UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR Strada J.H.Pestalozzi, Nr.

16 300115 Timişoara Tel: +40-256-592-506 Tel/Fax: +40-256-592-500 www.feaa.uvt.ro

Ghid
privind elaborarea şi prezentarea lucrărilor de finalizare a studiilor universitare Nivel de licenț ă ș i masterat

Capacitatea de sintetizare și interpretare a unui set de informații. de rezolvare a unor probleme de bază și de evaluare a concluziilor posibile. Elaborarea lucrării de licență constituie etapa finală și de sinteză a primului ciclu univesitar. 2 . Rezultatul final se concretizează în formularea de argumente. Aplicarea conceptelor. Orizontul de aș teptare al pregătirii studenț ilor din ciclul de licenț ă se poate descrie printr-o serie de competențe generale și abilități cognitive. din contexte profesionale reale și din literatura de specialitate. teoriilor și metodelor de investigare fundamentale din domeniul de studiu pentru formularea de proiecte și demersuri personale. • Asumarea responsabilității de a elabora un program personal de autoperfecționare. • Cunoașterea aspectelor legate de managementul proceselor specifice domeniului de activitate. În cadrul procesului de la Bologna.Ghid privind elaborarea şi prezentarea lucrărilor de licenț ă şi de disertaţie INTRODUCERE Prezentul material reprezintă un ghid care se referă la modalitatea de elaborare şi prezentare a lucrărilor de licență şi disertaţie. la întâlnirea de lucru din 18 octombrie 2004 de la Dublin au fost elaborate trei seturi de descriptori generici. câte un set pentru fiecare ciclu de studii universitare. fără să neglijeze însă exigenţele şi practicile deja existente la nivelul FEAA și al altor facultăți de profil din țară și străinătate. analiza și interpretarea de date și de informații din punct de vedere cantitativ și calitativ. Competenț ele generale se referă la: • Culegerea. ca lucrări de finalizare a studiilor universitare de licență și de masterat. • Utilizarea tehnologiilor informatice. din acest motiv lucarea va trebui să demonstreze orizontul de așteptare descris cu ajutorul descriptorilor Dublin. c. Analiza independentă a unor probleme și capacitatea de a comunica și a demonstra viabilitatea soluțiilor alese. Menirea acestui ghid este de a contribui în mod semnificativ la creşterea nivelului ştiinţific al lucrărilor elaborate şi susţinute de către studenţii şi masteranzii Facultăţii de Economie și de Administrare a Afacerilor. Conţinutul prezentului material se bazează pe o serie de referinţe bibliografice relevante în raport cu tematica abordată. • Utilizarea unor moduri diverse de comunicare scrisă și orală. din diverse surse alternative. inclusiv întro limbă străină. Abilităț ile cognitive specifice domeniului domeniului de studiu presupun: a. decizii și demersuri concrete. b.

• capacitatea de a dovedi că și-au dezvoltat abilități de învățare individuală.d. Pentru ciclul universitar de masterat. Redactarea lucrării 3. • capacitatea de a demonstra că pot contribui la dezvoltarea de noi concepte și idei prin activități de cercetare. • capacitatea de a demonstra capacitatea de aplicare a cunoștințelor la rezolvarea problemelor care apar în contexte nefamiliare sau care depășesc prin multidisciplinaritate domeniul în care s-au pregătit. • capacitatea de a înțelege cunoștințele avansate din domeniul respectiv de studii. • capacitatea de a comunica și susține prin argumente logice concluziile lor în mod clar în fața unor auditoriu format din specialiști sau din nespecialiști. descriptorii Dublin descriu orizontul de așteptare privind performanțele absolvenților prin: • Capacitatea de a demonstra că au cunoștințe generale și de specialitate superioare absolvenților de licență și că sunt dispuși să le îmbogățească prin eforturi individuale. Elaborarea lucrării 2. Prezentarea şi argumentarea lucrării în fața comisiilor de licenţă şi masterat 3 . Ghidul privind elaborarea şi prezentarea lucrărilor de licență şi de disertaţie este structurat în trei părţi distincte. astfel: 1. Inițiativă în analiza și evaluarea de probleme.

Se va evita ca. Această secț iune este obligatorie în elaborarea lucrărilor de disertaț ie. 4. teste pentru stabilirea de corelații. Studiul aplicativ poate reprezenta o abordare științifică bazată pe studii de caz relevante în raport cu tema aleasă. ritmuri de creștere sau de reducere. poate fi următoarea: 50-60% pentru partea teoretică și 50-40% pentru partea aplicativă. Se recomandă ca lucrarea să cuprindă secțiunile de mai jos: 1. reale. fără reprezentări grafice numerotate.ELABORAREA. rezultatele cercetării. analize comparative. pe analize comparative ale unor situații identificate de către studenți. Studiu teoretic cu privire la tema aleasă. 4. în această parte a lucrării. Această parte va consta de asemenea în realizarea cercetărilor de birou. Această parte poate fi reprezentată de studii de caz. va conține ideile și conceptele cele mai semnificative în raport cu tema aleasă.4. Activitatea de elaborare a lucrării se desfășoară sub directa coordonare a unui cadru didactic care poate face dovada titlului de doctor în științe.3. Studenții vor identifica soluții. Cercetarea teoretică va face o prezentare sintetică a stadiului abordării temei respective în literatura de specialitate. Cercetarea teoretică se bazează pe studiul literaturii de specialitate și va reprezenta o abordare conceptuală a tematicii studiate. Se recomandă evitarea elaborării acestui paragraf ca o înșiruire de cifre. să se copieze notele de curs sau capitole întregi dintr-o singură carte. și bazate pe etică și deontologie. propuneri pentru rezolvarea problemelor identificate. Se recomandă ca bibliografia să cuprindă un număr de titluri care să corespundă nivelului cercetării (lucrare de licență sau de 4 . fiind structurat în următoarele secțiuni. metodologia de cercetare. 4. limitele cercetării întreprinse. Conținutul lucrării de finalizare a studiilor va trebui să reflecte aspecte ce țin de domeniul economic și de administrare a afacerilor. Se va pune accentul pe crearea de abilități în vederea analizării și sintetizării literaturii de specialitate aferentă fiecărui domeniu de studiu. Asistenții doctoranzi pot coordona lucrări de licență în cotutelă cu un cadru didactic care a obținut titlul de doctor. Se recomandă ca această parte a lucrării să cuprindă următoarele capitole sau paragrafe: 4. Studiul practic. ținându-se cont și de specificul fiecărei lucrări.2. Se vor detalia metodele și instrumentele de cercetare utilizate pe parcursul lucrării. 2. implicațiile manageriale sau macroeconomice ale fenomenelor analizate. 4. dependențe etc. pe analize calitative și cantitative.1. Elaborarea lucrării de licenț ă şi de disertaţie Lucrările de licență și de disertaţie trebuie să reprezinte şi să facă dovada unei activităţi de cercetare şi de documentare autentice. analize cantitative. tabele numerotate. Posibilităț i de dezvoltare ulterioară a cercetării. Referinț e bibliografice. Cele două componente trebuie să fie echilibrate ca număr de pagini. O structurare de conț inut recomandată. legături. REDACTAREA ŞI SUSŢINEREA LUCRĂRII DE LICENȚ Ă ŞI DE DISERTAŢIE A. comentarii ale rezultatelor obținute. concluzii ș i propuneri sau recomandări. Introducere în tematica abordată. Este o valorificare a cercetării bibliografice efectuate de către student în timpul anului universitar. 3. formularea de ipoteze utile în derularea cercetării practice efectuate de absolvenți. Lucrarea va cuprinde două părț i: cercetarea teoretică și cercetarea aplicativă sau practică.

.3.. următoarele reguli: • Titlul trebuie să fie corelat cu ideile principale ale temei cercetate. recomandându-se să nu fie mai lung de 7 cuvinte cheie sau de 12 cuvinte incluzând și cuvintele de legătură. cu titlu general.. Privitor la structurarea finală a lucrării.. Subcapitolul 2 1.disertație). 5. Anexe.1... La nivelul unei lucrări licenț ă sau de disertaţie se recomandă respectarea următoarei structuri: Introducere Cap 1.2. pe cât posibil.. . Se recomandă ca în formularea titlului să se evite sintagme de genul „abordări actuale„. Prin formularea sa. pot fi menționate. pe de o parte segmentarea excesivă a materialului elaborat. și că.3. Este evident că lucrarea este un studiu sau o cercetare. Un număr de 4-5 capitole poate fi 5 . 3 titluri bibliografice sau 100 de titluri bibliografice). Subcapitolul 2 2. Subcapitolul 1 2.4. Titlurile capitolelor și ale altor subdiviziuni ale textului. titlul indică obiectivul cercetării. . Cap 2.1. • Se recomandă o dimensionare optimă a structurii unei lucrări astfel încât să se evite. • Dacă titlul este prea lung se utilizează un subtitlu. Subcapitolul 1 1. Titlul celui de al treilea capitol 3. Titlul celui de al doilea capitol 2. . Titlul primului capitol 1.3... Cap 4. Se vor evita extremele (de exemplu. Concluziile finale. iar pe de altă parte realizarea unor capitole supradimensionate.. Concluzii ș i propuneri/recomandări Referinţe bibliografice Anexe 5 10 20 35 45 60 65 68 În cuprins sunt evidențiate principalele componente ale lucrării și pagina corespunzătoare acestora: Introducere. Subcapitolul 1 3. va prezenta o perspectivă diferită.2.. Bibliografia generală. . „noi perspective”. Subcapitolul 2 3. .4... „studiu privind„.1... Anexe.2. Cap 3.

5. nu „din punct de vedere al specialiștilor”. • Este recomandat ca gradul de divizare succesivă a textului (capitol. inclusiv în construcții de genul pot fi. Ultimul capitol al lucrării se recomandă a fi alocat formulării concluziilor generale ale cercetării întreprinse. • În elaborarea lucrărilor de licență și de disertație se recomandă să se regăsească următoarele tipuri de referințe bibliografice (acordarea unei ponderi descrescătoare referințelor de mai jos va duce la creșterea valorii lucrării):  articole publicate în jurnale sau alte publicaţii similare naţionale şi/sau internaţionale (în varianta on line și în varianta off line). sub-subcapitol etc. subcapitol. nu ” firma a falimentat datorită managementului necorespunzător”. 6. Se scrie ”articolele pe care le-am consultat”. Se scrie „din punctul de vedere al specialiștilor”. motivația alegerii temei.  cărţi de specialitate publicate în ţară şi străinătate. precum şi propunerile/recomandările iniţiate de student. precizarea etapelor parcurse pentru realizarea efectivă a lucrării atunci când lucrarea are un caracter preponderent practic. iar în text se face trimitere la ele prin indicarea numărului lor. Esenţa şi conţinutul cercetării derulate de către student trebuie să se regăsească la nivelul fiecărui capitol din cadrul lucrării. Există câteva erori care apar cu frecvență mare și care trebuie avute în vedere în elaborarea lucrărilor: 1. Infinitivul verbului a fi se scrie întotdeauna cu un singur i.apreciat ca fiind optim.) să nu depășească 3 diviziuni. • în cadrul referinţelor bibliografice se recomandă ca articolele ştiinţifice publicate în literatura de specialitate.Nici un capitol nu are mai puțin de 10 pagini și nici un fragment de text. 6 . • se apreciază ca fiind o condiţie minimală pentru asigurarea unui nivel ştiinţific mediu ca referinţele bibliografice prezentate la finalul lucrării să se regăsească integral în textul materialului elaborat. nu „unii din cercetători”.5-2 pagini. • Textul lucrării se redactează față-verso. „părintele managementului”. Cînd se introduce o atributivă. Se scrie „firma a falimentat din cauza managementului necorespunzător”. importanța subiectului abordat. • Anexele se pun la sfârșitul lucrării se numerotează. purtător de titlu. Se recomandă ca introducerea să prezinte o imagine succintă a stadiului actual al cunoaşterii în sfera tematicii abordate.  articole publicate în volume ale conferinţelor ştiinţifice desfăşurate pe teritoriul naţional. respectiv negativă. Se scrie ”situația economică s-a redresat datorită soluțiilor alese”. nu „articolele care le-am consultat”. Se scrie „unii dintre cercetători”. să beneficieze de o pondere semnificativă. 2. 4. ca urmare a concluziilor conturate. Se recomandă evitarea superlativelor „reputatul profesor”. pronumele relativ cu funcție de complement direct este întotdeauna precedat de prepoziția pe. nu „situația economică s-a redresat din cauza soluțiilor alese”. datorită și din cauza au conotație pozitivă. Pentru identificarea şi utilizarea referinţelor bibliografice se recomandă următoarele aspecte: • utilizarea unor surse de documentare autentice şi reale. nu are mai puțin de 1. 3.

broșuri. gutter 0 pt. se recomandă ca ponderea acestora. sine loco.). left) 1. justify) Paragrafele vor începe prin aliniat nou. capitals. cu tab la începutul primului rând al fiecărui subcapitol și sub-subcapitol (de exemplu. materiale distribuite în cadrul workshop-urilor. pliante.1. În cazul lucrărilor de dizertație se recomandă ca lungimea maximă să fie de 75 de pagini.materiale nepublicate (prelegeri la conferinţe.54 cm. Un paragraf constituie o unitate ideatică. fără spațiu între ele. cu tab. respectiv subcapitol și sub-subcapitol se separă printr-un rând liber. bold. Se recomandă ca lungimea maximă a unei lucrări de licență să fie de 65 pagini. delimitată prin subcapitole și sub-capitole distincte. rînd liber. justified • Pentru întregul text cuprins în lucrare se va utiliza un număr de cel mult două tipuri de bullets pentru a puncta sau enumera diverse elemente. footer 1. care conține mai multe fraze și propoziții.1. TITLUL SUB-SUBCAPITOLULUI (12 pt. Redactarea lucrării Redactarea lucrării de licență sau de disertaţie trebuie realizată astfel încât să reflecte caracterul ştiinţific al acesteia. line space: single.3. 2. Studentul îș i asumă întreaga responsabilitate pentru actele de plagiat pe care comisia de examinare le probează. respectând formatul prezentat mai jos. Lucrarea trebuie să cuprindă un număr minim de pagini adecvat temei propuse. Începutul paragrafelor se marchează printr-o identație sau spațiere a textului. Nu există o regulă pentru dimensionarea paragrafelor.54 cm. (12pt) 7 . Dacă se consideră oportună ataşarea la o astfel de lucrare a unor anexe. left) (12pt) • Fiecare capitol trebuie să aibă o structură clară. capitals.17 cm. TITLUL SUBCAPITOLULUI (12pt. size 12. bottom 2. considerându-se că paragrafele foarte lungi sunt obositoare. raportată la numărul total de pagini al lucrării. right 3.27 cm. etc. left 3. Se consideră că un număr de minimum 50 de pagini este potrivit pentru o lucrare de finalizare a studiilor de licență. inclusiv anexele. header 1. să fie de maxim 10%. Se recomandă să se respecte următoarele reguli de editare: 1. teze de doctorat.2. cursuri. bold.27 cm. urmează textul altui supcapitol sau sub-subcapitol). • Font: Times New Roman.  așa numita grey literature. (12pt) TEXTUL (12 pt.17 cm. publicații cu detalii lipsă (sine nomine –nu poate fi identificat editorul. Textul unui capitol.1. (12pt) Formatul paginii: Format pagină: A4 (297x210) • Margini: top 2.  B. În acest sens. TITLUL CAPITOLULUI (14pt. care vin în sprijinul susţinerii demersului ştiinţific întreprins. iar cele scurte fragmentează excesiv și neeficient textul lucrării. capitals. iar pentru ciclul de masterat se recomandă un număr de minimum 60 de pagini.nu poate fi identificat locul publicării) se vor folosi cu precauție deoarece exită riscul preluării unor informații distorsionate. center/left) (12pt) (12pt) (12pt) 1.

fără însă a utiliza mai mult de 3 cifre pentru numerotarea acestora (de exemplu. Manolis. vol. & Petre.net/bpm. left) Toate lucrările trebuie să fie elaborate şi redactate cu multă acurateţe. no. Institutul de lingvistică. (12pt) Se recomandă utilizarea notelor de subsol doar pentru anumite precizări de natură conceptuală sau faptică. Journal of Services Marketing. iar ordonarea referinţelor se face alfabetic. Atunci când autorii sunt 8 . Nu este corect să se preia din lista bibliografică a unei cărți consultate titluri care nu au fost consultate. În lista bibliografică vor apărea doar lucrările consultate. Editura Didactică și Pedagogică . doi autori (A & B.2. D. iar celelalte diviziuni vor fi numerotate în funcţie de numărul capitolului. italic) (10pt) CONCLUZII (12pt. Lucrarea trebuie să conţină doar acele resurse bibliografice citate în text. (10pt) Exemplul unui articol prezentat doar la o conferinţă Lassar. (2007). (12pt) Exemple de cărţi utilizate Munteanu. graficele şi tablele vor fi centrate la nivelul paginii. (12pt) Numerotarea paginilor se va realiza continuu. numerotate precum este precizat în schema de mai jos. A. bold. 244-271. capitals. available on-line at www.M.. Pentru a face o referire bibliografică la o lucrare în ansamblul ei se vor preciza în cadrul textului „numele autorului” şi „anul publicării” astfel: un singur autor (A. 3. Numele tabelului (Sursa: Autor. Timișoara.Titlurile capitolelor trebuie să fie numerotate continuu. 2002). (12pt) Tabelul 1. Pentru referinţele bibliografice se va utiliza sistemul menţionat mai jos. în Ionescu. Exemplu de document utilizat ca şi referinţă bibliografică. (12pt) (12pt) REFERINŢE BIBLIOGRAFICE (12pt.htm (se recomandă menţionarea întregului link utilizat la nivel de lucrare). 14. Chandler. 2002. (12pt) (12pt) Figurile. 2006). (2008) „Service Quality Perspectives and Satisfaction in Private Banking. left) . (2003) „Semiotics for Beginners”.. sau mai mult de doi autori (A et al.chandler.). 2001). Ch. 1. capitals.1. D. 2003). situație în care se scrie (Andersen. începând cu numărul 5 pe prima pagina alocată introducerii. Referințele care nu au indicat un autor se vor scrie după epuizarea referințelor bibliografice care au autor după modelul: ***Dicționarul limbii române pentru afaceri (1993). W. EdituraMirton. Contabilitate financiară. bold. Pe parcursul lucrării se poate cita un autor citat de către un alt autor. ”. 2004: 31) (10pt.

precizând și numărul paginii unde poate fi identificat textul.Numele complet şi titlul ştiinţific al coordonatorului de lucrare. . ele se referențiază în ordine cronologică. se separă prin punct și virgulă (Andreescu.pagină liberă .Textul: „2010”.indicați în paranteză. după numele primului autor. respectând structura menţionată. Dacă se citează mai multe lucrări ale aceluiași autor. O lucrare de cercetare nu este o monografie. În cazul referințelor multiple. . Steiner și Lavidge (2002).pagini aferente textului efectiv al lucrării. . și doar anul în paranteză se folosește prepoziția „și”: (A & B. 2003.Numele complet al absolventului. Robescu. • utilizarea altui sistem de identificare a referinţelor bibliografice decât cel prezentat anterior.Numele complet al studentului.pagina de copertă . . iar atunci când autorii sunt indicați în text.Titlul lucrării de licență sau de disertaţie.Denumirea universităţii. ci are rolul de a oferi o bază pentru studiul aplicativ.Textul: „Lucrare de disertaţie” sau „Lucrare de licență” . Se recomandă ca numărul referințelor bibliografice să nu depășească 30 de titluri pentru lucrările de licență și 50 de titluri pentru lucrările de disertație. . a facultăţii și a specializării absolvite.Numele complet şi titlul ştiinţific al coordonatorului de lucrare. • Coperta lucrării trebuie să conţină următoarele informaţii: . spre exemplu: (A.) care nu contribuie la mai buna înţelegere a textului scris. cuprinde pe lângă elementele menționate pe pagina de copertă și titul lucrării. se folosește semnul amperson „&„ . decât cel prezentat anterior.Lucrarea poate cuprinde și: .glosar de termeni. . • inserarea de elemente grafice (imagini. autorii se indică în ordine alfabetică. . după ghilimele se apelează la forma anterioară de semnalizare. 2002). În acest caz. • În ceea ce priveşte structura de redactare a unei lucrări menţionăm următoarele: Componentele lucrării: . schiţe. .pagină cu lista figurilor. etc.Textul: „Lucrare de disertaţie” sau „Lucrare de licență”.pagina cuprinsului . 9 . Se interzice realizarea următoarelor elemente la nivelul redactării lucrării: • crearea unei coperte care nu corespunde standardelor enunţate anterior sau exemplului de mai jos. emoticons.pagină cu lista abrevierilor . aferentă copereti interioare. autorii. • folosirea unui altfel de tip de caractere. a facultăţii. pentru textul lucrării (exceptând titlurile. din acest motiv cercetarea bibliografică nu este un scop în sine. graficelor şi tabelelor . Atunci când se preia un citat sau un fragment de text semnificativ. . urmați de ani. • Prima pagină.Textul: „2010”. . Citatul se scrie cu caractere italice și începutul său se marchează prin două spații. 2001: 75). 2004). subtitlurile şi alte elemente similare). cea care cuprinde și titlul lucrării trebuie să conţină următoarele informaţii: .pagina interioară. desene.Denumirea universităţii. ori prezintă un caracter jurnalistic.

Pentru depunerea lucrării în vederea susţinerii se recomandă respectarea următoarelor reguli: • Structura lucrării este propusă de către student şi supusă analizei coordonatorului ştiinţific.. • În vederea depunerii lucrării la secretariatul facultăţii. C....Prima pagină a unei lucrări trebuie să se prezinte precum în imaginea de mai jos: UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR SPECIALIZAREA: Lucrare de licenț ă sau Lucrare de disertaţie Titlul... Lucrarea de licență sau de disertație se supune analizei și discuțiilor la nivelul comisiei de licență sau de disertație.univ.......... • După elaborarea şi redactarea lucrarea este oferită spre analiză coordonatorului ştiinţific. Prezentarea şi argumentarea lucrării la nivelul comisiei de evaluare 10 ....dr....... Coordonator ştiinţific Prof. trebuie să existe acordul scris al coordonatorului ştiinţific. Ioan Georgescu Student Masterand Adrian Vasilescu 2010 Coperta va cuprinde aceleaș i elemente doar că sub textul „Lucrare de licență” sau „Lucrare de disertaţie” nu se scrie titlul lucrării.. Acordul scris constă în referatul pe care coordonatorul științific îl realizează pe pagina liberă existentă înaintea cuprinsului. pentru a putea fi susţinută în faţa comisiei.

• Prezentarea lucrării va fi susţinută de o prezentare grafică în Powerpoint. • 11 . • Susținerea va fi urmată de întrebări și discuții. Justify.  Al doilea slide trebuie să prezinte principalele teme abordate la nivelul lucrării. astfel:  Primul slide al prezentării va conţine aceleaşi elemente precum prima pagină a lucrării. se recomandă utilizarea unui număr adecvat de slide-uri cu următoarele caracteristici ale textului scris: TimesNewRoman. • A nu se utiliza elemente grafice care nu au legătură directă cu textul prezentării sau nu prezintă elemente cu caracter ştiinţific. • În vederea respectării timpului alocat. Comisia are abilitatea de a face aprecieri şi o analiză critică constructivă aferentă lucrării prezentate. în momentul prezentării. 24 pt. Prezentarea lucrării de către student va avea în vedere următoarele aspecte: • Se va respecta timpul alocat prezentării. • Studentul va depune la secretariat un exemplar din lucrare. • Numerotarea slide-urilor astfel încât membrii comisiei şi studentul să conştientizeze cât a mai rămas din prezentare. Se recomandă ca. Prezentarea unei lucrări trebuie să răspundă următoarelor întrebări: • Care este tematica generală a lucrării? • Care sunt principalele aspecte studiate la nivelul acesteia? • Care este stadiul cunoaşterii în domeniul sau aria de cercetare a lucrării? • Care sunt elementele relevante aferente lucrării elaborate? • Care sunt principale rezultate ale cercetării şi documentării desfăşurate? • Care sunt concluziile generale care se desprind ca urmare a cercetării efectuate şi care sunt propunerile formulate de student? Se recomandă: • A se pregăti un text special pentru prezentare ținând cont de timpul alocat. precum şi exigenţele pe care le-a formulat pe parcursul elaborării lucrării.. să se evite citirea textului de pe slide-uri. în format tipărit. iar un alt exemplar se înmânează coordonatorului ştiinţific. Coordonatorul ştiinţific îşi rezervă dreptul de a nu accepta pentru susţinere o lucrare care nu a respectat regulile prezentate în ghidul de faţă. • Timpul alocat pentru susţinerea lucrării este cuprins între 8 și 12 minute.  Se va evita reproducerea textului lucrării pe slide-urile care sprijină prezentarea. fără a face o trimitere directă la capitolele acesteia.Lucrarea de diplomă sau disertaţie se depune la secretariatul facultăţii în termenul anunţat de către decanatul facultăţii. La susţinerea lucrării în faţa comisiei se vor respecta următoarele reguli: • Timpul alocat fiecărui student este de maxim 20 de minute.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful