You are on page 1of 16

1

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΣ -
ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΣ -
ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΣ -

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΣ- ΕΝΟΡΙΑ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΝΟΡΓΟΥΝΤ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ

87 BEULAH RD. NORWOOD SA 5067

GREEK ORTHODOX COMMUNITY & PARISH OF PROPHET ELIAS NORWOOD & EASTERN SUBURBS INC.

P.O. BOX 277, KENT TOWN SA 5071

ALL CORRESPONDENCE TO THE HON. SECRETARY

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΝ ΦΥΛΛΑΔΙΟΝ

« O ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ»

ΤΗΛΕΦΩΝΑ 24 ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: 8362 4139 ΟΙΚ. 8431 7789 ΚΙΝ. 0412 710 037

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 11-03-12 ΕΤΟΣ 27 ΟΝ ΑΡΙΘ. 1390

WEEKLY MAGAZINE

“THE WORD OF GOD”

PHONES:

8362 4139 H. 8431 7789 M. 0412 710 037

DATE 11-03-12 YEAR 27 TH NUMBER 1390

WEB PAGE: WWW.PROPHETELIAS.ORG.AU ONLINE MAGAZINE & RADIO PROGRAM: WWW.PROPHETELIAS.BLOGSPOT.COM EMAIL: PROPHETELIAS@ESC.NET.AU

2

Β΄ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Ἑβρ. 1:10-14 @:1-3) 11 Μαρτίου 2012

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ἔγραψε καί ἔστελε 21 ἐπιστολές. Στήν κάθε νεοσύστατη Ἐκκλησία ἔγραφε καί μέ διαφορετικό τρόπο. Ἐγνώριζε τίς πνευματικές ἀνάγκες τῆς κάθε περιοχῆς, ἔγραφε ἀνάλογα στήν κάθε μία, πρός καθ’ ὁδήγησην καί πνευματική πρόοδο τῶν μελῶν της. Εἶναι γεγονός ὅτι ἡ κάθε περιοχή παράλληλα μέ τά γενικά θέματα τῆς χριστιανικῆς πίστεως, εἶχε καί εἰδικά θέματα. Στήν ἐπιστολή πρός Ἑβραίους πού ἀκούσαμε σήμερα, εἶναι φανερό ὅτι μεταχειρίζεται γεγονότα ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη. Οἱ Ἑβραῖοι, γνῶστες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί συνεχιστές τῶν πατρόων, ἐχρειάζονταν διαφορετική πνευματική μεταχείριση. Ἐνῶ πολλοί ἐξ αὐτῶν εἶχαν πιστεύσει στόν Χριστιανισμό, ἀκόμη δέν εἶχαν ξεκάθαρη ἀντίληψη περί βασικῶν θεμάτων τῆς Χριστιανικῆς πίστεως. Ἐσυνέχιζαν νά εἶναι προσκολλημένοι στίς ζωοθυσίες, περιτομή καί διάφορες ἄλλες συνήθειες τῆς Ἑβραϊκῆς πίστεως, πρᾶγμα πού τούς ἐμπόδιζε νά ἀποκτήσουν ὁλοκληρωμένη χριστιανική πίστη. Γιά παράδειγμα, σήμερα ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, στήν προσπάθειά του νά πείσει τούς ὁμοφύλους του, ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ὁ ἀναμενόμενος Μεσσίας. Ὅτι ὁ Χριστός εἶναι τό πρόσωπο γιά τό Ὁποῖο εἶχαν μιλήσει οἱ Προφῆτες καί εἶχε χιλιοτραγουδήσει ὁ Δαβίδ, βλέπουμε νά χρησιμοποιεῖ τόν 101 ον Ψαλμό

τοῦ Δαβίδ: «Κατ’ ἀρχάς, Κύριε, τήν γῆν ἐθεμελίωσας καί ἔργα τῶν χειρῶν

Σου εἰσίν οἱ Οὐρανοί. Αὐτοί ἀπολοῦνται, Σύ δέ διαμένεις εἶ καί τά ἔτη Σου οὐκ ἐκλείψουσι !

Στά λόγια αὐτῆς τῆς προσευχῆς, φαίνεται νά ἀναπαύεται ὁ μεγάλος καί ἔνδοξος βασιλιᾶς τοῦ Ἰσραήλ. Εἶναι μιά προσευχή πού ἐκφράζει τό πιστεύω τῆς καρδίας τοῦ Δαβίδ καί τό τραγουδᾶ μέ ἔξαρση παίζοντας τήν ἅρπα του. Μετανοιωμένος ἀπό τό τρομερό διπλό του ἁμάρτημα, ὁ ἄλλοτε ἔνδοξος βασιλιᾶς, κλαίει καί ὀδύρεται. Αἰσθάνεται ὅτι κανείς δέν μπορεῖ νά

»

Σύ δέ ὁ αὐτός

3

ἐλαφρώσει τόν πόνο του, ἐκτός ἀπ’τόν Θεό. Ἔτσι τόν φανταζόμαστε νά σηκώνει τά μάτια του στόν οὐρανό, ν’ ἀφήνει τόν νοῦ του ἐλεύθερο καί τήν καρδιά του καί μέ τρεμάμενα δάκτυλα νά παίζει τήν ἅρπα του καί νά τραγουδᾶ. Σκοπός τοῦ Ἀποστόλου εἶναι νά δημιουργήσει γλυκιές ἀναμνήσεις στούς Ἑβραίους χριστιανούς. Ἀναμνήσεις πού συνδέουν τό μακρύ παρελθόν μέ τό ἐγγύς παρόν ἀλλά καί τό ἀπώτερο μέλλον. Γιά νά τούς βεβαιώσει ὅτι δέν ἄλλαξε ὁ Θεός. Ὅπως καί τότε πού ἔπλασε τόν κόσμο ἀπ’ τό τίποτα, συνεχίζει νά εἶναι ὁ Ἴδιος καί κατά τήν ἐποχή τοῦ Δαβίδ καί τοῦ Παύλου καί σέ μᾶς σήμερα καί στούς ἀτελεύτητους αἰῶνες. Ἁπλῶς σέ κεῖνες τίς εὐλογημένες μέρες, εὐδόκησε νά ἔλθει ὁ μακρυνός Θεός, νά γίνει ἄνθρωπος, νά ρθεῖ κοντά μας, νά ζήσει μαζί μας, νά ὑποφέρει γιά μᾶς, νά σταυρωθεῖ καί τελικά νά ἀναστηθεῖ. Αὐτήν τήν ἀλήθεια προσπαθεῖ νά μεταφέρει ὁ Παῦλος στούς συμπατριῶτες του καί νά τούς πεῖ ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος. Εἶναι Ἐκεῖνος πού ἀπό τήν ἀρχή εἶπε καί τά πάντα ἔγιναν. Αὐτός ὁ Λόγος ἀκούστηκε στό ἄδειο Σύμπαν καί γέμισε ἀπό ἀστέρες καί γαλαξίες καί πλανῆτες καί ἥλιους καί βουνά καί θάλασσες, καί λίμνες καί ζῶα καί πουλιά καί ψάρια καί ἑρπετά. Αὐτός ὁ Λόγος εἶπε: «Δεῦτε ποιήσωμεν ἄνθρωπον Ἄς φτιάξουμε τόν ἄνθρωπο σύμφωνα μέ τήν εἰκόνα τήν δική μας καί τήν ὁμοίωση. Αὐτός λοιπόν ἦταν ὁ Νομοθέτης πού ἦλθε καί συμπλήρωσε τά κενά τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί ἤλεγξε τήν διδασκαλία τῶν Φαρισαίων καί μετάφρασε τό γράμμα τοῦ Νόμου σέ ἀγάπη, σέ ἔργα καί σέ θυσία, γιά τήν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου Του. Παράλληλα μέ τόν ψαλμό τοῦ Δαβίδ, πραγματεύεται ὁ Παῦλος καί λόγια τοῦ Προφήτη Ἠσαῒα, ὅπου ἀναφέρει σέ κάποιο σημεῖο μία ἰδιότητα τοῦ Θεοῦ. Λέγει ὅτι ὁ Θεός εἶναι ἀῒδιος, δηλαδή δίχως χρονική ἀρχή καί τέλος. Λέγει

»

4

ὅτι εἶναι ἀναλλοίωτος δημιουργός τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς. (ὅλου τοῦ κόσμου) Ἀντίθετα ὁ δημιουργημένος κόσμος δέν εἶναι ἀναλλοίωτος, ἀλλά ὑπόκειται στήν φθορά καί ἑπομένως κάποτε θά ἀλλάξει ριζικά, μέ τήν παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ. Ἀκόμη αὐτό τό σπουδαῖο θεόπνευστο κείμενο δείχνει τήν θεότητα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Δέν εἶναι λοιπόν ὅπως ἀναμασοῦν οἱ Χιλιαστές ἀπό τόν Ἄριο μέχρι τούς σημερινούς Ἱαχωβῖτες, ὁ Χριστός κτίσμα, ἀλλά ὁ ἄκτιστος Κτίστης. Δέν εἶναι δημιούργημα ἀλλά ὁ Δημιουργός. Ὅταν ἐνανθρώπισε, προσέλαβε στό πρόσωπό Του τή δημιουργημένη ἀπό τόν Ἴδιο, ἀνθρώπινη φύση καί τήν θέωσε. Ἄν δέν ἦταν Θεός, δέν θά τήν θέωνε κι’ οὔτε θά μποροῦσε νά μᾶς σώσει.

Ἄλλη εἶναι ἡ φύση τοῦ Θεοῦ καί ἄλλη τῶν

δημιουργημάτων. Θά λέγαμε γιά παράδειγμα, ὅπως εἶναι ἡ λογική φύση τοῦ ἀνθρώπου καί ἡ ἄλογη φύση τῶν ἀντικειμένων πού κατασκευάζει ὁ ἄνθρωπος. Ἀλλά καί αὐτό τό παράδειγμα τό χρησιμοποιοῦμε ἁπλῶς σάν εἰκόνα γιά νά καταλάβουμε τήν ριζική διαφορά ἀνάμεσα στόν Δημιουργό Θεό καί τά δημιουργήματα. Ἡ διαφορά καί τό χάσμα πού φαίνεται μεταξύ τους, ἔρχεται ὁ Δημιουργός Θεός νά τό γεφυρώσει μέ τίς ἀδημιούργητες ἐνέργειές Του. Μέ αὐτές ἐδημιούργησε τόν κόσμο καί μέ αὐτές τόν συντηρεῖ καί μέ αὐτές ἔρχεται σέ ἐπικοινωνία μέ μᾶς καί τόν κόσμο ὁλόκληρο. Στό σημεῖο αὐτό χρειάζεται νά δώσωμε ἰδιαίτερη προσοχή. Δέν μετέχουν

ὅλα τά δημιουργήματα στίς θεῖες ἐνέργειες, ἀλλά μόνο τά λογικά. Μόνο δηλαδή οἱ ἄνθρωποι καί οἱ Ἄγγελοι τούς ὁποίους ὁ Θεός ἔδωσε τήν δυνατότητα νά ἑνωθοῦν μαζί Του, ἐφ’ ὅσον προσπαθοῦν νά ζοῦν τήν θεϊκή καί ὑπερφυσική ζωή. (Γρηγ. Παλαμᾶς). Γεννᾶται ὅμως τό εὔλογο ἐρώτημα: Τί γίνεται μέ τήν ὑπόλοιπη δημιουργία; Γιατί ἔγινε; Μήπως γιά μιά ἄσκοπη ὀμορφιά, γιά ἕναν ἁπλό στολισμό τοῦ κόσμου, δίχως κανένα νόημα; Ὄχι ἀδελφοί μου. Ὁ ἄνθρωπος σάν τό

Βλέπετε ἀδελφοί μου;

5

τελευταῖο δημιούργημα ἀπολαμβάνει ὁλόκληρη τήν δημιουργία, ἡ ὁποία τοῦ προσφέρει πολλές δυνατότητες πού ἀφοροῦν τήν σωτηρία του. Τό πᾶν ἐξαρτᾶται ἀπό τόν τρόπο καί τόν σκοπό πού ὁ ἄνθρωπος χρησιμοποιεῖ τήν κτίση. Γιά παράδειγμα, ἐάν σκοπός τῆς διαχείρισης εἶναι νά κορέσει τίς ἀτομικές του ἐπιθυμίες, τότε βαδίζει καί ἐκεῖνος καί ἡ κτίση στόν θάνατο. Ἐάν ὁ ἄνθρωπος διαχειρίζεται τήν κτίση σύμφωνα μέ τόν σκοπό πού τήν ἔχει δημιουργήσει ὁ Τριαδικός Θεός, τότε θά καταλάβει τήν σωτηριώδη ἀξία της. Αὐτό γίνεται φανερό στά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, στίς ἁγιαστικές τελετές, στά ἱερά λατρευτικά ἀντικείμενα καί σέ ὅλη τήν κατά Θεόν ζωήν τοῦ ἀνθρώπου. Ὅταν τό νερό γίνεται βάπτισμα, τό ψωμί καί τό κρασί Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ, τό λάδι εὐχέλαιο καί Χρῖσμα, ἡ κηρήθρα κερί, τό λιβάνι θυμίαμα, τό ξύλο καί οἱ μπογιές εἰκόνα, ἡ τροφή εὐχαριστία καί ὁ ἦχος ὕμνος καί δοξολογία, τότε μποροῦμε νά καταλάβουμε τήν μεγάλη ἀξία τῆς δημιουργίας τῆς κτίσεως. Τότε θά μπορέσουμε νά θαυμάσωμε καί νά ποῦμε

μαζί μέ τόν ψαλμωδό: «Ὡς ἀγαπητά τά σκηνώματά Σου, Κύριε τῶν

δυνάμεων.»

«Κατ’ ἀρχάς, Κύριε, τήν γῆν ἐθεμελίωσας καί ἔργα τῶν χειρῶν Σου εἰσίν οἱ

Οὐρανοί. Ἄς εὐχηθοῦμε ὅτι τό σημερινό ἀποστολικό μήνυμα, θά γίνει καί σέ μᾶς τρόπος ζωῆς πού θά μᾶς ὁδηγήσει στήν σωτηρία μας.

2 nd SUNDAY OF LENT (Heb. 1:10 -14 2:1 -3) 11 th March 2012 The Apostle Paul wrote and sent 21 letters; to each of the newly founded Churches he wrote in a specific way. He recognised the spiritual needs of the people in each region, and wrote to each one accordingly, so as to guide and help the spiritual progress of their members. It is clear that each region, as well as general matters regarding the Christian faith, also had to deal with other specific issues. In his letter to the Hebrews, which we have heard today, he is using events from the Old Testament. The Hebrews, were educated in the Old Testament and they knew and kept the traditions, so they needed this special spiritual treatment. Even though many turned to Christianity, they still did not have a clear understanding of many basic facets of Christian spirituality. They remained stuck in the rituals of animal

«

πάντα

ἐν σοφία ἐποίησας»! καί μέδέος θά ἐπαναλάβουμε:

