You are on page 1of 3

Adi Sankara

Advaitanubhuti
Chapter 1
+½þ¨ÉÉxÉxnùºÉiªÉÉÊnù±ÉIÉhÉ& Eäò´É±É& ʶɴÉ&* ºÉnùÉxÉxnùÉÊnù°ü{ÉÆ ªÉkÉäxÉɽþ¨ÉSɱÉÉä%uùªÉ&**1.1**
+ÊIÉnùÉä¹ÉÉtlÉèEòÉä%Ê{É uùªÉ´ÉnÂù¦ÉÉÊiÉ SÉxpù¨ÉÉ&* BEòÉä%{ªÉÉi¨ÉÉ iÉlÉÉ ¦ÉÉÊiÉ uùªÉ´Éx¨ÉɪɪÉÉ ¨ÉÞ¹ÉÉ**1.2**
+ÊIÉnùÉä¹ÉʴɽþÒxÉÉxÉɨÉäEò ´É ªÉlÉÉ ¶É¶ÉÒ* ¨ÉɪÉÉnùÉä¹ÉʴɽþÒxÉÉxÉɨÉÉi¨Éè´ÉèEòºiÉlÉÉ ºÉnùÉ**1.3**
Êuùi´ÉÆ ¦ÉÉiªÉÊIÉnùÉä¹ÉähÉ SÉxpäù º´Éä ¨ÉɪɪÉÉ VÉMÉiÉÂ* Êuùi´ÉÆ ¨ÉÞ¹ÉÉ ªÉlÉÉ SÉxpäù ¨ÉÞ¹ÉÉ uèùiÉÆ iÉlÉÉi¨ÉÊxÉ**1.4**
+Éi¨ÉxÉ& EòɪÉǨÉÉEòɶÉÉä Ê´ÉxÉÉi¨ÉÉxÉÆ xÉ ºÉƦɴÉäiÉÂ* EòɪÉǺªÉ {ÉÚhÉÇiÉÉ ÊºÉrùÉ ËEò {ÉÖxÉ& {ÉÚhÉÇiÉÉi¨ÉxÉ&**1.5**
EòɪÉǦÉÚiÉÉä ªÉlÉÉEòÉ¶É Eò ´É xÉ Ê½þ ÊuùvÉÉ* ½äþiÉÖ¦ÉÚiɺiÉlÉÉi¨ÉɪɨÉäEò ´É Ê´ÉVÉÉxÉiÉ&**1.6**
BEòÉä%Ê{É uùªÉ´ÉnÂù¦ÉÉÊiÉ ªÉlÉÉEòÉ¶É ={ÉÉÊvÉiÉ&* BEòÉä%Ê{É uùªÉ´Éi{ÉÚhÉǺiÉlÉÉi¨ÉɪɨÉÖ{ÉÉÊvÉiÉ&**1.7**
EòÉ®úhÉÉä{ÉÉÊvÉSÉèiÉxªÉÆ EòɪÉǺÉƺlÉÉÎSSÉiÉÉä%ÊvÉEò¨ÉÂ* xÉ PÉ]õɧÉÉx¨ÉÞnùÉEòɶÉ& EÖòjÉÊSÉzÉÉÊvÉEòÉä ¦É´ÉäiÉÂ**1.8**
ÊxÉMÉÇiÉÉä{ÉÉÊvÉ®úÉEòÉ¶É Eò ´É ªÉlÉÉ ¦É´ÉäiÉÂ* BEò ´É iÉlÉÉi¨ÉɪÉÆ ÊxÉMÉÇiÉÉä{ÉÉÊvÉEò& ºÉnùÉ**1.9**
+ÉEòɶÉÉnùxªÉ +ÉEòÉ¶É +ÉEòɶɺªÉ ªÉlÉÉ xÉ Ê½þ* BEòi´ÉÉnùÉi¨ÉxÉÉä xÉÉxªÉ +Éi¨ÉÉ ÊºÉvªÉÊiÉ SÉÉi¨ÉxÉ&**1.10**
¨ÉäPɪÉÉäMÉÉtlÉÉ xÉÒ®Æú Eò®úEòÉEòÉ®úiÉÉʨɪÉÉiÉÂ* ¨ÉɪÉɪÉÉäMÉÉkÉlÉè´ÉÉi¨ÉÉ |É{É\SÉÉEòÉ®úiÉÉʨɪÉÉiÉÂ**1.11**
´É¹ÉÉæ{É±É <´ÉɦÉÉÊiÉ xÉÒ®ú¨Éä´ÉɧɪÉÉäMÉiÉ&* ´É¹ÉÉæ{ɱÉÊ´ÉxÉɶÉäxÉ xÉÒ®úxÉɶÉÉä ªÉlÉÉ xÉ Ê½þ**1.12**
+Éi¨Éè´ÉɪÉÆ iÉlÉÉ ¦ÉÉÊiÉ ¨ÉɪÉɪÉÉäMÉÉi|É{É\SÉ´ÉiÉÂ* |É{É\SɺªÉ Ê´ÉxÉɶÉäxÉ º´ÉÉi¨ÉxÉɶÉÉä xÉ Ê½þ C´ÉÊSÉiÉÂ**1.13**
VɱÉÉnùxªÉ <´ÉɦÉÉÊiÉ VɱÉÉäilÉÉä ¤ÉÖnÂù¤ÉÖnùÉä ªÉlÉÉ* iÉlÉÉi¨ÉxÉ& {ÉÞlÉÊMÉ´É |É{É\SÉÉä%ªÉ¨ÉxÉäEòvÉÉ**1.14**
ªÉlÉÉ ¤ÉÖnÂù¤ÉÖnùxÉɶÉäxÉ VɱÉxÉɶÉÉä xÉ Eò̽þÊSÉiÉÂ* iÉlÉÉ |É{É\SÉxÉɶÉäxÉ xÉɶÉ& ºªÉÉnùÉi¨ÉxÉÉä xÉ Ê½þ**1.15**
+ʽþÊxɱ´ÉǪÉxÉÒVÉÉiÉ& ¶ÉÖSªÉÉÊnùxÉÉÇʽþ¨ÉÉ{xÉÖªÉÉiÉÂ* iÉlÉÉ ºlÉÚ±ÉÉÊnùºÉƦÉÚiÉ& ¶ÉÖSªÉÉÊnùxÉÉÇ{xÉÖªÉÉÊnù¨É¨ÉÂ**1.16**
iªÉHòÉÆ i´ÉSɨÉʽþªÉÇuùnùÉi¨Éi´ÉäxÉ xÉ ¨ÉxªÉiÉä* +Éi¨Éi´ÉäxÉ ºÉnùÉ YÉÉxÉÒ iªÉHònäù½þjɪÉÆ iÉlÉÉ**1.17**
+ʽþÊxɱ´ÉǪÉxÉÒxÉɶÉÉnù½äþxÉÉǶÉÉä ªÉlÉÉ xÉ Ê½þ* näù½þjɪÉÊ´ÉxÉɶÉäxÉ xÉÉi¨ÉxÉɶɺiÉlÉÉ ¦É´ÉäiÉÂ**1.18**
iÉGòÉÊnù±É´ÉhÉÉä{ÉäiɨÉYÉè±ÉÇ´ÉhÉ´ÉtlÉÉ* +Éi¨ÉÉ ºlÉÚ±ÉÉÊnùºÉƪÉÖHòÉä nÚù¹ªÉiÉä ºlÉÚ±ÉEòÉÊnù´ÉiÉÂ**1.19**
+ªÉ&Eòɹ`öÉÊnùEÆò ªÉuùuùμxÉ´ÉuùμxɪÉÉäMÉiÉ&* ¦ÉÉÊiÉ ºlÉÚ±ÉÉÊnùEÆò ºÉ´ÉǨÉÉi¨É´Éiº´ÉÉi¨ÉªÉÉäMÉiÉ&**1.20**
nùɽþEòÉä xÉè´É nùÉÁÆ ºªÉÉqùÉÁÆ iÉuùzÉ nùɽþEò&* xÉè´ÉÉi¨ÉɪɨÉxÉÉi¨ÉÉ ºªÉÉnùxÉÉi¨ÉɪÉÆ xÉ SÉÉi¨ÉEò&**1.21**
|ɨÉäªÉÉÊnùjɪÉÆ ºÉÉlÉÈ ¦ÉÉxÉÖxÉÉ PÉ]õEÖòb÷¬´ÉiÉÂ* ªÉäxÉ ¦ÉÉÊiÉ ºÉ ´ÉɽÆþ |ɨÉäªÉÉÊnùʴɱÉIÉhÉ&**1.22**
¦ÉÉxÉÖº¡Öò®úhÉiÉÉä ªÉuùiº¡Öò®úiÉÒ´É PÉ]õÉÊnùEò¨ÉÂ* º¡Öò®úiÉÒ´É |ɨÉäªÉÉÊnù®úÉi¨Éº¡Öò®úhÉiɺiÉlÉÉ**1.23**
Ê{ɹ]õÉÊnùMÉֱɺÉÆ{ÉEòÉÇnÂùMÉֱɴÉi|ÉÒÊiɨÉÉxªÉlÉÉ* +Éi¨ÉªÉÉäMÉÉi|ɨÉäªÉÉÊnù®úÉi¨É´Éi|ÉÒÊiɨÉÉx¦É´ÉäiÉÂ**1.24**
PÉ]õxÉÒ®úÉzÉÊ{ɹ]õÉxÉɨÉÖ¹hÉi´ÉÆ ´ÉμxɪÉÉäMÉiÉ&* ´ÉϼxÉ Ê´ÉxÉÉ EòlÉÆ iÉä¹ÉɨÉÖ¹hÉiÉÉ ºªÉÉtlÉÉ C´ÉÊSÉiÉÂ**1.25**
¦ÉÚiɦÉÉèÊiÉEònäù½þÉxÉÉÆ º¡ÚòÌiÉiÉÉ º´ÉÉi¨ÉªÉÉäMÉiÉ&* Ê´ÉxÉÉi¨ÉÉxÉÆ EòlÉÆ iÉä¹ÉÉÆ º¡ÚòÌiÉiÉÉ ºªÉÉkÉlÉÉ C´ÉÊSÉiÉÂ**1.26**
xÉÉxÉÉÊ´ÉvÉä¹ÉÖ EÖò¨¦Éä¹ÉÖ ´ÉºÉiªÉäEÆò xɦÉÉä ªÉlÉÉ* xÉÉxÉÉÊ´ÉvÉä¹ÉÖ näù½äþ¹ÉÖ iÉuùnäùEòÉä ´ÉºÉɨªÉ½þ¨ÉÂ**1.27**
xÉÉxÉÉÊ´ÉvÉi´ÉÆ EÖò¨¦ÉÉxÉÉÆ xÉ ªÉÉiªÉä´É ªÉlÉÉ xɦÉ&* xÉÉxÉÉÊ´ÉvÉi´ÉÆ näù½þÉxÉÉÆ iÉuùnäù´É xɪÉɨªÉ½þ¨ÉÂ**1.28**
ªÉlÉÉ PÉ]äõ¹ÉÖ xɹ]äõ¹ÉÖ PÉ]õÉEòɶÉÉä xÉ xɶªÉÊiÉ* iÉlÉÉ näù½äþ¹ÉÖ xɹ]äõ¹ÉÖ xÉè´É xɶªÉÉ欃 ºÉ´ÉÇMÉ&**1.29**
=kɨÉÉnùÒÊxÉ {ÉÖ¹{ÉÉÊhÉ ´ÉiÉÇxiÉä ºÉÚjÉEäò ªÉlÉÉ* =kɨÉÉtɺiÉlÉÉ näù½þÉ ´ÉiÉÇxiÉä ¨É滃 ºÉ´ÉÇnùÉ**1.30**
ªÉlÉÉ xÉ ºÉƺ{ÉÞ¶ÉäiºÉÚjÉÆ {ÉÖ¹{ÉÉhÉɨÉÖkɨÉÉÊnùiÉÉ* iÉlÉÉ xÉèEÆò ºÉ´ÉÇMÉÆ ¨ÉÉÆ näù½þÉxÉɨÉÖkɨÉÉÊnùiÉÉ**1.31**
{ÉÖ¹{Éä¹ÉÖ iÉä¹ÉÖ xɹ]äõ¹ÉÖ ªÉuùiºÉÚjÉÆ xÉ xɶªÉÊiÉ* iÉlÉÉ näù½äþ¹ÉÖ xɹ]äõ¹ÉÖ xÉè´É xɶªÉɨªÉ½Æþ ºÉnùÉ**1.32**
