P. 1
Hinduviswa Jan Feb12

Hinduviswa Jan Feb12

|Views: 1,001|Likes:
Published by Haindava Keralam
Hindu Viswa, Malayalam Monthly
Hindu Viswa, Malayalam Monthly

More info:

Published by: Haindava Keralam on Mar 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2013

pdf

text

original

malayalam cultural magazine HINDUVISHWA

2 0 1 2 J A N U A RY- F E B R U A RY
http://vhp.org

2
0
1
2
P
-\
p
-h
c
n

s
^
{
_
p
-h
c
n

1
1
8
7
a
I
c
w `:10.00

l
n
µ
p
i

n
s
X
f
n
-b
n
®
G
I
X
m
k
t

-f
\
w
t
e
m
I
-s
a

p
-a
p

h
n
i
z
-l
n

p
-]
-c
n
-j

n
s

{
]
X
n
-\
n
-[
n
-I
-f
p
s
S
k
w
K
a
w
t
I
c
-f
-N
-c
n
-{
X

n
s
e
]
p
X
n
-s
b
m
-c
-≤
y
m
b
a
m
b
n
.
2
0
1
1
U
n
k
w
-_
¿
1
6
,
1
7
,
1
8
X
o
b
-X
n
-I
-f
n
-e
m
b
n
s
I
m
®
n
-b
n
¬
\
S

A
¥
m
-c
m
j
v{
S
{
]
X
n
-\
n
[
n
k
t

-f
\
w
h
n
i
z
-l
n

p
-]
-c
n
-j

n
s

k
w
L
-S
-\
m
-i

n
s
X
f
n
-b
n

p
-∂
-X
m
-b
n
-c
p
-∂
p
.
h
n
h
n
[
k
w
ÿ
m
-\

-f
n
-s
e
b
p
w
h
n
t
Z
-i
-s
Ø
b
p
w
k
w
L
-S
\
m
{
]
X
n
-\
n
-[
n
-I
f
p
w
A
J
n
-t
e
¥
y
m
`
m
c
-h
m
-l
n
-I
f
p
w
]
s

-S
p
Ø
k
t

-f
\
w
s
I
m
®
n
b
p
s
S
N
c
n
-{
X

n
s
e
A
]
q
¿

\
n
a
n
-j

ƒ
I
q
S
n
-b
m
-b
n
-c
p
-∂
p
.

B
fl
-I
-Y
-b
n
¬
\
n
s

m
t
c
S
v
14
\
S

m

\
n
h
r

n
-b
n
-√
m
s
X
A


F
t

m
g
p
w
I
´
n
-e
n
¬
I
n
S

p

I
m
g
vN
k

-S
-I
-c
-a
m
-b
n
-c
p
-∂
p
.
F

n
e
p
w
D
t

j
w
s
h
S
n
-b
m
-s
X
-b
m
W
vs
]
c
p
-a
m
-d
n
-b
-X
v.
a
p

Ø
vA
t
±
l
w
\
´
p
-]
n
-S
n

n
®
]
e
-X
p
-a
p
-≠
m
-b
n
-c
p
-∂
p
.
A
t
\
-I
-X
c
w
]

m
-b
-I
ƒ
,
I
n
g

p
-≠
m
-I
p

h

n
-I
ƒ
,
]
b
-d
p
-h
-≈
n
-I
ƒ
,
]
e
-X
c
w
h
m
g
-I
ƒ
˛
A
ß
s
\
]
e
X
p
w
.
A
h
s
b
i
p
{
i
q
j
n
°
m
-\
p

\
n
¿
t
±
i
w
\
e
vI
m

A


H
c
n

e
p
w
a
d
-∂
n
-√
.

................................................................................................................................................................................................................................................
ln-μp-hn-iz- 1187 aIcw

]pkvXIw 25, e°w 9

27
a\p-jy-Po-hnXw F∂ \nXm¥
{]Xn-`m-ksØ ka{Kambn
A]-{K-Yn-°p-∂h
- \
- mWv
bYm¿∞ kmln-Xy-Im-c≥.
]pXnb Ime-t`-Zhpw ]pØ≥
Iem-t_m-[hpw Ahs‚ krjvSnsb
kº-∂-am-°p∂p ˛ Xs‚
IrXn-I-fn¬ Ime-Øns‚ anSn∏pw
XpSn∏pw \nth-in-∏n® AXp-ey-km-lnXy-Im-c-\mWv Fw. Sn.
At±-lØ
- ns‚ "\mep-sI´v'
F∂ t\mh-en¬ Imew kv]μn®p
\nev°p-∂-Xm-bn ImWmw.

1187 aIcw

5
10

2012 P\p-hcn ˛ s^{_p-hcn
{]km-[I≥
]n.-Fkv.- Im-in-hn-iz-\m-Y≥]{Xm-[n-]-k-anXn
sI.-hn. aZ-\≥
IpΩ\w cmP-ti-J-c≥
ImeSn aWn-I-WvT≥
sI. kp\ojv
(]-{Xm-[n-]¿)
t^m¨: 0484 ˛ 4046322
D]tZiIkan-Xnam-Sºv- Ip-™p-Ip-´≥
]n.- \m-cm-bW°p-dp-∏v
Fkv. cta-i≥\m-b¿
sI.]n. iin-Ie So®¿

14
21
27
31
34

kwL-S\mssh`-hØ
- ns‚
am‰p-c® tZiobktΩ-f\w
t£{X-{]-th-i\
- N
- c
- n{Xw
Hcp ]p\¿hm-b\
sI. hn. aZ-\≥
\iz-cX
- b
- psS Xnc-t\m´w
hnZym-`ymkw A∂pw C∂pw
tUm. ]n. h’-em-tZhn
Ime-Øns‚ AS-bmfw
]Xn™ \mep-sI´v
sI. ]n. kp[oc
HSp-°hpw XpS-°hpw
hn…mh knwt_m¿kvI
hnh¿Ø\w: _nμp-Ir-jvW≥
\mS≥ Iem-cq-]ß
- ƒ
sFh¿ \mSIw
NpΩm¿ Nq≠¬

34

hni-Zo-Ic
- W
- a
- n-√m-sX...
tUm. Pn. Fkv. a√nI

Ih¿ & teHu´v
cmtPjv NmtemSv

36

BNm-cy-kvac
- W
- b
- psS \n¿hrXn
tUm. hn. cma≥Ip´n

Imcym-ebw
lnμp-hniz
lnμpkmwkvIm-cn-I-tI{μw
Ieq¿,- sIm-®n-˛682 017
tIcfw
t^m¨- : 0484˛2539322
^m-Iv-kv- : 0484˛2539322
hinduvishwa.malayalam@gmail.com

38

Hm¿Øp-t]m-Ip∂p .....
tPmkv.S- n.C

40

\o°n-sh°mw Aev]-k-abw
{]m¿∞-\bv°pw
cmtPiz-cn-\m-b¿

3

hniz-ln-μp-]-cn-jØv {]kn-≤o-I-cWw2012 P\p-hcn ˛ s^{_p-hcn
...............................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................
2012 January February H I N D U V I S H W A
CULTURAL M AGAZINE

Pm{K-Xbpw
{]Xn-I-c-Whpw
djy-bn¬ `K-h-ZvKoX
\ntcm-[n® \S-]-Sn-s°Xnsc A∂m-´nse lnμp°ƒ \S-Ønb {]Xntj[w \ap-s°mcp ]mTam-Wv. Pm{K-X-tbm-Sp≈
CS-s]-S¬ {]iv\-߃°v
kXz-c-amb ]cn-lm-c-amIpw. Iem-hn-cp-≤-_n-√neqsS lnμp-°sf H∂-S¶w
Iem-]-Im-cn-I-fm-°nØo¿°p-hm-\p≈ KqV-{ia-߃ A[n-Im-cn-I-fpsS
`mK-Øp-\n-∂p-ap-≠m-bns°m-≠n-cn-°p-tºmƒ
kmaq-ln-I-amb Pm{KX°v hen-sbmcp {]k‡n-bp-≠v.

malayalam cultural magazine HINDUVISHWA
2 0 1 2 J A N U A RY- F E B R U A RY
http://vhp.org

2012 P \ ph cn-s^ {_ ph cn

1187 aI cw

`:10.00

lnμp i‡n sXfn-bn®
GIXm ktΩ-f\w
te mI sa§ pap¯ h ni zl n- p]cnjfl ns {] X n\ n[ nIfpsS k wK aw
tI cfNcn{X fl nse ] pX nsb mc† ymb amb n.2011 U nk w_ 16,17,18 X ob X nIfne mb n
sI m¤ nb n´ \ S¶ A · mcmj v
{S {] X n\ n[ nk t‰ f\ w h ni zl n- p]cnjfl ns
k wL S\ mi
nsX fnb n¡ p¶ X mb ncp¶ p.h nh n[ k w m\§ fnse b pw
h ntZisfl b pw k wL S\ m {] X n\ n[ nI fpw A J nte · ym ‘mch ml nI fpw
] sƒ Spfl k t‰ f\ w sI m¤ nb psS N cn{X fl nse A ] q ˘ \ nanj§ ˜ I qSnb mb ncp¶ p.

Bfl-I-Y-bn¬\ns∂mtcSv
14
\ S¡ m‡ \ nh rfl nb nˆ msX A ‡ F t‚ mgpw I «ne n´
I nS¡ p¶ I mgv
N k ƒSIcamb ncp¶ p.F ƒ ne pw Dt• j w
sh Snb msX b mW vs] cpamdnbXv
.ap fl vA t–l w \ «p] nSn‚ n¤
]eX pap› mb ncp¶ p.A t\ IX cw ] ‚ mbI ˜ ,I ng§ p› mI p¶
h ¯ nI ˜ ,] b dph¯ nI ˜ ,] e X cw h mgI˜
A § s\ ] e X pw.A h sb i p{i qj n¡ m\ p¯ \ n t–i w \ e v
I m‡
¡ e pw ad¶ nˆ.
A ‡ Hcn-

4

_lpam\-s∏´ kp{]ow-tIm-SXn {io]fl-\m-`-t£-{X-Ønse kzØp-h-lIƒ kq£n-°p-∂-Xp-ambn _‘-s∏´v tIc-f-k¿°mcn\pw t£{X-k-an-Xn°pw
t\sc \S-Ønb hna¿i\w Gsd {]k-‡-am-Ip-∂p. t£{X-hp-ambn _‘s∏´v Aaq-ey-amb hkvXp-hl
- I
- f
- psS IW-s°-Sp∏v \S-Øm≥ tImSXn \¬Inb
\n¿t±-i-߃ ]men-°p-∂-Xn¬ _‘-s∏-´-h¿ hcp-Ønb hngvN-bmWv tImSXnsb cq£-amb hna¿i-\-Øn\v t{]cn-∏n-®-Xv. t£{X-kzØv kwc-£n-°p-∂Xntem AXp-ambn _‘-s∏´ `mhn-Im-cy-ß-fnse k¿°m--cnt\m _‘-s∏-´h¿t°m bmsXmcp DXv°-WvT-bp-an-√mØ hn[-amWv Imcy-߃ t]mIp-∂-Xv.
CXv ]fl-\m-`-kzm-an-t£-{X-Ønse am{Xw H‰-s∏-s´mcp Imcy-a-s√∂v \ap-°-dnbmw. k¿°m¿ tZhkzwt_m¿Up-Iƒ hgn Gs‰-SpØ t£{XßfpsS Ahÿbpw CXpXs∂. ]e tZh-kz-ßfpw a‰p kapZm-b-ß-fn¬ s]Sp-∂-h¿°pw
k¿°m-cn-\p-Xs
- ∂bpw XßfpsS t£{X-`q-an-Iƒ
- Xp—-amb XpI°p ]m´-Øn\v
\¬In-bn-´p-≠v. F∂m¬ ]m´ Imem-h[n ]q¿Øn-bm°n h¿j-߃ Ign-™n´pw
Icm¿ Imem-\p-kr-Xa
- mbn ]p\:]cn-tim-[n-°p-hmt\m `qan Xncn-®p-]n-Sn-°p-hmt\m
tZh-kz-߃ Xøm-dm-Ip-∂n-√. C°m-cy-Øn¬ tImSXn AS-°a
- p≈ \nb-ak
- w-hn[m-\-ß-fpsS klmbw tXSm-sa-∂n-cns°, AXn-\p≈ {]tXyI hIp-∏p-Ifpw
Ah ssIImcyw sNøp-∂X
- n-\p-th≠ DtZym-Kÿ
- cpw tZh-kz-ßfnep-≠m-bn´pw
\ncp-Ø-c-hm-Z-]-c-amb kao-]\w ]pe¿Øp-∂-Xn\p ]n∂n¬ IrXy-amb
AP≠bp-≠v. tZhkzw \nb-a-\-߃ ]n.-F-kv.-kn.°v hnSm≥ ap≥]-¥n-bn¬
\n∂ncp∂ a{¥n `cn-°p-tºmƒhsc C°m-cy-Øn¬ bmsXmcp \S-]S- nbpw D≠mbn-´n√ F∂Xpw Hm¿°-Ww. tImSn-°-W-°n\v cq]-bpsS t£{X `qan-I-fmWv
Cßs\ tIc-fØ
- n¬ am{Xw \„-s∏-´n-cn-°p-∂X
- v. \nXy-hr-Øn-t]mepw th≠{X
\S∂pt]mhmØ t£{X-߃ \ne-\n-ev°p∂ Hcp kwÿm-\ØmWv CØcw
hntcm-[m-`m-kß
- ƒ Ac-tß-dp-∂s
- X-∂p-]d- b
- p-tºmƒ lnμp-ka
- p-Zm-bØ
- ns‚ Pm{KX-°p-d-hp-X-s∂-bmtb CXns\ hnti-jn-∏n-°m-\m-hq. CXn-\p-th≠n {]h¿Øn°p∂ hnhn[ lnμp-kw-L-S-\-Iƒ°pw i‡n ]I-cp-hm≥ \mw Xøm-dm-hp-Isb-∂-XmWv CXn-\p≈ GI t]mwhgn.
lnμp-bp-hm°fnse sXmgn-en-√mbva hf-sc-b-[nIw cq£-amb {]Xn-k‘n
kr„n-®p-sIm-≠n-cn-°p-∂p-≠v. PohnX-s®-ehv hf-sc-b-[nIw h¿≤n-®p-sIm-≠ncn-°p∂ kmlN-cy-Øn¬ sXmgn-en-√mbva kr„n-°p-hm≥ t]mIp∂ `hn-jyØp-Iƒ sNdp-sXm-∂p-a-√. a‰p aXkap-Zm-b-߃, k¿°m¿ sNe-hn¬ hnZym`ym-khpw sXmgn¬]cn-io-e-\-ßfpw sXmgn-e-h-k-c-ßfpw \¬Ip-hm-\p≈
th≠{X ]≤-Xn-Iƒ C∂p-≠v. F∂m¬ `qcn-]£
-- k
- a
- p-Zm-ba
- m-bX
- ns‚ t]cnepw
thm´p-_m¶vi‡n-b-s√-∂-Xns‚ t]cnepw lnμp-k-ap-Zmbw A\p-`-hn-°p∂ H‰s∏-S¬ Kpcp-Xc
- a
- mb kmaq-ln-I{- ]-Xym-Lm-Xa
- m-bn-cn°pw kr„n-°p-I. k¿°mcn¬
\n∂pw \ΩpsS \ymb-amb Ah-Im-i-߃ ]nSn-®p-hm-ßp-hm≥ \mw Xøm-dm-hWw. hniz-ln-μp-]-cn-jØv C°m-cy-Øn¬ Nne ]≤-Xn-Iƒ Bhn-jvI-cn®p \S∏n-em-°p-∂p-≠v. lnμp-k-ap-Zm-b-Øns‚ Cu cwKsØ {]Xn-k-‘n- Ah-km-\n∏n-°p-hm\pw Ac-£n-Xm-hÿ Zpco-Ic
- n-°p-hm\pw C-Xp-sIm≠p Ign-bp-sa-∂mWv
{]-Xo-£. cmjv{So-b-°mcpsS Nqj-WØ
-- n-\n-c-bm-hm\p-≈-X√ lnμp-°-sf∂
\Ωƒ ImWn-®p-sIm-Sp-t°≠ ASn-b¥
- nckμ¿`-am-Wn-Xv. djy-bn¬ `K-hZ- vKoX
\ntcm-[n® \S-]-Sn-s°-Xnsc A∂m-´nse lnμp-°ƒ \S-Ønb {]Xn-tj[w
\ap-s°mcp ]mT-am-Wv. Pm{K-X-tbmsSbp≈ CS-s]-S¬ {]iv\-߃°v kXz-camb ]cn-lm-c-am-Ipw. Iem-]hn-cp-≤-_n-√n-eqsS lnμp-°sf H∂-S¶w "Iem-]Im-cn-'I-fm-°n-Øo¿°p-hm-\p≈ KqV-{i-aß
- ƒ A[n-Im-cn-If
- psS `mK-Øp-\n-∂pap-≠m-bn-s°m-≠n-cn-°p-tºmƒ kmaq-ln-Ia
- mb Pm{K-X°v hen-sbmcp {]k-‡nbp-≠v.

...............................................................................................................................................................................................................................................
2012 January February

................................................................................................................................................................................................................................................
ln-μp-hn-iz- 1187 aIcw

kwL-S\mssh`-h-Øns‚ am‰p-c®

tZiobktΩ-f\w
hnhn[ lnμphn`m-K-߃°v A¿l-X-s∏´ sXmgn-e-h-k-c-߃
a‰p aX-ß-fn¬s∏-´-h¿°v \¬Im≥ A\p-h-Zn-°n-s√∂v ktΩf\w hy‡-am-°n. aX-Øns‚ ASn-ÿm-\-Øn-ep≈ kwh-cWw
C¥ysb ho≠pw hn`-Pn-°p-hm-\p≈ KqVm-tem-N-\-bm-sW-∂pw
AXv `c-W-L-S-\m-hn-cp-≤-am-sW∂pw ktΩ-f\w ]m m-°nb
{]ta-b-Øn¬ ]d-™p.

tem

I-sa-ßp-ap≈
hniz-ln-μp-]-cn-jØns‚ {]Xn-\n-[nI-fpsS kwKaw
tIc-fN
- c
- n-{X-Ønse ]pXn-sbm-c≤ymbambn. 2011 Unkw-_¿ 16, 17,
18 Xob-Xn-If
- n-embn sIm®n-bn¬
\S∂ A¥m-cmjv{S {]Xn-\n[n
ktΩ-f\w hniz-ln-μp-]-cn-j-Øns‚
kwL-S\
- m-i‡n sXfn-bn-°p-∂X
- m-bncp-∂p. hnhn[ kwÿm-\-ß-fnsebpw hntZ-is
- Øbpw kwL-S\m
{]Xn-\n-[n-Ifpw AJn-te¥ym `mchm-ln-Ifpw ]s¶-SpØ ktΩ-f\w
sIm®nbpsS Ncn-{X-Ønse A]q¿Δ
\nan-j-߃ IqSn-bm-bn-. am\.
AtimIv knwKmƒ, tUm.
{]ho¨`mbv sXmKm-Un-b, Znt\iv
N{μ, Fkv. thZm¥w XpS-ßnb
apXn¿∂ {]h¿Ø-I¿ aq∂p-Zn-hkw

\o≠p-\n∂ ktΩ-f-\-]-cn-]m-SnIƒ°v t\XrXzw \¬In.
Ieq¿ ]mh-°pfw t£{Xm-¶W
- -

Øn¬ {]tXyIw Xøm--dm-°nb ktΩf-\thZnbn¬ Unkw-_¿ 15 \v
sshIn´v Im©n-Im-a-tImSn ]oTw aTm[n-]Xn i¶-cm-Nmcy Ptb{μ kckzXn kzmanIƒ \S-Ønb A\p{Kl {]`m-jW
- t- ØmsS NSßpIƒ°v XpS-°-am-bn. hnhn[ PmXob
kwL-S\
- I
- f
- n¬ {]h¿Øn-°ptºmgpw lnμp-°-fn¬ GIXmat\m`mhw D≠m-IW
- s
- a∂v kzman-Iƒ
DZvt_m-[n-∏n-®p. {io\m-cm-bW
- Kpcphns‚ {]`mhw tIc-f-Øn¬
sslμh sFIy-Øn\p klm-b-I-ambn-´p-s≠∂v A\p-kvac
- n-®p-sIm≠v
kzman-Iƒ hniz-ln-μp-]-cn-jØv \SØn-h-cp∂ sslμh sFIyØn\pth≠n-bp≈ ]cn-{i-a-߃°v
]q¿Æ ]n¥pW hmKvZm\w sNbvXp.

5

...............................................................................................................................................................................................................................................
2012 P\p-hcn ˛ s^{_p-hcn

...............................................................................................................................................................................................................................................
2012 January February H I N D U V I S H W A
CULTURAL M AGAZINE

ktΩ-f\
- \
- K
- c
- n-bn¬ k÷o-Ic
- n®
hnhn[ {]Z¿in-\n-I-fpsS DZvLm-S\w
kzman-Ifpw AtimIv knwKmfpw
tN¿∂v \n¿Δ-ln-®p.
Unkw-_¿ 16 \v cmhnse, ktΩ-f-\Øn\v Hu]-Nm-cn-I-amb XpS-°w-Ip-dn®p-sIm≠v hniz-ln-μp-]-cn-jØv
AJn-te¥ym {]kn-U≥dv AtimIv
knwKmƒ `{Z-Zo]w sXfn-bn-®p.
cmhnse tKm]q-Pt- bm-sS-bmWv NSßp-Iƒ Bcw-`n-®X
- v. cmjv{So-bc
- wKØv lnμp-°ƒ PmXo-b-ambn hnLSn-°-s∏-´n-cn-°p-∂Xv lnμp-k-aq-lØns‚ apt∂-‰-Øn\v hnLmXw
krjvSn-°p-∂p-s≠∂v At±lw
Nq≠n-°m-´n. tIc-f-Ønse ln-μp-kaqlw [m¿Ωn-I-ambn t`Z-Nn-¥-Iƒ
°-Xo-Xc
- m-sW∂pw At±lw A`n-{]mb-s∏-´p. DZvLm-S\
- ®
- S- ß
- n¬ kzmK-XkwLw sNb¿am≥ PÃnkv cma-N{μ≥ A≤y-£X hln-®p. amXm
Aar-Xm-\μ
- a
- b
- n-bpsS ktμiw
kzman X]-kym-ar-Xm-\μ hmbn-®p.
lnμp-[¿Ω-Øns‚ \o≠ Ncn-{XØn¬ \mw t\cn´ Kpcp-X-c-amb
{]Xn-k‘
- n-Is
- f-sb√mw hnP-bI
- c
- ambn XcWw sNbvXn-´p-s≠∂pw
\ΩpsS BNm-cy-∑mcpw alm-flm-°fp-amWv kaq-lsØ CXn\v {]m]vXa- m°n-bs
- X∂pw lnμp-Xz-sØ-°pdn®p≈
A⁄-Xb
- mWv F√m {]iv\ß
- ƒ°pw
Imc-Ws
- a∂pw ktμ-iØ
- n¬ Aar-Xm-\μ-abn ]d-™p.

6

hniz-ln-μp-]-cn-jØv kwÿm\ `mchm-ln-I-fmb sI.-]n. \mcm-b-W≥,
sI.-sI. ]n≈, Fw.-_n. hnP-b-Ipam¿, Imin hniz-\m-Y≥, hn.-B¿.
cmP-ti-J-c≥ F∂n-h¿ kwkm-cn-®p.
tUm. {]ho¨`mbv sXmKm-Un-b,

sI.-hn. aZ-\≥, Znt\ivN{μ, Fkv.
thZm-¥w, cmP-amXm N{μ-Im-¥m-tZhn
XpS-ßn-bh
- ¿ k∂n-ln-Xc
- m-bn-cp∂p.
B¿.-F-kv.-F-kv. {]m¥kwL-Nm-eIv
]n.-C.-_n. tat\m≥, {]m¥-{]-Nm-cIv
]n.-B¿. iin-[-c≥, _n.-sP.-]n.
kwÿm\ {]kn-U‚ v hn. apc-fo-[c≥, hn.-F-®v.-]n. kwÿm\
sshkv{]kn-U‚ v IpΩ\w cmP-tiJ-c≥, lnμp sFIy-thZn kwÿm\
P\-d¬ sk{I-´dn C.-F-kv. _nPp,
_me-tKm-Ipew am¿K-Z¿in Fw.-F.
IrjvW≥ F∂n-hcpw kw_-‘n-®p.
hnhn[ lnμphn`m-K-߃°v A¿lX-s∏´ sXmgn-e-h-k-c-߃ a‰p aXß-fn¬s∏-´-h¿°v \¬Im≥ A\p-hZn-°n-s√∂v ktΩ-f\w hy‡-am-°n.
aX-Øns‚ ASn-ÿm-\-Øn-ep≈
kwh-cWw C¥ysb ho≠pw hn`-Pn°p-hm-\p≈ KqVm-tem-N\
- b
- m-sW∂pw AXv `c-W-L-S-\m-hn-cp-≤-amsW∂pw ktΩ-f\w ]m m-°nb
{]ta-b-Øn¬ ]d-™p. lnμp-°fnse H.-_n.-kn., ]´n-I-PmXn XpSßnb hn`m-K-߃°v A¿l-X-s∏´
DtZymKw a‰p aX-߃°v \¬Ip-∂Xns\ i‡-ambn FXn¿°p-sa∂v
ktΩ-f\w {]Jym-]n-®p. aXm-Sn-ÿm\-Øn-ep≈ kwh-cWw Ah-km-\n∏n-°-W-sa∂pw cwK-\m-Y-an{i ˛
k®m¿ IΩo-j≥ dnt∏m¿´p-Iƒ
X≈n-°f
- b
- W
- s
- a∂pw ktΩ-f\w
Bh-iy-s∏-´p.

...............................................................................................................................................................................................................................................
2012 January February

................................................................................................................................................................................................................................................
ln-μp-hn-iz- 1187 aIcw

sF.-F-kv.-B¿.-H. ap≥ sNb¿am≥
Pn. am[-h≥\mb¿°v ktΩ-f-\-th-Znbn¬ kzoI-cWw \¬In-bXv
{]tXyI A\p-`-h-am-bn. imkv{Xhpw
kmt¶-Xn-Ih
- n-Zybpw sslμ-hZ- ¿i-\ß-fn¬ \n¿Δ-Nn-°s
- ∏-´n-´p-≈X
- msW∂v am[-h≥\m-b¿ ]d-™p.
lnμpimkv{X-{K-Ÿß
- f
- n-eqsS B[p\n-Ii
- mkv{XkXy-ßs
- f-°p-dn®v
At\z-jn-°p-∂-Xn¬ sX‰n-√. lnμp
{KŸ-ß-fnse imkv{Xob \nKa-\߃ icn-bm-bn-cp∂psh∂v sXfn-bn°-s∏-´p-Ig
- n-™p-sh∂pw At±lw
]d-™p. _meyw apX¬t° apØ-

—\pw apØ-»nbpw lnμpPohn-X-coXn
]Tn-∏n-®n-cp-∂-Xn-\m¬ lnμp-hm-bnXs∂ Pohn-°m≥ Ign-™p-sh∂pw
At±lw A\p-kva-cn-®p. hn.-F-®v.-]n.bpsS lnμp sFIy{]h¿Ø-\-߃
«mL-\o-ba
- m-sW∂pw At±lw
Nq≠n-°m-´n. AtimIv knwKmƒ
s]m∂m-Sb
- W
- n-bn®v am[-h≥\m-bsc
kzoI-cn-®p.
ktΩ-f-\-Øn\v A\p-_-‘-ambn
Unkw-_¿ 17 \v sshIn´v
assd≥ss{U-hnse kzman Nn∑-bm\-μ-\-K-dn¬ \S∂ GIXmktΩ-f-\-

Øn¬ \nc-h[n t]¿ ]s¶-Sp-Øp.
sIm®n \K-csØ Imhn-h¿Æ-a-Wnbn®v \S∂ {]I-S-\-tØmsS Bcw`n® ktΩ-f-\-Øn¬ hnhn[
lnμpt\Xm-°ƒ kw_-‘n-®p.
PmXn-bpsS t]cn¬ H∂n-®p\n¬°msX lnμp-k-aqlw hncm-Svcq]w B¿÷n-°W
- s
- a∂v At±lw
Blzm\w sNbvXp. kmap-Zm-bn-Iamb hn`m-Ko-bX lnμp-°sf \yq\]-£-am°n am‰p-tºmƒ A`n-am\w
tNmZyw sNø-s∏SpIbmsW∂pw
kmap-Zm-bnI`n∂-Xbv°v Imc-W°
- m¿
cmjv{So-b°
- m-cm-sW∂pw At±lw
Nq≠n-°m-´n.
tIc-f-Ønse lnμp-k-aqlw \mep-hi-Øp-\n∂pw `ojWn t\cn-Sp-I-bmWv. Cu kml-N-cy-Øn¬ `n∂n-®p-\n∂m¬ lnμp-k-aq-l-Øn\v A\¿∞߃ t\cn-tS-≠n-h-cpw, At±lw
Nq≠n-°m-´n. {_n´ojpIm¿ \S-∏m°m≥ {ian® \b-߃ AtX cq]Øn¬ sIm≠p-hc
- m-\mWv tkmWn-bmKm-‘n-bpsS t\Xr-Xz-Øn¬
tIm¨{K-kp-Im¿ {ian-°p-∂X
- v.
lnμp-°sf D∑q-e\w sNøp-hm-\p≈
Cu KqV-\o-°-Øn¬\n∂pw c£-s∏Sm≥ AXo-h-Pm-{KX ]pe¿Ø-Ww.
Iem-]-hn-cp-≤-_n¬ sIm≠p-h-cp-∂Xn-eqsS lnμp-°sf \in-∏n-°-emWv
tkmWn-bm-Km-‘n-bpsS e£yw,
AtimIv knwKmƒ ]d-™p.

7

...............................................................................................................................................................................................................................................
2012 P\p-hcn ˛ s^{_p-hcn

...............................................................................................................................................................................................................................................
2012 January February H I N D U V I S H W A
CULTURAL M AGAZINE

lnμp-°sf F√m-°m-eØpw Ip‰-hmfn-If
- mbn Nn{Xo-Ic
- n-°p∂ h¿Ko-bI
- em]hncp≤_n¬ ]m¿e-sa‚n¬ XSbp-sa∂v apJy-{]-`m-jWw \S-Ønb
tUm. {]ho¨`mbn sXmKm-Unb ]d™p. tZiob D]-tZ-i-I-k-anXn
AwK-amb tkmWn-bm-Km\v[n 100
tImSn lnμp-°s
- f-bmWv Ip‰-hm-fn-Ifmbn {]Jym-]n-°p-∂-Xv. CXn--eqsS
ap…ow `oI-c¿°v lnμp-°sf Iq´s°me sNøp-∂-Xn-\p≈ Ah-Imiw
\¬IpIbmWv. Cu kml-N-cyØn¬ _n¬ ]n≥h-en®v tkmWn-bmKm‘n £a-tNm-Zn-°W
- s
- a∂pw
sXmKm-Unb Bh-iy-s∏-´p. eu
Pnlm-Zn¬ XpSßn s]t{Smƒ PnlmZns‚ \Sp-hn-emWv C∂v lnμp-°sf∂v At±lw ]d-™p. ]´n-I-Pm-Xn°m-cpsS Ah-Im-i-߃ ap…o-an\pw
{InkvXym-\n°pw hn´p-sIm-Sp-°m-\mhn-√.
hn.-F-®v.-]n. tZiob sshkv{]-knU‚ v sI.-hn. aZ-\≥ A≤y-£X
hln-®p. h¿°nwKv {]kn-U‚ v
thZm¥w, kzman thZm-\μ kc-kzXn, kzman hna-em-\-μ, kzman Aø∏-Zm-kv, kzman `m¿§-h-dmw, kzman
Kpcp-{]-km-Zv, _mlp-te-bm-\-μ-Kn-cn,

8

kzman kXy-[¿Ω-Zm-kv, kzman
Znhym-\-μ, hn.-F-®v.-]n. `mc-hm-ln-Ifmb Znt\ivN{μ, AtimIv
NuKse, Ip°w-N{μ kmh≥Pn,
_me-IrjvW \mbn-Iv, Hmw{]-Imiv
knwKmƒ, a[p-`mbn Ip¬°¿Wn,
IpΩ\w cmP-ti-J-c≥, _n.-B¿.
_me-cm-a≥, sI.-]n. \mcm-b-W≥,
B¿.-F-kv.-F-kv. {]m¥ kwL-NmeIv ]n.-C.-_n. tat\m≥, hnhn[
kmap-Zm-bnI t\Xm-°ƒ F∂n-h¿
kw_-‘n-®p.
hniz-ln-μp-]c
- n-jØv

`mc-hm-ln-Iƒ
hn.-F-®v.-]n. A¥¿t±-iob {]knU‚mbn Pn. cmLh sdUvVn sXcs™-Sp-°-s∏-´p. tUm. {]ho¨`mbn
sXmKm-Un-bb
- mbn-cn°pw h¿°nwKv
{]kn-U‚ v. NºØv dmbn, Znt\iv
N{μ F∂n-h-cmWv P\-d¬ sk{I-´-dnam¿. AtimIv NuKte, hntZ-i-Imcy-Øns‚ Npa-X-e-bp≈ h¿-°nwKv
{]kn-U‚pw AtimIv knwKmfpw
Fkv. thZm-¥hpw D]-tZ-jvSm-°f
- p-ambn-cn-°pw.

...............................................................................................................................................................................................................................................
2012 January February

................................................................................................................................................................................................................................................
ln-μp-hn-iz- 1187 aIcw

hniz-ln-μp-]c- n-jØv
{]t£m-`Ø
- n-te°v
tUm. {]ho¨ sXmKm-Unb

t£{X-ßsf k¿°m--cns‚ ]nSnbn¬ \n∂pw tamNn-∏n-°m≥ hn.-F-®v.]n. tZi-hym-]-I-ambn {]t£m`w
kwL-Sn-∏n-°p-sa∂v tUm.-{]-ho¨
sXm-Km-Unb ]d™p. `mc-X-Øn¬
Hcp e£--tØmfw t£{X-߃
hnhn[ k¿°m-dp-I-fpsS A[o-\-Xbn-ep-≠v. tImSn-°W
- °
- n\v cq]-bmWv
lnμp-°ƒ ImWn-°bmbn t£{X-ßfn¬ ka¿∏n-°p-∂-Xv. Cu ]Ww
lnμp-°sf D]-{Z-hn-°p-hm-\mWv D]tbm-Kn-°p-∂X
- v. t£{X-Ønse
ImWn° FSpØv \yq\-]-£ßƒ°v k_vknUn \¬Ip-I-bm-Wv.
t£{X-߃°pw lnμp-°ƒ°pw
th≠n k¿°m¿ H∂pw sNøp-∂n-√.
lnμp-im‡o-Ic
- Ww e£y-an´v
2015¬ Hcp e£w {Kma-ß-fn-te°v
hn.-F-®v.]n-bpsS {]h¿Ø\w hym]n-

∏n-°p-sa∂pw sXmKm-Unb ]d-™p.
lnμpbphm-°-fpsS sXmgn-en-√mbva
hfsc Kpcp-X-c-amb {]iv\-am-Wv.
lnμp-°-fpsS tPmen X´n-sb-Sp-°m≥
\yq\-]-£-°msc hn.-F-®v.]n A\ph-Zn-°n-√. lnμp-bp-hm-°-fpsS tPmen
kpc-£-bv°mbn _n√v sIm≠p-h-cp∂-Xn-\mbn k¿°m-cn¬ kΩ¿±w
sNep-Øpw. tKmh[w XS-bp-∂-Xn\mbn _Pvc
- w-KvZf
- ns‚ t\Xr-Xz-Øn¬
{]t£m`w kwL-Sn-∏n-°pw. ASpØ temI-k`m sXc-s™-Sp-∏n¬
\yq\-]£
- ß
- f
- psS thm´v_m¶v
cmjv{So-bsØ XI¿°pw. thm´v_m¶v ]d™v cmjv{So-bI
- £
- n-IfpsS
t\Xm-°-sf hcp-Xn°p \n¿Øp∂
kao-]\w hniz-ln-μp-]-cn-jØv
AwKo-I-cn-°n-√. lnμp-°fpsS
hnImcw am\n-°p∂ B¿°pw cmPyw
`cn-°mw. Agn-a-Xn-s°-Xnsc t]mcmSp∂ hy‡n-I-sfbpw kwL-S-\-Isfbpw hn.-F-®v.-]n. ]n¥p-W-bv°pw,
Agn-aXn cmPysØ Im¿∂pXn∂p∂
Im≥k-dm-Wv. Agn-aX
- n-s°-Xn-scbp≈ t]mcm-´sØ cmjv{- So-bh
- X
- vIcn-°-cp-Xv. AXv cmPysØ XI¿®-bnte°v \bn-°pw. At±lw ]d-™p.
kmaq-ly-ambpw cmjv{So-ba
- mbpw
kmº--Øn-Ia
- mbpw hnZym-`ym-k]
- c
- a
- mbp-sa√mw lnμp-°ƒ ]n¥-≈-s∏-SpI-bm-Wv. lnμp-°ƒ i‡n-{]m-]n-°p-

kmaq-ly-ambpw cmjv{So-bambpw kmº--Øn-I-ambpw
hnZym-`ym-k-]-c-am-bp-sa√mw
lnμp-°ƒ ]n¥-≈-s∏-Sp-I-bmWv. lnμp-°ƒ i‡n-{]m-]n°p-I-sb∂XmWv CXn-\p≈
t]mwh-gn.

I-sb∂XmWv CXn-\p≈ t]mwh-gn.
lnμp-°ƒ°v tPmen, _m¶vtem¨,
Kh¨sa‚ v k_vkn-Un-Iƒ F∂nh
e`y-am-°p-∂-Xn\v k¿°m-cn¬
kΩ¿±w sNepØpw. Btcm-Kyw,
hnZym-`ym-kw, XpS-ßnb taJ-e-Ifn¬ hn.-F-®v.-]n.-bpsS tkh\w
hym]n-∏n-°pw. bphm-°f-- psS sXmgnen-√mbva ]cn-l-cn-°p-hm\pw I¿j-IcpsS {]iv\-߃ ]cn-l-cn-°p-hm\pw
]pXnb ]≤-Xn-Iƒ Bhn-jvI-cn-°pw.
hntZ-iØp≈ lnμp-°-fpsS a\pjym-hI
- miw kwc-£n-°m≥ hn.-F®v.]n. ap≥ssI-sb-Sp°pw. hn.-F-®v.-]n.
A¥m-cmjv{S h¿°nwKv {]knU‚mbn sXc-s™-Sp-°s
- ∏´ tUm.
{]ho¨ sXmKm-Unb ]d-™p.

9

...............................................................................................................................................................................................................................................
2012 P\p-hcn ˛ s^{_p-hcn

...............................................................................................................................................................................................................................................
2012 January February H I N D U V I S H W A
CULTURAL M AGAZINE

Kpcp-hm-bq¿ kXym{Klw IqSp-X¬ i‡am-°m≥ 1932 sk]v‰w_¿ 21 \v tIf-∏Pn
\ncm-lm-c-k-Xym-{Klw
Bcw-`n-®p. CtXmsS
kXym-{K-l-Øn\v AJnte-¥y-{i-≤bpw
hm¿Øm {][m-\yhpw
e`n-®p. F∂m¬
AbnØ PmXn-°m-cpsS
t£{X-{]-th-i-\-Im-cyØn¬ lnμp-°fpsS
`mK-Øp-\n∂pw ISpØ
FXn¿-∏m-Wp-≈-sX∂p
]d™v kmaq-Xncn
cmPmhv A\p-Iq-e-amb
Xocp-am-\-Øn\p Xømdm-bn-√.

t£{X-{]-th-i-\-N-cn{Xw
Hcp ]p\¿hm-b\
sI. hn. aZ-\≥
\mkn-°nse Imemdmw t£{X -kXym-{Klw

A[:ÿnX lnμp-°-fpsS t£{X{]-th-i\ kzmX{¥y {]t£m-`-W߃°v XpS°w Ipdn-®Xv tUm.
Awt_-ZvI¿ Bbncp∂p. 1930 am¿®v
3 \v \mkn-°nse Imemdmw t£{XØn¬ XpS-ßnb kacw kwL¿j-`cn-Xhpw Gsd \mƒ \o≠p\n∂-Xpam-bn-cp-∂p. 1935 HIvtSm-_-dn¬
e£yw ImWmsX, Awt_-ZvI¿
kacw Dt]-£n-®p. t£{X-{]-th-i-\Øn\p th≠n-bp≈ ka-c-Øn\p
sNe-h-gn® ka-bhpw ]cn-{i-ahpw

10

Xo¿Øpw ]mgmbnt∏msb∂pw
A[:ÿnX-cpsS hnZym-`ym-k˛- k
- m-aqlnI Imcy-߃°p-th≠n sNe-hgn-°-s∏-´n-cp-∂p-sh-¶n¬ AXv IqSpX¬ A`n-Im-ay-am-Ip-am-bn-cp∂psh∂pw Zp:JtØmSpIqSn
At±lw hne-bn-cp-Øp-Ibpw
sNbvXp.
aq∂p amksØ Xøm-sd-Sp-∏n\p
tij-amWv {]t£m-`w Bcw-`n-®X
- v.
\mkn-°n¬ `mhvdmhp sKbv°p-hmZv
sk{I-´-dn-bmbn Hcp kXym-{K-l-kanXn CXn-\p-th≠n cq]o-I-cn-®p.
]cn-]m-Sn-bpsS Np°m≥ ]nSn-®Xv

tUm. Awt_-ZvI¿ Xs∂-bm-bn-cp-∂p.
kan-Xn-bpsS Blzm-\-a-\p-k-cn®v
am¿®v 2 \v 15,000tØmfw kXym-{Kl
`S-∑mcpw {]Xn-\n-[n-Ifpw \mkn°n¬ FØn. Ah¿ A[:ÿnX¿
Xma-kn-°p∂ ÿe-ßf
- n¬ Xøm-dm°nb ]¥-ep-I-fn¬ Xßn. kXym{K-l-k-an-Xn -tbmKw tN¿∂p ka-c-]cn-]mSn Xøm-dm-°n. AX-\p-k-cn®v
kXym-{K-l`
- S- ∑
- mcpw {]Xn-\n-[n-Ifpw
\mep-\n-cb
- p≈ tLmj-bm-{X-bmbn
Imemdw t£{Xw e£y-am°n
\oßn. Cu tLmj-bm-{Xbv°v Hcp
ssatemfw \of-ap-≠m-bn-cp-∂p.

...............................................................................................................................................................................................................................................
2012 January February

................................................................................................................................................................................................................................................
ln-μp-hn-iz- 1187 aIcw

Awt_-ZvI¿

ktlm-Z-c≥ Aø-∏≥

A[:ÿnX-ln-μp-°f
- mb kXym-{K-l`-S-∑m¿ t£{X-Øn-\p-≈n¬ {]th-in°m-Xn-cn-°p-∂-Xn\p th≠ F√m
\S-]-Sn-Ifpw kh¿Æ lnμp-°ƒ
FSp-Øn-cp-∂p. Ah¿ t£{X-Øns‚
\mep Ihm-S-ßfpw AS-®p. t£{XØn\p Np‰pw henb
t]meokvk∂mlw Hcp°n. A[:
ÿnX-cpsS `mKØp \n∂pw _e-{]tbm-Ktam a‰p A\n-„-kw-`-h-ßtfm
D≠m-bm¬ shSn-sh-bv°p-∂X
- n\p
DØ-chp \¬Im≥ c≠v -a-Pn-kvt{S-‰pam¿ ÿeØv Uyq´n-bn-ep-≠m-bncp∂p.

a∂Øv ]fl-\m-`≥

IÆp-sh-´n®v kh¿Æ¿ Hcp DuSp-hgn-bn-eqsS cYw hen-®p-sIm≠v
]m™pt]mbn. CXp a\- n-em-°nb
kXym-{K-ln-Iƒ shSn-shbv°m≥
k∂m-l-sa-SpØp \n∂ t]meokv
he-bsØ t`Zn®p cY-Øn\p
]n∂mse HmSn. Ah¿°p t\sc
kh¿Æ¿ I\Ø It√dp \S-Øn.
It√-dn¬ Ipt{Z-°¿ F∂
A[xÿnXbphmhv amc-I-ambn ]cn-

F.-sI.Pn

t°‰v c‡-Øn¬ Ipfn®v \ne-Øpho-Wp. It√-dn¬ \n∂pw
tUm.Awt_-Zv°sd c£n-®p-\n-∂h
- cn¬ Nne¿ NnXdn HmSn-b-Xp-aqew
At±-l-Øn\pw Nn√d ]cn-t°-‰p.
F∂mepw A[xÿnX¿ cYw
]nSn®p\n¿ØpI Xs∂ sNbvXp.
G]n¬ 9˛se kw`hw kmaq-ln-Iamb ]e Akz-ÿ-X-Iƒ°pw ImcW-am-bn. kh¿Æ¿ ]eXc-Øn¬

tLmj-bm{X t£{X-Øn-s‚ Ingt°
\S-bn¬ FØn. t£{X-Ih
- m-Sß
- ƒ
AS™pInS-∂n-cp-∂X
- p-sIm≠pw
t]meo-kns‚ \ntcm-[\w aqehpw
tLmj-bm{X tKmZm-hc
- n-L´- n-te°v
\nßp-Ibpw AhnsS tbmKw tNcpIbpw sNbvXp.
A∂p cm{Xn 11 aWn°v kXym-{K-lk-anXn tbmKw tN¿∂v kml-N-cy߃ hne-bn-cp-Øn ]nt‰-Zn-hkw
kXym-{Klw XpS-ßm≥ Xocp-am-\n®p. AXp-{]-Imcw 1930 am¿®v 3 \v
t£{X-Øns‚ \mep Ihm-S-ß-fnepw
kXym-{Klw Bcw-`n-®p. kXym-{K-lØn¬ Hmtcm Znh-khpw \nc-h[n
t]¿ ]s¶-Sp-Øn-cp-∂p. kXym-{Klw
Hcp amk-Øn-e-[nIw ]n∂n-´p.
G{]n¬ 9 cma-\-han Znhkw hensbmcp A\n-„-kw-`-hhp-ap-≠m-bn.
cma-\-h-an°v `K-hm≥ {iocm-a-N{μs‚ hn{Klw tXcn-te‰n tLmjbm{X \S-Øp∂ NS-ßp-≠m-bn-cp-∂p.
Cu tLmj-bm{X \S-Øp-∂X
- n\v
kh¿Æ- ln-μp-°fpw kXym-{K-ln-Ifmb A[:ÿnXcpw XΩn¬ Hcp
HØpXo¿∏v D≠m-°n. c≠p `mKØp-\n-∂p-ap-ff _en-„-cm-b-h¿ cYw
hen-°W
- s
- a-∂X
- m-bn-cp∂p
HØpXo¿∏v. F∂m¬ cYw hen°m≥ ImØp\n∂ A[x-ÿnXcpsS
Kpcp-hm-bq¿

11

...............................................................................................................................................................................................................................................
2012 P\p-hcn ˛ s^{_p-hcn

...............................................................................................................................................................................................................................................
2012 January February H I N D U V I S H W A
CULTURAL M AGAZINE

jvW≥ ]m°-\m¿]p-cØv tIf-∏Pn
lcn-P\
- h
- n-Zym¿∞n-Iƒ°p Xma-kn®p]Tn-°m≥ ÿm]n® {i≤m-\-μ-hnZym-e-b-Øn¬ \n∂v Fkv.-F-kv.-F¬.knbpw ]´m-ºn-bnse kwkvIr-Xt- Imtf-Pn¬ \n∂pw kwkvIr-Xh
- n-Zym-`ymkhpw ]q¿Øn-bm-°n. ae-_m¿
{]tZ-isØ lcn-P\
- k
- w-LS- \
- b
- mbn
AJne ae-_m¿ lcn-P≥ kam-PØns‚ ÿm]-It- \-Xm-°f
- n-semcmfpw 1952 am¿®v 28 \v A¥-cn-°p∂Xp hsc {]kvXpX kwL-S-\bpsS kwL-S\
- m-sk-{I-´d
- nbpw Bbncp∂p At±lw.
Kpcp-hm-bq¿ kXym-{K-l-Øn¬ ]s¶Sp-Ø-t∏mgpw 1946 ¬ aqgn°¬ F∂
ÿeØp \S∂ lcn-P≥ ktΩ-f-\Øn¬ ap…o-߃ IS-∂p-I-bdn
A{Iaw Agn-®p-hn-´-t∏mgpw
G¬t°≠n h∂ sImSpw a¿±-\-ßfpsS ^e-am-bmWv DÆn-Ir-jvW\v
AIm-e-acWw kw`-hn-®-Xv.

Imemdmw t£{Xw

A[x-ÿn-Xsc D]-{Z-hn-®p. hgn \S°p-∂-Xn¬ \n∂pw XS-™p; Ip´nIƒ°v kvIqfn¬ t]mIm≥ ]‰m-sXbm-bn. IS-I-fn¬ \n∂pw A[x-ÿnX¿°v km[-\-߃ \ntj-[n®p.
Ah¿°v kh¿Æ-cn¬ \n∂pw
tZtlm-]{- Zhw Gevt°-≠X
- mbn
h∂p.

b-Xp-amb Imemdmw t£{X-{]-th-i\
- k-Xym-{K-lsØ kw_-‘n®v Hc£cw t]mepw {]Xn-I-c-W-ambn
alm-fl-Pnbn¬ \n∂pw D≠m-bn-√.
1935 HIvtSm-_¿ Ah-km-\-tØmSpIqSn Cu kXym-{Klw ]n≥h-en®p.

Kpcp-hm-bq¿ kXym-{Klw IqSp-X¬
i‡-am-°m≥ 1932 sk]v‰w-_¿ 21
\v tIf-∏Pn \ncm-lm-ck
- X
- ym-{Klw
Bcw-`n-®p. CtXmsS kXym-{K-lØn\v AJn-te-¥y-{i-≤bpw
hm¿Øm{][m-\yhpw e`n-®p.
F∂m¬ AbnØPmXn-°m-cpsS
t£{X-{]-th-i\
- I
- m-cy-Øn¬ lnμp°fpsS `mK-Øp-\n∂pw ISpØ
FXn¿-∏m-Wp-≈s
- X∂p ]d™v
kmaq-Xncn cmPmhv A\p-Iq-e-amb
Xocp-am-\-Øn\p Xøm-dm-bn-√. HSphn¬ Km‘n-Pn-bpsS \n¿_-‘-

Kpcp-hm-bq¿ kXym-{Klw
{]i-kvX-cmb lnμp-t\-Xm-°ƒ c≠p
Iq´-tcbpw A\p-\-bn-∏n-°p-hm≥
{ian-®p-sh-¶nepw AsX√mw ]cm-P-bs∏-´p. A[x-ÿn-X¿ t£{X-{]-th-i\-Im-cy-Øn¬ Dd®p\n∂p. A°m-cW-Øm¬ Hcp sIm√-tØmfw
t£{Xw AS-®n-S-s∏-´p. t£{X-{]-thi-\sØ A\p-Iq-en-°p∂ lnμp-t\Xm-°f
- psS ]cn-{i-aß
- ƒ bmYm-ÿnXn-I-cpsS ISp Ø \S-]-Sn-Iƒ°p
apºn¬ ]cm-P-b-s∏-´p.
Imemdmw t£{X-{]-th-i\
- Ø
- n-\pth≠n \S-Ønb {]t£m`w ]cmPbs∏-´Xv tUm. Awt_-ZvId
- psS
lrZ-bØ
- n¬ i‡-amb tImfn-f°w
kr„n-®p. kmaq-lnIam‰-Øn\p
FXncp \n¬°p∂ lnμp-a-\:-ÿnXnsb At±lw i‡-ambn A]-e-]n®p. CXn-s‚-sbms° BsI-Øp-Ib
- mbn-cp∂p Xms\mcp lnμp-hmbn acn°p-Ib
- n-s√∂ 1935˛se Ctbmf
tIm¨^d≥ knse Awt_-ZvI-dpsS
{]Jym-]\
- w.
C{Xbpw Zo¿Lhpw kwL¿j-`-cnXhpw \nc-h[n lnμp-t\Xm°-fpsS
CS-s]-S-ep-Iƒ°v Ah-k-c-sam-cp-°n-

12

\mkn-°nse Imemdmw t£{X-{]-thi\kacw sImSp-ºncnsIm≠n-cn°p∂ ka-b-ØmWv Kpcp-hm-bq¿
kacw XpS-ßn-b-Xv.

ssh°w t£{Xw

Sn. kp{_-“-Wy≥ Xncpºv
t\Xmhpw F.-sI. Pn. Iym]v‰-\pamb kXym-{K-l-PmY 1931 HIvtSm_¿ 21 \v IÆq-cn¬ \n∂pw ]pd-s∏´p. Kpcphmbq¿ t£{X-Øns‚
Ingt° \S-bn¬ Xo≠¬PmXn°m¿°p {]th-in-°m≥ A\p-hm-Z-ap≠m-bn-cp-∂ ÿeØv 1931 HIvtSm_¿ 31 \v kXym-{Klw Bcw-`n-®p.
sIm®n-bnepw Xncp-hn-Xmw-Iq-dnepw
a∂Øv ]fl-\m-`≥ k©-cn®v
s]mXp-tbmKw hnfn®pIq´n ka-cØn\v P\-]n-¥pW kºm-Zn-®p.
tIf-∏P
- n-bpsS t\XrXzØn¬ \S∂
Kpcp-hm-bq¿ kXym-{K-lØ
- n¬F.-sI.-Pnsb t]mep≈ \nc-h[n
alm-flm-°ƒ ]s¶-Sp-Øp. Kpcp-hmbq¿ kXym-{K-l-Ønse {][m-\-s∏´
lcn-P-\-km-∂n≤yw ]n.-Fw. DÆn-°rjvW\
- m-bn-cp-∂p. sImbn-em-≠n-bnse
Ccnßw kztZ-in-bmb DÆn-Ir-

...............................................................................................................................................................................................................................................
2012 January February

................................................................................................................................................................................................................................................
ln-μp-hn-iz- 1187 aIcw
Øn\p hgßn GI-tZiw Hcp
sIm√-tØmfw \o≠p\n∂ Kpcp-hmbq¿ kXym-{Klw 1932 HIvtSm-_¿ 2
\v tIf-∏Pn \ncm-lm-ck
- X
- ym-{Klw
]n≥h-en-®t- XmsS ]cm-Pb
- Ø
- n¬
Iem-in-®p.
Xncp-hn-Xmw-Iq¿ t£{X-{]-th-i\
hnf-_wcw
\mkn-°nse Imemdmw t£{X-kXym-{K-lhpw Kpcp-hm-bq¿ kXym-{Klhpw C¥y-sbm-´msI c≠v
hyXykvX tNcn-I-fpsS {[pho-I-c-WØn\v Imc-W-am-bn. CXn¬ Hcp
tNcn A[xÿnX lnμp-°ƒ°v
t£{X-{]-th-i\w \¬I-Ws
- a∂v
A`n-{]m-b-ap-≈-hcpw c≠m-asØ
tNcn t£{X-{]-th-i\w
A[:ÿnX¿°v \ntj-[n-°-W-sa∂p
iTn-°p-∂-hcpw Bbn-cp-∂p. c≠p
]Xn-‰m-≠p-I-tfmfw \o≠p \n∂ Cu
X¿°-hn-jb
- Ø
- n¬ Xmev°m-enI
hnPbw bmYm-kvYn-Xn-I¿°m-bn-cp-∂psh-¶nepw BXy-¥nI hnPbw
Aßs\-bmbn-cp-∂n√.
1936 \hw-_¿ 12 \v D≠mb Xncp-hnXmw-Iq¿ t£{X-{]-th-i\
- h
- n-fw-_c
- Øn-tebv°v \bn® ]mX I√pw
ap≈pw \nd-™-Xm-bn-cp-∂p. ssh°w
kXym-{Klw ASn-®-a¿Ø-s∏´p. a∂Øns‚ t\Xr-Xz-Øn¬ \S-Øs
- ∏´
kh¿Æbm{Xbv°v `c-WI
- q-SØ
- ns‚bpw bmYm-ÿn-XnI lnμp-°-fpsSbpw a\- n¬ KpW-]-c-amb
bmsXmcp Ne-\hpw D≠m°m≥
km[n-®n√. t£{X-{]-th-i-\sØ

\mkn-°nse Imemdmw
t£{X-k-Xym-{K-lhpw
Kpcp-hm-bq¿ kXym-{K-lhpw
C¥y-sbm-´msI c≠p
hyXykvX tNcn-I-fpsS
{[pho-I-c-W-Øn\v Imc-W-ambn. CXn¬ Hcp tNcn
A[xÿnX lnμp-°ƒ°v
t£{X-{]-th-i\w \¬I-Wsa∂v A`n-{]m-b-ap-≈-hcpw
c≠m-asØ tNcn t£{X
-{]-th-i\w A[:ÿnX¿°v
\ntj-[n-°-W-sa∂p
iTn-°p-∂-hcpw Bbn-cp-∂p.

kw_-‘n®v At\zjn®v dnt∏m¿´p
\¬Im≥ {]K-¤-c-S-ßnb Hcp
IΩn‰nsb NnØncXncp-\mƒ alm-cmPmhv \nb-an-s®-¶nepw icnbpw
sX‰pw th¿Xn-cn® Hcp
dnt∏m¿´pt]mepw Ah¿°v
Kh¨sa‚n\v ka¿∏n-°m-\m-bn-√.
IΩ‰n A{X-tØmfw Bi-b-°p-g-∏Øn-em-bn-cp-∂p. IΩ-‰n-bnse Nß\m-t»cn ]c-ta-iz-c≥]n-≈bpw Fw.
tKmhn-μ\pw am{Xta A[x-ÿn-XcpsS t£{X-{]-th-i-\sØ A\p-Iqen-®p-≈q.
Xncp-hn-Xmw-Iq¿ t£{X-{]-th-i\
- h
- n-

fw-_c
- Ø
- n\p thK-XI
- q-´n-bXv `mc-Xsam-´msI ams‰mens°m≠ aX-]-cnh¿Ø\ `oj-Wn-bm-bn-cp-∂p. 1935
se Ctbmf tIm¨^d≥kn¬
sh®v tUm. Awt_-ZvI¿ sNbvX
{]Jym-]-\-sØ-°p-dn®v t\csØ
kqNn-∏n-®n-cp-∂p. CtX XpS¿∂v
ap…o-ßfpw {InkvXym-\n-Ifpw
kn°p-Imcpw _p≤-a-X-°mcpw
Awt_-Zv°sd kao-]n®v Ah-c-hcpsS aX-Øn¬ tNcp-∂-Xn-\p-th≠
i‡-amb kzm[o\w sNep-Øn.
lnμp-°fn¬ CXv henb Aº-c-∏pf-hm-°n. 1956 ¬ Awt_-ZvI¿ _p≤aXw kzoI-cn-°p-∂-Xp-hsc CXv
\o≠p\n∂p.
GXm-≠ntX Ime-Øp-Xs∂ Xncp-hnXmw-Iq-dn¬ Cug-h-cpsS CS-bn¬ aX]-cn-h¿Ø-\-Øn-\p≈ A\p-Iqe
A`n-{]mbw i‡n-bm¿Pn-®p. kn.
hn. Ip™p-cm-a≥ aX-]-cn-h-¿-Ø-\Øns‚ \ymbm-\ym-bß
- sf hni-Zo-Icn-®p-sIm≠v "Cug-h-cpsS aX-]-cnh¿Ø-\-kw-cw`w' Fs∂mcp eLpteJ Xøm-dm°n kap-Zm-bmw-K߃°n-S-bn¬ hnX-cWw sNbvXp.
Nß-\m-t»-cn-bn¬ ktlm-Zc
- ≥ Aø∏s‚ A≤y-£-X-bn¬ aX-]-cnh¿Ø-\-sØ-°p-dn®p N¿® sNøp∂-Xn\p Kw`ocktΩ-f\w hnfn®p
tN¿Øp. A∂v Xncp-hn-Xmw-Iq-dn¬ 11
e£-tØmfw Cug-h¿ D≠m-bn-cp∂p. Ah-sc√mw {InkvXpaXw kzoIcn-°p-am-bn-cp-∂p-sh-¶n¬ Xncp-hn-XmwIq¿ apgp-h≥ {InkvXym-\n-I-fpsS
cmPy-am-Ip-am-bn-cp∂p.
NnØnc Xncp-\m-fnt\bpw Znhm≥
kn.-]n. cma-kzman Aø-tcbpw Aºc-∏n® as‰mcp kw`hw cl-kym-t\zjW dnt∏m¿´m-bn-cp-∂p. Xncp-hn-XmwIq-dnse 70 iX-am\w P\-ßfpw
{InkvXpaXw kzoI-cn-°m≥ Xømdmbn \nev°p∂psh∂m-bn-cp∂p B
cl-kym--t\z-jW dnt∏m¿´v.
Cu kml-N-cy-Øn¬ {io]fl-\m-`kzm-an-t£{Xw Dƒs∏sS Xncp-hn-XmwIq-dnse k¿°m¿ \nb-{¥-W-ap≈
1500 t£{X-߃ lnμp-k-ap-Zm-bØnse F√m-h¿°pw Bcm-[-\bv°p-th≠n Xpd∂psImSp-°pI-bmbn-cp-∂p. 1948 ˛ ¬ sIm®n-bnepw ae_m¿ {]tZ-iØpw t£{X-{]-th-i-\kzm-X{¥yw \ne-hn¬ h∂p. 1950 ¬
`c-W-L-S\ {]m_-ey-Øn¬ h∂tXmsS `mc-Xs
- a-ºmSpw kmaq-ly-ka
- Xz-Øns‚ ]pØ≥ kqtcym-Zbw
D≠m-bn.

13

...............................................................................................................................................................................................................................................
2012 P\p-hcn ˛ s^{_p-hcn

...............................................................................................................................................................................................................................................
2012 January February H I N D U V I S H W A
CULTURAL M AGAZINE

CjvS-ap≈ Hcp P¥p ]ncn-™pt]m-Ip-tºmƒ t]mepw Ip´n°m-eØv Rm≥ Ic-™n-cp-∂p.
AΩ Hcp ]ip-hns\ Hma-\n®p
hf¿Øn-bn-cp-∂p. BeΩ
F∂p t]cv. ]d-ºn¬ ta™psIm-≠n-cp∂ B ]ip Hcp
Znhkw h√msX Ic-™psIm≠v ho´n-te-t°mSnh∂p.
apºn-ep≈ Ipf-Øns‚ Acn-Inse-Øn-b-t∏mƒ BeΩ Xmsg
hoWp. \ne-hnfn tI´v R߃
HmSn-s®-∂p. \nan-j-t\-c-Øn\Iw Be-Ω-bpsS {]mW≥
t]mbn.

\iz-c-X-bpsS
Xnc-t\m´w
tI{μ-km-ln-Xy-A-°m-Zan Ahm¿Uv tPXm-hmb
Fw.-sI. km\p-hns‚ Bfl-I-Y-bn¬ \n∂pw Hc-≤ymbw

14

...............................................................................................................................................................................................................................................
2012 January February

................................................................................................................................................................................................................................................
ln-μp-hn-iz- 1187 aIcw

th¿]mSv Ft∏mgpw thZ-\m-P-\-Iam-Wv. B thZ\ A[n-I-am-b-\p-`-hs∏-Sp∂ {]Ir-Xa
- mWv Ft‚-Xv.
AsXmcp Zu¿∫-ey-am-Wv. AXn\m¬ AXn¬\n∂v ap‡n t\Sm≥
]cn-{i-an-t°-≠X
- m-sW∂v Ft∏mgpw
Rm≥ hnNm-cn-°p-∂p. ]t£, P∑-{]Ir-X-apt≠m Aßs\ hn´p-am-dp∂p?
CjvS-ap≈ Hcp P¥p ]ncn-™p-t]mIp-tºmƒ t]mepw Ip´n-°m-eØv
Rm≥ Ic-™n-cp-∂p. AΩ Hcp
]ip-hns\ Hma-\n®p hf¿Øn-bn-cp∂p. BeΩ F∂p t]cv. ]d-ºn¬
ta™p-sIm-≠n-cp∂ B ]ip Hcp
Znhkw h√msX Ic-™p-sIm≠v
ho´n-te-t°mSnh∂p. apºn-ep≈
Ipf-Øns‚ Acn-In-se-Øn-bt- ∏mƒ
BeΩ Xmsg hoWp. \ne-hnfn
tI´v R߃ HmSn-s®-∂p. \nan-j-t\c-Øn-\Iw Be-Ω-bpsS {]mW≥
t]mbn. "Atøm, Fs‚ BeΩ
NØpt]mbn' F∂v AΩ ]d-™t∏mƒ k¶Sw kln-°h
- ø
- msX
Rm≥ Gßn-tbßn Ic-™p. B
k¶Sw c≠p Znhkw Fs∂ Ae-´ns°m-≠n-cp-∂p.
Bbn-Sbv°v Rßsf A—≥ IS-∏pdØp sIm≠p-t]m-bn. Rß-fpsS
ho´n¬ \n∂v Hcp Intem-ao-‰-tdmfw
Zqsc-bmWv IS¬. Hgnhp Znh-k-ßfn¬ Nne-t∏m-sg√mw Ip´n-I-fmb
Rßsf A—≥ IS-∏p-dØp
sIm≠p-t]m-Ip∂ ]Xn-hp-≠v. awKeØp Xd-hm-Sn-t‚-XmWv B ÿew.
`wKn-bp≈ ]qgn-a-W¬. \S-°p-tºmƒ
]mZ-߃ ]pX™pt]mIpw. ]pX-bptºmƒ Hcp {]tXyI i_vZ-ap-≠m-hp∂p. C°m-eØv Ip´n-Iƒ Hcp-Xcw
jqkn´p \S-°p-tºmƒ i_vZ-ap-≠mIm-dp-≠t√m ˛ AXn-t\mSp kmayap≈ i_vZw. (k-ao-]-Im-e-Øv Rm≥
B aW-en-eqsS \S∂pt\m°n-bt∏mƒ B i_vZw tIƒ°m-\n√!)
Rß-sf-√m-hcpw i_vZw tIƒ∏n-®psIm≠v aW-en-tem-Sp-Ibpw sIm®pR-≠p-Isf ]nSn-°m≥ {ian-°p-Ibpw
sNøpI ]Xn-hm-Wv. Ic-bn-te°p
hcp∂ Xnc-I-fn¬ Imep \\-bv°m≥
am{Xta Rßsf A—≥ A\p-hZn°q. IS-en-en-d-ßm≥ A\p-hm-Z-an√.
kqcym-kvXa
- bw ImWp-Ib
- mWv B
]cn-]m-Sn-bnse {][m\ `mKw.
BImiw Ft∏mgpw AXn-a-t\m-l-cw.
Fs¥√mw \nd-߃. \nd-ß-fpsS
Ie¿∏v A\p-\n-anjw amdn-s°m-≠n-

kvt\ln-°p∂ GsXmcmƒ ]ncn-bp-tºmgpw
k¶-S-s∏-SpI F∂Xv
Fs‚ kz`m-h-Ønse
_e-lo-\-X-bm-bn-cp-∂p.
AXn¬\n∂p ap‡n
t\Sp-∂-Xn\v Hs´m-∂p-a√
Rm\m-{K-ln-®-Xv. AXn\p-th≠n ]cn-{i-an°bpw sNbvXp. HcXn¿Øn-tbmfw hnP-bn®n-cn-°mw.

cn-°p-∂p. kqcy-tKmfw Nph-∏-Wnbp∂p. N{I-hm-f-Øns‚ Ncn-hn¬
kv]¿in-°p-tºmƒ kz¿Æ-°ew
IagvØn h®ncn-°p-∂-Xp-t]mse
tXm∂pw. Xm-gp-tºmƒ BIrXn amdp∂p. IS-en¬ apßptºmƒ Fs¥m-c¤pXw! AXp h¿Æn-°m≥ `mh-\mIp-t_-c-\mb Hcp Ihnbv°p
t]mepw Ign-bp-I-bn-√. XmWp Ignbp-tºmƒ, s]s´∂v kph¿Æ-c-ivanIƒ, IS-ens‚ lrZ-b-Øn¬ \ns∂t∂m-Ww, apI-fn-te°p kz¿Æw
hnidn hnS-cp-∂-Xp-t]mse Pzen-®p-bcp∂p! (Hmtcm AkvX-a-\-Øn\pw
Hmtcm `wKn!).
cm{Xn Bcw-`n-°p-∂p.
\nem-hp≈ cm{Xn-bm-sW-¶n¬ c≠p
aWn-°q-sd-¶nepw Ahn-sS-bn-cn°m\pw HmSn-°f
- n-°m\pw Rßsf
A—≥ A\p-h-Zn-°p-∂p. A∂v \nemhp-≠m-bn-cp-∂p. \√ Im‰pw. Ic
ImWmØ IS-ens‚ XocØv sh≈aW-en¬ \nem-hn-s‚ \rØw
R߃ Bkz-Zn-°p-∂Xv Im‰ns‚
XtemS¬ \pI¿∂p-sIm-≠m-Wv. Ipd®p-I-gn™v R߃ A—s‚ Np‰pw
IqSn. IY tIƒ°m≥. IY ]d-bm≥
A—\v D’m-l-am-Wv. A∂p ]d™Xv tdm_n≥k¨ {Iqtkm-bpsS
IY-bm-Wv. s]mSn∏pw sXmßepw
tN¿Øv A—≥ IY hnh-cn-°ptºmƒ Rm≥ Ft∏mgpw AXn-een™pt]mIp-∂p. (km-ln-Xy-Ir-Xn-Ifn¬ hmbn-®-dn™ kw`-h-߃
Pohn-XØ
- nse kw`-hß
- t- f-°mƒ
bYm¿∞-am-sW∂v Ct∏mgpw
F\n°p tXm∂p∂p!) sslkvIqfn¬ h®v tdm_n≥k¨ {Iqtkm
hmbn-®-t∏mƒ t]mepw A—≥ hnhcn®p tIƒ∏n-®t- ∏m-gp-≠m-b{- Xbpw
"{Xn¬' F\n-°-\p-`-h-s∏-´n-√.
IY ]d™pXocm-dm-b-t∏mƒ \nemhv
aßn. N{μs\ ad-®p-sIm≠v IcntaLw IS∂ph∂p. Rßsf `bw
_m[n-®p. `qX-ßfpw t{]X-ßfpw
Ccp-´n-emWp hcp-∂s
- X∂v
R߃°-dn-bmw. R߃ A—t\mSp tN¿∂n-cp-∂p. "C\n \ap°p
ho´n¬ t]mImw' F∂p ]d-™psIm≠v A—≥ Fgp-t∂-‰p. H∏w
Rß-fpw. Fgp-t∂-‰p-\n∂psIm≠v
A—≥ ]d™ hm°p-Iƒ Fs‚
a\- n¬\n∂v Hcn-°epw amdn-bn-√.
˛\n-emhv sXfn™p \n∂-t∏mƒ
Im¿ta-L-sam∂pw \Ωƒ I≠n-√.
]t£, Fhn-sS-\nt∂m taL-߃

15

...............................................................................................................................................................................................................................................
2012 P\p-hcn ˛ s^{_p-hcn

...............................................................................................................................................................................................................................................
2012 January February H I N D U V I S H W A
CULTURAL M AGAZINE

s]s´∂p IS-∂p-h-∂p. \nemhv aßp-Ibpw sNbvXp. CXp-t]mse-bmWv \ΩpsS Pohn-X-Øn¬ k¶-S-߃ IS∂phcp-∂-Xv.
]d-ºn¬ ]p√p-ta™p \S∂ BeΩ s]s´-∂t√ ]cn{`ant®mSn hoWp NØXv?
]n∂oSv k¶-S-߃ IS-∂p-h-cp-tºm-sg√mw A—s‚ hm°p-Iƒ
Rm≥ Hm¿Ωn®pt]mIp-∂p. F{X kXyw!
BeΩ NØpt]mbXv "]dn-®m-apfin'bpsS ASn-tb-‰Xp aqeam-sW∂v F√m-hcpw ]d-™p. hnP-\-amb ]d-ºp-I-fn¬ hnlcn-°p∂ AZr-iy-Pohn-bmWv ]dn-®m-ap-fin. F¥p-sIm-s≠-∂dn-™p-Iq-Sm, AXp Nne ka-b-ß-fn¬ Nne ]ip-°sf
B™-Sn-°p-∂p. ASn-tb-‰m¬ ]ip NØ-Xp-Xs∂! AXpt]mse a\p-jy-Po-hn-X-ßsf ASn®p t\mhn-°p-I-tbm,
ASn®p \in-∏n-°p-Itbm sNøp∂ AZr-iy-i-‡n-I-fpt≠m?
Ds≠-∂mWv F\n-s°-t∏mgpw tXm∂n-bn- cp∂Xv.
sXfn™p\nev°p∂ am\sØ Idp-∏n-®p-sIm≠v
Im¿sIm≠¬ Ibdnhcp-∂X
- p-t]m-se...
Bbn-S-bv°mWv A—≥ t_mws_bv°p t]mb-Xv. Be-∏p-gbn¬\n∂v I∏-en-emWv A—≥ t]mIp-∂s
- X-∂d
- n-™t- ∏mƒ
IqsS-t∏m-I-W-sa∂v Rm≥ imTyw ]nSn-®p. Fs‚ imTyhpw
Ic-®nepw I≠v ho´n-ep-≈-hsc√mw Nncn-®p. F√m-hcpw
tN¿∂v ]e \ymb-ßfpw ]d™v Fs∂ HXp-°n. F¶n-epw,

tXbn-e-°-®-h-S-Øn-\mWv A—≥
t_mws_bv°p t]mb-Xv. t_mws_-bn-se-Øn-bt∏mƒ tXbn-e-bpsS hne KWy-ambn Ipd-™p.
Ccp-]Xp Znhk-tØmfw ImØn-cp-∂n´pw hne
IqSp∂ e£Ww I≠n-√. AXp-sIm-≠v,
Ipd™ hnebv°v tXbne hnevt°-≠-Xmbn
h∂p. _nkn-\kv s]mfn™p F∂¿∞w.
AXns‚ £oWw A—-\n¬ Bcpw I≠n-√.
Rm≥ Gßn-tbßn Ic-™p-sIm-≠mWv AΩ-bpsS Bt«-jØn¬ HXp-ßn-\n-∂-Xv.
kvt\ln-°p∂ GsXm-cmƒ ]ncn-bp-tºmgpw k¶-S-s∏-SpI
F∂Xv Fs‚ kz`m-h-Ønse _e-lo-\-X-bm-bn-cp-∂p.
AXn¬\n∂p ap‡n t\Sp-∂-Xn\v Hs´m-∂p-a√ Rm\m-{K-ln-®Xv. AXn-\p-th≠n ]cn-{i-an-°bpw sNbvXp. Hc-Xn¿Øn-tbmfw
hnP-bn-®n-cn-°mw. kz`m-h-Øn¬ P∑\m Ie¿∂n-cn-°p∂
KpW-ßsf Xo¿Øpw C√m-Xm-°m≥ B¿°mWp Ign-bpI?
AXn¬ hnP-bn-®-hsc Rm≥ I≠n-´p-≠v. ]W-Øn\pw A[nIm-c-Øn\pw ]Z-hn°pw a‰pw th≠n kz¥w kz`m-h-Ønse
kXvKp-W-ßsf IpcpXn Ign-°p-∂-Xn¬ hnP-bn-°p-∂-h-cm-Wh-cn-e-[nIw t]cpw. Ah-cpsS t\¿°p kl-Xm-]-a-√msX
Akqb tXm∂n-bn-´n-√.
tXbn-e°
- ®
- h
- S- Ø
- n-\mWv A—≥ t_mws_bv°p t]mb-Xv.
t_mws_-bn-se-Øn-b-t∏mƒ tXbn-e-bpsS hne KWy-ambn
Ipd-™p. Ccp-]Xp Znhk-tØmfw ImØn-cp-∂n´pw hne
IqSp∂ e£Ww I≠n-√. AXp-sIm-≠v, Ipd™ hnebv°v
tXbne hnevt°-≠-Xmbn h∂p. _nkn-\kv s]mfn™p
F∂¿∞w. AXns‚ £oWw A—-\n¬ Bcpw I≠n-√.
t_mws_ Aeph, Ip´n-Iƒ°p [mcmfw Ifn-∏m-´-߃, hntZi-\n¿ΩnXamb t¢m°v, hm®p-Iƒ, tNm°-te‰v IqSp-Iƒ apX-

16

...............................................................................................................................................................................................................................................
2012 January February

................................................................................................................................................................................................................................................
ln-μp-hn-iz- 1187 aIcw
em-b-h-bpsS tiJ-c-hp-ambn Hcp Znhkw A—≥
ho´n¬ D√m-k`
- m-ht- ØmsS aS-ßn-sb-Øn.
Ip´n-If
- mb R߃°v A∂v BtLm-ja
- m-bn-cp-∂p.
AXn¬ A—\pw ]¶p-tN¿∂p. A∂p In´nb Ifn-∏m-´ß-fn¬ NneXv Rm≥ kq£n®ph®p. Ah Fs‚
a°ƒ°v Ifn-°m≥ sImSp-°m-\p≈ `mKyw AXp-aqew
F\n°p kn≤n-®p.
tXbne _nkn-\- n-ep-≠mb \n¿`mKyw A—s‚ Dt∑jsØ _m[n-®n-√. ]g-b-Xp-t]mse Pufn-°-®-hSw
XpS¿∂p. c≠p Xø¬sa-jo-\p-Iƒ hcm-¥-bn¬
Ft∏mgpw ImWmw. c≠p tain-cn-am-cpw. (X-ø¬°msc
"taincn' F∂mWv A∂p hnfn-®n-cp-∂-Xv.) s]mXp-{]h¿Ø-I-cpsS kwKa-ÿm\w IqSn-bm-bn-cp∂p IS.
A≤ym-]-I-hr-Øn-tbmSp hnS ]d™v kpK-X≥km¿
t{SUv bqWnb≥ {]h¿Ø-\-Øn¬ apgp-In-°-gn-™p.
sXmgn-emfnt\Xm-hmb hn.-sI. them-bp-[t- \m-sSm∏w
Xma-kw. At±-lsØ an°-hmdpw Znh-k-ß-fn¬ "awKe t- ¢mØv tÃmgvkn'¬ ImWmw. kvIqfn¬\n∂v
sshIp-t∂cw ho´n-te°p aS-ßp-tºmƒ Ip´n-I-fmb
Rßsf At±lw IS-bn-en-cp∂v hnfn-°m-dp≠v. h√t∏m-gp-sam-cn-°¬ hmg-bv°m-∏tam kpJn-bt\m hmßnØ-cm-dp-ap-≠v. ""\√-t]mse ]Tn-°p-∂p-t≠mSm?'' B
tNmZyw Hmtcm Xh-Wbpw At±lw Bh¿Øn-°p-∂p.
hn.-sI. them-bp-[≥ Ip´n-I-tfmSp an≠m-dn-√.
AI∂p\n∂v BZ-ct- hmsS At±-lsØ ImWp-∂Xnt\ R߃°-hk
- c-ap-≠m-bn-cp-∂p-≈q.
Nne-t∏mƒ IS-bn¬ N¿®-Ifpw X¿°-ßfpw \S-∂pt]m-∂p. c≠mw temI-a-lm-bp-≤-Øn-te°v kw`-h-߃
\oßn-s°m-≠n-cn-°p∂ ka-b-am-W-Xv. ln‰ve-dn-s\-∏‰n
R߃°p hnh-c-ap-≠m-bn-cp-∂n-√. (A-t±-lsØ
kw_-‘n-°p∂ `oI-c-I-Y-Iƒ bp≤-Øn\p tijta
h∂p-≈q.) C¥ysb ASn-®-a¿Øp∂ Cw•-≠ns\
ln‰ve¿ XI¿Øp-sIm-≈p-sa∂ {]Xo£ A°m-eØv
kmam-\y-P-\-ß-fn¬ ˛ kzmX-{¥y-k-a-c-Øns‚ Bth-iØn¬ {_n´o-jp-Imsc shdp-Øn-cp∂ kmam-\y-P-\-ßfn¬ ˛ hym]-I-ambn DW¿-∂n-cp-∂p. djy-bnse
Ãmen\pw {_n´o-jp-Im¿s°Xn-cm-sW-∂m-bncp∂p AhcpsS [mc-W. P¿Ω-\n-bp-ambn tkmhn-b‰v bqWn-b≥
G¿s∏´ A\m-{I-aWk‘n B [mc-Wbv°p hfw
h®n-cn-°mw.
CØcw kwK-Xn-I-sf-∏‰n A—s‚ IS-bn¬ (aw-Kem
t¢mØv tÃmgvkn¬) hmin-tb-dnb N¿®-Iƒ \S-°p∂Xp I≠v R߃ ckn-®n-´p-≠v. H∂pw icn°p a\ n-em-°n-bn-´-√, cm{Xn-bn¬ ho´n¬ h∂-Xn-\p-tijw
A—≥ CsX√mw hey-—s\ hnh-cn®p tIƒ∏n-°m-dp≠v. AXpw R߃ IuXp-I-tØmsS {i≤n®pt]m∂p.
At∏mgpw kw`hKXn-I-fpsS icn-bmb Nn{Xw
R߃°p ]nSn-In-´n-bn-cp-∂n-√. Km‘nPn \bn-°p∂
kzmX-{¥y-k-acw Pbn-°-W-sa∂ hnNmcw Hcp hnIm-cambn Rß-fn¬ IØn\n∂n-cp-∂p.
(Hm¿Ω-I-fn-te°p aS-ßp-tºmƒ A—s\ kw_-‘n°p∂ Hcp Imcyw sXfn™phcp-∂p. Rß-fpsS B
{]tZ-iØv se\n≥ F∂v Hcp Ip´n°p \ma-I-cWw
sNbvXXv A—-\m-Wv. BZy-am-bn-´mWv Aß-s\-sbmcp
t]cv B \m´p-Im¿ tIƒ°p-∂-Xv. Ft∂-°mƒ Ht∂m
ct≠m hb v {]mb-°q-Sp-X-ep≈ se\n≥ A—s‚

17

...............................................................................................................................................................................................................................................
2012 P\p-hcn ˛ s^{_p-hcn

...............................................................................................................................................................................................................................................
2012 January February H I N D U V I S H W A
CULTURAL M AGAZINE

Bfl-kp-lr-Øns‚ ]p{X-\m-bn-cp∂p. R߃ Ipd-®p-Imew kl-]mTn-I-fp-am-bn-cp-∂p. Fs‚ t]cv A—\v
Fßs\ In´n-sb∂p ]nSn-bn-√.)
AXn-\n-S-bn¬ A—≥ hb-‰p-th-Z-\sb-∏‰n CS-bv°nsS kwkm-cn-°m≥
XpS-ßn. sshZy-∑m-cpsS NnIn-’sIm≠p t`Z-ap-≠m-bn-√. A—s\
ip{iqjn-°p-∂-Xn\p ]pXn-sbmcp
ho´n-te°p amd-W-sa∂v AΩ
Ft∏mgpw ]d-™p-sIm-≠n-cp-∂p.
AΩ-bpsS \n¿_‘w aqew kao-]Øp≈ Hcp ]pc-bn-S-Øn¬ sNdnsbmcp hoSv ]Wn-bm\pw XpS-ßn.
AXp ]q¿Øn-bm-Ip-∂-Xn\p apºv
Hcp Nnß-am-k-Øn¬ R߃
Atßm´p Xmakw amdn.
At∏mgpw A—s\ tcmKw Ae-´ns°m-≠n-cp-∂p. Atem-∏Xn NnIn’bmWp th≠-sX∂v A—≥ Xocp-am\n-®p. \mK¿tIm-hn-en-\-SpØv
s\øqcnse Hcp Bkv]-{Xn-bn¬ Hcp
anj-\dn tUmIvS-dp-s≠-∂-dn-™p.
NnIn’m-ssh-`-h-Øn¬ apº-≥.
tcmKn-It- fmSp Imcp-Wy-tØmsStb
s]cp-amdq. tUmIvS¿ tkma¿sh-√ns\-°p-dn®v ]e A¤p-X-I-Y-Ifpw
A°m-eØv {]N-cn-®n-cp-∂p. At±lsØ kao-]n-°m≥ A—≥ Xocp-am\n-®p.
AsXm∂pw Rm\-dn-bp-∂n-√.
Hcp shfp-∏m≥ImeØv A—≥
bm{X ]pd-s∏-´p. shfp-∏n-\p-W-cp∂
ioe-ap-≈-Xp-sIm≠v Fs∂ hnfn-®pW¿tØ≠nh∂n-√. km[-\ß
- ƒ
Hcp _mKn-sem-Xp-°n-s°m≠p\n∂
A—≥ Fs‚ inc- n¬ Xtem-Sns°m≠v ]pd-Øn-dßn\S-∂p. Fs∂
AΩ Ic-h-e-b-Øn-sem-Xp-°n. Rm≥
imTyw ImWn-°p-sa∂v AΩ `b-∂ncn-°-Ww. A—≥ I◊p-∂n¬\n∂p
ad-™t- XmsS Ak-ly-amb k¶-StØmsS AΩ Ic-bm≥ XpS-ßn.
Rm\pw.
aqØXpw Cf-b-Xp-amb c≠p ktlmZ-c∑
- m-tcm-sSm-∏a
- mWv A—≥
\mK¿tIm-hn-ente°p t]mb-sX∂p
]n∂oSv AΩ ]d-™p. tUmIvS¿
tkma¿sh-√ns‚ ]cn-tim-[\
Ipd®pkabw \o≠p\n∂p.
GXm\pw Znhkw NnIn’
th≠nhcp-sa∂p ]d-™p-sIm≠v
A—≥ ktlm-Zc
- ∑msc \n¿_‘n®v
aS°nbb-®p. aS-ßm-\mbn Xncn-™t∏mƒ Ah¿ s]m´n-°c™p-t]m-bn.
Bkv]-{Xn-bn¬ A—-\p-ambn

18

ac-Wm-\-¥c NS-ßp-Isf√mw thK-Øn¬ \S-∂p.
_en-bn-S¬ I¿Ωw, sh≈w
\nd® a¨IpSw Xe-bn¬
h®p-sIm≠v NnXbv°p hewh-bv°¬, Xo sImfp-ج ˛
B cwK-߃ Hm¿Ωbn¬\n∂p ambp-∂n-√.
]Øp hb- m-sb-¶nepw
Fs‚ a\- n\p \me©p
hb p am{Xta At∏m-gp≠m-bn-cp∂p≈q.

kulr-ZØ
- n-emb A∏p-°p-´≥
]n∂oSv ho´n¬ h∂-t∏m-gmWv Cu
hnh-ca
- d
- n-™X
- v. ktlm-Zc
- k
- vt\lw
awK-e-Øp-ho-´nse sFiz-cy-Øns‚
Imc-Wß
- f
- n-sem-∂m-bn-cp∂p.
hmkvX-h-Øn¬ hen-sbmcp Hm∏-tdj≥ \S-ØW
- s
- a-∂mWv tUm.
tkma¿sh¬ ]d-™-Xv. A—≥
kzk-tlm-Z-c-∑msc A°mcyw Adnbn-®n-√. F∂n-´v, NS-ß-\p-k-cn®v
kΩ-X-]{Xw Fgp-Xn-s°m-Sp-Øp.
acWw kw`-hn-°m-hp-∂X
- m-sW-∂d
- n™p-sIm-≠mWv Xm≥ ikv{X-{Inbbv°p hnt[-b-\m-hp-∂-sX∂pw acn®p-t]m-bm¬ Hcp ]cm-Xnbpw _‘p°-fn¬ \n∂p-≠m-hp-I-bn-s√∂pw a‰pamWv AXn-se-gp-Xn-b-Xv. C∂-tØXp
t]mse ikv{X-{In-bb
- v°m-hi
- y-amb
k÷o-Ic
- W
- ß
- s
- fm∂pw A∂p-≠mbn-cp-∂n√. acn-®p-t]m-Im-\mWv Gsd
km[y-X.
Hm∏-td-j\pw AXn-\p-ti-j-ap≈

...............................................................................................................................................................................................................................................
2012 January February

................................................................................................................................................................................................................................................
ln-μp-hn-iz- 1187 aIcw
thZ-\bpw Zpcn-Xhpw a‰pw A—≥
ka-Nn-ØX
- t- bmsS t\cn´p F∂mWv
]n∂oSv A∏p-°p-´≥ ]d-™-Xv.
AXn-\n-S-bn¬ Bkv]-{Xn-bnse ]e
tcmKn-I-fp-ambpw Ah-cpsS _‘p-°fp-ambpw A—≥ NßmØw ÿm]n°p-Ibpw sNbvXp. (A-°q-´-Øn-semcm-fmWv ]md-»m-e°
- m-c\
- mb A∏p°p-´≥). tUmIvS¿ tkma¿sh¬
A—-t\mSp {]tXy-I-amb kvt\lw
ImWn-®p. ]e-t∏mgpw A—s\ ]cnN-cn-°m\pw At±lw apXn¿∂p.
tUmIvSdpw A—\pw tN¿∂v
^enXw ]d-bp-∂n-S-tØmfw B
_‘w hf¿∂p.
HSp-hn¬ apdn-hp-Iƒ DW-ßn-bXn\ptijw A—s\ UnkvNm¿Pv
sNbvXp. kz¥w Imdn¬ Ib‰n
A—s\ tUmIvS¿ tkma¿sh¬
Be-∏p-g-bn¬ sIm≠p-h-∂m-°n.
tUmIvS¿Xs∂-bmWv Imtdm-Sn-®X
- .v
Hcp in]mbn IqsS-bp-≠m-bn-cp∂p
F∂p am{Xw.
]ncn® Ib-dp-t]mse \o≠ hSp
A—s‚ hb-dn¬ sXfn™p InS∂ncp-∂p. Ip´n-I-fmb Rßsf Nncn-∏n°m≥ A—≥ AXp ]e-t∏mgpw D]tbm-Ks
- ∏-Sp-Øn.
_‘p-°fpw an{X-ß-fp-ambn
At\Iw t]¿ A—s\ ImWm≥
h∂p-sIm-≠n-cp-∂p. Bkv]-{Xn-hn-tij-߃ A—≥ kc-k-ambn hnh-cn°p-∂p. Hm∏-td-j≥ Hcp Xam-i-bmsW∂v AXn-\n-S-bn¬ ]d-™tXm¿°p-∂p. ITn\-th-Z\
- b
- p-≠m°p∂ Hm∏-td-j≥ Hcp Xami!...
]pd-Øn-dßn \S-°m\pw Imcy-߃
t\m°m\pw XpS-ßn-sb-¶nepw
A—s‚ ]gb Dt∑jw \jvS-s∏-´n-cp∂p.
B h¿j-Ønse Fs‚ P∑-Zn-\Øn¬ A—≥ Hcp ]pkvXIw hmßnØ-∂p. tSmƒtÃmbv Fgp-Xnb Ccp]-Øn-aq∂v kmtcm-]t- ZiIY-If
- psS
kam-lm-ca
- m-WXv (Twenty three Tales)
B¿Øn-tbmSp IqSn-bmWv B IYIƒ Rm≥ hmbn-®-Xv. Fs‚ sIm®pa-\- n\v AXp \evInb ck-Øn\v
Af-hn-√. (ssl-kvIq-fn-se-Øn-bt∏mƒ B IY-I-fn-sem∂v ""Hcp a\pjy\v F{X `qan thWw'' F∂ Xes°-t´m-Sp-IqSn Rm≥ X¿÷a
sNbvXp. GXm\pw hnZym¿∞n-Iƒ
tN¿∂p \S-Øn-bn-cp∂ ssIsbgpØp amkn-I-bn¬ AXp tN¿°pIbpw sNbvXp). IqS-pX¬ ckw

\pI-cp-∂-Xn-\p≈ sImXn F∂n¬
Xßn-\n-∂p. AXn-\m¬, B IY-Iƒ
]d-™p-tIƒ∏n-°W
- s
- a∂v Rm≥
A—-t\mSp ]d-™p. A—\v CjvSap≈ Imcy-am-bn-cp∂p AXv. A—≥
]d™ptIƒ∏n-°p-tºmƒ Fs‚
a\ v Cu temI-Øn-ep≠mhpI-bn√. B IY-I-fpsS temI-Øn-em-bn-cn°pw.
Ipd-®p-Imew IqSntb A—≥ Pufn°-S-bn¬ t]mbp-≈q. kvIqƒ hn´p
aS-ßp-tºmƒ Rm\pw Iq´p-Imcpw ISbn-te°v Ft∏mgpw t\m°m-dp-≠v.
AXn-\n-S-bn-semcp Znhkw kpKX≥km¿ Rßsf IS-bn-te°p hnfn®p. Ahn-sS-bp≈ kZ- n¬ \o≠p

saen™ Hcm-fp-≠m-bn-cp-∂p. AXphsc Rm≥ I≠n-´n-√mØ Hcmƒ.
\mS-Ihpw IYbpw a‰pw Fgp-Xp∂
Hcm-fm-WsX-∂v kpK-X≥km¿ ]cn-Nb-s∏-Sp-Øn. t]cv tIi-h-tZ-hv.
]n∂oSv ka-Im-enIkmlnXyw hmbn°m≥ XpS-ßn-bt- ∏m-gmWv tZhm-cmsW∂v Rm≥ Xncn-®d
- n-™X
- v.
ho≠pw Akp-J-e-£-W-߃ I≠tXmSpIqSn A—≥ IS-bn¬ t]mImsX-bm-bn. (I-S-bpsS Npa-Xe A\¥n-c-h-∑msc Gev]n-®p) ho´n-en-cp∂v
NnIn’ XpS-ßn. tcmK-Øn\p ia-\ap-≠m-bn-√. F¶n-epw, Xami-Iƒ ]dbm\pw Ip´n-I-fp-ambn Ifn-°m\pw
A—≥ ImWn-®p-t]m∂ D’mlØn\p Ipd-hp-≠m-bn-√. AXn-\n-S-bn-

epw, Imcy-߃ Ftßm-´mWv \oßp∂-sX∂v A—≥ Adn-™n-cn-°-Ww.
B¿s°-√m-amWv ISw \evIn-bn-´p-≈sX∂v AΩ-tbmSp ]d-™p. ap≥I-cpX-se∂ \ne-bn¬ ]e Imcy-ßfpw
kz¥w ktlm-Z-c-∑m-scbpw kvt\lnX-scbpw Gev]n-®p. AXns‚
A¿∞w AΩ-b-dn-™n-s√∂p am{Xw.
{]mtbm-Kn-IP
- o-hn-XsØ kw_-‘n®n-St- Ømfw F´pw-s]m´pw Xncn-bmØ
Rm\pt≠m h√Xpw a\- n-em°p∂p!
\S-°m≥ \nhr-Øn-bn-√msX A—≥
Ft∏mgpw I´n-en¬ InS-°p∂
ImgvN k¶-S-I-c-am-bn-cp-∂p. F¶nepw
Dt∑jw shSn-bm-sX-bmWv s]cp-am-dnb-Xv. ap‰Øv At±lw \´p-]n-Sn∏n®
]e-Xp-ap-≠m-bn-cp-∂p. At\-I-Xcw
]∏m-b-Iƒ, Ing-ßp-≠m-Ip∂ h≈nIƒ, ]b-dp-h-≈n-Iƒ, ]e-Xcw hmgIƒ ˛ Aßs\ ]eXpw. Ahsb
ip{iqjn°m-\p≈ \n¿t±iw
\evIm≥ A—≥ Hcn-°epw ad-∂n-√.
AsX√mw sNøm≥ the-°m-cp-≠mbn-cp-∂p.
"tcmK-ad
- n-bm≥' At\-Ia
- m-fp-Iƒ Znhtk\ h∂p-sIm-≠n-cp-∂p. ]e
ÿe-ß-fn-ep≈h¿. ]e aX-°m¿.
]e Ah-ÿ-I-fn-ep-≈-h¿. A—s‚
ktlm-Zc
- ∑
- m-cm-Is
- ´, Znhkw c≠p
{]mh-iy-sa-¶nepw hcm-Xn-cn-°n-√.
IqS-°qsS hcp-∂-h-cn¬ kpK-X≥kmdp-ap-≠v. Hcp Znhkw tIi-h-tZhv
h∂-tXm¿°p-∂p.
F√m-ht- cmSpw temI-Im-cy-߃ ]dbm-\mWv A—≥ D’mlw ImWn-®Xv. AtXm¿°p-tºmƒ F\n°v
A¤pXw tXm∂p-∂p. tcmKm-hÿ
Gh-cp-sSbpw am\-kn-Im-hÿ
b
- n¬
am‰-ap-≠m-°pw. tcmK-sØ-°p-dn®v
Btem-Nn-°p-Ibpw ]d-bp-Ibpw
sNøm-\p≈ hmk-\-bmWv Ah¿
{]mtbW ImWn-°p-I. A—s\ B
hmk\ _m[n-®-Xmbn Hcn°¬t]mepw I≠n√.
Aßs\ Hcp Znhkw tcmKw aq¿On®p. ho´nepw ap‰Øpw Bfp-Iƒ
\nd-™p. Ft¥m Bi¶ Fs∂
_m[n-®n-cn-°mw. A—s‚ kao]w
imTy-tØm-Sp-IqSn Rm\n-cp-∂p. (Fs∂-°q-SmsX t_mws_-bn¬
t]mIm≥ Rm\\p-h-Zn-°ns-√∂ `mhØn¬ apsºm-cn-°¬ ImWn® AtX
imTy-tØmSpIqSn). At∏mƒ, Np‰p-ap≈-h¿°n-S-bn-eqsS Hcmƒ IS∂p
h∂p ˛ kpK-X≥km¿. At±lw
kvt\l-]q¿hw Fs‚ inc- n¬

19

...............................................................................................................................................................................................................................................
2012 P\p-hcn ˛ s^{_p-hcn

...............................................................................................................................................................................................................................................
2012 January February H I N D U V I S H W A
CULTURAL M AGAZINE

]ncoUv Ign-™-t∏mƒ Rm≥
s_©n¬ \n∂n-d-ßn.
¢mkn¬\n∂v ]pd-tØ°p \S∂p. H∂pw Hm¿Ωn-°msX
Rm≥ sshZn-I¿ Xma-kn°p∂ ÿe-tØ°p \S-∂p.
sh≈w IpSn-°m-\mWv
Atßm´p t]mb-Xv. F∂m¬,
Ccp-hiw Im‰m-Sn-a-c-ß-fp≈
\S-∏m-X-bn-se-Øn-b-t∏mƒ,
ac-߃ Ncn-bp-∂-Xmtbm CfIp-∂-Xm-tbm... Fs¥ms°tbm F\n°p tXm∂n....
Xtem-Sn. ""km\p Fgp-t∂‰p hcq''
F∂p ]d-™p-sIm≠v Fs∂ Fgpt∂-ev]n-®p. At±l-Øns‚ ssI
]nSn-®p-sIm≠v Rm≥ ]pd-Øn-d-ßn.
ap‰Øv At±-l-tØmSp tN¿∂p\n∂
Fs‚ inc v \\-bp-∂-Xmbn Rm\dn-™p. kpK-X≥-kmdns‚ IÆp-\ocm-Ws
- X∂v hmk-\m-_e
- Ø
- m-em-bn-cn°Ww Rm\-dn-™X
- v...
ac-Wm-\-¥c NS-ßp-I-sf√mw thKØn¬ \S-∂p. _en-bn-S¬ I¿Ωw,
sh≈w \nd® a¨IpSw Xe-bn¬
h®p-sIm≠v NnXbv°p hew-hbv°¬, Xo sImfp-ج ˛ B cwK߃ Hm¿Ω-bn¬\n∂p ambp-∂n-√.
]Øp hb- m-sb-¶nepw Fs‚ a\ n\p \me©p hb p am{Xta
At∏m-gp-≠m-bn-cp∂p≈q.
BNm-c-a-\p-k-cn®v ]Xn-\mdp Znhkw
_en-bn-S¬I¿Ω-hp-ambn F\n°p
ho´n¬ \nevt°≠nh∂p. _‘p°ƒ ]ecpw (Ip-´n-I-f-S-°w) ]Xn\mdp Znh-khpw ho´n-ep-≠m-bn-cp-∂p.
Ah-cpsS kl-hmkw aqew GIm-¥X-b-dn-™n-√. ]Xn-\m-d-Sn-b-¥n-chpw
kZybpw a‰pw tIa-ambn \S∂p.
F√m-hcpw ]ncn-™p-t]m-bn. ho´n¬
AΩbpw Rm\pw am{X-ambn...
Xf¿∂p InS-°p∂ AΩ-sb-bmWv
ASpØ Znhkw cmhnse Rm≥
I≠-Xv. Ipfn Ign™v kvIqfn¬
t]mIm-s\m-cp-ßn-bt- ∏mƒ AΩ
Ft∂mSp ]d™p: ho´n¬ (X-d-hm´n¬) t]mbn I™n IpSn-°q.
F∂n´v at‰ Ip´nItfm-sSm∏w
kvIqfn¬ s]mbvt°m... AX-\p-kcn®v Rm≥ Xd-hm-´n-seØn. AhnsS
the sNøp∂ kv{XoI-fn-sem-cmƒ
Ft∂mSp ]d™p: ""C\n apX¬ D®bv°p≈ tNmdp X∂-bb
- v°m≥
Ip™v AΩ-tbmSp ]d-bW
- w''
("Ip™v' F∂mWv Ah¿ Fs∂
hnfn-®n-cp-∂X
- v).

20

AXp-tI-´t- ∏mƒ Xd-hm-´n-\p-≈n¬
sN∂v I™n IpSn-°m≥ F\n°p
tXm∂n-bn-√. a‰p Ip´n-I-tfm-Sp-IqSn
Rm≥ kvIqfn¬ t]mbn ¢mkn¬
Ib-dn-bn-cp-∂p. D®-bm-b-t∏mƒ F√mhcpw DuWp Ign-°m≥ t]mbn.
F¥p sNø-Ws
- a-∂d
- n-bmsX Rm≥
shdpsX ]pd-Øn-d-ßn Hcp ac-ØW-en¬ Ccp-∂p. awK-e-Øp-ho-´nse
Ip´n-Iƒs°√m-h¿°pw D®-`£
- Ww
as‰mcp ho´n-se-Øn-°p-I-bmWv ]Xnhv. A∂v AXn¬ ]¶p-tN-cm≥ Rm≥
t]mbn-√. D®-I-gn™v c≠m-asØ
]ncoUv I¿°-i-\mb Hcp kmdn-t‚Xm-bn-cp-∂p. InSne-tØm-sS-bmWv
At±-lØ
- ns‚ Nqc¬{]-tbm-Ks
- Ø∏‰n Ip´n-Iƒ Hm¿Ωn-°p-I. At±lw
¢mkn¬ {]Xy-£-s∏-´Xv ]Xn-hpt]mse `b-ap-f-hm-°p∂ apJ-`m-htØm-sS-bm-Wv. "tlmwh¿°v' sNbvXn´pt≠m F∂ ]cn-tim-[\ DSs\
Bcw-`n-®p. "Xpd∂p ImWn-s°Sm
_p°v' F∂m-⁄m-]n®p-sIm≠v
At±lw Ip´n-Iƒ°n-S-bn¬ h∂p.
At±lw Fs∂ kao-]n®p. ]cn-{`-atØmsS Rm≥ kvX_v[-\mbn Ccp∂p. Fs‚ t\m´p-_p°v ssIbn-seSpØp t\m°n-bt- XmsS At±lw
tIm]m-{Im-¥\
- m-bn. ¢mkns‚ \Sphn¬ Fs∂ am‰n-\n¿Øn, henb
Nqc¬ ssIbn-se-Sp-Øv, At±lw
ASn XpS-ßn. Nqc¬ aqfp-∂-Xns‚
{Iqc-i-_vZhpw CS-bnse \odp∂
thZ-\bpw tN¿∂-t∏mƒ Fs‚
Ahÿ F¥mbn F∂p hnh-cn-°p-

hm≥ hm°p-I-fn-√. tlmwh¿°v
sNøm-™X
- ns‚ Imc-Ws
- a-s¥∂p
]d-bm≥ Rm≥ Xp\n-™n-√. AX-dnbm-hp∂ kl-]m-Tn-If
- n-sem-cmƒ
t]mepw AXp ]dbm≥ apXn¿∂n√
˛ `bw aqew.
AXn-\p-tijw s_©n¬ Ibdn
\nev°pI F∂ in£ IqSn
F\n°p In´n. ]ncoUv Ign-™t∏mƒ Rm≥ s_©n¬ \n∂n-d-ßn.
¢mkn¬\n∂v ]pd-tØ°p \S-∂p.
H∂pw Hm¿Ωn-°msX Rm≥ sshZnI¿ Xma-kn-°p∂ ÿe-tØ°p \S∂p. sh≈w IpSn-°m-\mWv
Atßm´p t]mb-Xv. F∂m¬, Ccphiw Im‰m-Sn-ac
- ß
- f
- p≈ \S-∏m-Xb
- nse-Øn-b-t∏mƒ, ac-߃ Ncn-bp-∂Xmtbm Cf-Ip-∂X
- m-tbm... Fs¥ms°tbm F\n°p tXm∂n....
IÆp Xpd-∂-t∏mƒ Nm≠n- A-®s‚
ImcpWyw Xpfp-ºp∂ IÆp-Iƒ
Fs∂ Dgn-bp-∂X
- mWp I≠-Xv.
GXm\pw Ip´n-Iƒ ASpØp
\nev°p∂p. Fgp-t∂-‰n-cp∂ Fs‚
hc≠ Np≠n¬ Hcp •mkv Im∏n
tN¿Øp-]n-Sn-®p-sIm≠v Nm≠n
A®≥ ]d™p: CXßv IpSn-°v.
ho´n¬ aS-ßn-sb-Ønb DS-s\-Øs∂
Rm≥ \n°-dn\p apI-fn¬ ap≠p-SpØp. XpS-bnse ]mSp-Iƒ AΩ
ImW-cp-X-t√m. Fs‚ Pohn-X-Ønse
H∂m-a≤
- ymbw ChnsS Ah-km-\n-°p-∂p..
({Ko≥ _pIvkv {]kn-≤o-I-cn®
"I¿Ω-KXn' F∂ Bfl-IY
- b
- n¬
\n∂pw..)

...............................................................................................................................................................................................................................................
2012 January February

................................................................................................................................................................................................................................................
ln-μp-hn-iz- 1187 aIcw

tUm. ]n. h’-em-tZhn

hnZym-`ymkw
A∂pw C∂pw

`m

c-X-Øn\v AXn-{]m-No-\-amb Hcp
hnZym-`ymk ]mc-º-cy-ap-≠v. ]pcmX\ `mc-X-Ønse G‰hpw krjvSy∑p-J-amb Ime-L´w _n.-kn. 1000
apX¬ 200 hsc-bm-bn-cp-∂p. thZ-ßfm-bn-cp∂p ASn-ÿm\{KŸ-߃.
]n∂oSv D]-\n-j-Øp-°fpw kq{Xßfpw {_m“-W-ßfpw D≠m-bn. _n.
kn. 300 hsc Ah enJnXcq]Øn¬ {]Xy-£-s∏-´n-cp-∂n-√.
X∑qew hmNnI hnZym-`ymkw
am{Xta A°m-eØv \ne-hn-ep-≠mbn-cp-∂p-≈p.
bYm¿∞-Øn¬ XØ-zN
- n-¥b
- n¬
\n∂mWv hnZym-`ymkw cq]w sIm≠Xv. hy‡n-bpsS ]q¿Æ-X-bm-bn-cp∂p
hnZym-`ym-k-Øns‚ e£yw, am¿§-am-

Is´ Bflm-t\z-j-W-hpw. CXn¬
\n∂pw \mw a\- n-em-t°-≠-Xv,
`uXnIt\´w ssIh-cn-°m-\p≈
D]m-[n-bm-bn-cp-∂n√ hnZym-`ymkw
F∂-mW
- .v
"Adn-bpI' F∂¿∞-ap≈ "hnZv'
F∂ kwkvIrX[mXp-hn¬ \n∂v
\njv]-∂-amb ]Z-amWv hnZy. Adntb-≠X
- ns\ Adn-bn-°p-∂X
- mWv
hnZy. hnZy-bpsS A`ym-k-amWv
hnZym-`ym-kw. hnZy-sIm-≠d
- n-tb-≠Xv
ico-cw, a\- v, _p≤n F∂o aq∂p
LS-Iß
- t- fm-Sp-Iq-Snb a\p-jys\
]q¿Æ-\m-°p-∂X
- n-\p≈ hgn-bm-Wv.
AXm-Is´ \nXy-kp-Ja
- m¿§-am-Wv.
AX-dn™v AXn¬ Xs∂
Dd®p\n¬°m-\p≈ bXv\a
- mWv

21

...............................................................................................................................................................................................................................................
2012 P\p-hcn ˛ s^{_p-hcn

...............................................................................................................................................................................................................................................
2012 January February H I N D U V I S H W A
CULTURAL M AGAZINE

A`ymkw. ""X{X ÿnXu -b-Xvt\mf`ymkx''
a\p-jy≥ A]q¿Æ-\m-bn-cn-°p∂
Ime-tØmfw \nXy-kp-J-Øn\v AhIm-in-b-√. AXp-sIm≠v ]q¿ÆX
t\tS-≠Xv AXym-hiyw Xs∂-bmWv
.F¶n¬ am{Xta icn-bmb hnZym-`ymk-am-hq. C∂sØ hnZym-`ymk
k{º-Zm-b-Øn-eqsS AXv km[y-am-hp∂n-√.
]≠p-ap-Xte XpS¿∂phcp∂
\ΩpsS ]T-\-co-Xnbpw kne-_kpw
Imem-\p-kr-Xa
- mbn ]cn-jv°c
- n-t°≠Xv Bhiyw Xs∂-bm-Wv. PohnXsØ hm¿sØ-Sp-°p-∂Xpw kz`m-

a\- ns\ ip≤-am-°pI F∂XmWv hnZym-`ym-k-Øns‚
G‰hpw {][m-\mw-iw. a\ ns‚ amen-\y-ßsf AI‰m≥ hnZym-`ym-k-Øn-eqsS
Ign-b-Ww. GsXmcp hy‡n°p-ap-≠m-Ip∂ kpJ-Zpx-J߃°p ImcWw a\- m-Wv.
at\m-\n-b-{¥-Whpw a\ ns‚ Db¿®bpw hnZym`ymkw sIm≠v km≤y-am-IWw.

hsØ cq]o-I-cn-°p-∂-Xp-amb Bib-ßf
- psS kmflo-Ic
- W
- a
- m-IWw
hnZym-`ymkw sIm≠v e£y-am-t°≠-Xv. a\- ns\ ip≤-am-°pI F∂XmWv hnZym-`ym-k-Øns‚ G‰hpw
{][m-\mw-iw. a\- ns‚ amen-\yßsf AI-‰m≥ hnZym-`ym-k-ØneqsS Ign-b-Ww. GsXmcp hy‡n°p-ap-≠m-Ip∂ kpJ-Zpx-J-߃°p
ImcWw a\- m-Wv. at\m-\n-b-{¥Whpw a\- ns‚ Db¿®bpw hnZym`ymkw sIm≠v km≤y-am-IW
- w.
""a\ Gh a\p-jymWmw ImcWw
_‘-tam-£tbmx''. a\p-jys\
_‘n-∏n-°p-∂Xpw tamNn-∏n-°p∂Xpw a\- mWv F∂ {]kn-≤-amb
hmIyw {it≤-b-am-Wv. hmbp-hns\
\nb-{¥n-°p-∂X
- p-t]msebp≈
ZpjvIc{]hr-Øn-bmWv at\m\n-b{- ¥W-sa∂v {ioaZv `K-hZ- vKo-Xb
- n¬
A¿÷p-\≥, `K-hm≥ {ioIr-jvWt\mSv ]d-bp-∂p-≠v. ""hmtbm-cnh
kpZpjvIcw-. F∂m¬ \nc-¥-c-amb
{iaw sIm≠pw hnc-‡-`mhw

22

...............................................................................................................................................................................................................................................
2012 January February

................................................................................................................................................................................................................................................
ln-μp-hn-iz- 1187 aIcw
sIm≠pw CXv km[y-am-Ip-∂X
- msW∂v {ioIr-jvW≥ A¿÷p-\t\mSv adp-]-Snbpw ]d-bp-∂p-≠v.
""A`ym-tk-\m-Xp-Iu-t¥b sshcmtKyW N Krly-tX.''
"hnZym-[\w k¿Δ-[\{][m\w'
F∂-XmWv `mc-XØ
- ns‚ ImgvN∏m-Sv. ⁄m\w, Kpcp, injy≥,
Kpcp-Ipew XpSßn hnZym-`ymk
{]{In-b-bp-ambn _‘-s∏´ F√m
LS-I-ß-sf-°p-dn®pw kpNn-¥n-Xamb [mc-WI
- ƒ thtZm-]\
- n-jØ
- pIƒ apX¬ ImWmw. ⁄m\w a\pjys‚ aq∂mw IÆm-Ip∂p.
""⁄m\w a\p-jy-ky-Xr-Xobw
t\{Xw' F∂-mWv `mc-Xob k¶ev]w.
⁄m\w
⁄m\w Fß-s\-bmWv B¿÷nt°-≠s
- X∂v `K-hZ- vKo-Xb
- n¬,
XZzn≤n {]Wn-]m-tX\
]cn-{]-ivt\\-tk-hbm
D]-tZ-jy¥n tX ⁄m\w
⁄m\n\x XØz-Z¿in\x.
Kpcp-NcWß-fn¬ \a-kvI-cn-®pw,
tNmZy-߃ tNmZn-®pw ip{iq-jI
- ƒ
\S-Ønbpw ⁄m\w A`y-kn-°p-I,
XØz-Z¿in-If
- mb ⁄m\n-Iƒ
\n\°v ⁄m\w D]-tZ-in®pXcpw.
⁄m\n°p am{Xta ⁄m\w
\¬Im-\mhq F∂-XmWv ⁄m\Øns‚ amlmflyw. A\-¥-amb
Nn¥-bp-tSbpw B¥-cn-I-amb {]bXv\Ø
- n-t‚bpw ]cn-Wm-aa
- mWv
⁄m\w. Bflo-bm-Nm-cy-∑m¿
B≤ym-fln-IX
- b
- v°p-IqSn hnZym-`ymk-Øn¬ ÿm\-ap-s≠∂v Is≠Øn-bncp-∂p. B≤ym-flnIhnImkw
Cs√-¶n¬ A`y-kn® hnZy A]-ISI-c-am-bn-Øo-cp-sa∂ ap∂-dn-bn∏pw
Ah¿ \evIp-∂p.
B≤ym-flnI⁄m\w IqSmsX
hnZy A`y-kn-®-Xns‚ Hcp DØa
DZm-lc
- W
- a
- mWv Omtμm-tKym-]\
- n-jØnse Bdmw A≤ym-b-Ønse
BcpWntizX-tIXp kwhm-ZØ
- neqsS \mw Z¿in-°p-∂-Xv. \mep
thZ-ßfpw Bdp imkv{X-ßfpw
A[y-b\w sNbvXv Kpcp-Ip-e-Øn¬
\n∂v aS-ßn-sb-Ønb aI≥ tizXtIXp Al-¶m-cn-bmbn I≠
]nXmhv BcpWn al¿jn, Kpcp
\n\°v Bfl-XØzw ]d-™p-X∂nt√ F∂mWv tNmZn-°p-∂X
- v.
XØz-am-Is´ ""tb\m-{ipXw {ipXw
`h-Xy-aXw aX-ah
- n-⁄mXw
hn⁄mXw bmsXmcp XØzsØ
Adn™m-emtWm C\n bmsXm∂pw

Adn-bm-\n-√m-Ø-Xv B XØzw kXy-amWv, GI-am-Wv,
AZzn-Xo-b-am-Wv. AXmWv Bflm-hv. AXv \o Xs∂-bm-Wv.
hnZym¿∞n°v ]Tn-°p∂ hnj-b-Øn¬ ka-{K-amb
AhKmlap-≠m-IWw F∂-XmWv ]pXnb hnZym-`ym-kc
- oXn. D∂XhnZym-`ym-k-ÿm-]-\-ß-fn¬ ¢mknse {]h¿Ø\w, Assk≥sa-‚pIƒ, FgpØp]co-£-Iƒ F∂nh
hne-bn-cp-Øn-bp≈ B¥-cn-I-aq-ey-\n¿W-b-sØbpw
k¿Δ-Ie
- m-im-eI
- ƒ \S-Øp∂ ]co-£b
- n-eq-sS-bp≈
_mly-aqey\n¿W-b-sØbpw ka-\z-bn-∏n®v hnZym¿∞nbpsS Ignhv hne-bn-cp-Øp∂ coXn-bmWv C∂v hn`m-h\w
sNbvXn-cn-°p-∂-Xv. d^-d≥kv ]pkvX-I-Øn-s‚bpw
C‚¿s\‰nt‚bpw klm-bt- ØmsS ]co£sbgp-Xp∂Xpƒs∏sS-bp≈ hnπ-hm-flIam‰-ßfpw \n¿t±-in°s∏Sp-∂p-≠v.
]pXnb coXn hnP-b-I-c-am-Im≥ BZyw th≠Xv

Kpcp-NcWß-fn¬ \a-kvI-cn-®pw
tNmZy-߃ tNmZn-®pw ip{iq-j-Iƒ
\S-Ønbpw ⁄m\w A`y-kn-°p-I,
XØz-Z¿in-I-fmb ⁄m\n-Iƒ
\n\°v ⁄m\w D]-tZ-in®pXcpw.
⁄m\n°p am{Xta ⁄m\w
\¬Im-\mhq F∂X-mWv ⁄m\Øns‚ amlmflyw.
kvIqƒXe]-T\w km¿∞-Ia
- m-Ip-∂p-sh∂v Dd-∏n-°e
- m-Wv.
]pXnb kwhn-[m-\-a-\p-k-cn-®p≈ ]T-\-Øn\v hnZym¿∞nIsf k÷-cm-°m≥ t_m[-hX
- v°c
- W
- hpw AXym-hi
- y-amWv.
]pXnb ]mTy-coXn IqSp-X¬ ]pXp-a-bp-≈-Xm-°m≥ A≤ym]-I¿°p≈ ]cn-io-e-\hpw hfsc {][m-\-am-Wv. A≤ym]-\c
- o-Xn-bn¬ Imem-\p-kr-Xa
- mb am‰w sIm≠p-h∂
- mte
Ip´n-Iƒ°v KpW-\n-e-hm-c-ap≈ hnZym-`ymkw e`n-°q.
]T\w IqSp-X¬ kwhm-Zm-fl-Ihpw ^e-{]-Z-hp-am-°m≥
]pXnb hnZy-Ifpw Bh-iy-amWv. ¢mkvapdn-I-fn¬ \ho\
]mTy -D-]-I-c-W-߃, kpk-÷-amb sse{_dn XpS-ßnb
ASn-ÿm\ kuI-cy߃ D≠mI-Ww. imkv{X ˛am-\hnI hnj-b-ß-fn¬ _ncp-Z-_ncp-Zm-\-¥c ]T-\-Øn\pw
Kth-j-W-Øn\pw A[ym-]-\-Øn\pw IqSp-X¬ t]sc
BI¿jn-°m≥ ]pXnb ]mTy-co-Xn°p Ign-b-Ww.
hnZym-`ym-km-hI
- m-i\
- n-baw
2010 G{]n¬ H∂n\v {]m_-ey-Øn¬ h∂ hnZym-`ym-km-hIm-i\
- n-baw ^e-{]-Za
- mbn \S-∏m-°m-\m-bm¬ AXv cmPyØns‚ ka-{Khpw km¿∞-Ihpamb kmaq-ly-]p-tcm-KXn°v Gsd klm-b-I-amhpw. hnZym-`ymkw auen-Im-h-Imi-am-°p∂ `c-WL
- S- \mt`Z-KXn sIm≠p-h∂v F´p-h¿jw
Ign-™-t∏m-gmWv Bdn\pw ]Xn-\m-dn-\p-an-Sbv°v {]mbap≈ Ip´n-Iƒ°v kuP-\yhpw \n¿_-‘nXhpamb
hnZym-`ymkw Dd-∏n-°p∂ \nbaw {]m_-ey-Øn¬ h∂-Xv.
kvIqfn¬ tNcm-Ø-htcm CSbv°v ]T\w Ah-km-\n-∏n-®htcm Bb Hcp tImSn-tbmfw Ip´n-Iƒ `mc-XØn¬
Ds≠∂mWv 2010-˛se IW-°p-Iƒ Im´p-∂-Xv. ]pXnb
\nb-a-a-\p-k-cn®v Ip´n Xma-kn-°p-∂-Xns‚ Hcp Intem-ao‰¿ Np‰-f-hn¬ F¬. ]n. kvIqfpw aq∂p Intem-ao-‰¿ Np‰f-hn¬ bp.-]n.-kvIqfpw thW-sa-∂-Xn-\m¬ Ht´sd ]pXnb
kvIqfp-Iƒ ÿm]n-t°-≠n-h-cpw. k¿°m¿ FbvUUv

23

...............................................................................................................................................................................................................................................
2012 P\p-hcn ˛ s^{_p-hcn

...............................................................................................................................................................................................................................................
2012 January February H I N D U V I S H W A
CULTURAL M AGAZINE

kvIqfp-Iƒ Cu ]cn-[n-°p-≈n¬
Cs√-¶n¬ ASp-Øp≈ A¨
FbvUUv kvIqfn¬ Ip´n
tN¿∂mepw sNehv k¿°m¿ hln°-Ws
- a∂v hyh-ÿb
- p-≠v. kvIqfn¬
t]mIm-Ø-htcm ]T\w \n¿Øn-bhtcm Bb Bdp hb- n\p apI-fnep≈ Ip´n-Isf kvIqƒ amt\Pvsa‚ v IΩn-‰ntbm Xt±i `c-Wm-[nIm-cn-Itfm Is≠Øn kvIqfn¬
FØn-°W
- s
- a-∂mWv \njvI¿jn-®n´p-≈X
- v.
]e Ip´n-Ifpw kvIqfn¬ tNcm-Xn-cn°p-I-tbm ]T\w \n¿Øp-Itbm
sNøp-∂-Xns‚ {][m\ ImcWw
Zmcn{Zyam-Wv. AXn-\m¬ Zmcn{Z
\n¿Ωm¿÷-\-Øn-\p≈ ]≤-Xn-Ifpw
CXn\p ]qc-I-ambn Bhn-jvI-cn®v
\S-∏m-°-Ww. `£-Ww, hkv{Xw, ]Tt\m-]I
- c
- W
- ß
- ƒ, bm{Xm-ku-Icyw
F∂n-hbv°p ]pdsa a‰p sNe-hpIfpw e`y-am-°n-bmte Zcn-{Z-cmb
Ip´n-Isf apgp-h≥ kvIqfn-se-Øn°m-\m-hq.
_me-the \ntcm-[n-®n´pw ITn-\tPmen sNøm≥ \n¿_-‘n-X-cm-Ip∂
Ip´n-Iƒ `mcX-Øn¬ Ht´-sd-bp-≠v.

24

Ah-cn¬ ]ecpw CXc kwÿm-\ß-fn-emWv tPmen sNøp-∂-Xv.
Ahsc Is≠Øn hnZym-`ym-km-hImiw Dd-∏n-°m≥ kwÿm-\ß
- f
- psS
GtIm-]n-X-amb {]h¿Ø\w A\nhm-cy-am-Wv.
hnZym-`ym-kØ
- ns‚ {]mcw-`L
- ´w
apX¬ Ip´n-Isf Zo\-Z-cn-{Z-tkh ]cnio-en-∏n-°-Ww. ssI°qen, Icn-©-

B≤ym-flnIkwkvIm-csØ
hnI-kz-c-am°n Bflm-hns\
ap‡-am-°p-hm≥ IqSn hnZym`ym-k-Øn\v km[n-°-Wsa∂pw At±lw a\- n-em-°nbn-cp-∂p. ˛"hn-Zym Aar-Xw-i\psX' F∂ thZ-hmIyw
CØ-cp-W-Øn¬ {]am-Wambn kzoI-cn-°m-hp-∂-Xm-Wv.

¥, I≈-t°kv XpS-ßnb A\m-Nm-cßsf \n¿Ωm¿÷\w sNøm-\p≈
Nmcn-{Xy-ip≤n hnZym-`ym-kw-sIm≠v
B¿÷n-t°-≠X
- p-≠v.
k¿Δ-Ie
- m-ime-Iƒ
k¿h-Iemime-Iƒ k¿Δ-Ie
- I
- f
- ptSbpw ime-If
- m-IW
- s
- a∂pw \b-cq-]h-Xv°c
- W
- Ø
- n¬ kaq-lØ
- ns‚
F√m X´n-ep-ap≈hcp-tSbpw XmXv]cy-߃ {]Xn-^-en-∏n-°-W-sa-∂pamWv s]mXpXØzw. sk\-‰p-I-fn¬
sXmgn-emfnbqWn-b\
- p-Iƒ,
kmwkvIm-cnI kwL-S\
- I
- ƒ, Xt±i
ÿm]-\-߃, A≤ym-]I A\-≤ym]I kwL-S\m {]Xn-\n-[n-Iƒ,
amt\-Pvsa‚ v hnZym¿∞n {]Xn-\n-[nIƒ F∂n-hs
- c-sbms° Dƒs°m-≈n°p-∂Xv CXns‚ ASn-ÿm-\-Øn-emWv. F∂m¬ k¿h-Ie
- m-im-eI
- ƒ°v
Dt±iip≤n-tbmsS {]h¿Øn-°m≥
km[n-°p-∂pt≠m? `mc-XØ
- ns‚
ZznXob cmjv{S-]X
- n-bpw, hnZym-`ymk
hnN-£-W\pw XØz-Nn-¥-I-\p-amb
tUm. Fkv. cm[m-Ir-jvW≥ k¿h-Iem-im-eI
- sf k¿Δ-X{- ¥-kz-X{- ¥amb ÿm]-\-ß-fmbn KWn-°p-∂p.
kap-Zm-bØ
- ns‚ tI{μ-_n-μp-°f
- mb
k¿Δ-I-em-im-e-Iƒ a\p-jy-]p-tcm-KXn-bpsS ASn-ÿm\ t{]c-W-Ifpw
am¿§-\n¿t±-iß
- fpw e`n-t°≠
]pWy-tI-{μ-ßf
- mbn At±lw I≠p.
\ΩpsS Z¿i-\-߃ ]d-bp-∂Xv
\nXy-am-bXv Cuiz-c≥ am{X-amsW∂pw PohnXw ]cn-h¿Ø-\m-fl-Iam-sW-∂p-am-Wv. ]cn-h¿Ø-\ß
- sf
{]tNm-Zn-∏n-°p-hm-\p≈ DØ-c-hmZnXzw k¿Δ-I-em-im-e-I-fmWv \n¿hln-t°-≠s
- X∂v At±lw Nq≠n-°m´n.
\ΩpsS kwkvIm-c-Øns‚ aqe-t{kmX- n-s\bpw AXns‚ BZ¿i-ßsfbpw Ie-sbbpw [¿Ω-sØbpw
Z¿i-\ß
- s
- f-∏‰
- nbpw Adn-bp-∂X
- n\p≈ A`n-\n-thiw krjvSn-°-emWv
k¿Δ-Ie
- m-im-eI
- f
- psS I¿Ø-hysa∂pw `mc-X-Øns‚ ]c-º-cm-K-X-ßfmb aqey-ßsfbpw kz`m-hh
- n-ti-jß-sfbpw ]pe¿Øp-∂-Xn¬ hnZym`ym-k-Øn\v henb ]¶v hln-°m-\ps≠∂pw imkv{X-Øns‚ _lp-ap-Jim-JI
- s
- f√mw ]c-kv]c
- _
- ‘
- a
- n√mØ kzX-{¥-LS- I
- ß
- sf-∂t]mse A`n-hr≤n {]m]n®phcp-∂Xns‚ ^e-ambn A`y-kvX-hn-Zy¿
`mKn-Ihpw k¶p-Nn-X-hp-amb
hy‡nXzw am{X-ap-≈h
- c
- mbnØo¿∂ncn-°p-∂p-sh-∂pw, kmt¶-XnIhnZ-Kv[scbpw _p≤n-im-en-I-sfbpw krjvSn°pI am{X-a√, adn®v
kwkvImckº-∂cpw BZ¿i-im-en-

...............................................................................................................................................................................................................................................
2012 January February

................................................................................................................................................................................................................................................
ln-μp-hn-iz- 1187 aIcw
I-fp-amb hy‡n-Isf krjvSn-°p-Ibm-hWw AXns‚ e£y-sa∂pw
Bfl-\n-b-{¥-W-Øn-epw Bfl-⁄m\-Ønepw IpSnsIm-≈p∂ alØzw
Z¿in-°m-\p≈ Ignhv hnZym-`ym-kwsIm≠v ÿm]n-°-W-sa-∂pw, k¿ΔI-em-imem ]cn-io-e\
- Ø
- ns‚
Dt±iyw kpc-£n-Xhpw kpJ-{]-Z-hpamb Hcp tPmen F∂-Xn-t\-°mƒ
D]-cn, hnim-e-ho-£-Whpw kz¥-amsbmcp Pohn-XZ- ¿i\w \¬Ip-∂X
- mI-Ws
- a∂pw hn\-ba
- mWv bYm¿∞
hn-Zym-`ym-kw-sIm≠v t\tS-≠s
- X∂pw
"hnZym-ZZmXnhn\bw' B XmØzn-ImNmcy≥ kwi-b-te-i-sat\y A`n-{]mb-s∏-´p.
B≤ym-flnIkwkvIm-csØ hnI-kzc-am°n Bflm-hns\ ap‡-am-°phm≥ IqSn hnZym-`ym-k-Øn\v km[n°-W-sa∂pw At±lw a\- n-em-°nbn-cp-∂p. ˛"hn-Zym Aar-Xai-\psX'
F∂ thZ-hmIyw CØ-cp-WØ
- n¬
{]am-Wa
- mbn kzoI-cn-°m-hp-∂X
- m-Wv.
ssXØ-co-tbm-]\
- n-jØ
- n¬ X]-»‡n-sIm-≠mWv {_“w A\-¥a
- mb
krjvSn-I¿Ωw \S-Øp-∂s
- X∂p
{]kvXm-hn-®n-cn-°p-∂p. AØ-c-samcp
X]-›c
- ym-\n-cX
- a
- mb km[-\b
- mIWw hnZym-`ym-k-sa∂pw A]m-camb t¢i-kl
- n-jvWp-Xbpw X]-»‡n-bp-an-s√-¶n¬ DXvIr-jvSa
- mb
krjvSn-Is
- fm∂pw D≠m-hn-s√∂pw
hnZym-`ym-kc
- wKw B¥-cn-Ii
- ‡
- nIsf I≠-dn-bm\pw Ahsb {Iao-IrX-ambn hnI-kn-∏n-°m\pw klm-bn°-Ws
- a∂pas{X tUm. cm[m-IrjvWs‚ ]£w.
alm-flm-Km‘n ""tamN-\a
- c
- p-fp-∂sXt¥m AXmWv hnZym-`ymkw''
F∂ \n¿h-N-\-amWv \¬In-bn-cn-°p∂-Xv. hy‡n-bpsS imco-cn-Ihpw
am\-kn-Ihpw Bflo-b-hp-amb tijnI-fpsS ka-{K-hn-Im-ka
- mWv hnZym`ymkw sIm≠v B¿÷n-t°-≠sX∂v At±lw hniz-kn-®p. sXmgnens\ ASn-ÿm-\-am-°n-bp≈ ]cnio-e-\-Øn-eqsS am{Xta hy‡n-XzØns‚ k¿h-tXm-∑p-Ja
- mb
hnImkw km≤y-am-Iq F∂pw
Km‘nPn A`n-{]m-b-s∏-´p.
hnZym`ymkw Db¿∂ PmXn-°mcn¬am{Xw Xßn \n∂Xpw AXp
Xmgv∂ PmXn-°m¿°p \ntj-[n-°s∏-´-Xp-amWv `mc-X-Øns‚ Zp¿Zibv°v Imc-W-sa∂v hniz-kn-®n-cp∂
kzman hnth-Im-\-μ≥ B hnizmkw
hy‡-ambn {]Jym-]n-°p-Ibpw
AXnam‰p-hm≥th≠n A{im¥ ]cn{iaw \S-Øp-Ibpw sNbvXn-cp-∂p.

hnZym-`ym-kØ
- n¬ kz`mhhnImkw
Dƒs∏-Sp-tØ-≠X
- ns‚ Bh-iy-IX
- sb-°p-dn®pw At±lw A`n-{]m-b-s∏´n-´p≠v -˛ ""ioew ]cw `qjWw''. Hcp
hy‡n°v G‰hpw Ae-¶m-c-am-bn-´p≈Xv kz`m-h-am-Wv. ]co-£-bn¬
Db¿∂- am¿°p-hm-ßt- em, Db¿∂
tPmen -t\-Stem, hnhmlw Ign°tem H∂p-a√ a\p-jys‚ ]ca
e£y-sa-∂pw, Ah-i-cpsS IÆo-scm∏m\pw Ahsc kam-[m-\n-∏n-°m-\pw,
\msa√mw H∂m-sW∂ tZiob
t_m[w Du´n-bp-d-∏n-°m\pw hnZym`ymkw sIm≠v Ign-bp-sa∂pw B
alm-⁄m\n Blzm\w sNbvXp.
""Abw \nPx ]tcm thXn KW\m
eLp-tN-Xkmw DZm-cN
- c
- n-Xm\mw Xp
hkp-ss[h IpSpw-_Iw-.
t{ijvTP\-Øns‚ hm°p-Iƒ am\n-

hnZym`ymkw Db¿∂ PmXn-°m-cn¬am{Xw Xßn
\n∂Xpw AXp Xmgv∂ PmXn-°m¿°p \ntj-[n-°-s∏-´Xp-amWv `mc-X-Øns‚ Zp¿Z-ibv°v Imc-W-sa∂v hnizkn-®n-cp∂ kzman hnth-Im-\-μ≥ B hnizmkw hy‡ambn {]Jym-]n-°p-Ibpw AXp am‰p-hm≥ th≠n
A{im¥ ]cn-{iaw \S-Øp-Ibpw sNbvXn-cp-∂p. hnZym`ymkw `mc-X-Ønse F√m ]uc-∑m-cp-tSbpw P∑m-h-Imi-am-sW∂v kzman-Pn hniz-kn-®n-cp-∂p.
hnZym-`ymkw `mc-X-Ønse F√m
]uc-∑m-cp-tSbpw P∑m-hI
- m-ia
- msW∂v kzman-Iƒ hniz-kn-®n-cp-∂p.
B≤ym-fln-IX
- b
- n¬ Du∂¬
\¬Ins°m≠p≈ Hcp tZiob
hnZym-`ymk k{º-Zm-ba
- m-bn-cn-°Ww
`mc-XØn¬ ]Sp-Øp-b¿tØ-≠s
- X∂pw kzmanPn Bh¿Øn®v {]Jym]n-®n-´p-≠v.

°m-Ø-Xns‚ ^ew \man∂v A\p-`hn-°p-∂p. tZl-_-e-tØ-°mƒ
A[n-Ia
- mbn \ap-°p-≠m-tI-≠Xv
at\m-_-ehpw _p≤n_e-hp-am-Wv.
C°mcyw \mw hnkva-cn-°p-∂p.
{KŸm-eb
- ß
- ƒ
Zriy-{i-hy-am-[y-aß
- f
- psS AXn-{]-

25

...............................................................................................................................................................................................................................................
2012 P\p-hcn ˛ s^{_p-hcn

...............................................................................................................................................................................................................................................
2012 January February H I N D U V I S H W A
CULTURAL M AGAZINE

kcw \ne-\n¬°p∂ C°m-eØv
hnZym-`ym-k-Øns‚ \ne-hmcw
Db¿Øm≥ sse{_-dn-Iƒ°v km[n°-Ww. ]e cq]-Ønepw `mhØnepw \tΩmSv ]e hnti-j-ßfpw
]¶p-h-bv°p∂ Adn-hns‚ J\n-IfmWv {KŸm-e-b-߃. Hcn-°epw
NXn-bv°mØ kplr-Øp-°f
- mWv
]pkvX-I-߃. \√ ]pkvX-I-߃
sXc-s™-SpØv hmbn-°W
- s
- a∂v
am{Xw.
s]mXp{KŸm-eb
- ß
- ƒ, A°m-Za
- nIv
sse{_-dn-Iƒ (kvIqƒ, tImtf-Pv,
bqWn-th-gvkn-‰n, kvs]jy¬
sse{_-dn-Iƒ F∂n-ßs\ sse{_dn-Isf aq∂mbn Xcw-Xc
- n-°m-hp-∂X
- mWv.
\ΩpsS cmPyØv {]kn-≤o-I-cn-°p∂Xpw `mc-X-sØ-°p-dn®v hntZ-i-ßfn-¬ Cd-ßp-∂X
- p-amb {]kn-≤o-Ic
- W-߃ Adn-bm≥ \mj-W¬
sse{_-dn-Iƒ \ap-°-≠v. tZiob
{KŸ-kqNn Xø-dm-°p-∂-Xn\p
]pdta \mj-W¬ _nªn-tbm-{Km^nIv C≥^¿ta-j≥ sk‚dmbpw
CXv {]h¿Øn-°p-∂p.
1945-˛¬ ]n. F≥. ]Wn-°¿ sk{I-´dn-bmbpw 1977-˛¬ k¿°m¿ Gs‰-SpØXpamb Xncp-hn-Xmw-Iq¿ {KŸ-imem-kwLw km£-cXm {]h¿Ø\w
Dƒs∏sS kmaq-ln-I]
- p-tcm-KX
- n-

26

"Adn-bpI' F∂¿∞-ap≈
"hnZv' F∂ kwkvIrX[mXphn¬ \n∂v \njv]-∂-amb ]ZamWv hnZy. Adn-tb-≠-Xns\
Adn-bn-°p-∂-XmWv hnZy.
hnZy-bpsS A`ym-k-amWv
hnZym-`ym-kw. hnZy-sIm-≠-dntb-≠Xv ico-cw, a\- v, _p≤n
F∂o aq∂p LS-I-ß-tfm-Sp-IqSnb a\p-jys\ ]q¿Æ-\m-°p∂-Xn-\p≈ hgn-bm-Wv. AXmIs´ \nXy-kp-J-am¿§-am-Wv.
bv°mbn bXv\n-®n-cp-∂p.
hnZym¿∞n-If
- psS {]iv\ß
- ƒ
hnZym¿∞n-Iƒ t\cn-Sp∂ hy‡n-]-camb {]bmkßf-dn-bm≥ A≤ym-]I¿ c£n-Xm-°-fp-ambn \nc-¥-c-kº¿°w ]pe¿Ø-Ww. am\-hn-IX
ASn-ÿm-\-am°nbp≈ kao-]-\ßfpw XØz-ßfpw hnZym¿∞n-°n-Sbn¬ hf¿Øm≥ kmt¶-XnI
hnZy°p Ign-bn-√. A≤ym-]-I¿°pam-{Xta AXp km[y-am-Iq.

amXm-]n-Xm-°fpw A≤ym-]I
- cpw
Ft∏mgpw Ip´n-Iƒ°v amXrI Imt´≠-Xm-Wv. A\m-Uw-_c
- P
- o-hnXw \bn°m\pw Ae-k-Po-hnXw Dt]-£n-°m\pw, XymKn-I-fmbn Pohn-°m\pw
Ip´n-Isf {]m]vXc
- m°Ww. hnZym¿
∞n-Iƒ°v `mc-XØ
- ns‚ kwkvIm-ca
- ln-ab
- n¬ t_m[-ap-≠m-IW
- w.
Kpcp-Ip-e-k-{º-Zm-b-amWv {]mNo-\-hnZym-`ym-k-Ønse G‰hpw {it≤-bamb `mKw.
\ΩpsS ]q¿Δn-I¿ Ah-cpsS Ip´nIsf Cuiz-cs\ ImWm≥ X°
i‡n-bp-≈h
- c
- m-°n-Øo¿°p-∂X
- n-\mbn-cp∂p Kpcp-°-∑m-cpsS kao-]tØ°v Ab-®n-cp-∂-Xv. Fgp-Xphm\pw hmbn-°m\pw am{X-a-dn-bpI
F∂-Xm-bn-cp-∂n√ A∂sØ hnZym`ymkk¶-ev]w. `uXn-Ihpw Bflobhpw Bb `mh-߃°v AXn¬
Xpey-amb ÿm\hpw {]m[m-\yhpw
\¬I-s∏-´n-cp-∂X
- mbn ImWmw.
hm¿≤-Iyhpw ac-Whpw Cs√∂
\ne-bn¬ hnZybpw kºØpw
t\SpI; acWw Bk-∂-sa∂ \nebn¬ [¿Ω-a-\p-jvTn°pI F∂
XØz-amWv {]mNo-\`
- m-cX
- Ø
- n¬ \S∏p-≠m-bn-cp∂ hnZym-`ym-kØ
- c
- o-XnbpsS s]mcpƒ ˛˛˛
(A-SpØ e°w XpS-cpw)

...............................................................................................................................................................................................................................................
2012 January February

................................................................................................................................................................................................................................................
ln-μp-hn-iz- 1187 aIcw

sI. ]n. kp[oc

Ime-Øns‚
AS-bmfw ]Xn™
\mep-sI´v
a\p-jy-Po-hnXw F∂ \nXm¥
{]Xn-`m-ksØ ka{Kambn A]-{KYn-°p-∂-h-\mWv bYm¿∞ kmlnXy-Im-c≥. ]pXnb Ime-t`-Zhpw
]pØ≥ Iem-t_m-[hpw Ahs‚
krjvSnsb kº-∂-am-°p∂p ˛ Xs‚
IrXn-I-fn¬ Ime-Øns‚ anSn∏pw
XpSn∏pw \nth-in-∏n® AXp-ey-kmln-Xy-Im-c-\mWv Fw. Sn. At±-lØns‚ "\mep-sI´v' F∂ t\mhen¬ Imew kv]μn®p \nev°p-∂-Xmbn ImWmw.
Ac-\q-‰m-≠n-\n-∏p-dØp \n∂v \mepsI´v ]p\¿hm-bn-°p-tºmƒ, Cu
DXvIrjvSt\mh-en¬ \ap°v hensbmcp Ime-Øns‚ Imsem® tIƒ
°m-\m-hp-∂p. Ccp-]-Øn-\m-ens‚
Cfwapd-°m-c≥ ImesØ sh√p∂
Hcp IrXnsbgp-Xn-bt√m F∂Xv aebm-fn°v A`n-am-\-am-Ip∂p. Ime-L-´Øns‚ {]Xn-^-e-\tam {]Xn-_nw_tam Fw. Sn. bpsS kIe krjvSnI-fnepw kmI-ey-am-hp-∂p≠v.
F∂Xpw ChnsS Hm¿t°≠ hkvXpX-bm-W.v
acp-a°
- Ømbk{º-Zmbw
\m´n≥]p-dsØ XI¿∂p-sIm-≠n-cn°p∂ Xd-hm-´nse k¥Xn]c-º-cIsf Fßs\ _m[n-°p-∂p-sh-∂pw,
A°m-esØ kmaqlyhyh-ÿn-Xnkv{Xo]pcp-j∑
- msc F{X-am{Xw
kwL¿j-`c
- n-Xc
- m°nsb∂pw Iø-S°-tØmsS hnkvX-cn-°p∂ Hcp
t\mh-emWv \mep-sI-´v. Xo{h-amb
Pohn-Xm-\p-`h
- ß
- ƒ A∏p-Æn-sb∂
_me-s\ F{X-ta¬ e£y-t_m-[-ap≈-h-\m-°p∂p F∂v t\mh-enÃv
kq£va-ambn hnkvX-cn-°p-∂p≠v.
\m°n¬ sh≈-aq-dp∂ D≈n aq∏n-®

27

...............................................................................................................................................................................................................................................
2012 P\p-hcn ˛ s^{_p-hcn

...............................................................................................................................................................................................................................................
2012 January February H I N D U V I S H W A
CULTURAL M AGAZINE

tNmdns‚ kpK‘w t]mse `mjbpsS A]q¿Δ-Nm-cpX A\p-hm-NI≥ t\mh-en¬ DS-\ofw A\p-`-hn°p-∂p. Adp-]-Øn-\mev AwK-߃
Xma-kn® ]gb \mep-sI-´ns‚
{]Xm]w ]d-bp-tºmgpw ]mXnbpw
s]mfn®p- t]m-b, £bn®psIm≠n-cn°p∂ C∂sØ \mep-sI-´n-te°v
s\Sp-ho¿t∏msS t\m°p-Ib
- mWv
CXnse IYm-]m-{X-߃.
A\m-YX
- z-Øns‚ ImWm-°b
- ß
- f
- nte°v Btcm Fdn-™p-I-f™
km[pP∑-amWv A∏p-Æn-bptSX,v
Ah\v AΩ am{X-ta-bp-≈p. {]Xm]n-I-fmb hS-t°-∏m´v \mep-sI-´nse
kpμ-cn-bmb s]¨Ip-´n-sb, \m´nse
hnJymX ]InSIfn-°m-c\
- mb tIm
¥p-Æn-\m-b¿, I´p-sIm≠pt]mb-Xv,
D{K-{]Xm-]n-bmb AΩm-hs\
ipWvTn-]n-Sn-∏n-®p. AΩma acp-a-Isf
acn-®-Xmbn a\- n¬ \n∂pw B´n-bnd-°n. aI\v aq∂v hb-s -Øn-bt∏mƒ I®-h-S-Ønse I≈-°-fn-°m-c\mb skbvXm-en-°p-´n,
tIm¥pÆnsb hncp-∂n\v £Wn®v
`£-W-Øn¬ ]mjm Ww Ie¿Øn
NXn®p sIm∂p F∂ IY tI´mWv
A∏pÆn hf¿∂-Xv. Ahs‚ AΩ,
C√sØ "He° hen-bv°m≥'
t]mbn-Øp-S-ßn. A∏pÆn F∂
Ip´n-bpsS Zmcn{Zy-hpw, hS-bvt°-∏m-´pIm-cpsS kº-∂-Po-hnX-hpw t\mhen¬ amdn-amdn hcp-∂p. \m´n≥]pdsØ \nkz-h¿§-Øn\v I™n-Ip-Sn°m-\n-√m-Øt- ∏mƒ kº-∂≥
Zn\hpw ]m¬t®m-dp≠p Ign-bp-∂p.
ASna kZm-Nm-ct- _m[w As∂-{Xta¬ _e-s∏-´n-cp∂p F∂v \mw
Aº-c°
- pw. tIm¥pÆn\mb¿°v
]mdp-°p´n A\-`n-a-X-bm-bXv \mev
Xe-ap-dbv°v apºv Abm-fpsS ho´nsemcp s]Æv ]ng®pt]mbXv
sIm≠mWv. hn[-h-bmb ]mdp-°p-´n,
Ab¬]-°sØ i¶-c≥\mbsc
sNdnb klm-b-Øn\v hnfn-°p-∂Xv
t]mepw \m´n¬ henb tImfn-f-°-amIp-∂p. ˛ Ip´nbmb A∏p-Æn-bpsS
a\- n¬ t]mepw kwi-b-Øns‚
hnj-hnØp ]mIm≥ Cu A]-hm-Z߃°v Ign-bp-∂p≠v.
Aº-Xp-sIm√w apºsØ \m´p-ºpdsØ Aßm-Sn-bnse A¥n-°-®hSw Hs´mcp IuXp-It- Øm-sS-bmWv
C∂v hmbn-°-s∏-Sp-∂-Xv. ]I¬ apgph≥ ]mSØv ]WnX sNdp-an-s∏-Æpß-fpsS Xe-bn¬ c≠p-ap-°m-ens‚
shfn-s®Æbn‰n-®p-sIm-Sp-°p-∂,
]Wn-°m-c≥ apk-eymcpw hnb¿ ∏pw
sagp°pw sNfnbpw tN¿∂ B

