You are on page 1of 8

Όμιλορ Φίλων Αζηπονομίαρ

5η Έκηακηη Έκδοζη Μάξηηνο 2004

(Σωμαηείο μη κεπδοζκοπικού σαπακηήπα)


Ανη. Τούζα 35 - Θεζζαλονίκη 542 50
(ανηί ηοσ «40°37’» ηης Σύνηαξη:

Εαρινής Ιζημερίας)
(Γεωγ. Πλάτος 40°37΄, Γεωγρ. Μήκος 22°58΄) Π. Μωπαΐηηρ - Γ. Μποκοβόρ
Τηλ. 2310 308686 Έλεγσορ κειμένος – Εμθάνιζη:
E-mail: ofa@ofa.gr - Ιζηοζελίδα: www.ofa.gr Α. Ίηζιορ

Από ηνλ Πξόεδξν Οη εθιεγέληεο γηα ηελ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή


΢ηα λέα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ ΢πκβνπιίνπ, πνπ Γηαλλόπνπινο Γεκήηξεο 68
εθιέρηεθαλ ζηηο εθινγέο ηεο 8εο Φεβξνπαξίνπ, Καξαηδνπιίδνπ Καηεξίλα 54
εύρνκαη θαιή δύλακε θαη επηηπρία ζην έξγν πνπ Θενδσξίδεο Κσλζηαληίλνο 44
αλαιακβάλνπλ.
΢ύζζσκν ην λενεθιεγέλ Γηνηθεηηθό ΢πκβνύιην ηνπ Τν Νέν Γ.Σ. ηνπ Οκίινπ.
Οκίινπ επραξηζηεί όια ηα κέιε πνπ παξεπξέζεζαλ ΢ηε πξώηε ζπλεδξίαζε ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ
ζηε Γεληθή ΢πλέιεπζε. ΢πκβνπιίνπ, νξίζηεθαλ νη ζέζεηο ζην λέν Γ.΢. σο
Θέινληαο λα ελεξγνύκε νξζόηεξα γηα ηελ πνξεία εμήο:
ηνπ Οκίινπ θαη κε γλώκνλα ηηο επηζπκίεο ησλ Πξόεδξνο: Μσξαΐηεο Παύινο
κειώλ, πξνηείλνπκε ζε όζνπο θαη όζεο έρνπλ ηδέεο Αληηπξόεδξνο: Βνύιγαξεο Αξηζηείδεο
ή ελδηαθέξνπζεο πξνηάζεηο, λα καο ηηο ζηέιλνπλ Γ. Γξακκαηέαο: Μπνθνβόο Γηώξγνο
γξαπηώο ώζηε λα καο βνεζήζνπλ ζην έξγν καο. Σακίαο: Γαληειίδνπ Σνύια
Μέινο: Παπαληίλαο Αρηιιέαο
 Μέινο: Σζειεπή Μαξία
Μέινο: Μάηηαο Θεόδσξνο
7ε ΔΣΖ΢ΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΢ΤΝΔΛΔΤ΢Ζ
ΔΚΛΟΓΖ ΝΔΟΤ Γ.΢. Απνζπάζκαηα από ηελ νκηιία ηνπ Πξνέδξνπ
Σελ Κπξηαθή 8 Φεβξνπαξίνπ 2004, ζηηο αξραηξεζίεο ηεο 8εο Φεβξνπαξίνπ 2004.
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αίζνπζα Βαζίιε Αγαπεηέο θίιεο θαη θίινη,
Ξαλζόπνπινπ ηνπ αζηεξνζθνπείνπ ηνπ Α.Π.Θ., ε 7ε Σν 2003, καδί κε όζα έγηλαλ θαηά ηε δηάξθεηά
εηήζηα Γεληθή ΢πλέιεπζε ηνπ Οκίινπ καο. ΢ηε ηνπ, αλήθεη πηα θη απηό ζην παξειζόλ. ΋ζν γηα
ζπλέιεπζε ζπκκεηείραλ 99 νηθνλνκηθά ηνλ ΋κηιό καο, ήηαλ ε θαιύηεξε ρξνληά από
ηαθηνπνηεκέλα κέιε (καδί κε ηηο εμνπζηνδνηήζεηο). πνιιέο απόςεηο. Σν ζεκαληηθόηεξν όκσο
Μεηά ηνλ απνινγηζκό ησλ πεπξαγκέλσλ από ην γεγνλόο ήηαλ ε δηεθπεξαίσζε ηνπ 3νπ
απεξρόκελν Γ.΢. θαη ηηο παξαηεξήζεηο θαη Παλειιελίνπ ΢πλεδξίνπ Δξαζηηερληθήο
πξνηάζεηο ησλ κειώλ γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Αζηξνλνκίαο. Ζ επηηπρία ηνπ ήηαλ απηή πνπ
Οκίινπ, πξνρώξεζε ε δηαδηθαζία ηεο εθινγήο ηνπ όινη καο πξνζδνθνύζακε θαη ζε απηό
λένπ Γ.΢., κε ηελ εθινγή ηεο εθνξεπηηθήο αλαδείρζεθε ε ηθαλόηεηα όισλ όζσλ ηξάβεμαλ
επηηξνπήο, ηελ νπνία απεηέιεζαλ ηα κέιε καο θ. γεξό θνππί. Θα ήηαλ παξάιεηςή κνπ ινηπόλ λα
Αληώλεο Ίηζηνο, θ. Κώζηαο Θενδσξίδεο θαη θ. κελ εμάξσ ηε ζπκβνιή όισλ εθείλσλ πνπ ην
Μαξία Κπξηαθνύ. ΢ηε ζπλέρεηα έγηλε ε ςεθνθνξία έθαλαλ επζπλείδεηα θαη πνπ κε πάξα πνιύ
θαη ε θαηακέηξεζε έδσζε ηα αθόινπζα αγάπε θαη πξνζπάζεηα έθεξαλ πεξήθαλε ηελ
απνηειέζκαηα: ηξηήξε ζην ιηκάλη θαη ζηελ ώξα ηεο.
Τα κέιε πνπ βνήζεζαλ
Οη εθιεγέληεο γηα ην λέν Γ.Σ. Πξώηε κεηαμύ όισλ, ε Κηθή Κνπληνπξαηδή, ε
Ολνκαηεπώλπκν Φήθνη ηακίαο ηνπ Οκίινπ καο, πνπ εθηόο από ηελ
Μσξαΐηεο Παύινο 58 νξγαλσηηθή πξνεξγαζία, ήηαλ εθεί θαη έιπλε
Βνύιγαξεο Αξηζηείδεο 50 όηη πξόβιεκα παξνπζηάδνληαλ. Ο Αληώλεο
Μπνθνβόο Γηώξγνο 55 Ίηζηνο κε ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ γλώζεηο θαη
Γαληειίδνπ Σνύια 48 ζπκβνπιέο, ν Γηώξγνο Μπνθνβόο κε ηηο
Μάηηαο Θεόδσξνο 27 νξγαλσηηθέο ηνπ ηθαλόηεηεο, ν Γεκόθξηηνο
Παπαληίλαο Αρηιιέαο 27 Σζνπθάπαο πνπ ζπληόληζε ηα ηνπ μελνδνρείνπ
Σζειεπή Μαξία 27 θάλνληαο αξθεηά ηαμίδηα ζπληνληζκνύ ζηε
Αλαπιεξσκαηηθά κέιε Υαιθηδηθή, θαζώο θαη ηελ εθηύπσζε ησλ
αθηζώλ. Ζ Σνύια Γαληειίδνπ πνπ αλέιαβε ην
Γαδέαο Κνζκάο 22
ζρεδηαζκό ηνπ βηβιίνπ εληππώζεσλ, ηηο αθίζεο
Κεθαιά Καηεξίλα 21
κε ηηο θσηνγξαθίεο ηνπ Οκίινπ θαη καδί κε ηε
Δπαγγειόπνπινο Απόζηνινο 19 Μαξία Σζειεπή, ηε Μαξία Πηπεξίδνπ θαη ηε
΢εκηηδόγινπ Γηάλλεο 8 Λίλα Σζνπθάπα, ήηαλ εθεί καδί κε ηελ Κηθή
από ηελ αξρή έσο ην ηέινο. Ο Αλδξέαο

1
Βνζηλάθεο κε ηηο γξαθηθέο εξγαζίεο θαη ηα e- πξαθηηθά ηνπ 3νπ ΢πλεδξίνπ, πνπ ειπίδνπκε λα
mails, ν Αξηζηείδεο Βνύιγαξεο κε ηελ έμνρε εθδνζνύλ ιίαλ πξνζερώο.
νξγάλσζε θαη εθηέιεζε ηνπ θαιιηηερληθνύ Τη απνθνκίζακε από ην Σπλέδξην
πξνγξάκκαηνο καδί κε ηηο Ρέλα Κάπσο έηζη έρνπλ ηα πξάγκαηα, θαη από ην
Αζαλαζνπνύινπ, ΢ία Μεηαιιελνύ θαη ΢πλέδξην δελ επηβαξπλζήθακε ηδηαίηεξα από
Ναηάζζα Κνςαρείιε. Ο Βαγγέιεο Γαιελόο νηθνλνκηθή πιεπξά, επεηδή δελ αγνξάζακε ηηο
πνπ νκόξθπλε ηελ αίζνπζα ηνπ ΢πλεδξίνπ θαη ππεξεζίεο πνπ καο ρξεηάδνληαλ αιιά καο ηηο
ηε ξεζεςηόλ, κε ηα ςεθηδσηά αζηξνλνκηθά ηνπ πξνζέθεξαλ αληδηνηειώο θαη κε αγάπε όια ηα
ζέκαηα, πνπ ηόζν επίπνλα θαη κε πνιύ κεξάθη πξναλαθεξζέληα άηνκα. Σν ζπνπδαηόηεξν όκσο
θηινηέρλεζε. Ο Γηώξγνο Πηζηηθνύδεο πνπ δελ είλαη ε θαιή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, πνπ
αλέιαβε ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ΢πλεδξίνπ, ν ζε ιίγν ζα αλαθνηλώζεη ε Κηθή, αιιά ε
Αληώλεο Εαθείξεο πνπ βηληενζθόπεζε ζρεδόλ εκπεηξία πνπ απνθνκίζακε ζηε δηαρείξηζε γηα
όιν ην ζπλέδξην θαη καο ράξηζε 5 DVD. Ο ηελ αξηηόηεξε νξγάλσζε ηνπ Οκίινπ καο, κε
Κνζκάο Γαδέαο, πνπ ζε έλα αζηξνπάξηπ καο ηε ζπιινγηθή πξνζθνξά. Σώξα κπνξνύκε λα
ζηελ παξαιία ηεο Θεζζαινλίθεο,. έβγαιε ηε ζηαζνύκε ζηα δηθά καο πόδηα πην ζηαζεξά θαη
θσηνγξαθία πνπ ηειηθά επηιέμακε γηα αθίζα πεξήθαλα θαη απηό είλαη ε κεγαιύηεξή καο
ηνπ ΢πλεδξίνπ. Ο Γηώξγνο Κνηαλίδεο πνπ αληακνηβή.
έβγαιε ηηο επίζεκεο θσηνγξαθίεο ηνπ Τα λέα κέιε
΢πλεδξίνπ, ν Αιέμεο Καξάηδνο, ε Καηεξίλα Σν 2003, θαη κέρξη απηή ηελ ώξα, εγγξάθεθαλ
Καξαηδνπιίδνπ, ν Γεκήηξεο Γηαλλόπνπινο, θαη 63 λέα κέιε θαη ηώξα αξηζκνύκε ζπλνιηθά 325
πνιιά άιια άηνκα πνπ ζπλέβαιαλ εγγξαθέο. ΋ζν γηα ηα κέιε ηεο λέαο θνπξληάο,
θαζνξηζηηθά. Έθηόο όκσο από ηα παξαπάλσ ήδε δηαθξίλνληαη κεηαμύ ηνπο θαη πνιύ άμηα
άηνκα, καο βνήζεζαλ θαη πνιιά κέιε εμ άηνκα πνπ ειπίδσ ζηηο επόκελεο αξραηξεζίεο
αγρηζηείαο, όπσο: ε θ. Σίλα Βαξαθιή-Ίηζηνπ, ε λα εθιεγνύλ ζην Γ.΢. ηνπ Οκίινπ.
θ. Βαιεληίλα Κνληνύιε-Βνζηλάθε, ε θ. Τα καζήκαηα ζηελ "Αίζνπζα Πηνιεκαίσλ"
Ναηάζζα Κνςαρείιε, ν θ. Γεκήηξεο Σα καζήκαηα ηνπ Οκίινπ έρνπλ κεγάιε
Βνύιγαξεο, αδειθόο ηνπ Αξηζηείδε, ν Νίθνο απήρεζε. Ζ "Αίζνπζα Πηνιεκαίσλ" ηηο
Υξπζαλζάθεο, ην παιηθάξη ηεο Κηθήο, θαη πεξηζζόηεξεο θνξέο δελ καο ρσξάεη, νη
πνιινί άιινη. ΋ινπο απηνύο, θαη γηα ηε καζεηέο καο θάζνληαη αθόκα θαη ζην δηάδξνκν.
ζπκβνιή ηνπ θαζελόο μερσξηζηά, ηνπο Δπί ηε επθαηξία πξέπεη λα επραξηζηήζνπκε θαη
επραξηζηνύκε από θαξδηάο θαη επρόκαζηε θαιή όινπο όζνπο βνεζνύλ ζηε δηδαζθαιία. Δδώ ζα
επηηπρία ζηελ Κηθή γηα ηελ θαηλνύξγηα εξγαζία ζαο πσ θάηη ζπλαθέο κε ηα καζήκαηα. Έλα από
ηεο. Ννκίδσ, πσο ζε απηό ην ζεκείν, ηνπο ηα όλεηξά καο είλαη λα εκπλένπκε ηνπο λένπο,
αμίδεη έλα πνιύ ζεξκό ρεηξνθξόηεκα. αλάβνληαο ηε θιόγα ηνπο γηα ηε κάζεζε, κε
Τν Παλεπηζηήκην & ν Γήκνο Καιακαξηάο ζθνπό λα ζηείινπκε λένπο ζην Παλεπηζηήκην
΋ζν γηα ηνπο θαζεγεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, πξνο ηηο ζεηηθέο επηζηήκεο. Γελ μέξσ αλ ην
καο ππνζηήξημαλ θαη ζην ΢πλέδξην, όπσο καο έρνπκε ήδε θαηαθέξεη θαη αλ λαη, ζε πην
ππνζηεξίδνπλ πάληνηε όηαλ ηνπο ην δεηάκε. βαζκό, μέξσ όκσο πσο ζηείιακε κηα θπξία
Δπραξηζηνύκε δε ηδηαηηέξσο ηνπο θαζεγεηέο θ. κέινο καο, μαλά, ζην Παλεπηζηήκην, ηε ρεκηθό
΢πύξνπ, θ. ΢εηξαδάθε, θ. Απγνινύπε, θ. καο θπξία Κνπξίδνπ, πνπ δηςά γηα Αζηξνλνκία.
΢ηεξγηνύια θαη θ. Βάξβνγιε, άζρεηα αλ ΢ήκεξα ε θπξία Κνπξίδνπ παξαθνινπζεί ηα
θάπνηνη απ' απηνύο ιόγσ επαγγεικαηηθώλ καζήκαηα ηνπ θ. ΢εηξαδάθε θαη απηό καο θάλεη
ππνρξεώζεσλ ή γηα ιόγνπο αλσηέξαο βίαο, δελ λα αηζζαλόκαζηε πνιύ πεξήθαλνη γη απηήλ θαη
κπόξεζαλ λα παξεπξεζνύλ θαη ηηο ηξεηο εκέξεο ηεο επρόκαζηε θάζε πξόνδν. Θα ηελ
ζην ΢πλέδξην. Δίρακε όκσο ηελ ηύρε θαη ηε πεξηκέλνπκε όκσο όζν ρξεηαζζεί, γηα λα έξζεη
ραξά λα έρνπκε θνληά καο θαη ηηο ηξεηο κέξεο λα βνεζήζεη λα εκπλεύζνπκε θαη άιινπο.
ηνλ θ. ΢εηξαδάθε. Δπραξηζηνύκε επίζεο θαη ην Οκάδα παξαηήξεζεο
Γήκαξρν ηεο Καιακαξηάο ηνλ θ. Υξηζηόδνπιν Γύν ιόγηα γηα ηελ νκάδα παξαηήξεζεο ηνπ
Οηθνλνκίδε θαη ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ Οκίινπ. Γηα ηελ νκάδα καο είκαζηε πνιύ
Γήκνπ, θ. Γεκήηξε Λέθθα, πνπ ηίκεζε ην πεξήθαλνη. Έρεη θάλεη αικαηώδε βήκαηα ζε
΢πλέδξηό καο κε ηελ παξνπζία ηνπ από ηελ όινπο ηνπο ηνκείο θαη ζίγνπξα δελ ζα αξγήζεη
αξρή έσο ην ηέινο, θαζώο θαη ηνλ θ. Νηθόιαν λα δηαθξηζεί θαη απηή θαη ε Θεζζαινλίθε γηα
Νηθνιατδε. ηνπο εξαζηηέρλεο αζηξνλόκνπο ηεο θαη βεβαίσο
΋πσο γλσξίδεηε, ην Γεκαξρείν Καιακαξηάο λα θαζνδεγήζεη ηα λέα κέιε ζηελ παξαηήξεζε.
καο ππνζρέζεθε λα εθδώζεη ηα πξαθηηθά ηνπ Η ηζηνζειίδα ηνπ Οκίινπ
΢πλεδξίνπ. Αλ θαη δελ πεξαηώζεθε αθόκα ε Σελ ηζηνζειίδα ηνπ Οκίινπ ηε δηαρεηξίδεηαη ν
όιε εξγαζία, επραξηζηνύκε ηνλ Νίθν Αβξακίδε Αλδξέαο Βνζηλάθεο, θάλνληαο κηα ππέξνρε
θαη ηελ Δύε Ζιηάδνπ πνπ καο βνεζάλε κε ηα δνπιεηά θαη ηελ θάλεη κόλνο ηνπ. Διπίδνπκε,

2
κόιηο μειαζθάξνπκε ιίγν από ηηο επείγνπζεο νηθνδνκήζακε καδί έσο ζήκεξα θαη ειπίδνπκε
ππνρξεώζεηο, λα ηνλ βνεζήζνπκε θαη λα θαη επηθπιαζζόκαζηε λα θάλνπκε, θαη από
ζηξέςνπκε ηελ πξνζνρή κεξηθώλ άμησλ κειώλ όπνηα άιιε ζέζε, αθόκα πεξηζζόηεξα ζην
καο πξνο ηα εθεί. άκεζν κέιινλ.
Δπράξηζηα θαη δπζάξεζηα γεγνλόηα "Όξηελη Δμπξέο"
Μαδί κε ηα θαιά ηεο ρξνληάο πνπ πέξαζε όκσο, Σέινο ζα ήζεια λα αλαθέξσ πσο ν ΋κηιόο καο
όπσο ην γάκν ηνπ Νίθνπ Αβξακίδε κε ηελ Δύε είλαη έλα κόλν από ηα βαγόληα ηνπ ειιεληθνύ
Ζιηάδε θαη ηνπ Αλδξέα Βνζηλάθε κε ηελ ζπξκνύ πνπ ιέγεηαη Διιεληθή Δξαζηηερληθή
Βαιεληίλα Κνληνύιε, είρακε θαη κεξηθά Αζηξνλνκία θαη επειπηζηνύκε λα ηνλ θάλνπκε
δπζάξεζηα γεγνλόηα. Ζ Δύε έραζε ηνλ έλα βαγόλη κε θιάζε, όπσο απηά ηνπ "΋ξηελη
αγαπεκέλν ηεο παηέξα όπσο θαη ν Κνζκάο Δμπξέο", κε όηη απηό ζπλεπάγεηαη. Δδώ ζα
Γαδέαο, θαζώο θαη ν Αρηιιέαο Παπαληίλαο. ζηακαηήζσ γηαηί έρνπκε αγώλα αύξην θαη λα
Σνπο απεπζύλνπκε ηα ζεξκόηεξά καο μέξεηε πσο όζνη ζέινπλ λα είλαη θνληά καο
ζπιιππεηήξηα. Καη πξηλ δπν βδνκάδεο πεξίπνπ ζηνλ αγώλα απηόλ, ππάξρεη κηα ζέζε γηα όινπο
ράζακε θαη ηνλ θ. Κώζηα Μνπιά. Ο θ. Κώζηαο ...
ήηαλ ην κεγαιύηεξν ζε ειηθία κέινο καο. Γηα Δύρνκαη θαιή επηηπρία ζε όινπο ηνπο
ηα πεξηζζόηεξα από ηα 84 ρξόληα ηεο δσήο ηνπ ππνςήθηνπο θαη ππνςήθηεο γηα ην Γ΢ θαη ζαο
ήηαλ εξσηεπκέλνο κε ηε καγεία ηνπ νπξαλνύ. επραξηζηώ πνπ κε αθνύζαηε.
Δπρόκαζηε ε ςπρή ηνπ λα ηαμηδεύεη ηώξα
ζηνπο άιινπο γαιαμίεο θαη λα καζαίλεη ηα ΔΚΓΖΛΧ΢ΔΗ΢ ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ
κπζηηθά ηνπο πνπ ηόζν ηνλ ζπλάξπαδαλ. Ο θ. ΑΝΟΗΞΖ 2004
Κώζηαο δελ κπνξνύζε λα πεξπαηήζεη εύθνια
θαη πάξα ηαύηα, ιίγν θαηξό πξηλ ην ΢πλέδξην  Δθδξνκή ηνπ Οκίινπ καο ζηελ Αζήλα θαη
ήξζε ζηνλ ΋κηιν δπν θνξέο, ηε κία γηα λα επίζθεςε ζην Δπγελίδην Πιαλεηάξην
πξνζθέξεη 20 Δπξώ θαη ηε δεύηεξε 25, γηα λα Σν ηξηήκεξν Παξαζθεπή 23, ΢άββαην 24 θαη
ζπκκεηάζρεη θαη απηόο ζηε πξνζπάζεηα γηα ην Κπξηαθή 25 Απξηιίνπ 2004, ζα
΢πλέδξηό καο. Πηζαλόλ λα κελ είλαη πξέπνλ λα πξαγκαηνπνηεζεί εθδξνκή ηνπ ΟΦΑ ζηελ
αλαθέξνληαη πνζά, ην ιέσ όκσο κε πνιύ αγάπε Αζήλα, ε νπνία πεξηιακβάλεη θαη κηα επίζθεςε
γηαηί εθηηκνύκε πσο ν νβνιόο ηνπ ήηαλ από ην ζην αλαθαηληζκέλν ςεθηαθό Δπγελίδην
πζηέξεκα ηεο ζπληάμεώο ηνπ θαη από ην Πιαλεηάξην, όπνπ ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα
πιεόλαζκα ηεο αγάπεο ηνπ γηα ηελ παξαθνινπζήζνπκε ηξεηο δηαδνρηθέο πξνβνιέο
Αζηξνλνκία. Ο ΋κηιόο αληηπξνζσπεύηεθε ηαηληώλ αζηξνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο. Ζ
ζηελ θεδεία ηνπ από εκέλα θαη ηελ Κηθή θαη επίζθεςε απηή πξαγκαηνπνηείηαη θαηόπηλ
ηνλ ηηκήζακε κε έλα ζηεθάλη εθ κέξνο ηνπ ζρεηηθήο ζπλελλόεζεο κε ηνλ Γηεπζπληή ηνπ
Οκίινπ καο. Αο είλαη ειαθξηά ε αζηξόζθνλε Πιαλεηαξίνπ θ. Γηνλύζε ΢ηκόπνπιν.
πνπ ηνλ ζθεπάδεη. Τν Πξόγξακκα:
Άξζξα ζην πεξηνδηθό ηνπ Βόινπ. Παξαζθεπή 23 Απξηιίνπ: ώξα 18:00
Ο θ. Μαπξνκκάηεο, ν πξόεδξνο ηεο Δηαηξίαο ΢πγθέληξσζε γσλία Παπάθε θαη
Αζηξνλνκίαο & Γηαζηήκαηνο ηνπ Βόινπ, καο Γπκλαζηάξρνπ Μηθξνύ Υαξηιάνπ. Αλαρώξεζε,
έζηεηιε έλα γξάκκα πξνηείλνληαο λα Άθημε ζηελ Αζήλα θαη δηαλπθηέξεπζε ζην
θηινμελήζεη άξζξα έσο θαη 6-7 ζειίδεο, θαζώο ΢.Δ.Ο. (΢ώκα Διιελίδσλ Οδεγώλ) ζηε Βάξε
θαη ηα λέα ηνπ Οκίινπ καο, ζην σξαίν ηνπο
πεξηνδηθό. ΋ζνη ινηπόλ επηζπκνύλ κπνξνύλ λα ΢άββαην 24 Απξηιίνπ:
μαλαμύζνπλ ηα κνιύβηα ηνπο, εθόζνλ εκείο Πξόγεπκα ζην ΢.Δ.Ο.
αδπλαηνύκε νηθνλνκηθώο λα εθδώζνπκε πξνο Ζκέξα αθηεξσκέλε ζε επηζθέςεηο ζε δηάθνξα
ην παξόλ ην δηθό καο πεξηνδηθό δίρσο κνπζεία. Ζ επηινγή ζα γίλεη ύζηεξα από
επηρνξήγεζε. Παξαθαινύληαη όζνη γξάςνπλ ζπδήηεζε κέζα ζην ιεσθνξείν. ΢ηηο επηινγέο
άξζξα, λα ηα παξαδώζνπλ ζηνλ δηθό καο ΋κηιν πεξηιακβάλνληαη:
γηα λα θξαηεζεί αξρείν θαη αξηζκόο  Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο (Γνπιαλδξή)
πξσηνθόιινπ, θαη ηα νπνία ν ΋κηιόο καο,  Γαία (Γνπιαλδξή)
θαηόπηλ ηεο έγθξηζεο κηαο νκάδαο πνπ ζα  Μνπζείν Μπελάθε, & άιια.
ζπγθξνηεζεί εηδηθά γη απηόλ ηνλ ζθνπό, ζα ηα Πξναηξεηηθά Γεύκα ζην ΢.Δ.Ο. ζηε Βάξε.
απνζηέιιεη ζην Βόιν. Τν βξάδπ, πξναηξεηηθά, επίζθεςε ζε
Καη ε δσή ζπλερίδεηαη
ζέαηξν ή ζε ηαβέξλα ή ζην
Γελ ζα θαζπζηεξήζσ άιιν, ε δσή ζπλερίδεηαη
αζηεξνζθνπείν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, όπνπ
θαη έρνπκε λα απνθαζίζνπκε γηα ην κέιινλ ηνπ
Οκίινπ καο, γη' απηό θιείλνληαο ζέισ λα ζα καο μελαγήζεη ην κέινο καο θαη
επραξηζηήζσ όινπο ζαο γηα ηα όζα

