You are on page 1of 1

Adi Sankara

Shiva Sridakchinamutaryasatakam
Chapter 1
¤ÉÒVɺªÉÉxiÉÊ®ú´ÉÉRÂóEÖò®úÉä VÉMÉÊnùnÆù |ÉÉRÂóÊxÉÌ´ÉEò±{ÉÆ {ÉÖxÉ- ¨ÉÉǪÉÉEòα{ÉiÉnäù¶ÉEòɱÉEò±ÉxÉÉ´ÉèÊSÉjªÉÊSÉjÉÒEÞòiɨÉÂ* ¨ÉɪÉÉ´ÉÒ´É Ê´ÉVÉÞ¨¦ÉªÉiªÉÊ{É
¨É½þɪÉÉäMÉÒ´É ªÉ& º´ÉäSUôªÉÉ iɺ¨Éè ¸ÉÒMÉÖ¯û¨ÉÚiÉǪÉä xÉ¨É <nÆù ¸ÉÒnùÊIÉhÉɨÉÚiÉǪÉä**2**
ªÉºªÉè´É º¡Öò®úhÉÆ ºÉnùÉi¨ÉEò¨ÉºÉiEò±{ÉÉlÉÇMÉÆ ¦ÉɺÉiÉä ºÉÉIÉÉkÉk´É¨ÉºÉÒÊiÉ ´Éänù´ÉSɺÉÉ ªÉÉä ¤ÉÉävɪÉiªÉÉʸÉiÉÉxÉÂ* ªÉiºÉÉIÉÉiEò®úhÉÉnÂù¦É´ÉäzÉ {ÉÖxÉ®úÉ´ÉÞÊkɦÉÇ´Éɨ¦ÉÉäÊxÉvÉÉè iɺ¨Éè
¸ÉÒMÉÖ¯û¨ÉÚiÉǪÉä xÉ¨É <nÆù ¸ÉÒnùÊIÉhÉɨÉÚiÉǪÉä**3**
xÉÉxÉÉÎSUôpùPÉ]õÉänù®úκlÉiɨɽþÉnùÒ{É|ɦÉɦÉɺ´É®Æú YÉÉxÉÆ ªÉºªÉ iÉÖ SÉIÉÖ®úÉÊnùEò®úhÉuùÉ®úÉ ¤Éʽþ& º{ÉxnùiÉä* VÉÉxÉɨÉÒÊiÉ iɨÉä´É
¦ÉÉxiɨÉxÉÖ¦ÉÉiªÉäiÉiºÉ¨ÉºiÉÆ VÉMÉ- kɺ¨Éè ¸ÉÒMÉÖ¯û¨ÉÚiÉǪÉä xÉ¨É <nÆù ¸ÉÒnùÊIÉhÉɨÉÚiÉǪÉä**4**
näù½Æþ |ÉÉhɨÉ{ÉÒÎxpùªÉÉhªÉÊ{É SɱÉÉÆ ¤ÉÖËrù SÉ ¶ÉÚxªÉÆ Ê´ÉnÖù& ºjÉÒ¤ÉɱÉÉxvÉVÉb÷Éä{ɨÉɺi´É½þʨÉÊiÉ §ÉÉxiÉÉ ¦ÉÞ¶ÉÆ ´ÉÉÊnùxÉ&* ¨ÉɪÉɶÉÊHòʴɱÉɺÉEòα{ÉiɨɽþÉ´ªÉɨÉÉä½þºÉƽþÉÊ®úhÉä iɺ¨Éè
¸ÉÒMÉÖ¯û¨ÉÚiÉǪÉä xÉ¨É <nÆù ¸ÉÒnùÊIÉhÉɨÉÚiÉǪÉä**5**
®úɽÖþOɺiÉÊnù´ÉÉEò®äúxnÖùºÉoù¶ÉÉä ¨ÉɪÉɺɨÉÉSUôÉnùxÉÉ- iºÉx¨ÉÉjÉ& Eò®úhÉÉä{ɺÉƽþ®úhÉiÉÉä ªÉÉä%¦ÉÚiºÉÖ¹ÉÖ{iÉ& {ÉÖ¨ÉÉxÉÂ* |ÉÉMɺ´ÉÉ{ºÉʨÉÊiÉ |ɤÉÉävɺɨɪÉä
ªÉ& |ÉiªÉʦÉYÉɪÉiÉä iɺ¨Éè ¸ÉÒMÉÖ¯û¨ÉÚiÉǪÉä xÉ¨É <nÆù ¸ÉÒnùÊIÉhÉɨÉÚiÉǪÉä**6**
¤ÉɱªÉÉÊnù¹´ÉÊ{É VÉÉOÉnùÉÊnù¹ÉÖ iÉlÉÉ ºÉ´ÉÉǺ´É´ÉºlÉɺ´ÉÊ{É ´ªÉÉ´ÉÞkÉɺ´ÉxÉÖ´ÉiÉǨÉÉxɨɽþʨÉiªÉxiÉ& º¡Öò®úxiÉÆ ºÉnùÉ* º´ÉÉi¨ÉÉxÉÆ |ÉEò]õÒEò®úÉäÊiÉ ¦ÉVÉiÉÉÆ ªÉÉä ¨ÉÖpùªÉÉ ¦ÉpùªÉÉ iɺ¨Éè
¸ÉÒMÉÖ¯û¨ÉÚiÉǪÉä xÉ¨É <nÆù ¸ÉÒnùÊIÉhÉɨÉÚiÉǪÉä**7**
ʴɶ÷÷´ÉÆ {ɶªÉÊiÉ EòɪÉÇEòÉ®úhÉiɪÉÉ º´Éº´ÉÉʨɺÉƤÉxvÉiÉ& ʶɹªÉÉSÉɪÉÇiɪÉÉ iÉlÉè´É Ê{ÉiÉÞ{ÉÖjÉÉtÉi¨ÉxÉÉ ¦ÉänùiÉ&* º´É{xÉä VÉÉOÉÊiÉ ´ÉÉ ªÉ ¹É {ÉÖ¯û¹ÉÉä
¨ÉɪÉÉ{ÉÊ®ú§ÉÉʨÉiÉ- ºiɺ¨Éè ¸ÉÒMÉÖ¯û¨ÉÚiÉǪÉä xÉ¨É <nÆù ¸ÉÒnùÊIÉhÉɨÉÚiÉǪÉä**8**
¦ÉÚ®ú¨¦ÉÉƺªÉxɱÉÉä%ÊxɱÉÉä%¨¤É®ú¨É½þxÉÉÇlÉÉä ʽþ¨ÉÉƶÉÖ& {ÉÖ¨ÉÉ- ÊxÉiªÉɦÉÉÊiÉ SÉ®úÉSÉ®úÉi¨ÉEòʨÉnÆù ªÉºªÉè´É ¨ÉÚiªÉǹ]õEò¨ÉÂ* xÉÉxªÉÏiEòSÉxÉ Ê´ÉtiÉä ʴɨÉÞ¶ÉiÉÉÆ ªÉº¨ÉÉi{É®úº¨ÉÉÊuù¦ÉÉä- ºiɺ¨Éè
¸ÉÒMÉÖ¯û¨ÉÚiÉǪÉä xÉ¨É <nÆù ¸ÉÒnùÊIÉhÉɨÉÚiÉǪÉä**9**
ºÉ´ÉÉÇi¨Éi´ÉʨÉÊiÉ º¡Öò]õÒEÞòiÉʨÉnÆù ªÉº¨ÉÉnù¨ÉÖϹ¨ÉºiÉ´Éä iÉäxÉɺªÉ ¸É´ÉhÉÉkÉnùlÉǨÉxÉxÉÉnÂùvªÉÉ÷÷ªÉÉxÉÉSSÉ ºÉÆEòÒiÉÇxÉÉiÉÂ* ºÉ´ÉÉÇi¨Éi´É¨É½þÉʴɦÉÚÊiɺÉʽþiÉÆ
ºªÉÉnùÒ¶÷÷´É®úi´ÉÆ º´ÉiÉ& ʺÉvªÉäkÉi{ÉÖxÉ®ú¹]õvÉÉ {ÉÊ®úhÉiÉÆ SÉè¶÷´ÉªÉǨɴªÉɽþiɨÉÂ**10**