You are on page 1of 26

!

" # $%
& ' ( % ) *
%+
544 34 12 /0 , - (. !
=>;?@A:BCDEA:F;DGH<9:; 867 $
=>;?@A:BCDE9DID;DGH<9:;
=>;?@A:BCDEKDA::<JI

8 *L ' M. * '
N O % M7 P Q
W * %S . X" . Y Z 6 % * 6- R R S *L TUV.

` Z \ Xa! b P )c < *L ' * [$ \ U ] ^ . _ Z 7 %P .

S S . R 7 7 dV S M R * S e ^ ' f *L g%

Xa^ ! k. 6- l ! * j *L i 6! ^.h -Q !O e $ \ f W P- R %

6- <<<6 - V m R SM n *O R6 V ' k R -V !' R .

n -S e o ( V% ( + !' P- ' *L " .6 Xa! \p

dV s r Q ' dV P - R a! 6- < ^ q - ^ Z. ^ $* g % \ \

\ o S g7 Q g c ^ 7 . f Z . W ' ( t $ .6 ' u V

6^- \ O 6- N O f $ S g c v L. l7 P R ^ 7c + d . g % l ,Z7 6-

-O w g%( Y MV PQ l$x 6M . * g % y7O \ k \ O 6- 7 z

< { -V

N O S Z ,{ \ 6! r ' |}e * Z PQ O f P )c

N U7u Rw g% *L ' g% ( ^ % d- -V -O ~ . P•-

€$•Q va P " P % 6- ~ 6- +! . ^ $ * Q ^ 7 n " ' g % d-

(• . *L % M ]' S'^ 6- * *Q g M . ' < *L Z - ! '

‚rf y U. S *L P f }k7 *L 6M . * T$. . M. *

R ^Z p . ]' † 7c 6- ' ( t. ^7Q c …<<< V . RS „ R -Qƒ r ' % 7

< -V -O N V 6- # ) \ % ^ }e * S ' ^ f .

S *L y .6 S +!Q s rc P}W S ' ^ . ]' - )c

! < y7 V% Y Z 6 % * 6- 7 P ‡ N O % M7 P

< ' M. * M v dV | •O N ' Xa! 6- y V V*


8 *L ' M. * M dV | •O
~- P ^7c g % 6 6- g r 6 *} \p 6- R *L l- %

o M S o * \ [ 6- 7c V R U$ R ' f % M f

S 7.\ Y 'O + d dV g%v v P Z n 7 - <€ ~ . e

< NZ Z v f *L N Q .+ ! < ' (

S dV f { S } | [Q ^ - % 6 S' k S e o

' k. -V r • is O T Q( t a z ^V U$

| * 7} M l ‡ˆ- N $ P ‡ g c € ~ . \$ g . *L l $•Q j ^ [

…‰? n* V o ' ^ f T o } T$‡ f o$ . + )c - z '

V% R| V. va 6M . * Z io 6- j ,*Q ! <s ^ f Š:‹GFG:ŒŒ?;?ŒFƒ

f .6 kU7O g % !" . ' _$ . Ro ' f rR S *L 6- X' ^p

Z ~ kV v • ~kV $. X Ž t T • - y . n r 6 -V Z

<6M . *

' k. S *L 6- 6M . * Z U7 ' | * R M ~kV a! g % N V

R• Z 8S k g O ] ƒ •‘’“ †) V S V - " dV. *' o *\U

g O ] g c $ 7ƒ ‰•–— †) 7 +* Q ] …( ” 7 ” 7 R Žt

v f ~- gV$. 6 # . 6! 6 - V Z f . 6 M. * P s va …y Z L

g% R Žt • Z .6 't ( ” 7 ” V k$‡ 6 R6M . * ˜ tU

S k ' ~- 6M . * T kt *' ' Žc 6- M. * Xa! ™ . P

'U* n. y va 6- Z \ Y k a! v xQ $ & < …š:I;?HH?ƒ *'

kU7Q ' $ % f }k7 S V $ SV ^7 6- … Ÿ•—ž –•‰ž œ9=GŒ‹?Kƒ ›^U

RS - Z . R† V * S { Vx \ [ 6- …•–•ƒ M . * S M g c {"M *L

yV% 6 t nM ^V X k. nM R $t g V {"M R ' \ S Q t*

WQ( 6 -V Z P 6- Z \ 6- n e ~kV PQ g % < y }e * g % \


<( Z. 6 !' \ -Q |}e * f ^V ^Ž U7 +Mr P s $ S *L

<…¤5 R£55£ƒ “DI:ŒC?DB …¡:BH:B¢ 9:;ŠI?‹‹?BIƒ

hf T- ' M M. * %u ' n7 M g % Y k a! " . Pc

Z Q ¥< –Œ‹:JJ PQ › z <S 7 f y‡ . 7 y U- w $*Q +!Q P (

M. * %c f o M va …¤234ƒ 6M . * €k Y k # ) m' * 6M . *

' -V -O l S' .SV7 W › 6- \ a! g c œ< ¦:IF?I ( < !a ZV.

S M. * 6% k \ R+ *R -V , t s + ! Z g c - ‡c 6M . * Z

-V -O jN $ P ‡ +x f i *L 6 -V Z ~ ¦:IF?I n r < U

\ . o ' f r f ^. k f ^ V$. -Q R ^ - V f% ^ " . 6

< -V

e S *L nz 6- y *' 6M . * Z ' k. o h

—?Œ?IDH –;§IG9DGŒ –GIHGŒ?‹ž Ÿ?HH –FHDŒFG9ž ¥¨©–ž ŸIGFG‹A –GIHGŒ?‹ž –ŠŠH?ƒs $

ž •DŒ:Œž ƒ 7 S *L l‡ - …<¬œ:F:I‹ž ª?I:¢ž –“«“ <—?Œ?IDH ?H?9FIG9‹

Z ' \ - V. Z. l r *O 6- ! …¬<< •:ŒK “:K:FDž

7 P P Z a! \ r P 7 P ) M. * s f% P N 6M . *

<f e +^{ d7 f M . *} . k kt. f rQ

| f -V _[ V S *L oV . + s $ S *L ^ 6 .6 | ~{ -

\ % +!Q PQ f$ - < ^ o . l7 6 • w rg% Z. S ^ l r S%k

®B?HGŒ –II?-H? ! ' f s r T \$ ^ Z7 *L f 6.ˆ. oZ. N O ~ .

