You are on page 1of 8

ΟΙΖΘΟ΢ ΦΖΘΩΚ Α΢ΣΡΟΚΟΙΖΑ΢ Αιελακδνείαξ 113 - 546 46 Θεζζαιμκίθε

Μη κεοδξζκξπικό Σωμαηείξ Τηλέθωμξ - Fax: 2310 423-133


www.ofa.gr – E-Mail: ofa@ofa.gr
ΣΑ ΚΓΑ ΣΟΤ ΟΙΖΘΟΤ
Γεωγοαθικέπ Σρμηεηαγμέμεπ Θεζζαλξμίκηπ:
No 13, Ιάνηημξ 2006 40° 37' Β και 22° 58' Α
Γαοιμή Ιζημεοία Σύμηανη: Π. Μωοαΐηηπ - Γ. Μπξκξβόπ

ΑΠΟ ΣΟΚ ΠΡΟΓΔΡΟ αιιά ζα ζπκβάιισ θαη εγώ κε όιεο κνπ ηηο
Ζ Φύζε έθαλε έλα ππέξνρν δώξν ζηνλ ΋κηιν καο: δπλάκεηο ζην έξγν απηό, πνπ ην ζεσξώ ηεξό. Σέινο,
Μία νιηθή έθιεηςε Διίνπ. ΢αξάληα πεξίπνπ κέιε ζα εζπράζσ θαη από ην λα γπξίδσ ην θεθάιη κνπ
καο παξαθνινύζεζαλ ην θαηλόκελν από ην θάζε θνξά πνπ θάπνηνο ζα θσλάδεη «Πξόεδξε».
αθξηηηθό θαη παλέκνξθν Καζηειιόξηδν. Δ
παξνπζία ηνπ ΟΦΏ ζην λεζί γηα κηα αθόκα θνξά 9ε ΔΣΖ΢ΗΑ
ήηαλ εληνλόηαηε, θαζώο είρε ηε κεγαιύηεξε νκάδα ΓΔΝΗΚΖ ΢ΤΝΔΛΔΤ΢Ζ
αηόκσλ. ΑΡΥΑΗΡΔ΢ΗΔ΢
΢ε κηα εηδηθή εθδήισζε πνπ δηνξγάλσζε ν ΋κηινο 19-2-2006
ζην μελνδνρείν «Μεγίζηε», ε εθπξόζσπνο ηνπ
Αεκάξρνπ παξέιαβε 150 εηδηθά γπαιηά γηα ηελ
παξαηήξεζε ηεο έθιεηςεο, ηα νπνία δηαηέζεθαλ
ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ λεζηνύ. ΢ηελ ίδηα βξαδηά Σελ Κπξηαθή 19 Φεβξνπαξίνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε
πξνζθέξζεθε θαη πξνο ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ ζην ρώξν ηνπ Ώζηεξνζθνπείνπ ηνπ Ώ.Π.Θ. ε 9ε
έλα κηθξό ηειεζθόπην, ην νπνίν παξέιαβε ν ηαθηηθή Γεληθή ΢πλέιεπζε ησλ κειώλ ηνπ Οκίινπ
δηεπζπληήο ηνπ. Φίισλ Ώζηξνλνκίαο Θεζζαινλίθεο.
Σν πιηθό πνπ ζπιιέρζεθε από ηα κέιε καο ΢ηε ζπλέιεπζε παξαβξέζεθαλ 60 νηθνλνκηθώο
(θσηνγξαθίεο θαη βίληεν), ηόζν από ηελ έθιεηςε ηαθηνπνηεκέλα κέιε, ελώ καδί κε ηηο
όζν θαη από ηα αμηνζέαηα ηνπ λεζηνύ, απνηειεί κηα εμνπζηνδνηήζεηο, δηθαίσκα ςήθνπ είραλ 80 κέιε,
επράξηζηε πξόθιεζε γηα ην λέν Α.΢., ώζηε ζύληνκα ζε ζύλνιν 120 νηθνλνκηθώο ηαθηνπνηεκέλσλ γηα ην
λα θηηάμνπκε ην πξώην καο ληνθηκαληέξ. έηνο 2005 κειώλ. Μεηά ηνλ εηήζην απνινγηζκό ησλ
Κιείλνληαο, από ηε λέα κνπ ζέζε σο πξόεδξνο ηνπ εθδειώζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, θαη ηνλ
ΟΦΏ, ζα ήζεια λα επρεζώ θαιή δύλακε ζε όια ηα νηθνλνκηθό απνινγηζκό από ην απεξρόκελν Α.΢.,
κέιε ηνπ λένπ Α.΢, θαζώο νη πξνθιήζεηο πνπ καο έιαβαλ ρώξα νη πξνγξακκαηηζκέλεο αξραηξεζίεο,
πεξηκέλνπλ είλαη πνιιέο θαη κεγάιεο. πξνο αλάδεημε ησλ κειώλ ηνπ λένπ Α.΢., γηα ηε
δηεηία 2006 – 2007. Τπνςήθηνη γηα ην λέν Α.΢.
Από ηνλ απεξρόκελν πξόεδξν Παύιν Μσξαΐηε ήηαλ 14 κέιε, ελώ γηα ηελ εμειεγθηηθή επηηξνπή 3
Αγαπεηά κέιε, ζηηο ηειεπηαίεο αξραηξεζίεο ηνπ κέιε. Μεηά ηελ θαηακέηξεζε ησλ ςήθσλ,
Οκίινπ καο, ζηηο 19 Φεβξνπαξίνπ 2006, ήξζα αλαθνηλώζεθαλ ζηε ΢πλέιεπζε ηα απνηειέζκαηα
δεύηεξνο ζε αξηζκό ςήθσλ. Ώλακθηζβήηεηα, δελ ησλ αξραηξεζηώλ, ηα νπνία έρνπλ σο αθνινύζσο:
αξέζεη ζε θαλέλαλ λα έξρεηαη δεύηεξνο, σζηόζν,
ζα ήζεια πξώηνλ λα επραξηζηήζσ όινπο όζνπο κνπ Φήθηζαλ: 80 Έγθπξα: 78 Άθπξα: 2
έθαλαλ ηελ ηηκή λα κε ςεθίζνπλ θαη λα ηνπο
δηαβεβαηώζσ πσο πξνζσπηθά είκαη αιεζηλά Γηα ην Αηνηθεηηθό ΢πκβνύιην έιαβαλ:
ραξνύκελνο, γηαηί έλα ηθαλόηαην άηνκν, ν
Ώξηζηείδεο ΐνύιγαξεο, κε δηαδέρεηαη,. Φξνλώ πσο Ολνκαηεπώλπκν Φήθνη
ν Άξεο αγαπάεη ηνλ ΋κηιν όζν ηνλ αγαπνύκε όινη Βνύιγαξεο Αξηζηείδεο 66
καο θαη ε πξνθνπή ηνπ Οκίινπ καο ζα είλαη ην Μσξαΐηεο Παύινο 60
βαζηθό ηνπ θξηηήξην ζηηο απνθάζεηο ηνπ. Ίηζηνο Αληώλεο 56
Πξνζσπηθά, από ηε ζέζε ηνπ Ώληηπξνέδξνπ, ζα Γαληειίδνπ Σνύια 42
θάλσ όηη είλαη δπλαηόλ λα ηνλ βνεζήζσ γηαηί ζέισ Καηζαθπιινύδε Έιελα 41
ε πξνζπάζεηά κνπ, καδί κε ηα άηνκα πνπ βνήζεζαλ Κνπληνπξαηδή Κηθή 41
από ηελ όπνηα ζέζε ηα ηειεπηαία δέθα ρξόληα, λα Βνπινπβνύηεο Παύινο 40
έρεη απνηέιεζκα. Παξαδίδσ ζηνλ Άξε ηε ζέζε κνπ Πηζηηθνύδεο Γηώξγνο 33
ζηνλ ΋κηιν κε ην ηακείν γεκάην θαη κε ηε θήκε Μπξθνπνύινπ Κίξθε 25
ηνπ Οκίινπ καο ζε αληνύζα θακπύιε, πνπ εμάιινπ, Θενδσξίδεο Κσλ/ηίλνο 24
όπσο γλσξίδεηε, θαη ν Άξεο ζπλέβαιε εκπξάθησο Μάηηαο Θεόδσξνο 23
ζε απηό. Σνλ ΋κηιν ηνλ αηζζάλνκαη, όπσο θαη Σζηξώλεο Νηθόιανο 17
πνιινί άιινη από ηα ηδξπηηθά καο κέιε, ζαλ παηδί Μαραίξα ΐαζηιηθή 9
κνπ θαη ηα παηδηά καο ζέινπκε θάπνηα ζηηγκή λα ηα
δνύκε λα πεηάλε κε ηα δηθά ηνπο θηεξά, θαη ζαο
δηαβεβαηώλσ πσο ε ραξά απηή είλαη απεξίγξαπηε.
Κιείλνληαο δελ ζα επρεζώ απιά θαιή πξόνδν

1
Γηα ηελ εμειεγθηηθή επηηξνπή έιαβαλ: Σα Ιαζήμαηα Αζηνμκμμίαξ ζημκ Ο.Φ.Α.
Ολνκαηεπώλπκν Φήθνη Σα καζήκαηα αζηξνλνκίαο ζηνλ ΋κηιν
Γηαλλόπνπινο Αεκήηξεο 66 ζπλερίζηεθαλ θαη ηε λέα ρξνληά, κε πνιύ
Καξαηδνπιίδνπ Καηεξίλα 62 ελζνπζηαζκό, ηόζν από πιεπξάο εηζεγεηώλ, όζν
Μπόηαο Ώξηζηείδεο 60 θαη από πιεπξάο ησλ ζπκκεηερόλησλ, ν αξηζκόο
ησλ νπνίσλ μεπέξαζε θάζε πξνζδνθία. Δ αίζνπζα
Σν λέν Γ.΢. ηνπ Οκίινπ ησλ Πηνιεκαίσλ ήηαλ ζρεδόλ θάζε ΢άββαην
Καηά ηελ πξώηε ζπλεδξίαζε κεηαμύ ησλ κειώλ αζθπθηηθά γεκάηε. Ώλαθέξνπκε εδώ ην πξόγξακκα
ηνπ λένπ Α.΢., θαη κεηά από ηελ πξνβιεπόκελε ησλ εηζεγήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε
βάζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ δηαδηθαζία, ην λέν Α.΢. ηνπ δηάξθεηα ηνπ ρεηκώλα:
Οκίινπ γηα ηε δηεηία 2006 – 2007 έρεη σο
αθνινύζσο: 14-1 Οη αεηθαλείο αζηεξηζκνί (Π. ΜσξαΎηεο)
Πξόεδξνο: ΐνύιγαξεο Ώξηζηείδεο 21-1 Οπξαλνγξαθία (Π. ΜσξαΎηεο)
Αληηπξόεδξνο: ΜσξαΎηεο Παύινο 28-1 Σξηγσλνκεηξηθή παξάιιαμε (Π. ΜσξαΎηεο)
Γ. Γξακκαηέαο: Καηζαθπιινύδε Έιελα 11-2 Βξαζηηερληθά ηειεζθόπηα (Γ. Πηζηηθνύδεο)
Σακίαο: Ααληειίδνπ Σνύια 18-2 Κνκήηεο – Μεηεσξίηεο (Ώ. ΐνύιγαξεο)
Μέινο: ΐνπινπβνύηεο Παύινο 25-2 Διηαθά Ρνιόγηα (Π. ΜσξαΎηεο)
Μέινο: Ίηζηνο Ώληώλεο 11-3 Μαύξεο Σξύπεο (Π. ΐνπινπβνύηεο)
Μέινο: Κνπληνπξαηδή Κηθή 18-3 Βθιείςεηο (Ώ. Ίηζηνο)
Αλαπιεξσκαηηθά Μέιε: Πηζηηθνύδεο Γηώξγνο,
Μπξθνπνύινπ Κίξθε, Θενδσξίδεο Κσλζηαληίλνο. Σν λέν Πξόγξακκα Μαζεκάησλ (Άλνημε 2006)
1-4 Μπζνινγία ησλ αζηεξηζκώλ (Α. Σζνπθάπαο )
Οκηιία ηνπ Αρηιιέα Παπαληίλα ζηελ 9ε Γεληθή 8-4 Οη θηλήζεηο ηεο Γεο - Σν ύςνο ηνπ Ήιηνπ ζηνλ
΢πλέιεπζε ηνπ Ο.Φ.Α. νπξαλό (Π. ΜσξαΎηεο )
Αγαπεηά Μέιε ηνπ Ο.Φ.Ώ., 13-4 Βκπεηξίεο από ηελ παξαηήξεζε ηεο Οιηθήο
Σειεηώλνληαο ηελ ζεηεία κνπ ζην Α.΢. αηζζάλνκαη έθιεηςεο (Οκάδα Παξαηήξεζεο )
ηελ αλάγθε λα ζαο πσ δύν ιόγηα: Ώλαθάιπςα ηελ 6-5 ΢ύκπαλ θαη άλζξσπνο (Ώ. Γαθείξεο )
ύπαξμε ηνπ Οκίινπ ην 1998 κέζα από έλα 13-5 Φαζκαηνζθνπία, ειεθηξνκαγλεηηθό θάζκα
πεξηνδηθό! Ώπό ηόηε πνπ ήξζα ζηελ πξώηε κνπ θαη ε ρξήζε ηνπο ζηελ αζηξνλνκία
ζπγθέληξσζε, ζε απηήλ εδώ ηελ αίζνπζα, πέξαζαλ (Ώ. ΐνύιγαξεο, Γ. Μπνθνβόο )
νθηώ ρξόληα. Μέζα ζ` απηό ην δηάζηεκα έγηλαλ 20-5 Ώζηξνλνκηθά πξνγξάκκαηα γηα PC θαη
πνιιά πνπ ζπλεηέιεζαλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ Οκίινπ αζηξνλνκία ζην δηαδίθηπν (Ώ. ΐνζηλάθεο )
καο. Ώηζζάλνκαη πνιύ ηπρεξόο πνπ ππήξμα κέινο 27-5 Οη καξηπξίεο ησλ απνιηζσκάησλ θαη ηα
ηνπ Α.΢. ζε κηα δηεηία πνιύ δεκηνπξγηθή γηα ηνλ νξπθηά εμσγήηλεο πξνέιεπζεο (Π. Καξαγθηνδίδεο)
΋κηιν. Οξόζεκν γηα ηελ πνξεία ηνπ Οκίινπ
ππήξμε ε εγθαηάζηαζε ζηα λέα Γξαθεία ηνπ.
Εδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηνλ ΋κηιν είρε ε ζπκκεηνρή ΓΗΔΕΘΩ΢ΓΖ΢ ΠΟΤ
ηνπ γηα πξώηε θνξά ζηελ 70ε Α.Β.Θ. θαη ζηα 40α ΠΡΟ ΓΡΑΙΙΑ ΣΖΔΟΚΣΑΖ
Αεκήηξηα, όπσο επίζεο θαη ζηελ Βπξσπατθή Νύρηα
ησλ Βξεπλεηώλ ζην Κ.Α.Β.Μ.Σ. Δ επαλέθδνζε ηνπ
πεξηνδηθνύ καο (40ν 37`) εηήζην πιένλ, ήηαλ κηα ΢ΤΚΓ΢ΣΖΑ΢Ε ΗΑΣΩ ΑΠΟ ΣΑ Α΢ΣΡΑ
ππόζρεζή κνπ πνπ έγηλε πξαγκαηηθόηεηα! Θα ΢ΣΟ ΥΩΡΖΟ ΣΕ΢ ΓΖΡΕΚΕ΢
ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ Ώλδξέα ΐνζηλάθε γηα Μεηά ηελ επηηπρεκέλε ζπλεζηίαζε ηνπ Ννεκβξίνπ
ηα εμώθπιια ηνπ πεξηνδηθνύ θαη ηνλ Άξε ζην θέληξν Etoile ζηελ Πεξαία, ν ΋κηινο καο
ΐνύιγαξε γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζην ζηήζηκν ηνπ δηνξγαλώλεη κηα βξαδηά θάησ από η’ άζηξα ηνλ
πεξηνδηθνύ. Βπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ εξρόκελν Ενύλην. ΢πγθεθξηκέλα, ηελ Παξαζθεπή 2
Διία Κσλζηαληηλόπνπιν γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ Ηνπλίνπ ζηηο 9:30 ην βξάδπ, ζαο πεξηκέλνπκε ζηελ
ζηελ ηαμηλόκεζε θαη αξρεηνζέηεζε ηνπ νπηηθνύ αίζνπζα «Ίξηδα» ζην ρσξηό ηεο Δηξήλεο ζηελ
πιηθνύ ηνπ Οκίινπ (D.V.D. – V.H.S.) Καξδία.
Ώπηά ηα ρξόληα έρσ θαηαλνήζεη όηη ππάξρνπλ ζηνλ Δ βξαδηά ζα μεθηλήζεη κε ην δείπλν, κε πνηό, ρνξό
΋κηιν δύν ηάζεηο: Δ θαζαξά αζηξνλνκηθή, θαη θαη πνιύ θέθη. Σν απνθνξύθσκα ηεο βξαδηάο ζα
απηνί πνπ αζρνινύληαη κε ηελ αζηξνλνκία αιιά είλαη ε αζηξνπαξαηήξεζε κε ηα ηειεζθόπηα ησλ
θαη κε ηηο ζεηηθέο επηζηήκεο γεληθόηεξα θαη ηα κειώλ καο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ αζηξνπάξηπ ζα
παξεκθεξή ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ γίλεη νπξαλνγξαθία, αλαθνξά ζηε κπζνινγία ησλ
δηάδνζε θαη εθιαΎθεπζε ηεο αζηξνλνκίαο. Πηζηεύσ αζηεξηζκώλ θαη ζα ππάξρνπλ πνιιέο άιιεο
όηη απηέο νη δύν ηάζεηο κπνξνύλ λα ζπλππάξμνπλ εθπιήμεηο.
κε ακνηβαίνπο ζπκβηβαζκνύο, θαηαλόεζε θαη Πξνζθιήζεηο ζα κπνξείηε λα πξνκεζεπηείηε από
ζπλεξγαζία! ηνλ ΋κηιν ή αθόκα θαη από ην ρώξν ηεο
Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ όινπο όζνπο κε εθδήισζεο, ζηελ ηηκή ησλ 20 € θαη’ άηνκν.
ζηήξημαλ θαη ζηελ εθινγή κνπ αιιά θαη θαηά ηελ Παξαθαινύκε λα δειώζεηε ην ζπληνκόηεξν δπλαηό
δηάξθεηα ηεο ζεηείαο κνπ ζην Α.΢. ζπκκεηνρή γηα ζαο θαη ηνπο θίινπο ζαο.

2
ΓΗΘΓ΢Ε Α΢ΣΡΟΦΩΣΟΓΡΑΦΖΑ΢ ΗΑΖ ΓΗΔΕΘΩ΢ΓΖ΢ ΠΟΤ
Α΢ΣΡΟΚΟΙΖΗΩΚ ΟΙΟΖΩΙΑΣΩΚ ΢ΣΕ ΠΡΑ ΓΙΑΣΟ ΠΟΖΕΘΕΗ ΑΚ
Υ.Α.Κ.Θ.
΢ηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Οκίινπ κε ηε
Υ.Ώ.Ν.Θ. θαη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ ΐ' θύθινπ Απμηίμεζε ηεξ Οιηθήξ Έθιεηρεξ ημο
καζεκάησλ, ν ΋κηινο καο δηνξγαλώλεη έθζεζε Ιανηίμο
αζηξνλνκηθώλ θσηνγξαθηώλ, νκνησκάησλ, Σελ Πέκπηε 13 Ώπξηιίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κηα
επηζηεκνληθώλ νξγάλσλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ θνηλή εθδήισζε ηεο νκάδαο παξαηεξεζηαθήο
δηδαζθαιίαο ηεο Ώζηξνλνκίαο, ζην ρώξν ηεο αζηξνλνκίαο ηνπ εξγαζηεξίνπ αζηξνλνκίαο ηνπ
εηζόδνπ ηεο Υ.Ώ.Ν.Θ. ηκήκαηνο Φπζηθήο ηνπ Ώ.Π.Θ. θαη ηνπ Οκίινπ
Δ έθζεζε ζα δηαξθέζεη από ηε Γεπηέξα 3 Φίισλ Ώζηξνλνκίαο, ζηελ αίζνπζα Ώ31 ηεο
Απξηιίνπ, κέρξη θαη ηελ Κπξηαθή 7 Μαΐνπ. Φπζηθνκαζεκαηηθήο ΢ρνιήο. ΢ηελ εθδήισζε απηή
΍ξεο επίζθεςεο, θαζεκεξηλέο 8:30 κε 22:00 έγηλε κηα απνηίκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο Οιηθήο
΢αββαηνθύξηαθα 9:00 κε 21:00 έθιεηςεο ηνπ Μαξηίνπ θαη παξνπζηάζηεθε
θσηνγξαθηθό πιηθό από ηνλ θαζεγεηή θ.
΢εηξαδάθε, ηα κέιε καο θ.θ. ΐνύιγαξε Ώξηζηείδε
ΓΗΘΓ΢Ε Α΢ΣΡΟΚΟΙΖΗΕ΢ θαη Γ. Πηζηηθνύδε, θαζώο θαη από θνηηεηέο πνπ
ΦΩΣΟΓΡΑΦΖΑ΢ ΢ΣΟΚ ΠΟΘΤΥΩΡΟ ζπκκεηείραλ ζηελ νκάδα παξαηήξεζεο. Βπίζεο
«ΑΚΑΣΟΘΖΑ» ΙΑΘΘΖΑΡΕ΢ ΠΑΖΔΓΖΑ παξνπζηάζηεθαλ θαη θάπνηα από ηα πεηξάκαηα πνπ
Ο ΋κηινο Φίισλ Ώζηξνλνκίαο, ζηα πιαίζηα ησλ δηεμήρζεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έθιεηςεο.
εθδειώζεσλ ηνπ Αεκνηηθνύ Χδείνπ Θεζζαινλίθεο Βπηπιένλ έγηλε αλαθνξά θαη ζηηο εθδειώζεηο πνπ
«Με ηα ρξώκαηα ηεο κνπζηθήο», δηνξγαλώλεη έγηλαλ ζηελ πόιε καο ζην αζηεξνζθνπείν ηνπ
έθζεζε αζηξνλνκηθήο θσηνγξαθίαο θαη Ώ.Π.Θ., κε επηθεθαιήο ηνλ θ. ΢ηαύξν Ώπγνινύπε.
νκνησκάησλ ζηνλ Πνιπρώξν «Ώλαηόιηα» 
Μαιιηάξεο – Παηδεία, από 8 έσο 13 ΜαΎνπ. Ομηιία Πμιοπνόκε Ηαναγθημδίδε
Παξάιιεια κε ηελ έθζεζε, ηελ Παξαζθεπή 12 Σν ΢άββαην 3 Αεθεκβξίνπ 2005 ην κέινο καο
Μαΐνπ, ν θ. Ώξηζηείδεο ΐνύιγαξεο ζα Πνιπρξόλεο Καξαγθηνδίδεο έδσζε κηα δηάιεμε κε
παξνπζηάζεη κηα δηάιεμε – ζπλαπιία κε ζέκα «Δ ηίηιν: «Έλα κεγάιν ηαμίδη ζηα άζηξα», ζην
ηζηνξία ηνπ βηνιηνύ κέζα από ηηο λόηεο θαη ηηο ΢ύιινγν Νηγξηηηλώλ Θεζζαινλίθεο.
εηθόλεο». Θα παξνπζηαζηνύλ αληηπξνζσπεπηηθά 
έξγα γηα ζόιν βηνιί, κε παξάιιειε παξνπζίαζε ΗΟΠΕ ΒΑ΢ΖΘΟΠΖΣΑ΢
θσηνγξαθηθνύ πιηθνύ κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθνύ Σν ΢άββαην 21 Εαλνπαξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην
ππνινγηζηή. «3000 ρξόληα π.Υ. ν Ελδόο βαζηιηάο ρώξν ησλ γξαθείσλ καο ε θνπή ηεο
Ravana θαηαζθεύαζε ην πξώην έγρνξδν όξγαλν κε πξσηνρξνληάηηθεο ΐαζηιόπηηαο. ΢ηελ εθδήισζε
δνμάξη … πώο ε ειηαθή δξαζηεξηόηεηα άιιαμε παξαβξέζεθαλ πνιιά από ηα κέιε καο καδί κε
ξηδηθά ηελ πνηόηεηα ηνπ μύινπ πνπ ρξεζηκνπνηνύζε αξθεηνύο θίινπο. Ώπηή ηε ρξνληά ην θινπξί ην
ν Antonio Stradivari …». θέξδηδε ε Κηθή Κνπληνπξαηδή, ε νπνία έηζη πήξε
σο δώξν έλα βηβιίν ηεο επηινγήο ηεο, πξνζθνξά
ηνπ ΐηβιηνπσιείνπ «Μεληειέγηεθ».
ΕΘΓΗΣΡΟΚΖΗΟ ΠΓΡΖΟΔΖΗΟ E - ΦΩ΢ 
Ο ΋κηινο καο από ην Αεθέκβξην ηνπ 2005 Ομηιία Γ. Γναμμαηηθάθε
ζπλεξγάδεηαη κε ην Μεληαίν πεξηνδηθό Πνηθίιεο Σε Παξαζθεπή 17 Φεβξνπαξίνπ είρακε ηε κεγάιε
Όιεο e θσο, ην νπνίν δηαλέκεηαη δσξεάλ ζε ραξά λα παξεβξεζνύκε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ λένπ
ειεθηξνληθή κνξθή, ζε πεξηζζόηεξα από 20.000 βηβιίνπ ηνπ Καζεγεηή Φπζηθήο θ. Γξακκαηηθάθε
αληίηππα. ΢πγθεθξηκέλα, θάζε κήλα έλα ζύληνκν «Δ απηνβηνγξαθία ηνπ θσηόο». Δ παξνπζίαζε
άξζξν (από 400 έσο 900 ιέμεηο θαη κε έγηλε ζην ρώξν ηεο απνζήθεο ηνπ Ληκαληνύ, ζε κηα
θσηνγξαθίεο) επηζηεκνληθνύ ελδηαθέξνληνο αίζνπζα αζθπθηηθά γεκάηε. Ο θ. Γξακκαηηθάθεο
θνζκεί ηνλ ηνκέα επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο ηνπ έδσζε κηα πνιιή όκνξθε δηάιεμε ζρεηηθά κε ην
πεξηνδηθνύ. ΋ζα κέιε καο ην επηζπκνύλ, κπνξνύλ θσο θαη ηε ζύγρξνλε αζηξνλνκηθή έξεπλα, ελώ ζην
λα πξνκεζεύνληαη ην CD από ηα γξαθεία καο. ηέινο ηεο εθδήισζεο ππέγξαςε πνιιά αληίηππα
Βπίζεο όζνη ζέινπλ λα ζπλεηζθέξνπλ γξάθνληαο από ην λέν ηνπ βηβιίν.
θάηη ζρεηηθό, ζα πξέπεη λα καο θέξλνπλ κέρξη ηηο 
10 ηνπ πξνεγνύκελνπ κήλα έθδνζεο, έλα άξζξν ζε Πανμοζίαζε Βηβιίμο
ειεθηξνληθή κνξθή (Αηζθέηα ή CD), γηα λα ην Σελ Σεηάξηε 22 Φεβξνπαξίνπ ζηηο 6:30 κ.κ., ζην
πξνσζνύκε ζηε δηεύζπλζε ηνπ πεξηνδηθνύ. Αηεζλέο ΐηβιηνπσιείν Βιεπζεξνπδάθεο (Βζληθήο
Ώληηζηάζεσο 131, Καιακαξηά), ν πξόεδξνο ηνπ
Ο.Φ.Ώ. θ. Παύινο ΜσξαΎηεο, παξνπζίαζε ην
βηβιίν «Μαηηέο ζην ΢ύκπαλ» (ζε Βιιεληθή
κεηάθξαζε από ηνλ Φπζηθό θ. ΢ίκν Οηθνλνκίδε),
ηνπ εθδνηηθνύ νίθνπ ηνπ θ. Αεκήηξε Σζάκπνπξα
«Πιαλεηάξην Θεζζαινλίθεο». ΢ηελ παξνπζίαζε
παξαβξέζεθαλ πεξί ηα 50 άηνκα.

3
Γθδήιςζε ζημ Ηέκηνμ Δηάδμζεξ Γοπανηζηίεξ
Γπηζηεμώκ θαη Ιμοζείμο
Σεπκμιμγίαξ Βπραξηζηνύκε ηνπο:
 Ώληώλε Γαθείξε, γηα ηα πεξηνδηθά Scientific
Σελ 1ε Μαξηίνπ 2006, ην Κέληξν Αηάδνζεο American ηα νπνία δώξηζε ζηνλ ΋κηιν καο,
Βπηζηεκώλ θαη Μνπζείν Σερλνινγίαο, ζε  Σνπο θαζεγεηέο ηνπ ηνκέα Ώζηξνλνκίαο ηνπ
ζπλεξγαζία κε ηνλ ΋κηιό καο θαη ην ζσκαηείν ηκήκαηνο Φπζηθήο ηνπ Ώ.Π.Θ. γηα ηε
Φίισλ ηνπ Σερληθνύ Μνπζείνπ, δηνξγάλσζαλ κηα κεηαιιηθή βηβιηνζήθε ηελ νπνία ράξηζαλ ζηνλ
δηάιεμε κε εηζεγεηή ην κέινο ηνπ Ο.Φ.Ώ. Υεκηθό ΋κηιν,
θ. Πνιπρξόλε Καξαγθηνδίδε (MSc), κε ζέκα:  Γηάλλε ΢εκηηδόγινπ, γηα ην DVD κε ηελ νκηιία
Ζ ηζηνξία ηνπ Ζκεξνινγίνπ θαη ε πξνηεηλόκελε ηνπ θαζεγεηή θ. Γ. Γξακκαηηθάθε πνπ ράξηζε
Ζκεξνινγηαθή Μεηαξξύζκηζε. ζηνλ ΋κηιν,
Σελ εθδήισζε πξνιόγηζε ν Ώλαπιεξσηήο  Γηάλλε Διηόπνπιν, γηα ηε ρνξεγία ηνπ ηεο
θαζεγεηήο Ώζηξνλνκίαο ηνπ ΏΠΘ θ. Υαξάιακπνο
εθηύπσζεο ηνπ θαηλνύξγηνπ ελεκεξσηηθνύ
ΐάξβνγιεο. Μεηά ηε δηάιεμε, ν θ. Καξαγθηνδίδεο,
ηξηπηύρνπ ηνπ ΟΦΏ,
κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο αζηξνλνκηθήο
 Γηάλλε Ραπηόπνπιν ηεο εηαηξίαο Express
πξνζνκνίσζεο ηνπ ππεξζύγρξνλνπ ςεθηαθνύ
Service, γηα ηε ρνξεγία πξνο ηνλ ΋κηιν ηνπ
Πιαλεηαξίνπ, καο μελάγεζε ζηνλ έλαζηξν νπξαλό
πνζνύ ησλ 500,00 Βπξώ, θαηά ηελ εθδήισζε
θαη ζηα ππέξνρα αληηθείκελα ηνπ. Καη νη δύν
ζηελ πιαηεία Ώξηζηνηέινπο ηελ εκέξα ηεο
εθδειώζεηο γέκηζαλ ηηο αίζνπζεο ηνπ ζπλεδξηαθνύ
έθιεηςεο ηνπ Ήιηνπ,
θέληξνπ θαη ηνπ Πιαλεηαξίνπ, ηνπ Κέληξνπ
 Βπθξνζύλε ΐηδνβύηνπ, γηα ηνλ πίλαθα πνπ
Αηάδνζεο Βπηζηεκώλ θαη Μνπζείνπ Σερλνινγίαο.
δσγξάθηζε εηδηθά γηα ηνλ ΋κηιν (λεθέισκα
Πανμοζίαζε γηα ηεκ έθιεηρε
ηνπ Καξθίλνπ) θαη καο δώξηζε θαηά ηελ εηήζηα
ζε μαζεηέξ ημο ΢πμιείμο Γεληθή ΢πλέιεπζε ζην Ώζηεξνζθνπείν,
δεύηενεξ εοθαηνίαξ Κεάπμιεξ
΢ηηο 22 Μαξηίνπ είρακε ηε ραξά λα θάλνπκε κηα
παξνπζίαζε γηα ηελ επηθείκελε Έθιεηςε Διίνπ ηεο
29 Μαξηίνπ 2006, ζε 16 άηνκα ηνπ ΢ρνιείνπ
δεύηεξεο επθαηξίαο Νεάπνιεο, πνπ καδί κε δύν από
ηνπο θαζεγεηέο ηνπο καο επηζθέθηεθαλ ζην ρώξν
ησλ γξαθείσλ καο θαη ζπλνκίιεζαλ κε ηνλ θ.
Παύιν ΜσξαΎηε.

Σα Νέα καο κέιε
Καισζνξίδνπκε ηα λέα κέιε πνπ γξάθεθαλ ζηνλ
΋κηιό καο, από ηνλ Εαλνπάξην ηνπ 2006:

Α/Μ Δπώλπκν Όλνκα


390 Κεθειέθεο Ώληώλεο
391 Θενδσξίδνπ Ώλαζηαζία
392 Παπαεκκαλνπήι Γηώξγνο Οιηθή Έθιεηςε από ην Καζηειιόξηδν
393 Καξάβαηνο Παλαγηώηεο (Φσηνγξαθία: Ώληώλεο Ίηζηνο)
394 Κνπζάηαιε Ώιεμάλδξα
395 Ώπγεηίδεο ΐαζίιεο
396 Υαξηζηάδνπ Παπιίλα
397 Σζηόιαο Παύινο
398 Λνπθίδεο ΐαζίιεο
399 Υαιαλξίδεο ΢άββαο
400 Ώζαλαζηάδεο Σειέκαρνο
401 Μελεμέο Ώληώλεο
402 Αεκεξηδήο Γήζεο
403 Γαδίιαο ΢σηήξηνο-
404 Καξπδάο Γήζεο
Νηθόιανο
405 Μαξηζνπνύινπ Βπγελία
406 Πεηάβξαηδεο Κσλζηαληίλνο
407 Ώπνζηνιίδεο Αεκήηξηνο
Σα κέιε ηνπ Οκίινπ ζην ιηκάλη ηνπ Καζηειιόξηδνπ
408 Ώιηίλε Βιέλε
(Φσηνγξαθία: Σνύια Ααληειίδνπ)
409 Θενδσξίδεο Θόδσξνο

4
Αθιέοωμα:
Ολική Έκλειψη Ηλίξρ
Τεηάοηη 29 Μαοηίξρ 2006
Φσηό: Άξεο Μπόηαο

ΚΑ΢ΣΔΛΟΡΗΕΟ 2006 – (3 ΛΔΠΣΑ - Ναη! Καη ηόηε ήξζαλ μέλνη! ΢θαξθάισλαλ


ΚΛΔΜΜΔΝΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟΝ ΚΟ΢ΜΟ) πάλσ ζε ηνύηνλ ηνλ πύξγν πνπ παο λ΄
αθξνβνιηζηείο θη εζύ!! Ώπό θεη είδαλ ην
Σνπ Αεκόθξηηνπ Σζνπθάπα * “ζάκα“ κε ηα ηειεζθόπηα ...
Σα κάηηα ηνπ πγξαίλνληαη ...
- ... Ώο ην μαλαδώ θη αο θιείζσ ηα κάηηα!!...
Καζηειόξηδν! Αηακαληέλην λεζάθη ηνπ ΢πγθινλίδνληαη ηα ζώςπρά κνπ. Ώλεθνξίδσ
ηξέκνληαο ...
Ώηγαίνπ, πνπ κνίξα θαιή όξηζε λα βξεζεί ζην ΢ηήλσ ηα ζύλεξγα ζηνλ πην ςειό αθξόιηζν
ηνπ πύξγνπ. Κάησ ρακειά ν γξαθηθόο δεζηόο
δηάβα ηεο ζθηάο ηνπ θεγγαξηνύ!! Μνλαδηθό κπρόο ... ην ιηκαλάθη ηεο Μεγίζηεο. ΢θύδεη ηνύηεο
ηηο ώξεο από πιενύκελα π΄ αδεηάδνπλ αθαηάπαπζηα
ζεκείν ηεο ειιεληθήο γεο, πνπ κε ηηο δπν ηνλ θόζκν.
΢ε ιίγν γύξσ κνπ δεκηνπξγείηαη ζην
αδειθέο βξαρνλεζίδεο, ΢ηξνγγύιε θαη Ρσ, ζα αδηαρώξεην. ΋ρη κόλνλ από ζπληξόθνπο ηνπ
Οκίινπ, όρη κόλνλ από Έιιελεο! Τπάξρνπλ
ζηαζνύλ κάξηπξεο ηνπ ζαπκαζηνύ νλείξνπ πνπ άλζξσπνη από καθξηλνύο ηόπνπο. Αίπια καο
Γεξκαλνί, Εηαινί, έλαο Εζπαλόο ... έλαο
πξνζθέξεη κηα Οιηθή Έθιεηςε Διίνπ. Εζξαειίηεο... Αε κηινύκε ηε γιώζζα ηνπο...,
δελ κηινύλ ηε δηθή καο. Κη όκσο κηινύκε
αθαηάπαπζηα θνηηώληαο ηνλ νπξαλό!!
Μέξεο πξηλ θη απ΄ ηα πέξαηα ηνπ θόζκνπ
θαηαθζάλνπλ ζην κηθξό λεζί ιάηξεηο η΄ Μεζεκέξη:
νπξαλνύ, θπλεγνί εθιείςεσλ, απιόο θόζκνο, ΍ξα 12 θαη κηζή πεξίπνπ... Ο δίζθνο ηεο
επαγγεικαηίεο αζηξνλόκνη, εξαζηηέρλεο, ΢ειήλεο αγγίδεη ηνλ Ήιην!!
εξαζηέο ησλ άζηξσλ. ΍ξα 12 θαη κηζή πεξίπνπ... Σν δένο αγγίδεη ηηο
θαξδηέο καο!!
Δ πξώηε επαθή!... ΢ε ιίγεο ώξεο ζα γίλνπκε
29 Μαρτίου 2006 ζηαζώηεο κηαο απίζηεπηεο κάρεο αλάκεζα ζην θσο
Πξσί: θαη ην ζθνηάδη.
Ο Ήιηνο ζηξαθηνθνπά πάλσ απ΄ ηελ αρλή ΢ηγά, αξγά, κηα αόξαηε απεηιή αξρίδεη θαη
αθηή ηεο Σνπξθίαο. Μέξα ηδαληθή! Σν αθξηηηθό γιείθεη ην ππέξιακπξν άζηξν ηεο κέξαο. Μηα
λεζί βνγθά απ΄ ην βάξνο ηνπ θόζκνπ πνπ αλαηξηρίια δηαπεξλά απ΄ άθξε ζ΄ άθξε ηελ ςπρή
θαηαθζάλεη κ΄ όια ηα πισηά κέζα. καο. Οη αηζζήζεηο ηπιίγνληαη ζε κηα απξνζδόθεηα
Ώθξνβνιηζκέλνη ζηα γύξσ πςώκαηα, ρηιηάδεο κνλαδηθή αίζζεζε.
άλζξσπνη παξαθνινπζνύλ κέζα από θάκεξεο, από Ο ρξόλνο θπιά αδπζώπεηα αξγά – ιεο θαη ζ΄
ηειεζθόπηα ην δηάβα ηνπ Ήιηνπ. ΢ε ιίγεο ώξεο ζα άιιε δηάζηαζε – θαζώο ην απεηιεηηθό ζθνηεηλό
ζπλαληεζεί κε ην θεγγάξη! Ώλεπαλάιεπην δξεπάλη θαηαηξώεη ώξα κε ηελ ώξα ηηο ζάξθεο ηνπ
ξαληεβνύ πάλσ απ΄ ην γαιάδην Ώηγαίν! Ήιηνπ. Σν θσο ρακειώλεη. Σα ρξώκαηα
Ώλεθνξίδσ κ΄ έλα ζθίμηκν ζηελ θαξδηά ην γθξηδάξνπλ θη νη ζθηέο παξακνξθώλνπλ ζώκαηα θη
κνλνπάηη πνπ νδεγεί ζηνλ Πύξγν ηεο Μεγίζηεο. αληηθείκελα ζε κηα λέα, πξσηόγλσξε θνζκηθή
Βθεί πνπ ζε ιίγν ζα θηππά ζε ξπζκνύο ηξεινύο ε δηάζηαζε... Έλαο θνβεξόο κελίζθνο δηαπεξλά πέξα
θαξδηά ηνπ Οκίινπ Φίισλ Ώζηξνλνκίαο γηα πέξα ηε θύζε γύξσ καο. Υηιηάδεο κελίζθνη θη
Θεζζαινλίθεο! Κάησ αθξηβώο από ηελ νη ηειεπηαίεο ρισκέο ειηαρηίδεο θάησ απ΄ ηα
Γαιαλόιεπθε! δέληξα.
΢πλαληώ έλαλ γέξνληα. Κνηηά ηνπο ηξίπνδεο, Οη θσλέο θαηαιαγηάδνπλ! Μόλν ην βξόλην ηεο
ηα θηάιηα, ηνπο θαθνύο. θαξδηάο ζνπ αθνύο θαη λνκίδεηο πσο αθνύο όιεο ηηο
- ΢ην θάζηξν ζα ζηήζεηο παιηθάξη κνπ;... θαξδηέο ησλ ζπληξόθσλ λα πάιινληαη ζηνλ ίδην
- Ναη παππνύ... ξπζκό. Με εξγώδε πξνζπάζεηα ηειεζθόπηα, θαθνί,
Αηζηάδεη ιίγν... θάκεξεο θαηαγξάθνπλ ιεπηό πξνο ιεπηό ηελ άληζε
- Ξέξεηο ... θαη ην ’36 “πηάζηεθε” μαλά ην κάρε αλάκεζα ζην θσο θαη ην έξεβνο. Πνπιηά θαη
θεγγάξη ζε ηνύηνλ ηνλ ηόπν! Ήκνπλ δώα ινπθάδνπλ, θνπξληάδνπλ ζθηαγκέλα
κηθξόο κα ην ζπκνύκαη ζα λάηαλ ρζεο... πεξηκέλνληαο η΄ απξνζδόθεην!
- Σν ’36;

5
Μέξα κεζεκέξη, ιεο θαη ζηακαηά ν ρξόλνο!! πεηζκαηηθά αγξηόηεξεο ηώξα. Κάηη αιιάδεη... Ο
Οπξαλόο θαη Γε γίλνληαη έλα! Ο Ήιηνο παιεύεη αγέξαο δπλακώλεη, ε ζησπή ράλεηαη. Σα ζύλλεθα
μέπλνα λα θξαηήζεη ην θσο ηνπ. Μάηαηα ... ! νξκνύλ μέθξελα από θάζε θαηεύζπλζε.
Καη ηόηε, κνλνκηάο, όια ζπγθινλίδνληαη! Σν Ξαθληθά ην δηακάληη ζηξαθηαιηάδεη από ηελ
θσο ρακειώλεη ξαγδαία! Ώπό δπηηθά έλαο αληίζεηε πιεπξά ηνπ δίζθνπ. Έλα εθηπθισηηθό θσο
γηγάληηνο ζθνηεηλόο θώλνο ζαξώλεη θάκπνπο, ζαξώλεη κεκηάο ηα πάληα!! Μηα θξαπγή, ζαξξείο
ζάιαζζεο θαη βνπλά ζην ηιηγγηώδεο δηάβα ηνπ. Ώπό αλαθνύθηζεο θη απνγνήηεπζεο ζπλάκα, μεπεδά απ΄
κύξηα ιαξύγγηα μεθεύγνπλ θξαπγέο, πνπ θξύβνληαη ηα ζπιάρλα ηεο ςπρήο καο. Δ ηάμε επαλέξρεηαη!!
αξρέγνλα ζη΄ αλζξώπηλν πιεκόλη, γηα ηνύηε δσ ηε Σν ΦΧ΢ λίθεζε!!
κνλαδηθή ζηηγκή. Έλα αόξαην ρέξη ρξσκαηίδεη μαλά ηνλ θόζκν.
Καη μαθληθά ... λα !! ... Έλα αλεπαλάιεπην Οη πεηαινύδεο πεηαξίδνπλ αλαθνπθηζκέλεο ζη΄
δηακάληη, κηα ζκαξαγδόπεηξα νλεηξεκέλε αγξηνινύινπδα.
ζηξαθηαιίδεη πάλσ ζη΄ νκνξθόηεξν δαρηπιίδη ηνπ Νηώζσ κηα πηθξή γεύζε ζηα ρείιε. Κάπνηνο
ζύκπαληνο. Σν δηακαληέλην δαρηπιίδη!!! Πέηξα δίπια κνπ πξνδίδεη θσλαρηά ηηο ζθέςεηο κνπ:
ζκηιεκέλε από ρέξηα ζετθά! Βίλαη ην θύθλεην άζκα, - Γηαηί ηόζν ιίγν;;!!...
ην πην γνεξό “ηεηέιεζηαη” ηνπ ηξηζκέγηζηνπ Καη ηώξα ... ηη ;;; ΋ια όπσο πξηλ θαη γηα
Ώπόιισλα! Κη ύζηεξα ... όια ράλνληαη. Νύρηα!!! πάληα;;!!!...
Δ Ώθξνδίηε ιάκπεη ρακειά ζηνλ νξίδνληα θαη Ναη... η΄ όλεηξν ηειείσζε!! Σξία ιεπηά
ηα κύρηα ηεο ςπρήο καο γίλνληαη ΜΏΣΕΏ!!... Μάηηα θιεκκέλα απ΄ άιινλ θόζκν!
γηα λα δνπλ, λ΄ αθνύζνπλ, λα θσλάμνπλ, λ΄ Έλα όλεηξν είλαη ε έθιεηςε. Έλα όλεηξν πνπ δελ
αγγίμνπλ, λα ληώζνπλ γηα 183 δεπηεξόιεπηα ηελ κπνξείο λα ην πεξηγξάςεηο... Γηαηί ηελ ΒΚΛΒΕΦΔ
θνβεξή ηηηάληα κάρε ηνπ θσηόο θόληξα ζη΄ δελ ηελ βιέπεηο απιά. Πάλσ απ΄ όια ηελ
αλαπάληερν ζθνηάδη. ΏΕ΢ΘΏΝΒ΢ΏΕ, ηελ αθνύο, ηελ αγγίδεηο, ηελ
Ο Ήιηνο πάιιεηαη, ζπγθινλίδεηαη ... Πύξηλεο νζθξίδεζαη, ηε ληώζεη ζύςπρα ... ΣΔΝ ΓΒΕ΢!!!
γιώζζεο μεπεδνύλ γύξσ απ΄ ην ζηεθάλη ηνπ
εξέβνπο, κε ρξώκαηα παξκέλα από ίξηδεο άιινπ
ηόπνπ θαη ρξόλνπ.
Σν θσο δελ παξαδίδεηαη. ΢πξξηθλώλεηαη θαη * Ο Αεκόθξηηνο Σζνπθάπαο είλαη κέινο ηνπ Οκίινπ
μεπεδά κε ιάκςεηο ελόο θαληαζηηθνύ νλείξνπ πνπ Φίισλ Ώζηξνλνκίαο από ην 1998. Αηδάζθεη ζηα λέα κέιε
ζθαιίζηεθε πξηλ δηζεθαηνκκύξηα ρξόληα, ηε ζηηγκή ηνπ Οκίινπ Οπξαλνγξαθία ελώ αζρνιείηαη εξεπλεηηθά
κε ηελ Βιιεληθή Μπζνινγία θαη θπξίσο ηνλ ηνκέα πνπ
ηεο Γέλεζεο!!
αθνξά ηνπο Μύζνπο ησλ Ώζηεξηζκώλ.
Κη ύζηεξα ην ζηέκκα!!! Έλα ζετθό ζηεθάλη Έρεη γξάςεη δπν αλέθδνηα βηβιία, α) Με ηα κάηηα ηνπ
γύξσ απ΄ ηελ θξπκκέλε κνξθή ηνπ Φνίβνπ. Σν Βξαζηηέρλε Ώζηξνλόκνπ θαη β) ην ζαηηξηθό δξάκα
απόιπην “καύξν” ζθηγηαγθαιηά κε η΄ απόιπην “Λαβδαθίδεο”.
ιεπθόηεξν “ιεπθό”!!! Βίλαη ιάηξεο ησλ εθιείςεσλ, θαζώο έρεη
Υακειώλσ ηα κάηηα. Γύξσ – γύξσ, εθεί πνπ ε παξαθνινπζήζεη από ην 1963 κηα δαθηπιηνεηδή έθιεηςε,
γε ζπλαληά ηνλ νπξαλό, ξνδίδεη αιιόθνηα νιάθεξε επηά κεξηθέο θαη δπν νιηθέο (ζηε ΐνπιγαξία ην 1999 θαη
ε πιάζε. Σν Ώηγαίν βάθεη ηα λεξά ηνπ καβηά!! πξόζθαηα ζην Καζηειιόξηδν).
Κάπνηνο θσλάδεη:
- Κνηηάρηε ην ιηκάλη!...
Σν Καζηειόξηδν θεγγνβνιά. Άλαςαλ παληνύ
ηα θώηα. Σα πινία βξπρώληαη θαη ηα γύξσ βνπλά Ηαηαγναθή ηεξ μεηαβμιήξ ηεξ
αληηιαινύλ ηνλ βξπρεζκό, πνπ ιεο θαη μέθπγε απ΄ Θενμμθναζίαξ θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ
ηνλ ηάξηαξν ηεο γεο. Τπέξηαην ζέακα!! Ολεηξηθό
ζθεληθό, κε πξσηαγσληζηέο ζενύο θη αλζξώπνπο! Οιηθήξ Έθιεηρεξ
Θέισ λα θσλάμσ. Δ θσλή κνπ ζξπκκαηίδεηαη
ζηα εζώςπρά κνπ ... Θέισ λα θιάςσ. Σν δάθξπ Σν κέινο ηνπ Οκίινπ καο Παλαγηώηεο Καξάβαηνο,
κνπ παγώλεη, κελ θαη ζνιώζεη η΄ όλεηξν ... ν νπνίνο παξαβξέζεθε ζην Καζηειιόξηδν ηελ
Τπάξρνπλ ζηηγκέο πνπ ραξάζζνπλ ηε δσή ηνπ εκέξα ηεο Οιηθήο έθιεηςεο, θαηέγξαςε κε ηε
αλζξώπνπ. Μα ε ζηηγκή ηνύηε είλαη θαληαζηηθή. Δ ρξήζε ελόο ςεθηαθνύ ζεξκνκέηξνπ ηελ κεηαβνιή
ζηηγκή ηεο Οιηθόηεηαο, ε γεκάηε δένο, θόβν, ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
εδνλή γηα η΄ απξόζκελν, ην αηαίξηαζην, ην θαηλνκέλνπ. ΢ύκθσλα κε ηηο κεηξήζεηο ηνπ, ε
αλέθηθην είλαη ΜΟΝΏΑΕΚΔ!!! κεηαβνιή απηή θπκάλζεθε πεξί ηνπο 9 βαζκνύο.
΢ηξέθσ θαη θνηηώ γύξσ ηνπο ζπληξόθνπο κνπ. Πην αλαιπηηθά, ιίγν πξηλ ηελ πξώηε επαθή (12:30),
Αελ ππάξρνπλ ζύληξνθνη. Τπάξρνπλ κόλν κάηηα. ε ζεξκνθξαζία θαηαγξάθεθε ζε 23,5 βαζκνύο
΢ώκαηα, θνξκηά, ππάξμεηο γίλαλ κόλν ... “κάηηα”!!! Κειζίνπ. Κνληά ζην κέγηζην ηεο έθιεηςεο (13:50),
Ώξκέγνπλ αρόξηαγα ην κέγα ζάκα πνπ μεηπιίγεηαη θαηεγξάθε ε ειάρηζηε ηηκή ηεο ζεξκνθξαζίαο σο
κπξνο ηνπο. Σν ζάκα πνπ ίζσο μεδηπιώλεηαη γηα κηα 14,9 βαζκνί Κειζίνπ, γηα λα αλέξζεη ειάρηζηα ζε
θαη κνλαδηθή θνξά ζηε δσή η΄ αλζξώπνπ. 16 βαζκνύο Κειζίνπ πεξί ην ηέινο ηεο κεξηθήο
΢εθώλσ ηελ ςπρή κνπ μαλά ζηνλ νπξαλό. Ο θάζεο (15:00).
Ήιηνο ηξαληάδεηαη, ζθηξηά όπσο η΄ αγξίκη
παγηδεπκέλν ζην δόθαλν. Σν ζηέκκα κηθξαίλεη. Δ
κάρε ηζνξξνπεί. Οη πύξηλεο γιώζζεο μεπεδνύλ

6
Γηα ηελ Ηζηνξία: Σα κέιε ηνπ Ο.Φ.Ώ. πνπ
ηαμίδεςαλ ζην αθξηηηθό Καζηειιόξηδν θαη ζα Ζ παξαηήξεζε ηεο έθιεηςεο από ηε
θξαηήζνπλ γηα πάληα ηελ Οιηθή έθιεηςε ζην Θεζζαινλίθε
κπαιό θαη ηηο θαξδηέο ηνπο!
Ο ΋κηινο Φίισλ Ώζηξνλνκίαο έζηεζε 6
Δπώλπκν Όλνκα ηειεζθόπηα ζηελ θάησ κεξηά ηεο Πιαηείαο
1 Ώζαλαζηάδεο Σειέκαρνο Ώξηζηνηέινπο, απ’ όπνπ νη Θεζζαινληθείο (πεξίπνπ
2 Ώλδξένπ Υξήζηνο 1000 κε 1500 άηνκα) πέξαζαλ γηα λα
3 ΐάξβνγιήο Υάξεο παξαηεξήζνπλ ηε κεξηθή έθιεηςε. Σα κέιε ηνπ
4 ΐνζηλάθεο Ώλδξέαο Οκίινπ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ εθδήισζε ήηαλ:
 Ώληώλεο Παπαησάλλνπ (ηειεζθόπην)
5 ΐνύιγαξεο Ώξηζηείδεο
 Γηάλλεο ΢εκηηζόγινπ (ηειεζθόπην)
6 ΐνπινπβνύηεο Παύινο
 ΢ηξάηνο ΐάκβνπξαο (ηειεζθόπην)
7 Γαιελόο ΐαγγέιεο  Ώπνζηόιεο ΐάκβνπξαο (ηειεζθόπην)
8 Γηανπξηζήο Θνδσξήο  Παύινο ΜσξαΎηεο (Solarscope)
9 Ααληειίδνπ Σνύια  Θόδσξνο Μάηηαο (Coronado)
10 Βκκαλνπειίδεο Κώζηαο  Νηθνιέηηα Σζνπκπαλίθα (θηάιηα)
11 Θενδσξίδεο Κώζηαο
12 Ίηζηνο Ώληώλεο Ο Αήκαξρνο Θεζζαινλίθεο καο επηζθέθζεθε ζηηο
13 Καδάθνπ Θενδώξα 13:30 θαη ηνλ μελαγήζακε ζε όια ηα ηειεζθόπηα.
14 Καξάβαηνο Παλαγηώηεο Πνιιέο ηειενξάζεηο ήξζαλ θαη ηξάβεμαλ πιάλα
από ηελ εθδήισζε, ελώ δώζακε θαη ζπλεληεύμεηο.
15 Καηζαθπιινύδε Έιελα Πνιιά κέιε καο ήξζαλ εθείλε ηελ εκέξα ζηελ
16 Καηεξίλα Κεθαιά εθδήισζε, όπσο ε Αέζπνηλα Μνπηζαλίδνπ από ηελ
17 Κνπληνπξαηδή Κηθή Καξδίηζα, ν Αεκήηξεο Γηαλλόπνπινο, ε
18 Μπνθνβόο Γηώξγνο Βπθξνζύλε ΐπδνβίηνπ, ε Ρέλα Ώζαλαζνπνύινπ, ν
19 Μπόηαο Άξεο ΐαζίιεο Πεηξίδεο, ν Ώληώλεο Κεθειέθεο, ε
20 Μνύηζηνπ Νηθνιέηα Καηεξίλα Υξεζηίδνπ, ν Αεκήηξεο Σζαγθαιίδεο, ν
ΐαζίιεο Παζζαιίδεο, ν Ώρηιιέαο Παπαληίλαο θαη
21 Μπξθνπνύινπ Κίξθε
πνιινί άιινη.
22 Παπαδόπνπινο Γηώξγνο Σν θαηλόκελν θάλεθε θαιά, εθηόο ιίγν πξνο ην
23 Παπαδνπνύινπ Θάιεηα ηέινο όπνπ πέξαζαλ κεξηθά ζύλλεθα, πνπ όκσο δελ
24 Παπαδνπνύινπ Κάηηα εκπόδηζαλ ηελ παξαηήξεζε.
25 Πηζόθαο Θεόθηινο
26 Πηζηηθνύδεο Γηώξγνο
27 Πιαηλάξεο Ώληώλεο
28 Πιεμίδαο Νίθνο
29 Πξνέδξνπ ΢σηήξεο
30 ΢εηξαδάθεο Γηάλλεο
31 Σζειεπε Μαξία
32 Σζνπθάπα Λίλα
33 Σζνπθάπαο Αήκνο

Παξαηήξεζε ηεο έθιεηςεο από ην Καζηειιόξηδν


(Σνύια Ααληειίδνπ)

Μεξηθή άπνςε ηεο Υώξαο από ην μελνδνρείν


«Μεγίζηε» ( Άξεο Μπόηαο)

7
Αζηξνλνκηθό Ζκεξνιόγην 2006 Κξόλνο – νξαηόο κεηά ηε δύζε ηνπ Ήιηνπ ζηνλ
Καξθίλν (δύεη 01:40 ζηα κέζα ηνπ κήλα, κέγεζνο
Απξίιηνο 2006 0,3, δηάκεηξνο 18′′)
3-4 Ο Άξεο 3ν λόηηα ηεο ΢ειήλεο (νξαηνί κεηά
ηε δύζε) Ηνύληνο 2006
6-4 Ο Κξόλνο 5ν λόηηα ηεο ΢ειήλεο 8-6 Ο Αίαο 5,5ν βόξεηα ηεο ΢ειήλεο
(κεζνπξαλνύλ 8:50 κ.κ.) (κεζνπξαλνύλ 23:00)
16-4 Ο Αίαο 8ν βόξεηα ηεο ΢ειήλεο (κεζνπξαλνύλ 16-6 Ο Πινύησλαο ζε αληίζεζε (΋θηο, κέγεζνο
3 π.κ.) 13,9, δηάκεηξνο 0,1΄΄)
18-4 Ο Οπξαλόο 25΄ λόηηα ηεο Ώθξνδίηεο 17-6 Ο Κξόλνο 36΄ λόηηα ηνπ Άξε & 1,5ν βόξεηα
(αλαηέιινπλ 5 π.κ.) ησλ Πιεηάδσλ (νξαηνί δπηηθά, ζε ύςνο 23ν κηζή
22-4 ΐξνρή δηαηηόλησλ «Λπξίδεο» (19-25 ώξα κεηά ηε δύζε)
Ώπξηιίνπ, κέγηζην ην πξσί 22/4, αλαηνιή ΢ειήλεο 21-6 Θεξηλό Διηνζηάζην (Ο Ήιηνο ζηνλ
23 εκεξώλ 03:53 π.κ.) αζηεξηζκό ηνπ Σαύξνπ)
24-4 Ο Οπξαλόο (κέγεζνο 5,9) 2ν βόξεηα ηεο 23-6 Δ Ώθξνδίηε 5,5ν λόηηα ηεο ΢ειήλεο
΢ειήλεο & 6ν βόξεηα ηεο Ώθξνδίηεο (αλαηνιή (αλαηέιιεη 04:00 π.κ.)
΢ειήλεο 04:50 π.κ.) 27-6 Ο Βξκήο 4ν λόηηα ηεο ΢ειήλεο {ύςνο Βξκή
8ν, 30 ιεπηά κεηά ηε δύζε ηνπ Ήιηνπ (9:03 κ.κ.)}
Πιαλήηεο 28-6 Ο Κξόλνο 3,5ν λόηηα ηεο ΢ειήλεο & 5ν λόηηα
Δξκήο – ζε κέγηζηε απνρή ζηηο 8/4 (βξίζθεηαη ηνπ Άξε (νξαηνί κεηά ηε δύζε)
πνιύ ρακειά ζηνλ αλαηνιηθά νξίδνληα ιίγν πξηλ
ηελ αλαηνιή) Πιαλήηεο
Αθξνδίηε – νξαηή ρακειά αλαηνιηθά ζην Δξκήο – νξαηόο ζηνλ απνγεπκαηηλό νπξαλό κεηά
ιπθαπγέο (κέγεζνο – 4,2, αλαηέιιεη 5 π.κ.) ηε δύζε ηνπ Ήιηνπ, ζε κέγηζηε αλαηνιηθή απνρή
Άξεο – νξαηόο κεηά ηε δύζε ηνπ Ήιηνπ ζηα όξηα ζηηο 20 Ενπλίνπ (κέγεζνο 0,6)
Σαύξνπ & Αηδύκσλ, δύεη 1:30 π.κ. (ζηα κέζα ηνπ Αθξνδίηε – νξαηή αλαηνιηθά ζην ιπθαπγέο,
κήλα, κέγεζνο 1,35, δηάκεηξνο 5′′) αλαηέιιεη 4:00 π.κ. ζηα κέζα ηνπ κήλα (κέγεζνο –
Γίαο – νξαηόο ζην Γπγό, αλαηέιιεη 21:40, 4)
κεζνπξαλεί 02:50 π.κ. (κέζα Ώπξηιίνπ, κέγεζνο – Άξεο – νξαηόο κεηά ηε δύζε ηνπ Ήιηνπ ζηα
2,5, δηάκεηξνο 44′′) δπηηθά, δύεη 23:45 ζηα κέζα ηνπ κήλα (Καξθίλνο,
Κξόλνο – νξαηόο κεηά ηε δύζε ηνπ Ήιηνπ ζηνλ κέγεζνο 1,7, δηάκεηξνο 4,1′′)
Καξθίλν (κέγεζνο 0,2, δηάκεηξνο 19′′) Γίαο – νξαηόο ζρεδόλ όιε ηε λύρηα ζηα όξηα Γπγνύ
θαη Παξζέλνπ (κέγεζνο – 2,4, δηάκεηξνο 42′′)
Μάηνο 2006 Κξόλνο – νξαηόο κεηά ηε δύζε ηνπ Ήιηνπ ζηνλ
2-5 Ο Άξεο 4ν λόηηα ηεο ΢ειήλεο (νξαηνί κεηά Καξθίλν (δύεη 23:45 ζηα κέζα ηνπ κήλα, κέγεζνο
ηε δύζε) 0,4, δηάκεηξνο 17′′)
4-5 Ο Κξόλνο 5ν λόηηα ηεο ΢ειήλεο (νξαηνί κεηά
ηε δύζε)
4-5 Ο Αίαο ζε αληίζεζε, ζε απόζηαζε 660
εθαηνκκπξίσλ ρηιηνκέηξσλ από ηε Γε
5-5 ΐξνρή Αηαηηόλησλ «ε ΤδξνρνΎδεο» {κέγηζην
ην πξσί 5/5, δύζε ΢ειήλεο 7 εκεξώλ (5/5) ώξα
3:00 π.κ.}
12-5 Ο Αίαο 7ν βόξεηα ηεο ΢ειήλεο (κεζνπξαλνύλ
1 π.κ. 13/5)
13-5 Ο Κνκήηεο 73/P Schwassmann –
Wachmann ζε απόζηαζε 11,3 εθαηνκκπξίσλ
ρηιηνκέηξσλ από ηε Γε
24-5 Δ Ώθξνδίηε 3ν λόηηα ηεο ΢ειήλεο
(αλαηέιινπλ 4:25 π.κ.)
Πιαλήηεο
Δξκήο – ζε αλσηέξα ζύλνδν ζηηο 19/5, πεξλάεη
ζηνλ δπηηθό απνγεπκαηηλό νπξαλό πξνο ηα ηέιε ηνπ
κήλα
Αθξνδίηε – νξαηή ρακειά αλαηνιηθά ζην
ιπθαπγέο (κέγεζνο – 4, αλαηέιιεη 4:30 π.κ. ζηα
κέζα ηνπ κήλα)
Άξεο – νξαηόο κεηά ηε δύζε ηνπ Ήιηνπ ζηνπο Σν έκβιεκα ηνπ Οκίινπ καο ζηα «ρξώκαηα» ηεο
Αηδύκνπο, δύεη 00:45 π.κ. (ζηα κέζα ηνπ κήλα, έθιεηςεο (Παύινο ΐνπινπβνύηεο)
κέγεζνο 1,6, δηάκεηξνο 4,6′′)
Γίαο – νξαηόο όιε ηε λύρηα ζην Γπγό (κέγεζνο –
2,5, δηάκεηξνο 45′′)