You are on page 1of 5

Αζηξνλνκίαο & Γηαζηήκαηνο ηνπ Βόινπ, πνπ γηα

ΟΜΙΛΟ΢ ΦΙΛΩΝ δέθαηε θνξά θέηνο δηνξγάλσζε ην δηαγσληζκό,


Α΢ΣΡΟΝΟΜΙΑ΢ βνεζώληαο όινπο ηνπο καζεηέο ηεο ρώξαο καο
Με θεξδνζθνπηθό Σσκαηείν πνπ αγαπνύλ ηνλ νπξαλό, λα δηαγσλίδνληαη ζηνλ
ΣΑ ΝΕΑ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ηνκέα ηεο Αζηξνλνκίαο.
Νο 10, Ηούνιορ 2005
ΘΕΡΙΝΟ ΗΛΙΟ΢ΣΑ΢ΙΟ Τν θύξην όκσο έπαζιν γηα ην Γεκήηξε θαη ηελ
Νηθνιέηηα-Διέλε Γθνιθηλνπνύινπ, θαληάδνκαη
Αλεξανδπείαρ 113 - 546 46 Θεζζαλονίκη πσο είλαη ην επηθείκελν ηαμίδη ηνπο ζηε ΝΑΣΑ,
Τει. (κεηά 5 ρηππήκαηα = Fax) (2310) 423-133 γηα ην νπνίν κεξηκλά ν θ. Γηνλύζεο Σηκόπνπινο,
E-Mail: ofa@ofa.gr – http//www.ofa.gr Γηεπζπληήο ηνπ Δπγεληδείνπ Ηδξύκαηνο. Δκείο, σο
Γεσγξαθηθέο Σπληεηαγκέλεο Θεζζαινλίθεο: Όκηινο εξαζηηερλώλ Αζηξνλόκσλ, επηζπκνύκε λα
40° 37' Β θαη 22° 58' Α εθθξάζνπκε ηε ραξά καο γηα ηε δηάθξηζε ηνπ
Σύληαμε: Π. Μσξαΐηεο - Γ. Μπνθνβόο Γεκήηξε θαη λα ηνλ ηηκήζνπκε ζηε ζεκεξηλή καο
εθδήισζε πξνζθέξνληάο ηνπ έλα ελζύκην.
Από ηον Ππόεδπο Σην ηαμίδη ηνπο απηό ζηε ΝΑΣΑ, ηα παηδηά ζα
Σην πξνεγνύκελν ελεκεξσηηθό, κε κεγάιε επραξίζηεζε έρνπλ ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπλ έλαλ ή
αλαθέξακε ηελ πξσηηά ηνπ καζεηή Θεζζαινλίθεο ηεο Β΄ πεξηζζόηεξνπο κειινληηθνύο αζηξνλαύηεο, ίζσο
Λπθείνπ Γημήηπη Σζαγκαλίδη, ζηνλ 10ν εηήζην θαη θάπνηνλ παιαίκαρν αζηξνλαύηε, αιιά θαη
Παλειιήλην Γηαγσληζκό Αζηξνλνκίαο, πνπ νξγαλώλεη ε πάξα πνιινύο αλζξώπνπο νη νπνίνη εξγάδνληαη γηα
Δηαηξία Αζηξνλνκίαο & Γηαζηήκαηνο ηνπ Βόινπ. Μαδί λα εμαζθαιίζνπλ ηηο ζπλζήθεο πνπ απαηηνύληαη,
κε ηνλ Γεκήηξε, πξώηεπζε θαη ε Νικολέηα-Δλένη πξνθεηκέλνπ νη Αζηξνλαύηεο ή αληηζηνίρσο θαη νη
Γκολθινοπούλος, ηνπ Λπθείνπ Γεξβελίνπ ηεο Κνζκνλαύηεο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηα επηηπρε-
Κνξηλζίαο. Οη δύν καζεηέο ζα θηινμελεζνύλ από ηε κέλα ηαμίδηα ηνπο. Όινη απηνί νη άλζξσπνη πνπ
NΑSΑ γηα 10 κέξεο ζην Γηαζηεκηθό Κέληξν ζηελ εξγάδνληαη ζηα κεηόπηζζελ αζόξπβα, κε επηκέιεηα
Alabama ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ Ακεξηθήο. θαη κε πνιιή αγάπε γηα ηε δνπιεηά ηνπο, ρσξίο
επηβξάβεπζε άιιε πέξαλ ηεο πξνθαζνξηζκέλεο
Ο Όκηιόο καο, ζέινληαο λα εθθξάζεη ηε ραξά όισλ ησλ νηθνλνκηθήο ηνπο απνιαβήο, ραίξνληαη κε ηελ
κειώλ ηνπ γηα ηε δηάθξηζε ηνπ Γεκήηξε, δηνξγάλσζε πξνζθνξά ηνπο ζην θύξην έξγν, πνπ είλαη νη
κηα ηηκεηηθή βξαδηά ζην ρώξν καο, όρη κόλν γηα ηνλ ίδην επηηπρείο απνζηνιέο ζην δηάζηεκα, ε πξόνδνο ηεο
αιιά θαη γηα ηνπο δύν θαζεγεηέο ηνπ, ηνπο θ. Κπξηθιίδε επηζηήκεο θαη ε δηεύξπλζε ηεο γλώζεο.
Γεώξγην θαη Ενύια Γεκήηξην, πνπ ηνλ ππνζηήξημαλ ζην
ρόκπη ηνπ, ηελ Αζηξνλνκία. Σηελ εθδήισζε απηήλ, Έηζη ζπκβαίλεη θαη κε ηνπο πεξηζζόηεξνπο
θαιέζακε ηνλ Ννκάξρε Θεζζαινλίθεο θ. Παλαγηώηε θαζεγεηέο ζ’ όια ηα ζρνιεία. Γη’ απηόλ αθξηβώο
Χσκηάδε, ηνλ Πεξηθεξεηαθό Γηεπζπληή Α/βάζκηαο θαη ην ιόγν, ν Όκηιόο καο ζύζζσκνο επηζπκεί λα
Β/βάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θ. αλαγλσξίζεη θαη λα ηηκήζεη ηελ πξνζθνξά ησλ
Γεώξγην Καξαηάζην, θαζώο θαη ηνπο Καζεγεηέο Αζηξν- θαζεγεηώλ ηνπ Γεκήηξε, θαη εηδηθά ηνπο θ.
λνκίαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο Γημήηπη Εούλα θαη θ. Γεώπγιο Κςπικλίδη, νη
θ. Σεηξαδάθε Ησάλλε θαη Απγνινύπε Σηαύξν. Σηελ νπνίνη ζίγνπξα ραίξνληαη θαη απηνί γηα ηηο
εθδήισζε παξαβξέζεθε θαη ν εθδόηεο θ. Γεκήηξεο επηδόζεηο ηνπ καζεηή ηνπο, ηόζν όζν θαη νη γνλείο
Τζάκπνπξαο ηνπ νίθνπ «Πιαλεηάξην Θεζζαινλίθεο» ηνπ θαη βεβαίσο όινη εκείο νη άιινη.
ηνπο επραξηζηνύκε γηα ηελ αληαπόθξηζή ηνπο.
Τελ εθδήισζε θάιπςαλ θαη πξνέβαιαλ ζηηο εηδήζεηο Τν ειάρηζην ινηπόλ πνπ κπνξνύκε λα θάλνπκε γηα
ηνπο ηξεηο ηνπιάρηζηνλ ηειενπηηθνί ζηαζκνί, ηνπο ηνλ Γεκήηξε θαη ηνπο θαζεγεηέο ηνπ, είλαη λα
νπνίνπο θαη επραξηζηνύκε. ηνπο πξνζθέξνπκε από έλα ελζύκην, ηα νπνία ζα
 ηνπο ηα παξαδώζνπλ νη εθιεθηνί καο θαιεζκέλνη,
Γηα όζα κέιε δελ κπόξεζαλ λα παξεπξεζνύλ ζηελ
ηηκεηηθή βξαδηά παξαζέηνπκε κεξηθά απνζπάζκαηα από
ν Ννκάξρεο θ. Παλαγηώηεο Χσκηάδεο, ν θ.
ηελ πξνζθώλεζε ηνπ πξνέδξνπ: Γεώξγηνο Καξαηάζηνο, Πεξηθεξεηαθόο Γηεπζπληήο
“… Με πνιιή ραξά είκαζηε ζήκεξα εδώ, ζηνλ Όκηιν Α/βάζκηαο θαη Β/βάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κεληξηθήο
Φίισλ Αζηξνλνκίαο, γηα λα ηηκήζνπκε ηνλ Γεκήηξε Μαθεδνλίαο θαη νη θαζεγεηέο θ. Ησάλλεο
Τζαγθαιίδε, καζεηή ηνπ 2νπ Λπθείνπ ηεο πόιεο καο. Ο Σεηξαδάθεο θαη θ. Σηαύξνο Απγνινύπεο.
Γεκήηξεο, αλ θαη δελ είλαη κέινο ηνπ Οκίινπ καο, καο Δπίζεο, ν θ. Γεκήηξεο Τζάκπνπξαο, κέινο ηνπ
γέκηζε πεξεθάληα, θαζώο αζρνιείηαη θαη απηόο κε ην Οκίινπ καο, ζέινληαο θαη απηόο λα ηηκήζεη ηνλ
αληηθείκελν πνπ όινη καο εδώ ζηνλ Όκηιν αγαπνύκε. Καη Γεκήηξε, ηνπ πξνζθέξεη κηα δσξνεπηηαγή
αθξηβώο κε απηήλ ηελ αθνξκή, ζέισ λα ηνλίζσ ηελ 501,00 €, θαζώο θαη έλα βηβιίν.
πξνζπάζεηά καο λα εκπλεύζνπκε κεγαιύηεξν ελδηαθέξνλ Ο θ. Θενθάλεο Φαηδεηνξδάλνπ, κέινο ηνπ Οκίινπ
ζε όζα παηδηά ήδε αζρνινύληαη κε ηελ Αζηξνλνκία θαη καο, πξνζθέξεη επίζεο 100,00 €. Ο θ. Μηράιεο
ηηο Θεηηθέο Δπηζηήκεο γεληθόηεξα. Βεβαίσο ε επίζεκε
βξάβεπζε ηνπ Γεκήηξε ζα γίλεη από ηελ Δηαηξία

1
Φαξηηάθεο, κέινο θαη απηόο ηνπ Οκίινπ καο, ραξίδεη ζηα βάξνο αιιά θαη ηελ κεγάιε ηηκή λα πξνσζήζεηε
ηηκώκελα πξόζσπα ηξία βηβιία ηνπ. ηε ζθπηάιε θαη ηειηθά λα ηελ παξαδώζεηε ζηηο
Τέινο, ν Όκηινο καο ηνπο πξνζθέξεη κηα εηήζηα επόκελεο γεληέο κε ηε ζεηξά ζαο.
ζπλδξνκή κέινπο γηα ηα έηε 2005 θαη 2006 θαη
θηινηερλεκέλα ρεηξόγξαθα, θαζώο θαη έλα κε ηνλ ηίηιν Κιείλνληαο, γηα λα κε μεθύγσ από ηελ εκκνλή
«Ο Όξθνο ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ». ησλ ειιήλσλ γνληώλ, ζα ζνπ πσ θη εγώ ην
Ζ αιήζεηα είλαη όηη ζα ζέιακε λα ζαο θάλνπκε επίηηκα ζηεξεόηππν πνπ όινη καο ιέκε ζηα παηδηά καο,
κέιε ηνπ Οκίινπ καο, αιιά ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο αζρέησο αλ θεύγνπλ γηα λα εμεξεπλήζνπλ ηνλ
ηνπ θαηαζηαηηθνύ καο, απηό ζα κπνξεί λα γίλεη κόλν Νόηην Πόιν ή πάλε ζην θνύξλν ηεο γεηηνληάο: "Να
όηαλ ν Γεκήηξεο επηζηξέςεη από θάπνηα δηαζηεκηθή πποζέσειρ". Γελ μέξσ από ηη αθξηβώο, πάλησο
απνζηνιή, θέξνληαο καδί ηνπ θαη θάπνην πέηξσκα από εζύ, έηζη αόξηζηα, λα πξνζέρεηο. Σαο επραξηζηώ.”
ηνλ Άξε. Οπόηε, επηθπιαζζόκαζηε θαη πεξηκέλνπκε.

Παξόληεο ζήκεξα, γηα λα ηηκήζνπλ ηελ πξνζπάζεηά ζνπ,


Γεκήηξε, είλαη θαη νη θαζεγεηέο ηνπ Α.Π.Θ. θ. Η.
Σεηξαδάθεο θαη θ. Σ. Απγνινύπεο, νη νπνίνη ελδερνκέλσο
λα είλαη νη κειινληηθνί ζνπ θαζεγεηέο ζην Παλε-
πηζηήκην, εθόζνλ βέβαηα επηιέμεηο απηόλ ηνλ δξόκν.

Σνπ επρόκαζηε λα πεξάζεηο θαιά θαη λα κάζεηο όζα


πεξηζζόηεξα κπνξείο θαηά ηελ παξακνλή ζνπ ζηε
ΝΑΣΑ, θαη ζα ραηξόκαζηαλ πνιύ εάλ θάπνηα κέξα κεηά
ηελ επηζηξνθή ζνπ, δηέζεηεο ιίγν από ην ρξόλν ζνπ λα
καο κηιήζεηο γηα ηελ εκπεηξία ζνπ απηή. Δπίζεο, ζα
ραηξόκαζηαλ αλ ήζειεο λα ζπκκεηάζρεηο ζε θάπνην από
ηα πξνγξάκκαηά καο, γηα λα κεηαδώζεηο ηηο γλώζεηο
ζνπ θαη ηελ αγάπε ζνπ γηα ηελ επηζηήκε θαη ζε άιινπο
αλζξώπνπο πνπ δηςνύλ λα κάζνπλ. Καη αλ ην θάλεηο
απηό, Γεκήηξε, ζα δηαπηζηώζεηο πώο κε ην λα δίλεη
θαλείο από ηε ςπρή ηνπ ζηνπο ζπλαλζξώπνπο ηνπ όρη
κόλν δελ δεκηώλεηαη, αιιά αληίζεηα θεξδίδεη πνιύ
πεξηζζόηεξα σο αληακνηβή γηα ηε κεγαινςπρία ηνπ.

Δδώ θαη πνιιά ρξόληα, όινη νη παξόληεο επειπηζηνύκε ην


κάζεκα ηεο Αζηξνλνκίαο από κάζεκα επηινγήο, λα γίλεη
ππνρξεσηηθό ζηα ζρνιεία ηεο κέζεο εθπαίδεπζεο. Απηό
όρη γηα λα βγάδνπκε πεληαθόζηνπο αζηξνλόκνπο θαη’
έηνο, αιιά γηα λα δηεπξπλζνύλ νη γλώζεηο ησλ καζεηώλ Δκδπομή – Αζηποπάπης ζηη Θπάκη
ζηηο ζύγρξνλεο επηζηήκεο. Σήκεξα, κε ηνλ ειιεληθό
δνξπθόξν λα ππεξίπηαηαη πάλσ απ’ ηα θεθάιηα καο, ηελ Σην πξνεγνύκελν ελεκεξσηηθό είρακε γξάςεη πσο
πξόζθαηε πξνζρώξεζε ηεο παηξίδνο καο ζηελ E.S.A.θαη ζρεδηάδακε λα νξγαλώζνπκε κηα εθδξνκή ζηε
από ηηο θηλήζεηο ηεο θπξίαο Υπνπξγνύ Παηδείαο θαη Θξάθε θάπνην Σαββαηνθύξηαθν ηνπ Μαΐνπ, γηα λα
Θξεζθεπκάησλ θπξίαο Μαξηέηηαο Γηαλλάθνπ, αλαπηε- γλσξίζνπκε ηα κέιε ηνπ Σ.Δ.Α.Θ. (Σπιιόγνπ
ξώλνληαη νη ειπίδεο γηα έλα επνίσλν κέιινλ γηα ηα Δξαζηηερληθήο Αζηξνλνκίαο Θξάθεο). Γπζηπρώο
παηδηά καο ζηηο ζύγρξνλεο επηζηήκεο ηνπ 21νπ αηώλα. δελ καδεύηεθαλ ηα απαηηνύκελα άηνκα θαη έηζη
ηελ αλαβάιακε.
Δλ νλόκαηη ηνπ Οκίινπ καο ινηπόλ ζνπ επρόκαζηε θαιό 
ηαμίδη θαη θαιή παξακνλή. Καη επεηδή είλαη ε πξώηε Δκδηλώζειρ ςπό ζσεδιαζμό
θνξά πνπ ζα παο ηόζν καθξηά, – θαη θαζώο εγώ έρσ Ο Όκηιόο καο, ζε ζπλεξγαζία κε δηάθνξνπο
πεξάζεη ηα πεξηζζόηεξα ρξόληα ηεο δσήο ηνπ ζην θνξείο ηεο πόιεο καο, ζρεδηάδεη δηάθνξεο
εμσηεξηθό –, επέηξεςέ κνπ λα ζνπ ζπκίζσ πσο εθηόο εθδειώζεηο ζην πιαίζην ηεο Γ.Δ.Θ. θαη ησλ
ησλ ηεηρώλ, ν θάζε Έιιελαο θαη ε θάζε Διιελίδα εθδειώζεσλ γηα ηα Γημήηπια. Γηα ηελ έθβαζε
είκαζηε Ππεζβεςηέρ ηηρ Δλλάδαρ. Απηό σο ππελζύκηζε ησλ ζπλνκηιηώλ καο, ζα ελεκεξσζνύλ ηα κέιε
κόλν, εθόζνλ γλσξίδνπκε θπζηθά πσο όινη καο καο εγθαίξσο.
αηζζαλόκαζηε ππεξήθαλνη πνπ είκαζηε απόγνλνη ελόο
ιανύ, ν νπνίνο ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά, από ην απώηεξν Μαθήμαηα - ΢εμινάπια - Γιαλέξειρ
παξειζόλ, ζηε δηακόξθσζε ηεο γλώζεο ηνπ παξόληνο Τα καζήκαηα θαη νη δηαιέμεηο δηαθόπεθαλ γηα ηε
θαη ζπκβάιιεη θαη ζήκεξα θαζνξηζηηθά ζηελ εμέιημε ηεο ζεξηλή πεξίνδν ηνπ 2005. Θα αξρίζνπλ πάιη ηνλ
Αζηξνλνκίαο θαη ησλ άιισλ ζύγρξνλσλ επηζηεκώλ. Δζύ Σεπηέκβξην, κεηά ηελ επηζηξνθή καο από ην 4ν
ινηπόλ θαη κεξηθνί ζπλνκήιηθνί ζνπ ζα επσκηζζείηε ην Σπλέδξην ηεο Αζήλαο. Παξαθαινύκε ηνπο εηζε-

2
γεηέο λα εηνηκάζνπλ ηα καζήκαηα εγθαίξσο γηαηί ήδε πξνζθνξά ησλ 100,00 €, πξνο ηελ νκάδα
πνιινί ξσηνύλ γηα ηα καζήκαηα ηνπ θζηλν-πώξνπ. παξαηήξεζεο ηνπ Οκίινπ, γηα λα ζπκβάιεη ζηα
 έμνδα ηεο νκάδαο.

ΟΗ ΔΚΓΖΛΩ΢ΔΗ΢ ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ Δπισοπηγήζειρ

Βπαδιά Αζηπονομίαρ ζηη Υ.Α.Ν.Θ Δπισοπήγηζη 300,00 € από ηον Όμιλο ππορ ηην
Τελ Κςπιακή 15 Μαΐος, ν Όκηινο καο δηνξγάλσζε κηα Ομάδα παπαηήπηζηρ.
βξαδηά αζηξνλνκηθήο παξαηή-ξεζεο, ζηνλ πξναύιην Τν ΓΣ ηνπ Οκίινπ καο, εθηηκώληαο ηε θηιόηηκε
ρώξν ηεο Φ.Α.Ν.Θ. Ζ εθδήισζε απηή έγηλε ζηα πιαίζηα θαη πνιπέμνδε πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιινπλ όια
ηεο ζπλεξ-γαζίαο ηνπ νκίινπ καο κε ηε Φ.Α.Ν.Θ., κε ηελ ηα άηνκα πνπ απαξηίδνπλ ηελ νκάδα
παξάδνζε εθπαηδεπηηθώλ ζεκηλαξίσλ αζηξν-λνκίαο ζην παξαηήξεζεο ηνπ Οκίινπ γηα ηελ εμεξεύλεζε ηνπ
ρώξν ηεο Φ.Α.Ν.Θ. ηνλ πεξαζκέλν ρεηκώλα θαη ηελ νπξαλνύ θαη ηνλ εληνπηζκό θάπνηνπ
θεηηλή άλνημε. Ο θαηξόο καο βνήζεζε θαη παξά ηελ Υπεξθαηλνθαλνύο αζηέξα (Supernova),
έληνλε θσηνξύπαλζε ηεο πόιεο, νη καζεηέο αιιά θαη απνθάζηζε λα ζπκβάιιεη κε ην πξναλαθεξζέλ
πιήζνο πεξαζηηθώλ, είραλ ηελ επθαηξία λα δνπλ ηε πνζό ζε δηάθνξα κηθξνέμνδα ηεο νκάδαο. Ζ
Σειήλε, ηνλ Κξόλν θαη ηνλ Γία, κέζα από ηα ηειεζθόπηα εξγαζία ηνπο απηή εθηόο από θηιόδνμε είλαη
ησλ κειώλ καο. Όζν γηα ηα ζεκηλάξηα ζηε Φ.Α.Ν.Θ., αμηέπαηλε θαη ν δήινο ηνπο πξαγκαηηθά επίπνλνο.
επειπηζηνύκε όηη ζα ζπλερηζηνύλ θαη ηε λέα πεξίνδν. Τα ρξήκαηα πνπ ρξεηάδνληαη γηα ην εγρείξεκα
είλαη πνιιά θαη θαζώο είλαη όινη ηνπο εξγαδόκελα
Γιαλέξειρ πος έγιναν άηνκα, ηα δαπαλνύλ από ην πζηέξεκά ηνπο.
Σηηο 31 Μαίνπ 2005, ην κέινο καο Θεόδσξνο Οξθαλίδεο Τνπο επρόκαζηε θάζε επηηπρία ζηελ έξεπλα ηνπο
επηζθέθζεθε ην 106ν Γεκνηηθό Σρνιείν Θεζζαινλίθεο πνπ κεηαμύ άιισλ απνηειεί κεγάιε πξνβνιή γηα
θαη κίιεζε ζηνπο καζεηέο ηεο Δ' θαη ηηο ΣΤ' ηάμεο. Τν ηελ Θεζζαινλίθε, ηελ Διιάδα θαη ηνλ Όκηιό καο.
ζέκα ήηαλ «Ταμίδη ζην Ζιηαθό καο Σύζηεκα θαη ζην Τα άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ Οκάδα είλαη νη:
Σύκπαλ». Τελ νκηιία εθηόο από ηνπο καζεηέο θαη ηηο
καζήηξηεο ηελ παξαθνινύζεζαλ θαη νη δαζθάιεο ηνπ Κσλζηαληίλνο Δκκαλνπειίδεο
ζρνιείνπ. Γηώξγνο Πηζηηθνύδεο
 Αλδξέαο Βνζηλάθεο
Σα νέα μέλη ηος ομίλος μαρ Ηζαάθ Κνζκίδεο
Σηνλ Όκηιν, από ηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 2005, γξάθεθαλ ηα Νίθνο Παζράιεο
αθόινπζα άηνκα ηα νπνία θαη θαισζνξίδνπκε ζηελ Σηξάηνο Κνπθόο
αζηξνλνκηθή καο νηθνγέλεηα. Παλαγηώηεο Πνιπκελίδεο
Α/Μ Δπώνςμο Όνομα Θεόδσξνο Γηανπξηδήο
351 Μνπζνπιηώηεο Φξήζηνο 
352 Κσλζηαληηλόπνπινο Ζιίαο
353 Απνζηνινπνύινπ Ησάλλα Α΢ΣΡΟΝΟΜΗΚΟ ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ 2005
354 Μπξθνπνύινπ Κίξθε Ηούλιορ 2005
355 Μνύηζηνπ Νηθνιέηα 04-7 Πξνζεδάθηζε Mars Pathfinder ζηνλ Άξε
356 Τζηνπκπαλίθα Νηθνιέηηα 1997)
357 Δπαγγέινπ Σακνπήι 05-7 Ζ Γε ζην αθήιην ηεο ηξνρηάο ηεο
358 Τζαβδαξίδνπ Γήκεηξα 07-7 Ζ Αθξνδίηε 1,5ν βόξεηα ηνπ Δξκή
(Λπθόθσο)
359 Τζαγθαιίδεο Γεκήηξεο
08-7 Ζ Αθξνδίηε 3ν λόηηα ηεο Σειήλεο
360 Ενύιαο Γεκήηξεο (Λπθόθσο)
361 Κπξηθιίδεο Γεώξγηνο 09-7 Πέξαζκα ηνπ Voyager 2 από ηνλ Γία (1979)
362 Εώθα Βαζηιηθή 13-7 Ο Γίαο 1ν βόξεηα ηεο Σειήλεο (νξαηνί κεηά ηε
363 Κατζίδεο Νηθόιανο δύζε)
 17-7 Σύλδεζε ζε ηξνρηά Apollo/Soyuz (1975)
Δςσαπιζηίερ 20-7 Πξνζζειήλσζε ηνπ Apollo 11 (1969)
Πποζθοπά 50,00 € ππορ ηον Όμιλο 20-7 Πξνζεδάθηζε Viking 1 ζηνλ Άξε (1976)
 Δπραξηζηνύκε ηνλ θαζεγεηή θ. Κπξηθιίδε Γεώξγην 28-7 Βξνρή δηαηηόλησλ “δ Τδποσοΐδερ”
γηα ηελ επγεληθή πξνζθνξά ησλ 50,00 €, πξνο 28-7 Ο Άξεο 4ν λόηηα ηεο Σειήλεο (αλαηνιή
ελίζρπζε ηνπ ηακείνπ ηνπ Οκίινπ καο. Σει. 00:16)
 Δπραξηζηνύκε ηνλ γηαηξό θ. Μεξηδαλίδε Ησάλλε γηα Πλανήτες:
ηελ επγεληθή πξνζθνξά ησλ 50,00 €, πξνο ελίζρπζε Δπμήρ – νξαηόο δπηηθά πνιύ ρακειά κεηά ηε δύζε
ηνπ ηακείνπ ηνπ Οκίινπ καο. ηνπ Ήιηνπ (ζε κέγηζηε αλαηνιηθή απνρή ζηηο 9/7,
Πποζθοπά 100,00 € ππορ ηην ομάδα παπαηήπηζηρ κέγεζνο 0,6)
Δπραξηζηνύκε ην κέινο ηνπ Οκίινπ καο, πνπ επηζπκεί λα Αθποδίηη – νξαηή δπηηθά πνιύ ρακειά κεηά ηε
κελ αλαθέξνπκε ην όλνκά ηνπ, γηα ηελ επγεληθή δύζε (– 3,9)

3
Άπηρ – αλαηέιιεη 01:00 π.κ. (κέζα Ηνπιίνπ, Ηρζείο,
κέγεζνο – 0,2, δηάκεηξνο 10′′)
Γίαρ – δύεη 00:30 π.κ. (κέζα Ηνπιίνπ, Παξζέλνο, κέγεζνο
– 1,9, δηάκεηξνο 35′′)
Κπόνορ – ζε ζύλνδν κε ηνλ Ήιην ζηηο 23/7

4
Αύγοσστος 2005 ΢επτέμβριος 2005

8-8 Ζ Αθξνδίηε 4ν λόηηα ηεο Σειήλεο (νξαηνί κεηά ηε 1-9 Ο Οπξαλόο ζε αληίζεζε (Υδξνρόνο, κέγεζνο
δύζε) 5,7)
8-8 Ο Πνζεηδώλαο ζε αληίζεζε (Αηγόθεξσο, κέγεζνο 1-9 Αλαθάιπςε αζηεξνεηδνύο Ήξαο (K. Harding,
7,8) 1804)
10-8 Ο Γίαο 5ν βόξεηα ηεο Σειήλεο (νξαηνί κεηά ηε 2-9 Ο Γίαο 1,5ν βόξεηα ηεο Αθξνδίηεο (νξαηνί κεηά
δύζε) ηε δύζε)
11-8 Βξνρή δηαηηόλησλ “Πεπζείδερ” (23/7-20/8, 3-9 Πξνζεδάθηζε Viking 2 ζηνλ Άξε (1976)
κέγηζην ηελ Παξαζθεπή 12/8 ην πξσί) 6-9 Ο Γίαο 3ν βόξεηα ηεο Σειήλεο (νξαηνί κεηά ηε
24-8 Πέξαζκα ηνπ Voyager 2 από ηνλ Πνζεηδώλα δύζε)
(1989) 7-9 Ζ Αθξνδίηε 3,5ν βόξεηα ηεο Σειήλεο (νξαηνί
25-8 Ο Άξεο 4ν λόηηα ηεο Σειήλεο (αλαηνιή Σει. κεηά ηε δύζε)
22:40) 21-9 Ο Άξεο 6ν λόηηα ηεο Σειήλεο (αλαηνιή Σειήλεο
25-8 Πέξαζκα ηνπ Voyager 2 από ηνλ Κξόλν (1981) 21:10)
23-9 Φζηλνπσξηλή ηζεκεξία
Πλανήτες: 23-9 Αλαθάιπςε Πνζεηδώλα (J. Galle, 1846)
Δπμήρ – ζε θαησηέξα ζύλνδν κε ηνλ Ήιην ζηηο 5/8, 28-9 Ο Κξόλνο 4,5ν λόηηα ηεο Σειήλεο (αλαηνιή
ζε κέγηζηε δπηηθή απνρή ζηηο 24/8 (κέγεζνο – 0,1, Σειήλεο 02:04)
αλαηέιιεη 05:16)
Αθποδίηη – νξαηή ρακειά δπηηθά κεηά ηε δύζε ηνπ Πλανήτες:
Ήιηνπ (κέγεζνο – 4, δύεη 21:55 ζηηο 15/8) Δπμήρ – ζε αλσηέξα ζύλνδν κε ηνλ Ήιην ζηηο 17/9
Άπηρ – αλαηέιιεη 23:40 (κέζα Απγνύζηνπ, Κξηόο, Αθποδίηη – νξαηή ρακειά λνηηνδπηηθά κεηά ηε δύζε
κέγεζνο – 0,7, δηάκεηξνο 12′′) ηνπ Ήιηνπ (κέγεζνο – 4,1, δύεη 21:10 ζηηο 15/9)
Γίαρ – νξαηόο ζηε δύζε, δύεη 10:35 κ.κ. (κέζα Άπηρ – αλαηέιιεη 22:10 (κέζα Σεπηεκβξίνπ, Κξηόο,
Απγνύζηνπ, Παξζέλνο, κέγεζνο –1,8, δηάκεηξνο 33′′) κέγεζνο – 1,3, δηάκεηξνο 16′′)
Κπόνορ – νξαηόο ρακειά αλαηνιηθά ζην ιπθαπγέο Γίαρ – νξαηόο ρακειά ζηε δύζε, δύεη 20:45 (κέζα
(δεύηεξν δεθαπελζήκεξν Απγνύζηνπ, Καξθίλνο, Σεπηεκβξίνπ, Παξζέλνο, κέγεζνο –1,7, δηάκεηξνο
κέγεζνο 0,3, δηάκεηξνο 17′′) 31′′)
Kπόνορ – αλαηέιιεη 03:20 π.κ. (κέζα Σεπηεκβξίνπ,
Καξθίλνο, κέγεζνο 0,3, δηάκεηξνο 17′′)

Ο ΟΤΡΑΝΟ΢ ΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΤ ΑΠΟ ΣΗΝ ΘΕ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ

Πωλείηαι ηηλεζκόπιο
Τν κέινο ηνπ Οκίινπ καο, Σηαζηλόο Γεκήηξεο,
πνπιάεη έλα ηειεζθόπην Maksutov 5 ηληζώλ κε
ηξίπνδα, ζε άξηζηε θαηάζηαζε, θαζώο θαη έλα
πξνζνθζάικην Celestron Exel 8 mm θαη έλα Barlow,
όια καδί ζηελ ηηκή ησλ 700,00 €. Τειέθσλν
επηθνηλσλίαο 6976-979-093.
Γνωμικά
Δλεςθεπία
Διεπζεξία είλαη λα είζαη ζε ζέζεη λα θάλεηο ό,ηη ζνπ
θαπλίζεη δίρσο λα ιαβαίλεηο θαλέλα ππόςε ζνπ εθηόο
από: ηε γπλαίθα ζνπ, ηελ αζηπλνκία, ηνλ εξγνδόηε
ζνπ, ηελ εθνξία, ηελ θπβέξλεζε, ηηο ηξάπεδεο πνπ
ρξσζηάο, ηνλ πλεπκαηηθό ζνπ, ην ΗΚΑ, ηε ΓΔΖ, ηνλ
ΟΤΔ, ηελ ΔΥΑΘ, ην γηαηξό ζνπ, ηελ ηξνραία, ην
θόκκα ζνπ, ην δήκαξρν, θαη ηνπο γείηνλέο ζνπ.


Όπσο ηα βιέπσ εγώ ηα πξάγκαηα, αλ ζέιεηο ην
νπξάλην ηόμν, πξέπεη λα ππνζηείο θαη ηε βξνρή.
Dolly Parton