You are on page 1of 1

CONTROL DE MATEMÀTIQUES Unitat 4 : Nombres racionals

Nom: Data:
Cognom:
Classe:

CONCEPTES :

Digues si les afirmacions següents són certes o falses i perquè, si cal dóna un
exemple numèric però justifica bé la resposta.

1. Aquest símbol “Z” ens indica el conjunt de nombres racionals.

2. Qualsevol nombre N i Z pot considerar-se fraccionari.

3. Quan tenim a / b i a > b aquesta fracció serà més gran que la unitat.

4. Si tenim a / 0 = 0

5. Per sumar o restar fraccions sempre hem de buscar el m.c.m.

6. Si m i n són nombres primers, m / n és una fracció irreductible.

7. Per multiplicar o dividir dues fraccions haurem de buscar en primer lloc el


denominador comú.

8. Per comparar dues fraccions, es poden reduir a denominador comú i com més gran
sigui el numerador més petita serà la fracció.

9. Totes les fraccions de numerador 0 són equivalents i són iguals a 0.

10.Amplificar fraccions ens serveix per trobar fraccions equivalents.

Comentaris:

Nota sobre 10
Teniu un regal d’exàmen (és facilet o no?)