You are on page 1of 14

www.suryatelugudaily.

com dü+|ü⁄{Ï 2 dü+∫ø£ 36


>∑ßs¡ßyês¡+ 27 qe+ãsY 2008 ôV’≤<äsêu≤<é ù|J\T 10G4G16 yÓ\: s¡÷.3.00
Published from Hyderabad, Visakhapatnam, Rajahmundry, Vijayawada, Guntur, Nellore, Tirupati, Kadapa, Kurnool, Warangal, Karimnagar, Nalgonda, Chennai, Bangalore, Mumbai, New Delhi

l düs¡«<Ûë]HêeT dü+e‘·‡s¡+, <äøÏåD≤j·Tq+, X¯s¡<äè‘·ße⁄, ø±ØÔø£ e÷dü+, ãVüQfi¯ |üø£å+, ‹~Û: ne÷yêdü´ sê. 10.25, qø£åÁ‘·+: nq÷sê<Ûä |üP]Ô>±, es¡®´+: ñ. 09.47 qß+&ç ñ. 11.34, neTè‘· |òüT&çj·T\ß: sê. 08.30 qß+&ç sê. 10.17 es¡≈£î, sêVüQø±\+:
eT. 1.27 qß+&ç eT. 2.51 es¡≈£î, j·TeT>∑+&É+: ñ. 6.28 qß+&ç ñ. 7.51 es¡≈£î, <äTs¡TàVüAs¡Ô+: ñ. 10.12 qß+&ç ñ. 10.56 es¡≈£î ‹]– eT. 02.37 qß+&ç eT. 03.21 es¡≈£î, dü÷s√´<äj·T+: ñ. 06.31 ì. dü÷sê´düÔeTj·T+ kÕ. 05.35 ì.

¡{Ðèþ-Ðé-§æþ$Ë M>Ë$μÌZÏ Ðèþ$–†-^ðþ…¨-¯èþ


Gsìý-G‹Ü `‹œ õßýÐèþ$…™Œþ MæüÆ>P-Æðÿ

275 eT+~øÏ >±j·÷\ß nôd+;¢ e<ä› ≈£L&Ü ø±\ߌ\ß


eTè‘·ß˝À¢ @{°mdt N|òt ùV≤eT+‘Y ø£sêÿπs, mdæ|æ mmdt{Ï, ‘êCŸ, zu…sêjYT ¨≥fi¯¢˝À ‹wüºy˚dæq ˇu…sêjYT˝À 25 eT+~,
nXÀø˘ ø±+fÒ, mHéøö+≥sY ôdŒwü*düߺ ñÁ>∑yê<äß\ß... ø=qkÕ>∑ß‘·ßqï ø±\ߌ\ß ‘êCŸ˝À 15 eT+~ ã+B\ß...
$»jYT dü\kÕÿsY b˛©dt ø±\ߌ˝À¢ Ç<ä›s¡ß rÁeyê<äß\ eTè‹ M]˝À $<˚oj·TT˝Ò m≈£îÿe eT+~
sêÁ‹ 9.30øÏ *jÓ÷b˛˝Ÿ¶ ¬skÕº¬s+{Ÿ˝À ù|\ß&ÉT ‘êCŸ ¨≥˝Ÿqß nBÛq+˝ÀøÏ rdüß≈£îqï ôd’q´+ |ü\ß ¬s’fi¯ó¢ s¡<äß›
&Üø˘j·÷sY¶ s√&ÉT¶˝À {≤øχ˝À ù|*q u≤+ãß s¡+>∑+˝ÀøÏ ~–q 200 eT+~ &Ûç©¢, ø√˝Ÿø£‘·, #ÓHÓ’ï, ôV’≤<äsêu≤<é\˝À
dæmdt{Ï ùdºwüHé˝À ø±\ߌ\ß, $©bÕπs¢˝À ù|\ß&ÉT mHémdtõ ø£yÓT+&√\ß ¬s&¥ n\sYº $esê\ß 3˝À

B¨Ìê»ê§Šþ, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26 (Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü): Æ>¯èþ$¯èþ² G°²MæüÌZÏ ¼íÜËMæü$ 45 ø±+Á¬>dt ‘Ó\+>±D Çe«ø£b˛‘˚ ;CÒ|”‘√ »‘· {°ÄsYmdt n~ÛH˚‘· πød”ÄsY yÓ\¢&ç
Ôé™èþ… ïÜr$Ï Móüsê-Æÿ$$-Ýë¢-Ðèþ$° ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰ çÜÑ$† A«¨¯óþ™èþ MæËÓMæü$…rÏ
^èþ…{§æþÔóýQÆŠÿÆ>Ðèþ# A¯é²Ææÿ$. º$«§æþÐéÆæÿ… B¨Ìê»ê§Šþ hÌêÏ Ðèþ$…_Æ>ÅËÌZ
HÆ>μr$ ^óþíܯèþ ÑÌôýMæüÆæÿ$Ë çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ BÄæý$¯èþ Ðèþ*sêÏ-yæþ$™èþ*, ™ðþË…V>×ý
CÝë¢Ðèþ$° ¯èþÑ$Ã…_ M>…{Vðü‹Ü ´ëÈt ™ðþË…V>×ý {ç³f-ËMæü$ {§øçßý…
^óþíÜ…§æþ¯é²Ææÿ$. M>…{Vðü‹Ü ´ëÈt ™ðþË…V>×ý CÐèþÓ§æþ° çÜμçÙt-Ððþ$O™óþ Ðèþ^óþa G°²MæüÌZÏ
¼gñýí³™ø f™èþMæüyæþ™é-Ðèþ$¯é²Ææÿ$. Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† Æ>fÔóýQÆæÿÆðÿyìþz° ™ðþË…V>×ý ~– e∫Ãq <=s¡yês¡ß ∫s¡ß, #·+Á<äu≤ãß, yÓ’mdt\≈£î #Óø˘
Ñ˯ŒþV> MðüíÜBÆŠÿ AÀÐèþÇ~…^éÆæÿ$. ™ðþË…V>×ýMæü$ ¡{Ðèþ {§øçßý… ^óþçÜ$¢¯èþ² ÐðþOG‹ÜMæü$
Ðèþ^óþa G°²MæüÌZÏ ™ðþË…V>×ý {ç³fË$ ™èþW¯èþ º$¨® ^ðþº$™éÆæÿ° A¯é²-Ææÿ$. s¡ß>± kÕ>∑ß‘·ßqï kÕe÷õø£ düeTsêìøÏ Ç<√ nq÷Vü≤´ nD>±]q esêZ˝À¢ Äq+<√‘ê‡Vü‰\qß πs¬ø‹Ôk˛Ô+~. Ç|üŒ{Ïπø
fËÄæý$fq… Mìü…§æþ GMæüPyðþMæüPyæþ, G°² GMæüÆ>ËMæü$ ±Ææÿ$ Aÿ…¨çÜ$¢¯é²Æø çÜμçÙt…
^óþÄæý*Ë°, fËÄæý$fq…ò³O ÔóýÓ™èþç³{™èþ… Ñyæþ$§æþË ^óþÄæý*Ë° yìþÐèþ*…yŠþ ^óþÔéÆæÿ$.
CÀ $»j·T+. ã\V”≤qesêZ\≈£î kÕe÷õø£ Hê´j·T+ #˚ùd+
<äß≈£î dæ<ä∆+>± ñqï≥ߢ {°ÄsYmdt n~ÛH˚‘· ¬ø.#·+Á<äX‚Ks¡sêe⁄
á ~X¯>± #·+Á<äu≤ãß... yÓ’mdt\ß ‘·eT eTqdüß˝À e÷≥
#Ó|üŒ&É+‘√... kÕe÷õø£ Hê´j·T+ ìHê<ëìï n+<äß≈£îqï
fËÄæý$fq… A¯óþ¨ Ðèþsìýt º*rMæüÐèþ$¯é²Ææÿ$. {´ëgñýMæü$tË °Æ>Ã×ý… õ³Çr düŒwüº+>± Á|üø£{Ï+#ês¡ß. ‘·qô|’ ñqï ª<=s¡μ eTTÁ<äqß ‘·ß&ç∫ ∫s¡+J$ô|’ nq÷Vü≤´+>± ˇ‹Ô&ç ô|] –+~. Ç‘·s¡ bÕغ\≈£î
A«¨M>Ææÿ$Ë$, Ðèþ$…{™èþ$Ë$ Mæü$Ðèþ$ÃMðüOP MæüÒ$çÙ¯èþ$Ï §æþ…yæþ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ° ô|&ÉT‘·÷ Äj·Tq ;d” u≤≥ |ü{≤ºs¡ß. e#˚à mìï ø£˝À¢ ;d”\≈£î 45 B≥ß>± Äj·Tq mìï d”≥ߢ Á|üø£{ÏkÕÔs¡H˚ $wüj·TyÓTÆ ã&ÉT>∑ß, ã\
§æþ$Äæý$źsêtÆæÿ$. ™ðþË…V>×ý {´ë…™èþ…ÌZ AÀÐèþ–¨® Ayæþ$Væü…sìý´ùÆÿ$$…§æþ°
A¯é²Ææÿ$. Ýë…Móü†Mæü ç³Çgêq¯èþ… ç³#ÆøVæü† ^ðþ…¨¯èþç³μsìýMìü B¨Ìê»ê§Šþ hÌêÏÌZ XÊ‘·+ d”≥ߢ ÇkÕÔeT+≥÷ πød”ÄsY #˚dæq dü+#· \q Á|üø£≥q V”≤qesêZ\ß ÄdüøÏÔ‘√ ñHêïsTT.
{糆 Hsê Ðèþ…§æþÌê¨ Ðèþ$…¨ WÇf¯èþ$Ë$ ÆøV>Ë »êǯèþç³yìþ Ðèþ$Ææÿ×ìýçÜ$¢¯é²Ææÿ°, òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü): Æ>çÙ‰ Äæý*Ðèþ™Œþ ™ðþË…V>×ý {´ë…™èþ…ÌZ° ½ïÜÌZÏ çßýÆ>Û†ÆóÿMæü… ¯èþ²r$Ï çÜμçÙtÐèþ$Ðèþ#™ø…¨. ™ðþË…V>×ýÌZ Ððþ$$™èþ¢… 95 Ôé™èþ…
C¨ Mæü_a™èþ…V> {糿æý$™èþÓ ÐðþOçœËÅÐóþ$ A¯é²-Ææÿ$. WÇf¯èþ {´ë…™éÌZÏ ÐðþO§æþÅ Æ>fMîüÄæý*ËMæü$ Móü…{§æþ¼…§æþ$Ðèþ#V> Ðèþ*ǯèþ ÝëÐèþ*hMæü ÐèþÅMæü¢Ðèþ$Ðèþ#™ø…¨. Æ>çÙ‰…ÌZ° A°² {糫§é¯èþ Æ>fMîüÄæý$ ºyæþ$Væü$, ºËïßý¯èþ ÐèþÆ>YË f¯é¿ê E…yæþV>, A…§æþ$ÌZ 65
ÝûMæüÆ>ÅË$ Ððþ$Ææÿ$-Væü$-Mæü$ {糿æý$™èþÓ… ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÐèþyæþ… Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$. ¯éÅÄæý$… A…Ôèý… º$«§æþÐéÆæÿ… Mö™èþ¢ Ðèþ$Ë$ç³#ÌZ Ayæþ$-Væü$-ò³- 糄>Ë* ÝëÐèþ*hMæü »êr ç³rtyæþ…, A…§æþ$ÌZ ™èþ¯èþ ´ëÈt Ôé™èþ… ½ïÜË$ E¯é²Ææÿ$. Äæý*§æþÐèþ, Vúyæþ, 糧æþÃÔéÍ,
Er*²ÆŠÿÌZ Ðèþ…§æþ ç³yæþMæüË BççÜμ{† HÆ>μr$ ^óþÝë¢Ðèþ$° {ç³Mæüsìý…_¯èþ {糿æý$™èþÓ…, sìýt…¨. Æ>¯èþ$¯èþ² AòÜ…½Ï G°²MæüÌZÏ ½ïÜËMæü$ ™èþÐèþ$ ´ëÈt Ððþ¯èþ$Mæüºyìþ´ùÆÿ$$¯èþ ÐéçÜ¢Ðé°² {Væüíßý…_¯èþ BÄæý$¯èþ, Ðèþ$$¯èþ*²Ææÿ$ M>ç³#, Ðèþ$$¨Æ>k, Mæü$Ææÿ$Ðèþ$ Ðèþ…sìý Mæü$ÌêË$
C…™èþ ÐèþÆæÿMæü$ B ¨ÔèýV> ^èþ-ÆæÿÅË$ ¡çÜ$-Mø-Ìôý-§æþ-¯é²Ææÿ$. WÇf¯èþ {V>Ðèþ*ÌZÏ 45 Ôé™èþ… ïÜr$Ï CçÜ$¢… §æþ…r* MóüïÜBÆŠÿ ÑçÜμçÙt…V> BËçÜÅ…V>¯ðþO¯é çÜ…^èþ˯èþ °Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$Mæü$° BÄæý* ºË…V> E¯é²-Æÿ$$. ™ðþË…V>×ýÌZ H ´ëÈt VæüsñýtM>P˯é²
Ðèþ$íßýâæýË$ ç³#Ææÿ$yæþ$ ´ùçÜ$MøÐèþyé°Mìü Ððþ$OâæýÏ §æþ*Ææÿ… ¯èþyìþ_ ÐðþâêÏÍÞ¯èþ ç³Çíܦ† {ç³Mæüsìý…_, Ððþ¯èþ$-Mæü-º-yìþ¯èþ ÐèþÆ>YË ò³§æþÐèþ#Ëò³O _Ææÿ$¯èþÐèþ#ÓË$ ´ëÈt˯èþ$ CÆæÿ$Mæü$¯èþ ò³sêtÆæÿ$. çœÍ™èþ…V>, ™ðþË…V>×ýÌZ ÐéÇ Ðèþ$§æþª™èþ$ ™èþç³μ°çÜÇ. D Væü×ê…M>˯èþ$
E…§æþ¯é²Ææÿ$. ÝûMæü-Æ>ÅË ÌôýÑ$ ÐèþÌôýÏ ÕÔèý$ Ðèþ$Ææÿ×êË$, »êÍ…™èþË Ðèþ$Ææÿ×êË$ ç³NÆÿ$$…^éÆæÿ$. BÄæý$¯èþ ™èþ¯èþ ç³ÆæÿÅr¯èþ Æðÿ…yøÆøk 65 Ôé™èþ… E¯èþ² ½ïÜË Ðèþ$§æþª™èþ$ Mæü*yæþVæür$tMøÐèþyé°Mìü ç³ÇVæü×ý¯èþÌZMìü ¡çÜ$ Mæü$¯èþ² ™èþÆ>Ó™óþ, MóüïÜ-B-ÆŠÿ ½ïÜËMæü$
çÜ…¿æý-Ñ-çÜ$¢-¯é²-Äæý$° A¯é²Ææÿ$. Aѱ† F¼ÌZ Mæü*Ææÿ$Mæü$´ùÆÿ$$¯èþ ÐðþOG‹Ü ºyæþ$Væü$»êr ç³sêtÆæÿ$.™èþ¯èþÑ Ðèþ*rË$ M>§æþ$, ç³#¯é¨ ÐóþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. 45 Ôé™èþ… ïÜr$Ï CÝë¢Ðèþ$° {ç³Mæüsìý…_¯èþr$Ï Mæü°í³
{糿æý$™èþÓ… {ç³™óþÅMæü BǦMæü Ðèþ$…yæþâæý$Ï õ³Çr BǦMæü §øí³yìþ ^óþçÜ$¢¯èþ²§æþ-° ^óþ™èþÌôý¯èþ…r* {ç³Mæüsìý…^èþyæþ… §éÓÆ> AçÜÌñýO¯èþ "ÝëÐèþ*hMæü A°² Mø×êÌZÏ BÌZ-_…_ ¡çÜ$-Mæü$¯èþ² °Ææÿ~-Äæý$….. Ýù¢…¨.
ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. Æ>çÙ‰…ÌZ ÆøyæþÏ ç³Çíܦ† A«§éÓ¯èþ²…V> Ðèþ*Ç…§æþ°, AÀÐèþ–¨® ™ðþË…V>×ý'Mæü$ §éÆæÿ$Ë$ ™ðþÇ^éÆæÿ$. MóüïÜ-BÆŠÿ ™égê D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> MóüïÜBÆŠÿ ™ðþË…V>×ýÌZ° ÝëÐèþ*hMæü {糫§é¯èþ ´ëÈt-ËMæü$ ^ðþMŠü...
Ðèþ$…{™èþ… fí³çÜ$¢¯èþ² ÐðþOG‹ÜMæü$ ÆæÿÐé×ý ÐèþÅÐèþçܦò³O _™èþ¢Ôèý$¨® Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$. {ç³Mæür¯èþò³O sîýBÆŠÿG‹ÜÌZ° ½ïÜ ¯éÄæý$Mæü$Ë™ø-´ë-r$, ÐèþÆæÿY çÜÒ$MæüÆæÿ×ý, ºÌêºÌê˯èþ$ ç³ÇVæü×ý¯èþÌZMìü ¡çÜ$Mæü$ MóüïÜBÆŠÿ ÐèþNÅçßý… JMæüP§ðþº¾Mæü$ ... 3˝À

ø±+Á¬>dt˝À @B

y˚+|ü˝…¢˝À s√&¥c˛qß ‘·\|æ+∫q »>∑Hé |üs¡´≥q düßyÓ÷{À πødüß qyÓ÷<äß


Ðéçßý¯èþÐðþ$MæüPyæþ…™ø A¨ ÆøyŠþÚùV> Ðèþ*Ç…§æþ¯óþ Ððþâæý$™èþ$¯èþ² çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ fVæü¯Œþ yøÆæÿ$ Ðèþ§æþª çœ#sŒý »ZÆæÿ$zò³O °Ë$^ö°
Ðé§æþ¯èþMæü$ ^øsìý_a…¨. fVæü¯Œþ ç³ÆæÿÅr¯èþ ÆøyŠþÚùV> Mö¨ªõÜç³# §æþÆæÿدèþÑ$çÜ*¢ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$Ýë V>Ææÿ$. {ç³fË…™é Ðéçßý¯èþ
Ðèþ*Ç…§æþ¯óþ ÑÐèþ$ÆæÿØË$ Ðèþ^éaÆÿ$$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> Ððþ$M>PË° Ðèþ†¢yìþ ^óþÔé Ææÿ$. f¯èþ… ^èþ$r$t Ðèþ$$rtyæþ…™ø EMìüPÇ
Ý뫧éÆæÿ×ý {ç³fË Æ>Mæü´ùMæüËMæü$ A…™èþÆ>Äæý$…,
AÐèþÆø«§æþ… MæüÍY… ^éÆæÿ¯óþ AÀÄñý*Væü…ò³O Äæý$$Ðèþ¯óþ™èþ
¼MìüPÆæÿÆÿ$$¯èþ BÄæý$¯èþ Ðéçß ý¯èþ… GMìüP Mæü$Ææÿ$a¯é²Ææÿ$. AÆÿ$$™óþ Ððþ$OMæü$
ç³rtyæþ…V>°, Ðèþ*sêÏyæþyæþ… V>° ^óþÄæý$Ìôý§æþ$. {ç³fË$ Ðèþ†¢yìþ ^óþíܯé
n|ü⁄Œ
ÐðþOG‹Ü fVæü¯Œþò³O Ý린Mæü ´ùÎçÜ$Ë$ çÜ$Ððþ*sZ MóüçÜ$ BÄæý$¯èþ ºçßý$Ôé ÆøyŠþÚùË °õÙ«§æþ … Ñ«¨…_¯èþ çÜ…Væü†°
Ðóþ…ç³-ÌñýÏÌZ M>Ææÿ$-sê-‹³ò³O Mæü*Ææÿ$a° {ç³f-ËMæü$ AÀ-Ðé§æþ… ^óþçÜ$¢¯èþ² fVæü-¯Œþ ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþÔéÆæÿ$. BÄæý$¯èþ™ø ´ër$ Ý린Mæü
fyîþμsìýíÜ çÜ¿æý$Åyæþ$ ÆæÿÑMæü$Ðèþ*ÆŠÿÆðÿyìþz, M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$
Mæüyæþç³, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26 (Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü): Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü °ÆæÿÓçßýMæü$Ë$ Æ>íܯóþ° Ðóþ×ý$Vø´ëÌŒý, Æ>íܯóþ° }°ÐéçÜ$ Ëò³O D
Væü$Ææÿ$¢…^èþ$Mö¯óþ M>Ðèþ^èþ$a GMæüPyé °ËºyæþÌôý§æþ$, Ððþ$OMæü$ ç³rtMæü$…yé¯óþ
Ðèþ˜¯èþ…V> Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ÝëV>Ææÿ$. f¯èþ… Ðèþ*{™èþ… Gç³μsìýÌêV>¯óþ
ø±yê*
‘Ó#·ßÃ≈£îH˚+<äß≈£î
nìï+{≤ nÁ>∑≈£î˝≤\<˚ ô|‘·Ôq+
nedüs¡yÓTÆ‘˚ myÓTà˝Ò´ |ü<ä$øÏ
Äæý$$Ðèþ¯óþ™èþò³O ç³NË ÐèþÆæÿÛ… Mæü$Çí³…^éÆæÿ$. ÐðþOG‹Ü fVæü¯Œþ D sêJHêe÷: <ësê kÕ+ãj·T´
™èþ¯èþÄæý$$yæþ$ ÐðþOG‹Ü fVæü¯Œþ º$«§æþÐéÆæÿ… Mæüyæþç³ hÌêÏ Ðóþ…ç³ÌñýÏÌZ MóüçÜ$ ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþÔéÆæÿ$. fVæü¯Œþ ç³#ÍÐðþ…§æþ$Ë ¯èþ$…_ ™èþ¯èþ Æösîý¯Œþ ç³ÆæÿÅr¯èþ¯èþ$ ÆøyŠþÚùV> Ðèþ*ÆæÿaMæü$…yé G…™èþV> gê{Væü™èþ¢ ç³yìþ¯é
fÇí³¯èþ ç³ÆæÿÅr¯èþ ÑÐé§é°Mìü ™ðþÆæÿ¡íÜ…¨. fVæü¯Œþ Äæý$$Ðèþõܯèþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë {ç³M>Ææÿ… ¿êÈ Ðéçßý¯èþ {Ôóý×ìý™ø ºÄæý$ÌôýªÇ »ñýO´ë‹Ü nqßeT‹ ø±yê* ;md”Œ sêÁwüº
§é°ò³O ÆøyŠþÚùV> Ðèþ$${§æþ ç³yìþ…¨. ©°ò³O Mö…§æþÆæÿ$ íœÆ>ŧæþ$Ë$ n<Ûä´≈£åîì>± |ü>±Z\ß?
ñ‘·ßÔ‹Ô ù|\ßfi¯¢˝À ì»+>± M>Æ>ÅËÄæý$… {´ëÆæÿ…¿Z™èþÞÐé°Mìü Äæý$$Ðèþ¯óþ™èþ M>¯éÓÄŒý$™ø Ððþãå¯èþ Æøyæþ$z Ò$§æþ$V> Ðóþ…ç³ÌñýÏMæü$ ^óþÆæÿ$Mæü$¯é²Ææÿ$. AMæüPyæþ ÐðþOG‹Ü Äæý$$Ðèþõܯèþ ^óþÄæý$V> MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþÄæý*Ë° ´ùÎçÜ$ ÔéQ πø+Á<ëìøÏ yÓ’mdt $q‹
>±j·T&ܶ&É≥. HÓ\s√E\ß ôd\e⁄ çÜ…§æþÆæÿÂ…ÌZ {ç³fË ¯èþ$…_ Ðèþ†¢yìþ Ðóþ$ÆæÿMæü$ EMìüPÇ ¼MìüPÆðÿO M>Æ>ÅËÄæý*°² {´ëÆæÿ…À…_ Ðóþ…ç³ÌñýÏ ç³rt×ý…ÌZ M>¯éÓÄŒý$™ø °Ææÿ~Æÿ$$…_¯èþr$Ï ™ðþÍíÜ…¨. $esê\ß 5˝À
ø±yê\+≥ßHêï&ÉT kÕsY! $esê\ß 5˝À
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26(Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü) : Móü…{§æþ…ÌZ Ðèþ$*yø eT÷&√ Á|ü‘ê´e÷ïj·T+ {ç³gêÆ>fÅ… ´ëÈt {Ôóý×ý$ËMæü$, {ç³fËMæü$ Ðèþ* ´ëÈt Ñ«¨, Ñ«§é¯éËò³O çÜμçÙt™èþ
{ç³™éÅÐèþ*²Äæý$… {ç³gêÆ>fÅ… ´ëÈt™ø¯óþ Ý뫧æþÅÐèþ$° B ´ëÈt A«¨M>Ææÿ {糆°«¨ E…§æþ¯é²Ææÿ$. C™èþÆæÿ ´ëÈtËMæü$ Ðèþ* ´ëÈt Ñ«¨ Ñ«§é¯é˯èþ$ çÜμçÙt… ^óþÄæý*ÍÞ¯èþ
yéMæütÆŠÿ Ñ${™é çÜμçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. º$«§æþÐéÆæÿ… ´ëÈt M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ HÆ>μr$^óþíܯèþ AÐèþçÜÆæÿ… Ìôý§æþ° Ñ${™é õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. Móü…{§æþ…ÌZ Ðèþ$*yæþÐèþ {ç³™éÅÐèþ*²Äæý*°Mìü
ôV’≤<äsêu≤<é
>∑ßs¡ßyês¡+
27, qe+ãsY 08
ÑÌôýMæüÆæÿ$Ë çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ BÄæý$¯èþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*, ÌoMìüMæüÐé§æþ$Ë™ø¯óþ
Móü…{§æþ…ÌZ ´÷™èþ$¢Ë$…sêÄæý$° çÜμçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. Æ>çÙ‰ {ç³Äñý*f¯éË §æþ–ÚëtüÅ
CMæüPyæþ H§ðþO¯é Ý뫧æþÅÐóþ$¯èþ¯é²Ææÿ$. "{ç³gêÆ>fÅ… »êrÌZ ¯èþyæþÐé˯èþ$Mæü$¯óþÐéÆæÿ$
ªsê»´+‘√H˚ kÕ<Ûä´+ Ææÿ…Væü$, Ææÿ$_, Ðéçܯèþ Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$. §é°Mìü ÐéÐèþ$糄>Ë$ C^óþa °ÆæÿÓ^èþ¯èþÐóþ$Ñ$r°
ÐéÇ° {ç³Õ²…^éÆæÿ$. G°²MæüË ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Ðèþ$*yø {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$… HÆæÿμyæþMæü$…yé
G±zH A«¨M>Ææÿ…ÌZMìü Ðèþ^óþa AÐèþM>Ôèý… E…sôý ÐéÐèþ$糄>Ë$ sîýyîþï³° Ðèþ§æþÍ
Ðèþ*™ø MæüË$Ýë¢Ææÿ$, Ðèþ$Ç Mö…™èþ Ðèþ$…¨ MæüËÐèþÆæÿ$, Ðèþ*™ø MæüÍÝ÷^óþa ÐéÇ™ø ˝ÖøÏø£ yê<äß\‘√H˚ πø+Á<ä+˝À M>…{Vðü‹Ü ÐðþOç³#Mæü$ ÐðþâæýÏÐèþ¯èþ² V>ÅÆæÿ…sîý HÑ$r° Ñ${™é {ç³Õ²…^éÆæÿ$.

2
_ÐèþÇMæü…sê {ç³Äæý*×ý… Mö¯èþÝëWÝ뢅' A° Ñ${™é ÐéÅRêÅ°…^éÆæÿ$. º$«§æþÐéÆæÿ… ÑÌôýQÆæÿ$Ë çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ$¯èþ²
¿êÐèþÝëÆæÿ*ç³Å… E¯èþ² ´ëÈtË™ø¯óþ G°²MæüÌZÏ ´÷™èþ$¢ E…r$…§æþ¯é²Ææÿ$. bı‘·ßÔ: &Üø£ºsY $TÁ‘ê ï³BÈμ A«¨M>Ææÿ {糆°«¨ Ñ${™é

&çôd+ãsY ∫e]øÏ <ä[‘·ß\+fÒ Á|üC≤sê»´+ bÕغ˝À q+ãsY ≥÷


Ç+‘· n\ßkÕ mes¡H˚~ Ç|üŒó&ÉT n+<äØï y˚~ÛdüßÔqï
Á|üX¯ï. m≥ße+{Ï n~Ûø±]ø£ ôVA<ë
{°&û|” md”Œ
n+<ä]ø° z≥sY ◊&ç ø±s¡ß¶\ß ¬s+&=+‘·ß\ß |üP¬s’Ôq M>Ææÿ$zË$ A…¨…^éÐèþ$° ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. D Æðÿ…yæþ$ hÌêÏË$ KrÆæÿ$ Væü$Ç¢…ç³#
n<Ûä´≈£åî&ÉT
es¡¢
sêeTj·T´
˝Òø£b˛sTTHê, bÕØºì ‘Ós¡ yÓqßø£ qß+∫
yÓTT‘·Ô+ q&çù|~ n\ߢ ns¡$+<˚qì
ãj·T≥ $düÔè‘· Á|ü#ês¡+
»s¡ß>∑ß‘·ßqï~. nsTT‘˚ bÕغ
M>Ææÿ$zË ç³…í³×îýÌZ Æ>çÙ‰…ÌZ¯óþ A{VæüÝ릯èþ…ÌZ °Í^éÄæý$° BÄæý$¯èþ çÜ…™èþ–í³¢ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ,¯èþÐèþ…ºÆæÿ$26(Ðóþ$f e´eVü‰sê˝À¢ ∫s¡+J$øÏ Ç<ä›s¡ß
ø±s¡ß¶\ |ü+|æD° ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. ÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü): §æþã™èþ$Ë…sôý A…™èþ AË$ n~Ûø±s¡Á|ü‹ì<Ûäß\ß $TÁ‘·, |üs¡ø±\
M>Ææÿ$zË ç³…í³×îýÌZ Ððþ¯èþ$Mæüºyìþ¯èþ hÌêÏË$ : Ððþ$§æþMŠü, ÑÔéQç³r²…, ¯ðþË*ÏÆæÿ$, òÜ…§æþ$Mæü…r*.. ™ðþË$Væü$ §óþÔèý… GïÜÞ
&çôd+ãs¡ß 3q eTTkÕsTT<ë A¯èþ…™èþç³#Ææÿ…, _™èþ*¢Ææÿ$ hÌêÏË$ KrÆæÿ$ Væü$Ç¢…ç³# M>Ææÿ$zË ç³…í³×îýÌZ òÜÌŒý A«§æþÅ„æü$yæþ$ ÐèþÆæÿÏ Æ>Ðèþ$Äæý$Å Á|üuÛ≤ø£sY ≈£L&Ü ‘√&ÜŒ≥ß
Ððþ¯èþ$MæüºyézÄæý$° G°²MæüË {糫§é¯é«¨M>Ç ™ðþÍ´ëÆæÿ$. AÆÿ$$™óþ Væü™èþ ¯ðþË™ø {ç³Õ²…^éÆæÿ$. º$«§æþÐéÆæÿ… ´ëÈt M>Æ>Å n+~düßÔHêïs¡ß. M]‘√ bÕ≥ß bÕغ
$˝ÒKs¡ß\ düe÷y˚X¯+˝À ´ùÍa™óþ {ç³çÜ$¢™èþ… D hÌêÏË$ Mæü*yé KrÆæÿ$ Væü$Ç¢…ç³# M>Ææÿ$zË ç³…í³×îýÌZ ËÄæý$…ÌZ HÆ>μr$ ^óþíܯèþ ÑÌôýMæüÆæÿ$Ë Ä$sꓤe+ eTT+<äß qß+∫ dü+kÕú>∑‘·
&Üø£ºsY ◊$ düßu≤“sêe⁄ Væü×ý±Äæý$Ððþ$O¯èþ {ç³Væü† Ý뫨… ^éÄæý$¯èþ¯é²Ææÿ$. KrÆæÿ$ Væü$Ç¢…ç³# M>Ææÿ$zË ç³…í³×îý çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ BÄæý$¯èþ Ðèþ*sêÏyæþ$
{ç³{MìüÄæý$ ÐóþVæüÐèþ…™èþ… ^óþÄæý$ÐèþËíÜ…¨V> BÄæý* hÌêÏ MæüÌñýMæütÆæÿÏ ¯èþ$ B§óþÕ…^èþyæþ…™ø ™èþ*.. çÜ…™èþ¯èþ*™èþË´ëyæþ$ GÐðþ$ÃÌôýÅ
e´eVü‰sê˝À¢ ∫s¡+J$øÏ dü\Vü‰\ß,
¯ðþË ÆøkÌZÏ çÜ™èþ¹Í™éË$ Ý뫨…^éÐèþ$° ^ðþ´ëμÆæÿ$. Móü…{§æþ G°²MæüË çÜ…çœ$… §éÆ> Ýë…ºÄæý$Å Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† dü÷#·q\ß ÇdüßÔqï eTs√ e´øÏÔ
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü) : Æ>çÙ‰…ÌZ çÜV>°Mìü ò³OV> °ÆóÿªÔéË Ðóþ$ÆæÿMæü$ ´ëÆæÿ§æþÆæÿØMæü…V> KrÆæÿÏ gê¼™é Ææÿ* ´÷…¨…^é˯èþ²¨ ™èþÐèþ$ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ ´ëÌŸY¯é² A™èþ°Mìü ¬ø.$qjYT≈£îe÷sY.
ÔéçܯèþçÜ¿æý °Äñý*fMæüÐèþÆ>YÌZÏ KrÆæÿ$ Væü$Ç¢…ç³# M>Ææÿ$zË ç³…í³×îý ç³NÆæÿ¢Æÿ$$…§æþ° Ë„æüÅÐèþ$° yéMæütÆŠÿ çÜ$»ê¾Æ>Ðèþ# A¯é²Ææÿ$. AÆæÿá™èþ VæüË {糡 ´ûÆæÿ$yìþMìü Kr$ çßýMæü$P A«§æþÅ„æüÝ릯èþ… CÐèþÓMæü$…yé AÐèþÐèþ*
{糫§é¯èþ G°²MæüË A«¨M>Ç yéMæütÆŠÿ I.¬Ñ. çÜ$»ê¾Æ>Ðèþ# ™ðþÍ´ëÆæÿ$. yìþòÜ…ºÆæÿ$ _ÐèþÇ MæüÍμ… ^é˯èþ² E§óþªÔèýÅ…™ø gê¼™é çÜÐèþÆæÿ×ýÌZ A¯óþMæü gê{Væü™èþ¢Ë$ ¡çÜ$Mæü$… ¯èþç³Ç^éÆæÿ° BÆøí³…^éÆæÿ$. ©°Mìü
¯ésìýMìü ¯èþ*sìýMìü ¯èþ*Ææÿ$ Ôé™èþ… KrÆæÿÏMæü$ Væü$Ç¢…ç³# M>Ææÿ$zË$ A…¨…^éË° r$¯é²Ðèþ$° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. KrÆæÿÏ gê¼™é çÜÐèþÆæÿ×ýÌZ ¿êVæü…V> òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ »ê«§æþ$ÅyðþO¯èþ hÌêÏ MæüÌñýMæütÆŠÿò³O GïÜÞ, GïÜt
Ë„æüÅ…V> ò³r$tMæü$¯é²Ðèþ$° BÄæý$¯èþ º$«§æþÐéÆæÿ… çÜ_ÐéËÄæý$…ÌZ HÆ>μr$ ^óþíܯèþ {´ëÆæÿ… À…_¯èþ ò³OËsŒý {´ëgñýMæü$t ç³NÇ¢V> ÑfÄæý$Ðèþ…™èþÐðþ$O…§æ¯é²Ææÿ$. A{sêíÜsîý MóüçÜ$ ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþíÜ AÆðÿçÜ$t
ÑÌôýMæüÆæÿ$Ë çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. 100 ÔéçܯèþçÜ¿æý °Äñý*fMæü ÐèþÆ>YÌZÏ 95 ´ùÝëtïœçÜ$Ë$, D&õÜÐé Móü…{§éË$, {yéí³…VŠü »êMæü$ÞË$, D&Çh[õÜtçÙ¯Œþ ™èþ¨™èþÆæÿ ^óþÄæý*Ë° yìþÐèþ*…yŠþ ^óþÔéÆæÿ$. A{Væü
Ôé™é°Mìü ò³OV> KrÆæÿÏMæü$ Væü$Ç¢…ç³# M>Ææÿ$zË$ A…¨…^éÐèþ$¯é²Ææÿ$. I§æþ$ hÌêÏÌZÏ Ñ«§é¯é˯èþ$ KrÆæÿÏ ¯èþÐðþ*§æþ$ MøçÜ… Ñ°Äñý*W…^èþ$ MøÐèþyæþ… §óþÔèý…ÌZ Mæü$Ë GÐðþ$ÃÌôýÅËMæü$ JMæü ¯éÅÄæý$…,
80 Ôé™èþ… Ðóþ$ÆæÿMæü$ Væü$Ç¢…ç³# M>Ææÿ$zË$ ç³…í³×îý ^óþíܯèþr$Ï ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ç³ÕaÐèþ$ ™öÍÝëÇV> òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ {ç³ÐóþÔèýò³sêtÐèþ$° BÄæý$¯èþ Væü$Ææÿ$¢ ^óþÔéÆæÿ$. èþ ò³OËsŒý §æþã™èþ GÐðþ$ÃÌôýÅËMæü$ JMæü ¯éÅÄæý$Ðèþ*
Vø§éÐèþÇ, Mæü–Úë~ hÌêÏÌZÏ A™èþÅ«¨Mæü…V> 98 Ôé™èþ… Ðóþ$ÆæÿMæü$ KrÆæÿÏMæü$ Væü$Ç¢…ç³# {´ëgñýMæü$t çÜÓËμ ÐèþÅÐèþ«¨ÌZ¯óþ çÜ™èþ¹Í™éÍ_a…§æþ¯é²Ææÿ$. A° Æ>Ðèþ$Äæý$Å {ç³Õ²…^éÆæÿ$.

bı‘·ßÔ\ø√dü+ mes=∫ÃHê òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 25 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü): Mæü*yé {糫§é¯èþÐðþ$O¯èþ ¯éÄæý$Mæü$yóþ. sîýBÆŠÿG‹Ü íܧ鮅™èþMæüÆæÿ¢
ø±+Á¬>dt Äq+<ä+... $|üø£å+ ìπs«<ä+ {ç³gêÆ>fÅ… ´ëÈt C…™èþÐèþÆæÿMæü* MæüÑ$sîýË$, M>ÆæÿÅÐèþÆæÿY…
HÆ>μr$^óþÄæý$Mæü´ùÆÿ$$¯èþç³μsìýMîü, Ñ$Wͯèþ ´ëÈtË
fÄæý$Ôèý…MæüÆŠÿ Ðèþ*¨ÇV> Ñ${™èþ Mæü*yé ï³BÈμ {´ëÆæÿ…
¿æýM>Ë…ÌZ MîüËMæü´ë{™èþ ´ùíÙ…^éÆæÿ$. ´ëÈt íܧ鮅™éË$,
ø£\ß|ü⁄¬øfi≤Ô+! s√&¥c˛\ô|’ ø√s¡ßº rs¡ßŒ |òü*‘·+
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü) : Æ>fMîüÄæý$ ^èþ*ç³#™èþ$¯èþ²¨. {ç³™éÅ Ðèþ*²Äæý$ Ðèþ*Æ>Y˯èþ$
Ðèþ*¨ÇV>¯óþ B ´ëÈt Mæü*yé Mö…§æþÇ ^èþ$r*t¯óþ †Ææÿ$Væü$
™ø…¨. Ñ«§é¯èþ °Ææÿ~Äæý*Ë$, ^èþÆæÿaË$, çÜÐèþ*ÐóþÔéÌZÏ B
Mö…§æþÆóÿ MîüËMæü´ë{™èþ ´ùíÙçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ´ëÈt A«¨¯óþ™èþ
_Ææÿ…iÑ Mæü*yé ÐéÇMóü GMæü$PÐèþ {´ë«§é¯èþÅ… CçÜ$¢¯é²Ææÿ$.
°Æ>Ã×ý…, M>ÆæÿÅMæüÌê´ëËò³O BÄæý$¯èþ {´ëÆæÿ…¿æý…ÌZ¯óþ
A«¨¯óþ™èþMæü$ °Ðóþ¨MæüÍ^éaÆæÿ$. _Ææÿ$Mæü$ A™èþÅ…™èþ ÑÔèýÓçܱ
Äæý$$ÌZÏ BÄæý$¯öMæüÆæÿ$. A…§æþ$Móü BÄæý$¯èþ¯èþ$ ™öÍ A«¨M>Ææÿ
{糆°«¨V> °Äæý$Ñ$…^éÆæÿ$. _Ææÿ…iÑ ´ëÈt M>Æ>ÅË
eT+&É* Á|ü‹|üø£åH˚‘· <ë&ç Ms¡uÛÑÁ<äsêe⁄ ´ëÈtË$ °ÆæÿÓíßý…^óþ ÆøyŠþÚùË$ {ç³gê iÑ™é°Mìü Br… Mæü… A¯óþÓíÙ…^èþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ {糆糄æü ¯éÄæý$Mæü ™éÓË$ hÌêÏË ¯èþ$…_ Ðèþ_a¯èþ ¯éÄæý$Mæü$Ë$, M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë¯èþ$ MæüË$ Äæý$…ÌZ E¯èþ²ç³šyæþ$, Ìôý¯èþ糚yæþ$ BÄæý$¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ ¯éÄæý$
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü) : MæüÍWçÜ$¢¯é²Äæý$…r*, Ðésìý° °Íí³ÐóþÄæý*Ë° òßýOMøÆæÿ$t Ðèþ$$Ðèþ$ÃÆæÿ…V> A…™èþÆæÿY™èþ çÜ…{糨…ç³#Ë$ {´ëÆæÿ…À…_¯èþr$t çÜ$MøÐèþyæþ…, ÐéÇMìü çÜËà, çÜ*^èþ¯èþË$ CçÜ*¢ ¼iV> Mæü$Ë$ GMæü$PÐèþV> MæüÍõܨ Ñ${™é¯óþ. ÐéÆæÿ…™é BÄæý$¯èþ™ø
Ðèþ^óþa G°²MæüÌZÏ ´÷™èþ¢$Ë MøçÜ… GÐèþÆö_a¯é C_a¯èþ B§óþÔéË$ M>…{Vðü‹Ü ¯éÄæý$Mæü™éÓ°Mìü B¯èþ… §æþ…, çÜÐèþ*^éÆæÿ…. Mæü°í³çÜ$¢¯é²Ææÿ$. ´ëÈt A«¨¯óþ™èþ _Ææÿ…iÑ °ÆæÿÓíßý…^óþ ¸÷sZË$ ¡Æÿ$$…^èþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ E™éÞçßý… {糧æþÇØçÜ$¢…
MæüË$ç³#Mðüâê¢Ðèþ$° sîýyîþï³ ïÜ°Äæý$ÆŠÿ ¯óþ™èþ, Ðèþ$…yæþÍ Ñ糄æü ¯óþ™èþÌZÏ °Æóÿӧ鰲 °…´ëÆÿ$$. {ç³gê „óü{™èþ…ÌZ ¯èþçÙt… {糆糄>ËMóü... {糆 çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ¯èþ* ÐéÆóÿ ™èþÆæÿ^èþ* àfÆæÿÐèþ#™èþ$… sêÆæÿ$. ÝûÐèþ$$ÅyìþV> õ³Ææÿ$¯èþ² D Ðóþ$«§éÑ Ðèþ$$Mæü$PçÜ*sìýV>
{糆糄æü ¯óþ™èþ §éyìþ ÒÆæÿ¿æý{§æþÆ>Ðèþ# A¯é²Ææÿ$. GÐèþÇMìü Ðèþ$§æþª™èþ$ E…§ø ™óþË$aMøÐèþsê°Mìü {糆糄> ËMæü$ òßýOMøÆæÿ$t ¡Ææÿ$μ {糿êÐèþ… A«¨M>Ææÿ糄æü… Mæü¯èþ² sêÆæÿ$. AË$Ï AÆæÿÑ…§Šþ, yéMæütÆŠÿ Ñ${™èþ, yéMæütÆŠÿ ç³ÆæM>Ë Ðèþ*sêÏyæþ™éÆæÿ¯èþ² õ³Ææÿ$…¨.
Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü õ³§æþËMæü$ {õ³Ðèþ$.. «§æþ°Mæü$ËMæü$ ÆøyŠþÚùËÌê…sìýÑ {糫§é¯èþ…. {糆糄>Ëò³O¯óþ GMæü$PÐèþV> E…yæþr… çÜçßýf…. f¯èþ {糿êMæüÆŠÿ, yéMæütÆŠÿ ѯèþÄŒý$Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ {ç³çÜ$¢™èþ… _Ææÿ…iÑ çÜ°²íßý™èþ {糆°«¨
¿æý*Ðèþ$$Ë$ ç³…_ò³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ° BÄæý$¯èþ Ðésìý° °Íí³ÐóþÄæý*˯èþ² MøÆæÿ$t B§óþÔèý… {糆糄>ËMæü$ çÜÒ$MæüÆæÿ×ý fÆæÿ$ç³#MøÐèþsê°Mìü M>…{Vðü‹ÜMæü$ ^éÌê MørÈV> ÐèþÅÐèþçßýÇçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ÐéÇÌZ ¯ðþ…ºÆŠÿr* Væü™èþ…ÌZ M>…{Vðü‹Ü, ¼gñýí³ÌZ ç³°^óþíÜ.. GMæü$PÐèþM>Ë…
ÐèþÅ…V>ÅÝëˆË$ çÜ…«¨…^éÆæÿ$. º$«§æþÐéÆæÿ… ´ëÈt Ñ$…Væü$yæþ$ ç³yæþr… Ìôý§æþ$. ¡Ææÿ$μ Ðèþ$…_§óþ A° JMæüÐðþOç³# Ðèþ*Æ>YË$¯é²Æÿ$$. A°² A«¨M>Ææÿ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*˯èþ$ ´ëÈt GÐèþÆæÿ¯èþ²¨ çÜçßýf…V> GÐèþÇMðüO¯é BçÜMìü¢ MæüÍWóþ {ç³Ôèý². {ò³OÐóþsŒý bé¯ðþÌŒýMæü$ {ò³gñý…rÆŠÿV> ÐèþÅÐèþçßýÇ…_¯èþ yéMæütÆŠÿ
M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ fÇW¯èþ ÑÌôýMæüÆæÿ$Ë çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ A…r*¯óþ, AÆÿ$$¯é {ç³gêÝëÓ Ðèþ$Å…ÌZ GÌê M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$V> Ðèþ*Ææÿ$aMæü$¯óþ ÐðþçÜ$Ë$»êr$ E…¨. A…™é "AË$Ï'Ðéǧóþ ç³ÆæÿM>Ë {糿êMæüÆŠÿ Mæü*yé ´ëÈtÌZ MîüËMæüÐðþ$O¯èþ ¯éÄæý$Mæü$yóþ.
BÄæý$¯èþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*, 2004 G°²MæüÌZÏ A«¨M>Ææÿ… MøçÜ… ´÷™èþ$¢Ë$ ò³r$tMæü$¯èþ² Ayæþ$zMæü$…sêÆæÿ¯èþ² {ç³Ôèý²Ë¯èþ$ Ñ糄>Ë$ çÜ…«¨çÜ$¢¯é²Æÿ$$. BǦMæü…V> ç³Çç³#çÙt…V> E¯èþ² ´ëÈt M>ºsìýt f¯èþ çÜÒ$ ´ëÈtÌZ {ç³çÜ$¢™èþ… GÌê…sìý çßZ§é ÌôýMæü´ùÆÿ$$¯é ´ëÈt ¿êÐèþgêË…, íܧ鮅™èþ…, {ç³™èþÅÆæÿ$®Ë ÑÐèþ$ÆæÿØËMæü$
ÐðþOG‹Ü Væü§ðþª¯ðþMìüP¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Ñ${™èþ糄>ËMæü$ Ððþ$$…yìþ ^óþÆÿ$$ ^èþ*´ëÆæÿ° {ç³gêÆ>fÅ… ´ëÈt A«¨¯óþ™èþ _Ææÿ…iÑ D¯ðþË 29 ¯èþ$…_ MæüÆæÿ×ýMæü$ °«§æþ$Ë MöÆæÿ™èþ M>…{Vðü‹ÜMæü$ Ayæþz…Mìü M>§æþ$. C¨ H _Ææÿ…iÑ »êÐèþÐèþ$Ǩ AË$Ï AÆæÿÑ…§Šþ ´ëÈtÌZ Ðèþ$$QÅ {糆§éyìþò³O ç³ÆæÿM>Ë §æþ–íÙt ÝëÇçÜ$¢…sêÆæÿ$. ÑÑ«§æþ
ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. Kyìþ´ù™éÐèþ$¯èþ² ¿æýÄæý$…™ø¯óþ ÐéÐèþ$糄>Ë$, ™ðþË$Væü$§óþÔèý… ¯ðþË*ÏÆæÿ$, {ç³M>Ôèý… hÌêÏÌZÏ fÆæÿ´ëÍÞ¯èþ ÆøyŠþÚùË$ MøÆæÿ$t ´ëÈt A«¨M>Ææÿ…ÌZ E¯é² çÜçßýfÐóþ$ AÆÿ$$¯é ¯éË$ Væü$¯èþ²Ææÿ ´ë{™èþ ´ùíÙçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ÉìþÎÏMìü ÐðþãÏ íÜí³G… ¯éÄæý$Mæü™èþÓ…™ø A…ÔéËò³O „æü$×ý~…V> A«§æþÅÄæý$¯èþ… ^óþçÜ$¢…sêÆæÿ$. Æ>fMîü
´÷™èþ$¢ò³O M>…{Vðü‹Ü ¯éÄæý$Mæü$Ë$ AÐéMæü$Ë$ ^èþÐéMæü$Ë$ õ³Ë$™èþ$¯é²Ææÿ° §éyìþ B§óþÔéË M>Ææÿ×ý…V> °Í_´ùÄæý*Æÿ$$. AÌêVóü çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë Mìü…§æþr M>…{Vðü‹Ü Æ>çÙ‰…ÌZ A«¨M>Ææÿ…ÌZMìü ^èþÆæÿaË$ fÇí³¯èþ BÄæý$¯èþ, CsîýÐèþÍ M>Ë…ÌZ VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿMæü$ Äæý*ÌZÏMìü Æ>MæüÐèþ$$…§æþ$ ¯èþ$…` _Ææÿ…iÑMìü A™èþÅ…™èþ
BÆøí³…^éÆæÿ$. G°²MæüÌZÏ Mæü…yæþ$ÐéË$ Ðèþ*Ææÿ$aMæü$¯èþ² sîýBÆŠÿG‹Ü¯èþ$ °Ë$Ðèþ#¯é Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† Ððþ$$VæüË*¢Ææÿ$ÌZ fÆæÿ ´ëÍÞ¯èþ ÆøyŠþÚù Ðèþ_a¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ GIíÜíÜ A«¨¯óþ{† Ýù°Äæý* V>…«©, {糫§é° ѯèþ†ç³{™éË$ çÜÐèþ$Çμ…^èþyæþ…, ´ëÈt °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯èþ² çܧæþ çÜ°²íßý™èþ$yðþO¯èþ BÄæý$¯èþ¯èþ$ B ¯èþÐèþ$ÃMæü…™ø¯óþ A«¨M>Ææÿ
`Ía¯èþ çœ$¯èþ™èþ Ò$¨ M>§é A° {ç³Õ²…^éÆæÿ$. Móü…{§æþ…ÌZ M>…{Vðü‹Ü, °Í_´ùÆÿ$$…¨.ü Ðèþ$¯øÃçßý¯Œþ íÜ…VŠü, AÐðþ$ÇM> A«§æþÅ„æü$yæþ$ gêÇj º$‹Ù Ìê…sìý çÜ$ÞË$, çÜÐèþ*ÐóþÔéËMæü$ Ðèþ$$QÅ A†¤ ´ë{™èþÌZ §æþÆæÿدèþ {糆°«¨ »ê«§æþÅ™èþ Aç³μW…^éÆæÿ$. ´ëÈt °Æ>Ã×ý…, A«¨¯
½gôýï³Äôý$™èþÆæÿ {糿æý$™éÓ°² HÆ>μr$ ^óþÄæý$yæþÐóþ$ ™ðþË$Væü$§óþÔèý… Ë„æüÅÐèþ$¯é²Ææÿ$. Cç³μsìýMóü ™ðþË…V>×ý hÌêÏÌZÏ ÆøyŠþÚùË$ °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯èþ² ç³Ë$Ðèþ#Ææÿ$ {ç³Ðèþ$$Q$Ë$ Æ>Ú뉰² çÜ…§æþÇØ…^éÆæÿ$. Ñ$çÜ$¢¯é²Ææÿ$. Ððþ$$§æþsìý ¯èþ$…` AË$Ï AÆæÿÑ…§Šþ ´ëÈt óþ™èþMæü$ çÜËàÍÐèþÓyæþ…ÌZ ^öÆæÿÐèþ ^èþ*ç³# ™èþ$¯é²Ææÿ$.
¿æýÑçÙÅ™Œþ A…™é {´ë…¡Äæý$ ´ëÈt˧óþ¯èþ°.. Móü…{§æþ…ÌZ {´ë…¡Äæý$ ´ëÈtË sìýBÆŠÿG‹Ü A«¨¯óþ™èþ MðüíÜBÆŠÿ, ™èþ„æü×ý… Ðésìý° °Íí³ÐóþÄæý*ÍÞ CÑ M>Mæü {糿æý$™èþÓ… °ÆæÿÓíßý…^óþ {糆 M>Æ>ÅËÄæý*°Mìü ÐèþçÜ$¢¯èþ²ç³μsìýMîü, ç³Ðèþ¯Œþ MæüÌêÅ׊ý {MìüÄæý* ¼íÜË {糆°«¨
{糿æý$™èþÓ… HÆ>μr$ AÄôý$Å çÜÐèþ$Äæý$… G…™ø §æþ*Ææÿ…Ìôý§æþ° §éyìþ Ðèþ_a…¨. Ðèþ^óþa¯ðþËÌZ ´ëËÐèþ$*Ææÿ$ hÌêÏ Væü§éÓË ¯èþ$…_ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ¯èþ* f¯èþ… »êV>¯óþ àfÆæÿÐèþ#™èþ$¯é²Ææÿ$. C¨ ÖË ´ë{™èþ ´ùíÙ…^óþÐéÆæÿ$. BÄæý$¯èþ Ðèþ$äÏ íÜ°Ðèþ*Ëò³O ´ëÈt ò³rtMæüÐèþ$$…§æþ$ ¯èþ$…` ™ðþË…V>×ý {´ë…™èþ…ÌZ
ÐéÅRêÅ°…^éÆæÿ$. Aѱ† M>…{Vðü‹Ü¯èþ$ Væü§ðþª ¨…ç³yéMìü° ¯èþ…§æþÐèþ$*Ç Ðèþ…Ôèý… Æðÿ…yæþÐèþ Ñyæþ™èþ Äæý*{™èþMæü$ Mæü*yé °Ææÿ~Æÿ$$… _¯èþ sìýBÆŠÿG‹Ü M>…{Vðü‹ÜMæü$ çÜçßýf…V>¯óþ A¯èþ$Mæü*Ìê…Ôèý…. CÌê…sìý §æþ–íÙt ÝëÇ…^èþyæþ…™ø AË$Ï AÆæÿÑ…§Šþ ™ðþÆæÿò³OMìü Ðèþ^éaÆæÿ$. ´ëÈt ç³sìýçÙt™èþò³O A«¨Mæü §æþ–íÙt ÝëÇçÜ$¢¯èþ² _Ææÿ$ Ðèþ$Æø
Ðèþ$äÏ Æ>fMîüÄæý$ Ææÿ…Væü {ç³ÐóþÔèý… ^óþíÜ…§æþ¯é²Ææÿ$. ¯éÄæý$Mæü™èþÓ… C糚yæþ$ ç³NÇ¢ CÆæÿM>r…ÌZ ç³yìþ´ùÆÿ$$…¨. çÜ¿æýË$ HÆ>μr$ ^óþçÜ$Mæü$¯óþ ÐðþçÜ$Ë$»êr$ {糆糄>ËMæü$ CsîýÐèþË ç³#ÍÐðþ…§æþ$ËÌZ ï³BÈμ ¯éÄæý$Mæü$Ëò³O fÇ çÜ°²íßý™èþ$yæþ$ yéMæütÆŠÿ ѯèþÄŒý$ Mæü*yé ´ëÈtÌZ {糫§é¯èþÐðþ$O¯èþ
ÆøyŠþÚù˯èþ$ °ÆæÿÓíßý…^èþÌôýMæü, ¿êÈ ºíßýÆæÿ…Væü çÜ¿æýËMæü$ E…yæþMæü´ùV>, H çÜ¿æý fÇí³¯é ¿êÈV> °«§æþ$Ë$ W¯èþ §éyìþ çÜ…§æþÆæÿÂ…V> VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿ¯èþ$ MæüËíÜ Ñ¯èþ†ç³{™èþ… ¯éÄæý$Mæü$yóþ. X™é BÆŠÿtüÞ Móü…{§æþ…V> ´ëÈt M>ÆæÿÅMæüÌê´ëË$
°Ææÿ…™èþÆæÿ HÆ>μr$Ï ^óþÄæý$ÌôýMæü HÑ$ ^óþÄæý*ÌZ ´ëË$´ù° çÜÒ$MæüÇ…^èþ$MøÐèþËíܯèþ ç³Çíܦ†. MøÆæÿ$t ¡Ææÿ$μ ™èþÐèþ$Mæü$ ò³§æþª çÜÐèþ$Çμ…_¯èþ çÜ…§æþÆæÿÂ…ÌZ B ÌôýQÌZ AË$Ï AÆæÿÑ…§Šþ¯èþ$ ¯èþyìþ_¯èþ ™öÍÆøkÌZÏ DÄæý$¯óþ ¯éÄæý$Mæü$Ë$, M>ÆæÿÅMæü
íܦ†ÌZ {糆糄>Ë$ ç³yìþ´ù Äôý$Ìê MøÆæÿ$t ¡Ææÿ$μ {糿êÐèþ… Cº¾…§æþ$Ìôý ™ðþ_a ò³sìýt…§æþ° Ñ糄æü ¯óþ™èþË$ Ðé´ù™èþ$¯é²Ææÿ$. {糫§é¯èþ M>ÆæÿŧæþÇØV> õ³ÆöP¯èþyæþ… ^èþÆæÿa±Äæý*…ÔèýÐèþ$ Ææÿ¢Ë™ø ¿ôýsîýËÄôý$ÅÐéÆæÿ$. Ñ${™èþ, ç³ÆæÿM>Ë Ðèþ*¨ÇV>
Æÿ$$…¨. AçÜË$.. G™èþ$¢Væüyæþ, {ç³™èþÅÆæÿ$¦Ëò³O G§æþ$Ææÿ$§éyìþ, ™ðþÆæÿò³O¯èþ M>Mæü$…yé, ™ðþÆæÿÐðþ¯èþ$Mæü E…yìþ ´ëÈt ÐèþÅÐèþàÆ>Ë$
°Äæý*Ðèþ$M>Ë$ ™èþ¨™èþÆæÿË MîüËMæü °Ææÿ~Äæý*˱² BÄæý$¯óþ ÔèýÆæÿÐóþVæü…V> ¯èþyìþõ³ BÄæý$¯èþ ^èþ$r*t ™ðþË…V>×ý hÌêÏ
4q ‘Ó\+>±Dô|’ ;CÒ|” ª#··˝À &Ûç©¢μ °ÆóÿªÕçÜ$¢…sêÆæÿ° {ç³^éÆæÿ… fÆæÿ$Væü$™ø…¨. JMæüPÐèþ$$MæüP ¯óþ™èþË$ G糚yæþ* Væü$Ñ$Væü*yìþ E…sêÆæÿ$. ¼íÜ çܧæþçÜ$Þ
ÌZ ^ðþ´ëμË…sôý.. M>…{Vðü‹ÜÌZ A…™é ™é¯ðþO ¯èþyìþí³çÜ$¢¯èþ² Ë™ø ´ër$, ¼íÜ ¯éÄæý$Mæü$Ë™ø GMæü$PÐèþV> Ðèþ$…™èþ¯éË$
Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹ÜMæü$ ^óþ§øyæþ$Ðé§øyæþ$V> °Ë$çÜ$¢¯èþ² fÇõ³¨ ѯèþÄŒý$ Mæü$Ðèþ*Æóÿ. Ýù§æþÆæÿ$yæþ$, Ðèþ*i GÐðþ$ÃÌôýÅ
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü) : {ç³™óþÅMæü ѧéÅÝëVæüÆŠÿÆ>Ðèþ# ¯óþ™èþ–™èþÓ…ÌZ° {糆°«¨ º–…§æþ… MðüÑí³ ´ë{™èþ¯èþ$ ï³BÈμÌZ AÆæÿÑ…§Šþ ´ùíÙçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ¨Ðèþ…Væü™èþ çÜ$«©ÆŠÿMæü$Ðèþ*ÆŠÿ ç³M>P Ðèþ*çÜÆÿ$$™óþ, DÄæý$¯èþ
™ðþË…V>×ý MøÆæÿ$™èþ* ¿êÆæÿ¡Äæý$ f¯èþ™é ´ëÈt yìþòÜ…ºÆŠÿ 4Ðèþ Æ>çى糆 {糆¿ê ´ësìýÌŒý¯èþ$ MæüËÐèþ¯èþ$¯é²Ææÿ$. Ðèþ^óþa íܧ鮅™èþMæüÆæÿ¢ Ðèþ*{™èþ… ç³NÇ¢ M>Ï‹Ü. CsîýÐèþÌôý ´ëÈtÌZ ^óþǯèþ Móü…{§æþÐèþ*i
™óþ©¯èþ bèþÌZ ÉìþÎÏ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°Mìü í³Ë$ç³#°_a…¨. ´ëÆæÿÏÐðþ$…sŒý çÜÐèþ*ÐóþÔéÌZϯóþ {ç³™óþÅMæü ™ðþË…V>×ý ¼Ë$Ï CMæü ´ëÈt Ýë¦ç³¯èþMæü$ Ðèþ$$…§æþ$ ¯èþ$…` MîüËMæü´ë{™èþ Ðèþ$…{† í³.ÕÐèþÔèý…MæüÆŠÿ ™èþ¯èþÄæý$$yðþO¯èþ ѯèþÄŒý$ ´ëÈt
þ _Ææÿ…iÑ çÜÐèþ$„æü…ÌZ º$«§æþÐéÆæÿ… ÇsñýOÆŠÿz IGG‹Ü A«¨M>Ç A…§æþ$ÌZ ¿êVæü…V> B ´ëÈt Æ>çÙ‰ ÔéQ A«§æþÅ„æü$yæþ$ {ç³ÐóþÔèýò³sôýtÌê Móü…{§æþ {糿æý$™éÓ°² B§óþÕ…^éË° D ´ùíÙçÜ$¢¯èþ² ÐéÐèþ$糄æü Ðóþ$«§éÑ yéMæütÆŠÿ ç³#^èþaËç³ÍÏ Ñ${™èþ {ç³×êãMæüÌZ ^èþ$Ææÿ$MðüO¯èþ ´ë{™èþ ´ùíÙçÜ$¢¯é²Ææÿ$.
¼.§é¯èþ… {ç³gêÆ>fÅ… ´ëÈtÌZ ^óþǯèþ §æþ–ÔèýÅ… º…yéÆæÿ$ §æþ™é¢{™óþÄæý$, ™ðþË…V>×ý E§æþÅÐèþ$ Mæü±Ó¯èþÆŠÿ íÜòßý^Œþ çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ÐéÆæÿ$ Æ>çى糆° MøÆæÿ¯èþ$¯é²Ææÿ$.

e÷¬s|üŒ≈£î \>∑&ÉbÕ{Ï >∑‘˚...


{°ÄsYmdtm©Œ ôV≤#·Ã]ø£
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26(Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü)Æøk
ÆøkMæü* çßý§æþ$ªË$ Ò$Ææÿ$™èþ* {ç³™èþÅǦ Æ>fMîüÄæý$ ´ëÈt
¯óþ™èþ˯èþ$ AçÜ¿æýŠ糧æþgêË…™ø §æþ*íÙçÜ$¢¯èþ² Ðèþ$…{†
Ðèþ*Æðÿç³μMæü$ Væü™èþ…ÌZ ËVæüyæþ´ësìý Æ>fVø´ëÌŒýMæü$ ç³sìýt¯èþ
Væü† ç³rtMæü ™èþç³μ§æþ° sìýBÆŠÿG‹Ü ÔéçܯèþçÜ¿ê糄æü…
òßý^èþaÇ…_…¨. Ðèþ*Æðÿç³μ Væü† ™èþí³μ Ðèþ$† ™èþí³μ¯èþ
Ðèþ*rË$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ$¯é²Ææÿ° §æþ$Äæý$źsìýt…¨. sìýBÆŠÿG‹Ü ÔéçܯèþçÜ¿ê糄æü… ¯óþ™èþ
^óþÆÿ$$…^éÆæÿ$. _ÐèþÆæÿMæü$ {糿æý$™èþÓ…, Ðèþ$… »êàr…V>¯óþ ^èþÆæÿa ÝëVæü$™ø…¨. DsñýË Æ>gôý…§æþÆŠÿ, GÐðþ$ÃÌôýÅ ™èþ±²Ææÿ$ çßýÈÔŒýÆ>Ðèþ# º$«§æþÐéÆæÿ… CMæüPyæþ
nÁ>∑H˚‘·\ eT<Û˚´ nHÓ’ø£´‘· ç³{†MæüËÐéÇ™ø Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$. Ðèþ*Æðÿç³μ ¿êçÙ¯èþ$, ÐèþÅÐèþçßýÇçÜ$¢¯èþ² ¡Ææÿ$¯èþ$ í³íÜíÜ
G §æþ$Ææÿ$§éyìþ... Væü™èþ ¯éË$Væü$¯èþ²Æóÿâæýå
¯èþ$…_ ÑçÜ$Væü$, ÑÆ>Ðèþ$… ÌôýMæü$…yé
{ç³™èþÅÆæÿ$®Ëò³O M>…{Vðü‹Ü çÜ…«¨…_¯èþ AÐèþ$$Ã
{™èþ$Ë$, ´ëÈt ïÜ°Äæý$ÆæÿÏ™ø ´ër$
çÜÓ·Äæý$…V> ™èþ¯èþ º…«§æþ$Ðèþ#Ëò³O G°²
BÆøç³×ýË$ Ðèþ_a¯èþç³μsìýMîü Ðésìý°
{´ë×ýíßý™èþ&^óþÐðþâæýå {´ëgñýMæü$t ¿æý*Ñ$ç³Nf
ÐèþÅÐèþàÆæÿ… §é°Mìü Ðèþ$Ç…™èþ BfÅ… ´ùíÜ…¨.
ø±s¡´ø£s¡Ô\ ø£cÕº\ß rπs<Ó|ü⁄Œ&ÉT? ÑyìÌôýMæü´þÑùÆÿyìþV$$¯é> ÐéÇ™ðþË…Ðèþ$«§V>×ýæþÅ ,HM>À{´ëÄæ ý$…
A«§æþÅ„æü$yæþ$ yìþ.{Ö°Ðé‹Ü AçÜíßýÅ…^èþ$Mæü$…r$¯é² Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü BÄæý$¯èþ¯èþ$
Ðèþ$…{†ÐèþÆæÿY…ÌZ Mö¯èþÝëWçÜ$¢¯é²Ææÿ° ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. ™ðþË…V>×ý CÐèþÓrÐèþ$…sôý
Ayæþ$Mæü$P †¯óþÐéyìþMìü ¿æýVæüÐèþ©Y™èþ CÐèþÓrÐóþ$ A° ÐéÅRêÅ°…_ A°² ÐèþÆ>YË ¯èþ$…_
Rê™èþÆæÿ$ ^óþÄæý$Ìôý§æþ$. {糿æý$™èþÓ çÜ…„óüÐèþ$ ÐðþOG‹Ü¯èþ$
Ë´÷¨ÌZ° {糫§é¯èþ Aç܈Ñ$¨. ¯ésìý ¯èþ$…_ M>Ææÿ{MæüÐèþ*Ë$ GMæü$PÐèþ çÜ…QÅÌZ AÐèþ$Ë$ ÐèþņÆóÿMìü…^óþ A…Ôèý…ò³O Ðèþ*{™èþ… A…™é ÑÐèþ$ÆæÿØË$ G§æþ$Ææÿ$P¯èþ²ç³μsìýMîü, „æüÐèþ*ç³×ýË$ ^ðþç³μMæü$…yé A°² ´ëÈtË ÐéÇ°
¯óþsìý ÐèþÆæÿMæü* B ´ëÈt GMæü$PÐèþV> B«§éÆæÿç³yìþ…¨ M>Ðèþyæþ…, C§óþÝë¦Æÿ$$ÌZ Aѱ† BÆøç³ §æþ*íÙ…^óþ Ýë¦Æÿ$$Mìü Ðèþ*Æðÿç³μ ÐðþâêåÆæÿ¯é²Ææÿ$. AÌê…sìý Ðèþ$…{†Mìü Ðèþ$Æø Ðèþ$…{†
G§æþ$Ææÿ$ §éyìþò³O¯óþ. Ðèþ$Æø Ðèþ$*yæþ$ ¯ðþËÌZÏ ×ýË$ JMæü§é°Ò$§æþ Ðèþ$ÆöMæüsìý Ðèþ_a-¯é...
bÕغì |ü{Ϻ+#·ß≈£îH˚<Óes¡ß? JMæç³sìüPýt…sì^èýVþ$>¯óMøÐèþ Mæþyü°æþ…í³çÜÌô$¢ý§¯æþé²Ææ°, ÿ$.™é¯öíÜ.G…MæüPyì™èþ þÐÐèèþ$¯èþÌþ$ôýÏ Ææÿçœ$$ÒÆ>Æðÿyìþz Ðèþ™é¢çÜ$ ç³Ë$Mæü$™èþ$¯é²Ææÿ° BÆøí³…^éÆæÿ$. Væü™èþ…ÌZ ËVæüyæþ´ësìý
{糆糄>ËMæü$ òÜO™èþ… §óþ°ò³O ´ùÆ>yéÌZ A«¨M>Ææÿ… Ðèþ_a…¨... Ðèþ$äå ÐèþçÜ$¢…¨ A¯èþ² ™ðþË…V>×ý ¿êçÙ¯èþ$, Äæý*çܯèþ$, çÜ…çÜP−–†° AÐèþÐèþ*¯èþç³Ææÿ$çÜ*¢ Ðèþ*sêÏyìþ™óþ
G°²MæüË$ fÆæÿVæü¯èþ$¯èþ² ¯óþç³£æþÅ…ÌZ D Aç܈… {õ³Æóÿí³…_¯èþr$Ï Mæü°í³Ýù¢…¨. ѧéÅÆæÿ$¦Ë$ GÌê…sìý Væü$×ý´ëuæÿ… ¯óþÆ>μÆø, C糚yæþ$ „æüÐèþ*ç³×ý ^ðþç³μMæü´ù™óþ
™ðþÍÄæý$° AÄñý*Ðèþ$Äæý$ ç³Çíܦ† òÜO™èþ… MæüÍμ…^éÆæÿ$. Mæü£æþ Ayæþz… †Ææÿ$Væü$™èþ$…§é? « © Ðè þ * ™ø E¯é²Ææ ÿ…r* B{Væüçßý… ÐèþÅMæü¢… ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$.
çœÍçÜ$¢…§é? A¯èþ²¨ {ç³çÜ$¢™èþ… B ´ëÈtÌZ çœÍ™èþ…V>...ÐðþOG‹Ü G§æþ$Ææÿ$§éyìþ Ðèþ$…{™èþ… »êV>¯óþ Ðèþ*Æðÿç³μMæü* A§óþ Væü† ç³yæþ$™èþ$…§æþ° òßý^èþaÇ…^éÆæÿ$. Ðèþ*Æðÿç³μ¯èþ$ Ðèþ$…{†ÐèþÆæÿY…
AÆÿ$$™óþ, Væü™èþ Mö¨ªÆøkË ¯èþ$…_ Æ>çÙ‰ Æ>fMîüÄæý*ÌZÏ CsîýÐèþË ™èþ¯èþMæü$ ^óþÐðþâæýÏ&{´ë×ýíßý™èþ ¿æý*Ñ$ç³Nf ¯èþ$…_ ºÆæÿ¢Ææÿ‹œ ^óþÄæý*Ë° yìþÐèþ*…yŠþ ^óþÔéÆæÿ$.
^èþÆæÿa-±-Äæý*…Ôèý-…V> Ðèþ*Ç…¨. ^óþíÜ…¨ çœÍ…_…¨. §é°Mìü™øyæþ$ A«¨Úët¯èþ… BÖçÜ$ÞË$ Mæü*yé fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ² çÜÒ$MæüÆæÿ×ýË$, ÐèþçÜ$¢¯èþ² Ðèþ*Ææÿ$μË$ M>…{Vðü‹Ü {´ëÆæÿ…¿Z™èþÞÐèþ BàÓ¯èþ… A…§æþÌôý§æþ° çÜÓÄæý$…V> íï³ïÜ-ïÜ
ÑÔéÓçÜ… MæüÍW…^óþÌê ^ðþ糚MøÐèþyæþ…, ç³#çÙPË…V> E…yæþr…, Æ>çÙ‰ Ýë¦Æÿ$$ÌZ ÐðþO.G‹ÜMæü$ çÜÇ™èþ*Vóü CÐèþ±² A糚yæþ$ ÐðþOG‹ÜMæü$ ™ðþÍÄæý$§é?
ïÜ°Äæý$ÆæÿÏMæü$ MæüËÐèþÆæÿ… MæüÍWçÜ$¢¯é²Æÿ$$. C…™èþsìý MîüËMæü çÜÐèþ$ A«§æþÅ„æü$yóþ AçÜ…™èþ–í³¢ ÐèþÅMæü¢… ^óþíܯèþç³μsìýMîü, §é°° ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰… HÆ>μr$Mæü$ Æðÿ…yæþÐèþ GÝëÞÈÞ ÐóþõÜ…§æþ$Mæü$ çÜÐèþ$Äæý$… Ìôý§æþ°,
M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢ÌZÏ Ðèþ$¯ø«§ðþOÆæÿÅ… ò³…^èþyæþ…, A{Væü ¯éÄæý$Mæü$ÌñýÐèþÆæÿ* ÌôýMæü´ùÐèþyæþ…™ø BÄæý$¯èþ Ý÷…™èþ Äæý$…ÌZ Mæü*yé ç³Çíܦ™èþ$˯èþ$ ÐðþO.G‹Ü Ðèþ$$¯èþ$ç³sìý Ðèþ*¨ çÜÆæÿ$ª»êr$^óþõÜ {ç³Äæý$™èþ²… ÐðþO.G‹Ü ^óþÄæý$Ìôý§æþ° Væü$Ææÿ$¢
V>ÏÐèþ$ÆŠÿ™ø¯óþ C¯é²âæý*å ¯ðþVæü$Y-Mö-^éaÆæÿ$. D ¯óþç³-£æþÅ…ÌZ ÐóþÄæý*Ë¯é² ´ëÆæÿÏÐðþ$…r$ÌZ M>…{Vðü‹ÜMæü$ çÜÓ…™èþºË… Ìôý§æþ° Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ$¯èþ²
¯óþ™èþË Ðèþ$«§æþÅ IMæüÅ™èþ Ðèþ…sìý A…Ôé˯èþ$ ÑçÜà ÇV> ™óþÍV>Y ¡çÜ$Mæü$°, G§æþ$Ææÿ$§éyìþ¯óþ ¯èþÐèþ$$ÃMøÐèþyæþÐóþ$ ÐéÇ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü Æ>fÔóýQÆæÿÆðÿyìþzMìü C…™èþM>Ìê°Mìü CÐèþ±² Væü$Ææÿ$¢ Ðèþ^éaÄæý*
Ç…_... C…M> G§æþ$Ææÿ$§éyìþò³O¯óþ B«§éÆ
Æ>çÙ‰…ÌZ M>…{Vðü‹Ü Mæü†¢Mìü G§æþ$Ææÿ$ ÌôýMæü$…yé ´ùÆÿ$$…¨. B…§øâæý¯èþMæü$ M>Ææÿ×ý…. ÐéÐèþ$糄>Ë$ sîýyîþï³™ø f™èþMæürtyæþ…, M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢ËMæü$ Ñ$WÍ…¨ Mæü±²âôýå A° çßýÈÔŒýÆ>Ðèþ# {ç³Õ²…^éÆæÿ$. GÝëÞÈÞ ÐóþÄæý$r… A¯óþ¨ {糿æý$™èþÓ…
MæüÍÝ÷_a¯èþ M>Ë… _Ææÿ…iÑ {ç³gêÆ>fÅ… ´ëÈt ÆøkÆøkMæü* ºËç³yæþ$ M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢ËMæü$ A¯éÅÄæý$…, »ê«§æþ E¯èþ² ÑçÙÄæý$…
æÿç³yæþr… ´ëÈt ¯óþ™èþËMæü$ MæüËÐèþÆæÿ… MæüÍWÝù¢…¨. Cç³μsìýÐèþÆæÿMæü* Æ>çÙ‰…ÌZ ÐðþO.G‹ÜMæü$ G§æþ$Ææÿ$Ìôý§æþ$. ™èþ$…yæþr…, ½ïÜË HMîüÆæÿ×ý E§æþÅÐèþ*Ë$ ºËç³yæþr… Ðèþ…sìý ÐéçÜ¢ÐèþÐóþ$¯èþ° ™égêV> ï³ïÜ-ïÜ A«§æþÅ„æü$yæþ$ }°ÐéõÜ ¡çÜ$MøÐèþËíܯèþ °Ææÿ~Äæý$… A°, C°² §æþÔé»êªË Æ>fMîüÄæý$ A¯èþ$¿æýÐèþ… E¯èþ²
A§æþ–çÙtÐèþÔé™èþ*¢ BÆøVæüÅ}, C…¨ÆæÿÐèþ$à Câæý$å, í³…bèþ¯èþ$Ï, A…Ôé˯èþ$ ÐðþO.G‹Ü ^éÌê ™óþÍV>Y ¡çÜ$MøÐèþyæþ…ò³O BÔèýaÆæÿÅ… A…XMæüÇ…^éÆæÿ$. Ðèþ^óþa¨ Ò$ Æ>fÅÐóþ$¯èþ…r* M>ÆæÿÅM ÐðþOG‹ÜMæü$ A¨ Mæü*yé ™ðþÍÄæý$§é A° ÐéÅRêÅ°…^éÆæÿ$. H§ø JMæü ÆæÿMæü…V>
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü) : Ðèþ$$^èþar ÝëPËÆŠÿíÙ‹³Ë ò³…ç³#, ½ïÜË ïœkËMæü$ È A…ºÆŠÿÞÐðþ$…sŒý ÐèþÅMæü¢Ðèþ$Ðèþ#™ø…¨. Æ>çÙ‰…ÌZ {糆 糄>Ë Ðèþ$«§æþÅ IMæüÅ™èþ æüÆæÿ¢Ë¯èþ$ A¯èþ$¯èþÆÿ$$…^óþ {ç³Äæý$™é²Ë$ Ððþ$$§æþË$ò³sêtÆæÿ$. ™ðþË…V>×ý¯èþ$ ÐèþņÆóÿMìü…^óþ…§æþ$Móü ÐðþOG‹Ü CÌê Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ$¯é²Ææÿ° «§æþÓfÐðþ$™é¢Ææÿ$.
V> Ðèþ$*yæþ$ ¯ðþËÌZÏ G°²MæüË$ ò³r$tMæü$°, Ðèþ$äå ÑfÄæý$… Ðèþ…sìý ¿êÈ ç³£æþM>ËMæü$ f¯éÐðþ*§æþ… ËÀ…_…¨. fË ò³ÇW, {糿æý$™èþÓ ÐèþņÆóÿMæü ¿êÐèþ¯èþ ò³ÇW´ù™èþ$¯èþ² çÜÐèþ$ °gê°Mìü {糿æý$™èþÓ, ´ëÈt ç³°¡Ææÿ$ò³O ´ùÍ…VŠüº*™ŒþÌZÏ ÐðþOG‹Ü íÜGÎμ ¯óþ™èþV> E¯èþ²ç³šyæþ$ Aç³μsìý E糯óþ™èþ yìþG‹Ü, GÐðþ$ÃÌôýÅ h._¯é²Æðÿyìþz,
Ý뫨…^óþ Ðèþ*Æ>Y˯èþ$ A¯óþÓíÙ…^èþMæü$…yé Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† Äæý$fq…ò³O Aѱ† BÆøç³×ýË$¯èþ²ç³μsìýMîü ÐðþO.G‹Ü {糿æý$ Äæý$…ÌZ Mæü*yé {糿æý$™èþÓ…, ´ëÈtMìü A{ç³ †çÙt ÐésìýÌôýÏ A…Ôé ç³°^óþõÜ M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë$, ´ëÈt M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ËMæü$ f¯é˯èþ$ Ðèþ$Æø 40 Ðèþ$…¨ GÐðþ$ÃÌôýÅË$ ÉìþÎÏ Ððþãå ™ðþË…V>×ý M>Ðé˯é²Ææÿ°, A糚yæþ$
ÐðþO.G‹Ü. Æ>fÔóýQÆæÿÆðÿyìþz MóüÐèþË… çÜÓ糄æü…, Ñ糄>Ëò³O G§æþ$ ™èþÓÐóþ$ {´ëgñýMæü$t˯èþ$ ç³NÇ¢ ^óþÆÿ$$çÜ$¢…§æþ¯èþ² ÑÔéÓçÜ… {V>Ò$ Ëò³O ÐðþO.G‹Ü °ÇÏç³¢…V> ÐèþÅÐèþçßýÇ…^èþyæþ… ÐèþËÏ {ç³fÌZÏ ^ðþyæþ$ ™èþÆæÿÍ…^óþ Ýë¦Æÿ$$ {Ôóý×ý$ÌZÏ Ñç³È™èþÐðþ$O¯èþ AçÜ…™èþ–í³¢, ÐðþOG‹ÜMæü$ D ÑçÙÄæý*˱² Væü$Ææÿ$¢ Æ>Ìôý§é A° {ç³Õ²…^éÆæÿ$. M>…{Vðü‹Ü
Ææÿ$§éyìþMóü {´ë«§é¯èþÅ… CÐèþÓyæþ…ò³O M>…{Vðü‹Ü ÐèþÆ>YÌZÏ B…§ø ×ý {ç³fÌZÏ MæüÍμ…^èþVæüÍV>Ææÿ$. §é°Mìü™øyæþ$ 116 Ôé™èþ… çÜ…Móü™éË$ Ððþâôýå {ç³Ðèþ*§æþ… E…§æþ… r$¯é²Ææÿ$. B{Væüçßý… Mæü°í³Ýù¢…¨. Ðèþ$…{™èþ$Ë$, GÐðþ$ÃÌôýÅË$, ÐéÇ ¯éÄæý$Mæü™èþÓ… ™ðþË…V>×ýò³O ÆøkMøÆæÿMæü…V> Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ$¯èþ²§æþ°, Væü™èþ…ÌZ ¼Ë$Ï
âæý¯èþ Ððþ$$§æþÌñýO…¨. Ý÷…™èþ´ëÈtÌZ Ðèþ$äå Væü™èþ…ÌZ Ðèþ*¨ÇV> ÆðÿÐðþ¯èþ*Å Mæü*yé ËÀ…^èþyæþ…™ø A¯èþ$Mæü$¯èþ² 糯èþ$Ë$ ç³NÇ¢ A{Væü¯óþ™èþË Ðèþ$«§æþÅ H© çÜÄñý*«§æþÅ? º…«§æþ$Ðèþ#Ìôý ™èþç³μ ™éÐèþ$$ »êVæü$ç³yìþ…¨ Ìô§æþ¯èþ² AçÜ…™èþ–í³¢ ò³sêtË° AyìþW™óþ ™ö…§æþÆæÿ G…§æþ$Mæü¯èþ² ÐéÆæÿ$, C糚yæþ$ GÝëÞÈÞMìü çÜÐèþ$Äæý$…
A¯ðþOMæüÅ™èþ Ððþ$$VæüY ™öyæþ$Væü$™èþ$¯é², {糆糄>ÌZÏ IMæüÅ™èþ ^óþÄæý$VæüË$Væü$™èþ$¯é²Ææÿ$. Ìôý§æþ…r$¯é²Ææÿ° ÐéÅRêÅ°…^éÆæÿ$. ™ðþË…V>×ý C^óþa CçÙt… ÌôýMæü´ù™óþ C°²
Ý÷…™èþ ´ëÈt° ^èþMæüP¨§æþ$ªMøÐèþyæþ… Ðèþ*°, G…™èþõÜç³N ÐéÇÌZ ¡{Ðèþ…V> E…¨. ÐðþO.G‹Ü àÒ$Ë$, FÆæÿyìþ…ç³#Ë$ ÝëMæü$Ë$ ^èþ*ç³Mæü$…yé çÜ*sìýV> ^ðþ¼™óþ f¯èþ… ™óþË$aMæü$…sêÆæÿ° çßýÈÔŒý A¯é²Ææÿ$.
ò³Ææÿ$Væü$™èþ$¯é²...ü ÐðþOG‹Ü »ôýRê™èþÆŠÿV> ÐèþÅÐèþçßýÇ… ^èþyæþ… B ™èþ¯è¯èþ$ ÐèþņÆóÿMìü…^óþ ÐéÇMìü, ÐéÇ Mæü$r$…ºçÜ¿æý$ÅËMæü$ {ç³™èþÅÆæÿ$®Ëò³O¯óþ G§æþ$Ææÿ$§éyìþ ^óþÄæý$yæþ… ÐèþËÏ B {糿êÐèþ… ™èþÐèþ$ Mæüyæþ$ç³# °…ç³Ðèþ° °ÆöÃçßýÐèþ*r…V> ^ðþº$™èþ$¯é²Ææÿ$.
´ëÈt ïÜ°Äæý$ÆæÿÏMæü$ Ðèþ$Ç…™èþ B…§øâæý¯èþ MæüÍW Ýù¢…¨. Ðèþ$…{† 糧æþÐèþ#Í^éaüÆæÿ$. Ar$ ´ëÈtÌZ ¯èþ* A§óþ ç³Çíܦ†. G°²MæüË Ðèþ$$…§æþ$ Mæü°í³çÜ$¢…§æþ¯èþ² ÑçÙÄæý*°² ÑçÜÃÇ… Ðèþ$…{™èþ$Ë$, GÐðþ$ÃÌôýÅË$ BçÜ$¢Ë$ ò³…^èþ$MøÐèþyæþ… ™èþç³μ ´ëÈt °Ææÿ~Äæý*˯èþ$ Móü…{§æþ…ÌZ Ýù°Äæý*V>…«©, Æ>çÙ‰…ÌZ yìþ.{Ö°Ðé‹Ü
Ý÷…™èþ V>ÏÐèþ$ÆŠÿ™ø¯óþ... ™èþ¯èþ AÁÚët°Mìü ÐèþņÆóÿMæü…V> yìþ.}° Ðé‹Ü íï³ïÜ-ïÜ ^èþyæþ…ò³O B…§øâæý¯èþ ÐèþÅMæü¢Ðèþ$Ðèþ#™ø…¨. íï³ïÜ-ïÜ A«§æþÅ−„æü$yæþ$ ™èþÐèþ$Mæü$ JMæüPÆæÿ* ¯éÅÄæý$… ^óþÄæý$Ìôý§æþ° Ðèþ$…yìþç³yæþ$ ™ðþÍÄæý$gôýÄæý*ÍÞ E…yæþV> yìþG‹Ü¯èþ$ ç³MæüPMæü$ ™èþí³μ…_ ÐðþOG‹Ü {ç³MæüsìýçÜ$¢¯é²Ææÿ°
A«¨M>Ææÿ…ÌZMìü Ðèþ_a¯èþ ¯ésìý ¯èþ$…_ ¯óþsìý ÐèþÆæÿMæü* A«§æþÅ„æü$yìþV> Ðèþ_a¯èþç³μsìýMîü, BÄæý$¯èþ¯èþ$ ¯èþyìþí³… ^óþ yìþG‹Ü™ø ÐðþO.G‹ÜMæü$ çÜQÅ™èþ Ìôý§æþ¯èþ² çÜ…Móü™éË$ ÑçÜμçÙt… V> ™èþ$¯é²Ææÿ$. ´ëÈtMìü Ðèþ$*ËçÜ¢…¿êÌñýO¯èþ „óü{™èþÝë¦Æÿ$$ M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë BÆøí³…^éÆæÿ$.ÆøyŠþÚù˯èþ$ °Íí³ÐóþÄæý*Ë° òßýOMøÆæÿ$t {ç³Mæüsìý…_¯èþ ¡Ææÿ$μ
{糆糄>˯èþ$ Ar$ AòÜ…½ÏÌZ, Cr$ ºÄæý$sê G§æþ$Ææÿ$ M>ÆæÿÅÐèþÆ>Y°² ™èþ¯èþ ÐèþÈYÄæý$$Ë™ø °…õ³ÔéÆæÿ$. CÐèþ±² ÐðþË$Ðèþyæþ$™èþ$¯é²Æÿ$$. A§óþÑ«§æþ…V> gñýO´ëÌŒýÆðÿyìþz, Ñ.çßý¯èþÃ… AçÜ…™èþ–í³¢ ò³ÇW ò³§æþª¨ M>Mæü$…yé ^èþ*çÜ$MøÐèþËíܯèþ »ê«§æþÅ Ðèþ$…_§óþ AÆÿ$$¯é, Æ>fMîüÄæý$ ´ëÈtËMæü$ E¯èþ² {ç³gêÝëÓÑ$Mæü çßýMæü$P¯èþ$ M>ËÆ>^óþ
§éyìþ™ø¯óþ ÐðþO.G‹Ü. G§æþ$ÆöP¯é²Ææÿ$. Ý÷…™èþ ´ëÈtÌZ ™èþ¯èþ¯èþ$ ÐðþO.G‹ÜMæü$ Cç³μsìýÐèþÆæÿMæü* MæüËíÜÐèþ_a¯èþ A§æþ–çÙtÐóþ$. A§óþ ™èþÆ>Ðèþ#. Ððþ…MæürÝëÓÑ$, ç³#Ææÿ$Úù™èþ¢…Æðÿyìþz Ðèþ…sìý ïÜ°Äæý$ÆæÿÏ ™èþ íÜG…§é? íï³ïÜ-ïÜ A«§æþÅ„æü$˧é? AçÜË$ C…™ èþMæü* A«¨M>Ææÿ… Ìôý§æþ° Æ>gôý…§æþÆŠÿ A¯é²Ææÿ$. H¨ HÐðþ$O¯èþç³μsìýMîü MøÆæÿ$t B§óþÔèý… {ç³M>Ææÿ…
ÐèþņÆóÿMìü…^óþ ÐéÇò³O¯é, A§óþ {´ë…™èþ ¯óþ™èþË™ø G§æþ$Ææÿ$§éyìþ B™èþÃÑÔéÓçÜ… ò³…_, {ç³™èþÅÆæÿ$®Ëò³O G§æþ$Ææÿ$§éyìþMìü ™ø¯èþ* ÐðþO.G‹Ü çÜ…º…«§éË$ A…™èþ…™èþÐèþ*{™èþÐóþ$¯èþ…r* ÐéǧæþªÇ Ðèþ$«§æþÅ çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$… Ý뫨…^óþ§ðþÐèþÆæÿ¯èþ²§óþ {ç³Ôèý². ™èþÐèþ$ ¯óþ™èþ MðüíÜBÆŠÿ ÆøyŠþÚù˯èþ$ Ææÿ§æþ$ª ^óþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ° BÄæý$¯èþ ™ðþÍ´ëÆæÿ$.
»s¡ï*düߺ\ ≈£î≥ß+u≤\≈£L Äs√>∑´ |ü<∏äø£+ düMTø£è‘· n_Ûeè~∆ Á|üuÛÑß‘·« \ø£å´+
òßýO§æþ-Æ>-»ê§Šþ, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26: ѧéÅ-Ææÿ…Væü…ÌZ C…˙yê dü<ädü߇˝À |ü⁄s¡+<Û˚X¯«] ôV’≤<äsêu≤<é
¯èþ*ÅÉìþÎÏ, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26: Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ BÆøVæüÅ ç³Ç-Ææÿ- πø+Á<äeT+Á‹ Äq+<éX¯s¡à Vü‰MT çÜÒ$-Mæü–™èþ AÀ-Ðèþ–¨® ¨ÔèýV> ÝëVóü…§æþ$Mæü$ ¿êÆæÿ™èþ >∑ßs¡ßyês¡+
„æü×ý ç³£æþ-M>-°²-(-ïÜ-i-òßý-^Œþ-G-‹Ü-) ´ë{†-Móü-Äæý$$-ËMæü$, ÐéÇ {糿æý$™èþÓ… {ç³Äæý$-†²-Ýù¢…§æþ° Móü…{§æþ-Ðèþ$…{† ‹³ÌZ BÐðþ$ {ç³çÜ…W…^é-Ææÿ$. D ¯ðþË 25 27, qe+ãsY 08
Mæü$r$…»ê-ËMæü$ ÐèþÇ¢…ç³-gôý-õÜ…§æþ$-Mæü$ Móü…{§æþ BÆø-VæüÅ-ÔéQ Ðèþ$… ^öÆæÿ-Ðèþ-¡-çÜ$-Mø-Væü-Ë-¯èþ° Ðèþ$…{† {ç³Mæü-sìý…^éÆæÿ$.º$«§æþ-ÐéÆæÿ… }Ðèþ$† yìþ. ç³#Ææÿ…«§óþ-ÔèýÓ-Ç õ³ÆöP-¯é²Ææÿ$. ÝëÐèþ*- ¯èþ$…_ 28 ÐèþÆæÿMæü$ fÇVóü A…™èþ-Æ>j-¡Äæý$ çÜÐèþ*-
{†™ø çÜ…{ç³-¨…^óþ…§æþ$Mæü$ Móü…{§æþ çÜÐèþ*-^éÆæÿ, {ç³ÝëÆæÿ ÔéQË ¯éyìþ-MæüPyæþ fÇ-W-¯èþ GMæü-¯é-Ñ$MŠü Gyìþ-rÆŠÿÞ çܧæþ-çÜ$ÞMæü$ àf-ÆðÿO-¯èþ ¯èþ$Åyæþ$ ^èþ§æþ$Ðèþ#Mæü$ "G…™èþ-Ðèþ-ÆæÿMæü$ §æþVæüY-Ææÿ-Ðèþ#-™èþ$-¯é² Ðóþ-Ôé-°Mìü Ðèþ$…{† ç³#Ææÿ…«§óþ-ÔèýÓÇ àf-Ææÿ-Ðèþ#-™èþ$-¯é²
çÜàÄæý$ Ðèþ$…{† B¯èþ…§Šþ ÔèýÆæÿà àÒ$ C^éaÆæÿ$. ´ë{†MóüÄæý$
Mæü$r$…»ê-ËMæü$ Ððþ…r-¯óþ ïÜi-òßý-^Œþ-G‹Ü AÐèþ$-Ë$Mæü$ ™é¯èþ$
ÔèýÆæÿà Ò$yìþÄæý* {糆-°-«§æþ$-Ë™ø Ðèþ*sêÏ-yæþ$™èþ* D ÑçÙÄæý$Ððþ$O
^öÆæÿÐèþ ^èþ*ç³Væü˯èþ¯é²Ææÿ$.
gñý±ÐéÌZ fÇW¯èþ A…™èþÆ>j¡Äæý$ çܧæþçÜ$ÞÌZ yæþ$, AÐèþ-M>-ÔéÌôýÑ$sìý?, ^èþ§æþ$Ðèþ#ÌZ ÝëÆ>…Ôèý…'
^èþ§æþÐèþ# AÐèþÔèýÅMæü™èþò³O Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ$¯èþ² ç³#Ææÿ…«§óþÔèýÓÇ A¯óþ A…Ôèý…ò³O gñý±-ÐéÌZ fÇ-W¯èþ JMæü ÐèþÆŠÿP-Úë-
Ææÿ$. C…§æþ$Mæü$ çÜ…º…«¨…_ º$«§æþ-ÐéÆæÿ… {糿æý$-
™èþÓ… JMæü ç³{†M> {ç³Mæü-r¯èþ Ñyæþ$-§æþ-Ë ^óþíÜ…¨. 3
eT˝Òdæj·÷≈£î u≤ãß
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü) :
Ðèþ$ÌôýíÙÄæý*, íÜ…Væüç³NÆŠÿËÌZ Ðèþ$*yæþ$ ÆøkË ç³ÆæÿÅr¯èþ

eTs√ e÷s¡DVü≤√eT+
Ðèþ$$…»êÆÿ$$, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26: Ðèþ$$…»ê-Æÿ$$ÌZ Ðèþ$Æø-ÝëÇ
E{Væü-Ðé-§æþ$Ë$ ç³…gê ÑíÜ-Æ>Ææÿ$. º$«§æþ-ÐéÆæÿ… Æ>{† Ðèþ$$…»ê-
Æÿ$$-ÌZ° 12 ^ørÏ ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ M>Ë$μË$.. õ³Ë$-âæýÏMæü$
´ëËμ-yézÆæÿ$. D çœ$r-¯èþÌZ 125 Ðèþ$…¨ Ðèþ$–† ^ðþ…§éÆæÿ$.
^óþÔé-Ðèþ$° ïÜ°-Äæý$ÆŠÿ ´ùÎ‹Ü A«¨-M>-Ææÿ$Ë$ {ç³Mæü-sìý…^éÆæÿ$.
Ðèþ$$…§æþ$ gê{Væü™èþ¢Ë$ ¡çÜ$-Mö-¯é²-Ðèþ$°, {ç³fË$ B…§ø-âæý¯èþ
^ðþ…§æþ-Ðèþ-Ë-íܯèþ ç³° Ìôý§æþ° ÐéÆæÿ$ ™ðþÍ-´ëÆæÿ$.
{糫§é-°Mìü A§éÓ± ¸ù¯Œþ
°Ñ$™èþ¢… ™ðþË$Væü$§óþÔèý… ´ëÈt A«§æþÅ„æü$yæþ$ ¯éÆ> ^èþ…{§æþ»êº$
¯éÄæý$$yæþ$ Mæü$r$…º çÜÐóþ$™èþ…V> º$«§æþÐéÆæÿ… Æ>{†
ºÄæý$Ë$§óþÇ ÐðþâêÏÆæÿ$.

rs¡+ <ë{Ïq ‘·ßbÕqß


ÑÔéQç³r²…,¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü):º…V>âêRê™èþ…ÌZ HÆæÿμyìþ¯èþ
™èþ$¸ë¯èþ$ ºËïßý¯èþç³yìþ ÐéÄæý$$Væü$…yæþ…V> íܦÆæÿ…V> E…§æþ° ÑÔéQ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý
Móü…{§æþ… ™ðþÍí³…¨. Ðèþ$…VæüâæýÔéÆæÿ… HÆæÿμyìþ¯èþ D ÐéÄæý$$Væü$…yæþ… º$«§æþÐéÆæÿ…
Ðèþ$Æø 275 Ðèþ$…¨Mìü ò³OV> V>Äæý$-ç³-yézÆæÿ$. D çœ$r-¯èþÌZ ¼gñý-í³ A{Væü-¯óþ™èþ A§éÓ± Ðèþ$$…»êÆÿ$$ çœ$r¯èþò³O º$«§æþ- E§æþÄæý*°Mìü °Ôé ™èþ$¸ë¯èþ$V> Ðèþ*Ç…§æþ° °ç³#×ý$Ë$ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. º$«§æþÐéÆæÿ…
Ðèþ$à-Æ>-çÙ‰ Gsìý-G‹Ü (Äæý*…sîý sñý{Ææÿ-ÇçÜ$t ÝëÓüPyŠþ) `‹œ ÐéÆæÿ… Æ>{† »êV> ´÷§æþ$ª-´ù-Äæý*Mæü {糫§é-¯èþ-Ðèþ$…{† Ðèþ$¯øÃ- ÝëÄæý$…{™é°Mìü ™èþ$¸ë¯èþ$ ç³…º¯Œþ, ¯éVæüç³r²…Ë Ò$§æþ$V> ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ ¡Æ>°²
õßýÐèþ$…™Œþ MæüÆ>PÆóÿ, GíÜí³ AÔZMŠü M>…™óþ Ðèþ$–†-^ðþ…§é- çßý¯Œþ íÜ…VŠü™ø sñýÍ-¸ù-¯ŒþÌZ Ðèþ*sêÏ-yéÆæÿ$. Ðèþ$à-Æ>çÙ‰ §ésìý…§æþ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ºËïßý¯èþç³yìþ¯èþ AËμï³yæþ¯èþ… {ç³çÜ$¢™èþ… ÐéÄæý$$Væü$…yæþ…V>
Ææÿ$.ÒÇ™ø G¯Œþ-Mú…rÆŠÿ òÜμçÙ-ÍçÜ$t ÑfÄŒý$ çÜÌÝëPÆŠÿ Mæü*yé Ðèþ$$QÅ-Ðèþ$…{† ÑÌê-‹Ü-Æ>ÐŒþ §óþÔŒý-Ðèþ$$RŒý çßý$sê-çßý$sìý¯èþ Ðèþ*Ç §æþ„ìü×ý BVóü²Äæý$ ¨ÔèýV> íܦÆæÿ…V> E…§æþ° Ðé™éÐèþÆæÿ×ý Móü…{§æþ… ™ðþÍí³…¨.
AÔèý$-Ðèþ#Ë$ »êÝëÆæÿ$. GG-‹Üsìý çßZrÌŒý, ™égŒý çßZrÌŒý, Ðèþ$$…»êÆÿ$$ ^óþÆæÿ$-Mæü$…r$-¯é²-Ææÿ°, A°² AÐèþ-çÜ-Ææÿ-Ððþ$O¯èþ º$«§æþÐéÆæÿ… ©° {糿êÐèþ…™ø °Ôé ™èþ$¸ë¯èþ$ HÆæÿμyìþ ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ çÜà Æðÿ…yæþ$
J»ôý-Æ>ÄŒý$ çßZrÌŒý, íÜG-‹Üsìý õÜtçÙ-¯Œþ, hsìý, M>Ðèþ* àçÜμ-r- ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$-Mö-¯é²-Ææÿ° D çÜ…§æþ-ÆæÿÂ…V> A§éÓ-±Mìü {糫§é-¯èþ- Æ>{ÚëtͲ ¿êÈ ÐèþÆ>ÛË™ø A™èþÌêMæü$™èþË… ^óþíÜ…¨. MøÝë¢, §æþ„ìü×ý MøÝë¢ ™èþÑ$ âæý¯é
ÌŒýÞÌZ Mæü*yé M>Ë$μË$..õ³-Ë$âæý$Ï ^ør$-^óþ-çÜ$-Mæü$-¯é²Æÿ$$. Ðèþ$…{† ™ðþÍ-Äæý$-gôý-ÔéÆæÿ$. M>V>, çœ$r-¯èþMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ yæþ$ {´ë…™éÌZÏ ¿êÈ ÐèþÆ>ÛË$ Mæü$ÇÔéÆÿ$$. BÆæÿ$ Æ>{ÚëtÌZÏ D§æþ$Ææÿ$ V>Ë$Ë$ Ò^é
™égŒý çßZr-ÌŒý-ÌZ° E{Væü-Ðé-§æþ$-˯èþ$ º…«¨…^óþ…§æþ$Mæü$ ÑÐèþ-Æ>-˯èþ$ Móü…{§æþ çßZ… Ðèþ$…{†™èþÓ ÔéQ¯èþ$ AyìþW {糫§é° Æÿ$$. Æ>¯èþ$¯èþ² 24Væü…rÌZÏ ÐéÄæý$$Væü$…yæþ… M>Ææÿ×ý…V> EÆæÿ$Ðèþ$$Ë$ Ððþ$Ææÿ$ ç³#Ë™ø
òÜO¯éÅ°² í³Í-í³…^éÆæÿ$. ÉìþÎÏ ¯èþ$…_ 200 Ðèþ$…¨ G¯Œþ-G- ™ðþË$-çÜ$-Mæü$-¯é²Ææÿ$. Mæü*yìþ¯èþ ÐèþÆ>ÛË$, ¿êÈ ÐèþÆ>ÛË$ ç³yæþ™éÄæý$° Ðé™éÐèþÆæÿ×ý Móü…{§æþ… ™ðþÍí³…¨.
‹Üh MæüÐèþ*…yø-˯èþ$ Ðèþ$$…»ê-Æÿ$$Mìü ™èþÆæÿ-Í…^éÆæÿ$. J»ôý- õ³Ë$yæþ$ çœ$r¯èþÌZ ™èþ$¯é™èþ$¯èþMæüÌñýO¯èþ Ðéçßý¯èþ… V>Äæý$ç³yìþ¯èþ ÐéÇ° BçÜμ{†Mìü ™èþÆæÿÍçÜ$¢¯èþ² §æþ–ÔèýÅ… í³Ç-Mìü-ç³-…§æþË ^èþÆæÿÅ n_Ûeè~∆ì $e]ùdÔ #ê\ß
Æ>ÄŒý$ çßZr-ÌŒýÌZ 20 Ðèþ$…¨°, ™égŒýÌZ 15 Ðèþ$…¨° Ðèþ$$…»êÆÿ$$ Ðèþ*Ææÿ-×ý-çßZ-Ðèþ*°² í³Ç-Mìü-ç³…§æþË ^èþÆæÿÅV>
E{Væü-Ðé-§æþ$Ë$ º…©-Ë$V> ¡çÜ$-Mö-¯é²Ææÿ$. ™égŒýÌZ º…© íÜG-‹Üsìý ÌZMìü {ç³Ðóþ-Õ…_ Ððþ…r¯óþ M>Ë$μË$ fÇ-í³-¯èþr$t M>Ë$μË$ V>Å…VŠü-ÐéÆŠÿ ÐèþËÏ fÇ-V>Äæý*, ¡{Ðèþ-Ðé-§æþ$Ë §éyìþ ¼gñýí³ gê¡Äæý$ A«§æþÅ-„æü$yæþ$ Æ>gŒý-¯é£Šþ íÜ…VŠü AÀ-Ðèþ-
AÆÿ$$¯èþ ÐéÇÌZ çÜVæü… Ðèþ$…¨ ѧóþ-Ö-Äæý$$Ìôý M>Ðèþyæþ…
ÑÔóýçÙ…. ™öÍ õ³Ë$yæþ$ 9.30Mìü MöÌê-»êÌZ ÍÄñý*-´ùÆŠÿz
{ç³™èþÅ„æü Ýë„æü$Ë$ ™ðþÍ-´ë-Ææÿ$. õÜtçÙ¯Œþ ºÄæý$r Mæü*yé
M>Ë$μË$ fÇ-W-¯èþr$t ÐéÆæÿ$ ™ðþÍ-´ëÆæÿ$.{sìýyðþ…sŒý çßZrÌŒý
ÐèþËϯé A¯óþ¨ ´ùÎ-çÜ$Ë$ ™óþËa-Ìôý-Mæü-´ù-™èþ$-¯é²Ææÿ$. MöÌê»ê Ç~…^éÆæÿ$. çÜÐèþ*-gê-°Mìü E{Væü-Ðé§æþ… ò³¯èþ$-Ðèþ$$-糚V> ™èþÄæý*-
M>gŒýÐóþ M>Ë$μË Ððþ¯èþ$Mæü E¯èþ² §æþ$…yæþ-Væü$ËMøçÜ… Ððþ§æþ$-Mæü$- Ææÿ-Æÿ$$…§æþ° BÄæý$¯èþ A¯é²Ææÿ$. gê† Äæý*Ðèþ™èþ$¢ JMæüP-™ésìý
eTq≈£î z{§¢kÕÔsTT: s√X¯j·T´
ÆðÿÝët-Æðÿ…sŒýÌZ fÇ-W…¨. Ðèþ$–™èþ$ÌZÏ ™égŒý-Ðèþ$-çßýÌŒý çßZrÌŒý çÜÒ$-ç³…ÌZ Mæü*yé M>Ë$μË$ fÇ-V>Æÿ$$. MöÌê»ê M>gŒý ™èþ$-¯èþ²r$t Mæüõœ ´ùÎ-‹Ü-õÜt-çÙ¯Œþ ÐèþÆ>YË$ ™ðþÍ-´ë-Æÿ$$.¬ íÜG-‹Üsìý Ò$§æþ °Í_ E{Væü-Ðé-§é°² G§æþ$-ÆöP-¯óþ…§æþ$Mæü$ íܧæþ®… M>Ðé-
E§øÅ-Væü$Ë$ Ðèþ$$Væü$YÆæÿ$¯é²Ææÿ$. yéMŠü-Äæý*ÆŠÿz ÆøyŠþÌZ JMæü ÐóþÌZ E¯èþ² Móü‹œ ÍÄñý*-´ùÌŒýz, íÜG-‹Üsìý õÜtçÙ¯Œþ ÌZç³Ë, ™égŒý õÜtçÙ-¯ŒþÌZ 20 ™èþ*sêË$ õ³Ëyæþ… ѯé²-Ðèþ$° {ç³™èþÅ„æü Ë° BÄæý$¯èþ í³Ë$-ç³#-°-^éaÆæÿ$ ¿æý{§æþ-™é-§æþ-âêËMæü$ D çÜÐèþ$-
sêÅMîüÞÌZ »ê…º$ õ³Í Ðèþ$Æø Ðèþ$$Væü$YÆæÿ$ Ðèþ$Ææÿ-×ìý…^é-Ææÿ$. çßZrÌŒý ¯èþÒ$-ç³…ÌZ, çßZrÌŒý K»ñý-Æ>ÄŒý$ §æþVæüYÆæÿ M>Ë$μË$ Ýë„æü$Ë$ ^ðþ´ëμÆæÿ$. çÜ…çœ$-r¯èþË$ fÇ-W¯èþ {´ë…™é-ËMæü$ Äæý$…ÌZ Ðèþ$¯ø-òÜ•¦ÆæÿÅ… çÜçßý-Mæü-Ç…^é-Ë° MøÆ>Ææÿ$.
MöÌê-»êÌZ ò³{sZÌŒý º…Mæü$¯èþ$ õ³Ìêa-Ææÿ$. A¯óþMæü ^ørÏ ´ùÎ- fÇ-V>Æÿ$$. çܺ-Ææÿ¾¯Œþ Ðèþ$$…»êÆÿ$$ÌZ° ÑÎ ´ëÆóÿÏÌZ çßý$sê-çßý$-sìý¯èþ ´ùÎ-çÜ$Ë$ A…º$-Ìñý-¯èþ$Þ-Ë™ø ÐðþâêÏÆæÿ$. Mæüv-¯èþ-^èþ-ÆæÿÅË$ ™èþç³μÐèþ#
çÜ$-Ë º–…§éË$ õ³Ë° »ê…º$-˯èþ$ Mæü¯èþ$-Vö° °ÈÓÆæÿÅ… õ³Ë$yæþ$ Mæü*yé fÇ-W-¯èþr$t çÜÐèþ*-^éÆæÿ Ðèþ$…¨…¨. MøÌê- {ç³™èþÅ-„æü-Ýë„ìü, MöÌê»ê °ÐéíÜ JMæüÆæÿ$ Ðèþ*sêÏ-yæþ$™èþ* & "¼- Ðèþ$$…»êÆÿ$$ õ³Ë$-âæýÏMæü$ ´ëËμ-yìþ¯èþ E{Væü-Ðé-§æþ$-Ëò³O Mæüv¯èþ
^óþÔéÆæÿ$. Ðèþ$–™èþ$ÌZÏ C§æþªÆæÿ$ E{Væü-Ðé-§æþ$Ë$ Mæü*yé E¯é²Ææÿ$. »êÌZ M>Ë$μË$ fÇ-V>-Äæý$° ´ùÎ-‹Ü A§æþ-¯èþç³# MæÑ$-çÙ-¯èþÆŠÿ G…íÜ òßýyŠþ-M>Ó-Ææÿt-ÆŠÿÞÌZ õ³Ë$âæý$Ï fÇ-V>-Äæý$° çÜÐèþ*-^éÆæÿ… ^èþÆæÿÅË$ ™èþç³μ-Ðèþ° Ðèþ$à-Æ>çÙ‰ íÜG… ÑÌê-‹Ü-Æ>ÐŒþ §óþÔŒý-Ðèþ$$RŒý
GMóü&47 ÆðÿOíœÌŒýÞ, {Vðü¯óþ-yæþÏ™ø C§æþªÆæÿ$ E{Væü-Ðé-§æþ$Ë$ bèþ{™èþ- §óþÐèþ¯Œþ ¿êÆæÿ† A…X-Mæü-Ç…^éÆæÿ$ M>± ÑÐèþ-Æ>Ë$ ™ðþË$-ç³-Ìôý- A…¨¯èþ Ððþ…r¯óþ ´ùÎ-çÜ$Ë$ Ææÿ…Væü…ÌZMìü ¨W V>Í…ç³# òßý^èþa-Ç…^éÆæÿ$. D çœ$r-¯èþ¯èþ$ ™èþÐèþ$ {糿æý$™èþÓ… ¡{Ðèþ…V>
糆 ÕÐéi sñýÇÃ-¯èþÌŒý (íÜ-G-‹Ü-sìý) ÆðÿOÌôýÓ õÜtçÙ-¯ŒþÌZ ´ëÅòÜ…fÆŠÿ §æþ$.BsZ-Ðèþ*-sìýMŠü, àÅ…yŠþ {Vðü¯óþ-yŠþ-Ë™ø ÝëÄæý$$-«§æþ$-ÌñýO¯èþ ^èþÆæÿÅË$ ^óþç³-sêt-Ææÿ$.D ¯óþç³-£æþÅ…ÌZ òßýO§æþ-Æ>-»ê-§ŠþÌZ Mæü*yé ç³Ç-Væü-×ìý-çÜ$¢…§æþ-¯é²Ææÿ$. V>Äæý$-ç³-yìþ¯èþ ÐéÇ° {糿æý$™èþÓ… A°²
àÌZÏMìü {ç³Ðóþ-Õ…_ M>Ë$μË$ fÇ-´ëÆæÿ$. JMæü {Vðü¯óþ-yŠþ¯èþ$ ÑçÜ- C§æþªÆæÿ$ íÜG-‹Üsìý õÜtçÙ-¯ŒþÌZç³Ë §éMæü$P° E¯é²-Ææÿ° ™ðþÍ-íÜ…¨. ´ùÎ-çÜ$Ë$ A{ç³-Ðèþ$™èþ¢… AÄæý*Å-Ææÿ$. ç³Ë$-^ørÏ ™èþ°-TË$ Ñ«§é-¯éË B§æþ$-Mæü$…r$…§æþ° ^ðþ´ëμÆæÿ$.
ÆæÿV> C§æþªÆæÿ$ ^èþ°-´ù-Äæý*Ææÿ$ A° Ðèþ$$…»êÆÿ$$ f¯èþ-ÆæÿÌŒý ÆðÿOÌôýÓ ^éÌê-õÜ-ç³-sìý-Ðèþ-ÆæÿMæü$ ™èþ$´ëMìü ™èþ*sêË$ õ³Í¯èþ ^èþ糚âæý$Ï Ñ°- °ÆæÿÓ-íßý-çÜ$¢-¯é²-Ææÿ$. ç³Ë$ ÆðÿOâæý$Ï Ææÿ§æþ$ª
´ùÎ‹Ü MæÑ$-çÙ-¯èþÆŠÿ GMðü ÔèýÆæÿà ^ðþ´ëμ-Ææÿ$. JMæü ´ùÎ‹Ü ™ø çÜà í³-çÜ*¢¯óþ E¯é²Æÿ$$. õÜtçÙ¯Œþ ºÄæý$r Mö…^ðþ… §æþ*Ææÿ…ÌZ ÉìþÎÏ A{ç³-Ðèþ$-™èþ¢… Ðèþ*Ææÿ-×ý-M>…yæþ¯èþ$ ç³#Ææÿ-çÜP-Ç…^èþ$-Mö° Ðèþ$$…»ê-Æÿ$$ÌZ
30 Ðèþ$…¨Mìü ò³OV> V>Äæý$-ç³-yéz-Ææÿ° BÄæý$¯èþ ^ðþ´ëμ-Ææÿ$. Çf- Ðèþ…§æþ-Ìê-¨ Ðèþ$…¨ Væü$Ñ$-Væü*-yéÆæÿ$. õÜtçÙ-¯ŒþÌZ¯èþ$, B ç³Ç-çÜ- Ðèþ$$…»êÆÿ$$ Ðèþ*Ææÿ-×ý-M>…yæþ ¯óþç³-£æþÅ…ÌZ §óþÔèý Æ>f-«§é° ç³Ë$ ÆðÿOË$ çÜÈÓ-çÜ$-˯èþ$ Ææÿ§æþ$ª ^óþÔéÆæÿ$. Æøyæþϱ² °Æ>Ã-¯èþ$-
ÆóÿÓ-çÙ¯Œþ ºÄæý$sìý ¯èþ$…_ E{Væü-Ðé-§æþ$-Ë$V> ¿êÑ-çÜ$¢-¯èþ²-ÐéÆæÿ$ Æ>-ÌZÏ-¯èþ* GÐèþÆæÿ* ÌôýMæü$…yé Rêä ^óþÆÿ$$…^éÆæÿ$. D ÉìþÎÏÌZ ÆðÿyŠþ AÌñýÆŠÿt {ç³Mæü-sìý…^éÆæÿ$. ¿æý{§æþ-™èþ¯èþ$ Mæür$t-¨rt… çÙÅ…V> Mæü°-í³…^éÆÿ$$. Æ>iÐŒþ {ç³^éÆæÿ Äæý*{™èþÌZ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ$¯èþ² BǦMæü Ðèþ$…{† ÆøÔèýÄæý$Å
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü): {糿æý$™èþÓ… ç³°-¡Æóÿ G°²Mæü-ÌZÏ-
qs¡Vü≤+‘·≈£î&Ó’q+<äßH˚ ÑfÄæý$… ™ðþ_a-ò³-yæþ$-™èþ$…§æþ-° BǦMæü Ðèþ$…{† ÆøÔèýÄæý$Å A¯é²Ææÿ$. Ðèþ^óþa I§óþâæýå
M>Ë…ÌZ A¨ ^óþÝ뢅, C¨ ^óþÝë¢Ðèþ$…r* Ñ$Væü™é ´ëÈtË ™èþÆæÿàÌZ {ç³fËMæü$
^ðþ´ëμÍÞ¯èþ AÐèþçÜÆæÿ… M>…{Vðü‹ÜMæü$ Ìôý§æþ°, Væü™èþ ¯éË$Væü$¯èþ²Ææÿ Hâæý$åV> M>…{Vðü‹Ü
yê´dtqß
Vü≤‘·e÷sêÃ+
e÷y√sTTdüߺ\ düŒw”ºø£s¡D
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26
e÷~ |ü$Á‘· ã+<Ûä+
˝…|òtº-{°&û|” bı‘·ßÔô|’ #·+Á<äu≤ãß yê´K´ eùdÔ {°ÄsYmdt‘√q÷ ø£*dæ yÓ&É‘ê+
{糿æý$™èþÓ… ^óþç³sìýt¯èþ çÜ…„óüÐèþ$, AÀÐèþ–¨® M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*˯èþ$ {ç³fËMæü$ ÑÐèþÇ…^èþ
VæüÍW™óþ ^éË$, KrÏ$ ÐèþÝë¢Æÿ$$, G°²MæüÌZÏ ÑfÄæý$… ™èþÐèþ$§óþ¯èþ° {糧óþÔŒý M>…{Vðü‹Ü
MæüÑ$sîý (ï³ïÜïÜ) G°²MæüË {ç³^éÆæÿ MæüÑ$sîý bðþOÆæÿïŒþ, BÇ®Mæü Ðèþ$…{† ÆøÔèýÄæý$Å ´ëÈt
{Ôóý×ý$ËMæü$ çÜ*_…^éÆæÿ$.Æ>¯èþ$¯èþ² G°²Mæü˯èþ$ §æþ–íÙtÌZ ò³r$tMæü$° M>…{Vðü‹Ü
{糿æý$™èþÓ AÀÐèþ–¨®, çÜ…„óüÐèþ$ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*˯èþ$ {ç³^éÆæÿ… ^óþÄæý$yé°Mìü ï³ïÜïÜ
Ðèþ*i òÜO°Mø§øÅVæü$Ë Ñ¿êVæü… B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ {V>Ðèþ*ÌZÏ †ÇVóü…§æþ$Mæü$ HÆ>μr$
^óþíܯèþ Æ>iÐŒþ {ç³^éÆæÿ Äæý*{™èþ Ðéçßý¯é°² º$«§æþÐéÆæÿ… V>…«©¿æýÐèþ¯Œþ Ðèþ§æþª ÆøÔèýÄæý$Å
(Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü) : çßý…™èþMæü Ðèþ$$u> gñý…yé Fí³ {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. òÜO°Mæü$Ë…sôý {MæüÐèþ$Õ„æü×ýMæü$ Ðèþ*Ææÿ$ õ³Ææÿ$,
ËMæü$ ¯éÄæý$Mæü™èþÓ… Ðèþíßý…_ Ðèþ…§æþÌê d”|”m+ ø±sê´\j·÷ìøÏ yÓ[¢q ª<˚X¯+μ n~ÛH˚‘· §óþÔé°Mìü {´ë×êË$ AÇμ…^óþ ÒÆæÿ$Ë$, AÌê…sìý òÜO°Mæü$Ë$ Væü™èþ ¯éË$Væü$¯èþ²Ææÿ
Hâæý$åV> Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… ^óþç³sìýt¯èþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ëò³O {ç³^éÆæÿ… °ÆæÿÓíßý…^èþyæþ… ÐèþËÏ
¨ Ðèþ$…¨ AÐèþ*Äæý$Mæü$˯èþ$ _{™èþ íßý…
çÜËMæü$ Væü$Ç^óþíÜ M>Ía ^èþ…í³¯èþ…§æþ$Móü e÷ bı‘·ßÔ eT÷&√ ≈£L≥$TøÏ Hê+~: ;M sê|òüTe⁄\ß ´ëÈtMìü G…™ø {ç³Äñý*f¯èþ… E…r$…§æþ¯èþ² BÔé¿êÐé°² ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$.
Ií³G‹Ü A«¨M>Ç Mðü.G‹Ü. Ðéŋܯèþ$ H… ¿êçÙ C¨?
A…™èþÐðþ$$… ¨…^éÐèþ$° ïÜï³I Ðèþ*Ðø òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26 (Ðóþ$fÆŠÿ ïÜï³G… Æ>çÙ‰ M>Æ>ÅËÄæý*°Mìü ^èþ…{§æþ»êº$ Ðèþ$°, C…§æþ$Mæü$ çÜ…º…«¨…_ ™èþÓÆæÿÌZ Æ>fMîüÄæý$ ´ëÈtË$, ¯óþ™èþË$ Ðéyæþ$™èþ$¯èþ² ¿êçÙ , 糧éË ç³rÏ ïÜ°Äæý$ÆŠÿ Ðèþ$…{†,
Æÿ$$çÜ$t ´ëÈt ´÷ÍsŒýº*ÅÆø çÜ¿æý$ÅË$ ¯èþ*Å‹Ü): Ðèþ^óþa G°²MæüÌZÏ sîýyîþï³ ÐéÐèþ$ ¯éÄæý$$yæþ$ Ðèþ^éaÆæÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> BÄæý$¯èþ M>Æ>Å^èþÆæÿ×ý Ææÿ*´÷… ¨…^èþ¯èþ$¯é²Ðèþ$¯é²Ææÿ$. ï³ïÜïÜ G°²MæüË {ç³^éÆæÿ MæüÑ$sîý ^ðþOðÆæÿïŒþ Mö×ìýgôýsìý ÆøÔèýÄæý$Å BÐóþ§æþ¯èþ ÐèþÅMæü¢… ^óþÔé
Ðèþ$ÌêÏ Æ>hÆðÿyìþz, GJ¼ MæüÑ$sîý çÜ¿æý$Š糄>Ë™ø MæüÍíÜ ´ùsîý ^óþÄæý$¯èþ$…yæþ-yæþ…™ø ïÜï³G… ¯óþ™èþË$ ¼.Ñ. Æ>çœ$ Ðèþ#Ë$, ÐðþO. CMæü ¯èþ$…_ ÐéÐèþ$ 糄>Ë™ø MæüÍíÜ ´ùÆ>r… Ææÿ$. ÐèþÅMìü¢Væü™èþ ÑÐèþ$ÆæÿØË$, §æþ*çÙ-×ýÌôý ý ™èþç³μ M>…{Vðü‹ÜMæü$ {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$…V>
yæþ$ }Æ>Ðèþ$$Ë }°Ðé‹ÜË$ çÜμçÙt… M>…{Vðü‹Ü ´ëÈt Væü$…yðþÌZÏ ÆðÿOâæý$å Ððþ…MæüsôýÔèýÓÆæÿ$Ï™ø ´ër$ G…ï³ Ðèþ$«§æþ$ ^óþÝë¢Ðèþ$°, sîýyîþ-ï³ ^óþç³sôýt B…§øâæý¯èþËMæü$ ™éÐèþ$$ çœÌê¯é M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ ^óþÝ뢅, C© ™èþÐèþ$ ÐèþNÅçßý… A° H Æ>fMîüÄæý$
^óþÔéÆæÿ$. ç³Ææÿ$Vðüyæþ$™èþ$¯é² Äæý$° sîýyîþï³ A«¨¯óþ™èþ ¯éÆ> ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë™ø çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ Væü…r¯èþ²Ææÿ õÜç³# ¿ôýsîý ÐéÐèþ$糄>Ë$ àfÆæÿÐèþ#™éÄæý$¯é²Ææÿ$. ™èþÐèþ$™ø ´ëÈt Mæü*yé õ³ÆöP¯èþMæü ´ùÐèþyæþ… §æþ$Ææÿ§æþ–çÙtMæüÆæÿÐèþ$° Ñ^éÆæÿ… ÐðþÍ-º$-^éa-Ææÿ$.
º$«§æþÐéÆæÿ… ^èþÆæÿÏç³ÍÏ Móü…{§æþ ^èþ…{§æþ»êº$¯éÄæý$$yæþ$ A¯é²Ææÿ$. ™èþÐèþ$™ø AÄæý*Å-Ææÿ$. A¯èþ…™èþÆæÿ… ^èþ…{§æþ»êº$, Æ>çœ$ MæüÍíÜ Ðèþ^óþa…§æþ$Mæü$ sîýBÆŠÿG‹Ü °Ææÿ~Æÿ$$õÜ¢ ™èþç³μ V>…«©¿æýÐèþ¯ŒþÌZ º$«§æþÐéÆæÿ… BÄæý$¯èþ ÑÌôýMæüÆæÿ$Ë çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*&
M>Æ>V>Ææÿ… ¯èþ$…_ ÐéÆæÿ$ Ñyæþ$§æþË MæüÍíÜ Æ>Ðé˯èþ² ÐéÐèþ$糄>Ë °Ææÿ~Äæý*°² Ðèþ#Ë$ ÑÌôýQÆæÿ$Ë™ø Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*, Ðèþ^óþa G°² Mæü$…yé MæüÍíÜ ´ùsîý ^óþÝë¢Ðèþ$° ^èþ…{§æþ »êº$ G°²MæüË ™óþ©Ë¯èþ$ C…M> {ç³Mæüsìý…^èþMæü ´ùÆÿ$$¯é íœ{ºÐèþÇÌZ¯ø, H{í³ÌŒýÌZ¯ø
^óþíܯèþ {ç³Mæür¯èþÌZ ç³Ë$ ÑçÙÄæý*Ë$ M>…{Vðü‹Ü ´ëÈt Aç³Ñ{™èþ Mæü*rÑ$ A° MæüÌZÏ M>…{Vðü‹Ü¯èþ$ Ðèþ$sìýt MæüÇí³…^óþ…§æþ$Mæü$ A¯èþ$ çÜμçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. ´÷™èþ$¢Ë A…Ôèý…ò³O ´ëÈt G°²MæüË$…sêÆÿ$$. §é°Mæü…sôý Ðèþ$$…§óþ AòÜ…½Ï° Ææÿ§æþª$ ^óþÝë¢Ææÿ° FàV>¯éË$
ÐðËÏyìþ…^éÆæÿ$. Ðèþ*i ¯èþMæüÞÌñýOr$Ï Ðèþ*sêÏyæþyé°² ^èþ…{§æ þ»êº$ ™øíÜ ç³#^éaÆæÿ$. çÜÇ…^éÍÞ¯èþ ÐèþNÅà°² QÆ>Ææÿ$ ^óþÄæý*ÍÞ A«¨M>ÇMæü…V> D ¯ðþÌêQÆæÿ$ÌZ fÆæÿ$ Væü¯èþ$¯èþ² ÐèþçÜ¢$¯èþ² ™èþÆæÿ$×ý…ÌZ...G°²MæüË sñý…ç³Æóÿ^èþÆŠÿ »êV> ò³ÆæÿVæüyæþ…™ø Æ>fMîüÄæý$
Mæü™èþ$¢Ë çÜÐèþ$ÃÄæý$Å ÑÐèþ*¯èþ {ç³Ðèþ* ™èþÐèþ$¨ ç³Ñ{™èþ º…«§æþ-Ðèþ$°, AçÜÌñýO¯èþ Aç³Ñ{™èþ E…§æþ¯é²Ææÿ$. Væü™èþ…ÌZ ÐéÐèþ$糄>Ë Væü$Ç…_ Móü…{§æþ ´ëÈt çÜÐèþ*ÐóþÔéË A¯èþ…™èþÆæÿ… ´ëÈtË$ Eç³Äñý*WçÜ¢$¯èþ² ¿êçÙ G…™ø BÐóþ-§æþ¯èþ MæüÍ-W-Ýù¢…§æþ-¯é²Ææÿ$.
§æþ…ÌZ Ðèþ$–†, ¯èþÄþ*Ðèþ$$©ª¯Œþ¯èþ$ ´ëÈt M>…{Vðü‹Ü A°, AÌê…sìý ´ëÈtMìü C™èþÆæÿ ™é¯èþ$ Ðèþ*sêÏyìþ¯èþ Ðèþ*rËMæü$ G糚yø ç³Ôéa ÐðþËÏyìþ…^èþ¯èþ$¯é²Ðèþ$° Æ>çœ$Ðèþ#Ë$ õ³ÆöP
ç³Æ>ÈV> ^èþ*ç³yæþ… G‹ÜI¼ ´ùÎçÜ$ ´ëÈtË Væü$Ç…_ Ðèþ*sêÏyóþ ¯ðþO†Mæü™è þÌôý§æþ¯é²Ææÿ$. ™é¢´ë°² ^ðþ´ëμ¯èþ° BÄæý$¯èþ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. ¯é²Ææÿ$. Móü…{§æþ…ÌZ M>…{Vðü‹Ü, ½gôý-ï³ËMæü$ {°#·s¡¢ Á|üyÓ÷wüq¢ô|’
Ë çÜ–õÙt¯èþ¯é²Ææÿ$. ÝûÐèþ$$ÅÌñýO¯èþ H JMæüP ´ëÈt ¯óþ™èþË$ Mðü.C. Mæü–çÙ~Ðèþ$*Ç¢, G….Ñ. G°²MæüÌZÏ VðüË$ç³# MøçÜ… „óü{™èþÝë¦Æÿ$$ÌZ {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$ Mæü*rÑ$ HÆ>μr$ M>ÐéÍÞ
´ùÎçÜ$ A«¨M>Ç° Ðèþ*ÐøÆÿ$$çÜ$t Ððþ$OçÜ*Æ>Æðÿyìþz, §éyìþ ÒÆæÿ¿æý{§æþÆ>Ðèþ# MæüÑ$sîý˯èþ$ ÐóþÄæý$¯èþ$¯é²Ðèþ$¯é²Ææÿ$. {ç³gê E…§æþ°, B Mæü*rÑ$Mìü B…{«§æþ{糧óþÔŒý ¯èþ$…_ ïÜï³G… M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ
´ëÈt çßý™èþÅ ^óþÄæý$Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$. ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë™ø MæüÍíÜ º$«§æþÐéÆæÿ… ÝëÄæý$…{™èþ… E§æþÅÐèþ*Ëò³O MæüÍíÜ ´ùÆ>r… ^óþÄæý$¯èþ$¯é² ¯é…¨ ç³ËMæü¯èþ$¯é²Ðèþ$° BÄæý$¯èþ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. ¼.Ñ.Æ>çœ$$Ðèþ#Ë™ø ^èþ{…§æþ»êº$ H˚&ÉT ‘·ß~ ìs¡íj·T+
p˝…’ ù|\ßfi¯¢ yÓqßø£... @ø±_ÛÁbÕj·T+ô|’ nqße÷Hê\ß
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü) : G…™ø M>Ë…V> ò³…yìþ…VŠüÌZ
Ç+&çj·THé
dæ◊&ç yÓuŸôd’{Ÿ Vü‰´øÏ+>¥
y˚Ty˚T #˚XÊeTì Á|üø£{Ï+∫q ◊mdt◊ s¡Vü≤kÕ´˝Ò$T ˝Òe⁄... Ä+<√fi¯qe<äß› ... U≤Hé
eTTC≤Væ≤BHé
¯èþ*ÅÉìþÎÏ, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26:
Açßýçé-»ê§Šþ õ³Ë$âæýÏ MóüçÜ$ÌZ
°…¨™èþ$yðþO¯èþ Aº$ªÌŒý ÆæÿgêMŠü B
õ³Ë$âæýå Ððþ¯èþ$Mæü C…yìþ-Äæý$¯Œþ Ðèþ$$gê-
E¯èþ² E´ë«§éÅÄæý$$Ë {ç³Ððþ*çÙ¯èþ$Ï, º¨ÎËò³O Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ… ™èþ$¨ °Ææÿ~Äæý$…
¡çÜ$MøÐèþyé°Mìü ´ëuæÿÔéË Ñ§éÅÔéQ çÜÐèþ*Äæý$™èþ¢Ðèþ$Æÿ$$Å…¨. D Ðóþ$ÆæÿMæü$ Mö°²
Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØM>Ë$ ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþíÜ, Ðésìò³O E´ë«§éÅÄæý$ çÜ…çœ*Ë AÀ{´ëÄæý*Ë$
õÜMæüÇÝù¢…¨. AÆÿ$$™óþ A°² çÜ…çœ*Ë$ Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ… ™èþÐèþ$ AÀ{´ëÄæý*˯èþ$
ѧéÅÔéQ CÐèþÓ¯èþ$¯é²Æÿ$$. AÆÿ$$™óþ Gsìýt ç³Çíܦ™èþ$ÌZÏ yìþòÜ…ºÆŠÿ Ððþ$$§æþsìý
ÐéÆæÿ…ÌZ¯óþ {ç³Ððþ*çÙ¯èþÏ {ç³{MìüÄæý$ °ÆæÿÓíßý…^éË° ѧéÅÔéQ Væüsìýt {ç³Äæý$™é²Ë$
^óþÝù¢…¨. E´ë«§éÅ Äæý$$Ë$ Mæü*yéþ C…§æþ$Mæü$ Ýë¯èþ$Mæü*Ë…V> E¯é² Ðèþ$ÆöMæü Mö™èþ¢
íßý-©¯Œþ ¡{Ðèþ-Ðé§æþ çÜ…çܦ {ç³Ðóþ$Äæý$… çÜÐèþ$çÜÅ ™ðþÆæÿÒ$§æþMæü$ ¡çÜ$Mö^éaÆæÿ$. sîý^èþÆæÿÏ º¨Î ËMæü$ Mæü±çÜ… Æðÿ…yæþ$
E¯èþ²r$Ï õ³ÆöP-¯é²Ææÿ$. JMæü °…¨- çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë çÜÈÓçÜ$¯óþ ç³ÇVæü×ý¯èþÌZMìü ¡çÜ$MøÐéË° ç³r$tºyæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. D
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü)@ Æ>çÙ‰ ¯óþÆæÿ ´ùÎçÜ$ ÐèþÆ>Y˯èþ$ ¡{Ðèþ MæüËÐèþÆ>°Mìü Væü$Ç^óþçÜ$¢…¨. íÜIyìþ™ø ´ër$ Væü$Ç¢…^éÐèþ$° Ôé…†¿æý{§æþ™èþË A§æþ¯èþç³# yìþh G.Mðü.Rꯌþ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ™èþ$yæþ$ D õ³Ë$-âæýå-™ø B çÜ…çܦ Ñ«§æþ…V>¯óþ º¨ÎË$ fÆæÿ$Væü$™éÄæý$° A°² çÜ…çœ*Ë$ ^ðþº$™èþ$¯é²Æÿ$$. M>° B
ç³ÇÔZ«§æþMæü Ñ¿êVæü… (íÜIyìþ)Mìü ^ðþ…¨¯èþ ÐðþO»ŒýòÜOsŒý àÅMìü…VŠüMæü$ {ò³•ÐóþsŒý, {糿æý$™èþÓ çÜ…çܦËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ 25 ¯èþ$…_ 30 Ððþ»ŒýòÜOr$Ï AÆÿ$$™óþ D ÑçÙÄæý$…ò³O B…§øâæý¯èþ ^ðþ…§éÍÞ¯èþ AÐèþçÜÆæÿ… Ìôý§æþ°, {ç³Ðóþ$-Äæý$-Ðèþ$$…§æþ° MøÆæÿ$tÌZ J糚- Ñ«§æþ…V> ÐèþçÜ$¢¯èþ² BÆøç³×ýÌZ °f… Ìôý§æþ° ѧéÅÔéQ yðþOÆðÿMæütÆŠÿ í³.¿ê¯èþ$Ðèþ$*Ç¢
Væü$ÆðÿO…¨. A™èþÅ…™èþ MîüËMæü çÜÐèþ*^éÆæÿ… MæüÍW E…yóþ D Ððþ»ŒýòÜOsŒý¯èþ$ àÅMìü…VŠüMæü$ Væü$ÆðÿO¯èþr$Ï ´ùÎçÜ$Ë$ Væü$Ç¢…_ °Æ>ƒ…™èþ´ùÄæý*Ææÿ$. àÅMŠüMæü$ Væü$ÆðÿO¯èþ Ððþ»ŒýòÜOsŒýÌZ ÆæÿçßýÝëÅÌôýÑ$ ÌôýÐèþ°, {ç³fËMæü$ Mø-Ðèþyæþ… C§óþ {ç³£æþÐèþ$…. kyìþ-íÙ- Mösìýt ´ëÆóÿÔéÆæÿ$. D ÑçÙÄæý$…ÌZ Ðèþ$ÆöMæüÝëÇ BÌZ_Ýë¢Ðèþ$° ѧéÅÔéQ yðþOÆðÿMæütÆŠÿ
™ðþÆæÿ-Ðèþ-V>¯óþ ´ëMìü-Ý뢯ŒþMæü$ ^ðþ…¨¯èþ gZ…¼-Äñý*&MóüG-¯Œþ-G ¡{Ðèþ Ðé§æþ C…§æþ$ÌZ »êÅ…MŠü B‹œ ºÆøyé™ø ´ër$ ç³Ë$ ѧéÅçÜ…çܦË$ ™ðþÍõÜ…§æþ$Mæü$ HÆ>μr$ ^óþíܯèþ çÜÐèþ*^éÆæÿ… Ðèþ*{™èþ… E…r$…§æþ° Äæý$ÌŒý Ðóþ$h-[õÜtsŒý gñý.G….-ç³-sôýÌŒý Ò$yìþÄæý*Mæü$ ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. C糚yæþ$ MóüÐèþË… çÜMðüÞ‹Ü ´ëuæÿÔéËË AÀÐèþ–¨ª
çÜ…çܦ {ç³Mæü-r¯èþ Mæü°-í³-Ýù¢…¨. Ðèþ$$…§æþ$-V> Ððþ»ŒýòÜOsŒý »êÏ…Mæü$V> E¯é²Æÿ$$. íÜIyìþ Ððþ»ŒýòÜOsŒý àÅMìü…VŠü AÆÿ$$¯èþ ÑçÙÄæý$… ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ѧéÅ-Ææÿ$¦Ë$, çÜÓ^èþe…§æþ çÜ…-çܦË$ Ðéyóþ D òÜOsZÏ Ðèþ$$…§æþ$ °…¨™èþ$yæþ$ D ÑççÙÄæý$… °Ñ$™èþ¢… {ç³Ððþ*çÙ¯èþ$Ï ^óþç³yæþ$ ™èþ$¯èþ²r$Ï çÜμçÙt… ^óþÔéÆæÿ$.
Ðèþ*Ç´ù™ø…¨. A-¯èþ…™èþ-Ææÿ… D Ððþ»Œý òÜOsŒý™ø »êr$ »êÅ…MŠü B‹‹œ Ðèþ$…VæüâæýÐéÆæÿ… AÆæÿ®Æ>{† VæüÐèþ$°…_¯èþ ´ùÎçÜ$Ë$ çßýyéÐèþ#yìþV> Ðèþ*Ðèþ$*Ë$ çÜÐèþ*-^é-ÆæÿÐóþ$ E…r$…§æþ° BÄæý$¯èþ ™ðþÍ-´ëÆæÿ$. A…X-Mæü-Ç…^é-yæþ$. AçßýÃ-§é-»ê§ŠþÌZ
ºÆøyé, Ðèþ$Ç-Mö°² çÜ…çÜ¦Ë Ððþ»ŒýòÜO-rϯèþ$ àÅMìü…VŠü ^óþíÜ-¯èþr$Ï ´ëMìü- §é°° Ðèþ*Æóÿa {ç³Äæý$™é²Ë¯èþ$ Ðèþ$$Ðèþ$ÃÆæÿ… ^óþÔéÆæÿ$. Ððþ»ŒýòÜOsŒý¯èþ$ Cç³μsìý ¯èþ$…_ àÅMìü…VŠüMæü$ Væü$ÇM>Mæü$…yé gê{Væü™èþ¢Ë$ kÌñýO 26¯èþ fÇ-W¯èþ õ³Ë$-âæýåMæü$ πøs¡fi¯ j·TTe‘·≈£î
Ýë¢-¯ŒþMæü$ ^ðþ…¨¯èþ »êÅVŠüÞ&KB-ÆŠÿh çÜ…çܦ {ç³Mæü-sìý…_…¨. C¨ Ðóþ$Ðóþ$ Ðèþ*Æóÿaíܯèþ ´ùÎçÜ$Ë$ ÇÝùtÆŠÿ §éÓÆ> Mö™èþ¢Ðésìý° ^óþÆóÿaç³°ÌZ ¡çÜ$Mæü$…sêÐèþ$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. íÜIyìþ Ððþ»ŒýòÜOsŒý™ø ´ër$ Ðèþ$ÇMö°² ç³£æþMæü Ææÿ^èþ¯èþ, §é°° AÐèþ$Ë$ fÇ-
^óþÔé-Ðèþ$° ´ëMìü-Ýë¢-¯ŒþMæü$ ^ðþ…¨¯èþ IG-‹ÜI {ç³Mæü-sìý…_…¨. íÜIyìþ ç³yézÆæÿ$. A§óþ Ñ«§æþ…V> íÜIyìþMìü ^ðþ…¨¯èþ MøyŠþ¯èþ$ Ðèþ*Æóÿa…§æþ$Mæü$ òÜOr$Ï àÅMìü…VŠüMæü$ Væü$ÆðÿO¯èþr$Ï çÜÐèþ*^éÆæÿ… E…§æþ°, °…¨™èþ$˯èþ$ í³-¯èþ¨ MæüÄæý*-Ðèþ$$-©ª¯Œþ Mæü´ë-yìþÄæý*, ôV’≤<äsêu≤<é dü+düú rÁeyê<ä •ø£åD
Ððþ»ŒýòÜOsŒýÌZ E¯èþ² Mö°² õ³i˯èþ$ AVæü…™èþMæü$Ë$ ™öËW…^éÆæÿ$. ´ùÎçÜ$ E¯èþ²™é«¨M>Ææÿ$Ë$ Ææÿ…Væü… íܧæþ®… ^óþíܯèþr$Ï ™ðþË$Ýù¢…¨. Væü$Ç¢…^óþ…§æþ$Mæü$ §æþÆ>Åç³#¢ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ² ¯óþç³£æþÅ…ÌZ ÑÐèþÆ>˯èþ$ Aº$ªÌŒý çÜ$¿ê¯Œþ AÍ-Äæý*‹Ü ™úMîüÆŠÿ,
Ðésìý Ý릯èþ…ÌZ ´ùÎçÜ$˯èþ$ ÑÐèþ$ÇØçÜ*¢ ^óþíܯèþ ÐéÅQÅË$ B…§øâæý¯èþ ^ðþ…§éÍÞ¯èþ ç³°Ìôý§æþ$ : Rꯌþ ÐðþËÏyìþ…^èþÌôýÐèþ$° çÜμçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. ç³sìýçÙtÐðþ$O¯èþ ^èþÆæÿÅË$ ™é¯èþ$ A° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ÒǧæþªÆæÿ* πøs¡fi¯ Vü≤√+eT+Á‹ ¬ø. u≤\ø£èwüíHé
§æþÆæÿدèþÑ$^éaÆÿ$$. Æ>çÙ‰…ÌZ ´ùÎçÜ$ ÔéQMæü$ ^ðþ…¨¯èþ A™èþÅ…™èþ Æ>çÙ‰…ÌZ ´ùÎçÜ$Ë Ððþ»ŒýòÜOsŒý àÅMìü…VŠü ^óþÄæý$yæþ… C¨ ¡çÜ$MøÐèþyæþ…™ø ´ër$ °…¨™èþ$˯èþ$ ç³r$tMæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ C…yìþ-Äæý$¯Œþ Ðèþ$$gê-íßý-©¯Œþ çÜ…çܦMæü$
ÆæÿçßýçÜÅ çÜÐèþ*^éÆæÿ… MæüÍW E…yóþ Ððþ»ŒýòÜOsŒý àÅMìü…VŠü M>Ðèþyæþ… Ððþ$$rtÐðþ$$§æþsìý ÝëÆæÿ°, íÜIyìþ Ððþ»ŒýòÜOsŒý àÅMìü…VŠüMæü$ Væü$ÆðÿO¯èþr$Ï {ç³Äæý$™é²Ë$ ^óþçÜ$¢¯èþ²r$Ï ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ^ðþ…¨¯èþ ÐéÆóÿ-¯èþ° ™ðþÍ-´ëÆæÿ$. †Ææÿ$Ðèþ¯èþ…™èþç³#Ææÿ…, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26 : òßýO§æþÆ>»ê§ŠþMæü$ JMæü çÜ…çܦ MóüÆæÿâæý
Äæý$$ÐèþMæü$ËMæü$ ¡{ÐèþÐé§æþ Õ„æü¯èþ°_a fÐèþ$*à M>ÖÃÆŠÿMæü$ ç³…ç³#™èþ$¯èþ²r$t ´ùÎçÜ$Ë$
Ñ^éÆæÿ×ýÌZ ÐðþËÏyðþO…¨. D ÑçÙÄæý*°² º$«§æþÐéÆæÿ… Æ>çÙ‰ çßZ…Ðèþ$…{† Mðü.
yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡ßyêsTT »êËMæü–çÙ~¯Œþ AòÜ…½ÏÌZ {ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$. Væü™èþ ¯ðþËÌZ fÐèþ$*à M>ÖÃÆŠÿÌZ fÇW¯èþ
G¯ŒþMú…rÆŠÿÌZ Ðèþ$–† ^ðþ…¨¯èþ ¯èþË$Væü$Ææÿ$ MóüÆæÿâæý Äæý$$ÐèþMæü$ËMæü$ òßýO§æþÆ>»ê§ŠþMæü$
Ðèþ$*yæþ$ í³rt˯èþ$ Mösìýt¯èþr$ÏV> E…¨. ™égêV> sîýBÆŠÿG‹Ü àÒ$ ç³ÇÖÍõÜ¢.. ^óþÇ´ùÆÿ$$…¨. CMæü Ñ$WÍ…¨ _Ææÿ…iÑ Ðèþ…™óþ. °gê°Mìü ™èþ¯èþ ™ðþË…V>×ý ^ðþ…¨¯èþ "¯èþ$Ææÿ$íÙ ™èþÈMæü£Šþ' çÜ…çܦ ÒÇMì E{VæüÐé§æþ Õ„æü×ý C_a¯èþr$t MóüÆæÿâæý
M>…{Vðü‹Ü 33 Ôé™èþ… ïÜrÏ àÒ$, sîýyîþï³ 33 Ôé™èþ… ïÜrÏ {ç³Mæür¯èþ, _Ææÿ…iÑ
°¯é§æþÐðþ$O¯èþ ÝëÐèþ*hMæü ™ðþË…V>×ýMæü$ HMæüM>Ë…ÌZ ^ðþMŠü ò³sìýt¯èþrÏÆÿ$$…¨.
Cç³μsìýÐèþÆæÿMæü* JMæüP sîýyîþ-ï³ Ñ$¯èþà, Ñ$Wͯèþ H ´ëÈt Mæü*yé °ÇªçÙt…V> ïÜrÏ
ª>∑ß˝≤;μ ‹yê∫ ç³ÆæÿÅr¯èþÌZ ÝëÐèþ*hMæü ™ðþË…V>×ý¯èþ$ °¯èþ¨…_¯èþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ¯óþ BÄæý$¯èþ
½ïÜËMæü$ G°² ïÜr$Ï CÝë¢Ððþ* ^ðþç³μÐèþËíÜ…§æþ° B ´ëÈt ¯éÄæý$Mæü$Ìôý
AÀ{´ëÄæý$ç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$.
C…sñýÍgñý¯ŒþÞ ÐèþÆ>YË$ Mæü¯èþ$Vö¯é²Äæý$¯é²Ææÿ$.

çÜ…QÅ {ç³Mæüsìý…^èþÌôýMæü ´ùÆÿ$$…¨. B ´ëÈt Ðèþ…§æþ ïÜrÏ àÒ$° ½ïÜË$ GMæü$PÐèþV> »êVæü$… r$§æþ° B ´ëÈt ¯óþ™èþË$ çÜ*_çÜ$¢¯é²Ææÿ$. "™ðþË…V>×ý ÐèþõÜ¢ §æþã™èþ$yìþMìü C糚yæþ$ MóüïÜBÆŠÿ 45 Ôé™èþ… ïÜr$Ï CÝë¢Ðèþ$° ^ðþí³μ¯èþ…§æþ$¯èþ, ÝëÐèþ*hMæü
E…yóþ ™ðþË… V>×ýÌZ¯óþ GMæü$PÐèþ Ôé™èþ… AÐèþ$Ë$^óþçÜ$¢…§æþ° MóüïÜBÆŠÿ Ðèþ$$…§æþ$V>¯óþ ïÜG…, Ððþ$O¯éÇsîýMìü yìþç³NÅsîý ïÜG… CÝë¢Ðèþ$° {ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$. M>± ÐéÇMæü…sôý ™ðþË…V>×ý °¯é§æþ… CÐèþÓMæü$… yé¯óþ, §é°° sîýBÆŠÿG‹Ü B^èþÆæÿ×ýÌZ ^óþíÜ
Fíßý…_¯èþr$Ï Mæü°í³Ýù¢…¨. §é°Mìü ™øyæþ$ CsîýÐèþË _Ææÿ…iÑ ™ðþË…V>×ý GMæü$PÐèþ f¯é¿ê E¯èþ² ½ïÜËMæü$ HÑ$Ýë¢Æø ^ðþç³μMæü´ùÐèþyæþ… ÐèþËÏ Ðèþ* ÐèþÆæÿY… ^èþ*í³…§æþ° ^ðþº$™èþ$¯é²Ææÿ$. ™èþÐèþ$ ´ëÈt ½ïÜË f¯é¿ê {ç³M>Ææÿ… 55 Ôé™èþ… ïÜr$Ï
ç³ÆæÿÅr¯èþÌZ ¿êVæü…V> °¯èþ¨…_¯èþ ÝëÐèþ*hMæü ™ðþË…V>×ý {糿êÐèþ… ½ïÜËò³O AçÜ…™èþ–í³¢™ø E…¨. §é°° C糚yæþ$ 45 Ôé™èþ… ïÜrÏ àÒ$™ø çÜǨ§éªÆæÿ$. CÝë¢Ðèþ$° {ç³MæüsìýõÜ¢ ÝëÐèþ*hMæü ¯éÅÄæý$ °¯é§é°² ™öÍÝëÇV> AÐèþ$Ë$^óþíܯèþ
GMæü$PÐèþV> ^èþ*í³¯èþr$Ï MóüïÜBÆŠÿ {Væüíßý…^éÆæÿ$. VðüË$õ³ {糫§é¯èþ…V> ¿êÑ…^óþ M>±, Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† 糧æþÑ° ^ðþÇ Æðÿ…yæþ$¯èþ²Æóÿâæý$Ï CÝë¢Ðèþ$° {ç³MæüsìýõÜ¢ Ðèþ$Ç…™èþ ´ëÈtV> ^èþÇ{™èþ çÜ–íÙtÝë¢Ðèþ$° çÜ*_çÜ$¢¯é²Ææÿ$.
M>…{Vðü‹Ü 33 Ôé™èþ… ïÜrÏ àÒ$° Mæü*yé §æþ–íÙtÌZ ò³r$t-Mæü$-° MóüïÜBÆŠÿ 45 Ôé™èþ… E™éÞçßý… ÐèþçÜ$¢…§æþ'° sîýBÆŠÿG‹Ü Æ>çÙ‰ M>ÆæÿŧæþÇØ JMæüÆæÿ$ çÜ*_…^éÆæÿ$. ïÜ°Äæý$ÆŠÿ ¯óþ™èþ gZVæüÄæý$Å Mæü*yé ÝëÐèþ*hMæü ¯éÅÄæý$…, ÝëÐèþ*hMæü
ïÜr$Ï ½ïÜËMæü$ CÝë¢Ðèþ$° {ç³Mæüsìý…_, Ðèþ$*yæþ$ ´ëÈt˯èþ* CÆæÿ$Mæü$¯èþ ò³sêtÆæÿ$. _Mæü$PÌZÏ _Ææÿ…iÑ.. ™ðþË…V>×ýMæü$ ÑçÜμçÙtÐðþ$O¯èþ AÆæÿ®… ^ðþí³μ E…sôý »êVæü$…yóþ§æþ° ÌôýQÌZ õ³ÆöP¯èþ²
A«¨M>Ææÿ…ÌZ çÜVæüÑ$Ýë¢Æ>... ™égêV> MóüïÜBÆŠÿ 45 Ôé™èþ… ïÜrÏ {ç³Mæür¯èþ™ø A…§æþÇMæü¯é² GMæü$PÐèþV> ÑçÙÄæý$… {ç³Ýë¢Ðèþ¯éÆæÿá…. Æ>fMîüÄæý*ÌZÏ ™èþËç³…yìþ¯èþ gZVæüÄæý$Å çÜ*^èþ¯èþË$
C¨ÌêE…yæþV>, ½ïÜËMæü$ 45 Ôé™èþ… ïÜr$Ï CÝë¢Ðèþ$° {ç³Mæüsìý…_ B ÐèþÆ>YËMæü$ {ç³gêÆ>fÅ… ´ëÈt¯óþ _Mæü$PÌZÏ ç³yìþ¯èþr$Ï Mæü°í³Ýù¢…¨. °¯èþ²sìý ÐèþÆæÿMæü* sîýyîþ-ï³, °fÐóþ$¯èþ° C糚yæþ$ MóüïÜBÆŠÿ B^èþÆæÿ×ýÌZ ^èþ*í³…^éÆæÿ$. AÆÿ$$™óþ, _Ææÿ…iÑ
^óþÆæÿ$Ðèþ Ðèþ#™èþ$¯èþ² MóüïÜBÆŠÿ ™ðþË…V>×ý Ðèþ_a¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ ½ïÜ&§æþã™èþ$ËMæü$ ÆösôýçÙ¯Œþ M>…{Vðü‹Ü Ðèþ^óþa G°²MæüÌZÏ ½ïÜËMæü$ ïÜr$Ï, Ôé™éËò³O àÒ$ÍÐèþÓV> ™égêV> Mæü*yé D ÐéÆæÿ…ÌZ ½ïÜËMæü$ sìýMðüPrÏ çÜ…Qůèþ$ {ç³Mæüsìý…^óþ AÐèþM>Ôèý… E…§æþ°
Mìü…§æþ ^ðþÇ Æðÿ…yæþ$ ¯èþ²Æóÿâæý$Ï Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† 糧æþÑ° ç³…^èþ$™éÐèþ$° àÒ$ CõÜ¢ sîýBÆŠÿG‹Ü Mæü*yé ™é¯èþ$ G°² ïÜr$Ï CÝ뢯ø ^ðþí³μ àÒ$Ë gê¼™éÌZ B ´ëÈt ÐèþÆ>YË$ ^ðþº$™èþ$¯é²Æÿ$$.
{ç³f-ËMæü$ {´ë×ý-¯èþ-çÙt…™ø »êr$ ç³Ë$ AÝû-Mæü-Æ>ÅË$ MæüÍ-W-çÜ¢$¯èþ² ÆøyŠþ-Úù-˯èþ$ °õÙ-«¨…_ {ç³gê-ÝëÓ-Ðèþ*Å-°Mìü {´ë×ý-{ç³-§æþ-Ððþ$O¯èþ G°²-Mæü- dü+bÕ<äø°j·T+
ôV’≤<äsêu≤<é
>∑ßs¡ßyês¡+
27, qe+ãsY 08
ªª ËÌZ ÑÑ«§æþ A…ÔéË Ò$§æþ {ç³gê-À-{´ëÄæý$… Ææÿ*´÷…¨…^óþ {ç³{Mìü-Äæý$¯èþ$ Ayæþz$-Mø-Ðèþ-yæþÐèþ* ÌôýMæü Ðésìý° A¯èþ$-Ðèþ$-†…^èþyæþ… §éÓÆ> B
çÜÆæÿ-ã° Ðèþ$Ç…™èþ çÜ…§æþ-yìþV> ÝëVóüÌê ^èþ*yæþ-yæþÐèþ*? {ç³fË {´ë×ê-ËMæü$ Ðèþ$$糚 MæüË-Væü-Mæü$…yé ^èþ*yæþyæþ…, ÐéÇ C™èþÆæÿ §ðþO¯èþ…¨¯èþ
ÝûMæü-Æ>Å-ËMæü$ Gr$-Ðèþ…sìý Ñçœ*™èþ… MæüË-Væü-Mæü$…yé ^óþÄæý$-yæþ… G…™ø Ðèþ$$QÅ…. A§óþ çÜÐèþ$-Äæý$…ÌZ {ç³gê çÜÐèþ$-çÜÅËò³O, {ç³gê õÜÐèþMæü$
çÜ…º…«¨…_¯èþ ÑÑ«§æþ Mø×êË ò³O {ç³™èþÅǦ Æ>f-MîüÄæý$ 糄>Ë AÀ-{´ë-Äæý*˯èþ$, Ðé§æþ {糆-Ðé-§æþ-¯èþ-˯èþ$ A°² ÐèþÄæý$-çÜ$Ë, A°²
4
Æ> f-MîüÄæý$ ´ëÈtË ¯éÄæý$-Mæü$Ë ÆøyŠþ-Úù-˯èþ$ °Ë$ç³# ^óþçÜ¢* Æ>çÙ‰

Ǧ糄>Ë »êÅËsŒý çÜÐèþ$-Æø-™éÞçßý… ò³O ^èþ±²âæý$å Mæü$Ðèþ$Ã-Ç…^é-Äæý$-¯èþyæþ… A¯èþ$-


_™èþ… M>»Z§æþ$. ÆøyŠþ ÚùË ÐèþËÏ {sêíœMŠü gê…Ë$, ™öMìüP-çÜ-Ìê-rË$, §æþ$ÆæÿÃ-Ææÿ-
ÐèþÆ>Y-Ë {ç³f-ËMæü$ çÜ$»Z-«§æþ-Mæü…V> ™ðþÍ-õÜÌê ^óþÄæý$yæþ… A…™èþ-Mæü…sñý Ðèþ$$QÅ….
òßýOMøÆæÿt$ gêÈ ^óþíܯèþ õÜt E™èþ¢-Ææÿ$ÓË$ G°²-Mæü-ËMæü$ Ðèþ$$…§æþ$ {ç³™èþÅ
ÚùË$ D ÌZr$¯èþ$ ç³Nyæþ$-Ýë¢-Æÿ$$.
C糚yæþ$ Ðèþ$¯èþ Æ>çÙ‰…ÌZ D ÆøyŠþ ÚùË ò³O Ðèþ_a¯èþ Ðèþ*¨Ç ÐéÅgêÅË$
Væü™èþ…ÌZ MóüÆæÿâæý, »ñý…V>ÌŒý Æ>Úë‰Ë E¯èþ²™èþ ¯éÅÄæý$-Ýë¦-¯é-Ë Ðèþ$$…§æþ$Mæü$
Ðèþ^éaÆÿ$$. AÑ º…§Šþ-ËMæü$ çÜ…º…«¨…_ §éQ-ÌñýO¯èþ ÐéÅgêÅË$. Æðÿ…yæþ$
μμ
ÑÑ-«§æþ Æ>f-MîüÄæý$糄>Ë ¯éÄæý$-Mæü$Ë$ MîüËMæü {ç³gê-çÜ-Ðèþ$-çÜÅË ò³O ™èþÐèþ$
Ðé§æþ-¯èþ¯èþ$, A«¨-M>-Ææÿ…ÌZ E¯èþ²-ÐéÇ ¡Ææÿ$ ò³O ™èþÐèþ$ AÀ-{´ë-Äæý*°² {ç³f-ËMæü$
^óþÆæÿ$-ÐèþV> Ððþãå ÐéÇ ^ðþÑÌZ ^ðþç³μ-yé-°Mìü ÐéÆæÿ$ MæüâêåÆ> ^èþ*íÜ, ^ðÐèþ#-ÌêÆ>
ѯóþÌê ^óþÄæý$-yé-°Mìü ÆøyŠþ-ÚùË$ AÑ$-™èþ…V> Eç³-Äñý*-Væü-ç³-yæþ-™éÆÿ$$. B Ðóþ$Ææÿ
Ðèþ…sìýÑ fÇW 糨, 糧æþMö…yæþ$ Ðèþ$…¨ Ðèþ$Ææÿ-×ìý…^é-Ææÿ°, ¡{Ðèþ-Ððþ$O¯èþ {sêíœMŠü
gê…Ë$ çÜ…¿æý-Ñ…^é-Äæý$° ÐéÆæÿ¢Ë$ ^ðþº$-™èþ$-¯é²Æÿ$$. Ar$-Ðèþ…sìýÑ fÆæÿ-Væü-
Mæü$…yé ^èþ*yæþ-Ðèþ-Ë-íܯèþ »ê«§æþÅ™èþ {糿æý$™èþÓ… Ò$§æþ, ÆøyŠþ ÚùË °Æ>Ó-çßý-Mæü$-Ë
Ò$§æþ ÐésìýMìü ÐðþË$Ï-Ððþ-™èþ$¢-™èþ$¯èþ² {ç³gê-±Mæü… Ò$§æþ Mæü*yé E¯èþ²¨.
×êË$ çÜ…¿æý-Ñ-çÜ¢$-¯é²-Äæý$…r* JMæü çÜÓ^èþe…§æþ çÜ…çܦ §éQË$ ^óþíܯèþ í³sìý- òßýOMø-Ææÿt$Ë* º…§ŠþË$ ^èþrt-Ñ-Ææÿ$-§æþ®-Ðèþ$° ¡Ææÿ$μ C^éaÆÿ$$. M>° º…§ŠþMæü$ í³ Mæü$ MîüËMæü A…ÔéË ò³O {ç³gê-À-{´ëÄæý$ °Æ>Ã-×ê-°Mìü AÑ G…™èþ-V>¯ø ™øyæþμ- Cr$-Ðèþ…sìý Eç³-{§æþ-ÐéË$ ç³#¯èþ-Æ>-Ðèþ–™èþ… M>Mæü$…yé ^èþ*yæþyæþ… ÐóþÆæÿ$.
çÙ¯Œþ¯èþ$ Ñ^é-Ææÿ-×ýMæü$ ïÜÓMæü-ÇçÜ¢* E¯èþ²™èþ ¯éÅÄæý$-Ý릯èþ… D õÜt E™èþ¢-Ææÿ$Ó˯èþ$ Ë$ç³# CÐèþÓyæþ…, fÇ-í³…^èþyæþ…Ðèþ*{™èþ… BVæü-Ìôý§æþ$. A«¨-M>-Ææÿ…ÌZ E¯èþ² ´ëÈ yæþ-™éÆÿ$$. {ç³gê-ÝëÓÐèþ$Å ÑÔéË íßý™é-°Mìü AÑ G…™ðþO¯é Eç³-Mæü-Ç-Ýë¢Æÿ$$. Ððþ$$™é¢-°Mìü ÆøyŠþ ÚùË$ Ðèþ§æþª-¯èþyæþ… ÐóþÆæÿ$. Mö…yæþ-¯é-Ë$-MæüMæü$ Ðèþ$…§æþ$ÐóþíÜ §é°
gêÈ ^óþíÜ…¨. D ÑÐé-§æþ…ÌZ MîüË-Mæü-Ððþ$O¯èþ JMæü Ò$Ðèþ*…çÜ CÑ$yìþ E¯èþ²¨. tÌôý º…§Šþ-ËMæü$ í³Ë$-í³çÜ$¢-¯é²Æÿ$$. fÇ-í³-çÜ¢$-¯é²Æÿ$$. MóüÆæÿ-âæý-ËÌZ, »ñý…V>-ÌŒýÌZ, Ðésìý° °õÙ-«¨…_¯èþ…§æþ$-ÐèþËÏ ™é™éP-Í-Mæü…V> Mö…§æþÇ ÆøyŠþ ÚùË$ BW-´ù- ° Ðèþ*¯èþμÐèþ-Ë-íܯèþ AÐèþ-çÜÆæÿ… M>§æþ¯èþ-Ìôý-°¨. E¯èþ² ¯éË$-Mæü¯óþ Fyæþ-»ñý-Ææÿ-Mæüyæþ…
{ç³f-ËMæü$ {´ë×ý-¯èþ-çÙt…™ø »êr$ ç³Ë$ AÝû-Mæü-Æ>ÅË$ MæüÍ-W-çÜ¢$¯èþ² ÆøyŠþ-Úù-Ë ™èþÑ$-âæý-¯é-yæþ$ÌZ Mæü*yé CÑ çÜ…¿æý-Ñ…^éÆÿ$$. Csîý-ÐèþË JMæü º…§Šþ çÜ…§æþ- Ðèþ^èþ$a V>° B õ³Ç-r V>Mæü ´ùÆÿ$$¯é ÐóþÆöMæü ¯éÐèþ$…™ø A¯èþŠ糧æþ®-™èþ$-ËÌZ Ðèþ*{™èþ… A…§æþ$Mæü$ Ðèþ*ÆæÿY… M>Æ>§æþ$. ÆøyŠþ-ÚùË çÜ…§æþ-ÆæÿÂ…V> MæüÆðÿ…sŒý çÜ¢…
¯èþ$°õÙ-«¨…_ {ç³gê-ÝëÓ-Ðèþ*Å-°Mìü {´ë×ý-{ç³-§æþ-Ððþ$O¯èþ G°²-Mæü-ËÌZ ÑÑ«§æþ A… ÆæÿÂ…ÌZ ™èþÑ$-âæý-¯éyæþ$ {糿æý$-™éÓ°² çÜ${ï³… MøÆæÿt$ ¡{Ðèþ…V> Ðèþ$…§æþ-Í…_…¨ AÑ ^ør$ ^óþçÜ$-Mæü$¯óþ AÐèþ-M>Ôèý… ÌôýMæü-´ù-Ìôý§æþ$. A…§æþÇ ÆøyŠþ ÚùË$ AÑ$™èþ ¿êË$ GMæüP-Mæü$…yé ^èþ*yæþyæþ…, B M>çÜ¢ õÜç³# AÐèþ-çÜ-Ææÿ-Ððþ$O™óþ ѧæþ$Å™Œþ çÜÆæÿ-çœ-
ÔéËÒ$§æþ {ç³gê-À-{´ëÄæý$… Ææÿ*´÷…¨…^óþ {ç³{Mìü-Äæý$¯èþ$ Ayæþz$-Mø-Ðèþ-yæþÐèþ* ÌôýMæü Æ>° °Í-í³-Ðóþ-Äæý$yæþ… Ðèþ…sìý gê{Væü-™èþ¢Ë$ Ñ«¨V> ¡çÜ$-Mø-ÐéÍ. ´ùÎ-çÜ$Ë$,
Ðésìý° A¯èþ$-Ðèþ$-†…^èþyæþ… §éÓÆ> B çÜÆæÿ-ã° Ðèþ$Ç…™èþ çÜ…§æþ-yìþV> ÝëVóüÌê C™èþÆæÿ íܺ¾…¨ {õ³„æüMæü´ë{™èþ Ðèþíßý…^èþ-Mæü$…yé çÜÐèþ$-Äæý*-¯èþ$-Væü$-×ý…V> {MìüÄæý*-
^èþ*yæþ-yæþÐèþ*? {ç³fË {´ë×ê-ËMæü$ Ðèþ$$糚 MæüË-Væü-Mæü$…yé ^èþ*yæþyæþ…, ÐéÇ
C™èþÆæÿ §ðþO¯èþ…¨¯èþ ÝûMæü-Æ>Å-ËMæü$ Gr$-Ðèþ…sìý Ñçœ*™èþ… MæüË-Væü-Mæü$…yé ^óþÄæý$-
yæþ… G…™ø Ðèþ$$QÅ…. A§óþ çÜÐèþ$-Äæý$…ÌZ {ç³gê çÜÐèþ$-çÜÅË ò³,O {ç³gê õÜÐèþMæü$
çÜ…º…«¨…_¯èþ ÑÑ«§æþ Mø×êË ò³O {ç³™èþÅǦ Æ>f-MîüÄæý$ 糄>Ë AÀ-{´ë-Äæý*Ë
Á|üC≤kÕ«eT´ Á|üÁøÏj·T≈£î ÁuÒø˘!
Mæü*yé. º…§ŠþË$, «§æþÆ>²Ë$ Mæü*yé {ç³fË {ç³gê-ÝëÓ-Ñ$Mæü AÀ-ÐèþÅ-Mìü¢Mìü, {糿æý$- Ýë¦Æÿ$$ÌZ f¯èþ-çÜ-Ðèþ$*-à-˯èþ$ BMæü-rt$-Mö° {sêíœMŠü gê…ËMæü$, ™öMìüP-çÜ-Ìê-r-
ÖË ´ë{™èþ ´ùíÙ…^é-Í. AÌêVóü ºË-ïßý-¯èþ…V> E¯èþ² Ðóþ$yæþË$, Ñ$§ðþªË$, í³rt-
Vø-yæþË$, ^ðþrÏ MöÐèþ$ÃË ò³O f¯èþ… GMæüPMæü$…yé gê{Væü-™èþ¢Ë$ ¡çÜ$-Mø-Ðèþ-ËíÜ
E¯èþ²¨. ™öMìüP-çÜ-Ìê-rMæü$ BÝëPÆæÿ… ÌôýMæü$…yé ^èþ*yæþ-Ðèþ-ËíÜ E¯èþ²¨. ™èþW¯èþ
º…§ø-ºçÜ$¢ HÆ>μr$ ^óþÄæý*Í. ÆøyŠþ ÚùË$ CÆæÿ$Mæü$ çÜ…§æþ$-Ë-Væü$…yé Ððþâæýå-
¯èþ$, Ðé§æþ {糆-Ðé-§æþ-¯èþ-˯èþ$ A°² ÐèþÄæý$-çÜ$Ë, A°² ÐèþÆ>Y-Ë {ç³f-ËMæü$ çÜ$»Z- ™éÓË, ÝëÓÆæÿ¦-ç³ÆæÿÐèþ-Æ>YË {ç³gê-ÐèþÅ-†-ÆóÿMæü ÐðþOQ-Ç ç³rÏü, °Ææÿ~-Äæý*-Ë ç³rÏ, °Ææÿ- ËMæü$, §æþ$ÆæÿÃ-Ææÿ-×ê-ËMæü$ §øçßý§æþ… ^óþÝë¢-Äæý$-¯èþ$-Mø-Ðèþyæþ… ´÷Ææÿ-´ër$. sìýyìþí³ Mæü$…yé {糫§é¯èþ Ææÿçßý-§é-Ææÿ$-ËÌZ Ðèþ*{™èþÐóþ$ °ÆæÿÓ-íßý…^óþrrt$ B…„æüË$
«§æþ-Mæü…V> ™ðþÍ-õÜÌê ^óþÄæý$yæþ… A…™èþ-Mæü…sñý Ðèþ$$QÅ…. A¨ G°²-Mæü-ËÌZ {ç³fË çܯèþ ÐèþÅMîü¢-Mæü-Ææÿ-×ý-Mæü$ JMöPMæüP çÜ…§æþ-ÆæÿÂ…ÌZ ™èþç³μ-°-çÜÇ AÄôý$ Ðèþ*Æ>YË$. A«¨-¯óþ™èþ ^èþ…{§æþ-»êº$ ¯éÄæý$$yæþ$ ™égêV> E™èþ¢-Æ>…{«§æþÌZ fÇ-í³¯èþ ÆøyŠþÚù Ñ«¨…^èþ-Ðèþ^èþ$a. ™èþW¯èþ _Mìü™éÞ çܧæþ$-´ë-Äæý*Ë™ø ÒÌñýO-¯èþ°² GMæü$PÐèþ A…º$-
¡Ææÿ$μ Ðèþ{f çܧæþ–-Ôèý…V>, ç³sìý-çÙx…V>, çÜμçÙt…V> ÐðþË$-Ðèþ-yæþ-yé-°Mìü AÐèþ-M>Ôèý… Ðésìý° Ðèþ$*õÜ-Äæý$yæþ… ™óþÍ-Móü-V>° B Ðèþ$*™èþ-˯èþ$ ™øçÜ$-Mæü$…r* AÑ ò³Ë$Ï- Ë$ õ³Ë-Ðèþ…V> Ðèþ$$W-íÜ-¯èþrt$ ÐéÆæÿ¢Ë$ ^ðþº$-™èþ$-¯é²Æÿ$$. Ððþ$V>-Ýët-ÆŠÿV> Æ>çÙ‰ Ìñý-¯èþ$ÞË$ A…§æþ$-»êr$ÌZ E…^èþ-Ðèþ-ËíÜ E¯èþ²¨. Æ>çÙ‰…ÌZ G¯Œþsìý Æ>Ðèþ*-
CçÜ¢$…¨. ´ëÔéa™èþÅ §óþÔé-ËÌZ Ðèþ*¨-ÇV> sìýÑË, C…r-Æðÿ²-sŒýË Ðèþ$$…§æþ$ º-Mæü-yé°² Bç³yæþ… Ðèþ*{™èþ… Ý뫧æþÅÐèþ$Äôý$ ç³°-M>§æþ$. A¨ çÜÐèþ$*à-Ë-, {ç³fË çßý–§æþ-Äæý*-˯èþ$ ^èþ*Ææÿ-Vö¯èþ² _Ææÿ…i-Ñ ™èþ¯èþ {ç³gê-Æ>fÅ… ´ëÈt ™èþÆæÿ- Æ>Ðèþ# Æ>f-MîüÄæý$ Ææÿ…Væü {ç³Ðóþ-Ôèý…™ø BÄæý$¯èþ Ððþ$$§æþ-Ë$-ò³-sìýt¯èþ ÆøyŠþ ÚùËÌZ
Mæü*Æöa° ºÇ-ÌZ° ´ëÈtË, A¿æýÅ-Ææÿ®$Ë AÀ-{´ë-Äæý*-˯èþ$ „æü$×ý~…V> ™ðþË$-çÜ$- ÑçÜ¢–™èþ {ç³gê-±-Mæü… Ðèþ$¯ø-¿êÐé-Ë™ø Ðèþ$$yìþ-ç³-yìþ¯èþ A…Ôèý…. AÆÿ$$™óþ {ç³fË$ çœ#¯èþ fÇ-í³¯èþ ÆøyŠþ ÚùË$ ÑÔóý-çÙ…V> {ç³f-˯èþ$ BMæü-rt$-Mö-¯é²Æÿ$$. Ðóþ$yæþË$, {ç³f-ËË$ Mæü¯èþ$-Ñ…§æþ$ ^óþçÜ$-Mæü$-¯é²Ææÿ$. A§óþ G¯Œþsìý Æ>Ðèþ*-Æ>Ðèþ# 1989 G°²-
Mæü$¯óþ ÝëÐèþ*-hMæü, BǦMæü Ýë¦Æÿ$$ Ðèþ$¯èþ {ç³gê »êçßý$-âêÅ-°Mìü C…M> çÜ…{Mæü- çÜÓ^èþe…§æþ…V> º…§Šþ ´ësìý…^èþyæþ… ÐóþÆæÿ$ü, ´ëÈtË$ ºË-{ç³-Äñý*-Væü…™ø Ðé×ìý Ñ$§ðþªË$, ^ðþrÏ$, GË-{MìütMŠü çÜ¢…¿êË$ GMìüP Ðèþ$È ™èþÐèþ$ {í³Äæý$-™èþÐèþ$ ïßýÆø¯èþ$ Mæü-ËÌZ Æøyæþz$ Ò$¨Mìü Ðèþ_a¯èþ糚yæþ$ AÑ Mö°² ^ørÏ-Æÿ$$¯é õ³Ë-Ðèþ…V> ™óþÍ-
Ñ$…^èþ-Ìôý§æþ$. ºíßý-Ææÿ…Væü çÜ¿æýË$ fÇí³ {ç³f-Ë…§æþ-DZ JMóü Móü…{§æþ {糧óþ-Ôèý… fÅÐèþÆ>YË ò³O ºçÜ$ÞË$, ÆðÿOâæý$å ¯èþyìþõ³ ÐéÇ ò³O §úÆæÿj-¯éÅ-°Mìü ¨W º…§Šþ ^èþ*ÔéÆæÿ$. BÄæý$¯èþ {ç³çÜ…V>Ë$ ѯé²Ææÿ$. Câæýå-ÌZÏ° Ðèþ–§æþ®$Ë$, Ðèþ$íßý-âæýË$ ´ù-Äæý*Æÿ$$. Eç³-{§æþ-Ðé-Ðèþ-M>-Ôé-˯èþ$ °Æø-«¨çÜ¢*, A…§æþ$Mæü$ AÐèþ-çÜ-Ææÿ-Ððþ$O¯èþ
ÌZMìü ¡çÜ$-Mæü$-Æ>-Ðèþ-yæþ…ü G¯ø² ÐèþÅÄæý$-{ç³-Äæý*-çÜ-Ë™ø Mæü*yìþ-¯èþ-¨. A糚yæþ$ ^óþÆÿ$$…^èþyæþ… ÐóþÆæÿ$. Æðÿ…yæþ-Ðèþ-§é°° GËÏÆæÿ* Q…yìþ…^èþ-Ðèþ-Ë-íÜ…§óþ. §é°° Mæü*yé §æþVæüYÇ ¯èþ$…_ B Mö™èþ¢ ´ëÈt A«¨-¯óþ™èþ AÀ-{´ë-Äæý*Ë$ BË-Mìü…^éÆæÿ$. B…„æüË$ Ñ«¨-çÜ¢*¯óþ ÆøyŠþ-ÚùË çÜ…{ç³-§é-Äæý*°² M>´ë-yæþ-yæþÐóþ$ {ç³gê-ÝëÓ-Ðèþ*Å-
Mæü*yé ï܈˯èþ$, Ðèþ–§æþ®$-˯èþ$ çÜÒ$-Mæü-Ç…^èþyæþ… ç³NÇ¢V> Ý뫧æþÅ… M>§æþ$. ÆøyŠþ- Ayæþ$z-Mø-Ðèþ-Ë-íܯèþ »ê«§æþÅ™èþ {糿æý$-™éÓ-Ëò³O E…r$…¨. §æþ$Ææÿ-§æþ–-çÙt-Ðèþ-Ôé™èþ$¢ D çÜ…§æþ-ÆæÿÂ…V> ™öMìüP-çÜ-ÌêrË$, Ðéçßý¯èþ {ç³Ðèþ*-§éË$ °Mìü Ðèþ¯ðþ² ò³…^èþ$-™èþ$…¨.
ÔèýÅ-™èþÌZ E¯èþ² ÐéÇMìü ÐéÆæÿ$ «§æþ¯é-Ææÿj-¯èþ-ç³-Ææÿ$-Ë$-V>¯ø, Ðèþ$™èþ-Ðé-§æþ$-Ë$-V>¯ø
eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ˝À Ðèþ*Ç™óþ ÐéÇ Ñ§æþÅ º*yìþ-§æþÌZ ´ùíܯèþ ç³±²Æóÿ AÐèþ#-™èþ$…§æþ° A¯é²-Æ>-
Äæý$¯èþ. ¯óþyæþ$ AçÜμ-−–-Ôèý$ÅË ¯èþ$…yìþ Ðèþ_a¯èþ ѧéÅ-Ðèþ… ™èþ$Ë$, E§øÅ-Væü-çܦ$Ë$,
«§æþ¯èþ-Ðèþ…™èþ$Ë$ A…»ôý-yæþPÆŠÿ çÜ*{™éË {ç³M>Ææÿ… ¯èþyæþ-Ðé-Ë…sôý G‹Ü.íÜ. àçÜt
ÌŒýÞ ÐðþOç³# Ðéâæý$å ^èþ*yæþ-Ðèþ-Ë-íܯèþ AÐèþ-çÜÆæÿ… E…¨. AMæüPyæþ í³ËÏË$ Ðèþ…§æþ-

m<äßØ<äß‘·ßqï uÛ≤»bÕ Ñ$ ± ÝëÆæÿÓ-{†Mæü G°²-Mæü-Ë$V>


¿êÑ-çÜ¢$¯èþ² BÆæÿ$ Æ>Úë‰Ë
{ç³çÜ$¢™èþ… {ç³fÌZÏ {糿æý$™èþÓ…ò³O VæüË Ðèþņ-Æóÿ-Mæü™èþ, Äæý*Æÿ$$. °Ææÿ$-§øÅVæü…, «§æþÆæÿË ò³Ææÿ$-Væü$-§æþË JMæü-§é-°™ø JMæüsìý ´ù
sîý-ç³-yæþ$-™èþ$-¯é²Æÿ$$. çÜ™é² hÌêÏ-ÌZ° çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 150 {V>Ðèþ*ÌZÏ
Ýë Ðèþ*-hMæü §éÆæÿØ-°-Mæü$yæþ$ A…»ôý-yæþPÆŠÿ {糆-´ë-¨…_¯èþ ÝëÐèþ*-hMæü
^èþ˯èþçÜ*{™éË$ ¿êÆæÿ-™èþ-§óþ-Ôé°² Ðèþ*Ææÿayæþ… MøçÜ… Ðèþ$Ç…™èþ
Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ÐèþçÜ¢$-¯é²Æÿ$$. {ç³ç³…^èþ…ÌZ {ç³íܨ® ^ðþ…¨¯èþ ÝëÐèþ*-hMæü ™é™èþÓ
Mæü°Æ>Ã-™èþ-Ë$ õ³ÏsZ, AÇ-Ýët-sìýÌŒý, íÜíÜÆø, Ææÿ*Ýù Ðèþ…sìý-ÐéÆæÿ$ {糆-´ë-¨…
_¯èþ íܧ鮅™éË$ çÜÐèþ*-gê-°Mìü A¯èþÓ-Æÿ$$…^èþ$-Mø-Ðèþ-yæþ…ÌZ JMæü {ç³Äæý$™èþ²…
fÆæÿ$-Væü$-™èþ*¯óþ E…¨. òßýÆæÿ¾ÆŠÿt òÜμ¯èþÞÆŠÿ, M>ÆŠÿÏ-Ðèþ*ÆŠÿPüÞ, Äæý$ÌŒý.-G-‹œ.-ÐéÆŠÿz.,
Ðèþ$…¨ I§æþ$ MìüÌZË Mæü*Ææÿ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ç³…^èþ$-Mö°, Mæü糚-Mø-Ðèþ-yé-°Mìü
§æþ$ç³μsìýÌôýMæü$…yé Ðèþ$$yæþ$-^èþ$-Mæü$…r$-¯é²Ææÿ$. D ç³Ç-íܦ† Ðèþ*Æ>-Ë…sôý çÜ$
Ðèþ*Ææÿ$ Æðÿ…yæþ$-Ðèþ…§æþË çÜ…Ðèþ-™èþÞ-Æ>Ë$ C…M> §æþã-™èþ$-ËMæü$ ѧæþÅ-¯èþ…
¨…^éÍ. BǦMæü ´ùÆ>-sêË$ fÆæÿ-V>Í. Æ>f-MîüÄæý$ ^ðþO™èþ-¯éÅ°² MæüÍ-W…
^éÍ. §é°Mìü »ê«§æþÅ™èþ §æþã-™èþ$ÌZÏ AÀ-Ðèþ–¨® ^ðþ…¨¯èþ Ðéâôýå {糫§é-¯èþ…V>
Ðèþíßý…^éÍ.
íßý…§æþ$-™éÓ°² ºË…V> ^ésôý EÐèþ*-¿ê-Ææÿ† ÐóþÆæÿ$ GÑ$Î yæþÆŠÿP-òßýOÐŒþ$, Ðèþ*MŠüÞ ÐðþºÆŠÿ BÌZ-^èþ-¯èþË$ çÜÐèþ*f ç³Ç-×ê-Ðèþ*-°Mìü A…»ôý-yæþPÆŠÿ ÝëÐèþ*-hMæüÔéç܈…ÌZ Æðÿ…yæþÐèþ {糫§é¯é…Ôèý… ï܈Ë$. Ðèþ$ ¯èþ$-
G°²-MæüË$ A°² Æ>f-MîüÄæý$´ëÈt-ËMæü$ Væüyìþ-_¯èþ Ðèþ$*yæþ$ ¯éË$Væü$¯ðþËÌZÏ çÜÆðÿO¯èþ †…yìþ-ÌôýMæü 42Ðèþ$…¨ í³ËÏ §øçßý§æþ… ^óþÔéÆÿ$$. ¿êÆæÿ-™èþ-§óþÔèý ÝëÐèþ*-hMæüÔéç܈-Ðóþ-™èþ¢-ËMæü$ ÐèþõÜ¢ h.G-‹Ü.-çœ$$- çÜÃ-−–† ï܈˯èþ$ ѧæþÅ-Ìôý-°-Ðé-ÇV>, Mæü$r$…º »ê°-çÜ-Ë$V> ^óþíÜ…¨. AÆÿ$$™óþ
Ðèþ$È Ðèþ$$QÅ…V> M>…{Vðü‹Ü, ¿êgê-´ë- Mæü$…ç³sìý, †Ææÿ$-Væü$-»êr$ »ñýyæþ§æþ, G°²-MæüË ÐéV>ª-¯éË$ Ë$ ^èþ°-´ù-Äæý*-Ææÿ…sôý Æ>çÙ‰…ÌZ çÜ…„óüÐèþ$ 糫§æþ-M>Ë AÐèþ$Ë$ ¡Ææÿ$ ÆóÿÄŒý$, h.òßý^Œþ.çßý-rt¯Œþ Ðèþ…sìý-ÐéÆæÿ$ D çÜÐèþ*-gê°² E¯èþ²¨ E¯èþ²-rt$V> A…»ôý-yæþPÆŠÿ ïÜˆË MøçÜ… íßý…§æþ* MøyŠþ¼Ë$Ï Ææÿ*´÷…¨…^éyæþ$. BÄæý$¯èþ
ËMæü$ A™èþÅ…™èþ MîüË-Mæü-Ððþ$O-¯èþ-ÑV> Ðèþ*Æ> AÐèþ$Ë$ ^óþÄæý$-Mæü-´ù-Ðèþr…, ¼G-‹Ü-í³,-G-‹Ü-í³Ë$ Mö°² ¯èþ$ AÆæÿ¦…^óþçÜ$-Mø-Ðèþ^èþ$a. ÑÑ«§æþ ç³£æþ-M>Ë AÐèþ$Ë$ MøçÜ… Móü…{§æþ… ÐèþÇ~…^é-Ææÿ$ V>±, Ðèþ*Ææÿ$μ-ËMæü$ Mæü–íÙ ^óþÄæý$-Ìôý§æþ$. ï܈ËMðüO ^óþíܯèþ ´ùÆ>-sêË$, ™éÅV>Ë$ ¿êÆæÿ™èþ ^èþÇ-{™èþ-M>-Ææÿ$Ë$ E§óþª-Ôèý-ç³N-ÆæÿÓ-
Æÿ$$. BÆæÿ$ Æ>Úë‰Ë G°²-MæüË çœÍ-™éË ÝëÐèþ*-hMæü ÐèþÆ>Y-˯èþ$ ¯ðþ†¢-Mðü-MìüP…^èþ$-Mø-Ðèþr…, AÑ-±† ç³…í³¯èþ °«§æþ$-˯èþ$ òÜO™èþ… çܨÓ-°-Äñý*-Væü-ç³-Ææÿ-^èþ-Ìôý-Mæü-´ù-Äæý*Ææÿ$. CÐè º$§æþ®$yæþ$, Ðèþ$à-™éÃ-çœNÌôý ™èþÆæÿ$-Ðé™èþ °Ç®-çÙt-Ððþ$O¯èþ ÝëÐèþ*-hMæü çÜ* Mæü…V> {Møyîþ-Mæü-Ç…^èþ-Ìôý§æþ$. A…™èþ-Ðèþ*-{™é¯èþ B ¿êÐèþ-gêË… A×ìý-W-´ù-Ìôý§æþ$
{糿êÐèþ… & òÙyæþ*ÅÌŒý {ç³M>Ææÿ… H{í³- þ±² JMæü G™ðþ•¢™óþ AÑ-±† Ðèþ$ÆöMæü G™èþ$¢. ¿êf´ë ´ëË-¯èþÌZ AÑ-± {™éË$ ¿êÆæÿ-™èþ-§óþ-Ôé-°Mìü A…¨…_-¯èþ-Ðéyæþ$ A…»ôý-yæþPÆŠÿ. BÄæý$¯èþ ÝëÐèþ*-hMæü çÜÇ-Mæü§é ¯óþsìý ï܈Ðé§æþ E§æþÅ-Ðèþ*-ËMæü$ BÄæý$¯èþ ÌôýÐèþ-¯ðþ-†¢¯èþ {ç³Ôèý²Ë$, BÄæý$¯èþ
ÌŒýÌZ fÆæÿ-Væü-»ZÄôý$ ÝëÆæÿÓ-{†Mæü G°²-Mæü C™éŨ M>Ææÿ-×êË ÐèþËÏ DÝëÇ ¿êf´ë {ç³^é-Ææÿ…ÌZ † ç³Æ>-M>-çÙt-¯èþ…§æþ$-Mö-¯èþ²¨. Ýë„>™èþ$¢ Ðèþ$$QÅ-Ðèþ$…{™óþ AÑ-±-†Mìü Ôéç܈… ÐèþËÏ ¯óþyæþ$ ¿êÆæÿ-™èþ-§óþ-Ôèý… ^èþË-¯é-°Mìü Væü$ÆðÿO…¨. {¸ë¯ŒþÞ §óþÔèý-çÜ$¦-yðþO¯èþ ÑÔóýÏ-íÙ…_¯èþ çÜÐèþ$-çÜÅË$, BÄæý$¯èþ Væü$Ç¢…_¯èþ çßýMæü$PË$, BÄæý$¯èþ ^óþíܯèþ
Ëò³O ™èþç³μ-°-çÜ-ÇV> {糿êÐèþ… ^èþ*ç³#-™éÆÿ$$. M>ºsôýt ¿êf´ë A«¨- "Vðü-Ë$-ç³#- «©-Ðèþ*' Mæü°-í³…^èþr… Ìôý§æþ$. ™èþÐèþ$ ´ëËμ-yæþ-r-Ðóþ$-M>Mæü, ç³Ë$-Ðèþ#Ææÿ$ Ðèþ$…{™èþ$Ë ò³O AÑ-±† BÆø-ç³-×ý-Ë$- AVæüçÜt$M>Ðóþ$t ÝëÐèþ*-hMæü íܦÆæÿ-ÖË ÔéÝ눰², ÝëÐèþ*-hMæü Væü†-ÖË ÔéÝ눰² »Z«§æþ-¯èþË$ Ý뫧æþ-¯é-Ë-Äæý*ÅÆÿ$$. ï܈Ðé§æþ E§æþÅ-Ðèþ*Ë$ Mæü*yé Eç³-Ç-™èþË
M>-Ææÿ…ÌZ E¯èþ² Ðèþ$«§æþÅ-{ç³-§óþÔŒý, Æ>f-Ý릯Œþ, bèþ¡¢-‹Ü-VæüÉŠþ Æ>Úë‰-ËÌZ ÐðþOçœ-ÌêÅËMæü$ Móü…{§æþ {糿æý$-™èþÓÐóþ$ M>Ææÿ-×ý-Ðèþ$…r* ¯é²Æÿ$$. yæþ…ç³ÆŠÿ Mæü$…¿æý-Mø-×ê-°Mìü çÜ…º…«¨…_ Ðèþ$$QÅ-Ðèþ$…{† ò³O Ææÿ*´÷…¨…^éÆæÿ$. A…»ôý-yæþP-ÆŠÿ ÝëÐèþ*-hMæü ç³Ç-×ê-Ðèþ*-°Mìü Ðèþ$*Ë-¿æý*-™èþ- Ðèþ*¯èþ-íÜ-M>…ÔéË Ò$§æþ ^èþ*í³¯èþ {Ôèý§æþ® ÝëÐèþ*-hMæü ¿æý*Ñ$Mæü Ò$§æþ, ^éÇ-{™èþMæü
´ëV> ÐóþÄæý*-Ë° M>…{Vðü‹Ü, M>…{Vðü‹Ü HË$-º-yìþÌZ E¯èþ² ÉìþÎÏ° G‹œ-I-BÆŠÿ §éQÌñýO E…¨. Ðèþ$Æø Hyæþ$-Væü$Ç ò³O ç³Ë$ MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ* Ððþ$O¯èþ ^èþË-¯èþ-çÜ*-{™é-˯èþ$ A…¨…^éyæþ$. ¿êÆæÿ™èþçÜÐèþ*f… çÜ¢½ª-Mæü–™èþ… M>Ðèþ- ¯óþç³£æþÅ… Ò$§æþ, ÐéçÜ¢-ÑMæü iÑ-™éË Ò$§æþ ^èþ*í³…^èþyæþ… Ìôý§æþ$. íßý…§æþ*
™èþ¯èþ Mìü…§æþMæü$ ™ðþ^èþ$a-Mø-Ðé-Ë° ¿êf´ë ÑÔèýÓ-{ç³-Äæý$™èþ²… ^óþçÜ¢$-¯é² Mæü$…sìý-Ýë-Mæü$-Ë™ø B™èþÃ-Ææÿ-„æü×ý{ç³^éÆæÿ… ^óþçÜ¢$-¯èþ²¨. §ðþO E¯é²Æÿ$$. ÌZM>-Äæý$$Mæü¢ Ñ^é-Ææÿ×ý Mö¯èþ-Ýë-Væü$-™èþ$-¯èþ²¨. D Ñ«§æþ- yé-°Mìü Mæü$Ë… {糫§é¯èþ M>Ææÿ-×ý-Ðèþ$° õ³ÆöP-¯é²-yæþ$. Mæü$Ìê°² °Ææÿ*Ã-Í…^èþ- çÜÐèþ*-f…ÌZ ¿êVæü…V> ï܈° ÑÐèþ$$Mìü¢ ^óþÄæý$yæþ… çÜ…çÜP-Ææÿ-×ý-Ðé-§æþÐóþ$ AÐèþ#-
Æÿ$$. ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 29¯èþ G°²-MæüË$ fÆæÿ$-Væü$-™èþ$¯èþ² Ðèþ$«§æþÅ {糧óþ-ÔŒýÌZ BÆæÿ$ MørÏ f¯é-¿êÌZ Ðèþ$$íÜÏ…Ë$ 40Ë„æüË §éM> E…sêÆæÿ$. Ððþ$O¯èþ {糿æý$™èþÓ ÐðþOçœ-ÌêÅËò³O 139 BÆø-ç³-×ýÌ™ø Mæü*yìþ¯èþ 96 õ³i Mæü$…yé ¿êÆæÿ-™èþ-§óþ-Ôé°² ç³#¯èþ-Dz-ÇÃ…^èþ-Ìôý-Ðèþ$¯óþ íÜ §é®…™é°² BÄæý$¯èþ {ç³Ðóþ-Ôèý- ™èþ$…¨. M>± ç³#¯èþ-Ææÿ$-ij-Ðèþ-¯ø-§æþÅÐèþ$… M>Ìôý§æþ$. çÜ…çÜP-Ææÿ×ýÐé§æþ E§æþÅÐèþ$…
BçÜ-Mìü¢-Mæü-Ææÿ-Ððþ$O¯èþ ´ùsîý ¯ðþË-Mö° E¯èþ²¨. Væü™èþ G°²-MæüÌZÏ M>…{Vðü‹Ü, Mæü±çÜ… 11 °Äñý*-f-Mæü-Ðèþ-Æ>YÌZÏ Ðèþ$$íÜÏ…Ë$ 30Ôé™èþ… ÐèþÆæÿMæü$ E Ë ^éÇj-ïÙ-sŒý¯èþ$ M>…{Vðü‹Ü Ñyæþ$-§æþË ^óþíÜ…¨. ò³-sêtyæþ$. §é°™ø ¿êÆæÿ™èþ çÜÐèþ*f… ^èþ̯é-°Mìü Væü$ÆðÿO…¨. Mæü$Ë-çÜ-Ðèþ*-f… ¯óþsìý ï܈Ðé§æþ E§æþÅÐèþ*Ë Ò$§æþ ºË…V> E…yæþ-sê-°Mìü M>Ææÿ×ý… ÐéÆæÿ$
¿êf-´ëË Ðèþ$«§æþÅ ¨ÓÐèþ$$Q ´ùsîý fÆæÿ-VæüV> DÝëÇ ´ë™èþM>ç³#-Ë™ø ¯é²Ææÿ$. {ç³çÜ¢$™èþ G°²-MæüÌZÏ Ðèþ$$íÜÏ…ËMæü$ ¿êf´ë JMæüP Ý릯é-¯ðþOü²¯é I§óþâæýå {Mìü™èþ… ѧæþ$Å™Œþ béÈjË ò³…ç³#, ™èþÆæÿ^èþ$ ѧæþ$Å™Œþ Mø™èþ, ÌZ E¯èþ² AçÜμ-−–-ÔèýÅ-™èþ° BÄæý$¯èþ Ðèþ$*Ìê˯èþ$…yìþ
´ër$, òœOÆŠÿ {»ê…yŠþ EÐèþ*-¿ê-Ææÿ† ¯éÄæý$-Mæü-™èþÓ…ÌZ° ¿êÆæÿ-¡Äæý$ Móüsê-Æÿ$$…^èþ-Mæü-´ù-Ðèþ-r…ÌZ BÔèýaÆæÿÅ…Ìôý§æþ$ M>° M>…{Vðü‹Ü Mæü*yé Ðèþ$Ææÿ-Ðèþ$Ã-™èþ$-ËMæü$ ¯ø^èþ$-Mø° Ææÿçßý-§é-Ææÿ$Ë Ðèþ…sìý çÜÐèþ$-çÜÅË M>Ææÿ- {ç³Õ²…^éyæþ$. MóüÐèþË… JMæü ™é†Ó-Mæü$-yìþV> BÌZ-
f¯èþ-ÔèýMìü¢ (¼-gñý-G-‹Ü) Mæü*yé ºÇÌZ °Ë-Ðèþ-r…™ø {†Ðèþ$$Q ´ùsîý MóüÐèþË… 5 Ý릯éÌôý Móüsê-Æÿ$$…^èþr… Ðèþ$$íÜÏ…ËMæü$ Ñ$…Væü$yæþ$ ç³yæþ ×ý…V> ¨WÓ-fÄŒý$ íÜ…VŠü {糿æý$™èþÓ…ò³O E¯èþ² {ç³gê-ÐèþÅ-†-Æóÿ-Mæü™èþ {ç³
fÆæÿ$-Væü$-™èþ$-¯èþ²¨. ¿êf-´ëMìü VæüË Ýë…{ç³-§éÄæý$ íßý…§æþ* Kr$
»êÅ…Mæü$¯èþ$ ¼gñý-G‹Ü `Ë$a-™èþ$…¨ M>ºsìýt ¿êg´ëMìü ¯èþçÙt… MæüË$-
Væü$-™èþ$…§æþ°, ™èþ§éÓÆ> M>…{Vðü-‹ÜMìü Ìê¿æý… ^óþMæü*-Ææÿ$-™èþ$…§æþ°
r… Ìôý§æþ$. ©°Mìü™øyæþ$ ÉìþÎÏ-ÌZ° »êsêÏ çßo‹Ü M>Ë$μË çÜ…çœ$-r
¯èþ§æþ–ÚëtüÅ M>…{Vðü‹Ü A¿æýÅ-Ææÿ®$-ËMæü$ Kr$-Ðóþ-Äæý$-Ðè-§æþª° gêÐèþ*
¿ê-Ðèþ…™ø KrÆæÿÏ$ ¿êÈ Ððþ$gê-Ç-sîý™ø ¿êf´ë A¿æýÅ-Ææÿ®$-˯èþ$ VðüÍ-
í³…^éÆæÿ$. 42.50Ôé™èþ… KrÏ™ø ¿êf-´ëMìü 173 ïÜrÏ$ ËÀ…
^éÆÿ$$. 31.61 Ôé™èþ… KrÏ™ø M>…{Vðü-‹ÜMæü$ 38 ïÜsôýÏ ËÀ-…
_…^èþ-yæþÐóþ$ V>Mæü M>Æ>Å-^èþ-Ææÿ-×ýMæü$ ç³N¯èþ$-Mæü$-¯é²yæþ$.
A…§æþ$Mæü$ BÄæý$¯èþ "¯óþ¯èþ$ H A…r-Æ>°gê†ÌZ
ç³#sìýt ò³ÇW iÑ-çÜ¢$-¯é²-¯ø, B gê† õÜÐèþ-ÌZ¯óþ ¯é
Åd”Ô $yÓ÷#·q
ÑÔóýÏ-çÙ-Mæü$Ë$ AÀ-{´ë-Äæý$-ç³-yæþ$-™èþ$-¯é²Ææÿ$. A…™óþ-M>Mæü D G°²- ^éÆÿ$$. G‹Ü-í³-Mìü 3.71Ôé™èþ… KrÏ™ø 7 ïÜrÏ$, C™èþ-Ææÿ$-ËMæü$ iÑ™èþ… AÇμ-Ý뢯èþ$. D çÜ™èþÅ-Ððþ$O¯èþ ¯é MæüÆæÿ¢ÐèþÅ…
MæüÌZÏ M>…{Vðü‹Ü, ¿êf-´ëË VðüË$ç³# Kr-Ðèþ$$Ë ò³O {糿êÐèþ… 22.18Ôé™èþ… KrÏ™ø 12 ïÜrÏ$ Ðèþ^éaÆÿ$$. A…sôý M>…{Vðü-‹Ü ¯èþ$…_ ¯óþ¯èþ$ JMæü Ayæþ$-VðüO¯é Ððþ¯èþ$-©-Äæý$¯èþ$. ¯èþ¯èþ$²
{糆-çœ$-sìý…^óþ §æþ$çÙt-Ôèý-Mæü$¢Ë »ñý¨-Ç…ç³#-ËMæü$ ¯óþ¯èþ$
^èþ*õ³ Ðèþ$Ç-Mö°² A…Ôé-Ë$-¯é²Æÿ$$. Ðésìý° ç³Ç-Ö-ͧ骅.
Æ>çÙ‰…ÌZ° 230 AòÜ…½Ï Ý릯é-ËMæü$ 3,179Ðèþ$…¨
´ùsîýÌZ E¯é²Ææÿ$. 3,58,88,173Ðèþ$…¨ KrÆæÿÏ$ 46,812
´ùÍ…VŠü Móü…{§é-ËÌZ ™èþÐèþ$ Kr$çßýMæü$P¯èþ$ Ñ°-Äñý*-W…^èþ$-Mø-
»Z-™èþ$-¯é²Ææÿ$. ¿êg´ë 229 Ý릯éÌZÏ ´ùsîýMìü ¨W Ñ$W-ͯèþ
Mìü, ¿êf-´ëMìü ïÜrÏÌZ 135, KrÏÌZ 10.89Ôé™èþ… ™óþyé
E¯èþ²¨. {ç³çÜ$¢™èþ… {ç³fÌZÏ {糿æý$™èþÓ…ò³O VæüË Ðèþņ-Æóÿ-Mæü™èþ,
íßý…§æþ$-™éÓ°² ºË…V> ^ésôý EÐèþ*-¿ê-Ææÿ† ÐóþÆæÿ$ Mæü$…ç³sìý, †
Ææÿ$-Væü$-»êr$ »ñýyæþ§æþ, G°²-MæüË ÐéV>ª-¯éË$ AÐèþ$Ë$ ^óþÄæý$-Mæü-´ù-
Ðèþr…, ¼G-‹Ü-í³,-G-‹Ü-í³Ë$ Mö°² ÝëÐèþ*-hMæü ÐèþÆ>Y-˯èþ$ ¯ðþ†¢-Mðü-
ÌŸ…Væü-¯èþ$-' A° {ç³Mæü-sìý…^éÆæÿ$. BÄæý$¯èþ iÑ…_¯èþ
M>Ë…ÌZ¯óþ AçÜμ-−–-ÔèýÅ™èþ Ææÿ*ç³#Ðèþ*-Äæý$yæþ… {´ëÆæÿ…
À…_…¨. AçÜμ-−–-ÔèýÅ™é °Ðé-Ææÿ-×Mæü$ BÄæý$¯èþ ѧæþÅ
¯èþ$ Ý뫧æþ¯èþ… ^óþÔéyæþ$. AçÜμ-−–-ÔèýÅ-™èþMæü$ Ðèþ$*Ë¿æý*™èþ-
dü+düÿs¡D, $|ü¢e e÷sêZ\ß íßý…§æþ* {»êçßýÃ×ý Ðé§æþ…ÌZ çÜ…çÜP-Ææÿ-×ýË$ ¯èþyìþ-í³¯èþ çÜ…çÜP-Ææÿ¢Ë {糿êÐèþ…
JMæü Ý릯鰲 §é° Ñ${™èþ-ç³-„æü-Ððþ$O¯èþ f¯èþ-™é-§æþâŒý (Äæý$$-)Mìü Móüsê- MìüP…^èþ$-Mø-Ðèþr…, AÑ-±† C™éŨ M>Ææÿ-×êËÐèþËÏ DÝëÇ ¿ê Ððþ$O¯èþ Ðèþ$¯èþ$-çÜÃ-−–-†° {ç³Õ²…^éyæþ$. Ððþ$$™èþ¢… íßý…§æþ* çÜÐèþ*f ç³#¯é-§æþ$- ¯èþ$…yìþ ºÄæý$-r-ç³-yæþ-Mæü-´ù-Ðèþyæþ…. ç³#Ææÿ$-çÙ$×ìý~, ç³#Ææÿ$-Úë-çßý…M>-Æ>°² ÐðþOÄæý$-Mìü¢-
Æÿ$$…_…¨. M>…{Vðü‹Ü 227Ý릯éÌZÏ ´ùsîýMìü¨W Ñ$W-ͯèþ f´ë {ç³^é-Ææÿ…ÌZ "Vðü-Ë$-ç³#- «©-Ðèþ*' Mæü°-í³…^èþr… Ìôý§æþ$. ™èþÐèþ$ ËMæü$ Ðèþ$*Ë-Ððþ$O¯èþ AË-çÜ-™éÓ°², MæüÆæÿÃ-Ðé-§é°² AçÜμ-−–-Ôèý$ÅË$ Ñyæþ-¯é-yé-Ë° Mæü…V> ^èþ*yæþr… A¯óþ ç³Ç-Ñ$-™èþ$-ÌZϯóþ ÐéÆæÿ$ ç³Ç-{¿æý-Ñ$-çÜ¢$-¯é²Ææÿ$. íßý…§æþ*
Ðèþ$*yæþ$ Ý릯é-˯èþ$ §é° Ñ${™èþ-ç³-„æü-Ððþ$O¯èþ ¯óþçÙ-¯èþ-Í‹Üt M>…{Vðü‹Ü ÐðþOçœ-ÌêÅËMæü$ Móü…{§æþ {糿æý$-™èþÓÐóþ$ M>Ææÿ-×ý-Ðèþ$…r* Mæü$…sìý-Ýë-Mæü$- A糚yóþ ÐéÆæÿ$ ^èþË-¯é-°Mìü Væü$Ææÿ-Ðèþ#-™é-Ææÿ° ^ðþ´ëμÆæÿ$. {»êçßýÃ×ý ÐèþÅÐèþ-çܦ¯èþ$ Mæü*Ëayæþ… §éÓÆ>¯óþ ç³#Ææÿ$-Úë-çßý…M>Ææÿ… Mæü*Ë$-
´ëÈtMìü Ðèþ¨-Í-Ðóþ-íÜ…¨. ¼gñýí³, ¼gñý-G‹Ü, G‹Ü-í³Ë$ ™èþÐèþ$ ºÌê Ë™ø B™èþÃ-Ææÿ-„æü×ý{ç³^éÆæÿ… ^óþçÜ¢$-¯èþ²¨. Ý뫧é-Ææÿ-×ý…V> ÔéçÜ-¯èþ- Ðèþ$™èþ ´ëÆæÿ…ç³-ÆæÿÅ…V> ÐèþçÜ¢$¯èþ² Ððþsìýt ^éMìü-Ç° BÄæý$ ¯èþ »ê…»ôý Ìñýh-õÜÏ- ™èþ$…§æþ¯óþ ç³#¯é¨ ¿êÐèþ-gêË… ï܈Ðé§æþ E§æþÅ-Ðèþ*-ËMæü$ ¯óþç³-£æþÅ-Ðèþ$-Æÿ$$-¯èþ-糚yóþ
°² ò³…^èþ$-Mø-Ðèþ-yé-°Mìü {ç³Äæý$-†²-çÜ¢$…yæþV> íÜí³I, íÜí³G…, çÜ¿æý G°²-MæüÌZÏ KrÆæÿÏ$ ™èþÐèþ$ Æ>Úë‰-°Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþ çÜÐèþ$- sìýÐŒþ Mú°ÞÌZÏ ¼Ë$Ï ò³sìýt G¨-Ç…^éyæþ$. Ððþsìýt^éMìüÇ AÐèþ-Ðèþ*-¯èþ-Mæü-Ææÿ-Ððþ$O…§æþ° C¨ Ý뫧æþÅ-Ðèþ$-Ðèþ#-™èþ$…¨. A糚yóþ ÒÇMìü º$§æþ®$yæþ$, Ðèþ$à-™éÃ-çœNÌôý,A…»ôý-
Vø…yéÓ¯é Væü×ý-™èþ…{™èþ ´ëÈt, Vø…yéÓ¯é Ðèþ$$Mìü¢-õܯèþ, BÆŠÿ-í³I Ðèþ$ïܧæþ$ CÐèþ*… º$RêÈ ™èþ¨-™èþÆæÿ Ðèþ$™èþ-ò³-§æþªË$ í³Ë$-ç³#-°-^éaÆæÿ$. çÜÅ̯óþ ç³sìýt…^èþ$-Mö…sêÆæÿ$V>° gê¡Äæý$,A…™èþ-Æ>j-¡Äæý$ çÜÐèþ$- ¯ðþËMæü$ Æðÿ…yæþ$ A×ê˯èþ$…yìþ Ææÿ*´ëÆÿ$$ i™èþ… C^óþa D §éÆæÿ$-×ê°² Ææÿ* yæþPÆŠÿ, ò³Ç-Äæý*-ÆŠÿË$ ™é†ÓMæü íܧ鮅™èþ-Mæü-Ææÿ¢-Ë-Ðèþ#-™éÆæÿ$. ÝëÐèþ*-hMæü ™èþ™èþÓ-Ðóþ-
(A…»ôý-yæþP-ÆŠÿ), Æ>ïÙ‰Äæý$ çÜÐèþ$-™é-§æþâŒý, çÜÐèþÆæÿ~ çÜÐèþ*-gŒý-´ëÈt Ðèþ…sìý A…§æþ$-ÐèþËÏ M>…{Vðü‹Ü °Ë-»ñý-sìýt¯èþ 5Væü$Ææÿ$ Ðèþ$$íÜÏ… A¿æýÅ-Ææÿ®$-ËMæü$ çÜÅ-˯èþ$ A…™èþV>ç³sìýt…^èþ$-MøÆæÿ$.AÆÿ$$™óþ CMæüPyæþ ¿êf´ë Ðèþ*{™èþ… ç³#-Ðèþ*-´ë-Ë° GË$-Vðü†¢ ^ésêyæþ$. §é°™ø BÄæý$¯èþ ÝëÐèþ*-hMæü íܧ鮅 ™é- ™èþ¢Ë ¯óþç³-£æþÅ…ÌZMìü Æ>Mæü$…yé, ÒÇ° A«§æþÅ-Äæý$¯èþ… ^óÄæý$-Mæü$…yé ï܈Ðé§æþ…
_¯èþ²-_-™èþMæü ´ëÈtË$ ™èþÐèþ$Mæü$ ç³rt$¯èþ² °Äñý*-f-Mæü-Ðèþ-Æ>YÌZÏ {糫§é¯èþ KsôýíÜ C™èþÆæÿ ^ørÏ ¼G-‹Ü-í³,-G-‹Ü-í³Ë$ °Í-í³¯èþ Ðèþ$$íÜÏ… A¿æýÅ-Ææÿ®$-Ë {§æþÐøÅ-˾×ý…, sñý{Ææÿ-Çf…, A×ý$ Jç³μ…§æþ…, M>ÖÃÆŠÿ AÐèþ$-ÆŠÿ-¯é£Šþ °Mìü Ðèþ$*Ë-½-f-Ððþ$O¯èþ Ðèþ*¯èþÐèþ õÜÓ^èþe¯èþ$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ™ðþ^éayæþ$. BÄæý$¯èþ ÑÐèþ$$Mìü¢ Ý뫨…^èþ-Ìôý§æþ$.
´ëÈt-ËMæü$ çÜÐéË$ ÑçÜ$-Ææÿ$-™èþ$-¯é²Æÿ$$. Mæü$ Ksñý-Äæý*Å-Ë° Æ>çÙ‰…ÌZ Ðèþ$$íÜÏ…Ë$ °Ææÿ~-Æÿ$$…^èþ$-Mæü$-¯èþ²rt$ ™ðþ BËÄæý$ ¿æý*Ðèþ$$Ë ÑÐé§æþ…, ÉìþÎÏ »êsêÏ çßo‹Ü M>Ë$μË çÜ…çœ$- Ææÿ_…_¯èþ õÜtsŒýÞ A…yŠþ Ððþ$O¯é-Èt-‹ÜÌZ ¿æý*Ñ$ A…§æþ-ÇMîü CÐèþÓyæþ… §éÓÆ> ÐèþÆæÿY-Ðé§æþ…, Mæü$Ë °Ææÿ*Ã-Ë-¯é-Ðé§æþ ç³#¯é-¨° MæüÍW E…yæþ-¯èþ…™èþ-Ðèþ-ÆæÿMæü*
{ç³fÌZÏ {糿æý$™èþÓ… ç³rÏ Ðèþņ-Æóÿ-Mæü™èþ ¡{Ðèþ-Ýë¦-Æÿ$$ÌZ E…yæþ-r… Ë$-çÜ$¢-¯èþ²¨. M>…{Vðü‹Ü, ¿êf-´ëÌZÏ AçÜ…™èþ$çÙt, Ðèþ$$íÜÏ…, {»êçßýÃ×ý r¯èþ Ðèþ…sìý Æ>Úë‰-°Mìü çÜ…º…«§æþ… Ìôý° gê¡ Äæý$, A…™èþ-Æ>j-¡Äæý$ ÝëÐèþ$Å-Ðé-§é°² ¯ðþË-Mö-Ìêμ-Ë° {糆-´ë-¨…^é-yæþ$. ÝëÐèþ*-hMæü AçÜ-Ðèþ*-¯èþ- GÌê ç³Ç-ç³N-Ææÿ~™èþ Ý뫨…^èþ-Ìôý§ø, ï܈Ðé§æþ… Mæü*yé íßý…§æþ* ¿êÐèþ-gêË
™ø ºË-ïßý¯èþ A¿æýÅ-Ææÿ$®-Ë$V> ¿êÑ-çÜ¢$¯èþ² 61Ðèþ$…¨ íÜsìýt…VŠü GÐðþ$Ã- ¯óþ™èþ-˯èþ$ ¼G-‹Üí³ BMæü-ÇÛ…^óþ…§æþ$Mæü$ {ç³Äæý$-†²-çÜ¢$…yæþV>, çÜÐèþ*-gŒý- A…Ôé-˯èþ$ {ç³^éÆæÿ… ^óþçÜ¢$-¯èþ²¨. ™èþ™ø °…yìþ¯èþ D ÐèþÅÐèþ-çܦÌZ Mæü$Ë,-Ðèþ$™èþ, gê† B«§é-Ææÿ…V> ÑÐèþ-„æü™èþ ^èþ*í³ ç³#¯é-¨° Mæü*Ëa-Væü-Í-W¯èþ ÝëÐèþ*-hMæü ™èþ™èþÓ-Ôé-Ý눰² Ý뫧æþ¯èþ… ^óþçÜ$-Mø-¯èþ…™èþ-
ÌôýÅ-ËMæü$ sìýMðüPrÏ$ °Æ>-Mæü-Ç…_, BÆæÿ$-Væü$Ææÿ$ G…ï³-˯èþ$ AòÜ…½Ï Ðé¨ ´ëÈt Äæý*§æþ-Ðèþ#Ë$, Ðèþ$$íÜÏ…Ë ò³O §æþ–íÙt ò³sìýt…¨. M>…{Vðü‹Ü G°²-MæüË ÐéV>ª-¯é-˯èþ$ ^èþ*çÜ¢$…sôý 2004 B…{«§æþ-{ç³- ™óþ {´ë£æþ-Ñ$Mæü çßýMæü$P-ËMæü$ ¿æý…Væü… MæüË$-Væü$-™èþ$…§æþ° JMæü Ðèþ*¯èþÐèþ çßýMæü$PË Ðèþ-ÆæÿMæü* çœÍ™èþ… Ý뫨…^èþ-Ìôý§æþ$. çÜ…çÜP-−–-¡-Mæü-Ææÿ×ý… ¯èþ$…yìþ ´ëÔéa-¡Å-Mæü-
ºÇ-ÌZMìü ¨…´ëÆæÿ$. ©…™ø ¿êf´ë C…™èþMæü$ Ðèþ$$…§ðþ-¯èþ²yæþ* Ìôý° Væü™èþ G°²-MæüÌZÏ ¿êf´ë "¼-h-Î,-çÜ-yæþ-MŠü,-´ë-±' °¯é-§æþ…™ø G°²- §óþÔŒý M>…{Vðü‹Ü Ðóþ$°-òœ-Ýùt-ÌZ° ÐéV>ª-¯é-˯èþ$ ´ùÍ E¯é²Æÿ$$. ÔéçÜ- íܧ鮅™èþ-Mæü-Ææÿ¢V> GË$-Vð-™é¢yæþ$. Ææÿ×ý… ^ðþ…§æyæþ… JMæü ç³Ç-×ê-Ðèþ$…V> {ç³»Z-«¨-çÜ¢$¯èþ² ï܈Ðé-§æþ$Ë$ ´ëÔéa-¡Å-Mæü-
Ýë¦Æÿ$$ÌZ †Ææÿ$-Væü$-»êr$ çÜÐèþ$-çÜůèþ$ G§æþ$-ÆöP…r$-¯èþ²¨. sìýMðüPrÏ$ MæüË ºÇ-ÌZMìü ¨W…¨. KrÆæÿÏ$ ¿êÈ Ñf-Äæý*°² ^óþMæü*-Ça-ò³-sìýt¯é ¯èþ-Ðèþ$…yæþÍ ç³#¯èþ-Ææÿ$-§æþ®-Ææÿ×ý, 5 òßý^Œþí³ ÐèþÆæÿMæü$ ÐèþÅÐèþ-Ýë-Äæý*-°Mìü E_ Mæü$ËÐèþÅÐèþçܦ A°²Mø×ê-Ë° ç³Ç-Ö-ÍçÜ¢*, D çÜÐèþ$-çÜÅ° ÑçÜÃ-ÇõÜ¢ A¨ Ææÿ×ý VæüÆæÿÂ…ÌZ §éW E¯èþ² íßý…§æþ*-Ðé§æþ Ðèþ$${§æþ-˯èþ$ ™öË-W…^èþ-Ìôý-Mæü-´ù-™èþ$-
ËÀ…^èþ° BÔé-Ðèþ-çßý$Ë$ A«¨-M>-ÇMæü A¿æýÅ-Ææÿ®$-˯èþ$ Kyìþ-Ýë¢-Ðèþ$…r* íܦÆæÿ-Ððþ$O¯èþ´ë˯èþ A…¨…^èþ-Ìôý-Mæü-´ù-Äæý*Ææÿ$. I§óþ-âæýåÌZ Ðèþ$$Væü$YÆæÿ$ ™èþѧæþ$Å™èþ¢$, ÆðÿO™èþ$-ËMæü$ Ðèþyîþz-Ìôý° Ææÿ$×êË$, õ³§æþ-ËMæü$ 2 Ææÿ*.ËMóü {ç³ç³…^èþ… Ððþ$$™èþ¢… ÐéÅí³-çÜ¢$…§æþ°, ÑÔèýÓ-Ðèþ*-¯èþ-Ðèþ-™èþMæü$ Vöyæþz-Í-ò³- ¯é²Ææÿ$. A…§æþ$Móü ÐéÆæÿ$ çœÍ-™é-ËMæü$ §æþ*Ææÿ…V> çœ$ÆæÿÛ-×ýÌZ E¯é²Ææÿ$.
{糆-¯èþ-º*° Ðèþ$È {ç³^éÆæÿ… ^óþçÜ¢$-¯é²Ææÿ$. Væü™èþ G°²-MæüÌZÏ EÐèþ*-¿ê- Ðèþ$$QÅ-Ðèþ$…{™èþ$Ë$ Ðèþ*Æ>Ææÿ$. ÐèþÆæÿ$-çÜV> EÐèþ*-¿ê-Ææÿ†, »êº*-Ìê MìüÌZ Vø«§æþ$-Ðèþ$Ë$, 2 Ææÿ*.ËMóü ÎrÆŠÿ MìüÆø-íܯŒþ, Ðèþ–§æþ$®Ë$, Ñ™èþ… rt$V>Ðèþ*Ææÿ$-™èþ$…§æþ° ^ðþ´ëμÆæÿ$. C¨ JMæü Ý린Mæü çÜÐèþ$-çÜÅ-V>¯óþ Mæü°- ÐéÇ° A…»ôý-yæþPÆŠÿ ™èþ™èþÓ-Ôéç܈… ÐðþOç³# {ç³Ðèþ-íßý…ç³-^óþ-Äæý$yæþ… ¯óþsìý A…»ôý-yæþP-ÆŠÿ-
Ææÿ† "íßý…§æþ$-™èþÓ' {ç³^éÆæÿ… ¿êf-´ëMìü »êV> ÌêÀ…_…¨. Æ>çÙ‰… ÌŒý VúÆŠÿ, ÕÐèþ-Æ>-gŒý-íÜ…VŠü ^úௌþ JMæüÇ ™èþÆ>Ó™èþ JMæüÆæÿ$ Ðèþ$$QÅ-Ðèþ$… ™èþ$-Ðèþ#Ë$, A¯é-«§æþË$, ÑMæü-Ìê…Væü$-ËMæü$ 500 Ææÿ*´ë-Äæý$Ë ò³¯èþÛ¯Œþ í³…_¯é, ç³Ç-«¨Mìü Ñ$…_ ¯èþçÙt… ^óþÄæý$-VæüË çÜ™é¢ ©°Mìü E¯èþ²¨. G…§æþ$- Ðé-§æþ$Ë MæüÆæÿ¢ÐèþÅ….
ÌZ° ç³ÕaÐèþ$ {´ë…™èþhÌêÏÌZÏ íßý…§æþ$™èþÓ {ç³^éÆæÿ… Væü×ý-±-Äæý$-Ððþ$O {†ï³uæÿ… GM>PÆæÿ$. 糧óþ-糧óþ Ðèþ$$QÅ-Ðèþ$…{™èþ$-˯èþ$ Ðèþ*Ææÿar… ÐèþËÏ ™èþ¨-™èþÆæÿ ÐéV>ª-¯éË ÐðþOç³# {ç³fË$ Ððþ$$Væü$Y-^èþ*-ç³#-™èþ$¯èþ²rt$ ç³Ë$ çÜ Mæü…sôý ¿êÆæÿ-™èþ-§óþ-Ôèý…ÌZ Mæü$Ë… E¯èþ²…™è þM>Ë… íßý…§æþ$-Ðèþ#Ë$ Mæü$Ìê…™èþÆæÿ A…º-yóþPÆŠÿ JMæü ÝëÐèþ*-hMæü Ôéç܈-Ðóþ-™èþ¢V>, Ñgêq¯èþ çÜÆæÿÓ-çÜÓ…V> çÜÆæÿÓ-f-¯èþ$-
¯èþ {糿êÐèþ… ^èþ*í³…¨. {ç³çÜ¢$™èþ… EÐèþ*-¿ê-Ææÿ† Ý÷…™èþ-´ëÈt ò³rt$- íܦÆæÿ-Ððþ$O¯èþ ´ë˯èþ ÌôýMæü-´ù-Ðèþ-r…™ø G°²-MæüË ÐéV>ª-¯é-˯èþ$ ¯ðþÆæÿ-Ðóþ-Ææÿa- ÆóÿÓ˧éÓÆ> ™ðþË$-çÜ¢$-¯èþ²¨. M>…{Vðü‹Ü ´ëÈt C…™èþ-Ðèþ-ÆæÿMæü$ Ðèþ$$QÅ- ÑÐé-àË$ ^óþçÜ$-MøÆæÿ$, ºÄæý$-sìý-Ðé-Ç™ø GÌê…sìý ÝëÐèþ*-hMæü çÜ…º…«§éË$ ËMæü$ gêq¯èþ-Ðèþ*-Æ>Y°² »Z«¨-çÜ¢$-¯é²yæþ$. Æ>gêÅ…VæüçÜ*{™é-ÌZÏ° »o§æþ®-«§æþÆæÿÃ…
Mö° ¿êf´ë ¯éÄæý$-Mæü$-ËMæü$ Mæü…sìý-Ò$§æþ Mæü$¯èþ$Mæü$ ÌôýMæü$…yé ^óþçÜ¢$- Ìôý-Mæü-´ù-Äæý*Ææÿ$. A«¨-M>-Ææÿ…ÌZMìü Ðèþ_a¯èþ Ðèþ…§æþ-Æø-kÌZÏ Ñ§æþ$Å™Œþ Ðèþ$…{† A¿æýÅ-Ç®° {ç³Mæü-sìý…^èþ-Ìôý§æþ$. í³íÜ-íÜ- ¯óþ™èþ çÜ$Æóÿ‹Ù ç³^úÈ, Ôé ò³rt$-MøÆæÿ$. {ç³ç³…^èþ…ÌZ ÐóþÆóÿ {´ë… ™é-Ë-ÌZMìü íßý…§æþ$-Ðèþ#Ë ÐèþË-çÜ-´ù™óþ B^èþ-Ææÿ-×îý-Äæý$-Ððþ$O ѧæþÅ Ðèþ*¯èþÐèþ ç³Ç-×ê-Ðèþ*-°Mìü MîüË-Mæü-Ððþ$O¯èþ ¿æý*Ñ$-MæüV>
¯èþ²¨. ÐéyìþÐóþyìþ {ç³çÜ…V>-Ë™ø {ç³f-˯èþ$ BMæü-ÇÛ…^óþ BÐðþ$ Ýë¦Æÿ$$ çÜ…„ø¿æý…¯èþ$…_ Æ>Ú뉰² Væüsñýt-MìüP-Ýë¢-¯èþ° àÒ$ C^éaÆæÿ$ M>° D çÜ-¯èþ-çÜ¿ê 糄æü-¯óþ™èþ fÐèþ$$-¯é-§óþÑ, Móü…{§æþ-Ðèþ$…{† gZņ-Æ>-¨™èþÅ íÜ… ¿êÆæÿ-¡Äæý$ Mæü$Ë… {ç³ç³…^èþ çÜÐèþ$çÜÅ AÐèþ#-™èþ$…¨ A° BÄæý$¯èþ Mæü$Ë… Ðèþ$Ë$-ç³# †Ææÿ$-Væü$-™èþ$…¨. C糚yæþ$ §æþã™èþ ºçßý$-f-¯èþ$Ë$ Mæü$Ìê°² °Ææÿ*Ã-
{ç³gê-§æþ-Ææÿ×ý MæüÍ-W¯èþ¯éÄæý$-Mæü$-Ìñý-ÐèþÓÆæÿ* ¿êf-´ëÌZÌôýÆæÿ$. {ç³çÜ¢$™èþ… I§óþ-âæýåÌZ ç³Ç-íܦ† Ðèþ$Ç…™èþ ¨Væü-gê-Ç…¨. ÆøyæþÏ$, BçÜ$-ç³-{™èþ$Ë$, «¨Äæý*ËÌZ JMæü-ÇMìü Ðèþ$$QÅ-Ðèþ$…{† ï³uæÿ…§æþMóüP AÐèþ-M>-Ôèý-Ðèþ$$-¯èþ²-§æþ° Væü$Ç…_ ÑçÜ¢-−–-™èþ…V> ^èþÇa…^éÆæÿ$. Í…^èþ$-Mö°, AçÜμ-−–-ÔèýÅ-™èþ¯èþ$ A…™èþ-Ç…ç³-^óþ-çÜ$-Mö°, ¿æý*Ñ$° ç³…^èþ$-Mö°,
EÐèþ*-¿ê-Ææÿ† ¿êf´ë Ðèþņ-ÆóÿMæü {ç³^é-Ææÿ…ÌZ §æþ*çÜ$-Mðü-âæý$¢-¯èþ²¨. 70 ´ëuæÿ-Ôé-ËË$Ðèþ…sìý Ðèþ˜ÍMæüÝûMæü-Æ>Å-˯èþ$ MæüÍμ…^èþ-r…ÌZ Ñçœ-Ë- M>…{Vðü‹Ü ´ëÈtÌZ Fà V>¯éË$ ÝëVæü$-™èþ$-¯é²Æÿ$$. Mæü$Ë… fsìý-Ë-™éÓ°² BÄæý$¯èþ {ç³ç³…^èþ §óþÔé-ËMæü$ ™ðþÍ-Äæý$-gñý-´ëμyæþ$.
¯èþ$…_ 80 Ý릯éÌZÏ ¿êf´ë Krϯèþ$ `Ëa-yæþ…ÌZ EÐèþ*-¿ê-Ææÿ† Æ>gêÅ-«¨-M>-Ææÿ…ÌZ çÜÐèþ$-¿ê-Væü-ÝëÓ-Ðèþ$$ÌñýO ÝëÐèþ*-hMæü Ñç³Ï-Ðé°² Ñf-Äæý$-
Ðèþ$-Äæý*Å-Ææÿ$. Ðèþ$íßý-âæý-Ëò³O A™éÅ-^é-Æ>ÌZÏ §óþÔèý…ÌZ-MðüÌêÏ B Æ>çÙ‰… Ðèþ$¯èþ$-çÜÃ-−–-†°, ç³Æ>-Ôèý-Ææÿ-çÜÃ-−–-†°, ¯éÆæÿ-§æþ-çÜÃ-−–-†° Q…yìþ…_ Ðèþ*¯èþ-Ðé-¿æý$Å-§æþ-
çÜçœ-Î-Mæü–-™èþ-Ðèþ$Äôý$Å AÐèþ-M>-ÔéË$ Mæü°-í³-çÜ¢$-¯é²Æÿ$$. Ðèþ$$…§æþ…fÌZ E…¨. §æþã™èþ, WÇ-f-¯èþ$Ëò³O §éyæþ$Ë$ ò³Ç-W-´ù- &G‹Ü.-Mðü.gêçœÆŠÿ BÍ Äæý*-°Mìü íßý…§æþ* «§æþÆæÿÃ-Ôé-ÝëˆË$ Vöyæþz-Í-ò³-rt° ÐéÅRêÅ-°… ^éyæþ$. AçÜμ-−–-
Ðèþ…™èþ… ^óþçÜ$-Mø-ÐéÍ.
&Ææÿ^èþ-Æÿ$$™èþ §æþã™èþ E§æþÅÐèþ$ ¯éÄæý$-Mæü$-yæþ$

¯è þÐèþ…ºÆŠÿ ¯ðþËÌZ ѧóþ-Ôé…VæüÑ«§é¯èþ


A…Ôé-Ë$ {´ë«§é-¯èþÅ™èþ çÜ…™èþ-Ç…^èþ$-
Mæü$-¯é²-Æÿ$$. »ôý B‹œ »ñý…V>ÌŒý Mæü…{sîý‹Ü
AÎ-¯ø-§æþÅÐèþ$, Ýû™Œþ Ýû™Œþ
MøB-ç³-Æóÿ-çÙ-¯Œþ çÜçßý °Æ>Ã-™è
þ-Ë$V> ¿êÆæÿ™Œþ, Dh-ç³#tË$
Væü™èþ Æðÿ…yæþ$
çÜ…Ðèþ-™èþÞ-Æ>-Ë$V>
AÐðþ$-Ç-M>™ø ´û
Ë-…§æþ$Mæü$¯óþ {´÷òœ-çÙ-¯èþÌŒýÞ §éM> AMæüPyæþ ç³°-^óþçÜ¢* ¿êÆæÿ-™èþ-§óþ-Ôé-°Mìü
§é§éç³# 9 ¼Í-Äæý$¯ŒþyéËÆæÿÏ$ ç³…ç³#-™èþ$-¯é²Ææÿ$. ¿êÆæÿ-™èþ-§óþ-Ôèý…ÌZ Ðèþ˜Í
Mæü çܧæþ$-´ë-Äæý*Ë AÀ-Ðèþ–-¨®Mìü D «§æþ°Mæü §óþÔéË ¯èþ$…_ 500 Ñ$Í-Äæý$
çÜÑ$à sŒý (¼-I-G…G‹ÜsìýCíÜ)Mæü$ Ðèþ$$VæüY$Ææÿ$
Ðèþ$$ QÅ-Ððþ$O¯èþ A†-£æþ$Ë$ àfÆæÿ$ M>V>,
{糫§é° Ðèþ$¯øÃ-çßý¯Œþ íÜ…VŠü h20 çܧæþçÜ$Þ
Mö°² §æþÔé-»êªË Mìü…§æþr
çÜ$çßý–-§éÂÐèþ çÜ…º…«§é-Ë
¯èþ$ MæüÍW E¯é²Æÿ$$. A«§æþÅ-
uÛ≤s¡‘Y Á|ü>∑‹ Á|ükÕúq+˝À eTs√ n&ÉT>∑ß Ææÿ A×ý$ C…«§æþ¯èþ
çÜçßý-M>-Ææÿ… ò³O¯óþ
Ýû™Œþ »êÏMŠü §æþ–íÙt
¯Œþ yéË-Ææÿϯèþ$ BMæü-ÇÛ…^é-Ë° ¿êÆæÿ™èþ {糿æý$™èþÓ… BÕ-Ýù¢…¨. AÀ-Ðèþ–¨®
^ðþ…¨¯èþ §óþÔé-ËÌZ BǦMæü çÜ…„ø¿æý… çÜ…¿æý-Ñ…_¯èþ ¯óþç³-£æþÅ…ÌZ, ò³rt$-
º-yæþ$Ë$ ò³sôýt…§æþ$Mæü$ ™èþW¯èþ °«§æþ$-Ë$¯èþ² VæüÌŒý¹ §óþÔéË$ {´ëÐèþ$$-QÅ-™èþ¯èþ$
MøçÜ… ÐéíÙ…Væüt¯Œþ™ø çÜà Æðÿ…yæþ$ §óþÔé-Ë- „æü$yæþ$ çߟíܲ Ððþ$$»ê-ÆæÿMŠü ò³sìýt…¨. ©°™ø çÜ…™èþ-Ç…^èþ$-Mæü$-¯é²Æÿ$$. {糫§é° ç³ÆæÿÅ-r¯èþ çÜ…§æþ-ÆæÿÂ…V> çÜ…™èþ-M>Ë$
ÌZ ç³ÆæÿÅ-sìý…^éÆæÿ$. D ¯ðþË 16&20 Mæü$ ¯ðþ{çßý* Ôé…† ºçßý$-Ðèþ$† {ç³Mæü-sìý…_-¯èþ-糚yæþ$ Dh‹³t {糧æþ-ÇØ… çÜ…çÜP-Ææÿ-×ýË$ ^óþç³-sìýt¯èþ A¯èþ…™èþÆæÿ… AMæüPyæþ ¿êÆæÿ-¡Äæý$ ò³rt$-º-yæþ$Ë$ C™èþÆæÿ ÑçÙ-Äæý*Ë ò³O Móü…{©-Mæü-Ç…^èþ-Ìôý-Mæü-´ù-Äæý*Ææÿ$. D çÜÐèþ$-Äæý$…ÌZ ^óþíܯèþ C…yö&Mæü™éÆŠÿ Ææÿ„æü×ý Jç³μ…§æþ… B {´ë…™èþ…ÌZ ¿êÆæÿ™èþ ¯éÑ
Ðèþ$«§æþÅ Dhç³#t A«§æþÅ-„æü$yæþ$ çߟíܲ Ðèþ$$»ê-ÆæÿMŠü ¿êÆæÿ-™ŒþÌZ ç³ÆæÿÅ- _¯èþÐðþOQ-Ç M>Ææÿ-×ý…V> CÆæÿ$ §óþÔéËÐèþ$«§æþÅ çÜ…º…«§éË$ §ðþº¾-†-¯é² ò³ÇW, §ðþOüÓ´ë-„ìüMæü Ðé×ìýfÅ… Ðèþ–¨® ^ðþ…¨…¨.2006Ðèþ çÜ…Ðèþ-™èþÞÆæÿ…ÌZ ѧóþ-Ôé…VæüÐèþÅÐèþ-à-Æ>Ë Ðèþ$…{†™èþÓÔéQ BíÜ-Äæý$¯Œþ {´ë…™èþ…ò³O, B{íœ M>§æþâæý… Ææÿ„æü×ý MæüÍμ…^èþ-yæþ…ÌZ MîüËMæü ´ë{™èþ ´ùíÙ…^óþ…§æþ$Mæü$ AÐèþ-M>
sìý…^èþV>, 21Ðèþ ™óþ©-¯èþ rÈP {糫§é° ÆðÿíÜ-‹³ rÆÿ$$Å‹³ GÆöz-V>¯Œþ ç³ÆæÿÅ- Æÿ$$. 1995ÌZ D VúÆæÿÐèþ ç³#Ææÿ-ÝëP-Æ>°² A«§æþÅ-„æü$yæþ$ Ðèþ$$»ê-Ææÿ-MŠüMæü$ §ðþOÓ´ë-„ìüMæü Ðé×ìýfÅ… 2.5 ¼Í-Äæý$¯Œþ yéË-ÆæÿÏMæü$ ò³Ææÿ-W…¨. C¨ A…™èþ M>ò³O Ðèþ*{™èþÐóþ$ §æþ–íÙt° ò³sìýt…¨. B{íœM>™ø çÜ…º…«§é-ËMæü$ Äæý$$í³G Ôèý… MæüÍμ-çÜ¢$…¨. çÜÐèþ$${§æþ §ö…VæüË$ A«¨-Mæü…V> E¯èþ² VæüÌŒý¹ B‹œ Gyðþ-
r-¯èþMæü$ Ðèþ^éaÆæÿ$. Ðèþ$Æø Æðÿ…yæþ$-Ðé-Æ>Ë ÌZç³# Æ>¯èþ$-¯èþ² Ðèþ$*yæþÐèþ {ç³Mæü-sìý…_-¯èþ-ç³#yæþ$ þ¿êÆæÿ™ŒþMæü$ Ðèþ_a §é°° A…§æþ$-Mæü$-¯óþ…§æþ$Mæü$ BÄæý$- Mæü$ Ðèþ$$…§æþ$ çÜ…Ðèþ-™èþÞÆæÿ… fÇ-W¯èþ Ðé×ìýfÅ… Mæü¯é² G…™ø Ððþ$Ææÿ$Væü$. {糿æý$™èþÓ… A«¨-Mæü {´ë«§é-¯èþÅ-™èþ-¯èþ$ C_a…¨. A×ý$ Jç³μ…§æþ… ÐèþÅÐèþ- ¯Œþ-ÌZ¯èþ*, Ý÷Ðèþ*-ÍÄæý* ¡Æ>-ËÌZ ¿êÆæÿ-¡Äæý$ ¯úMæü-ËMæü$ Ææÿ„æü×ý MæüÍμ…
A†¤ AÆæÿ»Œý ÎVŠü òÜ{Mðü-rÈ f¯èþ-ÆæÿÌŒý B{Ððþ$ Ðèþ$$ÝëÞ. ¯èþ-Mæü$ C¯óþ²-âæýå$-V> çÜÐèþ$Äæý$… §öÆæÿ-Mæü-Ìôý§æþ$. Æðÿ…yæþ$çÜ…§æþ-Æ>Â-ËÌZ ™óþ©- CÆæÿ$糄>Ë* 2010 ¯ésìýMìü §ðþOüÓ´ë-„ìüMæü Ðé×ìý-gêÅ°² 10 ¼Í-Äæý$¯Œþ àÆæÿ… Ðèþ$$W-íܯèþ ¯óþç³-£æþÅ…ÌZ C…™èþ-Ðèþ-ÆæÿMæü* °ÆæÿÏ„æüÅ… ^óþíܯèþ ÑçÙ- ^èþ-yæþ…ÌZ ^èþ$Ææÿ$-MðüO¯èþ ´ë{™èþ ´ùíÙ…^é-Ë° ¿êÆæÿ™èþ {糿æý$™èþÓ… °Ææÿ~Äæý$…
Ðèþ$$íÜÏ… {ç³ç³…^èþ…™ø çÜ°²-íßý™èþ çÜ…º…«§éË$ ¯ðþÆæÿ-í³-¯èþ Ðèþ*çÜ… ˯èþ$ °Ææÿ~-Æÿ$$…_-¯èþ-ç³μ-sìýMîü A¯èþ…™èþÆæÿ… Ðésìý° Ææÿ§æþª$ ^óþÔéÆæÿ$. ¯èþ*ÅÉìþ- yéË-ÆæÿÏMæü$ ò³…^óþ…§æþ$Mæü$ Mæü–íÙ^óþÄæý*-Ë° A…X-M>-Æ>-°Mìü Ðèþ^éaÆÿ$$. Äæý*Ëò³O {糿æý$™èþÓ… §æþ–íÙt Móü…{©-Mæü-Ç-Ýù¢…¨.D¯óþç³-£æþÅ…ÌZ Ðèþ$$íÜÏ…, ¡çÜ$-Mæü$¯èþ² ¯óþç³-£æþÅ…ÌZ D Jç³μ…§æþ… {ç³™óþÅMæü {´ëÐèþ$$-QÅ-™èþ¯èþ$ çÜ…™èþ-
C¨. D¯ðþË Ððþ$$§æþsZÏ fÇ-í³¯èþ ç³ÆæÿÅ-r-¯èþÌZ ¿êVæü…V> ™öÍ-ÝëÇ Væ ÎÏÌZ E¯èþ² ™èþÐèþ$ Æ>Äæý$-»êÇ° B ç³#Ææÿ-ÝëPÆæÿ… A…§æþ$-Mø-Ðèþ$° Dhç³#t Dh-ç³#tÌZ ò³rt$-º-yæþ$-§é-Ææÿ$-ËMæü$ A…¨-çÜ¢$¯èþ² Ððþ$Ææÿ$-VðüO¯èþ çܧæþ$-´ë-Äæý*- AÆæÿ»Œý§óþÔé-Ë™ø çÜ…º…«§éË$ ¯ðþÆæÿ-ç³yæþ… A§æþ-¯èþç³# {´ëÐèþ$$-QÅ-™èþ¯èþ$ Ç…^èþ$-Mæü$…¨.
üÌŒý¹ {´ë…™èþ…ÌZ° Mæü™éÆŠÿ, JÐèþ$-¯Œþ-ËÌZ {糫§é° Ðèþ$¯øÃ-çßý¯Œþ íÜ…VŠü Ñfqí³¢ ^óþíÜ-¯èþ-ç³μ-sìýMîü, A…™èþsìý VúÆæÿ-Ðèþ-±-Äæý$-Ððþ$O¯èþ AÐé-Ææÿz$¯èþ$ A…™èþ ˯èþ$ ÑÐèþ-Ç…^óþ…§æþ$-Mæü$ ¯èþ*ÅÉìþ-ÎÏÌZ Ðèþ$$»ê-ÆæÿMŠü Ðé×ìý-fÅ-Ðóþ-™èþ¢-Ë™ø çÜ…™èþ-Ç…^èþ$-Mæü$…¨. AÐðþ$-Ç-M>™ø ¿êÆæÿ™Œþ çÜ°²-íßý™èþ çÜ…º…«§éË$, íßý…§æþ* Ðèþ$à-çÜ-Ðèþ$$-{§æþ…ÌZ çÜÐèþ$$-{§æþç³# §ö…VæüË ò³O ´ùÆ>r…
ç³ÆæÿÅ-sìý…^éÆæÿ$. JMæü ¿êÆæÿ-¡Äæý${糫§é° Mæü™é-ÆŠÿÌZ ç³ÆæÿÅ-sìý…^èþyæþ… C¨ ™óþÍV>Y C^óþa…§æþ$Mæü$ ¿êÆæÿ™èþ {糿æý$ ™èþÓ… Cº¾…¨ç³yìþ…¨. A…™èþ-Æ>j- çÜÐèþ*-Ðóþ-Ôèý-Ððþ$O, ÐéÇ° ™èþÐèþ$ §óþÔèý…ÌZ ò³rt$-º-yæþ$Ë$ ò³sôýt…§æþ$-Mæü$ BàÓ- ÐèþNÅà-™èþÃMæü ¿êVæü-ÝëÓ-Ðèþ*Å°² Ðèþ$$íÜÏ… {ç³ç³…^èþ… BÐðþ*-§æþ-Äñý*VæüÅ…V> ^óþÄæý$yæþ…ÌZ ¿êÆæÿ™Œþ ´ë{™èþò³O Ar$ ´ëMìü-Ý릯Œþ M>± Cr$ VæüÌŒý¹ §óþÔé
™öÍ-Ýë-Ç. D¯ðþË Ððþ$$§æþsZÏ C…yø&CÆ>¯Œþ gêÆÿ$$…sŒý MæüÑ$-çÙ¯Œþ ° ¡Äæý$ Ýë¦Æÿ$$ ÐèþÅMæü¢$-Ë$ ¯ðþËÞ¯Œþ Ðèþ$…yóþÌê, Ðèþ$§æþÆŠÿ £ðþÇÝë, Äæý$$£é…sŒý °…^éÆæÿ$. Æ>f-MîüÄæý$çÜ…º…«§é-˯èþ$ ºÌZ-õ³™èþ… ^óþçÜ$-Mæü$-¯óþ…§æþ$Mæü$ ¿êÑ…^èþ-Ìôý§æþ$. Mæü¯èþ$Mæü Dç³ÆæÿÅ-r-¯èþË$ Ðèþ$$íÜÏ…, AÆæÿ»Œý§óþÔé-Ë™ø ¿êÆæÿ Ë$M>± Gr$-Ðèþ…sìý B…§ø-âæý-¯èþ¯èþ$ ÐðþÍ-º$-^èþa-Ìôý§æþ$. D {´ë…™èþ…ÌZ
Ñ$™èþ¢… ѧóþ-Ôé…VæüÐèþ$…{† {ç³×ý»Œý Ðèþ$$QÈj sñýçßý-Æ>¯Œþ ÐðþâêåÆæÿ$. ÐéÆæÿ… Ðèþ…sìýÐéÆæÿ$ D ç³#Ææÿ-ÝëP-Æ>°² A…§æþ$-Mæü$-¯é²Ææÿ$. D ç³ÆæÿÅ-r¯èþ çÜ…§æþ- ѧóþ-Ôé…VæüÐèþ$…{™èþ$Ë Ýë¦Æÿ$$ÌZ ÐèþNÅà-™èþÃMæü ^èþÆæÿa-˯èþ$ ÐèþÅÐèþ-ïܦ-Mæü–™èþ… ™Œþ çÜ…º…«§éË$ ºË-ç³-yæþ-sê-°MóüM>Mæü, AÆæÿ»Œý {ç³ç³…^èþ…™ø ¯èþ*ÅÉìþÎÏ ¿êÆæÿ-™ŒþMæü$ Mö™èþ¢ CÐóþ$gŒý E…¨. 1998ÌZ °ÆæÿÓ-íßý…_¯èþ A×ý$ ç³È-
´ër$ fÆæÿ$-Væü-¯èþ$¯èþ² C…yö&BÆæÿ»Œý Ýë…çÜP-−–-†Mæü E™èþÞ-ÐéË A¯èþ…™èþ ÆæÿÂ…V> Æ>çÙ‰-糆 ¿æýÐèþ-¯ŒþÌZ fÇ-W¯èþ JMæü _¯èþ² M>ÆæÿÅ-{Mæü-Ðèþ$…ÌZ Grt-Móü- ^óþõÜ…§æþ$-Mæü$ CÆæÿ$ 糄>Ë* A…X-Mæü-Ç…^éÆÿ$$. G糚yæþ* íܦÆæÿ-Ððþ$O¯èþ çÜ…º…«§é-˯èþ$ MæüÍW E…§æþ¯óþ ÑçÙ-Äæý*°² Væü$Ææÿ¢$ „æüË$, ÐéíÙ…Væüt-¯Œþ™ø ò³Ææÿ$-Væü$-™èþ$¯èþ² Mö™èþ¢ ÉìþÎÏ çÜ…º…«§éË$, IsìýÌZ
Ææÿ… AÆæÿ»Œý ÎVŠü òÜ{Mæü-rÈ f¯èþ-ÆæÿÌŒý ç³ÆæÿÅ-sìý-Ýë¢Ææÿ$. AÆæÿ»Œý, Ðèþ$$íÜÏ… §óþÔé- Ë-Mæü$ü A«§æþÅ-„æü$yæþ$ çßZíܲ Ðèþ$$»ê-ÆæÿMŠü D AÐé-Ææÿz$¯èþ$ A…§æþ$-Mæü$-¯é²Ææÿ$. CMæü rÈP {糫§é° GÆøz-V>-¯Œþ™ø {糫§é° Ðèþ$¯øÃ-çßý¯Œþ íÜ…VŠü fÇ-í³¯èþ ^óþÄæý$-yé-°Mìü Eç³-Äñý*-Væü-ç³-yæþ$-™éÆÿ$$. †Ææÿ$-Væü$-Ìôý° Ý릯èþ…, A…™èþ-Æ>j-¡Äæý$ Ðèþ*ÆðÿPsZÏ ¿êÆæÿ-¡Äæý$ Mæü…ò³-±-ËMæü$
Ë™ø çÜ…º…«§éË ò³O D Æðÿ…yæþ$ÐéÆ>Ë$ §æþ–íÙt Móü…{©-Mæü–-™èþÐðþ$O E…¨. ¿êÆæÿ™Œþ, Dh-ç³#tË Ðèþ$«§æþÅ Æ>f-MîüÄæý$ çÜ…º…«§éË$ BÄæý* §óþÔéË ^èþÆæÿa-˱² Mæü*yé A…™èþ-Æ>j-¡Äæý$ BǦMæü çÜ…„ø¿æý…, C…«§æþ¯èþ…, Ðé×ìý ¿êÆæÿ™èþ §óþÔé-°Mìü ç³ÇÛ-Äæý$¯Œþ VæüÌŒý¹ ^éÌê Ðèþ$$QÅ-Ððþ$O¯èþ {´ë…™èþ…. ò³Ææÿ$-Væü$-™èþ$¯èþ²Væü$Ç¢…ç³#, G§æþ$-Væü$-™èþ$¯èþ² BǦMæü ÔèýMìü¢V> {´ëÐèþ$$-QÅ-™èþ D
§é§éç³# 25 çÜ…Ðèþ-™èþÞ-Æ>Ë A¯èþ…™èþÆæÿ… A«§æþÅ-„æü$yæþ$ Ðèþ$$»ê-ÆæÿMŠü ¿êÆæÿ-™Œþ A«¨-¯óþ-™èþË Ðèþ$«§æþÅ çÜ$çßý–-§éÂÐèþ çÜ…º…«§é-ËMæü$ §éÇ ¡Äæý$-¯èþ-ç³μ-sìýMî, fÅ… ^èþ$rt* †Ç-V>Æÿ$$. 2010 ¯ésìýMìü CÆæÿ$ §óþÔéË$ 6 ¼Í-Äæý$¯Œþ §é§éç³# I§æþ$ Ñ$Í-Äæý$¯èþÏ Ðèþ$…¨ ¿êÆæÿ-¡Äæý$$Ë$ VæüÌŒý¹ §óþÔé-ËÌZ ç³°- {´ë…™èþ…ÌZ ¿êÆæÿ™Œþ CÐóþ$-gŒý¯èþ$ Ðèþ*Ça-Ðóþ-ÔéÆÿ$$.
ÌZ ç³ÆæÿÅ-sìý…^éÆæÿ$. BÄæý$¯èþ 1983ÌZ þBQ-Ææÿ$-ÝëÇ ç³ÆæÿÅ-sìý…^éÆæÿ$. CÆæÿ$§óþÔéË {ç³fËÐèþ$«§æþÅ çÜ…º…«§éË$ ºË-ç³-yéz-Æÿ$$. Dhç³#t BǦMæü yéËÆæÿÏ Ðóþ$ÆæÿMæü$ §ðþOüÓ´ë-„ìüMæü Ðé×ìý-gêÅ°² Ë„æüÅ…V> ò³rt$-Mæü$-¯é²Æÿ$$. ^óþ-çÜ¢$-¯é²Ææÿ$. Gr$-Ðèþ…sìý ¯ðþOç³#×ýÅ… Ìôý°-ÐéÇ §æþVæüYÆæÿ ¯èþ$…_ ¿êÈ i™é- &Ôèý$¿ê-íÜ…VŠü
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26 (Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü):™èþÐèþ$ yìþÐèþ*…yæþÏ Ý뫧æþ-¯èþÌZ ™ðþÍíÜ…§óþ. òÜsìýÓ¯Œþ ºçÜ$ÞË {糆´ë§æþ¯èþ¯èþ$ {糿æý$™èþÓ… ÑÆæÿÑ$…^èþ$Mæü$…r$…§æþ°
¿êVæü…V> Ðèþ^óþa ¯ðþË 11,12 ™óþ©ÌZÏ çÜÐðþ$à ^óþÄæý$-¯èþ$-¯èþ²r$Ï BÈtïÜ Væü$Ç¢…ç³# M>ÇÃMæü
çÜ…çœ$… ¯óþçÙ-¯èþÌŒý Ðèþ$lªÆŠÿ Äæý$*°-Äæý$-¯Œþ {ç³Mæü-sìý…_…¨. ç³rt×ýË™ø-´ë-r$
Äغd”˝À düyÓTà Vü‰s¡Hé! ÆæÿÐé×ê ÔéQ Ðèþ$…{† ™èþÆæÿç³#¯èþ BÈtïÜ G…yìþ M>ÇÃMæü çÜ…çœ*ËMæü$ ™ðþÍÄæý$gôýÔéÆæÿ$.
AÆÿ$$™óþ {糿æý$™èþÓ… ÍS™èþ ç³NÆæÿÓMæü àÒ$ CÐéÓË° M>ÇÃMæü çÜ…çœ*Ë$ yìþÐèþ*…yŠþ
{V>Ò$×ý Ææÿ*rÏÌZ Mæü*yé òÜsìýÓ¯Œþ ºçÜ$Þ˯èþ$ {ç³ÐóþÔèý ò³sêt˯èþ² {糆´ë§æþ¯èþ¯èþ$ 11, 12 ‘˚B˝À¢ ãdü߇\ ã+<é ^óþÄæý$yæþ…™ø çÜÐèþ$çÜÅ Aç³ÇçÙP−–™èþ…V> E…¨. º$«§æþÐéÆæÿ… çÜÐèþ*ÐóþÔèýÐðþ$O¯èþ ôV’≤<äsêu≤<é
{糿æý$-™èþÓ… Eç³çÜ…çßýÇ…^èþ$MøÐèþyæþ…™ø´ër$ BÈtïÜ M>…{sêMæü$t M>ÇÃ-Mæü$-Ë-¯èþ$ G¯ŒþG…Äæý$$ M>ÆæÿÅÐèþÆæÿY… çÜÐðþ$à ¯øsîýçÜ$ A¯èþ…™èþÆæÿ… {糿æý$™èþÓ çÜμ…§æþ¯èþ, >∑ßs¡ßyês¡+
ÆðÿVæü$Å-ËÆŠÿ ^óþÄæý*-Ë° G¯Œþ-G…Äæý$* yìþÐèþ*…yŠþ ^óþçÜ$¢¯èþ² ÑçÙÄæý$… Ѩ-™èþÐóþ$.D ôd{Ï«Hé ãdü߇\ s¡<äß›≈£î mHém+j·T÷ &çe÷+&¥ Äæý*fÐèþ*¯èþÅ… ^öÆæÿÐèþ ™èþ¨™èþÆæÿ A…ÔéËò³O ^èþÇa…_…¨. A¯èþ…™èþÆæÿ… yìþòÜ…ºÆŠÿ 11, 27, qe+ãsY 08
Ðóþ$Ææÿ-Mæü$ Mö…™èþ M>Ë…V> Äæý*fÐèþ*¯èþÅ…ò³O J†¢yìþ ¡çÜ$Mæü$ÐèþÝù¢…¨. Äæý$$Ðèþf¯èþ íܺ¾…¨ B…§ø-âæý¯èþ ÐèþÅMæü¢… ^óþçÜ$¢-¯é²Ææÿ$. òÜsìýÓ¯Œþ ºçÜ$ÞË Ææÿ§æþª$ MøÆæÿ$™èþ* G¯ŒþG…Äæý$$ 12 ™óþ©ËÌZ Æðÿ…yæþ$ ÆøkË ´ër$ çÜÐðþ$à ^óþÄæý*Ë° °Ææÿ~Æÿ$$…_¯èþr$Ï Äæý$*°Äæý$¯Œþ

5
çÜÈÓçÜ$Ë ÔéQ Äæý$$Ðèþ™èþMæü$ E´ë«¨ MæüËμ-¯èþ õ³Ææÿ$™ø {V>Ò$×ý, ç³rt×ý {´ë…™éÌZÏ Væü™èþ ¯ðþË 3¯èþ çÜÐðþ$à ¯øsîýçÜ$ C_a…¨. A§óþ Ñ«§æþ…V> Ñ$Væü™é M>ÇÃMæü çÜ…çœ*˱² A«§æþÅ„æü, {糫§é¯èþ M>ÆæÿŧæþÆæÿ$ØË$ G…. ¯éVóüÔèýÓÆæÿÆ>Ðèþ#, çÜÄæý$ŧŠþ Ðèþ$çßýÐèþ$*§ŠþË$
çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 1,500 òÜsìýÓ¯Œþ ºçÜ$Þ˯èþ$ {ç³ÐóþÔèýò³sêtË° °Ææÿ~Æÿ$$…^èþyæþ…ò³O BÈt-ïÜ IMæüÅ Mæü*rÑ$V> HÆæÿμyìþ 13 Ðèþ ™óþ©¯èþ çÜÐðþ$à ¯øsîýçÜ$¯èþ$ gêÈ ^óþíܯèþ ÑçÙÄæý$… ™ðþÍÄæý$gôýÔéÆæÿ$.

<˚yê<ëj·T _\ߢ #·eTTs¡ß <Ûäs¡\ß ‘·–ZkÕÔeTì Á|üø£{Ï+∫q


neT\ß #˚j·T≈£î+fÒ uÛ≤s¡‘Y - H˚bÕ˝Ÿ dü]Vü≤<äß›˝À¢ eTTs¡∞<˚yésê≈£î ád” H√{°düß
¯èþ*ÅÉìþÎÏ, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26: Ðèþ^óþa ¯ðþË-ÌZ
Ä+<√fi¯q AòÜ…½Ï G°²MæüË$ ç³NÇ¢¢ AÆÿ$$¯èþ A¯èþ…™èþÆæÿ…
C…«§æþ¯èþ… «§æþÆæÿ˯èþ$ ™èþWY-Ýë¢-Ðèþ$° ò³{sZ-ÍÄæý$…
dü+|òüT+ ôV≤#·Ã]ø£ ÔéQ Ðèþ$…{† Ðèþ$$Ææÿä §óþÐŒþÆ> {ç³Mæüsìý…^èþ-yæþ…ò³O
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ,¯èþÐèþ…ºÆŠÿ26 (Ðóþ$fÆŠÿ G°²-MæüË MæüÑ$-çÙ¯Œþ BÄæý$-¯èþMæü$ ¯øsîýçÜ$ gêÈ
¯èþ*Å‹Ü): Æ>çÙ‰…ÌZ §óþÐéËÄæý$ íܺ¾¨, ^óþíÜ…¨. {糆-ç³-„æü-Ððþ$O¯èþ ¼gñýí³ º$«§æþ-ÐéÆæÿ… D
AÆæÿaMæü$Ë çÜÐèþ$çÜÅ˯èþ$ ç³ÇçÙPÇ…^è ÑççÙÄæý$Ððþ$O {糫§é¯èþ G°²MæüË MæüÑ$-çÙ¯èþÆŠÿ Vø´ë-Ë
þMæü$…sôý Ðèþ^óþa ¯ðþËÿÌZ BËÄæý*˯èþ$ ÝëÓÑ$° MæüÍíÜ Ðèþ$…{† {ç³Mæü-r¯èþ MæüÑ$-çÙ¯Œþ {ç³Mæü-
Ðèþ$*íÜÐóþíÜ Ñ¯èþ*™èþ² ™èþÆæÿàÌZ °Ææ sìý…_¯èþ {ç³ÐèþÆæÿ¢¯é °Äæý$-Ðèþ*-Ðèþã EËÏ…çœ$¯èþ
ÿçܯèþ ÐèþÅMæü¢… ^óþÝë¢Ðèþ$° §óþÐéËÄæý$ ÆæÿMúÞÌŒý (½à-ÆŠÿ), õÜMæü-Ç…_-¯èþr$t õ³ÆöP-¯é²Ææÿ$. {ç³çÜ$¢™èþ… ¯óþ´ë-ÌŒýÌZ ç³ÆæÿÅ-sìý-çÜ$¢¯èþ² ^ðþ´ëμÆæÿ$. Ððþ$$™èþ¢… ¯éË$Væü$ ^ðþMŠü-´ù-‹Üt-˯èþ$ °ÇÃ…^éË° °Ææÿ~- Mìü…§æþMæü$ ÐèþçÜ$¢…§æþ° íœÆ>ŧæþ$ ^óþíÜ…¨. §é°ò³O MæüÑ$-çÙ¯Œþ Ðèþ$…{† ÑÐèþ-Ææÿ-×ý¯èþ$
E§øÅVæü$Ë çÜ…çœ$… Æ>çÙ‰ A«§æþÅ„æü$Ë$ ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26: ¿êÆæÿ-™Œþ& Ðèþ$$QÈj... D çÜ…§æþ-ÆæÿÂ…V> fÇ-í³¯èþ ^èþÆæÿaÌZÏ ^ðMŠü-´ù-‹ÜtË °Æ>Ã- Æÿ$$…_¯é, Ððþ$$§æþr Æðÿ…yæþ$ ^ðþMŠü-´ù-‹Üt-˯èþ$ HÆ>μr$ ^óþÝë¢Ææÿ$. MøÆæÿ$™èþ* ¯øsîýçÜ$ gêÈ ^óþíÜ…¨. {糿æý$ ™èþÓ… {ç³çÜ$¢™èþ AòÜ…½Ï G°²MæüË
Æ>Ðèþ*Æ>Ðèþ#, ™ðþË…V>×ý AÆæÿaMæü çÜÐèþ* ¯óþ´ëÌŒý çÜÇ-çßý§æþ$ªÌZÏ ×ý…ò³O °Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$-Mæü$-¯é²Ææÿ$. D ^èþÆæÿaÌZÏ Ñ§óþ-Ôé…Væü ÔéQ M>ÆæÿÅ- C…§æþ$ÌZ JMæüsìý ™èþ*Ææÿ$μ ^èþ…´ë-Ææÿ-¯Œþ-ÌZ° ç³…sZ-M>-ÌZ¯èþ*, ¯óþ´ë-ÌŒý- A¯èþ…™èþÆæÿ… ò³{sZË$, yîþhÌŒý «§æþÆæÿË$ ™èþWY…^èþ-Væü-Ë-§æþ-° Ðèþ$…{† -Ðèþ$…Væü-âæý-ÐéÆæÿ…
QÅ {糫§é¯èþ M>ÆæÿŧæþÇØ ^èþ{MæüÐèþÆæÿ$¢Ë ¿æý{§æþ-™èþ¯èþ$ ç³sìýçÙx… §æþÇØ Ôèý…MæüÆŠÿ Ò$¯èþ¯Œþ™ø ´ër$ MæüçÜtÐŒþ$Þ A«¨-M>-Ææÿ$Ë$, ½à-ÆŠÿMæü$ ÌZ° íÜÇÞ-Äæý*ÌZ Ðèþ$Æø ^ðMŠü-´ù-‹Üt¯èþ$ °ÇÃ-Ýë¢Ææÿ$. D {´ëgñý-Mæü$tMæü$ {ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$. "^èþ-Ðèþ$$-Ææÿ$Mæü$ çÜ…º… «¨…_ A…™èþ-Æ>j-¡Äæý$ «§æþÆæÿË$ ™èþV>YÆÿ$$,
Ðóþ×ý$Vø´ëÌê^éÆæÿ$ÅË$ º$«§æþÐéÆæÿ… ^óþÄæý$-yæþ…ÌZ ¿êVæü…V> ^ðþ…¨¯èþ ïÜ°-Äæý$ÆŠÿ A«¨-M>-Ææÿ$Ë$ ´ëÌŸY-¯é²Ææÿ$. çÜÇ-çßý-§æþ$ªMæü$ BÐèþ-Í- AÐèþ-çÜ-Ææÿ-Ððþ$O¯èþ Ææÿ*.244.5 MørÏ °«§æþ$-˯èþ$ ¿êÆæÿ™èþ {糿æý$-™èþÓÐóþ$ A…§æþ$-ÐèþËÏ «§æþÆæÿË$ ™èþWY…^éÍÞ¯èþ AÐèþ-çÜÆæÿ… E…§æþ¯óþ AÀ-{´ëÄæý$… ÐðþË$-Ðèþ-yæþ$-
JMæü {ç³Mæür¯èþÌZ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. §óþÐé Æðÿ…yæþ$ §óþÔé-ÌZϯèþ* ¯èþ$…_ ÝëVæü$-™èþ$¯èþ² çÜÃWÏ…VŠü, ½à-ÆŠÿ-ÌZMìü Ðèþ*Ðø-Æÿ$$-çÜ$tË ^öÆæÿ- çÜÐèþ$-Mæü*-Ææÿ$-çÜ$¢…¨. D {´ëgñýMæü$t MøçÜ… Æðÿ…yæþ$ §óþÔéË* MæÍíÜ 177 ™ø…¨. Ðésìý° ™èþWY…^é-Ë-¯óþ ¯óþ¯èþ* ¿êÑ-çÜ$¢-¯é²¯èþ$, A¨ yìþòÜ…ºÆŠÿ 24 ™èþ-
ËÄæý$ íܺ¾…¨ü, AÆæÿaMæü$ËMæü$ Ðóþ$Ë$ GMæü-Æ>Ë$ õÜMæü-Ç…_-¯èþr$t BÄæý$¯èþ ÑÐèþ-Ç…^éÆæÿ$. M>V>, ¯óþ´ëÌŒý Æ>Ó™èþ ^óþÝ뢅' A° BÄæý$¯èþ A¯é²Ææÿ$.
MæüÍW…^óþ ¼Ë$Ï 2007ÌZ¯óþ AòÜ…½Ï
BÐðþ*§æþ… ´÷…¨¯èþç³μsìýMîü C…™èþ
$<˚XÊ+>∑ eT+Á‹ Á|üDuŸ eTTKØ® {糿æý$-™èþÓ…™ø fÇ-W¯èþ ^èþÆæÿaÌZÏ ¯óþ´ë-ÌŒý-ÌZ° ¿êÆæÿ™èþ Æ>Äæý$-»êÇ
Æ>Móü‹Ù çÜ*§Šþ, ѧóþ-Ôé…Væü ÔéQ çÜ…Äæý$$Mæü¢ M>ÆæÿÅ-§æþÇØ ÑçÙ$~ {ç³M>‹Ù düe÷#ês¡ Vü≤≈£îÿ |ü]~Û˝À d”CÒ
ÐèþÆæÿMæü$ ™èþÐèþ$Mæü$ Ðóþ™èþ¯éË$, CâæýÏ Mö™èþ¢V> ¯éË$Væü$ çÜÒ$- »êrÏ Væü$Ç…_ D çÜ…§æþ-ÆæÿÂ…V> ÑÌôý-Mæü-Ææÿ$Ë$ Ayìþ-W¯èþ {ç³Ôèý²-ËMæü$ ™èþ¨-™èþ-Ææÿ$Ë$ ´ëÌŸY-¯é²Ææÿ$. ¯óþ´ë-ÌŒýÌZ {ç³gê-ÝëÓÐèþ$Å {糿æý$-™èþÓ…
çܦÌêË$, ïÜ°Äæý*Çsîý ™èþ¨™èþÆæÿ A… Mæü–-™èþ^ðþMŠü-´ù-‹Üt˯èþ$ ½à {ç³×ý»Œý çÜÐèþ*-«§é-¯éË$ ^ðþç³μ-Mæü$…yé §ér-Ðóþ-ÔéÆæÿ$. ¯óþ´ë-ÌŒýÌZ Ðèþ*Ðø- HÆ>μ-sñýO¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ ¿êÆæÿ™Œþ-¯èþ$…_ B §óþÔèý…ÌZ ç³ÆæÿÅ-sìý-çÜ$¢¯èþ² A™èþ$Å- d”◊d” Vü≤;ãß˝≤¢ yÓ\¢&ç
ÔéÌZÏ GÌê…sìý ˼ª ^óþMæü*ÆæÿÌôý§æ -ÆŠÿÌZ HÆ>μr$ ^óþÄæý$-¯èþ$- Æÿ$$-çÜ$tË$ A«¨-M>-Ææÿ…ÌZ-Mìü Ðèþ_a-¯èþ-ç³μ-sìýMîü... Cr$ ½à-ÆŠÿ-ÌZ° ¯èþ²™èþ A«¨-M>-ÇV> çœ$¯èþ™èþ Ý÷…™èþ… ^óþçÜ$-Mæü$¯èþ² {ç³×ý»Œý... Æðÿ…yæþ$ ¯èþ*ÅÉìþÎÏ, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26: çÜÐèþ*-^éÆæÿ çßýMæü$P
þ¯é²Ææÿ$. A…™óþ M>Mæü$…yé ©ÆæÿƒM>Ë…V> ¯èþ²r$tѧóþ-Ôé…Væü Ðèþ$…{† ™èþ*Ææÿ$μ, ç³ÕaÐèþ$ ^èþ…´ë-Ææÿ¯Œþ hÌêÌZÏ fÆæÿ$-Væü$-™èþ$¯èþ² ¯èþMæüÞ-ÌŒýÞ íßý…Ýë §óþÔéË Ðèþ$«§æþÅ §ðþOüÓ´ë-„ìüMæü çÜ…º…«§é-˯èþ$ ç³#¯èþ-Ææÿ$-ij-Ñ…ç³-^óþ-Äæý$-yé-°Mìü ^èþrt… ç³Ç-«¨-ÌZMìü ¿êÆæÿ™èþ {糫§é¯èþ ¯éÅÄæý$-Ðèþ$*-Ç¢
ò³…yìþ…VŠüÌZ E¯èþ² «§éÇÃMæü ç³ÇçÙ™Œþ {ç³×ý-»Œý Ðèþ$$QÈj ^ðþ´ëμÆæÿ$. ¯óþ´ë-ÌŒý çÜÇ-çßý-§æþ$ª-ËMæü$ çÜÒ$-ç³…ÌZ E¯èþ² M>…yæþMæü$ Mæü*yé ™øyéμr$ A…¨-çÜ$¢-¯é²-Ææÿ¯óþ BÆø-ç³-×ýË$ E¯é²Æÿ$$. Mæü*yé ^èþÆæÿaË$ {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. ѧóþ-Ôé…Væü Ðèþ$…{† Eõ³…{§æþ M>Æ>Å-Ë-Äæý*-°² Mæü*yé ¡çÜ$Mæü$Æ>¯èþ$-¯èþ²-r$Ï
HÆ>μr$ò³O¯é E§øÅVæü, AÆæÿaMæü, BË ÆæÿMúÞÌŒý ç³rt-×ý…ÌZ º$«§æþ-ÐéÆæÿ…¯éyæþ$ BÄæý$¯èþ ÑÌôý-Mæü-Ææÿ$-Ë™ø Ðèþ*sêÏ- AÆÿ$$™óþ DBÆø-ç³-×ý-˯èþ$ ¯óþ´ëÌŒý {糿æý$™èþÓ… †Ææÿ-çÜP-ÇçÜ*¢ÐèþÝù¢…¨. Äæý*§æþ-ÐŒþ-™ø fÇ-í³¯èþ çÜÐèþ*-Ðóþ-ÔéÌZÏ ¿æý{§æþ™èþ, fË Ðèþ¯èþ-Ææÿ$Ë$, Ðé×ìý- {糫§é¯èþ çÜÐèþ*-^éÆæÿ A«¨-M>Ç(ïÜ-I-ïÜ-) ÐèþgꙌþ çßý¼-
Äæý*Ë íܺ¾…¨™ø MæüÍíÜ çÜ…Äæý$$ yæþ$™èþ*, D çÜÒ$-Mæü–-™èþ ^ðþMŠü-´ù-‹ÜtË °Æ>Ã×ý {ç³{MìüÄæý$ Ðèþ^óþa Hyé¨ M>V>, ™èþ*Ææÿ$μ ^èþ…´ë-Ææÿ-¯Œþ hÌêÏÌZ Æðÿ…yæþ$ çÜÒ$-Mæü–™èþ ^ðþMŠü-´ù-‹ÜtË fÅ…ò³O {糫§é-¯èþ…V> ^èþÇa…^éÆæÿ$. ½à-ÆŠÿ-ÌZ° çÜÝët {´ë…™èþ…ÌZ º$ÌêÏ ™ðþÍ-´ëÆæÿ$. "çÜÐèþ*-^éÆæÿ çßýMæü$P ^èþrt… ç³°-
Mæü¢…V> B…§øâæý¯èþMæü$ ¨Væü$™éÐèþ$° H{í³ÌŒýÌZ {´ëÆæÿ…¿æý-Ððþ$O, 2011 Ðèþ*ÇaÌZ ç³NÆæÿ¢-Ðèþ#-™èþ$…§æþ° HÆ>μ-r$Mæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ çܯé²-à-˯èþ$ Mæü*yé {ç³Ðèþ$»Œý çÜÒ$- ¯ðþË-Mö¯èþ² çÜÇ-çßý§æþ$ª ÑÐé-§æþ…ò³O Mæü*yé D çÜ…§æþ-ÆæÿÂ…V> BÄæý$¯èþ ^óþõÜ Ñ«§é¯èþ…, G§æþ$-ÆöP…r$¯èþ² çÜÐé-âæý$Ï-' A¯óþ
{糿æý$™éÓ°² ÐéÆæÿ$ òßý^èþaÇ…^éÆæÿ$. ^ðþ´ëμÆæÿ$. C…§æþ$Mæü$ AÐèþ-çÜ-Ææÿ-Ððþ$O¯èþ çܦÌê-°² Æðÿ…yæþ$ §óþÔéÌZÏ Cç³μ-sìýMóü „ìü…_-¯èþr$t ¯óþ´ë-ÌŒýÌZ° ¿êÆæÿ™èþ §ú™éÅ-«¨-M>-Ç çÜ$±ÌŒý Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ ^èþÇa…^éÆæÿ$. A…Ôèý…ò³O BÄæý$¯èþ Aºj-ÆæÿÓÆŠÿ ÈòÜÆŠÿa ´û…yóþ-çÙ¯Œþ
çܧæþ-çÜ$ÞÌZ ^óþíܯèþ {ç³çÜ…Væü ´ëu>°² ç³{†-Mæü-ËMæü$
Ñyæþ$-§æþË ^óþÔéÆæÿ$. M>V>, ÌZMŠü-çÜ¿æý, Æ>fÅ-çÜ¿æý
ø±+Á¬>dt≈£î <ësê >∑ß&¥u…’? ø±+Á¬>dt˝À @B çÜ¿æý$Å-Ë M>ÆæÿÅ-Mæü-Ìê-´ëË$, °«§æþ$Ë Móüsê-Æÿ$$…ç³# Ðèþ…sìý ÐèþÅÐèþ-à-Æ>-˯èþ$ òÜO™èþ…
çÜÐèþ*-^é-Ææÿ-çßýMæü$P ^èþrt… ç³Ç-«¨-ÌZMìü ™ðþ^óþa…§æþ$Mæü$ Mæü–íÙ ^óþçÜ$¢-¯èþ²r$Ï BÄæý$¯èþ
;md”Œ sêÁwüº n<Ûä´≈£åîì>± |ü>±Z\ß? ÑÐèþ-Ç…^é-Ææÿ$. Móü…{§æþ, Æ>çÙ‰ {糿æý$ ™éÓË$, G‹Ü-i-ï³ïÜ, ÝëtMŠü GMóüÞüe…gŒý, GÆÿ$$-
yðþyŠþ ´ëuæÿ-Ôé-ËË$ Ðèþ…sìý BǦMæü ÌêÐé-§óþ-ÒË$ fÇõ³ A°² çÜ…çܦË$, M>Æ>Å-Ë-
n<˚ u≤≥˝À eTs√ myÓTà˝Ò´, eT] ø=+<äs¡ß H˚‘·\ß? Äæý*Ë$ çÜÐèþ*-^éÆæÿ çßýMæüP ç³Ç-«¨-ÌZMìü ÐèþÝë¢-Äæý$° BÄæý$¯èþ ™ðþÍ-´ëÆæÿ$. M>V>,
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü): M>…{Vðü‹Ü ´ëÈtÌZ ÝëÐèþ*hMæü {糿æý$™èþÓ Ææÿçßý-ÝëÅË ^èþrt… 1923 çÜÐèþ*-^éÆæÿ çßýMæü$P¯èþ$ Ææÿ§æþ$ª ^óþÄæý*-Ë°
¯éÅÄæý$… MöÆæÿÐèþyìþ…§æþ…r* M>…{Vðü‹Ü ´ëÈt ¯óþ™èþËò³O °ç³šË$ ^ðþÇW¯èþ B ´ëÈt BÄæý$¯èþ {糿æý$-™éÓ°² MøÆ>-Ææÿ$. çÜÐèþ*^éÆæÿ çßýMæü$P ^èþrt… {ç³fË MøçÜ… HÆæÿμ-
GÐðþ$ÃÌôýÅ §éÆ> Ýë…ºÄæý$Å ºçßý$f¯èþ çÜÐèþ*gŒý ´ëÈt (¼GïÜμ)ÌZ ^óþÆóÿ…§æþ$Mæü$ yìþ…¨. ©°-ÐèþËÏ {糿æý$™èþÓ Ñ«§æþ$Ë$, °«§æþ$-ËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ H çÜÐèþ*-^é-
Ææÿ…Væü… íܧæþ®… ^óþçÜ$Mæü$¯èþ²rÏ$ çÜÐèþ*^éÆæÿ…. {ç³M>Ôèý… hÌêÏMæü$ ^ðþ…¨¯èþ C§æþªÆæÿ$ Æ>°² AÆÿ$$¯é ™ðþË$-çÜ$-Mø-Ðèþ-^èþa° BÄæý$¯èþ õ³ÆöP-¯é²Ææÿ$. gê¡Äæý$ {V>Ò$×ý
GÐðþ$ÃÌôýÅË ÑçÙÄæý$…ÌZ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü, ï³ïÜïÜ `‹œ yìþG‹Ü A¯èþ$çÜÇçÜ¢$¯èþ² E´ë-«¨ àÒ$ ç³£æþ-M>°² òÜO™èþ… BÆŠÿ-sîýI ç³Ç-«¨-ÌZMìü ™óþÐèþyæþ… §éÓÆ> {V>Ò$×ý
ÐðþOQÇò³O ¡{Ðèþ Ýë¦Æÿ$$ÌZ «§æþÓfÐðþ$†¢¯èþ Ýë…ºÄæý$Å ™èþÓÆæÿÌZ¯óþ M>…{Vðü‹ÜMæü$ Væü$yŠþ»ñýO {ç³gê-±-M>Mìü {ç³Äñý*-f¯èþ… ^óþMæü*-Ça-¯èþr$Ï BÄæý$¯èþ ÑÐèþ-Ç…^éÆæÿ$.
^ðþõ³μ AÐèþM>ÔéË$¯èþ²rÏ$ BÄæý$¯èþ çÜ°²íßý™èþÐèþÆ>YË §éÓÆ> ™ðþË$Ýù¢…¨. §éÆ>
Ýë…ºÄæý$Å ´ëÈtMìü ^ðþ…¨¯èþ Ðèþ$Æø GÐðþ$ÃÌôýÅ, Ðèþ$Ç Mö…™èþÐèþ$…¨ ¯óþ™èþË™ø MæüÍíÜ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26(Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü): ^óþÔéÆæÿ° BÄæý$¯èþ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. J…VøË$ÌZ CsîýÐèþË é²Æ>? A¯èþ² {ç³Ôèý²-Mæü$ §æþã™èþ ÐèþÆ>Y°Mìü ^ðþ…¨¯èþ ™èþ¯èþ¯èþ$ Hê´j·Tyê<äß\ dü+πøåeT+ô|’
¼GïÜμÌZ ^óþÆæÿyé°Mìü B ´ëÈt ¯óþ™èþË™ø Cç³μsìýMóü Ðèþ$…™èþ¯éË$ fÇí³ AMæüPyìþ M>…{Vðü‹ÜÌZ ÝëÐèþ*hMæü ¯éÅÄæý$… Ìôý§æþ°, §æþã™èþ$˯èþ$ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü™ø HÆ>μr$ ^óþíܯèþ M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë Mìü…^èþç³Ç^óþ Ñ«§æþ…V>, AÐèþÐèþ*¯èþç³Ç^óþ Ñ«§æþ…V>
¯èþ$…_ {X¯ŒþíÜVæü²ÌŒý A…§æþ$Mæü$¯èþ²rÏ$ Ñ°í³Ýù¢…¨. M>…{Vðü‹Ü ¯óþ™èþË ÐðþOQÇ Ðèþ*ÆæÿMæü
´ù™óþ ™éÐèþ$$ ÐóþÆóÿ §éÆæÿ$Ë$ Ððþ™èþ$MøPÐéÍÞ ÐèþçÜ¢$…§æþ°, AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O™óþ GÐðþ$ÃÌôýÅ
¨Ó¡Äæý$ {Ôóý×ìý ´ûÆæÿ$Ë$V> ^èþ*çÜ¢$¯é²Ææÿ° B ´ëÈtMìü çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ §æþã™èþÐèþÆ>Y°Mìü ^ðþ…¨¯èþ Mö…™èþ Ðèþ$… Mö…§æþÆæÿ$ ¯óþ™èþË$ ÐèþÅÐèþçßýÇ…^éÆæÿ°, CÌê…r糚yæþ$ <äèwæº kÕ]+#·+&ç
^ðþ…¨¯èþ {ç³M>Ôèý… hÌêÏ çÜ…™èþ¯èþ*™èþË´ëyæþ$ GÐðþ$ÃÌôýÅ ¨° B C§æþªÆæÿ$ GÐðþ$ÃÌôýÅË$ »êV> ™éW…_ ™èþ¯èþMæü$ ™éÐèþ$$ ÐóþÆóÿ §éÆæÿ$Ë$ Ððþ™èþ$MøPÐéÍÞ ÐèþçÜ¢$…§æþ°
糧æþÑMìü Æ>i¯éÐèþ* ^óþÝ뢯èþ° º$«§æþÐéÆæÿ… ÑÌôý-Mæü-Ææÿ$-Ë-™ø §éÆ> çÜμçÙt… ^óþÄæý$yé°² §éÆ> Ýë…ºÄæý$Å ´ëÈt ¯óþ™èþË ÐðþOQÇò³O ¡{ÐèþÐðþ$O¯èþ ÐèþņÆóÿMæü…V> ïÜG… G§æþ$r ÑÐèþ$ÆæÿØË$ ^óþÆÿ$$… BÄæý$¯èþ çÜμçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. ™èþ¯èþ Ðèþ$§æþ®™èþ$§éÆæÿ$Ë™ø Á|üuÛÑß‘ê«ìï ø√]q u≤sY nk˛dæj˚TwüHé
ºsìýt ^èþ*çÜ¢$…sôý A™èþ¯èþ$ M>…{Vðü‹ÜMæü$ Væü$yŠþ»ñýO ^ðþç³μyæþ… RêÄæý$Ðèþ$°í³Ýù¢…¨. BÆøç³×ýË$ ^óþÔéÆæÿ$. "§óþÔé°Mìü ÝëÓ™èþ…{™èþÅ… ^éÆæÿ° BÄæý$¯èþ BÆøí³…^éÆæÿ$. ^èþÇa…_, AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O™óþ ™èþ¯èþÌêV> ´ëÈtÌZ °ÆæÿÏ„æüÅ…, òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26 (Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü) : òßýOMøÆæÿ$tÌZ RêäV> E¯èþ²
{ç³M>Ôèý… hÌêÏ çÜ…™èþ¯èþ*™èþË ´ëyæþ$ GÐðþ$ÃÌôýÅ §éÆ> Ýë…ºÄæý$Å GÐðþ$ÃÌôýÅV> Ðèþ_a¯èþç³μsìýMîü §æþã™èþ$ËMæü$ C…M> ÝëÓ™èþ…{™èþÅ… "G…í³Mæü ^óþçÜ$-Mæü$¯èþ² ¯éÄæý$-Mæü$-ËMóü ÑË$-Ðèþ..' A×ý_Ðóþ™èþMæü$ Væü$ÆæÿÐèþ#™èþ$¯èþ² GÐðþ$ÃÌôýÅË™ø JMæü çÜÐèþ* ´ùçÜ$t ˯èþ$ ¿æýÈ¢ ^óþÄæý$yæþ…™ø´ër$ Mö™èþ¢ MøÆæÿ$ t˯èþ$ HÆ>μr$ ^óþÄæý*Ë°
G°²MðüO ¯ésìý ¯èþ$…_ hÌêÏÌZ Ý÷…™èþ ´ëÈtMóü ^ðþ…¨¯èþ C§æþªÆæÿ$ GÐðþ$ÃÌôýÅË$ Æ>Ìôý§æþ$... ¯óþ¯èþ$ GÐðþ$ÃÌôýÅV> G°²MðüO¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ M>…{Vðü‹ÜÌZ Mö…™èþÐèþ$…¨ ¯éÄæý$Mæü$˯èþ$ G…í³Mæü ÐóþÔèý… HÆ>μr$ ^óþíÜ ¿æýÑçÙÅ™Œþ M>ÆæÿÅ^èþÆæÿ×ý Ææÿ*´÷…¨ B…{«§æþ{糧óþÔŒý »êÆŠÿ AÝùíÜÄôý$çÙ¯Œþ {糿æý$™éÓ°² MøÇ… ¨. A§óþ Ñ«§æþ…V>,
¼.{Ö°ÐéçÜ$Ë$ Æðÿyìþz, ´ù™èþ$Ë Æ>Ðèþ*Æ>Ðèþ#™ø ç³yæþr… Ìôý§æþ$. ÒǧæþªÇ ÐðþOQÇ™ø Mæü*yé çßýMæü$PË MøçÜ… A{VæüMæü$ÌêË Ðèþ§æþª §óþÐèþ#Ç…^óþ ^óþçÜ$Mæü$° ÐéÇMóü ÑË$Ðèþ CçÜ¢$¯é²Ææÿ°, Ñ$Væü™é Ý뢯èþ° §éÆ> {ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$. Ðèþ^óþa G°²MæüÌZÏ ç³° Æ>çÙ‰…ÌZ Ðèþ#¯èþ² ¯éÅÄæý$ Ðé§æþ$Ë çÜ…„óüÐèþ$…ò³O §æþ–íÙt ÝëÇ…^éË° õ³ÆöP…¨.
BÄæý$¯èþ ¡{Ðèþ Ðèþ$¯èþÝë¢ç³… ^ðþ…§éÆæÿ° A™èþ° çÜ°²íßý™èþ ÐèþÆ>YË$ ^ðþº$™èþ$¯é²Æÿ$$. ç³Çíܦ† Mö¯èþ-Ýë-Væü$-™ø…¨..' A…r* BÄæý$¯èþ ¯óþ™èþË$, {ç³gê{糆°«§æþ$Ë ç³Çíܦ† §éÆæÿ$×ý…V> ¡Ææÿ$ B«§éÆæÿ…V> sìýMðüPrÏ$ MøÌZμ¯èþ$¯èþ² 78 Ðèþ$…¨ gê¡Äæý$ ¯éÅÄæý$Ðé§æþ$Ë ¨¯ø ™èþÞÐé°² ç³#ÆæÿçÜPÇ…^èþ$Mö° º$«§æþÐéÆæÿ…
™èþ¯èþ Ý÷…™èþ °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY…ÌZ ÒǧæþªÆæÿ$ B«¨ç³™èþÅ… ^ðþÌêÆÿ$$çÜ¢* ™èþ¯èþMæü$ ÑË$Ðèþ BÐóþ§æþ¯èþ ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. ÝëÐèþ*hMæü ¯éÅÄæý$…, ™èþÄæý*ÆðÿO…§æþ° Ýë…ºÄæý$Å BÐóþ§æþ¯èþ ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. GÐðþ$ÃÌôýÅË gê¼™éÌZ Ò$ õ³Ææÿ$ Mæü*yé E¯èþ²rÏ$ HÆ>μr$ ^óþíܯèþ ÑÌôýMæüÆæÿ$Ë çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ »êÆŠÿ Mú°ÞÌŒý A«§æþÅ„æü$yæþ$ G.
ÌôýMæü$…yé ^óþçÜ¢$¯é²Ææÿ° Ýë…ºÄæý$Å Væü™èþ Mö…™èþ M>Ë…V> »ê«§æþç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. D A×ýV>ǯèþ ÐèþÆ>YË A¿æý$ůèþ²† MøçÜ… Ðèþ$Æø ´ùÆ> ï³ïÜïÜ B§óþÔé¯èþ$ÝëÆæÿ… Ðèþ$…yæþË M>…{Vðü‹Ü MæüÑ$sîýË H§ðþO¯é çÜÐèþ*^éÆæÿ… A…¨…§é? A° AyìþW™óþ ¯èþÇÞ…àÆðÿyìþz, çÜ¿æý$Åyæþ$ G¯Œþ.Æ>…^èþ…§æþÆŠÿþÆ>Ðèþ# Ðèþ*sêÏ yæþ$™èþ*, Æ>çÙ‰…ÌZ
ÑçÙÄæý*°² Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü, ï³ïÜïÜ A«§æþÅ„æü$yæþ$ yìþ.{Ö°Ðé‹ÜMæü$ íœÆ>ŧæþ$ r… {´ëÆæÿ…À…^èþ¯èþ$¯èþ²rÏ$ BÄæý$¯èþ {ç³Mæüsìý… ^éÆæÿ$. ™èþ¯èþMæü$ sìýMðüPsŒý §æþMæüPMæü$…yé E…yóþ…§æþ$Mæü$ B C§æþªÆæÿ$ ç³°^óþçÜ$¢¯èþ² 70ÐóþË Ðèþ$…¨ ¯éÅÄæý$Ðé§æþ$ËÌZ GMæü$PÐèþ Ôé™èþ… A{ò³…sìý‹Ü
^óþíܯé {ç³Äñý*f¯èþ… ÌôýMæü ´ùÆÿ$$…§æþ°, A…§æþ$Móü A™èþ¯èþ$ M>…{Vðü‹ÜMæü$ Væü$yŠþ»ñýO AÆÿ$$™óþ, GÐðþ$ÃÌôýŠ糧æþÑMìü Æ>i¯éÐèþ* ^óþõÜ GÐðþ$ÃÌôýÅË$ Mæü${r 糯èþ$²™èþ$¯é²Ææÿ° Ýë… ºÄæý$Å Ë$V> Ðèþ#¯é²Ææÿ°.. ÒÇMìü ¯ðþËMæü$ Ææÿ*.2ÐóþË$ ^ö糚¯èþ òÜ•t眅yŠþ ^ðþÍÏ…^éË
^ðþ´ëμ˯óþ °Ææÿ~Äæý*°Mìü Ðèþ_a¯èþrÏ$ ™ðþÍíÜ…¨. GMðüOÞgŒý yìþç³NÅsîý MæüÑ$çÙ¯èþÆŠÿV>
ç³°^óþçÜ¢$¯èþ² §éÆ> Ýë…ºÄæý$Å ™èþ¯èþ E§øÅV>°Mìü Æ>i¯éÐèþ* ^óþíÜ 2004
BÌZ^èþ¯óþ© {ç³çÜ$¢™é°Mìü Ìôý§æþ°, AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O™óþ
Æ>i¯éÐèþ* ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ Mæü*yé Ððþ¯èþ$-M>-yæþ-»Z-¯èþ-°
myÓTà˝Ò´ BÆøí³…^éÆæÿ$.
BÆøç³×ýË$ °Ææÿ*í³õÜ¢ Æ>i¯éÐèþ*:
¯é²Ææÿ$. ÐéçÜ¢Ðé°Mìü {糿æý$™èþÓ… C¨ÐèþÆæÿMóü àÒ$ C_a…§æþ°.. AÆÿ$$™ó,
C糚yæþ$þ çÜμ…¨…^èþyæþ…Ìôý§æþ° ÐéÆæÿ$ BÆøí³…^éÆæÿ$. MæÆ>~rMæüÌZ A{ò³…sìý‹Ü
G°²MæüÌZÏ M>…{Vðü‹Ü sìýMðüsŒýò³O çÜ…™èþ¯èþ*™èþË´ëyæþ$ ¯èþ$…_ ´ùsîý ^óþíÜ VðüÍ^éÆæÿ$. BÄæý$¯èþ {ç³Mæü-sìý…^é-Ææÿ$. M>…{Vðü‹Ü´ëÈtÌZ A{Væü {Ö°ÐéçÜ$Ë$ Æðÿyìþz Ë$V> ç³° ^óþçÜ¢$¯èþ² ¯éÅÄæý$Ðé§æþ$ËMæü$ AMæüPyìþ {糿æý$™èþÓ… òÜ•t眅yŠþ
A™èþ¯èþ$ GÐðþ$ÃÌôýÅV> VðüÍ_¯èþç³μsìýMîü, hÌêÏÌZ° Mö…™èþ Ðèþ$…¨ M>…{Vðü‹Ü ¯óþ™èþË Mæü$ÌêË çßýÐé ¯èþyæþ$çÜ¢$¯èþ²§æþ°, ºËïßý¯èþ ÐèþÆ>YË$, KÌŒýz GÐðþ$ÃÌôýÅ M>ÓÆæÿtÆŠÿÞÌZ¯óþ ç³{†MæüË ÐéÇMìü ^ðþÍÏÝù¢…§æþ° ÐéÆæÿ$ Væü$Ææÿ$¢ ^óþÔéÆæÿ$. ¯éÅÄæý$Ðé§æþ$ËÌZ ^éÌê Ðèþ#…¨ õ³§æþÐéÆæÿ$
ÐðþOQÇ™ø A™èþ¯èþ$ ÑíÜW ´ùÄæý*Ææÿ° çÜ°²íßý™èþ$Ë$ ^ðþº$™èþ$¯é²Ææÿ$.
ÑçÔèýÓçܱÄæý$…V> A…¨¯èþ çÜÐèþ*^éÆæÿ… Ðóþ$ÆæÿMæü$.... M>…{Vðü‹ÜÌZ Mö…™èþ Ðèþ$…¨
§æþã™èþ ÐèþÆ>YË ¯óþ™èþËMæü$ ÑË$Ðèþ ÌôýMæü$…yé ´ùÆÿ$$…§æþ°
BÄæý$¯èþ º$«§æþÐéÆæÿ… ¯éyìþ-MæüP-yæþ ™èþ¯èþ¯èþ$ MæüÍíܯèþ
kÕ+ãj·T´ G§æþ$Ææÿ$ ç³yìþ¯èþ K…VøË$ GÐðþ$ÃÌôýÅ »êͯðþ
{Ö°ÐéçÜ$Ë$Æðÿyìþz Ðèþ§æþª §éÆæÿ Ýë…ºÄæý$Å BÆøç³×ýË$
¯é²Ææÿ° ÐéÇ° §æþ–íÙtÌZ Ðèþ#…^èþ$ Mö° {糿æý$™èþÓ… ™èþ„æü×ýÐóþ$ òÜ•t眅yŠþ CÐéÓ Ë°
ÐéÆæÿ$ {糿æý$™éÓ°² MøÆ>Ææÿ$. AÆæÿ$áÌñýO¯èþ ¯éÅÄæý$Ðé§æþ$ËMæü$ CâæýÏ çܦÌê˯èþ$
¯óþ™èþË™ø ÑíÜW ´ùÆÿ$$¯èþ Ýë…ºÄæý$Å ½GïÜμÌZ ^óþÆ>Ë° °Ææÿ~Æÿ$$…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. Ò$yìþÄæý* {糆°«§æþ$Ë Ðèþ§æþª BÐóþ§æþ¯èþ ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. {ç³Ýë¢Ñ…^èþV> BÄæý$¯èþ Q…yìþ…^éÆæÿ$. Ýë…ºÄæý$Å CÐéÓË°, BÆøVæüÅ ¿æý{§æþ™èþ MæüÍμ…^éË°, Ðèþ–†¢ ¯ðþOç³#×ýÅ…ÌZ Gç³μsìý Mæü糚yæþ$
BÄæý$¯èþ BÆæÿ$ ¯ðþËË ¯èþ$…^óþ D {ç³Äæý$™èþ²… ^óþçÜ¢$¯é²Ææÿ$. {ç³™óþÅMìü…_ K…VøË$ ™é¯èþ$ GÐðþ$ÃÌôýÅV> E…yìþ Mæü*yé ™èþ¯èþ çßýMæü$PË MøçÜ… HÆ>μr$ÌZ A«§æþÅ„æü, M>ÆæÿŧæþÆæÿ$ØË °Äæý*Ðèþ$M>Ë ^óþíܯèþ BÆøç³×ýÌZÏ H JMæüP §é¯ðþOü²¯é ™èþW¯èþ B«§é Õ„æü×ý Cí³μ…^éË° C¨ÐèþÆæÿMóü {糿æý$™éÓ°Mìü Ñfqí³¢ ^óþíܯé H Ðèþ*{™èþ…
GÐðþ$ÃÌôýÅ, íÜG…Mæü$ º…«§æþ$ÐðþO¯èþ {Ö°ÐéçÜ$Ë$Æðÿyìþz™ø BÄæý$¯èþMæü$ ç³yæþ§æþ$. ò³OV> ´ùÆ>yéÍÞ¯èþ §æþ$íܦ† çÐèþ_a…§æþ°, {ç³M>Ôèý… hÌêÏÌZ ÑçÙÄæý$…ÌZ Ý린Mæü GÐðþ$ÃÌôýÅ AÀ{´ëÄæý*˯èþ$ Æ>Ë™ø °Ææÿ*í³õÜ¢ ™é¯èþ$ GÐðþ$ÃÌôýŠ糧æþÑMìü çÜμ…¨…^èþÌôý§æþ° ÐéÆæÿ$ BÐóþ§æþ¯èþ ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. òßýOMøÆæÿ$tÌZ RêäV> Ðèþ#¯èþ²
A™èþ¯óþ ™èþ¯èþ °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY…, hÌêÏÌZ B«¨ç³™èþÅ… ^ðþÌêÆÿ$$çÜ¢$¯é²yæþ° Ýë…ºÄæý$Å A{VæüMæü$ÌêËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ C§æþªÆæÿ$ GÐðþ$ÃÌôýÅË$ ¼. ç³ÇVæü×ýÌZMìü ¡çÜ$MøÐéÍÞÐèþ#-¯èþ²ç³μsìýMîü Ðèþ$$¨ª´ëyæþ$, Æ>i¯éÐèþ* ^óþÝ뢯èþ° BÄæý$¯èþ {ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$. ™èþ¯èþMæü$ 16 ´ùçÜ$t ˯èþ$ ¿æýÈ¢ ^óþÄæý* ˯é²Ææÿ$. A§óþ Ñ«§æþ…V> òßýOMøÆæÿ$tÌZ MóüçÜ$
»ê«§æþç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. ©…™ø A™èþ¯èþ$ ½GïÜμ §æþ„ìü×ê¨ Æ>Úë‰Ë ç³ÆæÿÅÐóþ„æüMæü$yæþ$ {Ö°ÐéçÜÆðÿyìþz (J…VøË$), ´ù™èþ$Ë Æ>Ðèþ*Æ>Ðèþ# r…Væü$r*Ææÿ$ Ðèþ$…yæþÌêËMæü$ ™é¯èþ$ çÜ*_…_¯èþ çÜ…º…«§æþ… ÌôýMæü ´ùÆÿ$$¯é Mæü*yé ïÜG… º…«§æþ$Ðèþ#¯èþ° ÑÐèþÆ>ËMæü$ çÜ…º…«¨…_ CsîýÐèþË {´ëÆæÿ… À…_¯èþ Ððþ»ŒýòÜOsŒý ÝëÐèþ*¯èþÅ
{´÷òœçÜÆŠÿ çÜ$Æóÿ‹ÙÐèþ*¯óþ™ø çÜ…{糨…ç³#Ë$ fÇ´ëÆæÿ$. AÌêVóü CsîýÐèþË ËMø² (Mö…yæþí³) MæüÍíÜ ™èþ¯èþ (çÜ…™èþ¯èþ*™èþË´ëyæþ$) õ³Ææÿϯèþ$ G…í³Mæü ^óþÄæý$Ìôý§æþ-° BÄæý$¯èþ Ðé´ùÄæý*Ææÿ$. {糆 ÑçÙÄæý$…ÌZ ™èþ¯èþ¯èþ$ ÌêVæü$™èþ$¯é²Ææÿ° BÄæý$¯èþ {ç³fËMæü$ Ðèþ$Ç…™èþ A…§æþ$ »êr$ÌZ E…yóþ Ñ«§æþ…V> ¡Ça¨§éªÍÞ¯èþ AÐèþçÜÆæÿ…
Ððþãå ½GïÜμ {糆°«§æþ$˯èþ$ MæüÍíÜ ´ëÈtÌZ ^óþÆóÿ ÑçÙÄæý$Ððþ$O ^èþÇa…^éÆæÿ$. °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY… ÐèþÅÐèþçßýÆ>ÌZÏ gZMæüÅ… ^óþçÜ$Mæü$…r$ Ðèþ$…yæþÌêË AÀÐèþ–¨®Mìü {糆 °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY…ÌZ BÆøí³…^éÆæÿ$. çÜ…™èþ¯èþ*™èþË ´ëyæþ$ °Äñý*fMæü G…™ðþO¯é E…§æþ° ÐéÆæÿ$ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$.
Ýë…ºÄæý$ÅMæü$ ½GïÜμ Æ>çÙ‰ A«§æþÅ„æü ç³V>YË$ Aç³μW…^èþyé°Mìü B ´ëÈt ¯é²Ææÿ°, {糆 ÑçÙÄæý$… Ðéâæýå AÁÚët¯èþ$ÝëÆæÿÐóþ$ Ææÿ*.90 Ë„æüË °«§æþ$Ë$ MóüsêÆÿ$$…_, AMæüPyæþ ^óþç³sôýt ÐèþÆ>Y°Mìü çÜ…º…«¨…_ ™é¯èþ$ H ÑçÙÄæý$…ÌZ gZMæüÅ…
¯éÄæý$Mæü™èþÓ… çÜ$Ðèþ$$Q™èþ ÐèþÅMæü¢… ^óþíÜ…¨. M>…{Vðü‹ÜÌZ AçÜ…™èþ–í³¢™ø E¯èþ² §æþã™èþ, fÆæÿ$Væü$ ™ø…§æþ-° BÄæý$¯èþ BÐóþ§æþ¯èþ ÐèþÅMæü¢… ^óþÔé-Ææÿ$. AÀÐèþ–¨® 糯èþ$˯èþ$ °Ææÿ~Æÿ$$…^óþ »ê«§æþÅ™èþ GÐðþ$ÃÌôýÅ ^óþçÜ$MøÌôý§æþ°, C§æþ…™é Ýë…ºÄæý$Å »êÏMŠüÐðþ$Æÿ$$ÌŒý ôd’q´+ qß+∫ |ü⁄s√Væ≤‘Y düôdŒq¸Hé
ºËïßý¯èþ ÐèþÆ>YËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ GÐðþ$ÃÌôýÅ˯èþ$ òÜO™èþ… MæüË$ç³#Mæü$° ½GïÜμ ÐðþOç³# ™èþ¯èþ °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY ç³Ç-«¨-ÌZ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ËMæü$ Aç³μW…_¯é, ™èþ¯èþ °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY…ÌZ Æ>fMîüÄæý*Ë° BÄæý$¯èþ «§æþÓf Ððþ$™é¢Ææÿ$. ™é¯èþ$ hÌêÏ
Ayæþ$Væü$Ë$ ÐóþÄæý$yé°Mìü Ýë…ºÄæý$Å {ç³Äæý$™é²Ë$ ^óþçÜ¢$¯é²Ææÿ$. Cç³μsìýMóü ´ëÈtMìü Æ>fÔóýQÆŠÿÆðÿyìþz ^óþ™èþ$Ë Ò$§æþ$V> Csîý-Ðèþ-Ë fÇW¯èþ {Ö°ÐéçÜÆðÿyìþz, Æ>Ðèþ*Æ>Ðèþ# ^ðþí³μ¯èþrÏ$ ^óþçÜ¢$¯é²Ææÿ° M>…{Vðü‹Ü A«§æþÅ„æü$yìþV> Æðÿ…yæþ$ Ðèþ*ÆæÿÏ$ ç³°^óþÔé¯èþ°, ¯èþ*ÅÉìþÎÏ, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26: Ðèþ*Ìñý-V>ÐŒþ õ³Ë$âæýå MóüçÜ$ÌZ A¯èþ$-Ðèþ*-°-™èþ$-yðþO¯èþ
^ðþ…¨¯èþ Ðèþ$Æø GÐðþ$ÃÌôýÅ, ÒÇ A¯èþ$^èþÆæÿ$Ë$ ¼GïÜμ ¡Ææÿ®… ç³#^èþa$MøÐèþyé°Mìü Væü$…yæþÏMæüÐèþ$à {´ëgñýMæüt$ M>ÆæÿÅ{Mæü Ðèþ*°Mìü {´÷sZM>ÌŒý BÄæý$¯èþ BÐóþ§æþ¯èþ ^ðþ…§éÆæÿ$. A…§æþ$Móü M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë™ø E¯èþ² çÜ…º… «§éË §æþ–ÚëtüÅ Ìñýíœt-¯ðþ…sŒý Mæü˲̌ý {ç³Ý맊þ {ÖM>…™Œþ ç³#Æø-íßý-™Œþ¯èþ$ òÜO¯èþÅ… {MæüÐèþ$-Õ„æü×ê
E™éÞçßý…™ø E¯é²Ææÿ$. Mö¨ª ÆøkË {Mìü™èþ… ¯èþVæüÆ>°Mìü Ðèþ_a¯èþ ¼GïÜμ ¯óþ™èþ {ç³M>Ææÿ… Ý린Mæü GÐðþ$ÃÌôýůðþO¯èþ ™é¯èþ$ A«§æþÅ„æü™èþ Ðèþíßý… "ÐóþÆóÿ §éÆæÿ$Ë$ Ððþ™èþ$MøPMæü ™èþç³μ§æþ$...' ÐéÆæÿ$ ™èþ¯èþ¯èþ$ MæüÍõÜ…§æþ$Mæü$ ÐèþçÜ¢$…sêÆæÿ°, §é°² ^èþÆæÿÅË Mìü…§æþ çÜÈÓçÜ$ ¯èþ$…_ çÜòÜμ…yŠþ ^óþíÜ…¨. ¯éÅÄæý$-Ý릯èþ… °Æøª-íÙ-V> -{ç³-
çÜ$Æóÿ‹ÙÐèþ*¯óþ ™èþÓÆæÿÌZ Æ>Ú뉰Mìü ^ðþ…¨¯èþ C§æþªÆæÿ$ M>…{Vðü‹Ü GÐðþ$ÃÌôýÅË$ ™èþ¯èþ ^éÍÞ E…yæþV>, hÌêÏ C¯ŒþbéÇj Ðèþ$…{† Ððþ*í³§óþ° ´ëÈtÌZ ÝëÐèþ*hMæü ¯éÅÄæý$…, §æþã™èþ$ËMæü$ ™èþ糚V> AÆæÿ®… ^óþçÜ$Mæü$…sôý GÌê? A° BÄæý$¯èþ Mæü-sìý…^óþ ÐèþÆæÿMæü$ BÄæý$¯èþ òÜO°Mæü Ñ«§æþ$Ë$ °ÆæÿÓ-Ç¢…^óþ…§æþ$Mæü$, Äæý$*°-¸ëÆæÿ…
A¯èþ$^èþÆæÿ$Ë™ø ½GïÜμÌZ ^óþÆæÿ¯èþ$¯é²Ææÿ°, ©…™ø CMæüPyæþ ½GïÜμ G…™ø Ððþ…MæürÆæÿÐèþ$×êÆ>Ðèþ#Mæü$ AÐèþ-M>-Ôèý-Ñ$^éaÆæÿ° BÄæý$¯èþ §æþM>PÍÞ¯èþ VúÆæÿÐèþ…, çßZ§é MøçÜ… ™èþ¯èþ ´ùÆ>r… {ç³Õ²…^éÆæÿ$. Ýë…ºÄæý$Å Ò$§æþ ^ðþ´ëμ˯èþ$Mæü$…sôý «§æþÇ…^óþ AÐèþM>Ôèý… ÌôýMæü´ùÆÿ$$¯é çÜVæü… i™èþ… ´÷…§óþ… §æþ$Mæü$ A-Ææÿ$á-Ë-Ðèþ#-™é-
ç³sìýçÙtç³yæþ$™èþ$…§æþ° ^óþíܯèþ ÐéÅQÅË$ ^óþÄæý$yæþ…, M>…{Vðü‹Ü ¯óþ™èþË ÐðþOQÇ Ðèþ*ÆæÿMæü ™èþ¯èþ »ê«§æþ¯èþ$ ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$.™èþ¯èþMæü$ G§æþ$ÆðÿO¯èþ AÐèþ- BVæü§æþ°, C…§æþ$MøçÜ… Ðèþ$Æø ÝëÐèþ*hMæü ´ùÆ>r… ^éÌê E¯é²Äæý$°, ´ëÈt {糆çÙt , ç³Ææÿ$Ðèþ# ´ùMæü$…yé Ææÿ$.- Ððþ*M> Mìü…§æþ A-Æðÿ-çÜt-Æÿ$$¯èþ ç³#Æø-íßý-™Œþ¯èþ$Gsìý-G‹Ü {ç³Õ²-çÜ$¢¯èþ² ÑçÙÄæý$…
´ù™óþ ÐóþÆóÿ §éÆæÿ$Ë$ Ððþ™èþ$MøPMæü ™èþç³μ§æþ° §éÆ> Ýë…ºÄæý$Å õ³ÆöP¯èþyé°² ºsìýt Ðèþ*-¯é-°Mìü ™èþ¯èþ Ðèþ$§æþª™èþ$§éÆæÿ$Ë$,°Äñý*fMæüÐèþÆ>Y°Mìü ^óþç³rtMæü ™èþç³μ§æþ° Ýë…ºÄæý$Å çÜμçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. E…yæþsê°Mìü ™é¯èþ$ B ÑçÙÄæý*Ë°² ^ðþç³μ§æþË^èþ$ ™ðþÍ-íÜ…§óþ. AÆÿ$$™óþ Ððþ*M> Mìü…§æþ AÆðÿ-çÜt-Æÿ$$¯èþ ÐéÇMìü BÆæÿ$ ¯ðþË-Ë ÐèþÆæÿMæü$
^èþ*çÜ¢$…sôý A™èþ¯èþ$ ™èþ¯èþ A¯èþ$^èþÆæÿ$Ë™ø ½GïÜμÌZ ^óþÆæÿyæþ… RêÄæý$Ðèþ$°í³Ýù¢…¨. ^ðþ…¨¯èþ G…ï³sîýïÜË$,fyîþμsîýïÜË$ BÐóþ§æþ¯èþ ÐèþÅMæü¢… M>…{Vðü‹Ü´ëÈt Ñ$Ðèþ$ÃͲ ÑçÜÃÇçÜ¢$¯èþ²§æþ° ¿êÑçÜ¢$¯ MøÌôý§æþ° BÄæý$¯èþ õ³ÆöP-¯é²-Ææÿ$. »ñýÆÿ$$ÌŒýMæü$ §æþÆæÿ-RêçÜ$¢ ^óþçÜ$-Mæü$¯óþ AÐèþ-M>Ôèý… Ìôý¯èþ…§æþ$¯èþ BÄæý$¯èþMæü$ »ñýÆÿ$$ÌŒý
Mæü*yé ËÀ…^óþ AÐèþM>Ôèý… Ìôý§æþ$.
Ðèþ$Æø MóüçÜ$ÌZ Mæü*yé AÆðÿ-çÜ$t
ç³#Æø-íßý™Œþ ¯èþMìüÎ ç³{™é-Ë™ø BÄæý$$-«§éË ÌñýOòܯèþ$Þ Ý뫨…^é-Ææÿ¯èþ² MóüçÜ$ÌZ
BÄæý$-¯èþ¯èþ$ ¯éíÜMŠü {Mðü•ÐŒþ$ {»ê…^Œþ ´ùÎ-çÜ$Ë$ ÝùÐèþ$-ÐéÆæÿ… Ððþ*M> MøÆæÿ$tMæü$ §æþÆæÿ-

n|ü⁄Œ ø±yê*
‘Ó#·ßÃ≈£îH˚+<äß≈£î nqßeT‹ ø±yê*
A…§æþ$Mæü$ AÐèþ-çÜ-Ææÿ-Ððþ$O¯èþ ïÜtË$, MørÏMæü$ ^óþÆæÿ$Mæü$¯é²Äæý$¯é²Ææÿ$. C…§æþ$ÌZ 7ÐóþË Mør$Ï
πø+Á<ëìøÏ yÓ’mdt $q‹
yæþ… §éÓÆ> çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ Ææÿ*.5Móü Äæý$*°sŒý ѧæþ$Å-™Œþ E™èþμ†¢
RêçÜ$¢ A…§æþ-gôý-Äæý$yæþ… §éÓÆ> MæüçÜt-yîþ-ÌZMìü ¡çÜ$-Mæü$° Ðèþ$…Væü-âæý-ÐéÆæÿ… AÆðÿçÜ$t
^óþÔéÆæÿ$. ÐéÆæÿ$ BÄæý$-¯èþ¯èþ$ gêÆÿ$$…sŒý íÜÑÌŒý ¯éÅÄæý$-Ðèþ$*Ç¢ Ñ.Ñ.gZíÙ
G§æþ$r àfÆæÿ$ ç³Ç-^éÆæÿ$. BÄæý$-¯èþ-¯èþ¯èþ$ D ¯ðþË 29 ÐèþÆæÿMæü$ ´ùÎçÜ$ MæüçÜt-
yîþÌZ E…^é-Ë° AMæüPyìþ ¯éÅÄæý$-Ðèþ$*Ç¢ B§óþ-Õ…^é-Ææÿ$.n\ߢ&ç>±] |òüTsêHê n$˙‹
Jdüdt u§eTà ˝Ò≈£î+&Ü düßyês¡Ô düuÛÑ\ß
yÓ’mdt n\ߢ&ÉT nì˝Ÿô|’ $#ês¡D≈£î &çe÷+&¥
ÉìþÎÏÌZ {ç³×ê-ãM> çÜ…çœ$… E´ë-«§æþÅ-„æü$yæþ$ G…G‹Ü Açßý*Ï-Ðé-Í-Äæý*™ø ïÜG… ÐðþOG-‹Ü íÜÐðþ$…r$Mæü$ GMæü$PÐèþV> ÐèþÅÄæý$… B§éÄæý$… ™èþVóüY AÐèþM>Ôèý… E…§ ¯é²Ææÿ$. B Væü…yìþ° ^óþÄñý$$^èþa¯é²Ææÿ$. M>…{Vðü‹Ü´ëÈtÌZ ÝëÐèþ*hMæü ¯éÅ Äæý$… òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26 (Ðóþ$fÆŠÿ
^óþÔé-Ðèþ$-¯é²Ææÿ$. §é…™ø Væü™èþ ç³Nyæþ$aMæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ BǦMæü ç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ ^èþsêt˯èþ¯èþ$ çÜÇ…_ Ìôý§æþ…r* þ B ´ëÈt GÐðþ$ÃÌôýÅ Ýë…ºÄæý$Å ´ëÈt¯èþ$…_ ¯èþ*Å‹Ü): "Ðèþ$$QÅ-Ðèþ$…{† Æ>f-Ôóý-Q-Ææÿ-Æðÿyìþz
¯èþ*ÅÉìþÎÏ, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26 (Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü): Æ>çÙ‰ ¯éË$V óüâæýÏÌZ B…{«§æ {糧óþÔŒýÌZ çÜ*¦Ë B§éÄæý$ E™èþμ†¢ 9 G‹œBÆŠÿ¼G… {ç³M>Ææÿ… Ðèþ$*yæþ$ Ôé™é°Mæü…sôý A§æþ¯èþ…V> ÐðþãÏ´ùÐéË° °Ææÿ~Æÿ$$…^èþ$Mæü$¯èþ² A…Ôé°² BÄæý$¯èþ Ðèþ§æþª AË$Ïyæþ$ A°ÌŒý °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯èþ² Ðèþ$™èþ {ç³^é
AÀÐèþ–¨¦ MøçÜ… A糚Ë$ ¡çÜ$Mö¯óþ…§æþ$Mæü$ A¯èþ$ Ðèþ$† Ôé™èþ… Mæü¯é² GMæü$P-ÐèþV> ¯èþÐðþ*-§æþ-Æÿ$$…§æþ° ^ðþ´ëμÆæÿ$. C¨ BçÜ$¢Ë$ HÆ>μr$ ^óþçÜ$MøÐèþyæþ… MøçÜ… A糚Ë$ {ç³Ýë¢-Ñ…^èþV>, "¯éMæü$ BÑçÙÄæý$… ™ðþΧæþ'° §érÐóþÔéÆæÿ$. Ææÿ…ÌZ içÜ‹Ü ÌôýMæü$…yé BÄæý$¯öMæüPyìþ ¸÷sZ
°ÐéÓÍÞ…¨V> {糫§é¯èþÐèþ$…{†, Móü…{§æþ BǦMæü Ðèþ$…{†, gê¡Äæý$ çÜ*¦Ë B§éÄæý*° Mæü…sôý 10.63 Ôé™èþ… ¡çÜ$MøÐèþyæþ… ÒË$M>§æþ¯é²Ææÿ$. AÆÿ$$™óþ Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… ÐéÐèþ$-ç³-„>-˨ Ñ_{™èþ «§øÆæÿ-×ìý ò³r$tMæü$° iç܋ܯèþ$ AÐèþÐèþ*°çÜ$¢¯é²Ææÿ$.
{ç³×êãMæü çÜ…çœ$… ÐðþO‹Ü ^ðþOÆæÿïŒþ¯èþ$ Møǯèþr$Ï Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† A«¨MæüÐèþ$¯é²Ææÿ$. AÆÿ$$-™óþ MóüÐèþË… BǦMæü Ðèþ*…§æþÅ… {糆 çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… 11ÐóþË MørÏ Ææÿ*´ë Äæý$Ë$ A糚Ë$ ÐéÐèþ$糄>Ë$ Ñ_{™èþ «§øÆæÿ×ìý {糧æþ-ÇØ-çÜ$¢-¯é²-Äæý$° íÜG… Ðèþ$™é°² Ayæþ$zò³r$tMæü$° Möyæþ$Mæü$, AË$Ïyìþ°
Æ>fÔóýQÆæÿÆðÿyìþz ÐðþËÏ-yìþ…^é-Ææÿ$. º$«§æþÐéÆæÿ… BÄæý$¯èþ ÉìþÎÏÌZ° M>Ææÿ×ý…V> ¡{Ðèþ Cº¾…§æþ$˯èþ$ G§æþ$ÆöP…r$¯èþ²r$Ï íÜÄæý$… ¡çÜ$MøÐèþ^èþa°, M>° Væüyæþ_¯èþ ¯éË$Væü$ HâæýÏMæü$ MæüÍíÜ A¯é²-Ææÿ$."™ðþË$Væü$§óþÔèý…™ø MæüÍíÜ ç³°^óþÝë¢Ðèþ$°, ™ðþÆ>çÜ™ø ™ðþÆæÿò³OMìü ¡çÜ$Mæü$Ðèþ^óþa…§æþ$Mæü$ ÐðþOG‹Ü Mæü${r
Hí³ ¿æýÐèþ¯ŒþÌZ ÑÌôýMæü Ææÿ$Ë çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ {ç³çÜ…W…^éÆæÿ$. A¯é²Ææÿ$. ©…™ø Æ>çÙ‰ {糿æý$™éÓ°Mìü Æ>ÐèþËíܯèþ B§éÄæý$ Hyæþ$ÐóþË MørÏ ™èþMæü$PÐèþ A糚 ¡çÜ$Mæü$ ¯é²Ðèþ$¯é²Ææÿ$. B MæüÍíÜ ™ðþË…V>×ý MøçÜ… MæüÍíÜ ç³°^óþÝë¢Ðèþ$° ^ðþº$-™èþ$-¯é²- 糯èþ$²™èþ$¯é²Ææÿ$. Æ>çÙ‰…ÌZ° A°² {´ë…™é
A…™èþ-Æ>j-¡-Äæý$ BǦMæü Ðèþ*…§æþÅ…ÐèþËÏ Æ>{çÙt…ÌZ Ðèþ˜ÍMæü Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë$ ™èþMæü$PÐ èþÄæý*ÅÄæý$°, ¿æý*Ðèþ$$Ë$, Câæý$Ï ™èþMæü$PÐèþ Aç³šË Ðóþ$ÆæÿMæü$ D Hyé¨ MæüÍí³ ¡çÜ$Mö¯óþ…§æþ$Mæü$ Äæý$-¯é²Ææÿ$. AçÜË$ B Æðÿ…yìþ…sìýÌZ¯óþ À¯é²À{´ëÄæý*Ë$ ÌZÏ A°ÌŒý °Ë$Ððþ™èþ$¢ Mæüsor$Ï, òœMîüÞË$
çܧæþ$´ë Äæý*Ë MæüËμ-¯èþMæü$ °«§æþ$Ë$ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMøÐèþyæþ…ÌZ Mö¯èþ$Vøâæý$å ™èþWY´ùÐèþyæþ…™ø Çh{õÜtçÙ¯èþÏ ÔéQÌZ BÕ…_¯èþ AÐèþM>Ôèý… CÐéÓÍÞ…¨V> Móü…{§é°² MøÆ>Ðèþ$¯é²Ææÿ$. E¯é²Äæý$¯é²Ææÿ$. "ÒÆæÿ…§æþÇ Agñý…yé MóüÐèþË… M>…{Vðü‹Ü ò³sìýt¯é JMæüP §é°ÌZ Mæü*yé içÜ‹Ü »ŸÐèþ$ÃÌôý§æþ$. D QÆæÿ$aMæü$ ÌñýMæüPË$
Mö°² Cº¾…§æþ$Ë$ ^ør$ ^óþçÜ$Mæü$¯é²Äæý$° ™èþ§éÓÆ> B§éÄæý$…ÌZ MóüÐèþË… 60 Ôé™èþ… Ðèþ*{™èþÐóþ$ Ðèþ_a…§æþ¯é²Ææÿ$. A…§æþ$Mæü$ {糫§é°, BǦMæü Ðèþ$…{†, {ç³×êãMæü çÜ…çœ$… E´ë- ´ëÈt° Kyìþ…^èþyæþÐèþ$r.. M>…{Vðü‹Ü ´ëÈt GÐèþÇMìü H…¯èþçÙt… ¯é²Äæý*? AçÜË$ A…™èþ yæþº$¾ GMæüPyìþ ¯èþ$…_ ÐèþÝù¢…¨? M>…{Vðü‹Ü
AÀÐèþ–¨®ÌZ ÐóþVæü… ™èWY…§æþ° ÐéÇMìü ÑÐèþ-Ç…_-¯èþr$t íÜÄæý$… Ðé×ìýfŠ糯èþ$²Ë ÔéQÌZ Mæü*yé ©° {糿êÐèþ… E…r$…§æþ° «§æþÅ-„æü$yæþ$ Ýë¯èþ$Mæü*Ë…V> çÜμ…¨…^éÆæÿ¯é²Ææÿ$. ^óþíÜ…§æþÄæý*Å' A° BÄæý$¯èþ {ç³Õ²…^éÆæÿ$. CÝù¢…§é? ÐðþOG‹Ü CçÜ$¢¯é²Æ>? {Mðü•çÜÐèþ Ðèþ$™èþ {糆°«§æþ$Ë$ ©°ò³O §æþ–íÙt
õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. Væüyæþ_¯èþ ¯éË$Væü$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>ËÌZ Æ>{Úët°Mìü ™ðþË$Ýù¢…§æþ¯é²Ææÿ$. {糿æý$™èþÓ BçÜ$¢Ë M>Ææÿ×ý…V> Ðèþ^óþa ´ùË-ÐèþÆæÿ…, ^óþÐóþ-âæýÏMæü$ gê¡Äæý$ çßZ§é ™ðþË…V>-×ýÄôý$ G…§æþ$-Mæü$? ÝëÇ…^éË'° sìýyìþí³ A«¨M>Ææÿ {糆°«¨ ¯èþ¯èþ²ç³¯óþ° Æ>fMæü$Ðèþ*Ç yìþÐèþ*…yŠþ
çÜ…º…«¨…_¯èþ Ý÷…™èþ Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë$ {糆 Äôý$yé© 22 Ôé™èþ… B§éÄæý$… Mæü*yé ™èþVæü$YÐèþ$$Q… ç³sìýt…§æþ¯é²Ææÿ$. D Væüyæþ$z ´ùËÐèþÆæÿ…, ^óþÐðþâæýÏ {´ëgñýMæü$t˯èþ$ gê¡Äæý$ {´ëgñýMæü$tË$V> §óþÔèý…ÌZ A°² çÜÐèþ$çÜÅË$…yæþV> ™ðþË…V>×ý Ðèþ*{™èþÐóþ$ ^óþÔéÆæÿ$. º$«§æþÐéÆæÿ… ÑÌôýMæüÆæÿ$Ë™ø Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*, Ðèþ$™èþ{ç³^éÆæÿMæü$yæþ$ ´ëÌŒý¯èþ$
ò³ÇV>Äæý$-¯é²Ææÿ$. AÆÿ$$™óþ Væü™èþ 糧óþâæýÏ M>Ë…ÌZ MóüÐèþË… A¨ ç³Çíܦ†ÌZ Ðèþ˜ÍMæü çܧæþ$´ëÄæý* ˯èþ$ HÆ>μr$ ^óþÄæý$yæþ… Væü$Ç¢…^èþÐèþ$° MøÆ>Ðèþ$°, A…§æþ$Mæü$ {糫§é° Ýë¯èþ$Mæü*Ë™èþ G…§æþ$Mæü$ Væü$Ææÿ$¢Mæü$ ÐèþçÜ$¢…§æþ° ÑÌôýMæüÆæÿ$˯èþ$ °Ë©ÔéÆæÿ$. Ò$ Cº¾…¨ò³yæþ$™èþ$¯èþ² ÐðþOG‹Ü, ™èþ¯èþ AË$Ïyæþ$ A°ÌŒý {ç³^éÆ>°Mìü Ðèþ*{™èþ… »êV>
12 Ôé™èþ…V> E…§æþ°, õܧæþÅç³# Ææÿ…Væü-ç³# {´ëgñý-Mæü$t-Ë$, Mö…™èþ MæüçÙt™èþÆæÿÐèþ$°, A°² QÆæÿ$aË™ø MæüÍí³ Æ>çÙ‰ ºyðþjsŒý ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ° ÐðþOG‹Ü A¯é²Ææÿ$. ¯é¸ë¢ ¯èþ$…_ ѧæþ$Å™Œþ ´ëÈtÌZ° ïÜ°Äæý$Ææÿ$Ï A°² çÜÐèþ$çÜÅË$…yæþV> ™ðþË… V>×ý çÜçßýMæüÇçÜ$¢¯é²Ææÿ° ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. Æ>çÙ‰…ÌZ ^èþÇaË$, Ñ$çÙ¯èþÈË °«§æþ$Ëò³O
Ðèþ˜ÍMæü çܧæþ$´ëÄæý*Ëò³O GMæü$PÐèþV> QÆæÿ$a ^óþÔé Ðèþ$¯é²Ææÿ$. çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ Ë„æü MørÏMæü$ ^óþÆæÿ$ Mæü$…§æþ¯é²Ææÿ$. Cç³μsìýMìü E™èþμ†¢ ^óþõÜ AÐèþM>Ôèý… E…§æþ-°, GMðüOÞgŒý çÜ$…Mæü… 14 Ôé™èþ… Væü$Ç…_ G…§æþ$Mæü$ Ðèþ†¢yìþ ™ðþçÜ$¢¯é²Ææÿ° ÑÌôýMæüÆæÿ$Ë$ {ç³Õ²… BÆ> ¡çÜ$¢¯èþ² {糿æý$™èþÓ… Ðésìý° ™èþ¯èþ AË$Ïyæþ$ M>ÆæÿÅMæüÌê´ëËMæü$ Ðèþ$ãÏ…^óþ
ÝëVæü$-±sìý {´ëgñýMæü$tË °Æ>Ã×ê°Mìü A«¨Mæü {´ë«§é ¯èþÅ™èþ °_a Æ>çÙ‰°Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþ A糚Ë$ çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 70 ÐóþË ^ðþÍÏ…^éÍÞ ÐèþçÜ$¢…§æþ°, §é°° Mæü±çÜ… 6 ¯ðþËË$ G†¢ÐóþÄæý$ ^èþV>, íÜG… ¯èþÐèþ#Ó™èþ* KMðü £éÅ…Mæü*Å A° ÐðþãÏ´ùÄæý*Ææÿ$. {ç³Äæý$™é²Ë$ ^óþçÜ$¢¯èþ²r$Ï ™èþ¯èþMæü$ Mö…§æþÆæÿ$ Ðèþ$™èþ ò³§æþªË$ ^ðþ´ëμÆæÿ¯é²Ææÿ$.
ôV’≤<äsêu≤<é
>∑ßs¡ßyês¡+
27, qe+ãsY 08
;≥÷; ùde\ ø√dü+ dæk˛ÿ‘√ $Áb˛ ˇ|üŒ+<ä+
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26 : ½r*½ õÜÐèþË çÜ…çܦË$ A…™èþÆ>j¡Äæý$…V> ÐéÅ´ëÆæÿ, Ðé×ìýfÅ Ææÿ…V>ÌZÏ Væü×ý±Äæý$Ððþ$O¯èþ Ðèþ*Ææÿ$μË$ ^ør$^óþçÜ$ §óþÒË$ Ðèþ$Ç…™èþ ÐóþVæü…V> fÆæÿ$Væü$™éÄæý$° ™ðþÍ
MøçÜ… ¯ðþsŒýÐèþÇP…VŠü ÝùË*ÅçÙ¯Œþ Ææÿ…Væü…ÌZ õ³Ææÿ$V>… Ææÿ…V>ËMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐèþ$Äôý$Å õÜÐèþ˯èþ$ A…¨çÜ¢* ™èþÐèþ$ MøVæüËÐèþ° Ñ{´ù C¯ø¹sñýMŠü òßýyŠþ(Bç³ÆóÿçÙ¯ŒþÞ) BÆŠÿ. ´ëÆæÿ$. BÆæÿzÆŠÿ Ðóþ$¯óþgŒýÐðþ$…sŒý¯èþ$ A‹³yóþsŒý ^óþÄæý$yæþ…
_¯èþ íÜÝùP™ø C¯èþ¹ÆŠÿÐóþ$çÙ¯Œþ sñýM>²Ëi Ææÿ…Væü çÜ…çܦ {´ë«§é¯èþÅ™èþ¯èþ$ ©° §éÓÆ> ò³…^èþ$Mø¯èþ$¯é²Æÿ$$. ÆæÿÑÔèý…MæüÆŠÿ A¯é²Ææÿ$. §éÓÆ> ½r*½ õÜÐèþ˯èþ$ Ðèþ$Ç…™èþ ÑçÜ¢−–™èþ… ^óþçÜ¢$

6 Ñ{´ù C¯ø¹sñýMŠü Jç³μ…§æþ… Mæü$§æþ$Ææÿ$aMæü$…¨. CÆæÿ$ ™égêV> Mæü$§æþ$Ææÿ$aMæü$¯èþ² Jç³μ…§æþ…™ø BÄæý* íÜÝùP ¯èþ$…_ Ñ{´ù °ÆæÿÓíßý…^óþ ÐéÅ´ëÆæÿ ÌêÐé ¯é²Ðèþ$° BÄæý$¯èþ ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$.

ôdHÓ‡ø˘‡ 331 bÕsTT+≥¢ ˝≤uÛÑ+


~>∑ßeT‘·ß\ô|’ Á|üuÛÑß‘·« ªñ≈£îÿμbÕ<ä+
¯èþ*ÅÉìþÎÏ, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26 : ^ðþO¯é ¯èþ$…_ ™èþMæü$PÐèþ «§æþÆæÿË™ø
ÐèþçÜ¢$Ðèþ#Ë$ ¨Væü$Ðèþ$† AÐèþ#™èþ$…yæþyæþ…™ø A¯óþMæü ïÜtË$
yìþÐèþ*…yæþ$ 30 Ôé™é°Mìü ç³yìþ´ùÆÿ$$…¨. ^ðþO¯é JÍ…í³MŠü
{MîüyæþËMæü$ Ðèþ$$…§æþ$ E™éÞçßý… ^èþ*í³¯èþ ѧóþÖ Mö¯èþ$VøË$
ÐèþçÜ$¢Ðèþ#Ë ¨Væü$Ðèþ$™èþ$Ëò³O B…„æüË™ø {糿æý$™èþÓ… EMæü$P
´ë§æþ… Ððþ*í³…¨. BsZÐðþ$$»ñýOÌŒý, BÆÿ$$ÌŒý, °Æ>Ã×ý ç³Ç{Ôèý
Ðèþ$ÌZÏ ÑçÜ¢−–™èþ Ýë¦Æÿ$$ÌZ Ñ°Äñý*W…^óþ ïÜtË$ ÐèþçÜ¢$Ðèþ#Ë
§éÆæÿ$Ë$ ç³NÇ¢ ™èþV>YÆæÿ$. {ç³çÜ¢$™èþ… ïÜtË$ GVæü$Ðèþ$™èþ$ËMæü$
yìþÐèþ*…yæþ$ ^éÌê ÐèþÆæÿMæü$ ™èþWY´ùÆÿ$$…¨.
A…™èþÆ>j¡Äæý$ Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ «§æþÆæÿË$ r¯èþ$²Mæü$ 1,250
ªdüß+ø±ìï s¡<äß› #˚j·÷*μ
¨Væü$Ðèþ$™èþ$Ëò³O {糿æý$™èþÓ… °º…«§æþ¯èþ˯èþ$ Ðèþ$Ç…™èþ Mæüv¯è yéËÆæÿÏ ¯èþ$…_ 500 yéËÆæÿÏMæü$ ™èþWY´ùÐèþyæþ… §óþÖÄæý$ ¯èþ*ÅÉìþÎÏ, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26 :sìý¯Œþ õ³ÏsŒý, ÌZàËò³O 5 ´ëÅMóüh…VŠü ç³Ç{ÔèýÐèþ$ {ç³™èþÅ„æü…V>, ç³Æø„æü…V> Ë„æüÌê¨
Ðèþ$$…»êÆÿ$$, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26: ¿êÈ Mö¯èþ$VøâæýÏ Ðèþ$«§æþÅ BÆæÿ$ {sôýyìþ…VŠü òÜçÙ¯èþÏ þ™èþÆæÿ… ^óþÝù¢…¨. ïÜÐŒþ$Ìñý‹Ü r*Å»ŒýË$, ò³Oç³#Ë$ E_™èþ… Ðèþ*ÆðÿPsŒ «§æÆæÿËýò³O ¡{Ðèþ {糿êÐèþ… ^èþ*´ëÆÿ$$. ©°™ø {ç³Ðèþ$$ Ôé™èþ… ¨Væü$Ðèþ$† çÜ$…M>°² Ææÿ§æþ$ª ^óÄæý*Ë° §óþÖÄæý$ Ðèþ$…¨Mìü E´ë«¨° MæüÍμÝù¢…¨. {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$ ´ëÅMóü
™èþÆ>Ó™èþ òܯðþÞMŠüÞ ™öÍÝëÇV> 9ÐóþË Ýë¦Æÿ$$° A«¨VæüÑ$…_…¨. {´ëÆæÿ…¿æý… ¯èþ$…_ B…„æüË gê¼™éÌZMìü ^óþÆæÿyæþ…™ø ´ër$ ïÜtË$Mæü$ Q GÝëÞÆŠÿ, gñýG‹ÜyæþºÏ$, CÝëμsŒý Ðèþ…sìý Mæü…ò³±Ë$ ™èþÐèþ$ ïÜtË$ ´ëÅMóüh…VŠü C…yæþ{ïÜt {糿æý$™éÓ°² MøÇ…¨. {ç³™éÅ h…VŠü ç³Ç{ÔèýÐèþ$ËMæü$ ÐéÅ´ëÆ>°² Ðèþ*Ææÿ$μ ^óþÄæý$yæþ… ÐèþËÏ
¯èþ$…_ C¯ðþÓçÜtÆæÿÏ$ Mö¯èþ$VøâæýÏMæü$ Eç³{MæüÑ$…^èþyæþ…™ø Ðèþ*ÆðÿPsZÏ º$ÌŒý {sñý…yŠþ çÜ…º…«¨…_¯èþ ¨Væü$Ðèþ$™èþ$Ë MøçÜ… ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë$ {糿æý$™èþÓ… E™èþμ™èþ¢$˯èþ$ ™èþWY…^éÆÿ$$. A…™óþM>Mæü$…yé ^ðþO¯é ¯èþ$…_ Ðèþ*²Äæý$ ´ëÅMóüh…VŠü ç³Ç{ÔèýÐèþ$ËMæü$ ÐéÅ´ëÆæÿ… Ðèþ*Ææÿ$μMæü$ A¯óþMæü Ðèþ$…¨ E§øÅV>˯èþ$ MøÌZμÐéÍÞ ÐèþçÜ¢$…¨. A…™èþ
Mæü°í³…_…¨. ©…™ø òܯðþÞMŠüÞ 331 ´ëÆÿ$$…rÏ Ìê¿æý…™ø 9,027 Ðèþ§æþª, °ïœt ¯èþ$…_ ÌñýOòܯŒþÞ ¡çÜ$MøÐéÍÞ ÐèþÝù¢…¨. {糿æý$™èþÓ… C…™èþMæü$ ¿êÈV> ïÜtË$ ÐèþçÜ¢$Ðèþ#Ë$ ¿êÆæÿ¡Äæý$ Ðèþ*ÆðÿPsŒýMæü$ ¨Væü$Ðèþ$† Ý뫧æþÅÐèþ$Äôý$Å Ðèþ*Æ>Y˯èþ$ ò³…^èþ$™èþ$¯èþ² {糿æý$™èþÓ °Ææÿ~ Æ>j¡Äæý$ BǦMæü çÜ…„ø¿æý…™ø Cç³μsìýMóü ç³Ç{ÔèýÐèþ$ ¯ðþÐèþ$è
98 ´ëÆÿ$$…rÏ Ìê¿æý…™ø 2,752 ´ëÆÿ$$…rÏ Ðèþ§æþª Ðèþ$$WÔéÆÿ$$. ¡{Ðèþ Jyìþ§æþ$ Ðèþ$$…§óþ IÆæÿ¯Œþ, ïÜtË$ ÐèþçÜ$¢Ðèþ#Ëò³O 5 Ôé™èþ… MæüçÜtÐŒþ$ çÜ$…Mæü… AÐèþ#™èþ$…yæþyæþ… Mæü*yé E™èþμ™èþ$¢Ë¯èþ$ ™èþWY…^óþ…§æþ$Mæü$ M>Ææÿ×ê Äæý*°² ÑÆæÿÑ$…^èþ$MøÐéË° ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë$ Ñfqí³¢ ^óþÔé Ýù¢…§æþ°, yéËÆŠÿ™ø Ææÿ*´ëÆÿ$$ ÑË$Ðèþ ç³yìþ´ùÐèþyæþ…™ø
yæþ$Mæü$Ë Ðèþ$«§æþÅ {´ëÆæÿ…¿æýÐðþ$O¯èþ Ðèþ*ÆðÿPrÏ$ Ðèþ$«§éÅçßý²… ™èþÆ>Ó™èþ ¿êÈV> ò³Ææÿ$ Ñ«¨…ç³#™ø àsŒý ÆøÌŒýz M>Æÿ$$ÌŒýÞ, Ðèþ$§æþÆŠÿ ïÜtË$ E™èþμ™èþ$¢Ë ËÄæý*ÅÆÿ$$. {糿æý$™èþÓ… Ñ«¨…_¯èþ B…„æü˯èþ$ h…§éÌŒý Æÿ$$. "´ëÅMóüi C…yæþ{ïÜt ^óþõÜ sìý¯Œþ õ³ÏsŒý, sìý¯Œþ {ïœ ïÜtÌŒýò³O sìý¯Œþ õ³ÏsŒýËò³O Ðèþ#¯èþ² 14 Ôé™èþ… GMðüOÞgŒý çÜ$…M>°² 8 Ôé™é
Væü$§æþ˯èþ$ ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþÔéÆÿ$$. »êÅ…Mìü…VŠü Ææÿ…Væü…™ø ´ër$ ¼G‹ÜDÌZ A°² ¨Væü$Ðèþ$™èþ$Ëò³O EMæü$P´ë§æþ… Ððþ*í³…¨. yðþOÆðÿMæütÆŠÿ f¯èþÆæÿÌŒý B‹œ G‹ÜGyæþºÏ$ G…yîþ C…{§óþ‹Ù »ê{™é BàÓ°çÜ¢*, °º…«§æþ¯èþË$ ¨Væü$Ðèþ$† çÜ$…M>°² Ððþ¯èþMæü$P ¡çÜ$MøÐéË° Ðóþ$Ðèþ$$ {糿æý$ °Mìü ™èþWY…^éË° Mæü*yé {糿æý$™éÓ°² yìþÐèþ*…yŠþ ^óþÔéÆæÿ$.
Ææÿ…V>Ë õÙÆæÿÏ$ Ìê¿êË™ø Ðèþ$$WÝëÆÿ$$. »êÅ…Mìü…VŠü õÙÆæÿÏMæü$ ¿êÈ Mö¯èþ$VøâæýÏ ¸ëǯŒþ {sôýyŠþ ¯øsìýíœMóüçÙ¯Œþ {ç³M>Ææÿ…, ïÜÐŒþ$Ìñý‹Ü r*Å»ŒýË$, ÌôýMæü$…yé ¨Væü$Ðèþ$™èþ$˯èþ$ A¯èþ$Ðèþ$†…_¯èþrÏÆÿ$$™óþ ^úMæü ™éÓ°² MøÆæÿ$™èþ$¯é²…' A° Ððþ$rÌŒý Mæü…sôý¯èþÆŠÿ ™èþÄæý*È ïÜtË$ ´ëÅMóüh…VŠü ç³Ç{ÔèýÐèþ$Mæü$ sìý¯Œþ õ³ÏsŒýË$ Ððþ¯ðþ²Ðèþ$$Mæü
Ðèþ$§æþª™èþ$ E…yæþr…™ø B Ææÿ…V>Ë õÙÆæÿÏ$ ¿êÈ Ìê¿ê˯èþ$ BÇj…^éÆÿ$$. ò³Oç³#Ë$, Ðèþ#yŠþ, Ðèþ#yŠþ E™èþμ™èþ$¢Ë$ Mæü*yé B…„æüË gê¼™éÌZMìü ^ðþO±‹Ü E™èþμ™èþ$¢Ë$ ¿êÆæÿ™èþ Ðèþ*ÆðÿPsŒý¯èþ$ Ðèþ$$…^ðþ™èþ$¢™éÄæý$° çÜ…çœ$… E´ë«§æþÅ„æü$yæþ$ çÜ…fÄŒý$ »êsìýÄæý* ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Ðèþ…sìý§æþ°, A…™èþÆ>j¡Äæý$ Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ ïÜtË$ «§æþÆæÿË$ ç³yìþ
Ðèþ$$QÅ…V> {´ëÆæÿ…¿æý… ¯èþ$…_ Mö¯èþ$VøâæýÏ Ðèþ$§æþª™èþ$™ø IíÜIíÜI »êÅ…MŠü, ^óþÆ>Æÿ$$. A¯é²Ææÿ$. ^úMæüV> ïÜtË$ ÐèþçÜ¢$Ðèþ#Ëò³O {糿æý$™èþÓ… gê{Væü™èþ¢ D ¯ðþË {´ëÆæÿ…¿æý…ÌZ {糿æý$™èþÓ… ïÜtË$ E™èþμ™èþ$¢Ëò³O 5 ´ùÐèþyæþ…™ø §óþÖÄæý$ Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ õ³Ïr$ E™èþμ†¢§éÆæÿ$Ë$
òßý^ŒþyìþG‹œíÜ »êÅ…MŠüÌZ EÐðþÓ™èþ¢$¯èþ GWÇ _ÐèþÆæÿMæü$ 9.55 Ôé™èþ…, 8.63 A…™èþÆ>j¡Äæý$ BǦMæü çÜ…„ø¿æý…™ø 50 Ñ$ÍÄæý$¯Œþ ÐèþíßýçÜ¢*, ¨Væü$Ðèþ$† ÐèþçÜ¢$Ðèþ#Ëò³O Mæü±çÜ… 10 Ôé™èþ… MæüçÜtÐŒþ$ Ôé™èþ… ¨Væü$Ðèþ$† çÜ$…Mæü… Ñ«¨…_…¨. Ææÿ*.3 ÐóþË MørÏ «§æþÆæÿ˯èþ$ ™èþWY…^éÍÞ ÐèþÝù¢…§æþ° BÄæý$¯èþ A¯é²Ææÿ$.
Ôé™èþ… Ìê¿æý…™ø Ðèþ$$WÔéÆÿ$$. Mö¯èþ$VøâæýÏMæü$ ¿êÈ Ðèþ$§æþª™èþ$ ËÀ…^èþyæþ…™ø r¯èþ$²ËMæü$ ò³OV> ÝëÐèþ$Ææÿ¦üÅ… MæüÍW¯èþ §óþÖÄæý$ ïÜtË$ ç³Ç{ÔèýÐèþ$ çÜ$…Mæü… Ñ«¨…^éË° ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë$ MøÆ>Æÿ$$.
Ðèþ*ÆðÿPrÏ$ ¿êÈV> Ìê¿æýç³yézÄæý$° Ðèþ*ÆðÿPsŒý °ç³#×ý$Ë$ AÀ{´ëÄæý$… ÐèþÅMæü¢…
^óþÔéÆæÿ$. yðþÇÐóþsìýÐŒþ Ææÿ…Væü…ÌZ ©ÆæÿƒM>Ë…V> ò³…yìþ…VŠüÌZ E¯èþ² A…ÔéË$
Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ…¯éyæþ$ JMæü MöÍMìüP Ðèþ^óþa AÐèþM>ÔéË$ E…yæþr…™ø Ðèþ*ÆðÿPsZÏ
º$ÌŒý gZÆæÿ$ Mæü°í³…_…§æþ° ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. D¯ðþË 17 ™èþÆ>Ó™èþ òܯðþÞMŠüÞ
™öÍÝëÇV> 9ÐóþË Ýë¦Æÿ$$° Ñ$…_…§æþ°, {ç³ç³…^èþ BǦMæü çÜ…„ø¿æý…, ѧóþÖ
çÜ…Ýë¦Væü™èþ C¯ðþÓçÜtÆæÿÏ ò³rt$ºyæþ$Ë Ððþ¯èþMìüP çÜÐèþ$çÜÅ™ø Äæý$*Æøí³Äæý$¯Œþ, f´ë¯Œþ
Ðèþ*ÆðÿPrÏ™ø ´ër$ §óþÖÄæý$ Ðèþ*ÆðÿPrÏ$ B gê¼™éÌZ ^óþÆ>Äæý$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$.
nÁ^ >√˝Ÿ¶ ÄsêZìø˘‡ qß+∫ yê≥sY ô|ò]º˝…’»sY‡
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26 (çÜ*Ææÿżh¯ðþ‹Ü º*ÅÆø) : Æ>Ú뉰Mìü ^ðþ…¨¯èþ A{X ¿êÈV> çܼÞyîþË$ C_a {´ù™èþÞíßý çÜ$¢¯é²Äæý$¯é²Ææÿ$.
VøÌŒýz BÆ>Y°MŠüÞ "A{X VøÌŒýz Ðèþ$à ¯èþ*Å{sìý¯Œþ' õ³Ææÿ$™ø Ðèþ…§æþ Ôé™èþ… ±sìýÌZ B…{«§æþ{糧óþÔŒý Ðèþ*{™èþ… BÆ>Y°MŠü ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… ò³ÆæÿVæüyé°Mìü
MæüÇVóü´ùÄôý$ ÆæÿÝëÄæý$¯èþ òœÇtÌñýOfÆŠÿÞ¯èþ$ §óþÖÄæý$ Ðèþ*ÆðÿPsZÏMìü Ñyæþ$§æþË ^óþíÜ…¨. D GÐèþr$Ðèþ…sìý {´ù™éÞçßýM>Ë$ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ CÐèþÓyæþ… Ìôý§æþ°
çÜ…§æþÆæÿÂ…V> º$«§æþÐéÆæÿ… òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ HÆ>μr$ ^óþíܯèþ ÑÌôýMæüÆæÿ$Ë ÐðþËÏyì…^éÆæÿ$. C¨ Ðèþ*ÆðÿPsZÏ JMæü Móüi, 25 MóüiË ´ëÅMŠüËÌZ
çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ A{WVøÌŒýz BÆ>Y°MŠüÞ {ò³OÐóþsŒý ÍÑ$sñýyŠþ Ðóþ$¯óþh…VŠü yðþOÆðÿMæütÆŠÿ ËÀçÜ$¢…§æþ°, Móüi Ææÿ*.160 ¯èþ$…_ Ææÿ*.220Ë ÐèþÆæÿMæü*
GÐŒþ$BÆŠÿMðü ¯éÄæý$$yæþ$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* §óþÔèý…ÌZ BÆ>Y°MŠü ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… ÐóþVæü…V> E…r$…§æþ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$.
Ðèþ–¨® ^ðþ…§æþ$™èþ$¯èþ²§æþ°, ©°ÌZ ¿êVæü…V> ™èþÐèþ$ çÜ…çܦ Ðèþ*ÆðÿP sZÏMìü A{X VøÌŒýz Ææÿ*. 50 MørÏ rÆø²ÐèþÆŠÿ Ë„æüÅ…..
Ðèþ$à¯èþ*Å{sìý¯ŒþÞ¯èþ$ Ñyæþ$§æþË ^óþíÜ…§æþ°, ™öÍ Hyé¨ Ðèþ$àÆ>çÙ‰ÌZ BÆæÿ$ ÐóþË D BǦMæü çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… A{X VøÌŒýz BÆ>Y°MŠüÞ {ò³•ÐóþsŒý
r¯èþ$²Ë$, B…{«§ æþ{糧óþÔŒý, MæüÆ>²rMæüË™ø MæüÍí³ ¯éË$Væü$ ÐóþË r¯èþ$²Ë A{X VøÌŒýz ÍÑ$sñýyŠþ Ææÿ*.50 MørÏ rÆø²ÐèþÆŠÿ Ë„æüÅ…V> ^óþçÜ$Mæü$…§æþ°,
Ðèþ$à ¯èþ*Å{sìý¯ŒþÞ¯èþ$ Ñ{MæüÆÿ$$…^èþ¯èþ$¯èþ²r$Ï BÄæý$¯èþ ^ðþ´ëμÆæÿ$. Væü™èþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… C¨ Ææÿ*.25 Mør$ÏV> ¯èþÐðþ*§ðþO…§æþ° GÐŒþ$BÆŠÿMðü ¯éÄæý$$yæþ$ ¯èþÐðþ*§ðþO…§æþ° A¯é²Ææÿ$. Ðèþ^óþa BǦMæü çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… H{í³ÌŒý ¯ésìýMìü Ðèþ*ÆðÿPsZÏMìü
BÆ>Y°MŠüÞ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… Ðèþ–¨® ^ðþ…§æþyé°Mìü ™èþÑ$âæý¯éyæþ$, MæüÆ>²rMæü Æ>Úë‰Ë$ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. Ððþ$$™èþ¢…V> {Væü*‹³ rÆø²ÐèþÆŠÿ Væü™èþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… Ææÿ*.ÐóþÆÿ$$ Mør$ÏV> Ððþ$O{Mø ¯èþ*Å{sìýÄæý$¯ŒþÞ, ¸ëÆæÿÃÌôýçÙ¯ŒþÞ¯èþ$ Mæü*yé Ñyæþ$§æþË ^óþÄæý$¯èþ$¯èþ²r$Ï ^ðþ´ëμÆæÿ$.

Egg Market >∑ß&É¢ <Ûäs¡\ß yÓHéø±uŸ ∫¬øHé <Ûäs¡\ß ã+>±s¡+-yÓ+&ç bòÕ¬sø˘‡...bòÕ¬sø˘‡... düs¡ß≈£î\ <Ûäs¡\ß
(òßýO§æþ-Æ>-»ê§Šþ ÇsñýOÌŒý «§æþÆæÿ 2.50) ¸ëÐŒþ$ «§æþÆæÿ Ææÿ*.49 òßýO§æþ-Æ>-»ê§Šþ §óþÔèý… (Ææÿ*.ËÌZ)
Væü$yæþ$z çßZÌŒý-õÜÌŒý «§æþÆæÿ Ðèþ…§æþMæü$ Ææÿ*.ËÌZ òßýO§æþ-Æ>-»ê§Šþ Ðèþ*ÆðÿP-sŒýÌZ ¼Äæý$Å…(Ýù¯é&´ë™èþ) 2200&2400
º…V>Ææÿ… (24 M>ÅÆðÿ-r$Ï)¬ Ææÿ*.13100 Äæý$$G‹Ü yéË-ÆŠÿ 49.85 ¼Äæý$Å…(Ýù¯é&Mö™èþ¢) 1800&2000
òßýO§æþ-Æ>-»ê-§Šþ 225.00 ¯èþ*ÅÉìþ-ÎÏ 251.00 çßZÌŒý-õÜ-ÌŒý -Ææÿ*.54 çßZÌŒý-õÜÌŒý «§æþÆæÿ-Ë$
Äæý$*Æø 64.68 Ððþ$$MæüP gŸ¯èþ² 750&950
Ñf-Äæý$-Ðé-yæþ 219.00 ÑÔé-Q-ç³-r²… 225.00 º…V>Ææÿ…(22 M>ÅÆðÿ-r$Ï)¬ Ææÿ*.12800 f´ë¯Œþ G¯Œþ 52.49 õ³Ææÿ$ MìüÓ…sêË$Mæü$ Ææÿ*.ËÌZ Ôðý¯èþ-Væü-ç³-糚 3100&3250 mHémdtÇ
ÇsñýOÌŒý «§æþÆæÿ -Ææÿ*.62 Ððþ…yì MìüÌZþ-(0.999) Ææÿ*.17900 (Mæü°-çÙt…&VæüÇ-çÙt…)
{¼sìý‹Ù ´û…yŠþ 76.60 Mæü…¨-ç³-糚 4000&4250

Vø§é-Ðèþ-Ç 219.00 _™èþ*¢-Ææÿ$ 234.00
{yðþ‹Üzþþ -Ææÿ*.88 Ðèþ$$…»Æÿ$$ B{õÜt-Í-Äæý$-¯Œþ yéËÆŠÿ 31.96 Vø«§æþ$-Ðèþ$ ¯ðþ….1 1700-&1900 Ñ$¯èþ-ç³ÿ-ç³-糚 3950&4200
ÐèþÆæÿ…Væü-ÌŒý 226.00 ¯èþÐèþ$-MæüP-ÌŒý 226.00 {»ñýh-Í-Äæý$¯Œþ ÇÄæý*-ÌŒý 21.29 Vø«§æþ$-Ðèþ$ ¯ðþ….2 1300&1450-- ò³çÜ-Ææÿ-ç³-糚 4150&4300
º…V>Ææÿ… (24 M>ÅÆðÿ-r$Ï)¬ Ææÿ*.13150
^ðþ¯ðþO² 241.00 Ðèþ$$…»ê-Æÿ$$ 247.00 íÜP¯Œþ-Ìñý-‹Ü -Ææÿ*.108 Mðü¯èþ-yìþ-Äæý$¯Œþ yéË-ÆŠÿ 40.31 Ðèþyæþ$Ï (Ýù-¯é-) -850&980 ç³ÍÏ ¯èþ*¯ðþ 5700&5850
º…V>Ææÿ…(22 M>ÅÆðÿ-r$Ï) Ææÿ*.12900 Ðèþyæþ$Ï (çßý…çÜ) 780&800- ç³ÍÏ ¯èþ*¯ðþ-(-Ç-òœO¯Œþz) 5900&6100 -°ïœt
»ñý…Væü$-âæý*-Ææÿ$ 234.00 MøÌŒý-Mæü-™é 246.00 Ððþ…yì MìüÌZþ-(0.999) Ææÿ*.17400 ^ðþO±‹Ü Äæý$$Ðé-¯Œþ 7.22
»Z¯Œþ-Ìñý-‹Ü -Ææÿ*.198 ¼Äæý$Å…(-çßý…çÜ&´ë™èþ-) 1500&1750 çܯŒ-çœÏ-ÐèþÆŠÿ 6000&6200 2752.25
Mæü$ÐðþOsŒý ©¯éÆŠÿ 181.12
ø£+ô|˙, Á|üdüTÔ‘· <Ûäs¡, CONS. CO 250.50(255.50)17
CCL PROD 89.10(91.20)310
GAMMON I 40.15(42.20)2069
GAMMON I 57.75(59.15)101000
INDRAPRA 104.00(106.10)31119
I G PETR 16.40(15.85)2101
KPIT CUM 24.10(24.90)38560
KPR MILL 44.60(43.00)122909
NOIDA TO 16.95(17.30)300389
NORBEN T 3.90(3.80)28
RELIGARE 307.15(314.10)6635
SHREE RE 49.30(49.10)1776021
SUN TV N 128.85(131.60)131803
SUPER SP 5.05(5.15)5846 ø£+ô|˙, Á|üdüTÔ‘· <Ûäs¡, (98.25)
mHémdtÇ ùws¡ß¢ CEAT LIM 36.90(38.30)17612 GANDHI S 44.25(47.35)304 IND MOTO 135.00(140.00)297 KRBL LIM 67.85(69.65)12706 NORTHGAT 56.95(55.05)216998 REPRO IN 72.60(75.85)335 SUPREME 10.20(10.05)8885
m|æ ùws¡ß¢

ÁøÏ‘·+ <Ûäs¡, ÁfÒ&Ó’q$ CELEBRIT 10.40(10.70)2855 GANESH H 51.65(53.20)427 IMPEX FE 7.00(7.00)1600 KSB PUMP 194.40(176.35)298 NOVA PET 7.65(8.00)1371 RESURGER 53.90(56.20)30206 SUPRAJIT 44.10(49.00)129
CELESTIA 14.25(14.40)6999 GANGOTRI 3.80(3.55)2167 INDBANK 8.35(8.35)1234 KAVERI S 146.60(149.30)16002 NOVOPAN 19.25(19.70)703 REVATHI 364.00(356.10)27 SUPREME 106.30(113.25)9016 ÁøÏ‘·+ <Ûäs¡, ÁfÒ&Ó’q$
CENTURY 54.60(55.25)718 GARDEN S 30.55(30.85)4165 INDIABUL 99.30(95.25)432613 K SERA S 14.00(13.30)48712 NRB BEAR 39.30(41.90)469 RICO AUT 8.70(8.75)37106 SUPREME 27.00(24.95)2201
CENTURY 2.20(2.15)6081 GARWARE- 43.10(43.60)4318 THE INDI 85.20(82.80)556599 KSK ENER 132.55(134.60)28632 NRC LTD 4.80(4.95)2396 RELIANCE 316.65(313.10)74936 SUPREME 6.60(6.65)602
ABB LTD. 446.25(430.40)444511 ALPA LAB 8.35(8.85)9312 CENTRAL 34.70(34.30)93342 GARWARE 83.40(86.95)4223 INDIA GL 54.10(54.45)31235 K S OILS 41.95(42.40)500729 NALWA SO 485.00(480.00)3 RENAISSA 19.45(20.05)6725 SU-RAJ D 24.00(23.25)3741
ACC LIMI 403.20(397.10)290392 ALPHAGEO 95.30(97.20)3045 CENTUM E 30.00(32.95)55 GATI LIM 39.90(39.25)13775 INDIA IN 36.80(37.00)638590 KARNATAK 75.00(74.60)1011690 NUCHEM L 5.30(5.30)1724 RADHA MA 11.50(11.85)1924 SURANA I 52.25(49.75)200
AMBUJA C 54.40(51.85)1737476 ALPS IND 10.80(11.00)42545 CENTURY 32.05(31.00)6711 GATEWAY 68.80(68.60)60808 INDIAN B 120.80(119.45)506728 LAKSHMI 21.40(23.40)330 NUCLEUS 49.65(49.20)1537 RANE (MA 34.55(33.05)24 SURANA T 19.50(20.15)5226
BHARTI A 653.00(627.80)4314147 AMAR REM 17.00(17.80)5902 CENTURY 133.80(133.10)448023 GEMINI C 18.65(19.50)2398 INDIAN C 63.15(60.00)208 LAKSHMI 150.75(147.15)293 NUMERIC 209.95(207.10)1352 ROHIT FE 18.35(19.30)41382 SURYAJYO 10.70(10.55)2051
BHEL 1298.10(1283.60)2353388
BHARAT P 350.40(333.30)878320
CAIRN IN 139.70(135.25)3317455
AMARA RA 40.90(41.35)80639
AMBICA A 8.90(9.05)5328
AMD INDU 14.00(14.20)1109
CERA SAN 60.00(60.00)100
CESC LTD 200.05(193.40)48215
CHAMBAL 33.70(33.60)9226223
GENESYS 47.00(46.90)190
GENUS PO 83.60(84.00)4057
GEODESIC 60.55(66.75)126174
INDIAN H 232.70(239.80)318
IMP POWE 41.80(40.70)255
INDIA NI 80.05(82.75)40
LAKSHMI 68.10(65.35)11373
LANCO IN 17.70(17.60)4615
LAKSHMI 561.65(565.50)72981
NU TEK I 42.00(43.95)6627
OCL INDI 39.90(41.20)8519
OCTAV IN 12.95(13.10)9464
ROYAL OR 39.20(40.00)12177
ROLTA IN 170.15(171.95)455904
ROMAN TA 19.80(20.65)2813
SURYALAK 12.50(12.90)748
SURYA PH 55.55(56.45)1424
SURYA RO 28.45(24.45)10106
°ïœt çœNÅ^èþÆŠÿÞ
CIPLA LT 194.10(188.05)1635863 AMTEK AU 49.05(43.75)208699 CHEMFAB 25.00(25.25)3258 GEOJIT F 21.15(21.45)81287 INDO ASI 32.35(31.55)8413 LCC INFO 0.55(0.55)2610 OIL COUN 37.15(36.75)3980 RPG CABL 10.15(10.40)3259 SUTLEJ T 33.65(38.50)830
DLF LIMI 198.50(188.20)10160587
GAIL (IN 200.30(195.05)1849788
GRASIM I 918.75(898.90)124468
AMTEK IN 21.25(19.65)107535
ANANT RA 44.45(46.55)4229
ANDHRA S 60.40(61.60)3767
CHEMPLAS 3.60(3.50)30586
CHETTINA 400.00(400.00)120
CHI INVE 10.15(10.40)28602
GEOMETRI 24.70(23.50)27827
THE GE S 162.20(154.70)251948
GHCL LIM 25.50(25.70)63674
INDOCO R 123.00(123.05)550
INDO RAM 12.80(13.25)2931
INDO TEC 249.35(227.60)255981
LGB FORG 1.60(1.50)25487
LG BALAK 8.75(8.90)5738
LIBERTY 41.90(41.25)8004
OCL IRON 3.90(4.00)18394
OMAX AUT 21.40(21.00)9871
OMAXE LI 46.40(46.70)137082
RPG LIFE 19.00(18.50)7226
R. S. SO 12.20(12.85)3736
RSWM LIM 32.70(32.50)2523
SUVEN LI 13.10(13.05)16616
SWARAJ E 100.00(103.85)2208
SWARAJ M 203.40(221.00)519
2758.55
HCL TECH 143.10(138.50)592368 ANG AUTO 31.50(31.60)2321 CHOLAMAN 30.30(30.00)5057 GIC HOUS 32.55(31.90)16469 INDOWIND 23.55(24.60)20297 LIQUID B 999.99(1000.00)65030 OMNITECH 55.80(55.50)6037 R SYS IN 48.05(47.15)2691 TAINWALA 15.35(15.00)550
HDFC LTD 415.20(1350.60)2697360 ANIK IND 17.50(18.95)1819 CIMMCO B 11.65(12.15)3600 GILLETTE 694.45(688.30)1794 INDRAPRA 24.85(25.50)40988 LANCO IN 112.85(113.10)2240658 ONMOBILE 212.60(208.45)7741 THE RUBY 309.95(305.60)456 TAJ GVK 44.45(45.80)46623
HDFC BAN 906.05(835.40)2427380
HERO HON 781.35(742.00)516336
ANKUR DR 100.15(101.30)9549
ANSAL HO 27.00(29.50)13018
CINEMAX 36.15(37.25)1519
CINEVIST 4.00(3.95)2180
GINNI FI 3.60(3.90)5759
GUJ IND 38.35(39.05)23755
IND SWIF 24.60(24.65)7476
IND-SWIF 12.95(12.75)6217
LLOYD EL 21.00(22.20)26217
LLOYDS F 1.10(1.10)12912
ONWARD T 12.65(11.85)3923
OPTO CIR 74.50(76.00)231097
RUCHI IN 11.10(11.35)2123
RUCHIRA 6.05(5.75)636
TAKE SOL 17.45(18.00)8152
TALBROS 16.70(17.00)2797
(6.30 {ï³Ñ$Äæý$…)


HINDALCO 52.60(51.30)4951389 ANSAL PR 26.25(28.15)274557 CLASSIC 19.00(19.75)2862 GITANJAL 60.45(60.05)54902 INDUS FI 61.75(65.00)292 LML LTD 5.95(5.95)66870 ORBIT CO 46.40(47.55)120742 RUCHI SO 23.85(21.35)5059999 TANLA SO 64.95(55.85)770831
HINDUSTA 236.60(236.25)6777036 ANTARCTI 0.35(0.30)42847 CLARIANT 151.70(153.15)986 GKW LTD 33.00(34.25)695 INDUSIND 32.55(33.70)182262 LOGIX MI 47.80(49.85)462 ORCHID C 82.40(79.65)445857 SRI ADHI 8.95(9.25)68464 TANTIA C 31.80(33.45)863
ICICI BA 350.85(321.10)11620249 APAR IND 80.65(79.95)140 CLUTCH A 22.40(24.15)10057 GLAXOSMI 1150.25(1177.60)16708 INEOS AB 85.60(95.00)1296 LOKESH M 23.35(23.35)5754 ORIENT A 14.30(14.30)4256 SADBHAV 266.70(268.10)3668 TATA CHE 138.85(138.55)787302
IDEA CEL 46.60(44.10)2397789 APCOTEX 34.45(33.10)201 CMC LTD 333.95(303.40)2922 GLENMARK 325.70(324.15)238702 INFOMEDI 69.10(70.00)194 LOTUS EY 21.00(21.50)2375 ORIENTAL 142.05(134.85)154333 SAGAR CE 101.70(100.00)1137 TATA COF 155.40(157.05)1060
Alphageo 95.05(98.00) 11011 NagarFert 13.60(13.90) 1102744
INFOSY 1187.10(1181.95)1796180 ALSTOM P 224.30(225.30)17403 COLGATE 388.00(384.60)72264 GUJARAT 3.05(3.20)8500 INFOTECH 105.95(112.30)103796 LANDMARK 3.75(4.00)70457 ORIENT C 17.00(17.00)78 SAH PETR 34.35(34.75)33131 TATA ELX 88.15(88.30)3952
COMPUTEC 2.75(2.80)6318 GLODYNE 190.25(200.25)957 INGERSOL 230.50(238.50)3931 LUMAX AU 18.70(17.45)862 ORIENT H 170.00(161.60)692 SAKUMA E 7.00(7.10)1930 TATA INV 220.75(224.25)1598 Alu Flouride 11.00(10.58) 675 Natco Pharma 50.70(50.70) 715
ITC LTD 172.40(168.65)7169340 APOLLO H 378.10(392.50)186553
LARSEN & 751.15(736.80)2779267 APOLLO S 48.00(48.70)20391 COMPULIN 13.35(14.00)896 G M BREW 43.50(43.85)2141 INOX LEI 34.15(33.60)10393 LUMAX IN 69.35(66.75)94 ORIENT I 3.50(3.75)3497 SALORA I 35.40(41.00)6228 TATA MET 69.50(71.00)10202 Amar Raja Bat 41.45(41.25) 3030 Nava Bh Ventur 101.10(101.90) 6816
MAHINDRA 269.70(276.25)614379 AP PAPER 43.65(44.50)1080 CONSO. F 32.10(32.55)3336 GUJARAT 28.10(29.95)329425 IL&FS IN 73.65(70.90)1688 LUMAX AU 17.45(17.80)256 ORIENT P 18.75(19.35)10812 S.A.L. S 6.10(6.15)22402 TATA MOT 164.00(157.55)46 Ambica Agar 8.95(9.30) 4030 Neha Inter 29.00(30.00) 936
MARUTI S 531.65(535.15)1145287
NATIONAL 188.10(177.10)706262
APTECH L 65.10(66.60)526222
ARCHIDPL 22.35(22.40)1232
CORDS CA 39.50(36.75)658
CORE PRO 43.55(43.40)415159
GMR FERR 22.60(22.30)16231
GMR INDU 46.60(43.45)13240
INDIAN O 409.90(408.80)184931
IOL NETC 28.70(29.95)1591
LYKA LAB 14.00(14.80)2054
M&M FIN. 186.50(190.00)160
ORIENT P 21.80(19.85)210
ORIENTAL 6.55(6.50)1153
SAMBHAAV 1.25(1.30)1000
SANDESH 117.15(118.25)1360
TATA SPO 113.60(115.00)4005
TATA TEA 487.85(491.55)151416
Ancent Soft 11.49(10.99) 5
And Bank
And Cemen
52.00(52.10) 23809
15.00(14.45) 23261
Neuland Lab 98.00(92.10) 1550
Nihar Info Glo 2.80(2.68) 1114
Nile 58.05(59.10) 110
°ïœt l°Äæý$ÆŠÿ
NTPC LTD 164.50(153.90)9533001 ARCHIES 46.60(45.95)1225 COROMAND 88.35(90.00)27757 GUJARAT 50.90(52.10)79231 IPCA LAB 327.85(332.95)2887 MAARS SO 1.70(1.70)18431 THE OUDH 23.00(23.80)4923 SANGAM ( 9.90(9.65)1443 TRANSPOR 36.65(41.25)6160
OIL AND 700.25(685.85)2862660
PUNJAB N 447.60(435.10)1061022
POWER GR 75.25(73.60)2950906
AREVA T& 137.90(142.55)36555
ARIES AG 44.95(45.40)24501
ARIHANT 28.60(31.00)5259
COSMO FI 59.45(59.40)1720
CRANES S 81.05(85.65)446230
CREATIVE 5.35(5.60)5802
GODFREY 848.35(805.40)160
GODREJ C 121.65(119.95)28860
GODREJ I 47.90(54.80)823082
IRB INFR 68.95(69.55)5055
ISMT LIM 21.10(21.00)10250
ISPAT IN 10.20(10.05)2737268
MACMILLA 45.05(46.50)1289
MADHAV M 15.00(15.35)652
MADHUCON 44.85(43.05)23408
PAE LIMI 12.00(13.00)3852
PAGE IND 335.00(335.00)56
PANACEA 130.25(127.40)174939
SANGHI I 22.50(24.65)1873
SANGHI P 1.90(1.90)9562
SANGHVI 75.00(76.30)2299
TECHNO E 69.00(70.00)122
TELEDATA 5.80(5.70)132086
TEXMACO 660.00(672.00)3458
And Paper
And Petro
42.75(44.00) 490
10.00(10.17) 46152
Aries Agro Ltd 45.50(45.35) 9778
Northgate Tech 57.00(54.00) 1404984
Novapan Ind 17.00(17.00) 125
Oil Country 37.50(36.40) 3950
3830.70
RANBAXY 213.45(203.05)1735458
REL COM 199.45(195.60)11014088
REL IND 1138.90(1071.80)8489033
ARVIND R 1.25(1.20)180977
ARO GRAN 36.15(36.75)150
ARVIND L 13.75(13.85)467677
CREST AN 20.40(20.70)3473
CREW B.O 23.10(22.60)12192
CRISIL L 2197.35(2345.35)2919
GOKALDAS 95.05(95.70)301
GOKUL RE 190.00(187.65)5515
BENCHMAR 1274.83(1292.16)15503
ITD CEME 80.80(88.90)5688
IL&FS IN 73.80(73.10)66
IVP LTD 14.65(16.30)5286
MADRAS C 58.85(58.55)268163
MADRAS F 6.65(6.20)17607
MAGMA FI 173.80(164.90)425
PANTALOO 202.70(206.85)16468
PANTALOO 235.00(235.00)500000
THE PAPE 26.70(27.00)5075
SANWARIA 27.20(28.00)429
SOUTH AS 7.25(7.65)11106
SAREGAMA 40.15(39.65)3943
TOURISM 14.80(14.85)61354
TRANSWAR 8.00(8.10)124
THEMIS M 74.00(82.20)410
Aurobindo Ph 112.00(113.05) 264362
Avantel Soft 25.75(25.20) 1860
Avanti Feeds 24.40(24.10) 70
Ortin Labs 12.05(12.58) 1149
Padmalaya Tele 7.10(6.80) 10400
Panyam Cemen 188.00(180.70) 5200
(151.40)
REL INFR 519.70(498.50)5505561 ASAHI IN 39.85(40.00)12679 CROMPTON 119.15(121.40)400693 GOLDEN T 43.40(43.05)10297 IVRCL IN 136.15(123.75)6094508 MAGNUM V 5.95(6.05)13655 PARAMOUN 7.20(7.45)21368 SASKEN C 52.60(55.55)32890 THERMAX 174.60(182.65)30266 AvonOrg 18.70(18.71) 22910 PennAlum 1.41(1.40) 12479


REL PETR 74.85(72.35)9214115 AUTOMOTI 23.40(25.90)250 CAMBRIDG 17.05(17.95)33211 GOLDIAM 15.00(15.00)1164 IVR PRIM 34.05(34.45)33260 BANK OF 22.05(21.85)54726 PAREKH A 64.00(64.00)1226 SATHAVAH 19.40(19.60)6460 THIRU AR 61.05(60.00)300 BN Rathi Sec 13.54(12.90) 3 PennInd 28.90(27.55) 73037
REL POWR 113.25(108.05)4752961 ASHAPURA 22.50(22.55)26482 CITY UNI 12.15(12.65)258077 GOLDSTON 16.10(16.50)2375 J & K BA 289.15(277.45)5724 MAHINDRA 60.00(58.00)651 PAREKH P 3.00(3.10)2093 SAVITA C 142.90(145.65)77 THOMAS C 45.00(46.40)16605 Balaji Amin 80.00(80.30) 2379 PennProf 7.23(7.45) 1771
STEEL AU 68.70(63.55)11960100 ASHCO IN 5.00(4.80)174 CYBER ME 22.10(24.70)204 UTI GOLD 1272.41(1268.06)5978 JAGRAN P 49.50(48.10)4186 MAHINDRA 20.75(21.10)3296 PARSVNAT 33.50(33.70)540546 S B & T 6.35(6.60)5082 TIDE WAT 2700.00(2750.70)4 Balaji Dist 25.20(24.00) 16431 Phytochem I 6.38(6.09) 19
SATYAM C 236.80(234.35)2809743 ASHIMA L 3.20(3.30)656 CYBERTEC 9.00(9.25)202 GOLDSTON 23.50(24.70)5030 JAGSONPA 7.00(7.00)1436 MAHINDRA 160.10(162.35)17496 PATEL EN 117.90(117.05)29819 SHIPPING 75.70(75.10)200834 TECHNOCR 26.95(25.95)11366 Bambino Agro 16.55(15.80) 1973 Pitti Lamin 25.15(24.50) 350
STATE B 1105.00(1071.85)5187860 ASIAN EL 22.45(22.30)68359 D-LINK I 40.60(40.05)3937 GODAWARI 60.00(61.75)48914 JAI BALA 64.90(63.85)53468 MAHARASH 65.05(65.15)3076 PATEL IN 18.50(19.50)300 SEAMEC L 36.50(36.25)4121 TIL LTD 129.25(131.15)376 Bartronics 62.50(60.10) 39853 Pokarna 31.65(38.35) 3164
SIEMENS 223.90(268.20)4286339 ASIAN HO 226.45(236.85)229 LT FOODS 35.10(35.40)196 GRANULES 34.55(34.65)5194 JAI CORP 80.85(88.10)410288 MAHARASH 139.05(134.00)24185 PBA INFR 23.05(23.00)7307 SEJAL AR 22.60(21.40)8802 TIME TEC 27.70(27.20)3069 Bhagira Chem 32.00(33.00) 1320 Prajay Engs 18.65(18.55) 1227845
STERLITE 231.25(205.55)3829164 ASIAN GR 17.00(16.60)5455 DABUR IN 78.70(80.70)1696413 GRAPHITE 33.85(34.40)15789 JAIN STU 7.00(7.20)4010 THE MADR 38.25(38.60)10839 PUDUMJEE 8.45(7.75)101 SEL MANU 57.80(59.20)13175 THE TINP 21.05(21.15)2982 Bhagya Nag 11.80(11.67) 9273 PremiExpl 19.95(20.90) 6789
SUN PHA1103.75(1076.15)506464
SUZLON E 40.45(42.35)49337802
TATA COM 401.50(397.45)553895
AMIT SPI 1.70(1.75)4080
ASSAM CO 8.50(8.75)95490
ASTRAL P 58.90(62.00)97
DABUR PH 34.30(34.25)2083
DALMIA C 77.90(83.00)45936
DATAMATI 15.05(15.15)5424
GREAVES 73.65(70.05)3162
GREENPLY 58.00(57.90)1344
GRINDWEL 82.60(80.00)12
JAYANT A 29.20(31.65)5523
JAY BHAR 26.00(26.90)264
JAYASWAL 10.30(10.65)19645
MALU PAP 11.15(11.00)1200
MANAKSIA 31.90(32.60)12510
MANALI P 6.50(6.60)26840
PUDUMJEE 31.35(33.00)61
PEACOCK 1.80(1.90)4505
PEARL PO 8.00(7.45)100
SESA GOA 70.40(70.20)8158503
SESHASAY 85.00(86.95)404
SHREE GA 7.00(7.00)2
TIPS IND 20.90(20.50)1794
THIRUMAL 78.90(76.85)354
TITAN IN 912.75(882.90)109336
Brilliant Sec 40.00(41.00) 10
CIL Securi
CMC
10.89(10.99) 52
321.00(302.65) 692
Prism Cement 15.05(14.90) 92193
Priyadarsi Spg 4.65(5.33) 1102
Prudentl Pha 19.00(19.20) 9660
»êÅ…MðüMŠüÞ
TATA MOT 140.40(135.85)1664584
TATA POW 655.55(650.55)584918
TATA STE 155.50(150.70)8391877
ASTRA MI 41.05(40.70)67782
AGRO TEC 88.85(89.70)2579
ATLANTA 61.30(58.35)9621
DEVELOP 19.05(19.10)848553
DECCAN C 45.00(41.10)1890222
DCM LTD 19.95(19.20)2814
GRUH FIN 91.15(90.00)483
GUJ STAT 70.65(69.70)13392
GLAXOSMI 501.85(514.95)300
JAYPEE H 46.60(47.30)1125
JAYSHREE 77.40(77.20)6190
J B CHEM 33.20(32.65)8327
MAN ALUM 21.00(21.15)170
MANG.CHE 10.20(10.60)90458
MANGALAM 44.50(44.75)8305
PENINSUL 15.80(16.10)175728
PETRONET 31.95(32.15)631179
PFIZER L 443.95(454.90)2064
STL GLOB 6.40(6.20)1505
SHAH ALL 11.85(11.70)540
SHALIM P 190.65(169.55)15
TAMILNAD 8.95(8.85)12990
TAMILNAD 66.45(67.70)14746
TAMILNAD 4.90(5.20)1003
Comp-u-learn 3.65(3.59) 3810
Cont Coffee 89.55(92.90) 669
CoroFert 88.35(89.55) 53946
Raasi Refrac 14.30(15.00) 500
Rain Commodits 95.40(98.50) 10088
Raj Packagin 9.80(9.49) 3631
4267.90
TATA CON 527.45(504.00)1533889 ATLAS CY 78.75(79.90)430 DCM FINA 2.30(2.05)8503 GUJARAT 29.65(29.60)177331 JBF INDU 33.85(34.75)6543 MANGALAM 13.60(12.80)2354 PRIME FO 180.90(180.60)149 SHANTHI 33.55(33.45)4645 TODAY'S 25.75(25.00)5757
UNITECH 26.10(28.55)45143845
WIPRO LT 240.80(228.60)1934855
ATN INTE 1.00(0.90)7258
ATUL LTD 35.85(36.30)3463
DCM SHRI 28.75(29.30)16963
DCW LTD 7.00(6.95)99293
GSS AMER 128.10(107.05)95701
GTL LTD 195.70(195.85)554027
JBM AUTO 24.35(21.90)4
JD ORGOC 2.85(2.70)2
MAN INDU 31.90(31.50)9135
MANUGRAP 32.30(32.70)1243
P&G HYGI 731.80(735.65)488
PHILIPS 34.30(35.50)16208
SHARYANS 56.80(59.75)1691
SHASUN C 11.55(11.95)63483
TOKYO PL 9.40(9.50)717
TORRENT 121.20(121.75)1515
TORRENT 70.50(71.40)45454
Cubex Tub
Cybermate
DR Reddy
10.30(10.80) 4837
1.34(1.32) 100351
424.25(417.25) 33200
Ram Informat 5.26(5.10) 4545
RavilFin 7.00(7.35) 750
Reg.Ceramic 6.65(6.55) 3580
(214.70)
ZEE ENTE 114.25(122.30)1807601 AURIONPR 145.00(136.35)1158 DECOLIGH 6.70(6.50)4867 GTL INFR 40.40(39.00)1687989 JENSON & 3.20(2.85)7803 MARAL OV 4.85(4.45)292 PHOENIX 60.05(61.40)1033 SHIVVANI 127.95(136.55)213631 Danlaw Tec 8.13(7.50) 100 Roopa Indus 2.94(2.92) 804
ADITYA B 470.05(470.35)86299 AUROBIND 112.20(113.70)378317 DEEPAK F 49.00(49.65)14899 MARICO L 52.05(51.50)50398 TREADSDI 3.55(3.75)8103 DecCement 112.20(112.10) 401 SQL Star Int 6.70(6.80) 2605
ANDHRA B 51.70(52.10)169752 AUSTRAL 100.75(97.30)39323 DENA BAN 26.80(27.10)545905 MARKSANS 5.60(5.35)737364 TRENT LT 264.60(269.25)4583 DecChroni 45.30(41.55) 901415 SS Organics 4.53(4.32) 2700
APOLLO T 21.50(22.20)590414 AUTOMOTI 87.00(88.90)1635 DE NORA 38.00(39.15)17 MASTEK L 166.70(166.10)2312 TRICOM I 12.85(13.05)31266 Divi's Lab 1175.05(1118.95) 19400 Saamya Biotech 4.55(4.55) 6983
ASHOK LE 13.85(13.45)1502561
ASIAN PA 893.00(894.90)20614
AVENTIS 812.15(813.10)698
AXIS BAN 404.45(376.55)5563298
AUTOLINE 63.00(68.40)3369
AUTOLITE 19.20(18.25)1
AVAYA GL 67.20(66.30)2935
AVT NATU 65.00(62.90)35
DEWAN HO 67.00(65.50)23974
THE DHAN 39.45(40.95)22956
DHANUS T 29.90(29.75)53746
DIC INDI 100.30(107.00)203
{≤|t π>sY MATRIX L 50.25(49.40)16659
MAX INDI 94.45(96.25)84567
MAXWELL 11.85(11.85)22804
MAYTAS I 487.40(476.30)1385
]esY‡ π>sY TRIGYN T 6.85(6.95)3332
TRANS & 129.00(132.05)1226
TRIVENI 36.65(36.00)738712
TTK PRES 125.75(125.10)7081
Divya Granit 16.00(14.25) 14
Dolphin Medi 2.41(2.70) 3976
Empee Sugars 6.24(6.56) 739
Saarc Net Lt 0.89(0.98) 126
Sagar Cem 103.95(99.20) 122
Samkrg Pist 30.35(30.30) 1950
Fortune Info 6.74(6.42) 9853 SangInd 21.50(23.20) 481
BANK OF 253.60(242.45)982114 AZTECSOF 35.85(33.85)3873 DIGJAM L 4.95(4.75)13200 MCNALLY 32.50(32.35)3325 Scrip Name L.Traded Pre. ch. in %. T T LIMI 7.10(6.95)1321 Four Soft 13.90(14.11) 5461 Satvah. Ispat 19.75(19.55) 9856
BANK OF 241.85(233.50)2409364 B.A.G FI 13.40(13.35)39741 DISHMAN 137.05(138.40)22961 Scrip Name L.Traded Pre. ch. in %. MCLEOD R 37.80(37.75)49096 TUBE INV 36.00(36.00)6386 Frontier Inf 1.99(1.90) 1500 Satyam Comp 236.85(233.85) 404175
BHARAT E 555.65(579.65)25337 BAJAJ AU 328.75(317.85)128039 DISH TV 15.10(14.50)1143722 MEDIA VI 10.95(10.65)2307 TULIP TE 421.80(452.45)9988 GMR Techno 49.80(42.50) 3884 Sirpur Paper 31.25(31.30) 404
BHARAT F 88.15(90.60)430583 BAJAJ EL 228.00(229.10)569 DIVI'S L 1177.30(1116.90)79008 MEGASOFT 17.95(17.80)2780 SIEMENS LTD 223.9 268.2 -16.52 TULSI EX 14.50(14.70)14807
BIOCON L 97.65(99.75)62084 BAJAJ FI 98.40(103.55)43626 DOLPHIN 125.75(129.75)924
STERLITE INDS 231.25 205.55 12.5 MEGHMANI 7.15(7.20)41617 TV18 IND 62.70(60.65)30513
GR Cables 1.76(1.71) 7000 Softpro Sys 102.00(97.35) 223
GVK Power 16.77(16.31) 12636851 Softsol 35.20(34.70) 101
CADILA H 224.80(233.25)4955 BAJAJ HI 40.25(40.60)850827 DONEAR I 22.40(22.10)5333 MERCK LI 278.40(284.30)756 UNITECH LTD 26.1 28.55 -8.58 TVS ELEC 14.35(15.05)4388
CANARA B 164.45(161.00)310722 BAJAJ HO 262.70(281.05)32239 DREDGING 203.05(200.10)2631 ICICI BANK LTD. 350.85 321.1 9.27 MIC ELEC 36.35(35.60)117273 TVS MOTO 23.45(22.60)174091
Galada Tele 4.60(4.60) 300 South Bio Tech 8.36(8.09) 25329
Gati Corpn 39.25(39.45) 10235 SrRayAlk 10.44(9.90) 50
CHENNAI 112.00(112.30)227874
CONTAINE 563.65(569.60)3830
CORPORAT 182.00(183.00)38669
BAJAJ AU 77.80(75.95)2427
BALAJI T 62.25(63.00)9963
BALAJI A 76.15(77.50)1006
DR. REDD 424.20(417.80)160460
D S KULK 18.60(20.20)36846
DUNCANS 5.35(5.60)7228
HDFC BANK LTD 906.05 835.4 8.46
MICRO IN 90.00(91.80)10998
MICRO TE 80.45(82.25)5515
MID-DAY 11.00(11.40)13495
ZEE ENTERTA 114.25 122.3 -6.58 TVS SRIC 56.30(62.00)522
TV TODAY 55.05(53.35)6090
TITAGARH 283.95(290.60)1090
GodavDru 6.29(6.15) 301
Goldstn Tele 16.10(16.20) 6875
Sre.Ray. 5.20(4.98) 1
Sri Jayalaks 1.24(1.30) 51
_mdtÇ
SUZLON ENERGY 40.45 42.35 -4.49


Goldstone Tech 23.70(24.90) 3827 Srinivas Hat 47.40(49.80) 213
CUMMINS 200.45(200.70)68055 BALKRISH 136.00(140.85)358 DYNACONS 0.45(0.45)49561 STEEL AUTHORITY 68.7 63.55 8.1 MINDA IN 130.00(134.00)641 UNITED B 81.15(85.40)9654
Granules (I) 34.65(34.45) 2953 Srinivasa Ship 18.50(19.50) 321
GMR INFR 54.75(54.85)3894964 BALLARPU 19.45(20.10)106132 DYNAMATI 546.45(541.80)72 MINDTREE 234.75(237.25)7862 UNITED B 87.00(87.60)5326
HOUSING 76.85(76.80)10072596 BALMER L 214.50(217.80)393 EASTERN 8.00(8.10)22287 MIRC ELE 9.15(9.05)19095 MAHINDRA 269.7 276.25 -2.37 UCAL FUE 29.35(30.05)3690 HBC Flextech 1.80(1.89) 175 Sujana Metal 6.58(6.86) 17630
IDBI BAN 60.05(60.00)1322615 BAL PHAR 14.65(14.65)302 EASUN RE 33.95(34.55)13241 NTPC LTD 164.5 153.9 6.89 MIRZA IN 7.95(8.15)25871 UCO BANK 25.90(25.50)597689 HBL Nife Pow 123.95(123.15) 658 Sujana Univers 4.90(5.02) 10413
INFRA. D 50.25(51.05)7002315 BALRAMPU 33.10(33.75)1852677 ECE INDU 110.65(104.75)440 MERCATOR 27.20(26.35)328160 UFLEX LI 58.85(56.75)4343 HYDIndus 99.00(96.85) 1715 Surana Tele 19.50(20.05) 1748
IFCI LTD 16.70(16.80)6437163 BANNARI 640.90(630.00)114 ECLERX S 99.90(97.00)745 MM FORGI 40.65(42.00)83 THE PHOE 65.10(61.40)37142 SHIVA TE 13.20(14.00)18 USHA MAR 3.10(2.95)8900 IDL Industrs 26.25(27.10) 69046 Suryachakra Pow 9.25(9.11) 67689
GTN TEXT 10.00(9.45)7319 JET AIRW 137.75(135.85)120240 PIDILITE 90.10(90.65)6973 SHRI LAK 29.10(30.40)9427 IKF Finance 7.79(7.52) 2768 Suryajyo Spn 10.85(10.55) 890
THE INDI 48.30(47.95)438267 BANCO PR 19.45(18.30)6324 EDELWEIS 253.05(256.00)13359 GREAT OF 257.05(256.20)133886 JHS SVEN 14.45(13.55)1456 MONNET I 120.10(130.05)60412 UNICHEM 146.05(155.45)6699
ING VYSY 130.25(122.20)12928 BENCHMAR 429.28(415.00)1576 EMPEE DI 52.10(52.65)7121 MONSANTO 1124.40(1116.15)950 PIONEER 9.10(11.35)263238 SHOPPERS 186.45(188.00)4055 UNIPHOS 15.30(16.05)805 IKF Soft 2.91(2.98) 265035 Suryalata Sp 11.00(11.34) 310
GUFIC BI 4.00(4.20)23323 JIK INDU 10.25(2.95)8446 PIRAMAL 50.00(55.30)138 SHR ASTH 511.65(500.60)36008
INDIAN O 64.00(64.05)306036
JINDAL S 722.45(705.15)648335
JAIPRAKA 56.65(54.95)12658949
THE BANK 32.50(31.70)141423
BANSWARA 13.25(13.85)3
BARTRONI 62.70(60.05)123674
EDUCOM 2050.05(2018.50)1028873
EICHER M 211.05(214.10)2068
EID PARR 131.10(134.90)32745
GUJARAT 63.10(62.40)59718
GUJ. APO 90.45(90.00)1793
GUJARAT 60.90(58.80)22752
JINDAL P 73.50(71.40)14486
JINDAL P 126.90(120.25)3048
JINDAL S 263.95(263.40)29456
MORARJEE 10.00(10.00)9
MOREPEN 5.30(5.45)133471
MORGAN S 27.70(27.50)73986
PIRAMAL 210.95(206.35)13342
PIRAMAL 59.15(59.20)1402
SHREE CE 366.65(370.50)2408
SHREE RA 3.10(3.10)188
UNITED P 83.95(86.50)194744
UNIPLY I 5.00(5.20)3222
UNITY IN 109.45(123.25)12335
IQMS Soft
IVR Prime
0.77(0.75) 55300
33.80(34.45) 11830
IVRCL Infras 136.30(123.80) 1865119
Suryava Spin 7.30(8.10) 3391
Suven Pharma 13.28(13.14) 7912
TCI Finance 11.91(11.35) 484
òܯðþÞ-MŠüÞ
JSW STEE 193.65(189.05)957677 BASF IND 224.95(224.30)1520 EIH ASSO 59.55(59.50)1086 MOTHERSO 49.15(49.75)55 PITTI LA 24.45(24.30)523 SHRENUJ 21.40(21.45)639 UNIVERSA 33.90(34.30)246 Incap 10.10(10.05) 300 Taj Gvk Hotel 44.00(45.65) 9145
KOTAK MA 324.60(311.60)1979608
LIC HOUS 170.50(172.25)466077
BANNARI 38.00(39.75)2471
BATA IND 83.00(82.90)45755
EIH LIMI 92.35(95.35)21123
EVEREST 139.85(140.25)88662
GUJARAT 21.25(21.75)1363218
GUJARAT 203.95(209.75)1853
GUJARAT 6.85(6.95)69014
JINDAL S 231.30(233.25)1597
JINDAL D 274.00(288.65)682
JAIN IRR 297.05(299.80)318251
MOTILAL 53.80(52.35)20515
MOTOR & 25.85(26.60)12196
PLETHICO 114.75(117.90)826
PRITISH 16.90(17.40)1566
POCHIRAJ 8.20(8.60)4955
SHREYANS 16.00(15.95)242
SHREYAS 21.55(24.00)4851
SHRIRAM 340.95(342.80)5077
USHA MAR 18.35(18.90)82824
UTTAM GA 26.00(26.35)17333
IndoNationl 299.00(300.00) 55
Infotech En 108.00(111.15) 1429
Innaredy Com 179.70(177.05) 1972028
Tanla Solutions 62.50(56.30) 175313
Techtrn Poly 6.89(6.73) 3571
Tera Soft 21.10(21.75) 4600
9026.72
LUPIN LI 571.85(549.30)105457 BATLIBOI 16.10(15.35)3315 ELDER PH 239.90(239.10)5342 GULF OIL 26.35(27.40)11768 JK CEMEN 44.35(46.45)7481 MRF LTD 1706.25(1688.10)728 UTV SOFT 243.10(252.20)39069
POLARIS 38.20(37.50)153705 SHRIRAM 111.35(113.25)377
UNITED S 829.00(845.35)408705
MOSER-BA 53.00(51.80)554005
MPHASIS 150.80(153.15)365202
BHARAT B 592.70(596.55)1548
BIHAR CA 27.70(28.55)10015
BELL CER 3.65(3.50)3114
ELECON E 35.85(37.30)183098
ELECTROS 14.45(14.95)157693
ELECTROT 94.80(106.75)3977
GVK POW. 16.75(16.30)25330360
GWALIOR 38.95(40.15)36085
HANUNG T 51.00(53.25)6317
JKUMAR I 67.75(69.40)3004
JK LAKSH 33.10(33.35)21353
JK PAPER 16.15(16.25)6494
MRO-TEK 21.30(22.00)6414
MRPL 34.90(35.05)295733
MSK PROJ 45.10(45.10)6105
POLYPLEX 114.00(107.00)3004
PRECISIO 29.50(30.10)2591
SHYAM TE 39.80(42.40)4618
SICAGEN 3.60(3.70)38120
VAIBHAV 12.35(13.00)5499
VAKRANGE 35.35(36.15)11766
VALECHA 30.55(30.75)6232
Inno Soft Tec 9.50(9.00) 10498
Invinex Lab 2.04(2.14) 1310
Jupiter Bio 39.40(39.05) 18400
Trans Biotek 16.00(16.80) 3860
Transport Co 36.20(39.55) 5371
Usher Agro 123.20(121.95) 60615
(331.19)
PRAJAY E 18.40(18.65)28928 STANDARD 13.75(14.05)2290


MUNDRA P 268.45(275.40)87649 BEML LIM 290.20(290.05)48774 ELGI EQU 29.30(29.90)7800 HARRISON 35.10(36.65)19141 JK TYRE 44.60(46.20)2574 MSP STEE 15.35(15.15)3314 VALUE IN 8.90(8.70)14066 KNR Constructio 22.60(24.40) 3111 VBC Ferro 94.00(94.35) 824
NIRMA LT 89.15(88.80)4064 BHANSALI 9.75(9.10)626 ELGITREA 5.20(5.00)1441 MAHANAGA 72.50(71.20)485451 PRAJ IND 55.95(53.90)1250592 SIL INVE 39.00(39.00)50 VARDHAMA 3.80(3.75)16164 KakatiCem 56.55(57.50) 474 VBC Ind. 7.20(7.12) 2530
HAVELLS 122.55(133.70)34201 JMC PROJ 52.00(49.95)450 PRAKASH 37.95(39.95)16545 SIMPLEX 44.00(45.60)907
ORACLE F 442.05(462.05)38314 BERGER P 30.10(30.15)466191 EMAMI LI 214.70(216.15)9463 HBL POWE 121.90(123.85)962 JM FINAN 21.30(22.40)56910 MUDRA LI 16.05(16.65)6738 VARDHMAN 26.95(26.55)618 Kallam Spg 12.16(14.49) 3620 VST Indus 209.00(209.90) 11
PATNI CO 125.00(117.70)325321 BF UTILI 601.75(632.15)4263 EMCO LIM 32.55(32.85)9974 MUKAND E 9.45(10.10)30485 PRATIBHA 52.45(54.10)25080 SIMPLEX 130.85(131.70)28747 VARUN IN 23.95(25.00)16660 Karuna Cable 0.74(0.77) 6882 Vajra Gran 7.71(7.35) 100
HB STOCK 7.85(8.10)50 JMT AUTO 20.10(20.75)125 PRECOT M 40.85(39.00)802 SINTEX I 163.10(156.05)63031
POWER FI 107.75(106.20)380005 BGR ENER 124.05(122.45)41203 EMKAY GL 27.45(22.85)104024 HINDUSTA 36.45(38.35)2897093 JOCIL LI 83.40(87.75)20 MUKAND L 22.60(22.75)2894 VARUN SH 43.85(43.65)17565 Kernex Micro 76.40(77.05) 6122 Vamshi Rubb 10.00(9.97) 1359
RAYMOND 84.20(83.25)27597 BHAGWATI 21.90(22.80)4971 ENERGY D 36.75(38.65)6124 MUKTA AR 43.30(42.65)2514 PRECISIO 40.00(40.00)1070 SIRPUR P 31.00(31.20)1041 VENKY'S 70.20(70.00)289 LancoGlobal 38.55(39.25) 8115 Venkat Pharm 2.59(2.80) 14224
HIMADRI 117.05(113.40)12757 JAIPRAKA 26.90(26.50)721347 PREMIER 32.95(32.95)3324 SITA SHR 6.45(6.50)27245
RELIANCE 456.10(447.10)6809494 BHAGYANA 11.55(11.90)42957 ENGINEER 342.05(336.60)409 HCL INFO 66.45(69.00)83844 JSL LIMI 28.30(29.80)151437 MUNJAL A 26.40(28.40)87 VENUS RE 170.50(160.10)3138 LancoIndus 17.85(17.50) 2229 Viceroy Hotels 29.95(31.50) 1731
REL. NAT 40.65(39.90)12189540 BHARAT G 21.00(21.55)3499 ENTERTAI 105.15(102.40)1470 MUNJAL S 22.10(23.00)3393 PRICOL L 6.80(7.30)60064 SKF INDI 129.00(131.80)8596 V-GUARD 44.85(44.20)11991
SYNDICAT 52.55(51.60)197587
TECH MAH 223.30(226.35)142800
BHARAT R 56.10(58.00)60
BHARATI 65.15(70.10)109928
ENTEGRA 9.15(8.70)6245
ERA INFR 70.80(70.95)54831
HEG LTD 117.90(119.00)5545
HELIOS & 20.15(20.80)11326
HERCULES 101.70(103.70)328
JUBILANT 128.00(135.70)37765
NIFTY JR 39.40(38.79)4953
JYOTHY L 275.10(271.10)638
MURLI IN 118.25(122.25)526
MURUDESH 18.65(18.50)6839
PRIME SE 13.95(14.50)5428
PRISM CE 15.00(14.90)158576
PRITHVI 37.25(38.15)26425
SKM EGG 14.35(14.30)19789
S KUMARS 22.60(22.45)155719
SMS PHAR 88.65(92.25)7038
VIDEOCON 98.95(99.40)68640
VIJAY SH 17.30(18.15)1240
Lokesh Mach 22.60(23.00) 4163
Lotus Choc 17.00(16.75) 7780
Madhucon Proje 45.15(43.00) 16104
VijayTextil 2.53(2.45) 7686
Vimta Labs 20.95(19.85) 4326
Virat Crane 4.95(5.20) 3025
Ñ$yŠþM>Å‹³
TATA TEL 19.75(19.60)1819377 BHUSHAN 415.30(450.60)112208 ESAB IND 260.00(257.50)870 HEXAWARE 19.90(19.75)49022 JYOTI ST 55.35(57.70)422128 MVL LIMI 38.25(36.45)802 VIKASH M 7.20(7.05)2106 Matrix Labs 50.10(48.90) 3618 Virinchi Con 6.54(6.39) 4978
ULTRATEC 280.20(258.90)229919
UNION BA 143.60(139.50)1488523
VIJAYA B 28.90(29.00)169688
BHARTIYA 19.25(19.55)175
BILPOWER 83.20(79.50)6039
BINANI C 29.90(28.90)14353
ESCORTS 33.45(34.05)76847
ESSAR OI 71.20(67.60)1971578
ESSAR SH 28.05(27.80)24573
HIKAL LI 272.05(274.20)19395
HILTON M 13.00(12.85)876
KABRA EX 76.00(77.90)44
KAJARIA 27.10(28.20)51598
MYSORE C 11.95(11.90)45217
NAGARJUN 58.85(58.30)594974
NAGARJUN 13.65(13.90)3157273
PROVOGUE 34.35(34.55)10330
PSL LIMI 85.20(88.75)16546
PYRAMID 39.25(41.95)122210
SOBHA DE 89.35(87.95)64003
SOFTPRO 102.95(103.20)1123
SOLAR EX 300.00(305.45)559
VIMTA LA 20.30(20.05)7088
VINT CAR 15.15(15.35)940
VINDHYA 53.80(56.60)201
Maytas Infra 495.00(482.15) 2238
Moschip Semi 5.55(5.36) 25955
VisakaInd 39.70(37.85) 5919
Vista Pharma 6.00(5.88) 500
2877.38
HIMACHAL 6.75(6.75)900564 KAKATIYA 54.00(57.00)1723 NCLInd 20.90(21.65) 5559 Vivimed Labs 34.15(33.75) 1302


PSU BANK 164.50(178.00)35 SOLECTRO 30.00(32.10)28
WOCKHARD 92.70(94.35)33094
20 MICRO 16.80(17.05)11130
3I INFOT 33.70(33.65)83079
BINANI I 28.95(29.00)6564
OSWAL CH 9.40(9.55)260021
BIRLA CO 108.00(107.10)34803
ESS DEE 133.05(131.50)310
ESSEL PR 11.45(11.60)28180
ETC NETW 61.95(60.30)6536
HINDUSTA 100.00(116.60)41
HINDUSTA 30.60(30.35)2622
HINDUSTA 10.40(10.75)148693
KALE CON 20.60(20.50)8967
KALINDEE 149.90(154.95)17913
KALPATAR 321.90(337.40)8017
NAGREEKA 20.60(21.40)1570
NAGREEKA 10.40(12.00)897
NAHAR CA 20.30(21.15)3297
PTC INDI 58.35(57.25)127190
PTL ENTE 7.80(7.85)16608
SOMANY C 42.50(43.00)259
SONA KOY 8.80(9.15)7374
VINYL CH 3.25(3.60)825
VIP INDU 32.50(32.40)2175
VISA STE 16.20(16.10)16314
NETTLINX 13.90(13.54) 1100
NagarAgrich 56.00(56.55) 586
NagarAgrite 7.69(8.09) 100
Vybra Auto 6.89(7.08) 3750
Zen Technologi 83.50(78.65) 3372
ZenoTech Lab 90.40(95.05) 13765
(4.79)
3M INDIA 927.50(933.30)146 BIRLA CO 3.55(3.60)47281 EURO CER 38.40(40.00)340 NAHAR IN 21.95(23.80)107356 PUNJ CHE 123.75(128.30)16550 SONATA S 14.15(14.45)37156 VISESH I 5.20(5.20)40200
HINDUSTA 62.20(60.35)56147 KALYANI 55.70(53.90)1196 PUNJAB T 88.60(89.70)4050 THE SOUT 54.95(55.50)48713 NagarConst 58.80(57.65) 119650
AARTI DR 37.15(37.00)4851 BIRLA ER 6.55(6.35)1229 EVEREADY 14.25(14.85)16433 HINDUSTA 238.15(237.30)776694 KALYANI 57.20(51.00)331 NAHAR IN 7.50(7.70)2500 VISHAL E 0.90(0.90)203698
ABAN OFF 707.60(708.10)456741 BIRLA PO 9.90(10.00)15249 EVEREST 58.95(58.00)912 NAHAR SP 21.20(20.60)2137 PUNJ LLO 137.80(135.25)6749823 SUN PHAR 43.80(43.00)48089 VISHAL R 64.70(61.60)9551 ZENITH C 14.50(14.55)1271 KINETIC 7.85(8.25)4850
HINDUSTA 26.85(25.80)6807 KAMAT HO 43.00(43.45)722 PURAVANK 33.65(36.35)86295 SPENTEX 4.95(5.00)10388
ABG SHIP 94.00(95.90)30924 BLB LIMI 8.95(8.20)1284 EVERONN 240.35(243.40)113533 HINDUJA 121.45(120.90)1052 KANORIA 17.00(17.30)971 NANDAN E 0.90(0.90)328611 VISU INT 3.65(3.75)27943 ZENITH I 245.65(230.00)627 K M SUGA 10.00(10.00)100
ABHISHEK 15.80(15.40)927 B.L.KASH 209.45(226.05)1014 EVINIX A 3.50(3.45)7822 NATCO PH 50.45(50.65)9700 PVP VENT 30.20(28.35)4921 SPIC LTD 9.15(9.20)6179 VISHAL I 322.15(321.95)19982 ZENSAR T 80.00(79.85)7761 KDL BIOT 8.15(7.90)1
HINDUSTA 331.20(326.95)116923 KANSAI N 360.00(363.05)120 PVR LIMI 73.25(83.05)60949 SPICE MO 10.50(10.90)32922
ABHISHEK 6.50(6.80)46469 BLUE BIR 17.00(17.10)5726 EXCEL IN 35.60(33.80)924 HIND REC 37.95(39.40)323 KARUR VY 205.95(206.90)26782 NATIONAL 10.10(10.40)11570 VIVIMED 34.25(33.95)7685 ZICOM EL 44.50(45.00)1526 KRISHNAE 1.90(1.85)2001
ACTION C 15.90(15.85)15747 BLUE CHI 0.70(0.65)18172 EXIDE IN 38.90(41.25)111465 INFO EDG 412.65(400.00)727 QUANTUM 639.07(630.07)1065 SPICE CO 36.90(38.35)203089 VLS FINA 6.60(6.10)10796 ZODIAC C 223.65(222.05)521 LA OPALA 16.50(16.55)207
HITACHI 43.95(45.40)1032 KAUSHALY 9.25(9.85)29836
ADANI EN 297.15(301.55)51524
ADHUNIK 25.55(29.50)348676
ADLABS F 155.75(149.00)577227
BLUE DAR 422.00(423.00)70
BLUE STA 152.45(155.30)14423
BLUE STA 48.95(48.15)158
FACT LTD 17.30(17.35)2558
FAG BEAR 228.25(230.00)995
FAME IND 15.35(15.15)11912
HI-TECH 40.50(40.25)50
HITECH P 33.00(34.75)27
KAVVERI 44.50(48.00)220
KIRLOSKA 73.80(77.05)2895
NAVIN FL 114.85(118.00)930
NAVNEET 40.40(40.90)2054
NAVA BHA 101.35(102.70)83669
QUANTUM 273.00(271.46)1005
QUINTEGR 11.00(11.25)2080
RADAAN M 2.70(2.70)29440
SPL INDU 5.70(5.85)605
SHREE PR 22.95(21.85)27993
SREI INF 40.95(43.55)100384
VOLTAMP 312.75(315.00)17539
VOLTAS L 51.90(52.60)1112423
VST INDU 205.00(208.90)1330
ZODIAC J 12.80(12.75)1796
ZUARI IN 130.75(127.95)7042
ZYLOG SY 102.10(99.00)52032
LLOYD ST 4.50(4.50)32392
MALWA CO 18.75(19.60)130
MANGALAM 5.60(5.75)1570
ÝëÃÌŒýM>Å‹³
HINDUSTA 16.15(16.25)26351 KCP LTD 117.05(122.40)4146 RADICO K 56.20(56.90)59356 SRF LTD 70.30(69.30)43304
ADOR WEL 84.50(86.80)2217
ALLIED D 251.85(240.05)1210
ADVANI H 28.65(28.65)55
BOC INDI 130.30(129.00)8048
BOMBAY D 148.45(149.20)283984
BONGAIGA 39.85(39.45)183579
FUTURE C 136.45(140.20)12934
FCS SOFT 23.95(24.65)9998
FDC LIMI 27.25(27.45)58743
HONEYWEL 722.75(734.15)97
HONDA SI 139.80(140.25)273
HOUSE OF 62.40(63.95)924
KEC INTL 123.00(128.05)25803
KEI INDU 10.90(11.95)213466
KERNEX M 76.55(76.95)4220
NCL INDU 20.95(21.65)18665
NDTV LTD 75.40(77.10)14848
NECTAR L 18.40(18.20)22637
RAIN COM 94.15(98.65)12397
RAJESH E 21.25(21.70)810657
SREE RAY 17.50(17.10)975
SHRIRAM 200.05(199.50)204722
VARDHMAN 57.00(56.50)36482
WABCO-TV 147.30(154.45)336
WALCHAND 88.70(90.70)35203
AARTI IN 28.00(27.70)5134
AI CHAMP 14.55(15.00)40
ARROW WE 22.45(21.35)397
MCDOWELL 46.60(49.05)1992
MELSTAR 11.75(11.75)8123
NISSAN C 12.85(12.80)2241
3314.89
RAJ RAYO 6.55(6.65)3015 STEEL ST 55.95(61.00)260
ADVANTA 486.45(493.60)26
AEGIS LO 53.95(53.15)4546
ACCEL FR 49.50(45.35)2778
BOSCH LI 2974.65(3024.35)10863
BPL LTD 15.45(15.60)11452
BRABOURN 5.75(5.95)2561
FEDDERS 17.40(18.00)2848
FEDERAL 134.15(133.65)138062
FIEM IND 44.00(43.20)580
HORIZON 680.00(685.00)26
HOTEL LE 17.90(18.90)1850652
HOTEL RU 4.65(4.85)1200
KESORAM 137.30(133.45)228516
KINGFISH 29.25(24.80)2302860
KARUTURI 9.30(8.85)1343832
NELCAST 28.35(29.05)1853
NELCO LT 31.90(29.00)23541
NEPC IND 4.70(4.50)26295
RAJSHREE 33.25(33.05)7738
RAJ TV N 34.45(35.25)21625
STRIDES 95.20(99.75)68532
STAR PAP 15.15(15.50)1176
WANBURY 36.75(36.10)1465
WEBEL-SL 113.60(115.05)7948
WEIZMANN 15.80(15.60)246
AXIS-IT& 12.15(12.15)461
BANG OVE 221.35(233.00)1
BOMBAY B 142.90(141.50)210
ORG INFO 10.10(10.55)13378
PANORAMI 230.00(225.85)420
PATSPIN 5.65(5.95)2479
(18.53)¬

AFTEK L 11.90(12.20)150289 BOMBAY R 125.85(128.20)347914 FINANCIA 598.95(607.75)109254 NESCO LT 376.65(392.40)574 RAJVIR I 43.00(43.05)17 THE STAT 100.40(101.05)11468 WELSPUN 87.20(88.75)480461 CORE EMB 4.00(4.00)3000 PEARL GL 45.10(43.50)2843
HOV SERV 25.45(25.00)313 KAMDHENU 10.50(10.65)16384 RALLIS I 320.55(327.95)954 STEEL TU 1.60(1.75)14325
AGRO DUT 9.85(9.85)17135 BRIGADE 39.60(42.25)36096 FINOLEX 20.05(20.50)59999 HT MEDIA 67.65(63.40)5236 KIRI DYE 88.55(88.80)2519 NETWORK 99.95(96.00)33579 WELSPUN 17.55(17.70)5454 CUBEXTUB 19.70(20.70)1 PNB GILT 16.05(16.05)9216
AHMEDNAG 21.95(20.90)17810 BRITANNI 1105.20(1121.00)281 FINOLEX 27.70(28.30)28438 NEULAND 100.00(92.10)150 RAMA NEW 12.85(12.60)3351 STERLING 207.85(191.85)1372233 WENDT (I 407.05(420.00)3 DHAMPURS 20.25(20.10)54821 POLAR IN 4.05(4.25)700
HTMT GLO 118.60(117.65)957 KIRLOSKA 39.80(42.30)16572 RAMCO IN 366.10(375.30)26 STERLING 32.90(30.30)563
AIA ENGI 122.05(126.10)62507 BROADCAS 11.25(11.50)1212 FIRST LE 27.90(28.60)3627 HYDERABA 97.85(97.90)3138 KITPLY I 4.25(4.75)30288 NEYVELI 51.70(52.60)728852 WILLIAMS 14.45(14.45)50 DHARANIS 11.80(12.40)525 PONNIE S 20.75(20.35)81
AJANTA P 50.90(54.10)4038 BSEL INF 13.90(14.40)41386 FIRST WI 13.60(14.30)5109 NATIONAL 22.70(23.25)7705 RAMCO SY 52.05(55.50)749 STERLITE 48.55(49.70)41209 WINDSOR 8.00(8.40)123 DWARIKES 30.10(31.65)4640 RANA SUG 7.45(7.35)41839
IBN18 BR 102.20(101.70)5564 KEWAL KI 110.00(105.10)149 RAMSARUP 29.00(30.30)7888 SUBEX LI 30.35(31.60)39132
AKRUTI C 673.25(650.20)135208 BSL LTD 13.25(13.50)4252 FEDERAL- 35.25(36.35)13164 INDIABUL 92.95(86.60)10054576 KLG SYST 69.50(71.25)38294 NICCO CO 5.10(5.00)5258 WINSOME 5.65(6.25)7503 EXCEL CR 91.00(90.00)1220 SABERO O 10.95(11.30)6101
AKSH OPT 12.80(12.60)107280 BURNPUR 8.20(8.55)26170 FORTIS H 60.85(62.40)70631 NIFTY BM 278.72(268.74)168181 RANE ENG 59.00(53.30)58 SUBHASH 39.85(39.50)84112 W.S.INDU 25.00(25.30)1362 GLOBAL V 23.65(24.35)906 SAKHTISU 34.30(34.00)14896
INDIABUL 13.40(13.40)4655 KNR CONS 22.95(24.60)8295 RANE HOL 47.00(50.60)1740 SUBROS L 17.55(16.95)8924
ALLAHABA 48.10(46.95)146858
ALCHEMIS 50.40(48.90)109625
ALEMBIC 30.50(30.10)33858
BARAK VA 13.90(13.45)670
CALIFORN 36.00(32.10)1323
CAMBRIDG 72.90(72.70)48882
FOUR SOF 14.20(14.40)12482
FIRSTSOU 11.70(11.80)496441
FRANK. T 8.00(8.05)500
INDIABUL 18.15(18.60)596070
ICI INDI 394.85(389.75)460
INDO COU 5.25(5.10)1050
KOHINOOR 93.60(95.60)4721
KOLTE PA 21.90(22.45)46346
KOPRAN L 6.90(7.00)6516
NIIT LIM 22.50(21.90)156897
NIIT TEC 56.55(56.90)62247
NILKAMAL 68.25(71.90)354
RATNAMAN 53.00(55.75)110
RANE BRA 40.00(47.35)67
SUJANA T 17.95(18.45)3115
SUJANA U 4.80(5.00)4964
WEST COA 35.30(35.80)9642
WIRE & W 9.65(9.95)1002796
WYETH L 410.00(410.00)2813
GLORY PO 171.00(165.00)3515
GOA CARB 38.50(38.90)4946
HERITAGE 72.00(73.05)80
SAMTEL C 5.50(5.35)12402
SELAN EX 134.50(137.65)3611
SICAL LO 25.10(25.70)1914
¼G‹ÜC&500
RASHTRIY 26.60(26.95)71546 SUMMIT S 5.90(5.50)8350
ALFA LAV 876.70(880.50)1330
ALKALI M 200.05(189.00)1052221
ALLCARGO 437.15(445.55)4903
CAMLIN L 9.55(9.85)726
C&C CONS 101.55(103.55)2105
CAN FIN 42.30(42.40)20
FRANK. T 9.30(9.35)1101
FRANK. T 7.50(7.90)7877
FRANK. T 7.80(7.60)9960
ICRA LIM 345.15(329.20)1537
ICSA (IN 178.85(178.45)15086
IFB AGRO 45.90(43.80)500
KOTAK GO 1276.82(1284.96)1768
KOTAK PS 168.00(178.00)105
KOTHARI 5.25(5.60)52886
NIPPO BA 299.85(300.00)31
NITCO LI 32.50(32.35)1369
NITIN FI 130.35(129.55)981
RURAL EL 54.75(56.55)339595
REDINGTO 128.00(125.15)4633
SUNDARAM 105.80(107.00)5
SUNDARAM 170.00(175.80)887
XL TELEC 48.35(50.85)36396
XPRO IND 13.75(14.75)1112
YES BANK 62.10(60.90)628160
HIMATSIN 25.00(24.55)7064
HMT LTD 23.05(23.85)8865
INSECTIC 27.50(28.25)625
SIMBHAOL 16.70(17.40)400
SOMA TEX 29.60(30.25)10550
TCIFINAN 13.45(12.80)4790
3281.42
REGENCY 6.65(6.45)70 SUNDARAM 109.90(108.00)113
ALLSEC T 19.70(20.00)3065
ALMONDZ 9.15(9.50)587
ALOK IND 14.65(14.55)690683
CARBORUN 90.40(90.60)2404
CAROL IN 32.10(31.70)3338
CASTROL 309.90(305.05)17754
GABRIEL 7.40(7.75)5274
GUJARAT 19.00(19.05)3603
GALLANTT 10.15(10.35)12719
IFB INDU 21.50(21.40)5218
IFGL REF 22.65(23.10)7341
IGARASHI 15.50(16.35)1770
KOTHARI 5.70(5.90)2550
KOTHARI 270.95(277.00)230
KOUTONS 568.20(573.90)4418
NITIN SP 3.95(4.10)11538
NMDC LTD 129.65(139.45)39221
NOCIL LI 11.40(11.65)75220
REI AGRO 490.85(480.65)33942
REL. BAN 428.77(425.00)233
RELIANCE 1240.00(1242.72)5185
SUNDRAM 16.25(16.20)13240
SUNFLAG 8.15(8.05)57897
SUNIL HI 66.90(69.15)6384
ZANDU PH 6846.10(6674.10)172
ZEE NEWS 27.55(26.95)130034
ZENITH B 12.10(12.30)1295
ITI LTD 14.30(14.80)7687
JCT ELE. 2.05(2.15)2051
KCPSUGAR 12.35(12.60)27920
TIMKEN I 51.10(53.55)650
UPPER GA 31.00(31.60)200
UTTAM SU 25.35(26.60)1804
(82.04)¬
{≤{≤ d”º\ß
ÁbÕC…≈£îº\ô|’... $j·T‘êï+‘√ uÛ≤s¡‘Y dü+Á|ü~+|ü⁄\ß ôV’≤<äsêu≤<é
>∑ßs¡ßyês¡+
27, qe+ãsY 08
çßý¯øÄŒý$, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26 : sêsê ïÜtË$ çÜ…º…«¨…_¯èþ ÑÄæý$™é²… ¿æý*Ñ$ ¿æý*Ñ$ MóüsêÆÿ$$…ç³# íܸëÆæÿçÜ$™ø sêsê ïÜtË$ Ðèþ…§æþË GMæüÆ>Ë ¿æý*Ñ$° ÑÄæý$™é²… {糿æý$™èþÓ…
{´ëgñýMæü$t çÜÐèþ$çÜÅËò³O ÑÄæý$™éþ²…™ø ¿êÆæÿ™èþ MóüsêÆÿ$$…ç³#Ë$, C™èþÆæÿ çÜÐèþ$çÜÅ˯èþ$ ç³ÇçÙPÇ…^óþ çÜÐèþ$çÜÅËò³O ÑÄæý$™é²… ¯éÄæý$Mæü™èþÓ… ¯øsîýçÜ$ MóüsêÆÿ$$…_…§æþ°, C¨ ™èþç³μMæü$…yé Mæü…ò³±Mìü

7
{糿æý$™èþÓ… ç Ü…{糨…^èþ ¯èþ$…¨. sêsê ïÜtË$ »ê«§æþÅ™èþ˯èþ$ {糿æý$™èþÓ… ™èþ¯èþ ¿æý$gêËò³O ™óþ¯èþ$¯é²¯èþ° ç³Ç{ÔèýÐèþ$, Ðé×ìýfÅ çÜàÄæý$Ðèþ$…{† CÐéÓË° sêsê ïÜtË$ `‹œ GWjMæü*ÅsìýÐŒþ
{糆´ë«¨…_¯èþ Ððþ$V> ïÜtË$ ´ëÏ…r$Mæü$ ÐóþçÜ$Mø¯èþ$…¨. AÔèýÓ± Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. {´ëgñýMæü$t MøçÜ… 13 C…{§ø°ÌŒý ^ðþ´ëμÆæÿ$.

¯èþ*ÅÉìþÎÏÌZ º$«§æþÐéÆæÿ…¯éyæþ$ fÇW¯èþ GMæü¯éÑ$MŠü GyìþrÆŠÿÞ


M>¯èþ¹Æðÿ¯èþ$ÞÌZ ™èþ¯èþ {ç³çÜ…Væü {糆° {糧æþÇØçÜ¢$¯èþ² Móü…{§æþ ’ 120 mø£sê˝À¢ ˝…<äsY bÕs¡ßÿ
ò³{sZÍÄæý$…, çÜçßýf ÐéÄæý$$Ðèþ# Ðèþ$…{† Ðèþ$$Ææÿã §óþÐŒþÆ>. ’ πø+Á<ä ì<Ûäß\ß eTT]–b˛‘êj·TH˚ |üqß\ß ÁbÕs¡+uÛÑ+
’ ‘·«s¡˝À ¬øm˝Ÿdæ dæÇz>± sêeTÁãVü≤à+
Ç+<Ûäq <Ûäs¡\ ‘·–Z+|ü⁄ ’ {≤{≤\ô|’H˚ Á|üuÛÑß‘·«+ <äèwæº
’ eTs√ Äs¡ß HÓ\˝À¢ eTÚ*ø£ dü<äßbÕj·÷\ß
Á|üø£≥q bıs¡bÕ≥ß: <˚yésê
¯èþ*ÅÉìþÎÏ, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26 : C…«§æþ¯èþ… «§æþÆæÿË ™èþWY…ç³# {ç³Mæür¯èþ ´÷Ææÿ´ër$ A° òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26 (çÜ*Ææÿżh¯ðþ‹Ü º*ÅÆø) : Ææÿ*´÷…¨…^éÍ. ©°² íÜGÌŒýBÆŠÿI yðþÐèþË‹³ ^óþÄæý*Í. C¨
ò³{sZÍÄæý$… ÔéQ Ðèþ$…{† Ðèþ$$Ææÿã §óþÐŒþÆ> ™ðþÍ´ëÆæÿ$. AòÜ…½Ï G°²MæüË A¯èþ… Gí³IIíÜMìü ^ðþ…¨¯èþ 120 GMæüÆ>ÌZϯóþ Mæü–çÙ~ç³r²… ç³NÇ¢ M>Ðèþyé°Mìü Ðèþ$Æø Æðÿ…yæþ$ ¯ðþËË$ ç³NÇ¢ AÐèþ#™èþ$…¨.
™èþÆæÿ… {糿æý$™èþÓ… C…«§æþ¯èþ… «§æþÆæÿ˯èþ$ ™èþWYçÜ¢$…§æþ° §óþÐŒþÆ> ^óþíܯèþ {ç³Mæür¯èþò³O C…rÆóÿ²çÙ¯èþÌŒý Ìñý§æþÆŠÿ ´ëÆæÿ$P¯èþ$ {´ëÆæÿ…À…^éË° Æ>çÙ‰ Ððþ$$™èþ¢…V> Ìñý§æþÆŠÿ ´ëÆæÿ$P AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ç³NÇ¢Ýë¦Æÿ$$ Ðèþ˜ÍMæü
G°²MæüË çÜ…çœ$… BÄæý$¯èþMæü$ ¯øsîýçÜ$¯èþ$ gêÈ ^óþíÜ…¨. "D ÑçÙÄæý$… ¯èþ¯èþ$² {糿æý$™èþÓ… °Ææÿ~Æÿ$$…_…¨. Hí³ gñý¯ŒþMø {´ëgñýMæü$tMæü$ çܧæþ$´ëÄæý*˯èþ$ HÆ>μr$ ^óþÄæý*Ë…sôý BÆæÿ$ ¯èþ$…_
°Ææÿ$™éÞçßý ç³Ç_…§æþ°, C¨ ´÷Ææÿ´ër$¯èþ fÇW…¨þ' A° ÑÌôýMæüÆæÿÏ™ø §óþÐèþÆæÿ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ 300 GMæüÆ>˯èþ$ º§æþÌêÆÿ$$…^èþyé°Mìü G°Ñ$¨ ¯ðþËË$ ç³yæþ$™èþ$…§æþ° A«¨M>Ææÿ$Ë$ ^ðþº$™èþ$¯é²Ææÿ$.
õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. M>V>, D ÐéÅQÅËò³O G°²MæüË MøyŠþ¯èþ$ EËÏ…íœ$…^éÆæÿ…r* ½gôý-ï³ Ðèþ$Ç…™èþ gêç³Å… ^óþÄæý$yæþ…™ø Móü…{§æþ °«§æþ$Ë$ Ðèþ$$ÇW´ùÄôý$ ¯érMîüÄæý$ ç³Ç×êÐèþ*Ë ¯óþç³£æþÅ…ÌZ...
{糆°«§æþ$Ë$ G°²MæüË çÜ…çœ*°(DíÜ)Mìü íœÆ>ŧæþ$ ^óþÔéÆæÿ$. ©°™ø C…«§æþ¯èþ… {ç³Ðèþ*§æþ… Ðèþ_a…¨. ©…™ø Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… ™öÍ §æþÔèýÌZ Æ>çÙ‰…ÌZ M>ÆöμÆóÿsŒý çÜ…çܦË$, òÜgŒýËMæü$ ÐóþË
«§æþÆæÿË ™èþWY…ç³# Væü$Ç…_ ^óþíܯèþ ÐéÅQÅËò³O §óþÐèþÆæÿ ÑÐèþÆæÿ×ý CÐéÓË° MøÆæÿ$™èþ* Gí³IIíÜMìü ^ðþ…¨¯èþ ¿æý*Ðèþ$$ÌZϯóþ {´ëgñýMæü$t °Æ>Ã×ý GMæüÆ>˯èþ$ §éÆ>§æþ™èþ¢… ^óþçÜ$¢¯èþ² {糿æý$™èþÓ… GïÜÞ, GïÜtËMæü$
DíÜ ¯øsîýçÜ$ gêÈ ^óþíÜ…¨. "45 HâæýÏ$V> {ç³gê iÑ™èþ…ÌZ E¯é²¯èþ$..™öÑ$è 糯èþ$˯èþ$ ^óþç³sêtË° A«¨M>Ææÿ$ËMæü$ çÜ*_…_¯èþr$Ï E¯èþ²™èþ E´ë«¨ MæüÍμ…^óþ Mæü–çÙ~ç³r²… Ìñý§æþÆŠÿ M>…ò³ÏMŠüÞ °Æ>Ã×ý…
G°²Mæü˯èþ$ G§æþ$ÆöP¯é²¯èþ$..™èþ¯èþMæü$ G¯èþ²yæþ* Mæü*yé G°²MæüË çÜ…çœ$… ¯øsîýçÜ$ Ýë¦Æÿ$$ A«¨M>Ææÿ$Ë$ ^ðþ´ëμÆæÿ$. {糆´ë¨™èþ Mæü–çÙ~ç³r²… MøçÜ… 300 GMæüÆ>Ë$ MóüsêÆÿ$$…^èþyé°Mìü ^óþ™èþ$Ë$
gêÈ ^óþÄæý$Ìôý§æþ°' §óþÐŒþÆ> BÐóþ§æþ¯èþ ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. C…«§æþ¯èþ… «§æþÆæÿË ™èþWY…ç³# C…rÆóÿ²çÙ¯èþÌŒý Ìñý§æþÆŠÿ {ò³•ÐóþsŒýÍÑ$sñýyŠþ õ³Ææÿ$™ø Gí³IIíÜ, Æ>Ðèþyæþ…Ìôý§æþ$. Ñ$Væü™é {´ëgñýMæü$tË$V> GMæüPyìþç³yìþ™óþ AMæüPyæþ ^óþÄæý$yé°Mìü Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Ðèþ^éaÆÿ$$. A´ëμ` E™èþμ†¢ E™èþμ™èþ$¢Ë$ Æ>çÙ‰… ¯èþ$…_ ™èþÆæÿÍ´ù™èþ$¯é²Æÿ$$. Æ>çÙ‰…ÌZ
ÑçÙÄæý$…ò³O M>…{Vðü‹Ü A«§æþÅ„æü$Æ>Ë$, Äæý$$í³G bðþOÆŠÿç³ÆæÿÞ¯Œþ Ýù°Äæý*V>…«©Mìü ™é¯èþ$ ÍyŠþ M>Å‹³ çÜ…Äæý$$Mæü¢…V> JMæü G‹Üí³Ñ° HÆ>μr$ ^óþçÜ*¢ Ìñý§æþÆŠÿ {´ëòÜíÜ…VŠü Äæý$*°rϯèþ$ AÀÐèþ–¨®Ý뫧æþÅ… M>§æþ$. M>ÆæÿÅMæüÌê´ëË$ ^óþç³sìýt, Æðÿ…yø §æþÔèý ÑçÜ¢Ææÿ×ý¯èþ$ Mæü*yé ç³NÇ¢ ËÀ…^óþ Ìñý§æþÆŠÿ Ðèþ$$yìþ E™èþμ†¢ÌZ I§æþ$ Ôé™èþ… Mæü*yé
ÌôýQ Æ>Ôé¯èþ$ ™èþç³μ ^èþÇa…^èþÌôý§æþ° BÄæý$¯èþ A¯é²Ææÿ$. C…«§æþ¯èþ… «§æþÆæÿË ™èþWY…ç³# Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… {ç³™óþÅMæü iÐø¯èþ$ Mæü*yé gêÈ^óþíܯèþ ©°Mìü {糫§é¯èþ M>Ææÿ×ý… Ìñý§æþÆŠÿ {´ëgñýMæü$t Ððþ§æþfÌôýÏ ^óþÄæý$yæþ… ÑÔóýçÙ…. {ç³çÜ$¢™èþ… {Móü…§æþ… ¯èþ$…_ J†¢yìþ Ý린Mæü…V> Ñ°Äñý*Væü…^èþÌôýMæü´ù™èþ$¯é²…. ©…™ø D
Ðèþ*Mæü$ Ý뫧æþÅÐðþ$O¯èþ…™èþÌZ {ç³Äæý$†²çÜ¢$¯é²Ðèþ$° §óþÐèþÆæÿ A¯é²Ææÿ$. ÑçÙÄæý$… ™ðþÍíÜ…§óþ. E¯èþ²™èþ Ýë¦Æÿ$$ A«¨M>Ææÿ$Ë$ Ðèþ*{™èþ… M>Ë$çÙÅÐóþ$. ©…™ø Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… Gí³gñý¯ŒþMø ¯èþ$…_ Æ>Ðèþyæþ…™ø Ððþ…r¯óþ Ìñý§æþÆŠÿ ´ëÆæÿ$P 糯èþ$Ë$ ^óþç³sêtË° Ææÿ…Væü…ÌZ° ´ëÇ{ÔéÑ$Mæü, E´ë«¨ AÐèþM>Ôé˯èþ$ Äæý$$Ðèþ™èþ
Gí³gñý¯ŒþMø Mæü*yé ™èþÓÆæÿÌZ¯óþ Mæü–çÙ~ç³r²… C…rÆóÿ²çÙ¯èþÌŒý {´ëgñýMæü$tMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ñ$Væü™é 300 GMæüÆ>˯èþ$ {糿æý$™èþÓ… °Ææÿ~Æÿ$$…_…¨. ^óþgêÆæÿ$aMæü$…r$¯é²Ææÿ$. {ç³ç³…^èþ…ÌZ¯óþ Ðèþ$*yø A† ò³§æþª
]j·T˝Ÿ mùdº{Ÿ‘√H˚ ªdæ{°μ ~yêfi≤ Ìñý§æþÆŠÿ ´ëÆæÿ$PMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ¿æý*Ðèþ$$˯èþ$ ÍyŠþ M>Å‹³Mæü$ õÜMæüÇ…^éË° Gí³IIíÜ° B§óþÕçÜ*¢ {ç³™óþÅMæü iÐø¯èþ$ 15 ÐóþË Ðèþ$…¨Mìü E´ë«¨... çœ#sŒýÐóþÆŠÿ E™èþμ†¢ çÜ…çܦV> ¿êÆæÿ™Œþ °Í_…¨. Ððþ$$™èþ¢…V>
Aç³μWçÜ$¢…§æþ°, ©°ò³O E¯èþ²™èþ Ýë¦Æÿ$$ÌZ ^èþÆæÿaË$ Æðÿ…yæþ$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë {Mìü™èþÐóþ$ gêÈ ^óþíÜ…¨. D Mæü–çÙ~ç³r²… C…rÆóÿ²çÙ¯èþÌŒý Ìñý§æþÆŠÿ M>…ò³ÏMæü$ ^ðþ¯èþ²ÄŒý$Mìü §óþÖÄæý$ Ìñý§æþÆŠÿ ç³Ç{ÔèýÐèþ$ rÆø²ÐèþÆŠÿ Ææÿ*.25 ÐóþË
¯èþ*ÅÄæý*ÆŠÿP, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26: Äæý$$G‹Ü ÇÄæý$ÌŒý GõÜtsŒý ç³™èþ-¯èþ…™ø íÜsîý »êÅ…MŠü fÆæÿ$Væü$™èþ$¯é²Äæý$° A¯é²Ææÿ$. Mæü–çÙ~ç³r²… {´ëgñýMæü$t¯èþ$ ¿æý*Ðèþ$$˯èþ$ Æ>Æÿ$$¡ «§æþÆæÿMæü$(GMæüÆæÿ… «§æþÆæÿ Ææÿ*.59 ÐóþËMæü$) ^ðþ…¨¯èþ òÜ…{rÌŒý Ìñý§æþÆŠÿ ÈòÜÆŠÿa C°íÜtr*ÅsŒý(íÜGÌŒýBÆŠÿI) MørÏMæü$ò³OV> ÑçܢDž_…§æþ°, ©°ÌZ §óþÖÄæý$ AÐèþ$ÃM>Ë$
¯èþÚët˯èþ$ ^èþÑ-^èþ*-yæþ-sê-°Mìü {糫§é¯èþ M>Ææÿ-×ý-Ðèþ$° B çÜ…çܦ ïÜDÐø Ñ{MæüÐŒþ$ yðþÐèþË‹³ ^óþíܯèþ A¯èþ…™èþÆæÿ… sêsêËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ Ìñý§æþÆŠÿ Mö¯èþ$VøË$ ^óþÄæý$yé°Mìü {糿æý$™èþÓ… Ææÿ…Væü… íܧæþ®… ^óþíÜ…¨. yìþG‹œBÆŠÿ Ç´ùÆæÿ$t¯èþ$ Ææÿ*´÷…¨…_…¨. Mæü–çÜ~ç³r²… Ìñý§æþÆŠÿ Ææÿ*.14,200 Mør$Ï E…sôý GVæü$Ðèþ$™èþ$Ë$ Ææÿ*.10,800
ç³…yìþsŒý ™ðþÍ-´ëÆæÿ$. Äæý$$G‹Ü BǦMæü çÜ…„ø¿æý {糿ê-Ðèþ…™ø ÇÄæý$ÌŒý GõÜt-sŒý Ææÿ…Væü {Væü*‹³Mæü$ 50 GMæüÆ>Ë$ MóüsêÆÿ$$…^óþ AÐèþM>Ôèý… E…§æþ°, AÆÿ$$¯é C¨ M>ÆæÿÅÆæÿ*ç³… §éËaÌôý§æþ$. ¯érMîüÄæý$ M>…ò³ÏMŠüÞ °Æ>Ã×ý°Mìü Ææÿ*.144 Mør$Ï QÆæÿ$a AÐèþ#™èþ$…§æþ°, MørÏMæü$ò³OV>¯óþ E¯é²Æÿ$$. D ç³Ç{ÔèýÐèþ$ §éÓÆ> §óþÔèý
¿êÈV> §ðþº¾-†-¯èþ²-§æþ°, ©…™ø »êÅ…Mìü…VŠü Ææÿ…Væü… ¡{Ðèþ A™èþ-Ìê-Mæü$-™èþ-Ë-Ððþ$O…§æþ° A糚yæþ$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ¿êÈ ò³r$tºyæþ$Ë$ BMæüÇÛ…^èþyæþ… Ý뫧æþÅ ç³Ç×êÐèþ*Ë A¯èþ…™èþÆæÿ… Mæü–çÙ~ç³r²… Ìñý§æþÆŠÿ M>…ò³ÏMŠüÞMæü$ ©°ÌZ Ææÿ*.29 MørÏ {V>…sŒý¯èþ$ Móü…{§æþ… Ðèþ$…lÆæÿ$ ^óþõÜ¢, ÐéÅç³¢…V> 25 Ë„æüË Ðèþ$…¨Mìü E´ë«¨ ËÀçÜ$¢¯èþ²¨. Ðèþ$¯èþ
BÄæý$¯èþ ÑÐèþ-Ç…^éÆæÿ$. Ææÿ$×ý ¯èþVæü$-§æþ$™ø G…™ø Ðèþ$…¨ ÇÄæý$ÌŒý GõÜtsŒý Ææÿ…Væü…ÌZ Ðèþ$Ðèþ#™èþ$…§æþ° A«¨M>Ææÿ$Ë$ ^ðþº$™èþ$¯é²Ææÿ$. Gí³ gñý¯ŒþMø ¯èþ$…_ õÜMæüÇçÜ$¢¯èþ² ¿æý*Ðèþ$$ËMæü$ Gí³IIíÜ Ðèþ$Æø Ææÿ*.60 MørÏMæü$ ÐèþÆæÿMæü* Gí³IIíÜ Ððþ_a…^èþ¯èþ$¯èþ²¨. Æ>çÙ‰…ÌZ Ðèþ*{™èþ… 30 Äæý$*°r$Ï Ðèþ*{™èþÐóþ$ Ìñý§æþÆŠÿ
ò³rt$-º-yæþ$Ë$ ò³sêt-Ææÿ°, ÐéÇ ò³rt$-º-yæþ$-ËMæü$ ™èþW¯èþ {糆-çœË… ÌôýMæü-´ù-Ðèþ-yæþ…™ø Ðèþ$Æø BÆæÿ$ ¯ðþËÌZÏ Ðèþ˜ÍMæü çܧæþ$´ëÄæý*Ë$ Ðèþ$Æø ^ør ¿æý*Ñ$ CçÜ$¢…§æþ°(ÔéÓí³…VŠü 糧æþ®†ÌZ) Æ>çÙ‰ ©° §éÓÆ> ÆøkMìü 200 ¯èþ$…_ 300 r¯èþ$²Ë Ìñý§æþÆŠÿ¯èþ$ {´ëòÜíÜ…VŠü ÝëÐèþ$Ææÿ¦üÅ… E…yæþyæþ… ÑÔóýçÙ….
C¨ »êÅ…Mìü…VŠü Ææÿ…Væü…ò³O {糿êÐèþ… ^èþ*í³…§æþ° BÄæý$¯èþ õ³ÆöP-¯é²Ææÿ$. Mæü–çÙ~ç³r²… Ìñý§æþÆŠÿ ´ëÆæÿ$P °Æ>Ã×ê°Mìü A™èþÅ…™èþ {糿æý$™èþÓ… 2008 l¯Œþ ¯ðþÌZ Ðèþ$Æø iÐø¯èþ$ gêÈ ^óþíÜ…¨. {´÷òÜ‹Ü ^óþÄæý$Ðèþ^èþ$a. ©…™ø´ër$ 15 ÐóþË Ðèþ$…¨Mìü ™èþÓÆæÿÌZ MðüGÌŒýíÜ ïÜDÐøV> Æ>Ðèþ${ºçßýÃ…
MîüËÐðþ$O¯èþ Ððþ$ÆðÿO¯Œþ AÐèþ#sŒý ´ëÌŒý ò³O‹³ÌñýO¯Œþ, Ìñý§æþÆŠÿ GçœNÏÄæý$…sŒý D iÐø Mìü…§æþ Gí³IIíÜ Gí³gñý¯ŒþMø {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$…V> E´ë«¨ Mæü*yé ËÀçÜ$¢…§æþ° ™èþ¯èþ °Ðóþ¨MæüÌZ íÜGÌŒýBÆŠÿI Væü™èþ…ÌZ Mæü–çÙ~ç³r²… C…rÆóÿ²çÙ¯èþÌŒý Ìñý§æþÆŠÿ ´ëÆæÿ$P
dæús¡+>± #·eTTs¡ß <Ûäs¡\ß : eTTUÒwt {sîýsŒýÐðþ$…sŒý ´ëÏ…sŒý ™èþ¨™èþÆæÿ HÆ>μr$ϯèþ$ ^óþõÜ¢V>° Òsìý ÐóþÆø ^ør ¿æý*Ðèþ$$˯èþ$ MóüsêÆÿ$$…_…¨. D
¯èþ$…_ Ððþ§æþfÌôýÏ M>Ë$çÙÅ çÜÐèþ$çÜÅ˯èþ$ A«¨VæüÑ$^èþ…ÌôýÐèþ$° ¿æý*Ðèþ$$Ëò³O¯é Hí³gñý¯ŒþMø A¿æýÅ…™èþÆæÿ… ÐèþÅMæü¢… ^óþíÜ…¨.
õ³ÆöP…¨. Ððþ$$™èþ¢…V> {´ëgñýMæü$t HÆ>μr$Mæü$ 400 GMæüÆ>Ë {´ëgñýMŠüt Ç´ùÆæÿ$t ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþíܯèþ ^ðþ¯ðþOü²Mæü$ ^ðþ…¨¯èþ
¯èþ*ÅÉìþÎÏ, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26: {ç³ç³…^èþ Ðèþ*ÆðÿP-sZÏ ^èþÐèþ$$Ææÿ$ «§æþÆæÿË$ íܦÆæÿ…V> ¿æý*Ñ$ M>ÐéË° íܸëÆæÿ$Þ ^óþíÜ…¨. íÜGÌŒýBÆŠÿI Ôéç܈Ðóþ™èþ¢ Æ>Ðèþ${ºçßýÃ…¯èþ$ íïÜDÐøV>
E…sê-Äæý$° ÇË-Äæý$¯ŒþÞ C…yæþ-{ïÜt‹Ü bðþOÆæÿïŒþ Ðèþ$$Rôý‹Ù A…»ê± AÀ-{´ë-Äæý$-ç³-yézÆæÿ$. °ç³#×ý$Ë$ ^ðþº$™èþ$¯é²Ææÿ$. ©…™ø ´ër$ Æøyæþ$Ï, C™èþÆæÿ ©…™ø çÜÐèþ$çÜÅ Ðèþ$äå Ððþ$$§æþr Mö_a…¨. JMæüÐðþOç³# Ðèþ$$yìþ çÜÆæÿ$Mæü$ÌZ I§æþ$Ôé™èþÐóþ$ Ñ°Äñý*Væü…... °Äæý$Ñ$…_yé°Mìü {糿æý$™èþÓ… çÜÆæÿÓ… íܧæþ®… ^óþíÜ…¨.
BǦMæü Ðèþ–¨®-Æóÿr$, ò³rt$-º$-yæþ$Ë$ DÆæÿ…Væü…ÌZ ¿êÈV> E¯é²-Äæý$° BÄæý$¯èþ Ðèþ˜ÍMæü çܧæþ$´ëÄæý*˯èþ$ HÆ>μr$ ^óþõÜ¢¯óþ V>° M>ÆöμÆóÿsŒý Mæü–çÙ~ç³r²… Ìñý§æþÆŠÿ M>…ò³ÏMŠüÞ HÆ>μr$ gêç³Å… Ìñý§æþÆŠÿ E™èþμ†¢Mìü M>ÐéÍÞ¯èþ Ðèþ$$yìþ çÜÆæÿMæü$ Æ>çÙ‰…ÌZ ™èþÓÆæÿÌZ¯óþ Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… Mæü–çÙ~ç³r²… C…rÆóÿ²çÙ¯èþÌŒý
^ðþ´ëμÆæÿ$. ÇË-Äæý$¯ŒþÞ ò³{sZ-ÍÄæý$… {糆-Æøk 6,60,000Ë »êÅÆðÿâæýÏ ^èþÐèþ$$-Ææÿ$¯èþ$ ò³r$tºyæþ$˯èþ$ Ìñý§æþÆŠÿ ´ëÆæÿ$P BMæüÇÛ…^èþÌôý§æþ° E¯èþ²™èþ fÆæÿ$Væü$™èþ$…yæþV> Ðèþ$ÆøÐðþOç³# Mæü*™èþÐóþr$ §æþ*Ææÿ…ÌZ¯óþ ç³#çÙPË…V> ËÀçÜ$¢¯é² Òsìý° {´ëòÜ‹Ü ^óþíÜ Ìñý§æþÆŠÿ M>…ò³ÏMŠüÞ {ò³•ÐóþsŒý ÍÑ$sñýyŠþMæü$ ïÜDÐøV>
E™èþμ†¢ ^óþçÜ¢$-¯èþ²-§æþ° ™ðþÍ-´ëÆæÿ$. 1999ÌZ gêÐŒþ$-¯èþ-VæüÆŠÿ ÇòœO-¯èþÈ §éÓÆ> çÜÓËμ…V> Ýë¦Æÿ$$ A«¨M>Ææÿ$Ë$ ^ðþº$™èþ$¯é²Ææÿ$. Ðèþ$$…§æþ$V> {´ëgñýMæü$t A´ëμ`, ¿êÆæÿ¡ C…rÆóÿ²çÙ¯èþÌŒý Ìñý§æþÆŠÿ ´ëÆæÿ$P, sêsê Eç³Äñý*W…^èþ$Mæü$¯óþ ÝëÐèþ$Ææÿ¦üÅ… Ðèþ$¯èþMæü$Ìôý§æþ$. ©…™ø Æ>Ðèþ${ºçßýÃ… °Äæý*Ðèþ$M>°Mìü BÐðþ*§æþ Ðèþ$${§æþÐóþçÜ*¢
^èþÐèþ$$-Ææÿ$¯èþ$ E™èþμ†¢ ^óþíÜ-¯èþrt$, {ç³çÜ¢$™èþ… ¿êÈ Ýë¦Æÿ$$ÌZ ^èþÐèþ$$-Ææÿ$¯èþ$ E™èþμ†¢ °Æ>Ã×ê°Mìü M>ÐéÍÞ¯èþ Ìñý§æþÆŠÿ ´ëÆæÿ$P Ðèþ*çÜtÆŠÿ ´ëϯŒþ ÇÄæý*Ît Mæü*yé C§óþ {´ë™èþ…ÌZ Ìñý§æþÆŠÿ {´ëgñýMæü$t¯èþ$ HÆ>μr$ ç³MæüP¯èþ$¯èþ² ™èþÑ$âæý¯éyæþ$Mæü$ ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ Ìñý§æþÆŠÿ Ðèþ$$yìþ iÐø¯èþ$ gêÈ ^óþÄæý$¯èþ$¯èþ²¨.
^óþçÜ¢$-¯èþ²rt$ BÄæý$¯èþ ÐðþËÏ-yìþ…^éÆæÿ$. A…™èþ-Æ>j-¡Äæý$ ^èþÐèþ$$Ææÿ$ «§æþÆæÿË$ Væü™èþ Mö…™èþ
M>Ë…V> ™èþVæüY$-Ðèþ$$Q… ç³sêt-Äæý$° CÑ ™èþÓÆæÿ-ÌZ¯óþ Ðèþ$Ç…™èþ ™èþVóüY AÐèþ-M>Ôèý…
E…§æþ° BÄæý$¯èþ ÐðþËÏ-yìþ…^éÆæÿ$. ªÄ]úø£ e÷+<ä´+ eTs√ ¬s+&˚fi¯óμ¢
Á|üC≤<Ûäq+ <äß]«ìjÓ÷>∑+ #˚j·Te<äß›
ÐéíÙ…Væüt¯Œþ, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26: ÑÌêÝëËMæü$
¯èþ*ÅÉìþÎÏ, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26: {sìýÍÄæý$¯èþÏ Mö©ª yéËÆæÿϯèþ$ ™èþÐèþ$ BÇ®Mæü ÐèþÅÐèþçܦÌZÏMìü
çÜÒ$MæüÇçÜ*¢ ™èþÐèþ$ §óþÔé˯èþ$ BÇ®Mæü çÜ…„ø¿æý… ¯èþ$…_ Ææÿ„ìü…^óþ…§æþ$Mæü$ {ç³ç³…^èþ
§óþÔéË$ A°² Ñ«§éË Mæü–íÙ ^óþçÜ$¢¯èþ²ç³μsìýMîü, E§øÅVæü$Ë ™öËW…ç³#Ë$, Mæü$…r$
ç³yìþ¯èþ BÇ®Mæü {ç³Væü†, {§æþÐèþÅ AË¿æýÅ™èþ Ðèþ…sì °Æ>ÔéÐèþ$Äæý$ A…ÔéË$ Ðèþ$Æø
Æðÿ…yóþâæý$å Mö¯èþÝëVæü$™éÄæý$° BÇ®Mæü Ðóþ™èþ¢Ë$ {ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$. {ç³ç³…^èþ ÐéÅç³¢…V>
Ñ^èþaËÑyìþV> QÆæÿ$a ò³yæþ$™èþ* çÜ…„ø¿æý M>Ë…ÌZ BÇ®Mæü †ÆøVæüÐèþ$¯èþ… JMæüsìý¯èþ²Ææÿ ¯èþ$…_ Æðÿ…yóþâæýå ÐèþÆæÿMæü$ Mö¯èþÝëVæü$™èþ$…§æþ°, §é°
{ç³gꫧæþ¯é°² §æþ$ÇÓ°Äñý*Væü ç³Ææÿ^èþ$™èþ$¯èþ²…§æþ$Mæü$,
yðþ{sêÆÿ$$sŒýMæü$ ^ðþ…¨¯èþ Ðèþ$*yæþ$ ò³§æþª M>ÆæÿÏ Mæü…ò³±Ë
ïÜDK˯èþ$, ÐéÌŒý[ïÜtsŒý GMìüjMæü*ÅsìýÐŒþ˯èþ$ M>»ZÄôý$
ˇu≤e÷ ™èþÆ>Ó™èþ BÇ®Mæü ç³Çíܦ† íܦÆæÿç³yìþ ¯èþç³μsìýMîü, 2005 & 07 ¯ésìý ç³#ÆøÀÐèþ–¨®™ø
´ùÍõÜ¢ ^éË ™èþMæü$PÐèþ Ýë¦Æÿ$$ÌZ çÜ*¦Ë gê¡Äñý*™èþμ†¢ E…r$…§æþ° I¼GÐŒþ$ çÜçß
ý¿êVæüÝëÓÑ$, VøϺ̌ý M>Åí³rÌŒý Ðèþ*ÆðÿPsŒýÞ A…yŠþ yðþÐèþË‹³Ððþ$…sŒýÞMæü$ ^ðþ…¨¯èþ °ç³#
AÐðþ$ÇM> A«§æþÅ„æü$yæþ$ »êÆæÿMŠü J»êÐèþ* ¡{Ðèþ…V> Gr$Ðèþ…sìý CMæüPr$Ï ç³yæþ$™èþ$¯é²Æø ç³sìýt…^èþ$MøÐèþyæþ… ×ý$yæþ$ Ðèþ*Äæý*…MŠü òßý^Œþ Úë ^ðþ´ëμÆæÿ$. Æ>¯èþ$¯èþ² M>Ë…ÌZ BÇ®Mæü †ÆøVæü Ðèþ$¯èþ…
Ðèþ$…§æþÍ…^éÆæÿ$. {ç³çÜ$¢™èþ çÜ…„ø¿æý M>Ë…ÌZ Ðèþ*¯óþÔéÆæÿ° BÄæý$¯èþ ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. {ç³ç³…^é°² ç³sìýt ï³yìþçÜ$¢…§æþ° {糆 I§æþ$Væü$Ææÿ$ Ðèþ$§æþ$ç³ÆæÿÏÌZ ¯èþË$Væü$Ææÿ$ ¯èþÐèþ$$Ã
AÐðþ$ÇM> BÇ®Mæü ÐèþÅÐèþçܦMæü$ §øçßý§æþç³yóþÌê ÐèþÅMìü¢Væü ò³§æþªMæü…ò³±Ë, GMìüjMæü*ÅsìýÐŒþË
ÝëÐèþ*hMæü »ê«§æþÅ™èþ ™èþ$¯èþ²rt$ Ððþ$ÇÌŒý Í…^Œþ VøϺ̌ý眅yŠþ Ðóþ$¯óþfÆæÿÏ çÜÆóÿÓ ™ð Íí³…¨.BÇ®Mæü ´ëÅMóühË$,
™èþ…V>, M>ÆöμÆóÿsŒý ç³Ææÿ…V>, ´ûÆæÿ iÐèþ¯èþ… ç³Ææÿ…V> {§æþÐèþÅË¿æýÅ™èþ, ÐèþyîþzÆóÿrÏ ™èþWY…ç³#, Ðèþ…sìý A¯óþMæü ^èþÆæÿÅ˯èþ$ Ñ«§é¯èþ °Æóÿ~™èþË$ ^óþç³sìýt¯è
M>ÆöμÆóÿrÏ, Ðésìý GMìüjMæü*ÅsìýÐŒþË fÐéº$§éÈ ™èþ¯èþ… ò™ èþÐ èþ$ ç³ °ÐéÇ ç³rϯóþ M>Mæü, ™èþÐèþ$ Mæü…ò³± õÙÆŠÿ
çß ZËz Æ æÿÏ ç³ rÏ ¯ óþ M>Mæ ü ™èþÐèþ$ çÜÐèþ*f… ç³rÏ Mæü*yé þç³μsìýMîü, Ðèþ$§æþ$ç³ÆæÿÏÌZ ÑÔéÓçÜ… ¯ðþËMö¯èþyæþ… Ìôý§æþ$. Væü™èþ HyóþâæýåÌZ AÐðþ$ÇM>
BÐèþÔèýÅMæü™èþ¯èþ$ BÄæý$¯èþ E§éƒsìý…^éÆæÿ$. BÇ®Mæü ÐèþÅÐèþçܦ A™èþÅ…™èþ ÐóþVæü…V> ¨VæügêÇ´ùÆÿ$$…§æþ°, D çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… Ðèþ$*yæþÐèþ
¯èþ*ÅÉìþ-ÎÏÌZ º$«§æþ-Ðé-Ææÿ…¯éyæþ$ {VóüsŒý M>ÆŠÿμüÞ ÐèþÆæÿÌŒýz ¼h-¯ðþ‹Ü õÜtsŒýÞ-Ððþ$¯Œþ {糿æý$™èþÓ «§æþ¯èþ… §æþ$ÇÓ°Äñý*Væü… E¯è þ ² ™è þ ç ³ §æ þ Ð è þ # ËÌZ VæüË A«¨M>Ææÿ$Ï »ê«§æþÅ™é
Äæ ý$ $™è þ… V> Ðè þÅ Ðè þçß ýÇ …^éË° BÄæý$¯èþ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. {™ðþ•Ðèþ*íÜMæü…ÌZB§óþÔèý AÀÐèþ–¨® &0.5 V> ¯èþÐðþ*§æþÆÿ$$…§æþ° B {糿æý$™èþÓ çÜÐèþ*
ÌñýMæüaÆŠÿ M>ÆæÿÅ-{Mæü-Ðèþ$…ÌZ Ýû© AÆ>Ððþ*P {ò³íÜ-yðþ…sŒý, ïÜD-Ðø Aº$ªÌêÏ Ë„æüË »Z¯èþ‹ÜË$ ¡çÜ$Mö¯óþ GMìüjMæü*ÅsìýÐŒþË$, ^éÆæÿ… ™ðþË$ç³#™ø…¨. C¨ 2009 ÌZ 0.9 Ôé™èþ… AÐèþ#™èþ$…§æþ° A…^èþ¯é.
G‹Ü.-k-Ðèþ$-‹ßý™ø ^óþ™èþ$Ë$ MæüÍí³ Ðèþ*sêÏ-yæþ$-™èþ$¯èþ² ÇË-Äæý$¯ŒþÞ C…yæþ-{ïÜt‹Ü {ò³•Ðóþr$ gñýrÏÌZ ÐéíÙ…Væüt¯Œþ Ðèþ_a {糿æý$™éÓ°² »ñýÆÿ$$ ¯éMæ ü $ ¯è þ ² ¨ ^éË$, Cr$Ðè þ … sìý »ê««§æþÅ™éÄæý$$™èþ ÐèþËÄæý*˯èþ$ bóþ¨…_ {ç³fËMæü$ §æþVæüYÆæÿV>
bðþOÆæÿïŒþ, Ðóþ$¯óþ-h…VŠü yðþOÆðÿ-MæütÆŠÿ Ðèþ$$Rôý‹Ù A…»ê-± ÌŒý Lr$Ï AyìþVóü ¸ùÆŠÿz, {MìüçÜÏÆŠÿ, f¯èþÆæÿÌŒý Ððþ*sêÆŠÿÞ Ýë¦ ¯ èþ… ÌZ Væ üË ¯ó þ¯ èþ$ {ç ³ fË Ñç ÙÄæý$…ÌZ ¯éÅÄæý$… E…yéË° ™é¯èþ$ ¿êÑçÜ$¢¯èþ²r$t BÄæý$¯èþ ^ðþ´ëμÆæÿ$. ªÁ|üuÛÑß‘·« Ä]úø£ kÕj·T+ ø√s¡+&çμ
Ðèþ…sìý ò³§æþª ò³§æþª Mæü…ò³±Ë A«¨¯óþ™èþË$ ™éÐèþ$$ ^óþõÜ V>, «§ æþÆ æÿà º§æ þ®… V> {ç³ Ðè þÇ ¢çÜ $¢ ¯ 鲯é A° {糆 GMìüj {ç³fË™ø çÜ…º…«§æþ »ê…«§æþÐéÅ˯èþ$ ´ùVör$t
Mæ ü* Åsì ýÐ Œþ A¯è þ$ MøÐéË° BÄæ ý$ ¯è þ íß ý™ èþÐèþ# ^ðþ´ëμÆæÿ$. MøÐèþyæþÐóþ$ {糆 A«§æþÅ„æü$yæþ$ ´÷…§óþ ¿æýÄæý$…MæüÆæÿÐðþ$O¯èþ ÐéíÙ…Væüt¯Œþ, ¯èþ…ÐèþºÆŠÿ 26: BÐðþ$ÇM>ÌZ A†ò³§æþª Ðèþ$*yæþ$ BsZ ™èþÄæý*È
糯èþ$Ë ÐèþËÏ ÝëÐèþ*¯èþÅ AÐðþ$ÇM> {ç³fË$ Gr$Ðèþ…sìý Mæü…ò³±Ë$ ™èþÐèþ$Mðü…™èþ BǦMæü çÜàÄæý$… M>ÐéÌZ {糿æý$™éÓ°²ü MøÆ>Ë° M>…{Vðü‹Ü
uÛ≤s¡‹ f…*kÕ|òtº ªõ+>¥μ ÁbÕs¡+uÛÑ+ §æþ$íܦ†Mìü ÌZ¯èþÐèþ#™èþ$¯é²Æø BÌZ_…^èþyæþ… G…™ø Ðè þ$ …¨ E§øÅVæ ü$˯è þ$ ™öËW…_¯è þ VøÌŒýzÐèþ*¯Œþ A¯èþ$¿æýÐèþ… A° BÄæý$¯èþ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. D §æþ$íܦ†
Ýë^ð þ‹Ü , íÜ sî ý{ Væ ü* ‹³ Ðè þ… sì ý ò³ §æ þª çÜ …ç Ü ¦Ë GMìüjMæü*Å ™èþ¯èþMæü$ ç³rtMæü$…yé E…yóþ…§æþ$Mæü$ ïÜ{Mð sŒý ¯éÄæý$Mæü$Ë$ çÜ*_…^éÆæÿ$. ïÜμMæüÆŠÿ ¯é±Þ ò³ÌZíÜ, õܯóþsŒý Ððþ$gêÈt ¯éÄæý$Mæü$yæþ$
¯èþ*ÅÉìþÎÏ, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26 : Ððþ$$»ñýOÌŒý Aí³ÏMóüçÙ¯Œþ õÜμ‹ÜÌZ õ³Ææÿ$V>…_¯èþ çÜ…çܦ Ðèþ*¯óþÔéÆæÿ° H¼íÜMìü ^ðþ…¨¯èþ »êÆæÿ¾Æ> ÐéËtÆŠÿÞMæü$ çßý{È ÈyŠþ, yðþÐðþ*{MæüsìýMŠü ¯éÄæý$Mæü$Ë$ BsZ ™èþÄæý*È çÜ…çܦËMæü$ JMæü ÌôýQ¯èþ$
C_a¯èþ C…rÆæÿ*ÓüÅÌZ §æþ$Äæý$źsêtÆæÿ$. Mæü…ò³± GMìüj sì ýÐ ŒþË $ ™è þÐ èþ$ {Mì üçÜ Ã‹ Ü »Z¯è þ ‹Ü Ë$ ™éÅVæ ü… ^óþçÜ $¢¯èþ²r$t çÜÈÓçÜ$Ë$, ¯éÅÄæý$Ðé§æþ$Ë$, ÐðþOsŒý çßo‹Ü E§øÅVæü$
¿êÆæÿ† sñýÍÝë‹œt gêÐé™ø çÜÇMö™èþ¢ Ððþ$$»ñýOÌŒý {»oh…VŠü Ý÷Ë*ÅçÙ¯Œþ "h…VŠü'¯èþ$ {ç³ Mæ üs ìý… ^éÆæ ÿ° , Ar$Ðè þ… sì ýÑ ÑÇÑV> fÆæ ÿV >Ë°, Ë™ø ^èþÆæÿaË$ ÝëWçÜ$¢¯èþ²r$t BÄæý$¯èþ ^ðþ´ëμÆæÿ$. ç³…´ëÆæÿ$. B ÌôýQÌZ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 2 ¯ésìýMìü BsZ ™èþÄæý*È Mæü…ò³±Ë$ ™èþÐèþ$ BǦMæü
{´ëÆæÿ…À…_…¨. ©° §éÓÆ> Ððþ$$»ñýOÌŒý Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$Ë$ ÑçÜ¢−–™èþ Ýë¦Æÿ$$ÌZ Mæü*ÅsìýÐŒþË$ A«¨M>«¨Mæü…V> i™éË$, C™èþÆæÿ Ææÿ*´ë ç³Çíܦ†° ÑÐèþÇçÜ¢*, G…™èþÐóþ$Ææÿ çÜàÄæý$… M>ÐéÌZ ™ðþÍÄæý$gôýÄæý*Ë°, çÜÓËμ
ËÌZ «§æþ¯é°² ´÷…§æþ$™èþ* ÑÌêçÜÐèþ…™èþÐðþ$O¯èþ iÑ °f…V> »ê« § æ þ Å ™è þ ¡ç Ü $MøÐè þ y æ þ Ð è þ $ …sô ý A§ó þ ¯èþ° C…§æþ$MðüO ™é¯èþ$, ™èþ¯èþ ¿êÆæÿÅ Ñ$^ðþÌŒý , ™èþÐèþ$ í³ËÏË$
ç³NÇ¢ Ððþ»Œý GMŠüÞï³ÇÄæý$¯ŒþÞ¯èþ$ ´÷…§æþ$™éÆæÿ° Mæü…ò³± ™ðþÍí³…¨. h…VŠü Ððþ$$»ñýOÌŒý BÄæ ý$ ¯è þ çÜ *_…^éÆæ ÿ$ . ÐðþOsŒý çßo‹ÜÌZMìü ÐðþâêåMæü ^óþçÜ$Mø»ZÄôý$ þ Mö°² M>ÍMæü ¯èþVæü§æþ$ AÐèþçÜÆ>Ë™ø ´ër$ ©ÆæÿƒM>ÍMæü AÀÐèþ–¨®° GÌê Ý뫨Ýë¢Ææÿ¯óþ¨
{»oh…VŠü Ý÷Ë*ÅçÙ¯Œþ §éÓÆ> gêÐé™ø MæüÍW¯èþ àÅ…yŠþòÜsŒý™ø {ç³ÐóþÔèý… ¯èþ$…_ ™éË$ Væüyæþ$ç³#™èþ$…yæþV>, ´ëÐèþ*¯èþÅ{ç³fË$ ^ðþÍÏ…_¯èþ ™ðþÍÄæý$gôýÄæý*Ë° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$.
糯èþ$²Ë °«¨ ¯èþ$…_ A…¨¯èþ þ Ææÿ$×êË Ðè ËÏ Ìê¿êË$ {ç³fË™ø çÜ…º…«§æþ… ´ùVör$tüMø¯èþ$ çÜÆæÿ$ª»êrÏ M>Ææÿ×ý…V> Mæü$r$…º ç³Ææÿ…V> Mö°² ÝûMæ
Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$Ë$ ç³NÇ¢Ýë¦Æÿ$$ Ððþ»Œý A¯èþ$¿æÐé°² ´÷…§æþ$™éÆæÿ$. 100 Ôé™éþ°Mìü þ {ç³ ^éÆæÿ M>Ë…ÌZ ÐóþËMö©ª {ç³fË ©¯èþV>£æþË$ Æ>Å˯èþ$ ™éÅVæü…^óþÄæý$ ÐèþËíÜ ÐèþçÜ$¢…§æþ° Mæü*yé
ò³OV> õ³gŒý Æðÿ…yìþ…VŠü ÐóþVæü… Ðèþ–¨®, ¸ë‹Üt C…rÆðÿ²sŒý Äæý*Mðüދܯèþ$ MæüÍW E…r$…¨. ´÷…§æþ$™èþ* ÐéÆæÿ$ A¯éÌZ_™èþ…V>, §æþ$Æ>Ôèý™ø ªø£yÓ÷&ç{°\ô|’ ìùw<Ûä+ bı&ç–+#·ø£b˛e#·ßÃμ
M>Ñ…_¯èþ 糯èþ$Ë ÐèþËÏ ÝëÐèþ*¯èþÅ{ç³fË$ ™é¯è þ$ ѯ鲯è þ°, ÐðþOsŒý çßo‹Üý¯èþ$ J…rÇV> E…^óþ BÄæý$¯èþ ^ðþ´ëμÆæÿ$.
¯èþ*ÅÉìþÎÏ, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26 : çœNÅ^èþÆŠÿ {sôýyìþ…VŠü ¯éË$Væü$ ÆæÿM>Ë ÐèþçÜ¢$Ðèþ#Ëò³O
°õÙ«§æþ… {糿æý$™èþÓ… ´÷yìþW…^èþMæü´ùÐèþ^èþa° MæüÐðþ*yìþsîý Ðèþ*ÆðÿPsŒý °Äæý$…{™èþ×ê çÜ…çܦ
¸ëÆæÿÓÆŠÿz Ðèþ*ÆðÿPsŒýÞ MæüÒ$çÙ¯Œþ(G‹œG…íÜ) ™ðþÍí³…¨. {糿æý$ ™èþÓ… rÐèþ*sZ, Ææÿº¾ÆŠÿ,
bÂÁ©º Ç+&çj·÷- 2008 ÁbÕs¡+uÛÑ+
{≤´ø˘‡ Á|ò” CÀHé- bıHêï\ Vü‰MT {´ëÆæÿ…¿Z™èþÞÐèþ…ÌZ Ðèþ$…{† ´÷¯é²Ë
bèþ¯é, Ý÷ÄŒý$BÆÿ$$ÌŒýò³O °õÙ«§æþ… Ñ«¨…_…¨. {§æþÐøÅ˾×ý… ç³yìþ´ùÐèþyæþ…ò³Oü
çœNÅ^èþÆŠÿ {sôýyìþ…VŠü »ê«§æþÅ™èþ Ðèþíßý…^èþ»Z§æþ° G‹œG…íÜ ^ðþOÆæÿïŒþ ¼.íÜ.M>sêÓ
A¯é²Ææÿ$. D 4 ÐèþçÜ¢$Ðèþ#Ë «§æþÆæÿË ÑçÙÄæý$Ððþ$O Mæü¯èþ*ÞÐèþ$ÆŠÿ ÐèþÅÐèþàÆ>Ë Ðèþ$…{†™èþÓ
ÔéQMæü$ G‹œG…íÜ C…™èþMæü$ Ðèþ$$…§óþ °Ðóþ¨Mæü¯èþ$ ç³…í³…¨.
{ç³çÜ…WçÜ*¢ {ç³ç³…^èþ§óþÔéÌZÏ JMøP Ðèþ$° m◊ÄsYdæ ÁbÕs¡+uÛÑ+
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü) : íÙ çÜVæür$¯èþ MøyìþVæü$yæþÏ Ñ°Äñý*Væü… C™èþÆæÿ
M>ÆöμÆóÿsŒý ´û[Ît Ë„æüÅ…V> òßýO§æþÆ>»ê§Šþ Ðèþ*§éç §óþÔéË Mæü…sôý Ðèþ$¯èþ§óþÔèý… ^éÌê Ððþ¯èþ$Mæüºyìþ Ðèþ$$…»êÆÿ$$, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26 : AsêMŠü C…sñýÍgñý¯ŒþÞ ÇòÜÆŠÿa òÜ…rÆŠÿ(GIBÆŠÿíÜ)
³NÆŠÿÌZ° òßýOsñýMŠüÞÌZ ¯óþçÙ¯èþÌŒý ´û[Ît GWj¼çÙ¯Œþ E…§æþ¯é²Ææÿ$. gê¡Äæý$ ´ùçÙM>àÆæÿ çÜ…çܦ ¯èþ$ {´ëÆæÿ…À…_¯èþrt$ C¯èþ¹ÆóÿÃçÙ¯Œþ òÜMæü*ÅÇsîý çÜ…çܦ AÌꨪ¯Œþ ¯éÌñýyŠþj íÜçÜtÐŒþ$Þ
º$«§æþÐéÆæÿ… {´ëÆæÿ…¿æýÐðþ$O…¨. C…yìþÄæý$¯Œþ ´û[Ît çÜVæür$¯èþ$ 180 Væü$yæþÏ$ Ñ°Äñý*W…^éË° {ç³Mæüsìý…_…¨. C…rÆðÿ²sŒý òÜMæü*ÅÇsîý òÜOºÆŠÿ {Mðü•… ç³ÇÔZ«§æþ¯èþMæü$ {´ë£æþÑ$Mæü
GMìüÓ‹³Ððþ$…sŒý Ðèþ*Å°¸ëÅMæüaÆæÿÆŠÿÞ AÝùíÜÄôý$çÙ¯Œþ çÜ*_Ýù¢…yæþV> {ç³çÜ¢$™èþ… Ñ°Äñý*Væü… ÝûMæüÆæÿÅ… C…rÍgñý¯ŒþÞ ÇòÜÆŠÿa òÜ…rÆŠÿ. A…™èþÆ>j¡Äæý$ Ææÿ„æü×ý ç³ÇÔZ«§æþMæü$Ë$, Ìê
B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ "´û[Ît C…yìþÄæý*&2008' õ³Çr Ðèþ*{™èþ… 45Ñ$…_ Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$. §óþÔèý…ÌZ G¯Œþ¸ùÆŠÿÞÐðþ$…sŒý, òÜMæü*ÅÇsîý yésê ç³…õ³…§æþ$Mæü$ òÜOºÆŠÿ{Mðü•… òÜμçÙÍçÜt$Ë$ Ðèþ…sì
HÆ>μr$ ^óþíܯèþ D {糧æþÆæÿدèþ¯èþ$ Æ>çÙ‰ ¿êÈ B…{«§æþ{糧óþÔŒý ´û[Ît Ææÿ…Væü…ÌZ A{VæüÝë¦ ÑÑ«§æþ A…ÔéË$ C{ÝëÆÿ$$ÌŒýMæü$ ^ðþ…¨¯èþ AÌꨪ¯Œþ AsêMŠü C…rÍgñý¯ŒþÞ òÜ…r
±sìý´ëÆæÿ$§æþË ÔéQ Ðèþ$…{† ´÷¯é²Ë ËMæü‡Äæý$Å ¯èþ…ÌZ E…§æþ¯é²Ææÿ$. ÆŠÿÌZ E…sêÆÿ$$.
{´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. ´û[Ît Ææÿ…V>°² {´ù™èþÞíßýçÜ*¢ {V>Ðèþ$,
Ðèþ$*yæþ$ ÆøkË ´ër$ fÇVóü D {糧æþÆæÿدèþÌZ ç³rt×ý Ýë¦Æÿ$$ÌZ 糯èþ$²ÌZÏ Ñ$¯èþàÆÿ$$… uÀsY¶s¡÷y¥ß $CÒ‘· CÒ$ÄsY Çìdæº≥÷´{Ÿ
´û[Ît Ææÿ…Væü…ò³O Ýë…Móü†Mæü ç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ A…ÔéË™ø ç³#°çÜ*¢ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ðèþ*ÆðÿPsŒý òÜçÜ$ÞË$ ç³#×ôý, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26: {ç³Ðèþ$$Q Ýë‹œtÐóþÆŠÿ çÜ…çܦ M>W²gñý…sŒý sñýM>²
Mæü*yìþ¯èþ ^èþÆ>aVøíÙt, çÜÐèþ$çÜÅË$, {糿æý$™èþÓ ç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ Mæü*yé Ñ$¯èþàÆÿ$$…ç³#°_a…§æþ¯é²Ææÿ$. Ëi B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ °ÆæÿÓíßý…_¯èþ »ZÆŠÿz Ææÿ*ÐŒþ$ 2008 ´ùsîýÌZ ¿æý$Ðèþ¯óþ ÔèýÓÆŠÿMæü$
{´ù™éÞçßýM>Ë$ ™èþ¨™èþÆæÿ A…ÔéËò³O ^èþÇaÝë¢Ææÿ$. ´û[Ît GVæü$Ðèþ$™èþ$ËMæü$ ÑÔéQ¯èþ$ {ïœ gZ¯ŒþV> ^óþõÜ A«§æþÅ„æü$Ë$ MæüíÜÆðÿyìþz ¯éÆ>Äæý$×ýÆðÿyìþz, Ððþ…MæüsôýÔèýÓÆæÿ ^ðþ…¨¯èþ gôýÑÄæý$ÆŠÿ C°íÜtr*ÅsŒý B‹œ Ðóþ$¯óþgŒýÐðþ$…sŒý ѧéÅÆæÿ$¦Ë$ ÕRê AVæüÆ>ÓÌŒý,
MøÌŒýMæü™éÌZ º$«§æþÐéÆæÿ…¯éyæþ$ fÇW¯èþ íœMîüP gê¡Äæý$ §óþÔèý…ÌZ° ÑÑ«§æþ Æ>Úë‰Ë ¯èþ$…^óþ M>Mæü$…yé }Ë…Mæü, A…Ôé°² Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† §æþ–íÙtMìü ¡çÜ$Mæü$ÐðþãÏ à^èþÈ‹Ü {Væü*‹³ G…yìþ Ððþ…MæüsôýÔèýÓÆæÿÆ>Ðèþ#, Gí³ ´û[Ît ^óþ™éÍÆ>ÄŒý$, çÜ$©‹³ ÐðþO§æþÅË$ VðüË$´÷…§éÆæÿ$. §óþÔèý…ÌZ° ¼h¯ðþ‹Ü çÜ*PÌŒýÞ
M>ÆæÿÅ°Æ>ÓçßýMæü MæüÑ$sîý çÜÐèþ*ÐóþÔé°Mìü àfÆðÿO¯èþ ç³ÕaÐèþ$»ñý…V>ÌŒý ¯óþ´ëÌŒý, º…V>ϧóþÔŒý, ´ëMìüÝ뢯Œþ ™èþ¨™èþÆæÿ §óþÔéËMæü$ ^èþÇaÝë¢Ðèþ$° àÒ$ C^éaÆæÿ$. {½yæþÆŠÿÞ AÝùíÜÄôý$çÙ¯Œþ A«§æþÅ„æü$Ë$ }Æ>… Æðÿyìþz, ѧéÅÆæÿ$¦Ë…§æþÆæÿ* ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. D ´ùsîýË$ ѧéÅÆæÿ¦$ËMæü$ ÑfÄæý*°² AË
Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† º$§æþ®§óþÐŒþ ¿æýsêt^éÆæÿÅ, IsîýïÜ ÐðþO‹Ü bðþOÆæÿÃ-¯Œþ ^ðþ…¨¯èþ ´û[Ît Ææÿ…Væü {糆°«§æþ$Ë$ D {糧æþÆæÿدèþÌZ D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ }Ë…Mæü Ðèþ$…{† ÐèþÆæÿY ç³Ôèý$çÜ…ÐèþÆæÿ®Mæü ÔéQ çÜ…^éËMæü$Ë$ yéMæütÆŠÿ Ðér$ ^óþÝë¢Äæý$°, Ðèþ*ÆðÿPsìý…VŠü ¯ðþOç³#×ýÅ…, ÐèþNÅàË$, BǦMæü Ñgêq¯é°² ò³…^èþ$
§óþÐóþÔèýÓÆŠÿ(Ðèþ$«§æþÅÌZ), ´ëÇ{ÔéÑ$MæüÐóþ™èþ¢ G‹Ü.Mðü.¼Æ>Ï. ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> HÆ>μr$ ^óþíܯèþ {糆°«¨V> Ææÿ™é²Äæý$MŠü, Æ>{çÙ¢ ´û[Ît òœyæþÆóÿçÙ¯Œþ GÌŒý.Ððþ$çßý¯Œþ ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. ™èþ$…§æþ° M>W²gñý…sŒý sñýM>²Ëi Ðóþ$¯óþh…VŠü yðþOÆðÿMæütÆŠÿ ^èþ…{§æþÔóýQÆæÿ¯Œþ A¯é²Ææÿ$.
sêÁcÕºìøÏ e#˚à 625 yÓT>±yê≥¢ $<äT´‘Y≈£î >∑+&ç
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü) : Ðèþ$*ÍVóü ¯èþMæüPò³O ™éyìþ ç³…yæþ$ ç³yìþ¯èþ ÐérÏMæü$ Væü…yìþç³yìþ…¨. A§óþÑ«§æþ…V> ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ÌZ° ¯ðþOÐóþΠѧæþ$Å™Œþ E™èþμ†¢
eTT‘·´|ü⁄ |ü+~]ô|’ neTàyês¡T
†Ææÿ$^é¯èþ*Ææÿ$, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ26 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü): AÐèþ$ÃÐéÇ M>È¢Mæü {ºçßZÙèþÞÐéËÌZ
ôV’≤<äsêu≤<é
>∑Ts¡Tyês¡+ ^èþ…§æþ…V> Æ>çÙ‰…ÌZ AçÜÌôý ѧæþ$Å™Œþ MöÆæÿ™èþ E¯èþ² ç³Çíܦ™èþ$ÌZÏ HMæü…V> 625 Móü…{§æþ…ÌZ HÆæÿμyìþ¯èþ Ýë…Móü†Mæü M>Ææÿ×êË™ø Æ>{Úët°Mìü Æ>ÐéÍÞ¯èþ 540 Ððþ$V> ¿êVæü…V> Ðèþ$*yæþÐèþ ÆøgñýO¯èþ º$«§æþÐéÆæÿ… E§æþÄæý$… ºM>çÜ$Ææÿ$° Ðèþ«§æþ V>ÑçÜ$¢¯èþ² }Mæü–çÙ$~°
27, qe+ãsY 08 Ððþ$V>ÐérÏ Ñ§æþ$Å™Œþ E™èþμ†¢Mìü ¡{Ðèþ A…™èþÆ>Äæý$… HÆæÿμyìþ…¨. ©…™ø ç³Ë$ hÌêÏÌZÏ ÐérÏMæü$ 200 ÐèþÝù¢…¨. MæÆ>~rMæüÌZ° MðüOV> A×ý$ ѧæþ$Å™Œþ Móü…{§æþ…ÌZ C§óþ ™èþÆæÿà AË…MæüÆæÿ×ýÌZ AËÐóþË$Ðèþ$…Væü Ðèþ$$™èþÅç³# ç³…¨Ç Ðéçßý¯èþ…ò³O FÆóÿW…¨. Ðèþ$$™èþÅç³#
`Mæür$Ï AË$Ðèþ$$Mæü$¯é²Æÿ$$. Móü…{§æþ òÜM>tÆŠÿÌZ° ѧæþ$Å™Œþ E™èþμ†¢ çÜ…çܦÌZÏ ™èþÌñý†¢¯èþ çÜÐèþ$çÜÅ™ø Æ>{Úët°Mìü Æ>ÐéÍÞ¯èþ 177 Ððþ$V>ÐérÏÌZ 70 A…§æþ$ »êr$ÌZ E…¨. ç³…¨Çò³O AÐèþ$ÃÐéÇ° õÜÑ…_¯èþ ¿æýMæü¢ º–…§éËMæü$ ™éç³{™èþÄæý*Ë$ ™öËW MðüOÐèþËÅ çœË…
»ŸVæü$Y çÜ…„ø¿æý…, Ýë…Móü†Mæü M>Ææÿ×êË™ø HÆæÿμyìþ¯èþ ç³Çíܦ† Ðèþ$Æø 糨 ÆøkË CMæü Æ>çÙ‰…ÌZ° Æ>Ðèþ$Væü$…yæþ… 2,600 Ððþ$V>ÐésŒýË £æþÆæÿÃÌŒý ѧæþ$Å ™ŒþMóü…{§æþ…ÌZ ^óþMæü*Ææÿ$™èþ$…¨. C…§æþ$ÌZ ¿êVæü…V> AÐèþ$ÃÐéÇ° ÐóþMæü$Ðèþ¯óþ çÜ${糿ê™èþ…™ø Ðóþ$ÌŸPÍμ

8 ÐèþÆæÿMæü$ Mö¯èþÝëVæü$™èþ$…§æþ° {sꯌþÞMø ÐèþÆ>YË$ ™ðþÍ´ëÆÿ$$. JÇÝëÞÌZ° £éÌôýaÌŒý


£æþÆæÿÃÌŒý ѧæþ$Å™Œþ Móü…{§æþ… ¯èþ$…_ Æ>Ú뉰Mìü Ðèþ^óþa 430Ððþ$V>ÐérÏÌZ 200 Ððþ$V>
Æ>{Úët°Mìü Æ>ÐéÍÞ¯èþ Ðésê 726 Ððþ$V>ÐérÏMæü$ V>¯èþ$ 340 Ððþ$V>ÐérÏMæü$
Væü…yìþç³yìþ…¨. Dç³Çíܦ† yìþòÜ…ºÆŠÿ Ððþ$$§æþsìýÐéÆæÿ… ÐèþÆæÿMæü$ Mö¯èþÝëVæü¯èþ$…¨.
AÆæÿa¯é¨ MðüO…MæüÆ>ÅË$ °ÆæÿÓíßý…_ ¯ðþOÐóþ§æþÅ… çÜÐèþ$Çμ…^éÆæÿ$. A¯èþ…™èþÆæÿ… AÐèþ$ÃÐéÇ°
Ðóþ…^óþç³#V> I¯èþÐèþ$çßýÌŒý ¯èþ$…_þ Ðéçßý¯èþ Ðèþ$…yæ´ë°Mìü ¡çÜ$Möþ_a MöË$Ðèþ#©Æ>aÆæÿ$. Ðèþ$$™èþÅç³# ç³…¨ÇÌZ FÆóÿVæü$™èþ$¯èþ² AÐèþ$ÃÐéÆæÿ$

{Ϭøÿ{Ÿ ø=qßø=ÿì bÕغ˝ÀøÏ e#êÃ&ÉT


<ësê kÕ+ãj·T´ Äs√|üD\ô|’ X‚wüß $eTs¡Ù
J…VøË$, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü)-: Væü™èþ G°²MæüÌZÏ sìýMðüPsŒý Mö¯èþ$Mæü$P°
´ëÈtÌZMìü Ðèþ_a¯èþ §éÆ> Ýë…ºÄæý$Å M>…{Vðü‹Ü ´ëÈtò³O BÆøç³×ýË$ ^óþÄæý$yæþ…
Ñyæþ*zÆæÿ…V> E…§æþ° GÐðþ$ÃÎÞ hÑ ÔóýçÙ$ ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. º$«§æþÐéÆæÿ…
J…VøË$ÌZ HÆ>μr$ ^óþíܯèþ ÑÌôýMæüÆæÿ$Ë çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ BÄæý$¯èþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*
Ðèþ$¨ª´ëyæþ$ Væü$…yæþÏMæüÐèþ$à {´ëgñýMæü$t {´ëÆæÿ…¿Z™èþÞÐèþ çÜ¿æýÌZ çÜ…™èþ¯èþ*™èþË´ëyæþ$
GÐðþ$ÃÌôýÅ §éÆ> Ýë…ºÄæý$ÅMæü$ {´ùsZM>ÌŒý ´ësìý…^èþMæü ´ùÐèþyé°Mìü ™èþ¯èþMæü$
Gr$Ðèþ…sìý çÜ…º…«§æþ… Ìôý§æþ° GÐðþ$ÃÎÞ hÑ ÔóýçÙ$ çÜμçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. GÐðþ$ÃÌôýÅ
§éÆ> Ýë…ºÄæý$Å A¯èþ$^èþÆæÿ$Ë$ {´ùsZM>ÌŒý ÑçÙÄæý$…ò³O yìþíÜíÜ A«§æþÅ„æü$yæþ$
hÌêÏÌZ HÆ>μr$ ^óþÄæý$¯èþ$¯èþ² MøÝë¢ M>ÇyéÆŠÿ 14 ´ù™èþ$Ë Æ>Ðèþ*Æ>Ðèþ#Mæü$ ™èþ¯èþ {ç³Ðóþ$Äæý$… E…§æþ…r* ^ðþç³μyé°² ÔóýçÙ$ ¡{Ðèþ…V>
{V>Ðèþ*˯èþ$ Ðèþ$Äæý$… ^óþõÜíÜ…¨. ç³#sìýt ò³ÇW¯èþ FÆæÿ$¯èþ$
uÛÑ÷ùdø£s¡Dô|’ düsêÿsY rs¡ß Q…yìþ…^éÆæÿ$. Væü™èþ G°²MæüÌZÏ ™èþ¯èþMæü$ M>Mæü$…yé Ýë…ºÄæý$ÅMæü$ ´ëÈt sìýMðüPsŒý
Rêä ^óþíÜ Ððþâæýåyæþ… A…sôý iљ鰲 Rêä ^óþíÜ MóüsêÆÿ$$õÜ¢ BÄæý$¯èþ VðüË$ç³#¯èþMæü$ Mæü–íÙ ^óþÔé¯èþ° Væü$Ææÿ$¢ ^óþÔéÆæÿ$.
ÐðþâæýåyæþÐóþ$. G°² Ë„æüË ç³ÇàÆæÿ… ^ðþÍÏ…_¯é {V>Ðèþ*°²
e´‹πsøÏdüßÔqï Á>±e÷˝À¢ 144 ôdø£åHé
Rêä ^óþíÜ Ððþâôýå¨ Ìôý§æþ…r* ™ðþVóüíÜ ^ðþº$™èþ$¯é²Ææÿ$. 144 ôdCŸ\‘√ U≤∞ ne⁄‘·ßqï |ü˝…¢\ß ∫s¡T c˛ Á|ò” .. »q+ ekÕÔs¡ß
òÜ„æü¯ŒþË$ ò³sìýt {V>Ðèþ$ çÜ¿æýË$ °ÆæÿÓíßý…_ ÝëÐèþ$, §é¯èþ, ™éyóþç³ÍÏVæü*yðþ…, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü):
¿æý*Ñ$° õÜMæüÇ…^èþyé°Mìü ç³N¯èþ$Mæü$…¨. ÐésìýÌZ 22 ÐóþË òÜ„æü¯Œþ¯èþ$ AÐèþ$Ë$ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. _Ææÿ…iÑ ÆøyŠþÚùËMæü$ f¯èþ… ÐèþÝë¢Ææÿ$.. ç³#ÍÐðþ…§æþ$þËÌZ
»ôý«§æþ, §æþ…yø´ëÄæý*˱² Eç³Äñý*W…_ A«¨M>Ææÿ$Ë$ Mæü*yé Ðèþ^éaÆæÿ$.. ç³ÕaÐèþ$ Vø§éÐèþÇÌZ Mæü*yæþ ÐèþÝë¢Ææÿ$..
GMæüÆ>Ë$ {糿æý$™èþÓ ¿æý*Ñ$ M>V>, 6 ÐóþË GMæüÆ>Ë$ {ò³•ÐóþsŒý {V>Ðèþ*ÌZÏMìü Aç³Ç_™èþ$Ë$ GÐèþÓÆæÿ*
ÐéÇ ¯èþ$…yìþ ¿æý*Ðèþ$$Ë$ Væü$…kMö° B {V>Ðèþ*˯èþ$ ¿æý*Ñ$. 13 {V>Ðèþ*˯èþ$ Rêä ^óþÄæý*ÍÞ¯èþ ç³Çíܦ† Æ>Mæü$…yé Væüsìýt °çœ*¯èþ$ HÆ>μr$ A¨ {ïœ Úù Mæü§é...! A…r* ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ÔéRêÐèþ$…{†
Rêä ^óþÆÿ$$…^óþ…§æþ$Mæü$ ç³£æþM>Ë$ Ææÿ*´÷…¨çÜ$¢¯é²Ææÿ$. HÆæÿμyìþ…¨. Æðÿ…yæþ$ ÐóþËMæü$ Ðèþ$…¨V> ò³OV> {ç³fË$ ^óþçÜ$¢¯é²-Ææÿ$. {V>Ðèþ$çÜ$¢ÌñýÐèþÓÆæÿ* Mæü*yé Ææÿçœ$$ÒÆ> Æðÿyìþz ÐéÅRêÅ°…^éÆæÿ$. ™éyóþç³ÍÏVæü*yðþ…
°Æ>{ÔèýÄæý$$Ë$ AÐèþ#™èþ$¯é²Ææÿ$. çÜÐèþ$${§æþÒ$§æþ… B«§éÆæÿç³yìþ çÜÐèþ*ÐóþÔèýÐèþ$ÐèþMæü$…yé ÐéÇ° ^ðþ§æþÆæÿ ÆðÿOÌôýÓõÜtçÙ¯Œþ Ðèþ§æþª º$«§æþÐéÆæÿ… ™èþ¯èþ¯èþ$ MæüËíܯèþ ÑÌôýMæüÆæÿ$Ë™ø
VösêtÆæÿ$. ©…™ø ¡Ææÿ{´ë…™èþ… ÌZ°
¡Ææÿ… Ò$§óþ ç³yìþ-E-¯èþ² Ðèþ$™èþÞüÅM>Ææÿ$Ë ç³yæþÐèþË$, ÐèþËË$ BÄæý$¯èþ Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$. _Ææÿ…iÑ {ç³gêÆ> fÅ…
J…VøË$, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü): B…§øâæý¯èþ, iÑçÜ$¢¯èþ² ÐóþÌê¨ Ðèþ$…¨ ^óþ†Ðèþ–™èþ$¢Ë ÐéÆæÿ$ E´ë«¨°
AËfyæþ$Ë™ø, J†¢âæýå™ø, »ñý¨Ç…ç³#Ë™ø ¡Ææÿ{´ë…™èþ… MøÌZμ¯èþ$¯é²Ææÿ$. {糿æý$™èþÓ… ¿æý*õÜMæüÆæÿ×ýMæü$ A¯èþ$Mæü*Ë…V> {ç³fË…™é Á†ÍÏ´ùÄæý*Ææÿ$. 144 M>± {V>Ðèþ*˯èþ$ Ðèþ¨Ìôý…§æþ$Mæü$ {ç³fË$ íܧæþ®ç³yæþr… Ìôý§æþ$. ÑçÙÄæý$Ððþ$O ÑÌôýMæüÆæÿ$Ë$ {ç³Ýë¢Ñ…_¯èþç³#yæþ$ BÄæý$¯èþ ò³OÑ«§æþ…V> çÜμ…¨… ^éÆæÿ$.
ÐóþyðþMæü$P™ø…¨. {ç³M>Ôèý… hÌêÏ ¡Ææÿ{´ë…™èþ…ÌZ Væü™èþ ^èþrtçÜÐèþÆæÿ×ý òÜO™èþ… ^óþíÜ…¨. 4.1 °º…«§æþ¯èþ˯èþ$, 1130 òÜ„æü¯Œþ Ñ«¨…^èþyæþ… {V>Ðèþ*ÌZÏ Væüïܢ˯èþ$ HÆ>μr$ ò³Ææÿ$Væü$™èþ$¯èþ² õÜMæüÆæÿ×ý ¿æý*Ðèþ$$Ë$ {ç³gêÆ>fÅ… ÐèþËÏ ™èþÐèþ$Mæü$ ¯èþçÙt…Ìôý§æþ$. Ìê¿æýÐèþ$*Ìôý§æþ° BÄæý$¯èþ çÜμçÙt… ^óþÔéÆæÿ$.
¯éË$Væü$ ¯ðþËË$V> çÜ…„ø¿æý… ¯ðþËMö…¨. KyæþÆóÿÐèþ#, hK˯èþ$ gêÈ ^óþÄæý$yæþ…™ø {ç³fËMæü$ ™èþÐèþ$ ¿æý*Ðèþ$$˯èþ$ ^óþÄæý$yæþ…™ø ¡Ææÿ{´ë…™èþ {V>Ðèþ*ÌZÏ f¯èþiÐèþ¯èþ…
çÜ¢…À…_…¨. Ððþ$$§æþsZÏ A¯èþ$¯èþÆÿ$$…_ BÔèýò³sìýt D ´ëÇ{ÔéÑ$Mæü M>ÇyéÆŠÿ MøçÜ… 50 ÐóþË GMæüÆ>˯èþ$ sêÁwüº+˝À Ä]úø£ dü+øå√uÛÑ+: mÁs¡+
°gê…ç³r² ´ëÇ{ÔéÑ$M>ÀÐèþ–¨® çÜ…çܦ õ³Çr Ðèþ§æþ$Ë$MøMæü ™èþç³μ° ç³Çíܦ† ¯ðþËMö…¨. MóüÐèþË… 28 ÐóþË ÝëÓ« ©¯èþ… ^óþçÜ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ {ç³Äæý$™é²Ë¯èþ$
¡Ææÿ{´ë…™é°² {ç³™óþÅMæü BǦMæü Ðèþ$…yæþÍV> {ç³Mæüsìý…^èþyæþ…™ø GMæüÆ>Ë ¿æý*Ñ$° Ðèþ*{™èþÐóþ$ õÜMæüÇçÜ$¢¯èþ²r$Ï {ç³MæüsìýçÜ$¢¯èþ² ¿æý*Ðèþ$$˯èþ$ õÜMæüÇ…^éË° {ç³Äæý$†²…_¯é {ç³fË$ §é°Mìü
Jç ³ šMøMæ ü ´ ùÐè þ y æ þ … ™ø {´ëÆæ ÿ … À…^éÆæ ÿ $ . CÌê Ð鯌 þ í ³ MŠ ü õ ³ Çr QȧðþO¯èþ }M>Mæü$âæý…, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü)-: Æ>çÙ‰…ÌZ A«¨M>Ææÿ ´ëÈt A¯éÌZ
B…§øâæý¯èþ {´ëÆæÿ…¿æýÐðþ$O…¨. ¯úM>{ÔèýÄæý$…, ÑÐèþ*¯é{ÔèýÄæý$… {糿æý$™èþÓ… D M>ÇyéÆŠÿ ¿æ ý* Ðè þ $ $˯è þ$ ò³ §æ þª G™è þ$¢¯ èþ õÜ Mæ üÇ …^ó þ… §æ þ$ Mæü$ {糿æý$™èþÓ…,
B«§éÇ™èþ ç³Ç{ÔèýÐèþ$ÌZÏ ¯ðþËMöÌôýμ õ³Çr ¿êÈ G™èþ$¢¯èþ {´ë…™èþ…ÌZ Cç³μsìýMóü C糚yæþ$ ¿æýÄæý$ò³sìýt _™èþ °Ææÿ~Äæý*Ë ÐèþËÏ BǦMæü çÜ…„ø¿æý… HÆæÿμyóþ AÐèþM>ÔéË$¯é²Äæý$° ™ðþË$Væü$§óþÔèý…
¿æý*Ðèþ$$˯èþ$ õÜMæüÇ…^óþ… A« ¨ M>Ææ ÿ $ Ë$ §æ þ â êÆæ ÿ $ Ë$V> Ðè þ * Ç B çÜ…çܦËMæü$ ´ëÆæÿÏÐðþ$…rÈ ´ëÈt ¯óþ™èþ Mìü…fÆ>ç³# G{Ææÿ¯é²Äæý$$yæþ$ AÀ{´ëÄæý$ ç³yézÆæÿ$.
¿æý*õÜMæüÆæÿ×ý {´ëÆæÿ…À…^èþyæþ…™ø D {´ë…™èþÐèþ$…™é Ë„æü GMæüÆ>ËMæü$ ò³OV> ÝëÄæ ý $ ç ³ yæ þ $ ™è þ $ ¯é²Ææ ÿ $ . ¿æ ý * Ðè þ $ $˯è þ $ CÐè þÓMæü$…sôý
AËÏMæüÌZÏË…V> ™èþÄæý*ÆðÿO…¨. ÑÐèþ*¯é{ÔèýÄæý$…, ¯ú{M>ÔèýÄæý$ ¿æý*Ñ$° õÜMæüÇ…_…¨. §æþ$Mæü$ {ç³Äæý$ ™é²Ë$ º$«§æþÐéÆæÿ… BÄæý$¯èþ M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ ÑÌôýMæüÆæÿÏ™ø Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$. G°²MæüË$ §æþ–íÙtÌZ
ºËÐè þ … ™è þ … V>¯ð þ O ¯ é ¡ç Ü $Mæ ü $ …sêÐè þ $ °¬ {ç ³ ¿æ ý$™èþÓ… ò³r$tMæü$° Ôèý…Mæü$Ýë¦ç³¯èþ™ø ´ër$ {ç³f˯èþ$ BMæüÇÛ…^èþyé°Mìü ÐèþÅMìü¢Væü™èþ
B«§éÇ™èþ ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë HÆ>μr$Mæü$ Ýû© AÆóÿ¼Äæý*Mæü$ A«¨M>Ææÿ$Ë$, {ç³gê{糆
^ðþ…¨¯èþ Ææÿ‹Ü BÌŒý RñýOÐèþ* A¯óþ çÜ…çܦMæü$ §é° ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å °«§æþ$Ìôý B çÜ…çܦ 3 fÆæÿ$Væü$ ™èþ$¯é²Æÿ$$.
144 òÜ„æü¯Œþ G†¢ÐóþÄæý* Æð ÿO™ é…V>°² »ñ ý¨ ÇÝù¢ … ¨. »ñ ý¨ Ç…ç ³ #Ìô ý M>Mæ ü$…yé 144 B§éÄæý*°² çÜÐèþ$Mæü*Æóÿa ç³£æþM>˯èþ$ {ç³ÐóþÔèýò³yæþ$™èþ*, {ç³ÌZ¿êËMæü$ Væü$Ç
Ë…r* yìþÐèþ*…yŠþ ^óþçÜ*¢ ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ B…§øâæý¯èþ ^óþç³sêtÆæÿ$. ò Ü „æ ü ¯ Œ þ Ìê…sì ý Ñ Ñ« ¨ …_ {ç ³ fËò ³ O ¡{Ðè þ Ðè þ†¢yìþ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ° ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. {ç³×êãM> ºyðþjsŒýÌZ C…™èþ ÐèþÆæÿMæü$ Ææÿ*.1050
çÜ…çܦ AÆÿ$$¯èþ Ðèþ*Å{sìýMŠüÞ çÜ…çܦ™ø {糿æý$™èþÓ… Jç³μ…§æþ… ™èþÆæÿ$ç³#¯èþ §æþâêÆæÿ$Ë$V> ÐèþÅÐèþçßýÇçÜ*¢ {ç³fË ¿æý*Ðèþ$$˯èþ$ ¡ç Ü $Mæ ü $ Ðè þ ç Ü $¢ … yæ þ r …™ø H… ^ó þ Ä æ ý * ÌZ ™ø^è þ M æ ü {ç ³ fË$
^óþçÜ$Mæü$…¨. ¯úM>{ÔèýÄæý$…, ÑÐèþ*¯é{ÔèýÄæý*Ë HÆ>μr$Mæü$ 6 B çÜ…çܦMæü$ Mæürt»ñýsôýtçÜ$¢¯é²Ææÿ$. K ç³MæüP¯èþ A{ç³Mæüsìý™èþ °Ææÿ¾…«§é°² Mö¯èþÝëWçÜ*¢, Ðèþ$Æø ç³MæüP Mør$Ï Ðèþ*{™èþ… QÆæÿ$a ò³sêtÆæÿ¯é²Ææÿ$. Ææÿ*.Ë„> 10ÐóþË Mør$Ï A糚 ™ðþ_a¯èþ D
ÐóþË GMæüÆ>Ë$ AÐèþçÜÆæÿ… M>V> {糿æý$™èþÓ… 28 ÐóþË GMæüÆ>Ë MøÝë¢ M>ÇyéÆŠÿ {´ë…™èþ…ÌZ ¿æý*Ðèþ$$˯èþ$ B M>ÇyéÆŠÿ {ç³f˯èþ$ {ç³ÌZ¿æýò³sôýt…§æþ$Mæü$ {糿æý$™èþÓ… »ñý…»ôýÌñý†¢´ù™èþ$¯é²Ææÿ$. {糿æý$™èþÓ… »ê«§æþÅ™èþË$ Ðèþ$Ç_´ùÆÿ$$…§æþ° ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. ™ðþË$Væü$§óþÔèý… ´ëÈt
õÜMæüÇ…^èþyé°Mìü ÒË$ Ìôý§æþ…r* BÄæý* {ç³Äæý$†²…_…¨. M>ÇyéÆŠÿ ÐèþËÏ ÐéÐèþ$糄>Ë™ø ^ðþÍÑ$ çÜçßýfÐðþ$O¯èþ MæüËÆÿ$$MæüV> AÀ{´ëÄæý$ç³yézÆæÿ$. M>{Ðóþ$yæþÏ
>±+BÛ e÷s¡Z+ nqßdü]kÕÔ+ {V>Ðèþ*Ë ç³…^éÄæý$¡Ë$ ¡Æ>ïèþ… °Æ>ÓíÜ™èþ$ËÐèþ#™èþ$¯èþ² 1,050 Ðèþ$…¨ Ç~ s√X¯j·T´≈£î ‘·>∑ßHê? ´÷™èþ$¢™ø M>…{Vðü‹Ü Væü$…yðþÌZÏ ÆðÿOâæý$Ï ç³ÇVðüyæþ$™èþ$¯é²Äæý$° A¯é²Ææÿ$.
^óþçÜ$MøÐèþyæþ…™ø {糿æý$™éÓ°Mìü ¨Mæü$P Mæü$r$…»êÌZÏ° ÐðþÆÿ$$Å Ðèþ$…¨ ´ùÆæÿ$t ¿æý*Ðèþ$$Ë õÜMæüÆæÿ×ý ÑçÙÄæý$…ÌZ BǦMæü
B…{«§æþ{糧óþÔŒýÌZ òÜgŒýË õ³Ææÿ$™ø {糿æý$™èþÓ ™ø^èþ° ç³Çíܦ† HÆæÿμyìþ…¨. Mö…™èþ Äæý$$ÐèþMæü$˯èþ$ G…í³Mæü ^óþíÜ ÐéÇMìü Ðèþ$…{† Mðü ÆøÔèýÄæý$Å «§æþÓ…§æþÓ Ñ«§é¯é°² A¯èþ$
¿æý*Ðèþ$$˯èþ$ õÜMæüÇ…^èþÐèþ§æþª° ÆðÿÐðþ¯èþ*Å Ðèþ$…{† Ðèþ$…¨ ÐèþÅMæü$¢Ë$, ´ëÈtË$ {ç³f˯èþ$ Æðÿ…yóþâæýå ´ër$ Õ„æü×ý¯èþ$ C^óþa…§æþ$Mæü$ çÜÇ…^éÆæÿ$. ç³#¯èþÇÓ ¿æýf™ø Ððþ*r$ç³ÍÏ
mHéøö+≥sY˝À »qX¯øÏÔ düuÛÑß´&ç eTè‹
«§æþÆ>ïèþ {ç³Ýë§æþÆ>Ðèþ# {ç³Mæür¯èþË$ C_a¯é Mæü*yé {ç³ÌZ¿æýò³sìýt Ðéâæýå¯èþ$ Æðÿ^èþaVöyæþ$ KyæþÆóÿÐèþ# °Æ>Ã×ý ¿êVæüÝëÓÑ$ AÆÿ$$¯èþ ç³Ææÿ*aÆæÿ$ °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY… ÌZMìü Ððþâæý$™èþ$…¨. Mø¯èþÆ>Ðèþ#õ³r, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü):
Ð鯌þí³MŠü õ³Ææÿ$™ø Ððþ*r$ç³ÍÏÌZ° ¿æý*Ðèþ$$˯èþ$ ™èþ$¯é²Ææÿ° ¿êÑ…_¯èþ {糿æý$™èþÓ… MøÝë¢ Ðèþ*Å{sìýMŠüÞ çÜ…çܦ A…XMæüÇ…_…¨. D AÆÿ$$™óþ ÆøÔèýÄæý$Å ™èþ¯èþ §æþ–çÙt…™é `Æ>Ë MæüÈ…¯èþVæüÆŠÿ hÌêÏ Mø¯èþÆ>Ðèþ#õ³r Ðèþ$…yæþË… ÐèþsìýtÐèþ$ËÏ
§úÆæÿj¯èþÅ…V> ¡çÜ$MøÐèþyé°Mìü A«¨M>Ææÿ$Ë$ M>ÇyéÆŠÿ {´ë…™èþ…ÌZ° Ðèþ$*yæþ$ Ðèþ$…yæþ Õ„æü×ý M>Ë…ÌZ ¯ðþËMæü$ ÐðþÆÿ$$Å ÐéyæþÆóÿÐèþ#ò³O¯óþ ò³sêtÆæÿ$. KyæþÆóÿÐèþ#ÌZ A…Væü$âæý… {V>Ðèþ$ ÕÐéÆæÿ$ÌZ VæüË ç³†¢õܯèþ$ÌZÏ º$«§æþÐéÆæÿ… f¯èþÔèýMìü¢
{ç³Äæý$†²…^èþyæþ… A¯éÅÄæý$…. ™é¯èþ$ 25 Hâæý$Ï ÌêË ç³Ç«¨ÌZ° 14 {V>Ðèþ*ÌZÏ 60 Ææÿ*´ëÄæý$Ë ^ö糚¯èþ ÐéÇMìü Ðóþ™èþ¯é°² ¿æý*Ñ$ Mæü*yé ´ùMæü$…yé ÆøÔèýÄæý$Å {ç³×êãM>º§æþ®…V> ÐèþÅÐèþçßýÇ…^éÆæÿ$. ¯èþMæüÞÌñýOrÏMæü$ ´ùÎçÜ$ËMæü$ Ðèþ$«§æþÅ G§æþ$Ææÿ$ M>Ë$μË$
HMæü{XÐèþ…V> D ç³…^éÄæý$¡Mìü çÜÆæÿμ…^ŒþV> ^óþÔé¯èþ$. {ç³gêÀÚët°² ÆøkË ´ër$ 144 òÜ„æü¯Œþ Ñ«¨…_…¨. CÝë¢Ææÿ$. B ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ÐéÇ AÆæÿá™èþ˯èþ$ C…™èþ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯é² JMæüPÝëÇ Mæü*yé Ððþ*r$ç³ÍÏ Ðèþ_a Ðèþ$Ðèþ$ÃͲ fÇV>Æÿ$$. D G¯ŒþMú…rÆŠÿÌZ íÜí³I (G…GÌŒý)
A«¨M>Ææÿ$Ë$ ÐèþņÆóÿMìüçÜ$¢¯é²Ææÿ$.þ Ðèþ$à™éÃV>…© ^èþ*í³…_¯èþ Ðèþ*Æ>YË$ MóüÐèþË… B 14 {V>Ðèþ*Ìôý M>Mæü$…yé ºsìýt °ÇÃ…^óþ ÐéyæþÆóÿÐèþ#ÌZ ÐéÇMìü ç³ËMæüÇ…_´ùÆÿ$$¯èþ ´ë´ë¯èþ ´ùÌôý§æþ$. C¨ BÄæý$¯èþMæü$ ™èþVæü§æþ$. f¯èþÔèýMìü¢ ´ëÈtMìü ^ðþ…¨¯èþ MæüÌêůŒþMæüÆŠÿ ÆæÿÐóþ$ÔŒý (21)
E§æþÅÐèþ*Ë §éÓÆ>¯óþ ÐèþņÆóÿMìüçÜ$¢¯é²…. MøÝë¢ {´ë…™èþ…ÌZ° çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 100 ÔéÔèýÓ™èþ E´ë«¨ MæüÍμÝë¢Ðèþ$° B çÜ…çܦ AÍÄæý*‹Ü ¯éVæüÆ>k Ðèþ$–†^ðþ…§éyæþ$. íÜÇíÜËÏ yìþGïÜμ AÔZMŠü ™ðþÍí³¯èþ ÑÐèþÆ>Ë
&--ç³…{yék Æ>Ðèþ*Æ>Ðèþ#, {V>Ðèþ$ Ðèþ*i çÜÆæÿμ…^Œþ {V>Ðèþ*ÌZÏ A{ç³Mæüsìý™èþ…V> 144 hÌêÏ A«¨M>Ææÿ$Ë$ àÒ$ CçÜ$¢¯é²Ææÿ$. &--ç³…{yék çÜ$º¾-Æ>-Ðèþ-Ðèþ$à {ç³M>Ææÿ… {´÷»ôýçÙ¯Œþ yìþGïÜμ MösìýÆðÿyìþz, ÐóþÐèþ$$ËÐéyæþ íÜI çÜ…iÐŒþMæü$Ðèþ*ÆŠÿ
B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ Mø¯èþÆ>Ðèþ#õ³r G‹ÜI çÜ$º¾Æ>Ðèþ# ´ùÎçÜ$ ºËV>ËMæü$ ÐèþsìýtÐèþ$ËÏÌZ
ôV≤#Y|ædæm˝Ÿ˝À eT+≥\ Á|üC≤sê»´+ bÕغøÏ ø±+Á¬>dt, {°&û|” $<äT´‘Y #Ís¡´+πødüT\ fÇW¯èþ G§æþ$Ææÿ$ M>Ë$μÌZÏ ÆæÿÐóþ$ÔŒý Ðèþ$–† ^ðþ…§éyæþ$. çÜ…çœ$r¯èþ çܦ˅ÌZ JMæü
™èþç³…^èþ, JMæüP º$ÌñýÏsŒý ç³yìþ E¯é²Äæý$° yìþGïÜμ ™ðþÍ´ëÆæÿ$.
e<ä+‘·ß\T ñ|üdü+Vü≤s¡D
ÑÔéQç³r²…, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26 (Ðóþ$fÆŠÿ
¯èþ*Å‹Ü): ÑÔéQÌZ° íßý…§æþ$Ý릯Œþ
düŒwüº‘· ˝Ò<äß ‘√&ÉT<=+>∑\ß
|”ÄØŒ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û |üs¡ø±\
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26
(Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü) : ѧæþ$Å™Œþ ^úÆæÿÅ…
MóüçÜ$ÌZÏ _Mæü$PMæü$¯èþ² 88,318 Mæü$r$…
»êËMæü$ ÑÐèþ$$Mìü¢ MæüÍW…¨. A¯èþ«¨M>Ç
ø±+Á¬>dt H˚‘· <ës¡ßD Vü≤‘·´
Mæü…º§æþ*Ææÿ$, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü): A¯èþ…™èþç³#Ææÿ… hÌêÏ Mæü…º§æþ*Ææÿ$
Ðèþ$…yæþË… Æ>âæýå A¯èþ…™è þç³#Ææÿ… {V>Ðèþ*°Mìü ^ðþ…¨¯èþ Ðèþ*i {V>Ðèþ$ çÜÆæÿμ…^èþ$,
ò³{sZÍÄæý$… M>ÆöμÆóÿçÙ¯Œþ ÍÑ$sñýyŠþ
(òßý^Œþí³íÜG‹Ü) ÌZ° Mö…yæþò³O º$«§æþ {°&û|” n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û ø√&Ó\ Mæü…V> ѧæþ$Å™ŒþÐéyìþ¯èþ Mæü$r$…»êËò³O ïÜ°Äæý$ÆŠÿ M>…{Vðü‹Ü ¯óþ™èþ Mæü$Ææÿ$º Æ>Ðèþ${MìüçÙ~ (50) º$«§æþÐéÆæÿ… çßý™èþÅMæü$
Væü$…r*Ææÿ$, ¯èþÐèþ…ºÆæÿ$ 26 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü): ÐéÐèþ$糄æü ´ëÈtË$ ™ðþ§óþ´ë™ø D Hyé¨ Ðèþ*Ça ÐèþÆæÿMæü$ ÑhÌñý¯ŒþÞ Væü$ÆæÿÄæý*Åyæþ$. ¿êÆæÿÅ ËMîü‡§óþÑ, {V>Ðèþ$çÜ$¦Ë ÑÐèþÆ>Ë {ç³M>Ææÿ….. Ðèþ$…VæüâæýÐé Ææÿ…
ÐéÆæÿ… Ðèþ$…rË$ ^ðþËÆóÿV>Æÿ$$. Væü$…r*Ææÿ$, ¯èþÐèþ… ºÆæÿ$ 26 (Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü) : {ç³gêÆ>fÅ… ´ëÈtMìü gê¡Äæý$ ´÷™èþ$¢Ë$ Mæü$§æþ$Ææÿ$aMøÐèþyæþ… §éÓÆ> Ðèþ$ÆøÝëÇ ^éÇ{™èþMæü ™èþí³μ§æþ… ^óþÔéÄæý$°
òßý^Œþí³íÜGÌŒýÌZ E¯èþ² Mö…yæþò³O ¿êVæü… Æ>fMîüÄæý$ A…ÔéËò³O JMæü çÜμçÙt™èþ ÌôýMæü$…yé ´ùÆÿ$$…§æþ°, A…§æþ$ÐèþËÏ B ´ëÈt™ø Ñ¿êVæü… ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþíܯèþ MóüçÜ$˯èþ$ Æ>{† Æ>Ðèþ${MìüçÙ~ ´÷Ìê°Mìü ÐðþãÏ AÆæÿ®Æ>{† †ÇW ÐèþçÜ$¢…yæþV> ™èþ¯èþ Ýù§æþÇ
{ç³gêÆ>fÅ… ´ëÈt A«¨M>Ææÿ {糆°«¨ yéMæütÆŠÿ ç³ÆæÿM>Ë {糿êMæüÆŠÿ A¯é²Ææÿ$. Eç³çÜ…çßýÇ…^èþ$Mæü$…r* C…§æþ¯èþ C…sìýÐèþ$$…§æþ$ §æþ$…yæþVæü$Ë$ Ðèþ*Ææÿ×êÄæý$$«§éË™ø §éyìþ ^óþíÜ çßý™èþÅ ^óþÔéÆæÿ$.
¯èþ$…_ Ðèþ$…rË$ JMæüPÝëÇV> ÆóÿVæüyæþ… GÐèþÆæÿ* ´÷™èþ$¢ò³r$tMæü$¯óþ AÐèþM>Ôèý… Ìôý§æþ° ™ðþË$Væü$§óþÔèý… ´ëÈt A«¨M>Ææÿ {糆°«¨ º$«§æþÐéÆæÿ… BÄæý$¯èþ Væü$…r*Ææÿ$ hÌêÏ ç³ÆæÿÅ-r-¯èþMæü$ Ðèþ_a¯èþ çÜ…§æþ-ÆæÿÂ…V> hÌêÏ
™ø ¯èþVæüÆæÿÐéçÜ$Ë$ EÍMìüPç³yézÆæÿ$. MøyðþË ÕÐèþ{ç³Ýë§æþÆ>Ðèþ# ^ðþ´ëμÆæÿ$. Væü$…r*Ææÿ$ÌZ º$«§æþÐéÆæÿ… HÆ>μr$ ^óþíܯèþ ÔéQ º$«§æþÐéÆæÿ… E™èþ¢Ææÿ$ÓË$ gêÈ^ DÔèý»êª°Mìü Mæü$MæüPË$ Ððþ$$ÆæÿVæüyæþ…™ø Ý린Mæü$Ë$ Ðóþ$ÌŸP¯é²Ææÿ$. BçÜÐèþ$ Äæý$…ÌZ
M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ ÑÌôý-Mæü-Ææÿ$-Ë™ø Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$. M>…{Vðü‹Ü ´ëÈt, ™ðþË$Væü$§óþÔèý… óþíÜ…¨. MóüçÜ$Ë Eç³çÜ…çßýÆæÿ×ý §éÓÆ> C§æþªÆæÿ$ §æþ$ç³μr$Ï Mæü糚Mæü$° Mø¯óþsìý¯éÄæý$$° ´ëâæýÅ… ÐðþOç³# ´ëÇ´ùÆÿ$$ ¯èþr$Ï
{Mæü*yéÆÿ$$ÌŒý¯èþ$ ÑÑ«§æþ §æþÔèýÌZÏ ÑÌôýMæüÆæÿÏ çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ BÄæý$¯èþ Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$. Æ>çÙ‰ Æ>fMîüÄæý*ÌZÏ {ç³gêÆ>fÅ… ´ëÈtË$ ™øyæþ$ §ö…VæüÌôý¯èþ-° AÀÐèþÇ~…^éÆæÿ$. AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O™óþ B Æðÿ…yæþ$ ´ëÈtË$
ò³{sZÌŒý, yîþhÌŒýV> Ðèþ*Ça¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ´ëÈt yøÌêÄæý$Ðèþ*¯èþ ç³Çíܦ†ÌZ E…§æþ° MøyðþË ÐéÅRêÅ°…^éÆæÿ$. ™ðþË$Væü$ {糿æý$™èþÓ… §é§éç³# Ææÿ*.18.06 MørÏ Væü$Ç¢…^éÆæÿ$. ÒÆæÿ$ Mæü*yé ´÷ÌêËMæü$ ÐðþâôýÏÐéÆðÿO Ðèþ#…sêÆæÿ° A¯èþ$Ðèþ*°çÜ$¢¯é²Ææÿ$.
f™èþMæüyæþ™éÄæý$¯é²Ææÿ$. 1996ÌZ M>…{Vðü‹Ü ´ëÈt Ðèþ™é¢çÜ$™ø Móü…{§æþ…ÌZ HÆæÿμyìþ¯èþ ºM>Æÿ$$˯èþ$ Ææÿ§æþ$ª^óþíÜ…¨. AÆÿ$$™óþ, çÜ…çœ$r¯èþ ™ðþÍíܯèþ íÜI ¯èþÆæÿíÜ…Væüç³μ, {V>Ðèþ*°² çÜ…§æþÇØ…_ ™èþÓÆæÿÌZ
ÐèþÅÆ>¦Ë¯èþ$ õœÏÆŠÿò³O‹³ §éÓÆ> Ñyìþ_ò³yæþ §óþÔèý…™ø ÐéÐèþ$糄>ËMæü$ ´÷™èþ$¢Mæü$¨Ç¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ ÐéÇ° ÐóþÌôý†¢ ^èþ*í³…^èþyæþ… {糿æý$™èþÓ…ÌZ sîýyîþï³ I§æþ$ Ðèþ$…{† 糧æþÐèþ#Ë$ ¡çÜ$Mæü$…§æþ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Æ>çÙ‰…
™éÆæÿ$. D ÐèþÅÆ>¦Ë$ V>Å‹Ü Ææÿ*ç³…ÌZ ™èþVæü§æþ¯é²Ææÿ$. gê¡Äæý$ Æ>çÙ‰ çÜÐèþ$çÜÅËò³O {ç³gêÆ>fÅ… ´ëÈtMìü Mæü±çÜ AÐèþV>çßý¯èþ ÒÇ §æþVæüYÇ ¯èþ$…_ ÐðþÆÿ$$Å Ææÿ*´ëÄæý$Ë °…¨™èþ$˯èþ$ Mæü¯èþ$Vö…sêÐèþ$°, Ñ^éÆæÿ×ýÌZ ÐéçÜ¢ÐéË$ ™ðþË$Ýë¢Äæý$¯é²Ææÿ$.
{ç³Væü† ç³£æþ…ÌZ ç³Äæý$°…^éÍÞ¯èþ çÜÐèþ$Äæý$… Bçܯèþ²Ððþ$O…§æþ°, AÌê M>…´û…yŠþ ïœk¯èþ$ ÐèþçÜ*Ë$ ^óþíÜ.. ™èþÐèþ$Mæü$ {V>Ðèþ$…ÌZ Ôèý{™èþ$Ðèþ#Ë$ ÌôýÆæÿ° D çßý™èþÅMæü$ M>Ææÿ×êË$ ™èþÐèþ$Mæü$ ™ðþÍÄæý$§æþ
E…yìþ.. ÑçÙç³NÇ™èþ…V> E…sêÆÿ$$. Ìôý§æþ° MøyðþË A¯é²Ææÿ$. ÐéÐèþ$糄>Ë™ø ´÷™èþ$¢Mæü$ {ç³gêÆ>fÅ… ´ëÈt ¯éÄæý$Mæü$Ë$ ¯èþyìþí³…^èþVæüÍVóü¨ {ç³gêÆ>fÅ… ´ëÈt JMæüPsôý¯èþ¯é²Ææÿ$. {ç³gêÆ>fÅ… ´ëÈt J…rÇ
Òsìý° ¯óþÆæÿ$V> V>ÍÌZMìü Ðèþ¨Í™óþ G…™ø Ððþ…ç³Æ>ÏyéÆæÿ° BÄæý$¯èþ Væü$Ææÿ$¢ ^óþÔéÆæÿ$. AË$Ï AÆæÿÑ…§Šþ yìþÎÏÌZ çÜÈÓçÜ$ {MæüÐèþ$º©®MæüÇ…_ MóüçÜ$ ¯èþ$…_ ¯é²Ææÿ$. Ðèþ$–™èþ$yæþ$ çÜÆæÿμ…^èþ$, Ðèþ$…yæË Mæü±Ó¯èþÆŠÿ, íÜ…WÌŒýÑ…yø yðþOÆðÿMæütÆæÿ$V>
M>§æþ°, {ç³fÌôý Ðèþ* ´ëÈtMìü ™øyæþ$¯é²Ææÿ° A¯é²Ææÿ$. ÑÐèþ$$Mìü¢ MæüÍμ…^óþ… §æþ$Mæü$ {糿æý$™èþÓ… »ê«§æþÅ™èþË$ °ÆæÿÓíßý…^éyæþ$. ¿êÆæÿÅ íœÆ>ŧæþ$ Ðóþ$ÆæÿMæü$ Mæü…º§æþ*Ææÿ$ GòÜOüÞ
{ç³Ðèþ*§æMæüÆæÿ… M>Ðèþyæþ…™ø Ðésìý° G.¼.ºÆæÿª¯Œþ, {ç³M>‹Ù M>Ææÿ™Œþ˯èþ$ MæüÍÔéÆæÿ°, òßýO§æþÆ>»ê§æþ$ÌZ yéMæütÆŠÿÑ${™èþ,
_Ò$à ò³Oç³# _ÐèþÆæÿ ¿êVæü… §éM> Mðü.¯éÆ>Äæý$×ý, ¼.Ñ.Æ>çœ$Ðèþ#Ë™ø ^èþÆæÿaË$ fÇ´ëÆæÿ° BÄæý$¯èþ ^ðþ´ëμÆæÿ$. ÑÑ«§æþ ¯é ¿êÆæÿůèþ$ Ðèþ…sìý…sìýMìü ç³ÇÑ$™èþ… ^óþÄæý$Ìôý¯èþ$ °Ææÿ~Æÿ$$…_…¨. Ððþ…MæüsôýÔèýÓÆæÿ$Ë$ MóüçÜ$¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþçÜ$Mæü$° §æþÆ>Åç³#¢ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$.
Æ>°Ýë¢Ææÿ$. Vört… _ÐèþÆæÿÌZ ÐèþÅÆ>¦Ë A…ÔéËò³O çÜμçÙt™èþ ÌôýMæü´ùÐèþyæþ… ÐèþËÏ ÐéÐèþ$糄>Ë$ {ç³gêÆ>fÅ…™ø MæüÍíÜ ¿êÆæÿ¡Äæý$ f¯èþ™é´ëÈt Móü…{§æþÝë¦Æÿ$$ÌZ M>ÆæÿÅ°Æ>ÓçßýMæü çÜ¿æý$ÅÆ>ÍV> E¯èþ²
¯èþ$ Ðèþ$…yóþÌê ^óþÝë¢Ææÿ$. JMøPÝëÇ ç³°^óþÄæý$yé°Mìü íܧæþ®ç³yæþÌôý§æþ¯é²Ææÿ$. ™ðþË…V>×ê Æ>çÙ‰ çÜÑ$† Mæü*yé JMæüÐðþOç³# ™èþ¯èþ ¿êÆæÿůèþ$ Ðèþ…sìý…sìýMìü ç³ÇÑ$™èþ… ^óþÄæý$Ìôý¯èþ° ç³ÆæÿM>Ë ^ðþ´ëμÆæÿ$. ¯éMøçÜ…,
VæüyæþzVæüsìýt A«¨Mæü ï³yæþ¯èþ…™ø ÐèþÅÆ>¦Ë$
_Ò$² ¯èþ$…_ GWíÜç³yìþ¯èþÐóþ-¯èþ°
Mæü…ò³± ÐèþÆ>YË$ ™ðþÍ-´ë-Æÿ$$.
ÐéÐèþ$糄>Ë™ø, Ðèþ$ÆøÐðþOç³# ™ðþË$Væü$§óþÔèý…™ø ´÷™èþ$¢ çÜ…Móü™éË$ ç³…ç³#™èþ*¯óþ
†ÇW M>…{Vðü‹Ü ÐðþOç³# Ððþ$$Væü$Y^èþ*ç³yé°² MøyðþË ™èþ糚ç³sêtÆæÿ$. sìý.BÆŠÿ.G‹Ü.ò³O
ÑÔèýÓçܱÄæý$™èþ MøÌZμÄôý$ ç³Çíܦ† HÆæÿμyìþ…§æþ¯é²Ææÿ$.
¯é íܧ鮅™é˯èþ$ BÐðþ$ò³O Ææÿ$§æþªÌôý¯èþ°, BÐðþ$ AÀ{´ëÄæý*˯èþ$ VúÆæÿÑçÜ$¢¯é²¯èþ
¯é²Ææÿ$. ™èþ¯èþ C…sZϯóþ A¯óþMæü ´ëÈtË ÐéÆæÿ$¯é²Ææÿ¯èþ² Æøgê ÐéÅQÅËò³O çÜμ…¨çÜ*¢
""AÐèþ*…»êç³™èþ$'' ÐéÇ {ç³Ôèý²ËMæü$ çÜÐèþ*«§é¯èþ… ^ðþ´ëμÍÞ¯èþ AÐèþçÜÆæÿ… Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$.
ã\e+‘·+>± Ç]øÏ+#ês¡T
ÑfÄæý$Ðéyæþ, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26(Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü): MT&çj·÷‘√ dü‘·´+u≤ãT yê´K´
¼¸ëÆæÿÃïÜ Ñ§éÅÇ®° BÄôý$ÚëÒ$Æ> çßý™èþÅ MóüçÜ$ÌZ ´ùÎçÜ$
Ë$ ºËÐèþ…™èþ…V> CÇMìü…_¯èþr$t °…¨™èþ$yæþ$ í³yæþ™èþË çÜ¿æý$ÅË™ø ´ër$ ™èþ¯èþ¯èþ$ Mæü*yé »ñý¨Ç…_ MóüçÜ$ÌZ CÇMìü…
y˚TeT÷ eTqßwüß\y˚T... çÜ™èþÅ…»êº$ BÆøí³…^éyæþ$. BÄôý$Úë çßý™èþÅ MóüçÜ$ÌZ Mæü–Úë~
hÌêÏ C{ºïßý…ç³r²… ´ùÎçÜ$Ë$ AÆðÿçÜ$t ^óþíܯèþ çÜ™èþÅ…»êº$
^éÆæÿ° BÄæý$¯èþ ™ðþÍ´ëyæþ$. D MóüçÜ$™ø ™èþ¯èþMæü$ H Ñ«§æþÐðþ$O¯èþ
çÜ…º…«§æþ… Ìôý§æþ°, ™èþ¯èþ ™èþÍÏ BÆøVæüÅ M>Ææÿ×êË Ç™éÅ
º$«§æþÐéÆæÿ… MøÆæÿ$t ÐéÆÿ$$§éMæü$ àfÆæÿÄæý*Åyæþ$. C™èþ° »ñýÆÿ$$ÌŒý Cí³μ…^éË° ¯éÅÄæý$Ðèþ$*Ç¢° MøÆ>yæþ$. C¨Ìê
kÅyìþíÙÄæý$ÌŒý ÇÐèþ*…yŠþ¯èþ$ yìþòÜ…ºÆŠÿ 3Ðèþ ™óþ© ÐèþÆæÿMæü$ E…yæþV> gñýOË$ íܺ¾…¨, GÝëPÆæÿ$t ´ùÎçÜ$Ë$ Cº¾…§æþ$ËMæü$
´÷yìþWçÜ*¢ ¯éË$Vø A§æþ¯èþç³# `‹œ Ððþ${sZ´ëÍr¯Œþ Ðóþ$h{õÜtsŒý Væü$Ç ^óþçÜ$¢¯èþ²r$t MøÆæÿ$t §æþ–íÙtMìü ¡çÜ$Mö^éayæþ$. Ððþ$$§æþ$ª }¯èþ$
}°Ðé‹Ü B§óþÔéË$ gêÈ ^óþÔéÆæÿ$. ÐéÆÿ$$§éMæü$ àfÆðÿO¯èþ Ðèþ*¨ÇV>¯óþ ™èþ¯èþ¯èþ$ Mæü*yé ^èþ…õ³…§æþ$Mæü$ GÝëPÆæÿ$t
çÜ™èþÅ…»êº$Mæü$ ^éÇjïÙr$ M>ï³Ë¯èþ$ ´ùÎçÜ$Ë$ A…§æþgôý ´ùÎçÜ$Ë$ {ç³Äæý$†²çÜ$¢¯èþ²r$t BÆøí³…^èþV> Æ>™èþç³NÆæÿÓMæü…V>
ÔéÆæÿ$. C…§æþ$Mæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ Mö°² ç³{™éË$ CÐèþÓÌôý§æþ… CÐéÓË° õ³ÆöP¯é²yæþ$.
>∑fi¯+ $|üŒqßqï dü«*+>∑ dü+|üs¡ßÿ\ß - sê»<Ûëì˝À H˚&ÉT ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ r* °…¨™èþ$° ™èþÆæÿ$ç³# ¯éÅÄæý$Ðé§æþ$Ë$ õ³ÆöP¯èþV>.. ç³^èþayìþ º…yæþò³O ÆæÿMæü¢… Ðèþ$ÆæÿMæüË$ ÌôýÐèþ#
ç³ÇÖÍ…_ CÐéÓË° Ðóþ$h{õÜtsŒý B§óþÕ…^éÆæÿ$. A…™èþMæü$ BÄôý$Úë¯èþ$ çÜ™èþÅ…»êº$ çßý™èþÅ ^óþíܯèþr$tV> ^ðþç³#™èþ$¯èþ²
Ðèþ$§æþ¯èþç³ÌñýÏ, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26 (Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü): JMæüPÇ ¯èþ$…_þ ™éÐèþ$$ ÑÐèþ„æüMæü$ Væü$ÆæÿÐèþ# {Væü*ç³# ç³#r$tMö_a…¨. Væü™èþ 22 HâæýåÌZ çÜ…çœ$ çÜ™èþ¹Í™éË$ C_a¯é JMóü JMæüP ÑçÙÄæý$… Ðèþ$$…§æþ$ Ò$yìþÄæý*™ø Ðèþ*sêÏyóþ…§æþ$Mæü$ çÜ™èþÅ…»êº$ ç³^èþayìþ º…yæþò³O ÆæÿMæü¢… Ðèþ$ÆæÿMæüË$ ÌôýÐèþ° ¸ùÆðÿ°ÞMŠü °Ðóþ¨Mæü
AçÜçßýf ÌñýO…WMæü «§øÆæÿ×ý$Ë$ {糧æþÇØçÜ$¢¯èþ² ™èþ$¯é²Ðèþ$° G…G‹ÜG… (ç³#Ææÿ$çÙ çÜÓÍ…Væü M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ ò³ÇW {ç³çÜ$¢™èþ… 24ÐóþË Ðèþ$…¨Mìü ¨{V>Â…†Mìü Væü$Ç^óþÝù¢…¨. òßý^ŒþIÑ ÐéÅí³¢ {ç³Äæý$†²…^èþV> GÝëPÆæÿ$t ´ùÎçÜ$Ë$ Ayæþ$zMæü$¯é²Ææÿ$. ©…™ø ÐðþËÏyìþ…_¯èþr$t ¯éÅÄæý$Ðé¨ í³^èþ$aMæü }°Ðé‹Ü ÑÌôýMæüÆæÿ$Ë™ø
M>Ææÿ×ý…V> ÆæÿMæü¢ çÜ…º…«©Mæü$Ë ¯èþ$…^óþ M>Mæü çÜ…ç³Ææÿ$PË$)Ë ¿êÐèþ¯èþ. ™éÐèþ$$Mæü*yé Ðèþ$¯èþ$ ò³OV> G…G‹ÜG…Ë$ ™éÐèþ$$ ç³Ìê¯é A° ^ðþ糚 ^ðþ…§æþyæþ…ò³O Hí³ ÝëÅMŠüÞ çÜÆóÿÓÌZ VæüÇÂ×îý ï܈ ™èþ¯èþ¯èþ$ Ò$yìþÄæý*™ø Ðèþ*sêÏyóþ…§æþ$Mæü$ A¯èþ$Ðèþ$† CÐéÓË… ™ðþÍ´ëÆæÿ$. °…¨™èþ$°Mìü A…§æþgôýíܯèþ ^éÇjïÙr$ ç³{™éËMæü$
Äæý*Ðèþ™Œþ çÜÐèþ*f… ¯èþ$…^óþ d™éPÆ>Ë$ G§æþ$ çÙ$ËÐóþ$ ¯èþ°, ™èþÐèþ$Mæü$ Ðèþ*¯èþÐèþçßýMæü$PË$ ÐèþÇ¢çÜ$¢ Mö¯óþ…§æþ$Mæü$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Ðèþ_a {Væü*ç³#ÌZ ¯èþÐðþ* ¯èþ$…_þ ¼yæþzMæü$ ÐéÅí³¢ ^ðþ…§óþ A…Ôèý… 2004ÌZ r* çÜ™èþÅ…»êº$ ¯éÅÄæý$Ðèþ$*Ç¢° MøÆæÿV>..BÄæý* ÑçÙÄæý* f™èþ ^óþíܯèþ ¸ùÆðÿ°ÞMŠü °Ðóþ¨Mæü D ÑçÙÄæý*°² çÜμçÙt…
ÆöP…r$¯èþ² çÜÓÍ…Væü çÜ…ç³Ææÿ$PË$ JMæüsìýV> ¯èþ²ç³šyæþ$ Ýësìý Ðèþ$¯èþ$çÙ$Ë$, º…«§æþ$Ðèþ#Ë$, §æþ$ ´÷…§éÆæÿ$. M>° D çÜ…QÅ ÐéçÜ¢Ðèþ çÜ…QÅÌZ Æðÿ…yæþ$ Ôé™èþ… Ðèþ#…yæþV> 2007Mæü$ A¨ 0.88 Ë$ ^ðþ糚Mæü$¯óþ AÐèþM>Ôé°² C^éaÆæÿ$. ™èþ¯èþ Mæü$r$…º ^óþíÜ…§æþ° BÄæý$¯èþ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$.
çÜ…çœ$sìý™èþÐèþ$Ðèþ#™èþ$¯é²Ææÿ$. ™èþÐèþ$¯èþ* Ðèþ$¯èþ$çÙ$ ´ùÎçÜ$Ë ¯èþ$…þ_ G¯ø² çÜÐèþ$çÜÅË$ G§æþ$ÆöP… MóüÐèþË… 8¯èþ$…yìþ 10Ôé™èþ… Ðèþ*{™èþÐóþ$ ¯èþ° Ôé™é°Mìü ™èþWY…¨.
Ë$V> ^èþ*yéË°, ™èþÐèþ$Mæü* çßýMæü$PË$ M>Ðé˯óþ r$¯é²Ðèþ$° ÐéÇ BÐóþ§æþ¯èþ. AçÜçßýfÐðþ$O¯èþ òÜMŠüÞ Ñ$Wͯèþ ÐéÆæÿ…™é çÜ…çœ$… ÌZ ¿êÆ>Å, ¼yæþzË$, G…G-‹Ü-G…™ø ò³Ææÿ$-Væü$-™èþ$¯èþ² òßý^Œþ-I-Ñ
°¯é§æþ…™ø ç³ÆæÿçÜμÆæÿ…^óþ™èþ$Ë$ MæüË$ç³#™èþ$¯é²Ææÿ$.
´ëÔéa™èþÅ §óþÔéËÌZ¯èþ*, Ðèþ$¯èþ §óþÔèý…ÌZ° ç³Ë$
Æ>Úë‰ËÌZ¯èþ* fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ² {ç³Äæý$™é²Ë$,
õ³Ææÿ$™ø ´ùÎçÜ$Ë$ Ií³íÜ 377 Mìü…§æþ MóüçÜ$Ë$
ò³rtyæþ… Ðèþ*¯éË° ÒÇ {糫§é¯èþ yìþÐèþ*…yŠþ.
22Hâæý$åV> {Væü*ç³#Ë$
E§øÅV>ËÌZ Ðèþ#…r* `MæüsZÏ Ðèþ*{™èþ… G…G‹Ü
G… AÐèþ™éÆæÿ… G™èþ$¢ ™éÆæÿ° B çÜ…çœ$Æ>çÙ‰ C…
^éÇj h.{MìüçÙ~ AÍÄæý*‹Ü {MìüçÙ~MæüP õ³ÆöP¯é²yæþ$.
Ðèþ$íßýâê òÜMŠüÞ ÐèþÆæÿPÆæÿÏ §éÓÆ> òßý^ŒþIÑ ÐéÅí³¢
^ðþ…§æþyæþ… 2004ÌZ 14Ôé™èþ… Ðèþ#…yæþV>
2007Mæü$ 8Ôé™é°Mìü ™èþWY…¨. M>± Ððþ$¯ŒþòÜMŠüÞ
50 @fi¯ó¢>± Ä>∑ì <√|æ&û: πød”ÄsY
Ðèþ$…_Æ>ÅË, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü): Äæý*¿ñýO ÆøkÌZ ¿êVæü…V> B¨-Ìê-»ê§Šþ hÌêÏ Ðèþ$…_-Æ>Å-Ë ´ëuæÿÔéË
´ùÆ>sêË™ø çÜ*¹Ç¢ ´÷…¨¯èþ ÒÆæÿ$ Æ>çÙ‰ÐéÅç³¢… gê¡Äæý$, A…™èþÆ>j¡Äæý$ Ýë¦Æÿ$$ÌZ çÜÓÍ…Væü AçÜË$ çÜÐèþ$çÜÅ C© Ñ™ŒþÐðþ$¯Œþ §éÓÆ> òßý^ŒþIÑ ÐéÅí³¢ ^ðþ…§æþyæþ…ò³O çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$V> ™ðþË…V>×ý {´ë…™èþ… §øí³yîþMìü Væü$Ææÿ-Ðèþ#- ÌZ HÆ>μr$ ^óþíܯèþ ºíßý-Ææÿ…Væü çÜ¿æýÌZ BÄæý$¯èþ Ðèþ*sêÏ-yéÆæÿ$.
V> ÐóþÌê¨ Ðèþ$…¨ çÜ¿æý$ÅË$ MæüÍW¯èþ ¯ðþsŒýÐèþÆŠÿP¯èþ$ çÜ…ç³Ææÿ$PËMæü$ {Væü*ç³#Ë$, çÜ…çœ*Ë$ Ðèþ#¯èþ² Æ>çÙ‰…ÌZ GÆÿ$$yŠþÞ ÐéÅ«¨ °ÐéÆæÿ×ýMæü$ çÜÆóÿÓ fÇí³™óþ 2004ÌZ 6.5 Ôé™èþ… Ðèþ#…yæþV> ™èþ$…§æþ° sîýB-ÆŠÿ-G‹Ü A«¨-¯óþ™èþ Mðü. ^èþ…{§æþ-Ôóý-Q-ÆŠÿ-Æ>Ðèþ# A¯é²Ææÿ$. ÝëÓ™èþ…{™éůèþ…™èþÆæÿ… ¯ðþ{çßý* ™ðþË…V>×ý, B…{«§æþ JMæürÄôý$Å
HÆ>μr$ ^óþçÜ$Mæü$° gê¡Äæý$, A…™èþÆ>j¡Äæý$ ç³μsìýMîü Æ>çÙ‰…ÌZ 1986ÌZ 11Ðèþ$…¨™ø K Hí³ÝëÅMŠüÞ ^óþç³yæþ$™èþ$¯èþ² M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ Mö…™èþ 2007 ¯ésìýMìü A¨ 15.5 Ôé™é°Mìü ò³ÇW…¨. ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰ çÜÑ$† ^óþç³sìýt¯èþ gñýO{™èþÄæý*{™èþ Ðèþ$$W…ç³# çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ CÆæÿ$ {´ë…™éË$ Ñyìþ´ùÐé˯óþ E§óþªÔé°Mìü ÐèþõÜ¢
çÜ…çܦ˙ø çÜ…º…«§éË$ ¯ðþÆæÿç³#™èþ$¯é²Ææÿ$. ©°² ºsìýt GÆÿ$$yŠþÞ , òßý^ŒþIÑ °ÐéÆæÿ×ý MøçÜ… Ñyìþ´ùÐèþ^èþ$a¯èþ° ^ðþí³μ¯èþr$Ï §é°MðüO ç³Ë$ ç³{™éË$ E¯èþ²r$Ï
C¯é² âæý*å ÝëÐèþ*hMæü ÑÐèþ„æüMæü$ ÌZ¯ðþO¯é m+mdtm+\‘√ Vü‰ì ˝Ò<äß: ø£èwüí A°² Ñ«§éÌê ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mæü$¯é², Mö…™èþ ÐèþÆæÿMæü$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. M>ºsìýt Ðèþ$¯èþ ™ðþË…V>×ý¯èþ$ Ðèþ$¯èþÐóþ$ Ayæþ$Væü$™èþ$
Cç³#yìþç³#yóþ çÜÐèþ*f…ÌZ ^ør$^óþçÜ$Mæü$…r$¯èþ² ™èþVæü$YÐèþ$$Q… ç³rt-sê-°Mìü Mæü–íÙ ^óþçÜ$¢-¯é²Ææÿ$. ¯é²Ðèþ$$ ™èþç³μ GÐèþÇ Ý÷Ðèþ$$à Ayæþ$Væüyæþ… Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$.
çÜÆæÿäMæü–™èþ ¿êÐèþgêÌêË ¯óþ糫£æþ Å…ÌZ f¯èþ… ç³#Ææÿ$çÙ çÜÓÍ…Væü çÜ…ç³Ææÿ$PË$ Mæü*yé Ðèþ$¯èþ$çÙ$Ìôý¯èþ°, ÐéÇMìü ™èþÆæÿ$×ý…ÌZ ç³#Ææÿ$çÙ çÜÓÍ…Væü çÜ…ç³Ææÿ$PË §éÓÆ> Æ>»ZÄôý$ G°²MæüÌZÏ sîýBÆŠÿG‹Ü A¿æýÅÆæÿ$¦Ë¯èþ$ VðüÍí³…_
Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Ðèþ^óþa…§æþ$Mæü$ «§ðþOÆæÿÅ…^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Ðèþ*¯èþÐèþ çßýMæü$PË$ ÐèþÇ¢Ýë¢Äæý$¯èþ² yìþÐèþ*…yŠþ™ø M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ òßý^Œþ-IÑ ÐéÅí³¢ ò³Ææÿ$Væü$™èþ$…yæþyæþ… {糿æý$™éÓ {ç³™óþÅMæü ™ðþË…V>×ýMæü$ Ðèþ*ÆæÿY… çÜ$VæüÐèþ$… ^óþÄæý*Ë° MøÆ>Ææÿ$.
™èþÐèþ$¯èþ$ Ðèþ$¯èþ$ çÙ$Ë$V> Væü$Ç¢…^éË°, ÑÐèþ„æü °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯èþ²r$Ï çÜ$Ææÿ„æü Ý÷òÜOsîý, G…G‹ÜG…Ë ¯éÄæý$Mæü$yæþ$ ˯èþ$, GÆÿ$$yŠþÞ °ÐéÆæÿ×ýò³O ç³° ^óþçÜ$¢¯èþ² D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ sîýBÆŠÿG‹Ü §é° A¯èþ$º…«§æþçÜ…çœ*Ë
Òyæþ¯éyéË° MøÆæÿ$™èþ* D ¯ðþË 27Ðèþ ™óþ©¯èþ h.Mæü–çÙ~ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. G…G‹ÜG… Ë ÐèþËÏ çÜÐèþ*gê°MìüV>°, çÜ…çܦ˯èþ$ B…§øâæý¯èþMæü$ Væü$Ç ^óþÝù¢…¨. ©…™ø ¯éÄæý$Mæü$Ë$ AÆæÿÑ…§æþÆðÿyìþz, çÜ$Æðÿ…§æþÆŠÿÆ>Ðèþ#, Ðóþ$yéÆæÿ…
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ °gê… M>Ìôýh {Vú…yŠþÞÌZ ¿êÈ {ç³fËMæü$ GÌê…sìý à° Ìôý§æþ°, çÜÓÍ…Væü çÜ…ç³ÆæÿPÐèþ$¯óþ¨ MóüÐèþË… H.í³. ÝëÅMŠüÞ, ïܸëÆŠÿ, AÍ Äæý$…gŒý, çÜ$Ææÿ„æü GÐðþ$ÃÌôýÅ Möç³šË DÔèýÓÆŠÿ, sìý¼hMðüG‹Ü ¯éÄæý$Mæü$Ë$ Mðü…VæüÆæÿÏ
ºíßýÆæÿ…Væü çÜ¿æý °ÆæÿÓçß×ýMæü$ HÆ>μr$Ï fÆæÿ$Væü$ çÜçßýfÐðþ$O¯èþ Ë„æü×ýÐèþ$¯é²Ææÿ$. Ií³íÜ òÜ„æü¯Œþ 377 ç³Ç«¨ÌZ ¯èþ$…yìþ ™èþ¨™èþÆæÿ 20 çÜ…çܦË$ MæüÍíÜ ¯óþyæþ$ Æ>f-«§é-°-ÌZ Ðèþ$ËÏÄæý$Å ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$.A…™èþ-Mæü$-Ðèþ$$…§æþ$
™èþ$¯é²Æÿ$$. çÜÓÍ…Væü çÜ…ç³Æ>Y°² ™öËW…^éË° Mæü*yé ™éÐèþ$$ yìþÐèþ*…yŠþ çÜÐèþ*-ÐóþÔèý Ðèþ$Ðèþ#-™èþ$-¯é²Æÿ$$. Æ>çÙ‰ Ýë¦Æÿ$$ÌZ ™ðþË…V>×ý «§æþ*… « §é… M>ÆæÿÅ-{MæüÐèþ$… ç³Ë$-Ðèþ#-Ç°
Ððþ…sêyæþ$™èþ$¯èþ² ÑÐèþ„æü ^óþçÜ$¢¯é²Ðèþ$¯é²Ææÿ$. Æ>f«§é°ÌZ fÆæÿ$Væü$ ºíßýÆæÿ…Væü çÜ¿æý, Æ>ÅÎÌZ G…G‹ÜG…Ë$ ™öÍÝëÇV> "BÄæý*hÌêÏÌZ° Ý÷òÜOsîýËÌZ ¯èþÐðþ*§æþ$ M>ºyìþ BMæür$tMö…¨. ™ðþË…V>×ý çÜ…çÜ–P†° {糆¼…¼…^óþÌê
™èþÐèþ$ ™èþÍϧæþ…{yæþ$Ë$, ™øº$r$tÐèþ#Ë$, Ò«¨ ™èþÐèþ$ Ðé×ìý° Ñ°í³Ýë¢Ææÿ° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. fÆæÿ²ÍçÜ$tË$ ™èþÐèþ$ Væü$Ç…_ Ðèþ$…_V> Æ>Äæý$Mæü´ùÆÿ$$¯é Ðèþ#¯èþ²' ç³#Ææÿ$çÙ çÜÓÍ…Væü çÜ…ç³ Ææÿ$P˯èþ$ JMæü ^ør Ðèþ$…_-Æ>ÅË ºíßý-Ææÿ…Væü çÜ¿æýÌZ Ðèþ*sêÏ-yæþ$-™èþ$¯èþ² MóüïÜ-B-ÆŠÿ Væü…WÆðÿ§æþ$ªË ¯èþ–™éÅË$, ï³ÈË ç³…yæþ$Væü, çßZã, gêhÇ,
Ðéâæý$å, FÇÐéâæý$å CÌê.. çÜÐèþ*f…ÌZ {糆 ^ðþyæþ$V> Ðèþ*{™èþ… Æ>Äñý$$§æþª° {MìüçÙ~ AÍÄæý*‹Ü {MìüçÙ~MæüP MøÆ>Ææÿ$. ^óþÇa ÒÇÌZ Ðèþ*Ææÿ$μMæü$ Mæü–íÙ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. MøÌêr… ÑÑ«§æþ ™ðþË…V>×ý BrË$ {糧æþÇØ…^éÆæÿ$.
∫e] ¬s+&ÉT eH˚¶\≈£î »≥ߺ m+|æø£ H˚&˚
¯èþ*ÅÉìþÎÏ : C…V>Ï…yŠþ™ø fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ² Hyæþ$ Ðèþ¯óþz íÜÈ‹ÜËÌZ° _ÐèþÇ Æðÿ…yæþ$ ™ø BÆøÐèþ¯óþz 29¯èþ Væü$ÐèþàsìýÌZ, Hyø Ðèþ¯óþz yìþòÜ…ºÆŠÿ 2¯èþ ¯èþ*ÅÉìþÎÏ fÆæÿVæü ôV’≤<äsêu≤<é
k˛ŒsYº‡ Ðèþ¯óþzË$... BÆæÿ$, Hyæþ$ Ðèþ¯óþzËMæü$ ¿êÆæÿ™èþ fr$t¯èþ$ Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ… {ç³Mæüsìý…^èþ¯èþ$¯é²
Ææÿ$. Mæü–çÙ~Ðèþ*^éÈ {ÖM>…™Œþ bðþOÆæÿïŒþV> VæüË ïÜ°Äæý$ÆŠÿ òÜÌñý„æü¯Œþ MæüÑ$sîý ¿æý$Ðèþ
¯óþÔèýÓÆŠÿÌZ çÜÐèþ*ÐóþÔèýÐðþ$O fr$t¯èþ$ ÐðþËÏyìþÝë¢Ææÿ° ¼íÜíÜI M>ÆæÿŧæþÇØ {Ö°ÐéçܯŒþ
™ðþÍ´ëyæþ$. ©°™ø´ër$ C…V>Ï…yŠþ™ø yìþòÜ…ºÆŠÿ 5¯èþ fÆæÿVæü¯èþ$¯èþ² {´ëMîüt‹Ü
¯èþ$…¨. ¿êÆæÿ™Œþ íÜȋܯèþ$ Cç³μsìýMóü MðüOÐèþçÜ… ^óþçÜ$MøÐèþyæþ…™ø fr$tÌZ
Äæý$$ÐèþMæü$ËMæü$ AÐèþM>Ôèý… MæüÍμ…^é˯èþ² BÌZ^èþ¯èþÌZ E¯é²Ææÿ$. MîüËMæü BrV>âæýÏ
Mæü$ Ñ{Ôé…†°_a Äæý$$ÐèþMæü$ËMæü$ b鯌þÞ CÐèþÓ¯èþ$¯é²Ææÿ$. ÐèþÆæÿ$çÜV> Ðèþ*Å^ŒþÌêyæþ$
™èþ$¯èþ² fïßýÆŠÿRꯌþMæü$ Ñ{Ôé…† MæüÍμõÜ¢... ¯ðþOsŒýÆðÿOyæþÆŠÿ õ³‹Ü »oËÆŠÿ BÔZMŠü
>∑ßs¡ßyês¡+
27, qe+ãsY 08

Ðèþ*Å^ŒþMæü$ »ZÆŠÿz B‹œ {ò³íÜyðþ…sŒýÞ ÌñýÐðþ¯Œþ fr$t¯èþ$ Mæü*yé {ç³MæüsìýÝë¢Ææÿ$. C…V>Ï…yŠþ ¨…yéMæü$ ^ør$ §æþMóüP AÐèþM>Ôèý… E…¨.
9
Á|ü|ü+#· eTVæ≤fi≤ u≤øχ+>¥
ôdMTdt˝À ñwü
°…VŠü»Z íÜsìý (^ðþO¯é) : {ç³ç³…^èþ Ðèþ$íßýâæýË »êMìüÞ…VŠü ^é…í³Äæý$¯ŒþíÙ‹³ÌZ ¿êÆæÿ™èþ
Ðèþ$íßýâæýË gZÆæÿ$ Mö¯èþÝëVæü$™ø…¨. sZȲÌZ Hyæþ$Væü$Ææÿ$ »êMæüÞÆæÿ$Ï ´ëÌŸY¯èþV>
A…§æþ$ÌZ ¯èþË$Væü$Ææÿ$ òÜÒ$òœO¯èþÌZÏ {ç³ÐóþÕ…^éÆæÿ$. C…§æþ$ÌZ ™ðþË$Væü$ ™óþf… ¯èþWÔðýsìýt
EçÙ™ø ´ër$ ^øsZ Ë*Æ>, Ðóþ$È M>ÐŒþ$, çÜÇ™èþË$ E¯é²Ææÿ$. 57 MìüÌZË
Ñ¿êVæü…ÌZ EçÙ M>ÓÆæÿtÆŠÿ òœO¯èþÌZÏ B[õÜtÍÄæý*Mæü$ ^ðþ…¨¯èþ çÜ{½¯éò³O 10&1 ™óþyé™ø
çÜ$¯éÄæý$çÜ…V> ÑfÄæý$… Ý뫨…_…¨. Ðèþ$*yæþ$ Æú…yæþÏÌZ¯èþ$ EçÙ¯óþ ò³O^óþÆÿ$$
Ý뫨…_…¨. ™öÍ Æú…yŠþ »osŒýÌZ 4 ´ëÆÿ$$…r$Ï VðüÍ_¯èþ EçÙ... Æðÿ…yø »osŒý
Æú…yŠþÌZ Ðèþ$Æø ´ëÆÿ$$…r$Ï Ý뫨…_…¨. _ÐèþÇ Æú…yŠþÌZ EçÙ ç³…^ŒþË ÐèþÆæÿÛ…
Mæü$Çí³…_ Ðèþ*Å^Œþ¯èþ$ HMæü糄æü…V> Ðèþ$$W…_…¨.
50 MìüÌZË òœ•Ï Ñ¿êVæü…ÌZ ^øsZ Ë*Æ> 4&1 ™óþyé™ø {¸ë¯ŒþÞMæü$ ^ðþ…¨¯èþ
ÐèþÇj±ò³O, 46 MìüÌZË Ñ¿êVæü…ÌZ yìþòœ…yìþ…VŠü bé…í³Äæý$¯Œþ Ðóþ$ÈM>ÐŒþ$ 4&0™ø òœ…VŠü
(B[õÜtÍÄæý*)ò³O, 52 MìüÌZË ÌñýOsŒý »êrÐŒþ$ÌZ çÜÇ™èþ §óþÑ Ðèþ$…VøÍÄæý*Mæü$ ^ðþ…¨¯èþ
™ðþÞÆðÿ¯Œþ §øÆŠÿjò³O 11&07ò³O ÑfÄæý$… Ý뫨…_ òÜÒ$òœO¯èþÌZÏ {ç³ÐóþÕ…^éÆæÿ$.

ô|ò˝ŸŒ‡ ª@&ÉTμ|ü⁄
¯èþ*ÅÄæý*ÆŠÿP: Hyø çÜÓÆ>~°Mìü Ðèþ$$…§æþ$ Hyìþa¯èþ…™èþ糯ðþO…§æþ° íÜÓÑ$Ã…VŠü çÜ…^èþ
˯èþ… Ððþ$ORôýÌŒý òœÌŒýμüÞ õ³ÆöP¯é²yæþ$. Ððþ…{r$Mæü ÐéíÜÌZ Hyø çÜÓÆæÿ~… MøÌZμÄôý$
Ðéyìþ¯èþ°, çÜÒ$ç³ {ç³™èþÅǦ Ñ$ÌŸÆ>yŠþ MðüÑMŠü ´÷Ææÿ´ësôý ™èþ¯èþMæü$ ÐèþÆæÿÐðþ$O…§æþ° òœÌŒýμüÞ
ÑÐèþÇ…^éyæþ$. "íܼG‹Ü ¯èþ*Å‹Ü'Mæü$ C_a¯èþ 60Ñ$°sŒýÞ(íÜMŠüÞsìý Ñ$°sŒýÞ) M>ÆæÿÅ
{MæüÐèþ$…ÌZ ÇM>Ææÿ$z çÜÓÆæÿ~ »êÐèþ#rMæü$ Ðèþ$$…§æþ$ fÇW¯èþ ™èþ™èþ…V>°² Mø^Œþ™ø çÜà CÌê
{ç³Äñý*-V>Ë$ çœÍ…^é-Æÿ$$. çœÍ™èþ… ç³#¯èþ-Æ>-Ðèþ–-™èþ-Ððþ$O…¨. I§ø Ðèþ¯óþz- ÑÐèþÇ…^éyæþ$. ""BÆø ´÷Ææÿ$™ø ¯é 糯ðþO´ùÆÿ$$…¨. CMæü ^óþÄæý$VæüÍY…§óþÒ$ Ìôý§æþ¯èþ² íܦ†
ÌZ¯èþ* ¿êÆæÿ™Œþ§óþ VðüË$ç³#. C…V>Ï…yŠþMæü$ ç³…^èþ ç³Æ>-¿æý-Ðèþ… ™èþç³μ-Ìôý-§æþ$. ÌZ E¯é²¯èþ$. ¿æýÄæý*…§øâæý¯èþË$ ¯èþ¯èþ$² MæüÐóþ$ÃÔéÆÿ$$. C¨ ¯é {糧æþÆæÿدèþ Mæü$ ÔèýÆæÿçœ*™è
òÜàÓVŠü (91), çÜ_¯Œþ (50) Ððþ$Ææÿ$ç³# Ôèý$¿ê-Ææÿ…¿æý…... « þÐèþ$¯èþ$Mæü$¯é²¯èþ$. {ç³™èþÅǦ(MðüÑMŠü) ´÷Ææÿ´ër$ ¯éMæü$ BÄæý*_™èþ ÐèþÆæÿÐðþ$O…¨'' A°
«§ø±(50 ), ÆðÿO¯é( 53) MîüËMæü ¿êVæ-ÝëÓÐèþ$Å… ¿êÆæÿ-™ŒþMæü$ MæürMŠü Ðèþ¯óþz-ÌZ 6 òœÌŒýμüÞ A¯é²yæþ$. D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ òœÌŒýμ "Hyø ^óþç³(çÜÓÆæÿ~) Mæü£æþ' ÑÐèþÇ…^éyæþ$.
ÑMðü-rÏ™ø çœ$¯èþ-Ñ-f-Äæý*°² C_a…¨. ï³r-ÆæÿÞ¯Œ(111) AgôýÄæý$ þ òÜ…^èþÈ "¯éMæü…sôý MðüÑMŠü Ðèþ$$…§æþ$ D§óþçÜ$¢¯é²yæþ$. ¯óþ¯èþ$ ´ùsê´ùsîýV> §æþ$Ðèþ$$ÃÆóÿç³#™èþ$¯èþ²
™èþÆæÿ$×ýÐèþ$¨. AÆÿ$$™óþ òÜMðü¯èþ$ÌZ Ðèþ…§ø Ðèþ…™èþ$ ÐóþVæü…™ø A™èþ° Mæü…sôý Ðèþ$$…§æþ$
Ðèþ–£éV> Ðèþ*Ç…¨. ïßýÆø çßZ…yé íÜÈ-‹ÜÌZ 5&0 B«¨-MæüÅ…™ø ¯óþ¯èþ$ r^Œþ ´ëyŠþ¯èþ$ ™éM>¯èþ$. A™èþ¯èþ$ Ðèþ$$…§æþ…fÌZ E¯èþ²ç³μsìýMîü, A™èþ° ™èþË
¿êÆæÿ™Œþ MîüϯŒþ íÜÓ‹³ ¨ÔèýV> ÝëVæü$-™ø…¨. ¯óþÆæÿ$V>, ^ðþÆÿ$$Å †¯èþ²V> r^Œþ ´ëyŠþ¯èþ$ ™éMæüÌôý§æþ$ ©…™ø Ððþ…{r$Mæü ÐéíÜÌZ
VðüÍ^é¯èþ$. ÇM>Ææÿ$z ºÇÌZ °Í^é¯èþ$' A° òœÌŒýμüÞ A¯é²yæþ$.
Mæür-MŠü: »êÆ>ºsîýÌZ ¿êÆæÿ™Œþ... C…V>Ï…yŠþ ¿æýÆæÿ™èþ… ç³sìýt…¨. çÜ_¯Œþ Mæü*yé ç³Ææÿ$-Væü$Ë ÐóþVæü… ò³…^èþ-yæþ…™ø 14.1 KÐèþ-ÆæÿÏÌZ CÚë…™Œþ... íœÏ…sê-‹œ¯èþ$ yæþMúsŒý ^óþíÜ C…V>Ï…yŠþMæü$ ÚëMìü^éayæþ$.
271 ç³Ææÿ$-Væü$Ë Ë„>üÅ°² Byæþ$™èþ* ´ëyæþ$™èþ* 43.4 KÐèþ-ÆæÿÏÌZ ¯óþ ¿êÆæÿ™Œþ Ðèþ…§æþ ç³Ææÿ$-Væü$-ËMæü$ ^óþÇ…¨. 54 º…™èþ$ÌZÏ 90Ðèþ AÆæÿ®- ©…™ø C…V>Ï…yŠþ 158 ç³Ææÿ$-Væü$-ËMæü$ 4 ÑMðür$Ï MøÌZμ-Æÿ$$…¨. Vü‰+ø±+>¥ dü÷|üsY dæØdt
AËÐøMæüV> ^óþ«¨…_…¨. òÜàÓVŠü(91)Mæü$ òÜ…^èþÈ Ñ$‹Ü AÆÿ$$¯é òÜ…^èþÈ ç³NÇ¢ ^óþÔé-yæþ$. ï³r-ÆæÿÞ¯Œþ òÜ…^èþ-È...
Æðÿ…yø "Ðèþ*ůŒþ B‹³ §æþ Ðèþ*Å^Œ'þ ^óþgêÆæÿÌôý§æþ$. ¿êÆæÿ™èþ fr$tÌZ çßýÇÃ-çܯŒþ {»ôýMŠü... MæüÚëtÌZÏ E¯èþ² C…V>Ï…yŠþ-¯èþ$ MðüѯŒþ... KÐðþO‹Ü -Úë™ø MæüÍíÜ B§æþ$-
¯èþË$Væü$Ææÿ$ AÆæÿ® òÜ…^èþÈË$ ^óþÄæý$yæþ… ÑÔóýçÙ….D Ðèþ*Å^Œþ-ÌZ CÆæÿ$
fr$Ï Æðÿ…yæþ$ Ðèþ*Ææÿ$μË$ ^óþÔéÆÿ$$. Ðèþ$$¯é‹œ, Væü…ÁÆŠÿ Ý릯éÌZÏ
CÆ>¹¯Œþ, Æøíßý-™Œþ Æ>V>, C…V>Ï…yŠþ fr$tÌZ çßýÇÃ-çܯŒþ, Mæü$MŠü
134 ç³Ææÿ$-Væü$Ë$ Kò³-°…VŠü ¿êVæü-ÝëÓ-Ðèþ*Å°² çßýÇÃ-çܯŒþ {»ôýMŠü Mæü$-¯é²yæþ$. C§æþªÆæÿ* çÜÐèþ$-¯èþÅ-Äæý$…™ø ç³Ææÿ$-Væü$Ë$ Æ>º-sêtÆæÿ$. íÜμ¯èþ²
^óþÔéyæþ$. A§æþ$™èþ º…†™ø çÜ_-¯Œþ-(50)¯èþ$þ »oÌŒýz- ^ó-Ôé-yæþ$. Ææÿ$Ï ¿æýij, Äæý$*Ò Ææÿ…Væü-{ç³-Ðóþ-Ôèý…™ø ÝùPÆæÿ$ ÐóþVæü… ™èþWY…¨. 40.4
»êÅsìý…VŠü BÆæÿz-ÆŠÿÌZ Ðèþ$$…§æþ$ Ðèþ_a¯èþ Äæý$*Ò(6)° »Z´ëÆ> LsŒ KÐèþÆæÿÏ yæþº$ÌŒý Ðèþ*ÆŠÿP ^óþÇ…¨. A§æþ$™èþ ÚërÏ™ø Mæü¯èþ$-Ñ…§æþ$ ^óþíÜ
ôd’Hê eTT+<ä+»
^óþÆ>Ææÿ$. BÆø Ðèþ¯óþz Vúçßý-sìýÌZ 29¯èþ fÆæÿ$-Væü$-™èþ$…¨. Ð鯌þ^éÄŒý$:D Hyé¨ _ÐèþÇ çÜ*ç³ÆŠÿíÜÈ‹Ü sZÆæÿ²Ððþ$…sŒý à…M>…VŠü Kò³¯ŒþÌZ
ý-^óþ-Äæý$-V>, A§óþ ÝùPÆæÿ$ Ðèþ§æþª òÜàÓ-VŠü-(91;73 º…™èþ$ÌZÏ 17 ¸ùÆæÿÏ$, ¯èþ ï³r-ÆæÿÞ¯Œþ 109 º…™èþ$-ÌZÏ òÜ…^èþÈ ç³NÇ¢^óþÔéyæþ$. MðÈÆøÏ C¨ 7 ¿êÆæÿ™èþ »êÅyìþÃ…r¯Œþ BrV>yæþ$ AÆæÿÑ…§Šþ ¿æýsŒý ™öÍ Æú…yŠþÌZ çÜ…^èþ˯èþ ÑfÄæý$…
Ñf-Äæý*-Ææÿ…¿æý… íÜMŠüÞ-)¯èþ$ {»êyŠþ Gξ ^óþÔéyæþ$. 22 ç³Ææÿ$-Væü$-Ë ™óþyé™ø ¿êÆæÿ-™Œþ Ðèþ¨. A…™óþ-M>-Mæü$…yé Ðèþ¯óþzÌZÏ ÐóþVæü…V> 3000 ç³Ææÿ$-Væü$Ë ç³NÇ¢ ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþÔéyæþ$. AÌêVóü òßýO§æþÆ>»ê© ÝëtÆŠÿÞ ^óþ™èþ¯Œþ B¯èþ…§Šþ, òÜO¯é ¯ðþàÓÌŒý Mæü*yé
270 ç³Ææÿ$-Væü$Ë Ë„æüÅbóþ§æþ-¯èþÌZ ¿êÆæÿ™èþ Kò³-¯èþÆæÿ$Ï òÜàÓVŠü, Ðèþ$*yæþ$ ÑMðür$Ï MøÌZμ-Æÿ$$ A…§øâæý¯èþMæü$ Væü$ÆðÿO…¨. ^óþíÜ-¯èþ I§ø »êÅsŒý-Ððþ$-¯ŒþV> ÇM>Ææÿ$z çÜ–íÙt…^é-yæþ$. Ñ…yîþ‹Ü ¨VæüY-f… Æðÿ…yø Æú…yŠþÌZ {ç³ÐóþÕ…^éÆæÿ$. ^ðþO¯é çÜ*ç³ÆŠÿ íÜÈ‹ÜÌZ ¸ëÐŒþ$¯èþ$ à…M>…VŠü Kò³¯Œþ
çÜ_¯Œþ Mæüâæý$Ï ^ðþ¨-Æóÿ Ôèý$¿êÆæÿ…¿ê°²^éaÆæÿ$. C°²…VŠüÞ ¯éË$Vø Ñf-Äæý$-¡-Æ>-ËMæü$.... Ç^èþÆŠÿzüÞ {ç³£æþÐèþ$ Ý릯èþ…ÌZ E¯é²-yæþ$. ÐèþÆæÿçÜ ¸ùÆæÿÏ™ø AË-Ç…_¯èþ ÌZ¯èþ* Mæü¯èþºÆæÿ$çÜ*¢ ™öÍ Æú…yŠþÌZ {ç³ç³…^èþ ¯èþ…ºÆŠÿ&8 Æ>Å…MæüÆŠÿþ gZ_ÐŒþ$ ò³ÇÞ¯Œþ
º…† ¯èþ$…^óþ ÒÆæÿ* ç³Ææÿ$-Væü$Ë Ðóþr {´ëÆæÿ…À…^èþV>, çÜ_¯Œþ íÜ…W- E¯èþ² ¿êÆæÿ-™Œþ¯èþ$ «§ø±, ÆðÿO¯é B§æþ$-Mæü$-¯é²Ææÿ$. BÆæÿ… KÐð þO‹Ü Úë 48 º…™èþ$ÌZÏ AÆæÿ® òÜ…^èþÈ ^óþÔéyæþ$. C§æþªÆæÿ* _Ðèþ-Ç 9 (yðþ¯éÃÆŠÿP)¯èþ$ 21&17, 21&17 ™óþyé™ø AÆæÿÑ…§Šþ ÚëMìü^éayæþ$. JMæüÿ§æþÔèýÌZ Æðÿ…yø
ÌŒýÞ™ø çÜçßýMæü-Ç…^é-yæþ$. {sôýyŠþÐèþ*ÆŠÿP ÚërÏ™ø òÜàÓVŠü ^óþË-Æóÿ-Væü-yæþ… ¿æý…156/3 KÐè þ-ÆæÿÏÌZ 70 ç³Ææÿ$-Væü$Ë$ ^óþÄæý$þyæþ…™ø ÝùPÆæÿ$ 270 ç³Ææÿ$-Væü$ËMæü$ òÜsŒýÌZ 15&16™ø Ððþ¯èþ$Mæüºyìþ¯é ç³#…kMö° Ðèþ*Å^Œþ¯èþ$ 29 °Ñ$ÚëÌZÏ Ðèþ$$W…
™ø 47 º…™èþ$-ÌZϯóþ ÝùPÆæÿ$ 50 ç³Ææÿ$-Væü$-ËMæü$ ^óþÇ…¨. »ñý…Væü-âæý*ÆŠÿ Mæü$§æÌZ íÜ…WÌŒýÞ, yæþº$-ÌŒýÞ™ø ÝùPÆæÿ$¯èþ$ Ðèþ$$…§æþ$-Mæü$ ¯èþyìþí³…^éÆæÿ$. ^óþÇ…¨.
-Ææÿ$-Mæü$-¯é²Mæü »êÅsŒý¯èþ$ mãí³…-^éÆæÿ$. ¸ùÆæÿÏ™ø Ñf–…À…^é- 112ç³Ææÿ$ï³-Væür- ÆæÿÞ¯Œþ (111),Úë(66) I§ø ÑMðü-sŒýMæü$ A¿ôý-§æþÅ…V> ^éyæþ$. Ðèþ$íßýâæýË íÜ…WÌŒýÞÌZ òÜO¯é òÜàÓÌŒý ™öÍ Æú…yŠþÌZ 33 °Ñ$ÚëË ´ër$
ÌZ Ñçœ-Ë-Ððþ$O¯èþ çÜ_-¯Œþ °…´ë-¨V> »êÅsìý…VŠü ^óþÔé-yæþ$. 13 KÐèþ Ææÿ$. þ$47.3 $ Ë$ gZyìþ…^éÆæÿ$.fïßýÆŠÿMæü$ Æðÿ…yæþ$ ÑMðür$Ï §æþM>P-Æÿ$$. ´ùÆ>yìþ 21&19, 22&20 ™óþyé™ø çÜÌêMŠüh™Œþ Ý÷¯éÞ¯éò³O ÑfÄæý$… Ý뫨…_…¨.
ÆŠÌZÿ »oÍ…VŠü ¨W¯èþ íÜμ¯èþ²ÆŠÿ ÝëÓ¯Œþ¯èþ$ òÜàÓVŠü íÜMæüÞÆŠÿ, ¸ùÆæÿÏ™ø òÜ…^èþÈ ^óþíÜKÐè þ-ÆæÿÏÌZ ÝùPÆæÿ$ 250 ^óþÇ…¨. 60 º…™èþ$ÌZÏ AÆæÿ¦-
Ðèþ$Æø òßýO§æþÆ>»ê© ^óþ™èþ¯Œþ B¯èþ…§Šþ ™öÍ Æú…yŠþ VæüsñýtMæüPyé°Mìü ^éÌê MæüçÙtç³yézyæþ$.
çÜ™èþP-Ç…^é-yæþ$. 4, 6, 4, 4, 2 ¯èþÐðþ*§æþ$^óþíÜ B KÐèþÆøÏ Ððþ$$™èþ¢… MæüÍ-íÜ ¯éÌZY¯èÑMð þ «§ø±... ÝëÓ¯Œþ »oÍ…VŠüÌZ Lr-Äæý*Åyæþ$. ÆðÿO¯é™ø
ü-sŒýMæü$ 94 ç³Ææÿ$-Væü$Ë$ gZyìþ…^éyæþ$. Æøíßý-™Œþ(8) B¯èþ…§Šþ 50 °Ñ$ÚëË ´ër$ ´ùÆ>yìþ 21&18, 17&21, 21&13™ø ï³rÆŠÿ
21 ç³Ææÿ$Væü$Ë$ í³…yæþ$Mæü$° 32Ðèþ AÆæÿ®-òÜ…^èþÈ ç³NÇ¢ ^óþÔéyæþ$. ™ø MæüËíÜ ÆðÿO¯é (53) ¿êÆæÿ-™Œþ¯èþ$ ÑfÄæý$¡Æ>ËMæü$ ^óþÆ>ayæþ$. MúMæüÌŒý (^ðþMŠüÇç³¼ÏMŠü)ò³O ¯ðþV>Yyæþ$. C…§æþ$ÌZ M>ÓÆæÿtÆŠÿòœO¯èþÌŒýMæü$ ^óþÇ™óþ Ðèþ^óþa¯ðþË 18
Kò³-¯èþÆæÿ$Ï Ñçœ-Ë…... ¯èþ$…_ 21 ÐèþÆæÿMæü$ fÇVóü çÜ*ç³ÆŠÿíÜÈ‹Ü Ðèþ*çÜtÆŠÿÞ òœO¯èþÌŒýMæü$ AÆæÿá™èþ ´÷…§æþ$™éÆæÿ$.
k˛ÿs¡ßuÀs¡ß¶ A…™èþ-Mæü$-Ðèþ$$…§æþ$ sê‹Ü VðüÍ-_¯èþ «§ø± {ç³™èþÅǦ C…V>Ï…yŠþ¯èþ$
"í³sîý'çܯŒþ
C…V>Ï…yŠþ: »Z´ëÆ> (íÜ) Äæý$$Ðèþ-Æ>gŒý (¼) fïßýÆŠÿ 24, »êÅsìý…VŠüMæü$ BàÓ-°…^éyæþ$. Ðèþ$$¯é‹œ Ý릯èþ…ÌZ fr$t-ÌZMìü òÜ…^èþÈ bÕø˘˝À uÛ≤s¡‘Y |üs¡´≥q ø±«s¡ºsY ô|ò’q˝À¢ Ä+ÁÁ<ÛäÁ|ü<˚XŸ
Mæü$MŠü (íÜ) çÜ_¯Œþ (¼) fïßýÆŠÿ 11, ï³r-ÆæÿÞ¯Œþ ¯ésosŒý 111, Ðèþ_a¯èþ CÆ>¹¯Œþ ™öÍ KÐèþÆŠÿ Ððþ$Æÿ$$yìþ¯Œþ Ðóþíܯé ÌñýVŠü-»ñýO‹Ü Ææÿ*ç³…
M>Í…VŠü-Ðèþ#yŠþ (íÜ) fïßýÆŠÿ (¼) çßýÆæÿÂ-f¯Œþ 40, íœÏ…sê‹œ (íÜ) ÌZ 8 ç³Ææÿ$-Væü$Ë$ C…V>Ï…yŠþ Rê™éÌZ ^óþÆ>Æÿ$$. Kò³-¯èþÆæÿ$Ï ìs¡íj·T+ ‘·«s¡˝À... C≤rj·T düuŸpˆˆ fÒãß˝Ÿ f…ìïdt
çÜ_-¯Œþ (¼) CÚë…™Œþ 0, KÐðþOÚë ¯ésosŒý 66, GMŠüÞ-{sê‹Ü: »Ÿ´ëÆ>, AÍçÜtÆŠÿ Mæü$MŠü Ôèý$¿ê-Ææÿ…¿æý… CÐèþÓ-Ìôý-Mæü-´ù-Äæý*Ææÿ$. ™öÍ Ñf-Äæý$-Ðé-yæþ: CMæüPyæþ fÆæÿ$-Væü$-™èþ$¯èþ² gê¡Äæý$
18, Ððþ$$™èþ¢…: ( 50 KÐèþ-ÆæÿÏÌZ 4 ÑMðü-rÏ-Mæü$) 270 ÑMðü-sŒýMæü$ 33 ç³Ææÿ$-Væü$Ë$ gZyìþ…^éMæü Mæü$MŠü-(24)... fïßýÆŠÿ »oÍ… CÝëÏÐèþ*»ê§Šþ: Ðèþ^óþa Hyé¨ ´ëMìüÝ릯ŒþÌZ ¿êÆæÿ™èþ ç³ÆæÿÅr¯èþMæü$ çÜ»Œý l°-Äæý$ÆŠÿ sôýº$ÌŒý sñý°²‹Ü ´ùsîýÌZÏ B…{«§æþ-{ç³-
ÑMðürÏ ç³™èþ-¯èþ…: 1&33, 2&68, 3&157, 4&158, VŠüÌZ ò³Ñ-Í-Äæý$¯Œþ ^óþÆ>yæþ$.þ ï³r-ÆæÿÞ¯Œþ Æ>Mæü™ø ÝùPÆæÿ$ »ZÆæÿ$z ÐóþVæü… ^èþÆæÿaË Ææÿ*ç³…ÌZ Ððþ$$VæüYË$ ™öyìþV>Æÿ$$. AÆÿ$$™óþ ¿êÆæÿ™èþ ïÜ°Äæý$ÆŠÿ §óþÔŒý çßýÐé Mö¯èþ-Ýë-Væü$-™èþ$…¨. »êË-»ê-Í-MæüË M>Åyðþ
»oÍ…VŠü: CÆ>¹¯Œþ 10&1&57&0, fïßýÆŠÿ 10&1& V> Mæü¨-Í…¨. ¸ùÆæÿÏ™ø Ñf–…À…^èþ-yæþ…™ø 7.3 KÐèþ-ÆæÿÏÌZ ÝùPÆæÿ$ BrV>âæý$Ï çÜ_¯Œþ, òÜàÓVŠü, {§éÑyŠþ, Mðüò³t¯Œþ «§ø± A…™èþ BçÜMìü¢™ø ÌôýÆæÿ sŒý sîýÐŒþ$ bé…í³-Äæý$-¯Œþ-íÙ‹³, çÜ»Œý l°-Äæý$ÆŠÿ sîýÐŒþ$
60&2, CÚë…™Œþ 10&0&54&1, çßýÆæÿÂ-f¯Œþ íÜ…VŠü 10&0& AÆæÿ¦-òÜ…^èþÈ ^óþÇ…¨. Ðèþ$Æø Kò³-¯èþÆŠÿ »Ÿ´ëÆ>(24)¯èþ$ Mæü*yé ¯èþ² ÐéÆæÿ¢Ë$ Væü$糚Ðèþ$¯èþyæþ…™ø Ðèþ$äÏ A¯èþ$Ðèþ*¯èþ Ðóþ$çœ*Ë$ MæüÐèþ$$ÃMæü$ bé…í³-Äæý$-¯Œþ-íÙ‹³ Ðèþ$*yø Æú…yŠþÌZ Æ>çÙ‰ frÏ Ñf
47&1, Äæý$$Ðèþ-Æ>gŒý 10&0&38&0. fïßýÆóÿ LsŒý ^óþÔé-yæþ$. C…V>Ï…yŠþ ™öÍ ç³ÐèþÆŠÿ õ³ÏÌZ 71 ç³Ææÿ$-Væü$ ¯é²Æÿ$$. ™èþÐèþ$ §óþÔèý…ÌZ ç³ÆæÿÅsìý…^óþ ¿êÆæÿ™èþ {MìüMðüsŒý fr$tMæü$ Mæür$t¨rt Äæý$… Ý뫨…^éÆÿ$$. M>ÅyðþsŒý »êË$Ææÿ Ñ¿ê-Væü…ÌZ
¿êÆæÿ-™Œþ: òÜàÓVŠü (Gξ&¼) {»êyŠþ 91, çÜ_¯Œþ (¼) çßýÇÃ- Ë$ ^óþíÜ Æðÿ…yæþ$ ÑMðür$Ï MøÌZμ-Æÿ$$…¨. Ððþ$O¯èþ ¿æý{§æþ™é ÐèþËÄæý*°² HÆ>μr$ ^óþÝë¢Ðèþ$° ´ëMŠü ÐèþÆ>YË$ ™öͧæþÔèý Gí³ 3&1 ™óþyé™ø í³G-‹Ü-í³-¼G fr$t¯èþ$ Kyìþ…_
çܯŒþ 50, Äæý$$Ðèþ-Æ>gŒý (íÜ&¼) »Z´ëÆ> 6, «§ø± (G-ξ&¼) íœÏ…sê‹œ yæþMŠü... ^èþÆæÿaÌZÏ ¿êVæü…V> àÒ$°^éaÆÿ$$. ¿êÆæÿ™èþ çßZ…ÔéQ M>ÆæÿŧæþÇØ M>ÓÆæÿtÆŠÿ òœO¯èþ-ÌŒýMæü$ ^óþÆæÿ$-Mæü$…¨. »êÍ-MæüË fr$tMæü$
ÝëÓ¯Œþ 50, ÆðÿO¯é ¯ésosŒ 54ý, Æøíßý-™Œþ ¯ésosŒ 8ý, GMŠüÞ-{sê- MðüѯŒþ™ø M>Í…VŠü-Ðèþ#yŠþ f™èþ-Mæü-Í-Ôéyæþ$. C§æþªÆæÿ* íÜ…W-ÌŒýÞMóü Ðèþ$«§æþ$MæüÆŠÿ Væü$ç³¢, ´ëMŠü çßZ… M>ÆæÿŧæþÇØ çÜÄæý$ŧŠþ MæüÐèþ$ÌŒý Úë™ø ^èþÆæÿaË$ ½àÆŠÿ ¯èþ$…_ ÐéMø-ÐèþÆŠÿ ËÀ…_…¨. »êÍ-MæüË
‹Ü: 14, Ððþ$$™èþ¢…: ( 43,4 KÐèþ-ÆæÿÏ-ÌZ¯éË$Væü$ ÑMðü-rÏ-Mæü$) 273 {´ë«§é-¯èþÅ™èþ C^éaÆæÿ$. 19.1 KÐèþ-ÆæÿÏÌZ ÝùPÆæÿ$ Ðèþ…§æþMæü$ ^óþÆæÿ$-Mæü$… fÇ´ëÆæÿ$. "ç³ÆæÿÅr¯èþMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ^èþÆæÿÅË$ ^óþç³yæþ™éÐèþ$¯óþ àÒ$ çÜ»Œý l°-Äæý$ÆŠÿ Ñ¿ê-Væü…ÌZ Gí³ 3&0™ø Ñ$gZ-
ÑMðürÏ ç³™èþ-¯èþ…: 1&134, 2&156, 3&156, 250&4. ¨. ï³r-ÆæÿÞ¯Œþ 59 º…™èþ$ÌZÏ 7 ¸ùÆæÿÏ™ø AÆæÿ®-òÜ…^èþÈ ^óþÔéyæþ$. °_a…¨. AÆÿ$$™óþ Ðèþ*ÐðþOç³# C…M> Mö°² çÜ…§óþàË$ ¡ÆæÿÌôý§æþ$. A°² Æ>…ò³O, Væü$f-Æ>™Œþ 3&0™ø ´ë…yìþ-^óþaþ-Çò³O, ^èþ…yîþ-
»oÍ…VŠü: çßýÇÃ-çܯŒþ 10&1&50&1 {»êyŠþ 8.4&0& M>Í…VŠü-Ðèþ#yŠþ Mæü*yé M>ÏíÜMŠü ÚërÏ™ø r^Œþ-ÌZMìü Ðèþ^éayæþ$. Ðèþ$*yø ç³ÇÖÍ…^éMóü AÐðþ*§æþÄñý*VæüÅÐðþ$O¯èþ °Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$Mæü$…sê…. ¿êÆæÿ™èþ VæüÉŠþ 3&0™ø ½à-ÆŠÿò³O ÑfÄæý$… Ý뫨…_ Ðèþ$$…
54&1, íœÏ…sê‹œ 9&0& 43&0, ç³sôý-ÌŒý 3&0&23&0, ÑMðü-sŒýMæü$ ï³r-ÆæÿÞ-¯Œþ™ø 89ç³Ææÿ$-Væü$Ë$ gZyìþ…^éMæü M>Í…VŠü-Ðèþ#-yŠþ E¯èþ²™èþÝë¦Æÿ$$ ¿æý{§æþ™é«¨M>Ææÿ$Ë$ ´ëMŠüÌZ Ðèþ$$…§æþçÜ$¢V> ç³ÆæÿÅsìý…^óþ §æþ…f ÐóþÔé-Æÿ$$. »êË$Ææÿ Ðèþ$*yø Æú…yŠþÌZ Gí³
ÝëÓ¯Œþ 7&0&56&1, »Z´ë-Æ> 6&1&42&1 (40).. ¿æýij »oÍ…VŠü-ÌZ Lr-Äæý*Å-yæþ$. ™èþÆæÿ$Ðé† KÐèþ-ÆŠÿÌZ ç³ÆæÿÅr¯èþ¯èþ$ QÆ>Ææÿ$ ^óþÝë¢Ææÿ$' A° Væü$ç³¢ A¯é²Ææÿ$. òÙyæþ*ÅË$ {ç³M>Ææÿ… 3&0™ø íÜMìüP…¯èþ$ Kyìþ…_…¨. C™èþÆæÿ ´ùsîýÌZÏ
f¯èþÐèþÇ, íœ{ºÐèþÇ Ðèþ*ÝëÌZÏ fÇVóü ç³ÆæÿÅr¯èþò³O ™èþ$¨ °Ææÿ~Äæý*°² Ðèþ$«§æþÅ-{ç³-§óþ-ÔŒý&½à-ÆŠÿò³O, »ñý…V>-ÌŒý&Ñ$gZ-Ææÿ…ò³O
Ðèþ$Æø 糨 ÆøkÌZÏ ¡çÜ$Mæü$¯óþ AÐèþM>ÔèýÐèþ$$…¨. fÄæý$-¿ôýÇ Ððþ*W…^é-Æÿ$$.

‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝À uÛ≤Ø esê¸\ß ≈£L*q yÓ’e÷ìø£ <äfi¯ yÓ’c˛í<˚$ Ä\j·T+˝À yÓ÷ìø±uÒ&û Hê uÛ≤πs´..!
ôV≤*ø±|üºsY 120 eT+~ uÛÑ≈£îÔ\≈£î ndü«düú‘·
fÐèþ$*Ã, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü) : eTs√kÕ] ‘˚*à #Ó|æŒq nã÷dü˝Òy¥ß
ˇø£s¡ß eTè‹ fÐèþ$*ÃM>ÖÃÆŠÿÌZ° Ðèþ*™é ÐðþOÚù~§óþÑ BËÄæý$…ÌZ
ËMø², ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26 : ¿êÆæÿ™èþ ÐðþOÐèþ*°Mæü §æþâê°Mìü 120 Ðèþ$…¨ ¿æýMæü$¢Ë$ AçÜÓçܦ™èþMæü$ Væü$ÆæÿÄæý*ÅÆæÿ$. ¯èþ*ÅÉìþÎÏ, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü) : Ððþ*°M>»ôýyîþ ™èþ¯èþ ¿êÆóÿůèþ°
^ðþ…¨¯èþ òßýÍM>ç³tÆŠÿ JMæüsìý Mæü$ç³μMæü*Í…¨. D A«¨M>ÆæÿÐèþÆ>YË çÜÐèþ*^éÆæÿ… Ðóþ$ÆæÿMæü$... Mö…™èþ A…yæþÆŠÿÐèþÆæÿÌŒýz y鯌þ Aº*çÜÌôýÐŒþ$ ™óþÍa ^ðþ´ëμÆæÿ$. BÐðþ$ G°²ÝëÆæÿ$Ï M>§æþ°
§æþ$Ææÿƒr¯èþÌZ JMæüÆæÿ$ Ðèþ$–† ^ðþ…§æþV>, Ðèþ$ÆöMæüÆæÿ$ Ðèþ$…¨ ¿æýMæü$¢Ë$ Ðèþ$$…»êÆÿ$$ ¯èþ$…_ Ðèþ*™é ÐðþOÚùt ^ðþí³μ¯é... ™èþ¯èþ ¿êÆóÿůèþ…r* BÄæý$¯èþ Ðèþ$ÆøÐèþ*Ææÿ$ çÜμçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. JMæü MóüçÜ$
¡{Ðèþ…V> V>Äæý$ç³yézÆæÿ$. º$«§æþÐéÆæÿ… ºÆóÿÎMìü §óþÑ° §æþÇØ…^èþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ Ðèþ^éaÆæÿ$. ÐéÇMìü ÑçÙÄæý$…ÌZ A™èþ°² ÉìþÎÏÌZ° Ððþ${sZ´ëÍsìý¯Œþ Ðóþ$h{õÜtsŒý G§æþ$r ´ùÎçÜ$Ë$
düÔ+_Û+∫q »qJeq+ çÜÒ$ç³…ÌZ° Æ>ÐŒþ$Væü…V> ¯èþ¨ÌZ òßýÍM>ç³tÆŠÿ §æþ$Æ>Y Ðèþ$…yæþÌŒý BÆæÿY¯ðþOgôýçÙ¯Œþ B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ àfÆæÿ$ ç³Ç^éÆæÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> Aº*çÜÌôýÐŒþ$ ÑÌôýMæüÆæÿÏ çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ
{ç³Mæür¯èþÌZ çÜ*_…^éÆæÿ$. Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ…¯éyæþ$ Mó¼¯ðþsŒý çÜÐèþ*ÐóþÔèýÐðþ$O çMæü*Í´ùÆÿ$$…§æþ° A«¨M>Ææÿ$Ë$ ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. {ç³Ýë§æþ… A…§æþ^óþÔéÆæÿ$. A¨ †¯èþ² Ððþ…r¯óþ Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$. ™é¯èþ$ G糚yæþ$ Aº*çÜÌôýÐŒþ$¯èþ$ ò³ãÏ ^óþçÜ$MøÌôý§æþ° Ððþ*°M> »ôýyìþ
ÐèþÆæÿ§æþ çÜàÄæý$ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$, ¯èþçÙtç³ÇàÆæÿ…ò³O ^èþÇa…^èþ¯èþ$¯èþ²r$t V>Äæý$ç³yæþz ÐèþÅMìü¢° §æþVæüYÆøÏ° BçÜμ{†Mìü ¿æýMæü$¢Ë$ Cº¾…§æþ$ËMæü$ Væü$ÆæÿÄæý*ÅÆæÿ$. ©…™ø G¯ø² çÜ…§æþÆ>ÂÌZÏ ™óþÍa ^ðþ´ëμÆæÿ$. D ÑçÙÄæý$Ððþ$O BÄæý$¯èþ$² {ç³Õ²…^èþV>,
BÄæý$¯èþ ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. ¿êÈ ÐèþÆ>ÛËMæü$ M>ÐóþÇ yðþÌêtÌZ ç³…rË$ ™èþÆæÿÍ…_¯èþr$t hÌêÏ ´ùÎ‹Ü `‹œ ѯø§Šþ Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ ÐéÇ° Ððþ…r¯óþ Ý린Mæü BçÜμ{†Mìü ™èþÆæÿÍ…^éÆæÿ$. ™éÑ$§æþªÇMìü ò³âæýÏÆÿ$$Å…§æþ° ^ðþ´ëμ ¯èþ°... Cç³μsìýMîü A§óþ Ðèþ*r Ò$§æþ E¯é²¯èþ°
¡{Ðèþ…V> §ðþº¾†¯é²Æÿ$$. Ðóþ§éÆæÿ×ýÅ… çÜÒ$ç³…ÌZ Móü…{©Mæü–™èþÐðþ$O¯èþ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. {ç³Ðèþ*§æþ… fÇW¯èþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ AÆÿ$$™óþ ÒÇMìü GÌê…sìý {ç³Ðèþ*§æþ… Ìôý§æþ° yéMæütÆæÿ$Ï BÄæý$¯èþ çÜμçÙt…
D "°Úë' òÜOMøϯŒþ º$«§æþÐéÆæÿ… ÝëÄæý$…{™é°Mìü Ðóþ§éÆæÿ×ýÅ…&ç³…º¯Œþ òßýÍM>ç³tÆŠÌZÿ ò³OËsŒý, Møò³OËsŒý E¯é²Ææÿ$. ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ^óþÔéÆæÿ$.
Ðèþ$«§æþÅÌZ ¡Æ>°² §ésôý AÐèþM>ÔéË$¯é²Äæý$° Ðé™éÐèþÆæÿ×ýÔéQ ™èþ¯èþMæü$, Aº*
A«¨M>Ææÿ$Ë$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. çÜÌôýÐŒþ$Mæü$ ò³ãÏM>Ìôý§æþ°
Mæü$…yæþ-´ù-™èþV> ÐèþÆæÿÛ… Mæü$Ææÿ$-çÜ$¢…yæþ-yæþ…™ø ^ðþÆæÿ$-Ðèþ#-ÌñýO¯èþ sêVæ≤˝Ÿ ùwø˘ |ü≥ߺã&É˝Ò<äß: dæ_◊ Ððþ*°M>»ôýyìþ çÜμçÙt…
Ò«§æþ$-ÌZÏ…_ D§æþ$-Mæü$…r* ÐèþçÜ$¢¯èþ² Ðéçßý-¯é-Ë$ ^óþíܯèþ ¯óþç³£æþÅ…ÌZ
^ðþ¯ðþO², ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26 : º…V>âêRê™èþ…ÌZ AËμï³yæþ¯èþ {糿êÐèþ… ™ø ¯èþ*ÅÉìþÎÏ, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26: Ðèþ$$…ºÆÿ$$ ¡çÜ$MøÐèþyæþ… Ìê…sìýÑfÆæÿVæüÌôý§æþ° ÐéÆæÿ$ ™é¯èþ$ G…™ø Ðèþ$¯èþÝë¦
™èþÑ$âæý¯éyæþ$¯èþ$ ¿êÈ ÐèþÆ>ÛË$ Ðèþ$$…^ð™èþ$¢™èþ$¯é²Æÿ$$. Æ>çÙ‰ ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ 2006 ÐèþÆæÿ$çÜ »ê…º$ õ³Ë$âæý$ÏMæü$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ´ë°Mìü Væü$ÆæÿÄæý*ÅÄæý$°
ÐéÅç³¢…V> Mæü$Çíܯèþ ÐèþÆ>ÛËMæü$ 40 Ðèþ$…¨ ºËÄæý*ÅÆæÿ$. Ý뫧éÆæÿ×ý çÜ…º…««¨þ…_ MîüËMæü °…¨™èþ$yæþ$ Æ>íßýÌŒý õÙMŠüŒý¯èþ$ D ÑçÙÄæý$…ò³O ™éÐèþ$$ Ë…yæþ¯Œþ çÜÐèþ*^éÆæÿ ^ðþ´ëμÆæÿ$. D Ðóþ$ÆæÿMæü$
f¯èþiÐèþ¯èþ… çÜ¢…À…_´ùÆÿ$$…¨. çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 3ÐóþË 500Ðèþ$…¨ Ë…yæþ¯ŒþÌZ A§æþ$ç³#ÌZMìü ¡çÜ$Mæü$¯èþ²r$Ï Ðèþ$$…ºÆÿ$$ ÔéQ¯èþ$ ÑÐèþÆæÿ×ý MøÆæÿV> Ar$Ðèþ…sìýÑ HÒ$ Ððþ*°M>»ôýyìþMìü ÎVæüÌŒý
çÜ$Ææÿ„ìü™èþ {´ë…™éËMæü$ ™èþÆæÿÍÐðþâêÏÆæÿ$. ¿êÈ ÐèþÆ>ÛËMæü$ ÆøyæþÏò³O ^ðþr$Ï ´ùÎçÜ$Ë$ ^óþíܯèþ {ç³Mæür¯èþÌZ ÐéçÜ¢Ðèþ… Ìôý§æþ° fÆæÿVæüÌôý§æþ° ™ðþÍ糯èþr$Ï íܼI A«¨M>Ææÿ {糆°«¨ ¯øsîýçÜ$ ç³…í³…^éÆæÿ$.
íܼI õ³ÆöP…¨. Ë…yæþ¯Œþ ¯èþVæüÆæÿ… Ìôý§é {¼r¯ŒþÌZ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. "2006 kÌñýO 11 õ³Ë$âæýÏMæü$ ™èþ¯èþMæü$ yæþ¼¾-ÐéÓ-Ë° »ñý¨-Ç-çÜ*¢ ¯èþVæü-Æ>-°Mìü B ¯øsîýçÜ$ÌZ ™èþÐèþ$Mæü$
Mæü*Í, ÆðÿOÌôýÓ {sêMŠüÌZÏMìü ±âæý$Ï ^óþÆæÿyæþ…™ø ÆæÿÐé×ê ÐèþÅÐèþçܦ
°Í_´ùÆÿ$$…¨. Ðèþ$…VæüâæýÐéÆæÿ… Æ>{† ¯èþ$…_ ^ðþO¯ðþO² ¯èþVæüÆ>°² Ðèþ$Æóÿ {´ë…™èþ…ÌZ°õÙMŠü¯èþ$ AÆðÿ‹Üt ^óþÄæý$yæ… çÜ…º…«¨…_ õÙMŠü çßýçÜ¢… E…§æþ¯óþ ºËÐðþ$O¯èþ ^ðþ…¨¯èþ JMæü ÐéÅ´ë-Ææÿ-Ðóþ-™èþ¢Mæü$ A…yæþÆŠÿ ÐèþÆæÿÌŒýz ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 2000 çÜ…Ðè
ÐèÆæÿÛ… Òyæþyæþ… Ìôý§æþ$. ^ðþO¯ðþO² çÜà ç³Ë$ hÌêÏÌZ ´ëuæÿÔéËË$, fÆæÿVæüÌôý§æþ° íܼI ™ðþÍí³…¨. B«§éÆ>Ë$ HÐðþ$O¯é E…sôý CÐèþÓ…yæþ'° C…rÆŠÿ´ùÌŒý y鯌þ Aº* çÜÌôý… ¸ù¯Œþ ^óþÔé-yæþ¯èþ² BÆø-ç³-×ýò³O þ™èþÞÆæÿ…ÌZ Ìê‹Ü G…h
MæüâêÔéËËMæü$ {糿æý$™èþÓ… òÜËÐèþ# {ç³Mæüsìý…_…¨. Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† Ðèþ$…Væü-âæý-ÐéÆæÿ… Æ>{† ¯èþ$…` ¯èþVæü-Ææÿ…ÌZ Mæü$Ææÿ$-çÜ$¢¯èþ² Ðé¯èþ™ø D ÑçÙÄæý$Ððþ$O íܼI A«¨M>Ææÿ$Ë$ ÝëPsŒýÌê…yŠþ ¯èþ$…_ ™èþÐèþ$$ çÜÐèþ*^éÆæÿ… A…¨…§æþ°, ™éÐèþ$$ B º$«§æþ-Ðé-Ææÿ… A™èþ°² ¡‹Ü çßýgêÈ MøÆæÿ$tÌZ ÌŒýÞÌZ° JMæü Ðèþ$ïܧæþ$ÌZ
MæüÆæÿ$×ê°«¨ ™èþ¯èþ Ðèþ$…{†ÐèþÆæÿY çÜçßý^èþÆæÿ$Ë$, GÐðþ$ÃÌôýÅË$ çÜÓ™èàV> Æøyæþ$Ï CÌê Ðèþ*Ç-´ù-Äæý*Æÿ$$. º$«§æþ-ÐéÆæÿ… K Æøyæþ$z¯èþ$ ç³yæþ- A«¨M>Ææÿ$˯èþ$ çÜ…{糨…^èþV>.. ïßý{™èþ* Ðóþ$ÆæÿMæü$ yéMæü$ÅÐðþ$…rϯèþ$ ÐéÇMìü ç³…í³¯èþr$Ï àf-Ææÿ$-ç³-Ç-_¯èþ A¯èþ…™èþÆæÿ… º…§ø-º-çÜ$¢™ø ò³ãÏ fÇW¯èþr$Ï çÜμçÙt…
ÐèþÆæÿ§æþ çÜàÄæý$Mæü M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ÌZÏ ´ëÌŸY¯éÍÞ…¨V> º$«§æþÐéÆæÿ… JMæü Ðèþ-Ìôý-Mæü$…yé¯óþ §ér$-™èþ$-¯èþ²È Ðèþ$íßý-âæý-Ë$. ÑÐèþ*¯é{ÔèýÄæý$…ÌZ Æ>íßýÌŒý õÙMŠüý¯èþ$ A§æþ$ç³#ÌZMìü Ðèþ$$…ºÆÿ$$ ´ùÎ‹Ü MæüÑ$çÙ¯èþÆŠÿ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ºÄæý$rMæü$ü ¡çÜ$-Mæü$-Ðèþ-çÜ$¢¯èþ² ´ùÎ-çÜ$-Ë$. ^óþÔéÆæÿ$.
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü) : §óþÔèý…ÌZ _¯èþ² Æ>Úë‰Ë HÆ>μr$Mæü$ AòÜ…½ÏÌZ ¡Æ>ïèþ… ^óþÄæý$¯èþÐèþçÜÆæÿ…Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$. sìýyìþGÌŒýí³ E糯óþ™èþ
HÆ>μr$™ø¯óþ AÀÐèþ–¨® Ý뫧æþÅÐèþ$° {ç³Ðèþ$$Q BǦMæü Ôéç܈Ðóþ™èþ¢, {ç³×êãMæü çÜ…çœ$…
Ðèþ*i çÜ¿æý$ÅË$ 糧æþÿæý*çÙ׊ý {´÷òœçÜÆŠÿ íÜòßý^Œþ çßý¯èþ$Ðèþ$…™èþÆ>Ðèþ# A¯é²Ææÿ$.
∫qï sêÁcÕº\‘√H˚ n_Ûeè~∆ ¯éVæü… f¯éÆæÿª¯Œþ Æðÿyìþz Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ™ðþË…V>×ý {ç³fË AÁçÙt… Ðóþ$ÆæÿMæü$ Æ>çÙ‰…ÌZ
A°² {´ë…™éË sìýyìþí³ ¯éÄæý$Mæü$˯èþ$ Jí³μ…_ ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰ HÆ>μr$Mæü$
ôV’≤<äsêu≤<é ™ðþË…V>×ý Äæý$*°ÐèþÇÞsîý‹Ü sîý^èþÆŠÿÞ ¸ùÆæÿÐŒþ$ B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ EÝëðÄæý* ¡Æ>ïèþý… ^óþÔéÐèþ$¯é²Ææÿ$. ™ðþË…V>×ýMæü$ ÐðþOG‹ÜAyæþz…MìüV> Ðèþ*Æ>Ææÿ° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$.
>∑ßs¡ßyês¡+ Äæý$*°ÐèþÇÞsîý IíÜ G‹ÜG‹ÜBÆŠÿ àË$ÌZ º$«§æþÐéÆæÿ… "™ðþË…V>×ý' A¯óþ A…Ôèý…ò³O
Á|üeTTK Ä]úø£ y˚‘·Ô dæôV≤#Y. Vü≤qßeT+‘·sêe⁄ ™ðþË…V>×ý íܧ骅™èþ MæüÆæÿ¢ {´÷òœçÜÆŠÿ fÄæý$ Ôèý…MæüÆŠÿÐèþ*sêÏyæþ$™èþ* ™ðþË…V>ׯèþ$
27, qe+ãsY 08 °ÆæÿÓíßý…_¯èþ Æú…yŠþ sôýº$ÌŒý çÜÐèþ*ÐóþÔé°Mìü BÄæý$¯èþ Ðèþ$$QÅ A†¤V> àfÆðÿO ^óþÄæý$Ðèþ^èþ$a¯èþ° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ ™ðþË…V>×ý Æ>Ú뉰² Ððþ…r¯óþ Ððþ*çÜ… ^óþçÜ$¢¯èþ²¨ M>…{Vðü‹Ü ´ëÈtÄôý$¯èþ° §æþ$Äæý$źsêtÆæÿ$. M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ
{ç³çÜ…W…^éÆæÿ$. _¯èþ² Æ>{ÚëtÌZÏ E¯èþ² Ðèþ¯èþÆæÿ$˯èþ$ çÜÐèþ$Ææÿ¦Ðèþ…™èþ…V> Eç³Äñý* {ç³Mæüsìý…^éË° MøÆæÿ$™èþ*™ðþË…V>×ý íßýçÜtÈ M>…{Vðü‹Ü A«§æþÅ„æü$yæþ$ {´÷òœçÜÆŠÿ ¯éÆÿ$$° ¯èþÇÞ…àÆðÿyìþz, GÐðþ$ÃÌôýÅ çßýÈ‹ÙÆ>Ðèþ#, ¼gñýí³ A«§æþÅ„æü$yæþ$ º…yéÆæÿ$

10 W…^èþ$Mæü$° AÀ Ðèþ–¨® ¨ÔèýV> ç³Äæý$°…^èþÐèþ^èþa¯é²Ææÿ$. A…™óþV>Mæü$…yé


ÝëÐèþ*hMæü…V> Ððþ¯èþ$Mæüºyìþ¯èþ ÐèþÆ>Y˯èþ$ òÜO™èþ… AÀÐèþ–¨®ÌZ ¿êVæüÝëÓÐèþ$$˯èþ$
Ððþ…Mæür Æ>f… ¡Æ>ï鰲 {ç³ÐóþÔèýò³rtV> A…§æþÆæÿ* BÐðþ*¨…^éÆæÿ$. ¼gñýí³
ïÜ°Äæý$ÆŠÿ¯éÄæý$Mæü$Ë$ ѧéÅÝëVæüÆŠÿÆ>Ðèþ# Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰
§æþ™é¢{™óþÄæý$, Ðèþ*i `‹œ C…f±ÆŠÿ ѧéÅÝëVæüÆŠÿÆ>Ðèþ#, G¯Œþsìýí³ ¯éÄæý$Mæü$Ë$
ÑuæÿÌŒý, Æ>gôýÔŒý ¯éÄæý$MŠü ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$.
™ðþË…V>×ý Æú…yŠþ sôýº$ÌŒý çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ
Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ$¯èþ² BǪMæü Ðóþ™èþ¢ íÜòßý^Œþ çßý¯èþ$Ðèþ$…™èþÆ>Ðèþ#

es¡+>∑˝Ÿ ªdü÷s¡´μ Á|ü<∏äeT yê]¸ø√‘·‡e düuÛÑ˝À


"çÜ*ÆæÿÅ' ™öÍ ÐéÇÛMø™èþÞÐèþ… çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ÐèþÆæÿ…VæüÌŒýÌZ° MðüÄæý$$ òܯðþsŒý àË$ÌZ gZņ
dü+düú n~ÛH˚‘· q÷ø±s¡|ü⁄ dü÷s¡´Á|üø±X¯sêe⁄ {ç³fÓ˯èþ ^óþçÜ$¢¯èþ² fyîþμ ^ðþOÆŠÿç³ÆæÿÞ¯Œþ «§æþ¯èþÓ…†, G…GÌŒýíÜ ç³#ÌêÏ ç³§éÃÐèþ†,
Ðóþ$Äæý$ÆŠÿ G{Ææÿ»ñýÍÏ çÜÓÆæÿ~™ø ´ër$ "çÜ*ÆæÿÅ' A«¨¯óþ™èþ ¯èþ*M>Ææÿç³# çÜ*ÆæÿÅ{ç³M>ÔèýÆ>Ðèþ#
CçÜ$¢¯é²Æø ^ðþ´ëμË° yìþÐèþ*…yŠþ ^óþçÜ*¢ {ç³^èþ$Ç…_¯èþ ÐéÆ>¢ Mæü£æþ¯èþ…™ø sìýyìþí³Mìü {´ë†ç³¨Mæü¯èþ sìýMðüPr$Ï CÐéÓË° MøÆ>Ðèþ$¯é²Ææÿ$. D ¯èþ*™èþ¯èþ JÆæÿÐèþyìþMìü }M>Ææÿ…: ÐðþO.G‹Ü.BÆŠÿ.ÔèýÆæÿÃ
çßý¯èþÃMö…yæþ, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26 (Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü): "Ðóþ$… H ºyæþ$Væü$Ë ç³„>¯èþ çÜμ…¨…_¯èþ¨ Ôèý*¯èþÅÐèþ$¯é²Ææÿ$. D ^ðþ…¨¯èþ ´÷ÍsŒýº*ÅÆø çÜ¿æý$ÅË$ çÜÐèþ*ÐóþÔèýÐðþ$O 33 Ôé™èþ… ºyæþ$Væü$ËMæü$ ÑçÙÄæý$Ððþ$O MðüíÜBÆŠÿ MæüÈ…¯èþVæüÆŠÿ çÜ¿æýÌZ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*, ç³{†M> Ææÿ…Væü…ÌZ ¯èþ*™èþ¯èþ JÆæÿÐèþyìþMìü "çÜ*ÆæÿÅ' }M>Ææÿ…
ÐèþÆ>Y°Mìü, H Mæü$Ìê°Mìü, H ´ëÈtMìü MöÐèþ$$à M>Äæý$…... MóüÐèþË… ¯óþç³£æþÅ…ÌZ¯óþ ™èþ¯èþ ÐéÇ MøçÜ… H§ðþO¯é ^óþÄæý*˯óþ §æþ–Éæþ ÇfÆóÿÓçÙ¯èþ$Ï MæüÍμ…^óþ…§æþ$-Mæü$ -°-Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$-Mæü$-¯é²-Ææÿ° A¯é²Ææÿ$. ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰ Ý린Mæü çÜ…çܦÌZ ¼íÜËMæü$ 33 Ôé™èþ… ÇfÆóÿÓçÙ¯èþ$Ï MæüÍμÝë¢ ^èþ$sìýt…§æþ° GWjMæü*ÅsìýÐŒþ GyìþrÆŠÿ ÐðþO.G‹Ü.BÆŠÿ.ÔèýÆæÿÃ
A×ýV>ǯèþ Mæü$ÌêË A¿æý$ůèþ²†Mìü ÕÆæÿçÜ$Þ¯èþ$ Ðèþ…^èþ$™é…... çÜ…MæüËμ…™ø ÐðþË$Ðèþyìþ¯èþ§óþ "çÜ*ÆæÿÅ' A° çÜÀMæü$Ë çÜÑ$†ÌZ Mæü*yé ¼íÜËMæü$ G°² ïÜr$Ï MóüsêÆÿ$$çÜ$¢¯é²Ææÿ° ™éÐèþ$$ MðüíÜBÆŠÿ¯èþ$ Ðèþ$° {ç³Mæüsìý…^éÆæÿ¯é²Ææÿ$. "33 Ôé™èþ… ÇfÆóÿÓçÙ¯èþ$Ï A¯é²Ææÿ$. ÝëÐèþ*hMæü A…Ôé˯èþ$ ¡çÜ$Mæü$° §øí³yîþMìü
B ÐèþÆ>YËMóü MöÐèþ$$ÃM>Ý뢅... A§óþ "çÜ*ÆæÿÅ' ¨¯èþç³{†Mæü §æþÔèý, çßýÆæÿÛ«§éÓ¯éË Ðèþ$«§æþÅ ^ðþOÆæÿïŒþ {ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$. ç³{†Mæü AyìþV>Ðèþ$¯é²Ææÿ$. ™éÐèþ$$ ™ðþË…V>×ýMæü$ ÐèþņÆóÿMæü… M>§æþ°, ¼íÜËMæü$ f¯é¿ê Ò$Ç^óþa¨ HÑ$sì?ý ¨Ðèþ…Væü™èþ Ðèþ*i Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† G±tBÆŠÿ Væü$ÆæÿÐèþ#™èþ$¯èþ² {ç³f˯èþ$ ^ðþO™èþ¯èþÅç³Ææÿayæþ…ÌZ ç³{†Mæü ^óþçÜ$¢¯èþ²
¨Ôé °ÆóÿªÔèý…... Ñ«¨ Ñ«§é¯èþ…' A° çÜ*ÆæÿÅ ç³{†Mæü A«¨¯óþ™èþ BÆæÿ…¿æý…ÌZ Mö°² ÔèýMæü$¢Ë$ G¯ø² Cº¾…§æþ$ËMæü$
¯èþ*M>Ææÿç³# çÜ*ÆæÿÅ{ç³M>ÔèýÆ>Ðèþ# çÜμçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. º$«§æþÐéÆæÿ… Væü$Ç^óþíܯèþç³μsìýMîü ºyæþ$Væü$Ë A¿æý$ůèþ²™óþ Ë„æü Å…V>,
¯èþVæüÆæÿ…ÌZ° M>Mæü¡Äæý$ ÑÔèýÓѧéÅËÄæý$… òܯóþsŒý àÌŒýÌZ ÝëÐèþ*hMæü ¯éÅÄæý$Ðóþ$ «§óþÅÄæý$…V> Ððþ¯èþ$Mæüyæþ$Væü$ ÐóþÄæý$Mæü$…yé
çÜ*ÆæÿÅ ¨¯èþç³{†Mæü {ç³£æþÐèþ$ ÐéÇÛMø™èþÞÐèþ çÜ¿æý A™èþÅ…™èþ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ÝëW ç³{†Mæü¯èþ$ Ò$ ^ðþ…™èþMæü$ ™ðþ^éa¯èþ°
ÐðþO¿æýÐèþ…V> fÇW…¨. ¯èþVæüÆæÿ Ðóþ$Äæý$ÆŠÿ G{Ææÿ»ñýÍÏ çÜÓÆæÿ~, gñýyîþμ A¯é²Ææÿ$.
^ðþOÆŠÿç³ÆæÿÞ¯Œþ ËM>Ðèþ™Œþ «§æþ¯èþÓ…†, GÐðþ$ÃÎÞ ç³#ÌêÏ ç³§éÃÐèþ†, Æ>çÙ‰…ÌZ Æ>fMîüÄæý$ ´ëÈtÌZÏ ºyæþ$Væü$ËMæü$ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ²
GÐðþ$ÃÌôýÅ Mö…yé çÜ$ÆóÿQË$ gZņ {ç³fÓ˯èþ ^óþíÜ A¯éÅÄæý*˯èþ$ ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. MæüÐèþ$*Å°çÜ$t ´ëÈtË
M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°² {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°Mìü Væü$Ç…_ BÄæý$¯èþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*, ÌêwË §ðþº¾Ë$, ™èþ*sêË
Ðèþ$$QÅA†¤V> àf-ÆðÿO¯èþ ¯èþ*M>Ææÿç³# çÜ*ÆæÿÅ{ç³M>ÔèýÆ>Ðèþ# V>Äæý*Ë$, ç³ËÏMîüË$ Ððþ*õÜ »ZÆÿ$*Ë$ ºyæþ$Væü$Ë$ M>V>,
Ðèþ*sêÏ-yæþ$-™èþ*, çÜÐèþ*f…ÌZ 85 Ôé™èþ… f¯é¿ê E¯èþ² 糧æþÐèþ#Ë$ Ðèþ*{™èþ… A{VæüÐèþÆ>~Ë ÐéÆæÿ$ A¯èþ$¿æýÑçÜ$¢¯é²Ææÿ°
A×ýV>ǯèþý ÐèþÆ>Y˯èþ$ 3 Ôé™èþ… E¯èþ² A{VæüÐèþÆ>~Ë$ ™öÍÝëÇV> {ç³™óþÅMæü ÐéÆ>¢ Mæü£æþ¯é°² çÜ*ÆæÿÅ
A×ýVæü§öMæü$P™èþ$ ¯é²Äæý$° B…§øâæý¯èþ ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. {ç³^èþ$Ç…_…§æþ° õ³ÆöP-¯é²Ææÿ$. ©…™ø BÄæý* ´ëÈtÌZÏ°
B…{«§æþ{糧óþÔŒýÌZ ¯óþsìýMîü ºyæþ$Væü$, ºËïßý¯èþ ÐèþÆ>YËMæü$ ºyæþ$Væü$ÌZÏ ^ðþO™èþ¯èþÅ… Ðèþ_a…§æþ¯é²Ææÿ$. ÐèþÆæÿ…VæüÌŒýÌZ CsîýÐèþË ÐèþÆæÿ…VæüÌŒý hÌêÏ {ç³™óþÅMæü çÜ…_Mæü¯èþ$ BÑçÙPÇçÜ$¢¯èþ² í³íÜíÜ {糫§é¯èþ M>ÆæÿŧæþÇØ çßýÇÆæÿÐèþ*§óþÑ, M>Mæü¡Äæý$ ÑÔèýÓѧéÅËÄæý$… ÐðþO‹Ü ^é¯èþÞËÆŠÿ B^éÆæÿÅ Í…VæüÐèþ$*Ç¢, G…GÌŒýGË$ MæüyìþÄæý$… }çßýÇ,
ÝëÐèþ*hMæü ¯éÅÄæý$… §æþMæüPyæþ… Ìôý§æþ° BÐóþ§æþ¯èþ ÐèþÅMæü¢… sìýyìþí³ °ÆæÿÓíßý…_¯èþ ¼íÜ VæüÆæÿj¯èþMæü$ Ðèþ$$…§æþ$ Æøk "§óþÔèý…ÌZ Mö…yé çÜ$ÆóÿQ, Ðóþ$Äæý$ÆŠÿ çÜÓÆæÿ~, "çÜ*ÆæÿÅ' A«¨¯óþ™èþ ¯èþ*M>Ææÿç³# çÜ*ÆæÿÅ{ç³M>ÔèýÆ>Ðèþ#, ÐèþÆæÿ…VæüÌŒý G…í³ G{Ææÿ»ñýÍÏ §æþÄæý*MæüÆŠÿÆ>Ðèþ#, G…GÌŒýíÜË$ ç³#ÌêÏ ç³§éÃÐèþ†, Væü…{yæþ Ððþ…Mæür ÆæÿÐèþ$×êÆðÿyìþz, G…GÌŒýG ÝëÆæÿÄæý$Å
^óþÔéÆæÿ$. 35 Hâæý$ÏV> G¯ø² ç³{†MæüË$ ç³#r$tMö_a¯é ¼íÜË Ðésê G…™èþ?' ÖÇÛ-Mæü¯èþ ¼íÜËMæü$ G°² ïÜr$Ï
Ý린Mæü çÜ…çܦÌZÏ ÇfÆóÿÓçÙ¯èþϯèþ$ H¯éyø MæüÍμ…^éÆæ'¯èþ² ÐéÆ>¢Mæü–íÙ° BÄæý$¯èþ ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. {糆 Ðèþ$…yæþË…ÌZ
Mæü£æþ¯èþ… {ç³^èþ$Ç…^éÐèþ$¯é²Ææÿ$. _ÐèþÆæÿMæü$ ¼íÜËMæü$ 50 çܧæþçÜ$ÞË$ °ÆæÿÓíßý…_ ºyæþ$Væü$˯èþ$ ^ðþO™èþ¯èþÅç³Ç_¯èþ
Ôé™èþ… GÐðþ$ÃÌôýÅ sìýMðüPr$Ï CÝë¢Ðèþ$° MðüíÜBÆŠÿ ÑçÙÄæý*°² Væü$Ææÿ$¢ ^óþÔéÆæÿ$. Ðèþ–†¢§éÆæÿ$Ë çÜÐèþ$çÜÅ˯èþ$
™ðþÍ´ëÆæÿ¯é²Ææÿ$. C§óþ ÑçÙÄæý$Ððþ$O Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþÍMìü¡íÜ, ÐéÇMìü ÝëÐèþ*hMæü ¯éÅÄæý$… ^óþÄæý*Ë°
Æ>fÔóýQÆŠÿÆðÿyìþz° {ç³Õ²õÜ¢ ¼íÜËMæü$ 45 Ôé™èþ… ïÜr$Ï ÐðþË$ÐèþÇ…_¯èþ Mæü£æþ¯é˯èþ$ {ç³-Ýë¢-Ñ…^éÆæÿ$.
CÝë¢Ðèþ$° AòÜ…½ÏÌZ ¼Ë$Ï {ç³ÐóþÔèýò³yé¢Ðèþ$¯é² Ææÿ° D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ ÐèþÆæÿ…VæüÌŒý ´ëÆæÿÏÐðþ$…r$ çÜ¿æý$Åyæþ$,
™ðþÍ´ëÆæÿ$. Mö™èþ¢V> HÆæÿμyìþ¯èþ _Ææÿ…iÑ ´ëÈt° Ò$Ææÿ$ G…™èþ sìýyìþí³ ´÷ÍsŒýº*ÅÆø çÜ¿æý$Åyæþ$ G{Ææÿ»ñýÍÏ §æþÄæý*MæüÆŠÿÆ>Ðèþ#,
ç³ÆðÿÞ…sôýi E¯èþ² ÐéÇ MøçÜ… ÐèþçÜ$¢¯é²Ææÿ$? A° GÐðþ$ÃÎÞË$ Væü…{yæþ Ððþ…MæürÆæÿÐèþ$×êÆðÿyìþz, ç³#ÌêÏ ç³§éÃÐèþ†,
sêJ|ü&=<äß› q÷‘·q ˇs¡e&ç n+<äs¡÷ #·<äyê* ã\V”≤qesêZ\ |üø£åbÕ‹ yês¡~Û>± ì\yê* {ç³Õ²…_r$t ™ðþÍ´ëÆæÿ$. B {ç³Ôèý²ÌZ…^óþ AçÜÌñýO¯èþ GÐðþ$ÃÌôýÅË$ MæüyìþÄæý$… }çßýÇ, Mö…yé çÜ$ÆóÿQ, ºçÜÓÆ>k
& ÐèþÆæÿ…VæüÌŒý G…í³ G{Ææÿ»ñýÍÏ & GÐðþ$ÃÌôýÅ MæüyìþÄæý$… }çßýÇ & GÐðþ$ÃÌôýÅ ºçÜÓÆ>k ÝëÆæÿÄæý$Å & MðüÄæý$$ ÑíÜ Í…VæüÐèþ$*Ç¢ & GÐðþ$ÃÌôýÅ Mö…yé çÜ$ÆóÿQ çÜÐèþ*«§é¯èþ… ËÀçÜ$¢…§æþ° ™é¯èþ$ ^ðþí³μ¯èþr$t ÝëÆæÿÄæý$Å, hÌêÏ ç³ÇçÙ™Œþ ^ðþOÆŠÿç³ÆæÿÞ¯Œþ ËM>Ðèþ™Œþ «§æþ¯èþÓ…†,
çÜ*ÆæÿÅ{ç³M>ÔèýÆ>Ðèþ# ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ¯óþyæþ$ B ´ëÈt Mæü*yé ¯èþVæüÆæÿ Ðóþ$Äæý$ÆŠÿ G{Ææÿ»ñýÍÏ çÜÓÆæÿ~, M>Mæü¡Äæý$ ÑÔèýÓѧéÅËÄæý$…
ÐéÆæÿ¢Ë ÑçÙÄæý$…ÌZ ÑÌôýMæüÆæÿ$ ™ðþË$Væü$ ç³{†M> Ææÿ…Væü…ÌZ A×ýV>ǯèþ ÐèþÆ>YË A¿æý$ůèþ²†Mìü çÜÐèþ*f…ÌZ° A«¨Mæü çÜ…RêÅ {ç³fËMæü$, {糿æý$™éÓ°Mìü Ðèþ$«§æþÅ ÝëÐèþ*hMæü ¯éÅÄæý$… A¯ó Agñý…yé™ø Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Ðèþ_a¯èþ Eç³ Mæü$Ë糆 B^éÆæÿÅ G¯Œþ.Í…VæüÐèþ$*Ç¢, G‹ÜyìþGÌŒýíÜC
Ë$ Æ>i-ç³-yæþ-Mæü*-yæþ-§æþ$. Aѱ† "çÜ*ÆæÿÅ' ¯èþ*™èþ¯èþ JÆæÿÐèþyìþ° çÜ–íÙt… AçßýDzÔèýË$ {ÔèýÑ$çÜ$¢¯èþ² Mæü$Ë çÜÐèþ$çÜÅËò³O ÐéÆæÿ¢Ë¯èþ$ ÐðþË$ ç³{†MæüË$ ÐéÆæÿ«§æþ$Ë$V> °Ë$ÐéÍ. ÑçÙÄæý*°² Væü$Ææÿ$¢ ^óþÔéÆæÿ$. yðþOÆðÿMæütÆŠÿ Mæü*Ææÿ´ësìý Ððþ…Mæür¯éÆ>Äæý$×ý, GïÜÞ, GïÜt MæüÑ$çÙ¯Œþ
GMæüPyæþ$¯é², H Ýë¦Æÿ$$ÌZ E¯é² _…¨. Æ>fMîüÄæý$ ¯ðþO†Mæü ÑË$ÐèþË$ "çÜ*ÆæÿÅ'¯èþ$ ºyæþ$Væü$ ºËïßý¯èþ Væü$ÌZMìü ™ðþ_a¯èþ糚yóþ ç³{†MæüËMæü$ ç³{†MæüÌZÏ ç³°^óþõÜ ÑÌôýMæüÆæÿ$Ë$ ÝëÐèþ*hMæü ¯éÅÄæý$Ðóþ$ "çÜ*ÆæÿÅ' Agñý…yé: Mæü*°Æðÿyìþz çÜ¿æý$Åyæþ$ Æ>gêÆæÿç³# {糙鋳, í³BÆŠÿí³ ¯éÄæý$Mæü$Ë$ Ðóþ$_¯óþ°
Ðésìýò³O °ÆæÿÂ-Äæý$…V> ÐéÆæÿ¢Ë$ ™èþVæü$Y™èþ$¯èþ² ™èþÆæÿ$×ý…ÌZ "çÜ*ÆæÿÅ' ÐèþÆ>YË {ç³fË$, ÐéÇ {ÔóýÄñý*- Ðèþ$¯èþ$Væüyæþ E…r$…¨. B MøÐèþÌZ ´ùsîý ™è™èþüÓ…™ø ç³°^óþíÜ ¯é×ýÅÐðþ$O ÝëÐèþ*hMæü ¯éÅÄæý$Ðóþ$ Ë„æüÅ…V> "çÜ*ÆæÿÅ' ç³°^óþÝù¢…§æþ° çÜ…ç³™ŒþÆ>Ðèþ#, MæüÆ>sôý {糿êMæüÆŠÿ, yéMæütÆŠÿ ÌMîü‡{ç³Ý맊þ, fÍÏ
Æ>Äæý*-Í. GMæüPyðþO™óþ Jyìþ§öyæþ$Mæü$ Æ>fMîüÄæý$ Ææÿ…V>¯óþ² {糿êÑ™èþ… ÀÌêçÙ$Ë$ ^èþ§æþÐéÍ, ^èþ¨Ñ… "çÜ*ÆæÿÅ' Ðèþ$$…§æþ$ ÐèþÆæÿ$çÜÌZ °Í ¯èþ ÐéÆæÿ¢Ë¯èþ$ ÐðþË$Væü$ÌZMìü ™óþ-ÐéÍ. yðþOÆæÿMæütÆŠÿ Mæü*°Æðÿyìþz }°Ðé‹Ü A¯é²Ææÿ$. f¯é¿êÌZ 85 íܧæþªÄæý$Å, sìýBÆŠÿG‹Ü hÌêÏ A«§æþÅ„æü$Ë$ ò³¨ª çÜ$§æþÆæÿدŒþÆðÿyìþz,
Ë$, J†¢âæý$Ï E…sêÄñý* AMæüPyóþ ^óþÄæý$yæþ… çßýÆæÿÛ×îýÄæý$…. GïÜÞ, ^éÍ. Æ>çÙ‰…ÌZ ¼íÜ Ñ§éÅÆæÿ$¦ _…¨. §æþÔé»êªË ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Ýë çÜÐèþ*f…ÌZ Artyæþ$Væü$ ÐèþÆæÿY… Ôé™èþ… E¯èþ² ºyæþ$Væü$, ºËïßý¯èþ ÐèþÆ>YË çÜÐèþ$çÜÅ˯èþ$ AÆæÿ¾¯Œþ A«§æþÅ„æü$yæþ$ §éçÜÅ… ѯèþÄæý$¿êçÜPÆŠÿ, G…BÆŠÿí³G‹Ü
{ç³Õ²…^óþ™èþ™èþÓ… ò³Ææÿ$Væü$™èþ$…¨. GïÜt, ¼íÜË Ððþ$O¯éÈtË çÜ…„óüÐèþ$Ðóþ$ ËMæü$, GïÜÞ, GïÜt ÐèþÆ>YËMæü$ Ðèþ*hMæü ^ðþO™èþ¯èþÅ… MøçÜ…, Æ>gêÅ {ç³gê±Mæü… °Æ>Ôèý °çÜμ-−–-çßý-Ë™ø ç³ÇçÙPÇ…^èþyæþÐóþ$M>Mæü, Æ>gêÅ«¨M>Ææÿ…ÌZ ÝëÐèþ*hMæü ¯éÄæý$Mæü$Ë$ »ŸrÏ À„æü糆 Ðèþ*¨Væü, M>…{Vðü‹Ü ¯éÄæý$Mæü$yæþ$
§é° ¯èþ$…^óþ ÐèþÅMæü$¢ËMæü$ V>°, «§óþÅÄæý$…V> Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Mæü§æþ$Ë$ Eç³M>Ææÿ Ðóþ™èþ¯é˯èþ$, ^èþ§æþ$Ðèþ#ÌZÏ «¨M>Ææÿ… MøçÜ… ^ðþO™èþ¯èþÅ… ™ðþçÜ$¢¯èþ² ™èþËÏyìþË$Ï™èþ$¯èþ² ™èþÆæÿ$×ý…ÌZ ¯éÅÄæý$… MøçÜ… "çÜ*ÆæÿÅ' Mæü£æþ¯éË$ A…¨Ýù¢…§æþ¯é²Ææÿ$. B ËM>Ðèþ™Œþ ËMîü‡¯éÆ>Äæý$×ý ¯éÄæý$MŠü, ™èþÆæÿ$×ìý çÜ…çܦ yðþOÆæÿMæütÆŠÿ
çÜ…çܦËMæü$ V>° çÜÆðÿO¯èþ Væü$Ç¢…ç³# ™èþ$¯èþ² "çÜ*ÆæÿÅ'Mæü$ Ðóþ$… Ððþ¯èþ²…sìý ïœk Æ>Æÿ$$¡ MæüÍμ…_…¨ HMðüOMæü ç³{†MæüV> çÜ*ÆæÿÅ °Ë$çÜ$¢¯èþ² "çÜ*ÆæÿÅ' BÑÆæÿÂÑ…_, ÐéÇMìü Ë„æüÅ Ý뫧æþ¯èþÌZ G°² AÐé…™èþÆ>Ë$ G§æþ$ÆðÿO¯é Ððþ-¯èþ$-Mæü…f yéMæütÆŠÿ Ðèþ$Ðèþ$™é Ææÿçœ$$ÒÆŠÿ, ÑÑ«§æþ ´ëÈtË$, Mæü$Ë çÜ…çœ*
ËÀçÜ$¢…¨. E…sê…. "çÜ*ÆæÿÅ' Mæü£æþ¯éË™ø¯ó. §æþ¯èþyæþ…ÌZ A†ÔèýÄñý*Mìü¢ Ìôý§æþ$. A…yæþV> °Í-_…¨. Ðóþõܨ Ìôý§æþ-¯é²-Ææÿ$. Ë$, ÝëÐèþ*hMæü ÐèþÆ>YË {糆°«§æþ$Ë$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$.

»q+‘√ |òü⁄{Ÿu≤˝Ÿ bÕ˝Ò ñ|ü mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt ˝ÀbÕ\ß ‘·|üŒ ªdü÷s¡´μ Á|ü<∏äeT yê]¸ø√‘·‡e dü+∫ø£ Ä$wüÿs¡D
ÑfÄæý$¯èþVæüÆæÿ…, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü):
Ä&ÉT‘·ßHêïs¡ß 60 XÊ‘·+ b˛*+>¥
ç³×ý-h, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26 : VøÐé-ÌZ° ´ëÌñý AòÜ…½Ï °Äñý*-
n_Ûeè~∆ }ôd‘·Ôì ;CÒ|” çÜ*ÆæÿÅ ¨¯èþç³{†Mæü {ç³£æþÐèþ$ ÐéÇÛMø™èþÞÐèþ {ç³™óþÅMæü çÜ…_
Mæü¯èþ$ MæüÌñýMæütÆŠÿ h.Æ>Ðèþ$¯éÆ>Äæý$× Æðÿyìþz º$«§æþÐéÆæÿ…
f-Mæü-Ðèþ-ÆæÿY…ÌZ Eç³ G°²Mæü º$«§æþ-ÐéÆæÿ… CMæüPyæþ {ç³Ôé…™èþ…V> BÑçÙPÇ…^éÆæÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> BÄæý$¯èþ Ðèþ*sêÏ
ø±+Á¬>dt, ;CÒ|”ô|’ ãè+<ë ø±s¡‘Y eT+&çbÕ≥ß Ðèþ$$W-íÜ…¨. KrÆæÿÏ$ ò³§æþª çÜ…QÅÌZ ´ùÍ…VŠü º*™Œþ-Ë Ðèþ§æþª &Ûç©¢ mìïø£\ sê´©˝À sêVüQ˝Ÿ m<˚›yê yæþ$™èþ*, ÝëÐèþ*hMæü Ðèþ*Ææÿ$μMæü$ "çÜ*ÆæÿÅ' ^óþçÜ$¢¯èþ² Mæü–íÙ
»êÆæÿ$Ë$ ¡Ç, ™èþÐèþ$ Kr$ çßýMæü$P¯èþ$ Ñ°-Äñý*-W…^èþ$-Mæü$- ¯èþ*ÅÉìþÎÏ, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26 : ÉìþÎÏ AòÜ…½Ï G°²- {ç³Ôèý…çܱÄæý$Ðèþ$¯é²Ææÿ$. çÜ*ÆæÿÅ ¨¯èþç³{†Mæü {´ëÆæÿ…¿æý-Ððþ$O
¼Mæü-¯ðþÆŠÿ, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26 : ¯é²Ææÿ$. E§æþÄæý$… ´ùÍ…VŠü Ðèþ$…§æþ-Mö-yìþV> {´ëÆæÿ…¿æýÐðþ$O-¯èþ-ç³μ- Mæü-Ë {ç³^é-Ææÿ…ÌZ ¿êVæü…V> GI-íÜíÜ {糫§é¯èþ M>ÆæÿÅ- Hyé¨ ç³NÆæÿ¢-Æÿ$$¯èþ çÜ…§æþÆæÿÂ…V> Äæý*fÐèþ*¯éÅ°Mìü, çÜ*ÆæÿÅ {ç³£æþÐèþ$ ÐéÇÛMø™èþÞÐèþ {ç³™óþÅMæü çÜ…_Mæü¯èþ$
½gôýï³, M>…{Vðü‹Ü ´ëÈtË$ sìýMîü Ðèþ$«§éÅ-à²-°-Mìü ÐóþVæü… ç³#…k-Mæü$° 35 Ôé™èþ… ¯èþÐðþ*- §æþÇØ Æ>çßý$ÌŒý V>…«© º$«§æþ-ÐéÆæÿ… ÉìþÎÏÌZ ÑçÜ¢-−–- íܺ¾…¨Mìü BÄæý$¯èþ Ôèý$¿êM>…„æüË$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. BÑçÙPÇçÜ$¢¯èþ² ÑfÄæý$¯èþVæüÆæÿ… MæüÌñýMæütÆŠÿ Æ>Ðèþ$¯éÆ>Äæý$×ýÆðÿyìþz
ÐéÅ´ë-Ææÿ$Ë MöÐèþ$$à M>çÜ*¢, §ðþO…¨. Ððþ$$™èþ¢… Ò$§æþ 60 Ôé™èþ… ´ùÍ…VŠü fÇ-W…§æþ° A«¨- ™èþ…V> {ç³^éÆæÿ… °ÆæÿÓ-íßý…^éÆæÿ$. ½gôýï³ ÐðþOQ-Ç°
ÝëÐèþ*-¯èþ$ÅË çÜÐèþ$-çÜÅ-˯èþ$ M>-Ææÿ$Ë$ ™ðþÍ-Äæý$-gôý-ÔéÆæÿ$. ¡{Ðèþ…V> ÑÐèþ$-ÇØ…^éÆæÿ$. GïÜÞ °Äñý*-f-Mæü-Ðèþ-ÆæÿY-
ç³sìýt…^èþ$-Mø-Ðèþyæþ… Ìôý§æþ° ÝùÐèþ*Î çÜÐèþ$$-{§æþç³#
ïÜï³G… ¯éÄæý$-Mæü$-Æ>Ë$ º–…§é Ððþ$O¯èþ ïÜÐèþ$-ç³#ÇÌZ° ¨ÌêÛ§Šþ V>Æðÿz¯Œþ Ðèþ§æþª fÇ-W¯èþ §ö…VæüË òßýOgêMŠü
M>Ææÿ™Œþ °…¨…^éÆæÿ$. {ç³fË$ Æ>ÅÎÌZ BÄæý$¯èþ {ç³çÜ…WçÜ*¢, AÀ-Ðèþ–¨®ç³Ææÿ…V> {ç³Äæý$™èþ²… ¯èþ$…_
Mæü*yé D ÑçÙ-Äæý*°² VæüÐèþ$- {ç³f-ËMæü$ ½gôýï³ GÌê…sìý àÒ$Ë$ CÐèþÓyæþ… G…Ñ gêVŠü BÆ>²ÐŒþ
°…^é-Ææÿ°, D G°²-Mæü-ËÌZ D Ìôý§æþ°, AçÜË$ A«¨-M>-Ææÿ…ÌZMìü ÐèþõÜ¢ ™éÐóþ$… Kyæþ¯èþ$ Ñyìþ-í³…_
Æðÿ…yæþ$ ´ëÈt-Ë-Mæü$ ™èþW¯èþ º$¨® ^ðþç³μ-yé-°Mìü íܧæþ®-Ðèþ$-Äæý*Å-Ææ° ^óþÝë¢Ððþ*, H… ^óþÄæý$Ððþ* A¯óþ ÑçÙ-Äæý$…ÌZ ¿êÆæÿ™èþ Äæý$$§æþ®-¯ú-Mæü
õ³ÆöP-¯é²Ææÿ$. yìþòÜ…ºÆŠÿ 4Ðèþ ™óþ©¯èþ fÆæÿ-Væü-¯èþ$¯èþ² Æ>f-Ý릯Œþ IG-¯Œþ-G‹Ü ™èþº-ÆŠ
AòÜ…½Ï G°²-Mæü-ËMæü$ çÜ…º-«¨…_ ´ëÈt Ðóþ$°-òœ-Ýùt° º$«§æþ- GÝëP-ÆŠÿtV> Ðèþ$$…§æþ$Mæü$
ÐéÆæÿ… CMæüPyæþ BÐðþ$ Ñyæþ$-§æþË ^óþÔéÆæÿ$. D çÜ…§æþ-ÆæÿÂ…V> ÝëVæü$-™èþ$¯èþ² §æþ–ÔèýÅ….
Ðèþ*sêÏ-yæþ$™èþ*, ½gôý-ï³&M>…{Vðü‹Ü ´ëÈtË$ {ç³f-Ë™ø çœ#sŒý-
»êÌŒý Byæþ$-Mæü$…r$-¯é²-Äæý$° ÑÐèþ$-ÇØ…^éÆæÿ$. sìýMðüPsŒý Ñ{Mæü- Xf-ÆŠÿ- ¯èþ$…_ ÐðþË$-Ðèþ-yóþý BÑÇ°, Ðèþ$…^èþ$ ™èþ$…ç³-Ææÿ-Ͳ ^èþ*çÜ$¢…sôý AÌêVóü
Äæý*-Ë™ø Ððþ$$§æþ-Ë-Ðèþ#-™èþ$¯èþ² AÑ-±† B ™èþÆ>Ó™èþ Ñ«§é-¯éË Mæü*yé Ðèþ˜¯èþ… Ðèþíßý-Ýù¢…§æþ° ÑÐèþ$-ÇØ…^éÆæÿ$. ©°Mìü º§æþ$-Ë$V> M>…{Vðü‹Ü HÄôý$
™èþ糚Ë$ ^óþíÜ…§ø HMæü-Ææÿ$Ðèþ# ò³rt-yæþÐóþ$ ç³°V> ò³rt$-Mæü$…§æþ° G§óþªÐé ^óþÔéÆæÿ$. Æ>f- ^èþ*yé-Ë-°-í³-Ýù¢…¨ Mæü§æþ*. G¯Œþ-òÜ-Ìê-yæþ-‹Ü A¯óþ Ôèý°-{Væüçßý… ^èþ…§æþ-Ðèþ*Ðèþ$ D
AÐèþ$Ã-M>-Ë™ø Fç³…§æþ$-Mæü$…sZ…§æþ° A¯é²Ææÿ$. yæþº$¾, A«¨- ½gôý-ï³ A«§æþÅ-„æü$yæþ$ Æ>gŒý-¯é-£Šþ-íÜ…VŠü ¼Mæü-±-ÆŠÿ G°²-MæüË ™èþ$…ç³-Ææÿ Ððþ¯ðþ²-ËͲ Ððþ§æþ-f-ÍÏ…¨. iÐèþ… Ðèþ$¯èþ$-Væü-yæþMæü$ AÐèþ-çÜ-Ææÿ-Ððþ$O¯èþ ÍMìüÓyŠþ
M>Ææÿ…, sìýMðüPrÏ AÐèþ$ÃMæü… {ç³gê-ÝëÓÐèþ$Å ÐèþÅÐèþ-çܦ¯èþ$ ™èþ*r$Ï {ç³^éÆæÿ çÜ¿æýÌZ K AÀ-Ðèþ*° ºçßý*-Mæü-Ç…_¯èþ Ý릯Œþ, Ðèþ$«§æþÅ-{ç³-§óþ-ÔŒýÌZ AÀ-Ðèþ–-¨®-ç³-Ææÿ…V> Ñçœ-Ë-Ððþ$O¯èþ ½gôýï³ C糚yæþ$ E{Væü-Ðé§æþ
çÜÐèþ$-çÜůèþ$ ¿æý$gê-°-Mðü-™èþ$¢-Mæü$° ÑÐèþ$-ÆæÿØË$ Væü$í³μ-Ýù¢…-§æþ-¯é²Ææÿ$. ÐérÆŠÿ, ÐéÄæý$$Ðèþ# D ´÷Væü-Ðèþ$…^èþ$-ÌZ E¯é²-Äæý$° Ôéç܈-Ðóþ-™èþ¢-Ë$ ™ðþÍ-´ëÆæÿ$.
´÷yæþ$-çÜ$¢-¯é²-Äæý$° õ³ÆöP-¯é²Ææÿ$. QyéY°² ^èþ*ç³#™èþ$¯èþ² §æþ–ÔèýÅ…

ˇø£ {Ϭø{Ÿ≈£î ¬s+&ÉT d”≥ߢ


dü÷ú\ø±j·TT\≈£î nqß≈£L\+>± ¬øq&Ü düßÁ|”+ø√s¡ßº rs¡ßŒ
JsêtÐé, ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26: GÆÿ$$ÆŠÿÌñýO¯ŒþÞMæü$ ^ðþ…¨¯èþ
ÌêÐèþ#´ësìý ÐèþÅMæü$¢Ë¯èþ$ ÑÐèþ*¯èþÐðþ$M>Pyæþ$. JMæü
^èþ*õÜ¢ A…§æþÇMîü ÌZMæü$Ðóþ. ïÜr$ ™èþ¯èþMæü$
sê»kÕúHé mìïø£\ düuÛÑ˝À ;CÒ|”ô|’ k˛ìj·÷ <Ûä«»+ "Væüyæþç³ ^é˧æþ$....JMæüP çÜÇ´ù§æþ…r* Æðÿ…yæþ$
ïÜr$ çÜÇ´ù§æþ$' Ðèþ…sìý ïÜrÏÌZ M>Ë$ Ò$§æþ
GVæü™éã ÐéÅQÅË$ Ðèþ$¯èþ… M>ÌôýçÜ$Mæü$° §æþÆ>jV>
»ñ{àÆŠÿ-(-Æ>-f-Ýë¦-¯Œþ), ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26: sñý{Ææÿ-Çf… A…Ôèý… õ³Çr §óþÔé°² Ñ¿æý- çÜÓÄæý$…V> ÐéÇ A{Væü-¯é-Äæý$-Mæü$yóþ sñý{Ç-Ç-çÜ$t-ËMæü$ GÝëP-ÆŠÿtV> E…yìþ B¸ëƒ-°- Ñ…r* E…sê…. CÌê Mæü*Ææÿ$a¯é²yæþ$. AÆÿ$$™óþ
h…^óþ…§æþ$Mæü$ ½gôýï³ {ç³Ðèþ$-†²-Ýù¢…§æþ° M>…{Vðü‹Ü A«§æþÅ-„æü$-Æ>Ë$ Ýù°Äæý* Ý릯Œþ ¡çÜ$-Mæü$-ÐðþãÏ Ðèþ¨-Í-Ðèþ-^éa-Ææÿ° BÐðþ$ ÐéÅRêÅ-°…^éÆæÿ$. {ç³çÜ$¢™èþ… {糫§é-¯èþ- ÐéÅRêÅ°…_ç³#yæþ$ çܧæþÆæÿ$ ©°Mìü GÆÿ$$ÆŠÿçßZòÜt‹Ü
V>…«© BÆø-í³…^éÆæÿ$. {糆-糄æü ½gôý-ï³Mìü D G°²-MæüÌZÏ AçÜË$ {ç³gê çÜÐèþ$-çÜÅ- Ðèþ$…{† A¿æýÅ-ǦV> ^ðþ糚-Mæü$…r$¯èþ² ¯óþ™èþ çßZ…Ðèþ$…{†V> E¯èþ²-糚yæþ$ ´ëÆæÿÏ- çÜ*¦ËM>Äæý$$Ë$ G…™èþ A¿æýÅ…™èþÆæÿ… ^ðþí³μ…¨. JMæü
ÌôýÒ ç³rt-yæþ…Ìôý§æþ$. G°²-MæüÌZÏ KrÑ$ ´ëË-Ðèþ#-™é-Ðóþ$-Ððþ*-¯èþ¯èþ² B ´ëÈtÌZ Ððþ$…sŒý-ò³O¯óþ §éyìþ fÇ-W™óþ H… ^óþÔéÆæÿ° Ýù°Äæý* °Ë-©-ÔéÆæÿ$. çÜ…‹œ$ ç³Ç- BÐóþ§æþ¯èþMæü$ Væü$ÆæÿÐèþ#™éÆø sìýMðüsŒý Mö…sôý JMóü ïÜr$
B…§ø-âæý¯èþ ¯ðþË-Mö…¨. A…§æþ$ÐèþÌôýÏ sñý{Ææ Çf… A…r* {ç³fÌZÏ ¿æýÄñý*-™éμ- ÐéÆŠÿ çÜ…çܦË$ C™èþÆæÿ Ðèþ$™é-Ë-ò³O fÆæÿ$-ç³#-™èþ$¯èþ² §éyæþ$Ë$ Ðèþ*{™èþ… ™èþMæü$PÐé A° Ðèþ$¯èþ… BÌZ_…^èþ…. ÒÇ CÝë¢Ðèþ$°...Æðÿ…yø ïÜr$
™é°² MæüÍ-W…^óþ…§æþ$Mæü$ Äæý$†²-Ýù¢…§æþ° BÐðþ$ ÑÐèþ$-ÇØ…^é-Ææÿ$. B ´ëÈt BÐðþ$ {ç³Õ²…^é-Ææÿ$. JMæü-ÇMìü çÜ$§æþ$ªË$ ^ðþõ³μ-Ðèþ$$…§æþ$ Ððþ$$§æþr ™èþÐèþ$ çÜ…çܦ-˯èþ$ »ê«§æþ AÆæÿ¦… ^óþçÜ$Mæü$¯ø çßýMæü$P Ìôý§æþ° GÆÿ$$ÆŠÿ
Ððþ$$§æþsìý ¯èþ$…_ Mæü*yé Ñ¿æý-h…^èþ$ ´ëÍ…^èþ$ çÜ*{™é¯óþ² B^èþ-Ç…_…¨. Ðèþ$™èþ °Äæý$…{†…^èþ$-Mø-Ðé-Ë° BÐðþ$ §æþ$Äæý$Å-º-sêtÆæÿ$. HÐðþ* Mðü¯èþyé çÜ${ï³… MøÆæÿ$t JMæü çÜ…^èþ˯èþ ¡Ææÿ$μ °_a…¨. çßZòÜt‹Ü ™óþÍa ^ðþí³μ…¨.
ÝëÐèþ$-Ææÿ-ÝëÅ-°², gê¡Äæý$ çÜÐèþ$-{Væü-™èþ¯èþ$ ½gôýï³ ¯óþ™èþË$ _¯é²-À¯èþ²… ^óþçÜ$¢-¯é²- sñý{Ææÿ-Ç-gê-°Mìü Ðèþ$™èþ… Ìôý§æþ$. A¨ §óþÔé-°Móü A™èþÅ…™èþ {ç³Ðèþ*-§æþ-Mæü-Ææÿ-Ððþ$O¯èþ JMóü sìýMðüsŒý Mö¯èþ²ç³μsìýMîü çÜ*¦ËM>Äæý$$ËMæü$ Æðÿ…yæþ$ ïÜrÏÌZ ©°ò³O çܧæþÆæÿ$ çÜ*¦ËM>Äæý$$yæþ$ òßýO MøÆæÿ$tMæü$ ÐðþâæýÏV> MøÆæÿ$t
Ææÿ° Ýù°Äæý* «§æþÓf-Ððþ$-™é¢Ææÿ$. Æ>f-Ý릯Œþ AòÜ…½Ï G°²-MæüË {ç³^é-Ææÿ…ÌZ Ôèý{™èþ$Ðèþ#. ¯èþMæüÞ-ÌŒýÞ¯èþ$ A§æþ$ç³# ^óþÄæý$-yæþ…ÌZ Äæý$*ï³H Ñçœ-Ë-Ððþ$O…§æþ¯èþ² ÑÐèþ$-ÆæÿØ- Mæü*Ææÿ$a¯óþ çßýMæü$P E…§æþ° Mðü¯èþyé çÜ${ï³… MøÆæÿ$t ™égêV> JMæü A¯èþ$Mæü*Ë…V> ¡Ææÿ$μ ^ðþí³μ…¨. D ¯óþç³£æþÅ…ÌZ
¿êVæü…V> CMæüP-yæþMæü$ çÜÒ$-ç³…ÌZ° À™óþ-»ê {V>Ðèþ$…ÌZ HÆ>μ-sñýO¯èþ çÜ¿æýÌZ BÐðþ$ ˯èþ$ {ç³Ýë¢-ÑçÜ*¢ ½gôýï³ ´ëÍ™èþ Æ>Úë‰-ÌZϯóþ ÐéÐèþ$-糄æü ¡{Ðèþ-Ðé§æþ… ò³^èþa-Ç-Ë$Ï- MóüçÜ$ÌZ ¡Ææÿ$μ ^ðþí³μ…¨. D MóüçÜ$Mæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ GÆÿ$$ÆŠÿÌñýO¯ŒþÞ Äæý*fÐèþ*¯èþÅ… çÜ${ï³…MøÆæÿ$tMæü$ Aï³μÌŒýMæü$
Ðèþ*sêÏ-yéÆæÿ$. sñý{Ææÿ-Çf… Væü$Ç…_ Ðèþ*sêÏ…yóþ…§æþ$Mæü$ ÐéÇ-Mðü…™èþ «§ðþOÆæÿÅ…? ™ø…§æþ° BÐðþ$ BÆø-í³…^éÆæÿ$. ÑÐèþÆ>Ë$ CÌê E¯é²Æÿ$$. JMæü ÌêÐésìý ÐèþÅMìü¢ Mðü¯èþyé ÐðþâæýÏV> AMæüPyæþ Mæü*yé ^èþ$MðüP§æþ$ÆðÿO…¨.
PUBLISHED BY: N.SURYA PRAKASH RAO, ON BEHALF OF SPR. PUBLICATIONS (P) LTD., SURYA SOUDHA, # 8-2-293/8/A, PLOT, NO. 22, ROAD NO. 5, JUBILEE HILLS, HYDERABAD - 33 AND PRINTED BY HIM AT SPR PRINTING PRESS, SURYA SOUDHA, # 8-2-293/82/A/22, PLOT NO. 22, ROAD NO. 5, JUBILEE HILLS, HYDERABAD - 33. PHONE: 040-2355 6369, 2355 8369. FAX: 040-2360 0024, EDITOR: N. SURYA PRAKASH RAO. RNI REGISTRATION NO. APTEL/2007/22044
>∑Ts¡Tyês¡+ 27 qe+ãsY 2008

I ÔèýÓÆ>ÅÆ>ÄŒý$ º^èþa¯Œþ. {ç³ç³…^èþ A…§æþVæü™ðþ¢ËÌZ


{ç³Ðèþ$$Q…V> Ñ°í³…^óþ õ³Ææÿ$ C¨. BÐðþ$™ø Mæü±çÜ… K
Äæý*yŠþ Ìôý§é JMæüP íÜ°Ðèþ* AÆÿ$$¯é ¡Äæý*Ë° G…™ø
Ðèþ$…¨ íܱ {ç³Ðèþ$$Q$Ë$ G§æþ$Ææÿ$^èþ*çÜ*¢ E…sêÆæÿ$. BÐðþ$
yóþsŒýÞ §öÇMìü™óþ ^éË$ A§óþ A§æþ–çÙt… A° ÐéÆæÿ$ ^…þè {§æþÐèþ$…yæþË…Mæü$ ò³OV> ÐðþâêåË…sôý Æ>Mðür$Ï, A…™èþÇ„æü ¯úMæüÌôý AMæüPÆóÿϧæþ$.
A¯èþ$Mæü$…r* E…sêÆæÿ$. M>± C§óþ ïœÍ…VŠü MøÆæÿ$Mæü$¯èþ²¨ §æþMìüP™óþ ^ȩ́æþ*! {ç³çÜ$¢™èþ… yðþOÆðÿMæütÆŠÿ çÜÒ$ÆŠÿ M>DzMŠü¯èþ$ ^èþ*õÜ¢ CÌêVóü
IÔèýÓÆ>ÅÆ>ÄŒý$ ^ðþç³μyæþ… Ðèþ$¯èþÐðþ$糚yæþ* ѯèþÌôý§æþ$ Mæü§æþ*! A°í³çÜ$¢…¨. ™èþ¯èþ$ §æþÆæÿØMæü™èþÓ… Ðèþíßý…_¯èþ ïßýÆø‹Ü _{™èþ [ïÜP¯Œþõ³Ï M>ï³° BÝëPÆŠÿ
"§óþÐèþ§é‹Ü', "çßýÐŒþ$ ¨ÌŒý §óþ ^èþ$Móü çܯèþÐŒþ$' Ðèþ…sìý Æðÿ…yæþ$ AM>yæþÒ$ BàÓ°…^èþyæþÐóþ$ C…§æþ$Mæü$ M>Ææÿ×ý…. D ÑçÙÄæý$…ÌZ çÜÒ$ÆŠÿ
çÜ*ç³ÆŠÿ íßýsŒý _{™éËÌZ AÐèþM>Ôèý… C_a¯èþ çÜ…fÄŒý$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* "G¯ø² gê{Væü™èþ¢Ë$ ¡çÜ$Mæü$¯èþ² A¯èþ…™èþÆæÿ… D _{™èþ… [íÜPç³#t M>ï³°
ÎÌê ¿æý¯éÞÎ C糚yæþ$ Ðèþ$Æø AÐèþM>Ôèý… CÐèþÓyæþ…™ø BÝëPÆŠÿ AM>yæþÒ$Mìü ç³…í³…^é¯èþ$. AÆÿ$$™óþ _{™èþ… G…í³MæüÐèþ#™èþ$…§æþ° Ðèþ*{™èþ…
IÔèýÓÆæÿÅ ™ðþVæü çÜ…ºÆæÿç³yæþ$™ø…¨. "ÝëÐèþÇÄæý*' _{™èþ… Fíßý…^èþÌôý§æþ$. ºçßý$Ôé C¨ A™èþÅ…™èþ çÜçßýf…V> E…yæþyæþ…™ø G…í³Mæü ^óþíÜ
™èþÆæÿ$Ðé™èþ ¿æý¯éÞÎ Ðèþ$Æóÿ _{™é°² Ææÿ*´÷…¨…^èþÌôý§æþ$. E…sêÆæÿ¯èþ$Mæü$…r$¯é²¯èþ$' A° A…r$¯é²yæþ$. CÌê G…í³Mæü ^óþíܯèþ _{™é˯èþ$
AÆÿ$$™óþ¯óþ…, §óþÔèý… VæüÇÓ…^èþ§æþVæüY §æþÆæÿØMæü°Æ>ÙèþËÌZ BÝëPÆŠÿ MæüÑ$sìý çÜ*tyðþ…sŒý íœÌŒýÃÐóþ$MæüÆŠÿÞ, Ææÿ^èþÆÿ$$™èþË$, ¯èþsîý¯èþr$Ë ç³ÇÔZ«§æþ¯èþË
¿æý¯éÞÎ JMæüÆæÿ…r* IÔèýÓÆæÿÅ Mìü™éº$°Ýù¢…¨. °Ñ$™èþ¢… Eç³Äñý*WçÜ$¢…¨.
"çÜ…fÄŒý$ ÎÌê ¿æý¯éÞÎ Væü™èþ…ÌZ ¯éMæü$ MðüÈÆŠÿÌZ ïßýÆø‹Ü _{™èþ…ÌZ° {ﳆh…™é {糆¿æýMæü$ Ðèþ$$Væü$®yæþÆÿ$$¯èþ çÜÒ$ÆŠÿ C糚yæþ$ ™èþ¯èþ
òßýOÌñýsŒýV> °Í_´ùÄôý$Ìê Æðÿ…yæþ$ _{™é˯èþ$ ™èþÆæÿ$Ðé† _{™èþ… ¸ëÆæÿ$ÃÌê ¯èþ….44ÌZ¯èþ* AÐèþM>ÔèýÑ$^óþa…§æþ$Mæü$ íܧæþ®ç³yézyæþ$.
A…¨…^éyæþ$. Òsìý™ø ´ër$ A™èþ° _{™éË°²…sìý° K »ê¼yìþÄñý*ÌŒ, Ðè™èþÞÌŒý õÜ£Šþ, ÝùòßýOÌŒý Rꯌþ˯èþ$ Cç³μsìýMóü G…í³Mæü ^óþíܯèþ çÜÒ$ÆŠÿ
ÝëÇ ç³ÇÖÍ…_¯èþrÏÆÿ$$™óþ ™ðþË$çÜ$¢…¨ ¿æý¯éÞÎ {糆¿æý ýCç³μsìý ÐèþÆæÿMæü$ {ﳆ h…™é Cr$Ðèþ…sìý ™èþÆæÿà ´ë{™èþ ^óþÄæý$Ìô§æþ° A…r$¯é²yæþ$.
G…™èþ Vöç³μ§ø. JMæüP Aç³fÄæý$… ò³§æþª çÜÐèþ$çÜÅ M>§æþ$.
GÐèþÓÇ MðüÈÆŠÿÌZ¯ðþO¯é fÄæý*ç³fÄæý*Ë$…sêÆÿ$$. AÆÿ$$™óþ
Òsìý¯óþ G糚yæþ* BÌZ_çÜ*¢ E…yæþMæü$…yé Ðèþ$$…§æþyæþ$Væü$
ÐóþÄæý$yæþ…ÌZ¯óþ AçÜË$ {糆¿æý E…r$…§æþ'° IÔèýÓÆæÿÅ
ÐðþËÏyìþÝù¢…¨.
Ðèþ^óþa çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… kÌñýOÌZ çÙ*sìý…VŠü fÆæÿ$ç³#Mæü$¯óþ D
_{™èþ… Væü$Ç…_ IÔèýÓÆæÿÅ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* "C¨ ¿æý¯éÞÎ
_{™èþ…. A™èþ° Væü™èþ _{™éË Ðèþ*¨ÇV>¯óþ, B Ýë¦Æÿ$$ÌZ¯óþ
D _{™èþ… Mæü*yé E…r$…§æþ° Ò$Ææÿ$ ¿êÑ…^èþÐèþ^èþa'°
¿æýÆøÝë Mæü*yé CçÜ$¢……§æþ…yøÄŒý$ !

ò³Æÿ$$…sìý…VŠü A¯èþV>¯óþ Væü$Ææÿ$¢Mæü$ ÐèþÝë¢Ææÿ$ G….G‹œ. çßý$õÜÞ¯Œþ. çßý$õÜÞ¯Œþ MæüâêQ…yéË$ MørÏÌZÏ ¼h¯ðþ‹Ü
^óþÄæý$yæþ…™ø ´ër$ ç³Ë$ ÑÐé§éËÌZ _Mæü$PMæü$´ùÐèþyæþÐóþ$ C…§æþ$Mæü$ M>Ææÿ×ý…. ™èþ¯èþ ò³Æÿ$$…sìý…VŠüÞ™ø
§óþÔèýÐéÅç³¢…V>¯óþ M>Mæü$…yé {ç³ç³…^èþÐéÅç³¢…V> Væü$Ç¢…ç³# çÜ…´ë¨…^èþ$Mæü$¯èþ² çßý$õÜÞ¯Œþ Mö…™èþ M>Ë…V>
Ðèþ$¯èþ§óþÔé°² Ðèþ¨Í §æþ$»êÄŒý$ÌZ E…r$¯é²yæþ$. C¨ MæüâêÀÐèþ*¯èþ$˯èþ$ M>çÜ¢…™èþ MæüËÐèþÆæÿç³Ç^óþ A…ÔèýÐóþ$
AÆÿ$$¯èþç³μsìýMîü çßý$õÜÞ¯Œþ GMæüPyæþ E¯é² ò³Æÿ$$…sìý…VŠü¯èþ$ Ðèþ*{™èþ… ÒyæþMæü´ùÐèþyæþ… ÐéÇMìü ™èþç³μMæü$…yé
Ç΋œ°çÜ$¢…¨. ò³Æÿ$$…sìý…VŠüMæü$ çÜÇMö™èþ¢ ÐðþË$Væü$Ë$, MæüÆð±Þ ™èþâæý$Mæü$Ë$ ¡çÜ$Mæü$Ðèþ_a¯èþ çßý$õÜÞ¯ŒMæü$, A™èþ°
MæüâêQü…yéËMæü$ Ðèþ$¯èþ… §æþ*ÆæÿÐèþ$Ðèþ#™èþ$¯é²Ðèþ*? ÌôýMæü {ç³ç³…^é°Mìü çßý$õÜÞ¯Œþ Ðèþ$Ç…™èþ §æþVæüYÆæÿÐèþ#™èþ$¯é²yé?

