You are on page 1of 1

Druk nr 1362

SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja

SPRAWOZDANIE

KOMISJI OCHRONY !RODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH


I LE!NICTWA

o rz"dowych dokumentach:
– Informacja o stanie lasów w roku 2007,
– Informacja o realizacji w 2007 r. „Krajowego
programu zwi#kszania lesisto$ci”
(druk nr 1209)

Marsza!ek Sejmu – po zasi"gni"ciu opinii Prezydium Sejmu – skierowa! w dniu


28 pa#dziernika 2008 r. powy$sze dokumenty do Komisji Ochrony %rodowiska,
Zasobów Naturalnych i Le&nictwa w celu rozpatrzenia.
Komisja Ochrony %rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le&nictwa po rozpatrzeniu
tych dokumentów na posiedzeniu w dniu 18 listopada 2008 r.

wnosi:

Wysoki Sejm przyj'( raczy dokumenty z druku nr 1209.

Warszawa, dnia 18 listopada 2008 r.

Sprawozdawca Przewodnicz'cy Komisji

/-/Dariusz B'k /-/Marek Kuchci)ski