You are on page 1of 3

Ljubljana, 26.11.

2008

PREČIŠČEN PREDLOG DNEVNEGA REDA 2. REDNE SEJE VLADE
REPUBLIKE SLOVENIJE, KI BO V ČETRTEK, 27.11.2008, OB 10. URI V
SEJNI DVORANI GREGORČIČEVA 25/6

– Sprejem zapisnika 1. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. ZADEVE EU

1. Predlog stališča Republike Slovenije do kompromisnega predloga
predsedstva k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju
zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za
vlaganja v prenosljive vrednostne papirje, 54924-28/2008
Poročevalec: Franc Križanič

1A Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije – Oblikovanje
skupnega zračnega prostora z Alžirijo, 54948-23/2008
Poročevalec: Patrick Vlačič

1B Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije – Oblikovanje
skupnega zračnega prostora s Tunizijo, 54948-20/2008
Poročevalec: Patrick Vlačič

1C. Predlog stališča Republike Slovenije do predloga sklepa Sveta o podpisu
in začasni uporabi vmesnega Sporazuma o gospodarskem partnerstvu
med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in
srednjeafriškimi državami na drugi strani, 54916-8/2008
Poročevalec: Samuel Žbogar

1Č. Predlog stališča Republike Slovenije do predloga sklepa Sveta o podpisu
in začasni uporabi vmesnega Sporazuma o gospodarskem partnerstvu
med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in
Slonokoščeno obalo na drugi strani, 54916-9/2008
Poročevalec: Samuel Žbogar

1D. Predlog stališča Republike Slovenije do predloga sklepa Sveta o podpisu
in začasni uporabi vmesnega sporazuma o gospodarskem partnerstvu
med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter
Gano na drugi strani, 54916-7/2008
Poročevalec: Samuel Žbogar

47700-4/2008 Poročevalec: Gregor Golobič 5A. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na zasedanju Sveta Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo v Bruslju dne 28. Predlog uredbe o merilih in pogojih za izdajanje poroštev po 86. 00712-35/2008 (EVA:2008-1611-0148) Poročevalec: Franc Križanič 5. 02003-7/2008 Poročevalec: Milan Martin Cvikl . 54952-14/2008 Poročevalec: Karl Erjavec III.. d. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE 4.2.a členu Zakona o javnih financah. novembra 2008. znanost in tehnologijo. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na zasedanju Sveta Evropske unije v sestavi finančnih ministrov (ECOFIN) v Bruslju dne 2. za leto 2008. Predlog sklepa o prerazporeditvi sredstev med proračunskimi postavkami Ministrstva za visoko šolstvo. Predlog za sklenitev Sporazuma glede poplačila obveznosti Univerze na Primorskem do izvajalcev za naložbo Armerija-Foresterija ter novogradnjo Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem. decembra 2008. 47603-42/2008 Poročevalec: Gregor Golobič 5C. 54924-27/2008 Poročevalec: Franc Križanič 3. Predlog za izdajo pooblastila za izjavljanje volje Republike Slovenije kot edinega delničarja ali družbenika v gospodarskih družbah. 36100-2/2008/3 z dne 8. Predlog za spremembo sklepa št. Predlog za soglasje k Rebalansu Finančnega načrta Instituta informacijskih znanosti za leto 2008. 5. 41012-107/2008 Poročevalec: Franc Križanič 5B.o. 2008 - Operativni program preprečevanja posledic rudarjenja v Rudniku živega srebra Idrija v zapiranju. decembra 2008.o. in 5. 36100-14/2008 Poročevalec: Matej Lahovnik 6. 54956-17/2008 Poročevalec: Milan Pogačnik 3A Izhodišča za udeležbo ministra za okolje in prostor Karla Erjavca na zasedanju Sveta EU za okolje v Bruslju dne 4.

novembra do 2. Danila Türka ob njegovem uradnem obisku v Češki republiki 8. od 29. ADMINISTRATIVNE ZADEVE SEKTOR ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO SEJ VLADE . in 9.IV. decembra 2008. Informacija za predsednika Republike Slovenije dr. v Dohi. decembra 2008. 54002-52/2008 (INTERNO) Poročevalec: Samuel Žbogar VI. namenjeni pregledu izvajanja Monterreyskega soglasja. 51104-29/2008 (INTERNO) Poročevalec: Samuel Žbogar 8. Izhodišča za udeležbo predstavnice Republike Slovenije na Mednarodni konferenci o napredku pri financiranju za razvoj. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV 7.