6

sacrifices, circumcision, and the many other habits of Jewish worship, habits that obstructed their fully understanding the Christian faith. Today the Apostle Paul is trying to convince his compatriots that Christ is indeed the Messiah that they were expecting. That Christ was the person that the Prophets were talking about and that David sang about in his psalms. He uses the 101 st psalm of David: “Of old You laid the foundation of the earth, and the heavens are the work of your hands. They will perish, but you will endure… But You are the same and Your years will have no end.” In the words of this prayer we find the great and glorious king of Israel taking comfort. It was a prayer that expressed the deepest beliefs of David’s heart, and he would have sung it with excitement as he played the harp. Repenting of his sin, we see the once glorious king crying and screaming. He feels as though there is no one who is able to soften his pain, except for God. That is how we imagine him lifting his gaze to heaven, and allowing his heart and mind to be free, with trembling fingers he is playing the harp and singing. The Apostle is trying to stir these sweet memories in the minds of the Hebrew Christians, while drawing a connection between the deep past and the present, as well as the future. Just as when He created the universe out of nothing, He continues to be the same during the time of David, and of Paul, and for us today and through the unending ages. Simply in those blessed times God became man and came to be near us, to live with us, to suffer for us, to be crucified, and resurrected. This is the truth that Paul is trying to convey to his compatriots, to tell them that Christ is the Son and Word of the living God. It is He who in the beginning spoke and all things came into existence. This Word was heard and the empty universe filled with stars and galaxies and planets and suns and mountains and seas and lakes and animals and birds and fish and serpents. This Word said: “Let Us make man… ” Let’s make man according to our own image and likeness. He, therefore, was the Lawgiver Who came to fulfil the Old Testament and correct the teaching of the Pharisees and to translate the Law with love, with works and sacrifice, for the truth of His Gospel. Together with David’s psalm, Paul also uses the words of the Prophet Isaiah where he specifically refers to God as is unchanging, in other words without a chronological beginning or end. He says that God is the unchangeable creator of heaven and earth (the whole universe). On the other hand, the creation is not unchanging, but subject to corruption and sudden radical change through the omnipotence of God. And above all this God inspired passage attests to the divinity of the Lord Jesus Christ. Christ is not, as is supposed by the Millenarians from Arius through to today’s Jehovah’s witnesses, created but rather He is the uncreated Creator, He is not creature but Creator. When He became human he took upon Himself, humanity which He Himself created and sanctified human nature. If He were not God He would not have sanctified and would not be able to save us.

7

Do you see brethren, that God’s nature is one thing and that the created is something different? We could say for example that man is rational in nature, yet the things created by man are not. And yet we use this example only as an approximation so that we can understand the radical difference between the Creator God and the created. The difference and chasm that separates the two was bridged by the Creator God and His uncreated energies. With these He created the world and with these He preserves it and with these He comes into communication with us and the whole world. At this point we must pay special attention, not of His creatures participate in the Divine Energies, only the rational. Only, in other words, only humans and Angels to whom God gave the ability to connect with Him, as long as they strive to live a divine and supernatural life (St. Gregory Palamas) The question arises: What will happen with the rest of creation? Why does this question arise? Is it because of nature’s aimless beauty, and because nature is simply the ornament of the world without any deeper meaning? No dear brethren, man as the final part of creation, enjoys all of creation which offers him many possibilities that lead to his salvation, depending on the way that man uses his environment. For example, if the aim of his interaction is to satisfy his selfish desires then he and creation is heading toward death. If man handles his environment according to the way that the Triune God intended then he will realise its salvific value. This is evident when it comes to the sacraments of our Church, her holy rituals, and holy liturgical objects and in every part of a person’s life lived according to God. When water becomes baptism, and bread and wine become the Body and Blood of Christ, and the oil becomes unction and Chrism, or when wax candles, incense, wood and paint icons, become the foods of thanks-giving and the voice becomes hymns and glorification, then we can understand the great value of the creation. Then we can, with admiration say with the chanter: “O Lord, how manifold are Your works! In Wisdom You have made them all” and with awe we repeat: “Of old You laid the foundation of the earth, and the heavens are the work of your hands.” Let’s pray that today’s apostolic message becomes for us a way of life that leads us to salvation

Νέα τῆς Κοινότητος-Ἐνορίας μας

Χειροτονία Διακόνου

Αἰσθήματα χαρᾶς καί ἱερῆς συγκίνησης ἐπλήρωσε τίς καρδίες τῶν ὑπέρ χιλίων πιστῶν, πού μέ εὐλάβεια συμμετεῖχαν στήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία καί παρηκολούθησαν τήν εἰς Διάκονον χειροτονία τοῦ νεαροῦ Μιχαήλ Ψαρομμάτη. Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Δορυλαίου κ.κ.

8

Νίκανδρος, μέ μεγαλοπρέπεια ἐτέλεσε τήν χειροτονία καί συγκινημένος ὡμίλησε καταλλήλως καί ἐπικαίρως. Ὁ Θεοφιλέστατος ἔκαμε ἀναφορά στήν χριστιανική ἀνατροφή τοῦ κ. Ψαρομμάτη, τίς ὑπηρεσίες τόσο σάν ἱεροψάλτης καί βοηθός τοῦ π. Σταύρου ὅσο καί στήν Κεντρική Νεολαία, ὅπου καί τοῦ ἀνέθεσε ἐν συνεργασία μέ ἄλλους, τήν εὐθύνη λειτουργίας τῶν προγραμμάτων της. Ὁ Θεοφιλέστατος συνεχάρει τήν σύζυγον τοῦ νεοχειροτονουμένου, κ. Σταυρούλα Ψαρομμάτη, γιά τήν ἀπόλυτον συμπαράστασή της σάν σύζυγον καί τώρα σάν Διακόνισσα. Στήν ἀντιφώνησή του ὁ π. Μιχαήλ, εὐχαρίστησε τόν Τριαδικό Θεό, τήν Ὑπεραγία Θεοτόκον, τόν Προφήτη Ἠλία, τόν Σεβασμιώτατο, τόν Θεοφιλέστατο, τούς γονεῖς του καί συγγενεῖς του, τούς Δασκάλους καί Καθηγητές του, τούς ἀναδόχους του, τά ἀδέλφια του καί τέλος τήν διακόνισσα ὅπου ὡμολόγησε, ὅτι ἐκείνη ὑπῆρξε ὁ θετικός παράγωντας καί συντελεστής τῆς τελικῆς ἀποφάσεώς του. Ἡ συγκίνηση ἦταν διάχυτη στά πρόσωπα ὅλων καί προπαντός στούς γονεῖς τοῦ π. Μιχαήλ. Ἐξομολογούμενος τά αἰσθήματά του ὁ φυσικός καί πνευματικός πατέρας του, π. Σταῦρος Ψαρομμάτης, εἶπε ὅτι αὐτή ἦταν μιά ἀπό τίς πλέον συγκινητικές στιγμές τῆς ζωῆς του. Τό γεγονός ὅτι μέ βοήθησε ὁ Θεός νά προσφέρω σήμερα στήν Ἁγίαν Του Ἐκκλησία ἕναν Διάκονο καί αὔριο ἕναν λειτουργό τῶν θείων Μυστηρίων Του, κυριολεκτικά μέ συγκλονίζει. Γύρω στούς ἑξακοσίους πιστούς παρακάθησαν στήν νηστήσιμον ἀλλά πλούσια τράπεζα πού ἑτοίμασαν οἱ οἰκογένειες τοῦ π. Μιχαήλ καί τίς Διακονίσσης Σταυρούλας Ψαρομμάτη, οἱ ὁποῖες ζητοῦν συγνώμη γιά ὅσους δέν μπόρεσαν νά παρακαθήσουν στήν τράπεζα, πού εὐλόγησε ὁ Θεοφιλέστατος. Ἡ ἐπιτροπή τοῦ Φυλλαδίου μας, εὔχεται ὅπως ὁ Τριαδικός Θεός, φωτίζει καί καταξιώνει τόν νεοφώτιστο Διάκονο π. Μιχαήλ, παράλληλα δέ νά ἐνδυναμώνει τήν Διακόνισσα Σταυρούλα στόν νέο, δύσκολο ἀλλά σεβάσμιο καί ὑπεύθυνο ρόλο τους. Οἱ

9

γονεῖς τοῦ νεοφώτιστου Διακόνου καί Διακονίσσης, εὐχαριστοῦν ὅλες τίς κυρίες πού γιά μιά ὁλόκληρη ἑβδομάδα ἐργάστηκαν ἀδελφικά καί μέ ὅλη τους τήν καρδιά γιά τίς διάφορες προετοιμασίες. Τόν Πρόεδρο καί τά μέλη τοῦ Δ. Συμβουλίου γιά τίς ἐπίσης πολύτιμες ὑπηρεσίες τους. Τόν κ. Ἰωάννη Κιοσόγλου, γιά τήν εὐθύνη στήν κατάλληλον ταξιθέτηση τῶν προσκεκλημένων, καθώς καί τόν κ. Γεώργιο Δημητρίου, τόν κ. Ἰσαάκ Πασαλίδη καί τήν κ. Βασιλική Ἀντωνίου ὡς ταξιθέτες. Ἐπίσης εὐχαριστοῦν ὅλους αὐτούς πού ἐβοήθησαν μέ τόν δικό τους τρόπο στήν ὁμαλή ροή τοῦ Προγράμματος, καθώς καί ὅλους πού προσῆλθαν καί συμπροσευχήθηκαν μαζί τους κατά τήν τρομερή ὥρα τῆς ἐπίθεσης τῆς χειρός τοῦ Ἐπισκόπου στήν κεφαλή τοῦ υἱοῦ τους Μιχαήλ.

Θεία Λειτουργία στήν Ἀγγλική

Κάνουμε γνωστό ὅτι τό Σάββατο 17 η Μαρτίου καί ὥρα 6-7 τό βράδυ, θά λάβει χώρα εἰς τόν Ἱερό Ναό μας ἡ Θεία Λειτουργία στήν Ἀγγλική γλῶσσα. Παρακαλοῦνται ὅλοι, ἰδιαιτέρως ὅμως ἡ νεολαία πού αἰσθάνεται πιό ἄνετα μέ τήν Ἀγγλική ὅπως προσέλθουν καί συμμετάσχουν στήν Θεία Λειτουργία.

Πρόγραμμα Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς

Κάνουμε γνωστό σέ ὅσους δέν ἔχουν πάρει τό λεπτομερές πρόγραμμα τῶν Ἱερῶν ἀκολουθιῶν τοῦ Προφήτη Ἠλία, ὅτι κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη καί Πέμπτη βράδυ 6.30 μέ 7.30 τελοῦμε τό Μέγα ἀπόδειπνον. Κάθε Τετάρτη καί Παρασκευή

πρωῒ 7.15 μέ 9.00 τελοῦμε τίς ὥρες, μακαρισμούς καί τήν Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία. Κάθε Σάββατο βράδυ ἐκτός τίς 17 Μαρτίου πού θά τελέσωμε τήν

Θεία Λειτουργία στήν Ἀγγλική, τελοῦμε τόν Ἑσπερινό ἀπό τίς 5.30-τίς 6.15. Κάθε Κυριακή πρωῒ 8-11 τελοῦμε τόν Ὄρθρο καί τήν Θεία Λειτουργία καί κάθε Κυριακή

βράδυ 6-7 τελοῦμε τόν κατανυκτικό Ἑσπερινό.

Ἐκδρομή προσκύνημα

Κάνουμε γνωστό ὅτι τήν Κυριακή 11 η Μαρτίου καί ὥρα 3.00 τό ἀπόγευμα, ἡ Κεντρική Φιλόπτωχος τῆς Ἱερᾶς μας Ἀρχιεπισκοπῆς, διοργανώνει ἐκδρομή-

10

προσκύνημα στό Σερβικό Μοναστήρι. Τό λεωφορεῖο θά ἀναχωρήσει γιά τό Μοναστήρι στίς 3.00μμ καί θά ἐπιστρέψει γύρω στίς 7.30 τό βράδυ. Αὐτή τήν βραδυά, δέν θά τελέσωμε τόν Ἑσπερινό τῆς Συγνώμης στόν Ἱερό Ναό μας. Τόν Ἑσπερινό θά τελέσωμε στό σερβικό μοναστήρι.

Μελέτη Ἁγίας Γραφῆς

Αὐτή τήν Τετάρτη θά περιοριστοῦμε στό θέμα: «». Ὅλοι εἶναι εὐπρόσδεκτοι. Τά θέματα αὐτά εἶναι πάρα πολύ διδακτικά καί ἀφοροῦν κάθε Ὀρθόδοξο χριστιανό. Ἀδελφέ, θέλεις εἰλικρινά νά μάθεις περισσότερα γιά τήν πίστη σου; Ἔλα στίς πνευματικές συγκεντρώσεις μας, κάθε Τετάρτη βράδυ 7-8. Πάρε ἕνα πρόγραμμα ἀπ’ τό Παγκάρι.

Μαθήματα χοροῦ

Ὅπως εἶναι γνωστό, λειτουργεῖ στήν Κοινότητα-Ἐνορία μας, σχολή Ἑλληνικῶν χορῶν. Τά μαθήματα Ἑλληνικῶν χορῶν παραδίδουν ἡ δίδα Ἀλεξία καί ὁ νεαρός Χριστόφορος Κρόκερ, (Alexia & Christopher Crocker.) Ὁ Ἑλληνικός λεβέντικος χορός μέ τά ἑλληνικά τραγούδια, διατηροῦν τά παιδιά μας πιό κοντά στά ἑλληνικά ἔθιμα. Οἱ ὥρες λειτουργίας μαθημάτων χοροῦ, γιά παιδιά καί νέους 13-35 ἐτῶν, εἶναι κάθε Τρίτη βράδυ 7-8 καί κάθε Σάββατο μεσημέρι 11.30-12.30. Ὅλοι εἶναι εὐπρόσδεκτοι.

Τά Ἑλληνικά μας Σχολεῖα

Τά σχολεῖα μας ἄρχισαν ἤδη καί λειτουργοῦν ὅπως καί πέρισυ: Τρίτη βράδυ 4.00-7.00 συμπεριλαμβανομένου μαθήματος χοροῦ. Τήν Παρασκευή τό βράδυ 4.00-6.30 συμπεριλαμβανομένου μαθήματος χοροῦ. Τό Σάββατο 9.00-12.00 συμπεριλαμβανομένου χοροῦ. Αὐτό τό πρόγραμμα, εἶναι γιά μαθητές καί μαθήτριες ἀπό τήν προσχολική ἡλικία μέχρι τήν 6 η τάξη. Κάθε Πέμπτη βράδυ 4-6 θά λειτουργεῖ τό Γυμνάσιο. Μέχρι αὐτή τήν στιγμή ἄρχισαν ἤδη νά φοιτοῦν κανονικά στά Ἑλληνικά σχολεῖα μας πάνω ἀπό 110 παιδιά. Εἶναι γεγονός καί εὐχαριστοῦμε ὅλους αὐτούς πού ἀγκάλιασαν τά σχολεῖα μας καί λέγουν τά καλύτερα λόγια, τόσο γιά τήν ἐξαιρετική τους τοποθεσία πού ἐξασφαλίζουν τήν ἠρεμία τοῦ παιδιοῦ, ὅσο καί γιά τό διδασκαλικό προσωπικό μας.

Εὐλογία τῆς Παντανάσσης Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία

11

Μέ ἰδιαίτερη συγκίνηση ἀνακοινώνουμε στούς εὐλαβεῖς συμπαροίκους μας, ὅτι τήν Κυριακή 18 Μαρτίου, θά ἐπισκευθεῖ τήν πόλη μας ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παντανάσσης, Πανοσιολογιώτατος π. Εὐσέβιος Παντανασσιώτης. Ὁ π. Εὐσέβιος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ πατρός Νεκταρίου Παντανασιώτη, -γέννημα καί θρέμμα τῆς Ἀδελαῒδος- δέν θά ἔλθει μέ ἄδεια χέρια. Ὅπως εἶναι γνωστόν, δέν εἶναι εὔκολο σέ ὅλους τούς εὐλαβεῖς χριστιανούς τῆς Ἀδελαῒδος νά ἐπισκευθοῦν τήν Ἱερά Μονή Παντανάσσης καί νά προσκυνήσουν τά διάφορα Ἱερά Λείψανα πού ἄγρυπνα φυλάττει ἐκεῖ ἡ Παντανασσιώτικη Ἀδελφότητα. Πρός τοῦτο, ὁ π. Εὐσέβιος, κατά τήν ἐδῶ ἐπίσημη ἐπίσκεψή του, θά μᾶς φέρει μερικά ἐκ τῶν Ἱερῶν λειψάνων, γιά νά τά προσκυνήσει ὁ εὐλαβής λαός τῆς Ἀδελαῒδος. Τά λείψανα πού θά φιλοξενήσει ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Προφήτη Ἠλία στίς 18 Μαρτίου, εἶναι τά κάτωθι: Τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Εὐφημίας καί τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Παρασκευῆς, τά ὁποῖα ἐπρόσφερε ο Γέροντας Παῒσιος πρός τήν Ἱερά Μονή Παντανάσσης, τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ, τοῦ Ἁγίου Πρωτομάρτυρος καί Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου, καί τμῆμα δακτύλου τοῦ Ἁγίου καί Ἰαματικοῦ Παντελεήμονος. Κατά τήν ἡμέρα αὐτή, ὁ Καθηγούμενος π. Εὐσέβιος, μετά τοῦ π. Σταύρου καί λοιπῶν κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς μας Ἀρχιεπισκοπῆς, θά τελέσουν ἱερατικό συλλείτουργο εἰς τόν Ἱερό Ναό Προφήτου Ἠλιοῦ. Στήν συνέχεια θά λάβει χώρα στήν αἴθουσα τοῦ Κοινοτικοῦ Κέντρου τοῦ Προφήτη Ἠλία, τό μεγάλο μεσημεριανό γεῦμα ὑπέρ τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παντανάσσης. Εἶναι ἕνα θαυμάσιο ἔργο πού γίνεται κάτω ἀπό τήν Ἱερή ἐπιστασία τῆς Παναγίας, ἡ Ὁποία μᾶς καλεῖ γιά μιά ἀκόμη φορά, νά γίνουμε μέτοχοι τῆς χαρᾶς καί τῶν πολλαπλῶν εὐλογιῶν της. Γύρω στίς 60 ἐκλεκτές κυρίες τῆς εὐλογημένης παροικίας μας, ὑπόσχονται νά μᾶς προσφέρουν μιά ὑπέροχη ποικιλία ἐκλεκτῶν φαγητῶν καί μιά εὐχάριστη οἰκογενειακή ἀτμόσφαιρα. Λόγο τοῦ πλήθους πού ἀναμένεται νά κατακλύσει τήν αἴθουσα τοῦ Προφήτη Ἠλία, θά ὑπάρχουν τέντες, καθίσματα καί τραπέζια ἔξω ἀπ’τήν αἴθουσα ὅπου ὁ καθ’ ἕνας θά μπορεῖ νά παρακολουθεῖ τό πρόγραμμα ὅπου κι’ἄν καθήσει. Εἶναι μιά ἀκόμη εὐλογία τῆς Παναγίας καί τῆς Ἱερᾶς μας Ἀρχιεπισκοπῆς, πρός τήν εὐλαβή ὁμογένεια τῆς Ἀδελαῒδος. Σᾶς περιμένουμε.

12

Γιορτή τῆς 25 ης Μαρτίου

Κάνουμε γνωστό ὅτι ἐφέτος θά τελέσωμε τήν ἐπίσημη Δοξολογία τῆς 25 ης Μαρτίου 1821 εἰς τόν Ἱερό Ναό μας ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ.κ. Νικάνδρου, παρουσία τοῦ Ἐντιμοτάτου Γενικοῦ Προξένου κ. Χρήστου Μανιάκη Γρῖβα, τῶν ἀρχηγῶν τῆς Κυβέρνησης καί τῆς Ἀντιπολίτευσης καί λοιπῶν ἐπισήμων. Στό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας θά λάβει χώρα εἰς τήν αἴθουσα τοῦ Κοινοτικοῦ μας Κέντρου, Μεσημεριανό γεῦμα μέ ψάρι καί σκορδαλιά γιά ὅλους. Παράλληλα τά παιδιά τοῦ σχολείου μας θά ἀπαγγείλλουν ποιήματα καί τραγούδια, ἐνῶ τό χορευτικό μας συγκρότημα θά χορέψει ἑλληνικούς λεβέντικους χορούς. Στήν συνέχεια θά μεταβοῦμε μέ τό λεωφορεῖο στήν Πόλι γιά τήν ἐπιμνημόσυνον Δέηση καί τήν παρέλαση.

Διόρθωση

Ἡ Θεία Λειτουργία στήν ἀγγλική, θά τελεσθεῖ τό Σάββατο 17 Μαρτίου καί ὄχι τό Σάββατο 24 Μαρτίου.

News from our Community-Parish

Οrdination to the Diaconate

Joy and spiritual emotion filled the hearts of more than a thousand faithful who participated with devotion in the Episcopal Divine Liturgy and Ordination of young Michael Psaromatis. His Grace Bishop Nikandros of Doryleon officiated with grandeur and gave a timely and moving homily. His Grace referred to the Christian upbringing of Mr Psaromatis, his services as chanter and assistant to Fr Stavros and the Central Youth which, in cooperation with others, he had the responsibility of coordinating. His Grace congratulated Mrs Stavroula Psaromatis for her willing assistance as wife and now Deaconess. In his answer, Fr Michael thanked the Triune God, the All-Holy Theotokos, Prophet Elias, His Eminence, His Grace, his parents and relatives, his teachers and lecturers, his godparents, his family and finally his wife who, he confessed, played a positive role in his final decision. Emotion was visible on the faces of all and especially Fr Michael’s

13

parents. As father and spiritual father of Fr Michael, Fr Stavros said that this was one of the most wonderful moments of his life: “the fact that God has helped me to offer today to His Holy Church a Deacon and tomorrow a minister of His Holy Sacraments, literally shakes me.” About six hundred faithful attended the fasting but abundant luncheon prepared by the families of Fr Michael and Deaconess Stavroula Psaromatis and blessed by His Grace. Fr Michael and his wife apologize to those who could not be seated. Our Newsletter Commitee prays that the Triune God enlightens and deems worthy the newly-ordained Deacon Fr Michael and also enables Deaconess Stavroula in their new and difficult but venerable and responsible roles. The parents of the new Deacon and Deaconess thank all the ladies who for a whole week worked as a family wholeheartedly towards this special day; the President and the members of the Executive Committee for their esteemed services; Mr John Kiosoglou for his responsible role arranging the guests and also the ushers Mr George Demetriou, Mr Isaak Pasalidis and Mrs Vicky Antoniou; everyone who helped in their own way so the program would run smoothly; and everyone who came and prayed with them at this profound time of the laying on of hands of the Bishop on the head of their son Michael.

Excursion-Pilgrimage

Today Sunday 11 th March, there is an excursion and pilgrimage to the Serbian Monastery, organized by the Central Philoptohos of our Holy Archdiocese. The bus will depart at 3 pm and return around 7.30 pm. The Vespers of Forgiveness will be celebrated at the Serbian Monastery. There will be no Vespers at our

Church this evening. Program for Lent

Every Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday evening, Great Vespers, 6.30 7.30. Every Wednesday and Friday morning, the Hours, Beatitudes and

14

Liturgy of the Pre-Sanctified Gifts, 7.15 9.00. Every Saturday evening (except next Saturday 17 th March), Vespers, 5.30 6.15. Every Sunday morning, Matins and Divine Liturgy, 8 11 and every Sunday evening (except tonight),

Contritional Vespers, 6 7. A detailed program, in Greek and English, of services at Prophet Elias is available from the front counter. Divine Liturgy in English

This Saturday 17 th March, Divine Liturgy in the English language will be officiated in our Church. We ask everyone to come, especially the youth who feel more comfortable with English.

Bible Study

This Wednesday, we are focusing on the topic: “Philosophy in search of a supreme Good”. My dear brothers and sisters, do you sincerely want to learn more about your faith? Come to these spiritual gatherings every Wednesday evening, 7 pm 8 pm. Everyone is welcome. The topics are very informative and are relevant to every Orthodox Christian. Programs are available at the Front Counter of the Church.

Luncheon for the Pantanassa Monastery

We are happy to announce that next Sunday 18 th March, the Abbot of the Holy Monastery of Pantanassa, the Revd Fr Evsevios Pantanasiotis, will be visiting our city. Fr Evsevios, along with Fr Nectarios Pantanasiotis who was born and raised in Adelaide will not be coming empty-handed. As you know, it is not easy for the devout Christians of Adelaide to visit the Holy Monastery of Pantassa and venerate the Holy Relics which unceasingly guard the monks there. Therefore, Fr Evsevios will bring us some of the Holy Relics. The relics of the following saints will be at the Church of Prophet Elias on 18 th March: the Great Martyrs St Efimia and St Paraskevi, (given by Elder Paisios to the Monastery), the Holy Unmercenaries Kosmas and Damianos, the First Martyr and Archdeacon St Stephen, and also a portion of the finger of the Healer St Panteleimonos. Together with Fr Stavros and other clergy of our Holy Archdiocese, Abbot Fr Evsevios will celebrate Divine Liturgy at Prophet Elias. After Divine Liturgy, there

15

will be a luncheon in our Community Hall in aid of the building of the Holy Monastery of Pantanassa. This is a marvelous work which is happening under the holy supervision of the Panagia, who invites us yet again to be sharers in her joy and manifold blessings. About sixty special ladies of our blessed parish have promised to donate a superb menu of delicious food and a happy family atmosphere. As we are expecting people to overflow the hall, there will be tents with seating and tables outside so everybody can enjoy the program wherever they are sitting.This is yet another blessing of the Panagia and our Holy Archdiocese for the devoted family of Adelaide. We look forward to seeing you all.

Celebration of 25 th March

This year, we shall hold the official Doxology for the 25 th March 1821 in our Church, officiated by His Grace Bishop Nikandros of Doryleon in the presence of his Excellency the Consul-General Mr Christos Maniakis Grivas, leaders of the Government and the Opposition, and various officials. At the end of Divine Liturgy, there will be a luncheon with fish and skordalia for everyone in our Community Centre Hall. The Greek School students will recite poems and songs and our Dance Group will perform. Afterwards, we shall go by bus to the city for the march.

Greek School

The school-year is well and truly underway. Our Greek School classes are as follows: Pre-school to Year 6: Tuesday 4 pm 7 pm with dancing, Friday 4 pm 6.30 pm with dancing and Saturday 9 am 12 noon with dancing. High School:

Thursday 4 pm 6 pm. More than 110 students are studying Greek at our school. We thank all those who have embraced our school and speak of it in the highest terms in relation to both its location, which ensures the tranquillity of our students, and the quality of our teaching-staff.

16

16
16
16
16
16
16