You are on page 1of 8

4η Έκηακηη Έκδοζη

Όμιλορ Φίλων Αζηπονομίαρ Δεκέμβπιορ 2003

(Σωμαηείο μη κεπδοζκοπικού σαπακηήπα)


Ανη. Τούζα 35 - Θεζζαλονίκη 542 50 (αμηί ηου «40°37’» ηου Σύνηαξη:

Χειμεριμού Ηλιοζηαζίου)
(Γεωγ. Πλάτος 40°37΄, Γεωγρ. Μήκος 22°58΄) Π. Μωπαΐηηρ - Γ. Μποκοβόρ
Τηλ. 2310 308686 Έλεγσορ κειμένος – Εμθάνιζη:
E-mail: ofa@ofa.gr - Ιζηοζελίδα: www.ofa.gr Α. Ίηζιορ

Από ηολ Πρόεδρο ζα πξνζιάβνπκε θάπνην άηνκν γηα κεξηθή απαζρόιεζε.


Μέρξη ηόηε όκσο, πξνζβιέπνπκε ζηε βνήζεηά ζαο.
Αγαπεηνί θίινη θαη θίιεο, 
Μεηά από ηόζνπο κήλεο πξνεξγαζίαο θαη ηηο άνθλεο
πξνζπάζεηεο ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο , επηηέινπο ην ΚΟΠΖ ΒΑ΢ΗΛΟΠΗΣΑ΢ ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ
3ν Παλειιήλην ΢πλέδξην Δξαζηηερληθήο Αζηξνλνκίαο,
ην ΢πλέδξην πνπ κε ηόζε αγάπε ζρεδηάζακε, Ζ θνπή ηεο Πξσηνρξνληάηηθεο Βαζηιόπηηαο, ζα
πξαγκαηνπνηήζεθε. πξαγκαηνπνηεζεί ην ΢άββαην 10 Ιαλνπαξίνπ 2004 θαη
Σα ζπγραξεηήξηα πνπ πήξακε πξνθνξηθά, είηε κέζσ ώξα 19:00, ζηα Γξαθεία ηνπ Οκίινπ.
επηζηνιώλ ή κε e–mail, από ηόζνπο πνιινύο ζπλέδξνπο, Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο, ζα θιεξσζνύλ θαη ηα
καο γεκίδνπλ ππεξεθάλεηα, απηνπεπνίζεζε θαη ελαπνκείλαληα δώξα από ηε ζπλεζηίαζε ηεο 28εο
πξνπάλησλ δύλακε γηα λα ζπλερίζνπκε ζην κέιινλ. Ννεκβξίνπ.
Απηή ηελ ώξα, κεηαμύ ησλ άιισλ εξγαζηώλ ηνπ 
Οκίινπ, αξρίζακε λα νξγαλώλνπκε ην πιηθό γηα ηελ
έθδνζε ησλ πξαθηηθώλ ηνπ 3νπ ΢πλεδξίνπ. 3Ο ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΢ΤΝΔΓΡΗΟ ΔΡΑ΢ΗΣΔΥΝΗΚΖ΢
Α΢ΣΡΟΝΟΜΗΑ΢
6ε ΔΣΖ΢ΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΢ΤΝΔΛΔΤ΢Ζ ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ –
ΔΚΛΟΓΔ΢ Μερηθά ζηαηηζηηθά ζηοητεία θαη άιια
 Οη Δγγξαθέο ζην 3ν Παλειιήλην ΢πλέδξην, αλήιζαλ ζε
Σν Γ.΢. έρεη πξνγξακκαηίζεη ηελ εηήζηα Γεληθή 243, πιένλ 9 θηινμελνπκέλσλ, πιελ όκσο, γηα δηάθνξνπο
΢πλέιεπζε γηα ηελ Κπξηαθή 8 Φεβξνπαξίνπ 2004, ιόγνπο, ηειηθά έιαβαλ κέξνο 219 άηνκα. Ο αξηζκόο ησλ
ζηηο 19:00, πνπ ζα δηεμαρζεί ζην Αστεποσκοπείο, ζηελ εηζεγήζεσλ αλήιζε ζε 26.
Αίζνπζα Βαζίιε Ξαλζόπνπινπ.  Βραβεία ηοσ ΢σλεδρίοσ
΢ε πεξίπησζε κε ύπαξμεο απαξηίαο, ε ΢πλέιεπζε ζα  1ν βξαβείν θαιύηεξεο εηζήγεζεο: Κ. Δκκαλνπειίδεο
επαλαιεθζεί ζηηο 20:00 κ.κ., ηελ ίδηα κέξα θαη ζηνλ (κέινο ΟΦΑ), «Έξεπλα ππεξθαηλνθαλώλ αζηέξσλ»
ίδην ρώξν. ΢ύκθσλα κε ην άξζξν 20 ηνπ θαηαζηαηηθνύ  2ν βξαβείν θαιύηεξεο εηζήγεζεο: Κ. Γαδέαο (κέινο
ηνπ Οκίινπ, εθηόο από ηνλ απνινγηζκό ησλ ΟΦΑ), «Αηζέξηα ρξώκαηα»
πεπξαγκέλσλ ηνπ Γ.΢., ζα δηεμαρζνύλ εθινγέο γηα ηελ  3ν βξαβείν θαιύηεξεο εηζήγεζεο: Α. Βνύιγαξεο (κέινο
αλάδεημε ηνπ λένπ Γ.΢. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε Γ.΢., ΟΦΑ), «Παξαηήξεζε θσηόζθαηξαο θαη ρξσκόζθαηξαο
θαζώο θαη δηθαίσκα ππνβνιήο ππνςεθηόηεηαο γηα ην Ζιίνπ».
λέν Γ.΢., έρνπλ όια ηα νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλα κέιε  Βξαβείν θαιύηεξωλ αζηξνθωηνγξαθηώλ: ΢ηέξγνο
γηα ην 2003. Σπρόλ νηθνλνκηθέο εθθξεκόηεηεο, κπνξνύλ Μαλώιαθαο, ΢ηξάηνο Κνπθόο, Milde Volker, (Οκάδα
λα ηαθηνπνηνύληαη ιίγν πξηλ ηε Γ.΢. ΋ζνη επηζπκνύλ λα παξαηεξεηώλ Ρόδνπ)
ζέζνπλ ππνςεθηόηεηα γηα ην λέν Γ.΢., παξαθαινύληαη
 Βξαβείν θαιύηεξεο θαηαζθεπήο: Υάξεο Κακπάλεο
λα ππνβάινπλ γξαπηώο αίηεζε ππνςεθηόηεηαο έσο 31 (Πξόεδξνο Διιεληθήο αζηξνλνκηθήο εηαηξίαο) -
Ηαλνπαξίνπ 2004 ζηε δηεύζπλζε ηνπ νκίινπ. Φαζκαηνειηνγξάθνο.
Θεξκή Παξάθιεζε από ηνλ Πξόεδξν  Βξαβείν θαιύηεξνπ εθζέκαηνο: Παύινο Μσξαΐηεο
ΠΡΟ΢ Ο΢ΟΤ΢ ΠΡΟΣΙΘΕΝΣΑΙ ΝΑ ΤΠΟΒΑΛΟΤΝ (Πξόεδξνο ΟΦΑ) «Υεηξόγξαθα από ην εηθνλνζηάζην ησλ
ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΑ επηζηεκώλ».
΋ ΋κηινο μεπέξαζε ηα 300 κέιε θαη απηό είλαη πνιύ  Σν ζέξβηο ηνπ Ξελνδνρείνπ ζε όινπο ηνπο ηνκείο
επράξηζην, αιιά πξαθηηθά ζεκαίλεη πεξηζζόηεξε (ππνδνρή, δσκάηηα, γεύκαηα, coffee breaks), ήηαλ άςνγν.
δνπιεηά. Γλσξίδνληαο πσο ζηνλ ΋κηιν έρνπκε ηόζα  Ζ αίζνπζα ηνπ ζπλεδξίνπ, θαζώο θαη ε ξεζεςηόλ,
άμηα κέιε, ζα παξαθαινύζα εάλ έρνπλ κηα-δπν ώξεο θνζκήζεθαλ κε πεξίηερλα ςεθηδσηά, αζηξνλνκηθνύ
από ην ρξόλν ηνπο, λα πξνζθέξνπλ θάπνηα, έζησ κηθξή, πεξηερνκέλνπ, έξγα ηνπ κέινπο καο Βαγγέιε Γαιελνύ.
αιιά ζεκαληηθή γηα ηνλ ΋κηιν βνήζεηα, Σνλ επραξηζηνύκε ζεξκά.
αλαιακβάλνληαο θάηη ην ζπγθεθξηκέλν.  Ζ όιε δηνξγάλσζε πιαηζηώζεθε από έλα θαιιηηερληθό
Κξίλνληαο νπό ηε κέρξη ηώξα αλνδηθή πνξεία καο, πξόγξακκα, κε άςνγε εθηέιεζε κνπζηθνύ ξεπεξηνξίνπ
θάπνηα ζηηγκή, όηαλ ηα νηθνλνκηθά καο ην επηηξέςνπλ, από ηνπο :
 Αξηζηείδε Βνύιγαξε (κέινο ΟΦΑ, βηνιί),

