You are on page 1of 4

Nhóm 1 Chủ nghĩa xã hội khoa học

BÀI TẬP KIỂM TRA


Đề:

Phân tích nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân nói chung và giai cấp công
nhân Việt Nam nói riêng?. Vì sao giai cấp công nhân Việt Nam còn non trẻ nhưng đã
sớm đảm đương được sứ mệnh lịch sử của mình? Trong giai đoạn hiện nay giai cấp
công nhân Việt Nam muốn hoàn thành nhiệm vụ của dân tộc giao phó cần làm gì?

BÀI LÀM

Định nghĩa giai cấp công nhân:

Giai cấp công nhân là giai cấp của những người lao động, hình thành và phát
triển cùng với quá trình phát triển của nền sản xuất công nghiệp ngày càng hiện đại với
nhịp độ phát triển của lực lượng sản xuất mang tính chất xã hội hóa ngày càng cao; là
lực lượng lao động cơ bản, tiên tiến trong các quá trình công nghệ, dịch vụ công
nghiệp, trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia quá trình sản xuất của cải vật chất và cải tạo
các quan hệ xã hội; là giai cấp đại biểu của lực lượng sản xuất và phương thức sản
xuất tiên tiến. Trong thời đại hiện nay.

Ở các nước tư bản chủ nghĩa, nhìn chung giai cấp công nhân không có tư liệu sản
xuất, họ làm thuê cho giai cấp tư sản và bị bốc lột giá trị thặng dư. Ở các nước xây
dựng chủ nghĩa xã hội, giai cấp công nhân và nhân dân lao động làm chủ những tư liệu
sản xuất chủ yếu.

Giai cấp công nhân nói chung:

Giai cấp công nhân trong chủ nghĩa tư bản là giai cấp cơ bản đối lập với giai cấp
tư sản; họ không có tư liệu sản xuất, phải bán sức lao động cho nhà tư bản để kiếm
sống; họ đại diện cho lực lượng sản xuất tiên tiến của xã hội.

Khi nghiên cứu xã hội tư bản Các Mác và Ăngghen đã vạch rõ mâu thuẩn cơ bản
của xã hội tư bản gắn liền với phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Mâu thuẫn tất
yếu dẫn đến cách mạng xã hội chủ nghĩa, thiết lập phương thức sản xuất cộng sản chủ
nghĩa. Ở đây giai cấp công nhân là người thực hiện sứ mệnh lịch sử ấy. Sứ mệnh đó là
lật đổ giai cấp tư sản, thủ tiêu chế độ tư bản chủ nghĩa, xóa bỏ chế độ người bốc lột
người, xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa trên phạm vi một nước cũng như trên phạm
vi toàn thế giới.

Trang 1
Nhóm 1 Chủ nghĩa xã hội khoa học

Để hoàn thành sứ mệnh lịch sử ấy, giai cấp công nhân phải tiến hành cách mạng
thông qua các giai đoạn sau:

 Giai cấp công nhân phải tự tổ chức ra chính Đảng của mình, lật đổ sự thống trị
của giai cấp tư sản, giành lấy chính quyền, thiết lập chuyên chính vô sản.

 Tiến hành công cuộc cải tạo xã hội cũ và xây dựng xã hội mới theo những
nguyên tắc của Chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản nói chung.

Giai cấp công nhân Việt Nam nói riêng:

Với chính sách khai thác thuộc địa của chủ nghĩa thực dân Pháp ở Việt Nam, giai
cấp công nhân Việt Nam đã ra đời từ đầu thế kỷ này, trước cả sự ra đời của giai cấp tư
sản Việt Nam và là giai cấp trực tiếp đối kháng với tư bản thực dân Pháp. Sinh ra và
lớn lên ở một nước thuộc địa nữa phong kiến, dưới sự thống trị của đế quốc Pháp, một
thứ chủ nghĩa tư bản thực lợi không quan tâm mấy đến phát triển công nghiệp ở nước
thuộc địa, nên giai cấp công nhân Việt Nam phát triển chậm.

Giai cấp công nhân Việt Nam, mà tuyệt đại bộ phận là xuất thân từ nông dân lao
động và những tầng lớp lao động khác, nên có mối liên hệ tự nhiên với đông đảo nhân
dân lao động bị mất nước, sống nô lệ nên cũng là điều kiện thuận lợi để giai cấp công
nhân xây dựng nên khối liên minh công nông vững chắc và khối đoàn kết dân tộc rộng
rãi bảo đảm cho sự lãnh đạo của giai cấp công nhân trong suốt quá trình cách mạng ở
nước ta.

Giai cấp công nhân Việt Nam sinh ra trong lòng một dân tộc có truyền thống đấu
tranh bất khuất chống ngoại xâm của ông cha ta trong suốt 4000 năm lịch sử dựng
nước và giữ nước. Ở giai cấp công nhân, nỗi nhục mất nước cộng với nỗi khổ vì ách áp
bức bốc lột của giai cấp tư sản đế quốc làm cho lợi ích giai cấp và lợi ích dân tộc kết
hợp làm một, khiến động cơ cách mạng, nghị lực cách mạng và tính triệt để cách mạng
của giai cấp công nhân được nhân lên gấp bội.

Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời vào đầu thế kỷ XX, trước giai cấp tư sản Việt
Nam. So với giai cấp công nhân trên thế giới, giai cấp công nhân Việt Nam còn non trẻ,
song lại có thuận lợi là được thừa hưởng những kinh nghiệm đấu tranh của phong trào
công nhân quốc tế.

Tuyệt đại đa số xuất thân từ nông dân, và các tầng lớp lao động khác, nên có khả
năng tập hợp, đoàn kết các giai cấp, các tầng lớp khác.

Trang 2
Nhóm 1 Chủ nghĩa xã hội khoa học

Thừa hưởng truyền thống yêu nước và đấu tranh bất khuất chống xâm lược của
cha ông trong suốt 4000 lịch sử dựng nước và giữ nước.

Nhờ có lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sớm ra đi tìm đường cứu nước nên giai cấp công
nhân Việt Nam sớm hình thành chính Đảng của mình: theo tư tưởng Hồ Chí Minh thì
Đảng cộng sản Việt Nam là sự kết hợp phong trào công nhân Việt Nam và phong trào
yêu nước Việt Nam với chủ nghĩa Mác- Lênin. Từ đó, Người đã đề ra con đường duy
nhất đúng đắn cho cách mạng Việt Nam - con đường cách mạng dân tộc dân chủ nhân
dân và chuyển cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân lên cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Giai cấp công nhân Việt Nam còn non trẻ nhưng đã sớm đảm đương được sứ
mệnh lịch sử của mình. Trở thành lực lượng chính trị - xã hội độc lập, thống nhất về
tư tưởng và tổ chức. Do đó, sớm dành được vị trí lãnh đạo trong phong trào đấu tranh
cách mạng của toàn dân tộc.

Giai cấp công nhân Việt Nam có được vai trò như vậy là do họ đã có những đặc
điểm của giai cấp công nhân quốc tế. Ngoài ra, họ còn mang những đặc điểm riêng như
giai cấp công nhân Việt Nam kế thừa được truyền thống yêu nước; sớm tổ chức ra
chính Đảng của mình; gắn bó mật thiết với giai cấp nông nhân và tầng lớp trí thức,
hình thành khối liên minh vững chắc giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và
tầng lớp trí thức: giai cấp công nhân Việt Nam gắn bó mật thiết với cuộc đấu tranh của
giai cấp công nhân quốc tế và đã nhận được sự giúp đỡ mọi mặt của giai cấp công
nhân quốc tế.

Qua khảo nghiệm tất cả các phong trào yêu nước đã diễn ra vào cuối thế kỷ XIX
và đầu thế kỷ XX ở Việt Nam, chúng ta có thể rút ra kết luận; chỉ có đường lối cứu nước
theo lập trường của giai cấp công nhân dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam
mới đưa cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc khỏi ách áp bức bóc lột thuộc địa của thực
dân Pháp đến thành công.

Giai cấp công nhân Việt Nam từ khi ra đời, nhất là từ khi có chính Đảng của mình
đã trở thành lực lượng chính trị tiên phong đi đầu trong cuộc đấu tranh giành độc lập
dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, giai cấp
công nhân đã và đang vươn lên để đáp ứng những yêu cầu của sự nghiệp đổi mới theo
con đường xã hội chủ nghĩa. Trước hết, phải từng bước phát triển cả số lượng và chất
lượng, khắc phục những hạn chế do điều kiện và hoàn cảnh lịch sử để lại như: kém phát
triển về kinh tế, trình độ chưa cao về văn hóa, khoa học kỹ thuật, tác phong, tập quán,
thói quen, tâm lý còn chịu ảnh hưởng khá nặng của người sản xuất nhỏ.

Trang 3
Nhóm 1 Chủ nghĩa xã hội khoa học

Trong giai đoạn hiện nay giai cấp công nhân Việt Nam muốn hoàn thành
nhiệm vụ của dân tộc giao phó cần làm:

 Thông qua đội tiền phong của mình là Đảng cộng sản Việt Nam, giai cấp
công nhân Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân tiến hành thắng lợi cuộc cách
mạng dân tộc dân chủ của nhân dân và ngày nay đang từng bước lãnh đạo
nhân dân thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đưa đất nước quá độ lên
chủ nghĩa xã hội, tiến tới xây dựng thành công chủ nghĩa cộng sản trên đất
nước ta.

 Để làm tròn sứ mệnh lịch sử của mình giai cấp công nhân Việt Nam cần:
“Phát triển về số lượng và chất lượng, nâng cao giác ngộ và bản lĩnh chính
trị, trình độ học vấn và nghề nghiệp, thực hiện kiến thức hóa công nhân
nâng cao năng lực ứng dụng và sáng tạo công nghệ mới, lao động đạt năng
suất chất lượng hiệu quả ngày càng cao, xứng đáng là một lực lượng đi đầu
trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và vai trò lãnh đạo cách
mạng trong thời kỳ mới”

Trang 4