RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3

UNIT/MINGGU UNIT 1 MINGGU : 1 & 2 TEMA : Sekolahku Rumahku TAJUK : Sekolahku Indah Gotong-royong Sekolahku Indah dan Ceria OBJEKTIF Pada akhir pelajaran ini, murid-murid dapat ; 1. menyampaikan cerita yang didengar dengan mengggunakan sebutan dan intonasi yang betul. 2. memilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyetakan sesuatu permintaan. 3. mencari makna perkataan dan meneliti ejaan. 4. menulis perkataan dan ayat tunggak dengan tulisan yang cantik. 5. menyatakan perbezaan antara karangan naratif dengan karangan imagimatif. 6. menyenaraikan kata ganda yang betul 7. menyebut perkataan yang betul 8. membaca dan membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul 9. membina ayat dengan kata adjektid dan kata kerja. 10. melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai. HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama: 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata,frasa, ayat, serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. 1.4 Menyatakan permintan secara berterusan dan meyakinkan dengan menggunakan intonasai dan unsur paralnguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

Aras 1 I Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul Aras 1 I Memilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu.

Aras 1 1 Mendengar dan mengecam ayat arahan serta pesanan.

6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk makliumat dan tajum internet. 6.2 Membca dan mengenal pasti genre penulisan.

Aras 1 I Mencari makna perekataan dan meneliti ejaan.

Aras 1 I Mengenal pasti format dan karangsn naratif dan imaginatif. Aras 1 I Memberi makna perktaan dan maksud frasa dalam ayat.

7.1 Membaca dan menerangka maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.

UNIT /MINGU

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN 8.2 Membina dan menulisa ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang meyakinkan.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 1 Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi.

IMPAK

Aras 3 I Mengemukakan pendapat yang jelas tentang sesuatu topik dengan manyatakan sebab. Aras 1 I Mengecam perkataan, istilah dan ayat dalam kerya perosa dan puisi yang diabaca.

Fokus Sampingan: 7.2 Membaca dan meneal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa yang terdapat dalam teks sastera dan bukan saatera yang dapat membasa kesan tertentu kepada pembaca. SISTEM BAHASA Tatabahasa: - kata hubung - kata gantinama - kata adjektif - ayat perintah - ayat tunggal - ayat majmuk Kosa kata : Sebutan/Intonasi: Ejaan: PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: - Kajian Tempatan - Kebersihan Nilai: - Kerjasama - Kebersihan KBT - menyusun atur - banding beza

UNIT/MINGGU UNIT : 2 MINGGU : 3 & 4 1. TEMA : Mari Bersukan 2. TAJUK : Sukan Permainan Faedah Bersukan Usaha Tangga Kejayaan 3. 4.

OBJEKTIF Pada akhir [pelajaran ini, murid-murid dapat; memberitahu maklumat tentang sukan permainan dengan contoh yang sesuai. melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai. menyenaraikan kata kerja yang terdapat dalam bahan ransangan. membaca dan menyatakan perkataan, istlalh dan ayat dalam bahan prosa dan puisi. menjawab dengan secara bertatasusila dengan ungkapan yang sesuai. merekodkan maklumat tentang kegiatan sukan permainan dengan betul. mengemukakan pendapat tentang kebaikan sukan dengan memberikan alasan. membina ayat seruan dengan betul.

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

Fokus Utama 3.1 Menyampaikan maklumat tentang seuatu perkkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. 3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang meyakinkan. Aras 1 1 Mengenalpasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan.

5.

Aras 3 I Mengemukakan pendapat yang jelas tentang sesuatu topik dengan menyatakan sebab. Aras 1 I Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai. Aras 3 I Mengemukakan pandangan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat, dibaca atau didengar.

6.

7.

4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang boleh disampaikan oleh pihak lain. 7.2 Membaca dan mengenalpasti perkataan , pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa yang terdapat dalam teks sastera atau bukan sastera. 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.

8.

Aras 3 I Mengenalpasti ayat dan gaya bahasa teks prosa dan puisi yang dibaca.

Aras 2 I Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yangdiperoleh dengan menggunakn ayat yang jelas.

Aras 3 1 Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas dan tepat.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.UNIT/MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK 6. Fokus Sampingan 4.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Aras 2 I Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta.3 Membaca dan mengenalpasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. 10. 2. Aras 2 1 Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. Aras 2 I Mengecam isi penting daripada pelbagai bahan bacaan. pengalaman dan maklumat yang disampaikan ileh pihak lain.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. .1 Membaca kuat ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 5. 6. Aras 1 I Mengenalpasti isi yang terdapat dalam bahan yang dibaca atau didengar. Aras 1 I Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian.

UNIT/MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 1. sebutan . . IMPAK Aras 1 II Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian dengan menggunakan kata. 8. ungkapan. intonasi dan nada yang sesuai. ayat. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 I Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami dan didengar dengan menggunakan bahasa yang sesuai.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

ayat seruan .UNIT/MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA Tatabahasa : .kata seru .ayat tanya .kata kerja Kosa kata : Sebutan/Intonasi : Ejaan : HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK PENGISIAN KURIKULUM Ilmu : Nilai : KBT : KB : PJK Kerjasama Kerajinan Patritisme Kontekstual banding beza menganalisis membuat kesimpulan .kata tunggal .kata majmuk .

UNIT/MINGGU MINGGU : 5& 6 TEMA : Makmal Komputer Sekolah Saya TAJUK : Makmal Komputer Teknologi Maklumat Kelas Komputer

OBJEKTIF Pada akhir pelajaran ini, murid-murid dapat; 1. menyatakan sesuatu perkara yang didengaar dan dialami dengan menggunakan bahasa yang sesuai. 2. membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul. 3. menyenaraikan kata nama am yang terdapat dalam teks. 4. membaca pelbagai jenis ayat dengan intonasi yang betul. 5. menulis perkataan dan ayat tunggal dengan tulisan yang cantik. 6. membina ayat tunggal berdasarkan pelbagi bahan ransangan. 7. menyatakan ayat arahan dan ayat pesanan dengan betul. 8. menyenaraikan ayat tunggal dan ayat majmuk yang terdapat dalam bahan ransangan.

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama : 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai. 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai da tepat

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

Aras 1 1 Berbual tentang sesuatuperkkara yang dialami dan didengar dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Aras 3 I Menyatakan teguran dengan sopan secara berterus- terang dalam perbualan. Aras 2 I Memberikan penerngan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang jelas. Aras 1 Ii Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai.

3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kakta, istilah, frasa, ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang beetul dan memahami perkara yang dibaca.

Aras 2 I Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. Aras 3 I Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 3 I Menghuraikan pandangan yang dikemukakan dengan memberikan alasan yang munasabah.

4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun.

UNIT/MINGGU

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Fokus Sampiangan 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebuatan dan intonasi yang betul dan memahami prkara yang dibaca.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 Ii Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan.

IMPAK

Aras 1 I Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul. Aras 2 I Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan paa intonasi berdasarkan tanda baca. Aras 1 Iii Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. Aras 2 I Melahirkan pandangan tentang sesuatu topik dengan jelas dan teratur.

1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. 3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang.

Aras 2 I Memberikn komen beraitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan.

Aras 3 I Menjelaskan pandangan tentang sesuatu isu dengan gaya yang betul dan maklumat yang tersusun.

UNIT/MINGGU

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. SISTEM BAHASA Tatabahasa : - Kata nama am - Aaaakata nama khas - Kata kerja - Ayat tunggal - Ayat majmuk Kosa kata : Sebutan/Intonasi : Ejaan : PENGISIAN KURIKULUM Ilmu : Sains Teknologi Nilai : - bersyukur - berdikari - bekerjasama KBT : Konstruktivisme ICT : Tutorial KB : - menjana idea - membanding beza - mengimlak - mencirikan - mencipta

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 I Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks.

IMPAK

4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. memahami maksud teks yang dibaca. menyusun maklumat mengikut urtan. 2. mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. 7.kata tanya .ayat penyata Kosa kata : Sebutan/Intonasi : Ejaan : . IMPAK 6. 9. menghuraikan pelbagai idea daripaada pelbagi sumber. 5.ayat tanya . Fokus Sampingan 6. 1. menyoal dengan menggunakan kata tanya. melahirkan pandangan tentang wira negara dengan jelas dan teratur. 4. murid –murid dapat. menulis frasa dan ayat yang diimlakkandengan ejaandan tanda baca yang betul. 3. 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. menulis karangan dengan menggunakan perkataan dan ayat yang sesuai. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 I Menyatakan idea tentang sesuatu teks yang dibaca. 8. SISTEM BAHASA Tatabahasa : . HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama 6. membentangkan maklumat secara ringkas dan tepat. Aras 1 I Mencari makna perkataan dan meneliti ejaan.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.UNIT/MINGGU MINGGU : 7 & 8 TEMA : Malaysia Boleh TAJUK : Teladani Mereka OBJEKTIF Pada akhir pelajaran ini. Aras 2 I Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu teks yang dibaca. Aras 2 I Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta.

Sejarah Nilai : Keberanian .Patriotisme .Hemah Tinggi .mengenal pasti maklumat .menyusun atur BCB : .Kajian Tempatan .menngingat .mengenal pasti maklumat KB : .menengar dengan berkesan .Sains .UNIT/ MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK PENGISIAN KURIKULUM Ilmu : .Kebebasan KBT : Kontekstual .mencirikan .

8. 6. menulis karangan dengan menggunakan perkataan dan ayat yang sesuai. mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. 6. menyoal dengan menggunakan kata tanya.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. 9. melahirkan pandangan tentang wira negara dengan jelas dan teratur. 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar. Aras 3 I Mengambil imlak berdasarkan teks yang diperdengarkan menggunakan ejaa dan tanda baca yang betul. 7. 4.2 Bertanya dan menjawab tentang ssuat perkara secara bertatasusila. 9. Aras 2 I Mengecam isi penting daripada pelbagai bahan. 5. menyusun maklumat mengikut urtan. HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama 5. Aras 2 I Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. 1. Fokus Sampingan 1. Aras 2 I Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. menghuraikan pelbagai idea daripaada pelbagi sumber. . murid –murid dapat. 2. memahami maksud teks yang dibaca. 3.UNIT/MINGGU MINGGU : 9 TEMA : Malaysia Boleh TAJUK : Wira Negara OBJEKTIF Pada akhir pelajaran ini. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK Aras 3 1 Membaca lancar teks pelbgai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul. menulis frasa dan ayat yang diimlakkandengan ejaandan tanda baca yang betul. membentangkan maklumat secara ringkas dan tepat. serta memahami perkara yang dibaca.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isis sampingan daripada teks.

Sains .Hemah Tinggi .Patriotisme .menyusun atur BCB : .mengenal pasti maklumat .ayat penyata Kosa kata : Sebutan/Intonasi : Ejaan : PENGISIAN KURIKULUM Ilmu : .menngingat HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK .Kebebasan KBT : Kontekstual .mencirikan .Sejarah Nilai : Keberanian .UNIT/MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA Tatabahasa : .ayat tanya .menengar dengan berkesan .mengenal pasti maklumat KB : .Kajian Tempatan .kata tanya .

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama 9. menghuraikan pelbagai idea daripaada pelbagi sumber. ayat serta sebuatan dan intonasi yang baik dan jelas. membentangkan maklumat secara ringkas dan tepat. menulis frasa dan ayat yang diimlakkandengan ejaandan tanda baca yang betul. 8. 8.ayat tanya . 1. intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. melahirkan pandangan tentang wira negara dengan jelas dan teratur. 6. frasa. Aras 3 I Bercerita dengan menggunakan sebutan.kata tanya . SISTEM BAHASA Tatabahasa : . murid –murid dapat. Aras 3 I Mendapatkan maklummat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik.1 Bercerita dengan menggunakan kata. menyusun maklumat mengikut urtan.UNIT/MINGGU MINGGU : 10 TEMA : Malaysia Boleh TAJUK : Wira Ekspedisi OBJEKTIF Pada akhir pelajaran ini. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK Aras 1 I Menyusun maklumat mengikut urutan. Aras 2 I Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.ayat penyata Kosa kata : Sebutan/Intonasi : Ejaan : . 4. Fokus Sampingan 6. 3. 9. memahami maksud teks yang dibaca. 5. 2. menulis karangan dengan menggunakan perkataan dan ayat yang sesuai.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. 2.3Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. 7. mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. menyoal dengan menggunakan kata tanya.

menulis ayat menggunakan tulisan beragkai. melengkapkan karangan dengan frasa yang sesuai. 9. sebutan. membaca lancar teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintan. menyenaraikan kata sendi nama dengan betul.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata. . Aras 1 1Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintan. OBJEKTIF Pada akhir pelajaran ini. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK Aras 1 I Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami dan didengar dengan menggunakan bahasa yang sesuai. 2.2Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 2 I Menyatakan permintaan dengan alasan yang wajar. 4. Aras 1 I Memilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai unutk menyatakan sesuatu permintaan. murid-murid dapat. pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. memberikan respon tentang sesuatu secara spontan. 4. ayat. ungkapan. 1. 5. Fokus Sampingan 1. Aras 3 I Mencatat pelbagai nota pesanan dripada bahan yang dibaca atau didengar. 1. 6. 3.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. intonasi dan nada yang sesuai. HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama 1. menyatakan sesuatu permintaan dengan perkataan dan ayat yang jelas.UNIT/MINGGU MINGGU:11&12 TEMA : Masyarakat Penyayang TAJUK : Insan Istimewa.

ayat peermintaan .PSV Nilai : .format kad ucapan Kosa kata : Sebutan/Intonasi : Ejaan : PENGISIAN KURIKULUM Ilmu : .menilai KB : .Kasih sayang .menyelesaikan masalah .ayat penyata .PJK .mentafsir HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK .UNIT/MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA Tatabahasa : .menganalisis .Kerjasama KBT : Kontekstual .format syair .kata sendi .bekerjasama Konstruktivisme .Moral .

5. Aras 2 I Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu teks yang dibaca. melengkapkan karangan dengan frasa yang sesuai. menulis ayat menggunakan tulisan beragkai. Fokus Sampingan : 5. menyenaraikan kata sendi nama dengan betul.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang meyakinkan. 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. membaca lancar teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama : 6. Aras 2 Ii Memberikan penjelasan tentang perkara yang dibaca.2 Membaca kuat teks posa dan puisi dengan sebuatan dan intonasi yang betul dan lancar.1 Membaca dan menerangkan maksud kandunagan teks yang tersurat dan tersirat. murid-murid dapat. 7. 4. 5. 3. memberikan respon tentang sesuatu secara spontan. Aras 3 I Menghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca. 1. 3. . Aras 2 I Menyatakan idea tentang sesuatu topik dengan memberikan sebab. 2.UNIT/MINGGU MINGGU : 13 TEMA : Masyarakat Penyayang TAJUK : Prihatin dan Penyayang OBJEKTIF Pada akhir pelajaran ini. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK Aras 1 I Mencari makna peerkataan dan meneliti ejaan.1Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada inteernet. menyatakan sesuatu permintaan dengan perkataan dan ayat yang jelas.1 Membca kuat peerkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 3 I Membaca teks dengan sbutan dan intonasi yang betul. serta memhami perkara yang dibaca. 6.

PJK .Kerjasama KBT : Kontekstual .menilai KB : .mentafsir HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK .Moral .kata sendi .menganalisis .ayat penyata .format syair .UNIT/MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA Tatabahasa : .format kad ucapan Kosa kata : Sebutan/Intonasi : Ejaan : PENGISIAN KURIKULUM Ilmu : .menyelesaikan masalah .bekerjasama Konstruktivisme .Kasih sayang .ayat peermintaan .PSV Nilai : .

5. Aras 2 I Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. murid-murid dapat. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK Aras 1 I Memerhatikan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. 3. memberikan respon tentang sesuatu secara spontan.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulissan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 3 I Menulis pelbagai genre menggunakan laras bahasa yang sesuai. Aras 2 I Menyusun maklumat menikut keutamaan. 6. menyenaraikan kata sendi nama dengan betul. pengalama dan maklumat yang disamaikan oleh pihak lain.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tukisan berangkai yang kemas. menarik dan bermakna. 4. 2. 10.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tukisan berangkai yang kemas. Aras 1 I Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. . Fokus Sampingan : 8. 8.UNIT/MINGGU MINGGU : 14 TEMA : Masyarakat Penyayang TAJUK : Sayangilah Mereka OBJEKTIF Pada akhir pelajaran ini. Aras 3 I Menulis semula maklumat mengikut prosedur. 9.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdassarkan pemerhatian. 8. menulis ayat menggunakan tulisan beragkai. Aras 2 I Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik.3 Menyusun maklumat secara kohensi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. 1. membaca lancar teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. melengkapkan karangan dengan frasa yang sesuai. menyatakan sesuatu permintaan dengan perkataan dan ayat yang jelas. HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama: 4.

ayat peermintaan .menilai KB : .format kad ucapan Kosa kata : Sebutan/Intonasi : Ejaan : PENGISIAN KURIKULUM Ilmu : .UNIT/MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA Tatabahasa : .Moral .PJK .mentafsir HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK .Kerjasama KBT : Kontekstual .bekerjasama Konstruktivisme .menyelesaikan masalah .Kasih sayang .ayat penyata .menganalisis .format syair .kata sendi .PSV Nilai : .

1Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi ajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internt. menyusun maklumat mengikut keutamaan. menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik. 4. HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama : 6. . membuat pengumuman tentang sesuatu acara sukan. menulis pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks. 5.1 Mengemukakan idea.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang. pandangan dan pendapat tentang ssuatu perkara secara terperinci. 2. mengenal pasti dn menyatakan fakta yang terdapat dalam teks.menghuraikan pandangan dengan memberikan ulasan yang mudah. menyatakan maksud ayat dalam perenggan. 7. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK Aras 2 I Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul.UNIT/MINGGU MINGGU:15 & 16 TEMA : Jiran Sepakat Hidup Muafakat TAJUK : Hidup berjiran OBJEKTIF Pada akhair pelajaran ini. 4. 1. Fokus Sampingan: 3. Aras 3 I Menghuraikan pandangan yang dikemukakan dengan memberikan alasan ayng munasabah. tepat dan tersusun. 6. . Aras 2 iMengemukakan pandangan tentang sesuatu isu dengan menggunakan diski yang tepat dan maklumat yang betul. murid-murid dapat. 3.

Berdikari . HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK .UNIT/MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA: Tatabhasa : .Bermasyarakat .Kerjasama .membuat kaitan dan perhubungan KMD .Semangat .mengenal pasti sebab dan akibat KB .Tolong-menolong KBT Kontekstual .kata tugas .menyelesaikan masalah.simpulan bahasa .format pengumuman Kosa kata : Sebutan/Intonasi : Ejaan : PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Kajian Tempatan Nilai : .kata ganda .Kebersihan .

Aras 1 I Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai. 1. Aras 2 I Melahirkan pandangan tentang sesuatu topik dengan jelas dan teratur. frasa dan ayat yang tepat. mengenal pasti dn menyatakan fakta yang terdapat dalam teks. 5. TAJUK : Hari Bersama Jiran OBJEKTIF Pada akhir pelajaran ini. menyatakan maksud ayat dalam perenggan. menulis pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks. Aras 1 Ii Menyoal dengan menggunakan kata tanya.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang meyakinkan. 4.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. menyusun maklumat mengikut keutamaan.1 Mengemukakan idea. 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. .2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang seauai dan tepat. 3. 7. murid-murid dapat. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK Aras 1 I Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata .menghuraikan pandangan dengan memberikan ulasan yang mudah. tept dan tersusun. pandangan dan pendapat tentang sesuatu secara terperinci. . 6. Fokus Sampingan : 1.UNIT/MINGGU MINGGU:17&18 TEMA : Jiran Sepakat Hidup Muafakat. HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama : 2. Aras 1 I Mendapatkan keterangan maksud keseluruhan teks. Aras 3 I Bersoaljawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. 2. menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik. 3. membuat pengumuman tentang sesuatu acara sukan. 4.

mengenal pasti sebab dan akibat KB .Bermasyarakat .Kebersihan .membuat kaitan dan perhubungan KMD .UNIT/MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA: Tatabhasa : .Tolong-menolong KBT Kontekstual .kata tugas . HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK .menyelesaikan masalah.kata ganda .format pengumuman Kosa kata : Sebutan/Intonasi : Ejaan : PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Kajian Tempatan Nilai : .Berdikari .simpulan bahasa .Kerjasama .Semangat .

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK Aras 1 I Merekod maklumat tentang sesuatu perkara. menyatakan maksud ayat dalam perenggan. . tepat dan tersusun. 6.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian.menghuraikan pandangan dengan memberikan ulasan yang mudah. 4. murid-murid dapat.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. Aras 3 I Menulis pelbagai genre menggunakan laras bahasa yang sesuai.UNIT/MINGGU MINGGU:19&20 TEMA : Jiran Sepakat Hidup Muafakat TAJUK : Sukaneka OBJEKTIF Pada akhir pelajaran ini. Aras 1 I Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. pandangan dan pedapat tentang sesuatu perkara sacara terperinci. HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama : 9. mengenal pasti dn menyatakan fakta yang terdapat dalam teks. menarik dan bermakna. Fokus Sampingan : 8. 1.1 Mengemukakan idea. pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. 7. . 5. Aras 3 I Menghuraikan pandangan yang dikemukakan dengan memberikan alasan yang munasabah. 3. menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik. Aras 3 I Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks. 2.1Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. 10. 4. Aras 1 I Mengeja dan menulis perkataan dan ayat yang diperdengarkan.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. membuat pengumuman tentang sesuatu acara sukan. menulis pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk 4. 9. menyusun maklumat mengikut keutamaan.

UNIT/MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 4.Berdikari .Semangat .membuat kaitan dan perhubungan KMD .Kerjasama . Pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.menyelesaikan masalah.format pengumuman Kosa kata : Sebutan/Intonasi : Ejaan : PENGISIAN KURIKULUM Ilmu : Kajian Tempatan Nilai : .Bermasyarakat .2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian.Tolong-menolong KBT Kontekstual .kata ganda . IMPAK . HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 I Memerhatikan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. SISTEM BAHASA: Tatabahasa : .Kebersihan .mengenal pasti sebab dan akibat KB .simpulan bahasa .kata tugas .

4. mengenal pasti isi penting daripada cerita yang dibaca. 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata.Petani Jaya . 2. frasa. Aras 2 (i) Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan. mengenal pasti an menyusun sisi penting. Aras 1 (i) Mencari makna perkataan dan meneliti ejaan. menyusun meklumat mengikut keutamaan. serta memahami perkara yang dibaca. . istilah. Aras 2 (i) Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Aras 2 (ii) Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan Aras 1 (ii) Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai.Bumi Hijau . MINGGU : 21 . mengenal pasti maklumat dan mencatat nota peringatan. melengkapkan karangan dengan perkataan atau frosa yang sesuai. Fokus Utama 1.UNIT : 7 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1. Aras 2 (i) Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 6. menyatakan isi utama dan isi sampingan.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. TAJUK : .2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar. 7.Makanan Berasaskan Pertanian -Kelebihan Ciptaan Tuhan 5. (ii) Memberikan penjelasan tentang perkara yang dibaca. ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. 22 & 23 TEMA : Mari Bertani 3.memberikan penerangan tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang jelas. intonasi dab gaya penyampaian yang betul. 6. 5. menghuraikan idea daripada pelbagai sumber. 8. (ii) Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun.

semai. 10. KTM(ICT) Fokus Sampingan 4. menarik dan bermakna. 11. Aras 3 (i) Bercerita dengan menggunakan sebutan. pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain Aras 3 (i) Mengemukakan pandangan yang membina tentang sesuatau perkara yang dilihat.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. tuai.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan tentang sesuatu tajuk. Aras 2 (i) Mengenal pasti kata. dll.SISTEM BAHASA: Tatabahasa: kata nama. rangkai kata dan ayat dalam penulisan. MZ. dibaca dan didengar 8. BCB.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sains. KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: KB : Menjana idea KP : Intr/interpersonal Konstruktivisme. jenis ayat. Kosa Kata: bajak.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya Aras 1 (i) Meneliti perkara yang manarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca . kata ganti nama. intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. PS Nilai: hormat menghormati. kasih sayang.

intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang . frasa. TAJUK : . Aras 2 (ii) Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.Pulau Gaya . menyenaraikan isi penting dalam bahan bacaan. 2. Aras 1 i) Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan . TEMA : Melancung ke Sabah dan Sarawak 3.1 Bercerita dengan menggunakan kata.25 &26 2. menulis maklumat dengan lengkap.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar.Fokus Utama UNIT : 8 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat .menyatakan keterangan maksut keseluruhan teks. 3. menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. Aras 3 i) Bercerita dengan menggunakan sebutan.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.Indahnya Negeriku .Negeri di Bawah Bayu. 6. 7.Bumi Kenyalang . mengenaraikan ayat pasif dan ayat aktif dengan betul 5. MINGGU : 24. . mengambil imlak berdasarkan teks dengan ejaan dan tanda baca yang betul. 1. Aras 1 (i) Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul.Aras 2 (i) Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan.mencari makna perkataan frasa dan meneliti ejaan. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas Aras 1 (i) Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. dibaca dan didengar. Aras 3 i) Mengemukakan pandangan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat. Aras 2 (i) Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton. serta memahami perkara yang dibaca. istilah. 4. 1.Melawat ke Sarawak 5. Aras 1 (i) Mencari makna perkataan dan meneliti ejaan. 6. frasa.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata.

.sesuai.

KTM(ICT) Fokus Sampingan 7. PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sains. jenis ayat. MZ.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.pelancong. Aras 1 (i) Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: KB : Menjana idea KP : Intr/interpersonal Konstruktivisme.3 Membuat ringkasan daripaada bahan yang diengar atau dibaca.tumpuan. kasih sayang. Aras 1 (i) Mengenal pasti isi yang terdapat dalam bahan yang dibaca atau didengar 10. Kosa Kata: melancong. PS Nilai: hormat menghormati. 8. kata ganti nama. Aras 1 (i) Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat.SISTEM BAHASA: Tatabahasa: kata nama. . Aras 3 (i) Membina pelbagai jenis ayat dalam sesutau penulisan teks.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. BCB. dll.

.

6. mengeanal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan rangsangan. 5.1 Bercerita dengan menggunakan kata.1 Membina dan menulis perkataan. melengkapkan ayat dengan perkataan dan frasa yang sesuai. TAJUK : . 8.Peta Minda 3. .5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus Aras 1 (i) Menyatakan fakta yang dikehendaki daripada teks. Fokus Utama 2. menyatakan perbezaan dan persamaan bahan yang dibaca dengan mengggunakan ayat yang betul. 28 & 29 TEMA : Kesenian dan Kebudayaan Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1. 6. 6. Aras 2 i) Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton. melafazkan syair dengan sebutan dan intonasi yang betul.Keseniaan . menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. 8. 7. 2. membina ayat tanya yang betul. menulis frasa dan ayat dengan ejaan serta tanda baca yang betul. Aras 3 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap.frasa.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.UNIT : 9 MINGGU : 27. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.Seni dan Budaya . dan ayat majmuk. ayat tunggal. . Aras 1 (i) Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul Aras 3 (i) Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta. menyenaraikan kata kerja yang terdapat dalam teks. 5. 4.Seni Tradisional Kita .2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betl dan lancar serta memmahami perkara yang dibaca.Patuan Wayang Kulit.

dll. MZ. BCB.Focus Sampingan SISTEM BAHASA: Tatabahasa: kata nama. 8.1 Membina adan menulis perkataan.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat untuk bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. kasih sayang. ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai Aras 1 (i) Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan. Aras 1 (i) Mencari makna perkataan dan meneliti ejaan. ayat tunggal dan ayat majmuk Aras 2 (i) Melengkapkan ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai 3. frasa. PS Nilai: hormat menghormati.semai. jenis ayat. KTM(ICT) 6.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: KB : Menjana idea KP : Intr/interpersonal Konstruktivisme. tuai. . PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sains. istilah. (ii) Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. kata ganti nama. Kosa Kata: bajak.

UNIT / MINGGU OBJEKTIF RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK .

3 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 6. 8.Bumi Hijau . 3. ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. intonasi dab gaya penyampaian yang betul. Aras 2 (i) Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. mengenal pasti maklumat dan mencatat nota peringatan.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar. menyusun meklumat mengikut keutamaan. Aras 2 (i) Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. 2. . mengenal pasti isi penting daripada cerita yang dibaca. 7.Makanan Berasaskan Pertanian -Kelebihan Ciptaan Tuhan 5.memberikan penerangan tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang jelas. menyatakan isi utama dan isi sampingan. (ii) Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun. (ii) Memberikan penjelasan tentang perkara yang dibaca. istilah. serta memahami perkara yang dibaca. 4. TAJUK : . 5. 6. MINGGU : 21 . Aras 2 (ii) Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan Aras 1 (ii) Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. Fokus Utama 1. mengenal pasti an menyusun sisi penting.UNIT : 7 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1. menghuraikan idea daripada pelbagai sumber. melengkapkan karangan dengan perkataan atau frosa yang sesuai. Aras 2 (i) Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan. 22 & 23 TEMA : Mari Bertani 3. frasa.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. Aras 1 (i) Mencari makna perkataan dan meneliti ejaan.Petani Jaya .

UNIT / MINGGU OBJEKTIF RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK .

KTM(ICT) Fokus Sampingan 4.SISTEM BAHASA: Tatabahasa: kata nama.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan tentang sesuatu tajuk. Kosa Kata: bajak. rangkai kata dan ayat dalam penulisan.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. kasih sayang. Aras 2 (i) Mengenal pasti kata. dibaca dan didengar 8. 11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya Aras 1 (i) Meneliti perkara yang manarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca . dll. PS Nilai: hormat menghormati. intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. kata ganti nama. 10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. jenis ayat. Aras 3 (i) Bercerita dengan menggunakan sebutan. pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain Aras 3 (i) Mengemukakan pandangan yang membina tentang sesuatau perkara yang dilihat. BCB. KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: KB : Menjana idea KP : Intr/interpersonal Konstruktivisme. tuai. PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sains. MZ.semai. menarik dan bermakna.

UNIT / MINGGU OBJEKTIF RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK .

menulis maklumat dengan lengkap. frasa. TEMA : Melancung ke Sabah dan Sarawak 3.Aras 2 (i) Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan. 3.Melawat ke Sarawak 5. 2.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar. 6. Aras 3 . frasa. mengenaraikan ayat pasif dan ayat aktif dengan betul 5. 1. serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2 (i) Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton. 7.Negeri di Bawah Bayu.Pulau Gaya . Aras 1 (i) Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul. menyenaraikan isi penting dalam bahan bacaan. istilah.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 1.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. Aras 2 (ii) Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan. Aras 3 i) Mengemukakan pandangan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat. menyampaikan cerita berdasarkan isi penting.Indahnya Negeriku . Aras 1 (i) Mencari makna perkataan dan meneliti ejaan. MINGGU : 24. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas Aras 1 (i) Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. 6.mencari makna perkataan frasa dan meneliti ejaan. ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. Aras 1 i) Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan . 4.Bumi Kenyalang .menyatakan keterangan maksut keseluruhan teks.25 &26 2. . dibaca dan didengar.1 Bercerita dengan menggunakan kata.Fokus Utama UNIT : 8 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat .1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. TAJUK : . mengambil imlak berdasarkan teks dengan ejaan dan tanda baca yang betul.

i) Bercerita dengan menggunakan sebutan. . intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai.

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sains. kata ganti nama. BCB. Aras 1 (i) Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat.pelancong. KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: KB : Menjana idea KP : Intr/interpersonal Konstruktivisme. Kosa Kata: melancong.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. KTM(ICT) Fokus Sampingan 7. . kasih sayang.UNIT / MINGGU OBJEKTIF RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK SISTEM BAHASA: Tatabahasa: kata nama.3 Membuat ringkasan daripaada bahan yang diengar atau dibaca. Aras 1 (i) Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. Aras 1 (i) Mengenal pasti isi yang terdapat dalam bahan yang dibaca atau didengar 10. PS Nilai: hormat menghormati. 8. Aras 3 (i) Membina pelbagai jenis ayat dalam sesutau penulisan teks. dll.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. jenis ayat.tumpuan. MZ.

UNIT / MINGGU OBJEKTIF RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK .

Aras 2 i) Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton.Seni Tradisional Kita . melafazkan syair dengan sebutan dan intonasi yang betul. 28 & 29 TEMA : Kesenian dan Kebudayaan Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1. 6. 6.1 Bercerita dengan menggunakan kata. 6. TAJUK : .5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus Aras 1 (i) Menyatakan fakta yang dikehendaki daripada teks.UNIT : 9 MINGGU : 27. menyenaraikan kata kerja yang terdapat dalam teks. Aras 3 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap.Patuan Wayang Kulit. . 5. Aras 1 (i) Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul Aras 3 (i) Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta.Peta Minda 3.frasa. menyatakan perbezaan dan persamaan bahan yang dibaca dengan mengggunakan ayat yang betul. Fokus Utama 2. 2. membina ayat tanya yang betul. melengkapkan ayat dengan perkataan dan frasa yang sesuai. 8. dan ayat majmuk. . menulis frasa dan ayat dengan ejaan serta tanda baca yang betul. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. 8. ayat tunggal.Keseniaan .1 Membina dan menulis perkataan.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betl dan lancar serta memmahami perkara yang dibaca. 5.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.Seni dan Budaya . 7. mengeanal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan rangsangan. menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. 4.

UNIT / MINGGU OBJEKTIF RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 SK HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK .

BCB.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat untuk bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.1 Membina adan menulis perkataan. PS Nilai: hormat menghormati. KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: KB : Menjana idea KP : Intr/interpersonal Konstruktivisme.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata.semai. ayat tunggal dan ayat majmuk Aras 2 (i) Melengkapkan ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai 3. kasih sayang. KTM(ICT) 6. (ii) Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. tuai. istilah. Aras 1 (i) Mencari makna perkataan dan meneliti ejaan. Kosa Kata: bajak. frasa. 8. ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai Aras 1 (i) Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan.Focus Sampingan SISTEM BAHASA: Tatabahasa: kata nama. dll. RANCANGAN TAHUNAN MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU TAHUN TIGA . PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sains. kata ganti nama. MZ. jenis ayat.

menyatakan pendapat berdasarkan pemerhatian. Sihat dan gaya yang betul pihak lain Minggu : 33 perkara Tajuk: Mari Berekreasi 2. frasa dan ayat yang sesuai 3. dan menyenaraikan kata kerja 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan Aras 3 tulisan berangkai yang kemas (i) Menulis teks dengan menggunakan tulisan berangkai Fokus Sampingan 3.3 Menyampaikan maklumat kepada Aras 2 pihak lain dalam aktiviti terancang (i) Mengemukakan pandangan tentang sesuatu isu dengan menggunkan diksi yang tepat dan maklumat yang betul .2 Mengemukakan komen yang sesuai Aras 1 1. (i) Menyatakan pendapat yang wajar tentang sesuatu topic dengan intonasi dan gaya yang 3.MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK Pada akhir pengajaran dan Fokus Utama: pembelajaran murid dapat: 4. membina ayat permintaan betul. pengalaman (i) Memerihalkan sesuatu Tema: Amalan Hidup tentang topik dengan intonasi dan maklumat yang disampaikan oleh berdasarkan pemerhatian. menggunakan perkataan.3 Menyampaikan maklumat kepada Aras 1 bagi penulisan karangan pihak lain dalam aktiviti terancang.

Tempatan Matematik Nilai: baik hati menghargai Kemahiran Bernilai Tambah: Kecerdasan Pelbagai Kajian Masa Depan ICT .Sistem Bahasa Tatabahasa: Imbuhan Kosa Kata senamrobik cerdas senaman pergerakan menyertai Pengisian Kurikulum Ilmu: Sains K.

memberi makna sumber untuk mendapatkan maklumat (i) Mencari makna perkataan dan meneliti Tema: perkataan. Amalan Hidup menyatakan jenis ayat yang makllumat daripada internet Sihat betul.4 Membaca pantas secara luncuran Aras 2 berdasarkan teks yang untuk mendapatkan maklumat yang (i) Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu teks dibaca.2 Membina dan menulis ayat tunggal Aras 3 dan ayat majmuk dalam sesuatu (i) Membina pelbagai jenis ayat dalam . Tajuk: Jagalah Kesihatan Diri Fokus Sampingan 8.1 Membina dan menulis perkataan. 3.MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK Pada akhir pengajaran dan Fokus Utama pembelajaran murid dapat: 6. mengulas bahan rangsangan dengan ayat yang 8. Minggu : 34 2.1 Membaca dan merujuk pelbagai Aras 1 1. frasa dan bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk ejaan. menyeluruh yang dibaca. menulis ringkasan 6. Aras 2 jelas dan sesuai ayat tunggal dan ayat majmuk (i) Melengkapkan ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai.

Sistem Bahasa Tatabahasa: Ayat penyata Kosa kata: bersenam pemakanan berkhasiat menyerang ceria Pengisian Kurikulum Ilmu: Pendidikan Moral Pendidikan Agama Nilai: kebersihan kasih saying .penulisan teks tentang sesuatu tajuk sesuatu penulisan teks.

ayat serta sebutan dan Tema: tentang bahan berdasarkan intonasi yang baik dan jelas.Kajian Masa Depan Interpersonal Kontekstual MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK Pada akhir pengajaran dan Fokus Utama pembelajaran murid dapat: 2. frasa.2 Membina dan menulis ayat tunggal Aras 3 . untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh Tajuk: Minggu : 35 Keluarga Sihat Aras 2 (i) Mengenal pasti isi penting yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul.1 Bercerita dengan menggunakan 1. Aras 1 (i) Menyatakan idea tentang sesuatu teks yang dibaca 8. Amalan Hidup keperluan masa depan Sihat 2. menghuraikan isi bahan ransangan dengan ayat yang 6. memberikan komen kata.4 Membaca pantas secara luncuran sesuai.

2 Mengulas karya bukan sastera Aras 2 dari aspek penggunaan perkataan. 2.2 Bertanya dan menjawab tentang Aras 1 sesuatu perkara secara bertatasusila (i) Mendengar ungkapan untuk memberikan maklum balas. idea.2 Melaporkan sesuatu perkara Aras 2 dengan menggunakkan bahasa yang (i) Memberikan penerangan tentang sesuatu sesuai dan tepat perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang jelas. 11.dan ayat majmuk dalam sesuatu (i) Membina pelbagai jenis ayat dalam penulisan teks tentang sesuatu tajuk sesuatu penulisan teks. (i) Menyaring maklumat untuk mendapatkan ayat. wacana dan nilai dan pengajaran. Sistem Bahasa Tatabahasa: Ayat Tanya Kosa kata: seimbang berekreasi berkhasiat . mesej dan nilai yang terdapat dalam teks Fokus Sampingan 1.

ransangan dengan wacana sebutan.1 Berbual tentang sesuatu perkara 1.Pengisian Kurikulum Ilmu: Kajian Tempatan Sains Nilai: bekerjasama kebersihan Kemahiran Bernilai Tambah Kontekstual MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK Minggu: 36 Tema: Menempa kejayaan Pada akhir pengajaran dan Fokus Utama pembelajaran murid dapat: 1. Aras 1 (i) Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami dan didengar dengan menggunakan bahasa yang sesuai. mengemukakan berkaitan kehidupan seharian dengan pandangan tentang bahan menggunakan kata. ungkapan. ayat. . intonasi dan nada yang sesuai yang sesuai.

intonasi dan gaya penyampaian yang betul.Mencipta Sejarah Tajuk: Kenderaan Keluaran Malaysia 2.2 Mengenal pasti maklumat dan Aras 1 mencatat nota daripada bahan yang (i) Merekod maklumat tentang sesuatu didengar atau dibaca. 3. pandangan Aras 2 dan pendapat tentang sesuatu perkara (i) Melahirkan pandangan tentang sesuatu secara terperinci.1 Mengemukakan idea. memberikan penjelasan 3.3 Menyampaikan maklumat kepada Aras 2 pihak lain dalam aktiviti terancang (i) Mengemukakan pandangan tentang sesuatu isu dengan gaya yang betul dan maklumat yang tersusun. 9. tepat dan tersusun. .2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancer serta memahami perkara yang dibaca. menyenaraikan kata nama khas 3. 4.2 Menghuraikan maklumat dengan Aras 3 tentang sesuatu perkara alasan yang menyakinkan (i) Mengemukakan pendapat yang jelas dengan jelas tentang sesuatu topic dengan menyatakan sebab. Aras 2 (i) Membaca lancer teks bahan sastera dengan sebutan. Fokus Sampingan 5. topic dengan jelas dan teratur. perkara.

Tempatan Nilai: Kerjasama Semangat Bermasyarakat Kemahiran Bernilai Tambah Konsturktivisme MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK .Sistem Bahasa Tatabahasa: Kata Nama Khas Kosa kata: keistimewaan menyerap rekaan nasional Pengisian Kurikulum Ilmu: K.

6. menyusun mengikut urutan Aras 3 (i) Menjelaskan pandangan tentang sesuatu isu dengan gaya yang betul dan maklumat yang tersusun. menjelaskan pandangan pihak lain dalam aktiviti terancang tenang sesuatu isu atau wacana dengan gaya yang betul 2.1 Membaca dan merujuk pelbagai Aras 1 sumber untuk mendapatkan maklumat (i) Mencari makna perkataan dan meneliti bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk ejaan maklumat daripada internet. . dibaca Fokus Sampingan 2. dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul.1 Bercerita dengan menggunakan Aras 1 kata. Tajuk: Mercu Tanda Negara Kita maklumat 6.Minggu : 37 Tema: Menempa Kejayaan Mencipta Sejarah Pada akhir pengajaran dan Fokus Utama pembelajaran murid dapat: 3. 9.3 Menyusun maklumat secara kohesi Aras 3 daripada nota atau catatan hasil (i) Menulis semula maklumat mengikut daripada bahan yang didengar atau prosedur. frasa.5 Membaca pantas secara imbasan Aras 1 untuk mendapatkan maklumat khusus (i) Menyatakan fakta yang dikehendaki daripada teks.3 Menyampaikan maklumat kepada 1. ayat serta sebutan dan (i) Menceritakan cerita yang didengar intonasi yang baik dan jelas.

1 Mernyampaikan maklumat tentang Aras 3 sesuatu perkara atau tajuk dengan (i) Mengumpul isi penting tentang sesuatu menggunakan kata. Aras 3 (ii) Membentangkan maklumat diperoleh secara ringkas dan tepat. istilah. yang Sistem Bahasa Tatabahasa: Sinonim kata nama khas Kosa kata: interaktif bergemerlapan Pengisian Kurikulum Ilmu: Sains K.Tempatan Nilai: Kebanggaan Bersyukur . yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. ayat perkara di dengar. frasa. dibaca atau ditonton.3.

3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang. menyatakan perkara yang menarik dalam bahan ransangan.Kemahiran Bernilai Tambah: Belajar Cara Belajar Kajian Masa Depan Kecerdasan Pelbagai MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK Minggu : 38 Tema: Menempa Kejayaan Mencipta Sejarah Pada akhir pengajaran dan Fokus Utama pembelajaran murid dapat: 3.1 Menghasilkan pelbagai genre Aras 1 (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang (i) Menulis karangan mudah. yang dibaca. menarik dan bermakna perkataan yang sesuai. menulis pelbagai genre untuk mendapatkan maklumat yang (i) Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu teks dengan menggunakan laras menyeluruh. 10. 1. mengggunakan Aras 3 (i) Menulis pelbagai genre menggunakan laras bahasa yang sesuai.4 Membaca pantas secara luncuran Aras 2 2. Aras 2 (i) Mengemukakan pandangan tentang sesuatu isu dengan menggunakan diksi yang tepat dan maklumat yang betul Tema: Kebanggaan Negara 6. . bahasa yang sesuai.

5 Membaca pantas secara imbasan Aras 3 untuk mendapatkan maklumat khusus (i) Mengumpulkan maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta Sistem Bahasa Tatabahasa: Kata Nama Am Kata Nama Khas Kata Adjektif Kosa kata: litar formula satelit jurutera Pengisian Kurikulum Ilmu: . ayat.1 Bercerita dengan menggunakan Aras 2 kata.Fokus Sampingan 2. serta sebutan dan (i) Mengenal pasti isi penting daripada intonasi yang baik dan jelas ceritta yang didengar atau ditonton. frasa. 6.

Sains Matematik K. frasa. intonasi yang baik dan jelas. yang dibaca. ayat serta sebutan dan menggunakan sebutan. intonasi dan gaya penyampaian yang sesuai Aras 3 (i) Bercerita dengan menggunakan sebutan. intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai.1 Bercerita dengan menggunakan 1. Tajuk: Cerita Rakyat 2. maksud kandungan teks yang tersurat (i) Menghuraikan maksud keseluruhan teks dan tersirat. menyatakan makna 7. bercerita dengan kata. 3.1 Membaca dan menerangkan Aras 3 perkataan.Tempatan Nilai: Kebanggaan Keberanian Kemahiran Bernilai Tambah Kajian Masa Depan Kecerdasan Pelbagai MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK Minggu: 39 Tema: Cerita-cerita Teladan Pada akhir pengajaran dan Fokus Utama pembelajaran murid dapat: 2. menulis karangan dengan betul Aras 3 . frasa dan ayat.

(ii) Menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks. menarik dan bermakna perkataan yang sesuuai.1Menghasilkan penulisan pelbagai Aras 1 genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel (i) Menulis karangan yang mudah. menggunakan Sistem Bahasa Tatabahasa: Kata Adjektif Kata Nama Am Kosa kata: perahu tasik rezeki joran mengerat tamak . Fokus Sampingan 10.

Pengisian Kurikulum Ilmu: Sastera Pendidikan Moral Kajian Tempatan Nilai: baik hati keberanian kejujuran kesyukuran Kemahiran Bernilai Tambah: Kontekstual Konstuktivisme MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK Minggu : 40 Tema: Cerita-cerita Pada akhir pengajaran dan Fokus Utama pembelajaran murid dapat: 6. tentang perkara yang dibaca . membaca lancar dan untuk mendapatkan maklumat yang (i) Menyatakan idea tentang sesuatu teks memberikan penjelasan menyeluruh yang dibaca.4 Membaca pantas secara luncuran Aras 1 1.

1 Membaca dan menerangkan Aras 3 maksud kandungan teks yang tersurat (i) Menghuraikan maksud keseluruhan teks dan tersirat yang dibaca. 7.1 Membaca dan menerangkan Aras 3 maksud kandungan teks yang tersurat (ii) Menghuraikan maksud keseluruhan teks dan tersirat. Sistem Bahasa Tatabahasa: Kata Ganda . menjelaskan pengajaran 10.4 Membaca pantas secara luncuran Aras 1 untuk mendapatkan maklumat yang (i) Menyatakan idea tentang sesuatu teks menyeluruh yang dibaca. Tajuk: Cerita Haiwan Fokus Sampingan 6.Tauladan 2. yang dibaca. 7. memindahkan ayat penyata kepada ayat pasif dan sebaliknya. bahan yang didengar atau dibaca (i) Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca 3.3 Membuat ringkasan daripada Aras 3 yang terdapat dalam teks.

Peribahasa Kosa kata: kering-kontang riuh-rendah mula-mula kura-kura Pengisian Kurikulum Ilmu: Sains K.Tempatan Sivik Nilai: disiplin taat berani Kemahiran Bernilai Tambah Pembelajaran Kontekstual Belajar CaraBelajar KP MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK .

Aras 2 (i) Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi mengikut situasi dalam aktiviti harian. ayat. 10. yang dibaca. ungkapan. memilih peribahasa yang Luar Negara sesuai berdasarkan teks 7. menulis ringkasan berdasarkan teks yang 1. 2. (ii)Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya Cerita Rakyat 3.3 Membuat ringkasan daripada Aras 3 bahan yang didengar atau dibaca (i) Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca . sebutan.2 Bertanya dan menjawab tentang Aras 2 Tajuk: dibaca.Minggu : 41 Tema: Cerita-cerita Tauladan Pada akhir pengajaran dan Fokus Utama pembelajaran murid dapat: 1. intonasi dan nada yang sesuai.1 Menghasilkan pelbagai genre Aras 3 (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang (i) Menulis pelbagai genre menggunakan mudah. sesuatu perkara secara bertatasusila. 10. teks. menyenaraikan isi dan berkaitan kehidupan seharian dengan idea yang terdapat dalam menggunakan kata.1 Membaca dan menerangkan Aras 3 maksud kandungan teks yang tersurat (i) Menghuraikan maksud keseluruhan teks dan tersirat. menarik dan bermakna laras bahasa yang sesuai.1 Berbual tentang sesuatu perkara 1.

5 Membaca pantas secara imbasan (i) Menyatakan fakta yang dikehendaki untuk mendapatkan maklumat khusus. Sistem Bahasa Tatabahasa: kata ganti diri Kosa kata: menyusuri perawan kutip Pengisian Kurikulum Ilmu: K. 7.Moral Sastera Nilai: Berusaha .1 Membaca dan menerangkan Aras 3 maksud kandungan teks yang tersurat (ii) Menghuraikan maksud keseluruhan teks dan tersirat. yang dibaca. daripada teks.Fokus Sampingan Aras 1 6.Tempatan P.

KMD.Kesyukuran baik hati Kemahiran Bernilai Tambah KP. Interpersonal .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful