You are on page 1of 8

BNG GI T TH QUN BNH TN

(Ban hnh km theo Quyt nh s 82 /2011/Q-UBND ngy 18 thng 12 nm 2011


ca y ban nhn dn thnh ph )
n v tnh: 1.000 ng/m2
STT
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TN NG
2
AN DNG VNG
AO I
P CHIN LC
BN LI
BNH LONG
BNH THNH
BI DNG LCH
BI HU DIN
BI HU DIN
BI T TON
CC NG 1A, 2, 2A, 2B, 2C, 3, 4, 6, L
D THUC KHU DN C NAM HNG
VNG

ON NG
T
N
3
4
TRN NG
M L
QUC L 1A
M L
TN K TN QU
V VN VN
TY LN
TN K TN QU
NG T BN X
TRN NG
TRN NG
NGUYN THC T
CUI NG
TRN NG
KINH DNG VNG
RCH RUT NGA

GI
5
4.000
2.200
2.000
1.500
4.100
1.500
2.000
2.500
2.200
3.500

TRN NG

2.500

12

CC NG S 1A, 1B, 3A, 4B, 6C, 8, 8A,


10, 11, 13, 15, 15A, 17A, 20, 21B, 22, 24, 24A,
24B, 25B, 27, 28, 30, 32, 32A, 33, 34, 34A, 36,
41 THUC KHU DN C BNH TR NG
B (P. BTB, P. AN LC A)

TRN NG

2.500

13

CC NG S 2, 3, 4, 5, 9 THUC KHU
DN C NAM LONG

TRN NG

2.200

TRN NG

2.200

TRN NG

2.200

11

16
17
18

CC NG S 3A, 4A, 5A, 6, 8, 10, 11, 13,


15, 17, 19, 21, 23, THUC KHU SAU KHU
DN C NAM LONG
CC NG S 4A, 5A, 6A, 6B, 7A, 8B,
8C, 12, 12A, 12B, 16, 18, 19A, 19B, 19C, 19D,
19E, 19F, 21, 21A, 21E, 23, 25, 25A, 26, 28A,
31, 31A, 32B, 33A, 33B, 34B, 39 THUC
KHU DN C BNH TR NG B (P. BT
B, P. AN LC A)
CU KINH
CY CM
CHIN LC

19
20

DNG B CUNG
DNG T QUN

21

14

15

NGUYN CU PH
TRN NG
TN HO NG
M L
KINH DNG VNG
HONG VN HP

NGUYN VN C
M L
QUC L 1A
DNG T QUN
CUI NG

1.500
1.500
2.400
1.500
2.900
2.900

T MI (TRC Y L NG BNH
TR NG)

L VN QUI

TNH L 10

3.100

22

NH NGHI XUN, PHNG BNH TR


NG

PHAN ANH

LIN KHU 5-11-12

2.400

23
24
25
26
27

NNG T
ON PH T
NG 504, PHNG AN LC
NG 532, PHNG AN LC
NG BIA TRUYN THNG

KINH DNG VNG


NGUYN THC NG
TRN NG
TRN NG
TNH L 10

NG S 17
CUI NG

2.900
2.400
2.400
2.400
2.400

L NH CN

28

NG B SNG

TNH L 10

GIP KHU DN C BC
LNG BO

1.500

29

NG B TUYN

TNH L 10

GIP KHU DN C BC
LNG BO

2.200

30
31

NG MIU BNH NG
NG MIU G XOI

L VN QUI
TRN NG

32

NG S 1 KHU DN C NAM HNG


VNG

TRN NG

3.600

TRN NG

4.400

33
34
35
36
37

NG S 1, PHNG BNH HNG HA


A
NG S 1, PHNG BNH HNG HA
A
NG S 1, PHNG BNH HNG HA
A
NG S 1, KHU PH 7 PHNG TN
TO A

NG S 3

2.000
1.500

BNH LONG

NG S 8

2.400

NG S 16

NG S 4

1.500

NG S 18B

NG S 2

1.500

TNH L 10

CU KINH

1.500

38

NG S 1, KHU PH 5 PHNG TN
TO A

TNH L 10

CUI NG

1.500

39

NG S 1B, PHNG BNH HNG


HA A

MIU BNH NG

NG S 6

1.500

40

NG S 1C, PHNG BNH HNG


HA A

TRN NG (KP5)

