PRILOG RAZVOJU MODELA ORGANIZACIJE MULTIMODALNOG PREVOZA KONTENERA A CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT OF MULTIMODAL TRANSPORTATION MODEL OF CONTAINERS

1

Aleksandar Radonjić1, Zlatko Hrle1, Vladeta Čolić1 Saobraćajni fakultet, Beograd, Vojvode Stepe 305 To je rečno-morski brod ″GEORGIY AGAFONOV″. Njegova nosivost je 96 kontenera.

Sadržaj: Ovaj rad istražuje model organizacije multimodalnog prevoza kontenera u prevozu žitarica iz Vojvodine, preko dunavskih luka do luka područja Mediterana. Razmatrani su problemi uvođenja drumskih i brodskih linija, linija prevoza kontenera. U radu su razmatrane određene lokacije agroindustrijskih kombinata na području Vojvodine, naše rečne luke i luke na području Mediterana. Formulacija problema dozvoljava istraživanje problema većih dimenzija u zavisanosti od troškova i iskorišćenja prevoznih sredstava. Abstract: This document researches multimodal transportation model of containers with cereals from industry factories in Vojvodina (Serbia) to mediterranean ports. Work considers introduction of road container lines and ship container lines. Location of industry factories in area of Vojvodina, Serbian Danube ports and mediterranean ports are considered as potential shift points in container lines. In the formulation of the problem it is allowed to be researched higher level problems in function of costs and and utilization of transportation means..

2. OPIS PROBLEMA
Model se sastoji od tri podmodela. Prvi podmodel rešava pitanje problema transportnog zadatka linearnog programiranja. Agroindustrijski kombinati na području Vojvodine predstavljaju otpremne stanice ili proizvodne centre, odakle treba organizovati prevoz žitarica. Prijemne stanice u koje treba dopremiti robu iz otpremnih stanica su rečne luke: Luka “Bogojevo”, Luka “Novi Sad”, Luka “Beograd” i Luka “Dunav”-Pančevo. Ukupna količina robe koju treba prevesti iz prijemnih u otpremne stanice jednaka je godišnjem prometu kontenera. Godišnji promet kontenera jednak je zbiru pretovarnih moći ovih luka, a ukoliko se desi da promet nadmašuje pretovarne sposobnosti luka, smatraće se da luka iznajmljuje potrebnu opremu u cilju povećanja pretovarnog kapaciteta. Troškovi prevoza po jedinici robe (u ovom slučaju kontenera) od svake otpremne do svake prijemne stanice date su u dolarima ($). Prevoz od agroindustrijskih kombinata do luka je kamionski. Količina robe koju jedan kamion prevozi je jednaka količini koja staje u jedan kontener. Optimalan plan prevoza žitarica je onaj plan prevoženja žitarica od otpremnih do prijemnih stanica kojim se minimiziraju troškovi prevoženja Drugi podmodel predstavlja problem prevoza robe od naših rečnih luka do Luke u Izmailu. Izmail predstavlja graničnu luku koja razdvaja unutrašnji plovni put od pomorskog plovnog puta. Ovaj problem je u stvari problem transporta na unutrašnjimplovnim putevima (reka Dunav). Pogonski troškovi su računati prema broju dana putovanja od ovih luka do Luke u Izmailu. Treći podmodel predstavlja problem prevoza žitarica od Luke u Izmailu do luka dopreme na Mediteranu (Trabzon, Izmir, Pirej, Limasol, Iskenderun, Latakija, Tripoli, Aleksandrija). Godišnji promet kontenera je jednak potražnji koja se javlja u lukama dopreme na Mediteranu. Potražnja po lukama dopreme je procentualno raspoređena prema veličini zemlje u kojoj se luka nalazi i prema broju luka koje učestvuju u transportnoj mreži. Troškovi pretovara se ne uzimaju u obzir jer oni ne mogu da utiču na krajnji rezultat.

1. UVOD
Ovaj rad će se baviti istraživanjem modela organizacije multimodalnog prevoza kontenera na relacijama područja Vojvodine (Srbija) do mediteranskih luka i to preko naših rečnih luka dunavskog plovnog puta. Kao numerički primer prikazana je mogućnost prevoza žitarica i to na sledeći način: prevoz žitarica od agroindustrijskih kombinata do naših rečnih luka obavlja se u kontenerima sredstvima drumskog saobraćaja (kamionima), a vodnim putem kontenerskim brodovima. Cilj rada je da se ustanove linije prevoza žitarica i da se izračunaju minimalni troškovi transporta od agroindustrijskih kombinata do krajnjih luka istovara, i to pravljenjem jednog modela sistema transporta. Troškovi će se računati za jednu kalendarsku godinu. Kao pozadina radu napravljen je program u programskom jeziku Python, koji opisuje dati model i kojim se dobijaju rešenja. Troškovi koji su računati predstavljaju promenljive troškove i obuhvataju troškove goriva, maziva, pomoćnog materijala, materijala za pomoćne uređaje. U ovom radu prikazaće se samo jedan od mnogih tipova kontenerskih rečno-morskih brodova.

Troškovi materijala za pomoćne uređaje računaju se kao 10% od ukupnih troškova goriva. vreme plovidbe između luka (dani). onda količine robe xij zadovoljavaju ograničenja (3. Podmodel 2: proračun troškova prevoza mineralne vode od naših rečnih luka do granične luke. Ako je r broj tipova puteva. Svakako da mora biti ispunjeno [3]: ∑ai = ∑ bj i =1 j=1 m n (1) Ako se sa cij označe troškovi prevoza od otpremene stanice i do prijemne stanice j. dok se prijemne stanice definišu oznakom b. Napomena: Tipovi puteva su autoput. Troškovi goriva se računaju prema jednakosti (6): [2] Tg = wg·Ninst·tvp·cg·Ψ ($/brodu) gde su: wg Ninst tvp cg Ψ – – – – – specifična potrošnja goriva (kg/kWh) instalisana snaga broda (kW) vreme plovidbe (h) cena goriva ($/kg) koeficijent iskorišćenja pogonskih motora (7) (6) U podmodelu 1 otpremne stanice se definišu oznakom a. onda su troškovi potrošnje goriva kamionskim prevozom od fabrike mineralne vode i do luke j jednaki c ij = e dod ⋅ ∑ d z + p g ⋅ ∑ e g z ⋅ d z z =1 z =1 r r ($/TEU) (5) .2) i (3. glavni put.3. pomoćnog materijala i materijala za pomoćne uređaje [7]) ($/km) – potrošnja goriva u litrima na 100 kilometara [7] (l/100km) Treći podmodel predstavlja prevoz mineralne vode od Luke u Izmailu do luka na Bliskom Istoku. maziva i pomoćnog materijala. regionalni put i gradske ulice [7] U podmodelu 2 u troškove prevoza spadaju samo troškovi pogona (Tp) koji su promenljivi jer od njih zavisi konačan rezultat. tj. troškovi maziva (Tm). spojni put. Problem raspodele brodova definisan je na mreži koja se sastoji od skupa luka i veza između luka Bliskog Istoka. može da se podeli na tri podmodela: • • • Podmodel 1: raspodela kamiona i utvrđivanje transportnih troškova. a njih čine: troškovi goriva (Tg). maksimalan broj brodova u oba pravca grane (veze) na godišnjem nivou. za količinu robe Wkl koja se transportuje od luke k do luke l pretpostavljajući da je: nkl nmax tvpkl Tpkl – – – – broj brodova koji plove od luke k do luke l na godišnjem nivou. a sa xij količina robe koja se prevozi od otpremene stanice i do prijemne stanice j. Pređeno rastojanje d se sastoji iz više tipova puteva koji se dele prema maksimalnoj brzini koju kamion može da postigne na njima. Podmodel 3: raspodela brodova na mreži od granične luke do luka na Mediteranu. troškovi pomoćnog materijala (Tpm) i troškovi materijala za pomoćne uređaje (Tmpu). dok drugi deo predstavlja zadatak celobrojnog programiranja. Takođe se onda i potrošnja goriva na putu menja u zavisnosti od tipa puta (jer su brzine na njima različite). Troškovi pogona (Tp) se računaju kao zbir svih napred određenih troškova. Model koji rešava ovu vrstu potproblema obuhvata u sebi Dijkstra algoritam [5] i zadatak celobrojnog programiranja. Pogonski troškovi jednog broda između luke k i luke l po vremenskoj jedinici (u $/danu). problem raspodele brodova na mreži. MODEL PLANIRANJA MULTIMODALNOG PREVOZA Problem planiranja koji je izložen u poglavlju 2 (opis problema). kao što je prethodno opisano. Prvi deo predstavlja određivanje najkraćih putanja od Luke u Izmailu do luka na Bliskom Istoku.3) prema [3] Troškovi maziva se računaju prema jednakosti (7): [2] Tm = wm·Ninst·tpv·cm ($/brodu) gde su: wm cm – – specifična potrošnja maziva (kg/kWh) cena maziva ($/kg) ∑ x ij = a i j=1 m n (2) (3) ∑ x ij = b j i =1 Ukupni troškovi za zadatu količinu robe xij su označeni sa F1 i njih treba minimizirati prema jednačini (4) u [3] Troškovi pomoćnog materijala se računaju kao 3% od ukupnih troškova goriva i maziva. i jednaki su prema [2] Tp = Tg + Tm + Tpm + Tmpu ($/brodu) (8) min → F1 = ∑ ∑ c ij ⋅ x ij i =1 j=1 m n ($) (4) Troškovi prevoza računaju se tako što se odredi potrošnja goriva kod kamiona na 100 km. Neka je pg d edod eg – cena goriva po litru [7] ($/l) – pređeno rastojanje [7] (km) – dodatna potrošnja po kilometru (troškovi maziva.

Q Dk Sk – – – nosivost broda (izražena u broju kontenera. i ponuda u luci k (izražena u broju kontenera). kao i ukupne troškove označene sa F1.2. Korak 1: Uneti sve ulazne veličine: – otpremne stanice (i=1. ali pošto on može da bude veći od broja brodova koji polaze iz naših luka.1. tj. Algoritam je napisan u programskom jeziku Python 2. Za određena najkraća vremena plovidbe ustanoviti linije plovidbe i proračunati minimalne troškove prevoza (F2) za zadatu potražnju po lukama. Ukoliko je taj broj manji od ukupnog broja brodova koji plove između luka na Mediteranu. 4. Korišćenjem algoritma Dijkstre pronaći najkraće vreme plovidbe od Luke u Izmailu do svih luka na Mediteranu.m) ai – prijemne stanice (j=1. .Algoritam je predstavljen sledećim koracima. verifikacija rezultata (vidi poglavlje 4. i sva testiranja.2.x. F = F1 + ∑ Tp j ⋅ n j + F2 j=1 n ($) gde su: nj – broj brodova na godišnjem nivou koji saobraćaju od naše luke j – pogonski troškovi jednog broda od naše luke j do Tpj Izmaila F1 – Ukupni troškovi u podmodelu 1 F2 – ukupni troškovi u podmodelu 3 Napomena: Broj brodova na godišnjem nivou određuje se iz izraza (10) i (11). potražnja luke k (izražena u broju kontenera). Proračunati pogonske troškove prevoza žitarica od naših rečnih luka do granične Luke u Izmailu (Tp).n) bj – cena goriva po litru ($/l) pg – potrošnja goriva (l) na 100 km eg – pređeno rastojanje (km) d edod – dodatna potrošnja po km ($/km) – specifična potrošnja goriva (kg/kWh) wg Ninst – instalisana snaga broda (kW) – vreme plovidbe (h) tvp – cena goriva ($/kg) cg – koeficijent iskorišćenja pogonskih motora Ψ – specifična potrošnja maziva (kg/kWh) wm – cena maziva ($/kg) cm Broj luka na Bliskom Istoku uključujući Luku Izmail – ponuda u luci k (kontenera po godini) Sk – Potražnja luke k (kontenera po godini) Dk tvpkl – vreme plovidbe od luke k do luke l(h) Transportnim zadatkom proračunati troškove kamionskog prevoza (C). Odrediti ukupan broj brodova koji saobraćaju od naših rečnih luka. Funkcija cilja (F2) je[4] min → F2 = k∈Ul∈N ∑ ∑ (Tpkl ⋅ n kl ⋅ 24) ($) (9) gde su: U1 – skup luka od kojih započinju linije (luke Bliskog istoka) – otpremne luke (U⊂N) N – skup svih luka na Bliskom Istoku na mreži plovnih puteva za sledeća ograničenja: l∈N ∑ Wlk − ∑ Wkt + S k − D k t∈B =0 (10) gde je B – skup luka koji se nalaze na najkraćem putu od luke k do luke l (B⊂N) (n kl − 1) ⋅ Q ≤ Wkl ≤ n kl ⋅ Q (11) gornje i donje ograničenje za Wkl (12) 0 ≤ n kl ≤ n max gornje i donje ograničenje za nkl Wkl ≥ 0 (13) (14) (15) Korak 2: Korak 3: Korak 4: (16) Korak 5: nenegativno ograničenje za Wkl n kl ≥ 0 nenegativno ograničenje za nkl nkl = [0.…. te je funkcija koja minimizira troškove jednaka zbiru prethodna tri izraza za minimizaciju troskova.…] celobrojno nkl Model planiranja multimodalnog prevoza obuhvata prethodna tri podmodela. kao i ukupan broj brodova koji će ploviti po određenim linijama. Sabrati sve troškove i izdati konačan rezultat. razliku između pomenuta dva broja dodati na broj brodova koji saobraćaju od naše najnizvodnije rečne luke.…. 1 Korak 6: Korak 7: Parovi samo određenih elemenata skupova U i N dolaze u obzir i oni se dobijaju prema algoritmu Dijkstre. Svaki korak predstavlja oblast za sebe pa se može rešiti na različite načine.) i konačni rezultati (vidi poglavlje 6. odnosno luke na Dunavu koja je najbliža luci u Izmailu.3. To znači da je napravljen algoritam koji za ulazne podatke daje konačno rešenje. sastoji se iz više koraka. ALGORITAM KOJIM SE REŠAVA MODEL PLANIRANJA MULTIMODALNOG PREVOZA Izložen problem je kao što se vidi višeetapni. uvek se razlika u broju brodova doda na broj brodova koji plove iz Luke “Smederevo”.) su dobijeni u ovom programskom jeziku.2. a pretpostavlja se da je konstantna za sve vrste brodova). U ovom radu će se gledati sveobuhvatnost rešavanja problema.

U tabeli 5. kombinat Beograd Novi Sad Pančevo Sremska 16 14 22 Mitrovica Kula 30 13 35 Crvenka 32 15 37 Bela 25 43 22 Crkva Vršac 20 38 17 Padinska 5 23 8 skela Pančevo 4 22 1 Subotica 39 22 44 Kikinda 36 26 36 Sombor 44 25 49 Ruma 14 8 19 Tabela 5.2 proračunati su troškovi drumskog transporta ($) za svaki par agroindustrijski kombinat – rečna luka.2.2 i na slici 5. a ukoliko se desi da promet nadmašuje propusne moći luka.21 kg/kWh Ninst = 1950 kW = 0. Ponuda po agroindustrijskim kombinatima je data u tabeli 5. Potražnja u lukama na Bliskom Istoku se deli prema broju luka iz jedne zemlje.1.2 dati su ulazni podaci za podmodele 1 i 3. Tabela 5.0 wm = 0. i 6.42 $/kg cg Ψ = 1. 4000 TEU jedinica na Luku „Dunav”Pančevo i 2000 TEU jedinica na Luku „Smederevo”. a zatim se potražnja jedne države deli na broj luka koje učestvuju u mreži. smatraće se da luka iznajmljuje potrebnu opremu.2. NUMERIČKI REZULTATI Unošenjem datih promenljivih prikazanih u poglavlju 4 u model planiranja multimodalnog prevoza dobijeni rezultati su prikazani na slikama 6. Tabela 5.1. Od toga 5000 TEU jedinica se preusmerava na Luku „Beograd”. Proizvodnja u agroindustrijskim kombinatima Agroindustrijski kombinat Kula Crvenka Bela Crkva Vršac Padinska skela Pančevo Subotica Kikinda Sombor Sremska Mitrovica Ruma TEU 1000 1000 500 2000 1500 1800 2000 1200 1000 2000 1000 Slika 5.2.3.5. Minimizirani troškovi u podmodelu 1 su F1 = 451 148 dolara. Ovo znači da se ukupna potražnja od 15 000 TEU jedinica na godišnjem nivou deli sa brojem zemalja čije luke učestvuju u mreži. Luka Smederevo 30 43 46 16 19 20 11 53 54 57 28 Beograd Novi Sad Pančevo Smederevo Vreme plovidbe (tvp) između naših luka i Luke u Izmailu u časovima (h) [1] Kilometra Vreme plovidbe do Luke u ža luke Izmailu – tvp u časovima (h) (km) Uzvodno Nizvodno 162 104 1168 174 112 1254 160 103 1153 154 99 1111 6. Ulazni podaci u podmodelu 3 [6] Ulazni podaci potrebni u modelu 2 su sledeći: wg = 0. 4000 TEU jedinica na Luku „Novi Sad”. U tabeli 5.2. dok su u podmodelu 3 F2 = 4 031 217 dolara. Troškovi drumskog transporta ($) Luka Agroind. NUMERIČKI PRIMER Godišnji promet kontenera jednak je 15000 TEU i jednak je zbiru propusnih moći naših rečnih luka.1.003 kg/kWh = 5.3. . Broj brodova između odgovarajućih luka dat je na granama mreže na slici 6.9 $/kg cm Vreme plovidbe tvp dato je u tabeli 5.

Slika 6. Prvo je razmatran prevoz žitarica drumskim saobraćajnicama.1. U drugom delu proračunati su pogonski troškovi broda od Luke “Beograd”. • Pogonski troškovi od Luke “Novi Sad” do Luke u Izmailu su 26765 dolara. Pošto se broj brodova na godišnjem nivou usaglašava sa brojem koji se dobija modelom 3. Šematski prikaz rešenog podmodela 1 • Pogonski troškovi broda od Luke “Smederevo” do Luke u Izmailu su 17 677 dolara godišnje. ZAKLJUČAK Istraživanje je izvršeno pod pristupom rešavanja problema sveobuhvatno ili kao jedna celina. U trećem delu napravljen je raspored brodova po brodskim linijama na mreži luka na Bliskom Istoku. Ukupni troškovi jednaki su: F = 259000 + 24336·53 + 26765·42 + 24010·43 + 23251·33 + 4 031 217 F = 8503868 dolara. . onda se svako eventualno neslaganje rešava na taj način što se višak brodova dodaje Luci “Smederevo”.2. Kako potražnja luka na Bliskom Istoku igra važnu Slika 5. Šematski prikaz optimalne raspodele brodova Proračunati troškovi u podmodelu 2 su sledeći: • Pogonski troškovi broda od Luke “Beograd” do Luke u Izmailu su 24 336 dolara godišnje. Luke “Novi Sad”. Luke “Dunav”Pančevo i Luke “Smederevo” do Luke u Izmailu. • Pogonski troškovi broda od Luke “Dunav”-Pančevo do Luke u Izmailu su 24 010 dolara godišnje. 6. a zatim su oni pomnoženi sa brojem brodova na godišnjem nivou koji saobraćaju na ovim relacijama.

Hrle. Naučna knjiga Beograd.D. C.. Univerzitet u Beogradu. [5] Teodorović.A. Radmilović. Z. – Mogućnost transporta flaširanih mineralnih voda vodnim putem od naše zemlje do bliskog istoka. European Journal of Operational Research.. . E. Sombor. V. Z. – Idejni tehnološki projekat transporta sirovog-primarnog benzina za potrebe hip “petrohemija” Pančevo”. S. 2005 [7] Radonjić. Paravantis. [6] Lloyd’s GEOGRAPHIC INDEX – Lloyd’s Maritime Atlas. to su sve potražnje proporcionalno raspoređene prema broju luka i država odakle su luke. Simpozijum o operacionim istraživanjima. V. .ulogu u raspoređivanju brodova po brodskim linijama. – Dispatching of small containers via coastal freight liners: the case of the aegean sea...route66. Problem naveden u ovom radu izbegava bilo koji vremenski raspored.. Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu. – Transportni zadatak linearnog programiranja. 1979. Hrle. D.Transportne mreže. Ilić. specifični brodovi rade samo na lokalnim linijama. Hrle. V.. Tarantilis.com . Z.. Pojedinačne linije bi se mogle nabrojati i različiti brodovi bi mogli biti uzeti u obzir. 2002. J. 1996. LITERATURA [1] Čolić..Model organizacije multimodalnog prevoza kontenera. 2006 [7] www. SYM-OPIS’06. [3] Vukadinović. oktobar 1998. D. tako da..T. [4] Sambracos. A. C. Banja Koviljača. na primer... Savetovanje – Vode Srbije-nasleđe i perspektive. Kiranoudis. Z. Čolić. 2004. [2] Čolić.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful