You are on page 1of 16

Maxim Dumitraș l Cosmin Năsui l Lucian Muntean

Trăiască porcul!
www.traiascaporcul.blogspot.com

pictur`. Cosmin N`sui Lucian Muntean “Tr`iasc` porcul!” este un proiect \n derulare. © Maxim Dumitra[ © Maxim Dumitra[ . performance. Mediile artistice de realizare: modelaj \n r`[ini sintetice. organizat de Muzeul de Art` Comparat` S\ngeorz-B`i. Tr`iasc` porcul/ Memorial Pig © Maxim Dumitra[. ceramic` instala]ie foto. \nceput \n cadrul celei de-a XVI-a edi]ii a Simpozionului © Lucian Muntean Interna]ional de Art` Contempo- ran`. anima]ie video.

Nicio masă fără porc! © Maxim Dumitra[ www.traiascaporcul.blogspot.com .

© Lucian Muntean © Maxim Dumitra[ .

când se apropie s` dispar` în România a[a de curând. Nu ei tocmai pentru c` sunt un „domn” de la ora[. Iar {i chiar a[a: dac` ]`ranii mei au totu[i dreptate? pe deasupra. o fiar`! {i atunci este dat pe mâna b`rba- Tr`iesc într-un sat unde. cel care execut` „în]ep`tura”. lector dr. m`car nu e de-al casei. modernizarea societ`]ii rurale romåne[ti \n secolul al XIX-lea. nici De ce nu mai po]i ast`zi „s` tai” un porc cu cu]i. Dar. poate pân` atunci nici nu s-a întâlnit cu e bine? Ra]iunile le cunosc: în Europa. din l-au crescut. urbane. de mai înainte. ]ie? S` fiu oare mai ]`ran decât îmi place s` cred? A publicat “Imaginarul corpului uman. iar al]ii viseaz` la urechi [i coad`. dar nu cred. Dar b`rba]ilor nu le pas`. alintat ]`r`ne[ti de cre[tere [i de ucidere a porcului or de copii. corpului uman. . n abatorul. Paideia. se repede s` mu[te mâna care îl hr`ne[te.. s-a auzit. dintr-o dat` devine asocial: nu mai normelor U. Pentru c` îmi vine greu s` cred c` Porcul curte. În ciuda Cr`ciunul. Ace[ti „barbari” readuc moartea [i sângele în Cetate. în ciuda tuturor. ce pot ei acel Ora[ de unde le vin toate relele. Bucure[ti. în ciuda României moderne [i m`nânc`. Ca [i când eu ar trebui s` [tiu. Dup` o vreme sup`rarea trece secole cruzimea fa]` de animale de companie [i [i încetul cu încetul toat` lumea începe s` fie apoi fa]` de animalele de ferm` a început s` fie tot fericit`. „via]a de câine” a câinilor rurali. Facultatea de Istorie [i Filosofie a Univ.© Maxim Dumitra[ Tr`iasc` Porcul! Constantin B`rbulescu Nu eu am ales titlul expozi]iei de fa]`.. nici m`car nu i-au vorbit. un purcel cu ochii ca fost evacuat din strad` c`tre un loc specializat – m`rgelele î[i plânge jalnic singur`tea de o zi. {i ]`ranii no[tri ucid porcul la Cr`ciun ca [i când noua sensibilitate fa]` de animale nici nu ar exista. s` în]eleag` din iubirea pentru porci? Nimic. Oare chiar a[a s` fie? [i atunci eu de ce nu simt actul acesta ca o barbarie? C`ci m` doare Constantin B`rbulescu este etnolog [i istoric. Subiecte de interes: problematica porcului nu îmi provoac` nici cea mai mic` emo. e un vecin care „[tie cum tul. [i cultura savant` (secolele XIX-XX)”.. \n cadrul [i m` revolt` lovitura de bici aplicat` unui cal sau Catedrei de Istorie Modern`. dup` metoda veche a bunicilor? De ce nu se face”. Cum s` ce l-au iubit nu particip` la moartea propriu-zis`: împu[ti porcul înainte s` îl „în]epi”? P`i î[i mai î[i fac de lucru prin cas` sau gr`din`. dar îmi Porcul. c` vor trebui s` împu[te porcul. Altfel spus: nu cred c` modalit`]ile feminin`: hr`nit de femei „ca [i-un om”. Abia când „las`” sîngele? Carnea nu o s` fie „ro[ie”? M` începe s` miroas` a [oric ars î[i fac apari]ia [i ei. Doar mai condamnat`. e un personaj iubit.E. înfipt` într-o cum cresc [i cum ucid porcul pe care l-au crescut scândur` a gardului. În dimina]a cu pricina. însângerat`. 2005. cu ]ilor pentru a fi ucis. întreab` cu candoare [ireat` ]`ranii c`rora eu – Unii au de lucru. ce mai. De ce uciderea “Babe[-Bolyai” din Cluj-Napoca. rela]iile om-animal. Iar actul uciderii – „spectacolul se apropie Cr`ciunul. mai aminte[te de groz`via un an în curte. vag. de dou` victima. |ntre cultura ]`r`neasc` Nu [tiu. cei groaz`. Poate c` aici e altceva. cum se cade într-o zi de s`rb`toare. acest ve[nic copil al animalelor de place. un str`in. miroase a cozonaci calzi [i sângelui” cum îl numea Maurice Agulhon – a cârna]i pr`ji]i! Iar în cote]. tr`ie[te vreme de un an în calda atmosfer` o s` moar`. Ed. etnolog – le iau interviu tocmai despre modul Doar arma crimei.

© Lucian Muntean .

Memorialul Porcului Cosmin N`sui Sunt lucruri care odat` cu integrarea Romåniei s`rb`torilor de iarn`. tricolor` de silicon. jum`rilor. Aromele [i mirosurile de balo]ii de paie. n . redate prin film [i fotografie. Sculpturile sale efemere \n carnea Art` Comparat` S\ngeorz-B`i s-a dezvoltat [i sl`nina porcului s\nt o demonstra]ie de \ntr-o suit` de manifest`ri [i genuri artistice: virtuozitate la limita genurilor artistice. sl`ninei deschid sute de purcelu[i din lut ars plutesc \ntr-o piftie u[a podului amintirilor. Pe un alt soclu. aceasta s` se desf`[oare numai \n abatoare. la transpunerea sa \n ritual artistic [i obiect prevedere la sacrificarea animalelor oblig` ca de consum cultural [i gastronomic. organizat de Muzeul de artistic. sacrificiului muzeificate. Cu. aproape o emblem` a unei urm`re[te vie]ile unor comunit`]i arhaice \n ciclice s`rb`toriri autohtone a vie]ii. ia forma unei statui de r`d`cini. iar ustensilele din jurul adunate \n jurul c`rna]ilor. sarmalelor. Noile norme cu ]ional.blogspot. deschis` pe toat` perioada arhaice \n spirit contemporan. porcul este Prin fotoreportajele sale Lucian Muntean un souvenir cultural. ma[ina de cårna]i. paiele. Unul dintre ele imaginii porcului de la ritualului sacrificiul tradi- este ritualul t`ierii porcului. Soclul statuilor este \nlocuit de sacrificiului porcului. din transformarea sacrificului porcului \n ritual septembrie 2008. captate [i fotografie. caltabo[ului.“Barbie”. peria chinurile \njunghierii. lampa de gaz. Nu multe cod de bare. face un tur de prezentare a \n UE s\nt pe cale s` dispar`. dou` tobei. modelaj \n r`[ini sintetice.com steagul imaginii emblematice a porcului refac din Expozi]ia “Traiasc` porcul” de la Muzeul punct de vedere artistic autenticitatea identit`]ii }`ranului Romån. cadrul celei de-a XVI-a edi]ii a Simpozionului Maxim Dumitra[ este preocupat de International de Art` Contemporan`. nu-[i mai declinat` \n mai multe ipostaze: porcul cu g`sesc rostul [i pot disp`rea definitiv. |ntregul demers poate fi urm`rit la adresa: Compunerea acestor viziuni artistice sub www. pån` \n despre m`celari vesti]i [i farsele lor culinare pot fi Maramure[. etc. [oriciului. acestui ritual de sacrificiu Lucian inventariaz` Proiectul “Traiasc` porcul!” \nceput \n imagistic tradi]iile \n tranzi]ie. pictur`. Trecånd peste aceste amintiri. Memorialul porcului anonim mort prin ]itul de sacrificiu. de supermarket [i porcul de s\nt amintirile atåt de puternice ca [i cele legate fi]e .traiascaporcul. Legende mai multe sate din mun]ii Apuseni. ceramic`. Surprinzånd fe]ele particulare ale \ns` acum la marginea legalit`]ii.

.

.

.

© Maxim Dumitra[ .

© Lucian Muntean © Maxim Dumitra[ .

.

© Maxim Dumitra[ .

© Lucian Muntean .

Muzeul Țăranului Român Parteneri media: Clubul Țăranului Plaicuboi Muzeul de Artă Comparată Sîngeorz-Băi .