You are on page 1of 6

κέιε καο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα είλαη απφ ηνπο

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ πξψηνπο πνπ ζα ηελ παξαθνινπζήζνπλ.
ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ β) Πξηλ ηελ πξνβνιή, ζα γίλεη κηα κηθξή επίδεημε
Με θεξδνζθνπηθφ ΢σκαηείν ηνπ πξνγξάκκαηνο αζηξνλνκηθήο απεηθφληζεο ηνπ
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ νπξαλνχ πνπ δηαζέηεη ην Πιαλεηάξην, κε αλαθνξά
Μάξηηνο 2005 ζηνπο θπξηφ-ηεξνπο αζηεξηζκνχο θαη νκηιεηή ην
Δαξηλή Ηζεκεξία κέινο καο Πνιπρξφλε Καξαγθηνδίδε.
γ) Ζ ηηκή εηζφδνπ γηα ηα κέιε θαη ηνπο θίινπο
Αιεμαλδξείαο 113 - 546 46 Θεζζαινλίθε ηνπο ε ηηκή ζα είλαη 4,00 € (αληί ηεο θαλνληθήο
Σει. & Fax (2310) 423-133 ησλ 6,00 €). ΋ζνη επηζπκνχλ λα παξεπξεζνχλ, ζα
E-Mail: ofa@ofa.gr – http//www.ofa.gr πξέπεη λα ην δειψζνπλ εγθαίξσο ζηνλ ΋κηιν,
Γεσγξαθηθέο ΢πληεηαγκέλεο Θεζζαινλίθεο: δηφηη ν κέγηζηνο αξηζκφο ζπκκεηνρψλ είλαη 150
40° 37' Β - 22° 58' Α θαη ζα ηεξεζεί ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο. Δπηπιένλ,
΢χληαμε: Π. Μσξαΐηεο - Γ. Μπνθνβφο φζνη δειψζνπλ ζπκκεηνρή ζα πξέπεη λα
πεξάζνπλ απφ ηα γξαθεία καο γηα λα πάξνπλ έλα
αξηζκεκέλν θνππφλη ζπκκεηνρήο γηα ηε απηήλ ηελ
Από ηνλ Πξόεδξν πξνβνιή.
΋πσο θάζε ρξφλν, έηζη θαη εθέηνο, ζηηο 27 Φεβξνπαξίνπ, δ) Πξηλ ηελ πξνβνιή απηή, φζνη ην επηζπκνχλ
πξαγκαηνπνηήζεθε ε 8ε Γεληθή ΢πλέιεπζε ηνπ Οκίινπ κπνξνχλ θαη’ ηδίαλ λα παξαθνινπζήζνπλ θάπνηα
καο. ΋πσο θαη άιιεο ρξνληέο πνπ δελ έρνπκε εθινγέο γηα άιιε παξάζηαζε ζε έλα απφ ηα ηξία ζεάκαηα πνπ
λέν Γ.΢., ε πξνζέιεπζε δελ ήηαλ κεγάιε. Απφ ηα 96 ιεηηνπξγνχλ ηελ πεξίνδν απηή ζην Κέληξν. Πην
άηνκα πνπ ήηαλ ηακεηαθψο ηαθηνπνηεκέλα, παξεπξέ- αλαιπηηθά:
ζεθαλ κφλν 32. Πην θάησ, γηα φζνπο δελ κπφξεζαλ λα  ΢ην Πιαλεηάξην ππάξρνπλ δχν πξνβνιέο, ε
παξεπξεζνχλ ζηε θεηηλή ζπλέιεπζε, αλαθέξνληαη ηα «Όαζε ζην Γηάζηεκα», κηα πεξηήγεζε ζην
θπξηφηεξα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαη νη απνθάζεηο ειηαθφ καο ζχζηεκα θαη έλα θιαζζηθφ
πνπ πάξζεθαλ. κεζαησληθφ παξακχζη κε αζηξνλνκηθφ
πεξηερφκελν, «Ο ηπθιόο πνπ έβιεπε ηα
Ζ ζπκβνιή ηνπ Οκίινπ γηα ηα ζύκαηα ηνπ Τζνπλάκη αζηέξηα».
Ζ πξφζθαηε θαηαζηξνθή, κε ηηο εθαηνληάδεο ρηιηάδεο  ΢ην Κνζκνζέαηξν (Κηλεκαηνγξάθνο κεγάιεο
λεθξνχο, πνπ φινη παξαθνινπζήζακε ζηηο ηειενξάζεηο νζφλεο), πξνβάιιεηαη ε ηαηλία «Έβεξεζη».
καο παξαθίλεζε λα ζπδεηήζνπκε ην δήηεκα ζην Γ.΢. ηνπ  ΢ηνλ Πξνζνκνησηή ην “Aqua ride”, πνπ
Οκίινπ, φπνπ θαη απνθαζίζακε ν ΋κηιφο λα ζπκβάιεη κε εμειίζζεηαη ζην βπζφ ηεο Θάιαζζαο.
100,00 € γηα ηα ζχκαηα ηνπ Σζνπλάκη. Σα ρξήκαηα Οη παξαζηάζεηο ηελ Κπξηαθή ην πξσί μεθηλνχλ
θαηαβιήζεθαλ, κέζσ ηξαπέδεο, θαηά ηνλ Σειεκα- απφ ηηο 11:00. Γηα ην αθξηβέο πξφγξακκα
ξαζψλην ηεο ΝΔΣ. πξνβνιψλ, ηειεθσλείζηε ζην 2310 – 483000 ή
πξεθηξνινγείζηε: www.tmth.edu.gr.
Βξαδηά Αζηξνλνκίαο ζηε Χ.Α.Ν.Θ
Ο ΋κηινο καο δηνξγαλψλεη κηα βξαδηά αζηξνλνκηθήο Δθδξνκή – Αζηξνπάξηπ ζηε Θξάθε
παξαηήξεζεο ηελ Κπξηαθή 17 Απξηιίνπ, ζηνλ πξναχιην ΢ρεδηάδνπκε λα νξγαλψζνπκε κηα εθδξνκή ζηε
ρψξν ηεο Υ.Α.Ν.Θ. Μέιε ηνπ Οκίινπ καο ζα Θξάθε, θάπνην ΢αββαηνθχξηαθν ηνπ Μαΐνπ, γηα
μελαγήζνπλ ην θνηλφ ζην λπρηεξηλφ νπξαλφ θαη ζα λα γλσξίζνπκε ηα κέιε ηνπ ΢.Δ.Α.Θ. (΢πιιφγνπ
ζηήζνπλ ηα ηειεζθφπηα ηνπο πξνο παξαηήξεζε ηεο Δξαζηηερληθήο Αζηξνλνκίαο Θξάθεο).
΢ειήλεο, ηνπ Γία θαη ηνπ Κξφλνπ. Ζ εθδήισζε είλαη Μφιηο επηθνηλσλήζνπκε καδί ηνπο θαη εθφζνλ ην
αλνηθηή πξνο ην θνηλφ ηεο πφιεο καο. Έλαξμε: κεηά ηηο νξηζηηθνπνηήζνπκε, ζα ζαο ελεκεξψζνπκε.
8:30 κ.κ.
Δθδειώζεηο ππό ζρεδηαζκό
Ζ επηθείκελε επίζθεςε ζην πιαλεηάξην Ο ΋κηιφο καο, ζε ζπλεξγαζία κε δηάθνξνπο
Ο ΋κηινο δηνξγαλψλεη κηα επίζθεςε ζην θαηλνχξγην θνξείο ηεο πφιεο καο, ζρεδηάδεη δηάθνξεο
ςεθηαθφ πιαλεηάξην, πνπ ιεηηνπξγεί ζην ρψξν ηνπ εθδειψζεηο ζην πιαίζην ηεο Γ.Δ.Θ. (Γηεζλήο
Κέληξνπ Γηάδνζεο Δπηζηεκψλ & Μνπζείνπ Σερλν- Έθζεζεο Θεζζα-ινλίθεο) θαη ησλ εθδειψζεσλ
ινγίαο, ζηελ πεξηνρή ηεο Θέξκεο. Ζ εκεξνκελία ηεο γηα ηα Γεκήηξηα. Γηα ηελ έθβαζε ησλ ζπλνκηιηψλ
επίζθεςεο είλαη ηελ Κπξηαθή 24 Απξηιίνπ, ψξα 13:00. καο ζα ελεκε-ξσζνχλ ηα κέιε καο εγθαίξσο.
Πην αλαιπηηθά:
α) Ζ πξνβνιή πνπ ζα παξαθνινπζήζνπκε νλνκάδεηαη Έλα θόζκεκα γηα όιεο ηηο βηβιηνζήθεο
«Με ζέα ηνπο πιαλήηεο». Πξφθεηηαη γηα έλα εληππσ- Με κεγάιε καο ραξά πιεξνθνξεζήθακε ζηνλ
ζηαθφ ηαμίδη πεξηπιάλεζεο ζην ειηαθφ καο ζχζηεκα, κε ηειεπηαίν ηεχρνο ηνπ πεξηνδηθνχ «Οπξαλόο» ηνπ
πιεζψξα πιεξνθνξηψλ γηα ηε δεκηνπξγία, ηε δνκή θαη Βφινπ, γηα ηελ «Οπξαλνγξαθία ησλ Αγίσλ», κηα
ηελ εμέιημε ησλ ζσκάησλ πνπ ην απνηεινχλ. Ζ ηαηλία ζαπκάζηα έθδνζε 144 ζειίδσλ (30 x 30
απηή ζα πξνβάιιεηαη ζην πιαλεηάξην πξνζερψο θαη ηα εθαηνζηψλ), ηεο Δηαηξίαο Αζηξνλνκίαο &
Γηαζηήκαηνο, πνπ εκπεξηέρεη 54 ζπάληνπο ράξηεο

Σπλνπηηθή ελεκέξσζε ηεο 8εο Γεληθήο Μαζήκαηα .Γηάιεμεο Σπλέιεπζεο Σα καζήκαηα θαη νη δηαιέμεηο ζπλερίδνληαη θαλνληθά. απηά πνπ θάλακε ζηνλ Πξνζθνπηζκφ θαη ζην ζέκα «Οπξαλνγξαθία». «Σν 2004. ΢ηηο 22 Ηαλνπαξίνπ 2005. Ο Πηζαλφηεηεο δσήο ζην ειηαθφ ζχζηεκα Π. ρνξφ κεηακθηεζκέλσλ ζηηο 5 Φεβξνπαξίνπ. παξέζηεζαλ κφλν 32 άηνκα. ησλ 25. Δπί ησλ ηακεηαθψο κπνξείηε λα ην δείηε θαη ζηελ ηζηνζειίδα καο. Γηαιέμεηο πνπ έγηλαλ Δθηφο απφ ηα καζήκαηα πνπ γίλνληαη ηαθηηθά  Σελ Σεηάξηε 16 Φεβξνπαξίνπ 2005. κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνλ ΢χλδεζκν Ηαηξψλ – Οδνληηάηξσλ Γπλαηθψλ Πξφεδξν θ.Σεκηλάξηα . φπνπ ηαθηνπνηεκέλσλ. ήηαλ γηα ηνλ ΋κηιφ καο ρξνληέο ζηαζκνί. ην κέινο καο θ. Κνιέγην Αλαηφιηα . φπνηε καο ην δεηήζνπλε . ην κέινο αληηζηνηρία κε 62 ζχγρξνλνπο αζηξνλνκηθνχο ράξηεο ησλ καο θ. Μάηηαο 21-5 Αζηεξνζθνπείνπ πνπ καο δηαζέηνπλ ηελ αίζνπζα Σν ΢χκπαλ ζε 40 Βήκαηα Μ. Αζηεξηζκνί Π. Οζνη καδί κε ηνλ Αληψλε Εαθείξε κίιεζαλ ζηνλ ελδηαθέξνληαη. γηα ηα Κνληνχιε θαη ε Καηεξίλα Κεθαιά.Θ. έδσζε κηα δηάιεμε ζηνλ ΢ΔΟ (΢χιινγνο δηάθνξα ζρνιεία.ρ. ήηαλ ε κεηαζηέγαζε 5-ΦΔΒ-2005 ηεο έδξαο καο ζηα λέα γξαθεία θαη ε αλαβάζκηζε Ζ Σνχια Γαληειίδνπ. Σν θέθη ήηαλ ηελ νθείινπκε ζηνπο εηζεγεηέο καο.. Αληψλεο Εαθείξεο. ηειηθψο ελδερφκελεο αιιαγέο ζα αλαθέξνληαη εγθαίξσο.Ν. θέξλνληαο πξνζθέξνπλ ην ρξφλν ηνπο αληδηνηειψο θαη κε δηάθνξα εδέζκαηα θαη γιπθά. δηνξγάλσζαλ έλα καζήκαηα ηεο Αζηξνλνκίαο. ν Παχινο ζηνλ ΋κηιν θαη ηα ζπνξαδηθά πνπ θάλνπκε ζηα Μσξαΐηεο. ζηα απμεκέλα ηξέρνληα έμνδα ηνπ Οκίινπ καο. ε Σνχια Γαληειίδνπ. Κσλ/ηίλν Μαπξνκκάηε. κέρξη ηφηε κειψλ (94). γηα λα ζπκβάινπλ ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ καο πξνηξέπεη λα ηνλ επαλαιακβάλνπκε εηεζίσο. φπσο θαη ην 2003. θφςακε ηελ πίηα καο ζηα λέα καο γξαθεία. ηεο Δηαηξίαο Διιάδνο κε ζέκα «Πηζαλφηεηεο χπαξμεο Αζηξνλνκίαο & Γηαζηήκαηνο ηνπ Βφινπ ζην ηειέθσλν εμσγήηλεο δσήο».00 € (καδί κε ηα ηαρπδξνκηθά έμνδα). Πιαηεία Αξηζηνηέινπο 5.19:30. ε Μαξία Σζειεπή. Βνπινπβνχηεο 19-3 Πιαλήηεο άιισλ ήιησλ Μ.κ. ΢πιιφγνπ. Υαξηηάθεο (Γ) 28-5 θαη φπσο πάληα καο ζπκπαξαζηέθνληαη ζε φ. πνπ γίλνληαη ηηο Κπξηαθέο απφ ηηο . κε π. Βνχιγαξεο 12-2 Αζηεξνεηδείο Α. έδσζε κηα δηάιεμε αζηεξηζκψλ. Αζηξνθσηνγξαθία Α. Σα θπξηφηεξα ζέκαηα ζηελ (Γ) = Γηάιεμε εκεξήζηα δηάηαμε ήηαλ δχν: 1ν – Ο απνινγηζκφο ηνπ 2004 θαη Οη εθδειώζεηο ηνπ νκίινπ 2ν – Ζ πξφηαζε γηα αχμεζε ηεο εηήζηα ζπλδξνκήο Ζ Κνπή ηεο Βαζηιόπηηαο γηα ηα κέιε καο. απνζεζαπξίζνπλ έξγα κε ζπάληεο εθδφζεηο ζηε βηβιηνζήθε ηνπο. Υαξηηάθεο 2-4 Οκίινπ καο. Σν ζεκαληηθφηεξν γεγνλφο Ο ρνξόο κεηακθηεζκέλσλ ηνπ Οκίινπ ηεο ρξνληάο πνπ καο πέξαζε. Εαθείξεο 26-2 ΢ηηο 27 Φεβξνπαξίνπ 2005 θαη ψξα 8 κ. Πηζηηθνχδεο 14-5 (ζα αλαθνηλσζεί) Θ. Σν πξφγξακκα ζηελ πξψηε ζπλεδξία. ακέζσο κεηά Τα καζήκαηα ην θαζηεξσκέλν κάζεκα ηνπ ΢αββάηνπ. έδσζε κηα δηάιεμε ζηνλ ΢ΔΟ κε ζέκα απνηεινχκελν απφ 50 καζεηέο. 2 ησλ «ρξηζηηαληθψλ» αζηεξηζκψλ ηνπ 17νπ αηψλα. Παξαζέηνπκε ην ΢ηελ 8ε Γεληθή ΢πλέιεπζε δελ είρακε απαξηία πξφγξακκα γηα φζνπο ελδηαθέξνληαη. 4. Γη’ απηά ηα καζήκαηα. Ίηζηνο 16-4 ζηελ αίζνπζα «Βαζίιε Ξαλζφπνπινπ».ηελ Παξαζθεπή 18  Σελ Σεηάξηε 23 Φεβξνπαξίνπ 2005. Καξαηδνπιίδνπ 9-4 Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Καξαγθηνδίδεο (Γ) 23-4 πξφεδξνο ελ νλφκαηη ηνπ Γ. ζην ρψξν ηνπ Αζηεξνζθνπείνπ ηνπ Δμεξεχλεζε ηνπ Γηαζηήκαηνο Κ. ζηελ Αίζνπζα ηνπ Ηαηξηθνχ 2421-046-253. θαη φισλ ησλ Σν Ζιηαθφ ΢χζηεκα Γ.ηη Αζηξνπάξηπ Ζ εκεξνκελία ζα αλαθνηλσζεί ηνπο δεηήζνπκε. θνξά αλαιάβακε λα θάλνπκε θάζε Κπξηαθή ηαθηηθά ηξίσξα καζήκαηα ζηε Υ. Καξάηδνο 19-2 Ζ 8ε Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ Οκίινπ καο. ζε  Σν ΢άββαην 26 Φεβξνπαξίνπ 2005. πνπ δηάρπην θαη φινη ήξζαλ κεηακθηεζκέλνη. Βαζχο Οπξαλφο – Αληηθείκελα Messier Α. ΋ζν γηα ηα καζήκαηα έρνπλε κεγάιε επηηπρία θαη ΢ε απηφ παξαβξέζεθαλ πεξί ηα 50 άηνκα. ε νπνία πήξε θαη ην Τν 2004 δψξν πνπ ήηαλ έλα δεπγάξη θηάιηα. ΢χκπαλ & Υσξφρξνλνο Α. πνπ ελδηαθέξνπλ θάζε εξαζηηέρλε ζηνλ ΋κηιφ καο κε ζέκα «Σν ΢χκπαλ θαη ν αζηξνλφκν αιιά θαη φζνπο ελδηαθέξνληαη λα άλζξσπνο». ηα ζηηο 27 Φεβξνπαξίνπ Σάββαηα απφ ηηο 17:30 .Α. Ζ επηηπρία ήηαλ ηφζε πνπ αγάπε. Μπνθνβφο 07-5 κειψλ. Ζ 2ε ζπλεδξία Τίηινο Δηζεγεηήο Ζ/λία μεθίλεζε κεηά ηελ πάξνδν κηζήο ψξαο. ε Βαιεληίλα ηεο λέαο καο Αίζνπζαο Πηνιεκαίσλ. ν Παχινο Φεβξνπαξίνπ δερζήθακε ην πξψην ζρνιείν Μσξαΐηεο.΢.φπσο Διιήλσλ Οξεηβαηψλ). Σν έξγν απηφ πξνζθέξεηαη ζηελ ηηκή  Σελ Σεηάξηε 16 Μαξηίνπ 2005. Φέηνο ε ηπρεξή πνπ βξήθε ην θινπξί ήηαλε Απνζπάζκαηα από ηελ Οκηιία ηνπ Πξνέδξνπ ε ηακίαο καο. Δπίζεο γηα πξψηε «Ζ ΢ηήιε ηεο Ρνδέηηεο». Πνιπρξφλεο Καξαγθηνδίδεο (ρεκηθφο). Μσξαΐηεο 05-3 πξαγκαηνπνηήζεθε ε 8ε Γεληθή ΢πλέιεπζε ηνπ ΢νππεξλφβα Π. επραξίζηεζε ηνπο θαζεγεηέο ηνπ (ζα αλαθνηλσζεί) Γ.

είλαη έλαο γπλαίθαο ηνπ Βαιεληίλαο Κνληνχιε. πνπ επηζηακέλα. αιιά πάλσ απ' φια έρνπλ αγάπε γη απηφ Έλα θαηλνύξγην Fax πνπ θάλεη ν θαζ' έλαο ηνπο.Α. ζπνπδαηφηεξν φκσο δελ είλαη ηα νηθνλνκηθά Τν λέν εηήζην πεξηνδηθό καο πνπ ζύληνκα ζα ηππσζεί. ράξε ιίγν θαηξφ πνιιά απφ απηά ηα κέιε καο ςάρλνπλε ζηελ επγεληθή πξνζθνξά ελφο εθ ησλ κειψλ καο. πξνγξακκαηίδνπκε θαιχηεξα. θαη βεβαίσο θάηη αξηζκφο είλαη ν ίδηνο κε απηφλ ηνπ ηειεθψλνπ καο. ζε απηφλ ην Μπνθνβφ θαη ηνλ Αλδξέα Βνζηλάθε. ην δηαρείξηζε θαη ηελ αξηηφηεξε νξγάλσζε ηνπ νθείινπκε ζην κέινο ηνπ Γ. ν Αιέμεο κε πήξε ηειέθσλν θαη κε ΋πσο φινη γλσξίδεηε. Σα νηθνλνκηθά καο αλαιπηηθά ζα καο ηα Δπραξηζηνχκε ην κέινο ηνπ Οκίινπ καο δηθεγφξν θ.κέιε καο. κεηεσξίηεο. κεηαμχ άιισλ θαη γηα Σνππεξλόβα φκσο επηζπκεί λα κελ αλαθέξνπκε ην φλνκά ηνπ. θαη ΢ηα λέα καο γξαθεία είλαη επηηαθηηθφ πηα λα ζηνπο νπνίνπο εθρσξήζακε φια ηα έζνδα απφ ηνπο νξγαλψζνπκε θαη ην ηακείν καο πεξηζζφηεξν δηαθεκηδφκελνπο ζε απηά. ηαιέληα. (Μφιηο γξαθηεί ζηνλ ΋κηιν έλαο βήκαηα ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη ζίγνπξα δελ ζα πδξαπιηθφο!). επαγγεικαηηθά. ην λα ζρεδηάζεη φκσο Σα πξαθηηθά είλαη ζρεδφλ έηνηκα γηα λα ηα εθδψζνπκε θάηη ζαλ έλα ζπλέδξην θαη λα ην θέξεη ζε πέξαο ζχληνκα. ππνκνλή θαη κφιηο θιείζεη ε ιίζηα. απφ ηνλ επζχλεηαη ν ίδηνο. Ηζάθεο. ΢χληνκα ζα ηνλ είκαζηε πνιχ πεξήθαλνη. 1 γηα ην ηξέρνλ έηνο θαη 2 ηα επφκελα δχν ρξφληα πξψην ιαρλφ ηνπ ιαρείνπ δελ ζπλεπάγεηαη πσο Τα πξαθηηθά ηνπ 3νπ Σπλεδξίνπ κπνξεί λα ην μαλαθάλεη. νθέιε αιιά ε εκπεηξία πνπ απνθνκίζακε ζηε Σν λέν πεξηνδηθφ καο. αξρί-δνληαο φκσο αξγνπνξεκέλα. παξνπζηάζεη ε ηακίαο καο. ) καο ηηο πξνζέθεξαλ αληδηνηειψο ηα κέιε καο. Σψξα Παπαληίλα. απφ ην Κέληξν Γηάδνζεο ησλ Δπηζηεκώλ & Γηα ηα καζήκαηα ηεο Υ. αξγήζεη λα δηαθξηζεί θαη απηή θαη ε Θεζζαινλίθε Ο λένο βίληενπξνηδέθηνξαο γηα ηα καζήκαηα γηα ηνπο εξαζηηέρλεο αζηξνλφκνπο ηεο. φπσο εμάιινπ ήηαλ θαη ε Κηθή. αξρηθά δεζκεπ-ηήθακε γηα δχν ζπλερφκελεο ρξφλνπ ηνπ Γξακκαηέα καο. 3 6-9 κ. Ζ θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε . πνπ καο έθαλαλ ρψξν καο δίλεηαη ε επθαηξία λ' αλέβνπκε θαη άιια πεξήθαλνπο γηα δεχηεξε ρξνληά. Σν λα θεξδίζεη θαλείο ηνλ ηεχρε. Δδψ θαη Ο ΋κηινο καο απέθηεζε θαη βίληενπξνηδέθηνξα. ηνπ Οκίινπ. δηακεζνιάβεζε ν Μνπζείν Τερλνινγίαο θαη είκαζηε πνιχ αληηπξφεδξφο καο. ΋ζν γηα ηε δηαθνξά ζθαινπάηηα. ηελ 28 ε Τα νηθνλνκηθά νθέιε από ην 3ν Σπλέδξηό Φεβξνπαξίνπ. κφλν πνπ είλαη αδίθσο καο κήλπζε ε εηαηξία «΢ρήκα θαη Υξψκα» ηεο ιίγν ζθηρηνρέξα. ζα κπεη ζην ηακείν ηνπ Οκίινπ καο. γηα ηα πεξηνδηθά πνπ καο πξφηεηλαλ λα καο απηφ φκσο ππνζέησ είλαη ζηα ππέξ γηα ηνλ ΋κηιν. απφ ην 3ν ΢πλέδξηφ ελεκέξσζε πσο ε ππφζεζε εθδηθάζζεθε θαη ην απνθνκίζακε θαη νηθνλνκηθά νθέιε.΢. ιίγνη επηπρψο. Ζ δίθε γηα ην πεξηνδηθό ηνπ Οκίινπ καο. Δπίζεο ην επράξηζην είλαη πσο 3 επραξηζηνχκε γηα ηελ ακέξηζηε ππνζηήξημε θαη ζπλερή θνξίηζηα . ΋πσο ζα κάζαηε πξνζιήθζεθε Ηαλνπάξην ηνπ 2005. άηνκα κε ήζνο. ν Άξεο ν Βνχιγαξεο. ΢ηνλ ΋κηιφ καο έρνπκε πνιιά (θφζηνο – έζνδα). πνπ φκσο δελ πεξηφδνπο. ε Τνύια Γαληειίδνπ.Θ. ηελ παξαηήξεζε. ηνλ Αρηιιέα Οκίινπ καο κε ηε ζπιινγηθή πξνζθνξά.Ν. πεξήθαλνη γηα απηφλ. ηππψλνπλ κε δίρσο ρξεκαηηθή επηβάξπλζε δηθή καο. πνπ ζα επσκηζζεί φια ηα έμνδα θαη ηνλ κπνξνχκε λα ζηαζνχκε ζηα πφδηα καο πην επραξηζηνχκε γηα ηελ αγάπε ηνπ γηα ηνλ ΋κηιφ καο. Σν    . ζηηγκή είλαη ζπλδεδεκέλν κε ην ηειέθσλφ καο θαη ν άιια δνξπθφξνη. άιια θνκήηεο. Νεξνρύηεο ηνπ Οκίινπ Ζ νκάδα παξαηήξεζεο ηνπ Οκίινπ Δπραξηζηνχκε ην Γεκήηξε Γηαλλφπνπιν γηα ην λεξνρχηε Γηα ηελ νκάδα παξαηήξεζεο ηνπ Οκίινπ καο θαη ηε βξχζε πνπ ράξηζε ζηνλ ΋κηιν. Σα απνγεχκαηα έρεη ηα καζήκαηα θαη ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ βνεζά Τν Ζκεξνιόγην ηνπ 2005 ζηηο εξγαζίεο ηνπ Οκίινπ. Ζ δίθε έγηλε θαη ηψξα πεξηκέλνπκε λα γλσξίδνπκε ηη μνδεχνπκε γηα ηα δηάθνξα επί ηελ απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ. Ο επγεληθή πξνζθνξά ηνπ Αλδξέα Βνζηλάθε θαη ηεο θάζε εξαζηηερληθφο φκηινο μέξεηε. πνπ ζα εθδνζεί πξνζερψο. πνπ καο ζπκπαξαζηάζεθε ζηε δίθε πνπ πνπ θάλεη κηα πνιχ θαιή δνπιεηά. ελδηαθέξνληαη ζνβαξά γηα ζπκπαξάζηαζή ηνπ. αιιά κε Ο Αιέμεο δελ πήξε νχηε θαλ ηα έμνδα παξαζηάζεσο θαη ηέηνην ηξφπν πνπ λα κπνξνχκε αλά πάζα ζηηγκή ηνλ επραξηζηνχκε. ην 40 ν 37'. επεηδή δελ αγνξάζακε ηηο ππεξεζίεο πνπ ρξεηάδνληαλ αιιά δηθαζηήξην απεθάλζε ππέξ ηνπ Οκίινπ. (Σελ επνκέλε ηεο Γεληθήο ΢πλειεχζεσο. Απηά είλαη ηα Ο ΋κηινο καο επηηέινπο απέθηεζε θαη Fax ράξε ζηελ ζπζηαηηθά πνπ ηειηθά νδεγνχλ ζηελ επηηπρία. Σνλ θαη Κνκήηεο. Έρεη θάλεη πνιιά εγθαηαζηήζνπκε. Απηή ηε εθπέκπνπλ ην δηθφ ηνπο θσο. Σν εκεξνιφγην ηνπ 2005 είρε κεγάιε επηηπρία θαη εθέηνο Ο λένο καο ρώξνο θαη επραξηζηνχκε ηνλ Γ. ζηαζεξά θαη απηφ είλαη πνιχ σξαίν θαη καο Πξνγξακκαηίδεηαη λα εθδνζνχλ ζπλνιηθά 3 εηήζηα γεκίδεη απηνπεπνίζεζε. Τα νηθνλνκηθά από ηελ Δηαηξία Σρήκα & Χξώκα ηεο Ηζάθεο. Σνπο επραξηζηνχκε κηθξφο γαιαμίαο κέζα ζηνλ νπνίν πνιιά αζηέξηα απφ θαξδηάο γηαηί ην ρξεηαδφκαζηαλ πνιχ.κ. κέξνπο θνλδχιηα θαη λα κπνξνχκε λα    . Όζηεξα θάαααζεηαη. επηκνλή. νξάκαηα.. Αιέμε Αιεμίνπ. Γξακκαηέα καο ηνλ Γηψξγν ΋πσο αλαθέξζεθα θαη ζηα εγθαίληα. φρη φηη ηψξα δελ είλαη. άιια είλαη πιαλήηεο.

800 € ζε (750 x 12) = πεξηνδηθά. αλ φκσο ηα έθαλε έλαο θάπνηνο ηειεπηαία πέληε ρξφληα ε εηζθνξά παξέκεηλε ζηαζεξή εξαζηηέρλεο αζηξνλφκνο. εληππσζίαδε ηνπο κε κπεκέλνπο ζηελ Με ηελ αθξίβεηα πνπ φινη δηαπηζηψλνπκε θαη κε ηα αζηξνλνκία). κέιε ηνπ Γ. Διπίδνπκε πσο θάπνηα ζηηγκή παξαηεξεηέο έρνπλ CCD θάκεξεο γηα ζα αλαβηψζεη. θαηαθχγνπκε ζε απηφ αληί γηα αχμεζε. καο θαζηζηά ηθαλνχο λα ην επαλαιάβνπκε. ζα πξέπεη λα ινγνδνηήζνπκε ζε φηη ζέιεη ζπκβεί. θαη ε πξνζέιεπζε 4) Παξαηήξεζε Παλαγηψηε Υαηδφπνπινπ: Σα θπκαίλεη αλάινγα κε ηνλ θαηξφ. αιιά δελ ζέινπκε αζηξνλφκνη είλαη δχζθνιν λα ελεξγνχκε λα ην θάλνπκε δηφηη φζν δηεπξχλεηαη ν ΋κηινο. Σν δηθφ καο πεξηνδηθφ ήηαλ πξαγκαηηθά ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ην seeing δηθφ καο.. ΋ηαλ φκσο θαλείο δηαβάδεη άξζξα απμεκέλα ηξέρνληα έμνδα ζπληεξήζεσο ηνπ Οκίινπ. ε πνξεία πνπ αθνινπζνχκε έρεη ηα επηζπκεηά απνηειέζ. θαη άξα ζα πξέπεη λα Με απηφ ην ζθεπηηθφ. θαλέλαο δελ εληππσζηάζζεθε κε θαη ην νπνίν ζα ην ζέζνπκε ζε ςήθηζκα. κε 3) Πξφηαζε Αληψλε Ίηζηνπ: Να ελεκεξψζνπκε ηελ πξννπηηθή λα γίλνληαη καζήκαηα πνπ ζα είρακε θαη γξαπηψο ηα κέιε πνπ δελ είλαη νηθνλνκηθά απφ απηά θάπνηα έζνδα. θαη απηνκάησο λνηψζεη πσο δελ ζα ηα θαηαθέξεη Μεξηθνί.΢. δηφηη ζε έλα κηθξφ ρξνληθφ Γηα λα θαιχςνπκε δε ηηο φπνηεο άιιεο αλάγθεο δηάζηεκα ζα βξεζνχκε ζε αδηέμνδν δεηψληαο έθηαθηή έρνπκε ζε εθθξεκφηεηα. Απηή είλαη απνθάζηζε λα πξνηείλνπκε κηα αχμεζε ζηελ ιαλζαζκέλε γξακκή ζθέςεσο θαη φηη ρεηξφηεξν ζα εηήζηα εηζθνξά ησλ κειψλ. ηφζν σζάλ επαγγεικαηίεο ζηελ νξγάλσζε. είλαη ε αχμεζε απηά γηαηί είλαη απφ θαζεγεηέο πνπ θαηέρνπλ ην ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο καο. 9) Παξαηήξεζε θαζεγεηή Ησάλλε ΢εηξαδάθε: θαιπηέξεπε απφ ηεχρνο ζε ηεχρνο κε ηε ζπλεηζθνξά Σα νξγαλσηηθά πξνβιήκαηα είλαη πνιιψλ απφ εκάο θαη κε ηελ πνιχ θαιή δνπιεηά πνπ ζπλεζηζκέλα αθφκα θαη γηα επαγγεικαηίεο έθαλε ν Κνζκάο Γαδέαο. φρη κφλν ζην Γ. 8) Παξαηήξεζε Θεφδσξνπ Οξθαλίδε: Ζ πξνο- καηα. κε πξψηνλ απηφ πξνυπνζέηεη λα κπνξνχκε λα έρνπκε εκέλα. Σν πξαγκαην-πνηνχκε έλα εηήζην παλεγπξηθφ θαη ζθεπηηθφ ήηαλ απιφ: Σν πνζφλ πνπ καο έκεηλε δελ ζα θαιά νξγαλσκέλν Αζηξνπάξηπ. απμάλνπλ θαη νη ππνρξεψζεηο. πεξηζζφηεξεο εθδειψζεηο γηα λα βνεζνχλ Με ιίγα ιφγηα έπξεπε λα επελδχζνπκε ζε θάηη σθέιηκν νηθνλνκηθά ην ηακείν. πνπ επαγγεικαηηψλ αζηξνλφκσλ ζε εξαζηηερληθά θπκαίλνληαη απφ (650 x 12) = 7. κεηά ηνλ απνινγηζκφ ηνπ 3νπ ΢πλεδξίνπ Παξέκβαζε ησλ κειώλ γηα ηα δηάθνξα ζέκαηα πξνβήθακε ζε καθξέο δηαβνπιεχζεηο επί έλαλ νιφθιεξν 1) Πξφηαζε Γηψξγνπ Πηζηηθνχδε: Να ρξφλν. ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα θαη ηελ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία.΢. καζηε. ΢ήκεξα έρνπκε αθφκα αλάγθεο θαη ζα κπνξνχζακε λα 5) Παξαηήξεζε Άξε Βνχιγαξε: Ωο εξαζηηέρλεο μνδέςνπκε απφ ην απνζεκαηηθφ καο. θαη γη’ 7) Παξαηήξεζε Παχινπ Μσξαΐηε: Γηα λα γίλεη απηφ αθφκα ρξεηάδνληαη ρξήκαηα! Σν Γ. αθφκα θαη ζηε ρεηξφηεξε ησλ παξνπζηάδεηαη ζηελ Γεληθή ΢πλέιεπζε θαη ν πεξηπηψζεσλ. αιιά θαη κε πνιιά κέιε. ην πνδφζθαηξν. 6) Παξαηήξεζε Παχινπ Βνπινπβνχηε: Να Πξέπεη λα μέξεηε πσο. εθηφο 2) Πξφηαζε Γεκφθξηηνπ Σζνπθάπα: Να γίλνληαη απφ θάπνηεο αγνξέο πνπ ζα καο απέθεξαλ έζνδα. πξνυπνινγηζκφο ηεο επφκελεο ρξνληάο. ΋πσο γλσξίδεηε. θαη πξφηεηλε ηε ζχζηαζε αθφκα φια φζα ηειηθά επειπηζηνχκε λα θάλνπκε. Απηνί πνπ ην δηάβαδαλ παξαηήξεζεο. ηα δηαβάδεη απφ ηε ζέζε ηνπ καζεηή 9. κφλν γηα πεξίπνπ 6 κήλεο ην ρξφλν. ην πεξηνδηθφ καο. 4 κε επηηπρία. ηα ηξηή. κπνξνχζακε λα θάλνπκε. ηνλ Αληηπξφεδξν. ψξα ηεο ζπλεδξίαζεο. επηβάιιεηαη λα απμήζνπκε ηε ζπλδξνκή. ζε δηαδηθαζία ψζηε λα κεραλνγξαθεζνχκε Με ηε ζηξαηεγηθή ινηπφλ πνπ επηιέμακε. Έθθιεζε πξνο φζνπο ηνπ ιένληνο ηεο εξγαζίαο. ηηο εμεηαζηηθέο θαη άιια. Δμάιινπ ηα καζήκαηα γίλνληαη ηαθηνπνηεκέλα. πνπ ζε απηφλ έπεθηε ε κεξίδα αζηξνλφκνπο. ΋πσο μέξεηε. θαη είλαη λα παχζεη λα ππάξρεη ν ΋κηινο.΢. θαη απηφ θάλακε κε ηε κεηαζηέγαζε. Τπνβνιή εξψηεζεο ζρεηηθά κε ηελ ηη κπνξεί λα θαηαθέξεη θάπνηνο πνπ δελ είλαη έξεπλα γηα ππεξθαη-λνθαλείο απφ ηελ νκάδα επαγγεικαηίαο αζηξνλφκνο. έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα κεξα. αλ θαη είλαη κφιηο 4 κήλεο πνπ κπήθακε ζε απηή θνξά ησλ κειψλ δελ κπνξεί λα είλαη παξά ηε λέα πεξίνδν ηνπ Οκίινπ θαη δελ δξνκνινγήζεθαλ κφλν εζεινληηθή. πνπ βεβαίσο ζίγνπξα φινη ην απεπρφ. ζπκβάιινπλ ζηηο ηξέρνληεο δηεξγαζίεο. γηα ηνλ ΋κηιν. ζίγνπξα ζα ζθεθζνχλ πσο έρνπκε έλα πνηέ. ζπγθξίλνληαλ κε εκάο θαη ελζαξξχλνληαλ λα δνθηκάζνπλ λα πξνζεγγίζνπλ ηελ εξαζηηερληθή αζηξνλνκία (π. ηα ζέκα ελδειερψο. πξνηείλνπκε λα ηα βνήζεηα. ζχζζσκν ην Γ. ζηνλ πίλαθα ηεο αηζνχζεο Τν κείδνλ ζέκα γηα ηε ζεκεξηλή γεληθή ζπλέιεπζε ππήξραλ γξαθήκαηα θαη ππνινγηζκνί ζθαηξηθήο Σν κείδνλ ζέκα πνπ πξέπεη λα ζαο παξνπζηάζσ εθέηνο ηξηγσλνκεηξίαο.΢.00 € θαη’ έηνο. ηηο ενξηέο. Απηή ηε ζηηγκή είκαζηε ηακία. πνπ πηα δελ εθδίδνπκε. ΋πσο μέξεηε. επηηξνπψλ εξγαζίαο γηα ηηο επηκέξνπο εξγα- Τν 40º – 37' ζίεο ηνπ Οκίινπ. πξάγκα πνπ κέρξη ηψξα δελ ην θάλακε πνηέ θαη καδέςνπκε απφ δηάθνξεο εθδειψζεηο ηνπ δελ ζέινπκε λα ην θάλνπκε νχηε ζην κέιινλ.ρ. θαη φρη άδηθα! απνζεκαηηθφ απφ ην ΢πλέδξηφ καο. ηελ . απηφ ζίγνπξα ζα ζηα 35. βιέπνπκε πσο κε επαγγεικαηηθφ ηξφπν. Οκίινπ». ηεο αηκφζθαηξαο απφ δηάθνξα ζεκεία ηεο ηερλψλ αζηξνλφκσλ θαη αζηξνθσηνγξάθσλ θαη έδεηρλε Διιάδαο. γηαηί θαηέγξαθε ηελ εκπεηξία καο σο εξαζη.000 € ην έηνο. έπξεπε λα ην δηαζπαζίζνπκε ζε νηηδήπνηε άιιν.

αχμεζε ησλ 15. 340 Μνπξαηίδνπ ΢έβε Ζ ζπλέιεπζε ζπλαίλεζε ζην λα γίλεη ν έιεγρνο εθ ησλ 341 Κεξακηδά Αδακαληία πζηέξσλ θαη λα ελεκεξψζεη ε εθνξεπηηθή επηηξνπή ηα 342 Σζηξψλεο Νηθφιανο κέιε κε ην επφκελν ελεκεξσηηθφ. Αύμεζε εηήζηαο ζπλδξνκήο 343 Καιατηδίδνπ Ζιέθηξα . Δπί ηε επθαηξία ηεο 8εο Γεληθήο ΢πλέιεπζήο καο. 336 Σζηαζηνχδεο Γεκήηξεο Έθζεζε εμειεγθηηθήο επηηξνπήο 337 Καηάθεο Ησάλλεο Λφγσ θσιχκαηνο ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο θαη ηνπ Γ. πνπ ζα εκπινπηίζεη 321 Κνηζαθίδεο Κπξηάθνο ηε Βηβιηνζήθε ηνπ Οκίινπ καο. εκπινπηίδνληαο ηε Βηβιηνζήθε θαισζνξίδνπκε ζηελ αζηξνλνκηθή καο νηθνγέλεηα. ΢πληαγκαηάξρε ηεο Υσξνθπιαθήο γηα 324 Κσηζίδεο Γηψξγνο ηα ππέξνρα ρεηξφγξαθα θείκελα πνπ καο 325 Κξεηηθφο Ζξαθιήο έζηεηιε θαη πνπ ζα θνζκήζνπλ ηελ 326 Πνπψιεο Ζιίαο βηβιηνζήθε ηνπ Οκίινπ καο. 316 ΢θαξιάηνο Διεπζέξηνο  Δπραξηζηνχκε ηνλ θαζεγεηή θ.   Δπραξηζηνχκε ηνλ Θεφδσξν Μάηηα γηα ην Τα λέα κέιε ηνπ νκίινπ καο DVD «Σν Γηάζηεκα» πνπ ράξηζε ζηνλ ΋κηιν.πξνηδέθηνξα πνπ ράξηζε εκπξάθησο πσο θαηαλννχλ ηηο αηηίεο πνπ καο αλάγθαζαλ ζηνλ ΋κηιν.Μεηά απφ ηελ έθζεζε ησλ ππνινγηζκψλ πνπ έγηλαλ 344 Μαβίδεο Ζξαθιήο βαζηζκέλνη ζηα ηξέρνληα έμνδα ησλ ηεζζάξσλ πξψησλ 345 ΢σθξνλίδνπ Γέζπνηλα κελψλ ζηε λέα καο έδξα. ηα νπνία θαη ζηνλ ΋κηιν.00 €. Σζηξψλε Νηθφιαν. έζπεπζαλ λα θαηαβάιινπλ ηελ ζηνλ ΋κηιν. κε ηίηιν: «Δηζαγσγή ζηε 319 Παπάδνγινπ Ηνπιία ΢χγρξνλε Αζηξνλνκία». 322 Καξαγηάλλεο Γαξχθαιινο  Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. Κνζκίδεο Ηζαάθ 314  Δπραξηζηνχκε ηνλ Ζξαθιή Πιηάθε γηα ηε 315 Καινπέζαο Γεψξγηνο βηηξίλα πνπ ράξηζε ζηνλ ΋κηιν. θαη θπξία Διεπζέξην θαη 328 Κνχξνο Παλαγηψηεο Άλλα Νηθνιατδε γηα ηελ πξνζθνξά ησλ 50. κεξηθά απφ ηα κέιε. ηνπ Οκίινπ καο.  Δπραξηζηνχκε ηελ Καηεξίλα Υξεζηίδνπ γηα Α/Μ Δπώλπκν Όλνκα ηνπο δχν θαιφγεξνπο πνπ ράξηζε ζηνλ ΋κηιν. αλ θαη λνκίκσο δελ ππνρξενχληαλ. απνθαζίζζεθε ε αχμεζε ηεο 346 Ραιιφο ΢ηαχξνο εηήζηαο ζπλδξνκήο. Σν πνζφ ηεο αχμεζεο είλαη 349 Υαιαδάο Νηθφιανο 15 € θαη έηνο. 350 Σαθεηδήο Γξεγφξεο Οπόηε: ε λέα εηήζηα ζπλδξνκή ζα είλαη 50.  Δπραξηζηνχκε ηνλ Αληψλε Εαθείξε γηα ην παξαζέηνπκε ηα νλφκαηα φισλ ησλ κειψλ καο πνπ δεχηεξν ξαδηφθσλν – θαζεηφθσλν θαη γηα ηα γξάθεθαλ ζηνλ ΋κηιν απφ ηηο 21 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2004 πεξηνδηθά «Scientific American» πνπ ράξηζε έσο θαη ηηο 27 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2005. ησλ Υάξε Βάξβνγιε 320 Μεξηδαλίλεο Ησάλλεο θαη Ησάλλε ΢εηξαδάθε. πνπ έρνπλ ήδε Βαιεληίλα Κνληνχιε γηα ην Fax πνπ ράξηζαλ πιεξψζεη γηα ην 2005. 338 Παπαζαλαζίνπ Αζαλάζηνο δελ ππνβιήζεθε θαηά ηε ζπλέιεπζε.. αιιά ζα 339 Γηαλλέινο Γεψξγηνο δεκνζηεπηεί ην ηαρχηεξν δπλαηφ. 327 Αιαγηαιφγινπ Λεσλίδαο  Δπραξηζηνχκε ηνλ θ. ηνπ 2νπ . Γώξα πξνο ηνλ Όκηιν Ήδε απφ ηελ επαχξηνλ ηεο απφθαζεο ηεο 8εο Γ. Σνπο επραξηζηνχκε πνπ βνεζνχλ ηνλ ΋κηιν λα  Δπραξηζηνχκε ην κέινο καο (ν νπνίνο δελ επηζπκεί λα δεκνζηεπηεί ην φλνκα ηνπ) γηα ην αληεπεμέιζεη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. λα πξνβνχκε ζηελ αχμεζε. ελ 323 Αλησλίνπ Αληψλεο απνζη. 5 10) Γηεπθξίλεζε Γηψξγνπ Πηζηηθνχδε: Αλαθνξά ζηελ 334 Γθιαβίλαο Απφζηνινο πξφνδν ηεο νκάδαο παξαηήξεζεο ζρεηηθά κε ηελ 335 Υαηδεησάλλνπ Ησάλλεο έξεπλα γηα ππεξθαηλνθαλείο. Δπί ζπλφινπ 32 παξφλησλ κειψλ: 347 ΢ηακπνιίδεο Αξηζηείδεο Τπέξ ηεο αχμεζεο ςήθηζαλ 30 κέιε.  330 Γθαηδφγινπ Ρσμάλε 331 Δπζηαζνπιίδεο Γεκήηξεο Νέα ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο 332 Πνιίηεο Αλδξέαο Με κεγάιε ραξά κάζακε πσο ν καζεηήο 333 Παζράιεο Νηθφιανο Σζαγθαξίδεο Γεκήηξηνο ηεο 2αο Λπθείνπ. Απηφ καο δείρλεη θαηλνχξγην Βίληεν . θαηά ηεο αχμεζεο 348 Ράπηεο Δπάγγεινο έλαο θαη έλαο ςήθηζε ιεπθφ.  Δπραξηζηνχκε ηνλ Αλδξέα Βνζηλάθε θαη ηε ΢πλέιεπζεο.00 329 Κνξκπέηε Καιιηφπε € πξνο ελίζρπζε ηνπ ηακείνπ ηνπ Οκίινπ καο.00 Δπξώ εηεζίσο θαη ζα ηζρύεη από ηελ 28ε Φεβξνπαξίνπ ηνπ Δπραξηζηίεο 2005.΢. Ησάλλε 317 ΢ηακπνπιή Καιιηφπε ΢εηξαδάθε γηα ην βηβιίν πνπ ράξηζε ζηνλ 318 Πεηξφπνπινο Πεξίαλδξνο ΋κηιφ καο.

ν Καζεγεηήο Νηθφιανο Κπιάθεο ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ζα δψζεη κηα δηάιεμε κε ηίηιν: «Ζ Εσή θαη ν Θάλαηνο ησλ Αζηέξσλ». ζηελ αίζνπζα ζπλεδξίσλ ηεο Δηαηξείαο Μαθεδνληθψλ ΢πνπδψλ. Κπιάθε Τελ Τξίηε 19 Απξηιίνπ 2005 θαη ψξα 8:00 κ. ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Έλσζε Διιήλσλ Φπζηθψλ θαη ην Κέληξν Γηάδνζεο Δπηζηεκψλ & Μνπζείν Σερλνινγίαο.  .Θ. Ζ δηάιεμε γίλεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ ενξηαζκνχ ηνπ Παγθφζκηνπ έηνπο Φπζηθήο 2005 θαη δηνξγαλψλεηαη απφ ην ηκήκα Φπζηθήο ηνπ Α..κ. Νηθνιάνπ Γεξκαλνχ 1. ήξζαλ πξψηνη ζηνλ εηήζην Παλειιαδηθφ Γηαγσληζκφ. Ο ΟΦΑ ηνπο ζπγραίξεη θαη ηνπο εχρεηαη ζε αλψηεξα. πνπ νξγαλψλεη ε Δηαηξία Αζηξνλνκίαο & Γηαζηήκαηνο ηνπ Βφινπ. 6νο φξνθνο. Ο Γεκήηξεο θαη ε Νηθνιέηα ζα θηινμελεζνχλ απφ ηε NΑSΑ γηα 10 κέξεο.Π.  Γηάιεμε ηνπ θαζεγεηή θ. θαζψο θαη θαιή παξακνλή ζην Γηαζηεκηθφ Κέληξν ηεο Alabama. 6 Λπθείνπ Θεζζαινλίθεο θαη ε Γθνιθηλνπνχινπ Νηθνιέηα – Διέλε ηνπ Λπθείνπ Βεξβελίνπ Κνξηλζίαο. Ν.