In

a n tel

. I

punct~

1 a set

a

Ctteva notiuni despre evolutia

dantelelor

Cop

C'

r

t:l

SIOO'" De

POPESCU

..,. ,'" f ·,1 ,"", .. use d. GR..ITICL.' COPACEA'iU
LfLlpfl m Jde1~1-t vrJ'!l.r'ule ale autoarei.

Dantelele cuprind grup. obiectelcr d. ornament, alit pentru ebiectele de imbdicaminte ctt $i 'Pe~tru cele de interlor $1 au origine Ioarte veche. tar din cercelarfle scrteriler vechi, se crede ca. ele au luat mUla de Is tnnodarea lirelor sub forma de piasa. Pin. In secolul al XV·lea dantelala n-au lost bin. deiinlte, deoarece inlrebuin\area bmderHior avea 0 mar. dexvoltare, motival d. Iaptul co acestea au 10,1 prlrnele pcdoabe ale vestrnintelor, .tit ale eelor lertl.i~ti, en ~i ale vestrnintclor b.rb.I~li. Broderiile au avoluat omltnuu. sub Iorrnele eele rnai complicate decorafive. ca sii ajunga spol titre secolul al XV·lea lransparenle, adidi decupate ~\ cu lire scoase. Din inspiralis brodeelllor transparenle, =1"1 .1 XV·lea epoca Renasterti iI.liene, aduce nOU3 conceptie a punctelor de brod.,ie I.r. snport de pin •• , Care dau nastere oantelei cu acul, Deci brcderia sl! I. ba", origini; dantelei. Broderla este .prijin;tii pe Iondul unel i<)SliIuri, pe elnn daniel. este .prijinitii p. ;nsii,i reteaua fat uta cu acul sau cu ciocanele ~iundo toale elementele (fondul ~i ligurile de rnodel) sin I lac"te tn .cela~i tunp de mlna. Dantelele so imparl in Ire; mari grupe ~j anume : 1. Daniele tucrate CII acu! de origine veneliana, unde rnodelul ",te luerat ttl dllerite puncte de danIel •. jar [ondul din retea de tiul sau barete tucrate tot de mtnf cu acul (Iig. I). 2. Daniele lucrale Cll ciocifne'e. d. origine namand. sub denumirea de danIel. "to~n" (fig. 2). Ambele stnt danlele verltabile ~i de mare pret, care rnai \irziu so produc Ii lau 0 marc dezvcltare industrial. prln [abric_lie mecanlca. 3. DOII/,Ie lucrate de mind: _ danlele I"crate cu navetn sub denumirea de "iTivolite", _ danlele "Tile" In [orm;; de pla$.; _ danlela lucrate cu croseta: _ dantele lucrate eu sndrele ; _ dantele .maerame-ncd" de origine arobil ~I care se e prin tnnodacca fire lor in diierite directii (fig. 3). Dantclele macrame stnt ob\inute din nrc trnplefite ,i Innoda\e cu mi~., a carer margine este Ierminatf cu franjurL Se e:xecuta cu fire groa~, bine rssuclte, lire speciale numile fir. macrame precum ~I din lire mer",,'izale "colon perle", fir. de mlil.", sau fire m'~i"" Primele do". grupe de danteie, n jili ~danllril"~®.~'~~ cu mull •. rnigala ~i I~ limp. ind.lungs V ~ )!j .~r'l:%.\WI~ @t".· U toare, dec.1 nu put ea u [, Iolosite de marea mas. a po I I.'.

,i

~""ut'

3

0

Fig. 2. D.rnieUI. Ju(:riuil

cu

docAnele.,

de-

(l{lgina

fllImandl.

EP<lCaRe"a!torir itallene a dat I. iveala un no" gen de. dantels format;) din dOll, .tel1Jl'rlle: 1,,":1. ~'?,lIente puncta d~ dantel. venejian;;, sub den". nn~ de d.antel.~ .,ReruHss.an(:e Situ dantela I'1pomt·'acd'\ dante-Hi. care va face ob...,tul 1"<""1 d. raja (Jig. 4). SeooI.I. 31 XYI·I". ,i al 'IV II ·Iea au dus 0 mare dezvollare • acestui rvl~./·nt'Ja, [lind mai "~r de e:'«'tutal ~i rna, ieltina, iar in secolul .1 dust . ea din taU,. dant.Jolor verr tablle care aVMU 0 rna .. dezvollere in ria mond'3Ja, daniel. cu laset" iii pierde irnpertanla ~i decade penlru

mai mult limp, ca apo! pe la mijlocul secolului XIX sa ren''''a c. 0 noutate sub denumirea .ctualil de "poinl·lac e", Dup;; ."",slii perloada, acest JlI'Il de dantela devine eel mal caula! ~imai raspindit lueru de. rntaa pentru temer, datorita nurnarului vanat de lasete, care la tnceput au ro,t ex ecutate d. mini! cu clocanel e, apoi prcduse de maiinii, dind comerjulul 0 bogal. gama de lasete simple ~i ajurate (rig. 5]. In jar. noastrs, ace.stit dantelii s-a practical ~i se practicil pe Q scara din ee In ce rna; mare in scopu) dcoorarii interior"l"i locuin\cior [per dele, f~je de ",n,';. cuverturl, mi liouri ~i tablot.). Lasclele lucrate cu masina pot Ii 1nlocull. cu 1.",1. lucrate d. rntna r'u croscla, cu diferite la~imi simple sau aiurate, lasete care servesc la ~onl:ur~re3 des~nului, iar londul ~i lntertorul desenului (Ilorl, lrunze etc.) slnt prinse
I

servesle la Ulierea [irului.. 6. eft ~i d a IC. Unelle a.\ ac serve~te la sxecutarea baretelor care lcrrneaza Iondul danlelei ~i al carui virf se introduce cu u~uriI1la prin laseta cu care se lucreaza. celuloid SaU in tntregime din ctel ~i care este cea rnai inlrebuintalii prin rezistenla ce i-o dli aces! metal. liind de marime potnvita. necorespunzatoare. 6).d3. Cro~eta. cu ureche alungiHi pentru a tnle ni mtrarea firului de a's.e. care servcsc la insiiiJarea lasetei pe pinza desenatu. dantelele . WI11lWfmlll1UfttJtt!MJllfOO_ • Un e l c e ~i materiale necesare A. Foarfecele mic. Degelaru!. Croseta prca groasa [ace 0 laseta prea larga. lasete care [orm"aza partea de baza a dantelei.de lasela. [ucrate cu acul.imea [irului [0 losi t pentru exo:cularea dantelei. bine asculli. de marime polrivila. De obicei. AceJe cu gamillie lrebuie sa. m~te$uglire Unu: care vor lua 0 mare dezvoltare moti\'a~" Irumu>ejea lor ~i rnai ales durabllitatea"' e cali!ate bine cunoscutii ~i mult apreciat" o~. Acul de CQI1Qva este acul d cusul cu "idul rolunjil.dul bine asculit spre a stdipunge cu rna lcria luI. precurn ~i pentru cxccutaree diferitelor puncte de dante Iii cu care se vor urnple llori le ~iIrunzele d£_'Sellului. Pen!ru executarea diferitelo. 0) Fig.ce. b. schimbat sau tntrerupl. .o~il1e. formata dlnlr-o Iljii rnetalica ~i un miner de lemn. lociu de la mtna dreapta de lntepaturile acului. prefer" l~sii acele lungi. este nevoie de 0 croseta numiUi ~i igli\ii (fig.fW~ _fIlUlIJ. 5. Awl de casu/ obi~""il are vtrlul a cutit. Oro imea croselei trebuie sa Iie potri\rilil ~i In raport cu grrn. 10. pentru executarea Iasetei se ioloseste croseta nr.. A. u~uri nla aplirli degetul mi]ctnd aceta trebuie -•••• coco_oct 8bbbb888OBU 6838 86~ ~ •••• G Fig. Cro. Dlferite lasete luerate rnccanic. prlmul ~rin barete iar al dOiJ prin mulle ~I variate puncte de dant e. urmliri~d conturul dcsenu1ui. eei ce Je tolosesc ca decor in locuinjii: ae I J' _. os. ela Astazi.point-lace" se pracl' ro~rte mult alit de gosp. aibii .. obiect absolut necesar tn tirnpul lucrului. lara sa strapunga firul de alii. iar em~Ia prea sub] ire nu are durabili tale ~i lie rupe user in limpullucrului. Acul. mile centre ale Coopera\.

!olosite fa aces! fel sao matase de dlf . m*dnd In acelasi timp ~i greutatile care se gasesc pe supralata hlrtiei. ell aia din bobine. Forrnarea desenului necesita 0 pregatire special a ~i experienta. rezulla 0 dantela mai finii mal subl!re ~i eu 0. dad! desenul este <ime. Se Ireaea usor htrtia cu piatra cerata de culoare neagra.. Dantela dupa care se scoate modelul. care dupa ces·a desenal un patral cudimenslU11l1e respectIve ~i imparti! in sferturi. deprnde de Incul ~i intrebuin!area ce '~da dantelei.macrame". 9). se ridica hlrtia pe care se gase*le imprimat modelul. deei dall~ !ele..alurniniu). care rnarcheaza siretul.. Jaseta ~J baretele se lucreaza cu ala din sculuri. 7. formarea de enuiul ::~tf~~~/de a.lii'. 9. se jnliitura greulatile. de ala. esenu Ul. '. de palru OT!: D~sen~1 "dupa care se l~cr~z. . aflindu"se jurnatatea.e~\e obiectul. deoarece lingura nu alun cil destul de usor. Din aceasta combinajie de fire. 0"a13. 7) $i se intrebuin[eazii ~i pentru exeeutarea dante~~l . Pentru lorrnarea unui desert. tHateriaJe I I din laselii pot fi executate ~i eLI Iasele procurata din corne Dante. se Intinde pe 0 rnasa sau pe 0 planseta mai mare. dUPilf:r:. Copierea modelelor dupa 0 dantela ILicrata. De asernenea se mai lntrebuinjeaza firele. Or $I a 1?lJ I data fntrcbuinjate attt pentru laseta cit ~I pentru punetele d FI. de . care se mai Jcloseste uneori. a Iost sco exact dupa danlela.). care se tntrebuintcaza in locul lingurii de alurnlnlu. se. la clectuarea dantelei. obti- ~:~I iI~~~ ~~H~I exacli ta lea ~r~r:itQj!Sr 9 . Pe aceasta pmza se lucreaza danlela ii: ntndu-l astlel forma corecta (rotunda.a fie bine rasucite ~i mercerizate. se vor Iolosi doua rnetode ~i anume : . Se pliaza hirtia iI1 doua. este nevoie de hlrlie alba ~i de 0 piatra speclata cerata. Penlru obtinerea unui astlel de model pr in copiere. corectindu-se in acelasi timp ~i liniile lui. de culoare neagrii (fig. patrala sau dreptFig.copiazii sfertul.B.rm $1 de culoare eeriu tn rnai multe I ne:~u. In -caz contrar.re b~ie. linind cu rnlna st1ngil llecare parte pe unde 51' trece cu piatra.a lase tel precurn ~I a execuiarea bare tel o. de aceea se nurneste alii macrame. (fa btics ~ folo~~!c Ia cro~ctare. Se intareste apoi cu creionul tol desenul irnprimat pe hir!i .fert un 8 . Firele de atii. flori etc. apoi inca 0 data. Daca exista dilerenje ~i nepotrivire tntre jumlitliti sau Ierturi.i ata din corner] sub forma de bobine (fig. simetric. ~e controleeza sferturiJe desenului tntre ele in felul urrnator. care sa alba man mea spatlulut un de se [olo!. cact lara desen.~i2~ei~i in f3 :e~ru . slut [acute din burnbac meraneor" 1 e~lte gros.c. in acest c~z ~e pr gate~k unsfert din model. rt. ~~teJor de dante/ii care mtregcse modelu~. Scul de a!~. Acestea se gasesc In com e scu/uri (fig. ' Pentru dantele/e poanlas se mai Ioloseste . Piatr3 neagr3 pentru copial modele. in cazul unui desen mai sirnplu (liguri geometrice. pregatil eu exacji!ale.coton perle" sub forma de scul uri SaIl bobinc.copierea modelului dupii 0 dan!elii deja lucrata . fire mercerizate ~i bine rasucite. Se acopera dantela cu 0 hir tie alba cu aceleasi dlmensiuni. nu se pcate executa aceasta dantela. iar punetele de dan tela care urnplu modeJul. sle~ve~te la d~e~ar('"a modelului ~i apoi ei. urrnarind indeaproape ca desenul de pa dantela sa corespunda exact cu eel de pe hlrtie.. t Fig. . Aceasla denumire n-are nie' o letilura cu denurnirea dantelel care face obiectul acestei ciirti. t~) In aces ca. Cum ~i din fire din matase numite fire "cordonel" . Aceasta operaiie se poate face ~i ell ajutorul unei linguri de masa din alumlniu. unghiulara).a danlela poanlas constituie ouiectut pr iucipal. Prin Irecare eu platra se imprimii rncdelul dantelei pe hirtie prin linii duble negre.~r~tat<l. lar pentru ca htrtia sa nu se deplaseze in timpul Irecarii cu platra (in !ipsa acestela cu Iingura d .tri. se pun din loc In loc pe toatii supralata ei greuUi\i. infii!i~are mai lrumoa De obicei. dar Irecarea se face mai anevoie. dad. 8) eu firul bine rasucit ~i mai subtire ~ecit ata in forma de sculuri.C controleaza Iiecare parte a desenului. DIn !aset~ ~I punc_le/e de danlela lucra!e cu aceasta ala. Dupa ee s-a terminal de sees modelul de pe toata supralata dantelei. cum ~i forma diferilelor punete de dantela ~i bareiele. e t caz /a'''ta constiluie un mater ial auxrlIar. spre a da forma desenului cit mal exacts.rnacrame:' deoarece "dantelele macrame" Iac parte din alIa grupa a dan!elelor si au eu totul all mod de executie a~ dupa cum s-a explicat anterior. se obtine 0 dantela cu desenul scos bine in evidenja. Inainte de a se pregati penlru imprlrnat. CD !asetii nu i se poate da denumirea de dantela . de dan te. lorrntndu-se sfertunle. Sob n. / C. . sau alpaca.forma rea unui desen. se cornpleteaza plirti1e desenului care n-au ie~it. Dan" tela lntinsii normal se prlnde pe margine cu ace cu giimalie. 3.

cen r. . Acesl procedeu este mal usor ~i rna i sigur. a. apoi se tntlnde pinza pc ma~ ~I se a~azli desenul fntepa! cu partea neteda pe pima ~i cu din(ii injepatunlor In alara. desenArii se va line seams de faptul cii l110delul are Jinii dubie. j n cazul cind se Ioloseste la irnprirnarea mode~u. . ute in a\l3 Iel. patral~ ss~u race desenul danteJei. apoi se apreteaza eu 0 solutie de apret cu amidon sau fa.dI8~anla intre ele ca sa se poatii dubla lil1iile. vor umple rlori. ~i apoi se Ioloseste 13 imprirnarea Daniela poarilas se lucreaza pe 0 plnza cu dimenslunt egale cu marimea dantelei ce se va executa. alva obi<lctuJ pe~lru care I ei se due mal rnulte raze ell distanje egale illlre on sl~rfurj. Se deseneaza 0 lorr' a fOfin3rea ". m~I~. eu ajutorul miinii drepte. ca in momentul cind s-a decis motivul Jlrincipal al ~esenuiuj. 10. de mai multe ori. bine inlii~urata pe discul (capatul) unui mosorel.~uli\de pot II dm on. I> i . lorrnlndu-se un pra! negru.nJ:rllnze sau alfe elemellie de decor. loa te [iind ai<:: . entru dantelii din taseta. est!'. obtinlnd astlel jurnatate don man mea modelulul.. Se usuca. paslrlndu-se in acelasi limp Imprimarea se face in doua leluri: . tntregirea modelului se face prin redesenarea jumatii(ii desenului ~~"liiiikt.~ti -.ti la praful prega\il.. cIe prelerinta hirtie de calc.". Imprimarea cu hirtie de calc.. care urrnr~il . Formarsa unul model circular pentru dantelii din lasela. 10 it©~. terminal desen?rea u~ui s!erl din model.! mo . se tnlrebuinjeaza pima nealbita apretata sau til' lipsa acesteia 'e Ioloseste sifonu! sau olandina alba. deci elementele decorului S~ . IOle ele. _. trecut eu multa ateniie pe htrtie de calc pe slert sau pe jumalate. esle bine ea htttia sa fie lranspaI'fnti. dupe posibililiilile spatiului in cele dOUD sferturi din cadru in mod iIIrpI• . Cind se tntrebuinteaza silonul sau otandlna. are are drept seep sa fadi. eu greutiiti sau ace eu gamiilie •. dupa ce a Iost indoitl! In doua sau in patru. dupa nevoie ~i lrnprejirriir]. acestea se introduc mai intli in apa calda.urea motivelor cu care 'e va decors rnodelul (fig. De obicei.·ala. urmiirind forma ce trebuie dr r ul~.j geornetrlce in doua. com pus din negru de fum sau scrobeala albastra. Se Ii xeazii hirt ia de ca Ie pe plnzii.stQt@~~t~UP'ef~ 11 dirnensiunile necesare. ele egajii cu Hitimea lase!ei.. Intre timp s-a pregatit un pral loarte fin. iar tnlimpul lucrului baretele vor pastra forma dreapta rara sa stringa obiect ul. iar dill.. se copiaza ~i a\ doilea sferl. Penlru usurlnta desenarli modelului. ascztnd 1IEnuf..: . acesta sa fie copiat pe 0 buciilicii de hirl ie ~j S8 fie inlro.cu hirUe indigo sau htrtie carbon. lrnprimar a slerlului din mod luI imparji! In sferturi poate Ii liicuUi de persoane cu experien\a ~i cunostinle suliciente In rntnuirea creicnului indrepttnd Hnitle acolo unde este necesar ' D. se inleapa tot eonturul desenului. Irnprlmarea modelelor til cazul cind desenul repreztnta un obiect rnai mare. iar CII o drpa moale. Se dau sernne pe aceste indoi t uri eu creionul sau cu a til. Se amestecs bine pralul de fum cu sactzul. pe toata supralata lui.lui nurnai un slert din mod I. eu un plus. In motivele mo· IDd~ca m~delele de ajur eu care se. dupa cum a fosl pregiHit rnodelul tntcpat. in asa fel ca arnestecul sa lie a treirne pral de fum sau scrobealil ~i doua Ireimi sactz. jar penlru desenele ~rlee se lucreaza prin lmpartlrea rigur. se pot Iac gr*ti prln alatu . se trece peste suprafa\a modelului tntepat peste III~~.~~~ model. frunze etc. sub hirha de calc ~icopia! in Iiecare loc unde va fi nevoie. aceasta sa aiba 0 continuare fara prea multe tntreruperi.elulul se vor desena barete Simple sau inlrelaiate dupa maTI mea spaliului ce se giise~le in anumiie locuri :lIe fo~dului. ". Se Infinde plnza scrobita pe 0 rnasa. prnlttl a il1le~mrra. arnestecat cu saciz pisat ~i cernut prin sill! deasa. aCl!3sUi pinza trebuie dublata pentru a capilla mal mulili grosirne. fie eli a 105\ creal de un specialist. co lora ta. rarea a doua slerturl. Dupa ce s·a.. ..nur ~e5~n ~replUnghiularil. muttndu-j de patru on pe pinta special pregatl\a tn aces! seep. ea arunci ctnd se va menta laseta pe desen. ~t proeedeu foloseste pentru un desen simetric. lie ca a lost copiat dupa un model oarecare. De aceea se recornanda imprimarea modelului pe jumatate. a caru: ureche se introduce intr-o gum a de sters. de ctliva centimetri pe toate laturile. 0 lega lura corecta ~i Irurnoasa tntre slerturt. se calca in stare umeda modelului. iar cu virfu] . iar ctnd sacizul se combina cu crobeala se objiRe un pral 'albastru. Modelul nee sar imprimatului. Fig.ina de griu alba liarta. Se ia un ac subtire de cusut.cu hirlie de calc. Forma propusa se lmpario. 5e ridica hirtia de calc!?i se a~za modelul ~~ jumalale sau srefl.

in ~~a f~J tnctt capalul.~'curalii foarle greu.-~ . se lucreaz pe degetul aratalor de la mlna tinga. " Ie Iar in caz cii desenul a lost douii slerturt. . pe planseta. II • 13 . ~I~ge ~u .sa se puna 0 hirtie aiel praful. daca =jul~e~~e~fntii un sfert de model.rtea indigou lui. Laseta '' ingusta de forma rotunjita Pentru exeeutarea acestei lasele se tntrebuinteaza fire speciale. muJta atti. sa~ inca 0 data. DHerite feluri de lasete poanlas Si pot fi lasete executate mecanic.. se a~azii cu p3. ea des!nuJui se rncepe desenarea rnodelulul. ~i lil. se aplica foila desenata pe pln~a apr~tata Iixlndu-se ~u ace de gamalte. Ierindu-l de albdstreala indigoului care se ellrnlna foarte greu la spiJet.tJe d:s!~:rinCa de trel ~ri mulind hirfia de inca trei ori. c.losi ~ifoila (hirtia de matase) In r~ILlI u~mafor. I. care se cumpara d if eri Ie liiti mi. ~vlnd grija decakal bine irtc~lz.rlJa .i deiniaturat.ze prnza. v v ~ I ~ f()5t facul pe Jurna!a 'lela i celalle da.. 8PdOII. apoi se insaileaza if] sensul onzontal ~I vertlcal. e ~e ia hlrtf~ Dup« ce prnza apreta I pa moale spre a se ellmona a parte din H1digoul de indigo se. ajuta la mull' .lI de'.. de?ar~ce saCil~~ bun ~. sat sfe I. IreCind faCUl Pe~ un f' •• Modul de executar e a iasetelor si a dif~ritelor puncte pentru umplere. i Lasetele sin! pri mele e\emenle necesare la tnceperea executllri i dantelei din cornert eu De oblcei.0 c r. care ur.. prezentate in comer] in forma de cule sau bobine.!ime ~i care prin tmbinare cu diferile puncte lucrale c~ acul pot da dantele Irumoase.uti! ~i cu de )umatate.tceasta metoda de imprimare este mai usoara penlru eei ee nu pot Iolosi ptl rna metoda prin Inleparea rnodelului.~~arce modelul pentr~ ~ ~~~~at s~ fixeaza >erIC~d rnvdeJul ~ foslcornp eu ':afata.erul c~" Aeest procedeu e te foarte t ma~lnll . di orid! ar fi stearsa in prealabil. pastrind in acelasi tirnp si curatenia obiectului.aapr. care ~I ele au 0 varialie ca formil. a frunzelor si a florilor A. de dllerite grosimi. mare neajuns eoarec~ h. Imprimarea c~ hIt re .a .asel! exac t cu semnele III semnele de slert saUr{~ date e plnza.1 desenat deasupra indigoului.e executa baretele. du pa ind ica [ia desenul u i ~i dupa dOT nla. Pentru a !nlesill Impnmar~a se mal poate fO. apo! se smulgs u~or faila.pe~te pe . La Tneeperea lasetei se rnfa~urli de rnai multe ori Iirul cu care. praful. se Iolosesc lasete executale eu croseta. pe pinzlL S cu care este ImbJ~ata ~. tot lasa urrne pe dosui dantelai.Ill ca ~i pentru imprimarea expl~eata rna: su U de imprim~re se pregat~e~a f~~iZi~linsii pe masa ~au.vde clteva on penlru a se Iixa ine. are rnsa un.hrulu: rarnas liber sa fie [inut inlre degetul mare ~i cel rnijlociu de la mina stinga (fig. ca If.. ph. _ • 'd' . Imprimarea cu foif~.a fondului. sau urmedealbastreal.e I. urme ~r. daca modelul reprezinta jum"lalea desenului. scule sau bobine (depinde de Iinetea dante lei ce se lucreaza).oape imposjbi. raminlnd pentru executare numai umplerea Irunzelor si a petalelor eli punctele de dantela care se gasesc indicate pe modelul original al desenului. Se d~s. Pentru acest proeede 0.uprapune ~ hirtia 'iitale e ale modelului .t pe I~~~a ~u ~a contact direct cu pe >.area impflmalulUJ 'rf 'digo sau hirtie carbon.3 pa 'de ~I mult !O ori. . apoi ell un creion bine ase.neaza rnodelul prm ~O~I~re pi! foita." sa se tnt 1 Ine. Aceasla insa depinde de model ~i de indemln~rea celor ee-l lucreaza. '\1odul acesta de impromare. avtnd griJ·a" e 'i cu rno U ~ . s. Dupa Iixarea Ioitei pe prnza se conlureaz~ desenul cu l~seta respeC\ivii prin punctul inaintea acului lucrat des. .

15 .'T al pru!. Se trage din nou Iirul de PI' ara or ~nn acesle dou~ bucle... Se trecc pes-te pr imul piciorus scurt lucrat ~i ~ face un plciorus scurt treclnd croseta pe sub doua fire ale piciorusului unniitor.etii se lntrebuin(eaza In general la conturarea descnului..'i lin .:.nil pe cro$etil ~. f(W.'a nrul care es e In a. Se rasu· . Inllu. se trage pr in latli~Uca cu <"fo~. tragindu-se prin primele ~t urle.spre s.ta dur doua \>lc." ul UI och. se lucreaza un plciotus scurt trecind crosela pe sub doua fire ale plcrorusului urmaior ~i apoi se iau din margine doua fire ~i se lucreaza al doilea piciorus scur t. 3. se lucreaza un piciorus scurt trednd croseta numai pe s~b Iirul din spate al piclorusului urmiHor ~i se apudi eu cro~la doua fire dm margine racind al doilea picioru~ scurt. Se bagii croseta tn primul ochi de la inceputul flrul~l.:ill {fig. Se Icloseste aceeasi alii $i se 1ncepe la fel cu lasetele explicate. IIII} Se sprijina (irul ~e erose ariitiil~rul ~iinii dreple ~i se formeaz.".se dova ochl~n d: Ianj.. !Curte' in l~cepe ~u doua.. se formeaza aceastii ~ doua varianti a lase(ei ille care apare mai bombatii fatii) dedI laseta din vari aC (rig. . aratator a~ . Rtndul I cu dou a picioruse scurte lucrate pe trei ochiuri 1.(fig 13) se trece eapatui Iiruluj pes Ie t. dlndu-i 1111 aspect . rasucind mereu \li lucrind cite doua picioru~c 5Curte. rammmd pe . fiful a.. cu doua ci lasat larg. 'd~ .u~ ITe fadnd un picioru~ scurt. !ant.a de PI' arala!or. dr~t Se rilsuee~te .sa infli~lIre lirul pe degel. e ~I)rmeaza un ochi care nu trebuie strlns.lu~ri~d~-se al doilea Picio~ rus y rammmd PI' ero~ra 0 pe erose a ~. Se Is firul de PI' araiiltor cu cro~eta ~~se ira~e Iirul prm aceste doua bude formind un piciorus .al! Se line fatui cu delge_ ~.U doua picloruse •b Se tneepe ca ~i varianta de Ian]. " da '" eu cro~et. @~ . picioruse scurte. l. rasucind mereu ~i lucrtnd ctte doua plcioruse scurte.St1fat pe afatiitoruJ sling. Rlndul2. Rtndu! 1. 17). Se apuca apoi ell croseta din margine un fir.se orrneaza laseta pTismalica ell lrei fele. 13. In aces! c lnele perso"ne lucreaf~ a. 1. ine cro~"r3 cu ..cro~eta alte dOUll buele. S t" . Se rasuceste lucrul trectnd rnarginea din dreapta spre sttnga.a. se Irece peste prirnul piciorus luera I ~ise Iucr eaza un piciorus scud Irectnd eroseta numai pe sub lirul din spate al piciorusului urrnalor.ta. 15). Ir ~. iar dantela lucrata cu accst fel de Iaseta are desenul rnai re liefal ."'ucli~·apar fa~~ lucrul de la dreapla spre stinga. Dupa ce au Iost lucrate cell' doua picioruse. Rasucind in plelrll~ sc~t. avind PI' crO~I~ doua buele..oruje ochiurt pe care se lucreaza doua (var ianta I. avind PI' croseu e. . La. apol se apuca cu croseta din margine un fir ~i se face al doilea piciorus scurt.(e dou' bucle. se a I.Jui pe croseta.se PI' croseta doua bucle. Se rasucesle iar lucru! de la dreapta sore sttnga ~j ca la rlndu] anterior se sare prirnul piciorus lucrat. Se riisuce~te Ie apuca d~~r~ apa.~ }~ Jacind un piGioru~ scur I. Se rasuceste Z. !lI1u: c mare ~i mijJociu ~e la rntna slillg~. Laseta Varlanta ingusta a II-a I'. 16). Se ~11. Se apuca lar. oehiuri de lant lucrate larg.~~! sprij.tor· Iormlndu. repetlndu-sa operafl3 descrisa din momentul ctnd am ra' S·a format as tEe I laseta fnguslil de forma cilindrlca (ro- bucla. Din clipa aceas\a. ta.Iift1fitAcontinuu die ou o. Laseti in(USla de fonna prismaticil (cu trei fete) execu::~~!~e~ iasele se folosesc acelea~i principii de la prima la. 12).ar last. Se rae scurt i:~lmduli fir al. $e. pozilia du-se un ochl lir. lar p~ cro?!'tii a ramas 0 singura bucla. dla mdinta stfnga'tse adPuc~ cUcrO~la e II a aceas a oua fire all' tJej b I ". s _ '.ase!ii ingustii cilindric:i (rolunda). de lant.. • primului ochi. .deoseblt (fig. forn" se 0 dn· lurra t ~i I) buclii pe erose I" S e mal. 14.m'na dreap 8.tJnga cu degetul eel mare ~l eel mlJlociu de Fig. Rlndul 2.eu croseta Iirul de PI' arata: lor ~l se trage prr n ates. 16.:ijinind 0 tntre degetlll mare.l 51' apuca eu croseta lim! din primul ochi. prtn becla aceasta formin~u.lJ !! Accasta la.!!:.scurt... se Iorrnea zii laseta ingllslli eu douil oictoruse (fig. 51' trece peste primul piciorus lucrat. 4.ui oc~i de apoi se face un al doui fire 0 lea f. Iactndu-se al doilea pic iorus scurt. trage prrn el Iirul de PI' ariifii.. Din rnornentul acesta. Se face un lanji~r din trel Fig. apucind ell cro~ta cele doua I . pnmul. ~ ap~ca flTUI de ee araliitor cu croseta. rl!ma~ 0 smgurii bucl. lar p~ cro~ta a._ r. "". Laseta ingustii picloruse -vartanta I ~\::_ Fig. se rasuceste lucrul de la dreap ta spre stinga. ~'t\lj'!l I "lo.

I!ld croseta pe sub firul din spate al pleloru~ulul. 2.epe tot cu trei ()chr e 1 de la dreapla spre sttnga. picioTU\>UIU1 urrna tOI" ~I Iirut i . se lucreaza un piciorus scurt lrecind croseta numai pe sub firul din spate al picioRtndu! I. s~urt_ Se apudi. Ce Ie Irei variante de Jaselii laU'i se pot luera ~i mai lat. Rlndu. Ill-a). Se apuca cu croseta rim! din rala al piciorusului ur. 21). din rnargme.". Sf trece peste primul piclorus lucrat.oru1<" gine ~i se lucreaza al treilea pil~ar\an\a all-a). Se trece peste prirnul piciorus lucrat. un iir ~i se lucreaza al treilea picioru. mu Se cu croseta fi ru I di n marg~CUrl. 6. 19). ~.e. La~et. Din acest moment se repetii mereu g n."a11la" JJ . L. Se lucreaza al dotlea picrorus scurt. 18). ~cu~ scurf.3 a con Igura1le. Rasuclud mereu ~i repettnd mereu rtndul 2. ia s\ ~~~ v ' rusului urmiitor.(" care esle rnai plina declt eelelalte doua ~I are 0. urmator. 17 . !}I t~ tirnp ce sc riisuce~te luerul de la dreapta spre stinga.l~ta latil din Irei picioru~ (v&rianta I). .. in e{ec!uarea 'ucru primul picioruJ lucral. se safe primu! piciorui Se Ireee cro~eta pc sub urmator ~ Sf I eele doua fire ale picioru~ului dolla fire alt! . Se trece peste primul piciorus lucrat. doilea picioru~ scurf. s-a Il'eO laptUl o.n 'e use'(ormDazii 0 a lreia varianta a lasetei inguste .. 19.1I . " . Laseta lata eu trei plcloruse de la dreapta spre stinga. Ril1dul I... Se rasuceste lucrul treelnd marginea din dreapta spre slinga. la rJl:du I I. Apoi se apuca eu croseta un lir din marFig.~~J a. d . duP.a rre-cu I. Se apUtd cu croseta. La~ta lala cu Irei picioruse Var:anf. :=. . Nu se rasuceste lucrul. 11 pe care se 'ucreazii doua pjCiorl1~ s 8 Se ill. se trage cu croseta Iirul de ala prm am~ndou~ ~I ~ ~ucreaza un piciorus scurf. a v. ciorus scurt.'a lala din \te' p. I Se fac patru ochi de Ian] pe care se Iucreaza trei picioruse scurte. Rintiul 2. Din acest moment se repetii mereu rindul 2 (fig. s-a '~ui urmiilor. Se apuca eu croseta. Se lucreaza un al dcilea piciorus scurt trectnd croseta tot sub Iiru! din spate a I piciorusului urrnator.t' I eelor doua variantc COnsta i .31 Fig. la prHTlt: ~. Plcloru~ului Prl. Irei Se tncepe ca ~i varianta picioruse 1 cu palru oehiuri Jucrul . Rindui 2.. din faii. scurt. Se apuca cu croseta un fir din margine ~i se lucreaza al treilea picior~. de lant pe care se lucread Se rasuceste scurte. Se disuce~te lucrul de Ja drea p ta spre stinga ~i ca la rindul 1. pe cl~d la varianla cUI tri]. Se !ucrea7. din margine. formeaza lasefa lIIIf lal (cf~asca ~I sa se luereze cite trei picioru~e :>curle g: a Ig. _ urreal• . Se r"5uce~te lucru ta prin firul drn spate al. Se lucreaza al doilea picloru~ scurl Irecind croseta sub doua fire ale piclorusului urrnator.Uft se trece peste primul pieiorus It( apue5 ell ~ro. Se rasuceste Iueru I de la dreapta spre sttnga. lioua Irre ~I se lucreazii al treilea ptelOnl) Continulnd Ii Sf rasu •. ~e trece peste ~Timul piclorus lucrat apoi ca ~. aspect cu totul deosebit de celelalte variante (fig.J ingu~! ~ ell dOli a pidoru~ Varianta a It-a 1lI-" .alo.".al d?"lea piclorus SCUTt trecind croseta tot pe "ub"h~ul din spate al p:clOru~u!U! urrn~tor.. Se lucreaza un piciorus scurt trec!nd cr_o~ta pe sub firut din spate al piciorusului urmiitor.:"reaza. 20) 8. tI'i 'cur! apoi se rasuceste IUCIul !ll se apuea eu croseta doua [ire din un plClorJ c:'nd ~.'3 r l.II -ro eta Ilunljr pe.. v • • lucrat. se .. ~n PI~loru~.. Se trece peste pflmul. margme. apoi eu ero~ta doua fire din margine ~i se lucreaza al trel1ea plcloru~ seurt. doua lire ~l se lucreaza at tre_llea piciorus scurt. trecind croseta lot pe sub firul din spate al piciorusului urmator . se lucrea~a un pictorus ~"urt Irec. 20. Laseta 1ata ell trel plcloruse 5. se Iorrneaza laseta care apare ripsata (fig.: ~ ~:if 1. Fig.qi h~ul PI~IOru~ulul din rtndul precedent. J picioru~ lucrllt.I11\)Wmea lasetei esle fn raport c~h jiulliniilor paralele de pe desenul res pee Iiv . se lucreaza al dO.! dnu~ fJN :eta pt' '. Se Iac patru oehiuri de lant pe care se lucreaza trei pictoruse scurte. 18. L""~ InguSlj di~a)dO"ii PIClorul" rU~lIJ~i din rln~ul precedent (.d"r~1I ranta. ' Rindui 2. Rindu! 1. Se trece iar ero~(a pe sub cele se apara ell ~ ~~I urm~tor ~I s~ f~ce ~I dOi lea picioru~ seurt.!. Se tuereazii un piciorus scurt treclnd ~!a pe lib doua (ire ale piciorusului urmiitor... rIO d u 2 ~I' II" r' de dOllil pieioru<A I' .a. Or. eu palm sau cinci picioru~e scurte. ~e . [rece peSI~urt! Rill/lid J.llea PI~lOru~.e'a_ firul. se trece erose tor si se lucreazs un pieioru~ urnl:!. Se rasuceste lucrul ?e la dreapta spre vsting~. scurt. Se trece din nou croseta pe sub lirul ~I~ {ai~ al prciorusului urmaror ~i Iirul piciorusului din rtndul pr~cedenl.plclO~~ lucrat. .".le r)l:"~r'1?:ul din spate al piciorusulu] urma'. N u se rna i riisuc. cfnd Iirul de afa prrn I se I ~. Care-i d.~urt. se lucreazil al dcllea pieioru~ ~neli .nl.

Se face un pl~Joru~ orb in al doi lea picioru~ al pnmului rind. Se rii5uc~le Ipre sl!nga. B. se face sau in sen. apucind ell crolCti numai firul din spate al picioru. l ci Aceastil laseta nu oeste de loc In timpul se lucreaza pe 0 re 'a:su. al rindului precedent.9. u~rulUi 'It. Se lucreaza un al dollea picioru~ scurt in ochiul urmator.eazil ajururile de pe ambele margiru ale Jasetei (fig. Rll1dui /.e la dreapta spre sting" ~i se repeta mereu 11Umal" Plcloruli"le exphcate la rtndul doi. Rindul I. se !ormeaza .ja). Pe eroseta vor I i t~IU era· Foe-2l Lastl. acela~i punct de surfilaj .pudl cu croseta tnt nurnai iirul din spate ~i se Iac trei picioru~ scurte in acelasi loc. dnd nimine pe cro~la 0 smgura bu_cla. Laseti ingustli ajuratii. apoi pr~ dowi buele. 18 . Se lucreaza clnci ochiuri de lan\. 25. 0 Repelind mereu rindul 2. se ~Ia iar ciod bucle.Ia rind.se apuca Iiru! din margi nea dreapta. vn~ rrre 10. Rlndul I.. Se sare pr imul picioTll~ lucrat ~i se lucreaza un piciorus scurt apucind [irul din [a\a al ochiului de Ian I dintre picioFig.laseta cu doua [.:_. un piciorus ~i iar un och i de Ian! ~i un p lciorus. 24). ClOd.fIe pul1ndu'l< lua drept falii oricare dinlre ele (fig. I ~ " ". U. parte. 2t .. arnbele rnarglni ale lasetei (fig. Se race un ochi de lim! ~i se lucreaza al doilea pictcrus scurt apucind lirul din ratii a! celui de-al doilea ochi de Ian] dintre piclorusul al doilea ~i al I reilea .> drept. Lesell lalii . formindu·se baza laselej. apudnd cu croseta un singur lir al och i ului de 13 inceputu~ lucrul de la dreapl lucrat . dreapta spre sttnga. Prin ultima cr~ta se trage iar llrul de atii Udj I to -u do. lar se lace UI1 ochi de lan] ~i se lucreaza al treilea piciorus scurt in ochiul din margine.se a~~ca a~~1 f:T se trage cu croseta pentru a-l largi. I--.I ~i se prored~aza... torrntnd astlcl 0 laseta tngu 'Iii ajurata. Prin fieea de lan] se trage cu cro'i'"!~e "tbi de alii forrnlndu-se pe a firul clncl bucle. ajurala. a~a un Rlndlll I. Rindul2.. Bride sau barete Bridele sau baretele lac legatura tntre liniile desenului modelului respectiv. sela. se trage cu cro~la de el peruru a-l largi ~i el trebuie bine ideril ilicat Hindea acesta Iorrneaza ajururile de pe .nlo I Se lucreaz<i cu Ian] de patru ocb iuri.u. un p icterus. Aeest rlt trebuie blne ldentilicat lllndca el form..· ' bucie. Apoi. '1 doua" bude deodatii plnii ramine pe croseta 0 singura" b" trul deataRlndul CI eSe apucii cu cro~la [!ru I ce apare . I -__ . _ barele fesiol1ate. ucla In . Se I ucreaza un picioru~ scud In al trel lea ochi de lan] . pin. Deci Itecare rind al acest ui model se lucreaza din Irei ochi uri de Ian! ~i trel picioru*" scurle lucrate astlel: un ochi de lant. Varianta. astfel ~e patr~ on . Barelele se !lot lucra eu alli groasii ea aeee<! din care s·a luers! laseta sau cu alii sub\ire care da mai mult relief modelului ~ mai muHa finele in aeela~i timp. Dupil [elul cum se lucreasa. 25) . Ctnd .jllraU.. Se rasuceste de I. Varl. II . Rindul 2." lei" to dOUB f. 12. in piciorusul urmator se lace un piciorus scurl ..Se trage din nou lI!ul P!"H1 p~lma b~c1a.Se trage apoi cu crol>el . Se lucreaza un picioru~ scurf trecind croseta pe sub dauii rale celui de allreilea ochi de ian]. bridele se pol clasa in urmatoarele categorii: _ barele surFlate (biitule rar). ochiuri. Se [ace un ochi de lan]. Se riisuce~le lucrul rle I~ dreapta spre stinga. 22 ~I fig.. Rlru1u/ 2.t de ~bac. urnpllnd golurile ~i constltuind fondul dantelei.f a lil 'in ~ozi t ie veri ieal" prm 2. Se face un ochi de lan]. l.•. 23). 24 bis). _ bamie au P'UlI.. Se lucreaza un Ian] de cind AI.as4!!i Ingus!. Varianta a 11-.suce~te lucrul din nou d. _ barele biUule des ell. Se l~re un pi~joru~ scurt In p_rim. .. • PK'!lotu. ~~c~5c2~~~3:@2 ~ . cu aspect de trepte In scars (fig. se . apol se fae: 181~ de lant ~I 5e_ apuca cu ~ro~ta u~ fir din marginea slingii lucrindu-s. Laseta ingusta ajuraU. Laseta lata ajurata tra firul prin . ~ l"ii. sc~t. Directia de plasare a barelelor clilar pe laseta sau in sens obJic. rusul intii ~j al doilea al rtndului precedent. cu picouri S8U iara picouri.ul piciorus IanluJUI. un ochi de lani. lui In picioru~ul urmator. apuctnd cu croseta numai firul din spate. SlOguri La tnceput se lucre ' Ian! de cincl ochiurt. Se Iucreazil palru pi· elOru~ scurle in patru ochiuri ale lantul ui. Lasetli 18 til cu doua I . [ormindu. Se lucreaza un oehi de lan]. Se [ace iar un ochi de Ian] ~i se tucreaza al treilea piciorus scurt apuclnd [irul din marginea stinga. adic1i perpendiAcolo unde desenul prezinlii pe fond un II. Se face un ochi de Ian! $i se lucreaza iar ~re picior~ scurt.

n ce se lrage aeul de eusut spre persoana care lucreaza. ~i apoi pe partea op_usa. uniforrrutate de a trage lirul. 4.' . cit ~i cu aceea~. Se Irece prin buela dill pr.. in loeul unde este desenati face ~Ia~~ p o~ ~re rnl. se tine cu degetul eel mare al ~ilnl! slingi ~i se face un Pll.. d e surlrl"J. Capat~1 Iirulul cu c~orma' ~ creaza trebuie bine tntiirit trec!I"e Ie 1~ scul prln lase!ii de doua uri n d tb u·! contrar. Cr exact alit '.l' . ce el a un . 29). 0~ m = 21 . 26). se da dt~~1 18 eM (inut de degetul eel mare. tl'1&. se acopera cu puncte de reston ptna la loeul un de este indica! primul picou. daca bareta are rnai mulle picouri in \ungimea ei. care se lucreaza. _ lrebuie sa fie de lunglrne patrivita a firul ell care se lucrer. inel.:1 de leston se exec~la in felul urmator : se trece eu acul pe sub cele doua fire.aceea~i regularitate. b~lii .i ~Ilre. eu vtrful aculul spre persoana care lucreaza. Cele doua fire.r~allzeaza In aceasHi p . asHe Igoa~e lOtre punele ~i fara a Ie sui unele peste alte~l. la asezarea punctului I1nga punet. se umplu am Pentru toate baretele cu punct de leston este bine sa se ~tie eli ant atune! clnd se in cepe bar-eta cit ~i atunci ctnd se terrnina.mpJa en punc Dupa ce s-a Iixat asHel n~r~I!. incl! bareta terminata sa arate ca un drug (iiI' 2'1· ~"tedo: Se Iestoneaza eele doua lire intinse ale baretei pina la jumlilalea barelei sau. se treee apoi. rasuceste sau ~ l~o~iltia~t 090-1 m. rJluJte barele (4 pina la 8). eslespajiul dintre cele dou~ m~r~in! d~ lasete tntre care se face ba~ta. Se prinde de piDZl pe care este desenatii bareta un ae cu giimalie la distanta care determina lungimea picou lui.aumpul lucruJu_i ~e. el este adus CU acu~1 ~ " .!a!e. pentru ca baretele sa nu capete larglmi inegale ~i nici sa nu sa rasuceasca. puncte de Ieston. Acest gen d~ barets es~e fa. iar daca bare!ele stnt lucrate lug danlela lerminala prezinta ondulatii. BueHl !>Alula des. aaret! slll1pli! cu pllnc . aces tea n IU~til.Ia cealallii a lasetelor.re .ep. r~cazul c~rdunde desen~1 !J1dlca. Se treee lirul de ala pe sub ac si se trage acul avtnd grija ca aeeasta miscare sa se repeie mereu cu .aral._.poi se pnn I de surfi Ja] (bituta rar) J. Se . nct de feston trednd aeu! de cusut pe sub buda} \'I!uta de aeu! ell gilmiilie ~i pe deasupra firului tinul eu degetul eel mare. mtretiiierea be IUt'llo pgIICt de ternsiiileaza poe l'baretele care se jnttlnesc JJl aces! punct. ci se lucreaza foarte des punctul de surfil!1 lele) tara a lisa I~~ se a~ ffumos ~i egal de strlns unul linga altul (pan' eI foarte rqatat. intretiler. Se treee Iirul de atii pe dupa acul eu giimalie.S1.1. 3. Bareta cu festonatli larli picou i. SI. Fi~~ trasate pentru bare te trebur~ sa fie mt..lO~ dupa modelul descris la barela precedenla . tim.torii. dlnd dantelei 0 tntindere perlec\a ~i inial i~are Iru rnoasa.lose c?rect ~entru a nu modrfiea mod~ luI ~i dimensiunea obrectulU1 care se lucreaza.n Iase t a pma -'nd .. to se I fptrelaJa .Se eu aeul peste su~hJaJ. deoarece n Iirul capatmd. un.pe clea· supra firelor intinse pe care s·a !uera! [estonul. cindu·1 pe sub eele doua fire tntiose. BaretA bituta des bare: ~~ ~ )~ ~. deoarece ae~t nOdllJj • t dan tela se poate purta pe ambel €en~ fig.. . '. care se lntind pe locul unde este desenata bareta.iil.aret~l~r I< . depinde de lungilll!. ctnd in acelasi timp meJ"sul ~ 1I1lPi~' lucru!ui. apucm ~. Baret! festonatii eu pleouri simple Varianla I 2. se Intcarce acul din nou in bucla de unde a plecal pentru a avea doua fire lntinse pentru bareta. Pun~t. adica sa nu lie tras 0 data rnai strins Si alta data mai larg. se scoate aeul eu lIrul ~. 28).e f~~0r. aspect Urf! /asu'-'ij~ de . 'In loeul unde este desenatii barela. se apuca cu acul ~i cite 0 b_ucla alaturi de cele in care au lost tntlnse cele doua fire. clnd se trage ~i sa nu apara ni~·a alu!1(j pe fatii sau pe dos.' ~~ing~'ne ':!odul care ~ lormeaza fI careesttd r un pune! de feston. de vreo 3-4 orl. ~ d de illel foate ij . . Fig. mi~are e fir Intins. se scoat leO ah~)fi mU:l) !i. B".ca baretei eu punete de reston hi. fel ca ptmct) i fire trasate. fie un Piiiaoje a) ~a!Qr I JIl. dtnd lucrului un aspect urit. flirii sa f' mCI prea strt nns.! baretei. a~ cum s-ar duce firul de atil atunci cind se surfileaza marginea ulI<i taituri (fig. 26.arte rezlstent ~i lace un bun echi1ibru lntre greuta tea J~setel ~l a bare lei .\iL IPl'ltAin ~I@JW~g're tile indieat un all picou (fig.rna~n inel restonal. Se trece cu firul prln laseta plna in punctul unde este desenata 0 alii bareli. Giimiilia acului trebuie sa fie tndreptata spre persoana care Iucreaza.la.J l~ ~arginea lasel'l PI '1 II 0 hue/a bagind acul de sus rn JOs.. di a~ unci at lasetei. .. numai cil nu se trece numai de 4-5 ori hrul in. Pe aceste doua fire se lreee rJ acuJ rirul de a!a cu care se Iucreaza . se ~te pIasa tIe se spliea. pentru ea sii nu se des fa !n lEQ. Daca baretele se lac pre<lstrlll\l se reduce din dirnensiunea oblectului. . ' Dupa ce s-a dus un fir. rn c'I pr ea I arg. fiindea punctele nu ies egale (lig. 27..

Iestontndu-se din nou bareta eu puncle de Ieston. Baretil Se rJ! dll~ . apoi se tine bine strtns acOI eu mtna stingii in drep\ul lirelor r1isucite. 34). ton. Dupii termlnarea plcoului. Se t!e~e lirul de pICOU! L11. se trece acul pe sub bareta ~i se scoate hucla care se a f!a de ceala lta parte a piciorul ui baretei. care trebuie lixat de bareta lestonata. se apuca cu aeul bucla de tinga piciorul baretei. 32). cu puncte de f eston pma a loeul Und Se acoper~ ceJe doua fire :~. a. Barela Varianta cu punet I de sabac (jesiiturii sirnpla) 6. S·au lormat trei lire. alII cit se decid rnar lrnea picoulul. ri Ie sa a i ba toa te aceeasi lungi~:. Banta cu picou in punet de rococo locuru~:pera ~u ~uncte.~1 de:.na stinga se trece acul de cusut pe sub ef. bagtnd acul in Iiecare interval dintre punctele prirnului rind (fig. Sor"t~ cu pi<ou I.la. Trebuie sii se aiba in vedere ca picou· . se senate aeu ! ~e ~u. n tim p ee se face punctul de reston se da drumul la lirul [inut de d~gelul mare. lucrindu-se leston cu punele dtstantate intre ele pe toala tntinderea baretei. Barere cu plcou vene!ian. Se a~3zii [irele rasucite PI' ac unul ltnga altul strtnglndu-Ie picou venetian d i ton cele doua fire Intlnse ale baretei.~uocte ~erminii barela cu punete de Ieston (lig. apoi celela~QlUt. •• -! . Se apuc~ ata eu degelul mare ~i eel aratater de la mina dreapta rasucind firul pe ac de 12-15 ori. Deci ~ I varianta I ~I tll1ga 51cesl pu d lesIon care sustin mal bine bucla Plcoulul r:ce un pleou cu do. Apoi se aduce lirui inapoi Iixlndu-l tmr-o bucJa la buc!a de leston de unde a plecat ~i se retntoarce Iixat picoul prima data. Fig. 8. apoi se 1M alte doua fire prin buda a doua a laselei. 'Imple ('" 13nla I). e inli e uri ac cu gamalie in pinza. pinil. de reston cele doua lire intinse ale baretei pin! ~: {~Ion Se I~te md.Ieston loarte strtns ~i Ioarte apropiat de locul unde este tnlipt acul eu gama· J ie. (ragindu·se bine Iirul de a\a spr a se lorrna picoul. me 22 23 . 33). care trebuie sa aiba 0 liirgime oarecarc ~i pe car se lucreaza punete de Ieston.001 te cu Fig. in care a lost bligal la inceput acul.. in locul unde s·a intrerupt leslonarea baretei cont inutndu-se cornpletarea cu lesion a baretei (rig.ua.Pi".. un p~nc~ de Ieston . 7. e Ire cele doua fire care lormeaza bucla de pe acul l ue ei. Se Iac a tile! puncte de reston.2J bn@lWctfl.t plCOUI. 33. 32. se tine Inlins ci in. apal pes le cele doua fire inli~ ala cu care se lucrea:a e ~1I alatu~i de bucla lormatii de acul eu gamiilie.~n~: ~j la ~arianta I..tca.iYt ~~C!~mdIId lire intii in jos. Iiind !oate acope_rite la acelasi numdr de puncte de reston.partes de JOS Tesatura baretei se lnce~~trc4\\@t~ ~<"1llf. pina Se acoperii eLI p. 31.ianla Barele r es tonate a Tl-a).. I' I' t· t d e de ge t u I mare I b I' d e acu I cu glimiHie ~i pe deasupra rru UI... Se baga aeul pe deasupra in ultima bucl~ 3 me aeu flxa! bine pe pinza eu degetul mare de la mina sttng Se tree eele doua lire tnttnse prin bucla lasetci sus ~ijllS. se baga din nou aeul in ultima buc!li de reston a baretei ~i se continua festonarea baretei (fig. Bareta cu picou lestonat plnzei cu degelul arallitor . Barete cu picour! 1t1punct rococo. pr inztndu-ss In pln2~ I 'odical piCOU!' Se proc~d T Se lace plcoul cu un punct de Ieston aratal ~ :. 311· eLI 5. In dreplul Ia loculynde est~ tndl~at Plcoul. ( . BareHI cu dublu Cele daua fire IntinS€ de jurniitale din Iungirnea de reston..l.ltld punctul de .uncte. 9.Wcul~~u1. t nu a e uc el e p '~i se trage lae.e trei lire e cu dege u l mare e a I . se readuce Iirul iar in bucla unde a lost punet de teston r Ca ~i la baretele anter ioare...~tanla dor!l~ un. cu picou.~ ale baretei se lucreaza cu punc! de lesion mai mull ei. mIJ~(lCu ell gamatlte · Se treedldl"m. ~ ao . alit sus elt ~i in. la acest gen de barete cele doua fire intinse lie tree pr in buclele lasetei. iar eu rntna dreapta se scoate acul prin aceste fire rasuclte. ac cu ga~~t~~ 'mal lace inca. Acul cu ~iimalt! nu se scoale declt dupa ce s-a umplut to! picoul cu puncte de Ieston (fig. la 0 distan t_a care va cui cu ami! Iie. s IfllPlt t-ig. 301: Se scoate aeu I eLI gamalte ~I se ~i pee dosul IIngii bucla de leston. II V·I ·'1 a. 29. Ajungind la capatul baretei. Barele 1•• 1. ~ ~~uI7irul de ala pe sub scul cu gamalie.. dte (neap pe piCOU pina se ajunge la cele doua [ire II! care se continua punctele de Ieston Fig.determrna marfrnea picoului .

se lnlcarce dublindu "toale aceste [ire Care constitute laturile lriungluufllor. de <-. Din virful Irlunlo1tiulul . de unde .ela lJ. punct din care se duce Iirul de a\a in sus pent' u a dubla ~I a IrPls grupil de fire.'lli expllcat . Hecare rind Ire u re • au.. el se ucreaza s nns. slrtnglnd de asa natura firul ell care se lucreaza. se' deseneazil hr.trecute lireJe 0 data pe distarua indicata pe mcdel.rt'll . II a caror 1esalura dii u~ a. -....le la~I. • b ' b ttl De asernenea in Iimpul Iucrului. I~rm~ triunghlu. unei laselt pe lrei lire ducmdu-Ie tn Ie. repe i a' mai departe ptnii la terminarea barelei. avlnd a nUirij la. avind grija ca distanleie care torrncaza bazele triunghiurilor.alun d...· penlru a 51' forma virful Iriunghiului. . .. se d~ce hrul oblic. aJu~~' 13 un singur pune! de lesion care se lixeazii intr-o buda a la ·tel de los ~I care va Fig_ 37. 51' trage acul. iar \ lriul Iriunl:hiulul va Ii plasat tntr-o bucla a [ascle] de jos.f~ee~xec~lii aceastii. ca p Ina la terrni nare. 36). cit ~i distante1e dinlre vir!urile lor.lI In ~ig·z~g!a dislante ega Ie. apoi di n bue. varianla•. astlel cil prima grupa de fire va Ii iormata dill trei fire iar celelalt doua grupe sinl formate nurnai din doua fire. tel deserise prna. lire.le d.i pc douA grupe de !ire.~ d us barete indicat prm desen. 13.XIn 1 i ala a celor pa ru c~iji tv " _ cu P . Silft. bud" a la <tel care sc lixeazii ca baza Iriunghiurilur In Iaseta de "US. 0 latura a lriungh ului \'a a II Ii<'I rir rar "<!alalla latura numai doua fire. In tot I. COllti· Prl~ astrel pun~t~ 100:01 celei de at 0 fire prin buelele respective. astlel ca.Pentru executarea tes1iturii ~ in bucla din .aceas 1.hiului c lucrcaza lO pun. se duce al treilea fir in vtrlul lui. 8a. OU PUO"t d . in vtrlul triunghiului.ii cu Icsatura sabac pe Ire. "..dm ~al!U ~PIIC~nd ~cul a . adica la baza primului Iriunghl.na sc. e de Ieston mal dese se Inloarce lucrlnd p acest prim rind \I punch de 1<' t 1 In rlndul urrnator'se lucreaza ' puncte ~i asa mai departe pi. 3S. . Baret. ' . b de sauac (fig. 30. vene'[ianil vartanra I JI. . In felul ac ta se procedeaza plnii se face dublarea cclor trei gfUi>e de fire ale numarului de triungiliuri allaie in desen.bac 10..lijl eu ~~rl:~rfl~1tr~unghlului.. \. adica la baza primului tnunghl pd al treilea fir in vtrlul lui.Ianl' II. Baretil in lorma de trtunghl formaUi din punct de dante Ill. apol ireptat largindu-se plna se 3jUnge la baza (fig.. care se sprijina pI' laseia des~ mtarmd ~Ia Ireculii de doua ori In lasetii. and s-a ajuns la punclul de plecare. avlnd grllf~ e sa cuprmda totdeauna acela~i numar de buele.. a II-a). cu le. socotind ca dislan\a bazei sa cuprinda trei bucle.lau danlela cu aeu!.[ ffir care sa fie bi1gat tntre cele doua [ire Pin! budri de jos se Irage al ~~I ~~mele doua lire. uncl de j. lucrale de oblcel la oblecte din fire mai subUri din in. ~ rncepe bareta de 13 baza Iriunghiului.Incq)e Ia Fig. ducind lirul d a\a l~ mijlocul bazei *i tmorctndu-t in virlu' (nunghiului. S-au tras doua fire. va fi p:a at intr-o buclii a lasetei de jos. ~!l'li apuca inti! [Irul d~~ ~:ledouil fire din margine. Ir iungh iu I sij·~i pastreze forma corects. • line astfe I forma de [runza. Ctnd S-3 ajuns la punctul de plecare..ba~ela• se lucrealj a Spre d ose?lre de bare I I rmator. . Se tree\' aeul ' I de ltsatur1i Plr. Iirele sa lie bine ~trin.e bafele ~int frumoase.care au p~r~1 frecind acul cu ata pe sub 1'1.b8C Baret. J5.ell acU jentli la capatul eel~I~lt al bare~l'i. Rarele de forma triunghiulara Uneori in spaliile regulate ale fondului.t~ ell punc I . Pe laseta de sus care va constitui baza triung. Barel. sa cuprinda ac"la~i nurnar de bude. Se tncepe dmt~-o.1 pe ta (recerea acului pe sub lirul dill ml] loc ~I lara!i It firul din mlll~. Se incep« d. 35). Penlru execularea regulala a acestui gen de barde.: . mtP~ C lapol trepta t catre rn ij lee se va Iucra mal larg spre a se01. alit inceputul ctt ~i sfi~iI~1 . fig.. se [ntoarce firul 111 vlrful trtunghiului.patra buclii (depinde de distant a dintre latuli Ie lflungh!~. cu acu penllu aranjarea ~j apropierea regulata a firelor care formeaza tesaturs de ~abat deas3 pe tret fire (fig.. ~cul t~ecincl cu r.>ac pe \reI iI'~ 24 . lormtnd triunghiuri cu baza sprijinita pe 0 parI! a lasete~. pentru ca Iriunghiurile sa aiba 0 perlecta cgalila!e Dupa c~ au fast trecute lire!e Q dala pc distanla indicalii pe model. sub celiedou~ din ~a.e tncepe xecuiarea grupului de lire din mijlocu' Se V tr iunghiului. grupe de fire sa"" pa IrIL ~ (fig. (variant. J 2.~ Itll lasele... 37) avtnd grija ca prin executarea I aturii es coree! forma unui trrunghl. Din \ irtul Irlunghiului se tncepe jesiilura de sabac. bareta. Dupa ce aU pot face barele de lorma triunghiulara.iryl P~I! Of apuc~ 10. pc !rei grup de fire.. la . peel ~qaba. 38).. avind gri]3 ca in tirnpul execularii lesaturii. Pentru executarca acestci baretc 51' Ioloseste acelasi proccdeu ca la bareiele cu jesatudi de sabac pe doua grupc de fire. Bar. FJi' • .. pentru 0 varia tie a bareteloT. socotind ca uaza sa alba o distanja de clnci bucle apuctuo cu acul a ~sea bucl. apot din a~ se trece lirul in buda c~ el. bucla a. Aces. lar virfurile sprijinite pe cealaltii parte.acurn. in sens conlrar.e pret:e I rft"'..

fixtnd li~ul in collul din dreapta de ~U~I\ %[1 Ina~Ufmi~tate. Lungimea barelef. de "I'ur)gnl fjg.. Aceea~i regula se aplicii ~i la londul Iucrat cu bareie !es\(}nate.llcuta punctelc de Ieslon direct. In acest caz ~i baretele I(lireliiiate urrneaza a Ii executate la leI.ase e] eu 0 diS!an'l de &-10 bue/e.aza lirul cu care se tucreaza. Se lncepe ca $i primul paianjen: pornin. se Iac barete cu rolila lestonata. cele 10 pu~cte de reston. (fig 39).I~II!. ~i se fixeaza de acest lir printr-un nod.arf! suflel piiianjeni sau rohle. Se surh1eaza plna se reVine Ie 27 se. la leI cu bareiele din 10nd. IIlfatSPatiu alu u~ spallu mal m~re.d di~ col\ut. 4& Dupa ee au fost luna.van.un spajiu de fol1l' Iqlnde ba~e!e !~tretaiate lara suI. Se treee apoi firul de alii prin laseta In asa lel. loc de uo~ de de Varimbl a " . Barela inorm.eanmIJ . in locul de unde urmeazi sa. Ca ~j 18 prima varianta ~lldunle se lac seaztndu-se me:eu c!te . dreapta spre stinga. leston ca ~I la . se (reel' aeul pe sub lire 0 dala pe deasupra si o data pe dedesub! ~i 511. :\\odul de diminuare a punctelor de lestonase'l~ in dreptul jum.ian (\lan3n a .lata se fae bare Ie eu sol.:b.• de In spaliile mlci. ::t:: ~rcte SOl I l. se tntoarce Ja:li~i lirul de II spre Il xind Iirul lnli.s omonlal ~I care se acopera pnn punctele de festor. Paianjen cu patm fire surfllate . Barete tn forma de .. at~ ~te un se ell«u~a barete inlretiliate iar in punctul lor de Inirelalll! speculle care pol fi in lorma de paianjen sau de cer(lI'I If baretelor care se pot intreiaia variaza tntre 4 plnii la 8. . cu punct de dantela veneliana incept executarea celo! 10 ~uncte de. iar lestonul se executa peste aces! III Ca inrali~re. add Be rae o:a r~. De obicel. ' Diterenla tntre cele doua variante esle urrnaloarea : JII variants I se e. se fa". sttnga p~te cele 8---!0 bll(t ale lasetei SlJS. Ilii lanjenul pe fire simple..~:-!fendul Ci~d {ondul d~ntelel prezintii spatii mai mari. se lixe.cel.anla I.'eJI1 prin p~ianjen.. clatonIa tlrulu] orizontal peste care au fosl lucrate punctele de lesion (fig.Pl. I •• dt I I I' e a. iar Intr. I. . Paianjeni cu rotlte Fig. Dupli executarea nodului.. ncr se pol face mal multi un paianjen n. Dm acesl punet se treee apOi h W ~x! '!Y n.i'.adica.. asa dupa cum se vede in fig. F"xarea vfrfului se va lace avlnd grijii ca el sforma vjrfuIIrIU~g~. II Se surfileazii firu! ajungtnd pina a punct u . se trece lirul de alii eu care Sf lucreaza e C. sau daca baretele au lost hatute des.nta ~1~lnRbi ~ ·al Baretele inlreUiate Irebuie sa fie lucrat .t.111. ductnd lirul In col \ ul drept de sus.~!.I~lUJ . a i b.·o bu 1L ucru I se tncepe de la dreapla .t t. care Sf J I xeaza bi ne de la~lj in acela~i lei ca ~ila varianta I. ..sttnga. tn continuare explicalia modulul de executare at dileritelor feluri de paianjeni. pe c~d_c~1e I~ra~e dupa varianta a doua slnt mal compacta ~i mai rezisten~.te. se lace pailllljenut de marimea dorita. trectnd acul prin la eUi de douii ori tn sens contrar ~i se plea~ din coljul sting de [es. pliianjenii vor trebui sa Iie lucrat i pe baret e surlilate larg.st!~g _de i. prezinliiOflrla ~I . ca sa nu se vada pina in coltul din stinga de sus.~ Bar. iar baretele simple nu J'li e~palll deoarece barelele nu pol depii~i 0 anumilii lungime.. paianj. x de triun"hi f H.. inceputul [Jecarul nn . in locul un de ar urrna sa se intretaie barelele. DlIpa Iixare. Astfel S'1I terrninat executarea paianjenului cu rire simple. 41. • . ""OJ. pin. Se prinde Iirul pnrna bucla a lasetei de sus.marr~ea spajiului ce Irebuie urnplut.\1£0 .I. I. Pliianjen cu lire simple ~i punct de fcslitura conlrara . apoi se duee pina In collul din dreapta jos. care Irebuie sa fie depar a a e IOcepu u . . 11 \1 de. frx~ndu·1 d~ primul pll~cI de Ieston de la fmdul anteri~.' 40.un pund I.n cu Iire simple cu punCI de j""(ura contra' •. Ik:Pinde de forma goluJui unde sint plasate. 41. iar . iar la varianta a II-a se lrece firul orizontal ill la capiilul drept 31 rindului spre stlnga. puncr \ene.. Se aduce firul pinii la tntretaierea lui eu primul fir tras. laselei 'us.1~ co ~u f~i I!OI. punct venetian (vari. la barelele Iestonate.?s. se aduce [lrul spre. dad fondu! a lost lucrat din barele simp le surlllate larg ~. a_ze~. baretele surlilate larg sau hi!lule des ar tngreuna prea mull !ondul ~iin acest caz se lucreaz~. p • (pI CR:. feston pina se ajune la un smgur punct de reston. . Penlru executarea acestui fel de paianjen. iasa III patrulea lir care este dus ~i lixat in ccltul din dreapla de [os (fig. III [0. S prezintii. 41.1 dantelet. PUllcte care ~ executa peste firul inlln. un de este necesar sase lucreze un pilianjen..roteste de atttea ori. baretele lucrate dupa prima variants sint rnai rare ~i mal elasli!!. . c) ~i se il1tilr~le lirut trecindu-t prin laseta de doua ori til sens contrar. !. Cind paialljenul II lost terminat. 2.

42. se trece apoi [ir ul 10 eoltul drept de SI1$.1 P3 trulean~urrc'e~I~ltiioblica sa ramtnil dedesubt. zontale In dreapta ~i tn stlnga centrului~~' rife perpe~~u\aJb"'~a~~ dedesubtul centrului l?i patru fire in diagonaHi. 43. se tncepe \esatura paianjenului. Aces! fir se Iixeaza la [umatatea Iasetei de sus intllrindu'»e bine (fig. Pliianjen cu patru fire surfliate ~i fesalura r. Dinlre aceste fire. Fig. • .gut. Di n aces! punct.. la "~ .lea fir. ~~~~du~ pa rulea fir ne oarii se iau douii fir sur 1 b) ~ia~ p~na. P a . se treee acul ell aia prm lasela In JOS pina la jumatate. 13. 44.\ de 0 bucla in ccljul Fig. Plilanjen cu opt lire nesurtilate ~i punct de teslitura In sens conlrar Se inlliT~te firul dupa explica\lile anlerioare.la mar irnea necesarJ~ at. Teate se vor lixa pnnlr-un nod (fig. a).UII se Ig. Din aces! colt. ~urltleaza ramas ur. tntarind firu! ca de obicel ~i ~~~~tl~e~e~_~~.aoj. apol se surflleaza pina In centra. firul in lelul acesta pilla se obtine marimea necesara a paianjenului D. continutrrd asf lel tes1itura pilla la marimea necesara. avind in total iapte Iire. pe ~ { :x~~~!~ °o_~:~~:~JO\~~1~1~n~~~(JJj . se duce firul de alii fi xlndu. • ire surlilale ~j punct de tes1llura mal acul pe sub • itol departe cont: e~ trecmdlesiitura paia~j~~n1o. Se duce arm lirul vertical fixlndu·\ de 0 bucla la jumiHatea lasetei de jos. 45. C1nd tesatura paianjenului a fast lermina!ii._ .0 _data (fig. In coltul s. se treee acul cu ala prin laseta de jos plnii la jum1itatea ei. 42. Se duce Iirul in coltul din In S<!ns <ont.la. sur[i\indu·. Se tntinde firul in diago· nala pilla In coltul din dreapta sus. Se trece acul ell ala prin laseta. Se trece Ilrul ii' diagonala pin! In coltul din dreapta [os.ar. se duce tirul ~i se lixeaza tntr-o buda din jumatalea lasetei din stinga . Din aces! punct (cenlru). rotind de at~Jt apalj mereu fasupra. Se ridi~ !iru! plna tn pu~dul de intilnire al lirelor (cenlru).ua . a vtnd ~ u~ grija de lntsrfre a Iirului de alii (fig. surliltnd aces! fir: diagonal pina la rni]locul lui. pin a In collu! sting de sus. ea o~ d aprl 4. Paianjen cu patru fire suriilate ~ipunct de lesiitura Fig. 42. lulnd in sens contrar un fir pe deasupra ~i altul pe dedesubt (fig. 44. ~aptl' Slot surlilate ~i al optulea fir ramine sa fie surfilat dupa executa rea complela a piiianjenului (fig. a). nu se poate opri acul in locul unde lloseste al 8-lea iir.e pinii In centru. Se duee un lir oriwntal pin a 13 [urnatatea lasetei din ~tlnga. in sens contrar Dupa fixarea celor sapte fire prin nod. reel]1 3.II cu patru f dreapla [os Iixtndu-l de 0 bucla ~ise surlileaza pina in centru. c). 44. ci mal departe de el. utarea p. 43. 5. Pliianjen cu opt fire surfilate ~i punct de 1eslitur:i in sens contrar Se tneepe cu Iirul intliri! din eel] ul sling de [os. 44. b) pe trei fire c~nlru. slirfilindu·1 din sttnga sus ~i surf illndu-l pina in cantru. terrninarea piiianjenului se surf leazii ~i firu! rarnas nesurfi la t. Se duce firu\ Iixindu-l tntr-o bucla din mijlocul latur!i (Iasetei) din dreapta.b). P:lianicn cu opt lire n esurfllale ~i lesiltur! tn "'TIS eontrar. c). lI'lcepmd ~x~ !rere lirul In asa Iel tnctt una din oblice S~rfilale ~I .iiianjenului (fig. . r].tlng deJos. trecind acul prin paianjen pilla In locu\ unde se va scoate acest at a.

iar Ilrele orizontale ~i verticale pe deasupra. trectnd in acelasi limp FIg.. Astle I se luereaza eu un punel In urma acului. . apo] eu acul >e apuea inca 0 data. acoperind Iiecare fir in parte (fig. iar in continua Pilla!). 47. [)eoareceaces! palanJen ~ii luind de sase ori cite un lir. ~I ul -tura contrane a palanJenulm pma la rnan~ Conlinui~~ Iles!. Fig.. se surfi \eazli ~i se intareste ala Tes.l:d~U~ rire pe de.' lucreaza pe opt fire cuso].desubt . ca totdeauna lirul riimas nes 1 raras: de trei orr.. se lucreaza paianjeni cu ~ lire. Ium re a fosllual deasupra Irl.ionjen cu opt fire . Se tncepe cu [esatura regulatii lutnd rnereu cele patru fire diagonale pe dedesubt. re I(! 'i jenului . Itul pe dedesubt. \!JI~ . cum . In tirnpul executarit tesaturi]. 3.e.1 !reilea fir. ~t nru ramas nesuriilat. Dupa ~.t!ig . 47.lire se incepe tesalura sens contrar a '. Dupa ce s-a rotit firul de trei ori la rind... Pentru electuarea acestul Iel de piiianjen se loloseste aeeeasi metoda de asezare ~i surfilare a firelor. lrebuie sa se batii cu acul coruinuu spre . don I'a. • ". 46.~Si~~Ui~ ~~ se tina ~ama. 11). alii pe fondul lor cit ~i In anumite figuri. se Intrebulrrleaza aceeasi metoda (Iig. se pol lucra paianjeni cu fire duble.O"j. in Penlru e~ecu Iarea a ~ ". Pi'iianjen cu roilla cornbinata $i cu firele surftlate. r rea . palanJen cu ep "e y a se a~a Ilrele de acoperire unul tinga altul eil se poate de regulat.· 46.imina in pozitia lor. pentru Iragerea celor opt [ire ~i surlilarea lor. se opresle \esiitura trane rfig. •• •d I 1 r'r d' chiar In dreptul Ilrului rarnas nesurli lat. te . PMalljen cu opt fire surfi late ~i jecsatura In relief La acest p~ianjen. fie lnlinse ega Ie ~i regulat."rlilale Ii tesalura regu 131~.sa re acopenl cu firele de tesiitura (fig. rotind astfel firul de trei on egu a •• Daea 1.' surfilarea lor ca <j la patarqenu exp lea eu esa ura o:r asa lei ca cele opt fire sa r. in seopul de a da obiectului 0 inrali~aTe ell rnai Irumoasa ~iclt mai varlais. Dupa ce au lost surfilale cele sapte fire iar ultimu! rlimas nesurfilat. P. intiirind firul ~i trecind)i . De a emenea. 45 . C) • d . f' I' . t l"t . Ireclndu-se In acelasi limp acul pe sub 2. 46.Iuln mereu ce e pa ru I e lagolll obisnu iI (fig. 46.lanjcn cu opt fire surlilale ~i\wHur~ In relie]. mmJi surfirnd '. pe dedesubt. P'..x~~~ Hr de3supra $1 a se va lua pe dedesub l]. ~denc~t V"eaT 31 ~imOe. se trece tnvers luind acurn firele orizontale si verticale pe Continuind lesatura . trecind din nou pe d~desubcatHie a~rea lirelor din alta directle dec11 cea indicatli in~P~: !ul. Se scopera ~i al doilea Iir . 47.pr l/JrU!ca rn 7. U un prin laseta de oua orr I" :ell> Fig. t . I • r"" Ia I" prna I'a obtinerea man mil d on . al· Penlru executarea [esaturil se procedeaaa astlel : se ia unul din Iirele SUI' iilate pe dedesub\.se~U)) ur fn orice Joe s.. c). a).' . \!JI ~ (!JI ~ i5dJ<iJ) ." co op •. \!JIQI ' (£. iar centrul \'3 Ii lucrat cu jesaturii eornbinats. nului i~ contr7r. Dupa aceste douji operatii se incepe a treia.. iar i'n mijloc cu una din [esaturile explicate anterior. lesiitura piiiallj!. iar iirele orizonlaJe ~i verllcate pe deasupra (fig..I Y Oupa ce s-a obtinut marirnea dorila a paianjenului. ca ~i la cele descrlse anterior.. I lire . ca ~i la ceilal]! piiianjeni cu opt fire surfilale explicatl anterior. se Id dedesubt. Paianjen 01 rotitli cornbinata Se pot efectua dantele [oar Ie frumoase clnd. i~reJor diagcnale ~i pe deasupra o~· ale~rJ' r2l1~u. primul lir rarntntnd aeoperit.aul lir riimas nesurlilat. 45. .'. dnd deasupr acul pe sub Iirul urmstor. 47. iar Iirele dlagonale pe deasupra. l dud deaesubl. P. se face msa .ar~ de Jegalurii dintre punctele blitute trebuie sa.oestof opt. surfilate <j punct de tesatura regulata 6. b): "" '. 015. Firele cestui fel de piiianjen se Ioloseste acalasi Iel d. se Incepe lesalura care esle 0 ccmbinatie tntre [esatura regulata ~i cea contrarle.ilur3 piiianjenului."rliJate ~i lesatura contrara. c). "l. jare a rre or. as!re~ 8. se"surllieaza $1-M seIlS contrar (fig. I .-a~.J : 30 .

49. Se duce Iirul in coll~ rep .: se ~r~ori Tl)tmd flr~] In. b). ~j scojlndu-l printr-o buelii alaturata. cornplettndu-se scottnd firul in cealaltd budii aliilurata 5011ul~. respectiv primul picior at paianjenului care consta dintr-un ci Iiru] in lasetci s-a r. Iru pe 0 bud! aliituratii ~i :. cere cu ereionu I care "3 fi ega! cu marirnea roli lei lestonate.!: Iixlndu-l de 0 bucla aliit urata. blnaU II cu f [rete .l.e sus~ In r-o uc a a. Se de unde apoi rnceput lucrarea."'. In jurul centrului se race un mi. Iorrnindu-sc AJungin cu Ifll b'I't. Iolosind acelasi procedeu ~a ~i la Iestonarea bar telor.l C~ I .. " un ir Se iixeaz r I rep u IIru UI slmplu ~i completlndll.pll anJtn Ultima bucla larga (a 8-a) se formeaza duclnd llrul prin lncrucisar 13 a . . I.UltJlJ life. Se repeta ao asta oeera1ie pe toate laturi le. b . ' . 48 a la acesl paianjen s-a rot' se vede din ~'Il: .Jur)" .. • ..ul_ Seh'lIl firu! cu acul prin lase!ii In sus pina 13 jumatatea er. controlindu-se mereu distanta de centru a buck-lor hugi.urul centrulUi. 9_ Paianjen cu opt brafe (plcioare) ~i rolita iestonatli *i r dP b~1e rol1rea r. . Dupa ce s-a inliirit bine liru! cu care se lucreaza. pinii se ob!ine miirimea doritB. S-a format astlel 0 buda larga.io· ICU porrun I d • b Isi pieior doua tnc pe Iestonarea pi o bucla alaturatii. un cere care se suprapune exact peste cercul msernnat cu creionul.Cll~ centrului. combinatii: pina se ajunge la a doua treirne a lasetei de jos. se treee lirul :~ ~~~~UJla~~~~~r~. !'tIt o!: de noO" or! In. se jncep" lucrul M la 0 trelrne a lasetei din dreapta.alur311. I Cl nu se v d. ~ 1II1<:arce 11m! '" call rului. de (rei on pes zanla)e ~I vertlca e I' Decl dupil. se duee acest cu a\~ eu bucla lire. apucin' o bucla ~i~olindu.u ro1J~~ . bj..cu_tarea a~tui 10 Dupa ce s-a format acest cere ~i se ajunge cu acul cu ala in dreptul d -" sesarea lirelor se race In lelul urmator : se . 49. Decl slnt trase ~apte fire duble iar ultimu! rir rilm Fig.It~rnativ d de sase ori peste ri't ri. a~ann te ilrele diagonale. prima buelii larga cu care s-a tnceput IUCfUt.d lirul bine. de jos.. Se verificii iarii~j largimea buclei mar. se fixeaza intr-o bucla a lasetei Iormlndu-se iara~i 0 bucla larg~ ~i tncrucistnd Iirul.~ulul In dreptul uitimului fir simplu ci in drep!ul un u u opus trectnd ae I [' . .. ale caru! brate (picioare) nu se tncruciseaza. I Se aduce llrul In cerylr~1 de incrucisare al tuluror Iirelor ~i se fi~e~' oate pr!ntr.JbnJen c. g 48.~u~a~~m~!~r'(~~~~~ alii!ura!a se incepe restonarea plciorulul pIlla la~'¥it:~~dirlA'~'.un nod. Se [estoneaza eu punet de leston Obl~Ult pilla se ajunge la cere. u eu Ir prm !esalura piiianJ'enu!lIi in a~a Ie a a. Se scoale firu! din acest punct urintr-o bucla a laseiel. Se tnloarce Iirul de unde a plec. Se trece firul eu acul prin laseta in coltu) din strnga sus.l. Se lestoneaza piciorul piciorului penlru ca acesia prin executarc sa nu forma.:rrire dpble ntJurHU. lanola. apci se duce !a a doua treirne a acestei lasete. se scoate prinlre bucl~" se d~ce apoi firu! perpendicular.p. pijianjen <u opt picioru~ ~. Se aduce Iirul In coltul din dreapta jD'. printr-o buda alalurala collulu]. care este 0 lesiHurii contrara.'~i(~~j"n opt fire duble n~urfilate. Se intoarce Hrlll lndarat.ajilii I.ngllr (. !I elb.e lntiir~te ca de ob. apucind eu ac~l"o alta bycla alaturata col\ul. bagindu-l lntr-o bucla la jumatalili lasete. a) ~i asa mai de parte pe sub toate buclele largi. se duce firul orizontal pinii 13 jumiilatea iasetei dill dreapla. scojindu. Se duce firul prin 'incrucisare la prima Ireime a lasetei de sus. asHel ca ea sa aiba acecasi largirne ea ~i buclele precedente eu aceeasi depar iare de centru. sa atinga ecrcul desenal .ra sa fie dublu). f!l. se surfil . :.. explk. PJiaJljen cu rol. pentru ea bratele Iui sa lie la egala dislanla de centru. bag1ndu-1 lntr-o bucla ~i seoltndu-l prin altii bucla alalurata coljului. lormata prin inlind rea ei cu aeul eii Ire cercul desenat. apoi se irece lirul de doua or. Sco\md acul in d I I" I' .( an lie incep_e 1e5~tur~ p~ianjenlllui.. ' . care controlata prin inl lnderea cu acul."l~re~le Ia Incepu' primei bucle. fixindu-I intr-o bucla aliHuraUi coljului. Se trece di' nou Iirul cu acul pnn lasela de sus pinii la jumii!alea ei. ~ eu aeul 0 buelli aliiluratii se riisuceascii pierzindu-~i (I ig.Penlru executarea aces lui rei de paianjen. !.~ )-11 19 !~~111@~r ~~~~ pe sub cere 32 33 . dupa aceea de doua ori pe sub bucla urrnad I' I rotil in dreplul Hrului dimas nesurltlat. ell P~nJr~ ex.1 prin bucla "Iiilurata.e scoate lirul prinlrbucla. cu acul pe sub prima bucla targii.e PJl!lanJ~n'dad"n unghiul sting de jos dar d nu t de la buclat dl n colt.. dupa regula sta I I a. . adica "" apuca de unde a plecal.de b srngur fir. 49. " toare (fig_ 49.te. se !ixead in bucla din a doua treime a tasctel de sus.. trebuie tnsemnat centrut eu creionul.. laslndu-i-se [irului o largirne rnai mare.

rna! ~ari.. penlru a se 3? t r~'~I1~ 35 . da la feslonat. cele opt p. Se b • i ac un fir de a\" . inelul fOTTIlli prin Ynfil*urare se poate scoate de pe deg!: ~iexecutat dupa expllcajia de rnai 5US. pe u.e Dupa ce . lnele cu mijlocu] ajurat tc sa fie ~I ale ega e· .l" .e ': . avind gnja sa se aplXt ~i capalul Iiruiu. IneIe eu punct de Ieston dub lu la procedeu. lie surf ilate. Este de preferat pentru 1l18i multa line\e ea urnplerea inleriorului sa se execute cu ala subjire de aceeasl culoare di~ D. apoi se bagii acul pnn bue ..on rotund!oll mai pracl ie ~i u~or de e)Cl'cutat. In cazul dod ata. cind area l'I1 .. pe lleget) se faeeSC?Sr. ~ infa.S. 50).1C mai usor se poate leslona chiar pe degei. Se prncedeazs astlel In cazul ctnd pe fondul desenului rarntn spa\ii mai mari._nelulmia~urat pe ereion sau pe deget (uneon se : de In'sus pe s~~ ':n~~ punct de Ieston obisnuii.: in vedere. III r penlru ca toate punctele de reston ~~onUI~ to drep. 51). estill . ianjen sau all puncl de Iantezie.<?8 e'l cu men\iunea ca.ClQare. Modul de lucru. U'I f·. . 'I rrrllna rn ar " ' ee1nd Fig. ca distantele ~e la un pieiar la 11UI..e ~arete co diierite lungimi. Inelc cu mf loeul ajurm. liber penlru ca el sa ramma mtaIl t. !Imrt '1 . rner cu pUlICIde loslnnobilnuit. pentru executaa Inelului. 5-8 on pe un crel. r c. 51. Modul de tntrebulntare a inelelor testonate ~i a paianjeni lor pe spatll mad evita lungimi prea mari de barele tntrebuintate la paianjenl sau inele. se executa 0 retea formatii din mai multi piiianjeni al carer mijloe poate Ii [esut ell tn modelele aratate anterior. Se scoate de pe ere IOn ala mra~urata~ se apuca inelul lor· mal CD milia stings ~i Sf tine. a fost lnJii~ura Iii pe unul dil degetele de la mina stinga. fire) (Iig. lar. aga II. 4 9) .'oarele (prllllU cerel.I~St" [nd pe dos firul cu care s-a luerat Ir' Cet~ul aCt-ea~l. apoi se ioe~pe" f~h:n~re~.on . . • ace>13 cU taale pIC .nul dtn ?e~etele ?e Ia m m~ slingii 1«1 mie sau inelar). fie blitute n~ de calrei Slli Pd~pinde de relul barelelor cu cafe a lost executan danIel sau es ana t e. pe creion sau pe dege~ ar :: f~'~:lt. a. de tnfii~urare a atei. Jnere eli punct d. 53.g. pe vlrful degetulw ariit~tor ~I . se mcepe feslon pe cite 'Sf' au leslonst . orin leston de doua . r picior s-a lucrat pe doua fire iar . Se procedea:zaas iIer~mina drepte ~[ sa nu se riisuceasca ai~ depe plmclxrimeiar br~I':.I a._~a ra 7 mal ~US~cu deosebirea punctului de leston '. 52. punet de fes!on obisnuit (fig.3 mal ung. ron . Puncl al ~c~atbelaeu) tri'iglnd ata strtns pina se formeaza UI u u (fig. se trece cu acu I ~i ala prin liecare punct de tntretaiere !acind un punel sirnplu Ilig. . Inele (anouri) bobine (fig. piibra Ie sa fie ega I.lOlIra ata ioccpind CD ell patul hber. P Trebuie sa ~ mal alba] (Iig 49 d) adidi numarul puncIelor de 2.. atune.. '[I gens contrar. avind grijli ea in timpul lucrului sa ~ tnvtrteasca inelul in JUTul degetului /I cite ori va ll nevoie. I:xa.. Aces! fe! de inel este executa! cu Fir-50.cazu! e~[ld se iiile rO[lliului intre desene sint . de Obi~tt~ sau mal lata.oupa ~~c~·de rest?[1 obl~l1r~. 3. xeculii 0 dantelii cu lasete a carer liitime este In . apoi se int~oducela ~ a mai la ' se seoate acul. Dad spaliul dintre rnotivele desenului se umple cu paianjeni al carer mij loc este tesut. sau cu mijloe formal din inel lestonat . prin care punct se tree eele doua Ii re pe care se Iucreaea apoi baretele. Execulorea unul inel sau anoU. a). de. CD de!t' lele mijlociu ~i eel mare. reston dubl u.u'or.lnelele pol li llisale cu interiorul go!. I..ecutiirii se apuei'i ~i un punct al ['e aju~~ cUrUl (~ unui picior. sp~ le feslonate tnsallate pe locurile Indicate pe d~' ~ IUCft'aza~~ara/. 52). sau se lnfrumuseleaza ell ajur.~f[lt~~ . pentru a tnlesni [ixarea punctului de tntretalere a baretelor care lormeazs paianjeni. .

avlnd grijii ca lirul scos aU separat ~j _"! 11}(eaza lelar.\imi mai rnari. Se dU(2 iarii~i Iirul oblic spre _ se deplaseze c<m.lul I. se tncepe din bucla lasel j de jos.. Astfel PI' linia de mijloc a frunzei. Diferite puncte de dantela lucrate cu acul mai inguste ~i mai lale in timpul lucrului in par\ile inguste se rasucesc firele care formeaza modelul o data sau de doua ori iar in parlile mal lale se poale rasuei de 3-4 ori.care cQmpl~ parlea de jos. b. esle lormal dh se lormeaza un zig-zag regula! (fig. feId modIiul.s imprimata cu modelul resp~t'°'" acul pe deasupra ~i se scoale pe dedesublul buclei. caloanele se rasucesc 0 dat~ pale .e urhle~l~te cu legiHura tntre ele ~i din nou ~ llial turll unur ple!area allor a ~~~ la urnplerea [runzelor rnai mici. se Iclosesc puncte de au cile orr s'~~/in care 5·_ a~t'Z~illnjenului (fig. dod lite hatule cu rizontale care vor forma baretele orizontale. In explicaliile preeedenies-.. ill! de IIIIIplutWi ale elementelor eu 1I0ri.punct~ an'!"lite pentru oolIlI)lnalll tntre ele. biigind Clnd in Joe de pwa_n)l' • PI' pin. ci pe lalura mai mare se sar mal rnulte buete jar pe latura cea mica se sar mai puune bucle. fructe. Se inliire~te firul prin laseta dupll expllcafiile depar1e Is com . W. 55). I. Desrnul folosit la orice obiect din dantelii ell laseti'i. avlnd grijii sa se pastreze forma regul3~ ~ a :t:!telor. FonduJ deseoului este legat de elementele . se trece lirul ohlic apucind 0 bud. de marimea lor Ieg. poale fi j~.ezat eele doua I~etoate bratele IndIcate PI' desen intr-u ar~li_ -depind punctele care se tntrebuinteaaa in eleciuarea dantelei ell care se urnple de. IIIGdele. e~plicate antericr. Barelele nn. se trece 0 datil sau de douii or. iar penlru frunzele cu 1. se totrebuinteazii ~ceeai'i caHlale re pentru a da rnai multi! finete dantelei. rasucind prin aeeasta miscare liru!.s?r 1 "1 rnari ale fondu lui. cu acul pe sub fir.anb. B~!!. . Il cu mijlOcul (esul. Cind desenul lrunzei are 0 lalura mai mare ~i alta mal mica. I lucrulUi. dantelii aplicale in spatiiie ~ umplul frunze~i motivelor fac dilell!n~ aJteJe pentru flori. d). dant~li lllCralii eu aeul. unele mai simple. '"'' d distanla tntre e Ie d eaproxlma tiIV l' cm. in loc de paianjen S!' De asemenea.. Penlru invajarea punctelor. urmind apoi sa se execute barelele 1V. toate exeeutate in dlfente . tr~.Iel~ Ast fel. eele de sus sa cadi! In mijlocul intervalului celor de jos.::epe lesatura P .s.' I.<i in parlea de sus ni~te coloane iar In partea de jos zig-zaguri . allele rnai comphca~ ::re loe de inlreta!eri ~ ba~~t la locul indica! de desen..Di! Im8rea d~~iloHrePI' baretele \lerlieale ~i la locul de intre~aie[i aresle ~pe . Deoarece forma !runzei prezintii parli E. 55.ab8~~n~iabarelele oriUlnl~'e. Dupa terminar . ilia: desenulUl ~I deseoul propriu-zis. d.~liiate in forma de patrate. alunci nu se rnai sar In mod egal buclele. a lasetei din locul i~ ca~ a" Dupa !lxa" allul pornlnd d 'ndica!e in fig. sa nu. complicate ~i dispuse varia! pen!ru a le dlferentia. urmtnd a se continua in Ielul acesta. ~I uecuts feslonate. orice model desenal esle compus din motive formale dm aces~ deosebirea ca rilsucirea firelor se race numai in partea de sus a frunzei.tre~e pa ianjeni lot . liguri geometrice sau aile desene. rn SII. sin! umplute eu dllenlt Ca ~i la modelul 2. Electuarea acestui pune( se bazeaza pe modelul l . Decl . 54).rul deja biigat in bucla. iar Irunzele.ei com~U a e trecerea Iirelor prin centrel I. din laseta de sus ~i cind s-a scos firul prin bucla. plnii 5C umple Irunza in intregime (fig. eIIIIieIdt" dorinti $1 nevoie. "·dol de hicru. 53. eu ~ d. se forme3z.anterioare. daniela rna. sel:aril sau aile je5atu!\~reta riimasa nesurf ilata.. Se scoate acul trectnd iara~. Modelul I. scottndu-l pe dedesubtui buclei. se va tncepe cu puncte mai usoare. rnici . se exeeu Iii eu aceea~i~ C3fes-uxecutat laseta ~i bareleie lar in anumite cazur! c. "*'~Ie ~ _ laseta de jos ~ise apuca 0 bucla baglnd acul pe deasupra. avtnd grijii ca punctul de jos sa cada in rnijlocul distantel puncielor de sus ~j invers. din coltul lruozei. Se cuta jesalura re5pectr". se_ Iolosesc inele. st I~:~ sJb eeIOded~ft! -7. ~ iar marrmea pstra eo Ps due inlli loale haretele verticale formate din (.tura u~u~c:rin fjr~te cef1i~a'e ~ care 51' Iu~re~zii in mod Obi~nui~~~U<l! p m . Irecindu~a \~ \'a Ireee 13 puncle mai grele ~i rnai compllcate. Fig. sa lie asezat peste [. nu se rasuce~le. su bti complicate.lormindu-se astfel 0 plasli fite ell patrate egale. 53. formind 0 piasa ~~ face b8~te bii~utetd~. Puncte de daotelli lntrebulntate pentru fmore : evila deform! cenJrelor . Este punctul eel rna. Se lolose~le aeeea~i metoda de lucru ca ~i la mode\u\ 2. In pilrjile ingu~te ale frunze. e . Modelul 2. Se trece iar1i~i rirul oblic in bucla lasetei de jos. In rnersul lucrulul lrebuie sa se aiba grija sa se sara in mod egal acelasi nurnar de bucle. Modelul 2. simplu ~i usor de executa! ~i se Ioloseste sim~la. de doua ori pe sub fir rasuclndu-l ~i esa mai deparie pilla la umplerea completil a Irunzei. Dupa ee s-a in!5ri I ala prln Iaseta." din mal multi paranjenj ~I <1$1111 DilliN in trmp~!) pla:.l~ a buell1.t b. a~te duce firul putin oblic. aeolo unde pe [runza nalurala se arlll ner\lura...eI1. varia dupa dorin(i'i.de aeestea in asa lel ca sa nu se deforrneze baretele verllcalt AU e!e. Sf In. 37 . z~ndu-seHecate de 'ria~e 5~U balu!e des (fig. ~npaianjell. yec spati u] lor. Mod. aseztnd iar deasupra Iirului deja bagat. Urm~!l . • phxplicatiile deja dale. 54.l. Modelul 3. ci numai se incruci~aza ca Is modelu! or.al:. iar in din fond. ~i euloall! Fig. pornind eu lirul de alii de la prima bucla din coltu! lrunzei. prin barele ~i piiianjeni. apoi se mil toe. 53: c) care.IUr. fn mamen -n. se apuca cu acul 0 buela de 13 lase!" de sus.:a ". floriJe etc. surfilind dICit! ~ Frunzele modelului pot Ii mai marl sau rna.

Modelul 5. iar in p~rlea de0w~eolfR!re': ra~~c:. Ca ~I la. Cele doua ~iruri de puncte lestonale Iorrneaas. conlinuind astlel plna se inconj udi toata frunza pe arnbele laluri. i~7~illuri Modelul 8. partea de su~ 8 ffunzel unzig·zag. lred~~ aeul 0 data sau de doua ori pllr fiecare interval dintre fire. 56).5~ bis lucruJui pe llnla de mijloc a irunzei. a carui lun~I~~ sii asigure neintreruperea lUI Fig. ~ In. SdtTngat'_ndsreptind ~irul spre mi~ i ~ea'pa. forminl astfel pc linia de mij loe a [runll' un drug (fig. Se. 5~ bls): Modelu! 1.perfecta egalilale a lor ca liirgime ~\ egalilate in luarea buclelor de pe la~ta.2. Se sare iar 0 buell.l. pentru ci:i punctele care se fae pe linia de mijloc a Irunzei nu pol fi lntrerupte. se luereaza eUe doua punete de Ieston. [apt carea~t gradeaza executia. 59).inlre ele. Pe loeul de tncruclsare a Ilrelor se lucreaza aceleasl p~nct~ de. 57).l. se poate indica directia ei prlntr-o linie trasa cu crelonul pe desenul respectiv (fig. trecln~ Iirul in felulaces!a pina se ajunge 18 coada lrunzei. Ili IIlel. e a p uca cu acul lit dedesubt cell' douii fire rncru~i~ate. mo~7p ~~~uM".n~na dreapta. Se lrne firul . deoarece nu se poate face 0 inlarire invizibilii ~i solida a capetelor de ala. Cu aeest model se tncep lolosirea punctelor d dantela m. folosind punclu! de la rnodelul nr. apucind bucla urmatoare ~I se lorrneaza lar un la]. N~ d uri Ie 51' Iac ~ila lncrueisarea Iirelor de sus ~I la tncruclsa rea eelor de jos. cii intervalereg. flR. !ntart~d ~lruJ ca de obicei..cepe . Punctele de lesion se lucreaza loar te aproplate un Ie de allele.. eu deosebire cil nu se mai pastreazil ?Irec\. adidi se saT in mod egal mal multe bucle ale ase el. Model"i 4. bine calculata ca sil nu ~lg. _ In tlrnpul execullirii aeestor laturl trebuie sa se tina seama de o . apucind cele doua fire de alii ale liecarei tncrucisart. directla ." la mijlo~ul Irunzei. incepe din virful frun~el eu un fir de atii. Acesl rn executa la lei ca ~i mod Ydel ~ I urnpltnd lrunza in lnf lIl. un ~. Punctele de reston se pot face de 1.3.. Se scoate pnn prima buclil a laselei de sus. Modelul 4. ell Iungi me bi ne ca leu la ta.Ig· zag de lire. apoi se bagil aeul In bucla ur~a· toare Iorrntnd un rnic lat. Se urnple tntreaga lrunza eu punctul explical la modelul I (pag_ 37). lirul de ~Iii~in ac se i. care trebuie Ioarte bine urmarita spre a·~i pastra direclia de rnijloc. dupil ee s-a fixa! firul de a Iii cu degelul eel mall aJ miinii sting!. spre stfn~~ . Pentru a se usura pilstrarea liniei de mljloc a Irunzei. ~um ~I lirul tl~ut eu deJetul tna~ ~i in acela~i limp pI' deasupra Ilrului lndreptat spre . Se tntareste lim! de ala in coltul sting al Irunzei . Se umpJe intreaga !runza. modelul 7.: . ci se fae doua ~iruri de puncte Iestonate aVI':d. in intervalul d. 58). Se SC(lal! acul cu al~ [intnd in contlnuare ell dej(etul eel mare pina ci~d :-a tras apro3j1t intreg firul ~J rn acest moment se da drurnul la deget slnngrnd nodul cal! s-a format peste cele doua lire tncrucisate ~I ~are se nun:e~te nod de ajur. [lrele ITICrU~I~ate sin I m/lntrl Se ince PI' dill nou. ea f~n.llJI. Modelul 6 bls.ilI. acestui Iirnpu) i 6°k dect: . Se apucii cu acul firul allat dedesubtul fiedirei 1~.r~ 'o"dfiii~ ambele lafuri inlerioare ale frunzei. inc pe executarea modelulul 3 apueil1d la\urile formate pe marginea frunzei in loeul buclelor de pe lasel. AeeasU recomandare ramlne valabili! pentru orice model al punclelor aplicate III Irunze pe mijlocul lor. Se insistii asupra calcularli fir de alii.ndreaptii. din virf ul [ruOlIi. Se umple in!rejl~ ffUnza eu punctul de 13 modelu nr.~ tntrerupere In timpul lucr fa~. evilind in acelasi tirnp d fete neingilduile In executarea unei bune lucrari . un capiit 13 ~eJillalt la lrunzel ~i care apare ca 0 jesalull cu un If uat ~I unul lasal.fUcl~~rl.sau de doua ori . ajungtnd tn punctul de unde s-a plecat. de ala P?rnit din bu la una t iii lacut ~l"Ima ~ner_uci~are dedel'!'i Aces! [Ir trebule sa alba olu . sau 4 puncte.j In!rerupere care s-ar pule" s~I~.:ee Ilrul apucind din nou lirele dedesubtul fi eeilrei incruci~li.\f/f.'a h~l I de mijloc a Irunzei. depinde de liiji~a~ Chili zei (fig. Dupa ce au fost execulale aeesle I"juri._ I. se incept din nou din vtrFu I frunzei. surrilin· du-Ie mai des sau mai rar. Dupa ce s-a inlarit Iirul de ala in vtrful Irunzei. altlel se delofmeazil punelele ce urmeaza a Ii lucrale in inleriorul frunzel. P~rli~ 5 ori. 59.!SiJ tn\\Wlo.3 doua linii care se departeaza una de cealalta apropiindu-se de rnarginile Irunzei. Acest model se Ioloseste la umplerea frunzelor mal late (hg. care se apueau in acel model.i nu spre dreaph cum 51' executa la nodurile Iirelor de JOS.31 complicata. iar In 18 te se rasucesc de 3--" . degetul eel mare de la IJItCU Fig. de 0 parte ~i de alta a liniei de rnijloc a Irunzei. eu de~el)lre ca dlsta I at' este mai mare. Modelul 6. 57. sarind 0 buda. ob\rnmdu-se In felul acesta pe linia de mijloe a lrunzei doua fire para lei! ~i~~~erg d\la.eu un a It Iir de alil. daplnde de liitimea Irunzei. PI' linla de mljloc a lrunzel ND Iormat zig·zaguri din lire duble (fig. r:e Ifltoa".Ire. formlndu· e as(~el in. I. cu un I ~Ia~. r~: ton explicate la modelul 6. '. c~ deosebire eli 18 nodurile de sus. Dupa tragerea aces tor doua fire. Modelul 6. ell deo~ebire.

vor forma al doilea grup ~i asa mai departe pin1i la terrninarea lrunzei Fig.. 62). lucrate ca ~i bride Ie anlerioare. apuclnd cu aeul tntH 0 buclli a lasetei din stinga virfului ~i e Fig.. Apoi se trece firul spre dreapta repetind aceeasi operatie ca la grupa ~cela~} !t~p trebUle t'!Iut seama ca cele 3-4 fire sa fie strtnse egal. print/r d~ atJ!l d~ din nou inca doua bride care.!' (coada frunzei) prinzindu·1 de 0 bucla a [asetei. iar \n rile frlm~e! sint !'lai dep. Pentru (flg. cele doua laturi sa se aseze in grup de trei bucle care toate se . 62. Se surfi leazii aces! fir. Laturi Ie trebuie sa fie eXact Iral!_l~ pentru a da putinii largime buclei {eel de sus de eel /I~h care se va forma.. Mcdelul8.. mal putine puncte de leston.in~ a treia din prim I eu aeu) aceea~i bueHi a lasetei d~care: de unde a plecat (virful frunzei). • . t a chlbzUlta. bucle.Pentru forma rea grupei urmiitoare. Se intare~te acestul model se lucrea~~ecutall. Dupa ce s-a formal a doua grupa de trei bucle. Tot din area. Mod.exf5!u~ariitrebuie sa se observe ca acele 3-4 fire care leagJ spre stinga ~i apuctnd cele doua bucle ale lasetel asa cum s-a explicat la prima • i'n ajurl! s.a r. deoarece Iirele ~ la prima bucla. dupa ce S-a sari t ~i acolo a bucla. ?ri prin ambeleaL Intr-o bucla ~i se scoate In bucla tun. 64). 3-4 . Iormind asdel ncrvurile . se lasa din nou firul de a\~ in jos 13 un ~I... ! cu deosebire di se raa I1)Q~ ori aces! punct in ace{e.. de dI.. apoi Sf eompleteazii surll' de alii. trebu. Se sur· Irunzei (fig. Se tntar~te firul' I t"· Ia oarecare distanja . se fixeaza in aceea~i bucla 8 U grup..~ trei barete se prind cu 3-6 puncte doua bucle de pe laset~lJh~! de feston.05 apuctnd din nou cu . avlnd grIJa ca Iirele care il'.ie sa fie paralele.e sa ca a vertical (fig. treclnd Iirul Ie ~iPu' . se ap~ca culn Uu mal rar ca pe 0 bareta. 63).regula!. 0 se incepe If V. 63. regula! unul linga altul. ~1 rata rata Fig. Dupa aceea se apuca cu acu! 1001. ~e eaf . Se aduce Iirul in Dupa ce s-au lucrat laturile e 1(". tntregl. . ~\odelul 10. bine earu! Se iocepe din 110 stfng 31 Irunzei cu un f~ dill I~ngil!l:.(su~) ~I t recrn d acu! eu firul de atii' de 3-4 ori prin am~~ carui explicatie s-a dat la modelul4.e Pe laI par] i le mal III Ie a Ie f runzelor.• aru. In par(ile mal tnguste se lac eazul lnsa . reI de laturr ca ~i la rn a acel~ Se duee firul de a ta plna in vir! ul cu distanta tntre laluri ~delul \ Irunzei. 64.Juate de. . apoi se duee un fir apucindo de executie ca ~i la modelul II. eu singura deosebire cii dupa executarea nodude sus.u. bUcla de care este prinsa. 1:"~: J Fig. e 0lit1)'la sli1 ~~ I • ~ j)ini se a·u~ punc!e de feston. apol se13. aproape de bu~HI ~ise" lucreaza a treia brida cares La acest de cele doua precedente Ie pair a ea el. . pevmarginile 2'1 apoi 0 bucla din dreapta lasetei. Cel.1· urmiitoare de dedesubtul ei. se Ireee spre sttnga apuclnd 0 bele parti ale fruozei. din vidul mo~[ ~..e'l-Mal pUr@)f1l Jt<)f de & fln8 1n jos.Sj avind pozijla verticala.lul 9. . lormind In acest model nervur"~ atest Fir Se sa ~se a. 31U (fig. Modelul II. grupa.:tie lucreaza j~~:r ~ ~PU~~d sMOS~'©) .e a$ez~te . col tu[ sting al desenului ind 0 data primul lat de' jos anl~ Se Irece eu lirul de ata la lasela se apuca ~i latul de sus !recind a~ din dreapta ' unde se baga acul cu ~Ia d. a d lea s-a u sari t mal ar1ate In. 65).se sc?a Ie pri n tr-o bucla a laselci Modelul 12. departe plna la capatul celiilal t al Irunzei. creaza jinind Irunza cu ccada in jos. se executa in jurul nodului 01 seapud 0 buclii din ~cu[ t~UCla ~rmatoare. se ince~'~ bucla a lasetei ~i scottnd Iirul de ala prin bucla de deasupra primei. adidi fara sa tread un fir peste Cfli. un i frunze naturale (fig. Dupa fixarea firului de at . Pentru executarea acestui model se Icloseste aceeasi metoda dinl_tadejos surIi/~ ~~rf~1 fr~nzel.. apoi se procedeazs la iel ca ~i la prima grupa. ata in partea de jos II frunzei (coada). preeedentii. _fal 10.e doua brate laterale ale unui grup de bucle trcbuie sa aibii 0 usoara tnclinaue oblica fa1a de nodul respecliv. se [ace nodul ca ~i ie8Uuri rnt:~eJ:j~r~be cele ~e JOds. depinde de marlmea Irunzei punctul de 13 modelul Ia. Modelul 1 t. 4 Modelul 9. Seaduce !irul de atl in IHMd. Se readuce Iirul in mijloc Iorrntndu-se un Fig. ductnd Iirul la Iasela ~ tura irnpla a~a cum s-a explicat [a paianjen. 61. 65. o distantii dorita.ci~d laturiie ~~I 101'11. cele ele. Acest model se luface de 3--4 ori in acela' Se pinde de rnarirnea rrunzel~~ IQc.\ lucrulModelul 13.. sa asi 0 Calet~ nefntrerupti:i a luerari~ure ~~~ ul" In fiecare lat puoetul Ifaelo~L. strtng printr-un singur nod de ajur a atul •d'I~ f a 1. jos.10 ase a ~I. Modelul 12. Se sare 0 budal lui care uneste tntr-o grupa cele trei bucle. asa rna.1. Dupaacw treee aeul eu [Jrul de ala In latu! urrnator de 1.

_~_._
.

..,

I
s

I I
(

I

I

I

bucla, se lrece lUC1ndq IIlJ. D upa ce s-a lacut pr i rnul paianc1ndll·se tnt 0 s' 'rt'l sPI't'st jen, se apuca cu acul un lir din el pe dedesubt penlru a se Ii xa ~i se se aduce finll'l~gUriib~1~~ rom.. Modelul 1:1. u~de se string IJervur a trece eu ala la lncrucisarea unde se tncepe f;g. w. pnntr-un nod de !?ate ~~ bului urmator, [esatura altui paianjen, conn_ , utarea Ilodu!ui, Sf Ire~e acul pe sub 110d a aJur e/~ nutnd astfel Iucrul pinil se umple rior. Dupa(e.~er . unde a {osf Ilxafa nervura principal·duCllJd f·PI.. tot @Iul frunzei. d,n ,iI(ul rpUlize,'e5telire se face 0 jesaturii de ~abac la". lornlt:r~ In lirnpul lucrului irebule sa Fig. 67. ~lod.I"1 14. e ca 'g' 'llind "do. . p8 Ir U Ilrr ' ... a la vi, r sa- se 5 t rrn a mal . mil ! t ,iar C't _ dOltij' se lina searna de asezarea paian· hte, a~lIld g:']8i din nou strlnsii cafre nod, dlnd asHe! ~ re l1JijlO(;t~ j~nilor care trebule sa fie plasati pe mijlocul rornburttor, iar \eslilura lor sa fie mar larg:r:a primei frunzu Ii[e, se t rece [jr u I de a Iii p Orl11oulleiI~ he executata, la inceputul ~i sllrsitul lrunzei rna; midi, iar spre rnljloc mal mare. In felul acesta, nervura princlpala a [runzel va fi iorrnaia dintr-un D~~nt:r;::;~a din lasela ill cafe}l~ fost fi Xi!Ie eele do~aSUb nOd s't a€ A-aslii bud.a esle forma ta In acest morn en t dl' • IIre al~~' ~ir de paianjeni degraoau ca marime care va da lrunzei un aspect lrumos usor de executa! (fig. 67). ,1111 a. " .. I' ddt - d - r-' n .rei f' vincep!' jesiitura M ~avac U!D o. a Il. oua Ire ~I apoi un s. ,II! ~-, Mod~lul 15. Se line lrunza In mlna orizontal ~i se tneepe lucrul din col lul prima fluntulifa, se I~creaza ia v!r~ ~l spr: nod rna] slrins lingur fir.f Se intareste lirul dreapta spre larg, spre ada 0 forma de Irullzullta, Dupa ce S-a ajuns la' ar la 1lJj' dr pt. nervura din rnijloc ductndu-l de la xeaza lirul de sttnga ortzontal, Iorrntndu-se a lrunzei, Se Ii 0 buclii a [runzei in colde afa jlesub el',se duee ala sere, Iaseta dJfl d.reapta ~i se a n~d, ill ~ lui sting, ductndu-l pOIsub lasela ~i se scoale la a treia buclll in partea de [os ill care au 105! flxale cele doua rlre ale buclei a treia Se fUca bU(b~ a lasetei. Dill aceasta bucti. se duce firut in sus Hxtndu-l de 0 bucla a lasetel, de $Iba. ca ji ~a cele _dolla Jrunzuf Ie Ii nind seama de ac:~e a.~i' care trebuie sa se aile In aceeasi directie cu cea de jos, lastndu-l-se 0 larll:im pttslrarea formel, lar crnd. s-a sjuns III nod, se trece ala p , ea~1 reguJt In forma de tal. Se Irece [irul pe sub laseta, scottndu-l tn dreplul buclei a natra, .. asHei primal grup de Irel Jrunzuf [e. nn el, le'%., apoi se trece acul pe sub lirul orlzontal flidnd 0 tncrucisare eu primul lat , ducind apol Iirul in bucla lasetel de jos allaU! in drep\ul celei de sus. Se duce Penlru a se rncepe a doua grupa de rrunzulqe se ad . di,'anta egala ell Jrunzuhta din mijloc a primului grup. S uce rlr~1in~ firul in sus vertical, de data aceasta bine inlins ~i se fixeazii in aceeasi bucla spre ;Imga, apol spre dreapta, formlnd lirele pe care e tree IIrel11 a lasetei de sus, apoi se surf leaza acest fir vertical plna in locul unde el se ce urmeaza celui de al doi/ea glUp, care vor fj slrinse prin acel ~e vor lese Iru~ tncruciseaza cu [irul orizontal, lac care va forma cenlrul paianjenului Se scoate in slin!!8 Ilr,ul.pe sub nod in WS, fi x rndu·/ de nod ul ru u I a.~1 nod de aim, ~ sa se execute. Se trece aeul pe sub oele douii fire tncrucisate. de sub lirul din mijloc, lnceptndu-se executarea [esaturii de prmelpala lor (j iara~j patru {ire, pe care ur; P ,UI, precedent. PIll'" Iirului vertical paianjen pe patru lire, avtnd grija ca firul de ala sa treaca conlinuu peste >a/ura de ;:abae! cu a~eea~i lurmii de frunzulite eaz~ sa" se e~ecule aC>1'! cele doua fire verticale ~i mereu pe dedesublul celor douii lire orizoniale. Se zu.lllelnr drn ,'rng~ ~I dl'n dreapta ca -i la ri~ apol u~meaza execul.'!I rol~le citeva ori dorita a allll'a glUpe dl'" irunzulife cUe sint n!r p a grupi!, In felul aC!l~ jenului, firul dese surfileazii 'n felul acesta, pina ~e ob(ine marimea buda de piiian-in apoi lirul vertical de jos, fixindu·\ de jos go I,u i fruozei. A(eea~i inclinalie u~O~~b~j~aen:ru b a. ul1lple spaliula; care este fixa! ~i firul vertical. Din aces! pund se incepe [ormarea unui nou lem e tala de nodul d.e pe nerv~ra a pr in' 'I:' re ule s-o aibii ('Ir!!: lal, ducind lirul in aceea~i buclii a lase!ei de sus unde se af1a firul vertical. , Slacesrmodeliniafi' .' f _ clpa a. lasind la t ut ui 0 oatecare lilrgime. Se duce filul pe sub laseUi, scot lndu:' in plical, calf d,j desenului ,::a~Z~~1t runI z"f (Cf~nervuri Ie sale, dar in mOO IN' dreplul celei de a ~asea sau a ~plea bucle a tasetei de sus, dcpinde de lilrglfllea Mclfflul 14 re Ie rg. 66). IrunzeL Se t[ece din nou lirul de alii pe sub (irul oriwnlal, incruci~indu-se cu d '. Acest model se baze . , eu lalul precedent ~i se duee aces! !ir inlr-o buclil a lasetei de jos care sa se fOOEblrra ca mluvalul dr'nl . fazal pe mefoda de lucru a pllmululr afte in drep!ul buclei de sus. Se duce (ilu! vel tical In buc1a laselei de sus. mare adiea tel re Ire e de alii -t lind de r putln iaple bucle d / _ mcrUCI~a e este ell mu: se inlillde bioe firut, se surfi.leaza pinii in centru, de unde se incepe din nou 'u' 1It'II!Cluci<atecudist t e peasela, Dupa ce s-a execulal~ e,xecutarea \esiiturii piiianjenului ~i a~a mai departe pinii la ~n:''p(etare~ unl: interval~lui dintre respective, se aduce firul prin la51~r plerii tn tntregime a Irunzei. Piiianjenii variazii ca marime, el hmd ~al mlCI a hn~~ SUprapus peste primul l~e~1 dea~olose e lncepe al do ilea linda In par(ile inguste ale rrunzei ~i mai mari spre mijloc. De asemenea .~I ~alufl!e din nou: ,-~u ((lImal romburi c nn de. hre incruci~ate. Pe linia tlt' llImeazii aceea~i regulii de varialie Oil miirimii dup5 largimea !runzel (fig. 681. re und~ S(' i~:If~1 de alii in virTu/ t~ebUJe sa lie foarle regulate. A", Modelul 16. Penlru ,eltecularea aces!ui model intrebuin\eaza d us lilele sinl f"UCI~azii eele dOlla f" unzel~ se aduce firul la primul rom~~ puncte deja cunoscute. Se fncepe din coltul sting al Irunzei, e~ecu(indu·se ar. sol. in nUmar d Ire~ ~ rncepe fesatUr8 paianjenului ~ I lncruci~area de fire ca ~i III modelul I, Inliirindu-sc lirul in c:ot\ut ~reJl_t at lrunzei. 5e revine din nou in col\ul sting, incepind tesatura de ~abac dIll "Irlul e clnCI, Se face 0 !esa!urii contrara, If,

\'01" sprijillj g;IQ, net~ ~ zuli(e. Se adu llpele de~lj~ lirul Ia stinga ~e iirul fn~!~ la paianjeni cu astlel de

tesalllrii.

*i

In

{,;:ate~

;;U:1fe

f:

42

la piiianjeni cu astlel de ~es~\urlL Dupa ce s-a fatut primul piiianjen, se apuca cu acul un fir din el pe dedesIlbl pentru a se llxa ~i se trece cu ala la tncrucisarea rombului urrnator, unde se tncepe (esalura all ui paianjen. cont inulnd astlel lucrul pinll se umple 10\ g"lul lrunzei In Ii m pul lucrul ui (rebuie sa Fig. G7. ~\oo.I"\ \4. se Ii na scarna de 3ii""area paianJ~m lor care yebuie sa fie plasati pe mijlocul romburllor. iar les1i1ura lor sa fie execulala, la incepulul ~i slir~i\ul lrunzei mai midi_ tar 'pre mijloc rna; mare. tn Ielul acesta, nervura principala a irunzei va Ii lorrnaia dintr-un ~ir de paianjem degrada\i ca marirne care va da fmnzei un awed irurnos ~i usor de executal (fig. 67). Mode~ul ~5, Se line frun.za tn min a orizontal *i se ,ncepe IUCfll1 din col\ul drept. Se Inlare~\e h~ul ductncu-l de la dreap\a spre sl1nga oriwn\al, Iormtndu-se nervura din mijloc a Irunzei. Se iixeazii lirul de 0 bucUi a [runzel in colluI sling, duc1ndu-1 pe sub laseta ~i se seoate la a Ireia buda in partea d jos a lasetel. Din aceastii bucH! se duee lirul in sus lixindu-l de 0 buda a tasetei, care trebuie sa se aile in aceeast direclie cu cea de jos, 11islndu-i·se 0 largime In forma de la]. Se trece [irul pe sub laset1i. scotlndu-l in dreptul nuclei a palra, apoi se lreee acu' pe sub lirul orizontal lacind 0 1ncruci~,ue ell primul lal. ductnd apol lirul In nucla lasetei de jos all ala \n dreptul celei de sus. Se duel! firul In sus vertical, de data aceasta bine tntlns ~i se !ixea~a In aceea~i bucla a lasetei de sus, apoi se sudi leaza aeest lir vertical pinii In locul unde el se I~cruci*eazii cu lirul oriwnlal, lac care va forma cenlrul paianjenului ce urrneaza sa se exccute. Se trece acul pe sub cele doua fire ;ncruci~ale. Se scoate In ~\I\1ga lirului vertical de sub lirul din mijloc. Ineeplndu-se eXf(;ularea lesaturii de pil.ianjen pc palru fire, avlnd grija ca. lim\ de ala sa tread. continuu peste celli. doua fire verticale ~i mereu pe dedesublul relor doua lire orizonlalc. Se role~\e lirul de citeva ori In felul acesta, plna se obline marimea doritii a piianjenului, IIpoi se surfileaza firu! vertical de jos, lix\ndu-l de bucla de jo. \n care esle [ixal ~i !irul vertical. Din acest punc:.l se Inccpe lormarea unu; nou la\. ductnd [irul In aceea~i buc\a a laselei de sus unde 5e alia lirul vertical. lasind lalului 0 oarecare largime, Se duce lirul pe sub laseta. sco\indu·1 in dreplul cele; de a ~asea sau a $ap\ea buc\e a lasetei de sus, depinde de largimea Iruoze\. Se lrece din nou lirul de alii pe sub IiTUI or;1.Onlal, incruci~lndu-se s cu lalul precedent ~i se duce acesl fir Inlr-o buc\ij a laselei de io c~re sa se aile In dreplul buclei de sus. Se duce firul vedical In buda tasetel de sus. Mcde/u I 14. Accs! model se b . se Intinde bine lirul, se surfileaza pina in centru. de unde 51' tncepe din nou ell deosebllfa Cit inlcr vatu I di ntraZr~zj p~ mel?d,a de I~cru a pri mu lui model. rr.'are, ad ita eel pujin SIlpl b Ie Ire e e ata Incrucl~at,e esle cu mult mal exceulares \esiHuri i piiianjenului ~i a~ mai deparle pinii la con~p letar~al u,:,,: ~lnd.de file incrucj'ale ~u / t ue e de pe I~seta. Dupa ce s-aexeculat pri.mul plerii In lnlregime a [runzei_ Pilianjenii variazli ca m~f\me, ei (\lnd m,CI l respecllve,. se aduee firul prin lase!5 pimi la In piir\ile ingusle ale {rllnzei ~i mai mari spre mijlac- De asemenea .~I ~a\urlle J.umatatea inlerval~lui dinl;~ ~nl~~ urmeazii aceea~i regula de varia \ ie a miirimii dupa largimea [runze, (\1&. 68). Incruci:ale .uprapus peste pri~ual l~ed~1de a~ol~ se incepe al doi lea rind de lire a. IIunzel ~-au tormal ramb . u rln de fire Ineruci~a Ie. Pe Ii Ili a de mij 1(11: Modelul 16. Pentru execu\area aces\ui model se intrebuin\eaza doua dr~ nnu cu lirul de ala in Vi~~1 ~are trebuie sa ri~ foarle regulate. Ajungindo puncle deja cunoscute. Se Incepe din collul slin~ al !runzel. executindu-se ul ~n IIlCrUCI~aza eele doua rTunzel, se aduee flrul la primul romb ~i acol incruci~area de lire ca ~i la fRi'.%llul ~~\ari~,:a!irul in coll ~Tept 8\ lie e SlOt lara sot. in numar d~re! ~ tncepe lesalura paianj nului ~i ninde! Irunzei_ Se revine din nou in ~,)?!ft~PctiW~C;p~W@" d~~@~UI CIOCI, se lace 0 ~ illurn contrara, explicala

lorm!nd asHel nervura pro . d mijloc a [runzei comp~n~lpal; dou;; ~c allL nervuriii pe ~. db VOl' "prlJ'"' grupcle de clle Ir/~~ " zulite. se aduce Iirul in [os ~ ru~ . Iirul_la 51inga apucindu.S!! ~ intr~ bucia. se tr ce !,rul syre dreapta gU'j cindu-se 1(>1 o smgura bucla din I 31'u. se aduce firul la nervura Pfinc~·~I" .. ". I 13 unde se string i?ate trei b Pali. fIg. 06. ,\\od,l" . printr·un nod de ajur explitat Ucl~~ . D. e~ularea nodului. Sf trece acul pe sub n?d 3.d ucind firu I ill ba~I!, nor. upa ex c . t" rinclpata r,>r min d asl; • u~~ din Virl"i frunzei unde a lost lixa a n~rv~!a P .' _u-;e al lire- Pe acrste fire Sf face 0 !:satura de .j!lb8c._lutnd doua cite do ~ ru F;re avind grija ca 18 vii f sa se slringa mal mull, rar catre rnijlcc \esiilura ~ lie ~ai largii ~i din n~u sjrins~ dare nod. ~ind astl~l forma unei IrulIZL/liIi Dupa lerminarea primel frunzul1(e, se trf(;e llrul de ata pe _5U~ nod spre sUn (~. ap~tind bucla din lasela in care _a~ lost [ixate cele d~ua fl~e ~Ie burlei ,'inga. Acea,[ii buclii este lormata I~ aces} moment dill trei lire .pe care n incepe I~atura de ~bac lulnd 0 ?ata. dOL/a fife ~I apol ~n sl.ngur fir. Ca ~i pnma frunzuJilii se lu(reaza la VIr! ~I spre nod mal 51nn5, rar la mijloc I larg, spre a da 0' forma de IrunzuJi(ii. Dupa ce s-a ajuns la nod, sc trece IT!I de ata pesub el!.se duce ala spre.laseta din dreapta.~i Sf apuca bucla de la~1Il in cafe au [()l;1 lin Ie cele doua fire a le buciel a lreia. Se lace aceeasl tesiil I~ sabac ca ~i la cele douii frunzuli le [inlnd seams de aceleasi reguli pen~" . Jorrnei. lar cind s-a ajuns la nod. se trece ala prin el, lerminindu,ru prirnul grup de trei Jrunzulile. Ii . Penlru a se tncepe a doua grupa lie f runzuf [e, se aduce r iru I In [os la dlslanl? egala c~ Irunzu I i[a din rn ij loc a pr irnu lui grup Se tree li rele di n n~~ spre_ slln,l;a, a~OI spre dreapta, lorr:nind. lirele PI' care se vor lese frunzuli\ele c~IUI de al doilea pup, care. vor li strtnse pnn acelasi nod de ajur. Se du~ fifUI .p~ ,ub no~ In .~~s. flxlnd_u-I de nodul grupului precedent. Pe nerl'ur. prlnclpaJa \or II 13[3$1 patru fire, pe care urmeaza se execule acee . \ ~~l~(aJe tbaC; eu acee~~ih,rma de frunzulile, apoi urmeazii executare:Vru~: d ali:t'~ nr III stlnga ~I dJn dr,eapta ea $i la prima grllpii. Tn felul acesla se fa( in go Iu" i!U~z~~ Irunzuh.l~ ell,e 51.nl neee are _penlrll a umple spat i ul cuprim latera Ie lala de' A~ee~~~ mclmallc, u~or .ob!,ca,_ Irebuie s-o aiba Irunzulijele . . !l0, u" . e PI' nervura prlnClpala. SI acest mode! IOlaj lseazii 0 I 1 . plkal, c;m da de5enului I~ai mullrr~l~ear (r~t6;,uflle sale, dar in mod mai com·

Ji:.~

f;.

r

sa

:n

t~

42

43

FIg. 6.i•. '\od,fuI

15.

Fig. 69. lIIodelul

16.

la vul catre mijJoc. Se formeazii astlel nl~ e. dnung .JUfl esu, e, cu pune! Ii; sabac ale carer vrff~ri ~ aiJ;l pe laseta de sus ~l e JOs, rar b aze e or pe nervur;

. ". "1 ina se ajunge in dreptul li~iei care a_r rna.rca n~rv mcruc.'~arll cUrire nUl ocDPa aces! punct Sf sur!ileaza restul rirulul incrUfl~l. II rurtzet. I .' _. t"t d .. piua in bucla de sus a Iasetel, de uncle se .'7cef~ lar~~1 .esta u~a e ~abac, ~
de mijloe

de mijloc a Irunze! (fig. 69). _ ,. " iModelul 17. Aces! model se baze~za pe acelasi prmclplu. de incruciiall 14. Dupa ce s-au format rornburila pe mijlClCt frunzei, se Incepe lot din coljul stlng, luc0ndu·se prlfT~ul rom.b formlnd punclu, de danteia ellplical la baretele in forma de tnungh] (v. fig. 39). Punctele !I; lesion se lucreazii pe latura din sttnga (SIlS) a r,:m_bului: tnceptnd de la sting! spre dreapta F:icindu"se attlea punde de {esto.n pma_se.a!unge la latura dreap~ tsus a rombutui, trectnd awl pe sub aeeasta lalura ~I incepjnd din nou de~. dreapta spre stlnga al doilea rlnd de reston pina la latura rombului din sling! [josl, executlnd aces! rind de teston pe punctele de feston ale rindului anterior, Se lucreaza in felul acesta toate rind uri Ie de feston pfnil se urnple rombul, al carui numar de rtndun variazii eu rnarimea rombului ~i a carui miirilT. la rindu/ lui depinde de liirgimea frunzei. Itimul rind de feston se lucreaa ~purind ~ilatura dreapta (jos) a rombului, iar acest rind trebuie sil se termio< In punclul de jncruci~are a Iirelor unde incepe rombul urrnator decl rinduri~ ~ [('Sion vor Ii [ani sot, 3, 5 sau 7 rlnduri in raport eu miirimea rombului Ig. 70).

a Iirefor duble ca ~i rnodelul

a .'~~Iul 18. Pozilia Irunzei in timpul lucrului este verticals. Dupj Cl d' mtanl firu], se scoate in bucla a doua sau a Ireia a lasetei din stinga, Sf dre~~utb or,z?~tal, ~p~dnd.u·se 0 buclli a lasetei din drea p til, ell re se a[J1 oare Pe ac~~ ase!el .d;o ~I!nga, scottnd aeul cu firu! de ala tn bucla urma'
)~I lru I care

'::ic~

. Ir 3 carUi lOti ndere lrebuie sa fie polri 1 m~creazal'c[iteva.p~ncle de reston, IJ ocu runze] ~I care spre mai b i ne sii lie

i~

v i Iii pen Iru a nu deror~

pimi se ajunge in dreptol multil eorecti!udine este insemna Iii ell creiooui. Dupa ce au fost lucrale ace>le puncle de Teston, se duce firul de ala spre stinga, apucind 0 buds a lasetei ~i seo1ind firul pdn b~dl urmatoare. Se incepe restonarea. ~ITlI' lUi !ras pina 13 linia de mll'o,. O· In aces! pune! se duel' iar 1I n fir

buclii a lasetel ~i scottnd acul prin bucla urrnatoare, Se Iestoneaza ac I fir pica la linia de m_ijloc ~i a.~a rnai departe pina se umple spaliul Irunzel. Est· bi ne de re [inut ca tntre rtndurile Iestonate nu se gasesc bucle de PI' laseta libere ci [iecare rind se prinde de cite doua bucle, inlrlnd eu Iirul de ala, prinlr:o buclii a lasetel ~i scottndu-l pr.in bucla urma.ioare ~i aces! proced.eu se face pe arnbele la turi ale Irunzei, asigurtnd asttel intervale egale lnlre rlndurile lestonate (fig. 71). Modelul 19, Aces! model se bazeaza pe explicaliile modelului 18 cu singura deosebire eli firele feJlo~a.le se ~xecuta ~umai. pe. 0 parle a lrunzei, iar pe cea la Ita parte se executa ':I1ICI latu~1 In numar var:a~!l In raper: cu largimea Irunzel ptna la urnplerea intregulul spaliu, urmarind aceeasi reguiaritate tntre rindurile Iestonate (fig. 72) . Modelul 20. In tirnpul lucrului se tine ,irunza in pozit;e ori.zonts.lii_' Se inU,jre~te Iirul in coltul sttng, scottndu-l ~rmtr·o bucla a lasetel de JOs, se duce lirul vertical in bucla de sus 3 lasetei, apuclnd-o pe dedesubt. Se t~ec(' Iirul In bucla urrnatoare, apuctnd-o ell acul pe deasupra: Se d.uce din ~ou Iirul vertical In jos, apuctnd 0 buclii a laselei pc dedesubl ~l scolmd acul :n bu~la urrnatoarc apucind-o pe deasupra ~i se umple as~lel 1<;1spa~JU1.frunzcI cu lin' verticale pinii la capstul din dreapta al acesteia. Firele 10 timpul lucrului se vor lasa pulln mal lejer, ca sa permits executarea punctelor care urmeaza. Pentru continuarea executaril rnodelulul, dupa ce s-a terrninat rejeaua de fire ver ticale, se schimba posiua fru~~ei~ c~re va Ii \i~ufii vertical. Se uicepe eu un fir de ala a carei lungime :re~u.le sa he fo.ar:e b~le calculal~ spre. a )~~ se lntrerupe in limpul lucrului mlartnd acest Itr In virlul irunzel Se apu ell acul un grup de patru fire ~i~e slrill~ print~·un no~ de ajur: trecind c~ illull~ grupul urmator. apuctnd iarii~i patru [Ire strtnse pn~ ac layl nO.d de a],ur pro cedtrid asttel pina la collul de jos al Irunzei, Lungllnea iirului d~ ~1a de la un nod la allul trebuie sa rcspeete intervalul grupelor formate, l'villlld a,ucl deformarea modelului, ~i io!odalii aces!e aoduri ~j firul dllltre ele sa se aile pe linia de mijloc a Irunzei. Dupii ee s'a intliril lirul in partea de jos a frunzei, se inloarce [runa c~ coljul de jos in sus, repe!ind aceea~i opera!i , prin car~ 51.' ~ubleaza pTlmu ~ir de noduri Se prinde iara~i firul de alii in collul frunzel, se lI1to~~ce dm ndoll , "I ," ""IJa [runza ~i se executa al treilea y. ~ir de n~dun to t pe mlJ OC., 3\)~ d ."'. < ca nn , u'I rile sa I~e aliitur~le unul de. al(ul1)Y~le,f'iii1~ n~O·Ml,l1.i\inIMt~~~ cu mulla regulanlalc. Dupil ce S'~~IW@I~,iW~IrM'ela'~~' ~~ indica ner\,ura prineipalil a [runzel. urmcaza un ~) n I -I lru fire parte ~i de alia a nervurii princip.ale, uTl~i,:d a ~c grupa lot d~:: dintr-o slrinse intr-un nod de ajur, dar lumd doua [Ire dmlr-o I!fupa ,

<~'

Urrneaza un al dOil rind de feston. avind grijii sa se mareas( nurnarul ~unctelor de feston catre mijlocul frunzei unde frunza este mai lal: (fig. Se schlmba pozitia frunz~i .. se lucreaza de 0 parte ~i de alta a sirului festonat.. Se urnple frunza cu fir~ duse transversal ca la modeluI20 Se schirnba pozitia frunzei ~i se fae ClnCI puncte de reston pe primele do:W fire transversale. plna in locul intretiiieril firelor transversale cu cele duse In lun~ul Irunzei.Se due apoi alt~ tret pe~echl de [ire transversale la 0 distantii oarecare de grupul precedent. b). se apuca 0 grupa verticala pe dedesubt ~i una.c. Urrneazji alt nOd tonat~ ~vlnd msa grijii ca in mome~t'l Ie la dreapta spre sttnga. ndod~" de ajur explicat 18 rnodelul 20. Dupa festonarea.c). 73 bis.a). unza cu fire duse transversal ca la modelul20. se due doua grupe de cite doua fire bine Intinse. ia!. penlru I Fig..:/I1:· •. SdcYil~0te ~ ~ Iirul prin bucla urmaloar . u recent de la 0 grupa de doua fire C5 . Pe fjrul tntins transversal sc fac cttcva puncte d feston ~i se duce firul insPYr\\Q s~nga4:i1r?'cla£0f~!. se. La 0 distanta oarecare de la vtrl. La tntretaierea firelor transversale cu cele doua grupe de fire duse in lungul frunzei. catre rnijlocul Irunzei unde ea se late~le. Din acest punct se lucreaza [esatura de sabac pe toate grupele dehre. 10 110 uri de feston dii aspectul unei nervUIi Model~1 20 b. Din vtrlul frunzei spre codila. Fig. iar la intoarcerea firului orizontal se apuca invers grupele. 73 bis. apucind cu aeul fiecare punet de r~ ton al primului rind. La 0 midi distantii de virful ~runzei.PllrS~c. spre margini. c It: Modelul 20 d. se rnareste ~I numarul de puncte Iestonate (fig.locul frunzei format d'P In. Se repeta Ill. tonarea rindurilor 0 data cu fiecare fir orizontal.r. grupe de c~te patru fl~e: Ca ~I la ~odelul precedent. pornind fiecare pereche de fire din trei bucle alaturate ale lasetei. ince~:n~P~1 sle fa: ctteva puncte de feston pe pril~el: a tf:lston" pe . Fig. 73 bis. de flre~ Iorrnindu-se astfel la tntretaierea firelor 0 \esaturii . incepind de la sttnga spre dreapta. 73 bis. a se apropie foarte slrins capetele lor.. tuturor lirelor transversale in directia liniei de mijloc a Irunzei. 0 datii cu firul transversal care urrneaza. Se tncepe din virful Irunzei tesatura de sabac pe eele doua grupe de fire verticale. se due In sens transversal trei pereehi de fire. Se . innodind cite Irei fire ri . cite un rind Ik Modelul 20.. pe deasupra.de alta. s: forma la mijl~cul frunzei un zig-zag festo~at. ~~ufa fire transversale. la distante ega le una. duce ~n fir tra~s: versa I dintr-o bucla a lasetei. 73.LE . Se urn Ie fr .V~f~'\~\!::tt~ r ~ - 46 47 . 73 bis. in parlca c alaHa a lasetei.conllnrU a grupa urmatoare s. se fac dou'Wgzy(~ ~a~ ~ ~~ \l. Fig. apucind 0 ~lIcla ~i scotlnd acul prin bucla urmatoare. Inrrnindu-se cite 0 [esatura in forma unei jumata\i de cere (fig.. b Modelul 20 a. ~I asa mal departe ptna ce s-au dus atttea grupe cite tncap In Irunza. Modelul 20.\a@. de la dreapta spre sttnga. 73 bls. mll. Aslf11 mal late. a aju.a doua fire orizon~ Ia sJlOga spre dreapta.

una fiind mai mare ~i alta mai scurta. gala. In acest caz se 1~le Iixeaza ullimul la] intr-o bucla. Fig. Dupa ce s-a lucrat primul rind de lapunct. sarind cite una sau doua bucle din laseta. In anumite forme ale desenului a! carui contur este formal din linii eurbe. V eVe rJ. respeetiv ~num_ar de 1-6. de la dreapta spre sttnga. Modul cum se ince e pectat la formele neregulate.sau de.'76).d). depinde de dant~la mtreg ~I se sltrseste eu 0 jum~tale ~dc desimea eu care se lucreaza dantela.~ ~ ~ n . ru~zCl.on ~i apuformelor regulate ~i el nu va mai putea to f6'clnd Iiecare lat din rtndul precedent..I 48 '-1819 49 . tn marea majoritate a cazurilor. Intregi ~i defdurilor pina la umplerea desenulul. • b cia' a lasetei si se scoate Iirul pnn bucla urmatoare. se fac in partea dre I se fesloneaza grup PI dou1 fire transversale. punct descris la urnplerea frunzelor.. dupa felul de a grupa aceste punete ~I de a Ie stnnge. 76. Se pr. Se tntareste ata In laseta din stinga ~e buc1e a lase~e~ de 0 parte .. 73 bis. care pot Ii in d tela.~i de ~lta a eonlu'conlurului. ~e pendiculare este mal user d~ execu a: Modelul 1. ~i are peste tot ']' ump ~t gcesl5 In explicalii le care urmeaza se vor deosebi modelele unele de altele pnn directii r aceeasi arglme! pas rarea a II numere de ordine ~i se va incepe cu cele mai sim pie. pe irua de mijl~ a frunzei un sir festonat ca a nervura rna. sarirea buc'clcr de pe laseta este ine- Fig. f .ocedeaza astfel pentru a se respect a directia verumplerii florilor sau allor forme.pnn apucarea aceluiasi num~simplu. se sare 0 bucla.b La formele regulate nurnarul punetelor de dantela este acelasi la toate Se prinde flrull ~\ s spre grupa feslona la ~I se ucreaza ia: as: nUi11a. se sar mai putine bucle sau Jnainle de a se incepe explicarea diferitelor punete de danlele necesa~se ap. adica pe linia curba cea mare se sar mai multe bucle. tnd 1" aslfel aceeasi operatie pina la ump~erea. 73 bis. cere larglrea sau lngustarea formei (fig. se apuca a u Y ."ind uri Ie. un _suprapuse de punet: de feston. Se duce Ilru In In rul punclelor se tnrnultesc sau scad in raport cu largrrea sau ingustarea formei desenului. Ajungind in slinga lasetei din contur. atttea cite lngaduie modelul de punete. incepind sa se execute Acest procedeu se Iolosesle tot la um~lerelun nou rtnd. apoi se scoate acul printr-o bucla a lasetei.pune Ie de feston pe celei diI1 d rea. 75). a reeedenia de feston. d de punete de feston cu care s·a tnceput. a\i~®~I1)' are forma regulata. nndul urrnator se tncepe cu 0 jumatale ~11uri. F. pina la cele mai compuse. sartrea aceluiasi nurnar de bucl!punclului din locul care tnlesneste bunul mers al punclelor. I . Fig. .:. iar de a parll ~i alta. Executarea rtndurllcr cind conturul desenului este format din li nii curbe . punctele de dan. pentru ca dante f\'~ ib" /0..ea aceea~i" lar~ime latur ilor. Aceste punete de festo. eu ~n punclcuctte un punel de feston. 77). In general. se Iixeaza uitimul lat de bucla laselei din dreapta. slatur: genera Ie ~I aplicabile tuturcr modele lor.. Irebuie sa cada perpendicular pe conturul desenului. asa dupa curn "d. aparin . .' . se compun don rI~' a punctelor ~I directia lor nu este indilerenta. lat~ cu as~ect aj~rat. . rar modelele de dantela Cind forma ce trebuie lUI" este re ulallPot varia de lao petals la alt~ ale aceleiasi flori. Inceplnd executa rea UIUl. pe cind la formele neregulate care se largesc sau se tngusteaza. se punet ~I se sltrseste eu un punet tntreg (fig. Punetele de dantela. Se lucreaza latur i Clnd :: mcepe un rind de punete. II frumoasa (fig. conlinuind aslfel executarea tuturor rinFig. Largtrea sau 1ngustarea Iorrnelor neregulate. deoarece felul de aranjaa . formeaza baza tuturor modelel?r de dantela care vor vana laseta. Se duce firul transv~rsal spre Slinga. facind cite un punet de fest. 14. Punclul folosit la acest model se mai nurneste ~i punct de tul ea realizlndu-se . 74'seoate acul cu firul de ala tn buc1a urmatoare a lasetei. Se repel.uca Iiecare bucla. care se in~ira pe acest contur. ap\ transversa e.pta " si seI seoate x in "lie Ia urill' iara~i douii bucla lase e . avind grilb)'"~ini' ~I lucrului sa se se shr~~te un rind in PI putea executa punete de dantela dnd destnuJ ce trebuie u~~i~t parte Ji de alta a rlnduri ior. numar toare. grupe de cite trei fire orizonlale strtnse pnn doua punete de fesloo (fig. iar pe linia curba cea scurta. este bine sa se tina searna de 0 seried!IIcala a punctelor de d~n~ela pe conturul modelului (flg. Puncte de umplutura a petalelor ~i a altor desene eu forme diferite 75.

primul rind s-a terminal cu un la\ rnic sau doua. depinde de gust ~i imaginatle (fig. Deci prirnul rind 50 cornpune din doua Iaturl rnlcl *i unul mare. Fig. Model vi 4.mare si altul mai mic ptna se ajunge cu acest rind la ~ din stinga. un lalla altul. acul cu ala m buela urrnatoare a lasetei. se sare 0 bud! I ocoate. fig. Fig. Se lucreaza UI1 la] mare siirind 3-4 bucle din laseta. ~j apropiale unul... Rlndul al trellea '" executa la lei ca ~i primul ~i rlndul al patrulea la lei cu rtndul 81 doilea ~i asa mai rtndul . siirind cite 0 buclli din laseta. 17. Se executa numai laturi largi. se terrnlna *i Din acest model se rnai pol realiza ~i aile variatii de dantela.t ~o e ~ uncle de Ieston. departe. Se lucreaza un lal rnic sarind 0 sincur. ca de ob!ce" apol 50 facec siirind numai 0 buclii din lasetli. pinii la tcrmi narea dante lei (fig. iar in lalul mare urmator se lac 101 ~a5O puncta de reston ~i asa mat departe pinii se terrnina ~i rlndul al doilea. Modelul 6. Acest model lac cite trei puncte de Ieston. Dad. procedind in lelu] Urmlt de Ieslcn $i la'"[I.altu "~e s allul desenulUl (rl~. Rind.llodelul 3. lixlnd ultimul lat de 0 bueHl a lasetei din stlnga. sarind doua bucle din lasela. se lucreaza in de tot laluri mici. clle un lal mai . f. Rlndul al treilea se lucrcaza ca ~i primul rtnd. Rlndu! J. ./ 2. pina se ajunge in par tea stlngii a desenului.e~za ullimul la] de 0 buclii 11 lasetel.1 dcilea. de. bucla din laseta.x. n la\urile mici care urrueaza se lac tot latur! mici. Se sare 0 budii seottnd acul cu alii in bucla urmatoare. cu c't~/re~a~tea dreapt~ a desenulul. la' rnai lung. rneepe ::. con! inuind astfel cu cele dou. executlnd~' face apot un lal rna. . Se r.Fig. Fig. urrnlnd II se lucra cele cincl punete de leslon In lalul mare urrnator. Modelul 6. Rtndul al patrulea sa execuljl ca si rtndul al doilea ~i a'ia mal departe. se Jucreaza trei puncta de Ieston ~i iarli~i tn lalul mlcUIf se ucreazii tot un la] mie cu un singur punct de reston ~i asa mai def' Rind. . bine Siru cu deosebirea d in Ilecar :slr~~d aceea~i reg~lar~tate in exeeular~a lalmi:. CJII un 1a\ more. 80). fixind lirul de ata tntr-o bud" a laselei. In lalul urmalo~. Fig.~\od"Jul ~. Se executa astlel rtndul al doilea plna 50 ajunge la laseta din dreapta.. lixlnd lirul de atil tn bucla lasetei din dreapta. se face un laf Ioarte rnic.. lei uri d. puncte de res Ion aproplate unul de altul. 71>. Se tnoepe rindul din partea dreapta a desenului.lul 3. R!ndul2. "\00<1"1 I.. care "or umple In mlreg~ I P compune din lalun cu eJ!e un SIl1~ur P' JIIodelul 4. 79). A.e termina rlndul. "poi se executa doua Ialur i rnlcr. 82). lixlnd ala in 1& Ritr1ul. executlnd mal puline sau rnai multe laluri mici clt ~i mai multe sau mai putine puncte de teston In lajur lle mari.2010 13:5-~ . Rlm/"l 2. 80. 1I curla In el un Ia] micc~ un singur punet de feston. Daci! terrnlnarea primului rind s·a faeut cu un la! mlC. 82. Urmeazs jar un 18 I mare cu aceeasi liirgi me de 3-4 bucle silri te ~i alia mai departe pina :. iar clnd se trece de I. apuctnd lalurile rnici de legalura ale rlndului al doilea. $e. Se compune din doua rtnduri ~i se tncepe 101 din partea dreapta a desenu lui. r1nduri plna la complelarea tntregului spatlu cuprins In desenul respectlv (fig. Model"1 5. Ii xtnd lirul de alii in laseta.ce. nn t Modelul 5.! f. d dantelli se bazeazii pe explicatiile anten~ MGd.. Se executa In Iiecare tat larg cite cine. 81). 19. Rtndul 81 treilea este format tal din lajuri rnari. Aces! model este lorrnat din doua rtnduri de lajurl ale caror miirimi sln! dlferlte. 'PIn'. 81. 50 51 04 05. iar pe lalul eel mare se executa sase puncte de reslon foarte apropiate unut de altul. sar ind cite trei bucle din laselii. lar rindul al patrulea ge lucreaza ell rtndu I al dol lea. intiirind ata in laseta sco\ind acu I cu ala prlntr-o bucla.

Di_n parlea dreapta a laselei.. R. Se lace un la Imic apuctn a la t urile rnici ale rindul u i prim. apoi iar un la] rnic. 85. Rlndui I.1 4. . sarin unz1i un . pinii se Itlll x licale at. Rind!!1 2. Se sare iara~i peste un la] mic. apoi iar un lat. Se trece firul de ala In bucla urrnatoare. Se executa un rind de laturi mid de la sttnga spre dreapta.acesl dw. ap uclnd mereu rind.ucJe stiogii. figuri exagona 110lnconjurate de grupuri dantelate.1It doil~a ~~se conodel se compu~e r ti<are ell ochlUfl asernana Ioare cuib:J_ Deci. Se fixeazli ata tntr-o bucla $i se treee in bucla urrnatoare I lei. dind danlelel ? 10 a • rind de laiu~' !"a~. Modelul 8. d 'Ie 0 buciii de pe laseta pe toata inli~ in prirnul lat al rlndului pr cedent. ~i s~ lucreazli ia~a ~'I~iu~ula!. se StOll Ie firu I de alii to buda urma loare.lenor. luI 7.. sarind 8.ec1"c8u ala In b~Ctl~ apuc1n~ I. Modelui 9..rna! lung. Se.Ialul mare se lucreazli Irei lajuri mici ~i In la\ul mlC un la bil-"l Se conl~n~a asHel pinii la lerminarea rindului.ela!uri miC\~:rdreac~lii.' . Modelul esle lormal din cinei rind uri ~i anume: Rlnd. d cil de aceasta depmde aspec~ _ode I de I ate CUIlOSC I n I~I Aces f . P e margmea lasetel douii~ ~ lasel~'"re deose. lucrind 'ii se exe cute di n lat UTI .. l'nda Se sareI din mlCl. In I un lind de a U lea urmeaz! . j" rin bucla urmiHoare.al doi1ea. Acest model este formal din lriunghiuri \esute eu punet de lesIon !arg (puncl venetian). Modelul 7.s lerea desen II u I. la . t . fixind firul de ala lntr-o buclil ceva mal larg. a Jasetei din stlnga. Se fixea. tinga spre dreapla a esenu UI.ceare. 85). fixind ultimul la\ deo u. n ~I lat mare pao.'" s. apucind" illcepe de 18n~ ill partea . puncle de leston al rfndului precedent.' plnii la terminafea rindului in a deosebi til a ten] le ~n exeCUta d Dtelll cere. ' Rindut 3.indul palm se compune lot dintr-un Pri n lr-o implelire a latur] lor mid ell cele marl acest model Jorrneaza un fond de !iul cu Fig. Se face lan..11 I~llarg se ajunge in par ucind a treia bllclii a laselei ~ se IUC~~lalvri largl. mai ~argi. de modelele e. s1irind~~~aosingurii ~uc ~ui lajuri mici _in fl. Modelul 10. Se face iar un la] larg slirind doua lalurl mici ~i apuctnd un lat mic care acopera latul mare din rindul dol. Se face u~ la] mil. scoate I~r~~l:. In acest rInd se executa numai la] uri largi.a laselel dlO dreapta. Fig. 84. p!n. se ~asa ~I' lirul pulin mal lung ~i se fac pah u puncte de feslon peste gru. re.. . i. continuind astle I p11la in partes derea ei pinii Sf 2Junge ill par slillgii a desenului. Se lasii liml de atil pujlO . largl ca ~I rihdul. dupa ce s-a fixat _ultimu1 punc~ un I~! mare . ctte d . Fig.. urmind acela~i procede~ pi'nS ~ de leston In bllda lasetei.turl m:c~ ~I dinlr. R lndul 2. EJ(ecuta~iitor si fiicind tn el un lat 1~1tt pe[1~ru e:. fire care par· nesc de la bazil caIre vtrful triunghiului tn mod degradat ea lungime. fiiciodu-se atitea grupe de leston ctte sinl necesare pina la sfir~ilul rlndului. 84). . Rin?ul al P~:~~ii astrel ptna la i~fr~un rind de.a(ul rnic al pr irnului rt~d ~ise~ sco. se Safe peste un la] m lc ~i se face un tat lasetRl:~~/ ~e fa. Urmeazii lar Clllel puncle de leston mai largi ~i apei iar se sare peste 0 bucia.ll d aC'~jal rindulul m ~rind iara~1 un t~8 stlnga a desenului. pe rnarginea lasetei. lac d I lui urmiitor al prirnului rind. ~ . dreap _ d I· Cit . Modelul 9. Se face din nou lIll la] mlc in lalul urrnator ~i un la] mare ~i asa mai departe plna se ajunge In par tea stinga unde se fixe3zil ultimul la] de 0 bucla a laselei.la\ 111l1~ l .l:n05 • 2010 13: 56 52 . gu a . legate inlre ele eu fire 'nlinse. trei laturi mici. se lucr:aza 1IIi/. 8~! Ill.1 I. in rtndul cinci se executa ca ~iIn rtndul trei ctte un la] rnic In latul rnic ~i cite lrei laturl miei in lajul mare. Pe baza laselei de unde se incepe execujia danlelei. Se executa cite Irei la] uri rnici in Iiecare la] mare.~ rrndulUl al: Ireia.3 nnd~lui. continulnd asHel pina la Ierminarea umplerii spatiului propus. fiicindu. iar in [alul mic se lucreaza uo allll~ se rae iar patru punele Jargi de lesion in grupul urmiHor ~i se coohnU3 asHel Din nou '". m~re al r!ndulUl dOl.. Rind . ~ . executtnd un la] rnic ill doua din laturile mid care acopera latul mare 81 rtndulul al doilea..e dreapta fixind ata lntr-o buttal rilor de alblO3~ lncepe de la stU1ga sp d rj de 'asi~~ d~.se iar un la] ceva rnai larg. 83). Deci rtndul intii se cornpune din cite un la] mit urmat ase Rlndul 2. Modelul acesla Sf compune deci din Irei rinduri care se repeta. Se repeta aceeasi lucrare ca ~i la primul rtnd fiicindu-se cite un lat rnic ~i alful ceva rnai larg.. ptnii se ajunge in partes dr'"'<lptli a lasetei unde se Iixeaza ala tntr-o bllclli a lasetel. care executa! In diferite spatii de !Iori da un aspect eu 0 il1faii~re Ioarle frumoasil (fig. formind dan· lela (fig. latun rmer.lnarasela ? mic ~i ca rlndul al doile .:e au~ la] mare in latu! al !reilea din P:i~uI de un lat rnai larg. adica de la stinga spre dreapla.sarind iariiii douli laturi mid. liislnd [jrlll puiin mai lung.a . la.pul d~ Clnel lermlnare. 63. . conlinulnd asHe! pinii la lerminarea rtndului. •. I 'urile re ta cu la ur: rrucr.We oilea se sar de Pa rindului al doi lea se tn lick Rind"/ ~. S~ sare pesle 0 budli de lasela.'d d'abeille" (f!g. Se face un tal rnic Mo~lull~· ga . Tncep!nd rindul al treilea. se lucreaza cind puncte de leston. se sar dou~.

U'N.1 trellea punet de Iesron. rt ter"'R'i~~"/ 4.. pr~a se aJunge In in dreptul rindul". 54 04 05 2010 13" .alteliiJIld ata larga ca sa formeze ~ executarea grupelor de lesion Ilinii in partea dreapl3 a lasetei. tree:'. bme Inll~ lnlreg.1 2. se lasa f'rul .'"' 1L fiecare 1. a la pUIlC. Se lac atrtea .j lura din Ire grupel~ f~. ~!1 lat Iii nulnd ast lei rtndun le. lno\lelUI ~I' Fig. se fae Ira in!re prima ~i a doua ~rupa Iirul intins. Se sare pes ~ rer u de leston din stinga. on udDd a patra bue a ~I e leston apropialc. apoi se continua 50 inc. Ca ~i modelul 12. ~\od. nea lasetel p es te cite 0 bucla. I. dante 1a ca rindul 31 doilea.Sc eonttnua apoi r~~ Cu rrndul um1.~r. de 13 sltnga spre dreapia prin I.Irn r~rOlii~ea 8rnoMI~lui. prlmOul ~u" f t lucrale cele douii puncte de 151 grup do ua punde de teston.o10:illcipuncle de ~est~elul (fig. am cele de la dreapta spre sttnga.t Ie le respect iVe in Ire grupe. pta ~I invers.l''' dooa PUn~.cle tura lntre ele bine intios. par!e. Se sar II. .IQna e. se execu a se Iac in loc de un slngur "unci de lestcn ctie doua puncte de lesion cu dist. .puci! bud a urrnatoare execullnd din nou dou~ puncte de 1." leston. iar in celala It rind se execu tii grupe de doua pUN de leston cu leg~lura de laturi largi (fig. dou' unde . apuclnd cu acul o bucla a lasetei.1 cu prjmul.. grup. ~. dw dreapla. tnt mztnd bme II rul de I Se lac aile trei puncte de le5 ~ I~~uta astlel toate grupele de lesion ~I fir.~ l rtml lung d cit I.. ud!1d lajUl 111_lejJ1 Mica drea"t5. ~\"d. in josul carora na I cu gru pa de I~Ion. Se .. 86). Oed. edent.li iara~i Irru til grupa u. 3 50 IIK"S. Penlru executnrea rindurilor urrnatoare.. b cle din lasela in partea sltnga a triunghiii! Rind.\ I'Sind n rul mal luo~ Mod:lul 12. drc.-".It iar pe bazu lasetei de a petalei se executa dou" puncte de Iestcn. oe 1.ent . p!.lul 14. ~ . in Mil fel ea frruJ por~'1 d~n lalul urmlitor. RiMul 3.sel.11 • Se sare peste 0 bucla din laseta de baza.puca cu acul de I. .pc.18rgl _Ia rna. AC~ slinga spre ~reap "mai jos de baziL Apoi. apuclnd cu acul lirul de legalura. duce iirul d.. Se continua asHel plnii la umplerea desenu I~". Modelul 14.alale de lat apucind cu acu: a pah baza lasetei fildndu·se tol gru"uri de die dOlla puncte de I"ston."lon. lucreaza lrel pun~(e de res to~ l. upa ce au os . iar rindul al palr~lea se l\KrtI. drea pta a (aselel.se \arii~r doua punc e e e! dupa ce s-a lssat un la\larg tntre eele doua grupe. de lasett. bucla lase lei din dr<~~Pla sa Ire. rindului pjna se ajunge In parte.13 al "rrodeluIUl. executilld in a~ S. Ihindu·..n· buciii din J. .. lar atunci dod s·a umplul lot spali ul CQnlurului. e cu a unui la t {oale ". sCI~~'foprim" gru. cev~e e baza laselel de sus... fig.. Mode Iu I se Iucreaza de aseme nea de 13 . e partea stingii a laselet apucind 0 budd Ilia lega tu. bue afeslon cu Ja\uri tntre ele P'"~ se aju e spre dreapta (Iig 88).. ].::". al. pr: apare ca 0 relea de bride seurlc. 89. 90. se I""g. 11ij .< Itt'i Pl!"dl.grupe _d unclele lacute pe b3Z~ laselei S·BU Ittl Modelu I 13. 89). Acesl model de dantelii se sprijina pc acelea~i explkal ii da Ie drnlre care unul se executii In grupe de Irei puncte de reslon eu !rrul.':_( .. se ".. a Ilernllte ~i verticale (Iig.C.. . Se lucreaz2 ca ~I primul rind.. F.r tea sung· Iucre8"tii la I~ nil P.e r.til prirrul rr~ucrale larg. liisind iarii~i.lii.~ S. 87). eu dcosebirca c~ "e baza laselei se lacgrupe de cile lrei pun. Se tnccpe executarea rnodelului de la "ling •• pre dreapta. celor emel Tin I model SAl bal. scottnd aeul cu alii in bud. . ell ~i cele de Is stings 51' apuc3_3 pair. apoi se l e. Dm ~tesl loe. IdfI se rreee la al doiIea grup de leston execulin~u. ~7. lu~rul ~e d:. de fcs1o. (ntiirind mal intli nrul d~ a~ . ~ din [ieraTe vtrl al lrrunghiu I Ill. I ling ca la rlnt de Ie. 3.fimul. contibud. "fae din POU trei pUJl~ted: 13 lasetii.1 inlr-O bucl. [nlinse.te I•• g rindulu. urmatoare. continua execularea celor douli puncte de r~ton pe toatft InlrR . adlca se aC()~~ d .: m ..ion CU 0 .rtca drcapla. 55 hru P: r~ l :e 0' rtr t r *i laJd~ad.l"I'aIar . Modelul lJ.:5. se sare pesle I".!"aloare a~1 ~I Se_:~.sel..se.PW.I\odd" formale. spre dreapta aceasta grupa *1 se axecuta 31 trei lea r. se tncepe lot de la sttnga spre dreapta.. D~~a/J·un.ce rr lc si se COllI 111U3 asHel p.n p.Iing" 'pre Rindul f.lu\ t3 lal ul respectiv. ri il I P Rilldul 5.tk la modelul 12." :'~uri care 10rOleaz• ~ e uncle de leston ~i lalurl lar ala lare. Se lucreaza . 8cest model de danlela se comp"ne din doua rtndurr ca~ ~ rek. Jl\od. t t . rOl~nproPiale unele dj. se sare pe rnargipuncte de . dreaplii a de>enulul.~ lac '(al RirrdtJ/ t~ t"rg . dul p.aslndu·se lotre grip Fi~.'li P'. conlioulnd asHel Pill'lj punct de lesion .(lsrgc.

gatura dinlre urml\loarel" doua grupe obliee 31e prlmului rind. tela apare ca ij~ F. Pen!ru ea modelul propus sa aiba Illai mull relie! ~i penlru co umplu!ura spatiului (uprins In conluI sa nu se confunde din caUla grosimii a\ei.riatie dantelei (fig.rind de lesto~. fixe. e S..' a desenu1ui. jos de bazi.lii " se U· at" u mind~. 9(1). M~dul 16.i '0. lixlnd ala tntr-o buclii mal [os de bazli.t o bud~ care I.T grupelor devine mal evrdenta. apuctnd ltrul de l..coate 8cul pnn a .' Rtndu! 2. precum ~i plna I. de JOs .pe din parl. 1 de la . Arnst model se compune din doua rlnduri ~i liind user de luerat se loloseste mult in praclica. Din punclul dill dreap!a unde s·s fixal pri!llul.hnglj 1.aU He trei ptll1clc de lesion Ii in~ din ~ru. Se lac in leiul aeestn alitea grupe ob Iice de reslon pll13 w par dr~. Din acest punct lara sa se saril nici 0 bucla se duce un fir ori101l1al. cu deosebire eli acum se apuca cu acul o dala cu latul rtndulul anterior ~i Iirul tntins orizontal.I1' se .1t 1.l"loJS_ . /. d~\'er "... apucmdl .. Deoarece sees! model se ILler. servind la umplerea diferilelor parti ale modelului ales.~tei ~i5e execul. Se lucreaza cele Irei puncta de leston ~i astlel se cOinpleteazii rlndul pinii 18 c. pe baza lasetel. Se presupune ca se !ocepe exec. mid. execulindu·se pc tntreaga bazi! a 13.~ea'" rindul a alspre tea. Rm<iu.. l ... 92..ptii.l i dl. I.tioga sP~loarce ~i se rncepe de la at d. dlnd aslfel dantelei 0 in!ii\ijare cu tolul deosebi(ii (Iig. parti Care in natura apar ~i ele cu lorme pllne {mere. Acestegrupeoblice pol Ii formate din 3 -~ san dll~r 5.n partea dreaplii a desel1ului.li:ZOUfo ~eO~ in f§ 56 .eu'" flr?1 care a fi.S • doua o bud. S" lac lalur.. inlre rinduei nu se.1.'\old. Pe laseta din stinga se apuca 0 bucla cu dOll: b. .lul 17. sare niei 0 buclil de pc lase Ie Ie la terale.arlel'de [eston P dre1lpla grupa resPeclil'a ~ P~Ofa.pud C" 8c"1 de su. j mic.icind lalm faturi ~i unlrJ"ds'!'~!.8 n.". Fig. pUIlC .i. apr'· rece den I..Ie tre' pune!e 11degelul eel mare care Ie Ilxe'lZ!t. linia oblicii a grupelor apare ~ie...tlng. clte 0 budii pina se ajllng<: In parlea dreaplli unde se Ii xeaza Iirul de a\iltntr·o budii rna. rind.. dind III aCelnji II o d". cu dlrectia de I.aza in amb!le sensun. und.ru' grup. La execularea tindu\ui urrnator.' Ia dreapl Se Tepela de 1 bli 1'( n te cU acul firul scur] de legil!udl dintre grupe e 0 rce e»? a . 5C duce sprc strnga un fir orizontal care se [j~eazii in bucla drn eare a porml primul pUllel de rcslon al primului a~ . t. Deci ullimul punct de I~' dow' puncle se lac In drea p.pe de ccile Ul1 singLlr puncl de reslon. Aces! model..le pc dedesubl. cu dege tid ma~e e Iam 1na . sep! tncepe fie de la dreapta.~roce ea"" ~n parfea dreap UI. mai jo' de bala la5et.se U". 0 r Ion Ctl acelef grupelor '!. .. se realizeaza din dOlla rtndud *i are a Infllli\'llrecompaeta. .xal Brul de at~. care este 101 un rind de lalurl ca ~i rindul inlli. Se incepe Iuc.ab ~~ Ppillii In parlea stinga undesea. se sar oua buclel "-' 12 Din p"netol un~ b cia" apoi se spuca prirnul 1. eu lasela care 1113rchea~ii cont urul. f mala din doua rtnduri : lin liM • . I de u. 1I1odefui 18..Junge .1 primul. ~i de la sttnga spre dreapla.t'g 'nd spreslillgacie la dre~pta spre ~ In a ..·a executal l~ ~i~dulmodelu!ui 15. m"dul 1..etei puncle de lesion apropiale. eculi pe .tinga spre dreapta. Rlndu! 1.. pin a in par lea stinga. "POI ~I!' punct de lesion se va faoo .II .. Fig. Modelul 17. ~ IOIlIIpund de lesIon linga degetut eel marc d~ la mina slinga.n su. struguri etc. ~ceaupeoblice dec.. 91. do' stinga prlmul rmd de laturi. umplerea spa\iutui proPU3.). se Inlrebuinleaza alii mai sub\ire de aceea~i culoare din bobine. 91). punde de lesIon a~a cum .... licr. apudndu.cul ' " • tre" . La acesl model.' R . 92). Aces!' puncte se xecuta In coni inuare.a filu I de ajii inlr-o buclii . dupa ee s:s I. d rlndul se lui de [eslon se lace apu'l~ CH'. dreapla spre.nr. ~\odelul 16. din h. de unde se apuc3 din I" continu. • baza J3selo' cu . ca ~i eel precedent. . Deoarece rlndurile acestui model. siirind rnereu. pu~cle de lot in care C3Z direc\.': I. unde se !ixeazil lirul de alii in aceeasl bucl. doua h~e care s-au im.~g 'mului punet.. 93. per e. pina se aj unge .' laselei." face un ~~ de..ori SilU ma' '~"i mla ~i deoaree ea se Wm. eele. acul grupa d telll peale ave.~ iar tn IOS~fiecare grupa. pe cele doua fire formale. R'"duI2. ~ Ii in ac"l~ii reJ sO..tanle de cit... se lucreaza In arnbele sensuri. . apucind c~~ . .1 model"lu! anlerlor. '.. ad.. Model. (fig.:a po Se ."..ebilii ". se executa.sil . Dupfi acela~i procedeu ex plical la r!nd~ dodea . Ire' pi d~. bine tntlns. Se a P udi din nou ta IuI urnll din gr"P V~ f1 Jingii I~Icil n~dlu r~r~area unui nou g'up de [eslon obi ie."pAt. urma!01 Oua puncle de leston se lac in stinga primului punet. So: Ime 11("e dedesubl..lil es~e or i sau palm puncle de feslon.ru1 din parlea sling.3 lasetei de sus. dar de data ~ceasta. S. 'd' de cite do. to jos ~ Je lesion cu directl. lesion.i de unde a pomit primul lat. pina la acoperirea eompletil a spaliului cuprins in desenul respectiv (fig. astlel p. Se tncepe lucrul din partaa sti~ga. ap "dod .te t~ la a conlumlu.a oblicil. mai de. ~lod. 93).\ CII . [. l"cepe rlnd"1 urmalor care se lucreazii de la dreapta spre stinl! 5M 1-2 bude din la5ela din dreapta ~i se face U(1 I. Se lace un nOU la]. fie de la stinga. 0 relea cu bob' aproape rot' . apoi se face un la I SCllft apuciod 0 b~c1ii. Ire. d'Siantelt ACeaslil: ali~i lnlre grupe: daniela.Iii dant.

II u .j' r~·· Fig. Se compune di 11 douii rinduri ~. rtndulul. ' lind ~:~l... Imulin~) bobiu:::~ I~'refu' spa. DUll" aooper irea ell aces! Iel de dantela a lnlregului spatlu euprlns In contur. or'?1e ~I mart rm. lerminarea tuturor wel.8 c.'.a . se peale lace slmetric.mea. :: reston. prin slmplitalea ei ar Ii pre. distautate inlte ele. Modelul 23. Mod. 51! lolosesc c'plicatii le de la modelul \ (fig. Se duce ('cntllluil1du. lie in locul . Cind 'paliul me. t golur] in locunle indicate pe eesen. d. 77) care a lost lucrat cu punetul de lui sunplu. 95). [i I . Fig.Iucreze a doua grupa de lalur i com pus.1 21 a. ctte au [osl s. Mod. fes onare. a j rd'~1 intii 0 data cu firll! iII . .au desen unde s-a hotarlt sa li~ _I!.'culu. ft punc:te d. depind.. 97 bi s."duri de laluri ~i rindu~t DlIpjulllmul rind de ia(uri d ucr~az~ 2-:-3 rrndurl de latur.llr.a cum au fosl upl reate la pag. care attlel.e/or.' in t. de desenulul est. 96. 97 his]. 38). la I.113 a petalel. tar dupa !erminarea liecarui i1ldu. lunde etc. e.l m:ure ca a danlrlu co mpusa din oomple! COJllP"rl~'L1a goluri tntre ele. dura dorin\ii se inconjoaril un lal 31 danlelei cu un [ir de ala de d..Ie.:'tl~f!~ ncer. . a carer dispozttie sa attcrneze. dar mai subllre. ~\od. se brodeazii cu irunzulit. Modelul 21.!n d~IUi ..imr~1 e. 25 (v. I. DUP. ~. larg.. locul !OdIC." se P?ale ~xecuta ~i eu ala groasli dar este mal bine sa Sf execu e cu ala rna. da. iar un grup de !rei r induri ~i lar un llJup de dou. . inl rebulnallie! de al._ fin"e un fir folins in drepl. rnonolona.. din bobme.n~a 5pre dreapla. Petllru cxecularea acesl"i model d. Mod. daniel. Fie in locul Indicat in desen..lun pc naul rind.za de 13 0 margine la ..a~i gen de da~lela de la model ul 18."" apoi CII pu"clelo do •s on lings.~:ii.n1du~In.ncepe Iucrul de la st. 0 v. loeuri care pol ft sime [lee sau asrrne flee. se ucr un Ilromonialinlins d la dreapla la 51lngJ ~t t dinlr-un numar variabi] de rtndur: de lajurt. depi nde de Modrlul 21.' Se pol lace 2-3 rind~ri punele M Iestcn. de ri. Ion din "ndul "nterwr. Se folo""i1c din ~nu acelas' proc"deu de lucru pin" I..ul lor ji d.lalulu. in coni inuare. !ar cmd I de de lesion. cum ~icercuri reslonale. Prin aceste ineilise se d5 un aspect mai variat aeestei danlele. Alee. r. ~1. a. iar inlr-un spaliu mai mare ~i de lcrma neregulaia 3l"urea lor . 34).l. In lnlervalele dinlre barele se executa pondul de lrunza explical la modelul I (v. I'asm d • ~lluIIUl.l. 98).pudnd lalurlle~. alii de aceeasi culoare.. imaginalia Ii bunu I gust e u e on. 5<: compune ou rind de Iestcn pilla . sHe! pe tot "pat·ul liber Se cOrllmull a (fig.~ns la goh. "" .i model se ba- sau lnvers ~i se Incepe rindul d. 51' <'Ontonu.' illce~.luI22..' fig.lul 19. lig.c"tli pe rLfno~lwlcie d. 97... 58 .SI. Model. ell aces! model de danlelii se pol urnple dllerlte desene cu !ornl' lungi ca : panglicii.d s-au lucrat trei rlnduri de laturl ~i pe urrna rlnduril restona! e.ston ~i un rfnd cluer~1 2-3 j-Indur C'ompacle l F. Se lucre. testonat '"' inlftre~le lirul de alii treclndu-l pe dosul feslol1ulu r.lor hotarite A~zarea lnelelor tntr-un spa\iu rnai mic ~i de lorrnu re~ul"la. Fig. I~cind in [~:c~~: ~S131lcompaot.ro~1 acoperi I.g.. urmeazli sa se . pe baza Isselel. a unci acest model se poate ccmpune I Idi ".minnle. .c poale face iwlai ~i in grupe (fig. Acest rnode] execu anlel .• 'Iod.IOn"re~ acestor fire.. Apo. daniela. tntlns ortzontat.pLldnd Hecare dtcpl.(flg: 96). adi. 54 pag. pi n bi'nuit<i a rtndului pin.. fig. (fig.! "n~. (fig 91). se sar 4 .lul 20.puncte cOmpBC_r duri eli un rind de puncta de lot din dOUflrrn u 'Iir lnl ins orizonl" I.n r JI u punct d~' 'Iun . 5<: tncepe ex cularea punciar Jirul nnzon'. rna.5 pllncle golur. apo: se tncepe \e.apta SP. la. 9~I. 1l'Slnncompa<:le. 95. 3-~ Oil.' la umpler~a c~mp)etta.a spa iu ur. . I de ieston compact. '\yd"" J.rite in erate se lucreezu pe I?ale tre: .lul 19. la sfirdreptul ROlul"! Apo. firul. r exccutii presarat pe !oala suprafala ineluse lestonale pentru a carer cxecuhe e 'nlrebuinleaz. r\nduri ~iasa ruai departe. eu [esalur] ~ bac I Ielfle.. din doua r indur].1 21 . cu . multe barete ell dublu punct de leston. sub] Ire (hg. COIl'liollo asifel pill. Er ctu"rca ac<>5iL. e e~plicale la rnodelul 18.llntin' de I~ dr. EKem/area ir!c/u. inllns orizon!a!..ce aile puncte de lantezie. Sesre 0 combmatle.1 unde apar trei fire nelutelor de fe. mai mare in lung.1 in toe sa lie 0 dal1lelii dcosebirea ca ace.

• Ritldul3. puncte de r es ton. R 1ndu) "rmEler se lucreazii ca ~i rindul al doilea. apoi patru puncte de leston. Cind ~ ajunge In ~re~lui gmpei de nouH puncta de lesion din rtndul 2. lajul (fig. 100. tpunet.r"ap\. cu de~sebjrea ca.at a de 1. peste 7-8 bucle din lase!" de contur a lrunzei. Pe grupa de ~ple puncte de lesIon dill rill?u. ln limpul executarii dantelei. . pentru ca figuril. Se continuii astfe] plna In partea dre VPU"I<:1de _lesIon in grupul urRlodul al treitea 50 lucre. Rindu/ f.ela1 J rind tot di n la I uri ~i cite doua R Jndul urrnator se IUCre8~"ca .•. • In limpui e'ft:uliirii dantelei trebuie sa se respecte 0 mare regular! tate In lar!(imea Iaturllor. ~iasa mai departc pilla in parlea stll1ga a petalei. lale d.. a~ol se race un Ja I nu prea larg.ton.ta. • unete de lesion. larglmea lor trebuie cu vreo trei bucle ~. 'bii toate ac-e18~i ni vel. ' Modelu! 24 a. Fig.lul 24 •.ca. Se lace un la]. Se continua astie! la] ~ise rac i3r~i !ntr-{) bud. 100 bis a).! I ucreazii de d'-ta aceas!a cinei punc!e de les. se poale trasa In spa(iul cuprins in desen linii orizontale. fig.'ul mtJns onzontal. . impreuna cu I. cazul) jl. ' >. . t. din nou un lal rnai tntlns ~i palm puncle de leston. .xea~ii firul de alii In partea dreapta la baza figuri i tntr-o burl~ . _. se nxeaza r~ruPe rind"1 de I-I Uri. So Sat la\urilor din rindul precedent. apol punctele de lesion. ~ de b~z. Se lasa un la\ de liirgimea 60 seR~!u~i~i ~~:IT dd Dupa cum se vede. nu primu! rin~ s-a le~minal prin doua pune!e de lesion.rul de alii In bucla urmaloare. a laselei din stmga. . Se scoate r. a d!~" alii tntr-o buell. se ze lind Ot8r~C~lQ)' 13: @1 ij lrrd~~~~ T. Se fi. Se scoate lim! de ala prin bucla urmatoare ~I se . repettndu-se asa pinii in marginea petalei. aselei. se duce iar un.firele deajillntinse orizontal.d. Se tncepe lucrul din parlea stinga a petalei. CI se lace un singur pune! de lesion c e e es on ale rrnduluf tntli. Rtndut J.lea ~. iiicindu'se iar un miltor. intins..ploicicil" (fig.g~ altul. 99. 1 . unde se f!lce tot o. se lorrneaza ochiuri regulate din ctte doua fire amino danlela numitii . bine Illtin>. Se lucreaza lara~' noua pu~c~e de leston pe latul mare. iar pentru a se reaIiza cu mai mul!ii preeizie aceasta regularitate. terl. peste tot atttea bucle. puncte de Feslon.xlndu·! tntr-o bueU. .lul I.junge In par. blodel."!ins orizonfal la iliv. peste care se VOT suprapune. Din partea drcapta a lasetei se duee un llr bine tntins. Se con linua aces.itldul 2. *i cite dou. a}a~te.de rest°'deUf"rg pentru a forma un lirol desl"1 ) setei cu trei bucle. 100 brs. cornpuntndu-se din doua rlnduri. penlr'd ca sat t iirul de alii In laseta din dreapla.• . .1104<10] 22.. in grupul de douii pun I n ~asetta stJn~Ii.1 ~i se Iuerea~ o juJ11.lurilor rindului pr.' Jos de baz~. se lac numa: l-lIple.lndul 4. Dw loc"1 "~ "!' s-•. plmi In partea stingii a lasetei unde lirul de a a se rxeaza mtroO buehl.za ca ~i rimu\'P a. Se face un la] mare. fig.lon: apm ~ap e puncle de lesion ~ia~ pinii la capiilu I rindului in parka sllnga a pe!a eL R. 100). In lajul mic care urmeaza se rae doua punctc de leo. compunrndu·5O lot din laluri ucind amlndoua lalurtle celor doua r". cu deo~birea n~ld.alunJ~ puncte de lesion.p. Se tncepe lucrul de la dreapta spre sttnga.Jumatate de pina se . . Se face. a I!setel ~~u~~i.pla fa! (dad est. rcpettndu-se rindurile plna la umplerea petalei (fig. Se lace un lal ~i~ I~ ~repl~1 grupel de doua puncte de leston din rtndul precedent. din dre.unc e leslon.. adlca un II r . exagonale sa se lo~meze cu Iaturi ~l raze ej!aie. ':: Ii xeazii In bucla din partea slingii de duce un rir onzonta] blnc m ins sr se ' unde a pornit prima jum." la~tel. l'Iiodclul 24 b.ece~ei11. 99). sarind 0 bucla din laseta de baz. S" fie foarte r"gul.ar pe grupajlTI'tca e Qua a de Ieslon din rindul precedenl. Pe aceste linii desenate se \'3 infige un ac eu gamiilie sub care va Ii trecut Iirul de alii care lormeaz. M. .ndur. R!ndul J. Se Incepe luerul din par tea dreaptii a pelalei. un la] mai tntlns.'\0<10101 23.fac noua puncte de reston pe lalul mare.l 24. Se rae doua puncte de Icston. Se scoate lirul in bucla urmatoare. Fig. {.1 pn mu f idI . se luereazs patru puncte de reston apuclnd !alul din rtndul precedent tmpreuna eu lirul transversal intins. purtclele de lesIon Sf ac II puc n a] un!e primului rind. Modelul 24. hxrndu·se ala de 0 bucla a lasetei din dreapta. . R. se mndul 2.lal mare bin.l" de Ieston $II executa ap I an erroare.13 ·"1 It. !Ill. ~I facl~d dous puncte de lesion in cele doua bucle urmatoare. LIn la] mic eonlinulnd pina la capalu! rindulu\.. Riruiu! 2.

anume de unde a (0$' ii dreapta sus.ucl.ochiuri exagonale se poate executa Ie del (Y. I I (ellib de alb.1 2' b.a Il.nd au L\a\e<~ c ". j in ii d lagona le in ambete sensuri aaleedxeculan~ acestul model. l Ie daua lire.Trebuie d<p".\'o~elpl 2. apoi se rljsucelt~ 0 data tatu orma..le_a sl.."""~ al" fondulUi .. limp 8rninle~te..mp" i"reg '1"\'" _IUoa sau _ft. Se [ixealil lirul de ~i~!~ I ~Inijbuda a Iasetel din te.\. fte pfln surli!area deasa explieala la barete1e __.._ ob'" '" . unde se execu!H un paranjen cu \esatur~ simpla.__. _ ilor exagonale ega Ie se racomanda desePenlru ujurarea el~tuarIJ fl~u~ii verticale ~i orizontale dupa care se va nares pe spa!iul respeell~ a unor I orten Rind~~ I.d d. .' daolelei. se trece [lrul de ala prin laseta I din did slinga pina la nivelul eelei de a doua linii crizonla'e.l n1iianJ·cnilor. <I'fapta.:3 . -=__ _ rea ~ UI _ . se cr do"" p"rlctc 'uliva a rtndur ilor . umple.lul 25.. 101. . Se surfileazii din nou !oale la\urile de cite trei ori [iecarf• :.ii!l\ll rbJ . se de repelarea t~~S~ 13 baz3 ~i Ia rnargi ni Ie rii petal. Se 5urlileazii. Se.uD.. ' se de.G subtire (de pc bobine}. . Rindul 2. in partea dreap!ii a desenulul un de se ftxeaza tntr-o buda a lasetei.... ~. Se execulf l0 .~creata cu '\.· hlllri e~agonale In acelali pundul de [iul cU/~ctlll numit "Old d 'abeille' <10 . . Penlru exeo:utarea rindului urrnator de laluri...~ ii xeazii in bucla in -care au1-' los\ d"fixate~ aile Sf e.' marind.. t-' -0 orizonta le desena sttnga cu un bucle mal JOs de col] I.. se pol executa 1)'CDurL rea ondulut..71 . .a(D~:u~{p~a:.1 reapta spre stinga ~i.ntr'o forma" reguln!3 a"'. Se s\lrlileazil: 0 data B?.lfel ~eseAcesl punet de da~I:la Imltii .. apuclnd cu acul prirnul lat surfilat al rlndului prece en. Fig. paslrtndu.o a.le sa nu se suprapunii unul peste altul. r'wnlalil ~j se fixeazii [irul de ala in a la] l.sl lir pinain e punclu\~C und~\~ plrcat. care se afla 13 n i velul diagonalei desenate Se tntcarce liml in bud a de unde a ptecat.::'-L:.. Ae.t"! 26. ~'S~1~~e de~n se due [irt'le de alII -rl. tncepe din ~ar."g"r ~"nc de Je>toI1.. apuclo uc a c • I[ I I . rolose$le [oarle mull la [oodul . dup. \alurile se pot I""lotl~ Mode lu 1 2ti. 5< d. m. _:_:_:. se na1a Ii xeaza Iirul In bucla 1:11 care a los! lixatii d\ago de !Ire duble..~ lire di'"~.. '\odd.ile 5 l' 6 'uii punete. caz dantela se I . Se trece acul cu [irul dea\1i pesublaseliitnjospinaindrepluldiagonalei urmatoare. Se Ireee lirlll de ala pc sub \aseUi. Se va urmiiri cu atenlie ca aceste [ire parale.~~ III ace~1 din urmii..ar~t a ~hiurilor exagonale adidi atunei dnd un rind .. Pentru exact itate ... s Ir~1 eu cite un 0 h' I'" • . ~\O<I. . fln inccput cu UO e grupa tncepula Co pe grupol I de festo~.:"ode~ se lol?s~~le j~". unlor. suprapus pe diago d~>enata. lorfll burl tar in! re e Ie rombu-] .~~au ccle toal~ acc:. 101).n cazul ctnd mod~lul a ser vlt la ump. mve!ull. In aceast1i prima parte a lucrarii S'B format a retea de Iire duble diagonal numai J 11tntr-un sen> ~idin nucla la sttnga jos spre ~alii ultima diagonal:. \ormindu·se astlel douil lire paralele.r~<pecte~ '. la n. se duce lir~' de a\~ oblic tn jos..' sa se pi'. .5}lb la]. Fig. trrg I"g.I!J Modelul 27.. llecare la] de cite trei ori pinii sc ajunge in partea stinga. ~ al\ru n:~ ll\ 3[Ii.colind a. Se duce iaf. prna la un ~l r~. in care caz CUI 1 -:e ac mal dantelei )1 uneorl I. 18r ~c pinil 13 no uil pun~te . l n ~~fl~' 100 b~~.Jrg care sa alingii ace 1~ledobIIU acul de sus in jos ca st cum soar 3sla palra bucla a Iaselei de sus.xecutarea de la sttnga spre ruici se compline dill doua [I"dur. recm acu cu ata de 11.. ci dimpo\ri"~ sa lie asezate unul lingii celalall. Se [ace trei 13 dispunerea la IUlilor.aa r. duse exact pe liniile dasenate. continuare de lire na1a duule. e scad punclele. MCHl.t. de 13 dreapla spre sttnga.O~ rind numiiru.. . Pentru u~urar~a e~ccul:.• ." . eo~_lmuind asllel d pin. ~i se continua exeeutarell lalurllor pilla in partes dreapla a desenului. .aumic~' fitcarci lneruci!?ari de fire.. Se rasuce~te lalul a~a dupa um s-a expllcat la rtndul I.!!::. ITC' pJlanJcl1' . la mvelul liniei orizonlale.~ eflB' Iflsi l lin tre' lIlerucl~an eire m .otl i incepind e. fixind lirul de ala tntr-o buclii a lasetei la ni velul liniel or~~nlal~.~re....lal in dreptul prime! linli verticale. nale orizonlale ~i linii diagonall'.!.'nga a desenul ui tntr-o bucia a lase Ie. p. Sf surlll~ala firul diagonal pll1~ In primu' punct de incruc.. rna' jos de col \ ~.• d I face un punet de teston.·3 . .rll. " . du.(:Cuta d'agonal~. exagon• esC 'bur le s I Daniela cu asHel de ()C hrurl '~elor (lIori).lmnini eu' 'I I' C I exagona '"trego rmdul urmalor se IflC£P a_ Juma a I _13 dantela formdet-ochiuri (fig. de " iii! ". 'pre d~.e ~Iln'~crt~~atc 'cil' ~i "niile diago indicat alii omonta e \ 7J . plna \n b. pentfU pe a e nul in eVI eO a . de jos In sus pe..Hog" . . 1.nla). liN' . d' f "'Ia~a rara ~ ochi a _8 m. Sc pr~Q §:tA _a a~~' tnUa~Tf'~' eIO[~-~· .velul prime. formindu·se iarii$i doua iir~ de ala paralele. Se tntoarce lirul de alii.. llnii diagonale Se duce lirul de ala in diagonala lixindu·1 tntr-o bllClii din lasela de sus 13 nivelul diagonalei....f. e ale inlre cle..~i un Iir de ala oblic fixindu·lln bucla lasetei de sus.tna ~~epiul r" d . buie sa alba mal rnult lebel *.~st .:... \02. __ .l:slonale . D~ da. II fib. se vor desena esenulul..In I I le ce Ire id t .eneaz 't1 linii ~ iea Itliale ~i pilillnjeni.. "..e . Jixindu·1 in bucla de unde a plecat. Acesl model se m u e . lixind acest .. fixind lirul de ala in buda de unde a pornil pnmul lat. . Ju~a ate e at.. Se urnple astlel tol spatiul descnului cu [ire duble. ~c~ele~s:.

ra . ~\od.aJ rtndulul doi de lajul din care a pornit primul ~.at~ de la( a ~elor frei rinduri. apucind ell acul mtcrvalele di!ltT. enoru 'gum. iar pe rolila d. Modelul 32. 103. he cu alt . lasetei.11 rindul u i trei.'i~le pe dos I. explicate la mcdelele Irunze ~i Ilori. . poate Ii impodobil lie _. MocIelu128. 103). mai mid dedi primul rind. cite doua. Cind intcricru! !igurii este mal mare. 106).e In\are~le lirul de a\a (It I .. Dupa ce s-a eredual ulumul I'"W")' LI. pnn i~eca~II. de unde 57 Incepe al dOII. rotunde au ova le..set~.. Acest model se luer "! La ac. Se termina ~udilind picioare\e UIIlLl ~" nil) a Ie [ieciirui rtnd pina se ajunge 13 lasela. H~.} in inlrcl!ime prin ul rind depaianjeni al modelului precedent." 'I' Ire'S lan'ale in arnbele sensu rt. maj larg_i.I~.. Ilecare (fig. pe ceie tr picroare ale [LcearUi la]. piiianjcnii ar Ii prea inghe.e r••~nl·!lL· lal.. se lucreaza un rind de laluri mai rnici decit ale primului rind. tn aces! caz rlndunle de tatun pol It mal mull la nurnar.1. d' se """declledou• • .'na] . Fie.fedu..urr care (Ie aceastii da Iii vor fi mu II mai mid. ~urhleazj latul 0 singura data pina la jumatalea m.se a datll sau de doua on. urm •• za.a ri~d de laluli. iar ctnd s-a ajuns 18 primul lal . In lelul aCl'. .Medelu! 30. se trece se formeaza un cere in . apuclnd cu '1(11 inlervalul dinlre liecare paianjen. se duee lirul de aI. a a~lul rlnd.eiud pe margine. '1 ' la ullirnulu la] mulocmard mid d" de p~.. 104). alit verticale cil ji cde orlecntale au fool putm distantat."! eo po~n~t primul lal ."~Ica.ras""" grur.c. Daca hgunle de ~e desen. Dupa torminarea celui de al dollca c~rc . In care se LntiiIe~te bi ne firu! de alii 64 pe locul Aces! inel. La "lcn!CI~rea I e vertlcale se execulii rolile lestonale.a se execut~ ~eparte (Iig. MlJd<. adlca 4-6 rinduri.lul 29.. subtire (bob ine). Dupa ce <·a terminal stringer ercu I .! n pata njeni lor de pe a I dol lea cere va Ii mal mlc dedl numarul I'". ase el. 5~~ paranjen. Icrmlnd un in!. se coboara firul de alii ajanee Ja marginea interioara ~ jUm: . Golul din cenlrul rotilei se lormeaza prin laptul c:a Ilrele dub le. undc:. lieca . Incepind apoi executa. ! doilea ~jr de piiianjeni bud. a dnilea cere mterlor. Se string iar"*i cu lirul de at 18\urrlf celul de al doilea rind. . interioara a la.de ultirnul ~al ~I ~e treee ell lin.1 r~n.tcr la\ufl largi. pilianjenilor. ldrl'nd'I~lacesl t"cI se rn. lire so tneepe restonarea aceslor fire..e'rn u·~ pe dedesubt ~i tragind b ine ala.iao]ell:. 1(6). tntre ele. ci sarind die 0 gruP".urltlLndu. dar nu pe care ~rupa de picioarc. a Jasetel.-6 buele'pc I. t. spre a se pastra dupa ce in prealabi] au lost .sa ~ ~trlnga dou. se prllld<: ulllm~' la! .lul JO. [ormlnd astfel pkioareie pe care d "or (ese pilran)enr . P5ianjenii ~or.. '\\00.ui\i.r! de atil pe sub fiecare la\. de Ieston. r"ranJ~l11 a di n nou la \ uri.rea ro!ijelor SO int!ebuin!MZa ata rna. Se lormeaza astlel Ul1 cere interior de paianjeni mier Clnd s-a terminat executarea nllimului paianj"n. relor doua incrud~ri de lore ~I asa "'. Penlru . urrnlnd a :<e 5urllia 0 data sau de do".dl'lt'" se pnr.i [orlnind a I Irei lea cere inlerior. iar dupa termrnarea Jeslonsrii rotitei. sarind die 4.~ .. surfJlJnd cIte dOli. Clnd se ajunge !a I til lrul de nj. te linHle prin desen. ~\od. In asa reI ca llrele de ~Ia din care siut I . ori pina la jumstatea lui. r~nle~ie asa dupa cum s-a explicat la fig.lul 28. se prinde de bud. Se lucreaza pe circumferinla illferioara un sir de latur i (puncte de lui 'Implul ~V. JOT). dcoarecc prin rnicsorarca cclui d. . . urmind a '" intari in lasetli (fig. Ultim"1 lal se prinde de bucla unde a porni t primul la]. frelor duble orizontale cu eel di'la~loIe egale dintre de. . Acest model se tncepe [.1 104. I)uncl.. I' I' a I d 01 ell rind.es~ mode! cercul !"!erior [ormal e:i~~ a lei ca ~i mod"lul 2.or de pe primul cere.mu. p. 100. punet do:. 50 poate acoperi cu 2-3 r induri de piiianjeni rezullhLd un model ioarte decorauv.cepe al trellea rind de la] uri. Penlru execularea acestui model e Illcreaz. Acest rind va ri [or" pU I Uri 131'. fig. surlilind pjclorul ullimului paianjen.1111 de a a .n executaji cu ~unctul de \esiiluril coni r. rellndu-se Ja tnceput lirul de ala in jurul pundu! U' de tncrucrsare de 2-3 on. .)odat. cute lalurile .i UI Interior. . 21. Iir~1 se int.9 Iii 10mulu..n~ se (1ft.e W 1. 50 acopera In Inlregi01e cu ala eu Care s-au strtns 1'\U'~le I~L cenlral (hg. Modelu I 3:. Pentr" urnplerea formelor rotunde ~i ovale ale desenului.Ilr. se intrebuinleazii puncte de dante I.apu. Se. rjnd. ea. urmtnd a It ~r ek <\(1n. stnt marl. la rind u l lui. Ctnd se terrnina [11du! .

Cind sua ajuns la IOI~ '" ml)loc. pentru nervuri ca sa a~ba II Irape~t in intregime frunza f~st executata si laseta. se lasa a oarecare a I d e a a pe I" tUI' t Iterior Se duce rru mra aces -vaexecuau.ginalia fie cu orice alt pl~nccare Jucreaza. ea in eontinuarea surfilajului nervurii de la un grup 66 67 t~~ . se fixeaJ afolo ala de un lat al dantelei.. avind grijii. Modelul31. e trete firul oblic spre dreapta.se _con!inu~ surfllaju] batut des al celor doua fire care formea : lInbra pnnclpala. f unzii) se executa cu atii subtire creaza cu douii fel~r! uprafata desenulu~ ~r punctele Ioarte rnici.in acelasi e II'r i. de atii. Modelul 34 se aeum la frunze ~I In acest model cuta trei modele de realizeazii dintr-o combina\ie de puncte explicate pina Ilori . i cu alte puncte de .ces-a~Cta mal groasa CUcar. a t J dantelei. . e de mijloc (nervura_pnnclpala) . avlnd grl)a ~ . pma la locu! unde urmeaza a se luera alta pereche d IiaIf lalfrale. a rupze!. . se duce Iirul o~ltc I~ . Din acest punct in partea de sus a frunzei. pe ~o:x"I~cat la fig. u aeeasta dantela. sa nu se cunoasca intreru _. Se aduce ata rnapoi in latul delu ! a plecat. fixindu-I ~i aeolo Intr-un._ t~1 fire de atii pe eare se ineepe tesatura de sabac ptna la nervura pr!nclpa a.se" .sus spre s!tn. Se aduee din nou pe linia de mijloc. fie IrlUng laluri feslOn licalii an fie cereuri suprapuse I ~e dantela :xP I:. lerea frunzelor man . Acest.PJ~~r~de de gustul li illla: daniela. de frunzuli\e la altul..ru _ Fig. h ri cu lesa~~~~.~e/~~~1~~i~~. I 07 .PI~~a ~ trage ~i a-l deforma. ducindu-I in sus oblie spre dreapta. de l f 'S timp printr-o tesatura. IlxmfuJ Ii fire plus Iirul Hsat liber de la inceput. I. iar partea de jos a zulite laterale. 93 lucnn " modelul de_dan tela ns Parenla. in latul de unde a plecat. a e de la virful ei.. dindu-se lorma respectiva. 1 lor :~dPf:i\~~~ ~~J~la&~~~~ ds~-se plas.eze fru~z~litele lateral:. 109. P\n in centrul figurii' Aceste figuri. at ulliple lpicioarele laturilor Ie se mal Plucral~. Se incepe DUPa. . iar capiitului lO d 'In pnnclpale'e frru IPdarteata_ dreptul nervurii lunglme ear va Ii aeoperi tIi~i intari tt. ~I se lu- .. a se execute frunzuh\ele laterale. prinzindu-se se intrebuI~~~~ : Irunzei la a dista~ta oa~:e~~ la] al dantelei. Modelul 33.ntorcmd Iirul fixeaza Iirul de ala al dan. Urmeazii a ~:~ea ce s-~ facut cind a trebuit ~i\e cit incap pe nervura principalii a frunzei ma~r~i:lti~fupe de frunzu- persoanel Fig. lormindu-se ~i aici trei fire de ata pe ca~~ ~e I~ tesatura de sabac.ce.te el. se incepe tesatura de 13ba~ ~e Ie e I ~~de ur~eazii sa se execute cele doua frunplna la 0 oareeare dlsta~!~ e foe~ulitele sa capete forma. in asa let Mai lntii.a roape de partea e JOs. trecind cu acul pe sub Iiru l e mfjloc pina la virlul Irunzulite] laterale din sttnga. formindu-s~ a~tfe. compus dintr-o floare cu trei petale si codita se pot exedantela ~i anume: petale!e se lucreaza din cite sapte pe- model se foloselte la urn P Modelul 33.J~ fixindu-I li acolo intr-un la] al dantelei.

t -pa I'IU a I c.u~urmla ~e baga pe sub laseta de conlinuare ~i cu un ac cu a 13 ..) . n Cind.u~l\re se In\ar~te pe des. In limpul lnsailiirii lasetei pe conturul desenului. se ajunge la. In prima parte a ~ucr~rii s-au descris toate elementele din care se compu~e dantela poanlas.~~e~:a Od d'd nlela eu care mulle \~Iiml. 47. paslrtnd e tun. capelele se tntaresc cored pentru a nu se de>!ace ~ide asemenea nu Irebuie sa se Iorrneze grosimi prin suprapuncrea lasetei. ' • .l puncle de care ia runze(li~. pe care se executa cite v. rar 111 panea a doua se va xplica aplicarea lor pe dl' feltl~ oblecle casmce pe~il'll decorul locuimei ca : tablete mileuri Iete de masa. cuver turi.ir i se termms 3j)Oi pe trei perechi de lire. reprezinta aceeasi Hoare cu lrel iecare p~laJ se d nu~ e un de purtcte cunoscute. spre a nu se ~~lra . obtmmd un O~lecl . rar codi la se umple C1. ajurata sau nu.. m~i ales la ob!e.. (fig. avind grijii ca acest capal al [asetei sa he la fel ~e Intant..:tele mari. ci dimpolriva taseta trebuie sa lie frumo cndulata dupa forma liniei curbe. in acest caz Sf taie \asela cu pU\. ptlnxindu. III.o !'IUi linie a desenului. iar 13 arnbele capete e de~ira 2-3 ochiuri din laseta.e a I Iirul de ala ell bud. Desenare~ modelulu~ pe 'p.. de sanae.xph~al I' fa IJ!. aceeasi atentle trebuie sa se dea la intoarcerea lasetei la virfurile ascutite ale desenului.inza pregiHitii se face dupa explicalii\e date 13 capltolul I. spre a nu se ill' gnlmiidi laseta. unde a fO'1 Iixata acea hi pereche de fire.u punct unde se intilne~te cu celalalt capal. Se pr~cdeaz" 12 felli cu celelalte petale. in asa fel ca \aseta sa lie bine prmsa pe 111111 le modeluJUI penlru a \1U se deiorma liniile cind >+. poate ~l fO\05113"\t~~~~ . ~ cef~lrul Ilorli t lucreaza un paianjen cu punct de tesiHura conlrar t a Ire cite Mclklul 35. .r cornbinatle de laseta mal este mal le~4:/(QJ5 li ~~ijo~ ~8 ~~ : @7J 68 .anJ~n e\~fic~l1= ~. per dele. .u ••• Diferite obiecte din dantela I'g.d~ oarece se stie cii un ochi de cro~tii neintarll se d~l. I . dupii ce au lost !". apoi U1 rneaza tI1sailarea lasetei pe pima urmarind \nlncmai contur ul desen u 1U I. Ig. se scoale Ilru prin ullimul ochi ~j se trage find. In timpul lnsiiilarii.1i in acelast limp desirarea [aselei.n. Lasetele tnt reta la Ie. 5urfileaZil percch a de fire din mij loc. I mea uorila a le<arurii. De asemenea. care prin tragere se inliir~te ~I se Impled. de . i La _u~ ~ese.mfip~ac~i de fire.1 punctele de dantela. se va avea In vedere ca la liniile curbe. La terrninarea lasetei. Dupa ce s-a ajuns la in~l· aceeasi forma in scara ?Jdita irunlel ~ umple cu punctul oxplicat la modelul I al Irurnclor.tiirile.ie. AP?i se continu~ insallarea pe.a cu ~ulla . ra de p. inlarind aa 1 laseta. Hxindu-se bine capelele eelor douii lasele Inlretalat~. Ca e po duce tn act..In" rezerva. 110)."nirulul .. I1S~ila re~ s~ face ~lI yunci tnalntea aculul Ioarte des. \\oodul 35. I codl a 101 I ~~delul ~Plrec~dcnl. lasela sa fie asezata pe linie llira sa se susttna. III). formind grosimi care slrica aspeclul modelu\ui.: "or 1ucra barete Ie sa 1.

0 ligUla ovala. .na • il1 1110 .ecutii modeJul explicat penlru frunze [v .n e acestea se departeaza. e.\ ~ u care se camp lete~zii . palenjem cu jesalura confraril $i paienjeni cu lesiilu. aj. la rei cu se put broda direrilc /TIDlive.0 osesc a . Coada f10rii este executa fa dl d • J • IJ!id tot din doua lase:~ i_ua asete ala! ur~ te ~i cusu te una de alta. .'zt In ace.S a' deleinrepindcucelepen!ruobi~le In continuarese vordescri: ~sen~ tiivife sub pahare.:.uce Irude etc:.1. . II marune nalurala. trebUle sa se ~lie . [01 . " partea de jos. La fe 51' lui. ..petalelor se foloseste modelul de dantela descris ifI.e _de d: . macrame cu ranJ~n.pe au lui dubl . I. f' mic saU mare. 114. elin fig. ce se infrebUlnieaza I_fl VI r~~mii variaza dupa cennla.culb de albina" s II un piiianjel1 rnic din Iire simple n~su~r I ale ':'Iai rar.. Pentru forme ovale se illScrie. spo: lablete mai mid.nata>3 . u bum bacel ecru.xeculate cu brodel re a rt is.! se Peniru Penlru inscr ie Pen leu . Aces! model esle pentru 0 midi labJelii de forma rotunda cu d!mensiullta dillmefrului de 12 em. ta de fO.. . In locurile In~al are laseta forrneaza slruri para: PttrIJ pluri rna. pentru II obtiJle_ 0 lableta Ilna potrlVl!a l(lCulUlunde este asezata.~ de ill. f oe in inlreglme. ~rma rotunda. in flgurJle dreptunghl ulare cu dlrnenst unile de mai 511. ~faIEul~f 71 . dar putin departate spre rnijloc2.. Dlferite modele de tab/ele un cere.. Aces! model esle pentru 0 tablet!! rotunda cu dimensiunea diametrului de 23 em. . spaliile ili u Obiede]e ex<:cut~te dm dD.-. indicate pe desert se .tiN . In. 113.celea<i dimensi urn. sau in comblnal'" cu mot". Tab leta de torma rotunda.Itelt. I' object re . . 25 em. 20. In een licu ata~al) este dat modelul In m·l!ate (fig.nsailarea laselei tncepe din centru. pe care tela. Iocul unde se va pune pentru 8·'. 'e~· r e e e c masa f o. P I Ii krrn.rii in relief . marindu-i valoarea i' frum . cu desen asimetric. Modelul 3. Fiind un obiect Iolosit in vltrlne sub bi~louri.1'I':sz. In ~8rgmea ~ablelel laseta Iorrneaza pri%:!l~ lj.t caz.. J eest model este pentru t bl 1.-. ' milieuri. 73).ml. in ea drul care forme rolunde se . la5eHi II .' !. I12 cm.l I. Jete de rnasa elc . spatn.unda p~en!ata in fig. JI2 esle dal in a 'aturate. din ala mal groasa sulttirt (hobiml). fondul...trod. Se foloseste lasetii. 54.. j J d . @ ~~ tliJilj)~7J legate mire ele prin barele usor rotunji e.ata sub!i~e din bobine de culoare ecriu. care impodobe>C pot termina ~I perdelele In 1 dantel.4 . margllrea oru a fost umpluta cu modelul explicat 13 =rs F:~~z~n Fig.iuneav dia~elrulu2 ID '-ta mai lata din J. rna u.• a caror . 14. iar din locul unde tncepe sa se formeze melcii lsseta ~e alalurii Iorrnind ~irra' de altele.'_ ""nlas se PD. din dall. In se lucrea~a anrne natural. t 'b'li dimenslUIl •. I' cu fIIuhneSilI 1e I iea. ra lorme dreplunghiulare: 12 cm/l9 cm=-l 5 cm!25 cm-20 cm~30 em. 19.. se executa TI se executA modelul de barete expll: ::. 112. r aft: Jh~u ~@)}~ ~estul fondului este lucrat cu barete blitute des sau lestonate dupi donnt • ~I cu piiianjeni. eo In vederea efeelu ilru unu . df!Ulti ~jn laseti inguslii fa e_a cu dll~ens. Mod. lucrat cu lasetii ingustii de forma rotunda. SO> b ele10r c de lofllla af cate in fig. Madelul I.. Prin pIC!?rU~ (v. din ata de pe scule sau bobine. ~r~frul 110m ~~ ex.!!!3 .ocme pa t fa t e d e IOf'.tel: ~roderie...I~rat cu . .... b (ve~i l P t" e pm . urnplu !lorile ~i Irun ze te. 19.e Mi. d~.. ~i 21).c @ n. fig. treb~ie . use lea.97 j •• Pe?tru umplerea . lOri. goblenuri ~i broderie pion" IU~~aalUCiaI dan 8· azUtii in desert sau ala din nuanla fonduluo cu ca~ te cU danle1a pred'::(1 tot ul deosebi [ ob: CU . FonduJ este Iucrat eu barete ( we~. ~....

115.l.3.loarte mict.! <:tIe patru Irume slilizats.t. a ~i b). a este reprezentat modelul in miniat. Tableta.. Cele doua 3. lucr.' b1itute des.tora. a esle reprezent~t mo.. lucrata din laseia I d. 116. a ~i b).. care se afla in dreplul Iiecareia dint!e Ill:(~\~ ampJule eu modelul. dantelii explkat la fig. h Q de danlela din figuri. (v. In marime naturalii (v.~ple~r~~ra sfnt In bordura labletei se iucreaza un ~lleaga i~iruire3 lasele'ldm delului toile rar.lf! 'ieseJ~dii garcuri sint con(u~a~. 66. pl'an~ d~a ~11~~~i~i _ ) Fig. plansa de lIIaritIle · 'alura.l~rata d.Cele pat_rll flg~n . o~mrete cui b de a 1bi na" surfide ooeind. crlucrale cu punctu /e )[~ialt Ia fig . eu Iatuflle. rar ~IOarea}de paianjeni din lire ~. mini. " d d ntele explilate des sau rar. p1an'i'J de la sfir~itul carlii). toate festona e i Uecuta! CIf "w I ModeJul 4. ca ~i restul bare! ~a s' _ rea I Q lucrate eu alii subtire din bOb. Aces! model este pen!ru tablelii de forma pal:aUi ~u la lit 16 em. •. t . 115. "t i atep!Couri. de':: leta de forma ovalii cu dimenslModelu! 6. BareteJe care. Aces! model esle p~ntru o. Aces! model ~t~ pentru" 0 af e rotunda'.rrun~afural. din ala subllre diarnetrului de 24 em.g. Fondul desenulul este execu a In. A patra ffunza este luera 73 et9C~~~~n~~~ . a .. acelasi model In mar'me nalurah'i (v. 115.ura de tableta ro un cu londul executa: din barete. Model 2. la :: Jucrate J~ partlle superioare eu modelul de dantela expliea.t~~ usta de iorma !Olunda.ordura ~I ceo Irunzele cu iasela l~crala m<uriilat~ lucrata cu ala din scul. Tablela. 54.cu~~:a -cu douli lei uri de ata. lucra!a ell laseta lngusta de formii rotunda li.d~lul 5 in minialura de 10 11' iar jn fig. b. _ I da In fig. 113. B. fJ7 lucrat marunt (fig.~O. luI5. b.~ aJa ~b{rul I'ollinal. unea diamelrelor de 25 ~i 13 em d. iar figurile slnt urnplute cu dilerite puncle e a cate la [runze ji la frori (fig.de. iar tn Iig. dupii dorinla. lui 3 in. acelasi mo del I bl Iii rotunda a cu dtrnensiunea F·. II' •. "cuib de albine". diatr-o Iigura exaeonala sus1inuta de barete. 94 .•• expikal la fig. . 115. penlru 0 !ablela carl")' In fig. 115.. Tre! lrunze Sl~a cu punctul de dante a e la fig.a~ Ia I' model rn I rnode. . iar in piir\ile inferioare slnl lucrate teli expllcat la fig. ° ~. ilor din fondu mo. Fond~1 este lucrat din barete lormind cuiburi de albina. ~Iodel :I.

Mod. 117. . Aces! model este pen lru 0 ta bleta Ova Ia ct:.. a. piansa artii). In lig. I 1 . '.€Cula. minialura. 'nlre' . TabletA._. 1.trflor de 26 ~i 17 em.l contrara in Jocurile unde bafelel: I dialD!lata mare in •1'1 inet felonat (anoU). Ilrei p<'lale . a esle reprezen!al m?~eluI 6. Trei petale sle Fig. 87.. din rele dOUa .acela~i IJHJdel in marrme naturals (v. se a .culd3leJ rid. eilrile din II10ftI en laseta mal latii executats din 2 plcloru~ (v'lu. ~.lul 5. • ~...reaz . .'lIO'au cu lesillur. forma avala. . . IUrA. uri . 117. miniatura. 116.. 11. M"delu I . 2 sau 3. dill cu 010 I ex. 115.._ . Model 4.lura elf In ce "anjcn arcuri ~i un pal II ' ' I tt Jar celelalled ntrul [ran ". ura r 6 mini. 117. varianta I.... In Intregime este executa! din bare Ie festonate ~I cu pICO' . . If d dan randafirulUJcu rJlO~e ~odeluJ.ambele Parli baretele Iestonate Sin P rinse Fig. Alit londul cit ~i modelul de dantela._. ndil iar dflnw." Jet. lUb1ire din bobine. sfn . dimensillnea MNtlJrl 7. Fig. deJul de daniel.. lucralil din lase!ii fngusla de. 47 firul"i se !?' 1n rehe a les. f~rma rotu fi . e .' 16. tel. ~ din fig. In ":1n13t • de de la sfir~ilul Iar in lig.

cu I It\odclul 8. 61. -tul de dantela e.\Ulalla cu p~nuu\ n mIl ocu labl.lul 7. 119. 118.~...1 8.tela expllcat la fig. us. tar Irunza cea mare e recut.:.oui a cu un ~Ir de palanJeru explical la fig. Fig. rn.".lel. . Cele .pllcal Frunzele bucbetului: patru stnt lucratde IC~ p~pn. Arcul es e fig.'~ formal din doua . Q este repr-ezenlat. Cele doua moli~e d~ e ex. minialura.g:MiPi'. Primele Irei Irunze din ramlJratra te i~ra~~rate cu pUnetul de ~an. a.lnl dantelii expilca! 13 iJg. Mollvul exte!io! este compus din douii ramuri.lu. de f~flTli\ n\"~ In fig. Aces! model esl~TU un . rotund. ~\od. 64 iar Irunza dill rnijloc cu mo e u c.ta (v. 5-4. mo tin milfime nalUf. b acela~1 rno e d_ la slirsitul car\il). Ie c~ pUl1clu\ dede.frunze din dreapla ~! stlnga _frunzei de mij\oc .E:(Q) melrul de 27 em lucrata cu la~{OW t aCe I Mf! ". 67.ical 13 lig. 1'1l!~~ eu [run. 66.cefCUTI condu de palm motive in jurul ~I. ("r- Fig. iar in lig.c. 118.ni.iSd)(Q) Desenul eslc' format dintr-o Uoaree. umplu!' cu punclul de danlelll de la [1:'16~'7 in minialurii.\lode!. E~lerl?rUllntre eele doua cercufl '" lac ce de laseta care poa Ie II rnai la 13. 64. A P.'11. 3 ~Ia~~l· Q 0 ra 77 . o. Cele palru rrunzulilf ramUT! ~mt umplute cu punctul de dantela (Irunzulite) lucra! c: • I~: exphcat la rig. dante 15 ex P\ icat 13 fig.• r slnl lucra te in felul urm mate dinlr-un buchet de Irunze ~I cite un a C. 54.

_ Pen Iru forme dr.dan'{:I:.ondul.2Iasel~. . or se execu d. 0" ba P Ilorii centrale Sln Fondul de.. In centrul florii mari se executa modelul de dantela explicat In iig.eaz~ nate *i picouri e~plicale rele f.iunea_ d~ lala rxplicala 13 I" . lig. 78 ~i 87.njj expllcall. dinlre lasetele late. In interiorul celor trei Aces I milieu . d. ACI'SI model este pentru un milieu eu forma dreptunghiulara de dimenSIOn. de Ja /ig.i ~Iheu a:e rorm. se e_xecu ". e ~ r In mlnralura de forma dreplunghiularl "II (v. l~tr·un oval. I selel formeazii grupuri de "'1 i ! la geil cubist rac~t" din laselii laU.' .". ta r 1 n cele doua spaj ii mal rnl .ca de~r pe mobil. plan~a float.plic<1t Ja fig. F£lldul desen. 'anj. se 10<1.90. aceta$i desen in marime naluralii (_I plan~a de la sllr~itul dir(ii). In coroana care desparte cenlrul florii de petalele ei. de forma ovala cu desen In frunze ~i flori.~~urmo~el'ul . 50/21 em.. tar in erne: dintre crestaturile Irunzei SO'lucrena ell punctele de dantela explicate 13 fig. &4):~~ld" late dinlrc cele doua cercu'i mouvu: a. I da n leld ~-'Plkal la fig. Tolul esle il1cadra!. 120. plical I. duP~ Cl! s·acu jesatura contra. pal lie[ e. . p"".:. nr.... l~r 1t'5lu) dp~~:I:~ale laterale sinl lucral: c. "..a ova Iii cu dim_eru. -"'11' .. in sase dlntre cresliiluril~ ei.. 120.. Modelul • I In QUa lion centrale suprapuse ~i dintr·UJI es e completal dmtr. fIori ~i lrunze.I. Fig.~ de la . Acesl model de milieu are iorma dreptunghlulara Cll dunen· sl~nea 31142. pla~ de la slir~il~~r I~ . 121. Dlferite Mi!lourl are ondulal"le! (I margine dantelata.:::a' cite doua .nlcl'. Desenul se compune din opt motive. 58. 64. dinlr~ dou~ lasete late. 65 $i cele lalte trei cu pune! explicat la fig. acela~i model In marime nalu'0.'e.:ua ramuri de rrunz~g·d' . 100 ~i 79.anjenr. tar In eele dOlla figuri alia te in mijlocul milieu lui S6 Iac barete DoIIule des ~I ~nlll'laiale. are patru petale in care se executa punctele de dande" de . CIII. iar la petale se alterneaza modelele de dantela din fig.g. una mgusta de lorma rotunda ~I • . 50 em 180 em -60 emil m_ Pentru forme ovale : in ligum dr. este lucrat cu barete biHute des ~i In spatllle mai rnari CU pa. ace . rar restul cresljiturl lor se Iucreaza cu pune! ul di n fig. Acest milieu serveste lie pe Ihi mai marl." I. 58_ I n moll vul care se sprij ina pe lloarea cea mare di n model. 80 em/SO em pln~ 1. se face punclul de dantela din fig.1i~ilUl 2. 82. IlItra! din doua rel~. I. re se r. • desri!ul din flori ji frunze . iar jl) fig. b. pe mssute e ser.ervura formata din doua las. In 5pajlul mal mare cuprlns loire douii lasete la te se f ac grupur] de ell e douii barele paralele ~i obliee blllule dftIl lar ~n 31 patrulea spaltu tngust. cu 0 F." moddul de daniel. 119..[>(.un joe de linii drepte.plunghlulanl cu dirnensiuni Ie de mal 'us.l~ e'xe<:ulate cu punctul d~ cite ~(}IU /iguro sirn~I"C. D. modele de mil ieuri Pentru lorme palrale. doua narete Fnrnz. 40 cm/40 em pina la 50 cm/5:0 em. Modelu' 9.p~nul [eprezinli\ un model asimelric. lueral din laseta inguslli de forma rotunda.all. 2~1. 65.".fe departate IOt'e ell'. sub s!alUele Sju/~. II ~unz. iar in fig. mlntaluri. cu grupuri de paralele."1/1 un p.bar~te para. ere din JLIfU 0 .:le cartii).. tntre cele douii lasete para lele. Sf lucreaza punctul danteiel de la II. se lac grupurl de cile r!. modelu I Ii model in miirime naturals (v. 120. pre.Ia Itg.. 18 fig. d.-a realilal 0 tablela care ?Va 'eu flori.este umplul cu barete ba~u~e d~s ~I pala!"'Jen i CD jesiilura COil trara. 93. 46.lele ~i vertical.ulu~. 4? 81 Ileriea R'UP. 54.enulu.". talea lor dub late. eentrata. n c. Floarea mid care ar-e un cenlru Iorma~ din doua arcuri ~i tn care se exefUI~a pUl1ct~1 de la fig.eminialurii.tlel .u.I. Modelul 'I. uro 'I u 7 II III te In eele pair" 0110 IV . t=lura de ~a bac pe trei Ii reo dloului. In f~~~ja fig. a repn!~inlii mod I I 9 " . pe bulete sau pe al Ie mobile polri vi Ie ca marime. a curi dinlre pelare cu punctui_de ~anlela din fig. em 190 en: ~I I mIl m. explicate 13 i liul~lna /lOrtl este luera!a cu punctul de danlela explicat la fig.'). 121. 55. se executa. Penlru lorme rorunde se folose.!. dod petal •• "n celll. Aces! model C~~ I. Pdianjen cu I~I"" In rf fi lolosilli pe 0 lava rotunda. cereulu. 10. grupuri de die doua barete paralele ~i verticale bstute des. lase!elc dintr'lln fiind paralele ~i cusule unere de aile e.g..u p~nctut de dantelii din fig.v1 I. o. In a doua Irunze. 1\\odeJul 9. 79 j 0 ~ Ill'ti 0 09 Q z.d ese nulu. esre rolit de vreo douii or' la lig. cum ~i pe capacul de la lada slu' J't tD Fig. executa! din laseD-I" ust~~ormJ' r~unda.i.p Iungh iuiare : 35 c ml45 cm-45 em 170 em. sau A.. repetale iar in afar. F.i al_lurare se exel:ula. de forma ro~unda. Fig. 71. formind 0 relea din patrale (file). stnt ~iruri de Piiilac~: jeni executa I~ fI re Simple sau sur]! late pe rar. dar ver licale. b. cm.>C "oelea~1 raport uri de dimens) uru lnscrllndu-se in cadrul respecf v un cere.jJt ~~ n mm ~ C)) 0 a 78 . 119. Ii reprezillia modelul 10 In miniaturii. 110. ba· rute des.. smt e~eculate cu dantela in formi! de lrunzulite. 60 em 160 em pina la 70 cronO em. ia: 10. 77. .anlelnll rl! se I ucreazii p unCIP<'I laseta in Rel"1 r. lucrata eu ata sub(ire de bobiniL Desenul este format au n.~f.''> Irber . '1l. par tea exler!Oarii. lrunze. rar In in doua wupu. imitind fonD!. In rest ul ftg .le or"_6Ie lucrat cu punct sabac din fig. Ccl. jlOale II 1010sl1 pe bulete. . conlural margine CU linle ondulata.ph. SI' deSl'neazJ 0 figura oval3.

b. 122. mdoind rnaterialul ~i cusut tnca odata de rnarglnea a doua a Iasetei. cest model d {1 ell . surlilate ra. iar lig. mini. acelasi desen In marlme naturale (v. for. ell punct obhc. . pstru collun ale desenu) ui. sau daca grosirnea materialului I1U Ingilduie tndoirea lui. I rm leul~i 0 Rn 0 labletii rotunda cu diametrul de 30 em. 121. 81 @~ es ~~~! C(J~~ . Aces I mi lieu nu estc compus in lntregirne din dantela.Spajiul care eonstituie Iondul dantele •.1"1 10. eu punet de Iesion. t22. se va Iace 31 doilca lesion pe a doua latura a lasetei . d.di\~o~ u~~ motiv rolund care poate fi luc S~ . In cele dow. rniniaturii "'odelul 12. i Ie lorma le prin rniscarea ondulata a lacelei .. a repreainta modelul 11 in minialura de forma dreptunRhiulara. plansa de la sltrsitul carli i). Q..lit. Fig. ci este rnonta I pe un mit dreplunghi de dirnensiunea ar. pe desen care pcate Ii din lui dublu.. I fig. de in eeriu sau matase de aceeasl culoarc. din pinz. rna V' I lUI . se execula pe cinci lire !~siHura de ~abac In forma de scar •. Jiind foarte rcdus este acoper it de barete lucrate ell alll subtire din boblml.110<1. ' .l. oricare ar Ii el. iar in parti1e arata e in desen se executa dantela in forma de "cuib de alblne" In eel. Fig. obiectul va Ii reaistenl rnontat. 122. rar dlmen~lUnl de 68/44 em. 54. in spat. Astlel.. iar pe dos bine lruarit.. medalloane de pe laturile mid ale desenului se exeeula punct ul de dautela din fig. ell desenul din joe de lin. Dantela se prrnde de material.'ura. j\\odelul II.

1 1 ule opt fiRUrimid n e 0 \esalura de !abac pe trei fire.lg.Ui la fig. . 105.1'1 f)phcale I.z. (1 reprezinlii modelul 13 M'B 'nial~e formii rotundii. lar I. diam=~~ld~3jcesl DrTlodelde mi~ieu are forma rotunda.etun de 1a::. Petalele Ilorilor sin! cornplelate cu rnsa numai ~in dov.rie cu supralal' dreptun~hiulara. 5<1.lul 12. "I" I I . avind ca diamelru .fnal eu punctul de I. reara circumlcrin\a ~i conlurul pet~ ~ o~ ~ala d. ~2 sa I P .I. e nulul de pe mar!!'"' ~I 0 1. cu dimensiuneata ingllSla de [orm em. 1:'0 mijlocul eareia se lucreaza puncte lar in «ntru u.e bard. 59. 64....". m0'11 d ~S..xlerloar. tntre 0 lasela ingU5hl ji aUa :"". lucrat din trei nJarimi de lasete.":S~i ~t~~\~es~a:~l~uira~: ~I:'n~r~el!l~e~I~1 Jr~o~l~u[n~d~a~rI1u~c~ra~ll~'~C~u~fa~11iibobinaell~iforma rotunda lucrala sase aliip.. tar 1~lura lUI este expl~cala la f. iar In josul aces tor doua grupe d. se ~on~u. 77 care PO" tei 1 I 1 110" ! dantela d~pa imaginalie ~i dupa gustul .rioare car.lrerTlltail.. rfodurl. se ue<:ullc.! din patru picioruse (. e~plicaI Fig. u men. . F.Iuri ~ Sf IlItre. 123.ianj.sela aJ~rau~~.ra.V Il.:tl"i Pu_rn:1. cu IIII~ e. 54.i. !MlCUti lrel n golul celor trei ituri lIllate pe .U U~tari contra. in ondulatiite ulerioare care forme.~" tar cele palm mot i ve cu desen trnp lell l in 10:' I~ SImple cu !\'Siltura cont~:r:i° WU~" de opt paianjeni pe opt pieioare d. n cen ru • ru ~e ate un p. deprecum ~i cele care semol!. folosit pe bufete sau pe mese desu[rag. anauri. 0 1iII1iiI[i.. lar jP ehtunlor Sf! executa paianjeni pe ol'l.enuIU " desenul d!n linii lmple~ite in lorma de r . Cele doua [. cu care .. 24. a. Cu ~j laseta ma~ lat. iar in arcuri. a ~i b) se realizeaza prin executarea danlel. inel din . In ondulalille . punctul de daniel a • . b.nlretai~rea lor se lac.i..i un aspect [rumos oblectulul. ~e alu"ie Ii alternat cu oricare alt punct de punctu! e'pllc<ll 13 fig. rolu~d~. de la fig. 45 ern.~t. sau 1\'Slonol. to margine danlel. esenul est. Slnl pa!ru.Sf! exec.I.l''llen! <UII~~ opl arcuri ~i doua perechi de frunze. dimcnsiunea milielllui se mare~le.·.n !nlreglm·turil in retief. in toe de 40 em cit are rrnlieul propriu·zis. 46. Aceasta con:blnatle.n. afl"le d. cu al' . Fondul desenului esle I.lii. '. e des.' del eu manme naturala (\I.n aeest dese n (Iig. p anl<! de la 5Irr~l!ul carlii].g. lrunze marl. minialurl. cadrele desenul ui in care se gar. Laseta don • ~a:!~~di' "Ie "t i g I%m' 3j . .lIt"..I~.contureaza ell laseta tngusta.z. margillea ~xlerjoarii a milieului ii lruruele mari de la eele dona e. I uptrlo.ubifr. DI.xec~tan el . V V .~eculal di~ ul~~rilor.e~eTI. alterna! cu punclul explicat la fig.:cre:za pu~ct. un milieu f03rle Irurnos. 21). ccrnpuss de lantezre e"pllcale la log.'ari. formea:". [ntre lrume se I.P_. mcdelul de daniel. se execula punctul de danlela de la f .Iala ~I3t\"cr~t cu bare te billu!e des.. facul penlru doua feluri de lasete : lasela c III fi~.A.du stun II 132/30 em.fl' de lasela: una lnguslii de [orms Desenul esl.ili~~~O~P~I'a1:. eil ~i punclele de d3~lcll. '~ . fli . 123.se. a mil' ?creaza ~I In teaua din centrul de.esc laRte slnt lucrale eu al :. plania de .pli.h~ Modelul 14. 77.ao moti'ele desenului care a • se conJure. aU.~.fi~re.L:IIII::!!litv~~~ii. 10 ligura """Iral. lar in IlDlurile i~uIU'~ este lorrnata dintr-o implelilura .?o1Uff8111 c rJlli e. 123.:'.. acelasi m~del in marirne ~alurala I'. 64. batute des 1i pe ultima baret.e!l:t!~: ~ondul desenului.plical la lig. mi ~ gritar.a~· . Acest model de milieu are lorma drep unl!hlU a'.lza Irunzele mid se execula punctul de daniel. grope de franz. a repreziola modelul 12 tn minialurii de forma ovali'i luera! c~ dolua . r n eele dOll.ri Ie ~i ondula\ii\e dess.1. I©. e~l'licat la fig. Baretelecare compun londul sin! biitul Fig.i.o ' rar rn restul patralelor se lac la mijloe l. ilg .n pe un numar de lire cu ". iar in fig. Lase!>i ingus!a de lorma marg"\! mid de suprafa dcs»nului.1 frunlelor. 123..r~e __ cu doua conlureaza cu mollV1! .. 124. rna..ul de dantelii venetian.gu. arcu. se exeonla 0 lesalurii de sabac pe ~pte fire. in exterior se Iucreaza cite dOdr!e~ 'J un picou. 'i cu p" . cu ~are. ~\od.... motivu~urest~tl de pa~ru Hguri se executa punch' de ~.ul de dantelii din fig. sublirc ingusts.

54. ~ x«uta 0 1e58tura t! In exteflor se lucreaza cite ~(Up.e e~ula lrel piiianjeni pe opt [ire simple cu \esiHurii in rell. 124.til jllgu>t ~'·I. de forma rotunda.. rre .ul d··'P '~m.piJ~t:~j dnduri.I~ a)ur. exlretntf~(lrg 64 tar In josul aeestor dOUii ~i fr"lllcle rnari de I'~er:t CU pUr1ct~1de.. nului de pe marg1m i<:<J..melr"I. r orl~ in nliJlocu lela din rig.' 'i' dou. farmata dintr-o tmpletitura de 1~la ingusla. de 4~ em.cou'd Jaliile l"lterioare care ror~:u punclul e. i ajd(S'.. de ~orma. a repm~nt.ri~ In cenlrul llor l i se raoe """ nun.8 ingusl.t /lpe~ bu Ie t e sau pe rnese de sulragerie m ~ir: 'a'a de 0 la~r. b. ma de gratar.l I.jlar. avind ca diametru 45 ern. "5i. fi .i . 124. precurn ~i cele dou3 mOI_ive ailate de 0 . de [ormil .· 'r d I .glnalie ~. u SHl _ u e des.la cu ala subtire de bobina. aoela~i model In rnarrme natural. 24. 13 [jg.)i punct venetian se lucreaz<i ~i in sleaua din cenlrul d~n~IUl.'ira margine tmplettta. inlr• ' awrs In re. de da~I:I~ ~. lucra! Fi£.. Ares! mode e Imfiicu t pentru douii lei uri de lasete : laseta di. se . aseie "nl ucra e cu a. perechi de frUI'lZe . .n dauB ie Uf!orilor. cu dou" feluri de lase! a.calul de dantela de Ia fig. Fig. gr. I~'~l I~ iig. se execu!a cite _0 gru~a de opt pSlanJem pe opt ptcioare dl~ fire simple eLI Ie. cu supra. O· aces desen (f.t bat t secluer~. 0d~null mai latii din patru plcioruse (variants in~la de IOlma rotvn 8. ~ execula punctul de danlela In olldula(iiJe . . a reprezlnts rnodelul 13 in miniatura. 54. est. cu dirnensl unea 132/30 em I ucrat di n tre: marimi de lasete.<p~ct frlimOS obi"ctului' cu • ro Iund" . sau [eslonate ~icu picouri iar cele patru mO~I_ve cu ..u~IJlI e~eo:. p. 46.jlura contrara.fala dreplunghiulara.. Pe!8le e t eli oricare alt P lInet de de '"nle ziee: . ma' g~me lucrlll rer .seta lata Sf reala cu laseta Ingustii. Cele doua leluri de tn[ li\~~e diesenutlul (atr~ds.oj. IV plansa d. cu desenul din linti Impletile in forma de.eL ~t mIlieu poale sa ramlna l. II. modelu re care formea. Aces! model de milieu are forma dreptunghiulara."~"cu iar I~li t.g.. <I o'~ tale'" " da un.desen trnpletit m [0:. In loc de 40 em crt are rnllleul propriu-zis.lurA.~!U1 de ta11orilor sin! completate tu jar til cenlru un. W.lul artuful • . lar in golurile impletiturilor se executa palanjenl pe opt. se lucreaza punctul de dantelii venetian. de 13 g li arginea extefloara a rm heul"i jar ill arcuri. Id. dirnensiunea rnilieului se mareste. o nul es ie exe<:ul81 d..njen pc un nu de fr"nz~ se e.. Mod.~I !nlureazii cadrele desenului in care se gasl'SC III fig. cest 123.i. !a r margine dantelata. Barelele ClIr~ eompun on.. In ""'e dou. rar la renz cireumfennl' a ~.mlJ toe ~I IR partea superioarii a mollvului.rot p. iig. n caz insa. compusa In lig"ra <'rr~trl dill I. de frunzc man. r(~')' • • e:e~:j Fig. g..' ell bare te au.reia se lucreaza punct~ rntr . dnd se adaugli aceasl! un milieu foarie Ir"~"'.u. on pal. expltc~1 I. (. 123.'..fat". cite 0 je"aturii de sabac pe trei Ilre.".l~ ~i ondula\ i i Ie dese. cu ~are se Contu. 77. a. mid. b-t te des . 1"1""te fi all... . 64 sol." .plie. avlnd ca margine atm.plical la fig.11 Fundul dese "ulu. 1"( I' ~~'. Lasetil ingus(ii cu forma rotunda lucrala cu ala dm 82 . la s[jr~i lui 'lieu are rorma rotunda. fire SImple: cu \t"alura oonlraril.1 12.. d I 1 12 in miniaiura.!'8~e ~i de alta a cen(rului. 52 S8" ". Intra !runze ~. iNea lor >P laf/. Moderul 14. plansa de la sltrsitul clirtii)..1 frUl1ze.encsocnul~ o Fondul desenului cit ~i punctele de daniels. Act'i.ula n el'~t este expl.r d. _ ..lliful.. U.-a conturul format de laseta lata.~terll~ dOli'. uliima bare a se tac barete bJIU!e des }I azii frunzele rnici se executa pUnctul un ~.'. d. labae pe sapte lire. Laset:l ingustii de forma rotunda iucratii c~ alil sublire de bobina ~i cu care se contureaza sase motive mid de pe supralata desenului .pJicalii 18 l!r AcesSla comblna\ie O.. mo fi u 123. fig.uta pun . cu di mens: unea Modelul 13. I ri de las.'''argines exterioarii a milieului. acelasl model cu miirime naturala (v. iar ingolul celor Irel impleliluri allate pc ~Ir. all~r~ se realizeazii prrn executar~a dantelei.g.icata la fig.. (janl"a upo m. 21). 105.. rar In restul patr~telor se ra~ punc!~ de fa? tesie e'plicale 13 anouri. puncl.P<.. In restul de patru Iigur! se executa . 123. Cu la. 59. .'" <are se ~nWI~~t• jur~ll· ( '. 8rcri . .eo:. mini. In eele opt figur. ?vala. 94. cod'! lee.lru. gru'ide dalliel.plicat I. iar In fig. in'tr~ 0 la..ni ell icsi opt arCll(ll~ e.

.11 Ia ij~. cornpu e liecare din cite irei pet. Iucra t din laseta . apoi din dous rnolive cu ondu 13Iii. Laseta poate Ii lucrata din atii subjire sau din ala mai groasa.'. paralelii ell laseta latii ~i de la 0 Ioarte midi dislonlii de aceasta. 125. Acest model de milieu are forma rotunda. 77.za loaie dcrnentele din Ilori. est" campi tat eu Uri material oarecare. lormlnd I~.l explicat la fig. .sela subf re dill a ta de bobl ne e Kula 101 ell ala . !". In p!tale ele(u!a puncul de danteJ. o.!Ie an~ cite dou" J. /) este dat acelasi model tn marime naturala (v. cu desenul lucral dill trei feluri de de la fig.e ale milieului.Moddtd JJ. dreple. le ~i doua lrunzulite. J 11 Iloarea din centru. 54.>. 0 laset~ lngusl. dill barete cu ala subjire biitu\e des. 88 ~i 77 prin ·0 • • cui ru · up IIca•a in acela" Moderul IS. sa u cu atil 1113 i groasil surfi la te ar. iar centrul rniileului.te Cll ~\iI din scule.1>1 realizat esenu.. 12. J1fUpe de irunze mai mid..1'1". in ale caror pctale ~ luere.ntre uceste doua lascte se peale lucra fie eu baret. primele doua ca ~ nllJklc. Til fig. Acest milieu prin conturul sau neregulat are uri aspect original ~i decorariv $i se poate folosi pe buiete. care se lucreaza cu p uncl II I dlnteJ. u re se romu[(. trle dou !!Tup de cite trei Lori din arnbele cape.. marginea acest u idesen se mai poale dubla ell inc'.IucT<. in prel ungi rea carora se forllleazii aile douii motive ceva mal marl dectt un scrnicerc. pe 0 parte ~i de alta of IXIIIlura'e cite doua 1I0ri ~imelrice cu cite noua petale. plansa de la sfir~itul drlii). dintre I. IOig. lar b~relele din rnotivele conturale ru I. e III ce/e doua motrve punc/ele de dantele explicate la fig. "!. din tiul sau plnzii de in de culoarea alei (ecrtu). ~hiul care Iorrneaza de Iapt mijlocul milieului. de sabac P" trei Jire.. p: erie doua arcuri d cere. miniaturA.j7. I Fondul desenulul este cxeculat Jar rn a re a ii~ura. 9u. In dreptut1· 84 ' se excc:uUi punctul de Fiecare buchet este formal dintr-c Iloare exterioarii care face parte din marginea extericara. . a carer linie in continuare Fig." pun dele de dan tela exp Ilea te 13 fig.lul 14. explk. fie ell punctul de dantela laseta. De asemenea.ngusta de forma rotunda. doua rapete ale miiieului 'C afla in desen cite dovli grupe de Irunze I CI e dou. Desenul este cornpus din zece buchele de flori repetatc. lill. 1 e- . cu diarnetrul de 60 em. eu diarnetrul d 21 em. III prelungirea celor douii sernicercuri se Iormeaza doua llorl mici. iar in parlile late ale lrurtzelor cu punclul de e plica! la fJI!.. ap_Oi !aselii lata ajur~jii Ia r' _. _ ~ ndul d~elTului este aroperH eu barele batu!e des ~I . se executa in Iiecare peta Iii \esat un.\Iod. La eel. pe capacu) st udiouri lor sa u pe al pianelor. rig. 125. . 51.!~!.' a 1. a reprezinta rnodelul 14 til rninlatura de forma dreptunghiulara. 54. iar 1n [runzu+ite puncI ul de dantelii explicat I. 78 ~i 9:J. miniJiura.i ell forma rotunda.ta ell care se conlureaZll desenul fli lntregime. 85 . ( 1 UN .fupe de Ilori. d I limp cadrullfl car.ublire. iar Icgiilura d.

esl.. . 16. pe aparalela de radio etc. . iar in cele trei sectoare exclusiv danlelate. Jar In h~. 17 ~i 18)...ul ca ac.. ~u estramarea dintrs I'll' Aast milieu se poate rol . 54. iar in partlle unde este exclusiv danlela. pe a TO un a.. 127.dale an__ IUdla. de aceeasl culoare cu dantela. .J.'!iunda. in inelele forma Ie prin desen.86.•. miniatura.ntr_eplnz~ ~ida.. Acest model de milieu ar-e lorma rotunda realizat dlntr-un desen impar lit In sase sectoare. Are dirnenslunea 82 ern.se lucre-aliiesaturii de sabac pe ctte trei lire.ul :5 in miniature. jar in cell' doua ilori din prelunglrea semicercurilor... Sectoarele stnt decorate deosebit.!xecufii punetul dantelei de la fig. ca decor. se executa punctul dantelei de la jig.. in partile danfelale. •. • . 86 punctul de la fig. _. model are 0 ccuttnuitate de laseta aproape nelnlRru~ta. . se incrusteazii. uncle acoperite in tntregirne cu dantela. . 73. Dupa ce dantela a lost ~xecula\a. Desenul este conturat cu laseta mai lala eu doua picioruse (una din cele trei variante din fig. se executa punctele de dantela explicat~ la fig. de lorma. care Ii dau 0 Iorma loarle originala. Modelul 16. cu ex~ptla florll din centrul liecarui buchet. 121>. :u desenul cornpus din 10 buchete. Fig.lUra. pe care se poale aplica a broderie colorala . inca~. plansa de la 5lir~itul car\ii). desenul este conturat cu laseta ingu~ta de lorma rotunda. se . Fondul. ca sa se eVlte I . este executa! cu barete bine b.nlelii ce executa dupa explicat iile .~ f. 78. ~lodeluJ 15. rnijlocul c~ pinza de In. Q. (l reprezinlii model.e sau un mic piiianjen PI' patru Ii reo Modelul 16. 93. 84. b este da! acclasi model 11 miirime naturale (v..easl~rata reZls!en!a obieelului in asa [1'1. t8Ior ':~talla . iar \11 eele [rei intervale dintre Iinii 51' executa punctul aratal la fig.Fig 126.tute ~1 paianjeni. St rernarca rapl. .. Fig. In sernieercuri. In centrul buchetului 51' eiise!ite 0 midi floare cu cinci petale. In cele Irei secloare cu lin ii arenite in patru interva le dlntre Imil.81 ~i 100. AUf in centrul acestei llori t dt ~ In eentrui florii ext~rioare 51' aHa clte un anou lestonat ~i tn mijlocul Jar cite un pun_ct de fan~ez.. jar celelalle eu margine danlelala ~i linii arcuite. Irei cite trei 13 fel. 126. IIII:i mici cu form' t osdl_a~zat pe masa din sulragerie. mini. se lucreaza \esa lura de sabac PI' sapte fire.

au jesalU[il regulata (depinde de spatlu ~i bratele piiianjenului) .xecuta din piiiBnjoni OU . iar in cenlT~ patru Iru"!C . 127. fig. (V. tar In fig. iar cete doua petale laterale. _Uf] SIn! pairu motive areuite.:.I. ..\. 127.i 9i'. din motive Ilorale slilizate.. sufragerle ovals. iar pe cete opt braje se tree un rind s~u doua de lin. fi~. iie simpla fie ajurata.i anurne : . co pun. 110 model 34 iar cele doua motive de [lori allale P" liI\lmca milieului stnt execu10te cu p~ndele de d""to:l.. \es_uta comblnat (v.... dupa dormta. de la fig. lle scrpui It! stnt executate din barete batute des ~i lara picouri.. a bis). Ce!e opt arcurl umplute cu punctul de danlclfi explicat la fog... pr zinlii mod lui 16 bis (in rnlnlatura) de Iorma dreptunIn scara. 127 bis. cvalului.. prl'CUI11 ~i pcntru descnul ce delermma marginea milieului. se ma. Modelu! 1& ~i$ (lig.."reo Desenul este conlurat din douil Ieluri de lasete .. 19. Modelul16 bis (fig..ile 'lCrpuite ~i mouveil' Jloralc da u model ul ui 0 lrumuse]e origi nalli . _I?oc: tot Iondu) este cornpus din barete.: de tiori piii. acelasi mode I in marim naturala In cele patru mol ive din colturi ~i petala din rnijloc ste urnpluta cu punc- ghiularii.nui lieu rot i(a [esuta in rei ie! (v. precum ?~Pj'~nJen" .II1 mijloc.palyu . paranjeru cu roll\8 c001oll1.!e din mijlocul ovalului. 127. Teale ~ce~!e ~ombin~tii se lac dupa dorinla.lascla ingustii d forma rotunda \ v.d~ ~I cu plcour:. lnnodate ~i intoviirh.!a linii~e ~rpu... _ . 14) se Iolosest la conturar-a desenului flora. _ . b reprezinta de la sltrsitul carlii). lui de pe opt fire.pa~ru . fig. asezal sub crislal. precum ~i pentru un bufet mat ".~.njenii din mijlocul celor opt arouri..:curi ~j eele palru motive 00 [ormeaz~ caltunie mll.. ~~~~5c2~1~3:@~ 1 . . dupa dorinla (v. iar _~ra\ele. batute does ~I cu picoun. 24 ~i25).u UI. precum ~i penlru cele dous linii serpuile cu cell' opt arcuri ce se g~sesc in adtncimile scrpuirilor. plansa sau 21). tonua de ramura eu [runzulite expllcat la fig. 2u fig. .12 ~~ paran [en: eLI roli!. se Joloseste 0 las'll" mal lalii. OJmpozilia desenulul este alcaluiU. :=. iar imbinarea dlntre I.t~ tntre s . fig.n. plansa de la 5fir~ilul elir] ii) . 58 sau 59. la fig. 127. a. _ .li dimensiunl slut de 50/37 om Desen ul esle ~~~ fJ?ri stiliz<i. ..Iar barelele di nlre Iini i le OVa lui ui ~i cele dintre Iin. 127 his. Acest mode! reprezlnta un milieu de dref!tunghmlarii a elm. iii cele ntru Irunze din centru s~ executa .Toatc aceste motive sint onturat~ c~ la~eta lala cu doua iele sau la· eia ajurllltii (v. Cele doua motive de llorl allaie pe Iungirnea milleulut.lur~. 48). Acest milieu. toate cele cmci pelale de 10 Iiecare Hoare sinl execulate cu pund.Icoun. rar "a. !e. 66 model 13.!Ia. Fig.ul de sabac.. toate cu barete balu. ac~la~j model In m~rim~ llllurala (v.. fond~1 des.d~ $1 C!' pieoun.al ura contrara. 79. ~ se ~klllSC In acelasi punet In Iieoare colt se gasesc Clie de~ra lor un motlv form<lll din trei ~etale.. Acest desen reprezinta un model de milieu.. 1 tr Fondul desenului este exocutat cu barete oail:'te .n. a . cxecutat iar fig. 6C e. b3tute .ac d~ I~ log. daca se lucreazii cu atii sublire.an)en" dill centrul cdo~. Fig." d. Tn restul spaj iilor mai mari se executa patanJem obisnul]] cu \csatula contrara :.. 47) Sa u pai anjeru cu ~ottla. ~lo""I"1 !6 his in mini. 81 .. S! eu !. ell IIarete ~jlute din pai"njcni. .~ot. le de a II~ rnici rot i tc cu \". Care [ocmeazii mijlocul ~i linll le serpuite dispuse tiitre margine .. dupa dorinta.expllcatl in fig" 105 ~i in rig_ lOB.slonaU -. • lui de dantela exphcat sabac . "S Cele patru Irunze din cemru "if" umplute cu punc. b. . 127 a.. In mij locul ovalului ~i in cele sase intervale allate in exteriorul nvalului se exocuHi p"ianjeni mal complicati. pol exeeul~ pa"a nJ~ni obi~.'~: care "batute des Si cu picouri... In spaliul .1 de ~b. cJ. repre:zintii rnodelut 16 in miniaturii de forma rotunda. de forma ovala cu dirnensionarea de 84/50 cm. bis. fig.1e aflat~."obile festonale.'Pli'arl)"m cu patru bra!" !.pentru cele doua linii care contureaza ovalul.c~ului est executa! din barete lucrate cu ala subjire. poate Iolosl penlru 0 masa d. .

ezintii 0 tmbinare de frun. 53 a. c.rcuriIe paralele se executa gl upuri distanlate de cite doua barete par. \iI'-~ . 19. Restul londului este execulat cu barete biitute des ~i mai multi ralanJeni lucraf dups exphcauile date la fig. 73 bis. e. d. llr care apare in liecare buclil dublu.ve care se aflli cstre mljlocul milieului..odel~l~ dJl~ fig. a carer lungirn.'ar In ce~e mO'l. ~I Ig. arcurrle paralele ~i motivele ~u flori. ~~t. c leprezintli rnodelul 16 b!S c. (. ~ ~~I~~'le~:t~~ motive care rell.111ccle doua motive lIorale allate la ce!e doua. Acest model este pentru 0 faja de masa de forma dreptunghiulara. ad ira masura de Iungi me ~i rnasura de 11i \' ~e sau daca Inas~.. ~i frun~uli\e. Oi rerite modele de [1'11' de masa Penn u lelele de rnasa este absolut nece~ar sa Sf clln~asdi supralaja Ill"ese_. lucrate din aceeasi alii lntrebulntata pentru dan! la.e exa ::2l n n..mura IT ala) se executa punctele de dantela explicate la fig.\e executa! din mai multe feluri de barete ~i anume: n [urul Ilorll centrale.forM e~' e a~ina. de jur tmpr jur. ula puncte Ie de danlelii exp lica te la Jig. In asa lei ca rnarginea mesei sil apara ca un cadru (ramal In jurul Ietei de masa din dantela. iar tntre .el o. 20 ~I 21 . firele de ajas inlroduc in Ilecare bucla a las. iar reslul lungirrnt lirului constiluie lranju! propriu-zts (ciucurele]. cu circa 10-12 em. Modelul este e xecutat din laseta ingustii rotunda eu care se conturcaza arcurile mici.s p. Foridul desenulul e.c. rar rig. de doua sau t. luata pe mljloc. ca lata de rnasa sa fie rnai mare decll supralata rnesei . model 20 b. Ir ). 127.lele ~ faIrte "propiate. sau .execula punctul de dantelil explicat la fig. .10/0. trebuie sa J ie perfect ega Iii. serepela ae~1c:':~1 puncte danlelli 66 ~i 58. se. care constituie cadrul molivelor eu f10ri din inter.e !olos~t~ num~i c~ ~ec. 1n aces! caz trebuie ~il se combine un desen special penlru supralata ~i allul pentru partea care sc rasfrlnge in jos.tel ce se alia PI' marginea dantclel. Ig.. pentru ca rnotivele desenului ii se vada intregi pe masa. barete blilute des.i~. Modelul 17. sint Iestonate ~I cu elte Irei picouri lieca. cu dimenslunt de 1. 67 . 73 bi . 6ii d~iW sfe@@'. orlcare ar Ii forma ei.capete?" If~ lu~tl"!'io~s. . b.e "!o~el~lui.~ t 3.e ova la.i. .or.!.lcouri. cum ~i liniile in forma de serpentina." In cele opt intervale ale serpenttnel de la margine.!. care rnarginesc arcurile rnari. 'ar eu lasela lata din 8-10 picioruse .una din cell' trei variante din lig.repre' zinia [urnatate din rnsrtrn a naillraia a rnodelului 16.(o r:. rnasura de lunglme ~l lalnlle 11 rnesei o falii de masa d_in dantela poanlas s. Se mai pocte de asernenea. Toate aceste puncte de dantela se recomanda 53 se xecu e cu ajii subtire din bobine.90 m. ~6 ~I 58. 127 bls. a tmperecheru iirelo. T .~I fig. I iisfrfnglndu'se In jos.11 Fig. in miniatura. Ctnd Iala de masa este terrninata cu lranjuri. I': aces: caz slnt necesare cc!e douii diarnetre. se terrnlna ell lranjuri din daniels macrame.se conlureaza cele 12 arcuri mari. iar rnar imea ei poate fi egala cu supralaia mere! sau putin mal mica. Pe rnargini lata de masa.c. baretelc au tot for C Ilfu U "a' \Jsint ~R~i far. . Dups terminarea Iranju: ilor se egaleaza toate [irelc.orul desenului. Lungimca liru· lui Ioloseste la executarea danlelel macrame. laslndu-se lungime Iirului de aproximativ 50 em. barete~.

cit ~i cele sase sectoare danlelate.i dlspunerea motivelor din desen (rnelci. a reprezmia rnodelul 18 in mtniatura penlru 11 lata de masa de lorma ovals.~m~~~: tu f: man. a\ea 0 inbp~re r~r n opl petale.car.z~. linii paralele etc. dar barete cu jesii!lIr.llernale CU pUJldu I!lr~/ In inleriorul celor patru arcuri paralele. acelasi model de marirne nalurala rv. In cele palm grupuri de cite cine! lrunze allatc In cele patru colturi ale desenului. De asernenea ~i cele 16 [iguri allate in cupr i nsu I sectoarelor ~i a I carer lond este umpl ut exc Ius. se executa punctul de dantcla explicat la fi~. 92 .• 1\od. CI reprezinta rnodelul 17 in miniaturii penlru 0 [aja de masii deforma dreptunghlulara. iar in spatiile arcurilor se lucreeza punctul de danlelli explicat la fig.or daniel" "-. Iegatura dintre lasetele paralele se face 10' cu barete. 128. a ~i b. Fig..plica! la . tntre care "par din "<""nl'u se s~ e~eculii punctul de dantela It" . se pol lucra dilerite broderii Fig. permi Ie caderea le\ei de masa in j05u I supra rejei 111..oare dantelate ~i opt incruslati! din pinzii sau lui de lorm..I all~rnat eli Ira e.60/1. acelasi model in rnanme naturala v.5011. totusi obieclul prin bogajia dantelei . iar fig. broder ii de mare valoare. iar fig. 129.J1!rate cu alii sub Iire. 129.10 m.. 100. .le care se aflii deasupra arcuri. de 1. conturale si ele cu cite doua lasete late.a. Acest model este pentru 0 latii de mas.! dese. 54. dlnd un aspect foarte Irurnos lnteriorulul.luJ 17. legatura dinlre laselete late rare [e lncadreaza se lucrca~ii cu punctul de dantela explicat la fig. cum ~i la patru ovale in jurul celui central. [u .i~". p lal1.r.) capilla 0 Inra\i~are deosebita ~i loarte decoratlva. acelasi palan.·. broderii execulate cu fire de mlHase sau rnuline in culori degrade. linii serpuite. sllr~i tu 1 c.~ulile I' rn ru a da impnlsla unor semi nle " pi ""Iale cu 't%. patru grupuri de ell palm lrunze in care se executa punctul de jes1ituri< sabac pe sapte fire. ovals mal rnici ~i un oval central din acelasi material. La restul de patru ovale. in pi~za culoare naturala sau tul dublu.lura. III inelele formate dill laseta ale arcurilor mici se executa paianjeni pe fire simple nesurlilate..le se .!zele sint dispuse In I I I fcele tru arcuri ~a~i ~~~iH~r:patru grupe de cite cinci fruoze Ig. arcuri. Acee \Orr IU'dr• ha'l" ". asa dupa dill fig. Modolul 18. se all. Ii.jIOCUI flori lor. Modelul 19. Re lui d senului este conlurat cu iaseta Ingust . ~r: e· plIOe sau colorate. Aceasta rala de rnasa.h la Ig. Aces! model te penlru 0 [ala de masa ale carei dlrnensiuni. este fnlositli pe 0 rnasa de surrag~rie de dirnensiuni marl ~i chiar pe un rnobiller de slit. al carer desert poatc reprezenta diler ile flori sau Iructe. Acelasi punct se executa ~i in Irunzele situate Intre cele palm sierturt."'" eli 12-14 em jurimprejur.p!r.ta 8 cil acrsl din urrna PUncl IJoa. P.g. Aces! model lucrat cu punclele explica I~ va realiza un ob iecl de aria care va decora 0 masa de sulragerie. ale desenului se executa grupuri de paianjeni lucra]] dupii explicalti le dale anterior. laja de masa9:ar~~l: ~l~11:n2~f~in~f3 . Fig.ll de la sllr~i I ul ciirj i i). b. Pe tncrustatiile din Fondul desenului este lucrat ell barele balute des. I'lan~a de I. Tot In aceste incrustatn se pot introduce hroder ii executate in puncte de goblen. d~ prefera! lila.lii se urnplu ~i unele motive ale desenului.25 m.' . executa Ie eu punetul de da~lel9 pune ul de la rig. 62. mini. v cu pa ianjeni . . care imila piclura. cil ~i 1n eele patru grupurl aflale In cnlturiie desenului. in ale carei petale se alJernea2i sea re lu. 66.. Fru.a loale cele nouii ovale din plnaa sau lui. 129. ell astlel de broderie. Tot cu acelasl punct de danle.. de sabac.i rti i). Cu toate eli executaiea acestui model '-3 folosi! un singur punct de dantela. Sl. Desenul este conturat cu lasetii lala de doua picioruse.e pur!d de wlretailenn. 61 alternat cu punctul de te fig. uc 8 lor cite un mic piiianjen.. una din cele tre: arlante In care se Incadrea.·. cu dirnensiunea de 1. tn forma d~ c. paralete.. 59 .en ~i punet de dant la "pllcindu-se ~i in cele patru motive aflate pe laturi le lungi ale desenului ~i la mijlocui lor.. de [orm" nvala. . La ovalul central conturat cu dous rlnduri paralele cu laseta lata. 128. de forma rotunda. iar in anumite motive cumsevede de in. a.lor lIe aCJl] U·"" " " ill sorpen I I" 89 a I ~'Cnde bar. Desenul este format din sase sec. 128./:i 93 CU mentJU~~i C<l~1Pactii ~. tn contrast ..

Iase!a Illgusta de lorrna rotunda cu care sinl conturate rnotivele din llori ~I InlalltUirea de pe marginea desenului : :.fig. • 5 . este contural cu trei lei uri de laseta ~i anume : .re] rnarimi ~i anurne : trnpre]uLase t e Ie care w ". desenul sin! de .laseta lala de . 39. cu. .. care ormeaza ni~te fru . pr~c~m ~I ill juruJ celor op l jncrustatil mlci. grupunle de ::He !rei irun~~ ~ufOJ~ac ~(Q)~l ~e la f~.z. pe alocurea [lilian' JIIh eu tes. min. 130. iar reslul londului eu barete b3tu· .c pe pa. barete care Sin ucrate cu ala dlR scule. ~"lIItiai. cere . Ia fig 0::>. De remarcal esle laptul ca alit conlurul figuri lor in forma de inimii cit ~i conlurul exterior al desenulul. 54 iar in in'erv lei . ramml!1d ca hrele care ~e ~'or innoda pentru macrame ~i franjuri. In le se lucreazli punctul exp1icat la ~i/fire simple. __ . La. rnai ales cind acestea stnt dm _tlU ap lea u u. Rt'Slul figufilor in forma de inima in numiir de opt. Aceste incrustalii se ia~ cu 0 brO?e[ie dl~pa! dtb~ta sail ot ramine simple. cu dlstanl._ picioruse.las~ta Ingusla ~u~ra.forma de inima se gasesc cite douii.eflorul . lmpletlia in lo~ma de gratar. punctele e~pl~eale 3d !~~ul fetei' de rnasa este !ormatli d. Mo<lel"1 18. bareta care reahzeaza 0 gate tntre ale cu 0 alla. )~C>'~' nlinele Olmre "'. In fjg." I .pen Inel ~ umple cu punclul de dantela. ntervaleJe men\ionale treoute sa se de culoare naluralii.ta S~b\lre. .' I' ! I .. iar baretele. 58 . grup se e~et . 1n cazul clnd fala de masa este terminata cu d~nt~..aces!or. 5a fie prlnse direct de buclele lasetei care miirginesc ova lui fetei de mass.alura contrara. ca atunci lespecle 0 anumitil regula a ~ens_u L~~}r~rul de lungime aplicat in acelas! sens ctnd se croiesc. di~ c~lelalte doua c~~la 0 'jesliturii de ~aba. precum ~l restul tuturor moliveror aflate in desen. ~i~ allerfla\ie.de~e~ul~i In semicer<:_ es\e .-::O::--:. . opt riguri Sf in~irii lasefa lala cu doua PJClOru~. expli: tatl la hg. din cele opt liguri..IeGrupele de pelale . folosila pe omasa rotunda ~i formats dintr-o margine laU de dantela ~i douli tnerustalii concentrice. Desenul este campus din opt motive di n Ilori. plansa de serr: O!.iii cu alii.a Pe~I ru evdarea I~~~~~II prop us pen tru tncrustati i.a d~ In Iutructt acest model cuprm el _ . fig. 53. ~ii lie in preala d~ rnasa. bare~a S inea dantelatii.1a _~acl arne. a doua tncrusialle.a se ."'" "-"-'~:-. rul incrustatiei centrale se Ioloseste laseta a.-. se executa din ala subtlre patru . t I ~ palanJent_ eu lesa1ura simpia sau contrara dupa dorinta. ell care se eontureaaa motivele cele rruci din spatule dintre motivcle din flori. lrunze stilizale "'W-"<I"'IIItJtoc:~~~ml ~~er~!ceu pURctul de dantela explicat la fig .doua p!cloru~~ cu care se rnargineste tncrustatla centrala. rezislen\a ~i 0 C'. le prin barete. explicate in fig. ~t. iar in inlervaleIe dintre cele patru lire.. b e ste dal modelul in marime naturals (v.atur~.a ~u . lar 1Fl la sltrsltul cartii).. sin! formate din doua lasete lnguste paralele.. iar in spatille mai mari paianjeni i cu anouri.tr~ file. Pe rnarginea dantelei se alIa 0 linie paralelii cu 1inia semicercurilotsi 0 linie inli:intuiUi care Iestoneaza aceasta margine. Fo~dul.flre ~atute des. stnt .Fru.':<~~""''''''''M11r''-------la~i P ~nct se ~mp I ~ ill de un mati v din f I ori in peta !ele car uia se A Ie serpenllne stnt ega Ir 82 77 79 ~l 87. ~ re cele. Tot ~u: aceasla Jaset.'I~' n~esa~·e. n pe a a.lucral cu barete batute des in Io. semlc~r~unle ji linia exterioara paralela cu aceste sernicercuri .lr~bl!I\~a te i [inut 24 are ~i numai dupii aceaslii operalie se . haza fiecarul. inlilntuite in jurul o~alulUl centr~L In.rna Ie l~~slu~ de. ~1 lucr~le cu a. Fig. tncadra te prin semicercuri a I carer joe de linii Icrrneaza cite palru Irunzulite in llecare semicere ~i opt moli ve in Iiecare spatiu dintre Flori. De:'en~J. a reprezin(a rnodelul 19 In rniniatura pentru 0 lala de rnasa ell desenul pentru dantela poanlas ~i tncrustats din pinza de in de culoare naturala. 54. fa I.SiRt le~a): :~n~~ae cu picou.cont ureaza ~I eele opt figuT.onhnultate I~ da~ulte tncrustatii din tul sau plO.. Pe linia exterioara a tncrustatiilor concentrice se gasesc opt grupurt de die opt Irunzuli]e. Fondul desenuJui este execulat cu barete batute des. suht ire d~ pe bobina.opt hgutl ~I sprijinite de tncrustat: iIe mici se alia 0 linieser' _ . cu Iran'uri atunci se exclude din model marginea dantelata. mijloc a lieciirui grupse face _un file ru uri de cite trei pela le.. a ..tarul~i. 129••. Int patru P~COUfi rococo. exphcat ::::r ModeJul 20 reprezintli 0 ratii de masa cu diametrul de 1 m.e dmtre frunze se executa ba rete.nzele dinsemicercuri sint execulale cu punctul de danlela de la fig . Sf conlureazii cu lasetii ingusta de forma rotunda. . d. nle ~l m care se execu Iii punc!u I exp lcaB .in P DanIela cu care se marrgmet~ . ~vel In . toa te treb ure sa at a 1 In toatc tncrus la \i iled f _ llor ce pot surveni a tu nci ctnd se spa Iii. la _aplicare~ InlO~ -iin care este \esutii ptnza. ~Ib!na. In ~alralele gra. mica in Ire ele ~i legate cu barete.. iar. S7. in: su ~ ~ntUfe07.vo~ ~:oialtn~~u~f:li. . 94 1 :5~~ . 130.

in intetiorul dirora se execut. de pe marginea desenului.3. . In motlvele micl. rninlatura. dintre lasetele paralele. _ ~! Ilorli este compus din 12 petale. 0 piasa de file mal .. In m ij lccul flori! ln erma de cere II anouri mici.~ FIg.. . 131. conturate ell laseta lucrala ali subtire. F\~._ ' I. se lucreaza punc~ Ik danlela de la rl~. in centrul llorii.1'[. \ . 77 lucrat insii marunt.\\odelul 20. llIinialurij..B IV puncteip de d3nlel~ ex p lica le la fig. se face punctul aratat la jig.'\odd"' 19.\.::. 17 ~i 79. a. 6. legale intre ele prin fire slmple~ a se executa '0' din iire simple. 130 ••..

5 crMn. 0 pIasa de file mai n crest..te I'31a _0 t executa Iii. fie artisjicil. se lace din tul slrnplu croit pe lir drept . In motivcle mici. 77 ~i 79. ® '\Pi re~~g~~ de taie pe • SIMI .. legate lntre ele pr in fire simple.. conlinutndu-se tesatura pe " a rna 11m a dorHa 'UI f ' . ar fi. Modelul 20. In doua cercuri concentnce In cercul ~I cen rul fetei de m" • ' bro~T1e Colora! asa. emicerceri se lucreaza pe palm lire cite 0 \esatura m!acl i~ scarii. urrnind a se lucra punct de reston mai rar e Cusalura oblic lucrat de .IIlt.rinsii in~r~ ceJe doua cercuri. urrneaza sa i se llpllce din 10 '_ 3rte angina a.~in st1nga 1~5turii ~i la intoarcerea i Iirului se re pin' I aJul~ pe IIrele perpendlculare. I ' . mac!. urmind ca latura care este prinsii de i""'"l'u.t: executa 101 din fire simple. ghirland~ de u a te cu brodene rococo. oncare spajlul dintre lasetele paralek de pe marginea desenului. tar latura a doua prinsa de dantela sa he mal pulin incretitii. miniature..5. avind grija ea aceasta lajime fie Ilrul deJa!lme al tulului.Fi~. in centrul florii. se executa cu fire de muline culori degrada!e $i pastelate.Jt~r~ dinlre. 6.. Desenul ilorii este compus din 12 petale. d • a _B\fnm aselel. pe liHime egala cu D.t. J • u.3..lu! 19. iar ~§os U0 ~ In jurul cercurilor cu 1. 131." mode!I~Idupa Ice da n..lr clnd se aJunge la jumatatea tesalmii. 1n mijlocul Ilorii dr pun In rorrna de cere II anouri mici. ul de dantela de la lig. Modelul broderiei motne din Ilorl ex:1 t e cimp. sa 96 Rezistenta tneru ta:iei e aSilira pr~' x~~are~ .ralii s. Q. fie rococo. 1.• llad. . margarete. (":n(. eonturate Fig. minialurii.~nc~~ ~ucra( pe lata danlelei.ri. Aplicarea ace lei lajimi de luI se face urea lUI pe arnbele laturi. 77 luera! lnsa rnarunt. se prind Ilrele : ~n a:~rd~n dreapta . se Incrusteaza tul dublu. obj inind astlel 0 lorrna lrumoasa a tulului cele doua cercurl concentrice. d a :. in interiorul carora se executa a ernativ punctele de danteW explicate la fig. Broderia. A doua incrustatie cuprinsa Intre lncrustatia-centrala si dantela las.j" . se lucreaza puncell laseta lucrata cu a a sublire.oare ~i se insiileazi margIne 1-" . se face punctul aratat la fig.li fie mai incre1itil. pe care ~n compu d~~ei~ecut~ta ~u punct artistic.

pellrruoll...lil<llrtnriJla Ipl~nte I' Olj. I. 132. Deaenul este cornpus din opt tnol ive llnrale .JII JoidC~I. 7'1.2011.~.opl R.[rul ~. aoU.ul'u" d.n. allate III cuprrll. I d<'·"'. 'a dreplunghlular" cu "". dau r lei de masii un aspect Irumos ~I d coral I ~'. de dan I~I". IIJ." '·. .~~w IIUmal d~n :. Arc lonna pa I ra 1<1 cui a I ura de I. iar mar!!I!'ea !lODle ><1 G " wmt4ll<l (..d"fll.·"·orl. Modelul 21.. 132.' ". b I~I cu d. 'ceeasi je5iilurii de sabac pe t ~~~:ur~re~e.. 82...'.are~ soarel u i). C orr de " .(" '1" I~I. Inll' :'lflUitC din inlerlorul desenului r.J In jlt'tale. '~I A hmduJ danlelel <sic Jucral cu b~rele b"lute. . In mod.emic~rcurl ale mOIl.·lid. iar fig.IJ"'d "'"'III"e" danl('I"I".II~Iza I~ (1I0..: p~lru :.'fl. Fig. conlurcaza semic rcurile Ii .. .}f p~ncdupa gu~lul ."...~I irnagrua[la persoanei care lucreaza. 1nClIdra I c cii In' Iuij Inc 1I1 la I uri lor dl' pa lru mot iVl' drcl"ralrve.~rule.'>l1nLlI a a. In .1 UU!'" .'i~JI)1 de I" 'lir$lilllp~. acclasl model in martme naturale (v.."..In coilurr elfe doud [r!Jllz incadralc . Acesl desen reprezinHI 0 falii de rnasa p nlru rnasuta de Iclrvizor sa u accperltcars pent ru Ielevi zor.· ~"~)'U ". 0 JII8crame procedtnd 18 c.:ll. Mo. cUh~~~~. <I J.un c"IIl'u lorma. " ~fna IUUjIt'Ip lnr.. In d 1.I.. rI.lr· HI collllri I~ clwnarului :.. grupe de Irun..· P" tru jUlcrva!e dinlre alCUII ee execu I~ C I le un gru D de dl~·' JI".. I" ".16 111. \:. 82 <i 'J!.I••• 1" 1"la I' 4-5 p. ~fla mnti ve decorative f' dou.ri._p din fi~. 11I"~UI~tC}1 It~~f 'l" fig.ainl palru motive lega!~ inlrc "ill .mk.mp'" '" "odUIl II tl.Id' d!)u" plr. aflal in dr ptul ale chenarului. <'Sie al pu. parl.ul . n loe de Ir"I?.xpllca le la ria 77 • 79 . des ~I p~lanJ:~: leo ur ell In . parru grupe d Irunz« mulliple allal pe lalurile chenarului. "inlr."...'.tur. pulr~ lIIol"~ ~~ ~ rri.ru Ii I In moli"ut eentral. ligur. mlJ loc. . care pol i ~i mai variate ~I model dura . ~i uo.. I. slnt exccutale ell pUUL'iul d' d.I d~l.)tl\'c dm lIori aflale in cuprlnsul micercurllor alungil" ~ tX('{'ul.1. ill Illod a lterna t j v. j. 93. In grupul celor Irel..I 68.clDru~t" Imi frunte. S 'CCll!. . expl ita te la 77.! d 'ul ui ~i a I ca ru: llesell ~ulw r<"III'ill II ca.a d.<:0'1\.~ .htn. lilli.I reh..urr I". punrlel.'.132. d I I j se executa aiterrrativ pllianjeni Pe rnargi nea 'ill lormil de ztrn \ I 8 an ere I fi 58 ill r \11 c le pa Iru pe fire slmple ~j punctul ~e dal1 .r.ar de trci pclalc ale moli~c or de Modelul 21 his. re executa.... ram . Jrunze e. lucrat I" cu aplicar a lul~r!. inl pnjlnih' pf 0 nprvura principal<i rornl9ia din laseta. c "mlr. 117 ~I 97. d' dant"I~ explicate Ja lig.c execut~.. lar in col. In. (.· .le.. "'.'.. can' wpara St'micercurile de chenar." nl penllU 0 lal~ de "'as" 20 In 11III1WIIl ~cela!1 mnde l In rnarinl~ I. Cele "'{'e m. eu deos bir a ca la aces! din urma !Junct dc d. I .~~~u lalJ dl~.. plan~a telor de danlclii indica te.1 CU .Irfl le~~rcar"s<: ('O"fureaza cdc opl arcurl _re .~~ crt ~i "ulul -Iaadlca I"Horlfe.ale de un mre anou central. 101 cu aceaslii lasela se con.· r". b. r~1 '''I.nl.rcuroIDr.Ir III cere din cuprin III chenaruiui cu punctele explicate la Ig t. 7!J. mOl i ve care !ac. I" grupurrl. ce ~.mld" explicat la Jig."')1 m '" .. ..<8d~ ~eJlicla. .1 1.rle I.. c'UIII ".ll. pund..'. '. <1<' .. I dura te cu Irunle. dl'<ISC' co" le d..1 d.. .dl"l u I (:SIc Imllla' din lr-un ga 1011 cu la IimC3 de 24 em CMC deter- . u " d·n pa tru scnucercurr. I. rlwnar. .. I .t execula punctele. milli. zirn I l cu P 13 .~~~~uPWI"I"d~ 1.. de 18 br1r~ilul clirtii)."~ die "'~U":. I" I'>.. 78. .lelil e~p :~:l1i aacJiiil ~int lega!i prlntr-o collur]. b. 77.l.alilfl.U~'JIlpr jur Ir! jcsu! supra. 132. eel lIal pe rtI. .xed II". puncl~ e eXphf"ale in IJg. 5-l ~I 66. 131..n f~~~ ~atr~~~ae~fadi~lre eelor palru coltur] Aces: ~rcuri.)li"ele i/"pirale din flora marina in forma d~ lrunze."p Ie.auh". 'II "" • pel I I ". IIi/I..r multiple allate in sernicercurile plate ell ~i eel. •.1 I". p. afl~le in eel e patr u mol.' do I. .eazn 101 r slul dese1I1~u>1" de ["lnn"I' m.rgwea esen 10"". . •• Iii).odelu! r II~.Jupa /""na I' ale UI~tiv"'uiCt'nI18.cart 'Ci ee tratesc ill lundul In." bat" rorl1l~alli ce i lIuri.· !!1. . _I I " I.J~% 1111. c~ dare se ron I u. QI' dllU..1 d.U'1 ~In~plc numai I I ( I "b.SitU ('U danle"19. i de la elii ~i anume : D.1'.· dl' cil lrei frunze 'prijinile pe cele opt arcun. .:..crl"rtalrll muille.1 III.inl rile doua frunzulitc bute cu punctul de sabac... 711.ulul . IIU)."I. de dDnlelD exp"~8te I~ '1:•."ul 21. 98 111I~blIlar~lnca letei de rnasa.J in.r dj"ranla dt' .:a::e~~!~ ~S. xplica\iile da! ~'i.~ marginea dantci a lii: I"r~<fl" rn"rltl~I'" ch(·IIa. . d:~ 1.. a P.. . ~unc"I I" rl.P I illi/I D< enul .) I 61.ou cu rraf1JI.ve II'\' • 'P"J"I. Cl I prezinlll mod lui 21 in rniniatura cu desenul cornpus dill palruscrnicercuri."lIIlunl(.llI. '1I1I". ~fI.

In . Perdelele all diferi te mari rni. . n eele $8ple r~unze ale motivelor din centrul galonului se e. "c~ .ta: sura galerici pe 0 lungime corespunsatoare masuri! Iuate de la ga\er~e prna 18 pervazul Ierestrei. de 13 galerie ~i pinii la p~fv. .e~~~ud~ Ii:: innoda\e in "liceare bjrsl' iv. Acest model reprez. _ t' delul 21 bis miniatura iar Ii g.. [runze.r! e \ esed'l1 ml')'ioclll eel or palm col\u[. I" t 1 rig 87 sau fig.! P. sus\lnu\ Marginea dantelel este lerrnlOa_a _ prin narete bulute des "~l c. dupa onrna se luerea:d punctul de d8nlel~ e:p 'pc:int~-lln . iar IQb~nl \1.' ap liea " I.. .~oodul . ilellticelt! opt [rllnle aflat~ i~ dr~apta ~i In stinga liecarui moli v d~cnrativ punctul de dantela din lig. precurn ~I ~a~uraA e.".• ' danlela ""plIca In Ig. fondul desenului.de fi1eu az e picoun 'r.Ie . " qu laseta lata se colllu!eaza areurile de sus ~ide jos. i ra reprezin-W 1/8 d. 101 100 . ': 2 b Ie a carui roUla este \11· raO~!care' m91 ~ I uClr. .d . I @tjQ1iS~S~iijW· 0.. 15).-ni Desenul este conturat cu Irei Ieluri de laseta. atru motive decorative se exec. frunzc. rmrna u .. Ctnd radiatorut ealonierulul estesiluatsub pervaz. cuprins inlre arcurile de jos ~i partea superioari a ~~s~~rr~lentru Hor]. Irunz.u~o~~. 132. cum ~i arcurile care m~rglfl!-se motivul de"cQratIv aflal in mijlocul perdelei.~~Mi:tl u r e mal man. iar In mar! se executa paianjeni cu roti te.azul Ierestrei rar In josul pervazulul se de cbicei volane sau Iranlur}. desen in serpent. [esute in sens con t ra r sa II rotlle ~nate.na.ura In re re ~I .ll~ 11.rna II . laseta ingusta rotunda ~i laseta prismatica (cea d111 urma explica la fig.~ecuI3 de dlmtela explicat la lig. alle rn lumina lerestrei. adica laseta mal lata cu doua pici?ru~e. 88.e~za. I" ell jes. In mijlocul dantelel. La iuirea unui desert de danlel. e· b~' a. tuirea serpentinelor din cenlrul modelului ~i margine.exee. . tar in eelelalte opt lrunze ate celor pidoru~. lie este forrnat~ dintr·o danleUi. se loloseste laselii lnde forma rotunda.ilturile respective iala in lala cu arcurile de jos.caliile date la fig.e de e p I 20 c.94 . rnonAceaslii rajii de masa a carer : eco a \a din care este luerata danlela.a:~i. In mojlocul spa\lu '.se . tar plasarea piiianjenilor In spatitle mari 51' executii cu aRouri _te dupa expli. respect! v mijloeul perdelei.VU I . _ pentru motivele llorale. a sa II fig. 93.I I de daniel. 73 bis. po~l~ f! bl"oda! eu m~~\~~a iar broderia poate Ii colonia vile ell locul ee-l ocupa 111mcaperea resp . se Ioloseste laseta lata din Irei Desenul este format dintr-o tnsiruire de arcuri care determinii partea de jos a danlelei. " Modelul 22. Modele de dantelii ap!icatc la perdele a \di. I' [. ~9 iar 10 rno .' explicatla Ii!!. u\ sa Fig.m r:. depinde de dimensi ~ni1e lerestrei. 53. b Fig 132 bis a reprezl11 a rno .. DeOCD. 73 bis llIoMI _ . motivele decorative precurn ~i in lan- _. perdeaua se va iace cu lungtmea pin a \a pervaz.) 'rj . model 20.lnlji desenul pentru 0 danlela care v. areuri mid ~l arabescuri eu lasete para lele cusute una de alta.a _care va forn1a ~ecorud\ u:le~r~!e~'!::!:\r~~c~~~~ ma lira de lungirne a galerre!. ptnzei. 4. .urarea desenului se Iolosesc doua leluri de lasete : _ pentru cell' patru rinduri de linii drepte cafe determina marginea li lerminarea dantelei in mteriorul galonuilli. lala pc plnzii de o!anda de ~ceea~1 culoare O::Ua din [lOTi 53U aile mottve potri: Mijlocul din ptnza. . iar cu laseta ingustii rolunda se ~onlureaza reslul desenului compus din Ilori. iar pe aceste arcuri se sprijinii 0 inliln\uire de arabescurt deasupra carora sinl asezate vase cu lrandafiri Aceste vase au Iiecare deasupra tor arcuri duble dispuse slmelr!c cu deschi. _. Q bis.' ' .!'.\ d nu lui se executa punctu oe era 8 cele opt [runze anale In_ col\U. dupa dorin\a. 132 his. Desenul se combinii In asa lel COlrnotivele pnnclpale ale decoru 51. 73 bis. sau de nuan\a. Penlru con.desenului este lucrat eu barele billute des ~i co picouri.U\A _PUptlC~re se sprijina cele cine.'~OUfl.a lorrna decorul unei perdele combinate eu [iu].las~la prismatica se contureaza cele sase vase tntregi ~i cele doua Jurnalall din margine . eu dimensiunea de \ . t In eerie opt motive llorale se executa punetu! de sabac expticat 18 fig. <::I .'n marimca nalurala a modelulul 21 bis. sau rnai jos. se ana un alt cadru In in!eriorul caruia sint dispusi cinci trandafiri cu Irunze. u~a din cele Irei variante.

in acelasi limp 0 susunere clt rnai buna a greutiitii danlelei.patr'~ e a~anJ'eni cu le. b au. vas se executa in cele cdc palru ""l'!m~nle.phca le I•. doua 13r~ele~a'care se lucn:azii cu lesat ura a dl'>('nuIUl. pr in "Ii lizarea lor. ingtl:i\ .uperioarii In ntervaiul rorn. L.. 9-1 ~i lI6. iar in part ea de jos se Ht'Clll . iar ~ngLme a ga a C lun galeriei ~i a doua parte a decorului e5te larmata dm'_r·un de>en Ln.' !. iar fIg. D n pundul de lntilnire al grupurilor de alabe::curi iormale don lase:e l""lble paralele se ridicii 0 Irunza care se urnple cu punctu' explical a 100. penlru a Hila 0 cadere necorecla a perd lei In _Ie dm~ctLl.9.. 1101lIar<". Fi • 133. 8' i rtul vasuJ(lCir '0 execu. dupa dortnta. u. earc dau aspect nero rec 1 perdelei 3$t'zalil 18 fereas ra. 133. in inleriorul doud -egmente l. Fig.k.. in grupe d.lt I '1)[< lumina rerestrei si rna.. explicate I" Jlg. Astle}.-upe de patru Irunze. avind grija ca aceste tivuri.. egal cu lungirnea stabi lit. Aces! pi us este necesar penlru cre\li executa]] in partea de sus ~i . 'alele din partes . "" execuls punctele de daniel'.e... marginile vor Ii lerite de ondutal'l.. 77. mmiatu i. 18%a de la s[i~ilUl cartlii j\\odelul23 reprezinta eIRd~t<l))~1"ilerA\2j~'{1 dcpinde de rnasura de lung Ie' l:. Pent ru e' ltarea inlinden lor de pe a marginea perdelei. 'randafini cu ". prin executa' . In partca de . I Fruruek. Tulul se croieste in Iungime. far intre aeeste petale inlerioare In spatiile hbere -c executa cite 0 \". adicil cu rna. Lungimea dantelei estc egala eu ml!sura de lungIR1I.e executa punctele de dantela explicate la fig. " j"! nde I ini i Ie paralele . ~l1lpUrJ de p"wnjer1i ell j. din care se compune . prin altemare. care Iorrneaza deeorul unei per dele. 59 ~.turii se d~PJrI. L ". a reprezinta modelul Z2 in mlniatura. lura In re~ief. .lel" rIP )J doua bucaji : un galen de dan ela lat e em.. LalLmea lolanului variaza intr.' a galonu1uI. punc tu! de dantela e"ph"at la frg. nul pentru 0 d ntela din laseta. ell d .de :2 em. p lus inca 0 d. . pentru ca perdeaua sa capete 0 rezl ten\ii~.MrddeL Dantela poanlas. Care va da rezlstenla perdelei prin prlnderea ei in clamelt> sau tnel.de danIel" explicate In fig.. ~ar t . In pelalele intcrioare se executa p~nctele ..~ I Intre rei.> laseta dub I. lor. Tranda lin]. .a pune!ele d.' monteaza danlela in parte a de jo" iar in partea de $U> crelil se dubleaz3 cu panglica. creli pe care $I.pre margini..~ allate pe sirrna galeriei.. slnt lorrna Ii din dou.)@\!Iljf!\\\Jl. pela le i nterioare ji rnai rnuite petal e e xterioar e. larginile laterale ale perdelei ~ IiVe5C cu un IIV lat.. prin greulatea ei. sa ?u r.lc pc cinci fire in fClrmii de rrur1t"uhl~."1 I des iar in spaliile rnal mart Tn res rul fondului se ex ecuta baret. . ' . 27-30 cm ~i se face dmpl u sau dUQI". "" e"ecutJ barete ~. neecsita 0 mono tan! pe 'ul dublu. 78. ..~Iura sabac pe sapte fire ~icite un paianjen pe lire simple cu !e$<jlura eontrara.az" una de alta. cik trei :~ de c!:e pa ~u.la~.. . model in rnartme naturalii. lar in Litime se contrcleaza dirnensiunea galeriei care este egala ~i eu dantela. 1n grupele de trei Irunze. . t33.ma galeriei. • . a volanului se executa creli ell rul u care se atase~z.. .u..noarele puncte. de corpul lasetel prm {'U>alura aplicala...:ecula ~I in frurtzele 5i trandaliru allati in caelrul din mtjlocui perdelei. rujou ('i' ~!~ !\lRl@ri . D. 60 ~i 68.I. Aceleasi puncte de danlela. se e. iar la !runzele "'Ior tranda fir.\'ode-Iul 22. In I'elalele extertoare se executa.. H' lucreaza in inlerior baretc executate cu punclul de sabac. eo volanul proprIU-zLS. U~ lucrat de mimi. care tncadreaza r. 69. dantelii explicate la ug. se lucreaza un grup de pa P reller. avlnd ~fiJa ca "" dosul perdel •• Sa nlminil 0 CUs~tura CUI la. tar m . Irandalirli . a mK'l lasete late PI' douii picioruse. 76 iL 71.. se executa trunzele cu punctele explicale l~ ii~..... I'· t I de la fig 54 In <tie doua segmell e mLJ' acestnr ""gme11k'" ucreaza punc II ':.. punclele explicate 13 fIg.. . far n supo lu. se Ioloseste ap lieal ea printr-o cusatura ascunsa. prin alternate.ab..ca re partIte tal rale all' perdflei.are.~ prea mtms. ta aceasta rnasura. .a Iii.a unu Ira n afirr .. se e:xccuta cu urm.g. ° In paliul cuprins inlre: da~lela ~i volan se afla lui CD crej i. !:I . iar volanul tile pnlll de corpul perdel. care leaga lulul din ace t ... unde se f1d. a perdelei plus 5-i em.l. Z ~i93.n partea de . prlntr.os a lulului dublu.

Cele doua frunze mal rnari care tncadreaza motivul din Hori se executa cu punctele de dantel.' carr 50' . ca trn1eazii spoi 0 altii Inlanjui. 81 ~i 93. rolund. fnlr.I formal din doua arabescuri . lucrat cu ata subtire de de gralar ([igesle conlural 134).'10<1. 73. 1I1lpl~\eSctoate eel. se urnplu eu punctele de dantela explicate 13 fig.g~aj~oase a dir~Jr tolllnire D. 54. .!e com~us din moli vele parli i superioare repel ale in grupe. A<. rrure ce e Tel . dm mar~~~. 78. .nului este execulal cu b~rcle batule des ~~ cu Ioarte mult: pai.me cu punctul axplicalla !ig.~nul cenlral este a un cootur in form~ de innna.mca volanul UL.lIl. !>easupra celor d~ua cadre laterale se lnal1li cite un arabesc pe care se spr'Jlna .c. Gratan. De. in cadre!. se . pjcioru~c eu care ><. Fondul db.~a pe.ea.1lalade dou. Deoparte ~i de alta a cad. Frunlele mari Care dccorcad . 59.ul cadrelor stnt executate ClI punclul de daniel u explica! I.pat" mao i ~rdel.pre marginile ei. n . ell rtal~.h zala. a dirui Iii\ irne se scade JIM aJ un galon ~:~~ _pcrdekl. care III! r ost aplicate In psrtea superioani a desenulul. De asemenea I c~drul ""rul. p!us la\.nplelilurli de laselain forma de gratar. cu 1esa lu'" in relief. 10-4 .73. \34. mlci. In .ijiflibi pe masUfa lungirnli galeriei~1 .II"rlJl~azdecoreaza cele doua arcuri. Pentru montarea perdelei se vor 1010s. In toate motivele din Boli ailale in cele sapte cadre ale desenului . cu care se con.Deasupr~ et. fig. de arc.e de arabescuri care se lema st.1."ITel.e a e a. explical 13 fig..1"1 23.rllI iariiji 0 imple!ilurii in forma cu . lar in alte palrale se Hecuta Po:.. ". 97 ~i 100.tura ". 79 . 58.Irei feloTi de lase Ie : "... Ire' g~atare. "'!trajuluf nee.al.~ ana cIte un grup. in inleriorul carora se executa ctteva nen'u. " miIIIr: ~i~':. iar [nmza se urnple in lntreg._Ofa de 11tle•a [e~e.""nul 'I:" "" .nl. ~'ful(l.r. Fruruele rna.rio. se scade ~I hltlmea galonului din lungirnea perdelei- 1 i Pig.lor dou.ntericere ale [runzei. In '"t"roorul carei. GaI.IIlUI ".a~ 'dr~ ole oenl..le sl!l1 ~mpJule cu_dou_!' Ieluri d~ punctc lli allernate. In unele palfat. motive din llori allate in parlile laterale ale modelulu" . on ~I run~.i formate di naceleasi barele explicate mai "us. Ioecare I.... _ la""ta lala de palru piclulUiI' cu care se conlureaza toate arabescurile care [ornota"" cadrul drscllului ~i chenarul ~alonulu.p... pa!r~lulul ~Iru picour. .• e uec:uta punetul de dan!el.alUrli.ulu. mari cu pUllet rococo. ~i care lormeazii rnlcile nenuri . iar to cenlru 0 crizanse gilsel>Cdoua frun'.ea. formtnd deoparte ~i de alia '"lind ~m c~~lru.un "If ~nlr. eu menllunea eli din liecare crestatura porneste cite 0 b3rel~ luerata cu punctul e:xplical 13 fig 34. se e~l'Cula palaol~m cu lesalura c'?otrar~ pe oP~ lill! nes urlilale.peB' mot i vele din cadrul cent ra I.. min. _ 13"..."·~'aceeasi calculajie . de patru Irunze degradale ca marime in care se exec:ula punctul de i"""luro sabac pe sapte fire in scara exptical la fig. lei . ~~i~.urcaza tol restul desenulu. 1ntre in cite Ire' . care pe urma se pi ind la ITIlJloc ([~eeare grup de patru] prlntr-uu punct trecut de 3--4 on. _ la""l~ ingust.cite 0 Irunza on al caror interior se cxecu<lj punctul de danlelii expllcat la fig.i se desprinde un .m!ellorul carora se executa aceleasi puncte de dantela.. . cuprinse in interiorul cadrelor. explicate la fig.. i a bobin a. 110.. .~ f. dea iii rod terrnlnata in partea d.besc in form.ului centralse anii cite 0 [runza mare ramilicata.

Cadrul desenului esle miirginit de arabescuri. Ia iii. plan~a de la.'.~a e Ig: 7~. 106 .a':. 58. Cuvcriura cu Incrustajl i de dantela din poan las _IUlllJlllh . anouri. reprezinta modelul 24 r~t t u 1 carlli).n b~chet de fI?". reprez+nta rnod<JuJ 23 in martme naturalli (v.11~~I'ei: cared fundei. rnlniatura.prind mal muite Iloricele care dceoreaz. 59. sint umplule cu puncde~ Ig.P ute eu punctul de danl·el1i de la fig.'i CLld()uii picioruse cu care se illsaileaziJ margtnea Modtlul24 rcprezinlj un f!1odelpenlrLl 0 per ea din danlelii poanlas. eu punctele de dantela de 54. 135. jar tJart Piian ~u~lle u~ paianjen pe f~re Simple nesurfilale eu lesal urll contIIri eXPI~ la r~~e~nC~lat (0 jumatate) s. exp leat la fIg. eu g ° Ia "g.zate cu ? 51ngura pa~te rruca la perete. iar roale ag:r~ ondu. .tdulatll 111arnbele ~arll ale bucllelul.~au e.~r!a dellUltll.lonul In J.i decmu! unei perdele. 61. PIClcare).Frunzele sint umplute. 135). 111'1. 93~ 91 ~i 87 ~i lesatura in relief. .)rinlii. ~I 87. doua r lori se II ltern centrale pe raPle fire eu punctele de III fig.osul crelilor Oup~ a:. Ii~ volane.au ill sling. Om buchel •• de. lIPjl~. aecati acestei perde!e se f I ' montarea stnt 0 ~~te lui dublu. rar Inal(lmea egala cu lunglm<:_a Ierestrei . sin! aplicate pe doua lungimi *i 0 la\ime a studioului (Ialtmea de I.lr'~ d.b. toate arabe-curile care [Dlmellz3 de jur imprejur cadr ul modelului plKWD ~i arabeseurile care de:.J . iar fA ~l s In lte~. p~ de I~ f. 7~.. I a lie.~ctutare8 t ivuri lor la tera le. aatreIe lo/:P . 77 ~i 78.part lulul de volan : _ lasetii ingusl. Alunci dod d~nlela e~re p_rill. il' ° n:l.(A\rel'4!rJI~~reburn\ale la paluri ell Iilblii ':J U!i I.rt~It('11It P311: ~ d~(1'<te n~er a Iii ~il1t idcntice ca la perdea ua p receden u.lllIte este executa] punctul de danI. Desenul este contura] cu doua feluri de laseta ~i anurne : -18~ta ingll5ta lucral.ii ~I ale carei capete . IeYtura dinJtnsiunea galeriei de 2 rn.In re.*.i· CIt tesitara de b .. cum ~i partea de jos a perdclei unde se desparte lulul de volan \fig. J\lodolul 24.tll). _ Fo~d?1 de::enului esle umplut cu barcle biitute des Si cu piiianjeni ell in mod loarte val iat. 54.) iotund.IlI-'<lle se aplica ~i ~a. 78. ~ at pe un numar variabll de lire.de '0'. !ulPina ~a~ susline buehetul central. ".i galon o lallme de tul increttt egala alind ca dl. Dni n .. care au in I r 7 Ior CI e I reI. sint lucrati cu puncte tIfie.z.l'\a 1:HI'r ItJ:'z~lll" modelul 23 in minia 1urii CL! desenul pent ru 0 dan telii din lal~ta L'ar~P fOfmcaz.pul p. farJ sa c~da . ell ~Ie doua relu~n. iar toate operalil Ie " exp reate la cele doua per dele anmodelul 24 in min' f de I_ti' !a u~a cu de nul pentru dantela (11. 65 ~i 66.legat ell !"~da din panglic. rar ~Ig.tn~dCII la cl'n!rala. ell rare se conlureaza lrunzele. 79.Iucreazii cu punctul de !esi. a p Ii FI'. .' e . '!T. Iie ~~ntell. e pa~ru flo~1 ~al rruci au petalele lucrate toate de 2!er:e tTld~fi~ tllali pc suprala]a modelului.. al alR'1 deserteste campus dinlr·u. ilorile ~i toate liniile serpuite dill Interiorul cadrului.l g· 13_5 ~.tl. a escun e stnt umplule ell punetu\ de dan- Fig.>IC/~Zj. se executa cu punctu\ de dantela . CO''''I~..artii de. par\ile care cad in jos de supralata patului.ci~iD~cio*I'd..!. 'C' dupa d. 78. mijlm:ul tt dlnwla. CuVf'I!unle de _pal sint Iolosite in dormiloarele eu paturi sau eu sludiouri d~hi~ III lrei ~a~ti (doua IUngim~' i~ lii(lj'me ambele genuri ~¥."SU~ a crddei (galerie) ~i execularC'a volanului.!il U an sau garrulurl d dant Iii tn cele doua parli ale lungimii patu UI. 78. 7.~~:c 5.i.) mtreaga supralata a dantelei. I~~ .sii_d e c~. cum ~i pa. tru s!udlou~i.llul ca.. 73. s[lr$.illl prc~ulIglte In (l. fig. . ~~!~eJinti ~i~ ° ?enlru forma rea unui desert care i olosesle 18 0 cuverturs slnt necesare urmaloarele masur] : mssura de lungime a patului ~i masura de liilime.alel" ell eea 11 18 iereaslra creln trebuie sa al ba cadcr~ perdelei ~i pNdea"" ". In relief.tllfilJ tntre anf. cu lalimca ~al()ny~"~ .

Paia n: jenii mid stnt executa] i cu jesiiluril contrars sau in relief. •. este bine ~a dupa ea!cularea tulului n!lee· IIID!'tar. se emmA eeronite de trandaiirasi. incrusta\lei pe dooul dantele' prrntr-o c~sat ura cu p.!i ~i mai ales in la\ime intra I. alii pe marginea de jos a III'ulu! p..e3 1"crusla. Dupa lerminarea danlelei urrneaza rnontarea ei pe :. Pe dosut cl_lv rturu se do. explicate la fig. .ndere d05 partes ellte. se lace un I. Grelli volanulu~ se ~xecuUi tot . ap~. In centrul fiecirej petale se executii punctul explicat 13 fig. cre\ilor pc. cafe [ormea~a cadrul diver- _I ~:!:t: JI tn inleriofUI Ill. ~ apllca acest a carUl lunglm~ a~opera t'"al~m lingerea ei ell podeaua carnerei. Iar parMedu supraielei patului exciutV ell i fo!deauna dintr·un rind sau doua ai:O perrre~ad in josul supTa!e!ei. ~.. MC>delul 25. se executa barete leslonate cu PICOU. In cazui clnd cuvertura este montata cu dona volane.t. volanul de deasupra se cfoie~te m~i seur." III stnt completate eu lui rnontat dublu. rar In unele . a~ st~dioliJui ell minus 5 em. • asupra ~cestui fel de a ciilca lulul. 106.ecesLfa m Acesle doua din urrna nu 5C 0 ~are ~i In al doilea rind. 58. _ [elul urmiitor. deoarece liilimea este loarle III' cilcatul In ~cest sens deformeazil lulul dlndu·i un aspect neeo' diunilor In . iar in interiorul petalelor. Volanul secrole~le cu 0 la\lme egala ell inal\lm"" patului.r.. I. Pe latura volanului unde se \ncre\~le. Din aeest plus se.' Interiorul Irunzulitelor este lucrat ell punctul de dantela explicat la fig.U~CI obhe . se insaileaza marun\ ac~asUi laselll pe tulul dublu Du a e ~ fosl con\rolala din nou rnargmea danlelei dacii PI"In -'"s"I·1 r . Iie unul sau doua. asa de lucr~ c~ ~imensiune corespunziitoare. se executii bride batute des perpendiculare pe lasete.Iix delini .eg~i1i ceva mai lung dedI latura respecliva. urrneaza ixarea ehmhva a danlelei pe iondul d~ IIlI executlnd punclul de leston.floari at pe fala prin punclul de lesIon. pnn pune lit. raslnnge 0. _' a e ~I-a pas· [rat perfect orrna.~i~f":nl~ale c~ doua feluri de lasete ~i anurne : la~~ ~. Intre liniile ondu: lak paralele conturate eu laseHi lata. lie! pe d~sul_ danlelel ~l ~e ~oata. 52.. tnlruclt pe de 0 parte l1. apoi se suprapune dantela. tul~lul.la fig. se .o~eMui respecuv. _ bi nuiesc. se tncreteste acest \Iv ell un fir . plus eea care. se va !ixa de marginea . Aces! desen se poa te Iolosi ~i ca decor fa perdea.er. Q r avind tn interior cite un punct de Ianlezie aralat Ia fig. c.xecula .11 devolane'"uy _ . Iii>ind cile 1.de lallln~a .Iocurl indicate in desen se aplica anourl lucrate c~ punct~1 de leston de . se mal poate e. 54. pe lasela care m:irgin~te danlela selor_ motive' inguslii rotunda. xt.las.v mal 111 t sau rnai lat (depinde de Hitimea lasetei). prrn pozi] '8 lor un limp prea indclung:a! pe~lru axecu _ de cadere in [o i$i pierd _dlll ~ec~~ rolosi! pentru 0 euvertura penlru un pal Modelu125. 107-108 alternate cu paaduJ de dantela explicat la lig.! dectt eel de dedesubt eu 4-5 em.5--2 em. Din acesl ~ dea aten\le paslriirii formei coniurului de la daniela. depinde .uver . pa~alllem .prin rulou.loarle ~~ execulat. """Irea! sdevirata indinare avulii pe desen rarii a deeu ace eu g8malie.pe • ~ lasetei. 5e fixeaza tu eu ace cu g~mahe.lI sa se lase un plus sufidenl in lungimea Ii. toate Iorrnind doua din 110ft legate e LOll on u a r' mar inea suprafeteiIJllpe m~n lce~trale . se dac d~nlela sal! combinajia volanului cu II e l care di I I si nulTlal rareon . piere spre mijloc. iar tncretirea rulou se lace 0 data amllldoua. lI1hnde~ea . conform explka\iilor date.'Ae'" cre\ii In mod egal pe toala m!l. 51 cit ~i pe cea de 511S. lar . _ . l' c f' . In mijlocul florii. Inere\irea ~i aplicarea volanelor. MorrJartlI tuverturii. (sludio).u care se contureaza • II on 'I e. pentru a se obline aplicarea lui "" margjnea extenoara a dantelei. iar ~paj~ile dLb~~1e· este monlat un volan cu creti din tul. ur~mnd lIllame. in spatiul cuprins inlre Iasetele tnguste paralele. iar ea lun.na din cele Irei variante. se indoaie pe lun· om.e tor dOLla fcluri de cuverturi este I de imp<ldobire ell danlela a ac danlela combinatli cu lui.mj Aplicarea ."".tehnica montarii dantelei..la.1 9~a dnle~e ~rpuite ~i arabescuri. *i FLlO)~' cQ·~~~. • • xt Fondul desenului este acoperit cu barete balu le des ~I .! In pozijie perfect perpendiculars pe laseta. ~ mar~inea exlen~a!a_ a. ... desen care d"<:?Tf8Z. atingere care minus penlru a ~en ~.'_ olive de danl."Ienoafa . mini. ~ lulul inlra la spiilat..u care se _con· tureazii arabescurile mari ~i toate liniile ondutatc.5 _em _Ill interlor. 1~5e~a cara laturii. ReprezLIlta un _es arginile supraretei ell tnclinare de aprogI!fI studio.!. va servi pentru cre\L In partea de [os se \i\'~\e C un tiv rruc sau pentru mal multa Irumuse\e eu un rulou lucrat de mma. apoi )Ie IUnglmea lui.l"ro. lase la' iruue lrunzulilele ~i arabescunle mLCL .e\l~1care va servi la 1111. . me se face egal cu masura de lungime ~i lii\ime a _patulu. Iiecare r~ngime dub~ata.ei piciofU~.(ra. e ~uvertliriL Desenul este cornpus din motive ar cliun~ intretl:. sp~lat mai mull in lii\ime) se bag~ In apa flarlli."I ~erpuj ·1e. se usudi.upeaza lullll. apliclndu-i-se ~j modifidirile necesare.

el..a ~a·1 pastrez rezislenta se recomando de a ~~ ~. Se asaza deasupra dantclei. iar pinza pe care este prinsii dantela urmeaza sa fie ll5Cala cu Herul de caleal fierbinlc. b. de Iaseta nelnlar ile sau necusuts de aile II! . aceasta ala nu se taie. " r calC I umu Dupa . arpa uda se ridica. dantela devin libera ~i se procedeaza la curalarea . gros..cur~I('". PI' masa as He I p rega tit ii ~j cu un . miini. apoi se lu\eala In '\oef\e\e uscale.. reprez arime natura Ia II a IUla~1 mo deI (v. _ . pentru 0 CUvl'rtur-c ' Hl '" ~ " ... tar • d "" e la Ife bu. ~ti ~~ )IIIIIcte~ de ~nl ~ulat [ntr·o .-.. ~oarece pn~ presarea eu fieful fierbinte. mal mull . . dantela devenind mal elastica I~I revme la dimetlsiunea nu UI prop[lU.. ". Se aureieaza usor cu tampon de vata sau liion ~i se calcii dupa procedeul desert anterior.a prega!ila pentru caicat.'n~e in. ~.. f" are ~ danielei Ii Optralll de InlSi! ~i inlrelinerea ei s-a terminal intreal!a e...'ro r~a 5e retom:~d~a Ilerul sa nu vina in contact ell solutia de fIOrtiunea a It !ransparenla peiliru a sc vedea conturul Ie (&ll:a calca. ' pina rii~ine I~ danIels nun:!31 umezeal a necesars caleal ului . n~ se slringa ' ·1. fierul de dilcal prin de rpl uda I ptnza.lsindu'se apoi in aceasta pczijie citeva _ penlru ca sa se usuce ~i dantela care a fost urnezita.nza Ira nsparen ta (tilon) ~i se ea lea astlel ~ICJ l.!~te reslurJle de al" rarnase de la lnsailare cu ajutorul unei pense te . Pentru a evl I~ rarnlnerea prea mu Itor lire de a Iii din in. pcel de fir".In!... ci se scoate cu atentie cu virful loarlee lor mtci. ~ elin dantel . solulie in care se baga dantela dupa ce a lost limpez: 3. se controleaza intii daca nu • mlmplal ell In uncle locur! sa se prinda ~i plnza atunci cind s-a executa! puaclul de danlela.mn~u. marginile ei ell ace de giimaiie..a orma_~J Im.. Dupa aces! C?ntml. . amo~iac etc."1' e recomand~ sa se lucrezc In asa lei. ae lea se freea u-or eu'o ~. cupr. • . . i.lIt~ de.ecare porti une pina se usucii daniela. ce danl~la a.." vJluri De a~menea se mai contrnleazd dad.:::ea::te masa ~e caleat cu mai rnulle !raturi de pisla acoperite az' dant. din melal inoxidabi\. i' Il~delul 25 in miniatura. I in ~rl!cn se prepare 0 solutie de cea I. S<!U eu ~iriui unui ac m.t'zJ'J deasupra er. se limpeze~te .xrculare a fondului ~i II motiveJ6r. Ob. n-au ie~jl ca~ee cu care 3\eaU t~ . se prceedeaaa Ia desprindim! el de pe pinzd. sc apreteaza usor in o .) . ap i se intinde dan tela pma I~I capata !orma ~l dimensiunea ini\iaia.'-e' DUll· ce .. ~mi. alun(l cind s·". obiectul i~iplerde descori calcarea ecru dalllril3 dilerit lor subs\anle chim. :.e UI.ai. IIRflt .. se urnezesc paianjeriii co a ~ e a. .re parti rnal rnurdare. ca sa nu se Intlmple ace't put n. terminal Jm. fig I. f' I d' . dan: .cu. aca \otU~1 dan dnd esie plilata sau aiurnata. P:1n abu~'11 tra~ ·~:IJ. plall~a <I.au mal PU\Ln concentrate dupa nevoie.. model... .olutie de amidon. ci nurnal S3 se prez "" in re . laseta. lOa' t d ' ' wmil~. acea~ta prnza pe dos cu r rpa uda a.... CI ~. • can' roleau daca nu au rarrtas barete sau p uncte de iI.SUCIre.cla pc dos..~.i motivele dan! 11'1 c:~ !!III'.e. care ~bsorb sp_a ..~I. D . PU:.' ~ tH de p I.rll1 presarc inlr. Dupa ce s-a desprins in!reaga dan. =' .. ros~ spa lalij.n mai mulle ap' nu '" ~taarce pr m 1i!. In acest caz se tate firul de pinza care a lost pr ins din nea- orma 1'1.ZIS'<~cap"t'c <olu\ ie lara 5a se Ircce...1 PI' (.._ [)eoarf'Ce este ine\Jtabil ell dantelaln timpul exee_!llarll sa. Prin spata.e ~I sa Ii se acorde 0 ingrijir eu urm~ upuse palatului prea (II'S. :Hdtpen: t. t If' di > «eel -luW J penlru a·~i revern perle~ . da7a e nevme ~ mal ~ch\mhii ~i in aile "I'I~e\e. Jar pede alta parte.lei. :>iumai dupa ce dantela a fo~! complet uscalii.ice tntrebuintate la spiila~e (sap un.~ i· lara lasetel.desrout H1 mJ silt !lui Clrp.:ns!ul1_:a initial" d n ela lnarnte de a fi de:. de pe prnza.llrim." (I. rnuselcl sau 10._.U:da 51' ~~aZil ne _m~.ec\1l1 In 5lar.:de.JIt-_i . . se caJ~a. de ceapa.~ ac.. pe PIJlZ_a.mdu. 13 II«\ecutal.r tn caLU in care s-a pus p~lln arnoruac ~i \inula astle! clteva ceasur! iimnl"n' rn aP " "~I sau peele se dizolva. se poatc mula inaint! d:~\fi ~~~'.!!F .. inarnte de a 0 ridica complet. In e ease monta pe un fond oarecare.

.li"i (cu trei I.... 2.. Lasela ingusta ajural3 12.•.. .... .. Var ianta 111. . II. C.. ... 8.er'ilclor (nmzeloT ~i 1Iorilor .donla II-a .. .el~ i"Gusla de forma rotunjili.. • ..•.. . 3.. Barelli simpi.•••••••••••...•.j ..• . .._rionla 1 _ II · .. ..~~...n· pd~n~fede' IJ. · . B..•. Bride sau 13 14 15 9. ••••• 4. Barelli CU punct de ~.."anla I 10..la B.. •• .···· ..•. Barcia CLI plcou in punet de rocOC<1·... ... Baretli blillllil des . Imprimarea modelelcr 1-\.seU lnguslii ajur_HI 11.. variama . Laseta lata cu dou.. Barela ell punct de ~.. ..' ••...•• .i' ~~.. .c..•...~~- 25 25 ~ari~r~~ Je Varianta a 11...·.. a 11·... deexecutare lase tel or tti a dif.... Variant. . Baret.. var lanra 111·a. .• . .\... . ' 4. \grud~..... L. 113 P·~~~I"~<~~. .. Laseta Ing~sl" de form1i prism.... 1 8 9 U tcndutul. 2.... 8.•••......•. .bac (\esatma <.. Lasel" lngusU cu ooua plcioruse. Lasela lng\lslll cu dou~ plcioruse... .\..n...•••.. 6.. 9. La. 5... ..Ie. Varianta II-a . . .. ... doua pictoruse..... 5. ...... Varianta 1. Barela ell \eslllur~ ~abac h~ef tre....•. . .. • ... .. .•. .... .... [.• .-...b...... . Va..) v.... ti.il: .-.... V. a puncte pel1lru umpleree " -... Cll punct de surfilaj ·· . ~. . . . ... Llnelte . ' . Sa.. L"sel~ latil eu trei piciorusc. •..•••.....•... Dllertte lel uri de lasete J.. Lasc(illnguslli cu.. .. ..t~~bt:®)5 02~(Q) ~ (Q) .·' • • . . leslonolii co picour: ....•. Formarea desenutul . Lasei. .. • · 7. i8..p].... La$ela lalii _jur.. Barelil ell du~11I punc. 1. Barela de forma lriunghiula. 24 ~:~:ia d~~'t~i. . LaselA latii cu trci picio<u.. 15 15 16 17 17 IS 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 23 24 barete I. . 13 13 A. Barela leston"lii f5rii picou . Borclli ell picou leslonal .···: ·· · 12.. .imple .8 ir'i~~gi..·· 7.'.. '. de lesion : :. ......1.. Barela In form~ de Iriun~ • orrna a 14.• D.··· ..I" ell picou "ene\ian . 1 .... .. lal~ cu Irei ptcioruse. 10.. Materiale .Cuprins Ctleva no] lunl despre evolulta dantelelcr neue $i materlate necesare ... •• Modul • ...

.. ~~ .... ...it" modele de rabtere 't.. .. do damela apltc"t~ la perdele . .j 3~ 30 31 E. 4. Paianl~n cu op L lire sur!IJ.. ..."j. .paril mar! .• 5. Pjianjl"n CD opl lire surtuate ~I tesalllra in relief ... ::~~T~... lestonata..i.. pU~Cl d.••. pJilHlJeni I sau rottje 27 ..... I rrusare a dartlcl~1 ~i in lre] inerea ei 70 91 .•. ..1.' Il... . .ar" d. ·· . In.•• ..... rorll1. mefe eu III ijlocul ajurat J.... ~i OJ paiaujcurlor ..!i81lJen c~· upl lJ_r~ surlf. . obiecte de dant..• I~ . Dilerite puncte de daotela de daniel. up....1. 101 101 110 . . . puncte de urnplutura dll..i) I. lnele .l:ue ~I..tc:. Paiauj~" tU rOlita CO!11_bin3Ia ..t~ ~~r. "..... .j: C'U llre simple ~i I'll... 2' POi""J......':"" '.n oP' brate (1)'<'00'.... . s~~~ .. 'Oil!.. • 6. 69 78 J. . desene cu forme F. : .... ~~. ..".$i puuct de \esJl Lira in sens conuar .....la .•.• 5... .... de dOlllda lip poanlas b.net de te:siBur~ ccntrara . . · ....• 9.."n cu patru Hre :surl i late $~ punct de [esa lura LIl sens PJinn·tfl 27 28 29 29 30 3t 3' 33 4.... ~~~1~..al~ rnodelul L Puncie rntrebulntate pentru [run.' . Cuvcrturl.•••.tali./ eLI ~...... .ritc a petalelor II de lIori ~i a alter 48 ••• Dir. ".. ". '...... '~~l.. 7........no". -... tucrate cu acul..• ... Pf:tiailj-t. care 34 3...lJr_a . 2. P~i. iJirer. P... .~ ~~S~lu... .. Pe pair" 'ire SLlrlll....rit.n "..•... D.. Dil...C.ra regulal~...1 eLI pnnct de leston dublu . ."eru...la~~ . "'<><Iek de milieu'.. Moduj de lntrebulnlare a meretor pe . .. . stonute "... . Dlrerue m dete de Jere de III"$~ ...l... COIl'''' ....e I~~~~t...1\00.... : : . &. ·. • . .... .fJ 1....••.. .... ....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful