CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN KHOA MÔI TRƯỜNG – KHOA LUẬT – P.

QHDN
DANH SÁCH CĐV – CB – GV ĐÓNG GÓP ĐỒNG BÀO BỊ LŨ LỤT
THÁNG 11 NĂM 2011
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

HỌ VÀ TÊN
NGUYỄN XUÂN DŨ
BÙI MẠNH HÀ
NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG
MỴ TRẦN HƯƠNG TRÀ
NGUYỄN THỊ THU
VŨ THỊ THUÝ
NGUYỄN TUẤN HẢI
DƯƠNG THỊ GIÁNG HƯƠNG
NGUYỄN THỊ HOA
PHẠM NGUYỄN KIM TUYẾN
NGUYỄN HUY HOÀNG PHI
VŨ THỤY HÀ ANH
NGUYỄN THỊ THU HẰNG
NGUYỄN THỊ TUYẾT NAM
ĐÀO THANH VŨ
HỒ XUÂN THẮNG
NGUYỄN THANH BÌNH
NGUYỄN XUÂN CƯƠNG
LÊ HỌC LÂM
NGUYỄN HOÀNG THỊNH
LUYÊN ĐỨC ANH
NGUYỄN THỊ TÂM
ĐẶNG TRUNG NAM
LÊ ANH DUY
TRẦN THỊ HỒNG TRINH
PHAN THỊ LIÊN
NGUYỄN THÀNH PHƯƠNG
NGUYỄN THỊ HẢI HỒNG
HUỲNH THANH TRUNG

SỐ TIỀN
50.000
50.000
100.000
100.000
50.000
50.000
50.000
100.000
50.000
100.000
100.000
50.000
100.000
100.000
40.000
100.000
100.000
100.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
1.940.000

GHI CHÚ

TỔNG CỘNG: 1.940.000 ĐỒNG ( MỘT TRIỆU CHÍN TRĂM BỐN CHỤC NGÀN ĐỒNG)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2011
CT CĐBP

Dương Thị Giáng Hương

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful