TERHAD

1

23/2

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012
GEOGRAFI KERJA KURSUS
Kertas 2 Februari – Julai

23/2

1. 2. 3. 4.

Kerja Kursus ini mengandungi dua tugasan: Tugasan 1 dan Tugasan 2. Setiap tugasan disertakan dengan Panduan Penskoran. Pilih sama ada Tugasan 1 atau Tugasan 2. Calon dikehendaki melaksanakan tugasan tersebut berdasarkan kriteria penskoran yang ditetapkan.

Kerja Kursus dan Panduan Penskoran ini mengandungi 23 halaman bercetak. [Lihat halaman sebelah 23/2 © 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

TERHAD ARAHAN KEPADA CALON

2

23/2

Calon hendaklah merujuk kepada Buku Panduan Pelaksanaan Dan Penilaian Kerja Kursus Geografi 23/2 dalam pelaksanaan kerja kursus ini. 1. 2. 3. Calon PMR wajib melaksanakan Kerja Kursus Geografi. Calon PMR dikehendaki merancang dan melaksanakan Kerja Kursus Geografi dari bulan Februari hingga bulan Julai berpandukan senarai semak. Calon hendaklah mendapatkan bimbingan guru dalam pemilihan tugasan. Kajian hendaklah dijalankan di tempat tinggal atau kawasan sekolah calon yang tidak melebihi 5 kilometer persegi. Calon mesti melaksanakan kesemua aspek kerja kursus untuk mencapai tahap Kod 1: Cemerlang, Kod 2: Kepujian atau Kod 3: Memuaskan. Calon yang tidak menulis laporan dapatan kajian akan mencapai Kod 4: Mencapai sebahagian tahap penguasaan minimum. Calon digalakkan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) untuk mencari dan mengumpul fakta Geografi. Calon boleh melaksanakan kajian secara berkumpulan tetapi hasil kerja mestilah secara individu. Fakta Geografi yang dikumpul hendaklah didokumentasikan dalam bentuk laporan dapatan kajian. Laporan dapatan kajian hendaklah dihasilkan dalam bentuk esei tidak kurang daripada 400 patah perkataan mengikut format yang ditetapkan. Hasil kerja kursus hendaklah ditulis tangan, ditaip atau menggunakan komputer pada kertas saiz A4 sahaja. Penulisan menggunakan komputer hendaklah dengan fon Times New Roman, saiz 12 dengan langkau 2.0. Penggunaan komputer dalam kajian tidak mempengaruhi pemarkahan. Huraian calon dalam laporan kajian mestilah tepat, lengkap dan berkaitan kawasan kajian.

4.

5. 6. 7.

8.

9.

10. Hasil kerja kursus calon mestilah merupakan hasil usaha sendiri dan tidak ditiru daripada mana-mana pihak. 11. Maklumat peribadi calon hendaklah ditulis di halaman hadapan laporan. 12. Rujukan hendaklah ditulis dengan format penulisan yang betul. 13. Penilaian proses kerja calon akan dilakukan sepanjang masa kerja kursus dilaksanakan. 14. Penilaian dan pemberian markah dilakukan selepas pelaksanaan setiap aspek. Penskoran hasil kerja calon dilakukan pada bulan Julai 2012.

23/2

© 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

TERHAD

Kajian tersebut mestilah merangkumi perkara berikut: • • • • • • Konsep ekosistem hutan Kepentingan ekosistem hutan Faktor yang menyebabkan ekosistem hutan terganggu Kesan ekosistem hutan terganggu Cadangan untuk mengurangkan kesan ekosistem hutan terganggu Penerapan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajian ATAU TUGASAN 2: PERNIAGAAN RUNCIT (PASAR MALAM/PASAR SARI/PASAR MINGGU/ PASAR TANI/PASAR TAMU/PASAR LAMBAK) Calon dikehendaki menjalankan satu kajian tentang perniagaan runcit yang berfokuskan perniagaan pasar malam/pasar sari/pasar minggu/pasar tani/pasar tamu/pasar lambak sahaja di kawasan tempat tinggal masing-masing. Kajian tersebut mestilah merangkumi perkara berikut: • • • • • • Konsep dan jenis perniagaan runcit Kepentingan perniagaan runcit Faktor yang mempengaruhi perniagaan runcit Kesan negatif perniagaan runcit Cadangan untuk mengurangkan kesan negatif perniagaan runcit Penerapan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajian TUGASAN TAMAT 23/2 © 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia [Lihat halaman sebelah TERHAD .TERHAD 3 23/2 TUGASAN 1: EKOSISTEM HUTAN TERGANGGU DI KAWASAN KAJIAN Calon dikehendaki menjalankan satu kajian tentang ekosistem hutan terganggu di kawasan kajian.

bandar/ daerah dan negeri Senarai kandungan • Perkara/butiran • Halaman Nota: Halaman 1 bermula dari aspek penghargaan 1 1 2 Menyenaraikan enam atau lebih isi kandungan berserta nombor halaman 1 1 3 Penghargaan • Pengetua • Guru mata pelajaran • Ibu bapa/penjaga • Rakan-rakan • Pihak luar/responden Nota: Nyatakan nama pihak yang dihargai Menyatakan penghargaan kepada tiga pihak Menyata dan menghuraikan penghargaan kepada tiga pihak atau lebih Menamakan tajuk kajian dan menghuraikan satu aspek pendahuluan sahaja Menamakan tajuk kajian dan menghuraikan dua aspek pendahuluan atau lebih 1 2 2 4 Pendahuluan • Menamakan tajuk kajian • Sebab-sebab pemilihan kawasan kajian • Tempoh masa kajian dijalankan Nota: Sebab-sebab pemilihan kawasan kajian perlu berkaitan dengan tajuk 1 2 2 23/2 © 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD .TERHAD 4 23/2 PANDUAN PENSKORAN TUGASAN 1 EKOSISTEM HUTAN TERGANGGU DI KAWASAN KAJIAN BIL. 1 ASPEK KRITERIA PENSKORAN MARKAH MARKAH MAKSIMUM Tajuk • Ekosistem Hutan Terganggu di kawasan Menulis tajuk lengkap kajian dengan menyatakan lokasi secara tepat Nota: Lokasi termasuk kawasan kajian.

Objektif kajian mesti dimulakan dengan kata kerja yang sesuai 2 2 6 Kawasan kajian • Nama kawasan kajian • Latar belakang/sejarah kawasan kajian • Lokasi kawasan kajian • Pandang darat fizikal kawasan kajian • Jarak dari bandar/ pekan terdekat • Peta: .nama kawasan kajian dan arah mata angin (1 m) Nota: Tandakan kawasan kajian 1 2 2 2 23/2 © 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia [Lihat halaman sebelah TERHAD .Peta daerah/zon/ bahagian Menamakan kawasan kajian dan menghuraikan dua aspek Menamakan kawasan kajian dan menghuraikan tiga aspek atau lebih Menyediakan satu peta daerah/zon/bahagian yang lengkap dengan: . Objektif kajian mesti berfokuskan kawasan kajian 2.tajuk dan bingkai (1 m) . 5 ASPEK 5 KRITERIA PENSKORAN MARKAH 23/2 MARKAH MAKSIMUM Objektif kajian • Konsep ekosistem hutan • Kepentingan ekosistem hutan • Faktor yang menyebabkan ekosistem hutan terganggu • Kesan ekosistem hutan Menyatakan semua terganggu objektif kajian • Cadangan untuk mengurangkan kesan ekosistem hutan terganggu • Penerapan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajian Nota: 1.TERHAD BIL.

Mana-mana kaedah kajian yang munasabah diterima 2. Peta lakar yang dilukis menggunakan komputer boleh diterima 5. arah mata angin dan simbol tanpa peta di dalamnya atau peta yang salah 2. Peta dan petunjuk mestilah dalam halaman yang sama 7 Kaedah kajian • Pemerhatian • Temu bual • Soal selidik • Rujukan 6 KRITERIA PENSKORAN Melukis peta lakar kawasan yang tepat dan lengkap dengan: .simbol piawai (1 m) . Tiada peruntukan ½ markah untuk setiap kriteria 4.minimum 3 orang Menghuraikan dua kaedah atau lebih • Soal selidik . Tandakan kawasan kajian (peta daerah) 3. Mana-mana kaedah kajian hendaklah berkaitan dengan dapatan kajian dan rujukan 3.TERHAD BIL. Soalan temu bual atau soal selidik berkaitan dengan objektif kajian 2 2 23/2 © 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD . Tiada markah diberikan untuk bingkai.kekemasan dan kesempurnaan peta (1 m) Nota: Aspek di atas ditunjukkan dalam halaman yang sama MARKAH 23/2 MARKAH MAKSIMUM 4 6 Menghuraikan satu kaedah sahaja 1 Nota: 1. ASPEK . petunjuk.minimum 20 orang 4.petunjuk dan arah mata angin (1 m) . Bilangan responden: • Temu bual . tajuk.bingkai dan tajuk (1 m) .Peta kawasan kajian Nota: 1.

1 Konsep ekosistem hutan di kawasan kajian 8.TERHAD BIL.2 Kepentingan ekosistem hutan di kawasan kajian • Habitat flora dan fauna • Menyederhanakan suhu/mengekalkan kelembapan udara • Sumber bahan mentah • Zon penampan mengawal hakisan • Kawasan tadahan • Ekopelancongan • Membekalkan oksigen • Menyerap karbon dioksida 7 KRITERIA PENSKORAN Mentakrifkan konsep ekosistem hutan dengan ringkas Menghuraikan konsep ekosistem hutan dengan lengkap MARKAH 23/2 MARKAH MAKSIMUM 1 2 2 Menyata tiga kepentingan ekosistem hutan Menyata dan menghuraikan satu kepentingan ekosistem hutan 1 2 Menyata dan menghuraikan dua kepentingan ekosistem hutan 3 5 Nota: Mana-mana kepentingan ekosistem hutan yang lain diterima Menerapkan nilai atau unsur patriotisme dalam mana-mana huraian aspek Menyata dan menghuraikan tiga atau lebih kepentingan ekosistem hutan 4 Nota: Markah tidak akan diberi jika tiada huraian aspek 1 23/2 © 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia [Lihat halaman sebelah TERHAD . 8 ASPEK Dapatan kajian (Setiap aspek dapatan kajian hendaklah dikaitkan dengan kaedah kajian) 8.

ASPEK 8.3 Faktor yang menyebabkan ekosistem hutan terganggu di kawasan kajian • Pembinaan petempatan • Pembinaan jalan raya • Pembinaan empangan • Pembalakan • Pertanian • Penternakan • Pelancongan • Pertambahan penduduk • Penerokaan sumber Nota: Mana-mana faktor yang sesuai diterima 8 KRITERIA PENSKORAN Menyatakan tiga faktor yang menyebabkan ekosistem hutan terganggu Menyata dan menghuraikan satu faktor yang menyebabkan ekosistem hutan terganggu MARKAH 23/2 MARKAH MAKSIMUM 1 2 Menyata dan menghuraikan dua faktor yang menyebabkan ekosistem hutan terganggu 3 6 Menyata dan menghuraikan tiga faktor yang menyebabkan ekosistem hutan terganggu Menyata dan menghuraikan empat atau lebih faktor yang menyebabkan ekosistem hutan terganggu 4 5 Menerapkan nilai atau unsur patriotisme dalam mana-mana huraian aspek Nota : Markah tidak akan diberi jika tiada huraian aspek 1 23/2 © 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD .TERHAD BIL.

ASPEK 8.4 Kesan ekosistem hutan terganggu di kawasan kajian • Rantaian makanan terjejas • Keselamatan nyawa terancam • Suhu meningkat • Perubahan landskap • Ekosistem hutan berkurang • Kawasan tadahan terjejas • Hakisan berlaku 9 KRITERIA PENSKORAN Menyatakan dua kesan ekosistem hutan terganggu MARKAH 23/2 MARKAH MAKSIMUM 1 Menyata dan menghuraikan satu kesan ekosistem hutan terganggu 2 4 Menyata dan menghuraikan dua atau lebih kesan ekosistem hutan terganggu 3 Nota: Mana-mana kesan yang berkaitan dan munasabah diterima Menerapkan nilai atau unsur patriotisme dalam mana-mana huraian aspek 1 Nota: Markah tidak akan diberi jika tiada huraian aspek 23/2 © 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia [Lihat halaman sebelah TERHAD .TERHAD BIL.

TERHAD BIL. Mana-mana cadangan yang sesuai diterima 1 23/2 © 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD . Cadangan mesti berkaitan dengan kesan di atas 2.5 Cadangan untuk mengurangkan kesan ekosistem hutan terganggu di kawasan kajian • Pembangunan terancang • Mewartakan hutan simpan • Kuat kuasa undang-undang/ PERHILITAN • Kempen alam sekitar • Pendidikan alam sekitar • Penyelidikan dan pembangunan 10 KRITERIA PENSKORAN Menghuraikan satu cadangan untuk mengurangkan kesan ekosistem hutan terganggu Menghuraikan dua cadangan untuk mengurangkan kesan ekosistem hutan terganggu Menghuraikan tiga atau lebih cadangan untuk mengurangkan kesan ekosistem hutan terganggu Menerapkan nilai atau unsur patriotisme dalam mana.mana huraian aspek Nota: Markah tidak akan diberi jika tiada huraian aspek MARKAH 23/2 MARKAH MAKSIMUM 1 2 4 3 Nota: 1. ASPEK 8.

Tiada markah diberi untuk tajuk dan sumber jika tiada data atau data salah Carta pai: .maklumat (1 m) Carta aliran: .tajuk dan petunjuk (1 m) .data (1 m) Nota: Tiada markah untuk tajuk dan sumber jika tiada data atau data yang salah Graf: .tajuk dan petunjuk (1 m) .ketepatan sudut dan peratus (1 m) Nota: Tiada markah diberi tanpa jadual Peta minda: .label paksi x. Bahan grafik dipersembahkan dalam mana-mana aspek dapatan kajian 4. paksi y dan skala (1 m) . Graf atau carta pai mesti disertakan dengan jadual 3. Bina dua bahan grafik yang berlainan 2.tajuk dan idea utama (1 m) .TERHAD BIL. Tiada markah diberikan tanpa jadual 3. Tiada markah diberi pada graf tanpa plotan 4. Bahan grafik mesti berkaitan dengan kaedah kajian 2 4 2 2 2 [Lihat halaman sebelah TERHAD 23/2 © 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .tajuk dan idea utama (1 m) . Markah maksimum 2m 2.tajuk dan sumber (1 m) .plotan (1 m) Nota: 1. ASPEK Bahan Grafik • • • • • Jadual Graf Carta pai Peta minda Carta aliran 11 KRITERIA PENSKORAN Jadual: .maklumat (1 m) MARKAH 23/2 MARKAH MAKSIMUM 2 Nota: 1.

9 ASPEK 12 KRITERIA PENSKORAN MARKAH 23/2 MARKAH MAKSIMUM Rumusan • Rumusan keseluruhan Rumusan keseluruhan tentang dapatan kajian tentang dapatan kajian • Penerapan nilai atau unsur patriotisme Menerapkan nilai atau unsur patriotisme 1 2 1 10 Lampiran • Surat pengenalan diri calon • Surat kebenaran membuat kajian • Surat makluman kepada ibu bapa/ penjaga • Surat kebenaran ibu bapa/penjaga • Surat penghargaan • Soalan temu bual • Borang soal selidik • Gambar/foto • Bahan daripada pelbagai sumber – majalah.TERHAD BIL. surat khabar. internet Nota: Mana-mana lampiran yang relevan dengan kajian Menyertakan tiga bahan lampiran 1 2 Menyertakan empat bahan lampiran atau lebih 2 23/2 © 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD .

Sila rujuk buku Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Kerja Kursus PMR Geografi pada halaman 17 2. 11 ASPEK Rujukan • Buku teks • Atlas • Buku rujukan • Internet • Majalah • Jurnal • Surat khabar • Buletin • Orang sumber Nota : 1.TERHAD BIL. Rujukan mesti berkaitan dengan kaedah kajian 13 KRITERIA PENSKORAN MARKAH 23/2 MARKAH MAKSIMUM Dua rujukan dengan format penulisan yang betul 1 2 Tiga rujukan atau lebih dengan format penulisan yang betul 2 12 Penilaian umum Susunan mengikut format. teliti dan menepati jadual pelaksanaan 1 1 JUMLAH MARKAH 50 23/2 © 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia [Lihat halaman sebelah TERHAD . kemas.

TERHAD 14 23/2 PANDUAN PENSKORAN TUGASAN 2 PERNIAGAAN RUNCIT BIL. Nyatakan jenis perniagaan runcit yang dikaji 2 Senarai kandungan • Perkara/butiran • Halaman Nota: Halaman 1 bermula dari aspek penghargaan 3 Penghargaan • Pengetua • Guru mata pelajaran • Ibu bapa/penjaga • Rakan-rakan • Pihak luar/responden Nota: Nyatakan nama pihak yang dihargai 4 Pendahuluan • Menamakan tajuk kajian • Sebab-sebab pemilihan kawasan kajian • Tempoh masa kajian dijalankan Nota: Sebab-sebab pemilihan kawasan kajian perlu berkaitan dengan tajuk © 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia KRITERIA PENSKORAN MARKAH MARKAH MAKSIMUM Menulis tajuk lengkap dengan menyatakan lokasi secara tepat 1 1 Menyenaraikan enam atau lebih isi kandungan berserta nombor halaman 1 1 Menyatakan penghargaan kepada tiga pihak Menyata dan menghuraikan penghargaan kepada tiga pihak atau lebih Menamakan tajuk kajian dan menghuraikan satu aspek pendahuluan sahaja Menamakan tajuk kajian dan menghuraikan dua aspek pendahuluan atau lebih 1 2 2 1 2 2 23/2 TERHAD . Lokasi termasuk kawasan kajian. 1 ASPEK Tajuk • Perniagaan runcit di kawasan kajian Nota: 1. bandar/daerah dan negeri 2.

5 ASPEK 15 KRITERIA PENSKORAN MARKAH 23/2 MARKAH MAKSIMUM Objektif kajian • Konsep dan jenis perniagaan runcit • Kepentingan perniagaan runcit • Faktor yang mempengaruhi perniagaan runcit • Kesan negatif perniagaan runcit • Cadangan untuk Menyatakan semua mengurangkan kesan negatif perniagaan runcit objektif kajian • Penerapan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajian Nota: 1.TERHAD BIL.nama kawasan kajian dan arah mata angin (1 m) Nota: Tandakan kawasan kajian 23/2 © 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 1 2 2 • Peta: .Peta daerah/zon/ bahagian 2 [Lihat halaman sebelah TERHAD .tajuk dan bingkai (1 m) . Objektif kajian mesti berfokuskan kawasan kajian 2. Objektif kajian mesti dimulakan dengan kata kerja yang sesuai 2 2 6 Kawasan kajian • Nama kawasan kajian • Latar belakang/sejarah kawasan kajian • Lokasi kawasan kajian • Pandang darat fizikal kawasan kajian • Jarak dari bandar/ pekan terdekat Menamakan kawasan kajian dan menghuraikan dua aspek Menamakan kawasan kajian dan menghuraikan tiga aspek atau lebih Menyediakan satu peta daerah/zon/bahagian yang lengkap dengan: .

kekemasan dan kesempurnaan peta (1 m) Nota: Aspek di atas ditunjukkan dalam halaman yang sama MARKAH 23/2 MARKAH MAKSIMUM 4 6 Menghuraikan satu kaedah sahaja 1 2 Menghuraikan dua kaedah atau lebih 2 23/2 © 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD . Tiada markah diberikan untuk bingkai. Peta dan petunjuk mestilah dalam halaman yang sama 7 Kaedah kajian • Pemerhatian • Temu bual • Soal selidik • Rujukan Nota: 1.petunjuk dan arah mata angin (1 m) .simbol piawai (1 m) . Tiada peruntukan ½ markah untuk setiap kriteria 4. Mana-mana kaedah kajian yang munasabah diterima 2. petunjuk. Bilangan responden: • Temu bual – minimum 3 orang • Soal selidik – minimum 20 orang 4. Tandakan kawasan kajian (peta daerah) 3.TERHAD BIL. tajuk. Mana-mana kaedah kajian hendaklah berkaitan dengan dapatan kajian dan rujukan 3.Peta kawasan kajian Nota: 1. Soalan temu bual atau soal selidik berkaitan dengan objektif kajian 16 KRITERIA PENSKORAN Melukis peta lakar kawasan yang tepat dan lengkap dengan: .bingkai dan tajuk (1 m) . arah mata angin dan simbol tanpa peta di dalamnya atau peta yang salah 2. Peta lakar yang dilukis menggunakan komputer boleh diterima 5. ASPEK .

TERHAD BIL.1 Konsep dan jenis perniagaan runcit di kawasan kajian 17 KRITERIA PENSKORAN Mentakrifkan konsep perniagaan runcit dengan ringkas Mentakrifkan konsep dan menghurai jenis perniagaan runcit dengan lengkap beserta contoh yang relevan MARKAH 23/2 MARKAH MAKSIMUM 1 2 2 8. 8 ASPEK Dapatan kajian (Setiap aspek dapatan kajian hendaklah dikaitkan dengan kaedah kajian) 8.2 Kepentingan perniagaan runcit di kawasan kajian: • Menyediakan peluang pekerjaan • Meningkatkan taraf hidup/pendapatan • Memudahkan penduduk tempatan membeli barangan • Membolehkan penduduk tempatan memasarkan barangan jualan • Menyediakan barangan segar • Menjimatkan kos pengguna/peniaga Menghuraikan satu kepentingan perniagaan runcit 1 Menghuraikan dua kepentingan perniagaan runcit 2 Menghuraikan tiga kepentingan perniagaan runcit 3 5 Menghuraikan empat kepentingan atau lebih perniagaan runcit Menerapkan nilai atau unsur patriotisme dalam mana-mana huraian aspek Nota: Markah tidak akan diberi jika tiada huraian aspek 4 Nota: Mana-mana faktor lain yang sesuai diterima 1 23/2 © 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia [Lihat halaman sebelah TERHAD .

TERHAD BIL.3 Faktor yang Faktor yang mempengaruhi mempengaruhi perniagaan runcit perniagaan runcit didi kawasan kajian: kawasan kajian: • Governan • Buruh • Modal • Pasaran tempatan • Infrastruktur • Pertambahan penduduk • Peningkatan taraf hidup • Darjah ketersampaian • Peranan persatuan penduduk/JKKK • Kesesuaian waktu berniaga 18 KRITERIA PENSKORAN Menghuraikan satu faktor MARKAH 23/2 MARKAH MAKSIMUM 1 Menghuraikan dua faktor 2 Menghuraikan tiga faktor 3 5 Menghuraikan empat faktor 4 Menerapkan nilai atau Nota: Mana-mana faktor yang unsur patriotisme dalam mana-mana munasabah diterima huraian aspek 1 Nota: Markah tidak akan diberi jika tiada huraian aspek 23/2 © 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD . ASPEK 8.

TERHAD BIL.4 Kesan negatif Kesan negatif perniagaan runcit perniagaan runcit didi kawasan kajian kawasan kajian • Masalah sosial • Persaingan dengan kedai runcit tempatan • Pencemaran • Kesesakan lalu lintas • Wabak penyakit • Harga tanpa kawalan • Barangan tidak berkualiti • Pembaziran (masa/ wang) 19 KRITERIA PENSKORAN Menghuraikan satu kesan negatif perniagaan runcit Menghuraikan dua kesan negatif perniagaan runcit Menghuraikan tiga kesan negatif perniagaan runcit Menghuraikan empat kesan negatif perniagaan runcit MARKAH 23/2 MARKAH MAKSIMUM 1 2 3 4 5 Nota: Mana-mana kesan negatif yang munasabah diterima Menerapkan nilai atau unsur patriotisme dalam mana-mana huraian aspek Nota: Markah tidak akan diberi jika tiada huraian aspek 1 23/2 © 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia [Lihat halaman sebelah TERHAD . ASPEK 8.

5 Cadangan untuk Cadangan untuk mengurangkan kesan mengurangkankesan negatif perniagaan negatif perniagaan runcit di di kawasan runcit kawasan kajian kajian • Kuat kuasa undangundang • Peranan dan pemantauan PBT/persatuan penduduk • Pengawalan dan pengeluaran lesen • Pemeriksaan kesihatan kepada peniaga • Menyediakan kemudahan asas • Kempen kesedaran • Pengawalan harga • Wujudkan kawasan khas perniagaan runcit Nota: Cadangan/langkah mesti berkaitan dengan kesan negatif di atas 20 KRITERIA PENSKORAN Menghuraikan satu cadangan untuk mengurangkan kesan negatif perniagaan runcit Menghuraikan dua cadangan untuk mengurangkan kesan negatif perniagaan runcit Menghuraikan tiga cadangan untuk mengurangkan kesan negatif perniagaan runcit Menerapkan nilai atau unsur patriotisme dalam mana-mana huraian aspek Nota: Markah tidak akan diberi jika tiada huraian aspek MARKAH 23/2 MARKAH MAKSIMUM 1 2 3 4 1 23/2 © 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD . ASPEK 8.TERHAD BIL.

Markah maksimum dipersembahkan 2m dalam mana-mana 2. Tiada markah diberi kaedah kajian pada graf tanpa plotan 4. Bahan grafik 1.plotan (1 m) dengan jadual Nota: 3.label paksi x.maklumat (1 m) Carta aliran: .data (1 m) Nota: Tiada markah untuk tajuk dan sumber jika tiada data atau data yang salah 23/2 MARKAH MARKAH MAKSIMUM 2 Nota: Graf: 1.TERHAD BIL. ASPEK Bahan Grafik • • • • • Jadual Graf Carta pai Peta minda Carta aliran 21 KRITERIA PENSKORAN Jadual : .tajuk dan grafik yang petunjuk (1 m) berlainan .tajuk dan petunjuk (1 m) .tajuk dan sumber (1 m) .tajuk dan idea utama (1 m) . paksi y 2.tajuk dan idea utama (1 m) . Bina dua bahan . Tiada markah aspek dapatan kajian diberikan tanpa 4. Tiada markah diberi untuk tajuk dan sumber jika tiada data atau data yang salah Carta pai: . Bahan grafik mesti jadual berkaitan dengan 3.ketepatan sudut dan peratus (1 m) Nota: Tiada markah diberi tanpa jadual Peta minda: .maklumat (1 m) 2 4 2 2 2 23/2 © 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia [Lihat halaman sebelah TERHAD . Graf atau carta pai dan skala (1 m) mesti disertakan .

TERHAD BIL. 9 ASPEK 22 KRITERIA PENSKORAN MARKAH 23/2 MARKAH MAKSIMUM Rumusan • Rumusan keseluruhan Rumusan keseluruhan tentang dapatan kajian tentang dapatan kajian • Penerapan nilai atau unsur patriotisme Menerapkan nilai atau unsur patriotisme 1 2 1 10 Lampiran • Surat pengenalan diri calon • Surat kebenaran membuat kajian • Surat makluman kepada ibu bapa/ penjaga • Surat kebenaran ibu bapa/penjaga • Surat penghargaan • Soalan temu bual • Borang soal selidik • Gambar/foto • Bahan daripada pelbagai sumber – majalah. internet Nota: Mana-mana lampiran yang relevan dengan kajian Menyertakan tiga bahan lampiran 1 2 Menyertakan empat bahan lampiran atau lebih 2 23/2 © 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD . surat khabar.

kemas. teliti dan menepati jadual pelaksanaan JUMLAH MARKAH 1 1 50 PANDUAN PENSKORAN TAMAT 23/2 © 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia [Lihat halaman sebelah TERHAD . 11 ASPEK Rujukan • Buku teks • Atlas • Buku rujukan • Internet • Majalah • Jurnal • Surat khabar • Buletin • Orang sumber 23 KRITERIA PENSKORAN MARKAH 23/2 MARKAH MAKSIMUM Dua rujukan dengan format penulisan yang betul 1 Nota : 1.TERHAD BIL. Sila rujuk buku Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Kerja Kursus PMR Geografi pada halaman 17 Tiga rujukan atau lebih 2. Rujukan mesti dengan format penulisan berkaitan dengan yang betul kaedah kajian 2 2 12 Penilaian umum Susunan mengikut format.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful