You are on page 1of 8

ζρεδηαζκέλα γηα αξράξηνπο, πνπ ζέινπλ λα κάζνπλ ηα

ΟΜΙΛΟ΢ ΦΙΛΧΝ
βαζηθά ηεο παξαηεξεζηαθήο αζηξνλνκίαο θαη γηα ηε
Α΢ΣΡΟΝΟΜΙΑ΢
ρξήζε ηνπ ηειεζθνπίνπ. Σα δύν επόκελα καζήκαηα ζα
ΣΑ ΝΕΑ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ
είλαη απηά πνπ ζα εηζαγάγνπλ ηνπο ελδηαθεξόκελνπο
΢επηέκβξηνο 2004
ζηελ πξαθηηθή ρξήζε ησλ ηειεζθνπίσλ, ηα νπνία θαη
Φζηλνπσξηλή
ζα ζηήζνπκε κεηά ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο. Σα
Ηζεκεξία
καζήκαηα ζα γίλνληαη θάζε ΢άββαην απόγεπκα, 5:30
Με θεξδνζθνπηθό ΢σκαηείν
- 7:00, ζηα λέα καο γξαθεία.
Παξαζέηνπκε ην πξόγξακκα γηα όζνπο ελδηαθέξνληαη
γηα λα θιείζνπλ εγθαίξσο ζέζε. Σν πξόγξακκα
Αιεμαλδξείαο 113 - Θεζζαινλίθε Σ/Κ 546 46 κπνξείηε λα ην δείηε θαη ζηελ ηζηνζειίδα καο, όπνπ
Σει. (2310) 423-133 ελδερόκελεο αιιαγέο ζα αλαθέξνληαη εγθαίξσο. Αλ
e-mail ofa@ofa.gr δελ έρεηε πξόζβαζε ζηελ ηζηνζειίδα καο ζα κπνξείηε
www.ofa.gr λα ελεκεξώλεζηε από ηνλ ηειεθσλεηή ηνπ Οκίινπ.
Γεσγξαθηθέο. ζπληεηαγκέλεο Θεζζαινλίθεο
40° 37' Β - 22° 58' Α Σν Πξόγξακκα ησλ καζεκάησλ
΢ύληαμε Π. Μσξαΐηεο - Γ. Μπνθνβόο Α/Α Σίηινο - Δηζεγεηήο Ηκ/λία
1 Παξαηεξεζηαθή αζηξνλνκία 13-11
(Π. Μσξαΐηεο)
Από τον Πρόεδρο 2 Σα Κηάιηα θαη ηα 20-11
Η ΜΕΣΑ΢ΣΕΓΑ΢Η ΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΟΤ ΟΦΑ Σειεζθόπηα (Π. Μσξαΐηεο)
ΑΝΑΚΟΙΝΩ΢Η: 3 Αζηξνλνκηθή νξνινγία - 27-11
Δλεκεξώλνπκε ηα κέιε, ηνπο θίινπο θαη ηνπο Αζηεξηζκνί (Π. Μσξαΐηεο)
ζπλεξγάηεο ηνπ Οκίινπ καο πσο από ηνλ Ννέκβξην 4 Οπξαλνγξαθία (Π. Μσξαΐηεο) 4-12
ηνπ 2004 ηα γξαθεία καο θαζώο θαη ε Αίζνπζα 5 Δξαζηηερληθά ηειεζθόπηα 11-12
Πηνιεκαίσλ ζα κεηαζηεγαζηνύλ ζε έλαλ άλεην ρώξν (Γ. Πηζηηθνύδεο)
πεξίπνπ 140 η.κ., ζε δύν επίπεδα. 6 Πξαθηηθή ρξήζε 18-12
ηειεζθνπίσλ (Γ. Πηζηηθνύδεο)
Η λέα καο δηεύζπλζε 7 Ζιηαθό ΢ύζηεκα
Όκηινο Φίισλ Αζηξνλνκίαο (Γ. Γηαλλόπνπινο)
Αιεμαλδξείαο 113, (Πεξηνρή Μαξηίνπ) 8 Γέλλεζε, Εσή & Θάλαηνο
Σαρπδξνκηθόο Κώδηθαο 546 45 ησλ άζηξσλ (Γ. Σζνπθάπαο)
Θεζζαινλίθε 9 Μαύξεο Σξύπεο
Σειέθσλν: 2310 - 423-133 (Π. Βνπινπβνύηεο)
e-mail ofa@ofa.gr -- www ofa.gr Γηαιέμεηο
30 Πξνγξακκαηίδεηαη κηα δηάιεμε γηα ηηο 21
ΣΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΑ΢ ΓΡΑΦΕΙΟΤ Ννεκβξίνπ κε εηζεγεηή ηνλ θ. Μηράιε Υαξηηάθε,
Σελ Κπξηαθή 14 Ννεκβξίνπ 2004 ζηηο 17:00, ζα ζπγγξαθέα θαη κέινο ηνπ Οκίινπ καο, γηα ηελ
γίλνπλ ηα εγθαίληα ηνπ Νένπ καο γξαθείνπ πνπ Κπξηαθή 21 Ννεκβξίνπ, ώξα 10:30 π.κ., κε Θέκα
βξίζθνληαη ζηελ Αιεμαλδξείαο 113 ζηελ πεξηνρή «Ο Κόζκνο ηνπ Καξι ΢αγθάλ», ζην
Μαξηίνπ. Θα ραξνύκε λα ζαο δνύκε γηα λα Δπηκνξθσηηθό Κέληξν ηνπ Γήκνπ Καιακαξηάο,
γηνξηάζνπκε ην λέν ρώξν όινη καδί. ζηελ Πιαηεία ΢θξα, νδόο Καξακανύλα 1.

Από τον Πρόεδρο 30 Η εηήζηα ζπλεζηίαζε ηνπ Οκίινπ καο


Άιιν έλα πηπρίν, ζε κέινο ηνπ Οκίινπ καο Παξαθαινύκε όζνπο γλσξίδνπλ θάπνην θέληξν
Με πνιιή επραξίζηεζε κάζακε γηα ηελ νξθσκνζία δηαζθέδαζεο, κε δσληαλή κνπζηθή, λα καο ην
ηνπ Άξε Μπόηα, πνπ έιαβε ρώξα ην Γεθέκβξην ηνπ γλσξίζνπλ όζν γξεγνξόηεξα γίλεηαη, ώζηε λα
2003 ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, ζην ηκήκα πξνγξακκαηίζνπκε ηελ εηήζηα ζπλεζηίαζε θαη λα
Γηεζλώλ, Δπξσπατθώλ, Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ γηνξηάζνπκε ηε ζπκπιήξσζε ησλ νθηώ εηώλ από
΢πνπδώλ. Σώξα εηνηκάδεηαη γηα ην κεηαπηπρηαθό ηνπ ηελ ίδξπζε ηνπ Οκίινπ καο. Ζ πξνηεηλόκελε
ζηελ Αζήλα. Σνπ επρόκαζηε νινςύρσο θάζε επηηπρία εκεξνκελία είλαη ε Παξαζθεπή 26 Ννεκβξίνπ.
ζηα κειινληηθά ηνπ ζρέδηα θαη θαιή ζηαδηνδξνκία. Ο 
Άξεο γξάθηεθε ζηνλ ΋κηιν ζηηο 11 Μαξηίνπ 2001 θαη ΟΙ ΔΚΓΗΛΧ΢ΔΙ΢ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ
είλαη ελεξγό κέινο ηεο νκάδαο παξαηήξεζεο ηνπ Καλοκαίρι 2004
Οκίινπ καο, θαη ζε θάζε εθδήισζε ή αζηξνπάξηπ
είλαη πάληα πξόζπκνο λα βνεζήζεη κε θάζε ηξόπν ζηε Η ΠΑΡΑΣΗΡΗ΢Η ΣΗ΢ ΓΙΑΒΑ΢Η΢ ΣΗ΢
δηάδνζε ηεο αζηξνλνκίαο. ΑΦΡΟΓΙΣΗ΢ ΢ΣΙ΢ 8 ΙΟΤΝΙΟΤ ΣΟΤ 2004
Μαζήκαηα - ΢εκηλάξηα - Γηαιέμεηο από ηα κέιε ηνπ Οκίινπ Φίισλ Αζηξνλνκίαο ηεο
Σα καζήκαηα ηνπ Οκίινπ ζα αξρίζνπλ ην ΢άββαην 13 Θεζζαινλίθεο γεσγξ. ζπλη/λεο: 40° 37' Β - 22° 58' Α
Ννεκβξίνπ 2004. Σα πξώηα ηέζζεξα καζήκαηα είλαη Σν θαηλόκελν
Σν κεγάιν γεγνλόο ηνπ θαινθαηξηνύ ηνπ 2004 ήηαλ, Lives of great men all remind us
όπσο όινη γλσξίδνπκε, ε δηάβαζε ηεο Αθξνδίηεο We can make our lives sublime.
κπξνζηά από ηνλ δίζθν ηνπ Ζιίνπ. Σν θαηλόκελν απηό And, departing, leave behind us
έγηλε ηελ Σξίηε 8 Ηνπλίνπ 2004. Πξόθεηηαη γηα έλα Footprints on the sands of time.
ζπάλην γεγνλόο - ε ηειεπηαία θνξά πνπ ζπλέβε ήηαλ Οη δσέο ησλ κεγάισλ αλδξώλ καο ππελζπκίδνπλ
ην 1882! Ζ δηάβαζε μεθίλεζε ηηο 08:20 π.κ. θαη έιεμε Πσο κπνξνύκε λα θάλνπκε θαη ηε δηθή καο δσή
ζηηο 14:22, δηάξθεζε δε ζπλνιηθά 6 ώξεο θαη 2 ιεπηά. κεγαιεηώδε
Οη δηαβάζεηο ηεο Αθξνδίηεο ιακβάλνπλ ρώξα ζε Καη, θεύγνληαο, λ' αθήζνπκε πίζσ καο
δεύγε κε ρξνληθή απόζηαζε νθηώ εηώλ κεηαμύ ηνπο. Απνηππώκαηα ζηελ άκκν ηνπ ρξόλνπ,
Έηζη, ε επόκελε δηάβαζε ζα ζπκβεί ζηηο 6 Ηνπλίνπ ηνπ Από ην πέξαζκά καο.
2012, ελώ ην επόκελν δεύγνο ζα ην παξαηεξήζνπλ (Μεηάθξαζε Παύινπ Μσξαΐηε)
όζνη έρνπλ ηελ ηύρε λα βξίζθνληαη ζηε δσή ην 2117 Η αθηέξσζε ηνπ Jay Μ. Pasachoff ζε έλα National
θαη ην 2125. Geographic ηνπ πξόεδξν ηνπ Οκίινπ καο
Η ζπλεξγαζία ηνπ ΟΦΑ – Α.Π.Θ. - Κέληξνπ Φάρλνληαο ην αξρείν ηνπ ν Παύινο Μσξαΐηεο, βξήθε
Γηάδνζεο Δπηζηεκώλ θαη Μνπζείνπ Σερλνινγίαο ζε έλα National Geographic (Vol. 138 #2, August
Λόγσ ηεο ζπαληόηεηαο ηνπ θαηλνκέλνπ, ην 1970, p. 222) έλα άξζξν πνπ πεξηέγξαθε κηα έθιεηςε
Δξγαζηήξην Αζηξνλνκίαο Α.Π.Θ,, ζε ζπλεξγαζία κε Ζιίνπ ζηε Νόηηα Ακεξηθή, ηνπ ήδε ηόηε λεαξνύ
ην Ίδξπκα Fulbright, ην Κέληξν Γηάδνζεο Δπηζηεκώλ δηδάθηνξα Pasachoff κε ηνλ θαζεγεηή ηνπ Donald H.
θαη Μνπζείν Σερλνινγίαο θαη ηνλ ΋κηιν Φίισλ Menzel. Ο θ. Jay M. Pasachoff πξνζθέξζεθε λα
Αζηξνλνκίαο, ππό ηελ αηγίδα ηνπ Α.Π.Θ., ζρεδίαζαλ γξάςεη δπν ιόγηα ζην άξζξν. Ο ΋κηιόο καο ηνπ
κηα ζεηξά εθδειώζεσλ, αλνηρηέο γηα ην θνηλό ηεο πξόζθεξε σο ελζύκην ηξία αληίγξαθα ρεηξνγξάθσλ
πόιεο καο, πνπ είραλ κεγάιε επηηπρία. ηνπ πξνέδξνπ ζηα Διιεληθά κε ηνπο ηίηινπο: "Οη
Ο θηινμελνύκελνο δηάζεκνο Ακεξηθαλόο Φίινη ηεο Αζηξνλνκίαο", "Σν εθθξεκέο ηνπ Φνπθώ"
αζηξνλόκνο Jay M. Pasachoff θαη "Αξίζηαξρνο ν ΢άκηνο"
Ο δηάζεκνο ακεξηθαλόο αζηξνλόκνο θαη θπλεγόο
εθιείςεσλ, Jay M. Pasachoff, καδί κε ηνπο βνεζνύο Ο Γάιινο Christoph Marlot
θαη ηνπο θνηηεηέο ηνπ, ζπλεξγάζζεθαλ κε ην Έλαο άιινο γλσζηόο ζπγγξαθεύο, θπλεγόο θνκεηώλ
Αζηεξνζθνπείν ηνπ Α.Π.Θ., θέξνληαο καδί ηνπο ηνλ θαη εθιείςεσλ, ν θ. Christoph Marlot, έρνληαο βξεη
θαηάιιειν θαη ζύγρξνλν εμνπιηζκό γηα ηελ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Οκίινπ καο ζην δηαδίθηπν, άξρηζε
θαηαγξαθή θαη κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ. Ο κηα ζπλδηάιεμε κέζσ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο
αληηπξόεδξνο ηνπ Οκίινπ καο, Αξηζηείδεο Βνύιγαξεο, καδί καο. Πξνγξακκάηηδε, επί ηε επθαηξία ηεο
αλέιαβε ηελ νπηηθή θαη κεραληθή αλαβάζκηζε θαζώο δηάβαζεο ηεο Αθξνδίηεο, λα έξζεη ζηε Θεζζαινλίθε
θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ εμνπιηζκνύ ησλ ακεξηθαλώλ κε ην θηλεηό ηνπ αζηεξνζθνπείν - ηξνρόζπηην. Ο θ.
θαζεγεηώλ ζην εξγαζηεξηαθό ηειεζθόπην ηνπ Marlot (δελ γλσξίδνπκε ηελ ηδηόηεηά ηνπ), έγξαςε
αζηεξνζθνπείνπ (Γηνπηξηθό δηακέηξνπ20 cm f/15). έλα βηβιίν ηεηξαθνζίσλ ζειίδσλ, ζρεηηθό κε ηε
Η δηάιεμε ηνπ θαζεγεηή Jay M. Pasachoff ζηελ δηάβαζε ηεο Αθξνδίηεο, πνπ εθδόζεθε κόιηο ηνλ
αίζνπζα Σειεηώλ ηεο παιηάο Φηινζνθηθήο ΢ρνιήο πεξαζκέλν κήλα. Μεηά ην δεύηεξν e-mail,
Μηα κέξα πξηλ ηε δηάβαζε, ζηηο 7 Ηνπλίνπ θαη ώξα θαζπζηέξεζε ιίγν λα καο απαληήζεη. Λίγν αξγόηεξα
20:00, ν θαζεγεηήο Pasachoff έδσζε κηα δηάιεμε ζηελ κάζακε θαη ηελ αηηία - είρε πάεη ζηε Νόηην Ακεξηθή
θαηάκεζηε Αίζνπζα Σειεηώλ ηεο παιηάο Φηινζνθηθήο γηα λα θσηνγξαθήζεη ηνπο δύν θνκήηεο (C/2001 Q4
΢ρνιήο, ζηελ Αγγιηθή γιώζζα, ηελ νπνία κεηέθξαδε NEAT & C/2002 T7 LINEAR)! Σειηθά γύξηζε ζηε
δσληαλά ν θαζεγεηήο ηνπ Α.Π.Θ. θ. Η.Υ.΢εηξαδάθεο. Γαιιία, πήξε ην ηξνρόζπηην - αζηεξνζθνπείν ηνπ θαη
Ζ εθδήισζε άξρηζε θαη έθιεηζε κε έλα θαιιηηερληθό έθζαζε ζηελ Διιάδα. ΢πλδέζεθε κε ηα θέληξα
πξόγξακκα. πξόγλσζεο θαηξνύ θαη αληί λα ζηξίςεη αξηζηεξά γηα
Ο ηίηινο ηνπ θαιιηηερληθνύ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ηε Θεζζαινλίθε, έζηξηςε δεμηά γηα ηελ Πεινπόλλεζν.
"Σαμίδη ζηελ Διιάδα θαη η' αζηέξηα". Καη έηζη δελ είρακε ηελ επθαηξία λα γλσξηζηνύκε
Οη θαιιηηέρλεο πνπ πιαηζίσζαλ ηελ εθδήισζε: θαιύηεξα. Αλ ην δηαθηλδύλεπε, ζα έθαλε κηα ηέιεηα
Αξηζηείδεο Βνύιγαξεο - βηνιί, Μαίξε Παιάζθα - παξαηήξεζε, αιιά ηνλ θαηαλννύκε. Ο θαηξόο απηή ηε
θσλή, Βηξγηλία Παπινπνύινπ - θσλή, Γεκήηξεο θνξά ήηαλ ζύκκαρόο καο ζρεδόλ κέρξη ην ηέινο.
Βνύιγαξεο – πηάλν. Καλέλα ζύλλεθν θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηνπ
Η απαγγειία ηνπ πνηήκαηνο ζηα ειιεληθά θαη ζηα θαηλνκέλνπ, εθηόο ησλ ηειεπηαίσλ ζηηγκώλ. Αξγά
αγγιηθά από ην κέινο καο Παλαγηώηε Υαηδόπνπιν όκσο ην απόγεπκα έξημε θαξεθινπόδαξα!
