You are on page 1of 1

F oRIIM zWI ZKÓW zAWoDoWYcH

2008r.
Bydgoszcz, 1'6pa dziernika

L. Dz. FZZ I\I/69t116/10108


Do druku 1082
Sz.P.
Lech Czapla
Zast pca Szefa
Kancelarii Sejmu

Dotycry z projektu ustawy o zmi nie ustawy o ochronie roszczefi pracowniczych w razie
niewyptacalno cipracoda-vvcy(nr pisma PS _246/08)

Forum Zwt zkow Zawodowych pozytywnie opiniuje przekazarty projekt ustawy


o zmianie. ustawy o ochroni e roszcze pracowniczych w razie niewyp acalno cipracodawcy
(nr pisma PS _f44l08). Zmieny umozliwi by ym pracownikom i ich rodzinom uzyskanie
naleznych im wiadczeri.
Jednak 1asze w tpliwo ci budzi fakt, ze w niektorych przypadkach moirc okaza si ,
iz osoby uprawnione nie mieszkaj pod wskazanym wcze niejadresem i znowu w sposÓb
niezawiniony zost an pozbawione mozliwo ci ubiegania si o wyp at wiadczeri,gdyz nie

uzyskaj o tym inforrrracji, Nalezatoby rozwa y czy wnioski, ktÓre uzyska y decyzje
odmown ty1ko z powodu przekroczenia terminu, nie powinny by rozpatrywane z utz du.
j
W ten sposÓb Frrndusz tylko razkontaktowa bySi z uprawnion osob6 informuj c od razu
o wydanej decyzji, a pracownicy nie musieliby ponownie kompletowa dokumentÓw,

przygotowywa wnioskÓw itp. Natomiast gdyby adres osoby by nieaktualny i nie mo na


byto go ustali , to bieg terminu przedawnienia roszczeftiao wyp at przyznanego wiadczenia
rozpoczynatby si po 30'06.2010 r. i w ten sposÓb osoby te miatyby zachowane prawo
do wiadczenia. Nalezy przyj c, e po wprowadzeniu zmian informacje te dotr

do zainteresowanychpracownikÓw - je linie bezpo redniood Funduszu, to w ir.ny sposob


i zg .osz si oni po przyznaneim wiadczenie.

Z powa anient,

.i!1til9B./D(joSZCZ ' ,' i i',.1 -1.1 KF]S ilil0(.t,.) lli 1i.; KREDYT BAltlK S lr
'',ij''i871 ( \ r i r 1z t nl Rr r r i r r nc z r ' z
ilr;.:cT,:atralny-l Regi,r'r O93Lt::i :ii i-'
.1360 1090 0000
D(]LA\ID :::,' r)t! pl NJip 154 2;: t7 )9l nr' 17 1500 17ti] i',t)(i?:
it' , i,';-.rrrp
qli

Related Interests