1.500

41

NG S 1C, KHU DN C AN LC BNH TR NG (PHNG AN LC A,


PHNG BNH TR NG B)

TRN NG

2.100

42
43
44
45
46
47
48
49

NG S 1D, KP4-PHNG AN LC A
NG S 2, PHNG BNH HNG HA
A
NG S 2, PHNG BNH HNG HA
A
NG S 2, PHNG BNH HNG HA
A
NG S 2, PHNG BNH HNG HA
NG S 2, PHNG BNH HNG HA
B
NG S 2 KHU DN C AN LC A
NG S 2, PHNG TN TO

NG S 4C

CUI NG

2.200

G XOI

LIN KHU 8-9

1.500

L VN QUI

CUI NG

1.800

M L

CUI NG

1.500

PHM NG GING

CUI NG

1.500

QUC L 1A

LIN KHU 4-5

1.500

TRN NG
TRN NG

2.400
2.200
2.400

50

NG S 2A, 2B, 2C, THUC KHU DN


C AN LC A

TRN NG

51

NG S 2A, PHNG BNH HNG


HA A

G XOI

LIN KHU 8-9

1.500

52

NG S 2B, PHNG BNH HNG


HA A

NG S 2

NG S 2C

1.500

53

NG S 2C, PHNG BNH HNG


HA A

NG S 2 (KP9)

CUI NG

1.500

54

NG S 2D, PHNG BNH HNG


HA A

NG S 4 (KP9)

NG S 2A

1.500

55

NG S 3, PHNG BNH HNG HA

NG S 2

CUI NG

1.500

TNH L 10

CUI NG

1.500

NG S 4

NG S 2

3.100

BNH LONG

CUI NG

2.400

56
57
58

NG S 3, KHU PH 7 PHNG TN
TO A
NG S 3, PHNG BNH TR NG
B
NG S 3, PHNG BNH HNG HA
A

59

NG S 3A, PHNG BNH HNG


HA A

NG S 5D

D N 415

1.500

60

NG S 3B, PHNG BNH HNG


HA A

NG S 3A

D N 415

1.500

61

NG S 3B, 3C, 3, 5, THUC KHU SAU


KHU DN C AN LC A

TRN NG

62

NG S 3C, PHNG BNH HNG


HA A

NG S 3A

63

NG S 4, KHU DN C AN LC BNH TR NG (PHNG AN LC A,


PHNG BNH TR NG B)

TRN NG

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

NG S 4, PHNG BNH HNG HA


NG S 4, PHNG BNH HNG HA
A
NG S 4, PHNG BNH HNG HA
A
NG S 4, PHNG BNH HNG HA
B
NG S 4, PHNG TN TO
NG S 4C, KHU DN C AN LC BNH TR NG (PHNG AN LC A,
PHNG BNH TR NG B)
NG S 5, PHNG BNH TR NG
B
NG S 5, PHNG BNH HNG HA
NG S 5, PHNG BNH HNG HA
A
NG S 5A, PHNG BNH HNG
HA A

2.900
D N 415

1.500

4.000

NG S 2

CUI NG

1.500

G XOI

D N 415

1.500

L VN QUI

D N 415

1.800

QUC L 1A

NG S 8

1.500

TRN NG

2.200

TRN NG

2.400

TRN NG

4.000

HNG L 3

QUC L 1A

1.500

BNH LONG

NG S 8

2.400

KNH NC EN

CUI NG

1.500

74

NG S 5B, KHU DN C AN LC BNH TR NG (PHNG AN LC A,


PHNG BNH TR NG B)

TRN NG

75

NG S 5B, PHNG BNH HNG


HA A

NG S 5

NG S 8

1.500

76

NG S 5C, PHNG BNH HNG


HA A

NG S 5E

D N 415

1.500

77

NG S 5D, PHNG BNH HNG


HA A

LIN KHU 7-13

CUI NG

1.500

78

NG S 5E, PHNG BNH HNG


HA A

NG S 5C

CUI NG

1.500

79

NG S 5F, PHNG BNH HNG


HA A

NG S 5D

KNH NC EN

1.500

80

NG S 6, PHNG TN TO

TRN NG

2.200

81

NG S 6 THUC KHU DN C BNH


TR NG B

TRN NG

3.100

82
83
84

NG S 6, PHNG BNH HNG HA


NG S 6, PHNG BNH HNG HA
A
NG S 6, KHU DN C AN LC BNH TR NG (PHNG AN LC A,
PHNG BNH TR NG B)

2.900

QUC L 1A

CUI NG

1.500

L VN QUI

CUI NG

1.800

TRN NG

3.100

85

NG S 6 (LIN KHU 5 C), PHNG


BNH HNG HA B

TRN NG

1.500

86
87

NG S 7
NG S 7 KHU DN C NAM LONG

TRN NG
TRN NG

4.400
4.000

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

NG S 7, PHNG BNH HNG HA


NG S 7, PHNG BNH HNG HA
A
NG S 7A, PHNG BNH HNG
HA A
NG S 7B, KHU DN C AN LC BNH TR NG (PHNG AN LC A,
PHNG BNH TR NG B)

QUC L 1A

CUI NG

1.500

BNH LONG

NG S 8

2.400

KINH NC EN

D N 415

1.500

TRN NG

3.100

NG S 8, PHNG BNH HNG HA


NG S 8, PHNG BNH HNG HA
A
NG S 8, PHNG BNH HNG HA
B
NG S 8B, PHNG BNH HNG
HA A

TN K TN QU

HNG L 3

1.500

L VN QUI

KNH NC EN

2.100

QUC L 1A

LIN KHU 5-6

1.500

NG S 3

CUI NG

1.500

NG S 9, PHNG BNH HNG HA


NG S 9, PHNG BNH HNG HA
A
NG S 9A, PHNG BNH HNG
HA A

QUC L 1A

CUI NG

1.500

BNH LONG

NG S 9A

2.100

D N 415

CUI NG

1.500

NG S 9B, KHU DN C AN LC BNH TR NG (PHNG AN LC A,


PHNG BNH TR NG B)
NG S 10, PHNG BNH HNG
HA
NG S 10, PHNG BNH HNG
HA A
NG S 10, PHNG BNH HNG
HA B
NG S 11, PHNG BNH HNG
HA
NG S 11, PHNG BNH HNG
HA A
NG S 11A, KHU DN C AN LC BNH TR NG (PHNG AN LC A,
PHNG BNH TR NG B)
NG S 12, PHNG BNH HNG
HA
NG S 12, PHNG BNH HNG
HA A
NG S 13, PHNG BNH HNG
HA
NG S 13, PHNG BNH HNG
HA A
NG S 13A, PHNG BNH HNG
HA A
NG S 14, KHU DN C AN LC BNH TR NG (PHNG AN LC A,
PHNG BNH TR NG B)
NG S 14, PHNG BNH HNG
HA A
NG S 14A, PHNG BNH HNG
HA A
NG S 14B, PHNG BNH HNG
HA A
NG S 15, PHNG BNH HNG
HA
NG S 16, PHNG BNH HNG

TRN NG

2.400

NG 26/2

CUI NG

1.500

L VN QUI

CUI NG

1.800

QUC L 1A

LIN KHU 5-6

1.500

NG 26/2

CUI NG

1.500

BNH LONG

NG S 17

1.500

TRN NG
TN K TN QU

2.400
NG 26/3

TRN NG

1.800
1.500

HNG L 3

NG 26/3

1.500

NG S 17

D N 415

1.500

NG S 17

D N 415

1.500

TRN NG

2.500

L VN QUI

D N 415

1.800

LIN KHU 7-13

CUI NG

1.500

LIN KHU 7-13

NG S 2

1.500

NG 26/3

CUI NG

1.500

L TRNG TN

CUI NG

1.500

117
118
119
120
121

HA
NG S 16, PHNG BNH HNG
HA A
NG S 16A, PHNG BNH HNG
HA A
NG S 17, KHU DN C AN LC BNH TR NG (PHNG AN LC A,
PHNG BNH TR NG B)
NG S 17, PHNG BNH HNG
HA A
NG S 17A, PHNG BNH HNG
HA A

TRN NG
MIU G XOI

1.500
D N 415

TRN NG
TN K-TN QU

1.500
2.500

NG S 19A

1.800

TRN NG

1.500
2.500

122

NG S 17B, KHU DN C AN LC BNH TR NG (PHNG AN LC A,


PHNG BNH TR NG B)

TRN NG

123

NG S 18, PHNG BNH HNG


HA

QUC L 1A

KHU CNG NGHIP


TN BNH

2.900

NG S 18B

HNG BNH TR
NG

1.500

QUC L 1A

G XOI

1.800

NG S 18B

HNG BNH TR
NG

1.500

124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

NG S 18A, PHNG BNH HNG


HA A
NG 18B, PHNG BNH HNG HA
A
NG S 18C, PHNG BNH HNG
HA A
NG S 18D, PHNG BNH HNG
HA A
NG S 18E PHNG BNH HNG
HA A
NG S 19, PHNG BNH TR NG
B
NG S 19, PHNG BNH HNG
HA A
NG S 19A, PHNG BNH HNG
HA A
NG S 20, PHNG BNH HNG
HA A
NG S 21, PHNG BNH HNG
HA A
NG S 22, PHNG BNH HNG
HA A
NG S 24, PHNG BNH HNG
HA A
NG S 24A, PHNG BNH HNG
HA A
NG S 25, PHNG BNH HNG
HA A
NG S 26/3 PHNG BNH HNG
HO

TRN NG
NG 18B

1.500
TRN NG (KP1)

TRN NG

1.500
4.800

TN K-TN QU

D N 415

1.800

TN K TN QU

D N 415

1.500

TRN NG

1.500

QUC L 1A

M L

1.500

L VN QUI

NG S 16

2.000

L VN QUI

NG S 16

2.000

L VN QUI

CUI NG

1.800

NG S 16

MIU G XOI

1.500

HNG L 13 (L TRNG
TN)

CUI NG

1.800

139

NG S 29 THUC KHU DN C
BNH TR NG B

TRN NG

140
141
142
143
144
145
146

NG S 38, PHNG TN TO
NG S 38A, PHNG TN TO
NG S 40, PHNG TN TO
NG S 40A, PHNG TN TO
NG S 40B, PHNG TN TO
NG S 42, PHNG TN TO
NG S 42A, PHNG TN TO

NG S 7
NG S 7
NG S 7
NG S 7
NG S 49
NG S 7
NG S 49B

3.100
NG S 6
TNH L 10
TNH L 10
NG S 51
NG S 51
NG S 51
NG S 51

2.500
2.500
3.500
2.500
2.200
2.500
2.200

147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187

NG S 44, PHNG TN TO
NG S 46, PHNG TN TO
NG S 46A, PHNG TN TO
NG S 46B, PHNG TN TO
NG S 47 PHNG TN TO
NG S 48, PHNG TN TO
NG S 48A, PHNG TN TO
NG S 48B, PHNG TN TO
NG S 48C, PHNG TN TO
NG S 49, PHNG TN TO
NG S 49A, PHNG TN TO
NG S 49B, PHNG TN TO
NG S 49C, PHNG TN TO
NG S 50, PHNG TN TO
NG S 50A, PHNG TN TO
NG S 50B, PHNG TN TO
NG S 50C, PHNG TN TO
NG S 50D, PHNG TN TO
NG S 51, PHNG TN TO
NG S 52, PHNG TN TO
NG S 52A, PHNG TN TO
NG S 52B, PHNG TN TO
NG S 53, PHNG TN TO
NG S 53A, PHNG TN TO
NG S 53B, PHNG TN TO
NG S 53C, PHNG TN TO
NG S 53D, PHNG TN TO
NG S 54, PHNG TN TO
NG S 54A, PHNG TN TO
NG S 55, PHNG TN TO
NG S 55A, PHNG TN TO
NG S 55B, PHNG TN TO
NG S 57, PHNG TN TO
NG S 57A, PHNG TN TO
NG S 57B, PHNG TN TO
NG S 57C, PHNG TN TO
NG S 59, PHNG TN TO
NG S 59B, PHNG TN TO
G XOI
H HC LM
H VN LONG

NG S 7
NG S 7
NG S 53
NG S 53
NG S 40A
NG S 7
NG S 55B
NG S 55
NG S 55A
NG S 46
NG S 40A
NG S 44
NG S 42A
NG S 7
NG S 53
NG S 55A
NG S 7
NG S 55
NG S 40
NG S 7
NG S 53D
NG S 57C
NG S 50C
NG S 48
NG S 50A
NG S 52A
NG S 54
NG S 7
NG S 57
QUC L 1A
NG S 50D
NG S 48C
QUC L 1A
NG S 52B
NG S 50B
NG S 54
TRN NG
TRN NG
TRN NG
QUC L 1A
TNH L 10
NGUYN THC NG
KINH DNG VNG
TRN NG
TN K TN QU
TRN NG

188
189
190
191

HONG VN HP
HNG L 2
HNG L 3
KNH C (NGUYN NH KIN C)

192

KNH NC EN, PHNG BNH HNG


HA, PHNG BNH HNG HA A

TRN NG

193
194

KNH NC EN, PHNG AN LC A


KHIU NNG TNH

KINH DNG VNG


TRN NG

NG S 51
CUI NG
CUI NG
NG S 53A
NG S 44
CUI NG
NG S 55
CUI NG
CUI NG
NG S 40
NG S 40B
NG S 42
NG S 44
NG S 57
NG S 55
NG S 57
NG S 53C
NG S 57A
CUI NG
NG S 59
NG S 55
NG S 57
NG S 46
NG S 46A
NG S 50C
NG S 50A
NG S 52
NG S 57
NG S 59
NG S 46
NG S 48A
NG S 46A
NG S 50
NG S 50B
NG S 50D
NG S 52

RCH CT (PH NH)


CUI NG
CUI NG
NG 1A
NG S 5

2.500
3.100
2.500
2.200
2.200
2.500
2.200
2.200
2.200
3.500
2.200
2.200
2.200
2.500
2.200
2.200
2.500
2.200
2.300
2.500
2.200
2.200
2.200
2.300
2.300
2.300
2.300
2.500
2.500
3.100
2.300
2.300
3.100
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
2.400
4.800
2.000
2.300
2.900
3.300
3.100
1.200
2.600

TN LA

2.900
2.900

195

KINH DNG VNG

196

LM HONH

197

L C

MI TU
CU AN LC
KINH DNG VNG
T S 71 LM HONH

CU AN LC
VNG XOAY AN LC
S 71 LM HONH
CUI NG

8.400
5.900
3.100
2.400

KINH DNG VNG

RANH KHU DN C
NAM HNG VNG

2.400

RANH KHU DN C NAM


HNG VNG

CUI NG

3.100

L CNG PHP
L NH CN
L NH DNG
L NGUNG
L TN B
L TRNG TN
L VN QUI
LIN KHU 1 - 6 BNH TR NG
LIN KHU 2 - 5 BNH TR NG
LIN KHU 2-10, PHNG BNH HNG
HO A
LIN KHU 4-5, PHNG BNH HNG
HA B
LIN KHU 5-6, PHNG BNH HNG
HA B
LIN KHU 5-11-12, PHNG BNH TR
NG
LIN KHU 7-13, PHNG BNH HNG
HO A
LIN KHU 8-9, PHNG BNH HNG
HO A
LIN KHU PH 10-11, PHNG BNH TR
NG

