You are on page 1of 6

ΟΜΙΛΟ΢ ΦΙΛΩΝ Α΢ΣΡΟΝΟΜΙΑ΢ Αλεναμδοείαπ 113 - 546 46 Θεζζαλξμίκη

Μη κεοδξζκξπικό Σωμαηείξ Τηλέθωμξ - Fax: 2310 423-133


www.ofa.gr – E-Mail: ofa@ofa.gr
Σα ΝΓΑ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ
o
Γεωγοαθικέπ Σρμηεηαγμέμεπ Θεζζαλξμίκηπ:
N 18, 19 & 20, Ιξύμιξπ – ΢επηέμβοιξπ- 40° 37' Β και 22° 58' Α
Δεκέμβοιξπ 2007 Σύμηανη: Π. Μωοαΐηηπ - Γ. Μπξκξβόπ - Α. Βξύλγαοηπ

Από ηξμ Ποόεδοξ


2-2-2008 ΢ειήλε (Μνξθνινγία – Απνζηνιέο ζην
΋κηινο Φίισλ Αζηξνλνκίαο 1997-2007. Φέηνο ν θεγγάξη) (Α. Ίηζηνο)
΋κηιόο καο γηνξηάδεη 10 ρξόληα δσήο. Με ην 9-2-2008 Αζηξνλνκηθέο παξαηεξήζεηο ζε όιν ην
κεξάθη πνπ καο δηαθξίλεη θαηαθέξακε πνιιά απηά Ζιεθηξνκαγλεηηθό θάζκα
ηα 10 ρξόληα. Ο ΋κηιόο καο γηγαληώζεθε θαη (Γ. Μπνθνβόο)
αξηζκεί πεξίπνπ 440 κέιε. Έρνπκε θάλεη γλσζηή 16-2-2008 Δθιείςεηο (Α. Ίηζηνο, Α. Βνύιγαξεο)
ηελ παξνπζία καο κε δεθάδεο αζηξνπάξηη, νκηιίεο, 23-2-2008 Αζηξνλνκηθή Φσηνγξαθία Η
ζεκηλάξηα, έρνπκε γιεληήζεη καδί, έρνπκε (Α. Μπόηαο)
ηαμηδέςεη καδί ζηα πέξαηα ηεο Διιάδαο (βι. 1-3-2008 Γεκηνπξγία δσήο ζην ΢ύκπαλ
Καζηειόξηδν). (Α. Εαθείξεο)
Σν κέιινλ θαίλεηαη αθόκε πην ειπηδνθόξν, εθ‟ 8-3-2008 Δξαζηηερληθά Σειεζθόπηα
όζνλ όιν θαη πεξηζζόηεξνη ζπκπνιίηεο καο ελδηα- (Γ. Πηζηηθνύδεο)
θέξνληαη λα κάζνπλ γηα ηα κπζηήξηα ηνπ νπξαλνύ.
15-3-2008 Αζηξνλνκηθή Φσηνγξαθία ΗΗ
Δίλαη ππνρξέσζε θαη επραξίζηεζε γηα καο λα ηνπο
(Θ. Μάηηαο)
μελαγήζνπκε ζηα κνλνπάηηα ησλ άζηξσλ θαη λα
29-3-2008 Βαζύο νπξαλόο – Αληηθείκελα Messier
ηνπο δείμνπκε όια ηα επηζηεκνληθά επηηεύγκαηα
(Α. Ίηζηνο)
ηεο Αζηξνλνκίαο. Βνεζνύκε κε ηνλ ηξόπν απηό, λα
δηαιπζεί ιίγν από ην ζθνηάδη πνπ καο ηαιαηπσξεί.
Διπίδνπκε όηη ζα ζπλερίζνπκε κε ηνλ ίδην
ξπζκό θαη ηελ ίδηα όξεμε θαη ζην κέιινλ απηήλ ηελ ΢ρμεζηίαζη για ηα δέκα ςοόμια
πνξεία
ηξρ Ομίλξρ μαπ
Σελ Παξαζθεπή 7 Γεθεκβξίνπ, ν ΋κηινο καο
Νέξπ κύκλξπ ζεμιμαοίτμ Αζηοξμξμίαπ ζα γηνξηάζεη ηα δέθα ρξόληα από ηελ ίδξπζε
Σα ζεκηλάξηα αζηξνλνκίαο ζηα γξαθεία ηνπ ηνπ. Ζ ζπλεζηίαζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ
Οκίινπ καο ζπλερίδνληαη θαη ηε θεηηλή ρξνληά, αίζνπζα δεμηώζεσλ ηνπ “Terra di Totti”, ζηελ
θάζε ΢άββαην απόγεπκα 6-8. Σν πξόγξακκα ησλ νδό Μαξίλνπ Αληύπα 50 (κεηαμύ ηνπ κπαξ
ζεκηλαξίσλ έρεη σο αθνινύζσο: Nodo θαη ηνπ Jumbo Ππιαίαο). Πξνκεζεπηείηε
έγθαηξα ηηο πξνζθιήζεηο ζαο από ηα γξαθεία
Πρόγραμμα ζεμιναρίων: καο, ζηελ ηηκή ησλ 25 € έθαζηε (πεξηιακβάλεη
ην θαγεηό, πνηό θαη κνπζηθή). Θα ππάξμεη
13-10 Δηζαγσγή ζηελ Αζηξνλνκία
θιήξσζε δώξσλ.
(Π. Μσξαΐηεο)
Αεηθαλείο Αζηεξηζκνί (Π. Μσξαΐηεο) Ώρα προζέλεσζης: 9:00 μ.μ.
20-10
3-11 ΢ύκπαλ θαη Αζηξνλνκία (Α. Ίηζηνο)
Ζ κέηξεζε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θσηόο
11η Γεμική ΢ρμέλερζη - Αοςαιοεζίεπ
10-11
(Π. Μσξαΐηεο)
17-11 Σν Ζιηαθό καο ΢ύζηεκα Η
(Γ. Μπνθνβόο) Η εηήζηα Γεληθή ΢πλέιεπζε ηνπ Οκίινπ καο ζα
24-11 Οπξαλνγξαθία (επαλάιεςε ηνπ πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Κσριακή 24 Φεβροσαρίοσ 2008, ώρα
πξώηνπ καζήκαηνο) (Π. Μσξαΐηεο) 20:00, ζηελ αίζνπζα Βαζίιε Ξαλζόπνπινπ ζην
1-12 Σν Ζιηαθό καο ΢ύζηεκα ΗΗ Αζηεξνζθνπείν.
(Γ. Μπνθνβόο) Τπελζπκίδνπκε όηη θέηνο ζα έρνπκε αξραηξεζίεο γηα ηελ
8-12 ΢ειήλε θαη Γε (Α. Ίηζηνο) αλάδεημε λένπ Γηνηθεηηθνύ ΢πκβνπιίνπ.
15-12 Ο Κέπιεξ θαη ην Άζηξν ηεο Βεζιεέκ. ΋ζα από ηα κέιε καο επηζπκνύλ λα ζέζνπλ ππνςεθηόηεηα
Μηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε γηα ην λέν Γ.΢., παξαθαινύκε λα ζπκπιεξώζνπλ θαη λα καο
(Π. Καξαγθηνδίδεο) παξαδώζνπλ γραπηώς μέτρι ηην Κσριακή 10
12-1-2008 Ζιηαθά ξνιόγηα – Θεσξία θαη Φεβροσάριοσ ηελ αίηεζε πνπ επηζπλάπηεηαη ζην παξόλ
θαηαζθεπή ηνπο (Π. Μσξαΐηεο) ελεκεξσηηθό.
19-1-2008 Ο Μητανιζμός ηων Ανηικσθήρων ΋ζνη δελ ζα κπνξέζνπλ λα παξεπξεζνύλ, παξαθαινύληαη λα
θαζ. θ. Η. ΢εηξαδάθεο ζπκπιεξώζνπλ ηε ζρεηηθή εμνπζηνδόηεζε. Οη
26-1-2008 Ο Ήιηνο θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηε Γε εμνπζηνδνηήζεηο ζα γίλνληαη δεθηέο κόλνλ εθόζνλ είλαη
(Α. Βνύιγαξεο) ζσζηά ππνγεγξακκέλεο, αλαθέξνπλ ξεηά ην νλνκαηεπώλπκν
ηνπ εμνπζηνδνηνύκελνπ θαη έρνπλ ζην ζώκα ηνπο ηελ

