1. Evidencija materijala na zalihi može se vršiti po stvarnim nabavnim cijenama i planskim nabavnim cijenama. 2.

Pod formalnom ispravnošću dokumenta podrazumjeva mjesto i datum sačinjavanja, potpis odgovornih lica koji potvrđuju da se poslovni događaj desio, opis poslovnog događaja, vrijednosni izraz poslovnog događaja 3. Knjiga blagajne predstavlja - poslovnu knjigu Predmet knjigovodstvene evidencije su: evidentiranje gotovinskog prometa i dužničkopovjerilačkih odnosa 4. Definšite pojam amortizacije Amortizacija je vrijednosno iskazivanje trošenja stalnih sredstava. 5. Stalna sredstva u upotrebi se dijele na    Materijalna stalna sredstva ili stalna sredstva u obliku stvari, Imaterijalna stalna sredstva, Stalna sredstva u obliku dugoročnih sredstava

6. Poslovni događaji koji dejstvuju na sredstva i izvore sredstava su - poslovni događaji koji dejstvuju na povećanje obima bilansa, - poslovni događaji koji djeluju na smanjenje obima bilansa, - poslovni događaji koji dejstvuju na izmjenu u strukturi aktive bilansa, - poslovni događaji koji dejstvuju na izmjenu u strukturi pasive bilansa 7. Stvarni blagajnički manjak može nastati zbog - što je blagajnik isplatio više novca nego što je trebalo prema dokumentu, - što je blagajnik naplatio manje novca nego što je trebalo prema dokumentu, - što je blagajnik ili neko drugo lice otuđilo gotov novac iz kase. 8. Pojasnite LIFO metod obračuna troškova materijala LIFO metod, (zadnja ulazna, prva izlazna) FIFO metod, (prva ulazna, prva izlazna) LIFO metod, (zadnja ulazna, prva izlazna) HIFO metod,(najviša ulazna, prva izlazna) 9. Navedite osnovne elemente za utvrđivanje poslovnog rezultata a. prihodi i b. rashodi. 10. Sistem obračuna ukupnih troškova ogleda se u Shvatanju da su svi troškovi koji se javljaju u poslovanju privrednog subjekta nastali radi proizvodnje, te stoga se moraju i zaračunati proizvedenom proizvodu kao definitivnom nosiocu troškova.

Definišite bilans uspjeha Bilans uspjeha predstavlja sumarni prikaz elemenata za utvrđivanje poslovnog rezultata i samog poslovnog rezultata na kraju obračunskog perioda 16.11. Višak materijala može biti: foramlne i stvarne prirode.naučna disciplina .(najviša ulazna prva izlaz) Metod prosječne cijene 12. kupovinom stalnih sredstava gotovinskim sredstvima b.aplikativna disciplina . Knjiženje nastalog viška zavisi od uzroka nastanka 14. Pojasnite knjiženje utvrđenog viška materijala na zalihi Višak va zalihama materijala nastaje u slugaju kad se konstantuje da je stvarno stanje zaliha materijala veće od onoga koje je prikazano u knjigovodstvu. Tri pristupa pri definiranju računovodstva su . postrojenja i opremu _____ _ 1) Priznavanje izdataka za nabavku. Računovodstvo predstavlja . (prva ulazna. Bruto plaća predstavlja trošak poslovanja koji se sastoji od – Bruto plaća je zbir neto plaće i pripadajućih doprinosa.skup određenih disciplina različitog karaktera i značaja 17. Navedite procese iz kojih se sastoji reprodukcioni ciklus N – R (inicijalni proces) – P (proizvodnja) – R – N1 (prodaja) .prva izlazna) LIFO metod. konverzijom kratkoročnog kredita u dugoročni. 18. Računovodstveno obuhvatanje reprodukcijskog procesa podrazumjeva računovodstveni postupak za nekretnine. Navedite pojam reklasifikacije obrtnih sredstava u stalna sredstva a. promjenom namjene dionica u smislu da se komercijalne dionice pretvaraju u deponovane dionice na rok duži od jedne godine 19.prva izlaz) HIFO metod. vrši se svrstavanje na stalna ili tekuća sredstva. 13. po nabavnoj vrjednosti ili cijeni koštanja. Početno vrednovanje je po trošku nabavke. rekonstrukciju kao sredstva ili kao rashoda 2) Nakon opredjeljenja da se radi o sredstvima. tj.pedagoško edukativna disciplina 15. c. Metode obračuna troškova dijelimo na U teoriji i praksi poznato je nekoliko metoda obračuna troškova u takvim uslovima i to: FIFO metod. izgradnju. (zadnja ulazna.

________________________________________________ 10. 3.Računi prihoda/redovni i vanredni . Računovodstveno planiranje je – Planiranje ekonomskih događaja i njihovog dejstva na sredstva i izvore sredstava kao i rezultat u buducem vremenskom periodu 5. Pod formalnim blagajničkim manjkom podrazumjevamo .Računi rashoda / redovni i vanredni . . 4. Računi koji su sastavni dio bilansa uspjeha dijelimo na . Glavni uzroci stvarnog viška materijala mogu biti . R. utrošeni materijal obračunavaju uvijek po najvišim ulaznim nabavnim cijenama.a kjnizii se u korist neposrednih prihoda. 6. . Pojasnite HIFO metod obračuna troškova materijala .20. Navedite sisteme obračuna troškova sa stanovišta strukture troškova a sistem obračuna ukupnih troškova b apsorpcioni sistem obračuna troškova c sistem obračuna varijabilnih troškova 2.metod kada je najviša ulazna ujedno i prva izlazna cijena. -*???????? 8. U aktivne račune ubrajamo promet dugovne strane mora biti veći od zbira prometa potražne strane Blagajna i Ž. Knjiženje nastalog viška zavisi od uzroka nastanka. Navedite oblike finansijskog rezultata pozitivan (veći prihodi) I negativan (veći rashodi). Sa stanovišta uopštavanja račune dijelimo na . tj.sintetička i analitička 7. Višak materijala može biti: foramlne i stvarne prirode.Višak u zalihama materijala nastaje u slučaju kad se konstantuje da je stvarno stanje zaliha materijala veće od onoga koje je prikazano u knjigovodstvu.što je blagajnik ili neko drugo lice otuđilo gotov novac iz kase.Financijski rezultat dobitak i gubitak) 1. Pojasnite postupak raspodjele dobiti ____________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 9.što je blagajnik isplatio više novca nego što je trebalo prema dokumentu. Karakteristika ovog metoda obračuna troškova je u tome da se troškovi materijala za izdati. Prema pojavnom obliku obrtna sredstva dijelimo na .što je blagajnik naplatio manje novca nego što je trebalo prema dokumentu.

Grupisanje sredstava u bilansu stanja temalji se na dva principa: funkcionalni i princip likvidnosti. Može biti: početni i krajnji bilans stanja 14. Definišite bilans stanja je sumarni prikaz sredstava i izvora sredstava preduzeća na određeni dan. stal.računovodstveno planiranje – analiza – kontrola . Računovodstvo kao sistem sastoji se od sljedećih dijelova .novčanom obliku .naturalnom obliku .vrijedn. . odnosno osposobljavanja stalnih sredstava za normalno funkcionisanje. Nabavnu vrijednost stalnih sredstava sačinjav fakturna vrijednost ( cijena po kojoj je stalno sredstvo kupljeno od dobavljača). Osnovica za obračun amortizacije u stabilnim uslovima predviđanja je Osnovica za obračun je jedan od osnovnih elemenata za obračun amortizacije koja se izražava u vrijednosti određenog sredstva Revalorizacije je postupak usklađivanja prethodne knjig.sa tekućim tržišnim cijenama 17. datum. opis poslovnog događaja. 15. Objasnite materijalnu ispravnost dokumenta podrazumjeva se da svaki dokument sadrzi sve bitne elemente kao sto su mjesto. Blagajnički nalozi predstavljaju .. Navedite dva osnovna principa grupisanja sredstava i izvora sredstava u bilansu stanja je sumarni prikaz sredstava i izvora sredstava preduzeća na određeni dan. jer se sačinjavaju na bazi izvornih dokumenata.izvedene dokumente.knjigovodstvo . Stvarni manjak materijala javlja se konstatuje da je stvarno stanje zaliha materijala manje od knjigovodstvenog stanja 16.prelaznom obliku 11.sredst. Sa stanovišta racionalnosti knjigovodstvena dokumenta dijelimo na – na pojedinačna i zbirna 19. Knjigovodstvo predstavlja Metod evidentiranja poslovnih ili ekonomskih događaja u okviru jedinice računovodstvenog obuhvatanja (preduzece. troškovi koji su nastali i koji se odnose na dopremu stalnih sredstava do preduzeća i troškovi montaže. ustanova) 18. 20.informisanje 12. potpisi. Može biti: početni i krajnji bilans stanja. vrijedonosni izraz 13.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful