You are on page 1of 1

: ..

'i,,''l'i-
t,, ,

Do druku 462
00-478Warszawa . AlejeUizdowskie18lok.4
. NIP:526-10-43-011
tel./fax022 62205 88. 622 84 28;33. e-mail:kirp@kim.pl

hg B SiL/Z008
L. dz.O.rrT Warszawa, dnia 4 listopada 2008 r.

Szanowny Pan
Lech Czapla
Zast pca Szefa Kancelarii Sejmu

\
.V\ ,\
\ " ' t t gt t' 4-'
''\rj):^*7.3 t-t lr L, Lr

W nawi zaniu do przes anego przy pi mie Ps-299/08 z dnia 23 pa clziernika.2008 r.


autopoprawk do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 30 listopada 1995 r.
o pomocy paristwa w sp acig niekt rych kredyt w mieszkaniowych, udzielaniu premii
gwaranc5rjnychoraz refundacji ban}om wyp aconych premii gwarancyjnych oraz o zmianie
niekt rych i:rnych ustaw (druk 462) uprzejmie zawiad."miam, e o rodek Badafi,
Studi w i I,egislacji Krajowej Rady RatlcÓw Prawnych llie zg asza riwag do tego projektu.

z
Wiceprezes
Krajoq d.cÓwPr

Dariusz Sa ajew