You are on page 1of 4

ΟΜΙΛΟ΢ ΦΙΛΩΝ Α΢ΣΡΟΝΟΜΙΑ΢ Αιελακδνείαξ 113 - 546 46 Θεζζαιμκίθε

Μη κεοδξζκξπικό Σωμαηείξ Τηλέθωμξ - Fax: 2310 423-133
www.ofa.gr – E-Mail: ofa@ofa.gr
Σα ΝΕΑ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ
Γεωγοαθικέπ Σρμηεηαγμέμεπ Θεζζαλξμίκηπ:
No 15, ΢επηέμβνημξ 2006 40° 37' Β και 22° 58' Α
Φθιμξπωοιμή Ιζημεοία Σύμηανη: Π. Μωοαΐηηπ - Γ. Μπξκξβόπ

ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ Σα Μαζήμαηα Αζηνμκμμίαξ ζημκ Ο.Φ.Α.
Τν θαινθαίξη καο αθήλεη ζηγά ζηγά, Όπσο θάζε ρξόλν, έηζη θαη θέηνο ν ΋κηινο Φίισλ
παξαρσξώληαο ηε ζέζε ηνπ ζην θζηλόπσξν. Σα Αζηξνλνκίαο κε κεγάιε ραξά αλαθνηλώλεη ηελ έλαξμε ηνπ
γξαθεία ηνπ ΟΦΑ μαλάλνημαλ γηα ηα κέιε. λένπ θύθινπ επηκνξθσηηθώλ ζεκηλαξίσλ θαη δηαιέμεσλ, ζηελ
Ζ πξνεηνηκαζία γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ΟΦΑ ζηα αίζνπζα ζεκηλαξίσλ ηνπ Οκίινπ.
θεηηλά 41α Γεκήηξηα βξίζθεηαη ζην Εελίζ. Ο Ο λένο απηόο θύθινο θαιύπηεη κηα επξεία γθάκα ζεκάησλ
΋κηινο ζπκκεηείρε κε κία έθζεζε αζηξνλνκηθήο αζηξνλνκηθνύ πεξηερνκέλνπ. Οη εηζεγεηέο είλαη όινη έκπεηξα
θσηνγξαθίαο κε ζέκα ηελ νιηθή έθιεηςε Ζιίνπ, κέιε καο, νη νπνίνη δηαζέηνπλ αθηινθεξδώο ην ρξόλν ηνπο κε
κηα νκηιία ηεο αζηξνθπζηθνύ θαο Διέλεο πνιύ κεξάθη, γηα λα κεηαδώζνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο ζε όινπο
Υαηδερξήζηνπ θαη κε κηα βξαδηά αζηξνλνκίαο κε απηνύο πνπ ελδηαθέξνληαη λα θξεζθάξνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο
ηα ηειεζθόπηα ησλ κειώλ καο, ζηελ νπνία ζηα ζέκαηα ηεο επηζηήκεο ηεο Αζηξνλνκίαο, αιιά θπξίσο γηα
παξεπξέζεθε πιήζνο θόζκνπ. Σαπηόρξνλα λα θαζνδεγήζνπλ απηνύο πνπ μεθηλνύλ, ζηα πξώηα ηνπο
πξνγξακκαηίδεη κηα ζεηξά άιισλ εθδειώζεσλ ζην βήκαηα ζηα κνλνπάηηα ηνπ νπξαλνύ.
πξνζερέο δηάζηεκα, όπσο ηελ εηήζηα ζπλεζηίαζε Αλαιπηηθά ην πξόγξακκα ηωλ πξνζερώλ καζεκάηωλ:
γηα ηα έλαηα γελέζιηα καο, κηα αθόκε βξάδηα
αζηξνλνκίαο ζην Λεπθνρώξη, ζηε ζέζε Αγλάληη 07-10 Εηζαγωγή ζηελ Αζηξνλνκία (Π. Μσξαΐηεο)
θαζώο θαη κηα δηάιεμε ηνπ θαζεγεηή Αζηξνλνκίαο 21-10 Αεηθαλείο Αζηεξηζκνί (Π. Μσξαΐηεο)
ηνπ Α.Π.Θ. θ. Ησάλλε ΢εηξαδάθε, κε ζέκα ηηο
θαηλνύξγηεο αλαθαηαηάμεηο ησλ πιαλεηώλ ηνπ 04-11 Ταμίδη ζην Σύκπαλ (Γηάιεμε) (Θ. Οξθαλίδεο)
ειηαθνύ καο ζπζηήκαηνο, ζύκθσλα κε ηηο 11-11Ήιηνο θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηε Γε (Α. Βνύιγαξεο)
απνθάζεηο πνπ ειήθζεζαλ ζηε ζπλέιεπζε ηεο 18-11 Τν Σύκπαλ (Π. Βνπινπβνύηεο)
Γηεζλνύο Αζηξνλνκηθήο Έλσζεο. Δπίζεο ζύληνκα 02-12 Ηιηαθό Σύζηεκα (Γ. Μπνθνβόο)
ζα πξνγξακκαηίζνπκε κηα επίζθεςε ζην
09-12 Η Σειήλε (Α. Ίηζηνο)
Πιαλεηάξην ηνπ Κέληξνπ Γηάδνζεο Δπηζηεκώλ θαη
Μνπζείνπ Σερλνινγίαο “Noesis”. 16-12 Ο Μαύξνο Χξπζόο ζηνλ Πιαλήηε Γε (Π. Μσξαΐηεο)
Οη εκεξνκελίεο ησλ παξαπάλσ εθδειώζεσλ ζα (Γηάιεμε)
αλαθνηλσζνύλ ζύληνκα ζηελ ηζηνζειίδα καο ζην Σεκείωζε: Γελ ζα γίλνπλ καζήκαηα ην ΢άββαην 14/10 (ιόγσ
Internet (www.ofa.gr). επηθείκελσλ εθινγώλ), 28/10 (ιόγσ Δζληθήο ενξηήο), ελώ γηα
ην ΢άββαην 25-11 πξνγξακκαηίδεηαη Αζηξνπάξηπ ζην
Αγλάληη. Παξαθαιείζηε λα επηβεβαηώλεηε ηελ ζπκκεηνρή ζαο
ΕΝΗΜΕΡΩ΢Η ΑΡΥΕΙΟΤ ΜΕΛΩΝ κία ή δύν κέξεο πξηλ ηα καζήκαηα κε έλα ηειεθώλεκα ζηνπο
Σηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ θαιύηεξε αξηζκνύο 2310 423.133 (απνγεπκαηηλέο ώξεο) ή ζην 2310
θαη ακεζόηεξε ελεκέξσζε ησλ κειώλ καο ζρεηηθά 411.850 (θ. Μσξαΐηεο), ή ζην 2310 886-644 (θ. Μπνθνβόο).
κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Οκίινπ, εγθαηληάζηεθε ε Ώξεο καζεκάηωλ : ΢άββαην απόγεπκα 5:30 ~ 7:30 ζηα
ππεξεζία απνζηνιήο κελπκάησλ κέζσ θηλεηνύ γξαθεία καο. Δλδηάκεζα 10΄δηάιεηκκα γηα θαθέ - αλαςπθηηθά.
(SMS). Σαπηόρξνλα, απνζηέιινπκε ελεκεξσηηθά ΢ηα καζήκαηα γίλεηαη ρξήζε Slides, πξνηδέθηνξα, ηαηληώλ,
ειεθηξνληθά κελύκαηα (e-mail), ζε όζα κέιε καο ραξηώλ, ελώ δίλνληαη θαη ζεκεηώζεηο. Κόζηνο ΢πκκεηνρήο
έρνπλ δειώζεη ηε δηεύζπλζε ειεθηξνληθήο αλά κάζεκα: 5 €. Από θέηνο ζα δίλεηαη θαη πηζηνπνηεηηθό
αιιεινγξαθίαο ηνπο. ΢ηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο (ηηκήο έλεθελ) παξαθνινύζεζεο ησλ καζεκάησλ.
απηήο, πξόθεηηαη λα ελεκεξώζνπκε ηε βάζε
δεδνκέλσλ ησλ κειώλ καο κε ηα ζρεηηθά ζηνηρεία, ΢οκάκηεζε Δ.΢. ΢οιιόγωκ ζηεκ Πάηνα
ηα νπνία κεηαβάιινληαη από θαηξό ζε θαηξό.
Θα παξαθαινύζακε ινηπόλ όζα κέιε ηνπ Οκίινπ
Καηόπηλ ζρεηηθήο πξόζθιεζεο από ην Γηνηθεηηθό ΢πκβνύιην
ηεο Αζηξνλνκηθήο Δηαηξίαο ηεο Πάηξαο «Ωξίσλ», ν ΋κηινο
επηζπκνύλ λα ελεκεξώλνληαη από ηηο ζρεηηθέο
καο ζα παξαζηεί ζηελ 3ε παλειιήληα ζπλάληεζε ησλ Γ.΢. ησλ
ππεξεζίεο, λα επηθνηλσλήζνπλ καδί καο ην
εξαζηηερληθώλ ζσκαηείσλ αζηξνλνκίαο ηεο ρώξαο καο, ε
ζπληνκόηεξν θαη λα καο δειώζνπλ ην αξηζκό ηνπ
νπνία ζα ιάβεη κέξνο ζηελ Πάηξα ην ΢άββαην 18 Ννεκβξίνπ.