TRN NG
QUC L 1A
TRN NG
NGUYN CU PH
TRN NG
CU BNG
TRN NG
TRN NG
TN HA NG

214
215
216
217
218

LIN KHU 16 - 18 BNH TR NG


L T
L T
M L
NG Y LINH

TRN NG
TRN NG
M L
TNH L 10
AN DNG VNG

219

NGUYN CU PH

TNH L 10

220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233

NGUYN HI
NGUYN QU YM
NGUYN TH T
NGUYN THC NG
NGUYN THC T
NGUYN TRIU LUT
NGUYN TRNG TR
NGUYN VN C
PHM BNH
PHM NG GING
PHAN CT TU
PHAN ANH
PHAN NH THNG
PHNG T CHU

KINH DNG VNG


AN DNG VNG
QUC L 1A
KINH DNG VNG
NGUYN THC NG
TRN NG
KINH DNG VNG
TRN NG
NGUYN THC T
RANH QUN 12
TRN NG
NG T BN X
TRN NG
B HOM

L GM
CUI NG
VNH LC
NGUYN THC T
HONG VN HP

KHIU NNG TNH

3.100
2.900
3.000
4.000
2.900
1.500
2.900
1.500
2.000
2.900
2.000
4.100
2.600
2.300

234

QUC L 1A

GIP RANH BNH CHNH

GIP HUYN HC MN

4.000

198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213

L T

HNG L 2

2.400
2.400
3.100
1.500
3.100
3.700
4.200
1.800
2.600

G XOI

1.500

TNH L 10
KNH 5
QUC L 1A

TRN NG

1.500

TRN NG

1.500

TN HA NG

NH NGHI XUN

2.600

NG S 8B

D N 415

1.500

NG S 16

NG S 4

1.500

PHAN ANH

CUI NG

2.600

NG G XOI
TN K TN QU
RCH RUT NGA

2.400
2.200
1.500
3.500
3.100

GIP HUYN BNH


CHNH

TN LA
PHAN CT TU
QUC L 1A
TN HO NG

2.000

235
236
237
238
239
240
241

SINCO
SNG SUI
T M DUT
TN HO NG
TN K TN QU
TP ON 6B
TY LN

TRN NG
QUC L 1A
NGUYN THC NG
AN DNG VNG
BNH LONG
QUC L 1A
QUC L 1A

242

TN LA

KINH DNG VNG

RANH KHU DN C AN
LC

4.400

TNH L 10

RANH KHU DN C AN LC
NG S 29
CY DA S

NG S 29
TNH L 10
QUC L 1A

4.400
2.900
4.100

QUC L 1A

CU TN TO (TNH L
10)

3.100

243

244

TRN I NGHA

CU TN TO (TNH L 10)
TRN NG

245

TRN THANH MI

TNH L 10

246

TRNG PHC PHAN

TRN NG

RANH SNG SUI


CUI NG
HNG L 2
QUC L 1A
CUI NG
CUI NG

RANH BNH CHNH


GIP KHU DN C BC
LNG BO

2.400
1.500
2.600
4.000
4.000
1.500
1.800

2.200
2.900
1.500
2.500

247

VNH AI TRONG

KINH DNG VNG

HNG L 2 (BNH TR
NG)

248

VNH LC (HNG L 80)

NGUYN TH T

KHU CNG NGHIP


VNH LC

2.000

249

V VN VN

TNH L 10

RANH HUYN BNH


CHNH

1.400

250

V HU

T M DUT

NGUYN THC NG

2.500

251
252
253
254

VNG VN HUNG
V VN KIT

TRN NG
TRN NG

CAO TC HCM-TRUNG LNG

QUC L 1A

RANH BNH CHNH

2.000
5.000
2.300
2.000

5.700

Y BAN NHN DN THNH PH