P. 1
motdektrahoasinhlthanh

motdektrahoasinhlthanh

|Views: 201|Likes:
Published by Anh Quang Po

More info:

Published by: Anh Quang Po on Mar 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/22/2013

pdf

text

original

TRƯỜNG THCS HỮU SẢN

KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN : HÓA HỌC 8
Thời gian : 45 phút
Họ v t!n :"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" #$p :""""""""""""""""""""
Điểm Lời phê của thầy cô giá
%& '(I
)h*n I: T+,- nghi./ 0h1 -h 23an 45 6i7/8
Đá!h "#$ % &' (ầ$ c)$ t*+ ,ời (-!g !h#t.
/0 Các h1p ch#t 2a$ (3$ ,' 4%it. 50 Các 4%it 2a$ (3$ ,' 4%it 6a78.
a0 Ca49 :;!4
<
9 H
5
4 a0 C$49 :
5
49 Ca4
60 C$49 =a49 S4
>
60 S4
>
9 :
5
49 C$4
c0 C$4. H
5
49 H
5
S c0 Ca49 ;g49 N
5
4
?
>0 Các 4%it 2a$ (3$ ,' 4%it a%it. <0 S@ cháy ,'A
a0 B!49 Na
5
49 ;g4 a0 S@ %i há cC t+ !hiDt &' phát 2á!g
60 S4
>
9 C4
5
9 N
5
4
?
60 S@ %i há cC t+ !hiDt !hE!g Fhô!g phát
c0 C$49 G,
5
4
>
9 C4
5
c0 S@ 4%i hCa Fhô!g t+ !hiDt &' Fhô!g phát 2á!g
)h*n II" T9 :3; n 48 6i7/8
C<3 1 (3 điểm)
H'! th'!h các phE8!g t*H!h ph+! I!g 2a$ &' ch 6iJt ch-!g th$Kc ,Li ph+! I!g há h1p
hay ph+! I!g ph)! h$MN
a0 . . . . . . O . . . . . . P
t
P PQ ;g4
60 :C,4
>
P
t
P PQ . . . . . . . O . . . . . .
c0 H
5
O . . . . . . P
t
P PQ H
5
4
"0 :;!4
<
P
t
P PQ . . . . . . O . . . . . . O . . . . .
C<3 5 (2 điểm).Ch các %it 2a$A B!49 S4
5
9 RS
5
4
>
9 Ca49 N
5
4
?
9 T
5
4
?
.
HUy gVi tê! các %it &' ch 6iJt ch-!g th$Kc ,Li %it a%it hay %it 6a7 N
C<3 = (3 điểm)
NhiDt ph)! :C,4
>
thH th$ (E1c W9<X gam 4
5
a0 YiJt TT ph+! I!g %+y *aN
60 TZ!h Fh[i ,E1!g :C,4
>
(ể ph+! I!gN
c0 TZ!h thể tZch S4
5
tL th'!h FhZ ([t S 6\!g ,E1!g 4
5
] t*ê! ^Đ:TC0
Ch A : _ >`A 4 _ /aA C, _ >?9?
KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN : >INH HỌC ?
Thời gian : 45 phút
Họ v t!n :"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" #$p :""""""""""""""""""""
Điểm Lời phê của thầy cô giá
%& '(I
I. tr¾c nghiÖm: (2 ®iÓm)
Em h·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ( a, b, c,...) cña nh÷ng ý tr¶
li ®!ng nh"t trong c¸c c#$ %a$ ®#y&
1. CÊu t¹o cña th»n l»n bãng kh¸c víi Õch lµ:
a. M¾t cã mÝ c !"ng !#c. c. $a kh% cã v&' ()ng bao
b*c.
b. +ai cã mµng nh,. -. ./n chi !0u cã ngãn.
1. $¹ -µ' tu'Õn cña chim cã t¸c -2ng:
a. Ch3a th3c 4n. c. +iÕt chÊt nh5n.
b. 6µm m0m th3c 4n. -. +iÕt -7ch ti8u hãa
9. +im Õch cã cÊu t¹o g:m:
a. 1 ng4n. b. 1 ng4n. c. 9 ng4n. -. ; ng4n.
;. +h< b=t nh&' >a khi ch¹' nhanh lµ nh5?:
a. Chi t@íc ng¾n. b. Chi (au -µi khoA.
c. CB thC thon vµ nh<. -. Du%i ng¾n.
II. tù luËn ( ',( ®iÓm)
C©u 1: ( ),* ®iÓm ).
Ch*n n"i -ung c"t E=F GhH h#G víi c"t EGF !C viÕt c¸c chI c¸i JaK bK c...L
vµo c"t Et@& l5iF.
A J!Mc !iCm cB
thCL ' JN ngh,a thÝch nghiL T@& l5i
1.CB thC !#c Ghñ
b»ng b" l%ng -µ'
>/G.
a. OiPG !µo hang.
1 víi....
1. Chi t@íc cã vu/t
(4c vµ ng¾n.
b. OiPG th< th4m -Q m%i t@5ng vµ
Gh¸t hiRn (ím kA thH th3c 4n.
1 víi......
9. Chi (au -µi kh<S. c. OiPG Gh¸t hiRn nhanh Tm thanh
cña m%i t@5ng >ung Uuanh vµ Gh¸t
hiRn (ím kA thH t) >a.
9 víi......
;. MVi @Êt thÝnh cã
l%ng >Pc gi¸c.
-. .&o vR m¾t kh%ng b7 tWn thBng
khi lXn t@/n kA thH t@ong b2i cT' @=m
@¹GK gai gãc.
; víi......
Y. +ai @Êt thÝnh cã S. OiI nhiRt vµ chS chZ cho cB thC Y víi......
vµnh tai -µiK lín c
!"ng thSo nhi0u h[
íng
kh%ng b7 >T' >¸tK tWn thBng khi
chui @Pc t@ong b2i @=m...
\. M¾t cã l%ng mi c
!"ng !#c
]. OiPG th< b=t nh&' >a khi b7 (4n
!uWi.
\ víi......
C©u 2: ( 3,5 ®iÓm). +@^nh bµ' !Mc !iCm chung cña líG thP?
C©u 3: (3 ®iÓm). _8u vai t@Q cña líG chim? `m can Gh&i thbc hiRn
nhIng biRn Gh¸G g^ nh»m h¹n chÕ (b Gh¸t t@iCn vµ lT' lan cña cPm c [
d
Y
_
1
t@ong c"ng !:ng ?
TRƯỜNG THCS HỮU SẢN
KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN : HÓA HỌC @
Thời gian : 45 phút
Họ v t!n :"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" #$p :""""""""""""""""""""
Điểm Lời phê của thầy cô giá
%& '(I
I. PhÇn tr¾c nghiÖm h 1 ch !u"n : (2®)
de' khoanh t@Qn vµo !au cTu t@& l5i !Png t@ong c¸c cTu (au:
C©u 1: (#,5®)
c. do¸ h*c hIu cB lµ ngµnh ho¸ h*c chu'8n nghi8n c3u c¸c h#G chÊt cã
t@ong tb nhi8n.
.. do¸ h*c hIu cB lµ ngµnh ho¸ h*c chu'8n nghi8n c3u c¸c h#G chÊt cña
Cacbon.
C. do¸ h*c hIu cB lµ ngµnh ho¸ h*c chu'8n nghi8n c3u v0 c¸c h#G chÊt
hIu cB.
C©u 2: (#,5®) CÊu t¹o !Mc biRt cña GhTn t .SnfSn lµ:
c. ghTn t cã vQng \ c¹nh.
.. ghTn t cã vQng \ c¹nh ch3a 9 li8n kÕt !%i >Sn kh 9 li8n kÕt !Bn.
C. ghTn t cã 9 li8n kÕt !%i
C©u 3: (1®) Di0n nhIng t) thÝch h#G vµo c¸c chi t@/ng t@ong c¸c cTu
(au:
c. _g5i ta chng cÊt -au m< !C thu !#cjjj..
.. DC thu th8m !#c >4ngK ng5i ta tiÕn hµnhjjjj -au nMng.
C. +hµnh Ghan chñ 'Õu cña khÝ thi8n nhi8n lµjjjj
$. khÝ m< -au cãjjjjgan nh khÝ thi8n nhi8n.
II. $ù luËn (%®)
C©u 1.( 9 ! i m ể L
a. liÕt C+C+ cña Cd
;
K C
1
d
;
K C
1
d
1
.
b. +@ong c¸c chÊt t@8n chÊt nµo t¸c -2ng !#c víi Cl
1
?
c. ChÊt nµo t¸c -2ng !#c víi -- .@om?
liÕt c¸c g+gm >&' @a.
C©u 2. ( 9 ! i m ể L
$nn 9K9\ lit hin h#G khÝ J!ktcL g:m Cd
;K
C
1
d
1
vµo -- b@om - thÊ' cã og
.@
1
!e gm. +Ýnh thC tÝch mii khÝ cã t@ong hin h#G t@8n. Oi& thiÕt gm >&' @a
hoµn toµn.
C©u 3. ( 1 ! i m ể L
de' n8u GhBng Gh¸G ho¸ h*c lo¹i b< khÝ btilSn cã lnn t@ong khÝ mStan
!C thu !#c ;Stan tinh khiÕt. li t Gh n ng minh h a n u c ế ả ứ ọ ế C.
=cd Lc;
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
....
KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN : HÓA HỌC 8
Thời gian : 45 phút
Họ v t!n :"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" #$p :""""""""""""""""""""
Điểm Lời phê của thầy cô giá
%& '(I
I" T+,- nghi./ 0h1-h 23an " 45 6i7/8
:ha!h t*e! &' (ầ$ c)$ t*+ ,ời (-!g !h#t.
CA1. ThZ !ghiDm !' "f!g (ể (i3$ chJ Hi(*ôN
a. Ch G, &' "$!g "gch H
5
S4
<
6. Ch G, &' "$!g "gch C$S4
<
c. Ch B! &' !Ehc
CA5. :hi ch H
5
(i i$a C$4 !$!g !C!g cC hiD! tE1!g.
a. CC FhZ thát *a
6. C$4 tj m'$ (S! ch$yể! th'!h m'$ (k9 cC giVt !Ehc %$#t hiD!
c. C$4 ch$yể! th'!h m'$ %a!h9 cC FhZ 6ay !ê!.
II" T9 :3;n" 48 6i7/8
C©u 1: (3 6 i m) ể doµn thµnh g+gm (au vµ chp @a chPng thu"c lo¹i Gh&n
3ng nµo?
al B! O H
5
S4
<
m

B!S4
<
O H
5

6l 5:;!4
<
m → 
o
t
:
5
;!4
<
O ;!4
5
O 4
5

cl 5H
5
O 4
5
m → 
o
t
5H
5
4
C<3 5:45 6i7/8 CC > ,V (@!g *iê!g 6iDt các ch#t FhZ 2a$A %i9 Fhô!g FhZ &' hi"*. =\!g thZ
!ghiDm !' cC thể !hn! *a ch#t FhZ t*!g moi ,V N
C©u 3: ( 3 6 i m): ể Cho 11K; JgL qS t¸c -2ng víi 1oK1Y JgL dCl
ar liÕt g+gm
br +Ýnh kh/i l#ng qSCl
1
t¹o thµnh?
cr +Ýnh l
d
µ
5
J!ktcL
'(I #(M
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
........
TRƯỜNG THCS HỮU SẢN
KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN : >INH HỌC 8
Thời gian : 45 phút
Họ v t!n :"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" #$p :""""""""""""""""""""
Điểm Lời phê của thầy cô giá
%& '(I(n&i 'ung iÓm tr" l( )(i thùc h(nh)
I.PhÇn tr¾c nghiÖm(2 6 i m): ể
C©u 1: de' khoanh t@Qn m"t chI c¸i cK hoMc .K CK $ !3ng t@íc cTu
t@& l5i !Png.
1r +@ong c¸c lo¹i th3c 4n (au !T'K th3c 4n nµo cã ch3a nhi0u vitamim
c vµ vitamim $:
c. OanK h¹t n&' mamK -au thbc v=t C. sau >anhK cµ chuaK
Uu& tBi
.. .BK t@3ngK -au c¸ $. OanK th7t bQK t@3ngK
h¹t ngV c/c
1r +@ong c¸c lo¹i th3c 4n (au !T'K th3c 4n nµo cã ch3a nhi0u vitamim
`:
c. OanK h¹t n&' mamK -au thbc v=t C. sau >anhK cµ chuaK
Uu& tBi
.. .BK t@3ngK cµ chuaK Uu& tBi $. OanK th7t bQK t@3ngK
h¹t ngV c/c
C©u 2 : de' !i0n nhIng t) thÝch h#G vµo c¸c chi t@/ng (au:
_hu cau -inh -tng cña t)ng ng5i kh%ng gi/ng nhau vµ J1L
jj..............K jjjjj.K J1Ljjjjjjjj vµ t@¹ng th¸i (inh lÝ cña cB
thC.
Can cung cÊG m"t khXu Ghan 4n u/ng h#G lÝ J-ba vµo thµnh Ghan
gi¸ t@7 -inh -tng cña th3c 4nL J9Ljjjjjjjjjj.....K Gh¸t t@iCn vµ
ho¹t !"ng b^nh th5ng.
_gu'8n t¾c l=G khXu Ghan lµ:
J;Ljjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
JYLjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
J\Ljjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
II. PhÇn tù luËn:
C©u 1 : +Ýnh khXu Ghan cho m"t Sm bu v tuWi t@ong m"t ngµ' c2 thC
C©u 2: +Ýnh khXu Ghan cho b&n thTn vµ -b kiÕn tha' !Wi nh thÕ nµo
!C cã khXu Ghan GhH h#G .
'(I #(M
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
......

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->