Mö…™èþM>Ë… MæüÑ™èþÓ… Æ>Ôéyæþ$. {´ë£æþÑ$Mæü Ýë¦Æÿ$$ÌZ E¯èþ²ç³šyóþ


ѧæþÅ™ø ´ër$ {yéÆÿ$$…VŠü Ò$§æþ Ðèþ$¯èþçÜ$ ç³yézyæþ$. Aç³μsìý ¯èþ$…_
Ððþ$$§æþËÆÿ$$¯èþ B Mæüâæý BÄæý$¯èþMæü$ iљ酙èþ… A…yæþV> °Í_…¨.
GÐèþÇMîü A…§æþ¯èþ…™èþ G™èþ$¢ÌZ °Íí³…¨. 1937ÌZ BÇt‹Üt
Ðèþ$¯èþ §óþÔèý ò³Æÿ$$…sìý…VŠüÞMæü$ Ñç³È™èþ…V> Væü$Ç¢…ç³# M>Ðé˯óþ ™èþ糯èþ™ø Ðèþ$$…ºÆÿ$$ ^óþÆæÿ$Mæü$¯èþ² çßý$õÜÞ¯Œþ ™èþ¯èþ Mæüâæý™ø
Ðèþ_a…§æþ°, G…§æþ$Mæü…sôý AMæüPyæþ çßý$õÜÞ¯Œþ ¯óþyæþ$ {ç³ç³…^é¯óþ² Ý÷…†Ë$ÏV> Ðèþ*Ææÿ$aMæü$¯é²yæþ$. Ðèþ$$…ºÆÿ$$
ò³Æÿ$$…sìý…VŠüÞ E¯é²Äæý$° ÐéÆæÿ$ A…r$¯é²Ææÿ$. Ðèþ_a¯èþ ™öͯéâæýå ¯èþ$…yìþ 糧óþâæýå´ër$ §æþ$ÆæÿÂÆæÿ iÐèþ¯é°²
§óþÔèý… ÐðþË$ç³Ë Væü$Ç¢…ç³# ´÷…§æþ$™èþ$¯èþ² çßý$õÜÞ¯Œþ Væüyìþ´ëyæþ$. 1947Ðèþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… »ê…»ôý BÆŠÿt Ý÷òÜOsîý ÐéÇ
_{™éË$ §óþÔèý…ÌZç³Ë G…§æþ$Mæü$ ÑÐé§éçÜμ§æþ… B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ fÇW¯èþ ÐéÇÛMæü BÆŠÿt GWj¼çÙ¯ŒþÌZ çßý$õÜÞ¯Œþ
AÐèþ#™èþ$¯é²Äæý$…sôý ^ðþç³μyæþ… Mö…^ðþ… MæüçÙtÐóþ$. Ððþ$$§æþsìýÝëÇ AÐéÆæÿ$z VðüË$^èþ$Mæü$¯é²yæþ$. A¯èþ…™èþÆæÿ… 糧óþâæýå
A…™ðþ…§æþ$Mæü$ Ðèþ$¯èþ òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ C糚yæþ$¯èþ² M>Ë…ÌZ¯óþ §óþÔèý…ÌZ° {ç³Ðèþ$$Q ò³Æÿ$$…rÆŠÿÞ gê¼™éÌZ JMæüyìþV>
BÇtçÜ$tËÌZ ^éÌê Ðèþ$…¨ çßý$õÜÞ¯Œþ ¯èþ$…yìþ çÜ*¹Ç¢ Væü$Ç¢…ç³# ´÷…§éyæþ$. Aç³μsìý ¯èþ$…_ §é§éç³# {糡 GWj¼çÙ¯ŒþÌZ
´÷…¨¯èþÐéÆóÿ. Ðèþ$àÆ>çÙ‰ÌZ f°Ã…_¯èþ çßý$õÜÞ¯Œþ çßý$õÜÞ¯Œþ MæüâêQ…yé˧óþ ò³O ^óþÆÿ$$. D {MæüÐèþ$…ÌZ¯óþ ¿êÆæÿ™èþ
§ó þÔèý…ÌZ GMæüPyæþ BÆŠÿt GWj¼çÙ¯Œþ fÇW¯éþ A…§æþ$ÌZ çßý$õÜÞ¯Œþ
MæüâêQ…yé˧óþ çßýÐé. C¨ JMæüç³μsìý ÐéÆæÿ¢. GWj¼çÙ¯èþÏÌZ,
_{™ø™èþÞÐéËÌZ çßý$õÜÞ¯Œþ BÆŠÿtüÞ ÌôýÐèþ¯óþ§óþ Cç³μsìý ÐéÆæÿ¢. çßý$õÜÞ¯Œþ
Mö°² çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë ´ër$ Ðèþ$¯èþ Æ>çÙ‰ Æ>f«§é°ÌZ
°ÐéçÜÐèþ$$¯é²yæþ$. CMæüPyóþ BÆŠÿt V>ÅËÈ, íÜ°Ðèþ*çœ$ÆŠÿ ˯èþ$ Mæü*yé
HÆ>μr$^óþçÜ$Mæü$¯é²yæþ$.
{糿æý$™èþÓ…^óþ 糧æþÃ} AÐéÆæÿ$z Mæü*yé A…§æþ$Mæü$¯é²yæþ$.
çÜ$©ÆæÿƒM>Ë… ´ër$ {糆¿êÐèþ…™èþ MæüâêM>Ææÿ$yìþV>
_{™éË$ Mö…§æþÇ Ðèþ$¯ø¿êÐé˯èþ$ Mìü…^èþç³Ç^óþÌê E¯é²Äæý$…r* {ç³Ôèý…çÜË…§æþ$Mæü$¯èþ² çßý$õÜÞ¯Œþ ™èþ¯èþ 81Ðèþ Äôý$r ¯èþ$…yìþ
{ç³ç³…^èÐéÅç³¢…V> Væü$Ç¢…ç³# çÜ…´ë¨…_ò³sìýt¯èþ ò³Æÿ$$…sìý…VŠü ÑÐé§éËÐèþ$Äæý$… AÐèþ#™èþ$¯é²yæþ$. 1996Ðèþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ
BÆøç³×ýË$ ÐðþË$ÏÐðþ™èþ¢yæþ-Ðóþ$ C…§æþ$Mæü$ M>Ææÿ×ý…. AÆÿ$$™óþ ѧæþůèþ$ çßý$õÜÞ¯Œþ GÐèþÇ §æþVæüYÆ> M>Mæü$…yé Ý÷…™èþ…V>¯óþ
MæüâêÀÐèþ*¯èþ$Ë$ Ðèþ*{™èþ… GÐèþÇ Ðèþ$¯ø¿êÐé˯èþ$ Mìü…^èþç³Ç^óþ çßý$õÜÞ¯Œþ Ðóþíܯèþ Mö°² ò³Æÿ$$…sìý…VŠüÞ íßý…§æþ$Ðèþ#Ë Ðèþ$¯ø¿êÐé˯èþ$
¯óþÆæÿ$aMæü$¯é²yæþ$. BÔèýaÆæÿÅ…V> A°í³…_¯èþç³μsìýMîü C¨ °f…. Mìü…^èþç³Ç^óþ Ñ«§æþ…V> E¯é²Äæý$…r* ÑÐé§éË$ ^ðþËÆóÿV>Æÿ$$.
Ñ«§æþ…V> ÌôýÐèþ#. MæüâêM>Ææÿ$yìþMìü B Ðèþ*{™èþ… ¿êÐèþgêË õÜÓ^èþe 1915Ðèþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ Ðèþ$àÆ>çÙ‰ÌZ f°Ã…_¯èþ Ðèþ$$Q*¾ÌŒý
E…yæþMæüPÆóÿϧé? A…r* A¿æýÅ…™èþÆæÿ… ÐèþÅMæü¢… ^óçÜ$¢…yæþyæþ… A…™óþM>§æþ$ Cç³μsìýMîü D ÑÐé§éË ç³Ææÿ…ç³Ææÿ Mö¯èþÝëVæü$™ø…¨.
휧é çßý$õÜÞ¯Œþ »êËÅ…ÌZ M>Î{Væüíœ(A„æüÆ>˯èþ$ A…§æþ…V>
VæüÐèþ$¯éÆæÿá…. CsîýÐèþË Ðèþ$¯èþ§óþÔé°Mìü ^ðþ…¨¯èþ 17Ðèþ$…¨ BÇtçÜ$tË$ Æ>Äæý$yæþ…)ÌZ Õ„æü×ý ¡çÜ$Mæü$¯é²yæþ$. Ðóþ$¯èþÐèþ*Ðèþ$ §æþVæüYÆæÿ
§æþ$»êÄŒý$ÌZ° K BÆŠÿt GWj¼çÙ¯ŒþÌZ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. B GWj¼çÙ¯ŒþÌZ

""Væ ü™èþ çÜ…Ðèþ-™èþÞÆæÿ… Mæü…sôý D çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… Ðèþ$Ç…™èþ GMæü$PÐèþ Ðèþ$…¨


C…§æþ$ÌZ ´ëÌŸY¯èþ»Z™èþ$-¯é²-Ææÿ$. {糡 JMæüPÇMîü 10Mðü Ææÿ¯Œþ ç³rÏ
AÐèþVæüçßý¯èþ MæüÍW…^èþyæþ…ò³O §æþ–íÙt ÝëÇ…^éÐèþ$$. A¯óþMæü Ðèþ$…¨
A…»êíÜyæþÆæÿ$Ï Vøí³^èþ…§Šþ, Ñ.Ñ.G‹Ü. ËMæü‡×Šý, òÜO¯é ¯ðþàÓÌŒýË$
àfÆæÿÐèþ#™éÆæÿ° A¯èþ$Mæü$…r$¯é²….
E™éÞçßý…™ø Ðèþ*Ææÿ£é¯ŒþÌZ ´ëÌŸY…r$…yæþyæþ… ^èþ*yæþyé°Mìü G…™ø òßýÌŒý¢, íœsŒý¯ðþ‹Ü Ðèþ…sìý A…ÔéËÌZ AÐèþV>çßý¯èþ ò³…´÷…¨…^óþ…§æþ$Mæü$
»êVæü$…r$…¨. ^óþç³yæþ$™ø¯èþ² Ðèþ*Ææÿ£é¯Œþ C¨.
{糡 çÜ…Ðèþ-™èþÞÆæÿ… ÌêVóü D çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… Mæü*yé ý HÆ>μr$Ï CÌê... IMæüÅ-™èþ...
Úëí³…VŠü Ðèþ*ÌŒýÞ, A´ùÌZ ¸ëÆæÿÃïÜ ™èþ¨™èþÆæÿ çÜ…çÜ¦Ë ¯èþ$…yìþ Çh[õÜtçÙ¯Œþ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ {ç³fËÌZ ¯èþ*™èþ¯èþ E™éÞà°² ò³…´÷…¨…^óþ…§æþ$Mæü$
¿êVæüÅ-¯èþ-Væü-Ææÿ…ÌZ sñý¯Œþ Mðü Ææÿ¯Œþ çÜ…§æþyìþ ^óþÄæý$-»Z- {ç³{MìüÄæý$¯èþ$ {´ëÆæÿ…À…^é…. A¯óþMæü ´ëuæÿÔéËË$, MæâêÔéË˯èþ$ ¯ðþMðüÏ‹Ü ÆøyŠþÌZ° ï³ç³#ÌŒýÞ ´ëÏgê ¯èþ$…yìþ D Ææÿ¯Œþ ÝëVæü$™èþ$…¨.
Cr$Ðèþ…sìý Ææÿ¯ŒþË ÐèþËÏ çÜÐèþ*f…ÌZ JMæüÇMìü JMæüÆæÿ… E¯é²Ðèþ$¯óþ
™èþ$…¨. ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 30¯èþ fÆæÿ$Væü¯èþ$¯èþ² Ðèþ*Ææÿ£é¯Œþ çÜ…{糨…_ Ðèþ*Ææÿ£é¯Œþ Væü$Ç…_ ÑÐèþÇ…^é…. M>ÆøμÆóÿsŒý çÜ…çܦ˙ø
¿êÐèþ¯èþ, ÝëÄæý$… ^óþçÜ$Mæü$¯óþ «§øÆæÿ×ìý ò³Ææÿ$Væü$™èþ$…¨. ÐèþÆæÿÌŒýz A£ðþÏsìýMŠü
òßý^ŒþBÆŠÿ Ò$sìý…VŠüÞ HÆ>μr$ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ {ç³Äæý$†²çÜ$¢¯é²…. Cç³μsìýMóü
10Mðü Ææÿ¯ŒþÌZ ^éÌê ÿÐèþ$…¨ {ç³Ðèþ$$-Q$Ë$, 600çÜ*Pâæý$å, 200ËMæü$ ò³OV> M>ÌôýiË$ C…§æþ$ÌZ Væü$Ç¢…ç³#™ø ´ër$ {ç³ç³…^èþ…ÌZ »ñý‹Üt 10Mðü Ææÿ¯ŒþV> °Í^óþ…§æþ$Mæü$
{ç³Äæý$†²çÜ$¢¯é²…. °Æ>§æþÆæÿ×ýMæü$ Væü$ÆðÿO¯èþ {MîüÉéM>Ææÿ$ËMæü$ 10Mðü Ææÿ¯Œþ
òÜ-Ë-{º-sîý‹Ü ´ëÌŸY…r$-¯é²-Ææÿ$. ¿êVæüÝëÓÐèþ$$ËÄæý*ÅÆÿ$$. ¯éÄæý$Mæü$˯èþ$ Mæü*yé D Ææÿ¯ŒþÌZ
ÝëÄæý$ç³yæþ$™èþ$…¨.
´ëÌŸY¯èþÐèþËíÜ…¨V> A¿æýÅǦ…^óþ…§æþ$Mæü$ ¯óþ¯èþ$ {ç³Äæý$†²çÜ$¢¯é²¯èþ$.
D M>ÆæÿÅ-{MæüÐèþ$… MøçÜ… ¡çÜ$Mæü$¯èþ² gê{Væü™èþ¢Ë$, Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°Mìü {糫§é¯èþ BMæüÆæÿÛ×. Ðèþ$…{† ç³ËÏ… AÌê…sìý {MîüÉéM>Ææÿ$˯èþ$ Væü$Ç¢…_ {´ù™éÞà¯èþ²…¨…^èþ-yæþ…ÌZ 10Mðü
Æ>k Mæü*yé 10Mðü Ææÿ¯Œþ MøçÜ… ÝëÄæý$ç³yæ™é¯èþ° Ðèþ*sìý^éaÆæÿ$. Ææÿ¯Œþ G糚yæþ* Ðèþ$$…§æþ$…r$…¨. 10Mðü Ææÿ¯Œþ {´ù{V>ÐŒþ$ÌZ Ar$Ðèþ…sìý
{ç³™óþÅMæü™èþÌôý…sZ "BÆæÿY¯ðþOfÆŠÿ B‹œ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ 10Mðü íܱ {ç³Ðèþ$$Q$Ì çÜ…§æþ-yìþ Ðéâæýå¯èþ$ G…í³Mæü ^óþíÜ ÐéÇMìü {sñý•°…VŠü, ¿Zf¯èþÐèþçÜ™èþ$Ë$ Ðèþ…sìý
Ææÿ¯Œþ' 糧æþÃgê Æðÿyìþz CÌê ÑÐèþ-Ç-çÜ$¢-¯é²-Ææÿ$. ¯éV>Ææÿ$j¯èþ, Ððþ…Mæüsôý‹Ù, }M>…™ŒþË$ 10Mðü Ææÿ¯ŒþÌZ ´ëÌŸY¯óþ…§æþ$Mæü$ ÑçÙÄæý*ËÌZ çÜçßýMæüÇÝ뢅.''
BçÜMìü¢ ^èþ*í³çÜ$¢¯é²Ææÿ$. {MîüÉéM>Ææÿ$Ë ÑçÙÄæý*°MöõÜ¢ Ðèþ* {»ê…yŠþ

MæüçÙtç³yìþ ç³° ^óþõÜÐéÇMìü M>çÜ¢ Ðèþ$$…§æþ$ Ððþ¯èþMæüË$V> AÆÿ$$¯é AÐèþM>ÔéË$ Ððþ§æþ$Mæü$P…r* ÐèþÝë¢Æÿ$$ &ÌêÆŠÿz Ýët±Ï
>∑ßs¡ßyês¡+ 27 qe+ãsY 2008 ËMîüçÙ* Ðèþ*¯èþ$Å-−Ððþ$…sŒ,ý
Ý뫧é-Ææÿ-×ý…V> GÐèþ-ÆðÿO¯é A…§é°Móü
Kr$ ÐóþÝë¢Ææÿ$. A¨ Ðèþ$¯èþ$-çÙ$ÅË$
27 ¯èþÐèþ…º-ÆŠÿ, 2008 M>Ðö^èþ$a. f…™èþ$Ðèþ#Ë$ M>Ðö^èþ$a. Ððþ${sZ-−´ë-−Í-−r¯Œþ M>Å£æþ-−{yæþÌŒý
¿æýÐèþ-¯éË$, {´ë…™éË$, ç³NË$ ...
H§ðþO¯é çÜÆóÿ. ^èþ*õÜ…§æþ$Mæü$ »êV> E…§é Ìôý§é A¯èþ²¨
Ðóþ$çÙ Æ>Õ Ðèþ$$QÅ…. ÐésìýMóü õ³Ææÿ$ Mæü*yé ÐèþçÜ$¢…¨. A…§æþ…V> Ìôý°Ðésìý°
(A-ÕÓ°, ¿æýÆæÿ×ìý, Mæü–†¢-Mæü-) GÐèþÆæÿ* ^èþ*yæþÆæÿ$ Mæü*yé! M>± JMøP-ÝëÇ A…§æþ-Ñ-ïßý-¯èþ…V>
ÒÇMìü D Æøk {Væüà-¯èþ$-Mæü*-Ë™èþ
GMæü$PÐèþ. Ôèý$¿æý-M>-ÆæÿÅ-{MæüÐèþ*˯èþ$ °ÆæÿÓ-íßý…^èþyæþ… ÌôýMæü E¯èþ²Ñ Mæü*yé ÐéÆæÿ¢ÌZÏ MðüMæü$P-™éÆÿ$$.
´ëÌŸY-¯èþyæþ… ^óþÝë¢Ææÿ$. BǦMæü ç³Ææÿ-Ððþ$O¯èþ Cº¾…§æþ$Ë$ Mö…^ðþ…
™èþMæü$P-ÐèV>¯óþ Ðèþ#…sê-Æÿ$$þ.
Ðèþ–çÙ-¿æý-Æ>-Õ-
(-Mæü–-†¢-Mæü&2,3,4; Æøíßý×ìý, Ðèþ$–Væü-Õ-Ææÿ&1,2)
ÒÇMìü D Æøk Ôèý$¿æý, AÔèý$¿æý Ñ${ÔèýÐèþ$ çœÍ-
™é-Ë$…sêÆÿ$$. E§øÅ-Væü$-ËMæü$ A¯èþ$Mæü*-Ë…V>
Ðèþ#…¨. Mæüâê-M>-Ææÿ$-ËMæü$ {´ù™éÞ-çßý-Mæü-Ææÿ…V> Ðèþ#…r$…¨. BÆø-VæüÅ-
Ñ-çÙ-Äæý$…ÌZ A™èþÅ…™èþ {Ôèý§æþ® AÐèþ-çÜÆæÿ… A° {Væüíßý…^èþ…yìþ. ¨íÙt-^èþ$-MæüPÌê E…§æþ° ^éÌê-Ðèþ$…¨ AÀ-{´ëÄæý$…. AÆÿ$$™óþ JMæüP ç³yæþ$™èþ$…§æþ° {ç³Õ²-Ýë¢Ææÿ$. °Æ>Ã×ý… ç³NÆæÿ¢Æÿ$$ ^éÌê M>Ë…
ÐéÅ´ë-Ææÿ$-ËMæü$ A¯èþ$-Mæü*-Ë…. ÑçÙÄæý$… Ðèþ*{™èþ… A…§æþÆæÿ* J糚-Mö…sêÆæÿ$. A§óþ-Ñ$-r…sôý AÆÿ$$…§æþ…sôý ÑçÜ$¢-´ù-™éÆæÿ$. AÌê E…r$…¨ C¨.
Ñ$£æþ$-¯èþ-Æ>-Õ-
(-Ðèþ$–-Væü-Õ-Ææÿ&3,4, B{Ææÿ®, ç³#¯èþ-ÆæÿÓ-çÜ$&1,2,3)
{ç³ ç³…^èþ…ÌZ° A…§æþ-Ððþ$O¯èþ Ðésìý Væü$Ç…_ GÐèþ-ÆðÿO¯é D Mæürtyæþ… ò³O¯èþ$-…_ ´ëÇ‹Ü ¯èþVæüÆæÿ… Ððþ$$™é¢°² ^èþ*yö^èþ$a.
^ðþç³#™éÆæÿ$. Ðésìý Væü$Ç…_ ™ðþË$çÜ$Mø-Ðèþyæþ… Mæü*yé A§öMæüPsôý ©° {ç³™óþÅ-Mæü™èþ.
çÜ$Ë¿æý…. A§óþ A…§æþ…V> Ìôý° Ðésìý Væü$Ç…_ ^ðþç³μ-Ðèþ$…sôý
 sêÆæÿ‹Ü yîþ M>˯Œþ, Ðèþ*{¨yŠþ, òÜμÆÿ$$¯Œþ: ç³MæüP ç³MæüP¯óþ JMóüÌê
E¯èþ² D Æðÿ…yæþ$ rÐèþÆæÿ$Ï ÝëÌŒýt, ò³ç³μÆŠÿ »êsìý-ÌŒýÞÌê Mæü°-í³-Ýë¢Æÿ$$.
MøÆæÿ$t ÐèþÅÐèþ-à-Æ>-ËÌZ gê{Væü™èþ¢ AÐèþ-çÜÆæÿ…. GÐèþÇMîü ™ðþÍ-Äæý$§æþ$. ™ðþË$-çÜ$-Mæü$-¯óþ…§æþ$Mæü$ GÐèþÆæÿ* {ç³Äæý$- ËMîüçÙ* Ðèþ*¯èþ$Å-−Ððþ$…sŒý, ™èþ*Ç, 휯éÏ…yŠþ: Væü${Ææÿ… ¯éyéÌê D Æðÿ…yæþ$ rÐèþ-Ææÿϯèþ$ MæüÍõ³ Mæürtyæþ… ç³ÏVŠü-Ìê E…yæþ-yæþ…™ø
{ç³Äæý*-×êË$ Mö…™èþ-Ðèþ-ÆæÿMæü$ {ÔèýÐèþ$-°-Ýë¢Æÿ$$. †²…^èþÆæÿ$ Mæü*yé! A…§æþ$Móü DÝëÇ {ç³ç³…^èþ…ÌZ° A™èþÅ…™èþ E¯èþ² D ¿æýÐèþ¯èþ… ^èþ*õÜ…§æþ$Mæü$ A§øÌê E…r$…¨. HÐèþ*{™èþ… Ý린Mæü$Ë$ D rÐèþ-Ææÿϯèþ$ "¨ ç³ÏVŠü' A° Ðèþ$$§æþ$ªV> í³Ë$-^èþ$-
õܲíßý-™èþ$Ë çÜçßý-M>-Ææÿ…™ø ÐéÅ´ë-Ææÿ…ÌZ Ðèþ$$…§æþ-yæþ$Væü$ ÐóþÝë¢Ææÿ$. AçÜ-çßýÅ…V> Mæü°-í³…^óþ ¿æýÐèþ-¯éË$, Ðèþ*¯èþ$Å-Ððþ$…rÏ Væü$Ç…_ .... BMæü-ÆæÿÛ-×îý-Äæý$…V> E…yæþ§æþ$. M>± ©° {ç³™óþÅ-Mæü-™èþË$ Ðèþ*{™èþ… Mæü$…sêÆæÿ$. Òsìý° ^èþ*õÜ¢ ^éÌê-Ðèþ$…¨Mìü
MæüÆ>P-rMæü Æ>Õ- Ò$ MøçÜ… ... ^éÌê¯óþ E¯é²-Æÿ$$. ^éÌê G™èþ¢-Æÿ$$¯èþ Mæürtyæþ…. 휯éÏ…yŠþÌZ MðüÌêÏ AçÜ…™èþ–í³¢V> E…r$…¨. Ðèþ˜…sŒ-−ýç³-−Æ>²‹Ü
(-ç³#-¯èþ-ÆæÿÓ-çÜ$&4, ç³#çÙÅÑ$, BÔóýÏ-çÙ) Æðÿ…yæþÐèþ A† ò³§æþª Úëí³…VŠü òÜ…rÆŠÿ. CÐèþ±² ç³MæüP¯èþ ò³yìþ™óþ D rÐþÆè ÿŠ
 »ZçÜt¯Œþ íÜsîý-àÌŒý, »ZçÜt¯Œþ, Ðèþ$Ýë-^ðþ‹Üt: AÆæÿË$ AÆæÿ-Ë$V> ËMîüçÙ* Ðèþ*¯èþ$Å-Ððþ$…sŒý ÐèþËÏ B ¯èþVæü-Æ>-°Mìü A§æþ–çÙt… ™ðþ_a-
ѧéÅ-Ææÿ$¦Ë$ E¯èþ²™èþ ѧæþÅÌZ {ç³Ðóþ-Õ-Ýë¢Ææÿ$. í³^èþ$aMæü Væü*âæýÏÌê Mæü°-í³-çÜ$¢¯èþ² D ¿æýÐèþ¯èþ… »ZçÜt-¯Œþ-ÌZ° íÜsîý-àÌŒý. ò³yæþ$™èþ$…§æþ° Ý린-Mæü$Ë {ç³V>Éæþ ÑÔéÓçÜ….
C™èþ-Ææÿ$-Ë™ø ÐéWÓ-Ðé-§é-ËMæü$ §æþ*Ææÿ…V> JMæü-糚yæþ$ D ¿æýÐèþ¯èþ… »êV>¯óþ E…yóþ-§óþÐðþ* M>± C糚yæþ$
Ðèþ#…sôý Ðèþ$…_-§æþ° {Væüíßý…_ B {ç³M>Ææÿ… ¯èþyæþ-^èþ$-Mæü$…sê-Ææÿ$. Ðèþ*{™èþ… A…§æþÇ ÑÐèþ$-ÆæÿØË* G§æþ$-ÆöP…sZ…¨. ¯èþVæü-Ææÿ…ÌZ° Ððþ${sZ-−´ë-−Í-−r¯Œþ M>Å£æþ-−{yæþÌŒý, ÍÐèþ-−ÆŠÿ-−ç³NÌŒý, C…V>Ï…yŠþ:
E§øÅ-Væü$Ë$ º¨Î MøçÜ… ^óþõÜ {ç³Äæý$-™é²-ËMæü$ Ñçœ*™èþ… Ñ$W-ͯèþ Mæürt-yé-˱² A§æþ$Â-™èþ-Ððþ$O¯èþ BÇP-sñý-Mæüa-ÆŠÿ™ø A…§æþ-DZ »ZÇÏ…_¯èþ VæüÆ>r$ Ò$§æþ MìüÈr… ò³sìýt-¯èþ-r$ϯèþ² D Mæürt-yæþ… Ò$§æþ
MæüË$-Væü$-™èþ$…¨. BMæür$t-Mæü$…r$…sôý C¨ Ðèþ*{™èþ… ´ëç³… A…§æþÇ ¯öçÜsìý A…§æþ$ÌZ ç³°-^óþõÜ E§øÅ-Væü$Ë$ A…™èþ-Ç„æü M>ç³NÅüÞÌŒý A…r*
íÜ…çßý-Æ>-Õ- ÑÆæÿ$ç³#Ë$ ^èþ*Ýù¢…¨. ò³OV> D íÜsîý-àÌŒý ^èþ$r$t-ç³-MæüPË E¯èþ² gZMæü$Ë$ ÐóþçÜ$-Mæü$…sê-Ææÿr. ^èþ*õÜ…§æþ$Mæü$ A…™èþ-Ç„æü ¯úMæüÌê
(-Ðèþ$Q, ç³#º¾, E™èþ¢-Ææÿ&1) ¿æýÐèþ-¯é-˱² ^èþ*õÜ…§æþ$Mæü$ G…™ø »êVæü$…yæþyæþ… ©° §æþ$Ææÿ-§æþ–çÙt…. Mæü°í³-çÜ$¢¯é² ¿æýÐèþ¯èþ… ÌZç³Ë C…sîý-Ç-Äæý$ÆŠÿÞ Ðèþ*{™èþ… A§æþ$Â-™èþ-
BǦ-Mæü-ç³-Ææÿ-Ððþ$O¯èþ Cº¾…§æþ$-Ë$¯é² çÜÐèþ$-Äæý*-°Mìü Ðèþ$° A…§æþÆæÿ* J糚-Mæü$…sêÆæÿ$.
yæþº$¾ A…§æþ$-»ê-r$-ÌZMìü ÐèþçÜ$¢…¨. Mæüâê-M>-Ææÿ$-ËMæü$ Ðèþ˜…sŒý-−ç³-−Æ>²‹Ü rÐèþÆŠÿ, ´ëÇ‹Ü, {¸ë¯ŒþÞ: J…sìý çÜ¢…¿æý…
Ðóþ$yæþÌê E¯èþ² D Mæürtyæþ… ^èþ*õÜ…§æþ$Mæü$ HÒ$ »êV>-Ìôý§æþ$ Mæü§æþ*! ´ùÆŠÿt A£é-−Çsîý º‹Ü rÇÃ-−¯èþÌŒý, ¯èþ*ÅÄæý*ÆŠÿP íÜsîý, »ZçÜt¯Œþ íÜsî-ýàÌŒý
çܯéïèþ… ÌôýMæü ¯èþ*™èþ¯èþ AÐèþ-M>-ÔéË$ çÜ…¿æý-Ðèþ…. ÐéÅ´ë-Ææ ÿ-ç³-Ææÿ…V>
M>Ë… A¯èþ$-Mæü*Ë…V> Ðèþ#…¨. ѧéÅ-Ææÿ$¦Ë$ º§æþ®Mæü… Ñyæþ-¯é-yìþ™óþ C…M> ^ðþ´ëμ-Ë…sôý {ç³ç³…^èþ-Ðèþ$…™é A…§é-°Mìü, ¸ëÅçÙ-¯ŒþMìü ç³#sìýt- ¯èþ*ÅÄæý*ÆŠÿP: Ððþ$$§æþ-sìý-ÝëÇ D Mæürt-yé°² ^èþ*íܯèþ
Ñf-Äæý$… Ðéǧóþ. Ë$ÏÌê ^ðþ糚-Mæü$¯óþ ´ëÇ-‹ÜÌZ Cr$-Ðèþ…sìý Mærtyæþ… ... B ¯èþVæü-Æ>-°Móü ÐéÆæÿ…§æþÆæÿ* C…M> ç³NÇ¢ M>Ìôý§é? C…M> G¯óþ²âæý$Ï
Mæü¯éÅ-Æ>-Õ-
(-E-™èþ¢-Ææÿ&2,3,4 çßýçÜ¢, _™èþ¢&1,2) GÑ$-ÆóÿsŒýÞ ´ëÅÌñý‹Ü çßZr-ÌŒý sZ‹Ù Ðér-ÆŠÿ-¸ë-ÌŒý
C¨-Ðèþ-ÆæÿÌZ BW¯èþ M>ÆæÿÅ-{Mæü-Ðèþ*Ë$ D Æøk
¯ðþÆæÿ-ÐóþÆóÿ AÐM>Ôèý… Ðèþ#…¨þ. ü {ç³Äæý*-×ê-Ë-ÐèþËÏ
M>âæýÏ-¯ö-糚Ë$, Mîüâæýå-¯ö-糚Ë$ Ðèþ^óþa AÐèþ-M>Ôèý…. E§øÅ-Væü$-ËMæü$
{ç³Ððþ*-çÙ¯Œþ çÜ*^èþ-¯èþ.
™èþ$Ìê-Æ>-Õ
-(-_-™èþ¢&3,4, ÝëÓ†,-Ñ-Ôé-Q&1,2,3)
™èþÍÏ ÐéÆæÿ-çÜ-™èþÓç³# Bíܦ ™èþV>§é ç³Ç-ÚëPÆæÿ…
AÐèþ#-™èþ$…¨. C¯èþ*Þ-Æðÿ¯ŒþÞ, õÜÌŒýÞ Ç{ç³-gñý…sôý-sìý-ÐŒþÞMæü$
A¯èþ$-Mæü*Ë…. Mæüâê-ÔéË A«¨-ç³-™èþ$-ËMæü$ {´ù™éÞ-çßý-Mæü-Ææÿ…V>
Ðèþ#…r$…¨. iÑ™èþ ¿êVæü-ÝëÓ-Ñ$™ø MæüËçßý çÜ*^èþ-¯èþ.
Ðèþ–ÕaMæü Æ>Õ
(ÑÔé-Q&4, A¯èþ*-Æ>«§æþ, gôýÅçÙx-)
ÐéÅ´ëÆæÿ… íܦÆæÿ…V> ÝëVæüÐèþ-^èþ$aþ. Ñ…§æþ$ÌZÏ
-çÜ-Ðèþ*-Ðóþ-Ôé-ËÌZ VúÆæÿ-Ðèþ-à° MæüË$-Væü-Mæü$…yé
^èþ*çÜ$-Mø-ÐéÍ. ѧéÅ-Ææÿ$¦-Ë {ÔèýÐèþ$ çœÍ-çÜ$¢…¨. ò³O A«¨-M>-Ææÿ$-Ë-
¯èþ$…yìþ {ç³Ôèý…çÜ-Ë$ ´÷…§æþ$-™é-Ææÿ$.
«§æþ¯èþçÜ$Þ Æ>Õ-
(-Ðèþ$*Ë, ç³NÆ>Ó-Úëyæþ, E™èþ¢-Æ>-Úë-yæþ&1) Ò$ §æþVæüYÆæÿ Ñ$Í-Äæý$¯èþÏ Mö©ª yéËÆæÿ$Ï Ðèþ$*Ë$-Væü$-™èþ$-¯é²Äæý*? GÌê
QÆæÿ$a ^óþÄæý*ÌZ AÆæÿ¦… M>Ðèþyæþ… Ìôý§é? AÆÿ$$™óþ Ðésìý°
àÎyóþ‹Ü MøçÜ… QÆæÿ$a ò³rt…yìþ. W±²-‹Ü º$MŠü B‹œ ÐèþÆæÿÌŒýz ÇM>ÆŠÿzüÞÌZMìü Mæü*yé
Mö ™èþ¢V> ò³âæýÏ-Æÿ$$-¯èþ-Ðé-ÇMìü K
Ôèý$¿æýÐéÆæÿ¢. Ðèþ$¯é-Î-ÌZ° íßýÐèþ*-^èþÌŒý
C…sZÏ MæüËçßý çÜ*^èþ¯èþ. Ýù§æþÇ A¯é-Æø-VæüÅ - r*Çf… çßZr-ÌŒýÌZ ºçÜ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ 50% Æ>Æÿ$$-¡™ø Mö™èþ¢
ÐéÆæÿ¢ Ñ$Ðèþ$ÃͲ MæüË-™èþ-ç³-Ææÿ$-çÜ$¢…¨. ÐéÅ´ëÆæÿ… GMöP^èþ$a. {ç³Äæý$-†²-Ýë¢Æ>? ÑÐèþ-Æ>Ë$ ™ðË$-çÜ$-Mø…yìþ Ðèþ$Ç! §æþ…ç³-™èþ$-ËMæü$ {ç³™óþÅMæü ´ëÅMóü-i-° íßýÐèþ*-^èþ-ÌŒý-{ç³-§óþÔŒý {糿æý$™èþÓ… {ç³Mæü-sìý…_…¨. AÆÿ$$™óþ
Ý뫧é-Ææÿ-×ý…V> Ðèþ#…r$…¨. BǦ-Mæü-ç³-Ææÿ-Ððþ$O¯èþ Cº¾…§æþ$Ë$ Aº$-§é½ (Äæý$$¯ðþO-sñýyŠþ AÆæÿ»Œý GÑ$-ÆóÿsŒýÞ) ÌZ° GÑ$-ÆóÿsŒýÞ ´ëÅÌñý‹Ü çßZr-ÌŒý D Bçœ-ÆŠÿ D Hyé¨ yìþòÜ…ºÆŠÿ 20Ðèþ ™óþ© ÐèþÆæÿMóü. {ç³Mæü–† A…§é-Ë™ø AË-Æ>Æóÿ Ðèþ$¯éÎ
ÌôýMæü$¯é² ç³NÇ¢ çÜ…™èþ–í³¢ Ðèþ#…yæþ-§æþ$. {ç³ç³-^èþ…ÌZ-MðüÌêÏ A™èþÅ…™èþ QÈ-§ðþO¯èþ àÎyóþ ´ëÅMóü-gŒý A…¨Ýù¢…¨. D ç³Æ>Å-r-Mæü$Ë Ððþ$$§æþsìý VæüÐèþ$Å…. CMæü Mö™èþ¢V> ò³âæýÏ-Æÿ$$¯èþ ÐéÇ ´ëÍr çÜÓÆæÿYÐèþ$¯óþ ^ðþ´ëμÍ.
Ðèþ$Mæü-Ææÿ-Æ>-Õ- çßZrÌŒýÌZ C§æþªÆæÿ$ A†-£æþ$-ËMæü$ ÐéÆæÿ… ÆøkË ´ër$ B†£æþÅ… C_a-¯èþ…§æþ$Mæü$ Ðèþ$¯é-Î-ÌZ° çßZrâæý$Ï Mæü$…k… Ìôý§é Æøçßý-™èþVŠü Ðèþ$¯é-Ë$ÌZ ¯èþÐèþ §æþ…ç³-™èþ$-ËMæü$ Ðèþ$*yæþ$
JMæü Ñ$Í-Äæý$¯Œþ yéËÆæÿ$Ï (Ðèþ$¯èþ MæüÆðÿ-±ÞÌZ AÆÿ$$™óþ, A„æü-Æ>Ìê ¯éË$Væü$ MørÏ Hyæþ$ »ê™Œþ-Ææÿ*-ÐŒþ$ ç³Væüâæý$Ï, ¯éË$Væü$ Æ>{™èþ$âæý$Ï ºçÜ MæüÍμ-Ýë¢Ææÿ$. Ý뫧é-Ææÿ-×ý…V> ©°-MæüÄôý$Å QÆæÿ$a Ææÿ*. 9,400
(-E-™èþ¢-Æ>-Úë-yæþ&2,3,4, {ÔèýÐèþ×ý…, «§æþ°-çÙx&1,2) Ë„æüË Ææÿ*´ë-Äæý$Ë$ Ðèþ*{™èþ-Ðóþ$-) ÐèþçÜ*Ë$ ^óþçÜ$¢…¨. 680 ^èþ§æþ-Ææÿç³# Ò$rÆæÿÏ
ÒÆæÿ$ D Æøk A°² Ææÿ…V>-ËÌZ AÀ-Ðèþ–-¨®° M>V> {ç³™óþÅMæü BçœÆŠÿ Mìü…§æþ Ææÿ*. 4,700 Ðèþ*{™èþÐóþ$ ÐèþçÜ*Ë$ ^óþÝë¢Ææÿ$. Ñ$W-ͯèþ ÝûMæü-Æ>Å-
ÐðþOÔéËÅ…ÌZ °ÇÃ…_¯èþ ´ëÅË‹Ü çÜ*sŒýÌZ A°² ËVæüj-ÈË$ E…sêÆÿ$$. ˱² Ðèþ*Ðèþ$*Ìôý. ÐðþËPÐŒþ$ {yìþ…MŠü, »ñýyŠþ sîý, {»ôýMŠü-¸ë‹Üt, Ë…^Œþ, yìþ¯èþ²ÆŠÿ Ðèþ…sìý-Ðèþ±² D ´ëÅMóü-
Ý뫨-Ýë¢Ææÿ$. °Ææÿ$-§øÅ-Væü$-ËMæü$ BÔé-f-¯èþ-Mæü-Ððþ$O¯èþ A…™èþÆ>j¡Äæý$…V> H {´ë…™èþ… ¯èþ$…^èþ-Æÿ$$¯é Aº$-§é¼ Ðèþ^óþa…§æþ$Mæü$
Ôèý$¿æý ç³Ç-×ê-Ðèþ*Ë$ MæüË$-Væü$-™éÆÿ$$. ÐéÅ´ë-Ææÿ$Ë$, E¯èþ²-™èþ i-ÌZMóü ÐèþÝë¢Æÿ$$. A…™óþ M>Mæü$…yé Ðèþ$¯é-Î&Ìôý òßýOÐóþ Ò$§æþ E¯èþ² Ýù² ´ëÆÿ$$…sŒý §æþVæüY-ÆæÿMæü$
看Üt-M>Ï‹Ü {sìý‹³ QÆæÿ$aË$ Mæü*yé D çßZsÌôý ¿æýÇ-çÜ$¢…¨. JMæü M>Ææÿ$, Mæü*yé ¡çÜ$-Mðü-âê¢Ææÿ$. yîþËMŠüÞ ËVæüjÈ ºçÜ$Þ-ËÌZ ¡çÜ$-MðüâôýÏ D {sìý‹³Mæü$ ÐóþÆóÿ béÈjË$ HÒ$
E§øÅVæü$Ë$ ÑÐèþ$-ÆæÿØ-Ë$ Æ>Mæü$…yé gê{Væü™èþ¢ç³yéÍ. §é°-MöMæ {yðþ•ÐèþÆŠÿ 24 Væü…rË* Vðü‹ÜtMæü$ A…§æþ$-»ê-r$ÌZ E…sêÆÿ$$.
Mæü$…¿æý-Æ>-Õ- E…yæþÐèþ#. M>Ðé-ÍÞ-¯èþ-Ðéâæý$Ï íßýÐèþ*-^èþ-ÌŒý-{ç³-§óþÔŒý ç³Æ>Å-rMæü AÀ-Ðèþ–¨® çÜ…çܦ Ðèþ*ÆðÿP-sìý…VŠü M>Æ>Å-
çßZr-ÌŒý-ÌZ¯óþ E¯èþ² A¯èþ…™èþÆæÿ ÝëμÌZ {糆-Æøl Ðèþ*õÜ-gŒýË$, Ýëμ Ë-Äæý*˯èþ$ çÜ…{ç³-¨…^èþ-Ðèþ^èþ$a.
(-«§æþ-°-çÙx&3,4, Ôèý™èþ-ÀçÙ…, ç³NÆ>Ó-¿ê-{§æþ {sîýsŒýÐðþ$…sŒý ¡çÜ$-Mø-Ðèþ^èþ$a. ^èþ$r$t-ç³-MæüPË §óþÔé-˯èþ$ ç³ÆæÿÅ-sìý…^óþ
&1,2,3) AÐèþM>Ôèý… Mæü*yé MæüÍμ-çÜ$¢…¨.
A¯èþ-Ðèþ-çÜÆæÿ QÆæÿ$aË$ GMæü$PÐèþ. BǦ-Mæü-Ðèþ*…§æþÅ… Ðèþ$*yæþ$ Ðèþ…§æþË MørÏ yéËÆæÿÏ ÐèþÅÄæý$…™ø °ÇÃ…_¯èþ D çßZrÌŒý
HÆæÿμ-yæþ$-™èþ$…¨. òÜμMæü$Å-Ìôý-çÙ¯ŒþÞ A¯èþ$-Mæü*-Í…^èþÐèþ#. {ç³Äæý*-×ê-Ë- {ç³ç³…^èþ…ÌZ° A°²…sìý-Mæü¯é² A™èþÅ…™èþ QÈ-§ðþO-¯èþ¨ õ³Ææÿ$ ´÷…¨…¨.
ÐèþËÏ A«¨Mæü {ÔèýÐèþ$, QÆæÿ$a. ÐðþO§æþÅ, C…f-±-Ç…VŠü ѧéÅ-Ææÿ$¦-ËMæü$ C…§æþ$ÌZ Ððþ$$™èþ¢… 302 Væü§æþ$Ë$, 92 çÜ*sŒýÞ E¯é²Æÿ$$. Aº$-§é¼
A¯èþ$-Mæü*Ë…V> Ðèþ#…¨. ÒÝë {ç³Äæý$-™é²-ËMæü$ A¯èþ$-Mæü*-Ë…. {糿æý$™éÓ°Mìü ^ðþ…¨¯èþ D çßZr-ÌŒý¯èþ$ Mðüí³-°ÞMìüÞ {Væü*‹³ Ðóþ$¯ógŒý ^óþçÜ$¢…¨.
Ò$¯èþ-Æ>-Õ D {ç³™óþÅMæü ´ëÅMóügŒý §éÓÆ> Ðèþ_a¯èþ B§é-Äæý$…ÌZ Mö…™èþ ¿êV>°²
-(-ç³N-Æ>Ó-¿ê-{§æþ&4, E™èþ¢-Æ>-¿ê-{§æþ, ÆóÿÐèþ-†) Äæý$$GC-ÌZ° béÇ-r-º$ÌŒý çÜ…çܦ-ËMæü$ ÑÆ>-âæý…V> CÝë¢-Ææÿ$.
{ÔèýÐèþ$™ø M>Æ>Å-ËÌZ ÑfÄæý$… Ý뫨-Ýë¢-Ææÿ$. CÆ>-¯ŒþMìü ÐðþãÏ ¯èþ_a¯èþ yìþgñýO-¯ŒþÌZ M>ÆðÿμsŒý ¯óþÆÿ$$…^èþ$-Mø-Ðé-Ë…sôý gñýsŒý
E§øÅ-Væü$Ë º¨Î {ç³Äæý$-™é²-ËMæü$ M>Ë… ÆðÿyîþV> E…r$…¨. ÐðþOG-G‹Ü ç³Ææÿ*¹üÅÐŒþ$Þ °ç³#-×ý$-Ë™ø MæüÍíÜ CçÙt-Ððþ$O¯èþ
A¯èþ$-Mæü*Ë…V> Ðèþ#…¨. §óþÐé-ËÄæý$ çÜ…§æþ-Ææÿدé¿êVæüÅ… çÜ$Ðé-çÜ-¯èþ™ø ç³Ææÿ*¹üÅ-ÐŒþ$¯èþ$ ™èþÄæý*-Ææÿ$-^óþ-Æÿ$$…^èþ$-Mø-Ðèþ^èþ$a. C…M> çßZrÌŒý çÜ*sŒý
MæüË$-Væü$-™èþ$…¨. §ðþOÐèþ-M>-Æ>Å-ËÌZ ´ëË$-ç³…^èþ$-Mæü$…sê-Ææÿ$. çÜÐèþ$${§æþ…ÌZ íœíÙ…VŠü {sìý‹³, "GÑ$-ÆóÿsŒýÞ ´ëÅË‹Ü çܯŒþ-òÜsŒý A…yŠþ yðþfÆŠÿt {ç³ÔéÆŠÿ ÌôýMŠü
IÌê…yŠþ r*ÆŠÿ' Ðèþ…sìý çܧæþ$-´ë-Äæý*-Ë™ø ´ër$ GÑ$-ÆóÿsŒýÞ ´ëÅË‹Ü
- y˚eT÷] yÓ+ø£≥ dü÷s¡´Hêsêj·TD ¯èþ$…_ VøÌŒýz Úë…õ³¯Œþ, AÆæÿ$-§ðþO¯èþ Ðèþ$$™éÅ-˯èþ$ ºçßý$-Ðèþ$-™èþ$-Ë$V>
´÷…§æþÐèþ^èþ$a.

Ððþ*çÜ$-Mæü$° Ððþâôýå-Ðé-ÇMìü, _¯èþ² í³ËÏ-ËMæü$, ^ðþÑsìý, Ðèþ$*Væü,


Mæü$…sìýÐéÇMìü ™é¯èþ$ ç³MæüPMæü$ ™èþ糚-Mæü$° ™øÐèþ CÐéÓÍ.
 C™èþ-Ææÿ$Ë Ðèþ$¯èþçÜ$¯èþ$ ¯öí³μ…^óþ Ðèþ*rË$ Ðèþ*sêÏ-yæ þ-
@ø£\e⁄´&ÉT ¯é Ë$Væü$ B{Ôèý-Ðèþ*-ËÌZ JMæü-sñýO¯èþ Væü–çßý-Ýë¦-{Ôèý-Ðèþ$Ðèþ$$ÌZ
ÐèþÅMìü¢ B^èþ-Ç…^èþ-Ðèþ-Ë-íܯèþ °Äæý$-Ðèþ*ËMæü$ G…™ø {´ë«§é-
r$…º… çÜ…çœ$…ÌZ JMæü ¿êVæü…. Mæü¯èþ$Mæü çÜ…çœ*-°Mìü ÑçÜ¢-
Ç…^éÍ. çÜ…çœ$ çÜ¿æý$Å-°V> Mö°² »ê«§æþÅ-™èþ-˯èþ* ¯ðþÆæÿ-Ðóþ-
Mæü*-yæþ§æþ$. Møç³…, ÌZ¿æý… Ðèþ¨-Í-Ðóþ-Äæý*Í. GÐèþ-DZ
Ðóþâê-Møâæý… ^óþÄæý$-Ðèþ§æþ$ª. Mæüç³r…, yé…¼Mæü… Ðèþ¨-Í-ò³-sêtÍ.
Ñ ¿æý*† ÕÐèþ¿æýMæü$¢ËMæü$ G…™ø {ﳆMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ¨. º*yìþ§æþ ¯éÔèý¯èþ…
Ìôý° ÐèþçÜ$¢Ðèþ#. º*yìþ§æþ¯èþ$ GyæþÐèþ$^óþ†ÌZ Ðèþ#…^èþ$Mæü$°, Mæü$yìþ ^óþ†™ø
¯èþÅ™èþ Ðèþ#…¨. Væü–çßý-Ýë¦-{ÔèýÐèþ$… ïÜÓMæü-Ç…_¯èþ ÐèþÅMìü¢ ™èþ¯èþ ÐèþÅMìü¢- Æ>aÍ. ™øsìý-ÐéÇ íßý™é±² MøÆ>Í. Ðèþ$§é-ËçÜ A¯óþ Ðèþ$à- AÀÐèþ$…{†…_, Mæü$yìþ ^óþ† Ðèþ$«§æþÅÐóþÍ™ø ±sìý° ´ùíÜ Ñ$Wͯèþ Ðóþâæýå™ø
@ø£\e⁄«&çøÏ M>Ææÿ×ý… ÌôýMæü$…yé ¯èþÐèþÓ-Æ>§æþ$. Ðèþ$*Ææÿ$Uyæþ$, í³_a- MæüËí³, ç³…^é„æüÇ Ìôý§é ¨Væü$Ðèþ Ðèþ$…{™é°² fí³çÜ*¢ ¯èþ$¨sìýò³O,
Væü™èþ AÐèþ-çÜ-Æ>-˯èþ$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ^èþ*çÜ$-Mæü$¯óþ HM>…™èþ ^èþ{r ç³Ç- Æ>×ìý ™èþ¯èþ ç³#{™èþ$yæþ$ AË-Ææÿ$P-¯èþMæü$ Væü–çßýçܦ ¿o†Mæü «§æþÆ>ÃË Ðéyæþ$, {™éVæü$-»Z™èþ$, A…§æþ Ñïßý-¯èþ$Ë$, V>Ææÿyìþ ^óþõÜ-ÐéÆæÿ$,
Á<√Dß&ÉT- ˙ XÊ«ùd ˙≈£î «¨¯èþ$…yìþ ºÄæý$-r-ç³yìþ Mö…™èþ ÑÔé-Ë- §æþ–-Mæüμ£é°² AË-Ðèþ- Væü$Ç…_ CÌêü -E-ç³-§óþ-Õ…_…§æþr! Væü$…yðþËò³O, ^óþ™èþ$Ëò³O Æ>çÜ$MøÐéÍ. Væü–çßýçÜ$¦ ±sìý™ø ™èþyìþí³¯èþ
Ææÿ-^èþ$-Mæü$…sêyæþ$. ¿êÆ>Å-¼-yæþzË$, ™èþÍÏ-§æþ…{yæþ$Ë$, º…«§æþ$-Ðèþ#Ë$, º*yìþ§æþ¯èþ$, çܯéÅçÜ$Ë$, {ïÜ¢Ë$ ´÷yìþ º*yìþ§æþ¯èþ$ Æ>çÜ$MøÐéË°
>∑ßs¡ße⁄ Hêj·THê ! ˙ XÊ«dü Ðèþ$…_ B^é-Æ>-˯èþ$ ÑçÜÃ-Ç…_-¯èþ-Ðé--Ææÿ$-^óþ-õÜü Äæý$fq,- ÔéÝëˆË$ ™ðþË$ç³#™èþ$¯é²Æÿ$$.
Ñ${™èþ$Ë$ CÌê -Ñ-Ñ«§æþ çÜ…º…«§é˯èþ$ HÆæÿμ-Ææÿ-^èþ$-Mæü$°, §é¯èþ,fç³-™èþ-´ë-§æþ$-Ë$ çœÌê-°²-ÐèþÓÐèþ#. çܧé-^é-Ææÿ-Ðèþ$$™ø
<ä>∑Zs¡ @ø±Á>∑‘·‘√ ≈£Ls√à ! Ðésìý° M>´ë-yæþ$-Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ Mö°² ™éÅV>-˯èþ* ^óþÝë¢yæþ$. "{™èþÅ…ºMæü… Äæý$gêÐèþ$õßý, çÜ$Væü…«¨… ç³#íÙtÐèþÆæÿ¦¯èþ…
AÆÿ$$™óþ B ÑÔéË™èþ A…™èþ-sìý™ø BW-´ù-Mæü*-yæþ-§æþ$. -Mæü$- çßý–§æþ-Äæý$-Ôèý$¨® MæüË$-Væü$-™èþ$…¨. çßý–§æþ-Äæý$-Ôèý$¨® HÐèþ*-{™èþ…Ìôý° EÆ>ÓÆæÿ$Mæü Ñ$Ðèþ º…«§æþ¯é¯èþÃ−–™øÅÆæÿ$ÄîüÄæý$ Ðèþ*Ðèþ$–™é™Œþ'
ø√s¡ß≈£îqï$ kÕ~Û+#·ß ! nì #ÓbÕŒ&ÉT. fç³-™èþ-´ëË$ çœÍ…^èþÐèþ#.
yÓ+≥H˚ @ø£\e⁄´&ÉT ns¡D≤´ìøÏ FMæü, »ŸVæü$YË$, GÐèþ$$-MæüË$, Væü$yæþz ï³Í-MæüË$, AÐèþ-Äæý$-Ðèþ-ïßý-¯èþ$Ë$ Ðèþ…sìý-Ðé-Ç° ^èþ*íÜ Ðóþâê-Mø-âæý…V> ¨Væü$Ðèþ Ðèþ$…{™èþ…™øMæü*yæþ Ñ¿æý*¨«§éÆæÿ×ý ^óþÄæý$Ðèþ^èþ$a.
yÓ[flb˛j·÷&ÉT. Çø£ @ø£\e⁄´&çøÏ @ {™éâæýå Ðèþ$$MæüPË$, Ðóþ$Mæü$Ë$, Ðèþ$$âæý$å Ðèþ…sìýÑ ¯èþË$-Væü$Ææÿ$ ¯èþÐèþÓÐèþ§æþ$ª. "AW²Ç† ¿æýçÜÃ, ÐéÄæý$$dž ¿æýçÜÃ, fËÑ$† ¿æýçÜÃ
Á<√Dß&ç nedüs¡eT÷ ˝Ò<äß ! @ø£\e⁄´&ÉT ¯èþyìþ^óþ §éÇÌZ ÐóþÄæý$-Æ>§æþ$. ç³Ææÿ ï܈ Ýë…Væü™èþÅ… MøÆæÿ$r ´ëç³…. çÜ`e-Ë$-yðþO¯èþ çܦËÑ$† ¿æýçÜÃ, ÐøÅÐóþ$† ¿æýçÜÃ, çÜÆæÿÓVŠü… çßýÐéC§æþ… ¿æýçÜÃ
‘·q XÊ«ùd ‘·q >∑ßs¡ße⁄>± ‘·q <äèwæº˝À ѧæþÅÌZ, ÐèþÄæý$-çÜ$ÌZ, VúÆæÿ-Ðèþ-Ðèþ$$ÌZ ™èþ¯èþ Mæü…sôý Væü–çßý-çÜ$¢-¯èþMæü$ C¨ ™èþVæü§æþ$. Ðé\ýïèþ C™óþÅ™é° ^èþ„æü*VŠü…íÙ MæüÆæÿ×ê° ¿æýçÜÃ'
{ÔóýçÙ$x-ÌñýO-¯èþ-Ðé-ÇMìü ¯èþÐèþ$-çÜP-Ç…^èþyæþ…Ðèþ-ËÏ BÄæý$$-Æ>¦-Äæý$Ðèþ$$, ÑMæü–-™èþ-Ðèþ$$-V>°, A…§æþ-Ððþ$O¯è,þ °-ÆæÿÃ-Ë-Ððþ$O¯èþ ÐóþçÙ-
n#·+#·\+>± ô|≥ߺ≈£îHêï&ÉT. yÓTT‘·Ô+... ѧæþÅ, MîüÇ¢, ºËÐèþ$$ Ðèþ–¨® AÐèþ#™èþ$…¨. ¯èþyìþÑ$ ÐóþË$, ¯éË$VæüÐèþ ÐóþË$™ø GyæþÐèþ$¯èþ$…yìþ Mæü$yìþMìü ¿æýÝëð²
«§éÆæÿ×ý™ø E…yéÍ. Mæüv¯èþ Ðèþ*r-˯èþ$ ç³Ë$-Mæü-Ðèþ§æþ$ª. Æ>çÜ$Mæü$°, Æðÿ…yæþ$ Ñ¿æý*¨ ÆóÿQË Ðèþ$«§æþÅ »Ÿr¯èþÐóþÍ™ø Mæü$yìþ¯èþ$…yìþ
‘·q≈£î ø±e\dæq<ä+‘ê... Væü$Ææÿ$-Ðèþ#Ë Äæý*fq-{ç³-M>Ææÿ… ¯èþyæþ$-^èþ$-MøÐé-Í. C™èþ-Ææÿ$Ë$ H¨ ^óþõÜ¢ ™èþ¯èþMæü$ ¯èþ^èþa§ø, ™é¯èþ* C™èþ-Ææÿ$Ë GyæþÐèþ$Mæü$ ¸ëË¿êVæü…ò³O Æ>çÜ$MøÐéÍ. AÌêVóü ¯èþ$¨sìýò³O, »Ÿyæþ$zò³O,
$\ß$<ä´q+‘ê ...H˚s¡ßÃ≈£îHêï&ÉT! Ñç³-È™èþ çÜ…¿ê-çÙ×ý ^óþÄæý$-Mæü*-yæþ§æþ$. Væü$Ææÿ$-Ðèþ#° ÑçÙ-Äæý$…ÌZ A¨ ^óþÄæý$Ðèþ§æþ$ª. Æðÿ…yæþ$ ^óþ™èþ$Ëò³O çßý–§æþÄæý$…ò³O Ñ¿æý*¨ «§éÆæÿ×ý ^óþÄæý*Í.
°…¨…ç³Mæü*yæþ§æþ$. Væü$Ææÿ$Ðèþ# Møí³…_¯éçÜÆóÿ Ôé…™èþ
ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ ç³Ææÿ-^èþ$-rMæü$ {ç³Äæý$-†²…^éÍ. neø±XÊ\ß ˇø£s¡ß Ç#˚Ã$ ø±e⁄. eTqy˚T yê{Ïø√dü+ ø£èwæ #˚j·÷*.
 VæüÇÂ×îý ï܈ËMæü$, Ðèþ–§æþ$ª-ËMæü$, ºÆæÿ$-Ðèþ#¯èþ$ - Ç+~sê>±+BÛ
>∑Ts¡Tyês¡+ 27 qe+ãsY 2008

{MìüMðüsŒý M>Ððþ$…{sîý™ø G…{sîý C_a,


Ðèþ$…¨Æ>»ôýyìþ
VæüÎÏ {MìüMðüsŒý™ø A…§æþÇMîü §æþVæüYÆðÿO,
º$ÍÏ™ðþÆæÿ ÚùËMæü$ fyìþjV>
ÐèþÅÐèþçßýÇçÜ*¢ Cç³μsìýMóü A…§æþÇ AÀÐèþ*¯é°²
çÜ…´ë¨…^èþ$Mæü$¯èþ² Ðèþ$…¨Æ>»ôýyîþ C糚yæþ$
Ò$Æ>»êÆÿ$$V> Ðèþ$¯è þÐèþ$$…§æþ$Mæü$ Æ>»Z™èþ$…¨.
{í³¡‹Ù ¯é±z MæüÐèþ$*Å°MóüçÙ¯Œþ K çÜÇMö™èþ¢ {õ³Ðèþ$M>ÐéÅ°² ™èþÓÆæÿÌZ¯óþ Ðèþ$¯èþMæü$ ç³Ç^èþÄæý$…
^óþÄæý$»Z™èþ$…¨. D {õ³Ðèþ$ M>ÐèþÅ…ÌZ Ðèþ$¯èþMæü$ Ë»Œýyæþ»ŒýÐèþ$¯óþ àÆŠÿt½sŒýË$, ç³NË Væü$™èþ$¢Ë$
Mæü°í³…^èþÐèþ#. íÜ°Ðèþ* Ððþ$$™èþ¢… »êÅsŒýË$, º…™èþ$Ë Væü$Ç…^óþ E…r$…¨. D Mæü£é…Ôèý… ™ø¯óþ
Ò$Æ>»êÆÿ$$ ¯ésosŒý íÜ°Ðèþ*V> Mæü¯èþ$Ñ…§æþ$ ^óþÄæý$yé°Mìü íܧæþ®Ðèþ$Ðèþ#™èþ$…¨.
Ò$Æ> A{^óþMæüÆŠÿ ÑÔèýÓ{õ³ÐŒþ$ ѧéÅËÄæý$…ÌZ ÌñýMæüPË sîý^èþÆŠÿV> ç³°^óþçÜ$¢…r$…¨. BÐðþ$
Æøgê ÑÐéçßý… M>° Äæý$$Ðèþ†. BÐðþ$ BÌZ^èþ˱² G糚yæþ* {MìüMðüsŒý Ò$§æþ¯óþ E…sêÆÿ$$. A°ÌŒý
Mæü$…»ôýÏ° »êV> CçÙtç³yæþ$™èþ$…r$…¨. CÌê {MìüMðüsŒý Væü$Ç…_ BÌZ_çÜ*¢ ™øsìý sîý^èþÆæÿÏMæü$
§æþ*Ææÿ…V> E…r$…¨. Ðèþ$$…»êÆÿ$$ÌZ ™èþ¯èþ Mæü$r$…º…™ø MæüÍíÜ iÐèþ¯èþ… Mö¯èþÝëWçÜ$¢…¨.
Ò$Æ> Ýù§æþÆæÿ$yæþ$ Ðèþ$õßý‹Ù. Ðèþ$õßý‹Ù Ææÿ…h{sZíœ ÌñýÐèþÌŒýÌZ {MìüMðüsŒý Byæþ™éyæþ$. CMæü Aç³μsìý
¯èþ$…yìþ M>ÏçÜ$Ë$ GVöYsìýt õÜtyìþÄæý$…ÌZ Br ^èþ*yæþrÐóþ$ Ò$Ææÿ ç³°. BrÒ$§æþ CÚët°² VæüÐèþ$°…_
¿æýMìü¢Äñý*VŠü Ý÷òÜOsìý BÐðþ$Mæü$ {MìüMðüsŒý Byóþ AÐèþM>Ôé°² MæüÍμÝë¢Ææÿ$. A{^óþMæüÆŠÿ Mæü$r$…º… Ðèþ*{™èþ…
 Æ>çÙ‰{糿æý$™èþÓ… ^óþçÜ$¢¯èþ² Aѱ†, A{Mæü Ò$Æ>Mæü$ C…M> ò³âæýÏÐèþÌôý§æþ$ A° »ê«§æþç³yæþ$™èþ* E…sêÆæÿ$. C…™èþÌZ Ò$Ææÿ yéMæütÆŠÿ AÆæÿ$j¯Œþ
Ðèþ*Ëò³O °Ææÿ…™èþÆæÿ… ´ùÆæÿ$ ÝëWÝë¢. & Æøgê çÜ^Œþ§óþÐŒþ {õ³Ðèþ$ÌZ ç³yæþ$™èþ$…¨. B ™èþÆæÿ$Ðé™èþ iÑ™èþÐèþ$…sôý {MìüMðüsŒý MøçÜ… A°ÌŒýMæü$…»ôýÏ MøçÜ…
 G°² Ayæþz…Mæü$Ë$ G§æþ$ÆðÿO¯é çÜÆóÿ ÐðþÆÿ$$sŒý
Íí³t…VŠüÌZ ç³™èþM>Ë$ Ý뫨Ýë¢.
§óþÐèþ#°² {´ëǦ^èþyæþ… M>§æþ° ™ðþË$çÜ$Mæü$…r$…¨. Ò$Æ> ò³ãÏ, {MìüMðüsŒý ^èþ$r*t ïܯŒþË$ Mö°²
& ÐðþÆÿ$$sŒý Íç³tÆŠÿ çÜ…«§æþÅ ^èþMæüPÆæÿ$Ï Möyæþ$™èþ* íÜ°Ðèþ* K Ðèþ$$W…ç³#Mæü$ ^óþÆæÿ$Mæü$…r$…¨. C© Ò$Æ>»êÆÿ$$ ¯ésosŒý Mæü£æþ.

ç³#Ææÿ…§óþÔèýÓÇ

 A…™èþÆ>j¡Äæý$…V> ò³Ææÿ$Væü$™èþ$¯èþ² ´ùsîýMìü A™èþ° KÆæÿ ^èþ*ç³#ËMæü$ BÐðþ$ ç³#ËMìü…_ ´ù™èþ$…¨. BÐðþ$ Ýë…Væü™èþÅ…ÌZ A™èþyæþ$ ÌZM>°² Ðèþ$Ç_´ù™éyæþ$.
A¯èþ$Væü$×ý…V> ѧéÅ{ç³Ðèþ*×ê˯èþ$ ò³…^óþ…
JMæüÆæÿ…sôý JMæüÇMìü A…™èþ$Ìôý° {õ³Ðèþ$. M>± C§æþªÇMîü G¯ø² ÑçÙÄæý*ÌZÏ AÀ{´ëÄæý$»ôý«§éË$. ÐéÇ ´ùsêÏrMæü$
§æþ$Mæü$ ¡çÜ$MøÐéþÍÞ¯èþ ^èþÆæÿÅË Væü$Ç…_ ^èþÇaÝë¢
& ç³#Ææÿ…§óþÔèýÓÇ AÆæÿ¦… E…yæþ§æþ$, M>± JMæÇMæü…sôý Ðèþ$ÆöMæüÆæÿ$ Ðé§æþ¯èþ¯èþ$ ÝëVæü©çÜ*¢ Mæü…u>°² ò³…^èþ$™èþ* ´ù™éÆæÿ$.
 E{VæüÐé§æþ °Æø«§æþMæü ´ùÎçÜ$ º–…§æþ… ¯éMæü$ _¯èþ²ÑçÙÄæý*°² _ÍMìü _ÍMìü V>ÍÐé¯èþÌê çÜ–íÙt…^èþ$Mæü$…sêÆæÿ$.
AÖÏË ïÜyîþ˯èþ$ Ñ°í³çÜ$¢…¨.
& {ç³gêqíÜ…VŠü u>Mæü*ÆŠÿ Ððþ$$§æþËÐèþÓV>¯óþ §é°° A糚yóþ ç³ÇçÙPÇ…^èþ$Mæü$…sôý ïœËÐèþ#™óþ ^éË$
Ñ¿ôý§éË$ ™éÆ>Ýë¦Æÿ$$Mìü ^óþÆæÿ$Mæü$¯óþ AÐèþM>Ôèý… E…yæþ Ò$ Ðé§æþ¯èþ A…™èþ$ÌôýMæü$…yé ÝëVæü$™èþ$…sôý
^ðþ{È »ñýÏÆÿ$$ÆŠÿ. §æþ$. Ñ¿ôý§éË° GÌê G§æþ$ÆøPÐéÌZ ™ðþË$çÜ$Mæü$…sôý {ç³çÜ$¢™èþ… BÌZ_çÜ$¢¯èþ² Mø×ý…ÌZ M>Mæü$…yé
iљ酙èþ… ¿êVæüÝëÓÑ$ H… ^óþíܯé Aç³#Ææÿ* Ðèþ$Æø Ñ«§æþ…V> BÌZ_…^èþ…yìþ. A糚yæþ$
ç³…V>¯óþ E…r$…¨. Ðèþ$Ç B _sêPÌôý…sZ G§æþ$sìýÐéÆæÿ$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ$¯èþ²¨ çÜÆðÿO…¨
C Ìê ÐèþÅÐèþçßýÇ…^óþ ÐéÆæÿ$ GÐèþÆø M>§æþ$, G糚yæþ*
JMæüÇMöMæüÆæÿ$ ™øyæþ$V> °ËÐéÍÞ¯èþ ¿êÆ>Å¿æýÆæÿ¢Ë$.
C糚yæþ$ ^éÌêÐèþ$…¨ f…rË$ _¯èþ² ÑçÙÄæý*ËMóü
™ðþË$çÜ$ Mæü$…§é…...
{õ³Ðèþ$™ø
A°í³…^èþÐèþ^èþ$a. Ðèþ*rMæü$ Ðèþ*r ò³…^èþyæþ…
M>Mæü$…yé M>õÜç³# ÝëÐèþ«§é¯èþ…V> ÐéÆæÿ$
Ðé§æþ$Ìêyæþsê°² ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. JMæüÆö²MæüÆæÿ$ ™èþ糚 ±¨ A…sôý Ò$ ¿êVæüÝëÓÑ$° Ðèþ$¯èþçÜ*¹Ç¢V> {õ³Ñ$…^èþ…yìþ. Ò$ Ðèþ$«§æþÅ ^ðþõ³μ¨ ѯèþ…yìþ. Ñ$Ðèþ$ÃͲ Ò$Ææÿ$ Ôèý{™èþ$Ðèþ#
±¨ A° ÐóþÌñý†¢ ^èþ*ç³#Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. ©°Mìü {糫§é¯èþ M>Ææÿ×ý… {õ³Ðèþ$ ÌôýMæü´ù™óþ C§æþªÇÐèþ$«§éÅ çÜQÅ™èþ HÆæÿμyæþr… MæüçÙt…. Ë$V> ¿êÑ…^èþ$MøMæü$…yé õܲíßý™èþ$ÌêÏ
C§æþªÇ Ðèþ$«§æþÅ CVø ïœÍ…VŠüÞ ^ør$^óþçÜ$MøÐèþyæþ…. Mö°² {õ³Ðèþ$Ìôý° ^ør A±² ™èþ糚Ìôý Mæü¯èþºyæþ$™èþ$…sêÆÿ$$. Ðèþ$¯èþ ïœËÐèþ#™óþ ^éË$ VöyæþÐèþ˯óþÑ E…yæþÐèþ#.
f…rË$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ D ¿ôý§éË° ç³ÇçÙPÇ…^èþ$Mæü$…r* ÑÐéçßý ÐèþÅÐèþçܦÌZ ^éÌêÐèþ$r$Mæü$ ò³§æþªË$ Mæü$¨Ça¯èþ ò³ãÏÌôýÏ _¯èþ²í³ËÏÌêÏ
iљ鰲 B¯èþ…§æþ…V> Ðèþ$Ë$^èþ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. 75Ôé™èþ… E…sêÆÿ$$. CÌê…sìý f…rË Ðèþ$«§æþÅ {õ³Ðèþ$ _Væü$Ç…^éË…sôý Ò$ ÐéÆæÿ$ ^óþíܯèþ ™èþ糚¯èþ$ Ððþ…r¯óþ
f…rË$ Ðèþ*{™èþ… {糆 ÑçÙÄæý*°² ¿æý*™èþ§æþª…ÌZ ^èþ*çÜ*¢ Mö…™èþ çÜÐèþ$Äæý$… ç³yæþ$™èþ$…¨. M>ºsìýt Ðèþ$$…§æþ$V> „æüÑ$…^èþ…yìþ. C¨ º…«§é°² §æþ–Éæþ
ÑçÙÄæý*°² ÑyéMæü$Ë §éM> ¡çÜ$Mæü$´ù™èþ$¯é²Ææÿ$. çÜÐèþ$çÜÅ {õ³Ñ$…^èþyé°² AËÐér$ ^óþçÜ$MøÐéÍ. D AËÐér$ C§æþªÇ ç³Ææÿ$çÜ$¢…¨. Ò$ ¿æýÆæÿ¢Ò$§æþ Møç³… Ððþ…r¯óþ
Ðèþ$«§éÅ {MæüÐèþ$…V> JMæüÇ ç³rÏ JMæüÆæÿ$ gê{Væü™èþ¢ ´ùMæü´ù™óþ ÐéÆæÿ$ Ðèþ*sêÏyìþ¯èþ Ðèþ*rË$ _¯èþ²
¡çÜ$MøÐèþyæþ…, Ðèþ*rѯèþyæþ… ¯óþÆæÿ$μ™èþ$…¨. í³ËÏË Ðèþ*rÌêÏ A¯èþ$¿æý*† ^ðþ…§æþyìþ. Ò$Mæü$
Mø´ë°² ^èþ…õ³Äæý$…yìþ Mø´ë°Mìü º§æþ$Ë$ ¯èþÐèþ#ÓÐèþçÜ$¢…¨. Ò$Mæü$
JMæüP ÝëÇ Møç³…™ø AÇõÜ¢ C…™èþ§éM> ò³…^èþ$Mæü$¯èþ² „æüÑ$…^èþVæüË$Y™èþ$¯é²Ææÿ¯óþ ÑçÙÄæý*°² A™èþ¯èþ$
{õ³Ðèþ$…™é ÑÇW´ù™èþ$…¨. Møç³…™ø BÌZ_õÜ¢ VæüÐèþ$°…^óþÌê ^óþõÜ »ê«§æþÅ™èþ Ò$§óþ. ´ë™èþ ÑçÙÄæý*Ë {ç³Ýë¢Ðèþ¯èþ
G糚yæþ* ¯ðþWsìýÐŒþ BÌZ^èþ¯èþÌôý ÐèþÝë¢Æÿ$$. Ò$Mæü$ ¯èþÐèþ#Ó™èþ*..¯èþÑÓ…^èþ…yìþ Væü™èþ…ÌZ fÇW¯èþ ´÷Ææÿ´ërÏ Væü$Ç…_ {ç³™óþÅMìü…_
 {¼r¯Œþ {ç³gêÝëÓÐèþ$Å ÑË$ÐèþËMæü$ Mæür$tºyìþ G糚yæþ* Møç³… Ðèþ_a¯é §é°² {õ³Ðèþ$™ø †í³μ Ò$ÐéÆæÿ$ Møç³…V> Mæü¯èþºyìþ™óþ ç³rt¯èþr$tV> ÐèþÅÐèþçßýÇ… çÜÐèþ$Äæý*°² MóüsêÆÿ$$…^èþ$MøMæü…yìþ. ´ë™èþ ÑçÙÄæý*˯èþ$
Mört…yìþ. Møç³… Ò$ Ðèþ$*yŠþ° ´ëyæþ$ ^óþÄæý$yæþÐóþ$ M> ^èþMæü…yìþ. G…§æþ$Mæü$ Møç³…V> E¯é²Ææÿ$ A° AyæþVæüyé°Mìü Ðèþ$$…§óþçÜ$Mæü$…sôý A糚yæþ$ fÆæÿVæü»ZÄôý$ Ðé§æþ¯èþ M>çÜ¢
Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ÝëVæüyæþ…ÌZ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý… Ðèþ$$QÅ Mæü$…yé G§æþ$sìýÐéÇ° _M>Mæü$ ç³Ææÿ$çÜ$¢…¨. Ðèþ$$…§æþ$V>¯óþ Ò$ Mö…sñý ^óþçÙtË™ø BÄæý$°² ¯èþÑÓ…^èþ…yìþ. VöyæþÐèþV> Ðèþ*Ææÿ$™èþ$…¨.
´ë{™èþ¯èþ$ ´ùíÙçÜ$¢…¨. & ^ðþ{È »ñýÏÆÿ$$ÆŠÿ ™èþ糚 J糚Mæü$…sôý ¯ðþWsìýÐŒþ Ðèþ$*yŠþ¯èþ$…yìþ ºÄæý$rç³yìþ¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ÑçÙÄæý*°² VæüÐèþ$°çÜ*¢
¯óþ¯èþ$ Vöç³μ A…sôý ¯óþ¯èþ$ Vöç³μ A¯èþ² Ðé§æþ¯èþË$ Æ>ºsìýt Mæü*ÌŒý ^óþÄæý$…yìþ. ¿êÆæÿÅ »êV> AÍíÜ´ùÆÿ$$ C…sìýMìü ÐèþõÜ¢, ¿æýÆæÿ¢ Mæü糚 M>üïœ
 ¯óþ¯èþ$ MøÝë¢ ¼yæþz¯èþ$ gê{Væü™èþ¢V> Ðèþ*rÏyæþMæü$…sôý Ðèþ*°ÐóþÄæý$…yìþ. CÌê…sìýÐóþ C§æþªÇ Ðèþ$«§æþÅ CVø¯èþ$ ´÷Væüyæþ$™èþ* ÑÐèþ$ÇØ…^èþ…yìþ AyìþW™óþ B çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ BÐðþ$Mæü$ A¨ CÇsôýçÙ¯Œþ¯èþ$
ÆøgêMæü$ ™èþW¯èþ ÔéíÜ¢ ™èþç³μ§æþ$. & Væü…V> ¿æýÐé×ìý {糨ÇØÝë¢Æÿ$$. JMæüÆæÿ$ Ðé¨çÜ$¢¯èþ²ç³šyæþ$ C…MöMæüÆæÿ$ MæüÍWçÜ$¢…¨. Ððþ…r¯óþ G糚yðþO¯é JMæüPç³°ÌZ çÜàÄæý$
Ðèþ˜¯èþ…V> E…yé˯óþ¨ ^éÌêÐèþÆæÿMæü$ B^èþDž糧æþVæüY Ò$Mæü$ ¯èþ^èþa° ÑçÙÄæý$… H§ðþO¯é ^óþõÜ¢ Ððþ…r¯óþ †rtyæþ… ç³yézÆ> A° ÑÆæÿ$^èþ$Mæü$ç³yæþMæü$…yé, M>ïœ ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþíÜ
 Mæü$Ë, Ðèþ$™èþ {´ë†ç³¨Mæü¯èþ ¯èþyìþ^óþ Æ>fMî Ðèþ*ÆæÿY…. JMæüÐóþâæý AMæüPyæþ Ò$ ÐèþËÏ °f…V> ™èþ糚 M>Mæü$…yé §é°° Ðèþ$…_ Ò$°…VŠü gZyìþ…_ ´÷Væüyæþ…yìþ. JMæüP§é°² A°²…sìý° ç³sìýt…^èþ$MøÐéË…sôý çÜÐèþ$Äæý$…
üÄæý*Ë$ §óþÔé°Mìü çÜÐéË$V> Ðèþ*Æ>Æÿ$$. fÇW E…sôý ™èþ糚¯èþ$ J糚Mø…yìþ. §é°ÐèþËÏ MæüÆæÿ$×ý ¿æýÆæÿ¢ Æøl C…sìýMìü BËçÜÅ…V> ÐèþÝë¢yæþ$. Mæü±çÜ… çÜÇ´ùÐèþyæþ… Ìôý§æþ° ^ðþç³μ…yìþ. çÜÐèþ$çÜůèþ$ ¯ðþÐèþ$èV> ^ðþ¼™óþ¯óþ
fÇW¯èþ ç³Æ>ÅÐèþçܯèþ… »ê«§æþÅ™èþ Ò$Æóÿ ïÜÓMæüÇ…^èþ…yìþ. BÑyæþ ç³#sìýt¯èþÆøk Mæü*yé Væü$Ææÿ$¢…yæþ§æþ$. ^éMðüÏsŒý Ìê…sìý _¯èþ² AÐèþ™èþÍ ÐéÇMìü ™óþÍMæüV> ÑÔèý§æþÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. G糚yæþ* ¼i
CÌê^óþõÜ¢ Ò$ Ò$§æþ VúÆæÿÐèþ… ò³Ææÿ$Væü$™èþ$…¨. CÌê Ò$ W‹œt Mæü*yé BÐðþ$Mæü$ G糚yæþ* CÐèþÓÌôý§æþ$. CÐèþ±² ™èþ¯èþ ¿æýÆæÿ¢Mæü$ A° C…MöMæüÇ° A{Ôèý§æþª ^óþÄæý$Mæü…yìþ. G…™èþ J†¢yìþÌZ E¯é²
Ýù°Äæý* V>…«©. ™èþ糚¯èþ$ J糚Mö¯èþ²ç³šyæþ$ Ò$ ´ëÆæÿt¯èþÆŠÿ Mæü*yé ™èþ¯èþ GÌê ^ðþ´ëμÌê A° BÌZ_…_…¨. JMæü Æøk ™èþ¯èþ ¿æýÆæÿ¢™ø C§æþªÆæÿ* MæüÍíÜ M>õÜç³# Væüyìþí³™óþ MæüË™èþË$ Ìôý° M>ç³#Ææÿ… Ò$§óþ
™èþ糚˯èþ$ ™ðþË$çÜ$Mæü$…sêÆæÿ$. JMæüÐóþâæý Ò$Ææÿ$ ^éÌê £é…MŠüÞ A…¨. G…§æþ$Mæü$ A° AyìþW™óþ ¯é õܲíßý™èþ$ AÐèþ#™èþ$…¨.
Ðé¨çÜ$¢¯èþ²¨ MæüÆðÿMŠüt AÆÿ$$™óþ AÐèþ™èþÍ ÐéÆæÿ$ Ðèþ$…_ Æ>âæýÏ ¿æýÆæÿ¢Ë Mæü¯é² Ò$Ææÿ$ ^éÌê ™èþÓÆæÿV> C…sìýMìü ^óþÆæÿ$Mæü$…r$
Ðèþ$*yŠþÌZ E¯èþ²ç³šyæþ$ C¨ MóüÐèþË… ¯é AÀ{´ëÄæý$… ¯é²Ææÿ$ A° ¯èþÐèþ#Ó™èþ* A…¨. A糚yæþ$ MæüÆæÿ$×ý ¿æýÆæÿ¢Mìü BÐðþ$
Ðèþ*{™èþÐóþ$ A° _¯èþ² ÑÐèþÆæÿ×ý C_a ÑçÙÄæý*°² Ðèþ$¯èþçÜ$ÌZ E¯èþ² AçÜË$ ÑçÙÄæý$… AÆæÿ¦Ðèþ$Æÿ$$Å…¨.
Ñ$Væü™é ÑçÙÄæý$…ÌZMìü Ðèþ$ÆæÿËa…yìþ.

Ðèþ$¯èþMæü$ M>ÐèþÍÞ¯èþ ÑçÙÄæý$… Væü$Ç…_ «§ðþOÆæÿÅ…V> AyìþW ™ðþË$çÜ$MøVæüËV>Í. A§óþ Ðèþ$¯èþ


AÀÐèþ–¨®Mìü M>Ææÿ×ý…. & C…¨Æ> V>…«©
IV >∑Ts¡Tyês¡+ 27 qe+ãsY 2008

""° f- i-Ñ-™èþ…ÌZ çܯéÃ-ÆæÿY…ÌZ ¯èþyìþ^óþ ÐéÆóÿ ¯é §æþ–íÙtÌZ °f-Ððþ$O¯èþ ïßýÆøË$. ¯óþ¯èþ$ ™ðÆæÿò³O
ïßýÆø-¯ðþO™ó,þ çÜÐèþ$-çÜ-Ðèþ*f Ýë¦ç³-¯èþMæü$ Mæü–íÙ ^óõÜ {糆 JMæüPÆæÿ* ¯é §æþ–íÙtÌZ °f-Ððþ$O¯èþ ïßýÆø-
Ìôý! ¯óþ¯èþ$ ¯èþsìý…_¯èþ íÜ°-Ðèþ*Ë çÜMðüÞ-MŠü¯èþ$ G…gê-ÄŒý$ ^óþÄæý$-Ìôý§æþ$. Æ>f-Mîü-Äæý$»êr ç³sìýt {ç³gê-i-Ñ-
™èþ…ÌZ Ayæþ$-Væü$-ò³-sìýt¯èþ „æü×ý… ¯èþ$…yìþ {ç³gêçÜμ…§æþ¯èþ ^èþ*çÜ*¢ Ðèþ$¯èþ-çÜ*¹-Ç¢V> G…gêÄŒý$ ^óþçÜ$¢-
¯é²¯èþ$. A¯èþ²-Äæý$Å Æ>f-Mîü-Äæý*-ÌZÏMìü Æ>Ðèþyæþ… °f-Ððþ$O¯èþ Ðèþ*Ææÿ$μMæü$ çÜ…Móü-™èþ…V> ¿êÑ-çÜ$¢-¯é²¯èþ$''
&ç³Ðèþ-¯Œþ-Mæü-âêÅ-׊ý

gZÅ †, gZņ-ÆæÿÃÆÿ$$, }Ë-Mìü‡ K


BÄôý$Úë Ò$Æ> Ìê…sìý
G…Æø M>Ìôýi AÐèþ*Ã-Æÿ$$Ëò³O Mö…™èþ-
Ðèþ$…¨ Ðèþ*¯èþÐèþ-Ðèþ$–-V>Ë$ A™éÅ-^é-
Ææÿ…^óþíÜ Bò³O çßý™èþÅ-^óþíÜ ^èþsêt°²
™èþ糚-§ø-Ðèþ-ç³-sìýt…_ ™èþí³μ…^èþ$-Mæü$-
†-Ææÿ$-Væü$-™èþ$…sôý "^èþrt… ™èþ¯èþ-ç³°
™èþ¯èþ$ ^óþçÜ$-Mæü$-´ù-™èþ$…¨' A°
°Ðèþ$Ã-Mæü$-±-Æðÿ-†¢¯èþr$t E…sôý
Ar$-Ðèþ…sìý çÜ…çœ$-r-¯èþË$
^èþ*íÜ ^èþÍ…_-´ùÆÿ$$ ™èþ糚-
^óþ-íÜ-¯èþ-Ðé-ÇMìü ™èþç³μ-°-çÜ-ÇV>
Õ„æü-ç³-yé-Í- A-¯óþ- çÜ…§óþ-
Ôèý…™ø ¯èþr$yæþ$ °Æ>Ùèþ,
§æþ¯èþØ-Mæü$yæþ$ BÆŠÿ.-¯é-Æ>-Äæý$-×ý-
Ðèþ$*Ç¢ "§óþ-Ðèþ-Ææÿ-Mö…yæþ-Ò-Ææÿ-
Äæý$Å-'V> ¯èþsìýçÜ*¢, ïÜÓÄæý$-§æþ-
ÆæÿØ-Mæü-™èþÓ…ÌZ °ÇÃ-çÜ$¢¯èþ²
"§óþ-Ðèþ-Ææÿ-Mö…yæþ ÒÆæÿ-Äæý$Å' _{™èþ…
D¯ðþË 28¯èþ Ñyæþ$-§æþË M>»Z-
™èþ$…¨. D çÜ…§æþ-ÆæÿÂ…V>
BÆŠÿ.¯é-Æ>-Äæý$-×ý-Ðèþ$*Ç¢
"çÜ*ÆæÿÅ íÜ°-Ðèþ*' çÜ…¿ê-
íÙ…^éÆæÿ$.

düT∫Á‘· #·+Á<äuÀdt Á|üuÛÑT<˚yê ˝≤¬sHé‡ neTà sê»X‚KsY

 C…™èþ-Ðèþ-ÆæÿMæü* Ò$Ææÿ±² Ñç³Ï-Ðé-™èþÃMæü _{™éÌôý ^óþÔéÆæÿ$. "§óþ-Ðèþ-Ææÿ-Mö…yæþ-


K íÜ°Ðèþ* °Æ>Ã-×ý…ÌZ 24 ÔéQ-Ë$…sê-Äæý$¯óþ
ÑçÙÄæý$… A…§æþ-Ç-Mîü ™ðþÍ-íÜ…§óþ! A…§æþ$-ÐèþÌôýÏ K
sìýÑ ^é¯èþÌŒý {糆-Æøl ™éÐèþ$$ {ç³Ýë-Ææÿ… ^óþõÜ K
Ðèþ$«§æþÅM>Ë…ÌZ ç³Ë$-Ðèþ#Ææÿ$
y鯌þÞ yðþOÆæÿ-MæütÆŠÿÞ Ððþ$V>-¸ù¯Œþ
^óþ™èþ ç³r$t-Mæü$° yðþOÆæÿ-MæütÆŠÿÞ
Ë° MæüËË$ Mæü…r*
Mæü£æþË$ íܧæþ®… ^óþçÜ$-
Mæü$…r$-¯é²Ææÿ$."Ðèþ*‹Ü'™ø
"Q™èþ-Æ>²M'Šü, "rMæüPÇ' _{™éË ÑçÙ-Äæý$…ÌZ ^èþ†-Mìü-Ë-ç³-yéz-
Ææÿ¯óþ ^ðþ´ëμÍ! "½¿æý™èþÞ…', "´ùÆæÿ$' _{™éË$ §æþÆæÿØ-Mæü$-yìþV>
BÄæý$¯èþ ¿æýÑ-™èþ-ÐéÅ°² °Æóÿª-Õ…^èþ-¯èþ$-¯é²Æÿ$$.
Ò-Ææÿ-Äæý$Å' Gr$-Ðèþ…sìý _{™èþ…? íÜ°Ðèþ* B«§é-Ç™èþ M>ÆæÿÅ-{Mæü-Ðèþ*-°Mìü "24 {õœÐŒþ$Þ' A¯óþ AÆÿ$$-´ù-™èþ$-¯é²Ææÿ$. B Ðèþ$«§æþÅ yðþOÆæÿ-Mæüt-ÆŠÿV> Ðèþ*ǯèþ CMæü Ðèþ$Æø y鯌þÞ-yðþO-Ææÿ-MæütÆŠÿ ѧæþÅ Mæü*yé "Ò$ÅÐŒþ'
"§óþ-Ðèþ-Ææÿ-Mö…yæþ- Ò-Ææÿ-Äæý$Å' ¯éÆÿ$*-{»ê-çßýÃ-×ý$yæþ$. ™èþ¯èþ Möyæþ$Mæü$, Mæü*™èþ$-Ç° C…f- õ³Ææÿ$¯èþ$ ç³ÆæÿÃ-¯ðþ…sŒýV> ò³sôýt-çÜ$-Mæü$…¨. D CÆæÿÐðþO òœOsŒý-Ðèþ*-çÜtÆŠÿ Ñf-Äæý$¯Œþ ÌêÆðÿ¯ŒþÞ B íÜ°Ðèþ* Ñf _{™èþ…™ø §æþÆæÿØMæü$-yìþV> ™èþ¯èþ A§æþ–-Úët°² ç³È-„ìü…^èþ$-Mø-»Z-
±-Ç…VŠü ^èþ¨-Ñ-Ýë¢yæþ$. Mæü¯èþ²-Ðé-Ç-°-M>-§æþ° Möyæþ$Mæü$ {í³Äæý$$-Æ>-Í™ø AÐðþ$-ÇM> ÐðþãÏ- ¯éË$Væü$ ÔéQ-ËÌZ {糆 ÔéQMæü* K "òßý-yŠþ' E…sê-yæþ$. Mæü*yé }çßý-Ç™ø "}-Ðèþ$-çßý-Ë- Äæý$… Ý뫨…^èþ-yæþ…™ø, ™èþ$-¯é²Ææÿ$. C…Mö…^ðþ… Ððþ¯èþMìüP Ððþâôý¢.. {ç³Ðèþ$$Q X™èþ Ææÿ^èþ-
´ù™óþ B ™èþ…{yìþMìü »êçÜ-rV> °Í-_¯èþ B _sìýt-_-¯é²-Ç° Mö…™èþ-Ðèþ$…¨ AÐèþ*-¯èþ$- D 24 º${Ææÿ- (òßý-yŠþ-) ˯èþ$ çÜÆðÿO¯èþ ȆÌZ çÜÐèþ$-¯èþÓÄæý$… Mìü‡' A¯óþ _{™é-°-Mìü §æþÆæÿØ- "òÜ•tÌ'Œý, "y鯌þ' _{™é-ËMæü$ Æÿ$$™èþ ^èþ…{§æþ-»Z‹Ü çÜ¡-Ðèþ$×ìý çÜ$_{™èþ Mæü*yé "ç³ËÏ-MìüÌZ
çÙ…V> A™éÅ-^éÆæÿ… ^óþíÜ MìüÆ>-™èþ-Mæü…V> çßý™èþÅ-^óþíÜ ^èþ…õ³õÜ¢ ÐéÇ° Õ„ìü…^é-Ë° ^óþçÜ$-Mæü$…r*, ÐéÆæÿ…§æþÇ õÜÐèþ-˯èþ$ çܨÓ-°-Äñý*Væü… Mæü™èþÓ… ^óþÄæý$yæþ… ™ðþÍ-íÜ…§óþ! §æþÆæÿØ-Mæü™èþÓ… Ðèþíßý…_-¯èþ-ç³μ- ò³ãÏ-Mæü*-™èþ$Ææÿ$' _{™é-°Mìü §æþÆæÿØ-Mæü™èþÓ… Ðèþíßý…^éÆæÿ$.
JMæü ™èþ…{yìþ ^óþíܯèþ ¯éÅÄæý$ ´ù-Æ>-rÐóþ$ D _{™èþ-Mæü-£é…Ôèý…. ^óþçÜ$-Mø-Ðèþ-yæþ-Ðóþ$ yðþOÆæÿ-MæütÆŠÿ ç³°! AÆÿ$$™óþ, Òr-°²…sìý- y鯌þÞ-yðþO-Ææÿ-MæütÆŠÿÞ ÑçÙ-Äæý*-°- sìýMîü AÐóþÒ "Ðèþ*‹Ü' Ýë¦Æÿ$$ AÆÿ$$™óþ B _{™èþ… BÕ…_-¯èþ-Ýë¦-Æÿ$$ÌZ Ñf-Äæý$-Ðèþ…™èþ…
D _{™é-°-Mìü çÜ*¹Ç¢ HÐðþ$O¯é E…§é ? ÌZ¯èþ* y鯌þÞ yðþOÆæÿ-„æü-¯ŒþMæü$ & yðþOÆæÿ-„æü-¯ŒþMæü$ Ðèþ$«§æþÅ H§ø MöõÜ¢.. Mæü£æþ, Mæü£æþ-¯éË ™èþÆæÿ- Ñf-Äæý*°² §æþMìüP…^èþ$-Mø-Ìôý- M>Mæü-´ù-Ðèþ-yæþ…™ø ™èþÓÆæÿÌZ Ðèþ$Æø _{™é-°Mìü §æþÆæÿØ-Mæü™èþÓ…
©°Mìü C¯Œþ-íÜμ-Æóÿ-çÙ¯Œþ G…§æþ$-Mæü…yìþ? Ò$Ææÿ$-^èþ*-yæþ-r…Ìôý§é Cr$-Ðèþ…sìý ÐéÆæÿ¢-˯èþ$? {ç³™óþÅ-Mæü-Ððþ$O¯èþ AÑ-¯é-¿ê-Ðèþ- çÜ…º…«§æþ-Ðèþ$$…§æþ-°-í³-çÜ$¢…¨. Ðé™èþ íÜ°Ðèþ* Ñf-Äæý*°² Mæü-´ù-Äæý*Äæý$$. ^óþíÜ ™èþ¯èþ çÜ™é¢ ^ér$-Mø-Ðé-Ë° BÔèý ç³yæþ$-™èþ$-¯é²Ææÿ$.
JMæü-糚yæþ$ AÐèþ*Ã-Æÿ$$ËMæü$ Mæür²-M>-¯èþ$-Mæü-Ë$V> ¯èþV>,-¯èþ{sê C^óþa-ÐéÆæÿ$. C糚yæþ$
^èþ§æþ$Ðèþ# CçÜ$¢-¯é²Ææÿ$. yéMæütÆæÿ$Ï, C…f-±Ææÿ$Ï, MæüÌñý-MæütÆæÿ$Ï CÌê ™èþÐèþ$ -Ýù¦-Ðèþ$™èþ-èMæü$ íÜ°Ðèþ* çÙ*sìý…VŠü çÜÐèþ$-Äæý$…ÌZ ÝëμsŒýÌZ E¯èþ² ÔéíÜ-çÜ$¢-¯èþ²Ñ ´ërÌôý AÌêVóü, "¯óþ¯ö-Ý뢯èþ…sôý A§óþ-Ñ-«§æþ…V>..-Æ>-Móü‹Ù A¯óþ Ðèþ$Æø y鯌þÞ-Ðèþ*-çÜtÆŠÿ
Ñ$…_ ѧóþ-Ôé-ËÌZ ^èþ¨-Ñ-çÜ$¢-¯é²Ææÿ$. Aç³#-Ææÿ*-ç³…V> ^èþ*çÜ$-Mæü$¯óþ ™èþÐèþ$-_sìýt ÐéÆæÿ…§æþ-ÇMîü Ñ°-í³…^óþÌê yðþOÆæÿ-MæütÆŠÿ M>ÆŠÿz-Ìñý‹Ü Ððþ$OMŠü JMæüsìý M>Ðèþyæþ… Ðèþ˯èþ, B ´ër- ¯óþ¯ö-§æþª…sê¯é'™ø §æþÆæÿØ-Mæü$- Mæü*yé Ððþ$V>-¸ù¯Œþ ç³r$t-Mæü$-¯óþ…§æþ$Mæü$ EÑÓ-âæý*å-Ææÿ$-™èþ$-
™èþË$Ï-˯èþ$ AÐèþ*-¯èþ$-çÙ…V> ^èþ…õ³-çßýMæü$P ÒÇ-Mðü-Ðèþ-Ç-^éa-Ææÿ…yìþ? AÐðþ$-Ç-Mæü-¯èþϯèþ$ ç³r$t-Mæü$° §é°™ø A…§æþ-ÇMîü çÜ*^èþ-¯èþË$, Ìôý§é BfqË$ ˯èþ$ ^èþMæüPV> ™ðþÆæÿ-Mðü-MìüP…^èþ-Væü- yìþV> ™èþ¯èþ {糆-¿æý¯èþ$ {ç³Mæü- ¯é²Ææÿ$. BÄæý$¯èþ §æþÆæÿØ-Mæü-™èþÓ…ÌZ B Ðèþ$«§æþÅ K _{™èþ…
ÐóþÆóÿ §óþÔé-ËÌZ çßý™èþÅ ^óþõÜ¢ AÐðþ$-ÇM> ÐéÆæÿ$ HMæü…V> ÐéÆŠÿ yìþMóüÏÆŠÿ ^óþçÜ$¢-¯é²Ææÿ$. gêÈ ^óþçÜ$¢…sêÆæÿ$. ©°¯óþ íܱ ç³Ç-¿ê-çÙÌZ Ðèþ$$§æþ$ªV> ÍVóü y鯌þÞ-Ðèþ*-çÜtÆæÿ$Ï yðþOÆæÿ-„æü¯Œþ sìý…^èþ$-Mæü$-¯èþ² {糿æý$-§óþ-Ðé {´ëÆæÿ…¿æý-Ððþ$O-¯èþ-ç³μ-sìýMîü, M>Ææÿ-×ê…™èþ-Æ>-Ë-ÐèþËÏ A¨ M>ÆæÿÅ-
Ðèþ$¯èþ-Ðé-Ç° G…™ø-Ðèþ$…¨° AÐðþ$-Ç-M>ÌZ çßý™èþ-Ðèþ*-Ææÿ$-çÜ$¢…sôý Ðèþ$¯èþ ѧóþ-Ôé…Væü- "Ððþ$-V>-¸ù-¯Œþ' A° í³Ë$-^èþ$-Mæü$…sêÆæÿ$. ^óþÄæý$-yé-°Mìü AÆæÿ$á-Ìôý-¯èþ° A«¨- $<ä´ "´ûÆæÿ~Ñ$', "Ôèý…Mæü-ÆŠÿ-§é§é Ææÿ*ç³… §éËa-Ìôý§æþ$. Ðèþ$Æø Ðèþ$…_ b鯌þÞ MøçÜ… BÄæý$¯èþ
ÔéQ HÑ$ ^óþçÜ$¢…§æþ…yìþ? ¿êÆæÿ™Œþ G…º-ïÜMìü ¿ê«§æþÅ™èþ Ìôý§é? Ayìþ-W™óþ HÐèþ$…r$- íÜ°-Ðèþ*Mæü$ çÜ…º…«¨…_, yðþOÆæÿ-MæütÆŠÿ ™èþÆ>Ó™èþ D Ððþ$V>- Mæü-Ôé™èþ… °Æ>Ã-™èþË$ ÑÔèýÓ- h…§é-»ê§Šþ' _{™é-Ë™ø Mæü*yé °È-„ìü-çÜ$¢-¯é²Ææÿ$. ^èþ*§éª….. C…Mðü…§æþÆæÿ$ y鯌þÞ
¯é²Ææÿ$. ÔèýÐé°² º…«§æþ$-Ðèþ#-ËMæü$ Aç³μ-W-Ýë¢-Ðèþ$…r$-¯é²Ææÿ$. M>Ðèþ-Ë-íÜ-¯èþ¨ ÔèýÐéË$ ¸ù¯Œþ ç³r$t-Mæü$¯óþ¨ y鯌þÞ yðþOÆæÿ-MæütÆŠÿÞ Ðèþ$ÇÄæý$$ òœOsŒý íÜçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ÌêÆðÿ¯ŒþÞ, {糿æý$-§óþÐé Ðèþ…sìý-ÐéÆæÿ$ çÜMðüÞ‹Ü °Æ>-Ôèý¯óþ Ñ$W-ÌêaÆæÿ$. AÌêVóü AÐèþ$Ã-Æ>-f-Ôóý-QÆŠÿ Mæü*yé! Ðèþ*çÜtÆæÿ$Ï Ððþ$V>-¸ù¯Œþ ç³r$t-Mæü$…sê-Æø?
M>§æþ$. çßý™èþÅË$ Bõ³- {ç³-Äæý$™èþ²… ^óþÄæý*Í. ™èþ糚-^óþ-íÜ-¯èþ-Ðé-Ç° Õ„ìü…^éÍ. Ðèþ*çÜtÆŠÿÞ Ðèþ*{™èþÐóþ$! A…§æþ$-Ðèþ-Ëϯø HÐðþ* D M>Ðèþ-yæþ…™ø C糚yæþ$ {糆 y鯌þÞ-yðþO-Ææÿ-MæütÆŠÿ& yðþOÆæÿ-MæütÆŠÿ M>Ðé- "Ææÿ×ý…'™ø §æþÆæÿØ-Mæü$-yìþV> Ôèý$¿ê-Ææÿ…¿ê-°²-_a¯èþ BÄæý$¯èþ
B Õ„æü Ðèþ$Æö-Mæüyæþ$ ^óþÄæý$-¯èþ…™èþ ¿æýÄæý$…Mæü-Ææÿ…V> E…yéÍ. A糚yóþ Byæþ-¼-yæþzË
Ðèþ*¯èþ,- {´ë-×ê-ËMæü$ Ææÿ„æü×ý E…r$…¨.
 ¯éÆÿ$* {»êçßýÃ-×ý$Ë çÜÐèþ$-çÜÅ-Ë -Væü$-Ç…_ HÐðþ$O¯é ^èþÇa…^é-Æ>?
Ðèþ$¯èþ¨ ÐéÅÐèþ-Ýë-Äæý$Mæü §óþÔèý…. CMæüPyæþ ^óþ†-Ðèþ–-™èþ$¢Ë$, Mæü$Ë-Ðèþ–-™èþ$¢-Ëò³O B«§é-Ææÿ-ç³-yóþ-
ÐéÆæÿ$ A¯óþMæü Ðèþ$…¨ E¯é²Ææÿ$. ÐéÇÌZ ¯éÆÿ$*-{»ê-çßýÃ-×ý$Ë$ JMæüÆæÿ$. D VøϺ-
ÌñýO-gôý-çÙ-¯ŒþÌZ ÐéÇMìü ç³°-Ìôý-Mæü$…yé ´ùÆÿ$$…¨. ¯éÆÿ$*-{»ê-çßýÃ-×ý$Ë$ M>°-Ðé-Ææÿ$-
òÜO™èþ… ç³rt-×ê-ËÌZ Ë„æü-Ë$ -ò³sìýt »êÆæÿ¾-Ææÿ$-Úë-‹³Ë$, º*Åsîý-´ë-ÆæÿÏ-ÆŠÿË$ ò³sôýt-çÜ$¢-
Ææÿ… ¿æý, {ç³M>-‹Ù-Æ>gŒý, Ðèþ$$Ððþ$O-™Œþ-Rê-¯Œþ {糫§é¯èþ ´ë{™èþ-«§é-Ææÿ$-Ë$V> ç³Ç-fÄŒý$
{MìüÄôý$-çÙ¯ŒþÞ ç³™é-Mæü…ò³O ÐéÅ‹Ü §æþÆæÿØ-Mæü-™èþÓ…ÌZ ç³ËÏÑ }°-Ðé‹Ü
60 eT+~ eT<Ûä´‘·s¡>∑‹ j·TTe≈£î\≈£î •ø£åD
¯é²Ææÿ$. Ðèþ$Ç ÐéÆðÿÌê {º™èþ-M>Í? Ðèþ$°íÙ ç³#sìýt-¯èþ-§æþ-VæüY-Ææÿ-¯èþ$…_ ^éÐèþ#-Ðèþ-ÆæÿMæü* Ç∫à dæìe÷, d”]j·T˝Ÿ˝À q{Ï+#˚ neø±X¯+
Ðèþ$«§æþÅÌZ fÇVóü {糆-ç³± Ðèþ$…Væü-âæý-{糫§æþ… M>Ðé-Ë° Ðèþ$…Væü-âæý-Ðé-ÐéÆÿ$$-§éÅ-Ë™øü- °ÇÃ-çÜ$¢¯èþ² _{™èþ… "{ç³-†-„æü-×ý…'. yìþòÜ…ºÆŠÿ {糫§æþ-Ðèþ*-Ææÿ®…ÌZ D _{™èþ…
ByìþÄñý* Ñyæþ$-§æþË M>¯èþ$…¨. °Æ>Ùèþ ç³ËÏÑ }°-Ðé‹Ü Ðèþ*sêÏ-yæþ$™èþ* e÷ <ä>∑Zs¡ •ø£åD bı+~q yês¡T ‘·«s¡˝À $&ÉT<ä\ ø±uÀj˚T ª bòÕ¢wt
¿æýVæüÐèþ…™èþ$-yìþ° {´ëÇ®-Ýë¢-Ææÿ$ -M>-ºsôýt ÐéÇ° "Ðèþ$…Væü-ã' A…sêÆæÿ$. A…§æþ$Móü ^óþ†- q÷´dtμ ∫Á‘·+˝À q{Ï+#ês¡T. |üeHé ø£fi≤eT+~sY ÁøÏj˚TwüHé‡
Ðèþ–-™èþ$¢-˯èþ$ M>´ë-yé-Ë° D_-{™èþ…ÌZ ^ðþç³μyæþ… fÇ-W…¨. ""-Væü-™èþ…ÌZ Ðèþ_a¯èþ {¤ËÏÆŠÿ _{™é-ËMæü$ ç³NÇ¢ À¯èþ²…V> E…yóþ _{™èþ… u≤´qsYô|’ ì]àdüTÔqï Áù|eT &Ó|òæìwüHé ‘Ó*ù| j·T÷‘Y ∫Á‘·+ ª XÊ«düμ
"{ç³-†-„æü-×ý…'. íœÍ…íÜ- ª Áù|eT C≤„|üø±\Tμμ d”]j·T˝Ÿ e#˚ÃHÓ\ 29e ‘˚Bq ôV’≤<äsêu≤<é˝À
sîýÌZ fÇ-W¯èþ wüO{Ï+>¥ ÁbÕs¡+_Û+∫ ¬s>∑T´\sY wüO{Ï+>¥ »]|æ e÷]Ã˝À
_ÐèþÇ òÙyæþ*Å- $&ÉT<ä\ #˚j·T<ä\#êeTT. ô|’ ∫Á‘·+˝À d”]j·T˝Ÿ˝À e÷
ÌŒýÌZ Ðèþ$$Ððþ$O-™Œþ- •ø£åD≤\j·T+˝À •ø£åD Ç∫à |ü]#·j·T+ #˚j·Tã&ÉTqT. ø±´¬sø£ºsY
Rê-¯Œþò³O K Ir- Ç#·TÃ≥≈£î &ÉãT“\T rdüTø√ã&Ée⁄. •ø£åD≈£î e÷Á‘·y˚T $TìeTyéT
ÐŒþ$-Ýë…VŠü™ø |ò”E ø£≥ºe˝…qT. ∫s¡+J$, sêCÒ+Á<äÁ|ükÕ<é, s¡»˙ø±+‘Y, lø±+‘Y,
|üè~∏«, •yêõsêE, m+<äs√ q≥T\T •ø£åD bı+~ H˚&ÉT
´ër$, Ðèþ$$Ððþ$O-™Œþ- yÓ\T>=+<äT‘·THêïs¡T. ÄHê{Ï •ø£åD áHê&ÉT e÷
Rꯌþ, Ææÿ…¿æý, çÜ$Ö- •ø£åD≤\j·T+˝À H˚s¡Œã&ÉTqT. J$‘· ÄX¯j·T+ n+fÒ J$‘êìï
»ê-Ëò³O Mö°² MîüËMæü |òüD+>± ô|{Ϻ kÕ~Û+#˚ <ëìì J$‘êX¯j·T+ n+{≤s¡T. n˝≤
çÜ°²-Ðóþ-ÔéË$, Ææÿ…¿æýò³O s¡+uÛÑ ø£fi≤ø±s¡T&ç>± ø±e&É+ ø√dü+ J$‘êìï n+øÏ‘·+
K ÝùÌZ Ýë…VŠü _{¡-Mæü- #˚j·T<ä\∫q yê]øÏ e÷ ø£fi≤‘·|üdæ« •ø£åD≤\j·T+
Ç…^é…. D ´ërÌZ Ææÿ…¿æý neø±X¯+ ø£*ŒdüTÔ+~. j·÷+ø£]+>¥≈£î Á|üeTTK j·÷+ø£sY‘√
•ø£åD, &Ó’¬sø£åHé ø√s¡T‡ ø£\<äT. q{Ï+#·<ä\∫q yês¡T 2
HMæü…V> 12 ÆæÿM>Ë §æþ$çÜ$¢Ë$ «§æþÇ…^èþyæþ… bò˛{À\qT 2 s√E\˝À ø=]j·TsY˝À |ü+|üe˝…qT.
ÑÔóýçÙ…. {ç³çÜ$¢™èþ… ´ù‹Üt-{´÷-yæþ-„æü¯Œþ M>ÆæÿÅ-{Mæü-Ðèþ*Ë$ nÁ&Édt :
^èþ$Ææÿ$V>Y fÆæÿ$-Væü$-™èþ$-¯é²Æÿ$$. yìþòÜ…ºÆŠÿ {糫§æþ-Ðèþ*- ø£fi≤‘·|üdæ« q≥Hê •ø£åD≤\j·T+
Ææÿ®…ÌZ ´ërË$ Ñyæþ$-§æþË ^óþíÜ, B ¯ðþÌê-Q-Ææÿ$ÌZ mHé. ÁøÏwüí, Ç.HÓ+. 7-1-282/C/A/1, IInd bò˛¢sY,
íÜ°-Ðèþ*¯èþ$ {õ³„æü-Mæü$Ë Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ¡çÜ$-Mæü$-Ðèþ- IOB ô|Á{À˝Ÿã+≈£î m<äTs¡T>±, ã\ÿ+ù|≥, ôV’≤<äsêu≤<äT ` 18.
^óþa…§æþ$Mæü$ çܯé²-àË$ ^óþçÜ$¢-¯é²…'' A¯é²Ææÿ$. 9396509324 / 9948673040