IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PEMBANGUNAN PERISIAN

)

IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEJURUTERAAN PERISIAN)

51

52

IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PEMBANGUNAN PERISIAN)

OBJEKTIF KURSUS
Kursus Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Pembangunan Perisian) ini ditawarkan untuk melahirkan graduan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang tinggi dalam bidang Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Para graduan juga dilengkapi dengan pengetahuan dan kemahiran lanjutan khusus dalam bidang kejuruteraan dan pembangunan perisian yang dapat memenuhi keperluan industri dalam bidang tersebut. Ini termasuk kebolehan menganalisa, mengsintesis, merekabentuk sistem yang kompleks termasuk sistem pintar, menyelenggara, menguji dan menjamin kualiti perisian dan menguruskan projek perisian.

HASIL PEMBELAJARAN

• • • • •

Mempunyai kemahiran mengaturcara dengan baik menggunakan pelbagai bahasa pengaturcaraan yang relevan dengan keperluan industri. Mempunyai kemahiran menganalisa keperluan pengguna, mengsintesis, merekabentuk sistem termasuk sistem pintar, menulis dokumentasi, memodelkannya dan membangunkan perisian. Mempunyai pengetahuan menguruskan projek perisian dan kebolehan membangunkan perisian mengikut proses kejuruteraan perisian. Mempunyai kemahiran melaksanakan pengujian perisian dan jaminan kualiti perisian. Mempunyai pengetahuan asas berkenaan teknologi, kaedah dan teknik yang lazimnya digunakan oleh industri untuk membina perisian di dalam pelbagai persekitaran.

53

Ahli dalam Jaminan Kualiti Perisian. Komponenkomponen program tersebut terdiri daripada berikut: Komponen Wajib Universiti Teras Program Teras Kursus Elektif JUMLAH Jam Kredit 16 68 24 6 114 . Penyenggara Perisian. STRUKTUR KURIKULUM Untuk dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Pembangunan Perisian) dengan Kepujian. seseorang pelajar dikehendaki memenuhi jumlah minimum 114 kredit yang merangkumi komponen-komponen program yang telah ditetapkan. Perunding Pembangun Perisian. Penguji Perisian. Juruanalisa Sistem. Graduan juga berpeluang untuk meneruskan pengajian mereka ke peringkat sarjana dan doktor falsafah. Mereka boleh memilih kerjaya dalam pelbagai bidang seperti Pegawai Sistem Maklumat. Jurutera Perisian. Pentadbir Sistem Aplikasi.54 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PEMBANGUNAN PERISIAN) PROSPEK PEKERJAAN Graduan pengkhususan Pembangunan Perisian mempunyai peluang pekerjaan yang cerah sama ada di sektor awam mahupun sektor swasta. Pengurus Projek Perisian.

IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PEMBANGUNAN PERISIAN) Senarai matapelajaran mengikut pecahan komponen program yang perlu dipelajari oleh pelajar yang mengambil program Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Pembangunan Perisian) adalah seperti berikut: MATAPELAJARAN WAJIB UNIVERSITI (16 kredit) BACW 1342 BACW 1352 BACW 1412 BACW 2412 BACW 1322 BACW 1332 BACL 3412 BKK **** BKK **** Tamadun Islam dan Tamadun Asia (Islamic and Asian Civilizations ) Hubungan Etnik (Ethnic Relation) Komunikasi Teknikal I (Technical Communication I) Komunikasi Teknikal II (Technical Communication II) Pembangunan Sosio-Ekonomi Malaysia (Socio-Economic Development in Malaysia) Falsafah Sains dan Teknologi (Philosophy of Science and Technology) Kemahiran Komunikasi Teknokrat (TechnocrateCommunication Skills) Ko-Kurikulum I (Co-Curriculum I) Ko-Kurikulum II (Co-Curriculum II) MATAPELAJARAN TERAS PROGRAM (68 kredit) BACS 1253 BACS 1263 BACS 2213 BACA 4122 BITP 1113 BITP 1123 BITP 1213 BITP 1323 Matematik Sains Komputer I (Mathematics for Computer Science I) Matematik Sains Komputer II (Mathematics for Computer Science II) Statistik dan Kebarangkalian (Statistic and Probability) Kemahiran Keusahawanan dan Perniagaan Baru (Entrepreneur Skills and New Business) Teknik Pengaturcaraan (Programming Technique) Struktur Data dan Algoritma (Data Structure and Algorithm) Pembangunan Sistem (System Development) Pangkalan Data (Database) 55 .

56 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PEMBANGUNAN PERISIAN) BITP 2213 BITS 1123 BITS 1213 BITS 1313 BITS 2513 BITM 1113 BITM 2113 BITU 2913 BITU 3923 BITU 3926 BITU 3946 BITU 3973 BITU 3983 Kejuruteraan Perisian (Software Engineering) Organisasi dan Senibina Komputer (Computer Organization and Architecture) Sistem Pengoperasian (Operating System) Komunikasi Data dan Rangkaian (Data Communication and Networking) Teknologi Internet (Internet Technology) Sistem Multimedia (Multimedia System) Pembangunan Aplikasi Web (Web Application Development) Bengkel I (Workshop I) Bengkel II (Workshop II) Latihan Industri (Industrial Training) Laporan Latihan Industri (Industrial Training Report) Projek Sarjana Muda I (Project I) Projek Sarjana Muda II (Project II) MATAPELAJARAN TERAS KURSUS (24 kredit) BITP 2223 BITP 2313 BITP 3113 BITP 3213 BITP 3223 BITP 3413 BITM 2313 Keperluan dan Rekabentuk Perisian (Software Requirement and Design) Rekabentuk Pangkalan Data (Database Design) Pengaturcaraan Berorientasikan Objek (Object Oriented Programming) Ujian dan Jaminan Kualtiti Perisian (Software Testing and Quality Assurance) Pengurusan Projek Perisian (Software Project Management) Pembangunan Sistem Pintar (Intelligent System Development) Interaksi Komputer-Manusia (Human-Computer Interaction) .

BITP 2323 BITP 2333 BITP 3123 BITP 3233 BITM 1123 BITS 2313 BITM3413 Pentadbiran Pangkalan Data (Database Administration) Sistem Pangkalan Data Teragih (Distributed Database System) Pembangunan Aplikasi Teragih (Distributed Application Development) Perancangan Strategik Sistem Maklumat (Strategic Information System Planning) Pengarangan Media Interaktif (Interactive Media Authoring) Rangkaian Komputer Setempat (Local Area Network) Sistem Maklumat Geografik (Geographical Information System) 57 .IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PEMBANGUNAN PERISIAN) BITS 3423 Keselamatan Teknologi Maklumat (Information Technology Security) MATAPELAJARAN ELEKTIF (6 kredit) Pilih mana-mana dua daripada berikut.

58 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PEMBANGUNAN PERISIAN) STRUKTUR KURIKULUM MENGIKUT SEMESTER PENGAJIAN Tahun Satu (Semester I) Kod Matapelajaran BACW 1342 BACW 1412 BACS 1253 BITP 1113 BITS 1123 BITP 1213 Tamadun Islam dan Tamadun Asia Komunikasi Teknikal I Matematik Sains Komputer I Teknik Pengaturcaraan Organisasi dan Senibina Komputer Pembangunan Sistem JUMLAH Tahun Satu (Semester II) Kod Matapelajaran BKK ---BACW 1332 BACW 2412 BACS 1263 BITP 1123 BITP 1323 BITS 1213 Ko-Kurikulum I ** Falsafah Sains dan Teknologi Komunikasi Teknikal II Matematik Sains Komputer II Struktur Data dan Algoritma Pangkalan Data Sistem Pengoperasian JUMLAH Jam Pertemuan Kuliah Amali 2 0 1 2 3 0 2 2 2 2 2 2 Kredit 2 2 3 3 3 3 16 Pra-syarat Jam Pertemuan Kuliah Amali 0 3 2 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Kredit 1 2 2 3 3 3 3 17 Pra-syarat Tahun Dua (Semester I) Kod BACW 1352 BITU 2913 BACS 2213 BITM 1113 BITS 1313 BITP 2213 Matapelajaran Hubungan Etnik Bengkel I Statistik dan Kebarangkalian Sistem Multimedia Komunikasi Data dan Rangkaian Kejuruteraan Perisian JUMLAH Jam Pertemuan Kuliah Amali 2 0 0 9 2 2 2 2 2 2 2 2 Kredit 2 3 3 3 3 3 17 Pra-syarat BITP 1113 BITP 1123 .

IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PEMBANGUNAN PERISIAN) Tahun Dua (Semester II) Kod Matapelajaran BKK ---BACW 1322 BACL 3412 BITS 2513 BITP 2223 BITP 2313 BITM 2313 Ko-kurikulum II ** Pembangunan Sosio-Ekonomi Malaysia Kemahiran Komunikasi Teknokrat Teknologi Internet Keperluan dan Rekabentuk Perisian Rekabentuk Pangkalan Data Interaksi Komputer-Manusia JUMLAH Jam Pertemuan Kuliah Amali 0 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Kredit 1 2 2 3 3 3 3 17 Pra-syarat BITP 2213 BITP 1323 Tahun Tiga (Semester I) Kod Matapelajaran BITU 3923 BITP 3113 BITP 3213 BITP 3223 BITS 3423 BITM 2113 Bengkel II Pengaturcaraan Berorientasikan Objek Ujian dan Jaminan Kualiti Perisian Pengurusan Projek Perisian Keselamatan Teknologi Maklumat Pembangunan Aplikasi Web JUMLAH Jam Pertemuan Kuliah Amali 0 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Kredit 3 3 3 3 3 3 18 Pra-syarat BITU 2913 BITP 1113 BITP 1123 Tahun Tiga (Semester II) Kod Matapelajaran BITU 3926 BITU 3946 Latihan Industri Laporan Latihan Industri JUMLAH Jam Pertemuan Kuliah Amali 0 20 0 20 Kredit 6 6 12 Pra-syarat BITU 3923 Tahun Tiga (Semester Khas) Kod Matapelajaran BITU 3973 Projek Sarjana Muda I JUMLAH Jam Pertemuan Kuliah Amali 0 25 * Kredit 3 3 Pra-syarat BITU 3926 BITU 3946 59 .