{ɪÉÇRÂóEò®úVVÉÖ®úxwÉä¹ÉÖ xÉÉxÉä´ÉèEòÉÊ{É ºÉÚªÉǦÉÉ* BEòÉä%{ªÉxÉäEò´ÉnÂù¦ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ IÉäjÉä¹ÉÖ ºÉ´ÉÇMÉ&**1.33**
®úVVÉÖ®úxwɺlÉnùÉä¹ÉÉÊnù ºÉÚªÉǦÉÉÆ xÉ º{ÉÞ¶ÉätlÉÉ* iÉlÉÉ IÉäjɺlÉnùÉä¹ÉÉÊnù ºÉ´ÉÇMÉÆ ¨ÉÉÆ xÉ ºÉƺ{ÉÞ¶ÉäiÉÂ**1.34**
iÉpùVVÉÖ®úxwÉxÉɶÉä¹ÉÖ xÉè´É xɶªÉÊiÉ ºÉÚªÉǦÉÉ* iÉlÉÉ IÉäjÉÊ´ÉxÉɶÉä¹ÉÖ xÉè´É xɶªÉÉ欃 ºÉ´ÉÇMÉ&**1.35**
näù½þÉä xÉɽÆþ |Éoù¶ªÉi´ÉÉnÂù¦ÉÉèÊiÉEòi´ÉÉzÉ SÉäÎxpùªÉ¨ÉÂ* |ÉÉhÉÉä xÉɽþ¨ÉxÉäEòi´ÉÉx¨ÉxÉÉä xÉɽÆþ SɱÉi´ÉiÉ&**1.36**
¤ÉÖÊrùxÉÉǽÆþ Ê´ÉEòÉÊ®úi´ÉÉkɨÉÉä xÉɽÆþ VÉb÷i´ÉiÉ&* näù½äþÎxpùªÉÉÊnùEÆò xÉɽÆþ Ê´ÉxÉÉʶÉi´ÉÉrù]õÉÊnù´ÉiÉÂ**1.37**
näù½äþÎxpùªÉ|ÉÉhɨÉxÉÉä¤ÉÖnÂùvªÉYÉÉxÉÉÊxÉ ¦ÉɺɪÉxÉÂ* +½ÆþEòÉ®Æú iÉlÉÉ ¦ÉÉ欃 SÉèiÉä¹ÉɨÉʦɨÉÉÊxÉxɨÉÂ**1.38**
ºÉ´ÉÈ VÉMÉÊnùnÆù xÉɽÆþ ʴɹɪÉi´ÉÉÊnùnÆùÊvɪÉ&* +½Æþ xÉɽÆþ ºÉÖ¹ÉÖ{iªÉÉnùÉè +½þ¨É& ºÉÉÊIÉiÉ& ºÉnùÉ**1.39**
ºÉÖ{iÉÉè ªÉlÉÉ ÊxÉÌ´ÉEòÉ®úºiÉlÉɴɺlÉÉuùªÉä%Ê{É SÉ* uùªÉÉä¨ÉÉÇjÉÉʦɪÉÉäMÉäxÉ Ê´ÉEòÉ®úÒ´É Ê´É¦ÉɨªÉ½þ¨ÉÂ**1.40**
={ÉÉÊvÉxÉұɮúHòÉtè& º¡òÊ]õEòÉä xÉè´É ʱÉ{ªÉiÉä* iÉlÉÉi¨ÉÉ EòÉä¶ÉVÉè& ºÉ´Éê& EòɨÉÉtèxÉê´É ʱÉ{ªÉiÉä**1.41**
¡òɱÉäxÉ §ÉɨªÉ¨ÉÉhÉäxÉ §É¨ÉiÉÒ´É ªÉlÉÉ ¨É½þÒ* +MÉÉä%{ªÉÉi¨ÉÉ Ê´É¨ÉÚfäøxÉ SɱÉiÉÒ´É |Éoù¶ªÉiÉä**1.42**
näù½þjɪÉʨÉnÆù ÊxÉiªÉ¨ÉÉi¨Éi´ÉäxÉÉʦɨÉxªÉiÉä* ªÉÉ´ÉkÉÉ´ÉnùªÉÆ ¨ÉÚføÉä xÉÉxÉɪÉÉäÊxɹÉÖ VÉɪÉiÉä**1.43**
ÊxÉpùÉnäù½þVÉnÖù&JÉÉÊnù VÉÉOÉqäù½Æþ xÉ ºÉƺ{ÉÞ¶ÉäiÉÂ* VÉÉOÉqäù½þVÉnÖù&JÉÉÊnùºiÉlÉÉi¨ÉÉxÉÆ xÉ ºÉƺ{ÉÞ¶ÉäiÉÂ**1.44**
VÉÉOÉqäù½þ´ÉnùɦÉÉÊiÉ ÊxÉpùÉnäù½þºiÉÖ ÊxÉpùªÉÉ* ÊxÉpùÉnäù½þÊ´ÉxÉɶÉäxÉ VÉÉOÉqäù½þÉä xÉ xɶªÉÊiÉ**1.45**
iÉlÉɪɨÉÉi¨É´ÉnÂù¦ÉÉÊiÉ VÉÉOÉqäù½þºiÉÖ VÉÉMÉ®úÉiÉÂ* VÉÉOÉqäù½þÊ´ÉxÉɶÉäxÉ xÉÉi¨ÉÉ xɶªÉÊiÉ Eò̽þÊSÉiÉÂ**1.46**
ʽþi´ÉɪÉÆ º´ÉÉÎ{xÉEÆò näù½Æþ VÉÉOÉqäù½þ¨É{ÉäIÉiÉä* VÉÉOÉqäù½þ|ɤÉÖrùÉä%ªÉÆ Ê½þi´ÉÉi¨ÉÉxÉÆ ªÉlÉÉ iÉlÉÉ**1.47**
º´É{xɦÉÉäMÉä ªÉlÉè´ÉäSUôÉ |ɤÉÖrùºªÉ xÉ Ê´ÉtiÉä* +ºÉiº´ÉMÉÉÇÊnùEäò ¦ÉÉäMÉä xÉè´ÉäSUôÉ YÉÉÊxÉxɺiÉlÉÉ**1.48**
¦ÉÉäCjÉÉ ¤ÉʽþªÉÇlÉÉ ¦ÉÉäMªÉ& ºÉ{ÉÉæ où¹ÉÊnù Eòα{ÉiÉ&* °ü{ɶÉÒ±ÉÉnùªÉ¶SÉÉi¨É¦ÉÉäMÉÉ ¦ÉÉäMªÉº´É°ü{ÉEòÉ&**1.49**
YɺªÉ xÉɺiªÉä´É ºÉƺÉÉ®úÉä ªÉuùnùYɺªÉ Eǫ̀ÉhÉ&* VÉÉxÉiÉÉä xÉè´É ¦ÉÒªÉÇuùpùVVÉÖºÉ{ÉǨÉVÉÉxÉiÉ&**1.50**
ºÉèxvɴɺªÉ PÉxÉÉä ªÉuùVVɱɪÉÉäMÉÉVVɱÉÆ ¦É´ÉäiÉÂ* º´ÉÉi¨ÉªÉÉäMÉÉkÉlÉÉ ¤ÉÖÊrù®úÉi¨Éè´É ¥ÉÀ´ÉäÊnùxÉ&**1.51**
iÉÉäªÉɸɪÉä¹ÉÖ ºÉ´Éæ¹ÉÖ ¦ÉÉxÉÖ®äúEòÉä%{ªÉxÉäEò´ÉiÉÂ* BEòÉä%{ªÉÉi¨ÉÉ iÉlÉÉ ¦ÉÉÊiÉ ºÉ´ÉÇIÉäjÉä¹´ÉxÉäEò´ÉiÉÂ**1.52**
¦ÉÉxÉÉä®úxªÉ <´ÉɦÉÉÊiÉ VɱɦÉÉxÉÖVÉDZÉä ªÉlÉÉ* +Éi¨ÉxÉÉä%xªÉ <´ÉɦÉɺÉÉä ¦ÉÉÊiÉ ¤ÉÖrùÉè iÉlÉÉi¨ÉxÉ&**1.53**
ʤɨ¤ÉÆ Ê´ÉxÉÉ ªÉlÉÉ xÉÒ®äú |ÉÊiÉʤɨ¤ÉÉä ¦É´ÉäiEòlɨÉÂ* Ê´ÉxÉÉi¨ÉÉxÉÆ iÉlÉÉ ¤ÉÖrùÉè ÊSÉnùɦÉɺÉÉä ¦É´ÉäiEòlɨÉÂ**1.54**
|ÉÊiÉʤɨ¤ÉSɱÉi´ÉÉtÉ ªÉlÉÉ Ê¤É¨¤ÉºªÉ Eò̽þÊSÉiÉÂ* xÉ ¦É´ÉäªÉÖºiÉlÉɦÉɺÉEòiÉÞÇi´ÉÉtɺiÉÖ xÉÉi¨ÉxÉ&**1.55**
VɱÉä ¶ÉèiªÉÉÊnùEÆò ªÉuùVVɱɦÉÉxÉÖÆ xÉ ºÉƺ{ÉÞ¶ÉäiÉÂ* ¤ÉÖräù& Eò¨ÉÉÇÊnùEÆò iÉuùÎSSÉnùɦÉɺÉÆ xÉ ºÉƺ{ÉÞ¶ÉäiÉÂ**1.56**
¤ÉÖräù& EòiÉÞÇi´É¦ÉÉäC÷iÉÞi´ÉnÖù&ÊJÉi´ÉÉtèºiÉÖ ºÉƪÉÖiÉ&* ÊSÉnùɦÉɺÉÉä Ê´ÉEòÉ®úÒ´É ¶É®úɴɺlÉɨ¤ÉÖ¦ÉÉxÉÖ´ÉiÉÂ**1.57**
¶É®úɴɺlÉÉänùEäò xɹ]äõ iÉiºlÉÉä ¦ÉÉxÉÖÌ´Éxɹ]õ´ÉiÉÂ* ¤ÉÖräù±ÉǪÉä iÉlÉÉ ºÉÖ{iÉÉè xɹ]õ´Éi|ÉÊiɦÉÉiªÉªÉ¨ÉÂ**1.58**
VɱɺlÉÉEÈò VɱÉÆ SÉÉäꬃ ¦ÉɺɪÉx¦ÉÉÊiÉ ¦ÉɺEò®ú&* +Éi¨ÉɦÉɺÉÆ ÊvɪÉÆ ¤ÉÖräù& EòiÉÞÇi´ÉÉnùÒxɪÉÆ iÉlÉÉ**1.59**
¨ÉäPÉɴɦÉɺÉEòÉä ¦ÉÉxÉÖ¨ÉæPÉSUôzÉÉä%´É¦ÉɺÉiÉä* ¨ÉÉä½þɴɦÉɺÉEòºiÉuùx¨ÉÉä½þSUôzÉÉä ʴɦÉÉiªÉƪɨÉÂ**1.60**
¦ÉɺªÉÆ ¨ÉäPÉÉÊnùEÆò ¦ÉÉxÉÖ¦ÉÉǺɪÉx|ÉÊiɦÉɺÉiÉä* iÉlÉÉ ºlÉÚ±ÉÉÊnùEÆò ¦ÉɺªÉÆ ¦ÉɺɪÉx|ÉÊiɦÉÉiªÉªÉ¨ÉÂ**1.61**
ºÉ´ÉÇ|ÉEòɶÉEòÉä ¦ÉÉxÉÖ& |ÉEòɶªÉäxÉê´É nÚù¹ªÉiÉä* ºÉ´ÉÇ|ÉEòɶÉEòÉä ÁÉi¨ÉÉ ºÉ´ÉêºiÉuùzÉ nÚù¹ªÉiÉä**1.62**
¨ÉÖEÖò®úºlÉÆ ¨ÉÖJÉÆ ªÉuùx¨ÉÖJÉ´Éi|ÉlÉiÉä ¨ÉÞ¹ÉÉ* ¤ÉÖÊrùºlÉɦÉɺÉEòºiÉuùnùÉi¨É´Éi|ÉlÉiÉä ¨ÉÞ¹ÉÉ**1.63**
¨ÉÖEÖò®úºlɺªÉ xÉɶÉäxÉ ¨ÉÖJÉxÉɶÉÉä ¦É´ÉäiEòlɨÉÂ* ¤ÉÖÊrùºlÉɦÉɺÉxÉɶÉäxÉ xÉɶÉÉä xÉè´ÉÉi¨ÉxÉ& C´ÉÊSÉiÉÂ**1.64**
iÉÉ©ÉEòα{ÉiÉnäù´ÉÉÊnùºiÉÉ©ÉÉnùxªÉ <´É º¡Öò®äúiÉÂ* |ÉÊiɦÉɺªÉÉÊnù°ü{ÉähÉ iÉlÉÉi¨ÉÉäilÉʨÉnÆù VÉMÉiÉÂ**1.65**
<ǶÉVÉÒ´ÉÉi¨É´ÉnÂù¦ÉÉÊiÉ ªÉlÉèEò¨ÉÊ{É iÉÉ©ÉEò¨ÉÂ* BEòÉä%{ªÉÉi¨ÉÉ iÉlÉè´ÉɪɨÉÒ¶ÉVÉÒ´ÉÉÊnù´Éx¨ÉÞ¹ÉÉ**1.66**
ªÉlÉä¶÷´É®úÉÊnùxÉɶÉäxÉ iÉÉ©ÉxÉɶÉÉä xÉ Ê´ÉtiÉä* iÉlÉä¶÷´É®úÉÊnùxÉɶÉäxÉ xÉɶÉÉä xÉè´ÉÉi¨ÉxÉ& ºÉnùÉ**1.67**
+vªÉºiÉÉä ®úVVÉÖºÉ{ÉÉæ%ªÉÆ ºÉiªÉ´ÉpùVVÉÖºÉkɪÉÉ* iÉlÉÉ VÉMÉÊnùnÆù ¦ÉÉÊiÉ ºÉiªÉ´Éiº´ÉÉi¨ÉºÉkɪÉÉ**1.68**
+vªÉºiÉɽäþ®ú¦ÉÉ´ÉäxÉ ®úVVÉÖ®äú´ÉÉ´ÉʶɹªÉiÉä* iÉlÉÉ VÉMÉnù¦ÉÉ´ÉäxÉ ºÉnùÉi¨Éè´ÉÉ´ÉʶɹªÉiÉä**1.69**
º¡òÊ]õEäò ®úHòiÉÉ ªÉuùnÖù{ÉÉvÉäxÉÔ±ÉiÉɨ¤É®äú* ªÉlÉÉ VÉMÉÊnùnÆù ¦ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ºÉiªÉʨɴÉÉuùªÉä**1.70**
º¡òÊ]õEäò ®úHòiÉÉ Ê¨ÉlªÉÉ ¨ÉÞ¹ÉÉ JÉä xÉÒ±ÉiÉÉ ªÉlÉÉ* iÉlÉÉ VÉMÉÊnùnÆù ʨÉlªÉÉ Eòκ¨ÉzÉuùªÉä ¨ÉʪÉ**1.71**
VÉÒ´Éä¶÷´É®úÉÊnù¦ÉÉ´ÉäxÉ ¦ÉänÆù {ɶªÉÊiÉ ¨ÉÚføvÉÒ&* ÊxɦÉænäù ÊxÉ̴ɶÉä¹Éä%κ¨ÉxEòlÉÆ ¦ÉänùÉä ¦É´ÉänÂùwÉִɨÉÂ**1.72**
ʱÉRÂóMɺªÉ vÉÉ®úhÉÉnäù´É ʶɴÉÉä%ªÉÆ VÉÒ´ÉiÉÉÆ µÉVÉäiÉÂ* ʱÉRÂóMÉxÉɶÉä ʶɴɺªÉɺªÉ VÉÒ´ÉiÉÉ´Éä¶ÉiÉÉ EÖòiÉ&**1.73**
Ê¶É´É ´É ºÉnùÉ VÉÒ´ÉÉä VÉÒ´É ´É ºÉnùÉ Ê¶É´É&* ´ÉäkªÉèCªÉ¨ÉxɪÉÉäªÉǺiÉÖ ºÉ +Éi¨ÉYÉÉä xÉ SÉäiÉ®ú&**1.74**
IÉÒ®úªÉÉäMÉÉtlÉÉ xÉÒ®Æú IÉÒ®ú´ÉqÞù¶ªÉiÉä ¨ÉÞ¹ÉÉ* +Éi¨ÉªÉÉäMÉÉnùxÉÉi¨ÉɪɨÉÉi¨É´ÉqÞù¶ªÉiÉä iÉlÉÉ**1.75**
xÉÒ®úÉiIÉÒ®Æú {ÉÞlÉCEÞòiªÉ ½ÆþºÉÉä ¦É´ÉÊiÉ xÉÉxªÉlÉÉ* ºlÉÚ±ÉÉnäù& º´ÉÆ {ÉÞlÉCEÞòiªÉ ¨ÉÖHòÉä ¦É´ÉÊiÉ xÉÉxªÉlÉÉ**1.76**
IÉÒ®úxÉÒ®úÊ´É´ÉäEòYÉÉä ½ÆþºÉ ´É xÉ SÉäiÉ®ú&* +Éi¨ÉÉxÉi¨ÉÊ´É´ÉäEòYÉÉä ªÉÊiÉ®äú´É xÉ SÉäiÉ®ú&**1.77**
+vªÉºiÉSÉÉä®úVÉ& ºlÉÉhÉÉäÌ´ÉEòÉ®ú& ºªÉÉzÉ Ê½þ C´ÉÊSÉiÉÂ* xÉÉi¨ÉxÉÉä ÊxÉÌ´ÉEòÉ®úºªÉ Ê´ÉEòÉ®úÉä ʴɶ÷÷´ÉVɺiÉlÉÉ**1.78**
YÉÉiÉä ºlÉÉhÉÉè EÖòiɶSÉÉä®ú¶SÉÉä®úɦÉÉ´Éä ¦ÉªÉÆ EÖòiÉ&* YÉÉiÉä º´Éκ¨ÉxEÖòiÉÉä ʴɶ÷÷´ÉÆ Ê´É¶÷÷´ÉɦÉÉ´Éä EÖòiÉÉä%ÊJɱɨÉÂ**1.79**
MÉÖhÉ´ÉÞÊkÉjɪÉÆ ¦ÉÉÊiÉ {É®úº{É®úʴɱÉIÉhɨÉÂ* ºÉiªÉÉi¨É±ÉIÉhÉä ªÉκ¨ÉxºÉ ´ÉɽÆþ ÊxÉ®Æú¶ÉEò&**1.80**
näù½þjɪÉʨÉnÆù ¦ÉÉÊiÉ ªÉκ¨Éx¥ÉÀÊhÉ ºÉiªÉ´ÉiÉÂ* iÉnäù´ÉɽÆþ {É®Æú ¥ÉÀ näù½þjɪÉʴɱÉIÉhÉ&**1.81**
VÉÉOÉnùÉÊnùjɪÉÆ ªÉκ¨Éx|ÉiªÉMÉÉi¨ÉÊxÉ ºÉiªÉ´ÉiÉÂ* ºÉ ´ÉɽÆþ {É®Æú ¥ÉÀ VÉÉOÉnùÉÊnùʴɱÉIÉhÉ&**1.82**
ʴɶ÷÷´ÉÉÊnùEòjɪÉÆ ªÉκ¨Éx{É®ú¨ÉÉi¨ÉÊxÉ ºÉiªÉ´ÉiÉÂ* ºÉ ´É {É®ú¨ÉÉi¨ÉɽÆþ ʴɶ÷÷´ÉÉÊnùEòʴɱÉIÉhÉ&**1.83**
Ê´É®úÉb÷ÉÊnùjɪÉÆ ¦ÉÉÊiÉ ªÉκ¨ÉxºÉÉÊIÉÊhÉ ºÉiªÉ´ÉiÉÂ* ºÉ ´É ºÉÎSSÉnùÉxÉxnù±ÉIÉhÉÉä%½Æþ º´ÉªÉÆ|ɦÉ&**1.84**