Z ^ Ž 7c \$ 7 *L o- . 6 6! l | O PQ f $. … £30 R£55¤ƒ

f% ± V. N O 6- S Z P …¤41 R¤222ƒ °D;?H ¦IDADHDC ! -Q …–JJ?9FG¯?ƒ -

S ‡ ~ . 6 NZ PQ )c <f - V ' ]} Z va o 6- S -}

S *L P M. * % M ,Z7 6- g r r ' w * *Q T$. . •Q - V.

…£31 R£55¤ƒ®B?HGŒ –II?-?H? ' 6- Z ,ZV + .


SV7 W l % ^. ) r 6- X Z v |M 6- *' ' !Q Pc

S dV . 6- v Z 6- ' a ¦<œ?‹9AGn r ^ \ R6M . * Z † 7

< U$ ' .

+{ o ' yV% ± V ' 7 ' % Q ' m} Pc ¡G9DIC: s v Z 6Z-

¦?ŒI:‹?ž šIG?C;DŒ •9AB;Š?F?I ‚ v Z 's - Z ' $ Ry

, Z. N Q~ . *L \ M va 6* *O \ Pc X Z ( | r +^. ' . ~Z . f a ¬

<' V r ' g% . •Q ) M. *u ^V $. ! ' a %V !'

^‡ 6 ² $ } Ž S *L lV$. - U$ ' . S dV | M 6-

R\ 6 + dV ² $ $k. RS" ' <<<<<< šDK:H “DKH:I › 6 *} v Z '

g% " dV \ ^ n z l7 - R 7u o- 6* *Q \ y t. ' ‡ n V g%

t l7 NZ WQP .j U$ j ' Pc ' $ % g % ^ S W

W S k e. o y7 z <y z [ S}!L n V S$k f ~ k M.

g% " . *\ P + dV. g c W Q S ^p ' a! lV $. T \ %f

V U$ ' | * P'$% g% R t kU7Q f kU7O f 7M S% M

n• V s W. V% ~$k M ^Z €$ . ' ^ ³8šI?G9A? X L S'^ ^Z g c

<…1j4 R¤223ƒ œ?‹9AG ^ ››››- Ž L z z y - g $. va l ,Z7 6-

-V -O ^Z g % S V 7 W o ¦:IF?I ˆ. S ' Xa! o vh

Nec g% \ . f -V - j' S * S ^p N O % M7 P ‡ 6- S M . * N V 6-

g c 6M . * Z yM. - -V $ % e +! 7Q \$ f $ -V S -

R£55¤ƒ ®B?HGŒ –II?-H? …•:BF?ŒD´GFGF§ƒ ^ % d- s -V -O

e.³ 8Q $ ~ $k. g [$ V f -V S *L f ^ l 7 ' <… £31

…/¶ R£555ƒ •BIIG?B¢ ?F DBFI?‹ < ³f µ f f rQ n f \ -Q $ %

<…¶ R ¤223ƒ œ?‹9AG Z gcn V f R dV. M . * R' \ V

O gd . ' l ^ % Z. 6M . * 6 dV f M 6- S Xa! Pc

S ) ^. a { …–ŠŠI:9A?ƒ M P .P ^ !Q S *L Y M7 \ % n . . 6- $*O
r T $Ž l7 ^ 6 -V Z ' t . *L \$ f! 6M . *

< -V

' . , .R M g *L ” U7 6- \ . • V% f ' | . P *'

6- ¤2/0 V* U7 va ‘?IŒ?IJ?HF | %ˆ -V S - N V$ .

V$ M ³ €k | Oy-\ * …•FIDF?-G9 œDŒD-?;?ŒF ·:BIŒDHƒ 6M . *

¬•G?IG9=¢ Ÿ?IŒ?Kž •::H X ^ % Q6 M ¡?‹‹:BI9?j´D‹?C ¯G?¸ <³ ' g%

M Xa! €$ … £34 R£55¤ƒ ®B?HGŒ <–II?-?H? f *L f P $ f a f +! z ž

R¤223ƒ •<¦BFA:C ?F “A§¯?ŒDIC< S V r |} 6M . * Z 6- ^. a { *'

f . M ^ $k. ~ . ^k$‡ g c l * 6 S f W l$k * ^7Q • …¤

|W \ $* g % a7 • ‡ x fa f <~$ " c] T 6- *L Y MV

‰?Ÿ:F?IJž °D;?H ?F ¦IDADHDCž ‰D¸H?Iž •?‹FDGHHKž ¡B;?H —IDŒFž °D;;?Iž

S*' gc V* ¹ S f M Xa! 6- ' b PQ g c ' [u ' M. <<‰?CJ:IC<

$ ^ % % !' ( p . 6- % S'^ S ' l $xQ ^[ S *L 7 ±{ 7

<6 - V Z ~ 6M . *

» ~» f» »^V •» ^» ' » f» »% M »^7Q g» % » *L …¡Ÿºƒ ' .

~- » » . M . »* - y»V …5£R £555ƒ •DI-G‹ s » O S » *L f% " -V -

!' » +» . 6» »* » -V »^Z 6 ' »t T » »^ f» »Z p . » ". ' » » f»

£555ƒ •BIDŒC s » Q »^ f» »^ . f» !' f ^ Z. s O 6! .P | . S *L

Pc s » “DI:ŒC?DB P »- v » Y k ' Žu f% † t M . *} Y k a! P )c …22R

» $ S »7 "» . 6»» ' » f» »d- r »k. 6»- \»W R ¡Ÿº ' »dV f» R M . »* »%c

»»»»^ g»»»»» % ^›»»»»» . ›»»»»» - V. S »»»» -Q ± »»»»V. Rf »»»» o»»»»» ~»»»»» . 6»»»»»- »»»» M ! »»»»

<…¤¶ R £555ƒ“DI:ŒC?DB

(»• . l $»•Q M . »* » s Q • V% Q \$ *L 6- ' Sa Q ' dV a^

»^ 7 ~»{ »^{ r ^ » » \» n» - » -V » -O 6»- ^ ! » , M. *


² ›»»$ \» W . ¦IDADHDC °D;?H n»» r <}W»» » dV S N u » s » O » *L f»» » !" .

86- ¡Ÿº › * *O

f dZ l ,Z7 6 <<<<< U$ R V R ' f dZ ^7Q g % *L ' . …¤

< { {"M ' 6$ ! V *g% " M. * N" O SMV

' - ^ f . 6- Z ~ .f ^V *L ' ( ‡ …£

< O Y MV ~ .

S Z 6- ^V * S -±V ! !' †" Z 6- s O f% ( t. *L \ …4

<' f r S S ,Z7 f ^ t . 6 ±. V 6- ^ . *¼ ^

^V . f \ -Q … S t ƒ T $ f P RS} S t f $ V R 7u f . …0

- .+ f ±. 7 g Q~ }•Q S - O Xa! PQ ' $ % g % ' 6- f }k7

< ^ * 6- }

8vQ ' 6a | * …1

< 6* *Q 6M . * ] ! g % " ½

<' | Z o M ½

< Z P ' • 7Q ( t \ m [u ½

<V P ‚r ' 6- d- ½

¦IDADHDC (››››› p { %~ . (p f | µ ˜ ' • * o .½

<…¤¶2 j¤¶3R ¤222ƒ °D;?H

X' $. (• R M . * (• . l $•Q ¡Ÿº \p 6- S e. ' › Z p l7 )c

'+ ' Q f - R ^V 7 • ' ^U S *L f W 7 ±{ V

¾ ¡Ÿº

¾ \p 6- ^Z vQ 8 '
6»ke v » v » f O 6- .S k W Qf f $ ' €k Pc

»! ' » { f »‡ y» ' c f» » *L ” »U7 6»- +! » \ PQ )c R X rn * M

< z •V |M €- •
›»»»- R¡Ÿº ' »»Žc 6»»»- S ' 6»»» + ! »»Z 6»»» \ »»U l»»» $Ž ' »» »»^Z »»• t Xa»»»! Pc

» -O (» t y» . y» _$ . » O Xa»^ f» » \» 6»! *L ' ³ PQ s “DI:ŒC?DB

»» *L ' »» P P »» - •AB?Œ ¦G‹DŒ:ž “??9? »» Q R…¤/ R £55£ƒ “DI:ŒC?DB³ »» - V

f »r 6»»-<…£3¶ R£55¤ƒ –II?-H? ?F ®B?HGŒ \» V $» » *L »• t | »•O \»» 6»»- \»W .

M . »* ' » !' » 6»! » O Xa»! »^. ” » 7 6»! » *L ' » PQ | g c ¿DŒCD n!a

<…5/ž ¤223ƒœ?‹9AG

| •O • M 6- R f l 6- R *L ' \W . R¡Ÿº ,*L R‘?IŒ?J?HF $ V

6» | »•O g» c - »‡u $- < $» 7 » Ž » - |}» » *L kU7ˆ k$. ' dV z ' dV

R » 'M S» } R » -O S ' » ^ R » V » O ~»» RP » ' »$ % f » » % !a»» ˆ

<…403 R£555ƒ “DI:ŒC?DB <<< ' M S . R dV S N u

RS ' » R| »•O o»» 6»»- \»»W . » *L ' » PQ ŸDIŒ?K » Q s » ' »dV ,»»Z7 f»»

a»» ZV. + »» »»^ € »» . »» *L » ^$ . 6»» <<<]' » S» RS "»» R » dV S »

<^ - ^.N Z " " . f ^V . 6 S M . *

S -» ƒ » g»» c ³ °:J?I •9A?ŒC?H ^ZV»» ' » » M R » . » »% 7 » k

+»»d7 ƒ » dV. …<<<S »7 "t RS „ R† » 7u f » Q ƒ » …+^.}!L»» »- » %ƒ »U … »r »

(» <…S N » R…•D¯:GI JDGI?ƒ » $k. ]' ƒ V . …<<<S N u R % V $ RS

?F “A?¯?ŒDIC³ ' » dV »z ' » » !Q f»» » " R »* * »% M » —IDŒF »^ c

…54 j ¤223R5£ƒ ¦BFA:C

DFFIDŠjƒ N6»[ \» b$» » W “DI:ŒC?DB X $ ' ^Z ` a! \W P

f » f» y». ) »r 6- $ ' €k ^Z . Pc f Wr $ b vQ' 6- R…40/ R£555ƒ …F:B‹

… £3/ R£55¤ƒ –II?-H? ?F ®B?HGŒ ' g % V$ M ( ‡” 7

8 g c ŸDIŒ?K ^ZV y . • ' ^Z % | [c v Z

< M . »* l» 6»^- 6 » ^ » S » *L o» M f» » …-§Œ§IDH?ƒ [ ' j


»Z » M. 6»- +! » . 6» 6»! b $» ^ f% S *L ^-" . • z ' j

<…50 R £555ƒ •?I-G‹< M . * • t g % v kV. 6^- a 6 - V

» »Ž RS » » +»»»d7 R » » V ' » »dV » » z » »• V o»»» +»»» 67 » »W (V»»» Pc

f% V #. ! ' Xa! f ¡Ÿº ' Žc 6- Pc z R<<<<<<<<<< U$ S N u RS .

X »-O { VW »* S ' »^ Q » *L »• S' » M V P z ' %~- .

»»^7 M . »»* S ' »» •AD‹‹DŒ- »»^ % € k»» »»M 7 R…54 ž¤223ƒ ¦BFA:C “?¯?ŒDIC

R £55£ƒ •AD‹‹DŒ- ?F DBFI?‹ » *L »‡ S » -Q 6- [ $ +! . • % ' \W .

<… ¤£5

8€ ' ]' . +!O t. dV

< ' dV z ' dV g c ' (V .g%• uj

\» n -b $ ^ f% ZV •V \W . *L ' j

< }Žu g % ' +!Q ~ - Xa! \W . •V Xa! ~ - . Q \ U.

< ^. f ' " .g% ˆ j

R M . »* | • RS ' RS ' ^ W ' €k T'j

<]'

R—I?ŒF R •G?IG9=¢ ŸDIŒ?K ¡Ÿº ' n»» z o»» M M . »* ' » "»» . g»» % » o»»

ƒ •BIDŒC 86»! M . »* ' » S »• +!Q PQ g % …<<<“??9? R•9A:?;D=?I –;GF

… ¤45 R £555

…Œ:Œ G;GFD´GHGF§ƒ\ V %½

… Œ:Œ FIDŒ‹J§ID´GHGF§ ƒ\ %½

…•G‹Š:ŒG´GHGF§ ƒ r .u ½

…¡DI?F§ ƒ ' V ½

…Œ:Œ ;:´GHGF§ƒ # %½

<…Œ:Œ ‹B´‹FGFBD´GHGF§ƒ |}ru %½


»} ŸDIŒ?K T » R\» »% \» V »% R ' »V ˜{ » g» % W Q " . S n zQ PQ

86 V g% -V -O ~ ˜{ t Xa! f

M. * ' ˜{ £+'\ U

-V - d- r ]}
{ 'V '
o ' y$* Q o ' 8› \ \V %
t ' . $.
^ $* ` z r %
6% . '
}r

…¤¤£ R¤22¤ƒ ŸDIŒ?K 8'

P 6 » ! » g»» % » » r g»» c P » Z » ^r M7 » *L » PQ | » f»» ~$»»* »

6»- (» t. » ' » Xa»! < M . »* ' » f» y»Zp . y» . » g%NV M. . ^. M . *

Z»» Z » * 6»»- g»» r Q RS » +»»d7 6»»- + » R» V Rf{ » " o»» | » . »k ^ »[

»^ r f» » O Xa»! f . *L ^Ž $.' PQ z ' V O ' b f ' r

! » . s »r » Q »! k. ! » M. f»» |"»» o»»V S » „ (»» t f » - V g»» c | » 7 f»»

» -Q ~»» . » *L 6»» - V » Z 6»»- 6»» { \»» f»» . +»» Pc R& » *Q P » . » ^ M » d-

< { - V.

Xa»! P »- R » *L 6»- s » » !O 6» . ¡Ÿº n» r ' » l»7 )c Rs » Q ' $

g» c ( » » »! »* ' a» ˜{ » t "» » ' g» % P »Z M. * ^- . !O

» % ' »• N »V »^ . f» »d- r< ›»*L M . »* ' d- r ' c 6M . *

86! S ' $ , t …50 R¤223ƒ “A?¯?IŒDC ?F ¦BFA:C n r ^V%

»• - |}e »* » *L € » ' » P » )c » va …¦?IFGŒ?Œ9?ƒ N '$ j 5¤

< k nVM. r

<f - V f \ % c ^ 6 ' U ' f \ Z va ' V '$ j5£

#»» . f»» » *L †' » \»» V ^»» ' » f » \»» Z va»» …G;GFD´GHGF§ƒ » V ' » $ j54

<|h
g»» % » *L ^»»*' . 6»» » » ' f » $ va»» … FIDŒ‹J??ID´GHGF§ƒ \»» ' »$ j50

<^ .6 M. * '

<' ,Z7 v L. s ^ .f 6 ' f $ va }r ' j51

86 V g % †' V. S ' Xa!


' M . * S ' $V †' . 8¤ + ' \ U
+7
}r P

+7 \ z

+7
» »»»»»»» z
\V
+7
' 7 Z ‡
' » »»» \»»»»»!
¾ {}
{}

…50 R¤223ƒ “A?¯?IŒDC ¦BFA:C 8'


n»7 M T » » *L 6 » » $ f W» v » - ' » ¡Ÿº l» *ˆ. ' » ^Z a^
< *L +{ k 6M . * ^- ' Zp a ZV
S ' »^ R' » + ! »Z f » » x »Ž $.' »M »^. Q n»» z ¡Ÿº Y »Ž 6»»- f »

8' ' .g ( b$ \ ! b$ ^ Z. P rO f W 6- 6! \ ]'

•:;Š?F?Œ9G?‹j´D‹?C ¯G?¸ … •Ÿºƒ S ' » ^ g»» % » V$ »M j

¨Œ:¸H?C-?j ´D‹?C ¯G?¸ …¨Ÿºƒ ]' g % V$ M j

f» » }k7 » *L N Q ^ ' » P » Z ¡Ÿº›»» » P'» P a»»! »$ » 6»-

–II?-H? ˜»t <…51 R£555ƒ •?I-G‹ » - V ^ »‡ 6 ' »t »^k f» ^$7

86 | M 6- ¹}W S ' Xa! S •


V À

V S' •Ÿº ¨Ÿº ¡Ÿº

' dV ™ ' ' dV z ' ] ' • 7 o j V


S . S'^ + ' S • j ^ %
S' V ]' † 7 . - g % d- j
S S M. *
“??9?ž ¦G‹?Œ: ?F °D;?H ?F —IDŒFž•Š?ŒC?Iž ¦?ŒI:‹?ž¸?I?IJ?HFž » »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
•AB?Œ ¦IDADHDCž •FDIH= ¨:KBFžÁ?ŒC?Iž•:ŒŒ?Iž¦I? ¡B;?HFž ‰GŠŠ;DŒž f {
ž©¯DŒ‹ž •ABH;?Œž ADHDCž •G?IG9=¢ž•::H žŸ?IŒ?Kž
•DŒ9A?@ ?F °??Œ? –;GFž •A:?;D=?Iž
v $ [ j € ' y$[ v $ [ j € ' y$[ v $ [ j € ' y$[ v' j € ' y$[ o • 7

S ' » »»»»»»»»^ » »»»»»»»» . 6»»»»- S ' »»»»^ »»»» . *L 6- + . z ' V ' . . '
*L 6- S ' *L |} 7} \V

… £3/ R£55¤ƒ –II?-H? ?F ®B?HGŒ '

' g % V$ M n 8 S'^
» { »M »! $ f Wr »$ b» PQ f» +z » g»» % ' » g» % » V$ »M n» S ' »^ »$ .

\» 6»- +» M v »dV ' »Žu P » f M » f» »• Z » o»‡ n f P )c < ^. a

R' » » ¡ŸºS » ^»»[ n»» z 6»»- ' » S ' »^ € k»» P » -R P » U P » $ » ^V

M . »* ' » | »[Q ( t P 6- <s Q 7 rQ b $ ^ $ f 7 rQ f -

» Z T . …<<<<<<<<< | . ŽR V . RS d7ƒ *L y g M . va ^d P ^

» U$ ' » S N »Z & » 7 c »! » » *L 6»»- » !' k. | » •O Xa»»! N » U7 P RS ' » ^

< % S' -S'^

y»»V% »»$% »» R ' »» »» d7 ' »» y»» % "»» S ' »»^ € k»» | »». » W f»»% » V

X » +» »rQ P » z » ' » ˜t»[ f»% ¹ » o» M ³ ' k* …53 R¤223ƒ œ?‹9AG

<w' ^$ z + ! Z R 6M . * ‡ \W . l $•Q - S ' ^ # a ³ }Žc

f»»» »»»% M 6»»»! Ž »»» \»»» j ' »»»^ ³ …£¤1 R¤222 ƒ¦IDADHDC °D;?H| $»»» V

6» . f » g»7 O » g» c | » µ b »Zt. 6»- \»W . œ:F:I:HD ' »^ }W» -< S » V ]' »

6»»V - –;GF •9A:?;D=?I »V% » Q<³ » ]' » f» \»»{ ! +» g» % » % !a» ZV. »$k

6»V ,»Z7 ³ » dV. S % 6% .~- .\ [g%g ] !~ ' (p .g% '


¤22/ƒ ³ » ” »U7 Q » ^ ~» . g» % ' » f» »% M ' » ³ »^7Q g» % ^Z —IDŒF y c n!)

» *L »^ \ » . 6»» »Z † » 7 »^7Q g»» % ¡?KŒDŒC ¡:HH?F »! $ % » R…5¶R “K¸:ŒGD=

<^ -V 7' !' ^. '

~»» . » e » dV »Z | »•O (»» p »• S ' » ³ 6»»V . S ' »^ “DI:ŒC?DB s »

³+ »» s »»W. P »» . f»» Q …šGŒDHG‹§ƒ »» { z »» …–9FG:Œ‹ƒ | »» %ˆ \e »» . R f »» ] »»!

<…¤2 •R £55£ƒ“DI:ŒC?DB

b $»» ^»» f»»% P}»» ZV f »» V% f»» P »» . S ' »»^ P ( ' »» Xa»»! \»» M »» L.

P»Z f » V f a»! P s » •BIDŒF P zR ‹D¯:GI JDGI? - •D¯:GI - ³

g» %³ »^- # a •D¯G:IjÂFI? 7 V - ^V% $ 6 'u - . PQ nM \ ' ^ \ U

]' » ,» S» f» »% M h »M7u »! ' (» p . ~ » V. m »[ g» % » *L ' ^7Q

»- (» R•D¯:GI JDGI? » »- R+ » f»% » V \ Q\ n -S

R£55¤ƒ ¦?I‹DG‹ <… 9:CGJGD´H?ƒ ›»»»ZU ›»»»$ • P ›»»». ^›»»» M » » » »! •D¯G:IjÃFI? » »7 V

…53•

» a»! 6- y. ) r 6- ' €k PQ z R ' '^ '$% !(' Xa! y r ( t.

l»»- % S ' » S' » l»»- % S ' » ^ ³ ¿DŒCD #»» ) g»» c » U » ' »^ o»» \ » » »W

M . »* S ' » f dZ *L y V. 6- •AD‹‹DŒ- \ …¶ R£555ƒ •?I-G‹ ³S ' ^

»% –ŠFGFBC? » !Q³ »^7Q g» % M . »* '» ] »% ' »^ f \ [ ' €k $%

| » [u a»»! v » Z <…¤£5 R£55£ƒ •AD‹‹DŒ- » *L »‡ » -Q 6»»- » [ $ +! » . "»»

o »* + » . Q † » 7c R~» t | »•O \ e»U. ¡:BFGŒ?‹ S »V . '³ ^7Q g % S ' “DI:ŒC?DB ] %

86 7 f k f •Z o ³ gcS

' S' RS ' ^ †) 7 4 + ' \ U

'

]' ~ $k.
S' S'^

'
“DI:ŒC?DB …£55£ž £5ƒ 8'

g»» » tU (» $»» ]' » \» . g» % "»» '» 6»! ' »^ P | » f» y»V

< ] !O ~ . | %O h M7c 6- ~$k. R…•D¯:GI JDGI? ?F ÂFI?ƒ 7 V % -

»^ v L» 6» "» »Z |}» f» g» M . Z » ' »^ ~» . P 6» $k f P )

\» »% M » dV S ' »^ 6»- \»W ' d7 y va M P - Ry c V | %O

8 Z t | [ˆ l 6 dV

f» P » ” »U7 ~» € » . 6» % M Z ' • M 6! dV S ' ^ j

·:AŒ ¨DK ^ » 6» 6»! …£3¶ R£55¤ƒ –II?-H? ?F ®B?HGŒ S » % f» » dV. S »V . '

» *L »• g» $. RS ' » Xa»^ » $ 6»! s »$ » *L P $ *L •t S'

<…5/R £555ƒ ·:AŒ ¨DK V ^. }% *L Ä'.R | ~{ % \ Z ^ 7

~ » V. »• | »V va» » dV 6% » M + » 6»! 8 …•DICGŒDH?ƒ »•O S ' ^ j

<…¤22/R5¶ƒ “K¸:ŒGD= S V f *† c Z t V. S ]'

\ e»U. + »dV. 6»- & »e …:ŠDÆB?ƒ Å+{ »% ' »7 Ro- »7 v U h M7c 6! 8 M . * '^

»^ P v R ^ t » . 6» » *L f% \ ZV. |}ru \ V R $ • 6^- # a *L

…¤£ R¤223ƒ œ?‹9AG !' k. ^ .6 *L 6- ^d.

y»» - ZV»»• °D;?H ?F ¦IDADHDC y»» va»» #»» ) S ' » ^ ^»»[ g»»- O \»» \»»

»^7Q g» % » *L P » P »Wr $ - < » 7 x …9:I? 9:;Š?F?Œ9G?‹ƒ y» ! ƒ »* *Q g» S ' »^

' »!h ' RS r \W . P zO R % SMV { • Z ^ - •aM \W M[

j M»U jj € » . 6» »* *O S ' »^ S' » \»W - ' a»M » f{ » " • »$. 6» S »M V \W -

…53 R¤223ƒ œ?‹9AG P z S $. { P zO g % d-

6»»- » . »* *Q k»U7Q f»» P » . »^7Q f »$. FIDŒ‹¯?I‹DH » *L » -O dV »- R\»W

< » *L » $k » % M ]' » ,» . S ' »^ » . k»U7O Xa»! \» 6»- 7xs Q "

P n»M "» P »- R » »$ » ZV ) P » #» ) P RS ' ^ o n f y7

"» P »- » „ g»V R » *L » { »!- 6»- +* r \ U +! . 6 kU7O | r %P

8 ^- - .6 ! M Q * *O S ' ^ g%P
( 6- $ b Zt. ~ . P " P % 6- j5¤

f -V f% " j5£

°D;?H ?F ¦IDADHDC »»» *L »»» % S »»»M V g»»»» % ~»»»» $k »»» 7 c »»»7 j54

<…£¤2j¤222R£¤¶ƒ

» $k ]' » g»» % » V$ » Z » 7 W S ' »^ f»» » n»» . 6»! »* *O S ' »^ - )

< f " o ! M. |} f f - V ~$* 6- ^V Z . *L <^-+ V

…£¶ £555ƒ šÇ?HC‹FDC ?F °?DŒ?‹ » - V P »‡ 6»- s » » !Q 6» . »^7 d7

< dV S ^ +! ˜t 6. | M < ^k$ ^ { .w f | r -

** S'^ ˜{ ¤+'| M
fZL ˜{ t

SMV o f $ r j5¤
Xr -P P f 5£
¨H?;?H ?F ´?ADH?C f{ " f % 6- ~ . j54
…¤225j¤221ƒ f - V f% *L " .j50
< *Q g c \^*Q | 7 f 7 j51
6% M + N6k ' k. j5¤
S ' W *} 7 z j5£

››› * * S ' ›››››^


\ \ V $ • j54
f{ " - V. -Q j50
•9A:?;D=?I¤22£ <s Q S ' o ‡ S -Q jj51
y-• f ' W * j5¶
Ž j54 7 j5£ ]' S ' f % M j5¤
s
®GŒŒ ?F °?H?;?I ‚rf j51 <' k ( g% j50
6- 'aM j53 <+ * 6- f r ' j5¶
dV
'U* n *' *L m j5¤
šG?Œ9G‹ ºGCDH f{ " o S }% 6- j5£
M . *} \{ * €V .j54
•9A:?;D=?I \ V | $ * $ • j5¤
–;GF ¤224 ' 7 j5£
$* V j54
M. * S'^

t j50
Ÿ?IŒ?K ¤22¤ }r % j50 N} j5¤
¦?FA:C? ' V j5£
FA?¯?ŒDIC?¤223 %54
- 7j5¤
œ?‹9AG0¤223 ' 7j5£
:Š?ÆB? j54
šG?Œ9G‹n *' jj50 6M . * \
Z j5¤
ºGCDH S M V } j51 f -V T 6-
r j5£
"
o* oMU. j 5¶ P " ] . j54
…¤5j2j/ R£555ƒ •?I-G‹ 8'

8 P L °D;?H ?F ¦IDADHDC g ' [u ' M.

<• S N $ 6$* gV • l S'^ ½

N x g % ˜V. % P Rf " o ^ S - g r m} !} o t. S'^ ½

<^ * o " ! k. S ' ^

Y MV ** } % $ 6VŽ † V \ Z. }W - * *Q S ' ^ l Y MV * *O \ ½

<…?¢9HB‹GJƒ • t v' M \ W $ V N6U ,Z7 '^ ,

È * V | M 6- S ' ^ ^ 6 …•DŒ:Œ ƒ }W - R6* \ 6V . * *O S ' ^ ½

g 6* \ f | 6 . * *O S ' ^ - # a < ^. „ S 7 f 31É f W v U.

…££5j£¤2R¤222ƒ °D;?H ?F ¦IDADHDC 6‡ - \

y7 z 6 -V \$ } - X V$ . 6 *L oV } S'^ †) 7 $ d7

Y y $k <y { 7 6ke. y. N c T$ . W Q 7 S'$ gc r 6- | " †) V - %

< *L * *O S ' ^ + dV S kt œ?‹9AG

$k ]' ]' f % M V^ S'^ \ 6- -O dr} ½¤

S'^ Z. k g % R~ $k • ‡ *L $ V R| #) - s

vae. 6 dV S'^ w k Q \ [ 6- k V^ S'^ o M. n . . ½£

! Z n .P ^ f e• % M - PQ Q $ f }k7 *L kU7Q ( t +% .

g% r Z S'^ f …•KŒ?I-G?ƒ ‡ S -Q ' $ % f a * *Q ' ^

< *L ({ p ( t 6- 6 -O s

Z S'^ w PQ g c ' [u o * *Q S ' ^ f Z S'^ € V † u ½ 54

<] z yV v' ‡

6 . f " o ^ bZtV. 6 { S'^ f }k7 * *Q S ' ^ k. ½0

* *O S ' ^ P' v S'^ $ \ P P g% R S . ^ %


6 b$ ^ € . a S o V% ~ 6- ^ ! P *L \

<…¤¶j¤4 R¤223ƒ œ?‹9AG … % 7 ƒ + dV f " % 7nk P R ^{ x

R+ R6% R 6V . - R ^ - (p . 6 S . % S \ . ]'

6- * *Q 7 ^ \ M. 67 n . ^ …¶4 R£555ƒ •¯?G´K <<R - R' R $t

g% V$ M * *Q y % " . . va ' \W . o 6- 6! <j' dZ j *L

R' R • - f (ˆ. % '^ l7 )•- < ^ [Q ]} g% S'^ 7 '

6 R]' b " .6 'V • P - …34 R£555ƒ •¯?G´K S } f $[ f W. R $

•ADG@? R * *O S ' ^ g P . n . *L \ M. 6 6! R ^ % | n

< { -V -O f °D;? ¦IDADHDC ^ % f! 6 … ¤2¶j¤22/ƒ

X S} W N" O f e % M e ^d. 6 ' !V - P

' • \ 7 V% ( . 6! < ' ^ f % M N Q 6- ^Zp f!a 6- . Z y ^Z

\ Ryk Z f } d Q 6- ! va f!a g c ! p Q N6[ ˜t[ f%

—BGHHDB;? •BG@D´: e g \ VV. S Z. +^- f } Xa! f M PQ f gcs .

< S M o 6- v U$ ' k m ' - n . \ U a^ <…51 R¤223ƒ

s S f % M ^7Q g % *L 6- - lM % S V ^7 z g

V S' k •' . -V r o y7 z Rs Q ' ˆ ” UV 6- (p . -O

R¤2¶/ƒ •IB9=?I R …¤2¶/ƒ —D´HIDGFA 8› P Wr $ ^Z p . ]' f . . ".

| % V!a kU7O 7S M y . g% P L +! z … ¤234ƒŸ?HH R…¤224 R¤2//

d \ 6- \ …“ID¯DGHH?BI‹ C?‹ 9:ŒŒDG‹‹DŒ9?‹ƒ S

S _ ! N U7• * o Ža ˆ va …¤41 R£55£ƒ Ê r R ' -V ˆ M. *

©IŒ?‹F « Ë:BŒ-ž °:JJ;DŒ? ‰DI:9A?ž ¢?I:¢ž œ9 › ƒ s $ S *L \ ]' .

…4 R¤223ƒ •BG@D´:ž —BGHHDB;? …¨GŒ?‹Kž —?Œ?IDH ©H?9FIG9<<

Ê r ^V . *L \ ^ \ n - ]' f "t , S Q S V . S' k -

…¤45 R£55£ƒ
6 kU7O PQ³ •IB9=?I | *L 6- 6* *O V \W . - l $•Q

•h . ± V. 6 # . 6! 7 N [ o h . † 7 g ] ^. 6 #. .+ { 7 \ .

O PQ o R ^ Mr ^Ž U7 P ^ S *L o M ~ . R³S ]'

S "! M ± $ % S *L R ' U * n. vQ ]' g % V$ S *L g

k›U7 f 6 › . ›*L -› › f É 31 P ®BGŒŒ ' ' e R<<<< 6 µ }%u

< …¤¤4 R£55¤ƒ œ?FDG‹ ?F œ:GŒ-?:Œ ]' › › ' ^›p g ›% L › ››z

86- W - ˜{ P

<| * n V. ^7O ) ZV %j

< - •j j

< -V | M f% † t j

<… ¶£j12 R£555ƒ š:IDK " j

S› ! S' - ›*L ~ ›t ' ›› ! % f dV f ! ^ l$

¾]' S dV + . N6UV. ( ) j8m S q › . | ›r

¾]' (p . ( j

R£55¤ƒ œ?FDG‹ ?F œ:GŒ-?:Œ ¾ - V. - \ U. P - f ( j

…¤¤4

8m *L S .g l .n . ^ \U | - f W (‡ - €k P

•D¯:GI < V - ½ •D¯:GI §FI? 7 V - ½ •D¯:GI JDGI? - ½

¯:GI

•D¯:GI ¯:BH:GI ' - ½ •D¯:GI •?¯?ŒGI ' - ½

¾ ) v' f … ¤22/ ƒ •ADG@?

+ R]' .‚ $ { ' ' Žu a! 6- l [ 6 o‡ +!Q f

" \ U ^ ! Z +!Q g c k V* 6 o ‡ 6! dV ) 6 dV

]' *' [ g% } ] ^. 6 kU7 | %O ( t y 8]' .½

R" Z . Ro MU. Rf . R, . f *L M. * S^ ^k ' ^% M 6-


ÁD9=HDC <<<\ {} ” U . ]' 6- + g v L. • S % R kU7Q

…¤3 R£55¤ƒ —IBŒC‹F?GŒ

86 7 ^‡ % f - *L ]' *' [c

S *' [ 0 8+ ' \ U

. •'

d7 f . . jT$‡j .
f . }% . ˜{ t
R\ ^ . R~ V.R+ dV. + . i k t +*'
Ro MU. n. .
R& R" Z .

! "# $
$ ' (
' ‡ S %& ) * .
+ , ÌZr
… ^ ƒ

$
./0
12
3"

f W.
…¤¶ R£55¤ƒ Á?9=HDC? ?F —IBŒC‹F?GŒ '

3¤ R£55¤ R—DI9GDƒ 8 - f f * * f % 7 f P Wr $ Z ]' . ' Žc 6-

| % 6- ~ $W P . R| M $• t[ $Ž S ) - 6! 8 V - j

R V!a †) V S} W T$. 6 ' j ¨Œ:¸ A:¸› y $[ 6V . j 8f g + V.

<^M o f% V.' • , . 6 <<<<<<<<S ' RS

h ' e *' e k* \V - 6! 8 -

8 ' sr S *L ± V. - P- • V ‡ l7 N *

6% M • j . | - S rj + j V ‚ $ j 8…41j4¶ R£555ƒš:IDK

+ yV R ^ - V } % \W *L 6- -! ]' N U7 P •:;G:Œ s .

8f% ± V ]' N U7 P s va š:IDK ^ 6 # . f% % 7 ( t. Z

! ‡ 6- ~ * \r ( p . % ! V% f 6 d y ³‰Å§ŠI?B¯?³' $ j

gc S r \ S'$ P . #a < - 6 \r f% ‚ $ n k

ƒ ÁD9=HDC” UV ” U7 R r r R Zp Z p R V^ V^ ]' N U7 g S

86 | M 6- ' |W |} f # ) g M <…¤5¤ R£55¤

S S r V Zp V^ ' '$
,Z7 o o'U f% t ' . •} j
P " • U , {' ^[ f%
^ U o ' U f% t ' . •} j v' M. | L V
R ' M. S V .ƒ \ U •} j
…<<< Rf{ h
^ $[ S r 6- ^ ^ Z j

…S Z ƒÌZ \{ * ]'
S h M7 rƒ _UV

…¤51 R£55¤ƒ ÁD9=HDC 8'

o ^Z V . | r q . Y k N a | &' † 7 - •ADG@? $ y $* hf

^.' • ‚ r f - g c dV. N 8 f Z t f .N gc ˜t R t o | •O

Xa^ ' ^7Q g % ^ c dV. s Q N < •Q ! $ - …<<<<S }% RS 7 % RS ' ^ ƒ

86 *L 7" ^d. # a <v Z | & ^ .f ! $ - | •O


S } RS d7 6V!a | &'
<<< S 7 $ %

67 $ •t |
†) V P
S P '
<<< S 7 "t
| • t

… ¤05i ¤42 R¤22/ƒ •A?G@?8'

- x P- - + y7 g r j]' i w % ! p ! 86 dV + ½

^. r f r l7 )c + . *L - # a ! -Q % g % \ dV g% P * $

+ P ¨:?ŒG- s <…4£ R£55£ƒ“DI:ŒC?DB <\ *L -7 P . ]' n .

8› ~ 6 dV

< - 7 ]' l$ 6 S r % h j

< *L \ Z t S} % h j

< S} ( t +^Z ,Z7 ^ 6 S r % h j

$ U V R Z R UV S % R]' w g - ‡ R6 dV + +

…£55£R44 ƒ“DI:ŒC?DB % M - \ U. ^ 6

S *' k. g L S $t | % • . ! 6 dV + P b$ s

P . 6^- # a …4¤R £55¤ ƒ ÁD9=HDC . Z p 6- - \$ f $k ]'

8f f

< *L ( . -O S * e. , 6 * jj

j£55¤R3¤ƒ—DI9GD *L -Q \$ f Z. Ž ]' w 6% vQ 6 '

e | [ (• g c s \ n - -V -¼ ! V% ( …3£

<S dV m * Z. 6 dV

8 dV )½

r Rs Q 7 rQ • 7 rQ + w S %\ Z R *L ]' ^U.

]' \ M . + ‚ r RP 7u s . O ! S P 7 ÌZr S %\V Q


n$ Q f " o o . + )c S ( t 6- ^Z p - !' * + + . %\ o

S $t + P . ) *L PQ P Wr $ s 6- ” UV a^ <^ va V ˜t

S •} \ [ g % a f ‡ -O f y - l7 . va W Q T$. . S %\ [g%

SN c RS Z R~{ x R ' . 6- \M . k ‚ $ ±{ 7 f Q S *' f $%

<…£55¤R£2ƒ ÁD9=HDC <<<S 7 % '

± . +{ !' k. 6- *L - ' f g O - . 6- \W '

ÌZ %+ ' * f "t RN V * *Q S % ¹}x 6- a s g % ]'

86-

< *L -Q S ) j

r k \ U \r 6- (p . 6 S V . j

*L 6- ^ | SN u % j

^ j

…0£ R£55£ ƒ“DI:ŒC?DB S M f "t. +d. j

)R ) 8S a f % • 7Q f " f P 7u ) ' z g%

n r dV S ) +d7 \ Z. f " a! f <s ) s Ž )R V ‡

<y k$. ]' S • d7 \ S •

Xa^ l - *L 6- ^ Q *' Q & *Q } - \W . - PQ f +z g%

^M V 6 ]' *' PQ ! Y k a! g % a L y7Q c -V S g %Q g c O

+ .6 dV ~kV o M ^ $k *L 6- ^ . ¨Œ:¸H?C-?j¸:I=?I‹ ››^ %

R£55£ƒ Ê r < • u +* • u Y ' f f µ 6- \ . :I-DŒG‹DFG:Œ DŠŠI?ŒDŒF?

<…¤£2

-' s -V f% S *L ‚ $. ]' S'^ ' M Xa^

< ^{ g % V! v rgc V P $ S *L Q _[ V S *L s

{ "M *L 6$ v 8' M. * M
{ "M P . RTkt f % ¹}W w' N ^7c ' 6V$

± o P! a! ' SQ <S *L % MV g % V ] !O ™ $ lV! '

f ~Z7 S ^M f |a +z' f < S *L \ !ˆ *v Y}•u

( ‡<› " . l y-w z \U f . + S *L n zQ ‡ PQ c | Q

$ q w z R ^Ž U7 T$ dV SN u w z R6 "M R

S +d7 g c ' - Rs f . f ± 7 \ 7 + P ( ‡ RS *L ‡

W +dV t* 6- ˆ. R $* N VW * . % \ U. 6

LŽ $. RS *L \$ ` z n$ 6V^ f Q} ‡ "Z ( ‡ R| . S V

N * S *L ‡ tU S*' ^ ±.6 ˜{ V f # ) z g c R • t ±

<v { "M } *' QS rS*' \ [g% ^ V.6 #.

y .f . R % MV 7 ^ }k7 S *L b f ' m V! o‡ a! \ 6-

R( k* ©¡¥–• › S *L ^ . l_ - 6 M ±{ V n *O SW

| • 6* ' R m Ž 7 * S *L g - ‡c …/£j/¤ R£55£ƒ "! Ÿ•¡ ©¿¦©•

S%k ( Vt 6- " ^[ g % l r 6 S *L f { "M •' $ M

©¿¥•–Ÿž ©¿¥©ž ¬

g% r Z P * { "M P 6r . VŽ * S [L ( t P

% MV $ k ^V •t { "M S *L P s Q '$ < -V ^%

f Žt Xa! ^ 6- 6! < ^{ P -V f %S ~ .s r N O

#)f ' b$ ZtV Z f % x}W $% + $t | &' f Z .P

[S Z. % 'M dV 6- ” t7 g g . { "M P • ] zg$

' * P 6- < $V O S ' W * nM "Z SN u } - 6 ' O . o

SN u f M a S e Xa! \p 6- 6! ^ P ! S e Xa! Q { "M *L

86 - ^ !Q ' 7

-O o s P " M - x N *'c f f ± (W .

M. * S' t $ S' va 6M. * , *ˆ.


6 dV + o MU. a ]' f "t. S +d7 , *ˆ.

¦IDADHDC ~kV * *Q + % S ' ^ \ [ 6- ^ • ! k. S ' ^ o MU.

‚ $ " S M o S *L k ‚ $ o MU.

+ $t | & ' |}e * r ' |} f " f% ‚ $

S r} - ({ p ( t g% ^ h . %c O n k. P g r ! ' _$

< Z

S *L o ^ ˜ . ]' g c | 7 S Z 6- Z

< *L • U 6- 6 +^Ž t7 -O " Z . P ‡


o›
>? @ A B (C C > " "; D C> E2 6 7 8 9/:; ,< = 8 "! 54
GHHG F "
G
!
IJ ŸDIŒ?K · " " # # $
" " !% !&&!
' ( "
) " !&&*
+ " ,
-. # - / 0 ) #
!&&%
% 1 2 3
" # " " , (.

* # # " "
, (.
& ! - , 2 " 3 3
" " # 4 "
! !" # $ % / " # 3
" " # 4 " 0&&
!! ! & " #
! ' () - 0 !**
!*& . 5 !
!6 $ * % , 7 - !&&&
!' $ +' / " # 8 " 9 " #
" # " 9 &:6 # ; <
!) % & " $ =
# "
!+ ( ' *, " 8 # "
/ "" +" >?. . !&&% # "
!% ( - ( . " # .3 @ #
A . ># . !
!* * / 8
B < C D !
!& * . #
>?. . !&&%
& - " D # " / ""
= # " 8
!
! "
/ >@((
. &% - E 4 " " # . 3"

6 #
( # "
F"
' " " # 1
) &/ 0 " F " 8 # "
" " , G %(.( >?. # # .
!&&&
+ 1 '0 ( ( . " H "
!