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηάβαζεο, ν Παλαγηώηεο καο
έθαλε πεξήθαλνπο κε ηελ αγάπε ηνπ γηα ηελ πνίεζε, "Έλα όλεηξν πάλσ από ηα γήηλα" - Μηα θπξία 84
απαγγέιινληαο έλα πνίεκα ζηελ αγγιηθή θαη ηελ εηώλ, ιάηξεο ηνπ νπξαλνύ
ειιεληθή γιώζζα, ηνπ Ακεξηθαλνύ πνηεηή Henry Γπν κέξεο πξηλ ηε δηάβαζε, ε θπξία Γήκεηξα
Wadsworth Longfellow, κε ηίηιν: A Psalm of Life - Μαπξίδνπ, καο πήξε ηειέθσλν ζηα γξαθεία ηνπ
Όκλνο ζηε Εσή, παξνπζία ησλ θαζεγεηώλ Pasachoff, Οκίινπ θαη καο ξώηεζε αλ ζα ήηαλ δπλαηόλ λα θάλεη
΢εηξαδάθε, πνιιώλ κειώλ θαη επηζθεπηώλ. Αθνινπζεί δώξν ζηε κεηέξα ηελ παξαηήξεζε ηνπ θαηλνκέλνπ,
έλα κηθξό απόζπαζκα ηνπ πνηήκαηνο: κέζα από ηα ηειεζθόπηά καο. Σε δηαβεβαηώζακε πσο
ζα ήηαλ ραξά καο θαη πξνλόκηό καο λα ηελ 12 Μάηηαο Θεόδσξνο
μελαγήζνπκε. Πξάγκαηη, ε θπξία Διεπζεξία 13 Μπνθνβόο Γηώξγνο
Μαπξίδνπ, ππνβνεζνύκελε από ηελ θόξε ηεο θαη ην 14 Μπόηαο Αξηζηείδεο
κπαζηνπλάθη ηεο, ήξζε ζην Κέληξν Γηάδνζεο 15 Μσξαΐηεο Παύινο
Δπηζηεκώλ θαη Μνπζείν Σερλνινγίαο, όπνπ είρακε ηε 16 Παλνπηζόπνπινο Αιέμαλδξνο
κεγάιε ραξά λα πινπνηήζνπκε ηελ επηζπκία ηεο. Ζ 17 Παλνπηζόπνπινο Αξηζηείδεο
θπξία Διεπζεξία Μαπξίδνπ καο έθαλε πεξήθαλνπο κε 18 Παπαησάλλνπ Αληώλεο
ηελ αγάπε ηεο γηα ηελ αζηξνλνκία. 19 Πηζηηθνύδεο Γηώξγνο
20 Πνιπκελίδεο Πάλνο
΢ύληνκε αλαθνξά ζηελ πξνεξγαζία ηνπ Οκίινπ 21 Σζνπθάπαο Γεκόθξηηνο

Γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ ζπάληνπ απηνύ θαηλνκέλνπ, ηα ΓΔΝΙΚΔ΢ ΢ΗΜΔΙΧ΢ΔΙ΢ ΣΧΝ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΧΝ
κέιε ηεο Οκάδαο Παξαηήξεζεο νξγάλσζαλ ηε
κεγαιύηεξε εθδήισζε κε ηειεζθόπηα θαη θηάιηα ζηελ Παξαζέηνπκε ηηο επηηπρίεο, θαζώο θαη ηα ιάζε πνπ
ηζηνξία ηνπ Οκίινπ καο. Σα κέιε ηεο νκάδαο έγηλαλ θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίζακε,
αζρνιήζεθαλ γηα πνιιέο εβδνκάδεο κε όιεο ηηο όπσο ηα θαηέγξαςαλ νη παξαηεξεηέο, γηα λα
ιεπηνκέξεηεο, εηνηκάδνληαο ην πξόγξακκα ησλ είκαζηε θαιύηεξα πξνεηνηκαζκέλνη γηα ηε δηάβαζε
παξαηεξήζεσλ, θαζώο θαη ηα εηδηθά θίιηξα (Mylar) ηνπ 2012.
πνπ ζα πξνζάξκνδαλ ζηα ηειεζθόπηα θαη ζηα θηάιηα - Βάκβνπξαο ΢ηξάηνο
ηνπο, γηα ηελ πξνζηαζία ηεο όξαζεο όζσλ ζα Σόπνο: Αζηεξνζθνπείν Α.Π.Θ.
παξαηεξνύζαλ ην θαηλόκελν. Γηα ην ζθνπό απηό, Δμνπιηζκόο: Νεπηώλεην ηειεζθόπην 4,5 ηληζώλ θαη
έγηλαλ πνιιέο ζπλαληήζεηο γηα ην ζρεδηαζκό ηεο θάζε έλα δηνπηξηθό ηειεζθόπην 60 mm, θαη ηα δπν κε
ιεπηνκέξεηαο, κε ηνπο πην έκπεηξνπο παξαηεξεηέο λα θίιηξν Astrosolar ηεο Baader, θηάιηα 8x40 θαη κηα
βνεζνύλ ηα λεόηεξα κέιε πνπ είραλ ιηγόηεξε πείξα. ςεθηαθή θσηνγξαθηθή - βίληεν θάκεξα.
Σν θαηλόκελν, δπζηπρώο, ζα ιάκβαλε ρώξα κηα Παξαηεξήζεηο: Γηα ηελ παξαηήξεζε ηεο δηάβαζεο
εξγάζηκε Σξίηε, έηζη κεξηθά από ηα κέιε καο δελ ρξεζηκνπνηήζεθε Νεπηώλεην ηειεζθόπην 4,5 ηληζώλ
κπόξεζαλ λα παξεπξεζνύλ ιόγσ εξγαζίαο. θαη έλα δηνπηξηθό ηειεζθόπην 60 mm, θαη ηα δπν πάλσ
Πνιιά θαλάιηα ηειενξάζεσο θάιπςαλ δσληαλά ηελ ζε ηζεκεξηλή ζηήξημε, ζηελ νπνία είρε γίλεη πνιηθή
εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ζπλδεζήθακε δσληαλά κε επζπγξακκηζκέλε ην πξνεγνύκελν βξάδπ. ΢ηε
ηνλ δεκνζηνγξάθν Γηώξγν Παπαδάθε, ηνπ ΑΝΣ1. Με δηάβαζε έγηλε νπηηθή παξαηήξεζε θαη επίζεο
πνιύ ραξά εθείλε ηελ εκέξα είδακε πνιιά από ηα ρξεζηκνπνηήζεθε ςεθηαθή θσηνγξαθηθή - βίληεν
κέιε καο, πνπ ηαμίδεςαλ από καθξηά γηα λα θάκεξα, κε ηελ νπνία ηξαβήρηεθαλ θσηνγξαθίεο θαη
παξαζηνύλ ζε απηό ην ζπάλην θαηλόκελν. βίληεν.
- Βνζηλάθεο Αλδξέαο
Μέιε καο πνπ ηαμίδεςαλ από καθξηά γηα λα έξζνπλ Σόπνο: Κέληξν Γηάδνζεο Δπηζηεκώλ & Μνπζείν
ζηε Θεζζαινλίθε γηα ην θαηλόκελν Σερλνινγίαο
Δμνπιηζκόο: Νεπηώλεην ηειεζθόπην 4,5 ηληζώλ κε
Ο Θεόθηινο Πηζόθαο, από ην Παλεπηζηήκην ηεο θίιηξν Astrosolar ηεο Baader & θηάιηα 20x70.
Κξήηεο, ήξζε ζηε Θεζζαινλίθε γηα ην θαηλόκελν ηεο Παξαηεξήζεηο: Γηα ηελ παξαηήξεζε ηεο δηάβαζεο
δηάβαζεο, θαζώο θαη ε Γέζπνηλα Μνπηζαλίδνπ κε ηελ ρξεζηκνπνηήζεθε Νεπηώλεην ηειεζθόπην 4,5 ηληζώλ
θνξνύια ηεο ηε Υάξηο, από ηνλ Παιακά Καξδίηζαο. (114 mm) f/8, ζε ηζεκεξηλή ζηήξημε πνιηθά
Δπίζεο ν Νίθνο Πιεμίδαο από ηελ Κνδάλε θαη ν επζπγξακκηζκέλε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
Υεηξνπξγόο Ησάλλεο Μεξηδαλίδεο από ηελ πξνεγνύκελεο λύρηαο. Φπζηθά ζηε είζνδν ηνπ
Αιεμάλδξεηα Ζκαζίαο, θαζώο θαη πνιινί άιινη πνπ ηειεζθνπίνπ ππήξρε ζηαζεξά ηνπνζεηεκέλν θίιηξν
ηνπο είδακε ζηα θιεθηά κέζα ζην ζπλσζηηζκό θαη ζην Astrosolar ηεο Baader θαη ν εξεπλεηήο είρε αθαηξεζεί
πιήζνο ησλ μέλσλ. γηα πεξηζζόηεξε αζθάιεηα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο
δηάβαζεο έγηλε νπηηθή παξαηήξεζε ζηελ νπνία
Σα κέιε ηνπ Οκίινπ πνπ έζηεζαλ ηειεζθόπηα ζπκκεηείρε θαη αξθεηό θνηλό. Δπίζεο έγηλε θαη
θσηνγξάθεζε θάζεσλ ηεο δηάβαζεο κε κεραλή SLR
1 Αλδξένπ Υξήζηνο Olympus OM-1 ηνπνζεηεκέλε κέζσ 2x barlow t-
2 Βάκβνπξαο ΢ηξάηνο adapter ηεο Celestron, δίλνληαο έηζη εζηηαθή
3 Βνζηλάθεο Αλδξέαο απόζηαζε 1.800 εθαηνζηώλ θαη έλα είδσιν 11
4 Βνύιγαξεο Αξηζηείδεο εθαηνζηώλ ηνπ Ήιηνπ ζηε ηειηθή εθηππσκέλε
5 Βνπινπβνύηεο Παύινο θσηνγξαθία. Υξεζηκνπνηήζεθε θαη πνξηνθαιί θίιηξν
6 Γαδέαο Κνζκάο 21Α γηα κηα πην πηζηή απεηθόληζε ηνπ ρξώκαηνο ηνπ
7 Γηανπξηδήο Θεόδσξνο Ήιηνπ. Δπίζεο ππήξραλ θαη θηάιηα 20x70, επίζεο κε
8 Δπαγγειόπνπινο Απόζηνινο θίιηξν Astrosolar ηεο Baader ζηνπο πξσηεύνληεο
9 Θενδσξίδεο Κώζηαο θαθνύο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη παξόηη ε δηάκεηξνο
10 Ίηζηνο Αληώλεο ηνπ ηειεζθνπίνπ είλαη κεζαίαο ηάμεο, ην
11 Καξαγθηνδίδεο Πνιπρξόλεο πνιπαλακελόκελν "black drop effect" δελ παξαηεξή-
ζεθε. Δπίζεο δελ παξαηεξήζεθαλ ε ηξίηε θαη ε θαη θαηαγξαθή νιόθιεξνπ ηνπ θαηλνκέλνπ. Οη εηθόλεο
ηέηαξηε επαθή ιόγσ ζπλλεθηάο έηζη ε όιε εθδήισζε θαη ηα βίληεν πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί έρνπλ κεξηθώο
ηεξκαηίζηεθε πεξίπνπ 10 ιεπηά πξηλ ηελ ηξίηε επαθή. επεμεξγαζηεί θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηνλ αθξηβή
- Βνύιγαξεο Αξηζηείδεο πξνζδηνξηζκό ηνπ ρξόλνπ ησλ επαθώλ ηνπ πιαλεηηθνύ
Σόπνο: Αζηεξνζθνπείνπ Α.Π.Θ. δίζθνπ ηεο Αθξνδίηεο κε απηόλ ηνπ Ήιηνπ
Δμνπιηζκόο: 3 Γηνπηξηθά Γηακεηξνπ:40ρηι. κε θίιηξν - Γηανπξηζήο Θεόδσξνο
πδξνγόλνπ, 150ρηι. κε θίιηξν Mylar, 105mm κε Σόπνο: Αζηεξνζθνπείν Α.Π.Θ.
θίιηξν απνξξόθεζεο άθξνπ ηώδνπο ζηα 4.050Α. Δμνπιηζκόο: Νεπηώλεην ηειεζθόπην 6 ηληζώλ θαη
Φνξεηόο ππνινγηζηήο, αλαινγηθή θάκεξα, κόληηνξ, θίιηξα, θσηνγξαθηθή κεραλή Zenith 122, θηικ Kodak
ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή. Supra Royal 400 ASA.
Παξαηεξήζεηο: Παξαηεξήζεθε ην θαηλόκελν ηεο Παξαηεξήζεηο: Σελ εκέξα ηεο δηάβαζεο
καύξεο ζηαγόλαο ζην θίιηξν πδξνγόλνπ, αιιά όρη ζηα ρξεζηκνπνίεζα έλα ηειεζθόπην Phoenix - Towa 6
άιια ηειεζθόπηα. ΢πκπέξαλα όηη ην θαηλόκελν ηεο ηληζώλ (Γηάκεηξνο 150 mm, εζηηαθή απόζηαζε 750
καύξεο ζηαγόλαο νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζην mm), εμνπιηζκέλν κε θίιηξν Mylar. Γηα ηελ
δηακέηξεκα ηνπ ηειεζθνπίνπ. Παξαηήξεζα επίζεο κηα παξαηήξεζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνζνθζάικηα 25
εθξεθηηθή πξνεμνρή ζηε ρξσκόζθαηξα ηνπ Ζιίνπ mm, 10 mm, 6,5 mm θαη θίηξηλν θίιηξν
κήθνπο 183.000 ρηιηνκέηξσλ, ε νπνία ήηαλ νξαηή γηα παξαηήξεζεο. Αζρνιήζεθα θπξίσο κε ηε
κηα ώξα πεξίπνπ. θσηνγξάθεζε θαη παξαηήξεζε ηεο δηάβαζεο ηεο
- Βνπινπβνύηεο Παύινο Αθξνδίηεο. Δπίζεο έδεηρλα θαη εμεγνύζα ζηνλ θόζκν
Σόπνο: Kέληξν Γηάδνζεο Δπηζηεκώλ θαη Μνπζείν ην θαηλόκελν απηό, θαζώο θνηηνύζαλ κέζα από ην
Σερλνινγίαο ηειεζθόπην κνπ. Ζ παξαηήξεζε μεθίλεζε ζηηο 07:30
Δμνπιηζκόο: Σειεζθόπην Skywatcher ηύπνπ ώξα Διιάδαο θαη ηειείσζε ζηηο 13:45. Δίδα ηελ
Maksutov 5''. Φίιηξν Mylar. πξώηε & ηε δεύηεξε επαθή, θαζώο θαη ην κέγηζην ηεο
Παξαηεξήζεηο: Παξαηήξεζε ηεο δηάβαζεο, επίδεημε δηάβαζεο. Γελ κπόξεζα λα δσ ηελ ηξίηε & ηέηαξηε
ζην επξύ θνηλό, παξνρή επεμεγήζεσλ ζε θάζε επαθή ιόγσ ζπλλεθηάο.
ελδηαθεξόκελν θαη θσηνγξάθεζε κε ςεθηαθή - Δπαγγειόπνπινο Απόζηνινο
θσηνγξαθηθή κεραλή Mustek 3,2 Mp. Σόπνο: Χξαηόθαζηξν Θεζζαινλίθεο
- Γαδέαο Κνζκάο Δμνπιηζκόο: Celestron 8
Σόπνο: Γεξνζηαζνπνύιεην Παλεπηζηεκηαθό Παξαηεξήζεηο: Ζ παξαηήξεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο
Αζηεξνζθνπείν Αζελώλ δηάβαζεο ηεο Αθξνδίηεο κπξνζηά από ηνλ Ήιην έγηλε
Δμνπιηζκόο: θαηνπηξηθό ηειεζθόπην ηύπνπ ζε ρώξν πνπ δηέζεζε ε εηαηξεία Αktis, ζην
Cassegrain, δηακέηξνπ40cm Χξαηόθαζηξν Θεζζαινλίθεο. ΢πγθεληξσζήθακε 6
Παξαηεξήζεηο: Σν θαηλόκελν παξαηεξήζεθε από ην άηνκα κε θαηάιιειν εμνπιηζκό. Δγώ ρξεζηκνπνίεζα
Γεξνζηαζνπνύιεην Παλεπηζηεκηαθό Αζηεξνζθνπείν έλα ζπλδπαζκό θαηαδηνπηξηθνύ ηειεζθνπίνπ
Αζελώλ, πνπ εδξεύεη ζην Σκήκα Φπζηθήο ηνπ (Celestron 8) θαη αλαινγηθήο θσηνγξαθηθήο κεραλήο
Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. (Nikon), θαζώο θαη ηειεζθνπίνπ κε web-cam (Philips
Γηα ηελ παξαηήξεζε θαη ηελ θαηαγξαθή ηνπ ToUCam). Ξεθίλεζα λσξίο ην ζηήζηκν ηνπ
θαηλνκέλνπ, ρξεζηκνπνηήζεθε ην θαηνπηξηθό εμνπιηζκνύ κνπ θαη απηό απνδείρζεθε θαζνξηζηηθό,
ηειεζθόπην ηύπνπ Cassegrain, δηακέηξνπ 40cm θαη αθνύ ε δηαδηθαζία απηή απαίηεζε πνιύ ρξόλν. Ζ
εζηηαθνύ ιόγνπ f/8 ηνπ αζηεξνζθνπείνπ. ΢ην δηάβαζε ηεο Αθξνδίηεο ήηαλ έλα εθπιεθηηθό
ηειεζθόπην απηό είρε ηνπνζεηεζεί εηδηθό θίιηξν γηα θαηλόκελν, πνπ ην παξαθνινύζεζα κε ζαπκαζκό από
ηελ παξαηήξεζε ηνπ Ήιηνπ θαη ε CCD camera πνπ ηελ αξρή σο ηελ νινθιήξσζή ηνπ θαη ην εγθιώβηζα
δηαζέηεη. Ζ ιήςεηο γηλόηαλ θάζε 30 δεπηεξόιεπηα. κε ην ηειεζθόπην κνπ γηα λα ην ραίξνκαη κειινληηθά.
΢πλνιηθά ην ηειεζθόπην απηό ζπγθέληξσζε Ο νπξαλόο ήηαλ θαζαξόο κέρξη ηηο 2:30 κ.κ., όηαλ
πεξηζζόηεξεο από 800 εηθόλεο ηνπ ειηαθνύ δίζθνπ θαη εκθαλίζηεθαλ ηα πξώηα ζύλλεθα θνληά ζηνλ ήιην. Ζ
ηεο Αθξνδίηεο ηελ εκέξα ηεο δηάβαζεο. δηάβαζε ηεο Αθξνδίηεο όκσο είρε νινθιεξσζεί θη
΢ην ηειεζθόπην απηό είρε ηνπνζεηεζεί παξάιιεια εκείο δε ζηεξεζήθακε νύηε γηα έλα ιεπηό ηελ νκνξθηά
δηνπηξηθόο θαθόο 300mm f/4 κε VCR θαη ηα απηνύ ηνπ κνλαδηθνύ θαηλνκέλνπ. Πνιινί πεξαζηηθνί
θαηάιιεια θίιηξα γηα ηελ παξαθνινύζεζε θαη είραλ ηε δπλαηόηεηα λα παξαηεξήζνπλ ην θαηλόκελν
βηληενζθόπεζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Σν αλαινγηθό ζήκα από ηα δηάθνξα ηειεζθόπηα πνπ είρακε ζηήζεη ζην
κεηαηξεπόηαλ ζε ςεθηαθό θαη ε θαηαγξαθή γηλόηαλ ρώξν θαη εμέθξαδαλ ζπλερώο ην ζαπκαζκό ηνπο γηα ην
ζε Ζ/Τ. Ζ δηάηαμε απηή ζπγθέληξσζε ζπλνιηθά 35 ζπάλην θαη ιακπξό θαηλόκελν!
GByte πιεξνθνξηώλ. Σέινο, θσηνγξαθίεο ηνπ Ήιηνπ - Θενδσξίδεο Κσλζηαληίλνο
ιακβαλόηαλ ζε θηικ από θαθό 1000mm f/10 θαη Σόπνο: Κέληξν Γηάδνζεο Δπηζηεκώλ & Μνπζείν
θσηνγξαθηθή κεραλή. Καζ' όιε ηε δηάξθεηα ηνπ Σερλνινγίαο
θαηλνκέλνπ ην Παλεπηζηεκηαθό Αζηεξνζθνπείν ήηαλ Δμνπιηζκόο: Νεπηώλεην ηειεζθόπην 114mm &
αλνηθηό γηα ην θνηλό θαη εθαηνληάδεο επηζθέπηεο δηνπηξηθό 50mm (2 ηληζώλ f/10), θίιηξν Mylar, Web
ήξζαλ γηα λα ην παξαθνινπζήζνπλ κε θηάιηα θαη Cam θαη θνξεηόο ππνινγηζηήο.
κηθξά ηειεζθόπηα. Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο ήηαλ πνιύ Παξαηεξήζεηο: Γηάβαζε ηεο Αθξνδίηεο….Έλα
θαιέο θαη ε ειηνθάλεηα βνήζεζε ζηελ παξαηήξεζε πξάγκαηη κνλαδηθό παξαηεξεζηαθό γεγνλόο, όπσο
είρα ηελ ηύρε λα παξαηεξήζσ θαη λα ην θαηαγξάςσ. Παξαηεξήζεηο: Παξαηήξεζε ηνπ θαηλνκέλνπ κε
Γηα ηελ θαηαγξαθή ρξεζηκνπνίεζα δύν ηειεζθόπηα θαθό 20 mm. θαη θσηνγξάθεζε (ζεηηθή πξνβνιή) κε
ηνπνζεηεκέλα ζε κία ηζεκεξηλή ζηήξημε, ην έλα Olympus OM1 θαη θίιηξν 23Α
Νεπηώλεην 114mm (41/2 ηληζώλ f/7,9) ην δεύηεξν - Μπνθνβόο Γηώξγνο
δηνπηξηθό 50mm (2 ηληζώλ f/10), θαη ζηα δύν είρε Σόπνο: Κέληξν Γηάδνζεο Δπηζηεκώλ & Μνπζείν
ηνπνζεηεζεί θίιηξν Mylar. ΢ην Νεπηώλεην Σερλνινγία
ηνπνζεηήζεθε κηα Web Camera ζηελ πξσηεύνπζα Δμνπιηζκόο: Γηνπηξηθό ηειεζθόπην 4 ηληζώλ, θίιηξν
εζηία θαη απνηππώζεθαλ ζε ςεθηαθά videos δηάξθεηαο Mylar.
ηνπ ελόο ιεπηνύ κε δέθα θαξέ αλά δεπηεξόιεπην ηα Παξαηεξήζεηο: Ζ παξαηήξεζε κε έλα δηνπηξηθό
θαηλόκελα α) Ring, β) Black drop. Σν δηνπηξηθό ηειεζθόπην 4 ηληζώλ (Celestron 102mm f/5) κε θίιηξν
ρξεζηκνπνηήζεθε α) ζαλ ηειεζθόπην νδεγόο γηα ην Mylar, πάλσ ζε ηζεκεξηλή ζηήξημε κε αζηξνζηάηε
Νεπηώλεην β) πξνβνιή ζε πέηαζκα γηα ηηο αλάγθεο ηνπ (Vixen Sphinx). Ζ παξαηήξεζε έγηλε νπηηθά κε
θνηλνύ γ) κε Mylar θαη παξαηήξεζε από δηάθνξα πξνζνθζάικην θαθό θαη θίηξηλν θίιηξν, θαζώο θαη κε
πξνζνθζάικηα θαη κεγεζύλζεηο επίζεο γηα ηηο αλάγθεο πξνβνιή ζε ραξηόλη κε ηνλ ίδην πξνζνθζάικην. Σν
ηνπ θνηλνύ πξσί έγηλε δσληαλή ζύλδεζε κε ηελ εθπνκπή ηνπ
- Ίηζηνο Αληώλεο ΑΝΣ1 "Καιεκέξα Διιάδα" (Γηώξγνο Παπαδάθεο),
Σόπνο: Κέληξν Γηάδνζεο Δπηζηεκώλ & Μνπζείν κέζσ ηεο νπνίαο πξνβιήζεθαλ εηθόλεο ζε όιε ηελ
Σερλνινγίαο Διιάδα (πξνβνιή ζε ραξηόλη) θαη δόζεθαλ εμεγήζεηο
Δμνπιηζκόο: α) Έλα Εεπγάξη θηάιηα Celestron γηα ηελ παξαηήξεζε ηνπ θαηλνκέλνπ.
Skymaster 25x100, 3o, ζηεξηγκέλα ζε μύιηλν ηξίπνδα - Μπόηαο Αξηζηείδεο
κε πεξηζηξεθόκελε θεθαιή θαη β) Έλα Εεπγάξη θηάιηα Σόπνο: Αζηεξνζθνπείνπ Α.Π.Θ.
Vixen 15x80, ζηεξηγκέλα ζε παξόκνην κε ηνλ Δμνπιηζκόο: Νεπηώλεην θαηνπηξηθό ηειεζθόπην 4,3''
παξαπάλσ ηξίπνδα ηνπ κέινπο ηνπ Ο.Φ.Α. Υξήζηνπ f/7,3, θση. κεραλή Εenith, θίιηξν Mylar, Ζιηαθό
Αλδξένπ, ν νπνίνο θαη ρεηξίζζεθε ηνλ ελ ιόγσ Πέηαζκα
εμνπιηζκό ζηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο Παξαηεξήζεηο: Παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθή ηνπ
Παξαηεξήζεηο: Απεπζείαο παξαηήξεζε κε ρξήζε θαηλνκέλνπ από ηελ απαξρή ηνπ (05:20:40 U.T.) σο ηε
θίιηξνπ Baader. Σα αλσηέξσ ηέζεθαλ εμ νινθιήξνπ ζηηγκή ηεο θάιπςεο ηνπ Ήιηνπ από ζύλλεθα (10:45
ζηε δηάζεζε ηνπ θνηλνύ γηα ηελ παξαηήξεζε ηνπ U.T. πεξίπνπ). Πξνβνιή ηνπ ειηαθνύ δίζθνπ ζε
θαηλνκέλνπ. Δπίζεο ρξεζηκνπνηήζεθε θαη θίιηξν ειηαθό πέηαζκα. ΢ηαδηαθή θαηαγξαθή ηεο δηάβαζεο
κάζθαο ειεθηξνζπγθόιιεζεο Νν 12 γηα νπηηθή πάλσ ζην πέηαζκα. Φσηνγξαθηθή θάιπςε ηνπ
παξαηήξεζε ρσξίο ηε κεζνιάβεζε νπηηθνύ νξγάλνπ. θαηλνκέλνπ κέζσ ζεηηθήο πξνβνιήο. Παξνπζίαζε ηεο
- Καξαγθηνδίδεο Πνιπρξόλεο δηάβαζεο ηεο Αθξνδίηεο ζην ζπγθεληξσκέλν θνηλό,
Σόπνο: Θεζζαινλίθε α) Αύιηνο ρώξνο ηνπ είηε κέζσ ηειεζθνπίνπ, είηε κέζσ ηεο πξνβνιήο.
αζηεξνζθνπείνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο β) Υξεζηκνπνίεζε έγρξσκσλ θίιηξσλ.
΢ε ζρνιείν ηεο Νεάπνιεο Θεζζαινλίθεο, ην νπνίν - Μσξαΐηεο Παύινο
ιεηηνπξγνύζε σο βαζκνινγηθό θέληξν παλειιαδηθώλ Σόπνο: Αζηεξνζθνπείνπ Α.Π.Θ.
εμεηάζεσλ. Δμνπιηζκόο: Solarscope & θηάιηα 10x50 κε θίιηξν
Δμνπιηζκόο: α) Γηα ηελ παξαηήξεζε ζην Mylar
Αζηεξνζθνπείν, ρξεζηκνπνηήζεθαλ θηάιηα 10x50, - Παλνπηζόπνπινο Αιέμαλδξνο
εθνδηαζκέλα κε πξνζηαηεπηηθό θίιηξν Mylar. β) Γηα Σόπνο: ΢ηάηηζηα
ηελ παξαηήξεζε ζην ζρνιείν ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα - Παλνπηζόπνπινο Αξηζηείδεο
πξναλαθεξζέληα θηάιηα, θαζώο θαη θαηνπηξηθό Σόπνο: ΢ηάηηζηα
ηειεζθόπην 70mm. Παξαηεξήζεηο: ΢ην Δμνπιηζκόο: Ρσζηθό 110x805, 85 mm f/7,3
Αζηεξνζθνπείν ε παξαηήξεζε είρε δηάξθεηα από ηελ Παξαηεξήζεηο: Σν θαηλόκελν ην παξαηεξήζακε κε
έλαξμε ηνπ θαηλνκέλνπ κέρξη ηελ 11.30. Σα θηάιηα δύν ηειεζθόπηα θαη έλα Solarscope
ηέζεθαλ θαη ζηε δηάζεζε ηνπ θνηλνύ. ΢ην ζρνιείν ε - Παπαησάλλνπ Αληώλεο
παξαηήξεζε δηήξθεζε από ηελ 12.15 κέρξη ηελ 13.00 Σόπνο: Αζηεξνζθνπείνπ Α.Π.Θ.
θαη ηελ παξαθνινύζεζαλ θαζεγεηέο βαζκνινγεηέο, Δμνπιηζκόο: 130 mm.
θαζώο δηέθνςαλ γηα ιίγν ηε βαζκνιόγεζε ησλ - Πηζηηθνύδεο Γηώξγνο
γξαπηώλ. Ζ παξαηήξεζε έγηλε κε πξνβνιή ηνπ Σόπνο: Κέληξν Γηάδνζεο Δπηζηεκώλ θαη Μνπζείν
ειηαθνύ δίζθνπ ζε ιεπθό πέηαζκα από ηνλ Σερλνινγίαο
πξνζνθζάικην ηνπ ηειεζθνπίνπ, αιιά θαη κε απ' Δμνπιηζκόο: Σειεζθόπην Meade LX200GPS 10",
επζείαο παξαηήξεζε κε ηα θηάιηα (ζηα νπνία ήηαλ θίιηξν Mylar γηα αζθαιή ειηαθή παξαηήξεζε, θαη
πάληνηε πξνζαξκνζκέλν ην θίιηξν). Web Cam Phillips ToUCam Pro,θνξεηόο
- Μάηηαο Θεόδσξνο Τπνινγηζηήο.
Σόπνο: Κέληξν Γηάδνζεο Δπηζηεκώλ θαη Μνπζείν Παξαηεξήζεηο: Παξαηήξεζα ηε δηάβαζε ηεο
Σερλνινγίαο Αθξνδίηεο κε ην ηειεζθόπηό κνπ Meade LX200GPS
Δμνπιηζκόο: Νεπηώλεην 4,5'' θαη θίιηξν Mylar 10", εμνπιηζκέλνπ κε θίιηξν Mylar. Σν κέγεζνο ηνπ
θίιηξνπ άξα θαη ηνπ σθέιηκνπ δηακεηξήκαηνο
παξαηήξεζεο επηιέρηεθε ζηηο 7" θαη κε ηελ εζηηαθή
απόζηαζε ηνπ Meade ζηα 2,5 m πέηπρα κηα κεγάιε πξνβιεκάησλ ηνπ ζεξηλνύ θέληξνπ όπνπ γίλνληαλ νη
κεγέζπλζε ηνπ πιαλήηε. Γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ εθδήισζε ηηο πξνεγνύκελεο ρξνληέο.
θαηλνκέλνπ ρξεζηκνπνίεζα ηελ Web Cam ToUCam
Pro. Από ηελ παξαηήξεζε θαηαιήγσ ζην ζπκπέξαζκα 30 Αζηξνπάξηπ ζηε Νενρσξνύδα 8 Ινπιίνπ 2004
όηη ην Black drop effect δελ ήηαλ παξαηεξήζηκν, ΢ηηο 8 Ινπιίνπ, ν Όκηιόο καο, έζηεζε 8 ηειεζθόπηα
πξάγκα πνπ απνδίδσ ζηε δηάκεηξν θαη ζηελ θαιή ζηε Νενρσξνύδα, ζην πιαίζην ησλ εθδειώζεσλ ησλ
πνηόηεηα ησλ νπηηθώλ. δήκσλ ηεο πεξηνρήο. Σα κέιε καο μελαγήζαλε ηνπο
- Πνιπκελίδεο Πάλνο επηζθέπηεο ζηα κπζηήξηα ηνπ νπξαλνύ.
Σόπνο: Κέληξν Γηάδνζεο Δπηζηεκώλ θαη Μνπζείν
Σερλνινγίαο 30 Αζηξνπάξηπ ζην Ληβάδη 11-09-2004
Δμνπιηζκόο: Σειεζθόπην Skywatcher 6" F/5, θίιηξν ΢ηηο 11 ΢επηεκβξίνπ 2004, κηα νκάδα πέληε αηόκσλ
Mylar γηα αζθαιή ειηαθή παξαηήξεζε θαη Wratten αληαπνθξίζεθαλ ζηελ αίηεζε ηεο Σνπηθήο εθόξνπ
#12. Πξνζθόπσλ ηεο Σνύκπαο, θ. Καηεξίλα Αγγειίδνπ, θαη
Παξαηεξήζεηο: Παξαηήξεζε ηεο δηάβαζεο κε ην ηνπ θ. Αξζάθ Σζηηζηάλ, νξγαλώζακε έλα αζηξνπάξηπ
ηειεζθόπην θαη ηδηαίηεξα ηελ πξώηε θαη δεύηεξε ζην ρσξηό Ληβάδη, γηα πεξίπνπ 55 βαζκνθόξνπο,
επαθή. Tν Black drop effect δελ έγηλε αληηιεπηό θαηά αξρεγνύο θαη ζηειέρε από ην 6ν ΢ύζηεκα 40
ηελ παξαηήξεζε. εθθιεζηώλ, 8ν ΢ύζηεκα Κάησ Σνύκπαο, 13ν ΢ύζηεκα
- Σζνπθάπαο Γεκόθξηηνο Σξηαλδξίαο, 14ν ΢ύζηεκα Αγίνπ Φαλνπξίνπ, 20ν
Σόπνο: Κέληξν Γηάδνζεο Δπηζηεκώλ & Μνπζείν ΢ύζηεκα Άλσ Σνύκπαο θαη 21 ΢ύζηεκα Γήπεδν
Σερλνινγίαο Άξεσο. Σα κέιε καο πνπ παξεπξέζεθαλ είλαη: Α.
Δμνπιηζκόο: Alcor 2.5 ηληζώλ Ίηζηνο, Γ. Μπνθνβόο, Π. Μσξαΐηεο, Β. Πεηξίδεο, Γ.
Η απνηίκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηάβαζεο Σζνπθάπαο.
Σελ Σξίηε 29 Ηνπλίνπ 2004, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ 
Αίζνπζα Βαζίιε Ξαλζόπνπινπ ηνπ Αζηεξνζθνπείνπ,
κηα εθδήισζε κε ζέκα ―Η αποηίμηζη ηοσ θαινομένοσ 30 Α΢ΣΡΟΠΑΡΣΤ ΢ΣΗ ΢ΙΑΣΙ΢ΣΑ
ηης διάβαζης και ηων παραηηρήζεων ποσ έγιναν‖. Σελ Σν ΢άββαην 7 Απγνύζηνπ 2004, ηα κέιε ηνπ Οκίινπ
εθδήισζε ζπληόληζε ν θαζεγεηήο θαη κέινο ηνπ καο βξέζεθαλ ζηελ νξεηλή ΢ηάηηζηα, θαιεζκέλνη από
Οκίινπ καο θ. Γηάλλεο ΢εηξαδάθεο θαη παξεπξέζεζαλ ηε Γεκνηηθή επηρείξεζε ηεο πόιεο (ΓΔΠΠΣΑ΢), ζην
πνιιά από ηα κέιε καο. ΢ηελ εθδήισζε παξνπζίαζαλ πιαίζην ησλ εηήζησλ πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ. Μαο
ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο γηα ην θαηλόκελν νη: Άξεο ππνδέρηεθαλ ζηελ πόιε ηνπο ηα κέιε καο Αξηζηείδεο
Βνύιγαξεο, Γηώξγνο Πηζηηθνύδεο θαη Κώζηαο θαη Αιέμαλδξνο Παλνπηζόπνπινο, νη νπνίνη θαη
Θενδσξίδεο. Δπίζεο ε Αλαζηαζία Μεηαιιελνύ, εηζεγήζεθαλ πξνο ηε Γεκνηηθή επηρείξεζε ηελ
κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα ηνπ ηκήκαηνο αζηξνλνκίαο, πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθδήισζεο. Σν βξάδπ ηνπ
έθαλε κηα σξαία παξνπζίαζε ησλ εθδειώζεσλ γηα ηε ΢αββάηνπ ζηήζακε ηα ηειεζθόπηα καο ζηνλ
δηάβαζε, πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε Αζηξνλνκηθή Δηαηξία πξνγξακκαηηζκέλν ρώξν. Απηή ηε θνξά ν θαηξόο καο
Κέξθπξαο, ηελ εκέξα ηεο δηάβαζεο. βνήζεζε. Πνιύο θόζκνο πνπ είρε πιεξνθνξεζεί γηα
ηελ εθδήισζε, πέξαζε από ην ρώξν ηεο εθδήισζεο
 Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο θαη μελαγήζεθε κέζα από ηα ηειεζθόπηα θαη ηα θηάιηα
εθδειώζεηο θαη ηηο παξαηεξήζεηο πνπ έγηλαλ,
ησλ κειώλ καο ζηα κπζηηθά ηνπ θαινθαηξηλνύ
θαζώο θαη θσηνγξαθίεο από ην θαηλόκελν,
νπξαλνύ. Απηή ήηαλ ε δεύηεξε ζπλερόκελε ρξνληά
κπνξείηε λα αλαηξέμεηε ζηελ ειεθηξνληθή καο
πνπ καο θάιεζαλ γηα αζηξνπάξηπ θαη όπσο θαη ηελ
δηεύζπλζε: www.ofa.gr
 πξνεγνύκελε θνξά είρε κεγάιε επηηπρία. Σα κέιε ηνπ
νκίινπ καο, πνπ θηινμελήζεθαλ ζην όκνξθν
 Αζηξνπάξηπ ζην θέληξν «Παιίξξνηα» μελνδνρείν "Αξρνληηθό" ηεο πόιεο, αλαρώξεζαλ ηελ
Σν ΢άββαην 26 Ηνπλίνπ ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλν ην
επνκέλε.
