You are on page 1of 4

Seminari d’intercanvi d’experiències i debat a l’entorn del tema “Dol migratori i acollida”

Sessió 17 novembre de 2008 (Primària i Secundària)

- Objectiu del treball en grup reduït: Compartir experiències sobre tractament d’acollida i dol migratori a l’aula i al centre.

Tutoria entre iguals/ companys guia/ parelles lingüístiques,


padrins lectors: acompanyament que els alumnes autòctons (o
d’origen estranger amb temps d’estada al centre) poden
exercir en relació a l’alumnat nouvingut, sobretot en casos de
llengües no romàniques o segons les característiques de
Suport emocional a l’alumnat nouvingut i processos l’alumne/a
relacionals Alguns recursos d’acollida emocional inicial :
 Google Earth. Visualitzar el país d’origen.
 Àlbum de fotos: presentació, menjar, país, música,..
 Carnet de presentació.
 Jocs de presentació i benvinguda.
Altres recursos:
 Treball cooperatiu.
Agrupaments flexibles.
Per tal de millorar l’atenció educativa i el tracte personal amb
l’alumnat nouvingut i les seves famílies es considera
convenient conèixer i entendre la cultura d’origen, els hàbits i
costums culturals en què pares i fills han estat socialitzats.
Alguns exemples de treball als centres:
 Localitzar en el mapa del món els països de
procedència dels alumnes (col·locar les banderes
pròpies, fotos dels alumnes, gomets...).
 Organització de la setmana cultural/jornades
(diversitat, interculturalitat...).
Coneixement de la cultura d’origen de l’alumnat  Els noms propis.
nouvingut  Llengües maternes.
 Festes, tradicions i contes del món.
 Capses interculturals (recull d’objectes i informació
sobre cada país).
 Tradicions culinàries (elaboració d’un llibre de dolços
del món, un llibre de receptes,...).
 Treball sobre el viatge migratori: diari del viatge.
 Recull de records del seu país d’origen.
 Guies de viatges dels diferents països (fitxa recollint
elements del país reconeguts).
Es tracta en aquest cas d’afavorir el lligam entre família
La integració de les famílies nouvingudes a la vida del nouvinguda i centre educatiu, i, a partir d’aquí, ampliar el
centre i del seu entorn cercle de coneixements i relacions de la família amb l’entorn
del centre. Així, per exemple, es pot promoure des de claustre
del centre o bé des de l’AMPA activitats o recursos com:
 Tallers de famílies.
 Cursos de català per a famílies en horari escolar.
 Classes d’alfabetització per a mares magribines.
 Participació de les famílies en les activitats de festes
tradicionals o en la setmana cultural que es fa al centre.
 Incorporació de les famílies en activitats d’explicació
de contes , tradicions, músiques i danses.
 Col·laboració de pares i mares d’altres països que
porten més temps per tal d’animar a participar en les
activitats del centre a les famílies nouvingudes.

 Acollida a les famílies on se’ls explica el model


Recursos per compartir amb les famílies el model d’escola educatiu i el sistema educatiu.
 Fer ús del traductors i intèrprets, si cal.
 Entrevista amb les famílies. Presentació dels espais i
les persones que hi treballen.
 Pla d’Acollida de centre.

Es marca la importància de potenciar les relacions de


l’alumnat nouvingut amb l’entorn social i cultural del centre.
L’objectiu és, en aquest cas, el d’estendre l’acollida i
integració de l’alumne més enllà del centre escolar.
Alguns exemples:
La relació amb l’entorn (alumnes)  Coneixement del barri o ciutat.
 Coneixement dels equipaments disponibles i de la
seva xarxa associativa.
 Participació en activitats de lleure formatiu i recreatiu,
etc.