You are on page 1of 13

MÜBAREK GECELER

Yazan : Mehmet Ali DEM RBA

Kadir gecesi
Bu geceki namaz
Mevlid gecesi
Berat gecesi
Bu gece ne yapmalı?
Mirac gecesi
Mi'râcı inkâr edenler
Ahiret günü Allahı görmek
Miracda Allahı gördü
Allah cennetten görülür
Regaib gecesi
Muharrem gecesi
A ûre günü ve gecesi
Yeni kandil mi?
Resulullahın Duâları
Cuma gününün önemi
Hicrî yıl ile kutlanır

Kadir gecesi
Sual: Kadir gecesinin 27. gece oldu u kesin midir?
CEVAP
Kadir gecesi Ramazan ayı içindedir. (Allahü teâlâ 5 eyi 5 ey içinde gizlemi tir:
Rızâsını tâ'atte, gazâbını günâhlarda, orta namazı 5 vakit namazda, evliyâsını halk
arasında, kadir gecesini Ramazan ayı içinde gizlemi tir) buyuruluyor. O hâlde Allahü
teâlânın rızâsına kavu mak için, hiçbir iyili i küçük görmemelidir! Gazâbı günâhlar içinde
saklı oldu u için, hiçbir günâhı küçük görüp i lememeli; orta namazı kaçırmamak için, 5
vakit namazı vaktinde kılmalı; evliyâsı insanlar arasında gizli oldu u için herkese iyi
muamele etmelidir! Atalarımız, (Her geleni Hızır, her geceyi kadir bil) demi lerdir.
Ramazanın bütün geceleri ihyâ edilirse kadir gecesine rastlanılmı olur.
V.Necattaki hadîs-i erîflerde buyuruldu ki:
(Allahü teâlâ indinde en kıymetli gece, kadir gecesidir.)
(Kadir gecesinde bir defa, Kadr sûresini okumak, Kur'ân-ı kerîmi
hatmetmekten daha sevâbdır. Bu gece koyun sa ma müddeti kadar namaz kılmak,
ibâdet etmek, bir ay her geceyi ibâdetle geçirmekten daha kıymetlidir.)
Peygamber efendimiz, kadir gecesinde, (Allahümme inneke afüvvün tühıbbül afve
fa'fü annî) duâsını okumayı bildirmi tir. Ma'nâsı öyle: (Yâ Rabbî, sen elbette affedicisin,
affı seversin, beni de affeyle!)
Kadir gecesinin hangi gece oldu u kesin olarak bildirilmemi tir. Bu husûstaki hadîs-i
erîflerden birkaçı öyle:
(Kadir gecesini Ramazanın son on gününde arayın.) [Müslim]
(Kadir gecesini, Ramazanın son on gününün 21, 23, 25, 27 ve 29 gibi tek
gecelerinde veya Ramazanın son gecesinde arayınız. Sevâbını umarak kadir gecesini
ibâdetle geçirenin geçmi ve gelecek günâhları affolur.) [ .Ahmed]
(Kadir gecesi Ramazanın 27. gecesidir.) [Ebû Dâvüd]
Hz. Âi e buyurdu ki:
(Resûlullah Ramazanın son on gününde her zamankinden daha fazla ibâdet
ederdi.) [Tirmizî]
mâm-ı a'zam hazretleri, kadir gecesinin, Ramazanın 27. gecesine çok isâbet etti ini
bildirmi tir. (Kadir gecesine rastlamı olan bir geceyi ihyâ eden, kadir gecesini ihyâ
etmi gibi sevâb kazanır) hadîs-i erîfini dü ünerek sık sık vâki olan 27. gece ihyâ edilirse,
o gece kadir gecesi olmasa bile, büyük sevâba kavu ulur.
Kadir gecesini soran bir zâta Peygamber efendimiz (Bu yıl Ramazanın ilk gecesi idi
geçti. 27. geceyi ihyâ et! Ramazanın 27. gecesini ihyâ edene, vücudundaki kıllar
sayısınca, hac, umre, ehîd ve gâzi sevâbı verilir) buyurdu. Ba ka birisine de, (Bu yıl
kadir gecesi geçti, fakat Ramazanın 27. gecesini ihyâ et! Kadir gecesi sevâbına
kavu ursun. efâ'atten nasipsiz kalmazsın) buyurdu.
Hz. Âi e vâlidemize de, (13. gece idi geçti. Kadir gecesini kaçırdıysan, 27. geceye
kavu ursun. O geceyi ihyâ edersen, âhiret yolculu u için azık olarak o geceki ibâdet
sana yeter) buyurdu. [V.Necat]
Evliyâdan bir zât, uzun tecrübelerine dayanarak, (Ramazan, pazar günü ba larsa,
kadir gecesi 29. gecedir. Salı ba larsa 27. gece, per embe ba larsa 25., cumartesi
ba larsa 23., pazartesi ba larsa 21., çar amba ba larsa 19., cum'a ba larsa 17. gecedir)
diyor.

Bu geceki namaz
Sual: Kadir gecesinde bir günlük kazâ namazı kılanın bin aylık kazâ namazı
borcunun ödenece i söyleniyor. Hiç namaz kılmayıp sadece Ramazanda her gece bir günlük
kazâ kılan Kadir gecesini bulur. Bin aylık [83 yıllık] namaz borcu ödenmi olur mu?
CEVAP
Mi'râc gecesinde yüz rek'at nâfile namaz kılanın bütün namaz borçlarının ödenece i
de söylendi. Mu'teber kitaplardan nakledilmezse, böyle büyük hatâlara dü ülür. Hadîs-i
erîfte de buyuruldu ki:
(Kabûl olan hac, geçmi günâhları yok eder.) [Beyhekî]
Kadir gecesini ihyâ edenin, Ramazan orucunu tutanın, haccı kabûl olanın, bütün
günâhları affolursa da, namaz, oruç ve kul borçları ödenmi olmaz. Bunları kazâ ederek,
ödeyerek borçtan kurtulmak lâzımdır. (Hadika)
Günâhların affolması için Ehl-i sünnet i'tikâdına sahip olmak, bid'at i lememek
lâzımdır.
Bu geceyi ihyâ için kazâ namazı kılmalı, Kur'ân-ı kerîm okumalı, duâ, tevbe etmeli,
sadaka vermeli, müslümanları sevindirmeli, bunların sevâblarını ölü diri bütün
müslümanlara göndermelidir!