28

A°m-eØv ]®-°-dn-bpw
Imbv°-dn-tØm-´hpw Hmtcm
ho´p-Im¿°pw B{i-b-am-bncp-∂p. ]e hoSp-I-fnepw
Irjn-°m-cn-Iƒ kv{XoIƒ
Xs∂. ]pdta \n∂v Bcpw
]®-°dn hmßn-°n-√. D®bv°-te°v Idn-sh-bv°m≥
kz¥w ]d-ºn¬\n∂v Imbv
°dn ]dn-°m≥ IØn-bpambn Cd-ßp∂ AΩsbbpw
sNdn-b-Ω-tbbpw Ipdn®v Fw.
Sn. FhnsStbm {]kw-Kn®Xpw Hm¿Øp-t]m-Ip-∂p.

s]Æp-ß-fpsS a\w ]nc-´p∂
K‘hpw hmb-\-°m¿ A\p-`-hn°m\m-hp-∂p-≠v Cu t\mh-en¬.
tX°n-eb
- n¬ s]mXn-bp∂ sImغ-√n-bpw, Hcp ap°m-ens‚
"shØne' bpw "c≠p-ap°m-ens‚
Imk¿´pw', kmbn-∏pw, ]pØ≥ Xeap-dbv°v A\p-`-h-Øns‚ ]pØ≥
temIw kΩm-\n°p-∂p. Im¿jn-I-cwK-Øp-≠mb ]cn-Wm-aß
- f
- pw kmaqlnI]cn-jvIm-cß
- f
- pw HØpt\m°phm≥ Hc-h-kcw In´p-∂p.
A°m-esØ Nne A\m-Nm-c-ß-fnte°pw Fgp-Øp-Im-c≥ FØn-t\m°p-∂p-≠v. \qdp-]d Acn sh®v
sXc≠v IeymWw \S-Øp∂ Xd-hmSp-It- fbpw HSn-®p-sIm-√m-\d
- n-bp∂
a{¥-hm-Zn-I-sfbpw t\mh¬ ]cn-N-bs∏-Sp-Øp-∂p.
A∂p-an∂pw tImc\v I™n Ipºn-

fn¬ Xs∂. ]I¬ apgp-h≥
C√sØ s\√v IpØn Acn-bm°p∂ ]mdp-°p-´n-°v, C√sØ ]WnI-gn-™m¬ In´p-∂Xv Cuºnb
amß-b≠
- n-bS- ß
- p∂ F®n-en-eb
- nse
A∂-am-Wv. ]pXp-X-eapd-bnse
A∏pÆn, Cu \oNk{º-Zm-bsØ
Hm°m-\-Øns‚ Ad-t∏msS X≈n-am‰p-∂p≠v.
hbdp hni-∂mepw A]-am-\-Øn-t‚Xmb H‰ Dcpf Ah≥ kzoI-cn-°-bn√. Ahs‚ AΩ Ah-s\-t∏m-‰m≥
ASn-a-∏Wn sNøp-tºm-gpw, Ah≥
kº-∂s‚ DSa at\m-`m-hsØ
tcmj-tØm-sS-bmWv t\m°p-∂X
- .v
k¿∏-°m-hp≈ Xd-hm-Sp-I-fnse
]mºn≥If-hpw, ]q°p-e-sb-SpØv
If-Øn¬ Dd-bp∂ s]¨In-Sm-ßfpw,
]m´ns‚ thK-hpw, CSn-b-d-bpsS
\mZhpw \mw ASp-Ø-dn-bp-∂p.
At∏mƒ k¿∏-°m-hn¬ \mK-߃
Dd°w hns´-gp-t∂‰v ]Sw hnS¿Ønbm-Sp-∂Xv \mw ImWp-∂p. ]gb Xdhm-Sp-I-fn¬ \S-Ø-s∏-Sp∂ `ph-t\izco ]qP, \mK-Øp-≈¬,
\mthm¿∏m-´v, sImSn-°p-∂Øv
Imhnse Ipcp-Xn-bv°p≈ Xmes∏men Cßs\ A°m-esØ
kIe BN-mc
- ß
- f
- n-eq-sSbpw
hntij-ß-fn-eq-sS-bpw t\mh-en-kv‰vIS∂pt]mIp-∂p-≠v.
h≈p-h-\m-S≥ `mj-bpsS C\n-abpw
Kcn-abpw hmb-\-°m-c\v lrZy-am-Ip∂p. Ips´y-hvsSØym? F∂ tNmZyØn-\v, Rm≥ Chn-SvsØ, F¥m
s\\°v tNXw? F∂ adp-tNmZyw.
"F¥n-t\- \m-b-cp´n ItcWv? F∂v
skbvXm-en-°p´n ˛"H-∂qey' F∂v
A∏p-Æn. Cßs\ \mS≥ `mj-bpsS
A\-h-Zy-ku-μcyw A\p-hm-N-I\v
AXohlrZy-ambn A\p-`-h-s∏-Sp-∂p.
acp-a°
- Ø
- mbk{º-Zmbw A∂v
kv{XoIƒ°v henb ASn-a-Øhpw
kwL¿j-hp-amWv kΩm-\n-®X
- v.
X\n°pw Ip´n-Iƒ°pw Ah-Im-is∏´ kzØpw apXepw hen-bm-ßf
Iø-S°n `cn-°p-∂p. Xs‚ Ip´nIƒ°pw kl-Pm-X¿°pw henbΩma F∂ Xd-hm´pImc-Wh
- ¿
sImSp-°p∂ kuP-\y-amWv _m°n
Pohn-Xw. kº-Øns‚ Cu A[nImcn I\n™v BgvN-bn-sem-cn-°¬
Af∂psImSp-°p∂ s\√pw FÆ
bpw IcpXtemsS D]-tbm-Kn-°W
- w.
Ah¿°v hen-b-Ωm-a-bpsS

...............................................................................................................................................................................................................................................
2012 January February

................................................................................................................................................................................................................................................
ln-μp-hn-iz- 1187 aIcw
IÆn¬s∏-SmsX thWw ]pd-Øn-dßm\pw Pohn®pt]mIm-\pw.
Xd-hm-´nse a‰v BWp-ß-fpsS
ÿnXnbpw t`Z-s∏-´-X-√. Imc-W-hsc∂ GI-O{- Xm-[n-]X
- nb
- m-sXm∂pw
sImSp-°n-√. sIm√-Øn¬ c≠p
ap≠pw, c≠v tXm¿Øpw, c≠v ssI
t°m-Whpw' F∂v ]mSØpw ]dºnepw ]Wn-t]-dp∂ Ip´-Ωma Acni-s∏-Sp-∂p-≠v. Hcp ]d -s\t√m
Nn√n-°mtim In´mØ h¿j-߃
F{Xtbm IS-∂p-t]m-bn. Ip´ΩmabpsS aIƒ amfp B ho´nse
ASp-°-f-°m-cn°v kaw. cmhpw

]Iepw ASp-°-f-bn¬ sh®p hnfºp∂ ao\m-t£y-S-Ønbpw B
ho´nse AwKw Xs∂.
A°m-eØv ]®-°-dn-bpw Imbv°-dntØm-´hpw Hmtcm ho´p-Im¿°pw
B{i-b-am-bn-cp-∂p. ]e hoSp-I-fnepw
Irjn-°m-cn-Iƒ kv{XoIƒ Xs∂.
]pdta \n∂v Bcpw ]®-°dn
hmßn-°n-√. D®-bv°-te°v Idn-shbv°m≥ kz¥w ]d-ºn¬\n∂v Imbv
°dn ]dn-°m≥ IØn-bp-ambn Cdßp∂ AΩsbbpw sNdn-bΩ
- t- bbpw
Ipdn®v Fw. Sn. FhnsStbm {]kwKn-®Xpw Hm¿Øp-t]m-Ip-∂p.

A°m-eØv \m´n-ep-≠mb sh≈s∏m-°-sØ-°p-dn®v \mep-sI-´n¬
]cm-a¿i-ap-≠v. aI\p t]mepw
Xs∂ th≠m-Xmbn F∂ \ncm-{i-bXz-Øns‚ \n w-K-X-bn¬ ]mdp-°p´n
`mWvUß
- f
- p-sa-SpØv Ab¬]-°°
- mtcm-sSm∏w c£tXSn Ip∂pw-]pdsØ hoSp-I-fn-te°v t]mbn-√.
k¿∏-ßsft∏mse Cg™p ]Sn-I-S∂p-h-cp∂ ag-sh-≈-]m-®n-en¬ B
sIm®p-ho-´n¬ Ah¿ H‰-bv°n-cp-∂p.
\mSp apgp-h≥ sh≈-Øn¬ apßn.
]d-ºp-Ifpw Rm‰p-h-´n-Ifpw Ign-™v
-sh≈w ]Sn-I-S-s∂-Øn. Ccp-´n¬
]pdsØ `nØn-Ifn¬ sh≈w
X´p∂- i_vZw tI´v ]mdp-°p´n
XWp-∏n¬ Nqfn-bn-cn-°p-∂Xv s\©p\o-‰t- emsSbmWv \mw hmbn-°p-∂X
- v.
I-Æ-S®p {]m¿∞n-°p∂ ]mdp-°p-´ns°m∏w s\©n-Sn-t∏msS hmb-\°
- mc\pw {]m¿∞n-®p-t]m-Ip-∂p.
kmlnXyw am\-hn-I-X-bpsS hnIm-kØn\pw ]ptcm-K-Xn°pw th≠n-bp-≈Xm-Wv. ]g-©≥ BNm-c-ßsf
s]mfn®p]Wn-bm≥ B{K-ln-°p∂
IYm-]m-{X-߃ CXn¬ Gsd-bp≠v.
F√m PmXn-°m-cpsSbpw tXmfn¬
Iøn´p \S-°p∂ tIm¥p-Æn-\m-b¿,
Xd-hmSv `mKw sh®v acp-a-°-ØmbsØ ]Sn°p ]pd-Øm-°m≥ {ian°p∂ Ip´-Ωm-Ω, X\n°v A[n-Imcw
\ntj-[n®v AtX Xd-hm-´n¬ Ib-dns®∂v Hcp ]pXp-bpKw kz]v\w
ImWp∂ ]pØ≥Xe-ap-d-bnse
A∏p-Æn.
]pgpØ ]´n-sb-t∏m-se, Xs∂
\mepsI´n¬ \n∂v ASn-t®m-Sn®
AtX {]Xm-]n-bmb hen-b-Ωm-a≥
Xs‚ Imev°o-gn¬ h∂v A™qdv
cq]bv°v sI©p∂ Hcp aplq¿Øap≠v t\mh-en¬ ˛ acp-a-°-ØmbsØ X®pXI¿°p∂ Hcp ]cn-lmk-®n-cn-tbmsS AXv \ntj-[n®
A∏p-Ænbpap-≠v.
al-Ømb kmln-Xy-sØ, t{ijvTamb kmln-XysØ {]Xn-\n-[m\w
sNøm-\pw ]mcn-tXm-jn-Ia
- m-°m\pw
C\nbpw Fw. Sn°v km[n-°-s´.
\m´nse F√m \mep-sI-´p-Ifpw \in®m-epw, Fw. Sn.-bpsS \mep-sI-´n\v
Imem-¥-c-Ønepw bmsXmcp \mi-hpap-≠m-hn-s√∂v \ap-°p-d-∏n-°mw.
ImcWw Cu alm-\mb kmln-Xy-Imc≥ \mep-sI´v ]Wn-™Xv ssIc-fnbpsS Bflm-hn-em-W-t√m.

29

...............................................................................................................................................................................................................................................
2012 P\p-hcn ˛ s^{_p-hcn

...............................................................................................................................................................................................................................................
2012 January February H I N D U V I S H W A
CULTURAL M AGAZINE

HSp-°hpw XpS-°hpw
hn…mh knwt_m¿kvI
hnh¿Ø\w: _nμp-Ir-jvW≥

Hmtcm bp≤-Øn\ptijhpw
Bsc-¶nepw F√mw hrØn-bm-°Ww
H∂pw Xs∂-Øms\
]g-bt- ]m-em-In-√t√m.
I√p-Iq-ºmcw tdmU-cn-Ip-If
- n-te°v
Bsc-¶nepw am‰n-bnS-Ww,
F∂m-et√ ih-i-co-c-߃ \nd®
h≠n°p IS-∂p-t]m-Im≥ Ignbq.
Nfnbpw Nmchpw
Nn√p-Ij
- W
- ß
- fpw
tkm^m-kv{]n-ßp-Ifpw
c‡w ]pc≠ XpWn-Ifpw
Bsc-¶nepw hrØn-bm-°Ww.
Ncn™ aXn¬
Hcq∂p]Sn s
- Im-SpØv
Xmßn-\n¿ØWw,
hmXn¬ Dd-∏n-°-Ww,
P\m-e-®n√p XpS-bv°-Ww.
Bsc-¶nepw
CsXm∂pw Bcpw
A{`-]m-fn-bn¬ ]I¿Øn√.
Iyma-d°
- m-scms°
a‰p bp≤-߃ Xnc-™p-t]m-bn-cn-°p∂p.

30

]me-߃, dbn¬∏m-fß
- ƒ
Hs° ho≠pw ]Wn-b-Ww.
Nqepw Iøn¬∏nSn-®p-\n∂v
Btcm Ct∏mgpw Hm¿°p-∂p-≠v.
apºv ChnSw Fßs\bmbn-cp-s∂∂v.
]nf-cmØ Xe Ipep°n
Btcm ImtXm¿°p∂p-≠v.
a‰pNne¿ CXn-se√mw t_md-Sn®v
[rXn-bn¬ \S-∂p-t]m-Ip-∂p-≠v.
CS-bv°nsS Nne-sc-¶nepw
Nne Xpcp-ºn® kwhm-Z-߃
apƒs®-Sn-Iƒ°n-Sb
- n¬ \n∂pw
]pd-sØSp°Ww.
CsXms° F¥n-\m-bn-cp∂p
F∂v Adn-bp-∂-h¿
AX-dn-bm-Øh
- ¿°v
hgnamdn-s°m-Sp-°Ww.
Imcy-Im-cW
- ß
- ƒ°p aosX
AsX√mw ad®p hf-cp∂
]p¬Ø-In-Sn-bn¬
Bsc-¶nepw ae¿∂pInS-°Ww
tNmfw Nh-®v,
taL-ßsf t\m°n.

...............................................................................................................................................................................................................................................
2012 January February

................................................................................................................................................................................................................................................
ln-μp-hn-iz- 1187 aIcw

\mS≥ Iem-cq-]ß
- ƒ

NpΩm¿ Nq≠¬

sFh¿ \mSIw
""tIc-f-Øn¬ hfsc {]Nm-c-Øn-en-cp∂ Hcp Ifn-bm-Wn-Xv. AXns‚ Bh-iy-Øn-te°p cNn°s∏´ Hcp IrXn-bs{X sFh¿\m-S-Iw. Xncp-h-\-¥-]pcw apX-emb Zn°p-I-fnse t£{Xß-fnse D’-h-Im-eØv Cug-h¿ RmWnt∑¬ ZWvUn-∏p-Im-sc-t∏mse DSp-Øp-sI´n C∂pw
BSm-dp-≠v. A©p \S-∑m-cp-≈-Xn-\m-emWv sFh¿\mSIw F∂ t]¿ h∂Xv''.

sF¶p-Sn-°-Ωmfcpw \m¶p-h¿Æ°mcpw th´p-hcpw sNdp-acpw Cugphm-Zn-Ifpw tZi-t`-Z-a-\p-k-cn®v ]s¶Sp-°p∂ Hcp {KmaoW \mtSmSn\mS-IamWv sFh¿\mS-Iw. Cu IYm-cq-]Øn\v ]mWvU-h¿Ifn F∂pw ]dbm-dp-≠v. P\-{]oXn t\Snb kw⁄
sFh¿Ifn-sb-∂m-W.v
""tIc-f-Øn¬ hfsc {]Nm-c-Øn-encp∂ Hcp Ifn-bm-Wn-Xv. AXns‚
Bh-iy-Øn-te°p cNn-°s∏´ Hcp
IrXn-bs{X sFh¿\m-S-Iw. Xncp-h-\¥-]pcw apX-emb Zn°p-I-fnse
t£{X-ßf
- nse D’-hI
- m-eØv
Cug-h¿ RmWnt∑¬ ZWvUn-∏p-Imsc-t∏mse DSp-Øp-sI´n C∂pw

BSm-dp-≠v. A©p \S-∑m-cp-≈-Xn-\memWv sFh¿\mSIw F∂ t]¿
h∂Xv''. F∂n-{]-Imc-amWv B¿.
\mcm-bW
- ∏
- W
- n-°¿ (tI-cf `mjm
kmln-Xy-N-cn-{Xw, `mKw 2,
A≤ymbw 12, ]pdw 189) A`n-{]m-bs∏-Sp-∂-Xv. tIhew A©p-t]¿
am{Xw Ifn°p∂ k{º-Zmbw tIc-fØn-sem-cn-SØpw C∂p ImWm-\n-√.
"Cugp-hm-Zn-Ifpw {]mtbW sNdpacpw Ifn-°p-∂-XmWv Cu \mS-Iw.
CXpw Hcp-Xcw X´n-t∑¬ Ifn-bm-Wv.
A©v hm\-c∑
- m-cpsS kw`m-jW
- m-ZnIƒ hnj-bß
- f
- m-Ib
- m-et{X CXn\v
sFh¿\m-SI
- s
- a∂p t]cp-≠m-bX
- v.
\mS-Is
- a∂p ]d-bp-∂X
- p-sIm≠v

]©-k-‘ymZne£n-X-amb Hcp
cq]t`Zam-bn-cn°pw CsX∂v
B¿°pw kwibw th≠. Nºp-°fpsS a´p ]nSn-®p-sIm≠p k¶-en-Xamb Hcp {]Wb\ hnti-j-sat∂
CXn-s\-°p-dn®p ]d-bp-hm-\p-≈q.''
F∂mWv sI.-]n. Idp-∏s‚ (km-ap-ZmbnI Km\-I-e-Iƒ, ]pdw 14) A`n{]m-bw. cmam-b-Whpw alm-`m-c-X-hpamWv sFh¿\m-SI
- Ø
- ns‚ Zriy-{]Xn-]m-Zyw. A°q-´-Øn¬ hm\-c-∑msc
]cm-a¿in-°p∂ GXm\pw Cuc-SnIfpw ]m´n¬ ]mSn-h-cp-∂p-≠v. D≈-S°-Øns‚ kz`mhw ]cn-tim-[n-°ptºmƒ hm\-c-∑m-cpsS kw`mjWØn\p henb {]m[m-\y-an-√-Xm-\pw.
]©-]m-WvU-h-∑m-cpsS IY ]mSn-°fn-°p-∂X
- p-sIm≠mWv "]mWvUh¿Ifn'sb∂ t]cp-≠m-bs
- X∂v Ifnbm-im∑mcn¬ Nne¿ AhImi-s∏-Sp∂p-. Xr»q¿ Pn√-bn¬ Nnte-S-ß-fn¬
hnc-fa
- m-bn-s´-¶n-epw sFh¿\m-SI
- Øn\v ]mWvU-h¿I-fn-sb∂p ]d-bp∂p-≠v. ]mWvU-h-∑m¿ h´-an-´p-\n∂v
{ioIr-jvWs\ hnf-°mbn Na®v
sFh¿\m-SIw Ifn-®p-sh∂p
{]kn≤ sFh¿Ifn Bim-\m-bncp∂ If-cn-°¬ DÆn-°p-dp∏v Cu
teJ-I-t\mSp ]d-bp-I-bp-≠m-bn. h\hm-kI
- m-eØv ]mWvUh
- ∑
- m¿
XpSßnb Ifn-bm-sW-∂pw, koXm-hnc-l-Im-eØv {iocm-as\ k¥p-jvS-\m°m≥ kp{Ko-h\pw \mep a{¥namcpw IqSn \S-Ønb Ifn-bm-sW-∂pw
a‰p-ap≈ sFXn-ly-߃°v sIm√w
Pn√-bnse sFh¿I-fn-°m¿°n-Sb
- n¬
{]Nm-c-ap-s≠∂v ]tc-X-\mb sI.-sI.
hm≤ym¿ teJ-I-\-b® IØn¬
kqNn-∏n-°p∂p≠v.

31

...............................................................................................................................................................................................................................................
2012 P\p-hcn ˛ s^{_p-hcn

...............................................................................................................................................................................................................................................
2012 January February H I N D U V I S H W A
CULTURAL M AGAZINE

"sF¶-pSn-°Ω
- m-fc
- psS hnt\m-Za
- m-bX
- psIm-≠mWv CXn\v sFh¿I-fn-sb∂p
t]cp h∂-sX∂p hn.-Fw. Ip´n-IrjvWt- a-t\m≥ (tI-cf
- Ø
- nse \S-\I
- e, ]pdw, 33) Dd-∏n®p ]d-bp-∂p.
Iem-cq-]-߃°p t]cp-Iƒ \¬Ip∂Xv ]e-hn-[-Øn-em-bn-cn-°pw. Iem{]-I-S-\-Ønse IYm-]m-{X-߃, D]I-cW
- ß
- ƒ, ]s¶-Sp-°p-∂h
- c
- psS
PmXn, hmZy-߃, tZiw, thjw
F∂n-hsb ASn-ÿm-\a
- m-°n-bm-Wv
s]mXpsh Iem-cq-]-߃ Adn-b-s∏Sm-dp-≈X
- v. sFh¿\mS-IØ
- ns‚
kw⁄-°S- n-ÿm\w Cu {KmaoW
\mS-IØ
- nse sF¶p-Sn-°Ω
- m-fc
- psS
kPoh ]¶m-fn-Øa
- m-sW∂v ]d-bmw.
Ifnbpw Ifn-b-cßpw
the, D’hw F∂o t£{Xm-tLmj-ßt- fm-S\
- p-_‘
- n®pw HmWw,
hnjp F∂o hnti-j-Zn-h-k-ß-fnepw
sFh¿\mSIw Ah-X-cn-∏n-°m-dp-≠v.
hnhm-lm-tLm-j-߃°pw a‰pw Cu
IY `K-h-Xn-°m-hp-I-fn¬ {]Z¿in-∏n®n-cp-∂p-hs{X. `K-hXn{]oW-\Øn\p≈ A\p-jvTm-\-]-camb
NS-ßm-bnt´m Iem-{]-IS- \
- a
- m-bnt´m
CXns\ IW-°m-t°-≠X
- n-√.
tIhew hnt\m-Z-Øn-\p-th≠n P∑sa-Sp-Øn-´p≈ Hcp Iem-cq-]-am-Wn-Xv.
t£{X-a-Xn¬s°-´n\p ]pdØv
Aºe-∏-d-ºp-I-fnse "Xd'Ifn-emWv
Ifn \S-Øp-∂-Xv. Gsd-°psd ka-NXp-cm-Ir-Xn-bn¬ I√p-sIm≠v ]Wn-Xpb¿Ønb (D-t±iw aqt∂m \mtem
ASn Db-cw) Xd-I-fn-tem, Xm¬°m-enIambn acw-sIm≠p sI´n-bp-≠m°nb "X´p'Ifntem Bbn-cn-°pw
km[m-c-W-bmbn Ifn \S-Øp-I. X´pI-fn-√msX Ifn \S-Øm-dn-√. Nne
t£{X-ßf
- n¬ I-Ωm-fPmXn-bnse
Hmtcm hn`m-K-Øn\pw shtΔsd X´pIƒ (A-Sm´v: Xr»q¿ Pn√) D≠m-bn-cn°pw.
Xr»q¿ Pn√-bn-emWv sFh¿\mS-IØn\v {]Nmcw IqSp-X¬. ae-∏p-dw,
Fd-Wm-Ip-fw, sIm√w F∂o Pn√-Ifn-ep-ap-≠v. H´p-ap-°mepw `K-hXn
°mhp-It- fm-S\
- p-_‘
- n-®m-Wv Ifn-bc
- ßp-Iƒ ImWm-dp-≈X
- v.
A©v (G-gv) Xncn-bn´v IØn®p
sh® \ne-hn-f-°n-\p- ap-ºn¬ Acn,
]qhv, \mfn-tIcw F∂nh \m°n-ebn¬ h®v Ifn-°m¿ h´-Øn¬
\nc∂p\n∂-Xn-\p-tijw sXmgp-ItømsS Nph-Sp-]n-Sn®v Ifn-bm-cw-`n°pw. BZyw \ne-hn-f-°ns\ Ipºn-Sp∂p. ]ns∂ Kpcp-P-\-ßsf hμn-°pw.

32

IhnØw
Ifn-bm-im-∑m¿ BZyw IhnØw
sNm√n-s°m-Sp-°pw. KZyw, ]Zy-cq-]Øn¬ \o´n Xmfm-fl-I-ambn ]mSpw.
""BZn-bm-bp≈ a∂≥ A¿÷p-\≥

Xn°p ]pjv]w Nm¿Øn AhnsS
]qa-e-cn´p h∂n-®n-´v, ISp-°-\sh
hniz-I¿Ωmhp ]¥¬ ]p°p...''
Aßns\ ]tØmfw "IhnØ'ßfp≠v. AXns\ "sNm√p-samgn' F∂pw

t£{X-a-Xn¬s°-´n\p ]pdØv Aºe-∏-d-ºp-I-fnse "Xd'IfnemWv Ifn \S-Øp-∂-Xv. Gsd-°psd ka-N-Xp-cm-Ir-Xn-bn¬ I√psIm≠v ]Wn-Xp-b¿Ønb (D-t±iw aqt∂m \mtem ASn Db-cw)
Xd-I-fn-tem, Xm¬°m-en-Iambn acw-sIm≠p sI´n-bp-≠m-°nb
"X´p'Ifntem Bbn-cn-°pw km[m-c-W-bmbn Ifn \S-Øp-I.

Ip¥o-kp-X≥, hnc-shm-Sp \S-∂p-sN∂n-´-Jn-e-\m-Ys\ I≠v, hmW
Imew ]mWvU-hcpw \ncq]n-®n-´v,
hcp-Øn-bp-S≥ tZhm-imcn X≥
aplq¿Ø-Øn-se, Acßp Xm≥
]Wn sNtø-W-sa-∂-cpfn sNbvXp...
AhnsS th≠pw hnf°pw \nd-]dbpw sh®v, Btcm-a¬ KW-]-Xn°v
]qP sNbvXp, Bb-tZhn kc-kz-

]d-bp-w. hrØ-_-‘-ap≈ CØcw
]Zy-`m-Kß
- f
- n¬\n∂v sFh¿\m-SI
- Øns‚ D¤-hw, Ncn{Xw, hnIm-k-]cn-Wm-a-߃, Ah-X-cWw F∂n-h
a\- n-em-°m≥ Ign-bp-∂p.
Km\-km-lnXyw
sFh¿\mSIw XnI®pw Km\{]-[m-\am-sbmcp ZriyI-em-cq-]a
- m-Wv.

...............................................................................................................................................................................................................................................
2012 January February

................................................................................................................................................................................................................................................
ln-μp-hn-iz- 1187 aIcw
sFh¿\mSI-Øns‚ A®-Sn® ]m´pIr-Xn-Ifpw {]Nm-cØ
- n-ep≠v Xr»q¿
Pn√-bnse hnhn[ sFh¿Ifn
kwL-ßf
- n¬\n∂pw Cu teJ-I≥
kw`-cn® A{]-Im-in-Xß
- f
- mb
sFh¿I-fn-∏m-´p-Isf hmsamgn
]m´pkmln-Xy-ambn {]Im-i\w
sNbvXn-´p-≠v. (sF-h¿\m-SI
- w, \mjW¬ _p°vÃmƒ, tIm´bw 1976).
IqSmsX Cu teJ-I\p e`n® Hcp
Xmfn-tbm-e{- K-Ÿ]
- m-Thpw ssIsøgpØp]mThpw ]T-\-hn-t[-b-am°n
{]kn-≤o-I-cn-®n-´p-≠v. Hcp Imcyw

]ms´-gp-Xn-bn-´p-≈X
- v. \mtSmSn`mjbpsS Hcp ssien DZm-l-cn°mw:
F¥tW h¥tW sNm√tW
s]ÆtW
Fs¥mcp Imh¬\o Im°p-∂tW
Imh¬ sh®m-ctW Im°p-∂tW
sNm√tW \nøtW s]ÆtW \o
s]Æp-߃ Im°p∂ Imh-en-emctW
s]¨Ipe tIm´bpw sNm√tW \o
tIm´∏pdw Imh¬ Iev]n-®X
- m-ctW

hy‡-amWv: sFh¿I-fn-°p-]t- bm-Kn®n-cp∂ ]m´p-Iƒ [mcm-f-ap-s≠-∂pw,
Ah Bim-cn, aqim-cn, X´m≥,
sIm√≥ XpS-ßn-b-h-cp-tSbpw Cug-hcp-tSbpw CS-bn¬ {]Np-c-{]Nmcw
t\Sn-bn-cp-∂p-sh∂pw.
awK-tfm-Zbw ]mT-Øn¬ IYm-Jym-\Øn¬ cmam-bW
- ]mWvUnXyw {]I-Sambn ImWp-∂p-≠v. \mtSmSn`mjbpsS ioepw ssien-bp-sam-∏n-®mWv

sIm√w XnI-™Xpw sNm√tW \o
sIm≠Sn \ns‚ ape ]pW¿∂mctW
sIm≠p≈ `¿Ømsh sNm√tW
\o''.
cmam-bWw kpμ-cI
- m-WvUØ
- nse
IY-bmWv khn-kvXcw {]Xn-]m-Zn-®n´p-≈X
- v. P\-Iob]mT-ßf
- m-bn-´p≈

hmsamgn Km\tiJcw sXfn™
\mtSmSn∏m´ns‚ DZm-lc
- W
- ß
- f
- m-W.v
XXz-Nn¥bptSbpw B≤ym-flnI
ssNX-\y-Øn-t‚bpw ]cn-thjw
Km\-߃°p-≠v. tII, ImI-fn, {ZpXIm-fn, A∂-\-S, If-Im©n F∂o
{ZmhnUhrØ-ßf
- n-emWv H´p-ap°mepw cN-\-Iƒ. Ah-s°√mw
AXn-c‰ kzc-am-[p-cy-hp-ap-≠v.
Fgp-Ø—
- s‚ cmam-bW
- `
- m-ct- X-XnlmkIrXn-Iƒ°v tIc-fØ
- n¬ IpSnep-sXm´v sIm´m-cw-hsc km¿Δ-{XnIhpw km¿Δ-P\o-\-hp-amb kam-ZcsØ kam¿÷n-°p-hm≥ Ign-™n´p-≠-t√m. Fgp-Ø-—s‚ IrXn-Iƒ
sF¶p-Sn-°Ωm-f¿°v {]tNm-Z\w
\¬In-bn-´p-≠m-bn-cn-°W
- w. Fgp-Ø—s‚ Ime-Øn\p apºv sFh¿\mSIw {]Nm-cØ
- n-ep-≠m-bn-cp-∂pthm
F∂p kwi-ba
- m-Wv.
]m´pw Ifnbpw
]m´n\pw \rØ-Øn\pw Xmfw ]nSn°p-hm≥ sFh¿\mS-I-Øn¬ IpgnXm-fhpw s]m¥n-bp-am-Wp-]-tbm-Kn°p-∂-Xv. Ah c≠pw L\-hm-tZym-]I-cW
- ß
- f
- m-Wv. Ct∏mƒ Ipgn-Xm-fØn\p ]Icw Ce-Øm-f-am-Wp-]-tbmKn-°p-∂-Xv. s]m¥n sFh¿\m-S-IØn\p am{Xw D]-tbm-Kn-°p∂ Hcp
hmZy-hn-ti-ja
- m-Wv. Nne-bn-Sß
- f
- n¬
CXn\v tIm¬a-Wn-sb∂pw ]d-bm-dp≠v. Dt±iw ]Xn-s\-´n©v \of-Ønep≈ ac-Øns‚ hSn-bn¬ aqt∂m
\mtem Nne-ºp-Iƒ tIm¿Øn-Sp-∂p.
hSn-bpsS Hc‰w heXp ssIsIm≠p
]nSn®v Xmtgm´pw apI-fn-tem´pw Ipep°p-∂p. Nne-ºp-Iƒ XΩn¬ Iq´n-ap´p-tºm-gp-≠m-Ip∂ i_vZa
- mWv
"s]m¥n' ]pd-s∏-Sp-hn-°p-∂-Xv.
XI-X-cn-In-S, XssØ XI, XØ-cnIn-S, XØ-cn-In-S-Ø-en-Ø, XIr-Xm-Xnan-XssØ F∂n-ßs
- \-bmWv Xmf-h´- ߃. h´-°-fn, ]cn-N-°fn,
tIm¬°fn F∂n-ßs\ aq∂p-Xcw
Ifn-bp-≠v. h´-°fn Iem-Im-c-∑m¿
h´-Øn-¬\n∂p tNmSp-sh-®p≈ Ifnbm-Wv. ]cn-N°
- f
- nbpw tIm¬°-fnbpw
Imbn-Im-`ym-k{- ]-[m-\a
- m-Wv.
sFh¿\m-SI
- Ø
- ns‚ {]m‡-\c
- q-]s
- a¥m-sW-∂d
- n-™p-Iq-Sm. Cu Iemcq]w C∂p £-bn-®p-sIm-≠n-cn-°b
- mWv. AXn\p Imc-W-߃ ]e-Xm-Wv.
A\p-jvTm-\-]-c-amb Bfl-_‘w
Cu Iem-cq-]-Øn-\n-√. BI¿j-Iamb thj-hn-[m-\ß
- ƒ H´pw-Xs
- ∂-bn√. Km\-{]-[m-\-am-b-Xp-sIm≠v AcßØv sFh¿I-fn°p tim` Ipdbpw. tIc-f-Ønse {KmaoW \mtSmSn
\mS-Iß
- f
- n¬ D≈-S°
- Ø
- n\v Dƒ°-\ap≈ Iem-cq-]ß
- f
- n¬ H∂m-Wn-sX
∂p ]d-bmw.

33

...............................................................................................................................................................................................................................................
2012 P\p-hcn ˛ s^{_p-hcn

...............................................................................................................................................................................................................................................
2012 January February H I N D U V I S H W A
CULTURAL M AGAZINE

IY

hni-Zo-Ic- W
- a- n-√m-sX...
tUm. Pn. Fkv. a√nI

hc: {ioP≥

34

...............................................................................................................................................................................................................................................
2012 January February

................................................................................................................................................................................................................................................
ln-μp-hn-iz- 1187 aIcw

sNΩÆp \nd™ \o≠ CS-h-gnbn-eqsS Ipd-®-[nIw \S-∂m¬
am{Xta B a\-bn-te°v sNs∂Øm\mhq. hgn-bnse Iq¿Ø I√pI-ƒ X´msX \S-∂m¬ heXp hiØp≈ hnim-e-amb ]d-ºns‚
at\m-lm-cnX Bkz-Zn-°m-\m-In-√.
Rm≥ Xm-a-kn-°p∂ \K-c-Ønse
]dºpIfn¬ NneXv Ifn-°-f-ßfmbn amdn. at‰-Xn-sem∂pw Xe-bpb¿Øn \n¬°p∂ CØcw ac-ßtfm, ]S¿∂pIb-dnb h≈n-∏-S¿∏pItfm Is≠∂phcn√. ]d-ºns‚
Ctß-b-‰Øv \n¬°p∂ c≠p
henb ]\-a-c-߃°v h√mØ `oIc-X-bp-≠v. Hcp Ipfw {]Xo-£n-®psh-¶nepw AhnsS I≠n-√. ]I-emsW-¶nepw Ccp-´ns‚ {]Xo-Xn.
h≈n-∏S- ¿∏p-If
- n¬ Infn-°qtSm
Infn-Itfm ImWpambncn-°pw.
]s£ H∂pw Nne®p tI´n-√.
Hcp]s£ hnj-\mK-߃ D≠m
Imw. cm{Xn-Im-eß
- f
- n¬ Ah-sb√mw
Cg™v Cu ]mX-bn-eqsS k©-cn°p-am-bn-cn°pw! Nne-t∏mƒ Cu
hgn-bnse Icn-bn-e-Iƒ°p
Xmsgbpw Ah Npcp-≠n-cn-°p-∂p≠m-Imw. AXp-a-s√-¶n¬ CS-Xp-hisØ aXn-en-\p-≈nse s]mØn¬.
Noho-Sp-t]mse Ft¥m Ic-bp∂
i_vZw IqSn-bm-bt- ∏mƒ Fs‚ lrZb-an-Sn-∏p-Iq-Sn. Fßn-s\-sb-¶nepw
Asß-Øn-bm¬ aXn-bm-bn-cp∂p
F∂m-bn. At∏mtg°pw At\zjn®p h∂ a\-bpsS Hcp `mKw
ImWm-dm-bn. Biz-kn-®p. ]s£
CSn-™p-s]m-fn™ AXns‚ cq]w,
a\- n¬ thZ-\-bp-f-hm-°n. AhnsS
\n∂p Xs∂-bmWv Nne-ºn® kzcØn¬ \mcm-b-Wo-b-Ønse Nne
hcn-Iƒ \o´n-s®m-√p-∂Xv tI´-Xpw.
GtXm hb- mb kv{Xobm-bn-cn-°psa-∂mWv Icp-Xn-b-Xv. sX‰n.
FXn-tc-‰Xv hb- mb kv{Xobm-bn-cps∂-¶n-epw, \o´n-s®m-√p-∂Xv AhcpsS aI-fm-Wv. hnc-‡n-bpsS KoXambn AsX-\n-°p-tXm-∂n.

°n-√. hrØn-bp≈ hkv{X-߃
F∂pw [cn-°-Ww. _otImw
]m mb B Ip´n ]Tn-°m≥ _lpan-Sp-°n-bm-bn-cp-∂p-hs{X! \√ hSnshmØ ssIø-£c
- w, Iq´p-Im-cn-IfpsS H∏w \ns∂-SpØ t^mt´m- Ifn¬ kpμcn Ahƒ Xs∂.
]Xps° ]Xps°bmWs{X ImgvN
\jvSs
- ∏-Sm≥ XpS-ßn-bX
- v. Ct∏mƒ
H´pw ImWp-∂n-√. tIƒhn Hcp
iIew am{Xw!
AΩ sNhn-bpsS ASp-°¬ sN∂v
hfsc Dds° kwkm-cn-®m¬ Ipd®p
tIƒ°pw.
Cu temIØv ImWm-\pw, tIƒ°m\p-am-Im-sX, Poh-—hw t]mse Hcp
buΔ\w!
At∏m-gmWv AIØp\n∂pw
thsdmcp s]¨i-_vZw. AXv Cu
Ip´n-bpsS A\p-PØ
- n-bm-Wv.
i_vZhpw \jvSs
- ∏-Sp-∂X
- p-sIm-≠mImw, Nne-ºn® i_vZ-Øn¬
"AttΩ' F∂p hnfn-®-Xv. Dd-ßp-Ibm-bn-cp∂phs{X! AXv h√-t∏mgpw
In´p∂ Hcp `mKy-am-sW∂v AΩ
]d-bp∂p. Chfpw _n.-F. Ign-™Ip-´n-bmWv. cq]-hpw `mh-hpw, AkpJ-hp-sa√mw CXpXs∂! sshZy-imkv{X-Øn\v I≠p-]n-Sn-°m-\m-ImØ
tcmKw!
kqcy-\p-Zn-°p-∂Xv Adn-bp-∂n-√.
AkvX-an-°p-∂-Xpw. ico-c-Øn\v NqSv
kln-°m-Xm-Ip-tºmƒ ]I-se-∂pw,
NqSn-√m-Ø-t∏mƒ cm{Xn-sb∂pw a\ n-em-°p-∂p.
c≠p-t]-cp-tSbpw Bh-iy-߃
km[n-®p-sIm-Sp-°m-\pw, `£Ww
]mIw sNøm\pw B AΩ°p
km[n-°p∂p! Ccp´p \nd™ B
a\-bnse Ad-°p-≈n¬
‰yq_vsse‰ns‚ {]Im-i-Øn-epw,
IÆp-Im-WmsX Ah¿ X∏n-ØS™p \S-°p-∂p. Nne-t∏mƒ
ASp°n sh®n-cn-°p∂ DSp-∏p-I-fn¬
\n∂pw CjvS-ap-≈Xp X∏n-sb-Sp-Øv,
ka-b-sa-SpØp [cn-°p∂p ˛
AΩsb _p≤n-ap-´n-∏n-°m-Xn-cn-°m≥.

A¥¿÷-\-am-bn-cp∂p Ah¿.
]Tn∏pw henb DtZym-K-hp-ap≈ Hcp
\-ºq-Xn-cnsb thfn Ign-®p. CjvS-an√m-bn-cp-s∂-¶nepw Xmakw
t_mws_-bnse `¿Øm-hns‚
tPmen-ÿ-etØ°p amdn. Hcm¨Ip´nbpw c≠p -s]¨Ip-´n-Ifpw P\n-®p.
B≠n-sem-cn-°¬ C√Øp hcp-∂Xn\v Hcp D’-h-Xn-a¿∏p Xs∂-bp≠m-bn-cp-∂p. Cu kt¥mjw
A[nIw \mƒ \o≠p-\n-∂n-√.
`¿Ømhv s]s´∂p acn®p. ]d-°-ap‰mØ Ip´n-I-fpsS hnZym-`ym-k-Øn\p
th≠n Ah¿ t_mws_-bn¬ Xßn.
kmº-Øn-Ia
- mbn hf-sc-tbsd
_p≤n-ap-´n-em-sb-¶nepw tams‚
]Tn∏p Ign-™m¬ Hcp tPmenbmIpa-t√m F∂v Bin-®p. Hm¿°m-∏p-dØmWv Ccp-]Ø
- n-sbm-∂m-asØ hb n¬ s]s´∂v £oWn-X\
- mbn
ImgvN-i‡n \„-s∏´v At_m-[m-hÿ-bn-emb aI≥ ac-Wa
- S- ™
X
- v.
icn-bmb NnIn-’°v kabw
In´mØ t]mse!
c≠p s]¨Ip-´n-I-fn¬ Bi-b¿∏n®v
Ah¿ \m´n-te°p aS-ßn. ]s£
Ipd®p \mfp-Iƒ Ign-™-t∏mƒ
AXp t]mse-bp≈ ioe-t°-Sp-Iƒ
Ah-cnepw I≠p-Xp-Sßn. NnIn-’°mbn sIm≠p-t]m-ImØ NnIn-’me-b-ß-fn-√. ssIsøm-gn-bp∂ `nj-Kzc-∑m¿. hn‰p-s]-dp°nsb√mw \in-®p.
B{i-ba
- p-≠m-bn-cp∂ _‘p-°fpw
ssIsøm-gn™p! h‰nb IÆp-I-fn¬
\n∂pw Hcp Xp≈n IÆo¿ h∂n√!
Poh-s\m-Sp-°m≥ ]s£ Ah¿
Xp\n-™-Xp-an-√.
HcpImeØv Xo≠m∏m-SI
- se
\n¿Øn-bn-cp-∂-h¿ Hcp t\csØ
Blmcw sImSp-°m≥ Xøm-dm-bn.
ths≠∂p ]d-™n√. klm-blkvXw Bcpw \o´n-bmepw kzoI-cn°-W-sa∂v a\- p- ]-d-™p. iq{Z-s‚bpw, am∏n-f-bpsSbpw A∂-Øn\v
Htc cpNn-bp-≠m-bn. tI´-dn™p
hcp∂ kwL-S-\-Iƒ acp-∂n\pw
`£-W-Øn-\p-ambn ]Ww \¬Ins°m-≠n-cn-°p-∂p. s]¨Ip-´n-I-fpsS
kl-]m-Tn-Iƒ Iq´-am-bn-\n-∂v,
s]mfn™ a\-bnse c≠p- ap-dn-Iƒ
hmk-tbm-Ky-am°n. kln°hømØ
NqS-I‰
- m-\mbn c≠v Iqf-dp-Ifpw
ÿm]n-®p-sIm-Sp-Øp.

saen™v Db-c-Øn-ep≈ B
s]¨Ip-´n°v ap∏-Xn\p Xmsg
AΩ°v Hcp ]cn-`-h-hp-an-√.
hb p ImWpw. hnS¿∂ IÆp-Iƒ,
hn[nsb ]gn-°p-∂n-√. Adp-]-Xp-I]s£ Ah°v ImgvNi‡n Xoscgn™ Ah-cpsS IÆp-Iƒ°pw,
bn-√. \o≠ Xe-apSn X\nsb sI´nImXp-Iƒ°pw, ssII-Iƒ°pw
sh-°m≥ i‡n-bn-√. AΩ sI´nssZhw IqSp-X¬ i‡n \¬Ip-∂p]s£ Ah-cpsS a\- n\vv XWp-t∏sIm-Sp-°W
- w. `£Ww hmcn-s°m-Sp≠mIpw! C∂pw C∂-sebpw XpS-ßnIm≥ Hcp Iqf-dp-Iƒ°pw km[n-°n°Ww _m°n Zn\-N-cy-I-sf√mw
b-X√ Cu bmX-\. hfsc \√-\n-eAΩ Xs∂ sNbvXp-sIm-Sp-°W
- w.
bn¬ Ign-™n-cp∂ Hcp a\-bnse
tijw 37˛mw t]Pn¬
apSn sh´n-°-f-bm≥ Ahƒ kΩ-Xn...............................................................................................................................................................................................................................................
2012 P\p-hcn ˛ s^{_p-hcn

35

...............................................................................................................................................................................................................................................
2012 January February H I N D U V I S H W A
CULTURAL M AGAZINE

tUm. hn. cma≥Ip´n

BNm-cykva-c-W-bpsS
\n¿hrXn
KoXm-⁄m-\m-arXw am\-hc- m-in°v
\n¿tem`w \evIn, B≤ym-fln-I-XbpsS Znhy{]`m-]qcw kztZ-iØpw
hntZ-iØpw ]c-Ønb, Ccp-]Xmw
\q‰m≠v P∑w \¬Inb henb
I¿Ω-tbm-Knbpw ⁄m\-tbm-Kn-bpambncp∂p kzman Nn∑-bm\μ≥.
Kplm-¥-c-ß-fnepw lna-h¬km-\p°-fnepw am{Xw HXp-ßn-\n-∂n-cp-∂,
Aaq-ey-amb B¿j-kw-kvIm-cØns‚ \mcm-bt- h-cp-If
- mb D]-\n-jØp-Ifpw D]-\n-jX
- vkm-ck
- w-{K-lamb `K-hXvKo-X-bpw, `mc-X-Øns‚
tImWm-\p-tIm-Wp-If
- n-te°pw IS-en∂-∏p-d-tØ°pw hym]n-∏n®v k\m-X\-amb ktμiw km[m-cW
- °
- m-c\v
kp{Km-ly-hpw kp{]m-]y-hp-am-°nb
tbmKn-hc
- y-\mbncp∂p At±-lw.
AssZz-Xm-Nm-cy-\mb BZn-i¶
- c
- s‚
P∑w sIm≠v ]cn-]m-h-\-amb ssIcfn-bpsS as‰mcp al-Ømb kw`m-h\-bmWv kzman-Pn. {]ÿm-\-{X-b-ßfnse thZm¥XXz-߃ {]mtbm-Kn-Iam-b- co-Xn-bn¬ kpe-fn-Xhpw kpμ-chp-amb `mj-bn¬ \nc-h[n {KŸ-ßfn-eqsS At±lw A\m-h-cWw
sNbvXn-´p-≠v. ]ptcm-ln-X-h¿§w IøS-°n-sh-®n-cp∂ sshZnI kmln-XyØnse Aaq-ey-c-Xv\-߃ s]mXp-P\-a-≤y-Øn-te°v hmcn-hn-Xdn temIP-\-Xsb [\y-am-°nb Kpcp-t{i-jvT\pamWv Nn∑-bm-\μ≥.
1951-˛¬ ]q\-bn¬ Bcw-`n® B≤ymflnI\thm-∞m-\Ø
- ns‚ ssP{Xbm{X B I¿Ω-[o-c≥ A¥y-\nanjw hsc Ahn-cmaw XpS¿∂p.
hn{i-a-sa∂ ]Zw At±-l-Øn\v
A\y-am-bn-cp∂p. ""hn{i-an-®m¬
Rm≥ Xpcp-sº-Sp°p''sa∂v At±lw

36

...............................................................................................................................................................................................................................................
2012 January February

................................................................................................................................................................................................................................................
ln-μp-hn-iz- 1187 aIcw
IqsS-°qsS ]d-bm-dp≠.v ISpØ
lrt{Zm-K_
- m-[°v tij-hpw,
B≤ym-fln-IX
- - sIm≠v temIsØ
sh√pI F∂ Xs‚ Pohn-X-e-£yØn¬ \n∂v AWp-t]mepw
At±lw hyXn-N-en-®n√ ˛ 1993
BKÃv aq∂n\v km‚n-bmtKm-thmhn¬ sh®v Xs‚ tZl-hn-tbmKw
hsc.
kzman hnth-Im-\-μ\v tijw `mcXob XXz-Nn¥ IS-en-∂-∏p-d-tØ°v
hym]n-∏n-®, B≤ym-fln-IX sIm≠v
Ing-°n\pw ]Sn-™m-dn\pw CS°v
tkXp-_-‘\w \S-Ønb as‰mcp
bXn-h-cy≥ Cs√∂p Xs∂ ]d-bmw.
kzman hnth-Im-\-μs‚-bpw, Ac-hnμs‚bpw, ca-Wa
- l
- ¿jn-bp-tSbpw
IrXn-Iƒ At±-l-Øn¬ henb
kzm[o\w sNep-Øn. Cu aq∂v- Ejo-iz-c-∑m-cp-tSbpw Hcp ka-\z-b-ambn-cp∂p kzman Nn∑-bm-\-μ≥.
Xs‚ hniz-hn-Jym-Xa
- mb KoXm⁄m\b⁄-ßf
- n-eqsS {]Xn-Zn\w
]Xn-\m-bn-cß
- sf A£-cm¿∞Øn¬ tImƒa-bn¿ sIm≈n-®v,
I¿tΩm-∑p-Jc
- m°n Bfl-hocyw

\¬In {]_p-≤-cm°nb A`n-\h
]m¿∞-km-cY
- n-bmbncp∂p Nn∑bm\μ kzmanPn. thZn-bn¬
h∂pIgn-™m¬ {]uV-amb BwKe-`mj A\p-]-a-amb ⁄m\-Kw-Kbmbn A\¿Kfw {]h-ln-°p-am-bn-cp∂p. B hmKv≤m-c-bmWv, B kckz-Xo-{]-km-Za
- m-Wv At±-lØ
- n-s‚
hnP-b-c-l-kyw. Kpcp-hns‚ A\p-{Klhpw hmKzn-em-khpw am{Xw
ssIap-Xe
- m-°n-bmWv C∂v temIØns‚ GXv ap°nepw aqe-bnepw
hym]n-®p-\n¬°p∂ AP-øa
- mb
Nn∑bkm{amPyw At±lw sI´n-∏S- pØ-Xv. At±-l-Øns‚ b⁄-im-eIƒ F{Xtbm ]pXp-Po-hn-Xß
- ƒ°v
P∑w \¬In. e£y-t_m-[-an-√mØ
P\-X°v Bfl-_ew \¬In ]p\-cp÷o-hn-∏n-®p. bphm-°ƒ kzman-Pn°v
F∂pw lc-am-bn-cp-∂p. bphm°ƒ°v kzman-Pnbpw. e£y-t_m-[ap≈ bphm-°-fn¬ `mc-X-Øns‚
`mhn kpc-£n-X-am-sW∂v At±lw
Dd®v hnizkn-®p.
Kl-\-amb thZm-¥-c-l-kyw A\-\ykm-[m-cW-amb ssien-bn¬ ImtemNn-X-amb am‰-߃ hcp-Øn

C∂sØ Xe-ap-d°v kzoIm-cy-amb
coXn-bn¬, imkv{Xo-ba
- mbn A]-{KYn-®p, t{imXm-°f
- n¬ {i≤bpw
Dincpw DW¿Δpw Bflm-`n-am-\hpw
]I-cp-hm≥ DX-Ip∂hbm-bn-cp∂p
At±-l-Øn-s‚ {]uV-amb {]`m-jW-߃. AXp-sIm-≠p-Xs∂ B_me-hr≤w P\-ßsf BI¿jn®v
At±lw Xs‚ amkva-cnI he-b-Ønem-°n.
B≤ym-flnIcwK-ßf
- n-se-∂t- ]mse
hnZym-`ym-k˛- B
- t- cm-Ky-˛k
- m-aq-ly-˛kmw-kvIm-cnI taJ-eI
- f
- nepw
At±lw ]Sp-Øp-b¿Ønb hnP-bkvXq-]ß
- ƒ B \njvImaI¿Ω-tbmKn-°p≈ \nXy-kvam-cI
- ß
- f
- m-Wv.
lnam-e-b-Øn-se {]im-¥-kp-μ-c-amb
kn≤-_mcn B{i-a-Øn¬ At±-lØns‚ `uXnIicocw hn{iaw
sIm≈p-∂p. temIsغm-Sp-ap≈
A\p-bm-bn-If
- psS lrZ-bØ
- n¬
At±lw C∂pw ac-Wc
- l
- n-Xa
- mb
Hm¿Ω-If
- mbn Ip-Sn-sIm-≈p-IbmWv.
B alm-tbmKn XpS-ßn-sh® am¿§Øn-eqsS Ahsc apt∂m´v \bn°p∂ t{]c-I-i-‡nbpw as‰m-∂-√.

hni-Zo-Ic
- W
- a
- n-√m-sX...

35˛mw t]Pn¬\n∂pw XpS¿®

√t√m Ft∂m¿Øv Rm≥ ZpxJn-®p.
t]mIm-\mbn Fgp-t∂-‰-t∏mƒ ap‰sØ s\√n-a-c-Øns‚
sImºn-en-cp∂v c≠p Im°-Iƒ Ic-™p. AΩ ASp-°-fbn-te°v s]s´∂p t]mbn. Hcp ]m{X-Øn¬ Hcp ]nSn
tNmdp-ambn h∂v Im°-Iƒ°mbn sh®p-sIm-Sp-Øp.
R߃ t]mb-Xn-\p-tijw Nnet∏mƒ Ah¿ AXp
sImØn-Xn∂pambn-cn°pw. "B¿°-dnbmw AXv A—t‚bpw aI-t‚bpw Bflm-°-f-s√∂v' AΩ s\Sp-ho¿∏n´p. ssIIƒ Iq∏n apI-fn-te°v t\m°n ]d™p. ""`Khms\ Ahsc sIm≠p-t]m-b-Xn-\p-ti-jta Fs∂ hnfn°mhq'' AΩ-bpsS Bflm¿∞-amb {]m¿∞\!
Hcp]s£ CsXm-s°-X-s∂-bmhpw AΩ-bpsS ]qPmI¿Ω-ßfpw! Djx]qP, a≤ym-”-]q-P, kmbw-]qP tZho-ine-If
- mbn c≠p-s]¨a-°fpw!
Ah¿s°m-∏-an-cp∂v {]m¿∞-\m-t«m-I-߃ sNm√n B
AΩ-bpsS a\- n\v sX√v Bizmkw ]I¿∂v Ah-cpsS
Im¬ sXm´v hμn®v R߃ bm{X-]-d-™p. ZpxJw L\o`-hn-®p-In-S∂v B A¥-co-£-Øn¬ Fs‚ lrZ-b-Øns‚
tXß-eS- °
- m-\m-bn-√.
imkv{X-߃°v sXmSm-\m-ImØ F{Xtbm cl-ky-߃
{]]-©-Øn-ep≠v! DØcw In´msX Dg-ep-∂-h-cpw, A‘hn-iz-mk-ßs
- f∂v DXvtLmjn°p∂-hcpw ]pWy-]p-cm-Wßsf amtdm-SW
- t- °≠ ka-ba
- m-bn-cn-°p-∂p.

hc: {ioP≥

37

...............................................................................................................................................................................................................................................
2012 P\p-hcn ˛ s^{_p-hcn

...............................................................................................................................................................................................................................................
2012 January February H I N D U V I S H W A
CULTURAL M AGAZINE

Ihn-Xsb P\-Io-b-am-°p-Ibpw Imhy-I-e-bpsS Ag-sIm-gº≥ emh-Wy-kz-`mhw X®p-S°p-I-bpw, AXns‚ kuμ-cyim-kv{X-Øn\v thdn´ ImgvNII-ƒ \¬Ip-I-bpw sNm√n-bm-´Øn\v B`n-Pm-Xy-Øns‚
kpK‘w kΩm-\n-°p-Ibpw
sNbvX Ihn. {Zmhn-U-Xm-fØns‚ s]cp-ºdapg-°-hpambn \o¿Po-h-ambn Iymw] p-I-fn¬ DjvWsImSp-¶m‰mbn h∂v bph a\- p-I-fn¬
]S-b-Wn-sbm® tIƒ∏n®v
Dd°w sISp-Øn-b-h≥. Imatam-ln-X-amb {]W-b-a-\- p-Ifn¬ Znhym-\p-cm-K-Øns‚
]me∏q hnXdn A·n-ip≤n
hcp-Øn, B¿{Z-a-\-kvI-cm°n
Ae°n tX®v shfp-∏n® shfptØ-S≥! DW¿∂ncn-°p-tºmƒ
kz]v\w ImWm\pw AXv
s\bvsX-SpØv ]´p-Sp-°m\pw
]Tn-∏n-®-h≥! Aßs\ F{Xsb-{X....

Hm¿Øp-t]m-Ip∂p...
tPmkv.S- n.C
]qc-Øn-cs
- °m-gn™ hS-°pw-\mYs‚ sXs° tKm]p-c-\-S-bn¬ Hcp
k‘ym-ka
- b
- w. ae-bmfIhn-Xb
- n¬
XotIm-cn-bn´ KP-cm-P≥ km£m¬
IS-Ω-\n-´-bpsS sXt°m-´n-d°w! apdp°n-®p-h-∏n-®v, IÆn¬ I\¬hm-cn-bn´v, Aæ-Xo-£v-W-amb inc- p-am-bn,
hnS¿∂ Nncn-bpsS Xnc-bn-f-°-hpambn NSp-eX
- m-ft- ØmsS \ΩpsS
"IS-Ω\
- n´' tX°n≥ImSv ssaXm\Øv ]m≠nbpw ]m©m-cnbpw
sIm´n D]-Nmcw sNm√n hnS ]d-bp∂p. Xnc-s°m-gn™v HcnSw tXSn
C\nbpw acn-®n-´n-√mØ ac-®n-√-Iƒ

38

tXSn {Kma-hn-ip-≤n-bn-te°v Hcp
Xo¿∞-bm-{X.
IqsS Rßfpw.... Rß-tfbpw Iq´n.
Ihn-Xsb P\-Io-ba
- m-°p-Ib
- pw
Imhy-I-e-bpsS Ag-sIm-g-º≥ emhWy-kz-`mhw X®p-S-°p-I-bpw,
AXns‚ kuμ-cy-im-kv{X-Øn\v
thdn´ ImgvN-I-ƒ \¬Ip-I-bpw
sNm√n-bm-´Ø
- n\v B`n-Pm-Xy-Øns‚
kpK‘w kΩm-\n-°p-Ibpw sNbvX
Ihn.
{Zmhn-U-Xm-f-Øns‚ s]cp-ºdapg-°-

hp-ambn \n¿Po-h-amb Iymw]- p-Ifn¬ DjvWsImSp-¶m-‰mbn h∂v
bpha\- p-If
- n¬ ]S-bW
- n-sbm®
tIƒ∏n®v Dd°w sISp-Øn-b-h≥.
Ima-tam-ln-Xa
- mb {]W-ba
- \
-  
- p-Ifn¬ Znhym-\p-cm-K-Øns‚ ]me∏q
hnXdn A·n-ip≤n hcp-Øn, B¿{Za-\-kvI-cm°n Ae°n tX®v shfp∏n® shfp-tØ-S≥! DW¿∂ncn-°ptºmƒ kz]v\w ImWm\pw AXv
s\bvsX-SpØv ]´p-Sp-°m\pw ]Tn-∏n®-h≥! Aßs\ F{X-sb-{X....
CS-bv°v, kplr-Ømb Ihn-bpsS

...............................................................................................................................................................................................................................................
2012 January February

................................................................................................................................................................................................................................................
ln-μp-hn-iz- 1187 aIcw

]p\¿P-∑w
kmwk¨ sP. sImfmSn

ar

\n∂p≈ hnSp-X¬ BWv
]c-a-amb hnSp-X¬˛
F¶nepw
as‰mcp cm{Xn ]Icw sh°mtam?
as‰mcp cm{Xn-a-g-IqSn?
t\¿Ø a™pw Ipfncpw
]p\¿P-∑-Øns‚sbm-c-\¥km≤yX!
t^mt´m: cmtPjv NmtemSv

Xn Hcp A\n-hm-cyX
Hcp \mgn-I, hn\m-gnI
\mw \S-∂-Sp-°p-∂p.
arXn tXm¬hn-b-dn-bmØ ]S-bm-fnHcn-°-epw Xf-cmØ
Imh¬°m-c-\mbv arXn \ne-sIm-≈p-∂p.
arXnbpsS FØm-Øp-ºØv
hen™p Ib-dp-tºmƒ
kz]v\-ßfpw anYybpw
\nXm¥ kXyhpw
Atem-k-c-s∏-Sp-Øp-∂n-√.
]t£,
AsXmcp tXß-ens‚ I\n-hmWv.
tImSa™ns‚ ]pX-∏n¬ \n∂v
Hcn-°epw Bcp-ap-W-cp-∂n-√.
hmcn-°p-gn-I-fn¬, Aim-¥n-bn¬,
]m]-t_m-[-Øn¬

ho´n¬ \n∂v AØm-gw. hy‡n-Pohn-X-Øns‚ kzmX-{¥ysØ°pdn®pw ]c-kv]-c-hn-izm-k-Øns‚
Xmt°m¬Zzm-c]
- g
- p-Xp-Is
- f-°p-dn®pw
IpSpw-_mw-K-߃°v ]Øv I¬]-\Ifpw D{K-im-k-\-bpw, kvt\l-ap{Zbpw kΩm-\n®v hnim-e-amb
s\¬]m-St- Øbv°.v
"IÆv thWw Ccp-]p-d-sa-s∏mgpw
IÆv thWw apI-fnepw Xmtgw
IÆn-se-t∏mgpw thWw AW-bmØ
IÆv''
F∂v sNm√n temI-Øns‚ \m\mhn[ NXn-°p-gn-Isf°pdn®v Xncn-®dn-hns‚ A]m-b-aWn apg°nb
{]hm-NI
- s‚ kl-bm-{Xn-Ic
- m-bn,

Noho-Sp-If
- psS \mK-kz-ct- a-fb
- n¬
Icn-ºSw ]pX-®p-d-ßp∂ s]cp-ºpg
]mS-tØ-b°
v .v
hb¬hc-ºp-If
- nse D{K-hn-jP
- m-Xn-Isf-°p-dn®v Hm¿Ωn-∏n-®-t∏mƒ, a\pjy-t\mfw hcn√ Ah-bpsS hnj-hpw
]Ibpsa∂v ]d™v hnim-e-amb
Hcp ]mS-h-cºv R߃ kz¥-am-°n.
]mXn-bm-{X-bpsS InX∏pw IpXn-∏pambn BIm-iØv N{μ\pw \£-{Xk-aq-lhpw. thZn-I-fn-epw, kZ- p-Ifn-epw, sXcp-thm-c-ß-fnepw Ib¿°pIbpw Ie-ln-°p-Ibpw sNbvX Ihn,
{Kmaw apgp-h\pw Dd-°-Øn-em-sb∂v
Dd-∏m-°n, kS-Ip-S-s™-gp-t∂‰v D®Øn¬ ]mSn.
F√m-hcpw Dd-ßp-tºmƒ DW¿∂n-cn-

t°-≠-h\mWv Ihn F∂pw,
Ah¿°v Imhemfm-th-≠h
- \
- mWv
Fgp-Øp-Im-cs
- \∂pw Rßsf
t_m[y-s∏-Sp-Øn. Z¥-tKm-]p-c-hmkn-b√ Ihn, adn®v Ah≥ hgn-hn-f°m-sW∂v kzbw Xncn-®d
- ™
h
- t- \msSmØv kqcy\v apI-fnepw Xmsg-bpap≈ Imcy-ß-sf-°pdn®v ]pe-tcmfw
Ie-ln®pw X¿°n-®pw -sIm-t≠-bncp∂p.
kpc≥ Akp-c-\m-Ip-∂-Xpw, Akpc≥ kpμ-c-\m-Ip-∂-Xpw, kpμ-c≥
{]hm-N-I-\m-Ip-∂Xpw R߃ B
cm{Xn-bn¬ I≠p, A\p-`-hn®p!
""Hm¿°p-hm-t\m¿°p-∂X
- √
- n-sXm-∂pw
Hm¿Øp-t]m-Ip-t∂m¿Ω-_m-°nsb∂pw''

39

...............................................................................................................................................................................................................................................
2012 P\p-hcn ˛ s^{_p-hcn

...............................................................................................................................................................................................................................................
2012 January February H I N D U V I S H W A
CULTURAL M AGAZINE

cmtPiz-cn-\m-b¿

\o°n-sh°mw
Aev]-k-abw
{]m¿∞-\bv°pw
aq

∂p ]Xn-‰m-≠p-Iƒ°-∏pdw
\ΩpsS {Kma-k-‘y-Isf ssNX-\yh-Øm-°n-bn-cp-∂Xv \ma-P]
- Ø
- ns‚
Cuc-Sn-I-fm-bn-cp-∂p. DΩ-dØv IØn®p-sh® \ne-hn-f-°n-\-cn-In¬ Ip´nIƒ \nc-∂n-c∂v \maw P]n-°p-∂Xv
]Xn-hpw, \n¿∫-‘-hp-am-bn-cp-∂p.
Ime-Øns‚ am‰-Øn-\-\p-k-cn®v
kn\n-am-Km-\-ß-fnse `‡n-Km-\ßfpw \ma-P-]-Øns‚ "sa\p'-hnepƒs∏´p. ]n∂oSv kn\n-am-Km-\-ßfmbn \ma-P-]-Ønse lcw. Imew
H∂p Id-ßn-Øn-cn-™-t∏mƒ IØn®p-sh® \ne-hn-f-°n\p Iq´mbn
tS∏v dn°m¿Un-eqsS Hgp-In-h-cp∂
Xmf-\n-_≤
- a
- mb `-IvXn-Km-\ß
- ƒ.
BtKm-fh
- ¬°-cW
- hpw kmt¶-XnIhnπ-h-hp-sams° `K-h¬]q-Pbnepw am‰-߃ krjvSn-®p.
k‘y°v DΩ-dØv Cuiz-c-ssNX\yw {]k-cn-∏n-®n-cp∂ \ne-hn-f°v
hoSns‚ ]qPm-ap-dn-bpsS Nph-cpIƒ°p-≈n-sem-Xp-ßn. \maw P]n°m≥ ka-b-an-s√-¶nepw `K-hm≥amcp-sSbpw `K-h-Xn-am-cp-sSbpw FÆw
]qPm-ap-dn-I-fn¬ IqSn. ap\n™p
IØp∂ \ne-hn-f-°ns\ sh√p∂
Ir{Xnashfn-®hpw tZh-∑m¿°pw
tZhn-am¿°pw {]tXyI tXP pw
HmP pw \¬In. \ma-P-]-Øns‚
Ae-Iƒ Cu ]qPm-ap-dn-bn-se-Øp-∂ns√-¶nepw Ah¿°v tIƒ°mw k¶-Sß-fpsS s]cp-a-g-Ifpw kt¥m-jØns‚ then-tb-‰-ß-fpw.
Rß-fpsS sNdp-∏-Im-eØv Pohn-XØn\v HXp°pw Nn´bpw D≠m-bn-cp∂p. A∏q-∏\pw AΩq-Ωbpw
\¬Inb emf\w G‰p-hm-ßnb Ip´n°m-ew. kvIqfp-t]m-se-Xs∂ ]cn-NnX-amb CS-ßf
- m-bn-cp∂p IS-Ifpw
N¥bpw hmb-\i
- m-ebpw t]mtÃm^okpw Aº-e-hp-sa-√mw. Ahn-S-ß-

40

fn-te-°p≈ Ffp-∏-h-gn-I-fm-bn-cp∂p
Ab¬]°ap‰-߃. F√m-h¿°pw
F√m-h-tcbpw Adn-bp∂ \m´n≥]pdsØ k¶-Sß
- fpw kt¥m-jß
- f
- psa√mw Hcp ]cn-[n-hsc F√m-h-cp-tSXp-am-bn-cp-∂p. kvIqƒ Hgn-hp-k-abØv B¨s]¨t`Z-an-√msX
{]mb-Øn-\-\p-k-cn® DØ-c-hm-Zn-Xz߃ Ip´n-Iƒ°v \¬Ip-∂X
- n¬
apXn¿∂-h¿ {i≤n-®n-cp-∂p. Ct∂m?
sh≈-Io-dp-tºmƒ XpS-ßp∂ hnZym`ym-k-sa∂ "A`ymkw' cm{Xn
sshIp-∂X
- ph-tcbpw XpS-cp-tºmƒ
DØ-ch
- m-Zn-Xz-߃ Gs‰-Sp-°m≥

Ah¿s°-hnsS kabw? ]ns∂ßs\-bmWv hnf°p IØn®p sXmgm≥
kabw In´p∂Xv!
\mw Np‰pw H∂p ItÆm-Sn®p
t\m°q. \ΩpsS ap…ow ktlm-Z-c∑mcpw ktlm-Zc
- n-Ifpw ka-bm-ka
- b
- ß-fn¬ \nkv°-cn-°pw. {]mb-t`-Zat\y ÿet`Z-at\y F√m Rmb-dmgvN-I-fnepw ]≈n-I-fn¬ t]mbn
{]m¿∞n-°m≥ _≤-{i-≤c
- mWv
\ΩpsS {InkvXy≥ ktlm-Zco
ktlm-Z-c-∑m¿. F√m Znh-khpw
Fgp-t∂¬°p-tºmgpw InS-°p-∂Xn\p apºpw Ah-cn-t∏mgpw IpSpw-

...............................................................................................................................................................................................................................................
2012 January February

................................................................................................................................................................................................................................................
ln-μp-hn-iz- 1187 aIcw
_tØmsSm∏w {]m¿∞n-°pw. sSenhn-js‚ AXn-{]-kcw Ahsc
Ct∏mgpw Iog-S-°n-bn-´n-√. Ah-cpsS
Ip´n-Iƒ°v Jpdm\pw
ss__nfpsams° \∂mbn Adnbmw. F∂m¬ lnμp Ip´n-I-fpsS
Imcyw t]mIs´, apXn¿∂-h¿°p-t]m
epw F{X-bmƒ°v cmam-b-Whpw `mKh-Xhpw hmbn-°m-\-dnbmw?
\maP]ap≈ hoSp-Iƒ F{X-bp≠v?
hoSn-\-IØp \mw krjvSn--°p∂
GXp-Xcw \√ i_vZ-Øn\pw \√
Du¿÷w D≠m-°m≥ Ign-bp-sa∂v
imkv{Xw sXfn-bn-®n-´p-≠v. ho´nse

IpSpw-_mw-Kß
- ƒ H∂n-®n-cp-∂p≈
{]m¿∞\ Hcp A[chymbmaw
am{X-a√ AXn\v ho´n¬ \√
Du¿÷w krjvSn-°m≥ Ign-bp-sa¶n¬ \ap°v F¥p-sIm≠v AXp
sNbvXp-Iq-Sm. F¥n\pw ka-bsØ
Ip‰-s∏-SpØn ]pdw-Xn-cn-™n-cn-°m\mWv \mw CjvS-s∏-Sp-I. F{X
tPmen-bp-s≠-¶nepw \mw AsX√mw
HXp°n k‘y°v ]c-º-c-Iƒ°v
apºn¬ NS-™p-Iq-Sm≥ ImWn-°p∂
Bth-i-Øns‚ Hcwiw \mw
{]m¿∞-\°
- mbn am‰n-sbSp°m≥
Xøm-dm-bm¬ aXn-b-t√m. \ap°v

th≠-sXms° ka-bm-ka
- b
- ß
- f
- n¬
\¬Ip∂ Cuiz-c-ssN-X\yw AsX¥p-am-Is´ Ccp-]-Øn-\mep aWn-°qdp≈ Hcp Znh-k-Øn¬ Ac-a-Wn-°q-sd-¶nepw B ssNX-\ysØ kvacn°m≥ \ap°p am‰n-sh-®p-Iq-tS.
\Ωp sS k¶-Sß
-- -fn¬ Hcp
Xmßmbpw kt¥m-jß
- f
- n¬ Hcp
]¶m-fn-bmbpw B]-Øp-I-fn¬ Hcp
Icp-Ømbpw AXp \Ω-fn¬ \n-dbm≥ A\p-h-Zn-°p-∂-Xt√ \√Xv?
Iptd h¿j-߃°p apºv GtXm
Hcp amkn-I-bn¬ hmbn-®-Xm-Wv. Xangv\m-´n¬ Hcp {Kma-Øn¬ kv{XoI-

sf√mw sSen-hn-j\p apºn¬
apºn¬ NS-™p-Iq-Sn-bn-cp∂v ]c-º-cIƒ ImWp-∂Xv ]Xn-hm-bn-cp-∂p.
CXn-s\mcp ]cn-lmcw ImW-Ws
- a∂v
Hcp s]¨Ip´n Dd-®p. Ahƒ
aq∂mep t]sc-°q´n ]c-º-c-Iƒ
XpSßn Ah-km-\n-°p-∂-Xp-hsc
\ofp∂ Hcp `P\]cn-]mSn cq]-s∏-SpØn. {ItaW B `P-\-kw-LØns‚ kwJym-_ew IqSp-Ibpw B
{Kma-Ønse H´p-an° kv{XoIfpw
]c-ºc ImW¬ \n¿Øn {]m¿∞-\bv°p-th≠n B kabw hn\n-tbm-Kn°p-Ibpw sNbvXp.

Chn-sS kv{XoI-fpsS GsX√mw
kwL-S\
- I
- f
- p-≠v. cmjv{So-ba
- mbpw
kmaq-ln-Ia
- mbpw aX-]c
- a
- mbpw kPoh-amb kv{XokwL-S\
- I
-- ƒ. Xo¿®bmbpw lnμp alnfm kwLS-\Iƒ°v Cu hnj-b-Øn¬ Gsd
apt∂m-´p-t]m-Ip-hm≥ Ign-bpw. hoSpIƒ tI{μo-I-cn®p `P-\-kw-L-߃
cq]o-I-cn-°p-I, Hgnhp Znh-k-ß-fn¬
aX-]m-T-im-e-Iƒ {]h¿Øn-∏n-°p-I,
aX-]c
- a
- mb hnti-jZ- n-hk
- ß
- f
- n¬
AXns‚ {]m[m\yw Bfp-Iƒ°v
a\- n-em-°n-s°m-Sp-°p-I, Ip´nIƒ°pw apXn¿∂-h¿°p-ambn `K-hXvKoXm t«mIw t]mse-bp-≈h
- b
- psS

a’-c-߃ kwL-Sn-∏n-°p-I, cmam-bW-˛`
- m-Kh
- X b⁄-߃ kwL-Sn-∏n°pI apX-emb Imcy-ß-fn-eqsS
hnizm-ka
- m-Wv Po-hn-Xh
- n-Pb
- sØ
]cn-t]m-jn-∏n-°p-∂Xv F∂
hnizmkw Bfp-If
- n¬ D≠m-°n-sb-Sp°mw. kv{Xo ap∂n-´n-d-ßn-bm¬ Ign-bm-Ø-sX-¥mWv? Ah¿°p th≠
t{]m’m-l\w \¬Im≥ ]pcp-j∑mcpw Xøm-dm-I-Ww. \ΩpsS alØmb ]mc-ºcyw ImØp-kq-£n°m\pw A\-¥c Xe-ap-d-bn-te°v
]I¿Øm\pw Ah¿°p Ign-b-s´.

41

...............................................................................................................................................................................................................................................
2012 P\p-hcn ˛ s^{_p-hcn

...............................................................................................................................................................................................................................................
2012 January February H I N D U V I S H W A
CULTURAL M AGAZINE

1187 aIcamkw Fßs\?hntijZn-hk߃

in

16

ip 21
_p ˛ 10-˛1 aIcw
c
_p

23
24_p˛27-˛43 Ipw`w
31ip ˛ 20 ˛9 ao\w

k

Ip
a

N

c-]-co-£-I-fn¬ ]cm-Pbw F∂nh ^ew.
Xpem-°qdv (NnØnc 1/2, tNmXn, hnimJw 3/4)
s]mXpth Xosc KpWw t]mcmØ ka-b-am-Wv. ITn-\m≤zm-\hpw hn`-h-\m-ihpw Btcm-Ky-°p-dhpw. Krl-Øn¬
a\x-k-am-[m-\-°p-dhpw If{X ˛ amXr Ie-lhpw ktlmZc i{Xp-Xbpw \n›-bn-®p-d-∏n® awK-f-I¿Ω XS- hpw
]co-£I
- f
- n¬ ]cm-Pb
- hpw t\{X-˛D
- Zc tcmKhpw sXmgn¬
apS-°hpw ÿe-am-‰-ßfpw {]Xo-£n-°mw.
hr›n-I-°qdv (hn-im-Jw 1/4, A\n-gw, Xrt°-´)
hfsc A\p-Iq-e-k-a-bw. k¿°m¿ AwKo-Im-chpw _lpa-Xn-Ifpw {]tam-j\pw Btcm-Ky-]p-jvSnbpw ]pXnb
ÿm\-am-\-ßfpw Kƒ^v bm{Xm tbmK-߃, kmº-ØnI-]pjvSn, hml-\-hkvXp em`-߃, Kr-l-Øn¬ awK-fI¿Ω-߃ \S-°pI, ]co-£I
-- f
- n¬ D∂-Xh
- n-Pbw, BtcmKy-]pjvSn Bfl-hn-izmkw Nn´n, tem-´dn XpS-ßn-b-hbn¬°qSn t\´-߃ F∂nh ^ew.
[\p-°qdv ( aqew, ]qcm-Sw, D{XmSw 1/4)
hkv-Xp-hm--l-\-߃ aqew [\-\miw. hogvN, Bip-]-{Xnhm-kw, sXmgn¬ap-S°w, Xkv°-c-`-bw, Krl-Øn¬ A√d-Nn-√d Ie-l-߃, ]co-£-I-fn¬ tXm¬hn, hyh-lmc
]cm-Pbw, A\m-hiybm{X-Iƒ, ho≠p-hn-Nm-c-an-√mØ
kwkm-c-߃ {]hrØn-Iƒ aqew ZpxJw ^ew.
aIc-°qdv ( D{XmSw 3/4, Xncp-thmWw, Ahn´w 1/2)
kmº-ØnI {]bmk߃, hkvXp-\jvS km≤yX, hml\m-]-I-S-ßtfm X∑q-e-ap≈ {]iv\-ßtfm t\cn-tS-≠n-hcnI ]co-£I
- f
- n¬ ]cm-Pbw F∂nh Kƒ^v bm{Xm-tbmKw
ImWp-∂p. Krl-Øn¬ awK-fI
- ¿Ω-߃ \S-°pw. k¥m\
If{X KpW-ap-≠v.
Ipw`-°qdv ( Ahn´w 1/2, NX-bw, ]qcq-cp-´mXn 4/3)
KpWtZmj-an-{i-^e
- w. kmº-ØnIt\´-ßfpw sXmgn¬cwKØv Db¿®bpw hyh--lmc]cm-P-b-hpw. a’-c-]-co-£-Ifn¬ tXm¬hn. Btcm-Ky-{]-iv\-߃, awKf-I¿ΩXS- ßƒ, [mcmfw bm{X-Iƒ, i{Xp-ieyw F∂nh ^ew.

ip
Kp
_p

ao\-°qdv ( ]qcq-cp-´mXn 1/4, DXr-´m-Xn, tchXn)
hfsc \√ ka- b w. D∂- X - ÿ m- \ - a m- \ - e - _ v [ n- I ƒ
k¬Io¿Øn, [\-em`w, hntZ-i-bm{XmKpWw, ktlm-Z-ck-lm-bß
- ƒ, h-kX
v p-hm-l\
- m-Zn-Iƒ hmßpI, CjvSs
- ∏´
sXmgn¬e_v[n, awK-fI
- ¿Ωkn≤n Btcm-Ky-]pjvSn ^ew.

taS-°qdv (Aiz-Xn, `c-Wn, Im¿ØnI 1/4)
aI-c-amkw hfsc A\p-Iq-ew. sXmgn¬cw-K-Øp-b¿®bpw
Kƒ^v bm{Xm-tbm-Khpw hkvXp-hm-l\
- m-Zn-Iƒ hmßp-Ibpw
Krl-Øn¬ awKfI¿Ω-߃ \S-°p-Ibpw ktlm-Z-c-KpWhpw. hnZym-hn-Pbw, a’-c-]-co-£-I-fn¬ D∂-X-hn-P-bw,
Krl-\n¿Ωm-W{- iaw ]ptcm-Ka
- n-°pw. BtcmKyw Xr]vXn-Icw.
FSh°qdv (Im¿ØnI 3/4, tcm-lnWn, aI-bncw 1/2)
]nXr-Kp-cp-P-\m-cnjvSXbpw bm{Xm-t¢-ihpw DZ-c-]o-Ubpw
\jvS-s∏-s´∂p Icp-Xnb hkvXp-°-fpsS Is≠Sp-°¬,
sXmgn¬cw-KØv Db¿®, hkvXp-hm-l-\m-Zn-tbm-Kw, Krl-Øn¬ awK-fI
- ¿ΩXS- ß
- ƒ hnZym-Pb
- w, Zo¿L-Zq-cb
- m-{XIƒ, imco-cn-I-t¢iw F∂o KpW-^-e-߃ {][m-\w.
anYp-\°
- qdv (aI-bncw 1/2, Xncp-hm-Xn-c, ]pW¿Xw 3/4)
aIcamk- Ø n¬ bm{Xm- t ¢- i hpw ITn\m- ≤ zm- \ hpw
sXmgn¬cw-KØv ]cm-Pbw. tae-[n-Im--cn-I-fpsS A{]o-Xn.
IpSpw-_Ø
- n¬ Ielw, hkvXp-hm-l\
- m-Zn-Iƒ aqew kmºØnI \jvS-߃ F∂nh kq£n-°p-I. Krl-\n¿ΩmWw
apS-ßpw. awK-fI
- ¿Ω-߃ apS-ßmw. 20 Ign-™m¬ Aev]w
KpWw ImWpw.
I¿°n-S-I°q-dv (]p-W¿Xw 1/4, ]qbw, Bbn-eyw)
Cu amkw s]mXpth KpWw t]mcm. sXmgn¬cw-KØv ASn°Sn ]cm-P-b-߃, ]e-X-c-Øn-ep≈ kmº-ØnI\jvS߃. hkvXp-hm-l\
- m-Zn-Iƒ aqew [\-\jvSw kw`-hn-°mw.
Zo¿L-Zq-c-bm-{X-Iƒ, XkvI-c-`-bw, a’-c-]-co-£-I-fn¬
]cmPbw, Kƒ^v bm{X, XS- -߃ ImWpw. aIcw 17
Ign-™m¬ Aev]w sa®w.
Nnß-°qdv (aIw, ]qcw, D{Xw 1/4)
s]mXpth A\p-Iq-ew-Xs
- ∂. sXmgn¬]ptcm-KX
- n, DtZym-Kcw-KØv AwKo-Im-cß
- ƒ, Dt±-in® ÿe-tØ-°p≈ am‰w,
Kƒ^vbm{XmtbmKw, hkvXp-hm-l\
- mZn em`w, Krl-Øn¬
awK-fI
- ¿Ω-߃, ]pWy-t£{X Z¿i-\w, Kpcp-Im-cWhcmZn
A\p-{Klw F∂nh ^ew.
I∂n-°qdv (D{Xw 3/4, AØw, NnØnc 1/2)
KpWtZmj-an-{i-^e
- ß
- ƒ. sXmgn¬cw-KØv Db¿®, kmºØnI t\´-߃, hkvXp-hm-l\
- m-Zn-Iƒ aqew kmº-ØnI
t\´-߃, ]pWy-t£-{X-Z¿i-\w, Krl-Øn¬ Zº-Xo-I-elw, DZ-ch
- ym-[n-Iƒ, XkvIc
- i
- e
- yw, ktlm-Zc
- I
- e
- l
- w, a’-

\oe-a\ IrjvW≥ \ºq-Xncn
0497 2801616

1 \v DØ-cm-bW]pWy-Im-ew, aI-ch
- n-f°v, ssXs]m߬, hnth-Im-\-μ-P-b-¥n. 2 \v Iujo-XnI kmath-Zn-Iƒ°v AjvS-Im-{im-≤w. 3 \v aI-cs®mΔ. 5 \v
GIm-Zi
- n-{h-Xw. ]I¬ 2 aWn 3 an\n´v apX¬ cm{Xn
7 aWn 3 an. hsc lcn-hm-k-cw. 6 \v {]tZm-j-{h-Xw.
9 \v ÿmeo-]m-Iw. 11 \v hrXn-]mZ ]pWy-Im-ew. 12
\v C¥y≥ dn∏-ªnIv Zn\w. 18 \v am[z-\-h-an.
_pt[m¬∏-Øn. 20 \v GIm-Z-in-{h-Xw. arXyp-tbmKw. 21 \v Kpcp-hm-bq¿ [zP{]Xn-jvTm-Zn-\w. 23 \v
]g\n ctYm¬k-hw. 24 \v ]u¿Æ-an-amk Hcn-°¬,
Zm\w, ssX-∏q-bw. 30 \v hnjvWp-]Zo]pWy-Im-ew.
AjvSI
- I
- m-em-cw-`w.

tPym-Xn-jw-

42

...............................................................................................................................................................................................................................................
2012 January February

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->