You are on page 1of 3

ZMLUVA

O OBCHODNEJ SPOLUPRÁCI
č.051/2008

Uzatvorená medzi:

Objednávateľ:
Obchodný názov: BTK-Bývanie,teplo,klimatizácia s.r.r
Hradská 1/a
821 07 Bratislava
Zastúpený: Ing.Jaroslav Rybár
IČO: 35786418
IČ DPH SK2020204681
Bankové spojenie: Tatra banka a.s
Číslo učtu: 2625400484/1100

Vykonavateľ:
Obchodný názov: Branislav Polgár-Brendy & Fanny
Černyševského 5
851 01 Bratislava-Petržalka
Zastúpený: Branislav Polgár
IČO: 432 88 553
DIČ: 1077103060
Bankové spojenie: VUB Banka a.s
Číslo účtu: 18006948559/0200

Za týchto podmienok:

Článok I.
Predmet zmluvy

I.1. Objednávateľ je právnickou osobou zapísanou v obchodom registri Okresného súdu


Bratislava I.,odd.:s.r.o.,vloška čislo 21540/B v rozsahu:

1 kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečným spotrebiteľom (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej
živnosti,
3. inžinierska činnosť,
4. výroba, inštalácia, opravy chladiarenských zariadení,
5. výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania,
6. montáž mechanických častí strojných zariadení,
7. projektová činnosť v investičnej výstavbe,
8. vykonávanie bytových, občianskych, dopravných a inžinierskych stavieb,
9. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto
zariadeniach – penzión,
10.vykonávanie priemyselných stavieb,
11.sprostredkovanie nákupu a predaja tovaru,
12.sprostredkovanie výkonu služieb,
13.konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva.
I.2. Vykonávateľ je súkromným podnikateľom podľa živnostenského listu. Vykonávateľ sa touto zmluvou
zaväzuje vykonať všetky dostupné opatrenia potrebné k plneniu úloh podľa jeho predmetu záväzku.
Predmetom záväzku vykonávateľa sú upratovacie a čistiace práce na stavbe -
Prístavba a nadstavba objektu Magma“, Záporožská 12, 851 01 Bratislava - podľa
požiadaviek objednávateľa na základe prílohy (kalkulácia zo dňa 12.11.2008
zaslaná mailom) a súpisu vykonaných prác podľa výrobnej kalkulácie príslušnej
akcie.

Článok II.
Povinnosti zmluvných strán.

II.0. A, Objednávateľ sa zaväzuje,že priamo nezamestná žiadneho brigadnika


sprostriedkovaného vykonávateľom a to ani na dohodu o vykonaní
práce,dohodou o diele,ani na dohodu o brigadnickej práci študentou.pri porušení
tohto bodu sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť vykonávateľovi jednorázový
poplatok vo výške 15 000SK za sprostriedkovanie pracovníka a to do 7
pracovných dní od doručenia faktúry zo strany dodávateľa.
B, Objednávateľ a vykonávateľ je povinný dodržiavať profesionálnu
etiku,tj.zachovať profesionálnu mlčanlivosť a nezverejnovať obchodné,príp.iné
relevantné údaje a informácie o objednávateľovi a vykonávateľovi,ktoré získa v
priebehu plnenia Zmluvy.
C,Vykonávateľ si v prípade neuhradenia faktúri v termíne splatnosti vyhradzuje
právo nedodržať body:II.1,II.2,II.3,II.4,Povinností zmluvných strán,a to bez
úhrady škody takto vzniknutej objednávateľovi.
II.1. Vykonávateľ sa riadi pokynmi a príkazmi objednávateľa v rozsahu jeho predmetu záväzku a vnútro
firemnými smernicami, pracovnými inštrukciami podľa ISO, bezpečnostnými a požiarnymi predpismi
platiacimi pre firmu alebo danými zákonom.

II.2. Od pokynov objednávateľa sa môže vykonávateľ odchýliť, len ak je to v záujme objednávateľa a keď
si nemôže vyžiadať jeho včasný súhlas. Vykonávateľ musí objednávateľa informovať o týchto
skutočnostiach v čo najkratšom čase.

II.3. Vykonávateľ je povinný chrániť záujmy objednávateľa súvisiace s predmetom zmluvy a oznámiť mu
všetky okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na zmenu objednávateľových príkazov. Vykonávateľ
zodpovedá objednávateľovi za škodu spôsobenú porušením zmluvných povinností podľa ust. § 373 a
nasl. Obchodného zákonníka.

II.4. Vykonávateľ je povinný podávať objednávateľovi správy o činnosti. O vykonávaní prác je povinný
viesť vykonávateľ dohodnutý zápis, za ktorého úplnosť a bez rozpornosť plne zodpovedá. Zápis je
povinný kedykoľvek poskytnúť objednávateľovi za účelom kontroly a odovzdať objednávateľovi
spolu s súpisom vykonaných prác. V prípade neplnenia tejto povinnosti má objednávateľ právo od
zmluvy odstúpiť.
Článok III.
Odmena

III.1. V prípade realizácie predmetu zmluvy je objednávateľ povinný riadne a včas uhradiť vykonávateľovi
odmenu počas trvania zmluvy. Podmienkou vzniku nároku na odplatu a možnosti vystavenia úhrady
faktúry je odovzdanie potvrdeného súpisu vykonaných prác za príslušný mesiac príslušným
stavbyvedúcim. V prípade, že vykonávateľ túto povinnosť nesplní, objednávateľ nie je v omeškaní
s úhradou odmeny až do riadneho splnenia povinnosti odovzdať potvrdený a odsúhlasený súpis
vykonaných prác za príslušný mesiac. Vykonávateľ túto zmluvnú podmienku berie na vedomie a bez
výhrad s ňou súhlasí. Odmena sa vypláca mesačne alebo podľa dohody. Vykonávateľ má nárok na
dohodnutú odmenu vo výške 50.000,- Sk za očistenie a upratanie celej stavby podľa súpisu
vykonaných prác. V prípade väčšieho rozsahu prác mesačne, musia byť tieto práce odsúhlasené
stavbyvedúcim Ivanom Ondrišom alebo Ľubomírom Novákom.
III.2. Vykonávateľ má právo vystaviť faktúru so splatnosťou 14 kalendárnych dní po odovzdaní
potvrdeného súpisu vykonaných prác od stavbyvedúceho objednávateľovi. Objednávateľ je povinný
túto faktúru uhradiť podľa bodu III.1.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

VI.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do ukončenia diela poľa objednávky. Objednávateľ má právo
v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností vykonávateľom od zmluvy odstúpiť, pričom
zmluva stráca platnosť a účinnosť okamihom doručenia prejavu vôle objednávateľa vykonávateľovi

VI.2. Zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné uskutočniť iba písomnou formou a podpísaním oboma
stranami.

VI.3. Táto zmluva je spísaná v dvoch exemplároch, z ktorých jeden obdrží objednávateľ a jeden
vykonávateľ.

VI.4. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

VI.5. Táto zmluva bola uzatvorená slobodne a čestne a na znak súhlasu bola oboma zmluvnými stranami
podpísaná.

VI.6. Všetky ustanovenia, ktoré nie sú uvedené v tej to zmluve sa riadia podľa obchodného zákonníka,
najmä §557 až §590 a §652 až §672.

V Bratislave dňa 14.11.2008 V Bratislave dňa …................

........................................................... ...........................................................
Objednávateľ Vykonávateľ