You are on page 1of 4

ΟΜΙΛΟ΢ ΦΙΛΩΝ Α΢ΣΡΟΝΟΜΙΑ΢ Αλεναμδοείαπ 113 - 546 46 Θεζζαλξμίκη

Μη κεοδξζκξπικό Σωμαηείξ Τηλέθωμξ - Fax: 2310 423-133


www.ofa.gr – E-Mail: ofa@ofa.gr
ΣΑ ΝΓΑ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ
Γεωγοαθικέπ Σρμηεηαγμέμεπ Θεζζαλξμίκηπ:
No 14, Ιξύμιξπ 2006 40° 37' Β και 22° 58' Α
Θεοιμό Ηλιξζηάζιξ Σύμηανη: Π. Μωοαΐηηπ - Γ. Μπξκξβόπ

ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΡΟΓΔΡΟ Σα Μαθήμαηα Αζηοξμξμίαπ ζηξμ Ο.Φ.Α.


Τν θαινθαίξη βξίζθεηαη πξν ησλ ππιώλ θαη νη
ζπδεηήζεηο ζηα γξαθεία ηνπ νκίινπ αθνξνύλ ηελ Τν ΢άββαην 27/5 νινθιεξώζεθε ν θύθινο ησλ
παξαηήξεζε ηνπ θαινθαηξηλνύ έλαζηξνπ νπξαλνύ. ζεκηλαξίσλ αζηξνλνκίαο γηα ηελ πεξίνδν 2005-
Δμέρνπζα ζέζε ζηε ζθέςε ησλ εξαζηώλ ηεο 2006. ΋πσο θάζε ρξόλν, έηζη θαη θέηνο ηα
αζηξνλνκίαο έρεη ν ζεξηλόο Γαιαμίαο. Ήδε αξθεηά ζεκηλάξηα ζεκείσζαλ κεγάιε επηηπρία, αθνύ ε
κέιε ηνπ Ο.Φ.Α. έρνπλ ζρεδηάζεη ζε πνην ζπκκεηνρή ζε απηά, ηόζν από ηα κέιε καο όζν θαη
παξαζαιάζζην ή νξεηλό κέξνο ζα ζηξαηνπεδεύζνπλ από πνιινύο ειεύζεξνπο επηζθέπηεο, μεπέξαζε
γηα λα παξαηεξήζνπλ όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξα ην θάζε πξνεγνύκελν θύθιν.
λόηην ηκήκα ηνπ. Μέιε ηνπ Ο.Φ.Α. πξνζθιήζεθαλ Σα καζήκαηα δηαθόπηνληαη γηα ην θαινθαίξη. Ο
από ην Πνιηηηζηηθό Κέληξν ηεο λήζνπ ηεο Κσ γηα λένο θύθινο καζεκάησλ ζα μεθηλήζεη ηνλ εξρόκελν
λα κπήζνπλ ηνπο θαηνίθνπο θαη ηνπο επηζθέπηεο ΢επηέκβξην. Σν πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί ζηε
ηνπ λεζηνύ ζηα κπζηηθά ηεο Αζηξνλνκίαο θαη ησλ ζειίδα καο ζην internet κόιηο είλαη δηαζέζηκν.
ηειεζθνπίσλ. Σαπηόρξνλα πξνεηνηκάδεηαη ην
ζεξηλό αζηξνπάξηπ ηνπ Ο.Φ.Α. ζηνλ Κνπξζάξν
Υαιθηδηθήο, θαηά πάζα πηζαλόηεηα ζηηο αξρέο Σξ μέξ εηήζιξ πεοιξδικό 40ξ 37΄
Απγνύζηνπ.
Δπίζεο εγθξίζεθε θαη’ αξρήλ από ηνλ Αληηδήκαξρν Με κεγάιε ραξά αλαθνηλώλνπκε ζηα κέιε καο όηη
Πνιηηηζκνύ θαη Νενιαίαο ηνπ Γήκνπ θπθινθόξεζε ην θαηλνύξγην εηήζην ηεύρνο ηνπ
Θεζζαινλίθεο θ. Βαζίιεην Γάθε, ε πξόηαζε ηνπ πεξηνδηθνύ καο «40ν 37΄». Πεξηέρεη κηα
Ο.Φ.Α. γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηα θεηηλά Γεκήηξηα αλαζθόπεζε ησλ εθδειώζεσλ ηνπ Οκίινπ καο γηα
κε ηίηιν: «Ζ Οιηθή Έθιεηςε Ζιίνπ ζηηο 29 ην 2005, ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο γηα ην 2006
Μαξηίνπ 2006». Σειηθά κάιινλ θαη ην εξρόκελν εθδειώζεηο ηνπ Οκίινπ, θαζώο θαη κηα ζεηξά από
Φζηλόπσξν αλακέλεηαη “ζεξκό’’ γηα ηνλ Ο.Φ.Α. ελδηαθέξνληα άξζξα κειώλ καο γηα δηάθνξα
Μέρξη ηόηε αο απνιαύζνπκε ηνλ ππέξνρν αζηξνλνκηθά ζέκαηα. ΋πσο θαη ην πεξζηλό ηεύρνο,
ειιεληθό θαινθαηξηλό νπξαλό πνπ καο πξνζθέξεη έηζη θαη ην θεηηλό είλαη αθηεξσκέλν ζηε κλήκε ηνπ
απιόρεξα ε Φύζε. Καλό Καλοκαίρι! εθιηπόληα παηέξα ηνπ κέινπο καο Αρηιιέα
Παπαληίλα, ν νπνίνο αλαιακβάλεη ηα έμνδα
Το καλοκαιπινό ωπάπιο λειηοςπγίαρ ηων εθηύπσζεο θαη δηαλνκήο ηνπ εληύπνπ, θαη ηνλ
Γπαθείων ηος Ομίλος μαρ νπνίν ζέινπκε άιιε κηα θνξά λα επραξηζηήζνπκε
ζεξκά.
Καηά ην κήλα Ιούλιο, ηα γξαθεία καο ζα είλαη
Σν ηεύρνο απηό, κπνξνύλ λα ην πξνκεζεπηνύλ ηα
αλνηθηά θάζε Γεπηέξα θαη Σεηάξηε, από ηηο 6 έσο
κέιε καο από ηε Θεζζαινλίθε από ηα γξαθεία καο,
ηηο 9 κ.κ.
ελώ ηα ππόινηπα εθηόο Θεζζαινλίθεο κέιε ζα ην
Θα παξακείλνπλ θιεηζηά από 27 Ηνπιίνπ έσο θαη
πάξνπλ ηαρπδξνκηθώο.
27 Απγνύζηνπ θαη ζα μαλαλνίμνπλ ηε Γεπηέξα 28
Απγνύζηνπ.
Ο Όμιλορ ζηην 1η Σςνάνηηζη Πολιηιζηικών Μπλξρζάκια ΟΦΑ
θοπέων και Σςλλόγων ηος Νομού
Θεζζαλονίκηρ. Με ραξά ζαο πιεξνθνξνύκε όηη ν ΋κηινο καο
Μεηά από πξόζθιεζε ηεο Ννκαξρίαο, ν ΋κηινο δηαζέηεη καθό κπινπδάθηα κε ην ινγόηππν ηνπ
καο ζπκκεηείρε ζηελ πξώηε ζπλάληεζε ησλ Οκίινπ θαη ηα νπνία κπνξείηε λα ηα πξνκεζεύεζηε
πνιηηηζηηθώλ θνξέσλ ηνπ Ννκνύ Θεζζαινλίθεο, από ηα γξαθεία καο. Σα αληξηθά κπινπδάθηα
πνπ δηνξγαλώζεθε ζηελ παξαιία ηεο ππάξρνπλ ζε κεγέζε Large θαη Xlarge θαη ζε
Θεζζαινλίθεο. Σν πεληαήκεξν 21-25 Ηνπλίνπ, ρξώκα ιεπθό, ελώ ηα γπλαηθεία ζε έλα κέγεζνο θαη
πιήζνο θόζκνπ πέξαζε από ην πεξίπηεξν καο θαη ζε ηέζζεξα δηαθνξεηηθά ρξώκαηα (Ρνδ, Μσβ,
ελεκεξώζεθε γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο καο θαη Λαραλί θαη Άζπξν).
ζαύκαζε ηηο θσηνγξαθίεο ηνπ έλαζηξνπ νπξαλνύ 
πνπ έρνπλ θαηά θαηξνύο πάξεη ηα κέιε καο.

1
ΓΚΔΗΛΩ΢ΓΙ΢ ΠΟΤ
ΠΡΑ ΓΜΑΣΟ ΠΟΙΗΘΗΚ ΑΝ

΢ΤΝΓ΢ΣΙΑ΢Η ΚΑΣΩ ΑΠΟ ΣΑ Α΢ΣΡΑ


΢ΣΟ ΥΩΡΙΟ ΣΗ΢ ΓΙΡΗΝΗ΢

Έλα νλεηξεκέλν βξάδπ πέξαζαλ όζνη καο ηίκεζαλ Με ζεξκά ιόγηα κίιεζαλ γηα ηελ εθδήισζε ν
κε ηελ παξνπζία ηνπο ζηε “΢πλεζηίαζε – Γήκαξρνο Ακπεινθήπσλ θ. Λάδαξνο Κπξίδνγινπ
Αζηξνπάξηπ” πνπ νξγαλώζεθε ηελ Παπαζκεςή 2 θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ, εθθξάδνληαο ηελ επηζπκία
Ιοςνίος 2006 ζηελ “Ίξηδα”, ζην Υσξηό ηεο Δηξήλεο λα επαλαιεθζεί ην ζπληνκόηεξν δπλαηό. Δκείο από
(Καξδία). ηελ πιεπξά καο ηνπο επραξηζηνύκε ζεξκά, ηόζν γηα
Ζ επηινγή ηόπνπ θαη πξνγξάκκαηνο απνδείρζεθε ηελ επθαηξία πνπ καο έδσζαλ λα πξνζθέξνπκε
απόιπηα επηηπρήο, κηα θαη ην δείπλν ζην ζηνπο θαηνίθνπο ησλ Ακπεινθήπσλ θάηη ην
θαιαίζζεην ππαίζξην ηκήκα ηεο αίζνπζαο μερσξηζηό, θέξλνληάο ηνπο ζε επαθή κε ηελ
ζπλδπάζζεθε όρη κόλν κε κνπζηθή θαη ρνξό αιιά Αζηξνλνκία, όζν θαη γηα ηελ επγεληθή ρεηξνλνκία
θαη κε απνιαπζηηθή αζηξνπαξαηήξεζε κέζα από ηνπο λα εληζρύζνπλ νηθνλνκηθά ηνλ ΋κηιό καο.
ηειεζθόπηα θαη θηάιηα κειώλ ηνπ Οκίινπ. Με Σν Γ.΢. ηνπ Οκίινπ αηζζάλεηαη ηελ αλάγθε λα
ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζαύκαζαλ όινη ηνπο θξαηήξεο απεπζύλεη γηα άιιε κηα θνξά έλα κεγάιν
θαη ηηο ζάιαζζεο ηεο ΢ειήλεο, ηνπο δαθηπιίνπο ηνπ επραξηζηώ ζηα πξναλαθεξζέληα κέιε ηνπ αιιά θαη
Κξόλνπ, ην Γία θαη ηηο θηλήζεηο ησλ δνξπθόξσλ ζε όζα άιια κέιε αληαπνθξίλνληαη κε ηόζε
ηνπ, όκνξθα αζηξηθά ζκήλε θαη δηπιά αζηέξηα. πξνζπκία θάζε θνξά ζηα θαιέζκαηα γηα
Μηθξνί θαη κεγάινη δελ ρόξηαηλαλ λα βιέπνπλ θαη επάλδξσζε ησλ νκάδσλ πνπ νξγαλώλνπλ αλάινγεο
λα μαλαβιέπνπλ ην ζέακα πνπ ηνπο πξνζθέξνληαλ, εθδειώζεηο, δηαζέηνληαο ηνλ εμνπιηζκό θαη ηελ
ελώ ην θέθη θαη ν ρνξόο θξάηεζαλ κέρξη αξγά. πξνζσπηθή εξγαζία ηνπο θαη ζπζηάδνληαο ηνλ
Γηα άιιε κηα θνξά ν Άξεο, ν Θνδσξήο, ν Πάλνο, ν πνιύηηκν ρξόλν ηνπο γηα ην θαιό ηνπ Οκίινπ.
Αξηζηείδεο, ν Πνιπρξόλεο θαη νη ππόινηπνη, πνπ
ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηελ πινπνίεζε ηνπ Ωραιόκαστρο
πξνγξάκκαηνο ηεο αζηξνπαξαηήξεζεο θαη ζηελ Τν Σάββαηο 6 Μαΐος 2006 ν ΋κηινο,
ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ, έθαλαλ ππέξνρε δνπιεηά, αληαπνθξηλόκελνο ζε πξόζθιεζε ηνπ
ελώ ηδηαίηεξε κλεία αμίδεη λα γίλεη ζηελ πξνζθνξά Φξνληηζηεξίνπ “Μέζνδνο” ζην Χξαηόθαζηξν,
ηεο Κηθήο Κνπληνπξαηδή πνπ, κε ηε ζπλδξνκή θαη νξγάλσζε ζηελ ηαξάηζα ηνπ ελ ιόγσ
ησλ ππνινίπσλ, ζήθσζε ην βάξνο ηεο άςνγεο εθπαηδεπηεξίνπ αζηξνπάξηπ, ζην πιαίζην γηνξηήο
δηνξγάλσζεο ηεο εθδήισζεο. πνπ είρε πξνγξακκαηηζζεί γηα ηηο καζήηξηεο θαη
ηνπο καζεηέο ηνπο, κε αθνξκή ηε ιήμε ηνπ
Αμπελόκηποι ζρνιηθνύ έηνπο.
Μηα ππέξνρε βξαδηά ράξεθαλ νη δεκόηεο Ζ βξαδηά μεθίλεζε κε ηελ όκνξθε παξνπζίαζε ηνπ
Ακπεινθήπσλ Θεζζαινλίθεο ηελ Παπαζκεςή 5 Θόδσξνπ Οξθαλίδε, κε ηίηιν “Σαμίδη ζην ΢ύκπαλ
Μαΐος 2006. Παξά ηνπο αξρηθνύο θόβνπο όηη ε – Απ΄ την κοσμική γειτονιά μας στο βαθύ οσρανό”
ζπλλεθηά θαη ε πηζαλή βξνρή ζα καηαίσλαλ ηελ θαη ζπλερίζηεθε κε παξαηήξεζε κέζα από ηα
εθδήισζε, ν θαηξόο κάο έθαλε ηε ράξε θαη ηειεζθόπηα ησλ κειώλ (πέξαλ ησλ πεξηζζνηέξσλ
βειηηώζεθε ζρεηηθά γξήγνξα, δίλνληαο ζηνπο πνπ ήηαλ θαη ζηνπο Ακπεινθήπνπο, πξνζηέζεθαλ ν
θαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ ηελ επθαηξία λα ραξνύλ Γηώξγνο Πηζηηθνύδεο, ν Κώζηαο Θενδσξίδεο θαη ν
κεξηθέο από ηηο νκνξθηέο ηνπ νπξαλνύ. Αξηζηείδεο Βνύιγαξεο), ππό ηνπο ήρνπο κνπζηθήο,
Πξόζπκα ν Θνδσξήο Γηανπξηζήο, ν Άξεο Μπόηαο, πνπ ζπλνδεύνληαλ από θαγεηό θαη πνηό.
ν Παλαγηώηεο Καξάβαηνο, ν Αληώλεο Ζ εθδήισζε ήηαλ ηδηαίηεξα επηηπρεκέλε, δίλνληαο
Παπατσάλλνπ, ν Παύινο Βνπινπβνύηεο, ν Γηώξγνο ζην πιήζνο ησλ λεαξώλ πνπ παξαβξέζεθαλ ηελ
Μπνθνβόο, ν Αλδξέαο Βνζηλάθεο θαη ν Αληώλεο επθαηξία λα γλσξίζνπλ θάηη δηαθνξεηηθό,
Ίηζηνο έδεημαλ ζε εθαηνληάδεο θόζκνπ πνπ παξαηεξώληαο ην θεγγάξη θαη ηνπο πιαλήηεο θαη
ζπκκεηείρε ζην αζηξνπάξηπ ηνπο θξαηήξεο ηεο ιύλνληαο απνξίεο ηνπο, κε ηηο απαληήζεηο πνπ
΢ειήλεο, ηα δαρηπιίδηα ηνπ Κξόλνπ θαη ηνπο επραξίζησο έδηλαλ ηα κέιε καο ζηα εξσηήκαηά
δνξπθόξνπο ηνπ Γία κέζα από ηα ηειεζθόπηά ηνπο. ηνπο. Από ηε κεξηά καο, πέξα από ηε ραξά θαη ηελ
Παξάιιεια, ν Πνιπρξόλεο Καξαγθηνδίδεο θαη ν ηθαλνπνίεζε λα βιέπνπκε λένπο αλζξώπνπο λα
Θόδσξνο Οξθαλίδεο θξάηεζαλ δσληαλό ην θάλνπλ γλσξηκία κε ηνλ νπξαλό, είρακε θαη ηελ
ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνύ, ζπλνδεύνληαο κε ηελ επθαηξία λα εμαζθαιίζνπκε κηα νηθνλνκηθή
αθήγεζή ηνπο ηελ ειεθηξνληθή παξνπζίαζε κηαο ππνζηήξημε γηα ηνλ ΋κηιό καο θαη γηα ην ιόγν απηό
ζπιινγήο θσηνγξαθηθνύ πιηθνύ πνπ επηκειήζεθε ν ζέινπκε λα επραξηζηήζνπκε ηνπο ππεύζπλνπο ηνπ
Θόδσξνο. Ζ Έιελα Καηζαθπιινύδε καδί κε ηελ θξνληηζηεξίνπ.
Κίξθε Μπξθνπνύινπ, ηε Μαξία Σζειεπή θαη ηε (Δπηκέιεηα θεηκέλσλ: Αληώλεο Ίηζηνο)
Νηθνιέηα Σζηνπκπαληθα είραλ ηελ επηκέιεηα ηεο
δηαλνκήο έληππνπ πιηθνύ ζε όζνπο παξαβξέζεθαλ.

2
ΓΚΘΓ΢Η Α΢ΣΡΟΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ΢ ΚΑΙ
Α΢ΣΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΜΟΙΩΜΑΣΩΝ ΢ΣΗ
Υ.Α.Ν.Θ. ΚΑΙ ΢ΣΟΝ ΠΟΛΤΥΩΡΟ
«ΑΝΑΣΟΛΙΑ» ΜΑΛΛΙΑΡΗ΢ ΠΑΙΔΓΙΑ Μια επίζκεψη ενόρ μέλοςρ από ηον Όμιλο ηηρ
Αλεξανδπούποληρ
Σηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Οκίινπ κε ηε ΢ηηο 3 Ηνπλίνπ είρακε ηε ραξά λα γλσξίζνπκε ηε
Υ.Α.Ν.Θ. θαη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ Β' θύθινπ θπζηθό θ. Γέζπνηλα Σζνπινπβή, κέινο ηνπ Οκίινπ
καζεκάησλ, ν ΋κηινο καο δηνξγάλσζε έθζεζε Δξαζηηερληθήο Αζηξνλνκίαο ηεο Θξάθεο, ε νπνία
αζηξνλνκηθώλ θσηνγξαθηώλ, νκνησκάησλ, επηζθέθηεθε ηνλ ΋κηιν καο.
επηζηεκνληθώλ νξγάλσλ θαη επνπηηθώλ κέζσλ
δηδαζθαιίαο ηεο Αζηξνλνκίαο, ζην ρώξν ηεο Άπθπο ζηην εθημεπίδα «Θεζζαλονίκη»
εηζόδνπ ηεο Υ.Α.Ν.Θ. Ζ έθζεζε μεθίλεζε ηε Με ραξά είδακε έλα νινζέιηδν άξζξν ζηελ
Γεπηέξα 3 Απξηιίνπ, θαη πήξε παξάηαζε κέρξη θαη εθεκεξίδα «Θεζζαινλίθε» ηνπ κέινπο καο, Κίξθεο
ηελ Κπξηαθή 7 Μαΐνπ. Μπξθνπνύινπ. Σν άξζξν δεκνζηεύηεθε ζηηο 27-3-
΢ηε ζπλέρεηα, ε ίδηα έθζεζε κεηαθέξζεθε ζηνλ 2006 θαη είρε ζαλ ζέκα ηελ νιηθή έθιεηςε ηεο
πξώην όξνθν ηνπ πνιπρώξνπ «Αλαηόιηα» Σεηάξηεο 29 Μαξηίνπ 2006.
Μαιιηάξεο – Παηδεία, από ηηο 8 έσο ηηο 13 Μαΐνπ.
Καη ηηο δύν εθζέζεηο επηζθέθηεθαλ πνιινί
ζπκπνιίηεο καο.
Γρςαοιζηίεπ
Δπραξηζηνύκε ηνπο παξαθάησ:
Βοαδιά Βιξλιξύ από ηξμ Ποόεδοξ μαπ
 Σν λέν καο κέινο ΢ηέιην ΢γνπξό, γηα ηα 100
απηνθόιιεηα απηνθηλήηνπ κε ην ινγόηππν ηνπ
Τελ Παξαζθεπή 12 Μαΐνπ, ζην ρώξν ηεο Οκίινπ πνπ καο ράξηζε. ΋ζνη ην επηζπκνύλ,
παξαπάλσ έθζεζεο (ζην Μαιιηάξε), είρακε ηελ κπνξνύλ λα ηα πξνκεζεπηνύλ από ηα γξαθεία
επθαηξία λα απνιαύζνπκε κηα βξαδηά κε βηνιί θαη
καο.
αζηξνλνκηθέο θσηνγξαθίεο! Σνλ σξαίν απηό
 Σελ Κίξθε Μπξθνπνύινπ γηα ην ζρέδην πνπ
ζπλδπαζκό επηκειήζεθε ν Αξηζηείδεο Βνύιγαξεο,
έθαλε γηα ηε δηαξξύζκηζε ησλ γξαθείσλ καο.
ν νπνίνο παξνπζίαζε ζε κηα ζεκαηηθή ελόηεηα κε
 Σελ Νηθνιέηηα Σζηνπκπαλίθα γηα ηελ
ηίηιν: «Ζ ηζηνξία ηνπ βηνιηνύ κέζα από ηηο λόηεο
θαη ηηο εηθόλεο», αληηπξνζσπεπηηθά έξγα γηα ζόιν επράξηζηε λόηα πνπ έδσζε ζην ζαινλάθη ηνπ
Οκίινπ, πξνζθέξνληαο ην θνηηεηηθό ηεο
βηνιί θαη παξάιιεια εηθόλεο θαη θσηνγξαθίεο
κέζσ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή. ηξαπεδάθη.
Πέξα από ηα πνιύ όκνξθα κνπζηθά θνκκάηηα, πνπ  Σνλ Αληώλε Κεθειέθε γηα ηα 8 DVD ηεο
εθηέιεζε ν Αξηζηείδεο κε κεγάιε δεμηνηερλία, National Geographic Society κε ηίηιν «Ζ
ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ πξνθάιεζαλ νη αλαθνξέο ηνπ Μεγάιε Δγθπθινπαίδεηα ηεο Εσήο», πνπ καο
ζηε ζπζρέηηζε ηνπ θύθινπ δξαζηεξηόηεηαο ηνπ ράξηζε καδί κε ηε ζήθε ηνπο.
Ήιηνπ (11εηήο θύθινο ειηαθώλ θειίδσλ) κε ηελ  Σνλ ΢ηξάην Κνπθό, ν νπνίνο καο έζηεηιε έλα
πνηόηεηα ησλ μύισλ πνπ ρξεζηκνπνηνύζε ν DVD κε θσηνγξαθίεο ηεο Οιηθήο Έθιεηςεο
Antonio Stradivarius γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ηνπ Μαξηίνπ, θαζώο θαη δύν ππέξνρεο
ππέξνρσλ βηνιηώλ ηνπ. Ζ κνπζηθή βξαδηά έγηλε ππό ηππσκέλεο θσηνγξαθίεο.
ηελ αηγίδα ηνπ Γεκνηηθνύ Χδείνπ Θεζζαινλίθεο  Σνλ Γηώξγν Βαζηιαθόπνπιν, ν νπνίνο καο
θαη ζηα πιαίζηα ησλ εθδειώζεσλ: «Με ηα έζηεηιε έλα ζεη αζηξνλνκηθώλ CD.
ρξώκαηα ηεο κνπζηθήο».  Σνλ Νηθόιαν Σζηξώλε γηα ηελ έθηαθηε
νηθνλνκηθή ελίζρπζε πξνο ηνλ ΋κηιν κε ην
πνζό ησλ 30 €.
Δπίζκεψη ηος Πποέδπος ηος Βόλος ζηα
Γπαθεία μαρ Σα Νέα μαπ μέλη
Καισζνξίδνπκε ηα λέα κέιε πνπ γξάθεθαλ ζηνλ
Σελ Κπξηαθή 14 Μαΐνπ είρακε ηε ραξά λα ΋κηιό καο, από ηνλ Απξίιην ηνπ 2006:
δερηνύκε ζηα γξαθεία καο ηνλ Πξόεδξν ηεο
Δηαηξείαο Αζηξνλνκίαο θαη Γηαζηήκαηνο θ. Α/Μ Δπώνςμο Όνομα
Κσλζηαληίλν Μαπξνκάηε. Ο θ. Μαπξνκάηεο
410 Υαηδεβαζηιεηάδεο Γηάλλεο
βξέζεθε ζηελ πόιε καο καδί κε άιια κέιε ηεο
Δηαηξείαο ηνπ Βόινπ, ζηα πιαίζηα ηεο επίζθεςεο 411 Καξαγηάλλε Λίληα
ηνπο ζην Φεθηαθό Πιαλεηάξην ηνπ Κέληξνπ 412 ΢γνπξόο ΢ηπιηαλόο
Γηάδνζεο Δπηζηεκώλ & Μνπζείνπ Σερλνινγίαο
ζηε Θέξκε.

3
Αζηπονομικό Ημεπολόγιο 2006

Ιούλιορ 2006
4-7 Ζ Γε ζην αθήιην ηεο ηξνρηάο ηεο (1,017 A.U. Κπόνορ – ζε ζύλνδν κε ηνλ Ήιην ζηηο 7/8,
από ηνλ Ήιην) επαλεκθαλίδεηαη ζηνλ πξσηλό νπξαλό θνληά ζηελ
5-7 Ο Γίαο 5ν βόξεηα ηεο ΢ειήλεο (νξαηνί κεηά ηε Αθξνδίηε πξνο ηα ηέιε ηνπ κήλα (κέγεζνο 0,4)
δύζε)
15-7 Ο Οπξαλόο 1,4ν βόξεηα ηεο ΢ειήλεο Σεπηέμβπιορ 2006
(αλαηέιινπλ 23:25 14/7) 5-9 Ο Οπξαλόο ζε αληίζεζε (Τδξνρόνο, κέγεζνο
23-7 Ζ Αθξνδίηε 5ν λόηηα ηεο ΢ειήλεο (αλαηέιιεη 5,7)
4:20 π.κ.) 7-9 Μεξηθή έθιεηςε ΢ειήλεο
27-7 Ζ ΢ειήλε πεξλάεη κπξνζηά από ηνλ Άξε 19-9 Ο Κξόλνο 2ν λόηηα ηεο ΢ειήλεο (αλαηέιινπλ
(επηπξόζζεζε) 4:10 π.κ.)
28-7 Βξνρή Γηαηηόλησλ «δ Τδξνρνΐδεο» (15 22-9 Γαθηπιηνεηδήο έθιεηςε Ζιίνπ (λόηηνο
Ηνπιίνπ -19 Απγνύζηνπ, κέγηζην ην πξσί 28/7, Αηιαληηθόο Χθεαλόο)
δύζε ΢ειήλεο 27/7 ώξα 22:15) 23-9 Φζηλνπσξηλή Ηζεκεξία (Ο Ήιηνο ζηνλ
Πλανήηερ αζηεξηζκό ηεο Παξζέλνπ)
Δπμήρ – ζε θαησηέξα ζύλνδν ζηηο 17/7, πξνο ηα 26-9 Ο Γίαο 6ν βόξεηα ηεο ΢ειήλεο (νξαηνί κεηά
ηέιε ηνπ κήλα πεξλάεη ζηνλ αλαηνιηθό πξσηλό ηε δύζε)
νπξαλό Πλανήηερ
Αθποδίηη – νξαηή ρακειά αλαηνιηθά ζην Δπμήρ – πνιύ ρακειά ζην δπηηθό νξίδνληα θαηά ην
ιπθαπγέο, αλαηέιιεη 4:10 π.κ. ζηα κέζα ηνπ κήλα ιπθόθσο, πξαθηηθά κε νξαηόο
(κέγεζνο – 3,9) Αθποδίηη – κε νξαηή όιν ην κήλα ιόγσ εγγύηεηαο
Άπηρ – δύζθνια νξαηόο ζην ιπθόθσο ακέζσο κεηά πξνο ηνλ Ήιην
ηε δύζε ηνπ Ήιηνπ (δύεη 10:11 κ.κ. ζηηο 27/7, Άπηρ – κε νξαηόο όιν ην κήλα ιόγσ εγγύηεηαο
κέγεζνο 1,8, δηάκεηξνο 3,8′′) πξνο ηνλ Ήιην
Γίαρ – νξαηόο κεηά ηε δύζε ηνπ Ήιηνπ ζηα όξηα Γίαρ – νξαηόο λνηηνδπηηθά κεηά ηε δύζε ηνπ
Επγνύ θαη Παξζέλνπ , δύεη 1:40 π.κ.(κέζα Ηνπιίνπ, Ήιηνπ, δύεη 21:50 (κέζα ΢επηεκβξίνπ, Επγόο,
κέγεζνο – 2,1, δηάκεηξνο 39′′) κέγεζνο – 1,8, δηάκεηξνο 33′′)
Κπόνορ – ράλεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ κήλα ρακειά Κπόνορ – νξαηόο ρακειά ζηα αλαηνιηθά,
ζην δπηηθό νπξαλό, κέζα ζην ιπθόθσο αλαηέιιεη 4:22 π.κ. ζηα κέζα ΢επηεκβξίνπ
(Λένληαο, κέγεζνο 0,5, δηάκεηξνο 17′′)
Αύγοςζηορ 2006
2-8 Ο Γίαο 7ν βόξεηα ηεο ΢ειήλεο (νξαηνί κεηά ηε
δύζε) Πέμπηη 7 Σεπηεμβπίος 2006: Μεπική
10-8 Ο Δξκήο 2ν λόηηα ηεο Αθξνδίηεο (αλαηέιινπλ Έκλειψη Σελήνηρ
5 π.κ.) ΢ην αέλαν ηαμίδη ηεο γύξσ από ηνλ πιαλήηε καο, ν
11-8 Ο Πνζεηδώλαο ζε αληίζεζε (Αηγόθεξνο, θπζηθόο καο δνξπθόξνο πεξλάεη κηα θνξά ην κήλα
κέγεζνο 7,8) ζε αληηδηακεηξηθή σο πξνο ηνλ Ήιην ζέζε, νπόηε
11-8 Βξνρή δηαηηόλησλ «Πεξζείδεο» (23/7-20/8, θαη έρνπκε ηε θάζε ηεο Παλζειήλνπ. ΋ηαλ όκσο ε
κέγηζην ΢άββαην πξσί, αλαηνιή ΢ειήλεο 17 επζπγξάκκηζε είλαη ηέηνηα ώζηε ηα ηξία ζώκαηα λα
εκεξώλ (92%) 11/8 ώξα 21:50 ) έξζνπλ ζηελ ίδηα επζεία, ε ΢ειήλε εηζέξρεηαη ζηε
21-8 Δξκήο (– 1,3) θαη Κξόλνο (0,4) ζε απόζηαζε ζθηά ηνπ πιαλήηε καο, νπόηε έρνπκε κηα έθιεηςε
33΄ (ζε ύςνο 5ν κηζή ώξα πξηλ ηελ αλαηνιή (06:44 ΢ειήλεο. ΢ηηο 7/9 ε επζπγξάκκηζε δελ είλαη αξθεηή
π.κ.) ηνπ Ήιηνπ) ώζηε λα έρνπκε κηα νιηθή έθιεηςε, αιιά κόλν έλα
22-8 Ζ Αθξνδίηε 2,5ν λόηηα ηεο ΢ειήλεο κηθξό ηκήκα ηεο ΢ειήλεο θαιύπηεηαη από ηε ζθηά.
(αλαηνιή, ιπθαπγέο) Ζ ΢ειήλε αλαηέιιεη από ηνλ νξίδνληα ηεο
27-8 Αθξνδίηε (– 3,9) θαη Κξόλνο (0,4) ζε Θεζζαινλίθεο ζηηο 7:50 κ.κ. θαη βξίζθεηαη ήδε
απόζηαζε 11΄ (ζε ύςνο 9ν κηζή ώξα πξηλ ηελ εληόο ηεο παρασκιάς ηεο Γεο, ηνπ ιηγόηεξνπ
αλαηνιή (06:50 π.κ.) ηνπ Ήιηνπ) ζθνηεηλνύ ηκήκαηνο ηνπ ζθηεξνύ θώλνπ πνπ ξίρλεη
Πλανήηερ ζην δηάζηεκα ε Γε καο. Ζ είζνδνο ηεο ΢ειήλεο
Δπμήρ – ζε κέγηζηε δπηηθή απνρή ζηηο 7/8 ζηελ ζθηά, πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ αξρή ηεο κεξηθήο
(κέγεζνο 0,1), λόηηα ηεο Αθξνδίηεο ζην πξώην έθιεηςεο, ζπκβαίλεη ζηηο 9:08 μ.μ. (ύςνο ΢ειήλεο
δεθαήκεξν ηνπ κήλα ζηνλ πξσηλό νπξαλό 13ν). Σν κέγηζην ηεο κεξηθήο έθιεηςεο έξρεηαη ζηηο
Αθποδίηη – νξαηή ζηηο αξρέο ηνπ κήλα αλαηνιηθά 9:52 μ.μ., νπόηε θαιύπηεηαη ην 19% ηεο δηακέηξνπ
ζην ιπθαπγέο, αλαηέιιεη 5 π.κ. ζηα κέζα ηνπ κήλα ηεο ΢ειήλεο (ύςνο 20ν). Ζ κεξηθή έθιεηςε
(κέγεζνο – 3,9) ηειεηώλεη κε ηελ έμνδν ηεο ΢ειήλεο από ηε ζθηά,
Άπηρ – ράλεηαη κέζα ζην ιπθόθσο, πνιύ ρακειά πνπ είλαη ζηηο 10:37 μ.μ. (όινη νη ρξόλνη: ζεξηλή
ζην δπηηθό νξίδνληα γηα όιν ηνλ Αύγνπζην ώξα Διιάδαο)
Γίαρ – νξαηόο λνηηνδπηηθά κεηά ηε δύζε ηνπ
Ήιηνπ, δύεη 23:40 (κέζα Απγνύζηνπ, Επγόο,
κέγεζνο – 2, δηάκεηξνο 36′′)