P. 1
Alueelliset Talousnäkymat 1/2012

Alueelliset Talousnäkymat 1/2012

|Views: 342|Likes:
Published by kattimattinen

More info:

Published by: kattimattinen on Mar 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2012

pdf

text

original

Kokkolan sk

6 kk

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta

+

Työttömyys

0

Työvoiman saatavuus

0

Pietarsaaren sk

6 kk

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta

0

Työttömyys

0

Työvoiman saatavuus

0

Vaasan sk

6 kk

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta

+

Työttömyys

-

Työvoiman saatavuus

0

isokyrö

Vähäkyrö

Laihia

Vaasa

Vöyri

Maalahti

korsnäs

kristiinan-
kaupunki

Mustasaari

uusikaarlepyyPedersören
kunta

Luoto

kruunupyy

Pietarsaari

Perho

Toholampi

kokkola

kaustinen

kannus

Lestijärvi

Halsua

Veteli

kaskinen

närpiö

Kyrönmaan sk

Vaasan sk

Suupohjan
rannikkoseudun sk

Pietarsaaren sk

Kokkolan sk

Kaustisen sk

Kyrönmaan sk

Vaasan sk

Suupohjan
rannikkoseudun sk

Pietarsaaren sk

Kokkolan sk

Kaustisen sk

Kaustisen sk

6 kk

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta

+

Työttömyys

+

Työvoiman saatavuus

0

Kyrönmaan sk

6 kk

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta

+

Työttömyys

-

Työvoiman saatavuus

0

Suupohjan rannikkoseudun
sk

6 kk

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta

+

Työttömyys

0

Työvoiman saatavuus

+

Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella asui vuoden 2011 lopussa 247 545 asukasta. Vuo-
den aikana kasvua oli 1 278 henkilöä. Vuonna 2010 Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella
oli 18 639 toimipaikkaa, joissa työskenteli 64 991 henkilöä. Vuoden 2011 lopussa työttömi-
en työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 7,0 %, ja työttömiä työnhakijoita oli 8 171.

TEM:n ja ELY-kEskusTEn juLkaisu 167

alueelliset talousnäkymät 1/2012

Pohjanmaan ELY-keskus

Tilanne nyt
verrattuna vuoden
takaiseen

Tilanne 6 kk
kuluttua
verrattuna
nykyhetkeen

Tilanne 12 kk
kuluttua
verrattuna
nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta

+

+

+

Työttömyyden määrä ja rakenne

+

+

+

Osaavan työvoiman saatavuus

0

++ Paljon parempi, + Parempi, 0 Ennallaan/nykytasolla, − Heikompi, −− Paljon heikompi

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Pohjanmaan ELY-keskusalueen vahvuutena on voimakas teollisuus. Vientiin suuntautunutta
suurteollisuutta on Vaasassa, kokkolassa ja Pietarsaaressa ja niiden alihankintaverkostot
tuovat työtä myös muualle maakuntiin. Vaasan seudun energiasektori on jopa Pohjoismai-
den suurin lajissaan. Maa- ja metsätalous on koko maahan verrattuna toinen tärkeä toimi-
ala, jossa on erikoistunutta tuotantoa niin lasinalaistuotannossa kuin turkistarhauksessa-
kin. julkiset palvelut ovat suurin työllistävä toimiala, mutta yksityisten palvelujen osuus on
selvästi koko maata alhaisempi. Rakentaminen on pysynyt vilkkaana.
alueen haasteena onkin suuri riippuvuus teollisuudesta ja sen globaaleista markkinois-
ta. Maailmantalouden suhdanteiden vaihtelut näkyvät välittömästi yritysten tilauskannoissa
ja työllisyydessä. alue selvisi tosin erittäin hyvin vuoden 2009 taantumasta koko maahan
verrattuna, mutta paineet tuotannon siirtämiseen halvempien tuotantokustannusten mai-
hin ja lähemmäksi markkinoita kasvavat.

Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne ja näkymät

koko Pohjanmaan ELY-alueen keskeisimpiä toimintoja ovat energiaklusterin kytkeytyvät
toimialat: energiatuotannon, metallituotteiden, koneiden ja laitteiden sekä sähkölaitteiden
valmistuksen ja niiden huollon ja korjauksen toimialat. Myös klusterin insinööri- ja suunnit-
teluyritysten merkitys kasvaa jatkuvasti. Lisäksi klusterin investoinnit tuovat runsaasti työ-
tä rakennusalalle. Energiaklusterin avainyritysten tilauskanta onkin säilynyt hyvällä tasol-
la ja uusia investointeja on tulossa. Energian säästöön ja käytön tehostamiseen liittyvä ky-
syntä kasvaa globaalisti kiihtyvällä nopeudella joten alueen energiaklusterin tulevaisuuden
näkymät ovat loistavat.

kokkolan seudun suurteollisuus on toinen tärkeä keskittymä. se koostuu kemian teol-
lisuudesta ja metallinjalostuksesta. se on vakaassa tilanteessa eikä siihen kohdistu tie-
dossa olevia uhkia. Pietarsaaren seudulla metsäteollisuuden rakennemuutos jatkuu mut-
ta elintarviketeollisuus on voimakkaassa myötätuulessa. suupohjan rannikkoseutu on toi-
pumassa kaskisten Metsä Botnian tehtaan lakkauttamisen aiheuttamasta iskusta. kausti-
sen seutukunnassa tunnelma on varovaisen myönteinen kuten myös kyrönmaalla, joka on
erittäin riippuvainen Vaasan elinkeinoelämässä tapahtuvista muutoksista.
kaupan ja palvelujen aloilla on tulossa suuria investointeja. ne keskittyvät lähinnä Vaa-
san, kokkolan ja Pietarsaaren seuduille. Tulossa oleva laaja kuntauudistus saattaa osal-
taan tuottaa suuria muutoksia julkisen sektorin alueelliseen palvelurakenteeseen.

168 TEM:n ja ELY-kEskusTEn juLkaisu

alueelliset talousnäkymät 1/2012

Maamme turkistarhoista on Pohjanmaan ELY-alueella kaksi kolmasosaa ja se työllis-
tää suoraan noin tuhat henkilöä. Turkisten hinnat ovat viime vuosina olleet hyvät ja elinkei-
no onkin merkittävä kaustisen, Pietarsaaren ja Vaasan seutukunnissa.
alueen logistisessa asemassa saavutettiin uusi virstanpylväs, kun Vaasan ja seinäjoen
välinen rautatie saatiin viimein sähköistetyksi. se mahdollistaa työmatkaliikenteelle muitakin
mahdollisuuksia kuin yksityisautoilun. Vaskiluodon sillan perusparannus puolestaan edes-
auttaa Vaasan sataman tehokkaamman hyödyntämisen alueen teollisuudelle. kokkolan ja
Pietarsaaren satamissa on myös parannusinvestointeja, samoin kruunupyyn lentokentäl-
lä. kokkolan – Ylivieskan kaksoisraiteen rakentaminen viivästyy. Lentoliikenne on Vaasan
kentällä kasvanut voimakkaasti ja suoria yhteyksiä Eurooppaan on parannettu. Huolenai-
heena ovat Vaasan ja uumajan välisen laivayhteyden vaikeudet. suupohjan radan perus-
parannusta toivotaan myös. Tieverkon rapautuminen kaikilla tasoilla on hälyttävää.
Tuulivoimarakentamisessa olisi tulossa suuria investointeja pitkin Pohjanlahden rannik-
koa mutta ne ovat viivästyneet kaavoituksen kankeuden vuoksi. sama koskee suuria mar-
ket-investointeja, joissa odotetaan kaavapäätöksiä pikaisesti. Pyhäjoen ydinvoimalan ra-
kentamisen uskotaan poikivan paljon alihankintaa myös Pohjanmaan ELY-alueelta.

Työttömyyden määrä ja rakenne

Vuonna 2011 työttömiä oli Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella keskimäärin 8634 henki-
löä. se on 900 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Edellisestä vuodesta työttömien mää-
rä väheni 12,7 %, koko maassa vain 7,9 %. Työttömien osuus työvoimasta oli ELY-aluei-
den alhaisin, 7,1 %. koko maassa vastaava lukema oli 9,9 %. Työllisyyden kehittyminen
oli etenkin alkuvuodesta hyvää, mutta positiivinen kehitys alkoi kesäkuukausien jälkeen ta-
saantua. se johtui viennin heikentymisestä lähinnä Euroopan alueella. Ryhmälomautuk-
sia oli v. 2011 keskimäärin 166 henkilölle. Vastaava luku edellisenä vuonna oli 363 henki-
löä. Vuoden 2011 joulukuussa ryhmälomautusten määrä 773 oli kuitenkin isompi kuin edel-
lisenä vuonna (266).

Maakunnittain työttömyys väheni eniten Pohjanmaalla (-14,7 %). keski-Pohjanmaalla
työttömyys väheni yhtä paljon kuin koko maassa (-7,9 %). Pohjanmaan maakunnassa työt-
tömien osuus työvoimasta oli 6 %, mikä oli paras lukema koko maassa. keski-Pohjanmaal-
la vastaava lukema oli 7,8 %, mikä oli neljänneksi paras lukema. seutukunnittain alueella
työllisyystilanne koheni etenkin suupohjan rannikkoseudun (työttömiä 21,7 % vähemmän)
ja Pietarsaaren TE-toimistojen (-20,7 %) alueella. Hyvää kehitys oli myös Vaasan (-10,8 %)
ja kokkolan TE-toimistojen alueella. sen sijaan kaustisen TE-toimiston alueella tilanne hei-
kentyi loppuvuodesta niin paljon, että työttömien määrä oli edellisen vuoden tasolla.
nuorten työttömien määrä ELY-keskuksen alueella oli keskimäärin 1036 henkilöä, mikä
on melkein 300 henkilöä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Muutos edellisestä vuodes-
ta oli – 21 %, kun se koko maassa oli - 13 %. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä oli keski-
määrin 2853 henkilöä. siinä vähennystä edellisestä vuodesta oli 6,6 %. vastaava vähen-
nys koko maassa oli 1,6 %. ulkomaalaisten työttömien määrä oli keskimäärin 564 henki-
löä. se on vajaat 30 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Pitkäaikaistyöttömyys lisääntyi
1517 henkilöön. se on 12 % enemmän kuin vuonna 2010.

TEM:n ja ELY-kEskusTEn juLkaisu 169

alueelliset talousnäkymät 1/2012

Teollisuuden tilanteen paraneminen vuoden 2011 alussa näkyi miesten työttömyyslu-
kujen vähenemisenä. Miesten työttömyys väheni 16 % ja naisten 8 %. naisten osuus kai-
kista työttömistä on edelleen pienempi. Vuoden keskiarvo oli 43,5 %. Työttömyys väheni
kaikissa ammattiryhmissä. Eniten se väheni teollisuuden ammateissa (-25 %) ja teknisen
työn ammateissa (-12,1 %).

Työvoiman kysyntä ja osaavan työvoiman saatavuus

Työllisyystilanteen ennustamista vaikeuttaa Euro-alueen kehittymisen epätietoisuus. ny-
kyisellä tiedolla Pohjanmaan ELY-keskuksen tilanne teollisuudessa ja rakentamisessa pa-
ranee lievästi edellisestä vuodesta. Palveluyrityksissä suhdanteiden odotetaan heikkene-
vän vähän edellisestä vuodesta. Pitkäaikaistyöttömyys on edelleen vaikea.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->