3
ππνςήθηνο Γηδάθησξ Αζηξνλνκίαο ν Θα γίλεη αλαθνξά ζηε δσή θαη ην έξγν
Κνζκάο Γαδέαο. ηνπ ζπλζέηε Νίθνπ Σθαιθώηα (1904-
Κπξηαθή 25 Απξηιίνπ: 1949), ελόο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο
Πξόγεπκα ζην ΢.Δ.Ο. ζπλζέηεο ηνπ πεξαζκέλνπ αηώλα. Η
Δπίζθεςε ζην Δπγελίδην Πιαλεηάξην. εθδήισζε πεξηιακβάλεη αλαθνξά ζηε
Θα παξαθνινπζήζνπκε ηξεηο πξνβνιέο. δσή θαη ην έξγν ηνπ ζπλζέηε, πξνβνιή
10:30 — Έλαξμε 1εο πξνβνιήο θσηνγξαθηθνύ πιηθνύ θαη παξνπζίαζε
ηίηινο: Κνζκηθή Οδύζζεηα, δηάξθεηα 40 ιεπηά,
έξγσλ ηνπ ζπλζέηε γηα βηνιί θαη πηάλν.
αθνινπζεί δηάιεηκκα 20 ιεπηώλ.
Παρουσίαση – Βιολί: Άξεο Βνύιγαξεο
11:30 — Έλαξμε 2εο πξνβνιήο
Πιάνο: Λεληώ Ληάηζνπ
ηίηινο: Σαμίδη ρσξίο ηέινο, δηάξθεηα 40
Παξαζθεπή 2 Απξηιίνπ, ώξα 20:30
ιεπηά,
Αζηξνλνκηθή Βξαδηά.
αθνινπζεί δηάιεηκκα 20 ιεπηώλ.
Παξαηήξεζε ηεο ΢ειήλεο, ηνπ Γία θαη ηνπ
12:30 — Έλαξμε 3εο πξνβνιήο Κξόλνπ, θαζώο θαη άιισλ αζηξνλνκηθώλ
ηίηινο: Δμεξεπλεηέο, δηάξθεηα 40 ιεπηά. αληηθεηκέλσλ, κέζα από ηα ηειεζθόπηα ησλ
14:00 — Αθνινπζεί πξόρεηξν γεύκα θαη κειώλ καο.
αλαρώξεζε γηα Θεζζαινλίθε.
====================
50 ζέζεηο
 Αζηξνλνκηθέο παξαηεξήζεηο
Ο αξηζκόο ησλ ζέζεσλ είλαη πεξηνξηζκέλνο ζηηο
Σελ άλνημε ηνπ 2004, ζα έρνπκε 2 ζεκαληηθά
50 ζέζεηο (έλα ιεσθνξείν) θαη ε πξνθαηαξηηθή
αζηξνλνκηθά θαηλόκελα. Σν πξώην είλαη ε
ιίζηα πεξηιακβάλεη ήδε 70 άηνκα.
νιηθή έθιεηςε ηεο ΢ειήλεο ζηηο 4 Μαΐνπ θαη
΋ζνη επηζπκνύλ λα νξηζηηθνπνηήζνπλ ηε
ην δεύηεξν ε δηάβαζε ηεο Αθξνδίηεο ζηηο 8
ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εθδξνκή παξαθαινύληαη
λα ην θάλνπλ όζν πην γξήγνξα γίλεηαη, Ηνπλίνπ. Ο ΋κηινο καο, εηνηκάδεη δύν
πξνθαηαβάιινληαο 40 Δπξώ θαηά άηνκν (ε εθδειώζεηο γηα ηα κέιε ηνπ αιιά θαη γηα ην
πξνθαηαβνιή θαιύπηεη ην θόζηνο ησλ θνηλό ηεο πόιεο καο. Μέρξη ηε ζηηγκή πνπ
εηζηηεξίσλ ησλ πξνβνιώλ, ην νπνίν πξέπεη λα εηνηκάδνληαλ ηνλ παξόλ ελεκεξσηηθό ηεύρνο,
πξνπιεξώζνπκε, θαζώο θαη κέξνο ηνπ θόζηνπο δελ είραλ πξνζδηνξηζηεί επαθξηβώο νη
γηα ην ιεσθνξείν πνπ ζα λαπισζεί). ιεπηνκέξεηεο γηα απηέο ηηο εθδειώζεηο.
Κόζηνο δηαλπθηέξεπζεο αλά άηνκν Παξαθαινύκε επηθνηλσλήζηε καδί καο γηα λα
Παξαζθεπή & ΢άββαην: κάζεηε ηηο αθξηβείο εθδειώζεηο πνπ
(2x15 = 30επξώ) + 5 Δπξώ ζεληόληα θαη πξνγξακκαηίδνπκε (πιεξνθνξίεο γη‟ απηά ηα
πεηζέηεο + (2 x 6 = 12 Δπξώ) πξσηλά γεγνλόηα κπνξείηε λα δηαβάζεηε παξαθάησ,
Μεξηθό ζύλνιν:47.00 € ζηα αζηξνλνκηθά θαηλόκελα ηεο Άλνημεο).
Πιαλεηάξην: ====================
4 € + 4 € + 8 € (θόζηνο πξνβνιώλ)  Σεκηλάξηα - Γηαιέμεηο
Μεξηθό ζύλνιν 16.00 € Σα ζεκηλάξηα αζηξνλνκίαο γηα ηα κέιε καο,
Λεσθνξείν: ζπλερίζηεθαλ κε πνιύ κεγάιε επηηπρία όιν ην
Μεξηθό ζύλνιν 24.00 € ρεηκώλα, ζηα γξαθεία ηνπ Οκίινπ καο. Σελ
Γεληθό ζύλνιν ώξα πνπ δηαβάδεηε απηέο ηηο γξακκέο,
47,00 + 16,00 + 24,00 = 87,00 Δπξώ. πξνγξακκαηίδνπκε θάπνηεο επηπιένλ νκηιίεο,
 Γεύκαηα εθηόο ΢.Δ.Ο. θαη΄ επηινγή ζαο. είηε κειώλ καο ζηα γξαθεία καο, είηε κειώλ
Γεύκαηα ζην ΢.Δ.Ο. ρξεώλνληαη 12.50 € ην ηνπ Αζηεξνζθνπείνπ ηνπ Α.Π.Θ., ζην Κέληξν
γεύκα Διιεληθήο Γιώζζαο ηνπ Γήκνπ Καιακαξηάο.
====================== Παξαθαινύκε επηθνηλσλήζηε κε ην ηειέθσλν
καο ή επηζθεθηείηε ηελ ηζηνζειίδα καο γηα ηνπο
 Δθδειώζεηο Οκίινπ ζηελ ‘Παιίξξνηα’
Καηόπηλ ζρεηηθήο ζπλελλόεζεο ηνπ ηίηινπο ησλ δηαιέμεσλ θαη ηηο αθξηβείο κέξεο
Αληηπξνέδξνπ ηνπ Οκίινπ καο, Άξε Βνύιγαξε, θαη ώξεο.
κε ηνπο ππεύζπλνπο ηνπ κπαξ „Παιίξξνηα’,
ζηελ πεξηνρή ησλ Νέσλ Δπηβαηώλ, ηνπ Γήκνπ 
Θεξκατθνύ, πξνγξακκαηίζηεθαλ νη παξαθάησ
εθδειώζεηο, ζηηο νπνίεο πξνζθαινύκε όζα από ΔΚΓΖΛΧ΢ΔΗ΢ ΠΟΤ ΔΓΗΝΑΝ –
ηα καο ηα κέιε καο ην επηζπκνύλ. ΥΔΗΜΧΝΑ΢ 2004
Γεπηέξα 29 Μαξηίνπ, ώξα 21:00:  ΢ηηο 10 Ηαλνπαξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε
100 ρξόληα από ηε Γέλλεζε ηνπ Νίθνπ Κνπή ηεο Πίηαο γηα ην Νέν Υξόλν, ζηα
΢θαιθώηα. γξαθεία ηνπ νκίινπ καο.
΢ηελ εθδήισζε παξαβξέζεθαλ πεξηζζόηεξα
από 80 κέιε καο, ελώ νη ηπρεξνί πνπ βξήθαλ

4
έλα από ηα θινπξηά ήηαλ 6, νη νπνίνη θαη Δπραξηζηίεο
θέξδηζαλ ηα παξαθάησ δώξα:  Ο Γεκήηξεο Γηαλλόπνπινο, ν νπνίνο ζην
Πνιπρξόλεο Καξαγθηνδίδεο: 1 Αζεκέλην παξειζόλ δηαηέιεζε Πξόεδξνο ηνπ Οκίινπ
ζηαπξό. καο, καο πξνζέθεξε ηνλ Ζιεθηξνληθό
Άξηεκε Σζνπθάπα: 1 Μεληαγηόλ αζεκέλην. Τπνινγηζηή ηνπ ζηνλ ΋κηιν, θαη ηνλ
Γηώξγνο Εώεο: 17 ιίηξα (παξζέλν) ειαηόιαδν επραξηζηνύκε ζεξκά.
Κπξηαθή Γηαβνιίηζε: 1 Βηβιίν.  Δπραξηζηνύκε ηνλ θ. Αλαζηάζην Μνπιά,
Υάξηο Καιαληδή, ε θνπθιίηζα ηεο Γέζπνηλαο γηα ηελ έθηαθηε πξνζθνξά ηνπ πνζνύ ησλ
Μνπηζαλίδνπ: 1 CD. 100 + 50 Δπξώ, εηο κλήκε ηνπ παηέξα
Ζξαθιήο Πιηάθεο: 2 Γηαθνζκεηηθά ππζαξάθηα. ηνπ.

΢ηελ ίδηα εθδήισζε ν ΋κηινο πξνζέθεξε ΓΗΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΝΔΑ


ζπκβνιηθά από έλα κπνπθάιη άξσκα ζηηο: Κηθή  ΢ηηο 12 Φεβξνπαξίνπ ν ηόηε Τπνπξγόο
Κνπληνπξαηδή, Σνύια Γαληειίδνπ, Μαξία Πνιηηηζκνύ, θ. Δπάγγεινο Βεληδέινο,
Σζειεπή, Μαξία Πηπεξίδνπ θαη Λίλα Σζνπθάπα, κίιεζε ζηελ αίζνπζα πξνβνιώλ ηνπ ππό
ζε αλαγλώξηζε ηεο κεγάιεο πξνζθνξάο ηνπο γηα θαηαζθεπή ππεξζύγρξνλνπ Πιαλεηάξηνπ,
ην ΢πλέδξηό καο. ζηε Θέξκε Θεζζαινλίθεο. ΢ηελ ηειεηή
=================== πξνζθιήζεθε θαη παξαβξέζεθε
 ΢ηηο 31 Ηαλνπαξίνπ, θαηόπηλ ζρεηηθήο αληηπξνζσπεία ηνπ Ο.Φ.Α. Δπί ηε επθαηξία
πξόζθιεζεο από ηνλ Πξόεδξν ηνπ πξνζθέξακε ζηνλ θ. Βεληδέιν δύν
παξαξηήκαηνο ηεο Δηαηξεία Αζηξνλνκίαο αλακλεζηηθά δώξα από ην 3ν ΢πλέδξην,
θαη Γηαζηήκαηνο ηεο Νάνπζαο θ. Υαξίησλα επραξηζηώληαο ηνλ γηα ηελ νηθνλνκηθή
Σνκπνπιίδε, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε επηρνξήγεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ
Νάνπζα ε δηάιεμε ηνπ κέινπο καο Άξε γηα ηε δηνξγάλσζε ηνπ ΢πλεδξίνπ.
Βνύιγαξε κε ζέκα: "Φσηόζθαηξα θαη  Πεξηνδηθό Βόινπ
ρξσκόζθαηξα ηνπ Ζιίνπ. Ζ ειηαθή ΋ζα από ηα κέιε καο ην επηζπκνύλ, ζα
δξαζηεξηόηεηα ησλ ηειεπηαίσλ κελώλ". κπνξνύλ ζύληνκα λα πξνκεζεύνληαη ηνλ
Η νκηιία, ηελ νπνία παξαθνινύζεζαλ «Οπξαλό» από ηα γξαθεία καο.
πεξηζζόηεξα από 40 άηνκα, ζπλνδεύηεθε Δάλ θάπνηνο επηζπκεί λα εγγξαθεί
από έθζεζε αζηξνλνκηθώλ θσηνγξαθηώλ ζπλδξνκεηήο ζην πεξηνδηθό δελ έρεη παξά λα
ηνπ Αξηζηείδε. θαηαζέζεη ηελ Δηήζηα ΢πλδξνκή ησλ 7,50 €
=================== ζην ινγαξηαζκό # 267-480.007-96 ηεο Δζληθήο
 ΢ηηο 10 Φεβξνπαξίνπ ν Άξεο Βνύιγαξεο Σξάπεδαο κε ην όλνκά ηνπ, γλσζηνπνηώληαο ηε
παξνπζίαζε κηα έθζεζε αζηξνλνκηθήο δηεύζπλζή ηνπ ζηελ Δηαηξία Αζηξνλνκίαο &
θσηνγξαθίαο ζηνπο ρώξνπο ηνπ Μεγάξνπ Γηαζηήκαηνο ηνπ Βόινπ (Κύπξνπ 48 Σ.Κ. 382
Μνπζηθήο Θεζζαινλίθεο, κε ηελ επθαηξία 21, Βόινο - Σει 2421 051-061)
ηεο παξνπζίαζεο ηνπ έξγνπ ηνπ Gustav  Οκάδα Παξαηήξεζεο γηα αξράξηνπο
Holst „Οη πιαλήηεο‟, από ηελ Κξαηηθή Ο Όκηινο καο νξγαλώλεη κηα νκάδα
Οξρήζηξα Θεζζαινλίθεο. ππνδνρήο ππό ηελ θαζνδήγεζε
=================== πεπεηξακέλσλ παξαηεξεηώλ, γηα λα
 ΢ηηο 15 Φεβξνπαξίνπ ν Παύινο βνεζήζεη ηα λέα κέιε πνπ μεθηλνύλ ηελ
Βνπινπβνύηεο έδσζε κηα δηάιεμε ζην παξαηήξεζε ηνπ νπξαλνύ κε ηε ρξήζε
Κέληξν Διιεληθήο Γιώζζαο ηνπ Γήκνπ ηειεζθνπίσλ ζηα πξώηα ηνπο βήκαηα.
Καιακαξηάο, ην ζέκα ηεο νπνίαο ήηαλ "Οη
Όζνη ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ
Τπεξθαηλνθαλείο Αζηέξεο". ΢ηελ δηάιεμε,
ζηελ νκάδα απηή, λα καο ην δειώζνπλ
ε νπνία έγηλε ζηε ζέζε ηεο
πξνγξακκαηηζκέλεο δηάιεμεο ηνπ θ. θαη ζα ηνπο ελεκεξώζνπκε ιίαλ πξνζερώο
Μάλνπ Ηαηξίδε πνπ αλαβιήζεθε, γηα ηελ πξώηε ζπλάληεζε ησλ κειώλ.
παξαβξέζεθαλ πάλσ από 30 άηνκα.  Σειεζθόπην πξνο πώιεζε
==================== Πσιείηαη θαηνπηξηθό ηειεζθόπην κάξθαο
 ΢ηηο 16 Φεβξνπάξηνπ έγηλε ε θνπή ηεο CONUS SPACE 500, δηακέηξνπ 113 mm, κε
πίηαο ζην Αζηεξνζθνπείν ηνπ Α.Π.Θ. Σνλ αιηαδηκνπζηαθή βάζε θαη ηξίπνδα αινπκηλίνπ,
΋κηιό καο εθπξνζώπεζαλ νη θ. Π. κε δύν πξνζνθζάικηα (20 θαη 6 mm). Σηκή 230
Μσξαΐηεο θαη Γ. Μπνθνβόο. €. Πιεξνθνξίεο ζην ηειέθσλν 6947 – 816-373
(Βαζίιεο Σάρνο).




5
ΤΑ ΝΔΑ ΜΔΛΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ. κέγεζνο – 4,5), Άξεο – δύεη κεζάλπρηα κέζα
 Δθ παξαδξνκήο, ην όλνκα ηεο θ. Απξηιίνπ (Σαύξνο, κέγεζνο 1,5, δηάκεηξνο 4΄΄),
Αλαζηαζίαο Κνπξίδνπ (αξηζκόο κέινπο Γίαο – κεζνπξαλεί 10:30 κ.κ. (κέζα Απξηιίνπ,
285), αλαγξάθεθε ιαλζαζκέλα ζην Λένληαο, κέγεζνο –2,3, δηάκεηξνο 42΄΄),
πξνεγνύκελν ελεκεξσηηθό σο Κνπξάθε Κξόλνο – κεζνπξαλεί 6:30 κ.κ. (κέζα
Αλαζηαζία. Απξηιίνπ, Γίδπκνη, κέγεζνο 0,1, δηάκεηξνο
 Καισζνξίδνπκε ηα θαηλνύξγηα κέιε πνπ 18΄΄)
εγγξάθεθαλ ζηνλ ΋κηιό καο ην Υεηκώλα Μάηνο
ηνπ 2003 θαη αξρέο ηνπ 2004. 4-5 Οιηθή έθιεηςε ΢ειήλεο (δηάξθεηα
301 Μειίδεο Αλαζηάζηνο νιηθόηεηαο 76 ιεπηά).
302 Μαθξήο Αληώλεο 5-5 Βξνρή δηαηηόλησλ “ε Τδξνρνΐδεο” - ZHR
303 Παπαρξήζηνο Γηώξγνο 35 (κέγηζην 5-6 Μαΐνπ).
304 Αδακίδεο Θενράξεο 15-5 Ο Κνκήηεο C/2001 Q4 (NEAT) 1ν δπηηθά
305 Αξβαληηίδεο Βαζίιεηνο ηνπ ζκήλνπο Μ44 (“Φάηλε” – Καξθίλνο).
22-5 Ζ ΢ειήλε 3ν βόξεηα ηνπ Άξε θαη 4ν
306 Αξβαληηίδνπ ΢ηπιηαλή
βόξεηα ηνπ Κξόλνπ (22:00, δπηηθά).
307 Αξβαληηίδεο Υξήζηνο
24-5 Ο Άξεο 1,5ν βόξεηα ηνπ Κξόλνπ (22:00,
308 Παπαληίλα Γνκλίθε δπηηθά).
309 Κπδίξνγινπ Γέζπνηλα Πιαλήηεο: Δξκήο – νξαηόο ρακειά ζηελ
310 Ληάθνπ Αηθαηεξίλε αλαηνιή (κέζα Μαΐνπ, κέγηζηε απνρή 14/5),
311 Μπάκαο Άγγεινο Αθξνδίηε – νξαηή δπηηθά κεηά ηε δύζε ηνπ
312 Βαγηάηεο Κσλζηαληίλνο Ήιηνπ (δύεη 11:30 κέζα Μαΐνπ, κέγηζηε
313 Κπδίξνγινπ Μεξηζάλε ιακπξόηεηα 2/5, κέγεζνο – 4,5),
314 Κνζκίδεο Ηζαάθ Άξεο – δύεη κεζάλπρηα κέζα Μαΐνπ (Γίδπκνη,
315 Καινπέζαο Γεώξγηνο κέγεζνο 1,7, δηάκεηξνο 4΄΄),
316 ΢θαξιάηνο Διεπζέξηνο Γίαο – κεζνπξαλεί 8:30 κ.κ. (κέζα Μαΐνπ,
Λένληαο, κέγεζνο – 2, δηάκεηξνο 39΄΄),
317 ΢ηακπνπιή Καιιηόπε
Κξόλνο – δύεη κεζάλπρηα κέζα Μαΐνπ
318 Πεηξόπνπινο Πεξίαλδξνο
(Γίδπκνη, κέγεζνο 0,1, δηάκεηξνο 17΄΄).
319 Παπάδνγινπ Ηνπιία Ηνύληνο
320 Μεξηδαλίλεο Ησάλλεο 8-6 Γηάβαζε Αθξνδίηεο πξν ηνπ ειηαθνύ δίζθνπ
321 Κνηζαθίδεο Κπξηάθνο 16-6 Πξώηε γπλαίθα ζην δηάζηεκα
322 Καξαγηάλλεο Γαξύθαιινο (V.Tereshkova, 1963).
323 Αλησλίνπ Αληώλεο 21-6 Θεξηλό ειηνζηάζην.
324 Κσηζίδεο Γηώξγνο 23-6 Ο Γίαο 4ν αλαηνιηθά ηεο ΢ειήλεο
325 Κξεηηθόο Ζξαθιήο (22:30, δπηηθά).
30-6 Έθξεμε ζηελ Tunguska (1908).
ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ ΚΑΗ ΔΠΔΣΔΗΟΗ ΑΝΟΗΞΖ΢ Πιαλήηεο: Δξκήο – ζε αλώηεξε ζύλνδν κε ηνλ
2004 Ήιην (18/6),
Απξίιηνο Αθξνδίηε – ζε θαηώηεξε ζύλνδν κε ηνλ Ήιην
1-4 Ζ Αθξνδίηε 1,5ν λόηηα ησλ Πιεηάδσλ ζηηο 8/6 (δηάβαζε), ηέινο ηνπ κήλα νξαηή.
(21:30, δπηηθά) αλαηνιηθά πξηλ ηελ αλαηνιή ηνπ Ήιηνπ
2-4 Ο Γίαο 3ν λόηηα ηεο ΢ειήλεο (21:00, (κέγεζνο – 4,4).
αλαηνιηθά) Άξεο – νξαηόο δπηηθά, ρακειά κεηά ηε δύζε
12-4 Πξώηνο άλζξσπνο ζε ηξνρηά (Y.Gagarin, ηνπ Ήιηνπ (Γίδπκνη, κέγεζνο 1,8, δηάκεηξνο
1961) 4΄΄).
19-4 Μεξηθή έθιεηςε Ζιίνπ (Νόηηα Αθξηθή) Γίαο – κεζνπξαλεί 06:45 κ.κ. (κέζα Ηνπλίνπ,
21-4 Βξνρή δηαηηόλησλ “Λπξίδεο” - ZHR 10 Λένληαο, κέγεζνο –1,9, δηάκεηξνο 35΄΄),
(19-25 Απξηιίνπ, κέγηζην ζηηο 22 ην πξσί) Κξόλνο – δύεη 10:15 κ.κ. κέζα Ηνπλίνπ
23-4 Ζ ΢ειήλε κεηαμύ Άξε θαη Αθξνδίηεο (Γίδπκνη, κέγεζνο 0,1, δηάκεηξνο 17΄΄).
(21:30, δπηηθά)
25-4 Σν δηαζηεκηθό ηειεζθόπην κπαίλεη ζε ΟΛΗΚΖ ΔΚΛΔΗΦΖ ΢ΔΛΖΝΖ΢:
ηξνρηά (1990) 4 ΜΑΨΟΤ 2004
Πιαλήηεο: Ζ πξώηε έθιεηςε ΢ειήλεο γηα ην 2004 είλαη
Δξκήο – ζε θαηώηεξε ζύλνδν κε ηνλ Ήιην νιηθή θαη νξαηή από Ν. Ακεξηθή, Δπξώπε,
(16/4), Αθξνδίηε – νξαηή δπηηθά κεηά ηε δύζε Αθξηθή, Αζία θαη Απζηξαιία. Σε ζηηγκή ηεο
ηνπ Ήιηνπ (δύεη κεζάλπρηα κέζα Απξηιίνπ, έθιεηςεο ε ΢ειήλε ζα βξίζθεηαη θνληά ζηνλ

6
αζηέξα α ηνπ Επγνύ (Zubenelgenubi). Οη κεηώλεη ηελ αθηηλνβνιία ηόζν, ώζηε λα είλαη
ραξαθηεξηζηηθνί ρξόλνη απηήο ηεο έθιεηςεο αζθαιήο ε παξαηήξεζε.
είλαη σο αθνινύζσο (όινη νη ρξόλνη είλαη ζε (Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζην Internet:
ζεξηλή ώξα Διιάδαο): είζνδνο ζηελ παξαζθηά sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/transit/transit.ht
– 20:51, είζνδνο ζηε ζθηά (1ε επαθή) – 21:48, ml).
αξρή νιηθήο θάζεο (2ε επαθή) – 22:52, κέζν
ηεο έθιεηςεο – 23:30, ηέινο νιηθήο θάζεο (3ε
επαθή) – 00:08, έμνδνο από ηε ζθηά (4ε
επαθή) – 01:12, έμνδνο από ηελ παξαζθηά –
02:09. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο νιηθή θάζεο,
κπνξνύκε λα εθηηκήζνπκε πόζν ζθνηεηλή είλαη
ε ΢ειήλε κε ηε ρξήζε ηεο παξαθάησ θιίκαθαο
ηνπ Γάιινπ αζηξνλόκνπ Danjon: L = 0: Πνιύ
ζθνηεηλή έθιεηςε. Ζ ΢ειήλε ζρεδόλ αόξαηε,
εηδηθά ζην κέζν ηεο έθιεηςεο. L = 1: ΢θνηεηλή
έθιεηςε. Υξώκα ΢ειήλεο ηεθξό ή θαηό.
Σνπνγξαθηθέο ιεπηνκέξεηεο δηαθξίλνληαη κε
δπζθνιία. L = 2: Έθιεηςε κε βαζύ εξπζξό
ρξώκα ή ρξώκα ζθνπξηάο. Σν θέληξν ηεο ζθηάο
πνιύ ζθνηεηλό, ελώ ην εμσηεξηθό πεξίγξακκα
ηεο ζθηάο είλαη ζρεηηθά ιακπξό. L = 3:
Έθιεηςε κε θαθεθόθθηλν ρξώκα (Brick-red). Ζ
ζθηά έρεη ζπλήζσο έλα ιακπξό ή θηηξηλσπό
πεξίγξακκα. L = 4: Πνιύ θσηεηλή έθιεηςε κε
ρξώκα ραιθνύ ή πνξηνθαιί. Ζ ζθηά έρεη έλα
πνιύ ιακπξό γαιαδσπό πεξίγξακκα.

ΓΗΑΒΑ΢Ζ ΑΦΡΟΓΗΣΖ΢: 8 ΗΟΤΝΗΟΤ 2004

Από ηελ θνπή ηεο πίηαο ζηνλ ΋κηιν


Ζ ηειεπηαία δηάβαζε ηεο Αθξνδίηεο πξν ηνπ
ειηαθνύ δίζθνπ ζπλέβε ην 1882. ΢ε αληηζηνηρία
κε ηηο εθιείςεηο ηνπ Ήιηνπ θαη ηεο ΢ειήλεο, νη
ραξαθηεξηζηηθνί ρξόλνη ηεο δηάβαζεο έρνπλ σο
εμήο (ζε ζεξηλή ώξα Διιάδαο, γηα ηε
Θεζ/λίθε):
1ε επαθή – 08:19:59,
2ε επαθή – 08:39:26,
κέγηζην δηάβαζεο – 11:22:28,
3ε επαθή – 14:04:10,
4ε επαθή – 14:23:18.

Καηά ην κέγηζην ηεο δηάβαζεο, ν δίζθνο ηεο


Αθξνδίηεο απέρεη από ην θέληξν ηνπ ειηαθνύ
δίζθνπ 627 δεύηεξα ηνπ ηόμνπ. Δπόκελε
δηάβαζε ηεο Αθξνδίηεο ζηηο 6 Ηνπλίνπ 2012 θαη
νη δύν επόκελεο ην 2117 θαη 2125! Γηα ηελ
παξαηήξεζε ηεο δηάβαζεο, ηζρύνπλ ηα κέηξα
θαη νη πξνθπιάμεηο όπσο θαη ζηηο ειηαθέο
εθιείςεηο –
Πξνζνρή!
πνηέ δελ παξαηεξνύκε ηνλ Ήιην κε θηάιηα ή
ηειεζθόπην, ρσξίο λα παξεκβάιιεηαη ζηελ
πνξεία ησλ αθηίλσλ θαηάιιειν θίιηξν πνπ

7
8