ﻡﺎﻋ ﺕﺎﻃﻮﻄﳐ

ﻡﺎﻋ ﺕﺎﻃﻮﻄﳐ
١٨٤٤
١٨٤٤
ﺔﻴﻔﺴﻠﻔﻟﺍﻭ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ
ﺔﻴﻔﺴﻠﻔﻟﺍﻭ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍﺲﻛﺭﺎﻣ ﻝﺭﺎﻛ ﺲﻛﺭﺎﻣ ﻝﺭﺎﻛ
ﺔﲨﺮﺗ ﺔﲨﺮﺗ : : ﻰﻔﻄﺼﻣ ﲑﺠﺘﺴﻣ ﺪﻤﳏ ﻰﻔﻄﺼﻣ ﲑﺠﺘﺴﻣ ﺪﻤﳏ
2
ﺱﺮﻬﻓ ﺱﺮﻬﻓ
3
ﻘﺗ ﻘﺗ ﻢﻳﺪ ﻢﻳﺪ
" " .
.
" " .
– – .
.
.
. .
" " " " .
" " .
. " "
" ." " ." " "
" "
– - .
.
" "
.
" ."
" "
" "
– " " – ..
.
" "
. " – " " "
" " .. – –
. .
.
" " " ."
4
" "
. "
) " .( –

.
" "
.
5
ﻪﻳﻮﻨﺗ ﻪﻳﻮﻨﺗ
" "
) .( ) – .(

: . ) ( .
) ( .
) – ( " ."
. ) – ( " "
.
– " " –
– – " "
" " " ."
6
ﻘﻣ ﻘﻣ ﺔﻣﺪ ﺔﻣﺪ
" "
(1)

(Speculation)
. .

– – (Systematizing) .
. ..
.
...
.

.
)) " "
" " "
" " " "
(2)

((
(3)
.
.
– –

) 1

(
" " . " " .
" " " – " " " " "
" " . .
– .

) 2

(

“Allgemeine Literatur - Zeitung”
. " – "
. " " " " :
“Was ist jetzt der Gegenstrand der kritik?
.
Allgemeine Literatur –Zeitiung ) (
.
" " – .
) 3

(
(( )) – .
7
" "
(4)
“Umrisse zu einer kritik der Nationalokonomie”
(5)
"
" – – .
)) – –

! "
(6)
" "
(7)
"
“Anecdotis”
(8)
.((

" " " " .

(9)

– .
.


.
))
– –

– – .
) (


) 4

(

“Einundzwanzig Bogen aus der Schweiz”
– – – .
) 5

(
" " – .
“Grundsatz der Philosophie der zukunft”
) 6

(
“Grundsatz der Philosophie der zukunft”
) ( – – .
) 7

(
“Vorlaufige Thesen zur Reformation der Philosophie”
) ( ) ( – .
) 8

(

“Anecdota zur menesten deutschen philosophie und Publicistik”
) ( . "
" " – " – .
) 9

(
“Allgemeine Literatur – Zeitung”
8

– –
) ( –
– –
... .

" "
(10)

" " " " ((
(11)
.
– –
.
(12)
– –
– .
)) – – –
– ((

) 10

(
" "
– .
) 11

(
" (Emphindung) . " "
(Bewusstsein) – " "
. " " " " " " " " – .
) 12

(
" " . "
" – – .
9
ﻝﻭﻷﺍ ﻁﻮﻄﺨﳌﺍ ﻝﻭﻷﺍ ﻁﻮﻄﺨﳌﺍ
¸¿>vא
... .
.

(13)
.
. .
..
– .
.

. – – )
(
(14)
.
.
.
. .. .
. –

(15)
. .
. ) (
) ( .
.

.

) 13

(
.. " " ) – – .(
– –
. – – . " "
– .
) 14

(
" " – – .
) 15

(
– – – .
10

.
.
.

.
: .
. – .
.

(16)
.
:
.
.

.
:
.

(17)
:
- :


(18)
.
- .
. :

) 16

(
" – – .
) 17

(
" " – –
) " " ( – .
) 18

(
. – .

11
.

.
. .
: .
:
) (

.
) ( .
.

.

.

. .
) (
.
.


.

.
.

.


.
12


.
.


.
.
.
"
(19)
.

"
.
– –
– .
– –
(20)
..

(21)
)
( .


.
" .

) 19

(
" " ) – (
– .
) 20

(
" " – .
) 21

(
" " “Nationalokonomie”
" ."
– .
13

(22)
.

– – ... .

.

" "
.

(23)
.
– –
.

.

.
.
– –
.
) : (
– – ) (
" " .

– .
* * *

) 22

(
" "
) 23

(
“Eigentum” “Property” " "
“Eigensihaft” – .
14

.

.
.
.

.
– –
– .
– – .

.
:
-
-
) (
.
* * *
• "
:
.
– – .
– –


.
15
.


.
.


.

) " " .(
"

– – . .
.
(24)

– –

) " – .(
– .
" –
. .

.

.

...
(25)

...
...

) 24

(
– .
) 25

(
: – .
16
)
– .(
"
.
.
.
. – – ...
... ) "
.(
" ) "
.(
" .
.
.
... .
.
. ..
.. ) " – .(
" :
..
.
– –
) " – ( .
" – " .."

) " .(
17
" – –
– ) " " "... (
(26)
.
" – – ) " – .(
" " " " " ) " .(
"
) " – " ( )" " (
" ."
" "... -
(27)

. ) .(
" .

– .
) "
.(
"
... – % . –
– % – –
) % – ) "( " ".
– (
(28)
.
" " " "
" . ."
" – –

) 26

(
" . – –
."
) 27

(
" " – . –
. " "
– .
) 28

(
. . – – – .
18
.. ) " " (
) " " (
) " " ( ..
.
. .
. "
) – " (
.
) – " ( "
) .(
" – " :"
. ) " " ( )
( ...
..
: – – "
) .(
" – –
.
.
. –
– .
. .
) " – .(
" ..

) " .(
19
_tUא _I¸ ¿;¸
-
-
" ) " –
– – (
(29)
.

) – – .(

" ..

) " " " – – .(
.
.
.
– –
.

" ) " – .(
.
- .
.

) 29

(
“Traite deconomie politique” – – – .
20
) – .(
-
. :

.
.
) – – .(


.
) – .(
.


.
– – –
) – .(

) .(
.
“Un profit honnete, modere, raisonnble-“
(30)
) . .(


. .
) .(

) 30

(
" " – – – .
21
– –
.
: )
– .(

.

.
.

) .(
) ( .
. ) – .(
:

:
) .(
- –
.
.

) . .(


.
. –
– – .
.
22

) .( .
) . – .(
)
.(
-

.

) .(
– – .
: )
– - .(

. – – .
.
...

. .

) – – – .(
-

) .(
"

."
23


) – (
– – .
.
.
. .
– –
.
.
.
– .
.

.
.
" ...

) "
.(
.
"
) " .(

24
"
... … ) ( "
".. ) ( "
.
.
.
– – .
– .
"
) .(
) : ( –
) : (

.
.
. .
: .
.

.
" .. .. ..
.. ) " .(
" " "
.. – –
. ) "
.(

– .
.
25


(31)
.
" .
.


) " – ( –
.(
" .
.
. .
) "
.(

.
. .

.


(32)
.
.
.
"
..
– –
.
.
" .

) 31

(
.
“Capital fixe” ”Capital circulant” .
) 32

(
" " – .
26

) " “Bewegung der Produktion” " – " – – .(
" .

) ( ) ( ) " .(
"

.
– –
. (Industrial entrepreneurs)
.
/
. . ...


) "
.(
" . ..
– – ) " " " – .(
" – –

(33)
) " .(
"
..

) ) (
) ( – .(
" – ..

) ." " .(

) 33

(
– .
27
.
" ) .(
"
– :


. .
. .
..
.
. – .
.. :


) " – .(
) :(
. .
"
..
– –
." ) " .( –
– "
(34)
.
"
.
) " – .(
" .
.


) " – – – .(

) 34

(
) " " "
" . " " – – – – – – .
28
"
.. ) "
– .(
" – –
.

. –

.
) " –
.(
"
.
.
.
.
) "
( .
" ..
. .


. ..

.
. “Der Bergmannische Distrukt bei Birmingham” “Deutsche
Vierteljahrsschrift” " – "
(35)


.

.
) " – – .(

) 35

(
" " " " – . .
29
. )
.(
) .(

.
(36)

* * *

) 36

(
" .
) " – –
.(
30
¿,_lא
) – – – .( –
– ) – –
.(
"
. .. :
-
.
-
.
. ) " .(
(Kelp)
..

. .
.
.
) " .(
" .
.
) " – .(
" – – .

) " .(
"
) " .(
. .
31
" "
) .(
"
. ) (
.(

.
.
.
.
.
.
"

. .
. ×
. ..

) " - .(
" . – –
..
..
.
.
..
.
) " – – – .(
32
"
" – – .(
"
) " ( " ) "
.(
. .
"
. –
. .
) " .(
.
. ."
.
" – –
– –
.
.
. –

. .
) " – .(
"
) "
.(
" ) "
.(
33
"
) " .(
" ) " " (
."
.
- ) .(
- ..
.
- "
..
. .
..
. –
– . –
– .
.
) " – .(
.

. ...

.
- "
.
– –
. .

) " .(
34
– –
) .( –
– –
.

.
. .
- –
– –
– – .

– .
-
– .
-

.
.
-

.
-

– –
.
.
– – .
35
) (
.

) (...
.
) (
.
.
) (
.
) ( .
) ( .
) .(
...
.

. .

.
) (
. .
. .
) " (

) ." .(
" – – .

36
.
.
) " " (
...
." ) .(
.
) " (
... – -
.
) " .(

.
. . .

.
.

– .
.
- .

. –
.
. – – .
. – .
. .
: ...
. “nulle terre sans maitre”
(37)


) 37

(
" " – .
37
. .
. .
.
... – .
.
.
... .
– – .
.
.
– – –. –
– .
.
– – – –
. "
“null terre Sans maitre”
(38)
“l’argent n’a pas de maitre”
(39)

.
- :

. .
.
) .
. ( – –
.

) 38

(
" " – .
) 39

(
" " – .
38

. .
. .
) Association (
... . –

.
– –
.
– –
– –
.

.


. .

.
– –
.
. .
– –
.

.
.
. .
.

.
39
– –
. .

. . .
.


. . –
– .

– – .
40
,_sUא _»slא


...


:
.
.
. –
.

.

– (Furtuitous)
. .
– ..

..
.
.
. . – –
– – .
– – .
.
41

.
– .
– –
. (Objectification)

(Alienation) .

.
.
... .


– . ..
. .
. .
. – –

.
.

.

– .
– –
: –
.
42

.
.
) :
.

.(
) (
. – . –
– . –
– .

– .
.
– .

– .


.


.

.

. –
.
43

– .
) ( –
...
.
.
.
– – ) . (

) . ( .

– - .
.
.
(Species being) – –
) ( – –
.
– – ) (
.
..

– .

. –
) ( ) ( .
– . –

.
44
) ( ) (
. .
– .
– – –
. –
– .
.
.
.

– .
– – .
. .
....

.
.

.
.
.
.
: – – – –

– – .

.
.
:
45
) ( – –
. .
) (
. .
.


(40)
.
– –
.
.
– –
– – .
.

.

) 40

(
) ( Gattungswesen : – menschtichen Wesen
" " –
– – :
- ..... –
.
– – . ...
... – –
... .
– ...
...
... – – ...
...

... ...
) " " – – – ( – .
46

) ... (
... . .

.

.


.

. – –
.
.

.
.... .
. .

.
) Loss (
. .
.

– – .
– – .

.
47
) ( .

.

.
:
) (
. .
.
: – –

. .
)
( .

.

.
) ( ....


) Modification ( .


.
:
48
) (
.
) ( .

.
.
. .
) :( .
.
.

.

.


– .

.
) (
.
.

(41)
.

) 41

(
. .
49
ﻲﻧﺎﺜﻟﺍ ﻁﻮﻄﺨﳌﺍ ﻲﻧﺎﺜﻟﺍ ﻁﻮﻄﺨﳌﺍ
¡ _»slא¿ _tUא _I¸ _; _it..lא I.¿ _tUא _I¸¿ _¸vא «,x j
...
(42)
. ) Manifestation (

. – – –
.
.
. –


. ) ( :
.
...
. .

. –
... .
.
.
.
.

.
– .
– .
... – ... ...
– – .

.

) 42

(
. – .
50


.
.
– –
. –
– – .
– ) Determinateness (
)
(
.
.

.


. ...
.
– – ) (
) (
..

.
– .

. – –
– .
– : –
51
– . –
– . : – –
.
.
– –
.
– –
. ) Antithesis ( – .
.
.
...
.


) ) Bergasse (
) Camille Desmoulins ( " "
(43)
) Von Vince (
) Lancizol ( ) Haller ( ) Leo ( ) Kozegarten (
(44)
.
. .
) (
.

.
.


.
– –
– –

) 43

(
" " – – –
– .
) 44

(

. " " " "
. .
52

. –

" "
.
) (
. .

) .(
) (.

.
– –

.
.
:
– .
– –
.

.
– – – .
53
– .
) ( .
– . – .

(45)
.) 45

(
– .
54
ﺚﻟﺎﺜﻟﺍ ﻁﻮﻄﺨﳌﺍ ﺚﻟﺎﺜﻟﺍ ﻁﻮﻄﺨﳌﺍ
¡ _»slא¿ «.t>א «,xIUא .
«..¸..¿ ¿¸tx,¸¿ ¸,« ,¿I¿ «,tא_i¿,_.lא¿ _¸t>.lא ¸a.Uא sא¸l j
. –
(46)
– .
) (
– –

(47)

. –


(48)


(49)
. – –

(50)

... :

.
– – .
– –
.

(51)
– – .
) (... –
– :


) 46

(
" ) " fuer sich ( " ) " an sich .( " " " " " "
" " " " " " – .
) 47

(
– .
) 48

(
“Wesen” substance ) ( “Essence” ) ( – .

) 49

(
. " " – .
) 50

(
“superseded” “aufhob” ) " (" – .
) 51

(
reale Entauscerung des Menschen Verasserung
55

) .(
...

. .
– –
.
. – – .
.

. .
: .
.
– –
. .
. .
:
. –
. . –
– – –

– ) ( – .
– –
– – .
.
)
( .
) ( .
.
)
( .
.
56

– –
. .

– –
.

.

57
¡ «,e¿,.lא¿ «.t>א «,xIUא .
«,e¿,.lא ¸txìvא ¸¿u: _>א_. ¸I.> .
Uא _Ie «»:t.lא «,e¿,.lא¿ «>.lא «,e¿,.lא «,:t.:yא ¿. _ìא¿.: «,tא_:א t¡..¿; «,e¿,.lא¿ ;א¿t. j
. –
– .
) (...
– –
– –
.

(52)

– .
" ) " ( – –


.
– Universal . :
) ( :

... .
.
)
( .
.

(53)
) (
.
.
. –


) 52

(
Aufheben ... ... .
) 53

(
– –
... .
58
.
. .

.


.


.

– . –
– .
.
– –
. – –
.
) ( ) ( – ) . (
. ) .(


.
) (

) ( – . –


. .
59
) (
. – –
– –
)
.(

(Essential) .

– .
. –
– – .
.. .

.. .
.

– . ) ( .
.
(Philanthropy)
.

– –
.
) – – .(
:
. – – :


– .
.
– – .
60.
... –

) :(
.

. – –
– – .
" " . .
– –
. – –
.

– – .
– ) . ( –
– –
.
.
.
.
) (

: –

– . .
61
– –
– –


(54)

– .

... .

– .
– .
)
" " " ("
(55)
.

– – .
– .
.
(56)
.
.

...
.

...

.
.

) 54

(
.
) 55

(
“Einundzwanzig Bogenaus des Sweiz”
– – – .
) 56

(
.
62

:

(57)
– .

.
.

.
:


)
( – .
)

( – – –
. .


.
. :
.
.
– –
:
– – .


.
.

) 57

(

63

.
– –
– ... –
.
)
– – .(
– –
.

– " " " ... "
.
. . .
.

. – –
.
. –
– .
. –
– – –
.
) ( .
– .
" " " " " ."
– .
: .
:
) ( – ) ( –
. :
– –
64
.
.– .
– .
.
) (
.
– .
.
.
“geogeny”
.
.
– – –
– – “Progression”
" : ."...
. :
:
: . .
.
– –
. . :
.
.
.

:
....
65
– – .

. .

.

.
(58)

– .

) 58

(
" " .
66
¡ «,tא_:Yא _D _¿ «.t>א «,xIUא .>¿: ¸,> «,:t.:yא ,t>t>א _s.
«,et..lא ;¿_.lא¿ ;¿.,Uא ;¿_.lא _; _¸t.lא .
__א¿>¸¿,lא ¿».>א _ _»slא _,..: j
) ( – –
:
(59)
.
:
.
.
.
:
.

:
. .– –
.

) . .
.

:
.(

.
– –


) 59

(
menschlichen wesenkraft
menschlichen wesens
67
. . –

. ... – – .
– – ) ( – .
.
. ) (
: . .
– .
. – .
.
... –
– .
.

) :
– .( :
) (
. : .
.
) ( ) ( –
.
. –
– . – –

.
.
:
. – – .
.
...
– – .
– .
. .
68

– .
. .
.
) .(
. ) ... (...
) ... (... .
) ( ) .(

. – – –
– . –
" "
" "
" " .
.
...
...
.
:
)
( –
) ... ( –
: .

– .
...


.

.


69


.
.
. " " )
...
.( .
.
– – .
– –
) ( .

– –
. .
.
.
) : (
) . ( – )
( ) ( – ) . (
) . ( ) . ( ) . (
.
) (
.
)
(
(60)
.

– .
– –
“Fetishism” .

) 60

(
" " – .
70

.
" = " .
.
: ... ...
.
.


(.......)
(61)
.

(62)

.
.
.
.
– .
...
– – – – .
.
... –

.
)
( – –
.

) 61

(
.
" " .
) 62

(
– .
" " " – " " " – .

71
– – –


.
.
... . –

. "
" " "
.
– .


) ( .
– –
) ( – –
.

. .


: ) (
(63)

.

– –
) ( –
.
.
.
.
. –

) 63

(
. – .
72

(64)
– – –
– .
– .


.
– .


.
.

. .

.
.


.
. – –


.
.

– – .
– .
.
* * *

) 64

(
" " – .
73
– –
– – .
) (
.
. –

.

– –
.
" :
(65)
" .
. .
. .
.
.
.
" – –
.
– – .

. ..
.
" ....
.

.
"
.
.

) 65

(
" " – ) ( – .
74
(mastiff) (greyhound) (Spaniel)

.
... – –
.

. .
– – – –
.
"
.

"...
"
"
(66)
) :
(67)
" .("
– – .
"
.
– – . " –
. .
(68)
.
" .

. –
. " "
."
(69)
.
– – .

) 66

(
– – – .
) 67

(
" : . " – – .
) 68

(
– – – .
) 69

(
" " – – – .
75
" . .
" "

.

.

. –
– – – ."

(70)
.

– –
.
: .
.
– –
– . .
.
.
.

.
– . .
. . .
. –
. .
– –
– . .
...
.

) 70

(
" " ) ( – – – .
76
. .
.
– – .

.

.

.

– .
: –
. . – –
. .
– .
– – ) : ( – .
) ( – . .
: .
. .

(71)
.

) 71

(
.
. ) – ( ) – ( – .
77
¡ __א¿>¸¿,lא ¿».>א _ ¿¿..lא ;¿i j
... ) (
(72)

) ( :
) (
.
.
) ( )
(... .
) ( – ...
.
) ( – –

.
) ( – –
.
.
. .
. . .
" ...
...

.
– –

) 72

(

78


."
) : –
(73)
(
" :"
"
......

:
: "
(74)
.

) 73

(
" – – – . " " – ) – ( – .
79
:
" ...
!
!


! !
:
! !


"!
(75)
.
– ) ( –
. . – .
. .
– – . – –
. . .
:


) 74

(
" " – – ) – ( – .
) 75

(
– .
80
– ) (
(76)
.
:
) ( –
) . ( .
– –
.
.
– .

.

.

.
....
.
– – .
– .
.
)
(
– – –
– .

) 76

(
– .
81

.
....

.
– –
– .


:
.
:
...
.
. –

.
82
xt «...Iì¿ _>,a _.> ..: _
) (
(77)
– –
" " " "
(78)

.


:

" "
(79)
)
" " ( " "
(80)
. " ."
"

" ... " ) (
."
.
) " ("
" "
(81)

" " .

) 77

(
) "
" ( " .
" – .
) 78

(
. . “System der Wissenschaft” “Phanomenologie des Geistes” ”Wissenschaft der Logik”
– – – " " . – "
. – ) – .(
) 79

(
“Kritik der evangelischen Geschichte der Synoptiker” " " –
– – .
) 80

(
Das Enredeckre Christentum. Eine Erinnerung des Achtzehnten Jahrhundert und eine Beitrag zur
krisis des Neunzchnten
" : " – – .
) 81

(

“Die Gute Sache der Freiheit und meine Eigene Angelegenheit”
) ( – – – .
83
– " " (Anecdotis)
" " – –
– –
– – ) – –
" (" –(82)


) ( –
– – ) ( .
!
.
.
.
:
) (
.
) ( " "
.
) ( .
) ( :
) (Infinite) (
– – .
) – .(
– .

) 82

(
“Allgemeine Literatur – Zeitung” .
84
– ) (....
.
(Position) (Self-affirmation) (Self-Confirmation)(83)
.– .
“Wesen des
Crhistentums” ) ( .
. .

) 83

(
– – )
– “Grundsatze der Philosophie der Zukuntt” – .
85
l¿.,.¿.,.lא t,>¿
) (
) ( :
- ) ( " " ) . ( (Perception)
(Deception) ) . ( . .
- . ) . ( (Lordship) ) . (
: .
- . ) . ( . ) . (
. . . ) . (
. . . .
) ( :
- : .
- – .
- . .
) ( :
.
) ( .

(84)

) ( – –
. –

) 84

(
. . .
“Enzyklopadie der Philosophischen Wissenschaften”.
" " : –
.
86
. ) –
(
: . ... .
– – .
– - * * – –


.
.
" " . – –
.... (Entities) ... –
. .
. )
( . (Retraction)
) ( – . –
– " " " "
– – –
. – –
.

.
– –
– .


– . :
– –
...
– (Insight)
...
. – –
– – – .
– –
87

" . " " " " "
(85)
... ... –
– – ...

:
) (
– –
: .
– –
“Self – genesis”
– –
. )
( –
– –
– .
" " "
" –
.
: .
– : – –
.
. – –

. –
– . .
.
. " ."

.

) 85

(
" " .. " " – .
88
) “Positing” = .(
.
.
.

. –
. ...
“Selfhood” . " "
. .. .
– )
.(
– – .
. –
. – –
) ( .
.
:
.

(86)
) : (
) . ( (Thinghood) ) . (
(87)

) . ( (Intriniscally)
) . ( –

(Being – For – Self) ) . (

) . (
) . (


) 86

(
" " – .
) 87

(
Entausserung
89

.
) :( –
.
) :( .
)

– – –
– – .(
) (
– –
.
. –
.
– .

– –
(88)
.


:
.
. –
– – " "
.
(Natrualism)
. .
. –
. – .) 88

(
Wesen
90
.

.
.
.
. – –
.
.
.
.
– .

(Unique) : –
– .
. .
.
– ) ( – .

(89)
.

.


– –
. .
– –
. )
.(

) 89

(
“Sinnlich sein ist leidend sein” " " " " .
“Leiden” ) ( “leidenschafilich” ) .(
91

.
) ( ) ( ) ( ) ) :( ( ) (

(90)
) . (
. –
– ) . (

.
: )
(
– –
. – .
.

...
.
. .
) (


. :
(Externalize itself) – .
– –

.
.

) 90

(
(es) “Bewusstsein” ) .(
“Selbstbewusstsein” ) .(
" " " " – .
92
: – – . –

. – – ) (
– – ) (
(91)
.
.
) (

. – –
.
: –
.
... .
– –
.
...
.

. – –
.
.

.
– – .
– –

. ....
– –
... .

) 91

(
“Grudsatze der Philosophie der Zukunft” " " "
" – .
93
.


. .
...

– –
. )
( .

(92)
.
(Thought entity)

– – –
.
– .


.
(Conceptions) .
(93)
.
... .
.
) ( . – –


) 92

(
" " " " . ) (
" " " " " " – .
) 93

(
. .
94

– – –
)
.(
– .


– .
) (
(Realness)
. – –
– .
) ( (Perverseness)
:
. ...

– – –
– .


.
. . –
– – – .
(Predicates) – .
– –

.
.
95
– –
– .
– .
– –
.
.
– – –
) .(
– – –

.
... .
.
– –
– . " "
.
" "
(94)
) –
– ( " (Characterization)
– – ) " ( –

) ( – – – )
(

.
.
– –

.
) .
.

) 94

(
" " " " “Anschauen” " "
– – – – " " " "
(Anschauen) – .
96
– –
.
– – –

(95)
– –

– .(
– –


– –
– .


– .
.
. – – )
:( – .
– –
.
....
(96)
.
– –
– –
.
" ) " (
.

) 95

(
. – –
– –
)
.. ...
.(
) 96

(
.. " " .. " " – .
97
"

) " .(

– – . .
.
. – –
– .
.
– – . .
.
"
– .

) " .(
" –
– – –
. " "
. ."
" "


98
ﻖﺤﻠﻣ

") " .
– – " ) " "
" – " (
" . –
( .
:

– .
– –
.
" ."
.
.


.
" " " " .
. .
.

. – –
. .
.
.

.
99

. .
– – .


.
.
. .


. ..
– " " –
.
.

:

.
)
.( .


.

:

.
100
.
.

.
..

(97)


.
.

.
– –
. –
– –
.

.
* * *
" " .
. " " .
. " " "
." .

) 97

(
) – (
... – .
101
* * *
– – . – –

. .
– – .
– –
. " " – .

.
.

.
. .

– –
.
. .
. "
" " ) . " "
– – ( – –
.
. .
. !

– . .
.
.
.
"
" – !
– – .
102
. – . –
!) (
– – .
– – . –
– – .
– ) (
.

.
.
.
– .
* * *


. .
– .
– –
.
. .
– – ...
" "
(98)
– – – .
– ! – –
– . - " "

) 98

(
“exchangeable value” – – .
103
– !
! –

!
: .
– :
:
– " " – . –
. – – – .
.


.
. .
– – .
.
– –

. – – .
.
. .
.
.
.
.
.. – –
.
104

. – – –
.

.

.

.
.
. – –
.
" "
. "
" . . –
– . . .
:
.
" ." –

– .


.
...
.
.

.
– – –
.
* * *
105
. –
" " – .
.

.
.
.
.
. . .

.
.

. – )
– ( .
" " .
.


. .
.

– .

. .
.
.
– –

106
. – –
.

. . –

– .
* * * * *

– –
.
" ."
.

.
. .


.
– – – – .
– –
. .
. .
.
.
– .
.

.
.
* * *
107
– " " –
.
– – –
. .

.
* * *
. –
– .

.
..
.
. .
. . .
.
.
. –

. .
...
.
. –
– – –
. !


.
108
* * *
.
.

.

– –
– . – –
– – –

.
" "
.

) " : " – .(
– .
.

. – –
. –


)
( .
.

. .
– –
– –
" " " "...
:
109
. .


.
.
– ... –
) (
.
* * *

.
. .
.
.
.

.
– –
.
. – –

.
.
. ) " " –

(99)
. " " .
.
– –
.
– – .
.
.

) 99

(
" " – – .
110
:


.
– –
.
. –
– .
– –


.
. –
.
(100)
– .
– –
.

. –
"
(101)
"
.
" " .
"
."

! .
.

) 100

(
" .
) 101

(
" " " : " – –
) ( " ! ...
.. " – – " "
. . . " " / / .
" . " – – ) ( " "
– " " – – .
111
..
.
.

.
– –
.
.
. –

– . .
.
. " . " " "
.
.
– -

. – –
.
.

) (


.
.
. : .

.
112
.
– – .
.


. .

– –
.

. . ) - –
– – – (... ) – – – – – .(
.
. :
.
– .
.
. "

(102)

.
* * *

.
.
.

.
. .
.
– –
– . .


) 102

(
. – – .
113
. .
– –

.
– – .
. .
.
. . ...
. – – .
. – ...
. . :
. .
.
* * *
. ) (
– –
. .

. .
– ... ..
– . – –

.
.
.
.

. – – . –
– .
.
. –
– .

114

) " " ( –
. .


– –


.(103)
.
.
" " .

) 103

(
) .(
.
" " – .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.