နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ

ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္ ( ပါဠိ - ျမန္မာျပန္အက်ဥ္း )
ဓမၼဒါန
ေမာင္သုည

2
အမွာစကား
ဤ စာအုပ္ ထုတ္ေ၀ ဓမၼဒါန ျပဳရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္
က်ြနဳပ္္သည္ ပ႒ာန္းတရားေတာ္ကို အခါအားေလ်ာ္စာြ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ေလ့ရွိပါသည္ ၊
တခါတရံတင
ြ ္ ဆရာေတာ္ အရွင္ညာဏိႆရ (သပိတ္အုိင္ ) ဆရာေတာ္ရြက္ပူေဇာ္ထားေသာအသံတရား
ေတာ္ကိုဖင
ြ ့္၍ ေနာက္မွလုိက္ဆိုပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္လည္းပူေဇာ္ပါသည္ ၊ ထုိနည္းျဖင့္ပ႒ာန္းတရားေတာ္ကိုရြတ္
ဖတ္ပူေဖာ္လာခဲ့ရာမွျမန္မာလုိအဓိပၸါယ္သိျပိးပူေဇာ္ရလ်င္ေကာင္းေလစြဟုစိတ္ထဲတင
ြ ္ေပၚေပါက္လာပါသျဖင့္
လက္လွမ္းမွီရာပ႒ာန္းတရားေတာ္ ျမန္မာျပန္စာအုပ္မ်ားကို ေလ့လာဘတ္ရွဳ၍ပါဠိတစ္ေႀကာင္းျမန္မာလုိတစ္
ေႀကာင္းျပန္ဆိုျပိးကိုယ္ပိုင္အသုံးျ႔ပဳရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ခ့ပ
ဲ ါသည္ ၊
မူလျပဳစုစဥ္ကကိုယ္တုိင္အသုံးျပဳရန္ ျပဳစုခ့ဲျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္းက်ြန္ဳပ္ကဲ့သုိ ႔ပ႒ာန္းတရားေတာ္ကိုရတ
ြ ္
ဖတ္ပူေဇာ္လုိသူမ်ားအေနျဖင့္ျမန္မာလုိ အဓိပၸါယ္သိသိျဖင့္ ပူေဇာ္နို္င္ရန္အတြက္ဤစာအုပ္ကိုေရးသားျပဳစု၍
လက္ဆင့္ကမ္းမ်ွေ၀ ဓမၼဒါနျပဳလုိက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္ ၊
ျမတ္ဗုဒၶသည္ပရမတ္ခႏၶာ ၅ ပါး ( ရုပ္ နွင့္ နမ္ ) တုိ႔ အျပန္အလွန္ေက်းဇူးျပဳပုံကို နည္းအမ်ိဳးမိ်ဳးျဖင့္အ
ျပန္ျပန္အလွန္လွန္သုံးသပ္ထားေသာတရားေတာ္ျဖစ္သျဖင့္အလြန္ခက္ခဲနက္နဲပါသည္ ၊
ထုိသို႔အလြန္ေလးနက္က်ယ္၀န္းေသာတရားေတာ္အား ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္သူ၊ေလ့လာသူအလြန္နည္းပါး
နိုင္ပါသည္၊ပ႒ာန္းတရားေတာ္ကုိ ၇ြတ္ဖတ္ပူေဖာ္သူေလ့လာသူက်င့္ႀကံအားထုတ္သူမရွိလ်ွင္သာနာေတာ္ႀကီး
ကြယ္ေပ်ာက္သြားနိုင္ပါသည္၊သသာသနာကြယ္လ်ွင္ ပ႒ာန္းတရားေတာ္မွ စ၍ ကြယ္မည္ဟုဆိုပါသည္၊
သာသနာမကြယ္ေပ်ာက္ေစရန္အတြက္ပ႒ာန္းတရားေတာ္ရတ
ြ ္ဖတ္ပူေဇာ္ျခင္းသည္သာသနာ၏ခံတပ္
ႀကီးသဘြယ္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္ ၊

3
ဥစၥာရတနာတုိ႔တင
ြ ္ေလာကီရတနာထက္ေလာကုတၳရာရတနာသည္အဘိုးမျဖတ္နို္င္ေအာင္တန္ဘုိးအလြန္ႀကီး
ျမတ္ပါသည္ ၊ေလာကုတၱရာအသိပညာရတနာကိုရရွိရန္အတြက္ေလ့လာမွဳသည္ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ေသာေႀကာင့္
ရြက္ဖတ္ရုံသက္သက္သာမကဘဲ ေလ့လာပါဆင္ျခင္ပါ သုံးသပ္ႀကပါဟုအႀကံျပဳလုိပါသည္။
ပ႒ာန္းတရားေတာ္ကို ရြတ္ဖတ္ျခင္း ၊ ေလ့လာျခင္း ၊ က်င့္ႀကံအားထုတ္ျခင္းအားျဖင့္
ေအာက္ပါအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကိုရရွိနိုင္ပါသည္ ။
၁။ ရင္ဆိုင္ေတြ႔ၾကံဳေနရသည့္ ေဘးအႏၲရာယ္ အသြယ္သယ
ြ ္တို႔ကို လြန္ေျမာက္ႏိုင္ျခင္း။
၂။ က်ေရာက္လတံ႔ေသာ ေဘးအႏၲရာယ္တို႔မွ ကင္းလြတ္ႏိုင္ျခင္း။
၃။ အျပစ္ကင္း၍ ေကာင္းက်ိဳးပြားသည့္ ေဆာင္ရက
ြ ္ခ်က္ကိစၥ အ၀၀တို႔ကို ျပီးစီးေအာင္ျမင္ႏိုင္ျခင္း။
၄။ အျပစ္ရွိ၍ မေကာင္းက်ိဳး ျဖစ္ေစမည့္ က်ဴးလြန္ျခင္းတို႔မွ ေရွာင္လႊဲႏိုင္ျခင္း။
၅။ ေဆာင္ရြက္သမွ် ေကာင္းျမတ္သည့္ ကိစၥခပ္သိမ္းတို႔ကို ျပီးျငိမ္းေအာင္ျမင္ႏိုင္ျခင္း။
၆။ အဆံုးစြန္ေသာဘ၀၌ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရျခင္း။ တုိ႔ ကိုရရွိနို္င္မည္ျဖစ္ပါသည္
ထုိ ႔ေႀကာင့္ ပ႒ာန္းတရားေတာ္ကို ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ေလ့လာျခင္းျဖင့္မိမိနွင့္သူတပါးအက်ိဴးမ်ား
ေစမည့္အျပင္ လူသားမ်ားအားလုံး၏ေဘးအႏၱရယ္ကိုပါႀကိဳတင္ကာကြယ္ေပးနုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ဤပ႒ာန္းတရာေတာ္ႀကိီးကို ရြတ္ဆုိပူေဇာ္ေပးျခင္းျဖင့္၊သသနာေတာ္ႀကိးအဒြန္႕ရွည္ႀကာ
တည္တန္႔ေအာင္၀ိုင္း၀န္းေဆာင္ရက
ြ ္ေပးႀကပါဟုတိုက္တန
ြ ္းနွိဳးေဆာ္အပ္ပါသည္ ၊
ေမာင္သုည
ဦးျမင့္ေဆြ+ ေဒၚေမေက်ာ့ရွင္း
Phone – 085-1677591 , 081-9395175 ထုိင္းနိုင္ငံ - ဘန္ေကာက္ျမိဳ႔

4
ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပ႒ာန္းတရားေတာ္
ဤ စာအုပ္ကိုအသုံးျပဳရာတြင္ သာမန္ ဗဟုသုတရဘြယ္စာအုပ္မ်ား တရားစာအုပ္မ်ားကဲ့သုိ ႔ ဖတ္ရန္
သက္သက္ မဟုတဘ
္ ဲ ၀တ္ရတ
ြ ္စဥ္ စာအုပ္မ်ားကဲ့သို႔ အသုံးျပဳနို္င္ပါသည္
ပ႒ာန္းတရားေတာ္ကိုပူေဇာ္ရာတြင္
၁ - ( ေသာတေတနသုကာတိ ) ပထမအဆင့္နားအလုပ္
ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ား ရြက္တာ ဖတ္တာ ေဟာတာေျပတာေတြကုိ နားေထာင္ပါ
၂ - ( ၀စတာ ပရိစိတာ ) ဒုတိယအဆင့္ ပါးစပ္ အလုပ္ နဳတ္အလုပ္
မိမိကိုယ္တိ္ုင္ နွဳတ္မွ ရြတ္ပါ ဖတ္ပါ
ပ႒ာန္းတရားေတာ္ကိုရတ
ြ ္ဖတ္ပူေဇာ္ရာတြင္
၁ ၊ ခႏၶာကိုယ္ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေအာင္ ျပဳျခင္း။
၂ ၊ သမၼာေဒ၀ နတ္တို႔ကို ပင့္ဖိတ္ျခင္း။
၃ ၊ အခ်ိန္မွန္မွန္ စံခ်ိန္ကိုက္ ရြတ္ဖတ္ျခင္း။
၄ ၊ ရြတ္ဆိုျပီးေနာက္ အမွ်ေ၀ ဆုေတာင္းျခင္းတို႔ ျပဳသင့္ပါသည္။
ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္ကို အက်ယ္တ၀င့္ေလ့လာနာယူနုိင္ရန္အတြက္
ဆရာေတာ္ ဦးသုမဂၤလ( ၂၅ ) ရက္ တိုင္တိုင္ေဟာႀကားထားေသာ တရား စီဒီ မ်ားကို
ဤစာေစာင္နွင့္တူ ထည့္၍ ( ဓမၼဒါန ) ျပဳလုပ္လွဴဒါန္းထားပါသည္။
တရားခ်စ္ခင္သူေတာ္စင္အေပါင္းတို ႔ တရားအသိျဖင့္ ခ်မ္းသာ ရွင
ြ ္လန္းနိ္ငႀ္ ကပါေစ

5
၀န္ခံခ်က္ နွင့္ ေက်းဇူးတင္လာွြ
ပ႒ာန္းတရားေတာ္ကို ေန႔စဥ္ရတ
ြ ္ဖတ္သင့္ေႀကာင္း အႀကံေပးတုိက္တြန္းခဲ့ေသာ
ဘန္ေကာက္ျမိဳ႔ ( ABAC ) တကၠသိုလ္မွ ေဒါက္တာဦးတင္၀င္း နွင့္ ေဒၚသေျပနဳတုိ ႔အား၄င္း
လုိအပ္ေသာစာအုပ္မ်ားကိုရွာေဖြေပးပို႔ေသာ ေမတၱာျဗဴဟာအသင္းမွ ဓမၼမိတ္ေဆြ
ဗုိလ္မွဳးႀကီး တင္သိန္းလြင(္ ေရြွတိဂုံေစတီေတာ္ ေဂါပကအဖဲ၀
႔ြ င္ ) နွင့္ ဇနီး ေဒၚႀကည္ႀကည္၀င္းတုိ႔ အား၄င္း
လုိအပ္ေသာစာအုပ္မ်ားနွင့္စာမူမ်ားကိုအေသးစိတ္ျပန္လည္စိစစ္ေပးေသာေမတၱာျဗဴဟာ
အသင္းမွဓမၼမိတ္ေဆြ ဦးေအာင္ဆန္း + ေဒၚရင္ရင္တို ႔အား၄င္း
ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိေႀကာင္း မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္
ျမန္မာျပန္ဆိုျပဳစုရာတြင္ပုိမိုသေဘာေပါက္နားလည္ေစရန္အတြက္ သရုပ္ျပပုံမ်ာ: ျဖင့္ေဖၚျပထားပါသည္
အဆိုပါ သရုပ္ေဖၚပုံမ်ားကို ( s s ခင္ေမာင္ေအး Dhamma Website ) မွ ကူးယူေဖၚျပ ျခင္းျဖစ္ပါသည္၊
နတ္လူ သာဓု ေခၚ ေစေသာ္ --

6
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ
က်မ္း ျမတ္ေရွစ
ြ ာ ပ႒ာန္းျမတ္ေဒသနာ နိဒါန္း
ပ႒ာန္းေဒသနာစတင္အေျခခံရာအေႀကာင္းျဖစ္စဥ္ကို နိဒါန္းအေနျဖင့္ဦးစြာတင္ျပင္အပ္ပါသည္ ၊
ျမတ္ဗုဒၶသည္ မဟာသကၠရဇ္ (၁၀၃ ) ကဆုန္လျပည္႔ေန႔တင
ြ ္ ဘုရားစင္စစ္ဧကန္ျဖစ္ေတာ္မူျပီးသည့္ေနာက္
ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူရာ မဟာေဗာဓိပင္နွင့္ အနီးတြင္ ရက္သတၱ တစ္ပတ္ ( ၇ ) ရက္စီ ( ၇ ) ရက္စီ သတ္မွတ္၍
ေနရာခုနွစ္႒ာနတုိ႔တင
ြ ္ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူခ့ရ
ဲ သည့္ ဓမၼအေႀကာင္းတရားမ်ားကိုအျပန္ျပန္အလွန္ဆင္ျခင္သုံးသပ္
သုံးသပ္ေတာ္မူေနခဲ့ပါသည္ ၊
ထုိအျခင္းအရာမ်ားကို သတၱ႒ာန ျဖစ္ရပ္မ်ားဟုေခၚပါသည္ ၊
( ၁ ) ပထမသတၱ႒ာနအျဖစ္ ကဆုန္လျပည့္ေက်ာ္(၁)ရက္မွ (၇)ရက္အထိပလႅကၤမဟာေဗာဓိေရွြပလႅင္ထက္၀ယ္
ခႏၶျဖစ္စဥ္ ပဋိစၥသမုတ္ပၸါတ္ တရားမ်ားကိုအျပန္အလွန္ဆင္ျခင္သုံးသပ္ျခင္း ျဖင့္ ဖလ္သမာပတ္ခ်မ္းသာကို
`

၀င္စားေတာ္မူေနပါသည္၊ ( ပလႅကသ
ၤ တၱာဟ ဟုေခၚပါသည္ )
( ၂ ) ဒုတိယသတၱ႒ာနအျဖစ္ ကဆုန္လျပည့္ေက်ာ္ (၈)ရက္မွ ( ၁၄) ရက္ထိ ( ရ ) ရက္တို္င္တို္င္မဟာေဗာဓိပင္
၏အေရွ႔ ေျမာက္ေထာင့္မွေန၍မဟာေဗာဓိပင္ကို မ်က္ေတာင္မခတ္ မလွဳတ္မရွက္ရွဳစားေနေတာ္မူပါသည္ ၊
( နနိမိသသတၱာဟ ဟုေခၚပါသည္ )
( ၃ ) တတိယ သတၱ႒ာနအျဖစ္ ကဆုန္လကြယ္ေန႔မွ နယုန္လဆန္း(၈)ရက္ေန႔အထိ
ပလႅင္ေတာ္နွင့္အနိမိသအႀကားအေရွ႔အေနာက္တန္းလ်က္ေနေသာရတနာစႀကၤ ံေတာ္ကိုဖန္ဆင္း၍
( ၇ )ရက္တုိင္တိုင္မရပ္မနား ဘဲေခါက္တုံ႔ေခါက္ျပန္စႀကၤႀကြေနေတာ္မူပါသည္၊
( စကၤမသတၱာဟ ဟုေခၚပါသည္ )

7
(၄ ) စတုထၱ သတၱ႒ာနအျဖစ္ နယုန္လဆန္း (၇) ရက္မွ (၁၃ )ရက္ေန႔အထိ မဟာေဗာဓိပင္၏အေနာက္ေျမာက္
ဘက္အရပ္တင
ြ ္နတ္ေဒ၀ါမ်ားဖန္ဆင္းဆင္ရင္အပ္သည္ ့ရတနာဃရေရွအ
ြ ိမ္နန္းတြင္
အဘိဓမၼာပိဋကတရားေတာ္ျမတ္မ်ားျဖစ္ေသာ
၁ ၊ ဓမၼသဂၤကီက်မ္း ၂ ၊ ၀ိဘင္းက်မ္း ၃ ၊ ဓါတုကထာက်မ္း ၄ ၊ ပဂၢလပညတ္က်မ္း
၅ ၊ ကထာ၀တၱဳက်မ္း ၆ ၊ ယမိုက္က်မ္း ၇ ၊ ပ႒ာန္းက်မ္း တို႕ကို တေန႔စီ အစဥ္အတိုင္း စိတ္ေတာ္
မွဆင္ျခင္သုံးသပ္ေနေတာ္မူပါသည္ ၊

( ၇ ) ခုနွစ္ဆင့္ေျမာက္ျဖစ္သည့္ က်မ္းျမတ္ေရွစ
ြ ာ ပ႒ာန္းျမတ္ေဒသနာ ေတာ္ႀကီးကုိသုံးသပ္လုိက္
ေသာခါ တိမိဂၤလငါးႀကီးမ်ားက်ယ္၀န္းလွသည့္သမုဒၵရာေရျပင္တင
ြ ္စိတ္ႀကိဳက္လြန္႔လူးျမဴးတူး
ခြင့္ရသကဲ့သို႔ ျမတ္ဗုဒၶ၏သဗၺညဳတဥာဏ္ေတာ္သည္လည္းျမတ္ပ႒ာန္းက်မ္းေတာ္ႀကိီးအားစိတ္
ႀကိဳက္ဆင္ျခင္သုံးသပ္ကန
ြ ္႔ျမဴးေတာ္မူလုိက္ေသာအခါတြင္ ဘုရားရွင္၏ကိုယ္ေတာ္မွေရာင္ျခည္
ေတာ္ေျခာက္သယ
ြ ္တုိ႔သည္ေရွ႔ေနာက္၀ဲ.ယာထက္ေအာက္၊ အရပ္ရွစ္မ်က္နွာအသီးသီးသို႔ ထိန္
လင္းေတာက္ပစြာထြက္ေပၚလာခဲ့ပါသည္
( ၅ ) ပဥၥမေျမာက္ သတၱ႒ာနအျဖစ္ နယုန္လဆန္း ( ၁၄ ) ရက္ေန႔မ(ွ နယုန္လျပည့္ေက်ာ္ ( ၅ ) ရက္ေန႔အထိ
ဆိတ္ေက်ာင္းသမားမ်ားရဲ ႔နားခုိရာေညာင္ပင္ရင္းမွာဖလ္သမာပတ္၀င္စားေနေတာ္မူပါသည္
( ဆိတ္ေက်ာင္းေညာင္ပင္မွာသတင္းသုံးေနတဲ့တက
ြ ္ အဇပါလ သတၱဟလုိ ႔ေခၚပါသည္ )
( ၆ ) ဆ႒မေျမာက္သတၱ႒ာနအျဖစ္ ( နယုန္လျပည္ေက်ာ္ ၆ ရက္မွ နယုန္လျပည္ေက်ာ္ ၁၂ ရက္ေန႔
အထိ ) ၇ ရက္တို္င္တို္င္ ေဗာဓိပင္ မွ ကိုက္သုံးရာမွ် အကြာတြင္ရွိေသာ မုစလိႏၵာအုိင္တင
ြ ္ထက္၀ယ္
ဖဲြ႔ေခြထုိင္ေနေတာ္မူ၍ ဖလ္သမာပတ္၀င္စားေနေတာ္မူပါသည္ ( ထိုရက္သတၱတပတ္တင
ြ ္ မိုးႀကီးေလႀကီး
ျပင္းထန္စြာတို္က္ခတ္လာသျဖင့္ ေရအုိင္တင
ြ ္းမွ မုစလိႏၵာနဂါးမင္းက ပလႅင္သဖြယ္ေခြျပီး ပါးပ်ဥ္းကို အမုိး
ျပဳ၍အကာအကြယ္မ်ားျဖင့္ဗုဒၶအား ျခံဳထားေပးပါသည္ ၊
( မုစလိႏၵာ သတၱဟ ဟုေခၚပါသည္ )

8
( ၇ ) သတၱမေျမာက္ သတၱ႒ာနအျဖစ္ ( နယုန္လျပည့္ေက်ာ္ ၁၃ ရက္မွ ၀ါဆိုလဆန္း ၃ ရက္ေန႔ထိ
၇ ရက္တို္င္တို္င္ ) ေဗာဓိပင္၏ ေတာင္ဘက္ ရွိ လင္းလြန္းပင္ရင္း၀ယ္ သတင္းသုံး၍ ဖလ္သမာ
ပတ္၀င္စားေနေတာ္မူပါသည္ ( ရာဇာယတန သတၱဟ ဟုေခၚပါသည္ )

* စတုထၱ သတၱ႒ာနအျဖစ္ ရတနာဃရေရွအ
ြ ိမ္နန္းတြင္သတင္းသုံးေနေတာ္မူစဥ္
ေနာက္ဆုံး ၇ ရက္ေျမာက္ ေန႔တင
ြ ္ သံုးသပ္ဆင္ျခင္ေတာ္မူေသာ ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္သည္
ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ားတြင္ အခက္ခဆ
ဲ ုံးနွင့္အထူးျခားဆုံးတရားေတာ္ျဖစ္ပါသည္
ထုိစဥ္ကေရာင္ျခည္ေတာ္မ်ားထြက္ေပၚလာျခင္းသည္ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္ကိုစိတ္ေတာ္မွဆင္ျခင္
သုံးသပ္ေတာ္ မူျခင္းမွ်သာျဖစ္ပါသည္၊ နဳတ္ေတာ္မွ ထုတ္ေဖၚေဟာႀကားျခင္းမဟုတ္ေသးပါ ၊
ပ႒ာန္းေဟာျခင္းအစ တာ၀တိ ံသာနတ္ျပည္မွ
ျမတ္ဗုဒၶသည္ ဘုရားျဖစ္ျပီးေနာက္ ၇ ၀ါေျမာက္တင
ြ ္သာ၀တၱိျပည္၌တတိၳတို႔အားသရက္ျဖဴပင္ရင္းတြင္ေရမီး
အစုံျဖင့္တန္ခုိးျပာဋိဟာျပျပီးေနာက္တာ၀တံသာနတ္ျပည္သုိ႔စံတက္ေတာ္မူျပီးမယ္ေတာ္ျဖစ္ခဲ့ဘူးေသာနတ္သားအား
ေက်းဇူးဆပ္ေသာာအားျဖင့္မယ္ေတာ္နတ္သားနွင့္တကြနတ္ျဗဟၼာအေပါင္းတုိ႔အား ၀ါတြင္းသုံးလပတ္လုံးအဘိဓမၼာ
တရားကိုေဟာႀကားေတာ္မူပါသည္၊ ထုိအခါမွ သာနဳတ္ေတာ္မွျမြတ္ဟ ေဟာႀကားျခင္းျဖစ္ပါသည္ ၊
အဘိဓမၼာတရားေတာ္ေဟာႀကားျပီးဆုံးေသာအခါနတ္ျဗဟၼာအေပါင္းရွစ္ေသာင္းေက်ာ္တရားသိျမင္က်ြတ္တမ္း၀င္ခဲ့
ႀကျပီး မေရမတြက္နိုင္ေသာနတ္အေပါင္းတို႔ ေသာတပန္ သကဒါဂမ္အနာဂမ္တည္ကုန္ႀကပါသည္ ၊
ထုိ ႔ေႀကာင့္
• ပ႒ာန္းအစ