60 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PEMBANGUNAN PERISIAN) Tahun Empat (Semester I) Kod Matapelajaran BACA 4122 BITP 3413 BITU 3983 Kemahiran Keusahawanan dan Perniagaan Baru Pembangunan Sistem Pintar Projek Sarjana Muda II Matapelajaran Elektif I Matapelajaran Elektif II JUMLAH Jam Pertemuan Kuliah Amali 1 2 2 2 0 9 2 2 2 2 Kredit 2 3 3 3 3 14 Pra-syarat BITU 3973 Mata Pelajaran Elektif Berikut adalah senarai mata pelajaran elektif yang boleh dipilih oleh pelajar sebagai sebahagian dari kurikulum program. Kod BITP 2323 BITP 3123 BITP 3233 BITP 3133 BITS 2313 BITM 1123 BITM3413 Matapelajaran Pentadbiran Pangkalan Data Pembangunan Aplikasi Teragih Perancangan Strategik Sistem Maklumat Pengaturcaraan Java Lanjutan Rangkaian Komputer Setempat Pengarangan Media Interaktif Sistem Maklumat Geografi Jam Pertemuan Kuliah Amali 0 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Kredit 3 3 3 3 3 3 3 Pra-syarat BITP 3113 BITM1113 Senarai mata pelajaran elektif yang ditawarkan akan diubahsuai dari semasa ke semasa mengikut keperluan mengikut keperluan industri. * Setara dengan 9 jam pertemuan seminggu jika dilaksanakan dalam semester biasa. **Matapelajaran ini boleh diambil di semester yang lain. . Sila rujuk kepada Unit Ko-Kurikulum sebelum mendaftar matapelajaran ini.

masyarakat dan kumpulan etnik. Hasnan Kasan. Membekalkan pelajar dengan satu pemahaman komprehensif mengenai sejarah. 2003.). Nasruddin Yunos & Nazri Muslim (pnyt. C. 2003. 2001. 2003. Muqaddimah Ibn Khaldun ________. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka 7. 1966. 2003.). 9.IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PEMBANGUNAN PERISIAN) MATAPELAJARAN WAJIB UNIVERSITI BACW 1342 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (2. Kursus ini juga memberi pendedahan dan meneliti perkembangan hubungan etnik di Malaysia bagi mewujudkan masyarakat Malaysia menurut acuan Malaysia dan hubungan jalin antara wilayah ASEAN. Tamadun Cina.). Johor : Universiti Teknologi Malaysia.0) Objektif a. 13.2. Sejarah India. 1992. Selangor : Pusat Pengajian Umum UKM. Mendedahkan pelajar terhadap pluraliti budaya. nilai dan aspek utama pengajian ketamadunan di Malaysia b. Membina satu generasi muda Malaysia yang berpengetahuan dan peka mengenai isu-isu ketamadunan dan peradaban c. Mohd Arip Kasmo. TITAS Tamadun Melayu. Sinopsis Kursus ini memfokuskan perbincangan tentang konsep-konsep asas budaya dan hubungan etnik. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Afifah Abu Yazid. Rujukan 1. Meningkatkan kefahaman pelajar terhadap cabaran pluraliti budaya dan hubungan etnik di Malaysia. Memberi kefahaman berkenaan permuafakatan sosial di Malaysia dan asas-asas keharmonian hubungan etnik. 6. Pemerkasaan Tamadun Melayu Malaysia Menghadapi Globalisasi Barat. Pahang : PTS Publications & Distributor Sdn. 61 . Melibatkan pelajar-pelajar dalam pengalaman pembelajaran yang kreatif tentang sosial dan kehidupan budaya masyarakat Malaysia. e. Selangor : Pusat Pengajian Umum UKM. c. Tanjong Malim : Quantum Books Hashim Hj. 2003. Tamadun Islam dan Kenegaraan Malaysia “B”. Azhar Hj. 3. Cina & India) . prinsip. 5.2. isu-isu kontemporari Tamadun Islam dan Tamadun Asia . interaksi antara pelbagai tamadun (Melayu. Selain itu. 2001. Siri Sejarah Fajar Bakti: TITAS 1. Mohd Nasir Ripin. Azharudin Mohd Dali dll. BACW 1352 Hubungan Etnik (2. Philips.0) Objektif a.H. Musa. 12. d. Tamadun Islam dan Tamadun Asia 1. 8. Samri Samsudin. 2004. Bhd Suffian Mansor.Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Manhaj al-Hadarah alInsaniyah. Selangor : Penerbit Fajar Bakti. 2003. Kuala Lumpur : Penerbit Universiti Malaya. Abdullah Sulong & Zulkiflee Haron (pngr. Tamadun Islam dan Kenegaraan Malaysia “A”. Memperkukuh jati diri bangsa Malaysia sebagai sebuah negara berbagai kaum yang mengamalkan kehidupan yang bertoleransi Sinopsis Kursus ini merupakan satu kursus yang memperkatakan tentang ilmu ketamadunan yang mencakupi pengenalan ilmu ketamadunan. 4. Md Aros. 10. 11. Pengajian Tamadun Asia. Said Ramadhan al-Buti. b. Mohd Sabri Haron & Abdul Salam Yusoff (pnyt. Islam dalam Tamadun Melayu serta peranannya dalam pembinaan Tamadun Malaysia . Islam Hadhari dan proses pembangunan negara. Islam dalam Tamadun Melayu. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur : Penerbit Universiti Malaya Zainal Abidin Abdul Wahid. Memberi kefahaman dan kesedaran tentang konsep Islam Hadhari dan Hubungan Etnik. 2. Malaysia Warisan dan Perkembangan.

Towards Better English Grammar. 2000. 3.2) Objective BACW 2412 Technical Communication II (2. 1971. Perlembagaan Malaysia : Asasasas dan Masalah. To comprehend and interpret linear and non-linear text c. Reading and Speaking. Gaudart. Common Errors in English. Pickett. Reading and Vocabulary. (Ed) Emerging Pluralism in Asia and the Pacific Hong Kong : The Chinese University of Hong Kong. Jomo. Pg 67-83. Selain itu.1. 4. 6. The Religious. Synopsis The syllabus is divided into four main aspects. 2001. 5.62 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PEMBANGUNAN PERISIAN) kursus ini dapat memberi kefahaman dalam menangani cabaran global yang berkaitan hubungan budaya dan etnik di peringkat Malaysia dan Asia. drafting and post-writing Objective At the end of the lesson. Nell Ann and Laster. Writing. 4. 1998. Bhd. References 1. an integrated approach is adopted where Grammar. namely Listening and Speaking. Islam dan Sejarah Kebudayaan Melayu. 2. students should be able: a. Bhd. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.B. Ann (1996). 2004. Wan Mohd Nor Wan Daud. S. (4th ed. To familiarize with the process of writing – pre-writing. Delaware Technical & Community College.). To write and present a technical research report using the format and style taught. Hughes and Michael (1996). Bangi : UKM. ia turut memperkenalkan para pelajar terhadap hubungan etnik menurut perspektif Islam. the Plural. BACW 1412 Technical Communication I (2. Abdul Aziz Bari. To demonstrate accuracy and variety in the use of spoken and written language d. 2. Writing Skills for Technical Students. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Pembangunan di Malaysia. Technical English Writing. Richard Hughes and Carmel Heah (1993).Y.U. To identify the different types and formats of technical reports. Technical-based types of materials are utilised in classrooms so as to prepare students for greater language use.1. 3. Pembangunan Ekonomi dan Kelas Sosial di Semenanjung Malaysia. Vol 5. Penerbit Fajar Bakti Sdn. D. the Secular and the Modern : A Brief Critical Survey on Islam in Malaysia. Mc Queen & Yamamoto Y. Abdul Aziz & Shamsul A. Syed Mohamad Naquib al-Attas. Synopsis This course is content-based in nature and it aims to equip them . The syllabus also aims to enable students to further develop their language skills so that they are able to use the language confidently and effectively for tertiary and vocational needs. Writing and Grammar. Listening and Speaking are developed concurrently. students should be able: a. Penerbit Fajar Bakti Sdn. Longman. Emphasis is given to Reading and Vocabulary and to support that. Number 3 December. (2000). Inter-Asia Cultural Studies. Grammar Exercises for Malaysians. Kuala Lumpur : ISTAC.Wu. H. To enhance proficiency in language skills for academic purposes b.2) At the end of the lesson. b. New Jersey: Prentice Hall. Rujukan 1.

3. Reading and Speaking. Longman. public/professional speaking skills. Wood. Huckin and Leslie A. Increase their professional skills and improve commu nication skills in organization Setelah tamat mengikuti matapelajaran ini. Writing Business Reports: A Process Approach. (1999). Robert & Buker. Pickett. 1990. Membuat Perbandingan Konsep dan pencapaian tamadun Islam. Beebe. Nell Ann and Laster. Suzanne.1.IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PEMBANGUNAN PERISIAN) with the necessary language skills required to write a technical research report. Interpersonal Communica tion: Relating to Others. References Synopsis This subject covers the introduction of communication. 1. BACW 1332 Falsafah Sains dan Teknologi (2. 1998. interpersonal communiation. 2. Sains dan Teknologi dalam Islam terhadap Tamadun Islam. 5. the emphasis is more on writing skills. Foresman and Company. Ezhar Tamam. types and models in communica tion b. This course is designed to provide students with the necessary report writing skills in order to meet the demands of the industry. Anne. P. Illinois: Scott. 4. Relate themselves as communicators with the com munication processes c. Menjayakan Komunikasi Kumpulan Kecil.2) Objective At the end of the course. Technical Writing and Professional Communication for Nonnative Speakers of English. Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia. 4. verbal communiation. students should be able to: a. As this course prepares students for the mechanics of the different genres of report writing. Weissber. Universiti Utara Malaysia Press: Sintok. b. Interpersonal Communication: Everyday Encounters.2. (1990). Julia T. non verbal communiation. Syaharom Abdullah. 2. communication and the self. Steven A. Ann (1996). Writing Up Re search: Experimental Researh Report Writing for Students of English. Prentice Hall Regents: New Jersey. 5. types of communication. Menghuraikan prinsip pengaruh dan kesan falsafah. Mc Graw Hill. Byers. 63 . adalah diharapkan para pelajar dapat: a. (1997). (2002). Thomas N. it also introduces students to the basics of presentation skills. Australia: Wadsworth. Technical English Writing.0) Objektif BACL 3412 Kemahiran Komunikasi Teknokrat (2. Inc. Glenview. communication models. Ehninger. McGraw Hill: New York. Principles and Types of Speech Communication. (1999). small group communiation and organizational communication Reference 1. Organizational Communication: Theory and Behavior. 2nd ed. D. generally and report writing specifically. Olsen (1991). Eisenberg. 3. identify elements. Boston: Allyn & Bacon. apart from that. Boston: Allyn and Bacon. 2002. A beginner’s Guide to Technical Communication.Y.

2.1996 Ambri Buang. Pengenalan Tamadun Islam dalam Sains dan Teknologi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 4. Sidin Ishak dan Hairuddin Harun. (1981). Penerbit Hizbi. Kesan dan pengaruh Tamadun terhadap kelahiran Renaissance dan perkembangan ilmu moden. al Faruqi dan Lois Lamya. Metodologi dan Etika. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman. . Dasar Persyarikatan dan Penswastaan. et. Mengupas pelbagai isu berkaitan dengan pembangunan sosio-ekonomi negara. Sains dan Teknologi dalam Islam. Sinopsis Sejarah pembentukan Masyarakat Malaysia dan isu-isu perpaduan nasional. b. Konsep dan pencapaian dalam bidang sains fizik dan sains kimia: Asas. Kenegaraan Malaysia: Sejarah Awal Kemerdekaan dan Pembentukan Malaysia. sifat haraki alam fizikal dan kosmos. Jali. (terjemahan Mohd.. Institut Tadbiran Awam Negara. 1992. Kuala Lumpur: Institut Tadbiran Awam Negara. Ismail R. Asas.al. Dasar Pertanian Negara Dasar Urbanisasi Dasar Perlaburan Asing Globalisasi dan pembangunan di Malaysia: Konsep. 1990. Mohd. Longman Nazarudin Mohd. London: Kegan Paul Lust. Rujukan 1. Shahari Mohamad Zain. Matlamat. Malaysia Kita. Pembasmian Kemiskinan: Dasar-dasar pembangunan negara: Dasar Perindustrian negara. Dasar-dasar Utama Kerajaan Malaysia. Traditional Islam in The Modern World. (ed. konsep dan pencapaian dalam bidang matematik. Mengetahui latar belakang pembentukan masyarakat dan dasar pembangunan di Malaysia Mengenalpasti dan menilai kepentingan serta implikasi pembangunan sosio ekonomi di Malaysia. ciri. c. 3. Seyyed Hossein Nasr. pencapaian dalam bidang Teknologi Ketenteraan dan Persenjataan. Aslita Sdn Bhd Kuala Lumpur Mahdi Shuib & Mohd Fauzi Yunus (1998) Pengajian Malaysia. Pembangunan sosio-ekonomi di Malaysia: Dasar dan strategi pembangunan Rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia Rancangan Pembangunan sebelum dan selepas DasarEkonomi Baru. 1994. Aishah Edris (1999) Kenegaraan Malaysia. al Faruqi. perbezaan Sains dan Teknologi. 3. Tamadun Islam : Konsep dan Pencapaian.). 5. 2. (1994) Institut Tadbiran Awam Negara 4. Kuala Lumpur.64 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PEMBANGUNAN PERISIAN) Sinopsis Ilmu. Islam and The Western Philosophy of Knowledge. konsep dan pencapaian dalam bidang Seni Bina. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Azam Hamzah dan Zulekha Yusuff. 1990. 1985. proses globalisasi ekonomi Implikasi ke atas pembangunan sosio ekonomi di Malaysia Rujukan 1.0) Objektif Agar pelajar dapat: a. 5. Atlas Budaya Islam. astronomi dan geografi : kedudukan ruang lingkup dan hubungan dengan kerohanian. Idzuan Othman.2. Muhamad Muntaz Ali. BACW 1322 Pembangunan Sosio Ekonomi Malaysia (2. konsep dan pencapaian dalam farmasi dan ubat-ubatan. Perancangan Bandar dan Teknologi Reka Bentuk. ciri-ciri Sains Islam.

Senam Robik.. Antara jenis-jenis ko-kurikulum yang boleh dipilih adalah seperti berikut: Sukan :Golf. Koir. 3) Matapelajaran ini adalah kursus ko-kurikulum kedua di mana pelajar perlu mengambil satu lagi jenis ko-kurikulum yang berlainan dengan apa yang telah diambil dalam ko-kurikulum I. Tahsin Quran & Kumpulan Yasin.Badminton. Puisi. mewujudkan semangat kerjasama dalam mengurus. Kadet Polis. Seni Kreatif:Gamelan. menanamkan semangat jati diri dan ketahanan pada diri pelajar.. Seni Hias. Seni Lakon. 3) Matapelajaran ini bertujuan untuk melahirkan graduan yang aktif dan berwibawa dari segi jasmani. Takraw.. Seni Khat. 65 . Kayak. Khidmat Masyarakat:Sahabat Khidmat. Gokart. Karate. Pelajar perlu mendaftar mata pelajaran ini dengan Unit Ko-Kurikulum KUTKM.Ko-Kurikulum II (1. PBSM. 0. Kembara. Seni Lukis.IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PEMBANGUNAN PERISIAN) BKK . Bridget Bomba.. Pidato. Badan Beruniform:Perkasa... Kompang. Berbasikal. Kewartawanan. Bola Sepak. rohani dan intelektual. Renang. Renjer Puteri. merancang dan melaksanakan aktiviti serta membina kepimpinan diri pelajar. Nasyid.Ko-Kurikulum I (1. BKK . Teakwando. emosi. Bola Jaring. Fiqh Amali. Pembimbing Rakan Sebaya. 0. Pelajar dikehendaki memilih salah satu dari beberapa jenis kokurikulum di atas.

(2004). S. and Mathews J. David C. teknik pembezaan. Linear Algebra with Applications. serta Transformasi Linear. Topik Kalkulus adalah termasuk fungsi. Kaedah Berangka Permulaan. Kolman. John Wiley & Sons. perwakilan komputer menggunakan nombor. John Wiley & Sons. L. Nilai Eigen dan Vektor Eigen. H. S. Pengiraan. (2005). 4. b. ralat.2) Objektif Pada akhir semester. I. B and R. McGraw Hill. Penentu. Howard Anton (1995). Inc. Set dan Fungsi. (2003) Discrete Mathematics and Its Applications. (2004).. Prentice Hall. Davis. interpolasi. Elementary Numerical Analysis. Ab. Davids ( 2005). dan fungsi pelbagai pembolehubah. C. (2005). Anton. Prentice Hall. 4. 2. Sinopsis Bidang matematik yang akan didedahkan adalah merupakan konsep dalam Aljabar Linear dan Matematik Diskrit. Rujukan 1. E. Pearson Education.. Brief Calculus and Its Applications. Calculus. Atkinson. Johnston. Dapat membina pemikiran logik bagi menyelesaikan banyak masalah dunia nyata di dalam bidang teknologi maklumat dengan menggunakan konsep-konsep tertentu. Kenneth H. b. Topik bagi Aljabar Linear adalah termasuk Sistem Persamaan Linear dan Matrik. fungsi logaritma asas dan eksponen serta aplikasinya.66 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PEMBANGUNAN PERISIAN) MATAPELAJARAN TERAS PROGRAM BACS 1253 Matematik Sains Komputer I (3. (2002). Elementary Linear Algebra. Prentice Hall. Topik bagi Matematik Diskrit adalah termasuk Teori Logik. and David I. Bretsher (2001). Inc. Rujukan 1.2) Objektif a. Goldstein. Discrete Mathematics. BACS 1263 Matematik Sains Komputer II (3. Introductory Linear Algebra with Application. L. Hubungan Setara. 2. Rahman. J.H. Mendedahkan para pelajar di dalam memahami dan menggunakan asas kalkulus di dalam menyelesaikan masalah dunia nyata secara saintifik. McGraw-Hill. 5. Induksi.2. McGraw-Hill. Sinopsis Kursus ini meliputi dua disiplin matematik iaitu Kalkulus dan Kaedah Berangka. 3.. K. . Topik kaedah berangka adalah termasuk Taylor Polinomial. Hill. Prentice Hall. Hubungan serta Teori Graf.2. Algoritma dan Nombor. Mendalami konsep asas dan pengetahuan dalam Aljabar Linear dan Matematik Diskrit. Calculus. Mendedahkan para pelajar di dalam memahami dan menggunakan kaedah berangka berdasarkan senibina komputer. (2005). pelajar akan: a. 3. Rosen. pembezaan dan kamiran berangka serta penyelesaian berangka bagi persamaan pembezaan. 5. teknik kamiran. Johnsonbaugh R. Bivens. Vektor Rn.

statistik perihalan: sajian data bergraf. Siegel. T. ujian hipotesis.C. peristiwa tak bersandar. Case Western Reserve University. b. John Wiley & Sons 4. John Wiley & Sons.E. Cha (1996). poisson.2. Asas Pengurusan. Kebarangkalian dan Statistik untuk Jurutera & Ahli Sains. Rujukan 1.D and Krehbiel. Meyer. Pembangunan Produk. BACA 4122 Kemahiran Keusahawanan (2. Taburan kebarangkalian khusus: binomial. Sinopsis Sinopsis Kursus ini akan mendedakan kepada para pelajar mengenai konsep kebarangkalian. Rancangan Pemasaran dan Promosi. Berman (2001). b. Andrew F. bank dan rujukan usahawan. gambarajah pokok dan teorem bayes. 1. 5. minda keusahawanan. taburan persampelan. Pengenalan kepada Keusahawanan (Ciri-ciri dan kepentingannya. 1987 Berenson. The New Statisti cal Analysis of Data. (1994) Managing Innovation And Entrepreneurship In Techno. analisa regressi. Strategi Perniagaan. (1998). c.F (1996). ujian hipotesis. fungsi taburan kebarangkalian. penganggaran. taburan persampelan.1. D. DBP. pembolehubah rawak diskrit dan selanjar. Harcourt Brace Jovanovich (1979). Seni Kejurujualan. 2. kebarangkalian bersyarat. analisa data statistik menggunakan perisian statistik. Mempelajari asas kebarangkalian seperti kebarangkalian bersyarat dankebarangkalian tidak bersyarat. Martin. Walpole. Melatih pelajar kemahiran untuk memula dan mengembangkan perniagaan. 5. Entrepreneurship Strategies & Resources. Prentice Hall. analisa data statistik menggunakan perisian statistik.T (2002).2) Objektif a.W & Jeremy. Statistics And Data Analysis: An Introduction. Perundangan dan organisasi). Kewangan. penganggaran. Memula dan membangun perniagaan (Pelan Perniagaan. Dollinger. Robert D.M. Mendedahkan pelajar kepada penulisan pelan perniagaan untuk pelabur. 3. Michael J. menilai peluang keusahawanan). Anderson. Prentice Hall 67 . Basic Business Statistics: Concepts and Applications.2) Objektif a. Morris Hamburg. Mengetahui penggunaan statistik dalam menyelesaikan banyak masalah dunia nyata. 2. fungsi taburan kebarangkalian. Pengurusan Pengeluaran. Prentice Hall. Thomas W. 4. Rujukan 3. Memberikan asas keusahawanan dan cara-cara yang perlu dalam memulakan perniagaan. Zimmerer (2000) Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management. Marc J. Springer. Terjemahan dan perihalan data. pembolehubah rawak diskret dan selanjar. R.IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PEMBANGUNAN PERISIAN) BACS 2213 Statistik dan Kebarangkalian (3. analisa regresi. Peristiwa saling eksklusif. Levine. Small Business Entrepreneurship. Hisrich (1997) Entrepreneurship. and Morgan. normal. Basic Statistics 2nd ed. Terjemahan dan perihalan data. University of Minnesota.

jenis data asas. Brooks/Cole Thomson Learning. Algorithms and Applications in C++. a. Data Structures Using C++. 1997. Untuk berupaya membuat keputusan mengenai struktur data yang sesuai berdasarkan aplikasi yang diberi. struktur dan penuding. fail. M. Untuk memahami dan mengaplikasi prinsip-prinsip asas penyelesaian masalah dalam Kejuruteraan Perisian. A. b. Program Development and Design Using C++. Masa larian yang efisyen berdasarkan penggunaan algoritma juga akan dibincangkan. syarat/pilihan. fungsi. 2. Thomson Learning. Data Structures. 2004. 2000. Untuk mengaplikasikan struktur data dan algoritma dalam penyelesaian masalah. 2000. 3. Selain daripada teori. Sinopsis Subjek ini akan memperkenalkan pelajar kepada konsep asas komputer dan teknik pengaturcaraan yang merangkumi kitar hayat aturcara. Behrouz. H. & Fourouzan. & Deitel. D.A. W. 2005. pembolehubah. M. 1997. Subjek ini akan fokus kepada struktur data seperti senarai. c. pepohon. Rujukan 1. 4. T.2) Objektif BITP 1123 Struktur Data dan Algorithma (3. Kod pseudo dan bahasa pengaturcaraan C++ akan digunakan untuk mengaplikasikan algoritma. 5. S. Untuk menilai kebaikan dan keburukan rekabentuk algoritma dari aspek memori dan masa larian. R. pelajar juga diminta mengaplikasikan struktur data dan algoritma melalui aplikasi mudah di dalam kumpulan. McGraw-Hill. timbunan.2) Objektif a. 2006. 3. Deitel. Untuk menghasilkan dan menggunakan kelas templet untuk semua struktur data.A. Addison Wesley. P. tatasusunan. pengecam. ulangan/gelung. 2001. Untuk memahami dan mengaplikasi asas-asas pembinaan bahasa C++ dalam membangunkan aturcara. B.M. carian dan hash sementara isihan dan topik graf akan menumpukan kepada algoritma. Data Structures A Pseudocode Approach with C++. Brooks/Cole Thomson Learning. kelas. Prentice Hall. Knowlton. Untuk memahami dan mengaplikasi prinsip-prinsip asas pengaturcaraan menggunakan bahasa C++. Konsep asas dalam struktur. Oxford University Press. 5. Data Structure Via C++: Objects by Evolution . & Savitch. rentetan. Gilberg. S. d. Sahni. Introduction To Computer Science Using C++.J. W. Savitch.2. Thomson Course Technology. Bronson. Malik. Berman. barisan. G.F. A Structured Programming Approach Using C++. 2. c. b. Addison Wesley.F. operator. Oxford. . by Evolution “.2. Sinopsis Subjek ini akan mendedahkan pelajar dengan struktur data dan algoritma. Main. Data Structures & Other Objects Using C++. 4. 2003. Absolute C++. tatasusunan dan penunjuk dibincangkan untuk memahami asas struktur data dan algoritma.68 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PEMBANGUNAN PERISIAN) BITP 1113 Teknik Pengaturcaraan (3. 1998. C++ How To Program. Brooks/Cole Thomson Learning. 2000. Rujukan 1.

Analisis & Rekabentuk Sistem Maklumat. 69 . & Dittman. Course Technology. b. T. Connolly. K. 4.J. Hoffer. K. Microsoft SQL Server 2000 Programming Step by Step. 2005. Masrek. dan perspektif lain yang perlu dititik beratkan untuk membangunkan sistem dengan jayanya. Database Systems: A Practical Approach to Design.. & Strachan. & Valacich. A Guide to SQL. T.. Riordan. R.2.A. S. 2004. Prescott. Shelly Cashman Series. C. c. Whitten. J. termasuk integriti data dan keselamatan. Pratt. & Kendall. Prentice Hall. H. 2004. Hoffer.. 6. Course Technology..R. Systems Analysis and Design Methods. Microsoft Press. J.2) Objektif a. Begg. A. 2002. 2000. Sinopsis Subjek ini memberi pendedahan asas kepada konsep pangkalan data dan sistem pengurusan fail. & Wakefield. & Rosenblatt.M. Untuk membangunkan sistem maklumat dengan mengaplikasikan kitar hayat pembangunan sistem. Rob. Implementation. C. AddisonWesley. Yeates.IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PEMBANGUNAN PERISIAN) BITP 1213 Pembangunan Sistem (3. Untuk memahami metodologi pembangunan sistem dan aplikasi. M. Matapelajaran ini akan memberi penekanan dari aspek praktikal untuk membangun. Kendall. E.B. Untuk berkemahiran untuk mengimplementasikan rekabentuk pangkalan data Untuk mendapat pendedahan mengenai isu-isu berkenaan pengurusan data. 2002.2. Database Systems: Design. J. Shelly. P. J. c. & Coronel. 3. b. & Abdul Jalil. menyelenggara dan membuat pertanyaan kepada pangkalan data hubungan. E. Prentice Hall. F. M.2) Objektif a. 5. McGraw-Hill. permodelan. Pelajar akan berupaya memahami peranan permodelan data.A . analisa. F. 2002. P. Prentice Hall. pengurusan fail dan sistem pangkalan data di dalam sistem maklumat. metodologi. rekabentuk. Untuk memberi pendedahan kepada pelajar mengenai konsep pangkalan data dan konsep pemodelan data (Entity Relationship) yang digunakan di dalam pembangunan pangkalan data Untuk membangunkan dan membuat penyataan bahasa pertanyaan berstruktur (SQL). George. 4. 3. peralatan. J. Prentice Hall. 5. membangun dan mengimplementasi aplikasi pangkalan data. Untuk memahami proses pembangunan sistem fasa demi fasa. Subjek ini memperkenalkan pelajar kepada konsep asas pembangunan sistem. Modern System Analysis & Design. Pelajar juga akan didedahkan kepada kemahiran untuk merekabentuk.. S. 2001. & McFadden. Modern Database Management. Abdul Rahman. 2004. System Analysis and Design. T. D. System Analysis and Design. and Management. Bentley L. 2001. K.. Rujukan 1. McGrawHill. Cashman. N. G. Rujukan 1. and Management. J. Systems Analysis and Design.. teknik. 2. 2001. BITP 1323 Pangkalan Data (3. Implementation. 2. Sinopsis d.

(1991). D. Untuk memahami dan dapat menerangkan kepentingan perlaksanaan sistem dan penyelenggaraannya. Rujukan 2. g. 4. h. Thomas C. M. 3rd Edition. Fundamentals of Software Engineering.. 5.2) Objektif a. 3. b. Pelajar berupaya untuk membezakan antara senibina komputer dan organisasi. b. 5th Edition. BITS 1123 Organisasi dan Senibina Komputer (3. S. Irv Englander.70 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PEMBANGUNAN PERISIAN) BITP 2213 Kejuruteraan Perisian (3. Pelajar berupaya untuk memahami dan menerangkan set arahan asas bahasa perhimpunan di dalam Motorolla 68000 dan persamaan mereka dengan komputer organisasi dan senibina. Untuk memahami paradigma pembangunan perisian. 4. Bartee.S. (2003). Pelajar berpengetahuan dan berupaya untuk menerangkan setiap fungsi utama komponen sistem komputer. d. c. C. Sinopsis Subjek ini menyediakan penerangan mengenai kefungsisan komponen sistem komputer. Pfleegar. Pressman. komponen dan kepentingannya. J. McGraw Hill. 2005. pengurusan kualiti dan dokumentasi perisian.E. dokumen spesifikasi keperluan. Braude. strategi rekabentuk. (2002). 3. definisi keperluan dan pengurusan. (2003). Antonakos. John Wiley & Sons. Selain itu. pengujian perisian. Untuk memahami kejuruteraan perisian dan kepentingannya. pelbagai jenis ingatan. Carl Hamacher. 1. The Architecture of Computer Hardware and System Software: An Information Technology Approach. 6th Edition. pelajar turut diperkenalkan kepada kepentingan organisasi selari. rekabentuk dan permodelan perisian. 5. Prentice Hall. Untuk memahami dan dapat menggunakan senibina perisian sebagai alat komunikasi dalam proses pembangunan perisian. kemasukan dan keluaran dan CPU. 2. Software Engineering Theory & Practice. (2004). Sommerville. Safwat Zaky. Prentice Hall. . Subjek ini turut meliputi isu senibina. seperti rekabentuk set arahan dan jenis data. f. pelbagai jenis memori. R. William Stallings.2) Objektif a. Rujukan 1. Software Engineering: A Practitioner’s Approach. The 68000 Microproces sor. e. 2003. Computer Organization & Architecture. Untuk memahami penggunaan elemen asas pengurusan projek. prestasi and interaksi di antara komponen tersebut seperti sistem bas. 5th Ed. d.L. I. Software Engineering: An ObjectOriented Perspective. James L. Input/Output dan CPU serta perlaksanaan bagi komponen tersebut. Untuk mengaplikasikan konsep kejuruteraan perisian di dalam pembangunan sistem. Ghezzi.2. model kitar hayat perisian. McGraw Hill. proses rekabentuk. Untuk memahami dan dapat menyediakan dokumen keperluan berdasarkan masalah yang diberi. kualiti dan metriks rekabentuk. 2001.. kriteria dan interaksi mereka dimana ianya mencakupi sistem bas.2. Untuk memahami asas pengujian sistem. Sinopsis Subjek ini memberi pengenalan kepada pembangunan perisian dan kejuruteraan perisian yang merangkumi kitar hayat perisian. 2000. Pelajar berupaya untuk memanipulasi perbezaan jenis perwakilan nombor dan rekabentuk litar asas. Wiley. Jazayeri. 2005. Addison Wesley. Zvonko Vranesic. Software Engineering. analisa keperluan. ciri-ciri. McGraw-Hill. Prentice Hall. Prentice Hall. Computer Organization. peralatan CASE. c. & Mandrioli. Computer Architecture and Logic Design.

Pelajar berupaya untuk membuat proses perkongsian dan capaian sumber menerusi rangkaian. 5. e. oleh Muhamad Syahrul Azhar.. troubleshooting dan mengkonfigurasi rangkaian mudah dengan menggunakan media terarah dan tidak terarah. John Wiley and Sons. 3rd Edition. b. KUTKM. Data and Computer Communication. b. Fakulti Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Computer Network. 5. (2002). 3. Computer Networking Concepts. Pelajar juga akan belajar mengenai konsep asas. Sybex Inc. William Stallings. G. BITS 1313 Komunikasi Data dan Rangkaian (3. 3. Pelajar berupaya untuk memahami dan menerangkan konsep asas sistem pengoperasian dan struktur asas. 2. f. Prentice Hall International. Pelajar berupaya untuk menerangkan teknologi yang sedang digunakan pada masa sekarang. Inc. pengurusan memori. 4. Eddison Wesley Longman. Sinopsis Di dalam subjek ini. a. Operating Systems 4th Ed. Beheler. McGraw-Hill.Bhd. Schoroeder and A. 2004.2. c. Silberschatz. E. menguji dan menggunakan kabel straight through dan cross over mengikut piawaian dan mengaplikasikan konsep perkongsian internet. Rujukan 1. 1994. kebuntuan dan multithreading. A. Bahagian pengenalan mengandungi mengenai perkembangan system pengoperasian daripada ia bermula sehinggalah sekarang. Operating System Concept 6th. Pelajar berupaya untuk membuat konfigurasi dan troubleshooting ke atas rangkaian mudah d. Operating Systems : A modern Perspec tive 2nd. Nutt. teknologi dan teori yang digunakan di dalam system pengoperasian seperti keserentakan. Inc. Pelajar berupaya untuk mengkonfigurasi asas perkakasan tanpa wayar. Data Communications and Networking. edisi pertama.. fail dan I/O dan juga mengenai penjadualan CPU. McMillan. Andrew S Tanenbaum. A Fundamental Guide To Linux. Modul Pengajaran Komunikasi Data dan Rangkaian. 4. 2. Pelajar berupaya untuk membuat. kernel.IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PEMBANGUNAN PERISIAN) BITS 1213 Sistem Pengoperasian (3. menentukan kelas bagi pengalamatan IP dan membezakan jenis media dan teknologi rangkaian. Rujukan 1. Tan Ser Heang (2004).2) Objektif Pelajar berupaya untuk memahami dan mampu menerangkan konsep asas komunikasi data dan rangkaian serta konsep lapisan OSI.Ed. Ramos.. Prentice Hall. 1996.. Windows 2000 Complete. c. Behrouz Forouzan. menerangkan dan mengaplikasikan konsep asas komunikasi data dan teknologi rangkaian dan juga kemahiran untuk menggunakan aplikasi rangkaian. A (2003). Zakiah dan Haniza. Ed. Melaksanakan tugas asas Pentadbir Sistem di dalam persekitaran sistem pengoperasian Windows dan Linux.2. Sinopsis Kursus ini dijalankan untuk memberikan pendedahan kepada pelajar mengenai perkara asas dalam system pengoperasian termasuklah proses. pelajar akan didedahkan dengan beberapa konsep agar mampu memahami. Pelajar didedahkan dan dibiasakan dengan system pengoperasian Windows dan Linux. 1997. Prentice Hall..2) Objektif a. William Stalling... Inc Sybex (2000). 71 . Federal Publications Sdn.

rangkaian komputer. Thomson Learning BITM 1113 Sistem Multimedia (3. Membangunkan satu projek dan persembahan sistem multimedia yang berkaitan dengan sektor kerja yang sebenar (Cohtoh: bidang pendidikan. berkebolehan melaksanakan dan menjalankan rangkaian asas. c. f.72 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PEMBANGUNAN PERISIAN) BITS 2513 Teknologi Internet (3. I-Net+ Guide to the Internet. keselamatan dan konsep diagnostik. Protocols and Architectures.M. Internet & World Wide Web. video. para pelajar akan berupaya: a. Douglas E. Pelajar berupaya untuk memahami dan menerangkan konsep rangkaian komputer. komponen utama bagi infrastruktur internet. Course Technology. Deitel P.2) Objektif a. pengaturcaraan Internet. Pelajar berupaya dan berkebolehan untuk membangunkan aplikasi web mudah menggunakan skrip pelanggan dan pelayan dengan bantuan pangkalan data. Pelajar berupaya dan berkebolehan untuk membuat analisa ke atas fail jenis MIME. Pearson Prentice Hall James F. grafik. telnet dan sebagainya. e.2) Objektif Di akhir kursus ini. dan berupya untuk mengunapakai konsep interaksi pelangganpelayan (client-server) untuk membangunkan aplikasi web yang mudah. Sinopsis Pada masa ini Internet telah menjadi satu alat yang paling penting dalam dunia perniagaan. Di samping itu matapelajaran ini juga menyentuh beberapa konfigurasi pelayan perkhidmatan Internet seperti WINS. Comer (2000). 4th Edi tion. d. Pelajar berupaya untuk mendapatkan permahaman berkaitan dengan protokol masa hadapan. 3rd Edition. e-mail dan sebagainya.J and Goldberg A. Rujukan 1. Ross (2005). c. Pelajar berupaya untuk memahami dan menghuraikan terma berkaitan dengan pemprograman.2. Pelajar berupaya untuk memahami. firewall.B (2004). arahan ftp. aspek-aspek keselamatan dan aplikasi Internet. FTP. Pearson Prentice Hall Jean Andrews (2002). Oleh itu mata pelajaran ini direka khusus untuk memberi pengetahuan secara keseluruhan tentang teknologi Internet. Proxy. 3. pengesahan dan teknologi encryption. Pearson Prentice Hall Deitel H. Kurose and Keith W.2. d. Internetworking with TCP/IP. How to Program. protokol dan perkhidmatan. Pelajar berupaya untuk memahami dan menerangkan pelbagai konsep keselamatan internet. perubatan. Memahami konsep asas sistem multimedia. audio dan animasi. Computer Networking: A top-Down Approach Featuring the Internet. Bidang pengajian ini merangkumi aspek yang luas berkaitan dengan Internet dan ia meliputi konsep asas Internet. 4. Mempelajari proses merekabentuk dan membangunkan sesebuah perisian multimedia dengan menggunakan pelbagai elemen seperti teks. 3rd Edition. Mengenalpasti beberapa perbezaan persekitaran yang berkemungkinan menggunakan multimedia dan mengenalpasti kelebihan menggunakan multimedia berbanding menggunakan persembahan maklumat yang lain. Evolusi penggunaan aplikasi yang berbentuk pengetahuan berasaskan web juga telah menyumbang ke arah situasi ini. 2. Telnet. Comer (2004). e. d. Pearson Prentice Hall Douglas E. Vol 1: Principles. VPN. b. Computer Networks and Internets with Internet Applications 4th Edition. 5. komersial dan lain-lain) . b. kaedah untuk melaksanakan pengesanan pencerobohan. Pelajar berupaya untuk memahami dan berkebolehan untuk menghuraikan terma aplikasi Internet dan konsepnya.

5. Mark Drew and Ze-Nian Li. JavaScript. Robert W. Multimedia Literacy.3rd Edition. McGrawHill. Sinopsis Tujuan subjek ini adalah untuk membekalkan para pelajar dengan pemahaman secara komprehensif dalam alatan dan teknik penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pembanguan laman World Wide Web yang efektif. Managing Multimedia: Project Management for Interactive Media. Addison Wesley. Gosselin.2) Objektif a. Paul Deitel. Farrell. 6. Harvey Deitel. Effective Website Development – Tools and Techniques. Pelajar juga akan didedahkan dengan praktikal penyediaan media seperti imej. Prentice Hall. Ekedahl. FredT. Shuman. Elaine England and Andy Finney. James E. Tay Vaughan. Menyediakan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran untuk merekabentuk dan membangun aplikasi internet. Multimedia and the Web. b. 1999. Ia menekankan kepada 3 komponen dalam membangunkan aplikasi web iaitu: Teknologi Client-Side: HTML. Dalam sesi makmal pula. XHTML. Kaparthi (2003). Bai. 3. Rujukan 1. Keith Darlington (2005). 3. 2004. bunyi dan menggunakan media tersebut secara berkesan di dalam projek dan persembahan multimedia.2. Memdedahkan konsep pengaturcaraan web. 2000. PHP and MySQL Web Development -Third Edition. 2. Harcourt College Publisher. 73 . dan VBScript Teknologi Server-Side: ASP dan PHP Pangkalan Data: Ms Access dan MySQL. XML. 2001.Sebesta (2005). pengarangan. Nigel Chapman.IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PEMBANGUNAN PERISIAN) Sinopsis Subjek ini memberi pendedahan kepada pelajar berkenaan dengan konsep asas multimedia. integrasi multimedia dan pembangunan aplikasi. Membangunkan aplikasi laman web. 2. CSS. Subjek ini akan meliputi topik-topik seperti pengenalan kepada media. Sams Publishing. Laura Thomson (2003). pelajar akan diperkenalkan dengan pelbagai perisian media dan perisian pengarangan untuk tujuan membangunkan aplikasi multimedia. Fundamentals of Multimedia. Multimedia In Action. implementasi grafik multimedia. Rujukan 1. Multimedia Making It Work. 5. Prentice Hall. McGraw-Hill. Addison Wesley. 4. Internet & Internet & World Wide Web How to Program . Digital Multimedia. audio. AddisonWesley. John Wiley and Sons. animasi mudah. teknologi dan kepentingan aplikasi multimedia. konsep asas video. Zak. Programming The World Wide Web – 3rd Edition. Luke Welling. 7. 2004. Andrew Goldberg (2003). BITM 2113 Pembangunan Aplikasi Web (3. 2001.Hofstetter. 2001. c. Callen Coorough.Thomson Course Technology. grafik dan animasi 2D dan 3D. International Thomson Publishing Company. 4. The Web Warrior Guide to Web Programming.

Bengkel ini juga berfungsi sebagai platform penyediaan pelajar sebelum melalui Latihan Industri BITU 3926 & BITU 3946 Latihan Industri & Laporan Latihan Industri (12. Penekanan diberi kepada meningkatkan kemahiran pelajar dalam membina atur cara/ perisian. Disepanjang tempoh latihan itu juga. pelajar akan menimba kebolehan dan kemahiran untuk membuat kajian literatur sesuai dengan masalah yang dikaji. mengurus dan melaksana sesuatu projek dan membentang secara berkesan hasil projek. Sepanjang tempoh latihan ini. Semasa lawatan kedua pelajar perlu membentangkan tugas/projek yang dilaksanakan semasa latihan industri untuk dinilai oleh penyelia fakulti. BITU 3923 Bengkel II (3.kursus sebelumnya secara komprehensif. buku log. pelajar akan didedahkan dengan asas penyelidikan.0. memikir secara kritikal untuk mencari atau membangun kaedah atau model untuk menyelesaikan masalah yang dikaji. Laporan lengkap ini juga merupakan komponen utama penilaian latihan industri yang diikuti. d. c. Sepanjang tempoh latihan itu juga mereka perlu merekodkan segala aktiviti yang dilakukan pada setiap hari di dalam buku log yang disediakan. Sinopsis Semua pelajar Semester 6 (Sem II. Melalui projek ini. mendokumenkan dan membentangkan aplikasi yang telah dibina. Tahun 3) akan diwajibkan menjalani latihan industri untuk tempoh tidak kurang dari 20 minggu (minimum) ditempat yang ditetapkan/dipilih oleh calon berkenaan. mereka akan diselia secara berterusan oleh pihak penyelia industri yang dilantik disamping penyeliaan staf fakulti dari pihak Kolej Universiti sepanjang tempoh latihan. Projek yang dibangunkan adalah berdasarkan kepada bidang penghususan pelajar tersebut dimana penekanan diberi kepada kebolehan pelajar untuk mengurus dan menjayakan projek secara berkumpulan mengikut kriteria yang ditetapkan bagi sesuatu bidang penghususan.0. Setelah tamat tempoh latihan industri. terutama yang berkaitan dengan industri yang diceburi.9) Dalam bengkel ini pelajar secara perseorangan dikehendaki membangun satu perisian aplikasi.9) Bengkel ini memberi peluang kepada pelajar untuk mempraktikkan pengetahuan yang telah dipelajari dalam kursus . pelajar dikehendaki mengenalpasti masalah yang boleh dicadangkan untuk Projek Sarjana Muda (PSM). Meningkatkan kemahiran dan pengalaman hands-on sepanjang tempoh latihan. BITU 3973 Projek Sarjana Muda I (3. . Membolehkan pelajar menggunakan pengetahuan yang telah dipelajari sepanjang 5 semester terdahulunya.0. selain dari laporan kemajuan.0.74 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PEMBANGUNAN PERISIAN) BITU 2913 Bengkel I (3. Buku log itu juga akan dinilai dan diberikan gred oleh penilai industri dan fakulti. Mendedahkan pelajar dengan pengalaman dalam persekitaran kerja yang sebenar dalam bidang Teknologi Maklumat dan Komunikasi.9) Objektif Projek Sarjana Muda (PSM) memberi peluang kepada pelajar untuk mengguna pengetahuan yang diperolehi dengan membangunkan projek secara kendiri. pelajar akan diminta menghantar satu laporan lengkap yang memperincikan segala latihan dan pengalaman yang mereka perolehi dari tempat latihan industri berkenaan mengikut format yang ditetapkan oleh pihak KUTKM. Dalam tempoh tersebut. Melatih pelajar dengan menggunakan metodologi yang betul untuk mengenalpasti permasalahan yang dihadapi oleh industri berkenaan serta membuat cadangan projek bagi Projek Sarjana Muda pada semester berikutnya. Melalui PSM. penyelia fakulti akan membuat lawatan sebanyak dua kali bagi tujuan penilaian. b. Bengkel ini membina kematangan para pelajar dalam menyelesaikan masalah sebenar yang berlaku melalui pembangunan kerja projek. kertas cadangan projek PSM dan penilaian berkala oleh pihak penyelia industri terbabit.40) Objektif a.

Memilih pendekatan dan merancang pelaksanaan projek. BITU 3983 Projek Sarjana Muda II (3.IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PEMBANGUNAN PERISIAN) Sinopsis Pelajar akan terlibat dalam mengenalpasti tajuk dan mentakrif masalah yang hendak dikaji. Masalah yang dikaji mestilah yang berkait rapat dengan masalah yang terdapat diindustri.9) Projek Sarjana Muda II merupakan bahagian kedua kepada Projek Sarjana Muda dan sambungan kepada Projek Sarjana Muda I. Sehubungan dengan ini. Melaksanakan projek mengikut perancangan dan pendekatan yang dipilih. pelajar adalah dikehendaki untuk mengenalpasti tajuk projek semasa mereka menjalani latihan praktikal. 75 . pelajar perlu melaporkan hasil projek dalam betuk laporan projek dan seminar.0. Di akhir projek.

Rekabentuk kelas. 2. c. G. layers dan tiers. mengenalpasti use case. C. McGraw-Hill. frameworks. operasi dan atribut. 2004. Lowe. L.2) Objektif a. J. I. BITP 2313 Rekabentuk Pangkalan Data (3. berfikiran kreatif. Diagram deployment untuk menggambarkan perlaksanaan perisian secara fizikal. b. 6. OLAP. Rumbaugh. Booch. G.. I. Membolehkan pelajar membina model data hubungan objek menggunakan sintak bahasa pengaturcaraan pangkalan data SQL3 dan Oracle 9i. S. J. & Jacobson.. & Farmer. Pollice. 2003. Augustine. perbandingan di antara OOAD dan SADM dan pengenalan kepada objek dan kelas. Addison Wesley. e. b. & Madhur. Penggunaan model usecase untuk mendapatkan keperluan penguna. pangkalan data di dalam perniagaan elektronik dan sistem pangkalan data teragih.IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PEMBANGUNAN PERISIAN) 76 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PEMBANGUNAN PERISIAN) MATAPELAJARAN TERAS KURSUS BITP 2223 Keperluan dan Rekabentuk Perisian (3. Fasa implementasi untuk merealisasikan rekabentuk kelas menggunakan diagram komponen dan membina kod berdasarkan bahasa pengaturcaraan Java. Untuk menguasai konsep dan pendekatan berorientasikan objek dalam pembangunan perisian.. Rekabentuk senibina menggunakan decomposition. Requirements Analysis and System Design. 5. G. Maciaszek. Object Oriented Systems Analysis And Design Using UML. dan melaksanakan permodelan analisis menggunakan diagram statik atau dinamik. Fowler. actor. hubungan.. kitar hayat berorientasikan objek. Ia juga merangkumi konsep termaju pangkalan data dan aplikasi seperti penggudangan data. perlombongan data. Rujukan 1.A. 2002. Mencari kelas melalui analisis use case. S. 4. Jacobson. d. rekabentuk dan perlaksanaan sistem berorientasikan objek. menyelidik. Booch. G. J. Bennet.2. A RUPCentric Approach. sejarah dan notasi UML. pengurusan kumpulan dan pengucapan umum. Object Oriented Analysis and Design with Applications. operasi dan atribut. Kobryn. 2005. Addison-Wesley. R. Membolehkan pelajar merekabentuk model data konseptual bagi model berorientasikan objek dan hubungan objek.. McRobb. The Unified Modeling Language User Guide.2. C. UML Distilled Third Edition : A Brief Guide To The Standard Object Modeling Language. hubungan. Addison Wesley. L. . Untuk menguasai penggunaan alatan CASE seperti IBM Rational XDE. Membolehkan pelajar membina rekabentuk frakmentasi (bagi rekabentuk pangkalan data teragih) dan skema penggudangan data. Addison Wesley. 3. Untuk menguasai penggunaan bahasa Unified Modeling Language (UML) untuk mengendalikan analisa. & Rumbaugh. Sinopsis Subjek ini memperkenalkan pelajar kepada pendekatan berorientasikan objek menggunakan UML iaitu konsep berorientasikan objek.. Software Development For Small Teams.. memimpin. c. Memupuk kemahiran merancang. 1998. Booch.2) Objektif a. M. 1994. Membolehkan pelajar membezakan kegunaan pangkalan data di dalam aplikasi-aplikasi yang berbeza. Sinopsis: Subjek ini mendedahkan prinsip asas dan isu-isu rekabentuk kepada model data bukan hubungan seperti model data berorientasikan objek dan model data hubungan objek dengan ciri-ciri tambahan ERD. Addison Wesley.

H. S. 2002.R (2001) Database Design. Untuk mengaplikasikan pengaturcaraan berorientasikan objek dan rekabentuk menggunakan kelas Java dan pembangunan aplikasi. Liang. J. penilaian perisian. Sanders. pengujian integrasi. Pearson Addison Wesley. dan pengujian penerimaan. Sinopsis Subjek ini mendedahkan pelajar kepada pembangunan aplikasi java dan applet yang merangkumi struktur asas pengaturcaraan berorientasikan objek. Addison Wesley.W. Sudarshan (2002) Database System Concepts. Software Quality. Stephen. pengendalian event. Pearson Education International. Java Programming 2/e. Y.R. P. Galin. BITP 3113 Pengaturcaraan Berorientasikan Objek (3. model kualiti perisian. pengujian sistem. & Plew.2) Objektif a. d. Satzinger. Object-Oriented Application Development Using Java. C (2000) Database Systems: Design. G. 3. & Williams. Rob. Introduction Java Programming 4/e. Bronson. multimedia dan rangkaian.M. Untuk membangunkan aplikasi dalam console. 1995. Prentice Hall. metriks perisian. b. 2. Untuk mengaplikasikan sintak bahasa pengaturcaraan Java dan semantic pada aplikasi Java dan applet. Deitel. A Framework for Success in Software Development and Support.IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PEMBANGUNAN PERISIAN) IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PEMBANGUNAN PERISIAN) Rujukan: 1. Addison Wesley. T. Untuk mengurus. & Curran. Pelajar akan melaksanakan aktiviti penentuan kualiti perisian iaitu keperluan kualiti. Implementation and Management. pengujian unit. 2. Thomson Learning. Untuk melaksanakan applet dalam rangkaian. Sams Publishing. 2.. audit dan pensijilan. Addison Wesley. mengendalikan dan melaksanakan pengujian perisian dan aktiviti kualiti dalam projek perisian sebenar. Thomson Course Technology. &Carolyyn. 2004. Thomson Course Technology.K. J.D. S. 5. review. Java How To Program 6/e.f. R. strategi pengujian.2) Objektif a. komponen antaramuka. Korth. & Deitel. c. McGraw Hill.2. polymorphism dan inheritance. pengendalian exception. yang mengimplementasikan GUI dan applet dengan ciri-ciri multimedia dan pangkalan data. & Coronel. D. J. Thomson Course Technology. Implementation and Management. 5. B (2002) Database System: A practical Approach to Design. b. Elmasri. pemeriksaaan perisian. Silberschatz. pangkalan data. 2005. 2004. E. R & Navathe S. Untuk membangunkan dan menghasilkan perisian yang berkualiti tinggi. 2003.R. Rujukan 1. Sinopsis Subjek ini mendedahkan pelajar kepada konsep pengujian perisian dan menekankan kepada cara-cara membangunkan dan melaksanakan rancangan pengujian. Farrel. 2003. Connolly.2. 3. E. e.J. Software Quality Assurance: From theory to implementation. H. Doke.Object Oriented Program Development Using Java – Class Centered Approach.B (2000) Fundamentals of Database Systems. Rujukan 1.J. P. BITP 3213 Ujian dan Jaminan Kualiti Perisian (3. 4. kriteria kualiti. GUI. 4. Untuk merekabentuk program yang mengimplementasikan abstration. encapsulation. 77 . R.

analisis dan mengurus risiko melalui kitar hayat pembangunan perisian. S. kawalan. C. 2003. samada sistem konvensional mahupun kontemporari. K. J. 2002. L. & Cotterell. & Stubblefield. A. Addison Wesley. Software Project Management A RealWorld Guide to Success. J. 2004. 3. Pollice.. 4. McManus. Artificial Intelligence: A Guide to Intelligent System. Tools and Techniques. Augustine. Henry.2. 2001. & Madhur. Sommerville. d. Untuk mengenalpasti. Software Project Management. & Madhur. G. b. 2001. Information Systems Project Management – Methods.IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PEMBANGUNAN PERISIAN) 78 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PEMBANGUNAN PERISIAN) 3. 4. W. Addison Wesley. L. 2. 2002. Prolog: Programming for Artificial Intelligence 3/e. pembelajaran mesin. mempermudahkan proses dan mengurangkan risiko. A RUPCentric Approach. G. & Wood-Harper. e. J. Lowe. Addison Wesley. Untuk mendedahkan pelajar kepada kaedah dan teknikteknik dalam pembangunan sistem pintar. Sinopsis Subjek ini akan mendedahkan pelajar tentang teras. Addison Wesley. 2003. P. Russel. b. 1. . Bagi mempelajari sistem pintar. 2004. Rujukan Sinopsis Subjek ini mendedahkan pelajar kepada kaedah yang sesuai untuk mewujudkan dan menguruskan pembangunan projek perisian. J. perwakilan pengetahuan dan juga penghujahan. konsep dan aplikasi sistem pintar. 2002. 3. G. Software Engineering 7/e. BITP 3223 Pengurusan Projek Perisian (3. Schwalbe. 5.. Addison Wesley Bratko. dan pengurusan kualiti. BITP 3413 Pembangunan Sistem Pintar (3. Pearson Prentice Hall Negnevitsky.2) Objektif a. Artificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex Problem Solving 4/e. Software Development For Small Teams. F.2) c. International Edition. A RUPCentric Approach. Untuk memahami dan merancang projek perisian. Subjek ini juga merangkumi pengurusan risiko. Addison Wesley. C. 2003. M. 2004. Untuk memperkenalkan bahasa pengaturcaraan Kepintaran Buatan iaitu PROLOG. B. Artificial Intelligence: A Modern Approach. Augustine. I. Hughes. dan juga sistem pakar berasaskan peraturan. Luger.. Software Development For Small Teams. Untuk memantau dan mengawal status projek. T.2. Rujukan 1. Untuk mendedahkan pelajar dengan konsep Kepintaran Buatan bagi mendefinisikan Sistem Pintar. penempatan sumber. Addison Wesley. McGraw-Hill. M. Untuk mengendalikan masalah dan melaksanakan pelan kontingensi. & Norvig. I. 2. Prentice Hall. 4. aplikasi pintar pula diperkenalkan seperti agen pintar. logik predikat. Kemudian. Lowe.Thomson. Pollice. Untuk menukar prosedur pengurusan dan mengendalikan perubahan dalam skop projek sepanjang kitar hayat projek. konsep utama Kepintaran Buatan akan diperkenalkan terlebih dahulu seperti jenis-jenis teknik carian. c. Objektif a.. Information Technology Project Management.

Rujukan 1. perancangan kapasiti. Marie. 2002.M. M. Conger. Addison Wesley. 2. Distributed Programming with Java. Oracle9i Database Administrator II: Backup/Recovery & Network Administration. pemilihan dan penggunaan sistem maklumat yang kritikal. paradigma komputeran teragih. Prentice Hall. isu-isu maklumat dalam organisasi dan kawalan yang dihadapi oleh sistem maklumat dalam persekitaran ekonomi yang sentiasa berubah-ubah. 2000. Untuk memberi pendedahan kepada pelajar mengenai kaedah praktikal pentadbiran pangkalan data Untuk memahami isu-isu dalam pentadbiran pangkalan data dan tanggungjawab pentadbir pangkalan data Untuk mengetahui kaedah pengurusan storan.L. Morris-Murphy. M. Prentice Hall. Addison Wesley.S. 2. Untuk membangunkan aplikasi teragih menggunakan Java dan C#. Untuk memahami konsep pengaturcaraan aplikasi teragih secara teori dan praktikal. & Reilly. Java Network Programming and Distributed Computing. & Scherer. S-G. indeks dan objek pengguna. Sinopsis Subjek ini menekankan kepada peranan. M-D. Pelajar akan didedahkan kepada fungsi dan senibina sistem pengurusan pangkalan data (DBMS) dan hubungannya dengan persekitaran di mana ianya dilaksanakan. Untuk membina aplikasi teragih berasaskan GUI. Ia merangkumi pengenalan kepada komputeran teragih.0. Addison Wesley. BITP 3233 Perancangan Strategik Sistem Maklumat (3. peningkatan prestasi dan pengurusan keselamatan BITP 3123 Pembangunan Aplikasi Teragih (3.2) Objektif a. komunikasi antara proses. H. 3. RMI lanjutan. 2001. b. Liu. 2002. Oracle9i Database Administrator – Implementation and Administration.IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PEMBANGUNAN PERISIAN) IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PEMBANGUNAN PERISIAN) MATAPELAJARAN ELEKTIF BITP 2323 Pentadbiran Pangkalan Data (3. isu dan tanggungjawab pentadbir pangkalan data. c.L. Oracle.2. Reilly. b. Caffrey. Carol. Manning. pemulihan dan sandaran.2. 79 . D. Mullins. & Sridharan.2) Objektif a. M. 2004. D. 5.6) Objektif a. C. 2004. 3. Database Administration – The Complete Guide to Practices and Procedures. Distributed Computing : Principles and Applications. P. Remoting with C# and . c. 4. 2003. Pengajaran adalah berdasarkan laluan pensijilan Oracle dan ia merupakan salah satu keperluan bagi mendapatkan sijil OCP (Oracle Certified Professional) Database Administrator. Qusay. 4. Thomson Learning. Oracle 9i Database Administration – Fundamentals I. 2003. 2002. Untuk memahami secara teori dan praktikal dalam bidang perancangan. Thomson Learning. D. capaian dan kemaskini data selain dari penyediaan objek pangkalan data seperti ruang jadual. Advanced Java Networking. Sinopsis Subjek ini mendedahkan pelajar kepada pembangunan aplikasi teragih yang digunakan di industri untuk aplikasi berasaskan rangkaian. Rujukan: 1. Pelajar akan turut mengenali fungsi-fungsi DBMS iaitu penyimpanan. aplikasi RMI. Oracle DBA – Interactive Workbook. 5. L. 1999. Steflik. Perancangan dan pelaksanaan aktiviti sandaran dan pemulihan (backup and recovery) serta pengurusan keselamatan pangkalan data dan pengurusan pengguna juga akan dibincangkan. Wiley. dan aplikasi pelanggan/pelayan menggunakan Java dan C#. D.NET.

