You are on page 1of 4

Αλεναμδοείαπ 113 - 546 46 Θεζζαλξμίκη

ΟΜΙΛΟ΢ ΦΙΛΩΝ Α΢ΣΡΟΝΟΜΙΑ΢ Τηλέθωμξ - Fax: 2310 423-133


www.ofa.gr – E-Mail: ofa@ofa.gr
Μη κεοδξζκξπικό Σωμαηείξ
Γεωγοαθικέπ Σρμηεηαγμέμεπ Θεζζαλξμίκηπ:
Σα ΝΕΑ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ 40° 37' Β και 22° 58' Α
o
N 21, Εαοιμή ιζημεοία 2008 Σύμηανη: Α. Ίηζιξπ - Π. Μωοαΐηηπ - Γ. Μπξκξβόπ

Από ηνλ απεξρόκελν πξόεδξν Όλξι μαζί μπξοξύμε μα πεηύςξρμε πξλλά –


Άιιε κηα Γεληθή ΢πλέιεπζε έιαβε ρώξα ηνλ κήλα πνπ
Ποξέςει ηξ καλό ηξρ Ομίλξρ
καο πέξαζε θαη έλα θαηλνύξγην Γ΢ αλέιαβε ην ηηκόλη
ηνπ ΟΦΑ γηα ηα επόκελα δύν ρξόληα. ΢ηε Γεληθή Φίιεο θαη Φίινη,
΢πλέιεπζε, έλα από ηα ππέξηαηα δηθαηώκαηα πνπ Θα ήζεια λα απεπζύλσ έλα κεγάιν επραξηζηώ ζε όιεο θαη όινπο
πξνζθέξεη ε Γεκνθξαηία είλαη ε Απόιπηε Διεπζεξία θαη ηδηαίηεξα ζηα κέιε ηνπ λενεθιεγκέλνπ Δ.Σ., πνπ έθξηλαλ όηη
ηνπ Λόγνπ. Οπνηνδήπνηε κέινο έρεη ην δηθαίσκα λα κπνξώ λα αλαιάβσ ηελ επζύλε ηνπ ζπληνληζκνύ ηεο θνηλήο
εθθξάζεη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ηνπ, ηηο αληηξξήζεηο πξνζπάζεηαο γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ επηηπρεκέλνπ έξγνπ ησλ κέρξη
ηνπ, ηηο επηθξίζεηο ηνπ ή ηε δηακαξηπξία ηνπ. Ο ζήκεξα δηνηθήζεσλ ηνπ Οκίινπ. Σηαζεξόο ζηόρνο παξακέλεη πάληα
θαζέλαο πνπ παίξλεη δεκνζίσο ην Λόγν έρεη θαη ηελ ην λα θάλνπκε όηη θαιύηεξν κπνξνύκε γηα ην Σσκαηείν καο θαη γηα
επζύλε απηώλ πνπ ιέεη θαη απηώλ πνπ πηζηεύεη θαη ηε δηάδνζε ηεο Αζηξνλνκίαο.
θπζηθά θξίλεηαη θαη ν ίδηνο γηα ηα ιεγόκελά ηνπ από Σηε δηάξθεηα ηεο πξόζθαηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, πέξα από ηε
ηνπο ππνινίπνπο. ΢ηε ΢πλέιεπζε εηπώζεθαλ θαη ζπλήζε ζεκαηνινγία, έγηλαλ θάπνηεο αλαθνξέο πνπ πηζαλώο λα
αθνύζηεθαλ πνιιά... Δηπώζεθαλ αξθεηά ρξήζηκα πξνθάιεζαλ δπζαξέζθεηεο κεηαμύ κειώλ, θάλνληαο νξηζκέλνπο
πξάγκαηα, αιιά θαη αξθεηά ηα νπνία δελ αθνξνύζαλ από καο λα αηζζαλζνύκε ακήραλα θαη πνιινύο λα
θαη δελ άξκνδαλ ζε αλζξώπνπο πνπ αζρνινύληαη κε πξνβιεκαηηζηνύκε. Ίζσο ε πξνγελέζηεξε έγθαηξε δηάγλσζε θαη
ηελ Δπηζηήκε ηεο Αζηξνλνκίαο ή πην απιά ζε πξνζπάζεηα επίιπζεο ησλ όπνησλ πξνβιεκάησλ λα είρε απνηξέςεη
παξαηεξεηέο ηνπ Οπξαλνύ. ΢θνπόο θαη ζπκθέξνλ ηνπ κηα παξόκνηα ζπδήηεζε. Σίγνπξα όκσο θάζε κέινο, έρεη ην
Οκίινπ βέβαηα είλαη λα θξαηήζνπκε ηα ρξήζηκα θαη δηθαίσκα, αλαιακβάλνληαο ηελ αλάινγε επζύλε, λα ζέζεη έλα
ζσζηά ζπκπεξάζκαηα θαη λα αγλνήζνπκε ηα άζρεκα ζέκα ζηελ θξίζε ηνπ αλώηαηνπ ζεζκηθνύ νξγάλνπ ηνπ Οκίινπ, αλ
θαη άρξεζηα (θαη απηό άιισζηε ζα γίλεη). εθηηκά πξνζσπηθά όηη ε απνζηώπεζή ηνπ ζα κπνξνύζε λα έρεη
Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ πξνζσπηθά ην λέν κέινο δπζκελέζηεξν αληίθηππν. Η δηακόξθσζε θαη ζπληήξεζε θιίκαηνο
πνπ λα κελ επλνεί ηνλ επνηθνδνκεηηθό δηάινγν θαη ηε δηεπζέηεζε
ηνπ ΟΦΑ Αδξηαλό Γνιέκε, πνπ νπζηαζηηθά κε ηελ
ησλ δεηεκάησλ πνπ αλαθύπηνπλ (πνιιέο θνξέο από παξαλνήζεηο),
παξέκβαζή ηνπ ζηε Γεληθή ΢πλέιεπζε „‟άλνημε‟‟ ηελ
ζην πιαίζην δηαπξνζσπηθώλ ή ζπιινγηθώλ δηαδηθαζηώλ, αδηθεί ηνλ
πόξηα ηνπ ΟΦΑ ζε λεαξήο ειηθίαο ππνςήθηα κέιε, κηα Όκηιν ζηελ νιόηεηά ηνπ θαη ηνπο αλζξώπνπο ηνπ έλαλ πξνο έλαλ.
θαη κε ηελ θαζηέξσζε ηεο λεαληθήο ζπλδξνκήο ν ΟΦΑ Σην ρέξη καο είλαη λα απνδείμνπκε όηη κπνξνύκε λα καζαίλνπκε
ζα είλαη πην πξνζηηόο ζηηο λεαξέο ειηθίεο. Θα ήζεια από ηα ιάζε καο θαη λα βειηησλόκαζηε. Είκαζηε, ζηε ζπληξηπηηθή
επίζεο λα θάλσ ηελ επρή λα παξεπξίζθνληαη όινη πιεηνλόηεηά καο, εξαζηηέρλεο, δίλνπκε όινη εζεινληηθά έλα
ζπρλόηεξα ζηα γξαθεία ηνπ ΟΦΑ αθελόο γηα λα θνκκάηη ηνπ εαπηνύ καο γηα ηελ επίηεπμε θάπνηνπ θνηλνύ ζθνπνύ,
θξαηήζνπλ αλνηρηή ηελ „‟νκπξέια‟‟ ηνπ ΟΦΑ δελ έρνπκε λα κνηξάζνπκε πιηθά αγαζά θαη δόμα, αληίζεηα όινη λα
(άιισζηε κία αλνηρηή νκπξέια ζηε βξνρή ρσξίο πξνζθέξνπκε ζέινπκε θαη κόλν γλώζε θαη εκπεηξία λα πάξνπκε.
θαλέλαλ από θάησ δελ πξνζθέξεη ηίπνηα), θαη Καη έρνπκε απνδείμεη άπεηξεο θνξέο πσο όια απηά κπνξνύκε λα ηα
αθεηέξνπ γηα λα έρνπλ βάζε θαη αληίθξηζκα νη θάλνπκε δηαηεξώληαο ζρέζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη από πνηόηεηα
πξνηάζεηο ηνπο θαη νη γλώκεο ηνπο (θαζώο θαη ε θαη θπξίσο από ζεβαζκό ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ θαζελόο θαη ηεο
ςήθνο ηνπο). θαζεκηάο, είηε ζπκθσλνύκε κεηαμύ καο είηε όρη. Άηνκα πνπ
Απεξρόκελνο παξαδίδσ έλα εύξσζην ηακείν, εύρνκαη εκθαλίζζεθαλ λα αληηπαξαηίζεληαη είλαη, θαηά θνηλή νκνινγία,
θαιή ζεηεία ζην λέν Γ΢, αιιά θαη ζηνλ θαηλνύξγην πξόζσπα αμηόινγα, κε ηζηνξία θαη πξνζθνξά ζηνλ Όκηιν θαη
πξόεδξν ηνπ ΟΦΑ Αληώλε Ίηζην (θαη πηζηεύσ όηη ε έρνπλ ζπλεξγαζζεί πνιιέο θνξέο ζην παξειζόλ, έρνληαο θάλεη
ζεηεία ζα είλαη θαιή θαη επηηπρήο, κηα θαη ε ζύλζεζε ζαύκαηα. Απηή ε ζπλεξγαζία κπνξεί θαη πξέπεη λα ζπλερηζηεί, γηα
ηνπ λένπ Γ΢ ηνπο έρεη όινπο: θαη ηνπο ζπληαμηνύρνπο ην ζπκθέξνλ θαζελόο από καο αηνκηθά, ηνπ Οκίινπ γηα ηνλ νπνίν
όινη πνλάκε θαη ηεο Αζηξνλνκίαο πνπ είλαη ν θνηλόο έξσηάο καο.
θαη ηνπο 40αξεδεο θαη ηνπο 30αξεδεο θαη ηνπο
Μηα από ηηο άκεζεο πξνηεξαηόηεηέο καο είλαη λα απεπζπλζνύκε
20αξεδεο !!!).