= ရတနာယရ သတၱာဟမွ

• ပ႒ာန္းေဟာျခင္းအစ = တာ၀တိ ံသာနတ္ျပည္မွ - ဟူ၍မွတ္သားသင့္ပါသည္

9
လူ႔ျပည္တင
ြ ္ပ႒ာန္းတရားေတာ္ေဟာႀကားျဖစ္ေပၚလာပုံ ကား ဤသုိ႔ ျဖစ္ပါသည္
ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ တာ၀တိ ံသာနတ္ျပည္တင
ြ ္ ၀ါတြင္းသုံးလပတ္လုံးေန႔မနား ညမနားအဘိဓမၼာ
ပ႒ာန္းတရား ေတာ္ ကို ေဟာၾကားေတာ္မူရာတြင္ နတ္တုိ႔အတြက္ မိနစ္ပိုင္းမွ် ျဖစ္ေသာ္လည္း လူသားျဖစ္ေသာ
ဘုရားရွင္ အတြက္မူ အစာအာဟာရ ဘုန္းမေပးပဲ မျဖစ္နုိင္ရကား ပုံတူနိမၼိတ ဘုရားရွင္ကုိ ဖန္ဆင္းၿပီး တရားကို
ဒီေနရာမွ ဒီေနရာအထိ ေဟာခဲ့ေစသတည္း ဟု အဓိ႒ာန္ကာ ကိုယ္ေတာ္တုိင္က စႏၵကူးေတာသို႔ ၾကြကာဆြမ္းဘုန္း
ေပးေတာ္မူသည္၊ ထုိစဥ္အရွင္သာရိပုတၱရာသည္ ဘုရားရွင္ ဆြမ္းဘုန္းေပးေနစဥ္အတြင္း ၀တ္ႀကီး ၀တ္ငယ္ ကို ျပဳစု
ေပးေတာ္မူ၏၊ ထုိအခ်ိန္ေလးအတြင္းမွာပင္ ျမတ္စာြ ဘုရားရွင္သည္ တာ၀တိ ံသာနတ္ျပည္တင
ြ ္ အဘိဓမၼာတရားကို
ေဟာႀကားေနသည္ကို အက်ဥ္းဆုံးနည္းျဖင့္ရွင္သာရိပုတၱရာအား ေဟာျပေတာ္မူပါသည္၊ ထုိအက်ဥ္းဆုံးနည္းကုိပင္
အရွင္သာရိပုတၱရာသည္ သူဥာဏ္ရွိသလို ခ်ဲ႕ထြင္ကာ ေရွးအခါက လင္းနို႔သား ငါးရာ အျဖစ္ျဖင့္ အဘိဓမၼာတရားကို
နာဖူးခဲ့ေသာပါရမီအထုံရွိခဲ့ သည့္တပည့္သားရဟန္း ငါးရာကို တဆင့္ျပန္လည္၍ မက်ဥ္းမက်ယ္ျပန္လည္ေဟာၾကား
ခဲ့ရာမွ ပ႒ာန္းတရားေတာ္လူ႔ျပည္သုိ႕ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္ပါသည္
စႏၵကူးေတာ ဘုရားႀကြခါ ပ႒ာန္းေဟာ နာယူ သာရိပုတၱရာ ဟု မွတ္ယူသင့္ပါသည္ ၊

10
” အနႏၱနယ သမႏၱပ႒ာန
ပ႒ာန္းက်မ္းေတာ္ႀကီးမွာနည္းစံနစ္ေပါင္းအဆုံးအစမရွိေလာက္ေအာင္မ်ားေျမာင္က်ယ္၀န္းလွပါသည္
ပ႒ာန္းက်မ္းေတာ္ႀကိီး၏အမည္ရင္းကား ” အနႏၱနယ သမႏၱပ႒ာန ” က်မ္းဟူ၍ျဖစ္ပါသည္ ၊
က်မ္းျမတ္ေရွြစာပ႒ာန္းျမတ္ေဒသနာေတာ္၌ က်မ္းေပါင္း ( ၂၄ ) က်မ္းပါ၀င္ပါသည္ ၊
( ၂၄ ပစၥည္းမဟုတ္ပါ )
၂၄ ပစၥည္းဟူသည္ ပ႒ာန္းက်မ္းေတာ္ႀကီး၏ေဟာနည္းစံနစ္၌ပါ၀င္ေသာပစၥညး္မ်ားျဖစ္သည့္အတြက္
ပ႒ာန္းက်မ္းႀကိီး၏အနွစ္ခ်ဳပ္ကိုဆုိလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္ ၊
ပ႒ာန္းက်မ္းႀကိီးတြင္ မူရင္းေဟာနည္း ( ၄ ) က်မ္းပါရွိပါသည္၊
( က ) ဓမၼာနဳေလာမ ပ႒ာန္း
( ခ ) ဓမၼာနဳေလာမ ပစၥနိယ ပ႒ာန္း
( ဂ ) ဓမၼာပစၥနိယ ပ႒ာန္း
( ဃ ) ဓမၼာပစၥနိယနုေလာမ ပ႒ာန္း ဟူေသာမူရင္းေဟာနည္း ( ၄ ) က်မ္းရွိရာ
ထို ( ၄ ) က်မ္းအသီးသီးတြင္
( ၁ ) တိက ပ႒ာန္း ( ၂ ) ဒုတိက ဒုကပ႒ာန္း ( ၃ ) ဒုက တိက ကဒုက ပ႒ာန္း
( ၄ ) တိက ဒုက ပ႒ာန္း ( ၅ ) တိက တိက ပ႒ာန္း ( ၆ ) ဒုက ဒုက ပ႒ာန္း
ဟူေသာ က်မ္းငယ္ ( ၆ ) က်မ္းစီပါ၀င္သျဖင့္
မူရင္း က်မ္း ( ၄ ) က်မ္း X က်မ္းငယ္ ( ၆ ) က်မ္း = ( ၂၄ ) က်မ္းပါရွိပါသည္
ထုိ ႔ေႀကာင့္ ပ႒ာန္း ( ၂၄ ) ပစၥည္း နွင့္ အထင္မွား ေခၚဆိုေနႀကျခင္းသာျဖစ္ပါသည္ ၊

11
ပ႒ာန္း ဟူေသာအဓိပၸါယ္
ပ႒ာန္း = ပ + ႒ာန

။ ပ = အမ်ိဳးမ်ိဳးအစားစားမ်ားျပားေသာ

၊ ႒ာန = အေႀကာင္း

အေႀကာင္းတရားသည္ = ပစၥယ ( ပစၥည္း ) မည္ ၏
အက်ိဴးတရားသည္ = ပစၥယုပၸႏၷ ( ပစၥယုပၸန္ ) မည္္ ၏
ပစၥေယာ - ပစၥယ - ပစၥည္း - ေက်းဇူးျပဳျခင္း - အက်ိဳးျပဳျခင္း အေႀကာင္းကိုျဖစ္ေစေသာတရား
ဟု အဓိပၸါယ္ရပါသည္ ၊
ပ႒ာန္းတရားေတာ္သည္ ရုပ္ တရား နမ္ တရား တို႔အျပန္ျပန္အလွန္ေက်းဇူးျပဳပုံကိုသုံးသပ္ထားသျဖင့္
ရုပ္ ခႏၶာ နွင့္ နမ္ခႏၶာ အေႀကာင္းကိုေျခခံမွ်သိရွိထားရန္လိုအပ္ပါသည္ ၊
ရုပ္ခႏၶာဆိုသည္မွာ ပကဓိ မ်က္လုံးျဖင့္ျမင္ေနရေသာ ( အလုံး အရပ္ ပုံသ႑ာန္ အေလးခ်ိန္ )
ရိွေသာ ခႏၶာႀကီးကိုဆိုလုိသည္မဟုတ္ပါ ၊ဥာဏ္မ်က္စိျဖင့္ေတြးျပီးသိနိုင္ေသာခႏၶာကိုယ္ဆိုလုိပါသည္
ရုပ္ ခႏၶာ သည္ ( ဓါတ္ ၄ ပါး ျဖင့္ ဖဲြ ႔စည္းထားသည္ )
ပထ၀ီ ( မာျခင္း ေျပာ့ျခင္းသေဘာ ) ၊ ေတေဇာ ( ပူျခင္းေအးျခင္းသေဘာ )၊ ၀ါေယာ ( ေလဓါတ္ )
(တြန္းကန္ျခင္း ေထာက္ခံျခင္းသေဘာ) ၊ အာေပါ(ေရဓါတ္ ) ( ဖဲြ ႔ စည္းျခင္းသေဘာ )ဟူေသာ
ဓါတ္ေလးပါးျဖင့္ဖ႔စ
ဲြ ည္းထားပါသည္ ၊ရုပ္ ကို ကံ စိတ္ ဥတု အာဟာရ တို ႔က ေထာက္ပံ့ထားသည္
နမ္ ခႏၶာ တြင္ ခႏၶာ ၄ ပါးရွိသည္
ေဝဒနာ ခံစားမွဳ ။ သညာ မွတ္သားမွဳ ။ သခၤါရ ျပဳျပင္ေစ့ေဆာ္မွဳ ။ ဝိညဥ္သိမွဳ တုိ ႔ျဖစ္သည္
ရုပ္ ( ၁ ) နွင့္ နမ္ခႏၶာ ( ၄ ) ပါး ကို ေပါင္း၍ ခႏၶာ ၅ ပါးဟုေခၚသည္
ခႏၶာ ၅ ပါးအေႀကာင္းကို ဤမွ်ေလာက္
အႀကမ္းအားျဖင့္နားလည္သေဘာေပါက္ထားျပီဆိုလ်ွင္ပ႒ာန္းတရားေတာ္ကို ရြတ္ဖတ္
ရာတြင္ လြယ္လယ
ြ ္ကူကူသေဘာေပါက္နားလည္ နိုင္မည့္အျပင္ဥာဏ္အလင္းထြန္းလင္းနို္င္မည္
ျဖစ္ပါေႀကာင္းတင္ျပအပ္ပါသည္ ၊

12
နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ
ပ႒ာန္း တရားေတာ္ ပါဠိ

ေဟတုပစၥေယာ

ျမန္မာျပန္ အက်ႈဥ္း
ဟိတ္ ၆ ပါး ျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္္ျခင္းသေဘာ

ျပစ္စေယာဟုမဖတ္ရပါ ( ပစ္စေယာဟုဖတ္ပါ)

အာရမၼဏပစၥေယာ

အာရံုကိုစ၍
ဲြ ေက်းဇူးျပဳျခင္းသေဘာ

အဓိပတိပစၥေယာ

အၾကီးအမွဴးျပဳ၍ေက်းဇူးျပဳျခင္းသေဘာ

အနနၱရပစၥေယာ

အႀကားမရွိမူ၍တဆက္ထည္းေက်းဇူးျပဳျခင္းသေဘာ

သမနနၱရပစၥေယာ

ေကာင္းစြာအျခားမဲ့ ၊ တဆက္တၫ္းေက်းဇူးျပဳျခင္းသေဘာ

သဟဇာတပစၥေယာ

အတူတကြေက်းဇူျပဳတတ္ျခင္းသေဘာ

အၫမၫပစၥေယာ

အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ေက်းဇူးျပဳျခင္းသေဘာ

နိႆယပစၥေယာ

မွီ၍ျဖစ္ေသာအားျဖင့္ေက်းဇူးျ႔ပဳျခင္းသေဘာ

ၪပနိႆယပစၥေယာ

အားႀကိီးေသာအေႀကာင္းျဖစ္၍ေက်းဇူးျပဳျခင္းသေဘာ

၁၀

ပုေရဇာတပစၥေယာ

ေရွ ႔ကျဖစ္နွင့္ျပီး၍ေက်းဇူးျပဳျခင္း သေဘာ

၁၁

ပစၦာဇာတ ပစၥေယာ

ေနာက္မွျဖစ္ေသာတရားက ေရွ႔ကျဖစ္ေသာတရားကို
ေက်းဇူးျပဳျခင္းသေဘာ

၁၂

အာေသဝန ပစၥေယာ

အဖန္တလဲလဲ မွ၀
ီ ထ
ဲ ုံသည္ျဖစ္၍ေက်းဇူးျပဳဳျခင္းသေဘာ
13

ပ႒ာန္း တရားေတာ္ ပါဠိ
၁၃

ကမၼ ပစၥေယာ

ျမန္မာျပန္ အက်ႈဥ္း
ျပဳလုပ္ျခင္း စီရင္ျခင္း
လုံ႔လျပဳျခင္းျဖင့္ေက်းဇူးျပဳျခင္းသေဘာ

၁၄

ဝိပါက ပစၥေယာ

ကံ၏ အက်ဳိးတရားျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳျခင္းသေဘာ

၁၅

အာဟာရ ပစၥေယာ

ေထာက္ပံ့ခိုင္ခန္႔ေစသၫ္ျဖစ္၍ေက်းဇူးျပဳျခင္းသေဘာ

၁၆

ဣျနၵိယ ပစၥေယာ

အစုိးရသည္ျဖစ္၍ေက်းဇူးျ႔ပဳျခင္း သေဘာ

၁ရ

ဈာနပစၥေယာ

ကပ္၍စူးစူးစိုက္စိုက္ေက်းဇူးျပဳျခင္း သေဘာ

၁၈

မဂၢပစၥေယာ

ထြက္ေျမာက္ေႀကာင္းနည္းလမ္းျဖင့္ေက်းဇူးျပဳျခင္းသေဘာ

၁၉

သမၸယုတၱပစၥေယာ

အတူတကြေရာေႏွာ၍ယွဥ္ျပီး ေက်းဇူးျပဳျခင္းသေဘာ

၂၀

ဝိပၸယုတၱပစၥေယာ

အတူတကြ မေရာမေနွာ မယွဥ္ သည္အျဖစ္နွင့္
ေက်းျပဳုျခင္းသေဘာ

၂၁

အတၱိပစၥေယာ

ပစၥဳပၸန္၌အထင္အရွားရိွ၍ေက်းဇူးျပဳျခင္းသေဘာ

၂၂

နတၱိပစၥေယာ

ပစၥဳပၸန္၌အထင္း အရွားမရွိသည္ျဖစ္၍ေက်းဇူးျပဳျခင္း သေဘာ

၂၃

ဝိဂတပစၥေယာ

ကင္းမဲ့ခ်ဳပ္ေပ်ာက္သည္အျဖစ္ျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳျခင္းသေဘာ

အဝိဂတပစၥေယာ တိ

မကင္းသည္အျဖစ္ျဖင့္ေက်းဇူးျပဳျခင္းသေဘာ

၂၄

၁ ၊ ေဟတုပစၥေယာ

14
ပါဠိ

ပါဠိ ၁ ၊ ေဟတုပစၥေယာတိ

ျမန္မာျပန္အက်ဥ္း
ဟိတ္သေဘာအျဖစ္ ျဖင့္ေက်းဇူးျပဳတက္ေသာတရား
( အရင္းခံအေႀကာင္းျဖစ္၍ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာတရား )

ေဟတူ ေဟတု သမၸယုတၱကာနံ ဓမၼာနံ တံ သမု႒ာနာနဥၥ

ဟိတ္ ၆ ပါး တိုသည္ ယွဥ္၍ ျဖစ္ကုန္ေသာ စိတ္ ေစတသိ္က္

ရူပါနံ

တို ႔နွင့္အတူ ရုပ္တရားတို႔ ကို

ေဟတုပစၥေယန ပစၥေယာ

ေဟတုစၥေယန ( ဟိတ္သတၱိျဖင့္ )
( ပါဠိေတာ္မ်ား ရြတ္ဆုိပူေဇာ္သည့္အခါ

ေက်းဇူးျပဳသည္

ပါဠိ ၌ ၀ိသဇၹနိေခၚ ၀စၥေပါက္ မရွိသျဖင့္ အသံေပါ့ျဖင့္သာ
အသံထြက္၍ ရြတ္ဆိုပါ ၊
ပါဠိ ၌ ” ရ ” ကို သွ်ာလိပ္ေသာအသံ ထြက္၍ ရြတ္ဆိုပါ

(ေရေသာက္ျမစ္လွ်င္၊ ယင္းသစ္ပင္ကို၊ စည္ပင္ေစမႈ၊ ေက်းဇူးျပဳ၊

ပါဠိ ၌ ” ရ ရစ္ ယ ပင့္ မပါသျဖင့္ ” ပစၥေယာ ” ကို

ေဟတုပစၥည္းေခၚ)

ျပစ္စေယာ ဟု
အသံမထြက္ပါနွင့္ ပစ္စေယာ ဟု အသံထက
ြ ္ပါ ၊
ပစၥေယာ = ပစၥယ = ပစၥည္း = ေက်းဇူးျပဳျခင္း

သစ္ပင္၏ေရေသာက္ျမစ္ကဲ့သုိ႔ ဟိတ္ ၆ ပါးတို ႔၏အေႀကာင္းတရား
မ်ားသည္အတူျဖစ္ဘက္ရုပ္ နမ္ တရားတုိ ႔ကို ေက်းဇူးျပဳသည္ ၊

15
၁ ၊ ေဟတုပစၥေယာ

အက်ဥ္း ရွင္းလင္:ခ်က္

ေဟတုဟူေသာဟိတ္ ၆ ပါး ( အျမစ္တရား ၆ပါး )
ေလာဘ ၊ ေဒါသ ၊ ေမာဟ ၊
အေလာဘ ၊ အေဒါသ ၊ အေမာဟ
ထုိတရားတုိ႔ နွင့္ ယွဥ္ေဘာ္ယွဥ္ဘက္ျဖစ္ေသာ ရုပ္ နွင့္ နမ္ တုိ႔အား ေထာက္ပံ့ေက်းဇူးုျပဳသည္
ေလာဘ - ေဒါသ - ေမာဟ - အကုသိုလ္အျမစ္ ( အကုသိုလ္ဟိတ္ ) ရွင္သန္လ်ွင္
အကုသိုလ္တရားမ်ားရွင္သန္တိုးပြါးမည္
အေလာဘ - အေဒါသ - အေမာဟ - ကုသိုလ္အျမစ္ ( ကုသိုလ္ဟိတ္ ) ရွင္သန္လ်ွင္
ကုသိုလ္တရားမ်ားရွင္သန္တိုးပြါးမည္
ေလာဘစိတ္ျဖစ္ေပၚေနလ်ွင္ေလာဘရုပ္ေဆာင္မည္
ေဒါသစိတ္ျဖစ္ေပၚေနလွ်င္ေဒါသရုပ္ေဆာင္မည္ ၊
ေမာဟစိတ္ ( ေတြေ၀) ေနေသာစိတ္ျဖစ္ေနလ်ွင္ ေမာဟရုပ္ေဆာင္မည္
သတၱ၀ါတုိင္းတြင္ထိုေကာင္းေသာအျမစ္ ၊ မေကာင္းေသာအျမစ္နွစ္မ်ိဳးစလုံးပါရွိေနျပီးျဖစ္သည္
မိမိတင
ြ ္မည္သည့္ဟိတ္ကအက်ိဳးေပးေနသည္ကုိ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုဆင္ျခင္သုံးသပ္နို္င္သည္ ၊
ေကာင္းေသာအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေအာင္ ေကာင္းေသာအျမစ္မ်ိဳးေစ့ကို စုိက္ပ်ိဳးနို္င္ေပသည္
ဆုေတာင္း = အကုသိုလ္ကင္း၍ ကုသုိလ္ႏွင့္ ယွဥ္တရ
ဲြ ပါေစသား။

16
ေဟတုပစၥေယာ

ပုံ ၁ ၊ မျဖစ္ေသးသည္ကုိျဖစ္ေစျခင္း

သရုပ္ျပပုံ

သစ္ေစ့မွ အပင္ေပါက္ျခင္း

ပုံ ၂ ၊ ၊ ျဖစ္ျပိးသည္ကိုတည္တန္႔ေစျခင္း ဆက္လက္ရွင္သန္ေအာင္ျ႔ပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း
ပုံ ၃ ၊ တည္တန္႔သည္ကုိ တုိးပြြါးေစျခင္း ရွင္သန္ျပီးသစ္ပင္ကုိတုိးပြါးစည္ပင္ေစျခင္း

( S . S ခင္ေမင္ေအး Dhamma website မွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္
17

၀၂ - အာရမၼဏပစၥေယာ
ပါဠိ
၀၂ - အာရမၼဏပစၥေယာတိ
ပါဠိ၁ ၊ ရူပါယတနံ စကၡဳဝိၫာဏဓါတုယာ တံ သမၸယုတၱကာနဥၥ
ဓမၼာနံ အာရမၼဏပစၥေယန ပစၥေယာ ။

ျမန္မာျပန္အက်ဥ္း
အာရုံသေဘာျဖင့္ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာသေဘာတရား
ရုပ္ဟူေသာအဆင္းသၫ္ျမင္သိစိတ္နွင့္တကြယွၪ္၍ျဖစ္ကုန္ေသာ
ေစတသိက္တရားတို႔ျဖစ္ေပၚေစရန္အာရမၼဏသတၱိ
အာရံုျပဳျခင္းအေၾကာင္းျဖင့္ေက်းဇူးျပဳသည္ ၊
( အာရုံ ၆ ပါးေပၚမွီုျပီး ကုသိုလ္ / အကုသိုလ္ စိတ္ျဖစ္ျခင္း
အသံဟူေသာရုပ္တရားသၫ္ၾကားသိစိတ္ႏွင့္တကြယွၪ္၍ ျဖစ္ကုန္

ပါဠိ၂ သဒၵါယတနံ ေသာတဝိၫာဏဓါတုယာ တံ

ေသာ ေစတသိ္က္တရားမ်ားျဖစ္ေပၚေစရန္ အာရမၼဏ သတၱိ

သမၸယုတၱကာနဉ ၥဓမၼာနံ အာရမၼဏပစၥေယန ပစၥေယာ ။ အာရံုျပဳျခင္းအေၾကာင္းျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသည္ ၊
ပါဠိ ၃ ဂနၶာယတနံ ဃာနဝိၫာဏဓါတုယာ တံ
သမၸယုတၱကာနဉၥ ဓမၼာနံ အာရမၼဏပစၥေယန

အနံ႔ဟူေသာရုပ္တရားသၫ္နံသိစိတ္ႏွင့္တကြယွၪ္၍ျဖစ္ကုန္ေသာ
ေစတသိက္တရားတို႔ျဖစ္ေပၚေစရန္ အာရမၼဏ သတၱိ

ပစၥေယာ

အာရံုျပဳျခင္းအေၾကာင္းျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသၫ္ ၊

ပါဠိ ၄ ရသာရတနံ ဇိဝွါဝိၫာဏဓါတုယာ တ ံသမၸယုတၱကာနဥၥ

ရသာဟူေသာရုပ္တရားသၫ္ စားသိစိတ္နွင့္တကြ ယွၪ္၍ျဖစ္ေသာ

ဓမၼာနံ အာရမၼဏပစၥေယန ပစၥေယာ

ေစတသိက္တရားတို႔ျဖစ္ေပၚေစရန္ အာရမၼဏ သတၱိ အာရံုျပဳျခင္း
အေၾကာင္းျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသၫ္ ၊

ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္
ပါဠိ ၅ ေဖာ႒ဗၺာယတနံ ကာယဝိၫာဏဓါတုယာ တံ

18

ကို္ယ္ေပၚတြင္ျဖစ္ေပၚေသာထိသိစိတ္သၫ္

သမၸယုတၱကာနဉၥ ဓမၼာနံ

ထိုစိတ္နွင့္တကြယွၪ္၍ုျဖစ္ကုန္ေသာေစတသိက္တရားျဖစ္ေပၚေစရန္

အာရမၼဏပစၥေယန ပစၥေယာ ။

အာရမၼဏသတၱိအာရံုျပဳျခင္းအေၾကာင္း ျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသၫ္ ၊

ပါဠိ ၆ ရူပါယတနံ သဒၵါယတန ံဂနၶာယတန ံရသာယတနံ
ေဖာ႒ဗၺာယတနံ မေနာဓါတုယာ တံ သမၸယုတၱကာနဥၥ

ပါဠိ ရ

ျမန္မာျပန္အက်ဥ္း

အဆင္း ၊ အသံ ၊ အနံ၊ အရသာ ၊ အေတြ႔အထိ ၊ တို႔သၫ္
မေနာ ဟုူေသာ စိတ္ နွင့္ေစတသိတ္တရားတို႔ ျဖစ္ေပၚေစရန္

ဓမၼာနံ အာရမၼဏပစၥေယန ပစၥေယာ ။

အာရမၼဏ သတၱိ အာရံုျပဳျခင္းအေၾကာင္းျဖင့္ေက်းဇူးျပဳသၫ္ ၊

သေဗၺဓမၼာ မေနာဝိၫာဏဓာတုယာ တံ

ထိုအလံုးစံုေသာ တရားတို႔သၫ္ စိတ္ နွင့္ေစတသိက္တရားမ်ား

သမၸယုတၱကာနဉၥဓမၼာနံ အာရမၼဏပစၥေယန ပစၥေယာ ။ ျဖစ္ေပၚေစရန္အတြက္အာရမၼဏ သတၱိ အာရံုျပဳျခင္းအေၾကာင္းျဖင့္
ေက်းဇူးျပဳသၫ္
ပါဠိ ၈ ယံယံ ဓမၼာ ၊ အာရဗၻ ေယေယဓမၼာ ၪပၸဇၨႏၱိ

အၾကင္တရားတို႔ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍အက်ိဳးတရားတို႔သၫ္ ၊

စိတၱေစတသိကာ ဓမၼာ ေတေတဓမၼာ ေတသံ ေတသံ

ျဖစ္ၾကကုန္၏ ။

ဓမၼာနံ အာရမၼဏပစၥေယန ပစၥေယာ

ထို အာရံု ၆ ပါး ဟူေသာ အေၾကာင္းတရားတို႔သၫ္
စိတ္ ေစတသိ္က္ဟူေသာပစၥဳယုပၸန္အက်ိဳးတရား တို႔အား
အာရမၼဏသတၱိ အာရံုျပဳျခင္းအေၾကာင္းျဖင့္ေက်းဇူးျပဳသၫ္ ။

19
၂ - အာရမၼဏပစၥေယာ

အက်ဥ္းရွင္းလင္းခ်က္

အာရုံ ၆ ပါးအေပၚမွီ၍ျဖစ္ရျခင္း(ေတာင္ေ၀ွးႀကိဳးတန္းနွင့္တူ၏)
စိတ္ ေစတသိက္တုိ႔မွာလည္း အာရုံ ၆ ပါးကိုမွီျပီးမွ ကုသိုလ္စိတ္ အကုသိုလ္စိတ္ အေႀကာင္းအက်ိဳးတို႔ျဖစ္ေပၚရသည္၊
အာရုံ ( ၆ ) ပါး = အဆင္း ၊ အသံ ၊ အနံ ႔ ၊ အရသာ ၊ အေတြ ႔အထိ ႀကံစည္ေတြးေတာမွဳ
မသန္မစြမ္းသူ မ်က္စိမျမင္္သူတုိ ႔မွာ ႀကိဳးတန္း ေတာင္ေ၀ွးတုိ႔ကို အမွီျပဳ၍ လွုဳပ္ရွားသြားလာရသကဲ႔သုိ႔ျဖစ္သည္
စိတ္တို႔၏ေပ်ာ္ေမြ႔ရာျဖစ္ေသာေႀကာင့္ - အာရုံဟုေခၚပါသည္
စိတ္သည္ မေကာင္းေသာအာရုံတင
ြ ္သာေပ်ာ္ေမြ႔လုိသည္ ၊
အာရမၼဏသတၱိကို သတိျပဳဳဆင္ျခင္မိလ်င္
မေကာင္းေသာအာရုံမ်ားေပၚလာလ်ွင္ သတိနွင့္ယွဥ္၍ ေစာင့္ထိန္းတက္ႀကရမည္ျဖစ္သည္
`

သို႔ပါ၍ ေကာင္းေသာအာရုံမ်ားနွင့္သာေတြ႔ႀကံဳဆုံဆည္းတက္ေအာင္ေနထို္င္၍သူေတာ္ေကာင္းတရားမ်ား
ျဖည့္က်င့္ဆည္းပူးႀကရန္တုိက္တန
ြ ္းအပ္ပါသည္ ၊
ဆုေတာင္း = ကုသိုလ္ျဖစ္ဘယ
ြ ္ ေကာင္းေသာအာရုံမ်ားျဖင့္သာ ေတြ႔ႀကုံဆုံဆည္းရပါေစသား

20
၂ - အာရမၼဏပစၥေယာ

သရုပ္ျပပုံ

( S . S ခင္ေမင္ေအး Dhamma website ကူးယူေဖၚျပပါသည္

21
၃ အဓိပတိပစၥေယာ
ပ႒ာန္း ပါဠိေတာ္
၃ - အဓိပတိပစၥေယာတိ

ျမန္မာျပန္အက်ဥ္း
အႀကီးအမွဳးဦးစီးဦးေဆာင္သေဘာျဖင့္ေက်းဇူးျပဳတက္ေသာ
သေဘာတရား

ပါဠိ ၁ ဆနၵာဓိပတိ ဆနၵ သမၼယုတၱကာနံ ဓမၼာန ံတံ

ဆနၵအၾကီးအမွဴးျပဳေသာတရားသၫ္ဆနၵနွင့္ယွၪ္၍ျဖစ္ၾကကုန္

သမၸယုတၱကာနဥၥ ရူပါနံ

ေသာ စိတ္ ေစတသိ္က္တရားတို႔အား၄င္းရုပ္တရားတို႔အား

အဓိပတိ ပစၥေယန ပစၥေယာ ။

ဆႏၵအႀကီးအမွဳးျပဳျခင္း သတိၱျဖင့္ေက်းဇူးျပဳသည္၊

ပါဠိ ၂ ဝီရိယာဓိပတိ ဝီရိယာ သမၼယုတၱကာနံ ဓမၼာနံ တံ

ဝီရိယ အၾကီးအမွဴးျပဳေသာ တရားသၫ္ ဝီရိယ

သမၸယုတၱကာနဉၥ ရူပါနံ အဓိပတိ ပစၥေယန ပစၥေယာ နွင့္ယွၪ္၍ျဖစ္ၾကကုန္ေသာ
စိတ္ ေစတသိ္က္တရားတို႔အား၄င္း ရုပ္တရားတို႔အား၄င္း
အၾကီးအမွဴးျပဳျခင္း သတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသၫ္ ၊

ပါဠိ ၃ စိတၱာဓိပတိ စိတၱ သမၼယုတၱကာန ံဓမၼာနံ

စိတ္ဆနၵ အၾကီးအမွဴးျပဳေသာ တရားသၫ္ ဆနၵနွင့္ ယွဥ္၍

တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ရူပါနံ

ျဖစ္ၾကကုန္ေသာ စိတ္ ေစတသိ္က္တရားတို႔အား၄င္း

အဓိပတိ ပစၥေယန ပစၥေယာ ။

ရုပ္တရားတို႔အား၄င္း အၾကီးအမွဴးျပဳျခင္း
သတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသၫ္ ၊

၃ အဓိပတိပစၥေယာ

22

ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္
ပါဠိ ၄ ဝီမံသာဓိပတိ ဝီမံသ သမၼယုတၱကာနံ ဓမၼာနံ

ျမန္မာျပန္အက်ဥ္း
ပၫာ အၾကီးအမွဴးျပဳေသာ တရားသၫ္ ပၫာနွင့္ယွဥ္၍

တံ သမၸယုတၱကာနဉၥ ရူပါနံ

ျဖစ္ၾကကုန္ေသာ စိတ္ေစတသိ္က္ တရားတို႔အား၄င္း

အဓိပတိ ပစၥေယန ပစၥေယာ

ရုပ္တရားတို႔အား ၄င္းအၾကီးအမွဴးျပဳျခင္း
သတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသၫ္ ၊

ပါဌိ ၅ ယံယံ ဓမၼံ ဂရုံ ကတြာ ေယေယ ဓမၼာ ၪပၸဇၨနၱိ

အၾကင္တရားတို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အက်ိဳးတရားတို႔သၫ္ ၊

စိတၱေစတသိကာဓမၼာ

ျဖစ္ၾကကုန္၏

ေတ ေတ ဓမၼာ ေတသံ ေတသံ ဓမၼာနံ

ထို အဓိပတိ ၄ ပါး အေၾကာင္းတရားတို႔သၫ္စိတ္ ေစတသိ္က္

အဓိပတိ ပစၥေယန ပစၥေယာ ။

ႏွင့္ ရုပ္တရား တို႔အား ( အဓိပတိပစၥေယန သတၱိ )
အၾကီးအမွဳးျပဳျခင္းသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသၫ္
ဆႏၶာ အဓိပတိ ၊ ၀ီရိယအဓိပတိ ၊ စိတၱာ အဓိပတိ ၊
ပညာအဓိပတိ ။

၃ အဓိပတိပစၥေယာ

အက်ဥ္းရွင္းလင္းခ်က္

23

အလုပ္တခုုလုပ္လွ်င္ေလးေလးနက္နက္ထားျပီးလုပ္တာကိုအဓိပတိတပ္ျပီးလုပ္သည္ဟုဆိုပါသည္
အဓိပတိစိတ္တခုထဲကသာေခါင္းတတ္ျပီဆိုလွ်င္က်န္စိတ္ ၃ မ်ိဳးသည္ ေနာက္လုိက္ျဖစ္သြားႀကသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္သည္
၁- ဆႏၵအဓိပတိ ( အလုိဆႏၵျပင္းျပမွဳဦးေဆာင္ျခင္း )
၂- ၀ီရိယ အဓိပတိ ( လုံ႔ လ၀ီရ.ီ စိုက္ထုတ္မွဳဦးေဆာင္ျခင္း )
၃- စိတၱာ ဓိပတိ ( ျပင္းထန္ေသာစိတ္ဓါတ္ဦးေဆာင္ျခင္း )
၄- ၀ီမံသာ ဓီပတိ ( အသိ ဥာဏ္ပညာ ဦးေဆာင္ျခင္း
၁ ။ မည္သည့္အရာကိုမဆိုျပင္းျပေသာ စိတ္ ဆႏၵ ဦးေဆာင္၍ျဖစ္ကိုျဖစ္ရမည္ဟုအဓိ႒ာန္ထား၍လုပ္ေဆာင္လ်င္
ေအာင္ျမင္မွပန္းတုိင္သုိ႔ မုခ်ေရာက္နို္င္သည္
( က်န္ေသာ ၀ီရိယ ၊ စိတ္ဓါတ္ ၊ နွင့္ ပညာ တို႔သည္ ေနာက္လုိက္အေနနွင့္ပါျမဲျဖစ္သည္ )

၂၊ မည္သည့္အရာကိုမဆိုျပင္းျပေသာ ၀ီရိယ ျဖင့္ဦးေဆာင္၍ ျဖစ္ကိုျဖစ္ရမည္ဟု အဓိ႒ာန္ထား၍လုပ္ေဆာင္လ်င္
ေအာင္ျမင္မွဳပန္းတုိင္သုိ႔မုခ်ေရာက္နို္င္သည္ ( က်န္ေသာ ဆႏၵ ၊ စိတ္ဓါတ္ ၊ နွင့္ ပညာတို႔သည္ေနာက္လုိက္အေနနွင့္ပါျမဲ
ျဖစ္သည္ )

၃၊ မည္သည့္အရာကိုမဆိုျပင္းျပေသာ စိတ္ဓါတ္ ဦးေဆာင္၍ ျဖစ္ကိုျဖစ္ရမည္ဟုအဓိ႒ာန္ထား၍လုပ္လ်ွင္မုတ္ခ်ပန္း
တုိင္သုိ႔ မုခ်ေရာက္နို္င္သည္ ( က်န္ေသာ ဆႏၵ ၀ီရိယ ၊ ၊ နွင့္ ပညာ တို႔သည္ ေနာက္လုိက္အေနနွင့္ပါျမဲျဖစ္သည္ )
၄၊ မည္သည့္အရာကိုမဆိုျပင္းျပေသာ ဥာဏ္ပညာ ဦးေဆာင္၍အဓိ႒ာန္ထားလုပ္ေဆာင္လွ်င္ေအာင္ျမင္မွဳပန္းတို္င္
သုိ႔ မုခ်ေရာက္နို္င္သည္ ( က်န္ေသာ ၀ီရိယ ၊ စိတ္ဓါတ္ ၊ နွင့္ ဆႏၵ တို႔သည္ ေနာက္လုိက္အေနနွင့္ပါျမဲျဖစ္သ

ဆုေတာင္း = မိမိသူတပါး အက်ိဳးစီးပြါးကိုအဓိပတိတရားယွဥ္ကာ ထား ေဆာင္ရြက္နိုင္ ရပါေစသား

24
၃- အဓိပတိပစၥေယာ

သရုပ္ျပပုံ

( S. S ခင္ေမင္ေအး Dhamma website မွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္

25

၄ အနနၱရပစၥေယာ
ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္
၀၄

ျမန္မာျပန္အက်ဥ္း

အနႏၱရပစၥေယာတိ

အၾကားမရွိမူ၍ တဆက္တၫ္းေက်းဇူျပဳျခင္းသေဘာ

ပါဠိ - ၁ စကၡဳဝိၫာဏဓါတု တံ သမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ

စကၠဳဝိၫာဏဟုေခၚေသာျမင္စိတ္သၫ္ထိုျမင္စိတ္နွင့္တကြယွၪ္၍

မေနာဓာတုယာ တံ သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

ျဖစ္ကုန္ေသာေစတသိက္တရားတို႔ျဖစ္ေပၚေစရန္အနနၱရသတျၱိဖင့္

အနနၱရပစၥေယန ပစၥေယာ

အၾကားမရွိ တဆက္တၫ္း ေက်းဇူးျပဳသၫ္ ၊

ပါဠိ ၂ မေနာဓာတု တံ သမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာနံ
မေနာ ဝိၫာဏဓာတုယာ တံ သမၸယုတၱကာနဥၥ
ဓမၼာနံ အနနၱရပစၥေယန ပစၥေယာ

ထိုျမင္စိတ္ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍မေနာ၌ျဖစ္ကုန္ေသာစိတ္တို႔သၫ္
ယွဥ္၍ျဖစ္ကုန္ေသာေစတသိက္ရားတို႔ျဖစ္ေပၚေစရန္အနနၱရသတၱျဖင့္
အၾကားမရွိတဆက္တၫ္း ေက်းဇူးျပဳသၫ္ ၊

ပါဌိ ၃ ေသာတဝိၫာဏာဓာတု တံ သမၸယုတၱကာစ ဓမၼာ ေသာတဝိၫာဏ္ဟုေခၚေသာၾကားစိတ္သၫ္ၾကားသိစိတ္နွင့္တကြ
မေနာ ဓာတုယာ

တ ံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

အနနၱရပစၥေယန ပစၥေယာ ။
ပါဠိ ၄ မေနာဓာတု တံ သမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာနံ
မေနာဝိၫာဏဓာတုယာ တ ံသမၸယုတၱကာနဥၥ
ဓမၼာနံ အနနၱရပစၥေယန ပစၥေယာ

ယွၪ္၍ ျဖစ္ကုန္ေသာေစတသိ္က္တရားတို႔ျဖစ္ေပၚေစရန္
အနနၱရသတၱိျဖင့္ အၾကားမရွိ တဆက္တၫ္း ေက်းဇူးျပဳသၫ္ ၊
ထိုၾကားစိတ္ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ေနာ၌ျဖစ္ကုန္ေသာစိတ္တို႔သၫ္ယွၪ္၍
ျဖစ္ကုန္ေသာေစတသိက္တရားတို႔ျဖစ္ေပၚေစရန္
အနနၱရသတၱိ အၾကားမရွိ တဆက္တၫ္းေက်းဇူးျပဳသၫ္ ။

ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္
ပါဠိ ၅ - ဃာနဝိၫာဏဓာတု တံ သမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ

ယွၪ္၍ျဖစ္ကုန္ေသာ ေစတသိ္က္တရားတို႔ျဖစ္ေပၚေစရန္

အနနၱရ ပစၥေယန ပစၥေယာ ။

အနနၱရသတၱိျဖင့္ အၾကားမရွိ တဆက္တၫ္း ေက်းဇူးျပဳသၫ္

ထိုနံစိတ္ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ေနာက္၌ျဖစ္ကုန္ေသာစိတ္တို႔သၫ္ယွၪ္

မေနာဝိၫာဏဓာတုယာ တံ သမၸယုတၱကာနဥၥ

၍ ျဖစ္ကုန္ေသာ ေစတသိက္တရားတို႔အေပၚအနနၱရသတၱိျဖင့္

ဓမၼာနံ အနနၱရပစၥေယန ပစၥေယာ

အၾကားမရွိ တဆက္တၫ္း ေက်းဇူးျပဳသၫ္ ။

ပါဠိ ၇ - ဇိ၀ွါဝိၫာဏဓာတု တံ သမၸယုတၱကာစ ဓမၼာ

ဇိဝွါဝိၫာဏ္ဟုေခၚေသာရသာေကာင္းစိတ္သၫ္ထိုသိစိတ္နွင့္တကြ

မေနာ ဓာတုယာ တံ သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာ နံ

ယွၪ္၍ျဖစ္ကုန္ေသာ ေစတသိ္တ္တရားတို႔ျဖစ္ေပၚေစရန္

အနနၱရပစၥေယန ပစၥေယာ ။

အနနၱရသတၱိျဖင့္အၾကားမရွိ တဆက္တၫ္း ေက်းဇူးျပဳသၫ္ ။

ပါဠိ ၈ - မေနာဓာတု တံ သမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ
မေနာဝိၫာဏဓာတုယာ တံ သမၸယုတၱကာနဥၥ
ဓမၼာနံ အနနၱရပစၥေယန ပစၥေယာ

26

ဃာနဝိၫာဏ္ဟုေခၚေသာ နံသိစိတ္သၫ္ ထိုနံသိစိတ္နွင့္တကြ

မေနာဓာတုယာ တံ သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာန ံ

ပါဠိ ၆ - မေနာဓာတု တံ သမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ

.

ျမန္မာျပန္အက်ဥ္း

ထိုရသာစိတ္ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ေနာက္၌ျဖစ္ကုန္ေသာစိတ္တို႔သၫ္
ယွဥ္၍ ျဖစ္ကုန္ေသာ ေစတသိက္တရားတို႔အေပၚ အနနၱရသတၱိျဖင့္
အၾကားမရွိ တဆက္တၫ္း ေက်းဇူးျပဳသၫ္ ။

ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္

ျမန္မာျပန္အက်ဥ္း

27

ပါဠိ ၉ - ကာယာဝိၫာဏဓာတု တံ သမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ ကာယဝိၫာဏ္ဟုေခၚေသာထိသိမွဳစိတ္သၫ္ထိုသိစိတ္နွင့္တကြ
မေနာဓာတုယာ တံ သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာ နံ

ယွဥ္၍ ျဖစ္ကုန္ေသာ ေစတသိ္က္တရားတို႔ျဖစ္ေပၚေစရန္

အနနၱရပစၥေယန ပစၥေယာ ။

အနနၱရသတၱိျဖင့္ အၾကားမရွိ တဆက္တၫ္း ေက်းဇူးျပဳသၫ္ ။

ပါဌိ ၁၀- မေနာဓာတု တံ သမၸယုတၱကာ စ ဓမၼာ

ထိသိမွဳကိုစိတ္အေၾကာင္းျပဳ၍ေနာက္၌ျဖစ္ကုန္ေသာစိတ္တို႔သၫ္

မေနာဝိၫာဏဓာတုယာ တံ သမၸယုတၱကာနဥၥ

ယွဥ္၍ ျဖစ္ကုန္ေသာ ေစတသိ္က္တရားတို႔ျဖစ္ေပၚေစရန္

ဓမၼာနံ အနနၱရပစၥေယန ပစၥေယာ

အနနၱရသတၱိျဖင့္ အၾကားမရွိ တဆက္တၫ္း ေက်းဇူးျပဳသၫ္ ။

ပါဠိ ၁၁ - ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာဓမၼာ ပစၥိမာနံ ပစၥိမာနံ
ကုသလာနံ ဓမၼာနံ အနနၱရပစၥေယန ပစၥေယာ

ေရွ ႔ကျဖစ္ကုန္ေသာ ကုသိုလ္တရားတို႔သၫ္ေနာက္တင
ြ ္ျဖစ္ကုန္
ေသာ ကုသိုလ္တရားတို႔အားအနနၱရပစၥယသတၱိျဖင့္
အႀကားမရွိ တဆက္တၫ္းေက်းဇူးျပဳသၫ္ ။

ပါဠိ ၁၂- ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာဓမၼာ ပစၥိမာန

ေရွ ႔ကျဖစ္ကုန္ေသာ ကုသိုလ္တရားတို႔သၫ္ေနာက္တင
ြ ္ျဖစ္ကုန္

ပစၥိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာ နံ

ေသာ အဗ်ာကတ တရားတို႔အား အနနၱရပစၥယသတၱိျဖင့္

အနနနၱရပစၥေယန ပစၥေယာ

အႀကားမရွိ တဆက္တၫ္းေက်းဇူးျပဳသၫ္ ။
အဗ်ာကတ = ကုသိုလ္လည္း မဟုတ္ အကုသိုလ္လည္း မဟုတ္ေသာတရား

၄ - အႏၱရ ပစၥေယာ
ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္
ပါဠိ ၁၃- ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာဓမၼာ ပစၥိမာနံ ပစိၥမာနံ
အကုသလာနံ ဓမၼာနံအနနၱရ ပစၥေယန ပစၥေယာ

28
ျမန္မာျပန္အက်ဥ္း

ေရွ ႔ကျဖစ္ကုန္ေသာအ ကုသိုလ္တရားတို႔သၫ္
ေနာက္တင
ြ ္ျဖစ္ကုန္ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔အား
အနနၱရပစၥယသတၱိျဖင့္အႀကားမရွိတဆက္တၫ္းေက်းဇူးျပဳသၫ္။

ပါဠိ ၁၄- ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာဓမၼာ ပစၥိမာနံ ပစၥိမာန ေရွ ႔ကျဖစ္ကုန္ေသာအ ကုသိုလ္တရားတို႔သၫ္
အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ

ေနာက္တင
ြ ္ျဖစ္ကုန္ေသာ အဗ်ာကတ တရားတို႔အား

အနနၱရ ပစၥေယနပစၥေယာ

အနနၱရပစၥယသတၱိျဖင့္အႀကားမရွိ တဆက္တၫ္းေက်းဇူးျပဳသၫ္။

ပါဠိ ၁၅- ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာဓမၼာ ပစၥိမာနံ ပစၥိမာနံ

ေရွ ႔ကျဖစ္ကုန္ေသာအ အဗ်ာက တရားတို႔သၫ္

အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ

ေနာက္တင
ြ ္ျဖစ္ကုန္ေသာ အဗ်ာကတ တရားတို႔အား

အနနၱရ ပစၥေယန ပစၥေယာ

အနနၱရပစၥယသတၱိျဖင့္အႀကားမရွိ တဆက္တၫ္းေက်းဇူးျပဳသၫ္။

ပါဠိ ၁၆- ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာဓမၼာ ပစၥိမာနံ ပစိၥမာနံ

ေရွ ႔ကျဖစ္ကုန္ေသာအ အဗ်ာကတ တရားတို႔သၫ္

ကုသလာနံ ဓမၼာနံ

ေနာက္တင
ြ ္ျဖစ္ကုန္ေသာ

အနနၱရ ပစၥေယန ပစၥေယာ

ကုသိုလ္ တရားတို႔အား အနနၱရပစၥယသတၱိျဖင့္
အႀကားမရွိ တဆက္တၫ္းေက်းဇူးျပဳသၫ္ ၊

၄ - အႏၱရ ပစၥေယာ
ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္
ပါဠိ ၁၇ - ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာဓမၼာ ပစၥိမာနံ