θαινθαηξηλό καο αζηξνπάξηπ – αλνηθηή εθδήισζε κε 
ηειεζθόπηα γηα ην θνηλό. Ζ εθδήισζε έγηλε ζηνλ
πνιπρώξν ηνπ θέληξνπ «Παιίξξνηα», ζηνπο Νένπο 30 ΠΑΙΚΟ, 20 – 21 ΑΤΓΟΤ΢ΣΟΤ 2004
Δπηβάηεο Θεζζαινλίθεο. Σα κέιε καο έθεξαλ ηνλ Σν ΢αββαηνθύξηαθν 20 θαη 21 Απγνύζηνπ, ηα κέιε
εμνπιηζκό ηνπο θαη θαηέθζαζαλ από λσξίο κε πνιύ ηεο νκάδαο Παξαηήξεζεο ηνπ Οκίινπ καο,
θέθη ζην ρώξν ηεο εθδήισζεο, όπσο θαη πνιιά άιια ζπλαληήζεθαλ γηα άιιε κηα θνξά ζην όξνο Πάηθν ηνπ
από ηα κέιε καο πνπ είραλ πιεξνθνξεζεί γηα ην λνκνύ Κηιθίο, γηα έλα δηήκεξν αζηξνλνκηθήο
αζηξνπάξηπ. Γπζηπρώο όκσο απηή ηε θνξά ν θαηξόο παξαηήξεζεο θαη θσηνγξάθεζεο. ΢ε απηή ηε
δελ ήηαλ κε ην κέξνο καο. Σελ αξαηή λέθσζε ηελ ζπλάληεζε είραλ πξνζθιεζεί θαη κέιε από ηνπο
ώξα πνπ ζηήζεθαλ ηα ηειεζθόπηα θαη έγηλαλ νη εξαζηηερληθνύο νκίινπο όιεο ηεο Διιάδαο, κε ζθνπό
πξώηεο παξαηεξήζεηο ηεο ΢ειήλεο, δηαδέρηεθαλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο Παλειιήληαο ζπλάληεζεο,
ππθλά ζύλλεθα θαη ε εθδήισζε πήξε έλα πξόσξν όπσο είρε ζπκθσλεζεί ζην ΢πλέδξην ηεο Υαιθηδηθήο.
ηέινο. Παξ' όια απηά, ήηαλ αξθεηνί από ηνπο Γπζηπρώο, ιόγσ αλεηιεκκέλσλ ππνρξεώζεσλ θαη ηεο
παξεπξηζθνκέλνπο πνπ ήξζαλ ζε κηα πξώηε επαθή κε δηεμαγσγήο ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ ηεο Αζήλαο,
ηνλ όκηιν καο θαη κε ην ρόκπη καο. ΋ζν γηα ην
αζηξνπάξηπ ηεο Υαιθηδηθήο, εθέηνο δελ έγηλε, ιόγσ
δελ κπόξεζαλ λα παξαβξεζνύλ παξαηεξεηέο από Οξθαλίδε "Σα κεγάια ηειεζθόπηα". Σνλ
άιινπο νκίινπο ηεο ρώξαο. επραξηζηνύκε γηα ην αληίηππν πνπ ράξηζε ζηνλ ΋κηιν.
Ζ εξγαζία ηνπ, ζηελ νπνία ζα έρεη αθηεξώζεη πνιιέο
ΔΤΥΑΡΙ΢ΣΙΔ΢ από ηηο ειεύζεξεο ώξεο ηνπ, είλαη ελδειερήο θαη
 Ισάλλε Μεξηδαλίδε απνηειεί κεγάιε βνήζεηα γηα όινπο όζνπο
Δπραξηζηνύκε ην κέινο καο, Χηνξηλνιαξπγγνιόγν, θ. ελδηαθέξνληαη γηα ηα ζρεηηθά κε ην ζέκα ησλ κεγάισλ
Ησάλλε Μεξηδαλίδε, γηα ηελ πξνζθνξά ησλ 100 ηειεζθνπίσλ ηνπ θόζκνπ. Δπίζεο κάζακε πσο έλα
Δπξώ, πξνο ελίζρπζε ηνπ ηακείνπ ηνπ Οκίινπ καο. αληίηππν βξίζθεηαη θαη ζηε βηβιηνζήθε ηνπ
 Γηώξγν Πιηάθε Αζηεξνζθνπείνπ ηνπ Α.Π.Θ. πξνο αξσγή ησλ
Δπραξηζηνύκε ηνλ Γηώξγν Πιηάθε, αδειθό ηνπ κέινπο θνηηεηώλ. Σνλ πξνηξέπνπκε λα εληξπθήζεη θαη ζε
καο Ζξαθιή. Έλα απόγεπκα, ν Ζξαθιήο καο άιια ζέκαηα ηεο Αζηξνλνκίαο, γξάθνληαο βηβιία θαη
θαηέπιεμε όινπο, εξρόκελνο ζηα γξαθεία καο κε έλα εκπινπηίδνληαο ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία.
κεγάιν δέκα. Γελ κπνξνύζακε λα θαληαζηνύκε ηη
ήηαλ απηό ην ηεξάζηην παθέην. ΋ηαλ ην αλνίμακε ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
κείλακε άλαπδνη. Ήηαλ θάηη πνπ δελ πεξηκέλακε. Μαο Σν θαινθαίξη πνπ πέξαζε, ηξία από ηα κέιε ηνπ
έθεξε ην έκβιεκα ηνπ Οκίινπ καο, άθνπζνλ-άθνπζνλ, Οκίινπ καο ελώζεθαλ κε ηα δεζκά ηνπ γάκνπ. Σνπο
Ξπιόγιππην!, θπθιηθό, κε δηάκεηξν 80 εθαηνζηώλ, επρόκαζηε βίν αλζόζπαξην θαη ζύληνκα λα καο
πνπ είλαη έλα πξαγκαηηθό θνκςνηέρλεκα θαιέζνπλ θαη ζε βαθηίζηα. Σα δεπγάξηα πνπ
θηινηερλεκέλν κε πνιύ αγάπε. Σνλ επραξηζηνύκε γηα παληξεύηεθαλ είλαη:
ηηο πνιιέο ώξεο πνπ καο ράξηζε γηα λα ην ζθαιίζεη.  Γεκήηξεο Γηαλλόπνπινο θαη Μαηίλα
Σώξα πνπ ηειείσζαλ νη δηαθνπέο, ζα ηνλ θαιέζνπκε Γξεγνξηάδε
λα ηνλ γλσξίζνπκε θαη λα ηνλ επραξηζηήζνπκε θη από Σν κπζηήξην ηειέζηεθε ζηνλ Ηεξό Ναό Αγίνπ
θνληά. Γεκεηξίνπ Θεζζαινλίθεο, ην ΢άββαην 19 Ηνπλίνπ
2004.
 Μηράιε Υαξηηάθε  Φώηεο ΢ηαπξόπνπινο θαη Βηξγηλία Μαδνπινύδε
Δπραξηζηνύκε ηνλ Μηράιε Υαξηηάθε, κέινο ηνπ Σν κπζηήξην ηειέζηεθε ζηνλ Ηεξό Ναό Αγίνπ
Οκίινπ καο θαη ζπγγξαθέα, γηα ηα δύν βηβιία ηνπ πνπ Αιεμάλδξνπ, ην ΢άββαην 26 Ηνπλίνπ.
ράξηζε ζηνλ ΋κηιν. (Βιέπε ιεπηνκέξεηεο ζηελ  Γεκήηξεο Δπζηαζίνπ θαη Αζελά Μπνπιαλίηνπ
ελόηεηα. Δθδόζεηο κειώλ ηνπ Οκίινπ). Σν κπζηήξην ηειέζηεθε ζηνλ Ηεξό Ναό Εσνδόρνπ
ΔΚΓΟ΢ΔΗ΢ ΜΔΛΧΝ ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ Πεγήο, ηελ Κπξηαθή 4 Ηνπιίνπ 2004.
— Με κεγάιε επραξίζηεζε κάζακε από ηνλ Αληώλε
Ίηζην γηα ηελ έθδνζε δύν βηβιίσλ ελόο κέινπο ηνπ ΣΑ ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΜΑ΢
Οκίινπ καο, ηνπ Μηράιε Υαξηηάθε. Σν πξώην ηνπ Παξά ηηο θαινθαηξηλέο δηαθνπέο, θαισζνξίδνπκε ηα
βηβιίν έρεη ηίηιν "Αιιόκνξθνη" – Ζ αλαδήηεζε γηα θαηλνύξγηα κέιε πνπ εγγξάθεθαλ ζηνλ ΋κηιό καο ην
ηελ εμσγήηλε λνεκνζύλε, από ηηο εθδόζεηο Αξρέηππν ηειεπηαίν ηξίκελν.
(Α' έθδνζε, ΢επηέκβξηνο 2001). Καη ην δεύηεξν "Ο 329 Κνξκπέηε Καιιηόπε
Κόζκνο ηνπ Καξι ΢αγθάλ", Αξρέηππν, 2004. 330 Γθαηδόγινπ Ρσμάλε
Πξνζσπηθά (Π.Μ.), θαηάθεξα λα δηαβάζσ ην δεύηεξν 331 Δπζηαζνπιίδεο Γεκήηξεο
βηβιίν θαη δελ έρσ παξά ηα θαιύηεξα ζρόιηα. Δθηόο
από ηηο άξηζηεο αζηξνλνκηθέο γλώζεηο ηνπ ζπγγξαθέα, Α΢ΣΡΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΟ 2004
νη ινγνηερληθέο ηνπ ηθαλόηεηεο είλαη άξηηεο. ΟΚΣΧΒΡΙΟ΢
Αλεπηθύιαθηα ην πξνηείλσ ζηα κέιε καο. Γελ 2-10 ΢ύλνδνο Αθξνδίηεο & Βαζηιίζθνπ (06:00,
ακθηβάιισ πσο θαη ν πξώηνο ηίηινο ζα είλαη εμ ίζνπ αλαηνιηθά)
ζπλαξπαζηηθόο. 4-10 Δθηόμεπζε Sputnik 1 (1957)
Δπί ηελ επθαηξία απηή ζα ήζεια λα θάλσ κηα γεληθή 11-10 Ζ Αθξνδίηε 4ν βόξεηα ηεο ΢ειήλεο (06:00,
επηζήκαλζε ζε όινπο καο. Δίλαη πξνηέξεκα λα είλαη αλαηνιηθά)
θαλείο ζεκλόο, αλακθηβόισο, όπσο είλαη θαη ν
13-10 Μεξηθή έθιεηςε Ζιίνπ
Μηράιεο, αιιά θαιό ζα ήηαλ λα γλσξίδνκε ηη έθαλε
(Αιάζθα, ΒΑ Αζία)
πνηνο θαη πόηε. Αλ θάπνηνο γξάςεη ή θαηαζθεπάζεη
20-10 Βξνρή Γηαηηόλησλ ―Χξησλίδεο‖
θάηη ζα δηεπθόιπλε πνιύ όινπο καο λα ην γλσξίδνπκε.
(15-29/10, κέγηζην ζηηο 21/10)
Ο Μηράιεο ράξηζε ζηνλ ΋κηιν έλα αληίηππν από ηα
28-10 Οιηθή έθιεηςε ΢ειήλεο
βηβιία ηνπ θαη ηνλ επραξηζηνύκε. ΋ζνη ζέινπλ
(νιηθή 1 ώξα θαη 21 ιεπηά)
κπνξνύλ λα ην δαλεηζηνύλ από ηε βηβιηνζήθε καο.
Πλανήτες:
Κιείλνληαο ηνπ επρόκαζηε από θαξδηάο λα ζπλερίζεη
Δξκήο – ζε αλσηέξα ζύλνδν κε ηνλ Ήιην ζηηο 5/10
ην έξγν ηνπ. Υξεηαδόκαζηε ζπγγξαθείο, κε
Αθξνδίηε – νξαηή αλαηνιηθά, αλαηέιιεη 4:30 π.κ.
ηερλνινγηθέο γλώζεηο, πνπ λα έρνπλ θαη ινγνηερληθέο
(κέζα Οθησβξίνπ, κέγεζνο -4)
ηθαλόηεηεο. Ο ζπλδπαζκόο απηόο είλαη όηη θαιύηεξν.
Άξεο – νξαηόο ρακειά αλαηνιηθά πξηλ ηελ αλαηνιή
ηνπ Ήιηνπ (2ν δεθαπελζήκεξν, κέγεζνο 1,7, δηάκεηξνο
— Με κεγάιε επραξίζηεζε κάζακε επίζεο γηα ηελ
3,6΄΄)
έθδνζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ κέινπο καο Θεόδσξνπ
Γίαο – αλαηέιιεη 6:00 π.κ. (κέζα Οθησβξίνπ, ΟΛΙΚΗ ΔΚΛΔΙΦΗ ΢ΔΛΗΝΗ΢:
Παξζέλνο, κέγεζνο –1,7, δηάκεηξνο 31΄΄) 28 ΟΚΣΧΒΡΙΟΤ 2004
Κξόλνο – κεζνπξαλεί θαηά ηελ αλαηνιή ηνπ Ήιηνπ Ζ δεύηεξε νιηθή έθιεηςε ΢ειήλεο γηα ην 2004 είλαη
(Γίδπκνη, κέγεζνο 0,2, δηάκεηξνο 18΄΄). νξαηή από ηελ Διιάδα ηηο πξσηλέο ώξεο ηεο 28
Οθησβξίνπ. Σε ζηηγκή ηεο έθιεηςεο ε ΢ειήλε ζα
ΝΟΔΜΒΡΙΟ΢ βξίζθεηαη ζηνλ αζηεξηζκό ηνπ Κξηνύ, 11ν λόηηα
4-11 Ο Κξόλνο 5ν δπηηθά ηεο ΢ειήλεο (01:00, ηνπ α ηνπ Κξηνύ (Hamal). Οη ραξαθηεξηζηηθνί ρξόλνη
αλαηνιηθά) ηεο έθιεηςεο είλαη σο αθνινύζσο (όινη νη
5-11 ΢ύλνδνο Γία & Αθξνδίηεο (05:00, αλαηνιηθά, ρξόλνη είλαη ζε ζεξηλή ώξα Διιάδαο): είζνδνο ζηελ
33΄) παξαζθηά – 03:05, είζνδνο ζηε ζθηά (1ε επαθή)
9-11 Ο Γίαο 6ν λόηηα ηεο ΢ειήλεο (05:30, αλαηνιηθά) – 04:14, αξρή νιηθήο θάζεο (2ε επαθή) – 05:23, κέζν
10-11 Ζ Αθξνδίηε 2ν βόξεηα ηεο ΢ειήλεο (05:30, ηεο έθιεηςεο – 06:04, ηέινο νιηθήο θάζεο
αλαηνιηθά). (3ε επαθή) – 06:45, έμνδνο από ηε ζθηά (4ε επαθή) –
11-11 Ο Άξεο 1ν βόξεηα ηεο ΢ειήλεο (06:30, 07:54, έμνδνο από ηελ παξαζθηά – 09:03.
αλαηνιηθά). Από ην γεσγξαθηθό πιάηνο ηεο Θεζζαινλίθεο, ε
12-11 Πέξαζκα ηνπ Voyager 1 από ηνλ Κξόλν (1980) ΢ειήλε δύεη ζηηο 08:02 (28/10) θαη ν Ήιηνο
16-11 Βξνρή Γηαηηόλησλ ―Λενληίδεο‖ (14-20/11, αλαηέιιεη ζηηο 07:55, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη ηα
κέγηζην ην πξσί ζηηο 17/11) ηειεπηαία ζηάδηα ηεο κεξηθήο θάζεο ζα είλαη
30-11 Ο Κξόλνο 6ν λόηηα ηεο ΢ειήλεο (22:30, δύζθνια παξαηεξήζηκα, ιόγσ ηνπ ρακεινύ ύςνπο ηεο
αλαηνιηθά) ΢ειήλεο θαη ηνπ ιπθαπγνύο. Οη εθιείςεηο
Πλανήτες: ηνπ Ήιηνπ θαη ηεο ΢ειήλεο είλαη πεξηνδηθά θαηλόκελα
Δξκήο – ζε κέγηζηε αλαηνιηθή απνρή ζηηο 21/11, θαη κπνξνύλ λα πξνβιεθζνύλ κε αθξίβεηα.
κέγεζνο –0,3 Καηά ηε δηάξθεηα ελόο εκεξνινγηαθνύ έηνπο, κπνξνύλ
Αθξνδίηε – νξαηή αλαηνιηθά, αλαηέιιεη 4:30 π.κ. λα ζπκβνύλ από θακία έσο θαη 3 νιηθέο
(κέζα Ννεκβξίνπ), κέγεζνο –4, Παξζέλνο εθιείςεηο ΢ειήλεο. Σν 2005 θαη 2006 δελ ππάξρνπλ
Άξεο – νξαηόο αλαηνιηθά πνιύ ρακειά ιίγν πξηλ ηελ νιηθέο εθιείςεηο ΢ειήλεο – ε επόκελε νιηθή
αλαηνιή ηνπ Ήιηνπ (κέγεζνο 1,7, δηάκεηξνο 3,7΄΄, έθιεηςε νξαηή από ηελ Διιάδα είλαη ζηηο 3- 4
Παξζέλνο) Μαξηίνπ ηνπ 2007.
Γίαο – αλαηέιιεη 3:30 π.κ. (κέζα Ννεκβξίνπ,
Παξζέλνο, κέγεζνο –1,7, δηάκεηξνο 32΄΄)
Κξόλνο – αλαηέιιεη 9:30 κ.κ., κεζνπξαλεί 4:45
π.κ. (κέζα Ννεκβξίνπ, Γίδπκνη, κέγεζνο 0, δηάκεηξνο
19΄΄).
ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ΢
5-12 Ο Άξεο 1ν λόηηα ηεο Αθξνδίηεο (06:00,
αλαηνιηθά)
7-12 Ο Γίαο 3,5ν λόηηα ηεο ΢ειήλεο
(05:00, αλαηνιηθά)
10-12 Άξεο & Αθξνδίηε 4ν βόξεηα ηεο ΢ειήλεο
(06:00, αλαηνιηθά)
13-12 Βξνρή Γηαηηόλησλ ―Γηδπκίδεο‖
(6-19/12, κέγηζην ζηηο 13 ην βξάδπ)
21-12 Υεηκεξηλό ειηνζηάζην
25-12 Γέλλεζε Νεύησλα (1642)
27-12 Γέλλεζε Κέπιεξ (1571)
29-12 Ο Δξκήο 1ν βόξεηα ηεο Αθξνδίηεο (07:00,
αλαηνιηθά)
Πλανήτες:
Δξκήο – ζε θαησηέξα ζύλνδν κε ηνλ Ήιην ζηηο 10/12,
ζε κέγηζηε δπηηθή απνρή ζηηο 29/12 (κέγεζνο –0,3)
Αθξνδίηε – νξαηή αλαηνιηθά, ράλεη ύςνο (κέγεζνο –
4)
Άξεο – νξαηόο ρακειά ζηα αλαηνιηθά πξηλ ηελ
αλαηνιή ηνπ Ήιηνπ (αλαηέιιεη 5:15 π.κ. κέζα
Γεθεκβξίνπ, κέγεζνο 1,6, δηάκεηξνο 4΄΄, Επγόο)
Γίαο – αλαηέιιεη 2:00 π.κ. (κέζα Γεθεκβξίνπ,
Παξζέλνο, κέγεζνο –1,9, δηάκεηξνο 34΄΄)
Κξόλνο – αλαηέιιεη 7:30 κ.κ., κεζνπξαλεί 2:45 π.κ.
(κέζα Γεθεκβξίνπ, Γίδπκνη, κέγεζνο κέζα Ννεκβξίνπ
–0,2, δηάκεηξνο 20΄΄)