You are on page 1of 1

Pla de Lectura de

Centre (PLEC)
Curs ..........................

Centre: Responsable: De l’activitat i/o BE
TÍTOL: (Títol de l’activitat)
Activitat adreçada a:

OBJECTIUS
(Objectius generals de l’activitat en referència a: aprendre a llegir, llegir per aprendre,
gust per la lectura i/o formació d’usuaris)

(Objectius específics de l’activitat)

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
(Explicació detallada de què és i com es realitza l’activitat, a qui va dirigida, personal
implicat,etc.)

AVALUACIÓ
(Concreció dels criteris d’avaluació en relació als objectius plantejats)

TEMPORITZACIÓ (Explicació de la temporització: període de realització
(curs escolar, trimestral, de l’activitat, nombre de sessions, durada de cada
horari...) sessió,etc.)

RECURSOS HUMANS (Relació del personal necessari per fer l’activitat i
(BE, professorat, famílies...) concreció de la responsabilitat de cadascú)

RECURSOS MATERIALS (Relació dels recursos materials necessaris per fer
(espais, materials, TIC...) l’activitat)

RECURSOS EXTERNS (Relació dels recursos externs necessaris per dur a
(BP, PL municipal, Pla terme l’activitat, en cas que n’hi hagi)
d’entorn, mitjans de
comunicació...)

OBSERVACIONS (Les notes d’observacions fetes durant el període de
(Durant l’activitat i després de realització de l’activitat poden aportar elements en el
fer-ne l’avaluació) moment de fer l’avaluació.
També cal prendre nota del resultat de l’avaluació final
i presentar propostes per a la millora de l’activitat).