You are on page 1of 2

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ηνπ είλαη: 2610-436-724.

Γηα όζνπο δελ κπόξεζαλ
ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ λα παξηζηνύλ ζην 4ν ΢πλέδξην, ηνπο ελεκεξώλνπκε
Με θεξδνζθνπηθό ΢σκαηείν πσο νη ΋κηινη ησλ εξαζηηερλώλ ζηελ Διιάδα είλαη
ηώξα 15 ηνλ αξηζκό!
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Ζ εκδπομή ζηο Κπςονέπι Κοπινθίαρ
No 11, ΢επηέμβπιορ 2005 Σν ΢άββαην ην απόγεπκα 6 ιεσθνξεία γεκάηα κε
ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ Ι΢ΗΜΕΡΙΑ ζύλεδξνπο, θύγακε γηα λα επηζθεθζνύκε ην αζηε-
ξνζθνπείν ηνπ Κξπνλεξίνπ Κνξηλζίαο, όπνπ ε ΔΑΔ
Αλεξανδπείαρ 113 - 546 46 Θεζζαλονίκη είρε ζηήζεη πνιιά ηειεζθόπηα, κέζα από ηα νπνία
Σει. (κεηά 5 ρηππήκαηα = Fax) (2310) 423-133 καο μελάγεζαλ ζηνλ νπξαλό. Δπηπιένλ, είρακε ηελ
E-Mail: ofa@ofa.gr – http//www.ofa.gr επθαηξία λα δνύκε από θνληά ην κεγάιν ηειε-
Γεσγξαθηθέο ΢πληεηαγκέλεο Θεζζαινλίθεο: ζθόπην ηνπ Δζληθνύ αζηεξνζθνπείνπ ηνπ Κξπν-
40° 37' Β θαη 22° 58' Α λεξίνπ.
΢ύληαμε: Π. Μσξαΐηεο - Γ. Μπνθνβόο
ΔΚΓΖΛΧ΢ΔΗ΢ ΠΟΤ ΔΓΗΝΑΝ
ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΡΟΔΓΡΟ
Απηόλ ηνλ ΢επηέκβξην ζηηο 9, 10 θαη 11, είρακε ηε Ο ΟΦΑ ΢ΣΖΝ 70Ζ Γ.Δ.Θ.
ραξά λα παξεπξεζνύκε ζην 4ο Πανελλήνιο Φέηνο, ν ΟΦΑ είρε ηε ραξά λα ζπκκεηάζρεη ζηελ
΢ςνέδπιο Δπαζιηεσνικήρ Αζηπονομίαρ, πνπ έγηλε 70ε Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο κε 7 ηειεζθόπηα
ζηελ Αζήλα. Ζ ζπκκεηνρή ησλ κειώλ ηνπ Οκίινπ αιιά θαη κε θηάιηα, κε ηα νπνία μελαγήζακε ην
καο ήηαλ αξθεηή, όρη όκσο ηόζε όζν ζα κπνξνύζε αζηξόθηιν θνηλό, πνιινί από ηνπο νπνίνπο έβιεπαλ
λα ήηαλ, αθελόο δηόηη ην ΢πλέδξην ζπλέπεζε κε ην γηα πξώηε θνξά κέζα από έλα ηειεζθόπην. Ζ
άλνηγκα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαη αθεηέξνπ κε ην πξνζέιεπζε ήηαλ κεγάιε θαη νη εξσηήζεηο πνπ καο
ζπλέδξην ηεο ΔΛ.Α΢.ΔΣ., πνπ έγηλε ζηελ Κεθα- έθαλαλ πνιιέο.
ινληά, ηηο ίδηεο αθξηβώο εκέξεο ηνπ ΢πλεδξίνπ. 
΋ινη νη θαζεγεηέο θαη νη θνηηεηέο καο ΢ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΢ΣΗ΢ ΔΚΓΖΛΧ΢ΔΗ΢ ΣΟΤ
αδπλαηνύζαλ λα είλαη καδί καο. Πάξα ηαύηα, ην Κ.Γ.Δ.Μ.Σ.
΢πλέδξην είρε κεγάιε πξνζέιεπζε κε πεξηζ- ΢ηηο 23 ΢επηεκβξίνπ 2005, ν Ο.Φ.Α. ζπκκεηείρε
ζόηεξνπο από 400 ζπλέδξνπο από πνιιά κέξε ηεο ζην Αζηξνπάξηπ ηνπ Κέληξνπ Γηάδνζεο Δπηζηε-
Διιάδνο θαη κεγάιε επηηπρία. Οη νκηιίεο ήηαλ πνιύ κώλ θαη Μνπζείνπ Σερλνινγίαο, κε πεξηζζόηεξα
ελδηαθέξνπζεο θαη πξαγκαηηθά επηζηεκνληθά από 10 ηειεζθόπηα, ζην πιαίζην ηεο ειιεληθήο
ηεθκεξησκέλεο, ηόζν πνπ ζθέθηνκαη πσο ζε κεξηθά ζπκκεηνρήο ηεο επξσπατθήο πξσηνβνπιίαο ηεο
ρξόληα, όηαλ ζα πξνζδηνξηδόκαζηε σο εξαζηηέρλεο, «Νύρηαο ησλ Δξεπλεηώλ» (Researchers in Europe
ζα ιέκε ςέκαηα! Δληάμεη, ππεξβάιισ ιίγν. 2005). Γπζηπρώο, ν νπξαλόο ήηαλ ζπλλεθηαζκέλνο
Μηα πνιύ ζπγθηλεηηθή ζηηγκή ηνπ ζπλεδξίνπ ήηαλ θαη ε παξαηήξεζε κε ηειεζθόπηα αθπξώζεθε.
κεηά από ηελ εηζήγεζε ηνπ Κώζηα Δκκαλνπειίδε, Οη εθαηνληάδεο επηζθέπηεο είραλ ηελ επθαηξία λα
όπνπ παξνπζίαζε όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ μελαγεζνύλ ζηνπο εληππσζηαθνύο ρώξνπο ηνπ
νκάδα έξεπλαο ππεξθαηλνθαλώλ αζηέξσλ θαη Ηδξύκαηνο, λα παξαθνινπζήζνπλ κηα θαηλνύξγηα
θαηαρεηξνθξνηήζεθαλ από όινπο. Ζ πξνβνιή πνπ ςεθηαθή πξνβνιή ζην Πιαλεηάξην κε ζέκα ην
παξαθνινπζήζακε ζην Δπγελίδεην Πιαλεηάξην Ζιηαθό ΢ύζηεκα , λα ζπλνκηιήζνπλ κε εξεπλεηέο
ήηαλ πνιύ θαιή θαη άξεζε ζε όινπο. Οθείινπκε λα από ηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξώπε θαη λα αθνύζνπλ
επραξηζηήζνπκε ην Υάξε Κακπάλε, πξόεδξν ηεο δσληαλά ηνπο D.J. ηνπ Banana FM.
Διιεληθήο Αζηξνλνκηθήο Δηαηξείαο ηεο Αζήλαο, Σν Euro News θάιπςε ηειενπηηθά ην γεγνλόο κε
θαζώο θαη λα ζπγραξνύκε ηνλ ίδην, αιιά θαη όια ηα παξάιιειεο κεηαδόζεηο από 12 ρώξεο ηεο Δ.Δ.
κέιε ηνπο πνπ εξγάζζεθαλ θαη θνπίαζαλ γηα ηελ 
δηνξγάλσζε ηνπ 4νπ ΢πλεδξίνπ. ΋ια ηα ζηειέρε Σα Μαθήμαηα Αζηπονομίαρ ζηον ΟΦΑ
ησλ δηνξγαλσηώλ έιπλαλ ηα ζπλήζε πξνβιε- Σα καζήκαηα ζηνλ ΋κηιν άξρηζαλ ην ΢άββαην 24
καηάθηα ελόο ζπλεδξίνπ άκεζα θαη επί ηόπνπ θαη ΢επηεκβξίνπ, κε πξνγξακκαηηζκέλα κόλν δύν
πάληα κε ην ρακόγειν ζηα ρείιε. ΢ηελ επηηπρία ηνπ καζήκαηα – έλα ζηηο 24 ΢επηεκβξίνπ θαη έλα ηελ 1
΢πλεδξίνπ ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά θαη ε επηζηε- Οθησβξίνπ. Καη ην πξώην θαη ην δεύηεξν κέξνο,
κνληθή επηηξνπή, ν αζηξνλόκνο θ. Νίθνο Μαηζό- έρνπλ ζέκα ηελ Οπξαλνγξαθία.
πνπινο θαζώο θαη ν Γηεπζπληήο ηνπ Πιαλεηαξίνπ ΢ηε ζπλέρεηα ζα δηαθνπνύλ ηα καζήκαηα, γηα ηελ
θ. Γηνλύζεο ΢ηκόπνπινο. αζηξνλνκηθή εβδνκάδα ησλ Γεκεηξίσλ, θαη ζα
Ζ ανάθεζη ηος 5ος ΢ςνεδπίος μαλαξρίζνπλ πξνο ην ηέινο Οθησβξίνπ.
΢ηε ζπλάληεζε ησλ πξνεδξείσλ όισλ ησλ Οκίισλ, Μόιηο θαηαξηηζηεί ην πξόγξακκα ησλ καζεκάησλ,
απνθαζίζζεθε λα αλαηεζεί ην 5ν Παλειιήλην ζα κπνξείηε λα ην βξείηε ζηελ ηζηνζειίδα καο. Αλ
΢πλέδξην Δξαζηηερληθήο Αζηξνλνκίαο, ηνπ έηνπο δελ κπαίλεηε ζην Ίληεξλεη, ηόηε επηθνηλσλήζεηε
2007, ζηελ Αζηξνλνκηθή Δηαηξεία «Οπίυν» ηεο ηειεθσληθώο καδί καο.
Πάηξαο. Πεξί ηνλ Μάξηην ηνπ 2006, ζα καο Δπίζεο, κέζα ζηνλ Οθηώβξην, ζα αξρίζνπλ θαη ηα
αλαθνηλώζνπλ ηηο εκεξνκελίεο δηεμαγσγήο ηνπ καζήκαηα πνπ δηνξγαλώλεη ν ΋κηιόο καο ζηε
ζπλεδξίνπ θαη άιιεο ιεπηνκέξεηεο. Αλ θάπνηνο ΥΑΝΘ, ελώ πξνγξακκαηίδεηαη θαη έλα αζηξνπάξηπ
ζειήζεη λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ πξόεδξν ηεο ζην ρώξν ηεο ΥΑΝΘ, ζηηο 12 Οθησβξίνπ 2005.
Δηαηξίαο θ. Βαζίιε Εαθεηξόπνπιν, ην ηειέθσλν 

Γήινα πεηπώμαηα και Μεηευπίηερ Α/Μ Δπώνςμο Όνομα Μεξηθνί κεηεσξίηεο από ηηο ζπιινγέο ηνπ Παύινπ 364 Μέιθνπ Μαξγαξίηα Μσξαΐηε θαη ηνπ Πνιπρξόλε Καξαγθηνδίδε. ζα δείμνπλ ζην θνηλό πώο λα ηα εηδηθά πξνζηαηεπηηθά θίιηξα. δηάθνξα αξραία ειηαθά Μεηά ηελ θαινθαηξηλή αλάπαπια.  νκνηώκαηα ηνπ Ζιηαθνύ καο ζπζηήκαηνο θαη ησλ Σα νέα μέλη ηος ομίλος μαρ πιαλεηώλ ππό θιίκαθα. είλαη ηώξα δηαζέζηκν ζηα πεξηερόκελν θαη ζέκαηα όπσο πιαλήηεο. 373 Θενδώξνπ Δπαγγειία  Γ) ΠΔΜΠΣΖ 6 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 2005 (ΩΡΑ 20:00) Δςσαπιζηίερ ΓΗΑΛΔΞΖ ηνπ θαζεγεηή θ. Αληηπξόεδξν ηνπ ΟΦΑ. παξνπζηάδνληαο όιεο ηηο ηειεπ- Α) ΓΔΤΣΔΡΑ 3 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 2005 ηαίεο αλαθαιύςεηο ησλ δηαζηεκηθώλ απνζηνιώλ. Ο γλσζηόο ςεθηδνγξάθνο 369 Μνύληζεο Γεκήηξηνο Βαγγέιεο Γαιελόο.P.  ζθόπηα. Ζ ειιεληθή έθδνζε πεξηέρεη σο Ο Παύινο Μσξαΐηεο θαη ν Αλδξέαο Βνζηλάθεο πξνζζήθε ην θεθάιαην: Ζ Web camera ζηελ θαηαζθεπάδνπλ αζηξνλνκηθά νκνηώκαηα κε αζηξνθσηνγξαθία. 367 Παπαδεκεηξίνπ Βαζηιηθή Έκθεζη Φηθιδογπαθίαρ Ο έλαζηξνο Οπξαλόο εκπλέεη πνιινύο θαιιηηέρλεο 368 Καιπκαθηζήο Κσλζηαληίλνο λα δεκηνπξγήζνπλ. εθζέηεη 370 Μπίιιηνο Κσλζηαληίλνο πξσηόηππα έξγα ηνπ. είηε ηνπο αξέζεη λα θνηηνύλ ςειά θαη λα θαηαγξάθνπλ μεθηλνύλ ηα πξώηα ηνπο βήκαηα είηε ζέινπλ λα ηνλ έλαζηξν Οπξαλό. ηνλ πην καθξηλό πιαλήηε ηνπ Ζιηαθνύ Με ην αθόινπζν πξόγξακκα: καο ζπζηήκαηνο. Σα κέιε ηνπ ΟΦΑ ζα ζέκαηα θαη ζα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο ησλ δώζνπλ ηελ δπλαηόηεηα ζην θνηλό ηεο πόιεο καο καζεηώλ ησλ ζρνιείσλ ηεο πόιεο καο. όπσο μύιν. ραξηόλη. νπξαλίσλ ζσκάησλ ζην θσηνγξαθηθό ραξηί. εθνδηαζκέλα κε εηδηθά ειηαθά θίιηξα. ΢πγγξαθέαο: H. ώξα 18:00  Αζηπονομική θυηογπαθία Νέα έκδοζη από ηο Πλανηηάπιο Θεζζαλονίκηρ Ζ επηζπκία ηεο απνηύπσζεο ηνπ Οπξαλνύ θαη ησλ ζηην Δλληνική Γλώζζα. ζα ζπκβεί έλα Γ) Ο ΟΦΑ ΢ΣΑ ΢ΥΟΛΔΗΑ ζεκαληηθό αζηξνλνκηθό θαηλόκελν πνπ ζα είλαη Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αζηξνλνκηθήο εβδνκάδαο. Με θηάιηα ζα δνύκε ηα Β) 3 ΔΩ΢ 9 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 2005 άζηξα ηνπ αλνηρηνύ ζκήλνπο ησλ Πιεηάδσλ. λα παξαηεξήζεη ην θαηλόκελν κέζα από ηειε. λεθειώκαηα θαη πνιιά άιια πνπ απνηππώζεθαλ ζε «Αζηποθυηογπαθία: Έναρ Οδηγόρ για ηη θηικ κε ηε βνήζεηα ελόο ηειεζθνπίνπ ή ελόο ζςμβαηική και ηην τηθιακή θυηογπάθηζη» θσηνγξαθηθνύ θαθνύ.Θ. ζύξκα. Δγκαίνια : Γεπηέξα 3 Οθησβξίνπ 2005. κε ηελ 372 Εαξηίηζαο Γεκήηξεο θαιιηηερληθή έθθξαζε ηνπ ςεθηδσηνύ. πξνρσξήζνπλ ζε κεγαιύηεξν βάζνο ζην εθζέηνπλ ηηο θσηνγξαθίεο ηνπο κε αζηξνλνκηθό αληηθείκελν. Παπαηήπηζηρ μεπικήρ έκλειτηρ Ζλίος  Σε Γεπηέξα 3 Οθησβξίνπ 2005. Σα κέιε ηνπ Ο. Δπηζηεκνληθή επηκέιεηα: Άξεο Υειπόγπαθα με διάθοπα αζηπονομικά θέμαηα Μπισλάο (ΔΑΔ). δίρσο Μέιε ηνπ ΟΦΑ. αλαγλσξίδνπλ ηνπο βαζηθόηεξνπο αζηεξηζκνύο ηνπ  θζηλνπσξηλνύ νπξαλνύ. Ο ΟΦΑ ΢ΣΑ ΣΔ΢΢ΑΡΑΚΟ΢ΣΑ ΓΖΜΖΣΡΗΑ Ο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Αζηξνλνκίαο ηνπ Μεηά ραξάο ζαο αλαθνηλώλνπκε πσο ν ΋κηιόο καο ηκήκαηνο Φπζηθήο ηνπ Α. γαιαμίεο. παγσκέλν λόηην πόιν ηνπ πιαλήηε Άξε.Φ. Θεζζαινλίθεο. Υάξεο Βάξ- ζα ζπκκεηάζρεη ζηα θεηηλή 40α Γεκήηξηα κε κηα βνγιεο. θαη κέινο ηνπ ΟΦΑ.87.J. θαισζνξίδνπκε ξνιόγηα θ.Θ.Π. αλαπαξηζηώληαο κηα έθιεηςε Ζιίνπ ή ΢ειήλεο. αλαπαξηζηώληαο ην γαιαμία 371 Πξνέδξνπ ΢σηήξεο ηεο Αλδξνκέδαο θαη άιια νπξάληα ζώκαηα. κε 272 ζειίδεο θαη θόζηνο € 24. Μεηάθξαζε: ΢ίκνο Αζηπονομικά Ομοιώμαηα και Οηθνλνκίδεο. ηνπ Αξηζηείδε Βνύιγαξε. Υάπη Βάπβογλη Δπραξηζηνύκε ηνλ Αλδξέα Βνζηλάθε γηα ηα 35 κε ηίηιν: «ΑΠΟ ΣΖ ΓΖ ΢ΣΟΤ΢ ΠΛΑΝΖΣΔ΢» ηεύρε National Geographic θαη 8 ηεύρε Γαηόξακα Κεληξηθή Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε ηνπ Γήκνπ πνπ ράξηζε ζηε βηβιηνζήθε ηνπ Οκίινπ. ηα λέα κέιε πνπ γξάθεθαλ ζηνλ ΋κηιό καο.Π. θ. βηβιηνπσιεία. Σν Δ) ΚΤΡΗΑΚΖ 9 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 2005 ΩΡΑ 20:00 θαηλόκελν ζα μεθηλήζεη ζηηο 11:08 ώξα Διιάδνο ΒΡΑΓΗΑ Α΢ΣΡΟΝΟΜΗΚΖ΢ ΠΑΡΑΣΖΡΖ΢Ζ΢ θαη ζα ηειεηώζεη ζηηο 13:57. Με ηα ΔΚΘΔ΢ΔΗ΢ ΢ΣΟ ΑΛΑΣΕΑ ΗΜΑΡΔΣ ηειεζθόπηα ζα παξαηεξήζνπκε ηνπο θξαηήξεο θαη 1) Αζηπονομικήρ θυηογπαθίαρ ηηο «Θάιαζζεο» ηεο ΢ειήλεο.Θ. ζα καο ηαμηδέςεη από ηνλ Δξκή έσο ηνλ Α΢ΣΡΟΝΟΜΗΚΖ ΔΒΓΟΜΑΓΑ Πινύησλα.Α. Πποζοσή: Γελ παξαηεξνύκε πνηέ ηνλ Ήιην. Έλα ζαπκάζην βηβιίν πνπ ελδηαθέξεη όινπο όζνπο ππήξρε θαη ππάξρεη ζε όινπο ηνπο αλζξώπνπο πνπ αζρνινύληαη κε ηελ αζηξνθσηνγξαθία.ά. δηάθνξα πιηθά. νξαηό από ηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο – κηα κέιε ηνπ ΟΦΑ ζα παξνπζηάζνπλ αζηξνλνκηθά κεξηθή έθιεηςε ηνπ Ήιηνπ. θαζώο θαη ηνλ 2) Αζηπονομικών ομοιυμάηυν. Σόπορ Παπαηήπηζηρ: Σόπορ Παπαηήπηζηρ: Πξναύιηνο ρώξνο ηνπ Πξναύιηνο ρώξνο Αζηεξνζθνπείνπ Α. Arnold. 365 Υαηδεθπξηαθίδνπ Κπξηαθή Μέιε ηνπ ΟΦΑ εθζέηνπλ κεξηθά πεηξώκαηα από 366 Σηκνιέσλ Μηράιεο ηελ πξνζσπηθή ηνπο ζπιινγή.  .Π. Αζηεξνζθνπείνπ ηνπ Α.