ζύληνκα πξνο όια ηα κέιε, δεηώληαο λα ζπκκεηάζρνπλ όζν γίλεηαη
΋ζν γηα κέλα, από ηε λέα κνπ ζέζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ
πην ελεξγά ζε νκάδεο δξάζεο θαη ππνζηήξημεο πνπ ζπδεηηέηαη λα
ηνπ ΟΦΑ θαη σο ελεξγό κέινο ζα ζπλερίζσ λα δεκηνπξγεζνύλ (ζα αθνινπζήζεη ελεκέξσζε ην ηαρύηεξν δπλαηόλ).
πξνζθέξσ ηε βνήζεηά κνπ ζηνλ ΋κηιν. Εθθξάδνληαο ηε βνύιεζε ησλ κειώλ ηνπ λένπ Δ.Σ., παξαθαιώ
ζεξκά όζνπο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα θαη επηζπκνύλ λα αθηεξώζνπλ
Αξηζηείδεο Βνύιγαξεο ιίγν από ην ρξόλν ηνπο γηα λα πεηύρνπκε πεξηζζόηεξα, λα ζηαζνύλ
δίπια καο. Ο Όκηινο πξέπεη λα ζπλερίζεη λα απνδεηθλύεη όηη είλαη
ρξήζηκνο θαη λα έρεη ηελ αλαγλώξηζε πνπ ηνπ αμίδεη. Καη θάηη
ηέηνην ην αμίδνπλ θαη όια αλεμαηξέησο ηα κέιε ηνπ.
Το Δ.Σ. εύχεται Τν Δ.Σ. ζεσξεί βέβαην όηη ζα ππάξμεη αληαπόθξηζε θαη ζαο
επραξηζηεί πξνθαηαβνιηθά.
Καλό Πάσχα Με θηιηθνύο ραηξεηηζκνύο
στα μέλη του Ομίλου και Αληώλεο Ίηζηνο
στις οικογένειες τους 
1
μελάγεζε, γηα γλσξηκία ησλ επηζθεπηώλ κε ηνλ αλνημηάηηθν
νπξαλό (νπξαλνγξαθία).
Ζ εθδήισζε εληάζζεηαη ζην πιαίζην “Γηεζλνύο Βξαδηάο
Ποόγοαμμα ζεμιμαοίωμ Αζηοξμξμίαπ Αζηξνλνκίαο” θαη δηνξγαλώλεηαη κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ
Σν πξόγξακκα ησλ επόκελσλ ζεκηλαξίσλ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο.
Αζηξνλνκίαο, ηα νπνία γίλνληαη θάζε ΢άββαην
απόγεπκα 6-8 κκ ζηα γξαθεία καο, έρεη σο αθνινύζσο: 

12-4 Γαιαμίεο, αζηξηθά ζκήλε, λεθειώκαηα Δθδξνκή γηα ηελ Οιηθή Έθιεηςε Ηιίνπ ηεο 22αο
(Π. Καξαγθηνδίδεο) Ινπιίνπ 2009
19-4 Αζηξηθά θάζκαηα (Π. Μσξαΐηεο -Α. Βνύιγαξεο) Σν Γ.΢. απνθάζηζε λα δηεξεπλήζεη έγθαηξα ηε δπλαηόηεηα
10-5 Αζηξνλνκηθά πξνγξάκκαηα ζε Ζ/Τ δηνξγάλσζεο εθδξνκήο γηα ηελ παξαηήξεζε ηνπ κνλαδηθνύ
(Α. Βνζηλάθεο) απηνύ θαηλνκέλνπ, κε αξρηθή ζθέςε λα πξνηηκεζεί ε Κίλα
(πηζαλώο ε ΢αγθάε θαη ε επξύηεξε πεξηνρή, όπνπ ε δηάξθεηα
17-5 Αζηξηθή εμέιημε (Π. Βνπινπβνύηεο) ηεο νιηθήο θάζεο ζα είλαη ηδηαίηεξα κεγάιε). Ζ ηειηθή
24-5 Μηθξά ζώκαηα ηνπ ειηαθνύ καο ζπζηήκαηνο (Α. επηινγή πξννξηζκνύ ζα είλαη απνηέιεζκα ζπδήηεζεο, αθνύ
Βνύιγαξεο) ιεθζνύλ ππόςε δηάθνξνη παξάγνληεο θαη θάζε δηαζέζηκε
31-5 Ζ Ππξακίδεο ηεο Γθίδα, Γηάιεμεηνπ Π. Μσξαΐηε, πιεξνθόξεζε.
ζηνλ ΢ύιινγν Δπαγγεικαηηώλ Εσγξάθσλ, Απηό πνπ επείγεη είλαη λα γλσξίδνπκε (ζην πεξίπνπ) πόζνη
Δδκόλδνπ Ρνζηάλ 6 (είζνδνο ειεύζεξε γηα όινπο) κπνξεί λα είλαη απηνί πνπ ελδηαθέξνληαη θαηαξρήλ. Με ηνλ
( Δπηθνηλσλήζηε κε ην γξαθείν ηνπ Οκίινπ γηα λα βεβαησζείηε όηη ηξόπν απηό ζα μέξνπκε αλ ζπκπιεξώλεηαη έλαο ειάρηζηνο
δελ έρνπλ κεζνιαβήζεη αιιαγέο) αξηζκόο αηόκσλ, νπόηε θαη ζα είλαη εθηθηή κηα πξώηε
 πξνζέγγηζε ηνπ θόζηνπο. Σν ζίγνπξν είλαη πάλησο όηη δελ
ζπδεηάκε γηα 3 ή 4 εκέξεο αιιά γηα πνιύ πεξηζζόηεξεο, κηα
Γηάζεζε γξακκαηνζήκσλ από ηνλ Ο.Φ.Α. θαη ζα ηαμηδέςνπκε ηόζν καθξηά θαη αμίδεη ηνλ θόπν λα
΢πλερίδεηαη ε δηάζεζε γξακκαηνζήκσλ κε ην ινγόηππν αθηεξώζνπκε ρξόλν ζε θάπνηεο πεξηεγήζεηο θαη επηζθέςεηο.
ηνπ Ο.Φ.Α. από ηα γξαθεία καο. Σα γξακκαηόζεκα ΋ζν γξεγνξόηεξα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ηόζν ην θαιύηεξν.
δηαηίζεληαη είηε θαηά έλα, είηε ζε ζεηξέο ησλ πέληε, Γη΄ απηό παξαθαινύκε όια ηα κέιε λα γλσζηνπνηήζνπλ ζηελ
είηε ζε θύιια ησλ δεθαπέληε. Γείγκαηα ησλ Κηθή Κνπληνπξαηδή, ηακία ηνπ Οκίινπ (ηει 2310423133 -
γξακκαηνζήκσλ ζα βξείηε ζηελ ηζηνζειίδα καο. Σα γξαθείν Οκίινπ ή θηλ. 6976130813 ή κε e-mail ζην
γξακκαηόζεκα ζρεδίαζε θαη θηινηέρλεζε ν Παύινο ofa@ofa.gr ή ζην kountouratzi@yahoo.gr ), αλ θαη γηα πόζα
Βνπινπβνύηεο. άηνκα ελδηαθέξνληαη. Θα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό λα έρνπκε
 απαληήζεηο κέρξη ηηο 30/4/08 ην αξγόηεξν. Ζ απάληεζε δελ ζα
Μεησκέλε ζπλδξνκή γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο είλαη θπζηθά δεζκεπηηθή θαη ελλνείηαη πσο όπνηνο δελ
κειώλ δειώζεη ζπκκεηνρή ηώξα δελ ράλεη ην δηθαίσκα λα ην θάλεη
΢ην πιαίζην ζρεηηθήο ζπδήηεζεο, θαηά ηελ ηειεπηαία αξγόηεξα – αο κελ μερλάκε εμάιινπ όηη κηιάκε γηα ηελ
Γεληθή ΢πλέιεπζε, απνθαζίζζεθε ε θαζηέξσζε Έθιεηςε ηνπ 2009 θαη όρη απηήλ ηνπ 2008. Απιώο κε ηνλ
κεησκέλεο θαηά 50% ζπλδξνκήο (25 αληί 50 €) γηα ηξόπν απηό ζα βνεζεζεί ην Γ.΢. λα πξνζεγγίζεη ην ζέκα όζν
θνηηεηέο, ζπνπδαζηέο θαη επηπιένλ (θαηά πεξίπησζε θαιύηεξα γίλεηαη.
θαη κόλν κε νκόθσλε απόθαζε ηνπ Γ.΢.) γηα θάπνηεο 
εηδηθέο θαηεγνξίεο, όπσο π.ρ. άηνκα κε εηδηθέο
αλάγθεο, άλεξγνπο λένπο θαη λέεο θ.ν.θ. Αμηνπνίεζε πιηθνύ κειώλ ηεο Οκάδαο Παξαηήξεζεο
ή κειώλ πνπ αζρνινύληαη κε εηδηθό έξγν
 Απνθαζίζζεθε λα επηδησρζεί ε δεκηνπξγία ελόο
εμαηνκηθεπκέλνπ “Νηνζηέ” (κε ηε κνξθή ιεπθώκαηνο ή θάηη
Ηκεξνιόγηα 2008
παξόκνηνπ), όπνπ θάζε ελδηαθεξόκελνο/-ε, ρσξηζηά ή από
Σα ηειεπηαία εκεξνιόγηα ηνπ 2008 δηαηίζεληαη πιένλ
έλαληη εηζθνξάο 5 €. Δίλαη επθαηξία λα πάξνπκε όινη, θνηλνύ κε άιινπο, ζα εθζέηεη ην έξγν ηνπ/ηεο
αλ δελ ην έρνπκε θάλεη θαη λα ραξίζνπκε από έλα θαη (αζηξνθσηνγξαθίεο, παξαηεξεζηαθά δεδνκέλα ή θαη
ζηνπο θίινπο καο. νπνηνδήπνηε άιιν πξντόλ ηεο ελαζρόιεζήο ηνπ/ηεο). ΢ηόρνο
είλαη ε δεκηνπξγία ελόο νξγαλσκέλνπ Αξρείνπ, πνπ ζα

ζπκπιεξώλεηαη θαη ζα αλαλεώλεηαη ζπλερώο θαη ζα είλαη
πξνζβάζηκν αλά πάζα ζηηγκή από θάζε κέινο πνπ ζα ήζειε
“Αζηξνπάξηπ” ζηελ παξαιία ηεο
λα ελεκεξσζεί, λα θάλεη θάηη παξεκθεξέο ή λα εθζέζεη κηα
Θεζζαινλίθεο δηθή ηνπ πξσηόηππε δνπιεηά. Έηζη πηζηεύνπκε όηη ζα
Σν βξάδπ ηνπ Σαββάηνπ 12/4/2008, ζην ρώξν θνληά ελζαξξπλζνύλ πνιιά λεόηεξα κέιε (θαη όρη κόλν) λα
ζην άγαικα ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ (ζηάζε αζρνιεζνύλ παξαγσγηθά θαη λα βειηηώλνπλ ζπλερώο ηηο
“΢ηξαηεγείν”), ζα πξαγκαηνπνηεζεί βξαδηά δεμηόηεηέο ηνπο, κηα θαη ζα αληινύλ γλώζε θαη εκπεηξία από
αζηξνπαξαηήξεζεο γηα ην θνηλό ηεο πόιεο καο. Ζ απηνύο πνπ έρνπλ ηε δηάζεζε λα ηε κνηξαζηνύλ. Θα πξέπεη λα
Οκάδα Παξαηήξεζεο ηνπ Οκίινπ ζα παξαηάμεη ηα ζεσξνύκε ζίγνπξν όηη ε ζπδήηεζε θαη ε αληαιιαγή απόςεσλ,
ηειεζθόπηα θαη ηα θηάιηα ηεο, δίλνληαο ηελ επθαηξία ζην πιαίζην κηαο ηέηνηαο δηαδηθαζίαο, ζα έρεη ζεηηθόηαηα
ζε όζνπο παξεπξεζνύλ λα δνπλ ηνπο θξαηήξεο ηεο απνηειέζκαηα.
΢ειήλεο θαη ηα δαρηπιίδηα ηνπ Κξόλνπ θαη λα Ο Σειέκαρνο Αζαλαζηάδεο (ηει. 6942054996 – e-mail:
ζαπκάζνπλ θη άιιεο νκνξθηέο ηνπ ΢ύκπαληνο. ΢ηε tilemachosphysics@yahoo.gr ) έρεη αλαιάβεη, ζε ζπλελλόεζε
δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο ζα γίλεηαη παξάιιεια θαη κε θάζε δεκηνπξγό/εξεπλεηή, λα δεκηνπξγήζεη, λα
εκπινπηίδεη θαη λα ελεκεξώλεη ηα ζρεηηθά ληνζηέ. Γη΄ απηό
2
παξαθαινύκε όινπο όζνπο κπνξνύλ λα δώζνπλ 7 Μσξαΐηεο Παύινο 48 εθιέγεηαη
ζρεηηθό πιηθό, λα ζέζνπλ ζηε δηάζεζή ηνπ έλα
αληηπξνζσπεπηηθό κέξνο ηεο δνπιεηάο ηνπο, ην 8 Πηζηηθνύδεο Γηώξγνο 28 εθιέγεηαη
ζπληνκόηεξν δπλαηό.
 9 ΢γνπξόο ΢ηέιηνο 15 δελ εθιέγεηαη
10 ΢εκηηδόγινπ Γηάλλεο 23 δελ εθιέγεηαη
Πξνβνιέο ληνθηκαληέξ
Από ηε Γεπηέξα 31/3/08 μεθηλνύλ, ζηελ “Αίζνπζα 11 Υαλιαξηδεο ΢άββαο 12 δελ εθιέγεηαη
Πηνιεκαίσλ” ζηα γξαθεία ηνπ Οκίινπ, πξνβνιέο
ληνθηκαληέξ ζρεηηθώλ κε ηελ Αζηξνλνκία, ηε
Γηαζηεκηθή, ηελ Κνζκνινγία, ην ΢ύκπαλ. Οη Υπνςήθηνη γηα ηελ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή:
πξνβνιέο, σξηαίαο πεξίπνπ δηάξθεηαο, ζα γίλνληαη θάζε 1 Βνπινπβνύηεο Παύινο 42 ςήθνη εθιέγεηαη
Γεπηέξα βξάδπ (ώξα 7) θαη ζα απεπζύλνληαη ζηα κέιε
ηνπ Οκίινπ (είζνδνο ειεύζεξε). ΢ηε ζπλέρεηα ζα 2 Γηαλλόπνπινο Γεκήηξεο 41 ςήθνη εθιέγεηαη
κπνξεί λα γίλεηαη ζπδήηεζε πάλσ ζην πεξηερόκελό
ηνπο. Δθθξάδεηαη ε επρή ε ζπγθεθξηκέλε 3 Μπόηηαο Άξεο 40 ςήθνη εθιέγεηαη
δξαζηεξηόηεηα λα εμειηρζεί ζε ζεζκό πνπ ζα
ζηεξίμνπλ όινη. Τν λέν Γ.Σ. ηνπ Οκίινπ
Σν αθξηβέο πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί ζύληνκα κέζσ Καηά ηελ πξώηε ζπλεδξίαζε ησλ κειώλ ηνπ λένπ Γ.΢. θαη
ηεο Ηζηνζειίδαο ηνπ Οκίινπ. κεηά από ηελ πξνβιεπόκελε βάζεη ηνπ θαηαζηαηηθνύ
δηαδηθαζία, ην λέν Γ.΢. ηνπ Οκίινπ γηα ηε δηεηία 2008 - 2010
 έρεη σο αθνινύζσο:
Πξόεδξνο Ίηζηνο Αληώλεο
ΕΚΔΗΛΩ΢ΕΙ΢ ΠΟΤ
Αληηπξόεδξνο Βνύιγαξεο Αξηζηείδεο
ΠΡΑ ΓΜΑΣΟ ΠΟΙΗΘΗΚ ΑΝ
Γ. Γξακκαηέαο Μσξαΐηεο Παύινο
Τακίαο Κνπληνπξαηδή Κηθή

11η Γεμική ΢ρμέλερζη - Αοςαιοεζίεπ Μέιε Αζαλαζηάδεο Σειέκαρνο


Κεθειέθεο Αληώλεο
Σελ Κπξηαθή 24 Φεβξνπαξίνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Πηζηηθνύδεο Γηώξγνο
ρώξν ηνπ Αζηεξνζθνπείνπ ηνπ Α.Π.Θ., ε 11ε ηαθηηθή
Γεληθή ΢πλέιεπζε ησλ κειώλ ηνπ Οκίινπ Φίισλ Αλαπιεξσκαηηθά ΢εκηηδόγινπ Γηάλλεο
Αζηξνλνκίαο Θεζζαινλίθεο. ΢ηε ζπλέιεπζε Μέιε ΢γνπξόο ΢ηέιηνο
παξαβξέζεθαλ 50 νηθνλνκηθώο ηαθηνπνηεκέλα κέιε, Γθηνπιηδνύνγινπ ΢ηέθαλνο
ελώ καδί κε ηηο εμνπζηνδνηήζεηο, δηθαίσκα ςήθνπ
Σν Γ.΢. ζα ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά θάζε πξώηε Πέκπηε ηνπ κήλα
είραλ 57 κέιε, ζε ζύλνιν 91 νηθνλνκηθώο
(κε εμαίξεζε Ηνύιην & Αύγνπζην), ώξεο 20:30 έσο 22:00 θαη
ηαθηνπνηεκέλσλ γηα ην έηνο 2007 κειώλ.
εθηάθησο όπνηε θξίλεηαη απαξαίηεην. Σα κέιε ηνπ Οκίινπ
Μεηά ηνλ εηήζην απνινγηζκό ησλ εθδειώζεσλ θαη
κπνξνύλ λα παξεπξίζθνληαη, αλ ην ζέινπλ, εθθέξνληαο θαη
δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνλ νηθνλνκηθό απνινγηζκό από
άπνςε πάλσ ζηα ζέκαηα ηεο εθάζηνηε εκεξήζηαο δηάηαμεο.
ην απεξρόκελν Γ.΢., θαζώο θαη κηα καθξά ζπδήηεζε
΋πνηνο επηζπκεί λα ηεζεί ζέκα πξνο ζπδήηεζε, κπνξεί λα ην
κεηαμύ ησλ κειώλ, έιαβαλ ρώξα νη
γλσζηνπνηεί έγθαηξα ζηνλ Γελ. Γξακκαηέα Π. Μσξαΐηε ή
πξνγξακκαηηζκέλεο αξραηξεζίεο, πξνο αλάδεημε ησλ
ζηνλ αλαπιεξσηή ηνπ Α. Κεθειέθε.
κειώλ ηνπ λένπ Γ.΢., γηα ηε δηεηία 2008 - 2010.

Τπνςήθηνη γηα ην λέν Γ.΢. ήηαλ 11 κέιε, ελώ γηα ηελ
εμειεγθηηθή επηηξνπή ηξία κέιε. Κνπή πξσηνρξνληάηηθεο Βαζηιόπηηαο
Μεηά από ηελ θαηακέηξεζε ησλ ςήθσλ, Σν ΢άββαην 19 Ηαλνπαξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ρώξν ησλ
αλαθνηλώζεθαλ ζηε Γεληθή ΢πλέιεπζε ηα γξαθείσλ καο, ε θνπή ηεο πξσηνρξνληάηηθεο βαζηιόπηηαο.
απνηειέζκαηα ησλ αξραηξεζηώλ, ηα νπνία έρνπλ σο Πξνεγήζεθε ε δηάιεμε ηνπ θαζεγεηή Αζηξνλνκίαο ηνπ
αθνινύζσο: Αζηεξνζθνπείνπ ηνπ Α.Π.Θ. θ. Ησάλλε ΢εηξαδάθε κε ηίηιν
„Ο Μεραληζκόο ησλ Αληηθπζήξσλ‟.
Υπνςήθηνη γηα ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην:
Ολνκαηεπώλπκν Ψήθνη
1 Αζαλαζηάδεο Σειέκαρνο 32 εθιέγεηαη
2 Βνύιγαξεο Αξηζηείδεο 28 εθιέγεηαη
3 Γθηνπιηδνύνγινπ ΢ηέθαλνο 14 δελ εθιέγεηαη
4 Ίηζηνο Αληώλεο 48 εθιέγεηαη
5 Κεθειέθεο Αληώλεο 30 εθιέγεηαη
6 Κνπληνπξαηδή Κηθή 43 εθιέγεηαη
3
Άξεο – Οξαηόο κεηά ηε δύζε ηνπ Ήιηνπ, δύεη 02:43 π.κ.
 ζηα κέζα ηνπ κήλα (Γίδπκνη, κέγεζνο 1, δηάκεηξνο 6,3΄΄)
΢ρμεζηίαζη για ηα 10 ςοόμια ηξρ ΟΦΑ Γίαο – Οξαηόο ζηνλ πξσηλό νπξαλό, αλαηέιιεη 02:43 π.κ.
ζηα κέζα ηνπ κήλα (Σνμόηεο, κέγεζνο -2,2, δηάκεηξνο 39΄΄)
Σελ Παξαζθεπή 7 Γεθεκβξίνπ, γηνξηάζακε ηα δέθα
ρξόληα από ηελ ίδξπζε ηνπ Οκίινπ καο. Ζ ζπλεζηίαζε Κξόλνο – Οξαηόο θαηά ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο λύρηαο
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ αίζνπζα δεμηώζεσλ ηνπ ζην Λένληα, θνληά ζηνλ Βαζηιίζθν (κέγεζνο 0,5, δηάκεηξνο
“Terra di Totti” θαη ζεκείσζε κεγάιε επηηπρία. 19΄΄)

Εμημεοωηική ζρμάμηηζη
Μάιξπ 2008
Σελ Σεηάξηε 26/3, 15 καζεηέο ηεο „Λέζρεο
5-5 Βξνρή Γηαηηόλησλ «ε Υδξνρνΐδεο»
Αλάγλσζεο‟ ηνπ 2νπ Γπκλάζηνπ Θέξκεο θαη ηξεηο
(19 Απξηιίνπ – 28 Μαΐνπ, απνκεηλάξηα ηνπ θνκήηε Halley)
θαζεγεηέο ν Μαζεκαηηθόο θ. Θ. Εώπηνο θαη νη
Φηιόινγνη θ. Π. Καξαηδνβάιε θαη θ. Η. Νηέπνπ 6-5 Ο Δξκήο 3ν βόξεηα ηεο Σειήλεο
(δύζε ΢ειήλεο 2 εκεξώλ 22:14, κέγεζνο Δξκή - 0,3)
παξαθνινύζεζαλ κηα δηάιεμε “Σα αβάθηα” θαη κέξνο
10-5 Ο Άξεο 1ν λόηηα ηεο Σειήλεο
ηνπ ζεκηλαξίνπ “Οη Αεηθαλείο Αζηεξηζκνί”.
(δύζε ΢ειήλεο 6 εκεξώλ 11/5 01:58 π.κ, κέγεζνο Άξε 1,3)

12-5 Ο Κξόλνο 3ν βόξεηα ηεο Σειήλεο
Ερςαοιζηίεπ (δύζε ΢ειήλεο 8 εκεξώλ 02:54, κέγεζνο Κξόλνπ 0,6)
Δπραξηζηνύκε ηνπο παξαθάησ: 22-5 Ο Άξεο 0,5ν λόηηα ηεο «Φάηλεο» (Μ44)
- Μεξηδαλίδε Ισάλλε γηα ηα 50 € πξνο (δύνπλ 23/5 01:20 π.κ., κέγεζνο Άξε 1,4)
ελίζρπζε ηνπ ηακείνπ καο. 25-5 Ο Γίαο 6ν βόξεηα ηεο Σειήλεο
(αλαηνιή ΢ειήλεο 19 εκεξώλ 00:39, κέγεζνο Γία -2,5)
Πιαλήηεο
Δξκήο – Οξαηόο βνξεηνδπηηθά κεηά ηε δύζε, ζε κέγηζηε
αλαηνιηθή απνρή ζηηο 14/5 (κέγεζνο - 0,5, δύεη ζρεδόλ 2 ώξεο
κεηά ηνλ Ήιην)
Αθξνδίηε – Πνιύ θνληά ζηνλ Ήιην, αζέαηε θαζ‟ όιν ην
κήλα
Άξεο – Οξαηόο κεηά ηε δύζε, δύεη 01:36 π.κ. ζηα κέζα
ηνπ κήλα (Καξθίλνο, κέγεζνο 1,4, δηάκεηξνο 5,3΄΄)
Γίαο – Οξαηόο γηα κεγάιν κέξνο ηεο λύρηαο, αλαηέιιεη
00:48 π.κ. ζηα κέζα ηνπ κήλα (Σνμόηεο, κέγεζνο -2,5,
δηάκεηξνο 43΄΄)
Κξόλνο – Οξαηόο κεηά ηε δύζε ζε απόζηαζε 2ν από ην
Βαζηιίζθν, δύεη 02:56 π.κ. ζηα κέζα ηνπ κήλα (Λένληαο,
κέγεζνο 0,6, δηάκεηξνο 18΄΄)

Αμαηξλή ΢ελήμηπ (Δημήηοηπ Απξζηξλίδηπ) Ιξύμιξπ 2008


7-6 Ο Άξεο 4ν βόξεηα ηεο Σειήλεο
(δύζε ΢ειήλεο 4 εκεξώλ 8/6 00:28, κέγεζνο Άξε 1,5)
Αμξινιάηικξ Αζηοξμξμικό Ημεοξλόγιξ 8-6 Ο Κξόλνο 7ν βόξεηα ηεο Σειήλεο
(δύζε ΢ειήλεο 5 εκεξώλ 9/6 00:56, κέγεζνο Κξόλνπ 0,7)
Αποίλιξπ 2008
20-6 Ο Γίαο 5ν βόξεηα ηεο Σειήλεο
11-4 O Άξεο 6ν βόξεηα ηεο Σειήλεο
(αλαηνιή ΢ειήλεο 17 εκεξώλ 22:40, κέγεζνο Γία - 2,6)
(δύζε ΢ειήλεο 6 εκεξώλ 12/4 02:41 π.κ., κέγεζνο Άξε
20-6 Ο Πινύησλαο ζε αληίζεζε
0,9)
(Σνμόηεο, κέγεζνο 14)
13-4 Η Σειήλε πεξλά κπξνζηά από ηε «Φάηλε»
21-6 Θεξηλό Ηιηνζηάζην
(Μ44)
(Ο Ήιηνο ζηνλ αζηεξηζκό ηνπ Σαύξνπ)
(κεζνπξάλεζε ΢ειήλεο 8 εκεξώλ 20:33)
30-6 Η Σειήλε 3ν βόξεηα ησλ Πιεηάδσλ
15-4 Ο Κξόλνο 3ν βόξεηα ηεο Σειήλεο
(αλαηνιή ΢ειήλεο 26 εκεξώλ 02:50 π.κ.)
(κεζνπξαλνύλ 22:10, κέγεζνο Κξόλνπ 0,5)
Πιαλήηεο
22-4 Βξνρή δηαηηόλησλ «Λπξίδεο»
Δξκήο – ΢ε θαηώηεξε ζύλνδν ζηηο 7/6, ζηε ζπλέρεηα
(16-25 Απξηιίνπ, κέγηζην ζηηο 21-22 (΢ειήλε 16
εκθαλίδεηαη πξνο ηα ηέιε ηνπ κήλα ρακειά ζηνλ πξσηλό
εκεξώλ)
νπξαλό (κέγεζνο 0,8)
Σν αθηηλνβόιν ζεκείν βξίζθεηαη θνληά ζην Βέγα.
Αθξνδίηε – ΢ε αλώηεξε ζύλνδν ζηηο 9/6. Αζέαηε όιν ην
Απνηεινύλ απνκεηλάξηα ηνπ πεξηνδηθνύ Κνκήηε
κήλα
Thacher)
Άξεο – Οξαηόο ζην δπηηθό βξαδηλό νπξαλό, πιεζηάδεη ηνλ
27-4 Ο Γίαο 4ν βόξεηα ηεο Σειήλεο
Κξόλν, δύεη 00:23 ζηα κέζα ηνπ κήλα (Λένληαο, κέγεζνο 1,6,
(αλαηνιή ΢ειήλεο 02:04, κέγεζνο Γία - 2,3)
δηάκεηξνο 4,7΄΄)
Πιαλήηεο
Γίαο – Οξαηόο όιε ηε λύρηα ζηνλ Σνμόηε (κέγεζνο -2,7,
Δξκήο – ΢ε αλσηέξα ζύλνδν ζηηο 16 Απξηιίνπ, ζηε
δηάκεηξνο 46΄΄)
ζπλέρεηα επηζηξέθεη ζηνλ απνγεπκαηηλό νπξαλό
Κξόλνο – Οξαηόο ζηε δύζε ζε απόζηαζε 3ν από ην
(κέγεζνο - 0,9 ηέιε Απξηιίνπ)
Βαζηιίζθν, ζηα ηέιε Ηνπλίνπ 5ν πάλσ από ηνλ Άξε (Λένληαο,
Αθξνδίηε – Πνιύ θνληά ζηνλ Ήιην, αζέαηε θαζ‟
κέγεζνο 0,8, δηάκεηξνο 17΄΄)
όιν ην κήλα