1
 Ρέλα Αζαλαζνπνύινπ (κέινο ΟΦΑ Σξαγνύδη), ππάξρεη κηα ζπκβνιηθή επηβάξπλζε ησλ ζπκκεηερόλησλ
 Ναηάζα Κνςαρείιε (Σξαγνύδη), (5 Δπξώ γηα θάζε κάζεκα).
 Αλαζηαζία Μεηαιιελνύ (κέινο ΟΦΑ, Σξαγνύδη), Γηα δειώζεηο ζπκκεηνρήο, παξαθαινύκε λα απεπζύλεζηε
 Γεκήηξε Βνύιγαξε (Πηάλν). ζηα γξαθεία ηνπ Οκίινπ (Γεπηέξα, Σεηάξηε θαη
Ζ κνπζηθή ζύλζεζε ηεο Ρέλαο Αζαλαζνπνύινπ, θαηά Παξαζθεπή, από ηηο 18:00 σο ηηο 21:00) ή λα
ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, δεκηνπξγήζεθε θαη επηθνηλσλείηε καδί καο ζην ηειέθσλν ηνπ Οκίινπ ή λα
εθηειέζηεθε απνθιεηζηηθά γηα ην ΢πλέδξην καο. αθήζεηε κήλπκα ζηνλ ηειεθσλεηή (2310 – 30.86.86).
Σώξα πνπ ην 3ν Παλειιήλην ΢πλέδξην απνηειεί
παξειζόλ, επρόκαζηε νιόςπρα θάζε επηηπρία ζηνπο 
δηνξγαλσηέο ηνπ 4νπ ζπλεδξίνπ, πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Αζήλα ην 2005, από ηελ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΢ΔΜΗΝΑΡΗΩΝ 2004
Διιεληθή Αζηξνλνκηθή Έλσζε .  (17-01)- Ηιηαθό ΢ύζηεκα - Πιαλήηεο (Γ. Μπνθνβόο)
 (24-01)- Κνκήηεο, αζηεξνεηδείο, κεηέωξα (Α.
ΜΔ΢Α ΜΑΕΗΚΖ΢ ΔΝΖΜΔΡΩ΢Ζ΢ ΚΑΗ ΢ΤΝΔΓΡΗΟ Καξάηδνο)
 (31-01)- Δμωγήηλε Ννεκνζύλε (Γ. Σζνπθάπαο)
 ΢ηηο 8 Οθησβξίνπ 2003, δόζεθε από ηνλ όκηιν καο, ζε
 (07-02)- Σειεζθόπηα 1 – Αγνξά & Υξήζε (Α.
ζπλεξγαζία κε ηελ εθεκεξίδα «Μαθεδνλία -
Βνύιγαξεο)
Θεζζαινλίθε», ζπλέληεπμε ηύπνπ πξνο ηα Μ.Μ.Δ. ηεο
 (14-02)- Σειεζθόπηα 2 – Παξαηεξήζεηο (Κ.
πόιεο καο, ζην Ξελνδνρείν “Holiday inn”, ζρεηηθά κε
Θενδσξίδεο)
ηελ δηνξγάλσζε ηνπ ΢πλεδξίνπ. Ζ εθδήισζε
 (28-02)- Γηαζηεκηθά ηαμίδηα (Κ. Καξαηδνπιίδνπ)
κεηαδόζεθε από ηελ TV 100.
 (13-03)- Αζηξηθή εμέιημε, Αζηέξεο λεηξνλίωλ, Μαύξεο
 ΢ηηο 15 Οθησβξίνπ, ζηελ εθπνκπή ηεο δεκνζηνγξάθνπ
ηξύπεο (Γ. Σζνπθάπαο)
ηεο TV 100 θ. ΢. ΢άπηθα “ΑΛΖΘΗΝΟ΢ ΚΟ΢ΜΟ΢”, ηα
 (20-03)- Σν ζύκπαλ (Α. Καξάηδνο)
κέιε ηνπ Οκίινπ καο Θ. Οξθαλίδεο, Α. Μεηαιιελνύ,
Α. Εαθείξεο, Γ. Σζνπθάπαο, Α. Γαληειίδνπ, Α. 
Βνύιγαξεο, Κ. Κνπληνπξαηδή θαη Α. Ίηζηνο, είραλ ηελ 
επθαηξία λα κηιήζνπλ γηα ην 3ν ΢πλέδξην, ηηο ινηπέο
εθδειώζεηο ηνπ Οκίινπ θαζώο θαη άιια ζέκαηα ΓΗΑΛΔΞΔΗ΢
αζηξνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο.
 ΢ε ξαδηνθσληθέο ζπλεληεύμεηο ζην “Ράδην  Κπξηαθή 15 Φεβξνπαξίνπ 2004: «Η πξώηε πηήζε ηωλ
Παξαηεξεηήο” (FM 102), γλσζηνπνηήζεθε από ηα κέιε αδειθώλ Ράηη», Μάλνο Ηαηξίδεο, ζύκβνπινο
καο ε δηνξγάλσζε ηνπ ΢πλεδξίνπ. εθπαίδεπζεο θαη νξγάλσζεο επηρεηξήζεσλ, ηδξπηηθό
 Σν ζπλέδξην θαιύθζεθε απνζπαζκαηηθά από ηελ TVX κέινο Αεξνιέζρεο Θεζζαινλίθεο.
Υαιθηδηθήο, από ηελ ΔΣ-3 θαη από ην Γεκνηηθό  Κπξηαθή 07 Μαξηίνπ 2004: "Σα Μπζηήξηα ηωλ
Ραδηόθσλν Πνιπγύξνπ. Αξηζκώλ ζηηο Όρζεο ηνπ Νείινπ – Ο πάππξνο ηνπ
Αρκνδέ, 1650 π.Υ.", Παύινο Μσξαΐηεο. Πξηλ από ηελ
ΣΑ ΢ΔΜΙΝΑΡΙΑ Α΢ΣΡΟΝΟΜΙΑ΢ ΢ΣΟΝ OΜΙΛΟ δηάιεμε, ζα γίλεη παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Λπξηθά
Οπξαλνγξαθήκαηα», από ηνλ καζεκαηηθό Γξα. ΢ηέθαλν
Ο ΋κηινο Φίισλ Αζηξνλνκίαο αλαθνηλώλεη ηελ Μπαιή.
επαλέλαξμε ησλ ζεκηλαξίσλ Αζηξνλνκίαο γηα όινπο  Οη δηαιέμεηο ζα δνζνύλ ζην Κέληξν Διιεληθήο Γιώζζαο
ηνπο ελδηαθεξόκελνπο (κέιε θαη κε). ηνπ Γήκνπ Καιακαξηάο, νδόο Καξακανύλα 1, Πιαηεία
Σα ζεκηλάξηα γίλνληαη κε έλαλ επράξηζην ηξόπν, όρη γηα ΢θξα. Ώξα έλαξμεο 10:30 π.κ.
λα εθπαηδεύζνπκε αζηξνλόκνπο, αιιά γηα λα θέξνπκε
όζνπο ελδηαθέξνληαη ζε ζηελόηεξε επαθή κε ηελ
αζηξνλνκία θαη ην δηάζηεκα.

Σα ζεκηλάξηα πξαγκαηνπνηνύληαη θάζε ΢άββαην
απόγεπκα, από ηηο 6:00 έωο ηηο 7:30 κ.κ., ζηελ ΔΚΓΖΛΩ΢ΔΗ΢ 2003
αίζνπζα Πηνιεκαίσλ ηνπ ΟΦΑ (ρσξεηηθόηεηα 20
αηόκσλ). Δπηζθέυεης ζε ζτοιεία - Γήκοσς
 Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηα ζεκηλάξηα, ζα πξέπεη λα α) ΢ηηο 13 Ννεκβξίνπ 2003, πξαγκαηνπνηήζεθε κηα
εμαζθαιίζεηε ηελ εγγξαθή ζαο ζε απηά, γηα λα παξνπζίαζε αζηξνλνκηθνύ πεξηερνκέλνπ ζηνπο καζεηέο
θξαηήζνπκε ηνλ αξηζκό πεξηνξηζκέλν έσο ηα 20 άηνκα θαη ηηο καζήηξηεο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Κνιεγίνπ, ζηε
θάζε θνξά. Θέξκε Θεζζαινλίθεο, από ηνπο Γ. Σζνπθάπα θαη Γ.
 Σα ζεκηλάξηα ελίνηε πεξηιακβάλνπλ πξνβνιέο βίληεν, Μπνθνβό. Σελ εθδήισζε παξαθνινύζεζαλ 30 καζεηέο.
slides θαη δίλνληαη ράξηεο θαη ζεκεηώζεηο πνπ αθνξνύλ β) ΢ηηο 4 Γεθεκβξίνπ 2003 έγηλε κηα παξόκνηα εθδήισζε
ην αληίζηνηρν ζέκα. Γηα ηελ θάιπςε ησλ εμόδσλ απηώλ γηα ηνπο καζεηέο ηνπ 31νπ Γπκλαζίνπ Θεζζαινλίθεο,
ύζηεξα από ζρεηηθή πξόζθιεζε ηνπ θαζεγεηή ηνπ

2
ζρνιείνπ θ. Κπξηθιίδε. ΢ηελ εθδήισζε, ζηελ νπνία Σελ Παξαζθεπή 28 Ννεκβξίνπ 2003, ην Βξεηαληθό
παξαβξέζεθαλ 15 παηδηά, κίιεζαλ ν Π. Μσξαΐηεο θαη ΢πκβνύιην (British Council) δηνξγάλσζε κηα πνιύ
Γ. Μπνθνβόο. ελδηαθέξνπζα εκεξίδα ζηε Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε κε
γ) Σν ΢άββαην 29 Ννεκβξίνπ 2003, ν Αιέμεο Καξάηδνο ηίηιν:
καδί κε 17 άιια άηνκα (κέιε θαη θίινη),ζπκκεηείραλ ζε «Πηζαλνί θίλδπλνη από Γεηηνληθά πξνο ηε Γε
κηα εθδήισζε ηνπ Οξεηβαηηθνύ Οκίινπ Πξνζνηζάλεο, Οπξάληα Αληηθείκελα»
Ννκνύ Γξάκαο, ππό ηελ αηγίδα ηνπ Γήκνπ κε νκηιεηέο ηνπο:
Πξνζνηζάλεο. ΢ηελ εθδήισζε παξέζηεζαλ πάλσ από  Ησάλλε Υαηδεδεκεηξίνπ, θαζεγεηή ΑΠΘ,
70 άηνκα θαη παξαθνινύζεζαλ ηε δηάιεμε ηνπ Αιέμε  Υαξάιακπν Βάξβνγιε, αλαπιεξσηή θαζεγεηή ΑΠΘ,
κε ζέκα «Σν Ζιηαθό ΢ύζηεκα». Λόγσ ηεο βξνρήο, ε  I. Williams, θαζ. Queen Mary College London,
παξαηήξεζε κε ηα ηειεζθόπηα ησλ κειώλ καο δελ  Dr. Davies, Royal Observatory, Edinburgh,
πξαγκαηνπνηήζεθε.  Νηθόιαν Κ. ΢πύξνπ, θαζεγεηή ΑΠΘ,
  M. Bailey, θαζεγεηή Armagh Observatory θαη
 Dr. K Yates, Project Manager, NEO (Near Earth Objects
ΒΡΑΒΔΤ΢Ζ ΣΟΤ 1ΟΤ ΔΛΛΖΝΑ ΚΟ΢ΜΟΝΑΤΣΖ Information Center.
Ζ εκεξίδα ήηαλ άθξσο ελδηαθέξνπζα θαη επίθαηξε.
Σελ Κπξηαθή 9 Ννεκβξίνπ 2003 ζηελ αίζνπζα ηειεηώλ Πνιιά από ηα κέιε ηνπ Οκίινπ καο παξεπξέζεθαλ θαη
ηνπ ΑΠΘ, παξνπζία πνιιώλ πξνζθεθιεκέλσλ θαη έκαζαλ ηα ηξέρνληα πεξί ησλ θηλδύλσλ απηώλ.
θνηηεηώλ, έγηλε κηα εθδήισζε από ηελ πνιηηηζηηθή
Δηαηξεία ΜΑΚΔΓΝΟ΢, πξνο ηηκή ηνπ 1νπ Έιιελα 
Κνζκνλαύηε, θ. Θεόδσξνπ Γηνπξηζίρηλ –
Γξακκαηηθόπνπινπ. Γηα ηνλ Έιιελα θνζκνλαύηε, ΢ΤΝΔ΢ΣΙΑ΢Η ΟΜΙΛΟΤ
κίιεζαλ κεηαμύ άιισλ ν Τθππνπξγόο Δμσηεξηθώλ θ.
Γ. Μαγθξηώηεο θαη ν αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο Με ηελ επθαηξία ηεο ζπκπιήξσζεο 6 εηώλ από ηελ
αζηξνλνκίαο ηνπ ΑΠΘ θ. ΢. Απγνινύπεο. ίδξπζε ηνπ Οκίινπ καο, δηνξγαλώζακε κηα δεζηή
κνπζηθή ζπλεζηίαζε, ζηε κνπζηθή ηαβέξλα
 «Ζρνγεύζεηο», ζηελ πεξηνρή Υαξηιάνπ. Ήηαλ κηα
επράξηζηε ζπλάληεζε, ζηελ νπνία παξεπξέζεθαλ πάλσ
ΠΑΡΟΤ΢ΗΑ΢Ζ ΒΗΒΛΗΟΤ ΣΟΤ Κ. από 100 άηνκα θαη θιεξώζεθαλ πινύζηα δώξα.
Γ. ΢ΗΜΟΠΟΤΛΟΤ ΢ην παξόλ 4ν Σεύρνο επηζπλάπηνπκε ηε ιίζηα κε ηα
δώξα θαη ηα νλόκαηα ησλ ληθεηώλ. ΋ζα δώξα έκεηλαλ
Ζ παξνπζίαζε ηνπ λένπ βηβιίνπ ηνπ θ. ΢ηκόπνπινπ κε (7) ζα θιεξσζνύλ ζηηο 10 Ηαλνπαξίνπ 2004, θαηά ηελ
ηίηιν «Η αποκάλυψη των γαλαξιών» (εθδόζεηο θνπή ηεο Βαζηιόπηηαο ζηα γξαθεία ηνπ Οκίινπ
Δξεπλεηέο), έγηλε ηελ Παξαζθεπή 21 Ννεκβξίνπ 2003, Σν Γ.΢. ηνπ Οκίινπ επραξηζηεί όινπο όζνπο πξνζέθεξαλ
ζηηο 8:30 ζην βηβιηνπσιείν «Βηβιηνξπζκόο» (Βαζ. δώξα γηα ηε ζπλεζηίαζε θαη ηδηαηηέξσο ην λέν κέινο καο
Ζξαθιείνπ 47 Θεζζαινλίθε). Γηα ην βηβιίν θαη ην θ. Θενθάλε Υαηδεηνξδάλνπ, θαζώο θαη ην κέινο καο θ.
ζπγγξαθέα κίιεζαλ ν θαζεγεηήο ΑΠΘ θ. Ησάλλεο Ζξαθιή Πιηάθε, γηα ηε δσξνζέηεζε ελόο πνδειάηνπ.
΢εηξαδάθεο θαη ν αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο ΑΠΘ θ. Δπραξηζηνύκε επίζεο όζνπο εξγάζηεθαλ γηα ηε
Υάξεο Βάξβνγιεο. Πνιιά κέιε ηνπ Οκίινπ καο ζπγθέληξσζε ησλ δώξσλ θαη ηελ νξγάλσζε ηεο
παξεπξέζεθαλ θαη άθνπζαλ κε επραξίζηεζε ηελ ζπλεζηίαζεο, ε νπνία απέθεξε 1.400 επξώ πεξίπνπ ζην
παξνπζίαζε, θαη θπζηθά αγόξαζαλ ην βηβιίν ηνπ θ. ηακείν ηνπ Οκίινπ.
΢ηκόπνπινπ, ην νπνίν είλαη ην 5ν θαη πξνηειεπηαίν ηεο
εμαηξεηηθήο ζεηξάο γηα ην ΢ύκπαλ θαη ηελ Αζηξνλνκία 
ησλ εθδόζεσλ “Δξεπλεηέο”. Αθνινύζσο κέιε ηνπ
Οκίινπ ζπκκεηείραλ ζε δείπλν κε ηνπο θ.θ. ΢ηκόπνπιν — ΓΡΑ΢ΣΖΡΗΟΣΖΣΔ΢ ΓΗΑ ΣΟ 2004 —
θαη ΢εηξαδάθε, ζε ηαβέξλα ηεο πιαηείαο Άζσλνο.
Ο θ. ΢ηκόπνπινο πξνζθάιεζε ηα κέιε ηνπ ΟΦΑ πνπ
επηζπκνύλ, λα μελαγεζνύλ ζην Νέν Φεθηαθό Δπγελίδεην
Πιαλεηάξην. Δθόζνλ ππάξμεη ζρεηηθό ελδηαθέξνλ, ζα
πξνγξακκαηίζνπκε κηα εθδξνκή ζηηο αξρέο ηνπ 2004
ζηελ Αζήλα.

  Γηάβαζε Αθροδίηες
΢ηηο 8 Ηνπλίνπ 2004, εθαηνκκύξηα άλζξσπνη ζα έρνπλ
ΖΜΔΡΗΓΑ Α΢ΣΡΟΝΟΜΗΑ΢ ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπλ έλα ζπάλην
αζηξνλνκηθό γεγνλόο: κηα δηάβαζε ηεο Αθξνδίηεο
κπξνζηά από ηνλ ειηαθό δίζθν (ε ηειεπηαία θνξά πνπ

3
παξαηεξήζεθε κηα ηέηνηα δηάβαζε ήηαλ ην 1882). Σν 295 Ζιηάδνπ Παξαζθεπή
θαηλόκελν, πνπ ζα δηαξθέζεη πεξίπνπ 6 ώξεο, ζα είλαη 296 Αβξακίδεο Νίθνο
νξαηό από ηελ Δπξώπε, ηελ Αθξηθή θαη ηελ Αζία. 297 Καιηζά Βάγηα
Ζ ESO (European Southern Observatory), έλαο 298 Βάκβνπξαο ΢ηξάηνο
δηεζλήο νξγαληζκόο γηα ηελ αζηξνλνκηθή έξεπλα, ζηνλ
299 Μαπξίδεο Γεκνθξάηεο
νπνίν ζπκκεηέρνπλ 10 ρώξεο, νξγαλώλεη έλα
300Γθηνπιηδνπόγινπ ΢ηέθαλνο
παλεπξσπατθό δίθηπν παξαηεξεηώλ, ζην νπνίν
ζπκκεηέρνπλ εξαζηηέρλεο θαη επαγγεικαηίεο
αζηξνλόκνη από όιε ηελ Δπξώπε. Οη ζπκκεηέρνληεο
ζηα δξώκελα, ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα θάλνπλ Δσταρηζηίες
πξαγκαηηθέο αζηξνλνκηθέο κεηξήζεηο κε ζθνπό ηνλ
Δπραξηζηνύκε ηνπο παξαθάησ ρνξεγνύο ηνπ 3νπ
ππνινγηζκό ηεο απόζηαζεο Γεο – Ήιηνπ θαη λα πάξνπλ
κηα γεύζε από “πξώην ρέξη” γηα έλαλ από ηνπο πιένλ ΢πλεδξίνπ:
ζύγρξνλνπο ηνκείο ηεο αζηξνλνκηθήο έξεπλαο, ηελ Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ, Τπνπξγείν Μαθεδνλίαο –
έξεπλα γηα εμσειηαθνύο πιαλήηεο κε ηε κέζνδν ηεο Θξάθεο, Ννκαξρία Θεζζαινλίθεο, Γήκν Καιακαξηάο,
δηάβαζεο. εθεκεξίδα «Μαθεδνλία – Θεζζαινλίθε», Γ.
Σζάκπνπξα (Πιαλεηάξην Θεζ/λίθεο), Κ. Ννκηθό
Ο Όκηινο Φίιωλ Αζηξνλνκίαο Θεζζαινλίθεο, (StreamTrade), Θ. Μάηηα, Nissan Αθνί Κεγαρηά
θαηόπηλ ζρεηηθήο πξόζθιεζεο από ηελ ESO, (Θεζζαινλίθε), Μνπζηθό νίθν Γ. Μαπξνκνπζηάθε,
ζπκκεηέρεη επίζεκα ζην πξόγξακκα VENUS Δηαηξεία Media Promotion.
Ηδηαίηεξα επραξηζηνύκε ηνπο:
TRANSIT 2004 (VT-2004) θαη ζα πξαγκαηνπνηήζεη
κηα ζεηξά εθδειώζεσλ ζρεηηθά κε ην γεγνλόο απηό, πνπ α) Δηαηξία Αζηξνλνκίαο & Γηαζηήκαηνο Βόινπ, γηα
ηελ επηρνξήγεζε ησλ 300 Δπξώ πξνο ην ΢πλέδξην θαη
ζα θνξπθσζνύλ ηελ εκέξα ηεο δηάβαζεο, κε κηα
κεγάιε εθδήισζε γηα ην θνηλό ηεο πόιεο καο. β) Διιεληθή Αζηξνλνκηθή Έλωζε Αζελώλ, γηα ηελ
Καζώο ζα πιεζηάδεη ε εκεξνκελία ηεο δηάβαζεο, ζηε εθηύπσζε ησλ αλακλεζηηθώλ ελζπκεκάησλ ηνπ
ζειίδα καο ζην Internet, ζα κπνξείηε λα βξείηε ΢πλεδξίνπ.
πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη ρξήζηκεο ζπλδέζεηο

ΘΔΡΗΝΟ Α΢ΣΡΟΠΑΡΣΤ ΟΜΗΛΩΝ
Α΢ΣΡΟΝΟΜΗΑ΢ ΒΗΒΛΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΑ ΔΝΣΤΠΑ

Ο ΟΦΑ αλέιαβε λα δηνξγαλώζεη ην θαινθαίξη ηνπ 1. 1. THE MONTHLY SKY GUIDE ΢ΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ
2004, ην πξώην εηήζην αζηξνπάξηπ, ζην νπνίν ζα Έλα λέν, πνιύ ελδηαθέξνλ βηβιίν (22x32 εθ., 58 ζειίδεο,
ζπκκεηάζρνπλ εξαζηηέρλεο αζηξνλόκνη από όιε ηελ 15 Δπξώ) κπνξείηε λα ην πξνκεζεπηείηε από ην
Διιάδα. Λεπηνκέξεηεο ζα αλαθνηλσζνύλ πξνζερώο. «Πιαλεηάξην» Θεζζαινλίθεο, Πνιπηερλείνπ 45 θαη
Γσδεθαλήζνπ γσλία, 546 25Σει. 2310-533-902 & 541-
826, ή λα ην παξαγγείιεηε ζηα γξαθεία ηνπ Οκίινπ. Σν
 βηβιίν απηό είλαη έλαο:
«ΟΓΗΓΟ΢ ΠΑΡΑΣΗΡΗ΢Η΢ ΣΟΤ ΟΤΡΑΝΟΤ
ΣΑ ΝΔΑ ΜΔΛΖ ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΜΑ΢.
ΑΝΑ ΜΗΝΑ»
Καισζνξίδνπκε ηα θαηλνύξγηα κέιε πνπ εγγξάθεθαλ
(κέρξη ην 2008)
ζηνλ ΋κηιό καο ην Φζηλόπσξν ηνπ 2003.
Ian Ridpath - Wil Tirion
Μεηάθξαζε ΢ίκνο Οηθνλνκίδεο
Α/Μ Δπώλπκν Όλνκα
282 Εαληίδνπ Διέλε 
2. 2. Ση ζα ιέγαηε αλ ζας τάρηδαλ ηολ …
283 Κνξσλάθεο Δκκαλνπήι
«ΟΤΡΑΝΟ ΜΔ Σ’ Α΢ΣΡΑ»
284 Πιηάθεο Ζξαθιήο
Σίηινο πξσηνηύπνπ «Night Sky».
285 Κνπξάθε Αλαζηαζία Έλα βηβιίν ηζέπεο (10 x 16,5 εθ., ζειίδεο 254, 12.50
286 Πεηξίδεο Βαζίιεο Δπξώ) γηα όζνπο ζέινπλ λα αλαγλσξίδνπλ ηη βιέπνπλ
287 Πνιπκελίδεο Παλαγηώηεο ζηνλ νπξαλό! Έλα πνιύ ελδηαθέξνλ βηβιίν «πιήξεο
288 Μπισλάο Βαζίιεο πξαθηηθόο νδεγόο ηνπ λπρηεξηλνύ νπξαλνύ» ζηελ
289 ΢ηαζηλόο Γεκήηξεο ειιεληθή γιώζζα (κεηάθξαζε: Παύινο Μαξγέινο). Σν
290 Υαηδεηνξδάλνπ Θενθάλεο βηβιηαξάθη απηό είλαη γεκάην ράξηεο θαη δηαγξάκκαηα
291 ΢ηακαηίνπ Κώζηαο ηνπ «Wil Tirion». Με δηαζηάζεηο 10 x 16,5 εθ., πνπ
292 Αζαλαζίνπ Υξπζνβαιάληε εύθνια κπαίλεη ζηελ ηζέπε καο θαη είλαη πνιύ ρξήζηκν
ζε όζνπο ελδηαθέξνληαη λα εληνπίδνπλ ηα αληηθείκελα
293 Κεθαιά Καηεξίλα
ζηνλ νπξαλό.
294 Γηαβνιίηζε Κπξηαθή

4
΋ζνη ελδηαθέξνληαη κπνξνύλ λα ην πξνκεζεπηνύλ από 6 κ.κ. (κέζα Ηαλνπαξίνπ, Ηρζείο, κέγεζνο 0,5, δηάκεηξνο
ην «Πιαλεηάξην» (Πνιπηερλείνπ 45 θαη Γσδεθαλήζνπ 7΄΄), Γίαο – αλαηέιιεη 10 κ.κ. (κέζα Ηαλνπαξίνπ,
γσλία), ή κπνξνύλε λα ην παξαγγείινπλ ζηα γξαθεία Λένληαο, κέγεζνο –2,3, δηάκεηξνο 41΄΄), Κξόλνο –
ηνπ Οκίινπ. κεζνπξαλεί 11:30 κ.κ. (κέζα Ηαλνπαξίνπ, Γίδπκνη,
 κέγεζνο –0,4, δηάκεηξνο 21΄΄)
3. Αζηξνλνκηθό Ηκεξνιόγην 2004
Έθδνζε Οκίινπ Φίιωλ Αζηξνλνκίαο Θεζζαινλίθεο 
(΢πγγξαθή θαη εηθνλνγξάθεζε Γηώξγνπ Μπνθνβνύ)
Φεβροσάρηος 2004
Σν εκεξνιόγην δηαηίζεηαη ζηα κέιε καο από ηα γξαθεία 01-02 Έλα έηνο από ηελ Σξαγσδία ηνπ Columbia (2003)
ηνπ Οκίινπ. Δίλαη έγρξσκν, ηππσκέλν ζε ραξηί 15-02 Γέλλεζε Γαιηιαίνπ (1564)
ηινπζηξαζηόλ, 30x21εθ., ζειίδεο 26, ηηκή 10 Δπξώ. 18-02 Αλαθάιπςε Πινύησλα (C. Tombaugh, 1930)
Δθηόο από ηα αζηξνλνκηθά θαηλόκελα θαη ηηο ζέζεηο 19-02 Γέλλεζε Κνπέξληθνπ (1473)
ησλ πιαλεηώλ γηα θάζε κήλα, πεξηέρεη ενξηνιόγην θαη 23-02 Ζ Αθξνδίηε 4ν βόξεηα ηεο ΢ειήλεο (20:00,
πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Ήιην, ηε ΢ειήλε θαη όινπο ηνπο δπηηθά)
πιαλήηεο ζην ειηαθό καο ζύζηεκα. 24-02 Αλαθνίλσζε αλαθάιπςεο ηνπ πξώηνπ πάιζαξ
Δπηζθεθηείηε θαη ηε ζειίδα καο ζην Internet, γηα λα (1968)
δείηε ηα θαηλόκελα ηνπ θάζε κελόο. 25-02 Ο Άξεο 4ν βόξεηα ηεο ΢ειήλεο (20:00, δπηηθά)
Πιαλήηες: Δξκήο – ζε αλσηέξα ζύλνδν κε ηνλ Ήιην
 ζηηο 3 Μαξηίνπ, Αθξνδίηε – νξαηή δπηηθά κεηά ηε δύζε
ηνπ Ήιηνπ, θεξδίδεη ύςνο (κέγεζνο –4), Άξεο – δύεη
ΚΟΙΝΧΝΙΚΑ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ κεζάλπθηα (κέζα Φεβξνπάξηνπ, Κξηόο, κέγεζνο 1,
Γάκνη κειώλ ηνπ Οκίινπ δηάκεηξνο 6΄΄), Γίαο – αλαηέιιεη 7:30 κ.κ. (κέζα
΢ηηο 3 ΢επηεκβξίνπ 2003, ην κέινο καο Αλδξέαο Φεβξνπάξηνπ, Λένληαο, κέγεζνο –2,5, δηάκεηξνο 44΄΄),
Βνζηλάθεο θαη ε Βαιεληίλα Κνληνύιε ελώζεθαλ κε ηα Κξόλνο – κεζνπξαλεί 9:15 κ.κ. (κέζα Φεβξνπάξηνπ,
δεζκά ηνπ Γάκνπ. Γίδπκνη, κέγεζνο -0,2, δηάκεηξνο 20΄΄), Οπξαλόο,
΢ηηο 6 Γεθεκβξίνπ 2003, ηα κέιε καο Νίθνο Αβξακίδεο Πνζεηδώλαο – ζε ζύλνδν κε ηνλ Ήιην (Πνζεηδώλαο 2/2,
θαη ε Δύε Ζιηάδνπ ελώζεθαλ κε ηα δεζκά ηνπ Γάκνπ. Οπξαλόο 22/2)
Καη ζηα δπν δεπγάξηα επρόκαζηε από θαξδηάο βίν
αλζόζπαξην, πγεία, επηπρία θαη ραξά. Μάρηηος 2004
Παξαθαινύκε ηα κέιε καο εθηόο Θεζζαινλίθεο λα καο 3-03 Ο Γίαο ζε αληίζεζε
ελεκεξώλνπλε γηα ελδερόκελα θνηλσληθά γεγνλόηα πξνο 5-03 Πέξαζκα ηνπ Voyager 1 από ηνλ Γία (1979)
δεκνζίεπζε. 13-3 Αλαθάιπςε ηνπ Οπξαλνύ από W. Herschel (1781)
14-3 Γέλλεζε Ατλζηάηλ (1879)
 18-3 Πξώηνο Γηαζηεκηθόο πεξίπαηνο (A.Leonov, 1965)
20-3 Δαξηλή Ηζεκεξία
ΦΑΙΝΟΜΔΝΑ – ΔΠΔΣΔΙΟΙ ΥΔΙΜΧΝΑ 2004 24-3 Ζ Αθξνδίηε 4ν βόξεηα ηεο ΢ειήλεο (20:00, δπηηθά)
25-3 Ο Άξεο 3ν βόξεηα ηεο ΢ειήλεο (20:00, δπηηθά)
Ηαλοσάρηος 2004 28-3 Αλαθάιπςε αζηεξνεηδνύο Παιιάο (H. Olbers,
01-01 Αλαθάιπςε αζηεξνεηδνύο Γήκεηξαο (G. Piazzi, 1- 1802)
1801) 29-3 Αλαθάιπςε αζηεξνεηδνύο Δζηίαο (H. Olbers,
03-01 Βξνρή δηαηηόλησλ “Quadrantids” - ZHR 100 1807)
(1-5 Ηαλνπαξίνπ, κέγηζην ηελ Κπξηαθή ην πξσί) Πιαλήηες: Δξκήο – νξαηόο δπηηθά ακέζσο κεηά ηε
04-01 Ζ Γε ζην πεξηήιην ηεο ηξνρηάο ηεο δύζε ηνπ Ήιηνπ (2ν δεθαπελζήκεξν Μαξηίνπ, κέγηζηε
(ζε απόζηαζε147.094.326 Km από ηνλ Ήιην) απνρή 29/3, κέγεζνο 0), Αθξνδίηε – νξαηή δπηηθά κεηά
04-01 Άθημε νρήκαηνο “Spirit” ζηνλ Άξε ηε δύζε ηνπ Ήιηνπ (κέγηζηε απνρή 29/3, κέγεζνο –4,4),
09-01 Ζ Γήκεηξα (αζηεξνεηδήο) ζε αληίζεζε Άξεο – δύεη 11:45 κ.κ. (κέζα Μαξηίνπ, Σαύξνο, κέγεζνο
(Γίδπκνη, αζηξηθό κέγεζνο 6,5) 1,2, δηάκεηξνο 5΄΄, ζηηο 20/3 3ν αλαηνιηθά ησλ
24-01 Πέξαζκα ηνπ Voyager 2 από ηνλ Οπξαλό (1986) Πιεηάδσλ), Γίαο – αλαηέιιεη 5:20 κ.κ. (κέζα Μαξηίνπ,
ν
24-01 Ζ Αθξνδίηε 4 βόξεηα ηεο ΢ειήλεο (19:00, δπηηθά) Λένληαο, κέγεζνο –2,5, δηάκεηξνο 44΄΄), Κξόλνο –
25-01 Άθημε νρήκαηνο “Opportunity” ζηνλ Άξε κεζνπξαλεί 7:20 κ.κ. (κέζα Μαξηίνπ, Γίδπκνη, κέγεζνο
28-01 ΢πκπιήξσζε δέθα νθηώ εηώλ από ηελ Σξαγσδία 0, δηάκεηξνο 19΄΄)
Challenger (1986)
Πιαλήηες: Δξκήο – ζε κέγηζηε απνρή 17-1, 24ν δπηηθά ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΜΙΛΟ ΜΔ SMS
ηνπ Ήιηνπ (Σνμόηεο, πξσηλόο νπξαλόο, κέγεζνο 0),
Αθξνδίηε – νξαηή λνηηνδπηηθά κεηά ηε δύζε ηνπ Σν Γ.΢. ηνπ Οκίινπ απνθάζηζε, γηα ηελ θαιύηεξε θαη
Ήιηνπ, θεξδίδεη ύςνο (κέγεζνο -4), Άξεο – κεζνπξαλεί έγθαηξε ελεκέξσζή ησλ κειώλ, ζρεηηθά κε ηηο

5
δξαζηεξηόηεηέο καο, λα ρξεζηκνπνηήζεη πηινηηθά ηελ
ππεξεζία καδηθήο απνζηνιήο κελπκάησλ SMS.

Παξαθαινύκε λα καο ελεκεξώζεηε εάλ:


1. Έρεηε πξόζθαηα αιιάμεη αξηζκό θηλεηνύ ηειεθώλνπ
θαη
2. Δάλ δελ επηζπκείηε λα ιακβάλεηε κελύκαηα ζην θηλεηό
ζαο. Άπνςε ηνπ αθξναηεξίνπ


Γαλεηζηηθή Βηβιηνζήθε από ηνλ Παύιν Βνπινπβνύηε

Ο Παύινο Βνπινπβνύηεο, κέινο ηνπ ΟΦΑ, αξρίδνληαο


από ην Νέν Έηνο, παξαρσξεί γηα δαλεηζκό πεξίπνπ 300
από ηα βηβιία ηνπ ζηα κέιε ηνπ Οκίινπ καο. Οη ηίηινη,
γηα όζνπο ελδηαθέξνληαη είλαη δηαζέζηκνη ζηνλ ΋κηιν.
Ο δαλεηζκόο ζα γίλεηαη κε κηα ρξεκαηηθή θαηάζεζε 10
Οη ζπληειεζηέο ηεο κνπζηθήο
Δπξώ, ηα δε ρξήκαηα ζα επηζηξέθνληαη κε ηελ
επηζηξνθή ησλ βηβιίσλ. εθδήισζεο


Δπί ηε επθαηξία ηωλ Δνξηώλ επρόκαζηε ζε
Όινπο
ΚΑΛΑ ΥΡΙ΢ΣΟΤΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ ΕΤΣΤΥΙ΢ΜΕΝΟ ΣΟ ΝΕΟ ΕΣΟ΢ 2004.

`
Πάλει θαζεγεηώλ

΢θελέο
από
ην
ν
3 Παλειιήλην
΢πλέδξην
Δξαζηηερληθήο
Αζηξνλνκίαο ΢θελή από ην απνραηξεηηζηήξην
γεύκα

Έξγν ηνπ θ. Γαιελνύ

Δθζεζηαθόο ρώξνο
6
Καηάινγνο δώξωλ 28εο Ννεκβξίνπ 2003

Α/Α Σεκ. Δίδνο Πξνζθνξά Αξηζ. Κιήξ. ΋λνκα ληθεηή


1 1 Σνύξηα Εαραξνπιαζηεία «Μίιηνο» Π-860 Κ. Θενδσξίδεο
2 1 Σνύξηα Εαραξνπιαζηεία «Μίιηνο» Π-863 Γ. Λέθθαο
3 1 Σνύξηα Εαραξνπιαζηεία «Μίιηνο» Κ-996 Καηεξίλα Αιεμάλδξνπ
4 1 Σνύξηα Εαραξνπιαζηείν Κπξηαθίδε Κ-155 Γ. Πηζηηθνύδεο
5 1 Σνύξηα Εαραξνπιαζηείν Κπξηαθίδε Κ-955 Π. Υαηδόπνπινο
6 1 Σνύξηα Εαραξνπιαζηείν «Γιπθνεπηινγέο» Κ371 Μπξαηάλε
7 1 Δκθάλ.& εθηύπ. θσηνγξαθηώλ ΢ηνύληην «Σξπςάλεο» Π-789 Β. Γαιελόο
8 1 Δκθάλ.& εθηύπ. θσηνγξαθηώλ ΢ηνύληην «Σξπςάλεο» Κ-336 Βαβειίδνπ
9 1 Δκθάλ.& εθηύπ. θσηνγξαθηώλ ΢ηνύληην «Σξπςάλεο» Κ-236 Γ. Λέθθαο
10 1 Σειάξν Πνξηνθάιηα «Αβνθάλην» Κ-935
11 1 Σειάξν Πνξηνθάιηα «Αβνθάλην» Κ-967 Μαξία Κπξηαθνύ
12 1 Σειάξν Πνξηνθάιηα «Αβνθάλην» Κ-301 Π. Καξαγθηνδίδεο
13 1 Σειάξν Πνξηνθάιηα «Αβνθάλην» Κ-716
14 1 Σειάξν Πνξηνθάιηα «Αβνθάλην» Κ-667 Θ. Οξθαλίδεο
15 1 ΢πζθεπή Σειεθώλνπ Π-161 Γ. Λέθθαο
16 1 Γξαβάηα Κ-689 Β. Γαιελόο
17 1 Φσηνγξαθηθή Μεραλή Κνγρπιάθεο, Βεληδέινπ 42 Π.436 Θ. Μάηηαο
18 1 Πνπθάκηζν Αλδξηθό “Aramis”, Βεληδέινπ 40 Π-406 Π. Βνπινπβνύηεο
19 1 Άικπνπκ Φσηνγξαθηώλ ΢ηνύληην ΢άββα, Δγλαηίαο 55 Κ-512 Βνπγηαηδήο
20 1 Βάδν Μπξνύηδηλν Αξγύξεο Λειόπνπινο, Κιεηζνύξαο 12 Κ-931 Ζξαθιήο Πιηάθεο
21 1 Κνιηέ Μαξγαξηηαξέλην “The art in”, Κ. Υαηδεηνξδάλνπ, Δγλ. 55 Κ-221 Μάξζα ΢αινληθίδνπ
22 1 Κνιηέ Μαξγαξηηαξέλην “The art in”, Κ. Υαηδεηνξδάλνπ, Δγλ. 55 Κ.186 Ησαλλίδεο
23 1 Μνλόγξακκα Αζεκέλην Φάλεο Υαηδεηνξδάλνπ Π-933 Γ. Λέθθαο
24 1 Μνλόγξακκα Αζεκέλην Φάλεο Υαηδεηνξδάλνπ Π-753 Π. Βνπινπβνύηεο
25 1 Μνλόγξακκα Αζεκέλην Φάλεο Υαηδεηνξδάλνπ Κ-279 Κ. Θενδσξίδεο
26 1 Μνλόγξακκα Αζεκέλην Φάλεο Υαηδεηνξδάλνπ Κ-244 Π. Καξαγθηνδίδεο
27 1 Μνλόγξακκα Αζεκέλην Φάλεο Υαηδεηνξδάλνπ Κ-209 Π. Βνπινπβνύηεο
28 1 Αζεκέλην Μπξειόθ Φάλεο Υαηδεηνξδάλνπ Π-72 Β. Γαιελόο
29 1 Αζεκέλην Μπξειόθ Φάλεο Υαηδεηνξδάλνπ Κ-273 Π. Βνπινπβνύηεο
30 1 Αζεκέλην Μπξειόθ Φάλεο Υαηδεηνξδάλνπ Κ-238 Π. Καξαγθηνδίδεο
31 1 Αζεκέληνο ζηαπξόο κε αιπζίδα Φάλεο Υαηδεηνξδάλνπ Π-466 Π. Καξαγθηνδίδεο
32 1 Αζεκέληνο ζηαπξόο κε αιπζίδα Φάλεο Υαηδεηνξδάλνπ Π-501 Κ. Γηαβνιίηζη
33 1 Αζεκέληνο ζηαπξόο κε αιπζίδα Φάλεο Υαηδεηνξδάλνπ Κ-180 
34 1 Βηβιίν «Βηβιηνξπζκόο» Π-627 Μαξία
35 1 Βηβιίν «Βηβιηνξπζκόο» Κ-385 Γηαλλάθε
36 1 Βηβιίν «Βηβιηνξπζκόο» Κ-350 Π. Βνπινπβνύηεο
37 1 Βηβιίν «Βηβιηνξπζκόο» Π-662 Ζξαθιήο Πιίάθεο
38 1 Βηβιίν Nightwatch Πιαλεηάξην Θεζ/λίθεο, Γ. Σζάκπνπξαο Π-583 Π. Βνπινπβνύηεο
39 1 Ππμίδα Πιαλεηάξην Θεζ/λίθεο, Γ. Σζάκπνπξαο Κ-143 Π. Βνπινπβνύηεο
40 1 Μνλόθπαιν Πιαλεηάξην Θεζ/λίθεο, Γ. Σζάκπνπξαο Κ-290 Π. Υαηδόπνπινο
41 1 Μεληαγηόλ αζεκέλην “Chrisodiastasi”, Θ. Γξαγνπζιήο Κ-841 Μάξζα ΢αινληθίδνπ
42 1 Μεληαγηόλ ιαηκνύ αζεκέλην Big Ben Κ-108 
43 2 Γηαθνζκεηηθά ππζαξάθηα Pet Paradise, Σζηηζόπνπινο Ησάλλεο Π-119 
44 1 Αιιαγή εμάηκηζεο, αμίαο 50 € Βειόλαο Γηάλλεο Κ-21 Π. Καξαγθηνδίδεο
45 1 Αιιαγή ιαδηώλ Βειόλαο Γηάλλεο Κ-127 Β. Γαιελόο
46 1 Μπινύδα Γπλαηθεία “Marlin”, Αγ. ΢νθίαο 31 Κ-60 Γαλίδνπ
47 1 Μαμηιάξα Παηώκαηνο «Σα ελ νίθσ», Κ. Κνπληνπξαηδή Κ-25 ΢. Γαληειίδνπ
48 2 Γηαθνζκεηηθά καμηιάξηα «Σα ελ νίθσ», Κ. Κνπληνπξαηδή Π-673 Γαλίδνπ
49 1 Διαηόιαδν, 17 θηιώλ Διαηόιαδα Αδάκ, Οξκύιηα Υαιθηδηθήο Κ-370 Μ. Σζνπθάπα
50 1 Διαηόιαδν, 17 θηιώλ Διαηόιαδα Αδάκ, Οξκύιηα Υαιθηδηθήο Π-587 
51 1 Διαηόιαδν, 17 θηιώλ Διαηόιαδα Αδάκ, Οξκύιηα Υαιθηδηθήο Π-111 Θ. Οξθασίδεο
52 1 Πνδήιαην Πνδειαηνθίλεζε, Πιηάθεο Ζξαθιήο Κ-148 Κ-990 Π. Υαηδόπνπινο
53 2 Βηβιία Μπαξκπνπλάθεο Κ-10 Γ. Μπνθνβόο
54 2 Βηβιία Μπαξκπνπλάθεο Κ-113 Μάξζα
55 1 Αδηάβξνρν Αζαλαζηάδεο Γηώξγνο Π-626 Μξαηάλε
56 1 Βηβιίν Ηαλόο Κ-38 Γ. Μπνθνβόο
57 1 Βηβιίν Ηαλόο Κ-3 Γ. Πηζηηθνύδεο
58 3 Δθπησηηθά θνππόληα Βηβιηνπσιείν Διεπζεξνπδάθεο Π-649 Θ. Οξθασίδεο
59 1 Βηβιίν Ηαλόο Κ-867 
60 2 Βηβιία Ηαλόο Κ-30 Π. Καξαγθηνδίδεο
61 2 Βηβιία Ηαλόο Π-629 Π. Βνπινπβνύηεο
62 2 Βηβιία Ηαλόο Π-990 Αξγπξηάδνπ
63 1 Glucocard (κερ.ειέγ.ζαθράξνπ) Παύινο Βνπινπβνύηεο Π-992 Γ. Λέθθαο
64 1 Glucocard (κερ.ειέγ.ζαθράξνπ) Παύινο Βνπινπβνύηεο Π-985 Ζξαθιήο Πιηάθεο
65 1 Glucocard (κερ.ειέγ.ζαθράξνπ) Παύινο Βνπινπβνύηεο Κ-5 Π. Υαηδόπνπινο
66 1 ΢ίδεξν Βαζηιάθε Κ-40 Γ. Λέθθαο
67 1 CD Αικπάληεο «Ο Κόζκνο ηεο Μνπζηθήο» Π-594 Πιηάθεο Ζξαθιήο
68 1 CD Αικπάληεο «Ο Κόζκνο ηεο Μνπζηθήο» Π-557 
69 1 CD Αικπάληεο «Ο Κόζκνο ηεο Μνπζηθήο» Κ-32 Πιηάθεο Ζξαθιήο

΢ηα 65 δώξα πξνζηέζεθαλ άιια 4 ηελ ηειεπηαία ζηηγκή.


Παξαθαινύκε όζνη έρνπλ λα ιάβνπλ δώξα πνπ από ηε ζπλεζηίαζε λα πεξάζνπλ λα ηα πάξνπλ από
ηνλ ΋κηιν. ΋ζα δελ θιεξώζεθαλ (), ζα θιεξσζνύλ ζηελ Κνπή ηεο πίηαο.

7
ΑΙΣΗ΢Η ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΑ΢ ΠΡΟ΢ ΣΟ Γ.΢. ΣΟΤ Ο.Φ.Α.
΢ΣΙ΢ ΑΡΥΑΙΡΔ΢ΙΔ΢ ΣΗ΢ 8εο Φεβξνπαξίνπ 2004

ΟΝΟΜΑ:………………………………………………………….

ΔΠΗΘΔΣΟ: ……………………………………………………….

ΓΗΔΤΘΤΝ΢Ζ: ……………………………………………………

ΑΡ. ΜΔΛΟΤ΢: ………………………………………………….

ΣΖΛΔΦΧΝΑ:……………………………………………………

Παξαθαιώ όπσο κε ζπκπεξηιάβεηε ζηε ιίζηα ησλ ππνςεθίσλ κειώλ γηα ην Γ.΢. ηνπ
Ο.Φ.Α., ζηηο αξραηξεζίεο ηεο 8εο Φεβξνπαξίνπ 2004.

Δπίζεο ζαο ελεκεξώλσ όηη είκαη νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλνο έσο θαη ην έηνο 2003.
Σόπνο δηακνλήο: ........................................ – Ζκ/λία .................... 2004

Ο / ε αηη ....
Ολνκαηεπώλπκν ...............................................................

...............................................................
Τπνγξαθή

…………………………………………………………………………………………………………

ΔΞΟΤ΢ΗΟΓΟΣΖ΢Ζ

Πξνο : Σνλ Πξόέδξν ηεο 6εο Γεληθήο ΢πλέιεπζεο


ησλ Μειώλ ηνπ Οκίινπ Φίισλ Αζηξνλνκίαο

Κύξηε Πξόεδξε,
είκαη κέινο ηνπ ΟΦΑ θαη κε ην ζεκείσκα απηό ζαο γλσξίδσ όηη αδπλαηώ λα
παξεπξεζώ πξνζσπηθά ζηελ 6ε Γεληθή ΢πλέιεπζή καο, νπόηε θαη εμνπζηνδνηώ

ηνλ / ηελ θ. .....................................................................

λα κε εθπξνζσπήζεη θαη λα ςεθίζεη εθ κέξνπο κνπ, γηα ηελ αλάδεημε ηνπ λένπ Γ΢
ηνπ Οκίινπ Φίισλ Αζηξνλνκίαο, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Κπξηαθή 8
Φεβξνπαξίνπ 2004, ζηελ αίζνπζα Βαζίιε Ξαλζόπνπινπ, ζην Αζηεξνζθνπείν ηνπ
ΑΠΘ.
Σόπνο δηακνλήο: ........................................ - Ζκ/λία .................... 2004

Ο / ε εμνπζηνδνη ....
Ολνκαηεπώλπκν ...............................................................

...............................................................
Τπνγξαθή