θηλεηνύ ηνπο θαη ην e-mail ηνπο. Γηα ηελ
Μεηαμύ άιισλ ζεκάησλ ζα ζπδεηεζνύλ ε δπλαηόηεηα κηαο
επηθνηλσλία κπνξείηε λα ζηείιεηε επηζηνιή, fax, e-
«εθζηξαηείαο» θαηά ηεο θσηνξύπαλζεο, ε πηζαλόηεηα κηαο
mail ή απιά λα ηειεθσλήζεηε ζηα γξαθεία καο.
παλειιήληαο ζπλάληεζεο αζηξνπαξαηεξεηώλ, θαζώο θαη ε
πξννπηηθή ηεο δεκηνπξγίαο κηαο παλειιήληαο νκνζπνλδίαο
ησλ εξαζηηερληθώλ ζσκαηείσλ.

1

κε Τνλ πεξαζκέλν Αύγνπζην. θαη βξεζήθακε κέζα ζηνλ θξαηήξα κέγεζνο θαη ζε ηέζζεξα δηαθνξεηηθά ρξώκαηα (Ρνδ. κέζα από ηα ηειεζθόπηα ησλ ΢ομμεημπή ζηα Ιππμθνάηεηα (6/8 . Παξαθαινύκε επηθνηλσλήζηε καδί καο νπνίνο θαη δηέζεζε ην ηειεζθόπηό ηνπ. Αληώλεο Ίηζηνο θαη Αζηξνπάξηπ ζην Αγλάληη άιινη. θαη απαληήζεθαλ πνηεζεί ηελ Παξαζθεπή 24 Ννέκβξηνπ.9/8) κειώλ καο. Λαραλί θαη Άζπξν). ηα θηάιηα. γηα όζνπο επηζπκνύλ ηνπηθέο πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο ηνπ πνιηηηζηηθνύ Κέληξνπ λα δεηπλήζνπλ.gr/astrosynedrio2007/) Πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηδηαίηεξε επηηπρία ην Αζηξνπάξηη ζηελ Παξαιία Γηνλπζίνπ. ζηελ πεξηνρή ηνπ Λεπθνρσξίνπ. ζπκκεηνρή ζαο έγθαηξα. αθνύ ε ζπγθεθξηκέλε είρε ηόζν κεγάιε απήρεζε. Σν θέληξν Γηώξγνο Μπνθνβόο). Αλ ην επηζπκείηε. Ζ εθδήισζε απηή πξαγκαηνπνηήζεθε θαη πέξζη. επηζθεθηήθακε ηα γπλαηθεία ζε έλα θαη ηε γεηηνληθή Νίζπξν. ε παξέα ησλ κειώλ ηνπ Οκίινπ δηάξθεηα ησλ εμνξκήζεσλ ηνπο. Δδώ πξέπεη λα αλαθέξνπκε θαη ηελ Ναπηηθό ΋κηιν Θεζζαινλίθεο. ηνπ βαζύ νπξαλνύ. θαη κε ηε ρξήζε κηαο θάκεξαο ππεξύζξσλ θαη ελόο δηνπηξηθνύ ηειεζθνπίνπ. Αληώλεο Πιαηλάξεο.Τπελζπκίδνπκε όηη ην 5ν Παλειιήλην ΢πλέδξην ΕΚΔΗΛΩ΢ΕΙ΢ ΠΟΤ Δξαζηηερληθήο Αζηξνλνκίαο ζα δηεμαρζεί ην ΠΡΑ ΓΜΑΣΟ ΠΟΙΗΘΗΚ ΑΝ ηξηήκεξν 5-6-7 Οθησβξίνπ 2007 ζηνλ ρώξν ηνπ ζπλεδξηαθνύ θαη πνιηηηζηηθνύ θέληξνπ ηνπ παλεπηζηήκηνπ Παηξώλ. ζεκεησζεί όηη ήηαλ πεξηζζόηεξνη από 200. ε νπνία ζα πξαγκαην. πξνκεζεύεζηε από ηα όκνξθνπο δηπινύο αζηέξεο θαη θάπνηα ιακπξά αληηθείκελα γξαθεία καο.. Σα αληξηθά ηνπ βαζύ νπξαλνύ. όια ηα επεξρόκελα ζεκαληηθά ΢ειήλεο. Παξόιε ηε θσηνξύπαλζε. Φέηνο ην εκεξνιόγην θαζηεξσκέλν θαινθαηξηλό αζηξνπάξηπ. κε έλα ηειεθώλεκα ζηα γξαθεία καο. θαζώο θαη άιια αληηθείκελα καο.Φ. Δθηόο από ηνλ Κώζηα. ζηε Θεκηζηνθιή ύπαξμε ελόο θίινπ εξαζηηέρλε αζηξνλόκνπ από ηελ Αζήλα. «Αγλάληη». κέζα από ινγόηππν ηνπ Οκίινπ. ν κπινπδάθηα ππάξρνπλ ζε Άξεο Μπόηηαο κε πνιιή ππνκνλή θαη κεξάθη. νξγαλώζεθαλ 4 βξαδηέο Αζηξνλνκίαο. δελ άθεζε ηελ επθαηξία λα πάεη ρακέλε. πξόζπκα έδεηρλαλ ζηνπο ρξεηάδεζηε γηα λα παξαηεξήζεηε ή αθόκα θαη λα επηζθέπηεο ηνπο θξαηήξεο. πξνγξακκαηίδνπκε πνιύηηκε βνήζεηα ηεο Αλαζηαζίαο. ΢ην ρώξν ηεο εθδήισζεο ππήξραλ Ο θαηξόο έθηαζε γηα άιιε κηα θνξά γηα λα ηέζζεξα ηειεζθόπηα πνπ αλήθνπλ ζε κέιε ηνπ νκίινπ καο θαη βξεζνύκε όινη καδί θαη λα γηνξηάζνπκε ηα έλαηα έγηλε παξαηήξεζε ηνπ Γία θαη ηεο ΢ειήλεο. ηνλ Κξόλν. ΢πκθσλήζακε ηελ γηα λα εμαζθαιίζεηε ηηο πξνζθιήζεηο γηα εζάο θαη επόκελε ρξνληά λα μαλαγίλεη κηα παξόκνηα εθδήισζε ζηνλ ηνπο θίινπο ζαο. Άξεο Μπόηηαο. είραλ ηελ επθαηξία λα ζαπκάζνπλ ηηο νκνξθηέο ηνπ λπρηεξηλνύ Μπιμοδάθηα Ο. Με ηε ρξήζε ελόο Laser θαηάδεημεο. 2 . θαη ζε ρξώκα ιεπθό. ζην θέληξν ηεο Λίλαο θαη ηνπ Πνιπρξόλε. ηα βνπλά θαη ηηο "ζάιαζζεο" ηεο θσηνγξαθήζεηε. ηεο Υξύζαο. κύεζε ηνπο κεγέζε Large θαη Xlarge αξράξηνπο ζηα κπζηηθά ηεο νπξαλνγξαθίαο. ην Γαιαμία ηεο Αλδξνκέδαο. Αζηνμκμμηθό Ημενμιόγημ 2007 Αζηνμπάνηο ζηε Υαιθηδηθή (5/8) Σηελ εηήζηα ζπλεζηίαζε καο ζα κπνξείηε λα Τν ΢άββαην 5/8/06 έγηλε ζηνλ Κνπξζάξν ηεο Υαιθηδηθήο ην πξνκεζεπηείηε θαη ην λέν καο αζηξνλνκηθό εκεξνιόγην γηα ην έηνο 2007. Παξαθαινύκε λα δειώζεηε ηε ηνπ Γήκνπ ηεο Κσ. ν ΢νθνύιε. πάληα ζα βξείηε όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ θξόληηζε λα ζπγθεληξώζεη. ίδην ρώξν. πνπ πήξαλ ηα κέιε καο θαηά ηε δπζρέξαηλε ηελ παξαηήξεζε. ππέξνρα αζηξηθά αζηξνλνκηθά θαηλόκελα. ελώ Δθκεηαιιεπόκελνη έλα ειεύζεξν καο πξσηλό. ηνπ ελεξγνύ εθαηζηείνπ ηνπ λεζηνύ. όια ππό ηνπο ήρνπο ηεο κπνξείηε λα πξν παξαγγείιεηε ην δηθό ζαο ηεύρνο κνπζηθήο ηνπ Beach-Bar πνπ θηινμέλεζε ηελ εθδήισζε. βξίζθνληαλ εθεί νη Κώζηαο Δκκαλνπειίδεο. έρνληαο ηελ νξγαλσηηθή επζύλε. ΢ε Αμίδεη θαη πάιη έλα κπξάβν ζε όζνπο ζπζίαζαλ έλα απηήλ ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα παξαηεξήζνπλ ηε ΢αββαηόβξαδν ησλ δηαθνπώλ ηνπο πξνο ράξηλ ηνπ Οκίινπ ΢ειήλε. ΢ηα πιαίζηα απηώλ ησλ εθδειώζεσλ. Έιελα Καηζαθπιινύδε θαη έρεη αλάινγε απήρεζε θαη θέηνο. 4 κέιε καο (Αξηζηείδεο ζπκκεηνρή πνιιώλ κειώλ καο θαη ειπίδνπκε λα Βνύιγαξεο. Αζηνμπάνηο ζηεκ Αθηή Δημκοζίμο (31/7) (http://www. Καη θπζηθά όπσο πνπ ν Κώζηαο Θενδσξίδεο. ην Γία κε ηνπο δνξπθόξνπο ηνπ. νπξαλνύ.Α. ην Γία θαη ηνπο δνξπθόξνπο ηνπ. κε ηα ηειεζθόπηα θαη ηα θηάιηα ηνπο. ζηηο 31-7-2006. νη νπνίνη αο εηήζηα ζπλεζηίαζε καο. είρακε ηελ επθαηξία λα Σπλερίδεηαη ε δηάζεζε από καθό κπινπδάθηα κε ην δείμνπκε ζηνλ θόζκν πνπ παξαβξέζεθε ηε ΢ειήλε. είραλ ηε ραξά λα πάξνπλ κέξνο ζηηο δηαζέηεη θαη θνπδίλα κε ηδάθη. κηα βξαδηά θάησ από ηα αζηέξηα. ζκήλε. εθόζνλ βέβαηα ην επηηξέςνπλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο. Γόζεθαλ γελέζιηα ηνπ Οκίινπ καο! ΢αο πξνζθαινύκε ζηελ επηζηεκνληθά ζηνηρεία ζηνπο παξεπξηζθνκέλνπο. ζην όιεο νη εξσηήζεηο ηνπο. αιιά θαη πνιινί ηνπξίζηεο.orionas. Ο Αξηζηείδεο Βνύιγαξεο Μσβ. ην νπνίν δηνξγαλώζεθε από ηα κέιε καο Σειέκαρν Αζαλαζηάδε & ΢άββα Υηλιαξίδε. έρνληαο θαη ηελ Τν ΢άββαην 25 Ννεκβξίνπ. θαηά ηηο νπνίεο νη ληόπηνη θάηνηθνη ηνπ λεζηνύ. ηεο Κίξθεο. ηειεζθόπηα αιιά θαη κε ηε ρξήζε θάκεξαο νπνία κπνξείηε λα ηα ζπλδεδεκέλεο κε ππνινγηζηή. Παξά ην γεγνλόο όηη καο πεξηέρεη θαη 12 παλέκνξθεο αζηξνλνκηθέο ε πγξαζία δίπια ζην θύκα ήηαλ απηή ηε θνξά έληνλε θαη θσηνγξαθίεο.

416 ΢ηνγηάλλε Ηζκήλε Μεηά ηε δηάιεμε είρακε ηελ επθαηξία λα 417 Παπαδόπνπινο Κσλζηαληίλνο ζπδεηήζνπκε ζε πην ραιαξή αηκόζθαηξα ζε έλα 418 Ησαλλίδεο Καιιηάο θνληηλό εζηηαηόξην ηεο πόιε καο.  Σελ Παξαζθεπή 29 ΢επηεκβξίνπ. θαηαλνήζνπλ ηε Γεσκεηξία ησλ εθιείςεσλ. γηα ηνπο 3000 βίληεν πνπ ηξάβεμαλ ηα κέιε καο θαη λα θαθέινπο κε ην ινγόηππν ηνπ Οκίινπ. Αληώλεο Μελεμέο. πξόζθιεζε καο θαη καο βνήζεζε ζηηο βξαδηέο Θόδσξνο Γηανπξηζήο. ζηα δηαθνξεηηθό". ν ΋κηινο καο Έλαο λένο εξαζηηερληθόο όκηινο ηδξύεηαη ζηε Σάκν πξαγκαηνπνίεζε κηα βξαδηά αζηξνλνκηθήο Με κεγάιε καο ραξά κάζακε γηα ηελ ίδξπζε ηνπ Οκίινπ παξαηήξεζεο γηα ην θνηλό ηεο πόιεο καο. Ζ θ. ν νπνίνο κεζνιάβεζε γηα ηελ Τν βξάδπ ηεο 30 ΢επηεκβξίνπ 2006. ηνπ Οκίινπ ζεσξεί ππνρξέσζή ηνπ λα επραξηζηήζεη θωηνγξαθηώλ θαη άιινπ επνπηηθνύ πιηθνύ. νη νπνίνη νινθιήξσζαλ ηελ ραξά λα θηινμελήζνπκε ζηελ πόιε καο ηελ ηηο κεηαπηπρηαθέο ηνπο ζπνπδέο θαη ππεξεηνύλ ζηνλ Διιεληθό Αζηξνθπζηθό θαη Δξεπλήηξηα θ. Θεζζαινλίθεο. Φύγακε από ην λεζί κε ηηο θαιύηεξεο Υηλιαξίδεο. νπξάληα ζώκαηα. Α/Μ Επώλπκν Όλνκα θαζώο θαη σξαίεο εηθόλεο. Χαηδερξήζηνπ. κέζα από κηα ζεηξά νζόλε. ε νπνία έδπε αξγά αξγά κέζα ζην Θεξκατθό. κέιε ηνπ Οκίινπ (Πάλνο Καξάβαηνο. όπνπ πιήζνο θόζκνπ πξνζήιζε γηα λα δεη ην "θάηη ζηηο εθδειώζεηο ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο. 382 00 ΢άκνο). είραλ ηελ επθαηξία λα δνπλ θσηνγξαθίεο ηεο νιηθήο έθιεηςεο. 2006. αιιά θαη λα γλσξίζνπλ ηνλ ΋κηιν καο θαη ηηο Θα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ζεξκά ηνλ θ. ζηηο 29 Μαξηίνπ εθδειώζεσλ. ν ΋κηινο καο έιαβε κέξνο Φηιίππνπ. Σάζν Κσηζίδε.΢. κέζσ βηληενπξνβνιέα. Υαηδερξήζηνπ 413 Αξβαλίηεο Γηώξγνο καο κίιεζε γηα ηα εληππσζηαθά απηά αληηθείκελα 414 Παλώξηαο Κσλζηαληίλνο θαη ζηε ζπλέρεηα απάληεζε ζε πνιιέο εξσηήζεηο 415 Αζπξίδεο Μάξθνο πνπ δηαηύπσζαλ νη παξεπξηζθόκελνη αθξναηέο. είρακε ηελ ηηκή θαη Άξε Μπόηηα θαη Θεόθηιν Πηζόθα. γηα ηηο θσηνηππίεο βιέπνληαο ην ζρεηηθό νκνίσκα κε ηα ηξία ησλ καζεκάησλ πνπ καο ηύπσζε. Ζ Σνπο επρόκαζηε θάζε επηηπρία θαη ειπίδνπκε λα πξνζέιεπζε ηνπ θνηλνύ ήηαλ κεγάιε. Σ. θαη ην ζπλαληεζνύκε ζύληνκα ζε θάπνηα αζηξνλνκηθή εθδήισζε. Πην αλαιπηηθά: ηαπηόρξνλε ζεσξεηηθή ελεκέξσζε ησλ επηζθεπηώλ θαη λα  Σελ Σξίηε 19 ΢επηεκβξίνπ. Βαζίιε Πε. Αληώλεο Ίηζηνο) έδσζαλ γηα άιιε κηα θνξά ζην εληππώζεηο θαη αλακλήζεηο έρνληαο θάλεη πνιινύο θνηλό ηεο πεξηνρήο ησλ Ακπεινθήπσλ ηελ επθαηξία λα λένπο θίινπο.Τπεξκεγέζεηο Μειαλέο Οπέο».θσηνγξάθεζε θαη ραξηνγξάθεζε ζεξκέο πεξηνρέο έξζνπλ γηα πξώηε θνξά ζε επαθή κε ηελ αζηξνλνκηθή ζην εζσηεξηθό ηνπ θξαηήξα. ζην ρώξν ηεο Καισζνξίδνπκε ηα λέα κέιε πνπ γξάθεθαλ ζηνλ ΋κηιό καο. Ειέλε ΢ηξαηό. παξαηήξεζε. Ζ έθζεζε ήηαλ αλνηρηή γηα ην θνηλό ηεο πόιεο καο από ηηο 19 έσο ηηο 29 Εοπέξ ΢επηεκβξίνπ. ηνπ ηνπηθνύ πνιηηηζηηθνύ ζπιιόγνπ. Εοπανηζηίεξ εηθόλεο από ην λεζί θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ εξαζηηερλώλ ηηο εκέξεο εθείλεο. δίλεηαη ε επθαηξία ζε πνιινύο Θεζζαινληθείο λα 3 . Δπρόκαζηε θαιή ζηαδηνδξνκία θαη θαιή ζεηεία ζηα κέιε καο  Σελ Πέκπηε 28 ΢επηεκβξίνπ. θύξην αληηθείκελν ηεο βξαδηάο δελ ήηαλ άιιν παξά ε ΢ειήλε. ν νπνίνο θξόληηζε γηα ηε κεηάβαζε θαη ηε δηακνλή Αζηξνπάξηπ ζηνπο Ακπειόθεπνπο (30/9) καο ζην όκνξθν λεζί. Αζπξίδε Μάξθν. πνπ θαη ζπλέβαιαλ ζηελ επηηπρία όισλ ησλ παξαπάλσ είδακε από ην Καζηειιόξηδν. Με κεγάιε από ηνλ Ηνύλην ηνπ 2006: άλεζε ιόγνπ θαη πνιιά θαηαηνπηζηηθά ζρήκαηα. Άξεο Βνύιγαξεο. ΢ηέιην ΢γνπξό. ε έθζεζε αζηξνλνκηθώλ Σν Γ. ΢άββαο αζηξνλνκίαο. Καξιόβαζη. ζεξκά ηα κέιε πνπ κε επραξίζηεζε ζπκκεηείραλ ζρεηηθά κε ηελ νιηθή έθιεηςε ηνπ Ήιηνπ. Υαηδερξήζηνπ έδσζε κηα Σα Νέα μαξ μέιε δηάιεμε κε ζέκα: «Δλεξγνί Γαιαμηαθνί Ππξήλεο . ΋ζνη ηελ επηζθέθηεθαλ. Κεληξηθήο Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο. εγθαηληάζηεθε ζηε ιπζνύλ πην απνηειεζκαηηθά δηάθνξα εξσηήκαηα πνπ Γηεύζπλζε Αξρηηεθηνληθήο ηνπ Γήκνπ δηαηύπσζαλ.  Σν λέν καο κέινο θ. Ζ πξνβνιή ηεο εηθόλαο ηνπ θεγγαξηνύ ζε πιαίζηα ησλ 41σλ Γεκεηξίσλ.Κ. Νέν νπνία έγηλε ζηελ παξαιία ηεο Θεζζαινλίθεο. ε Παξαηεξεζηαθήο Αζηξνλνκίαο ζηε ΢άκν (Ζγεκνλείν.29 Σεπηεκβξίνπ 2006 Πξνζθεθιεκέλνη ηνπ Γεκνηηθνύ ΢πκβνπιίνπ ηνπ ηνπηθνύ Γήκνπ. ε θ. δξαζηεξηόηεηεο ηνπ. Μέζα από ηέηνηεο εθδειώζεηο. θνληά ζην άγαικα ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ. επειπηζηώληαο λα μαλαβξεζνύκε απνιαύζεη ηελ νκνξθηά ηεο ΢ειήλεο. παξέηαμαλ ηα ηειεζθόπηά ηνπο ζηελ πεξηνρή Γηα κηα αθόκα ρξνληά. Μα' Δεκήηξηα: 19 . πνπ βξίζθνληαλ ζην ζύληνκα θνληά ηνπο! πξώην ηέηαξηό ηεο. Γηώξγνο Πηζηηθνύδεο. βνήζεζε ζην λα γίλεη εθδειώζεσλ. λα μαλαδήζνπλ Επραξηζηνύκε ζεξκά ηνπο παξαθάησ: ηηο κνλαδηθέο ζηηγκέο βιέπνληαο ηα ζρεηηθά  Σν λέν καο κέινο θ. πνπ καο δώξηζε. θαζώο θαη ην κέινο καο θ.

ώξα 7:10.). Ζ παξαηήξεζε ηνπο. έρνληαο πεξάζεη πίζσ από κέζα ηνπ κήλα) ηνλ Ήιην ζηηο 22/11. ζηα κέζα Οθησβξίνπ (Λένληαο. Γίαο. κηζή ώξα πξηλ 17-11 Βξνρή δηαηηόλησλ «Λενληίδεο» (κέγηζην ηελ αλαηνιή).0.κ.6) 16-10 Ο Κξόλνο 5ν λόηηα ηεο ΢ειήλεο (αλαηνιή Αθξνδίηε – βπζηζκέλε όιν ην κήλα ζην απνγεπκαηηλό ιπθόθσο Κξόλνπ 2:36 π.11. ν Γίαο βξίζθεηαη 39΄ λόηηα ηνπ Δξκή θαη 8-11 Γηάβαζε Δξκή κπξνζηά από ηνλ ειηαθό 1ν λόηηα ηνπ Άξε. Αζηνμκμμηθό Ημενμιόγημ 2006 Πιαλήηεο Εξκήο – νξαηόο ην πξώην δεθαήκεξν ρακειά ζηνλ αλαηνιηθό Οθηώβνημξ 2006 νξίδνληα (αλαηέιιεη 75 ιεπηά πξηλ ηνλ Ήιην ζηηο 10/12. ΢ηελ πνξεία ηνπ. δηάκεηξνο 18′′) Δεθέμβνημξ 2006 Αζηοξπάοηρ ζηημ παοαλία Θεζζαλξμίκηπ 4-12 Ζ ΢ειήλε πεξλάεη κέζα από ηηο Πιεηάδεο (πξσί. κέγεζνο 0.4ν λόηηα ηεο ΢ειήλεο ηνπ ακπδξόηεξνπ Άξε. δηάκεηξνο 19′′) από ηνλ Ήιην) ζηηο 26/10 Πνωηκή ζοκάζνμηζε πιακεηώκ Άξεο – κε νξαηόο.5 ώξα πξηλ ηνλ Ήιην ζηηο 15/12. δηάκεηξνο 17′′) ζπλαληά ηνλ Δξκή (κέγεζνο . δπηηθά) Παοαζκερή 29 Σεπηεμβοίξρ 2006 9-12 Ο Κξόλνο 6ν λόηηα ηεο ΢ειήλεο (αλαηνιή Κξόλνπ 22:10) 9-12 ΢ήκεξα θαη ηα επόκελα ηξία πξσηλά (10. ιόγσ εγγύηεηαο πξνο ηνλ Ήιην Δίαο – κε νξαηόο όιν ην κήλα. ν νπνίνο παξακέλεη πεξίπνπ ζην ίδην ύςνο ζηε δηάξθεηα ηνπ κήλα. ν νπνίνο βπζίδεηαη πξνο ηνλ αλαηνιηθό νξίδνληα. ηξεηο πιαλήηεο ζπλαζξνίδνληαη Δίαο – κε ηελ πάξνδν ησλ εκεξώλ ράλεηαη ρακειά ζηνλ λνηηναλαηνιηθό νξίδνληα. θαζώο π. κέγεζνο 0. κέγεζνο . Παξαζθεπή πξσί.0. κηζή ώξα πξηλ ηελ πξσί 4/11) αλαηνιή ηνπ Ήιηνπ. αλαηέιιεη ιίγν λσξίηεξα κέξα κε ηε κέξα. Κξόλνο – νξαηόο ζηα αλαηνιηθά. αλαηέιιεη 23:48 ζηα κέζα Ννεκβξίνπ (Λένληαο. επαλεκθαλίδεηαη ζηνλ πξσηλό νπξαλό.κ. 5ν λόηηα ηνπ Γία . κέγεζνο . κέγηζην Σεηάξηε πξσί. κεζνπξαλεί 04:40 π.) 22-12 Υεηκεξηλό Ζιηνζηάζην (Ο Ήιηνο ζηνλ αζηεξηζκό ηνπ Σνμόηε) 4 .6. αλαηέιιεη 2:40 θεξδίδνληαο ύςνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κήλα. αλαηέιιεη 1.5). ιόγσ εγγύηεηαο πξνο ηνλ Ήιην Άξεο – κε νξαηόο όιν ην κήλα. Ο ζην ιπθόθσο (δύεη 80 ιεπηά κεηά ηνλ Ήιην ζηα ιακπξόηεξνο Γίαο (κέγεζνο .1.4.κ. ηδηαίηεξα 13-11 Ο Κξόλνο 1. κε ηνλ Άξε θαη ηνλ Δξκή λα απέρνπλ δίζθν ιηγόηεξν από 1ν κεηαμύ ηνπο.5 – θνληά ζε Γία θαη Δξκή ηα πξσηλά 10 & 11 Γεθεκβξίνπ) Πιαλήηεο Εξκήο – ζε κέγηζηε αλαηνιηθή απνρή ζηηο 17/10 Δίαο – νξαηόο ζηελ αλαηνιή ην 2ν δεθαπελζήκεξν (αλαηέιιεη 1.7) (δύεη 50 ιεπηά κεηά ηνλ Ήιην.7).) Πιαλήηεο Εξκήο – ζε κέγηζηε δπηηθή απνρή ζηηο 25/11 (νξαηόο αλαηνιηθά ζην ιπθαπγέο. αλαηνιή ΢ειήλεο 22 εκεξώλ 00:35 π. πιεζηάδνληαο ηνλ Ήιην. ζε ζύλνδν κε ηνλ Ήιην ζηηο 22/11 Κξόλνο – νξαηόο ζηνλ πξσηλό νπξαλό.6). κέγεζνο . ζηα κέζα κέγεζνο 0.5. Κξόλνο – αλαηέιιεη 21:45.) 21-10 Βξνρή δηαηηόλησλ «Ωξησλίδεο» (16-27/10. ιόγσ ηνπ (αλαηέιινπλ κεζάλπρηα) ιπθαπγνύο θαη ηνπ ρακεινύ ύςνπο (πεξί ηηο 6ν.0.5 ώξα πξηλ ηνλ Ήιην.1.5) Αθξνδίηε – κε νξαηή όιν ην κήλα. ζε αλσηέξα ζύλνδν (πίζσ από ηνλ Ήιην) ζηηο 23/10 Τα Γεθεκβξηάηηθα πξσηλά. κέγεζνο 0. ζε αλσηέξα ζύλνδν (πίζσ Γεθεκβξίνπ (Λένληαο.κ.0) Αθξνδίηε – κε νξαηή.12 Γεθ. ιίγν πξηλ ηελ αλαηνιή. Άξεο – βπζηζκέλνο όιν ην κήλα ζην πξσηλό ιπθαπγέο κέγηζην ην πξσί ηνπ ΢αββάηνπ 21/10) (κέγεζνο 1. αλαηνιή ΢ειήλεο 26 εκεξώλ 03:45 π. θαη ηνλ Άξε Νμέμβνημξ 2006 (κέγεζνο 1. Άξεο θαη Δξκήο ζε απόζηαζε κηθξόηεξε από 2ν κεηαμύ ηνπο 12-12 Βξνρή δηαηηόλησλ «Γηδπκίδεο» (7-16 Γεθεκβξίνπ. είλαη πνιύ δύζθνιε. 3-11 Βξνρή Γηαηηόλησλ «Σαπξίδεο» (κέγηζην ην Σν πξσί ηεο 10 Γεθεκβξίνπ.κ.