Mevlid gecesi
Sual: Mevlid ne demektir, Mevlid gecesinin önemi nedir, bu gece ne yapmalı?
CEVAP
Mevlid, do um zamanı demektir. Mevlid gecesi, Rebiul-evvel ayının 11. ve 12.
günleri arasındaki gecedir. Peygamber efendimizin do um günü, bütün Müslümanların
bayramıdır. Ebu Leheb, câriyesi Süveybe, ye enin oldu diye müjde getirince, sevinmi , (Ona
süt vermek artı ile, seni azat ettim) demi ti. Resûlullahın ilk süt annesi, Süveybe oldu.
Bunun için, Ebû Lehebin, her mevlid gecesinde, azabı hafifler. Mevlid gecesinde,
Peygamber efendimiz do du u için sevinen müminlerin günahları affedilir, pek çok sevap
kazanır.
Resûlullah efendimiz, mevlid gecelerinde eshab-ı kirama ziyafet verir, dünyayı
te rifindeki ve çocukluk zamanındaki eyleri anlatırdı.
Hz. Ebu Bekir de, halife iken, eshab-ı kiramı toplar, Resûlullah efendimizin dünyayı
te rifindeki ola anüstü hâlleri konu urlardı. Bu gece, Resûlullahın do um zamanında
görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, ö renmek çok sevaptır.
Do um gününe önem vermeyi Hıristiyanlar, Müslümanlardan ö renip almı lardır.
slâm âlimleri mevlid gecesine çok önem vermi lerdir. Hz. Mevlâna, (Mevlid okunan
yerden belâlar gider.) buyurmu tur.
Peygamber efendimizi öven çe itli mevlid kasideleri vardır. Me hur olan ve
Türkiye’de sık sık okunan mevlid kasidesini Süleyman Çelebi, 15. asırda yazmı tır. Bu
kasidenin asr-ı saadetten sonra yazılması, bid’at olmasını gerektirmez. Çünkü Peygamber
efendimizi övmek ibadettir. Her zaman Onu övücü kasideler, yazılar yazılabilir. Onları da
okumak bid’at de il, sevap olur. Mevlid-i erif okumak, Resûlullahın dünyaya geli ini,
miracını ve hayatını anlatmak, Onu hatırlamak, Onu övmek demektir.
Her müminin Resûlullahı çok sevmesi gerekir. Hadis-i erifte, (Beni ana
babasından, evlâdından ve herkesten daha çok sevmeyen, mümin olamaz.) buyuruldu.
Peygamber efendimizi çok seven de, Onu çok anar. Hadis-i eriflerde, (Bir eyi çok seven,
elbette onu çok anar.) ve (Peygamberleri anmak, hatırlamak ibadettir.) buyuruldu.
Peygamber efendimizi sevip anmak ibadettir, iir olarak söylemek daha tesirli olur.
Resûlullah efendimizin airleri vardı. Bunlar, dü manların iftiralarına cevap verirler ve
Resûlullahı överlerdi. Bunlardan Hassan bin Sabit’in iirlerini çok be enirdi. Resûlullah
sallallahü aleyhi ve sellem, mescide bu air için bir minber koydurdu. Hassan bin Sabit,
minbere çıkar, dü manları iir ile kötüler, Resûlullahı överdi. Resûlullah efendimiz de,
(Hassan’ın sözleri, dü manlara ok yarasından daha tesirlidir.) buyurdu ve airin iirini
be enip, ona (Di lerin dökülmesin) diye duâ etti. Bir defasında da buyurdu ki: (Allahü
teâlâ, Resulünü övmek ve müdafaa etmek hususunda Hassanı, Ruh-ül-kuds
[Hz.Cebrail] ile takviye etmektedir.) [Buharî]
(Allah, bir kimseye söz ve yazı sanatı ihsan ederse, Resûlullahı övsün,
dü manlarını kötülesin!) hadis-i erifine uyularak, slâm ülkelerinde mevlid kitapları
yazılmı ve okunmu tur. Mevlid gecesi, Kadir gecesinden sonra en kıymetli gecedir. Hatta,
Mevlid gecesinin Kadir gecesinden de kıymetli oldu unu bildiren âlimler vardır.
Dünyadaki Müslümanlar tarafından, her sene, bu gece Mevlid kandili olarak
kutlanmakta, her yerde Mevlid kasideleri okunarak Resûlullah hatırlanmaktadır. Evliyadan
büyük zatlar, mevlid okuyup sevindikleri zaman, Resûlullahı rüyada gördüklerini ve (Bizim
için sevinenler, bizi de sevindirirler) buyurdu unu söylemi lerdir.
Çalgı ve ba ka haram eyler karı tırmadan, Allah rızası için mevlid cemiyeti yapmak,
mevlid kasidesi okumak, salevat-ı erife getirmek, tatlı eyler yedirip içirmek, hayrat ve
hasenat yapmak, böylece, o gecenin ükrünü yerine getirmek müstehaptır. (Ni'met-ül
kübrâ, Hadika, M.Nasihat)
Ücretle okunan Kur’andan ölüye sevap hâsıl olmaz. Pazarlık etmeden, sırf Allah
rızası için hatim veya mevlid okuyan hafızın, okutanın verdi i hediyeyi alması caiz olur.
Kur’an okuyup hediye almayı meslek hâline getirmemelidir! Zira âdet hâline gelen hediye,
art edilen ücret gibidir.
Dünyanın her tarafındaki Müslümanlar, her sene, bu geceyi Mevlid kandili olarak
tes’id etmektedir. Her yerde (Mevlid kasideleri) okunarak Resûlullah hatırlatılmaktadır.
Çalgı ve ba ka haram eyler karı tırmadan, Allah rızası için mevlid cemiyeti yapmak,
mevlid kasidesi okumak, salevat-ı erife getirmek, tatlı eyler yedirip içirmek, hayrat ve
hasenat yapmak, böylece, o gecenin ükrünü yerine getirmek müstehaptır.

Berat gecesi
Sual: Berat gecesinin önemi nedir, berat kandili münasebetiyle hangi gün oruç
tutulur?
CEVAP
Berat gecesi, aban ayının onbe inci gecesidir. Yani 14 abanın bitti i günün gecesini
ertesi güne ba layan gecedir. Bünyesi zayıf olan, abanın onbe inden sonra oruç tutmayıp,
Ramazan-ı erife hazırlanmalıdır! Sa lı ı yerinde olanın da, aban ayının ekserisini, hatta
tamamını oruçlu geçirmesi iyi olur. Hz. Ai e validemiz buyuruyor ki:
(Resulullahın, hiçbir ayda, aban ayından daha fazla [nafile] oruç tuttu unu
görmedim. Hemen hemen abanın tamamını oruçla geçirirdi.) [Tirmizî]
Hadis-i eriflerde buyuruldu ki:
( abanın 15. gecesi olunca, gecesini ibadetle, gündüzünü de oruçla geçirin! O
gece Allahü teâlâ buyurur ki: “Affedilmek isteyen yok mu, günahlarını affedeyim. Rızık
isteyen yok mu, rızık vereyim. Derde müptela olan yok mu, sıhhat, afiyet vereyim. Ne
isteyen varsa, istesin vereyim.” Bu hâl, fecre [imsak vaktinin bitimine] kadar devam eder.)
[ bni Mâce]
(Ramazandan sonra en faziletli oruç, aban ayında tutulan oruçtur.) [Tirmizî]
( aban, öyle faziletli bir aydır ki, insanlar bundan gafildir. Bu ayda ameller,
âlemlerin Rabbine arzedilir. Ben de amelimin oruçlu iken arzedilmesini isterim.)
[Nesâî]
(Bu gece göklerin kapıları açılır, melekler, müminlere müjde verir, ibadete
te vik ederler.) [Nesâî]
( aban ayının 15. gecesi, rahmet-i ilâhî dünyayı kaplar, herkes affolur. Ancak
haksız yere müslümanlara dü manlık besleyen ve Allahü teâlâya ortak ko an ma firet
olunmaz.) [Beyhekî]
(Berat gecesini ganimet, fırsat biliniz. Çünkü belli bir gecedir. Kadir gecesi çok
büyük ise de, hangi gece oldu u belli de ildir. Berat gecesinde çok ibadet ediniz. Yoksa
kıyamette pi man olursunuz.) [S. Ebediyye]
(Cebrail aleyhisselam geldi. “Kalk namaz kıl ve duâ et! Bu gece abanın 15.
gecesidir” dedi. Bu geceyi ihya edenleri Allahü teâlâ affeder. Yalnız, mü rikleri,
büyücüleri, falcıları, cimrileri, mü ahini, alkollü içki içenleri, faiz alıp verenleri ve zina
edenleri affetmez.) [Taberânî]
[Mü rik, irke giren kâfirdir. Mü ahin, bid’at ehli, mezhepsiz demektir.]
(Bu gece, sıla-i rahmi [salih akrabaları ile olan münasebetlerini] kesen, büyüklenen
ve ana-babasına asi olan kimseler affa u ramaz.) [Beyhekî]
(Allahü teâlâ, Berat gecesinde, kin güden kimseyi, kinini bırakıncaya kadar
affetmez) [Taberânî]
Cimrilik, kin gütmek, ana-babaya isyan gibi günahları i leyen kâfir olmaz. manı
düzgün ise, günahlarının cezasını çektikten sonra cennete girer. Sevapları günahlarından
daha çok ise cehenneme girmeden cennete gider.
Berat gecesinde, yeryüzüne rahmet, bereket, iyilik, af ve ma firet indi i için, bu
geceye mübarek denmi tir.

Bu gece ne yapmalı?
Rahmet kapılarının açılıp, yapılan duâların kabul olaca ı dört geceden biri Berat
gecesidir. Kıyamette pi man olmamak için, bu geceyi ganimet bilmeli, tevbe-isti far etmeli,
kaza namazı kılmalı, Kur’an-ı kerim okumalıdır!
Peygamber efendimiz Berat gecesinde, (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen
mine irki beriyyen lâ kâfiren ve akiyyen) duâsını çok okurdu.
Nafile ibadetlerin sevabına kavu abilmek için, ehl-i sünnet itikadında olmak,
haramlardan kaçıp günahlara tevbe etmek, farzları kusursuz yapmaya çalı mak, o ameli
ibadet olarak yapmaya niyet etmek arttır.
Hz. Ai e validemiz, (Ya Resulallah, Allahü teâlâ seni, geçmi te ve gelecekte
günah i lemekten muhafaza buyurdu u hâlde, neden Berat gecesinde çok ibadet ettin)
dedi inde, buyurdu ki:
( ükredici kul olmıyayım mı? Bu yıl içinde do acak her çocuk, bu gece deftere
geçirilir. Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır. Bu gece herkesin
rızkı tertip olunur. Bu gece herkesin amel ve i leri Allahü teâlâya arz olunur.) [Gunye]
Hasan-ı Basrî hazretleri, abanın 15. günü, sanki mezardan çıkmı gibi, yüzü çok
solgun görülürdü. Bu üzüntünün sebebini sorduklarında buyurdu ki:
( lm-i yakin ile biliyorum ki, günahım vardır. Günahım affedilmezse, sevaplarım da
kabul edilmezse, hâlim nice olur diye korkumdan benzim sararıyor.)

Mirac gecesi
Sual: Mi'râc Kandilini nasıl de erlendirmelidir?
CEVAP
Bu gece kazâ namazı kılmalı, Kur'ân-ı kerîm okumalı, duâ, tevbe etmeli, sadaka
vermeli, müslümanları sevindirmeli, bunların sevâblarını ölülere de göndermelidir!
Her zaman do ru îmân sahibi olmaya, farzları yapıp harâmlardan kaçmaya, tevbe edip farz
borçlarını ödemeye çalı malıdır! Bütün bunları yapmak ise ilimle olur. Hadîs-i erîfte
buyuruldu ki:
(Geceleyin bir müddet ilim ile me gûl olmak, bütün gece sabaha kadar ibâdet
etmekten ve namaz kılmaktan daha kıymetlidir.) [Ebû Nuaym]
Namazı do ru kılmak, orucu do ru tutmak, haccı uygun yapmak ve her ibâdet, ancak
ilim ile mümkündür. Hadîs-i erîfte buyuruldu ki:
( lim ö renmek, Allah indinde, namaz, oruç, hac ve fî-sebîlillah [Allah yolunda]
cihâddan daha kıymetlidir.) [Deylemî]

Mi'râcı inkâr edenler


Sual: Mi'râcı kimler, niçin inkâr ediyor?
CEVAP
Mu'tezile fırkası ile onun yolunda olan ba'zı bid'at sahipleri, Peygamber efendimizin
bir anda, Cenneti, Cehennemi ve daha birçok yerleri gezip gelmesine akıl erdirememi , inkâr
etmi tir. Bir kısım akılsızlar da, hâ â, "Mir'âcı kabûl etmek, Allaha mekân ittihaz etmek
olur" diyerek Mi'râcı inkâr ediyor. Allahü teâlâ, Mûsâ aleyhisselâm ile Tûr da ında
konu mu tur. Hâ â, Tûr da ı Allahın mekânı de ildir. Cennete giren mü'minler de Allahü
teâlâyı görecektir. Mu'tezile bunu da inkâr etmi tir. Cennet de Allahü teâlânın mekânı
de ildir. Allahü teâlâ mekândan münezzehtir.
Ehl-i sünnet âlimleri ise, sözbirli i ile Mi'râcın hak oldu unu bildiriyorlar. Kavl-ül-
fasl kitabında deniyor ki:
srâ sûresinin ilk âyet-i kerîmesinde, Allahü teâlâ, kudret ve azametinden nice acâib
i lerden ba'zılarını göstermek için, Muhammed aleyhisselâmı, Mekke'den Kudüs'e
götürdü ünü bildiriyor. srâ kelimesi, rü'yâ için kullanılmaz. Uyanık iken, gece yürümek
ma'nâsına kullanılır. Yine buyuruldu ki:
(Sana [Mi'râcda] gösterdi imiz o temâ âyı insanlar için bir fitne [imtihan]
yaptık.) [ srâ 60]
mtihan uyanıkken olur. Peygamber efendimizin anlattı ı rü'yâ olsaydı, hiç kimse
tuhaf kar ılamazdı. Bir kısmı inkâr edip mürted olmaz, bir kısmı da (Hz.Ebû Bekr gibi)
tasdîk edip yüksek derecelere kavu mazdı.
Resûlullahın, Mekke'den Kudüs'e götürüldü üne inanmıyan kâfir olur. Göklere ve
bilinmeyen yerlere götürüldü üne inanmıyan ise sapık olur. (Bahr)
Birkaç saniyede Mekke'den Kudüs'e götüren Allahü teâlâ, neden daha uzaklara
götüremesin? Allahü teâlânın kudretinden ancak kâfirler üphe eder.
Mi'râc hakkında birçok hadîs-i erîf vardır. Birkaçı öyle:
( srâ gecesi [Mi'râca çıkınca] Cennetin kapısı üzerinde "Sadakanın on, ödünç
vermenin sevâbı onsekiz mislidir" yazılmı oldu unu gördüm.) [Beyhekî]
( srâ gecesi her gökte, "Muhammedün Resûlullah" ve arkasından "Ebû Bekr-i
Sıddîk" yazılı oldu unu gördüm.) [Ebû Nuaym]
( srâ gecesi, nûruna garkolmu bir zât gördüm. Bu kim dedim. Cebrâil,
"Dünyada iken Allahı devamlı anan, kalbi câmiye ba lı ve ana-babasına âsî olmayan
bir ki idir" dedi.) [ .Ebiddünya]
(Mi'râcımı inkâr edenler olunca, Allahü teâlâ Mescid-i Aksâ'yı gözümün önüne
getirdi. Ben de bakıp sorduklarına cevap verdim.) [Buhârî]
(Mi'râcda, Cehennemde kokmu le yiyenlerin kim oldu unu sordum. "Bunlar,
gıybet ederek insanların etlerini yiyenlerdir" dendi.) [ .Ahmed]
Uzun bir hadîs-i erîfin özeti öyle:
(Cebrâil aleyhisselâmla bütün gökleri geçerek Sidre-i müntehâya geldim.
Cenneti gösterdiler. Daha sonra elli vakit namazla dönerken Mûsâ aleyhisselâmı
gördüm. Elli vakit namazın ümmetime zor gelece ini, dönüp namaz vakitlerini
azaltmasını Allahü teâlâdan istememi söyledi. Azar azar kaldırılarak sonunda be
vakte indirildi.) [Buhârî]
Mekke'den Kudüs'e ancak bir ayda gidip gelinebilir. Kısa bir anda Mekke'den
Kudüs'e varıp gelmek ancak Allahü teâlânın kudreti ile olur. Buna inanıp da daha uzaklara
gitti ine inanmamak Allahü teâlânın kudretinden üphe etmeyi gerektirir. Mu'tezilenin
anlamadı ı husûs burasıdır. Allahü teâlâ dilerse niçin olmasın? Peygamber efendimiz,
(Göklere ve daha uzaklara gidip geldim) buyuruyor. Bunu inkâr etmekteki maksat nedir?
Gayrı müslimler, slâmiyeti yıkmak için yerli ma alarla bunu yapmaya çalı ıyorlar. Onların
sinsi emellerine âlet olmak büyük gaflettir.

Ahiret günü Allahı görmek


Sual: Allahı görmek mümkün müdür?
CEVAP
mam-ı Rabbanî hazretleri buyuruyor ki: (Ehl-i sünnet âlimleri, sözbirli i ile
“Allahü teâlâ dünyada görülmez” buyurdu.) [m.283]
Kur’an-ı kerimde buyuruldu ki: (Onu [Allahı] gözler idrak edemez.) [Enam 103]
mam-ı Nevevî, (Gözler idrak edemez demek, Onun zatının hakikatini gözler idrak
edemez demektir. Yoksa rüyet haktır) buyurdu.
Evliyanın büyüklerinden Mevlana Halid-i Ba dadî hazretleri buyuruyor ki:
(Dünyada Allahı gördüm diyen zındıktır. Evliyanın kalb gözü ile görmesi rüyet
de ildir.) [ tikadname]
mam-ı Gazalî hazretleri de, (Allahı dünyada görmek mümkün olmaz) buyuruyor.
( hya)
Allahü teâlâ, Hz. Musa’ya buyurdu ki:
(Sen beni göremezsin.) [Araf 143]
mam-ı Rabbanî, Mevlana Halid-i Ba dadî, Seyyid Abdülkadir-i Geylanî
hazretleri gibi büyük zatlar ise, Peygamber efendimizin Miracda Allahı gördü ünü, ancak
bunun dünya görmesi ile de il, ahiret görmesi ile görmek oldu unu bildirdiler.
Dünyada Allahı görmek imkansız oldu u için, Hz.Ai e, (Resulullah Allahı gördü
diyen yalan söylemi olur) buyurdu. (Buhârî)
Miracda Allahı gördü
Fıkh ve hadis ilimlerinde müctehid ve evliyanın büyüklerinden S. Abdülkadir-i
Geylanî hazretleri buyuruyor ki:
(Mirac gecesi Resulullah, Allahü teâlâyı gördü. Çünkü Cabir bin Abdullah,
Peygamber efendimizin (Necm) suresinde, (Elbette Onu gördü) ayet-i kerimesi üzerine,
(Elbette Rabbimi gördüm) buyurdu unu ve aynı surenin (Sidret-ül-münteha yanında)
ayet-i kerimesi üzerine, (Ben sidret-ül-müntehada Rabbimi gördüm. Öyle ki, ilahî
vechinin nuru, benim için zahir oldu) buyurdu unu bildirmi tir. sra suresini 17.
ayetinin tefsirinde, bni Abbas hazretleri buyurdu ki:
(Mirac gecesinde Resulullah, Allahü teâlâyı gördü.) [Gunye]
mam-ı Rabbanî hazretleri buyurdu ki:
(O Server, Mirac gecesinde Rabbini dünyada de il, ahirette gördü. Çünkü o
Server, o gece, zaman ve mekan çevresinden dı arı çıktı. Ezelî ve ebedî bir an buldu.
Ba langıcı ve sonu bir nokta olarak gördü. Cennete gideceklerin, binlerce yıl sonra,
cennete gidi lerini ve cennette olu larını, o gece gördü. te o makamdaki görmek,
dünyada görmek de ildir. Ahiret görmesi ile görmektir. Bu görmeyi dünyada gördü
demek de mecaz olarak söylenmi tir. Dünyadan gidip gördü ü ve yine dünyaya geldi i
için dünyada gördü denilmi tir.) [m. 283]
(Allahü teâlâ, dünyada görülmez. Görülür diyen yalancıdır. Bu dünyada bu
nimet nasip olsaydı, herkesten önce Hz. Musa görürdü. Peygamberimiz Miracda bu
devletle ereflendi ise de, bu dünyada de ildi. Cennete girip oradan gördü. Yani
ahirette görmü oldu.) [C.3, m.17]
Mevlana Halid-i Ba dadî buyuruyor ki:
(Resulullah, Allahı Miracda gördü. Bu görmesi dünyadaki görmek gibi de il
idi.) [ tikadname]
Kur’an-ı kerimde, (Dünyada kör olan, ahirette de kör olur) buyurulması, kâfirler
içindir. Müminler, ahirette Allahı görecektir. (Berîka)
Ehl-i sünnet âlimleri, (Allahı müminler görür, fakat cehennemde kâfirler
göremez) buyuruyor.
mam-ı afii ve mam-ı Malik, Mutaffifin suresinin, ([Kâfirler] o gün Rablerini
görmekten mahrum kalacaklar) mealindeki âyeti açıklarken buyuruyor ki:
(Bu ayet, müminlerin Allahü teâlâyı göreceklerine bir delildir. Öyle olmasaydı,
kâfirler göremez buyurulmazdı.) [Hazin]
mam-ı Rabbanî hazretleri, Enam suresinin 103. ayetini açıklarken, (Müminler,
ahirette Allahı göreceklerdir) buyuruyor. [c.3, m. 44 ve 90]
Abdülhak-ı Dehlevî hazretleri, (Dünyada Allahü teâlâ anla ılmadan bilinece i
gibi, ahirette de anla ılmadan görülecektir) buyuruyor.

Allah cennetten görülür


Kur’an-ı kerimde buyuruluyor ki: (Ahirette, [müminler] yüzleri nurlu ve parlak
olarak, Rablerine, bakarlar.) [Kıyamet 22, 23]
(Güzel amel edenlere, hüsna [Cennet] ve ziyadesi de vardır.) [Yunus 26]
Buradaki ziyade kelimesini Resulullah efendimiz rüyet [Allahü teâlâyı görmek]
olarak açıklayıp buyurdu ki:
(Dolunayı gördü ünüz gibi kıyamette Rabbinizi net görürsünüz.) [Buhârî]
Ahirette Allahü teâlânın görülece inde icma vardır. Mutezile inkâr edip diyor ki:
(Görmek için be art gerek: Görünen ey bir yerde olmalı, bir tarafta olmalı,
kar ısında olmalı, çok uzak ve çok yakın olmamalı ve gözden çıkan ualar o eye ula malı!
Bakan ile bakılan ey arasında ı ık olmak da arttır. Bu artlar Allah için söylenemez ve
görmek imkansız olur.)
Bu artlar dünya ölçüleri ile ilgilidir. Ahiret i leri, dünya i lerine hiç benzemez.
Dünyanın batısında olan bir kör, Allahü teâlânın kudreti ile dünyanın do usundaki bir
karıncayı görür. Allahü teâlânın kudretinden üphe edilmez. Tecelli genel ve özel olmak
üzere iki kısımdır:
Genel tecelli bir cuma günü kadar olur. Hadis-i erifte buyuruldu ki:
(Allahü teâlâ cennet ehline her cuma günü tecellî eder.) [C. sagir]
Özel tecellide cennettekiler e it de ildir. lim ve ameldeki olgunluklarına göre
görürler. En yüksek derecede olanlar, her zaman mü ahede ederler. (Feraid-ül-fevaid)
Dünyada imandan mahrum olan, ahirette de rüyetten mahrum olur. (Medarik)

Regaib gecesi
Sual: Regâib gecesi ne zamandır? Bu geceye mahsus namaz var mıdır?
CEVAP
Receb-i erîfin ilk Cum'a gecesine Regâib gecesi denir.
Her Cum'a gecesi kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece biraraya gelince, daha kıymetli
oluyor. Allahü teâlâ, bu gecede, mü'min kullarına, ragîbetler, ya'nî ihsânlar, ikrâmlar yapar.
Bu geceye hürmet edenleri affeder. Bu gece yapılan duâ red olmaz ve namaz, oruç, sadaka
gibi ibâdetlere, kat kat sevâb verilir.
Bu gece, Peygamber efendimizin babasının evlendi i gece de ildir. Böyle söylemek
yanlı tır.
Bu geceye mahsûs bir namaz yoktur. Regâib gecesini ibâdetle geçirmelidir. Bu gece,
kazâsı olanın hiç de ilse bir günlük kazâ namazı kılması, çok iyi olur. Kazâsı olmayan da
istedi i kadar nâfile namaz kılar, Kur'ân-ı kerîm okur, tesbîh çeker, tevbe-isti fâr eder.
Per embe günü oruç tutup gecesini de ihyâ etmek çok sevâbdır. (Gunye)
Receb ayında oruç tutmak fazîletlidir. Hadîs-i erîflerde buyuruluyor ki:
(Allahü teâlâ, Receb ayında oruç tutanları ma firet eder.) [Gunye]
(Receb-i erîfin bir gün ba ında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç
tutana, Recebin hepsini tutmu gibi sevâb verilir.)[Miftâh-ül-cenne]
(Ramazan ayı dı ında Allah rızâsı için bir gün oruç tutan, iyi bir yarı atının bir
asırda alaca ı mesâfe kadar Cehennemden uzakla ır.) [Ebû Yâ'lâ]
(Oruç tutunuz ki, sa lı a kavu asınız.) [Taberânî]
(Her eyin kapısı vardır. bâdetin kapısı da oruçtur.) [Râmûz]
(Dâvüd aleyhisselâmın orucundan daha fazîletli oruç yoktur. O, bir gün oruç
tutar bir gün yerdi.) [Buhârî]
(Recebin ilk cum'a gecesini ihyâ edene, Allahü teâlâ, kabir azâbı yapmaz.
Duâlarını kabûl eder. Yalnız, 7 kimseyi affetmez ve duâlarını kabûl etmez: Fâiz alan
veya veren, müslümanları a a ı gören, ana-babasına eziyet edip kar ı gelen çocuk,
müslüman olan ve dînin emîrlerine uyan kocasını dinlemiyen kadın, arkı ve çalgıcılı ı
san'at edinenler, livâta ve zinâ edenler, be vakit namazı kılmıyanlar.) [S.Ebediyye]
[Bunlar, bu günâhlardan vaz geçmedikçe, tevbe etmedikçe, duâları kabûl olmaz.]
Hz. Âi e vâlidemiz, (Resûlullah, pazartesi ve per embe günleri oruç tutmaya çok
ehemmiyet verirdi) buyuruyor. Bir hadîs-i erîfte buyuruldu ki: (Ameller Allahü teâlâya
pazartesi ve per embe günleri arzedilir. Ben de amelimin oruçlu iken arzedilmesini
istiyorum.) [Tirmizî]
Receb ayında yapılan duâ kabûl edilir, hatâlar affedilir. Günâh i leyenin cezâsı da kat
kat olur.
Hz.Hüseyin anlatır:
"Kâbeyi tavâf ederken yanık sesle Allahü teâlâya duâ eden bir kimsenin sesini i ittik.
Babam bunu ça ırmamı emretti. Güzel yüzlü temiz bir kimseydi. Ancak sa tarafı felç
olmu , kurumu , hareketsiz idi. Ona dedim ki:
- Sen kimsin, vazîyetin ne böyle?
- Menâzil bin Lâhık... Ben çalgı çalmakla, arkı söylemekle öhret salmı ,
Arabistan'ın artisti denilen ünlü bir kimseydim. Hep nefsin arzûları pe inde ko tum. Recep
ve a'bân aylarında bile bu günâhlara devam ederdim. Sâlih babam, beni bu günâhlardan
kurtarmaya çalı tı. Bana, (Allahü teâlânın azâbı iddetlidir, bir anda kahredebilir. Kötü
arkada lardan vazgeç, bu kötü i leri bırak! Melekler ve bu aylar senden ikâyet ediyorlar)
dedi. Nasîhata hiç tahammülüm yoktu. Babamın üzerine yürüyüp, döverek susturdum.
Üzüntülü ve kırık kalble, (Bu aylarda oruç tutar, geceleri ibâdet ederim. Beytullaha gidip
errinden korunmak için Allahü teâlâdan yardım dilerim) dedi.
Bir hafta oruç tutup Kâ'beye giderek, (Ey Rabbim, mazlûmların âhını yerde
bırakmazsın. Bu ayda, bu mübârek yerlerde yapılan duâları reddetmezsin. Hakkımı
o lumdan al, onu felç et) diye duâ etti. Henüz duâsı bitmeden sa tarafım felç oldu. Bunu
görenler, (baba bedduâsına u ramı ki i) derler.
- Baban bu hâline ne dedi?
- Babamdan af ve özür diledim. Onun da babalık efkâtı galip gelerek beni ba ı ladı.
Bedduâ etti i yerde, bu sefer ifâ bulmam için hayır duâ etmek üzere deve ile Beytullaha
gelirken, devenin ürkmesi ile babam dü üp öldü. imdi çâresizim.
Sonra babam duâ etti. Recebde yaptı ı bu duâ bereketiyle Allahü teâlâ ona ifâ ihsân
eyledi."

Muharrem gecesi
Sual: Müslümanların yılba ı gecesi hangi gecedir?
CEVAP
Muharrem ayının birinci gecesidir. Yani Muharrem gecesi, müslümanların kamerî
yılba ı gecesidir. Muharrem ayı, Zilkade, Zilhicce ve Receb ile beraber, Kur’ân-ı kerîmde
kıymet verilen dört aydan birisidir. (Tevbe 36)
Mübârek geceler, islâm dîninin kıymet verdi i gecelerdir. Allahü teâlâ, kullarına çok
acıdı ı için, bazı gecelere kıymet vermi , bu gecelerdeki, duâ ve tevbeleri kabûl edece ini
bildirmi tir. Kullarının çok ibâdet yapması, duâ ve tevbe etmeleri için bu geceleri sebep
kılmı tır. Bu geceleri ihyâ etmeli ve gecelere saygı göstermelidir. Saygı göstermek, günâh
i lememekle olur.

A ûre günü ve gecesi


Sual: A ûre günü, a ûre yapıp da ıtmakta bir mahzur var mıdır? A ûrenin önemi
nedir?
CEVAP
Muharrem ayının onuncu gecesi, A ûre gecesidir. Ertesi gündeA ûre günüdür.
Muharrem ayı, Kur’ân-ı kerîmde, kıymet verilen dört aydan biridir. Bu ayın en kıymetli
gecesi de A ûre gecesidir. Allahü teâlâ, birçok duâları A ûre günü kabûl buyurmu tur.
A ûre günü yapılacak i ler:
1- A ûre günü oruç tutmak sünnettir. Hadîs-i erîflerde buyuruldu ki:
(A ûre günü oruç tutanın, bir yıllık günâhları affolur.) [Taberânî]
(A ûrenin fazîletinden faydalanın! Bu mübârek günde oruç tutan, melâike, enbiyâ,
ühedâ ve sulehânın ibâdetleri kadar sevâba kavu ur.) [ ir’a]
[Yalnız A ûre günü oruç tutmak mekrûhtur. Dokuzuncu ile onuncu günü veya
onuncu ile onbirinci günü tutmalıdır!]
Peygamber efendimiz birgün ö leye do ru buyurur ki:
(Herkese duyurun! Kim bugün bir ey yemi se, ak ama kadar yemesin, oruçlu
gibi dursun! Bir ey yemiyen de oruç tutsun! Çünkü bugün A ûre günüdür.) [Buhârî]
Peygamber efendimiz, bugün mübârek tükrü ü ile bir hurmayı ıslatıp çocukların
a zına verir, çi netirdi. Çocuklar, Resûlullahın mu’cizesi olarak ak ama kadar bir ey yiyip
içmezlerdi. Bugün bazı hayvanların bile bir ey yemedi i bildirilmi tir. Bir avcı, A ûre günü,
bir geyik yakaladı. Geyik, yavrularını emzirip ak amdan sonra dönmek üzere, avcının izin
vermesi için, Resûlullah efendimizden, efâ’at istedi. Avcı, geyi in ak ama kalmadan hemen
gelmesini isteyince, geyik, (Bugün A ûre günüdür. Bugünün hürmetine yavrularımızı
emzirmeyiz. Onun için ak amdan sonra gelmek için izin istedim) dedi. Bunu duyan avcı,
geyi i Resûlullah efendimize hediye etti. O da, geyi i serbest bıraktı. ( ir’a)
2- Sıla-i rahm yapmalıdır! Yanî akrabâyı ziyâret edip, hediye ile veya çe itli yardım
ile gönüllerini almalıdır! Hadîs-i erîfte buyuruldu ki:
(Sıla-i rahmi terkeden, A ûre günü akrabâsını ziyâret ederse, Yahyâ ve Îsâ’nın
sevâbı kadar ecre kavu ur.) [ ir’a]
3- lim meclisinde bulunmalıdır! Hadîs-i erîfte buyuruldu ki: (A ûre günü, ilim
meclisinde veya Allahın anıldı ı bir yerde, bir müddet oturan, Cennete girer.) [ ir’a]
4- Sadaka vermek sünnettir, ibâdettir. Hadîs-i erîfte buyuruldu ki:
(A ûre günü, zerre kadar sadaka veren kimse, Uhud da ı kadar sevâba
kavu ur.) [ ir’a]
A ûre gününe mahsûs a ûre pi irmeyi ibâdet sanmak bid’attir, günâhtır. bâdet
sanmadan a ûre veya ba ka tatlı yapmak günâh olmaz, sevâb olur. Tedâvi niyetiyle her
zaman sürme çeken, bugün de sürmelenebilir. Ancak sürmeyi yalnız bugüne mahsûs
sanmamalıdır! Böyle sanmadan sürmelenmek iyi olur. Hadîs-i erîfte buyuruldu ki: (A ûre
günü ismidle sürmelenen, aslâ göz a rısı görmez.) [Hâkim]
5- Çok selâm vermeye çalı malıdır. Hadîs-i erîfte buyuruldu ki: (A ûre günü, on
müslümana selâm veren, bütün müslümanlara selâm vermi gibi ecre kavu ur.) [ ir’a]
6- Çoluk çocu unu sevindirmelidir! Hadîs-i erîfte buyuruldu ki: (A ûre günü, âile
efrâdının nafakasını geni tutanın, bütün sene nafakası geni olur.) [Beyhekî]
7- Gusletmelidir! Hadîs-i erîfte buyuruldu ki: (A ûre günü gusleden, günâhlardan
temizlenir. ki defa gusledenin gözü a rımaz.) [ ir’a]
[Bu sevâblar, namaz kılan ve harâmlardan kaçan mü’min içindir. Bunlara riâyet
etmiyen kimse, A ûre günü, bir de il, defalarca gusletse, günâhları affolmaz.]
Hz. Hüseyin, 10 muharremde ehîd edildi. O yüce imâmın ehîd edilmesi, elbette
bütün müslümanlar için büyük musîbet ve üzüntüdür. Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali ve Hz.
Hamza’nın ehîd edilmeleri de, böyle büyük musîbet ve üzüntüdür. Fakat, Peygamberimiz,
Hz. Hamza’nın ehîd edildi i günün yıldönümlerinde mâtem [yas] tutmadı. Mâtem tutmayı
da emretmedi. Mâtem yasak olmasaydı, herkesten önce Peygamber efendimizin ölümü için
mâtem tutulurdu. Hadîs-i erîflerde buyuruldu ki:
(Mâtem tutan, ölmeden tevbe etmezse, kıyâmette iddetli azâb görür.) [Müslim]
( ki ey vardır ki, insanı küfre sürükler. Birincisi, birinin soyuna sövmek,
ikincisi, ölü için mâtem tutmaktır.) [Müslim]

Yeni kandil mi?


Sual: Bir hoca, (13 Recepte, dris aleyhisselam gö e kaldırıldı ı için o gece
kandildir. Ba ka kandiller bid’attır) diyor. Bu kandilleri herkes kendi aklına göre mi tesbit
ediyor?
CEVAP
Ahir zamandayız. Herkes kendine göre bir kandil tesbit ederse, hergün kandil olur.
Ba ka bir hoca da çıkar, sa aleyhisselamın gö e kaldırıldı ı günü kandil yapar.
slâm âlimleri asırlardır ne bildirmi se, öyle hareket edilir. lave çıkarma yapılmaz.
Resulullahın Duâları
Sual: Peygamber efendimizin, müslümanların nasıl duâ etmesi gerekti ini bildiren
duâlardan bazılarını yazar mısınız?
CEVAP
Bahsetti iniz duâlar çoktur. Bazıları öyle:
(Ya Rabbi, sana ve Resulüne itaat etmemizi ve bildirdiklerinle amel etmemizi
nasip eyle!)
(Ya Rabbi, faydasız ilimden, makbul olmıyan ibâdetten ve kabul edilmiyen
duâdan sana sı ınırım.)
(Ya Rabbi, bildi imiz-bilmedi imiz bütün iyilikleri ver, bildi imiz-bilmedi imiz
bütün kötülüklerden de koru!)
(Ya Rabbi, her i imizin sonunu güzel eyle, dünya sıkıntılarından ve ahıret
azabından bizi koru!)
(Ya Rabbi, bizi sabreden ve ükredenlerden eyle!)
(Ya Rabbi, bizi dostlarına dost, dü manlarına dü man olanlardan eyle!)
(Ya Rabbi, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten ve her çe it
hastalıktan sana sı ınırım!)
(Ya Rabbi, i inde sebat eden, nimetine ükreden, ibâdetini güzel yapan ve do ru
konu anlardan eyle!)
(Bedenime, kula ıma, gözüme sıhhat ver! Küfürden, fakirlik ve kabir azabından
sana sı ınırım.)
(Ya Rabbi, kusurlarımızı ört, korkulardan emin kıl ve borçlarımızı ödememizi
nasip et!)
(Ya Rabbi, sıhhat, afiyet ve güzel ahlâk ver! Kaza ve kaderine rıza
gösterenlerden eyle!)
(Ya Rabbi, gece ve gündüz gelecek kötülüklerden, sıkıntılardan kötü arkada tan
ve kötü kom udan sana sı ınırım.)
(Ya Rabbi, ölünceye kadar ibâdet etmemizi, ömrümüzün hayırlı amellerle sona
ermesini nasip et ve Cennetini ihsan eyle!)
(Ya Rabbi, zulmetmekten, zulme u ramaktan sana sı ınırım.)
(Bize dünya ve ahırette iyilik, güzellik ver ve Cehennem azabından bizi koru!)
[ erh-i tergib]

Cuma gününün önemi


Sual: Cuma gününün önemi hakkında bilgi verir misiniz?
CEVAP
1- Cuma, müminlerin bayramıdır. Bugün yapılan ibâdetlere en az, iki kat sevab
verilir. Bugün i lenen günahlar da, iki kat yazılır.
Bu konudaki hadis-i eriflerden bazıları öyledir:
(Sevablar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar
içinde de, Cuma günü ve gecesinde i lenilenden daha kötüsü yoktur.) [Ramuz]
(Cuma günü selametle geçerse, di er günler de selametle geçer.) [ .Gazali]
(Cuma günü, ku lar, vah i hayvanlar birbirine, “Selam size, bugün Cumadır”
derler.) [Deylemî]
(Cuma di er Cumaya kadar ve fazladan üç gün içinde i lenen günahlara kefaret
olur. Çünkü iyi bir amel i leyene on kat sevab verilir.) [Taberânî]
(Cuma günü veya gecesi ölen, ehit olur, kabir azabından kurtulur.) [Ebu
Nuaym]
(Büyük günah i lenmedi i müddetçe, be vakit namaz ile Cuma namazı, öteki
Cumaya kadar aralarda i lenen günahlara kefarettir.) [Müslim]
(Ana-babanın kabrini, Cuma günleri ziyaret eden kimsenin günahları affolur,
haklarını ödemi olur.) [Tirmizî]
(Cuma günü gusleden kimsenin günahları affolur.) [Taberânî]
(Cuma günü sabah namazından önce, “Esta firullahelazim ellezi la ilahe illa
hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh” okuyanın, deniz köpü ü kadar da olsa, bütün
günahları affolur.) [ bni Sünni]
[Böyle büyük mükâfat verilebilmesi için, o ki inin, düzgün itikada sahip olması, kul
hakkını, kazaya kalan farzlarını ödemesi ve haramlardan vazgeçmesi arttır.]
(Cuma namazından sonra, yedi defa ihlas ve muavvizeteyn [yani iki Kul euzüyü]
okuyan kimseyi, Allahü teâlâ, bir hafta, kazadan, belâdan, kötü i lerden korur.) [ bni
Sünni]
(Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 yıllık günahı affolur.) [Dare Kutni]
(Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın günahları affedilir.) [ sfehani]
(Cuma namazını kılmayan kimsenin kalbi mühürlenir [iyilik yapamaz olur], gafil
olur.) [Müslim]
(Allahü teâlâ, bugünden itibaren kıyamete kadar size Cuma namazını farz kıldı.
Adil veya zâlim bir imam [ba kan] zamanında küçümseyerek veya inkar ederek Cuma
namazını terkedenin iki yakası bir araya gelmesin! Böyle bir kimse tevbe etmezse,
onun namazı, zekâtı, haccı, orucu ve hiçbir ibâdeti kabul olmaz.) [ bni Mace]
(Allaha ve ahırete inanan, Cuma namazına gitsin!) [Taberânî]
(Cuma namazına giderken ayakları tozlanan kimseye Cehennem ate i
haramdır.) [Tirmizî]
2- Kendisine Cuma namazı farz olan her müslümanın alı -veri ini bırakıp namaza
gitmesi farzdır. Özürsüz Cumaya gitmemek haramdır. Ezan okunurken de, alı -veri yapmak
mekruhtur. Hâlbuki alı -veri in kendisi helaldir. Yani alınan mal mekruh de il, helaldir.
Fakat ezan okunurken alı -veri yapılması mekruhtur. (Dürer)
3- Seferi olana Cuma kılmak farz de ildir, kılarsa farz sevabını alır. (Hindiyye)
4- Cuma namazı kılınmayan çok küçük köylerde ve kâfir ülkelerinde, cemaatle ö le
namazı kılınır ve ikamet okunur.
Cumanın sahih oldu u yerlerde, ö leyi cemaatle kılmak ve ikamet okumak mekruh
olur. (R.Muhtar, Fetava-i Abdurrahim)
5- Mahkumlara Cuma namazı farz de ildir. Ö le namazını cemaatle kılabilirler.
6- Cuma namazı yalnız erkeklere farzdır. Bu husustaki hadis-i eriflerden ikisi öyle:
(Cuma namazı kılmak, köle, kadın, çocuk, hasta hariç, her müslümana farzdır.)
[Hakim]
(Cumaya gelmeyen erkeklerin evlerini yıksam diye dü ündüm.) [Buharî]
7- Kadınların Cuma günü, ö le namazını evlerinde kılmak için cemaatin camiden
çıkmasını beklemeleri art de ildir. (Hidaye)
8- Cuma günü oruç tutmak müstehaptır. Hadis-i erifte buyuruldu ki:
(Cuma günü oruç tutana, on ahıret günü oruç sevabı verilir.) [Beyhekî]
Bazı âlimlere göre de yalnız Cuma günü oruç tutmak mekruhtur. Hadis-i erifte
buyuruldu ki:
(Yalnız Cuma günü oruç tutmayın! Bir gün öncesi veya bir gün sonrası ile
tutun.) [Buharî]
(Sünnet ve mekruh oldu u bildirilen bir i i yapmamalıdır! Bunun için Cuma günü
orucu per embe veya cumartesi ile birlikte tutmalıdır!) (R.Muhtar)
Hicrî yıl ile kutlanır
Sual: Dinimizde mübarek geceler hicri yıl ile kutlanmaz mı, Kutlu do um haftasını
Nisan ayında yapmakta neyin nesi?
CEVAP
Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam, miladi 571’ de 20 Nisana rastlayan,
Rebiul-evvel ayının on ikinci pazartesi sabahı, Mekke’de do du. 622’de Mekke’den
Medine’ye hicret etti. 20 Eylül pazartesi günü, Medine’nin Kuba köyüne geldi. Bu tarih
Müslümanların emsi yılba ı oldu. O yılın Muharrem ayının birinci günü de, Kameri yıl
ba ı oldu. Muharrem ayının birinci gecesi Müslümanların kameri yılba ı gecesidir.
Bu geceyi ihya etmeli ve gecelere saygı göstermeli. Saygı göstermek, günah
i lememekle olur.
Zilhiccenin son günü ve Muharremin birinci günü oruç tutan, o yılın tamamını oruç
tutmu gibi sevaba kavu ur. Bir hadis-i erifte, (Ramazandan sonra en faziletli oruç,
Muharrem ayında tutulan oruçtur.) buyuruldu.
slâmiyetten önce Araplar, Muharremde harp etmek isteyince, o yıl Muharrem ayının
ismini, sonraki aya korlar, sonraki ayın ismini, Muharrem ayına takarlardı. Böylece, haram
ay, Muharremden bir sonraki ay olurdu.
(Bir ayın haramlı ını ba ka aya geciktirmek, ancak kâfirli i arttırır. Kâfirler,
böylece sapıtıyorlar. Onlar, Allahın haram kıldı ı ayların sayılarını denk getirmek için,
haram ayı bir yıl helal edip, ba ka yıl onu yine haram ederler. Böylece, Allahın haram
kıldı ını helal kılmaya çalı ırlar.) mealindeki Tevbe suresinin 37. âyet-i kerimesi, ayların
yerlerini de i tirmeyi yasak etti.
Kur'an-ı kerimde bildirilen ve dinde kullanılan arabi ayların bir yılı, bir güne
yılından on gün kısadır. Hicri kameri aylar, hicri emsi ve miladi aylara göre, on gün önce
gelmektedir. Bunun için Müslümanların mübarek günleri veya geceleri, emsi yıllara göre,
her yıl on gün önce olur. Çünkü, mübarek günler, güne aylarına göre de il, kameri aylara
göre yapılır. Dinimiz böyle emretmektedir.
slâmiyette, güne yılının ayları içinde sayılı bir mübarek gün yoktur. Do um günü
ve mübarek geceler, hicri yıl ile kutlanır. Bütün ibâdetlerde ve dini faaliyetlerde kameri aylar
esas alınır. Hac, oruç, kurban ve bayram günleri kameri aylara göre tespit edilir. Haccı
Allahın bildirdi i Zilhicce ayında yapmayıp da, miladi bir ayda, mesela Ocakta yapmak,
orucu, Ramazanda de il de, ubatta tutmak, dini de i tirmek olur. Bütün mübarek geceler de
kameri aylara göre tespit edilir.
Allahü teâlâ, kullarına çok acıdı ı için, bu gecelere kıymet vermi , bu gecelerdeki,
duâ ve tövbeleri kabul edece ini bildirmi tir. Bu geceleri de ba ka günlere almak dini
de i tirmek olur. Allahü teâlâ, (Bu gecelerde yapılan duâ ve tövbeleri kabul ederim)
buyuruyor.
20 Nisan günü Kutlu do um haftası denecek ve kutlamalar ba layacaktır. Halbuki
kutlu do um, 12 Rebiulevvelde olmu tur. [Bu yıl 3 hazirana geliyor.] Bunu 20 Nisana
almaya kimin hakkı var? Resulullahın do um gününü bir yılda iki defa yapmak bid'attir.
imdi biri çıkıp, (Ya Rabbi, sen Mevlid gecesini Rebiulevvel ayının on ikinci gecesi yapmı
idin, biz onu 20 Nisana aldık. Biz sana uymuyoruz, sen bize uy) demeye hakkı olur mu?
Müslümanlar bid’atlerden uzak durmalıdır.
- SON -