1
έγγξαθε απνδνρή ηνπ εμνπζηνδνηνύκελνπ Ολική Έκλειση ηημ 1η Αργξύζηξρ 2008 ζηη
(πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε πηζαλόηεηα λα
απεπζύλνληαη πεξηζζόηεξεο από 2 εμνπζηνδνηήζεηο ΢ιβηοία
ζε έλα πξόζσπν, πξάγκα πνπ δελ επηηξέπεηαη από
ην θαηαζηαηηθό). Σελ 1ε Απγνύζηνπ 2008 ζα ιάβεη ρώξα νιηθή έθιεηςε Ζιίνπ
Τπελζπκίδνπκε όηη ζύκθσλα κε ην θαηαζηαηηθό νξαηή από ηε ΢ηβεξία. Ο ΋κηινο θάλεη πξνζπάζεηα, ζε
ηνπ ΢σκαηείνπ, δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ όια ηα ζπλεξγαζία κε άιινπο νκίινπο, λα παξεπξεζεί ζην
ηαθηηθά κέιε πνπ έρνπλ εθπιεξώζεη ηηο ζεκαληηθό απηό αζηξνλνκηθό γεγνλόο. Γηα ην ιόγν απηό
νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο όισλ ησλ όζνη ελδηαθέξνληαη λα ηαμηδέςνπλ ζηε ΢ηβεξία ζα πξέπεη λα
πξνεγνύκελσλ ηεο Γεληθήο ΢πλέιεπζεο εηώλ. ην δειώζνπλ εγθαίξσο ζηα γξαθεία ηνπ νκίινπ καο.
Σπρόλ νηθνλνκηθέο εθθξεκόηεηεο κπνξνύλ λα
ηαθηνπνηνύληαη κέρξη θαη ιίγν πξηλ ηε Γ.΢.

ΓΚΔΗΛΩ΢ΓΙ΢ ΠΟΤ
ΠΡΑ ΓΜΑΣΟ ΠΟΙΗΘΗΚ ΑΝ
ΚΟΠΗ
ΒΑ΢ΙΛΟΠΙΣΑ΢

Σν ΢άββαηο 19 Ιανοσαρίοσ, ώρα 20:00 Παοαλαβή πιζηξπξιηηικώμ παοακξλξύθηζηπ


ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην ρώξν ησλ γξαθείσλ καο, ε ζεμιμαοίτμ
θνπή ηεο πξσηνρξνληάηηθεο Βαζηιόπηηαο. Θα Σν ΢άββαην 9 Ηνπλίνπ 2007, έγηλε ε απνλνκή ησλ
ραξνύκε πνιύ λα ζαο δνύκε από θνληά, γηα λα πηζηνπνηεηηθώλ παξαθνινύζεζεο ζεκηλαξίσλ αζηξνλνκίαο,
αληαιιάμνπκε επρέο γηα ηε λέα ρξνληά! Θα ζηα γξαθεία ηνπ νκίινπ καο, ηα νπνία δόζεθαλ γηα πξώηε
πξνεγεζεί ε δηάιεμε ηνπ θαζεγεηή Αζηξνλνκίαο θνξά ζε όζνπο παξαθνινύζεζαλ έλαλ ηθαλνπνηεηηθό αξηζκό
ηνπ Αζηεξνζθνπείνπ ηνπ Α.Π.Θ. θ. Ησάλλε καζεκάησλ ζηε δηάξθεηα ηεο πεξαζκέλεο πεξηόδνπ.
΢εηξαδάθε κε ηίηιν ‘Ο Μητανιζμός ηων
Ανηικσθήρων’. 

 Αθιέοτμα ζηα 10 ςοόμια ηξρ Ο.Φ.Α.


Η πρώηη ζειρά γραμμαηοζήμων ηοσ ζηξ πεοιξδικό Οροαμόπ
ΟΦΑ Μεηά από ζπλελλόεζε κε ηνλ Δηαηξία Αζηξνλνκίαο ηνπ
΢ην πξώην δεθαήκεξν ηνπ Γεθεκβξίνπ ζα
Βόινπ, ζπλδξάκακε νηθνλνκηθά γηα ηελ έθδνζε ελόο
θπθινθνξήζεη ε πξώηε ζεηξά γξακκαηνζήκσλ κε
10ζέιηδνπ αθηεξώκαηνο γηα ηα 10 ρξόληα ηνπ Οκίινπ καο.
ην ινγόηππν ηνπ ΟΦΑ θαη θόλην αζηξνλνκηθέο
Σν αθηέξσκα ζα ην βξείηε ζην ηεύρνο Νν 64 (Ηνύιηνο 2007)
θσηνγξαθίεο, ζε πέληε δηαθνξεηηθά κνηίβα. Σα
ηνπ πεξηνδηθνύ «Οπξαλόο». Παξαθαινύκε όζα κέιε καο
γξακκαηόζεκα ζα δηαηίζεληαη είηε θαηά έλα, είηε ζε
δηακέλνπλ εληόο Θεζζαινλίθεο, λα πεξάζνπλ από ηα
ζεηξέο ησλ πέληε, είηε ζε θύιια ησλ δεθαπέληε.
γξαθεία καο γηα λα πάξνπλ έλα δσξεάλ αληίηππν. Σν
΋ζα από ηα κέιε ελδηαθέξνληαη λα έρνπλ ζηε
πεξηνδηθό απηό δόζεθε ζαλ αλακλεζηηθό (κε έμνδα ηνπ
ζπιινγή ηνπο ηα πξώηα γξακκαηόζεκα ηνπ ΟΦΑ
νκίινπ καο) θαη ζηνπο ζπλέδξνπο πνπ πήξαλ κέξνο ζην 5ν
κπνξνύλ λα θάλνπλ θξάηεζε θαη ηειεθσληθώο.
Παλειιήλην ΢πλέδξην Δξαζηηερληθήο Αζηξνλνκίαο
Γείγκαηα ησλ γξακκαηνζήκσλ ζα βξείηε ζηελ
( Πάηξα 5-7 Οθησβξίνπ).
ηζηνζειίδα καο. Σα γξακκαηόζεκα ζρεδίαζε θαη
θηινηέρλεζε ν Παύινο Βνπινπβνύηεο.

 Οικξμξμικόπ Απξλξγιζμόπ ηξρ 2006
΢ην ελεκεξσηηθό βξίζθεηαη ζπλεκκέλα θαη ν νηθνλνκηθόο
Σο Αζηρονομικό Ημερολόγιο ηοσ ΟΦΑ απνινγηζκόο ηνπ έηνπο 2006 ν νπνίνο από παξάιεηςή καο
για ηο 2008 δελ ζηάιζεθε κε ην πξνεγνύκελν ηεύρνο
΢ην πξώην δεθαήκεξν ηνπ Γεθεκβξίνπ ζα είλαη
έηνηκα ηα εκεξνιόγηα ηνπ ΟΦΑ γηα ην 2008. Σν 
εκεξνιόγην ζρεδίαζε θαη θηινηέρλεζε ν Αληξέαο
Βνζηλάθεο θαη νη πιεξνθνξίεο γηα ηα αζηξνλνκηθά Αζηοξβοαδιά ζηξ Κέμηοξ Διάδξζηπ
λέα θαη γεγνλόηα ηνπ θάζε κήλα είλαη εξγαζία ηνπ
Γηώξγνπ Μπνθνβνύ. Γπιζηημώμ & Μξρζείξ Σεςμξλξγίαπ
Λόγσ ηνπ θαθνύ θαηξνύ, δελ θαηέζηε δπλαηό λα ζηήζνπκε
 ηειεζθόπηα ηε βξαδηά ηεο 21 ΢επηεκβξίνπ ζην ΝΟΖ΢Η΢ –
Κέληξν Γηάδνζεο Δπηζηεκώλ θαη Μνπζείν Σερλνινγίαο ζηε
Θέξκε. Ωζηόζν, ην κεγάιν πιήζνο θόζκνπ πνπ επηζθέθηεθε
εθείλε ηε βξαδηά ην κνπζείν, είρε ηελ επθαηξία λα δεη ηελ

2
έθζεζε θσηνγξαθίαο ησλ κειώλ καο, κε ζέκα ηελ Αζηξνθπζηθνύ θ. Διέλεο Υαηδερξήζηνπ, κε ζέκα:
παξαηήξεζε ηεο νιηθήο έθιεηςεο Ζιίνπ από ην «Φιεγόκελνη αεξόιηζνη ζηνλ θαινθαηξηλό νπξαλό»,
Καζηειιόξηδν. Ζ εθδήισζε έγηλε ζηα πιαίζηα ησλ παξνπζίαζε ηεο νξγάλσζεο «Αξθηνύξνο» θαη από κνπζηθή
κβ‟ Γεκεηξίσλ. βξαδηά. Οη εθδειώζεηο έγηλαλ ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηνπ
 ρσξηνύ.

Καλξκαιοιμά Αζηοξπάοηρ γ) Ροδοτώρι, 18 Ασγούζηοσ


΋πσο θάζε ρξόλν, έηζη θαη θέηνο ην θαινθαίξη,
πνιιά από ηα κέιε καο νξγάλσζαλ θαη δ) Δθνικό Χιονοδρομικό κένηρο Σελίοσ, 25 Ασγούζηοσ
παξεπξέζεθαλ ζε αζηξνβξαδηέο ζε όιε ηελ Σν ΢άββαην 25 Απγνύζηνπ, 8 κέιε καο βξέζεθαλ ζην
ρηνλνδξνκηθό θέληξν ΢ειίνπ, ζην όξνο Βέξκην,
Διιάδα.
πξνζθεθιεκέλνη από ηνλ Πξόεδξν ηνπ θέληξνπ θ. Γηνβα-
Παξαθάησ αλαθέξνπκε ηηο ζεκαληηθόηεξεο από
απηέο: λόπνπιν. Έηζη δόζεθε ε επθαηξία ζε όζνπο ήηαλ εθεί λα
παξαηεξήζνπλ από έλαλ πνιύ ζθνηεηλό νπξαλό. Διπίδνπκε
κειινληηθά λα ζπλερηζηεί απηή ε ζπλεξγαζία καο.
α) Γήμος Μοσδανιών, 21 – 29 Ιοσλίοσ
Με πξσηνβνπιία ησλ κειώλ καο Αζαλαζηάδε
Σειέκαρνπ θαη Υαλιαξίδε ΢άββα, θαη ζε
ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Μνπδαληώλ, νξγαλώζεθαλ

ε) Γιεθνής Έκθεζη Θεζζαλονίκης


Ο όκηινο καο είρε θαη θέηνο παξνπζία ζηελ Γηεζλή Έθζεζε
Θεζζαινλίθεο. ΢ηα πιαίζηα ησλ εθδειώζεσλ πνπ
νξγαλώζεθαλ από ην Δπξσπατθό δίθηπν «Europlanets»,
πέληε βξαδηέο αζηξνλνκίαο γηα ην επξύ θνηλό. Πην θηινμελεζήθακε ζε πεξίπηεξν ηεο E.S.A. Πιήζνο θόζκνπ
αλαιπηηθά, ηα κέιε καο θαη θίινη από επηζθέθηεθε ην πεξίπηεξν, ηελ νξγάλσζε ηνπ νπνίνπ είρε
αλαιάβεη ε Αζηξνθπζηθόο θ. Διέλε Υαηδερξήζηνπ.
Ζ ζπκκεηνρή ηνπ Οκίινπ θνξπθώζεθε ην ΢άββαην 15
ηε ΢άκν, έζηεζαλ ηα θηάιηα θαη ηα ηειεζθόπηα
΢επηεκβξίνπ, κε ηελ νξγάλσζε ελόο Αζηξνπάξηπ γηα ηνπο
ηνπο ζηηο 21 Ηνπιίνπ ζηελ παξαιία Γηνλπζίνπ, ζηηο
επηζθέπηεο ηεο Έθζεζεο. ΢πλνιηθά 7 ηειεζθόπηα ζηήζεθαλ
22 Ηνπιίνπ ζηε Ν. Πνηίδαηα, ζηηο 27 Ηνπιίνπ ζηα Ν.
από ηα κέιε καο θαη έδσζαλ ζηελ επθαηξία ζε πιήζνο
Μνπδαληά, ζηηο 28 Ηνπιίνπ ζηα Ν. Φινγεηά θαη
θόζκνπ λα παξαηεξήζεη ηε ΢ειήλε θαη ην Γία.
μαλά ζηελ παξαιία Γηνλπζίνπ ζηηο 29 Ηνπιίνπ.
΋πσο ήηαλ αλακελόκελν, ιόγσ ηνπ ηόπνπ ησλ
εθδειώζεσλ θαη ηεο επνρήο, ζηηο βξαδηέο απηέο ε
πξνζέιεπζε ηνπ θνηλνύ ήηαλ πνιύ κεγάιε.

β) Άνω Βρονηού Σερρών, 11 Ασγούζηοσ


Σν ΢άββαην 11 Απγνύζηνπ, κεηά από ζπλελλόεζε
ηνπ κέινπο καο Κ. Θενδσξίδε κε ηνλ ηνπηθό
πνιηηηζηηθό ζύιινγν, επηά κέιε καο βξέζεθαλ εθεί
θαη έδσζαλ ηελ επθαηξία ζηνπο θαηνίθνπο ηεο
πεξηνρήο λα
παξαηεξήζν
πλ κέζα από
ηα
ηειεζθόπηα
πνπ 
έζηεζαλ
ζην ρώξν Σξ 5ξ Παμελλήμιξ ΢ρμέδοιξ Γοαζιηεςμικήπ
ηνπ Αζηοξμξμίαπ ζηημ Πάηοα.
γεπέδνπ.
Σαπηόρξνλα ν Κ. Θενδσξίδεο έδεημε ζηνπο Έλα αθόκα Παλειιήλην ΢πλέδξην Δξαζηηερληθήο
παξεπξηζθόκελνπο ηνπο θαινθαηξηλνύο Αζηξνλνκίαο αλήθεη ζην παξειζόλ. Σν ηξηήκεξν 5 - 7
αζηεξηζκνύο. Ζ εθδήισζε, πνπ έγηλε θνληά ζηε Οθησβξίνπ 2007, πεξηζζόηεξνη από ηξηαθόζηνη εξαζηηέρλεο
βξαδηά ηνπ κεγίζηνπ ηεο εηήζηαο βξνρήο από όιε ηελ Διιάδα, ζπγθεληξώζεθαλ ζην Ρίν ηεο Πάηξαο
δηαηηόλησλ «Πεξζείδεο», πιαηζηώζεθε θαη από θαη παξαθνινύζεζαλ ηηο εξγαζίεο ηνπ ΢πλεδξίνπ. Σα ζέκαηα
παξάιιειεο εθδειώζεηο: Σε δηάιεμε ηεο ήηαλ πνιιά θαη ελδηαθέξνληα, κε παξνπζηάζεηο πςεινύ

3
επηπέδνπ, θάπνηεο εθ ησλ νπνίσλ έγηλαλ θαη από Κξιμτμικά και άλλα
κέιε ηνπ ζπιιόγνπ καο (Αξηζηείδε Βνύιγαξε θαη
Ένα δσζάρεζηο γεγονός
Πνιπρξόλε Καξαγθηνδίδε). Δπίζεο ζπκκεηείρε ν
Σε Γεπηέξα 9 Απξηιίνπ 2007, ηε Γεπηέξα ηνπ Πάζρα, ην
Θεόδσξνο Γηανπξηζήο κε θσηνγξαθίεο βαζέσο
εθιεθηό κέινο καο θ. Καηεξίλα Κεθαιά έραζε ηνλ
νπξαλνύ.
πνιπαγαπεκέλν ηεο ζύδπγν Αξρέιαν Κνπηζνύξε. ΋ια ηα
Σν ζπλέδξην πιαηζηώζεθε θαη κε ελδηαθέξνπζεο
κέιε ηνπ Οκίινπ καο εθθξάδνπλ ηα ζεξκά ηνπο
παξάιιειεο εθδειώζεηο. Τπήξμαλ δηαιέμεηο κε ζπιιππεηήξηα. Ο ΋κηινο θαηάζεζε 150 € ζηνπο „Γηαηξνύο
κεγάιν ελδηαθέξνλ, ηνπ θαζεγεηή θ. Ξενοθών Υσξίο ΢ύλνξα‟ ζηε κλήκε ηνπ Αξρέιανπ.
Μοσζζά κε ζέκα ην κεραληζκό ησλ Αληηθπζήξσλ,
Από ηελ Καηεξίλα Κεθαιά ιάβακε ηελ παξαθάησ επηζηνιή:
ηνπ θαζεγεηή Donald Lynden-Bell κε ζέκα ηηο
«Δπραξηζηώ ηνπο θίινπο κνπ ζηνλ ΋κηιν Φίισλ
Μαύξεο Σξύπεο, θαη ησλ δηάζεκσλ
Αζηξνλνκίαο γηα ηελ ζπκπαξάζηαζε ζην πέλζνο κνπ θαη ηελ
αζηξνθσηνγξάθσλ Stefan Seip, Thierry Legault
επγεληθή ηνπο πξνζθνξά ζηελ νξγάλσζε „Γηαηξνί ρσξίο
θαη David Malin. Παξάιιεια, δηνξγαλώζεθε κηα
ζύλνξα‟, πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ηηκώληαο κε ηδηαίηεξε
ζεηξά πξαθηηθώλ εξγαζηεξίσλ, ζηηο νπνίεο κεηαμύ
επαηζζεζία ηε κλήκε ηνπ ζπδύγνπ κνπ Αξρέιανπ.
ησλ εηζεγεηώλ ήηαλ θαη ηα κέιε καο Αξηζηείδεο
Βνύιγαξεο (Ζιηαθή παξαηήξεζε θαη
Ακόμα ένα δσζάρεζηο γεγονός
θσηνγξάθεζε) θαη Γηώξγνο Πηζηηθνύδεο
Με κεγάιε ζιίςε πιεξνθνξεζήθακε ην ζάλαην ηεο θπξίαο
(Οξγάλσζε θαη πξνεηνηκαζία παξαηήξεζεο).
Μαπξνκκάηε, ζπδύγνπ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δηαηξείαο
Με απόθαζε ησλ Γ.΢. ησλ νκίισλ, ην επόκελν Αζηξνλνκίαο θαη Γηαζηήκαηνο. Σα κέιε ηνπ Οκίινπ καο
Παλειιήλην ΢πλέδξην ζα δηνξγαλσζεί από ηνλ
απνζηέιινπκε ηα ζεξκά καο ζπιιππεηήξηα ζηελ νηθνγέλεηα
όκηιν εξαζηηερλώλ ηεο Αιεμαλδξνύπνιεο, ην
ηεο εθιηπόληνο.
θζηλόπσξν ηνπ 2009.
Και ακόμα ένα δσζάρεζηο γεγονός
 Με κεγάιε ζιίςε πιεξνθνξεζήθακε ην ζάλαην ηεο
Κπξηαθήο Κεθειέθε, κεηέξαο ηνπ κέινπο καο Αληώλε
Σα Νέα μαπ μέλη Κεθειέθε, πνπ απεβίσζε ζηηο 26 Οθησβξίνπ 2007. Σα κέιε
Καισζνξίδνπκε ηα λέα κέιε πνπ γξάθεθαλ ζηνλ ηνπ Οκίινπ καο απνζηέιινπκε ηα ζεξκά καο ζπιιππεηήξηα
΋κηιό καο. ζηελ νηθνγέλεηα ηεο εθιηπνύζεο.
Α/Μ Δπώνσμο Όνομα Ένα εστάριζηο γεγονός
434 Υαηδεθσλζηαληίλνπ Νηθόιανο Σν ΢άββαην 23 Ηνπλίνπ 2007, ζηνλ Καζεδξηθό Ηεξό Ναό
435 Σζίκπνο ΢ηαύξνο Μεηακόξθσζεο ηνπ ΢σηήξνο Καιακαξηάο, ζηηο 9:00 κ.κ.,
436 Φνξκαλέθ Αληξηάλα ελώζεθαλ κε ηα δεζκά ηνπ γάκνπ ηα κέιε καο Γηώξγνο
437 Απγεξηλνύ Γέζπνηλα Μπνθνβόο θαη Έιελα Καηζαθπιινύδε. ΋ια ηα κέιε ηνπ
438 Γαβξηειίδνπ Θενδνζία Ο.Φ.Α. ηνπο εύρνληαη βίν αλζόζπαξην θαη πνιινύο
απνγόλνπο.
439 Μνύκηδεο ΢πύξνο
440 Βελέηε Διέλε
441 Γνιέκεο Αδξηαλόο
442 Ζιηάδνπ Αζελά
443 Λαινύκε Διέλε
444 Κώηαο Γεώξγηνο
445 Σζνιάθεο Νανύκ

Γρςαοιζηίεπ
Δπραξηζηνύκε ηνπο παξαθάησ:
- Ατιλλέα Παπανηίνα γηα ην βηβιίν, «Αξίζηαξρνο
ν ΢άκηνο – Κιενκήδεο», πνπ καο δώξηζε.
- Σο Αζηεροζκοπείο ηοσ Α.Π.Θ. γηα ηε
βηβιηνζήθε πνπ ράξηζε ζηνλ ΋κηιν.
- Σον αγαπηηό μας κ. Μάνο Ιαηρίδη γηα ηελ πνιύ
ελδηαθέξνπζα ηνπ δηάιεμε, κε ηίηιν ‘Δσζηροθία
και Γημιοσργικόηηηα’ ην ΢άββαην 12 Μαΐνπ
2007, ζηελ „Αίζνπζα Πηνιεκαίσλ‟ ηνπ Οκίινπ
καο. Σε δηάιεμε παξαθνινύζεζαλ 23 άηνκα Σν
ελδηαθέξνλ ήηαλ ηόζν πνπ ν θ. Ηαηξίδεο
Καλές Γιορτές και
πξνζθέξζεθε λα καο θάλεη θαη κία δεύηεξε δηάιεμε
πάλσ ζην ίδην ζέκα.
εστστισμένο
- Σον Ανηώνη Ίηζιο γηα έλα αθόκα ρξόλν
ζπλδξνκήο ζην Sky & Telescope, γηα ηνλ ΋κηιν.
το Νέο έτος


4
Αζηοξμξμικό Ημεοξλόγιξ 2007 17-11 Βροτή διαηηόνηων «Λεονηίδες»
(10-23 Ννεκβξίνπ, κέγηζην ηηο πξσηλέο ώξεο ηεο 18/11, δύζε
Οκηώβοιξπ 2007 ΢ειήλεο 7 εκεξώλ ζηηο 17/11 ώξα 23:40)
24-11 Η ΢ελήνη 4ο νόηια ηων Πλειάδων
2-10 Ο Άρης 4ο νόηια ηης ΢ελήνης
(κεζνπξαλεί 00:31 25/11)
(αλαηνιή ΢ειήλεο 23:03, κέγεζνο Άξε - 0,1)
26-11 Ο Άρης 3ο νόηια ηης ΢ελήνης
7-10 Η ΢ελήνη 3ο βόρεια ηης Αθροδίηης και 6ο
(αλαηνιή ΢ειήλεο 18:36, κέγεζνο Άξε -1,2)
βόρεια ηοσ Κρόνοσ (αλαηνιή ΢ειήλεο 03:36,
28-11 Η ΢ελήνη περνάει δίπλα από ηο Μ44
κέγεζνο Αθξνδίηεο - 4,5 & Κξόλνπ 0,8.
(αλαηέιιεη 21:04)
1,5ν λόηηα ηεο ΢ειήλεο βξίζθεηαη ν Βαζιλίζκος (α
Πλανήηες
ηνπ Λένληα, κε θαηλόκελν κέγεζνο 1,3. Απνζηάζεηο
Δρμής – Οξαηόο ζηηο αξρέο ηνπ κήλα ην πξσί ζηελ αλαηνιή,
ηε ζηηγκή ηεο παξαηήξεζεο: Αθξνδίηε 80
ζε κέγηζηε δπηηθή απνρή (19ν) ζηηο 8/11 (κέγεζνο - 0,5)
εθαηνκκύξηα ρηιηόκεηξα, Κξόλνο 1,5
Αθροδίηη – Ξερσξίδεη ζηνλ αλαηνιηθό πξσηλό νπξαλό,
δηζεθαηνκκύξηα ρηιηόκεηξα, Βαζηιίζθνο 77 έηε
αλαηέιιεη 03:23 ζηα κέζα ηνπ κήλα (κέγεζνο - 4,3)
θσηόο)
Άρης – Αλαηέιιεη 20:10 ζηα κέζα ηνπ κήλα, θεξδίζεη
15-10 Ο Κρόνος 3ο βόρεια ηης Αθροδίηης
ξαγδαία ζε ιακπξόηεηα, ζηα ηέιε ηνπ κήλα έρεη κέγεζνο -1,3
(αλαηέιινπλ 03:50, κέγεζνο Κξόλνπ 0,8 &
Αθξνδίηεο - 4,5) θαη δηάκεηξν 15 (Γίδπκνη)
16-10 Ο Γίας 7ο βόρεια ηης ΢ελήνης Γίας – Γύζθνια νξαηόο ρακειά ζηα λνηηνδπηηθά, κε ηελ
(δύζε ΢ειήλεο 21:30, κέγεζνο Γία - 1,9) πάξνδν ηνπ κήλα ράλεηαη ζην ιπθόθσο (Οθηνύρνο, κέγεζνο -
21-10 Βροτή διαηηόνηων «Χριωνίδες» 1,8, δηάκεηξνο 32)
(16-27/10, κέγηζην ην πξσί ηεο Κπξηαθήο, δύζε Κρόνος – Πξσηλό αληηθείκελν, αλαηέιιεη 00:50 ζηα κέζα
΢ειήλεο 9 εκεξώλ ζηηο 21/10 ώξα 01:45) ηνπ κήλα (Λένληαο, κέγεζνο 0,8, θαηλόκελε δηάκεηξνο 18)
28-10 Η Αθροδίηη ζε μέγιζηη δσηική αποτή
(46˚) αλαηέιιεη ζρεδόλ 4 ώξεο πξηλ ηνλ Ήιην Δεκέμβοιξπ 2007
Πλανήηες 2-12 Ο Κρόνος 6ο βόρεια ηης ΢ελήνης
Δρμής – Αξρέο ηνπ κήλα ράλεηαη ζην (αλαηνιή ΢ειήλεο 00:28)
απνγεπκαηηλό ιπθόθσο, ζε θαησηέξα ζύλνδν ζηηο 14-12 Βροτή διαηηόνηων «Γιδσμίδες»
23 Οθησβξίνπ (7-17 Γεθεκβξίνπ, κέγηζην Παξαζθεπή βξάδπ πξνο ΢άββαην
Αθροδίηη – ΢ηνλ αλαηνιηθό πξσηλό νπξαλό πξσί, δύζε ΢ειήλεο 4 εκεξώλ ζηηο 14/12, ώξα 21:32. Πνιιή
(Λένληαο, κέγεζνο -4,5). Πεξλάεη δίπια από ηνλ πινύζηα βξνρή)
ακπδξόηεξν Κξόλν ζηα κέζα ηνπ κήλα 14-12 Ο Ποζειδώνας 1ο βόρεια ηης ΢ελήνης
Άρης – Αλαηέιιεη 22:50 ζηα κέζα ηνπ κήλα (δύζε ΢ειήλεο 21:32, κέγεζνο Πνζεηδώλα 7,9)
(Γίδπκνη, κέγεζνο - 0,3, θαηλόκελε δηάκεηξνο 11. 16-12 Ο Οσρανός 1,5ο νόηια ηης ΢ελήνης
Αξρέο Οθησβξίνπ  1ν λόηηα ηνπ Μ35) (δύζε ΢ειήλεο 23:49, κέγεζνο Οπξαλνύ 5,9)
Γίας – Οξαηόο ρακειά ζην λνηηνδπηηθό νπξαλό, 22-12 Υειμερινό Ηλιοζηάζιο
δύεη 21:34 ζηα κέζα ηνπ κήλα (Οθηνύρνο, κέγεζνο - (Ο Ήιηνο ζηνλ αζηεξηζκό ηνπ Σνμόηε)
1,9, δηάκεηξνο 34) 24-12 Ο Άρης 1΄ από ηο τείλος ηης Πανζέληνοσ
Κρόνος – ΢ηνλ αλαηνιηθό πξσηλό νπξαλό ζηνλ (αλαηνιή ΢ειήλεο ην απόγεπκα ηεο 23/12 ζηηο 16:11. Καηά
Λένληα (κέγεζνο 0,8). Ζ ιακπξή Αθξνδίηε ηνλ ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο, ν Άξεο πιεζηάδεη ζπλερώο ην δπηηθό
πξνζπεξλάεη ζηα κέζα ηνπ κήλα ρείινο ηεο ΢ειήλεο θαη πιεζηάδεη ην πξσί ηεο 24/12, ώξα
06:08 ζε απόζηαζε ελόο πξώηνπ ιεπηνύ από ην ρείινο ηνπ
Νξέμβοιξπ 2007 ΢ειεληαθνύ δίζθνπ)
24-12 Ο Άρης ζε ανηίθεζη (Γίδπκνη, ζε απόζηαζε 89
4-11 Ο Κρόνος 2ο βόρεια ηης ΢ελήνης
εθαηνκκπξίσλ ρηιηνκέηξσλ από ηε Γε.
(αλαηνιή ΢ειήλεο 01:34, κέγεζνο Κξόλνπ 0,8)
Πλανήηες
5-11 Βροτή Γιαηηόνηων «Σασρίδες»
Δρμής – Με νξαηόο, θξπκκέλνο ζην πξσηλό ιπθαπγέο, ζε
(Οξαηέο ην πξώην 15λζήκεξν ηνπ κήλα, κε δύν
αλσηέξα ζύλνδν ζηηο 17/12. Μεηά πεξλάεη ζηνλ
κέγηζηα ζηηο 5 θαη 12 Ννεκβξίνπ αληίζηνηρα)
απνγεπκαηηλό δπηηθό νπξαλό
5-11 Η Αθροδίηη 6ο νόηια ηης ΢ελήνης
Αθροδίηη – Οξαηή ζην λνηηναλαηνιηθό νπξαλό ηεο απγήο,
(αλαηνιή ΢ειήλεο 02:36, κέγεζνο Αθξνδίηεο - 4,3)
κέγεζνο -4,1
8-11 Ο Δρμής 5ο βόρεια ηης ΢ελήνης
Άρης – Οξαηόο όιε ηε λύρηα ζηνπο Γηδύκνπο. ΢ε αληίζεζε
(ιπθαπγέο, αλαηνιή ΢ειήλεο 05:38, κέγεζνο
Δξκή - 0,5) ζηηο 24/12 (κέγεζνο -1,6, θαηλόκελε δηάκεηξνο 16)
12-11 Ο Γίας 5ο βόρεια ηης ΢ελήνης (ιπθόθσο, Γίας – Πνιύ θνληά ζηνλ Ήιην, αζέαηνο θαζ‟ όιε ηε δηάξθεηα
δύζε ΢ειήλεο 18:27) ηνπ κήλα. ΢ε ζύλνδν ζηηο 23/12. Δπόκελε αληίζεζε ηνπ: 9
17-11 Ο Ποζειδώνας 2,5ο βόρεια ηης ΢ελήνης Ηνπιίνπ 2008
(κεζνπξάλεζε ΢ειήλεο 18:25, κέγεζνο Πνζεηδώλα Κξόλνο – ΢ηάζηκνο ζην Λένληα, αλαηέιιεη 23:00 ζηα κέζα
7,9) ηνπ κήλα (κέγεζνο 0,7, δηάκεηξνο 19)

5
ΑΙΣΗ΢Η ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΑ΢ ΠΡΟ΢ ΣΟ Γ.΢. ΣΟΤ Ο.Φ.Α.
΢ΣΙ΢ ΑΡΥΑΙΡΔ΢ΙΔ΢ ΣΗ΢ 24ης ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2008

ΟΝΟΜΑ:………………………………………………

ΔΠΗΘΔΣΟ: ……………………………………………………….

ΓΗΔΤΘΤΝ΢Ζ: ……………………………………………………

ΣΖΛΔΦΩΝΑ:……………………………………………………

Παξαθαιώ όπσο κε ζπκπεξηιάβεηε ζηε ιίζηα ησλ ππνςεθίσλ κειώλ γηα ην λέν Γ.΢. ηνπ Ο.Φ.Α.,
ζηηο αξραηξεζίεο ηεο 24εο Φεβξνπαξίνπ 2008.

΢αο ελεκεξώλσ όηη είκαη νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλνο έσο θαη ην έηνο 2007.

Σόπνο δηακνλήο: ........................................ – Ζκεξνκελία ....................


Ο / ε αηη ....

...............................................................
Τπνγξαθή

…………………………………………………………………………………………

ΔΞΟΤ΢ΙΟΓΟΣΗ΢Η ΦΗΦΟΤ

Προς: Σνλ Πξόεδξν ηεο 11εο Γεληθήο ΢πλέιεπζεο


Σσλ κειώλ ηνπ Οκίινπ Φίισλ Αζηξνλνκίαο
Κύξηε Πξόεδξε,

Δίκαη κέινο ηνπ ΟΦΑ θαη κε ην ζεκείσκα απηό ζαο γλσξίδσ όηη αδπλαηώ λα παξεπξεζώ
πξνζσπηθά ζηελ 11ε Γεληθή ΢πλέιεπζε καο, νπόηε θαη εμνπζηνδνηώ

Σνλ / ηελ θ. …………………………………………….

Τπνγξαθή (απνδνρή εμνπζηνδνηνύκελνπ) …………………………

Να κε εθπξνζσπήζεη θαη λα ςεθίζεη εθ κέξνπο κνπ , γηα ηελ αλάδεημε ηνπ λένπ Γ.΢. ηνπ Οκίινπ
Φίισλ Αζηξνλνκίαο, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Κπξηαθή 24 Φεβξνπαξίνπ 2008, ζηελ αίζνπζα
Βαζίιε Ξαλζόπνπινπ, ζην Αζηεξνζθνπείν ηνπ Α.Π.Θ.

Σόπος διαμονής: ……………………………………….

Ο / ε εμνπζηνδνη… Ολνκαηεπώλπκν……………………………………..

Ζκεξνκελία …………………200…..

Τπνγξαθή