You are on page 1of 2

Escola Andorrana de Segona Ensenyança d’Ordino

Data: C:
Nom i cognoms: Curs:
P:
Matemàtiques Els Nombres Enters

Conceptes

1. Defineix el conjunt dels nombres enters. (1.4 punts)

2. Escriu dos situacions verbals que corresponguin a aquests nombres.


(1.4 punts)
a. +34:

b. -100:

3. Defineix l’oposat d’un nombre enter i posa’n un exemple. (1.4 punts)

4. Escriu els passos necessaris per dividir nombres enters i posa’n un


exemple. (1.4 punts)

5. Digues si es vertader(V) o fals(F). (1.5 punts)


a. Si la base és un nombre positiu, la potencia és positiva.
b. Si la base és un nombre negatiu, la potència és negativa quan
l’exponent és parell i positiva quan és senar.
c. Per multiplicar dues o més potències de la mateixa base, deixem
la mateixa base i restem els exponents.
d. La potència d’una multiplicació és igual al producte de les
potències dels seus factors.

6. Explica per què l’arrel quadrada d’un nombre enter positiu té sempre
dos resultats, un de positiu i un altre de negatiu i posa’n un exemple.
(1.5 punts)

7. Defineix descomposició en factor primers. (1.4 punts)

Procediments:
Observacions: les faltes d’ortografia resten 0,1 per falta amb un màxim de - 0,5 punts.
1. Fes les següents operacions. (1.25 punts)
a. Op(+3) =
b. │-2│=
c. (+3) + (-4) =
d. (+5) – ( -4) =
e. (+3)·(-5) =
f. (-27):(-3) =

2. Expressa en forma de potència i troba’n el valor. (1.25 punts)


a. 7·7·7=
b. (-5)·(-5) =

3. Efectua aquestes operacions amb potències.(1.25 punts)


a. 32·34 =
b. (-6)9 : (-6)5 =
c. (52)3 =
d. [(-2)2]3 =

4. Expressa com un producte o una divisió de potències.(1.25 punts)


a. [(-3)2·22] =
b. (8:2)3 =

5. Calcula l’arrel quadrada entera i el residu.(1.25 punts)


a. 47

b. 35

6. Troba un nombre que tingui com a arrel 7 i com a residu 3. (1.25 punts)

7. Calcula. (1.25 punts)


a. (-7) - [(-14): (+2) – (-7)] =

b. (-25):[(+3) – (+8)] =

8. Descompon aquest nombres en factor primers, i calcula’n el màxim


comú divisor i el mínim comú múltiple. (1.25 punts)
a. 18, 12 i 24

b. 15 i (-12)