P. 1
6.Craniul

6.Craniul

|Views: 0|Likes:
Published by Cristina Ene

More info:

Published by: Cristina Ene on Mar 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

celelalte, pornind de la trei nuclee principale de osilicare, La cele trei verteb re sacra Ie su perioa re in Iun a 6-7-a de vi-aPI intra u terin

a a par n iste n uclee sup limen tare de osifica re de la ca re apoi se dezvolta partite laterale ale sacrului (rerninescentele coastelor sacrale}, La

vir sta de 17-25 de ani ve-rtebrele SaCr aleconcresc, Iorrnind un singur os. Vertehrele coccigiene, Hind rudirnentare, au doar cite un singur nucleu de osilicare .ce apare la diferite vir ste (de la 1 1820 de an _ La embrionul uman apar primor dii ,pentru 38 de vertebre, notarnente : 7 '\' cervica Ie, 13 tor acice, 5 10mba re si 1213 sacra le ~i coccigiene. In cursul cresJ terii embrionului au loc urrnatoarele mo.. dificar i : perechea a 13-a de coas te se reduce si concreste cu apofizele transI versa Ie a Ie vertebrei respective; ultima "ver-tebra tor acica se tr ansforrna In I I lornbar a, iar ultima vertebra lornbar a concreste cu prima vertebra sacr ala. In I continuare are loc involutia rnajor itatii -ver!ebrelor coccigiene. In acest mod catre momentul nasterf fMului coloana ~ert_ebrala are 33-34 de ver tebre, Anomelii de dezvo/tare

in selle/etu' trunchiu/ui

-

aid si anomaliile posibile in oase ale trunchiului. Concresterea ver tehrei I cervicale eu craniul (asirnila rea at lasul u i) po ate fi lnsotita de Iisiunea arcului lui posterior. Anomalii de acest gen (spina bifida) se intilnesc si In alte vertebre, mai ales la cele lombare ~i sacra Ie. Numarul vertebrelor sacrale din cauz a asirnilarii celor lombare poate ajunge pin a la 6-7 (sacraliz atie) , avind drept urmare lungirea respective a canaluluisaeral si sporirea nurnar ului de or ilicii sacra le, Rareori se observa reducerea nurnarului de vertebre sacra le, plna la 4 in caz de sporire a nurnar ului de vertebre lombare (lumbalizare). Extrernitaj+le anterioare ale coastelor pot concreste intre ele sau din contra se pot bifurca. E posibila aparitia unui orificiu Circular sau oval in corpul sterriului sau in apendicele xifoid. Mai rar se lntilneste stern despicat longitudinal, cind prirnor diile lui pare nu concresc pe teats lungimea. Scheletul trunchiului uman datorita , bipediei plantigrade erecte ajunge la treapta superioara de evolutie si prin aceasta difer a de scheletul mamiferelor. Pozitia verticals a corpului urnan se reflects asupra configur atiei cutiei toracice.
dilerite CRAMIUL

Notarn

Studiul filogenezei scheletului tr unchiului contribuie Ia tntelegerea anomaliilor de dezvoltare a acestor oase. Nurna rill obisnuit de coas te (12 perechi) poate fi mai mare din cauz a dezvoltarii unilater a Ie sa u b il ater a le a unei coaste su pr an umera r e, ca re articu leaz a cu vertebra VII cervica la (coaste cervicalejsau cu vertebra I lornbar a (coaste lombare). Aceste anomalii denota niste fenomene retrograde (atavistice) , denarece la str amosii lndepartati ai omului Iiecare vertebra era inzestr ata cu eoaste. In cazuri rare lipseste coast a XII de 0 singura sau de ambele par ti : ~i mai rar lipseste coasta XI. Anomaliile coastelor la rindul lor se ref lecta asupra formei vertebrelor respective. In caz de a pa ritie a coastei cervica le, vertebra VII cervicala capata aspect de vertebra tor acica. In caz de prezenta a 13 per echi de coaste, sporeste $1 nurnar ul de, vertebre de tip toracic.

Craniul, cranium (fig .. 28), constitute un complex de oase unite tenace prin suturi, servind drept suport !?i protectie peniru numeroase organe variate ca f unctie $i provenire. In ca vita ti-le cr an iului stnt situate eneefalul, or ganele vizual, auditiv, olf activ, gustativ si portiunile initiale ale sisternelor digestiv si respira tor. Craniul se lrnpar te in doua compartimente. Cornpartirnentul In Care se af la , encefalul se nurneste craniu cerebral. (cranium cerebrtile, de la cerebrumcreier, sau neurocranium - BNA). AI doilea compartiment, care Iorrneaza carcasa osoasa a ietei si inceputului tuburilor digestiv si respirator, precum st pentru organele de sirn], constituie cranlul facial sau visceral (cranium viscertile] sa u splancnocrani u, splachnocrtinium, de la visc€!_~q.,splanchna ---:organe
41

24---

....

23
22--'''''"-'1,...
21

Fig. 28. Craniul ; aspect anterior.
I - Q" Iruntale : 2 - tuber iront.i. ,3 gl abelln ;,4a reus S l.lP€ r cilia r is : 5 - - loss a rcrnpur a l is; 6 - for. s upr aorbltale t 7 - 'P~I'S orbitalls os.sts frontalis; 8sut, sphenoz ygornancar 9z ygomat lcum : I D aper t ur a prrtlorm!s ~ 11 - lor: infraorbltale : 12maxilla ~ 13 - Soul. lntermextltarls : 14~ mandtbu!a ; 15 - for. mentale ; 16 - sui. z.ygomuttcc-maxill arts : 17 - os zygomaticum: , 8 ~ Hs.sur a orbil alts lnletlor : 19 - canalis .cpttcus : 2Q - fisaur.a orbltalts Superior ~ 2l - processus z:yganlal[CIJS ossts lrontalls : 22 - linea temporahs ; 23 - sur, coron alls ; 21- aut. nas.oma xlll arts 25 ~ o s nasale : 26 - sui. Er ontonusalts, .

0'

I

.~ig. 29. Craniul ; aspect lateral
o s 1 rents le : 2' - o s sphenoid ~ I\!- {a li::I _ rna iQT), : os nas ale : 4 - os lacrimal-e. 5 {'.IS, z ygome tlClHH ~ 6 maxtl! a: 7 - rna n dlhul a ~ 8 - PUI"liS acustlcus axternus , 9 - prceessus rnastoldeus : 10 ~ pars sq uarncs a os s!s tempera 1is ;1 1 ~ os occlpit ale : 12os p arleta leo 3-

7

a

b

in baza lui. Partea exterioar a, dispusa vertical, a osului Irontal nurnita solzul, constitute cam 0 treirne din bolta craniana luata in ansamblu. In alar a de solz pe -5 ___: pe r tur a stnus Truntalls a : G - fossa. glandulae: f acrimaus : osul frontal distingem partiie orbitale si 7 ~ crj:~d fron!al is. e .. partes naz.ala. interne). Craniul cerebral la oamenii Solzul frontal, squama frontalis, are maturi e format din urrnatoare!e oase : o su p r a fat a ext ern a convexa . frontal, parietale, occipital, sienoid, (facies exierna}, ale carei parti laterale temporale si etrnoid. tree in s upr aiete Ie tempor a Ie (facies Cr aniu I f ada I e situa t sub eel cerebra I temporales), ~i 0 fat a i n t ern a (fig. 29). 0 mare parte din ·scneletul (facies interna)eoncava. De partile orbif acial revine apa r a tu I ui masticator, pretale dreapta si stinga solzul este del irnizentat prin rnaxila si rnandibula, ultima tat de marginea s u p r a o r b iIorrneaz a articu la tie mobila eu cr aniu l. t a I i.i para, margo supraorbiialis, in Celelalte oase facia!e slnt de dirnensiuni care linga partea naz al a a osului fronmici si intra in componenta peretilor tal exista 0 inc i z u r a sup r a 0 r' b iorbitelor, cavita ti lor na za la ~i· buca la, t 3. I a, incisura supraorbitdlis. La aces t determinind configur ajia cr eierul u i fanivel catre os advin vasele 'iii nervul cial. 0 parte din oasele craniului conomonime, care tree pe aici. U neori acea-· lin cavitati implute cu aer , care cornusUi incizur a se tr anstorrna tntr-un 0 r inidi cu cavitatea naz a la. Pneuma tiz afie i u, foramen supraorbiiale. Tn partea rea oaselor ·reduce masa cr aniului rnediala a marginii supr aorbitale exista rara a-i micsor a rezistenta. Un loc aparte o adincitura - inc i z u r a fro n t arevine osului hioid situat in regiunea I a, incisura frontalis, prin care de aseanterioara a gHului, fiind unit cu oasernenea tree nervul si vasele sangvine. le cr aniului prin ligamente si rnuschi. In sens lateral marginea su pr aorhiia la se terrnina cu a p 0 f i z a zig 0 m atic a (processus zigomaiicus], care se OASELE CRA.HIULUI CEREBRAL uneste cu osul zigomatie. De la apofiza z igornatica in sens superopostertor deOsul frontal viaza 1 i 11 i ate m p 0 r a ! a, linia ternOsul frontal, os [roniaie (fig. 30), la poralis. Ea delirniteaz.a pa rtea a nter ioamenii adulti este impar, participa [a oara a su p.ra Ietei exter ioa re de supra Iata temper ala. Ceva mai sus de Iiecare marformarea portiunii anterioare a boltil cran iu \ui ~i a iosei cr aniene anterioa re, . gine supraorbitala ·se observa un val ce
Fig. 30. Osul frontal.
a - aspect anter ior 1 - squama lrontatls '; 2 - tuber Irontale : 3 ~ linea tempnr a ii:s; 4 ~ processus -zygornaticus; 5arcus supercltiarls ; 6- - pars na Sa Hs ; b - aspect tnleroposte rior : I - sul, sinus sagitta Iis superlerts : 2 - processus '2: ygom uttcus : 3 - pars orbita lls : 4 - tnclsur-a supr aorbua I LS.?

43

dimensi uni diferite. EI pa rticipa la form area pereti lor latera Ii ai boltii cr aniene. de. Pe .ciur) a osului ad u Iti are . cribrum . care. care die spre jumatatil'e\dreape t m 0 ida I i'i a dtnca. sinus frontalis. concava si ior meaza peretele superior £II orbi- medians de la aceasta portiune deriva in jos 0 creasta. Corpal. tuber [roniale .nivelul de aparitie a nucleul ui prima r de osifica re a osu lui frontal. Sin u s u ! i r o n t a I. juga cerebrdlia BNA). Pe lata interns a solzului pe apofizele f ronta Ie a Ie rnaxilei. Partea nazala. s Ll lui sag ita I sulcus _. la oamenii cribroasa (lat. Portiunea an terioar a a pa rtii naza le e zimtata si se uneste eu oasele nazale si cu 44 sfenoid. care servesc drept coper tina pentru alde la marginea pcsterioara vine' ~ ant u I sup e rio' r a I 's i n u.. aripile mid ~i apofizele pterigoide. osului sfenoid are 0 forma de cub imperfect. In portiunile poster ioare ale partii na- Pe In portiunile posterioare ale partii nazale a osului fronta! exista a serie de fose.. foramen caecum. In sttnga $i 'in dreapta de la creasta se aHa a P' e r t uri I e sin I)' sui u i f . as sphenoiddle. corpus. are e terrnina cu in care se lixeaz s excrescenta pahimeninun vir f n az a I cuminat (spina gelui.r 0 n tal. sinus sphenoidti lis . Mult mai sus de arcurile superciliar e. se a fl a in bazei crantulul (fig.tn aceasta incisura e situata lama fro n t a I. . .i e divizat printr-un sept. In inter iorul lui se af la 0 cavitate-sinusuI sfe· n. aperturae sinus [rontaiis. care due spre jumatatile dreaptil· si stinga ale acestuia. Suprafata 'interns inIer ioar a (orbitala) e neteda. Linga unghiuJ ei lateral se afla f 0 sag 1 and e i I a c rim a I e. si sUnga ale acestuia. can tine linia medie. pars orbitalis. spina trochlearis.o i d. fovea t rochlearis. In sting si in reapta de la para si constituie 0 placa fina dispusa creasta se aWi a e r t uri e sin uorizontal. preeum si a cavitatiior si foselor craniului cerebral si facial. sinus Portiu a an terioa r a a pa rtil 0 le e sagitialis superioris. in jos 0 creasta. Pe linie crista frontalis. aper tur e sinus parata de cea stinga de 0 inc i z u r a frontalis. a osului frontal are 0 forma de potcoavavSituata intre pa rtile 0 rbita le. sinus frontalis. . Osul sfenoid are 0 forma complicata ~i este' alcatuit din corp.a partilor zalea osului frontal exista 0 serie de rose. cu ca re concr este uo scripete cartilaginos {trochlea) pentru tendonul rnuschiului trohlear. ce pa rticipa I a forma rea septului nazal. Partea orbitals dreapta e se.Iinie Fata intern a (c e r e b r al a) . Osul sfenoid aer .variaza ca lungime ~i grad de. La earp distingern fete: super ioarji sau cer ebr ala . 31). AI aturi de Ioseta e situa t un vir f I ate r a! mic. Sin us u I daus .. iar in sens medial linga incizur a supr aorbitala se aHa 0 excavatie abea observabila nu'mita Io s e t a tr o h l e a r a. impressiones digiidtae. contine aer . incisura ethmoita.s u lui fro n tfcl I.proerninenta numit arc s u per c i l i a I. cam Ia centr u I Iieca rei j u mati a solz ului osului frontal se ridica in pants usoara tub e r u I r ron t a I.i e divizat printr-unsept.de apofize : aripile mari. ea delirnlteaz a anterior si latera I inciz ur a etrnoida. ce participa a ormarea sepPartea orbitala. tei. [ossa glandulae lacrimalis. ~i proerninentele cerebrale. care in sens anteroIe ~i cu inler iortrece In c rea s t a fro n t a I a zimtatil si s uneste cu oasele n apofizele fro ate ale maxi! . 1£1care deriva trei perechi .se terrnina cu un v j r f n a z a I aeuminat (spina nasalis). La baza crestei se af la medians de la ceasta po iune der iva un 0 r i f j ci u orb. glabella. facies interna. care servesc dr ept copertina pentru alveolele osului etmoid deschise in par tea de sus. pars nasalis. nasalis). care trece medial intr-o placa neteda nurnita g I ab e I ii. Ja oamenii ad ulti are dimensi un i diferite. . Osul centrul . a osului frontal trece treptat in partite orbitale dispuse or izontal. etrnoid. lata superioar a (cer ebr ala) orbitale se observa foarte bine impresiunile digitate. este tul ui nazal.' veolele osului etmoid deschise in partes de sus. arcus superciliaris.

16 .anterioara. Se observa destul de bine s pet e a z a !. Y . care 1(1 rnajorita tea caz li filar e separat in doua parti printr-un sept. 26 angulus p ar letalts.sul . canalis opticus.oi u lama cribric forma a osului etmoid.5uL chiasma Its . care delirniteaz a niste orificii numite ape r t uri a I e sin u sui u i s fen aid (aperiurae sinus sphenoidalis). late r a lis processus pterygoidei .fissura' orbltahs superior. rotundurn : to . In centrul acestei adincitur i se aHa f 0 s a hip of.d e. Ultimele cornunica cu sin us u I pneumatic s [ e n 0 i d (sinus sphenoidalis).hamulus pter ygoideus : 18 .p roce ssus ctlnot. care tr ansfor rna santul carotid intr-o canelur a adinca. 20 . pentru trecerea nervului optic din orbita. 2 .aUs_: 8_. deus posterior . 15 .lingula sphenoid a lis: 22 .~ e ii' tu rcesti.ala mrnor . 19 . carotic us . 17 . Aripa mica.procass u s pterygoldeus . 31.ala major.. tuberculum sellae. Marginile anterioare ale aripilor mici sint zirntate pentru a jonctiona cu pa·rfjle orbitale ale osului frontal :. 3 .dorsum sel lae . Fata anterioar a a corpului osului sienoid e alungita formind 0 ere a s t-a s f e lJ 0 ida I a (crista sphenoidalis) nu prea mare. J . 6 . tila minor. Iorrnind a p0 f f z e Ie clinoide p o s t e r i oa r e (processus clinoidei posteriores]. pter ygoidea . in care se afla hipofiza. 0} fossa hypopbysialts : 5 .iacles ~~r~br. Osu'l slenold . t1!12~e audiuvac : ~·l) :_ spina ossis sphenoidalis : 12 . Aceasta canelura trnpreuna cu virful pirarnidei osului temporal delimiteaz a orificiul carotid' intern. linguia sphenoidalis. Pe lata superioara se observa 0 adincitur a care arninteste 0 . a t u r-.cana Iis pterygcideus : 23corpus.lam. concrescuta la adulti CU partes bazllar a a osului occipital . sulcus carotic us.(or.Fig.i z a r a.sul. conchae sphenoidales.> e i i. 25 .s ul. care trece fara limite precise in cea inlerioar a si doua later ale. Partile later ale ale spetezei seii proernineaz a inainte. l~l~ foss. Creasta s Ienoidala jonctioneaz a prin intermediul marginii sale anterioare cu lama perpendicular a a . In sens median pe fiecare aripa mica se 45 .!n directia anter ioar a de I a aceasta ad lncitura e d ispus tr ansversa 1 t 11 b ere u I u 1. 24 .osului etmoid.. Ultima continua pe Iata infer ioar a a corpului osului sfenoid in forma de c I ant sf en aid acurninat (rostrum sphenoid ale ). 14 . prin care din canalul carotid artera carotida interna iese in cavilatea cr aniului.lam. c e as c a (sella turcica). La a mica distants de santul carotid in sens exteroposterior se afla lin g u I a sf e n 0 ida I a.canalis optlcus . constitute 0 placa para care deviaz a de la ambele parti ale corpului osului sfenoid cu doua r adacini. Intre aces tea se afla can aI u lop tic. dorsum sellae. posterioara. 21 . hamuli plerygoidei. aspect posterior.Icssa scaphoidea. Marginile posterioare ale aripilor rnici stnt libere.~ ant u I car 0 tid. Fejele latera Ie ale corpului osului sfenoid in sens anter ior isi inferior continua nernljlocit in aripile mid si mari.processus cfi_noideus anterior : 7 . fossa hypophysidlis.incisura pterygoidea. La baza spetezei seii din stinga ~i din dreapta tree doua brazde pentru artera carotids interna . medialis processus pterygoidei. Lateral de creasta slenoida 'se afla niste lamele osoase de forma neregulata nurnite co rnet e sf e n 0 i.

Apoilza pterlgolda. IV. P roce s s us c linoid e us ante rio r. ala major. Us ptery- goideus: 13 r or. proem inentele cerebr a Ie (j ilga cereb ralia) ~i santur ile a rteria le (s ulci arterlosi). Prin acest orificiu In cay ita tea era niu lui patrunde artera rneningial a medie. foramen rotundum. Fiecare arrpa are in baza cite trei or iiicii. nervul oftalmic . process us plerygoideus. Osul etrncid . ocupa un sector de forma trtunghiu larji intre lata orbitals sus~i baza apofizei pterigoide jos. Supralata mediala a apofizei e orientale spre cavitatea naz. de dimensiuni mai rnari. Baza apolizei penelreaza in sens a nteroposterior un c a n a I pte rig oi d. are dimensiuni rnai rnici si e situat in regiunea unghiului posterior al aripii mari. Aripa mare. I ~ . lam. rnaxilar a.superioadi orientaU\ in cavitatea cr aniului :. Fat ate m p 0 r a 1 a. e para. care participa la formarea peretelui superior al orbitei. patru fete: cerebr ala. ca re serveste drept trecere pen tru v ase ~i nervi.tJ1. foramen spinosum.i una infer ioar a.L Fig. temporal a. orbitals. 32). upertor 5~ sphenotda 6pte fissura rygol- dca " 9 pte rygoldeu lam. prin care trees Tamura II a nervului trigemen. rotu ndum. VI de nervi cranieni) ~i .i z a c lin 0 ida a nte r ioa r ii. C rea s t a in f rat em p o-r a J a'. este cea mai extinsa. P a rtea inler ioar a e situata cvaziorizontal ~i formeaza peretele superior al losei infratemporale.amajor : 2 sphenoidal orbltalfs s ala minor apertu ra 7 facies ~3 sinu s orbitalis canalis : 8 - op llcus : 4 ~ concha lis. Pe apofizele c1inoide anterioare si pester ioare se fixeaz a pahimeninge Ie. deviaz a de la cor pul osului slenoid la nivelul lnceputului aripii rna r i si se orienteaz a vertica I In jos. facies temperalis. Pe aceas la f ata orien ta ta in fosa pterigo-palatina se deschide un orificiu rotund (foramen rotundum). in centrul aripii se afla un 0 r i f i c i u o val.. incisura is. Aripa mare are. Fat a 0 rb i I a I a (facies orbitalis] e 0 pl aca neleda tetr agonala: este 0 parte componen ta a peretelur late ra 1 orbital. facies maxiluiris. 32.prima r arnur a a nervu1ui trigemen (perechea V). Mai sus ~i anterior se afla 0 r i f i c i ul rot u n d. ingus t. Prin ea din cavitatea craniului in orbits tree nervi! ocolornotor. canalis plerygoideus. cea lateralain fosa infratempora l a. foramen ocate. Orific iul anter ior al acestui canal se deschide in losa pterigo-palatlna (vezi: "Craniul In ansam b iu"). latera Iis processus- pte rygoldel : J4- afla cite 0 a po f . Partes superioar a. aspect anterior. 0 r i f i c i u I s pin 0 s.ala. Aripa mica are 0 fata. f i s sur a 0 r bit ali s sup e rio r. troh lear si abd ucen t (perechile III. eel posterior se desch ide pe baza extern a a cr aniu iUI linga s pin u I . Spatiul dintre a ripile -mari si mici se nurneste f i su r a orb ita la sup e ri 0 a r a. Pe fat a 46 c er e bra I a (facies cerebrdlis] se ved dar impresiunile digitale (imp resstones digiiatae}. e situata aproape vertical ~i intra in componenta pereteJ ui fosei ternpor a le. crista iniratemporalis. F at a m a x il a r ii. baza _ei lata porneste de la supraiata later ala a corpului osului sfenoid. (fig. pentru ramur a III a nervului trigemen. o Tmpar te tn doua. s medialis II crista processus sphenoldalls p lerygotdei : 12 - : 10 hamulus can. este para.

8 sul. Larnela rnediala a care! parti lateraie se afla con d i ! u l apofizei pterigoide e ceva mal ingusta o c c i p ! t a I.cornunica cu canalul vertebral.sul. sulcus pterygoPe Iata ei inferioar a se observe lesne ! u b ere u ] u I far j n g j o n. condili trece can a I u \ hip 0 gl 0 s.aspect posterolnl erlor : 1 ~ prot uber. pte rig. Pe eldistingem partes a fla fosa condllara.pars basi[aris . 4 . Iormind un tot intreg (fig. . 0 p a I at in. i nea n uchae super lor . 34). es te pte r ig 0 ida. Pe la virsta de 18-20 de ani el concr este in cane I is bypoiZ loss a lis.fI b _. Pe f ata in ferioa ra a" fieincisura pterygoidea. 'l ~ Partea baztlara. ell 05111 sfenoid. Ior meaza (n. 33.sul. a apofizei trece de sus in jos . fossa pterygoidea. condulus occipitalis.or ijiciu . Pe marlamina medialis.10-f. Condilii prin Ietele lor partea de jos lorrneaz. magnum. Osul occipital. In vecina tate rposteportiu nea posteroinferioara a craniu lui -rioar a irnedia ta de condil u I occipita I se cerebral (fig. J . pars oaziiaris.anua uccipl L~:djs e xter na ~ 2 ~ . as occipitaie. sinus sLgmoidei 5 . iar in forma elipsoida. Toate aceste parti lnconjoar a orlpentru emisarul venos numit eanalul _.linea nuch ae n iertor .11:1 berculum pha ryngeum .~ ant u I fer i 0 r. sinus l r ans 'j ver- ficiul mare (occipital). a ~ aspect ante r osuperior : ! . tuata anterior de or iliciu I occipita I mare. superioare ale atlasului. hypoglossus) .conuylus occip ita lis. trece posterior in solrate prin inc i z ur apt e rig 0 ida. -Dlsttngem urrnatoarele lamesupra f a ta inc lina ta in di rectia orificiu lui le ale apolizei sfenoide: me d i a I a.crista occipita tis ext~rn8 : 5 .a un c i r I i g convexe articu leaza cu Iose te articul are pte rig 0 i d (hamulus pterygoideus). e sisj. si I ate r a I a./ a fig.crista occrptt alis intern a . foramen (oeci- e " 47 . lamina gtnea Iaterala a portiunii bazilare trece lateralis. pi! rti le later a le si solzu 1 occiPe fundul ei se poate af la un. sl nus sagitb:dis euperioris ~ 2 . sin u s u l u i P i_€ t r as j n-. F ata cerebra I a a pa ttii bazio s ul u i -s fe n 0 i d (spina ossis sphelare are 0 forma de jgheab ~i trnpreuna eu corpul osului sfenoid lormeaza _0 noidalis. 3 .m"~nun): 6 . . 7 . tub r palaiinus (BNA). are 0 forma neregulata si. Prin iiecar e parte later ala mai sus de.pttal.sonda jntrcd usa. penetrat de nervul hipoglos OS111 occipital. extinpartea de jos arnbels larnele sint sepazindu-se treptat. Io. occipi tal n urnita eli v. pr in care ca vitatea cr aniului.~ pit ate ) magnum. fossa condularis. sulcus sinus peirosi inierioris. incisura jugular is . parteaz a una de alta formtnd f 0s a Partea laterala. canalis hypoOs'ul occipital glossalis. zu I occipital. pe marginea anterioara . 4 .r . de ~i mai lunga dectt cea later ala. 33).~ ant u I. b . In sens posterior lamelele apofizei pterigopa la fine se indeculum pharungeum.In para. Y n pa rtea an terioa ra aceste _ lamele concresc. bazila ra.protuber antla occin i la i is ~nl-erna . clivus. a . pars latera lis .

Iorrneaza portiunea lateroposterioar aa extern. lis inierna}. cam OSI:1I parietal. sulcus sinus de protuber anta interns porneste santul sinusuiui sagital superior. este par.Fig. ranta o c c i p i t a la i n t e r n a. De la protuberanta occipitala trece in sttnga si in dreapta lin ian u cal a Osul parietal sup e rio a r a. mar gin e a sag i] a I' a superioara. moid. A patr a m a rg i n e inierioara s c v a m 0 a s ii. eminentia cructiormis. care cu mai putin proriuntata. Para lei cu ultima. jonctioneaza cu osul erninentei cruciforrne proernineaz a in . Later a I de proiubertuuia occipitalis inierna. Solzul occipital. 5I- ala minor. La nicondilul occipital se ami incizura jugulavelul acestei protuber ante In stlnga si fa. sagitalis superioris. destul de pronunta t. de la ficiul occipital mare. in centru I Ietei externe se a fla p rat u b e. rnata de santuri care impart Iata cerebrala a solzului in patru fose. 35). Superior santul sinusului sigmoid. sulcus sinus sigmoldei. mar gin e a 0 c c ioccipital exista 0 em i n en t a c r upit a I a (postertoara) . linea nuchae superior. 3 .i laterale ale solzului occi. a solzului cu osul frontal. Alaturi de apofiz a care continua in santu! sinusului sigpe lata cerebr ala a partf laterale trece . la nivelul mijlocului santului occipital.~8 . Osul parietal lin ian u c a I a i n fer i 0 a r a. as parieiale. aspect superior der ivat in dreapta. rietale si temporaie. trecind in c rea s tao c c iconcava ~i Iata externa convexa. convexa in exterior si concava pe de asupra protuberantei occipitale In interior. 34. fortalis. t u ~~. crista occipitalis externa. care ajunge ptna la oriprotuberantia occipitalis externa. -Sfanotdulsi occipitaiul in jonctlune . incisura [ugularis.In d rea pta trece ~ ant u I s in u sui u i t ran s v e r s.interna.dorsum sellae.. li-~ constitute 0 placa tetr agonala uniform nea: nuchae inferior. Marginile partilor care pe mediana coboar a In jos pina la superioare :. 2 ~ ala major.- . processus juguM. margo occipic i for m a. (anterioara}. squama occipitalis. sulcus sinus transversi. Centrul margo sagiiialis. Trei margini ale lui stnt externe poate fi si 0 lin i e n u c a I a crenelate: mar gin e a fro n tal a sup rem a. canalis conduuiris.'"=" : sens _anterior ~i Iorrneaza pro.ris. jonctioneaza cu osul occipital.marginea poster ioara aoriiiciului occipita 1 stnt foarte crenelate pen tru a pital ere a s tao c c i pit a 1 a jonctiona asul occipital cu oasele paext ern a. f i z a jug u I a r a. cerebr ala.' Pe linga acestea incurbata. concIilar. incurbata In jos. in jos protuberanta constituie 0 placa lata cu Iata interna occipitala intern a se Ingusteaz a si continua.omonim at pi'irtii lnvecinate. linea nuchae suprema. ajutorul suturii zimtate jonctioneaza Pe Iata. In sens posterior aceasta incizura e delimitate de a p o. processus [ugularts : 6 ~ squama occipitalis. 4- cllvlfs . sulcus sinus' sigmoidei.pit a I a i n t ern a (crista occipitaran tao c c i pit a 1 a ext ern a. orientata in sus. margo frontalis. de la el deviaza in ambeie parti boltii craniene (fig.

concha nasalls media. 36. tuber parietale.cellul ae ethmoldales anterlores.concha naaalls supertor .rata . Iacles sinus: 5 a b fig. perpendicularts t 6 . In afar a de aceasta pe Iata inlerna a osului se observa lesne niste santuri arteriale ramificate arborescent. In centrul letei exter ne convexe a osului parietal proernineaz a tub e r U I par i eta 1. sulcus sinus sagittalis superiorls. anteroinier ior sf en 0 i d. 5 . 3 .labyrmthus ethmoid. 5 .lam. 3 lam.linea ternporalis inferior. de 1 a ca re pornesc 1" asci a ~i rnuschiul omonim. sulcus sinus sigmoidei. 2 . angulus frontalis. a .tuber inicrnli a p ar iet ale . Ceva mal ~ Cornanda 101.. I . 8 . I .lam. Relieful Ietei interne concave a osului parietal este 0 arnprenta apahimeningelui adiacent si a vaselor lui. posterosuperior 0 c c i P it a I. t e rnp 0 r a I e.91311 [os de el exista doua linii ineurbate s uper i 0 a r a ~i i n fer i 0 a r a. <In regiunea unghiului rnastoidian se af la :. superior : 5 ris : 7 .a ul. p a rle tale : 4 ~ llrrea temporalls ltJierna.lacies exter na : 2 . 35. orbltalts : 3 . crib ros a . margo squamosus.cellulae ethrnoldales pcvte rlore s : 4 . b . angulus mastoideus. . Osul etrnoid.aspect later a l : I crista gal Ii . 4 .sul. Osul parietal. La acest san] unit eu santul omonim a I pa rtii tnvecin ate se a Hitur a sin usul venos (sagita! superior). De exemplu.ant u I sin us u lui s i g m 0 i d. 6 . sinus.Tor. destul de pronuntat. angulus sphenoidtilis. posteroinfer ior mas to i d ian. 49 " . <I - osului rata exte ma din drcapta n osulut din d re apta : b . lineae temporales superior et inferior. crbll al!s .lam.a b fig. lis . de-a lungul marginii superioare a osului parietal trece s ant u lsi nus u lui sag ita 1 sup e rio r.lam. Cele patru margini Iorrneaz a patru unghiuri respective: u n g h i u I anterosuperior fro n t a I. e section'ata oblic si este acoperita de solzul osului temporal. pe rpendicul arls : 6 .as pect posterior.crlsta g' II i : 2 . angulus occipiidlis. sagttt alls s uperio slgrnQidci..

EI este dial a l orbitei... crista n. ~i un al treilea cor net iar lateral de ea adera labirinte!e etnazal s u pr e rn. s int acoperite de 0 lama neteda si fina Labirintul etmoid. in cavitatea bulum ethmoidale.ciur. Prin aceste orificii patrund In caa~of~za Indo~ata i~ jos nurnita a p ovitatea cr aniului filamentele olfactive f I. Sub care pe craniul asamblat lama cribroasa pe linie rnediana se ina 1. 36).cribrum . perperidicular face irnpresia. -' 50 situata in plan sagital. intra ln comveolele labirint ulu i. sfenoid. [onctioneaz a cu apofiza etmcida a corta c rea s t a c u c o s u lui. Prin acest iniundibul naz ala.. In par tea superioar a cornponenta celui facial. iar pe craniu ele si cu cavitatea naz al a. Din cele(aerofore) nurnite eel u lee t m 0 ide. b u l~ uJ u i.. concha naorizontala.. care sint amprente de adiacenta a ar te-' r elor : meningia-Ie ($an(uri arteriole]. care sint amprente ale gran ul a tii lor a r ah noidei.. suprema. Posterior de apogalli. diculdris.. Fata medians a la bir in te lor etrnoide es te 0 rienta ta in cavitatea naz ala ~i e delimitata de lama a printr-o ca z ° :n - .hiatus sen:ilunaris. _labyrinth us ethmoic~ rJ? intra. si cel med i u existil"un spatiu intermedia r constituie partea superioar a a osului . till st de maxile. de fa ea pe linie medie desalis media.a rip a c res t e i cue 0proernineaza b u I a e t m 0 ida. pozitie delimiteaz a 0 r i fi c i u lor b Ceva mai anterior si inferior de bula etforamen caecum. La Iiecare cornet nazal par tea superioar a e fixata de alOsui etrnoid. ia r par tea i nferioa r a ponenta compartirnen tu lui anterior al baatir na liber in Fanta lntre labir int si lazei cr aniului cerebral. Intre cornetuf naz al superior 'lama cribroasa. In cavitatea naz aia lama per pensinusul frontal comunics cu meatul riadicular a. De-a lungul santului sinusului sagital superior stnt situate f 0 set e g ran uI are.fixat_ . lamina orbitdlis. lamina per penc~. de diferite dirnensiuni.i In ~nsa mb lu ele Sill t acoperile de... care cornunica tntre old izolat stnt ~eschise.. lamina crib rosa. concha nasalis moide. Uneor i se observa. Pe osul etmoid distinde el si ceva mai anterior se af la co rgem urrnatoarele pa rti: lama cribr oasa net u I n a z a I m e diu. foveolae gr anulares. Anterior ea continua for mind apoIlz a uncinata In meatuf nazal mediu fiza para . ·fanta ver ticala Din partea mediana alveolele etmoide sint acoper ite de doua pi achete osoase f ine si incu r ba te Osul etmoid nurnite cornete nazals. care este una din cele tmpreuna cu osul frontal af lat in antemai mari alveole ale labir intului etrnotd. Labir intul etrnoid in partea superioar a in stlnga ~. Toata med iu se afla mea t u I n a aim elama este perfor ata ~i aminteste _ ciur un diu. este 0 Iorrnatiune para. dispunindu-se sagital. oasele lacrimal. Z a u n c I nat a (processus unci(prima pereche de nervi cerebr ali). e suspendat pe capetele larnei cribroase. care irnpreuna regu I a ta.natus). partictptnd la e . .aza~ inJerior. palain dreapta de la placa perpendicular a v. Cornetul na(de aid ~i denurnirea .• .etului n.ediu. concha nasalis superior. mai jos nazale (fig.c 0 r net u I n a z a i s u p eforma rea peretilor orbitelor si cavitatii rio r. n com ponenta peretel u i medalis. Ea se prezinta ca 0 con ti n u a re ?asele vec_me lorrneaz a 0 pilnie nurnita 1 n fun d I b u! e t m 0 ida I. darmai ales in ma perpendiculara. infundia crestei cucosului in' jos. are 0 forma pentagonala ne.. tin pronunlat. meatus nasi medius. z a l mediu la capatul sau posterior are 0 sita}. lalte ~arti celulele etrnoide pe osul etcelulae etmoidales. meatus nasi superior.eclll. mai puviaz a in jos lamela perpendlcular a. os etnmoidole. ala cristae gaUL Aceste apofize l a eth moidalis. Sub a osului frontal ~i par ticipa la forrriarea m a rginea incu rba ta a cornetu Iuin aza I fundului fosei crania Ie anterioare. cipa la formarea par tii superioare a sepDin pa rtile laterale labirintele etmoide tului rrazal.e: frontal. par tizal m. ~ I . Aceasta eTa m e j a 0 ralcatuit din celule osoase pneurn atice bit a I a. ingust numit mea t u I n a z a I s uetrnoid: ea e situata in incizur a etrnoida per i 0 r. ' rnoida se afla h i a t u 1 s em i I una r Lamaperpendfcular a.

~i semieanalul trompei auditive. aspect extern. apex portis petrosae. : is. 8 apertu ra extern a aqueduc lus. pr in canalele lui tree vase si nervi. slgrnotcct : 5 . Os temporal. Osul temporal constitule recipientul OS05 pen·tTU organele auzului si echilibrului. 111 in le- riorul ei se afla organul de auz-si echilibru (vezii. sinus petros: in le rio rls . supr aiete rnuchii: f rioara. l ~_prQcessus zygomatteus : :2 . Aeest ca na I se trnpa rte p r intr- rcua ta : 3sui.pa r.sul. pa rieta I (s uperior) ~i occipital (posterior). baz a ei este orierrtata posterolateralsi treee in apofiza masto- idian a. ln osul temporal distingern mastoid iana.arne atice : I~ _ sul.margo tnte mus. pars petrosa. 5- m usc u \ 0 tub a r (canalis m us c ulotubtiris].lor. 51 1 . Fetele a nterioa ra si posterioar s slnt • orientate \11 cavilatea craniului. eea in-Jferioa r. scvarnoas s.Organul vestibulocohlear ") . este liber ~i eorientat anteromedial.margo sphenoid. 14 ~ apex. semicaruilis musculi iensoris tympani.lor: mastnldeurn . pa rus petrosae: is . 38_ Os temporal. lata 2rna rgo parletal inlernii. u rocessus styloldei : 12 apertu r a exter 11. til cr aniu pir arnida e situata In pozitie cvaziorizon ta 1a. e.spina sup r.tuberculum a'r ticul a r e . piramida (partea pa rtea petroasa] cu apofiza ti m pan ica si pa rtea Fig. 37. tegmen sinus occiplla (is. 4 ~ f iSS-IJTa pe l r otympan ita: 5 ~ processus styloideus : 6 . ~rienta ta in exter. sinus. 37).porus acustic"sexternus : 8 ~ lis sur a l ympa nomastuldaa . este un os par al craniului cerebral (fig. 9 ~ [ossa subnrcua ta ~ lO. 3 r oss e man d ibu l arls . pos terioa r si in ferioa ra. anter ioar a ~i peste- in In conformitate cu aceste 98 Fig. reminentia ::I drept . (( .proces sus stylolde us : 11 . In vrrsHi timpufie. 10 . pelrca. e orientata in sens anterosuperior.. 38). Fa 1 a ant e rio a r a a p iami dei. Osul temporal Ior rneaz a 0 ar ticulatie cu rnandibula si jonctioneaz a cu osul zigornatic formind arcul zigoma tic (arcus zygomaticus). l' pir arnida distingern trei supericar a. Vir f u I P ira mid e i. os temporaie.s ul. 9 . fissura petrosquomosa. vest ibull . l S lacles posterior pur-tis petrosae. El intra fn cornponenta bazei si perete!ui 13 tera I a 1 cran iul ui ~i este situa t intre oase Ie sfenoid (a n terior}. auperlorrs rnastoideurn : 7 .s pctrcsa: 16 . Lateral ea treee in f ata cer ebr ala a partii scvarnoase de la care. se nurneste asttel datorita duriHitii substantei ei osoase $1 are 0 ·forma de pi r arnida tr iedr ica (fig.ior $i este usor viz ibil a din par tea bazei exter ne a a cr aniului. Pe pirarnida distingem trei fete: an terioa r a.a canal it u li coch leae: 13 .vag.processus mastcldeus. 19 ~ porus acus ticus l yrnpa nl : 1 . Piramida ·(partea petroasa}.pars tympanica : 7 . Alaturi de aceasta f isura pe muchia anterioar a scurta a pir arnidei se afla oriiiciul can a 1 u lui un sept ineomplet in doua sernicanale: sernicanalul muschiului tensor al limpanului.processus zygomaucus : (7 . d rep! .Osul temporal Osul temporal. lis . [acies anterior partis pelrosae. a ternpor al is med lae : [3 ~ pa r s squamosa. pir arnida este delirnitata prin f i s ura p e t r o s c v a rn o a s a.a .

X I). dei..i' pie t r 0 S c a n a Li c u l u l u i (canaliculus mastoideus).cochleae. a nI a r a.. Lateral de la impresiunea trigemena se ob..i vestibulocohlear (perechea VIII) pretimpanica.superior de meatul acustic intern se tuboe auditioae. aperture exierna aqueducius oestibuli . Orifieiul intern al Cam pe ia mijlocul suprafetei posterioare a pir arnidei se aHa 0 r i f i c i u I acestui 'canal. M u chi a s up e rio a r a a p i.. sulimpreuna eu incizur a omonirna a osului cus nervi peirosi minoris.af la imp r e~ linga Iosa jugular a se afla 0 Ioseta pe fundul careia detectarn ape r t u r a s i u n eat rig e men a (impressio s x t e r n a a ca n a l i c u l u i co htrigemini). Pe aceasta rnuchie treee (pes ant u lsi nus u lui pie t r 0 S 5 u. facies posterior ptiriis petrotid. mid e i. delirniteaz a supr alata ei pastearcuate si Iisur a petroscvarnoasa se rioar a de eea inler io ar a. . care es te siram ide i. care trece intr-un canal scurt orifieiul lui extern exists doua depresiuni si larg-meatul a c u s t i c inIorrntnd niste c at ern.3 per t u rae x t ern a c u a t a nu prea mare.pi e { r 0 s 'm are. In sens inferior In pa rtea de mij lac a I Ietei anterioa re a centa a pahimeningeJui. sulcus sinus petrosi superioincepe can a l u l car 0 tid.caroticus.. pe mid. care a I nervului p e t r os rn i c. In sens lateral si semicaruilis lul f rompei 52 . margo superior portis petroPrin el tree vena j ugul ara interns . 0 r if i e i u I Fat a po s t e rio a r a a p l r a.1 latera I de el exis ta 0 deschizatu r a relativ mare . Fosa jugum i c. eminentia arcuatao Ea es te Iorrnata de un can a I sern i. incisura jugularis. Fata i n'f e r i oa r a a p i r a rn iserva doua orilicii mici : h i a t u I c a. Aproape majotts (hiatus canalis n. Semicanaaf!a f 0 s a 5 u b a r c u a t a.ant u lsi nus u lui pie t r 0 sinan ter ioa re . t i i tim pan ice. r a... [acialis de baz a pirarnidei se af la fo s a jug uBNA). margo posterior partis tuat in masivul piramidei. ca re se prel ungeste ca ~ ant jug u I a r a. Ultitru nervii cerebr ali f aeia [ (perechea VII) mete unesc eanalul carotid cu cavitatea . fossa sua ud itive pe cran iu I asa m blat b arcuaia.1accesoriu rechea. In . care coniinuav n a ric u I e fine tim pan 0 c. separa supr alata aRterioara de cea nervi cra nierii: glosaf a ringia n (perechea postertoar a. foramen caroiicum exiernum sae.a rot ifundul car uia exists citeva oriiicii pende (canaliculi caroticotumptintci]. care se terrnina cu or iliciul anterior si lateral se aHa h i at ul c am a s t o id ia n naI u1ui n e r v ul u. destu! de adinca. Anterior de iosa j ugu 1ar a per i 0 r. de la care i~i ia inceputul .. hiatus canalis nervi petros! minoris lara In partea ei poster ioar a nu are pe[aperuira superior canaliculi tympanici rete si e delimitate de inc i z u r a . este orienta ta.M u chi a p 0 s t e rio a r a a p ilui osos al urechii interne. fossa [ugularis.occipi tal Iormeaz a pe cran iu [ intergru orificiul jugular (foramen [uguuu e)... pirarnidei se vede 0 em j n en t a a r. sulcus sinus petros! inierioris.a ape d u c t u 1 u i v est i b u I u lui.IX). Intre erninenta petrosae.i 3 sae.BNA). vag (perechea X) '. tegmen tympani. pe peretele anterior al careia observarn sulcus nervi pefrosi-majoris. foramen caroiicum internum (BNA) se deschide pe vir iul pir aa' c u s tic i n t ern. Csva mai un sant. porus acusiicus midei. meatus acusiicus iniernus . posterior si medial. rn peretele ca n alul ui carotid Iinga internis.i pentru arterele si veneleorganuPe creasta care separ a orificiu! extern lui vestibulocohlear.(BNA). facies inferior portis petrosae. aici e situat ext ern a I can a [ u lui car 0mid e i.t e g men uJ c a v itafer i 0 r. cum . este n a Iu l u i n e r v u l u i petros vizibila din partea bazei externe a eramar e hiatus canalis nervi peirosi niului si are un relief complicat..3 propierea v!rf u lui pe. t u I n e r v u III i. aoertura exierna canaliculi nului trigemen al nervului omonim. ca re este amp ren ta ga ng!loI ear. canalis ris. circular anter ior {superior ) £II labir intu. In aceasta fosa intra 0 excreseste vizibil din partea bazei lui externe. La extremitatea [a ter a Iii a acestui sant. Pe ea trece aWl un sector plat al Iejei piramidale . sup raf a15 anterioar a a pir arnidei se . .

a. Medial de Ia aceasta inciz ura se afla san t u I art ere i o c c i pit are. in care din interior proernineaz a 0 piaca osoasa ingusta.care' line de partea pietr oasa. stylomastclII . Ca rezultat al acestui fapf fisura tirnpanoscvarnoasa se tmp ar te in doua: cea care se af la mai aproape de fosa rnandibulara se nurneste f is u rap e t r os C v a Til 0 a s a (fissura petrosquamosa) si cea situata rnat aproape de pir arnida se nurneste fi s u r a petrotim pan i c. apex portis petrosae. tuberc u Iu m a rttcula re . prin care din canalul facial a! os ul ui tempora I treee nervu I f ada I (pe- cessus stulouieus. orientate in cavitatea cr aniului.coarda tirnpanica."can ajugular is . posterior de orificiul acus tic extern.c ana lis.su I. aproape de marginea osului temporal. processus rnastoideus: 13 pe trotyrn pa nlc a . !~ dr ept : aspect inier ior. rna de jgheab. Pe lata inter na a a pofizei mastoi diene. 12pa rs tymps n lca .s t i c extern. a (fissura petrotumptinica). se vede San t u I sin u su l u i 5 i g m aid. sulcus arteriae occipitalis. 6 .a par til 53 J . apertura rior de ea in tre a poiizele stiloida si rnastoidiana se afla 0 r i f i c i u 1st i10m a s t 0 i d ian. Anterior de .10"'" d. 3 ~ 4 . t n in terior ul apofizei se alla c el u I e I e mas to i die n e cellulae mastoideae separate unele de altele prin." ra mastoid e a . (BNA). sub [osa rnandibulara.oriiiciul acustic. cornunica cu cavitatea timpanica (vezi: "Organul vestibulocohlear ").apert ur a externa llculus msstotdeus . Apofiz a plata . pro- inferior canaliculi. Qs temporal. pentru vena mastoidiana ernisarie. urn. tqmponici fina si lunga. a.processus . F orrntn d peretele la ter a 1 al aces tei ca vitat]. unita cu celelalte parti ale os ului tempora L Concrescind cu rna rginile la partea scvarnoasa si la apofiza mastoidiana a osului temporal. tegmen tympani. Ap 0 se afla posterior de meatul auditiv extern Si constituie par tea posterioar a a osului temporal. ex te r n.lor. septuri osoase. Mid sus de solzel este delirnitat de inc i z u r a par i' eta I a (incisura parieialis]. antrum mas toideum. s€ iormeaz a f i sur a tim p anom a s t aid ian a.pes t eram a s t 0 i d ian a. La baza apofizei mastoidiene. "pro- Fig. rugoasa si serveste pentru inser tia rnuschilor. musculot ubar lus . care ajurrge ptna la cavitatea tirnpanica. In partea de jos apofiza rnastoidiana este r otunjita (se palpeaza prin piele). occipitalis. 0 continuare a acestui oriliciu este me atul a c u. Partea tirnpanica. _lissura iqmponosquamosa.co n a I is carottcus : 5 . Poste- rechea VI I) . in par tea rnediala ea este delirnitata de inc i z u ram a s t o i d ian a adinca.fossula ca na licul i each leae : 7"""'"". 39. fossula petrosa. foramen mastoideum. 10 . destul de adinc ~i larg. lfi . porus acusticus ex tr': rn us. fissura tympanomaslouiea. incisura' mastoid ea. Supr af ata ei externa este convexa.incl. Pr in ultima iese din cavitatea tirnpanica 0 r arnura a nervului facial . constituie 0 placa mica incurbata in foro. 8 . Cea mai mare din ele . f iz a mas t 0 i d ian a.fossa styloideus. Pe Iundul ei se deschide 0 r i fie i u lin fer i 0 r a I can a I i c u l u 1 u i tim pan i c.fissura mall d lbula rls . 14 . foramen stulomasioideum. petrosa. 16 .al canalului -cprotid de fosa jugular a exis!a 0 f 0 set a pie t r 0 a s a. meatus acusiicus exlernus. 2 . Lateral de fosa j ugular a in apropierea apofizei rnastoidiene proem ineaza a a p o f i z a s t i l o i d. pa rtea tirnpan iea concres te posterior cu apof iza mastoidiana. ea delirniteaza din trei pa rti (an teroinferoposterior) 0 r if i c i u I au d it i v cessus mastoideus. . exista un 0 r i fie i u mas! 0 i d ian inconstant. mai . se afia f i sur a tim p anos c it a m 0 as a. La nivelul acestei concresteri. sulcus sinus sigmouiei. abea perceptibil a. 9 . pars tympanica.

. . facies ce-' naliculus chordae tympani. formind pentru ea 0 tea c ai (vagina pro- I. unde prin extremitatea sa dintata deviaz a In sens ~~aie. sulci arieriosi. formind ar cul. Ajun tnd la nivelul fisurii za z i g o rn at i c a. r ior . se lndreapta In forma de sant. Canaliculul coardei tlrnpanulul.. posterolateral. ca. for mind . facies temporalis.ultire.-La baz a 'apolizei zigornatice se afla ciaUs). incepe cu un orificiu infe-: Canalul carotid. Canaliculul timpanic. canalis musculotubtirius. canaliculus Cana/e/e osu/ui temporal C': tympanic us. or ientata in jos. incepe de la rebrtilis. canalis [acialis.!1E1J§ tic. tn continuare cacontinua pe peretele iabir intic al acestei . penetreaza peretele inferior al cata inferioaii08 a piramidei cu 0 r j f i c i u I .Jlli: I a r .lJ!l. rnidei 1}i solzul osului temporal. sulcus promontorii. se ridica in ce artera carotids interns. processus zycanalului ner vului pietros mare. formind Iisura canaIi c i u l carotid intern. perpendicular I axul longitudinal al or iliciul acustic extern porneste a p 0 f ipiramidei. EI lncepe in unghiul format 'de marginea anter ioara a pir acessus styloidei). par alel eu marginea aneons. 39) pentru ar ticulatia cu tal de-a lungul axului piramidei. forma rea fosei ternpor ale. canalul gomaticus.fig. [ossa mandi'bularis (.11.canalis caroticus (fig.• Canalul musculotubar. apoi : sens anterior si medial. trece Partea scvamoasa. 54 . Ambele 'semicanale se deschid in cipa cu portiunea ver tica la a solzului la ca vita tea tirnpa niea pe peretele ei anterior.' te ocupat jonctioneaz a cu piramida. Ea se supr apune tuba r p fin tr. impresin sens anterior si se desch ide in ca visiones digiititae. can aosului zigomatic. sellJifE.un sept longitud inal d ispus asernenea unui solz pe marginea resorizon ta I se 1m parte in doua sem icanapectiva a osului parietal si pe aripa mare a osu lui sfenoi d. se indoale. Pe aceasta Canalul Iaclal.. De la solz. care sint niste tatea trece r arnura nervului faeial-c 0a r d a amprente ale arterei meningiaie medii si ale ramurilor ei. Apoi apoflz acondilar a (ar ticulara} a mandicoteste vertical in jos.jonctioneaz a cu apof iz a ternpor ala a un unghi drept nurnit cot uL.s.ra.' lului nervului pietros rnic pe lata ante.1.trece nervul facial. " t a . eel in ferior. chorda tympani. semicanalis tJdP2£. prin care in cavitatea cr aniului treta inierioara a pir amidei. ~i s ant uri I e a rtirnpanica. sulcus meatului acustic intern. trece or izonf 0 sam and i b u I a r a. apofiza de mU$chiurteiiSOr al timpanului. cavitati pe supraiata prornontoriului sub Iormind un unghi drept. cuprinde in sens anterior baza apofizei stiloide. tirnpanice. Tn anterior fosa mandibular a este vitatea tirnpanica. nalul carotid se r idica in sus. Canalul rnusculomarginea liber a oblica.J!JJditilJae.iJliaD. extern a neteda par ticonstituie partea osoasa a trompei auditive. incepe pe fasus. a partii scvamoase se va d canalul nervului facial. se or ieri teaza amp r e n t e ! e dig ita t e. care apoi iese din cavitatea timpanica prin fisura pietr otirnpanica.tituie 0 placa convexa in exterior cu ter ioar a a piramidei. apoi trece oriarteriae temportilis mediae. zigomaI u lui f 'Lf_Lcd' (gen!culum t:a. iar mastoidiana si partea timpanica a osului temporal. in continuare cana:rulSe if!. Pe l a ta c e r e b r a l a. vitatii timpanice ~i intra in ea.Ji! muscuu iensoris JJI_!11J2a.I .-para de Iosa inlratempor ala. tim p a nul u i. incepe pe fundul t ere i tern po r a ) erne d i i.pe Iundul fosetei pietrcase. ceva mai sus si anterior de zontal In dir~ctie posteroanterioara. ia r in pa r tea de jos Ie. in fata trece [n sens vertical s ant u I a rcare .pe fa~a inler ioara delirnitata de un tub e r cui art i c ua pira rnidei se term in a cu orificiu I . care 0 se10m a s iQ. Ea este orientata inainte.. Fat ate m po r a 1 a. Prin acest' canalicul t e r i a ) e. are un perete comun cu canalul carotid.dreap in sens posterior. de pe fa40).em ican a 1 ul SJ!J!e r io r. Canalul se penetreaza septul canalului rnusculotudeschide in cavitatea craniului prin:o r ibar si se terrnina. si . inconjurlnd cabulei. tuberculum ariic. ceva rnai sus de or iiiciul stilornastoid ian. pars squamosa. Apoi car 0 tid ext ern. .

. ver lical a 3 -_ prom i I1l2:n- r. . 4 ~ c nv um .~~ - t'~~i~ c anal an thru m mastQide LJm .. Pe ea dlstingern corpul si 4 apofize: lrontala. 41). incissura nasalis.J) rl . 1111 l'e"SSIO P rioar a a piramidei.. 40. Canaliculul rnastoidian. facies orbittilis. Pe muchia medial a ascutita anterioar a a maxilei se contureaz a hine incizur a naz a!a.canatts carf. alveolar a si palaCorpul rnaxilei. Canaliculele caroticotimpanice. intr ucitva convexa.0 r arnur a a perechii IX de nervi cr anieni. ornonirni. De rata orbitala ea tina.. inlr aternpor ala $i nazala. i n f r a 0 r bit a l. Carla- este orb . In anterior el se tr ansforrna in can a I uti n f r aorb ita I (can/dis inf r aorbitaiis]. Fat a ant e ri 0 a r a. incepe In fosa jug ular a. corpus maxillae. facies anterior."' ectiune .: 9 .a la forma rea aper turii pir iiorrne..1· LC'\'~ M( . OASELE CRAHIULUI fACIA. s t uloma s toldeum : II . Iaciatis el 'for . care cornunica cu h i a t u I m ax 1 I a r (hili! us maxillaris ) des t ul de la rg. sulcus inlraorbitalis. ss • . Inferior de aceasta margine se aWi 0 r i f ic i u 1. 1Il .. care par ticip.' p ar alela la axul piramidal. I '-~ l. orbltala. are un sin u s pneumatic m a x i I a r (sinus maxillaris] (antrum Highmori. de la lata inlr atempor ala se distinge lesne tub e r 0 zit ate a m a: x ianterior] .tympan}: .canalis..1~m'Pan l : fi. facies init aiempordiis.. care deiimiteaza Iisur a orbitals inlerjoar a (fissura orbitalis inferior}. Sub acest orificiu se afla 0 depresiune fosa c a n i n a. Servesc pentrua lasa sa tread! lr1 cavitatea tirnpanica nervi. prin care tree vase si nervi..este un os par (fig.. este concava. - . 'I n ca n til ic u lus tyrnpantcus : 7 ~ semte anans tubaa ' auditivae ~ !:I. Tn partea posterioara libera a Ietei orbitale.cellul ae mastotdea-. ( '''.BNA).~I)~fia jngu!aris..r . ior meaz a peretele inferior al orbitei si a re as pectu! u nei pia tforme netede triunghiulare. Pr in canaticulul timpanic trece nervul timpanic . care se deschide pe Iata anterioara a maxilei prin orificiul infraorbital cilat mal sus. . fossa canina. Marginea inlerioar a a incizur ii nazale proernineaza in sens anterior iorrntnd s pin u I 11 a z a I ant e rio r (spina nasalis Fat a 0 r bit a I a. intersecteaz a canalul facial fn partes lu'i inler ioara $i se deschide In iisur a tirnpanomastoidlana. ' is 'S(Ami('lr_C~l'aris 1~~1?rflli~. Fat a in f rat e m p o r a I a. margo inir aorbitalis. Prin acest canallcul trece r arnura aur icular a a nervu!ui vag. canaliculus mastoideus. tr I q~till ru: 0 ~ sonda m tre d US<i.ma r). Marginea mediala a ei jonctioneaza cu osul lacrimal.. ~i cu cavita tea n az a Iii. f Fig. cu lama orbitals a osului etmoid si cu apofiza orbitals a osului pa latin. \ J . incepe s ant u lin f r a 0 r b it a 1.. zigornatica. pe el de: terminarn 4 fete: anter ioar a. foramen in[raorbiitile.lP_lJ r~(-t:. maxilla .. lncep peperetele canalu lui car otid (llnga oriliciul lui extern) ~i patrund In cavltatea timpanica. liculus caroticotump anici (doua Ia n u- iimitata de mar gin e a in f r aita I ii... '" ~- .) e ~ r . f. Corpul rnaxilei are 0 forma heregulat a. drept ."' ~ n. 2 - tegmen '..L Maxila Maxila.. particlpa la forma rea Ioselor infra ternpor a Ie ~i pterigopaiatina.lik\u. Os temporal.

. care in canale Ie alueolare (canales aiueouu es ).. concrescind cu osul lacrimal si cornetul nazal inferior.processus palatlnus ..salis anterior: 10 _ juga atveolarta .facies nasalis. 9 . l. [mpreun a cu apohza irontala. cu cornetul naz al inferior l?i 'in partea de jos trece pe Iata superioara a apofizei palatine a maxilei.... a _ aspecl l.proc~. Pe ea se deschid oriiiciile aloeolare. destul de' pronuntat.. crista ethrnoidalis. pe care se Iixeaz a cornetul nazal inferior.sul. participa la formarea peretel u i lateral a I cavita tii naza le. foramina aloeolaria. lacrlmalis a n lerlctv. re niste depresiuni a numite a I· v e ole d e h tar e (alveoli deniales] .. septa interalueo- Apotiz-a zlgomatica. 6 ~ Ios. crista lacrimalis anterior. 14 . jonctioneaza cu osul palatin. facies nasalis" are un relief complicat. naz. care deviaz a de la corpul rnaxilei in jos. delimiteaz a in ante-: rior santul lacrimal. deviaz a de la corpul rnaxilei la nivelu! de coalescenta a fete lor anterioar a. .hlatus rnaxlll arls. 2 ... preIungindu-se in aceeasi directie pe marginea infraorbital a. 12 -:.. 8 . arcus alueoltiris..spina n.lis. 56 crista conchalis.proce»us olvoolarlS. process u s fro n t a lis. Alveolele stnt delimitate una de alta pr in s e p t uri i n t era I ve 0 I are. lei. prin care trec nervi si vase la moJarii superiori. Fat a n a z a I a. 7 . 3 ~ margo~ lnlr aorbitalls ~ 4 . care trece in c~3nahs mlraorblta lis : b . tscrtrnafta. tuber maxillae.crls ta conthe lis . 4 .. participa la formarea canalului nazolacrimal.pentru opt dinti superiori..·inrraor'oi~a\e..crista ethrnofdalts : 3 . canine . processus aloeolaris. Prin extreui mitatea ei zirntata jonctioneaza ell osul zigomatic. constituie a larnela groasa convexa in sens anterior si concava in posterior. Marginea inferioar a llbera a apaiizeiarc u I a I v e 0 I a r.ant u I p a I atin mar e.de pe osul etmoid. Anterior de acest sant. 2crlata . 41.a. Maxila. anterior de care trece In sens vertical ~ ant u I 1a c rim a I. 13. iniraorbitalis. porneste de la partes superoI atera Ia a corp u 1 m axilei.i~r . Pe fat a later ala aapofizei trece in jos c rea s t a ' I a c rim a 1 a ant erio a r a.. 5 .sul.pro" es sus.incl::ura nasalis t 8.· sus zygomaticus. Apofiz a fron ta 13. front.processus alveolarls : 7 .canalis tnclsivus : 6 .Iectes orblt~IIS.a Fig.crista nasalis.aspect medial I ..ala a osului frontal. transversal Ia baza apofizei frontaIe trece ere a s t a cor net u lui. Apotlza alveolars. processus' zygo- .lacies anterior ~S . maticus. II . care e orientat vertical ~i participa la formarea canalului omonim. I .ior. .. Pe aceasta fata se observe h i a t u I m a x i I a r de forma triunghiulara. sulcus pulatinus major. Tn sens medial de la tuberozitate e situat :. Cu extremitatea sa superioara zimtata apofiza ircntals ajunge la partea. care.. Pe f ata medians a apofizei frontale se afia ere a s t a e t m 0 ida. sulcus lacrimdiis. nazala si orbitals. Ultimul... cu care concreste partea anterioar a a cornetului nazal mediu .s a.

Pe fa ta lateral a mind palatul duro La capatul anterior a lame lei pe-rpendiculare trece s ant u I al suturii mediane se afla un oriiiciu de mar e 'p a I a tin. 42).processus pyr arnidal is : 5 . facies nasalis). cr easta omon ima a ce leila 1 te apofize Fat a n a z a I a (supertoar a) . jonctioneaz a eu marginea poster ioar a a apofizei palatine deosebit de pronuntate la incisivi. lamina perCu marginea rugoasa rnediala apofiza pendlcultiris. fizei palatine participa la forma rea pe. cavitatii bucale. pr in sutura rnediana cu marginea simiare aspectul unet placi orizontale.nasalis:' este neteda. . care se unesc. patatlnus major: 7process. b .c r ls ta conchalis : 8 . este par.. 42. de orientare posteroanterioar a.crtsta et- ~i -JHO'l:e.lam. lei la nivelul de trecere a ei in apofiz a Sa. Marginea 1iber a ~i convexa in sens tr ansversa I. horiaorttelis : ~~ildaa7is.a can a I u I eu placa orizontala .5 4 6 b Fig.a a lamelei orizontale din partea opuincepe de la Ia [a naz a la a corpului maxiposterioara este nefeda. Fat a sine ere a s tan a z a I a. processus palaiinus.perpendiculariS: 7 . Marginea pestenime ale maxi lei si apofizei pter igoide a rioar a a apofizei palatine jonctioneaz a osului sfenoid Iorrneaz. v eo I are. Pe f ata extern a a apofizei a IveoMarginea lare se vad p r c e rn i n e n t e l e a I. a lamelei orizontale este rugoas a. as palatcnum. Larnela orizontala.S_$uS o rbtl a lf s l 4 melele orizontala si perpendiculara. de-a I ungul margi. orbitei ~i fosei pter igopalatine (fig. sulcus polatinus patrundere in c a n a l u l ineisiv major.e de forma patruungiulara. juga aioeolaria. sphenoidnlis : 2 . Lamela perpendicular a. 3 processus spnenctdalla ~ 4 . pe r-pen dtcu Osul palatin aspect extern : i-processus sph_cnop~alaHna: l ar is : 0 . forzald. pyrami?al!s.lam. Marginea mediala coricreste Apollza.aspect intern: 1 . Fata superioara neteda a apoapofize palatine.inctsur a 1. ridicata in sus. facies pa latine Ior meaza 0 proerninenta pentru a jonctiona cu marginea inlerioar a a vo.processus orbuaus ~ 2 . laria. care impreuna cu sartturile orno(canalis incisious). se afla c rea s tan a z a 1a Fata inierioara a apofizei palatine crista nasalis. lamina orizonltilis. Este alcatuit din la- . facies palatina.nii ei mediale. maxilei.acest mod ambele dreapta ~i sHnga. horlzuntalts : 6 . sulci palatini. ca si pe apofiza palatina a merului. ale rnaxilei si lamelele retelui inferior al cavitatii naz ale.~s . palatum osseum. Osul 3- palatin. pe portiunea ei poster ioar a n a z a I p 0 s t e rio r (spina nasalis are niste s ant uri p a I a tin e. posterior).a osului palatin. Margiale oaselor palatine alcatuiesc nea mediala liber a a apofizei poarta pe orizontale palatul osos.palatlna. care sint' ei anter ioar a e zimtata. a ijoaxi!ei. In alveolars.1m.mcrsur a sphencp alanna . care continua In s pin u i este rugoasa. intra in componeru a perepalatine se uneste pr in sutur a mediana telui lateral al caoitaiii nazale (tata nacu apoliza omonirna a par tii opuse. dr ept.sui. EI lar. formind un unghi drept. crista nasalis. participa la forma-rea cavitatii naz ale. care irnpr euna cu pal a tin a (inlerioa r a ). 57 Osul palatin.

Pe marginea poster ioar a a corpului se afli'! apofiza etmoida. Pr in apofiza pirami- Cornet ul naza I in fer ior. incisura sphenopalatine. processus pyramidalis. este un 05 irnpar. alcatuita din corp si 3 apof ize (fig. incurbata. Marginea poster ioar a avornerului este neteda $i separ a un cornet de altul. este par. corpului cornetului inferior pornesc trei apolize : anterior de celelalte e situata apofiza lacrimala. indreptindu-se in jos ~i acoper ind partial hiatul maxilar ce duce in sinusul maxila r. Vornerul. Apofiza stenoida. 44). care deviaza de la marginea superioar a a osului din partea lui later ala. se uneste cu Iata inferioara a corpului osului slenoid. foramen sphenopalaiinum. prcces sus mextllar is. pentru atasarea cornetului _n aza 1 in ferior. ell marginea sa mediala [onctioneaza eu omologul sau din partea opusa. pentru atasarea cor netului nazal mediu. formind r a- . Cornetu! laterals. Marginea inlerioara concreste eLI creasta nazala a rnaxilei si osului palatin. care. iat in partea inferioara . care se termina cu un orificiu pa \a tin mare (foramen palatinum mdjus).a inc i sur a 5 fen 0p a I a tin a. completind Iosa pterigolda. Fata mediala a cornetului nazal inferior este bornbata. processus maxilltiris. 43. In osul palatin distingern trei apofize-: pir amidala. Cea mai mare e apofiza maxilara. ajungind la osul lacrimal. processus lacrimalis.Cornetul naul inferior subtire inferior '3 fig.conchiilis. $i ere a s t a in f erio a r. canales palaiini minores. Ea intra in incizura dinzei pterigoide a osului sfenoid. constituie 0 larnela trapezoids situata in cavitatea naza la $i Iorrneaza impreuna cu lamela per pendiculara a osului etmoid septul nazal OS05 (fig. crista . De [a rnarginea superioar a a . por neste de la osul palatin -ill dir ectie posteroinler olater ala de la niveiul de jonctiune a lamelelor orizontala si perpendicuia ra.a 0 r i fie iu [ s fen 0 p aI a tin. processus ethmoidalis.cu septul oar tilaginos al nasului. canalis palatinus major. Iorrneaz. unindu-se cu corpul osului sfenoid. 58 lele osului etrnoid. ca re se ind reapta in sus ~i j onctioneaza cu apoliza unci forma a osu iui etmoi d. far/imina palatina minora. Apofizele orbitals si sfenoida se aWl pe marginea superioar a a lamelei perpendiculare. Aceste doua apof ize delimiteaz. are 0 orientare anterolaterals. intre care se plaseaza creasta ~i rostrul eorpului osului sfenoid. care se desehid prin o r i f i c i i l e p a l atin e rn i nor e. 43). a a cor net u lui. orbitals si slenolda. Pe Iata mediala a lamelei perpendieulare a osului palatin exista doua creste orizontale pronuntate: c rea 5 t a e t m 0 ida. constitute 0 larnela rugoasa de forma a lungita. pe rata palatine a acestei apo-fize. par ticipa la formarea peretelui inferior al orbitei si acopera partial celucessus sphenoidalis. Marginea superoposterioar a a -vornerului este mult rna i groasi"i decit cele I a Ite pa rti a Ie lui. concha nazalis (os par).. Marginea anterioara a vomerului In partea ei superioar a jonctioneaza cu lamela perpendicular a a osului etmoid. de orientare pesterornediala. Aprofiza orbltala. 13- nazal inferior drept. Osul nazal Osul naz al. ApoHza plramldala. se bilurca si Ior rneaz a doua aripi ale vomerului (alae v6meris). processus orbitalis. care se r idica in' sus. par tea processus ethmoidal is ~ 2 ~ processus lacrimalis . bs nasale. sup erio a r 5. crista ethmoidalis. pro- vomer. cea laterala e concava $i cu marginea sa superioara concreste cu creasta cornetului maxi lei si cu creasta ornoloaga a lamelei perpendiculare a osului palatin. mar epa I a tin. Vomerul tre lamelele later ala $1 rnediala a apofi- dala tree canalele palatine m i c i. Marginea inler ioar a este liber a $i replicata in sens lateral.

I acrirna lis.· . . zygcm I is" extern. El lorrneaza partea anterioara a pereteiui orbital medial. e orien tata lateral si anterior. Unul iese pe fata later ala ' a osului .dsf a 1acrlrna lis.0 r i f j c i U 1 zig 0 mat i59 .' sacci lac rimalis ). care se terrnina jos Cll drligul lacrimal (hamulus lac rimalis). 44. for amen zygomaticoorbitale. cea poster ioa r a. este neteda $i constituie peretele anterior a 1 Iosei in f r atemporale. Marginea superioar a e rnai groasa ~i mai ingusta decit cea infer ioar a ~i jonclloneaz a cu partes naz ala a osului frontal. facies orbitalis. cons tltuie un pa tru la ter im perfect. Marginea later ala se uneste ell marginea anterioar a a apolizei Iroritale a maxilei.3lacle Iron t rb i la hs . consolidind cr aniul facial (fig. 46. facies latertilis. O$ul lacrimal Osul lacrimal'. Marginea inter ioar a liber a a osului n aza I tmpreun a ClI rna rginea an ter ioar a a bazei a polizei fran ta Ie m axil a re del imitsaz."i ~i or bita la ~i do. Os-zigomatic. Fiecar e OS constituie 0 lama Iina patruunghiular a alungita. care cu santul ornonim al rnaxilei Iorrneaz a fosa sacului 1acri mal (f 6s so. Os lacrima I. este par. Supraiata anter ioar a a osului naza I este neteda . aspect lor. Pe Iata later ala a osulut lacrimal Se afla creas ta Iacrim al a pos terioar a. aspect latera I. 45. dacina nasului. Vomer.cu lamela orbitala a osului etmoid $i superior jonetioneaz a cu marginea mediala a par[ii orbitale a osului frontal.latera I. aspect . facies temporaiis.. cri s ta lacrimdlis posterior. Fata tempor ala.$ui(US ethmoidalis. 1- aut. forrneaz a un tub ere u 1 mar gin a I. temper aJ. este par si constitute 0 larnela patruunghiulara foarte fina si fragi! a (fig. pentru nervul omonim. e usorbornbata. pbste rlor . Ia! ae vomcrts. os zygomdticum. Fata orbltala. pe ea observant santul etmoid. In partea sa anter oinferioar a oSlll lacrimal lirnitrofeaza cu apofiza frontala a rnaxilei. jar posterior . e user convexa. Fa [a rnediala a osului lacrimal acoper a in sens lateral celulele anter ioare ale osului etrnoid. Fig.. Fata later ala.llS tempera P recessus an'S ~ s la- osu I zigomatic d istin gern tete!e 1a ter ala. formeaza peretele lateroinferior al orbitei $i partes latera J a a rna rginii infraorbitale. O$ul zigomatic Osul zigornatic. deschizindu-se in exterior cu doua or if icii. Pe Iata orbital a se afla 0 r i fie i u I zig 0 mat i coo r bit a I.a apertur a piriforrna a cavitatii nazale. tuberculum marginate."'\ Fig. Pe Fig. E I desch ide accesul in can alul care in m asivul osului se biiurca. drept . :2 - c. Anterior de creasta lacrirnala se afla santu! lacrimal. temporal si maxila).ua apofize: lrorrtala si ternpor al a. os lacrimate. 45).2- a licofac 5~ lale tera lis ~ 4 - T-H'ot'~SS. uneste oasele cran iu Iui cerebra I $i f ada! (osul frontal. (lao les 0 drept . 46). orien tat<1 tn cavitatea n aza la.

. prin care trece artera ~i nervul ornonirn. Ultima inc1 ude a I v e 0 I e den tar e. mandibula. 2 .for. processus temporalis. 4 tuberositas massetertca ~5 . rnandibulae . 47. 7 . Osul zigomatic cu partea sa inferornediala prin interrnediul unei plaHorme zirntate extinse jonctioneaza cu maxila. a . in dreapta :. Irnpreuna cu apofiza zigcrnatica a osului temporal ea Iorrneaza arc u I zig 0 mat i c (arcus zygomatic us). porneste de la osul z'igomatic in' sus. care delirniteaza lateral Iosa ternporala. protuberaniia mentalis.oi are doua fete .a Filf. b .linea rnylohyoiOea. orientate in directie posterosuperioara. 47). corpus' mandibue incurbat in forma de potcoava :.oi In stinga se afla f 0 sad i gas t ric a. 60 mandlbulei. foramen mentale. Apofiza trontala. procesus frontalis. alveoli deniales. Pe partea "anterioar a a corpului mandibulei pe linia medie se afla p. marginea superioara Iormeaza arc u I a I v e 0 I a r (arcus alveolar is).incisura rnandlbulae i 3 __. de forma alungita.n en t e. La marginea superioar a a spi- nare. e de orientare poster ioara.a s pi nu I men tal. a I" eo I are. in mijloc.tuberositas pterygoid ea . 5 . 'Mandibula Mandibula.corpus mandibulae : 6 . I . basis mandibulae. care in sens inferior se dila ta trepta t :. aripa mare a osului sfenoid (in adincul orbitei): ApoIlza ternporala. unde jonctioneaz a cu apofiza zigornatica a osului frontal si cu. (pentru 16dinti):. Posterior de tubercul la nivelul mofarului II se afla o r i fie i u I men t a I. .pr ocessus enndylaris : 4 . terrniniridu-se la baz a apofizei coroCorpul lae] Pe Iata interns a corpului rnandibulei. r . mandibalae .oi septa i n t e r a lv e o l ar·e. proemlneaz.r 0 t ub era n tam e nt a I a. spina mentalis.oi doua rarnur i orientate vertica 1. linea obliqua.aspect Intern [j umaf atea dre apta I .processus coroncideus . foramen zygomaticofaciale. meni ale : 7 .b a z a man d i b u lei. foramen zqgomaticotemporale. ]0 - b fossa dig ast rica. care corespund alveolelor. fossa digtistrica. iar celala lt pe lata temporal a o r i fie i u I zig 0 mat i cot e m p or a I.for.fovea pterygoidea . 0 b I j c a. Pe fata externa a arcului alveolar exista pro e m i.oimasiv a. I . 3 .angulus mandlbulae : 6 . este un os impar si e unicul os mobil al craniului. Lateral de el la baza mandibulei.oise terrnina cu tub e r cui u I men t a I par (tuberculum meniale t. . septa interaloeolaria.9- lovea sublingual ls : co f a cia I. Distingem corpul mandibulei dispus orizontal :. juga aloeoltiria.protuber antta mentalis. Mandibula.processus coronoidelis ~ 2 . alcatuind rmpreuna cu oasele temporale articulatiile temporomandibulare (fig. ce constitute locul de insertie a rnuschiului omonim.8- fovea subman dlbul ar-ls .exterria ~i interns.aspect extern (jurnatatea stioga) . M~rginea inierioara a corpului . Posterior de orificiul mental 1ncepe lin i a . e rotunjita :.

NSA. Coarnele mid. jonctioneaz a imobil si terrace j d ian. regiunea gitului intre rriandibula si laringe (fig. tu$i cele rnari . corpus. Pe Iata interne a adapostite de trecere a vaselor ·f?i nerr arnur ii man d ibu lei ceva posterior de canalele lingula mandibulae coboar a oblic in vii or. processus coronotdeus. lei. toria (BNA).lei (collum mandib ulae}. angulus mandib ulae.. care trece coriditionat de conliguratiile encefalului. Cind corpul trece in marginea posterioara a vexa. a p 0 f 1 z a cor 0 n 0 ida. os hyoideum.interns trece spre ultirnul molar c re aCr aniul in ansamblu poate fi studiat s tab u c c ina t a are. Osul hioid cu ajutor ul ramurii. sulcus mylohyoideus. se Iorrneaza u n g h i u l m a nla corp pornesc In dreapta $1 In sttnga coarnele mart.nul ui rna]' aproape de alveolele dentare (caput mandib alae). cea anterioar a este bornbata. locul de aderenta a glanOsu! hioid. are aspectul unei lameare rna rgi ne all terre a r a $1 poster ioa ra le incurbate : Iata posterioar a este con$i dous fete: interns $i externa. porneste de la corp sub corp $1 doua perechi de apofize : coarnele rnici f?i mario un unghi obtuz in directie. este para. observam un 0 r if ic iu rnuschilorsi ligamentelor e suspendat la man d i b u ! a r. linea my. oasele craniului $i este unit cu laringele. cea posterioar a. fovea pterygoidea. forma sa u orientarea lor virf acumiriat. ramus mandibulae. Sub ea incepe si trece oblic In sus pte rig 0 ida. Intre acests apofize se af!a ta I ii. dibulei si se terrnina pe Iata ei exter na organelor in recipientele lui osoase ~l cu orriiciul mental. Pe Iata anlingualis. plate. cornua mimasseierica. De r arnur ii. ele stnt mult rnai scurte berositas pterygoidea.imitat deo Iamela osoasa CRA. orientat superoposter ior. El este alcatuit din Ramura rnandibulei. observarn plica tar ietelorl ui inierne$i externe. de-a lungul prin interiorul corpului mande simt. pentru glanda salivara omo. 10lin i ami I a h i 0 i d ian a. fovea sub. tuber6sitas roposterior. Apoliza coronoida are un topogr a fia.Studiind craniui. super ioar a. Sub aceasta linie la nivelul molarilor se afla f 0 set a O·s~1 hlold sub man d i b u I a r a..cuI de insertie a rnuschiului pterigoid iohioidea. Teate oase!e cr aniului. incisura suturi sint denurnite pornind de la mandibulae. pe iata externa "a caruia se afla tub e r 0 z ite la ca pete si ill d repta te ill tru citva . cr aniului. ingrosad i b u lei. Denumirile suturilor $i sincondrozelor provin de la denumlrile oasea po f i z a . bine p ron unta ta. ganglionilor nervosi. nora. e situata. care se terlateral. scvarnoase in regiunea calvariei $i in Ramura rnandibulei se terrnina cu r egiunea Iaciala. pe iata interns a decit cele mari.terioara a colului observarn [ 0 set a nirna. De la baza ei pe par tea (sutu ra sagi la la. ader a nervul $1 vasele ornonime. cornua majora. Apofiza condilar a se terPrivind de sus (norma oeriicalis] rnina cue p i f i z a man d i b u 1 e i 61 . cu exceptia sens inlerolater al $ ant u I milo h i omandibulei.NIUL TN A. U nele inc i z u ram and i b u lei. con d i I a r a. de asemenea. foramen mandibulae. care continua in col u 1 man d i b uf 0 set a sub 1 i n g V a i a. crista buccinasub d iferite aspecte. la care tntre ele pr in sutur i zlmtate. s utur a sfenof roncondqtdris.supeta te a rn a s e t e r i c a. care in partea mediala e del. putin perceptibila. sincon droza petrooccipita la) . e situat in del sa liva re subrnand ibul are. Acest orrrelieful comficiu duce in can a I u 1 man d i b u. din ambele parti.t u. 'canalis mandib ulae. fovea submandibularis. Corpul. por nesc de la corp in sens superoposterolater al de la acelasi nivel ca berozitatea p t e r i g o i d a. rnina la extrernitatea poster ioar a a corpu lui mandibulei. precurn $i prin sincondoua apolize orientate in sus: cea antedroze constante $i temporare in baza r ioar a. Ceva mai sus de aceasta tuberozitate. iar pe cea interns .MBLU nurnita lingula mandibulae.· processus lor un ite (de exemp Iu. sutural am bdoida ) . 48).

Partea inferioara' ~Granita dintre calvarie si baza pe Iata exter na a cr aniului . . iar din urrna (norma occipitalis). glabela (glabeUa). a . continua pe baza apofizei z igomatice a osului temporal ~i pe creasta infratemporali'i a aripii mari a osului sfenoid. Osul hioid.la gr anita dintre solzul frontal si oasele par ietale..uara a crani~ljii cerebral din cauza formei lui a fost numita belts cr aniana sau ca!varie. de asupra orbite lor se aWl arcurile supraorbitale. pe linia medie.i run tea (frons). linea temporalis inferior. de portiun ile ternpor a le ale aripilor rnari ale osului sfenoid. calvaria. In plan frontal lr ece SLIt u r a cor 052 Por tiunea an terol a ter a Hi a ca 1va riei e sus de lin ia tempor ala infe.aspect a b asupra vedem calvaria. tnlre par tea later ala a ar ipii mari a os u Iui sfenoid $i case Ie invecina te (tempor a I. 48.Intre oasele parietale ~i solz u! occipital se afla s u t LI r a I a m b d 0 ida. mai putin pronuntata (Iocul de insertie a muschiului tempo" r al) . de forma incurbata (nivelui de insertie a f asciei temper ale}. n a I ii. pa rietal $1 f ron ta 1). . Inferior de aceasta linie trece lin i a t e m p o r a 1 a i n fer i 0 a r a.9. care se intinde de 1£1 baza apofizei zigomatice a osului frontal plna la nivelu! de jonetiune a osului -par ieta l cu cel occipital. t a I ii. de solzul oaselor occipita I $i ternpor a Ie. linea temportilis superior.i.aspec! l atera I: l . 3 .de cre. Perpendicular la ea. Ma i j as de Iieca re tuber trece [i n i ate rnp 0 r a I a sup e rio a r a. Bolta (calvaria) craniu lui. # • ' . Iorrnata de solzul osului frontal. Iorruata de jonctiu nea margin i lor sa gitale a le oase 10f parietale.corp us : 2 .. superio r: b . care arninteste forma \iterei grecesti "lambda". suiura squamosa. Aceasta linie se r idica in sus pina 18 apofiza zigornatica a osului frontal si pe marginea supr aorbitala ajunge la s utur a n azof rontal ii. suiura coronalis. care trece prin protu ber an ta occipital a exter na. In po rtiunile a nterioa re a le ca Iva riei se alIa partea bornbata . iar tn rnijloc se afli-'i o platiorrna numita .~.3 fig.. privind din fata (norma [acialis) vedem cr aniul facial. precum $1 s ut uri 1 e z i m tat e. pe care stnt situate lateral cite un tuber frontal. Pe fata latera la a ca Iva riei de fieca re pa rte a ei.cornua minora. apoi de linla nuca la superioar a pinala baza apofizei mastoidiene. observarn partea occipitala a cr aniu I ui ce reb r a 1. de jos obser v arn baz a cr aniului. e corrstituita de 0 linie conventional a. Pe f ata externa a calva riel. Pe Ietele l aterosuper ioare ale cal variei proem ineaz a cite un tuber pa rieta 1. suiura sagittalis.:.. suture lambdoulea.$1 Intre a pofiza rriastoidiana a osului temporal. " suiura serrtitae. Craniul cerebral i?£r~j'I sl!i?. este Iorrnata de solzul osului frontal. intre pa rtea scvarnoasa a osu I ui tempo fa I $1 osu I" parietal se afla 5 u t u r a s c v a m 0 aS. (norma basi/litis) craniului. vedern 0 serie de depresiuni delimitate de diferite oase. iar i9s . din pa r ti (norma lateralis). oaseIe parietale $i occipita Ie.cornua majora.$1 privin d . e situate s u t u r a sag jo .a s t a i nf rat em po r a I (crista iniraiemportiiis} a aripii mar! a osu lui sfenoid si delirnitata a . Pe urrna trece de asupra oriiiciului acustic extern. de oasele par ietale.rioar a.

tempor a Ie si slenoid. basis cranii occip ita Ii. Portiunea poster ioara a bazei cr a. fosa jugulars ~i incisura jugular a. Baza externa a craniului. basis cranii externa.$i din interior dupa efectuarea sec- ca Iva ria saud craniului. Portiunea paste.locurlle de adiacenta a arter elor ~i venelor. [iunli orizontale In acest ultim upa sectiunea la nivelul sagita Ia a caz se cerce- g~anitei cu doar in partea a ea poate coincide cu santu! sinusului !ransvers. carui condil e penetr ata de canalul hipo: glos. riosi et uenosi. in pcrliunea anterioara nu poate fi vazuta. pe i I a 63 . ea este Iorrnata de fetele externe a le oaselor occipita I. are 0 supralata lata. iar de a ri pa mare a os ul ui sfenoid . Pe por]i unea dispusa ori.in ferioa r a a bazei externe a cr 8niului se vede un orificiu cu rnar ginile . Anterior Drept limite intre fosa medie si pestede orificiu I mare occipita I se a fl a p a rtiie posterioar teaz a supraiata cerebrala a bazei sau baza inter na. care circurnscr ie or iiiciul acustic extern.for a men u I 1 ace rat. Marginiului se terrnina cu pr otuberanta occipinea posterioa r a a a ripilor mici si tutala externa irnpreuna cu liniile nucale seli osului slenold delimiteaza superioara . Posterior de liecare cond H se concava neregu. apofiza stiloida. . foramen lacerum. fove6lae granulares. a f la foseta condlla ra cu un orlficiu in. care reilecta relieful complicat al constant nurnit canal condilar. pit a 1 a (fissura petrooccipiiaiis}. formate de proem inentele ar ahhoidei.osului occipital. Pe f ata intern a (cerebra I a) 'a calvariei observarn suturile (sagHalil.b az a externa a cr aniului. Piramida osului tempor a I e sepa ra ta de osu I occipita I de ca tre f i sur a pie t r" 0 0 c c i. care formeaza Irnpreuna eu incisura jugulara a QSU lui occipital oriiiciu I j ugu 1 a r. 50). rupte . apofiza rnastoidiana cu oriIiciu I stilomastoidian afla t intre ele.Ea se separ a in trei Iose .zon fa I a pEirtil scvarnoase a osului temporal se aila Iosa rnandibular a. sulci arte- degitate. Bilateral de osul occipital se observa lata inler ioara a piramidei osului tempor al. deiirnitat lateral ~i posterior de vtr!ul pirarnidei. ce corespunde linie! nucale super ioare. In sens lateral Iosa temporals este delimita tii de art u I zig a mat i c (arcus zygomaticus). bazilare ale osului OCCipita! cu tuberculul faringian bine pronuntat. Partes bazilara trece in corpul osului sfenoid.interna. Intre partea petroasa si scvamoasa a osului temporal se a flil partea posterioa ra a a ripii ma ri a osului sienoid . ar ticulare cu apofiza condiiar a a' rnaridibulei. In aiar a de aceasta pe lata. cerebrale anter ioar a. care deviaza de berculul fosa cerebr ala anterioar a de cea medie. medie si posterioar a. coronala. n i~te sant ur i inguste. Anterior de aceasta Iosa se afla condilul articular. rioar a a bazei eraniului e accesibila pentru observatie. deoarece ea este acoperita de oasele facia!e (fig. care serveste pentru . scvarnoas a) . aHate pe lata externa a. partea retromediala a apoiizei mastoidiene se af la incisura mastoidiana si santul a r terei occipita Ie. la ea in dreapta ~i in stinga. canal u 1 musculotu ba r..de catre f i sur 'a s fen 0 p i et r 0 a s a (fissura sphenopetrosa} . g ran uI at iii 0 r . Baz a craniului ca ~i calvaria poate fi exarninata din doua pozitii : din exterior (de jos In sus) . mare a osului slenoid.. uneori destu I de adinci. Creasta inlr aternpor ala delimiteaza Iosa temporals de rosa inlraternporala (fossa iniraiempor alis]. aid se vad bine oriiiciile spines ~i oval. Baza interna a craniulut.i inlerioar a. pe care se a fla u rm atoare Ie forma[iuni importante : orificiul extern a! cana lului carotid. La piramida osului temporal ader a lateral par tea tirnpanica a osuiui temporal. a cr aniului. Linga sutur a sagita.la sint situate f 0 set e Le. care pene- --I. posterior de par tea timpanid jonctioneaza cu apofiza m astoi dian a cu aj utoru I Iisurii tirnpanornastoidiene. iar lateral de e1 pe ambele pa rti se a fl con dilii . larnbdoida. iar tn seris ' anterior de fata temporal a a osului z igornattc. 49). Baza IieIetei inferioare a encefalului (fig. irnpresiunile caresint arnprentele circumvolutiuni lor encef a IuIui.e denumita f 0 5 ate m po r a I-a (fossatemporalis]. Granite dintre calvarie $·i baza interna a cr aniului pe rata lui cerehr ala nu ocate fi deterrninata. Cam in certtrul acestei regiuni treaz a intre corpul occipitalului si aripa exista or iiiciul mare occipital.

arcus z. occtpltomaelctdea : 27 .fissura orbltalis lnlerior: 7 . 50). partile orbitale ale oaselor frontale.for.a mandlbularls : 14 . 33 . laccr um : 30 . pal atinurn rnajus .' 25 .ygcmatlcus : 8-al a vu mer ls : (). poiizar a alla ta in ea. Fosa cr aniana rioara servesc muchia superioar a a pir a. styloma stotdanm : 29 ..for..processus pa lattnus maxillae. 64 .lrssuru petroty- prin orificiile careia tree numeroase Iascicule de fibre ale nervilor olfactlvi (perechea I) (vezi fig...for. iar In de larnela cribroasa a osului etrnoid.I .sui.lor. z ygcmaticomaxtltnrts. 3 .choana : 6 . La rnijlocul lamele! cribroase se ina Ita creasta cucosul ui.medie poate fi subdivizata in par tea cenmidelor oaselor temporale si speteaza 'trala si partite laterale..2 . palatina transversa : 5 . anterior de care se afla ior amenul orb :. sphenosqua mosa : 34 .i aripile mari ale osului "mpanica : 31 .cnnnlls con dylarts ..processus pterygcldeus : l2 . F 0 sac ran ian a m e die. jugul are: 26 .protuber antia occlpll alls exterra ~ 23 ~ tuberculum phar yngcurn : 24 .hamulus pterygotdeus : sfenoid.ygoldea. or: 2. 18 .canalis carotlcus: 28 . suprafetele anterioare ale pira35 . trala ocupa saua turceasca co fosa hiFa sac ran ian a ant e rio a r ~.sut.TGCeSs. crista galli. Partea censeii turcesti a osului slenoid. care duce la cansca re se observa lesne proernlnente Ie lui optic drept si sting.Us.sui. e Iorrnata de se afla s 1"1 n t II 1 pre chi a ~ rn a lie. pe sulcus prectuasmatis.porus acusticus extcrnus : 15 . prin care tree cerebrale :.p rccesaus sphe notdalts ossts p alatlnt : 10fossa pt. fig. partite scvarnoase ale oaselor tempor ale (vezi 'fig.fo.i impresiunile digitate. An ter ior de ultima fossa cranii anterior. fossa crtinii media. splnosum ~ 32 . tncislvum .processus styloldeus : 15 .tuberc-ulum a r liculare . Baza exter na a cr aniului. este mult mai adinca dectt cea anterioara ~i In component_a ei intra cor nul '-:. 49. midelor. 2 .sut.[or.rOT. In nervii optici (perechea II).[or. 50).i nclsura rnastolde a. mastotdeus ~ 17 .for. pal atina rnediana : 4 . 11 . ovale : ]3 .i creasta Irontala. magnum: 21 .linea nuchae lnie rl.p. Pe lata latecentru rosa e adlncita si e constltuita ' rala a corpului osului sfenoid se aHa santul carotid bine pronuntat. 36 .sut.condyl us occlp i le lis: J9[ossa condyts ris : 20 .

fossa cranii posterior. .canalis hypoglcsae lts .Fig. la forma rea ei pa rticipa osu I occipita I. santu! nervului pietros mare. c rlbrcsa . sinus t r an svc r si .ae : 'l .10[. rotundum : 8 .por us acustlcus i nte r~u:s . . 23~· ala major cssts sphencid alis ~ 24 ala rntnor ossis sphenol- dalis.iene ale osului temporal drept $1 sting. 15 clivus. apoi or ificiul oval pentru nervul mandi- bular (ramura a treia a per echii V). . hia!ul canalului nervului pietros mic.crista g. fissura orbitdlis superior..-. ovale : 9 .'i orificlu I rotund.pa rs s q ua rnosa ossts (empor a I is. [ugulare : l3 .( perechea IV).pars petrosa ossts tempor a I is . bdotdea .. II . :spi noeum . 50. In Ire aripa mica. Posterior de Iisura orbits 1a superioa rase a W. . rnagnum ~ ~9'.i protuberanta a rcua la. 12 ~ for.squarna occlpf la lfs : 2V . 6- I ~ p. e cea rnai a dinca.. HS sui. ietele posterioare a Ie pira m rdelor ~i fata interna a apolizelor mastoi'd. 18 . hvpophysla dorsum sell. p rin ca re In o rbita tree nervul OCLl lomotor (perechea II I).for.a r s orbttalis ossts Iron l a lla .for. 2' . ce 1 asa sa treaca in cr aniu artera meningiala rnedle. 2 J . 17 pro- t uber antta occlpital is i nterna . La marginea posterioar a a artpu mari se afla oriiiciul spines.suJ. operculul cavitatii timpanice c r a n i a n a po s l.lor. In centrul Iosei se afla orifiFosa 65 . Fosa e cornpletata eu 0 portiune mica a corpului osului sfenoid (in partea ei anterioa r a) si de unghiu ri Ie retroinferioa re ale oaselor parietale---. 3lis. aripa mare ~j corpul osului sfenoid e situata f i sur a 0 r bit a 1 a sup e rio a r a.[lIU.e r i o ar a. 50). abd ucent (perechea VI) . lam. a propierea virfuri lor pi r amide lor se observa foramenul lacer at de forma neregulati'L Tot aiel. 14 . 22 .. opticus : 5 . lam. Baza inter na a cr aniul ul. lateral (vezi fig. Pe Iata anterioara a pirarnidei osului ternpora I pe 0 pi a tforma re laiiv mica se afla impresiunea trigernen a. troh lea r .loss.su l. santul nervului pietros mic.care serveste la trecerea nervului rnaxilar (a doua rarnur a a perechii V).calla I.i nervu I ofta Imic (p ri rna r arnur a a perechii V).tS sjgmoidei. hiatul canalului nervului pietros mare.sJ(H.ror_ I acetum ~ 10 .-. 4.

in par tea de jos aceasta Iosa Ire(perechea XII). Per e tel e me d i a I. aditus orbitae.i casus) . I . fermata de oausor convex..i doar la marginea posterioar a omul adult. r ahidian.canalis optic us . 51. tala interna.. e situat cvaziorizontal. loss a sacci tacrtmal ls : 4 . orin. Postenoid. paries mediarea nervului facial (perechea VlI).i alte iorrnatiuni. Tntrucitva baza interna a cr aniului in regiunea sacului lacrimal In par tea super ioar a a Facind fata - e 66 . In porjiunea anter ioara a peretelui medial se afla fosa sacului lacrinalul hipoglos pentru nervul omonim mal. Craniul facial I If revista cr aniului facial prlvit din nor m a fa cia I a. norma facialis.. 2 . Orbita. de larnela orbita I a a os u 1ui etrnoid.u l n a z o l a c r i rn a l. orblta. cavitatea bucala . care se deschide niului vena jugular a interria. rnuschii lui. La lirnita dintr e peretele superirior de orificiul mare occipital pe linia mediana se intinde creasta occipior ~i cel lateral al orbitei se aHa 0 Ioseta nu prea adtnca pentru glanda lacrim ala.. e sttuat sagital.pe supralata lui antetioar a . In fosa cr aniana poster ioar a de ambele La marginea rnedial a a peretelui supeparti (dreapta si sttnga) se deschide .fissura orbitali s inlerior : 7Cavitatea orbitei e delimitate de 4 peprocessus orbtl ahs ossts palatini : B . observarn 0 ser ie de ior matiuni ce slnt recipientele unor organe de mare irnpor tanta.. Granita dintre calvarie .. inf raorbltahs : 6 . --". alaturi de care ruia incepe canalul facial pentru trecedeseori se observe spinul trohlear. cein . Orbits . . rior in apropiere de incizura Irontala orlticiul acustic intern. paries ciul (occipital) mare. perior. aspect anterior. Vom rnentiona lnca xloua Iorrnajiuni pare importante: orificiul jugular. apofiza Ironta la a maxilei. alla 0 pan t a. anterior de e! se superior (copertina 0 rbitei).fosa trohlear a. 51). Acestea sint orbitele. inferior si lateral. constitute 0 cavitate pa ra ce am in teste 0 pi ra mid a tetr agonala cu unghiurile r otunjite (fig.crista tacnmahs anterior. Iosele infratempora Ie si pterigopa la tin a pe pa rti le la ter a Ie. Pe linga nervi.. Baza pirarnidei e orientata anterior si Iorrneaz a a c c e s u l in o r b i t a. ca re ajunge pina Ia chiasma.in adincimea cabila . Per e tel e sup e rio r . ~ 5 . El sele sfenoid ~i occipital. Dill or ificiul -auditlv intern iese nervul stalis. care trece bilateral in santul sinusului sigmoid. clivus.. Virful piramidei e orientat retromedial.c a n a l. canalis opticus.. cavitatea naz ala. in care -in meatul nazal inferior al cavitatii na'continua sinusul sigmoid aflat in sanretros uperio r de foseta [ul omonim. prin de corpul osului sfenoid (posterior) ~i care trece nervul glosofaringian (perede cea mai media la portiune a partii orbitale a osului frontal (in partea de chea IX). In cavitatea orfig. este neted. pe care se aseaz a puntea completat de aripa mica a osului sfe(encefalului) si bulbul.crista lacr+malis posterior ~ 3glanda lacrimala . pr in el trece can a I u I ·0 P tic. concrescute la este format de par tea orbitalaa osului frontal .. za Ie. or ificiul jugular iese din cavitatea cr acanalis nasolacrinuilis. EI este format de toacustic (perechea VI II) . nervul vag (perechea X) si nervul accesoriu (per'echea XI). fosei craniene posterioare e constituita de santul sinusului transvers. care duce in se afla 0 depresiune putin perceptimeatul acustic intern.fissura orbitalis Sure]i : superior.. de osul lacrima I. .i .sul. bitei e situat globul ocular. medial.

m un ice cavita tea n aza Ia eu cay ita tea fissura orbiuilis inferior. Fiecare coana este dalirnitata corpului maxilei ~i de apofiza orbitala a lateral de lamela rnedia la a apoiizei pterigoide. 11. . o portiune mica a apofizei zigomatice nile inferioare ale oaselor nazale. naza la irnpar te cavitatea naza la in doua Per e tel e 1 ate r a l. choanae. In a osului frontal. paries inferior (podisul orbitei).alj_~"lnc. inferior ginea inierioar a a Ietei orbitale a aripii de lamela orizontala a osului palatin. 67 . apertura piriformis. foramen eihmoidaie anierius. a if! t. ~i de maror .ttl m. este format de tic cu un orificiu nurnit zigomaticofacial. 12lam. tru nervul z lgornatic). Or idin orbits in fosa cr ariiana medie.proces sus. cauum. Septul 0505 al cavitatii naz ale : aspect din partes stlngii ! .lor caecutn : 2' .O~ ~ alis OSSIs. care trece ant e rio r. pentru in doua eanalicule : unul din ele se desnervii si . pe rpendlc ul ar is sinus iron- Aceasta Hsur a face orbita sa cornunice peretelui medial.-. Anterior se afla ape r t u r a Talis. etnmoidale posierius. chide pe fata iatera la a osului zlgornaPer e t e ! e i n fer i 0 r..c risfa sphenoidalis ~ 4. 8 .a l a verne rts : 7 . care trece anterior in canaseptum nasi osseum. peretele inferior al orbitei e situat santul 52). celalalt . S e p t u los 0 sal n a sui u i. si exis ta 'un orificiu zigomaticoo rbita I (pence duce intr-un or i f i c i u 1 e t m 0 i d p o s t e rio r .. 'es te format de fete le orbita le a le p i r i for rn a.:an. Iac sa cor a 0 r bit a I a i n fer i a a r a 1 a rgil. nasi. precum ~i de' rnitata si sttnga ) ale oaselormaxitare ~i marf{i. Sectiune 5agit~lii In cr aniul facial.\ Fig. [5 . pe de 0 parte.vasele omonime.de cor pulosului sfenoid.c ris l a g alh: 3 . infraorbital. superiosului palatin. medial de catre vomer. pnta. Tntre Iiciile posterioare ale cavitatii nazale peretii lateral $i inferior s. 13 - cs nasale . paries . Intre peretii lateral partea inferioara a aperturii piriforme si 'superior in adincul orbltei se af la proernineaza inainte 5 pin uI naza1 Iisur a or bitala super io ar a. pe de alta parte. ca ria 1 ca re In masiv u 1 osul u i se b if urea foramen. Cavitatea nazala. rnatic . a osului sfenoid. Pe .vOnl('-f :.son da lntrodus concha osts ethmotdalia . posterior peretele este completat de apofiza orbitala a osului palatin. ocupa 0 pozitie centr ala In cr aniul facial (fig. 9 .late-· j urnatati. a lcatuit din lamela luI omonim. In sutur a dintre osul cu fosa pterigopalatina si cu fosa infrafrontal si lamela orbitals a osului etmoid lateral al orbitei se va d doua or iiicii : e t m oi dan t e~ ternpor ala.pe iata ternpor ala ell or iiiIetele orbitale ale maxilei $i osului z igociul zigomatieotempora1.prU(€SSUS pala tin us rna xll l ae • 10 . p1e-rYRojdc 1150. lormata de marginea posterioar a a Ietei orbitale a taririgiana.lossa hypophyaialls : 5 ~ sinus aphenctda lis : 6 . nas alis inferior. Pe peretele rio r . 52.ishlus-.tlni . 14 ralls.e af la 0 f i s usau co a n e I e. deliaripii mari a osului slencid ~i apofizei de incizur ile nazale (dr eapta frontale a osului zigomatlc. ~lo['ii.: spina nazdlis anterior. . ce se deschide pe lata anperpendicular a a osu!ui etmoid si din voterioar a a corpului maxi lei prin orificiu! mer u 1 fixa t in pa rtea de j os pe crea sta in lr aor bita l.

de catre cornetul nazal orizontale ale oaselor palatine.a portiunea nazale este format de oasele nazale. In e! se deschid celumai spus deja.canalis lnclstvus : 17 . este delimitat superomedial de cornetul nazal superior. n e a s fen 0 e t m 0 ida I ii. Cornetul superior si rnediu stnt 68 .pttenop atnttnum . Secjiune saglta la 1n craniul iacial. recessus Per e tel e 1 ate r a I al cavitatii naz ale are 0 structur a cornplicata. ce se prezinta ca 'perete medial sus de partea pcsterioar a a cornetului pentru jurnatatile dreapta :.lam.cana I is opt lcus : 5dorsum sellae : 6 . '18 ..proxlllae: l acr-irna. medialis proce ssus pl. I .:. mai inalt .SinIJ5 sohennidalis .lam. processus 25 sinus lnlertorts frontalis Icowl a- : lis : 26 - 24 . Acest meat nazal e putin pronunmedie oasele mentionate mai sus formeaz a creasta naz ala.· 15 .concha nasa I is media: 2' ~ concha nasa Us s upertor . II .etele inferior al cavitati riaz a Je es te a Idi tuit din apofizele pa Ia. de lamela superior. 19processus ethmoida lls conchae nasalis inleriOf: 20 . 53). de laterals a cavitatii nazale in trei meapartea nazala a osului frontal. s..rygoitlei. Peretele lateral al cavltatu n az ale.1 lateral. de lamela rnediala a apofizei pterigoide a nasi medius.s palattni : 14 -:. cu care.i mai larg decit meatul Pe peretele lateral al cavitatii nazale naz al superior.meatus nasi inferior..i de fata in.lli. In meatul naz al mediu se proernineaz a trei corriete nazale supradeschid celulele anterioare ~i medii ale puse.lam. 53.concha nasalis inferior. cum s-a tat $1 e situat in partes posterioar a a cavitatii nazale.[or.i inferior cribroasa a osului etmoid :. Cornetele nazale divizeaz.i stlllga ale natal superior e situata de pre s i ucavitatii nazale.ndio. meatus' mela perpendicular a a osului palatin. EI sphenoethrnoidalis. Mai naz al. este format de Iata riazala a corpului Prin aceasta aperturii sinusul cornunisi de a pofiza f ron ta lil a maxi lei.meatus nasi superior. 9- t a rts o ssts palatrni : 12 . e situat intre cornetele naza!e mediu si inferior. tine ale oaselor maxilare si de larnelele iar de jos . de la.QS c rls tn lrontalts ~ 27 - crts la g.processus pal attnus maxillae. perp.. l atc rlts rler~goidei. jonctioneaz a septul osos lele posterioare ale osului etmoid. in care se deschide apertura sinusului sfenoid. Pe linie mediu. de osu I lacrimal. nasi superior. 3 .os "maxill ae ~ lacrtmalc : 23 naaale . 16 .meatus nasi _medius: 21 .sondJi In t rod uss in a pertur a sin IJS sphene! da I ls : 4 . lung. niste parti alcatuitoare ale labirintului Cavitatea riaza la e delirnitata de trei etrnoid. inferior :. de labirintul etmoid..processus alveolar ls rna- meatus proc ess U. Per e tel e sup e rio r a I cavita tii un os independent. (fig. EI e mult mai osului sfenoid (in portiunea posterioara}.. lO .iis conchae nasalis cessus 22 . Fig.. Per..lam. mediu :. iar cor netul nazal inferior este pere]] : superior.ca cu ca vitatea nata 113. 8 ~. 13 . hortzontahs o sls. Mea t u I n a z aIm e diu.turi nazale: Ierioar a a corpului osului sfenoid.scl la turcica: 7 . Meatul nazal superior.

avind aspectul unei fisuri lnguste situate sagita l. sutura patatina meditina. Pe linia medians trece s u t u rap a I a tin arne d i an a. hiatus semtluruiris. : :1 --:. e ce I mail ung si rna i lat. es te form at de apoiizel e pa Ia tine drea pta ~i s tin ga a maxilei unite prin sutu ri pe linie medtana. partial. Fosa plerigopalalina. Drept perete superior al fosei infratemporale serveste osul temporal si aripa ma re a osu lui sfenoid. palatum osseum. meatus nasi inferior. ca re. Iagra nita dintre era niu I f ada I~i cerebr a I. posterior de rnaxila se aflii fosa intratemporala. Spatiu I delirn ita t de septu I ca vita tii ria za Ie dill par tea media la si de cornetele nazale constituie mea tul naz a I cornu 11._ rctundum pte rygotdeus ~ 4 talis lnler lcr. Fig. norma laieralis. l. ca na Iu Iui pal a:ti n rna re ~i 2-3 oriiicii pa latine rnici. Palatul 0505 (dur). care face sa comunice meatu I naza 1 cu Iosa pter igapal a tina. ca re a lcatulese imp reun a arcul. iar de josde catre Ietele naza Ie a le a pofizei pa [atine a rnaxilei ~i de larnela orizontala a osului palatin. Posterior de cor netu I na za I mediu se af! a 0 r i f ic j u I s fen 0 pa I a till. superior..fissura crbi- cu ramuri!e rnandibulei ior meaza scheletu I pere]i lor an terior si late r a Ii ai cavitatii bucale. 69 Facind revista later ala a craniului - ternporala cornunica prin Iisura orbllala Palatul osos serveste drept baz a solidi'! (osoasa) pentru per etele superior al cavitatii buca Ie. la capatul anterioral careia se ani'! e a n aI u lin c j s i v. precurn ~i corpul . Fata palatina orientata in jos a osului palatin este concav a. Osu I zigomatic $i aripa mare a osu lui slenoid sfntpar\ia I li11iltur ate. osul zigomatic. S_ph-ellopalatinlLUl ~ 3 . foramen sphenopaldtinum. fossa pterqgopalatina (fig. ca re duce In sinusul maxilar. Din pa rtile latera 1a si inferioa ra Iosa iniratemporala nu are perete osos $i este acoper ita doa r pa rti a I de ram u ra rriandibulei. nor rna 1 ate r a I a. ca re f ac sa comunice cavitatea bucala cu fosa pterigopalatina. precum ~i de larnelele orizonta Ie a Ie oaselor pal a tine. fossa iniraiemporalis. In sens anterior rosa infrainlerioa r a e. ~ for. Posterior de portiunile extreme ale acestei suturi in baza [ieCaTei larnele orizonta le se afla cite un or ificiu a I. Anterior si lateral palatul osos e delirnitat de apoY ize Ie a Iveola re a le m axilei. Pe linia de jonctiune 8 margin ii posterioare a a pofizelorpa Ia tine ale maxi lei cu lamelele orizontale ale oaselor palatine se af la s u t u rap a1 a tin a t ran s v e r s a.osului prin etrnoid. 5~). iar in sens medial p fill iisu ra pterigomaxilar a (fissura pterugomaxillaris) com unidi eu Iosa pterigopa Iatin a.canalis canal!a pal atinus major ~ 5 .lor. In orilicii s! cana le stnt introduse sonde. Fosa ptertgopatatlna. e delim ita Hi de iosa ternpora I a (vezi ma i sus) prin creasta in fraternporala a ar ipii mari a osului sienoid. _ _ 54. are t rei pereti : anterior. apertusa sinusului frontal infundibulul e t rn o i d a ! (infundibulum ethmoidale] ~i hi a t u I s e mil una r . a Iveolar superior. e de lim ita t III pa rtea su perioa r a de cornetul nazal inferior.u orbita. canalis incisiuus. Mea t u 1 n a z ali n fer i 0 r._ Drept perete a nter ior a I aces tei fose serveste tuberul maxilei si. '. sutura palatina transversa. pentru trecerea nervului. PereteJe media I este format din larnela later ala a apofizei pterigoide a osului sfenoid. In portiunea anter ioara a meatului nazal inferior se deschide canalul nazolacrirnal (canalis nasolacrimalis] . Arcurile alveolate superior si inferior impreuna cu dintii. ca re incepe in orbita.

Fosa pterigopa latina e legata de orbita p rin intermedin I fisurii orbita le inferioare. 55. iar in sens inferior ~ cu cavitatea bucala prin canalu! pal atin mare. 5 . 8 .mandjbula ~ 7 . slenopalatin. baz a craniului si oasele faciale. in sens posterior . niea cu cavitatea nazala prin orificiul. a).de baz a apoiizei pterigoide a osului sfenoid.protuher anla occipil alji externa.sulurS larnbdcida : 10 .boltu cramulul : 2 .baz a cran!ului.maxi!a .slnusul l rcnr al : 4 . ANATOMIA RADIOlOGICA A CRANIULUI larnela perpendicular a a osului palatin. iar linia interna de diferita si irnprecisa reprezrnta larnela lnterna. In sens medial se desehid 5 or iilaceasta iosa comu-. Contururile calvariei cr aniului pe radiogr arna sint prezentate printr-o linie dubla ee corespunde substantei osoase compacte. 3 .de rotund. eel medial . Peretele anterior al Iosei este constituit de tuberul maxilei. eel posterior .:ral1i i craniului de om matu r: a- J . 6 .mdior }.10' sa hjpofjtflr~ . Linia exterioara. Banda tr ansparenta ingusta dintre ele reflects subgrosime . Respectiv distingem calvaria. Fosa pterigopalatlna se mar e ( canalis palatlnus .cllvul : 9 . ' posterior si medial. corespunde lamelei externe a oaselor calvariei.cerebral ~i facial (fig. in sens superoposteriorcu fosa craniana medie prin orificiul 70 Pe cliseele efectuate in proiectie laterala se vede craniul In ansamblu . 55.utt. iar j as este deli- 1 u 1 p a ! a tin treptat in jos ~i trece in rnitat de rnaxila si de osul palatin.cu regiunea orificiului lacerat prin canalul pterigoid.diploe. Radiograma protcctle l. In losa pterigopalatina cii. Din partea laterala fosa pter igcpalatina tngusteaza can a nu are perete 050S ~i comunica eu Iosa infr aternporal a. mai clara ~i neteda..Fig. care sus are aceiasi pereti ca ~i fosa.

precum si santurile arterelor meningiale. In limitele bazei cr aniului distingem umbrele suprapuse ale partilor pir amida!e ale oaselor tempor ale . anterior de ele se aila corpul osului ca ru ia sfenoid cu saua turceasca.bdoi da pe fan d u 1 oaselor calva r iei si s u tu r a occipitomastoidiana ca 0 prelungire in jos a sutur ii lambdoide. In m asivul 71 . Interior-de' ea se af la eminenta cr uciiorrna cu a mica impresiune ce coresp unde santu Iui sin usu Iui tr an svers. peretli a u contu r.dintii ~ II .b Fig_ 55 (continuare) h ie an lerioarl:!i.osu I j rnntu 1 ~ 2 ta~ : 3 ~ orbifa .djn~ii lnlertor! : [0 ~ rnandlbu!a p r. l . Alte suturi ale oaselor cr aniului pe radiograma efeetuata In proiectie iaterala se detecteaz a cu greu sau nu se observa deloc. . Posterior contur ul ex tern a I ca Ivariel se ter mina prin protuber anja occipitala mai mu\t sau mal putin pronuntata.Oleq «- si n U5U ~ I f rOI1- 5~ cs z igo- ". 7 . Pe fondul oaselor eraniului vedern linii o pace a le erninentelo r ce reb ra Ie ~i regi u- ni rnai deschise de forma dilerita ce corespu n d im presiunilor d igita teo Se disting s utur ile corona 1a ~i I a ni."I os os : 12 ..u ri precise.sep1LJI stanta spongioa Sa (dip loe) _ In portiunile anterioare ale calvar iei 0 banda ingusta tr a ns Iucida (dip loe) treee in tr-o dil ata re b ruses de forma ova 1.osul etmnid (labirint~1 etrnoid}. p[rall1idit a os nlin tempornl m al ic : 6 . Suturilen u trebule conf undate cu benz! le tr anslucide ondulate de La nivelul adiacentei venelor diploice. 8 .1 sa u t riunghiulara care coincide cu sinusul franta I.cavitate a nazal~ supertcr i ~ 9 .stnus maxttar .

[onticuli. iar vir lui inferoanterior.ala. Se detecteaza clar corrtururile orbitelor. 56). frontal este a icatuit din doua jurnatati. ca re Ia aceasta etapa stnt conjunctive (membranoase}. de forma romboida. Conturur ile j umatatilor dreapta si stinga ale mandibulei ~i dintilor de jos care in proiectie laterala se suprapun coincident se vad clar pe radiograma. lateral de cavitatea nazala se suprapun urnbrele intense ale pir arnidelor -oaselor temporale. iar tntre e]e ceva mal jos se afla cavitatea naza ia divizata de septul naza I. Maxila si mandibula sint Inca subdezvoltate..i inierior lsi mandibu!a cu rarnuriIe ei d rea pta $1 stin giL Craniul nou-niscutului Craniul nou-nascut ului are 0 serie de particulariUiti esentiale (fig. celulele osului etmoid si contururile cornetelor nazaie. In regiunea cr aniului facial determinam orbitele In forma de con. Posterior de orbite se vad contururrle oaselor naz ale. apofiza mastoidiana nu este dezvoltata. baza c3 ror a este orien taUi superoposterior. Craniul. sub orbite se disting nj?t~ porjiuni transparente ce corespund sin usu rilor maxi la reo In pa rtea inlerioar3 a craniului facial se vad dintii superiori :. ceea ce explica inaltimea redusa a cr aniului facial. Osul . F 0 n tan e I a po s t e rio a- nazale. iar posterior de umbra piramidei oaselor ternpora le se va d tr anspa rentele eel u leloT apofizei rnastoidiene ~i sanju! lat de nuanta deschisa a sinusului sigmoid. Cel mai car acteristic semn a! craniului nou-nascutului 11 constitute Iontanelele.Posterior de saua tur ceasca incepe pan ta sa u c livu I in fo rrna de lin ie ce continua pe marginea anter ioara a orificiului occipital mare. baza car uia este orientata Inainte. b) se vad ambele jumatati ale craniului.BNA). sin usuri Ie f rontale inca nu sint formate. Pe fondu! corpului si partii inferioare a rarnurf se observa 0 banda mai descnisa a canalului rnandibulei. La nou.meaturi!e . 56).. oasele sint unite intre eIe cu aj utoru i unor piati interca Iare Iate de [esut cartilaginos si conjunctiv. cerebra! de pe urrna cresterii in" tense a encefalului si Iorrnarii timpurii a organelor senzitive depaseste ca volum 'cranlul facial de 8 ori. Pe fondul acestui tetragon putern distinge urnbrele cornetelor nazale sub forma de benz i alungite semiovale. Pe orbite se supr apune imaginea labirintului etmoid.. Jar lntre ele . Pe radiograma anter ioar a (fig. situate intre arnbele parti ale osului frontal :. arcurile s upracil ia re Iipsesc. era niul pare a H patrulater. Lateral de 72 sau de iorma neregulata. Pe pa rtile in Ierioa re a le orbitelor .1arnbele oase parietale. iar virful posterior. Cavitatea naz al a se suprapune pe orbite :.i pe sinusurule maxilare care contureaza orbitele in sens inferior si care au pe radiograms aspeclul unei portiuni tetragonale a 01:\ 0 tr ansparenta n usul ui sfenoida L corpului osului sub saua corespunza toa re si- turceasca se cavitatea naz. In total exista 6 Iontanele : 2 se af la pe linia medians a caivariei. Mandibula este aldituitii din doua parti (2 [urnatali): Parttle osului tempoTal sin! separate de niste iisuri bine pronuntate care corespund unor placi interrnediare de tesut conjunctiv sau cartilaginos. Baz a eraniului raporfata la ca ivar ie intirz ie In c restere. Pe partea superioar a a cavitajii naza le in tr e orbite se proiecteaza corpul osului sfenoid cu sinusui sienoid. Mai jos de imaginea oaselor supr apuse ale cavitatii naza le ~i sinusurilor maxilare se vede 0 banda dispusa orizcntal ce desernneaza oasele palatului d u r (osos). [oniu: ulus anterior (fonticufus frontalis . Ea se inchide in £II doilea an de viata (vezi fig. ori ma i ma re decit cel facia l. 55. I nferoa nterio r de aceasta banda se afla apofiza alveolars a maxilei si dintii superiori. La omu! matur dator itadezvoltarli depline a aparatului masticator craniu! cerebral e doar de 2.nascu t orbitele sin t 1a rgi. Pe oasele craniuiui nu se observa tuberozitatile rnusculare si liniile. p rivit in proiectie superioa r a. iar 4 sint latera le. Cea mai mare este f 0 n tan e 1 a ant e rio a r ii (f r 0 0tal a). Fontanelele constituie niste portiu ni neosilica te a le calva r iei. Tuberele oaselor fronta!e $i parietale sint bine pronuntate si din aceasta cauz a. desenui osului frontal se supr apune pe conturul celui occipital.. se observa contururi Ie ca Iva riei .

tuber P" ri.se caracterizeaz. 6 . Fontao. In oasele calvariei tncep sa se iorrneze larnelele exterioafa . In oasele cresctn de con tin u a conf Iuenta nucleelor de osriicare. Cr aniu de nou-nascut .diploe (E. [onticulus masioideus. In a doua perioada .eleie later ale sint pare. 4 . II ~ tuber lroru ate : 3 . Clebanova). a doua luna de viata.sut. I" rnbdolde a . In primu! an de viatii a. se af!a Ja locul de jonctiune a aripii mari a osului sfenoid cu oasele frontale. de solzul parietal ~i occipital . Prima perioada . La vlr sta de 7 ani se definitiveaz a confl uenta pa rtllor osului frontal.: tale.de la 7 ani plna la perioada pubertar a (12-13 ani)are loc 0 crestere tnceata ~i uniforms a cr aniului. este Iorrnata de osul temporal. Ea continua ~i in ani! urrnatori de viata. e de forma triunghiul ar a. Cresterea bazei craruului in lungime catre aceasta perioad a se definitiveaza.sut. In acest mod se formeaza sutura zirntata. OCCIP ll a Ie. Cea postertoara. A treia perioada .. Continua pneumatizarea oaselor. aspect su per ior.: 2nor . A. sagdtalls 10 . mai ales in regiunea bazei lui. se Iorrneaz a meatul acustic osos extern.O. concreste in a 2-3-£1 luna de viata.r a (0 c c i pit a I a). Sutur ile dintre oasele calvariei nu sint formate. se ana mtre doua oase parletale plasate anterior 51 solzul occipital plasat posterior'.· . [ronlali. numita f 0 n tan el a mas to i d i a. co~"' creste in.i 11-13 ani. care se maresc treptat ~i patrund in spatule dintre zimtii oaselor vecine.a prin crestere intensa mai ales In portiunea faciala a craniului..sut. 7 . aceas ta vtrsta se defin itiveaza in fond cresterea pa rtilor separate a le oaselor cr aniului.i interna. Volumul cavitatii craniului cerebral spre vtrsta de 10 ani atinge 1300 ern" (E. 56.ptna la virsla de 7 ani . La. cite doua pe Iiecare parte.os p arte la la :' 9 . 8 . concresc partile osului etmoid. mal ales la virsta de 6-8 ani . mal ales dupa 30 de ·73 . parietal ~i cu solzul osului temporal. coronalis ~ [ontlculus anterior. Spre 20 de ani se osilica suturile intre oasele sfenoid . rnai ales in partes occipita Ia. concreste in a' 2-3-a luna de viata. [onticulus posterior ffonticulus occipitalis .os f rontale . Din descrierea cr aniului de nou-nascut rezulta. ca spre momentu\ naster ii dezvo1tarea lui e inca departe de a fi deplina.Ionttculus peste5 . copilului spores te grosimea oaselor cr a niul ui aproxirnativ de 3 ori. Dupa 13 ani are loc irigrosarea ulterioar a a oaselor eraniului. A. . Fontanela anterioaranurnita Io n tan e 1 a sf e n 0 ida I a [ontlcuius sphenoidalis. prin aparijia particularitatilor sexuale. n a. care pe !a vir sta de 5 ani iormeaza un inel osos.se car acterizeaz a prin cresterea energies a cr aniului. Calvaria continua inca sa mai creases lntens. Pe 1£1 13 ani se terrnina concrester ea suturii scvamomastoidiene. In cresterea craniului dupa nastere putern urmari trei perioade pr incipale. marginile oaselor sint netede.de Ia 13 la 2023 de ani . Dar in al 3-ea an de viatli a copilului in cepe dezvoltarea zirntilot. din care cauz a masa relativa a craniului seade fara a reduce dUTitatea lui..BNA). Se dezvolta apofiza masfoidiana a osului temporal si celuJete rnastoidiene din el. I. Clebanova). Dupa 20 de ani. iar tntre ele . Transformirile craniulul dupi naJ1ere 14 fig. care se dezvolta din nuclee de osifica re individua le.sut.i occipita I.

Dimensi u nea vertica Ia (d ista nta de 1 a m ij 10cu I m arginii anterioa re a oriiiciul ui occipital mare. 51. . insa nu depasesc eu mult lirnitele unei norrne conventionale. ·M. 74 a qfJa dimensiunile lui (diarnetreIe) : longitudina Ia. Prima ineepe sa concreasca sutura sagitala. critlca teoriei rasiste in cranioiogie toid iene. d imen siun i. Ira nsversa Ia. precum si dimensiunile cr aniului variaz a. Sutu ra scvarnoasa concreste r areor i (V. Dimensiu nea Ion gitudin a 1. Acest fapt s-a constat at prin st. Cin d va loarea indicelui cr anian e sub 74.9. occipita 10m astoid ian a (30-81 de ani).i fragile. cea lambdoida (26-42 de ani). aspect superior. Aceste ca r actere.suturttor calvariei.constituie 167-193 mm (1a ba rba [i}. a 'lin i ilor rugoase etc. craniu! facial se scurteaz a. La vlr sta avansata pe linga concretla suturilor se observa tr a nsiorma ri trepta te In era niul facia l. Roghinschi.udierea cr aniilor de la oameni de aceeasi vtrsta si sex. nurnit bazion. are loc concresterea . in partea ei posterioar a (22-35 de ani). Dimen siunea tra n sver sa 1 a. ceea ce can" s tituie par ticu la rit. apoi sutura coronafa.ca racteriza rea in d ivid ua I a a formelor cr a niu I ui (cerebra [) se obisn u- ra po rtu ri intre vol u mu 1 cra n iu 1 ui f aeia 1 sl eel cerebral.. U In an : scurf (a) si lung _ ani. G. a tuberozi ta [ilor m u scu la re. Pen tru . Raportul dintre diametrul lotHiitu d in a I ~i eel Ir a nsversal __in m ul tit cu 100 constituie indicele cranian (indicele Ion gi-I a titudina I). I.. Chinzburg). Craniul in ansarnblu posed a a numite forme.) 0 constituie distanta de la glabela pina ia eel mai distant punct occipital .Fig. D. In portiunea medie (24-41 de ani).11i Ie ind ivid ua le a le craniului. pina la 10cu I de confl uenta a s utu rii sa gita le cu cea cor onar a. Levin). nurnit bregma) echiva leaza cu 124-143 mm (I. Din cauza eroziunii si cader ii dintilor se reduc apofizele alveolare (arcurile a Iveolare) ale maxilei si mandibulei. Se cunosc cazur i ctnd la petsoane senile toate sutur ile erau bine distlncte. Oasele era_niului devin mai subtirt :. ver tica Hi. ca re corespu nde celei mai late parti cr aniului var iaz a in limite Ie de I a 123 Ia 153 mm. grade de dezvoltare a a rcu r ilor supr acil ia re a a polizelor mas- Fiecare cr aniu are tr asaturile sale individuale. Forme de cr aruu (b) . Procesul de concretie a sutu rilor este ind iv idua 1. Partlcularltitile individ uale de sex ale cranlulul.' cranial Jeste a . .

Forma capului corespunde se vad ca regula mal bine : partea nuIo. Capacitalin are 0 capacitate mai mare (cu 150tea (volurnul cavitatii) cr aniului cerebral 200 cm2) decit eel feminin : capacitatea e si ea individuala.0-79. iar la femei .1367 capului. Aceste date constituie 0 interns a craniului. cind l' . pectiva. la elvetieni . Craniul mascusferoida (1n brahicranie) etc.1300 crrr'.1563 em . rnasculin sln] mai marl. Diierenta poate Facind observar i asupra diversitatii fi explicata prin parametrii mai mici ai formei capului cu ocaz ia cercetarilor ancorpului la femei. Din aceasta cauza uneori e lor cr aniului la reprezentantii de diierite greu sa distingem craniul rnasculin de rase. niului. V. Sin t inconsistente $i cugeta rile despre Diierentele de sex ale cr aniului uman ordinea difer ita de concrestere a suturi.1 cir curnvolutiunilor.. vorbim despre dimensiuni medii ale cr aniu!ui (mezocra- nurneste lung (dolieoeranie).'lare de dimensiuni ale craniului la rasecresterea eva zitota Ia a orbitei. slnt infime.Aimensiuni red use. Roghinschi.1. ceea ce Ie a Ibe. dimensiunile cr aniului. V. Intre 1000 si 2000 ern". var iind la omu! matur craniului la barbati e de circa 1450 crrr'. I. niului in atisamblu corespurid In proceTentativele unor falsificatori ai stiintei sui cresterf ~i dezvolUirii lor individuade a judeca pornind de la forma lui desIe formei creierului. $i ern". G. orbitale. Ghinzburg (1963) relatearnodelatoare asupr a tesutului 050S tinar. Conform lului. Acest rationarnent se confirms de re. iridinilor santurilor $. cauzeaza asirnetrie Iaciala . putem observa feminin. amplasarea corelata a impresiudatelor Iurniz. De exemplu..tici ai craniului la reprezerttarttii diferilieful Ie [ei interne a craniului. la eschimonivelare a impresiunilor digitate pe fata ~i. pe una din partile olandeji. fixate pe oase!e rnar lurtsesc parametrii aproxirnativ idenlui. Lea muschilor. tropologice.2 rnrn (V. dimensiunea lonrerlecta forma' si dezvoltarea organegiiudinali'i a craniului masculin europoid lor incorporate In el. ca nu exista prevae tnsotita de dirninuarea si apoi de eon. Dimensiunile longitudina Iii (andlversitati!e lui de forma: elipsoida (in teroposter ioar a) $i verticals pe cr aniul do!icoeranie). 57). V. craniuluila negrii sudafricani (1540 Forma exlerna a cr aniului depinde in crrr') este mai mare dectt la rnajoritatea mare rnasura de gradul de dezvoltare europenilor (I. organelor senzipre rasele "superioare" si "inferioare" tive si po rti u rti lor in itiale a Ie sis ternesin t li psite de temei. trei constituie in medie 180. In acest sens distingern cala e mai proeminenta. savantii au fost tentati sa Cit de variabita n-ar fi forma cr aniucreada d forma si dimensiunile unor lui uman. varietatile lui nu influenoase ale craniulut luate aparte si a erateaza asupra f acultafilor inteiectuale.pentru lobii respectivi ai encef a185. Perderea unui ochi dovada persuaziva. za urrnatoarele cifre de capacitate a ereiSe stie._. La di ferite r ase inttl ni rn atit duce la nivelarea si mar irea peretilor dirnensiuni sporite . De exemplu. . la bureali . cit si fosei cr aniene anterioare pe par tea res. precum si arcuoarneni dolicoceiali (cu capul alungit) . care telor rase.a le craniului. la negroidniului .184. genii siu poseda indici destul de Inalti jn santurile arteria le $i venoase. ovoida (in mezoeranie). sinusurile par anazale celali (cu cap lat si scurt}. Orbitele au dimensiuni mezoeefali (eu valor i medii) $i br ahirelativ mal mari. srnt rnai pronuntate.1382 ern". care exercita 0 influenta Yin).7 mm. Si totusi rnerita sa rnentioriarn urrnatoarele diler ente de sex nu totdeauna destul de pr onuntate ale eranie).6 mm.0. ca lipsa unuia sau a citorva erului: la australieni ..496 em". M. Prill cer cetar i numeroase antropose indice le e de 75. rile supr aciliare. t 75 .. De obieei oasele Exarnintnd cr aniul de sus (norma verslnt ceva mai rnasive decit la craniul tica la. iar capacilatea a lveolele dentate etc. iar cind indicele e de 80~i peste. Pe cr aniul rn asculin tuber ozicraniu I este la t $1 scu rt (br ahicr an ie) ta ti le (Iocuri Ie de insertie a m uschi lor) (fig.ate de antropologi.1347 ern".eel feminin. la muschi masticatori. Ghinzburg) . iar la tipul lose craniene ale bazei interne a eramongoloid .rnei craniului. norma ueriiciiiis's . Desp re aceas ta ne lor digestiv ~i respirator.

logii au demonstrat ca nu exista ruci un Iernei pentru a presupune di la 0 rasa sau a Ita d irnensiunile cr an iu Iui cerebra I at fi preponderente fata de celelalte rase..i pen tru vorbirea articu lata. numite pun gi bra nhia Ie. Pen! ru cr an iul mam ifere lor si aplicate sau tegumentare. a. lampetre) craniul cerebral e cartilaginos in regiunea baz ilar a. La pestii ososi !amelele osoase se supr apun pe craniul cartilaginos pe care il substituie. 5.. iar calvaria contin ui'isa fie a !ci'ituita din tesu t conjunctiv. Iorrnind oase 76 om ului este ca r acteristica 0 core Iatie str in sa tntre cr an iu I cerebra I ~i cel v iscera 1. f apt important pentru sporirea jonctiunii dentitiei incisive:. 1. pigmei s. pen tru a fundamenta dorninatia raselor albe asupr a popoarelor de culoare pentru exploatare si oprirnare. Cr aniu! viscera I si u nele oase ale cran iul u i cerebral se dezvolta direct pe baza stadiului membranes. Fantele dintre arcur ile branhiale. Au scaz ut dimensiunile craniului visceral. Ca uze Ie proceselor mor logenetice ale cran iu Iui In Iilogenez a sin t in Ion d evolutia progresiva a encefa\u\ui. cartilaginoas a si osoasa. ceea ce se explica prin dezvoltarea mal moderata a muschilor occipitali $1 rnasticatori.a evolutiv organele de sirn] si apa ratu I masticator. Roghinschi. A sporit considerabil capacitatea cr aniului cerebra I. Tinind cant de structur a ~i Iunctiile lui. I. dirnensiunile capului sint ceva rnai mici. a nterioa re !$i posterioa re a capu Iui. a organelor sen zitive ~i r estructura rea apa r atu lui br anhia 1. 2. Af r icii si Arner icii La tine contesta Se va tine cont de laptul. La animale Ie terestre branhiile se red uc. Oasele craniului in filogened "dotatia exceptiona I a" a rasei nor dice. In acest mod baza craniului In Iilogeneza a re de trecut tre! stad ii constituitive de evolutie : conjunctiva (membraOdata noasa). iar materialul arcurilor bran hia Ie e Iolosit la forma rea era niu lui visceral. din care cauz a se reduce considerabil inega lit a tea dimen siun ilor [si masei) portiun ii.atiiior vechi de cuitura tnalta In tarile Asiei. cedind locul plaminilor ca organe de respiratie. . teoriile rasiste pentru ainstiga litigi i nation a Ie. ceea ce se explica prin talia lor scazuta. G. Pestii sturioni au niste solzi placoizi. Cr aniul cerebral se dezvolta in jurul encefalului. deoareee lunc-: tiile scheletului au devenit mai variate si complicate. M. ca re incon j oa ra portiunile incipiente a Ie sisternelor digestiv ~i respirator. iar celelalte . Or iiiciu I occipital mare $i condi!ii situati alatur i se stramutatnainte.1dimensiuni le rnandlbu lei. in lesn in d u-se as tfel rnentinerea echilibrului. care se dezvolta din epiteliul cutanat. capacitatea lui volumetr ica si nivelul de cultur a £II unei anumite rase de asemenea nu rez. Evolutia I!:raniului la om Craniul cerebral se dezvoltadin cnimul care tnconjoara encefalul mezenin cres- . In lilogeneza numarul de case craniene scade considerabil : unele dispar definitiv. Existenta civiliz. Enceialul la arnfiox este tnconjur at de 0 membrana conjunctiva fin a (cran iu membranos). Deseor i dirninuarea dirnensiunilor capului poate fi 0 urmare a suhal imentarf In curs de secole si a altar conditii defavor abile (1. In cr aniul visceral al selachienilor distingem 7 perechi de arcur i branhiale : 2 perechi se numesc viscer ale. La selachieni (rechini) encer a 1ul este incorpora tint roo capsula ca Ttilagtnoasa. Levin). ca ideologii imperia lisrn u lui Iolosesc.. Crestele $1 tuberele de pe craniu sint mai slab dezvo!tate. cu iesirea anirnalelor pe uscat substituirea [esutului cartilaginos cu eel osos a devenit irnper ativa. Progreseaz. Au dirninuat masa :. La ciclostornate (rnixine. Incercarile de a institui 0 corelatie intre dimensiunile cr aniului.branhiale. Se dezvolta puternic apofizele rn astoidiene. ia r celel a Ite concr esc. 4. persis ta doa r in per ioada embriorrar a.i bipediei plantigrade cr aniul a capatat 0 serie de caractere specilice. cr aniul se divizeaz a in doua compartimente: craniul cerebra! si cr aniul viscera\. 3. pe care se insera rnuschii responsabili de intoarcerea capului. La om da torita modu lui de via ta :. ca re de asemenea exercita 0 iniluenta modelatoare asupr a formei cr aniului. 6. pasind peste stadiul cartil aginos. care se prezirua ca un calapod moderator.ista la critic a. La busrneni.

de la j urn a tati cv az isimetrice unite prin su tura mezenchimul caruia der iva mandibula. au 0 irnporde viata intr auterina pe t anta deosebit a.cap. 2 . aspect superior: l . tiunilor anterioare aleacestui arc.azal~ . Concresterea aces tor j u mi'itati alcatuit din doua parti .aj p ar acor dal : precor- coarda. Primu! arc mal) din doua nuclee de osificare care visceral (rnaxilar ) la am da naster e priapar la nivelu! viitoarelor tubere Iront amelor doua oase auditive (ciocanasului le. Primor diul in Ierioa dl. Tegumentul mezenchimatos se transform a in memb ran a con j unctiva .~.carljJ.voltare intrauter ina. Relieful intern al cr an i u 1 ui cu or iliciile lui es te 0 u rma rede a pa ritie a mezen chim u 1 u i in j u ru 1 cr eieru!ui. Mai tiro ziu car lilajele din baza cr aniului sint substituite de os cu exceptia unor regiuni mici (sincondroze). Tesutu! car tilaginos apare doar in baza cr ariiului linga porjiunea anterioar a a coar dei.J. form in dol a meL~i un itara cu un orificiu pen tru hipoliza :.arcurile viscer ale. PrimeOsul frontal incepe sa se iormeze in a le doua .. iar corpul osu.slIl. care se terrnina dorsal de faringe posterior de viitorul peduncul a! hipofizei. in care se ~ lui hioid deriva de la mezenchimul porIor meaz a 5 perechi de nuclee de osificare. La nou-nascut el este alcatuit din doua si nicovalei) si cartilajulul Mechel.al 7 -ea a n de viata a copil u lui. 58). 5 . Aceste cartilaje ulterior concresc. In regiu nea ca Iva r iei aceasta membr an ase substituie apoi prin os. -6- 77 . iar cele dispuse anterior de coar da se numesc I amel e pre cor d a I e si t r a v e uri era f1 i e n e (fig. Par tea infertoar a . tncep sa apar a in a 9-a saptamina de dezCoarnele mad se Ior meaza din al treilea arc (prirnul arc branhial).i cu capsule auditive cartilaginoase. nervi lor si vaselor in curs de morfogeneza.. De la pa rtea super ioa ra derisinusului frontal apare in pr imul an de va osul auditiv .tere r apida. AI doi lea arc visceral (hipoglos )es te rned ian a.c arfilaj 3 . iar baz a crarriuiui (conjunctiv) si ..scarita Si apof iza stiloida a osului temporal. ce se lorrneaza in j uru I p rimor diilor Iabir intelor organelor de auz si de echilibru. cartilaginos '$i osos. !).alun a de dezvoltare a embr ionului . In acest mod la om calvaria in evolutia ei trece doua stadii : membranes osos.9-a saptamlna baz a de tesut conj unctiv (in mod eridesvoltare a cr aniuluiviscer al. Portiunile de cartilaj adiacente la coar da au lost nurnite par a cor d a I e. membr anos. 58. Craniul facial se dezvolta din mezenDezvolfarea ~i partkularitatile chimul adiacent la portiunea initia la a inde virsta ale unor oase din craniul testinului primar. a organe lor sen zo ria le. constituind baza de dez. 59).stadiul de cr aniu membranos. viata (tab.trei stadii: 4 -+4-~-U+-5 +--A.+~r------- 6 Fig. Scherns de arnplasare a extremltatii anterloare a coar del: ~i a iorrnatiunilor condr a Ie ce apar In regiunea bazei craniulul tn a dOLJ. In mezenchim intre cerebral ~i facial pungiJe br anhia Ie se fa rrneaz a arcu rile br anhia le cartilaginoase (fig.superioar a Si ale osului frontal are roc in al 2-ea . op(jc~: de! : 4 . Depresiunea pentru organele optice se afla intre capsule!e nazala $i audltiv a.capsul a n.capsula ·aclJstiC'"a. care per sista la rnaturi p ina la 0 anurnita virsta. In osul sfenoid punctele de osiiicare da nastere coarnelor mici ale osului hioid. 0 mare parte din os se dezvolta pe baz a de car tilaj..

B is t rov) I .al B-lea an de viatao In al 3-1ea an de viata incepe sa se formeze sinusul sfenoid "in corpul acestui os.3.cornul mare a! osulul hlold .labir in- 2 3 Osul etrnoid se Ior meaza pe baza car- Fig. Drept baz a de formare a maxllei servesc apoiizele rnaxilare dr eapta si stinga si apoiizele nazale medii. precurn si prin dezvoltarea De cale conj u nctiv a a pa rt dar scva rnoasa (In a g.n lcovala : 3 .corp ul osulul hioid • 9 .iar .ara. preeum si partea inierioar a a solz ului occipital. Coricresterea parlilor osului temporal incepe. iar partea superioar a a solzului occipital se forrneaz. se dezvolta pe baz a de cartilaj. care concresc cu e le (apotiz a f ronta \ a).a pofiz a sulolda . Concrester ea acestui os inIr-un os etmoid unital' are loc dupa nastere (pe la virsta de 6 ani). Dez vol tarea oaselo r tempo ra Ie (pir amidei) se produce prin apartia nucleelor ' de osiiicare' in ca r til aj ul caps u lei auditive in a 5-6-ea luna de vtata intr auter ina. S pre linele I unii a 2-a de viata in tr a uterin a In [esutu I conjunctival apofizelor apar citeva riuclee de osiiicare. apofiz a stiloid a concreste cu osu 1 I a vlrsta de 2-12 ani.a doua nuclee de osiiicare. ar ipije mad cu lamela laterala a apotizei pterigoide si Iamela media 1. Nucleele de osiiicare incep sa se Iorrneze in a 8-a . ca re incl ude corpu\ si aripile mici. lui li revindoua nuclee de osrlicare (In ainte de nastere ~i in al 2-lea an de viata a copilului}.· Acesta se nurneste osincisiv. Schema amplasarii arcurilor viscsr ale ~i br anhiale (riesernnate cu cilr e romane) si a deriva telor lor (111 mod ilica lie de A. Aces te pa rti concresc lormind un os sienoid unitar abea dupa nastere In al 3-lea . serveste cartilajul capsulei nazale.a sa pta min a )~i timpa nics (in a 10-ea sa plamina). are loc in perioada intrauterina. lacrimal.c'ioc<1nasu I. pe la virsta de 3-5 ani.'kkel) .2 sau chiar 3 nuclee de osificare.s-ca rl] a.a rcul SoU bI lngva I (arc" I II ..a pe baza de [esut conjl.· Nu ele- tele etmoide.nurnerat ia a rcurtlor b r-anhi ale. . n ucleul de osilica re se observa intr-a 8-a sapUimtna de viata intr auter ina la nivelul tuberului parietal viitor.~ . Sinusul maxi\ar lncepe sa se dezvolte in a 5-6-ea luna de viata intr auter ina. Concresterea primordiilor osoase cu exceptia "osu: lui incisiv ". 7 . In osul parietal. 4.Ii g.Ipa nastere.a 11nga portiunile slenoide de asemenea Por ti un iie later ale extreme a Ie a ripi lor rnari ~i Iamelele media Ie a Ie ape! izelor pterigoide stn] de natura conjunctiva (cu exceptia cirligului pterigoid).. tilaj ului capsulei naz ale din trei nuclee de osiiicare : unul medial sidoua lateraIe. Catre momentul nasterii osul sfenoid este ald tuit din trei pa rti : centra 1a. toare se vor afla alveolele incisivilor.arculmandibular (I visceral) (certitajul M. iunctiv a . menlui sfllohloid .inceputul lunii a3-a de viata intrauterrria. 6 . Aceste nuclee apar in tesutul conjunctiv pe la Iinele lunii a 2-a . ce se dezvolta din tes u I con j unctiv. De la cel medial der iva larnela perpendicu l.. osul nazal. I-V . Oasele mici ale cr aniului iacral : osul palatin.i se Iorrneaz. vomerul.se dezvolta din 1. in care apare cite un nucleu de osrlicare. in care se Ior meaz.. zigomatic . Unu! din ele se iorrrteaza la nivelul unde pe apofiza alveolar a vii.I un itar se deiin itiveaz a d !.lnctiv. Apofiza stiloida constituie 0 .dtn cele laterale .d : 8 .p ar te a car tilajului celui de-a! doilea arc visceral. 59.car lil ajul tlr oi.cor nul mrc : II .1) ..'0..partea lui bazilar a si later ala. 10 . '2·. ia r can Il uerrta lor in tr. Baz a de form are a cornetului nazal inferior. 5 . ca ~i a osului etmoid. ca regula. . Osul occipital . dupa nasterea copilului si continua pina la 13 ani.u n os 18 pos terioa re a I e capsu I el or naza Ie.a 10-a ·sa pta min a. Cornetele stnt denatur a con- ele de osiiicare conllueaz a treptat.

M.i pa re dezdoiata in sens posOsul sfenoid. Tr eptat aceste nuc!ee concresc.i dimensiunile sinusurilor frontaie.1iI de sugar. Ambele j umaHiti ale mandibulei concresc rormtnd un os unitar pe la virstade \-2 ani de via- cazuri mml frontal este alcatun din 2 pa rti.formfnd un or ificiu gimea r arnurii seade. lun. In consecinta se distinge un os deosebit de forma tr itmghiu(coarnele mari) . ossa su25-30 de ani. urighiul mandibulei devine obtuz. uneori . 'uneori conflueaza.spinos [ii. Alveolele apofizei mastoidiene Al.sau partiala a condililor occipital cu verCircumiacent de osul pilului . Pe la virsta de 20-40 de ani acest si posterioare a corpului osuunghi devine a proa pe d reptunghiul a r . anterioare lui sfenoid duce la formarea In centrul ramura mandibulei se plaseaza vertical.in J-2-ea an de viata ? co.andibola se dezvolta din tesutul con" ci rcum iacent la car til aju I Mechel si la inceput este alcatuit din doua jumaIn iiecare jurnatate a mandibulei rnernbranoase in a 2-a luna de viata intrauterina apar citeva nuclee de osiii- care. . adica confl uenta totaia a 8-\ O-ea luna intrauter ina) . limp!!1 de apaJiVe a cavitAl.poate lipsi oriiiciul spines.i anoma 1ii le de dezvo Ita re a oaselor cr aniului se inregistreaza destul de Irecvent.!: nil"cu~ vi.. iar cartila j ul incorpor at in in teriorul osului crescind se resoa rbe. in cazuti deosebit de rare elepot ta In prima virst a. tilaj. lu m coerNou· Cavltatea embrl. Uneor i se inttlneste asimilarea atlasuiui.!! 2 3. suiura frontalis (sutura meiopica). lun. se atr oliaz a par tea comun. r arnura !ipsi. tar coarne Ie mid . Ne oprim in continuare 1a cele mai tipice. 4 5 6 7 8 9 10 " 12 2 3 Sinusul sfenoid Sinusul maxHar Sinus ul fran ta I . concresterea partilor osoase in. tr-urt os unitar are loc pe ia virsta de occipital uneori apar oase accesorii ale cr aniului (0 a s e s u t u r ale. tntre care per sisfa s u t u r a fro nt a I a. unghiul mandibulei este obtuz.!: fetal. Aproxirnativ in 10% din Tlrnpul <Ie aparilje a 5if1lJSU'ilor~i alveolelor j unctiv tati. Neconcresterea juruatatii terior.llor (sinusurilor ~ alveolelot) 1h oasale aerofore ale craniului Pe r tosoa. Osul occipital.. Partea superioar a a solOsul hioid se iorrneaz a pe baza de carzului occipital poate Ii in intregime sau . alveolar a. . a copilului. lui e 'scu rtil :..one. Osul frontal. . Bnj I 2 34 56 7 8 91'0 j lun.tebra I cervicala. La persoanele senile. derivind de la arcul al doilea visceral (corpul osului si coar nele rnici] sl al partial separate de restu! osului printr-o treilea viscera 1 (p rimu I are branhia I) sutur a tr ansversala. seii turcesti a unui canal tngust numit.veole!e csului etmoid • • • • ••• •• • • • Yariante si anomalii a oaselor craniului de dezuoltare Varian te Ie :. I~rle precoce. Var iaza :.. lara numit in t e r par i eta I (os inNucleeje de osiiicare in corp si In coarnele mari apar inainte de nastere (pe la ierparieitile]..Tab e I u I 1. care aupierdut dinOr iiiciul oval si .craniofaringian. cind dintii Inca tipsesc.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->