P. 1
Emk 101 - Termodinamik Sept 1997

Emk 101 - Termodinamik Sept 1997

|Views: 0|Likes:
Published by Vinot Nathan

More info:

Published by: Vinot Nathan on Mar 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/28/2015

pdf

text

original

UNIVEI{SITI

SATNS MAT-AYSIA
Pepclikslan
Scmestsr
Pcrtama
Sidang Akadcrnik
1997 198
SePtembcr
1997
EMK l0l - Ternrodinamik
Masa :
[3.iarn]
ARAHAN KEPAD.A CALON:
Sila pastikan hlhlwa kertls
peperikslan
TLGA IIELAS lampiran tlan ENAM
soalan
pepcriksaan ini.
ini mcngandungi
ENAM
muka
surat'
yang hcrcctak
scbelurn
anda memulakan
Jawab LIMA soalan saha.ia.
SemuajawaPan@lJ'diiawahc1idulamBahasaMalirysia.
Jawapan untuk setiap sollan MESTI cJimulilkln
pada rnuka surat
ycng bcrusingan'
Tennasuk Lampirarr;
l- Jadual Stim
33
...21-
IEMK
10ll
-2-
S1.
[a]
Berikan takrifan-takrif ln berikut:
til
Proses boleh balik
tiil
Kitar termodinamik
tiiil
Haba
[iv]
Kerja terlaku
[v]
Hukum pertama termodinamik
(15
markah)
tbl
Bendalir ptda suhu l50oc dan tekanln I bar dimampatkan secara isotema
ke isipadu tentu 0.28 *3/kg. Tentukan per kg bendalir.
til
perubahan tenaga dalarn
tiil
perubahan enlopi
liiil
pemindahur haba
[iv]
kerja terlaku
bagi:
til
stim
tiil
udara
Lukiskan pro.se.s tersebut ke atas
ganrbaraiah P-v.
Data baei udara:
;o
=
l'005 kJ/kgK
CD
=
0.718 kJ/kgK
(85 markah)
52.
tal
Stirn memasuki sebuah turbin dengan kadar :rlir
jisim
4600 kg/.iam. Turbin
tersebut meniana 1000 kW. Di alur masuk tekanannya 60 bar', surhu 400oC
it
dur halaju l0 rnis. Di alur keluar tekanannya 0.1 bar, kualiti wap 9AVo dan
halaiu 50 m/s. Tentukan pemindahan haba di antara turbin dan keliling.
Lukiskan proses tersebut ke atas gambarajah T-v.
(50 markah)
...31-
t
0c
tbl
-3-
Tirnbangkan Rajah S2[b] di bawah"
Pt
=
I bar'
Tt
=
20"C
Ct
=
3 In/.s
m=9kg/s
Rajrh 52[b]
Tentukan kuasa yang diperlukan oleh
l-5 m. Andaikan pecutan graviti l0 m/s
IEMK
10ll
Pz
=
1.4 bar
Tz= 20"C
C2= 12mls
15m
untuk mengepam air ke tahaP
pemindaha haba bolehabai.
pam
dan
s3.
lal
(50
martah)
Nylrtlkan kenyataan Clausius
yang merupakarl salah satu siratal'r hukum II
dan buktikan bahawa semua enjin hrrba yang dikendali di antafa 2 takungan
yarlg samo mempunyai kecekapan yang samL
(20 martah)
Sebuah enjin haba boleh balik tnenedmt tcnaga daripada sebuah
pengumpul
suria
pada suhu 80oC rjan mernbuang haba ke keliling pada suhu 25oC.
Lihat Raiah S3tbl. Pengurnpul suda nrenukar 50
peratus tenaga suria
terluiu kep:rdl tenrgc yang berguna. Jika I kW tenaga suria menyinari
I m2 luas pengumpul, apakah lua.s pengumpul yang diperlukan untuk
rnemhekal 5 kW kuasa keluaran daripada eniin haba.
(80 ma*ah)
...4t_
tbl
ct
l
IEMK
l01l
5kw
s4.
lal
Rajah S3[bl
Apakah
yang dimaksudkan dengan
contoh berdasarkan kitar Diesel.
tekanan ber*esan rnin dan tunjukkan
(15
markah)
Rajah S4[b]
lbl
Sebuah loji gas turbin digunakan untuk menjana kuasu.
menun-i r,rkkan kitar terbuka Brayton"
Pemamfrrt
Rajah S4[b]
{t8:
...51-
lal
s5.
tbl
IEMK
tOll
_\-
Suhu rnaksimum kitar adalah 1000 K dan suhu minimurn 288 K. Nisbah
tekanan adalah 6. Kecekapan isentropi bagi pemampat adalah 85 Vo dan
kecekupan isentropi turbin adalah 90 Vo.
til
Lukiskan gambarajah T-s dan p-v bagi kitar tersebut
liil
Tentukan keceikapan loii tersebut
tiiil
Tentukan nisbah kerja
Data bagi udara Cp
=
1.005 kJ/kg K
Cv
=
Q.l t8 kJ/kg K
(85
markah)
Berikan tiga sebab kenapa kitar Carnot tidak sesuai digunakan bagi loji
stirn
(15
markah)
Stim cligunakan sebagai bendalir di ddam kiUr l{ankine yang mempunyai
pemiltit^s semula dnur pemanus larnpau. Kitaf ini dikendalikan di antara
tekanan 30 blr dtn 0.04 bar. Dariah panas lampau stim yang memasuki
turbin penama ialah 216.loC. Di dalam turbin
pertuna stim berkembang
hingga rnenilrJi wap topu. Kernutlian stirn dipanas semula ke suhu 450oC
.sebelum mema.suki turhin kerJua. Andaikan keria
pam suap bolehabai,
tentukan:
til
kecekapan kitat Rankine
tiil
penggunaun stim tentu
Lukiskan garnblrajah T-s bagi kital tersebtrt.
(8-5 markah)
se
s6.
lal
IEMK
10ll
-6-
Kitar marnpatan wap bercJasalkap
kitar terbalik Carnot. Terangkan
kenapa
lurbin
yang digunakan
bagi kitar terbalik
Canrot ditukarkan
kepada
pen6ikii. Kenapa
proses pe'yejatan
di dalam kitar mampatan wap
rJiteruskan hingga ke wap tepu sebelum
ploses mampatan'
(15 markah)
Bahan pegdingin Rl2 digunakal
di dalam kitar penyejukan mampatan wap'
Wap tepu
memusuki
pemampot
padi) l2oc' Cecair tepu meninggal
pemeluwap
patla tekanan 1.4 MPa. Pemampat
mempunyai
kecekapan
hOA. frO.r aliriisirn brhun
pepdipgip ialah 0.tX)8
kg/s. Tentukan:
til
Kuasa mampatan
di dalam kW
tiil
Muatan
PenYejukan
tiiil
Pekali prestasi
Lukiskan
garnbu'ajlh T-s'
Terangkan secafa ringkas
bagaintana
muatan
penyeiukap boleh
dipertingkatkan.
(85
markah)
- ooo00()ooo
lbl
8'l
,Pt
l"Ci lbarl
hr hr, hl
lU/ksl
lnur
rorl
sr
!tr-!-
lkJ/ke
Kl
0.or
I
')
4
0.006t l2 X06.1
0.006566 192.6
0.00?054
I ?9.9
0.0075?5 168.2
0.008 t 29 l5 7.3
0.008719
t4't .l
0.009346 l3?.8
0.0rml l?9.1
0.0r072 121.0
0.01t47 I13.4
0.0 t 22?
0.0r 312
0.01401
0.0 t 49?
0.0 r 597
0.0t 704
0.0r8r?
0.01936
0.02063
o.02 t 96
0.0213?
0.02486
0.02642
0.02E08
0.02932
0.03 t66
0.03360
o.03561
0.03778
0.04004
0.04 242
0.047 54
0.053t8
0.05940
0.06624
0.0?375
0,08 r98
0.09100
0" I 009
0.t I l6
0. r 233
0.t5?4
0. l 992
0.250 l
0.31 l6
0.3855
0.4716
0.5?80
0.70r I
0,8453
l.0l3ZJ
0' 2500.8
4.2 2498.3
8.4 2495.9
12.5 2,191.6
r 6.8 249 t.3
2 1.0 24 88.9
75.7 2486.6
29.4 2484.]
3l.6 248 I .9
l?.8 2479.6
42.0 2417.2
'16.!
2414.9
50.4 2.472.5
54.6 2414.2
58.8 7461.8
62.9 2465.5
67.r 2453.1
.7 r.l ?450.8
'is.5
1458.4
'
?9.7 2456.0
8 3.9 24 53.1
83.0 2451.4
92.2 2449.0
96.d 2{46.6
100'6 ?{41'2
104.8 ?.14 l"E
108.9 2.t19.J
l r3.l x431.2
M,3 2434.8
121.J 2432.4
t25.1 2430.0
r 1{.0 21?5.1
142..1 v474.5
150.? 24 t
j.8
159.1 24 l l.0
t6?.J 2{06.1
175.8 2401.4
r 84.2 2396.6
I92.5 219 l.E
200.9
238?.0
?09.3 ?382.t
230.2 23'10.1
25 l. I 2357 .9
272.0 2315-1
x93.0 2333.1
3 r i.9 1320.8
314.9 2308.i
355.9 219i.6
l?6.9 :':81.8
398.0 2169.3
9.155 9.151
9.ln 9.128
9,07 ! 9.102
9.030
9.076
8.989 9.050
8.948
9.024
8.908
8.999
8.868
8.971
8.828
8.949
8.788
8.!24
2500.8
2502,5
2504.3
2506.1
2508. r
2509.9
't( | I R
25 r 3.?
'r( r <
(
2511.4
25 19.2
7S7t.l
2522.9
2s24.8
2J 26.6
2528.4
t<1n.
25 32. I
2531.t
t('l( ?
253?.6
t<'lo d
254l.Z
2543.0
254{.8
2546.6
2-(48.4
a(<n ?
2552. I
2551.9
2555.7
?5 5r.3
t(A) o
2566.5
25?0. I
11"t1 1
t(?7 t
2.560.8
2584.-1
258?.9
2591.4
l6Oi.3
2609.0
26t1.1
r(tK 1
-OJr.
254l.:
.a(
I
(
2659.?
ioD /.5
n+
0.015
0.03 I
0.046
0.051
0.075
0.09 I
0. r06
0.r21
0,r36
{
6
1
8
9
t0
ll
IL
t3
l4
106.4
99.90
93.83
88.1 7
82.89
| ,., I
73.38
69.09
65.08
6 r.34
57.81
54.56
5 1,49
48.62
45.92
43.40
4 t.03
38.8 r
36,7 1
34.77
32.91
19^s7
26.60
23.97
2 1.63
r9.55
I 7.69
r6.03
r4.56
13.23
12.04
9.578
't.618
6.20r
5.O45
4.t33
3.408
2.828
4-JO I
1.982
r.6?l
t.0l 5
i.0?5
t. il4
r tO?
l.?50
8.900
8.876
8.851
8.S28
8.S0.1
8.780
8"?57
8. ? l.l
8.? l2
8.689
8.666
8,64{
8.62?
8.600
8.5 ?9
8.5J?
8.536
8,-< l5
8.494
8.473
8.d51
8.4 l2
8.17 2
8-132
8.29{
8.25 6
8.2 r9
8.r82
8.r45
8.lll
8.075
7.99 |
7.909
?.830
7. .155
,,.o61
1411
1.541
7.4?3
7rt6
0.1 5 t 8.?49
0. r 66 8.7 l0
0. t80 8.6? |
0.t95 8,611
0.2r0 8.594
0.224 8.5 5 6
0.?3e 8.5 l8
0.25] 8.481
0.268 8.444
0.282 8.407
0.196 8.3?0
0.3 l0 8.334
0.325 8.297
0.J39 8.26 I
0.3 5 3 8.?26
0.167 8. I 90
0.38 r 8.1 55
0.195 8.120
0.409 8.085
0..123 8.050
0.416
0.464
0.491
0.5 1R
0.54s
n
(t?
0.599
0.625
0-6J I
0.678
0.704
0.76E
0.83 r
0.893
0.9J5
8.0l6
7.94 8
7.88 I
7.8 l4
7.63{
l -oLu
't
.5t1
7.494
?.413
7.37 |
1 111
7.0?8
6.937
6.800
6.666
(qT6
5.{ l0
5.2S6
6,1b6
6.04E
t(
l6
l?
t8
t9
20
2l
22
23
24
25
1A
LI
28
29
30
34
36
38
40
42
44
46
18
50
55
60
65
?0
?5
80
9<
90
0{
100
t
l
I
d l9.i 7756.1
26?5.8
t
u and r arc choscn to bc zcro for sltntslcd liquid at the triplc roint
Notc:
vduca of uTcen bc found on p. lO.
Saturatcd Wstcr artd S tearn
[1/1e]
u
F
il
il
+tr
ffi
lnux
rorl
P
tt v,
IuilT t"cl GrABI
0.006r 12 0.01
0i 73'ts
29 2385
55 2393
73 2J99
88 24A3
rOt 2408
I lz 24tz
lzt 24 l5
rJ0 24 l8
r38 2420
t45 2122
t52 7425
r 58 742't
t 6_1 2428
t69 2430
114 213?
l?9 2431
13.1 241-s
I Ea 2416
t9:, 2431
207 24,t2
.
:20 2416
232 245A
!{2 2453
25t 2156
260 2459
263 2461
2i6 2464
28,3 2466
289 2468
295 2410
302 2472
301 2111
3il 2475
3,r8 2476
323 2418
327 !479
332 2481
336 2482
.340
2483
tjl 2486
350 2489
369 2492
377 2,f 94
38.r 2495
0. 250t
250t
29 2485
25 14
55 7470
2SZ5
73 2460
2533
88 243t 2519
r0r 2114
2545
il ? 2438
2550
t2t 2433
2SS1
130 2429
2558
r38 2473
2561
t45
24 19 2564
152 24tS
2551
158
24t?.
2570
t63 2409 2572
r69
2405 2574
174 24AZ 2516
I 79 2100.
2519
183 lJe't 2580
r88 7314
2582
19? 2392
2J84
207 2383
2590
22A
?J76 2596
232 1369 2ffi1
?42 2363
2605
?5 | x358 2609
260 7353
'2613
268 23a8 2616
2i6 2341 26t9
283 2339 2522
289 2336 2625
29s 2J32
2621
302 2325
26.],A
307 2325 7632
3 l2
2372 1634
3 l8 2Jt$ 2636
323 23t5
1638
377 23tl
2510
3J: 2l t0
2642
136 23C8 2644
340 2305
2645
35t 2298
2649
360 2293
7.653
369 2288 2657
377 z2s3 2660
384 ?'278 2662
sl.stst
tUAs Kl
0t
9. 155 9. I J_{
0. t06
8-868
.8_9.7r
0.t96
8.63 I 8.827
0.26r
8.462 8.?23
0.1t2
8.J30 8.642
0.354
8.722 8.5 76
0.39t
8. r30
8.52r
0.422
8.05 I 8..t73
o.45 t 7.980
8.4J t
O.416 7.9t8
8.19,1
0.500 7.860
E.160
0.52t 7.808
8.12e
0.54 t 7.i(n
8.30 t
0.5-(9 1.7 t5 8.274
0.5 ?6
7 .671 8.t50
0.593
7.614 8.227
0.608
?.593
8.:c5
0.622
13U
8.j86
0.636 ?5JI
8.I67
0.649 ?.J0O
B. I {e
0.696 7.389
E.085
0.73 7 7.294 g.O3
I
3:I3i l il8 l:3li
0.832
1-o15 7.907
0.858 ?.0!
6 ?.8?.{
0.E82
6.962
7.844
0.904 6.9tJ 7.817
0.915 6.866
7 .7s I
0.941
6.821 7.:.67
0.962
6.?83 7.14s
0.980 6.?45
7.i25
0.996 6.709
7.70s
l.0ll
6:675 1.696
t.026 6.643 ?.66e
1.040
6.6t2
7.652
1.054
6.582 z.6jd
t.06?
6.551
7.62 |
t.079 5.528
7.9J1
r.09 I 6.502 ?.591
I.It9 6.442
?.56I
t.t45 6.386
7.sl I
t.t69
6.t35 ?.-(0.1
t.192 6.186
7.478
t.2! 3 5.243
7.456
r.233
6.201
t.2-r2
6.t67
r.270
6. i 24
!.18?
6.089
ul
!t-
tltJ/ksl
2498
2.(00
15rx
'r..1A
h'
,
h',
!',
lki,/kg
I
mf
'd{
$I
w
ln
+d
rst
4f,
.ffi
W
='l
5t
ru
:tt
;I
I
i
H
l"
t
F
il
I
I
I
L
0.0 r0
0.0r5
0.020
o.025
0.03d
o n?<
0.040
0.o45
0.050
0.055
0.Otr0
0.065
o.070
0.075
0"0s0
().os j
0.090
0.095
0. t00
0. 1?
0. l4
0.t6
0.r8
0.20
0.27
4.24
0.26
0.28
.0.30
0.32
0.14
0.36
0.38
0.40
0.42
0.44
0.46
0.4 8
0.50
7.0
t1{')
at I
24. I
26.1
29.o
3 1.0
11 0
34.6
36.1
37.i
t9.0
40.3
4 r.5
42.7
41.8
44.8
15.8
4 9.4
52.5
55.3
<1 e
60. I
62.7
6.{.I
A( O
67.5
69. I
?0.6
rtn
,/J.+
14.1
7 5.9
tat
?8.1
7 9.)
80.1
8 r.J
8t.7
86.0
89.,.\
90.0
9 l.B
93.5
95.2
96.7
93.?,
99.5
206. I
129.2
87.98
67.01
54.26
45.67
39.48
34.80
3 l.l4
28.20
25.'11
23.14
at na
20.5J
t 9.2{
18.r0
It tn
| 6.20
15..f 0
14.67
tz.t6
10.69
9.432
8.141
7.648
6.994
6.445
5.979
5.5 ?8
< t'tP
4.91I
4.649
4.10?
4.189
).tr/
l.8 t,r
3.65 l
3.502
3.356
3.239
2.9U
{.lJl
t <1<
7.364
{
0.-!5
0.60
n 6t
o.8a
0.85
0.90
0.95
1.00
391
100
405
392
399
405
?a(q
lac<
::at
taqQ
2665
2668
261 |
aK71
l,<'(
7.434
7.194
/.i /c
?.:J9
I i:i;i
;6;;
;#i=nfu=#"H#,.,'fr;r-
ir'l
L6j
-rffi-Ehr
Saturated
Wgtcr
and Stcaol
Dut
*
jb;IxGilitTx
10"**0.COt5 lt2x0 )OlCtOo2x l0r=0.CxtO6 ll2
12l
r3l
;r
Inur
ror]
Ssluratcd Watcr and Stcs,rn
n
t nr,rt
ht hJ, hl
I kJ/l
gl
::-:t-*t-
{kJ/ks
Kl
I,
l"cl
L0 99.6
l. I t 02.1
1.2 lo4.E
| .l 107.1
1.4 109.3
1.5 I I 1.4
L6 I 13.3
r t I l( t
r.8 | l 6.9
t.9 il R.6
t.0 t 20.2
2.t l2l.E
:.2 t 23.3
:.3 124.1
1.4 r 26. I
-i.5 l2 ?..1
1,6 128"7
:.? r 30.o
1.8 rl1.2
2.9 l3?.1
3.C I 31.5
3.5 13S.9
d.0
141.6
.r.5 r47.9
-1.0
i 5 r.E
( (
r <(
q
{! 158.8
l 155.0
8 170.4
a
I ?5.4
r0 l?9.9
1.549
1.428
r 1)<
1.236
1.t59
l.091
l.0l I
o.9114
0.9?92
0.E856
0.846 |
0.8 r00
0.7770
0.7466
0.7 r86
0.692?
0.6586
0.6.t62
0.625 3
0.605 ?
0.r24 I
0
{62j
0.{ n9
0.1 148
0.342?
0.1 156
0.112,8
g.l
n03
0.2119
0. I 94{
l8{. t 0. l7?.1
183.0 0.I fi32
t9t.6 0.r512
t 9 J,0 0. 1
.108
r9a.l 0. llll
10 r.4 0. I 2l?
:01.i 0.1 1 67
207.r 0.1 lol
209.8 0.lol7
217.4 0.0995?
? I 7.2 0.090d9
22 I .8 0.oE313
2.26.0 O.0?6E9
230,0 0.0?l{2
133.8 0.c6665
13?..t 0.06245
240.9 0.058?5
144.1 0.05541
21't .3 0.05 24 6
?50.3 0.0,197?
4 l7 2506
429 25t0
419 25 l1
4{9 25 lJ
458 251?
461 25t9
rt< t(ft
483 251.1
491 7.t26
498 2528
J05 2J-10
5l | 2531
5 18 25ll
J24 2511
5-10 2516
535 2537
54 | 2519
546 2540
55t 25.11
556 ?5.11
J6l 25.1i
,5 8{ ]-S.tq
60J
-'15,1r
6?1 255$
619 15ti?
655 2565
t 69 2568
696 ?57J
120 l5?7
?42 158 r
162 ?5S4
?80 1586
19i 2538
81.1 :590
828 :-5q.1
343 i5?5
85? i596
8?0 ?597
883 25e8
895 15?e
90? 2600
5.1 I
545
55 r
556
561
_184
605
621
(,.10
6Jfi
670
691
171
i.tt
/0J
js
l
?98
tl5
810
tJ5
7?5 |
225 t
z24 l
723'r-
1a | |
t2c i
)f(r)
?r93
2l9l
2r$t
2r8t
ftQl
2n$
2l'i4
2rf3
? l,{ !l
il.'r
2rt9
?0s ?
20F 7
20(l
2fr8
20: r
1n I <
?.0(0
l9t6
l9:?
| 9(.r-: '
l91 7
lQ1{
r9tl
l9l?
r9f I
181,0
859
812
EE5
6 9',?
909
9lt l8:0
95: I lJ:0
9?2 lEll
99 I l8i2
| 009 I 795
102.1 l?:8
1012 | 7('l
| 058 I ?.14
r 073
I ?:9
1087 l? 4
t.301 6.056
L333 5.994
r.36 t 5.93?
r.38? 5.8E4
t.4 i I 5.835
1.434 5.?89
l.{55 5.'t41
1.4?5 5.?0?
L494 5.669
t.5 rl 5.63?
1.530 5.59?
r.54? 5.564
r.563 5.J:rl
1.5?8 J.501
L593 5.d't4
t.60? 5..1.16
t.62l 5.4
t9
r.634 5.3s3
t.64? 5.368
1.660 5.3i{
t .672 5.l l l
t.?2? 5.2
l,l
t.??6 5.1 2 1
1.820 5.011
1.860
4.96?
1.89?
.1.891
I .93 I
'1.8lcl
t.992
4.1 t';
2.046
4.61't
1.c94
4.529
1.1 38
4 4{6
2.t19
4.3?:
2.216
1.loi
2.1J I
i..'4'1
i.2ts4
{. I $-.,
2.315
4.1J0
.1.07 E
4.0?t,
3,981
101(,
lr
I -4.
l.l
l.i
i5
t6
ll
l8
l9
4t7
479
419
.r49
r58
461
at<
483
491
498
505.
5ll
5r8
5 2.1
530
535
1(l(
2630
2681
26E?
2690
2693
?696
2699
2702
2 r'04
1?n:
210e
rf
I I
?'tt1
','t r
(
t1l1
?? l9
2720
a1'! ?
27?5
! t 5-
t?3q
2l.l9
1f<1
:?57
216j1
2'l 09
l7 ?8
27R i
?? b.l
?7 El
??90
27 93
2?94
2795
21ct1
7i99
?199
280 I
a9n)
2ROl
1er|1
2801
2803
2803
2802
a a4tt
280 I
?.15 9
I.J''
?.298
i.211
1.246
'1.221
1 1n7
?.182
?.t61
?.145
r rt't
?.lll
7.090
?.08 |
7.061
1.051
7.Odo
L021
?.01 5
1.4)4
6.991
6.94 I
6.ll9l
6.85':
o.82'.'
6. ?9il
6.?fr I
6.7A(,
6.66.i
A A., 1
6.58t
6.5 5{
a <ll
6..195
6
469
6.ld-I
6.4 2i
6.100
6.3
79
6.15e
6.140
7.344
1 111
2.198
,/..4:. J
')..411
1)
tl
te
l0
32
34
JO
38
40
928
949
969
988
1004
r02 I
r 018
I 054
l 068
tnel
260 I
260:
2603
2601
2601
2603
2603
2602
2502
2602
i,iiii,iiil'iir
2.6r t 1.60:1
9':::
2.5't5 1.541
b' I Do
2.6?9
1.48:r
!lfl
z.?t0
3.42b
9li?
7)40
3.3?l
9'llJ
itrli
i:lii
ifri
[3/131
s?
Ieun
ror]
Saturstcd Wster an5l Stcam
u! u-t
lkJi
tel
109 7 2601
tJ-09 2600
r r 2l 2599
| 136 259s
I t49 :59;
lkj/kel
l0s7 171.1 280 1
2800
2798
Tiei
z?96
2194
2790
2784
2779
2177
7't66
r !0: 1698
Il t5 168-r
I r29 1668
1 l.r2 1654
I t5_( l619
r r85
l2{ t
t26i
r 291
2.i97 1.27.1 6.070
2.923 3.:26 6.0.19
2.8d9 3. 180 6.029
2.871
"1.
B6 6.0 r0
2.69., 1.091 5.qe t
2.42 I i.05: 5.97-'l
5, St,
P
I barl
I,
loal
ul
lm'/kgi
0.00151
0.00709
0.00666
0,00627
0.005 8 5
lkJlkg K I
40
42
1t
46
.18
50
60
65
70
7J
80
85
YU
q(
r00
250.1 0.0.197?
r082 160l
llrAl::f
ZS1.z
0.0.r112,
256:u'
'9.o4-(09
2 J 8.8 0.04 i05
16 r.4 0.04 I I ?
261.9 0.0394{
r05
lt0
ll(
| 1n
t:5
110
t_1J
140
145
|
(n
r <(
160
r((
t15
269.9
27J.6
280.8
!R( R
:e0. J
0.01 563
0.0llr1
0.02972
0.027i?
0.02512
295.0 0.0215:
299.: 0.02 192
l0l.l 0.02G18
107.2
0.01919
:t r l .0 0.0 1802
l t
.r.6 0.0 1 696
I 18.0 0.0lJ98
J2r..l
0.01508
J:r.6
0.01.116
127.8
0.011{e
130.E
0.01 278
3J1.8
0,0l2ll
3-16.6
0.0 I 149
3 J9.4 0.01090
l.r2.r 0.01015
11.r.8
0.@982
14"t.3
0.0093 2
3{9.8
0.00884
3J1.1
0.00338
3,(4.6
0.00j9.1
r 106
I llq
u5l
t 39i
14l.l
I 1l.l
145.r
1.1?l
I {g:.
r<tt
l-<30
I 548
I 567
| 5$5
1604
| 6:3
164 !
| 660
I 679
| 173
I ?06
tt)1
rt<q
r l8l
I 599
t7l9
I 740
r ?62
I i 60
25q4
t590
2586
?58 I
't (:r,
15 70
2565
r((q
t((')
2517
2-( 19
a<tl
:511
l-(05,
219'6
24Ei
2161
2145
24l l
2420
z{06
1101
tlf(
2] JE
2l l9
2l l8
ll91
ttsl
'1?"1
22-(9
2715
!L) |
2195
t605
t5 70
I 5]E
|
(n(
t47l
2.97 6
1.0t7
1.076
I l tt
3. t66
2.955
2.861
2.115
2.692
1.6 |
-l
5.9-l I
5.890
< Q< I
5.8l4
5.779
5.74{
5.7 n
< Ato
5.6.1
7
5.6 r5
5.5 8.1
5.5 51
5.521
5.{9.1
5.{6.1
5.411
5.401
<
-t?
l
5.t{l
J.lt2
5.280
5.248
5.2 1d
(
rRl
5.l4'l
{.906
4.884
4.8J9
4.E12
4.801
llt? l14l 2758
ll4l l4l0 27Jl
t-16r ll?9 2?d3
|]86 I lJ8 2?l.l
t403 lJlT 7775
t.t29 1286
| 1J0 I 155
i4;t 122.1
t{91 ll91
l5l I I l6l
l5ll I lll
r55l 1099
r57t 105?
I 59 ! l0l4
r6i0
l00l
t630 961 2397
1650 932 2582
t6?0 895 2565
t590 858 2548
l?ll
819 2530
1.20? 2.5i1
1.248 2,461
J.286 2.191
I.J ?.r 2..r 2 l
l.-160 2.255
1.195 z. r 8e
l..rJ0 2. i?l
l.{63 2.060
1..t96 l.gel
l.5lq |.'.) 14
l"J6 I r.87:
1.592 l.grr
1.621 1.750
1.65{ r.699
3.685 |.627
l"? l5 | .J65
l.?16 t.J02
l.:r1 1.417
l.E0E r.l7l
3"8J9 r."105
r.0l
I 0.875
{.0{9 0.E3J
4.05? 0.792
tl.ot?
O.?45
4. r03 0.695
z't t5
tln<
2695
268 J
26,'{
t((r
f K <n
2618
t('t(
tA I I
180 357,0
I 85 159.1
190 36 1.4
r 95 361.6
200 165.7
202 166.5
204 3 5 ?.4
206 368.2
208 369.0
2 t0 369.8
2t2
-170.6
2t4 371.4
2t6 372.1
2l I 3?2.9
220 373.7
32 1.2 l?4. I 5
t:lt
t754
n11
l80l
IE:?
| 818
| 849
186 I
I 8?4
r Es9
I 901
r92i
l 940
r965
2008
2084
560
(1(
508
4?9
447
4t2
t73
?tt
27Q
t70
o
25 l0
2489
2466
2440
24t I
?3 98
2384
2,169
23J3
2t36
2l l6
2294
2268
zzt 5
1tt9
2084
r?8
ll5
689
619
584
J.87: l.?16 :.:os
i.905 r.163 5.068
l-9{ r r.086 5.02?
1.9?l r.o01 4.96 |
4.01{ 0.914
4.918
o.00569
0.00J52
0.00-(14
0.00J l7
0.00:9E
0.004?9
0.00.r58
0.00436
o.oo.r09
0.00t6E
0.001 l7
r 105
t 806
l8 l7
r 819
I 842
1856
r8?I
l 888
19l t
1949
2014
4.nl 0.640
4.17 |
{.151 0.579
4.736
4.r86 0.508
4,69.1
tt:24 0.4 I ? 4.6:l I
4.289 0.263 4.552
{.406 0.000
!t.do6
gE
L-
[4]
13
]
[nur
ror]
p/lbarl
ItJl"cl)
r50 r00 50
250
t00
500
0
0.006 | t 2
(0.01)
o.ot
(7.0)
0.0 5
02.e)
0.r
i4
J.s)
0.5
(E 1.3)
0.?5
(9 1.8)
(ee.6)
1.0t325
( t 00.0)
u= h- RT
2i37 t8l2
2978 1077
I9 5.0 1l2.8
2777 28 r2
2978 3071
r0.t90 10.57t
2{ t.:l 254.
j
713J ?8 l2
29?8
1077
10. l6l t0.14.{
48.28
52.90
2737 2E t2
2978 1077
9.{20 9.60t
21,t1 26.15
27J6 2E t2
2977 3077
9.r00 9.281
v
v
h
J
u
h
J
v
u
it
v
u
h
v
u
h
t
v
u
h
J
v
u
h
t
v
h
t
v
u
h
v
v
h
t
'T
h
t
h
1AA1
1880
]5 7.-r
!66?
2880
10. | 9l
!tE.4
I AA)
t880
r.966
JIJ;
1489
2446 2St7 25E9
.7595
2689 278{
243.9 28 1.7 3 19.5
2446 25t7
2589
259J 2689
2181
9..168 9.739 9.9?B
I {9. I t72.7 t 95.1
2116 25t7 2J89
2595 2689
2784
9.211 9.5 I 2 9.75 I
29.'78 34.42 J9.0.1
2445 2J l6 2JE9
2591 2688 2784
8.4e6 8.76E 9.008
t 4.87 I 7.20 t 9.5 I
2443 25t6 2583
2S9Z 2688 2?81
8. I 73 8.44? E.688
3.420 3.890
25t2 2J85
2681 2780
7.694 7.940
2.27 | 2.588
25 l0 t58J
2680 2;79
7.500 7.7J0
t.696 r.917
2506 258i
2676 2777
7.360 1.6t4
t.912
2J83
a ttt
?.608
t.286
2580
11'r 1
t aan
2.406 2.639
2131 28 t t
297s 3075
8.013 8.2r5
t t?(
2734
291 5
8.017
t.601 t.7s7
273J 2809
2913 3073
7.8d3 8.027
508,.1 Jt.;.8
1969
I I ll
1230 l1S9
t0.897 lt.t87
I t0.7 156.R
296e 1t32
1280
1189
10.670 t0.96,0
62. ll 71.16
29()9 tl32
J 280
1.t89
9.921 t0.2 r 7
3 t.06 15.68
2969
J lJ2
1280 J189
9.607
9.897
6.2Oe 7. ll1
2969
I t32
3279 3189
8.864 9. t54
4.llE 1.155
2969
ttJ2
1279
31E9
8.6?6
8.1167
3. r03
1.555
2968
ll3t
32?8 1488
8.541
8.83.1
3.061
t"5 l9
2968
3 13 I
3218 J188
8.53? 8.8:E
2.M7 2.376
2967
J tl I
3277 3488
8.355 8.6{6
l.?81
ll-lI
l.t8 7
3.jjj
i.187
It0
3..86
8.ll{
0.E89i
3 ll9
318J
8.191
2969
l?80
vt
Ir
.,'
vt
!r
n,
3t
ut
,!r
nt
tt
L'I
It
i,
I,
vl
,ut
dt
st
vt
!c
,,t
st
vr
Yt
,,'
5l
v,
tit
nr
t.
,,
Yt
n,
?06. r
2375
2J0 l
9.IJJ
| 29.:
2385
25 l.l
8.9?.1
?8.20
2420
256 I
8.39.1
| 1.57
2437
2.JE4
8.149
1.239
2483
l6.tJ
7.593
2.217
2196
2667
7.456
t.694
150€
26?5
7.tJ9
1.673
2506
2676
7.355
t.t59
25 t9
2693
1.82 t
27 35
2976
8.355
1 ?r I
2734
297 5
f. i67
13.66
!662
:880
,.2t3
rt Q1
.!662
.:880
it.903
.{.356
26&
::878
r{. t5E
::.9C t
:6t9
7877
'.969
:659
AR?A
4.814
:.145
7659
2876
:.828
1.44 J
:656
2873
7.54 3
9.9@2
t.08 I l. te9 1.316 1.549
2578
Z655 2131 2809
Ziai
2i t0 :gtl ?9?I 3072 3?77
l.:80 ; 50? 7,i08 7.39: 8.:2t
5.29.
zEt2
3076
E.J37
3.52 r
28tt
3075
8.349
2.60{
28tI
3015
E.t09
tq
(l r 1.4)
L
( | 20.2)
j/l'11
<\
4
(143.6)
v,
lr
''l
st
v.
tlr
,'t
*
a,
t.
o.8856
2530
1 1a,
0.605 7
2s44
ltr<
6.993
0.4623
2551
2139
6.897
0.{?t0 c 5315
2565 2i18
27SJ 2i67
6.929 1 t1?
0.:965 C.E?54 l.0l I
??:9 tg07 2966
29(,8 3070 3:,75
l.J i7 7.i02 8.0J2
0.595J 0.6519 0"77?5
2717 280-\ 296J
2965 306? 3211
1.319 ?.566 7,89E
?
t
I
H
bn'
!iupcrlrcatcd Stcam
Is/13]
[-
[eur
ror]
Supcrheated-Stsam
p/lbatl
(r/l'cl)
5
(r5r.8)
0
(l 58.8)
?
(
r 6s.0)
e
(
170..1)
9
(
t'15.4)
(
r ?9.9)
t{
(
re8.l)
v, 0.3748
,i 7s62
,tl 2 ?,r e
si o.s:r
u,
0.3t56
,: t<At
ni zlsi
ri 6.?6 I
u, 0.2118
u', 25?l
,r: 2i 61
ri 6:09
u. 0.1'303
1('tt
h'- 2169
si o.os:
u' 0.? l'19
rr" l58l
h', :7ir
si 6.62l
v, 0. l9':4
f: ltl1
n, tl td
s, 6.586
rr. 0. l3l7
t<a(
r" 1?ot
si o..t.ts
r," 0.0996
ui 1600
s, 6.1'10
u, 0.0665
u- lovj
l: 2803
s] s. tte
c. A.()a98
h". 2801
sl 6.070
u, 0.019'l
i, 259i
h'- 2794
si 5.97i
w 0.0324
rrl 25 90
h'. ?784
s, 5.690
r(Q!
u. /-ro i
h. 7'i17
ri 5.8 l4
c..5216 0.5701
]:{r.'Fl zgttl
3r!{.5 I I SE
1..16{;
t.i;:i-1
0.4.144 0.4?43
280 ! 288 1
3063 3 I 66
r.113 ?.546
0.1'r l4 0..1058
2800 2380
1060 I l6.l
7.298 1.473
0.3 212 0.3 5 44
2708 28?8
3C57 3162
7.21i ?.{09
c.23;4 0.1 I 44
2796 ?817
lg.iJ .1 |60
7. I
?5 l.l5l
0.25S0 0.362J
279.1 1875
3()51 3158
?.114 7.-10 |
0. r 69i 0. I E65
2"r8J 286E
30lq I l,l8
6.9 l9
'7.10?
0. r:55 0. I 186
zi'il 286 |
-
1025 i 138
6.768 6.957
0.03 l2 0.0905
:;5 l 28.15
?995 3ll7
6.54 I 6.144
0.0J 8S 0.0664
2728 26?8
2')6 i 3094
6.16.{
6.584
0.0"153 0.05 l9
2700 2810
2921 3070
6.2 I ? 6.451
0.016? 0.0!22
:6?0 2792
:8t1 3c"l-r
6.0; r 5.J35
na-.\< nn:<1
16l
r
1 ;11
t8r: l0l3
S.tll
;J.21:
200 250
J L ,i . I )L' 400 4J0 500 600
w
u
h
5
u
h
J
u
A
h
u
v
u
h
(
v
h
J
u
L
(
u
I
v
h
t
0.1257
26.14
28-s t
1.050
n 1<1)
26.t0
285 l
6.96 8
0.300 I
2636
2816
6.SSS
0.15 l0
261 I
2S10
6,81 I
0.2305
iot6
231 J
6.75i
0.:061
1(1i
6.695
c).1i2{
t(0'
t?95
6..1 5l
0..,7d5
7125
rc
(l
1 ',11
0. 94C
a'l1
l) )s
7 82
0.364
2955
7. 0o
0.: 9-13
?l l6
295 |
7.(.10
0.: 597
29 l8
6.1 30
0.: l28
:i
I I
.4..1
-'d
26 )'i
29:5
6.'ll
0.1 l l5
26il
2(,'
X
6.:.17
0.(
106
16
l6
29
i3
6.i
e'9
0.6 r 72 0.664 I 0.7 I 08 0.8040
2963 3045 3 I 29 1300
3272 ll7? 3484 1702
7.79i 7 .9't4 8.08 7 E.Js I
0.5 I l6 0.5-528 0.59l9 0.6697
2962 30.14 I I 28 1299
l2?0 ll?5 1.181 l;0!
7.707 ?.8J3 8.001 8.16;
0.{39? 0..1?3.1 0.-s069 0.5731
?961 1013 3117 1298
1269 lll.t 1.182 l?0o
7.614 ?.?96 1.929 8.195
0.3812 0..r ll8 0
J4l? 0.50 l8
2960 3G{2 3 126 l29tl
126? l37l 148 I l6q9
7 .57 | i .17) 7.866 8. I J ?
0.34 l0 0.16?{ 0.l9ll 0.4458
2959 i0.11 li?6 l2e8
3266 ll7.: l.!so
.l69e
?.Stj ?./J6; ?.31I 8.07;
0.1065 0.lloJ 0.1540 0.'1010
2951 i0.10 I 124 3291
3?64 ll70 3.178 J698
1.464 7.6 l7 1.761 E.029
0.?029 0.il9l 0.2151 0.2667
2952 301.5 3120 1294
J256 ll6.t 1.17.1 369'1
r.268 7.123 ?.569 7.818
0.r5 I i 0.1634 0.!756 0-19e5
2946 l0ld 3l!6 l29l
12.18 ll5l 1.167 3690
1.t26 1.231 ?.^11 I 7.701
0.0993 0.10?8 0.1 l6l 0.13:4
2933 1020 I 108 3285
l2l I 33.11 l4J6 361J2
6.92 I ;.082 ?.211 7.507
0.0733 0.0800
0.0S(r't 0'0988
2921 l0l0
3099 3?79
32t4 ll30 -14J5
1674
6.?69 6.,J1_s
7.089 7.168
0.0-5?8 0.063: 0,0685 0.0?86
290? lcu) 3090 327 3
3196 lil6 34Jl
3665
6.646 6.8 tg 6.975
7.258
0.(X?l 0.0-i; I 0.0566 0 0652
:893 2986 108 I 3?6(r
3171 l30i l.{:
I -165?
6.54t 6.: I9 6.819
7 l$6
0.0399 0.tx.3 I 0.c481 00J-<6
:3?9 :qii 30r-1 J:60
llJS l:87
14 l0 16r(.)
6.{d8 6.6i 1 6.i96
1.098
i
[i
F.
H
tn
(2 I 2.4)
.1n
(23
-1.8)
40
(250.i)
50
(26r.e)
60
ta1< <\
70
/1Q(
R\
v
u
it
v
u
h
J
t,
s
t,
1,0p
[o I
rt]
Ieur
ror]
Superheatcd
Steam
-Ta----1
t
,<n. 1?\ 4oo
A25
450 5oo
600
p/lbul
I I i;t
r)ur
''l
i, 116^l\l I l-\-l
rrlloCl\l I
I vl
\rtr-,,t1
ux tor
2.e?1
:':.2.0 llii I'Ti lrt#
:r'r'f
i&li i{{j
lq:l
p
e"o.'J,' I ;''o'
ilei
l{,}: ii+: iTi ;!-,1
i';J,'
1r,!
iT;
(2e5.0)
I
At
l^
'"
Pr,
::#,
lli;.
ii"i:
::: :':: l:ll l lll
ii s'ssr
I
5
l:l: ::;l ; ;"; ?.r6i
2.410
2'67r
l:tJl 1f*'
I l:l- I
',.,0, ',;'',1,i
ii;; ri,l' l,TJ i#
i,"T
i{ii
i':i
,,ff,, I
ri
:*t:' I l,''' iii{
i+i
iiit
i:r;
iil ii? lTt iT*
I
i[1.' \ i.''' f;l
iti
]ti
iu
iiii
lit iTt iTi
J; lI
i,l.t"
\i'''' ]i]:
liffi
l:i
:ti
i+r
ig iilt iTi
,,','.ru, \
il
ilri" I i"'o' ii{{
i{{{
i*T
:i';'
lin
ii11 iT* 1T*
;;
1i:1." I'.,,0, 1.ll;
i;;;
i,o.o: ip,"'l i,'J; l#i
1,"'J
iJid
| ln I u, 0.012?8
t:i-o.sl I
ri
16.6:
lf&'
iii{ i{ii ii+,
'"'J,1
illl
l:a
lti'
!.oe
c 5 8Lz
5'ol
I o' l'
, aio 1 o.7 l
.,.,*
\l l.ii.' \l'''' iii
i't
iti
i*;:'?i
ilt ifl ii.'1
,"011,,
I1i
li:i"
If"
-i:.'.1
ii!:
i:J'!;:dn;:in
6rns
66]?
6e51 ,;
I ; i.ili,, 1 ,",0'
l,'n;
itir
i*i: i{ii iiii ii{{
iiii
iii
i:
!,!i"" I l ii'J-
i:,"t
i:'%
;:t6i
iuit
:l: ::i: ::1,:
;:
iii:-^ l:-,^,
)'Jw
i.;;;
i.ru,
rr^''.e i:if l';;f iiJl i#
,?0
i,i e.ry"',' Ivxr0'
ItiJ
lilH
i+i. i'ii l','^t l'r%1 l:'1
,,',',1,,
I
li i.,Tl'"
I
l"
ill
iiil
i:;'"'
i:;;4
;260
6 601
6 886
,,!,,10, i
;:
!,Trl" 1 i''''
ii*
lH
isi
ii'r,
lii
l*1
il*
;; ;:r08-^
i :..,^, ;;;;
;.;;;
r^'* l;j"61 l.J;'i li.l,' 3,',7
rr . i r: e.Tr" I
ux ro'
:iit iiii ?i%1 l:,li
iltt
li1$
111,1
r.rli.rl I
ii
l':!
1T;"'
ilu'i,
;:8"d'
ils'io
;'i11
::l: :?i:
ii l.on I
s
l':-: .::;: , ,"" r ??o t.411
t.8r5
z.l r0
I ..' rn: 0.?68
)'e!5
liil l"'# l'"# i;ii
isoc
1w. i
..1
i,'ll" I
ux ro'
?Jii i{;i iili i:f&
il';,
l1',1
l:,%1
i^'" 2605
tt'iu
i:ti
#d-
l.iiz
6.505
6.7e6
'l
s'"9
t 10n | ?r9 ?.0o3
oes.D
I ti iir';
;;
:l::"" I :.-,", il;; ite r:.r l#J l,'i,' l,',?
i.'T;
2ro
! i,' 9'95e8 |
ux l0: uxror
?fff ifii i{fi 35,!
;r'T;
:?"1
:T;
,iu'&,
Il: ?,H" Ii^'"
i:,f.
ll,'-',
i:J&
i?'i
:T''r'rrr
6766
\Ju'e'
I
;:
i::1," I .,-,n, ols'
ir::
g.:g
i;'# l';,'; ir'";
lr?r'
,,1T,' i i
l':1"
I i.'o'
?lil
i?d
liT,
r1*;
ir*i iil iTI
i
';;
i*:," ! 1,",0, c163
'.;;i
,,t"'.t *;i;t l.'P,' l,"t:
:ff
liil
22r.2
i*9:TJ'?i iifj
liii
riri iqli
itr;
tiil
i';*,
;"",1
,i','.',1,
I
i:
?'Ti" ll^'" l*;
;i';.
;14
i:;1"
i:'b'
;o'o'r
t'&t
0;:q
r.
't'lO6
Lineer
intarpolrdon
ir not iccurlte
ncsr
thc criical
potnt'
:
,
i
.'--
*5 J
A-
6Sro
r o'ir
, r
f7tl:1
''
.\,."
- '
-'
r--w
t,
4
(Lt1
- /\)v
n
ffi
n
ffi
ffi
ffi
ffi
is
I
I
iffi
I
ffi
I
ffi
ffi
H
rra
eil
NF
st
h
t';
h
$
F
h
ill
il
[rur
ror]
Supcrcritical
Stcarn
I
m
{50
8m
1<n 400
A1<
250
?'t
(
vx l0r
A
J
vx l0
h
t
ux lOt
h
J
ux lOt
h
ux lf
h
t
ux ld
h
,
ux l0
h
t
vx ICP
A
t
ux lS
h
J
vx l0r
h
5
vx l0r
h
,
vx lS
h
t
ux ld
h
ux lOt
t
vx l0r
h
vx t0ft
h
J
0.1 63
l 635
3.701
0.r60
1625
3.682
0.158
r6l?
3.662
0.r55
r6l0
3.645
0.r52
1599
3.6l4
0.r19
1590
3.588
0.146
r s83
3.565
0.144
rJ7?
3.-(44
0.1 41
r {?t
1(t<
0.1.1 I
1 568
3.506
0.r39
r
(6{
3.4 89
0.i38
I
-(61
3.4 73
l5-{9
3.459
0.r36
r J5?
3.44{
0.1 33
rJ54
3.418
0.r3r
t J52
3.394
0.24 t
198{l
4.41)
0.r93
t85il
{.02 6
0.rt?
l8l
I
3.91 5
0.tt0
179 I
3.9: 3
0.1: I
t762
3.8''J
0. I t'4
I ?11
3.8:i2
0.1,o
I ttt
0.1 t6
l?17
3.7 i8
0.r 53
l7l '9
3.1
t2
0.1 5l
l'1t,2
l.r' l8
0.1 4E
l6
15
3.( 97
0.146
l6)l
3.( 78
0.' 45
1637
3.( 59
0.43
1684
1.t,42
0.,40
lf?E
3.i12
0.i38
li 74
.3.;84
0,?86 0.951
27 t6
'
?88-(
5.3C9 5.6 I 6
0.601 0.?39
2580 280?
5. | {2 5.471
0.4 l9 0.650
2182 27lE
{.828 -{.320
0.287 0.530
7t51 26t4
4.1E2 5.157
0.21 r 0.343
t992 2315
4.219 1.176
0. r9l 0.215
r935 2203.
4. r l9 {.5 l0
0.t81 0.219
l90l
3l t5
.rf
.056
4.16E
0. I 73 0.201
1879 2064
4.009 4.??9
0.168.0.190
I s6l 2010
3.9? I 4.2 l8
0.r64 0.182
t848 2005
3.919
4.168
0. I 60 0.i?6
l 831 I 986
3.9 l0 4.128
0.1 5? 0.1 7 1
r829 l9?l
3.8s6
4.091
0. r
-54
0.1 6i
lE2l 1958
3-863
4.064
0.r52
0.163
18l5
1948
3.842
4.017
0.1.{8 0.15E
1805 1932
3.80t 1.991
0.t{5 0.153
r 798 1920
t.?7] J.951
r .075 1 .21 5 1.59 1
3009 3201 35 l4
5.?90
6.050 6.130
0.91? l,ll3
t.4 12
29j t 3 t65 319 |
5.611
5.962 6'16l
0.786 0.980
l'265
2890 3125 1468
5.562
5.E78
6.296
0.674
0.868
l' 143
ZgZ3 1081 3.145
5.414
5.795
6-231
0.496
0.693 0.952
2673
2998 339?
5.r9? 5,633
6-120
0.369
0.562 0.809
25t1
2906 3l4E
4.941 s.411 6.0l1
0.29 r 0.163 0.69E
2380
28 ll 3299
4.740 5.320 J.9 | 4
0.249
0.388 0.6 t I
2288
2722 1249
4.594 5. t 76 5.82 |
0.224
0.314 0.540
2727
261 I 3200
4.494 5.017
5.731
0.209
0.295
0.481
2r84
2511 3t52
4.4 l9
4.931 5.64E
0.t98
0.26?
0,436
2l5l
75t4 1106
4.360
1.845 5,568
0. r89 0.2{? 0.391
7t27 2468 3062
4.3 l2
4.i69 5..19{
o.rsr
0.231 0.165
2 lo?
71ll 102 I
4.27 2 4.105 5..125
0.r78
0.219 0.338
2091
2100 2983
4"237 4.65 t 5.361
o.169 o.zo2 0.296
2066 2353 29 l6
4. I ?9
4.563 5.248
0.163 0' I89 0-251
2048 2l t9
2860
4.131
4.49) J.l5l
r .86 | 2. lo9
3?90
4055
6.129
6.988
t.662 | .890
3714
40{3
6.661 6.91I
1.500 l.?10
3758
1012
6.6 r0 6.8?8
t 36/t 1.561
3?.r Z
4020
6.557
6.829
t.152' 1.327
3?09 399?
6.,159 6.741
0.993
l. | 52
J611
l9l'l
6.3? I 6.662
0.8?0 1.015
3611 395 I
6.2e0
6.5e9
0.712 0.908
16 r 2 1928
6.2 l1 6.5?1
0.693 0.820
1579 3905
6.144
6.,162
0.6r? 0.117
3518 3883
6.07? 6..05
a.512
0.63t
l5 I 7 lE60
6.0 t 1 6.351
0.526
0.633
]486
3El9
,5.955
6.300
0..186 0.5s7
1156 38 I 7
5.8 99
6.252
0.{52 0.34E
1128 3797
J.845
6.2C6
o,395 0.r8r
3373 3756
5.146 6.110
0"3 54 0.134
3321 37 lt
5.6J6 6.042
ffiffi
I
:: ,rr:
]
''l
!l
I
550
450
150
1'o&
,
[8/r3 ]
Ti
[nux
ror
]
I
{"cl
ltl vt
l0-'Ikg/m sl
r 752 8.19
r50r 8.66
l3m 8.83
r r 36 9.00
t002 9.18
890 9.lJ
197 9.52
? l8 9.?0
65t 9.87
J 94 10.0
5U t0.2
50r 10.4
463 10.6
4t0 t0.7
4m r0.9
569 16.l
5?8 16.7
581 l7.l
595 l?.5
603 t7-9
6l I l8.l
6t8 18.?
625 19. I
632 19.5
638 I 9.9
6,11 10.1
6,lt 20.8
653 2t.2
658 2 1.6
662 22.0
666 22"5
6?0 27.9
673 2l.l
6"16 23.8
67E
24.1
24.8
?5.3
25.8
1A I
26.8
11 I
28.1
28.8
29.4
687 30.0
6E1 l l.l
681 32.6
676 11. I
67 | 35.?
665 17.5
657 39.{
618 41.5
639 43.9
628
46.J
616
.19.5
@l 51.8
589
'6.6 511 6l.tl
558 66.0
34 | 12.0
(P+
{Pr)t
r 2.96
0.97
10.92
0.96
9.29
0.96
7.99 0.96
6.95
0.95
6.09
0.96
5.39
0.96
4.80 0.96
4.30 0.96
3.89
0.95
t.51
0.95
3.23
0.95
2.91 0.95
2.11 0.95
2.53
0.96
2.36
0.96
7.20
0.96
2.06
0.96
1.9.t
0.96
r.E3 0.97
1.73
0.9?
r.6,1 0.98
I.56
0.99
;.49
0.99
1.42
1.00
l .36 t .01
t.3 I Lol
t.26
l.ol
t.72
l.o4
r.r8 1.05
l.l4
r.07
I n')
0.9,{
0.91
0.88
0.80
0.85
0.84
0.85
0.85
0.E6
0.88
0.90
0.94
r.07
r.09
r t)
l.l5
t.r8
t)t
|.25
r.2E
t.l I
r 1<
r.39
1.13
r.17
|
(1
t.60
1.70
t'
l
I
F
I
u
ii
I
I
t
r
--.-#
I
ild;I
r
I
T.
t.
f
t.
u
t
I
i
t
I
f
L
u
50
J5
60
65
?0
7S
80
It
90
95
lf
tlmr/kg
0.0r 0.006112 0.1m2
J 0.008719 0.lm0l
t0 0.a'227 0.lmo3
t5 0.01701 0.100t0
20 0.02337 0.100t8
25 0.03 I 66 0.10030
30 0.u242 0.1m44
35 0.0J622 0.10060
40 0.07375 0.lm79
4J 0.09582 0.t0099
0.r213 0.1012
0.tJ74 0.10r5
0.r992 0.1017
0.2J01 0.1020
0.3 t t6 0.102,3
0.3855 0.1026
0.4736 0.1029'
0.5780 0.1032
0.70r r o.1036
0.8451 0.1o40
r00 l.0l32J 0.1044
toJ 1.208 Q.1048
t r0 1.431 0.1052
I 15 1.691 0.1056
r20 1.985 0.1060
r25 2.321 0.1065
rl0 2.101 0.10?0
r35 3.131 0.10?5
l/t0 3.614 0"1080
145 4, | 55 0.1085
tJo 4,760 0.1091
t60 6.181 0.1 102
r?0 ?.920 0.1 I 14
t80 10.03 0.1 128
190 12.55 0.1 142
t5.J5 0.1 15?
19.08 0.1l?3
2t.20 0. I 190
21.98 0.l2c!9
33.4E
0.1229
39.?8
0.1?51
46.94 0.12?6
J5.05 0.1302
64.19 0.133?
14.45 0.1366
85.92 o.tlor
I 12.9 0.1499
146.t 0.1639
186.? 0.1894
210.5 0"2225
311
'. I l.r
35r I t.3
330 I l..t
3ll ll.6 '
294 I 1.8
.-
219 r 2.0
265 I ?.2
252 12.4
211 I ?.6
230 i 2.8
120 t 3.0
2t I I3.2
203 r3.4
r95 r3.5
r 8E 13.?
r8t 13.9
169 1.1.2
lJ9 11.6
| 49 15.0
14 t 15.3
134 tt.?
l?? 16.0
t 2l 16.l
I 16 16.?
l n l?.1
681
681
68{
686
687
687
688
688
58E
687
t07
103
99
96
o1
90
200
110
22D
230
240
250
260
270
280
290
300
320
340
360
370
rt
(
17.9
I E.3
r 8.8
ro 1
r 9.8
t
L
I
.!:
I
i
I
t
l
i'
l
I
f,
314.t5 27t.2 0.1l7
The vrluCs fOt FtUrrtcd wricf ctJr bc uscd with good accuracy
ebovc raturation-Ptruurc'
Thi vejua for
sturrtld stc!,m crn bc uscd with onJy modcrtt!.,"tta"y tcbw Seturation
prcrsurc rt tcmpcrrlural
grrtcr thur 2'00
"C.
Seturated
Wrtcr snd Stcsm
4.2t0 t.86
4.2U t.86
4,193 r.86
1.t86 r.E7
4.t83 1.87
4.r8t i.sA
4.t19 I .88 .
4. t 18 t.88
4.t79 .r.89
4.t8t t.89
4. t 82 t.90
4. 183 I .90
4. l 85 l.9l
4. r 88 l.9Z
4. r91 r.93
4. | 94 1.9{
4.!98 1.95
4.20t 1.96
4.208 r.97
4.2 | I r.99
4.2t9 2.01
4.226 2.03
4.2t3 2.05
4.240 2.01
4.24E 2.09
4.26 2. r 2
4.27 2.15
4.28 1. t 8
4.29 Z.2l
4.30 .2.2s
4.32 2.29
4.35 l.l8
4.38 7.49
4.42 2.52
4"46 2.16
4.5t 2.91
4.5 6 1.0?
4.61 3.7s
.{.70
3.45
4.?8 3.68
4.87 3.94
4.98 4,2X
5.10
4.55
5.21 4.98
5.42 5.46
5.6 5 6.l E
103
[e/13 ]
I
i
r
p
m
[m
ror]
Genr,ral Information for HrO
.
friple
pinr:Thcrrtodynamic tcmpcrature
(by definition)
=
273.16 K. i.0J
oc2
491.688 R=32.018'F
(hence
0
oCe
273.15 K,0
"Fa
459.61
p,
32
op4491.67
R)
Gas constant: R
=
;lo/ h{
=8.-1
144l18.01-5
:0.46
l5 kjlkg K
r
Compresscd Water
'
0.0r r00 200 250 300 150 37 4.t S
Pllbarl
(r,/l'Cl)
ro0
(3
r r.o)
22r.2
074.l5)
500
t00cl
0.0r 0.m6t I2
-
r0
0.001598
-20
0.00 t038
-10
0.000JE09
-40
0.000I ?88
(r-q)
x I0:
-O.00O5
(h-i) + l0
$'i1) 0.000
fr.*rd x l0r
-0,00
I I
(h-Et +27
(s-i1) *0.00t
(rrr1)
x l0r -4.0023
(h_EA * 49
(s-i1l
0.000
(n/x
l0' -4.0044
(h-lil * 96
(s-il
-0.00't
-0.0006 -0.0009
+? +4
-0.008 -0.0
r 3
-0"00r2 -0.0020
+17 +9
-0.0r? -0.03I
;?fl" ;9,*'
*0.c17
-0.058
-0.00{{
*0.0075
+76 +51
-0.0?0
-0.
t 24
4.00t I
*0.0007
0*2
-o.0
r 4
-0.00?
-0.0029 -0.005
r
+ I
-tl
-0.040
-0.053
-0.0064 -0.0r
l7
+8
-21
-0.09t -0.r34
-o.0u
t
-0.0r9t
+ 28
-17
-o.
161 -4.23J
-0.0
r 07 0
-t4
0
-0.0?
r 0
-0.0298 -0.
l6 r
-94
*169
-0.215
..0.670
-0.0.t2? -0.
180
-,
19
-4
15
-0.385 -0.853
Ft
0.006, t
v1x l9t 0.1000
li1 0
+o
1.0t325 r5.55 39.78
0. 1014 0. il57 0, 125 1
4 t9 852 1086
l.r07 2.ll r 7.793
85.92 t65.4 22t.2
0. r,r04 0. 171 | 0.1 r?
I 345 r 67 I 2084
1.255 J.779 4.430
Seturatcd Ice and Steam
rFliYksi
0.l0ql
0. lc)89
0. l 08?
0. r086
0. lo84
q
&
I
k
.i
tl
h
j"
h
l-
Iscntropic Expans.on of Steanr-Approximate Retations
We t equi I i br ium expans ion :
p!,n:constant,'*,ith n= l.l
j
5 for steam initially dry saturated
S uprh ea r ed and sttpe rso t u rated e rpar s io n :
pun= qsnglant
and p/ ft("'l
: collstsllt, with n= 1.3
-
(h,-h,)
' ( h,
.,
\ r/
-
\('-rY'
'l
Entharpyaron
ffi
:
\ffi;T-
re43j
tl;.J
-'.J
Speci,tic volume of supersaturatet! steam:
P .
v
.^,
-
oJ
/,_4__ rsqi
\
fi;i
*
GTii.si
x ru'=JT
\ir]6l-
''"',
-10rl
[10/13]
Yt-
rrlkg I
ui ut
I kJ/ke I
hi_ h,
lhJ/r.el
l,
sr
lkJikg K I
206. I
4 6?.5
rt(
916
354
-
3l l.J 2314.7
*i54.:
rl60.E
*J?4.
| 2146.8
-191.3
7332.9
-4|
l I 2lt9.O
-133.5
2500.8
-354.2
?182.2
-3?4.1
2461.6
-393.1
?4.1.5.I
__4
I I.g 2,t26.6
*
r.211 9. r55
-
l.?93 9.481
-
r.t?5 9.83J
-t.452
t0.221
-
l._sl0 t0.644
-, -.i..,.
,., r'r
'.
..tt*l
I
[nux
rorl
\
Ammonla
-
NH,
(Rcfrigcrant 7 I 7)
Saturation Values
Supcrhcat
(/
-
r.)
lkjikgl
lkJike
Kl
t00 K
*50
_45
-40
-
l-5
*10
*28
-26
-24
-)o
.- t8
_ t6
*14
-t2
-.
t0
-0.
| 94
-0.096
0
0.095
0.ts8
0.224
0.261
0.29?
0.131
0.3611
6. 59
6.1 57
( (
At
(
i ?t
5.:85
s.:5 r
5.: l8
5.t 86
q
r.q(
.5.( 2l
Pt
lt
lbarl
Imr/kgl
hl ht
I kJ/kel
"tr
s.
lkJlke
K I
h'
(
'
ll:J/kgl
lkJ/ka
Kl
1585.9
6 9'18
t596.I
6 lll9
1606.1
6 l l{r
l6l6.1
6ot9
i626.1
6'5'11
t6-10..i
6.512
|(r14.2
6 {7l
r6lti.2
6.4'ln
164?.:
(:-'1 | |
| 646.0
6..1?q
I650 o
6']'tl
t65-1.8
6.:t
l6
1657.7
6.:s6
lr'6 15 6'l'i6
I t,65..1
6.:
'll
ll'69.0
6.199
th72.8
6. ir I
l6?6
d 6. l'1.1
| 6ri0. I
(r' I l6
|('lil.9
6 0()i)
1t 87.5 6.()0i
l$9 1.2 6.()':0
16'r.|.9
(r'(}I5
1698..1 5
9(; I
tr0:.?
5.e(,1
0..f 089
2.625
0.5451
2.00.t
0.1t77
1.552
0.9112
l.?16
t. | 96 0.96J1
l.l l? 0.8809
1.447
0.805E
t.5n8
0.7389
t.?40 0.6?81
t.e02 0.6217
2.071
0.57d1
2.265
0.5296
2.d65
0.4890
2.680
0 4J1l
2.e08
0{185
.1. t51 0.387e
.1..rt-'\ 0.1599
.'r.69
| 0.llr.l
.1.98.1
0..'l I l0
4.1e5 0.1895
.r.6?s 0.?69e
4,9?5 0.1517
s.t46
0.215 I
5.116
0.2198
('.
I d9 0'20-56
(r.,5
8 5
?,0d5
?.5 2e
8.015
8.5 70
9. t.14
9.122
t0.34
r0.99
| 1.6't
I1..17
ll.t r
l].89
14.10
15.-54
l 6.41
t7.14
18.10
19.29
?0.11
0. | 926
0. | 805
0. r 691
0.1590
0.1494
0. t40.s
0.1122
0. l 245
0.1r73
0. l 106
0. | 044
0.0986
0.091 |
0.0880
0.083 3
0.0?88
0.074 6
0.0706
0.0610
0.0615
-.1.1.4
ll7l.3
-22.1
I lE 1.6
0 1190.0
22.3 l19?.9
44.7 r405.6
51.6
I 408.5
67.6 l4 | 1.4
71.7 l4l.l..l
80.8 1417.3
89.8 1420.0
98.8
'
1422.7
l0?.9 1425.3
I r 1.0 1127.9
r26.? l,l-10.5
D5.4 l.tlJ.0
td4.5 r43.5.3
tsl.6 l4l?.6
l(r3.8 1419.9
f ?2"0 t442.2
l8 i,2 1444.d
| 90.i | 44 6.5
| 99.? I {48.5
209.1 14J0.6
2r8.5 1452.5
217.8 l4-54..'l
0.40.r 5.391
0.440 5..'61
0
4?5 5.: -1-1
0.5 r0" 5.:01
O.-lrt.l 5.( ?-1
0.5 7e
0.6rl
0.6.17
0.6t{ I
0.1 15
0.;'l
r)
0.78 l
0.8 l('
0.S4ti
(r.l{ll I
0.qr4
0,94?
c 979
1.0 l2
1.044
ti?9.8
6.592
1489.1
6.486
r498.6
6.167
t-50?.9
6.291
t5r?.0
6,2()l
r5lo.?
6 l6e
tS2{.t
6.l15
rJ??.g
6 l0l
| 511.4
6.01 I
| 511.8
6.019
| 518.2
6.008
t.sd r.7
5 9't8
l 5{ 5.1
s
q4g
|5.18.'
Jslg
l
-r5?1
5.891
I 554.9
5.861
r558.2
5'8-16
156 r.{
5 EoE
t.s6d 6 5.78?
l-161 I
5.756
t510.9
r5'7{.0
lr(77.0
I 580. I
r 5t:1. I
l5Rb.0
:58S.9
1591.?
l5qr.{
!-s97.2
-8
-6
-2
0
,l
6
I
to
5.r t7
5.{ l9
< 165
5.1
40
5.1 l.l
s.? 38
5.2 5J
s.1 18
5.2 I
-'l
5.1 39
5.1 55
5.1 11
5,il8
5.0
)5
5.0
t1
5.0 t9
< n l?
5.O)5
4:9 l4
t.235 4.9';2
t.26?
4.9't0
1.298
4.9 r,9
t.329 4.8','8
I.160
.{.8 t7
1.391
4.8:i6
1.422
{.8_i5
1.451
4.8 4
1.484 4.?q3
r .5 t5 4.?11
5.?l l
5.?06
5,682
-1.658
5.6 14
tl
l6
l3
)n
217.2
746.6
')(A
n
265.5
)?< |
28,1.6
294.1
103.7
3t3.4
l2l. l
l,i56.l
t.r.57.8
t.15q.5
1461. I
1462.6
rd61.9
t46.5.2
t4 56.5
1467.8
| 468.9
5.(r I I
5.53t
( (^(
5.5.11
)--\I I
r i05.7
I 709. I
l?r2.5
1i15.9
| ? t9.3
s.0J:l
(
o11)
5.8er
5 .li-l
('
5.EJJ
tl
2.1
2lt
28
3()
1)
\4
!o
-t8
40
4l
44
46
48
5q
t6(n.0
i{r01.?
I 005.1
I 6t!ft.0
16f0.5
l6 r 1.0
t6l5.rt
r617.8
t620.1
1621.4
|
(r24.6
t626.8
r61e.0
t63 r.l
I 631. r
5.199
5..1?ll
5.r 58
5.437
5.4 17
5.397
5"3?8
5.35E
5.340
(
111
5.102
5.284
5.266
5.24I
5.210
r?1) Q
| ??6..1
1129.6
t,132.1
| ?15.e
t7l9.l
5.7:l I
1147.6
5.7 | |
t745.1
5.692
I ?48.7
'
5.671
l'15 1,9 5.65 5
5 .lli ?
5.8
| 1
5 .19 il
) t:J
5.7 "5J
132.8
| 469.e
142.5 1470.8
352.1
1471.8
362.1
t472.6
3? 1.9 l{7f .1
38r.8
1473.8
391.8 t414.2
{0t.8 1474.5
4l t.9 l4't4.?
42t.9 t474.1
1755.0
5.637
r',58.O
5,61r
i?61.0
5.60 !
I ?6{.0 5.5 8.1
l?66.8 5.561
criticd
point tr= 137'4
oc'
p.= I l3'0 brr'
Molarmargit:l?,O3Okg,/knol:furthcrproJrcniesofthcliquidarcgivcnonp
l5'
r05
[11/13]
lr
:
t
lr
'lg
I
I
ffi
fr
"!
IM
t-
E
rfl
fl
[nur
ror]
E ichlorodifiuoromethane
-
CF'Cl'
(Rcfrigerant
I Z)
Supcrhcat
(t
-
t,)
Srturation
! alues
t5K
iI i;;;
iiiiiiri
I
o'rsr
20{'5
iI-1.'"""''I--
,,,)
(,
(,or r) orr*
I
,'t 1') r,'
'
:n i
I i;li
il1,,1l1 I
lli
ii S llii
l; rlii'i'
iii* I :: I iHill t llilji
i;;;;i
I
iite:
H]li:
rr)
(,('or
t)orrn
i 'o
".,
rtr
'
ro l
I i;ll
iil:lil I
:l;
;; ir r.nc
ri l:Ti'
33if;
|
'.i,ii
ill,ii I :iti'
iir'iii
| !*"
o?
o('
',i
lilr
33lii
f
li,;i lijii
I
I:j:a
i:l:l
I
lllll
i::l:
It2t
L3l
ure -.-d.1,q,f r! df!n:{FC{t
30K
#,
-cto!+a
ri
P*:i
$ilii
iii:i l'Tii
i
-
fr lffiii
iiii
l-ils iiil? li
irri
t:?iil
l
rii:33
l'iiii
-
r!
sleil
*r1,
l-$ii
iiii:
\-!illl iii:\iiiii iyi
ir lrifi
3lln
i
i11r
iilii l-lliii fliiii I
iiq,#
ililii
li liffi
H,ii,l
\.i:: iiii: I i:,: :'*:\
;:*
;;i
ir [[ [i:*
\,1ii iii,ililliii
tiiir llatxiii
-
i!
l llr
lilrlill
i ;::;
::: ::
lr-;"".'.
0 ?'(!'r
I
r"()
r \
0
i
r?,\
tiiir
I
r,r
ui ii l i iln lilil i
itlt
liiii
,: iiil IIIH
1
ilji
illll
I
lillii
lilriii
I
llrii
0'16r{
I I'n
mr*
I
*il
tril\ *iil
lffii\l*'fr
liil
/|'
I
kJ/ksl
r56.lo
0 9428
iii:8i
3:S?3
161.52
0.885
|
l66.0,1
0.8?Of
l 68.5?
0.85
7E
l? l.l2
o'8459
t ? 1.6E
0.815 5
t?6.26
0.8259
I 18.8{
o.8 | 72
lll;i
3 t8li
I l{6.(,(.)
(}.?t5t'
tRq. lt 0.?qO2
I
q
t ?6
('.111.5 |
| 94.11
().1tt05
I
q6.89 0
l'76t1
1
j,y
't.l
()
? 7 7tl
lO L9l
0.:t(,(r5
20.1.49
O )666
20(r.99
0 16'l I
20u..ll
0l(tl8
lll92
o?5eli
2 14.15
o.?580
il:;li
3llll
?: I
.14
(l
714()
1?J.?-1
(t
l5.l"
2:5
98 0.7S le
228
18
o?1lt
.r !t) l1
(l
llll
I
212..t1
0.?'leh
:1.1
4s 0.1{90
iiilii
I'i:ii
iil !3
3lili
lii ?i S
liii
ilr.eo
0 7424
ii8 ?3
3 llll
250.58
0.7394
i
rq(i
f;
ffi
i.El
$i
ffi
ffi
i
ffi
I
I
$
: ,^* ;;' I
,0,,,
r'qr: i Rl:il B:flilliil:l!
3:llli
ii riil 3:ser1 1
lll:l;
ilil I r'riil *:iq3 I
i;iil
liili
B: ilsi
rmi
ill::l:
: i3:
\
rili;
;;tl:
l1i::: :i:::
; ;;;;
.oer?e
i nr* *r: i Biilt
3::i3i
Iiii:ii i,itri
;; in <i 0.m156
,n rlr Bffisr I
il!,il
ilili
i liiii l.Hii I
ili:i
fl,iiil
i',;
rB,;l
8s111
|
l:;::l
isil
I
x:i:il
6i6i"o
lziu
ar
:un'o
I t2
,ll.!5 o.ool?9
Molar mrss M
=
l2o'9 I Lg'/Lmo!;
furthcr
propnics
of thc liquid
arc
gjvcn on p'
i..'rfl
I
[nur
ror]
otroo6
to9.2
0.0007
I12.3
0.(m8
I15.0
0.mo9
I 17.5
0.mr0
I19.7
tt!g,sl
lU/kg
Kl
0.0456 0j771
0'8240
0.o4il o;?'1o9
0.8186
o.oas'l o.?654
0.8l4l
6 oase 0.?504
o'8 lo0
o.oioi
r o.;seO
0'8061
331?3
3;;31
!:iiil
o.oili 0.68 ll
0.1454
o'oini 0.6690
0'7156
o.oiii
0.65e6
o'7281
n nr4d 0.6305
0.7049
o.6eoo
0.60li
0'68 l9
o:08;l
0.s842
9'198r
o.o6zo
o.s?21
g qlel
o.osci
0-5621
od5I9
0.0e6 I 0.5 3 3{
q.9le5
i:lrx
Biiit
iisii
.'o.iiro
0.4?''-{
o'ss55
o.l I36
0.4649
0'5795
o.iirs'o.rlsl
o'5s71
o. itaE
o..i t?e c.tl41
o.i3oi
o
los6 o-.ll6l
o. i ill 0.3960
0 52e4
o.ll59
c.lBEl
.
o'5240
o:irlo
o-1ll r5 o 5 le5
o.iic8
-
'o.trsl
o'51s5
6.irisr-' o.:loa
c.Jl2l
- o.i{it
0.1660
o'508e
15. 13
291'ZO
1J.55 ?9?.14
t 5.e3
291.09
16.17
29?.0+
16.58 291.N)
r 8.67 296.7 |
20.93 296.40
22.31 296.21
2J.37 296.06
24.1 l ?95.95
26.94 295.5?
79.92 29-s.lJ
3 r.E r 294.99
.3l.ll 191.?0
14.3 3 291 .54
38.05
294.02
42.21 29
j.43
44.85 291.06
46.84 291.?8
49.4 5
(
1
(1
-57.38
60.03
62.10
ro1
((
29 t.11
?ol ??
:90.89
290.58
m
u,
lm'/kgl
L
,ir
0.002
0.004
0.006
0.008
0.010
0.02
0.01
0.06
0.0E
' o.to
0.2
0.4
0.6
0.3
a',
24
26
28
30
1q
40
.45
.(
60
65
1t
6
a
I
I
t0
I
)
4
(
l')
l6
t6
20
t 34.9
r(t
(
t61.8
| 69.{
r 75.5
195.5
tt11
33 r.6
242.0
250"-1
278.1
309. I
3 29.0
343.9
3J6.r
39?. I
4 !3.8
4{4. I
460.7
.t r4.9
4 8?.3
498.4
508.5
5r1.8
514.4
549.0
562.0
5)4.0
584.9
5 9J.l
60r.6
6 I3.5
62lO
630.0
546.S
665. I
680.3
694,1
719.7
?3 1.3
74L3
'ts7.1
259.5
724.1
t91.1
l ?6.8
r60.1
83.r8.'
43.79
29.51
tt <?
r8.3 l
9.510
5.011
3.4 t8
3.632 .
2.td0
Ll28'
0.5942
0.41 13
0.3163
0.2J81
0. I 377
0.09551
0.0?378
0.060{1
0.05 l3?
6.gua79
0.0397E
0.03584
0.03266
0.02781
0.02429
0.02 15l
0.01949
0.01??8
0.01637
0.01518
0.014 I 6
0.01 329
0.01252
0.0I096
0.00978
0.co885
0.00809
0.00u6
0.00693
0.006{8
0.m609
0.m5?5
3 r2.33
3 r 2.69
3 r 3.02
313,31
3 r 3.58
315.38
J I /.JJ
318.5{
I19.43
120.r5
1?a rl
325.07
126.70
3 27,9 1
328.97
332.0?
335.64
l3 ?,9 I
3I9.62
34 t.00
3
4 5.64
118.6 5
3 50.92
151.78
35.1.i7
1<( ?t
r56'98
358.
I 0
359.1
I
3 60.94
36?.5s
:i 5 4 .tl.l
1r( 1i
3 66".{?
367.59
368.62
3 69.59
3 70.50
37 i.16
375. I 6
3?6.?9
3 78.29
3 ?9.6t
0.1 1 55
0. I J?8
g.;
d9E
0.tJl5
0.1 53 1
0. I 546
0.r559
0.1 57 1
0.r583
0.1 59.1
o.1619
0.r&l
0. r 650
0. I 678
0. I 694
0.iJ3l
0.3i l4
0.1156
0.1405
n 1'l <Q
0.5016
0.4991
0.4 954
0.49X,
0.489(,
64.06 290.3 I
6-(.66
390.08
67.r I 289.87
68.42
289.68
69.61
289.50
289. l9
288.92
?88.6?
288.45
288.21
"11(
?3.63
?5.3?
a4 l1
18.23
?9.54 28E.05
3C.15
28?.81
I 1.89 231.7(
82.96 16?.51
33.9? x81.35
85.33 187.0{
88.43 286.?i
90.35
286'41
92.1 I 286.1t
93.?6 285.97,
lsrii iii#
ilifi
0.3318
0
'186d
0.3?80
0.48iq
0.1:45
0.4816
0.3? l2
0.4?95
0"3 l8?
0.4??o
o_3 i 15
Cr.3056
0.3004
0.2958
0.29 | 6
3 ll!3 3 i8li
S
liti
o.iit6
c.zeoe
9 1:15
o-itii o.z;rg
o.451';
0.4?3{
0.,16v7
0.4664
0.{635
0.4frl0
h7 nnd ytct-*ort 0.c. Molrr mrss M=?00.59
t3/tmoll
for ruperhcrtcd
vrpour cu-0'1036
uas
Kl
'^r
trl:D
Flcrsrry
-
Hg
t"irt.r pr6p*rt cs of the liquid rre givcn on p' I 5'
Pll:AT
PiirtnA llAil
tii jr
lnl[t:nAA'N
ITEKANIT(
[
13113
]

Lukiskan proses tersebut ke atas gambarajah T-v.. Turbin it tersebut meniana 1000 kW.se.s tersebut ke atas ganrbaraiah Lukiskan P-v.iam. kualiti wap 9AVo dan halaiu 50 m/s. Tentukan pemindahan haba di antara turbin dan keliling.o = CD = l'005 kJ/kgK 0. (50 markah) . Data baei udara: .. surhu 400oC dur halaju l0 rnis.31- 0c . Di alur keluar tekanannya 0. Tentukan per kg bendalir.718 kJ/kgK (85 markah) 52.1 bar. tal Stirn memasuki sebuah turbin dengan kadar :rlir jisim 4600 kg/.-2- IEMK 10ll S1. [a] Berikan takrifan-takrif ln berikut: til tiil tiiil [iv] [v] tbl Proses boleh balik Kitar termodinamik Haba Kerja terlaku Hukum pertama termodinamik (15 markah) Bendalir ptda suhu l50oc dan tekanln I bar dimampatkan secara isotema ke isipadu tentu 0. til tiil liiil [iv] bagi: perubahan tenaga dalarn perubahan enlopi pemindahur haba kerja terlaku til tiil stim udara pro.28 *3/kg. Di alur masuk tekanannya 60 bar'.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->