29
ျမန္မာျပန္အက်ဥ္း

ေရွ ႔ကျဖစ္ကုန္ေသာအ အဗ်ာကတ တရားတို႔သၫ္

ပစၥိမာနံ အကုသလာနံ

ေနာက္တင
ြ ္ျဖစ္ကုန္ေသာ ကုသိုလ္ တရားတို႔အား

ဓမၼာနံ အနနၱရ ပစၥေယန ပစၥေယာ

အနနၱရပစၥယသတၱိျဖင့္ အႀကားမရွိ တဆက္တၫ္းေက်းဇူးျပဳသၫ္

ပါဠိ ၁၈- ေယသံ ေယသံ ဓမၼာနံ အနနၱရာ ေယေယ ဓမၼာ

အၾကင္ၾကင္သို႔သေဘာရွိေသာတရားတို႔သၫ္

ၪပၸဇၨနၱိ စိတၱေစတသိကာ ဓမၼာ ေတေတဓမၼာ

ထိုထိုသို႔ေသာ တရားတို႔ကို အနနၱရပစၥယ သတၱိ ျဖင့္အၾကားမရွိ

ေတသံ ေတသံ ဓမၼာနံ

တဆက္တၫ္းေသာသေဘာျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသၫ္ ။

အနနၱရပစၥေယန ပစၥေယာ ။

30

၄ - အနႏၱရပစၥေယာ

အက်ဥ္းရွင္းလင္းခ်က္

မ်က္လုံးကျမင္သည္ ထုိေနာက္ျမင္သိစိတ္သည္ မေနာမွာေပၚသည္ ျမင္စိ္တ္ေပၚျပီး လုိျခင္သည္ ထိုေနာက္
မရ မက လုိျခင္သည္ ( စဲလ
ြ န္းသည္ ) ထုိ႔ေနာက္ ရေအာင္က်ိဳစားအားထုတ္ေတာ့ သည္ ထုိျဖစ္စဥ္မ်ားမွာ
စိတ္တခုနွင့္တခုအႀကားမရွိဘဲ တဆက္ထည္း ေက်းဇူးျပဳသြားသည္။
နား ၊ နွာေခါင္း ၊ လွ်ာ ၊ ကိုယ္ စေသာ ရုပ္တို႔တင
ြ ္လဲ စိတ္ေပၚျပီး မေနာ သို႔ ဆက္လက္၍ေနာက္စိတ္မ်ားေပၚ
ရန္အႀကား မရွိဘဲ တဆက္ထည္းေက်းဇူးျပဳဳသည္ ၊
( စိတ္အစဥ္တင
ြ ္ တစိတ္ျပိး တစိတ္ အႀကားမရွိတဆက္ထည္း ျဖစ္ေပၚေနေပသည္ )
ေနာက္က ျပဳလုပ္ထားေသာ ကုသိုလ္ အကုသိုလ္တရားမ်ားသည္လည္း ေရွ႔တင
ြ ္ျဖစ္မည္႕
ကုသိုလ္ အကုသိုလ္ တရားမ်ားအျဖစ္ အႀကားမရွိတဆက္ထည္းေက်းဇူးျပဳသည္ ၊
ျဖစ္ျပီးသား တရားမ်ားကို ဘာမွ တက္နိုင္ေသာ္လဲ ပစၥုဳတ္ပန္ျဖစ္ဆဲ တြင္ ျမင္သိစိတ္ေပၚလ်ွင္ သတိထား၍ရွဳႀကည့္
တက္လ်င္ ေနာက္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚမည့္တရားမ်ားကိုဆက္လက္ ေက်းဇူးမျပဳနုိင္ေတာ့ပါ၊
သတိနွင့္ ေစာင့္ႀကည့္ေနပါ ေရွ႔ က ကုသိုလ္လုပ္ခ့၍
ဲ ကုသိုလ္အက်ိဳးေပးသလုိ
ေရွ႔ က ကုသို္လ္ ဟုထင္၍လုပ္ခ့ေ
ဲ သာ္လည္း ကုသိုလ္လည္းမဟုတ္ အကုသိုလ္လည္းမဟုတ(္ အဗ်ာကတ တရား)
အျဖစ္ အက်ိုးေပးသည္ လည္းရွိပါသည္ ။
ေရွ႔က အကုသိုလ္လုပ္ခ့၍
ဲ အကုသိုလ္အက်ိဳးေပးသလို
ေရွ႔က အကုသိုလ္လုပ္ခ့ေ
ဲ သာ္လည္း အကုသိုလ္လည္းမဟုတ္ ကုသိုလ္လည္းမဟုတ္ (အဗ်ာကတ တရား )
အက်ိဴးေပးသည္ လည္းရွိပါသည္
( ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္၏က်ယ္၀န္းနက္ရွိဳင္းမွဳကို မွန္းဆႀကည္ညုိႀကည့္နိုင္ပါသည္ )
ဆုေတာင္း = ေရွ ႔ - ေရွ ႔စိတ္တို ႔ေႀကာင့္ ေနာက္ - ေနာက္ တို ႔၌ မ်ားလွစာြ ေသာ
ကုသိုလ္ေရးမ်ား မ်က္ေမွာက္ျပဳရပါေစသား

၄- အနႏၱရပစၥေယာ

သရုပ္ျပပုံ

s . s ခင္ေမာင္ေအး Dhamma Website မွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္

31

32

၀၅ - သမနနၱရပစၥေယာ
ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္

ျမန္မာျပန္အက်ဥ္း

၀၅ - သမနနၱရပစၥေယာတိ

ေကာင္းစြာအျခားမဲ့ ၊ တဆက္တၫ္းေက်းဇူျပဳျခင္းသေဘာ

၀၁ - စကၡဳဝိၫာဏဓါတု တံ သမၸယုတၱကာ စ

စကၠဳဝိၫာဏ္ ဟုေခၚေသာျမင္စိတ္သၫ္ ထို ျမင္စိတ္နွင့္တကြ

ဓမၼာမေနာဓာတုယာ တ ံသမၸယုတၱကာနဥ ၥ

ယွၪ္၍ျဖစ္ကုန္ေသာေစတသိက္တရားတို႔ျဖစ္ေပၚေစရန္

ဓမၼာနံ သမနနၱရပစၥေယန ပစၥေယာ ။

သမနနၱရပစၥယ သတၱိျဖင့္
ေကာင္းစြာအျခားမဲ့ တဆက္တၫ္း ေက်းဇူးျပဳသည္။

၀၂ - မေနာဓာတု တံ သမၸယုတၱကာ စ

ထိုျမင္စိတ္ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ မေနာ၌ ျဖစ္ကုန္ေသာစိတ္တို႔သၫ္

ဓမၼာမေနာဝိၫာဏဓာတုယာ

ယွန္၍ျဖစ္ကုန္ေသာေစတသိက္တရားတို႔ျဖစ္ေပၚေစရန္

တံ သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

သမနနၱရပစၥယ သတၱိျဖင့္

သမနနၱရပစၥေယန ပစၥေယာ ။

ေကာင္းစြာအျခားမဲ့ တဆက္တၫ္း ေက်းဇူးျပဳသည္

၀၃ - ေသာတဝိၫာဏာဓာတု တံ သမၸယုတၱကာ စ

ေသာတဝိၫာဏ္ဟုေခၚေသာ ၾကားစိတ္သၫ္

ဓမၼာမေနာဓာတုယာ တံ သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာ နံ

ထုိၾကားသိစိတ္နွင့္တကြ ယွၪ္၍ျဖစ္ကုန္ေသာေစတသိ္က္တရား

သမနနၱရ ပစၥေယန ပစၥေယာ ။

တို႔ျဖစ္ေပၚေစရန္ သမနနၱရပစၥယသတၱိျဖင့္
ေကာင္းစြာအျခားမဲ့ တဆက္တၫ္း ေက်းဇူးျပဳသည္

၀၅ - သမနႏၱရပစၥေယာ
ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္
၀၄ - မေနာဓာတု တံ သမၸယုတၱကာ စ

ျမန္မာျပန္အက်ဥ္း

33

ထိုၾကားစိတ္ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍မေနာ၌ျဖစ္ကုန္ေသာစိတ္တို႔

ဓမၼာမေနာဝိၫာဏဓာတုယာ

သၫ္ ယွၪ္၍ျဖစ္ကုန္ေသာ ေစတသိက္တရားတို႔ျဖစ္ေပၚေစရန္

တံ သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

သမနနၱရပစၥယ သတၱိျဖင့္

သမနနၱရပစၥေယန ပစၥေယာ ။

ေကာင္းစြာအျခားမဲ့ တဆက္တၫ္း ေက်းဇူးျပဳသည္ ။

၀၅ - ဃာနဝိၫာဏာဓာတု တံ သမၸယုတၱကာစ ဓမၼာ

ဃာနၫာဏ္ဟုေခၚေသာ နံသိစိတ္သၫ္ ထုိနံသိစိတ္နွင့္တကြ

မေနာဓာတုယာ တံ သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

ယွၪ္၍ျဖစ္ကုန္ေသာေစတသိ္က္တရားတို႔ျဖစ္ေပၚေစရန္

သမနနၱရပစၥေယန ပစၥေယာ ။

သမနနၱရပစၥယသတၱိျဖင့္
ေကာင္းစြာအျခားမဲ့ တဆက္တၫ္း ေက်းဇူးျပဳသည္

၀၆ - မေနာဓာတု တံ သမၸယုတၱကာ စ

ထိုနံစိတ္ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ မေနာ၌ ျဖစ္ကုန္ေသာစိတ္တို႔သၫ္

ဓမၼာမေနာဝိၫာဏဓာတုယာ

ယွၪ္၍ျဖစ္ကုန္ေသာ ေစတသိက္တရားတို႔ျဖစ္ေပၚေစရန္

တံ သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

သမနနၱရပစၥယ သတၱိျဖင့္ ေကာင္းစြာအျခားမဲ့

သမနနၱရပစၥေယန ပစၥေယာ ။

တဆက္တၫ္း ေက်းဇူးျပဳသည္

၀၇ - ဇိဝွါဝိၫာဏဓာတု တ ံသမၸယုတၱကာစ ဓမၼာ

ဇိဝွါဝိၫာဏ္ဟုေခၚေသာရသာေကာင္းစိတ္သၫ္ထိုသိစိတ္

မေနာဓာတုယာ တံ သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

နွင့္တကြ ယွၪ္၍ျဖစ္ကုန္ေသာ

သမနနၱရပစၥေယန ပစၥေယာ ။

ေစတသိ္က္တရားတို႔ျဖစ္ေပၚေစရန္သမနနၱရပစၥယ
သတၱိျဖင့္ ေကာင္းစြာအျခားမဲ့ တဆက္တၫ္း ေက်းဇူးျပဳသည္ ၊

၀၅ - သမနႏၱရပစၥေယာ
ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္

ျမန္မာျပန္အက်ဥ္း

၀၈ - မေနာဓာတု တံ သမၸယုတၱကာ စ

ထိုရသာစိတ္ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ မေနာ၌ ျဖစ္ကုန္ေသာစိတ္

ဓမၼာမေနာဝိၫာဏဓာတုယာ

တို႔သၫ္ ယွၪ္၍ျဖစ္ကုန္ေသာ ေစတသိက္တရားတို႔ ျဖစ္ေပၚ

တံ သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

ေစရန္သမနနၱရပစၥယ သတၱိျဖင့္

သမနနၱရပစၥေယန ပစၥေယာ

ေကာင္းစြာအျခားမဲ့ တဆက္တၫ္း ေက်းဇူးျပဳသည္

၀၉ - ကာယာဝိၫာဏဓာတု တံ သမၸယုတၱကာ စ

34

ကာယဝိၫာဏ္ဟုေခၚေသာ ထိသိမွဳစိတ္သၫ္ ထိုသိစိတ္နွင့္

ဓမၼာမေနာဓာတုယာ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာ နံ

ယွၪ္၍ျဖစ္ကုန္ေသာ ေစတသိ္က္တရားတို႔ျဖစ္ေပၚေစရန္

သမနနၱရပစၥေယန ပစၥေယာ ။

သမနနၱရပစၥယသတၱိျဖင့္
ေကာင္းစြာအျခားမဲ့ တဆက္တၫ္း ေက်းဇူးျပသည္ ။

၀၁၀ - မေနာဓာတု တံ သမၸယုတၱကာ စ

၁၁

ထိသိမွဳကိုစိတ္အေၾကာင္းျပဳ၍မေနာ၌ျဖစ္ကုန္ေသာစိတ္

ဓမၼာမေနာဝိၫာဏဓာတုယာ

တို႔သၫ္ ယွၪ္၍ျဖစ္ကုန္ေသာ ေစတသိက္တရားတို႔ျဖစ္ေပၚ

တံ သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

ေစရန္ သမနနၱရပစၥယ သတၱိျဖင့္

သမနနၱရပစၥေယန ပစၥေယာ

ေကာင္းစြာအျခားမဲ့ တဆက္တၫ္း ေက်းဇူးျပဳသည္

ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာဓမၼာ ပစိၥမာနံ ပစၥိမာနံ

ေရွ ႔ကျဖစ္ကုန္ေသာ ကုသိုလ္တရားတို႔သၫ္ေနာက္တင
ြ ္

ကုသလာနံ ဓမၼာနံ

ျဖစ္ကုန္ ေသာကုသိုလ္တရားတို႔အား သမနနၱရပစၥယသတၱိျဖင့္

- သမနနၱရပစၥေယန ပစၥေယာ

ေကာင္းစြာအျခားမဲ့ တဆက္တၫ္းေက်းဇူးျပဳသၫ္ ။

၀၅ - သမနႏၱရပစၥေယာ
ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္

၁၂-

ျမန္မာျပန္အက်ဥ္း

ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာဓမၼာ ပစၥိမာနံ ပစိၥမာနံ

ေရွ ႔ကျဖစ္ကုန္ေသာ ကုသိုလ္တရားတို႔သၫ္ေနာက္တင
ြ ္ျဖစ္

အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ

ကုန္ေသာအဗ်ာကတတရားတို႔အား သမနနၱရပစၥယသတၱိျဖင့္

သမနနၱရပစၥေယန ပစၥေယာ
၁၃ - ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာဓမၼာ ပစၥိမာနံ ပစိၥမာနံ

ေကာင္းစြာအျခားမဲ့ တဆက္တၫ္း ေက်းဇူးျပဳသၫ္ ၊
ေရွ ႔ကျဖစ္ကုန္ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔သၫ္

အကုသလာနံ ဓမၼာနံ

ေနာက္တင
ြ ္ျဖစ္ကုန္ ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔အား

သမနနၱရပစၥေယန ပစၥေယာ

သမနနၱရပစၥယသတၱိျဖင့္ ေကာင္းစြာအျခားမဲ့
တဆက္တၫ္းေက်းဇူးျပဳသၫ္ ။

၁၄ - ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာဓမၼာ ပစၥိမာနံ ပစၥိမာနံ

ေရွ ႔ကျဖစ္ကုန္ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔သၫ္

အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ

ေနာက္္တင
ြ ္ျဖစ္ကုန္ ေသာအဗ်ာကတတရားတို႔အား

သမနနၱရ ပစၥေယန ပစၥေယာ

သမနနၱရပစၥယသတၱိျဖင့္ ေကာင္းစြာအျခားမဲ့
တဆက္တၫ္းေက်းဇူးျပဳသၫ္ ၊

35

၀၅ - သမနႏၱရပစၥေယာ

ျမန္မာျပန္အက်ဥ္း

ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္
၁၅- ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာဓမၼာ ပစၥိမာနံ ပစၥိမာနံ

ေရွ ႔ကျဖစ္ျပီးေသာ အဗ်ာကတ တရားတို႔သၫ္ေနာက္တင
ြ ္

အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ

ျဖစ္ေသာ အဗ်ာကတတရားတို႔အား

သမနနၱရ ပစၥေယနပစၥေယာ

သမနနၱရပစၥယသတၱိျဖင့္ေကာင္းစြာအျခားမဲ့တဆက္တည္း
ေက်းဇူးျပဳသည္
ေရွ ႔ကျဖစ္ကုန္ေသာ အဗ်ာကတ တရားတို႔သၫ္

၁၆ - ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာဓမၼာ ပစိၥမာနံ ပစိၥမာနံ
ကုသလာနံ ဓမၼာနံ သမနနၱရ ပစၥေယန ပစၥေယာ

ေနာက္တင
ြ ္ျဖစ္ကုန္ေသာ ကုသုိလ္တရားတို႔အား
သမနနၱရပစၥယသတၱိျဖင့္ ေကာင္းစြာအျခားမဲ့ တဆက္တၫ္း
ေက်းဇူးျပဳသၫ္ ၊
ေရွ ႔ကျဖစ္ကုန္ေသာ အဗ်ာကတ တရားတို႔သၫ္

၁၇ - ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာဓမၼာ ပစၥိမာနံ ပစၥိမာနံ
အကုသလာနံ ဓမၼာနံ သမနနၱရပစၥေယန ပစၥေယာ

ေနာက္တင
ြ ္ျဖစ္ကုန္ေသာ အကုသုိလ္တရားတို႔အား
သမနနၱရပစၥယသတၱိျဖင့္ ေကာင္းစြာအျခားမဲ့ တဆက္တၫ္း
ေက်းဇူးျပဳသၫ္

၁၈ - ေယတံ ေယတံ ဓမၼာနံ သမနႏၱရာ ေယေယ ဓမၼာ

အၾကင္ၾကင္သို႔သေဘာရွိေသာတရားတို႔သၫ္

ဥပၸဇၹၷႏၱိ စိတၱေစတသိကာ ဓမၼာ ေတေတဓမၼာ

ထိုထိုသို႔ေသာ တရားတို႔ကို သမနနၱရပစၥယ သတၱိ

ေတသံ ေတသံ ဓမၼာနံ သမနႏၱရ ပစၥေယာ

ျဖင့္အၾကားမရွိတဆက္တၫ္းေသာသေဘာျဖင့္
ေက်းဇူးျပဳသၫ္

36

၅ - သမနႏၱရပစၥေယာ

အက်ဥ္းရွင္းလင္းခ်က္

37

ေကာင္းစြာအျခားမဲ့ ၊ တဆက္တၫ္းေက်းဇူျပဳျခင္းသေဘာ
စႀကာ္၀ေတးမင္းႀကီး ေတာထြက္၍ရဟန္းျပဳေသာအခါ အိမ္ေရွ ႔မင္းသားသည္ဘုရင္ျဖစ္သကဲ့သုိ ႔
( စိတ္အဆင္တင
ြ ္ တစိတ္ျပိး တစိတ္ အႀကားမရွိတဆက္ထည္းျဖစ္ေပၚေနေပသည္ )
အနႏၱရပစၥည္း နွင့္ သမနႏၱရပစၥည္းမွာ အတူတုူျဖစ္သည္ဟုဆိုပါသည္ ျမတ္စြာဘုရား တာ၀တံသာနတ္ျပည္တင
ြ ္
အဘိဓမၼာတရားေဟာစဥ္က နတ္ျဗဟၼာအမ်ိဳးမ်ိဳး လာေရာက္နာႀကားႀကရာတြင္တခ်ိဳ႔နတ္မ်ားက အနႏၱရ လုိ႔ေဟာမွ
နားလည္ သလုိ တခ်ိဳ႔နတ္မ်ားက သမနႏၱရ ဟုေဟာမွနားလည္း သည္ဟုဆိုပါသည္ ၊
ထုိ႔ေႀကာင့္ အနႏၱရပစၥည္းနွင့္ သမနႏၱပစၥည္း မွာ အတူတူျဖစ္သည္ဟုဆိုပါသည္၊
ေရွ႔ က ကုသိုလ္လုပ္ခဲ့၍ ကုသိုလ္အက်ိဳးေပးသလုိ
ေရွ႔ က ကုသို္လ္ ဟုထင္၍လုပ္ခ့ေ
ဲ သာ္လည္း ကုသိုလ္လည္းမဟုတ္ အကုသိုလ္လည္းမဟုတ္ အဗ်ာကတ တရား
အက်ိုးေပးသည္ လည္းရွိသည္
ေရွ႔က အကုသိုလ္လုပ္ခဲ့၍ အကုသိုလ္အက်ိဳးေပးသလို
ေရွ႔က အကုသိုလ္လုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း အကုသိုလ္လည္းမဟုတ္ ကုသိုလ္လည္းမဟုတ္ အဗ်ာကတ တရား
အက်ိဴးေပးသည္ လည္းရွိသည္
ဆုေတာင္း - ေရွ ႔ေရွ႔စိတ္တို႔ေႀကာင့္ ေနာက္ ေနာက္တို ႔၌ မ်ားလွစာြ ေသာကုသိုလ္ေရးမ်ား
ေကာင္းစြာမ်က္ေမွာက္ျပဳရပါေစသား

၅ - သမနႏၱရပစၥေယာ

သရုပ္ျပပုံ

s . s ခင္ေမာင္ေအး Dhamma Website မွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္

38

၆ - သဟဇာတပစၥေယာ
ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္
0၆ သဟဇာတပစၥေယာတိ

ျမန္မာျပန္အက်ဥ္း

39

အတူတကြျဖစ္၍ေက်းဇူးျပဳျခင္း သေဘာ

စတၱာေရာ ခနၶာ အရူပိေနာ အၫမၫံ သဟဇာတ

ရုပ္မဟုတ္ေသာ နမ္ခနၶာေလးပါးတို႔သၫ္ အခ်င္းခ်င္း

ပစၥေယန ပစၥေယာ ။

အတူအကြျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳျခင္းသေဘာ သဟဇာတပစၥယ
သတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသၫ္
နမ္ခနၶာေလးပါးဆိုသၫ္မွာ ေဝဒနကၡနၶာ ၊ သၫကၡနၶာ ၊
သခၤါရကၡနၶာ ၊ ဝိၫာဏကၡနၶာတို႔ျဖစ္၏ ။

စတၱာေရာ မဟာဘူတာ အၫမၫံ သဟဇာတ

ရုပ္ ( မဟာဘုတ္ ) ဓါတ္

ပစၥေယန ပစၥေယာ ။

ေလးပါတို႔သၫ္အခ်င္းခ်င္းအတူတကြျဖစ္၍
ေက်းဇူးျပဳ ျခင္းသေဘာ သဟဇာတပစၥယ သတၱိျဖင့္
ေက်းဇူးျပဳသၫ္ ၊
ရုပ(္ မဟာဘုတ္ ) ဓါတ္ေလးပါးဆိုသၫ္မွာ ပထဝီ ၊ ေတေဇာ ၊
အာေပါ ၊ ဝါေယာ ၊ ဓါတ္တို႔ျဖစ္၏ ။

၆ - သဟဇာတပစၥေယာ
ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္
၃-

ျမန္မာျပန္အက်ဥ္း

ဩကၠနၱိကၡေဏ နာမရူပံ အၫမၫံ သဟဇာတ

ပဋိသေနၶေနေသာအခါ၌ ရုပ္တရား နမ္တရားတို႔သၫ္

ပစၥေယန ပစၥေယာ

အခ်င္းခ်င္းအတူတကြျဖစ္၍ေက်းဇူးျပဳျခင္းသေဘာ

ပါဠိတင
ြ ္ ေအာက္သံမရွီပါ = အြတ္ကနတိတ္ခေဏဟုဖတ္ပါ
၄ - စိတၱ ေစတသိကာ ဓမၼာ စိတၱသမု႒ာနာနံ ရူပါနံ
သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ

သဟဇာတပစၥယ သတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသၫ္ ၊
စိတ္ ေစတသိ္က္ျဖစ္ကုန္ေသာ နမ္တရားတို႔သၫ္ထုိစိ္တ္ေႀကာင့္
ျဖစ္ကုန္ေသာ ရုပ္တရားတို႔အားအခ်င္းခ်င္းအတူတကြ
ျဖစ္ျခင္းသေဘာ သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ေက်းဇူးျပဳသည္ ၊

၅ - မဟာဘူတာ ၪပါဒါရူပါနံ ံ သဟဇာတ ပစၥေယန
ပစၥေယာ ။

မဟာဘုတ္ဓါတ္ေလးပါးတို႔သၫ္ ၪပါဒါရုပ္ဟုေခၚေသာ ရုပ္ငယ္
၂၄ ပါးတို႔အားလၫ္း အခ်င္းခ်င္းအတူတကြျဖစ္ျခင္းသေဘာ
သဟဇာတပစၥယ သတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသၫ္ ၊

၆ - ရူပိေနာ ဓမၼာ အရူပိနံ ဓမၼာနံ ကိဉၥိကာေလ သဟဇာတ

40

ရုပ္ တရား နမ္တရားတို႔သၫ္ ပဋိသေနၶေနေသာကာလ ၊

ပစၥေယန ပစၥေယာ

ပဝတၱိကာလ၌ လၫ္းအခ်င္းခ်င္းအတူတကြျဖစ္ျခင္းသေဘာ

ကိဉၥိကာေလ န သဟဇာတ ပစၥေယန ပစၥေယာ ။

သဟဇာတပစၥယ သတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသၫ္ ၊
တခါတရံတင
ြ ္

သဟဇာတပစၥယ သတၱိျဖင့္

ေက်းဇူး မျပဳသည္လည္းရွိ၏

၆ - သဟဇာတ ပစၥေယာ

ရွင္းလင္းခ်က္

တျပိဳင္နက္ထည္း အတူတကြျဖစ္ေပၚျခင္း
ဖေရာင္းတို္င္ မီးညွိလုိ္က္သည္နွင့္တျပိဳင္နက္ အလင္းေရာင္ထက
ြ ္ေပၚလာသည္နွင့္တူသည္
မီးနွင့္ အလင္းေရာင္သည္ တျ႔ပိဳင္နက္အတူတကြျဖစ္ေပၚသည္
ထုိ႔အတူ နမ္ခႏၶာ ၄ ပါးျဖစ္ေသာ
နမ္ခနၶာေလးပါးဆိုသၫ္မွာ ေဝဒနာကၡနၶာ ၊ သၫာကၡနၶာ ၊ သခၤါရကၡနၶာ ၊ ဝိၫာဏကၡနၶာတုိ ႔မွာ
အတူအကြတျပိဳင္နက္ေက်းဇူးျပဳႀကကုန္သည္ ၊
ကိဉၥိကာေလ န သဟဇာတ ပစၥေယန ပစၥေယာ ။
ဖေရာင္းတို္င္မီးသည္ ေန႔အခါထြန္းေသာအခါ အလင္းကိုမျဖစ္ေပၚေစ
သကဲ့ သုိ႕ တခါတရံ အတူတကြတျပိဳင္နက္ေက်းဇူး မျပဳသည္လည္းရွိ၏ ၊
ရုပ္ တရား နမ္တရားတို႔သၫ္ ပဋိသေနၶေနေသာကာလ ၊ မဟုတ္ေသာ ပဝတၱိကာလတြင္
သတၱိျဖင့္ ေက်းဇူး မျပဳသည္လည္းရွိ၏
ဆုေတာင္း - သူေတာ္ေကာင္းမ်ား သူေတာ္ေကာင္းတရားမ်ားနွင့္သာ
အတူတကြေပါင္းေဖၚမွ၀
ိီ ရ
ဲ ပါေစသား

41

သဟဇာတ ပစၥေယာ

သရုပ္ျပပုံ

s . s ခင္ေမာင္ေအး Dhamma Website မွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္

42

၇ - အၫမၫပစၥေယာ

ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္

၇ - အၫမၫပစၥေယာတိ

ပါဠိ ၁ - စတၱာေရာ ခနၶာ အရူပိေနာ အၫမၫ
ပစၥေယန ပစၥေယာ ။

43
ျမန္မာျပန္အက်ဥ္း

အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ ေက်းဇူးျပဳတက္ေသာ သေဘာ

ရုပ္မဟုတ္ေသာ နမ္ခနၶာေလးပါးတို႔သၫ္ အခ်င္းခ်င္း
အျပန္အလွန္ေက်းဇူးျပဳျခင္းသေဘာ အၫမၫပစၥယ
သတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသၫ္
နမ္ခနၶာေလးပါဆိုသၫ္မွာ ေဝဒနာကၡနၶာ ၊ သၫာကၡနၶာ ၊
သခၤါရကၡနၶာ ၊ ဝိၫာဏကၡနၶာတို႔ျဖစ္၏ ။

ပါဠိ ၂ - စတၱာေရာ မဟာဘူတာ အၫမၫ
ပစၥေယန ပစၥေယာ ။

ရုပ္ ( မဟာဘုတ္ ) ဓါတ္ ေလးပါတို႔သၫ္ အခ်င္းခ်င္း
အျပန္အလွန္ေက်းဇူးျပဳျခင္းသေဘာ အၫမၫပစၥယ
သတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသၫ္ ၊
ရုပ္ ( မဟာဘုတ္ ) ဓါတ္ေလးပါးဆိုသည္မွာ
ပထ၀ီ ဓါတ္ ( ခက္မာသည္သေဘာ နဳညံ႔သည့္သေဘာ )
ေတေဇာဓါတ္ ဓါတ္( ပူသည့္သေဘာ ၊ ေအးသည့္သေဘာ )
အာေဘာ ဓါတ္ယုိ ( စီးသည့္သေဘာ ဖဲြ ႔စည္းသည့္သေဘာ )
၀ါေယာ ဓါတ္ ( တြန္းကန္သည့္သေဘာ ) ျဖစ္သည္

၇ - အၫမၫပစၥေယာ

44
ျမန္မာျပန္အက်ဥ္း

ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္

ပါဠိ ၃ - ဩကၠ ႏၱိကၡေဏ နာမရူုပံ အၫမၫ

ပဋိသေနၶေနေသာအခါ၌ ရုပ္တရား ၊ နမ္တရားတို႔သၫ္

ပစၥေယန ပစၥေယာ ။

အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ေက်းဇူးျပဳျခင္းသေဘာ
အၫမၫပစၥယ သတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသၫ္ ။

ပါဠိတင
ြ ္ ေအာက္သံမရွီပါ = အြတ္ကနတိတ္ခေဏ
ဟုဖတ္ပါ
၇ - အၫမၫပစၥေယာ

ရွင္းလင္းခ်က္

အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္မွီရျခင္း ( ၃ ) ေခ်ာင္းေထာက္ေခြးေျခခုံနွင့္တူသည္
၃ ေခ်ာင္းေထာက္ေခြးေျခခုံမွာ ၂ ေခ်ာင္းထည္းဆိုလ်င္ ယုိင္လသ
ဲ ာြ းမည္
ေနာက္ တေခ်ာင္းကေထာက္ထားေပးမွသာလ်ွင္ခုိင္ျမဲေစသည္ ၊
ေနာက္ တေခ်ာင္းကိုလည္းပထမ နွစ္ေခ်ာင္းက ျပန္ျပီးေထာက္ခံထားသည္
ထုိကဲ႔သို ႔ပင္ ရုပ္တရား နမ္တရားတုိ ႔သည္ အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ အမွီသဟဲေထာက္ခံျပီးေက်းဇူးျပဳသည္ ၊
ဆုေတာင္း - မိမိသူတပါး ေကာင္းက်ိဳးမ်ား တိုးပြါးမ်ားျပားေစရန္
အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ ကူညီေဖးမ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရပါေစသား

45

၇ - အညမညပစၥေယာ

s . s ခင္ေမာင္ေအး Dhamma Website မွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္

သရုပ္ျပပုံ

၈ - နိႆယပစၥေယာတိ
ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္
၈ - နိႆယပစၥေယာတိ
ပါဠိ ၁ စတၱာေရာ ခနၶာ အရူပိေနာ အၫမၫံ
နိႆယ ပစၥေယန ပစၥေယာ ။

ျမန္မာျပန္အက်ဥ္း

46

မွီရာသေသာ ျဖင့္ေက်းဇူးျပဳတက္ေသာသေဘာ
ရုပ္မဟုတ္ေသာနမ္ခနၶာေလးပါးတို႔သၫ္ အခ်င္းခ်င္းမွိီ၍ျဖစ္ေသာ
နိႆယ ပစၥယ သတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသၫ္ ၊
နမ္ခနၶာေလးပါဆိုသၫ္မွာ ေဝဒနကၡနၶာ ၊ သၫကၡနၶာ ၊ သခၤါရကၡနၶာ ၊
ဝိၫာဏကၡနၶာတို႔ျဖစ္၏ ။

ပါဠိ ၂ - စတၱာေရာ မဟာဘူတာ အၫမၫံ နိႆယ
ပစၥေယန ပစၥေယာ ။

ရုပ္ ( မဟာဘုတ္ ) ဓါတ္ ေလးပါတို႔သၫ္ အခ်င္းခ်င္းမွိီ၍ျဖစ္ေသာ
နိႆယ ပစၥယ သတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသၫ္ ၊
ရုပ(္ မဟာဘုတ္ ) ဓါတ္ေလးပါဆိုသၫ္မွာ ပထဝီဓါတ္ ၊ေတေဇာဓါတ္၊
အာေပါဓါတ္ ၊ဝါေယာ ၊ ဓါတ္တို႔ျဖစ္၏ ။

ပါဠိ

၃- ဩကၠနၱိကၡေဏ နာမရူပံ အၫမၫံ နိႆယ
ပစၥေယန ပစၥေယာ ။

ပဋိသေနၶေနေသာအခါ၌ ပင္လ်င္ရုပ္တရား ၊ နမ္တရားတို႔သၫ္
အခ်င္းခ်င္းမွီ၍ျဖစ္ေသာနိႆယ ပစၥယ သတၱိျဖင့္
ေက်းဇူးျပဳသၫ္ ။

၈-

နိႆယပစၥေယာတိ

ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္
ပါဠိ ၄ - စိတၱာေစတသိကာ ဓမၼာ စိတၱသမုဌာနာနံ ရူပါနံ
နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ

ျမန္မာျပန္အက်ဥ္း

47

စိတ္ ေစတသိ္တ္ျဖစ္ေသာ နမ္တရားတို႔သၫ္
ထိုစိ္တ္ေၾကာင္႔ျျဖစ္ေသာ ရုပ္တရားတို႔အား
မွီ၍ျဖစ္ေသာသေဘာ နိႆယပစၥယ သတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသၫ္
မဟာဘုတ္ဓါတ္ေလးပါးတို႔သၫ္ ၪပါဒါရုပ္ဟုေခၚေသာ

ပါဠိ ၅ - မဟာဘူတာ ၪပါဒါရူပါနံ နိႆယ
ပစၥေယန ပစၥေယာ
ပါဠိ ၆ -

ရုပ္ငယ္ ၂၄ပါး တို႔အားမွီ၍ျဖစ္ေသာသေဘာ
နိႆယပစၥယ သတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသၫ္

စကၡာယနံ စကၡဳဝိၫာဏဓါတုယာ

စကၠဳဝိၫာဏ္ ဟုေခၚေသာျမင္စိတ္သၫ္ ထို ျမင္စိတ္နွင့္တကြ

တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

ယွၪ္၍ျဖစ္ေသာေစတသိတ္တရားတို႔အား မွီ၍ျဖစ္ေသာသေဘာ

နိႆယ ပစၥေယန ပစၥေယာ

နိႆယပစၥယ သတၱိ ျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသည္ ။

ပါဠိ ၇ - ေသာတာယတနံ ေသာတဝိၫာဏဓါတုယာ တံ

ေသာတ၀တၱဳ

သမၸယတၱကာနဉၥ ဓမၼာနံ နိႆယ

ေသာတဝိၫာဏ္ဟုေခၚေသာ ၾကားစိတ္သၫ္ ၾကားသိစိတ္နွင့္

ပစၥေယန ပစၥေယာ

တကြ ယွၪ္၍ျဖစ္ ေသာေစတသိ္က္တရားတို႔အား
မွီ၍ျဖစ္ေသာသေဘာ နိႆယပစၥယ သတၱိ ျဖင့္ေက်းဇူးျပဳသၫ္ ။

၈- နိႆယပစၥေယာတိ
ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္

ျမန္မာျပန္အက်ဥ္း

48

ဃာနာ ၀တၱဳ
ပါဠိ ၈ - ဃာနာယတနံ ဃာနဝိၫာဏဓါတုယာ တံ
သမၸယတၱကာနဉ ၥဓမၼာနံ နိႆယ
ပစၥေယန ပစၥေယာ

ပါဠိ ၉ - ဇိဝွါယတနံ ဇိဝွါဝိၫာဏဓါတုယာ တံ

ဃာနဝိၫာဏ္ဟုေခၚေသာ နံသိစိတ္သၫ္ ထိုနံသိစိတ္နွင့္တကြ
ျဖစ္ကုန္ေသာ ေစတသိ္က္တရားတို႔အား နိႆယပစၥယ
သတၱိ မွီ၍ျဖစ္ေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသၫ္

ဇိဝွါဝိၫာဏ္ဟုေခၚေသာ ရသာေကာင္းစိတ္သၫ္

သမၸယုတၱကာနဉၥဓမၼာနံ နိႆယ

ထိုသိစိတ္နွင့္တကြယွၪ္၍ျဖစ္ေသာေစတသိတ္တရားတို႔အား

ပစၥေယန ပစၥေယာ ။

နိႆယပစၥယ သတၱိ မွီ၍ျဖစ္ေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသၫ္ ။

ပါဠိ ၁၀ - ကာယာယတနကာယဝိၫာဏဓါတုယာ တံ

ကာယဝိၫာဏ္ဟုေခၚေသာ ထိသိမွဳစိတ္သၫ္ ထိုသိစိတ္နွင့္

သမၸယုတၱကာနဉၥစဓမၼာနံ နိႆယ

ယွၪ္၍ျဖစ္ေသာ ေစတသိ္တ္တရားတို႔အား နိႆယပစၥယ သတၱိ

ပစၥေယန ပစၥေယာ

မွီ၍ျဖစ္ေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသၫ္ ။

၈- နိႆယပစၥေယာတိ

ျမန္မာျပန္အက်ဥ္း

ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္

ပါဠိ ၁၁ - ယံ ရူပံနိႆာယ မေနာဓာတုစ မေနာဝိၫာဏ
ဓါတုယာစ ဝတၱနၱိ တံ ရူပံ မေနာဓာတုယာစ
မေနာဝိၫာဏ ဓါတုယာစ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ
ဓမၼာနံ

နိႆယ ပစၥေယန ပစၥေယာ ။

အႀကင္ ရုပ္တရားတုိ ႔ကိုမွီ၍ျဖစ္ၾကကုန္ေသာမေနာဓါတ္နွင့္
မေနာဝိၫာဏဓါတ္တို႔သည္ ရုပ္တရားတုိ႔ နွင့္အတူ
အျပန္အလွန္မွီ၍ျဖစ္ျခင္းသေဘာ နိႆယပစၥယ သတၱိျဖင့္
ေက်းဇူးျပဳသၫ္

၈- နိႆယပစၥေယာတိ

ရွင္းလင္းခ်က္

သစ္ပင္က ေျမႀကီးကို ရပ္တည္၍ အမွီျပဳေနရသည္နွင့္တူ၏
သစ္ပင္တပင္စိုက္ပ်ိဳးဘုိ ႔ေျမႀကီးက အရင္ရွိရသည္ သစ္ပင္ကေနာက္မွလုိက္ျပိး ေျမႀကိးကိုမွီ၍ေပါက္ရသကဲ့သုိ႔
ေကာင္းမွဳ မေကာင္းမွဳဆိုသည္မွာလည္း ေရွ ႔ေရွ႔ ကအေႀကာင္းတရားေတြ အေပၚမွာမူတည္ျပီး ျဖစ္ရသည္
ဆုေတာင္း

-

ရတနာသုံးပါး ျမတ္တရားသည္သာလ်ွင္ မွီခုိရာျဖစ္ရပါေစသား

49

၈ - နိႆယပစၥေယာ

သရုပ္ျပပုံ

s . s ခင္ေမာင္ေအး Dhamma Website မွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္

50

၉ - ဥပနိႆယပစၥေယာ
ပ႒ာန္း ပါဠိေတာ္
၉ -

ျမန္မာျပန္အက်ဥ္း

ဥပနိႆယပစၥေယာတိ

51

အားၾကီးေသာ မွီရာျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာသေဘာ

ပါဠိ ၁ - ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာဓမၼာ ပစၥိမာနံ ပစၥိမာနံ
ကုသလာနံ ဓမၼာနံ ဥပနိႆယ ပစၥေယန ပစၥေယာ

ေရွ ႔ကျဖစ္ကုန္ေသာ ကုသိုလ္တရားသၫ္
ေနာက္၌ျဖစ္ကုန္ေသာတရားမ်ားကုိကုသိုလ္တရားအျဖစ္
အားၾကီးေသာအေၾကာင္းျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသၫ္

ပါဠိ ၂ - ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာဓမၼာ ပစၥိမာနံ ပစၥိမာနံ

ေရွ ႔ကျဖစ္ကုန္ေသာ ကုသိုလ္တရား သၫ္

အကုသလာနံ ဓမၼာနံ ေကႆဥၥိ

ေနာက္၌ျဖစ္ကုန္ေသာတရားကုိ တခါတရံ အကုသိုလ္တရား

ဥပနိႆယ ပစၥေယန ပစၥေယာ

အျဖစ္ အားၾကီးေသာအေၾကာင္းျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသၫ္

ပါဠိ ၃ - ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာဓမၼာ

ပစၥိမာနံ ပစၥိမာန

ေရွ ႔ကျဖစ္ကုန္ေသာ ကုသိုလ္တရား သၫ္

အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ

ေနာက္၌ျဖစ္ကုန္ေသာတရားကုိ အဗ်ာကတ တရား အျဖစ္

ဥပနိႆယ ပစၥေယန ပစၥေယာ

အားၾကီးေသာအေၾကာင္းျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသၫ္
အဗ်ာကတ= ကုသုိလ္လည္းမဟုတ္အကုသိုလ္လည္းမဟုတ္

၉ -ဥပနိႆယပစၥေယာ
ျမန္မာျပန္အက်ဥ္း

ပ႒ာန္း ပါဠိေတာ္
ပါဠိ ၄ - ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာဓမၼာ ပစိၥမာနံ

ပစၥိမာနံ

ေရွ ႔ကျဖစ္ကုန္ေသာ အကုသိုလ္တရားသၫ္

အကုသလာနံ ဓမၼာနံ

ေနာက္၌ျဖစ္ကုန္ေသာတရားကိုအကုသိုလ္တရားအျဖစ္

ဥပနိႆယ ပစၥေယန ပစၥေယာ

အားၾကီးေသာအေၾကာင္းျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသၫ္

ပါဠိ ၅ - ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာဓမၼာ ပစၥိမာနံ ပစၥိမာနံ

52

ေရွ ႔ကျဖစ္ကုန္ေသာ အကုသိုလ္တရားသၫ္

ကုသလာနံ ဓမၼာနံ ေကသဥၥ

ေနာက္၌ျဖစ္ကုန္ေသာတရား ကို တခါတရံတင
ြ ္

ဥပနိႆယ ပစၥေယန ပစၥေယာ

ကုသိုလ္တရားအျဖစ္ အားၾကီးေသာအေၾကာင္းျဖင့္
ေက်းဇူးျပဳသၫ္ ( ေကသဥၥိ - တခါတရံ )

ပါဠိ ၆ - ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာဓမၼာ ပစၥိမာနံ ပစၥိမာနံ
ံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ
ဥပနိႆယ ပစၥေယန ပစၥေယာ

ေရွ ႔ကျဖစ္ကုန္ေသာ အကုသိုလ္တရားသၫ္
ေနာက္၌ျဖစ္ကုန္ေသာတရား ကို အဗ်ာကတ တရားအျဖစ္
အားၾကီးေသာအေၾကာင္းျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသၫ္
အဗ်ာကတ= ကုသုိလ္လည္း မဟုတ္ အကုသိုလ္လည္းမဟုတ္

ပါဠိ ၇ - ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာတ၏ကတာဓမၼာ ပစၥိမာနံ ပစၥိမာနံ ေရွ ႔ကျဖစ္ကုန္ေသာ အဗ်ာကတ တရားတို႔သၫ္
အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ ဥပနိႆယ ပစၥေယန ပစၥေယာ ေနာက္၌ျဖစ္ကုန္ေသာတရားတုိ ႔ကို အဗ်ာကတ
တရားအျဖစ ္အားၾကီးေသာအေၾကာင္းျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသၫ္

၉ -ဥပနိႆယပစၥေယာ ျမန္မာျပန္အက်ဥ္း

53

ပ႒ာန္း ပါဠိေတာ္
ပါဠိ ၈ - ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာဓမၼာ ပစၥိမာနံ ပစၥိမာနံ
ကုသလာနံ ဓမၼာနံ ဥပနိႆယ ပစၥေယန ပစၥေယာ

ေရွ ႔ကျဖစ္ကုန္ေသာ အဗ်ာကတ တရားတို႔သၫ္
ေနာက္၌ျဖစ္ကုန္ေသာတရားတုိ ႔ကို ကုသိုလ္
တရားအျဖစ္ အားၾကီးေသာအေၾကာင္းျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသၫ္

ပါဠိ ၉ - ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာဓမၼာ ပစၥိမာနံ ပစၥိမာနံ
အကုသလာနံ ဓမၼာနံ ဥပနိႆယ ပစၥေယန ပစၥေယာ

ေရွ ႔ကျဖစ္ကုန္ေသာ အဗ်ာကတ တရားသၫ္
ေနာက္၌ျဖစ္ကုန္ေသာတရား ကို အကုသိုလ္
တရားအျဖစ္ အားၾကီးေသာအေၾကာင္းျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသၫ္

ပါဠိ ၁၀- ၪတုေဘာဇနမၸိ ၪပနိႆယ ပစၥေယန ပစၥေယာ

ၪတုႏွင့္အစားအစာ တို႔ကိုမွီ၍ကုသိုလ္အကုသိုလ္တရားတို႔ကို

ပုဂၢေလာပိ ၪပနိႆယ ပစၥေယန ပစၥေယာ

အားႀကီးေသာအေႀကာင္းသတၱိျဖင့္ေက်းဇူးျပဳသည္

ေသနသနာမၸိ ၪပနိႆယ ပစၥေယန ပစၥေယာ

အစားအစာ နွင့္ရာသီဥတု ကုိမွိ၍ ၄င္း
အေဆြခင္ပန
ြ ္းေကာင္းကိုမွီ၍ ၄င္း
ေနရာထိုင္ခင္း ကိုမွီ၍ ၄င္း
ကုသိုလ္ အကုသိုလ္တရားတို႔သုိ ႔ အားႀကီးေသာအေႀကာင္း
သတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသည္

၉ - ဥပနိႆယပစၥေယာ

ရွင္းလင္း ခ်က္

အားႀကိီးေသာအေႀကာင္းျဖင့္အက်ိဳးျပဳျခင္း
ျပင္းထန္စြာေသာ မုိးရြာခ်ျခင္းနွင့္တူသည္ ႀကီးစြာေသာမုိးရြာခ်ျခင္းသည္သစ္ပင္တို ႔ကိုစိမ္းလမ္းစုိေျပေစသကဲ့သို႔
ပ်က္စီးျခင္းကိုလည္းျဖစ္ေစသည္ ။
မိမိလ႔ုံလ ၀ီရီယ သမာဓိ အားစိုက္၍ျ႔ပဳလုပ္ေသာ စိတ္အစဥ္အေပၚတြင္မူတည္၍ ကုသိုလ္ အကုသိုလ္
အက်ိဳးေပးမွဳသည္ အားႀကီးသေဘာျဖင့္အက်ိဳးေပးသည္
အစားအေသာက္က လဲ ျပည္စုံ ရာသီဥတုက လဲ ေကာင္း တရားအားထုတ္လုိ႔ ကလဲေကာင္းသည္ဆိုလ်ွင္
ထုိအခြင့္အေရးကိုလက္မလွြတ္လို္က္ပါနွင့္ ပိုင္ပို္င္အသုံးခ်လုိက္ပါ အားႀကိီးေသာအက်ိဴကိုျဖစ္ေပၚေစပါသည္

ဆုေတာင္း - ေလာကုတၱရာ တရားက်င့္ နိုင္ရန္အတြက္ အားႀကီးေသာ အေႀကာင္းတရားမ်ား
နွင့္ႀကုံရပါေစသား ။

54

၉ - ဥပနိႆယပစၥေယာ

သရုပ္ျပပုံ

s . s ခင္ေမာင္ေအး Dhamma Website မွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္

55

၁၀ - ပုေရဇာတပစၥေယာ

ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္
၁၀ -

ပုေရဇာတပစၥေယာတိ

56
ျမန္မာျပန္အက်ဥ္း

ေရွ႔ကျဖစ္ျပီး ေသာစိတ္ေစတသိက္တရားတို႔သည္၊
ေနာက္မွျဖစ္မည့္ ရုပ္တရားတို႔အား ေက်းဇူးျပဳျခင္းသေဘာ

ပါဠိ ၁ - စကၡာယတနံ စကၡဳဝိၫာဏဓါတုယာ တံ

အဆင္းဟူေသာ(စကၠဳပသာဒ)သၫ္ျမင္သိစိတ္ႏွင့္ယွၪ္၍ျဖစ္ေသာ

သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

ေစတသိက္မ်ားအားေရွး၌ျဖစ္နွင့္ျပီိးေသာ တရားမ်ား

ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ ။

က ပုေရဇာတ သတၱိျဖင့္ေက်းဇူးျပဳသည္

ပါဠိ ၂ - ေသာတာယတနံ စကၡဳဝိၫာဏဓါတုယာ တံ

ႀကားစိတ္ဟူေသာ ေသာတပသာဒသည္ ထုိႀကားစိ္တ္နွင့္ယွဥ္၍

သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

ျဖစ္ေသာ ေစတသိက္မ်ားအား ေရွး၌ျဖစ္ျပီးေသာစိ္တ္တရားမ်ား

ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ

က ပုေရဇာတသတၱိျဖင့္ေက်းဖူးျပဳသည္

ပါဠိ ၃ - ဃာနာယတနံ ဃာနဝိၫာဏဓါတုယာ တံ

နံသိစိတ္ဟူေသာ ဂနၶာရံုသၫ္ ထုိနံသိစိတ္ႏွင့္ယွၪ္၍ျဖစ္ေသာ

သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

ေစတသိတ္မ်ားအား ေရွး၌ျဖစ္နွင့္ျပီးေသာစိတ္တရားမ်ားက

ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ

ပုေရဇာတ သတၱိ ျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသၫ္

ပါဠိ ၄ - ဇိဝွါယတနံ ဇိဝွါဝိၫာဏဓါတုယာ တံ
သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ
ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ

အရသာဟူေသာစားသိစိတ္သည္ထုိစားသိစိတ္နွင့္ယွၪ္၍ျဖစ္ေသာ
ေစတသိတ္မ်ားအား ေရွး၌ျဖစ္နွင့္ျပီးေသာစိတ္တရားမ်ားက
ပုေရဇာတ သတၱိ ျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသၫ္

၁၀ - ပုေရဇာတပစၥေယာ

ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္

ျမန္မာျပန္အက်ဥ္း

57

ကာယဟူေသာရုပ္ထိသိမွဳသၫ္ ထုိထိသိမွဳနွင့္ယွၪ္၍ျဖစ္ေသာ
ပါဠိ ၅ - ကာယာယတနံ

ကာယဝိၫာဏ ဓါတုယာ တံ

သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

ေစတသိက္မ်ားအား ေရွး၌ျဖစ္နွင့္ျပီးေသာစိတ္တရားမ်ားက
ပုေရဇာတ သတၱိ ျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသၫ္

ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ
ပါဠိ ၆ - ရူပါယတနံတနံ စကၡဳဝိၫာဏဓါတုယာ တံ

ရူပါရံု အဆင္းသၫ္ ျမင္စိတ္ ႏွင့္ယွၪ္၍ျဖစ္ေသာ

သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

ေစတသိက္မ်ားအား ေရွး၌ျဖစ္နွင့္ျပီးေသာစိတ္တရားမ်ားက

ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ

ပုေရဇာတ သတၱိ ျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသၫ္

ပါ႒ိ ရ - သဒၵါယတနံ ေသာတဝိၫာဏဓါတုယာ တံ

သဒၵါရံု ဟူေသာအသံရုပ္သၫ္ေသာတဝိၫာဏ္ႏွင့္ယွၪ္၍ျဖစ္ေသာ

သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

ေစတသိက္မ်ားအား ေရွး၌ျဖစ္နွင့္ျပီးေသာစိတ္တရားမ်ားက

ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ

ပုေရဇာတ သတၱိ ျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသၫ္

ပါဠိ ၈ ဂနၶာယတနံ ဃာနဝိၫာဏဓါတုယာ တံ

ဂနၶာရံု ဟူေသာ အန႔ံသၫ္ နံသိစိတ္ နွင့္ယွၪ္၍ျဖစ္ေသာ

သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

ေစတသိက္မ်ားအား ေရွး၌ျဖစ္နွင့္ျပီးေသာစိတ္တရားမ်ားက

ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ

ပုေရဇာတ သတၱိ ျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသၫ္

၁၀ - ပုေရဇာတပစၥေယာ

ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္

ျမန္မာျပန္အက်ဥ္း

ပါဠိ ၉ - ရသာယတနံ ဇိဝွါဝိၫာဏဓါတုယာ တံ

ရသာရံု ဟူေသာအရသာသၫ္စားသိစိတ္နွင့္ယွၪ္၍ျဖစ္ေသာ

သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

ေစတသိက္မ်ားအား ေရွး၌ျဖစ္နွင့္ျပီးေသာစိတ္တရားမ်ားက

ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ

ပုေရဇာတ သတၱိ ျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသၫ္

ပါဠိ ၁၀ - ေဖာ႒ဗၺာယတနံ ကာယဝိညာဏ ဓါတုယာ တံ

အေတြ႔အထိသၫ္ေတြ႔ထိစိတ္နွင့္ယွဥ္၍ျဖစ္ေသာ

သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

ေစတသိက္မ်ားအားေရွး၌ျဖစ္နင
ွ ့္ျပီးေသာစိတ္တရားမ်ားက

ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ

ပုေရဇာတ သတၱိ ျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသၫ္

ပါဠိ ၁၁ - ရူပါယတနံ သဒၵါယတနံ ဂနၶာယတနံ

58

အဆင္း အသံ အနံ အရသာ ထိေတြ႔မွဳ တရားမ်ားသၫ္ ဆိုင္ရာ

ရသာယတနံ ေဖာ႒ဗၺာယတနံ

စိတ္ ေစတသိက္မ်ားအားေရွး၌ျဖစ္နွင့္ျပီးေသာ စိတ္တရားမ်ားက

မေနာဓါတုယာ တံ သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ

ပုေရဇာတပစၥေယာ သတၱိ ျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသၫ္ ။

ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ ။

ပါဠိ ၁၂ ယံ ရူပံ နိႆာယ မေနာဓာတု စ
မေနာဝိၫာဏဓာတု စ ဝတၱနၱိ တံ

ထို ရုပ္တရား နမ္တရားတို႔သၫ္ ဆိုင္ရာဝိၫာဏဓါတ္မ်ား ႏွင့္
စိတ္ေစတသိက္မ်ားျဖစ္ေပၚေစရန္ေရွး၌ျဖစ္နွင့္ျပီး၍

ရူပံ မေနာဓာတုယာ တံ သမၸယုတၱာကာနဉၥ ဓမၼာနံ ေက်းဇူးျပဳတက္ေသာ သေဘာ ပုေရဇာတပစၥေယာ သတၱိ ျဖင့္
ပုေရဇာတ ပစၥေယန ပစၥေယာ ။

ေက်းဇူးျပဳသၫ္ ။

၁၀ - ပုေရဇာတပစၥေယာ

ျမန္မာျပန္အက်ဥ္း

ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္
ပါဠိ ၁၃- မေနာဝိၫာဏဓာတုယာ

မေနာတြင္ျဖစ္ေပၚေသာ စိတ္နွင့္ေစတသိက္တရားမ်ားသၫ္

တံ သမၸယုတၱာနဥၥ ဓမၼာနံ

တခါတရံတင
ြ ္ ေရွး၌ျဖစ္နွင့္ျပီးသၫ္ျဖစ္၍

ကိဥိၥကာေလ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ

ပုေရဇာတ သေဘာ သတၱိ ျဖင့္ေက်းဇူးျပဳသည္လည္းရွိ၏

ကိဥိၥကာေလ န ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ ။

တခါတရံတင
ြ ္ ေက်းဇူး ( မျပဳ ) သည္လည္းရွိ၏

ရွင္းလင္းခ်က္
ေရွ႔၌ျဖစ္နွင့္ျပီး၍ေက်းဇူးျပဳတက္ေသာတရားဟူသၫ္ကား
ဦးစြာအလ်င္ျဖစ္နွင့္ျပီးေသာစိတ္နွင့္ရုပ္တို႔က ေနာက္စိတ္မ်ားကိုေက်းဇူးျပဳျခင္း
မိဘတုိ ႔သည္ သားသမီး တုိ ႔ထက္အလ်င္ျဖစ္ရ၏
ေန နွင့္ လ တို ႔သည္ ကမၻာဦးတြင္စတင္၍အလ်င္ျဖစ္ေပၚျပီးမွ လူသားမ်ားကိုအက်ိဳးျပဳသကဲ့သုိ ႔
ခႏၶာတြင္ ေရွ ႔ ၌ျဖစ္နွင့္ျပီးေသာ စိတ္ ေစတသိတ္တရားမ်ားက ေနာက္မွ
ျဖစ္ေပၚလာမည့္ တရားမ်ားကို အေႀကာင္းအက်ိဴးလုိက္၍ေက်းဇူးျပဳသည္
ဆုေတာင္း - ေကာင္းေသာအခြင့္အလမ္းမ်ားအဆင္သင့္ေပၚေပါက္ျဖင့္လင့္ပါေစသား

59

၁၀ - ပုေရဇာတပစၥေယာ

သရုပ္ျပပုံ

s . s ခင္ေမာင္ေအး Website မွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္

60

၁၁ - ပစၦာဇာတ ပစၥေယာ
ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္

ျမန္မာျပန္အက်ဥ္း

၁၁ - ပစၦာဇာတ ပစၥေယာ တိ

61

ေနာက္မွျဖစ္ေသာစိတ္ေစတသိက္တရားတို႔သည္၊
အရင္ျဖစ္နွင့္ျပီးေသာရုပ္တရားတို႔အား ေက်းဇူးျပဳျခင္းသေဘာ

ပါဠိ ၁ - ပစၦာဇာတာ စိတၱေစတသိကာ ဓမၼာ

ေနာက္မွျဖစ္မည့္ စိတ္ ေစတသိက္ တရားတို႔သၫ္

ပုေရဇာတႆ ဣမႆ ကာယႆ

ေရွ႔၌ျဖစ္ျပီးကုန္ေသာ ရုပ္တရားတို႔အား

ပစၦာဇာတ ပစၥေယန ပစၥေယာ

ပစၥဇာတ ပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသၫ္ ။
ျဖစ္ျပီးေသာရုပ္ခႏၶာကိုယ္ႀကီးသည္ေနာက္ျဖစ္မည့္စိတ္ေစသတိက္
တရားမ်ားကုိေမ်ွာ္လင့္ျပီးအသက္ရွင္ရပ္တည္ေနသည္

၁၁ - ပစၦာဇာတ ပစၥေယာ

ရွင္းလင္းခ်က္

လင္းတသားကေလးမ်ားနွင့္တူ၏
လင္းတမႀကိးသည္ လင္းတေပါက္စခေလးမ်ားအားအစာေက်ြးေလ့မရွိ လင္းတကေလးမ်ားမွာမိခင္ျပန္လာလွ်င္အစာ
စားရနို္ဳး နွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္အသက္ရွင္ေနႀကသည္ ။
လူ ႔ခႏၶာတြင္ စိတ္အားထက္သန္မွေႀကာင့္ ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နွင့္အသက္ရွင္ေနႀကသည္
ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္တက္ႀကြလန္းဆန္းေနသည္၊ မျဖစ္နို္င္ေတာ့ ဟု သိေသာအခါ ခႏၶာကိုယ္ ျငိဳးႏြမ္းက်သြားသည္
ဆုေတာင္း - ေနာက္၌ျဖစ္ေသာအကုသိုလ္ကိုပါယ္၍ ကုသိုလ္ကိုမ်က္ေမွာက္ျပဳရပါေစသား

၁၁ - ပစၦာဇာတ ပစၥေယာ

သရုပ္ျပပုံ

62

s . s ခင္ေမာင္ေအး Dhamma Website မွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္
၁၂ - အာေသဝန ပစၥေယာ

63

ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္
၁၂ - အာေသဝန ပစၥေယာတိ

ျမန္မာျပန္အက်ဥ္း
အဖန္တလဲလဲ ေလ့က်င့္ျခင္းသေဘာအားျဖင့္
ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာတရား

ပါဠိ ၁ - ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာဓမၼာ ပစၥိမာနံ ပစၥိမာနံ

ေရွ ႔ကျပဳခဲ့ေသာကုသိုလ္တရားသၫ္

ကုသလာနံ ဓမၼာနံ

ေနာက္တင
ြ ္ျဖစ္ေပၚေသာ ကုသိုလ္တရားကုိ

အာေသဝန ပစၥေယန ပစၥေယာ

အဖန္တလဲလဲ မွီဝဲထံုအပ္သၫ္႔သေဘာ
အာေသဝန ပစၥယသတၱိျဖင့္ေက်းဇူးျပဳသၫ္

ပါဠိ ၂ - ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာဓမၼာ ပစၥိမာနံ ပစၥိမာနံ

ေရွ ႔ကျပဳခဲ့ေသာအကုသိုလ္တရားသၫ္

အကုသလာနံ ဓမၼာနံ

ေနာက္တင
ြ ္ျဖစ္ေပၚေသာ အကုသိုလ္တရားကို

အာေသဝန ပစၥေယန ပစၥေယာ

အဖန္တလဲလဲ မွီဝဲထံုအပ္သၫ္႔သေဘာ
အာေသဝန ပစၥယသတၱိျဖင့္ေက်းဇူးျပဳသၫ္

ပါဠိ ၃ ပုရိမာ ပုရိမာ ၾကိယာဗ်ာကတာ ဓမၼာ

ေရွး ႔ကျပဳခဲ့ေသာၾကိယာဗ်ာကတာတရားသၫ္

ပစိၥမာနံ ပစိၥမာနံ ၾကိယာဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ

ေနာက္တင
ြ ္ျဖစ္ေပၚေသာ ၾကိယာဗ်ာကတာတရားကုိ

အာေသဝန ပစၥေယန ပစၥေယာ

တရားကိုအဖန္တလဲလဲ မွီဝဲထံုအပ္သၫ္႔သေဘာ
အာေသဝန ပစၥယသတၱိျဖင့္ေက်းဇူးျပဳသၫ္
( ႀကိယာဗ်ာကတာ - ကုသိုလ္လည္းမဟုတ္ အကုသိုလ္လည္းမဟုတ္)

၁၂ - အာေသဝန ပစၥေယာ

ရွင္းလင္းခ်က္

64

အဖန္တလဲလဲ မွီဝထ
ဲ ံုအပ္သၫ္ျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာတရား
အေရာင္တင္ဆီအထပ္ထပ္တင္ျပီး အေရာင္တက္လာသည္ နွင့္တူ၏
ေရွ႔ ကသင္ယူတက္ေျမာက္ခ့ေ
ဲ သာ စာမ်ားဗဟုသုတမ်ား သည္ေနာက္တင
ြ ္သင္ယူမည့္
စာမ်ား သင္ခန္းမ်ား ကိုေထာက္ပံ့ေစျပီး ေက်းဇူးျပဳသည္။
ယခင္က အဖန္တလဲလအ
ဲ ႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခ့သ
ဲ ည္ ကုသိုလ္ အကုသိုလ္တရားမ်ားသည္ ေနာက္တင
ြ ္ျပဳ
လုပ္မည့္ ကုသိုလ္ အကုသိုလ္တရားမ်ားကို အဖန္ဖန္တလဲလေ
ဲ က်းဇူးျပဳသည္
မိန္းခေလးမ်ား နံ႔သာ သနခါး မ်ားလိမ္းက်ံသည့္အခါ အထပ္ထပ္ ထုံွမြမ္းေနေအာင္လိမ္းမွ အသားထဲ၀င္
ျပီး အေမြွးနံ႔သာမ်ားစြဲ ေနသကဲ့သို႔
ကုသုိလ္ေကာင္းမွဳမ်ားကိုလဲ ေန႔စဥ္ ျပဳလုပ္ရသည္ ( ေကာင္းမွဳတခုေန႔စဥ္ျပဳ )
အိမ္တင
ြ ္ရွိေသာ ျမတ္စာြ ဘုရားရုပ္ပါြ းေတာ္မ်ားအား ေန႔စဥ္ဆမ
ြ ္း ေရခ်မ္းကပ္လွဴျခင္း
သံဃာေတာ္မ်ားအား ေန႔စဥ္ဆမ
ြ ္းကပ္ျခင္းမ်ားသည္ ကုသိုလ္တရားမ်ားကိုအဖန္တလဲလဲထုံးမြမ္းေနျခင္း
ျဖစ္သည္။
ဆုေတာင္း - ကုသုိလ္စိတ္မ်ားအဖန္တလဲလဲ မိမိစိတ၀
္ ယ္ ထုံမမ
ွြ ္း နိုင္ရပါေစသား

၁၂ - အာေသဝန ပစၥေယာ

သရုပ္ျပပုံ

65

s . s ခင္ေမာင္ေအး Website မွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္

၁၃ - ကမၼ ပစၥေယာ
ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္
ပါ႒ိ ၁၃ -

ကမၼ ပစၥေယာတိ

ျမန္မာျပန္အက်ဥ္း

66

ျပဳလုပ္အားထုတ္ျခင္းသေဘာအားျဖင့္
ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ သေဘာ

ပါဠိ ၁ - ကုသလာ ကုသလံ ကမၼံ ဝိပါကာနံ ခနၶာနံ ကဋတၱာ စ
ရူပါနံ ကမၼပစၥေယန ပစၥေယာ

ကုသိုလ္ အကုသိုလ္ ျဖစ္ေစေသာ ျပဳလုပ္မွဳ ကံသၫ္
နမ္ခနၶာတို႔အား၄င္းရုပ္ခနၶာတို႔အား၄င္း ျပဳလုပ္စီရင္ျခင္းသေဘာ
ကမၼပစၥယသတၱိျဖင့္ ၊ ေက်းဇူးးျပဳသၫ္ ။

ပါဠိ ၂ - ေစတနာ သမၸယုတၱကာနံ ဓမၼာနံ တံသမု႒ာနာ နဥၥ
ရူပါနံ ကမၼပစၥေယန ပစၥေယာ

ေစတနာသၫ္ ယွၪ္ဘက္ျဖစ္ကုန္ေသာ တရားတို႔အား၄င္း
ထိုေစတနာေၾကာင့္ျဖစ္ကုန္ေသာရုပ္တို႔အား
ျပဳလုပ္စီရင္ျခင္းသေဘာ
ကမၼပစၥယ သတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသၫ္ ။

၁၃ - ကမၼ ပစၥေယာ

ရွင္းလင္းခ်က္

ျပဳလုပ္ျခင္း စီရင္ျခင္း လံု႔လျပဳျခင္း ျဖင့္ေက်းဇူးျပဳျခင္း သေဘာ
အေစ႔ မွ အညွြန္ ႔ အခက္ ပင္စည္ တုိ႔သည္ ေရေျမတုိ ႔၏ေထာက္ပံ့မွဳေႀကာင့္
ျဖစ္ေပၚလာရသကဲ့သုိ ႔
ကုသုိလ္ကံ အကုသိုလ္ကံမ်ိဳးေစ ႔ေႀကာင့္ နိဗၺာန္မရမခ်င္း ဘ၀အဆက္ဆက္မ်ားမွာ
`

ေကာင္းက်ိုး ဆိုးက်ိဳးမ်ားေပးသည္
ေစနာထက္သန္ေလေလ အားစိုက္ရေလေလ ေႀကာင့္က်စိုက္ရေလေလ
အက်ိဳးေပးထက္သန္ေလေလ
ဆုေတာင္း - မွန္ေသာေစတနာျပ႒ာန္းကာ ေကာင္းေသာအျပစ္ကင္းေသာ
အလုပ္မ်ားကိုသာ ျပဳလုပ္မိရပါေစသား

67

၁၃ -

ကမၼ ပစၥေယာ သရုပ္ျပပုံ

s . s ခင္ေမာင္ေအး Dahma Website မွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္

68

၁၄ - ဝိပါက ပစၥေယာ
ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္

ျမန္မာျပန္အက်ဥ္း

၁၄ - ဝိပါက ပစၥေယာတိ

69

အက်ဳိးေပးျခင္းသေဘာျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာသေဘာ
ကံ၏ အက်ဳိးတရားျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာတရားသေဘာ

ပါ ဠိ ၁ - ဝိပါကာ စတၱာေရာ ခနၶာ အရူပိေနာ အၫမၫံ
ဝိပါက ပစၥေယန ပစၥေယာ

ရုပ္မဟုတ္ေသာနမ္ခနၶာ ၄ ပါး တို႔သၫ္ အခ်င္းခ်င္း
ကံ၏အက်ိဳးေပးတရား ဝိပါကပစၥယ သတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသၫ္။
၀ိပါက ဆိုတာ အတိတ္ ကံ၏အက်ိဴးတရား
ကုသိုလ္ျပဳလ်ွင္ - ခ်မ္းသာက်ိဳးရမည္
အကုသိုလ္ျပဳလ်ွင္ - ဆင္းရဲက်ိဳးခံစားရမည္

၁၄ -

ဝိပါက ပစၥေယာ

ရွင္းလင္းခ်က္

ကံ၏ အက်ဳိးတရားျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာတရားသေဘာ
အတိတ္ကျပဳလုပ္ထားေသာ ကုသိုလ္ကံအေႀကာင္းတရားေႀကာင့္
လူ ႔ခ်မ္းသာ နတ္ခ်မ္းသာစည္းဇိမ္ကိုခံစားရမည္
အကုသိုလ္ ကံအေႀကာင္းေႀကာင့္ လူ ႔ဆင္းရဲ ႔ ဘ၀ ခံစားရမည္
ဆုေတာင္း - ၀ဋ္ေႀကြးဟူသမွ်ကို ကုသိုလ္ေရစင္ျဖင့္ ပယ္ေပ်ာက္သုတ္သင္နို္င္ရပါေစသား

၁၄ -

ဝိပါက ပစၥေယာ

သရုပ္ျပပုံ

70

s . s ခင္ေမာင္ေအး Dahma Website မွ ကူးယူေဖၚျပပါသည

၁၅ - အာဟာရ ပစၥေယာ
ပ႒ာန္းပါဠီေတာ္
၁၅ - အာဟာရ ပစၥေယာတိ

ျမန္မာျပန္အက်ဥ္း 71
ေထာက္ပံ့ျခင္းသေဘာျဖင့္ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာသေဘာ
ေဆာင္ျခင္းသေဘာ ျဖင့္ေက်းဇူးျပဳတက္ေသာသေဘာ

ပါဠိ ၁ - ကဗဠီကာေရာ အာဟာေရာ ဣမႆ ကာယႆ
အာဟာရ ပစၥေယန ပစၥေယာ

ထမင္းလုပ္ ဟင္းလုပ္တို႔၌ပါရွိေသာ အဆီဩဇာ
ဟူေသာအာဟာရသၫ္ ဤခနၶာကိုယ္ကာယ ရုပ္အေပါင္းတို႔အား
ေထာက္ပံ့ခိုင္ခန္႔ေစသၫ္၊

ပါဠိ ၂

စိတ္ အာဟာရ တရား တို႔သည္ ယွဥ္ေဖၚယွဥ္ဘက္ျဖစ္ေသာ
အရူပိေနာ အာဟာေရာ သမၼယုတၱကာနံ ဓမၼာနံ

ရုပ္တရားအေပါင္းတို႔အားေထာက္ပံ့ခိုင္ေစသၫ္ျဖစ္၍

တံ သမုဌာနာနဥၥ ရူပါနံ အာဟာရ ပစၥေယန

အာဟာရပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသၫ္ ၊

ပစၥေယာ ။
ရုပ္တရားကိုေထာက္ပံ့ေပးေနေသာ တရားမ်ားမွာ
ကံ ၊ စိတ္ ၊ ဥတု ၊ အာဟာရ တရား ၄ ပါးတုိ႔ကေထာက္ပံ့ထားသည္
အာဟာရ သည္လည္း ရုပ္ နွင့္ နမ္တရားတို ႔အားေထာက္ပံ့
ေက်းဇူးျပဳေနသည္

၁၅ - အာဟာရ ပစၥေယာ

ရွင္းလင္းခ်က္

72

ေထာက္ပံ့ခိုင္ခန္႔ေစသၫ္ျဖစ္၍ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာသေဘာ
အာ = လြန္စြာ ၊ အာဟာရ = ေဆာင္သည္ ( လြန္စာြ ေဆာင္သည္ -တနည္း ေထာက္ပံ့သည္ခုိင္ခန္႔ေစသည္
အိမ္ႀကီးကိုေထာက္ခံထားေသာ ေထာက္မ်ားနွင့္တူ၏
အိမ္တစ္လုံးကို ေထာက္ခံထားေသာ က်ား (ေထာက္မ်ား) မရွိလ်င္ေလ မုိး ဒါဏ္ေႀကာင့္ တခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ျပိဳလဲသြားနို္င္၏
ထုိ ႔အတူပင္ သတၱ၀ါမ်ားတြင္ စိတ္အဟာရ ရုပ္အဟာရ မရွိလ်ွင္ အသက္ရွင္ရပ္တည္နို္င္မည္ မဟုတ္ေပ
ရုပ္တရားကိုေထာက္ပံ့ေပးေနေသာ တရားမ်ားမွာ
ကံ ၊ စိတ္ ၊ ဥတု ၊ အာဟာရ တရား ၄ ပါးတုိ႔ကေထာက္ပံ့ထားသည္၊
အာဟာရ သည္လည္း ရုပ္ နွင့္ နမ္တရားတို ႔အားေထာက္ပံ့ ေက်းဇူးျပဳေနသည္
ဆုေတာင္း - ကုသိုလ္တရားေထာက္ပံ့ထား၍ လိုရာပန္းတို္င္သို႔ တက္လွမ္းနိုင္ရပါေစသား

၁၅ - အာဟာရပစၥေယာ ( သရုပ္ျပပုံ )

73

s . s ခင္ေမာင္ေအး Dahma Website မွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္
၁၆ - ဣျနၵိယ ပစၥေယာ
ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္
၁၆ -

ဣျနၵိယ ပစၥေယာတိ

ပါဠိ ၁ - စကၡဳျႏၶိယံ စကၡဳဝိၫာဏဓါတုယာ တံ

ျမန္မာျပန္အက်ဥ္း
အစိုးရျခင္းသေဘာျဖင့္ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာသေဘာ
စကၡဳပသာဒ အဆင္းသၫ္ ျမင္စိတ္ျဖစ္ေပၚရန္

သမၸယုတၱကာနဉၥ ဓမၼာနံ

ျမင္စိတ္နွင့္ယွဥ္ေဖၚယွဥ္ဘက္ က်န္ေစတသိက္မ်ား အား

ဣျနၵိယ ပစၥေယန ပစၥေယာ

အစိုးရျခင္းသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသၫ္ ။

ပါဠိ ၂ - ေသာတိျနၵိယံ ေသာတဝိၫာဏဓါတုယာ တံ

ေသာတဟူေသာ ႀကားစိ္တ္သၫ္ ႀကားသိ စိတ္ျဖစ္ေပၚရန္

သမၸယုတၱကာနဉၥ ဓမၼာနံ

ႀကား စိတ္နွင့္ယွဥ္ေပၚယွဥ္ဘက္ က်န္ေစတသိက္မ်ား အား

ဣျနၵိယ ပစၥေယန ပစၥေယာ ။

အစိုးရျခင္းသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသၫ္

ပါဠိ ၃- ဃာနိျနၵိယံ ဃာန ဝိၫာဏဓါတုယာ တံ

74

အနံ ႔ဟူေသာ နံသိစိ္တ္သၫ္ နံသိ စိတ္ျဖစ္ေပၚရန္

သမၸယုတၱကာနဉၥဓမၼာနံ

နံ သိစိတ္နွင့္ယွဥ္ေပၚယွဥ္ဘက္ က်န္ေစတသိက္တရားမ်ား အား

ဣျနၵိယ ပစၥေယန ပစၥေယာ ။

အစိုးရျခင္းသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသၫ္

၁၆ - ဣျနၵိယ ပစၥေယာ ျမန္မာျပန္အက်ဥ္း

75

ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္
ပါဠိ ၄- ဇိဝိျနၵိယံ ဇိဝွါဝိၫာဏဓါတုယာ တံ

ခ်ိဳခ်ၪ္ဖန္ခါးအရသာ မ်ားသၫ္ လွ်ာေပၚတြင္စားသိစိတ္

သမၸယုတၱကာနဉၥ ဓမၼာနံ

ျဖစ္ေပၚေစရန္ ယွဥ္ေဖၚယွဥ္ဘက္စိတ္ျဖင့္ေသာ

ဣျနၵိယ ပစၥေယန ပစၥေယာ ။

ေစတသိက္တရားမ်ားအားအစိုးရျခင္းသေဘာ သတၱိျဖင့္
ေက်းဇူးျပဳသၫ္

ပါဠီ ၅- ကာယိျနၵိယံ ကာယဝိၫာဏဓါတုယာ တံ
သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ
ဣျနၵိယ ပစၥေယန ပစၥေယာ ။
ပါဠိ ၆- ရူပဇိဝိတိျနၵိယံ ကဋတၱာရူပါနံ
ဣျနၵိယ ပစၥေယန ပစၥေယာ ။

ကိုယ္တင
ြ ္ျဖစ္ေပၚေသာ အေတြ႔အထိသၫ္ ယားနာ ေကာင္းစိတ္
ကိုျဖစ္ေပၚရန္ယွဥ္ဖက္ျဖစ္ေသာ ေစတသိက္တရားမ်ားအား
အစိုးရျခင္းသေဘာသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသၫ္
ရုပ္ရွိၾကကုန္ေသာ သတၱဝါမ်ာ အားလံုးတို႔ရွိ စိတ္
ေစသတိ္က္မ်ာသၫ္ရုပ္ကို အစိုးရသၫ္ရျခင္းသေဘာျဖင့္
ေက်းဇူးျပဳသၫ္ ။

ပါဠီ ၇ - အရူပိေနာ ဣျနၵိယာ သမၸယုတၱကာနံ ဓမၼာနံ

ရုပ္မဟုတ္ေသာ နမ္ ခႏၶာ ၄ ပါးတုိ ႔သည္ ထိုနမ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ

တံ သမၸယုတၱကာနဥၥ ရူပါနံ

စိတၱဇရုပ္ကမၼရုပ္တို႔ကို အစိုးရသၫ္ရျခင္းသေဘာျဖင့္

ဣျနၵိယ ပစၥေယန ပစၥေယာ

ေက်းဇူးျပဳသၫ္

၁၆ - ဣျနၵိယ ပစၥေယာ ရွင္းလင္းခ်က္

76

အစိုးရသၫ္ျဖစ္၍ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာတရားသေဘာ
က႑တခုကိုအုပ္စုိးရျခင္း ဌာနတစ္ခုကိုအုပ္ခ်ု႔ပ္ရေသာ၀န္ႀကီးနွင့္တူ၏
ဣျနၵိအုပ္စုိးမွဳသည္အဓိပတိအုပ္စုိးမွဳေလာက္မႀကိီးပါပညာေရး၀န္ႀကီး ၊ သာသနာေရး၀န္ႀကိီး စသည္တို ႔သည္
မိမိဌာနကိုအပိုင္ အစုိးရသည္ျဖစ္၏
ထုိ ႔အတူ စကၡဳေျႏၶိ ေသာတိေျႏိၵ စသည္ စကၠဳေျႏိၵ ၂၂ ပါးတို ႔သည္
သူ ႔ေနရာနွင့္ သူ အျပည့္တာ၀န္ယူရသည္ ၊
၁- မ်က္လုံးက ျမင္စိတ္ကို အစုိးရသည္ ။
၂- နားက အသံကို အစုိးရသည္
၃- နွာေခါင္းက အနံ႔ကို အစုိးရသည္
၄- လွ်ာက အရသာကို အစုိးရသည္
၅- ခႏၵာကိုယ္ အေရျပား က ထိသိမွဳ ယားနာ ေကာင္းစိတ္ကို အစိုးရသည္
၆- မေနာက ေတြးေတာႀကံစည္စိတ္ကို အစုိးရသည္
ထုိ အာရုံ ၆ ပါးမွ ထိေတြ႔လာသမွ်တို႔အေပၚ သတိနွင့္ယွဥ္၍ေစာင့္ႀကည့္တက္ရမည္
ဆုေတာင္း - ရုပ္တရား နာမ္တရား တို႔ကို ထိန္းသိမ္းတတ္မွဳပညာနွင့္ ျပည္စုံရပါေစသား

၁၆ - ဣျနၵိယ ပစၥေယာ

သရုပ္ျပပုံ

s . s ခင္ေမာင္ေအး Dahma Website မွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္

77

၁ရ -

ဈာနပစၥေယာ

ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္

ျမန္မာျပန္အက်ဥ္း

၁၇ - ဈာနပစၥေယာတိ္

ကပ္၍ရွဳျခင္းသေဘာျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာတရား

ပါဠိ ၁ - ဈာနဂါၤနိ ဈာန သမၸယုတၱကာနံ ဓမၼာနံ တံ

စ်ာန္အဂါ္ ငါးပါးတို႔သၫ္ ဈာန္နွင့္ယွၪ္၍ျဖစ္ကုန္ေသာ

သမုဌာနာနဥၥ ရူပါနံ ဈာနပစၥေယန ပစၥေယာ

စိတ္ေစတသိက္တရား တို႔အား၄င္း
ထိုဈာန္ေၾကာင့္ျဖစ္ကုန္ေသာ ရုပ္တရားတို႔အား၄င္း
စူးစူးစိုက္စိုက္ရူျခင္းအားျဖင့္ေက်းဇူးျပဳသၫ္ ။

၁ရ - ဈာနပစၥေယာ ရွင္းလင္းခ်က္
စူးစူးစိုက္စိုက္ရွဴျခင္း
ေတာင္ေပၚမွႀကည့္လ်ွင္ေတာင္ေအာက္ကျမင္ကင
ြ ္းကိုက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျမင္ေတြ ႔ ရ၏ ၊
မွန္ဘီလူးျဖင့္ႀကည့္လွ်င္အနီးကပ္အေသးစိတ္ျမင့္ရ၏
တစုံတစ္ခုကို အာရုံစိုက္၍စူးစူးစုိက္စိုက္ေလ့လာလွ်င္ ထိေရာက္မွဳရွိသည္၊ သေဘာတရားမ်ားကိုသိျမင္လာနိုင္သည္၊
စာကိုျဖစ္ေစ ေတးသံတစ္ခုကိုျဖစ္ေစ စူးစူးစုိ္က္စိုက္နားေထာင္ေနလွ်င္ စ်ာန္၀င္စားေနသည္ဟုေခၚနိုင္သည္
ခႏၶာကို စူးစူးစို္က္စိုက္ႀကည့္လွ်င္ ခႏၶာသေဘာကိုသိလာနိုင္သည္ ေနာက္ဆုံးနိဗၺာန္အထိဦးတည္သြားနို္င္သည္
ဆုေတာင္း - သူေတာ္ေကာင္းတရား (ရ)ပါး ဉာဏ္စဥ္ (၅)ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုရပါေစသား။

78

၁ရ - ဈာနပစၥေယာ

သရုပ္ျပပုံ

s . s ခင္ေမာင္ေအး Dahma Website မွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္

79

၁၈ - မဂၢပစၥေယာ
ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္

ျမန္မာျပနအက်ဥ္း

၁၈ မဂၢပစၥေယာတိ

80

ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္လမ္းခရီးသေဘာျဖင့္ေက်းဇူးျပဳတတ္
ေသာသေဘာ

ပါဠိ ၁ - မဂၢဂါ္နိ မဂၢသမၸယုတၱကာနံ ဓမၼာနံ တံ

မဂၢင္တရား ၈ ပါး တို႔သၫ္ မဂၢနွင့္ယွၪ္၍ျဖစ္ကုန္ေသာ စိတ္

သမုဌာနာနဥၥ ရူပါနံ မဂၢပစၥေယန ပစၥေယာ

ေစတသိက္တရားတို႔အား၄င္း ၊ ထိုမဂၢတရားေၾကာင့္ျဖစ္ကုန္ေသာ
စိတၱရုပ္တို႔အား၄င္း ထြက္ေျမာက္ရာနၫ္းလမ္းျဖင့္
ေက်းဇူးျပဳသၫ္

၁၈- မဂၢပစၥေယာ

ရွင္းလင္းခ်က္

ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္းနၫ္းလမ္းျဖစ္၍ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာသေဘာ
ေကာင္းသည့္ေနရာကို ေရာက္နိင္သည့္လမ္းမွန္ရသ
ွိ လုိ
မေကာင္းသည့္ေနရာသုိ ႔ေရာက္နို္င္သည့္ လမ္းမွားလည္းရွိသည္
ေကာင္းသည့္လမ္းမွာ မဂၢလမ္း ျဖစ္သည္ မဂၢင္ ၈ ပါး လမ္းသြယ္ျဖင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းသူသာလ်ွင္
ခ်မ္းသာစစ္ ခ်မ္းသာမွန္နိဗၺာန္ကို ေရာက္နိုင္မည္ ၊
ဆုေတာင္း - ကုသိုလ္လမ္းေႀကာင္းမွန္ကို အာရုံျပဳ၍ လိုရာပန္းတိုင္
ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္သုိ႔ အေရာက္ေလ်ွာက္လွမ္းနို္င္ရပါေစသား

၁၈ - မဂၢပစၥေယာ

သရုပ္ျပပုံ

s . s ခင္ေမာင္ေအး Dahma Website မွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္

81

၁၉ - သမၸယုတၱပစၥေယာ
ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္

ျမန္မာျပန္အက်ဥ္း

၁၉ - သမၸယုတၱပစၥေယာတိ

82

ယွဥ္ေသာသေဘာအားျဖင့္ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာတရား
( ေရာ ေႏွာ ၍ ယွဥ္ျပိးေက်းဇူးျပဳျခင္းသေဘာ )

ပါဠိ ၁ - စတၱာေရာ ခနၶာ အရူပိေနာ အၫမၫံ
သမၸယုတၱ ပစၥေယန

ပစၥေယာ

ရုပ္တရားမဟုတ္ေသာနမ္ေလးပါခနၶာတို႔သၫ္အတူတကြေရာေႏွာျပီး
ယွၪ္၍ ျဖစ္ျခင္းသေဘာ သတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသၫ္ ။
နမ္ခနၶာေလးပါးဆိုသၫ္မွာ ေဝဒနာကၡနၶာ ၊ သၫာကၡနၶာ ၊
သခၤါရကၡနၶာ ၊ ဝိၫာဏကၡနၶာတို႔ျဖစ္၏ ။

၁၉ - သမၸယုတၱပစၥေယာ

ရွင္းလင္းခ်က္

အတူတကြေရာေနွာ၍ ယွၪ္သၫ္ျဖစ္၍ေက်းဇူးျပဳ တတ္ေသာသေဘာ ( အတူေပါင္းစပ္ျပိး သတၱိျပျခင္း )
နွမ္းဆီ ၊ ေထာပတ္ ၊ ပ်ားရည္ ၊ သကာရည္ တို ႔ကို အတူေရာစပ္ ထားေသာေႀကာင့္
အရသာတစ္မ်ိဳးစီ၏သတၱိမ်ားေပ်ာက္သာြ းကာ ရသာ ၄ မ်ိဳး ေပါင္း၍ ခံစားရသည္ ၊
ထို ႔အတူ စိတ္ ေ၀ဒနာ သညာ သခၤါရ ( နမ္ခႏၶာ ၄ ပါး ) တုိ႔ သည္
အာရုံတစ္ခုကုိခံစားမိလ်ွင္ တခုစီခ၍
ြဲ မရေအာင္ေပါင္းစပ္ေနႀက၏
ဆုေတာင္း - သူေတာ္ေကာင္းတရား အစဥ္မကြာ ယွဥ္တေ
ြဲ နရပါေစသား

၁၉ - သမၸယုတၱပစၥေယာ

သရုပ္ျပပုံ

83

s . s ခင္ေမာင္ေအး Dahma Website မွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္

၂၀ - ဝိပၸယုတၱပစၥေယာ
ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္
၂၀

ျမန္မာျပန္အက်ဥ္း

84

ဝိပၸယုတၱပစၥေယာတိ

မယွဥ္ေသာသေဘာ ျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာသေဘာ

ပါဠိ ၁ - ရူပိေနာ ဓမၼာ အရူပိီနံ ဓမၼာနံ

ရုပ္ျဖစ္ေသာတရားတို႔သၫ္ နမ္ျဖစ္ေသာတရားတို႔အား

ဝိပၸယုတၱ ပစၥေယန ပစၥေယာ

အတူတကြမေရာမေနွာ မယွၪ္သၫ္အျဖစ္ ျဖင့္
ေက်းဇူးျပဳသၫ္

ပါဠိ ၂ - အရူပိေနာ ဓမၼာ ရူပိီနံ ဓမၼာနံ
ဝိပၸယုတၱ ပစၥေယန ပစၥေယာ

နမ္ျဖစ္ေသာတရားတို႔သၫ္ ရုပ္ျဖစ္ေသာတရားတို႔အား
အတူတကြမေရာမေနွာ မယွၪ္သၫ္အျဖစ္ ျဖင့္
ေက်းဇူးျပဳသၫ္
၂၀ - ဝိပၸယုတၱပစၥေယာ

ရွင္းလင္းခ်က္

အတူတကြေရာေနွာလ်က္ရွိေသာ္လည္း မယွဥ္တဘ
ြဲ ေ
ဲ က်းဇူးျပဳသည့္သေဘာ
ခ်ိဳ ခ်ဥ္ စပ္ ဖန္ ငံ ခါး ရသာ ၆ ပါးေရာေနွာထားေသာ္လည္း သူ ႔အရသာနွင့္သူ မေရာမေႏွာဘဲ သူ ႔သတိၱနွင့္သူ ရွိေန၏
ထုိ ႔အတူ ပဋိသေႏၶစိတ္ ကမၼဇရုပ္ ကလပ္စည္းစသည္တို ႔သည္ သူ ႔သတၱိနွင့္သူ သတၱိျပေန၏
ရုပ္ နွင့္ နမ္တို႔သည္ မယွဥ္ပါ သို႕ေသာ္လည္း မယွဥ္သည့္အေနနွင့္ေက်းဇူးျပဳသည္ ၊
ဆုေတာင္း - မသူေတာ္မ်ား မသူေတာ္တရားမ်ား နွင့္ မယွဥ္တြဲ ကင္းရွင္းရပါေစသား

၂၀ - ဝိပၸယုတၱပစၥေယာ

သရုပ္ျပပုံ

85

s . s ခင္ေမာင္ေအး Dahma Website မွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္

၂၁ - အတၳိပစၥေယာ
ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္
၂၁ -

အတၳိပစၥေယာတိ

ျမန္မာျပန္အက်ဥ္း

86

အထင္ရွားရွိဆသ
ဲ ေဘာျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတက္ေသာတရား
ရွိသည္ျဖစ္၍ေက်းဇူးျပဳျခင္းသေဘာ

ပါဠိ ၁ - စတၱာေရာ ခနၶာ အရူပိေနာ အၫမၫံ
အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ ။

ပါဠိ ၂ - စတၱာေရာ မဟာဘူတာ အၫမၫံ
အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ ။
ပါဠိ ၃- ဩကၠနၱိကၡေဏ နာမရူပံအၫမၫံ
အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ ။

ရုပ္မဟုတ္သာ နမ္ခနၶာေလးပါးတို႔သၫ္ အထင္အရွားရွိသည္
ျဖစ္၍အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ေက်းဇူးျပဳသည္

ရုပ္ ( မဟာဘုတ္ ) ဓါတ္ ေလးပါတို႔သၫ္ အထင္အရွားရွိသည္
ျဖစ္၍အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ ေက်းဇူးျပဳသည္
သည္
ပဋိသေနၶေနေသာအခါ၌ ရုပ္တရား ၊ နမ္တရားတို႔သၫ္
အထင္အရွားရွိသည္ျဖစ္၍ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္
ေက်းဇူးျပဳသၫ္ ၊

၂၁ - အတၳိပစၥေယာ

ျမန္မာျပန္အက်ဥ္း

ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္
ပါဠိ ၄ - စိတၱာေစတသိကာ ဓမၼာ စိတၱသမု႒ာနာနံ ရူပါနံ
အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ ။

စိတ္ ေစတသိ္က္ျဖစ္ေသာ နမ္တရားတို႔သၫ္
ထိုစိ္တ္ေၾကာင္႔ျဖစ္ေသာ ရုပ္တရားတို႔အား
အထင္အရွားရွိသည္ျဖစ္ေက်းဇူးျပဳျခင္းသည္ ။

ပါဠိ ၅ - မဟာဘူတာ ၪပါဒါရုပါနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ

မဟာဘုတ္ဓါတ္ေလးပါးတို႔သၫ္ ၪပါဒါရုပ္ဟုေခၚေသာ
ရုပ္ငယ္ ၂၄ ပါးတို႔အားလၫ္းအထင္အရွားရွိသည္ျဖစ္၍
ေက်းဇူးျပဳသၫ္ ၊

ပါဠိ ၆ - စကၡာယတနံ

စကၡဳဝိၫာဏဓါတုယာ တံ

သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ ။

အဆင္းဟူေသာစကၠဳပသာဒသၫ္စကၠဳဝိၫာဥ္ႏွင့္
ယွၪ္၍ျဖစ္ေသာ ေစတသိက္မ်ားအားအထင္အရွား
ရွိသည္ျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳသၫ္ ၊

ပါဠိ ရ - ေသာတာယတနံ ေသာတဝိၫာဏဓါတုယာ တံ
သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ ။

ၾကားစိတ္ဟူေသာ ေသာတပသာဒသၫ္ ေသာတဝိၫာဥ္
ႏွင့္ယွၪ္၍ျဖစ္ေသာေစတသိိ္က္တရားမ်ားအားအထင္အရွား
ရွိသည္ျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳသၫ္ ၊

87

၂၁ - အတၳိပစၥေယာ ျမန္မာျပန္အက်ဥ္း

88

ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္
ပါဠိ ိ ၈ ဃာနာယတနံ

ဃာနဝိၫာဏဓါတုယာ

တံ

သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ ။

အနံ႔ဟူေသာ ဂနၶာရံုသၫ္ ဃာနဝိၫာဥ္
နွင့္ေစတသိက္တရားမ်ားအား အထင္အရွားရွိသည္
ျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳသၫ္ ၊

ပါဠိ ၉ ဇိဝွါယတနံ ဇိဝွါဝိၫာဏဓါတုယာ

တံ

အရသာဟုေသာ ရသာရံုသၫ္

သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ ။

ဇီဝွါဝိၫာဥ္ နွင့္

ေစတသိက္မ်ားျဖစ္ေပၚအထင္အရွားရန္ရွိသည္ျဖစ္၍
ေက်းဇူးျပဳသၫ္ ၊

ပါဠိ၁၀ ကာယာယတနံ ကာယဝိၫာဏ ဓါတုယာ တံ

ကာယဟူေသာရုပ္အၾကၫ္သၫ္ ကာယဝိၫာဥ္နွင့္

သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ ။

ေစတသိက္မ်ားအား အထင္အရွားရွိသည္ျဖစ္၍
ေက်းဇူးျပဳသၫ္ ၊

ပါဠိ ၁၁ ရူပါယတနံတနံ

စကၡဳဝိၫာဏဓါတုယာ

တံ

သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ ။

ရူပါရံု အဆင္းသၫ္ စကၡဳဝိၫာဥ္ ႏွင့္ယွၪ္၍ျဖစ္ေသာ
ေစတသိက္မ်ားအားအထင္အရွားရွိသည္ျဖစ္၍
ေက်းဇူးျပဳသၫ္ ၊

၂၁ - အတၳိပစၥေယာ ျမန္မာျပန္အက်ဥ္း

89

ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္
ပါဠိ ၁၂ သဒၵါယတနံ ေသာတဝိၫာဏဓါတုယာ တံ
သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ ။

အႀကားဓါတ္သၫ္ ႀကားစိတ္ ႏွင့္ယွၪ္၍ျဖစ္ေသာ
ေစတသိက္မ်ားအား အထင္အရွားရွိသည္ျဖစ္၍
ေက်းဇူးျပဳသၫ္

ပါဠိ ၁၃ ဂနၶာယတနံဃာနဝိၫာဏဓါတုယာ တံ
သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာန ံအတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ ။

အနံ႔ဓါတ္သၫ္ နံ စိတ္ ႏွင့္ယွၪ္၍ျဖစ္ေသာ
ေစတသိက္မ်ားအားအထင္အရွားရွိသည္ျဖစ္၍
ေက်းဇူးျပဳသၫ္

ပါဌိ ၁၄ ရသာယတနံ ဇိဝွါဝိၫာဏဓါတုယာ တံ

ခ်ိဳခဥ္ဖန္ခါး အရသာ ဓါတ္သၫ္ ရသာ စိတ္ ႏွင့္ယွၪ္၍ျဖစ္ေသာ

သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာန ံအတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ ။ ေစတသိက္မ်ားအား အထင္အရွားရွိသည္ျဖစ္၍
ေက်းဇူးျပဳသၫ္
ပါဠိ ၁၅ ေဖာ႒ဗၺာယတနံ ကာယ၀ိညာဏဓါတုယာ တံ
သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ ။

အေတြ႔အထိဟူေသာ ေဖာ႒ဗၺာသၫ္ စိတ္နွင့္ယွၪ္၍ျဖစ္ေပၚ
ေသာေစတသိက္မ်ားအားအထင္အရွားရွိသည္ျဖစ္၍
ေက်းဇူးျပဳသၫ္ ၊

၂၁ - အတၳိပစၥေယာ

ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္

ျမန္မာျပန္အက်ဥ္း

ပါဠိ ၁၆ - ရူပါယတနံတနံ သဒၵါယတနံ ဂနၶာယတနံ

အဆင္း အသံ အနံ အရသာ ထိေတြ႔မွဳ တရားမ်ားသၫ္ ဆိုင္ရာ

ရသာယတနံ ေဖာ႒ဗၺၸာယတနံ

စိတ္ ေစတသိက္မ်ားအား အထင္အရွားရွိသည္အျဖစ္နွင့္

မေနာဓါတုယာ တံ သမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာ နံ

ေက်းဇူးျပဳသၫ္ ၊

အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ ။
ပါဠိ ၁ရ - ယံ ရူပံ နိႆာယ မေနာဓာတု စ

ထို ရုပ္တရား တို႔သၫ္ မေနာ၀ိဥာဏ္ ဟုေခၚေသာ မေနာဓါတ္

မေနာဝိၫာဏဓာတု စ ဝတၱနၱိ

အား ၄င္းနွင့္ယွဥ္ေဖၚယွဥ္ဘက္ျဖစ္ေသာ ေစတသိက္တရားတုိ႔

တံ ရူပံ မေနာဓာတုယာ စ

အား အထင္အရွားရွိသည္အျဖစ္နွင့္ ေက်းဇူးျပဳသည္ ၊

မေနာဝိၫာဏဓါတုယာ စ
တံ သမၸယုတၱာကာနဉၥ ဓမၼာနံ
အတၳိပစၥေယန ပစၥေယာ ။

90

၂၁ - အတၳိပစၥေယာ ရွင္းလင္းခ်က္

91

အထင္အရွားရွိ၍ေက်းဇူးျပဳျခင္း( ရွိသည္ျဖစ္၍ေက်းဇူးျပဳျခင္း )
ရွိျပီးေက်းဇူးျပဳသည္ ( ရွိမွန္းသိလုိ႔ ေက်းဇူးျပဳေနတာ )
ရုပ္တရား = ေဖါက္ျပန္တက္သည္ ရုပ္ရွိမွန္းသိေအာင္ရွဳေနျခင္း က အထၳိပစၥေယာ နွင့္
ေက်းဇူးျပဳေနျခင္းျဖစ္သည္
နမ္တရား = ခံစားျခင္း မွတ္သားျခင္ ျပဳျပင္ျခင္း သိျခင္း တုိ႔ ရွိ၏ ထုိနမ္တရားမ်ားရွိေနေႀကာင္း
သိေအာင္လုပ္ေနျခင္းသည္ အတၱိပစၥေယာ နွင့္ေက်းဇူးျပဳေနျခင္းျဖစ္၏
ျမင့္မားေသာေတာင္ႀကီိးေတြေႀကာင့္ သစ္ေတာမ်ားစိမ္းလန္းစုိေျပရသည္
အာဟာရဓါတ္မ်ားျပည္၀
့ ေနျခင္းသည္ခႏၶာကိုယ္ ကိုအက်ိဳးျပဳသကဲ့သို ႔
ခမည္းေတာ္ ဘုရင္ႀကီးသည္ သားေတာ္အား အိမ္ေရွ႕မင္းသားအျဖစ္ခန္႔အပ္ထားသည္
ခမည္းေတာ္ရွိေနသ၍ သားေတာ္သည္ အိမ္ေရွ႔မင္းသားျဖစ္ေနသည္
ရွိသည္ျဖစ္၍ေက်းဇူးျပဳျခင္း ၊
ဆုေတာင္း - ေလာကီ ေလာကုတၱရာ နွစ္ျဖာေသာ ဥစၥာရတနာမ်ား
ရရွိပိုင္ဆိုင္ရပါေစသား

၂၁ - အတၳိပစၥေယာ သရုပ္ျပပုံ

92

s . s ခင္ေမာင္ေအး Dahma Website မွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္

၂၂ - နတၱိပစၥေယာ
ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္

၂၂ - နတၱိပစၥေယာတိ

ျမန္မာျပန္အက်ဥ္း

93

မရွိသည္အျဖစ္ ျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတက္ေသာတရား

ပါဠိ ၁ - သမနနၱရနိရႇုဒၶါ စိတၱေစတသိကာဓမၼာ

တဆက္တၫ္းျဖစ္ျပီးပ်က္သြားေသာ စိတ္ေစတသိက္

ပဋဳပၸနၵာ နံ စိတၱေစတသိကာနံ ဓမၼာနံ

နမ္တရားတို႔သၫ္ ေနာက္၌ျဖစ္ကုန္ေသာ စိတ္ေစတသိက္

နတၱိပစၥေယန ပစၥေယာ

နမ္တရားတို႔အား ( နတၱိပစၥယသတၱိ )
မရွိသၫ္အျဖစ္ျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသၫ္

၂၂ - နတၱိပစၥေယာ

ရွင္းလင္းခ်က္

မရွိေတာ့မွေက်းဇူးျပဳျခင္း
( ဆီးမီးျငိမ္းသြား၍အေမွာင္ေရာက္လာ သည္နွင့္တူသည္ )
ဆီမီးအလင္းေရာင္ျငိမ္းသြားေတာ့မွ အေမွာင္ကလြမ္းမုိးလာသကဲ့သုိ ႕
ဥပါဒ္ ဌီ ဘင္ ဆုိသည္႕ ခဏငယ္သုံးခ်က္လုံး၀မရွိေတာ့မွ နတၱိပစၥည္းကေက်းဇူးျပဳသည္
ဆုေတာင္း - ေဘးကင္းရန္ကာြ ေရာဂါမရွိ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖာခ်မ္းသာရပါေစသား

၂၂ - နတၱိပစၥေယာ

သရုပ္ျပပုံ

s . s ခင္ေမာင္ေအး Dahma Website မွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္

94

၂၃ - ဝိဂတပစၥေယာ
ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္

ျမန္မာျပန္အက်ဥ္း

၂၃ - ဝိဂတပစၥေယာတိ

95

ကင္းကြာေသာသေဘာျဖင့္ေက်းဇူးျပဳတက္ေသာတရား
ကင္းမဲ႔ခ်ဳပ္ေပ်ာက္သၫ္အျဖစ္ ျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္သၫ္႔သေဘာ

ပါဠိ ၁ သမနနၱရဝိဂတာ စိတၱေစတသိကာဓမၼာ

ျဖစ္ျပီးပ်က္သာြ းေသာ စိတ္ေစတသိက္

ပဋဳပၸနၵာန့ံ စိတၱေစတသိကာနံ ဓမၼာနံ

နမ္တရားတို႔သၫ္ ေနာက္၌ျဖစ္ကုန္ေသာ စိတ္ေစတသိက္

ဝိဂတ ပစၥေယန ပစၥေယာ

နမ္တရားတို႔အား ဝိဂတပစၥယ သတၱိ
ကင္းမဲ႔ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ျပီးသၫ္အျဖစ္ျဖင့္ေက်းဇူးျပဳသၫ္

၂၃ - ၀ိဂတပစၥေယာ

ရွင္းလင္းခ်က္

ကင္းမဲ့ခ်ဳပ္ေပ်ာက္သာြ းျခင္း
ေနေရာင္ေပ်ာက္ျပီး လေရာင္ေရာက္လာျခင္းနွင့္တူသည္ ေနေရာင္ကယ
ြ ္မွလေရာင္လင္းနိုင္သကဲ့သို ႔
ေရွ ႔က စိတ္ မ်ားကင္းေပ်ာက္သာြ းမွသာေနာက္ က စိတ္ မ်ားျဖစ္ေပၚနိုင္ေအာင္ေက်းဇူးျပဳခဲ့သည္
ဆုေတာင္း - ေရွးကျပဳဘူးေသာ အကုသိုလ္ ဒုစရုိက္အျဖာျဖာကို မဂ္ေရစင္ျဖင့္ ပယ္သပ္နိ္င္ရပါေစသား

၂၃ - ၀ိဂတပစၥေယာ

သရုပ္ျပပုံ

96

s . s ခင္ေမာင္ေအး Dahma Website မွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္

၂၄ - အဝိဂတပစၥေယာ
ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္

၂၄ - အဝိဂတပစၥေယာတိ

ျမန္မာျပန္အက်ဥ္း

( မကင္းမကြာေသာသေဘာ )
မကင္းမဲ႔မခ်ဳပ္ေပ်ာက္သၫ္အျဖစ္ ျဖင့္ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ
သေဘာ

ပါဠိ ၁- စတၱာေရာ ခနၶာ အရူပိေနာ အၫမၫံ
အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ ။

ရုပ္တရားမဟုတ္သာ နမ္ခနၶာေလးပါးတို႔သၫ္
မကင္းသၫ္အျဖစ္ ျဖင့္ အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္
ေက်းဇူးျပဳသည္

ပါဠိ ၂ - စတၱာေရာ မဟာဘူတာ အၫမၫံ
အ၀ိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ ။

ရုပ္ ( မဟာဘုတ္ ) ဓါတ္ ေလးပါတို႔သၫ္
မကင္းသၫ္အျဖစ္ျဖင့္အခ်င္းအခ်င္းအျပန္အလွန္
ေက်းဇူးျပဳသၫ္ ၊

ပါဠိ ၃- ဩကၠနၱိကၡေဏ နာမရူပံ အၫမၫံ
အ၀ိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ ။

ပဋိသေနၶေနေသာအခါ၌ ရုပ္တရား ၊ နမ္တရားတို႔သၫ္
မကင္းသၫ္အျဖစ္ျဖင့္ အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္
ေက်းဇူးျပဳသၫ္

ပါဠိ ၄- စိတၱာေစတသိကာ ဓမၼာ
စိတၱသမု႒ာနာနံ ရူပါနံ

စိတ္ ေစတသိ္က္ျဖစ္ကုန္ေသာ နမ္တရားတို႔သၫ္
ထိုစိ္တ္ေၾကာင္႔ျဖစ္ကုန္ေသာ ရုပ္တရားတို႔အားမကင္းသၫ္

97

အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ

အျဖစ္ ျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသည္

၂၄ - အဝိဂတပစၥေယာ ျမန္မာျပန္အက်ဥ္း

98

ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္
မဟာဘုတ္ဓါတ္ေလးပါးတို႔သၫ္ ၪပါဒါရုပ္ဟုေခၚေသာ ရုပ္ငယ္
ပါဠိ ၅ - မဟာဘူတာ ၪပါဒါရူပါနံ

၂၄ပါး တို႔အားလၫ္းမကင္းသၫ္အျဖစ္ ျဖင့္ေက်းဇူးျပဳသည္ ၊

အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ
ပါဠိ ၆- စကၡာယတနံ စကၡဳဝိၫာဏဓါတုယာ တံ

အဆင္းဟူေသာ စကၡုဳပသာဒ သၫ္

သမၸယုတၱကာနဉ ၥဓမၼာနံ

ျမင္စိတ္ႏွင့္ယၪ
ွ ္၍ျဖစ္ေသာေစတသိက္မ်ားျဖစ္ေပၚရန္

အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ

မကင္းသၫ္အျဖစ္ ျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသၫ္ ၊

ပါဠိိ ရ- ေသာတာယတနံ ေသာတဝိၫာဏဓါတုယာ တံ

ႀကားစိတ္ဟူေသာ ေသာတပသာဒသၫ္ ေသာတဝိၫာဥ္

သမၸယုတၱကာနဉ ၥဓမၼာနံ

ႏွင့္ယွၪ္၍ျဖစ္ေသာေစတသိိ္တ္မ်ားျဖစ္ေပၚရန္

အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ

မကင္းသၫ္အျဖစ္ ျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသၫ္ ၊
အနံဟူေသာ ဂနၶာရံုသၫ္ ဃာနဝိၫာဥ္

ပါဠိ ၈- ဃာနာယတနံ ဃာနဝိၫာဏဓါတုယာ တံ
သမၸယုတၱကာနဉၥ ဓမၼာနံ
အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ

နွင့္ယွၪ္၍ျဖစ္ေပၚေသာေစတသိက္မ်ားျဖစ္ေပၚရန္
မကင္းသၫ္အျဖစ္ ျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသၫ္ ၊

၂၄ - အဝိဂတပစၥေယာ
ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္

ျမန္မာျပန္အက်ဥ္း

99

ပါဠိ ၉-

ဇိဝွါယတနံ ဇိဝွါဝိၫာဏဓါတုယာ တံ

အရသာဟုေသာ ရသာရံုသၫ္

သမၸယုတၱကာနဉၥ ဓမၼာနံ

ေစတသိက္မ်ားျဖစ္ေပၚရန္မကင္းသၫ္အျဖစ္ ျဖင့္ေက်းဇူးျပဳသၫ္႔ ၊

ဇီဝွါဝိၫာဥ္ နွင့္ယွၪ္၍ျဖစ္ေသာ

အဝိဂတပစၥေယန
ပါဠိ ၁၀- ကာယာယတနံ ကာယဝိၫာဏ ဓါတုယာ
တံ သမၸယုတၱကာနဉၥ ဓမၼာနံ

ကာယဟူေသာရုပ္အၾကၫ္သၫ္ ကာယဝိၫာဥ္နွင့္ယွၪ္၍ျဖစ္ေသာ
ေစတသိက္မ်ားျဖစ္ေပၚရန္ မကင္းသၫ္အျဖစ္ ျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသၫ္ ၊

အဝိဂတပစၥေယန
ပါဠိ ၁၁- ရူပါယတနံတနံ စကၡဳဝိၫာဏဓါတုယာ တံ
သမၸယုတၱကာနဉ ၥဓမၼာနံ

ရူပါရံု အဆင္းသၫ္ စကုဝိၫာဥ္ ႏွင့္ယွၪ္၍ျဖစ္ေသာ
ေစတသိက္မ်ားျဖစ္ေပၚရန္မကင္းသၫ္အျဖစ္ ျဖင့္ေက်းဇူးျပဳသၫ္ ။

အဝိဂတပစၥေယန
ပါဠိ ၁၂- သဒၵါယတနံ ေသာတဝိၫာဏဓါတုယာ တံ
သမၸယုတၱကာနဉၥ ဓမၼာနံ

သဒၵါရံု ဟူေသာ အသံရုပ္သၫ္ ေသာတဝိၫာဥ္ႏွင့္ယွၪ္၍ျဖစ္ေသာ
ေစတသိိ္က္မ်ားျဖစ္ေပၚရန္ မကင္းသၫ္အျဖစ္ ျဖင့္ေက်းဇူးျပဳသၫ္ ၊

အဝိဂတပစၥေယန
ပါဠိ ၁၃- ဂနၶာယတနံ ဃာနဝိၫာဏဓါတုယာ တံ
သမၸယုတၱကာနဉၥ ဓမၼာနံ
အဝိဂတပစၥေယန

ဂနၶာရံု ဟူေသာ အနံ႔သၫ္ ဃာနဝိၫာဥ္ နွင့္ယွၪ္၍ျဖစ္ေပၚ
ေသာေစတသိက္မ်ားျဖစ္ေပၚရန္ မကင္းသၫ္အျဖစ္ ျဖင့္
ေက်းဇူးျပဳသၫ္ ၊

၂၄ - အဝိဂတပစၥေယာ
ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္
ပါဠိ ၁၄- ရသာယတနံ

ျမန္မာျပန္အက်ဥ္း
ဇိဝွါဝိၫာဏဓါတုယာ တံ

ရသာရံု ဟူေသာ အရသာသၫ္

သမၸယုတၱကာနဉၥ ဓမၼာနံ

ဇီဝွါဝိၫာဥ္နွင့္ယွၪ္၍ျဖစ္ေပၚေသာေစတသိက္မ်ားျဖစ္ေပၚရန္

အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ ။

မကင္းသၫ္အျဖစ္ျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသၫ္ ၊

ပါဠိ ၁၅ ေဖာ႒ဗၺာယတနံ ကာယဝိၫာဏ ဓါတုယာ တံ

100

ေဖာ႒ဗၺာရံု ဟူေသာအေတြ႔အထိသၫ္

သမၸယုတၱကာနဉၥ ဓမၼာနံ

ကာယဝိၫာဥ္နွင့္ယွၪ္၍ျဖစ္ေပၚေသာ

အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ ။

ေစတသိက္မ်ားျဖစ္ေပၚရန္မကင္းသၫ္အျဖစ္ ျဖင့္
ေက်းဇူးျပဳသၫ္႔
အဆင္း အသံ အနံ အရသာ ထိေတြ႔မွဳ တရားမ်ားသၫ္ ဆိုင္ရာ

ပါဠိ ၁၆ - ရူပါယတနံ သဒၵါယတနံ ဂႏၶာယတနံ ရသာ
ယတနံ ေဗာ႒ာဗၺာယတနံ မေနာဓါတုယာ

စိတ္ ေစတသိက္မ်ားျဖစ္ေပၚရန္မကင္းသၫ္အျဖစ္ ျဖင့္
ေက်းဇူးျပဳသၫ္

သမၸယုတၱကာနဉၥ ဓမၼာနံ
အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ ။
ပါဠိ ၁ရ- ယံ ရူပံ နိႆာယ မေနာဓာတု စ
မေနာဝိၫာဏဓာတု စ ဝတၱနၱိ တံ ရူပံ

ထို ရုပ္တရား နမ္တရားတို႔သၫ္ ဆိုင္ရာဝိၫာဥ္ဓါတ္မ်ား ႏွင့္
စိတ္ေစတသိက္မ်ားျဖစ္ေပၚေစရန္မကင္းသၫ္အျဖစ္ ျဖင့္

မေနာဓာတုယာစ မေနာဝိၫာဏဓါတုယာ စ တံ ေက်းဇူျပဳသည္ ၊
သမၸယုတၱာကာနဉၥ ဓမၼာနံ
အဝိဂတပစၥေယန ပစၥေယာ

၂၄

- အဝိဂတပစၥေယာ

ရွင္းလင္းခ်က္

101

မရွိေတာ့မွ မကင္းသည္အျဖစ္နွင့္ေက်းဇူးျပဳသည္
၁-

သခၤါရ( ျပဳလုပ္တို္င္း ျပဳလုပ္တိုင္း ) အ၀ိဇၹာသတၱိမကင္းပါ ( အ၀ိဇၹာေတာ့ မရွိပါ )
သုိ႔ေသာ္ အ၀ိဇၹာသတၱိပါေနသည္ မကင္းသည္အျဖစ္နွင့္ ေက်းဇူးျပဳေနသည္ ၊

၂-

ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ကံတရားမ်ားသည္ ( မရွိေတာ့ ေသာ္လည္း ) လက္ရွိပစၥဳပၸန္ဘ၀တြင္
ကုသိုလ္ အကုသိုလ္ကံ အက်ိဳးေပးမကင္းပါ
မကင္းသည့္အေန နွင့္ေက်းဇူးျပဳေနသည္ ၊ ကံသတၱိမကင္းပါ )

၃-

မ်က္စိက အဆင္းကိုျမင္ျပီး ခ်ုဳပ္သာြ းသည္(မရွိေတာ့ပါ ) မေနာတြင္ျမင္စိတ္ေပၚသည္
ထုိမေနာမွ ျမင္စိတ္သည္ ဘာကိုျမင္သိစိတ္ေပၚတာလဲဆိုေတာ့ ခုန မရွိေတာ့သည့္ အဆင္းကုိ
မွီျပီး ျမင္သိစိတ္ျဖစ္ေပၚရသည္ ( မရိွေတာ့မွ မကင္းသည္အျဖစ္နွင့္ေက်းဇုူးျပဳသည္ )
ဆုေတာင္း - ဗုဒၶျမတ္စာြ သာသနာတြင္ မကြာမကင္း ႀကုံဆုံရ၍ အသိ ဉာဏ္ရင့္သန္
လမ္းမွန္က်င့္ႀကံနိင္ရပါေစသား

၂၄ - အဝိဂတပစၥေယာ

s.s

သရုပ္ျပပုံ

102

ခင္ေမာင္ေအး Dahma Website မွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္

မွီးျငမ္း ေသာ က်မ္းစာအုပ္မ်ား

ပ႑ိတ ဘဒၵနၱ ဣနၵက ၏ ပ႒ာန္းလမ္းၫြန္ စာအုပ္

အမရပူရ မဟာဂနၶာရံု ဆရာေတာအရွင္ဇနကာဘိဝံသ ၏

103

အေျချပုပ႒ာန္းတရားေတာ္

ဆရာေတာ္ အဘိဓဇမဟာရဠဂုရု ၪီးဝိသုဒၶါဘိဝံသ ၏
ပ႒ာန္းအေျခခံဝိပႆနာ

ဆရာၪီးေက်ာ္ထြက္ ၏ မဉၨဴသကပ႒ာန္း

ေဒါက္တာအရွင္ကုမာရာဘိ၀ံသ ေဟာႀကားေတာ္မူသည့္ ပ႒ာန္းတရားေတာ္မ်ား
စာအုပ္
အသံတရာေတာ္မ်ား

ဆရာေတာ္ ရွင္ညာဏိႆရ ( သပိတ္အင
ုိ ္ ) ဆရာေတာ္ ၏
ပ႒ာန္းတရာေတာ္

ဆရာေတာ္ ဦးသုမဂၤလ ( ဒယ္အုိးဆရာေတာ္ ) ေဟာႀကားေသာ
၂၄ ပစၥည္း ( ပ႒ာန္းတရားေတာ္ ) အား ၂၅ ရက္ ေဟာႀကားထားေသာတရားမ်ား

နိဂုံး

104

ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္ ( ပါဠိ - ျမန္မာျပန္အက်ဥ္း ) စာအုပ္ကိုေရးသားျပဳစုရာတြင္ေရးသားျပဳစုသူမွာ
ပါဠိနွင့္အဘိဓမၼာကိုတက္က်ြမ္းသူမဟုတ္ပါ ၊ ထုိ႔ေႀကာင့္ဤစာအုပ္တင
ြ ္အမွားအယြင္းမ်ားပါရွိပါကသည္းခံခင
ြ ့္လွြတ္ႀကျပီး
လွ်င္အမွားမ်ားကိုေထာက္ျပျပဳျပင္ေပးႀကပါရန္ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။
စာအုပ္မွာစက္တင္ပုံနွိပ္ထုတ္ေ၀ျခင္းမဟုတ္ဘက
ဲ န
ြ ္ျပဴတာစာကူးစက္ျဖင့္ကူးယူျဖန္ေ၀၍ဓမၼဒါနျပဳလုပ္ျခင္း
ျဖစ္၍အမွားမ်ားေတြ႔ရွိပါကျပင္ဆင္ျဖည့္စပ
ြ ္နိုင္ပါသည္၊ပုိမိုေကာင္းမြန္၍ျပည္စုံေသာစာအုပ္တအုပ္ျဖစ္ေအာင္က်ိဳးစားေဆာင္
ရြက္သြားလုိပါသျဖင့၀
္ ိုင္း၀န္းျဖည္႔စပ
ြ ္အႀကံေပးမွဳမ်ားကိုႀကိဳဆိုလ်က္ရွိေနပါသည္၊
ေမာင္သုည
အဘိဓမၼာေခၚမွတ္ - ပ႒ာန္းျမတ္ - လွမ
ြ ္းပတ္ကမၻာ တည္ေစေသာ္
သာသနာ့ခံတပ္ -

ပ႒ာန္းျမတ္ - ခုိင္ခံ့ ကမၻာရွည္ေစေသာ္

ပ႒ာန္းအက်ိဳး -

ေရာင္၀ါျဖိဳး - ဘုန္းကံေတဇာတိုးေစေသာ္

ပ႒ာန္းရြတ္ပြါး -

ရွင္လူမ်ား - ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ျမဲေစေသာ္ ။

ဦးျမင့္ေဆြ+ ေဒၚေမေက်ာ့ရွင္း
No- 71/25 Intramara soi ( 40 ) Suthisan ,
Dindaeng , Hwaykwang ,
Bangkok 10320 , Thailand ( Phone – 085-1677591 )
Email- mgthonnya2@gmail.com

စီဒီတင
ြ ္ပါရိွိေသာ
အသံတရားေတာ္ အစီအစဥ္
==============

၁ - ပ႒ာန္းတရားေတာ္ - အရွင္ညာဏိႆရ

၁၄- အာေသ၀နပစၥေယာ

၂ - ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္ နိဒါန္း ( ဥိီးသုမဂၤလ )

၁၅ ကမၼပစၥေယာ

၃ ေဟတုပစၥေယာ

၁၆ - ၀ိပါကပစၥေယာ

၄ - အာရမဏပစၥေယာ

၁၇ - အာဟာရပစၥေယာ

၅ - အဓိပတိပစၥေယာ

၁၈ - ကၠဳျႏၵိယပစၥေယာ

၆- အနႏၱရပစၥေယာ

၁၉ - စ်ာနပစၥေယာ

၇- သမနႏၱပစၥေယာ

၂၀ - မဂၢပစၥေယာ

၈- သဟဇာတပစၥေယာ

၂၁ - သမၸယုတၱပစၥေယာ

၉- အညမညပစၥေယာ

၂၂ - ၀ိပယုတၱအစၥေယာ

၁၀- နိႆယပစၥေယာ

၂၃ - အတၱိပစၥေယာ

၁၁- ဥပနိႆယပစၥေယာ

၂၄ - နတၱိပစၥေယာ

၁၂- ပုေရဇာတပစၥေယာ

၂၅ - ၀ိဂတပစၥေယာ

၁၃- ပစၦာဇာတပစၥေယာ

၂၆ - အ၀ိဂတပစၥေယာ

===============*===============

105

နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ
ပ႒ာန္
ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္ ( ပါဠိ - ျမန္မာျပန္အက်ဥ္း )

ဓမၼဒါန

နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ

ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္ ( ပါဠိ - ျမန္မာျပန္အက်ဥ္း )
ဓမၼဒါန
ေမာင္သုည

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful