You are on page 1of 136

SUALLERE CEVAPLAR

Mehmet Ali DEM RBA


(2912 Soru-Cevap)
1- Kıyâmete kadar devam edecek hakkını, mü'min-kâfir, herkese helal etmek caiz mi?
CEVAP: Caizdir ve iyidir.
2- Param yok. Zekatımı hesap edip taksitlerle versem caiz mi?
CEVAP: Evet .
3- Mucize mahluk olur. Kur'an mahluk de ilken nasıl mucizedir?
CEVAP: stisna olarak mahluk olmayan mucizedir.
4 - (Bo amak iyi olsa, seni bo ardım) demek talak olur mu?
CEVAP: Olmaz.
5- Hz. Mehdi gelince mezhepleri kaldıracak mı?
CEVAP: Mezhepler unutulacak, kendi ictihad edecek, ictihadı Hanefi mezhebine uygun
olacaktır.
6- (Balık, zikirden gafil olmadıkça oltaya gelmez) diye hadis var mı?
CEVAP: Bilmiyoruz. Bilmememiz yok oldu unu göstermez. Bütün mahlukatın tesbih etti i
Kur'an-ı kerimde yazılıdır.
7- Namazda dü en takkeyi iki el ile almak namazı bozar mı?
CEVAP: Bir el ile alıp koymalıdır. [bir kavle göre iki el ile de alınsa bozmaz.]
8- Üç ki i birer kiloluk üç paket leblebi aldık. Paketler karı tı. Her birimiz birini aldı caiz
oldu mu?
CEVAP: Evet. 3 kilo alıp tartarak payla mak da caizdir.
9- Kadınların çizme giymesi caiz mi?
CEVAP: Manto altından giyilebilir. Ziynet olarak giyilmez.
10- Kuma veya deriden ince kemer kadına ve erke e caiz mi?
CEVAP: Evet caizdir. Uçlarını a a ıya sarkıtmamalı.
11- stakoz ve kerevit tutup satmak caiz mi?
CEVAP: Nafakası bundan olan, afiiyi taklid edip satabilir.
12- Hadisin altına, manasını, yeni harflerle yazmak caiz mi?
CEVAP: Hayır.
13- Örme ba lı ın kenarını dı arıya kıvırmakta mahzur var mı?
CEVAP: Yoktur.
14- Kedi köpek yavrularını öldürmek caiz mi?
CEVAP: Zararsızı öldürülmez. Zararlısı da eziyetsiz öldürülür.
15- Vaktin sonu ne kadar dakikadır?
CEVAP: Abdest alıp farzı kılacak kadardır ki, 10-15 dk.dır.
16- ftitah tekbirine ne zaman yeti ilmi sayılır?
CEVAP: Fatiha bitene kadar imama uyan, yeti mi sayılır.
17- Secde-i sehv yapılırken imama uyan,cemaat sevabı alır mı?
CEVAP: Alır.
18- Kelime-i tehlili numaratörle çekmek mekruh mu?
CEVAP: Mekruh de ildir, caizdir.
19- çini temizlemeden balık yemek caiz mi?
CEVAP: Hayır.
20- Abdest sıkı ıklı ının ölçüsü nedir?
CEVAP: Te vi edip huzura mani olursa, namaz mekruh olur.
21- Sokakta elbiseye sıçrayan çamur, afiide namaza mani mi?
CEVAP: De ildir.
22- Kur'an elifbasını hayzlının ele alması caiz mi?
CEVAP: Caiz. Parmakla ayete dokunmaz. Fıkıh kitabını da eline alıp okuması caizdir.
23- Cemaat kaç ki iden az olursa imam dönmez?
CEVAP: En az iki ki i olursa döner.
24- Alı -veri te,her düzinede12 tane var mı diye sayılır mı?
CEVAP: Her düzine bir tane sayılır. Saymak gerekmez.
25- Grossa 144 tanedir. Alı -veri te tek tek saymak lazım mı?
CEVAP: Hayır. Bir grossa olarak alınıp satılır.
26-Ellilik, yüzlük kolileri, tek tek saymak lazım mı?
CEVAP: Koli olarak saymak kâfidir.
27- Malı stanbulda satıp, Vanda vekillerine teslim caiz mi?
CEVAP: Evet.
28- Satılan malı mü teriye bildirilen günde teslim art mı?
CEVAP: Sözle meye uymak lazımdır.
29- yapmak için bankadan faizle kredi almak caiz mi?
CEVAP: Zaruret olmadı ı için caiz olmaz.
30- Takkesiz namaza duran takke giymek için namazı bozar mı?
CEVAP: Bozmaz. Namazı bozmak haramdır.
31- Ölüyü, altın, gümü veya madeni di ile gömmek caiz mi?
CEVAP: Kıymetli mal ve ziynetle gömmek caiz de ildir.
32- Parası olanın taksitle mal alması caiz mi?
CEVAP: Evet.
33- Elektrik sobasına, hava gazı alevine kar ı namaz caiz mi?
CEVAP: Evet. Açık ate e kar ı kılınmaz. Her türlü sobaya, aleve ve ı ık kayna ına kar ı
namaz kılmak caiz.
34- Mesbuk, aya a kalkınca sübhanekeyi okur mu?
CEVAP: Evet.
35- Hanımla satranç ve di er oyunları parasız oynamak caiz mi?
CEVAP: Malayani ile me gul olmak caiz de ildir.
36- Seferde namazı cem ederken afiinin artına uymak art mı?
CEVAP: Mezheb taklid ederken artlarına uymak arttır.
37- Hurmeti musahere olması için iki tarafın bali olması art mı?
CEVAP: art de ildir. Gösteri li olması bülu gibidir.
38-(Unutarak da olsa hurmet-i musahere olur) daki unutmak nedir?
CEVAP: Hurmet-i musahereyi bildi i halde, hatırlamamak.
39- Elbise üzerinden dokunmakla hurmet-i musahere olur mu?
CEVAP: Vücudun sıcaklı ı hissedilecek derecede ince ise olur.
40-Gayr-ı sahih nikahlı, tecdid-i nikah yapsa, nikahlanmı olur mu?
CEVAP: Evet. Sahih nikahın sakatlanması ihtimaline kar ı da, iki ahid yanında tecdid-i
nikah lazım.
41- Baba, o lundan balig olana kadar mı mesuldür?
CEVAP: Evet. Kızından ise evlenene kadar.
42- Farz namazı sebepsiz iade etmek caiz mi?
CEVAP: De ildir.
43-Takkesiz kılınan namazı iade etmenin mahzuru var mı?
CEVAP: Mahzuru yoktur.
44- mdat diye ba ıran olunca, namazı bozmak caiz mi?
CEVAP: Evet.
45- Sükunet bulmak için istimna caizdir. Sükunet nedir?
CEVAP: ehvetin giderilmesidir.
46- Ev bahçesi, ticaret niyetiyle yeti tirilirse u ru verilir mi?
CEVAP: Evet.
47- Seferiyim zannedip namazı kasrettim. Kazası gerekir mi?
CEVAP: Zan ile seferilik olmaz. Kazası gerekir.
48- Seferde mukim diye seferi imama uyup 4 rekata tamamladım, caiz mi?
CEVAP: Kasten dört kılmadı ı için mahzuru yoktur.
49- Vitri Ramazan haricinde cemaatle kılmak caiz mi?
CEVAP: Hayır.
50- Sorarsa, mü teriye malın piyasa de erini söylemek lazım mı?
CEVAP: Evet. Piyasa de eri, bilirki inin verdi i de erdir.
51- Altın ve gümü ü veresiye ka ıt para ile satmak caiz mi?
CEVAP: Evet.
52- Hakkını helal et dedim.Estagfirullah dedi.Helal etmi oldu mu?
CEVAP: Olmaz. Helal ettim demesi lazımdır.
53- Orta ın biri zekat vermezse, di erlerine de günah olur mu?
CEVAP: Günah olmaz. Herkes kendi hissesinden mesuldür.
54- Balık, ipekböce i ve tavuk yeti tiren, zekatını nasıl verir?
CEVAP: Kıymeti verilir.
55- Camiye girip oturduktan sonra, tehıyyet-ül-mescid kılınır mı?
CEVAP: Kılınır.
56- Sirke bozulup arap olur mu?
CEVAP: Olmaz.
57- Ödünç alınan parayı, birine hediye etmek veya vakfa vermek caiz mi?
CEVAP: Evet.
58- Rükuda yanılıp secdedeki tesbih söylense zararı olur mu?
CEVAP: Yanlı lıkla oldu u için zararı olmaz.
59- Bugünkü vakıfların sattı ı dükkanı almak caiz mi?
CEVAP: Evet.
60- Telefon çalsa, namazı bozmak caiz mi?
CEVAP: Caiz de il, haramdır.
61- A.Z.Gümü hanevi, muteber bir zat mı?
CEVAP: Evet.
62- Telefonla konu unca da yemin bozulur mu?
CEVAP: Evet.
63- Birinden bir sigara hediye istemek caiz mi?
CEVAP: Evet.
64- Gölde yeti tirilen balıkların zekatı olur mu?
CEVAP: Satınca nisaba malikse zekatını verir.
65- htiyaç için yeti tirilen sebzenin u ru olur mu?
CEVAP: Olmaz.
66- nsan dı kısı toprakla karı ınca gübre olur mu?
CEVAP: Evet.
67- Kürkü bozulmasın diye sansarı, elektrikle öldürmek caiz mi?
CEVAP: Evet.
68- Kâfire â ık olmak caiz mi?
CEVAP: Evet. Ehl-i kitap ise evlenmek de caizdir.
69- Bu day, arpa ve hurmanın u ru mekil olarak mı verilir?
CEVAP: Vezinle de vermek caizdir.
70- Fasık babaya hayır dua edilir mi?
CEVAP: Evet.
71- Le olarak ölmü tavuktan çıkan yumurta yenir mi?
CEVAP: Yenir.
72- pekten yorgan çar afı, yastık kılıfı caiz mi?
CEVAP: Vücuda temas ederse haram olur.
73-Sünnet kılarken, kaza ve tehıyyet-ül-mescide de niyet caiz mi?
CEVAP: Evet.
74- Guslü müteakip bir yerinde zamk gören, orayı yıkasa kâfi mi?
CEVAP: Evet.
75- Dolgu di ini söktüren taklide devam eder mi?
CEVAP: Tekrar gusledinceye kadar taklide devam eder.
76- Hastalı ım artar diye orucumu bozdum. Keffaret mi gerekir?
CEVAP: Keffaret gerekir. Çünkü hastalık artmamı .
77- Vazife icabı dövmek gerekti inde, ne yapmalı?
CEVAP: Terbiye için baba o lunu, hoca talebesini hafif dövebilir. Tokat atamaz. Ba ka
ceza vermeli.
78- Unutarak üç secde yapılsa, secde-i sehv gerekir mi?
CEVAP: Evet.
79- mamdan önce ba ı secdeden kaldırıp koymak 3 secde sayılır mı?
CEVAP: Hayır.
80- Arı sokarsa oruç bozulur mu?
CEVAP: Bozulmaz.
81- Kıraatte bir sure okurken, bir ayet unutulsa caiz olur mu?.
CEVAP: Bundan önce veya sonra 3 ayet okunmu sa caiz.
82- Guslederken besmele okunur mu?
CEVAP: Okunur. Hatta kelime-i ehadet de getirilir.
83- Altın kaplama di leri ölünce mi sökmek lazımdır?
CEVAP: Ölmeden önce söktürmek lazımdır.
84- Dokuz ya ındaki bir kız gösteri siz olur mu?
CEVAP: Yedi ya ından küçük olan, gösteri siz olabilir.
85- Zekat için umumi vekil olan, kendi anasına zekat verebilir mi?
CEVAP: Vekil oldu u için verebilir.
86- Oruçlu, bir anda çok tuz yese, keffaret gerekir mi?
CEVAP: Kaza gerekir. Az tuz yerse keffaret gerekir.
87-Çocu un getirdi i mubah suyu zengin ana-baba niçin içemez?
CEVAP: Çocu un mülkü oldu u için. Mülkünü hediye etmek veya satmak için akıl-bali
olmak lazımdır. Ana-babası veya hocası, mubah sudan getittirirlerse, içmeleri caiz olur.
88- Yatak odasına dini levha asmak caiz mi?
CEVAP: Evet.
89- alvarlı kadının, uçkurunun ucunu sarkıtması caiz mi?
CEVAP: Evet.
90- Kadının, iki ka ın birle ti i yerdeki kılları alması caiz mi?
CEVAP: Evet.
91- Kadın secde ederken ba örtüsü alna gelse mahzuru olur mu?
CEVAP: Secdeye alnın çıplak olarak de mesi gerekir.
92- Kiliseye, meyhaneye girerken besmele çekilir mi?
CEVAP: Çekilir. Haram i lerken çekilmez.
93- Param olsa, u hayrı yapardım diyen, sevab alır mı?
CEVAP: Evet. Bizzat o hayrı yapmak, daha çok sevabdır. Sırf sevab kazanmak için niyet
ederse, sevab alamaz.
94- Müslümana eytan gibi adam demek caiz mi?
CEVAP: De ildir.
95- Estetik ameliyat caiz mi?
CEVAP: Tabii olan ekli, ziynet maksadıyla, de i tirmek caiz de il. Fakat nefreti mucip
ekli düzeltmek gerekir.
96- Defnederken, kerpiç yerine beton, mermer koymak caiz mi?
CEVAP: Vücuda dokunmadı ı için caizdir. Kabrin içi sayılmaz.
97- afiide, namaza ba larken 17 rükn tek tek mi hatırlanır?
CEVAP: Topluca hatırlamak kâfidir.
98 - afiide, nikah için iki ahid yanında mı kadın vekalet verir?
CEVAP: Evet. Nikah için iki ahit yanında vekalet almak lazım.
99- Nezle iken burun delikleri kapalı oluyor.Gusle mani mi?
CEVAP: Me akkat olmayan miktarı temizlemek lazımdır.
100- lk ayet okudur.Peygamberimiz ümmi idi, oku ne demektir?
CEVAP: itti ini oku demektir.
101- Suni kadife, kadife gibi ziynete girer mi?
CEVAP: Evet.
102- Tefsirlerde (Ya Muhammed) yazılı. Böyle söylemek caiz mi?
CEVAP: Salat ile caizdir.
103- Kazası olan istihare namazı kılabilir mi?
CEVAP: Nadiren yapılacak ibadetler caiz olur.
104- Tevbe etti i, günahını hatırlayınca, istigfar lazım olur mu?
CEVAP: Her zaman lazımdır.
105- irketteki hissemden aldı ım kar, zekata tabi mi?
CEVAP: Hisse senedi mülkünüzdür. Elbet zekata tabi olur.
106- kindinin sünnetini 4 rekat kılma a niyet edip cemaate yeti mek için iki kılanın,
kılmadı ı iki rekati kaza etmesi lazım mı?
CEVAP: Hayır.
107- Kadir gecesi, hep Ramazanda mı vaki olur?
CEVAP: Evet.
108- Deriyi çizerek yapılan çiçek a ısı orucu bozar mı?
CEVAP: Bozmaz. Tentürdiyot gibidir.
109- Kadının, gitti i yerde, i ledi i günah, kocasına da yazılır mı?
CEVAP: Bilmezse yazılmaz. Bilerek gönderirse yazılır.
110- Evde erkek yokken, kadın, ihtiyaçları bakkaldan alabilir mi?
CEVAP: Saliha ve emin olan hanıma izin vermeli.
111- Odun, ot, saman için u ur verilir mi?
CEVAP: Verilmez.
112 - Bulunan parayı, fakir yerine vakfa vermek caiz midir?
CEVAP: Devir ile olur.
113- 100 kg bu day verip 68 kg un, 32 kg kepek almak caiz mi?
CEVAP: Evet.
114- Hela lavabosunda abdest alınırken dua okumak caiz mi?
CEVAP: Evet.
115- Necasetli helaya girerken besmele çekmek mekruh mu?
CEVAP: Evet.
116- Ne alırsan on bin lira diyerek satı yapılıyor. Caiz mi?
CEVAP: Evet.
117- Çürü ünden koymazsan domates alırım demek caiz mi?
CEVAP: Evet. Satı ın icabıdır. Muhayyer de almak caiz.
118- Oruç keffareti için 60 günlük parayı alan, 40 günlü ünü yese, 20 günlük parayı da
ba ka fakire verse, keffaret parasını verenin bundan haberi olmasa, keffaret ödenmi olur
mu?
CEVAP: Ba kasına da verebilirsin denmi ise caiz.
119- Oruç keffaretini alan ahsın, ara vermeden yemesi mi lazım?
CEVAP: Oruçta ara verilmez, doyurmakta ara vermek caiz.
120- Hz. Fatımanın (Ya Ali) demesi neden caizdir?
CEVAP: Ya demek, hurmet olur. Hurmet ifade eden bir ey ilave edince caiz olur.
121- Yata a girince abdest bozulsa, abdestli yatmı olur mu?
CEVAP: Evet.
122-Topçu kepi ile namaz kılmak caiz mi?
CEVAP: Caiz.
123- Kısa kollu tatbikat elbisesi ile namaz kılmak caiz mi?
CEVAP: Zaruret oldu u için caizdir.
124- Allah ne diye tek bir din göndermedi?
CEVAP: Her dindeki itikad aynıdır. De i mez. Amel ise, insanların bünyesine, ya ama
tarzlarına, co rafi artlara, iklime göre de i ir. Onun için eriatlar farklı olmu tur.
125- Namaz kitabı ile helaya girilir mi?
CEVAP: Hayır.
126- Kâbeye niçin mescidi haram denilmi tir?
CEVAP: Orada, idamlı ı da, öldürmek haram oldu u için.
127-Te ehhüdde parmaklar açılır mı?
CEVAP. Hayır. Hali tabiisine bırakılır.
128- a) Gözden öpmek caiz mi? b) Mektupta söylemek uygun mu?
CEVAP: a) Hayır. b) Söylemek caiz. Müsafeha kâfi.
129- Kefir haram mı?
CEVAP: Evet.
130- Pekmez zamanla arap haline gelir mi?
CEVAP: Gelmez.
131- Fırında ekmek hamurunu ayakla çi nemek caiz mi?
CEVAP: Evet.
132- Aldık verdik demekle nikah sahih olur mu?
CEVAP: Evet.
133- Kurban orta ı çocuk veya kâfir olsa mahzuru olur mu?
CEVAP: Evet.
134- Bezle kaplanan cami resimli seccadede, namaz kılınır mı?
CEVAP: Evet. Fakat basmak caiz olmaz.
135- Okul gibi umumi yerlerde halvet olur mu?
CEVAP: Olmaz.
136-Ha ha ın tohumu veya kabu unun u ru verilir mi?
CEVAP: Para eden kısımların u ru altın olarak verilir.
137- Acık kalan musluk, kom uya zarar vermi . Zararı ödemek lazım mı?
CEVAP: Evet. (Mecelle)
138-Fatihadan sonra yanılıp el salınırsa, sure okurken ba lanır mı?
CEVAP: Ba lamadan okumalı, fazla hareketten sakınmalı.
139- Vekaleten hacca gitmi olan fakire, hac farz olur mu?
CEVAP: Evet.
140-( Birinci olana benden bir kitap) dedim.Vermem art mı?
CEVAP: Vaad borç de ilse de, vaad edileni yapmalı.
141- Görevle hacca giden fakir, zengin olunca, tekrar gider mi?
CEVAP: Farza niyet edince gitmez, nafileye niyet edince gider.
142- Erkek talak verse, hanım duymadı ı müddetçe, bo olur mu?
CEVAP: Hayır.
143- Yabancı dil ile, hanıma, seni bo adım demekle bo olur mu?
CEVAP: Evet.
144- Vatan-ı aslinin üstünden uçakla geçince seferilik biter mi?
CEVAP: Evet.
145- Hacda kadınlara de memek için farzı terk gerekir mi?
CEVAP: Haram i lemeden farzı yapmalıdır.
146- Çalı tı ı irketin malını kullanıp, yerine yenisi alınsa günah olur mu?
CEVAP: zinsiz kullanmak haramdır.
147-Teganni etti i sanılan imamla kılınan namazı iade gerekir mi?
CEVAP: Gerekmez. Çünkü zanla kesin hüküm verilmez.
148- pnotizmanın sihirle bir ilgisi var mı?
CEVAP: pnotizmanın sihirle ilgisi yok. Bu konuda ilmi çalı ma yok. Tasavvuf alimleri,
ruhani alemle irtibat kurup kavu turucu yolları bildirmi ler. Zaruri bilgi olmadan bunlara
kavu ulmaz.
149- Arefe günü kesilen kurban niçin yenmez?
CEVAP: Adak hükmüne girdi i için.
150- Bayram zannı ile arefe günü kesilen kurban sahih mi?
CEVAP: eran sabit olan bayramı bilmedikleri için sahihtir.
[Hilali gözetleyip bayram olmadı ını bileninki sahih olmaz.]
151- Alkol bulunan ilaçların buharını burna çekmek caiz mi?
CEVAP: laç olarak kullanmak caizdir.
152- Abdest alırken misvak ne zaman kullanılır?
CEVAP: Abdeste ba larken.
153- Rabıta yapmak herkese lazım mı?
CEVAP: Hayır.
154- Gece aynaya bakmak ve tırnak kesmekte mahzur var mı?
CEVAP: Dinen mahzuru yoktur.
155- Bozuk para çıkmayınca, yerine kibrit vermek caiz mi?
CEVAP: Evet.
156- De eri bir felsten az olan çaya, fazla para vermek caiz mi?
CEVAP: Evet. Mü teri fazla verebilir.
157- Ödünç alınan ya a kar ılık, pirinç verilse caiz olur mu?
CEVAP: Anla ınca olur.
158- De eri bir felsten az olan maldan fazla alınca, caiz olur mu?
CEVAP: Evet.
159- Bir kutu kibrit isteyene hediye olsun diyoruz. O da parasını bırakıp gidiyor. Caiz mi?
CEVAP: Satı akti olmadı ı için caiz. Hediyele me oluyor.
160- Mutfakları bir olan baba ile o ul, kurbanı payla ır mı?
CEVAP: Evet. Payla mazlarsa faiz olur.
161- Zekat verirken borcum veya hediyem denilse olur mu?
CEVAP: Borcum diyerek vermek do ru de ildir.
162- irket, kâr vermiyor, hisse senedini de almıyor. Bu senet, zekata tabi mi?
CEVAP: Müfliste olan alaca ın zekatı gibidir.
163- Apartman çatısının ve bahçenin tamir masrafını kim verir?
CEVAP: Her dairenin tamiri kendine aittir. Tamirde i tirak olmaz. Bahçe anla maya göre
kullanılır.
164- O lum askerden gelince kurban kesmeyi adadım. Askerden gelince mi, yoksa kurban
bayramında mı kesmem lazım?
CEVAP: Kurban bayramında kesmek lazımdır.
165- Hacca giden, hilali görse, Suudların yanlı ını anlasa, ertesi günü Arafata çıkması lazım
mı?
CEVAP: Elbette.
166- stanbulun fethi ile ilgili hadis, sahih mi?
CEVAP: . Ahmedin müsnedindeki hadis elbette do rudur.
167- Terzinin mü teriden artan kuma ları kullanması caiz mi?
CEVAP: Âdete göre hareket edilir. e yarayanı verir.
168- Zenciler nasıl meydana geldi?
CEVAP: Nuh aleyhisselamın çocuklarından geldi.
169- ( e girersem koyun kesip e dostla yerim demek) adak mı?
CEVAP: Adaktır. (Etten kendi ve zengin olan dostu yiyemez.)
170- Alınan zekat, sahibine hediye edilse, zekat sahih olur mu?
CEVAP: Evet.
171- Eti ve yumurtası için tavuk ticareti yapan zekatı nasıl verir?
CEVAP: Sene sonundaki malı, nisabı bulursa zekatı verilir.
172- Cenazenin kimli ini ara tırmadan namazını kılmak caiz mi?
CEVAP: Evet.
173- arabın adını, markasını kutulara yazmam caiz mi?
CEVAP:Hayır. Reklamını, methiyesini yapmak haramdır.
174- (Uydum Aliye) dedim. mam Veli imi . Namaz sahih mi?
CEVAP: Sahih olmaz.
175- Namazda sübhanekeden sonra, Besmele çekmek sünnet mi?
CEVAP: Evet.
176- Zekattan dü mek için altını bebe e hediye etmek caiz mi?
CEVAP: Evet.
177- Piyasadaki sigortaların hükmü, SSK gibi mi?
CEVAP: Evet.
178- Tevbe eden zaninin imam olması caiz mi?
CEVAP: Nefret edilenin imamlı ı mekruh. Tevbesi kendinedir.
179-Seferde de namazı kazaya kalan, iki rekat olarak kaza eder mi?
CEVAP: Zann-ı galip ile amel olunur.
180- Bir alimi ahıret için dü ünerek a lamak namazı bozar mı?
CEVAP: Hayır. Onun ahsı için, dünyalık için olursa bozar.
181- Mestin içindeki aya ın kanadı ı bilinse, abdest bozulur mu?
CEVAP: Evet.
182- Keçi-ceylan melezi hayvan, kurban olur mu?
CEVAP: Ceylandan kurban olmaz.
183- Alkol verilen dövü horozu, yara alınca kesiliyor. Eti yenir mi?
CEVAP: Necaset yemi tavuk gibidir.
184-Salih müminin yeminle söyledi ine inanmamak haram mı?
CEVAP: Elbette.
185- (Eyüpte iki ay namaz kılaca ım) dedim, nezrim sahih mi?
CEVAP: Sahih de ildir. Namaz kılmak zaten ona farzdır.
186- Alkol sürülen teni silmek kâfi mi?
CEVAP: Yıkamak gerekir.
187- Birkaç ine im var. Çok süt satıyorum. Zekatı nasıl verilir?
CEVAP: Sene sonunda parası nisaba dahil edilir.
188- Ezeli kelimesini uzun zaman manasında kullanmak caiz mi?
CEVAP: Evet.
189- Kaçınılması gereken üpheliler nelerdir?
CEVAP: slam bilgilerinin me hur oldu u yerde üphe olmaz. Bilmemek özr olmaz.
190-Kanlı elbise kuru temizlemede temizlenir ve ötekileri kirletir mi?
CEVAP: Temizlenmi olmaz ve di erlerini kirletmez.
191- Ke f yerine icad kelimesini kullanmak caiz mi?
CEVAP: Hayır. Ke f, bulmak, icad, yaratmak demektir.
192- Ortak kurbanın ba ını dilenciye verip kalanını taksim caiz mi?
CEVAP: Evet.
193- Peygamberimiz veya ba kasına kesilen kurbanın etini kim yer?
CEVAP: Ölüler için kesileni herkes yiyebilir.
194- Et üstündeki kan ba ka ete bula ırsa necis olur mu?
CEVAP: Hayır. Akan kan necistir. Akmıyan, etteki kan necis olmaz.
195- Namazdaki sünneti terkedenin o namazı iadesi sünnet mi?
CEVAP: Evet sünnettir.
196- Seferdeki kaza namazı adedi bilinmese, hepsi 4 kılınır mı?
CEVAP: Kasten olmadı ı için dört kılmak caiz olur.
197- Bir kız, ebeveynden izinsiz, ya lı hanıma hizmete gidebilir mi?
CEVAP: Hayır.
198- Müezzin, (Lillah-il-fatiha) deyince fatiha okumak lazım mı?
CEVAP: Lazım de ildir. Okumak iyidir.
199- Necis tahta yıkanmakla temiz olur mu?
CEVAP: Evet.
200- Takkesiz imama uymak caiz mi?
CEVAP: Mekruh i leyen imama uymak mekruhtur.
201- Ücretle girilen hamamda, çama ır da yıkamak caiz mi?
CEVAP: Âdet üzere su sarfedilir. Çama ırı da yıkamak caiz.
202- kinci safa da imamın arkasından mı ba lanır?
CEVAP: Evet.
203-Ön safta bo yer varken, arkada yalnız imama uyulur mu?
CEVAP: Mekruh olur.
204- Almanyada namaz kılacak kadar i i bırakınca hak geçer mi?
CEVAP: Hak geçmez. Namaza mani olma hakkı olmaz.
205- çki satan bakkala mal satmak caiz mi?
CEVAP: Evet.
206- Camide, malayani olmayan sözler dünya kelamı olur mu?
CEVAP: Dünya kelamı olmaz.
207- Meyve yemekten sonra mı yenir?
CEVAP: Âdete ve ahsın durumuna göre de i ir.
208- Erkek ölünce mehr-i müeccelini hanımına vermek lazım mı?
CEVAP: Evet.
209- Kur'anın manasını de i tirmeden na me yapmak caiz mi?
CEVAP: Na me yapmak manasını de i tirmek demektir.
210- znikte ikamet ederken annem, do um için Bursaya gidince do mu um.7 gün sonra
znike getirmi . Vatan-ı aslim neredir?
CEVAP: zniktir.
211- Ana-babamın vatan-ı aslisi Sivastır. Orada do dum. Bir hafta sonra stanbula gelip
yerle mi iz. Vatan-ı aslim stanbul mu?
CEVAP: Evet.
212- Ana-babam Mu ludur. Annem do um için Vana geliyor. O zamandan beri Vandayım.
Vatan-ı aslim Van mı?
CEVAP: Evet.
213- Açık-saçık resimli kitabı ciltlememiz caiz mi?
CEVAP: Resimsiz olanı tercih etmeli. Mümkün de ilse caizdir.
214- Kurban etini tartmamak için 7.ye ne koymalıdır?
CEVAP: 7. ye konmaz. Benzeri olmadı ı için farklıdır.
215-Taburede oturup uyumak abdesti bozar mı?
CEVAP: Temkinli oturup uyunursa abdest bozulmaz.
216- Otobüste dayanıp bir an uykuya dalmak abdesti bozar mı?
CEVAP: Dayanarak uyuyanın abdesti bozulur.
217 - Çocuk dü ürmede lohusalık müddeti do um gibi midir?
CEVAP:El, ayak ve ba belli ise do um gibidir.
218- 33 lük tesbihle tesbih çekmek caiz mi?
CEVAP: Evet.
219- (Anam-babam sana feda olsun ya Resulallah) ne demektir?
CEVAP: (Senin emrin onlarınkine tercih edilir) demektir.
220- Canlı balık, le en içindeki suda ölünce yenir mi?
CEVAP: Hastalıktan ölmedi i için yenir.
221- Bakkal, istenilen mal yoksa, kom udan ödünç alıyor. Caiz mi?
CEVAP: Evet.
222-Ortak oldu um dükkandan mal alıp deftere yazmam caiz mi?
CEVAP: Evet.
223- Bakkal, malın ücretini bazan az alıyor. Caiz mi?
CEVAP: Akitten sonra tenzilat yapmak caizdir.
224- Kâbe resmi bulunan duvara arka dönüp oturmak caiz mi?
CEVAP: Evet.
225-Zam gelince, eldeki malları zamlı satmak caiz mi?
CEVAP: Evet.
226-Namazın sahih ve kabulünde üphe eden, son sünneti kılarken (vaktine yeti ip de
kılamadı ım son...farzına) diye niyet caiz mi?
CEVAP: Evet çok iyi olur.
227- Fakir, ( n aallah kurban kesece im) dedi. Ama kesemedi. n aallah dedi i için adak
olmaz mı?
CEVAP: Adak olur.
228- Önce keffarete sebep olan orucu kaza etmek caiz mi?
CEVAP: Önce keffareti, sonra kazasını yapar.
229- Sigara dumanı az da olsa, teneffüs edilince orucu bozar mı?
CEVAP: Zaruretsiz teneffüs edilince bozar.
230- Meydana konmu simitleri, para bırakıp alıyorlar. Caiz mi?
CEVAP: Rızası oldu u biliniyorsa, adet edinmi se caiz olur.
231- Ömürde bir kerre keffaret tutmak lazım mı?
CEVAP: Hayır. Fakat ihtiyaten tutmak caizdir.
232- Bir kimse, kendi kendine talak verse hanımı bo olur mu?
CEVAP: Hanım duymadı ı müddetçe talak vaki olmaz.
233- Resulullahı rüyada gören Cennetlik mi?
CEVAP: Ölene kadar o halini muhafaza ederse Cennetliktir.
234- Görürler diye özrüne bakmadan namaz kılmak caiz mi?
CEVAP: Müsait yer bulup özrünü kontrol etmelidir.
235- kindiyi hep asr-ı sanide kılan özrlü, asr-ı evvelde abdest alıp asr-ı sanide kılsa caiz mi?
CEVAP: Evet. Abdesti de asr-ı sanide alıp hemen kılmak iyidir.
236- afiide mestin hiç yırtı ı olmıyacak mı?
CEVAP: Evet.
237- Seferden gece eve haber vermeden dönmek mekruh mu?
CEVAP: Evet.
238- Zengin çocu un malından velisi zekat verirse ne olur?
CEVAP: Sadaka olur, sevab olur.
239- Duayı kendi i itecek kadar sesli mi yapmak lazımdır?
CEVAP: Evet.
240- Abdest dualarını arabisini bilmeyen türkçesini okusa caiz mi?
CEVAP: Evet.
241- Kitapsız kâfirlerin de hakkı geçer mi?
CEVAP: Evet.
242- Çalgı aleti ve erke e mahsus altın yüzük satmak caiz mi?
CEVAP: Evet.
243- Saça ya lı boya yapı sa, gusle mani olur mu?
CEVAP: Evet.
244- Temiz lavabodan sıçrayan abdest suyu necis mi?
CEVAP: .Muhammede göre necis de il. Fetva da böyle.
245- lmihallerin aleyhine konu an imam arkasında namaz kılınır mı?
CEVAP: Salih imamlar tercih edilmelidir.
246- Fakirin kurbanı, arefe günü ölse, fakat yeni bir kurban kesmeden ölse, mirasından
kurban kesmek lazım mı?
CEVAP: Bir kavle göre evet.
247- Keffaret orucu tutarken her gün için ayrı niyet lazım mı?
CEVAP: Ayrı niyet lazımdır.
248- Kelime-i tehlil dakikada u okunur diye tahmini çekilir mi?
CEVAP: Hayır. Böyle çekileni hesaba katmamalı.
249- Seferi idim. Mukim imamı seferi sanıp mesbuk olarak iki rek’at kılınca imamla selam
verdim. ade lazım mı?
CEVAP: Evet. Zan ile hüküm verilmez. Seferi oldu u bilinmezse mukim kabul edilir.
250- kindi namazının son rekatine yeti en seferi mesbuk, imamın mukim oldu unu
zannederek dört kılıyor. Mahzuru oldu mu?
CEVAP: Kasten kılmadı ı için mahzuru olmaz.
251- Bu yıl kurban bayramı takvimden bir sonraki güne isabet etti. Biz kurbanı takvime
göre, yani arefe günü kestik, caiz oldu mu?
CEVAP: eran sabit olan bayramdan önce kesmek caiz olmaz
252- Biri, hanımını herkesin yanında bo asa, hanımı bunu yirmi sene sonra duysa, yirmi
sene sonra mı bo olur?
CEVAP: Evet.
253- Bir odada ne kadar sigara dumanı olursa orucu bozar?
CEVAP: Rahatsız edecek kadar duman varsa oruç bozulur.
254- Vitri kılarken, Kevser ve kuleuzüleri okumak caiz mi?
CEVAP: Mahzur yoktur.
255- Peygamber efendimizin sarı ı gibi, takkesi de siyah mıydı?
CEVAP: Evet. Beyaz da giyerdi. Her renk takke caizdir.
256- htiyaç olmadan resim çektirmek caiz mi?
CEVAP: Açık de ilse, caizdir.
257- Resimler, yerde olsa oraya rahmet melekleri girmez mi?
CEVAP: Girmez.
258- Vatan-ı süknada do anın, vatan-ı aslisi neresidir?
CEVAP: Vatan-ı sükna de ildir.
259- l983 ten sonraki takvimlerde sahurun 15 dakika uzatıldı ını bilmeyenin, buna göre
oruca ba laması sahih olur mu ?
CEVAP: Bilmeden oldu u için zayıf kavle göre sahih olur.
260- Camide, Kur'an-ı kerim okunan tarafa dönmek efdal midir?
CEVAP: Evet. Kabeye kar ı dönmek de caizdir.
261- Aldı ımız elbiseleri, çocuklara ariyet verirsek, biz de kullanabilir miyiz veya
birininkini öteki çocu a giydirebilir miyiz?
CEVAP: Âriyet verilince evet.
262- ( mam tesbihleri cemaatin haline göre okur) ne demektir?
CEVAP: Sünnet miktarından bile az okuyabilir demektir.
263- Cami resimli para pantalonun cebine konmaz mı?
CEVAP: Konmaz.
264- Mentollü mendilde alkol var mı?
CEVAP: Yoktur.
265- Yatsıyı ve vitri de kılmı olan yatsının farzını kılana uyar mı?
CEVAP: Nafile olarak kılması iyi olur.
266- Günün ilk alı veri inde siftahın aslı var mı?
CEVAP: Yoktur.
267- Fırıncı yanılıp ba kasının kıymalı pidesini bana verdi. Caiz mi?
CEVAP: Günahı pideleri karı tıranadır.
268- Emanet evrakları kasıtsız kaybedenin ödemesi lazım mı?
CEVAP: Ödemez. Mesle i emanetçi olan öder.
269- Hanım ve çocuklar söz dinlemiyor. Ne yapayım?
CEVAP: Tatlı dil ile nasihata devam etmelidir.
270- Yeni do an çocu u evlatlık olarak almak caiz mi?
CEVAP: Evet. Emzirmekte annesi tercih edilir.
271- Organ ve et nakli caiz mi?
CEVAP: ifa kesin ise caizdir.
272- Âhırete, öbür dünya demek caiz mi?
CEVAP: Evet.
273-Osman bey, M.Alipa a, yedi-sekiz Hasanpa a okur-yazar mı?
CEVAP: Evet.
274- Bir felsin altında alı veri yapan aldı ı malı ne yapmalıdır?
CEVAP: Fakire vermelidir.
275- Çoluk çocuk izinsiz paramı alıp alı veri yapıyor. Günah mı?
CEVAP: Evet.Tedbir almamak da günah. zin verilince helaldır.
276- mam duaya ba layınca, tesbih çekmiyen de duaya katılır mı?
CEVAP: Tesbihi çektikten sonra duaya katılmalıdır!
277- Sırtüstü yatmak da mekruh mu?
CEVAP: Evet. Hastalar rahat etti i ekilde yatar.
278- Emanet paraları izinsiz birbirine karı tırmak caiz mi?
CEVAP: Hayır.
279- Eldivenle müsafeha caiz mi?
CEVAP: Çok so uk havalarda caizdir.
280- Caminin dı kapısında tehıyyet-ül-mescide niyet edilir mi?
CEVAP: Edilmez.
281- Farzın son iki rekatinde, Fatihadan sonra besmele çekilir mi?
CEVAP: Çekilirse secde-i sehv gerekmez. Zira kıraat mahalli.
282- lk rekatta hlas, 2.de, unutup Kevseri okumak mekruh mu?
CEVAP: Mekruh olmaz. Çünkü yanılmak özrdür.
283- Hastalık için koç yumurtası yenir mi?
CEVAP: Tedavi edici ilaç varken, haram ey kullanılmaz.
284-Çocukları be i e sırtüstü yatırmak caiz mi?
CEVAP: Evet.
285- Sermaye bir ki iden, çalı mak bir ki iden olarak kurulan ortaklık kapanınca, çalı anın
makinalarda hakkı var mı?
CEVAP: Yok. Kar ile makina alınmı sa, onda hissesi vardır.
286- Ayrılırken Allahaısmarladık mı denir, selam mı verilir?
CEVAP: kisi de söylenir.
287- Ak amın farzını kılanın, imam ile tekrar kılması caiz mi?
CEVAP: Hayır. Tek rekatlı nafile olmaz.
288- Ya gününde mum yakmak uygun mu?
CEVAP: Yapmamak lazımdır.
289- Mevlid kitabındaki Kesikba hikayesinin aslı var mı?
CEVAP: Aslı yoktur.
290- Harut ile Marut cin mi, melek mi idi?
CEVAP: Meleklerin arasına karı mı cin taifesinden idi.
291- Ku veya ba ka hayvan eklinde pasta yapmak caiz mi?
CEVAP: Hayır. Mubahlarda da dine uymakta hayır-bereket var.
292- Guslden sonra afiiyi taklid edece ini hatırlasa, o zaman niyet etse, sahih olur mu?
CEVAP: Olur.
293- Bir eve gidince, küçük çocuk, eker getiriyor. Almak caiz mi?
CEVAP: Ana-babasının gönderdi ini dü ünerek almak caiz.
294- Ayrı cins aynı fiyat meyvaları karı tırıp tartarak almak caiz mi?
CEVAP: Evet.
295- Fiyatları ayrı olan meyvelerden karı tırıp almak caiz mi?
CEVAP: Evet. Çünkü toptan alınmı tır.
296- Abdestte ayak parmaklarını üç defa hilallemek müstehab mı?
CEVAP: Evet.
297- Resimli gazete üzerinde namaz kılınır mı?
CEVAP: Secde edilen yerde resim yoksa caiz. [Diz, kol ve ayakların de di i yerler de secde
yeridir.]
298- Fatihada müstekim kafı gayn okumak manayı bozar mı?
CEVAP: Bozar.
299-Yenilen sebzeyi tahmini hesap edip u runu vermek caiz mi?
CEVAP: Zannı galip ile yapılan tahmin muteber olur.
300- Civata gibi binlerce malı, zekatta tek tek mi saymak lazımdır?
CEVAP: Satın alınırken nasıl hesap edilmi se, öyle yapılır.
301- Dü ünden önce, kıza verilen bilezik, nikahta mehrden söz edilmemi se, mehr yerine
geçer mi?
CEVAP: Evet.
302- Amca kızı ile evlenen bir defa mı mekruh i lemi olur?
CEVAP: Bir defa.
303- Nikahın hangi mezhebe göre kıyıldı ını bilmek lazım mı?
CEVAP: Hayır. Kıyanın bilmesi kâfi. ki tarafın da bilmesi iyidir.
304- lk tehıyyatı okuduktan sonra, bir ey okumadan bir müddet bekleyip veya dü ünüp
sonra aya a kalkan, secde-i sehv yapar mı?
CEVAP: Elbette.
305- Salli bariki, iki defa okumak, secde-i sehv gerekir mi?
CEVAP: Hanefide gerekmez.
306- Akika bülu dan sonra da kesilir mi?
CEVAP: Kesilebilir.
307- Farklı mezhebdekilerin nikahı, iki mezhebe uygun mu kıyılır?
CEVAP: Bir mezhebe uygun olması kâfidir.
308- Kırılan ey belayı önlermi . Kırılmazsa, kırmak mı gerekir?
CEVAP: Belayı önlemesi do rudur. Fakat kırmak israftır.
309- Mezarlıktaki meyveleri kimindir?
CEVAP: Mezarlık yapılmadan önce ise dikene ait. Sonra ise, diken meyvayı sadaka verir.
Sahipsizse adete göre kullanılır.
310- Bütün mimlerde durmak mı gerekir?
CEVAP: Evet.
311- Lameliflerde durmamanın hükmü vacib mi?
CEVAP: Evet. Durmak mekruh. Mekruh, tilavete uygun de ildir.
312- Âyet sonlarındaki lameliflerde de durmamak mı lazımdır?
CEVAP: Durmak mecburiyeti olmadı ına alamettir.
313- Evlenirken, ortaklık kurarken, muhatabı ara tırmak lazım mı?
CEVAP: Evet.
314- nsanların, Allahü teâlâya siz demeleri caiz mi?
CEVAP: Hayır.
315- Çalar saati kurmayıp namazına kalkamıyan günaha girer mi?
CEVAP: Evet.
316- Kadın kadına mevlid okur mu?
CEVAP: Evet. Erkekler duyarsa caiz de ildir.
317- (Orucu Mekkede tutaca ım) diye nezreden, Mekkede mi tutar?
CEVAP: Hayır. arta uymak art de il. Diledi i yerde tutar.
318- afii, nikahta salih ahid bulamazsa, Hanefiyi taklid eder mi?
CEVAP: Salih insan bulunmazsa, Hanefi taklid edilir.
319- Güne do arken tesbih çekmek, dua etmek caiz mi?
CEVAP: Evet.
320- Ayak parma ımdaki mantardan çıkan sıvı, abdesti bozar mı?
CEVAP: Bozulur. Devamlı ise, özr sahibi olur.
321- Bir özrden dolayı abdestin bir sünnetini terketmek caiz mi?
CEVAP: Özrle caizdir.
322- Vah i kürk hayvanlarını besleyip ihraç etmek caiz mi?
CEVAP: Evet.
323- Çocu a gelen hediyeyi, zengin olan babası nasıl kullanır?
CEVAP: Çocuktan satın alıp, ba ka bir çocu una verebilir.
324- Ayda kıble ne taraftır?
CEVAP: Dünya tarafı. Bunu da bilmiyen, zannetti i yöne döner
325- Yerde bir tek, fındık, elma, bulan zengin, bunu yiyebilir mi?
CEVAP: Yiyebilir.
326- Abdest alana hayrını gör demek caiz mi?
CEVAP: Ciddi söylenirse caizdir.
327- Hanım, bakkal olan beyi yok iken satı yapabilir mi?
CEVAP: Zaruret olmadıkça alı veri yapamaz.
328- yerindeki mescide abdestsiz girilebilir mi?
CEVAP: Bir i için girilip hemen çıkılabilir.
329- Dayı salih, amca fasık olsa, hangisi vasi olmaya layıktır?
CEVAP: Salih olan layıktır.
330- Çok et yemek kalbi karartır. Çok et yemek kaç gündür?
CEVAP: Kırk gündür.
331- Fiyat ve cinsleri ayrı olan meyveleri karı tırıp almak caiz mi?
CEVAP: Evet.
332- Felçli ve aklı noksan ile halvet olur mu?
CEVAP: Olur.
333- Dü meleri, küflenmemesi için altın suyuna batırmak caiz mi?
CEVAP: Evet.
334-Tekvando sporu ile para kazanmak caiz mi?
CEVAP: Setr-i avrete ve namaza riayet artı ile caiz.
335- Hadis meali yazılı kitap üzerinde mektup yazmak caiz mi?
CEVAP: Hürmet etmek lazımdır.
336- Canım sıkılıyor demek caiz mi?
CEVAP: Caiz. La havle okumak can sıkıntısını giderir.
337- Ölü, organ naklinde acı duymaz mı?
CEVAP: Duyar. Fakat dirinin, acıya katlandı ı gibi, ölü de, müslümana iyilik etti i için
acıdan zevk alır.
338- Çocuk okulda bardak kırıyor. Evinden bardak getirse, caiz mi?
CEVAP: Evet.
339- Müslüman veya kâfirin bahçesinde, namaz kılmak caiz mi?
CEVAP: Zarar verilmezse caiz. Etrafı çevrili ise izin ile girmeli.
340- Çayın posa kısmını helaya dökmek caiz mi?
CEVAP: Mekruhtur.
341- Enjektörle verilen ilaç dı arı çıksa abdesti bozar mı?
CEVAP: Bozmaz. çine kan veya irin karı mı sa bozar.
342- Organ naklinde ölüye narkoz vurulsa acı duyar mı?
CEVAP: Narkozun tesiri geçicidir. Tesiri geçince acı duyar.
343- Mevtaya verilen selamı kendimizin alması caiz mi?
CEVAP: Evet.
344- Sabahı kaçıran, kazasını ö leye geciktirse, günaha girer mi?
CEVAP: Evet. Geciktirme günahı pek büyüktür.
345- Evdeki a yapan örümcekleri öldürmek caiz mi?
CEVAP: Evet.
346- (Kötü hava artları) demek caiz mi?
CEVAP: Evet.
347- Kayınbiraderim evime içki getirip içiyor. Ne yapayım?
CEVAP: Odanızda ve yanınızda içmemesini rica edersiniz.
348- Güzel çocuk yarı ması caiz mi?
CEVAP: Evet.
349- Lisanlar ne zaman çıktı?
CEVAP: Nuh aleyhisselamdan sonra.
350- Hadım olan erkekle halvet olur mu?
CEVAP: Olur.
351- Bir felsin altındaki ücret ile tartılmak caiz mi?
CEVAP: Alı veri olmadı ı için Evet.
352- Ekmek bulunan heybe, motosikletin arkasına konur mu?
CEVAP: Evet.
353- Kazma tutmaktan elin içinde meydana gelen kabarcıktan çıkan renksiz sıvı, abdesti
bozar mı?
CEVAP: Hastalıktan hasıl olan renksiz sıvı bozar. Bu da böyle.
354- Naziye, O uzhan, Furkan, Güne , Kür ad, Yadallah, Kezban, Dudu, Yasin, Rauf, rem,
Melek, Kenan, Damra ismi caiz mi?
CEVAP: Caiz. Kâfir adından ba kası caiz. Efdal olanı koymalı.
355- Memi , Senem, Efrayim, Landegül isimleri mahzurlu mu?
CEVAP: Evet.
356- Deriye ovularak sürülen ya lı merhem abdeste mani mi?
CEVAP: Mani de ildir.
357- Ayak parmaklarını, sol elin ba parma ı ile hilallamak caiz mi?
CEVAP: Evet.
358- mamla bir ki i namaz kılarken, biri gelip imamın arkasına veya soluna veya sa dakinin
sa ına dursa, mekruh olur mu?
CEVAP: Mekruh olmaz.
359-Bazı camilerin açısı, 32 dereceden fazla. Namaz kılınır mı?
CEVAP: Hanefide, Kâbe yönüne dönmek kâfi. Ulema ve sulehanın namaz kıldı ı tarihi
camilerin bu hudutta oldu u muhakkaktır. (Yenileri 32 dereceden fazla ise namaz kılınmaz.)
360- Sabah namazına ara sıra uyanamıyanın çalar saat gibi bir tedbire müracaat etmesi lazım
mı?
CEVAP: Namaza uyandırıcı herhangi bir tedbir almak lazımdır.
361-Kadın geceden niyet etti i orucu ö leyin bozsa, ö leden sonra da adet görse, kaza mı
lazımdır?
CEVAP: Kaza lazımdır.
362-Ö le ve ikindide teganni yapan imama uymak caiz mi?
CEVAP: Evet.
363- Namaz kılarken çocuklar gürültü ediyor. Seslerini kesmeleri için tekbirleri biraz yüksek
sesle okumak mekruh olur mu?
CEVAP: Mekruh olmaz. Az gürültülerine mani olmamalıdır.
364- Mescid kapısı kıble istikametindedir. Namaz kılanların önünden geçerek imamın
yanına durmak günah olur mu?
CEVAP: Olur. Bir ki inin geçebilece i kadar yer bırakılmalıydı.
365- Salli bariki okuyup, kıyama kalkan secde-i sehv yapar mı?
CEVAP: Evet [Selam gecikmi oldu]
366-Peygamberimiz, namazdan önce de nekle safı düzeltir miydi?
CEVAP: Evet. Ekseriya mübarek elinde de nek bulunurdu. Namaza dururken de nekle
i aret etmi olabilir.
367- Asansörde halvet olur mu?
CEVAP: Asansörün durumuna ba lıdır.
368- arap yapan kâfire üzüm satmak Almanyada caiz mi?
CEVAP: Evet.
369- E eko lu e ek demek, Hz. Ademe gider mi? Küfr mü ?
CEVAP: Gitmez, küfr olmaz.
370- Dö ü için Hind horozu yeti tirip satmak mekruh mu?
CEVAP: Evet.
371- ( eri muamelede onda birden çok faiz alınamaz.) ne demek?
CEVAP: Zaruret ile alınan faiz kastedilmektedir.
372- Böcek kolleksiyonu yapmak caiz mi?
CEVAP: Evet.
373- cra ile borç tahsilinde, mecburi masrafları da almak caiz mi?
CEVAP: Evet.
374- stiharede yedi gün üst üste gusletmek gerekir mi?
CEVAP: Gerekmez.
375- ehir otobüsünde ve caddedeki dükkanlarda halvet olur mu?
CEVAP: Olmaz.
376-Birine bela gelince sevinilirse, aynı belaya maruz kalaca ı bildiriliyor. Fasıklara,
kâfirlere sevinmek de, buna dahil mi?
CEVAP: Dahildir. Zalimler dahil de ildir.
377-Pi mi et bıçakla kesilmez. Döner yemek uygun mu?
CEVAP: Hazırlayanın kesmesi mekruh de ildir.
378- Teravihte her dört rekat kılındıktan sonra neler okunur?
CEVAP: Dört rekat kılacak kadar oturulup salevat veya tesbih veya Kur'an okumak
sünnettir. ki rekat arasında oturulmaz.
379- Kızarak (Bize her ey haramdır) demek küfr olur mu?
CEVAP: Olmaz.
380- Mushafın sayfalarını tükrükle ıslatıp açmak caiz mi?
CEVAP: Evet.
381- Karaköy iskelesi ba lıdır. Burada namaz kılınır mı?
CEVAP: Ba lı oldu u için sedir gibidir. Namaz kılınır.
382- Kelime-i tehlili 99 mu,100 mü a ıran, 99 kabul etse caiz mi?
CEVAP: Evet.
383- Lohusa iken korktum. imdi de korkuyorum. Ne yapalım?
CEVAP: ifa ayetlerini kullanmalıdır.
384-Somya üzerindeki sert yatakta namaz kılmak caiz mi?
CEVAP: Evet.
385- Birinci rekatta ayet-el kürsi, ikincide Nası okumak caiz mi?
CEVAP: Evet.
386- Ödünç altın, ödenirken, rayice göre ka ıt lira verilse caiz mi?
CEVAP: Evet.
387- drarlı yatalak hastanın yanında yasin-i erif okumak caiz mi?
CEVAP: Evet.
388- Do duktan hemen sonra ölen çocu un mirası nasıl halledilir?
CEVAP: Çocuk, ölen akrabasına varis olur. Çocuk ölünce, bıraktı ı mal varislerine taksim
edilir.
389- Ekme e yapı tırılan küçük ka ıt etiketi yemek caiz mi?
CEVAP: Evet.
390- mam, kıbleye sırt dönmemek için sa a veya sola mı döner?
CEVAP. Evet
391- Balık oltasına solucan takmak caiz mi?
CEVAP: Evet.
392-Helada hep damlayan musluktan sıçrayan su, necis mi?
CEVAP: Temiz yere damlayınca temiz kabul edilir.
393- Koyun ve tavu u tüfek ile vurunca yemek caiz mi?
CEVAP: Ölmeden önce kesince yenir.
394- Mesbuka uymak caiz mi?
CEVAP: Hayır. Mesbuk imam olamaz.
395- (Bana üç ey sevdirildi.) hadis-i erifindeki kadın kimdir?
CEVAP: Mübarek zevceleri ve kerimeleridir.
396- Evlatlık alınan çocu a (Benim çocu um) demek haram mı?
CEVAP: Haramdır. Fakat mecaz olarak söylemek caizdir.
397- Yüzünü gören cennetlik veya hacı oluyor demek caiz mi?
CEVAP: Hayır.
398- Kahpe felek demek caiz mi?
CEVAP: Hayır.
399- (Selam söyle) diyene (Ve aleyküm selam) demek caiz mi?
CEVAP: Evet. Böylece selam götürmeyi kabul etmi olur.
400-Pazarlıksız evi boyattım.Sonra istedi ini verdim. Caiz oldu mu?
CEVAP: Evet.
401-Testinin içine bakmadan kaldırıp içmek uygun de ildir. Üç litrelik cam i eleri dikip
içmek caiz mi?
CEVAP: çi görüldü ü için caizdir.
402- Kütüphanenin kitabı geç götürülünce ceza alınıyor. Bu faiz mi?
CEVAP: Faiz olmaz. Fakat müslüman sözünde durmalı.
403-Hayvan hakkını ödemek için tevbe kâfi mi?
CEVAP: Hayvana iyilik etmeye devam etmelidir.
404- Namazda elinde olmadan gülmek namazı bozar mı?
CEVAP: Deli ise mazurdur.
405- Bu sarıklara sünnete uygundur demek caiz olur mu?
CEVAP: Evet.
406- Çapak abdeste mani mi?
CEVAP: Evet. Temizlemek zorsa, ak am çapak ilacı sürmeli.
407- Kadınların misvak kullanmaları caiz mi?
CEVAP: Evet. Sakız çi nemeleri misvak yerine geçer.
408-Ayakta sigara içmek caiz mi?
CEVAP: Evet.
409-Ayakta çekirdek yemek caiz mi?
CEVAP: Zaruretsiz ayakta ve sokakta bir ey yemek mekruh.
410-On sekiz bin alem ne demektir?
CEVAP: Her mahluk nevine alem denir.18 bin mahluk var demek.
411- kindi, kerahat vakti girmesin diye abdest sıkı tırırken kılınır mı?
CEVAP: Sıkı ıkken kılmak mekruh, kerahat vaktinde kılmak da mekruh. Abdest sıkı ıklı ı
özr olur, sıkı ıklı ı giderdikten sonra, kerahat vaktinde kılmak mekruh olmaz.
412-Hükümdarın, ganimeti fakirlere da ıtaca ım demesi caiz mi?
CEVAP: Ganimetin 1/5 i Beytülmalın. Demek bunu vadetmi .
413- Koyunların kulaklarını keserek i aretlemek caiz mi?
CEVAP: Hayır. Boya sürmeli veya numara ba lamalı.
414- Laz fıkrası anlatılınca, her lazla helalla mak lazım mı?
CEVAP: Kızana anlatmak caiz de il. Hiç anlatmamak daha iyi.
415- (Tesadüfen Ali Beyle kar ıla tım) demek caiz mi?
CEVAP: Evet.
416-Seferden gece dönen, evin zilini çalsa, haber yerine geçer mi?
CEVAP: Telefon veya biri ile haber göndermek lazımdır.
417-Yumurtayı yıkamadan kaynatmak, tavaya kırmak caiz mi?
CEVAP: Evet. Yıkamak efdaldir.
418-Yumurta boyamak caiz mi?
CEVAP: Niyetsiz olursa mekruh. Hıristiyanlara benzemek için olursa haram. Nevruz günü
olursa küfrdür.
419- Namaz dı ında Fatihadan önce Euzü çekmek vacib mi?
CEVAP: Evet.
420- Tabibin yıkanmasını yasakladı ı hasta, teyemmüm eder mi?
CEVAP: Eder.
421-Sandalyeye oturup yüzünden Kur'an okumak caiz mi?
CEVAP: Belden a a ı olmadıktan sonra caizdir.
422- Oruçlu, a zını di macunu ile fırçalasa mekruh olur mu?
CEVAP: Evet.
423- Nezleye sabredilse sevap alınmaz mı?.
CEVAP: Her zahmete sabreden sevab kazanır.
424- Almanyadaki müslüman kasap, domuz eti kesti i bıçak ile koyun eti kesiyor. Caiz mi?
CEVAP: Hayır. Bıça ı yıkayıp kesmeli. Mekruha da önem vermeyen mürted olur. Mürtedin
kesti i ise yenmez.
425- 7,5 liralık çay içip 10 lira versek olur mu?
CEVAP: Olur, mü teri fazla verebilir.
426- (Dinde ikrah yoktur) ne demektir?
CEVAP: Kâfir esir, zimmi eman ile gelen de, müslüman olmaya zorlanamaz. steyen zimmi
olur.
427-Kur'an okurken konu ulsa, tekrar okurken ne denir?
CEVAP: Âlimlerin ço una göre esteizü billah demek kâfidir.
428-Hz.Ebu Bekir, vücudunun çok büyüyerek Cehenneme atılmasını istiyor. Buna kâfirler
de dahil mi?
CEVAP: Evet.
429- drardan özrlü, isteyerek idrar yapsa, abdesti bozulur mu?
CEVAP: Özrlü oldu u için bozulmaz.
430- Fıkıh kitaplarındaki mahrem bahisleri, birkaç ki i birlikte okumak günah olur mu?
CEVAP: Olmaz.
431-Kendili inden çıkan kıl kurdu ve solucan, abdesti bozar mı?
CEVAP: Bozar.
432- Haram ey anlatan uygunsuz kitapları satmak caiz mi?
CEVAP: Hayır. Harama sebep olanı yapmak da haram.
433- Delikanlı demek caiz mi?
CEVAP: Evet.
434- ükür kurbanı yerine ceza olarak oruç tutmak caiz mi?
CEVAP: srafı önlemek için caizdir.
435- Hacılar, ifrad hacca niyet etse, ükür kurbanı kesmez mi?
CEVAP: Kesmez.
436- Biri gasbetti i bahçeye a aç dikse, sahibi bahçesini geri alsa, gasbeden a açlarındaki
meyveleri yese haram olur mu?
CEVAP: Olur.
437- Babam beddua etti. Sonra öldü. im rast gitmiyor, çaresi ne?
CEVAP: Tevbe istigfara devam eder, ölü için hayrlı i ler yapar.
438-Kaça satarsan sat üç milyon ver, dese, o da dörde satsa caiz mi?
CEVAP: Evet.
439- Kinayeli sözle bo ayan, bunu inkar etse, yine bo olur mu?
CEVAP: Evet.
440- TV satmak caiz mi?
CEVAP: Günahta kullanılaca ı kesin olmadı ı için caizdir.
441-Hz.Ali namazda iken aya ından ok çıkarılıyor, farkında olmuyor. Ama namazda, hangi
hırkayı diye dü ünmesi nasıl oluyor?
CEVAP: Zamanlar ayrıdır. nsanın her hali bir olmaz.
442- Viks ve ba ka merhem sürmek orucu bozar mı?
CEVAP: Bozmaz.
443- Hıristiyan hanımımın ba ını örtmem lazım mı?
CEVAP: Hayır. Hıristiyan kadınla evlenmek mekruhtur.
444- Gezegenlerde insan var mı?
CEVAP: Yeryüzündeki gibi insan yoktur.
445-Beyaz ayakkabı giymek caiz mi?
CEVAP: Evet.
446- Yatalak hasta olan annesinin altını o lu temizleyebilir mi?
CEVAP: Bu hizmeti yapan kadın bulunmazsa, o lu da yapar.
447- Abdest aldıracak bulunmayınca teyemmüm caiz mi?
CEVAP: Hanbeli taklid edilerek takdim veya tehir ile kılınır.
448- Kıble duvarına zihni me gul edici eyler koymak mekruh mu?
CEVAP: Evet.
449- Allahümme entesselam...dan sonra mı üç istigfar okunur?
CEVAP: Evet.
450- Zekat vakti gelmeden önce verilse, vakti gelince o ahıs fakir olsa, verilen para nafile
mi olur?
CEVAP: Evet.
451- msakten sonra kazaya niyet edenin orucu nafile mi olur?
CEVAP: Evet.
452- Camı arasında renkli su bulunan bardakları satmak caiz mi?
CEVAP: Di er süs e yası gibidir.
453- Kalbin çalı masına Allahın mucizesi demek caiz mi?
CEVAP: Demek caiz ise de, Allahın kudreti, hikmeti demelidir.
454- Sulamada çe itli hayvan ölüyor. Günah mı?
CEVAP: Öldürmek kastedilmedi i için günah olmaz.
455-Gazozda alkol oldu u bilinse, içmek caiz olur mu?
CEVAP: Bir kavle göre caizdir.
456- Nesh edilen ahkamla amel edilir mi?
CEVAP: Hayır.
457- Peygamberimiz, do du u zaman da peygamber mi idi?
CEVAP: Peygamberimizin mübarek ruhu peygamber olarak yaratıldı. 40 ya ında, kendine
peygamber oldu u bildirildi.
458-Zekatta altının, ticaret malının o günkü alı fiatı mı muteberdir?
CEVAP: Evet.
459- çkili lokanta sahibinin hediye etti i yeme i yemek caiz mi?
CEVAP: Caizdir
460- Sedef hastalı ından meydana gelen kepek gusle mani mi?
CEVAP: Hayır. Çünkü özrdür.
461- Balig olmayan çocu un parasını babası kullanabilir mi?
CEVAP: Muhtaç ise caizdir.
462- Fakir hanımın vekili zengin koca, hanımı adına zekat alır mı?
CEVAP: Evet.
463- Sümer, Suna, Sibel, Selçuk ismi caiz mi?
CEVAP: Evet.
464- Hırıstiyanın boynunu kopartarak öldürdü ü tavuk le mi olur?
CEVAP: Evet.
465- Bir müslümana (Ahırette seninle görü mem) demek küfr mü?
CEVAP: Hayır.
466- Ölünün terlemesi ve gözünden ya gelmesi neye alamettir?
CEVAP: Hayra alamettir.
467- (Hanıma ev i ini yapması mecbur edilir) deniyor. Do ru mu?
CEVAP: Evet. Bu, dini mecburiyet de il. Ailedeki ülfeti, saadeti temin için, kadai
mecburiyettir. Kadın, bu hizmetleri yapmazsa günaha girmez. Erke in, dinen mecbur
olmadı ı bazı eyleri kadaen (kanunen) yapması gerekir. Kanuna uyulmazsa vacib
terkedilmi olur.
468-Seferi olmak için hangi kitap delil olarak gösterilebilir?
CEVAP: Nimeti islam s. 419
469- arkıya de il de, ( arkıcının sesi ne güzel ) demek caiz mi?
CEVAP: Evet.
470- Parayı cebellezi etti demek caiz mi?
CEVAP: Evet.
471- Camide cemaatle namazdan sonra, tekrar cemaat caiz mi?
CEVAP: Evet. Ancak adet edinilirse mekruh olur.
472- Kira ile ev tutarken depozit alıp vermek caiz mi?
CEVAP: Evet.
473-Bir usta, i alabilmek için i verene bedava i yapması, caiz mi?
CEVAP: çinin teklif etmesi caizdir. veren teklif edip, i çi mecburi çalı ırsa zulümdür,
caiz olmaz.
474- Bankada çalı mak caiz mi?
CEVAP: Caizdir. Ücreti banka kendi mülkünden ödemektedir.
475- mam, aya a kalkarak da cemaate döner mi?
CEVAP: Oturarak da, aya a kalkarak da dönebilir.
476-Hasta, ihtiyaç olunca hanbeliyi taklidle namazı cem eder mi?
CEVAP: Evet.
477- Yalnız süt emen bebe in idrarı necis mi?
CEVAP: Hanefide necistir. afiide o lanınki necis de ildir.
478- Gayri müslime (Dayı, dayıcı ım) demek caiz mi?
CEVAP: Âdet olarak söylemek caizdir.
479- Küçük çay barda ı ile su içerken, her barda ı, bir nefeste olmak üzere, üç barda ı
pe pe e içmek caiz mi?
CEVAP: Evet.
480- Meyhaneye ruhsat veren memura, orada içki içenlerin günahı yazılır mı?
CEVAP: Hayır günah yazılmaz. Çünkü memur oldu u için mesul olmaz.
481- Kocası ile afiiye göre nikahlanması gereken hanım, velilerden izin alma imkanı yoksa,
hanefiyi taklid etse, caiz mi?
CEVAP: Evet.
482- irketten nisabdan fazla alınan karın zekatı hemen verilir mi?
CEVAP: Evet.
483-Hastaya veya misafirli e giderken çiçek götürmek caiz mi?
CEVAP: Evet.
484-Alkoli e doktor, bira içmesini söylemi . çmesi lazım mı?
CEVAP: Hayır içmemelidir.
485-Akika yerine, bedelini tasadduk, akika yerine geçer mi?
CEVAP: Geçmez.
486- Astım tabletinin gazını teneffüs etmek orucu bozar mı?
CEVAP: Sigara dumanı gibi orucu bozar.
487- Orucun aksamaması için hayzı ilaçla geciktirmek caiz mi?
CEVAP: Caizdir, fakat buna lüzum yoktur.
488- zmirde evlenip zmite yerle enin, vatan-ı aslisi neredir?
CEVAP: Devamlı kalınacak yer olan zmittir.
489- Zekat ve fıtrayı fazla vermek iyi olur mu?
CEVAP: Elbette.
490- Mü teri iki bant getirip birini doldurtup gidiyor. (Parasını ikinci bantı alırken öderim)
diyor, gelmiyor. Bu bantı satmak caiz mi?
CEVAP: Evet.
491- Borcunu vermeyenin cebinden o miktar para almak caiz mi?
CEVAP: Caiz. Ancak gizli alınmaz, iftiraya sebep olabilir.
492- Çocu un, çocu a hediye vermesine mani olmalı mı?
CEVAP: Zararlı bir hediye ise mani olmalı, de il ise, velisinin izni ile verdirerek ihsan
sahibi olmaya alı tırmalıdır.
493- Esnemeye mani olmalı mı?
CEVAP: Duda ı ısırarak mani olmalı. Namazda ise, esnemeye böyle mani olma imkanı var
iken, el ile kapatmak mekruhtur.
494- Kelime-i tehlili hergün çekti inden fazla çekmek caiz mi?
CEVAP: Elbette. Çok sevab olur.
495- Sünnette elektrikli havya kullanmak caiz mi?
CEVAP: Evet.
496-Zerre kadar imandan maksat nedir?
CEVAP: Îmanın parlaklı ı ve kuvvetidir.
497- Elleri arkaya ba lamak caiz mi?
CEVAP: Caiz. Ho görülmeyen yerlerde adete uyulur.
499- Kadın çocuk olmaması için spiral kullansa, caiz mi?
CEVAP: Evet.
500- Parmaklarım arızalı.Teyemmüm ederken el de meyen yer kaldı ını sanıyorum. Ne
yapmalıyım?
CEVAP: üphe edince ba kasına yaptırmak lazımdır.
501- Karde torunu mahrem mi?
CEVAP: Evet.
502- Erkek çocuklara da altın nazarlık takmak caiz mi?
CEVAP: Caizdir.
503- Altın kaplanmı , kolye ve kordonun zekatı nasıl hesaplanır?
CEVAP: Altın miktarı yarıdan az olan karı ımın zekat hesabı, a ırlı ı ile de il, kıymeti ile
yapılır.
504- Abdestte su kaçınca yiyip içse kaza mı, keffaret mi lazımdır?
CEVAP: Kaza lazımdır.
505- Resimli gazete olan odaya, rahmet melekleri girer mi?
CEVAP: Girmez.
506- Leylek ve ba ka hayvan eklinde Besmele yazmak caiz mi?
CEVAP: Hayır.
507- Kehribar veya gümü tesbih kullanmak caiz mi?
CEVAP: Evet.
508- Rahmet mele i girmeyen oda, rahmetten mahrum kalır mı?
CEVAP: Hayır. Meleklerin faidelerinden mahrum kalır.
509- Hacda kurbanlar le diye gömülüyor. Kesmemek mi gerekir?
CEVAP: Vacip terkedilmez. Kesilmezse, oruç tutulur.
510- ne i öküz gibi çifte ko mak caiz mi?
CEVAP: Evet.
511- Erkeklerin ba ı açık Kur'an okuması caiz mi?
CEVAP: Tenzihen mekruhtur.
512- mamın abdesti bozulsa, yerine geçen, nereden okur?
CEVAP: Ba tan veya imamın kaldı ı yerden okuması caizdir.
513- Hac yapanın bütün günahları affolur mu?
CEVAP: Kul hakkı ve kaza borcu affolmaz.Tehir günahı affolur.
514- Oyuncak bebek açıkta ise, oraya rahmet melekleri girer mi?
CEVAP: mam-ı Ebu Yusüfe göre girer.
515- Yüz kilo kok kömürü ödünç verip yerine yüz kilo veya daha çok veya daha az odun
kömürü almak caiz mi?
CEVAP: Caiz. Anla maya ba lı. Biri di erine satılmı olur.
516- Dükkanı bankaya kiraya vermek caiz mi?
CEVAP: Evet.
517-Astımlıya kriz halinde verilen ilaç, keffareti gerektirir mi?
CEVAP: Gerektirmez. Hastalık özrdür.
518-Evi ha ere için ilaçladım. Bu ilacı teneffüs orucu bozar mı?
CEVAP: Az olursa bozmaz.
519-Zekat altını hediye içine koyup fakire vermek sahih mi?
CEVAP: Sahih olmaz.
520- Özel arap fabrikasının aletlerini ücretle tamir haram mı?
CEVAP: Mekruhtur.
521- Çamur banyosunda Hanbeliyi taklid caiz mi?
CEVAP: Zaruret olunca, zaruret miktarı caiz olur.
522- Kâfir ölünce inna lillah... ayetini okumak caiz mi?
CEVAP: Evet.
523- Biri (Benim mushafımı kimse okumasın) dese, onun mushafından Kur'an okumak caiz
mi?
CEVAP: Hayır.
524- Fakir, erkek çocu u için bir akika hayvanı kesse caiz mi?
CEVAP: Evet.
525- Akikanın bedelini cihad eden bir vakfa vermek caiz mi?
CEVAP: Akika müstehab. lim ne ri farz. Farz tercih edilir.
526- Ramazandaki esnemek eytandan de il mi?
CEVAP: Asabi esneme de olur.
527- afiiyi taklid eden sabah namazında kunut okur mu?
CEVAP: Okumaz.
528- afiiyi taklid eden, vitri, hanefideki gibi mi kaza eder?
CEVAP: Evet.
529- Âdete ait hükümlerde de i mi olan birkaç hüküm nedir?
CEVAP: 1- Açık havada ramazan hilalini çok ki inin görmesi lazım idi, imdi 2 ki i görse
kâfi.
2- Eskiden hapis ile ikrah mülci de ildi. imdi mülcidir.
3- mam ve müezzinin ücret alması caiz de ildi, imdi caiz.
530- afiiye göre nikahlanmam lazım. Hanımın velileri fasıktır. Hanım salih birini veli tayin
edebilir mi?
CEVAP: Evet.
531- Hanımım, üvey babama namahrem mi?
CEVAP: Evet.
532- Fakir, zekat isteyebilir mi?
CEVAP: Hayır. Fakat fakir oldu unu bildirmesi caiz.
533- Ramazanda köfte satmak caiz mi?
CEVAP: Dükkanda yedirirse kazancı habis olur. Mü teri evine götürürse habis olmaz.
534- Ev yaptırmak için kooperatife verilen para zekata tabi mi?
CEVAP: Para mülkünden çıktı ı için zekatı verilmez.
535- Tezgahtarın, pahalı bir mal için, (Bana u kadar hediye verirsen, bu malı sana u kadar
ucuza satarım) demesi haram mı?
CEVAP: artlı satı haramdır.
536- Ramazanda günah i lemek nefisten mi?
CEVAP: Evet.
537- Kulleteynden çok, 25 metrekareden küçük havuza ayakkabı kertenkele ölüsü dü se, bu
su ile abdest almak caiz mi?
CEVAP: Hayır.
538- Halı ticareti yapan zekat olarak ba ka mal verebilir mi?
CEVAP: Veremez.
539- Kokmu et necis mi?
CEVAP: De ildir.
540-Halı imal eden, mayi sabunun, ipli in de zekatını verir mi?
CEVAP: Tüccar, sanatkar, mevcut malın fiyatını, malolu fiyatından hesaplar. Sabun, iplik
de buna dahildir.
541- Duaları PVC kaplayarak kullanmak caiz mi?
CEVAP: Evet.
542- Müslüman ölü için (Topra ı bol olsun) demek caiz mi?
CEVAP: Hayır.
543- Su ikram edene (Geçmi lerinin canına de sin) demek caiz mi?
CEVAP: Evet.
544- Ramazanda lokantasını açan biriyle alı veri caiz mi?
CEVAP: Evet.
545- Misvakı yukarıdan a a ı do ru mu kullanmak gerekir?
CEVAP: Evet.
546- Namazda afiiyi taklidde, pamuk fitil orucu bozulur mu?
CEVAP: Oruçta taklid etmedi i için bozmaz.
547- Ter silmek için ipek mendil kullanmak mekruh mu?
CEVAP: Evet.
548- Yeti tirme yurdu personeli, yurdun yeme ini yiyebilir mi?
CEVAP: Yiyebilir. Yetimin velisi onun malından yiyebilir.
549- ifa ayetlerinin fotokopisini suya koyup, suyu içmek caiz mi?
CEVAP: Evet.
550- ifa ayetlerini muska yaparak üzerimizde ta ımak caiz mi?
CEVAP: Evet.
551- Un, zeytin, fasulye gibi gıdalar kurtlanınca yemek caiz mi?
CEVAP: Kurtlanmı eyler yenmez.
552- Kadınların, birbirinin yanında dekolte kıyafetle oturması uygun mudur?
CEVAP: Uygun olmaz.
553-Gelinlik islam adeti mi, kâfir adeti mi?
CEVAP: slam adetidir, kapalı yerde giydirmelidir.
554- Damad siyah elbise giyse caiz mi, kâfire benzemi olur mu?
CEVAP: Caizdir. Benzemi olmaz.
555- ekersiz ciklet çi nemek orucu bozar mı?
CEVAP: Mekruhtur.Çi nememelidir.
556- Kur'an-ı kerimi üç günden önce hatmetmek caiz olmadı ına göre, imam-ı azamın bir
namazda hatmetmesinin sebebi nedir?
CEVAP: Caiz olmaz fetvası bizim gibi avam içindir.
557- Kötü kimseye (Öküz aleyhisselam) demek küfrü gerektirir mi?
CEVAP: Evet.
558- Kâfire, kerhen sayın manasında hazretleri demek küfr mü?
CEVAP: Olmaz. Tazim için olursa küfr olur.
559- Unutup necasetli elbise ile namaz kılan, namazdan sonra hatırlasa, (Bu namazı
Malikiye göre kıldım.) dese, sahih mi?
CEVAP: Evet.
560- Kurban kesmek için telefonla vekalet vermek caiz mi?
CEVAP: Evet.
561- Allah rızası için niyet ettikten sonra ayrıca çoluk çocuk çok et yesin diye semiz koyun
almak caiz mi?
CEVAP: Semiz alırken sadece sevabını dü ünmek lazımdır.
562- Vitirde kunut tekbiri imameyne göre sünnet mi?
CEVAP: Evet.
563- (Hayvan olsaydın seni vallahi keserdim) demek yemin mi?
CEVAP: Yemin de ildir.
564- Çocuklar sünnet edilirken tekbir getirmek caiz mi?
CEVAP: Evet.
565- Çama ır suyunu ucuza mal edip pahalıya satmak caiz mi?
CEVAP: Evet.
566 - Müslüman kadının, kâfir kadınla tokala ması caiz mi?
CEVAP: Zaruretsiz caiz olmaz. htiyaç olunca Hanbeli mezhebi taklit edilir.
567- Hurmet-i musahere sebebiyle afiiye göre nikahlanan, afiiye mi geçer, yoksa sadece
nikah ve talakta mı taklid eder?
CEVAP: Sadece nikah ve talakta taklid eder.
568- (Seferde kazaya kalan ilk ö le namazına) diye niyet ederek iki rekat namaz kılmak caiz
mi?
CEVAP: Evet.
569- Kadın, seferden yalnız ba ına ne zaman döner?
CEVAP: Zevcinin, mahreminin bulundu u her yere yalnız dönebilir. Tenha olmamak da
lazımdır.
570- Baba, on ya ındaki çocu undan ödünç alabilir mi?
CEVAP: Alabilir.
571- On ya ındaki çocuktan ödünç para almak caiz mi?
CEVAP: Velisinden istemesi lazımdır.
572- ehirlerarası otobüsle sefere çıkan yalnız çıkmı sayılır mı?
CEVAP: Hayır.
573- Sefere yalnız çıkarken, birkaç arkada a (Sen de gel) diye teklif edilince, yalnız gitme
mekruhundan kurtulmu olunur mu?
CEVAP: Olunmaz.
574- Seferde 4 rekat kılan afiiye, mukim hanefi uyabilir mi?
CEVAP: Uyabilir.
575- imdi ö le ezanları 5-8 dakika erken okunuyor. Ezan okunur okunmaz, kerahat vakti
oldu u için kaza kılmak caiz olur mu?
CEVAP: Caiz olmaz.
576- Özrlü, ikindiyi kılarken ak am ezanı okunsa, abdesti bozuldu u için namazı sahih olur
mu?
CEVAP: Sahih olmaz. Kaza etmesi gerekir.
577- Gömlek diken terzi, zekatı gömlek olarak verse caiz mi?
CEVAP: Evet. Altın vermesi daha iyidir.
578- Camide sünneti kılıp, farzı beklerken, dı arıdan gelenin selamını almak, sünnet ile farz
arasında bir ey okumak gibi mi?
CEVAP: Evet. Vakit az ise, tefekkür veya kalben zikr etmeli. Vakit fazla ise, kaza namazı
kılmalı.
579- slam harfleriyle yazılı tebrik göndermek caiz mi?
CEVAP: De ildir.
580- Amerikan irketi, Türk irketine kredi verirken, aracılık yapıp, komisyon almak caiz
mi?
CEVAP: Caizdir, fakat tayyip sayılmaz.
581- Hanımı vefat eden, ba ka bir hanımla, ba ka bir yerde evlenince son evlendi i yer mi
vatan-ı asli olur?
CEVAP: Evet.
582- Bir malı alı fiyatından dü ük, zararına satmak caiz mi?
CEVAP: Evet.
583- Maliki, kendi mezhebine göre tesettürlü olsa, hanefiye göre avret yeri açık olsa,
bulundu u yere rahmet melekleri girer mi?
CEVAP: Malikinin, hanefiye göre tesettürlü olması, edebdir. Bu edebi terk etti i için rahmet
melekleri girmez.
584- Biri (Sözünde duruyor, bana dua ediyor musun) dedi. Ben de (Söz verdi imi
hatırlamadım) dedim. Ona dua etmem lazım mı?
CEVAP: Lazım de ildir.
585- Taksit durumları belli olmadan, yıl sonuna kadar vermek artı ile satı yapmak caiz mi?
CEVAP: Evet. Çünkü yıl sonu malumdür.
586-U ur verirken, biçerdöver anbarının ölçüsüne itibar edilir mi?
CEVAP: Evet.
587- Cuma namazı kılarken cumanın farzına niyet etmek kâfi mi?
CEVAP: Evet.
588- Taharet bezi yerine pamuk kullanmak caiz mi?
CEVAP: Evet.
589-Kadın, ka ını yolmayınca, gözü a rıyor. Yolsa caiz mi?
CEVAP: Özr sebebiyle caizdir.
590- ( yi anslar, ansın bol olsun) demek caiz mi?
CEVAP: Evet.
591- Mukim hanım, ba ka ehirdeki zevcinin veya mahreminin yanına mahremsiz gidebilir
mi?
CEVAP: Mukim gidemez. Seferdeki hanım gidebilir.
592- Sübhanekeden sonra, unutup tehıyyatı okuyan, sonra Fatihayı okusa, secde-i sehv
gerekir mi?
CEVAP: Gerekmez.
593- ngilizce kursunda kimi Con, kimi Maykıl oluyor, küfr olur mu?
CEVAP: Hayır.
594- Allahümme entesselamı..da okuyan, eksik kıldı ını hatırlayıp kalkarak iki rekat daha
kılsa, namazı sahih olur mu?
CEVAP: Hayır. Allahümme... denince namazdan çıkılmı olur.
595- Sabah namazı, ö leye ne kadar kalıncaya kadar kaza edilir?
CEVAP: 20 dakika.
596- Abdest alırken yüzü yalnız sa el ile yıkamak caiz mi?
CEVAP: Caiz. Sol eli sa lam olan sünnet üzere yıkamalıdır.
597- Akikanın bedelini taksitle vakfa vermek caiz mi?
CEVAP: Evet. Müstehabdır.
598- % 50 nin altında olan ipe i erke in giymesi mekruh mu?
CEVAP: Evet.
599-Zemzemi ayakta mı içmek lazımdır?
CEVAP: Evet.
600- sraili olmayan yahudiler kimlerdir?
CEVAP: Soy bakımındandır. Bugün malum de ildir.
601-Hilalin bir veya iki günlük oldu u nasıl bilinir?
CEVAP: Tecrübesi olan bilir.
602- ( im olursa, tavuk kesip fakire verece im) demek adak mı?
CEVAP: Evet.
603- Talebeye ö retmek için Kâbe maketi yapmak caiz mi?
CEVAP: Evet.
604-Hacıların getirdi i içi ayet yazılı tastan yemek yemek caiz mi?
CEVAP: Hayır.
605-Cami resmi bulunan ka ıtla kitap kaplamak caiz mi?
CEVAP: Hayır.
606- htiyar kadın, 55 ya ından büyük olan mı?
CEVAP: Evet.
607- htiyar kadın, yalnız sefere çıkabilir mi?
CEVAP: Fitne zamanında çıkamaz.
608- (Emirlerin onda birini yapan kurtulur) daki emir farzlar mı?
CEVAP: Farzlar de il, fedail içindir.
609- Hurmet-i musahere olan kadınla, halvet de haram mı?
CEVAP: Elbette haramdır.
610- Uçakta namaz ima ile kılınır mı?
CEVAP: Otobüs gibidir.
611- Cami in aatına kum hediye ettim. Parasını istemem caiz mi?
CEVAP: Hediyeyi geri istemek ho de il ise de, caizdir. Kullanılmı sa istenmez, parası da
istenmez.
612- (Kur'an çarpsın) demek yemin olur mu?
CEVAP: Olur.
613- mamın ikameti de kendi okuması caiz mi?
CEVAP: Evet. Hz. Ömer böyle yapardı.
614-Birinde be milyon lira alaca ım var. Ondan yedi milyonluk mal aldım. Ona iki milyon
lira versem, bu alı veri caiz mi?
CEVAP: Evet.
615- Hanımın, kocasının elini öpmesi caiz mi?
CEVAP: Evet.
616- Zayıflamak niyetiyle aç karnına su içmek caiz mi?
CEVAP: Evet.
617- Namazda, zamm-ı sureden sonra, (sadakallahülazim) demek, secde-i sehvi gerektirir
mi?
CEVAP: Gerektirmez.
618- Haç i areti olan ka ık kullanılır mı?
CEVAP: Kullanırken istavroz oldu unu dü ünmemeli.
619-Bir toplu i neyi on bin liraya satmak caiz mi?
CEVAP: Hayır. Bugün bir toplu i ne mütekavvim mal de il.
620- Kadının kadına, cemal niyetiyle süslenmesi caiz mi?
CEVAP: Cemal caiz, ziynet caiz de il, yani mekruhtur.
621-Kemerim yılan derisindenmi . Namazları iade lazım mı?
CEVAP: Sünnetleri kılarken, kazaya niyet ederek, kılmak gerekir. Bu bilgiyi veren
müslüman ise haberine itimat edilir.
622- Kadınların deri manto giymesi caiz mi?
CEVAP: Dar ve vücuda yapı ık ise caiz olmaz.
623- Ebem, bir yıl oruç tutaca ım dedi. Tutmadan öldü. Ne lazım?
CEVAP: Bu adak için bir senelik oruç keffareti yapılır.
624- Ö lenin farzını kılmı olan, ö leyi kıldıran imama uyarken, bugünkü ö lenin farzına
diye niyet etse caiz olur mu?
CEVAP: Evet. Caiz olur. Nafileye niyet etmesi daha iyidir.
625-Üzmek kalb kırmak mı?
CEVAP: Hakaret ederek üzmek kalb kırmak olur. Her üzücü ey, kalb kırmak olmaz.
626-Haber için, kadınlarla röportaj yapmak caiz mi?
CEVAP: Halvet olmamak artı ile caizdir.
627- (Cin gibi adam) demek caiz mi?
CEVAP: Evet.
628- Dine uygun kuyumculuk yapmak çok zordur. Ne yapayım?
CEVAP: Dine uyamıyanın sanatını terketmesi lazımdır.
629- Birinci te ehhüdden sonra iki tarafa selam verince hatırlayan, kalkıp namaza devam
etse, secde-i sehv gerekir mi?
CEVAP: Evet.
630- Her namazdan sonra, elleri yüze sürmek caiz midir?
CEVAP: Evet. Bidat de ildir.
631- Bir inek adayan, bunun yerine 7 koyun kesebilir mi?
CEVAP: Evet.
632-Ayakları yıkamak, mest üstüne meshden evla mı?
CEVAP: Evet. Bazan meshedip iilere muhalefet etmeli.
633- Nikahtan evvel sadece o lanın kızı görmesi kâfi mi?
CEVAP: Birbirini görmek sünnettir.
634- Memurun vatan-ı aslisi nasıl olur?
CEVAP: Memurun ailesi ile yerle ti i yer vatanı aslisidir. Bekar memurun niyeti ile vatanı
de i mez, onunki do du u yerdir.
635-Secdede parma ın birle tirilmesine ba parmak da dahil mi?
CEVAP: Evet.
636- irketteki hisse, di er ortaklardan habersiz satılamaz mı?
CEVAP: Evet.
637- Abdest alana selam verilmez mi?
CEVAP: badet etmekte olana selam verilmez.
638- pini getirene kazak örüyorum. Birisine dar geldi. Sahibinin izni ile tekrar aynı ipten
alıp kazak örmek caiz mi?
CEVAP: Evet.
639- Cami dı ında hoparlöre uymadan imama uymak caiz mi?
CEVAP: Öndekilerin hareketine tabi olarak kılınırsa caiz.
640- Mü terek çay eker alınıyor. Kimi az çay içiyor. Caiz mi?
CEVAP: Her para veri te helalla ınca caiz olur.
641-Mirasta kızlara hak vermedik. imdi ne yapabiliriz?
CEVAP: Kızların hakkı ne ise verilmelidir.
642-Dua ederken de parmaklar biti ik mi olacak?
CEVAP: Evet.
643- Regaib namazı bid'attır. hyada fazileti bildiriliyor. Sebebi ne?
CEVAP: badette herkes kendi mezhebine uyar. Nafile namaz her zaman faziletlidir. O
geceye tahsis etmek bid'attır.
644- Zekatta, gümü ü, altını dü ük ayardan vermek mekruh mu?
CEVAP: Evet.
645- (O lumun evlenmesine karı ırsam, üç talaktan artım olsun,) dedikten sonra u kızı
isteyin diyen talak vermi olur mu?
CEVAP: Talak olmaz.
646- afii imam, afiilere sonra hanefilere cuma kıldırsa caiz mi?
CEVAP: Evet.
647- eytanın nefs-i emmaresi var mı?
CEVAP: Yoktur.
648- izofreni hastasının namaz durumu nasıl olur?
CEVAP: Gayri tabii hareketleri devamlı de ilse, sıhhatli iken namazını kılar, kılmadıklarını
da kaza eder.
649- (Allahı görmek caiz fakat gördüm diyen zındık olur) ne demek?
CEVAP: Bazı eyler caiz, fakat vaki de ildir.
650-Baba, o luna miras vermemek için notere giderken öldü. O lu miras alır mı?
CEVAP: Evet.
651- Yalnız ba ına farzı kılıp sonra itikafa niyet edenin, yanında cemaatle namaz kılınsa,
onun oturması caiz olur mu?
CEVAP: Evet.
652- Müslümanın bilmeden küfr alameti kullanması özr olur mu?
CEVAP: Me hur olanı bilmemek özr de ildir. Zaruretle kullanmak özrdür. Müslümana
hüsn-i zan olunur.
653- Basılmasın diye camiden camili seccadeyi alan ne yapmalı?
CEVAP: Yüksek bir yere asmalı.
654- (Bu topra a adam eksen biter) demek caiz mi?
CEVAP: Evet.
655- Kâfir ölüden bahsederken, (Topra ı bol olsun) demek caiz midir?
CEVAP: Evet.
656- (Sırtüstü yatmak peygamberlerin adeti.) deniyor. Do ru mu?
CEVAP: Sırtüstü yatmak bizim dinimizde mekruhtur.
657- Dört ya ındaki çocukları yuvaya vermek uygun mu?
CEVAP: Yuva kötülerin elindeyse, evde islam terbiyesi vermeli.
658- Özrsüz cumayı kılmayıp ö lenin farzını kılmak sahih mi?
CEVAP: Sahihtir. Fakat mekruhtur.
659- Zurna çalmak hanefide caiz mi?
CEVAP: Hayır. Harbde caizdir.
660-Çi yumurta içmek caiz mi?
CEVAP: Evet.
661- Gazete ile istinca caiz mi?
CEVAP: Her türlü yazılı ka ıt ile istinca caiz de il. stinca için satılan ince selpaklar bez
gibi kullanılır.
662- (Yerden gö e kadar haklısın) demek caiz mi?
CEVAP: Evet.
663- ki el ile müsafeha daha mı efdaldir?
CEVAP: Evet.
664- spirtolu kalemle ayet yazmak caiz mi?
CEVAP: Vernik, ilaç, mürekkep gibi ispirtolu hizmet maddelerinin, necis olmadı ını
bildiren fetva S.E.de vardır.
665- Sudan bir mil uzaktakinin arabası olsa, teyemmüm eder mi?
CEVAP: Evet.
666- Abdestsiz iken, ayaklarını yıkayıp mestlerini giyen, daha sonra ayaklarını yıkamadan
abdest alsa, abdesti sahih olur mu?
CEVAP: Evet.
667- Borcu mahsulün u rundan fazla olan önce u runu mu verir?
CEVAP: Evet.
668- Babasından umumi vekalet alan, zekatı karde ine veremez mi?
CEVAP: Veremez.
669- (Koyunun olmadı ı yerde keçiye ...) demek caiz mi?
CEVAP: Hayır.
670- Muayyen kelime-i tehlil söyledikten sonra, sayısını bilmeden daha çok söylemek de
caiz mi?
CEVAP: Elbette, çok iyi olur.
671- Kelime-i tehlilin, her yüzüncüde, (Muhammedün resulullah) demeyi unutunca mahzuru
olur mu?
CEVAP: Mahzuru olmaz.
672- Gece çama ır yıkamak caiz mi?
CEVAP: Evet.
673- Hanım yanında otururken, beyi namaza dursa mekruh mu?
CEVAP: Evet. Arada bir insan geçecek kadar bo luk olursa mekruh olmaz.
674- Çocu un a zına def-i hacet lafzı ile sövmek küfr mü?
CEVAP: Mümin çocu a sövmek, büyü e sövmek gibidir.
675- Erkeklerin ka larını kısaltmaları caiz midir?
CEVAP: Cemal için caiz, ziynet için caiz de ildir.
676-Eskiyen seccadeyi yırtıp yer bezi yapmak caiz mi?
CEVAP: Hayır.
677- Mübarek isim yazan takke ile namaz kılmak caiz mi?
CEVAP: Evet.
678- Cemaatle namazda en sa dakinin solundaki geriye geçince, 1 ki ilik bo luk kalıyor.
Sa daki de yana bir adım atarak bo lu u doldursa namaz bozulur mu?
CEVAP: Bozulmaz.
679- Babam yengemin yanında kalmamı söylüyor. Kalmazsan hakkımı helal etmem diyor.
Ne yapmam lazımdır?
CEVAP: Asla yenge ile oturulmaz. Babanın bedduası da tutmaz.
680-Yakındaki bira satan bakkaldan alı veri caiz mi?
CEVAP: Mekruh olur.
681- Kâfir çocu u, iman edip bülugdan önce ölse, ne yapılır?
CEVAP: Müslüman çocu u gibi muamele edilir.
682- Ödünç verirken, altının gramının de erinde ka ıt para verip,"bir gram altın isterim"
demek caiz mi? Mark da böyle mi?
CEVAP: Ebu Yusüfe göre caiz ise de, bir gram altını ödünç verir. Sonra rayiç fiyattan satın
alır. Mark da böyledir.
683- Secdede gözler, secde yerine mi bakar?
CEVAP: Evet.
684- Eline geçtikçe ödemek üzere 6 ay vade ile mal almak caiz mi?
CEVAP: Evet. Taksitlerin belli olması art de ildir.
685-A ızdaki nohuttan küçük yeme i yutmak namazı bozar mı?
CEVAP: Bozmaz. Dı arıdan alınan bozar.
686- Arabalarımızı kullanmak üzere de i tik. Habersiz arabayı birine emanet verdim. O da
arıza yaptırmı . Arızayı kim öder?
CEVAP: Araba, sahibinden izinsiz ba kasına verilmez. Mesulü sizsiniz. Siz de emanet
verdi iniz ahsa ödetirsiniz.
687 - Kur'anı na me ile manasını de i tirmeden okumak caiz mi?
CEVAP: Makam ve na me demek manayı de i tirerek okumak demektir. Manayı
de i tirmeden yani musiki makamı yapmadan tahsini savt (Güzel ses) ile okumak lazımdır.
688- R.Nasihin ve ira kitaplarının sahipleri müctehid mi?
CEVAP: Müctehid de il, alimdir. Sözleri hüccettir.
689-Yalnız ba ına farza duran (Bana uyan olabilir) diye, imamlı a niyet etse, sonra ona uyan
olsa, cemaat sevabı alır mı?
CEVAP: Evet.
690- Ayaktaki mantardan çıkan su necis mi?
CEVAP: Evet.
691- Süte okunup içiliyor, mum da yakılıp söndürülüyor. Caiz mi?
CEVAP: Mum yakmak bid'at, bir eye okumak faydalıdır.
692- Zevcenin üvey annesi kocasına namahrem mi?
CEVAP: Evet yabancıdır.
693- Kedi köpek gibi hayvanları hastalanıp iyile miyece i tahmin edilince, bayıltıp
öldürmek ve bu i için ücret almak caiz mi?
CEVAP: Evet.
694- Kedi köpek gibi hayvanları kısırla tırıp ücret almak caiz mi?
CEVAP: Evet.
695- Hayvanlara suni tohumlama için ücret almak caiz mi?
CEVAP: Evet.
696- Kuduzu önlemek için ba ıbo köpekleri öldürmek caiz mi?
CEVAP: Hastalık ihtimali olunca caiz olur.
697- Tahlil için kan alırken ölen tavu u yemek caiz mi?
CEVAP: Hayır.
698-Soluk borusu ve ah damarı kesilmese, ba ka damarı kesilip az miktarda kan aksa, bu
hayvanın eti yenir mi?
CEVAP: Yenir.
699- Veteriner, hayvanı tedavi ederken hayvan ölse günaha girer mi? Hayvanın bedelini
sahibine ödemek lazım mı?
CEVAP: Günaha girmez. Bedelini ödemek lazımdır.
700- Ücretle kedi tırna ını kullanılmaz hale getirmek caiz mi?
CEVAP: Caizdir, helaldır.
701- Bir koyun adayan, bunun yerine bir inek kesebilir mi?
CEVAP: Evet.
702- Hastalıklı etlere sa lam raporu vermek caiz mi?
CEVAP: Böyle i e vasıta ve fitneye sebeb olmak caiz de il.
703-Mümin kadına, gönlünü almak için, melek gibisin denir mi?
CEVAP: Denebilir.
704- Evlenirken kızla konu mak da sünnet mi?
CEVAP: Konu mak da sünnettir.
705- Tahvil almak caiz mi?
CEVAP: Caizdir.
706- Evlenecek kızı ikinci defa görmek caiz mi?
CEVAP: Üçüncüsü bile caizdir.
707- Kocam ( u kadınla konu ursan seni bo ayaca ım) dedi. O kadınla konu tum. Fakat
kocama söylemedim. Bo muyum?
CEVAP: Hayır.
708- Halicin suyu necis mi?
CEVAP: Evet.
709- unu yersen, fiyatını ben, yiyemezsen sen öde demek caiz mi?
CEVAP: Kumar olur.
710- Ve’siz (Aleyküm selam) demekle de selam alınmı olur mu?
CEVAP: Evet.
711- Kelime-i tehlili okurken, a ırıp yeniden ba lamak caiz mi?
CEVAP: Evet.
712- Minare resimli seccadede namaz kılmak mekruh mu?
CEVAP: De ildir.
713- Radyo tamircisi (Arıza bilinmeden ücret söylenmez.) diyor. Sonra arızasını bulup tamir
ederek ücretini istiyor. Caiz mi?
CEVAP: Hayır. Arızayı bulduktan sonra, ücretini söyler.
714- Hap içip ba ı dönse, sallanarak yürüse abdest bozulur mu?
CEVAP: Ba dönmesi bozmaz, hap sarho etmi se bozulur.
715- Cemaatle namaz kılınırken, kaza kılanın bozması caiz mi?
CEVAP: Hayır.
716- Kur'an kursunda herkes yüksek sesle okusa caiz olur mu?
CEVAP: Evet.
717-Dü üne, davete gidenin, ba kasını da götürmesi caiz mi?
CEVAP: Evet.
718- Beyinin rızası yokken, kendi malını veren kadının davetine gidilir mi?
CEVAP: Evet.
719- Karde lerimle ortak çalı ıyorum. Fakat yapılan i ler dine aykırıdır. Ortaklıktan
ayrılmama mani oluyorlar. Ne yapayım?
CEVAP: Bir bahane bularak tatlılıkla ayrılmalıdır.
720- Zevcesi ile yolda konu madan gidene selam vermek caiz mi?
CEVAP: Yanlarından geçmeyip, selam vermemeli.
721- Allaha ( nsano lunun mühendisi)demek caiz mi?
CEVAP: Hayır.
722- ( n aallah onun yerine hacca giderim) demek adak olur mu?
CEVAP: Adak de il, temennidir.
723-Rüküda bir kerre tesbih okumakla tadili erkan yerine gelir mi?
CEVAP: Evet.
724- Ana-baba içki içiyor, çocuk sakat do uyor. Suç kimin?
CEVAP: Çocu un suçu yoktur. Sebep olanda suç vardır.
725- Zekatta paranın telef olması ne demektir?
CEVAP: Tamamının yok olması demektir.
726- Ö le vakti yatan, asrı evvelde uyansa, günaha girer mi?
CEVAP: Günaha girmez, sevabdan mahrum kalır.
727- Canlı balı ı kilo ile almak caiz mi?
CEVAP: Evet.
728- Peygamberimiz için çekilecek en kıymetli tesbih hangisidir?
CEVAP: Namazdan sonra çekilen tesbih. 4.sü, kelime-i tevhid.
729-( art olsun evi sataca ım dese, satmadan ölse, e i varis olur mu?
CEVAP: Evet.
730- Allah ismini saygı ifadesiz yazmak, söylemek caiz mi?
CEVAP: Selefi salihin söyler ve yazardı.Terki bid'attır.
731- Rüküda bir defa sübhanallah diyecek kadar durmak farz mı?
CEVAP: Evet.
732- Geride yalnız namaza duranın yanına sa adım mı atılır?
CEVAP: Evet. Hayırlı i lere sa dan ba lanır.
733- Zekatı verince fakir olan, yıl dolmadan zekat alabilir mi?
CEVAP: Kurban nisabına malik olmadı ı gün, zekat alabilir.
734- Zekatı verince, nisabdan dü en, yıl sonuna do ru tekrar zengin olsa, geçen yılki zekat
verdi i günde mi zekat verir?
CEVAP: Evet.
735- Ak amın farzı gündüz kaza edilirken sesli mi okunur?
CEVAP: Sesli okumak caizdir.
736- (Allah, ku un kolay uçması için tedbir almı ) demek caiz mi?
CEVAP: Caiz ise de kullanmamalı.
737- (Allah insanın binasını hücre tu lası ile örmü ) demek caiz mi?
CEVAP: Caizdir.
738- (Allah canlıları hafız ismiyle koruyor) demek caiz mi?
CEVAP: Evet.
739- (Allah ku ların planını kader defterine çizerken yakıt ihtiyaçlarını da hesaba katmı )
demek caiz mi?
CEVAP: Caiz ise de böyle ifadeler kullanmak uygun olmaz.
740-Allah bizi dü ündü ü için göz, kulak vermi demek caiz mi?
CEVAP: Hayır. Dü ünmek mahluklara mahsustur
741- (Allah ku lara kanat vermeyi ihmal etmemi ) demek caiz mi?
CEVAP: Hayır. Allahü teâlâ ihmal etmez.
742- lahi uur demek caiz mi?
CEVAP: Hayır. Çünkü uur mahluktur.
743- lahi kasd demek caiz mi?
CEVAP: Evet.
744- Kandillerde kandil simidi alıp satmak caiz mi?
CEVAP: Sevabdır.
745- Erke in gümü yüzü üne pırlanta ta koyması haram mı?
CEVAP: Evet.
746-Biri saat ısmarladı. Saati aldı ımdan fazlaya satmam caiz mi?
CEVAP: Hayır.
747- Din görevlisi sakal bırakmalı mı?
CEVAP: Evet.
748-Yemin keffareti orucunu tutamıyan hasta, iyi olunca mı tutar?
CEVAP: Evet. Tutmadan ölürsem, iskatı yapılsın diye vasiyet eder.
749- Gündüzün ilk vaktinde uyumak mekruh. Bu hangi vakittir?
CEVAP: Güne do duktan i rak vaktine kadar olan vakittir.
750- Kıbleye yanlı duranı, düzeltmek namazını bozar mı?
CEVAP: Bozmaz.
751- Ev sahibi yanlı lıkla seccadeyi kıble yönüne sermemi . Ben de ara tırmadan namaz
kıldım. Namazım sahih oldu mu?
CEVAP: Hayır.
752- Çocuklara büyüklerin ellerini öptürmek caiz mi?
CEVAP: Salihlerin elini öpmeye alı tırmalı. Menduptur.
753- (Cemaatın, son sünneti, farz kıldı ı yerden ba ka yerde kılması müstehab) Ba ka yer
ifadesine, ön taraf da dahil mi?
CEVAP: Dahil de ildir.
754- Hanefide ruhsat, ba ka mezhebde farz olanı yapmak nedir?
CEVAP: Sünnettir.
755-Hanefide helal, ba ka mezhebde haram olanı yemek caiz mi?
CEVAP: Mekruh olmaz.
756- Arkası dönük mahrem kadına do ru, namaz kılmak caiz mi?
CEVAP: Mekruh olmaz.
757-Namaz sonunda selamdaki lah derken ayı uzatmak caiz mi?
CEVAP: Evet.
758- Vitrin 3. rekatinde, 2. rekatte okudu u zamm-ı sureden 3 ayet miktarı fazla okumak
mekruh mu?
CEVAP: Mekruhtur.
759- Fatihayı okuduktan sonra biraz bekleyip de mi (amin) demeli?
CEVAP: Beklemeden de, bekleyip de amin demek caiz.
760- ehit, ölürken, merminin veya kılıcın acısını duyar mı?
CEVAP: Duymaz.
761- Suçsuz asılan, ehid olaca ı için, ölüm acısını duyar mı?
CEVAP: Duymaz.
762- Esansı, alkolde eritilen çayı, yıkayıp içmekte mahzur var mı?
CEVAP: Mahzur yoktur.
763- Çocu u Tekvando kursuna vermek uygun mu?
CEVAP: Bir sanata vermeli. lmihali de ö retmek lazım.
764- Ak amı kılana uydum. Bilmedi i için gizli okudu. Caiz mi?
CEVAP: Bilmemesi nadir olur ve özr olur.
765- Sa ır ve dilsize i aretle selam vermek caiz mi?
CEVAP: Evet.
766-Yumurtadan çıkan az kanı atıp yumurtayı yemek caiz mi?
CEVAP: Evet.
767- Kadının çene altı da avret mi?
CEVAP: Evet.
768- Sehven vacib tekrar edilse, secde-i sehv gerekir mi?
CEVAP: Evet.
769- Mümin veya kâfir iken deliren, deli iken ölse, delirmeden önceki durumuna göre mi
muamele edilir?
CEVAP: Evet.
770- Farz kılana uyulsa, o da kıraati açıktan okumasa caiz mi?
CEVAP: Vacibi terk etmi olur..
771- Apartmandan a a ı sepeti sarkıtıyoruz. Bakkal da verdi i eylerin fiyatını yazıp o
miktar parayı alıyor. Caiz mi?
CEVAP: Evet.
772- Be ya ındaki çocu un eline bir pusula verip bin liralık peynir ver diye bakkala
gönderiyoruz. Alıp geliyor. Sahih oluyor mu?
CEVAP: Evet.
773- u tarihte ödemek üzere u kadar ödünç ver demek caiz mi?
CEVAP: De ildir.
774-Oruçlu iken kalbim a rıyınca trinitrin alsam kaza mı gerekir?
CEVAP: Evet.
775- On ki i, her ay bana belli para veriyor. (Bu paradan ihtiyacı olana ödünç verebilirsin)
dediler. Böyle bir sandık kurmak caiz mi?
CEVAP: Evet.
776- Latin harfiyle mezar ta ına yazı yazıp ücret almak caiz mi?
CEVAP: Evet.
777-Misafire, evine gelince tutmadı ı oruçları kaza etmek farz mı?
CEVAP: Evet.
778- Oyuncak bebekleri de, di er resimler gibi örtmek lazım mı?
CEVAP: Kıble tarafında olanları örtmek farzdır.
779- ifa ayetlerini görünür ekilde pvcleyip ta ımak caiz mi?
CEVAP: Açık gibidir. Görünmez ekilde kaplanırsa caiz olur.
780- Biri makina al dedi. Aldım. Kendiminkini ona versem caiz mi?
CEVAP: Fiyatları aynı ise caiz olur.
781- Ödenmeme ihtimali olan taksitli alaca ın zekatı verilir mi?
CEVAP: Evet.
782- Dini konferans vereni veya siyasileri alkı lamak caiz midir?
CEVAP: Evet.
783- Mezarlı a (ve aleyküm selam) ve (selamün aleyküm) denir mi?
CEVAP: kisi de caizdir.
784-Namaz kıldı ını bildirmek için, öksürür gibi yapmak caiz mi?
CEVAP: Hayır.
785- mam, selam vermedi diye imama uydum. Bir zat, selamdan sonra uydu umu söyledi.
Tekrar kılmam lazım mı?
CEVAP: Evet.
786- stavrozlu etek ile namaz kılmak mekruh mu?
CEVAP: Evet.
787- Müekked sünnetlerde unutup 1., 2. rekatte Kuleuzüleri, di er rekatlarde elemtere ve
liilafiyi okumak caiz mi?
CEVAP: Unutmak özrdür.
788-Göze ve burna konan ilaç a ızdan çıkınca abdesti bozar mı?
CEVAP: Bozmaz.
789- Seferde olana da ramazan orucu farz mı?
CEVAP: Evet. Fakat kazaya bırakması caizdir.
790- Bir ay oruç tutmayı adayan, 30 gün pe pe e mi tutar?
CEVAP: Hayır.
791- Be kerre aksıran, her aksırı ta, elhamdülillah dese caiz mi?
CEVAP: Mahzuru yoktur.
792- Be inci defa aksırana (Yerhamükellah) denir mi?
CEVAP: Bir defa demek kâfidir.
793- Mülci ikrah ile arap içmeyen günaha girer mi?
CEVAP: Caizli ini bilmeyen, içmeyip öldürülürse ehiddir.
794- Terzi artan kuma lardan elbise dikip satsa alana günah mı?
CEVAP: Günah olmaz.
795-Terzi, 2.30 m. den elbise çıkarken, 2.40 dan çıkar diye, hesabı buna göre
yapıyor.Yaptırana günah olur mu?
CEVAP: Günah olmaz.
796- Sokaktaki islam harfiyle yazılı ka ıtları almak gerekir mi?
CEVAP: Fitne ve me akkat olmadı ı zaman almalıdır.
797- Dini yazı bulunan gazeteyi belden a a ı tutmak mahzurlu mu?
CEVAP: Evet
798- Personelin vesikalık resimlerini yukarı asmak haram mı?
CEVAP: Zaruretsiz caiz olmaz.
799- Erkek birden fazla olunca halvet olur mu?
CEVAP: Halvet olmaz.
800- Kurban kesilmeden ortaklardan biri kaybolsa, ne yapılır?
CEVAP: Gaibin hissesi varislerine verilir.
801-Yeni takvimlere göre imsak vakti, 10 ila 22 dakika kadar fark etmektedir.Ortalama 15
dakika kabul etmemiz uygun olur mu?
CEVAP: Hayır. 10 dk sonra ikinci kavle göre imsak olmaktadır. 20 dk sonra sabah namazı
vakti girer.
802- abanın 14. mü, 15. günü mü oruç tutulur?
CEVAP: Onbe inci günü.
803-Ödünç alana her zamanki gibi, ücretsiz i yaptırmam caiz mi?
CEVAP: Evet.
804-Çocu un a zına sövene, tecdid-i nikah lazım mı?
CEVAP: Müslümanın böyle küfretmemesi lazımdır. Devam ederse tevbesi sahih olmaz.
Nikahı tecdid edilemez.
805- Hastanede, hem ire i ne vuruyor. Halvet olur mu?
CEVAP: Hastaya günah olmaz. Çünkü zaruridir.
806- Hanım hastanenin özel bir odasında yatarken, erkek doktor gelip muayene ediyor.
Halvet oluyor mu?
CEVAP: Hastalık zaruri oldu u için hastaya günah olmaz.
807- Muayenehanede de halvet olur mu?
CEVAP: Olur.
808- Bakkala, (bir kilo pirinç ver) diyoruz, tartıp veriyor. (Buna ne verece iz?) dedikten
sonra istenen ücreti veriyoruz. Caiz mi?
CEVAP: Evet.
809- Memo, hamo ve benzeri isimleri marka olarak koymak uygun mu?
CEVAP: Uygun de ildir
810- Takma di e misvak sürmekle, sünnet ifa edilmi olur mu?
CEVAP: Evet.
811- On yıl önce ölen için imdi devir iskat yapmak caiz mi?
CEVAP: Elbette caiz olur.
812- Zarureten sandalyede ba da kurup namaz kılınır mı?
CEVAP: Evet.
813- randa ezana (aliyyen veliyyullah) ekleniyor. Bidat mı?
CEVAP: Feci bid'attır.
814- Siirtte ezana (seyyidina) ekleniyor. Bidat mı?
CEVAP: Evet.
815- Ödünç isteyene (Bana dua edersen veririm) demek caiz mi?
CEVAP: Evet.
816- Kâfire yaptı ı iyilik için Allah razı olsun demek caiz mi?
CEVAP: Îmana gelmesini veya "Allah razı oldu u ekle çevirsin" diye niyet ederek
söylemek caizdir.
817 - Kullanmak için aldı ı makina ve arsayı satılı a çıkarıp bir yıl satamıyan zekatını verir
mi?
CEVAP: Satınca geçmi seneninkini de verir. (Ticarete niyet etti inden itibaren)
818- Zekat verilen ka ıt para ile altın alsam zekat sahih olur mu?
CEVAP: Evet.
819- Teravih kılmayan, yatsıyı kıldı ı imamla vitri kılabilir mi?
CEVAP: Evet.
820- Banttan dinlemekle hatim olur mu?
CEVAP: Olmaz.
821- Mukabeleyi dinlemekle hatim sevabı olur mu?
CEVAP: Dinlemekle olmaz. Dinleme sevabına kavu ulur.
822- Etikette elli bin yazan malı taksitle yüz bine almak caiz mi?
CEVAP: Evet.
823- Ekteki yazıda Nevadir-i Fıkhıyyedeki bni Nüceymin yazısının
uydurma oldu u söyleniyor. Do ru mudur?
CEVAP: ( bni Nüceym tam aksini söylemektedir) diyerek, kendi yalan söylüyor. mam-ı
Ebu Yusufa ve Muhammede de iftira ediyor. Bunların sözlerini bildirmesi lazımdır. Kudüs
kadısına uydurma demek, çok çirkin iftiradır. (Kaza nemazları) bahsini okuyan ve anlıyan,
kimin uydurma ve iftira yazdı ını iyi anlar. Kudüs gibi büyük bir islam ehrinde, eriatin
tatbikcisi olan yüce bir makam sahibi, me hur bir alimin, her tarafa yayılan ve devlet
kütübhanelerinde demirba olarak muhafaza edilen me hur bir kitabda, uydurma ve iftira
yazı oldu unu söylemek a ılacak bir eydir. Böyle olsaydı, koca Osmanlı Devletindeki
binlerce, hakiki alimler ve dini makam sahipleri bunu ilan eder ve cevab verip, emr-i maruf
yaparlardı. Bu kitabın okunmasına mani olurlardı. Bilakis okunması için, umumi
kütübhanelere koyarak herkesin okumasına arz etmi lerdir. Misal göstermeden, vesika
vermeden, böyle me hur kitabda uydurma yazı var diyenlere inanmak, saflık olur.
824- Hediye gelen viskiyi kâfir turistlere satmak caiz mi?
CEVAP: Âdet edinmeden satmak caizdir.
825- çki satan bakkaldan dini gazete almak caiz mi?
CEVAP: Gazete parası kadar para verilerek almak caizdir.
826- mameynin kavline uyup, kadın, fakir kocasına zekat verir mi?
CEVAP: Verir.
827-Ele i ne batıp kırı ı içinde kalsa orucu bozar mı?
CEVAP: Hazım cihazına girmeyince bozmaz.
828- Pe in mal aldım. Fakat malı daha teslim almadan zekat verme zamanım geldi. Para
elden çıktı mı, zekata dahil edilir mi?
CEVAP: Para elden çıkmı tır. Zekata dahil edilmez.
829- Kâfir (Beni islama uygun defnedin) dese, mümin sayılır mı?
CEVAP: Hayır. Kelime-i ehadeti veya manasını söylerse evet.
830- Sıkıntıyı gidermek için akik ta lı yüzük kullanmak uygun mu?
CEVAP: Evet.
831- Bel gev ekli i sebebiyle meni gelse, oruç bozulur mu?
CEVAP: Bozulmaz.
832 - Hasta iken, afiiyi taklid ederek göz ile ima caiz mi?
CEVAP: Evet.
833- Sosyetik çevrede, kadın, bol döpiyes giyse caiz mi?
CEVAP: Evet.
834- Müzik alarmlı kol saati, kapı zili mekruh mu?
CEVAP: Evet.
835- Hindiye (ölü sahibi taziyeyi kabul için evde 3 gün durur) diyor mu?
CEVAP: Beis yok diyor. Ruhsat oldu unu bildiriyor. Ruhsatı terk efdaldir. . Âbidin Ölü
sahibinin taziye için evinde oturması mekruh, kabristandan çıkarken taziye mekruh de il
diyor.
836- Ramazanın son günü, bugün bayram diyen hocaya kanıp, orucunu bozana, kaza mı
lazım olur?
CEVAP: Kaza lazım olur.
837- (Yemek var mı, yarın oruç tutaca ım) demek adak olur mu?
CEVAP: Haber vermek olur, adak olmaz.
838- Fıtrayı yıllarca ka ıt para ile veren, altınla devri lazım mı?
CEVAP: Evet.
839- Din kitabını çantada, kitaplıkta belden a a ı koymak caiz mi?
CEVAP: Hayır.
840- Kaz dü en kuyudan, 6 aydır su çekilmi . imdi temiz mi?
CEVAP: Evet.
841- Sabah namazına uyanabilmek için müzikli kol saati caiz mi?
CEVAP: Düz alarmlı kullanmalıdır.
842- Koyun sa ılırken kı dü üyor. Bu sütü kullanmak caiz mi?
CEVAP: Zaruret oldu u için, hemen alınırsa caiz olur.
843- Ortak tarlayı, bir yıl biri, bir yıl di eri, ekse caiz mi?
CEVAP: Evet.
844- (Hastam iyi olursa, u kadar eftali verece im) diye adakta bulunulsa, hasta iyile ince
eftaliyi vermek vacib olur mu?
CEVAP: Elbette.
845- Sıkı ıklıkta öndekinin aya ına secde etmek caiz mi?
CEVAP: Evet.
846- Domuz derisinden kalb kapakçı ı taktırmak caiz mi?
CEVAP: Zaruretsiz caiz de ildir.
847- Kuzu iken kuyru unun ço u kesilen merinos kurban olur mu?
CEVAP: Olmaz.
848- Sap artıkları ile içindeki böcekler de yanıyor. Günah mı?
CEVAP: Hayır.
849-Depoziti, rehine gibi, sonradan izin alınarak kullanmak caiz mi?
CEVAP: Evet.
850- Elmanın kurtlu yerini atıp di er yerlerini yemek caiz mi?
CEVAP: Evet.
851- Bir incirde kurt görülüyor. Bütün ho afı dökmek mi lazımdır?
CEVAP: Görülen yenilmez.
852- Kurt ihtimali olan kirazı yemek caiz mi?
CEVAP: Birkaçına bakılır. Kurt çıkarsa, tamamını kontrol lazım. Kurt yoksa kontrolsüz
yenir.
853- Hatmi dinleyen mi, okuyan mı daha çok sevab kazanır?
CEVAP: Dinleyen. Okuyan ayrıca hatim sevabı kazanır.
854- (Gülersen bo arım) dedim. Gülünce bo amadım. Caiz mi?
CEVAP: Bo kelimesi oyuncak de il, oynayan tehlikeye girer.
855- Talak-ı rici ile bo ayan, bo adı ını hatırlatmak niyetiyle, birkaç defa (Artık i in
bitmi tir) dese, talak-ı selase olur mu?
CEVAP: Evet.
856- Devir ve iskat afiilerce de muteber mi?
CEVAP: Evet.
857- slam yazısını e ri yazana (Bu, Çince mi?) demek küfr mü?
CEVAP: Hayır.
858- Tereya ını kızartarak yemek caiz mi?
CEVAP: Evet.
859- Seferde ak am ile yatsıyı cem edip kılan, ak amı kılarken takdime niyet etmese, yatsıyı
kılarken niyet etse, sahih olur mu?
CEVAP: Olur.
860- Pamu u ucuz iken alıp pahalanınca satmak, ihtikar olur mu?
CEVAP: htikar olmaz.
861-Sübhane rabbikeden sonra rabbil aleminel fatiha denir mi?
CEVAP: Demek caizdir.
862- Allah kelimesinin hat olarak bir düzünü bir de simetrik olarak tersini yazmak, duvara
asmak caiz mi?
CEVAP: Hayır.
863-Ba a rısı sebebiyle gözden ya gelse, abdest bozulur mu?
CEVAP: Bozulmaz.
864- Küçük havuza kertenkele dü üp ölse, abdest almak caiz mi?
CEVAP: Üç vasfı tegayyür etmezse caiz olur.
865- Secde-i tilavette sesli gülünse abdest bozulur mu?
CEVAP: Evet.
866- Kira için alınan kapora, kiracı vazgeçince benim olur mu?
CEVAP: Hediye ederse sizin olur.
867- Abdestten sonra elindeki zamkı tükürükle ıslatsa kâfi mi?
CEVAP: Zamkı kaldırıp su ile ıslatmak lazımdır.
868- Kurban adayan, bayramdan önce kesse, sonra da bayramda kesilece ini ö rense,
bayramda da kesece i için bunu yiyebilir mi?
CEVAP: Evet.
869- Erkeklerin saçı alna gelse, secde mekruh olur mu?
CEVAP: Evet.
870- A ızdaki az bir kanı yutanın namazı ve orucu bozulur mu?
CEVAP: Az oldu u için bozulmaz.
871- Kurban kesecek misin desek, fakir de evet dese adak olur mu?
CEVAP: Adak olmaz.
872-Dolmu ta arkada olan, parasını öndeki birine veriyor. O da bozuk paraları kendine alıp
oföre bütün para veriyor. Caiz mi?
CEVAP: Evet. Parayı verenlerin görmesi izin alametidir.
873- Bir kazan ho afta 3-5 kurt görülse dökmek gerekir mi?
CEVAP: Gerekmez.
874- Merinostan kurban olur mu?
CEVAP: Olur.
875- Yabancıları dini konuda ikna edemiyorum. Ne yapayım?
CEVAP: Yabancılarla, dini sohbet yapmamalı, uygun olanlara, kitaptan okumalı, hiç
kimseye din üzerinde, kendi görü ünü söylememeli, münaka adan da uzak durmalıdır.
876- Evlada (Kurban olayım) demek caiz mi?
CEVAP: Hayır. Seni yaradana, seni verene kurban olayım demeli.
877- Kadi Beydavi, cebriyyeye kaydı ı (El metalib)de açıklanıyor. Ayrıca, eyhzade
tefsirinde, müellif (Ke ke böyle yazmasaydı.) diyor. Cebriyyeye kaymamı mı?
CEVAP: Beydavi hazretlerini islam alimlerinin hepsi metheder. Ke füz zünunda "Envar-üt
tenzil" tefsirini anlatırken diyor ki: (Bu tefsirin anı, çok büyüktür. Anlatma a lüzum yoktur.
Yazarı allame imam-ı Kadi Beydavi, her ilimde mahir ve mütebahhır idi. Onun yazılarına,
itiraz eden, ilimdeki yüksek derecesine varamıyan ve sözlerinin inceli ini anlayamayan
kimsedir. Onun ilimdeki kemalini, ehl-i sünnet alimleri söz birli i ile bildirmi ler,
makamının yüksekli ini teslim etmi lerdir. Onun sözlerinin manasını ancak keskin görü lü
olan anlayabilir.) Çok alimler, fadıllar tefsirine ha iye yaparak kendisini medh ve sena
ettiler. Bunlar içinde en faideli olan ve kolay anla ılanı, büyük alim Muhammed bin mustafa
eyhzade ha iyesidir. Bu ha iyenin ba ında (Hidayet yolunun imamı allame Kadi
Beydavinin anının ulviyyetini alimler söz birli iyle bildirdiler) deniyor. Bir ilmin en yüksek
derecesinde bulunan alimlerin reisine imam denir. Bu imam elbette müctehiddir. Bütün
alimler Beydavi için tefsir ilminin imamı dedi. (Kamüs-ul alam) da (Beydavi, fıkh ve tefsir
ve sair ilimlerinde yed-i tüla sahibi, müteverri ve mutteki bir zattır) diyor. Abdülgani Nablusi
gibi bir alim, (Hadika)da, vesika olarak pek çok ayet-i kerime yazmı , bunların tefsirlerini
Beydavi tefsirinden aldı ını bildirmi tir. Böyle bildiren bir alimin ve eyhzade gibi bir
arifin, Beydavi için cebriyyeye uymu tur, cinnin bedene tesirini inkar ediyor, demeleri
imkansızdır. Bu alim ve arif, (sözlerini cahiller böyle yanlı anlayabilirler) demi lerdir.
Nitekim, Abdülgani Nablusi (Hadika)nın 306.sayfasında (Kaderiyye yani mutezile bid'at
fırkası, ehl-i sünnet alimlerine, cebriyye fırkasına tabidir dediler) diyor. Müctehidler,
birbirlerinin hata ettikleri yerleri bildirmi lerdir. Fakat bu hatalar, itikadda ve ilimde hata
de ildir, ictihadda hatadır. Eshab-ı kiram da ictihadda hata etmi tir. ctihad hatası bir kusur
de ildir, mafudur. Beydavi, afiidir. Kaza-kaderi ve insanların iradelerini, bu mezhebin
imamı beyan etmesi tabiidir. Bu beyan da, ehl-i sünnet mezhebi olup cebri mütevassıt
denilir. mam-ı Rabbani hz. 289. mektubunda bunu izah etmektedir.
878- Tarlayı orta ına verince u runu mal sahibi mi verir?
CEVAP: Hayır.
879- Zekat gibi u run da devir ve iskatı yapılır mı?
CEVAP: Evet.
880- Arkadan çekilmi resmi duvara asmak caiz mi?
CEVAP: Caizdir, namaza zararı olmaz.
881-Namazı mekruh etmiyen resimli odaya rahmet mele i girer mi?
CEVAP: Girer. Çünkü resim hükmünde de ildir.
882- Yalnız ba ı bulunan resmi duvara asmak haram mı?
CEVAP: Evet.
883- Bu day ucuzdur. Bir aylık namaz iskatı için, verilen 315 kilo bu dayın rayice göre
de erini altın olarak vermek caiz mi?
CEVAP: Evet.
884- Ev benim oldu u gibi kirası da benim olur mu?
CEVAP : Hayır.
885- htiyaçsız mezhep taklid edip namazları cem etmek caiz mi?
CEVAP: Caiz olmaz. Fakat seferde ekseriya ihtiyaç olur.
886- oförün direksiyon ba ında Kur'an-ı kerim okuması caiz mi?
CEVAP: Çok iyi olur.
887-Selam almak farz iken, niçin veren çok sevab alıyor?
CEVAP stisnadır. . Âbidin abdest bahsinde böyle misal var.
888- Din kitaplarını dolabın içine belden a a ı koymak caiz mi?
CEVAP: Caiz. Mushafı daima belden yukarı koymalıdır.
889-Adak hayvanının hepsini fakir misafirlere yedirmek caiz mi?
CEVAP: Evet.
890- Kâbe-i erifi yedi kerre dönmek bir tavaf mı?
CEVAP: Evet.
891- Üçler, yediler denilen evliyanın aslı var mı?
CEVAP: Vardır. Mevahibi ledünniyyede yazılıdır.
892- Ev bahçesine sebze yerine bu day ekilse, u ru verilir mi?
CEVAP: Ev bahçesi oldu u için verilmez.
893- Kızla erkek varken, ikisinin babası ahid olsa nikah sahih mi?
CEVAP: Evet.
894- Ortak tarladan çıkan mahsulün yarısının u runu veriyoruz. Di er yarısını öteki ortak
vermezse bize de günah olur mu?
CEVAP: Orta ı da razı edip tamamının u runu vermeli. Razı olmazsa, yarısının u ru verilir.
Razı olmayanla ortak olmamalı.
895- Balık canlı iken ba ını kesip temizlemek caiz olur mu?
CEVAP: Ölmeden önce ba ını kesmemeli.
896- Sünnetli do an çocu u sünnet için azıcık kesmek lazım mı?
CEVAP: Hayır.
897- Evi boyayıp tamir etmek artı ile kiraya vermek caiz mi?
CEVAP: Evet.
898- Üç ortak, farklı para verip kurban alsalar caiz olur mu?
CEVAP: Birine dü en para, 1/7 den az olmazsa, caiz olur.
899- Birine (Bana bir koyun getir. Fakat bayramdan önce getirme! Bakacak yerim yok)
dedim. O da, ben yok iken, bayramdan önce eve bırakıp gitmi . Koyun gece ölmü . Bu
koyunu kim öder?
CEVAP: Alı -veri tahakkuk etmemi tir. Siz ödemezsiniz.
900- Erke in dar pantalon ile namaz kılması mekruh mu?
CEVAP: Evet.
901- Çay ucuz.Günde bir çay içip, sonra toptan vermek caiz mi?
CEVAP: Ay ba ında akd yapılırsa caiz olur.
902- Fakir, ölen babası için bayramda kesti i kurbandan yer mi?
CEVAP: Yiyebilir.
903- Küçük Mescidimizde cemaatle namaz kılıp tesbih çekerken yine birkaç ki i gelip
cemaat oluyor. Mahzuru var mı?
CEVAP: Mahzuru yok. Cemaat-i kübra yapmaya çalı malı.
904-Kira ile tuttu um dükkanı, biri satın almı . (Çık sana ba ka yer bulayım. Bir yıllık
kirasını da vereyim) diyor. Caiz mi?
CEVAP: Evet.
905- Bir malı üç milyona sattım. Daha teslim etmeden ba ka biri, (ben be milyon vereyim)
dedi. lk satı tan vazgeçmem caiz mi?
CEVAP: lk alan, vazgeçmedikçe caiz olmaz.
906- Bakkaldan çe itli mal alıp ücretini toptan ödemek caiz mi?
CEVAP: Caiz. Hepsinin fiyatını ayrı ayrı bilmek art de ildir.
907- mza atmak için okuldaki talebemden kalem almam caiz mi?
CEVAP: Caiz. Yanınızda kalem bulundurmaya çalı malısınız.
908- Babam u ur vermiyor.Verdi i pekmezden yemem caiz mi?
CEVAP: Evet.
909- Babam vasiyet etmeden öldü. skatını yapmam iyi olur mu?
CEVAP: Çok iyi olur.
910- Erke in de yalnız iken diz ile göbek arasını örtmesi farz mı?
CEVAP: Farzdır.
911- Ölene kadar yapılacak nafilelerin sevabını hediye caiz mi?
CEVAP: Nafile ibadetin sevabını hediye her zaman caiz.
912- Yere dü en hapın tozunu silip içmek caiz mi?
CEVAP: Evet.
913-Fakirden ödünç alınan altını aynı fakire hediye etmek caiz mi?
CEVAP: Evet. Borcunu da ayrıca ödemek lazımdır.
914-Fakirin borcu az olsa da devre katılamaz mı?
CEVAP: Katılamaz. Çünkü hediye etmesi caiz olmaz.
915- slam yazısı bulunan yüzükle helaya girmek caiz mi?
CEVAP: Evet.
916- Her biri 3 gram olan iki gümü yüzük takmak, caiz mi?
CEVAP: 4.8 gramı geçti i için caiz de ildir.
917- Zelzele gibi sebeple medeniyetler yıkılıp sıfırdan mı ba ladı?
CEVAP: Evet.
918- Alkolsüz bira içmek caiz mi?
CEVAP: Necis olmayan idrar demeye benzer. Bira, alkollüdür. (Alkol yoksa bira denmez.
Alkolsüz arpa suyu denebilir.)
919-Odada imamın arkasına bir saf sı ıyor. Sonradan gelenlerin, cemaatin önünden geçip,
imamın sa ına,soluna durması caiz mi? Arka saf dolar zannı ile imamın sa ına soluna
durmak caiz mi?
CEVAP: Her ikisi de caizdir.
920- (Dü mez kalkmaz bir Allah) demek caiz mi?
CEVAP: Evet.
921- (Yemin etsem ba ım a rımaz )demek caiz mi?
CEVAP: Hayır.
922- slam harfleri de bulunan filmleri satmak caiz mi?
CEVAP: Satın alanlar, mha edece i için caizdir.
923- afiinin, sa a selam verip secde-i sehv yapması caiz mi?
CEVAP: Evet.
924-Para verip koltuk yaptırdım.Fakat be enmedim. Ne yapayım?
CEVAP: Sözle meyi feshedip, satın almak lazımdır.
925- De eri felsten çok olan malı, bir felsten aza satmak caiz mi?
CEVAP: Evet.
926- Büyük ehirlerde bir malın de eri, felsten çok, ehrimizde ise, felsten azdır. ehrimizde
bu malı felsten aza satmak caiz mi?
CEVAP: Hayır. Çünkü kendi ehrindeki kıymet muteberdir.
927- eytanlardan müslüman olanlar var mı?
CEVAP: Kâfir olan cine eytan denir. eytanın evlatlarından müslüman yoktur. Müslümana
teslim olanları vardır.
928- Hoparlörle okunan ezanın iadesi lazım mı?
CEVAP: Evet.
929- 6 ay evlendi i yazlıkta, 6 ay ehrde kalana vatanı asli neredir?
CEVAP: ehirdir.
930- irket, taksitle mal satarken faiz ifadesini kullanıyor. Oradaki tanıdık biri, faiz demeden
(Bu malı u fiyata sattık) dese, caiz mi?
CEVAP: Evet.
931- (Hadise çıkardı) manasına hadise yarattı demek küfr mü?
CEVAP: Tevbe istigfar etmelidir.
932- htiyaç olunca, 2 kadın veya 2 erkek aynı yatakta yatabilir mi?
CEVAP: Yatabilir.
933- Kumarda kazanan çay ısmarlıyor, içmemek için ne yapmalı?
CEVAP: Emr vaki olursa, içilebilir.
934- Kâfir, iman edince, gusletmeden, abdestle namaz kılabilir mi?
CEVAP: Evet. (Tabii cünüplükten daha önce gusletmi olmalıdır. Kâfirin müslüman olunca
gusletmesi müstehabdır.)
935- Anadan kula ı çok küçük olan hayvan kurban edilir mi?
CEVAP: Edilir.
936- Hanım, (Benim için bir kurban al, kes, parasını sonra veririm) dedi. Kurban alıp kestim.
Sahih oldu mu?
CEVAP: Evet.
937- Alacaklar, kurban nisabına da dahil edilir mi?
CEVAP: Edilir.
938- Dini gazeteyi kese ka ıdı yapana satmak caiz mi?
CEVAP: Hayır. Sekaya gideceklere satılır.
939- Yılba ında firmalara hediye vermek caiz mi?
CEVAP: Yılba ından sonra, yeni yıl niyetiyle vermek caizdir.
940- zmirliyim. Memuriyet sebebi ile Vanda iken çocu um do du. Çocu un vatan-ı aslisi
neresidir?
CEVAP: Çocu un do du u yerdir.
941- Zevaid sünnetleri yapmamak tenzihi mekruh mu?
CEVAP: Evet.
942- Koleradan öleni kireç kayma ına koymak caiz mi?
CEVAP: Evet.
943- Sünnet oldu unu dü ünmeden selam veren, sevab alır mı?
CEVAP: Alamaz.
944-Ana karnındaki çocu un cinsiyetinin tesbit edildi i do ru mu?
CEVAP: Kesin de il, zandır.
945- effaf naylondan namaz takkesi caiz mi?
CEVAP: Caiz. Niyet ederek ba a bir ey koymak sünnettir.
946- Kâfirlere de ölüm faideli olur mu?
CEVAP: Evet, küfrün devamına, azabın artmasına mani olur.
947- Ya lı fasıklar, ellerini uzatınca, kerhen öpmek caiz mi?
CEVAP: Evet.
948- Elma, portakal gibi meyvelerin kabuklarını yakmak caiz mi?
CEVAP: Evet.
949- (Ba ka mezheb taklid edilirken, kendi mezhebinin haram demesine bakılmaz.)
ifadesinin bni Âbidinde olmadı ı do ru mu?
CEVAP: .Âbidin (kendi mezhebine muhalif olarak yapılan i te de, ba ka mezhebi taklid
caizdir) diyor. Muhalif i , haram veya mekruh demektir.
950- Duayı kalben yapmak uygun mudur?
CEVAP: Kendi i itecek kadar okumak lazımdır.
951- Evlatlık mirasçı olur mu?
CEVAP: Olmaz.
952- Seferdeki hanımı elli km uza a göndermek caiz mi?
CEVAP: Caiz ise de, bu zamanda göndermemelidir.
953- (S.E.de Koyunbabanın bekta i oldu u, Müncidde ise Osmanlı velisi oldu u yazılıdır)
deniyor. Do ru mu?
CEVAP: Müncidde Osmancık kelimesinde bekta i diyor. Koyun baba kelimesinde Osmanlı
demesi bekta ili ini red etmez.
954- Tenzihen mekruh olan namazı iade gerekir mi?
CEVAP: Hayır iade edilmez. adesi vacib olan namaz tahrimen mekruh olan namazdır.
Vakti çıktı ise kaza edilir.
955- Meczup veliler, dine aykırı sözlerinde mazur mudur?
CEVAP: Hakiki veli ise mazurdur.
956- Eskiden vakıfların malı olan dükkanların tapusu çe itli kimselerin elindedir. Bu
dükkanları satın almak caiz mi?
CEVAP: Caizdir, hak sahibi olarak kullanmak caiz olur.
957- Güne enerjisi ile ısınan su ile abdest almak mekruh mu?
CEVAP: Güne enerjisinden aletler vasıtası ile ısınıyorsa, mekruh olmaz. Güne te kalarak
ısınmı sa mekruh olur.
958- Kilo fiyatı belli çe itli malları, torbaya koyup toptan alınır mı?
CEVAP: Almak caizdir.
959- Ezanı hoparlörle okurken müezzinin sesi de i itiliyor. Caiz mi?
CEVAP: Bidat ehlinin ibadeti muteber de ildir.
960- kamet okunurken imam ayakta ise, cemaat de kalkar mı?
CEVAP: Kalkması lazım de ildir.
961-Dinen miras dü meyen, kanuna göre verileni alsa caiz mi?
CEVAP: Hediye olarak kabul etmek caiz olur.
962- Estetik ameliyat caiz midir?
CEVAP: Nefreti mucib ekil düzeltilir. Ziynet için düzeltilmez.
963- Hisseler taksim edilmeden, arsaya bina yapmak caiz mi?
CEVAP: Evet.
964- nan irketi tüzü üne (Ortak, kendi malını, irketin malına karı tırmaya, her türlü
alı veri e izinlidir) maddesi konur mu?
CEVAP: Evet.
965-Tüzü e (Mü teriye hediye verebilir) maddesi konur mu?
CEVAP: Evet.
966-Tüzü e (Özel araba irketin suyu ile yıkanabilir) konur mu?
CEVAP: Evet.
967- Tüzü e (Personel özel i te çalı tırılabilir) maddesi konur mu?
CEVAP: Evet.
968- Kızların da giydi i topçu kepi gibi keple namaz kılınır mı?
CEVAP: Namaz için cepte bir takke bulundurmalıdır.
969- Sipersiz apka ile namaz kılınır mı?
CEVAP: Cepte takke bulundurmak müslümanların adeti idi.
970-Yılba ında hindi ve çam satmak caiz mi?
CEVAP: Mekruhtur.
971- Masadaki saatı kazaen dü ürüp kıran öder mi?
CEVAP: Evet.
972-Kadın saçından fırça yapmak caiz mi?
CEVAP: Hayır.
973- Gözü se iren, bir ey olaca ına inansa, günah mıdır?
CEVAP: Hayır. Tefeül caizdir. [Hayra yormak]
974- Dokuz bin lira yazan pirinçten bir kilo tart dedim. Kese ka ıdı ile tarttı. Konu madan
on bin verdim. Bin lira iade etti. Caiz mi?
CEVAP: Evet.
975- Mecaz olarak Allaha hancı demek caiz mi?
CEVAP: Dememek evladır.
976- Celsede durmanın azami müddeti var mı?
CEVAP: Vardır. Rükünleri geciktirmek mekruhtur.
977- Mü teri, (Üç gün içinde gelmezsem bu saat senin olsun) dedi. On gün sonra geldi.
Saatini vermezsem günah olur mu?
CEVAP: Günah olmaz. Fakat ihsan edip vermek çok sevabdır.
978- Ameliyat edilirken ölen müslüman ehid sevabı alır mı?
CEVAP: Evet.
979- 5 kg altını, 4 kg altın ve 3 milyona veresiye satmak caiz mi?
CEVAP: Vakf arazisini, ba ka arazi ile satmak gibi haramdır.
980- Gölde donmu balık yenir mi?
CEVAP: Darbe ile ölmü gibidir.Yenir.
981- Mescid gibi kullanılan odada itikafa niyet caiz mi?
CEVAP: Evet.
982- ( yi olursam, zengine unu verece im) dense, adak olur mu?
CEVAP: Olmaz.
983- Seferi, namazı cem etmek için ne zaman niyet eder?
CEVAP: Kılaca ı zaman. Yola çıkmadan önce cem edilmez.
984- Arabayla kaza ile tavuk çi nedim, günah mı?
CEVAP: Kasıt olmadı ı için günah olmaz.
985- Basurda kansız olarak hissedilen ıslaklık, abdesti bozar mı?
CEVAP: Evet.
986- Havyar yemek caiz mi?
CEVAP: Evet.
987- Nisabdan fazla, geçmez para ve pul zekata tabi mi?
CEVAP: Evet.
988- Sırta secde edenin sırtına, secde etmek caiz mi?
CEVAP: kincisinin secdesi, sahih de ildir.
989- Kesilemiyen adak kurbanın bedelini, vakfa taksitle vermek caiz mi?
CEVAP: Evet.
990- Kaza ve keffaret orucunun yılını bilmeyen ne yapar?
CEVAP: Evvel kazaya kalmı olan diye niyet eder.
991- Kölenin ve evladın ahitli i muteber de il mi?
CEVAP: De ildir. Ba kaları için muteberdir.
992- (Bir asırdaki müslümanların, bir meselede ihtilaf etmeleri, bunların icmaları olup,
sonradan gelenlerin, bunlara uymayan hükümleri batıl olur) cümlesindeki ihtilaf nedir?
CEVAP: Sonrakilerin ihtilaflı sözlerden birine uymaları vacib.
993- Fakir vekili olan zengin, iskat devrine oturabilir mi?
CEVAP: Evet.
994- Ö lenin farzını kılarken yanımda cemaat ba ladı. Namazda niyet de i tirip, bir sabah
kazasına niyet etsem caiz mi?
CEVAP: Hayır. Namazda niyet olmaz. 2. rekatte selam verince, farz nafileye döner. Farz
niyetiyle nafile kılmak caiz.
995 - Hanıma (Senden ayrılmak istiyorum) demekle talak olur mu?
CEVAP: stiyorum demekle talak olmaz.
996- Unutarak salli-barik tekrar okunsa, secde-i sehv gerekir mi?
CEVAP: Gerekmez.
997- mam, ara tekbirleri, gizli söylese, secde-i sehv yapılır mı?
CEVAP: mam, yaparsa yapılır, yapmazsa yapılmaz.
998- Bir i in akıbeti bilinmeyince (Kadere kırkbe ) demek caiz mi?
CEVAP: Hürmetsiz söz söylememelidir.
999- Cemaatte mahrem kadın olsa, imam, cemaate döner mi?
CEVAP: Döner,
1000- Deri kaplı, fermuarlı küçük mushafla helaya girmek caiz mi?
CEVAP: Evet.
1001- Latin harfleriyle karı ık elif ba ile Kur'an ö renmek caiz mi?
CEVAP: Karı ık olmayan ile hocadan ö renmelidir!
1002- Ka ıt peçeteleri kullanmak uygun mudur?
CEVAP: Mahallerinde kullanmak caizdir.
1003- Hayvan ve insan motifleri i lemek günah mı?
CEVAP: Evet.
1004-Battaniyedeki aslan resmi net de ildir. Resim hükmünde mi?
CEVAP: Resim hükmünde de il. Fakat, resimli almamaya, dikkat etmeli. üphelilerle
me gul olmak harama sebep olur.
1005- lim meclisinde aksırıp hamdedene (Yerhamükellah) denir mi?
CEVAP: lim meclisinde aksıran hafif olarak hamdetmelidir.
1006- Fakir, bir arkada ından bir kalem istese haram olur mu?
CEVAP: Haram olmaz. Fakat hediye istemek ayıptır.
1007- Birine saat ısmarladım. Getirince hediye etti. Caiz mi?
CEVAP: Evet.
1008- thal peynirleri yemek caiz mi?
CEVAP: Yerlisi varsa ve iyi ise, yerli peyniri tercih etmeli.
1009- Hastalıktan dolayı giyilen varis çorabına meshedilir mi?
CEVAP: Ancak mest vasfı olan çoraba meshedilir.
1010-Yedi ya ından küçük gösteri li kız, kadın hükmünde olur mu?
CEVAP: Olmaz.
1011- Be aylık çocu un kabri büyük insan kabri gibi mi olmalıdır?
CEVAP: Büyük insan gibidir. Mümindir, derin olması iyi olur.
1012- On ya ındaki gösteri siz kız, kadın hükmünde midir?
CEVAP: De ildir.
1013- On gram altın de erinde, borç para versem, alırken de yine o günkü rayice göre on
gram altın de erinde para alsam caiz mi?
CEVAP: Caiz olur.
1014- Arkada a (Makinana iyi denirse 50ye aldım, kötü denirse, getiririm) dedim. Birine 60a
sattım.Arkada a 50 versem caiz mi?
CEVAP: Satı sözle mesi olmadı ı için caiz olmaz.
1015- Çenede sakal bırakana (Keçi sakallı) demek caiz mi?
CEVAP: Caiz ise de, dememelidir.
1016- Namahrem akraba (E ine selam söyle) diyor. Götürmeli mi?
CEVAP: Caiz olmayan selamı götürmemelidir!
1017- (Ba ı açık gezen kadının namazı kabul olmaz) ne demektir?
CEVAP: Namazın sevabı, haramın günahından azdır.
1018- O luma imam olarak namaz kıldırırken, hanımımla kızım da uydu. Onların namazı
sahih oldu mu?
CEVAP: Sahih olmaz. Kadınlara da niyet lazım idi.
1019- mam el-fatiha deyince salevat da okumak efdal mi?
CEVAP: Fatihayı da, salevatı da okumak efdaldir.
1020- (Kırkbir kerre ma aallah) demek caiz mi?
CEVAP: Evet.
1021- mam-ı Muhammede göre tahrimen mekruh haram mı?
CEVAP: Evet.
1022- Domuzdan elde edilen maya, kimyevi terkibe u rar mı?
CEVAP: Mayanın kimyevi tebeddüle u raması mechuldür.
1023- Okulda Kur'an okunurken kızların ba ı açık olsa, caiz mi?
CEVAP: Hayır.
1024- Mezardan kalkı nasıl olacaktır?
CEVAP: Herkes mezardan dünyadaki gibi kalkacaktır. Cennet ve Cehenneme girecekleri
zaman ba ka ekil alacaklardır.
1025- Dinin emirlerine tam uyulursa, nefse zulüm olur mu?
CEVAP: Evet. Cihad olur.
1026- Îman etmiyen nefs, ölünce nereye gider?
CEVAP: Müslüman olarak vefat ederken, nefs de imana gelir.
1027- Pazarlıksız satı yapıyoruz demek caiz mi?
CEVAP: Evet. Pazarlık art de ildir.
1028- Kapı kıble yönünde. Namaz kılanın yanına arka arka gelinir mi?
CEVAP: Evet.
1029- Akika bedeli kadar din kitabı tasadduk, akika yerine geçer mi?
CEVAP: Hayır.
1030- Gizli okurken de meddi lazım dört elif miktarı çekilir mi?
CEVAP: Evet.
1031- Ahmaklık ne demektir?
CEVAP: Zararlı i görmektir.
1032- Elifba okurken kaf koyun ba lı, elif direk gibi demek caiz mi?
CEVAP: Evet.
1033- ne ucu kadar yere el de mezse teyemmüm sahih olur mu?
CEVAP: Sahih olmaz.
1034- Gusledince, hastalanan kadın, saçını kısaltsa caiz mi?
CEVAP: Evet.
1035- 16 ya ında balig olmayan balig hükmünde midir?
CEVAP: Evet.
1036- ( im olursa iki sene oruç tutaca ım) dedim. Fakat Allah rızası için demedi im için
oruç tutmam lazım mı?
CEVAP: Evet. Çünkü oruç zaten Allah rızası için tutulur.
1037- ki sene adak orucu yerine yemin keffareti vermek caiz mi?
CEVAP: Hayır.
1038- Radyo ve teyp satmak caiz mi?
CEVAP: Evet.
1039 - Borç verilen, istenmedi i halde tarihli çek verse, caiz mi?
CEVAP: art edilmedi i için mahzuru yoktur.
1040- Cemaatle namazda yanılıp salli bariki okuyunca selam verdim, sonra imam da selam
verdi. Namazım sahih oldu mu?
CEVAP: Mekruh olarak sahih oldu.
1041- Hac mevsimi haricinde umre yapan fakire hac farz olur mu?
CEVAP: Hac farz olmaz.
1042-Tek ba ına duran kimseye uyan cemaat sevabı alıyor. mam olan cemaat sevabı alamaz
mı?
CEVAP: mamlı a niyet etmedi i için cemaat sevabı alamaz.
1043- Yemek duasından sonra iki lokma yemek vacib mi?
CEVAP: De ildir.
1044- Kur'an-ı kerimi hatmeden kimse, bilmeden bazı yerlerde mana de i ecek ekilde
yanlı lık yapmı sa, hatim sevabı alır mı?
CEVAP: Alamaz. Do ru okudu u yerlerin sevabını alır.
1045- Bilmeden namazı bozacak ekilde yanlı okuyan, do ru olarak 3 ayet daha okusa
namazı sahih olur mu?
CEVAP: Bir kelimesini yanlı okuyanın namazı sahih olmaz.
1046- Seferde ö le ile ikindiyi takdim ederek kıldım. kindi olunca vakit müsait idi. kindiyi
tekrar kılmak lazım mı?
CEVAP: De ildir. Fakat yeniden kılmak iyi olur.
1047- Dini konferans vereni, siyasileri alkı lamak caiz mi?
CEVAP: Evet.
1048- Kur'anı kerim okuyanı güzel okudu u için alkı lamak caiz mi?
CEVAP: Caizdir ve iyidir.
1049-Yunüs aleyhisselam niçin (Zalimlerden oldum) dedi?
CEVAP: Hilafı evla yapmı , yani bir müstehabı terketmi tir.
1050- Kâfirun suresi neshedilmi . Darülharbde bu hüküm cari mi?
CEVAP: Cari de ildir.
1051-Her namazdan sonra, selam verince, istigfar okumak caiz mi?
CEVAP: stigfar etmek her yerde makbuldür.
1052- Foto raf yanarsa iade ederim diye pe in para almam caiz mi?
CEVAP: Evet.
1053- Fi isteyince (KDV sini ver, fi ini al) diyorlar. Caiz mi?
CEVAP: Evet.
1054- Kızların da sünnet olması sünnet mi?
CEVAP: Müstehab idi. Bugün terkedildi.
1055- Uygunsuz biri ile bahse girdik. O kazanırsa, vermiyecektim. Fakat ben kazandım.
Onun koydu u parayı almam caiz mi?
CEVAP: Hayır. Çünkü kumardır.
1056- mam, ilk oturu u unuttu. kaz ettik. Namazı secde-i sehv yapmadan tamamladı.
Namazı iade etmesi vacib miydi?
CEVAP: De ildi.
1057- kamette de, Rler cezm veya vasl ederek mi okunur?
CEVAP: Evet.
1058- Ezan ve ikamette (Allahü ekberullahü) diye okumak caiz mi?
CEVAP: Caiz ise de, do ru okumalıdır.
1059- Bit yumurtaları bulunan saçları yakmak caiz mi?
CEVAP: Evet.
1060- Saçsız ba a saç ektirmek caiz mi? Gusle mani mi?
CEVAP: Caiz, gusle mani de il. Altındaki deriyi yıkamak kâfi.
1061- Renkli mum caiz mi?
CEVAP: Evet.
1062- Kadınların kol saati takmaları ziynete girer mi?
CEVAP: Girer.
1063- Tahmin yürütüp (Amerika yenilir) demek caiz mi?
CEVAP: Evet.
1064- Burna tuzlu su çekmek, ilaç gibi orucu bozar mı?
CEVAP: Evet. Beyne veya bo aza kaçarsa bozar.
1065- Martı yenir mi?
CEVAP: Le yiyen ku lar yenmez.
1066- Kula ı antiseptikli su ile yıkatmak orucu bozar mı?
CEVAP: Bozar.
1067- msakte, yaraya konan ilaç, sabah emilse, orucu bozar mı?
CEVAP: Bozmaz.
1068- Zekatta, basmaların birkaçını ölçüp top halinde tayin caiz mi?
CEVAP: Zannı galip ile caiz.
1069- Hz. sa dünyaya geri gelmi midir?
CEVAP: Hayır. Kıyamete do ru gelecek ve Hz. Mehdi ile bulu acak ve Medinede ölecek ve
Peygamber efendimizin yanına defn olunacak.
1070- Mürted koca ile ya amak caiz mi?
CEVAP: Mürtedle evlenmek caiz de ildir.
1071- Altın di nisaba katılır mı ve zekatı verilir mi?
CEVAP: Nisaba katılır ve zekatı verilir.
1072 - Eve gelen hastaya, seni hastanede ameliyat edip u kadar para isterim. Ayrıca hastane
de para alır dedim. Razı oldu. Caiz mi?
CEVAP: Evet.
1073- Yetmi bin kelime-i tehlili kabrime nasıl gönderirim?
CEVAP: Kelime-i tehlil hürmetine af-magfiret için dua edilir.
1074 - mam, secde-i sehv için selam verince, Malikiyi taklid eden secde-i sehv oldu unu
bilmeden selam verse, namaz bozulur mu?
CEVAP: Hayır.
1075- Birinin yanında hanımı bo adım.Hanım duyarsa bo olur mu?
CEVAP: Evet. Duymazsa bo olmaz.
1076- kamet okurken konu an, ikameti tekrar okur mu?
CEVAP: Evet.
1077- Göz ile Kur'an okumak caiz mi?
CEVAP: Göz ile okunmaz. Bakma sevabına kavu ulur.
1078- Almanca yazılı bira reklamını kahvemize asmak caiz mi?
CEVAP: Hayır.
1079- Adanan para yerine, o de erde din kitabı vermek caiz mi?
CEVAP: Caiz olmaz
1080- Kendi o lumdan, zaman tayin edip ödünç almam caiz mi?
CEVAP: Hayır.
1081-Eczacının, eczacıya ısmarladı ı ilacı hediye etmesi caiz mi?
CEVAP: Evet.
1082- Peygamberimiz tabutla mı defnedildi?
CEVAP: Hayır.
1083- Zekat verme tarihini, ayını, yılını bilmiyorum. Bundan sonra rastgele bir gün tesbit
edip, hep o tarihte versem caiz mi?
CEVAP: Evet.
1084- Mubah bir eyin yapılmasına mani olmak için (Yapma onu günah) demekle mubaha
haram demi olur muyuz?
CEVAP: Hayır.
1085- Hurma ile iftar eden fıtrasını hurmadan mı verir?
CEVAP: Hayır. Senenin ekserisinde yedi i eyden verir.
1086- Nefs ölünce nereye gider?
CEVAP: Nefs alemi halktandır. Bedenle beraber ölür.
1087- Be ya ındaki çocu un ekmek alıp gelmesi caiz mi?
CEVAP: Çocu un sevdi i eylerden olmadı ı için, velisinin gönderdi i anla ılır. Caiz olur.
1088- Güne derimi yaktı. Soyulup dökülen deriler necis mi?
CEVAP: Sinir ve kan olmadı ı için necis de ildir.
1089- Doktor, burnuna su verme dedi. Sözüne uymam caiz mi?
CEVAP: Fasık ve kâfir doktorun tedavisine inanılır. badetleri bozan, harama sebep olan
sözü, adil tabibe sormak lazım.
1090-Zekat olarak altın verecektim.Ticaret malı versem caiz mi?
CEVAP: Evet.
1091- htilam olunca, oruç bozuldu sanıp su içtim. Kaza mı lazım?
CEVAP: Keffaret lazımdır.
1092- Bizde cenazeye i tirak edene para da ıtılır. Babam da bana böyle yapmamı vasiyet
etti. Yapmam lazım mı?
CEVAP: Mirasın üçte birinden vermek lazımdır. Sadaka sevabını babanızın ruhuna hediye
edersiniz.
1093- Ölü evi yemek vermezse bizde ayıplanır. Ne yapalım?
CEVAP: Bidatı yapmak caiz de ildir.
1094- Kadının, ni an yüzü ünü ba kasına göstermesi haram mı?
CEVAP: Evet.
1095- Çikolata likörü yazılı çikolatayı yemek caiz mi?
CEVAP: Haramdır.
1096- Mecazi olarak trafik kurbanı, öhret kurbanı demek caiz mi?
CEVAP: Evet.
1097- htiyaçtan fazla serili olmayan halılarımın de eri nisabın üzerindedir. Fakat ba ka
param yoktur. Zekat almam caiz mi?
CEVAP: Zekat almak caiz olmaz. Kurban kesmek lazımdır.
1098- Recebde 120 gr altınım var idi. 60 gramı elimden çıktı. Ramazanda nisabın altına
dü tüm. Zekat almam caiz mi?
CEVAP: Evet.
1099- Dükkanımız, bir i hanının biti i indedir. Hanın masraflarına i tirak etmiyoruz. Hanın
hela ve suyunu kullanmamız caiz mi?
CEVAP: Masrafa i tirak edenin birinden izin almak kâfidir.
1100- Ücretli helalarda para bırakılmazsa, kul hakkı geçer mi?
CEVAP: Parayı oraya bırakmak iyi olur.
1101- Salih biri, evval hilalini görse, ba ka kimse görmese, ertesi gün herkes oruç tutsa, bu
da oruç tutsa haram olur mu?
CEVAP: Evet.
1102- Dünyada zulme u rayan, sava a mecbur bırakılan Müslümanlara dua etmek farz
mıdır?
CEVAP: Evet dua etmek farzdır.
1103- Peygamberimiz halasının kızı ile evlendi. Mekruh oldu mu?
CEVAP: Bu, peygamberimize mahsus mubahlardandır.
1104- Birine ait kitabın fotokopisi çekilse kul hakkı geçer mi?
CEVAP: Hanbelide geçer.
1105- Peygamberimiz kaç ya ında sakal bıraktı?
CEVAP: Sakal çıkmaya ba ladı ı zaman.
1106- 10 ton ka ıdı 2 milyona sattım. Borçlu ödemedi. Ka ıda zam geldi. 10 ton ka ıt 3
milyon oldu. 3 milyon istemem caiz mi?
CEVAP: Hayır. Altına göre kıymetini istemek caiz.
1107- Evi kiraya verirken bir yıllı ını pe in istemek caiz mi?
CEVAP: Evet.
1108-Yasin okunup dü ümlense, kırk olunca kabre konsa, caiz mi?
CEVAP: Bidattir.
1109- (Kaderime küstüm) demek caiz mi?
CEVAP: Hayır. Malayanidir.
1110- Misafir kadınların yatak odamızda namaz kılması caiz mi?
CEVAP: Girmemeleri iyi olur.
1111- Akika kurbanı denince bayramda mı kesmek lazım?
CEVAP: Akika kurbanı demek, akika için hayvan kesmek demektir. Kurban de ildir. Her
zaman kesilir.
1112- afii ve Malikide el ayasına parmakların iç kısmı dahil mi?
CEVAP: Dahil de ildir.
1113- kindi vakti mukim olaca ını bilenin ö le ile ikindiyi cem edip ikindi vaktinde kılması
günah olur mu?
CEVAP: Tehir etmek günahtır.
1114- Kalben vallahi denilerek yapılan yemin sahih olur mu?
CEVAP: Sahih olmaz. A ızla söyleyince olur.
1115- Habis birine ( bi ) diye hakaret etmek caiz mi?
CEVAP: Evet.
1116- Pahalı dergilerim hurda oldu. Zekatta da hurda mı sayılır?
CEVAP: Evet.
1117- Sahile yana mı , hiç sallanmayan gemide namaz, caiz mi?
CEVAP: Hayır.
1118- Son te ehhüdde salli bariki okuduktan sonra imamın uyudu u sanılsa, cemaatin selam
verip namazdan çıkması caiz mi?
CEVAP: Evet.
1119- mam, son rekatte salli bariki okuduktan sonra, selamı unutup, kalkıp gitse, cemaat,
kendi kendine mi selam verir?
CEVAP: Evet.
1120- Biri, parana karı tırabilirsin, bu parayı falancaya ver dedi. Parayı harcadım. Ay
ba ında parasını ödedim. Mahzuru oldu mu?
CEVAP: Acele demedi i, vakit bildirmedi i için mahzuru yok.
1121- htiyaç halinde otopsi yapmak dinen mecburi mi?
CEVAP: Mecburi de il, caizdir.
1122- Çocukların kardan adam yapması caiz mi?
CEVAP: Evet.
1123- Erke in madeni künye ve gümü kolye takması caiz mi?
CEVAP: Yalnız tedavi için caizdir.
1124- Tevbe ederken ( Bilerek i ledi im küfr) demek caiz mi?
CEVAP: Tevbe için böyle demek caizdir.
1125- Namaz kılanın önünden geçiliyor. Geçilene de günah mı?
CEVAP: Yol üstünde durursa ona da günah olur.
1126- Hanım dalgınlıkla namazda, önümden geçti. Günah mı?
CEVAP: Dalgınlıkla geçince günah olmaz.
1127- E it para toplayıp yiyecek alıyor, beraber yiyoruz. Caiz mi?
CEVAP: Evet.
1128- Çorludan Erenköye gelen seferi olur mu?
CEVAP: Evet.
1129- Hanım, kocasını, Ali bey, Veli efendi diye ça ırsa, caiz mi?
CEVAP: Oranın adetine itibar olunur. [ Ayıplanmıyorsa caizdir]
1130- Birine, kurban i imi hallet dedim. Vekalet vermi oldum mu?
CEVAP: Evet.
1131- ki kurbanlıktan biri di erini öldürmü . Sahibine ödetilir mi?
CEVAP: Ödetilemez. ( Mecelle.)
1132- Kovanlar ile bal nisabı buluyor. Kurban kesmem lazım mı?
CEVAP: Evet.
1133-On ki i cemaatle nafile namaz kılmayı adadık.Ayrı mı kılınır?
CEVAP: Evet.
1134- Kurban etini payla mak için kura çekmek caiz mi?
CEVAP: Evet.
1135- Veysel Karani, Peygamberimizi görmeye Medineye geldi mi?
CEVAP: Gelmedi.
1136- Horoz kurban edece im diyen ne yapar?
CEVAP: Horoz kurban olmaz, eti sadaka olur.
1137- Yanyana iki odanın birinde resim var. Odaların kapısı açıktır. Resimsiz odada namaz
kılmak mekruhsuz caiz olur mu?
CEVAP: Evet.
1138- Hanımın incisi kurban nisabına dahil edilir mi?
CEVAP: Evet.
1139- Mahallemizde imansız çok. Ramazanda davul çaldırmak istemiyorlar. Çaldırmakta
ısrar edelim mi?
CEVAP: Israr edilmez. Fitneye sebep olunmaz.
1140- Mümine Cehennem ate i hamam sıcaklı ı gibi mi olacaktır?
CEVAP: Cehennem azabının iddetine göre öyle olacaktır..
1141- Yakaya altın rozet takmak caiz mi?
CEVAP: Hayır.
1142- Kurbanlık koyuna taksi çarpıp kan akarak öldü. Eti yenir mi?
CEVAP: Yenmez.
1143- kindiyi kılmadan elim kesildi. Ak ama 15 dakika kala abdest alıp namazı kıldım. Kan
durmadı.Yatsıya 15 dakika kalınca, tekrar abdest alıp ak amı kıldım. Sonra kan kesildi.
Yaptı ım do ru mu?
CEVAP: Do ru. Fakat kan kesilince, ikindiyi kaza lazımdır.
1144- Lojmandayım, evim kirada. Kurban kesmem lazım mı?
CEVAP: eyhayna göre evet. Bu sevabı kaçırmamalı!
1145- Kur'an-ı kerime vurarak ( te bu söylüyor) demek küfr mü?
CEVAP: Hakaret için olmazsa küfr olmaz. Fakat iyi de ildir.
1146- Dayak cennetten çıkma demek caiz mi?
CEVAP: Caiz ise de söylememek iyidir.
1147- Üç ki i, aldı ı kurbanlık ine i, yedi ki iyi ortak etmek için, ikisi hissesini birine sattı.
O da altı ki iyi ortak etti. Caiz mi?
CEVAP: Evet.
1148- Hanıma ehvetliyken kızım elimi tutsa, H.musahere olur mu?
CEVAP: Hayır.
1149- Tehiyyat okurken Besmele çekilse, secde-i sehv gerekir mi?
CEVAP: Gerekmez.
1150- Sübhanekeden önceki besmele secde-i sehv gerektirir mi?
CEVAP: Hayır.
1151- Domuz kılından imal edilen sakal fırçası ile tra olan afii, yüzünü biri toprakla olmak
üzere 7 kere mi yıkar?
CEVAP: Evet.
1152-Kom u, evinin anahtarını verip (Buzdolabımdan istifade et) dedi. Evime gelen misafire
(Sen de istifade et) desem caiz mi?
CEVAP: zin alınmı sa caiz olur.
1153- Seferi ve mukim olmada karar vermemi kimse, seferi midir?
CEVAP: Seferi oldu unda üphe eden, mukimdir, 4 kılar.
1154- Çatal ekme e batırılır mı?
CEVAP: Luzümsuz, keyf için olmaz. htiyaç halinde caiz olur. Yemekte çatala ekmek
batırmayı adet haline getirmemelidir.
1155- efaat etsin diye ölmü çocuk için akika caiz mi?
CEVAP: Evet.
1156- On bin lira ben, 60 bin de arkada katıp kurban aldık. Eti, para nisbetinde mi
payla mak gerekir?
CEVAP: Evet.
1157- Biri, (Oturdu un evden çık, sana ba ka bir ev buldum.) dedi. (Evin boyasını da yap)
dedim. Bu artla evi vermek caiz mi?
CEVAP: Akit tamirden sonra olur. Akitte art söylenmez.
1158- Vefat eden kadın, malının kaçta kaçını vasiyyet edebilir?
CEVAP: Zevc veya zevceden ba ka varisi yoksa, malının hepsini de vasiyet edebilir. Varsa,
sülüsten fazlasını edemez.
1159- Halam (gayrı menkullerimi ye enime ver) dedi. Muteber mi?
CEVAP: De ildir.
1160- Halamın zekat, umre vasiyeti yalnız menkulle mi halledilir?
CEVAP: Evet.
1161- Halamın vasiyetini yerine getirmeye kim mecburdur?
CEVAP: Vasıyet etti i kimse mecburdur.
1162- Hurmet-i musahere üphesiyle afiiyi taklid caiz olur mu?
CEVAP: Vesvese zamanında mezheb taklidine lüzum yoktur.
1163- Bir ay önce çekti im 40 bin kelime-i tevhidden 5 binini bu haftalık kelime-i tehlile
mahsup etmem caiz mi?
CEVAP: Evet.
1164- Ödünç alınan parayı, ba kasına ödünç vermek caiz mi?
CEVAP: Evet.
1165- Unutarak abdestsiz kıldı ım namazı iade etmem lazım mı?
CEVAP: Evet.
1166- slam yazısı ile Allah ve Muhammed yazlı levhada saatte, roma rakamları var.
Kullanmak caiz mi?
CEVAP: Mekruhtur.
1167- De eri nisabı geçen arsam var. Kurban kesmem vacib mi?
CEVAP: eyhayna göre vacib olur.
1168-Bakkalın mürted oldu u sanılan birine mal satması caiz mi?
CEVAP: Evet.
1169- Kurbanlık alınan ortak ine e, arkada e ini de kattı.Et nasıl payla ılır?
CEVAP: Etin yarısını sizin. Kalanını da o, hanımı ile payla ır.
1170- ( u i olursa, kellemi keserim) demek adak olur mu?
CEVAP: Olmaz.
1171- Alçıdan manken kullanmak caiz mi?
CEVAP: Ba ı olmazsa, caizdir.
1172- Kadın, kocası için ameliyatla karnını küçültse caiz mi?
CEVAP: De ildir.
1173- Erke in peruk takması caiz mi?
CEVAP: Abdeste ve gusle mani olmazsa caizdir.
1174- Bira fabrikasının elektrik tamir i lerini yapmak caiz mi?
CEVAP: Evet.
1175- Kabir kazınca su çıktı. Susuz yer yok. Buraya defin caiz mi?
CEVAP: Zaruret olunca caizdir.
1176- Hacda ükür kurbanı kesemeden ölenin yerine velisi keser mi?
CEVAP: Vasıyet etmi ise kesmek lazım olur.
1177- Urfadaki balıklı gölden balık yiyen ölür deniyor.Yenir mi?
CEVAP: Zararlı oldu u bilinen eyi yemek caiz olmaz.
1178- Ha r suresinin sonunu nereden okumak evladır?
CEVAP: La yesteviden...
1179- Biri, malının hepsini yabancıya vasıyet etse, hepsi mi verilir?
CEVAP: Varisi yoksa hepsi, varsa ancak üçte biri verilir.
1180- Halam, zekatını vermemi vasıyet etti.Kocası, mirasın 1/3 den, bu i i yapacak parayı
vermezse, bana günah olur mu?
CEVAP: Hayır.
1181- lahi Ali Bey demek caiz mi?
CEVAP: Evet.
1182- Namazda iken önde resim gördüm.Namazı bozmam caiz mi?
CEVAP: Hayır.
1183- Malikideki , makine ile tra olmak ustura gibi midir?
CEVAP: Evet.
1184- Lafzatullah yerleri, kırmızı olan mushafları okumak caiz mi?
CEVAP: Evet caizdir.
1185- Anne kızına, baba o luna verdi i hediyeyi geri alabilir mi?
CEVAP: Alamaz.
1186- Anneye, kayınvalideye verilen hediyeyi geri almak caiz mi?
CEVAP: Hayır. Çünkü aralarında nikahı, ebedi haram eden bir akrabalık bulunmak, verilen
hediyeyi geri almaya manidir.
1187- Ev sahibi rayiçten pek çok kira istiyor. Vermesem günah mı?
CEVAP: Gasb olur, günah olur.
1188- Sözle me müddeti bitmeden kiracıyı çıkarmak caiz mi?
CEVAP: Hayır.
1189- laçla öldürülen balı ı yemek caiz mi?
CEVAP: nsana zarar vermezse caizdir.
1190- Kelime-i tehlili ödünç vermek caiz mi?
CEVAP: Hayır. Hediye caizdir.
1191- Kanarya gibi muhabbet ku unu da satmak caiz mi?
CEVAP: Evet.
1192- Üç ay vade ile ma azadan mal aldım. 3 gün sonra o da bizim ma azadan mal aldı.
Alaca ımdan dü ün dedi. Caiz mi?
CEVAP: Evet.
1193- Malın hepsini o luna hediye caiz ise de günah ne demek?
CEVAP: Caiz, çünkü verilen mal çocu un mülkü olur. Günah, çünkü salih çocukları
arasında adalete riayet etmemi tir.
1194- Elimdeki zamkı ilaçla çıkaramadım. Abdeste mani mi?
CEVAP: Zaruret oldu u için abdeste, gusle mani olmaz.
1195- Tulum peynirinin içinden kurt çıkıyor. Kurtların etrafındaki peynirleri atıp di er
yerlerini yemek caiz mi?
CEVAP: Evet.
1196- Zenginmi im bilmiyordum. Bana zekat verdiler.Ne yapayım?
CEVAP: Fakire vermek lazımdır.
1197- irkette mü teriden aldı ım kaporaları harcamam caiz mi?
CEVAP: Hediye edilmi se caizdir.
1198- Molla Hüsrevin Mirkat kitabında babasının isminin Feromez oldu u yazılıdır. SE.de
ise Ali oldu u bildiriliyor. Do rusu nedir?
CEVAP: Babasının dönme oldu u, müslüman olduktan sonra, Ali adını aldı ı
anla ılmaktadır.
1199- Bir hadiste (Ebubekre hesap sorulmaz), ba ka bir hadiste (Benden sonra Ebubekre
hesap sorulur) buyuruluyor. Farkı nedir?
CEVAP: Çe itli hesaptan bir kısmı sorulmayacak demektir.
1200- Âyetel kürsi okuyunca tesbihe üflemek caiz mi?
CEVAP: Peygamber efendimiz bir ey okudu u zaman ellerine üflerdi. Ellere üflerken
tesbihe de üflenirse mahzuru olmaz.
1201- Tahiyyattan önce Fatiha okumak secde-i sehvi gerektirir mi?
CEVAP: kinci tehıyyatı okumak vacibdir. Vacibi tehir etti i için secde-i sehv gerekir.
Unutursa zararı olmaz.
1202- Kadınların resimli altın takmaları caiz mi?
CEVAP: Hayır.
1203- Âhıretteki varlıklar ile dünyadakiler arasında benzerlik nelerdir?
CEVAP: Yalnız isim benzerli i vardır. Dünyadakiler çürür yok olur. Âhırettekiler ise
sonsuz kalır. Dünyadakilere benzemez.
1204- Âyet okunurken, euzüden sonra besmele okunur mu?
CEVAP: Euzü çekmek, besmele ile birlikte okumak demektir.
1205- Mehr-i muaccel borcu olanın hediye vermesi caiz mi?
CEVAP: Mehr-i muacceli ödedikten sonra caizdir.
1206- Dinen orman yakmak suç mudur?
CEVAP: Evet. n aatta veya mahrukatta kullanmak için caiz.
1207- Kaza namazlarını ödeyen tertip sahibi olur mu?
CEVAP: Elbette olur.
1208- E ya alım fi ini, daha a a ı ücretle almak faiz mi?
CEVAP: Evet.
1209- Günü gelen senet, bankaya gitmemek için ucuza satılır mı?
CEVAP: Ucuza satmak caiz de ildir.
1210- Müslümana (Kraldan çok kralcı geçiniyor) demek caiz mi?
CEVAP: Evet.
1211- u eti yersen ye, yiyemezsen parasını ver demek kumar mı?
CEVAP: Evet.
1212- Malikiyi taklid eden, ö leyi asrı evvele kadar kılamazsa, tekrar hanefiyi taklid edip
ö leyi asr-ı evvelde kılması caiz mi?
CEVAP: Zaruret olunca caiz olur.
1213- Kelime-i tevhid yazılı takke ile helaya girmek caiz mi?
CEVAP: Hayır.
1214- Sünnet kılarken, kunut okudum. Secde-i sehv gerekir mi?
CEVAP: Evet.
1215- Teyemmümde, üphelenip birkaç defa sıvamak caiz mi?
CEVAP: Evet. Fakat vesvese etmemelidir.
1216- Eda artlarından biri noksansa, cumaya gitmemek caiz mi?
CEVAP: Fitneye sebep olmamak için gitmek lazımdır.
1217- Ettehıyyatü yerine Fatiha okunsa secde-i sehv gerekir mi?
CEVAP: Evet.
1218- Hediye mi, sadaka mı daha sevabdır?
CEVAP: Önce aileye nafaka, sonra sadaka, sonra hediye.
1219- kamet okunurken imam ayakta ise, cemaat de kalkabilir mi?
CEVAP: Evet.
1220- Dua ederken, peygamberimizin hürmetine demek caiz mi?
CEVAP: Evet.
1221- çiyi gece sabaha kadar çalı tırıyoruz. Gündüz belki de namaz kılmıyor. Biz günaha
giriyor muyuz?
CEVAP: Hayır.
1222- Kendimiz için akika kesmemiz caiz mi?
CEVAP: Evet.
1223- (Do ru söyleyece ine yemin eder misin) denince (Yemin ederim) demek yemin olur
mu?
CEVAP: Olur.
1224- Peygamberimiz, ikindinin sünnetini bazan terk etti i için sünnet i lemek niyetiyle
bazan terketmek de sünnet olur mu?
CEVAP: Ancak ibadet etmek sünnet olur. Terk sünnet olmaz.
1225- Di tabibiyim. Bir teknisyen, adıma muayenehane açacak. Kazanç ortak olacak.
Alaca ım para helal olur mu?
CEVAP: Olur.
1226- Aldı ım manto hınzır derisi imi . Bunu ne yapayım?
CEVAP: Hınzır derisini kullanmak ve satmak caiz de ildir.
1227- Kâfirlere ümmet-i davet denir mi?
CEVAP: Denir. Yalnız ümmet denmez.
1228- Halıdaki (Latif) ismi boyansa, kullanmak caiz olur mu?
CEVAP: Evet.
1229- Boynuzsuz koç, boynuzludan hakkını alır hadisi mecaz mı?
CEVAP: Evet mecazidir. Hayvana sual sorulmaz.
1230- Toplantı yapılan eve habersiz giden, verileni yese, caiz mi?
CEVAP: Evet.
1231- Saygı için (Allah buyuruyorlar ki) demek caiz mi?
CEVAP: Evet.
1232- Allaha (Günahımı affediniz) demek caiz mi?
CEVAP: Evet.
1233- Mevlit okumak adamı tım. Kur'an okusam caiz olur mu?
CEVAP: Kur'an-ı kerim okumak tercih edilir.
1234- Ye il küflü küp peynirlerini yemek caiz mi?
CEVAP: Evet.
1235- Miladi yılba ında tebrik kartı satmak caiz mi?
CEVAP: Evet.
1236- Haczedilmi malları almak caiz mi?
CEVAP: Me ru olarak haczedilmi ise caizdir.
1237- 20 yıl önce Almanyaya gidip hiç gelmiyen erkek, orada ölüyor. Türkiyedeki hanımı
iddet beklemeden evlenebilir mi?
CEVAP: ddet beklemeden evlenemez.
1238- Ucuz mal satılıyor. Hırsızlık ihtimali var. Almak caiz mi?
CEVAP: htimal ile hareket edilmez. Almak caizdir.
1239- çinden Kur'an okuyanın yanında namaza durmak caiz mi?
CEVAP: Evet.
1240- Malikiyi taklide niyeti unutup namaz kılan, daha sonra hatırlayıp niyet etse namazı
sahih olur mu?
CEVAP: Evet.
1241-Sabah namazına kalkamıyanın çalar saat alması lazım mı?
CEVAP: Namaza uyandırıcı bir tedbir almak lazımdır.
1242- Hacdan gelince mevlit okutmak, yemek vermek caiz mi?
CEVAP: Evet.
1243- Vadeli mal alan bir tüccar, bu borcunun vadesi gelmeden önce, kazandı ı para ile
ba kasına borç verebilir mi?
CEVAP: Evet.
1244- Din dersi ö retmenine (Dinci) demek caiz mi?
CEVAP: Din bilgisi ö retmeni demelidir.
1245- Taze sirkede alkol oluyor. Böyle taze sirke yemek caiz mi?
CEVAP: Evet.
1246-Ya mur duasında okunan 70 bin ta ı gömmek bid'at mi?
CEVAP: Evet.
1247- Hilal-yıldız ekli bulunan seccadede namaz kılmak caiz mi?
CEVAP: Evet.
1248- Kanunun verdi i babaannemin mirasını almamız caiz mi?
CEVAP: Amca varsa miras dü mez.
1249- Rakı dolu i elere kar ı namaz kılmak caiz mi?
CEVAP: Zaruret olunca caiz. Zaruretsiz böyle yere gitmemeli.
1250- Kar-zarar ortaklı ı eklinde çalı an bankaya i tirak caiz mi?
CEVAP: Evet.
1251-.Alacakları icra yolu ile alırken masrafları da almak caiz mi?
CEVAP: Mecburi olan masrafları almak caizdir.
1252-Yeni müslüman biri, iyi telaffuz edemiyor. mamlı ı caiz mi?
CEVAP: Hayır. Hemen ö renmelidir.
1253- Kur'an-ı kerimi ü sesi vermeden u sesi ile okumak caiz mi?
CEVAP: Evet.
l254 - Küçük mescidde rahlede Kur'an okuyan oluyor.Yanından geçince, rahle belden a a ı
kalıyor. Günah olur mu?
CEVAP: Günah olmaz.
1255- Kadın celsede de te ehhüdde oturdu u gibi mi oturur?
CEVAP: Evet.
1256- Camide mevlidde kolonya dökülen halıları yıkamak lazım mı?
CEVAP: Evet. Dökmemeleri için ikaz edilmelidir.
1257- Telefon eden, kapı zilini çalan gibi, dört rekat namaz kılınacak kadar bekledikten
sonra mı tekrar telefon etmeli?
CEVAP: Evet.
1258- Telefonda, alı veri te kâfire (Efendim) demek caiz mi?
CEVAP: Kâfirlere de adetler tatbik edilir.
1259- Baba, o lunu evlendirmeye mecbur mu?
CEVAP: Hayır. Fakat ihsan edeni Allahü teâlâ sever. Evlada, akrabaya ihsan, daha çok
sevab. Mesela zevcenin yemek pi irmesi, ev hizmeti yapması vacib de il. Ama zevcine
ihsanı çok sevab. Zevcin de nafakadan, yani ihtiyaçtan fazla ey alması vacib de ilse de
alması çok sevabdır.
1260- Bakkal, (Malı al götür, parasını sonra verirsin) dedi. Ben de adet oldu u için ay
ba ında vermeyi dü ündüm. Caiz mi?
CEVAP: Evet.
1261- Nohudu, mercime i saklamak ihtikar olur mu?
CEVAP: Bugün için olmaz.
1262- Vermeyip verdim sanıp yemin eden, keffaret verir mi?
CEVAP: Vermez. Günah da olmaz.
1263- Hıristiyanın mürtedi ile müslümanın mürtedi aynı mıdır?
CEVAP: Hayır, kâfirlerin hepsi bir dinden sayılır.
1264- Mal sahibi ile kiracı e it mahsul almı sa, u ru kim verir?
CEVAP: Yarı yarıya verirler.
1265-Kurtlu kan yiyen tavuk, kesmeden önce 3 gün hapsedilir mi?
CEVAP: Evet.
1266- Müftü olsam, gıybet edenlerin dillerini kesilmesine fetva verirdim demek küfr mü?
CEVAP: Hayır.
1267-Sandık tüzü üne (On ay vade ile faizsiz ödünç verilir) yazdık. Ödeme zamanı
konu ulmadan ödünç almak caiz mi?
CEVAP: Evet.
1268- Her çe it çekirge yenir mi?
CEVAP: Evet.
1269- (Ahdım olsun) demek yemin olur mu?
CEVAP: Evet.
1270- Dakikada bir kâbe resmi çıkan kol saati kullanmak caiz mi?
CEVAP: Evet. Görünmezse helaya da girilebilir.
1271- Kar ile taharet caiz mi?
CEVAP: Evet.
1272- Ödünç aldı ım ki i, delirdi.Velisi de yok. Borcu nasıl öderim?
CEVAP: O para ile zaruri ihtiyaçları alınıp temin edilir.
1273- Yemin keffareti parasını, hanımla, misafirle yemek caiz mi?
CEVAP: Evet.
1274- Sigara içene, içirmezsem hak geçer mi?
CEVAP: Geçer.
1275- Oruç gibi, namaz için de sevab beklemek lazım mı?
CEVAP: Elbette.
1276- Mushaf okunmu rahleyi, tabure olarak kullanmak caiz mi?
CEVAP: Zaruret olursa caizdir.
1277- Dini yazı bulunan gazeteyi divanın, karyolanın altına koymak caiz mi?
CEVAP: Hayır.
1278- (Annemin ölüsünü öpeyim) diye yemin etmek irk mi?
CEVAP: irk de ilse de, caiz de de ildir.
1279- Rüküda kunutu okumadı ını hatırlayan, kalkıp okur mu?
CEVAP: Okumaz, secde-i sehv yapar.
1280- Zamm-ı sure okurken küfre dü ürücü ekilde manayı bozan yanlı lık yapılıp, sonra
düzeltilince namaz bozulur mu?
CEVAP: Bozulmaz.
1281- Faiz ile borç alanın kefili de günaha ortak mı?
CEVAP: Evet.
1282- Alınan ödüncü, gücü yeterken geciktirmek haram mı?
CEVAP: Alacaklı gecikmeye razı ise mekruh, de ilse haram.
1283- Evi bir seneli ine kiraladım. Bir müddet sonra sahibi öldü. O lu sene dolmadan evden
çıkarabilir mi, kirayı artırabilir mi?
CEVAP: Sözle me süresi dolana kadar çıkaramaz, artıramaz.
1284- Arkada , tarlamı ücretsiz ek dedi. Ektim. Arkada öldü. Varisleri ücret istiyor,
vermem lazım mı?
CEVAP: Evet.
1285- Yabancı ülkelerdeki irketlere i tirak etmek uygun olur mu?
CEVAP: Olur.
1286- Önceden tarifesini ö renmeden di yaptırmak, caiz mi?
CEVAP: Hayır.
1287- oför, arabayı çarpıp hasara u ratıyor. Ödemesi lazım mı?
CEVAP: Araba ona emanettir. hmal, kasıt yoksa ödemez.
1288- Cumaya gidemiyenin, o saatte, ö leyi kılması mekruh mu?
CEVAP: Evet.
1289- (Vay anasına öyle mi?) demek uygun mu?
CEVAP: Uygun de ildir.
1290- Amenerresulüyü dinleyen dua kısmında amin der mi?
CEVAP: Demesi iyi olur.
1291 - Bir kimse, be günah ismini sayıp (Bu günahları i lersem u parayı tasadduk
edece im) diye nezretse, o günahlardan birini veya ikisini i lese, nezrini yerine getirmesi
lazım mıdır?
CEVAP: : Bu nezr olmaz. Murad edilen ey için nezr yapılır.
1292- Muhammed ismi koymak mekruh mu?
CEVAP: Mekruh de il. Koyduktan sonra hürmet lazımdır.
1293- Kiraladı ım tarla mahsul vermedi. Ücret vermem lazım mı?
CEVAP: Evet.
1294- (Asıl mucize babasız çocuk de il, babalı çocuk do urmaya mecbur olma
olayıdır. sanın babasız oldu una inanmam demek, ben biyoloji bilmem demektir. Bir
yumurta hücresi olu ması için Allahın özel müdahalesi gerekir) demek küfür mü?
CEVAP: Evet.
1295- Sigarasızlı a sabreden cihad sevabına kavu ur mu?
CEVAP: Nefsiyle mücadele eden, cihad-ı ekber sevabı kazanır.
1296- Çalı madan maa a mahsuben avans çekmek caiz mi?
CEVAP: Buradaki avans ödünç demektir ki caizdir.
1297- Camilerde, ezandan sonra üç ihlas okumak bid'at mı?
CEVAP: Kendi duyacak kadar yava okumak bid'at de ildir.
1298- aldı ım müdürlere hediye vermem caiz mi?
CEVAP: Evet.
1299- Torunum Zübeyre sevgi için (Zübü ) demek caiz mi?
CEVAP: Dememek iyi olur.
1300-Ölen hocam, Hz. Muaviyeye dil uzatırdı.Okudu um Kur'anın sevabını ba ı lamam
caiz mi?
CEVAP: Hayır.
1301- Tıptan mezun olurken dört kö e ba lık giymek caiz mi?
CEVAP: Evet. Çünkü ba lık ibadet maksadı ile yapılmamı tır.
1302- Babam öldü. Birine verdi i hediyeyi istemem caiz mi?
CEVAP: Hayır.
1303- Babam malı çocuklarının kimine az, kimine çok verdi.Ölünce, az alanın çok alandan
mal istemeye hakkı var mı?
CEVAP: Yoktur.
1304- Ev için faizle kredi aldım.Evi satarsam ancak faizi öderim. Ev 3 milyon, faiz 2,5
milyon. Faizi azaltmak için evi satayım mı?
CEVAP: Evet.
1305- Namazda ceketin dü mesi kapalı olması lazım mı?
CEVAP: Lazım de ildir. Kapalı olması edebdir, iyi olur.
1306- Mal almadan vergi iadesinin % 1ni verene fi kesilir mi?
CEVAP: Caiz de ildir.
1307- Be arkada bir odada çalı ıyoruz. Sigara içmeyen içenden rahatsız oluyor. Sigara
içme yasa ı konulsa, içen rahatsız oluyor. Sigaradan hasta olan bile oluyor. Ne yapmak
lazımdır?
CEVAP: Zarara mani olmak tercih olunur.
1308- Mucize ile olan ey, bugün fen ile de mümkündür. Mesela Amerikada üç günde dil
ö reniliyor. Bunun izahı nedir?
CEVAP: Bazı mucizeler zaman ve mekan ile mukayeddir. Yani o zaman mucizedir. Mesela
peygamber efendimiz, mübarek elini ba ına koyunca ba a rısı geçerdi. Bugün ilaçla geçiyor.
Kur'an-ı kerim, her zaman mucizedir.
1309- % 5 muamele masrafı alıp taksitle verilen faizsiz krediyi almak caiz mi?
CEVAP: Caizdir. Gün tayini için Malikiye niyet edilirse problem kalmaz.
1310- Hocayı kötülemek için (Hocayla etme pazar, sonunda fetvaya bozar) demek küfür
mü?
CEVAP: Evet.
1311- Kanlı pamu u yakmak caiz mi?
CEVAP: Evet.
1312- Kur'anda, hadiste geçen Allahın salat etmesi ne demektir?
CEVAP: Kuluna, merhamet ve hidayet eder manasındadır.
1313- afiiye göre abdesti bozulan hanefi, namaz kılmadan tekrar abdest alsa mekruh olur
mu?
CEVAP: Namaz kıldıktan sonra abdest alması iyi olur.
1314- Hz.Eyyübi Ensari, stanbulda ölenlere efaat edecek mi?
CEVAP: Elbette.
1315- Âyet-i kerime yazılı gazeteleri ne yapmak lazımdır?
CEVAP: Yakıp külü denize, ayak basmıyan temiz yere dökülür.
1316- Mezahib-i erbeada .Teymiyyeye eyhülislam, Re it Rızaya imam deniliyor. Bu kitaba
muteber diyebilir miyiz?
CEVAP: Diyemeyiz. Ancak bizce muteber olan meseleler, onların adamlarına oradan senet
olarak nakil olunabilir.
1317- 2 talak-ı bainden sonra bir talakı rici verilse,3 talak olur mu?
CEVAP: Evet.
1318-Mubah olan bir eyi yiyip içmekle sarho olan ile arap içerek sarho olanın talak
vermesi aynı hükme mi girer?
CEVAP: Evet.
1319- Takma di e misvak sürmekle sünnet ifa edilmi olur mu?
CEVAP: Evet.
1320- Bir fıtranın de erinden az olan yemek fi i ile fakir doyurulsa yemin keffareti yerine
gelir mi?
CEVAP: Gelir. Fi in kıymeti de il, fakirin doyması matluptur.
1321- Ramazan orucunu bozup sonra hayz görene kaza mı lazım?
CEVAP: Evet.
1322- Osmanlı sultanları niçin hacca gitmedi?
CEVAP: Hapiste olan gibidir. Hacca bedel gönderirler.
1323- Ekmek yememeye yemin eden, simit yese yemini bozulur mu?
CEVAP: Yemini bozulmaz.
1324- Konu mayaca ına yemin eden, mektup yazsa, caiz mi?
CEVAP: Mektup yazmakla yemini bozulmaz.
1325- Necasetli boya ile boyanmı duvara kar ı namaz kılınır mı?
CEVAP: Necasete kar ı kılınmaz. Necaset bula mı eye kar ı kılınır.
1326- Misk, gül ve gülsuyu koklamak oruçlu için mekruh mu?
CEVAP: Hayır.
1327-Takkede birbirine geçmi 2 üçgenden meydana gelen siyonist i areti vardır. Bununla
namaz kılmak caiz mi?
CEVAP: Evet. Haç i areti olsa kılınmaz.
1328- Sahabenin temsili resimlerini yapmak caiz mi?
CEVAP: De ildir.
1329- M. Sabri efendi Ramazan hilalini gözetleyenin telgrafla haber vermesinin sahih
olmadı ını bildiriyor.Telefon da böyle mi?
CEVAP: Kadısız ehirde telefonla bildirmek muteberdir.
1330- Fasid beyle alınan kıyma, köfte yapılsa mal de i mi mi olur?
CEVAP: Evet
1331- Abdest alıp musluktan su içmek, abdestten artan suyu içmek gibi ifa mı?
CEVAP: Evet.
1332- Bu yıl 3 altın zekat vermem lazım, 5 altın verip ikisini de gelecek yıla mahsup ederim
diye niyet sahih mi?
CEVAP: Evet.
1333- evvalde 6 gün oruç, mam-ı azama göre, mekruh mudur?
CEVAP: Evet. Sonraki müctehidler mekruh de il dedi.Tutmalı.
1334- Yatsıyı kıldıktan sonra vitri ba ka elbise ile kılan, yatsıyı kıldı ı elbisenin necis
oldu unu görse, vitri de iade eder mi?
CEVAP: Evet.
1335- Erkeklerin ka larını kısaltmaları caiz mi?
CEVAP: Cemal için caiz, ziynet için caiz de ildir.
1336- Alacak senetlerini zekat olarak vermek caiz mi?
CEVAP: Alacak deyndir. Nisaba katılırsa da, ayn zekatı deynden verilmez. Senedin kırkta
biri de senedin zekatından verilmez.
1337- Bal yememesi için erkek arıları öldürmek caiz mi?
CEVAP: Evet.
1338- Mezbahadan kan alıp satmak caiz mi?
CEVAP: Le ya ı ve kan necis oldu u için kullanılamaz ve satılamaz. Bunlar tıpta ve
sanayide faideli olursa, yerine ba kası da bulunamazsa, satın almak caiz, satmak mekruh.
1339- Köpek yemi için Fransaya le ihraç etmek caiz mi?
CEVAP: De ildir.
1340-Tecvide uygun okumak için mushafa i aret koymak caiz mi?
CEVAP: Evet.
1341- lmihaldeki arabi aylarla ilgili hesaplar kesin midir?
CEVAP: Zannı galiptir. eri rüyet yoksa, iki gün kaza gerekir.
1342- 7 koyun adayan bunun yerine bir inek kesebilir mi?
CEVAP: Kesemez.
1343- Hayzlı veya nifaslı kadın tavafı, sayi temizlenince, ömrünün sonuna kadar senenin
herhangi bir ayında yapabilir mi?
CEVAP: Evet. Fakat geciktirmemelidir.
1344- Eti için ada tav anı ve keklik beslemek caiz mi?
CEVAP: Koyun eti bulunmayan yerlerde caizdir.
1345-Cami resimli çay taba ı kullanmak caiz mi?
CEVAP: Hayır.
1346- Döviz ticareti yapmak caiz mi?
CEVAP: Evet.
1347- Geçen sene, hacda kesemedi im ükür kurbanının kazası olarak imdi on gün oruç
tutmam lazım mı?
CEVAP: Evet.
1348- Seccadenin yerde serili kalması caiz mi?
CEVAP: Evet. Kirlenmemesi için kaldırmak iyi olur.
1349- Seccadenin secde edilen yerine basmak mekruh mu?
CEVAP: Mekruh de ildir. Edebe muhaliftir.
1350- Cuma günü ö le ezanı ile imam selam verinceye kadar olan zamanda alı veri
yapmak Almanyada da mekruh mu?
CEVAP: Dünyanın her yerinde mekruhtur.
1351- Arabama çarpandan tamir masrafını aldım. imden kaldı ım günlerin ücretini de
tazmin ettirmem caiz mi?
CEVAP: Hayır.
1352- nsan ba lı pipo yapmak mekruh mu?
CEVAP: Evet.
1353- Sadece (Allahü ekber) sesi çıkaran saatler var. Sabah namazına uyanmak için bu saati
kurmak caiz mi?
CEVAP: yi olur.
1354-Her namazdan sonra, selam verince, eli yüze sürmek caiz mi?
CEVAP: Bidati hasenedir.
1355- Salip yani haç i aretli biblo yapmak haram mı?
CEVAP: Evet.
1356- Ümmi habibe validemiz, Ebu Süfyanın teklifi ile evlendi i ve nikahının daha önce
kıyıldı ı da bildiriliyor. Aradaki fark nedir?
CEVAP: Ebu Süfyan, önce yapılan nikahtan imdi razı
oldu unu bildirdi, onun bu sözü kabul olundu. Bu haber
nikahın önce mevcut olmasına mani de ildir.
1357- Alı veri ten sonra, satıcıdan hediye istemek caiz mi?
CEVAP: Evet.
1358- Gayrı müslimlere domuz, le , kan satmak caiz mi?
CEVAP: Hayır.
1359- Kemikleri kırılan kedimi i ne vurarak öldürmem caiz mi?
CEVAP: Evet.
1360- Bir koyun adayan, bunun yerine bir inek kesebilir mi?
CEVAP: Evet.
1361- Bir inek adayan bunun yerine 7 koyun kesmesi caiz mi?
CEVAP: Evet.
1362- ki el ile müsafeha daha efdal mi?
CEVAP: Evet.
1363- Falcılı a tevbe ettim. Bu parayla hacca gitmem caiz mi?
CEVAP: Evet.
1364- 3 talak verip afiiye göre evlendim. 3 talak hakkım var mı?
CEVAP: Evet.
1365- Hacca gitmeyene hacı amca, hacı teyze demek caiz mi?
CEVAP: Evet.
1366- Kooperatifteki evin yarısı yapıldı. Hissemi satmam caiz mi?
CEVAP: Evet.
1367- Rüküdan do rulurken secde yerine mi bakmak lazım?
CEVAP: Evet.
1368- Cuma günü camiye gidip ö le namazını kılmak caiz mi?
CEVAP: Zuhru ahır ö le yerine geçer. Ö leye gerek yok.
1369- Kadın, kâfir nisaiyeci kadını mı, salih erke i mi tercih etmeli?
CEVAP: Kadın olanı tercih etmek lazımdır.
1370-Bu ibadetin sevabını yazacak melek yok demek küfr mü?
CEVAP: Evet.
1371- Kadının do umdan sonraki e ini denize atmak caiz mi?
CEVAP: Zaruret olunca caizdir.
1372- Haram i leyenin duası kabul olmaz mı?
CEVAP: Evet.
1373- Feza sonsuz mu?
CEVAP: Hayır. Sonsuz sanılan feza, henüz birinci semadır.
1374- Saat tamircisi, gelip alınmıyan saatleri ne yapar?
CEVAP: Akrabasına verir. O da yoksa lukata hükmüne girer.
1375- Emr-i maruf farz-ı kifaye mi?
CEVAP: Evet. Ba kasının emr-i maruf yaptı ını bilenin tekrar yapması lazım olmaz.
Bilmeyenin yapması farz-ı ayn olur.
1376-Felçli, teyemmüm için yardımcı bulamazsa, namaz kılmaz mı?
CEVAP: Yemek yediren, teyemmüm etmesine de yardım eder.
1377- Haram olarak ensesinden kesilen hayvanı yemek caiz mi?
CEVAP: Evet.
1378- Sigara içmeyece ine yemin eden, puro içse caiz mi?
CEVAP: Hanefide yemini bozulmaz.
1379- Namaz kılarken yanlı lık yapan, mesela dört yerine üç rekat kılan bir arkada a
namazdan sonra söylememek mekruh mu?
CEVAP: Evet.
1380- Bir fabrikatör, ana-babasını ücretle çalı tırabilir mi?
CEVAP: Babasını çalı tırması caiz. Anasını çalı tıramaz.
1381- (Ahdım olsun yüz kga çıkacam) diyen yemin keffareti verir mi?
CEVAP: Evet.
1382- Dü ünde gelen hediyeler kimindir?
CEVAP: Kadına mahsus olan e ya kadınındır. Mü terek e ya erke indir. Sünnet çocu una
gelen hediyeler de böyledir.
1383- Sokullu Mehmed Pa a nasıldır?
CEVAP: Müslümandır, mübarektir, mücahiddir.
1384- Safların düzgün olması için camide ip çekmek caiz mi?
CEVAP: Evet.
1385- mamın duayı yalnız kendine tahsisi mekruhtur. Rabbigfirli gibi duaları okuması da
mekruh mu?
CEVAP: Me hur olan duaları okumak mekruh de ildir.
1386- mamın, Rabbena...dan sonra ba ka dua okuması caiz mi?
CEVAP: Me hur olan duaları okuması caizdir.
1387- Ya ayan veya vefat eden büyüklerden nasıl yardım istenir?
CEVAP: Onun büyüklü üne inanmak ve onun yolunda olmak lazımdır. Sonra ruhuna
Yasin-i erif veya üç hlas bir fatiha okuyup hediye edilir. Sonra hiçbir ey dü ünmeyerek
saygı ve tevazu ile ismini söyleyerek tavassut etmesi için yalvarılır.
1388- çki satmayan, fakat fasık olanla alı veri mekruh mu?
CEVAP: Mekruh de ildir.
1389- Dolmu ta kadın kalkınca, yeri so umadan oturmak caiz mi?
CEVAP: Ba kası kapmasın diye oturmak mekruh olmaz.
1390- Ayakta namazda iken cebimdeki küçük mushaf yere dü tü. Bir elimle alıp cebime
koydum. Namazım bozuldu mu?
CEVAP: Hayır.
1391- Nikahta hıristiyan kadının babasının adını söylemek caiz mi?
CEVAP: Evet.
1392- Gelen hediye ortak buyuruluyor.Görene vermek gerekir mi?
CEVAP:Te vik, ihsan içindir. Mecburiyet yok. Göz hakkı gibi.
1393- Hadiste, bir kadının evinden ba ka yerde ba ını açmasının günah oldu u bildiriliyor.
Namahremin yanında mı kastediliyor?
CEVAP: Evet.
1394- Maymun beslemek caiz mi?
CEVAP: Vah i hayvan beslemek caiz de ildir.
1395- Papa an beslemek caiz mi?
CEVAP: Kafeste ya amaya alı anı caiz, di erleri caiz de il.
1396- Haram i lemeyi adet haline getiren kadının hürmeti kalktı ı için kâfir kadınları gibi
olup açık kollarına bakmak caiz mi?
CEVAP: Caiz de ildir, o zayıf haberdir.
1397- Yer darlı ı sebebiyle üst üste katlı mezar yapmak caiz mi?
CEVAP: Zaruret olmadı ı için caiz de ildir.
1398- Zeytinin u runu, zeytinya ı olarak vermek caiz mi?
CEVAP: Evet.
1399- Kuleuzüleri çocu a üflerken kendime de üflesem olur mu?
CEVAP: Ayrı ayrı okumak efdaldir.
1400- Yılba ında Hıristiyanlara tebrik kartı yazmak caiz mi?
CEVAP: Yılba ı için caiz, Noel için caiz de ildir.
1401- Cuma namazında iç ezanı, cemaatin tekrarlaması lazım mı?
CEVAP: Sadece dinlemesi lazımdır.
1402- Çalınan halımın yerine, verilen çalıntı halıyı almam caiz mi?
CEVAP: Evet. Sahibi çıkarsa vermek gerekir.
1403-Hastalı ım askere gitmeme manidir. Doktor muayene ederken tamamen soyuyor.
Muayene olmam caiz mi?
CEVAP: Evet.
1404- Cuma günü ö le vakti, kadının da alı veri yapması caiz mi?
CEVAP: Mekruhtur.
1405- Rızam yokken çocuk olmasın diye kocam korunsa caiz mi?
CEVAP: Hayır.
1406- Zifiri karanlıkta abdest almak caiz mi?
CEVAP: Evet.
1407- Takke veya sarık üzerine mesh caiz mi?
CEVAP: Hayır.
1408- Kunut okumayı unutan, rüküya e ilirken geri dönebilir mi?
CEVAP: Tamamen e ilmeyince geriye dönmek caizdir.
1409- Kesin izin verece ini bilinen ki inin malını yemek caiz mi?
CEVAP: Caiz.Ama suizanna sebep olacak eyden uzak durmalı
1410- Adım Muhammed. Muhammed diye ça rılmam mahzurlu mu?
CEVAP: Bu zamanda mahzurludur.
1411-Markette, ayrı kasası olan içkisiz reyondan alı veri caiz mi?
CEVAP: Evet.
1412- Bu dayın u runu, ba ka yılın bu dayından vermek caiz mi?
CEVAP: Evet. Undan da vermek caiz.
1413- 5 ortaklı dükkanda kiracıyım. Orta ın biri, dükkanda durmama razı olmazsa, çıkmam
gerekir mi?
CEVAP: Evet.
1414- Hanımla iyi geçinmek farz mı?
CEVAP: Herkesle iyi geçinmek farz. Yani kalb kırmak haram.
1415-Aynı i i yapmayan birine (Vallahi bu i i yapmazsın) dedim. Bu defa o i i yaptı.
Etti im yemin lagv mı?
CEVAP: Evet.
1416- Kadının yatakta ba ı açık sure okuması mekruh mu?
CEVAP: Evet.
1417- Cemaat için ö leyi son vaktinde kılmak efdal mi?
CEVAP: Cami cemaati beklenir, di eri beklenmez. Zira üpheli.
1418- Çay ve su barda ını tam doldurmak lazım mı?
CEVAP: Hayır, içilecek kadar doldurulur.
1419- Hamur i lerinde karbonat kullanmak caiz mi?
CEVAP: Evet.
1420-Hariçten biri, imamın hatasını söylese, o da düzeltse caiz mi?
CEVAP: Caiz olmaz.
1421- ( u bakkaldan alı veri yapmıyaca ım) diye yemin eden, o lunu gönderip alı veri
yaptırsa, yemini bozulur mu?
CEVAP: Evet. Çünkü vekil asıl gibidir.
1422- i aksatmamak için ayakta çay içmek caiz mi?
CEVAP: Evet.
1423- Neden namaz Mekkede, abdest Medinede farz oldu?
CEVAP: kisi de Mekkede farz oldu. Namaz Miracda farz oldu. Halbuki daha önce de
namaz kılınıyordu. Kıyamete kadar ihtilafa dü memek için Maide suresinde önemi bildirildi.
1424- Âyetlerin ve surelerin tertibi nasıl oldu?
CEVAP: Âyetlerin tertibi vahy ile, surelerin tertibi Hz. Osman zamanında icma ile sabit
oldu.
1425- Sardalyanın içi temizlenmeden yapılan salamurası yenir mi?
CEVAP: çini temizleyerek yemek caizdir.
1426- Seyyidlerin kanı da necis mi?
CEVAP: Evet.
1427- Memur ölünce, Emekli sandı ı birikmi parasını hanımına ve çocuklarına veriyor.
Di er mirasçıların bunda hakkı var mı?
CEVAP: Yoktur.
1428- (Hakkımı Aliye helal etmem) diye yemin eden, (Hakkımı herkese helal ettim.) dese,
yemini bozulur mu?
CEVAP: Evet. Aliye de hakkını helal etmi olur.
1429- Erkeklerin kı ın eldivenle namaz kılmaları mekruh olur mu?
CEVAP: Özr olunca mekruh olmaz.
1430- Bankaların kar-zarar etme ihtimali var. Ortak olmak caiz mi?
CEVAP: Muamelatı haram olmayanı varsa caiz.
1431- (Allah unutmadı) demek caiz mi?
CEVAP: Edepsizlik olur.
1432-Açık kalan musluk kom uya zarar vermi , ödemek lazım mı?
CEVAP: Evet.
1433- Koç yumurtası satmak caiz mi?
CEVAP: Yemekten ba ka maksatlar için satmak caizdir.
1434- Kadın, namazını evde cemaatle kılması efdal midir?
CEVAP: Cemaatle kılması efdaldir.
1435- Mushafı yükse e açık olarak koymak caiz mi?
CEVAP: Evet.
1436- Tahlil için kan verirken hacamata niyet etmek caiz mi?
CEVAP: Evet. Niyet edince sünnet sevabı alınır.
1437- Îmanda mukallidlikten kurtulmak için neyi bilmek lazımdır?
CEVAP: Yer, gök ve canlılardaki, kendi organlarındaki düzeni görüp, i itip, ö renip de
bunları yapan bir varlı ın mevcudiyetini dü ünmek, mukallid olmaktan çıkarır. Hepimiz
imanda mukallid de il, amelde mukallidiz.
1438- Arabamı satmamaya yemin ettim. Hediye etsem caiz mi?
CEVAP: Hediye edince yemin bozulmamı olur.
1439- Kobay ve tav anı deney hayvanı olarak kullanmak caiz mi?
CEVAP: Evet.
1440- Tabldot usulü yemek veren yerden yemek fi i aldım. Yemekleri bilmeden yemek caiz
mi? Semen belli mebi belli de il.
CEVAP: Yemek listesini görünce veya sorup ö renince caiz.
1441- Önüme konan ekme in birazını evime götürmem caiz mi?
CEVAP: Evet.
1442- Akıl balig kızı ile konu ana selam verilir mi?
CEVAP: Verilir.
1443- Kavmeden secdeye inerken elleri yana salmak evla mıdır?
CEVAP: Evet.
1444-(Ko Allahım ko , ye Allahım ye, Allah yarattı demem döverim, almadan vermek
Allaha mahsus) gibi sözler uygun mu?
CEVAP: Allahü teâlânın ismini, lüzumsuz yere kullanmak, hürmetsizlik olur. Lüzumsuz
yere yemin etmeye benzer.
1445- arta ba lı nezirde de yanlı lıkla bir gün yerine bir ay oruç tutaca ım denince bir ay
mı tutmak lazımdır?
CEVAP: Evet. Nezirde niyete de il, söze bakılır.
1446-Yatsıda Tebareke okuyan, gece Tebareke okumu olur mu?
CEVAP: Evet.
1447- Zıllullahı yazarken, gölge yerine himaye demek gerekir mi?
CEVAP: Evet.
1448- Sarık sünnet-i zevaid mi?
CEVAP: Evet. Namazda müstehabdır.
1449- Kanayan yere kan ta ı sürmek orucu bozar mı?
CEVAP: çeri girmeyen ey orucu bozmaz.
1450-Karahisarinin yazdı ı okunmaz besmele duvara asılır mı?
CEVAP: Duvara asmak caiz de ildir.
1451- Esansı alkolde eriterek gazoz imal etmek caiz mi?
CEVAP: Esans gliserinde ve daha ba ka maddelerde de erir.
1452- Ölmü kadının ba ına kına koymak caiz mi?
CEVAP: Evet.
1453- Hanımın nisabı a an bilezi i var. Hacca gitmesi farz mı?
CEVAP: Hacca götürecek mahreminin olması da art. Yoksa, vefatından sonra vekil
gönderilmesi için vasiyet eder.
1454- Makattaki pamu un yarısı dı arıda kalsa oruç bozulmaz mı?
CEVAP: Bozulmaz.
1455- Hud aleyhisselama inen kitap 104 kitabın içinde mi?
CEVAP: Hayır. Nuh aleyhisselamdan önce gönderilen kitaplar bildirilmemi tir. Hud
aleyhisselamınki de böyledir.
1456- Bir irketin kar ve zararına ortak olmak kâfi mi? Yoksa demirba malzemeye de mi
ortak olmak lazımdır?
CEVAP: Sadece para yatırmak kâfi. Yatırılan paranın nereye harcandı ını bilmek gerekmez.
Buna müdarebe irketi denir.
1457- Bu malları götür, satamadı ını getir demek caiz mi?
CEVAP: Evet.
1458-Di tabibiyim.Gelene dolgu di gusle mani demem lazım mı?
CEVAP: Hayır. Fakat uygun olanlarına anlatmak iyi olur.
1459- Cin ve eytanlar nasıl ço alıyor?
CEVAP: nsanlarınki gibi de ildir.
1460- Saçı açık kadın resmini yabancıya tab ettirmek caiz mi?
CEVAP: Zaruretsiz mekruhtur.
1461- Balina ve deniz aygırı yenir mi?
CEVAP: Balık eklinde olan yenir. Aygır balık eklinde de il.
1462- Kadına benzemek için saç uzatmak, Budiste benzemek için saç kazıtmak, Kastroya
benzemek için sakal bırakmak haram mı?
CEVAP: Tahrimen mekruhtur.
1463- Piyangodan çıkan kalemi hediye etti ime günah olur mu?
CEVAP: Ona günah olmaz. Size olur.
1464- Secde-i sehv de ettehıyyatüyü okumak vacib mi?
CEVAP: Evet.
1465- Üçüncü hamur ka ıtla el kurulamak caiz mi?
CEVAP: Mekruhtur.
1466- Üç ay sonra teslim almak üzere taksitle mal almak caiz mi?
CEVAP: Evet.
1467- Paramı kar ve zarara ortak olmak üzere eczacıya verdim. 1/5 hissesi benim. Karın 1/5
ni almak, zararın 1/5 ni vermek caiz mi?
CEVAP: Evet.
1468- Nikahta ahidin biri yoksa, birine telefonla söylense caiz mi?
CEVAP: ahidlerin birarada bulunması lazımdır.
1469- Ba da kurup oturmak abdesti bozar mı?
CEVAP: Bozmaz.
1470- Donmamak için la ıma tuz koymak caiz mi?
CEVAP: Evet.
1471- Taksitli borç nisaba dahil edilmez, alacak dahil edilir mi?
CEVAP: Evet.
1472- ( art olsun unu yapmayaca ım) dedikten sonra o i i yapsa, fakat hanımı bu art i ini
duymasa talak vaki olur mu?
CEVAP: Talak vaki olmaz.
1473- Mentollü mendili koklamak orucu bozar mı?
CEVAP: Evet.
1474- Mideye ucu dı arıda kalan alet sokulursa, oruç bozulur mu?
CEVAP: Bozulmaz.
1475- Ölüm hastası oruçlu kimseye zemzem vermek lazım mı?
CEVAP: Oruçlu ölmesi evladır.
1476- Ramazan dı ında oruçlu hastaya zemzem verilir mi?
CEVAP: Vermek müstehabdır.
1477- Kayınpedere bo amak niyetiyle (Kızını götür) dedim. Hanım duymazsa talak vaki olur
mu?
CEVAP: Olmaz.
1478- Hayzlı kadın ayetel kürsiyi okuyabilir mi?
CEVAP: Okuyamaz.
1479- Zaruret olunca, böbrek nakli caiz mi?
CEVAP: Evet. Ayrıca ameliyatlar ba arılı oldu u için caizdir.
1480- Bir gayrı müslimle ortak olup, cirolu senedlerle olan alı -veri i buna yaptırsam caiz
mi?
CEVAP: Hayır. Zimmi, muamelatta, slam ahkamına tabidir. Zimmiye caiz olan eylerde
onu vekil yapmak caiz de ildir.
1481- stakoz ve salyongoz ihracı caiz mi?
CEVAP: Evet.
1482- Balık veya köpek eklinde küpe takmak caiz mi?
CEVAP: Hayır.
1483- Caminin kıble duvarına nakı yapmak, ayet yazmak caiz mi?
CEVAP:Mekruh. Zihni me gul eder. Mekruha caiz de il de denir
1484- Seferilikte gün ne zaman ba lar?
CEVAP: msakla ba lar.
1485- Zimmiye oldu u gibi, imdiki kâfirlere sadaka vermek caiz mi?
CEVAP: imdikilerin ço u mü riktir.
1486-Taharetten sonra basuru içeri koysam, orucum bozulur mu?
CEVAP: Kurulanıp konursa bozulmaz.
1487- Mekruh vakitlerde secde-i tilavet yapılır mı?
CEVAP: Yapılmaz.
1488- Bölünmeden mirastan gelen hediyeyi yemek caiz mi?
CEVAP: Hayır.
1489- Gözya ı kanalı tıkanık olandan gelen su, abdesti bozar mı?
CEVAP: A rı ile gelen su bozar.
1490- üpheli paradan kurtulmak için para de i tirsek olur mu?
CEVAP: Olur. Para de i tirmek de satı tır. Sahih olması için mal farklı olmalı. Mesela iki 5
binlik, bir on binlikle de i meli. Hediye suretiyle de de i tirilirse aynı cins mal da olur.
1491- Nezle iken gelen, kanlı sümük abdesti bozar mı?
CEVAP: Akan kan abdesti bozar.
1492- Ramazanda eytanların azgınları mı ba lanır?
CEVAP: Hayır hepsi ba lanır.
1493- Yalnız Fatihayı bilen, zamm-ı sure olarak da okur mu?
CEVAP: Sure ö reninceye kadar Fatihayı okur.
1494- Göz hastalı ından meydana gelen gözya ı necis mi?
CEVAP: Renksiz ya lık abdesti bozmadı ı için necis de il.
1495- Burna katı ilaç mesela viks sürmek orucu bozar mı?
CEVAP: Katı ilaç bozmaz.
1496- Taksitli alacak nisaba katılıp, tahsil edilince zekatı verilir mi?
CEVAP: Evet.
1497- Hamamböce i gibi hayvanları öldürmek caiz mi?
CEVAP: Zararsız olan öldürülmez. Zararlısı da eziyetsiz öldürülür.
1498- Helada aksıran çıkınca mı hamdeder?
CEVAP: Evet.
1499- Be -on arkada ilmihal okurken, yatsı ezanı okunuyor. Camiye gidip orada cemaatle
kılmak mı evladır?
CEVAP: Cami evladır.
1500- Fakir, verdi im zekatı bana hediye etti. O miktar ka ıt parayı fakirlere vermezsem
tenzihen mekruh olur mu?
CEVAP: Evet.
1501- Bir kimse, be günah ismini sayıp (Bu günahları i lersem u parayı tasadduk
edece im) diye nezretse, o günahlardan birini veya ikisini i lese, nezrini yerine getirmesi
lazım mıdır?
CEVAP: Bu nezr olmaz. Murad edilen ey için nezr yapılır.
1502- Ö retmek için akıl balig o ulun elini öpmek haram mı?
CEVAP: Hayır.
1503- 1.rekatte kıraati unutan, 2.rekatte hatırlasa ne yapar?
CEVAP: Namazı iade etmesi lazımdır. Kıraat farzdır.
1504- (Ebu Cehil, bundan daha erefli kâfirdi) demek küfr mü?
CEVAP: Evet.
1505- Dudaktaki teri yalayıp yutmak orucu bozar mı?
CEVAP: Dudaktaki ya lı ı yutmak orucu bozmaz.
1506- htiyaten keffaret orucu tutmak caiz mi?
CEVAP: Evet. Keffaret tutmak gerekir diye tutmak ise bid'attir.
1507- Arkada la ceketleri birkaç günlü üne de i mek mekruh mu?
CEVAP: Evet.
1508- Sure-i Muhammedi okuyup bitirdikten sonra mı, Muhammed ismi geçince mi salevat
getirmek lazımdır?
CEVAP: Bitirdikten sonra.
1509- Korkutmak için hanıma (Eve gidince ilk i imiz ayrılmak olsun) dedim. Talak-ı rici
oldu mu?
CEVAP: Evet.
1510- Genelevdeki kadının gazete abone parasını nasıl almalıdır?
CEVAP: Posta ile gönderebilir.
1511- Fıtradaki vekalet, zekattaki gibi mi?
CEVAP: Evet.
1512- Sakin olunan yerden hacca vekil gönderilir. Babam zmitte hastalanıp stanbula
gelince öldü. stanbuldan vekil gönderilir mi?
CEVAP: Evet.
1513- Bayrama iki ay kala kurban aldım. Sütünü içmek caiz mi?
CEVAP: Fakire verilir.
1514- Hayvanı keserken kurban gibi tekbir getirilir mi?
CEVAP: Evet.
1515- Bütün insanlar Hz.Nuhun çocuklarından mı meydana geldi? Gemiye alınan di er
insanlardan da meydana gelmedi mi?
CEVAP: Sadece Hz. Nuhun çocuklarından meydana geldi.
1516- Elli ya ından sonra arabi ö renmek uygun mu?
CEVAP: Çok iyi olur. Lisan-ı Kur'an ve lisan-ı cennet olan arabiyi ö renmek büyük
nimettir.
1517- Yemek duasını sesli yapmak caiz mi?
CEVAP: Cahillere ö retmek için her dua sesli okunabilir.
1518- Hacda mukim olan, kurbanını kestirmek üzere telefonla Türkiyedeki bir yakınına
vekalet verse caiz olur mu?
CEVAP: Evet.
1519- ükür kurbanını da vekaletle Türkiyede kestirmek caiz mi?
CEVAP: ükür kurbanı Minada kesilir. Mekkede bile kesilmez.
1520- Bayramdan önce hurma, eker gibi tatlı yemek müstehab oldu u için fıtr bayramına
eker bayramı denir mi?
CEVAP: Evet. dinimizin bir emri ortaya çıkaca ı için iyi olur.
1521- mameynin kavline uyup, ö leyi asr-ı evvelden önce kılmayı adet edinenin, özrsüz
ö leyi asr-ı evvelde kılması caiz mi?
CEVAP: Ulül emr olan zat, emretti i için, asr-ı evvelden önce kılmak vacib olur. Özrsüz
asr-ı evvelde kılınırsa kaza olur.
1522- Bayramdan önce kurbanlı ın do urdu u kuzu ne yapılır?
CEVAP: Fakire verilir.
1523- Evi hanıma ba ı layıp ev yapan irkete girmek caiz mi?
CEVAP: Evet.
1524- Arabi ö renirken, kelime kar ısına türkçesini yazmak caiz mi?
CEVAP: Evet.
1525- Gazete abone parası topluyorum. Hakkım olan maa , geç verilince, topladı ım
paradan alıp harcamam caiz mi?
CEVAP: Hak ba ka, mülk olmak ba ka. Ücreti hak eden, eline almadıkça, buna malik
olamaz. Yani harcamak caiz olmaz.
1526- Kulaklıkla namaz kılmak caiz mi?
CEVAP: Sa ır kimsenin kulaklık takarak i itmesi, ho-parlörden i itmesi gibidir. Bunun,
imamın sesini kulaklıkla i iterek kıldı ı namaz da sahih olmaz ise de, imamın veya cemaatin
hareketlerini görerek kıldı ı için, namazı sahih olmaktadır. Bu sebep ile sahih olmasaydı,
kulaklık ile i itmesi zaruret olarak, imama uyması sahih olurdu
1527- Fakire verilen hediye, mülkü olaca ı için geri almak caiz mi?
CEVAP. Caiz olmaz.
1528- Fasid alı veri le ele geçen malın zekatı verilir mi?
CEVAP: Evet.
1529 - Hacca giden, di ten dolayı afiiyi taklit ediyor. Tekrar Hanefiyi taklit etse telfık mı
olur?
CEVAP: Zaruret olursa telfık olmaz.
1530- Adak etini da ıtmak için vekil olan fakir, bu etten yer mi?
CEVAP: Yiyebilir.
1531- Haram para ile ticaret yapanın karı helal olur mu?
CEVAP: Haram para ile ticaret yapılmaz.
1532- Tezgahtarım. Mal yoksa, patrondan habersiz, kom udan toptan fiyatına alarak,
perakende satıp karını almam haram mı?
CEVAP: Evet.
1533- Kötü i yapan ana-babamı sevmemem günah mı?
CEVAP: Dinin yasakladı ı i ise, sevmemek günah olmaz.
1534- Birkaç tane altın liram var. Ödünç almam caiz mi?
CEVAP: Evet.
1535- Süfyani Sevrinin imansız ölen hocaları mür id mi idi?
CEVAP: Îmanları var iken mür id idi.
1536- Caiz olmayan iki fiyatlı satı ne demektir?
CEVAP: Sözle irken iki fiyat teklif etmek, di erinin de kabul etmesi demektir. Söz
kesmeden önce, fiyatları haber vermek ve sonra alıcının bir fiyat üzerinde sözle me yapması
caizdir.
1537- mamla birlikte yatsının farzını kıldık. Sonra imam gitti. Cemaatten biri imam olup
teravihi ve vitri kıldırdı. Yatsıyı kıldıran imamla kılmadı ımız için teravih ve vitrimiz sahih
olmadı mı?
CEVAP: Oldu.
1538- Zengin, bayramın ilk günü, kurbanını kesmek üzere birine verse, vekil de kesmese, bu
hayvanı tasadduk gerekir mi?
CEVAP: Evet.
1539-Tanesi bin liraya karpuz satılıyor. Önce bin lira verip karpuz almak veya karpuzu
aldıktan sonra bin lira vermek caiz mi?
CEVAP: Evet.
1540- Satın alınca, satıcı (Karpuzu keseyim) dedi. (Kes) dedim. Karpuz ham çıktı. Ba ka
birini tartıp verdi. Caiz oldu mu?
CEVAP: Rıza ile oldu u için caizdir.
1541- (Îmanım gevredi) demek caiz mi?
CEVAP: Hayır. Bu kelimeye hürmet etmek lazımdır.
1542- Göz ile ima olur mu?
CEVAP: Olmaz.
1543-(Her sigara içi te on mark verece im) diye adadım. Caiz mi?
CEVAP: mkansız eyi nezretmek yemin olur. Keffaret verir.
1544 ki günü e it olan ziyanda. Hergün aynı i i yapan ziyanda mı?
CEVAP: badetin sevabı niyete, ihlasa ve imanın kuvvetine göredir. Her gün imanın daha
kuvvetlenmesi ve imanın daha artması böylece ibadetin kıymetinin her gün artması lazım.
1545- ngilizce yazılı elbiseleri giymek mekruh mu?
CEVAP: Evet.
1546- Resimli çocuk elbisesi alıp satmak mahzurlu mu?
CEVAP: Zaruretsiz uygun de il.
1547- Üç ya ımdan beri dilimde pepelik var. Tedavisi için ne yapmam uygun?
CEVAP: ifa ayet ve dualarını, ihlas ile okumak iyi gelir.
1548- Kurban eti tartılmadan payla ılsa, her biri di erine, mendil, defter gibi bir ey verse,
caiz olur mu?
CEVAP: Evet.
1549- Hayzlı kadının, Ramazanda oruç tutması caiz mi?
CEVAP: Hayır.
1550- Dinsiz bir kadınla evlenen erkek mürted olur mu?
CEVAP: Evet.
1551- Sabahın farzını kılarken secde-i sehv yapılırsa, güne do aca ı bilinse, secde-i
sehvden vazgeçmek mi lazım?
CEVAP: Evet.
1552- Fazla para vererek süper emekli olmak caiz mi?
CEVAP: Evet.
1553- Zemzemi ba ı kapalı içmek mi evladır?
CEVAP: Evet.
1554- Kürtajdan sonra gelen kan istihaza mı?
CEVAP: Evet.
1555- Ücretli çaycıyım. Misafirime ücretsiz çay verebilir miyim?
CEVAP: Patron izin vermi se caizdir.
1556- Bir oyun düzenlenmi . steyen listedeki birinci isme para gönderiyor. Liste ba ına
gelen çok para alıyor. Bu oyun caiz mi?
CEVAP: Hayır.
1557- Âyet-el- kürsiye Allahüla demek caiz mi?
CEVAP: Hayır.
1558- Kâfirler de, sünnet olsa, hıtan sünnet-i hüdalıktan çıkar mı?
CEVAP: Çıkmaz.
1559- Solak olanın, sol ile ile yiyip içmesi caiz mi?
CEVAP: Evet.
1560- Dü ük çocuk da ana-babasına efaat eder mi?
CEVAP: Canlı do up ölen çocuklar efaat eder.
1561- Melek girsin diye, okunan gazeteyi kapalı yere mi koymalı?
CEVAP: Evet.
1562- Helal etmedi i halde (helal ettim) dese, helal etmi olur mu?
CEVAP: Evet.
1563- Küçük çocu umun adına kredi alıp ev yaptırmam caiz mi?
CEVAP: Evet. Ev çocu un olur. Ana-baba oturabilir. Kiraya verirse, ücreti çocu un olur.
1564- Küfr alametini, bilmeden, adet olarak kullanmak küfr mü?
CEVAP: Küfr olur. Müslümanlar arasında cehalet özr olmaz.
1565- Kızımı o luna isteyene (Sen de o luma kızını ver) denir mi?
CEVAP: Demek caizdir.
1566- (Anam avradım olsun) demek küfr olur mu?
CEVAP: Olmaz.
1567- Alkol alevi ile kulak içindeki kılları yakmak caiz mi?
CEVAP: Evet.
1568- hramlı iken dü manı öldürmek caiz mi?
CEVAP: Evet.
1569- Erzurumlu, yazın orucu, Adanada tutsa, daha sevab mı?
CEVAP: Hayır. Sıkıntı kendili inden gelirse sevab olur.
1570- 4 gr altını, birine (Tart, ne gelirse, sana ödünç verdim) dedim. 3 gr geldi dedi. Ödünç
vermem caiz mi?
CEVAP: Evet..
1571- Miras, taksim edilmeden, hissesini hediye caiz mi?
CEVAP: Hacım veya vezin ile ölçülen ortak malı ölçmeden hediye etmek faiz olur. Ev,
kuma gibi ey ise hediye edilir.
1572- Bir dükkandan mal alan, ay ba larında eline geçtikçe ödemek üzere anla sa, sahih olur
mu?
CEVAP: Tabii. Taksitlerin belli olması art de ildir.
1573-Di siz ki i, misva ı dama ına sürse, sünnet sevabı alır mı?
CEVAP: Evet.
1574- Ak amın farzını yanılıp dört kıldım. ade etmem lazım mı?
CEVAP: Evet.
1575- (Haydan gelen huya gider) demek caiz mi?
CEVAP: Evet. Manasız bir sözdür.
1576- Eski kadılar, valiler, yüzüklerini mühür olarak mı kullanırdı?
CEVAP: Evet.
1577- Bir kâfirin vekili olarak fasid i ler yapmamız caiz midir?
CEVAP: Hayır.
1578- Ak am ezanında otobüse binen, trafik sıkı ıklı ından dolayı, ehri çıkmadan yatsı
vakti girse, ak am namazını kaza mı eder?
CEVAP: ehri çıkınca, afiiye göre ak amla yatsıyı cem eder.
1579- Su altında kalıp köyü da ılanın vatan-ı aslisi neresidir?
CEVAP: Yeni yerle ilen yerdir.
1580- Melekler sevinip üzülürler mi?
CEVAP: Evet.
1581- Hanımın vekaletini alıp arsasını kırk milyona sattım. Eve gelince hanım, elli milyon
veren var dedi. Cayması caiz mi?
CEVAP: Hayır. Cayarsa haram i ler. Tek taraflı cayılmaz.
1582-Miras parasını 3 karde payla madan, ödünç vermek caiz mi?
CEVAP: Üçünün rızası ile caizdir.
1583- Bir ay kalmak üzere, stanbuldan Ankaraya gittim. ki gün kalınca, dönmeye karar
verdim. Karardan itibaren seferi miyim?
CEVAP: Evet.
1584- mama son te ehhüdde uyan, namazı nasıl kılar?
CEVAP: Yalnız kılan gibi kılar. Okumalar ba tan, oturmalar sondan ekliyle de kılması
caizdir.
1585- Param yokken, koyun kesmeyi diye nezrettim. Bana bir koyun hediye edildi. Bunu
kesmem lazım mı?
CEVAP: Nezr sahih olmamı tır. Sahih olmayan nezri kasten yapmak günahtır. Nezirden
önce artlarını ö renmek lazımdı.
1586- Bende, mali, nefsi, ırzi ve mahremi hakkı olan ki i, bilmeden (Bütün haklarımı helal
ettim) dese, haktan kurtulur muyum?
CEVAP: Evet.
1587- Mirası taksim ettirmiyen kayınvalidenin hediyesi alınır mı?
CEVAP: Taksime mani olmadı ınız için ve mirasta hanımınızın da hakkı bulundu u için
caizdir.
1588-Tra makinası ile sakal tra ı, ustura ile tra hükmünde mi?
CEVAP: Evet.
1589- Bir kitapta ( mamın abdesti bozulunca, cemaatin de namazı bozulur.) deniyor.
Cemaatin namazı niye bozulur?
CEVAP: Vekil bırakmadan gidince bozulur.
1590- Kur'an okuduktan sonra (el-Fatiha) demek caiz mi?
CEVAP: Evet.
1591- Her namazdan sonra mihrabiye, a ır okumak caiz mi?
CEVAP: Evet.
1592- Mihrabiyeden sonra, uzun salevat-ı erife okumak caiz mi?
CEVAP: Evet.
1593- Namaz kılana (Farz mı kılıyorsun?) diye sorulunca, onun da evet manasında ba ını
önüne e mesi caiz mi?
CEVAP: Evet.
1594- Eskimi mushafa, (Eskimi Kur'an) demek caiz mi?
CEVAP: Hayır.
1595- Be aylık iken do up ölen çocu a isim konur mu?
CEVAP: Canlı do mu sa, nefes almı sa, isim konur.
1596- Kocamdan ayrıldım. Ondan olan o lumu on ya ına kadar büyüttüm. Kötü oldu u için
babasını tanıtmadım. Günah oldu mu?
CEVAP: Evet.
1597 - Definden sonra, meyyit çıkan eve gidip taziye mekruh mu?
CEVAP: Erkekler için evde taziye her zaman mekruhtur.
1598- thal tütünlerin alkol ile yıkandı ı söyleniyor. Do ru mu?
CEVAP: Zan ile hükmolunmaz.
1599- Allaha akıl sahibi demek caiz mi?
CEVAP: Hayır. Akıl mahluktur. Allah aklın yaratıcısıdır.
1600- Bayram namazı kıldıran afii imama uymak caiz mi?
CEVAP: E er vacib olarak niyet ederse, caiz olur.
1601- Duda a bula an artı ı ekmekle silip yemek caiz mi?
CEVAP: Evet.
1602- Ekme i belden a a ı tutarak götürmek caiz mi?
CEVAP: Evet.
1603- Namaz kılana kalem nerde dense, o da el ile, gösterebilir mi?
CEVAP: El ile, parmakla göstermesi mekruhtur.
1604- Kadın, bilezi i görünürken soka a çıksa caiz mi?
CEVAP: Hayır.
1605- Karde im, u parayı al hacca git dedi. Hayır dedim günah mı?
CEVAP: Günah olmaz.
1606- mamın abdesti bozuldu.Yerine vekil bırakmadı. Yeniden kıldık. Abdest de almamız
lazım mı idi?
CEVAP: Hayır.
1607- Vefat etti yerine, irtihal buyurdu demek caiz mi?
CEVAP: Evet.
1608- Her asırda bir nebi gelir ne demek?
CEVAP: En az bir nebi gelir, fazla gelmez demek de ildir.
1609- Rüyada sıkıntı çekmek günahlara keffaret olur mu?
CEVAP: Hayır.
1610- 2 ki i 5, be ki i 2 gün doyurulsa, yemin keffareti ödenir mi?
CEVAP: Evet.
1611- Kaf da ı gerçek mi?
CEVAP: Evet.
1612- Ananın ölümüne sebepse, 5 aylık çocu u kürtaj caiz mi?
CEVAP: Hayır.
1613- Kıble yönündeki büyük harfli yazıya kar ı namaz mekruh mu?
CEVAP: Mekruh olmaz.
1614-Farzı kıldıktan sonra sünneti ön tarafta kılmak uygun mu?
CEVAP: Zaruretsiz uygun olmaz.
1615- Nikahta, üvey kızına, kızım dense, nikah sahih olur mu?
CEVAP: Evet.
1616- Mür idi kamiller, müridlerinin dü üncelerini nasıl anlarlar?
CEVAP: Mür id-i kamiller kalmadı. Onlara sorup ö renmemiz imkansız oldu. Bazıları Hz.
Ömerin gördü ü gibi TVdeki gibi net görür, buna tayyi mekan denir. Bazıları da, tevilli
olarak, yani alametlerini görüp anlarlar. Bazıları da, hiç görmeden kalblerine ilham olunur.
1617- Senede vaktinde ödenmezse, tazminat artı koymak caiz mi?
CEVAP: Alaca ını tehir ederek fazla istemek faiz olur.
1618- (Ba kası yerine oruç tutulmaz) hadisi hangi kitapta var?
CEVAP: Tahtavi ha iyesinin 238. sayfasında var.
1619- Cuma sahih olmıyan yerde, afii taklid edilip kılınsa farz sevabı alınır mı?
CEVAP: Evet.
1620- Kayınpederim, dü ünün salonda yapılmasında ısrar ediyor. Salonda yapılan dü ünden
sonra dini nikah yapılsa uygun olur mu?
CEVAP: Günahı size olmaz. Nikahdan önce tevbe edilip nikah yapılır.
1621- Ortak mahsulün u ru ne oranda verilir?
CEVAP: Orta ı razı olmazsa hissesine dü enin u runu verir. Razı olmayanla ortak
olmamalı.
1622- Çocuklu dul kadın, uygun i bulamadıysa açık çalı sa caiz mi?
CEVAP: Hayır.
1623- Avukat, müvekkil adına yaptı ı günahlardan mesul mü?
CEVAP: Evet.
1624- Cebrail, Firavn iman etmesin diye çamurla a zını kapattı mı?
CEVAP: Hayır.
1625- blis meleklere hocalık etti mi?
CEVAP: Evet.
1626- Eyyüb aleyhisselamın yarasına kurt dü tü mü?
CEVAP: Hayır.
1627- Camide vaz dinlenirken, öndeki bo yere geçmek günah mı?
CEVAP: Günah olmaz. Eziyet vermek, çarpmak günah olur.
1628- Kadın tırnak ve saçını gömmek zorsa, yakmak caiz mi?
CEVAP: Biriktirip gömme imkanı varken, yakmak caiz olmaz.
1629- Göz sinirlerinin çapraz istikameti arasındaki açıklık, takriben 45 derece midir?
CEVAP: Evet. Kabeye tam dönülmeli. Açı artarsa sevabı azalır.
1630- Sokmaması için bal arısını öldürmek caiz mi?
CEVAP: Eziyetsiz caiz. Mütteki olan cana kıymaz.
1631-Müteahhitle üç yıl sonra evi teslim etmesi için anla tık. Geciken her gün için bir miktar
gecikme tazminatı almak caiz mi?
CEVAP: Evet.
1632- Annem sa iken ( u e yaları sana verdim) demi ti. imdi onları di er mirasçılara
duyurmadan almam caiz mi?
CEVAP: Elbette caizdir.
1633- afiide dil ile niyet sünnet, bu müctehidlerin kavli mi?
CEVAP: Evet.
1634- Annem kodeinli ilaç istiyor. Bu zararlı ilacı vermem caiz mi?
CEVAP: Hayır. Hafifi verilip (Bu ilaç kodeinli) denir.
1635- Kadının saçının teli görünse haram mı?
CEVAP: Evet.
1636- Mahkumların, bugünkü hapishanelerde, cuma günü, ö le namazını cemaatle kılmaları
mekruh mu?
CEVAP: Mekruh de ildir.
1637- Müezzinin, farz namaza ba lamadan önce, yüksek sesle salevat-ı erife okuması bid'at
mi?
CEVAP: Evet.
1638- mam, açık okunacak yerde, Fatihanın yarısını gizli okusa, gizli okunacak yerde, açık
okusa,secde-i sehv gerekir mi?
CEVAP: Evet. Fakat cemaatle secde-i sehv yapmamak caizdir.
1639- Müezzinin, üç ihlas okuyarak i ledi i bid'at mekruh mu?
CEVAP: Haramdır.
1640- Kur'anın latin harfli yazılısını abdestsiz okumak caiz mi?
CEVAP: Abdestli okumak da caiz de ildir.
1641- El öptükten sonra, alna koymak bid'at mı?
CEVAP: Bu adette bid'attır. Mahzuru olmaz.
1642- Kar ıla ınca, kadın kadını, erkek erke i öpse mekruh mu?
CEVAP: Umumi yerlerde mekruhtur.
1643- Para topladı ım hasta öldü. Bu parayı ne yapayım?
CEVAP: Fakirlere veya cihad edenlere vermek iyi olur.
1644- Misafir, yanındaki misafire önüne konan meyve ve yemekten ikram edebilir mi?
Evine götürebilir mi?
CEVAP: Ev sahibinin rızası oldu u anla ılırsa, caizdir.
1645- Aldı ını ödemeyene ödünç istedi inde yok demek caiz mi?
CEVAP: Sana verecek param yok diye niyet etmelidir.
1646- Eski kahinlerin gelecekten verdi i habere inanmak caiz mi?
CEVAP: Kütüb-i sahifeden naklettikleri için inanılır.
1647-Cami resmi bulunan havluları satın almak caiz mi?
CEVAP: Hayır.
1648- Dört katlı apartmanın merdivenlerinin temizli i nasıl yapılır?
CEVAP: Aralarındaki anla maya göre yapılır.
1649- Müslüman cinniler, Cennette Allahü teâlâyı görecek mi?
CEVAP: Evet.
1650- Biz arabanın yanından ayrılınca, çocuklar arabayı temizliyor. Para vermezsek hak
geçer mi?
CEVAP: Hak geçmez ise de, vermek iyi olur.
1651- stemeden, yükümü ta ıyana, para vermezsem hak geçer mi?
CEVAP: stemedi inizi bildirdi iniz halde, ta ırsa hak geçmez. Ses çıkarmazsanız, hakkı
olur.
1652- ki çe it döviz kurundan, zekat hangisine göre hesaplanır?
CEVAP: Ucuzuna göre caiz, pahalıya göre, sevabı çoktur.
1653-Kurbanlık vasfı olmayan kuzu, sadaka olarak adanır mı?
CEVAP: Evet. Haram olmayan her mal sadaka olarak adanır.
1654- Ticarette ve icarda rehin almak caiz mi?
CEVAP: Evet.
1655- Bir arabayı alıp iki sene kullandıktan sonra, aynı markanın yeni modelini vermek caiz
mi?
CEVAP: artlı alı -veri fasiddir.
1656- Eni tem delirdi. Bu haliyle nikahları devam ediyor mu?
CEVAP: Evet.
1657- Her zelzelenin insanların günahları ile bir ilgisi var mı?
CEVAP: Yoktur. Günah i lenmese de zelzele olan bölge olur.
1658- Kâfir hakkını ödemek, müslüman hakkını ödemek gibi mi?
CEVAP: Evet.
1659- Taksitli borcumu pe in ödedim.Vade farkını verdiler.Caiz mi?
CEVAP: stemeden verince caiz olur.
1660- Buldu um piyango biletine para çıktı. Almam caiz mi?
CEVAP: Lukata hükmündedir.
1661- Haram para ile büyük sermaye sahibi olan, ne yapar?
CEVAP: Hepsini tasadduk etmesi lazımdır.
1662- Mest üstüne mest giymek afiide caiz de ildir. Mest içine çorap giymek de mest
hükmünde mi?
CEVAP: Mest içine çorap giyilir. Çorap mest hükmünde de il.
1663- Basur için at kestanesi nasıl kullanılır?
CEVAP: Tazesi ezilir, ö le-ak am yemekten sonra, 1/20 si içilir.
1664- Cinler ev e yasını çalabilirler mi?
CEVAP: Evet.
1665- Peygamberimizin, hz.Ebubekre, tefsir anlattı ı kitabın adı ne?
CEVAP: Müntehabat-ı Masumiyye m.191
1666-Taze hamsilerin et kısmında de il, iç kısmında kurtlar oluyor. Böyle hamsileri yemek
uygun mu?
CEVAP: Evet. Yaza do ru ete de geçer. O zaman yenmez.
1667- Vakf için para toplayan, paraları birbirine karı tırabilir mi?
CEVAP: Verenlerin izni ile karı tırabilir.
1668- Kurban bayramında vermek üzere, satı yapmak caiz mi?
CEVAP: Bayramın kaçıncı günü oldu unu söylemek lazımdır.
1669- Evin altındaki atelye gürültülüdür. ikayete hakkım var mı?
CEVAP: ikayete hakkınız var. Ancak, fitneye sebep olmamalı.
1670- Kırk senedir ekmedi imiz tarlamız vardı.Kom u bu tarlanın tapusunu kendi üzerine
çıkarmı .Tarla bizim mülkümüz de il mi?
CEVAP: Evet, sizin mülkünüzdür.
1671- Allahı yüceltmek için (Allah göktedir) demek de küfr olur mu?
CEVAP: Evet.
1672-Bazan ayın üçünde, dördünde maa alıyoruz. Bu bakımdan ay ba ında vermek üzere
diye alı veri yapmak caiz mi?
CEVAP: Evet.
1673- Ayat-i hırzdan sonra okunan Fatiha 3 veliye ba ı lanıyor. Buna ba ka veli de eklemek
caiz mi?
CEVAP: yi olur.
1674- Bir felsin de erinden az olan malı hediye etmek caiz mi?
CEVAP: Evet.
1675 - Kadın stanbulda, taksi kiralayıp evine dönebilir mi?
CEVAP: Tek kadınınki caiz olmaz. Çok kadınınki de bu fitne devrinde uygun de ildir.
1676- Fakir bildi i halde haram para alsa, caiz mi?
CEVAP: Caiz olmaz. Helal ile karı ık ise caizdir.
1677- Çocu u olmayan kadının, kadın doktora muayenesi caiz mi?
CEVAP: Evet.
1678- Kayınvalidenin annesi de, kayınvalide gibi mahrem mi?
CEVAP: Evet.
1679- Gayr-ı müslim irkete arabayı sigorta ettirmek caiz mi?
CEVAP: Evet.
1680- Allahı kastedip, (Göklerden bir ses geldi) demek küfr mü?
CEVAP: Evet.
1681-Patron, hile yapmazsam i ine son diyor.Hile yapmam caiz mi?
CEVAP: Hile yapmak caiz olmaz.
1682- Uykuda kabus görüyorum. Buna albastı karakura da deniyor. Üstüme biri çöküyor
gibi oluyor. Ne yapayım?
CEVAP: Yatarken okunacak ayetleri do ru ve dikkatli okumalı.
1683- Babam, ölmeden önce, söz ile bahçemizi camiye ba ı layıp (Ben ölünce verirsiniz)
demi ti. Vermezsek günah mı?
CEVAP: Evet. Zira, vasiyetin 1/3 ünü yerine getirmek vacib.
1684- Üç ortak bir araba aldık. Kimimiz çok kullanabilir miyiz?
CEVAP: Di erlerinin rızası olunca kullanmak caizdir.
1685- (Saniye a maz) diye saat satıyorum. Kimi be saniye geri kalıyor veya ileri gidiyor.
Alıcı, geri getirince satı ı bozmak caiz mi?
CEVAP: Saniye a maz demek, muhayyer demektir. Gelen saatleri geri almak lazım. Do ru
olmayan sözü söylememeli!
1686- Aya ı topuk kemi inden kesik, kesilen yeri abdestte yıkar mı?
CEVAP: Evet.
1687- Aya ım topuk kemi inden kesik oldu u için protez kullanıyorum. Protezi giyip
çıkarmam zordur. Bu özr olur mu?
CEVAP: Evet. Protezin üstünden mesh etmek caizdir.
1688- Annem, hacca gidince, kalabalıktan dolayı, haram i lememek için tavaf yapamazsa,
orada beni vekil edebilir mi?
CEVAP: Vekil edemez. Haram i leyerek de tavaf yapmaz. Bin seneden beri nasıl
yapılıyorsa, öyle yapar.
1689- Ortakların, daireyi, içlerinden birine satmaları caiz mi?
CEVAP: Evet.
1690- Sulhda sanatkarın, tüccarın ve turistlerin yabancı ülkedeki hükumet ve irketten, yalan
ve hiyanet ile mal almaları caiz mi?
CEVAP: Hayır.
1691- Akıl imandan üstün ve iman akıldan üstün demek küfr mü?
CEVAP: Küfr olmaz.
1692- Mahalle çocukları için mubah atari alıp, oynatmak caiz mi?
CEVAP: Mubah oyun olmaz, farza mani olan her oyun günahtır
1693- Kamyonla yük ta ıyorum. arap ta ımam caiz mi?
CEVAP: Mekruhtur. Çünkü araptan sirke de yapılır.
1694- Parka ba lı ı ile namaz kılmak caiz mi?
CEVAP: Evet.
1695- Kartal, leylek, tav an, kuzu gibi hayvanların içini temizleyip ot doldurarak satmak ve
böyle odada namaz kılmak caiz mi?
CEVAP: Süs için satmak caiz. Namaz kılarken, arkaya koymalı!
1696- ki ortak, kıymetleri çok farklı olan iki arsayı, kura çekerek payla maları caiz olur mu?
CEVAP: ki tarafın rızası ile caiz olur.
1697- Ali efendiye verilecek hediyeyi götürürken yarısını yolda yedim. Durumu Ali efendiye
anlatıp helalla tım. Caiz oldu mu?
CEVAP: Mekruh oldu.
1698- Bir kitapta tilavet secdesinin yedisi farz, üçü vacib, dördü sünnet diye yazıyor. Böyle
bir rivayet de var mı?
CEVAP: Vardır.
1699-Fakire zekat olarak verdi im altını, ucuz satın almam caiz mi?
CEVAP: Mekruhtur.
1700- Bir irket, iki milyon yatırana, üç milyon veriyor. Faizden kurtulmak için verece im
iki milyonu hediye ediyorum. irket de bana yıl sonunda üç milyon hediye edecek. Caiz mi?
CEVAP: Hayır. Çünkü hediyenin ikisi de pe in verilmi olmalı!
1701-Toplantıya geç gelene pasta getirme artı koymak caiz mi?
CEVAP: Evet.
1702- Yeni elbise alan, elbisesinin nasıl oldu unu sorunca, pek be enmedi imiz halde, yi
olmu , yakı mı demek yalan olur mu?
CEVAP: Yalan olmaz.
1703- Biri (Arabanı bana emaneten ver. Üç ay kullandıktan sonra, o günkü rayice göre
arabanı satın alırım) dedi. Caiz mi?
CEVAP: art olmadı ı için caizdir.
1704- Özrsüz haccı tehir edip, ertesi sene hacca giderken yolda ölen kimseden hac sakıt olur
mu?
CEVAP: Sakıt olmaz. Vekil gönderilmesini vasıyet eder.
1705- Ölen kadını kefenlerken, avret yerine bez koymak caiz mi?
CEVAP: Hayır.
1706- Mevlidde (Do du ol saatte...) denirken aya a kalkılır mı?
CEVAP: Evet.
1707- Benimle hurmet-i musahere olan kadının kızını, o lum alır mı?
CEVAP: Evet.
1708- Caminin, altına dükkan, üstüne lojman yapmak caiz mi?
CEVAP: Evet.
1709- Boks maçı seyretmek haram mı?
CEVAP: Harama sebep olan eyler de haramdır.
1710- Peygamber efendimizin kanı tahir mi idi?
CEVAP: Evet.
1711- Çoban, ihmali olmadan, koyunları kurda kaptırsa, öder mi?
CEVAP: Ödemez.
1712- Kâfirlerle güre irken kasten kollarını kırmak caiz mi?
CEVAP: Hayır.
1713- Memurun ihmali yüzünden, geç yazdı ı yazılar sebebiyle irket çok para ödemek
zorunda kalsa, memura günah olur mu?
CEVAP: Evet.
1714- htiyaçsız, sabahı Maliki, ö leyi afiiye göre kılmak caiz mi?
CEVAP: Hayır.
1715- Eli kanayan, ihtiyaçsız, afiiye göre namaz kılabilir mi?
CEVAP: Hayır.
1716- Bir kadını kendim, kızını da o luma almam caiz mi?
CEVAP: Evet.
1717- mam-ı azam, yapamıyaca ı için mi (kadılık yapamam) dedi?
CEVAP: Evet.
1718- Di dolgusu sebebiyle Maliki mezhebini taklid caiz mi?
CEVAP: Evet.
1719- a) art olsun ki evi kötü birine sataca ım dedim. Mutlaka kötüye mi satmam lazım? b)
Ne kadar zamanda satmalıyım?
CEVAP: a) Evet. b) Zamanı yok.
1720- Namaz kılarken, kadının altınları görünse, caiz mi?
CEVAP: Görünmemesi iyi olur.
1721- Fransada içkili lokantada çalı anın kazancı helal mı?
CEVAP: Helal de ildir.
1722- Anam, babamdan bo andı. Babam anamı, anam da babamı kastedip (E er onunla
görü ürsen hakkımı helal etmem, beddua ederim) dediler. Haksız olarak ettikleri beddua
geçer mi?
CEVAP: Geçmez. Gizli görü mek lazımdır.
1723- Dini levhayı alkolle, kolonya ile silmek caiz mi?
CEVAP: Sabunlu su ile silinir. Buna imkan yoksa, caizdir.
1724-Hayzlı, dua niyetiyle fatiha okuyup, ölüye hediye edebilir mi?
CEVAP: Evet.
1725-Hanıma telefonla (Eve gelince seni bo ayaca ım)dedim. Eve gelince vazgeçtim.
Hanım bo oldu mu?
CEVAP: Talak-ı riciden rücu etmek caizdir.
1726-Mehdinin gelece i ile ilgili hadisi inkar eden kâfir olur mu?
CEVAP: Di er hadis-i erifleri inkar gibidir.
1727- (Benim hocam Mehdidir) demek küfr olur mu?
CEVAP: Böyle söylememelidir!
1728- Oruçlunun ilaçla gargara yapması mekruh mu?
CEVAP: Evet.
1729- Fakir vekiliyim. Zekat verene, o de erde akupunktur hediye ediyorum. Hediye
verdi im bilindi i için verilen zekat mekruh mu?
CEVAP: Mekruh olmaz.
1730- Hayzlının, evinde okunan mukabeleyi dinlemesi evla mı?
CEVAP: Evet.
1731- Arapların kullandı ı yazı, Cennetteki yazı mı?
CEVAP: Evet. Hz. Ademden beri kullanılan slam yazısıdır.
1732- Kızım felçli. Bakmaya gücümüz kalmadı. Ne yapalım?
CEVAP: Her ey Allahtandır. Sabretmekten ba ka çare yoktur. Allah sabredenle beraberdir.
Sabredenlerin gidece i yer Cennettir.
1733- Bedene de di i için gömle in yakası ipek olsa caiz mi?
CEVAP: Hayır.
1734- Camiden ayakkabımı çalmı lar. Yerine eskisini bırakmı lar. Fakirim, bu eski
ayakkabıyı giymem caiz mi?
CEVAP: Evet.
1735- Yakın bakkalda aynı mal daha pahalıdır. Uza a gitmemek için, yakın bakkaldan
pahalı almakla kandırılmı oluyor muyuz?
CEVAP: Hayır. Almak caizdir.
1736- Evlenecek çocuk, babasının yanında çekindi i için, babası vekaleten konu uyor. Asıl
var iken, vekilin nikah kıyması caiz mi?
CEVAP: Evet.
1737- te, gözüm çıktı. Hakim tazminat ba ladı, almam caiz mi?
CEVAP: Evet.
1738- Tavuk yemine kan karı tırıp yedirmek caiz mi?
CEVAP: Evet.
1739- Namaz bozulunca, selam verip de mi çıkmak gerekir?
CEVAP: Hayır.
1740- im daire ticareti de il. Param de er kaybetmesin diye 15 daire aldım. htiyaç olunca
sataca ım. Bunlar nisaba katılır mı?
CEVAP: Hayır. Ticaret malı de ildir.
1741-Hz. Halidin türbesindeki suyu, zemzem niyetiyle içmek caiz mi? çinde kurtçuklar var.
çilir mi?
CEVAP: Evet. Hayır.
1742 - çki de satan bakkala (Hayırlı i ler) demek caiz mi?
CEVAP: Hayır .
1743- 200 gram altını, 150 gr mehr borcu olan, zekat verir mi?
CEVAP: Hayır vermez. Çünkü müeccel mehr zekat nisabına katılmaz.
1744- Malikide saçı hilallamak, parmakları tarak gibi geçirmek mi?
CEVAP: Evet.
1745- Gusülde, kese ile, havlu ile sıvamak delk yerine geçer mi?
CEVAP: Evet.
1746- Malikide el parmak aralarını hilallamak farz mı?
CEVAP: Evet.
1747- Malikide kesif sakalın altındaki deriyi yıkamak farz mı?
CEVAP: Sadece sakalı yıkamak farzdır.
1748- Maliki, abdest alıp namaz kıldıktan bir ay sonra, elinde ya lı boya görse, boyayı
kazıyıp yıkasa, kıldı ı namaz ve abdesti sahih mi?
CEVAP: Evet.
1749- Kolum sırtıma yeti miyor. Havlu ile sürtsem delk olur mu?
CEVAP: Evet.
1750- Hanefiye uygun kaplama mesh, Malikiye de uygun mu?
CEVAP: Evet.
1751- Malikide, kadın da, erkek gibi mi kaplama mesh yapar?
CEVAP: Evet.
1752- Malikide kadın, saçlarının tamamını mı mesheder?
CEVAP: Evet.
1753- Bir kadının suali: Kocamı dü ünürken, ehvetle titremeden sonra sarımtırak bir akıntı
geliyor. Gusül gerekir mi?
CEVAP: Evet.
1754- Sarıkların uçları, omuza sarkmadı ı için bid'at mı?
CEVAP:Muhtelif rivayetler oldu u için bid'at olmaz.
1755- Ormanda, ye il a aca kar ı namaz kılmak mekruh mu?
CEVAP: Ye il a aca kar ı kılmaya niyet ederek, kastederek kılmak mekruh. Ba ka
niyetlerle kılmak mekruh olmaz.
1756- Ye il a acı sütre yapmak caiz mi?
CEVAP: Evet.
1757- Malikide abdest alırken, bir aya ı yıkayınca, çorabı giymek müvalat farzına mani mi?
CEVAP: Evet. Özrü varsa acele giymelidir.
1758- (Gökten zenbille mi indi?) demek küfr olur mu?
CEVAP: Soru eklinde olursa, küfr olmaz.
1759- Zekat borcunu ödemek için ödünç almak gerekir mi?
CEVAP: Hayır.
1760- Ruh yorulur mu?
CEVAP: Ruh yorulmaz.
1761- Guslde, kapalı iken de, kıbleye dönmek mekruh mu?
CEVAP: Hayır.
1762- Koyunu tartı ile alıp kurban ettim. Kurbanım sahih oldu mu?
CEVAP: Evet.
1763- Kurban borcumun parasını fakir kocama versem caiz mi?
CEVAP: mameyn kavline göre caizdir.
1764- Misafir ahır zuhuru iki mi kılar?
CEVAP: Evet iki kılar.
1765- Kiracı ev sahibinden izinsiz evde de i iklik yapabilir mi?
CEVAP: Yapamaz. Musluk gibi eyleri de i tirebilir.
1766-Babamın emekli maa ında erkek karde imin de hakkı var mı?
CEVAP: Miras olmadı ı için yoktur.
1767- Çocu a kocam için (babamız ça ırıyor) demem günah mı?
CEVAP: Hayır.
1768- Miras kalan evin kirasını, her ay e it bölü mek caiz mi?
CEVAP: Evet. Do rusu da budur.
1769- (Su, tuz ve ate ortak) ne demektir?
CEVAP: Ele geçirenin mülkü olur demektir.
1770- Eldeki kandan özrlünün, aya ı kanasa, abdest bozulur mu?
CEVAP: Evet.
1771- Bir kızın, abla ve eni tesiyle sefere çıkması caiz mi?
CEVAP: htiyaç halinde caiz. Ba ka hanımla da gidebilir.
1772- .Pani-Pütinin ismini okumak derde deva mı?
CEVAP: Dü enerek okumak rabıta olur. Müttekilere faydalıdır.
1773- (Bu malı u kadara sat. Daha fazlasına satarsan, fazlası senin olsun) demek caiz mi? O
da ba kasını vekil edebilir mi?
CEVAP: Evet, evet.
1774- Tıp talebesinin insan kemiklerini satın alması caiz mi?
CEVAP: Mal de ildir, zaruretsiz caiz olmaz.
1775- Hutbeye çıkarken, dua okumak bid'at mı?
CEVAP: Yüksek sesle okumak bid'attir.
1776- Zifaftan önce hanım, mehrini bana helal etti. Yarısını mı hediye etmi oldu?
CEVAP: Tahsis etmedi ise, hepsini hediye etmi demektir.
1777- Akıl-balig olunca yetimlik sona erer mi?
CEVAP: Evet.
1778- Yusuf slamın, zilli defle söyledi i ilahi kaseti ekte. Caiz mi?
CEVAP: Böyle söylemek küfür olur.
1779-Makina kiraya verirken kazancın % 30unu istemek caiz mi?
CEVAP: Hayır. Alı -veri in, icarenin sahih olması için ücretin ve menfaatin bildirilmesi
arttır.
1780- Gusledip, kurulanırken havlu ile sürmek delk olur mu?
CEVAP: Evet.
1781- Vakit çıkmak üzere iken, hazırda temiz elbise de yoksa, Maliki taklid edilip necasetli
elbise ile namaz kılmak caiz mi?
CEVAP: Evet.
1782- Zemzem ile çay pi irmek mekruh mu?
CEVAP: Evet.
1783- Âyetler okunup ipli e dü üm atılıyor. Kötülerin errinden korunmak için dua ediliyor.
Büyüye girer mi, caiz mi?
CEVAP: Büyüye girer, caiz de ildir.
1784- Haram i letmemek artı ile otelcilik caiz mi?
CEVAP: Harama girmeden i letebilirseniz caiz olur.
1785- Kaza orucunu davette bozmak caiz mi?
CEVAP: Hayır.
1786- Sureler okunan kaseti çalı ırken dinlemek caiz mi?
CEVAP: Hayır.
1787- Dört mezhebin ictihadlarında bulunmayan meselede, ba ka müctehidi, mesela mam-ı
Sevriyi taklid caiz olur mu?
CEVAP: Dört mezhebden ba kasına ihtiyaç bırakılmamı tır. Yani bir mesele dört
mezhepten birisinde bulunur.
1788- Fakir hanım, aldı ı adak etini zengin kocasına, yedirebilir mi?
CEVAP: Evet.
1789- Adak etini alan fakir, zengin misafire ikram etmek caiz mi?
CEVAP: Evet.
1790- Belçikada vadeli ev alana sigorta mecburmu . Bu artla ev almak caiz mi?
CEVAP: Evet.
1791-Domuz kanı yiyen tavu u, üç gün hapsetmek gerekir mi?
CEVAP: Evet.
1792- Eti ispirto alevine tutarak pi irmek caiz mi?
CEVAP: Evet.
1793- Üstüne dökülen alkolü yakarak eti pi irmek caiz mi?
CEVAP: Caiz; fakat müslümanlar böyle pi irmez.
1794- (Göz görmeyince gönülden uzak olur) hadis-i erifine (Gözden ırak olan, gönülden de
ırak olur) denir mi?
CEVAP: Evet.
1795- Malikide ikindiyi ak ama yakın kılmak haram mı?
CEVAP: Evet.
1796- Malikide ikindi, kerahat vaktinde kılınınca, eda mı olur?
CEVAP Eda olur.
1797- Malikide yatsı, fecre kadar eda edilir mi?
CEVAP: Evet.
1798- Dört mezhebe uygun nikah yapan, hanımına üç talak verse, afiiye göre nikahlanabilir
mi?
CEVAP: Nikahlanamaz.
1799- aka veya ciddi, hello, bonjur diye selam verilir mi?
CEVAP: Kâfire caiz. Müslümana, cevazdan küfre kadar gider.
1800- Harac olmadan ba ka mezhebi taklid haram mı?
CEVAP: Evet.
1801- Gözden çapak çıkması abdesti bozar mı?
CEVAP: Bozmaz.
1802- Ödünç verip, yerine bin kg bu day ver demek caiz mi?
CEVAP: Evet.
1803- Hadis-i erifte ba ı a rımayan birinin, cehennemlik oldu u bildirilmi tir. Burada
ba a rısı ne demektir?
CEVAP: Dert demektir.Yani her müslümana dert, keder gelir demektir. Mefhumu muhalifi
muteber olmaktadır.
1804- Cemaaten biri, i i varken, tesbihleri ve duayı beklemeden dı arı çıkınca, dı arıda veya
gitti i yerde okuması iyi olur mu?
CEVAP: Evet.
1805- Alındaki yaradan, secde edemiyen, tekbiri ayakta mı alır?
CEVAP: Secde edemiyen, ayakta durmaz. Oturarak kılar.
1806- Malikide le olan hayvanın kemi i, derisi necis mi?
CEVAP: Evet.
1807- Uyu turucu ile sarho olan, namazını kılamadı ı için mazur olur. Namazını vaktinde
kılamadı ından dolayı günah oluyor mu?
CEVAP: Elbette günahkar olur.
1808- Bazı hocalar, hırsızın sidikli ini ba lıyoruz diyorlar. Böyle bir ey yaptırmak günah
olur mu?
CEVAP: Küfre sebep olmayan çareleri yapmak caizdir. Her çare muhakkak tesir etmez. Bu
niyetle yaptırmak günah olmaz.
1809- Hanıma ( zmire varınca seni bo ayaca ım) dedim. zmire gidince vazgeçtim. Böyle
söylemekle talak vaki oldu mu?
CEVAP: Hayır. stikbal manasındaki sözle, talak vaki olmaz.
1810- Ma aallah yazılı altını, erkek çocu un yastı ına veya be i ine dikmek, üstüne takmak
gibi günah olur mu?
CEVAP: Günah olmaz. Faydalı olur.
1811- Kadın, günde bir defa gelen akıntı için, Malikiyi taklid eder mi?
CEVAP: Evet.
1812- Kabede erkek kadınla yanyana cemaatle namaz kılar mı?
CEVAP: Kılar. Namazları bozulmaz.
1813- % 3 muamele masrafı ile kredi almak faiz mi?
CEVAP: Muamele masrafı denildi i için caiz olur.
1814- ehid, öldü ü bedenle mi dirilecektir?
CEVAP:Herkes öldü ü gibi dirilir, sonra sıfatına uygun ekil alır
1815- Abdest suyunu a aç dibine dökmek caiz mi?
CEVAP: Evet.
1816- Gazete satıyorum. Hangilerini satmam caiz de ildir?
CEVAP: Zararlı yazı ve resim olanlarını satmak caiz de il.
1817-Sultan, birine (Emr-i maruf yapma, öldürürüm) dese, o da emr-i marufa davam edip,
idam edilse, haram i lemi olur mu?
CEVAP: Evet.
1818- Dar pantalon olunca, cemaati terk etmek gerekir mi?
CEVAP: Cemaat terk edilmez.
1819- mam, cenaze namazında üç tekbir getirdi. Cemaatten dört tekbir getirenler de oldu.
Bunların namazı sahih oldu mu?
CEVAP: Evet.
1820- O, cimrilerin Allahı diyeni gayr-i ihtiyari tasdik küfr mü?
CEVAP: Evet.
1821- (Malı satamazsam, 3-4 ay sonra getiririm) demek caiz mi?
CEVAP: Evet.
1822- mhadan emin olunmazsa, mushaf forması satmak caiz mi?
CEVAP: Hayır.
1823- Sünnet ile farz arasında soru sorana kalem ile yazıp vermek, konu mak yerine geçer
mi?
CEVAP: Evet. Hiç bir eyle me gul olmamak gerekir.
1824- Tüccarın dükkanını açarken besmele çekmesi haram mıdır?
CEVAP: Hayır. Dükkanı besmele ile açıp kapaması lazımdır.
1825- Mektubu her okuyu ta selamı almak gerekir mi?
CEVAP: Hayır.
1826- Cenazeye toprak atarken, küre i yere atmadan ba kasına vermekte mahzur var mı?
CEVAP: Mahzur yoktur.
1827- Ö leyi, ikindiye bir dakika kala kılan, ikindiyi asr-ı evvelde kılsa caiz mi?
CEVAP: Evet.
1828- Cuma hutbesini arabi olarak ka ıttan okumak mekruh mu?
CEVAP: Hayır.
1829- Malikide mestin üstüne giyilen çoraba, mesh caiz mi?
CEVAP: Evet.
1830- Kadına kürk caiz de ilmi . Kürkümü satmam caiz mi?
CEVAP: Evet.
1831- Namazda bütün kol, iki uzuv mu?
CEVAP: Evet.
1832- Bir rükn miktarı ne kadardır?
CEVAP: Mesela secdeyi bir secde kadar daha fazla uzatmak.
1833- Dizle ayak arasının ¼ ü açılan kadının namazı bozulur mu?
CEVAP: Evet.
1834- Cuma günü ruhun tanıdıkların evine gelmesi ne demektir?
CEVAP: Ruh madde de il, gelmesi, bilmek, tanımak demektir.
1835- Malikide, fil di i tarakla, namaz kılmak caiz mi?
CEVAP: Evet.
1836- Cinler bilinen 105 elementten mi yaratılmı tır?
CEVAP: 105 elementten yaratılmı ise de, ate kısmı çoktur.
1837- Peygamber efendimiz, harbde saçını, sakalını boyamı mı?
CEVAP: Hayır. Eshab-ı kiramdan boyayanlar olmu tur.
1838- Kadınların istimna hükmü, erkeklerinki gibi mi?
CEVAP: Evet.
1839- Yılba ı gecesi, toplanıp mevlid okumak uygun mu?
CEVAP: Do ru de ildir. Fitneye sebep olur.
1840- Yemin keffaretinde, sabah ö le yemek vermek de caiz mi?
CEVAP: Evet.
1841- (Senin içki istihkakını biz alalım, bizim sigara ve çay istihkakımızı da sen al) deniyor.
Razı olmam caiz mi?
CEVAP: Evet.
1842- Odunlarda kurt var. Yere vurunca , dü meyen de olabilir. Bu odunları böyle yere
vurduktan sonra, yakmak caiz mi?
CEVAP: Evet.
1843- Allaha, sanatkar, mühendis demek caiz mi?
CEVAP: Hayır. Çünkü tevkifiyyedir.
1844- Mescid dolmu idi. mamın son te ehhüdde oturdu unu anladım. Birinin önüne, secde
etti i yere oturdum. Günah mı?
CEVAP: Zaruret oldu u için caizdir.
1845- Namaz kılarken yapaca ı i leri dü ünenin namazı sahih mi?
CEVAP: Evet. Bu dü ünce, ihlas noksanlı ındandır.
1846- Kom umuz, çıkı kapısının önüne su i esi koymu . Görmeden çarpıp kırdım.
Ödemem gerekir mi?
CEVAP: Evet.
1847- Dengeli beslenmek için bir yemekte tek gıda mı yemeli?
CEVAP: Tek gıda sıhhate sebeptir.
1848-Hurmet-i musaherede, hanımın anneannesi, annesi gibi mi?
CEVAP: Evet.
1849- Ceketi yere koymakla sütre olur mu?
CEVAP: Olur.
1850- Îmanının devam edece inden üphe etmek ne demektir?
CEVAP: Ölünceye kadar imanım gitmeyecek diye karar vermelidir. Bunda üphe eden kâfir
olur.
1851- Ayaktaki kan durunca, mestleri giyse, sonra aya ının kanadı ını anlasa, abdest alırken
bu mestlere mesh caiz mi?
CEVAP: Evet.
1852- Secde-i sehv yaparken, bir vacib geciktirilirse, tekrar mı secde-i sehv yapmak gerekir?
CEVAP: Hayır. Her namazda bir secde-i sehv yapılır.
1853- Ahmed, Ali gibi mübarek isim yazılı ayakkabıyı yere basmadan aya ımıza oluyor mu
diye giymek caiz mi?
CEVAP: Hayır. Ba ka dükkandan bulunabilir.
1854- Ayakkabıdan Elif ismini kazımadan giymek caiz mi?
CEVAP: Evet.
1855- (Beni de davet eder misin?) diyerek davet ettirmek caiz mi?
CEVAP: Evet.
1856- Evinde davet olan arkada ın zilini çalıyoruz. Bizi görünce ister istemez buyurun diyor.
Böyle davete gitmek caiz mi?
CEVAP: Evet.
1857- arap ihracı caiz mi?
CEVAP: arapla me gul olmak caiz de ildir.
1858- Kan durduktan sonra, abdest alıp namaz kıldım. Namazdan sonra baktım. Yara
kanamı . Namazım sahih mi?
CEVAP: Zannı galibe göre hareket edilir.
1859-Üç yıl önce, arabama çarptılar. Mahkeme yeni neticelendi i için, üç yıllık faizini de
veriyorlar. Almam caiz mi?
CEVAP: Bu eri faiz de il. Mahzuru yok. Veren ile helalla ın.
1860- Ben namaz kılarken, arkada ın biri, tutup beni bir metre yana aldı. Namazım bozuldu
mu?
CEVAP: Hayır.
1861-Te ehhüdde iken, biri, beni seccade ile kenara çekti. Caiz mi?
CEVAP: Namazınız bozulmaz. Zaruretsiz çeken günaha girer.
1862- Kur un attı ım keklik, yaralanıp önüme dü tü. Bıçak olmadı ı için, kellesini
kopardım. Yemek caiz mi?
CEVAP: Kur un ile kan çıktı ise caiz olur.
1863- Bir hayır derne inde, ekseriyetle alınan karar gere ince, çe itli yerlere yardım
ediyoruz. Oy vermiyenlerin hakkı geçer mi?
CEVAP: Ekseriyet umumu temsil eder.
1864- Müstehcen bir gazetede çalı ıyorum. Kazancım helal mı?
CEVAP: Evet. Ancak müslüman te ekküllere hizmet sevabdır.
1865-Hafız idim. Bo zamanım olursa, hıfzımı takviye edeyim mi?
CEVAP: Evet.
1866-Yönetici aidatı geç ödeyenden % 5 zamlı alabilir. Alsa caiz mi?
CEVAP: Evet.
1867- Ekmek kırıntılarını, yakmak caiz mi?
CEVAP: Hayır. Toplayıp denize atılabilir. Ku lara verilebilir.
1868- Çocu um mushafı abdestsiz getirince bana günahı olur mu?
CEVAP: Olmaz. Fakat abdestli tutmaya alı tırmalıdır!
1869- Elmaları a acın üzerinde iken satmamız caiz mi?
CEVAP: Evet.
1870- Nikahlı kıza, babasının evinde iken, kocası nafaka verir mi?
CEVAP: Hayır.
1871- Altından veya gümü ten duvar saati caiz mi?
CEVAP: Evet.
1872-Namazda selam verirken Resulullaha da niyet caiz mi?
CEVAP: Evet.
1873- Âriyeten gelinlik almak caiz mi?
CEVAP: Caizdir. Verene sevab olur.
1874- Çene kemi ine vidalanan hazır di ler, gusle mani mi?
CEVAP: Evet.
1875- Sabah namazında güne in do masından korkup secde-i sehvi terk caiz mi?
CEVAP: Evet. Özürsüz de secde-i sehv terk edilse namaz yine kabul olur.
1876- Allah celle celalüh yazan ve rahlesinde enam bulunan süs e yasını alıp satmak caiz
mi?
CEVAP: Hürmet etmek artı ile caizdir.
1877- mam 4. rekate kalkmayı unutup oturursa cemaat kalkar mı?
CEVAP:Ön safdaki cemaatten birinin "sübhanalllah" diyerek ikazı iyi olur.
1878- ki ki iden, isabet ettiren, ötekinden para alıyor. Kumara sebep oldu um için bunlara
oyuncak tüfekle atı yaptırmam caiz mi?
CEVAP: Caiz olmaz.
1879- Oruç tutmayan i çiye, Ramazanda yemek vermek caiz mi?
CEVAP: Günahtır. Yemek parası verilir.
1880- Cünübün, Hz. Yunusun okudu u ayeti okuması caiz mi?
CEVAP: Evet.
1881- Ekme i sa , üzüm salkımını sol ele alıp yemek caiz mi?
CEVAP: Evet.
1882- Fakire yemek verirken, bu yemin keffareti demek gerekir mi?
CEVAP: Hayır.
1883- Fi satan vekil, kendine de o fi ten satın alabilir mi?
CEVAP: Evet.
1884- Bakkalda çalı ıyorum. Sahibi ( htiyacını tartıp al, parasını da kasaya koy) dedi. Böyle
yapmam caiz mi?
CEVAP: Evet.
1885- Namaza ba latmak için, yalandan, öyle rüya gördüm. (Namaz kılmayanı cehenneme
götürdüler) demem caiz mi?
CEVAP: Sadece burada caizdir.
1886-Poliklinikteki doktor, hastaya (Seni burada ameliyat edemem. Muayenehaneme gel)
diyor. yerinin hakkı geçer mi?
CEVAP: Poliklinikte yapılamıyan ameliyat ise hak geçmez.
1887- Yeni halı almak için camideki eski halıları satmak caiz mi?
CEVAP: Evet.
1888- Hasta kâfir için (Kur'an oku) diyorlar. Okumam caiz mi?
CEVAP: Hayır. Gidip nasihat etmelidir!
1889- Herhangi bir cumartesi günü oruç tutmak mekruh mu?
CEVAP: Evet.
1890- Otobüste müzik çalınıyor. Kur'an-ı kerimi yüzünden okumak günah olur mu?
CEVAP: Hiç günah olmaz. Bilakis sevab olur. Müzi i i itmez olur. Fasıklar yanında okuyup
fitneye sebep olmamalı.
1891- ki namazı cem ederken, yanımda, ikindi cemaatle kılınmaya ba lansa, ö leyi kıldıktan
sonra onlara uymam caiz mi?
CEVAP: Evet.
1892- Evi bir seneden fazla kiraya vermek caiz mi?
CEVAP: Evet.
1893- Her umrede ükür kurbanı kesilir mi?
CEVAP: Bir umrede yapılması gereken, her umrede yapılır.
1894- Pijamada, zünnara benzeyen ku ak, küfrü gerektirir mi?
CEVAP: Ku a ını takmamalıdır!
1895- Peygamberimize (Yürüyen Kur'an) demek caiz mi?
CEVAP: Hayır.
1896- Altından ba ka kravat i nesi takmak caiz mi?
CEVAP: Evet.
1897- Kötü filmler için (Vallahi bir daha sinemaya gitmem) dedim. Uygun filmler için
sinemaya gitsem yeminim bozulur mu?
CEVAP: Evet.
1898- Oksijen gazı, orucu bozar mı?
CEVAP: Bozmaz.
1899- Delhide muhallebinin üstüne dökülen ince gümü yenir mi?
CEVAP: Yemek caiz.
1900- Beni evlatlık alan ermeni bana miras bıraktı. Almam caiz mi?
CEVAP: Evet.
1901- Otobüs altındaki bagajda, paketle mushaf ta ımak caiz mi?
CEVAP: Hayır. Otobüsün üstünde de ta ımak mümkün.
1902- ki katlı otobüsün, birinci katının rafında, mushaf ta ınır mı?
CEVAP: Evet.
1903- (Cenazeyi ebedi istirahatgahına tevdi ettik) demek caiz mi?
CEVAP: Evet. yi biliriz demektir.
1904- Ya lı kadın, ya lı ve salih erkekle umreye de gidebilir mi?
CEVAP: Sefere gider, umreye gidemez.
1905- Yalnız Tebarekeyi okuyana kabir suali olmaz mı?
CEVAP: Evet.
1906- Her pazartesi günü oruç tutmayı adet edinen, Nevruz günü pazartesine geldi inde,
yine oruç tutsa, mekruh olur mu?
CEVAP: Mekruh olmaz.
1907- Ba ıma gelecek belalardan kurtulmak niyetiyle, (Bir koyun kesip müslümanlara
yedirece im) demek adak olur mu?
CEVAP: Allah rızası için diye niyet etmi se, adak olur.
1908- Ölüyü taziyeye gelenlere bir eyler ikram etmek caiz mi?
CEVAP: Eve gelene bir ey ikram etmek adettir, caizdir.
1909- Ölünün vefatından bir gün sonra, yeme e davet caiz mi?
CEVAP: Ölü sahibi olmayanın davet etmesi caizdir.
1910- Taziye için uzaktan gelen misafire yemek yedirmek caiz mi?
CEVAP: Evet.
1911- Ölü evine yemek getiriliyor. Ek imemesi için taziyeye gelenlere vermek caiz mi?
CEVAP: Fakire vermek sevab. Mevtanın ruhuna ba ı lanır.
1912- Eldeki para, nisabdan a a ı dü ünce, zekat almak caiz mi?
CEVAP: Evet.
1913- Ödünç verirken, verilen para yerine, piyasada bulunan ( u malı isterim) demek, caiz
mi?
CEVAP: Caiz. Alaca ı, borçluya o mal kar ılı ında satmı olur.
1914- Taksid borcunu ödemiyene ( stedi in zaman öde) demek caiz mi? Yoksa belli bir
tarihe mi ertelemek gerekir?
CEVAP: Ticarette ikisi de caizdir.
1915- Fatiha, yarısına kadar okunduktan sonra, a ırıp, yeniden ba lansa, ettehiyyatü de
böyle okunsa, secde-i sehv gerekir mi?
CEVAP: Gerekmez.
1916- Çok ihtiyar kadın, mahrem olmayan akrabasını ziyaret için, çok ihtiyar erkekle sefere
çıkabilir mi?
CEVAP: Evet.
1917-Ödünç para verip, altın istenince, zaman tayini gerekir mi?
CEVAP: Hayır.
1918- kadının suali: Kadınlara masaj ediyorum. Kadının kadına bakması caiz olmayan
yerlerine bakmam caiz mi?
CEVAP: Tedavi için caiz olur.
1919- Kiracı, eskiyen banyo kazanını, satıp yerine yenisini alsa, ev sahibine haber vermesi
gerekir mi?
CEVAP: Haber vermek iyi olur.
1920- Türkiye Takvimine göre, sahuru yanlı lıkla 10 dakika geciktirdim. Orucum sahih oldu
mu?
CEVAP: Kaza gerekir.
1921- Kanserden ölen mümin ehid mi?
CEVAP: Evet.
1922- Dilimde okumaya mani yara var.Oruçlu iken gargara caiz mi?
CEVAP: Özr oldu u için mekruh olmaz.
1923- Gündüz istihareye yatmak caiz mi?
CEVAP: Evet.
1924-Ezan okuyan saatleri kullanmakta mahzur var mıdır?
CEVAP: Okunurken hürmet etmek artı ile mahzuru olmaz.
1925- Bu day ve arpanın u runu, arpadan vermek caiz mi?
CEVAP: Evet.
1926- Evimin önüne cami yapılırsa, evdeki halıyı serece imi nezrettim. Cami yapıldı. Bu
halıyı fakire verebilir miyim?
CEVAP: Caminin ihtiyacı yoksa, fakire verilebilir.
1927- Hayzlı kadın, abdest alıp ölse, abdestli ölmü olur mu?
CEVAP: Hayır.
1928- Emanet Re ad be ibiryerde alıp kullandım. Piyasada Re ad bulamadım. Aynı a ırlıkta
ba ka be ibiryerde vermem caiz mi?
CEVAP: Piyasada yoksa evet.
1929- Ramazanda eytani rüya görülür mü?
CEVAP: Görülmez. Nefsani rüya görülür.
1930- Fakir iken, çocu umun altınlarını alıp kullandım. imdi zengin oldum. Altınları geri
vermem gerekir mi?
CEVAP: Evet.
1931- ( u bulmacayı çözenler arasında çekilecek kurada, be ki iye hediye verilecektir.)
eklinde yarı caiz mi?
CEVAP: Hayır.
1932- Toplu olarak hatim duası caiz mi?
CEVAP: Caizdir. Dua için toplanmak mekruhtur.
1933-Arsa kar ılı ı in aatım yarım halde. Zekatı nasıl verilir?
CEVAP: Mevcudun zekatı verilir. Satılacak olan yarım in aat ticaret malıdır. Arsa kar ılı ı
verilecek daireler borç olarak kabul edilir. Zekatı verilmez. Satılık dairelerin zekatı verilir.
1934-Babam sa lı ında ( u tarlayı karde in Ahmede verdim) dedi. Ahmed bunu duymadı.
Hibe sahih mi?
CEVAP: Haber ula ınca, hibe tamam olur.
1935- Babam, karde imle beraber kalıyordu. Birkaç bina yaptılar. Babam öldü. Bu binaları
nasıl taksim ederiz?
CEVAP: E it olarak taksim edilir. Karde iniz, eme inin ücretini, yiyecek, giyecek ve
yatacak yeri babanızdan almı tır.
1936- eytan ba lı iken (Kadir gecesi dı arı çıkmaz) ne demektir?
CEVAP: Umumi olan haberden bir kısmı bildirilmektedir.
1937- Savm-ı davüd cumartesi ve mekruh güne denk gelse caiz mi?
CEVAP: Mahzuru olmaz. En faziletli oruçtur.
1938- Bir kadın, zinadan gebe kalsa, çocu u, do urmadan önce veya sonra, o adamla
evlense, çocuk piç olmaktan kurtulur mu?
CEVAP: Evet.
1939- Ali Osman isminin, iiler tarafından 4 halifenin sırasını bozmak için uyduruldu u
söyleniyor. Do ru mu?
CEVAP: Ali Osman ismi koymak iyidir.
1940- Arabamı Allahın nikahında olan yere bıraktım demek küfr mü?
CEVAP: Evet.
1941- Hanımın zekatını ondan habersiz bir fakire verdim. Duyunca razı oldu. Zekat sahih
oldu mu?
CEVAP: Evet.
1942- Bir kimse, yanında kalan ana-babasının ve akıl balig olan o lunun fıtrasını, onlardan
habersiz verse, caiz olur mu?
CEVAP: Sonradan bildirmek artı ile caiz olur.
1943- Gözüm bozuk. Dikkatle bakınca sulanıyor, abdesti bozar mı?
CEVAP: Bozmaz.
1944- Miktarı ve ödeme tarihleri belli olan vergi borçları da, zekat bakımından di er borçlar
gibi mi?
CEVAP: Evet.
1945- mamın tekbirini duymadık. mam, rüküdan kalkarken biz rüküya indik. Secdede
imama yeti tik. Namazımız sahih oldu mu?
CEVAP: Evet
1946- Cennette hergün, önceki günden fazla zevk alınacak mı?
CEVAP: Evet.
1947- Hesap makinasıyla, kelime-i tehlil çekmekte mahzur var mı?
CEVAP: Mahzur yoktur.
1948- Teravihte koro halinde okunan salevat-ı erifeler caiz mi?
CEVAP: Evet.
1949- (Farz ve vacibleri nafile olarak yapmak, müekked sünnetleri yapmaktan daha çok
sevab olur) buyuruluyor.Farzı yaptıktan sonra, aynını yapmak yalnız namaz ve hacda mı
olur?
CEVAP: Evet.
1950- Mü teri, 1 kg hurda altın getiriyor. Bakır katıp i leyince 1300 gr oluyor. Biz sadece
i çilik ücreti alıyoruz. Caiz mi?
CEVAP: Evet.
1951- Allah, manevi varlıktır, nurdur, her yerdedir demek caiz mi?
CEVAP: Tevilini bilirse bid'at olur, bilemezse küfr olur.
1952- Annem dul ve zengindir. (Paranı vereyim beraber hacca gidelim) diyor. Gitmezsem
günaha girer miyim?
CEVAP: Hayır.
1953- Çocu un bilezi ini, anası taksa, birine ödünç versek caiz mi?
CEVAP: Evet, evet.
1954- Dini levha,ayet yazılı kolye, nazar boncu u satmak caiz mi?
CEVAP: Dini levha, ilmihal, Mushaf gibi ticaret malı de ildir. Emr-i maruf için satılır.
Çar ıda, pazarda satılmaz. Dükkanda rafa konur. Okumak için, bereket için odaya asılır.
Hakaret eden kâfir olur. Ziynet e yası de ildir. üpheli i yapmamalı!
1955- Hz.Osmanın kabrinden aldı ım topra ı kabre koymam caiz mi
CEVAP: Evet. Berekete, magfirete sebep olur.
1956- Tekelden hediye edilen içki yerine, çay almak caiz mi?
CEVAP: Evet.
1957- Fakir müstahsil, u ur verip u ur alabilir mi?
CEVAP: Evet.
1958- Altı vesk mahsulü çıkan fakir, u ur alabilir mi?
CEVAP: Nisaba malik olmayan u ur ve zekat alır.
1959- güvenli i malzemeleri yanında, i çilerin giydi i siperli apkanın siperini kesip
satmak caiz mi?
CEVAP: Evet. Siperini kesmek fitneye sebep olmazsa caizdir.
1960- Nezrimi zekat olarak verebilir miyim?
CEVAP: Kadihanda diyor ki: Bir kimse nezr yapsa sonra bu malı zekat olarak vermek
istese, bu zekatı kabul olmaz. Bu malı nezr olarak vermesi lazımdır.
1961- Zengin hanımı tarafından, yol masrafı kar ılanan fakir erkek, hanımını hacca
götürmeye mecbur mu?
CEVAP: Hayır.
1962- Çi sebze yemek caiz mi?
CEVAP: Sıhhate zararlı olunca, günah olur.
1963- Çi et yemek caiz mi?
CEVAP: Zararlıdır.
1964- Ayet ve hadis meali olan gazeteyi, parçalayıp atmak caiz mi?
CEVAP: Evet.
1965- Abdest uzvu, az eksik yıkansa, abdest sahih olur mu?
CEVAP: Sahih olmaz.
1966- Gelin arabasının önüne geçip para almak caiz mi?
CEVAP: Rıza ile alınırsa haram olmaz.
1967- Ada tav anını evde beslemek caiz mi?
CEVAP: Evet. Serbest ya amak adeti olan hayvanı evde beslemek caiz olmaz.
1968- Üvey o lun hanımı mahrem mi?
CEVAP: Mahrem de ildir. Yabancıdır.
1969- Üvey kızın kızı da mahrem mi?
CEVAP: Evet.
1970- Sure-i Yusuftaki Teveffeni dua için Teveffena okunur mu?
CEVAP: Hayır.
1971- Emekli ikramiyesini Oyaka veren 2. emekli oluyor. Caiz mi?
CEVAP: Evet.
1972- Mekkede 15 gün kalmaya niyet eden, mukim olur mu?
CEVAP: Evet.
1973- ( slam dü üncesi, slam nazariyesi, slam felsefesi) gibi tabirleri ( slam eriati) yerine
kullanmak caiz mi?
CEVAP: Sui kasd ile olursa küfr olur. Piyasadakilerin ço u böyledir. Sui kasd yoksa büyük
günah olur.
1974- Hastaya yardım eden olmazsa, teyemmüm etse caiz mi?
CEVAP: Evet.
1975- Hastalıktan sesim çıkmadı ı için, hanımı uyandıramıyorum. Namazı teyemmümle
kılabilir miyim?
CEVAP: Dürterek veya çalar saat kullanarak uyandırmalıdır!
1976- (Anan-baban esmer, sen nasıl sarı ın oldun?) diyene, (Ben imalat hatasıyım) demek
küfr olur mu?
CEVAP: Evet.
1977- Apartmanımızın alt katını mescid olarak kullanıyoruz. Ni an, dü ün de yapılıyor.
Hayzlı kadınların girmesi de caiz mi?
CEVAP: Evet.
1978- Enelhaktaki hakkı, batılın zıddı eklinde tevil caiz mi?
CEVAP: Evet.
1979- Beyim ya lı ve kanser hastası. Abdest aldırdı ım zaman çok yoruluyor. Yorulmaması
için, teyemmüm etmesi caiz mi?
CEVAP: Evet.
1980- Gar ve otelde, namaz kılınan oda, mescid hükmünde mi?
CEVAP: Namaza mahsus ise ve cemaat ile kılınıyorsa evet.
1981- Humeyni, tercüme kitaplarda " a) Allah, vahy ile, Aliyi halife tayin etti. Di erleri
hakkını gasbetti. b) ii imamların makamına melek-i mukarreb ve nebiyy-i mürsel de
eri emez.c) Sünniler, kâfir oldu u için cenaze namazları kılınmaz.ç) Kur'an 17 bin ayetti.
Bugünkü noksan."diyor. Böyle söyleyen mülhid olur mu?
CEVAP: Elbet.
1982- stanbulda ikamet ediyorum. Bursaya gittim. Her hafta stanbula gelip 3 gün sonra
Bursaya dönüyorum. Nasıl kılaca ım?
CEVAP: Hep seferi.
1983- Sıratal yerine, sıradal demek namazı bozar mı?
CEVAP: Bir kavle göre bozar.
1984-Biri, (Dayak cennetten çıkmadır) deyince, öteki de ( yi bir ey olsaydı, cennetten
çıkmazdı) diyor. Böyle söylemek caiz mi?
CEVAP: Büyük günahtır.
1985- Kötülemek gayesiyle (Allahlık Ali Bey) demek küfr olur mu?
CEVAP: Evet.
1986- E it para verip 3 ki i, kurbanlık 3 koyun aldık. ( u koyun senin, u onun, u benim)
diyerek payla tık. Caiz oldu mu?
CEVAP: Evet.
1987- Mukim, seferdeki birini vekil edip, kurban kestirebilir mi?
CEVAP: Evet zenginse, kestirdi i vacib olur.
1988- Kesmeye, kestirmeye... diye umumi vekalet verilince, ikinci vekil, üçüncüyü vekil
edebilir mi? (2381 Defter)
CEVAP: Evet.
1989 - Müslüman kadının, kâfir kadınla tokala ması haram mı?
CEVAP: Zaruretsiz caiz olmaz. Zaruret olunca da Hanbeli mezhebi taklit edilir.
1990- Kesik aya ımdaki proteze, mesh caiz mi?
CEVAP: Protezin birle ti i kısmı mesh caiz olmaz.
1991- Bir buçuk ekmek almak caiz mi?
CEVAP: Götürü usulü ile almak caiz, (Bir buçuk ekmek ver) derse, caiz olmaz. Sözle me
mühimdir.
1992- Vallahi, billahi, tallahi demek üç yemin mi olur?
CEVAP: Aralarında ve denmedi i için bir yemin olur.
1993- Poliklinik adına, sünnete gidince, ayrıca bana hediye veriyorlar. Bunu harcamam caiz
olur mu? Mesai dı ında, evlere giderek, i ne vurup aldı ım para, benim hakkım mı?
CEVAP: Evet, evet.
1994- Kadın, kocasının yanında ortla durabilir mi?
CEVAP: Caiz ise de, edebe muhaliftir, mekruhtur.
1995- Hayzlı iken yapılan cimaya, tevbeden ba ka keffaret var mı?
CEVAP: Yoktur.
1996- zinde olanın vergi iadesini kullanmam caiz mi?
CEVAP: Hayır. Kasada saklamak, aynen onu vermek gerekir.
1997- Her tarafı akik yüzük erkeklere caiz mi?
CEVAP: Hayır. Sadece ta ı akik olan gümü yüzük caizdir.
1998-Yüksek sesle hap ırınca,yanımdaki korkarsa hakkı geçer mi?
CEVAP: Hayır.
1999- ( Bu i in lamı, cimi yok) demek caiz mi?
CEVAP: Evet.
2000- (Gaf yaptı) demek caiz mi?
CEVAP: Evet.
2001- Eski cami yerine yenisi yapılsa eskisinin sevabı kesilir mi?
CEVAP: Kesilmez. Eskisinin sevabı devam eder.
2002- (Hastam iyi olursa, bir koyun kesmek veya yüz bin lira tasadduk nezrim olsun)
denince, ikisinden birini yapmak kâfi mi?
CEVAP: Veya denince biri kâfidir.
2003- (Sabah namazını her kaçırı ta, üç gün oruç tutmak nezrim olsun) dedim. Nezrimi
yerine getirmem gerekir mi?
CEVAP: Namazı kaza etmek kâfidir.
2004- Hıristiyan kızı (Benimle evlenirsen müslüman olurum) dedi. Evlenirsem günah olur
mu?
CEVAP: Sevab olur.
2005- Meyvesinden yemek üzere bahçeyi kiraya vermem sahih mi?
CEVAP: Sahih de ildir.
2006- Biri, dükkanıma birkaç milyonluk apka bıraktı. Birkaç sene geçmesine ra men
gelmedi. Ne yapmam gerekir?
CEVAP: Ölüm haberi alınırsa, varislerine verilir. Varisi yoksa veya bilinmiyorsa, satılıp
fakirlere veya vakfa verilir.
2007- Portakal, limon gibi meyvelerin kabu unda alkol odu una göre kabuklarından recel
yapmak caiz olur mu?
CEVAP: Alkol te ekkül etmiyen olgun bir meyve yoktur. Bunlardan meyvelere, ekme e
eriat izin vermi dir. eriatin yasak etti i alkol içilmez.
2008- Özel tabibin yapaca ı kürtaj için, anastezi yapmam caiz mi?
CEVAP: Hayır.
2009- Gölcükde vatan-ı ikametteyim. stanbula iki günlü üne geliyorum. Gölcüke dönerken
bir hafta sonra tekrar stanbula dönmeye niyet ediyorum .Gölcükde de seferi olur muyum?
CEVAP: Evet. Her iki yerde seferi olunur.
2010- nsanın kendi kendine nazarı de er mi?
CEVAP: De er.
2011-Domuz ya ı alan, pi man olup, eldekini sabun yapsa caiz mi?
CEVAP: Elindeki ya , mülkü olmadı ı için sabun yapamaz.
2012- Hanım (Seni öldürürüm) dedi. Ben de, geçimsizlik artarsa, ayrılırız dü üncesiyle (O
i in kolayı var) dedim. Talak oldu mu?
CEVAP: Hayır.
2013-Namaza ba larken Allahü ekber yerine Allahü ebed dense, namaz sahih olur mu?
CEVAP: Sahih olmaz.
2014-Tecrübeli biri, hastalı ım için ördek kanı ile bal ye dedi.Caiz mi?
CEVAP: Tecrübe sahibi, hazık tabib yerine geçer.
2015- Hanım (Bırak da mutfa a gideyim) dedi. Ben de, mutfa a gitmesi için (Seni bıraktım)
dedim. Talak vaki oldu mu?
CEVAP: Hayır.
2016- Kadın kuaförlü ü yaparak aldı ım bina ve e ya haram mı?
CEVAP: Haram de il. Satın alınanlar mülkünüzdür. Nazar ve temas için, ayrıca tevbe
gerekir.
2017- Okulda tahtaya slam harfleriyle ayet-i kerime yazıp siliyoruz. Tozlarının yere
dökülmesi günah olur mu?
CEVAP: Hayır.
2018- Sigortalıya ücretsiz film çekiliyor. Kadın filmini erkek çekiyor. Özeller ise pahalıdır.
Sigortaya çektirmemiz caiz mi?
CEVAP: Haramdan imkan nisbetinde kaçmak artı ile caiz.
2019- Ada ım olan Mevlit okutmak yerine Kur'an okutmam caiz mi?
CEVAP: Kur'an-ı kerim okutmanız tercih edilir.
2020- (Ne eytanı gör, ne salevat getir) demek caiz mi?
CEVAP: Malayanidir, caiz de ildir.
2021- (Namaz kılmam ama, kalbim temiz) demek küfür müdür?
CEVAP: Evet.
2022- Teslim tarihi belli olmadan taksitle araba almak caiz mi?
CEVAP: Verecekleri gün yeniden akit yapılınca caiz olur.
2023- Namazda çocuk bir resmi kar ıma koydu. Mekruh oldu mu?
CEVAP: Hayır.
2024- Önümdeki cemaatten birinin gömle inde resim var idi. Namazım mekruh oldu mu?
CEVAP: Hayır.
2025-Ezan okunduktan sonra, camide el-Fatiha demek bid'at mı?
CEVAP: Bidat olmaz diyen alimler de vardır.
2026-Otele kumarda kullanılacak mobilya yapmam caiz mi?
CEVAP: Hayır.
2027- Maa elime geçmedi i müddetçe mülküm olmaz mı?
CEVAP: Hayır. Zekat nisabına katılmaz.
2028- Sakal bırakmak için, hanımdan izin almak gerekir mi?
CEVAP: Hayır.
2029- Secdeden kıyama kalkarken, aya ını açmamı olanın, kıyamda iken açması iyi olur
mu?
CEVAP: Evet.
2030- Baliga olmamı gösteri li kız, halvete mani olur mu?
CEVAP: Evet.
2031- Parmakları birbirine geçirmek caiz mi?
CEVAP: Namazda tahrimen, hariçte tenzihen mekruhtur.
2032- Nisabın üstünde maa alıp, güç geçinen, zekat alır mı?
CEVAP: Evet.
2033- Para bozdururken (Kalanını sonra veririm) demek caiz mi?
CEVAP: Hayır. Pe in vermek gerekir. Para yetmezse, o kadar ödünç alınıp para tam
bozulur. Ödünç aldı ını sonra verir.
2034- Deri altına tüberküloz testi yapılıyor. Orucu bozar mı?
CEVAP: Evet.
2035- Çalgı aleti, alkollü içki olan odada namaz kılmak caiz mi?
CEVAP: Mekruhtur.
2036- slam harfiyle (Hacı akir) yazan sabunu kullanmak caiz mi?
CEVAP: El, yüz yıkanır. Beden ve aya ı yıkarken kazımalı.
2037- Tırnakları uzun olanın, altını da delk etmesi gerekir mi?
CEVAP: Parmak delk edilirken, tırnak da delk edilmi olur.
2038-Bir firma, bir milyon yatıranı kuraya tabi tutuyor. Kurada kazanan bir ki iye araba
veriyor. Kazanamayanların paraları, üç ay sonra iade ediliyor. Kuraya i tirak için para
yatırmak haram mı?
CEVAP: Evet.
2039- Evli hıristiyan kadınla evlenmek için ne yapmak gerekir?
CEVAP: Kadın, iki ahid yanında ayrılır, iddeti geçince evlenir.
2040- Hz. Amine niye brahim aleyhisselamın dininde idi?
CEVAP: Hz. Îsa ve Musanın dini hiç bir yerde kalmadı ı için.
2041- Hz.Musa gelince, Hz. brahimin dininde kalmak caiz mi?
CEVAP: itenlerin kalması caiz olmaz.
2042- Müzik çalınmı teybi, radyoyu iyi i te kullanmak caiz mi?
CEVAP: Evet.
2043- Müzik kasetini evde bulundurmak mekruh mu?
CEVAP: Evet.
2044- Sevabı ölüye gönderilecek olan hayvan, ne zaman kesilir?
CEVAP: Her zaman.
2045- Emekli ikramiyesini Oyaka verip, emekli olmak caiz mi?
CEVAP: Caizdir.
2046- Tur unun içine olgun üzüm salkımı koymak caiz mi?
CEVAP: Caizdir. Ekmek hamuruna maya koymaya benziyor.
2047- Kom unun okudu u Kur'an-ı kerimi , bizim evden rahatça i itiyoruz. Helaya gitmemiz
caiz mi?
CEVAP: Evet. Günahı yüksek sesle okuyanadır.
2048- Vatan-ı aslime gittim. Bir ey almak için vatan-i ikametime dönüyorum namazı nasıl
kılaca ım?
CEVAP: Seferi olarak kılınır. Çıkmakla bozulmu tur.
2049- Allah malı istedi ine, ilmi isteyene verir demek caiz mi?
CEVAP: Evet.
2050- Hisse senedi alıp satmak caiz mi?
CEVAP: Evet.
2051- Hastanede yanımdaki hasta uursuzdur. Refakatçi olarak hanımı var. Benimle halvet
olur mu?
CEVAP: Hanımınızı getirmek veya tek odada kalmak mümkün olmazsa, zaruret olur, caiz
olur.
2052- Namaz kılan yoksa, evi kılmayana kiraya vermem caiz mi?
CEVAP: Evet.
2053- Adak hayvanını kesmek için ödünç almak caiz mi?
CEVAP: Parası olunca keser.
2054- Sabahın sünnetini evde kılıp camide, kaza kılmak caiz mi?
CEVAP: Evet.
2055- Fakir vekiliyim. Babamdan zekat almam caiz mi?
CEVAP: Evet.
2056- Fatihadaki müstekim, müstakim okununca namaz sahih mi?
CEVAP: De ildir.
2057- Kadının, erke in önünden geçmemesi iyi bir adet mi?
CEVAP: Evet.
2058- Bir rükünde ba ını, sonra kaydırarak ensesini, sonra kula ını ka ımak üç ka ımak
sayılıp namaz bozulur mu?
CEVAP: Bozulmaz.
2059- Ameliyat için narkoz ile bayıltılan, namazını kaza eder mi?
CEVAP: Evet.
2060- Zengin dul kadınım. Çocu uma ba lanan maa ı, kendi ihtiyacıma harcamam caiz mi?
CEVAP: Hayır.
2061-Son rekatte otururken, namaz içindeki bir eyi, dü ünüp selamı bir rükün miktarı
geciktirene, secde-i sehv gerekir mi?
CEVAP: Evet.
2062- Büyükadadan Vana giden, karaya çıkınca mı seferi olur?
CEVAP: Evet.
2063- Sarıyerden Ankaraya, gitmek üzere, vapurla bo azdan kar ıya geçen, karaya çıkınca
mı seferi olur?
CEVAP: Evet.
2064- Erenköyden Edirneye giden, nerede seferi olur?
CEVAP: Karacaahmedi geçince seferi olur.
2065- Sükut orucu var mı?
CEVAP: Yoktur.
2066- Darül harpte piyango çekmenin hükmü nedir?
CEVAP: Kazanması mutlak ise caizdir.
2067- çinde cin mektubu olan Haziynetül Esraz kitabı neredir?
CEVAP: Diyarbakırda Özdemir kitabevinde satılmaktadır.
2068- n aat halindeki satılık binaların zekatı nasıl verilir?
CEVAP: Satın alınan bütün malzemenin parası, ticaret malı gibi nisaba katılır. (Binanın
yapılan kısmının tahmini fiyatı de il) Veya Binaların satıldıktan sonra geçmi senelerinkini
de beraber verir. (Yani in aata ba ladı ı ve devam etti i senelerin.)
2069- Kadın, entari altından, aya a kadar uzun don giyse caiz mi?
CEVAP: Evet.
2070- Ev içinde kadınların e ofman giymesi caiz mi?
CEVAP: Evet.
2071- Bir ayeti ö renmek için, latin harfiyle yazıp okumak caiz mi?
CEVAP: Hayır. slam harfini ö renene kadar, hocadan ö renir
2072- Arabi bilen, dua ve hadisi latin harfiyle yazıp okusa haram mı?
CEVAP: Evet.
2073- Hesap makinası ile zikir çekmek riya olur mu?
CEVAP: Riya kalbde olur.
2074- Evde çoluk çocu un yanında, tesbih çekmem ve ku luk gibi nafile namazları kılmam
riya olur mu?
CEVAP: Olmaz. Bilakis onlara ders vermek olur.
2075- Taksimetreli taksilere, pazarlıksız binmek caiz mi?
CEVAP: Evet.
2076 - Baba evladını reddedebilir mi?
CEVAP: Baba, akıl-bali olan o lundan mesul olmayı reddedebilir. Emr-i maruf yapmayı,
tevbesini, ziyarete gelmesini, hediyesini ve varis olmasını reddedemez.
2077- Lokanta gibi, fiyatı maktu yerde, pazarlıksız yiyip içilir mi?
CEVAP: Evet.
2078- htiyaç halinde hanımım, ev içinde, kaza ımı, gömle imi ve pijamamı giyiyor. Caiz
mi?
CEVAP: Evet.
2079- Bazan evde namaz kılarken, hanımın mantosunu giymem, hanımın da benim paltomu
giymesi caiz mi?
CEVAP: Evet.
2080- Kabata tan zmire vapurla giden, ne zaman seferi olur?
CEVAP: Kabata sınırını geçince.
2081- uursuz anamın namaz kılmamasından mesul muyuz?
CEVAP: uursuza namaz farz de il. uuru gelince ikaz etmeli!
2082- Ödünç verdi im parayı, içimden arkada a hediye ettim. Arkada , borcunu getirince
aldım.Caiz oldu mu?
CEVAP: Evet. Niyet etmekle hediye edilmi olmaz. Hediye teslim etmekle alanın mülkü
olur.
2083- Müslüman oldum. Hıristiyan ana-babam, çocu umu vaftiz yaptıracak. Müsaade
etmem caiz mi?
CEVAP: Küfr ahkamına müsaade edilmez.
2084- Ceketin iç cebine "Gül konfeksiyon" yazdırmam caiz mi?
CEVAP: Uygun de il, yazılı olan çama ırlardakini bile kesmek iyi olur.
2085- Celal Konfeksiyon diye tabela yazdırmam caiz mi?
CEVAP: Evet.
2086- Vücudu geli tirmek için, ara sıra futbol oynamak caiz mi?
CEVAP: Malayani ile vakit geçirmek mekruh. Her spor böyle...
2087- Dükkanı 5 seneli ine, aylı ı 50 binden, kiraya verdim. imdi aynı emsaldeki dükkan,
üçyüz bindir. Bu fiyatı istemek caiz mi?
CEVAP: stemek caiz olur. Fakat cebretmek caiz olmaz.
2088- Ak am ve sabah namazından sonra ha r suresinin sonunu, yatsıdan sonra
Amenerresulüyü okumak me ru mu?
CEVAP: Evet müstehabdır.
2089- Sübhane rabbike...den sonra, Fatiha demek evla mı?
CEVAP: Evet.
2090- imdiki sarıklar bid'at mı?
CEVAP: Rivayetler muhtelif oldu u için bid'at denmez.
2091- Çocuk olmaması için, rahmi ba latmak caiz mi?
CEVAP: Hayır.
2092- Keffaret orucu tutamayan kalb hastası ne yapar?
CEVAP: Devamlı hasta hükmündedir.
2093- Hanıma (Annen bize gelirse, art olsun seni bo ayaca ım) dedim. Annesi bize geldi.
Talak-ı rici mi oldu?
CEVAP: Evet.
2094- Kaza kılarken 3 ve 4.cü rekatlarda zamm-ı sure okumak secde-i sehv gerektirir mi?
CEVAP: Hayır. Çünkü kıraat mahallidir.
2095- Su içen Elhamdülillah derse, yerhamükellah demek caiz mi?
CEVAP: Evet.
2096- Elektrikli makina ile tra olmak, Malikide abdesti bozar mı?
CEVAP: Bozmaz.
2097- Farzı nafile olarak yapmak, sünnetten evla mı?
CEVAP: Farzı tekrar kılmak, içinde sünnet noksansa, mekruh varsa veya hazır cemaat için
caiz. Bu ikincisi nafile olur ve sevabı, öncekinden çok olur.
2098-Arabamı satarken, aybını, sorulmadan söylemesem günah mı?
CEVAP: Hayır.
2099- Kamyonun darasını alıp so anı tarttık. Be ton geldi. Hatayda tarttık. ki yüz kilo fazla
geldi. Son tartı mı muteberdir?
CEVAP: Evet. Aradaki farkın fiyatını ilk satıcıya ödersin.
2100- Küfr-i inadi veya küfr-i cehlide tecdid-i nikah sahih mi?
CEVAP: Evet.
2101- çki satan bakkaldan kapıcının alıp getirmesi caiz mi?
CEVAP: Kendi almı gibi mekruhtur. Zaruret halinde alınır.
2102- Vatan-ı aslim i li. Edirneden Fatihe gelince, seferi miyim?
CEVAP: Evet.
2103- Birine (Bize on kg tereya ı getir) dedik. O da eve bırakıp gitmi . Fiyatını
bilmedi imiz için yememiz caiz mi?
CEVAP: Vekil, fiyatını bildi i için yemeniz caizdir.
2104- Evde akvaryumda süs balı ı bulundurmak caiz mi?
CEVAP: Evet.
2105- Annemin arsasını, vekaleten, kat kar ılı ı müteahhide verece im. Küçük dairelere razı
olursam, bana bir dairelik para verecektir. Annemden habersiz bu parayı almam caiz mi?
CEVAP: Vekilin, vekaletnamedeki arta uyması gerekir. art yoksa diledi ini yapabilir.
2106- Ödünç verdi imiz kimselerden, aldı ımız tarihsiz senetlere, bir müddet sonra, tarih
koyup alaca ımızı istememiz caiz olur mu?
CEVAP: Evet.
2107- Bir kadının suali:Çocu umu okula bırakmak, beyimle bir yere giderken veya
arkada ların hanımını bir yere götürürken mesture olarak araba kullanmam caiz mi?
CEVAP: Evet.
2108- Amerikaya gitmek üzere uça a binen kimse, ben seferi olmak istemiyorum dese, niyet
etmedi i için seferi olmaz mı?
CEVAP: Amerikaya gitmek üzere uça a binip ehri çıkınca seferi olur.
2109- Tanıdık manava telefon edip (Bize be kilo portakal bırak) desek, yiyebilmek için
fiyatını da ö renmemiz gerekir mi?
CEVAP: Evet.
2110- Bir malı tartarak aldım. Satarken noksan oldu unu gördüm. Hangi tartıya itibar edilir?
CEVAP: Her zaman son tartıya itibar edilir.
2111- Cuma namazının kılınmasını kadınlar bekler mi?
CEVAP: Hayır.
2112- Gülün u ru verilir mi?
CEVAP: Ticaret niyetiyle oldu u zaman zekatı verilir
2113- Evde, karyolanın altına çuvalla un, pirinç koymak caiz mi?
CEVAP: Hayır.
2114- Her hafta bir arkada ın evinde toplanıyoruz. Evine gitti imiz arkada a art edilmeden,
bir altın hediye ediyoruz. Di er haftalar da, böyle evine gitti imize, bir altın hediye
ediyoruz. Caiz mi?
CEVAP: Evet.
2115- Bir torba bozuk para getirip ( çinde 50 bin lira var) diyorlar. Saymadan kabul edip,
bütün elli bin lira vermek caiz mi?
CEVAP: Evet.
2116-Ödünç verirken (en kısa zamanda isterim) demek caiz mi?
CEVAP: Evet.
2117- Ödünç isteyene (Ödünç veremem. Fakat yirmi gün bu para sende emanet kalsın,
harcayabilirsin) demek caiz mi?
CEVAP: Ödünç verilmi oluyor. Gün bildirilmez.
2118- Ba kasının okudu una amin demek namazı bozar mı?
CEVAP: Evet.
2119- Ödünç verece i ki inin kefili ile belli bir zamanda ödenmesi için anla madan önce,
ödünç alandan ödünç istemek caiz mi?
CEVAP: Evet.
2120- Parayı, u camiye ver dendi. Ba ka camiye vermem caiz mi?
CEVAP: Hayır.
2121- Almanyada bir hıristiyana, domuz eti sattırmam caiz mi?
CEVAP: Hayır.
2122- Hayzlı kadın olan odaya, rahmet mele i girer mi?
CEVAP: Girer. Hayzı bitti i halde, yıkanmazsa, girmez.
2123- Malikideki durumunu bilmiyen bilmedi i için hanefiyi taklid etse caiz mi?
CEVAP: Evet. Özr olunca telfik olmaz.
2124- Yırtılan zarı diktirmek üzere geliniyor. Müslüman kız kaza dese, sözüne inanıp, kadın
doktorun dikmesi günah mı?
CEVAP: Fen yolu ile anla ılmayan meselelerde, müslümanın sözüne hüsn-i zan edilir. Kaza
ile yırtılanı dikmek caizdir.
2125- Di dolgusu sebebiyle Malikiyi taklid eden, ihtiyaç olunca, mukimken iki namazı cem
için, Hanbeliyi de taklid edebilir mi?
CEVAP: Evet
2126- Necasetli su arıtmada çalı ıyorum. elbisemden ba kası olmayınca, Malikiyi taklid
ederek namaz kılabilir miyim?
CEVAP: Temiz elbise bulunmazsa, Maliki taklid edilir.
2127- Latin harfli elbise ile, namaz kılmak mekruh mu?
CEVAP: Örtülü ise, mekruh olmaz.
2128- Mezheb taklidinde, sadece farz ve müfside mi riayet edilir?
CEVAP: Evet.
2129-Elindeki kandan Malikiyi taklid edenin, aya ı kanasa, ne olur?
CEVAP: Abdesti bozulmu olur.
2130- Hemoroid sebebiyle Malikiyi taklid eden, kan akarken ve elbisesinde fazla kan
bula mı iken namaz kılsa, caiz olur mu?
CEVAP: Evet. Çünkü temizlemek zordur.
2131- Di dolgusu, idrar tutamaması ve hemoroidden gelen kan sebebiyle Malikiyi taklid
edenin eli kanasa, abdesti bozulur mu?
CEVAP: Evet.
2132- Malikiyi taklid eden, on gün kaldı ı seferde, seferi olur mu?
CEVAP: Seferi olmaz.
2133- Fakir ile vekili zengin, iskat için aynı devre oturabilir mi?
CEVAP: Asıl varken, vekil muteber olmaz. Yani oturamaz.
2134- Hayvan zekatı verilirken, borçlar dü ülür mü?
CEVAP: Evet.
2135- Kiracım, ayın birinde, kirayı ödemesi gerekirken, ayın onunda ödüyor. Mukaveleye
uymadı ı için, kiracıyı çıkarabilir miyim?
CEVAP: Evet.
2136- Zamm-ı sureyi unuttu unu rüküda hatırlayan, kalkıp okur mu? Okudu u zaman secde-
i sehv gerekir mi?
CEVAP: Evet. Gerekmez.
2137- Kiracı ile bir yıllık sözle tik. 2.yıl mukavele yapmazsak, bir sene daha uzar mı? 2.yıl
dolmadan kiracıyı çıkarabilir miyim?
CEVAP: Evet, evet.
2138- Cünüp, tırnaklarını yıkayıp kesse, tenzihen mekruh olur mu?
CEVAP: Evet.
2139- Malikiyi taklid eden kadının hayzı 15 gündür, 5 günü kaza mı eder?
CEVAP: Evet.
2140- Civcivi küçükken yemek caiz mi?
CEVAP: Evet.
2141- Rizeden ailemi, a abeyim yengem ile beraber getirebilir mi?
CEVAP: Salih namahrem de getirebilir. Sefere göndermez. Salih namahrem fasık
mahremden daha iyidir.
2142- çki imal edilen fabrikalarda çalı an i çilerin ücretleri helal mı?
CEVAP: Orada çalı mak büyük hatadır.
2143- Cemaat on ki iden azsa, imam yüzünü cemaate dönmez mi?
CEVAP: Bir kavle göre dönmez.
2144- afiide, fası ın tevbe edip nikah ahidli i yapması caiz mi?
CEVAP: Salih ahid bulunmazsa, bildirilen hile-i eriyye caiz olur. Fakat tevbenin artlarına
uymak gerekir.
2145-Hz. Fatımaya, Fatıma Ana demek caiz mi?
CEVAP: Evet.
2146- afiide, hiç veli yoksa, nikahta, birini veli tayin etmek caiz mi?
CEVAP: Evet.
2147- htiyaç halinde, eytanın karikatürünü yapmak caiz mi?
CEVAP: Evet.
2148- (Dükkanımızdan yüz bin liralık alı -veri yapan herkese hediye veriyoruz.) diyoruz.
Caiz mi?
CEVAP: Evet.
2149- Birinden aldı ım para, sahte çıktı. Arkada a borçlu muyum?
CEVAP: Sahte para vermi oldu una göre borçlu de ilsiniz.
2150- Belediye, arsamı umumi yol yaptı. (Parasını da yolu kullanacak arsa sahiplerinden al)
dedi. Almam caiz mi?
CEVAP: Evet.
2151- Kuyrukta hastalar varken, birini içeri almakla hak geçer mi?
CEVAP: Hastalara zaman vadedilmemi ise, hak geçmez.
2152- Ödünç verirken iki ahid vacib mi?
CEVAP: Zayıf kavle göre vacibdir.
2153- Babama telefon edip, akika için bir koyun almasını söyledim. Köye gidince, koyunu
kestim. Uygun oldu mu?
CEVAP: Evet.
2154- Hafif a rılı gözya ı abdesti bozar mı?
CEVAP: Devamlı olursa, özr sahibi olur.
2155- Samed ismi caiz mi?
CEVAP: Hayır.
2156- Beni bo ayan kocamın, mahkeme emri ile çocu umla benim için verdi i nafakayı
almam caiz mi?
CEVAP: Elbet.
2157- Aya ıma protezin giyilmesi me akkatli oluyor. Protezsiz ayakta duramıyorum.
Oturarak namaz kılmam caiz mi?
CEVAP: Me akkatli olunca caiz olur.
2158- Kıbleyi bir adilden ö rense ama ö rendi i yön sanıp ba ka yöne kılsa, vakit çıkınca
yanlı yöne kıldı ını anlasa ne yapar?
CEVAP: Namazı kaza eder.
2159- (Vallahi sigara içmiyece im) diye üst üste on kerre yemin ettim. Sigara içersem, on
tane mi yemin keffareti vermem gerekir?
CEVAP: Bir keffaret kâfidir.
2160- Tecvid bid'at mi? Tecvidsiz Kur'an okumak caiz mi?
CEVAP: Caiz ise de tecvide uyarak okumak efdaldir.
2161- Takkeyi pantalonun cebine koymak caiz mi?
CEVAP: Evet.
2162- Latin harfleriyle, mezar ta ına yazı yazmak caiz mi?
CEVAP: Hayır.
2163- Kitap kapa ı olacak vasıfta ka ıt satıyorum. skambil ka ıdı yapacaklarını
söyleyenlere ka ıt satmam caiz mi?
CEVAP: Evet.
2164- Hanımın üvey annesi, bana namahrem mi?
CEVAP: Evet.
2165- Haram ey dinlenmemi teypten, Kur'an dinlemek caiz mi?
CEVAP: Evet.
2166- Demirba hisse senedinin sadece karının mı zekatı verilir?
CEVAP: Evet.
2167- Damada (evine çama ır makinası ile kızıma 3 bilezik alırsan, evlenmenize razı
olurum) demek caiz mi?
CEVAP: Evet.
2168- Besmele geçen ayeti, zamm-ı sure olarak okumak caiz mi?
CEVAP: Evet.
2169- Kom unun taba ını kaza ile kırdık. Ödememiz gerekir mi?
CEVAP: Evet.
2170- Bir mekruha dalgınlıkla besmele çeken mazur olur mu?
CEVAP: Evet.
2171- Babam evi, kirası kendinin olmak üzere hediye etti. Kirası da benim olur mu?
CEVAP: Hayır
2171 - Kalbden bir nezirde bulunmak sahih midir?
CEVAP: Hayır.
2172- Elden ele dola an hisse senedi, nisaba dahil edilir mi?
CEVAP: Evet.
2173- Banka, evi, 40 milyona alıp, taksitle 90 milyona satsa, caiz mi?
CEVAP: Evet.
2174- Müezzinin, arkada tek ba ına imama uyması mekruh mu?
CEVAP: Evet.
2175- Dört mezhebe uygun nikahlandık. Zifaftan önce, üç talakla bo adım. Hullesiz almam
caiz olan mezheb var mı?
CEVAP: Hullesiz almak caiz olan mezheb varsa, caizdir.
2176- Domuz mezbahasında çalı anın, kazancı haram mı?
CEVAP: Evet. Ba ka i bulmak mümkündür.
2177- Hastayı papaza okutmak caiz mi?
CEVAP: Asla caiz de ildir.
2178- Kur'an okunurken, farz-ı kifaye diye konu uluyor. Caiz mi?
CEVAP: Günaha giriyorlar.
2179- Pahalı makinamı veresiye sattım. Nisab tarihi, satı günü mü?
CEVAP: Evet.
2180-Yedinci kattan dü tü. Mucize olarak kurtuldu demek caiz mi?
CEVAP: Hayır.
2181- Avcılı a çok hevesli bir zenginim. Etini, derisini fakirlere vermek gayesiyle avcılık
yapmam caiz mi?
CEVAP: Evet.
2182- PKK lideri Abdullaha Apo demek caiz mi?
CEVAP: Evet. Me hur ismi söylemek adını de i tirmek olmaz.
2183- Âyet-el-kürsi okurken selam alıp, okumaya devam caiz mi?
CEVAP: Evet.
2184- ki ba lı çocuk olunca, hilkat garibesi demek caiz mi?
CEVAP: Evet.
2185- Üç arkada , yatsının farzını, cemaatle kılıp teravih kıldıran imama uyduk. Vitri de bu
imamla kıldık. Caiz mi?
CEVAP: Evet.
2186- Zamm-ı sure okurken Fatiha okumadı ını hatırlayanın, zamm-ı sureden sonra Fatihayı
okuması lazım mı?
CEVAP: Evet.
2187- Kıbleyi bilen bir arkada , kuzeye dönüp aka olarak (Kıble böyle mi?) dedi. Ben de
aka ve hakaret olarak, (Evet böyledir. Sen istedi in tarafa kılarsın) dedim. kimiz de kâfir
olduk mu?
CEVAP: Evet. Tevbe ve tecdid-i iman ve nikah lazımdır.
2188- a) Mukimken seferi imama uydum. mam, yanılıp 3. rekata kalkıp dörde tamamladı.
Ben, tek ba ıma 2 rekat daha kıldım, sahih oldu mu? b) Seferi biri, imam aya a kalkınca
selam verdi. Namazı sahih mi? c) 4 kılan seferilerinki mekruh mu oldu?
CEVAP: Üçünün cevabı da evet.
2189- Biri (Yirmi milyon borcundan on milyonunu gününden on gün önce öde) dedi. Ben de
(Di er on milyonunu da gününden on gün sonra ödemek artı ile evet) dedim. Caiz mi?
CEVAP: artsız olarak tekrar sözle ince caiz olur.
2190- 3 yıl imamlık yapan zat, (Hıristiyandım, imdi müslüman oldum) dedi. Arkasında
kılınan namazları kaza gerekir mi?
CEVAP: Gerekmez. (Tergib-üs-salat)
2191- Namaz kılalım diyene, (Daha vakit girmedi) dedim. O da, (Mühim olan, namazı vakti
girmeden kılmak) dedi. Küfr mü?
CEVAP: Evet.
2192- Salli bariklerden sonra, birkaç dua okumak caiz mi?
CEVAP: Hadis-i eriflerde bildirilenleri okumak caiz.
2193- Zemzem ticareti yapmak caiz mi?
CEVAP: Evet.
2194- Teravihte selam verince, salevat okumak mı evladır?
CEVAP: Evet.
2195- hramlı iken, diki li terlik giymek caiz mi?
CEVAP: Evet.
2196- On yıl sonra alınacak para, zekat nisabına dahil edilir mi?
CEVAP: Evet.
2197- Ramazanda (Yarın di im a rımazsa oruç tutarım, a rırsa tutmam) dedim. Di im
a rıyınca orucu bozdum. Kaza mı gerekir?
CEVAP: üpheli niyet olmaz. Kaza gerekir.
2198- Miras kalan onbin dolarlık içkiyi hıristiyana satmam caiz mi?
CEVAP: Hayır.
2199- Piyangoda çalı ıyorum. Kazancım mekruh mu?
CEVAP: Evet.
2200- Azrail ismi caiz mi?
CEVAP: Mekruhtur.
2201- Ev yapamazsam satarım diye alınan arsa, zekata tabi mi?
CEVAP: Hayır.
2202- Veresiye satılan malın, ödenmeyince kıymeti çok dü üyor. Malın satı zamanındaki
altına göre kıymetini istemek caiz mi?
CEVAP: Evet.
2203- Tavuklar, bir anda kesiliyor.Hepsine bir besmele kâfi mi?
CEVAP: Her tavu u, kesim makinasına koyarken, besmele çekilir. Keserken de, mü terek
bir besmele okumak kâfidir.
2204- Arsamı veresiye sattım. Alıcı, ödeme günü geldi i halde, ödemezse, satı ı feshedebilir
miyim?
CEVAP: Evet.
2205- Mü teri, borcunu yıllardır ödemiyor. Alaca ımı, altına göre istesem, zarara girerim.
Mark olarak istemem caiz mi?
CEVAP: Hayır.
2206- Borçlu, rıza gösterirse, Mark olarak istemek caiz mi?
CEVAP: Evet.
2207- Zengin annem uursuzdur. Kurban kesmesi lazım mı?
CEVAP: Emrederse kesersiniz. Bilmiyorsa kesilmez.
2208- spirtolu kalemle, dini yazı yazmak caiz mi?
CEVAP: spirtolu oldu u kesin de ilse, caiz. Kesinse ihtilaflı.
2209- Biri, (Her ay alaca ın ev kiramla altın al) dedi. Aldı ım kirayı, kendi parama
karı tırabilir miyim?
CEVAP: Hayır.
2210- Latin harfleriyle (Aile kabristanı) yazdırmak caiz mi?
CEVAP: Hayır.
2211- E antiyon olarak, gelen alkollü urupları, atmak gerekir mi?
CEVAP: Evet.
2212- Alkollü ilaçları, çöpe atmayıp da, fakirlere vermek caiz mi?
CEVAP: Hayır.
2213- Mü teri, borcuna mahsuben, ka ıt göndermi . Bu ka ıdı, fabrikanın toptan satı fiyatı
üzerinden mi, hesap etmem gerekir?
CEVAP: Evet.
2214-Üç sene önce adadı ım koyunu, imdi kessem caiz mi?
CEVAP: Evet.
2115- Satı ı, tek taraflı bozmak caiz mi?
CEVAP: Hayır.
2216- Üstümüzdeki kom umuz, diki makinası ile, diki dikerek bizi rahatsız ediyor. Yaptı ı
zulüm müdür?
CEVAP: Hayır.
2217- ftitah tekbirini, niyeti müteakip mi getirmek evladır?
CEVAP: Evet.
2218- Misafire uyan mukim, kelime-i ehadeti tekrar eder mi?
CEVAP: Ederse iyi olur. Sükut etmesi de caizdir.
2219- Evi korumak için köpek bulundurmak caiz midir?
CEVAP: Evet. Fakat köpek eve sokulmaz.
2220- Nezri, birkaç sene geciktirmek, günah mı?
CEVAP: Hayır. Fakat sevabı azalır.
2221- Ekteki fırfırlı ba lı ı çucuklara giydirmek caiz mi?
CEVAP: Hayır. Te ebbüh olmaktadır.
2222- Rüküya e ilince, ökçe denilen topuklar mı birle tirilir, yoksa yandaki topuk
kemiklerini de birle tirmek gerekir mi?
CEVAP: Sadece topuklar birle tirilir. Yandaki topuk kemikleri birle tirilmez.
2223- ki ki i, arabalarını, zaman söylemeden, de i se, caiz mi?
CEVAP: Evet.
2224- Biri, kendi arabasını, arkada ına ariyet olarak verdikten bir müddet sonra, onun
arabasını ariyet olarak istese caiz mi?
CEVAP: Sonra isteyince caiz olur.
2225- Kadınların, kızların bacaklarındaki kılları almaları caiz mi?
CEVAP: Hayır.
2226- Kalbden bir nezirde bulunmak sahih midir?
CEVAP: Hayır.
2227 - Kur'an ö renmek için teypten dinlemek bid'at olur mu?
CEVAP: Haram ey dinlemeyenin Kur'an, ilahi dinlemesi caiz.
2228- Az idrar sıçratana da kabir azabı olur mu?
CEVAP: Evet.
2229- ki diki makinasından ikisi de, kurban nisabına dahil mi?
CEVAP: Evet.
2230- Nisabın üstünde çeyizi olanın, kurban kesmesi vacib mi?
CEVAP: Evet.
2231- Zengin, bayramın ilk günü, kurban kesip sefere çıksa, caiz mi?
CEVAP: Kurbanı vacib olur.
2232- Zengin, seferde iken, kurbanını vekile kestirse, adak olur mu?
CEVAP: Hayır. (Nafile kurban olur)
2233- Nafile hacca ba layıp terkeden, ba ka sene hacceder mi?
CEVAP: Hayır. Hac bir kerre farzdır.
2234- Kasaba et götürüp, ücretle kıyma çektiriyoruz. Makinada, önceden kalmı kıyma da
oluyor. Kasabın hakkı geçiyor mu?
CEVAP: Hayır.
2235- Domuz derisinden e ya imal edilen yerde çalı mak caiz mi?
CEVAP: Hayır.
2236- Malikide 3 günden çok kalınan yerde, farzlar kasredilir mi?
CEVAP: Hayır.
2237-Namazda otururken, sünnet zannederek, kıbleye dönmesi için, sol aya ı da, sa ayak
gibi dikmek bid'at olur mu?
CEVAP: Evet.
2238- Hacda, bir özrle ta atamıyan, yerine vekil tayin eder mi?
CEVAP: Hayır.
2239- Çatıdan dü tü. Allahın mucizesi olarak kurtuldu denir mi?
CEVAP: Niyete ba lıdır.
2240- Kedinin idrarı, vücuda de se, temiz mi?
CEVAP: Hayır. (Sadece elbisede temizdir)
2241-Almanyada türk gençlerinden bazısı, kendilerine Hans, Corc denmesini istiyorlarmı .
Küfr mü?
CEVAP: Evet.
2242- Evlenirken, e ya almak için faizsiz ödünç almak caiz mi?
CEVAP: Evet.
2243- Selamı var denilince ve aleyhisselam demek de caiz mi?
CEVAP: Ve aleyküm... demek efdaldir.
2244- Çocu u yuvaya verelim mi?
CEVAP: Ana-baba terbiyesi bir yerde bulunmaz. slam terbiyesi verene verilir.
2245- Üç kattan fazla elbise, kullanılmayan bakır, dolap gibi di er ev e yaları, kurban için
nisaba dahil edilir mi?
CEVAP: Evet.
2246- (Bir namaz vakti girdikten sonra özr ba lasa) demek, (Namaz vakti girer girmez,
girdi i anda özr ba lasa) demek mi?
CEVAP: Evet.
2247- hram, tavafa ba larken sa koltuk altından mı geçirilir?
CEVAP: Evet.
2248- Bugün üniversite talebesine zengin olsa da zekat verilir mi?
CEVAP: Hayır.
2249- Adak kesilirken, yanlı lıkla vacib kurban denilse caiz mi?
CEVAP: Evet.
2250- Kolçak takarak namaz kılmak mekruh olur mu?
CEVAP: Hayır.
2251-Yılan derili çantamı, gayr-ı müslime satmam caiz mi?
CEVAP: Evet.
2252- Telefon numarasını satmak, kiralamak ferag olup, caiz mi?
CEVAP: Evet.
2253- Salli barikleri okurken, yanlı lıkla (Ya Rabbi beni, mam-ı Rabbani hazretlerinin
hürmetine affet) demek namazı bozar mı?
CEVAP: Evet.
2254-Bir kadın (Hanımına selam söyle) dese, selamı götürülür mü?
CEVAP: Yabancı kadının selamı götürülmez.
2255- Karnı yarılıp, çocu u alınan kadından gelen kan, nifas mı?
CEVAP: Evet nifastır. Ameliyat kanı ayrıdır.
2256- ehid çürümez mi?
CEVAP: Çürür. Haram yememi , takva ehli olan çürümez.
2257- Demokrasi ehidi demek caiz mi?
CEVAP: Hayır.
2258- On yıl önceki ölünün cenaze namazını kılmak bid'at mı?
CEVAP: Evet.
2259- Bazı ülkelerle sava mak için, paralı askerlik caiz mi?
CEVAP: Hayır.
2260- Misvak, di lere üçten fazla sürülse sünnete aykırı olur mu?
CEVAP: Hayır.
2261- Yemin keffaretinde, ba ka mal deniyor. Ba ka maldan, din kitabı, süt, meyve, kalem
gibi mallar da anla ılır mı?
CEVAP: Evet.
2262- Malikide mekruh, hanefide sünnet ise taklid eden ne yapar?
CEVAP: Hanefideki sünneti yapar.
2263-Olmayan ilaçları, kom u eczacıdan alıyor, deftere yaz diyorum. O da bizden alıyor. 10-
15 gün sonra hesapla ıyoruz. Caiz mi?
CEVAP: Evet.
2264- (Allahın gönlüne güç gelmesin) demek küfr mü?
CEVAP: Evet. (Çünkü gönül yaratıktır)
2265- Abdülaziz Debba , El- brizde sahih hadise uydurma, tütüne haram diyor. Muteber mi?
CEVAP: Böyle yazan kitaplar muteber de ildir.
2266- Kurban nisabındaki üç kat elbise, üç ceket, üç pantalon, bir palto, üç atlet, üç don ve
bir kazak mı?
CEVAP: Evet.
2267- afii dr, kadını muayene ederken, abdesti bozulmasın diye, sırf bu esnada hanefiyi
taklid etse, caiz mi?
CEVAP: Evet.
2268- afii, taklid edince, haccın hepsini Hanefiye göre mi yapar?
CEVAP: Evet.
2269- Hayvanı semizletmek için burmak caiz mi?
CEVAP: Evet.
2270- Emlakçi vasıtası ile emlaki satılı a çıkarıp, alıcı çıkınca, komisyon vermemek için,
satı tan vazgeçildi i söylense caiz mi?
CEVAP: Hayır, hak geçer.
2271- Namaz kılarken, secdede, dua okumak mekruh mu?
CEVAP: Evet.
2272- Di dolgusu olan, (Malikide a zın içini yıkamak farz de il ) diyerek a zını yıkamasa,
guslü sahih olur mu?
CEVAP: Sahih olmaz.
2273- Belediyenin sattı ı, altı toprak, dört tarafı betondan yapılmı hazır kabrin içine lahd
kazıp meyyiti defn etmek caiz mi?
CEVAP: Evet.
2274- afii, pazarda abdest bozulmasın diye, hanefiyi taklid edip kadına dokunmu sa, namaz
kılarken hanefinin artlarına uyar mı?
CEVAP: Elbet uyması gerekir.
2275- Devamlı kan gelen kadın, her ay 10 gün adet, 20 gün temiz kabul etse, caiz mi?
CEVAP: Evet.
2276- Bir felsin de erinin altında alı -veri uygun mu?
CEVAP: De ildir.
2277- Kom u kızın kötü huylarını bilen birine, evlenecek kimse, (Bu kız nasıldır?) dese, ona,
(Ben bilmem) demek caiz mi?
CEVAP: Caiz olmaz. Söylemek gerekir.
2278- Kom unun a acının bizim bahçeye sarkan dalındaki meyveleri yemek caiz mi?
CEVAP: zinsiz caiz olmaz.
2279- Bir kadın, mürted amcanın yanında ba ı açık oturabilir mi?
CEVAP: Hayır.
2280- Bir erkek, dirsek ile bile i arasının dörtte birini kapatarak, yahut dörtte birini açarak
namaz kılsa, mekruh olur mu?
CEVAP: Evet.
2281- Arsamı, vadesiz, veresiye, bir kilo altına sattım. Caiz mi?
CEVAP: Vade belli olmadı ı için caiz de ildir.
2282- kinci, üçüncü rekatte yanılıp, Fatihadan önce Sübhaneke, veya Ettehiyyatü okununca,
secde-i sehv gerekir mi?
CEVAP: Bunlar ayet-i kerime de ildir.
2283- Yüz mark ver, yarın yüz bin lira vereyim demek caiz mi?
CEVAP: Veresiye caiz olmaz.
2284- Namaz kılarken, bir yazıya bakıp ne oldu u veya saate bakıp kaç oldu u anla ılınca,
namaz mekruh olur mu?
CEVAP: Evet.
2285- Domuz kılından, tra fırçası imal etmek caiz mi?
CEVAP: Hayır.
2286- Ölmü gayrı müslime olan borcumu fakire verdim. Âhırette onun azabı hafifler mi?
CEVAP: Hayır. Siz borçtan kurtuluyorsunuz, ona bir faidesi olmaz.
2287- Di dolgusu sebebiyle Malikiyi taklid edenin, haccı da Malikiye göre yapması gerekir
mi?
CEVAP: Hayır.
2288- Bir uzvun dörtte biri açılsa, tamamı açılmı mı sayılır?
CEVAP: Evet.
2289- Seferde de, cemaatle namaz kılmak sünnet mi?
CEVAP: Evet.
2290- mam, arkasında kadınların da bulundu unu bilerek, ( Bana uyanlara imam oldum)
derse, kadınların namazı sahih olur mu?
CEVAP: Evet.
2291- mam, imamlı a niyet etse, sonra kadın da uysa, sahih mi?
CEVAP: Sahih olmaz. Kadınlara da niyet etmesi lazımdı.
2292- Vehhabilerin hacılara da ıttı ı mealli mushafları, imha gerekir mi?
CEVAP: Evet.
2293- hramımı, kefen yapmam caiz mi?
CEVAP: Evet.
2294- Bahçeme giren tavukları zehirlesem, hak geçer mi?
CEVAP: Evet. Bahçeyi muhafaza etmek gerekir.
2295- Satıcı, malın gerçek fiyatını bilmeden, ucuz satıyorsa, ( Bu mal, u kadar eder)
dememiz mi gerekir?
CEVAP: Gerekmez.(Sen bilmiyorsun, bu malın de eri azdır. Bu kadar etmez) diyerek
satıcıyı kandırmak faiz olur.
2296- Malikide meste, mesh nasıl yapılır?
CEVAP: Sa el, sa mestin üstüne, sol el, altına koyup, iki eli topu a do ru çekmek
müstehabdır. Sol mestin, sol el üstüne, sa el altına koyup çekilir.
2297- Kazıdan çıkan, heykeli, gayr-ı müslime satmak caiz mi?
CEVAP: Evet.
2298- Unutarak mukimken mestlere 24 saatten fazla mesh ettim. (Bu namazları Malikiye
göre kıldım) desem caiz mi?
CEVAP: Evet, unutmak ile caizdir.
2299- Bir kimsenin, torunu için akika kesmesi caiz mi?
CEVAP: Evet.
2300- Mektuptaki selamı, sesli okuyunca mı almak farzdır? Aynı mektubu ba kası sesli
okuyunca, onun da alması gerekir mi?
CEVAP: Evet, hayır.
2301- Son oturu ta, Ettehıyyatüyü okuduktan sonra, unutup kıyama kalkan, hatırlayıp
oturunca, tekrar Ettehıyyatüyü okur mu?
CEVAP: Okumaz. Secde-i sehv ile namazı tamamlar.
2302- Kadının, kadına ücretle ayak tırna ını kestirmesi caiz mi?
CEVAP: Evet.
2303- Yürüyerek ikamet okumak caiz mi?
CEVAP: Hayır.
2304- Ezan okuyan, ezandan sonra, ikamet okuyan, ikametten sonra konu sa, ezanı ve
ikameti tekrar okumak gerekir mi?
CEVAP: Hayır.
2305- Mukim ve misafir karı ık bir evde iken, mukim olan biri, ezan ve ikamet okusa,
misafirlerin de okuması gerekir mi?
CEVAP: Hayır.
2306- (Kadına dokununca lezzet duyarsa) deniyor. Lezzet nedir?
CEVAP: ehvettir.
2307- Koli basili çıkan kuyu suyu ile, abdest almak caiz mi?
CEVAP: Evet. (Suya bir fincan permanganat mahlulü konursa mikrop kalmaz)
2308- Kuyu suyumuzu tahlil ettirdik. ( drar karı mı ) dediler. Bu su ile yıkadı ımız
çama ırlar necis mi oldu?
CEVAP: Hayır. drar karı tı ı kesin de ildir. Hem de fasık sözü muteber de ildir.
2309-Ticaret için faizsiz kredi caiz mi?
CEVAP: Evet.
2310- Almanyada faizli kredi ile yapılan camide namaz caiz mi?
CEVAP: Evet.
2311- Maliki ve afiide 4 rekatli farzı kılarken, ilk oturu ta unutup, iki tarafa selam veren
namazdan çıkmı olur mu?
CEVAP: Evet. Yeniden kılması gerekir.
2312- Seferi imam, namaz içinde, mukimli e niyet edip, 4 rekat kıldırsa, cemaatin de namazı
sahih olur mu?
CEVAP: Evet.
2313- Ameliyatla, karnımdan delik açılarak torba ba ladılar. Torbadan bazan necaset
sızıyor. Malikiyi taklid caiz mi?
CEVAP: Evet.
2314- Banka avukatlı ı caiz mi?
CEVAP: Evet.
2315- Odada cemaatle namaz kılınırken çalı mam caiz mi?
CEVAP: Namaz kılmı olan için caizdir.
2316- çkili lokantada çalı mak caiz mi?
CEVAP: Caiz de ildir.
2317- Kendi kendime (O ahmak) gibi sözler ediyorum. Haram mı?
CEVAP: Mekruhtur. Hayırlı söz söylemeye alı malıdır.
2318- Kolları yıkadıktan sonra, eldeki ya lıkla ba ı mesh caiz mi?
CEVAP: Hayır.
2319- Afrikadakiler niçin açlıktan ölüyor?
CEVAP: Mukadder olan rızka çalı malı. Çalı an aç kalmaz.
2320- Belediye, ölüleri beton mezara gömdürüyor. Ne yapalım?
CEVAP: Zaruret olunca caiz olur
2321- Ölen o lumu, birkaç defa net olarak gördüm. Neye alamet?
CEVAP: Çok iyi. Dua istiyor. Kur'an okuyun, sadaka verin!
2322- Arkada lara ( Ben yokken masamın üstündeki ekerden ve sigaradan alın) diyorum.
Götürmeleri caiz mi?
CEVAP: Orada yemeleri caizdir. Götürmeleri caiz de ildir.
2323- (Abdest havlumu herkes kullanabilir) dedim. Caiz mi?
CEVAP: Evet.
2324- ( yi olursam keffaret orucu tutaca ım) demek sahih mi?
CEVAP: Hayır.
2325- Herkesten uydu anten parası isteniyor. Vermek caiz mi?
CEVAP: Zaruret oldu u için caizdir.
2326- mam tesbihleri cemaatin haline göre okur ne demektir?
CEVAP: Sünnet miktarından da az okuyabilir demektir.
2327- Kötü kitap yazanın, ölünce de günahı devam eder mi?
CEVAP: Evet.
2328- ki ka ı farklı kadın, birbirine uydurmak için boyasa caiz mi?
CEVAP: Evet.
2329- Farz kazası olan veya olmayan, sünnet yerine kaza kılarken, fasid olsa, bu namazı
yeniden kılmak vacib olur mu?
CEVAP: Evet.
2330- Özr ile ba ını yere koyamıyan, oturup ima ile kılarken, iftitah tekbirini ayakta alsa caiz
mi?
CEVAP: Hayır.
2331- Dayanamayıp orucunu bozana kaza mı gerekir?
CEVAP: Dayanamıyana, kaza gerekir.
2332- Oturunca aya a kalkamıyan, oturarak mı namaz kılar?
CEVAP: Ayakta tekbir alır, sonra oturup kılar.
2333- Bir arkada , ( u i i yaparsan, on milyon verece im) dedi. O i i yaptım. Vermiyor. Bu
para benim hakkım mı?
CEVAP: Evet.
2334- Çok i man kadının, erkek doktora muayene olması caiz mi?
CEVAP: Kadın doktor bulamazsa, caiz olur
2335- Seferi imam, mukim cemaate Cuma namaz kıldırır mı?
CEVAP: Kıldırabilir.
2336- (Bir haftada Kur'anı hatmedece im) diye nezredince, bir haftada bitirmek gerekir mi?
CEVAP: Hayır. Daha az veya daha fazla zamanda da bitirilebilir.
2337- Semiallahü min en hamideh diye kılınan namaz sahih mi?
CEVAP: Evet.
2338- Ö leyin camiye girip, vaktin sünnetine, ilk kazaya kalmı ö lenin farzına ve tehıyyet-
ül-mescide de niyet caiz mi?
CEVAP: Evet.
2339- Livatadan kurtulmanın ilacı nedir?
CEVAP: Be vakit namazı do ru kılmak ve hemen evlenmek.
2340- Enerji artınca, kibir hasıl oluyor.Enerjiyi yok etmeli mi?
CEVAP: Enerji gidince, kibir kalmaz ise de, ehvet ve gadab da gider, cihaddan mahrum
kalınır. Enerjiyi yok etmek de il, dine uygun kullanmak gerekir.
2341- Kadın ve erke in kullandı ı fitil, abdesti bozar mı?
CEVAP: Bozmaz.
2342- ki evli doktor, çocu u olmayan hanımına, ötekinden döllenmi yumurta koysa, caiz
mi?
CEVAP: Çocuk, ötekinin olaca ı için lüzumsuzdur.
2343- (Kaza kılmak bahanesiyle...) demek caiz mi?
CEVAP: Bahane sebep manasında kullanılıyorsa caizdir.
2344- Biri (Okudu un hatm-i tehlili ölmü anama ba ı la) dedi. Ba ı ladım. ki ay sonra
ba kasına da ba ı lasam caiz olur mu?
CEVAP: Evet. Bütün müslümanlara da ba ı lamak iyidir.
2345- Fakirim. Beni vekil edene (Hacca gidince, bana da hac farz olur. kinci seneki hac
paramı da verirsen giderim) demek caiz mi?
CEVAP: Evet.
2346- Zekatı fakire verirken borç[ödünç] demek de caiz mi?
CEVAP: Evet.
2347- Ödünç altın isteyen fakire, zekata niyet edip verilse, sonra da altını fakire hediye etse,
zekat verilmi olur mu?
CEVAP: Evet.
2348-Kirası ölene kadar kendine ait olmak üzere, evi hediye caiz mi?
CEVAP: Evet.
2349- Kaza borcu olan imamın, kıldırdı ı teravih kabul olur mu?
CEVAP: Kabul olmaz.
2350- ki ki inin sesli olarak, bir odada hatim okumaları caiz mi?
CEVAP: a ırtmak ihtimali oldu u için mekruh olur.
2351- Mahkeme ile bo ayan erkek, bilahare o kadını alabilir mi?
CEVAP: Bir veya iki talakla bo adıysa alabilir.
2352- msakten sonra, nafile oruca niyet edip, dahveden önce, oruç tutmaktan vazgeçenin,
bu orucu kaza etmesi vacib olur mu?
CEVAP: Evet.
2353- mam, secde-i sehv için selam verince, Maliki olan son selamı zannedip, selam verse,
namazı bozulur mu?
CEVAP: Hayır.
2354- Hatmi dinleyen, yava ça kendi de okursa, hatim olur mu?
CEVAP: Evet.
2355- Evde yava ça ezan okurken, sa a sola yüz çevrilir mi?
CEVAP: Evet.
2356- 40 yıl önce ölenin kabrinde yüksek sesle Kur'an okunur mu?
CEVAP: Yüksek sesle mekruhtur.
2357- Aya ını yıkayamıyan hasta, nasıl abdest alır?
CEVAP: Mest giymelidir!
2358- Âyet yazılı bozuk kitabı, yakarak veya kıyarak imha caiz mi?
CEVAP: Evet.
2359- Aldı ım sipari leri gününde teslim edemiyorum. Birkaç ay geçince fiyatlar
artıyor.Yeni fiyattan parasını istemek caiz mi?
CEVAP: Hayır.
2360- Kırk gün devam eden nifası müteakip, 10 veya 16 günlük temizlikten sonra gelen kan
hayz mı?
CEVAP: 10 günden sonraki istihaza, 16dan sonraki hayzdır.
2361- ( u günahı i lersem, koç kesece im) demek nezir olur mu?
CEVAP: Hayır. Murad edilen ey için nezir yapılır.
2362- Mesbukun farz olan oturu u, kendi son oturu u mu?
CEVAP: Evet.
2363- Kadının, süs için, burnunu delip altın vs. takması caiz mi?
CEVAP: Hayır.
2364- Ayı oyunca ı da, bebek oyunca ı gibi caiz mi?
CEVAP: Evet.
2365- (Allah yazdıysa, bozsun) demek caiz mi?
CEVAP: Dua eklinde caizdir.
2366- abanın 15. günü, cumartesine gelse, oruç tutulur mu?
CEVAP: Mekruh olur.
2367- Dükkanları, daireleri olan, nisaba malik de ilse, zekat alır mı?
CEVAP: Alamaz.
2368- Hanıma ( u kadar para verirsen, müjde verece im) dedim. Razı olunca (Annen
gelecek) dedim. Parayı almam caiz mi?
CEVAP: Hanım, bu parayı vermeye mecburdur. Fakat bu aldatma oldu u için, alınan parayı
iade etmek gerekir.
2369- Kalb ile de zikir yapılır mı?
CEVAP: Kalbi temizlemek için yapılır. Ancak dil ile söylemedikçe, ibadet sevabı hasıl
omaz.
2370- Kolay okunmayan Besmeleyi, duvara asmak uygun mu?
CEVAP: Uygun de ildir. Kolay okunanı asmalıdır!
2371- nsana saygı için kesilen hayvanın eti haram mı?
CEVAP: Eti haram de ildir. Saygı için kesmek haramdır.
2372- Kalb için, dil altına konup, emilen hap, orucu bozar mı?
CEVAP: Evet. Deri altına i ne ile ilaç zerki gibidir.
2373- Sigara deposu için, Tekele dükkanı kiraya vermek, caiz mi?
CEVAP: Evet.
2374- Kömürle tirip öldüren aletle, sinek öldürmek caiz mi?
CEVAP: Evet.
2375- Fakire zekat olarak bir altın verip (Bunun be gramını al, kalanı benimdir) demek caiz
mi?
CEVAP: Evet.
2376- Salevat-ı erife getirirken, eli gö se koymak bid'at mi?
CEVAP: Evet.
2377- Geçen sene zengin idim. Hacca gitmek için yazıldım. Fakat gidemedik. Bu sene
fakirle tim. Hacca gitmem farz mı?
CEVAP: Hayır.
2378- Hıristiyanların paskalya günlerinde yaptı ı çörek, pastanede hergün yapılıyor. Bu
çöre i, paskalya haricinde yemek caiz mi?
CEVAP: Evet.
2379- Recebin birinde keffaret orucuna ba layan kadın, adet görse, temizlenmeden Ramazan
girse, yeniden mi tutar?
CEVAP: Hayır.
2380- Yatarken 3 ihlas Fatiha ve Kuleuzüler okunuyor Kur'anı mushaftaki sıra ile okumak
vacib de il mi?
CEVAP: Fatiha dua olarak sonda okunur.
2381- Mezi ve vedi, afiide de necis mi?
CEVAP: Evet.
2382- 991 yılının Yunus Emre yılı kabul edildi i gibi, 992 yılının da, (Hz. Muhammed yılı)
kabul edilmesi caiz mi?
CEVAP: Bidattir. Mahzuru çoktur.
2383- ( u i im olursa her ay bir horoz kesip sadaka verece im ) diye adakta bulundum.
Ömürboyu mu kesmem gerekir?
CEVAP: (Her ay) denince kaç ay oldu u bilinmedi i için, nezir olmaz, yemin keffareti
verilir.
2384- Bozulunca (Yine bizim buzdolabı azizlik etti) demek caiz mi
CEVAP: Hayır.
2385- Oruç bozulunca (Benim oruca el-Fatiha) demek küfr mü?
CEVAP: Evet. Fatihaya hakaret olur.
2386- Kadınların, ipek pardesü giymeleri caiz mi?
CEVAP: Hayır.
2387- Mümine, Nuh der, peygamber demez diyen küfre girer mi?
CEVAP: Evet.
2388- Namaz içinde, ba ka mezhebi taklide niyet etmek caiz mi?
CEVAP: Hayır.
2389- (Bana illallah dedirtti) demek caiz mi?
CEVAP: Evet.
2390- Oduncuya (Eve bir ton odun yık) demek vekaleten caiz mi?
CEVAP: Evet. Ama önce akd lazım. Akd için vekil yapılmaz.
2391- Her yeri akik yüzük, sıkıntıyı gidermek için takılır mı?
CEVAP: laç olarak caizdir. Süs için kadına da caiz de ildir.
2392-Yalnız kalmak üzere ücretsiz tutulan eve, yatılı misafir alınır mı?
CEVAP: Evet.
2393- Kaza orucu olmayanın, tuttu u kaza orucu nafile mi olur?
CEVAP: Evet.
2394- Analar veya babalar günü adette bid'at mi?
CEVAP: Evet.
2395- Kibrit kutusu kadar bir tu la ile teyemmüm caiz mi?
CEVAP: Hayır.
2396- Evde yava ça ezan okuyan, ellerini kulaklara koyar mı?
CEVAP: Koyması efdaldir.
2397- On kerre (La ilahe illallahü...) yü ne zaman okumalı?
CEVAP: Sabah namazında duadan sonra okumak iyi olur.
2398- Kâfir ( u günahı i lersen, müslüman olaca ım) diye yemin etse, o günahı i lemek
caiz mi?
CEVAP: Hayır.
2399- (Namaz kılmasaydın, bo ardım) demekle hanım bo olur mu?
CEVAP: Hayır.
2400- E it para ile yiyecek alıp beraber yiyoruz. Caiz mi?
CEVAP: Evet.
2401- Kerahat vaktinde, ikindiyi yine cemaatle kılmak gerekir mi?
CEVAP: Evet.
2402- bni Teymiyye gibi bozuk yazarların kitabını basmak haram mı?
CEVAP: Evet.
2403- Kocam (Eve gittiysen bo ol) dedi. nkar ettim.Bo muyum?
CEVAP: Bir talak-ı rici ile bo oldunuz.
2404- Cepte altın ta ımak sıkıntıya iyi gelir mi?
CEVAP: Evet.
2405- 82 ya ındaki deli ile hurmet-i musahere olur mu?
CEVAP: Evet.
2406- O luma, (Evime girersen, hanımım bo olsun) dedim. Kavga esnasında istemiyerek
girmi . Talak-ı rici oldu mu?
CEVAP: Evet.
2407- Piyangodan çıkan para, bunu bilmeyen fakire mi verilir?
CEVAP: Bilene de verilse, fakire günah olmaz.
2408- Buza ı iken boynuzunun özü çıkarılıp boynuzsuz büyüyen inek, kurban olur mu?
CEVAP: Evet.
2409- Malikide, abdestte kolları yıkarken niyet sahih olur mu?
CEVAP: Hayır.
2410- Evin önüne pislik bırakan kimseyi, ikayet etmek caiz mi?
CEVAP: Evet
2411- Zenginim. Sefere çıkarken kurbanımı kesmek için birine vekalet verdim. Gitti im
yerde mukim oldum. Vekilin, ben mukim iken kesti i hayvan vacib kurban olur mu?
CEVAP: Evet.
2412- Kom um, bana hırsız diye iftira etti. Mahkeme, tazminat ödemesini kararla tırdı. Bu
tazminatı almam caiz mi?
CEVAP: Evet.
2413-Yatsı gece yarısına kalsa, cemaatle mi kılmak evladır?
CEVAP: Evet
2414- Büyü çözmek için, (Batıl Name) kitabını okumak caiz mi?
CEVAP: Caiz. Ancak, kâfir, bid'atçi okursa faide vermez. En iyi ilaç, Ehl-i sünnet itikadını
ö renip dine uymak, sonra okumak ve dua. Faideli bilgiler, SE.de var. Ba ka ilaca ihtiyaç
yok.
2415- Evde kullanılan tabanca, teypler, kasetler, Besmele yazılı kıymetli levhalar, avizeler
kurban nisabına dahil edilir mi?
CEVAP: Hayır.
2416- Abdest için kolları sıvamaya sa dan mı ba lanır?
CEVAP: Evet.
2417- Bulunmu para, vakfa nasıl verilir?
CEVAP: Devir ile verilir.
2418- Kurban alan, niyetini de i tirip, adak olarak kesebilir mi?
CEVAP: Evet.
2419- Mescid-i Haramda da namazda, secde yerine mi bakılır?
CEVAP: Evet.
2420- Çalı tı ım irket, 5 milyon verdi, 5 de kendim katıp bir araba aldım. imdi 5 milyona
sattım. irkete ne vermem gerekir?
CEVAP: Araba irketle ortak alınmı sa, yarısını, ödünç alınmı sa tamamını vermek gerekir.
2421- Misvak, kısalınca da kullanılır mı?
CEVAP: Evet.
2422 - slam harfiyle yazılı yazıyı karaladıktan sonra atmak caiz mi?
CEVAP:Evet.
2423- Malikiyi taklid eden, abdest aldıktan sonra, Malikiye göre niyet etmedi ini hatırlasa, o
anda niyet etse, sahih olur mu?
CEVAP: Evet.
2424- 1991 yılından sonra Mekke ile Mina birbirine biti mi . Mina, müstakil karye
hükmünden çıkmı mı? Mekkede 8 gün, Minada sekiz gün kalmaya niyet eden mukim mi
olur?
CEVAP: Evet, evet.
2425- Ev sahibine, depozit olarak, tarihsiz senet vermek caiz mi?
CEVAP: Evet.
2426- Tedavi için gidilen kaplıcada, ba kasının uyluklarına bakmak günah olmasın diye,
hanbeliyi taklid caiz mi?
CEVAP: Zaruret olunca taklid etmek caizdir.
2427- Özel halk otobüsüne, basın kartı ile ücretsiz binmek caiz mi?
CEVAP: Evet.
2428- Arkada a borcumu verdim. O da (vermedin) dedi. kimiz de yemin ettik. Hangimizin
yemini muteberdir?
CEVAP: ki ahid yanında ödemedi iniz veya senedi almadı ınız için, tekrar ödemeniz
gerekir.
2429- Ba a meshinden üphelenen Malikinin abdesti bozulur mu?
CEVAP: Evet.
2430- 672 gramdan a ır olan gümü tepsinin zekatı verilir mi?
CEVAP: Evet.
2431- Mevliddeki (Habibim sana a ık olmu am) ifadesi caiz mi?
CEVAP: Evet. imdi nefsin ehvani arzularına a k deniyor. Dinde ise, fazla sevgiye denir.
2432- Ya an ya mur hürmetine diye dua etmek caiz mi?
CEVAP: Evet. Ya mur, rahmet-i ilahiyye alametidir. Zarf söylenip mazruf kastediliyor.
2433- Hileli i yapana, (Helal olsun adama) demek küfr olur mu?
CEVAP: Hayır. Çünkü hile de il, gizleme i i takdir ediliyor.
2434 -Besmeledeki harfleri çok parçalayıp çöpe atmak caiz mi?
CEVAP: Hayır.
2435- Planı, programı izinsiz almak caiz mi?
CEVAP: Mal alınmaz, ilim alınır. lme engel olunmamalı.
2436- (Sabah namazına kalkamadı ım her sefer için bir gün oruç tutaca ım) diye nezretmek
caiz mi?
CEVAP: Hayır.
2437- Apartmanın, giri ini mescid yapmak caiz mi?
CEVAP: Evet.
2438- (Rahmanlar semti) demek caiz mi?
CEVAP: Evet.
2439- Kâfir doktora, bilgisini kastedip ( yi doktor) demek caiz mi?
CEVAP: Evet.
2440- (Allah ahidim olsun ki) demekle yemin olur mu?
CEVAP: Evet.
2441- Bir bulu için (Kâfir harikası) demek caiz mi?
CEVAP: Caiz ise de, tehlikelidir.
2442- Te ehhüddeki gibi oturup, iki dirse ini iki dizi üzerine koyarak ellerini çenesine
dayayıp uyumak veya taburede dirse ini dizine dayayıp uyumak abdesti bozar mı?
CEVAP: Evet.
2443- Fatihten Ankaraya, Topkapıdan sonra, Edirnekapıdan gidiliyor. Topkapıda seferi
olunur mu?
CEVAP: Hayır.
2444- Alkollü Amerikan tentürdiyotlu yeri, yıkamak gerekir mi?
CEVAP: Bir kavle göre gerekmez.
2445- Hanım beni sevsin diye, yahut istenilen kızı elde etmek için irinlik muskası yapmak
caiz mi?
CEVAP: çinde haram yazı bulunmazsa caizdir.
2446- ki hutbe arasında dua etmek caiz mi?
CEVAP: Evet.
2447- Ezanların erken okundu u bellidir. Saat yokken, bunlara itibar edip, vakti belirlemek,
mesela ö le ezanı okunurken, ö leye üç dakika kaldı ını kabul etmek caiz mi?
CEVAP: Evet.
2448- Mescidde bulunan kimse, ezan okunurken aya a kalkar mı?
CEVAP: Kalkmaz.
2449- ( u i olursa sana yüz bin lira verece im, olmazsa, bana itaat edeceksin) diye bahse
girmek caiz mi?
CEVAP: Evet.
2450-Gayr-ı müslim karde , kayınpeder, mürted amca yabancı mı?
CEVAP: Evet.
2451- Mümin, sevablarını ba ka mümine ba ı layıp mürted olsa, bu sevablar, ba ı ladı ı
müminin defterinden silinir mi?
CEVAP: Hayır.
2452-Fasık ahidlerle evlenen, bilahare, afiiye uygun nikah yapsa sonra üç talak verse
afiiyi taklid edip tekrar evlense caiz mi?
CEVAP: Hayır.
2453- Çocu um do duktan üç gün sonra öldü. Defnedileli birkaç ay oldu. sim koymamı tık.
imdi isim koymamız caiz mi?
CEVAP: Evet.
2454- (Günahsız sabiler hürmetine) diye dua etmek caiz mi?
CEVAP: Evet.
2455- Ezan okurken, sadece bir eli kula a koymak bid'at mi?
CEVAP: Evet.
2456- Vanda cenaze çıkan eve giren herkes, Fatiha diyor. Herkes Fatiha okuyup ölüye
ba ı lıyorlar. Bidat mi?
CEVAP: Âdette bid'at caizdir.
2457-Peygamberimiz, yemekten sonraki duada ellerini açar mıydı?
CEVAP: Açmadı ı anla ılıyor.
2458- Malikiyi taklid ediyorum. Guslederken, delk zaman alıyor. e geç kalmamak için,
afiiye göre gusletmek caiz mi?
CEVAP: Hayır.
2459- Son rekatta Ettehiyyatüyü okuduktan sonra, kalkıp bir rekat daha kılanın, secde-i sehv
ile namazı sahih midir?
CEVAP: Evet.
2460- Mutemede (Maa ımı Alinin dükkanına gönder!) dedim. O da biri ile, zarfı getirip
dükkandaki masanın üstüne bırakmı . Ali de, parayı saymamı . Paramı istemeye gitti imde,
Ali, paranın çalındı ını söyledi. Bu parayı kim öder?
CEVAP: Ali Bey öder.
2461- Sodomie hayvan ne yapılır?
CEVAP: Kesilip yakılır. Etini de yemek caizdir.
2462- Kadınlara, cam veya naylon bilezik, kolye caiz mi?
CEVAP: Evet.
2463- Toplu i nenin ba ı kadar çıkan kan, abdesti bozar mı?
CEVAP: Bozmaz.
2464- Pe pe e zamm-ı sure okunsa, ba larında Besmele çekilir mi?
CEVAP: Gerekmez.
2465- Ta lara okuyup mezar üstüne koymak caiz mi?
CEVAP: Evet.
2466- Bakkaldaki fiyatı belli birkaç çe it mal ve me rubat alıp ona buna ikram ettim.
Çıkarken borcumu ödedim. Caiz oldu mu?
CEVAP: Evet.
2467- Altından ekil bulunan rozet caiz mi?
CEVAP: ekil canlı resmi de ilse, caizdir.
2468- Erke e ait i i yapan kadın lanetleniyor.Bunlar hangisidir?
CEVAP: Bu i ler, zamanla de i ir. oförlük, umumi hizmetler ve tesettüre mani i ler.
2469- Evde, canlı hayvan biblosu bulundurmak caiz mi?
CEVAP: Hayır.
2470- Kadının, namazda yüzünü tülbentle kapatması caiz mi?
CEVAP: Hayır.
2471- Mahrem ii akrabaya zekat, sadaka caiz mi?
CEVAP: Asla caiz de ildir. Görü mek de caiz de il.
2472- Ana-baba ve mahrem veya namahrem ii akrabaya, emr-i maruf maksadıyla
görü mek, hediye vermek caiz mi?
CEVAP: Evet.
2473- Çocukları ücretle bisiklete bindirmek caiz mi?
CEVAP: Evet.
2474- Ba ı ladı ım suyu cami yetkilisi almadı. Arsamı suyu ile birlikte satabilir miyim?
CEVAP: Evet.
2475- Fransada tavukların a ızlarına bıçak sokup, beyinlerini parçalayarak öldürüyorlar.
Yemek caiz mi?
CEVAP: Hayır.
2476- Bir ahsın meyve a acı dikti i araziyi, tapusu olmadı ı için devlet aldı. Bu a açlardan
meyve yememiz günah mı?
CEVAP: Evet.
2477- (Canlı resmi ba ında ise mekruh olur) daki ba neresidir?
CEVAP: Tavandır.
2478- (Secde edilmeyen yerlerinde resim bulunan seccadede namaz kılmak caizdir, fakat
resim, ayak basılan veya oturulan yerde ise mekruh olur) ifadesini anlıyamadık.
CEVAP: Oturunca, basınca resim bedeninde sayılır. Oturulan, basılan yer de, secde edilen
yer olur.
2479- Teravihi dörder rekat olarak kılarken, Kuleuzüleri ilk iki rekatte, Elemtere ve Liilafiyi
di er iki rekatte okumak caiz mi?
CEVAP: Böyle adet edinmek mekruhtur.
2480- Kir çıkarmak, sabun artıklarını yıkamak ve kı ın ü ümemek niyetiyle, gusülde fazla su
kullanmak caiz mi?
CEVAP: Bunları gusülden önce veya sonra yapmalıdır!
2481- Takke alnı kaplasa, namaz tenzihen mekruh olur mu?
CEVAP: Evet.
2482- Namaz kılarken çocu um sırtıma bindi. Dü mesin diye bir elimle tutup yava ça
indirdim. Namazım bozuldu mu?
CEVAP: Evet.
2483- Bilgi sayarın atari kısmı ile, çocu un oynaması caiz mi?
CEVAP: Belli saatlerde din dersi okur, bo zamanında oynar.
2484- Doyduktan sonra yerken, Besmele çekmek haram mı?
CEVAP: Hayır. Çünkü yeme in kendi haram de ildir.
2485- Çaldı ı sütü içtikten sonra, tazmin etse, helal olur mu?
CEVAP: Evet.
2486- Teravihte, hergün, Filden Nasa kadar okumak caiz mi?
CEVAP: Evet.
2487- Vitrde sıra ile Felak, Nas, Fil suresini okumak mekruh mu?
CEVAP: Evet.
2488- nce köprü için (Sırat köprüsü gibi) demek caiz mi?
CEVAP: Evet.
2489- Dansöz, kazancı ile sevab için, kurban kesse küfr olur mu?
CEVAP: Evet.
2490- (Vergi iade hakkımı sana hediye ettim. Bana da bir miktar para verirsen alırım) demek
caiz mi?
CEVAP: Evet.
2491- Sonda takılı prostat hastası, Malikiyi taklid etse caiz mi?
CEVAP: yi olur.
2492- Secde yerine gelen bebe i el ile itmek, namazı bozar mı?
CEVAP: Hayır.
2493- Ahirette hala, teyze ile evlenmek caiz mi?
CEVAP: Hayır.
2494- Kurban mı adak mı dedi ini unutan ne yapar?
CEVAP: Halk arasındaki teamül kurban demektir. Kurban bayramında keser.
2495- Asr suresindeki (bissabrı) önce okunsa, namaz sahih mi?
CEVAP: Hayır. Tekrar okumak gerekirdi.
2496- Günahkara veya kâfire, (Günah keçisi) demek caiz mi?
CEVAP: Hayır.
2497- Doyduktan sonra çok yiyen (Elhamdülillah) dese caiz mi?
CEVAP: Evet.
2498- Namaz cübbesini dü meli yaptırmak edebe uygun mu?
CEVAP: Evet.
2499- Nikahlısını, halvet olmadan bo ayan, bunun kızını alabilir mi?
CEVAP: Evet.
2500- Biz Sübhaneke okurken, imam sesli okumaya ba lıyor. mam, durdu u zamanlarda
tamamlamak gerekir mi?
CEVAP: Evet.
2501- Yemin keffareti olarak, 9 fakire 9 kitap ve bir fakire de, bir s. fıtr tutarında ilaç vermek
caiz mi?
CEVAP: Evet.
2502- Biri pe in, üç taksitle mal satıyoruz. Mü teri kullanmadan malı getiriyor. Pe in
verdi ini almazsan, malı geri alırız diyoruz. Caiz mi?
CEVAP: Hayır. Malı az kullanmı olarak getirirse, helal olur.
2503- Aradı ı hadisi bulamayıp, hadis kitabını yere atmak küfr mü?
CEVAP: Evet.
2504- Banka kredi kartı ile alı -veri caiz mi?
CEVAP: Evet
2505- Gümü kabı madenlerle kaplatıp kullanmak caiz mi?
CEVAP: Hayır.
2506- Gümü çay taba ı kullanmak caiz mi?
CEVAP: Hayır.
2507- Kızın vekaletini alıp, birinin yanında bir erke e nikahladım. Ben ahid yerine de geçer
miyim?
CEVAP: Evet.
2508- Birinci kattaki evin bacasından çıkan ate , 3. kattaki evin yanmasına sebep oldu.
Zararı kim tazmin eder?
CEVAP: Ate , ihmal alametidir. hmali olan tazmin eder.
2509- Mütesettir gelinlikle yabancıya resim çektirmek haram mı?
CEVAP: Evet. Çünkü gelini yabancının görmesi haramdır.
2510- Malikiyi taklid eden mukimle misafir, birbirine imam olur mu?
CEVAP: Evet.
2511- Kâfire rü vet olarak, içki vermek için, içki almak caiz mi?
CEVAP: Hayır.
2512- Kadınların, saçlarını ensede veya tepede toplu olarak ba lamaları, topuz yapmak
hükmüne girer mi?
CEVAP: Hayır.
2513- Hastalıkla sık sık kusanın, Malikiyi taklid etmesi caiz mi?
CEVAP: Evet.
2514- Kur'an okunup el-Fatiha denince, Fatiha okumak gerekir mi?
CEVAP: Hayır. Okunursa iyi olur.
2515- Tahta külü ile teyemmüm caiz mi?
CEVAP: Hayır.
2516- Vatan-ı aslim Vandır. Çoluk çocukla zmire temelli geldik. Oteldeyiz. Ev tutunca e ya
gelecek. Vatan-ı aslim zmir oldu mu? Çoluk çocuk daha sonra gelseydi yine vatan-ı aslim
zmir mi idi?
CEVAP: Evet, evet.
2517- Dolgusu oldu u bilinmiyen imam arkasında namaz kılınır mı?
CEVAP: Kılınabilir. Sonra dolgu oldu u anla ılınca iade edilir.
2518- mam, ettehiyyatüyü okuyup kalkınca, cemaat bitirir mi?
CEVAP: Evet.
2519- ( yi oldum ükür. Bir kurban keseyim) dedim. Bu adak mı?
CEVAP: Evet.
2520- Piyasadaki mealleri, tefsirleri abdestsiz tutmak caiz mi?
CEVAP: Hayır.
2521- Almanyada piyango biletime çıkan parayı almam caiz mi?
CEVAP: Evet.
2522- Almanyada yüksek faizle kredi vermek için, dü ük faizle kredi almak caiz mi?
CEVAP: Hayır.
2523- Ben müslümanım. Ana-babam hıristiyandır. (Rabbenagfirli velivalideyye...) ayet-i
kerimesini okumam caiz mi?
CEVAP: Zamm-ı sure olarak caiz, dua olarak caiz de ildir.
2524- Genelev kadınlarının, verdikleri paraları karı tırıp, haramlar karı ınca mülkü habis
olaca ı için, hayratta kullanmak caiz mi?
CEVAP: Mülkü habis ile hayrat yapılmaz.
2525- Do up büyünen yeri, akraba olmasa da ziyaret iyi mi?
CEVAP: Faidelidir, kalbe rikkat verir.
2526- Nisabı bulacak kadar taksitli borçları olanın, maa ı alınca, eline nisabı bulacak kadar
maa geçse, zengin sayılır mı?
CEVAP: Hayır.
2527- Nisaba malik olunca yarısını harcadım.O gün zengin miyim?
CEVAP: Hayır.
2528- Yıkattıktan sonra, artan kulak ifrazatım abdesti bozar mı?
CEVAP: Hayır.
2529- Bir kadına, üvey annesinin karde leri haram mı?
CEVAP: Haram de ildir.
2530- El ile, havlu ile dokunmak, Malikide delk yerine geçer mi?
CEVAP: Evet.
2531- Kadın, evde, di er kadınların yanında deri giyebilir mi?
CEVAP: Evet.
2532- Hanım (bo ansam sevinirsin) dedi. Evet dedim. Bo oldu mu?
CEVAP: Hayır.
2533- Alı -veri akti bittikten sonra, bize verilen elden ele dola an bonoyu alıp, günü gelince
parayı almak caiz mi?
CEVAP: Yeni bono yazıp vermesi gerekir.
2534- Firma ismini veya taksi plakasını satarken veya kiraya verirken (fera ettim) demek
kâfi mi?
CEVAP: Evet.
2535- Evde süs için küçük çan bulundurmak caiz mi?
CEVAP: Mubahtır.
2536- Birkaç oruç keffaret borcum var idi. Son keffareti tuttum. Di erlerine de niyet edince
hepsini tutmu sayılır mıyım?
CEVAP: Evet.
2537- Plastikten civciv biblosu alıp satmak caiz mi?
CEVAP: Kerahaten caizdir.
2538- Ezan okurken eller kula a düz olarak mı konur?
CEVAP: Düz olarak konur.
2539- Çok cimriyi hicr etmek caiz mi?
CEVAP: Hayır.
2540- Tutkallı hamurdan, a aç gibi ekiller yapmak caiz mi?
CEVAP: Evet.
2541- Umumi hela kiralayıp girenlerden ücret almak caiz mi?
CEVAP: Evet.
2542- Sıhhat için kan verirken hem ire, kola dokunuyor.Özr mü?
CEVAP: Evet.
2543- (Çocu umun ölüsünü göreyim ki yapmam) demek yemin mi?
CEVAP: Yemin de ildir, günahtır.
2544- Makinaların sözle mesini yapan firma, (Bir sene içinde bozulan parça olursa
de i tirece im) diyor. Caiz mi?
CEVAP: Evet.
2545- Çocuk cemaat kabul edilir mi?
CEVAP: Evet.
2546- Di i altın kaplama olan, aniden ölünce, sökmek iyi olur mu?
CEVAP: Evet.
2547- Haram (içki vs.) paralarla cami yaptırılır mı?
CEVAP: ki haram mal karı ırsa mülk olur. Her türlü kullanması caiz olur. Allah razı olsun
denir. Allah kabul etsin diyen kâfir olur.
2548- Ücretle domuz derisi dikmek caiz mi?
CEVAP: Hayır.
2549- Hasta, a zına sık sık su alsa orucu bozulur mu?
CEVAP: Yutulmadıkça bozulmaz.
2550- Hasta, su buharını teneffüs etse orucu bozulur mu?
CEVAP: Ci erlere giderse bozar.
2551- Burnu kanayıp, genizden mideye giderse, oruç bozulur mu?
CEVAP: Evet.
2552- Zaruretsiz çalı an kadınların çayını içmek caiz mi?
CEVAP: Çayını içmek caiz, zaruretsiz konu mak caiz de ildir.
2553- Eve götürmek artı ile kömür satın almak caiz mi?
CEVAP: Beyin icabı olan arttır, caizdir.
2554- Yatsının farzını cemaatle kılan 5-on ki inin, ba ka bir mescide gidip, teravih kıldıran
imama uyması caiz mi?
CEVAP: Evet.
2555- Bir rekatta, atlıyarak Kadr, Fil ve hlası okumak caiz mi?
CEVAP: Evet.
2556- (Vallah) demekle de yemin olur mu?
CEVAP: Hayır.
2557- Malikide mest, lastikten, plastikten de olur mu?
CEVAP: Evet.
2558- sviçrede hayvanı bayıltıp kesiyorlarmı . Yemek caiz mi?
CEVAP: Evet.
2559- ne vurmak afiide de orucu bozar mı?
CEVAP: Bozar.
2560- Camide arka saftaki bir ya lıya yer vermek caiz mi?
CEVAP: Evet.
2561- Birkaç ki i, güne do duktan sonra sabahı kaza ederken, imamın cehri okuması
gerekir mi?
CEVAP: Evet.
2562- Tahta çivili tabut, bazan açılıyor. Tahta çivi tutkalla yapı tırılsa caiz olur mu?
CEVAP: Evet.
2563- Mescidimiz küçük, etrafta cami de yok. Cuma namazında, birinci cemaat çıktıktan
sonra, ikinci cemaat olmak caiz mi?
CEVAP: Hayır.
2564- Gaz sıkı tırmasından rahatsızım. Bazan haftada bir abdestimi tutamadı ım da oluyor.
Malikiyi taklid caiz mi?
CEVAP: Evet.
2565- 5 aylık çocu u kürtaj için, anastezi yapmak günah mı?
CEVAP: Evet.
2566- Ki i hanımını fabrikada çalı tırabilir mi?
CEVAP: Asla caiz de ildir.
2567- Huysuz hanımın ölmesini istemek caiz mi?
CEVAP: Zararlı kâfir ve zalimden ba kasının ölümü istenmez.
2568- Kula ı pamukla veya su ile temizlemek, orucu bozar mı?
CEVAP: Bozmaz.
2569- kamet okurken eller yanda mı durur?
CEVAP: Evet.
2570- Rüyamda (Kurban kesin) dediler. Uyanınca kocama anlattım. (Peki keselim) dedi.
Böyle söylemesi adak olur mu?
CEVAP: Hayır.
2571- Muradı için, ayet okuyup ipli e dü üm atmak caiz mi?
CEVAP: Me ru muradın hasıl olması için caizdir.
2572- (Ecelin hoyrat eli) demek küfr müdür?
CEVAP: Evet.
2573- Mescidde, tesbihi olmayana, tesbih atmak edebe aykırı mı?
CEVAP: Evet.
2574 - Baba, akıl-bali kızını alnından, yüzünden öpse caiz mi?
CEVAP: Evet.
2575- (Allah bana kulum demesin) diyerek yemin küfr olur mu?
CEVAP: Çok tehlikelidir, sakınmak lazımdır.
2576- Söylentilere inanıp, Ramazan diye, abanın 29unda oruca niyet ettim. Do rusunu
ö renince bozdum. Kaza gerekir mi?
CEVAP: Gerekmez.
2577- Zekat gibi, fıtrayı da hediye diye vermek caiz mi?
CEVAP: Evet.
2578- Kesilmiyen adak kurbanın bedeli verilirken, bu adak bedeli demeden, hediyem dense
caiz mi?
CEVAP: Evet.
2579- Zengin çocuk, bülugdan önceki yılların zekatını verir mi?
CEVAP: Hayır.
2580- mam, sa a selam verirken (Lah) kısmını uzatıyor. Cemaat, kısaca selam veriyor.
mamdan önce selam verilmi sayılır mı?
CEVAP: Hayır. Namazları sahihtir.
2581-Nakı lı seccadelerde namaz kılmak mekruh mu?
CEVAP: Evet.
2582- Ye il halıda, namaz kılmak mekruh mu?
CEVAP: Hayır.
2583- Kullanabilirsin diye emanet verilen unu, satmak caiz mi?
CEVAP: Hayır.
2584- Durumu iyi olmayıp nisaba malik olan, kurban kesmemek için sefere çıksa veya
parasını birine hediye etse caiz mi?
CEVAP: Evet.
2585- Bugün zekat verece im. On gün sonra da, hac için Diyanete para yatıraca ım. Bu
para, zekat nisabından dü ülür mü?
CEVAP: Hayır.
2586- (Üç milyon TLyi al, yarın bin Mark getir) demek caiz mi?
CEVAP: Hayır. Para, paraya veresiye satılmaz.
2587- Çantaya 3 milyon lira koyup, ( Bu çantayı içindeki ile bin Marka sattım. Üç gün sonra
verirsin) demek caiz mi?
CEVAP: Hayır. Satılan malı, tayin etmek gerekir.
2588- Kanadı kesik keklik bırakılırsa ölür. Kafese konsa caiz mi?
CEVAP: Kesip yemelidir.
2589- (Satın al) dedi im eyleri, bana hediye eden arkada a ( art olsun, senden bir ey
istemem) dedikten sonra, (Aliyi ça ır, gel yemek ye) desem talak vaki olur mu?
CEVAP: Hayır.
2590- Geçen yıl, 1 altın zekatımı ve gelecek 2 yıla mahsuben de, 2 altın verdim. Bu yılki
zekatım 2 altın tuttu. kinci yıl için verilen altını bu yıla saysam caiz olur mu?
CEVAP: Evet.
2591- Çalınan teyplere devlet el koyup, satıyor. Almak caiz mi?
CEVAP: Kerahaten caizdir. Sahibi çıkarsa, vermek gerekir.
2592- Kulaktaki pamuk, delik zardan içeri girse, orucu bozar mı?
CEVAP: Hayır.
2593- msak vaktini 2 dakika geçene kadar yiyip içilir mi?
CEVAP: Türkiye Takvimi, zaten iki dakika ihtiyatlıdır.
2594- Kadın, cemal için, yara izine kadar ka taki kılları alabilir mi?
CEVAP: Evet.
2595- Kadını, altın di ile defnetmek uygun mu?
CEVAP: Hayır.
2596- Talakta kullanıldı ını bilmiyenin art sözü ile talak olur mu?
CEVAP: Hayır.
2597- Kadın için naylon çorap yeterli midir?
CEVAP: Derisini, kıllarını gösteren çorap yok demektir.
2598- Dua niyetiyle Fatiha okurken Besmele çekmek gerekir mi?
CEVAP: Evet.
2599- Kullanmak üzere verilen emanet parayı, harcamak caiz mi?
CEVAP: Evet.
2600- (Anladıysam arab olayım) demek küfr mü?
CEVAP: Niyete göre küfr olur.
2601- Ramazanda itikafa girdim. 5. günü bozdum. Kaza gerekir mi?
CEVAP: Gerekmez.
2602- Satıp ev almak için, alınan arsa zekata tabi mi?
CEVAP: Hayır.
2603- Aynı ö leyi kaza ederken, misafir, mukime niçin uyamaz?
CEVAP: 2. de oturmak misafire farz, imama vacib oldu u için.
2604- Nafile hac, abdestin sünnetinden efdal demek, farzı nafile olarak yapmak, sünneti
yapmaktan daha sevab, manasına gelir mi?
CEVAP: Evet.
2605- (Rabbin verecek) ayetine (Çe itli nimetler verecek) denir mi?
CEVAP: Evet.
2606- Evinden çıkarken imama uymaya niyet eden, yolda biri ile selamla sa, yeniden mi
niyet etmesi gerekir?
CEVAP: Evet.
2607- Riyallerde slam harfleriyle yazı var. Hacda, içinde riyal bulunan keseyi bacak arasına
sarkıtmak caiz mi?
CEVAP: Zaruret kadar caiz olur.
2608- Nikahlıma ayrılalım dedim. Tamam dedi. Evlili i soranlara da (O i bitti, ayrıldık)
demi . Bo andık mı?
CEVAP: Evet.
2609- Mesciddeki halıyı, ayakkabıyla girilen yere sermek caiz mi?
CEVAP: Hayır. Ayakkabı ile girilmeyen eve sermek caiz.
2610- Hanıma (Uslanmazsan, babana bırakırım) dedim. O da (Beni bo a) dedi. (Mahkemede
söylerim) dedim.Talak vaki oldu mu?
CEVAP: Hayır
2611- Müslüman erkek ile hıristiyan kızın nikah akdi, nasıldır?
CEVAP: Müslüman erkek ile müslüman kızın nikahı gibidir. Fakat bu nikahın sahih olması
için hıristiyan denilen kızın ehl-i kitap olması lazımdır. Yalnız laf ile hıristiyanlık olmaz.
2612- Pipo tütününde ( arapla yıkanmı ) yazılı. çmek caiz mi?
CEVAP: Hayır. Tütünü de necistir.
2613- Ev e yası hariç, malı olmıyan adakta bulunsa sahih mi?
CEVAP: Hayır.
2614- Zengin, adakta bulunduktan sonra, fakirle se, zengin oluncaya kadar ada ını
geciktirse günah olur mu?
CEVAP: Günah olmaz.
2615- Alt katımız mescid. Mescidin üstünde oturuyoruz. mamı görebilmek için büyük delik
açtık. Evden imama uymak caiz mi?
CEVAP: Mescidde yer yoksa caizdir. Ancak imamın sesini duyamıyanın namazı caiz olmaz.
2616- Ölene kadar içinde oturmak artı ile evi birine hibe caiz mi?
CEVAP: Evet.
2617- Erza ın yanındaki, güvercin yumurtalarını atmamız caiz mi?
CEVAP: Evet.
2618- afii olan ehidin namazını hanefiler kılar mı?
CEVAP: Kılar. afiide, hanefi ehidin namazı da kılınmaz.
2619- eytan, cin taifesinden mi?
CEVAP: Evet.
2620- Naylon çorabın altı deri olsa, mest hükmünde olur mu?
CEVAP: Hanefide caizdir.
2621- Kelime-i tevhidi makamla söylemek caiz mi?
CEVAP: Harfler bozulmazsa, caizdir.
2622- Kız görmeye gidince, babamın da bakması caiz mi?
CEVAP: Evet.
2623 -S.E.nin 220. sayfasında, (Kıble dıvarı ile arka dıvarı arası 20 mden az olan mescide
küçük denir.) 235. sayfasında ise, (Saf uzunlu u 20 m olan cami büyüktür) deniyor. kisi
aynı kavil mi?
CEVAP: Kare eklinde oldu u anla ılıyor.
2624-Hürmet-i musahere için hanımın süt kızı, kendi kızım gibi mi?
CEVAP: Evet.
2625- Geceyi ihya etmek demek caiz mi?
CEVAP: Evet.
2626- Namaz kılarken, a ırlı ı bir ayak üzerine vermek caiz mi?
CEVAP: Mekruhtur.
2627- Kadınları taciz eden birini tehdit etmek, dövmek caiz mi?
CEVAP: Evet.
2628-Taze balık için, zenginin, olta ile balık tutması caiz mi?
CEVAP: Evet.
2629- yeri mescidinin merdiveninde ezan okumak caiz mi?
CEVAP: Evet.
2630- Minarede dönerek ezan okurken, gö üs kıbleden döner mi?
CEVAP: Gö sü kıbleden döndürmemek gerekir.
2631- Birine, (Benim için bir kurban al, kes) dedim. Alıp kesmi . (Alaca ımı da hediye
ettim) dedi. Kurban sahih oldu mu?
CEVAP: Evet.
2632- Yedi ya ından küçük kız, evde pantolon giyse, caiz mi?
CEVAP: Evet.
2633- Midye, istiridye yeti tirip ihraç etmek caiz mi?
CEVAP: Hayır.
2634- Beyimin ilk hanımından olan 5 ya ındaki çocu unu, eve koymamaya hakkım var mı?
CEVAP: Küçük oldu u için hakkınız yoktur.
2635- Ayakkabı yaptırana ve tamir ettirene ( 1 ayda gelmezsen, ayakkabını
satarım)diyorum.Gelmezse, satmam caiz mi?
CEVAP: Evet.
2636- Kapı önüne çıkarılan ayakkabı çalınırsa, ev sahibi öder mi?
CEVAP: Hayır. Misafir içeri almalıdır!
2637- Bahçemi ücretsiz ekip u ur vermiyorlar. Ben mesul müyüm?
CEVAP: Hayır.
2638- Midye satabilmek için bir çare var mı?
CEVAP: Yoktur.
2639- Nöbetçi doktor olunca, mescidde yatıyorum. Sık sık dı arı çıkmam gerekiyor. Her
defasında abdest almam gerekir mi?
CEVAP: Hayır. Sonraki giri lerde teyemmüm etmek iyi olur.
2640- Bu dayın kg 3 bin iken, vasfını, vaktini, miktarını ve teslim yerini söyliyerek (Bir
kilosunu 2 bine sana verdim) demekle selem vaki olur mu?
CEVAP: Evet.
2641- Teyemmüm edemiyecek kadar hasta olan, ne yapar?
CEVAP: Ekme ini, yeme ini getiren, teyemmüm ettirir.
2642-Yeti ilemezse, yatsının ilk sünneti, farzdan sonra kılınır mı?
CEVAP: Evet.
2643- Satılması batıl eyi, ( unu getir, u parayı al) demek caiz mi?
CEVAP: Hayır.
2644-Hacca gidenler, bilmeden bir gün önce hac ediyor. Sahih mi?
CEVAP: 2 adil müslüman hilali gözetlese, kâfi. Gözetlemeden, zan ile ibadet caiz olmaz.
2645- Kapora alarak evimi sattım. (Ben bir hafta içinde gelirim) dedi. Gelmedi. Evi
ba kasına satmam caiz mi?
CEVAP: Evet.
2646- Kurbanı bölü meden, budunu tartıp ortaklara vermek caiz mi?
CEVAP: Evet.
2647- Akıcı necasette (El ayasındaki suyun yüzeyi geni li i), el ayasının ortasındaki
çukurlukta durabilecek su yüzeyi mi?
CEVAP: Evet.
2648- a) Çocuksuz doktor, hanımından yumurta alıp, kendi spermi ile tüpte döllese caiz mi?
b) Yabancıya yaptırması caiz mi?
CEVAP: a) Evet. b) Yabancının avret yerini görmesi caiz de il.
2649- Kamyon çekmek için önceden yatırılan paramın zekatı var mı?
CEVAP: Yatırılan, alıcının mülkünden çıkar. Artık satıcınındır.
2650- Bir velinin resmini albümde saklamak caiz mi?
CEVAP: Evet.
2651- (Haram ama seviyorum) demek küfr olur mu?
CEVAP: Haram olur.
2652- A ure günü, ibadet için de il, tatlı için a ure yapmak caiz mi?
CEVAP: Evet.
2653- Nikahta kadın (Mehr olarak beni hacca götür) dese caiz mi?
CEVAP: Caiz ise de, dememesi iyidir.
2654- Etteki akmayan kan, elbiseye bula sa necis mi?
CEVAP: Necis de ildir.
2655- Mürted ana-babanın elini kerhen öpmek caiz mi?
CEVAP: Hayır.
2656- ki ki inin bir koyunu adaması caiz mi?
CEVAP: Hayır.
2657- Cami için topladı ım para çalındı. Ödemem gerekir mi?
CEVAP: Tedbir almamı sanız ödemeniz gerekir.
2658- Muayene komisyonundayım. Ufak bir ihmal edersem günahkar olur muyum?
artnameyi tek tek tetkik çok yoruyor. Vicdanı kanatim sahih midir?
CEVAP: artnameye bakıp uygun diye imza atmak için artnameyi görmek ve malı görmek
ve bu malın artnameye uygun oldu unu anlamak lazımdır. artnameyi ve malı görmeden ve
uygun oldu unu anlamadan uygundur diyerek imza atmak katiyen yasaktır. Amir imzala
derse amirin emri ile imzalanmı tır diye kayıt konur. Rapora miktar yazılırsa saymadan veya
ölçmeden imzalamayın. Merhamet ve vicdani sebeble, artnameden ayrılmak katiyyen do ru
de ildir. Aksi takdirde lekelenir ve mahkemeye dü ersiniz. Hediye almak öyle dursun
hiçbir muteahhidle parayla hususi alı veri yapmayın.
2659- Doktor, genelev kadınını muayene edip ücret alsa caiz mi?
CEVAP: Evet.
2660- (Ali Beyi Allah, terzilik yapsın diye yaratmı ) demek küfr mü?
CEVAP: Hayır. Sanki terzilik için yaratmı demek de caiz.
2661- Dayım kaybolduktan sonra, dedem öldü. Malı payla ıldı. 30 sene sonra dayım geldi.
Bu malda onun da hakkı var mı?
CEVAP: Evet.
2662- Alkol oldu u için, kolonya koklamak caiz mi?
CEVAP: Evet.
2663- Kıymeti farklı iki e it arazi, kıymetine göre mi payla ılır?
CEVAP: Evet. Yahut satılıp parası taksim edilir.
2664- Borçlu, kayboldu. Bunda, ba ka birinin alaca ı var. Borcumu buna versem, kaybolan
ki i, gelse, benden alaca ını isteyebilir mi?
CEVAP: Evet.
2665- Zeval vaktinde, 100 cm lik çubu un gölgesi 5 cm ise, çubu un gölgesi bir misli
uzayıp, zeval vaktindeki gölgesi ile beraber 105 cm olunca ikindinin vakti girer mi?
CEVAP: Evet.
2666- Ka ıt toptancısı, telefon edip, ka ıdı tarif ediyor. (Satın aldım) diyerek parasını
gönderiyorum. Bu depodaki ka ıdı satabilir miyim?
CEVAP: Ka ıtları alıp naklederseniz, yahut bildi iniz deponun anahtarını alırsanız,
mülkünüz olur, satabilirsiniz.
2667- (Babamın ba ı için sigara içmiyece im) demek yemin mi?
CEVAP: Hayır.
2668- Mezar ta ına Ali o lu Veli ve miladi tarih yazmak caiz mi?
CEVAP: Evet.
2669- Mahkemeden aldı ım emeklilik kararımı memurlar uygulamadı. Memurları
mahkemeye verip tazminat almak caiz mi?
CEVAP: Evet.
2670- Kabirdeki kemikler çürümü se, ba kasını defnedece iz. Kemiklerin çürüme vakti var
mı?
CEVAP: Yoktur.
2671- Kocam ( art olsun seni yalnız bir yere göndermem) dedi. Ondan habersiz babama
gittim. Kocam duydu.Talak vaki oldu mu?
CEVAP: Hayır.
2672- Mütehassıs olmayan bir doktor, hastaya cerrahi müdahele etse, hastaya eziyet verse,
sakat bıraksa, kul hakkı geçer mi?
CEVAP: Evet.
2673- Sübha namazı için abdestten sonra beklememek mi lazım?
CEVAP: Tehir etmemelidir!
2674- Sorana selam... deniyor. Sorana selamı var demek lazım mı?
CEVAP: Evet.
2675- mam, Fatiha veya zamm-ı surenin yarısını gizli okuduktan sonra, cehri okunaca ını
hatırlayınca, ba tan mı okur?
CEVAP: Ba tan okuması efdaldir.
2676-Zeytinin masrafı mahsulden fazladır.U r vermek gerekir mi?
CEVAP: Toplanıyorsa vermek gerekir.
2677-Ya lı dul kadın ve hadım olan, dolgu için mezhep taklidine ihtiyaç var mı?
CEVAP: Cünüp olmadıkları için taklide ihtiyaç yoktur.
2678- Dolgu yaptıran, ilk gusülde mi mezheb taklidine ba lar?
CEVAP: Evet
2679- So anlı salata yerken, Besmele çekmek mekruh mu?
CEVAP: Besmele çekmek lazımdır.
2680- Çalı makla evliya olunur mu?
CEVAP: Evet.
2681- Suretimiz görülen aynaya kar ı namaz kılmak caiz mi?
CEVAP: Hayır
2682- Kurbanlık bo a kaçarken kur un atıp aya ını kırdık. Sonra kestik. Aya ı kırıldı ı için
kurban sahih oldu mu?
CEVAP: Evet.
2683- Namazdan sonra Fatiha okurken eller kaldırılmaz mı?
CEVAP: Evet.
2684- 4 mezhebe uygun nikahlısına üç talak veren, hullesiz alır mı?
CEVAP: Alamaz.
2685- Müminler için okunan 25 istigfarı, birer defa namazda Rabbena... dan sonra okumak
caiz mi?
CEVAP: Evet. Namazı müteakip duadan sonra okumak evladır.
2686- Mushaf cüzü olan çantayı, dizden a a ıda ta ımak caiz mi?
CEVAP: Hayır.
2687- Biri (Alacaklıdan avukatlık ücreti ve di er kanuni masrafları al. Bana paramı tahsil et)
diye vekalet verdi. Caiz mi?
CEVAP: Evet.
2688- Ka ıda yazılı 14 secde ayeti okununca bir secde mi gerekir?
CEVAP: Evet.
2689- Halvet olmamı zevceyi bir talakla bo adıktan sonra, 3 talak daha verilse, geçersiz mi?
Tekrar almak için hulle gerekir mi?
CEVAP: Gerekmez.
2690- Me ru halvet olunmu zevce ile vaty olunmu zevce bo anmada aynı hükme mi
dahildir?
CEVAP: Evet.
2691- Me ru halvet olmu zevceyi, bir talakla bo adıktan 5 gün sonra (Seni 3 talakla
bo adım) denince, son talaklar geçersiz mi?
CEVAP: Evet. Bir talakla bo anmı olur.
2692- Zevcesine (Seni bo adım) dedikten be gün sonra, (Seni üç talakla bo adım) derse, üç
talakla bo amı olur mu?
CEVAP: Hayır.
2693- Zevceyi üç talakla bo amı olmak için, bir defa talak verip, iddet müddeti bittikten
sonra, iki talak daha vermek mi gerekir?
CEVAP: Evet.
2694- Hacda haram i lemeden haccedemiyen kadın, ne yapar?
CEVAP: Haram i lemeden hac yapar.
2695- On yıldır dolgu di le namaz kılan, imdi bunları afii veya Malikiye göre kıldım
derse, hepsi kaza edilmi olur mu?
CEVAP: Zaruret oldu u için evet.
2696- Yapı kooperatifinin ba kanıyım. Verilen parayı, bugün yatırmazsam, yarın zam
gelece i için üyeler, ma dur olacaktır. Bugün yatırmazsam, üyelerin hakkı geçer mi?
CEVAP: Evet.
2697- Sa ka ımda yara var. Secde edince kanıyor. Yalnız alnımın sol tarafını ve burnumu
yere koyup secde etmem caiz mi?
CEVAP: Evet. Ancak yarayı oksijenli su ile yıkayıp, sonra merhem sürüp, temiz tül ile
örtüp, namaz kılmalı.
2698- Kötülere deyyusan-i kiram hazretleri demek küfrü mucib mi?
CEVAP: Evet.
2699- Evinde namazını kılanın yanına, birkaç ki i gelip, ikindi veya ak am namazını
cemaatle kılsa, onun evden çıkması gerekir mi?
CEVAP: Hayır.
2700- Aldı ım arsada meyve a açları var. Bunları arsayı satan de il, ba kaları dikmi . Bu
a açlar kimindir?
CEVAP: Dikenlerin alıp götürmeleri gerekir.
2701- (Mazlum olarak öldürülen kâfir, cennete girer) demek küfr mü?
CEVAP: Evet.
2702- Cenaze namazını kılıp bunu nasıl bilirsiniz demek caiz mi?
CEVAP: Evet.
2703- Tahiyyatta ( bad-is-salihin) denirse namaz bozulur mu?
CEVAP: Hayır.
2704- Be sene önce yaptı ım hacda, (Gusülde, abdestte ve namazda Malikiyi taklid ettim)
desem, haccım sahih olur mu?
CEVAP: Zaruret oldu u için evet.
2705- Ak amın sünnetini kılarken, ( lk kazaya kalmı ak amın farzına ve vaktin sünnetine )
diye niyet etmek caiz mi?
CEVAP: Evet.
2706- Tedavi ile boyumu uzatmak için, faizle ödünç almam caiz mi?
CEVAP: Hayır.
2707- Di dolgusu sebebiyle gusülsüz oruç tuttum. (Oruç tuttu um yıllardaki gusülleri
afiiye göre aldım) demek gerekir mi?
CEVAP: Evet, hem tevbe gerekir, hem de böyle niyet etmeli!
2708- Bo amak niyetiyle hanıma (Seni karı olarak tutarsam, Allah canımı alsın) demekle bir
talak-ı bain olur mu?
CEVAP: Evet.
2709- Rüküya e ilirken, kadınlar da, ayaklarını biti tirir mi?
CEVAP: Hayır.
2710- Belediye dükkanında kiracıyım. Bar i leten biri, (Sana hava parası vereyim,
dükkandan çık) diyor. Peki demek caiz mi?
CEVAP: Evet.
2711- Mushafın kenarına islam harfleriyle yazı caiz mi?
CEVAP: Evet.
2712- Faiz ile borç aldım. Ana parayı verip faizini vermesem, kul hakkı geçer mi?
CEVAP: Dinen faiz hak de ildir. Bu yüzden hakkı geçmez.
2713- Ziraatçı böcek kolleksiyonu yapabilir mi?
CEVAP: Evet.
2714- Büyü ile kızların kısmetini ba lamak mümkün olur mu?
CEVAP: Bazan mümkün olur.
2715- Büyü çözmekle ilgili sureleri okuyunca, esnemem, üzerime a ırlık basması,
okudu um ki ide büyü oldu unu gösterir mi?
CEVAP: Hayır.
2716- Paramı, ev alacak damada verip, farz haccı tehir caiz mi?
CEVAP: Evet. yi olur.
2717- (Allah yazdıysa bozsun) demek caiz mi?
CEVAP: Hayır.
2718- Kekeme, vakit almaması için namazda sessiz okusa, caiz mi?
CEVAP: Hayır.
2719- Haccımın sahih olmadı ını zannediyorum. Tekrar hacca gidince, farz olan hacca diye
niyet etmem caiz mi?
CEVAP: Evet.
2720- Yarı mada 1.ye on milyon verece iz.Yarı maya katılandan düzenleme masrafı için
ücret almak kumara girer mi ?
CEVAP: Evet.
2721- (Arsamı Allah rızası için vakfa verece im) dedim. Hanım razı olmuyor. Arsayı fakire
veya hanıma vermem caiz mi?
CEVAP: Evet.
2722- Nikahlısıyla halvet olmadan o lum öldü. Bu bana mahrem mi?
CEVAP: Bu kız size namahremdir. Yani yabancıdır.
2723- Helaya ba ı örtülü girmek müstehab mı?
CEVAP: Evet.
2724- ( nsanlar uykudadır) hadisine, peygamber de dahil mi?
CEVAP: Enbiya ve evliya ölmeden önce ölmü , öldükten sonra verilecek nimetlere
kavu mu , dünyada gafletten uyanmı tır.
2725- Kocanın hayzlı kadının, diz ile göbe i arasına dokunması caiz mi?
CEVAP: Evet. Evlası dokunmamaktır.
2726- Ak amın üçüncü rekatinde oturduktan sonra, unutarak aya a kalkıp bir rekat daha
kılanın namazı nafile mi olur?
CEVAP: Evet. Farzı yeniden kılar.
2727- Bir arkada a, zarfa koydu um on milyonu ödünç verdim. Saymadan aldı. Evde
saymı , noksan gelmi . Ne yapalım?
CEVAP: Parayı alıp verirken, saymak sünnettir. kiniz (Yalan söylüyorsam, Allah lanet
etsin) dedikten sonra, para birlikte sayılır. Ne çıkarsa kabul edilir.
2728- Uzaktaki akrabama bileziklerimi emanet verdim. Zekatı tahmini verip, fazla gelirse,
onun da zekatını versem caiz mi?
CEVAP: Evet.
2729- Cenaze namazında eller ne zaman bırakılır?
CEVAP: Sa a selam verirken sa el, sola selam verirken sol el salınır. Selam vermeden iki
eli birlikte indirmek de caizdir.
2730- irketin oförü, kazada öldü. Sigortadan tehditle, ölüm parası da alındı. Bu parayı
ölünün akrabasına vermek gerekir mi?
CEVAP: Evet.
2731- Elim kesildi.Yaradan çıkan renksiz su abdesti bozar mı?
CEVAP: Bozmaz.
2732- Eli kanayan, Malikiyi taklid ederek namaz kılabilir mi?
CEVAP: Namaz vaktini kaçırmamak için taklid caiz olur.
2733- nek insülini var iken, daha tesirli domuz insülini caiz mi?
CEVAP: Hayır.
2734- Lokantada yemek fiatı maktudur. Pazarlıksız yemek yenir mi?
CEVAP: Evet. Maktu olanlar pazarlıksız alınır.
2735- Aynısını yapıp ( talya malı) demem caiz mi?
CEVAP: Hile ile satmak caiz de ildir.
2736- Kadın ba ı açık oturursa, odaya rahmet melekleri girer mi?
CEVAP: Girmez.
2737-Sure-i Ha rı imam okuyunca, cemaat de okumu sayılır mı?
CEVAP: Evet.
2738- Dr, zor bir ayakkabı verdi. Ayakkabı ile birlikte çoraba mesh caiz mi? Yani ayakkabı
ile çorap mest hükmüne girer mi?
CEVAP: Evet.
2739- (O lum iyi olursa, bir milyon lira sadaka verece im) diye nezrettim. Para yerine aynı
de erde e ya vermem caiz mi?
CEVAP: Evet.
2740- Yarın zengin olaca ım. imdi mülkümden çok nezr sahih mi?
CEVAP: Sahih olmaz.
2741- Almanyada mü terinin hırsızlık edip etmedi ini kotrol ediyorum. Tesettürsüz
kadınlara vazife icabı bakmam caiz mi?
CEVAP: Hayır.
2742- (Allah razı olsun) denince saygı sözü terkedilmi olur mu?
CEVAP: Evet. (Allahü teâlâ, razı olsun) demelidir!
2743- 1 kg altın borcu olan fakire,1kg altın zekat vermek caiz mi?
CEVAP: Evet.
2744- Elfaz-ı küfr söyleyip mürted olanın abdesti de bozulur mu?
CEVAP: Evet.
2745- Vanda ihramı giyip gidemeyince çıkardık.Ceza gerekir mi?
CEVAP: Hayır.
2746- Allah karar verdi demek küfr müdür?
CEVAP: Evet.
2747- 7 ki i, kurbanlık ine i teslim edip (Kesmeye, kestirmeye, etini diledi in gibi
sarfetmeye, seni vekil ettik) diyorlar. Bölü meden etin azını veya tamamını, vakfa veya
orta ın birine vermem caiz mi?
CEVAP: Evet.
2748- Bakmakla te his edilen hastalık için, tahlile sevk caiz mi?
CEVAP: Evet.
2749- Karı-koca nikah için aynı ki iye vekalet verebilir mi?
CEVAP: Evet.
2750- hlas Yuvadan sefere çıkan, ne vakit seferi olur?
CEVAP: Mezarlı ı veya fabrikaları geçince seferi olur.
2751- Kocası hacdaki kadının evden çıkmaması sünnet mi?
CEVAP: Evet.
2752- Talak vermesi için tehdit edilenin, afiiyi taklidi sahih mi?
CEVAP: Evet.
2753- Hanıma, (Seni bo adım, bo adım bo adım) veya birer saat arayla 3 ayrı mecliste (Seni
bo adım) dense 3 talak mı olur?
CEVAP: Evet.
2754 -Pantalonla namaz kılanın kaba avret yerine bakmak caiz mi?
CEVAP: Haramdır.
2755- Kredi kartlıya banka % 5 masrafını alıp ödünç verse caiz mi?
CEVAP: Evet.
2756- Cenaze namazı için niyet farz mı?
CEVAP: Evet.
2757- Gırtla a çıkan tükrü ü kusarak çıkarmak, orucu bozar mı?
CEVAP: Hayır.
2758- Resimli ölüm ilanı vermek caiz mi?
CEVAP: Hayır.
2759- Revakların ikinci katından tavaf caiz mi?
CEVAP: Hayır.
2760- Hurma çekirde ini çöpe atmak caiz mi?
CEVAP: Evet.
2761- slamiyette ni an yüzü ü takmak caiz mi?
CEVAP: Evet, dinde meskut geçilen eyler, mezun kabul edilir.
2762- Hiç kazası olmayan, ikindinin sünnetini kılarken, kazaya da niyet etse, kıldı ı nafile
mi olur? Sünnet sevabı da alır mı?
CEVAP: Evet.
2763- Yol geçece i için belediye evin yarısını istimlak etti. Bunun yerine ba ka birinin
evinin yarısını verdi. Ona da evinin yarısı yerine bo arsa verdi. Bu yarım evi, o kimseye
satmam caiz mi?
CEVAP: Evet.
2764- Evini 1 milyara satayım mı dedim. Sat dedi. ki milyara satıp bir milyarını ona versem
caiz mi?
CEVAP: Evet.
2765- Genelev patronu olan anamın mirası bana helal mı?
CEVAP: Evet. Fakat habistir.
2766- Rustan çaldı ım parayı, kasasına götürüp gizlice koysam, sonra helalla sam uygun
mu?
CEVAP: Evet.
2767- Zemah eri bid'at ehline, ibadet sevabı göndermek caiz mi?
CEVAP: Hayır.
2768- mama 5. veya 6.rekatte uyanın namazı sahih mi?
CEVAP: Hayır.
2769- Helayı kapatıp mescid yapmak caiz mi?
CEVAP: Evet.
2770- Namaz içinde terkedilen sünnetlerden dolayı iade gerekir mi?
CEVAP: Namaz içindeki sünnetler kasten terkedilirse iadesi icab eder. Sehven olursa bir ey
lazım gelmez.
2771- Cumaya gidemeyen, ö leyi kılarken ikamet okusa, caiz mi?
CEVAP: Hayır.
2772- Zuhr-i ahır kılarken ikamet okumak mekruh mu?
CEVAP: Hayır.
2773- Üç koç adamı tım. Yerine bir inek kesmem caiz mi?
CEVAP: Hayır.
2774- Babamın teyzesi ile halvet olur mu?
CEVAP: Kendi teyzeniz gibidir. Halvet olmaz.
2775- (Allaha kar ı söylediler en güzel mar ı) demek caiz mi?
CEVAP: Evet.
2776- Mezbahada sabah bir besmele çekiliyor. Di erleri besmelesiz kesiliyor. Etleri yerken
afiiyi taklid lazım mı?
CEVAP: Evet.
2777- a) mam, te ehhüdden sonra, 5. ye kalktı. 6. da kılıp selam verdi. 2. rekatte imama
uymu tum. mam 5.ye kalkınca, uymayıp, kılmadı ım bir rekati tek ba ına kıldım. Sahih mi?
b) mamla kılıp, imamın selamından sonra, kalkıp bir rekati kılsaydım, sahih miydi?
CEVAP: a) Evet, b) Hayır.
2778- Dr. Hareket edersen çocu un dü er, hep yatman lazım dedi i hamile, namazı oturup
kılar mı, abdest yerine teyemmüm eder mi?
CEVAP: Evet.
2779- Karaci er nakli için, beyni ölen hasta, makinadan çekilince, kalbi de duruyor. Böyle
yapmak caiz mi?
CEVAP: Evet.
2780- Saçın dökülmemesi için, erkek ba ına kına yaksa caiz mi?
CEVAP: Evet.
2781- Ha r suresini okurken 3.de (Esteizü) demek caiz mi?
CEVAP: Evet.
2782- Duaya ba larken sonu ... vehhab la biten duayı mı, ve ma erselnake... ayetini mi
okumak evladır?
CEVAP: kisini okumak evladır.
2783- Çömelerek su içmek, oturarak su içmek hükmünde mi?
CEVAP: Evet.
2784- ki kunut duasını okumak vacib mi?
CEVAP: mam-ı azama göre vacibdir.
2785- Issız adaya kamp kurup, 20 gün kalan mukim olur mu?
CEVAP: Evet. Kamp ev sayılır.
2786- Hanıma (Bir hafta içinde eve dönmezsen, seni bo adım, bo adım, bo adım) dedim.
Dönmedi, üç talak mı oldu?
CEVAP: Evet.
2787- Bo amak niyetiyle hanıma (Evden git) dedim. Sonra (Seni üç talakla bo adım) dedim.
Bir talakla mı bo amı oldum?
CEVAP: Evet.
2788- Secde-i tilavetten sonra, tilavete ba lansa, Euzü lazım mı?
CEVAP: Hayır.
2789- Babam, (Sigara içersen hakkımı helal etmem)demi ti. imdi öldü. Sigara içebilir
miyim?
CEVAP: Evet.
2790- Dinsiz kadınla evli kalınmaz. Ne yapmam gerekir?
CEVAP: Onu imana getirin!
2791- Peygamber ve evliya kabrini öpmek caiz mi?
CEVAP: Evet. Fitneye sebep olmamak artı ile.
2792- a) Müteahhidim.Yapaca ım evi, pe in üç yüz milyona sattım. O evi, iki yüze
yapabilirim. Üç yüzden, iki yüzü çıkarınca, kalan 100 milyonun mu zekatı verilir? b) Temele
harcanan hesaba katılır mı?
CEVAP: a) Evet, b) Evet.
2793- Ödünç para bulma sıkıntısından kurtulmak için, elektrik, su paralarını geciktirmek
uygun mu?
CEVAP: Hayır.
2794-Her sayfa 2 kere okunup Kur'an hatmedilse, 2 hatim mi olur?
CEVAP: Evet.
2795- Bir arkada ı iki taraflı kucaklamakta mahzur var mı?
CEVAP: Hayır.
2796- Bu dayın u runu vezin olarak vermek de caiz mi?
CEVAP: Evet.
2797 - uurlu hastaya, idrar için, sonda takıldı. drar, bir torbada birikiyor. Yatalak ve üstü
necasetlidir. Bu necaset zaruret mi?
CEVAP: Zarurettir. Malikiyi taklid etmesi iyi olur.
2798- Müteahhitle, bir miktarı pe in, kalanı 4 yıl taksitle ev almak üzere anla ma yaptık. 4
yıllık taksitli borcumu, paramdan çıkarıp, kalanın zekatı mı verilir? Pe in verilenin zekatı
verilmez mi?
CEVAP: Evet, evet.
2799- Vitr kazası olan, sünnet kılabilir mi?
CEVAP: Hayır.
2800- Biblo yaparak kazanılan para haram mı?
CEVAP: Evet.
2801- Kula a kaçan sabunlu su, orucu bozar mı?
CEVAP: Bozmaz.
2802- Banka teminat mektubu caiz mi?
CEVAP: Caizdir
2803- Kâfir kabrindeki babamı, müslüman kabrine nakil caiz mi?
CEVAP: Evet.
2804- Pis kokuyu duymamak için, helada sigara içmek uygun mu?
CEVAP: Uygun de ildir.
2805- Müslüman kiralık ev ararken, stanbula geldikçe kendim otururum diye evimi bo
tutmam günah mı?
CEVAP: Evet.
2806- Unutulan eyi almak için, camiye abdestsiz girmek caiz mi?
CEVAP: Evet.
2807- Ormana bırakılan danalar, zamanla vah ile ip zarar veriyor. Sahipleri de bilinmiyor.
Bunlar lukata hükmüne girer mi?
CEVAP: Hayır.
2808- Bir varmı bir yokmu demekte mahzur var mı?
CEVAP: Hayır.
2809- Namazdan sonra, i i oldu u için, tesbihleri çekmeden dua etmek veya sadece ayet-el-
kürsiyi okumak caiz mi?
CEVAP: Evet.
2810- Arkada a (Vallahi sana bu i i yaptırmam) dedim. Arkada , ben namazda iken o i i
yapmı . Yemin keffareti gerekir mi?
CEVAP: Hayır.
2811- Ayda biri, yirmi gün kullanmak üzere ortak araba alınır mı?
CEVAP: Yazılı artname ile caizdir.
2812- stenilen ey olunca da, nezr yerine yemin keffareti caiz mi?
CEVAP: Evet.
2813- Mumyalanıp kabre konmayana kabir suali olur mu?
CEVAP: Evet.
2814- Kalben de il de, sözle hakkını helal eden, helal etmi olur mu?
CEVAP: Evet.
2815- Biri, hakkını helal etse, sonra vazgeçse, vazgeçti ini bize bildirmezse, ahırette yine
hak talebinde bulunabilir mi?
CEVAP: Bildirse bile bulunamaz.
2816-Kadın, evde kumar olmadan tavla, satranç oynasa caiz mi?
CEVAP: Malayani ile me gul olmak caiz de ildir.
2817- Organ nakli için, ölüye narkoz tatbik edilse, acı duyar mı?
CEVAP: Narkozun tesiri geçince ölü acı duyar. Alınan organ, iyi birine verilirse, ölü acıya
katlanır. Hatta acıdan zevk duyar.
2818- Esir kadının namusuna halel gelmemesi veya i kence edilmemesi için, yakınlarının bu
kadını öldürmesi caiz olur mu?
CEVAP: Asla caiz olmaz. Dü manın öldürdü ü ehid olur.
2819- Yiyip içmekte sünnet ekli nedir?
CEVAP: Doymadan sofradan kalkılır, acıkmadan ve sofra haricinde yemek yenmez. Su her
zaman içilir.
2820- U ur vermiyen akrabanın, yeme ini yemem caiz mi?
CEVAP: Fitneye, harama sebep olmamak için caizdir.
2821- Dolgu sebebiyle afiiyi taklid ediyorum.Hiç sebep yok iken, daha kolay diye, afiiyi
taklidi bırakıp, Malikiyi taklid uygun mu?
CEVAP: Evet uygundur.
2822- Bıldırcın, keklik yeti tirip satmak caiz mi?
CEVAP: Evet.
2823- Ece ve Ökke ismi uygun mu?
CEVAP: Müslümana yakı an isim koymalı.
2824- Bayramın birinci günü seferde kurban kesen, üçüncü günü mukim olunca, tekrar
kurban kesmesi vacib mi?
CEVAP: Evet.
2825- afiide kadın, mahremsiz sefere gidemez mi?
CEVAP: Evet gidemez.
2826- Eskimi ka ıt binlikle, yeni binli i de i tirmek caiz mi?
CEVAP: Evet.
2827- Zengin veya fakir ama hac yapsa, farz sevabı alır mı?
CEVAP: Hayır.
2828- Beyime (Mahkemeye verip vallahi senden bo anaca ım) dedim. Yemin keffareti
vermem gerekir mi
CEVAP: Evet.
2829- Kasaba 2 kg et verip 1kg da kıyma istedim. Getirdi im ete, kendi etini karı tırıp
kıyma yaptı. 3 kg kıyma verdi. 1 kg kıyma parası aldı. Caiz oldu mu?
CEVAP: Evet.
2830- Dul kadınla evlenen mehr verir mi?
CEVAP: Evet.
2831- Bekçinin izniyle H.Ba dadi türbesinden örtü aldım. Caiz mi?
CEVAP: Evet.
2832-Çocu umun parası ile ona bisiklet, ayakkabı almam caiz mi?
CEVAP: Hayır.
2833- Gazino, içkili lokanta, turistik otel projesi çizmem caiz mi?
CEVAP: Hayır.
2834- Biri yazlık, di eri kı lık iki evin ikisi de ihtiyaç e yası mı?
CEVAP: Biri ihtiyaç e yasıdır. Kurban kesmek lazımdır.
2835- Çocuklar, namazda hareket edince bir el ile veya ayakla "yapmayın" manasında
hafifçe vurmak namazı bozar mı?
CEVAP: Evet.
2836- Ameliyatla meni kanalı idrar torbasına ba landı. htilamda meni idrar torbasına
akarmı . drarda meni göremiyorum. Gusl lazım mı?
CEVAP: Hayır.
2837- Kadını muvakkat kısırla tırmak caiz mi?
CEVAP: Haramdır.
2838-Nikahta kız ve erke e üçer defa nasıl sorulur?
CEVAP: Her ikisine ayrı ayrı üç kerre sorulur.
2839- Mecusiden ve mürtedden köle olur muydu?
CEVAP: Mürtedden olmazdı.
2840- Vitirde vacibe niyet eden afii imama uymak caiz mi?
CEVAP: Hayır.
2841- afii zengin, vacibe niyet edip kurban kesse, vacib olur mu?
CEVAP: Hayır.
2842- Hırsız kapıyı kırmı . Zararı kiracı mı öder?
CEVAP: Hayır.
2843- Bu tesbihi okuyunca Ar -ı alanın beli çatırdar demek caiz mi?
CEVAP: Hayır.
2844- lah yerine "Ey rahmeti bol padi ah" demek caiz mı?
CEVAP: badet olmayan yerlerde caiz.
2845- 1,2,3 milyonluk mallarımdan 3 milyonluk mal,1 milyonluklar arasına karı mı . Ben de
bir milyonluk sanarak sattım. Alıcı gidince farkına vardım. Yanlı lı ı bildirip satı tan
vazgeçebilir miyim?
CEVAP: Kar ıdaki kabul ederse olur.
2846- Doktorum. Muayeneye gelen hastaya, tesiri olmaz diyerek elindeki alkollü ilaçları
atmasını söylüyorum. Vebali var mıdır?
CEVAP: Çok iyi ediyorsunuz.
2847- Tayt denilen dar ve ince pantalon dikip satmak haram mıdır?
CEVAP: Elbet.
2848- Cemaatle namaz kılarken safta sara tutan veya bayılan biri ile ilgilenmek için namazı
bozmak caiz olur mu?
CEVAP: Evet.
2849- Selamün kavlene gelince 3 defa tekrar etmek caiz mi?
CEVAP: Caiz ise de, okumamalıdır.
2850- Ceketin yakasındaki yazı ile namaz kılmak caiz mi?
CEVAP: Latin harfleri ile ne yazarsa yazsın, mekruhtur.
2851- Müsafeha ettikten sonra eli yüze sürmek bid'at mı?
CEVAP: Evet.
2852- Gazetelerin verdi i tefsirler bisikletin arkasında ta ınır mı?
CEVAP: Asla.
2853- Her asr, öncekinden bozuk olacak. slami uyanı a ne denir?
CEVAP: Bu hüküm umuma nazarandır. stisnalar olabilir.
2854- Fakir, borcunu zengine havale edip devre oturabilir mi?
CEVAP: Evet.
2855- Gülmemek için selam verip namazdan çıkmak caiz mi?
CEVAP: Hayır. Gülünce mecburen çıkılır.
2856- Zevce, (Ben nafaka istemem. Sana halal ettim) dese, sahih olur mu? Nafakayı aldıktan
sonra mı hediye etmek lazımdır?
CEVAP: Sahih olur. Hayır.
2857- Koyun adamı tım. Soranlara aynı hayvanı kastedip kurban kesece im dedim. Hangisi
muteberdir?
CEVAP: Satın alırkenki niyeti muteberdir.
2858- Malikiyi taklid eden kadının hayzı 15 gündür. 15 gün oruç tutmayıp sonra mı kaza
eder?
CEVAP: Evet.
2859- Âkıl balig olmayan, 20 ya ında sakallı fakat kadın erkek münasebetini anlamıyan,
ihtilam olmayan, dilsiz bir deli ile halvet olur mu? Yanında kadın ba ı açık duramaz mı?
CEVAP: Halvet olur, ba ı açık duramaz.
2860- Cirolu bir bonoyu bankaya mı vermeli?
CEVAP: Vermek caizdir..
2861- Kardan adam yapmak caiz mi?
CEVAP: Evet. Çocu un oyun için bebek ile oynaması caizdir.
2862- Kadınların ka larını aldırmaları caiz mi?
CEVAP: Haramdır.
2863- Piyasadaki esansları kullanmak caiz mi?
CEVAP: Evet. Esans demek alkolsüz demektir.
2864- Kolonyaya tuz katılmakla alkolü gider mi?
CEVAP: Tuz koymakla kolonya, kolonya olmaktan çıkmaz.
2865- 1.rekatte zammı sureyi unuttum. 2.rekatte, okumadı ımı hatırladım. Sonra
yukarıdakinin aksine 1.de okudum, 2.de unuttum. 3.e kalktı ımda, 2.de okumadı ımı
hatırladım. Ne yapmam gerekir?
CEVAP: Farzların 3. ve 4.rekatlerinde de zammı sure okunabilir. Hatırlanınca okunur.
Secde-i sehv yapılır.
2866- Gemi zmirde tamirde, ayrılı tarihi bilinmiyor. Her an ayrılabiliriz. Namazları nasıl
kılmalı?
CEVAP: Kaptan,15 günden fazla kalaca ız derse, karada mukim, gemide seferi olunur.
Gemi vatan olmaz. Böyle söylemedikçe hep seferi olunur.
2867- Tarih ö retmeni nasıl haraket etmeli?
CEVAP: slama ve Osmanlılara hakaret ve iftira etmemelidir.
2868- kindiyi asr-ı sanide kılan,yatsıyı da ı a-i sanide mi kılar?
CEVAP: Hayır. Ancak kılarsa efdal olur, iyi olur, ihtiyatlı olur.
2869- Evini terkedip kötü hayat ya ıyan kadın, kocasından çocu u için nafaka istiyor.
Kocasını müdafaa etmek uygun mu?
CEVAP: Evet. Çocu un nafakasını vermek mecburiyetinde de ildir. Kendi bo arsa yalnız
çocuk için nafaka verilir.
2870- Hamilenin saç kestirmesinde mahzur var mıdır?
CEVAP: Hayır.
2871- Nikahsız meydana gelen çocu a babası nafaka vermez mi?
CEVAP: Evet. Bo asa da bo amasa da kadına nafaka vermez.
2872- Amir nasıl olmalıdır?
CEVAP: Amir kızmaz, gücenmez, güler yüzlü, tatlı dilli, sabırlı olur. Affedici ve en çok
çalı an olmalı. emrindekilerin yiyip içmesinde zerre menfaati olmamalı. Kendisi yüzünden
onların Cehenneme gidecek fiiller i lememesine çalı malı.
2873- Hangi lisanı ö renmelidir?
CEVAP: ngilizce ve Arabça.
2874- stidat vermek mümkün müdür?
CEVAP: Mür id-i kamiller razı olduklarına istidat verirler.
2875- Foto rafçılık caiz midir?
CEVAP: Evet. Ancak haram resim çekmemeli.
2876- U r altın ile devr olur mu?
CEVAP: Evet.
2877- Zaruret halinde, gümü yüzük altınla kaplatılabilir mi?
CEVAP: Elbette.
2878- Sabah namazlarını kaçırıyorum. Ne yapmalıyım?
CEVAP: u 3 eye mani olan her eyi terk et, 3 eye sarıl, namazları vaktinde kıl,
haramlardan sakın, helal kazancı artır!
2879- Ba kasına ait oldu u sanılan mezar ta ı satın alınır mı?
CEVAP: Evet. Zan, katiyyet ifade etmez.
2880- Do ru söyliyece ine yemin eder misin denilince, evet deyip yalan söyleyene keffaret
gerekir mi?
CEVAP: Hayır.
2881- Cenaze namazından sonra nutuk söylemek caiz mi?
CEVAP: Bidattır.
2882- Taksim edilmemi malın zekatı nasıl verilir?
CEVAP: Hemen veya ileride verilir.
2883- Abdest alırken, her arada muslu u kapamamak israf olur mu?
CEVAP: Az açmak israf olmaz.
2884- Hatim okununca ruhlarına hediyye edilen ki ilerin hepsine hatim sevabı hasıl oluyor.
Buna göre tahsisin fazileti ne oluyor?
CEVAP: Peygamber efendimizin ruhuna göndermek duanın kabulü için arttır. smen tahsis
edilince, falanca tarafından gönderilmi tir diye mevtaya bildirilir. O da gönderene teveccüh
eder. Gaflette de il ise ruhundan o anda istifade eder. Feyz alır. Di erlerine sevab umumi
olarak da ıtılır. Kimin gönderdi i bildirilmez.
2885- Sa ır ve dilsiz kimse mükellef midir?
CEVAP: Mükellef de ildir. E er anlar ise ve ö renirse mükellef olur. imdi okulları var
ö renmeleri mümkün olabilir. Anlamak ö renmek esastır.
2886- slam harfleri ile latin harfleri karı ık yazılabilir mi?
CEVAP: Evet. Ancak ayet-i kerime ve hadis-i erifler karı ık yazılmaz.
2887- Temizleyiciye elbise vermek olur mu? Ba kalarının elbiseleri ile beraber yıkadı ından
necaset bula abilir mi?
CEVAP: Evet necaset bula abilirse de, ihtimalle hüküm verilmez.
2888- Coca cola içilebilir mi?
CEVAP: Cola kasabdan et almak gibidir, hatta daha hafiftir.
2899- Namazda bir ayet atlansa secde-i sehv gerekir mi?
CEVAP: Namazın mekruhu olmadı için gerekmez.
2890- Bahçeyi kazarken kemikler çıktı. Ne yapmalı?
CEVAP: Kemikleri toplayıp bir çukura koymalı. Kemiksiz yerler ekilir.
2891- Kiraladı ım dükkan için hava parası isteniyor, ne yapmalı?
CEVAP: nsan bir malı istedi i fiyata satın alabilir. Bir sandalyayı on milyona satabilir.
Onun bir sandalyası hava parası kadar miktara satın alınır.
2892- stenilecek kızın neresine bakma a izin vardır?
CEVAP: Yalnız yüzüne bakılır.
2893- Ha r suresinin sonu nereden ba lar?
CEVAP: Lev enzelna dan okumak daha iyidir.
2894- Kazaların kılındı ını göstermek caiz mi?
CEVAP: Mekruhtur. Bu zamanda belli olması hiç mahzur te kil etmez. Herkesin kazasının
az oldu u zamanlarda uygun de ildi.
2895- Bizi ihya ettiniz denilir mi?
CEVAP: Mahzurludur.
2896- Tükrükteki kanın tükrükten çok olması, renk yönünden midir?
CEVAP: Evet renk itibari iledir.
2897- Fabrikaya girmek için ya büyültmek uygun mu?
CEVAP: Evet. Bo olana eytan musallat olur.
2898- Kirli parayı çalı tırmak için almak caiz mi?
CEVAP: Me ru kazancı da varsa, parasını alıp kullanmak caiz.
2899- Ticaret için in aatım var. Sermayeyi in aata yatırsam, yıl sonunda elde para kalmazsa,
in aatın zekatı verilir mi?
CEVAP: n aata yatırılan paranın zekatı hemen verilmez. Bir yıl sonra mevcut malın
piyasaya göre de erinin zekatı hesab edilir. Malı satınca eline geçen paradan zekat verilir.
2900- Uygunsuz karde lerimle çalı ıyorum. Ne yapabilirim?
CEVAP: Onlardan ayrılın. Müslüman ile çalı ın.
2901- A açtaki meyve hediye edilmez. Mal sahibi ye dese caiz mi?
CEVAP: Evet.
2902- Bademcikten nohut kadar iltihap gelse, abdesti bozar mı?
CEVAP: Bozmaz.
2903- slamiyet nedir?
CEVAP: Ettazimü li emrillah, Ve efekatü halkıllah.
2904- Di çektirilse ve abdest alınca di çekilen yer kanasa, bu halde ne yapmalı?
CEVAP: Abdest alınca tükürülmezse abdest bozulmaz.
2905- Evladlı ımın dinsiz babası imdi çocu unu istiyor. Verelim mi?
CEVAP: Hayır vermemelidir!
2906- Namazdan sonra tesbihleri 33 lü tesbihle çekmek uygun mudur?
CEVAP: Parmakla sünnettir. a ıranın tesbihle sayması sünnet olur ve efdal olur.
a ırmıyan parmakla saymalı.
2907- Banyoda avret yeri açıkken, dı arıdakine cevap verilir mi?
CEVAP: Evet.
2908- Hayvanların ruhu yok mudur? Canlarını kim alır?
CEVAP: Hayvanların alem-i emrden gelmi ruhları yoktur. Kendilerine canlılık veren,
organlarının i lemesini sa lıyan asabi sistemlerinde bir kuvvet vardır. Bu kuvvete hayvani
ruh demi lerdir. nsanlarda da bu hayvani ruh olmakla beraber, ayrıca alemi emrden gelen
ruh da vardır. Hz.Azrail insana mahsus olan ruhu alır. Hem de mümininkini alır. Fasık ve
kâfirlerin ruhunu di er meleklere emrederek aldırır.
2909- Kadın, kabr ziyareti yapamaz mı?
CEVAP: Ba ı örtülü olarak ara sıra yapabilir.
2910- Banyoyu geç açıyorlar. Sabah namazı geciktirilebilir mi?
CEVAP: mkan bulunmazsa teyemmümle kılınr. Yıkandıktan sonra iade edilir.
2911- Güre müsabakası tertip edip kazanç sa lamak caiz midir?
CEVAP: Mübah olan eyleri seyreden ve dinliyenlerden ücret almak caizdir. Bu ücret mülk
olur ve istedi i yere sarf eder. Ancak eriatte mubah olan çok ey vardır ki, kötü niyetle ve
nefse uymakla yapılınca haram olur. Güre ve güre enleri seyretmek bu kabildendir.
üphelilerde sakınmak lazımdır.
2912- Ya günü, evlilik sene-i devriyesini tebrik etmek ve hediyele mek caiz mi?
CEVAP: Bunlar adettir. Zararlı ey de ildir. Muhabbeti artırır. Bunlar yapılırken eriattan
dı arı çıkmamaya dikkat etmek lazımdır.