3. 2002. Yuan. 4. antaramuka web mudah selenggara dan aplikasi J2EE untuk persembahan. & Pawlan. S. . Untuk memanipulasi capaian pangkalan data JDBC termasuk membuka sambungan pangkalan data. memilih dan memutuskan peluang penggunaan sistem maklumat yang boleh memberi kelebihan kepada suatu perniagaan. FT Prentice Hall. 7. Ward.0. & Pearlson. C. & Sprague. mengurus sumber maklumat dan perubahan rancangan dalam sistem maklumat. Strategic Management & Information Systems: An Integrated Approach 2/e. Monson-Haefel. 1999. Johnson. Peer Information. S. 2006. Merekacipta servis aplikasi web. J. b. b. Enterprise JavaBeans. R. Memahami konsep Rekabentuk Berarahan untuk pembangunan aplikasi multimedia bercorak latihan dan pembelajaran. pelajar akan mengetahui teknik-teknik untuk mengenalpasti. Memahami dan mengenalpasti kesesuaian pelbagai metodologi pembangunan projek dengan projek-projek berteraskan multimedia. C. B. menggunakan maklumat secara strategik. Singh. BITM 1123 Pengarangan Media Interaktif (3. 2004. 2001. Atkinson. c. Pearson Prentice Hall. Designing web services with the J2EE 1. 1. Sun Publishing. O’Reilly & Associates. J. d. & Burke.. W. Pelajar juga akan dilengkapkan dengan proses perancangan strategik. McNurlin. 2002. Advanced Programming Java 2 Platform. 2. Wiley. 2. R. Professional Java Mobile Programming. Robson. JDBC. para pelajar akan berupaya : BITP 3133 Pengaturcaraan Java Lanjutan (3. The Art of Strategic Planning for Information Technology 2/e. G. J. Expert One-on-one J2EE Design & Development. 4. arahan SQL.2. 2004. John Wiley & Sons. memproses keputusan dan menutup sambungan pangkalan data. M. c.6) Objektif a. 3. a. proses sokongan pengurusan. B. aplikasi berintegriti. 1999. 1997. S. John Wiley & Sons. Pearson Education. Prentice Hall.2) Objektif Di akhir kursus ini. Rujukan Sinopsis Subjek ini akan mendedahkan pelajar dalam pengaturcaraan Java lanjutan yang merangkumi JavaBeans. Rujukan 1. Untuk memahami dan membangunkan aplikasi mobil yang mempunyai ciri-ciri mobil menggunakan J2ME. 6. Boar. Menguasai penggunaan alatan pengarangan multimedia bagi membangunkan sesebuah projek. 5. B. pengaturcaraan mobil menggunakan J2ME dan J2EE untuk web dan komponen bisnes. Enterprise JavaBeans (EJBs). Saunders. Prentice Hall. I.A Strategic Approach. strategi capaian data. Volume 2: Advanced Features 4/e. M. Membangunkan sebuah sistem multimedia interaktif. 2003. Enterprise J2ME: Developing Mobile Java Applications. Horstmann . 2004. Information Systems Management in Practice 7/e. Austin. John Wiley & Sons.4 Platform. Labourey. H. R. & Cornell. Core Java 2. E. Strategic Planning for Information Systems 3/e. Di samping itu.IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PEMBANGUNAN PERISIAN) 80 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PEMBANGUNAN PERISIAN) Sinopsis Subjek ini memperkenalkan kaedah dan kemahiran untuk merangka Perancangan Strategik Sistem Maklumat bagi membangunkan infrastruktur dan teknikal sesuatu organisasi yang berorientasikan perniagaan dan menghubungkan penggunaan sistem maklumat dengan objektif perniagaan. & Peppard. Managing and Using Information Systems . 2001. 5.

. 3rd Edition. BITS 2313 Rangkaian Komputer Setempat (3. 2002. Weil K.. Harun J.2) Objektif a. Inc. Printice Hall Computer Networking. & Owens D. Pfiffer. Multimedia-based Instructional Design: Computer-Based Training. Pelajar akan melakukan kerja makmal yang melibatkan penggunaan perisian pengarangan untuk menghasilkan sebuah projek multimedia interaktif. 2000 Local Area Network. & Tasir Z. Aris B. NJ. Kurose and Keith W. Performance-Based Solutions. Kuliah juga akan menyentuh proses rekabentuk interaktif. Pelajar akan didedahkan kepada model pembangunan multimedia sebagai alternatif kepada model pembangunan sistem yang konvensional. 2001. 2. 2001. New York. Ross. b. Dastbaz M. d. Pelajar berupaya untuk mengenalpasti konsep asas dan elemen-elemen LAN serta kegunaannya.. 4. by J. 5. 3. penghasilan prototaip dan fasa pengujian sistem multimedia. Inc. Managing Multimedia: Project Management for Web and Convergent Media: Book 1. spesifikasi fungsi. 2003. (2nd Edition). & Weinman L. 2nd Edition. Local Area Networks: A Business-Oriented Approach.Web-Based Training. perkakasan dan protokol yang diperlukan pada komunikasi LAN Pelajar didedahkan dengan prinsip asas dalam kelancaran menentukan pemilihan protokol. (reformatted edition) Keele University. c. Third Edition. 4. Managing Multimedia: Project Management for Web and Convergent Media: Book 2. Selain itu. 5. Elemen-elemen penting yang diperjelaskan termasuklah perkakasan dan perisian LAN. Pelajar berupaya untuk memahami dan menerangkan perisian. E. Sinopsis Pelajar dakan diperkenalkan dan diperjelaskan kepada method dan praktikal semasa yang digunapakai di dalam perlaksanaan LAN. Macromedia Flash MX HandsOn-Training. Pearson Higher Education. & Finney A. pelajar diperkenalkan kepada model rekabentuk berarahan bagi pembangunan sistem multimedia bercorak latihan dan pembelajaran. James F. McGraw-Hill. England E. Technical Issues. Upper Saddle River. People and Processes. Local Area Networks. & Finney A.IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PEMBANGUNAN PERISIAN) Sinopsis Kesemua elemen multimedia akan diintegrasikan secara efektif dan efisien melalui proses pengarangan. 2nd Edition”. ISBN: 0321112725. Behrouz A. Addison Wesley 7.. Peachpit Press.L. International Edition.. f. fasa pembangunan sistem. 81 . John Wiley & Sons.2. 2.. Rujukan 1. Lee W. perisian dan kemudahan perhubungan untuk merekabentuk dan membangunkan LAN Pelajar berupaya untuk menghubungkan rangkaian yang berbeza. Bostock S. Pearson Higher Education. by David A. Prentice-Hall. Rujukan 1. Courseware Engineering-an overview of the courseware development process.. Rawles. McGraw-Hill. 2002. England E. Designing Interactive Multimedia Systems.. T. Stamper. 3. Stanford H.W. 2001. (3rd Edition). pengurusan pemasangan dan perhubungan antara rangkaian-rangkaian. DeAnza College. 2004. Distance Broadcast Training. 6. Forouzan. Venton Publishing. Pembangunan Perisian Multimedia Satu Pendekatan Sistematik. e. 2001. 2003.. Schuh. Computer Networking. (International Edition). (3rd Edition).. Rowe and Marsha L. perkakasan dan topologi LAN Pelajar berupaya untuk membangunkan LAN Pelajar berupaya untuk memikirkan alternatif lain dalam pemilihan perkakasan. Goldman and P.

R. ISBN 0-07286121-5 2. 5. 2000. 3. Mereka juga akan dikenalkan dengan method yang digunakan dalam analisis ruang (spatial). Rujukan 1. De By. iaitu menggunakan peta. Mengetahui isu-isu yang terlibat dalam pemilihan pakej GIS. De By (eds). isu teknikal dan pelbagai aplikasi yang berbeza dalam proses membuat keputusan. Inside ArcView GIS. Meningkatkan pemahaman asas dan praktikal konsep GIS.82 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PEMBANGUNAN PERISIAN) BITM 3413 Sistem Maklumat Geografik (3. ISSN 1567-5777 ITC Educational Textbook Series. R. iaitu satu pakej GIS desktop yang berkuasa dan popular pada masa kini. Sinopsis Kursus ini akan memperkenalkan kepada pelajar dengan Sistem Maklumat Geografi (SMG) atau lebih dikenali dengan GIS (Geographical Information System). Kemudian mengetahui proses bagaimana data spatial direkod atau diperolehi dan disimpan menggunakan komputer.Davis. Getting Started with ArcGIS. Pelajar akan dimulakan dengan melihat secara dekat asas pemetaan geografi. c. pengurusan bencana. ISBN 0-7668-2765-X. Scott Hutchinson and Larry Daniel. On Word Press. 4. . Bahagian terakhir kursus ini akan difokuskan kepada persembahan data kartografi spatial. Ia boleh dianggap sebagai pangkalan data lanjutan. Pelajar akan menerokai beberapa aplikasi GIS yang digunakan di dalam e-kerajaan. Chang. mendapatkan dan menilai data serta mengurus dan melaksanakan projek GIS. Kang-tsung 2003. ITC. 2nd Edition. Memahami bahasa teknikal GIS. ESRI. perniagaan dan perbankan atau industri insurans.A. ITC Educational Text Book Series:1 ISBN 90-6164-184-5. 2nd Edition. Introduction to Geographic Information Systems. Scott Crosier. GIS adalah satu alat pemprosesan data berasaskan komputer yang digunakan untuk mengurus dan menganalisis data spatial. e. 3rd Edition. Bruce E. Bob Booth and Andy Mitchell. Mempelajari dimana GIS boleh digunapakai dalam sistem maklumat dan pemetaan. d. pengurusan sumber. ISBN 1-56690-169-3. GIS : A Visual Approach.2.A et al. keunikan GIS. California. McGraw-Hill. kepentingan dan perbezaannya dengan pangkalan data tradisional. ISBN 1-58948-061-9. OnWord Press. Principles of Geographic Information Systems. Semua individu yang bekerja dengan GIS semestinya biasa dengan method tradisional yang digunakan dalam mengenalpasti dan menggambarkan lokasi. Enschede Holland.2) Objektif Di akhir kursus pelajar akan: a. b. Redlands. Menambah pengalaman praktik menggunakan perisian ArcGIS 9 dan ArcView.

IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PENGURUSAN PANGKALAN DATA) IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PANGKALAN DATA) 83 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful