You are on page 1of 1

‘=* eH˚¶≈£î ÇcÕ+‘Y, ôd’&¥u≤≥y¥ß W{Ÿ

¯èþ*ÅÉìþ-ÎÏ: »ZÆæÿz-ÆŠÿ&VæüÐé-çÜP-ÆŠÿ {sZïœ Ñf-Äæý$…ÌZ MîüËMæü ´ë{™èþ Ç…^é-Ææÿ$. D ïÜÐèþ$-ÆŠÿ-Mæü$ I§æþ$ ÆøkË Ñ{Ôé…† AÐèþ-çÜ-Ææÿ-Ðèþ$° ôV’≤<äsêu≤<é
k˛ŒsYº‡ ´ùíÙ…_ Ðèþ*ůŒþ B‹œ §æþ íÜÈ‹Ü AÐéÆæÿ$z VðüË$-^èþ$-Mæü$¯èþ² ¿êÆæÿ™Œþ
ïÜÐèþ$ÆŠÿ CÚë…™Œþ ÔèÆæÿà C…V>Ï…yæþ$™ø fÇVóü ™öÍ Ðèþ¯óþzMæü$
V>Äæý$… M>Ææÿ-×ý…V> §æþ*Ææÿ-Ðèþ$-Äæý*Åyæþ$. ÇÐèþÆŠÿÞ íÜÓ…VŠü-™ø
´ë…sìý…VŠü õܯèþ¯èþ$ ç³Æóÿ-Ú믌þ ^óþíܯèþ Ë…º*... GyæþÐèþ$ M>Ë$
ÐéÆðÿ ™ðþÍ-´ë-Ææÿ$. ¯éË$-Væü$ sñý‹ÜtÌZÏ 15 ÑMðü-rÏ™ø sꋳÌZ °Í-
_¯èþ CÚë…™Œþ ¿êÆæÿ-™èþ AÐèþ$$Ã-Ë-´÷-¨-ÌZ MîüËMæü »oË-ÆŠÿV>
Ðèþ*Æ>yæþ$. Ðèþ$ÆøÐðþOç³# C…V>Ï…yŠþ ïÜÐèþ$ÆŠÿ òÜOyŠþ »êrÐŒþ$ Mæü*yé
™öÍ Ðèþ¯óþzMæü$ §æþ*Ææÿ… M>¯èþ$¯é²yæþ$. 7 Ðèþ¯óþzË íÜÈ-‹ÜÌZ ¿êVæü…V>
>∑ßs¡ßyês¡+
13, qe+ãsY 08

V>Äæý$…™ø »ê«§æþ-ç³-yæþ$-™èþ$-¯èþ²-rÏ$ G…B-ÆŠÿI ÝëP¯ŒþÌZ yéMæüt-Ææÿ$Ï °Æ>®- ™öÍ Ðèþ¯óþz Ôèý${Mæü-ÐéÆæÿ… Æ>gŒý-MøsŒýÌZ fÆæÿ$-Væü$-™èþ$…¨.
9

«§ø±¨ Ðèþ$*yæþ$ sñý‹ÜtË A¯èþ$¿æýÐèþÐóþ$. {ç³™èþÅǦ Mðüò³t¯Œþ ÇMîü ´ë…sìý…VŠü¨ A´ëÆæÿ A¯èþ$¿æýÐèþ…. B{õÜtÍÄæý*Mæü$ G¯ø²
ÑfÄæý*Ë$ A…¨…_¯èþ ÇM>Ææÿ$z A™èþ° Ý÷…™èþ…. »ZÆæÿzÆŠÿ&VæüÐéçÜPÆŠÿ íÜÈ‹Ü «§ø±° ïßýÆøV> Ðèþ*ÆæÿaV>, ´ë…sìý…VŠü¯èþ$
Ñ˯Œþ° ^óþíÜ…¨. «§ø±ò³O {ç³Ôèý…çÜË$ fË$Ï Mæü$Ææÿ$çÜ$¢…yæþV>, ÇMîüò³O Ý÷…™èþ BïÜ‹Ü Ò$yìþÄæý*¯óþ Mæü¯ðþ²{Ææÿ ^óþÝù¢…¨. Ðèþ¯óþz,
rÓ…sîý20 Mðüò³t±Þ™ø Æ>r$§óþͯèþ «§ø± Mæü*ÌŒýV> E…r*¯óþ §æþ*Mæü$yðþO¯èþ °Ææÿ~Äæý*Ë$ ¡çÜ$Mæü$…r$…yæþV>, §æþ*Mæü$yðþO¯èþ
Mðüò³t¯ŒþV> õ³Ææÿ$V>…_¯èþ ´ë…sìý…VŠü B §éÇ ™èþ´ëμyæþ$. _ÐèþÇ sñý‹Üt ¯éVŠüç³NÆŠÿÌZ ÐéÆæÿ$ ¡çÜ$Mæü$¯èþ² D °Ææÿ~Äæý*Ìôý ©°Mìü
Ææÿ$kÐèþ#. C…V>Ï…yŠþ™ø Hyæþ$ Ðèþ¯óþzË íÜÈ‹ÜMæü$ Ðèþ$Æø 24 Væü…rÌZÏ ™ðþÆæÿÌôýÐèþ¯èþ$…¨. Ðèþ¯óþzÌZÏ òÜO™èþ… 36 Ðèþ*Å^ŒþÌZÏ 19
VðüÍ…í³…_ «§ø± ÑfÄæý*Ë MðüÆ>‹œ A{yæþ‹ÜV> Ðèþ*Æ>yæþ$. ÐéÆæÿ˳ Ðèþ*Å^ŒþÌZ¯óþ ¿æý…Væüç³yæþz ï³rÆæÿÞ¯Œþ õܯèþ «§ø±
G™èþ$¢Væüyæþ˯èþ$ H Ðóþ$ÆæÿMæü$ bóþ¨çÜ$¢¢…§ø ^èþ*yéÍ...
 B{õÜtÍÄæý* Ðèþ$*yø Æøk Br¯èþ$ ^èþMæüP° ÝùPÆæÿ$ (189/2)™ø BÆæÿ…  ¯éË$Vø Æøk Br JMæü §æþÔèýÌZ ¿êÆæÿ™Œþ ÝùPÆæÿ$ 166/6. ¿êÆæÿ™Œþ Æðÿ…yø
À…_…¨. D §æþÔèýÌZ Mðüò³t¯Œþ «§ø± çÜ…{糧éÄæý*°Mìü À¯èþ²…V> 8/1 ïœÍz…VŠü C°²…VŠüÞ¯èþ$ ™ö…§æþÆæÿV> Ðèþ$$W…_ sñý‹Üt¯èþ$ VðüË$´÷…§æþyæþ… §éÓÆ> íÜȋܯèþ$
¯èþ$ HÆ>μr$ ^óþíÜ ÝëçßýÝùõ³™èþ °Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$Mæü$¯é²yæþ$. B{õÜtÍÄæý* çÜÐèþ$… ^óþõÜ çÜ$ÐèþÆ>~ÐèþM>Ôèý… B{õÜtÍÄæý*Mæü$ ËÀ…_…¨. M>± ¿êÆæÿ™èþ
ç³™èþ¯é°² ÔéíÜ…^éyæþ$. ¿êÆæÿ™ŒþMæü$ 86 ç³Ææÿ$Væü$Ë MîüËMæü B«¨M>Å°² A…¨… »êÅsŒýÞÐðþ$¯Œþ¯èþ$ Ðèþ$Ç…™èþ J†¢yìþÌZ ¼W…^éÍÞ…¨ ´ùÆÿ$$ ´ëÆŠÿtsñýOÐŒþ$ »oËÆæÿÏ™ø
^éyæþ$. B Æøk B{õÜtÍÄæý* Ðèþ$È ¯èþ™èþ¢¯èþyæþMæü »êÅsìý…VŠü™ø 86 KÐèþÆæÿÏÌZ »oÍ…VŠü ^óþÆÿ$$…_ ¿êÆæÿ™Œþ ç³#…kMæü$¯óþÌê ^óþÔéyæþ$.
MóüÐèþË… 166 ç³Ææÿ$Væü$Ìôý ^óþÄæý$VæüÍW…¨.  ÇMîü ´ë…sìý…VŠü A¯èþ$¿æýÐèþkqyðþO¯èþ Mðüò³t¯Œþ. G¯ø² sñý‹ÜtÌZÏ B{õÜtÍÄæý*¯èþ$
 «§ø±Mìü Mðüò³t¯ŒþV> C¨ Ðèþ$*yø sñý‹Üt.ç³#ÌŒýsñýOÐŒþ$ Mðüò³t¯ŒþV> Ððþ$$§æþsìý¨. ÑfÄæý*ËÐðþOç³# ¯èþyìþí³…_¯èþ ¯éÄæý$Mæü$yæþ$. Ðèþ*ÆŠÿP sôýËÆŠÿ, ïÜtÐŒþ ÐéËMæü$
A…™èþMæü$Ðèþ$$…§æþ$ Æðÿ…yæþ$ sñý‹ÜtÌZÏ Ýët…yìþ…VŠüC¯Œþ Mðüò³t¯óþ. AÆÿ$$™óþ¯óþ… ÐèþNÅà À¯èþ²…V> §æþ*Mæü$yðþO¯èþ Mðüò³t¯ŒþV> õ³Ææÿ$V>…^éyæþ$. AÆÿ$$¯é fr$t MæüÚëtÌZÏ E¯èþ²
ÌZÏ ç³§æþ$¯èþ$ ^èþ*´ëyæþ$. Mæü*ÌŒýV> E…r*¯óþ °Ææÿ~Äæý*ÌZÏ §æþ*Mæü$yæþ$ ^èþ*´ë ç³#yæþ$ A™èþ° ÐèþNÅàÌZÏ ç³§æþ$¯èþ$ ÌZí³…_…¨.
yæþ$. ïÜ°Äæý$Ææÿ$Ï, l°Äæý$Ææÿϯèþ$ çÜÐèþ$´ëâæýÏÌZ Ñ°Äñý*W…^èþ$Mæü$¯é²yæþ$.  fr$t¯èþ$ Ðèþ$$…§æþ$…yìþ ¯èþyæþç³yæþ…ÌZ ÑçœËÐèþ$Äæý*Åyæþ$. ¿êÆæÿ™èþ Væüyæþzò³O
 Mðüò³t¯ŒþV> fr$t¯èþ$ Ðèþ$$…§æþ$…yìþ ¯èþyìþí³…^éyæþ$. ™öÍ C°²…VŠüÞÌZ õ³ËÐèþÐðþ$O¯èþ ÇM>Ææÿ$z E¯èþ² ´ë…sìý…VŠü ™öÍ C°²…VŠüÞÌZ 24 ç³Ææÿ$Væü$Ìôý ^óþÔéyæþ$.
AÆæÿ®òÜ…^èþÈ(56) ^óþíܯèþ «§ø± Æðÿ…yø C°²…VŠüÞÌZ fr$t ï³MæüÌZÏ™èþ$ MæüÚëtÌZÏ Æðÿ…yø C°²…VŠüÞÌZ Ìôý° ç³Ææÿ$Væü$Mæü$ {ç³Äæý$†²…_ »ê«§æþÅ™éÆæÿíßý™èþ…V>
E¯èþ²ç³#yæþ$ ¿æýij™ø MæüÍíÜ C°²…VŠüÞ¯èþ$ °ÇÃ…^éyæþ$. òÜ…^èþÈ ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å… Ææÿ¯úrÄæý*Åyæþ$. fr$t¯èþ$ §ðþº¾¡Ôéyæþ$.
™ø Jyæþ$zMæü$ ^óþÆ>ayæþ$.  Br ¯èþ$…_ ¿êÆæÿ™èþ BrV>âæýÏ §æþ–íÙt° Ðèþ$ÆæÿËayé°Mìü íÜyîþ² G™èþ$¢
 Ððþ$$§æþsìý sñý‹ÜtÌZ, Ðèþ$*yø sñý‹ÜtÌZ {yéËMóü ç³ÇÑ$™èþÐðþ$O¯èþ ¿êÆæÿ™Œþ¯èþ$ ÐóþÔéyæþ$. ¸ëÐŒþ$ÌZ E¯èþ² ïÜ°Äæý$Ææÿϯèþ$ §ðþº¾¡Äæý$yé°Mìü... Aç³#yæþ$ ÐéÆæÿ$ ¯èþ¯èþ$²
Mðüò³t¯ŒþV> Æðÿ…yæþ$ sñý‹ÜtÌZÏ ÑfÄæý$…ò³O °Í´ëyæþ$. ïÜ°Äæý$Ææÿ$Ï Mæü$…»ôýÏ, Væü…Væü*Î »ñý¨Ç…^éÆæÿ…r* Mö™èþ¢ ¯érM>°Mìü ™ðþÆæÿ¡Ôéyæþ$. CÐóþÒ «§ø± Ðèþ$$…§æþ$
sñý‹ÜtË$ VðüË$ç³# KrÑ$ {yé ÇsñýOÆæÿÆÿ$$¯èþç³#yæþ$ çÜVúÆæÿÐèþ…V> ÒyøPË$ ç³ÍMìü AÀÐèþ*¯èþ… ^ér$Mæü$¯é²yæþ$. ´ëÆæÿÌôý§æþ$. ™øMæüÐèþ$$yìþ^éyæþ$. sñý‹ÜtË$ VðüË$ç³# KrÑ$ {yé
e
uÀs¡ß¶≈£î ø√s¡ßº cÕø˘ 1 H˚¶ 14q sêCŸø√{Ÿ uÛ≤s¡‘Y-Ç+>±¢+&¥ Ä&çq eH˚¶\ß 65
¯èþ*ÅÉìþÎÏ: ¿êÆæÿ™èþ {MìüMðüsŒý Mæü…{sZÌŒý
»ZÆæÿ$z (¼íÜíÜI)ÌZ° BÆæÿ$Væü$Ææÿ$ E¯èþ²
2 e
H˚¶ 17q Ç+&√sY
™é«¨M>Ææÿ$Ë$ A«§æþÅ„æü$yæþ$ ÔèýÔé…MŠü
Ðèþ$¯øçßýÆŠÿ, Ðèþ*i A«§æþÅ „æü$yæþ$ ÔèýÆæÿ§Šþ
ç³ÐéÆŠÿ, AÑ$¯Œþ, Ææÿ™é²MæüÆŠÿ Ôðýsìýt, °Ææÿ…
f¯Œþ Úë, {Ö°ÐéçܯŒþËò³O {MìüÑ$¯èþÌŒý
3
4
e
H˚¶
e
H˚¶
20q ø±q÷ŒsY
23q u…+>∑fi¯SsY
>∑D≤+ø±\ß
¿êÆæÿ™Œþ&C…V>Ï…yŠþ Hyæþ$ Ðèþ¯óþzË çÜÐèþ$Ææÿ… Ôèý${MæüÐéÆæÿ…
uÛ≤s¡‘Y ¬>\ß|ü⁄
Ç+>±¢+&¥ ¬>\ß|ü⁄
33
30
MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþÄæý*Ë° MøÌŒý e ¯èþ$…_ fÆæÿVæü¯èþ$…¨. Cç³μsìýÐèþÆæÿMæü$ CÆæÿ$ fr$Ï 65 Ðèþ¯óþzË$
Mæü™é òßýOMøÆæÿ$t B§óþÔéË$ gêÈ ^óþíÜ…
¨. 2006ÌZ ™èþ¯èþ¯èþ$ ™öËWçÜ*¢
5 H˚¶
e
26q ø£≥ø˘
ByæþV > 33 Ðèþ*Å^ŒþÌZÏ VðüË$ç³#™ø ¿êÆæ ÿ™Œþ§óþ JMìü…™èþ
f…Æ nsTTq$ 0
™èþ糚yæþ$ ç³{™éË$ çÜÐèþ$Çμ…^éÆæÿ°
»ñý…V>ÌŒý {MìüMðüsŒý çÜ…çœ$… A«§æþÅ„æü$yæþ$
6 H˚¶
e
29q >öVü≤‹ B«¨MæüÅ™èþ. B{õÜtÍÄæý*™ø sñý‹Üt íÜȋܯèþ$ ¯ðþWY¯èþ |òü*‘·+ ‘˚\ì$ 2
fVŠüÐðþ*çßý¯Œþ §éÍÃÄæý* §éQË$ ^óþíÜ 7 H˚¶ 2q q÷´&Ûç©¢ çÜÐèþ$Æø™èþÞçßý…™ø E¯èþ² «§ø± õܯèþ ´ùÆæÿ$Mæü$ òÜO A…sZ…¨.
¯èþ íœsìýçÙ¯Œþò³O ¯éÅÄæý$Ðèþ$*Ç¢ Ñ^é Ç+>±¢+&¥ u≤´{Ï+>¥
Ç…_ DÐóþ$ÆæÿMæü$ E™èþ¢Ææÿ$ÓË$ C^éaÆæÿ$. uÛ≤s¡‘Y u≤´{Ï+>¥
BrV>yæþ$ Ðèþ*Å C Ææÿ¯ŒþÞ A.ç³ çÜVæür$ 100 50 BrV>yæþ$ Ðèþ*Å C Ææÿ¯ŒþÞ A.ç³ çÜVæür$ 100 50 C…V>Ï…yŠþ™ø ™öÍ Ðèþ¯óþz fÇVóü Ðóþ¨Mæü Æ>gŒýMøsŒýÌZ {´ëMîüt‹Ü ^óþçÜ$¢¯èþ² ¿êÆæÿ™èþ {MìüMðürÆæÿ$Ï Äæý$$Ò, Ðèþ$$¯é‹œ, ÆðÿO¯é
|òü⁄{Ÿu≤˝Ÿ sê´+≈£î 144 çÜ_¯Œþ 34 34 1274 105¯é 42.46 1 9 M>Í…VŠü-Ðèþ#-yŠþ28 25 781 93 43.38 0 6
¯èþ*ÅÉìþÎÏ: ë {ç³ç³…^èþ Æ>Å…Mìü… Äæý$$Ðèþ-Æ>-gŒý 23 22 804 103 44.66 1 5 íœÏ…sê-‹œ 25 22 594 99 28.28 0 4
VŠüÞÌZ ¿êÆæÿ™Œþ ¯éË$Væü$Ý릯éË$ Ððþ$Ææÿ$ òÜàÓ-VŠü 21 21 659 126 21.38 1 3 ï³rÆæÿÞ¯Œþ 13 13 527 77 47.90 0 5
Á<ë$&¥ bòÕy¥ß˝ÀøÏ sêe&ÜìøÏ d”eTs¡¢≈£î nqß≈£L\+
Væü$ç³Ææÿ$^èþ$Mö° 144Ðèþ Ý릯èþ…üÌZ «§ø± 13 13 359 96 32.63 0 2 »ñýÌŒý 10 10 504 126¯é 56.00 1 2
°Í_…¨. Væü™èþ ¯ðþËÌZ JMæü A…™è
ÆðÿO¯é 7 7 242 81¯é 40.33 0 3 í³Äæý$-ÆŠÿ 13 13 253 46 19.46 0 0
ˇø£ÿ Çìï+>¥‡ #ê\ß: lø±+‘Y Æ>gŒýMøsŒý: ¿êÆæÿ™Œþ&C…V>Ï…yŠþ frÏ Ðèþ$«§æþÅ Ôèý${MæüÐéÆæÿ… ™öÍ
Ðèþ¯óþz fÆæÿVæü¯èþ$¯èþ² Ðèþ*«§æþÐèþÆ>ÐŒþ íÜ…«¨Äæý* õÜtyìþÄæý$… í³^Œþ
Æ>j¡Äæý$ Ðèþ*Å^Œþ Mæü*yé Byæþ° ¿êÆæÿ™Œþ ¯èþ*ÅÉìþÎÏ: ïÜ°-Äæý$-ÆæÿÏ ÇsñýO-ÆðÿÃ…sŒý {ç³àçܯé-þË$, »êÅsìý…VŠü
174 ´ëÆÿ$$…rÏ™ø Æ>Å…MŠü¯èþ$ Ððþ$Ææÿ$ Væü…Á-ÆŠÿ 6 6 167 51 27.71 0 1 JÐðþO‹Ü Úë 9 8 194 107¯é 27.71 1 0 ïÜÐèþ$ÆæÿÏMæü$ A¯èþ$Mæü*ÍçÜ$¢…§æþ° Ððþ‹ÜtgZ¯ŒþMæü*ÅÆóÿrÆŠÿ C¯Œþ^éÆŠÿj
ÐðþOçœ-ÌêÅ-Ë Ðèþ$«§æþÅ Ñ$çÜtÆŠÿ yìþòœ…yæþ-º$ÌŒý {§éÑ-yŠþMæü$ d‹³ òÜÌñý- «©ÆæÿgŒý {ç³çܯèþ² ™ðþÍ´ëyæþ$. í³^Œþò³O E¯èþ² Væüyìþz° Mö¨ªV>
Væü$ç³Ææÿ$^èþ$MøÐèþyæþ… ÑÔóýçÙ…. ™öÍ uÛ≤s¡‘Y n‘·´~Ûø£ k˛ÿs¡ß¢ Ç+>±¢+&¥ n‘·´~Ûø£ k˛ÿs¡ß¢ MæütÆŠÿ Mæü–çÙ~-Ðèþ*-^éÇ }M>…™Œþ Ðèþ$§æþª™èþ$ ËÀ…_…¨. ÐèþÆæÿ$ÿ-çÜ-V>
ÝëÇV> BíÜÄæý* Æ>Å…Mìü…VŠüÌZ ™öËW…^èþyæþ…™ø Ðèþ*Å^Œþ {´ëÆæÿ…¿æý… AÆÿ$$¯èþ ™öÍ
ÝùPÆæÿ$ KÐèþÆæÿ$Ï Ðóþ¨Mæü ™óþ¨ }Ë…Mæü, BïÜ‹Ü™ø sñý‹ÜtÌZÏ Ñçœ-Ë-Ððþ$O¯èþ {§éÑ-yŠþ †Ç-W ¸ëÐŒþ$- Væü…r¯èþ²Ææÿ ïÜÐèþ$ÆæÿÏMæü$ A¯èþ$Mæü*ÍçÜ$¢…¨. ¿êÆæÿ™èþ Mðüò³t¯Œþ sê‹Ü
sꋳ&20ÌZ ^ør$ §æþMìüP…^èþ$ Mæü$…¨. ÝùPÆæÿ$ KÐèþÆæÿ$Ï Ðóþ¨Mæü ™óþ¨ ÌZMìü Æ>Ðèþ-yé-°Mìü JMæü C°²…VŠüÞ ^éË-° {Mìü‹Ù AÀ{´ëÄæý$
òÜμÆÿ$$¯Œ, fÆæÿñ, CrÎ Ððþ$$§æþsìý 334/4 60 ÌêÆŠÿzüÞ 7 kÌñýO 1975 VðüÍõÜ¢ »oÍ…VŠüò³OÐóþ Ððþ$Væü$Y ^èþ*ç³Ðèþ^èþa° D Ðèþ*i sñý‹Üt Ìñý‹³t
329/7 50 {¼çÜt-ÌŒý 24 BVæüçÜ$t 2007 ç³yézyæþ$.Ýë…Móü-†-Mæü…V> Q_a-™èþ-Ððþ$O¯èþ Br-V>°Mìü Væüyæþ$z-M>Ë… BÆŠÿà »oËÆŠÿ ™ðþÍ´ëyæþ$.
Ðèþ$*yæþ$ Ý릯éÌZÏ E¯é²Æÿ$$. 326/8 49.3 ÌêÆŠÿzüÞ 13 kÌñýO 2002 325/5 50 ÌêÆŠÿzüÞ 13 kÌñýO 2002 GMæü$PÐèþ ÆøkË$ E…yæþ-§æþ°, JMæü C°²…VŠüÞ™ø {§æþÑyŠþ †Ç-
W ¸ëÐŒþ$-ÌZMìü ÐèþÝë¢-yæþ° _M>P ^ðþ´ëμ-yæþ$. ™öÍ sñý‹Üt fÇ-W-¯èþ ø°¢Héd”«|t #˚ùdÔ q+ãsY ≥÷
ù|dt CÀ&û z≥$T n‘·´\Œ k˛ÿs¡ß¢ n‘·´\Œ k˛ÿs¡ß¢ »ñý…Væü-âæý*-ÆŠÿÌZ AÆæÿ®-òÜ…^èþÈ ^óþíܯèþ ÐéÌŒý, Ððþ$$à-ÎÌZ 39
Úë…òœ$O: ¿êÆæÿ™èþ sñý°²‹Ü ÝëtÆŠÿ ÝùPÆæÿ$ KÐèþÆæÿ$Ï Ðóþ¨Mæü ™óþ¨ ÝùPÆæÿ$ KÐèþÆæÿ$Ï Ðóþ¨Mæü ™óþ¨ ç³Ææÿ$-Væü$-Ë™ø ç³Æ>Ó-Ìôý-§æþ-°-í³…^é-yæþ° Væü$Ææÿ$¢ ^óþÔéyæþ$. Væü™èþ §æþ$»êÄŒý$ý: ¿êÆæÿ™Œþ çÜÓ§óþÔèý…ÌZ fÇVóü Ðèþ¯óþz íÜÈ‹ÜÌZ
ÍÄæý*…yæþÆŠÿ õ³‹Ü gZyîþ Ðèþ*çÜtÆŠÿÞ Mæü‹³ 132/3 60 ÌêÆŠÿzüÞ 7 kÌñýO 1975 125 37 gñýOç³N-ÆŠÿ 15 AMøt-ºÆŠÿ 2006 17 C°²…VŠüÞÌZ ÐéÌŒý MóüÐèþË… Æðÿ…yæþ$ AÆæÿ®-òÜ…^èþ-ÈË$ C…V>Ï…yŠþ¯èþ$ MîüϯŒþïÜÓ‹³ ^óþõÜ¢ IíÜíÜ Ðèþ¯óþz Æ>Å…Mìü…VŠüÌZ Æðÿ…yø
Æú…yŠþ ÎVŠüÌZ Ðèþ$Æø ç³Æ>fÄæý$… ´÷… 149 41.4 íÜyîþ² 26 íœ{º-ÐèþÇ 1985 Ðèþ*{™èþÐóþ$ ^óþÔé-yæþ$. ïÜ°-Äæý$ÆæÿÏ ÇsñýO-ÆðÿÃ…sŒý™ø ¿êÆæÿ™èþ Ý릯èþ…Mæü$ ^óþÆæÿ$™èþ$…¨. {ç³çÜ$¢™èþ… ¿êÆæÿ™Œþ 113 Æóÿsìý…VŠü
158 40.2 ÎyŠþÞ 25 Ðóþ$ 1996 fr$tÌZ Mö™èþ¢ ±Ææÿ$ ^óþÆæÿ$™èþ$…§æþ°, Ðèþ*Ææÿ$μ ¨ÔèýÌZ Äæý$$Ðèþ ´ëÆÿ$$…rÏ™ø I§ø Æ>Å…MŠüÌZ Mö¯èþÝëVæü$™èþ$…¨.4&3™ø
§éyæþ$. Ë*M>¯Œþ yúïßýÏ (^ðþMŠü Çç³
¼ÏMŠü)™ø f™èþ Mæüsìýt BÆø ïÜyŠþV> ºÇ uÛ≤s¡‘Y uÖ*+>¥ Ç+>±¢+&¥ uÖ*+>¥ MðüÆæÿ-sêË$ Ñ${Ôé, ÑfÄŒý$ çÜ™é¢ ^éryæþ… G…™ø çÜ…™ø- Væü¯èþ$Mæü VðüÍõÜ¢ Mìüҋܯèþ$ Ððþ¯èþMæü$P¯ðþsìýt ¿êÆæÿ™Œþ ¯éÌZY Ý릯èþ…Mæü$
ÌZMìü ¨W¯èþ õ³‹Ü VøÌŒýz {Væü*‹³ Æðÿ…yø Úë°² C_a…§æþ° BÄæý$-¯èþ õ³ÆöP-¯é²yæþ$. Mæü$…»ôýÏ ÐéÆæÿ-çÜ$yæþ$ ^óþÆæÿ$¯èþ$. JMæüÐóþâæý 5&2 Ìôý§é 6&1™ø VðüÍõÜ¢ C…V>Ï…yŠþ (3)
»oËÆŠÿ Ðèþ*Å KÐèþ-Ææÿ$Ï Ææÿ¯ŒþÞ ÑMðür$Ï E.»o 4Ñ 5Ñ »oËÆŠÿ Ðèþ*Å KÐèþ-Ææÿ$Ï Ææÿ¯ŒþÞ ÑMðür$Ï E.»o 4Ñ 5Ñ AÑ$-™Œþ Ñ${Ôé º…†™ø ´ùÆ>r… ^óþÄæý$-yé-°Mìü çܧé Æ>Å…MŠü¯èþ$ ^óþhMìüP…^èþ$Mö¯èþ$¯èþ$. B[õÜtÍÄæý* 131
ÎVŠü Ðèþ*Å^ŒþÌZ 6&7 (2), 3&6™ø çßýÆæÿÂ-f-¯Œþ 17 165.0 642 28 5/31 0 2
´ùË…yŠþ gZyîþ Ðèþ*ÇÄæý$gŒý/Ðèþ*ÇÞ¯Œþ íœÏ…sê-‹œ 25 193.2 859 33 5/56 0 1 íܧæþ®Ðèþ$°, CMæü ÑfÄŒý$ Ðèþ¯óþz, sñý‹ÜtÌZÏ Æ>×ìý…^óþ çÜ™é¢ ´ëÆÿ$$…rÏ™ø B{VæüÝ릯èþ…ÌZ E…yæþV>, §æþ„ìü×ê{íœM> (119)
^óþ†ÌZ Kyìþ…¨. fïßý-ÆŠÿ 12 107.3 533 14 3/53 0 0 àÇÃ-çÜ-¯Œþ 4 32.5 148 9 4/22 1 0 E…§æþ°, Ððþ$Ææÿ$ç³# ïœËzÆŠÿ Mæü*yé A° }M>…™Œþ ™ðþÍ-´ë-yæþ$. Æðÿ…yø Ý릯èþ…ÌZ Mö¯èþÝëVæü$™èþ$…¨.

πs|ü{Ï qß+∫ ôV’≤<äsêu≤<é˝À 8e n+‘·sê®rj·T e÷˝…>±yé <äsê´|ü⁄Ô yÓqßø£


ÄÁbò˛ - @wæj·THé |”|ü⁄˝Ÿ‡ kÕ*&Ü]{° dü<ädü߇ sê»ø°j·T <äßs¡ß<˚›XÊ\ß
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 12 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü) : B{¸ù & §óþÔéË ¯èþ$…_ {糆°«§æþ$Ë$ àfÆæÿÐèþ#™èþ$¯é²Ææÿ$. C…§æþ$ MøçÜ… C…V>Ï…yŠþ, {¸ë¯ŒþÞ, fÆæÿð, {X‹Ü, òÜμÆÿ$$¯Œþ, ÆæÿÚëÅ, Mæü*Å»ê, çܯéÅ-çÜ$-Ìôý Ë„æü Å…V> D MóüçÜ$ÌZ
HíÙÄæý$¯Œþ ï³ç³#ÌŒýÞ ÝëÍyéÇsîý BÆæÿY¯ðþOgôýçÙ¯Œþ (B‹³Ýù) G°Ñ$§æþÐèþ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ A°² HÆ>μrÏ$ ^óþíܯèþrÏ$ GÆÿ$$‹³Ýù ™ðþÍí³…¨. Ððþ°lÌê, {»ñýhÌŒý ¯èþ$…_ §óþÔéË {糆°«§æþ$Ë$ çܧæþçÜ$ÞMæü$ sêCŸHê<∏é Äs√|üD §æþÆ>Åç³#¢ ÝëW-çÜ$¢-¯é²-Ææÿ° BÆø-í³…
A…™èþÆ>j¡Äæý$ çܧæþçÜ$Þ D ¯ðþË 14 ¯èþ$…_ 16 ÐèþÆæÿMæü$ òßýO§æþÆ> GÆÿ$$‹³Ýù {糫§é¯èþ M>ÆæÿŧæþÇØ, GÐðþ$ÃÎÞ Äæý*§æþÐèþÆðÿyìþz, ÐèþçÜ$¢¯é²Ææÿ° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. Móü…{§æþ ѧóþÔé…Væü ÔéQÐèþ${† {ç³×ý»Œý ^éÆæÿ$. H Ñ«§æþ-Ððþ$O¯èþ §æþÆ>Å-ç³#¢-¯èþMæü$
»ê§ŠþÌZ fÆæÿ$Væü¯èþ$¯èþ²¨. BÌŒý C…yìþÄæý* ï³‹Ü A…yŠþ ÝëÍyé Çsîý E´ë«§æþÅ„æü$yæþ$, Æ>fÅçÜ¿æý çÜ¿æýÅ$yæþ$ çÜÄæý$ŧŠþ AigŒý´ëÚë Ðèþ$$QÈj 14¯èþ ™égŒýº…gêÆ> çßZrÌŒýÌZ D çܧæþçÜ$Þ Æ>ÄŒý$-ç³N-ÆŠÿþ, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 12 : §óþÔèý…ÌZ ™éÐèþ$$ Ðèþņ-ÆóÿMæü… M>§æþ°, AÆÿ$$™óþ
BÆæÿY¯ðþOgôýçÙ¯Œþ (GÆÿ$$‹³Ýù) B†£æþÅ… CçÜ¢$¯èþ² D çܧæþçÜ$ÞMæü$ 38 º$«§æþÐéÆæÿ… HÆ>μr$ ^óþíܯèþ ÑÌôýMæüÆæÿ$Ë çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ {´ëÆæÿ…À…^èþ¯èþ$…yæþV> Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† Æ>fÔóýQÆŠÿÆðÿyìþz™ø ´ër$ E{Væüþ-Ðé§æþ M>ÆæÿÅ-Mæü-Ìê-´ë-˯èþ$ ½gôýï³ {´ù™èþÞ-íßý- Ðèþ$™èþ ¯éÄæý$-Mæü$-ËMæü$ Ðèþņ-Æóÿ-Mæü…V>
Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$. 20 Hâæýå ™èþÆæÿ$Ðé™èþ íÜí³G… ´÷ÍsŒý ºÅ*Æø çÜ¿æý$Åyæþ$ ïÜ™éÆ>ÿ… H^èþ*Ç, çÜ$ÆæÿÐèþÆæÿ… Ýù¢…§æþ…r* Äæý$$í³G {糿æý$™èþÓ… ^óþçÜ$¢¯èþ² ÝëVæü$-™èþ$¯èþ² §æþ${çÙμ-^é-Æ>°² Ðèþ*{™èþÐóþ$
B‹³Ýù çܧæþçÜ$Þ Ðèþ$¯èþ §óþÔèý…ÌZ çÜ$«§éMæüÆŠÿÆðÿyìþz ´ër$ ÐéÐèþ$糄æü, ÌoMìüMæü Ðé§æþ ´ëÈtË ¯óþ™èþË$ °…§é-Æø-ç³-×ý-˯èþ$ ½gôýï³ A«§æþÅ-„æü$yæþ$ Æ>gŒý- ™éÐèþ$$ °Ææÿ-íÜ-çÜ$¢-¯é²-Ðèþ$° ^ðþ´ëμÆæÿ$.
A¨ Mæü*yé òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ fÆæÿVæü ç³Ë$Ðèþ#Ææÿ$ ´ëÌŸY…sêÆæÿ° ^ðþ´ëμÆæÿ$. {ç³çÜ¢$™èþ… fÆæÿVæü »Z™èþ$¯èþ² ¯é£Šþ íÜ…VŠü ¡{Ðèþ…V> Q…yìþ…^éÆæÿ$. ÐéçÜ¢-Ðé- íßý…§æþ* E{Væü-Ðé§æþ… Ðèþ…sìý 糧éË$
yæþ… ÑÔóýçÙÐèþ$¯é²Ææÿ$. ¯èþ½¼Äæý* çܧæþçÜ$ÞÌZ AÀÐèþ–¨® ^ðþ…§æþ$™èþ$¯èþ² §óþÔéË BÇ®Mæü íܦ†Væü™èþ$Ë$, °Mìü Äæý$$í³G çÜÆ>PÆóÿ E{Væüþ-Ðé-§é-°Mìü Ðèþ$™èþ… Æ>f-MîüÄæý$ Ôèý–†° Ñ$…^èþ$-™èþ$-¯é²-Äæý$-¯é²Ææÿ$. {ç³fË Ðèþ$™èþ-ç³-
§óþÔ髧æþÅ„æü$yæþ$ yéMæütÆŠÿ ÝëÐŒþ$ Ðésìý {糿êÐèþ…, Ôé…†, A×ý$ Ææÿíßý™èþ {ç³ç³…^èþ… ™èþ¨™èþÆæÿ Ææÿ…Væü$ ç³#Ë$-Ðèþ$$-™ø…§æþ° ÑÐèþ$-ÇØ…^éÆæÿ$. º$«§æþ-ÐéÆæÿ… ¯éyìþ- Ææÿ-Ððþ$O¯èþ òÜ…sìý-Ððþ$…sŒý¯èþ$ §ðþº¾-¡-çÜ$¢¯èþ² Äæý$$í³G çÜÆ>PÆŠÿ
¯èþ$gZÐèþ*™ø ´ër$ º…V>ϧóþÔŒý, B…ÔéËò³O ^èþÇa…^èþ¯èþ$¯èþ²rÏ$ ^ðþ´ëμÆæÿ$. BíÜÄæý*, B{íœM> §óþÔéË MæüPyæþ BÄæý$¯èþ ÑÌôý-Mæü-Ææÿ$-Ë™ø Ðèþ*sêÏ-yæþ$™èþ*, E{Væü-Ðé-§æþ…ò³O Ar$ BÈà {糆çÙx¯èþ$ Mæü*yé ¨Væü-gê-Ææÿ$-Ýù¢…§æþ° BÆø-
ºÆ>Ã, ^ðþO¯é, f´ë¯Œþ, E™èþ¢Ææÿ, Ðèþ$«§æþÅ çÜ…º…«§é˯èþ$ çÜÆæÿãMæü–™èþ… ^óþÄæý$yæþ…ÌZ B‹³Ýù {糫§é¯èþ {糿æý$™èþÓ… ^óþçÜ$¢¯èþ² Äæý$$§æþ®… Ððþ¯èþ$Mæü A¯óþMæü Æ>f-MîüÄæý$ §æþ$Ææÿ$- í³…^éÆæÿ$. E{Væü-Ðé-§é°² A×ý-_-ÐóþõÜ ÑçÙ-Äæý$…ÌZ ¡{Ðèþ
§æþ„ìü×ý MöÇÄæý*, Ðèþ$ÌôýíÙÄæý*, ´ë{™èþ ÐèþíßýçÜ¢$¯èþ²§æþ° ^ðþ´ëμÆæÿ$. B{íœM>, BíÜÄæý* §óþÔéË™ø Mö™èþ¢ §óþª-ÔéË$ E¯é²-Äæý$° °…¨…^éÆæÿ$. ½gôý-ï³™ø çÜ°²-íßý-™èþ…V> AÄñý*-Ðèþ$-Äæý$…ÌZ E¯èþ² Äæý$$í³G {糿æý$ ™èþÓ…... E{Væü-Ðé-
Ðèþ$…VøÍÄæý*, ¯óþ´ëÌŒý, ´ëMìüÝ뢯Œþ, {ç³ç³…^é°² çÜ–íÙt…^óþ…§æþ$Mæü$ B‹³Ýù ™èþ¯èþ Mæü–íÙ ^óþÝù¢…§æþ¯é²Ææÿ$. E¯èþ² Mö…§æþ-ÇMìü Ðèþ*Ìôý-V>ÐŒþ õ³Ë$-âæýå™ø {ç³Ðóþ$Äæý$… E¯èþ²- §é°², Ðèþ$$íÜυ˯èþ$ ÐóþÆóÿÓ-Ææÿ$V> ^èþ*yæþ-Ìôý-Mæü-´ù-™ø…§æþ°,
íœÍò³Oüμ¯ŒþÞ, {ÖË…Mæü, ÑÄæý$™é²…, B‹³Ýù Ðèþ$*yæþÐèþ çÜÐèþ*ÐóþÔèý… 1988 f¯èþÐèþÇÌZ yìþÎÏÌZ r$tV> Csîý-ÐèþË §æþÆ>Å-ç³#¢ÌZ ÐðËÏ-yðþO¯èþ ÑçÙÄæý$… ™ðþÍ-íÜ…§óþ. A…§æþ$Móü E{Væü-Ðé-§é°² °Æø-«¨…^èþ-yæþ…ÌZ Ñçœ-Ë-Ðèþ$-Ðèþ#-
AÎjÇÄæý*, º{òßý¯Œþ, Dhç³#t, fÇW…§æþ°, ©°² Aç³μsìý {糫§é° Æ>iÐŒþV>…«© {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ° ©°Mìü Æ>gŒý-¯é£Šþ çÜμ…¨çÜ*¢... MóüÐèþË… Æ>f-MîüÄæý$ §æþ$Ææÿ$-§óþª- ™ø…§æþ° Æ>gŒý-¯é£Šþ ÑÐèþ$-ÇØ…^éÆæÿ$. E{Væü-Ðé-§é°² A×ý-_-
CÆ>MŠü, gZÆ>z¯Œþ, Ìñý»ê²¯Œþ, õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ M>…{Vðü‹Ü A«¨M>Ææÿ {糆°«¨, Ôèý…™ø¯óþ VøÆæÿ-RŒý-ç³NÆŠÿ G…ï³ B¨-™èþÅ-¯é£Šþ Äñý*X° ÐóþõÜ ÑçÙ-Äæý$…ÌZ {糿æý$™èþÓ… °f…V> _™èþ¢-Ôèý$-¨®™ø, °Úëμ-
ͼÄæý*, Ððþ*Æ>Mø, ´ëËïÜ¢¯é, GÐðþ$ÃÎÅ MæüÐèþ$ÌêMæüÆŠÿÆ>Ðèþ#, íÜí³G… ¯éÄæý$Mæü$yæþ$ ÐðþO.Ððþ…MæüsôýÔèýÓÆŠÿ C…§æþ$ÌZ CÇ-Mìü…-^é-Ææÿ° õ³ÆöP-¯é²Ææÿ$. VøÆæÿ„Šü ï³uŠÿ {糆- „ìü-Mæü…V> ÐèþÅÐèþ-çßý-Ç-çÜ$¢-¯èþ²-rÏ-Æÿ$$™óþ... Væü™èþ I§óþâæýå M> Ë…ÌZ
"B‹³Ýù' {糫§é¯èþ M>ÆæÿŧæþÇØ, GÐðþ$ÃÎÞ Äæý*§æþÐèþÆðÿyìþz, E´ë«§æþÅ„æü$yæþ$, Æ>fÅçÜ¿æý çÜ¿æýÅ$yæþ$ ÄæçÜ$y鯌
ý $ Ðè þ $
þ, íÜÇÄæý*, r$°íÙÄæý*,
¯Œ þ, »ñýÍjÄæý$…, òÜO{糋Ü,
Æ>Ðèþ#, GÆÿ$$‹³Ýù Æ>çÙ‰ {糫§é¯èþ M>ÆæÿŧæþÇØ {糿êMæüÆŠÿÆ>Ðèþ#,
MøÔ髨M>Ç yéMæütÆŠÿ çÜ$«§éMæüÆŠÿ¯éÄæý$$yæþ$ ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$.
çÙx¯èþ$ ¨Væü-gê-Ææÿa-yæþÐóþ$ ©° Ððþ¯èþ$Mæü AçÜË$ E§óþª-Ôèý-Ðèþ$° BÆø- §óþÔèý…ÌZ E{Væü-Ðé§æþ §éyæþ$-ËMæü$ çÜ… º…«¨…_¯èþ §æþÆ>Åç³#¢
çÜÄæý$ŧŠþ AigŒý´ëÚë º$«§æþÐéÆæÿ… HÆ>μr$ ^óþíܯèþ ÑÌôýMæüÆæÿ$Ë çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ §æþ–ÔèýÅ… í³…^éÆæÿ$. GÌê…sìý B«§é-Æ>Ë$ ÌôýMæü´ù-Æÿ$$¯é... Ý뫧æþ$, ÑÐèþ-Æ>-˯èþ$ {ç³f-Ë-Mæü$ ÐðþËÏ-yìþ…^é-Ë° yìþÐèþ*…yŠþ ^óþÔéÆæÿ$.