You are on page 1of 17

HAYZ VE N FAS R SALES

M. Ali DEM RBA

HAYZ VE N FAS HALLER
KONULAR
Hayz ilminin önemi
Özel günler defteri
Hayzla ilgili deyim ve kelimeler
Hayz ve nifaslıya yasak olanlar
Hayzlıya serbest olanlar
Hayzı düzensizin namazı
Ramazanda hayzlının durumu
Hayzın [âdetin] de i mesi
Âdeti 10 günden fazla sürenler
Âdeti 5 kan ve 55 gün temiz iken
Yeni âdeti önceki âdetine rastlayanlar
Önceki âdet zamanına rastlamayanlar
Kızlarda hayzın ba laması
stimrarlı haller
Kızda istimrar 4 türlü olur
Nifas kanları
Maliki’de hayz ve nifas
afii’de hayz ve nifas
Hanbeli’de hayz ve nifas
Okuyucu suallerine cevaplar
Maliki’yi taklit ile ilgili sualler
Nifas ile ilgili sualler
ddet ile ilgili sual ve cevaplar
Çocuk Cinsiyeti Tesbit Cetveli

HAYZ LM N N ÖNEM :
Kadın erkek her Müslümanın ilmihâl bilgilerini ö renmesi farzdır. Bunun için, kadın
ve kocasının hayz ve nifas bilgilerini ö renmeleri gerekir. Kocası, kadına ö retmeli, kendisi
bilmiyorsa, bilen kadınlardan ö renmesi için izin vermelidir. Kocası izin vermeyen kadının,
ondan izinsiz gidip ö renmesi lâzımdır. Çünkü abdest, namaz, Kur'an-ı kerim, oruç, hac,
bâlig olmak, evlenmek, bo anmak, iddet beklemek gibi din i leri için, hayz ilmini ö renmek
arttır.
Bir kız, hayz görmeye ba layınca bâliga, yani kadın olur. Hayz görmeyen kız, 15 ya
tamam olunca, büluga ermi [bâliga] olur. 8 ya ını tamamlayan kıza, anasının, anası yoksa,
ninelerinin, ablalarının, hala ve teyzelerinin hayz ve nifas ilmini ö retmeleri farzdır.
Ö retmezlerse, kendileri ve kocaları büyük günaha girerler. Hayz bilgisi o kadar zor
de ildir. Zor olsaydı dinimiz, âlim cahil herkesin ö renmesini emretmezdi. Buhara’da
Ahmed bin Hafs isminde bir genç evlenmi ti. lk gece, kız buna, ”Hayz ilmini ö rendin
mi?” dedi. Hayır deyince, kız “Allahü teâlâ, (Kendinizi ve emrinizde olanları ate ten
koruyun) buyurdu. Cahil olan nasıl koruyabilir?” dedi. Bu söz gence çok tesir etti. Hanımını
Allaha emânet ederek, Merv’de yıllarca ilim tahsil edip âlim olarak evine döndü. Hocası,
buna Ebu Hafs-i kebir ismini koydu.

ÖZEL GÜNLER DEFTER :

70 gün veya daha fazla olabilir. hangi günlerinde kan geldi ini yazmalı. afii-Maliki’de 60 gündür. Beyazdan ba ka her renk hayz kanıdır. yani özür olan kan. stihaza: Yeni ba layan için 10 günden çok sürüp de. âdetten sonraki günlerde gelmi olan kana denir. Hayz görmeyende. Âdet zamanı: En az 3. Ayise: Ya lı kadın demektir. Hamilede iddet süresi. Kesinlikle bu defteri veya çizelgeyi ihmal etmemeli. Hanefi ve Hanbeli’de ilk temizlik ba ından. Cima : Cinsel ili ki. HAYZLA LG L DEY M VE KEL MELER: Hayz: Âdet kanı demektir. Buna Tam temizlik de denir. Gebe. Ayba ı veya regl de denir. ikinci hayz ba ına kadar geçen zamandır. Kur’an okur. Bu ya lardan sonra gelen kan. [dokuzuncu] gibi. hayzın sonuna kadar olan zamandır. bir hayz ba ından. Tam temizlik: Sahih temizlik. daha az olamaz. iddet süresi. afii ve Maliki’de. bir hayz ba ından. 15 günden az olan kansız günlere de fâsid temizlik denir. 9. afii’de 60. hayzda kullanılan kelime ve deyimleri de bilmek gerekir. stimrar: Her gün akan kan. yâni âdetlerini bilmesi lâzımdır. her ay aynı gün ve sayısında olur. do um yapana kadardır. Sahih temizlik: Âdetten sonra ba layan 15 veya daha çok gün içinde hiç kan görülmeyen. Özür: Hayz olmayan istihaza kanı. Burada bir ay demek. Geçersiz kan olan istihazaya fâsid kan da denir. (Ebu Davud) . üncü anlamına gelir. temizli i de en az 15 gün olan kadının ayı. [hayz ve temizlik günlerini] ezberlemeli ve her ay özel günler defteri’ ne veya bir çizelgeye ayın hangi günlerinde temiz. Kürsüf : Akıntı için kadınların çama ırlarına koydu u pamuk. Hayz bilgilerini ö renmek için. 3. Bir kadının hayz ve temizlik zamanı çok defa. on günden fazla gelen ve yeni olmayanlarda 10 günü a tı ında. hayz olmaz. Hayz için geçersiz olan kan. ddet: Bo anan veya kocası ölen veya halvet olunmu kadının evlenmesi haram olan zamandır. yeni âdetlerini. istihaza olur. [üçüncü]. Nifas: Do umdan sonra gelen kan. Âdeti en az 3 gün. istihazalı mı oldu u bu defterden anla ılır. 60.) inci. HAYZ VE N FASLIYA YASAK OLANLAR: 1-) Namaz kılamaz. Hanefi-Hanbeli’de azami 40. Bunlardan bazıları a a ıya çıkarılmı tır. Sahih kan: Hayz olan kan. Maliki’de 70 tir. Her kadının kendi hayz ve temizlik gün sayılarını. Ay: Âdette bir ay. Mesela 2. (Müstehaza [özürlü kadın] hayzlı iken namaz kılamaz. en fazla 10 gün devam eden kana denir. bez veya ped. istihaza. Bu. 3. Bir kadının hayzlı mı. Buna sahih kan da denir. [ikinci]. ölüm için 4 ay 10 gündür. ayise ve 9 ya ından küçük kızlardan gelen kanlar istihazadır. 3 temizlik geçinceye kadardır. en fazla 10 gün süren hayz kanının. Nokta: Rakamlardan sonra gelen nokta (. stihazalı iken her ibâdet yapılır. Vaty caizdir. geri kalan istihazadır. öncesi ve sonrası hayz günleri olan temiz günlere denir. tam temizlik geçmi olan kadından gelen ve en az 3. talâk için 3 ay. 18 gündür.) buyuruldu. Hanefi’de 55. Bu kadın. Mesela 40. stihazalıya müstehaza [özürlü] denir. görüldü ü andan kesildi i güne kadar olan gün sayısına denir. Âdetleri genelde de i mez. Bunun âdet kadarı hayz. her ibâdeti yapar. De i irse. Ayise ya ı. Hadis-i erifte de. Fâsid temizlik: 15 veya daha çok temiz günden önce veya sonra yahut iki sahih temizlik arasında fâsid kan olan günlerdir. 9 ya ındaki sa lıklı bir kızdan veya 55 ya ından küçük. Fâsid kan: Hayz olmayan. ikinci hayz ba ına kadar geçen zaman demektir. Buna vaty de denir. Hanbeli’de 50. Fakat fazlasının bir sınırı yoktur.

(Hadîka) 4. Oruç için sahura kalkan kimsenin. Maliki'yi taklit ederek Kur'an-ı kerim okuyamaz. Hadis-i erifte.Hayzlı iken de. (Beytullahı tavaf etmek. ancak o zaman seferi olur. 10-) Kadın. özür sahibi olur. Hayz iken gusletmesi emredilmedi. Cünübün a zını yıkamadan yiyip içmesi tenzihen mekruhtur. seferi olamaz. hayz bitinceye kadar bekleyip. bulundu u yerden 104 Km’den daha fazla giderse. uzun yola çıksa. (Tirmizî) 8-) Kocası ile cima edemez. Fakat hayzlı ve nifaslı olana temizlendikten sonra da tilavet secdesi gerekmez. hayzın ba ladı ını ve bitti ini kocasından gizleyemez. Hayzlı böyle de ildir. ve daha ba ka duâ âyetlerini duâ niyetiyle ezberden okuyabilir. (Tirmizî) 4-) Mushafa el süremez. (Bekara 222) 9. Hayzlı iken yiyip içilebilir. Maliki'de hayzlının Kur'an-ı kerim okuması caiz ise de. (Buharî)] 3-) Kur'an okuyamaz. idrarını tutamayan. devamlı burnu kanayan veya bir akıntısı olan kadın gibi. ( bni Mace) 7-) Kâbeyi tavaf edemez.. Hadis-i erifte (Cünübe ve hayzlıya mescide girmek helal olmaz) buyuruldu. elini a zını yıkadıktan sonra. 2. namaz kılmak gibidir. hayzlı iken de saç boyatabilir. yiyip içmek mekruhtur ve fakirli e sebeptir. temizlendikten sonra tilavet secdesi yapar. isti far ve bütün duâları okuyabilir. Kur'an-ı kerimde.. fakat cünüpken. (Kur'ana ancak temiz olan dokunabilir) buyuruldu. Çünkü ba ka bir mezhebi taklit etmek. çocu unu emzirebilir. Hadis-i erifte. Fâtiha. Müstamel suyu içmek ise mekruhtur. Çok akarsa doktora gitmelidir. HAYZLIYA SERBEST OLANLAR: Yasak edilenlerin dı ında her ey yapabilir. Cünüp kadının. 2-) Oruç tutamaz. [Hz. Kur'an kursunda okuyan hayzlı bir kız. (Halebî) 3. büyük günah olur.stihaza günlerindeki kadın. sonra ikisi için bir gusletmesi de caizdir. 5. (Cevhere) 11-) Yanında kocası veya mahremi olmayan hayzlı kadın. 6-) Camiye giremez. stihaza kanı hastalık alâmetidir. .Kadın cünüp iken hayz görse.Cünübe saç ve tırnak kesmek mekruh. kadına dübüründen yakla mak haramdır. Hayzlı bir kıza Kur'an okumak farz olmadı ı için ba ka bir mezhebi taklit edemez. ama hayzlıya mekruh de ildir. zikreder. Oral seks de caiz de ildir. en iyi kıldı ı namazın sevabını kazanır.Hayzlı kadın. vakit dar ise. daha sonra gusletmesi günah de ildir. Rabbenagfirli. Mesela unları yapar: 1. Kur'an-ı kerim okuyamaz) buyuruldu. Cünüpken de. (Nesâî) 5-) . (Hayzlı ve cünüp. Ai e validemizin nakletti i hadis-i erifte. kılınmayan namazlar affolur. ancak bir farzı yapmak için. salevat-ı erife. tesbih çekerse. Hayz bitince. Hayzlı kadın. Besmele. duâ niyetiyle orada Fatiha okur. yani abdestli olmak lazımdır) buyuruldu. o namazı kılacak kadar zaman oturup zikreder. hayzlı iken tutulamayan oruçlar kaza edilir. (Hayzın ba ladı ını ve bitti ini kocasından saklayan kadın mel’undur) buyuruldu. kendi mezhebinde imkan bulunmadı ı veya güç oldu u zaman caiz olur. kelime-i tevhid. Hayzlı iken kabir ziyaretine gidebilir. Namaz kılması ve oruç tutması lâzım olur ve kan gelirken de vaty câiz olur. Her namaz vaktinde abdest alıp. tesbih çeker. cünüplük için gusletmesi iyi olur. Rabbenâ âtina. Kocası sorunca söylemezse. gö sünü yıkamadan. yiyip içmesi. Çünkü a zına aldı ı su. yıkamadan emzirmesi mekruhtur. Hadis-i erifte. müstamel olur.Tilavet secdesini i iten cünüp kimse.. (Kur'ana temiz olanlardan ba kası dokunamaz) (Vakıa 79) ve Hadis-i erifte de.

kan görmeye ba lasa. 3 güne kadar böyle devam eder. yine 5 gündür. namaz kılmaz. hayzı kesilse. 15 gün içinde bir kere kan gelirse. kalanı istihaza olur. sahih temizli inin içine 8 gün fâsid kan karı mı tır. yalnız gusledip elbisesini giyecek kadar zaman olur da. mesela 20 gün iken. vaty helâl olmaz. Fakat gusletse bile. sahih temizlik görse. Yalnız abdest kifâyet eder. o günün orucunu tutar. 20 günlük sahih temizlik. Tekbiri söyleyecek kadar da zaman olursa. Her iki durumda da o günkü orucunu sonra kaza eder. Kan. istihaza olur. msak vaktinden sonra hayz gören. HAYZI DÜZENS Z N NAMAZI: Kız ilk olarak ve kadın âdetinden en az 15 gün sonra. namaz kılmadan önce. ba ka sayıda. namazı ve orucu bırakır. 25 güne çıkar veya en az 15 güne inerse. yatsıyı kaza etmesi de lâzım olur. âdeti olan 5 günden fazla olan 8 günü istihaza. 3 günden sonra kan kesilse. âdet zamanını a ıp. fazlası istihaza olur. Sahih temizli i 20 gün olan bu kadın. ba ka sayıda. yahut 5’e. 10 günü de a ınca. âdeti de i mez. . âdeti yine 5 gün. âdeti 6 iken. on günden sonraki kanlı günler ise. 10 günü geçerse ve bunun 3 veya daha fazla günü. fâsid temizlik oldu u için hayz kabul edilir. Allahü ekber diyecek kadar fazla zaman kalmazsa. HAYZIN [ÂDET N] DE MES : Kaide [kural] : Âdet zamanı belli olan. yani özür olur. mesela 13 gün kan görse. yatsıyı kaza etmesi lâzım olmaz. Kaide: Yeni hayzdaki kan süresi. yani kan kesildikten sonra 15 gün içinde hiç gelmezse. âdet günü de i mi olur. On günlük hayz süresi içinde. Kan gelirse. 13 gün kan görünce. fakat gün sayısı de i mez. abdest alıp namazını kılar. 10 günden önce kesilince. Mesela: Âdeti 5 gün olan kadın. 10 güne kadar böyle devam eder. o gün oruçlu gibi durur. kan geldi i günler hayzdır. o gün gizli yiyip içer. Kaide: Fâsid kan ve fâsid temizlik. âdetini a mı olanlar hayz olmaz. Çünkü bunun âdet kanı olmama ihtimali vardır. Âdet zamanına rastlarsa. Yeni ba layan için 10 günden çok sürse. en fazla on güne kadar olur. namazı bozulur. 7’ye. hayz olmaz. istihaza olur. Kan geldi i müddetçe. namazın son vaktine [o namazı kılacak] kadar bekler. mesela 5 gün olan kadın. Bir kadın. 4’e veya 3’e inerse âdet sayısı de i ir. âdeti de i tirmez. bu üç günün âdet kanı oldu u anla ıldı ından gusledip namazını kılar. rastladı ı gün sayısı hayz. 10 günden fazla. önceki âdet zamanı günlerine rastlamazsa. fasid temizlik haline dönmü tür. 10 günü hayz. Fakat. Bu de i meler. o vaktin namazını kaza etmez. kan görülen günler arasında bulunan temizlik günleri. yine namaz vaktinin sonuna kadar bekler. vaty caiz olur. temizli i de 20 gündür. Yeni olmayanlarda âdetten çok olup. mesela 7 gün sahih kan görünce âdeti 7 gün olarak de i mi olur. 10 günden sonra gusledip namaza ba lar. E er. hayz gören. ftardan önce hayz ba larsa. 3 gün olmadan kesilse. msak vaktinden önce kan kesilse. E er. âdetten sonraki günlerde gelmi olan kan hayz olmaz. Temizlik sayısı da. sabah namazı vaktine. temizlik günü de i mi olur. önceki âdetten fazlası özür olur. Vakit içinde. bir kere. âdet zamanı de i ir. orucu bozulur. Namaz içinde hayz ba larsa. genel olarak 10 günü geçmemek ve 3 günden az olmamak artı ile. Ramazandan sonra kaza eder. gusül gerekmez. RAMAZANDA HAYZLININ DURUMU: Ramazanda imsak vaktinden sonra. gelmezse. 11 veya daha fazla kan devam ederse. bir önceki âdetinin sayısına uygun kan görmezse âdeti de i ir. 8’e 9’a veya 10’a çıkarsa. fâsid oldu u için temiz kabul edilir. Mesela. 10 günden sonra gelen kan istihaza olaca ı için artık gusletmeden abdest alıp namazını kılar. bir kere. 3 günden [72 saatten] 5 dakika bile az süren kan.

âdeti 9 güne. Temizlik süresi 29 olur. 13 kan görse. 5-) 29 temiz. âdeti 8 güne. sonraki kanlar istihazadır. Hayzının kaç gün oldu unu tespit etmek için. âdeti yine 6 gündür. 7 kan görse. yeni âdeti kan gördü ü gün kadar olur. Yani önceki âdeti 5 gün iken. 4 kan görse. istihazalı yani özürlü demektir. son 5 günü de istihazadır 6-) 30 temiz. 9-) 33 temiz. 3 kanlı gün istihazadır. 7 kan görse. Âdeti 5 kan ve 55 gün temiz iken. 4 kan. son 6 günü ise istihazadır. âdeti yine 6 gün olur. Temizlik de 15 güne iner. âdeti yine 6 gündür. önceki âdeti 6 gün oldu u için. 6 kan olursa. 13-) 37 temiz. âdeti yine 6 gün olur. 11 günün ilk 5’i hayz. Misaller: 1-) 5 kan ve 25 temiz iken. 2 temiz. âdeti de i mez. bir önceki aydaki temizlik süresi ve âdet sayısını bilmek arttır. 2 kanlı. Temizlik süresi 30 olur. 11-) 35 temiz. âdet sayısı 5 iken 3 olur. 2-) 5 kan ve 25 temiz iken 26 temiz 4 kan görse. sonra tekrar sahih temizlik görse. âdeti yine 6 gündür. 4-) 5 kan ve 55 temiz iken. 6 gün kan iken. 2 kan. 5 kan. 11 kan görse. . ÂDET 10 GÜNDEN FAZLA SÜRENLER: Kaide : Âdeti 10 günden fazla süren kadın. geri kalan 6 günü istihaza olur. 9 kan olursa. 15 temiz ve 11 kan görse. 4 kanlı. 3 kan görse. 64 temiz. bunun 2 günü önceki âdet zamanına rastlar. Âdetin sayısı de i mez. 3 kan görse. 9 kan görse ve 15 gün temiz olsa. 2 temiz. günü olmak üzere. önceki âdeti içine kan rastlamaz. 6 günden sonra 15 gün temizlik olursa. 3 gün temiz. sahih temizlikten sonra 6 veya 7 veya 8 veya 9 veya 10 gün kan gelse. 8-) 32 temiz. 2 kanlı. 7 kan. âdeti yine 6 gündür. 2-) 30 temiz. âdeti yine 6 gündür. 7’si hayzdır. Sondan 6 kanlı gün istihazadır. 7-) 31 temiz. Temizlik süresi 28’e çıkar. 8 kan olursa. 10-) 34 temiz 7 kan. 7 kan görse. Yani on güne kadar kaç kan görülürse âdeti o kadar gün olur. 7 kan olursa. 10 kan olursa. ilk 6 günü hayz. âdet zamanında 3 gün kan gelse. 27 temiz. 12-) 36 temiz. 3’ten az oldu u için. 8 kan. Misaller: Âdeti 24 gün temiz. son 7 günü de istihazadır. âdeti yine 6 gündür. geri kalan 6 gün istihazadır. 24 temiz iken. günü olmak üzere. 13 kan görse. âdeti 6 güne. 2 temiz. 3 temiz ve kanlı olan 7 günün 1. 4-) 28 temiz. 1-) 5 kan. 5-) 6 kan. Yani toplam 12 günün ilk 6’sı hayz. 12 kan görse. 1-) 29 temiz. son 6’sı istihazadır. son 5’i istihazadır. âdeti yine 6 gün olur. âdeti 7 güne. 3 temiz. âdeti yine 6 gündür. 12 kan görse. 5 kan görse. 4 kan görse. 2 temiz olmak üzere yine âdeti 6 gün olur. Temizlik süresi de 25 ten 15’e dü er. 6 kan. 3-) 5 kan ve 25 temiz iken. 1 temiz. 11 kan görse. 3 temiz ve kanlı olan 7 günün 1. sonraki kanlar istihazadır. kan gördü ü günler yeni hayz olur. 7 kanın günün son 6’sı istihazadır. âdeti de i erek 4 gün olur. 9 günün hepsi hayzdır. 2 temiz. Sondan 5 kanlı gün ise istihazadır. sonraki kanlar istihazadır. ilk 3 ve sonraki 4 kanlı gün istihazadır. âdeti 10 güne çıkar. 2 kan. önceki âdeti 6 gün oldu u için. ÂDET 10 GÜNDEN AZ OLANLAR: Kaide: Âdeti 5 gün iken. 3-) 21 temiz. Çünkü âdetin en fazla süresi 10 gündür. yine âdeti 6 gün olur.

önceki âdet zamanı içinde ise de. 14 kan görse. 7 gün de istihaza olur. 20-) 20 temiz. 13 kan görse. 11 kan görse. âdeti yine 5 gündür. Mesela: 25 temiz. 11 günün son ikisi. görülen kanın 4 günü. 11 kan görse. ilk 5’i hayzdır. temizli in son günü olur. bu 12 kanın 8’i önceki temizlik ve 4’ü âdet günleri içindedir. 12 kan görse. ilk 5’i hayzdır. âdeti yine 5 gündür. 12-) 55 temiz. lk 7 günü görülen kan istihazadır. Temizlik yine 55 gün olur 14-) 56 temiz. 5’i sondan olmak üzere 7’si önceki temizlik zamanı ve 5’i de önceki âdet zamanı içindedir. önceki âdet zamanına rastlayan 56 dan 60. 12 günün 7’si temizlik ve 5’i önceki âdet içindedir. 11 kan görse. 13-) 54 temiz. 6’sı istihazadır. YEN ÂDET ÖNCEK ÂDET NE RASTLAYANLAR: Kaide : On günden fazla kan görüp. çünkü önceki âdeti 5 gün idi. ilk 5’i hayzdır. 11’ in 3’ü ba tan. 14 gün. gün arasındaki 5 gün ile son 1 gün yani 61. 26 temiz. Temizlik yine 55 gündür. 7’si istihazadır. günü gelen 1 kan. 21-) 64 temiz. Âdetin yalnız zamanı de i ir. 15-) 48 temiz 11 kan görse. 11 günün 6’sı temizlik ve 5’i önceki âdet içindedir. 12’nin 2’si ba tan. Temizli i de 55 iken 64 gün olur. 19-) 63 temiz. 5 kan iken. . geri kalan 6’sı istihazadır. 5 gün hayz olur. 4 günü önceki hayzının içinde oldu u için yeni âdeti 4 gün olur. 5-) 49 temiz. âdeti 4 gün olur. 11 kan görse. 2-) 46 temiz. fasid temizlik kan demektir. 14 temiz. sayısı de i mez. 18-) 62 temiz. Temizlik de de i ir. Bundan sonraki 14 gün kan sayılıp. ilk 5’i hayzdır. 6-) 50 temiz. 11 kan görse. 12’nin 4’ü ba tan. Âdetin yalnız zamanı de i ir. âdeti yine 5 gündür. 3 veya daha fazla kan günleri. 12 kan görse. 8’sı istihazadır. 3-) 47 temiz. âdeti yine 5 gündür. Geri kalan 8 gün istihazadır. Temizli i 56 ya çıkar. lk 5 günü hayz. Ba tan 7 gün istihazadır. çünkü önceki âdeti 5 gün idi. 11-) 57 temiz. sondan 6 gün istihaza olur. yalnız bu günleri hayz olup. Sondan 7 günü de istihazadır. 16 ) 59 temiz. 11 kan görse. Ba tan 1. 14 temiz. Kan görülen ilk 6 gün istihazadır. 3’ü sondan olmak üzere 6’sı önceki temizlik zamanı ve 5’i de önceki âdet zamanı içindedir. sadece âdet zamanı de i ir. ilk 5’i hayzdır. 10-) 54 temiz. hayzı 4 gün. kanlı ve istihazalı günler 10 günü a tı ı için son 15 gün istihaza olur. ilk 4 gün yeni âdeti olur. Sayısı de i mez. gün istihaza. önceki âdet günleri içinde bulunursa. çünkü önceki âdeti 5 gün idi. 6’sı istihazadır. 1 kan görse. sayısı de i mez. 1 kan. bu 14 günün ba tan 5 günü hayzdır. 12 kan görse. 9’u istihazadır. 6’sı istihazadır. 7-) 51 temiz. 3 kanlı gün önceki âdet zamanına rastladı ı için âdeti 3 gün olur. 12 kan görse. 11 kan görse. çünkü önceki âdeti 5 gün idi. Âdetin zamanı ve sayısı de i ir. Di er kanlı günlerin hepsi de istihazadır. 17-) 65 temiz. 13 kan görse. 3’ten az oldu undan. Temizlik de 20 güne iner. 9-) 53 temiz. 6’sı istihazadır. önceki âdet zamanına rastladı ı için. 1 kan görse. âdeti yine 5 gündür. 11 kan görse. 3’ü sondan olmak üzere 7’si önceki temizlik zamanı ve 5’i de önceki âdet zamanı içindedir. 12 kan görse. çünkü önceki âdeti 5 gün idi. güne kadar olan 5 gün hayzdır. Temizlik süresi 48 güne iner. Âdetin yalnız zamanı de i ir. 12 kan görse. 51-55. çünkü önceki âdeti 5 gün idi. 11 kan görse. 3 kan. kalanı istihaza olur. yine hayz günü eski âdetine uygun olarak 55 günden sonra ba lar. 4-) 48 temiz. ilk 5’i hayzdır. 55. ilk 5’i hayzdır. çünkü önceki âdeti 5 gün idi. 8-) 52 temiz.

bunun 3 günden fazlası. âdeti olan günlere rastlayan günler. 11 kan görse. kanlı günlerden 3’ü âdetinin içine rastladı ı için âdeti 3 güne iner. fâsiddir. yani 4 günü. 1 kan görse. 1 kan. 11 kanın ilk 5’i âdet. 7-) 5 kan. 18 kan olsaydı ne olurdu? Önceki âdetine 6 gün rastladı ı için âdeti yine 6 gündür. sayısı de i mez. aradaki 1 kandan ba lamaz. 20 temiz iken. 20 gün temiz ve 5 kan görse. 40 gün temiz ve 5 kan görse. 10 günden fazla olur ve bunun 3 veya daha fazla günü. Çünkü önceki âdet zamanına 3 günü rastlamı tır. 5-) 45 temiz. 13 temiz ve 1 kan görse. Böyle durumlarda âdet zamanı içinde en az 3 günlük kan gelmesine veya ba ında ve sonunda gelen kana göre hareket edilir. 27 temiz. 2-) 5 kan. 4 kan iken. kanlı olan 5 ve 3 gün istihazadır. 1 temiz. 1 kan. Temizlik 38’e çıkar. Bunun 3 günden fazlası. ilk görüldü ü günden ba lar. 25 temiz iken. 1 temiz. 7’si istihaza olur. 15 temiz. âdeti 3 gün olaca ından. bu kızın hayzı ilk . ilk 5’i hayz. 18 temiz. âdet zamanının ba tan 3 gününde görmeyip. 5 kan. yeni âdeti olur. ilk 6 günü istihazadır. 27 temiz. önceki âdetine rastladı ı için. 5 kan iken. 16 temiz iken. 3 kan. 7-) 25 temiz. 3 kan. Kansız olan 5 gün âdettir. sondan 6 gün istihazadır. âdeti de i mez. Sonraki 7 kanlı gün istihaza olur. günkü kan istihazadır. 3’ten az oldu u için. KIZLARDA HAYZIN BA LAMASI: 1-) Bir kız. 28 temiz. Çünkü. 12 kan görse. âdeti yine 5 gündür. 6-) 5 kan. kanlı günlerden 4’ü önceki âdetinin içinde oldu u için yeni âdeti 4 güne iner. mesela 12. ilk görülen günden ba layarak hayzı yine 5 gün olup. 10 günü a tı ı için. âdet zamanına rastlayan son 6 gündür. bunun 2’si önceki âdet zamanına rastlar. ikinci hayz. önceki âdet günleri içinde bulunmazsa. temizlik süresi de i mi olur. yeni âdeti. bu 10 günün hepsi hayz olur. 6 günlük önceki âdet zamanı içine rastladı ı için yeni âdeti son 5 gün olur. Kan süresi 10 günü geçti i için ilk 6 kan istihazadır. 5 gün temiz ve 3 kan görse. temizlik süresi de 27’ye çıkar. Bu da. 23 temiz. 12 kan görse. 21 temiz. gün kan görse. 5 gün temiz ve 2 kan görse. E er. 2 ayrı hayz olur. 11 kan görse. 11 kan görse. 6-) 26 temiz. 18 temiz. 5 temiz. kan görülen ilk 3 gün ile. 3 kan görse. 25 temiz iken. 5-) 7 kan 24 temiz iken. sonraki 8 günü istihazadır. 6 kan. 1 temiz. 11 kan görse ilk 3 günü hayz. 2 temiz. 12 kan görse. 12 kan görse. 11 yerine 12 kan görse. son 3 kanlı gün. 2-) Bir kız. Kansız olan 5 gün âdettir. âdeti 4 gün olur. Kaide : Yeni hayzı 10 günü a arak istihaza olursa ve bunun 3 veya daha çok günü önceki âdeti olan günlerine rastlar ve önceki âdetinin kalan son kısmı yeni sahih temizli e rastlarsa. 5 kan iken. Bu 1 gün istihaza olur. Sonraki 9 kanlı gün istihaza olur. 5 kan iken. Kansız olan 5 gün âdettir. 38 temiz. 5 kan iken. Temizlik de 23’e çıkar. 2-) 6 kan 24 temiz iken. önceki âdetine 2 gün rastladı ı için âdeti yine 5 gündür. günkü kan ile 14. 27 temiz. 25 temiz iken. Misaller: 1-) 5 kan. 3-) 5 kan. 6’sı istihazadır. 6. âdetin zamanı de i ir. 1 kan görse. 18 temiz. kanlı olan 5 ve 2 gün istihazadır. 20 temiz 11 kan görse. 27 temiz iken. kanlı olan 5 ve 1 gün istihazadır. yine 5 gün olur. 1 kan. bu kan. önceki âdet zamanına rastladı ı için yeni âdeti 4 güne iner. Ba tan ilk 7 günü istihazadır. Misaller: 1-) 24 temiz. 4-) 35 temiz. 3-) Âdeti 5 gün iken. yani 4 günü. 5 kan. 4-) 6 kan. Ba tan 6. ÖNCEK ÂDET ZAMANINA RASTLAMAYANLAR: Kaide : Önceki sayısından farklı olan sonraki kan günleri. E er onuncu günden sonra. sonra 12 gün görse.

kesilene kadar kanlı günlerin 25’i temiz. önceki âdet gününden ba layarak kan akıp 10 günü a ıp devam etse. sonra kan akmaya devam etse. hayz sayılmaz. günleri temiz. a-) Temizlik 15 günden az oldu u için fâsid ise: lk görülen kan hep akmı gibi kabul edilir. ve istimrarın ilk 5 kan günleri temizlik günleri olup. 28. 27 ve 28. 3 kan 27 temiz iken. önceki âdeti kadar 5 gün hayz. herhangi bir zaman kan kesilmeden akarsa. 27. 4-) 26. 5 günü hayz. 40’ı istihaza olur. Kan hep akarsa. Çünkü. Kan kesilene kadar. c) Bir kızın âdeti. önceki âdeti kadar 5 gün hayz. 40 günü istihaza kabul edilir. âdeti de i mez. 10 günün hepsi hayz olur. ikisi de âdet kabul edilmez. gün temiz. Kızda istimrar 4 türlü olur: 1-) Kaide: lk görülen kan. âdeti 3 gün olur. âdeti de i mez. sonra 1 kan 5 gün temiz. 25 temiz iken. 29. âdeti 5 gün olurdu. yani hiç kesilmeden günde bir damla olsun akarsa. gün kan. Sonra kan akmaya devam etse. 3’ü hayz kabul edilir. 29 ve 30. Mesela. 10 günü a tı ı için fâsiddir. 3-) 26. 8 temiz ve 1 kan görse. kan kesilmeden aksa. 40 temiz iken. gün kan. 27. 1 kan. hayzın ilk ve son günleri kanlıdır. di erleri istihaza olur. günleri kan görse. 20 temiz iken. hiçbiri hayz olmaz. 28. günleri kan görse. 29 ve 30. 7’si hayz kabul edilir. sonra kesilmeden aksa. Çünkü. kanlı günlerin 3’ü hayz. önceki âdet günlerine rastlamı tır. kan 11 gün akınca. 27 günü temiz 3 günü hayz kabul edilir. hayzın ilk ve son günü kanlıdır. 9 temiz ve 1 kan görse. 7-) 26. 25 gün temiz 5 gün kan iken: 1-) Yine 5 kan. 5 günü hayz kabul edilir. Bu da iki türlü olur. 31 ve 32. gün temiz ve 30. 5-) 26 ve27. günler temiz. önceki âdetinin ilk 3’ü hayzdır. 11 kan ve 14 gün temiz olsa. ilk defa. sonra kan akıp 10 günü a arak devam etse. gün kan görse. Çünkü kan. sonra 20 gün temiz kabul edilir. 11. bu kız. ST MRARLI HALLER: 5 gün kan. tekrar âdeti görmeye ba layınca kan kesilmeden hep aksa. bu kanlı günlerin 25’i temiz. yani kanlı günlerin 5’i hayz. 2-) 26. sonra hep aksa. Çünkü. Kan görülen iki gün istihaza olur.gördü ü 3 gün olur. 5 hayz kabul edilir. 7 kan. Kan kesilene kadar böyle devam eder. gün temiz. 1 kan. 3-) Kaide: Fâsid kan ve fâsid temizlik görse. ilk 10 gün hayz. âdeti belli olan kadın olur. 27. günden sonra akmaya devam etse. kanlı günlerin 25’i temiz. Çünkü. Kan akmaya devam ederse. Hep böyle devam ederse. sonra kan akmaya devam etse. 6-) 26 ve 27. yine 5 gündür. 5 günü hayz kabul edilir. Fakat. 27’si istihaza olur. sonra akıp. 5 temizlikten sonra hep akmaya devam etse. b) Bir kızın âdeti. 28 ve 29. di erleri istihaza olur. kanlı günlerin 10 günü hayz. Misaller: a) Bir kızın âdeti 5 kan. gün kan. hemen gusledip namaz kılar. Çünkü önceki âdetinin ilk ve son günleri kanlıdır. 29 ve 30. ilk 5 günü hayz. di er günler istihaza olur. E er ilk gördü ü kan 5 olsaydı. ondan sonraki günler istihaza olur. gün temiz olsa. günleri temiz. 10 günü a arak devam etse. hayzın ilk ve son günleri [26 ve 30] kanlıdır. 2-) Kaide: Kız. hayzı yine 5 gün olur. günleri kan. günden sonra. yine 7 kan ve 20 temiz olsa. bu kanlı günlerin 25’i temiz. 3-) Bir kız. sahih kan ve sahih temizlikten sonra. akmaya devam ederse. 28. onuncu günden sonra görülen kandan önce temizlik günleri. birinci kan. günleri kan görse. Kan böyle akmaya devam ederse. bu 5. günü temiz olsa. bu kanlı günlerin 20’si istihaza. 20 günü .

hayzdan veya nifastan kesilen o gün yiyip içmez. Açıklama: Bir ay. 40 günü geçen 5 kanlı gün istihaza olur. Namazını kılar. âdetinden ilerisi hayz olmaz. gusledip. imsakten sonra. orucunu tutar. sonra yine süresi içinde kan gelse. istimrardan sonra 10 gün hayz. Kesilince yine gusleder. yine ilk kan akmaya ba lamı gibi kabul edilir. kan gelmesi 40 günü geçti i için istihaza vardır. 11 kan ve 15 gün temizlikten sonra kesilmeden kan akarsa. a zı veya burnu belli olursa. 10 kanlı gün istihaza olur. kan. Nifası de i mez. Hayzın 10 günü veya nifasın 40 günü içinde. N FAS KANLARI: Nifas. gusledip oruç tutsa. . Dü ükte parma ı. Fakat. 20 gün temiz olarak devam eder. Nifâs da böyledir. 4-) Kaide: Sahih kan ve fâsid temizlik görse. Bu 25 günü tamamlamak için. bir iki gün kan gelmese. Ancak âdeti geçmedikçe vaty caiz olmaz. sonra kan akmaya devam ederse. Vaty için gusül gerekmez. gusledip namaza ba lar. Kan kesilinceye kadar böyle devam eder. 3 veya daha fazla kan gelip. Birkaç örnek verelim: 1. istimrarın ilk 11 günü temiz kabul edilir.Bir kadın ilk do umunda. 16 günün ilk günü kanlı oldu u için. ama 10 günde veya daha az günde kesilse. istihaza olur. Nifas zamanının azı yoktur. genel olarak 30 gün kabul edilir. ayakları. En çok zamanı 40 gündür. Ama. yine 30 gün olur. o gün yiyip içer. 20 günü de temiz. 20 kan 15 temiz ve 10 gün kan görse. 3 gün veya daha fazla akarsa ve hayzdan kesileli 15 gün veya daha çok olmu sa. ba ı belli olan dü ükte gelen kan da nifastır. kesildi sanıp. on günü a sa. bütün çocuk do urmu gibi olur. 40 günün tamamı nifas olur. b-) Temizlik tam olup.Do umdan sonra 5 gün kan gelip kesilse. 2. Hiç bir yeri belli de ilse. kan kesilmese de. E er. yani istihazadır.temiz kabul edilerek devam eder. hayz oldu u için gusledip namazını kılar. ikindiden sonra da olsa. Bundan sonra. Ramazanda. nifas olmaz. aradaki 30 gün kan akmı sayılır. 30 gün temiz kaldıktan sonra 5 gün daha kan gelse. Elleri. o günü kaza eder. o günlerdeki namazları kaza eder. cima edemez. 20 günü istihaza kabul edilir. do umdan sonra gelen kan demektir. Mesela: 12 kan. 5 kan ve 30 temiz günden sonra 10 gün daha kan gelse. O halde nifas gününü de ezberlemek ve Özel günler defteri’ ne de yazmak gerekir. Hayz ve nifas sahurdan sonra ba larsa. sonra istimrara kadar olan günlerin hepsi temiz kabul edilip. ilk 10 gün hayz olup. Meselâ: 5 kan ve 14 gün temizlikten sonra akmaya devam ederse. 25 günü temiz olarak devam eder. ilk 5 kan ve bundan sonra 25 gün temiz olur. kinci do umda. sahih kan günleri âdet olur. o oruçları kaza eder. hayz veya nifas olaca ı için. hayz de il. Nifasın 40 günü de hayzın 10 günü gibidir. 40 gün tamam olunca. toplamları 30’u a ar ise. bu kanlı günlerin 10 günü hayz. namaza ba lar. Kan akmaya devam ederse. 10 günü hayz. 40 günden sonra gelen kan. E er 3 günden az ise veya daha hayz kesileli 15 gün olmamı ise. Kan kesildi i zaman. 20 günü istihaza kabul edilir. hayzdır. nifas âdeti kadar gün geçmeden. Kaide: stimrarın ilk 4 günü temizlik olur. hayz olur. sonra 20 gün temizlik. 30 kan görüp kesilse. 15 temiz gün ve 1 kanlı gün fâsid temizlik kabul edilir. âdetinden önce kesilse. Sonra 30 güne kadar temizlik kabul edilir. istihazadır. 5 günü hayz. kanlı gün karı tı ı için fâsid ise: Böyle Fâsid temizlik ile kan günleri toplamı 30’u geçmezse. Fakat kan. E er âdetten fazla kesilse. 40 güne kadar hiç kan gelmese nifası 30 gün olur. 30 günün 10 günü hayz olunca.

52.] 3. Hamileden gelen kan hayzdır.Temizlik süresi 15 gündür. istihaza olur. [Hanefi’de istihazadır. . âdeti yine 5’tir. ama daha sonra bu günleri kaza eder. Maliki’yi taklit eden Hanefi. 3.9 ya ından küçük kız ve ayiseden [60 ya ından sonra] gelen kan hayz olmaz. en fazlası 10 gündür. kan görülen günler toplamı 60’ı buldu u için. 15 günden fazla gelirse istihaza [özür] olur. aradan en az 15 gün geçmesi gerekir.kinci hayzın olabilmesi için. 15 gün hiç kan gelmese.] 4. 17 kan. bu günlerde de namaz kılmaz.] 6.Nifas görürken. 12. ama kesilince kaza eder. Gusletmeden namaz kılınır.Nifasın azami süresi 60 gündür. Maliki’de hayz oldu u için. [Hanefi’de ayise ya ı 55. Bundan azı veya ço u istihazadır.] 9. istihaza olan bu günleri daha sonra kaza eder.Hayz veya nifaslı kadının göbekle diz arasına çıplak olarak dokunmak caiz de ildir. 8.Nifasta 15 gün geçmeden yine kan gelirse istihaza olur. hayz kanı olur. en fazlası ise 15 gündür. 10. âdetinden sonraki kan günleri Hanefi’de istihazadır. 15 veya daha sonra kan gelirse bu nifas de il. bu durumda kadının nifası sona ermi olur. artık nifas bitmi demektir. günleri istihazadır.Ayiseden [70 ya ından sonra] gelen kan hayz de il. namaz kılmaz.Nifas kanamaları arasındaki temizlik günleri 15 günden az olursa nifas sayılır. [Maliki’yi taklit eden.Bir kadının önceki do umunda nifası 20 gün iken.Hayzın en azı 1 gün.. burada kendi mezhebi olan Hanefi’ye uyar. Hanefi’ye göre istihaza olup da.] 8. Bir damla gelse de hayz kabul edilir. fakat sonra kaza eder. tekrar 23 kan görse. 15 gün geçmeden kan gelirse. 3. 30 temiz ve 1 gün kan sonra 15 temiz ve 1 gün kan görse. 12. 15 gün geçtikten sonra gelirse hayz olur. bu hayz de ildir. artık temizlenmi olur. kan görülen 8. Aradaki temizlik günleri hesaptan dü ülerek kanama günleri toplanıp 60 günü bulursa. 4.] 2.. Maliki’yi taklit eden kadın. Maliki’yi taklit eden. Nifas kanları arasında 15 veya daha fazla temizlik olursa. hayz kanıdır. istihazadır. MAL K ’DE HAYZ VE N FAS: 1. 7 temiz. Gün gördü ü kan. ikinci do umda 5 kan. Maliki’ye göre hayz olan günlerde namaz kılmaz. [Hanefi’de.Nifasta kan gelen günlerin toplamının azami süresi 60 gündür. En fazlası ise 15 gündür. Maliki’yi taklit eden kadın. bu kanlı günlerde namaz kılmaz. Bu 15 günlük temizlikten sonra tekrar kan gelirse. kadının nifas kanı 40 günü geçerse. bu hayz de ildir. 40 günden sonrasını kaza eder.Hamileden ve do umdan önce gelen kan hayzdır. nifas âdetinden sonrasını veya nifas âdeti yoksa. Mesela bir kadının âdeti 5 gün iken. özür olur. istihazadır. ve 14. nifasın ba langıcından 40 güne kadar geçen temiz ve kanlı günlerin toplamıdır. [Hanefi’de de böyledir. 15 gün geçmeden kan gelirse. [Hanefi’de hayzın en azı 3. bu kan nifas de il. yani karın yarılarak çocuk alınınca gelen kan nifas olmaz. Hanefiye göre. Maliki’yi taklit eden kadın. günleri kan görse. istihazadır. nifası sona ermi demektir. bu günlerde kan gelirse. 60 günü beklemek gerekmez.Sezaryenle.] 7. 10 temiz. Azı için bir sınır yoktur. AF ’DE HAYZ VE N FAS: 1. Nifası da 20 günden 36 güne çıkmı olur.] 5. 15 günden fazla gelirse istihaza [özür] olur. Mesela 20 kan. [Hanefi’de ise 40 güne kadar nifastır. [Hanefi’de nifas olur. ve 14. 2.Hayzın en azı yoktur. bugünlerdeki namazları kaza etmesi gerekir.

13 gün geçmeden kan gelirse. gusletmeden vaty üç mezhepte caiz de ildir. temizdir. afii ve Maliki’de caiz de il. yatarken mi hayzı bitmi sayılır? CEVAP: Evet Sual 3: Ramazanı tam tutabilmek ve haccı zamanında yapabilmek için ilaç almak caiz mi? CEVAP: Caizdir. Sual 2: Hayzlı yatıp. Felak ve Nas suresi okunabilir mi? CEVAP: Okunamaz. Hanefi’de ise imam-ı a’zama göre caiz de il.stihazalı kadınla vaty haramdır. avret yeri hariç. 5. 3. gusletmeden önce vaty haramdır. Di er üç mezhepte caizdir. Sadece tevbe ve istigfar gerekir.Nifasın azami süresi Hanefi’deki gibi 40 gündür. göbek ile diz arasına dokunmak Hanbeli’de caiz. Hayzı bitince tekrar yıkanır.9 ya ından küçük kız ve ayiseden [50 ya ından sonra] gelen kan hayz olmaz. Kan geldi i günler namazını. o zaman girmez. guslederek her ibâdetini yapar. Hayzı bitince yıkanmazsa. Hayzlı ve nifaslı kadının. Sual 6: Hayzlı iken. fetva da böyledir.Hayz veya nifas sona erince. 15 günden fazla gelirse istihaza [özür] olur. Hayzlı bulunan eve de girmez mi? CEVAP: Hayzlı bulunan eve girer. 6. Sual 5: Hayzlı La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin âyetini okuyabilir mi? CEVAP: Bu âyeti tesbih niyeti ile okur. artık nifas bitmi demektir. Nifas kanları arasında 15 veya daha fazla temizlik olursa. Azı için bir sınır yoktur. özür olur. orucunu bırakır. Hayz bittikten sonra. Ama geciktirmek lazım de ildir. hayz veya nifas sebebiyle kılamadı ı namazları. temiz yatıp uyanınca kürsüfünde kan görse. uyanınca temiz oldu unu gören. Bu haramın cezası nedir? CEVAP: Hanefi mezhebinde ceza gerekmez. 4. istihazadır. hayz kanı olur. uyanıp gördü ü andan itibaren hayzlı olur. istihazadır. hayz de il. kan gelmedi i günler. Sual 4: Hayzlı bir kadın rüyada ihtilam olursa yıkanması gerekir mi? CEVAP: Yıkanması gerekmez.Hamileden gelen kan. 5. aradan en az 13 gün geçmesi gerekir. Sual 8: Prezervatif kullanarak veya bez sararak hayz halinde cima haram mıdır? CEVAP: Evet haramdır. Di er üç mezhepte caizdir. 2. Hanefi’de caizdir. Sual 7: Cünüp bulunan eve rahmet melekleri girmez. HANBEL ’DE HAYZ VE N FAS: 1.Hayzın en azı 1 gün.kinci hayzın olabilmesi için. [Hanefi’de caizdir. Sual 9: Hayz halinde cima haramdır.Nifas görürken. ama yıkanırsa iyi olur.Nifas kanamaları arasındaki temizlik günleri 15 günden az olursa nifas sayılır. Nifaslı kadının kırkı çıkmadıkça temizlense bile vaty caiz olmaz. 15 veya daha sonra kan gelirse bu nifas de il. OKUYUCU SUALLER NE CEVAPLAR Hayzla ilgili sualler Sual 1: Bir kadın. bu hayz de ildir. 6. 7. mam-ı Muhammede göre caiz.] 7. en fazlası ise 15 gündür. hayz o anda mı olur? CEVAP: Hayz gece ba lasa bile. 60 günü beklemek gerekmez. 40 güne kadar böyle devam eder. Sual 10: Bir kadın. hlas.Hayz veya nifaslı kadının göbek ile diz arasına çıplak olarak dokunmak caiz de ildir. kaza etse caiz midir? .

âdet zamanına rastladı ı için hayzlı günlerdir. Sual 22: Âdeti 5 gün. Geri kalan 6 kanlı günün ilk 5 i hayz olup. geri kalan 6’sı istihazadır. 4 kanlı gün istihazadır. Sual 19: Âdetim 5 gün iken. hayz olsa kaza etmez. 2 kan. Abdeste ba ın tamamını mesh etmek sünnet iken. 9 gün kan. Ku luk veya sünnet kılarken hayz olan kadının. 5 kan. 2 gün kan gören kadının hayzı hangi günlerdir? CEVAP: Âdet günlerine rastlamayan ilk 7 günkü kan istihazadır. Çünkü namazın farz olması. ba ı yıkamak mekruh oldu u gibi. 9 gün istihaza olur. sadece âdet zamanına rastlayanları hayz. 7 gün kan gördüm. bu ay. Sual 13: Ö le namazının çıkmasına yarım saat varken hayzı ba layan kadın. Hayzım de i ti mi? CEVAP: Âdet zamanına rastlayan kan. âdeti de i memi tir. Hayzlı iken oruçlu gibi durulmaz. Âdetim de i ti mi? CEVAP: Kanın 3’ü önceki âdete rastladı ı için âdet 3 güne iner. ö leyi kılmamı sa. 3 gün kan. vaktinin sonunda temiz olmaya ba lıdır. 20 gün temizlikten sonra. Sual 18: Âdetim. yani 5 gün istihazadır. 3 gün kan. sabahtan ak ama kadar oruçlu gibi durmak da haramdır. Sual 15: Nafile oruç tutarken hayz ba lasa. 12 kan gördüm.1 gün temiz. 27 temiz. günden itibaren 13 kan görsem. geri kalanları istihazadır. yıkanıp ikindiyi kılamasam kaza gerekir mi? CEVAP: Evet kaza etmek farzdır. Ama vaktin farzını kılarken. âdetine rastlayanları hayz. 28. 1 gün temiz. 1 temiz ve 2 kanlı gün. temizli i yine 26 gün olsa. CEVAP: Mekruhtur. (Tahtavi) Sual 17: Ramazan orucunu tutarken gündüz hayz ba lasa. vaktin sünnetleri gibi nafiledir. bu orucu kaza etmek gerekir mi? CEVAP: Evet kaza etmek vacib olur. 3 temiz. yani ilk 5’i âdet. daha sonra hayz olsam. temizli i 25 gün iken. gerisi istihaza olur. 25 temiz ve 5 kan iken. yine 5 gündür. Sual 21: 8 kan. 3 kan. yiyip içmek gerekir mi? CEVAP: Evet yiyip içmek gerekir. Sual 24: Âdeti 7 gün. 11 gün ve daha çok sürerse. kanlı günlerde namaz kılmayacak mı? CEVAP: Âdet zamanına rastlayan kan 11 ve daha çok gün sürerse. (Bahr) Sual 11: Ak ama 5 dk kala hayzım kesilse. 3 temiz. 35 temizlikten sonra. Sual 23: Âdeti 5 gün. temizli i 25 gün iken. 31 temiz iken. 2 gün temiz. 18 gün temizlikten sonra. 1 temiz ve 1 kan. kefaret gerekmez. âdetim de i ir mi? CEVAP: Bu 13 kanlı günün ilk 4 günü hayz olup. Hayzlı iken oruç tutmak haram oldu u için. 6 kan olan bir kadının hayzı hangi günler olur? . bu namazları kaza etmesi vacibdir. 5 gün. temizli i 23 gün iken. Temizlenince bu namazı kaza etmem gerekir mi? CEVAP: Ku luk da. 4 kan görse. hayzlı iken kılamadı ı namazları kaza etmek de mekruh olur. bu namazı kaza etmez. yani. ne gerekir? CEVAP: Kaza gerekir. 5 kanlı gün âdet. 9 günü istihaza olur. Geri kalan 2 kan. Sual 20: Bir kadının âdeti 5 gün iken. Sual 16: Kefaret gerektiren bir sebeple orucum bozulsa. 6 gün kan gören kadının hangi günleri hayzdır? CEVAP: Âdet zamanına rastlamayan ilk 3 kan ve 2 temiz gün. ku luk kılıyorum. Dün ku luk kılarken hayz oldum. Sual 14: (Ku luk namazına devam eden ehit olarak ölür) buyuruldu u için. o namazı kaza etmesi gerekir mi? CEVAP: Bir namazın vakti çıkmadan önce hayz gören.

günler yani 2 gün rastlamı tır. 3 kan. gün. namaz kılmam gerekiyor muydu? CEVAP: Âdetiniz de i mi . kan sayıldı ı için. Eskiden 24. . 28. 10 günün tamamı hayz olur. günlerde kılmadı ınız namazları kaza etmeniz gerekir. 2 gün de kan kabul edilir. sonra 12. E er 3 gün rastlasa idi. yine âdetiniz de i mez. önceki âdeti kadar. 9 güne çıkmı tır. kan hükmünde oldu u için. Tam 10 gün devam etmi se. imdi o iki günün âdet oldu u anla ıldı ı için kaza etmeniz gerekmez. gerisi istihaza olur. günü yine kan geldi. 6 günün ilk 2 günü hayz. temizli im de 23 gün sürdü. Ba tan 4 gün kan idi. günleri de kan geldi. Önceki âdeti 8 gün oldu u için yeni âdeti de ilk 8 gündür. 6. gün gelen kan istihaza mıdır? CEVAP: 8. 7 günlük sürenin bitiminde guslederek namaz kılabilir miyim? CEVAP: Kan 11 gün gelseydi. gusledip. 7. istihazadır. Sual 27: Âdetim 6 gün iken. Bu ay 7 günden sonra da kan geldi ve 10 gün devam etti. ba tan itibaren 2 kan ve 3 temiz gün hayz günüdür. Sual 30: Âdetim 5 gün iken. 6 gün kan gören kadın. Âdetiniz 5 gün iken 6. Sual 28: Âdetim 5 gün iken. Sual 33: Âdetim 5 gün iken. Kanlı günler arasındaki 15 günden daha az olan temiz günler. günler. 4 gün kan görse. 4 kanlı gün istihazadır. yani 8 gün ba tan sayılır. 4 günü de istihazadır. imdi bu kanlı güne sadece 30 ve 31. CEVAP: Âdet zamanına rastlayanları hayz. E er 7. 2 günü kanlı güne rastladı ı için. 4 ile 2 nin toplamı 6 eder. o iki günde namaz kılmanız gerekirdi. 5’ten 6’ya çıkmı olurdu. 7 günü istihaza olur. Sual 29: Âdetim 7 günde bitmektedir. Yine 21 gün temiz oldum. kalan 4’ü istihazadır. yani ilk 5 gün âdet. ve 9. günden 31. 3 kan. âdetim de i ir mi? CEVAP: Bu 11 kanlı günün ilk 4 günü hayz olup. âdetiniz de i mi .. 15. Buna göre. gün kan gelince. 6 ve 7. 5 gün kan. 10 günden sonra gusleder. günden itibaren 11gün kan görsem. 7 günden sonra temiz kabul edilirdi. Sual 25: Âdeti 8 gün. âdeti de i ip 3 gün olurdu. güne kadar kan geliyordu. CEVAP: Önceki gibi yeni âdeti de ilk 7 gündür. 6 günün son 4 günü istihaza olur.1 temiz. 13. 15 günden az olan temiz günler de. gün gelen kan hayz de il. 3 gün temiz. sadece âdet zamanına rastlayanları hayz. Sual 31: Bir kadının âdeti 5 gün iken. Âdetiniz 10 güne çıkmı olur. E er 15 gün temizlik geçseydi. Sual 32: 8 kan ve 31 temiz iken. 6 kan. Âdetim de i ti mi? CEVAP: Evet yeni âdetiniz 8 gün olmu tur. günden sonra 15 gün temiz olsaydınız. 8 gün olması için 6 günün ilk 2 günü de ilave edilip 8 günü hayz. âdetim de i ir mi? CEVAP: Kan kesildikten sonra 15 gün temiz olmanız gerekirdi. geri kalan 7 gün istihazadır. Akmayan 2 gün de akmı sayılır. bu ay yine 6 gün kandan sonra 1 gün temiz ve 8. 1 temiz ve 1 kan. 5 kanlı gün âdet. ve 7. daha sonra sahih temizlik görse hayzı hangi günlerdir? CEVAP: in içinde istihaza vardır. Önceki gibi. O gün kılınmayan namazları kaza etmek gerekir. 10 günden önce temiz sayılmaz. 8 kan görsem. 29 gün temizlikten sonra 4 gün kan. temizli i yine 26 gün olsa. kanlı günlerde namaz kılmayacak mı? CEVAP: Âdet zamanına rastlayan kan 11 gün ve daha çok sürerse. gün de kan gelmi sayılır ve âdetiniz 8 güne çıkar. 8. 5 gündür. hayzım de i ir mi?Temizlik aynı. günü kan gelse. temizli i 23 gün iken. 7. 14 temizlik görüp. namaz kılabilirsiniz. Ancak âdetinizin de i ece ini bilemeyece iniz için. gün yine kan gelse. Temiz olmadı ınıza göre. Ondan sonra 25 gün temiz kaldım. geri kalanları istihazadır. âdetiniz 7 güne çıkmı olurdu. Sual 26: Hayzım 7 gün iken bu ay 8 gün oldu. Kan gelmeyen 6. gün kan gelse. bu ay 8. 2 gün temiz.

Sual 35: Âdeti 5 gün. gün gelen de hayzdır. 1 temiz ve 2 kanlı gün. 20 günü istihaza kabul edilir. dü ün de yapılıyor. bu 3 gün namaz kılmaz. 6 günün 4’ü istihaza olur. kan durmadan aksa. âdet zamanına rastladı ı için hayzlı günlerdir. Maliki’yi taklit edince. Sual 36: Âdeti 7 gün. 16. 3 gün kan. istihaza kanı için Maliki’yi taklit etse. 14. 4’de istihazadır. Bu durumda Maliki’ye göre nasıl hareket etmek gerekiyordu? CEVAP: Maliki’de 14. Sual 3: Âdetim 5 gün idi. Maliki’yi taklit ile ilgili sualler: Sual 1: Maliki’yi taklit eden bir kadının hayzı. imdi 7. Her ay hayzım 3 gün iken. Sual 4: stihaza kanı Maliki’yi taklit eden kadının abdestini bozar mı? CEVAP: Bozmaz. 6 gün kan olan bir kadının hayzı hangi günler olur? CEVAP: Kan. 2 gün kan. oruç tutmaz. sabah aldı ı abdest ile yatsıyı kılabilir. gün oruç tutmaz. yani. Fakat daha sonra kaza etmek gerekir. her zaman 10 gün iken 13 gün devam etse. Fakat geciktirmemelidir. 10 günü geçti i için istihaza var. gün istihaza oldu u için namaz kılar oruç tutabilirsiniz. Hanefi ve Maliki’de hayz sebebiyle tutulamayan oruçlar kaza edilir. 1 gün temiz. temizli i 23 gün iken. Sual 40: Apartmanımızın alt katı mesciddir. 2 gün kan gören kadının hayzı hangi günlerdir? CEVAP: Âdet günlerine rastlamayan ilk 7 günkü kan istihazadır. Hayzım de i ti mi? Bu günlerde namaz kılmam gerekir miydi? . Kanlı günler arasındaki 15 günden daha az olan temiz günler. kan sayıldı ı için. gün kan geldi. gün kan geldi. 15 günü hayz. Hayzlının girmesi câiz midir? CEVAP: Evet. ne yapar? CEVAP: Hanefi’de ilk 10 günü hayz.günkü istihazadır. Sual 39: Kadın özürlü iken de Safâ ile Merve arasında sa'y yapabilir mi? CEVAP: Evet. bu ay 11 gün sürdü. ölene kadar herhangi bir ayda tavaf yapabilir mi? CEVAP: Evet. 5 gün. Bu günler namaz kılınmaz ve oruç tutulmaz. Önceki âdeti gibi yeni âdeti de ilk 7 gündür. günde yine geldi. temizli i 25 gün iken. 16. 35 temizlikten sonra. on günden sonra. Maliki’ye göre ne yapmam gerekir? CEVAP: Hanefi’ye göre 7 ve 13. 6 günün ilk 2’si hayz. Sual 37: Kur'ân elifbasını hayzlının eline alması câiz midir? CEVAP: Câizdir. Geri kalan 2 kan. orucunu tutup namazını kılması gerekir mi? CEVAP: 10 günden sonra 13 güne kadar hayz devam ederse. Daha sonra 10 günden sonraki kılamadı ı 3 günlük namazını kaza eder. afii’de de böyledir. 18 gün temizlikten sonra. 16. Sual 5: Maliki’ye göre de istihazalı olan günlerde. 2 gün temiz. Sual 2: 6 günlük hayzım bittikten sonra 14. temizli i 25 gün iken. istihaza kanı abdestini bozar mı? CEVAP: stihaza kanı Maliki’yi taklit edenin abdestini bozmaz. Fıkıh kitabını da ele alması câizdir Sual 38: Hayzlı temizlenince. Parmakla âyetlere dokunmaz. hayz olmaya ba layınca. 5 gün kan gören kadının hangi günleri hayzdır? CEVAP: Âdeti de i erek 10 güne çıkar. Sual 34: Âdeti 5 gün. 3 temiz gün hayzdır. ba tan itibaren 2 kan. 15 günü istihaza kabul edilir. 3 gün temiz. Sual 6: Maliki’yi taklit eden kız. Ni an. gün istihazadır. Sual 7: Maliki’yi taklit ediyorum. Maliki’yi taklit etmeyen kadın. sonra kaza edersiniz. Ba ka abdesti bozan bir sebep olmazsa. Maliki’ye göre ise hayzdır. 20 gün temizlikten sonra. ve 13. 9 gün kan.

günü hâlâ gelmiyor. Sual 4: 1. Bu 7 gün de nifas mı idi? CEVAP: Kan gelmesi 40 günü geçti i için 30 günden sonra gelen kanlar istihazadır. 20 temiz. Sonra 10 gün temiz oldum. cima helal olur mu? CEVAP: Bir önceki nifasınız olan 30 günü geçmeden. 35 gün devam etti. Sual 3: lk çocukta. yine 3 gündür. 10 gün kan geldi. çocu umda ise. 35 güne de i mi olur. Önceki nifasınız 21 gün olsaydı. Sual 8: Birinci ve ikinci çocu umda nifasım 30 gün sürdü. Sonra kesildi. Ne yapmam gerekir? CEVAP: 40 gün kandan sonra 15 gün temiz olmanız gerekirdi. Çünkü kan 40 günü geçti i için kanlı olan 13 gün istihazadır. Oruçlarım sahih oldu mu? CEVAP: Nifasta 40 günden önce. u an 30. Fakat ondan sonra yıkanıp 3 günden sonraki kanlı günleri kaza edersiniz. Kırkım çıkınca daha 17 gün kan gelmedi. Sual 11: Nifasım 20 iken. günü ak am kesildi. nifasım 25 gün idi. kan geliyor. bu do umda 10 kan. 39. gündeyim hâlâ temizim. Fakat Araya nifas girerse. Sual 9: Yeni do um yaptım. Namaz vaktinin sonu ise. Bu bakımdan tuttu unuz oruçları kaza etmeniz gerekir. Sual 6: lk çocu umda 40 gün kan geldi. günden itibaren vaty caiz olurdu. Sual 7: lk çocu umda nifas kanı 30 gün idi. kinci çocukta kan. 60 gün dolmadan. Önceki çocuktaki nifasımı unuttum. 2. Nifasım de i ti mi? CEVAP: Önceki nifas âdetiniz 25 gün idi. kan kesilince gusledip namaza ba lar. 11 gün namaz kılamazsınız. 29. Temizlik 15 günü geçti. Sual 2 : Kefaret orucu tutuyorum. Bu kan nifas mı istihaza mıdır? CEVAP: Çocuk do madan veya gövdesi görünmeden gelen kan istihazadır. çocu umda nifasım 30 gün idi. nifasınız 39 gün olarak de i mi tir. CEVAP: Hayz de i medi. 5 gün temiz kaldıktan sonra 7 gün daha kan geldi. istihazalı yani özürlü olarak hemen namazı kılmalıdır. istihaza mı? CEVAP: 35 günün hepsi nifâs olur ve nifasınız 30 günden. yine 23 kan gelip kesildi. Bu son gelen 10 gün kan istihaza mı? CEVAP: Nifastır. Üçüncü çocu umda kan 20 günden sonra kesildi. 2. nifas mı. Ancak Maliki’yi taklit etti iniz için. yıkanıp oruçlarımı tuttum. 20 günlük namazlarınızı kaza etmeniz gerekir. Bugün 28. 3-5 gün eksik kalırsa. Ondan sonra 20 gün temiz oldum. 20 günden sonra namaz kılmam gerekir mi? CEVAP: Önceki nifasınızı bilmeniz gerekirdi. Unuttu unuza göre. yeni ba tan tutmak gerekir. Nifasınız 40 günü geçti i için. 20 gün sonra tekrar kan geldi. çocukta kan. 20 gün kan geldikten sonra kesildi. yine nifas hükmündedir. iki kan arasındaki temizlik 15 günden fazla olsa da. 25 günden sonra gelen 20 günü istihaza olur. 45 gün geldi. çocu um olacak. fakat 40 gün geçmeden vaty caiz olmaz. kinci çocu umda ise 30 gün kan geldikten sonra kesildi. Nifas ile ilgili sualler: Sual 1 : Çocuk do madan önce. kalanı hayzdan sonra tutulur. 13 kan geldi. 30 günden sonra gelen kan. cima helal olmaz. . O halde kanlı olan 10 günün ilk 5 kanlı günü istihaza son 5 günü ise hayz olur. kan kesildikten sonra gusledip namaz kılmaya ba larsınız. kalan kısmını nifasım bittikten sonra tutabilir miyim? CEVAP: Kefaret tutarken araya hayz girerse. Sual 10 : lk do umumdan 10 gün sonra kan kesildi. Nifasım de i ti mi? CEVAP: Nifasınız 20 gündür. 22. gün yine kal geldi. Sual 5: lk çocu um do unca 23 gün kan geldi.

Fakat üç gün veya daha fazla akarsa. nifâs olmaz. Yine kesilirse vaktin sonuna do ru abdest alıp. sonra tekrar 3 gün kan gören kadının nifası kaç gün olur? CEVAP: Nifası 30 gün olur. Nifasım de i ti mi? CEVAP: Yine ba tan 23 günü nifastır. Di erler kanlı günler istihazadır. ba ka birisi ile ne zaman evlenebilir? CEVAP: Do um ile iddet biter. yani bir araya hiç gelmeden bo anan kadın. normal âdet süresinden önce kesildi inde. 3 gün tamam oluncaya kadar böyle yapar. kaç ay sonra ba kası ile evlenebilir? CEVAP: Hanefi’de ilk temizlik ba ından. o namazı kılar ve kılmadıklarını kazâ eder. Çünkü 3 tam hayz beklemek gerekir. hayzın sonuna kadar olan zamandır. 3. 3. Normal âdet zamanı geçinceye kadar bekler. o namazı kılar ve önce kılmadıklarını kazâ eder. hayz olur. ki âdet arasında en az 15 gün temizlik hâli olur. Kan. E er hiç bir yeri belli de ilse. Bo anmanın gerçekle ti i hayzdan de il. 15 temiz. E er üç günden eksik kesilir ise veya daha hayz kesileli 15 gün olmamı ise. Sual 4: Âdetten kesilen bir kadın. kaç ay sonra ba kası ile evlenebilir? CEVAP: 3 ay sonra evlenebilir. bo anınca. Sonra gusletmeden yalnızca abdest alıp. Kürtaj olandan gelen kan Sual: Kürtaj olan veya dü ük yapan kadından gelen kan. 1 kan. Namazını kılar ve orucunu tutar. 3 hayz görüp temiz olduktan sonra. nifâs mıdır? CEVAP Dü ü ün herhangi bir uzvu. 34 temiz. namaz vakti sonuna kadar bekler. Sual 3: Kocası ölen kadın. Sual 6: Nikahlanıp. kaç ay sonra ba kası ile evlenebilir? CEVAP: Kocanın ölümünden 4 ay 10 gün sonra evlenebilir. haramdır. E er hayzdan kesileli 15 gün veya daha fazla olmu sa böyledir. bütün çocuk do urmu gibi olur. iddet süresi bitmi olur. Kur’an alfabesi ve hayzlı kız Sual: Kur'an dili alfabesini hayzlı bir kızın eline alması caiz midir? CEVAP . tırna ı belli ise. O namazı kıldıktan sonra kan yine gelirse. bu do umda 2 kan. Sual 13: Önceki nifası 20 gün iken. Sual 2: Temiz iken bo anan kadın. meselâ parma ı. (Menhelül varidin) Sual 14: 30 kan. Buna göre. halvet olmadan. Sual 12 : Nifasım 23 gün iken. nifası de i ir. Gelen kan nifâs olur. 3 kan ve 7 temiz 1 kan gördüm. kaç ay sonra ba kası ile evlenebilir? CEVAP: Hayz [ve nifas] zamanında bo amak bid'attir. (Menhel) ddet ile ilgili sual ve cevaplar: Sual 1: Hayzlı iken bo anan kadın. kan görmezse gusledip. 1 kan. Kılmadıklarını kazâ etmez. ancak nifas bitmeden vaty caiz olmaz. namaz kılmaz. Hayz bitip temiz olduktan sonra evlenilebilir. ondan sonra gelecek hayzdan itibaren iddet bekler. Burun kanı gibidir. 1 kan gören kadının nifası de i ir mi? CEVAP: 40 günden önce gelen son kandan sonra 15 gün sahih temizlik oldu u için. Son gördü ü 3 gün ise hayz olur. 30 temiz. Sual 5: Hamile iken bo anan kadın. Üç gün kan gelip. o namazı kılar. hayz de ildir. 20 günden 36 güne çıkar. Ama yine bo amak sahihtir. namaz vaktinin sonu yakla ıncaya kadar bekler. en az 15 günlük temizlikten sonra gelip 3 günden önce kesildi inde. Ba ka birisi ile evlenebilmek için iddet beklemesi gerekir mi? CEVAP: ddet beklemesi gerekmez. nikah yapılabilir. 15 temiz.

yata a girince. 9. elini onun karnına koyup. Böyle duâ edenin Allahın izniyle erkek çocu u olur. çocu u erkek olur. ÇOCUK C NS YET TESP T CETVEL KADINI OCAK UBAT MART N SAN MAYIS HAZ R TEMMUZ A US EYLÜL EK M KASIM ARALI N YA I AN TOS K 18 o x o x x x x x x x x x 19 x o x o o x x x x x o o 20 o x o x x x x x x o x x 21 x o o o o o o o o o o o 22 o x x o x o o x o o o o 23 x x o x x o x o x x x o 24 x o x x o x x o o o o o 25 o x x o o x o x x x x x 26 x o x o o x o x o o o o 27 o x o x o o x x x x o x 28 x o x o o o x x x x o o 29 o x o o x x x x x o o o 30 x o o o o o o o o o x x 31 x o x o o o o o o o o x 32 x o x o o o o o o o o x 33 o x x x o o o x o o o x 34 x o x o o o o o o o x x 35 x x o x o o o x o o x x 36 o x x o x o o o x x x x 37 x o x x o x o x o x o x 38 o x o x x o x o x o x o 39 x o x x x o o x o x o o 40 o x o x o x x o x o x o ( KIZ : O ERKEK : X ) NOT: Kadının ya ı do ru olarak belirlenir ve hangi ayda hamile kaldı ına bakılır. Hadis-i erifte. Ya ve hamile kalınan ayın kesi ti i kutucuk bulunur ve sa a do ru 9 kutucuk sayılır. hayızdan temizlendikten sonra be gün içinde hâmile kalırsa. Caizdir. . bu çocuk erkek olur. (Ya Rabbi bana bir o ul ihsan edersen ismini Muhammed koyaca ım) der. Kadın. Be inci günden sekizinci güne kadar olursa kız olur. "Bismillahi ahadis samed ellezi lem yelid ve lem yûled. Hanımı hâmile iken. (x) ise erkektir. (Hindiyye) Erkek çocuk olması için Salih bir kimse. Muhammed koydum" derse. önce hlâs sûresini okur.) buyuruldu. Parma ı ile ayetlere dokunmaz. kutucuktaki i aret (o) ise kız. Fıkıh kitapları da böyledir. yâ Rabbi bu çocu un ismini Muhammed aleyhisselâmın hürmetine.