P. 1
vocke_i_vinova_loza_na_okucnici

vocke_i_vinova_loza_na_okucnici

|Views: 5,219|Likes:
Published by lugarin1

More info:

Published by: lugarin1 on Mar 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2013

pdf

text

original

Sections

 • 31. Rezidba voćaka i formiranje rodnih stabala
 • 32. Rekonstrukcija krune voćaka
 • 85. Nezagrtanje vinograda
 • PRVA VARIJANTA
 • DRUGA VARIJANTA
 • IZBOR SORTI VOĆAKA, JAGODA I VINOVE LOZE
 • SORTE JABUKA
 • SORTE BRESAKA
 • SORTE MARELA
 • IZBOR SORTI
 • REZIDBA SADNICA POSLE SAĐENJA
 • REZIDBA VOĆAKA I FORMIRANJE RODNIH STABALA
 • REKONSTRUKCIJA KRUNE VOĆAKA
 • NEGA STABLA
 • PREKALEMLJIVANJE VOĆAKA
 • BERBA PLODOVA
 • SPREĈAVANJE NEREDOVNOG PLODONOŠENJA
 • VOĆKE NA PATULJASTIM PODLOGAMA
 • PODLOGE ZA PATULJASTE VOĆKE
 • FORMIRANJE OBLIKA KRUNE
 • POSTAVLJANJE NASLONA
 • ĐUBRENJE
 • NAR
 • SMOKVA
 • BADEM
 • DRENJINA (DREN)
 • DUD
 • JAGODA
 • MALINA
 • RIBIZLA
 • SORTE ZA VISOKOKVALITETNA CRNA VINA
 • SORTE GROŢĐA ZA DOBRA CRNA VINA
 • SORTE GROŢĐA ZA VISOKOKVALITETNA BELA VINA
 • NAJVAŢNIJE STONE SORTE
 • RANE STONE SORTE
 • POZNE STONE SORTE
 • BESEMENE SORTE
 • ĈOKOT I NJEGOVI DELOVI
 • PODIZANJE VINOGRADA
 • NEGA MLADOG VINOGRADA
 • SISTEMI GAJENJA VINOVE LOZE
 • ZELENA REZIDBA
 • DOPUNSKO OPRAŠIVANJE VINOVE LOZE
 • NAVODNJAVANJE VINOGRADA U RODU
 • PRIMENA GIBERELINA
 • FORMIRANJE ĈOKOTA VINOVE LOZE
 • OSNOVNA REZIDBA VINOVE LOZE
 • FORMIRANJE OBLIKA VINOVE LOZE NA VISOKOJ KOSOJ PERGOLI
 • POPUNJAVANJE PRAZNIH MESTA POLAGANJEM LASTARA I POTAPANJEM ĈOKOTA
 • PREKALEMLJIVANJE VINOVE LOZE
 • PODMLAĐIVANJE KORENA VINOVE LOZE
 • ZAŠTITA VINOGRADA OD NISKIH TEMPERATURA I KASNIH MRAZEVA
 • NEZAGRTANJE VINOGRADA
 • ORGANIZACIONE MERE
 • AGROSANITARNE MERE
 • HEMIJSKE MERE BORBE

G. D. Dilevskij, V. Z.

Pašĉenko

VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI
Preveo s ruskog Ivan Dolĉenko 1974

SADRŽAJ
Predgovor srpskom (jugoslovenskom) izdanju UVOD 1. Raspored voćaka, jagodastog voća i vinove loze na okućnici 2. Rastojanje izmeĊu voćaka 3. Ugledna šema iskorišćavanja okućnice 4. Prva varijanta 5. Druga varijanta 6. Izbor sorti voćaka, jagoda i vinove loze na okućnici I DEO GAJENJE VOĆAKA NA OKUĆNICI 7. Sorte voćaka 8. Sorte jabuka 9. Sorte krušaka 10. Sorte dunja 11. Sorte šljiva 12. Sorte bresaka 13. Sorte kajsija 14. Sorte trešanja 15. Sorte višanja 16. Sorte marela 17. Izbor sorti 18. VOĆNJAK 18. Organi voćaka 19. Razmnoţavanje voćaka 20. Podloge voćaka 21. Proizvodnja podloga semenom 22. Kalenljenje voćaka okuliranjem 23. Proizvodnja bresaka iz semena-koštica PODIZANJE I NEGA VOĆNJAKA 24. Izbor i priprema sadnog materijala 25. Priprema parcela za sadnju 26. Vreme saĊenja i saĊenje voćaka 27. Rezidba sadnica posle saĊenja 28. PresaĊivanje starijih voćaka NEGA VOĆAКA 29. Nega mladih voćaka
Odrţavanje meĊuredne površine Obrada zemljišta oko voćaka Đubrenje Zalivanje Formiranje krune Odrţavanje zemljišta u voćnjaku

35.

30.

Nega voćaka u rodu
-

-

Navodnjavanje voćaka u periodu plodonošenja Zimsko zalivanje Đubrenje voćaka Rezidba jabuka i krušaka Rezidba kajsija Rezidba bresaka Rezidba višanja Rezidba trešanja Rezidba šljiva Pretvaranje okrugle u pljosnatu krunu kod mladih voćaka Skraćivanje visine krune

31.

Rezidba voćaka i formiranje rodnih stabala
-

32.

Rekonstrukcija krune voćaka
-

33. 34.

Nega stabla Prekalemljivanje voćaka 35. Podupiranje voćaka (ĉatlovanje) 36. Zaštita voćaka od poznih mrazeva 37. Berba plodova 38. Spreĉavanje neredovnog plodonosenja 39. Voćke na patuljastim podlogama 40. Podloge za patuljaste voćke 41. Podizanje voćnjaka patuljastim podlogama 42. Formiranje oblika krune 43. Postavljanje naslona 44. Obrada zemljišta 45. Đubrenje 46. Osobenosti agrotehnike na zaslanjenim zemljištima i zemljištima s plitkim podzemnim vodama

AGROTEHNIKA SUBTROPSKIH KULTURA 47. Nar 48. Smokva 49. Unabi 50. Hurma 51. Badem 52. Drenjina (dren) 53. Dud JAGODASTO VOĆE 54. Jagoda 55. Malina 56. Ribizla II DEO GAJENJE VINOVE LOZE NA OKUĆNICI 57. Sorte groţĊa 58. Sorte za visokokvalitetna crna vina 59. Sorte groţĊa za dobra crna vina 60. Sorte groţĊa za visokokvalitetna bela vina 61. Najvaţnije stone sorte 62. Rane stone sorte 63. Srednje-pozne sorte 64. Pozne stone sorte 65. Besemene sorte 66. Ĉokot i njegovi delovi PODIZANJE I NEGA VINOGRADA NA OKUĆNICI 67. Razmnoţavanje vinove loze 68. Podizanje vinograda 69. Nega mladog vinograda 70. Sistemi gajenja vinove loze 71. Zelena rezidba
ProreĊivanje lastara Vezivanje zelenih lastara Rezidba lastara rano u leto Zakidanje zaperaka Skraćivanje lastara ProreĊivanje listova VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI

strana 2 / 80

-

Letnje skraćivanje lastara

72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84.

Dopunsko oprašivanje vinove loze Navodnjavanje vinograda u rodu Đubrenje Primena giberelina Berba groţĊa Formiranje ĉokota vinove loze Osnovna rezidba vinove loze Formiranje oblika vinove loze na visokoj kosoj tergoli Obnavljanje vinove loze povreĊene niskim temperaturama i kasnim mrazevima Popunjavanje praznih mesta polaganjem lastara i potapanjem ĉokota Prekalemljivanje vinove loze PodmlaĊivanje korena vinove loze Zaštita vinograda od niskih temperatura i kasnih mrazeva
Pokrivanje ševarom Pokrivanje vinograda zemljom Odgrtanje ĉokota u proleće Polupokrivanje vinograda

85. Nezagrtanje vinograda ĈUVANJE VOĆA I GROŢĐA PREKO ZIME 86. Ĉuvanje voća 87. Ĉuvanje groţĊa VOĆARSKI I VINOGRADARSKI ALAT I PRIBOR, I VRSTE ĐUBRIVA 88. Alat i pribor 89. Vrste Ċubriva
90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. Organska Ċubriva Mineralna Ċubriva Suzbijanje štetoĉina i bolesti Organizacione mere Agrosanitarne mere Mehaniĉke mere Biološka metoda Hemijske mere borbe Naĉin ţivota najvaţnijih štetoĉina i borba protivu njih Vaţnije bolesti voćaka i vinove loze Hemijski preparati za suzbijanje biljnih bolesti i štetoĉina Spremanje i primena razblaţenih sredstava za suzbijanje bolesti i štetoĉina Aparati za primenu hemijskih sredstava Mere obezbeĊenja pri korišćenju hemijskih sredstava

PREDGOVOR SRPSKOM IZDANJU
PrevoĊenjem ove knjige nismo ţeleli da naše ĉitaoce samo upoznamo kako se u dalekom Uzbekistanu s Ijubavlju i umešnošću gaje voćke i vinova loza na okućnici, već smo to uĉinili i radi praktiĉnih koristi koje se mogu izvući iz iskustava uzbekistanskih proizvoĊaĉa. Knjiga je prvenstveno namenjena našim voćarima i vinogradarima-amaterima, što ne znaĉi da od nje neće imati koristi i profesionalni proizvoĊaĉi, tim pre što je knjiga u velikoj meri prilagoĊena i našim uslovima, tako da je dobila karakter priruĉnika za praktiĉan rad i pod našim podnebljem. Da bismo to postigli morali smo da uĉinimo izvesne izmene u originalu, pre svega u pogledu sortimenta voćaka i vinove loze, koji se znatno razlikuju od sortimenta u našoj zemlji. Izvršene su izmene, ukoliko je to bilo nuţno, i u odeljku o zaštiti voćaka i vinove loze od raznih bolesti i štetoĉina, s obzirom na to što pojedine bolesti i štetoĉine ne ugroţavaju u istoj meri voćnjake i vinograde kod nas i Uzbekistanu, niti se kod nas koriste za zaštitu uvek ona sredstva koja se koriste tamo. Razume se, ovim izmenama i dopunama prevod ne samo da ništa nije izgubio već je, naprotiv, dobio, jer je time knjiga sada postala isto tako korisna za naše ĉitaoce kao i za one u Uzbekistanu, kojima je prvobitno bila i namenjena, — na zadovoljstvo i pisaca i svih onih koji su saraĊivali na ovom korisnom poslu. Beograd, maja 1974. godine Dr Mihajlo Krstić

UVOD RASPORED VOĆAKA, JAGODASTOG VOĆA I VINOVE LOZE NA OKUĆNICI
Pod okućnicom podrazumevamo površinu na kojoj se nalazi zgrada za stanovanje, sporedne zgrade i vrt sa voćkama, vinovom lozom, povrćem i cvećem. Kuća se obiĉno podiţe u sredini ili na jednom kraju okućnice. Pred kućom je cvetnjak s raznobojnim
VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 3 / 80

cvećem, zatim voćke niskog rasta, dţbunasto parkovsko drveće i ukrasno šiblje. Lepa ograda i ulaz u okućnicu, asfaltiran, poploĉan ili pošljunĉen i uvaljan putić pred kućom i ornamenti na kući — još više ulepšavaju izgled okućnice, pa i celog naselja. Ograde od naboja, kakve su se nekada gradile u nekim krajevima, a koje se na ţalost, tu i tamo još uvek mogu naći, ne samo da ne ulepšavaju okućnice i naselja, već nanose i štete, jer su leglo raznih biljnih bolesti i štetoĉina. Pored toga takve se ograde brzo raspadaju, pa su bogat izvor prašine, koju vetar raznosi i zagaĊuje vazduh naselja. Zato ovakve ograde više nigde ne treba podizati, a tamo gde ih još ima valja ih zameniti ogradama od pletene ţice, letava, gvozdenih šipki, ili ţivom ogradom od glediĉja, duda, ligistruma i drugog drveća i šiblja.

RASTOJANJE IZMEĐU VOĆAKA
Voćni zasadi mogu zauzimati odvojeni deo, ili se, pak, redovi voćaka mogu pruţati duţ cele okućnice. Prilikom podizanja voćnjaka veliku paţnju valja obratiti odreĊivanju rastojanja izmeĊu voćaka. Ako sadnice posadimo suviše gusto, kad se razviju, njihove grane će se preplitati i voćke će se meĊusobno gušiti, što će se negativno odraziti kako na duţinu njihovog veka, tako i na njihovu rodnost i kvalitet plodova. Kad se voćke sade na okućnici, najpovoljnije odstojanje meĊu njima je: za kajsije i jabuke 6x6 m; za kruške i trešnje 6x5 m; breskve 4х3m; šljive i badem 5x4 m, a za narove i smokve 4x3 m. U prvo vreme posle saĊenja jabuke, kruške i kajsije, voćke ne zasenjavaju celu površinu koja je njima namenjena, zato se preporuĉuje da se izmeĊu redova gaje voćke slabije bujnosti i kraćeg veka, koje poĉinju rano da donose plod. Posle druge, odnosno treće godine ovakve voćke su dva puta manje od jabuka ili kajsija, a već oko dvanaeste godine poĉinju da odumiru. Osim breskve, izmeĊu redova jabuka, krušaka i kajsija moţe se saditi i patuljasta jabuka na vegetativnoj podlozi M-tipa ili kruška na dunji. Na ovaj naĉin se još gaje i šljiva, nar, smokva, višnja i druge slabo bujne vrste i sorte. MeĊu kulture se obiĉno sade u redovima.

UGLEDNE ŠEME ISKORIŠĆAVANJA OKUĆNICE
Na okućnici se površina pod voćkama i sortni sastav utvrĊuju po sopstvenoj ţelji. Da bi ĉitaocima olakšali ureĊenje okućnice i razmeštaj vrsta voćaka u voćnjaku, dajemo i nekoliko varijanti uglednih šema.

PRVA VARIJANTA
Parcela ima oblik izduţenog pravougaonika (duţine 60, širine 22 m, a površine 1.320 m2. Po ovoj šemi, na zemljište pod zgrade za stanovanje, ekonomske zgrade i dvorište ostavlja se 330 m2, za vinograd 330 m2, a za voćnjak 660 m2. Razmer voćnjaka je 30x22 m, a vinograda 30x11 m. Voćnjak treba podizati po šemi 6x6. IzmeĊu visokostablašica (osnovna sadnja) sade se voćke niskog rasta, slabije bujnosti i kraćeg veka kao meĊukultura (sadnja izmeĊu redova). U osnovnoj sadnji od 16 stabala — visoko stablašica sade se: jabuke — 10, kruške — 2, kajsije — 2, trešnje — 2. Radi boljeg iskorišćavanja zemljišta mogu se posaditi i 12 srednjebujnih vrsta voćaka: 3 šljive, 3 višnje i 6 bresaka. Umesto šljiva, višanja i bresaka mogu se posaditi, kao što je već reĉeno, jabuke na Mpodlogama i kruške na dunji. IzmeĊu redova mogu se posaditi 9 sadnica breskve, a na preostalom slobodnom prostoru gajiti jagode i povrće. Na celoj parceli rasporeĊuje se 37 stabala. Prvo poĉinju donositi plod
VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 4 / 80

Letnje sorte sazrevaju od sredine juna. prilikom odabiranja vrsta i sorata. DRUGA VARIJANTA U ovom sluĉaju okućnica iznosi 400 m2 i ima oblik kvadrata sa stranama od 20 m. tako da tokom cele sezone imamo sveţih plodova. posavetujete sa poljoprivrednim struĉnjacima ili iskusnim voćarima — praktiĉarima i odaberete za svoj zasad one vrste i sorte koje u vašem kraju najbolje uspevaju. od meĊurednih voćaka prvo uništiti breskve. U sredini okućnice nalazi se kuća za stanovanje veliĉine 8 x 8m. jedna kruška. kada one poĉnu da daju pun rod. Umesto bresaka u meĊuredovima moţemo gajiti jagode jer. dve višnje i ĉetiri breskve. Jesenje sorte sazrevaju u avgustu. Na izdvojenoj parceli podignut je špalirni voćnjak. Vinograd se moţe zasaditi stonim ili vinskim sortama. One već na stablu dobijaju odgovarajuću boju i ukus karakteristiĉne za sortu. a 2—2. jesenje i zimske. terenskih i klimatskih uslova u pojedinim krajevima. U sluĉaju da se za jagode i povrće odreĊuju posebne površine. onda se one gaje u špaliru. Neke sorte mogu se ĉuvati do januara. I kod nas u Jugoslaviji. Ako se. Prve godine povrće se moţe proizvoditi i izmeĊu voćaka. pak. Kroz nekoliko godina. Najbolje je odabirati one sorte koje su odreĊene za pojedine rejone. jedna trešnja i jedno stablo kajsije. Ĉokoti se sade na rastojanju 2 m u redu.breskve. u sluĉaju pogrešnog izbora sorti lako ih je zameniti drugima. već u zavisnosti od zemljišnih. kao i u Uzbekistanu. Mogu se ĉuvati 7—15 dana. Razume se. Vinova loza se gaji u špaliru. sade vinske sorte. pored ostalog valja paziti i na doba sazrevanja voća. IZBOR SORTI VOĆAKA. dok je kod voćaka ovo veoma teško. U ratarstvu i povrtarstvu pri gajenju jednogodišnjih kultura. U meĊuredovima ovakvih voćnjaka prve godine moţe se gajiti i povrće. po prvoj varijanti. pri ovakvoj sadnji stonih sorti. U osnovnoj sadnji ima 6 visokostablašica: tri jabuke. a red od reda 3 m. tada na voćnjak otpada pola okućnice. Zato je najbolje da se prilikom odabiranja vrsta i sorata voćaka za podizanje voćnjaka na okućnici. dok se na ostaloj površini moţe po volji gajiti povrće ili neki drugi usev. i šljive. a druga polovina se koristi za gajenje jagoda i povrća. JAGODA I VINOVE LOZE Dugoveĉnost i rodnost voćaka i vinove loze zavise od sorte i zato prilikom podizanja voćnjaka i vinograda treba obratiti veliku paţnju na izbor sorti. Ispred kuće obiĉno se sade višnje. I DEO GAJENJE VOĆAKA NA OKUĆNICI SORTE VOĆAKA1 Po rokovima sazrevanja i upotrebe plodova sorte jabuke i kruške se dele na letnje. navodi se šema gde su za voćnjak i vinograd površine odreĊene. Za meĊurednu sadnju potrebno je osam slabo bujnih stabala: jedna dunja. Mogu se upotrebljavati za jelo 15—30 dana posle berbe. i pogodne su za upotrebu odraah posle berbe. tako da na okućnici doĊe ukupno 14 stabala. odnosno. U ovom sluĉaju greška koja se uĉini pri izboru sorte ispolji se tek kroz nekpliko godina. Sem opisanih varijanti. Duţ ograde sadi se malina ili ribizla. Pri ovom naĉinu gajenja ĉokoti u redu mogu biti na rastojanju od 2 m. docnije kad voćke porastu toliko da poĉnu zasenjavati jagode. a sadnice nabavljati u rasadnicima. zatim višnje. Na okućnici. U ovom sluĉaju na okućnici se rasporedi 66 ĉokota vinove loze. Za gajenje stonih sorti po mišljenju mnogih iskusnih vinogradara bolji je sistem u obliku klasiĉnog ĉokota. 1 Sasvim je гazumljivo da je sortiment voćaka i viпove loze u Uzbekistaпu u mnogome drukĉiji od onog u Jugoslaviji i zato smo пama nepoznate ili malo poznate soгte zameпili soгtama koje se gaje kod nas i samim tim smo kпjigu uĉinili korisnijom i za naše ĉitaoce. prirodni uslovi dozvoljavaju gajenje razliĉitih voćnih vrsta i sorti. mesto ovih u meĊuredovima se gaji povrće. stane svega 47 ĉokota vinove loze. (Pгimedba гedakcije NOLIT) VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 5 / 80 . u zavisnosti od razvijanja osnovnih sorata. a kad voćke još više porastu i razgranaju se pa poĉnu onemogućavati i gajanje povrća prelazi se na setvu trava. breskve ili nar. Voćke se sade na rastojanju 6 m u redu i izmeĊu redova.5 m izmeĊu redova. a manji deo površine odreĊen je za povrtnjak.

u Jugoslaviji. ĉvrsto i odliĉnog kvaliteta. Dţems griv. zelenkastoţućkasta. a najbolje uspeva na plodnim zemljištima i u krajevima sa dosta vlage. suva. Delišes crveni. naroĉito u Pomoravlju. soĉno. Poreklom je iz Engleske. Ova sorta je osetljiva na jabuĉni smotavac. Lepog je izgleda. U nas je naroĉito rasprostranjen u Sloveniji. Koks oranţ. Bere se u septembru i upotrebljava odmah posle berbe. Duţim ĉuvanjem plodovi postaju brašnjavi. Jonatan. Zbog lošijeg kvaliteta slabo se gaji. prekrivenu intenzivnom crvenom bojom. Poreklom je iz Engleske. ali postoje i patuljasti i polu-patuljasti oblici. Plodovi se mogu ĉuvati do marta. razliĉitog oblika — okruglastopljosnat ili asimetriĉan. slatko-kiselog ukusa. Plod je srednje krupnoće. Stablo je srednje bujno. godine. Meso je ruţiĉasto. slatko-kiselog ukusa. Ova sorta je osetljiva na pepelnicu i tokom ĉuvanja na plodovima se javlja oboljenje zvano „jonatanove pege". soĉno. Poreklom je iz SAD. Poznata je u celom svetu i u nas. U nas se gaji od 1930. sa izraţenim mirisom na bananu. Pokoţica ploda je debela. Dobre rezultate daje kada se sadi u špalirima. Dobre rezultate daje na vegetativnim podlogama. Dosta je rasprostranjena u našoj zemlji. Sazreva u prvoj polovini jula. Poreklom je iz SAD. Plod je srednje krupnoće (110—130 g). ĉesto nepravilnog. soĉno. sa crvenim prugama na sunĉanoj strani. Pokoţica ploda je zlatnoţuta sa izraţenim sitnim sivkastim taĉkama. nakiselo. U nas se gaji u savremenim plantaţama Stablo ie umereno bujno. sa sunĉane strane bledo-rumena. a plodovi se mogu ĉuvati do aprila. Plod je osrednje krupan (140—150 g). Ima je dosta u našoj zemlji. ubraja se u najpoznatije sorte jabuke. slatko. sa razgranatom krunom. plodovi se ĉuvaju do maja. rano i obilno raĊa. Plod je srednje krupan. Bere se u septembru i ĉuva do aprila. Spada po kvalitetu u grupu najboljih sorti koje kasno sazrevaju. Poreklom je iz SAD. Od kvalitetnih sorti za nas u Jugoslaviji od znaĉaja su sledeće sorte: Starkova najranija. god. nedovoljno soĉno. sjajnu.Zimske sorte sazrevaju u septembru a pogodne su za upotrebu kroz mesec dana. riĉared i dr. Ima polen koji dobro klija. Ovaj delišes ima svoje mutante: starking. Poreklom je iz Engleske. Meso je belo. Pojedine sorte mogu se ĉuvati do nove berbe. Plodovi su srednje krupni do krupni (180—220 g). Poreklom je iz Holandije. Meso jé soĉno. nakiselo. soĉan. Pokoţica mu je tamna. ima ga u svim zemljama gde se gaje jabuke. u osnovi svetloţuta sa crvenim prelivom u vidu pramenova razliĉitih nijansi. Poreklom je iz SAD. Veoma je rodna sorta. bledo-ţute bojie Izvrsnog je kvaliteta. Ima dugu peteljku. Sazreva polovinom avgusta. soćno i slatko s malo kiselosti. Stablo je umereno bujno. U nas se gaji od 1930. Stablo je srednje bujno. ţućkaste je boje. prekriven intenzivno crvenim prugama. Berba se obavlja od polovine septembra do sredine oktobra. Plodovi se ĉuvaju dve nedelje. nakiselo i beliĉaste boje. To je naša domaća sorta jabuke. u mladosti ĉak izrazito bujno. meso je soĉno. odliĉnog kvaliteta. Veoma rasprostranjena sorta u plantaţnom gajenju. Budimka. zlatno ţute boje. Stablo je umerene bujnosti. Meso je ĉvrsto. Plod je srednje krupnoće. glatka. a moţe se ĉuvati do marta. boje zlatnoţute i prekriven narandţasto-crvenkastim pramenovima. Ova vrsta traţi vlaţnija podruĉja. okruglasti. Jabuka je otporna prema mrazu. Dosta je rasprostranjena u svetu. Jonatan je rodna sorta. najĉešće rĊaste boje. Vrlo je rana sorta. okruglasto-pljosnatog oblika. Rasprostranjena je u celom svetu. Rasprostranjena je u mnogim zemljama i unas. ţućkasto-belo. rapava. i u nas. Šarlamovski. je ĉvrsto. VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 6 / 80 . oskudno kiselinom. Meso joj je ĉvrsto. Plod je sitan do srednje krupan (100— 120 g). Stablo je bujno. Ova sorta je pokazala dobre rezultate na vegetativnim podlogama. Berba je u oktobru. Ĉuva se do 2 nedelje. Dolazi u obzir za gajenje u vlaţnim podruĉjima. ima ukus slatnog vina. Meso je ĉvrsto. Plod je vrlo krupan (220—250 g). svetlo-ţutu pokoţicu. Berba je krajem septembra i poĉetkom oktobra. Meso. okruglasto-konusan. ali podnosi i loše zemljište. Pokoţica ploda je debela. Plod ima glatku. oblika izduţeno-kupastog sa izraţenim rebrima oko ĉašica. redovno i dobro raĊa. zelenkasto ţute do bledo ţute boje. gde se ubraja u najvaţnije sorte. bledoţućkaste boje. Dobra je za proizvodnju sokova. Stablo je veoma bujno. izuţeno-konusnog oblika. Plod je srednje krupnoće (150-200 g). soĉan. Zbog slabije rodnosti potiskuju je rodnije sorte. Zlatni delišes. koje umanjuje vrednost plodova. Poreklom ja iz SSSR. SORTE JABUKA Jabuka ima razvijenije stablo. Po kvalitetu ploda ova jabuka spada u prvorazredne. Boskopka. srednje je bujnosti. Ĉvrst je. Bledoţuti su sa crvenim pramenovima sa sunĉane strane. Sazreva polovinom avgusta. Berba je u oktobru. Bere se krajem septembra ili poĉetkom oktobra. Delišes redovno i obilno raĊa. plodovi su sitni (80—100 g). slatkog osveţavajućeg ukusa. ponekad mogu biti i nepravilnog oblika. Parmenka. Jabuke visokostablašice pod ovakvira povoljnim uslovima mogu po stablu dati i preko 1500 kg jabuka.

Pokoţica je bledoţuta. Meso je neţno. Spada u red najboljih letnjih sorti krušaka. Plod je krupan. prelivena rumenilom sa sunĉane strane. Stablo je slabo bujno. a moţe se ĉuvati do februara. Meso je bledoţuto i soĉno. Poreklom je iz Francuske. postoji još veliki broj sorti jabuka koje se gaje kod nas: lepocvetka. SORTE DUNJA Leskovaĉka. VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 7 / 80 . mada se smatra našom sortom. Meso je belo sa ţutom nijansom. Stablo je umerene bujnosti i rodnosti. Preporuĉuje se za plantaţno gajenje zbog rodnosti i kvalitetnog ploda. Berba je krajem oktobra. Poreklom je iz Francuske. zimska dekonkinja i druge. Odlikuje se bujnim stablom i retkom krunom. ţućkasto. ali obilnö rodi. Sazrevaju u julu i u avgustu. Plod je srednje krupnoće (150 — 180 g). Plod je krupan i vrlo krupan (250 — 350 g). plod je krupan (200—300 g). a meso je belo. Pokoţica ploda je svetlo-ţuta. prozeto zelenkastim konĉićima i kiselog je ukusa. Pokoţica ploda je debela. Poreklom je iz Engleske. Berba je poĉetkom oktobra. soĉno. izduţeno-kruškastog oblika sa povijenim vrhom i peteljkom. dosta rasprostranjena i poznata kao „dunja". Plod je srednje krupnoće (150 — 180 g). Plod je vrlo krupan (400—500 g). KaluĊerka. Poreklom je iz Francuske i spada u najraširenije letnje sorte krušaka u svetu. sazreva poĉetkom jula. Sazreva krajem septembra. Berba se obavlja oktobra. prekrivena ĉaĊastom prevlakom. neredovne plodnosti i teţeg oploĊavanja. ĉak i vrlo krupan (200 — 300 g) izduţenokruškastog oblika. ravan ili sa slabo izraţenim rebrima. Pokoţica ploda je zelenkasta i prekrivena rumenilom sa sunĉane strane. okruglastog ili malo izduţenog oblika. Plod je srednje krupnoće (150 — 180 g). Meso je bele boje. Dosta je rasprostranjena u svetu. soĉno. plodovi se ĉuvaju do maja. Sem ovih. Gajenje viljamovke se naroĉito poslednjih godina naglo širi u plantaţama. Plod je srednje krupan ili krupan (150—250 g). Krasanka. Rasprostranjena je u svim jabuĉarskim predelima.Kolaĉara. Meso je belo sa ţutom nijansom. dilova. Nepoznatog je porekla. Inaĉe plod se moţe ĉuvati i u nepovoljnim uslovima vrlo dugo. Klapovka. Do sada je ova sorta dala dobre rezultate. te se preporuĉuje za proizvodnju. Sa dunjom nema dobru kompatibilnost. Boskova boĉica. Pokoţica ploda je sivozelena. Pokoţica je svetloţuta. Meso je belo. svetloţuta sa crvenim prelivom sa sunĉane strane. Pokoţica ploda je svetloţuta sa karakteristiĉnom rĊastom trakom koja se pruţa od peteljke ka ĉašici. Poreklom je iz Francuske. Meso jebelo. Poslednjih godina se nešto više proizvodi u našoj zemlji. Ne gaji se mnogo zbog lošijeg kvaliteta. Boskova boĉica spada u najbolje sorte. topi se u ustima. te dolazi u obzir za proizvodnju. s rĊastim prelivom. Plodovi su srednje krupni (120—150 g). u našoj zemlji ima je najviše od svih sorti krušaka. moţe se ĉuvati u skladištima do januara meseca. prijatne arome. pošto sa dunjom nema dobar afinitet. U nas se gaji oko Beograda. Poreklom je iz Francuske. Odlikuje se umerenom bujnošću. slatko-kiselog je ukusa i prijatne arome. Stablo je slabije ili umerene bujnosti. dok na sejancu daje odliĉne rezultate. Pokoţica ploda je maljava. topi se u ustima. Sazreva poĉetkom avgusta. Polen je slabo klijav. Pored navedenih sorti krušaka gaje se još i sledeće: karamanka. Meso je visokokvalitetno. Bolje uspeva na sejancu. a moţe biti i malo rumena na sunĉano] strani. To je domaća sorta. Rasprostranjena je naroĉito u Engleskoj i u Holandiji. Bere se u oktobru. Sazreva krajem avgusta. svetloţuta. SORTE KRUŠAKA Julska šarena. kruškastog do pravilnog oblika sa izvesnim neravninama na površini. Klerţo. Stablo je bujno i vrlo rodno. Pokoţica ploda je tamnoţuta sa crvenim prelivom. cilindriĉno-kupastog oblika. Ima je dosta u okolini Beograda. šumatovka. Spada u grupu najrasprostranjenijih letnjih sorti krušaka u nas i u svetu. belo. Ima je i kod nas. izduţenobokastog oblika. soĉno. Plod je srednje krupnoće (80 — 100 g) i zarubljeno-jajastog oblika. zbog obilnog roda i skromnih zahteva kaluĊerka je najraširenija zimska sorta krušaka. Odlikuje se srednje bujnim stablom. Stablo je srednje bujno. topi se u ustima. maslovka. Pokoţica je zelene boje sa zatvoreno-crvenim prugama koje prekrivaju veći deo ploda. topi se u ustima i vrlo je kvalitetno. Trevuška. bez izraţene arome. jajastog oblika. Stablo je umereno bujno i rodno. tetovka i druge. a moţe se ĉuvati do januara. lako nema meso visokog kvaliteta. mirišIjava. okruglastog oblika sa dugaĉkom peteljkom. Dosta je odomaćena u našoj zemlji. Ubraja se u red dobrih sorti krušaka što leti sazrevaju. odliĉnog kvaliteta. Poreklom je iz Francuske i dosta je rasprostranjen u svetu a i kod nas se sve više gaji posle rata. kolaĉastog oblika. Meso je ĉvrsto. Poreklom je iz SAD. Viljamovka.

kruškastog oblika sa izraţenim rebrima. Mana joj je što ima dosta sitne plodove i što je osetljiva prema šarki šljive. moravka. Pokoţica ploda je zelenkasta. Redheven. pošto plodovi imaju manji broj kamenih ćelija. Zbog obilne rodnosti i ranog sazrevanja dosta je rasprostranjena u našim voćnjacima. Stablo je bujno i vrlo rodno. Od nje se dobija odliĉna rakija. Sazreva u julu. jajastog oblika. U poslednje vreme uvode se još ranije sorte kao što su: madlen. trnovaĉa. Sazreva sredinom avgusta. Kalifornijska plava. topi se u ustima i slatko. Pokoţica ploda je prekrivena rumenilom na sunĉanoj strani. Plod je krupan (25— 30 g). Halenheven. Zbog osobine da ĉesto prerodi. Poreklom je iz Italije. Poţegaĉa. Meso je ţuto. Meso je bledoţuto. Plod je pogodan za transport. Sazreva krajem jula. SORTE ŠLJIVA Rut geršteter. Meso je zlatnoţuto. Poreklom je iz SAD. Odlikuje se stablom umereno bujnim i veoma rodnim. Meso je ţuto. Moretini. Mezokarp je bele boje i delimiĉno se odvaja od koštice. SORTE BRESAKA Majski cvet. Stablo je umerene bujnostj i odliĉne rodnosti. okruglast ili izduţeno okruglast. Mezokarp je zlatno-ţute boje. soĉno. ali se taj nedostatak lako otklanja poboljšanom agrotehnikom. Pokoţica ploda je plavo-crvenkasta. Stablo je umerene bujno i vrlo rodno. Doskora majski cvet je bio najranija sorta bresaka u Jugoslaviji. Sazreva krajem oktobra. Odliĉna je za sušenje. Plod je srednje krupan (25—30 g). Poreklom je iz SAD. proizvode se i sledeće: bilska rana italijanska šljiva. Dolazi u obzir za gajenje kao rana stona sorta. Pokoţica ploda je obojena tamnocrvenom nijansom sa kratkim prugama. ana špet. okruglastog oblika. Pokoţica ploda je crvena do zatvoreno-crvena. Pored navedenih sorti. Diksired. plodovi su znatno sitniji. drenovka. pokrivena rumenim taĉkicama sa sunĉane strane. Ima bujno stablo. Plod je srednje krupan (70— 80 g) i okruglastog oblika. Pokoţica ploda je tamnoplava sa izrazitim pepeljkom. sa crvenim taĉkicama i izraţenim pepeljkom. Nepoznatog je porekla. dok je meso bedoţute boje. Poreklom je iz SAD. kiselastog ukusa i prijatne arome. metlaš. Pored navedenih sorti. Meso je ţuto. Odlikuje se stablom umerene bujnosti i dobre rodnosti. Sazreva poĉetkom avgusta. prijatnog ukusa i odvaja se od koštice. Plod je krupan (30—35 g). slatko. Zbog ranog sazrevanja i kvalitetnog. Pokoţica ploda je tamnocrvena i maljava. Poreklom je iz SAD. Odlikuje se umereno bujnim stablom i odliĉnom rodnošću. prozraĉna. Stablo je umerene bujnosti i rodnosti. špringtajm. ĉvrsto. odmah posle majskog cveta. Najviše se koristi za sušenje. ţutog mesa ova sorta se veoma ceni svuda pa i kod nas. Veoma je zastupljena u našim novim plantaţama bresaka (oko 50 %). Plod je srednje krupan ili krupan (150—200 g) i okruglastog oblika. Stablo je bujno ili umereno bujno i dosta rodno. Nepoznatog je porekla. vrlo prijatnog ukusa i odvaja se od koštice. malo crveno oko koštice. Odlikuje se stablom umerene bujnosti koje redovno i obilno raĊa. lako se odvaja od koštice. naro-ĉito ako se ne probiraju. pa se preporuĉuje za gajenje u blizini većih potrošaĉkih mesta. tako da se ubraja u najrodnije sorte bresaka. belošljiva i druge. Sazreva krajem juna. okruglastog oblika. Poreklom je iz Francuske. Postoji veliki broj formi poţegaĉe. Plod je vrlo krupan (500—1000 g). Poţegaĉa je sorta koja je najviše zastupljena u Jugoslaviji. koje ĉine 90% od svih sorti dunja u našoj zemlji. tanka. Ubraja se u sorte koje su pogodne za transport i hlaĊenje. prezident i vrste za proizvodnju rakije: crvena ranka. Azenka. Samooplodna je.Pokazuje dobre osobine stone sorte. Meso je ţuto. soĉno i slatkog ukusa. limunastoţute boje. Poreklom je iz SAD. soĉno. Leskovaĉka dunja je vrlo pogodna za industrijsku preradu. dosta cvrsto. Sklona naizmeniĉnom raĊanju. Sazreva u drugoj polovini jula. preradu i stonu upotrebu. soĉan ĉvrst sladak i lako se odvaja od koštice. Domaća sorta. portugalska. Vranjska. Plod je srednje krupan ili krupan (130—160 g). prekoĉisima moretini i druge. Plod je srednje krupnoće (80—100 g). Pokoţica je zatvorenoplava. Pokoţica je maljava. Plod je srednje krupan (18—22 g) i jajastog oblika. Pokoţica ploda je plava. poznata u narodu kao „dunjac". Krupna zelena renkloda. japanska dunja i druge. Stablo je umerene bujnosti i rodnosti. Za preradu vranjska dunja je manje podesna od leskovaĉke. znatno krupniji od leskovaĉke. kirke. vrlo ukusno i odvaja se od koštice. ne odvaja se od koštice. ĉvrsto. Plod je krupan (teţine 30—35 g). altanova renkloda. Poreklom je iz Nemaĉke. Meso je zlatnoţute boje. VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 8 / 80 . poznate su još i sledeće: šampinjon. Mezokarp je bele boje a ispod pokoţice ima crvenkastu nijansu.Sazreva krajem oktobra i moţe se ĉuvati do februara. soĉno. Vrlo je kvalitetno i odvaja se od koštice. Sazreva u drugoj polovini juna. Plodovi su srednje krupni (100—150 g) i okruglastog oblika Pokozica ploda je prekrivena crvenom prevlakom. puaje. Sazreva sredinom septembra. ukusno i odvaja se od koštice. Plodovi ove sorte su pogodni kako za sveţu upotrebu tako i za razne preraĊevine.

Odvaja se od koštice. preradu i sušenje. Stablo je umerene bujnosti i rodnosti. Plod je krupan do vrlo krupan (6— 6. zbog ranog cvetanja strada od mrazeva te je treba gajiti u toplim rejonima. Oblika je okruglastog i simetriĉnog. Lijabö se naroĉito ceni jer rano sazreva i ima kombinovana svojstva ploda. rana elberta. Ima gorku jezgru. glatka. Meso je ĉvrsto. Poreklom je iz SAD. Odlikuje se dosta bujnim ali nedovoljno rodnim stablom. u proizvodnji su dale dobre rezultate i sledeće: breda. Pokoţica ploda je bledoţuta. kod liske. Odlikuje se ume-reno bujnim i vrlo rodnim stablom. Na pokoţici se vrlo ĉesto zapaţaju mrke taĉke karakteristiĉne za ovu sortu. feirheven. Ima svestranu upotrebu. Haleova pozna. Sazreva sredinom juna. Plod ie krupan (180—200 g). rojal. pljosnatog i nesimetriĉnog oblika. Keĉkemetska ruţa. jajastog oblika i spljošten sa strane. Ima obojen sok. Koštica se odvaja od mesa. Plod je srednje krupan (45— 65 g) i okruglastog oblika. kasnog cvetanja i pogodnosti za konzervnu industriju. Stablo je bujno i rodno. redskin. a u punoj zrelosti skoro potpuno crna. Poreklom je iz Francuske. Vrlo je cenjena jer se podjednako dobro koristi za sveţu upotrebu. Poreklom je iz Nemaĉke. okruglasto-srcastog oblika. Sazreva krajem avgusta i poĉetkom septembra. Koštica je sitna i odvaja se od mesa. svetlocrveno i vrlo kvalitetno. a ponekad je i jajast. Hedefingenska. Plod je krupan i vrlo krupan (6— 6. Pokoţica ploda je intenzivno ţuta sa tamno-crvenom dopunskom bojom. U nas je naroĉito raširena oko rejona Subotica-Horgoš. holubova. Germersdorfska. odvaja se od koštice. Sazreva polovinom jula. Stablo je slabo bujno i vrlo rodno.Elberta. Droganova ţuta. Odlikuje se bujnim stablom ümerene rodnosti. okruglastog oblika. Sazreva u prvoj polovini maja. Poreklom je iz Nemaĉke. Meso je ĉvrsto. Meso je narandţasto. pavijot i dr. Poreklom je iz MaĊarske. Dobar kvalitet ploda i rano sazrevanje nadoknaĊuju slabiju rodnost. Sazreva krajem juna meseca. Ima gorku jezgru. Pokoţica ploda je tamnocrvena i lepog izgleda. Mana joj je što je osetljiva na mraz i što polen teţe klija. a oko koštice crveno. ĉesto asimetriĉan. izduţenog oblika. Sazreva u drugoj polovini jula. Jezgra je takoĊe slatka. Ima vrlo bujno i dosta rodno stablo. soĉno. Pokoţica je tanka. Interesantna je zbog ranog sazrevanja. prijatnog ukusa. što se smatra manom. Ima slatku jezgru. Lijabo. pravilnih simetrija. Udeo koštice u ukupnoj teţini ploda je mali. odvaja se od koštice. Ovo je jedna od najrasprostranjenijih sоrti kajsije u nas. Plod je krupan (60—80 g). Od novih sorti bresaka koje se uvode u proizvodnju istiĉu se svojim kvalitetima: dţersilend. Lako se raspoznaje jer se na peteljci lista. ĉvrsto. Vrlo je kvalitetna svetska sorta koja je i u našoj zemlji dosta zastupljena.5 g). SORTE TREŠANJA Trţišna rana. Pokoţica je svetloţuta a sa sunĉane strane rumena. elbert fej itd. Postoji veći broj sorti bresaka sa imenom elberta: junska elberta julska elberta. SORTE KAJSIJA Krupna rana. Poreklom je iz Francuske. topi se u ustima. Odlikuje se srednje bujnim stablom i zadovoljavajućom rodnošću. Naroĉito se ceni zbog poznog sazrevanja. Sazreva u drugoj polovini jula. sjajna i svetlo-crvene boje. ambrozija. triodţem.5 g). sautheven. Sve se meĊusobno razlikuju. Ovo je jedna od najboljih ranih sorti kajsija u svetu. Smatra se jednom od najboljih sorti bresaka u svetu. Pokoţica ploda je bledoţuta. soĉno i aromatiĉno. Plod je vrlo krupan (200— 250 g). Meso je narandţasto. Plod je srednje krupan (40—50 g). Plod je srednje krupan do krupan (50 — 70 g). MaĊarska najbolja. Meso je meko i tamno-crvene boje. prijatnog ukusa i ĉvrsto. sa sunĉane strane je narandţastoţute boje Meso je ţuto. Jezgra je gorka. MeĊutim. srcastog oblika. nalaze dva izraţena zaliska. a ponekad dostiţe i do 800 g. Zbog dobre rodnosti plodovi su ĉesto sitni. Meso je zlatnoţute boje. slatko. dok je sa sunĉane strane prekrivena rumenilom. Poreklom je iz MaĊarske.5— a g) i nepravilno srcastog oblika. Pokoţica ploda je narandţasto-crvenkasta prekrivena crvenom bojom sa prelivom u plavo. rio oso gem i dr. Poreklom je iz SAD. a sa sunĉane strane rumena. Plod je krupan (100—140 g). Poreklom je iz Nemaĉke. Meso je ţuto. ĉvrsto. ispod pokoţice rumeno. Luizet se ubraja u najistaknutije sörte kajsije u svetu. Nepoznatog je porekla. a ispod pokoţice i oko koštice crvenkaste boje. Pored navedenih sorti kajsija. svetloţuto. diksidţem. Pokoţica ploda je maljava. Zapaţeno je da neke forme ove sorte imaju morfološku besplodnost (defektne tuĉkove). Plod je sitan do srednje krupan (2. Meso je bedo-ţuto. bledocrveno. Sazreva krajem juna ili poĉetkom jula. jajastog oblika. Stablo je bujno i umereno rodno. Sazreva sredinom juna. Stablo je bujno i rodno. Pokoţica ploda je svetlonarandţasta sa intenzivno crvenom bojom na sunĉanoj strani. Odlikuje se bujnim i veoma rodnim stablom. te se zbog ranog sazrevanja najviše i ceni. Luizet. Pokoţica ploda je zatvoreno-crvena. Meso je slatko. Plod je krupan VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 9 / 80 . Poreklom je iz Francuske.

grafenštajnka. starkig. bing. U samooplodne spadaju gotovo sve sorte kajsija i bresaka. pri podizanju voĉnjaka u kome će se gajiti samobesplodne voćke. malo spljošten sa strane. Za stonu upotrebu nije pogodna.(5. odabraćemo prvo po svom ukusu jednu. Smatra se da je poreklom iz Nemaĉke. koje ćemo gajiti radi proizvodnje plodova. Stablo je bujno i dobre rodnosti. van. Od sorti krušaka u dobre oprašivaĉe spadaju: karamanka. izduţeno-okruglastog oblika. višanja i ribizla. evropske kupine i neke sorte maslina. Pokoţica ploda je crvena. ruţiĉasto. Sok je ruţiĉaste boje. malo gorko. Pokoţica ploda je crvena do tamnocrvene.5 g). odnosno oploĊavanja i zametanja plodova. Pokoţica ploda je svetloţuta (sliĉna ćilibaru). krasanka. Stablo je umerene bujnosti i rodnosti. Stablo je srednje bujno do bujno. lambert. Meso tamno-crvene boje. umerene rodnosti. i dr. Meso je meko. a u loše: kaluĊerka. hajmonov rubin i druge. Sazreva krajem juna. Neki struĉnjaci ih ubrajaju u višnje. već moramo odabrati najmanje dve. SORTE VIŠANJA Majurka (petrovaradinska). viljamovka. Pored navedenih u proizvodnji su dale dobre rezultate i sledeće sorte višanja: lotova. Sazreva krajem juna.5—5. dok ih drugi izdvajaju kao zasebnu voćnu vrstu. sue. riĉmorensi. ananasova reneta. Meso je tamnocrveno. kaselka. soĉno i odvaja se od koštice. U loše oprašivaĉe se ubrajaju: kanatka. Meso je crvenkasto. gotovo sve sorte lešnika i većina sorti maslina. jer ima malo gorku nijansu u ukusu ploda. kraljica hortenzija. VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 10 / 80 . osenĉena marela i druge. Verovatno je poreklom iz Španije. okruglastog oblika. Sazreva krajem maja ili poĉetkom juna. lukasova. lepa od šatneja. Meso je bledoţuto. Pri izboru i rasporedu sorti samobesplodnih voćaka treba imati na umu da za meĊusobno. dok se druge. Sazreva u drugoj polovini juna. Kereška. amajliška i dr. Tako. na primer. kod jabuke kao dobri oprašivaĉi smatraju se sledeće sorte: zlatna parmenka. Plod je krupan (5—6 g). da bi se oplodile. rukovoditi i mogućnošću oprašivanja. hajmanova konzerva. kongresovka. dve ili više sorti.5—6 g) i okruglastog oblika. Ova sorta višanja je dosta raširena u okolini Petrovaradina i u severnoj Baĉkoj. Pokoţica ploda je tamnocrvene boje. gijatova itd. Raširena je u Dalmaciji i van toga podruĉja nema veliku privrednu vrednost. Pri podizanju voćnjaka. Za marele je karakteristiĉno uglavnom to štö im stablo podseća na trešnju. Pokoţica ploda je tamno crvena do crna. pa je zbog toga i berba neravnomerna. dilova. SORTE MARELA Marele su hibridi trešnje i višnje. Plod je srednje krupan do krupan (4. šampanjka. londonski peping. U drugim podruĉjima naše zemlje ne daje liker takvog kvaliteta kao u Dalmaciji. dobre su i sledeće novije sorte trešnje: emperor francis. soĉno. tetovka i dr. Plod je sitan ili srednje krupan (2. zatim orasi. klerţo. U vrlo kvalitetne sorte ubrajaju se: kraljevska marela. Sok bledoţućkaste boje do bezbojan. lepocvetka.5 g). bigaro. a zatim ćemo odabrati oprašivaĉe koji najbolje odgovaraju glavnim sortama.5—3. posebnu paţnju treba obratiti pravilnom izboru i rasporedu sorti samobesplodnih voćaka. okruglastog oblika. kako bi se obezbedilo meĊusobno uspešno oprašivanje. Gaji se prvenstveno za dobijanje prvoklasnih likera „maraskino". Ovo je sorta prvenstveno dobra za tehnološku upotrebu zbog ţutog mesa. Nepoznatog je porekla. agrumi. Pri izboru samobesplodnih sorti. okruglastog oblika. pozna marela. slatki badem. Poreklom je iz MaĊarske. ali ima manu da joj plodovi neravnomerno sazrevaju. budimka. baumanova reneta itd. pa i onih malih na okućnicama. klapova. naroĉito kada su obezbeĊeni dobri oprašivaĉi. ontarior crveni i beli astrahan. trešnje. Interesantna je zbog ranog sazrevanja. Maraska. moraju oprašiti cvetnim prahom neke druge sorte (samobesplodne sorte). a još sigurnije tri ili više sorti koje se meĊusobno dobro oprašuju i obezbeĊuju obilan i kvalitetan rod. IZBOR SORTI Pri izboru sorti za podizanje voćnjaka treba se. dok su osobine plodova sliĉnije višnji. štreken. Pored navedenih sorti. Španska. debela i ĉvrsta. većina sorti šljiva. boskopka. ne moţemo se ograniĉiti samo na jednu sortu. osthajmska. Poslednjih godina naglo prodire u plantaţne voćnjake. zlatni i crveni delišes. bobovec. Stablo je umereno bujno i rodno. lebrenova. Imajući sve ovo u vidu. unakrsno oprašivanje nisu pogodne sve sorte s obzirom da su neke dobri a druge loši oprašivaĉi. Do sada je dala dobre rezultate. Samobesplodne su jabuke. pored ostalog. Plod je srednje krupan (4—5 g). Sazreva krajem juna i poĉetkom jula. majska višnja. Rano prorodi. kruške. soĉno. Ovo zbog toga što se sorte nekih voćaka mogu oprašivati sopstvenim cvetnim prahom (samooplodne sorte). ĉvrsto. tanka i za vreme kiše puca. a samim tim i obimna rodnost.

Grane koje izbijaju iz samog debla ili njegovog produţetka. oblik i struktura. Deblo Deblo je središni uspravni deo voćke. Kod koštiĉavog voća drvni mladari nose i drvne i rodne pupoljke. dok kruna bresaka po obliku podseća na kišobran. ali uvek takav da omogućuje pravilno oprašivanje. Svi ovi delovi korena zajedno ĉine korenov sistem. zemljište. da budu dobro prilagoĊene lokalnim uslovima. na primer. Za ishranu voćaka. Voćke ţbunastog oblika. Glavna uloga debla je da sprovodi nepreraĊenu hranu koju korenove dlaĉice s vodom izvlaĉe iz zemljišta i sprovodi je u krunu. U drugoj godini ovi mladari se završavaju cvetnim pupoljcima. Vite rodne granĉice su mladari dugi do 20 cm. kupine. drvni mladari nemaju rodnih. nazivaju se osnovne. Središni deo voćke koji predstavlja produţetak stabla naziva se voditeljica. Zadatak korenovog sistema je da uĉvršćuje i hrani voćku. jer su im ĉlanci veoma kratki. MeĊutim. dok po celoj svojoj duţini imaju lisne i drvne pupoljke (sl. Deo ove preraĊene hrane koren koristi za sopstvenu ishranu. što mu omogućuje dalji razvitak. kruške.Kao oprašivaĉe valja odabrati sorte s kvalitetnim polenom koji sazreva u doba kada cvetaju i glavne sorte i koji omogućuje dobru oplodnju. sem nekih sorta — piramidalnora obliku. tlelom cvetni. kao što su maline. uglavnom. koji sluţe za izgradnju skeleta voćke. Kruna Kruna je nadzemni deo voćke i nasaĊena je na deblu. Lišće je na njima u obliku rozete. Iz grana drugog reda izbijaju grane trećeg reda itd. Drugim reĉima. Kod jabuĉastog voća. Obiĉno se radi ovako: ako sorte koje se gaje kao glavne i same meĊusobno dobro oprašuju. a pupoljci su delom lisni. odnosno u lišće voćke gde se ova hrana preraĊuje i tako preraĊena putem debla vraća se u koren. u svom prirodnom obliku. Pored toga sorte oprašivaĉa treba da imaju pribliţno isti vek kao i glavne sorte i. V O ĆN JAK ORGANI VOĆAKA Organi voćki su: koren. ali se pogodnom rezidbom i ishranom mogu kao i lisni pupoljci pretvoriti u rodne. odnosno cvetnih pupoljaka. višegodišnje. šljive i trešnje najĉešće naginju okruglastom obliku. a ĉesto sluţi i za razmnoţavanje putem izdanaka i reznica. tako da ih skoro i nema. krute rodne granĉice. onda se smenjuju sa po 4 ili najviše 6 redova. Tako. duţina debla itd. Pored ovih grana u kruni voćaka razlikujemo kratke i duge mladare. rodni kolaĉi i sloţeno rodno drvo. a višnje na ţalosnu vrbu. Delovi krune. kvalitetan i obilan rod. Sam razmeštaj sorti u voćnjaku moţe biti razliĉit. Za razliku od kratkih mladara. Dok se kratki mladari nalaze u unutrašnjosti krune! drugi mladari se nalaze na njenoj periferiji gde su povoljniji uslovi za njihov porast. Mesto na kome koren prelazi u deblo naziva se korenov vrat. tako da mogu imati dve funkcije. u kruni voćke postoje dve vrste mladara: drvni. ramene ili skeletne grane. Iz ovih osnovnih grana izbijaju boĉne grane ili kako se još nazivaju — pomoćne ili grane drugog reda. i rodni mladari. Kratki mladari su. pa zato i dostiţu veću duţinu. a nešto duţe od prstenastih bodlji. dugi mladari obiĉno nose lišće i drvne pupoljke. nemaju debla. deblo i kruna. kad su glavne sorte izrazito loši oprašivaĉi onda se sa dobrim oprašivaĉima smenjuju posle svaka dva reda. kajsije. kao što se vidi već i po samom nazivu ograniĉenog rasta. a kod jabuĉastog. prstenaste bodlje. voditeljice. poloţaj. Deo hrane koja će sluţiti kao rezerva zadrţava se i u samom deblu. ogrozd i ribizle. meĊutim. Rodno drvo ĉine: vite rodne granĉice. kao što su — podloga. krute rodne granĉice nemaju pri osnovi prstenaste ostatke lišća. U izvesnoj meri na obim i oblik krune mogu da utiĉu i drugi ĉinioci. i nalazi se izmeĊu korena i krune. Krute rodne VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 11 / 80 . 3). Veliĉina. ţilica i korenovih dlaĉica. što je vrlo znaĉajno. Rodno drvo je kod koštiĉavog voća jednogodišnje. Krute rodne granĉice su nešto kraće od vite rodnih granĉica (5—15 cm). Za razliku od ovih poslednjih. karakteristiĉni su za svaku vrstu posebno. a delom i za stvaranje rezervi hrane. odnosno za upijanje vode iz zemljišta i u njoj rastvorenih hranljivih sastojaka sluţe korenove dlaĉice. krune jabuke. Koren Koren je podzemni deo voćke i sastoji se od osnovnog korena.

što je ĉest sluĉaj kod starijih voćaka (sl. Na nekim granĉicama su svi boĉni pupoljci cvetni a samo je vršni pupoljak lisni. naredne godine se na ovim proširenira mestima gran-ĉica obrazuju cvetni pupoljci i stvara rodno drvo (sl. a nastaju prošire-njem dela granĉica na kome su ostali oţiljci od obranih plodova. ovaj cvetni pupoljak se rascvetava još prve godine. prstenasta bodlja se nešto izduţuje i postaje nerodna granĉica. ima tri. kajsije. dok se drvni pupoIjci nalaze na vrhu granĉica. U osnovi prstenaste bodlje nalazi se lisna rozeta. Kod koštiĉavog voća rodno drvo ĉini kratke i duţe rodne gran-ĉice i kitice. Na ovaj naĉin za nekoliko godina se rodne granĉice više puta razgranavaju stvarajući kratke rodne granĉice i rodne kolaĉe. Breskve imaju dve vrste rodnih granĉica: prave i laţne. 6). Ako se na tom mestu nalaze zajedno dva pupoljka. Ukoliko su uslovi povoljni. 5). Rodne kitice koštiĉavog voća karakteristiĉne su za šljive. Na rodnim granĉicama koštiĉavog voća rodni pupoljci su boĉni. pak. Rodne granĉice koštiĉavog voća imaju drugaĉiji raspored drvnih i rodnih pupoljaka u odnosu na jabuĉasto voće. Prstenaste bodlje i izraštaji su kratko rodno drvo dugaĉki svega 2—3 cm.granĉice izbijaju pod pravim uglom. tzv. a na vrhu lisni pupoljak. 4). S obzirom na ovakvu rezervu hrane. trešnje i višnje. Do proširenja ovog dela granĉice dolazi zbog nagomilavanja hranljivih sastojaka koje plodovi nisu uspeli da iskoriste. VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 12 / 80 . Drvni i lisni pupoljci su narodnim granĉicama ĉesto grupisani po dva ili tri na istom kolencetu. jedan je uvek drvni. onda su krajnji pupoljci cvetni. Ove kitice su duge svega 2—4 cm i na vrhu imaju po 3—8 pupoljaka od kojih su srednji drvni a krajnji cvetni. nema ovih delova. Ukoliko ih. a na vrhu — cvetni pupoljak. pak. a u suprotnom — u jednoj od narednih godina (sl. Rodni kolaĉi javljaju se kod jabuke i kruške. ovaj vrški pupoljak ostaje i nadalje cvetni (sl. 7). ukoliko. odnosno sloţeno rodno drvo krivudavog oblika. 8). Tokom vegetativnog perioda se iz drvnih pupoljaka vitih i krutih rodnih granĉica razvijaju mladari koji na vrhu takoĊe imaju cvetne pupoijke. Ukoliko je ovaj vršni pupoljak dobro hranjen i osvetljen on se još tokom leta pretvara u cvetnik. nerodna prstenasta bodlja (sl. Duţ ovih granĉica nalaze se po nekoliko drvnih i lisnih pupoljaka. a drugi cvetni. a srednji drvni. U sluĉaju kad se zbog slabog osvetljenja i ishrane vršni pupoljak prstenaste bodlje ne moţe da pretvori u cvetni.

PODLOGE VOĆAKA Za razmnoţavanje voćnih vrsta upotrebljavaju se podloge. RAZMNOŢAVANJE VOĆAKA Voćke se razmnoţavaju semenom. vlazi i drugim uslovima i osobinama. Reznicama posaĊenim u zemlju potrebna je odreĊena vlaga i temperatura zemljišta da bi se omogućilo oţiljavanje. kruške. F.). G. kada se obrazuju ţile. Kod nas u Jugoslaviji intenzivni zasadi jabuka i krušaka. docnije stupaju u rod. Letorasti koji su izrasli iz korena biljke i oţilili se odvajaju se u proleće i presaĊuju. bilo da su razmnoţene semenom ili izdancima. Sliĉno rodno drvo je i u kajsije. od kojih su do sada u Srbiji najbolji rezultati postignuti sa sejancima vinogradskih bresaka. Njih nije potrebno kalemiti. manje su otporne prema negativnijim ĉiniocima. V. zahtevima prema zemljištu. višlje stablo i obimniju krunu. poţegaĉa i crvena ranka. Podlogom se zove deo voćke na kojem je nakalemljena plemenita sorta. kao što su petrovaĉa. izdancima (vegatativne podloge). Na taj naĉin posaĊena sadnica u voćnjaku sastoji se iz dva dela: iz podloge (divljaĉice) i na njoj nakalemljene kalem-granĉice ili samo jednog okca plemenite sorte. a kruške na podlozi vegetativno razmnoţene dunje. obiĉno se za podloge koriste sejanci. a jedan lisni. Nar. kako oni na poljoprivrednim gazdinstvima tako i oni na okućnicama. Podloga utiĉe na dubinu oţiljavanja. po celoj duţini imaju samo cvetne pupoljke. takav lastar se odvaja od materinskog stabla (korena) i presaĊuje. imaju plići korenov sistem. poloţnicama. U sušnim krajevima i tamo gde se ne oskudeva u zemljištu. Voćke na ovakvim podlogama imaju dubok korenov sistem. Zato se u savremenom voćarstvu voćke razmnoţavaju vegetativnim naĉinom. Sve pomenute vegetativne podloge se razlikuju prema bujnosti. Za oţiljavanje se uzimaju obiĉno odrvenele reznice. rodnost i kvalitet plodova voćaka. a od vegetativnih podloga najpogodnije su zasad neke domaće sorte koje se razmnoţavaju izdancima. B. kraći vek. Voćke na vegetativnim podlogama su slabe bujnosti. Za razmnoţavanje jabuke. o ĉemu proizvoĊaĉi kalemova. srašćivanju s vijokom. smokva. Kao podloge za breskve najĉešće sluţe generativne podloge. Za dunje većeg rasta koriste se generativne podloge (beli i crveni glog). korenjacima. pa se ovi poslovi obavljaju brţe i s manje radne snage. višnje i dunje. ali raĊaju obilno po jednom stablu i dugoveĉne su. višnje. crnošljiva. najĉešće podiţu na vegetivnim podlogama: jabuke na tzv. kojih ima raznih tipova: A. D. koje se spremaju u jesen posle opadanja lista. EM podlogama. oţivljavanju. za razüku od pravih. E. C. Oţiljenim letorastima razmnoţavaju se maline. letorasti (zeleni ili odrveneli) ukopavaju se u zemlju tako da na površini ostane svega nekoliko pupoljaka. pitome sorte. mogu da se gaje i u obliku špalira. daju kvalitetnije i veće prinose po jedinici površine. na koje se onda kaleme kulturne. moraju da vode raĉuna. a i kupci. zato se izboru podloga kao i izboru sorata posvećuje velika paţnja. Laţne rodne granĉice. Za trešnje i višnje uglavnom se kao podloge koriste sejanci divlje trešnje („vrapĉare"). ribizla i vinova loza razmnoţavaju se reznicama. I. breskve. Pri razmnoţavanju poloţnicama. Miĉurin je govorio: „Podloga — to je temelj plemenite voćke". dok iz nadzemnog dela izrastaju mlade granĉice s listovima koje liĉe na materinsku biljku. Kao generativne podloge za kvalitetne sorte šljiva u Jugoslaviji se skoro iskljuĉivo koriste sejanci dţenarike. U voćarskoj praksi se upotrebljavaju dve vrste podloga: podloge proizvedene iz semena (sejanci) i podloge koje su proizvedene vegetativnim putem: reznicama.Prave rodne granĉice po celoj svojoj duţini obiĉno imaju tri pupoljka. trešnje i drugih vrsta seje se seme divljih voćaka da bi se dobile divljake (podloga). a za patuljaste oblike — vegetativne podloge VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 13 / 80 . Ali ovim naĉinom se sortna svojstva obiĉno ne prenose u celini na potomstvo. dugoveĉnost. kalemima. Vegetativni naĉini razmnoţavanja mogu biti: reznicama. U toplim lejama mogu se kod nekih voćaka proizvoditi reznice iz zelenih listova (limun i dr. a lisne samo na vrhu. šljive. Najpogodnije su za ovu svrhu belošljiva. bujnost. crvena ranka i petrovaĉa. od kojih su dva cvetna. Kao podloge za kajsiju kod nas su najbolje rezultate dale neke domaće sorte šljiva. izdancima i dr. U jesen. a zbog manjeg rasta lakše se štite od bolesti i štetoĉine i lakše se beru. ali zato rano prorode.

S vremena na vreme seme se kvasi i meša da bi do njega dopro vazduh odreĊene temperature. Ako se ĉuva u toku zime. zatim se odgovarajućim alatom napravi brazdica i u nju polaţe seme na 2 cm jedno od drugog. One se seju stratifikovanim semenom. moţe se seme na vreme pripremiti za setvu. ranije se okuliraju vrste s koštiĉavim plodovima od onih s jabuĉastim plodovima. onda ono u istoj godini ne niĉe. Na istoj parceli se sade divljake jabuke. Ovaj naĉin se zove stratifikacija ili peskovanje. Za stratifikovanje se uzima 3—4 dela krupnozrnog peska. breskve i kajsije u novembru. posle nicanja biljke se proreĊuju na odstojanju 15—20 cm. Zemljište okolo divljake dobro se nagazi. Agrotehnika i nega useva ista je kao i kod jabuĉastih voćaka. ZasaĊene divljake oreţu se na visini 25 — 30 cm. Kod koštiĉavih voćaka. Seme se suši u senci. Agrotehniku treba podesiti da divljake do jeseni odebljaju na 8 — 10 cm. Ovo se radi da se ne bi stvarala pokorica. Setva semena jabuĉastih voćaka Za dobijanje sadnica jabuke. a zatim se one vade i sade na nova mesta i kaleme. pošto ono taj period provede u zemlji. dok se prerasle (debele) divljake u proleće moraju kalemiti u procep kalem-granĉicom sa 2 — 3 pupoljka. Redosled kalemljenja bi bio ovakav: kajsija i šljiva na sejance ili klonove domaće šljive. Kod jesenje setve seme kajsije. koji se ispere u ĉistoj vodi i dobro pomeša s jednim delom semena (kod krupnog semena — kajsije i breskve — uzima se 5—6 delova peska). U jesen divljake se vade i sade na druge parcele. gde će dozrevati bez ikakvog mešanja. jabuke. Seme voćaka moţe se sejati u jesen i u proleće. najbrţi i najjevtiniji naĉin kalemIjenja. šljive. jabuka na mladice i divljaĉice jabuke. MeĊuredno odstojanje iznosi 50—60 cm. Stratifikaciju traţe višnja. mahalepske višnje u oktobru. kajsiju i breskvu 90-100. za dţeneriku 150-200. s razmakom 60—70 cm izmeĊu redova. gde se kaleme. Seme jabuke. već tek kroz godinu dana. jabuku i krušku 100-120 dana. kruške i dunje seje se na dubinu 2—3 cm. Seme se razmešta u brazde na odstojanju 10—12 cm. Seme dozreva pri dovoljnoj vlazi. Za orah se obiĉno kao podloga koriste sejanci crnog i domaćeg oraha. Razlika je u tome što se krupno seme (kajsija i breskva) seje na dubinu 5—6 cm. jabuke i kruške u decembru. kruška na sejance kruške. Duţ prekopanog zemljišta prvo se zategne kanap. te se mogu kalemiti iste godine kada je izvršena setva. breskve. uništavanju korova i zalivanju. Seme za setvu mora posle berbe da proĊe kroz izvesno . kulturni badem kao podloga sluţi gorki badem. trešnja. Zaliva se 10 do 12 puta pomoću plitkih jarkova. Ako se daju ovi rokovi. breskva na vinogradarsku breskvu. Divljaĉice treba dobro Ċubriti i ĉesto zalivati. Ovo se ĉini zato da bi se ţile razvijale u stranu. VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 14 / 80 . Pri samoj sadnji kopaju se jamice i u njih vertikalno sade divljake do na 1—2 cm ispod korenovog vrata. U toku leta zemljište u meĊuredovima i u redovima se okopava 5—6 puta da bi se uništio korov. dunja na dunju i šljiva na dţenariku. KALEMLJENJE VOĆAKA OKULIRANJEM U proizvodnji sadnica primenjuje se kalemljenje okuliranjem ili oĉenjem. Dobro izmešano i pokvašeno seme stavi se u sanduĉiće i ĉuva u podrumu. U pogledu vremena. u promajnoj (provetrenoj) prostoriji i pri temperaturi od plus do minus 7°C. a u proleće se nestratifikovano seje. breskve. za lesku — sejanci kvalitetnih sorti leske ili sejanci meĉije leske (za bujnije obike leske). kruška na dunju. MeĊu redovima razmak treba da je 20—25 cm. koja moţe da smeta pri nicanju divljaĉica. za badem i orah 45—60 dana. PROIZVODNJA PODLOGA SEMENOM Dobro seme se dobija od zrelih i potpuno zdravih plodova voćaka. Pomešano seme moţe se staviti u sanduk i preko zime zakopati u zemlju na dubinu 30—35 cm. Ako divljaĉice gusto izniknu vrši se proreĊivanje i ostavlja razmak od 3—5 cm izmeĊu njih. Za razliĉito seme potrebno je i razliĉito vreme stratifikacije: za dunju 60-70 dana. a za slatki. Nega se sastoji u okopavanju. Po pravilu.(dunja EM-A). Pred sadnju ţile divljaka se oreţu na duţinu 12—15 cm. Seme višnje i trešnje moţe se stratifikovati već poĉetkom avgusta dţenerike poĉetkom septembra. dunje u januaru.dozrevanje" — da bi se u njemu odigrali neki sloţeni hemijski procesi. Setva semena koštiĉavih voćaka Seme koštiĉavog voća — kajsije. koji se prave meĊu redovima. trešnja i višnja na sejance trešnje.. krušкe i dunje prema zategnutom kanapu. okuliranje se moţe obaviti bilo u proleće na terajući pupoljak (maj-juni) ili u jesen na spavajući pupoljak (avgust-septembar). Setva se obavlja na zemljištu koje je uzorano ili izriljano na dubinu 20—25 cm. dţenarike i višnje niĉe dobro i divljaĉice rastu brzo. Zatim se brazdica zatrpa sitnom zemljom i pospe kompostom ili strugotinom u debljini 2 cm. kruške i dunje prvo se odgaje divIjake. Divljake se sade u redove na odstojanju 20—25 cm. Kod takvih divljaka dobro se primaju kalemljeni pupoljci. dţanarika i mahaleb. Setva se vrši u jesen ili u proleće. jer je to najjednostavniji. kruške i dunje se ne stratifikuje. višnju i trešnju 200-250.

Dobro prenose svoje osobine sorte lola i obilnaja. Dve do tri nedelje pre kalemljenja. zatim se obmotava iznad njega i onda redom. treba ga privezati za patrljak divljake da bi se razvijao vertikalno. maja do 10. pak saĉuvao od dodira vetra ili povreda na neki drugi naĉin uz letorast treba pobiti kolac i privezati ga za njega. Voćke odgajene iz semena bez kalemljenja imaju bujniji rast. da se mladar ne bi oštetio. Patrljak se moţe odrezati i u proleće iznad samog pupoljka. Tupom stranom kalemarskog noţa oprezno se odvoji kora i uvlaĉi pupoljak tako da on sam sebi napravi leţište. Posle dve nedelje vrši se kontrola kalemljenja. dok nešto manje svetlosti. To je okuliranje bez drveta. Na primljenim kalemovima vezivo treba olabaviti. već tako da pupoljak bude dobro priljubljen uz podlogu. lika ili gumice. ruţe. kajsije. kod podloge se noţem uklanjaju granĉice sa stabla do visine 25 — 30 cm iznad površine zemlje. a slabije elberta i stark. U toku porasta okulanta na njemu poĉinju da se razvijaju boĉne granĉice iz pupoljaka koji se nalaze u pazuhu lista. Pri dobroj nezi sadnice se mogu vaditi u jesen i saditi na stalno mesto u voćnjaku. Da bi se.5—3 cm duţine. pri ĉemu obavezno ostaviti list iz ĉijeg pazuha je izrasla granĉica. Kada iz nakalemljenog pupoljka izraste letorast (8—10 cm). zalivanju. No. Agrotehnika u rasadniku se sastoji u obradi zemljišta. Pri dobroj nezi kalema jabuĉastih i koštiĉavih vrsta voćaka moţe se još prve godine pristupiti formiranju krune. odnosno izvesno zasenjavanje VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 15 / 80 . uništavanju korova i zalivanju voćaka. pri odreĊivanju vremena za okuliranje valja koristiti i iskustva voćara iz tog kraja. Sa kalemgranĉice se kalemarskim noţem odseca pupoljak korom (s tankim slojem drveta) 2. Vezivanje ne sme biti ni labavo ni ĉvrsto. a pupoljak osuši. Seme bresaka seje se u rasadniku novembra. bolje podnose niske temperature i plitke podzemne vode. Od razvijenih granĉica treba ostaviti 6—7 gornjih. a ostavlja samo lisna dršкa od 1 — 1. Ċubrenju. otpornije su prema gljiviĉnim bolestima. U tom cilju treba vrhove okulanta skratiti na visinu 75—80 cm da bismo podstakli porast boĉnih granĉica. Pri kalemljenju kalem-granĉicu treba drţati u levoj ruci. kalem-granĉice se ĉuvaju na prohladnom mestu u vlaţnom materijalu (krpe ili novine). Njegovo preimućstvo se sastoji u tome što se moţe bolje priljubiti pupoljak. Za kalemljenje treba imati dobro naoštren noţ i operaciju obavIjati ĉistim rukama. PODIZANJE I NEGA VOĆNJAKA IZBOR MESTA Mesto predviĊeno za voćnjak pre svega treba da je dobro osunĉano. Kalemljenje se obavlja u prohladno vreme i izvodi oštrim kalemarskim noţem. sve vrste i sorte ne poseduju ovu osobinu. pošto su oni najzreliji. U jesen patrljak podloge treba odseći. a poĉinje neposredno ispod pupoljka. koje se formiraju po spratovima ili po razraĊenom spratnom sistemu. Jame se popune zgorelim stajnjakom. Po ubacivanju pupoljka on se vezuje. ali to treba raditi oprezno. a donje ukloniti. limuna i drugih. Ako ne moţe odmah da se obavi kalemljenje.5cm duţine. juna. a na sam dan kalemljenja stablo se obriše krpicom da bi se uklonila zemlja. Ruke treba da su ĉiste. Odseĉeni pupoljak uzima se za lisnu dršku prstima leve ruke. Ovako formirani kalemi imaju stablo visoko 40—50 cm sa krunom koja se sastoji od 5 do 6 boĉnih grana. MeĊutim. PROIZVODNJA BRESAKA IZ SEMENA . Kod neprimljenih kalemova kora se smeţura.Okuliranje oraha obiĉno se vrši krajem jula i poĉetkom avgusta. Formiranje krune obavlja se od 25. a desnom rukom pomoću kalemarskog noţa odsecaü pupoljke s delom kore. ali kasnije stupaju na rod (3—4 godine). Ovaj list sluţi za debljanje stabla okulanta. posle nicanja. Breskve pripadaju vrstama koje ĉesto daju semensko potomstvo s pribliţnim osobinama materinske voćke. U svaku jamu stavljaju se dve koštice breskve. Za kalemljenje se uzimaju pupoljci sa srednjeg dela letorasta. Voćne vrste koje zahtevaju više svetlosti su kruška. dok se vezivo nepodveţe ispod pupoljka tako da okce ostane slobodno. Za kalem-granĉice uzimaju se zreli letorasti od 5 do 6 mm debIjine. slabiju biljku treba ukloniti. Ali ovaj naĉin je sloţeniji i sporiji. trešnja. Da bi se pupoljak nove sorte još brţe razvijao. formiranju krune i orezivanju mladih voćaka. Za vezivo sluţe rafija. U proleće. Ono se stavlja u jame duboke i široke po 40 cm. i pri tome se pazi da se ne dodiruje površina reza. jaĉe razvijenih.KOŠTICA Neki voćari gaje breskvu na okućnici proizvedenu od koštice bez kalemljenja. Nega kalemova Sledeće godine rano u proleće 15—20 cm iznad kalemljenog pupoljka treba divljaku odseći. Takva podloga se ponovo kalemi sve dok se na podlozi ne podlubi kora. Vezivo se omotava spiralno. treba uklanjati sve pupoljke koji se razvijaju na podlozi. Zatim se kalemarskim noţem na divljaci (podlozi) napravi rez u vidu slova T. Postoji i drugi naĉin okuliranja. i to sa stabala koja već daju rod. kajsija i breskva. Dalja nega se sastoji u okopavanju voćnjaka. Sa odseĉenih letorasta odmah se uklanjaju listovi i zalisci. šljive. naroĉito kod višnje. pri ĉemu treba voditi raĉuna da se gornji deo pupoljka priljubi uz popreĉni rez na podlozi.

U tom cilju duţ parcele treba zategnuti kanap i pomoću metra obeleţiti odstojanja koja su utvrĊena za sadnju odreĊenih vrsta voćaka. Jamu popunjavamo gornjim slojem meĊurednog zemljišta pomešanog sa kofom zgorelog stajnjaka. Sadnice se trape odvojeno po vrstama i sortama i na svaku sortu stavi se etiketa. Starija stabla se najbolje primaju ako se vade i presaĊuju zajedno sa busenom zemlje koja se pripila uz ţile. napravi škarpa i po to] škarpi razmeštaju sadnice jedna pored druge. ukoliko se prime. Za obeleţavanje mesta sadnje pobija se koĉić koji pokazцje sredinu gde će se iskopati jama. Taĉno je da ovako stara stabla. IZBOR I PRIPREMA SADNOG MATERIJALA Starost voćnjih sadnica Sadnice jabuĉastih vrsta mogu biti i jednogodišnje i dvogodišnje. ali treba raĉunati i s tim da se prilikom presaĊivanja takvih stabala obiĉno veoma povreĊuju ţile. ali u nedostatku boljih mogu se i one koristiti za podizanje voćnjaka. onda širina jame treba da je 1. Do sadnje u proleće sadnice se ĉuvaju utrapljene. treba ih pre trapljenja drţati dva-tri dana u vodi. da se kruna sastoji od 3—4 osnovnih grana nakon proreĊivanja po etaţnom sistemu. 100 g superfosfata i 100 g amonijum-sulfata. ako je zemlja suva. ranije prorode. a ĉesto se i osuši.podnose šljiva i jabuka. Slabijeg su kvaliteta sadnice druge klase. Ako u putu sadnice sluĉajno više uvenu. manje plodan. Pred transportovanje ţile sadnica se stavljaju u razblaţenu glinu zatim zamotaju slamom i odozgo sargijom. Naposletku se zemlja na sadnicama dobro nagazi. Ţile treba skraćivati do zdravog mesta ako su na krajevima poĉele truliti. Pred riljanje unosi se 6—8 kg stajnjaka i 80—100 g superfosfata po 1 m2. U ovu svrhu iskopa se kanal 50 cm dubine pravca istok-zapad. Ako voćnjak zasnivamo na šljunkovitom zemljištu. a zatim utrapiti.5 m. PRIPREMANJE PARCELE ZA SADNJU Površinu parcele pred sadnju sadnica treba izravnati da se ne bi pri zalivanju voda zadrţavala. Ţile sadnica se zatim zatrpaju sitnom vlaţnom zemljom i popune sva prazna mesta izmeĊu njih. koju treba ĉesto menjati. a duţina osnovnih granĉica treba da je 30—40 cm. pošto se na krajevima obrazovao kalus i preseci napravljeni u jesen već su potpuno srasli. VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 16 / 80 . U svakom sluĉaju voćke ne treba saditi pored visokog. a zatim izriljati na dubinu 25—30 cm. dok su sadnice koštiĉavih vrsta najbolje kao jednogodišnje. ţile se dobro zaliju i potom sadnice zatrpaju do jedne trećine duţine. Posle trapljenja.5—2 m.5 cm. razbacuje u meĊuredove. pod uglom od 45°. Pri kopanju jama sluţimo se daskom za sadnju dugaĉkom 1. U širokoj jami voćka bolje raste i brţe se razvija. Kvalitet voćnjih sadnica Potrebno je saditi samo sadnice dobrog kvaliteta: da imaju tri do ĉetiri glavne ţile. U zamenu za izbaĉeno zemljište u jamu unosimo zemlju iz meĊuredova i dodajerao 15— 20 kg zgorelog stajnjaka i po 200 g amonijumnitrata i superfosfata. da im je stablo pravo i zdravo. Koĉići se dobro pobiju da bi ostali na istom mestu i posle kopanja jame. radi zaštite od vetra i povreda za vreme prevoza. a dubina oko 70 cm. onda krajeve ţila ni u kom sluĉaju ne treba seći i obnavljati rez. pokrivene tankim ţilama i korenovim dlaĉicama. debljine i— 2. Sadni materijal u rasadniku moţe se nabaviti u jesen. Po izvršenom razmeravanju pravac redova kontroliše se pobodenim koĉićima. Ne treba saditi povreĊene. Stablo ovih sadnica moţe biti samo malo iskrivljeno. pošto ono svojom senkom zagušuju voćke. a širokom 12—15 cm. Sadnice druge klase moraju imati korenov sistem 25—30 cm duţine. zakrţljale i slabe sadnice sa slabim korenovim sistemom i s polomljenim granama. Ako su sadnice povreĊene od mraza. da je letorast-voĊica prav i da je dug dvadesetak santimetara. Pri kopanju jama gornji sloj zemlje se izbacuje oko jame. ne kraće od 35 cm. Dasku naslanjamo centralnim usekom na koĉić. U ţelji da dobiju što ranije plodove mnogi Ijubitelji-voćari sade ĉak i stara stabla od ĉetiri i više godina. tako da posle presaĊeno stablo boluje. pa na juţnoj strani kanala. Razmeravanje Posle osnovne obrade zemljišta parcelu treba razmeriti. usled ĉega podleţu truljenju. Takve ţile se skraćuju oštrim noţem ili makazama do zdravog mesta. treba ih izvesno vreme drţati u prohladnoj prostoriji. Priprema sadnica za sadnju Pri vaĊenju sadnica iz trapa i njihovom transportu ţile nekih sadnica mogu se povrediti i pokidati. Ako su sadnice bile izvaĊene u jesen. a u krajeve daske nameštamo male kontrolne koĉiće koji pri saĊenju sluţe kao centar jame Kopanje jama Iskopane jame treba da su široke 100—120 cm i duboke 60—70 cm. da duţina boĉnih grancica iznosi 60 cm. Zemljište na kome se podiţe voćnjak treba da bude plodno i obezbeĊeno vodom za zalivanje voćaka. dekorativnog drveća. a donji.

oko sadnice se napravi ĉinija od 100 do 120 cm širine. Zato pri popunjavanju jame zemljom prvo treba ubaciti plodni sloj zemlje pomešan sa zgorelim stajnjakom i tu smešu sloţiti na dno jame u obliku konusa — male humkice. Da bi se starije stablo pripremilo za presaĊivanje. Ako sadnica ima samo dobro razvijeno stablo bez boĉnih granĉica. Skraćivanje grana je neophodno zato što je potrebno uspostaviti ravnoteţu izmeĊu ţila. Pri prolećnjoj sadnji granĉice krune treba orezati odmah. aprila u severnim krajevima. potrebno je oko njega u avgustu ili septembru iskopati kanal širok 20—30 cm i dubok 60—70 cm. Ĉiniju oko sadnice treba pokriti slojem stajnjaka. Pri slabom sabijanju u zemlji ostaju šupljine. Zemljište za saĊenje treba dobro pripremiti i snabdeti hranljivim materijama da bi mlade ţilice dospevajući u plodno zemljište brzo povratile snagu. a kruna voćke orezana na VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 17 / 80 . razmutiti glinu vodom i dodati kofu balege ili zgorelog stajnjaka. Sadnice donesene od mesta trapljenja treba odmah posaditi ili privremeno zatrpati zemljom. Vreme sadnje treba da se odredi zavisno od toga da li je proleće kasno ili rano. SaĊenje voćaka Pri sadnji voćaka ne treba dozvoliti zasušivanje ţila sadnica. Pri dubljoj sadnji korenov vrat se naĊe duboko u zemIji. Pri plitkoj sadnji. ĉak ni pri oblaĉnom vremenu. Za prolećnu sadnju jame treba iskopati u jesen. komposta ili lišća 8—10 cm debljine. pa će samim tim i isparavanie vode biti veće. Rano u proleće. oslabljenu presaĊivanjem. Posle orezivanja i sadnje deblo sadnice treba okreĉiti rastvorom gašenog kreĉa i gline (tri dela kreĉa i jedan deo gline razmućene u vodi do gustine milerama). Neposredno pre saĊenja ţile sadnica treba umoĉiti u kašu napravljenu od gline i balege ili zgorelog stajnjaka. što omogućava pojavu plesni na ţilama.5 m koja se pripila uz ţile. Obod ĉinije se izdiţe 8—10 cm iznad površine zemljišta. ţile se lako ogole pa sadnica moţe uginuti od isušivanja. SaĊenje izvode dva ĉoveka — jedan drţi sadnicu. a drugi zatrpava ţile. treba zajedno podseći sve ţile uokvirene kanalom. Kanal se puni dobro nakvašenom zemljom. Vodu treba raspodeliti ravnomerno poceloj jami i sipati je u 2—3 navrata. u novembru. Prilikom orezivanja treba paziti da rez bude iznad pupoljka.VREME SAĐENJA I SAĐENJE VOĆAKA Vreme saĊenja Voćne sadnice se sade u jesen i u proleće. Ako se granĉice ne sкrate one ce imati mnogo listova. a kamoli na suncu i vetru. a zajedno s njim sleţu i ţile sadnice. izvaditi stablo i preneti ga zajedno sa zemIjom na predviĊeno mesto. Pri tome ţile treba rasporediti tako da ih bude u svim pravcima i paziti da im vrhovi ne budu savijeni nagore. dok pri jesenjoj sadnji to se ĉini u proleće. tj. PRESAĐIVANJE STARIJIH VOĆAKA Stabla stara 5—10 godina presaĊuju se sa busenom zemlje širine 1—1. tako za ţile neće biti u stanju da iz zemljišta izvlaĉe onoliko vode koliko je izgubljeno isparavanjem. Sadnica se stavlja na vrh konusne humke. Drugi radnik zatrpava jamu zemljom pomešanom sa zgorelim stajnjakom. REZIDBA SADNICA POSLE SAĐENJA Posle sadnje treba granĉice krune skratiti na 1/2 iHJ/3 duţine. U jesen se sade posle opadanja lišća. ostavljajući je duzor od boĉnih grana za 15—20 cm. onda zemlju oko jame dobro nagaziti. Istim rastvorom stabla se kreĉe u jesen. da je ne bi voda pri zalivanju upropastila. Za ovu svrhu treba iskopati jamu. Jama u koju se voćka presaĊuje mora biti dobro naĊubrena stajnjakom. rezidba grana je neophodna i radi formiranja krune. pre poĉetka vegetacije. Savetuje se da se ceo busen sa ţilama voćke opšije sargijom i tako prenese da zemlja ne bi spala sa ţila. izloţene vazduhu. tj. onda ga skraćujemo na 70—80 cm da bi izrasle boĉne grane krune. bez obzira na vlaţnost zemljišta. SaĊenje se završava kada poĉne otvaranje pupoljaka. Prolećnja sadnja obavlja se ranije. zbog ĉega će stablo lagano rasti i kasno doneti plod. od 20—25 marta u juţnim krajevima i do 1. Pošto se jama do vrha napuni zemljom. U toku jeseni i zime u kanalu se na odseĉenim ţilama izrastu sitne ţilice. Na parcelama s teškim zemljištem pri sadnji u velike jame korenov vrat sadnice mora biti 4—6 cm iznad površine zemlje. Na razmaku 50— 60 cm od jame treba iskopati kanaliĉ 18—20 cm dubok i spojiti ga sa kanalom koji prolazi sredinom izmeĊu redova radi zalivanja sadnica. Pri zatrpavanju zemljom sadnicu moramo nekoliko puta lako protresti drţeći je u ruci i povlaĉiti je naviše da bi se zemlja ravno-merno raspodelila izmeĊu ţila. Odmah po sadnji sadnice treba zaliti sa 2—3 kofe vode. ĉim dozvoli vlaţnost zemljišta. jer će posle sleganja zemlje ostati na istom nivou sa njom. jer se tako zemlja ĉuva od naglog sušenja. a centralnu granu — voĊicu skratiti manje. Nije dozvoljeno ostavljati ih nepokrivene. Voćna sadnica se mora posaditi na istu dubinu na kojoj je rasla u rasadniku. Kada je jama ispunjena zeraljom za 3/4 dubine. Pri ravnomernoj raspodeli vode zemIjište u jami se ravnomerno sleţe. pak. Prilikom sadnje korenov vrat treba da bude nešto malo ispod površine zemlje. koje su oslabile prilikom presaĊivanja i nadzemnog dela sadnice. Sem toga.

do ĉetvorogodišnjeg uzrasta voćke uopšte ne treba Ċubriti. Pod malĉom se zemljište manje savija i bolje se ĉuva vlaga. koje su već poĉele da raĊaju. Na ĉiniji oko voćke ne treba ništa sejati. Zalivanje Prve godine po sadnji voćke se zalivaju 10—12 puta: po dva puta u aprilu. u julu i avgustu po tri puta i u septembru jedan put. a u proleće se unosi još po 100 g amonijum-sulfata. Isto tako ne treba sejati ni pozne kulture. izmeĊu redova se ne sme sejati kukuruz. Grudve zemlje pri jesenjem riljanju ne treba usitnjavati. pod mlade voćke unosi se Ċubre zavisno od intenziteta porasta. ako je širina krune 1 m. katkad i lucerka. onda pod ovaj materijal treba stavljati 35 g/m2 amonijum-nitrata. Korov se uništava ĉestom obradom zemljišta i herbicidima. 150— 200 g amonijumsulfata i 200—250 g superfosfata. Voćke starije od 4 godine. i to oprezno. Mineralna Ċubriva treba davati svake godine. onda prve dve godine pri normalnom porastu stabla — kada letorasti dostignu 60—70 cm i više Ċubrenje se ne obavlja. a koliĉina vode se smanjuje. U toku leta zemljište oko voćaka okopava se 3—4 puta na dubinu 10—12 cm. a u trećoj godini na 5—6 puta. da se spreĉi razvijanje korova koji voćkama oduzima hrahljive materije. ako se ţile nalaze blizu površine zemljišta. Ċubre se sa 20—25 g amonijumsulfata. NEGA VOĆAKA NEGA MLADIH VOĆAKA Odrţavanje meĊuredne površine Voćno stablo se dobro i brzo razvija i donosi plod samo pod uslovom ako se. kod trogodišnjeg 2. 15—20 g superfosfata i 5—6 g kalijeve soli po 1 mr. pošto oni iscrpljuju zemljište i štetno utiĉu na voćke. Stablo i osnovne grane treba omotati rogozom ili trskom i periodiĉno prskati. Na primer. Posle svakog navodnjavanja. suncokret i duvan. Stajnjak i super-fosfat se unose u jesen pod duboku obradu zemljišta. bostan i bob. a u proleće se daje amonijumsulfat. — kupus. crveni patlidţan i plavi patlidţan. pošto njihovo kasnije zalivanje izaziva bujniji rast voćaka i zakašnjenje sazrevanja letorasta. Docnije. ako je priraštaj manji od 50 cm. krastavci i tikve. Rokovi kopanja zavise od padavina.5 m itd. MeĊutira. Prvih godina izmeĊu redova mladih voćaka obiĉno se seje povrće. Pri riljanju ašov treba drţati malo ukoso da bi se izbeglo veće presecanje ţila. MeĊu redovima moţe se sejati i lucerka. cvekla. prve godine gaje se dinje lubenice. Ako se zemIjište malĉira slamastim stajnjakom ili strugotinom. Na primer.5m pa i više. jer grudve bolje upijaju i zadrţavaju vlagu. sledećih godina. kod petogodišnjeg 3. crni luk. jer kasnija zalivanja produţavaju vegetaciju i zbog toga mogu voćke izmrznuti preko zime. u toku 5—6 ĉasova.5 m. Ne treba VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 18 / 80 . pasulj i grašak. a stajnjak svake druge ili svake treće godine po 1—2 kg na 1 m2. što ĉesto dovodi do njegovog izmrzavanja u toku zime. Za rast voćaka neophodno je da zemljišteoko voćaka ima dovoljno hranjlivih materija i vlage. s tim da se posle treće godine zaore. druge godine krompir. da se ne bi povredile ţile. Posle saĊenja stablo treba uĉvrstiti pomoću zategnutog kanapa ili sliĉnog veziva. maju i junu. Zalivanje voćaka treba da se prekine poĉetkom septembra. U drugoj godini broj zalivanja smanjuje se na 8—10 puta. Sa starenjem voćaka obraĊena površina oko voćaka se svake godine povećava za pola metra. treće godine mrkva. posle opadanja lišća: kod jabuke i kruške na dubinu 20—25 cm. a kod višnje i dunje. Na šljunkovitim zemljištima broj zalivanja povećava se na 16—20. Ako pri saĊenju Ċubrivo nije bilo uneseno. kod ĉetrogodišnjeg 3 m. Malĉ dat u jesen pretvara se u zgorelu organsku materiju i pri prekopavanju meša se sa zemljom. Korov koji se pojavi treba ĉupati ili uništavati herbicidima. Kod dvogodišnjeg drveta ĉinija oko voćke treba da iznosi 2 m u preĉniku. Navodnjavanje voćaka vrši se kanalima i voda se pušta u ĉinije polako.polovinu duţine grana. ţile rastu do l. onda se u jesen daje 4—5 kg zgorelog stajnjaka i 100 g superfosfata po stablu. onda pod svako stablo treba uneti 4—6 kg zgorelog stajnjaka. Obrada se prekida polovinom septembra da bi se zaustavio rast letorasta. kada se zemlja prosuši zalivne kanale treba prekopati. Površinu oko voćaka dobro pokrivati (malĉovati) sveţim stajnjakom i biljnim otpacima u sloju 12 do 15 cm. Ako je pri sadnji uneseno dovoljno Ċubriva u jamu. zalivanja i pojave korova. mrkvu i druge. pravilno neguje. Đubrenje Radi boljeg porasta voćaka neophodno je Ċubrenje. Obrada zemljišta oko voćaka Prve dve-tri godine po saĊenju ţile voćaka rastu jedan i po put brţe nego grane krune. Ako povećanje letorasta dostiţe 70—80 cm. inaĉe oni ne sazrevaju i mogu izmrznuti u toku zime. Zemljište oko voćaka prekopava se ujesen. dubina obrade je 18—20 cm. Na okućnicama blizu grada mogu se meĊu redovima gajiti i jagode 4—5 godina.

a ponekad i više. Zalivanje mora biti obilno da bi zemljište dobilo vlagu do dubine od 100 do 120 cm. Granu sa oštrim iiglom saviti pomoću drvene rasponke. Formiranje krune Kruna se formira da bi skelet (osnov) bio jak. zatim se uklanjaju duple grane i one koje rastu unutar krune. U prvim godinama porasta treba formirati ne samo osnovne grane nego i grane drugog i trećeg reda.dozvoliti da se zemljište u kanalima presuši pa ga tek onda prekopavati jer se tada stvaraju velike grudve. Ako neka grana preraste ostale. Treće i ĉetvrte godine. onda se boĉne grane više izduţuju. pa tek kad se voda upije. Drugi spratsezasnivana visini 40—60 cm od prvog sprata od jedne. ali s malim koliĉinama vode. NEGA VOĆAKA U RODU Odrţavanje voćaka u što duţem donošenju visokog (obilnog) prinosa moguće je samo ako svake VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 19 / 80 . njih takoĊe rezati na 15—20 cm. Kod ruĉnog zalivanja voda se ne upija odmah. pa se moţe zameniti konkurentskom granom. Kod formiranja krune ponekad grana upravljena na gore (konkurent voĊice) raste bujno i ometa voĊicu. Ovo se moţe videti i na fotografiji. Pri formiranju krune treba imati u vidu da će prve godine posle sadnje biti slab porast letorasta — svega 30—40 cm. Ako ne postoji sistem kanala za zalivanje. Takvo zalivanje treba izbegavati. Ali ako grane ne dostignu odgovarajuću duţinu kao u drugoj godini. Osnovne grane moraju biti usmerene na razne strane i ne treba da su u istoj ravni sa granama prvog reda. Ona mora imati šest do osam grana. zato se u kanal lije 1—2 kofe. pored toga se skraćuju vrhovi letorasta da bi se na njima formirali cvetni pupoljci. da bi se formirao sprat krune. posle sadnje. Pri rezidbi osnovnih grana strogo se pazi da se grane razvijaju ravnomerno.centralnu voĊicu treba odseći. treba orezivati kao u drugoj godini. uklanja se 35—40 cm letorasta. skraćuju za 15—20 cm. Osnovna grana treba da je stabilna. a drugo u junu. gde je potrebno usmeravati rašćenje. Kod neravnomernog razmeštaja grana rezidba je iznad boĉnog pupoljka. koja uporedno prikazuje dve ĉetvorogodišnje voćke. jednu koja je orezivana i drugu koja nije orezivana. u proleće. stvarajući manje oštar ugao. Na voĊici se takoĊe pojavljuje izdanak produţenja. a mogu se i pincirati u leto radi formiranja cvetnih pupoljaka. Ako se voćka ne obrezuje. i u skladu s njegovim potrebama. odnosno grane drugogreda. zavisno od starosti voćaka. jer suvišna voda istiskuje vazduh i uništava mikrofloru. Jednovremeno sa orezivanjem boĉnih grana skraćuje se i centralna vodeća grana voĊica. U jesen. i izdanka produţivanja. tj. Rokovi ruĉnog zalivanja su isti kao i kod sistema za navodnjavanje pomoću kanala. U ovom sluĉaju. Isto tako i višak vlage u zemljištu štetan je za voćke. Za jedno dvogodišnje stablo za jedno zalivanje potrebno je 4—7 kofa vode. Sem prolećne rezidbe. Osnovne grane treba da se nalaze ravnomerno u raznim pravcima. U novembru voćnjak se navodnjava 1—2 puta da bi se nagomilala vlaga u zemljištu (zimsko zalivanje). Posle formiranja poslednjih grana. Ako rastu pod oštrijim uglom treba ih razmaknuti od stabla. Kod formiranja krune treba granĉice na stablu rasporediti ravnomerno na sve strane da ne bi smetale jedne drugima i da bi svakom delu krune bila pristupaĉna svetlost i vazduh. U voćarskoj praksi postoje mnogi naĉini formiranja krune voćaka Za uzbekistanske uslove bolja je piramidalna kruna. i ne dolazi do korenovog sistema. Prilikom orezivanja voĊicu treba skratiti manje nego boĉne grane. Pri formiranju krune grane treba da se razviju od stabla pod uglom od 45°. tj. Radi ubrzanja formiranja krune kod letnje rezidbe se uklanjaju grane koje su suvišne. Prvi sprat se ĉešće formira od tri suprotne grane. U tom cilju sve grane i voĊicu treba skratiti na pola. a manje razgranjavaju i kasno stupaju u plodonošenje. Tu moţemo zapaziti da na orezivanoj voćki ima mnogo rodnih granĉica. ona se skraćuje. Takvu granu treba orezivanjem oslabiti ili je sasvim ukloniti. orezuju se za 1/4. što kvari strukturu zemljišta. U proleće druge godine. kod dobre nege na stablu se pojavljuju izdanci koji dostiţu duţinu 60—100 cm. Pri orezivanju grana treba paziti da se rez nalazi iznad spoljnog okca. dok ih na neorezanoj ima vrlo malo. doliva se još nekoliko kofa. U ĉetvrtoj godini se formiranje krune uglavnom završava. Pri izboru osnovnih grana treba birati one grane koje sa voĊicom ne prave oštar ugao. odnosno dve grane. formiranju narednih grana pristupa se samo onda kada se razvije prvi sprat. Pinciranje se obavlja onda kada letorasti dostignu 20 cm. Sledeće grane se rasporeĊuju reĊe po dve ili po jedna na odstojanju 40—50 cm. Ako se izmeĊu redova voćaka nalazi neki usev on se zaliva posebno. stabilan i dugoveĉan. Ponekad voĊica raste slabo. onda se voćke zalivaju ruĉno. Letorasti koji izrastu izmeĊu osnovnih grana orezuju se u jesen. da bi se na njoj mogao odrţati veći rod. jer se voda ne upija duboko i brzo se isparava. Prvo pinciranje izvodi se u maju. kad boĉne grane izrastu 70 cm. rezidba se obavlja i u leto. a pri porastu od 100 cm orezuje se 1/3. pošto ona mora zauzimati poloţaj za formiranje drugog sprata grana. Ponekad se voćke zalivaju ĉesto. Pri takvom orezivanju na osnovnoj grani se pojavljuju boĉne grane. jer stvaraju gustu krunu. koje treba da se razvijaju (rastu u razne strane na odstojanju 50 cm jedna od druge).

Ako se u voćnjaku nalazi neka meĊukultura. ali s nešto manjim koliĉinama vode. Na peskovitom zemljištu broj zalivanja mora biti veći.godine prirast letorasta nije manji od 30 do 40 cm. Kultiviranje se prekida krajem avgusta. Na bugarski naĉin zalivaju se deonice s malim nagibom. Ĉesto se izmeĊu redova voćaka koje su u plodonošenju gaje i povrtarske kulture — crveni patlidţan. peskovito). voćnjak se zaliva 4 — 5 puta. a na glinovitim manji. a u juţnim krajevima od 10 do 15 septembra. U severnim rejonima s nešto više vlage u vreme vegetacije. U tom cilju zagraĊuju se zalivne površine sa svih strana bedemom od 20— 25 ćm. Zato. preĉnilta 15—20 mm. zatim od podzemnih voda. starosti voĉaka i drugih uslova. U proleće zemljište treba usitniti. onda se povećava koliĉina opadnutog voća. Kod jesenje kopnje treba grudve usitnjavati jer neusitnjene bolje nagomilavaju vlagu preko zime. Infiltracioni naĉin smatra se najboljim. Voda teĉe takvim kanalima 24 ĉasa. Crveni patlidţan treba u toku leta zalivati 15—18 puta. meĊutim. u njihovim meĊuredovima moţemo gajiti razne poljoprivredne kulture. Broj zalivanja i koliĉina vode zavise od mehaniĉkog sastava zemljišta (glinovito. Ali agrotehnika crvenog patlidţana se ne poklapa sa agrotehnikom voćaka. Na šljunkovitim zemljištima broj zalivanja povećava se na 15 — 17 puta. Prolećna obrada se vrši do dubine 10—12 cm. Ako se poslednje zalivanje obavi kasnije od dve nedelje pred sazrevanje plodova. Obrada zemljišta oko voćaka u vreme proleća i leta izvodi se najmanje 3—4 puta. borba sa bolestima i štetoĉinama itd. Infiltraciona zalivanja mogu se obavljati na ravnim površinama cele deonice. a na dubini najmanje 1 metar. okolo stabla pravi se udubljenje u obliku ĉaše u koje se pušta voda. gde je manje vlage. Pri riljanju zemljišta oko šljiva. ako nema dovoljno vlage voćke treba zalivati već od proleća. dok se krune voćaka ne sastave. koja daje u sezoni tri otkosa. imati na umu da je višak vlage štetan. U jesen zemljište u voćnjaku treba prekopati na dubinu 20—25 cm. višanja i dunja. Voćke se u takvom sluĉaju zalivaju kanalima sa obe strane reda. Zato u starijim voćnjacima zemljište svake godine treba odrţavati u crnom ugaru ili zatraviti. Zato se nega zemljišta mora sastojati u tome da se stvore povoljni uslovi za razvoj korenovog sistema i za maksimalno obezbeĊenje voćaka hranljivim materijama. Od višegodišnjih trava najviše se koristi crvena detelina. Ċubrenjeni i negom voćaka (orezivanje. Svakim zalivanjem zasićuje se zemljište vodom u kome se nalazi veći deo korenovog sistema. Kao što je već reĉeno. Dva do tri dana posle svakog zalivanja razbija se pokorica. kasni krompir i sl. ali ne treba dozvolili da voda dospe oko samih voćaka. pošto kvari vazdušni reţim zemljišta. Zimsko zalivanje VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 20 / 80 . Kod starih voćaka zemljište meĊu redovima je zasenjeno i mnoge poljoprivredne kulture ne mogu da uspevaju. drugi put u aprilu u vreme cvetanja voćnjaka. Zalivanje voćnjaka u severnim krajevima prekida se krajem avgusta ili poĉetkom septembra. Ako se primenjuje ovaj naĉin na teškom zemljištu. a na lakom zemljištu 60— 70 cm. Pri ovom naĉinu voćke se zalivaju lanĉano. Pri zalivanju po sistemu ĉaše. onda se zemIjište oko voćaka obraĊuje 2—3 puta u toku leta. Takav prirast moţe se obezbediti pravilnom obradom zemljišta. dok voĉke samo 5—6 puta.). onda se zalivanje podešava prema zahtevima dotiĉne kulture. dok u juţnim. Potrebno je. ĉetvrti put u julu. Neprekidno zalivanje se koristi onda kada su u meĊuredovima voćaka zasejane trave i kod zimskog navodnjavanja. u meĊuredovima se prave kanali duboki 15 — 20 cm na razmaku od 100 — 120 cm. voćke slabo rastu. peti put u poĉetku avgusta i šesti put krajem avgusta ili poĉetkom septembra. Prvi put se zaliva voćnjak pred cvetanje voćaka ako je proleće bilo šüvo. oko voćaka. Ovaj naĉin se preporuĉuje pri sadnji voćaka na terenima s većim nagibom i kada se ne raspolaţe dovoljnim koliĉinama vode. posle većeg opadanja zametnutih plodova. Obrada se izvodi ašovom ili dubokim oranjem. na naĉin ĉaše i infiltracijom. plodovi ostaju sitni i gube soĉnost. Navodnjavanje voćnjaka u periodu plodonošenja Kad nema dovoljno vlage u zemljištu. Odrţavanje zemljišta u voćnjaku Kod rodnih voćaka ţile se proširuju izvan projekcije krune. zalivanjem. smanjuju rodnost. pošto je kod ovih vrsta korenov sistem dosta plitak. Voćnjak u periodu rodnosti moţe se zalivati na više uaĉina: na bugarski naĉin. a u meĊuredovima 1—2 puta. Neprekidan naĉin zalivanja se primenjuje i u zimsko doba. dubina mora biti 4—5 cm manja. Zato je bolje da se za povrtarske kulture izdvoji posebna parcela. treći put u poĉetku juna. da bi se stablo što bolje spremilo za zimu. Tok vode se reguliše ubacivanjem vode u brazde pomoću gumenih cevi dugih 100 — 110 cm. 5—6 puta. Ako se površina izmeĊu redova voćaka zatravi. ali ne prevrtati zemljište. pritiskivanjem ovih cevi pomoću specijalnih štitova ili s jako zatravljenim i ţiliĉastim busenjem.

25% se unosi u jesen. sadrţaj azota u amonijum-nitratu iznosi 34—45%. U ovim sluĉajevima povećava se prinos i naglo se smanjuje periodiĉnost u plodonošenju jabuka i krušaka. Na gomilu se slaţu razni otpaci. Za Ċubrenje voćnjaka koriste se sledeća Ċubriva: Stajnjak. potrebno pri Ċubrenju amonijum-nitratom uneti 120 kg azota po 1 ha. kuhinjskih otpada. Ako je rod 120—150 kg po jednom stablu. Mineralna Ċubriva u ĉistom stanju se ne puštaju u promet. na primer. pa se zato moţe delimiĉno unositi u zemljište i u toku jeseni. Duţina i širina gomile su proizvoljne. Nagomilavanjem vlage u zemljištu stvaraju se rezerve za period ranog proleća. i to po mogućstvu zajedno s mineralnim Ċubrivima. Đubrenje voćnjaka Za normalan porast i rodnost voćke traţe kao dopunu zeraljišnim hranljivim materijama najviše azota. a još manje mikroelementa. stajnjak se slaţe i dobro sabijene gomile visoke 1—1. prašine sa puteva. i to u slojevima. Da ne bi gubio od kvaliteta. Posle nekoliko meseci ili kroz godinu kompostna gomila postaje jednoobrazno pregorela masa gotova za upotrebu. strugotine drveta itd. koriste se samo lako rastvorljiva Ċubriva. Da bi se postigla veća rodnost povećaju se koliĉine mineralnih Ċubriva 2—6 puta. Teţina jedne pivske ĉaše amonijum-nitrata iznosi 150 g. Sadrţina mineralnih materija iskazuje se u procentima. domaćeg smeća. Đubriva se razbacuju u projekciji krune i izmeĊu stabala u redovima i potom zatrpavaju u zemljište.Zimsko zalivanje obavlja se kasno u jesen do smrzavanja zemIjišta. Kompost se spravlja od opalog lišća. amonijum-nitrata na 1 ha. i to u slojevima na svakih pola metra debljine. a u superfosfatu 16—20 kg fosfora (aktivne materije) itd. Doze Ċubriva zavise od rodnosti pojedinih sorta. i visoka je 1—1. Zgoreli stajnjak i kompost treba pomešati sa strugotinom i u takvom obliku ih unositi u zemljište. Gomile stajnjaka dobro se pokriju zemljom. Stajnjaku se dodaje 1. Kompost. ono se moţe unositi u većim koliĉinama. Gomila se s vremena na vreme gazi. U poslednje vreme industrija sve više proizvodi mešana. Ovo znaĉi da se u 100 kg amonijum-nitrata nalazi 31 kg azota. VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 21 / 80 . kada su potrebe biljaka za vlagom naroĉito velike. Kompostnu gomilu treba povremeno zalivati vodom. utoliko se više unose Ċubriva. Pri suvoj jeseni zalivane povećava otpornost voćke protiv smrzavanja u vreme jakih zimskih mrazeva. Potrebna koliĉina Ċubriva u mešanom stanju odreĊuje se na sledeći naĉin: ako je.5m. Đubriva se unose u zemljište u obliku osnovnih doza i pri prihranjivanju voćaka u toku vegetacije. Dejstvo stajnjaka traje 2—3 godine usled njegovog laganog razlaganja u zemljištu. Ako gazdinstvo raspolaţe većim koliĉinama stajnjaka ili komposta. Od fosfornih Ċubriva najĉešće se upotrebljava granulirani super-fosfat. a naroĉito u rejonima gde nema dovoljno vlage. u pepelu od drveta 6—20% itd. Veštaĉka ili mineralna Ċubriva sadrţe samo jednu ili više hranljivih materija: azot. kuhinjskim pomijama ili osokom. Stajanjak je najbolje unositi u zemljište svake druge godine. u natrijum-nitratu 16%. Ovo Ċubrivo bolje je unositi u zemljište u teĉnom obliku. cime. onda koliĉinu azota pomnoţimo sa 100 i podelimo sa procentnim sadrţajem azota u nitratu (34%). Amonijum-nitrat se lako rastvara u vodi i brzo se ispira iz zemIjišta.5—2% (u odnosu na teţinu stajnjaka) super-fosfata. Za ovo se koristimo formulom: (120x100)/34=353 kg. Ovo je najbolje Ċubrivo za voćke. Zimskim zalivanjem uništavaju se štetoĉine koje se nalaze u zemljištu. Komposna gomila stvara se postepeno. a ostatak se koristi za prihranjivanje voćaka. Mesto za spravljanje komposta treba da bude u senci i blizu vode. Fekalije razblaţene vodora upotrebljavaju se za prihranjivanje. manje fosfora i kalijuma. fosfor ili kalijum. koji se unosi u zemljište prilikom osnovne. duboke obrade. Ukoliko je veća rodnost. U takvom sastavu stajnjak bolje deluje na voćke. Sadrţaj fosfora u superfosfatu iznosi 16—20%. Na primer. ili 35 gr / m2. svake godine se unosi 35—40 grama amonijum-nitrata i superfosfata i po 8—10 g stajnjaka na 1 m2. Koliĉina unošenja komposta u zemljište nešto je veća nego stajnjaka. a super-fosfata i kalijeve soli 250—300 grama. i u karbamidu 46%. Pri upotrebi većih koliĉina Ċubriva. inaĉe voda se neće upiti. u amonijum-sulfatu 16—20%. odnosno kompleksna Ċubriva. Od kalijevih Ċubriva obiĉno se uzima kalijeva so koja sadrţi 40% kalijuma (aktivne materije).5 m. a koliĉina stajnjaka za 4—5 po 1 m2. Radi brţeg raspadanja otpadaka gomilu treba povremeno prekopavati i prebacivati vilama i lopatama. nego se spravljaju mešana sa odreĊenim procentom aktivne i neke inertne materije. Amonijum-sulfat je manje rastvorljiv u vodi i biljka ga postepeno iskorišćava. zavisno od nagomilavanja otpadaka. Ţivinski izmet. 50%) rano u proleće. Mineralna Ċubriva. U suvom obliku koristi se u koliĉini od 150—200 gr / m2. Veliki znaĉaj ima pravilno ĉuvanje stajnjaka.

koja se prilikom prekopavanja unosi u zemljište. Đubrenje preko lista — folijarno Ċubrenje. nego se samo dopunjuje ishrana. Seju se poĉetkom movembra po krajevima pristablovog kruga. Ona zamenjuju stajnjak i kompost. Za prihranjivanje se upotrebljava osoka. redovno uništavanje korova. Kod prihranjivanja mogu se unositi organska Ċubriva narodnim naĉinom „šarvot". U toku vegetacionog perioda stabla se prskaju dva do ĉetiri puta sa 0. Mikroorganizmi usvajaju slobodni azot iz vazduha i prevode ga od neusvojive forme u usvojivu. Stajnjak u jami treba stalno mešati da se ne bi nataloţio na dno jame. Posle rezidbe svetlost i vazduh slobodno prodiru unutar krune. povećavaju prinos. Stajnjaka se dodaje 2—3 kg na 1 m2. Biljke za primeriu zelenišnih Ċubriva treba da su otporne prema zimskim mrazevima. nije dovoljno samo unositi Ċubrivo u zemljište. fosfornim i kalijumovim. pa voćke mogu izmrznuti u toku zime. REZIDBA VOĆAKA I FORMIRANJE RODNIH STABALA Postoje dva naĉina rezidbe voćaka skraćivanje grana i granĉica i proreĊivanje. Ova Ċubriva (nitragin i azotobakterin) spravljaju se u specijalnim laboratorijama. ali samo ako su i organomineralna Ċubriva u dovoljnim koliĉinama unešena u zemljište. normalno zalivanje biljaka. Docnija prihranjivanja nisu za preporuku. Obe ove operacije treba pravilno obaviti. Duţ jame se pušta voda. U proleće grašak obrazuje veliku zelenu masu.5g na 1 m2. unošenje azotnih Ċubriva u rokovima: 1/4 u jesen u vidu amonijum-sulfata. spreĉavaju zaslanjivanje zemljišta itd. superfosfat i kalijeva Ċubriva unose se u jesen pod duboko oranje ili riljanje. Za prihranjivanje se unosi po jedna kofa razblaţenog Ċubriva na 2—3 duţinska metra brazde. Industrija mineralnih Ċubriva proizvodi specijalne tablete mikroelemenata za prihranjivanje voćnih stabala. Veliki znaĉaj za povećanje prinosa ima duboko unošenje Ċubriva za prihranjivanje. Za prihranjivanje treba koristiti ne samo mineralna već i organska Ċubriva i mikroelemente. Unošenje Ċubriva u ĉistom obliku dovodi do sušenja voćaka. Jednu tabletu treba rastvoriti u kofi vode za svaki kvadratni metar zemljišta. Razmak izmeĊu otvora iznosi I m. VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 22 / 80 . brazde se zatrpavaju i ravnaju. srednju i dugaĉku. molibden. Ako se u meĊuredovima gaje povrtarske kulture. U pristablovim krugovima kopaju se brazdice duboke 15—18 cm na odstojanju 150—160 cm od stabla voćke. Granulirano fosforno Ċubrivo zemljište ne upija tako brzo i ono ostaje duţe pristupaĉno korenovom sistemu. jod. Glavni uslovi za efikasno delovanje Ċubrenja bili bi: unošenje mineralnih Ċubriva zajedno sa organskim Ċubrivima. Na poĉetku zalivnog kanala u voćnjaku iskopa se jama duţine 1 m i dubine 50—60 cm. obavezno unošenje organskih Ċubriva svake 2. bakar. Posle unošenja razblaţenih Ċubriva. Zato se voćke prskaju rastvorima mineralnih Ċubriva — azotnim. 1/2 u proleće pre cvetanja voćaka i 1/4 u vidu prihranjivanja od proleća do poĉetka jula. Fosforna Ċubriva se unose u obliku granula. Ova Ċubriva se sastoje od ĉistih kultura zemljišnih mikroorganizama koji poboljšavaju uslove ishrane biljaka. poboljšavaju kvalitet plodova i otpornost prema mrazevima. Ova Ċubriva treba razrediti: osoku sa 2—3 puta većom koliĉinom vode. Najbolje je ako se Ċubrivo unosi u kanale duboke 20—25 cm ili u iskopane rupe. onda se one Ċubre nezavisno od Ċubrenja voćaka. godine. Da bi se postigao veći efekat. Po veliĉini zahvata pri skraćivanju letorasta rezidba se deli na kratku. nego treba stvoriti potrebne uslove za njegovo puno dejstvo. druge brazdice kopaju se na odstojanju 75—100 cm i treće brazdice u širini krune. ili 3. Skraćivanje vrhova letorasta i granĉica omogućuje stvaranje boĉnih grana. Zgoreli stajnjak i kompost mogu se dodavati i u proleće. U tom cilju se gvozdenim ili drvenim svrdlom izbuše rupe na dubini 50—60 cm i u svaku ubaci odreĊena koliĉina teĉnih Ċubriva. kao što su zimski grašak i ozima grahorica. Prihranjivanjem se ne zamenjuje redovno Ċubrenje voćaka. kobalt i mangan. cink. Pri proreĊivanju krune uklanjaju se grane i granĉice koje zasenjuju jedna drugu i prepliću se meĊu sobora.5% rastvorom amonijum-nitrata i 1—3% rastvorom superfosfata. Mikroelementi ubrzavaju rašćenje. Posle prihranjivanja voćke treba obilno zalivati. Azotobakterin i nitragin stavljaju se u pristablove krugove u koliĉini 1—1. unošenje u jesen fosfornih Ċubriva u granuliranom obliku u jamice duboke 40—50 cm. Skraćivanje letorasta i proreĊivanje krune obavlja se jednovremeno. ţivinski izmet i dr. Tablete sadrţe: bor. reguliše rast grana i daje im potreban pravac. iako u sasvim malim koliĉinama. Hranljive materije mogu dospeti u voćke ne samo posredstvom korenovog sistema veĉ i kroz listove i grane voćaka. koja rastvara i odnosi Ċubriva do voćaka. pravilna obrada zemljišta. Prihranjivanje se sprovodi u maju i u junu. Voćke isto tako imaju veliku potrebu i za mikroelementima. U takvu jamu ubaci se stajnjak ili fekalije. Organske materije moraju biti ravnomerno rasporeĊene. Ovim naĉinom Ċubrenja rodnost se povećava. Zelenišna Ċubriva. fekalije sa 3—4 puta više vode i ţivinski izmet sa 10—12 puta više vode.Stajnjak. razblaţene fekalije. Prihranjivanje se obavlja dva puta: prvi put u proleće pred cvetanje i drugi put po završetku cvetanja. jer pospešuju kasnu vegetaciju. Đubriva se mešaju sa zemljorn i unose pod voćke. Bakterijalna Ċubriva.

Ponekad donje grane ugušuju centralnu voĊicu i grane koje se nalaze iznad nje. Rezidba kajsija Veći deo plodova kajsije zameće se na dugaĉkim letorastima. Rezidba jabuka i krušaka Po formiranju osnovnih grana u toku prvih 4—5 godina posle sadnje smanjujemo rezidbu. Stablo treba da saĉuva sposobnost stvaranja novih grana i granĉica. tj. broj zalivanja mora se povećati. Zato treba skratiti grane drugog reda izazivajući bolje razgranjavanje. Takve grane orezujemo jaĉe i samim tim ujednaĉujemo krunu. a ostavljaju 3/4 ili 2/3 letorasta. Vrlo ĉesto gornje grane jaĉe rastu od donjih. stvarajući oštar ugao. njih formiramo sledećih godina. Stare rodne granĉice uklanjaju se sve do raĉve za 1/3— 1/2. uklanjanju suvišnih grana koje rastu unutar krune. Ako je stablo mlado i još nije poĉelo da raĊa ne treba letoraste suviše skraĉivati. Dobijanje novih izdanaka postiţe se pravilnom rezidbom. ostaje 1/4 godišnjeg prirasta. Prilikom podmlaĊivanja voćaka obavezno treba prekopati zemljište u meĊuredovima i dati po 50 g amonijum-nitrata i superfosfata i 1—2 kg slajnjaka na 1 m2. Da bi se ubrzalo stvaranje rodnih granĉica i bolje razgranjavanje. Takva stabla zalivaju se 6—7 puta u toku vegetacije. Ako se letorasti oreţu kratko. Ako letorasti dostignu duţinu 50 cm. reda. kada granĉice dostignu 20 cm. osnovnih grana. zalivanjem voćaka i obradom zemljišta. skraćivanju letorasta ako dostignu duţinu 60—70 cm. Ovo je osobito vaţno kada rodnost voćke sa starošću poĉne da opada. One se uklanjaju prstenovanjem ili se saseku do osnove. Pri takvom osnovu matiĉne grane moraju biti tanje od stabla na tom mestu. Ako je priraštaj letorasta manji od 30 cm. Ova operacija se sastoji u otkidanju vrha letorasta tako da ostanu 2—3 listića.. na kratkim rodnim granĉicama tipa buketa i na prstenastim granĉicama. proreĊivanje krune i orezivanje grana vrši se posle svake 2—3 godine starosti da bi se pojaĉao porast. Dejstvo srednje rezidbe skoro je sliĉno kratkom orezivanju. Prilikom orezivanja treba obratiti paţnju na uravnanje grana. Kod nekih sorti javlja se mnogo sitnih letorasta. Rezidba kajsije ima za cilj dobijanje bujnih letorasta i formiranje rodnih granĉica. Kod voćaka koje su prorodile orezivanje se sastoji uglavnom u proreĊivanju krune. Ako ovo iz nekih razloga ne moţe da se obavi. Jedan deo treba ukloniti da ne bi zasenjavali rodni deo krune. tj. Ako je rodnost velika. potrebno je u toku leta obaviti pinciranje letorasta. Kod srednje rezidbe uklanja se polovina jednoletnjeg prirasta. Letorasti dugi 50—60 cm skraćuju se na 1/3. Pri podmlaĊivanju sloţenih plodnih granĉica (rodnih kolaĉa) uklanja se njihov gornji deo da bi se pri osnovi stvorili novi rodni kolaĉi. a još duţi ĉak na 1/2. Zato se podmlaĊivanje primenjuje u krajnjem sluĉaju. Ako nisu bile definitivno formirane grane 2. Na rodnijim stablima jabuke i kruške izrastaju svake godine mnoge rodne granĉice.Pri kratkoj ili jakoj rezidbi jednogodišnji prirast se skraćuje za 3/4 duţine. posebno rodnih granĉica (rodni kolaĉi). grane se ponekad mnogo saviju nadole i na njima se pojavljuju vodopije. Najbolji pokazatelj dobrog stanja stabla je godišnji porast letorasta od 30 do 50 cm. U takvim sluĉajevima voćku podmlaĊujemo na taj naĉin što sve vrhove dvogodišnjih i trogodišnjih grana reţemo na 15— 30 cm. Veliko skraćivanje mladog stabla dovodi do daljeg teranja vegetativne mase i kao rezultat toga odlaţe se donošenje ploda za 1—2 godine. onda u proleće sledeće godine na njima će izrasti jedan do tri jaka nova izdanka. onda nije potrebno ni podmlaĊivanje pošto već i jedna rezidba dosta oslabi voćke. ostane manji deo godišnjeg izdanka. Prilikom podmlaĊivanja rodnih granĉica treba pojaĉati Ċubrenje i zalivanje voćaka. Ipak. Lako podmlaĊivanje obavlja se jedanput u toku 4—5 godina na stablima koja u godini rezidbe ne daju rod. VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 23 / 80 . Jaĉe orezivanje primenjuje se na stablima 8—10 godina starih. treba reći da se pri lakom podmlaĊivanju ne pomaţe uvek porast stabla. i 3. grane koje su rasporeĊene gore moraju biti slabije od niţe rasporeĊenih grana. onda ih u proleće pri rezidbi treba skratiti na 1/3. 3 kg amonijum-nitrata i 3 kg superfosfata po stablu. Posle ovakve operacije drvo daje plod tek nakon 4—5 godina. i to jedanput u 3—4 godine. kada voćke ostare i slabo rastu i imaju slabije prinose. Veće skraćivanje primenjujemo samo kod veoma dugaĉkih letorasta (više od 1 m) da bismo pojaĉali razgranjavanje i izjednaĉavanje grana. Pinciranje se vrši prvi put u maju a drugi put u junu. Voćke koje su predviĊene za podmlaĊivanje Ċubre se godinu dana ranije sa 180— 200 kg stajnjaka. redovnim Ċubrenjem. a kod dugaĉke ili slabe rezidbe uklanja se 1/3 ili 1/4 duţine jednoletnjeg prirasta. a dugaĉku rezidbu kada ţelimo da povećamo koliĉinu plodnih granĉica. Kod dugaĉkog orezivanja na izdanku će ostati mnogo pupoljaka iz kojih će se razviti nekoliko slabih boĉnih izdanaka. Zato se kod kajsije skraćuju letorasti i primenjuje jako proreĊivanje krune. Kratku i srednju rezidbu primenjujemo kada je potrebno da se poveća vegetativni prirast. Stare granĉice slabo raĊaju. pa ih treba stalno razreĊivati. Isto tako. Jedan od tih letorasta (slabiji) treba odseci do osnove. koje povećavaju rodnost i daju bolje i kvalitetnije plodove. Nastupa momenat kada voćka prestaje normalno da prirasta (25— 30 cm). Na vrhovima grana ĉesto se pojavljuju letorasti u vidu vila koje rastu iz jednog mesta.

Dok su stabla mlada. a gornji tako da rodi. tada krunu podmlaĊujemo. kada nije bilo rezidbe u toku nekoliko godina. iz kojih će izrasti mladice. Sa starošću drvo se proreĊuje i ogoljene grane skraćujemo. Na duţim letorastima cvetnih pupoljaka ima malo. pa je pri rezidbi potrebno paţljivo razreĊivati krunu i uklanjati suve grane i grane koje su završile raĊanje. kruna se proreĊuje radi boljeg osvetljavanja. tj. Pri obnavljanju zasada višnje ostavljaju se mladari iz korena. 9). Pri formiranju ĉaše ostave se 3—4 grane. ostavi se jedan najbolji. Kod trešnje je obavezna letnja rezidba — pinciranje letorasta. U trećoj godini rodnu granĉicu treba odrezati do osnove. U ovom sluĉaju sve dvogodišnje i trogodišnje grane se reţu do osnove. Dţbunaste sorte donose rod na letorastima dugim 25—40 cm. Rodnost šljive zavisi od jednogodišnjih granĉica i majskih buketa. Kod mladih stabala. Kruna breskve se formira najĉešće u vidu ĉaše (kotlasta kruna). a slabi letorasti se ne skraćuju. Isto tako skraćuje se i voĊica da bi bila 25—30 cm veća od skeletnih grana. Kod bujnih stabala ostavljaju se duţi letorasti nego kod slabih stabala. Starija stabla orezuju se jaĉe nego mlada. Ovo se vrši sasecanjem vrhova debelih grana ispod prvog razgranjavanja. proreĊuju se na odstojanju 10—15 cm jedan od drugog da bi kruna bila rastresita. Centralna grana (voĊica) u rasadniku ili voĉnjaku skraćuje se u drugoj godini. Centralna voĊica izraţena je u ĉetvrtoj ili petoj godini. okopavaju i orezuju. na odstojanju 20—30 cm. Kada se smanji porast letorasta dolazi do ogoljavanja debelih skeletnih grana. Kod bezjarusnog sistema na centralnom stablu rasporeĊuju se 4—5 osnovnih grana na odstojanju 15—20 cm. Kod mladog stabla letoraste skraćujemo tako da ostanu 45—50 cm dugi. Rezidba trešanja Trešnju orezujemo isto kao i bujne sorte višnje. ostavljaju se 2—3 granĉice drugog reda. Kod guste krune. podmlaĊivanje se vrši postupno u toku 2—3 godine. Na mladim stablima kajsije obavlja se pinciranje izdanaka. Pri orezivanju letorasti se skracuju na 1/3. Grane drugog reda obrazuju se na odstojanju 40—50 cm jedna od druge u raznim pravcima. i to 2—3 jaĉa i bliţa starom drvetu. praksa je pokazala da pri dobroj nezi višnje povoljno reaguju na orezivanje. Sledeće godine gornji izdanak se orezuje tako da ostane 10—12 pupoljaka. U periodu uzgoja trešnja daje mnogo letorasta duţih od 50—60 cm. obavlja se podmlaĊivanje i jednovremeno VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 24 / 80 . manje se skraćuje. Kod takve rezidbe grane ne ostaju gole i daju vrlo dobar rod. Zato se preporuĉuje letnja rezidba kajsije posle skidanja plodova. Izdanci srednje duţine orezuju se radi zamene tako da ostanu 2—3 donja pupoljka. s tom razlikom što kruna ima 5—8 dobro rasporeĊenih grana. Ako su letorasti kraći od 25 cm. odnosno u trećoj godini rezidbe. Kod ĉašiĉnog oblika krune jako prodire svetlost i vazduh pa plodovi dobijaju lepu boju. Ali kad voćka ima ovaj oblik ĉesto se odcepIjuju grane jer su slabije vezane. a isto tako i slabe granĉice. Ako letorasta ima mnogo. Kod bujnih sorti višnje deblo je formirano na visini 40—50 cm. Zavisno od razmeštaja rodnih pupoljaka. U osmoj i devetoj godini voćke se podmlaĊuju. Pri rezidbi breskve moţe se ostaviti više letorasta. Rezidba bresaka Breskve rano poĉinju da donose plod i veoma se razgranavaju. Na osnovnim granama. Zato je potrebno orezati breskvu tako da svake godine budu prinovljeni letorasti. letorasti se skraćuju za 1/4 ili za polovinu. i to na visini 35—40 cm. oni su uglavnom rodni. ostave se 10—12 pupoIjaka. Breskve imaju mnogo granĉica. a na donjem samo 2—3 (sl. Rezidba šljiva Oblik šljive se formira isto kao i kod trešnje i bujnih sorti višnje. na slabim i nerazvijenim. da bi se mogao razvijati mladi izdanak. a od dva izdanka donji se reţe na dva do tri pupoljka. Pri smanjenju porasta izdanka kod odraslog stabla obavlja se podmlaĊivanje krune. na deblu se nalaze 8—9 debljih grana pojedinaĉno ili u 4 grupe. Plodovi su uglavnom na jednogodišnjim letorastima i buketnim granĉicama.Rodni pupoljci kajsije slabo podnose mrazeve a kako rano cvetaju ĉesto ih pozni mrazevi oštete. Kada mladari poĉnu da donose plod. slaĊi su i ukusniji. Ostavljenim mladarima poklanja se veća paţnja: uredno se zalivaju. a staro drvo se odstranjuje. Na dvogodišnjim letorastima. MeĊutim. Rezidba višanja Ranije se smatralo da višnju ne treba orezivati zbog slabog zarašćivanja rana i pojave smolotoĉine. Ukoliko stablo stari letorasti se manje skraćuju. jake letoraste skraćujemo da bi bolje rasle boĉne granĉice. dok su letorasti jaki i dugaĉki. pošto se od njih oĉekuje jedino najsigurniji i najbolji prinos. takozvani izdanci.

ĉoju. Granama drugog reda daje se pravac duţ redova pod uglom 50—60° po vertikali. Zato su najbolje krune pljosnatog oblika (u jednoj ravni).uklanjaju stare rodne grane. što umanjuje i rodnost voćke. Ostale grane usmeravaju se duţ redova pod uglom 50— 60° i uĉvršćuju ţicom za koĉićima pobijenim u redove. Skraćivanje visine krune VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 25 / 80 . 10). te je potrebno više vremena na transport hranljivih materija u drvo. kanap i drugo). obavlja se podmlaĊivanje. Narednih godina formira se pljosnati zid od rasporeĊenih grana. koji rasrtu vertikalno i dostiţu visinu više od 1 metar skraćuju se ili potpuno uklanjaju. Zbog toga je prvorazredan zadatak voćara da poboljša osvetljavanje unutarnjih delova krune i time stvori više aktivnog lišća. skeletne grane ako su kraće od 1. Ako se grana nije savila u dovoljnoj meri. jer usled savijanja veoma slabe (sl. ako je veća kruna voćke onda je i veće odstojanje izmeĊu lišća i ţila. Savijene grane kroz godinu-dve se priĉvršćuju u istom pravcu i sa njih se moţe skinuti vezivo (ţica. pri tome se otklanjaju grane koje rastu pod uglom od 60°. Lišće koje je dublje u kruni troši na disanje više produkata asimilacije nego što ih proizvodi procesom fotosinteze.5—2 m. Nauĉnim istraţivanjem je dokazano da se kod voćaka s krunom većih razmera normalni proces fotosinteze odvija samo u perifernom delu krune u dubini 1. a druge godine se definitivno formira kruna i daje joj se pljosnati oblik. glomaznu aparaturu i visoke potpiraĉe. jer bi timé ojaĉali porast voćaka a umanjili plodnost. širine 2—2. Treba se uvek rukovoditi time da se ograniĉi visina stabla i poboljša osvetIjavanje cëntra krune. da bi se izbeglo da ih ţica ne zaseĉe. Pri savijanju grana voćaka na okuĉnici granama se daje pravac sever-jug. Kada grane sklapaju oštar ugao. REKONSTRUKCIJA KRUNE VOĆAKA Visoka kruna voćaka zahteva više rada prilikom orezivanja. Kod voćaka starih 8—9 godina savijanje se obavlja dvokratno: prve godine se uklanjaju grane prvog reda i savija voĊica. ili se podvlaĉe pod donje grane i daje im se horizontalan pravac. Povoljnom agrotehnikom voćke postiţu svake godine dobar prirast (u smislu povećanja grana). S donje strane grane se zasecaju voćarskom testerom na razmaku 3—4 cm s tim da ne bude više od 4—5 reza dubokih 1/4 debljine grane. one se savijaju da bi se izbeglo njihovo eventualno lomljenje. Krunu voćki starih 5—6 godina ne treba rezidbom mnogo proreĊivati. pa se uklanjaju voćarskim testerama.Ovo je posledica slabog prodora svetlosti unutar krune.5—3 m visoko od zemlje.5 m. VoĊica se pušta da raste 2. Rastu u meĊurednom prostoru. berbe i oteţava prskanje a takoĊe iziskuje više hemijskih sredstava za zaštitu. Pri vezivanju grana.5—2 m. no tada je relativno manje produktivnog lišća. 11). ponovo se zaseca (sl. Da bi se izbeglo zgušnjavanje grana vrši se proreĊivanje krune. jake su i teško se usmeravaju u pravcu redova. treba podmetnuti pod ţicu gumu. U današnje vreme preporuĉuje se rekonstrukcija okrugle forme krune u špalirnu krunu i sniţavanje njene visine. Izdanci. a ostali izdanci se rasporeĊuju i savijaju naniţe. Osim toga. Kada porast grana i letorasta prestane i grane poĉnu da ogoljevaju. U tom pravcu voćke se bolje granaju i kruna se ravnomernije osunĉava sa svih strana. zatim se uĉvršćuju i vezuju za donje grane papirnim kanapom. dašĉice i dr. TakoĊe ne treba savijati debele. veća je i kruna. Ako su stabla veća. Pretvaranje okrugle u pljosnatu krunu kod mladih voćaka Ako je meĊuredno odstojanje kod mladih voćaka malo grane su stisnute i zgusnute duţ reda.

5 m. Lakše se savija 3 godišnja grana. Grane pod oštrim uglom treba saseći do samog stabla. osobeno kod onih sorti u kojih grane rastu pod oštrim uglom (sl. Orezivanje se sprovodi u jesen posle opadanja lišća. Grane se savijaju u osnovi letorasta gde nema razgranjavanja. Sniţavanje krune odjednom vrši se onda kada su voćke 8—10 godina stare i kada su poĉele da donose obilnji rod. tj. Ovakvim naĉinom rezidbe postiţe se neznatno sniţavanje krune. Savijanje grana mnogo zavisi od sorte. Posle takve rezidbe. Da bi se rodnost ovakvih voćaka povećala. treba krunu sniziti. Ako se grana nije savila defornacija se pojaĉava. povećao prinos i smanjio rast voćaka. Postepeno skraćivanje krune vrši se na sledeći naĉin. Grane se savijaju u osnovi dok se ne ĉuje slabo pucketanje zbog delimiĉnog cepanja vlakana grane. 13). Ograniĉavanje visine krune završava se savijanjem centralne voĊice horizontalno ili u obliku luka. Odstojanje izmeĊu ostavljenih izdanaka treba da iznosi 12—15 cm. Orezivanje bresaka. jer pri jesenjoj rezidbi mogu pupoljci stradati od zimskih mrazeva. Ove voćke su veoma visoke s rodom na vrhovima grana. uz dobru obradu voćnjaka i uredno suzbijanje bolesti i štetoĉina. od kojih će se docnije dobiti plodne granĉice. VoĊica se moţe otseći tek kad stablo poĉinje da daje rod. Na primer sorta reneta Simirenko ima elastiĉne grane a kod sorte zlatan zimski parmen grane se lako krše. pa je potrebno periodiĉno proreĊivanje. ali treba paziti da se grana ne skrši. Pravilno savijanje grana omogućuje da sunce dobro prodire u sredinu krune.S obzirom da visoke voćke imaju negativne strane treba da se preduzmu mere za ograni-ĉavanje njihove visine. da bi svetlost i vazduh dospeli do unutrašnjih delova krune. Najpogodnije vreme za savijanje grana je maj-juni. Iskustva poslednjih godina u skraćivanju krune pokazala su dobre rezultate. Kod sorti sa razgranatom krunom savijaju se samo pojedine grane. Ako je broj izdanaka veliki treba ih prorediti. Najbolje vreme za rezidbu je proleće. 12) Savijanje grana vrši se da bi se ubrzalo plodonošenje. Na okućnicama se vrlo ĉesto mogu sresti voćke s veoma dugaĉ-kim granama. Posle ovakve rezidbe i formiranja krune stvara se sklop mladara. Pet-godišnje grane isto se teško savijaju zato treba da se vezuju za motku (sl. trešanja i jabuka obavlja se u proleće. Da bi one to postale. skratiti na dva naĉina: odjednom ili postepeno u toku nekoliko godina. Krunu moţemo sniziti. Ovo izaziva diferenciranje cvetnih pupoljaka na unutrašnjim delovima voćke. treba ih postaviti u horizontalni poloţaj. Tankim granama koje rastu vertikalno treba dati horizontalni pravac savijanjem i uĉvršćivanjem za donje grane. ali se poboljšava osvetljavanje gornjeg dela i izbijanje izdanaka iz spavajućih pupoljaka. unutar krune će izbiti mnoštvo mladara. Ograniĉavanje treba poĉeti kod 4—5 godišnjih voćaka istovremeno sa savijanjem grana. Rane stvorene rezidbom moraju se obavezno premazati kalem-voskom. Skraćivanje krune moţemo obavljati samo uz visoku agrotehniku. Da bi svetlost i vazduh prodirali unutar krune. Do ovog dolazi zbog nepravilnog orezivanja i formiranja krune u prvim godinama posle saĊenja. uz povećane doze Ċubriva. Pri skraćivanju krune potrebno je imati u vidu sledeća opšta pravila. Pri skraćivanju krune voĊicu treba odseći na visinu 3—3. U gornjim delovima krune stvaraju se cvetni pupoljci tek dve do tri godine posle rezidbe. Grane treba savijati pod uglom 50—60° od vertikale. VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 26 / 80 . Višak izdanaka koji izazivaju zasenjavanje treba odseći. treba sve grane skratiti na duţinu skraćene voĊice. U proleće rezidbu treba završiti pre nego što krenu sokovi u biljci. U poĉetku orezujemo skeletne grane na gornjem delu krune. izazivajući na taj naĉin boĉno razgranjavanje. na kojima je vrlo malo granĉica drugog i trećeg reda. Orezivanje u toku zime dozvoljeno je pri temperaturi ne niţoj od minus 3—4 °C. teţe dvogodišnja a još teţe jednogodišnja.

povreĊene i bolesne grane i granĉice. Kora se uklanja oprezno. Pri rezidbi ne treba ostavljati patrljke koji docnije nekrotiraju. koji se usled toga steţe i na taj naĉin umetnuta granĉica priĉvršćuje. ne nanoseći povrede drvenom delu debla. Kalemljenje pod koru izvodi se kad sokovi krenu i kad se kora dobro odvaja od drveta. treba ih dobro oĉistiti. Zatim kalera-granĉice treba ĉvrsto obmotati rafijom i ceo presek sa procepom dobro namazati kalemvoskom. Paranje se izvodi rano u proleće dok ne krenu sokovi. loja i pĉelinjeg voska. Ovo se radi u jesen ili rano u proleće. onda se umeću dve kalem-granĉice. Ostavljaju se samo pravilno rasporeĊene jake grane. 14). polomljene. Zatim se u rascep umeće kalem-granĉica nove sorte obraĊene u vidu klina. Postoji nekoliko naĉina prekalemljenja: u procep. Podloga se priprema VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 27 / 80 . a potom se mešavina ohladi. trule. a zatim se reţe odozgo. Na njima se mogu pojaviti štetoĉine kao što su krvava vaš i lisna vaš. Orezivanje voćaka se vrši oštrim i ĉistim voćarskim makazama i voćarskom testericom. Za ovu svrhu granu stabla treba odseći popreko i presek dobro zaravniti voćarskim noţem. Rane posle rezidbe treba premazati kalemarskim voskom. Paranje se sastoji u tome što vrhom voćarskog noţa oprezno zasecamo koru debla odozdo naviše. pod koru i sliĉno. Kalem-granĉice se umeću u spoljne delove procepa da bi se kambijum kalem-granĉice i podloge poklopio. Posle ĉišćenja kore debla i osnovne ramene grane treba premazati kreĉnim mlekom pomešanim sa 20— 25% gline. vadimo klin iz procepa. zatim dezintifikovati. Ako su se na starim stablima pojavile duplje (šupljine). NEGA STABLA Na deblu i osnovnim granama stabla površinski slojevi kore pucaju. Da ptice ne bi sletale na kalemljene kalem-granĉice preporuĉuje se da se kalemljeni deo zaštiti platnom u vidu „kapu-Ijaĉe" ili da se napravi luk od vrbovog pruta. a zatim se uklanjaju grane koje su se meĊusobno isprepletale i taru se jedna o drugu. grane obešene nadole i grane koje rastu unutar krune. Oĉišćenu koru treba skupiti naprostrtu sargiju ispod stabla i spaliti. Pošto smo umetnuli kalem-granĉice. Presek se zatim rascepi na dva dela pa se u sredinu rascepa stavi mali drveni klin. Pri rezidbi grana kod kojih vrhovi vise dole ostavljaju se samo letorasti koji rastu sa gornje strane grana da bi na taj naĉin podigli krunu voćke. izumiru i sluţe za utoĉište mnogira štetoĉinama. kad krenu sokovi. Kalem-granĉice moraju imati tri pupoljka. Ako je drvo debelo.Prvo se orezuju suve. Tako se uništavaju mnoge štetoĉine i njihova jaja. Boĉne grane treba rezati do kraja (na kolut). sa 5% rastvorom plavog kamena. a potom šupljinu popuniti cementom. Ĉesto iz korena oko debla izbijaju izdanci koji iznuravaju voćku. što kasnije moţe preći i na deblo. Ovaj vosak moţe spraviti svaki voćar od jednakih koliĉina kalafonija. Ovo se radi zato da se ne zacepi kora sa delom drveta. Prvo se loj i vosak istope na topi na vatri oko pola ĉasa. Zato izdanke treba otkopati i saseći tako da ne ostanu patrljci. Kalemljenje u procep vrši se u proleće. Posle toga se zaostali patrlj odseca do kraja (sl. Ako mlado stablo nije dovoljno debelo onda se primenjuje uzduţno paranje kore na deblu i skeletnim granama. PREKALEMLJIVANJE VOĆAKA Posle podizanja voĉnjaka sa izabranim sortama mogu se pojaviti i pojedinaĉna stabla sa sortom slabog kvaliteta. Takve voćke se prekalemljuju u samom voćnjaku odgovarajućom sortom. Pri orezivanju debelih grana prvo se s donje strane napravi zarez. da se ne povredi ţivo tkivo drveta i ne naprave rane. jer bi iz njih izdanci izbijali još gušće i više. Takvu koru treba svake godine specijalnim noţevima skidati i spaliti.

15). Zatim se sa strane duţ podloge zaseĉe kora i oprezno odvoji od drveta. Da se grane ne bi ozledile ţicom. jer se ispod nje skupljaju гazni insekti. po jedna sa obe strane podloge. U središtu krune uĉvršćuje se metalni obruĉ (prsten) od kojega zrakasto polaze ţice kojima se pridrţavaj'u гodom preopterećene grane. Kalemljeno mesto veţe se rafijom i premazuje kalem voskom. Motke za podupiranje postavljaju se vertikalno kako bi podupirali drugu polovinu grane a ne osnovu (inaĉe bi se vrh grane odlomio). Oĉenje se obavlja u avgustu ili u proleće kada se kora lako odvaja. U tom sluĉaju se uz stablo pobije jedna debela motka za koju se zrakasto priĉvršćuju tanje motke kojima se podupiru rodom opterećene grane. Postupak kalemlenja i nega kalema navode se na strani. Za ovo se odabira letorast i na njega kalemi izabrana sorta oĉenjem. U avgustu se odabiraju po jedan-dva lastara sa obe strane stabla koji se kaleme. Za podupiranje u vidu kišobrana potrebno je manje motki nego na obiĉno. inaĉe grane mogu da se slome pod teţinom plodova. Na kalem-granĉici se pravi kosi rez i kalem-granĉica stavlja pod koru. Priljubljene kalemgranĉice pomoću eksera sigurnije se primaju. Ţiĉani podupiraĉi. PODUPIRANJE VOĆAKA (ĈATLOVANJE) Ako voćke obilno rode moraju se podupreti. 65 Pre postavljanja podupiгaĉa sa motki se skine kora. Ekser brzo urašćuje u drvo. U toku rasta grana ţiĉana potpora se produţuje. Postoje i drugi naĉini podupiranja: u obliku kišobrana i pomoću ţice.5 do 3 mm. potrebno je oko 12—20 podupiraĉa. VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 28 / 80 . koji docnije pгelaze i na voćke. Neki put se rez pravi u vidu sedla i tada se kalem-granĉica bolje priIjubljuje. a u sluĉaju da je motka bez raĉve.na isti naĉin kao i za kalemljenje u procep. Za stablo jabuke stare 20—25 godina. onda se grana vezuje za motku kanapom ili se na vrhu motke priĉvrsti komad gume širine 5—8 cm pomoću koje se uĉvršćuje grana. Posle berbe motke se uklanjaju i smeštaju u kupe. prvo se obmo-taju gumom ili nekom staгom tkaninom. Ako je podloga debela stavljaju se dve kalem-granĉice. zavisno od rodnosti i sorte. Metalni obruĉ ima 10—12 cm u preĉniku i za пjega se pгiĉvršću-ju ţice debljine 2. tako da na jedan podupiraĉ dolazi po desetak kilograma roda. Tanke kalem-granĉice od 10 mm debljine mogu se prikucati za podlogu ekserom. Za podizanje ţiĉanog podupiraĉa za jedno stablo se utroši 100—120 g ţice debljine 5—8 mm. da ne bi ptice prilikom sletanja slomile kalem. Radi toga se uzimaju motke sa raĉvom. Kalem-granĉice se do kalemljenja ĉuvaju na prohladnom mestu da ne bi krenule. Tehnika oĉenja opisana je ranije. Ako se kalem nije primio tada se u jesen pojavljuju lastari iz uspavanih pupoljaka. pa se preko toga vezuje ţica na oko 1/4 od kгaja grane (sl. Iznad kalema pravi se luk od vrbovog pruta. Mesto kalemljenja kalem-granĉicom moţe se kalemiti i pupoljkom.

Plodovi se beru prvo s donjih grana krune. U ovo doba plodovi su teţi. Azotna Ċubriva povećavaju zametanje cvetnih pupoljaka. Za jedno stablo spremi se 1—2 gomile ovog materijala. Ubrane plodove treba paţljivo slagati u korpe ili kofe. Ova mera je neophodna da bi se pojaĉao vegetativni rast i na taj naĉin umanjilo formiranje cvetnih pupoljaka posle nerodne godine.5 m. što znaĉi da će takvo drvo davati plodove svake godine. Plodovi se sortiraju po kvalitetu i veliĉini (kalibriraju). Oštećeni plodovi (crvljivi. Ako polovina zametnutih cvetnih pupoljaka donosi rod u jednoj godini. Plodovi se beru u korpe ili kofe. Obiĉno pred zoru. koje poĉinje u junu. zgnjeĉeni) preraĊuju se ili se odmah upotrebljavaju. SPREĈAVANJE NEREDOVNOG PLODONOŠENJA Jabuka i kruška posle obilnog roda sledeće godine u većini sluĉajeva ne daju rod. Radi privlaĉenja grana sa plodovima beraĉ treba da ima kuku od tvrdog drveta dugu 1—1. pošto se tako oštećuje kora i lome rodne grane. Za ovu zaštitu se u voćnjaku ranije pripreme gomile sveţeg stajnjaka. Korpe se okaĉe za grane u toku berbe pomoću kuki duţine 15—20 cm. onda se grane skraćuju na dvogodišnje ili trogodišnje drvo. postepeno upijanje vode u ćelije i uspostavljanje njihove ţivotne sposobnosti. BERBA PLODOVA Za berbu plodova koriste se lestvice. i ako je za pun rod plodova neophodno svega 10—15% tih cvetova. Plodovi zimskih i jesenjih sorti u ovakvim gomilama mogu ostati samo dan do dva dana. 5 g sapuna i 30—50 g gline. Zimske sorte jabuka i krušaka beru se u septembru i poĉetkom oktobra. za 85% cvetova stablo nepotrebno troši hranljive materije.ZAŠTITA VOĆAKA OD POZNIH MRAZEVA U nekim krajevima su ĉesti kasni prolećni mrazevi koji mogu znatno da smanje prinose voćaka. Zato je zadatak voćara u krajevima sa ĉestim prolećnim mrazevima da što duţe u voćaka zadrţi kretanje vegetacije i odugovlaĉi cvetanje voćaka. zatim smeštati ugajbice ili u gomile. ove gomile treba potpaliti. jer gube u teţini. to im smanjuje rodnost narednih godina. jer pri duţem stajanju u gomilama brzo prezrevaju i trule. površina krune se manje zagreva i stablo kasnije poĉinje vegetaciju. Posle ovog prskanja. kopljastim rodnim granĉicama i na rodnim kratkim granĉicama. Ovim naĉinora moţe se zadrţati razvoj pupoljaka tri do pet dana. Ako je izdanaka malo. Osim toga. Gomile su specijalnog oblika. okreće ga desno i levo. Bokovi takve gomile imaju nagib odozgo na dole da se plodovi ne bi kotrljali. Najprostiji naĉin zaštite voćaka od poznih mrazeva jeste zadimIjavanje voćnjaka. I obratno. granĉice drveta. a pri temperaturi od minus 2 do minus 3 stradaju cvetovi. lišće i drugi materijal koji pri sagorevanju daje dosta dima. Dimljenje treba da traje još 2 sata posle izlaska sunca. Pri berbi ne treba kidati dršku ploda. strugotina. a zatim oprezno pritiskuje kaţiprstom peteljku i odvaja plod od granĉice. Da bi omogućili da voćke svake godine donose rod. stavlja kaţiprst na peteljku. a u nerodnoj smanjiti. Jabuka i kruška donose rod na rodnim kolaĉima. Pri reĊanju plodova u takve gomile uklanjaju se natruli i povreĊeni plodovi. kad temperatura padne izmeĊu plus 1 i 0 °C. Pri temperaturi minus 1 do minus 2 °C stradaju zameci plodova. podiţe plod lagano. Polomljena peteljka je na prelomu oštra pa moţe da povredi dodirnute plodove u korpi. U borbi protiv mrazeva moţemo se koristiti i neprekidnim zalivanjem u vreme zamrzavanja. pa ih za formiranje plodnih pupoljaka nema dovoljno. Zato se u proleće VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 29 / 80 . Ovo se moţe postići ako se naizmeniĉno uklanjaju cvetni pupoljci na rodnim kolaĉima i na kopljastim i rodnim granĉicama. Umesto starih porašće mlade. posle nerodne godine voćke obilno cvetaju. vodena para koja se isparava smanjuje gubljenje toplote drveta. Nije dobro da se penje na drvo i prelazi s grane na granu. druga polovina će roditi iduće godine. slama. nove i produktivnije grane. treba u rodnoj godini povećati zametanje cvetnih pupoljaka. Vodeno ogledalo (led) na voćkama koje se stvara zalivanjem sluţi kao zaštita od prodiranja niskih temperatura u tkivo voćaka. Zato se u nerodnoj godini izdanci moraju skratiti na 2/3 njihove duţine. Iste godine treba prorediti krunu i stare rodne grane skratiti za 10—25%. imaju bolji ukus i lepšu boju. MeĊutim. Rodne grane ţive 8—15 godina i ako se pri berbi plodova izlome. Beraĉ uzima plod u šaku. Peteljka se mora odvajati od drveta na mestu gde je plod vezan. Ovo se moţe postići prskanjem voćaka kreĉnim mlekom. Plodovi iz korpe ili kofe paţljivo se vade da se ne oštete. Pri izlasku sunca gusti dim omogućuje postepeno topljenje leda u meĊućeliskim prostorima grana. pri ĉemu treba voditi raĉuna da se ne povrede ni plodovi ni rodne granĉice. brzo prezrevaju i primetno smanjuju trajnost ĉuvanja. pošto se na plodu stvara rana i dolazi do truljenja celog ploda. raĉunajući na litar vode 80 g kreĉa. Plodovi letnjih sorti obavezno se moraju klasirati već u toku istog dana. Dim se rasprostire po voćnjaku i smanjuje hlaĊenje voćnih stabala. Ovo se objašnjava time što se pri velikim prinosima hranljive materije troše na porast plodova. visine 50—60 cm.

neophodno je podvući osobinu voćke i odreĊeno navesti na kojoj je podlozi). Za reznice treba uzimati jake letoraste i saditi ih na odstojanju 50—60 cm i u meĊurednom rastojanju od 120 cm. koji se. odnosno tipovi dusena odlikuju se srednjom bujnošću. Izdanci se seku i zabadaju u zemljište a ostavljaju 2—3 pupoljka iznad površine zemlje iz kojih će u toku leta izrasti nekoliko izdanaka. a na dusenu srednje bujne ili polupatuljaste. Pre riljanja nanosi se 7—8 kg stajnjaka i 150— 180 g superfosfata na 1 m2. U godini sa obilnim rodom za stvaranje cvetnih pupoljaka treba uneti sledeće doze Ċubriva: amonijum-nitrata 70—80 g predcvetanje i u maju-junu 20—40 g/m2. zalivanje) moţe se svake godine imati dobar rod. samo stablo brţe ulazi u punu plodnost. ali je manje bujnosti. a u manjoj meri i tip C.C. Voćke se zalivaju ĉetiri do šest puta a toku leta i jedan do dva puta u toku zime. E. mada se od njih dobija manji rod po stablu. U jesen se dodaje 5—6 kg zgorelog stajnjaka na 1 m2. Zahvaljujući malom rastu na ovim voćkama se lakše obavlja rezidba. PODLOGE ZA PATULJASTE VOĆKE Od podloga za patuljaste voćke.D. Razmnoţavanje vegetativnih podloga Zemljište za saĊenje matiĉnih podloga treba da je što plodnije rilja se na dubinu 35—40 cm. Oko dţbuna se zagrtanjem stvori humka visoka 25—30 cm. VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 30 / 80 . Reznice treba da su duge 10—12 cm. Najĉešće se patuljaste voćke gaje na podlogama paradisa i dusena. Da bi prinos u voćnjaku bio dobar i redovan treba primenjivati visoku agrotehniku. pa se zato i ne koristi.E. dolaze u obzir paradis i dusen. priliĉno je otporan prema mrazu i znatno je bujniji od tipa C. od kojesu za podlogu izdvojene 7 tipova: A. Na pripremljenoj parceli sadi se paradis. Prilikom saĊenja voćaka treba odabirati sorte koje raĊaju svake godine. Tipu A sliĉan je tip B. Sem toga. bujnije — I. Glavniji su: paradis tip VIII i IX. a stabla nije potrebno podupirati.2 Postoje mnogi tipovi patuljastih podloga. 25— 30 g superfosfata i sa 5—6 g kalijumove soli.B. zatim odreĊene postupke — osobito u špalirnim voćnjacima. tj. IV i VI i najbujniji — X. Đubrenje se obavlja u martu i u maju sa 40— 50 g amonijum-nitrata. Sve ove podloge su za jabuku. preporuĉljivo je prskanje tri puta nadzemnih delova voćke azotom i fosforom od maja do avgusta.5—1 kg. ogrću do polovine sitnom zemljom. tako da daju veće prinose po jedinici površine. Pošto je izvršena vegetativna selekcija meĊu varijitetima dusena i paradisa više se u voćarskoj literaturi ne pominju njihova imena. Nedostatak potuljastih voćaka ješto one zahtevaju mnogo veću i savršeniju agrotehniku. malo bujni—II. kada se postavlja pitanje. sade se gušće.Ċubriva unose kasnije. F i G) zbog slabog srašćivanja s vijokom — izbaĉeni su iz proizvodnje. Tip A najbolje srašćuje se vijokom kruške. Preimućstvo patuljastih voćaka je u sledećem: patuljaste voćke donose prvi rod 2—3 godine ranije od drugih. od njih se dobijaju krupniji i ukusniji plodovi. Ü julu treba uneti organska i mineralna Ċubriva. koji se razlikuju po bujnosti. kada dostignu visinu od 10—15 cm. ali zato patuljaste voćke zauzimaju i manju površinu. dusen tipovi II. a u jesen superfosfata 60 g. da bi se uništilo 70—80% cvetova. Za kruške niskog oblika kao vegetativna podloga za kruške sluţi dunja. 2 Varijiteti. kao što je već reĉeno. Na svakom orezanom izdanku izraste nekoliko mladih izbojaka. III. IV i V i drugi. pa se zbog toga i jedne i druge zovu patuljcima. Umesto mineralnih Ċubriva moţe se svake godine unositi s jeseni 6—8 kg po 1 m2 stajnjaka. Uz naroĉitu negu (orezivanje. tj. Na okućnicama treba gajiti prvenstveno patuljaste voćke. Kod obilnog cvetanja obavlja se proreĊivanje cvetova tretiranjem voćke sa DIOK. Ċubrenje. borba protiv štetoĉina i berba plodova. dusen i dunja. Dţbunovi se zalivaju 9—10 puta (meseĉno 2 zalivanja). VOĆKE NA PATULJASTIM PODLOGAMA Patuljaste voćke ranije poĉinju da donose rod od visokih voćaka. kalijeve soli 6—8 g i stajnjaka 1—2 kg po 1 m2. Voćnjak treba podizati na patuljastim podlogama. najzad. Kao najbolji pokazao se tip A. amonijum-nitrata З5—40 g i zgorelog stajnjaka 0. Pri zagrtanju sitnu zemlju treba staviti u sredinu dţbuna i ravnomerno razmestiti izmeĊu izdanaka. u jesen superfosiata 30 g. U toku leta zagrtanje treba ponoviti 2—3 puta. a varijiteti paradisa — vrlo slabom bujnošću. već tipovi EM podloga numerisanih od I do XVI.F i G. U proleće sledeće godine izdanci se orezuju i na svakom se ostave po 2—3 pupoljka. V i VII. Kulturne sorte kalemljene na paradisu obiĉno su patuljaste. Najslabije bujnosti su tipovi VIII i IX. koji se dosta razlikuju jedan od drugog. jer se na malim površinama moţe gajiti veliki broj stabala raznih vrsta i sorti. Ostali tipovi dunje (D. Njihov porast zavisi od podloge i osobina sorte. pa je zato za gajenje ovih voćaka potrebno veće struĉno znanje i iskustvo. kod kojih je donošenje ploda stabilno. kalijeve soli 8—10 g i stajnjaka 2 kg po m2. (Ali. ХII i XVI. Patuljaste voćke i srednjebujne voćke su sliĉne.

Slobodna kruna je sliĉna kruni na bujnim podlogama na paradisu i dunji formira se piramidalna. Reznice seĉene u proleće sa srednjeg i gornjeg dela izdanka slabo se oţivljavaju. Patuljaste voćke se sade toliko duboko da se mesto kalemljenja — a ne do korenovog vrata. ali se opet ostave 3—4 pupoljka radi stvaranja izdanaka sledeće godine. a na dusenu poboljšana piramidalna kruna (sl. što omogućava stabilnost voćke. Ovo je povezano sa formiranjem razliĉitih oblika krune i pojedinim sortama odgovara ovaj ili onaj oblik. parmenka zimska zlatna i dr. FORMIRANJE OBLIKA KRUNE Postoji nekoliko oblika kruna na patuljastim podlogama: slobodna kruna i veštaĉki oblici (oblik špalira). Izbor sorti Nisu sve sorte preporuĉljive da se gaje kao patuljaste voćke.2— 1. Od krušaka: klapova. Vegetativne podloge mogu se proizvoditi i reznicama. kako bi bilo najmanje zasenjivanje. a za paradis i dunju na dubini oko 1. Potrebno je i da su parcele stalno snabdevene vodom. Podzemne vodé ne smetaju srednje bujnim podlogama ako su na dubini 1. S jednog matiĉnog stabla mogu se oţiIjeni izdanci proizvoditi 10—12 godina. U proleće ove reznice se sade u pripremljeno zemljište. zato redove voćaka treba usmeravati u pravcu sever-jug. Od jabuka za gajenje u patuljastom ili polupatuljastom obliku preporuĉljive su sledeće sorte: delišes. kao što je sluĉaj kod bujnih podloga — ravnja sa površinom zemljišta. 18). VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 31 / 80 .U novembru pre mraza humka se razgrne i sekaĉem skinu oţiIjeni izdanci. jonatan. Voćnjaci u obliku špalira zahtevaju ravnomerno osvetljavanje krune sa svih strana. SaĊenje voćaka SaĊenje patuljastih voćaka neznatno se razlikuje od naĉina opisanog za voćke gajene na bujnim podlogama. PODIZANJE VOĆNJAKA PATULJASTIM VOĆKAMA Izbor mesta Imajući u vidu da patuljaste voćke imaju korenov površinski sistem. Osobina veštaĉkih oblika je u tome što se intervencijom voćara kruni mogu dati vrlo raznovrsni. 17). zemljište treba da je bogato hraniljivim materijama.5 m. Narednih godina postupak je isti kao što je već opisano. U jesen se sa donjeg kraja izdanka odseca reznica duţine 20—25 cm. Samo neke patuljastë podloge podnose malo zaslanjena zemljišta — dunja. (sl. neprirodni i zanimljivi oblici koji ĉesto imaju dekorativni znaĉaj (sl. stvaraju se ţile na podlozi.0 m. Pri dubokoj sadnji. viljamovka i dr. tj. U takvom sluĉaju posle dve-tri godine potrebno je izvršiti rezidbu ţila izbilih iz plemenke. Kod špalira se formira pljosnata kruna u vidu zida. Postoje oblici špalira sa podupiraĉima (talijanska palmeta) i bez podupiraĉa (ruzinska palmeta). Ţile na matiĉnom stablu ogolele prilikom odgrtanja treba ponovo zatrpati sitnom zemljom. 16) Neki put kod preduboke sadnje (naroĉito kod krušaka) plemenka se i sama oţili i prelazi na sopstveni korenov sistem. kada cela podloga ide u zemlju. paradis i dusen.

ili u obliku specijalnih naslona (drvenih ili od ţice). Kod kose palmete sve letoraste koji rastu naviše treba saviti i vezati za donju ţicu ili za donje skeletne grane. Druga osobina ovih oblika je naĉin orezivanja. Za sadnju se uzimaju sadnice sa dve granĉice suprotnog smera i sa produţnicom. 19). Špalirski oblici. Špalir. Centralna grana-voĊica po završetku formiranja savija se ka ţici. U toku dve-tri godine formira se treći i ĉetvrti sprat. Ostali letorasti. Visina špalirnih voćaka iznosi: na paradisu 2. skraćuju se na 10 cm. Ovde se većina plodova stvara na osnovnim granama. Prl formiranju palmete naroĉita se paţnja poklanja stvaranju ĉvrstog i stabilnog kostura s pribliţno jednakim granama i nije dobro kada je gornja osnovna grana jaĉa od donje. Pri izboru osnovnih grana potrebno je uzimati grane koje ne izbijaju iz stabla pod suviše oštrim uglom. rasporeĊenih na razmaku 35—40 cm od grana drugog sprata. Drugi sprat formira se isto kao i prvi. Tehnika formiranja poboljšane piramidalne krune ista je kao j za bujne voćke. Razvijeni izdanci se vezuju za letve ilii ţicu i tako se dobija ţeljeni oblik. a na dusenu 3. Primenom visoke agrotehnike na osnovnim granama i odozgo i odozdo izrastaju zeleni letorasti. U drugoj polovini jula letorasti koji rastu naviše savijaju se vrhom ka zemlji i vezuju papirnim kanapom. Voćke koje su kalemljene na dusenu formiraju se u obliku poboljšane piramidalne krune s visinom stabla od 50—60 cm. Odstojanje meĊu spratovima osnovnih grana: na paradisu 30—40 cm. S formiranjem osnovnih grana drugog sprata ne treba ţuriti. jer na izdancima koji rastu naniţe formiraju se cvetni pupoljci. Talijanska palmeta.Slobodne forme Pri formiranju piramidalne krune visina stabla treba da je 35—40 cm.5—3 m. koji rastu naviše. Veštaĉke oblike moţemo uslovno deliti na sledeće grupe: kordunice. na koji se uĉvršćuje letva. a to je druge godine. kao sto smo vec rekli u suštini nije ništa drugo nego patuljasta voćka s krunom plosnatog oblika u vidu zida ĉiji se razvoj i raĊanje regulišu i rezidbom i savijanjem grana i granĉica (sl. već saĉekati da sadnica ojaĉa i dobije potrebnu visinu. Prilikom sadnje razvijeni jednogodišnji letorasti skraćuju se na 1/3. Savijaju se 3—4 granĉice rasporeĊene na 10—20 cm jedna od druge. Za vreme ranog prolećnjeg savijanja izvestan broj granĉica se odseca da ne bi došlo do VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 32 / 80 . VoĊica se skraćuje na visinu od 80—100 cm da bi se dobio drugi sprat palmete. o ĉemu smo ranije govorili. jer se takve grane prilikom savijanja lako lome. Veštaĉki oblici Kao osnova za ovaj oblik sluţi naslon. Od ovih grana stvara se prvi sprat. Ovaj sistem treba da ima ĉetiri do pet grana prvog reda. a postoje i razni drugi dekorativni oblici. koji se pravi ili u obliku ţiĉanog špalira. Treći sprat se stvara proizvoljno od 2 do 3 grane. Druge godine formira se drugi sprat od dve grane sa izdankom u produţenju. Pri formiranju krune grane treba ravnomerno razmestiti u prostoru. Grane treba savijati dva puta godišnje: rano u proleće i u junu. a na dusenu 60—70 cm. Kruna se formira na visini 35—40 cm dok se osnovne grane mogu rasporeĊivati jeclna naspram druge pa se moţe desiti da se par osnovnih grana rasporedi 10— 15 cm jedna od druge. bez nagomilavanja. Na granama prvog reda formiraju se grane drugog reda u razmaku 30—35 cm od osnove grane. vaze. Grane se svake godine orezuju i pinciraju Ne dozvoljava se znatnije udaljavanje granĉica od osnovnih grana (granĉica se moţe udaljiti najviše 20 cm).5—4 m. palmete.

Za sadnju se uzimaju sadnice ĉija su debla visoka 45—50 cm i imaju tri granĉice — dve boĉne koje su usmerene duţ reda u suprotnim pravcima i s jednom produţnicom (voĊicom). Kod voćaka u špaliru nije dozvoljeno prekoraĉenje rokova pojedinih operacija. Dok su voćke mlade brzo napreduju i porastu po 120 i više santimetara tokom vegetacije. Ukoliko su ostavljena dva letorasta. za koje se grane privremeno vezuju. Sa starenjem voćke smanjuje se i njen vegetativni porast. Na stubove se zateţe 3—4 reda ţice u razmaku od 50—60 cm. Rastojanje meĊu osnovnim granama iznosi: za slabo bujne voćke 30—40 cm. Izdanci za osnovne grane koji su dugi 70—80 cm ostavljaju se za narednu godinu. One treba da zavise od razvoja voćke.5 m. pošto se on ne urezuje u drvo. Ukoliko je površina popunjenija više će biti roda. Jabuke na paradisu i kruške na dunji sade se u redovima s rastojanjem 2—2. Sve ostale letoraste treba ili skratiti iznad ĉetvrtogpetog lista ili ako su duţi saviti i vezati. Na savijenim izdancima rastu cvetni pupoljci.zgušnjavanja. VoĊica koja raste uspravno savija se u vidu luka i vezuje za donju granu. one se podmlaĊuju jaĉim zimskim orezivanjem. Voćke se gaje na podlogama: jabuka na paradisu i dusenu. Rastojanje meĊu redovima kod ruzinske palmete treba da je 3—3. Tako se isto postupa i sa boĉnim granĉicama koja su dugaĉke 20—30 cm. Dobra sorta za ovu palmetu je zlatna parmenka. nastojeći da on bude na drugoj polovini povijene grane. već nam samo zgušnjavaju rid. Ako drugi sprat poĉne da pretiĉe prvi. Formiranjem špalira teţi se stvaranju zida debljine 100—150 cm. a kruška na dunji. Kod takvog razmeštaja moţemo savijati osnovne grane na potreban ugao. Na savijenom luku tokom leta izraste mnoštvo letorasta. a za bujne 40—50 cm. U nedostatku iskustva prinuĊeni smo da prilazimo gajenju ovih voćaka s većom obazrivošću. s unutrašnje strane krajnih stubova obavezno se postavIjaju kosi podupiraĉi ili se sa spoljne strane stuba zategne deblja ţica priĉvršćena za koso pobijeni kolac. Ove grane se posle sadnje skraćuju na 1/3. pa se one proreĊuju. U tom cilju treba što brţe popuniti slobodna mesta meĊu spratovima osnovnih grana. Na njima se formiraju cvetni pupoljci.5 m. Ako ima jalovaka i ako ih ne moţemo iskoristiti za savijanje zbog debljine ili velike gustine treba ih ukloniti. Pri izboru letorasta za osnovnu granu pazi se na mesto gde on raste. treba uzimati one koje se ne razgranjavaju. Da bi se ubrzao porast grana prvog sprata. Ako se rezidba vrši u leto. Tehnika nameštanja stubova ista je kao i u vinogradu. Jako razvijene vodopije se savijaju. Rastojanje meĊu središnjim stubovima je 15—18 m. Duţina siubova je 3—3. inaĉe je potrebno mnogo vremena za orezivanje gustih granĉica. Krajnji stubovi naslona manjih su razmera nego u vinogradu. Kod ovog oblika krune nije potrebno praviti naslon kao kod obiĉnog špalira. onda ga oslabljujemo povećavanjem ugla nagiba.1 do 2 m. a takoĊe se seku do osnove i zadebljale grane. a kad dovoljno porastu vezuju se za grane susedne voćke. U daljem postupku orezivanjem se uklanjaju zgusnule grane. a na dusenu 3— 3. Na savijenim granama stvaraju se novi mladi izdanci koji izrastaju sa osnovne grane. Pri orezivanju paţnja se obraća na gustinu granĉica. Da bi se ţica mogla jaĉe zategnuti. obraĊuju i Ċubre. Za zatezanje ţice neophodno je da se ona nalazi više od prvog sprata skeletnih grana. Nije preporuĉljivo da se na paluljastim voćkama operacije sprovode po šablonu. pošto se granĉice koje rastu duţ reda vezuju meĊu sobom stvarajući tako neprekidan zid. Savijanje i vezivanje zelenih letorasta obavlja se u julu. U toku leta voćkama se pruţa dobra nega — zalivaju se. Njih vezujemo zimi i razvodimo grane na jednu i na drugu stranu. onda se pobijaju koĉevi. Nije uvek lako naći oformljenu jednogodišnju sadnicu za špalir. a ako se zagušuju treba ih u osnovi odseći. POSTAVLJANJE NASLONA Za voćke na patuljastim podlogama koje će se gajiti u obliku špalira neophodni su nasloni. Stvoren rodni zid mora biti širok oko 1 m. nego treba pojedine radnje obavljati promišljeno. Njih savijamo u zimskom periodu ili sledeće godine. debljina u gornjem kraju 8—10 cm u preĉniku a kod središnih stubova 5—6 cm. Ako se grane ne mogu ukrstiti.5 m. Pri odabiranju sorti za ruzinsku palmetu. Iduće godine rano u proleće sprovodi se drugo vezivanje. Kod voćaka na patuljastim podlogama deo teţine prinosa oslanja se na skelet naslona. od kojih treba odseći one koje no moţemo koristiti za savijanje. od njih se bira onaj koji je bolje rasporeĊen i od njega se formira osnovna grana. Vezivanje izdanaka najbolje je obaviti papirnim kanapom. Savijanje novo izraslih letorasta produţava se sve dok zid ne dostigne visinu od 1. Ruzinska palmeta.5 m. a koĉevi se uklanjaju. tako da se grane ukrštaju. izrastaju vodopije. Kad voćke završe svoj porast. Prostije je i lakše dobiti patuljaste VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 33 / 80 . Druge godine letoraste duţe od 40—70 cm treba savijati polukruţno i vezivati jedan za drugi i sa jedne i sa druge za grane susednih voćki. onda se na deblu iznad mesta izbijanja ovih grana pravi zarez. Novi letorasti se savijaju i vezuju u julu ili rano u proleće sledeće godine. Od njih treba izabrati jedan do dva najjaĉa i najbolje rasporeĊena i pustiti da slobodno rastu.

Da bi se vlaga saĉuvala. jer ono svojim ispravanjem sniţava podzemne vode. Zbog visokih letnjih teraperatura poţeljno je oko voćaka ili pantljika mulĉovati zemljište slamastim stajnjakom ili strugotinom u sloju 12—15 cm. Kod plitkih podzemnih voda zalivanje se smanjuje. šljiva i jagode. onda se u jesen zemljište rigoluje na 15— 18 cm. višnja. pri stiskanju u šaku. Takvim naĉinom odgajivanja dobija se prednost od ĉitave godine. a zemlja ostavi u grudvama.5—2 m. koje su napravljene sredinom meĊuredova i to 1 kofa na 3 m duţinska. Kod zalivnih kanala. Naroĉito osteljive na zaslanjena mesta su sledeće vrste: orah. Dobro je duţ kanala saditi drveće (ako ono ne zaseni voćke. Da bi se obezbedila dovoljna vlaţnost. ne pret-vara u grudvu već se raspada. Zato ne treba dozvoliti zasušivanje zemljišta u letnjem periodu. Zalivanje se obavlja brazdama. Ü toku leta treba obaviti tri do ĉetiri prašenja na dubini 10—12 cm. Pri crnom ugaru takoĊe je potrebno obavezno u toku godine Ċubriti voćnjak organskim materijama. 4 kofe vode na 1 kofu fekalija. S obzirom na to patuIjasti voćnjaci rano poĉinju da raĊaju. a letnja se obrada ne obavlja. znaĉi da je vlage u zemljištu malo. Ako se ovo tada ne uĉini. onda treba zalivanje obaviti u martu. OSOBENOSTI AGROTEHNIKE NA ZASLANJENIM ZEMLJIŠTIMA I NA ZEMLJIŠTIMA S PLITKIM PODZEMNIM VODAMA Voćke i vinova loza mogu uspevati i na zaslanjenim zemljištima ako opšta zasoljenost ne prelazi 0. Posle tri godine zemljište treba duboko preorati. Posle VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 34 / 80 . U toku leta za voćke na paradisu potrebno je 7—8 zalivanja. kalijumovih Ċubriva 20 g pred jesenje riljanje. Fekalije se moraju razblaţivati vodom. Na uzvišicama stvaraju se zasoljene pege zbog velike koliĉine isparene vode. Autor ove knjjge preporuĉuje da se na okućnicama u proleće sade patuljaste poloţnice po linijama budućeg špalira na odstojanju kao što je bilo prikazano za voćnjak. da se voda kojom se poliva ne bi spojila sa podzemnom vodom — u protivnom so će izaći na površinu zemljišta. Rano u proleće zemljište se obraĊuje na dubinu 12—15 cm. posle zalivanja zemljište se kultivira. Pred zasnivanje voćnjaka radi isušivanja zemljišta potrebno je iskopati kanal. niti pak praviti stalne pregrade radi nagomilavanja vode za zalivanje. Mogu se unositi i teĉna organska Ċubriva u vidu prihranjivanja: kokošiji izmet razblaţen sa 8—10 puta više vode u koliĉini 1—2 kofe na 1 m2. Površinski razvoj korenovog sistema dozvoljava da se efikasno iskoristi letnje prihranjivanje. smokva. slabiji. kao što smo već napomenuli. inaĉe će doći do opadanja plodova. koje se povlaĉe na 40—50 cm od stabla. Bolje podnose zaslanjena zemljišta vinova loza. a ostatak poĉetkom jula. rasporeĊene površinski. trešnja. a okolo stabla na 8—10 cm. Ako se zemlja sa dubine 15—20 cm. fekalije se unose u jesen. a drugi. U avgustu će se se ove poloţnice kalemiti na spavajući pupoljak ili u proleće na budni pupoljak i odgajiti jednogodišnje sadnice na odreĊenim mestima bez presaĊivanja. Prve dve godine mogu se izmeĊu redova gajiti povrtarske kulture. ĐUBRENJE Visoki prinosi od patuljastih voćaka mogu se dobiti samo pri obilnom Ċubrenju. Kad voćnjak poĉne da raĊa ne preporuĉuje se da se izmeĊu redova i dalje gaje povrtarske kulture. pa je nuţno unositi Ċubriva već od druge godine posle sadnje.5%. jer su ţile kod patuljastih voćaka. jer se time povećava nivo podzemnih voda.poloţnice. Najbolje je koliĉinu vlage odreĊivati laboratijski. breskva. kajsija i jabuka. u brazde. Okopavanje oko voćaka je obavezno. Pred zasnivanje voćnjaka parcela treba da je dobro nivelisana. koji će sluţiti za sniţavanje nivoa podzemne vode. a sadnice formiraju na ranije opisani naĉin. Zalivanje U agrotehnici gajenja voćaka zalivanje ima veliki znaĉaj. a preostali plodovi ostaće sitni. Voćnjake i vinograde na zaslanjenim zemljištiraa s plitkim podzemnim vodama treba Ċubriti s povećanim dozama mineralnih Ċubriva i stajnjaka. koji se nalaze pored voćaka ne treba dozvoliti visok nivo vode. Sa starenjem voćaka brazde se prave izmeĊu redova na 1 m jedna od druge. Zalivanje se obavlja ne po nekim utvrĊenim kalendarskim rokovima u zavisnosti od vlaţnosti zemljišta. Ako se zemljište pod voćkama mulĉuje. kao što je rani krompir. Đubriva se daju po 1 m2 u sledećim koliĉinama: amonijum-nitrata 120 g u aprilu i poĉetkom jula. nar. MeĊu redovima dobro je sejati lucerku pošto ona smanjuje koliĉine soli u zemljištu. najbolje je ako se u novembru i decembru zemljište nakvasi do dubine 1. ali u svakom sluĉaju voćke treba posebno Ċubriti. superfosfata 150 g u dva maha — pod jesenje riljanje 50%. a na dusenu 5—6. ukloniti oĉenjavanjem. Zalivanje obavljati ĉešće i u malim dozama. zgorelog stajnjaka ili komposta 6—8 kg godišnje. Od dva pupoljka treba ostaviti jaĉi. Kalemljenje u avgustu vrši se sa dva pupoljka i ako se oni ne prime onda u proleće treba kalemiti kalem-granĉicom. OBRADA ZEMLJIŠTA Zemljište oko voćaka ili u pantljikama (kod špalira) obraĊuje se u jesen ili u proleće.

jer bi se onda pojavio veliki broj letorasta koji ne daju rod. povećanja porasta grana i radi stvaranja plodnih pupoljaka za narednu godinu. pri podizanju vinograda na ovakim zemljištima treba birati otporne sorte. Plodovi se mogu ĉuvati 7—8 meseci. Sve su sorte nara po ukusu. Kod zasnivanja voćnjaka na livadsko-moĉvarnim zemljištima. a u puno plodonošenje stupa u sedmoj ili osmoj godini. Pri berbi plodova treba voćarskim noţem odseći dršku ploda da bi drška ostala na grani. Grm nara mora biti pokriven zemljom. Rodnost nara je 30—50 kg po jednom grmu. Pri sadnji voćaka i vinograda na zaslanjenim zemljištima rastojanje meĊu pojedinim biljkama mora biti manje nego pri sadnji na obiĉnom zemljištu. Jednovremeno se uklanjaju suve i ukrštene grane. Agro-tehnika je ista koja je opisana ranije. Plodovi su srednje veliĉine. Nega nara ista je kao i ostalih voćaka. vinova loza se obiĉno gaji na špaliru u obliku kose pergole. Grm se proreĊuje i da bi vazduh i svetlost prodirali u sredinu grma. izuzev sledećeg: na takvim zemljištima smanjuje se broj zalivanja na jedno do dva ili se zalivanje uopšte ne obavlja. a prestaje sa zalivanjem u avgustu. Poĉinje sa plodonošenjem u trećoj godini. Nar se obiĉno Ċubri u jesen. Radi boljeg zasenjavanja zemljišta koje smanjuje odlazak soli na površinu. Kad se grm oslobodi zemlje. a najmanje donji. lako je nar samooplodna biljka. a to su: kišmiš crni. teţine 250— 300 g. U prvoj godini mladice se zalivaju 12—15 puta. Pošto voćke kasno završavaju svoj ţivot. U voćnjacima na ovakvom zemljištu u jesen i u proleće obavezno je tzv. Ubrani plodovi suše se 2—3 dana u hladu. Plodovi sazrevaju u oktobru i ĉuvaju se do februara. Isto tako. ipak bolji prinos daje unakrsnim oprašivanjem. ostavljajući tri do cetiri izdanka. Sorte nara su: ĉikdana. trećeg i ĉetvrtog reda. Za sadnju sadnica nara kopaju se jame dimenzija 40x75 cm. bjan širei. koje se oreţu na 1/3 do 1/2 prirasta. kiselo-slatkog ukusa. Druge godine po formiranju na matiĉnim stablima ostavi se 4—5 izdanka drugog reda koji se oreţu na 1/3. Grmovi nara se odgrnu krajem marta. pa se odozgo opet pokriva slojem trske. pred zimsko riljanje. ulfa. otresa se. Nar se najĉešće formira u obliku grma sa ĉetiri do pet stabala. Radi toga se pod grm nara naĉini humka zemlje. a preko toga se nasipa sloj zemlje od 20 do 25 cm debljine. — Ovo je jedna od najboljih uzbekistanskih sorti. Na osnovnim granama izbije 4—5 grana drugog. mladice nara se u severnim krajevima pokrivaju krajem oktobra. pošto one na ovakvom zemljištu rastu sporije. ali ona stoji visoko — na površini zemljišta. Radi lakšeg i boljeg pokrivanja nar se neguje u obliku grma visine 2—5 m. Posle sadnje sadnice se orezuju na visinu 50—60 cm. Treba saditi sorte jabuka koje su kalemljene na podlogama otpornim prema zaslanjenom zemljištu. 200—300 g superfosfata i 100 g kalijumove soli. isto postoji mogućnost za podizanje voćnjaka i vinograda. Izdanke koji izbiju iz korena u toku leta treba uklanjati nekoliko puta. rkateli. kao i vodopije izrasle iz korena. Zatim se grm nara povija i polaţe na pripremljenu prostirku. AGROTEHNIKA SUBTROPSKIH KULTURA NAR Nar je plod toplih predela. U ĉetvrtoj godini formiranje krune se završava. Sadnice se sade na istu dubinu na kojoj su rasle u rastilu. daje se stajnjak u koliĉini 2 kg/m2. kazake. pošto oni veoma iznuravaju grm. Zimska zalivanja se ne preporuĉuju. Na osnovnim granama izbije 4—5 grana drugog. radi toga da bi se so isprala u dublje slojeve zemljišta. Stari grmovi se podmlaĊuju od dobro razvijenih boĉnih razgranjavanja. zato ga pred zimu obavezno treba pokriti zemljom. sem aĉikdana. ako nisu potrebne za formiranje osnovnih grana. muskat maĊarski. 60—70 g superfosfata i 25 g kalijumove soli. boji i veliĉini sliĉne. na nju slaţu sitne trske ili slama. Posle deset godina matiĉna stabla se zamenjuju izdancima iz korena. osobito u julu-septembru. VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 35 / 80 . tunelske pergole. ili poĉetkom aprila. rizling. U proleće pod mladi nar treba uneti 250—300 g amonijumnitrata. koje se oreţu na 1/3. a ostale odsecaju u trećoj godini. trećeg i ĉetvrtog reda. Zato treba voditi raĉuna o tome prilikom orezivanja. sultanina i dr. a u juţnim krajem novembra. Zato ga valja saditi zajedno sa nekoliko sorti. a ostali se odsecaju u trećoj godini. Razmnoţava se jednogodišnjim reznicama. Na 1 m2 potrebno je: 50 g amonijum-nitrata. U jesen. Plodonosni nar zaliva se 10—12 puta u toku leta. Kod nedostatka vode. U Uzbekistanu. ima sok zatvorenocrven. sniţava prinos pošto plodovi pucaju. podiţe i vezuje za kolac. Kod rodnih grmova najproduktivniji je srednji deo grma. Prenose se veoma dobro. ispirno zalivanje. pri ĉemu treba paziti da se ne ukloni veliki broj grana. Sok je crven i nakiseo. s obzirom na klimu. koji moţe dostići 450—600 g. Đubrenje se vrši i posle masovnog cvetanja radi dobijanja više plodova. gde voda nije zaslanjena. za sadnju se odabiraju sorte više otporne prema mrazu.svakog zalivanja obavlja se usitnjavanje zemljišta oko stabla i meĊu zalivnim trakama. Dalje se teţi da na grmu bude po mogućstvu što više srednje razvijenih grana. saperovi. pošto su one plodonosne. kzil. Biljke ovde rastu jako bujno i odstojanje meĊu njima mora biti donekle veće. Kazake.

Plodovi se reĊaju drškom na niţe. Sadi se na rastojanju 4x3 m. godini. inaĉe letorasti ne sazrevaju. Potpuno sazreli plodovi imaju crvenosmeĊu boju. ţeludaĉnih i srĉanih oboljenja. Zemlja se Ċubri svake godine stajnjakom u koliĉini 3—4 kg/m2. ĉapla. belanĉevine. Cveta krajem maja. Rodnost grma smokve iznosi 15—20 kg. Rodnost jednog stabla kreće se 20—40 kg. lišće i granĉice sorte unabi koriste se za leĉenje grudnih. Zaliva se 4 puta leti i 1—2 puta zimi. u obliku grma ili stablašica. Plodovi se ostavljaju po mogućnosti što duţe na stablu da bi se osušili Odrasla stabla (15—20 godina) daju 50—60 kg plodova. jedino se zaliva 8—10 puta. kiseline i vitamine C. manje podesna za sušenje. Plodovi sazrevaju u septembru ili poĉetkom oktobra. a u 10—12. Dobro uspeva na lakim. Sade se mešane sorte. Unabi donosi plod u drugoj godini posle sadnje. Kasno cveta. Badem se sadi na rastojanju 5 m izmeĊu redova s razmakom od 4 m u redu. kalijevim solima od 15—20 g/m2. masti. Plod joj je cilindriĉan. ĈILONŢIJDA) Plodovi su ukusni i hranljivi. godini dostiţe pun rod. a pun rod daje posle 10—12 godina. gde je manje izloţen mrazevima. Za badem treba traţiti terene okrenute jugu. Agrotehnika za ovu voćku je kao i za druge voćke.SMOKVA Agrotehnika smokve malo se ĉime razlikuje od agrotehnike nara. Za berbu plodova upotrebljava se voćarski noţ za odsecanje peteljki. Preporuĉuju se sorte sa ţenskim cvetom. Podnosi mrazeve do —30°. Badem se kalemi na gorki badem. jaltinski. a drugi put u avgustu. kao i kod breskve i ukoliko je veći prirast. Smokva ne bira zemljište. smanjuje se kvalitet plodova i povećava osetljivost na niske temperature. Smokvu uzimljujemo na isti naĉin kao i nar. podnosi kratkotrajne mrazeve od —18 do —20°. Cvetovi su sitni i veoma mirisni i izbijaju na letorastima. Zahteva umerenu vlagu i toplotu. Pri velikoj vlaţnosti vazduha i zemljišta produţava se rok sazrevanja izdanaka. HURMA (JAPANSKA JABUKA) Hurma je drvo koje brzo raste i dostiţe visinu 6—13 m. Stona sorta. Kruna unabija formira se u obliku ĉaše. Uzbekska ţuta je rasprostranjena u svim rejonima. a moţe i na dţanariku i šljivu. U toku vegetacije zahteva dosta svetlosti i toplote i pri nedostatku toplote plodovi sadrţe malo šećera i pre vremena opadaju. Rano u proleće poĉinje da cveta. Unabi ne zahteva naroĉito zemljište. Plodni pupoljci zameću se na letorastima. Smokva daje rod u dva roka: prvi put u julu. crvene boje sa mesom ţućkaste boje. zato unabi treba saditi na mestima zaštićenim od vetra. suve grane i stare grane. BADEM Badem poĉinje da raĊa ĉetvrte godine. pa se 4—5 ĉasova posle berbe moraju preraditi ili staviti na sunce da se suše. Plodovi se brzo kvare. Plodovi. Sadi se na rastojanju 6x4 m. UNABI (KINESKA URMA. Kod rodnog drveta vrši se umereno orezivanje. kolhozni. Smokva poĉinje da rodi u 2—3. U zasenjenim mestima drvo slabo raĊa. zbog ĉega mu cvetovi ĉesto izmrzavaju. Preporuĉuju se sorte: prvenac. skoro bez zalivanja. traţi plodno zemljište i veći broj zalivanja. a ponekad i pre. Kruna je retka. Plodovi hurme dobro dozrevaju u tamnim i dobro provetrenim prostorijama. P i A. pa je potrebno saditi dve-tri sorte zajedno. Dvospolna je. U prvim godinama neophodno bi bilo da se dobije više boĉnih grana. DRENJINA (DREN) VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 36 / 80 . utoliko je veća i rodnost. pošto se one razvijaju bez oprašivanja. pošto hurma zahteva unakrsno oprašivanje. RaĊa svake godine. Zaliva se tri do ĉetiri puta u toku leta i jednom u toku zime. RaĊa treće ili ĉetvrte godine. Badem traţi unakrsno oprašivanje. smirnski crni i krimski N° 9. U Uzbekistanu se gaje sledeće sorte smokava: usbekska ţuta i crna. kadota. najĉešće u martu. Raste koso i dostiţe 7—8 m visine. zato pri orezivanju treba uklanjati samo suve i izukrštane grane. da ne bi iz plodova iscurio sok. moţe uspevati na svakom terenu i na malo zaslanjenim zemljištima. peskovitim zemljištima. superfosfatom od 40—50 g/m2. jalovaci. Plodovi lako otpadaju. U Uzbekistanu unabi raste u divljem stanju. seku se svi izdanci iz korena. Grm smokve se formira sa 3—4 osnovne grane. Zahteva primenu agrotehnike kao i druge voćke. Unabi je biljka koja voli unakrsno oprašivanje. a punu rodnost dostiţe osme godine. Plodovi se zameću na letorastima. amonijum-nitratom 50 g/m2. Sazrevanje plodova poĉinje odozdo. Sadrţe šećer. Prilikom izbora mesta treba voditi raĉuna da podzemne vode ne budu iznad 2 m dubine. septembru i oktobru.

Druge godine jagode se Ċubre i sa 20—25 g/m2 superfosfata posle berbe. bokori jadoga se sade u redovima (biljka od biljke) na rastojanju 25 cm i 60 cm meĊu redovima.Kultura drena je bila ranije rasprostranjena na okućnicama. Iz popoljaka se stvaraju rozete listova a ispod njih ţilice. JAGODASTO VOĆE JAGODA Jagodu krupnih plodova i šumsku jagodu ćesto nazivaju baštenskim jagodama. U toku leta jagode se zalivaju 12—15 puta. iduće godine moţemo dobiti pun rod. Pri saĊenju strogo se pazi da gornji pupoljak ne bude zasut zemljom. Šumska jagoda se razmnoţava ţivićima. a zatim zemljište kultivisati. Na rasadu se ostavlja samo jedan list a ostali se uklanjaju. Naredna zalivanja obavljaju se po potrebi u razmaku 5—7 dana. Sumsku jagodu moţemo saditi i u proleće. Prinos jagode umnogome zavisi od nege posle berbe. Meso je kiselo i oporo. šumska jagoda se prima. Ako su ţivići potrebni za razmnoţavanje. ali se od njih spravlja i vrlo dobro slatko i sok. Sade se više sorti jagoda. Ako jagodnjak posle berbe zaraste u korov i ako se javi suviše ţivića. a sada je sasvim zaboravljena. Ceni se pre svega zato što ima tvrdo drvo. u toku 5—6 dana. meĊu dva zbliţena reda ostavlja se 25 cm. Korov se uništava ĉim se pojavi. onda to iznurava bokore jagoda i umanjuje prinos u idućoj godini. Na ţivićima se izdvaja i orezuje nekoliko novih mladih sadnica. Plodovi se koriste za spravljanje perkmeza i brašna. ali roda u idućoj godini neće biti. Jagoda se sadi jednoredno ili dvoredno. koji daje soĉne kiselo-slatke crne plodove. ali su bolje one koje se nalaze bliţe matiĉnom bokoru. Jednovremeno sa kultivisanjem u zemljište se unosi amonijum-nitrat 30—40 g/m2. Dren je drvo ili grm visine 3 m. Posle saĊenja. U tom sluĉaju na 2 m2 razmešta se šest biljaka. Da bi biljka na ţivićima bila jaĉa. Ako koristimo ovaj rok sadnje. Prvi put se zalivaju 5—7 dana posle prve berbe. Rano u proleće redove s jagodama treba oĉistiti od osušenog lišća grabuljama i ukloniti ostale ţiviće. Pre saĊenja površinu treba prekopati na dubinu 25—30 cm i uneti po 4—6 kg/m2 stajnjaka i 80—100 g/m2 superfosfata. koja veoma sniţava rodnost. U tom sluĉaju manje se razvijaju korovi. Zivići se uništavaju u toku leta nekoliko puta. Posle zalivanja po ovlaţenoj liniji sadi se rasad-ţivići. Za vreme saĊenja na navlaţenoj zemlji prave se jamice sa dva prsta (kaţiprst i srednji) i u njih stavljaju ţile ţivića. Osobito se ceni crni dud. DUD Dud je veoma rasprostranjeno drvo. poĉev od ranih do kasnih. odnosno neposredno pred samo zametanje cvetnih pupoljaka. Ako se sadi jednoredno. Za dvorednu sadnju brazdice treba da budu nešto dublje. Neke sorte traţe oprašivanje i njih treba saditi u odvojenim redovima. mada su to razliĉite vrste. Za sadnicu se koriste ţivići sa 2—3 godine starih matiĉnih biljaka. a isto tako ni zaslanjena zemljišta. lako šumska jagoda voli vlagu. Plodovi su mu soĉne koštunice crvene ili ţute boje. s obzirom na veći broj biljaka dobija se i veći prinos. Kod ovog naĉina na 1 m rasporeĊuje se 8—10 biljaka. kada se smanji vrućina. Zemljište se u toku leta praši najmanje 4—5 puta. Na pripremljenoj parceli treba povući brazdice 20—25 cm duboke. Plodovi se koriste u sveţem stanju. a upotrebljavaju se i u sveţem stanju. Lišće se upotrebljava za ishranu i odgoj svilene bube. Na ţivićima postoje zadebljanja na kojima se nalaze pupoljci. dugaĉkim vreţama. U drvorednoj sadnji. Zemljište za šumsku jagodu mora biti ĉisto i plodno. Najbolje vreme za sadnju je juli ili poĉetak avgusta. Ovi ţivići bolje se primaju i daju veće prinose nego ţivići koji su uzeti od starih biljaka. Ako je biljka gusto saĊena u meĊurednom prostoru voćaka ako je proleće vlaţno. Tokom cele vegetacije zemljište izmeĊu redova se ĉisti od korova i odrţava u rastresitom stanju. Nega jagode. ţiviće treba priljubiti uz zemlju. onda se na bokoru ostave najviše 2—3 rozete (dţbuna). Postoje oblici koji se gaje radi plodova. svakog dana se zalivaju iz brazda umerenim koliĉinama vode. inaĉe će biljka uginuti. Ţile se u jamici ravnomerno razmeštaju i zemlja oko posaĊenog ţivića dobro pritisne. Ako se dvoredno sadi (saĊenje u pantljike). da bi period sazrevanja bio duţi. Ukorenjeni ţivići odvajaju se od materinske biljke i sade odvojeno. a ostale uklanjaju. jagode napada siva truleţ. ne podnosi visoko podzemne vode. SaĊena krajem avgusta. Ţivići za ukorenjavanje treba da imaju dobro razvijene ţile duţine 3—4 cm i 2—3 listića s razvijenim gornjim pupoljkom. dok se jagode ne prime. Sumsku jagodu moţemo slobodno saditi izmeĊu redova voćaka. Zemljište predviĊeno za sadnju jagode treba izravnati i drţati u ĉistom ugaru. izdancima. Kroz 10—15 dana parcelu treba kontrolisati i na mestu uginulih biljaka posaditi nove. a meĊu 2 pantljikama 60 cm. Radi VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 37 / 80 . Jagode se sade popodne.

jagodnjak se zaliva još 5—6 puta. ali se rodnost iduće godine povećava. dosta nepravilnog oblika. izduţeno kupast. svetlocrven. jagode se poĉev od druge godine podmlaĊuju. Sorte jagoda su mnogobrojne. koje spadaju u jednorodne. sa sunĉane strane lepe crvene boje a sa suprotne bledocrven. druge godine 100%. — Zri krajem druge i poĉetkom treće dekade maja. Prilikom berbe ne treba rukama dodirivati plodove. Raspon sazrevanja oko 30 dana. ukusan. aromatiĉan. mada se zasad gaje samo na okućnicama. Sorta 45/7. Zenga prekosa. Zenga giganta. parcelu treba zaliti. boji i veliĉini vrlö atraktivan. za gajenje kod nas u Srbiji (Jugoslaviji) dolaze u obzir sledeće sorte: Maherauhova rana. dobrog kvaliteta. ukusan. odliĉnog kvaliteta. Da bi se jagode zaštitile od mrazeva potrebno je primenjivati dimljenje (vidi ranije). Raspon sazrevanja 15—20 dana. nakiseo. Sem dosad spomenutih sorti. U jesen se moţe dobiti i drugi rod jagoda. — Vrlo rana sorta jer zri već poĉetkom maja. već prstima hvatati peteljke i tako ih odvajati od bokora. Posle toga unosi se Ċubre. tamno crven. Plod okruglasto koniĉan. gem elista i dr. do jeseni. pa i više). Po obliku. a kasnije sitan. Kvalitet odliĉan. prijatnog ukusa. uzbekistanska i krimska. najprikladnije za gajenje u Uzbekistanu. Raspon sazrevanja oko 25 dana. najĉešće okruglast.lakše berbe. Lišće je najbolje uklanjati krajem juna i poĉetkom jula. rohil. (teţine 75 g. jer prve godine posle sadnje prinos je 50—60%. Plod vrlo krupan. Gorela. Spada u srednje kasne sorte. nepravilnog. zenga tigenga (rana sorta). — Zri poĉetkom treće dekade maja. vrlo dobrog kvaliteta. okruglastokoniĉan. da se ne bi povredile ţile. prijatnog ukusa. Šumske jagode ne treba drţati više od 4 godine na jednom mestu. Jagoderano cvetaju i prolećni mrazevi mogu da ih oštete. — Zri krajem druge dekade maja. pogodna za gajenje na okućnici. Posle berbe lišće se seĉe do površine zemljišta. Vrlo rodna sorta. sonjana humi i frapendula. red pur. Raspon sazrevanja oko 25 dana. Red gauntlet. Meso aromatiĉno. MALINA VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 38 / 80 . Jagode se beru rano ujutru ili uveĉe. pogodan za transport. Plod joj je prve 2—3 berbe srednje krupan i ujednaĉen. crven. vrlo dobrog kvaliteta. — Zri oko nedelju dana docnije od zenge prekose. slatkokiselog ukusa. Poslednjih godina selekcionisane su u Nemaĉkoj i sorte jagoda s visokim stablom. Plod krupan. Zri u prvoj polovini maja. Sem toga. a to su: rana šumska. a potom zaliva i rilja zemljište. ĉesto lepezastog oblika. Zenga prekosana. — Zri krajem druge dekade maja. Plod vrlo krupan. — Vrlo rana sorta. lepe crvene boje. — Zri sredinom treće dekade maja i spada u kasne sorte. — Zri sredinom maja. Vrlo rodna sorta. Raspon sazrevanja oko 25 dana. Raspon sazrevanja oko 30 dana. Takav bokor prilikom jesenjeg riljanja ili kopanja treba malo zagrnuti. sa sunĉane strane svetlocrven a sa suprotne bledocrven. ĉvrst. kao što su: erlibel (vrlo rana i s vrlo krupnim plodovima). boje ruţiĉaste s aromom šumske jagode. pa su zato vrlo pogodne za gajenje na okućnici. jagodnjak zaliti. Posle završetka berbe. izduţenokupast. svetlocrven. odliĉnog kvaliteta. Pored navedenih. jagoda do jeseni neće biti. Pisac knjige preporuĉuje sledeće sorte jagoda. Plod krupan. Lišće ponovo brzo izrasta. Vedensvil 7. intenzivno crven. Plod krupan. ukusno. soĉan. Raspon sazrevanja oko 25 dana. srednje kiselog ukusa. verovatno. slatko. Vrlo rodna sorta. Plod zatupastokoniĉnog do srcastog oblika. svetlocrven. okruglasto koniĉan. zaliva se svaki drugi red. Plod krupan. To su perspektivne sorte. Radi toga treba posle jesenje berbe s jagoda ukloniti lišće. primetno se sniţava oštećenje bokora od krpelja i bolesti lišća — bele flekavosti. soĉan. postoje i tzv. Posle berbe pete godine ceo jagodnjak treba preriljati. Humi grande. jarko crven. Postoje i sorte koje tokom vegetacije raĊaju jedan put u proleće a drugi put u jesen. Pogodan za transport. Sasecati treba oprezno. Jagode se razrastaju stvarajući nove ţile i kao rezultat toga javIjaju se spratovi a i sam bokor raste u visinu. ukusan. zbog ĉega se i nazivaju dvorodne. Sanrajz. Raspon sazrevanja oko 25 dana. slatkonakiselog ukusa aromatiĉan. — Zri krajem druge dekade maja. Raspon sazrevanja oko 30 dana. U ovu grupu spadaju sorle: humi bajmšen. ĉetvrte godine 80% i pete godine 60%. lepe crvene boje. remontantne ili stalno raĊajuĉe sorte tokom jedne vegetacije. izduţeno-kupast. Da bi se povećala rodnost. Raspon sazrevanja oko 30 dana Plod srednje krupan do krupan. Raspon sazrevanja oko 25 dana Plod krupan. MeĊutim. Plod krupan i vrlo ukusan sa skramom divlje jagode. Ove sorte se gaje uz pritku ili u obliku špalira. Pokahontas (srednje stasna). RaĊa dobro i redovno. Kad je podmlaĊena šumska jagoda. okruglastokoniĉan. Ako se beru po toplom vremenu brzo se kvare. noću. Ako se kasnije uklanjaju listovi (avgust). — Zri krajem druge dekade maja. tamnocrven. Raspon sazrevanja oko 20 dana. koje su. zenga friktano (srednje stasna) i dr. odliĉnog kvaliteta. uneti Ċubre i zatim izriljati zemljište. taškentska. Plod krupan. Madam mato. Zenga zengana. pred pojavu mraza. Fin. srednjeg kvaliteta. Plod vrlo krupan (30—55 g). izduţenokoniĉan. perspektivne su i još neke sorte. — Zri sredinom maja. Plod kupast. Siprajz de hal — Rana sorta: zri 2—3 dana posle zenge prekosa. Od ovih sorti najpoznatije su: san rivele.

pri dobroj nezi. do sazrevanja plodova dvaput a u periodu zrenja i posle berbe 10—12 puta. mogu podeliti na svetlo crvene (crvenoţute ili zlatne). Malina traţi plodno zemljište i pozitivno reaguje na organska Ċubriva. Plod ove sorte je vrlo krupan (preko 5 g). Daje priliĉno roda na vrhovima jednogodišnjih izdanaka i u oktobru. Ako se maline upotrebljavaju odmah one se beru bez peteljki a ako su za prevoz tada se beru sa peteljkama i ne sasvim zrele. Posle sadnje izdanci maline se skrate na visinu 30—40 cm od zemlje. Ima vrlo ši-rok areal rasprostranjenja. i preko 10000 kg po hektaru. vrlo brojne. U Uzbekistanu. Plod je nešto sitniji (oko 4 g) od ploda maling eksploita. koji se koriste za proizvodnju sadnica. Malinu svake godine treba Ċubriti stajnjakom ili kompostom. Zri vrlo rano i daje. Pre oranja unosi se 4—5 tona/ha zgorelog stajnjaka. maline promis. Posle berbe maline bujne letoraste pinciraju da bi bolje sazreli i sledeće godine obrazovale rodne granĉice. U tim krajevima malina je niska biljka i podnosi temperaturu i do — 35°C. Vegetacija poĉinje rano. Zlatna malina. a zatim tamnocrvene. Kod dţbunastog oblika u središte dţbuna pobije se kolac i uz njega privezuju izdanci. malinu treba saviti do zemlje i pokriti slamom. na primer. Plodovi su tamnocrvene. tamno-crvene (purpurne) i crne. Dţbunje se veoma širi usled izbijanja izdanaka. bilardova). plod donose i izdanci iz tekuće godine. poglavito bez sneţnog pokrivaĉa. Malinjak se Ċubri i mineralnim Ċubrivima. Po boji se. Dvogodišnji izdanci pošto donesu rod uklanjaju se. po 2—3 kg/m2. a ni vrlo visoke temperature. Radi svojih kvaliteta i rodnosti dosta je raširena u malinarskim podruĉjima Jugoslavije. ali bez sneţnog pokrivaĉa izdanci maline izmrzavaju i na temperaturi od —18°C do —26°C. pošto su već dali rod.Malina ima jednogodišnje i dvogodišnje izdanke. aromatiĉni i pogodni za upotrebu u sveţem stanju i za preradu. Iz pupoljaka ţila izbijaju izdanci. Prilikom orezivanja sve uginule izdanke treba saseći. Do cvetanja se zaliva jedanput. Od sorti svetlo-crvene maline najznaĉajnije su maline eksploit. Plodovi su najpogodniji za upotrebu u sveţem stanju. ostale izdanke treba uništiti. Korenov sistem maline se sastoji od mnogih ţila koje se nalaze na dubini 20—25 cm. Na jakim dţbunovima ostavlja se 12—15 jednogodišnjih izdanaka. Zemljište za malinjak se obraĊuje na dubini 30 cm. purpurne sorte. rodna je. trskom ili zemljom. Kultivisanje se vrši 4—5 puta za vreme vegetacije. Plod maline je neţan i brzo se kvari. Plodovi su ukusni. Sazreva sredinom juna i daje dobre prinose (i preko 8000 kg po 1 ha). tamnocrvena bilardova i zlatna malina. a takoĊe je pogodan i za ĉuvanje u hladnjaĉama. Do sada je u svetu stvoreno ili odabrano oko hiljadu razliĉitih sorti maline. ali u naroĉito povoljnim godinama moţe u izvesnoj meri da donosi plodove i tokom cele VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 39 / 80 . U Srbiji (Jugoslaviji). Tamnocrvena (stalnoraĊajuća. Moling promis. Na jednom mestu malina raĊa 8—12 godina. Spada u srednje-stasne sorte. Malboro. Sortiment maline se vremenom menjao. Sazreva u junu. — Spada u srednje rane sorte. a rano u proleće odgrće se i dţbunovi ispravljaju. crveni i podednako su dobri za upotrebu u sveţem stanju i za preradu. Moling eksploit. na odstojaniu 40 cm zateţe se ţica i na nju postavljaju izdanci. uglavnom. i to sa 35 g amonijumnitrata i isto toliko superfosfata po 1 m2. OstavIjeni izdanci treba da su na izvesnom odstojanju jedan od drugog. Bere se ujutro posle rose i pred veĉe. — Rodna sorta. a plodovi su najpogodniji za upotrebu u sveţem stanju. s obzirom na drugaĉije klimatske i druge uslove. jer sazreva u drugoj polovini juna. — Sazreva u junu. Divlja evropska crvena malina i arktiĉka malina rastu i iza severnog polarnika. jer ne podnosi ni suviše niske temperature. Ako je jesen duga i lepa. Plodovi su krupni. pa se i preporuĉuju sledeće sorte: malboro. Kod špalirskog oblika sa obe strane reda. — Ovo je takoĊe znaĉajna i za gajenje u uslovima Srbije (Jugoslavije) ekonomski opravdana sorta svetlocrvene maline. smatraju se kao najkvalitetnije. Izdanke za ţicu nije potrebno privezivati. a na njihovo mesto iz korena rastu novi letorasti. za vreme cvetanja dvaput. pa su ekonomski i najznaĉajnije svetlocrvene sorte maline. a i svaka zemlja se opredeljuje za sorte koje joj najviše odgovaraju. Nega maline se sastoji u obradi zemljišta i uništavanju korova ĉim se on pojavi. Vilamet. U pogledu rodnosti sliĉna je maling promisu. najbolje rezultate postiţu. Cim se oberu plodovi se prenose na prohladno mestö (podrume ili nadstrešnice). dok sa crnim sortama nisu postignuti zadovoljavajući rezultati. purpurne boje i pogodni su za jelo u sveţem stanju i za preradu. Malina se razmnoţava korenovim reznicama. a na slabim 5—8. Sorte maline su takoĊe.5 m izmeĊu redova i 50—60 cm u redovima. ukusan i pogodan i za jelo u sveţem stanju i za preradu. koje se dele na odvojene izdanke. — Odliĉna je po kvalitetu i vrlo je rodna sorta crvene maline i zato se sve više širi u malinarskim krajevima Srbije (Jugoslavije). zato se izdanci odvajaju od matiĉnog dţbuna još u jesen i sade na odstojanju 1—1. Spada u jednorodne sorte. Jednorodna je. a posle tog vremena naglo joj opada rodnost. vilamet i gradina. ali joj najviše odgovaraju podruĉja s umerenom klimom. Plodovi su ukusni. Prilikom jesenjeg prekopavanja stajnjak se razbacuje izmeĊu redova i zakopava do dubine 20—25 cm. Malinu moţemo gajiti dţbunasto i u špalirima. Da bi se izbeglo smrzavanje u toku zime. Malinu je potrebno 12—18 puta zaliti.

Pri slaboj agrotehnici dţbunovi obilno cvetaju. u Institutu Šredeka i sorte: mesnata. Naime. koje se meĊusobno razlikuju po vremenu sazrevanja. Uzbekistanska krupna je rodna sorta i daje 8—10 kg po jednom dţbunu. vino. od kojih su selekcionisane. Na dţbunu treba da ima 12—20 granĉica razne starosti. U ove jame se stavija 8—10 kg zgorelog stajnjaka i 150—200 g superfosfata.vegetacije. Ribizla se orezuje u jesen ili rano u proleće pre kretanja sokova. U SAD je vilaraet najcenjenija sorta maline. a i kod nas u Jugoslaviji se pokazala kao ekonomski opravdana pa se zato i postepeno širi. izmeĊu drugih sorti. a i plod je manje aromatiĉan. ostavljajući u zamenu ne više od 4—6 jednogodišnjih izdanaka. poreklu itd. Zemljište okolo ţbunova prekopava se u jesen i u proleće. U Srbiji (Jugoslaviji) se najviše cene. Pošto se ţile ribizle nalaze na dubini od 50—60 cm. veliĉini bobica. Preimućstvo zlatne ribizle je u tome. rodnosti. duţini grozdova. po 50 g/m2. krupni ali bez mirisa svojstvenog crnim ribizlama. U proleće rano kreće. — Sazreva krajem maja. Pri jakom porastu jednogodišnjih izdanaka krajem maja njihove vrhove skratiti pribliţno za 1/4. Prvo zalivanje se obavlja do cvetanja. Mesnata. S obzirom na sve te pozitivne osobine svrstavaju se ove sorte u perspektivne u pogledu širenja u Srbiji (Jugoslaviji). sadrţe veliku koliĉinu vitamina C. i to najpre u Sloveniji oko Kamnika i Bleda. Najbolje je oprašuju sorte: mesnata i slatka. Plodovi se mogu odrţati na dţbunu do kraja jula. veliki znaĉaj ima zalivanje. a plodovi su joj crni. širenju crne ribizle mnogo doprinosi to što u Srbiji (Jugoslaviji) postoje izvanredni prirodni uslovi za uspevanje crne ribizle. drugo za vreme cvetanja. Postoje mnoge sorte crnih ribizla. a u toku leta se tri-ĉetiri puta praši radi uništavanja korova i razbijanja pokorice. Sem toga. Sem toga. a u redovima meĊu dţbunjem 1—1. Lišće nije mirišljavo. dţem. Sa sortama tamnocrvene. ali su prilikom prvih ispitivanja dobiveni pozitivni rezultati sa sortama merion i klajd. koji se pojavljuju pri osnovi dţbuna. zamenjujemo amonijumsulfatom u duploj dozi. To su vitalne. a isto tako se koriste i pri leĉenju bolesti srca i krvnih sudova.5 m. „Zlatna ribizla" ima list nalik na ogrozd. Pored pomenutih svojstava. Ribizla se razmnoţava poloţnicama i razdvajanjem dţbuna Prorodi posle dve godine i dobro raĊa 10-15 godina. List nije mirišljav. purpurne maline u Srbiji (Jugoslaviji) još nema dovoljno iskustva. Od plodova ribizle pripremaju se sokovi. kompoti. bujne i rodne sorte. Za uslove u Uzbekistanu pisac ove knjige preporuĉuje prvenst-veno sledeće sorte ribizla: Uzbekistanska krupna ribizla. ali slabo zameću plodove. Sadi se u jame dimenzija 60x60 cm. U kontinentalnom klimatu Uzbekistana najbolje od svih uspevaju tzv. zlatne ribizle. U nešto većoj meri crna ribizla uvedena je u proizvodnju tek pedesetih godina. uzbekistanska krupna i slatka. Radi ĉuvanja vlage dobro je da se zemljište okolo dţbuna mulĉira. Zato grane starije od ĉetiri godine valja ukloniti. II DEO GAJENJE VINOVE LOZE NA OKUĆNICI SORTE GROŢĐA Pri izboru sorti za vinograd na okućnici teţi se da u vinogradu bude sveţeg groţĊa tokom tri-ĉetiri meseca. Zahteva oprašivanje. Kvalitetna i ekonomska svojstva ove ribizle doprinela su da se brzo proširi i u drugim republikama SFRJ. U pogledu rodnosti sliĉna je maling eksploitu i pri pravilnoj nezi daje i po 10000 kg po hektaru. crvena i bela. pojedine sorte groţĊa mogu se preko zime ĉuvati u specijalnim prostorijama još toliko VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 40 / 80 . koja se lako rastvara i ispira. Gradina. Ribizla se sadi na rastojanju izmeĊu redova od 2 m. 7—8 g kalijeve soli i sa 8—10 kg zgorelog stajnjaka. —TakoĊe spada u srednje rodne sorte. RIBIZLA Ribizla moţe biti crna. — Ima crne i krupne plodove. S obzirom na kvalitet i rodnost spada u ekonomski najznaĉajnije sorte crvenih malina. Obe ove sorte su srednje rane sa srednje krupnim i ukusnim plodovima (oko 3 g). Plodovi poĉinju sazrevati krajem raaja. za neke sorte neophodno je unakrsno oprašivanje. Zemljište zasaĊeno ribizlama svake godine treba Ċubriti sa 50 g amonijaĉne šalitre i superfosfata. Orezivanjem treba prorediti dţbunove. Pogodna je i za upotrebu u sveţem stanju i za preradu. slatko. nego plod crne ribizle. a samim tim najviše i forsiraju — sorte crnih ribizla. Rodnost do 10 kg po dţbunu. Pri jesenjem Ċubrenju amonijaĉnu šalitru. što ona dobro raste na sunĉanim stranama njen list ne dobija oţegotine od sunca i daje prinos i do 10 kg po dţbunu. Tokom vegetacionog perioda ribizlu treba zalivati 12—14 puta. Jedna polovina od ukupne koliĉine Ċubriva unosi se u jesen pred prekopavanje a druga polovina u proleće posle cvetanja ribizla. veliki deo naše zemlje otpada na brdskoplaninsko podruĉje s većom nadmorskom visinom i s dovoljno vodenog taloga — a to su upravo oni prirodni uslovi koji crnoj ribizli najviše pogoduju.

Na juţnim i jugozapadnim poloţajima daje izvrstan kvalitet. SORTE ZA VISOKOKVALITETNA CRNA VINA Vranac Domaća sorta. Grozd je srednje veliĉine ili veliki. na osrednje visokom i visokom stablu. Bobice su velike ili srednje veliĉine. jugozapadni i jugoistoĉni poloţaj. Oplodnja je normalna i redovna. Otpornost ove sorte prema plamenjaĉi i sivoj plesni je slaba. Bobice su sitne. glatka. sok bezbojan. Pokoţica je debela. Srednje je otporan na plamenjaĉu. Rentabilan je samo uz dugu rezidbu. Peteljka je dugaĉka. Oplodnja je redovna i potpuna. Pokoţica je tanka. a kod nas se gaji u Sloveniji. prema oidiumu dobra. a prinosi su visoki. na srednje visokom i visokom stablu. Gaji se i nekalemljen. Kod nas se gaji u Istri. veoma retko rehuljav. teleki-8b i kober 5bb.vremena. Peteljka je kratka i debela. Cvet je hermafroditan. Pokoţica je srednje debljine. Pupak je šiljast. najĉešće zbijen i valjkast. Cvet je hermafroditan (dvopolan). Najbolje rezultate daje na visokom stablu. a oselljiv je na oidium. Bobice su sitne. Na plamenjaĉu je srednje otporna. šasla х berlandijeri 41b. RaĊa redovno. Kod nas se gaji u Istri i Srbiji. Rana sorta. Dobre podloge su kober 5bb. Kišnih jeseni osetljiv je na sivu plesan. Pri kratkoj rezidbi daje male prinose. kratak. Najviše se gaji u Crnoj Gori. a pri dugoj i mešovitoj. Pogodne podloge su riparija х rupestris švarcman. crne boje sa izraţenim pepeljkom. soĉne. a na oidium i sivu plesan slabije. Cvet je hermafroditan. sa dosta pepeIjaka. teleki 8b. Veoma je otporan na niske temperature: okca izmrzavaju tek na —22°C. soĉne. daje dobre prinose. Burgundac crni (burgunder) Potiĉe iz Francuske. Dalmaciji i Makedoniji. Otpornost na niske temperature mu je dobra. Pozna sorta. Po svim osobinama i karakteristikama ova sorta identiĉna je sorti kaberne sovinjon. Po svim osobinama sliĉna je vrancu. Pokoţica je tanka ili srednje debljine. dovoljno otporan na oidium i sivu plesan. Valjkastog je oblika. okrugle. Najbolje uspeva na umereno vlaţnim i umereno kreĉnim i plodnim zemljištima. Kod nas se gaji mestimiĉno u Sloveniji. Hrvatskoj i Srbiji. bez taĉkica. Kaberne frank Potiĉe iz Francuske. Najbolje rezultate daje ako se gaji špalirski sa dugom i mešovitom rezidbom. Uz dobru negu daje 30 do 40 kg groţĊa po ĉokotu. Grozd je mali do srednji. intenzivne boje. Oplodnja je normalna. Sok je bezbojan. Hrvatskoj i Srbiji. na kreĉnim i umereno suvim zemljištima. Ova sorta je pozna. crna. Najviše mu odgovara srednje kreĉno zemIjište i juţni. Najbolji kvalitet vina daje na kreĉnim i suvljim zemljištima i prisojnom poloţaju. Kaberne sovinjon Potiĉe iz Francuske. VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 41 / 80 . tj. neznatno jajastog oblika. a prema niskim temperaturama veoma dobra. Vinograd poĉne da raĊa već u drugoj ili trećoj godini posle saĊenja. Sok je bezbojan. zbijen. Srednje je pozna sorta. bez taĉaka. Vranac je osrednje otporan prema peronospori i niskim temperaturama. Bolje sazreva na juţnim i jugozapadnim poloţajima. okrugle. plaviĉasto-crna. Dalmaciji i Makedoniji. na sopstvenom korenu. Game Poreklom je iz Francuske. Gaji se u Crnoj Gori. Kratošija Domaća sorta. Valjkastog je oblika i rastresit. Hrvatskoj i Srbiji. ĉvrste. bez taĉaka. Grozd je mali. okruglaste. Uz redovnu oplodnju i sa kratkom rezidbom postiţe se dobar prinos. kod zbijenog grozda jajaste. rodnost slaba. a pojedini vinogradari dobijaju i po 100—120 kg pa i više groţĊa po ĉokotu. Cvet je hermafroditan. Pupak je srednje izraţen. Dobre podloge su teleki 8b i kober 5bb. Bobice su male. sa kratkom i ĉvrstom peteljkom. sa izraţenim pepeljkom. Vranac podnosi i dugu rezidbu i daje veći prinos i na osrednjem i na visokom stablu.

Grozd je srednje krupan. Daje odliĉne i redovne prinose i sa kratkom i sa dugom rezidbom. Pokoţica je tanka. Otporniji je na oidium i sivu plesan od obiĉnog gamea. a kod nas se gaji u Sloveniji. Daje visokokvalitetno crveno vino. Dobro raĊa i pri kratkoj rezidbi. Cvet je hermafroditan. Sok je bezbojan. Dobre podloge su: kober 5bb i teleki 8b. oidium i sivu plesan dosta je otporan. Grozd je srednje veliĉine. Ne trpi niska i vlaţna zemljišta. SORTE GROŢĐA ZA VISOKOKVALITETNA BELA VINA VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 42 / 80 . Na gajnjaĉama se postiţu veoma dobri rezultati. meso dosta tvrdo. Peteljka i peteljĉica su zelene. sa puno tanina. Game bojadiser Potiĉe iz Francuske. Oplodnja je normalna i redovna. Prikladni su osojni poloţaji. a otporan na sivu plesan. zbijen. bez taĉkica. Meso je soĉno i ĉvrsto. Prinosna je sorta. Pogoduje mu poloţaj okrenut jugu. debela. U Jugoslaviji se gaji na srednjem i juţnom Primorju. Bobice su srednje veliĉine. Na plamenjaĉu. otporan je na oidium. Na juţnim i jugozapadnim poloţajima daje bolji kvalitet. Najbolje rezultate daje ako se gaji u špaliru na visokom stablu sa mešovitom rezidbom. a prinosi su vrlo dobri.Merlo Potiĉe iz Francuske. tamno plava sa izraţenim pepeljkom. Bobice su srednje veliĉine. srednje zbijen ili zbijen. cilindriĉno-konusan. Hrvatskoj i Srbiji. soĉne. a u priliĉnoj meri i na niske temperature. na nekim ostrvima. a takoĊe ne podnosi ni sušu. Najbolje prinose daje ako se gaji u špaliru ili ako se formira kordunica. Oplodnja je normalna i redovna. Veoma je rodna sorta. Ako se formira kordunica. sa izraţenim pepeljkom. Srednje je otporan na sivu plesan i na plamenjaĉu. U uslovima srednjeg Primorja okca u toku zime ne izmrzavaju. Pozna je sorta. Pokoţica je tvrda. Plavac mali Predpostavlja se da je francuska sorta. Na plamenjaĉu je osrednje osetljiv. Sok pri muljanju dobija nešto boje. Pogodna je za razne naĉine gajenja. takoĊe se mora rezati kratko. Bobice su sitne do srednje veliĉine. Grozd je cilindriĉan. ĉesto raĉvast. ima izraţen pupak. Najviše se gaji u Srbiji i Makedoniji. malo pljosnate. a prinos redovan. srednje je zbijen ili nešto rastresitiji. jajaste. Najbolje uspeva na plodnom zemljištu sa umerenom vlagom. piramidalan ili piramidalno-valjkast sa jednim ili sa dva krilca. Sok je intenzivno crven. Cvet je hermafroditan. Donosi plod na zapercima. srednje veliĉine. Vrlo je osetljiv na plamenjaĉu. Cvet je hermafroditan. srednje otporan na oidium. Dobro uspeva i na ravniĉarskim terenima. Na crvenicama dobija osobito lepu boju. Oplodnja mu je normalna. Dobre su podloge koje podnose krševita zemljišta. Oplodnja mu je normalna i redovna. Zahteva dugaĉku rezidbu. plavocrne sa izraţenim pepeljkom. a dosta otporan na niske temperature. okrugle. što je karakteristiĉno za ovu sortu. Saperavi Bobice su mu tamnoplave. Obiĉno se nalazi i po koja sitna zelenkasta bobica. na kojoj se primenjuje duga ili mešovita rezidba. Uspeva na umereno vlaţnim i slabo kreĉnim zemljištiraa. SORTE GROŢĐA ZA DOBRA CRNA VINA Prokupac Domaća sorta. Vrlo je pozna sorta. a u bivšoj Jugoslaviji se gaji u svim krajevima gde se gaje crne sorte. crna. Dobro podnosi suši. Pokoţica je debela. kupast. soĉne. Odgovara mu ţupski naĉin rezidbe. Otporan je prema srednje niskim temperaturama. plavocrna sa mnogim taĉkicama i obilnim pepeljkom. Srednje je pozna sorta. srednje zbijen retko rehuljav. Najpogodnije zemljište je gajnjaĉa i kreĉna smonica. okrugle. Osetljiv na niske temperature: okca izmrzavaju na —16°C. Vrlo je pozna sorta. Bobice su srednje veliĉine. Peteljka je kratka i zelena. okrugle. Cvet je hermafroditan. Najbolje rezultate daje na umereno suvim i toplim zemljištima. Grodz je srednje krupnoće. kao i u vinogradima Makedonije. Peteljka je kratka i crvenkasta.

Cvet je hermafroditan. Bobice su male. Bobice su male. sa umerenom koliĉinom kreĉa. Pogodna je za gajenje na niskom. Oplodnja je redovna i normalna. ali podnosi i mešovitu rezidbu. Grozd je mali ili srednje veliĉine. na suncu ţuto-smeĊa. Dobra podloga je berlandijeri х riparija. prozraĉna. Najviše odgovaraju juţni poloţaji. U Makedoniji daje dobre prinose na deluvijalnim zemljištima umerene vlaţnosti. pupak je slabo izraţen. crvenkasta. dosta ili veoma zbijen. a ima je nešto malo i u Srbiji. a prinosi srednji. Pokoţica je debela. zelenoţuta. prinosna sorta. Pokoţica je dosta debela. poluodrvenjena. kratak i zbijen. sa taĉkicama. sok bezbojan. Rizling italrjanski Potiĉe iz Francuske. pepeljak je obilan. a u zbijenog grozda neznatno jajaste. Semijon Potiĉe iz Francuske. posuta pepeljkom. kao što su razne kordunice. a na sunĉanoj strani bledorumenkastog preliva. VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 43 / 80 . Daje dobre prinose pri kratkoj rezidbi. Traminac crveni Potiĉe iz Tramina u juţnom Tirolu. Voivodini a. pupak je neizraţen. Bobice su sitne. Sa stanovišta proizvodnje najprikladnija je duga ili mešovita rezidba. prozirna. Oplodnja je redovna i normalna. okrugle ili neznatno jajaste. Pepeljak je obilan. Vrlo je prikladan za razvijene oblike ĉokota. Oplodnja je normalna i redovna. Srednje pozna sorta. cilindriĉan i najĉešće s jednim krilcem. debela. a veoma otporan na niske temperature. Sovinjon (Muskatni silvanac) Potiĉe iz Francuske a kod nas se gaji u Sloveniji. Cvet je hermafroditan. Ima pokušaja da se gaji i na uţem podruĉju Srbije. Po svojim osobinama sliĉan je semijonu. Pokoţica je debela. Srednje je otporan na plamenjaĉu i sivu plesan. nije razgranat. Poĉela se širiti po Makedoniji i na Kosovu. zatim u manjem obimu u Dalmaciji na podruĉju Metkovića i Imotskog. Peteljka je kratka. Dobre podloge su: berlanĊeri х riparija. Bobice su srednje veliĉine ili velike. duguljaste. Plodna i srednje plodna kreĉna zemljišta sa umerenom vlaţnošću su najpogodnije za ovu sortu. a prinosi su visoki. Hrvatskoj i Srbiji. teleki 8b i kober 5bb. a zadovoljavajuće otporna na sivu plesan. brzo se širi i u juţnoj Srbiji. Najbolje rezultate daje na plodnim. Najbolja su laka i srednje tešкa zemljišta. Hrvatskoj i Srbiji. u poslednje vreme. Oplodnja je normalna i redovna. Srednje je pozna sorta. Na sušu je otporan.Ţilavka Domaća jugoslovenska sorta. okrugle. dosta zbijen. Pokoţica je ţiliĉasta. zeleno-ţuta. kod nas se najviše gaji u Sloveniji. Grozd je mali ili srednje veliĉine. Grozd je mali. umereno vlaţnim i umereno kreĉnim zemljišlima. Redovno raĊa. Osetljiva je na plamenjaĉu i oidium. ali bolji kvalitet. zelenoţuta. zatim na krševitim i suvim zemljištima. Polen autofertilan i interfertilan. kupast. Duga ili mešovita rezidba mu u potpunosti odgovara kao i srednje visoko ili visoko stablo u vidu kordunice. Hrvatskoj i Srbiji (Vojvodina). a otporan na niske temperature. Hrvats-koj. a u vrlo zbijenom grozdu jedva primetno izduţene. odrvenjena. plodna i ocedna. Sok je bezbojan. Peteljka je duga i tanka. Pepeljak je osrednji sa rĊastim taĉkicama. Najviše se gaji u okolini Mostara. Pozna je sorta. Cvet je hermafroditan. Muskat otonel (Mirisavka) Potiĉe iz MaĊarske. Pogodan je skoro za sve naĉine gajenja. a kod nas se gaji u Sloveniji. Mestimiĉno se moţe naći i u Makedoniji i drugim krajevima. neujednaĉene i okrugle. Juţni poloţaji mu više odgovaraju od ostalih. peteljka je kratka. Cvet je hermafroditan. piramidalan ili cilindriĉan. Ako se kratko orezuje daje manji prinos. Kod nas se gaji u Sloveniji. srednje visokom ili visokom ĉokotu. Peteljka je kratka. Pupak veoma izraţen. protkana sitnim ţilicama. Srednje je otporan na bolesti. prozraĉna. a prinos nizak. Na niske temperature je srednje otporna. cilindriĉan. ponekad raĉvast. a na suncu zlatno-ţuta. Grozd je srednje veliĉine ili veliki. a kod nas se najviše gaji u Hrvatskoj i Srbiji (u Vojvodini). Najpogodniji su juţni poloţaji. zbijen. Naroĉito negativno reaguje na sušu u periodu intezivnog porasta bobice i u poĉetnoj fazi šarka. Vrlo dobro uspeva na srednje dubokim.

Kod nas se odnedavno gaji u Makedoniji. posuta obilno pepeljkom. sa kratkom peteljkom. Pogodna je mešovita i duga rezidba na srednje visokom i niskom stablu. bez taĉkica. Oplodnja je normalna i redovna. okrugle. Pogodna je za razne naĉine gajenja. Uspeva na raznim zemljištima. Najbolje rezultate daje na plodnim. Sok je muskatnog mirisa. Sok je izrazitog muskatnog mirisa. Uspeva na raznim zemljištima. Najbolje su juţne i jugozapadne strane. konusan ili cilindriĉno-konusan. a sa sunĉane strane ima rĊaste taĉke i polja. zelenkasta ili zelenkastoţuta. sa bobicama jednake veliĉine. Sok je veoma sladak sa izraţenim muskatnim mirisom. Na plamenjaĉu je slabo otporna. RANE STONE SORTE Bela šasla Potiĉe iz Francuske. a mestimiĉno i u ostalim republikama. Vrlo dobra vinska sorta. daje dobar rod pri unošenju azotnih i fosfornih Ċubriva. a ponekad neznatno deformisana. Prema bolestima i niskim temperaturama je srednje otporna. Bobice su srednje veliĉine. propusnim i dovoljno toplim zemljištima. Na bolesti i niske temperature je srednje otporna. slabo prinosna sorta. Oplodnja je normalna i redovna. Dosta dobro raĊa ako se kratko oreţe. Grozd je mali ili srednje veliĉine. a podnosi mešovitu i dugu rezidbu. Srbiji i Hrvatskoj. Veoma rana sorta. Pokoţica je ĉvrsta. pupak nije izraţen. voštano-ţuta. protkana ţilicama. cilindriĉan. Otpornost na bolesti je slaba. propusnim zemljištima. Grozd je velik ili veoma krupan. Cvet je hermafroditan. Srednje prinosna sorta. Kod nas se najviše gaji u Hrvatskoj. Otpornost na niske temperature još je dosta slaba.Cvet je hermafroditan. Pupak je slabo izraţen. Juţni poloţaj je najbolji. a na sivu plesan manje. Makedoniji i u Hrvatskoj. Cvet je hermafroditan. Odgovara joj srednje visoko i visoko stablo oblika kordunice. veoma je rana sorta. Više joj odgovara srednje visok i visok ĉokot. Peteljka mu je dosta duga i crvenkasta. bez taĉkica. okrugle. Pokoţica je dosta ĉvrsta. Bobica je srednje veliĉine i okrugla. lakim. Rana je sorta. Grozd je srednje veliĉine. prozirna. Zadovoljavajući prinos daje samo sa dugom rezidbom. Na oidium je dosta otporna. Rodnost je neredovna. Kardinal Poreklom je iz Kalifornije. a vrlo dobro podnosi mešovitu rezidbu. Bobice su velike i jajolike. okrugla. Cvet je hermafroditan. Rkaciteli Bobice su zelenkasto ţute. zbijen. srednje zbijen. razgranat. propusnim i toplim zemljištima. Najbolje rezultate daje na umereno plodnim. Bobica je vrlo velika. izduţen. Pokoţica je srednje debljine. ţuto-zelena (sa sunĉane strane zlatnoţuta) srednje prozraĉna. Oblik mu je cilindriĉan ili cilindriĉno-konusan. boje je ţutozelene. bez taĉkica. srednje duţine. Oplodnja je normalna i redovna. Sazreva krajem jula. Bobice su srednje veliĉine ili male. Srednje pozna sorta. Sok je bezbojan. Dosta dobro raĊa ako je kratko orezana. Pupak je normalno izraţen. Kod nas se najviše gaji u Srbiji. Cvet je hermafroditan. NAJVAŢNIJE STONE SORTE Carski biser (julski muskat) Potiĉe iz MaĊarske. nije zbijen. cilindriĉan. ali najbolje rezultate daje na plodnim i propusnim zemljištima. pokoţica je tanka. Juţna i jugozapadna strana joj više odgovara. kratak. sa obilnim pepeljkom. Srbiji i Sloveniji. Pri hladnom i kišovitom vremenu slabo se oploĊava. duţi nego širi. bez taĉkica. crvena ili crvenkasta. Na peskovitim zemljištima takoĊe daje dobre rezultate. odnosno razni oblici kordunica. a vrlo je osetljiva na plavi kamen u vreme prvog i drugog prskanja. Otporna je na mrazeve. posuta pepeljkom. Ne podnosi veliku vlagu. Šasla crvena VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 44 / 80 . sa blagim mirisom muskata. Srednja teţina grozda je 200—250 g. Sazreva nekoliko dana pre šasle. sa dosta jakom pokoţicom. Grozd je mali ili srednje veliĉine. ali bolje rezultate daje na plodnim. Dobro reaguje na Ċubrenje. a prinosi srednji. a na niske temperature srednja. Kraljica vinograda Potiĉe iz MaĊarske. gaji se u mnogim vinogorjima.

izduţene. zelenoţuta. zelenoţuta (na sunĉanoj strani dobija zlatnoţutu. Vrlo prinosna sorta. Grozd je srednje veliĉine ili velik. Podnosi i zalivanje. a na sivu plesan je dosta otporna. ĉesto krilast. Afuz-ali Potiĉe iz prednje Azije. odnosno ćilibarţutu boju). Bobica je velika. Vrio je prinosna sorta. Sok je bezbojan. prozraĉna. Pokoţica je ĉvrsta. umereno vlaţnim. Pozna je sorta. Prema bolestima i niskoj temperaturi je srednje otporan. Po svim svojim karakteristikama moţe se uporediti sa belom šaslom. Cvet je hermafroditan. Na ravnim terenima redove treba usmeriti u pravcu sever-jug kako bi osunĉavanje bilo maksimalno. jajaste. Otpornost prema niskim temperaturama je slaba. i to najĉešće zajedno s belom šasloma. Najbolji prinos daje ako se mešovito ili dugo reţe. Oplodnja je normalna i redovna. Srednje je pozna sorta. Zimsko belo Gaji se ti Makedoniji. srednje zbijen iii rastresit. Bolji kvalitet groţĊa se dobija na juţnoj i jugozapadnoj strani. Vrlo prinosna sorta. bolje se oploĊava polenom drugih rodnih sorti. muskatnog mirisa. duguljasta. Kod nas. Grozd je krupan.Potiĉe iz Francuske. Bobice su srednje veliĉine ili nešto krupnije. sa obilnim pe-peljkom. a sa sunĉane strane ćilibar-ţuta. krilast. Mesti-miĉno se gaji i u podruĉjima drugih repubiika. ţutozelena. pogodnije su juţne i jugozapadne strane. Najbolji oblik ĉokota u Makedoniji je odrina. sa sitnim rĊastim taĉkicama. Sok je bezbojan. cilindriĉno-konusan. Pošto je pozna sorta. najĉešće konusan. Oplodnja je normalna i redovna. Grozd je veliki. juţna i jugozapadna strana joj najbolje odgovaraju. bez taĉkica i bez izraţenog pupka. Mlado lišće je osetljivo na koncentrovanu bordovsku ĉorbu iznad 1%. VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 45 / 80 . posuta je sitnim taĉkicama i pepeljkom. gaji se u svim vinogorjima. BESEMENE SORTE Sultanija (kišmiš beli) Potiĉe iz prednje Azije. Dosta je otporna na sušu. Cvet je morfološki hermafroditan. posuta je pepeljkom. u Srbiji (Jugoslaviji). jajasta. Na niske temperature je srednje otporna. Prikladniji je za više i razvijenije oblike ĉokota. propusnim i toplijim zemljištima. Pokoţica je srednje debljine. U nas se najviše gaji u Makedoniji i Srbiji. U Jugoslaviju je uvezena posle drugog svetskog rata i pogodna je za toplije klimate. Sok je bezbojan i bezmirisan. POZNE STONE SORTE Italija Potiĉe iz Italije. Oplodnja je normalna i redovna MeĊutim. Pokoţica je tanka. Bobice su velike. Srbij'i i Hrvatskoj. Pošto kasno sazreva. Peteljka je duga. Cvet je hermafroditan. Bobica je mala do srednje veliĉine. Vrlo je pozna sorta. plavocrna. Osetljiva je na perenosporu i oidium. Grozd je velik. propusnira i toplijim zemljištima. Prinos je manje-više redovan. zatim mestimiĉno u Dalmaciji. a moţe se naći po neki ĉokot i u Srbiji i Hrvatskoj. Prema bolestima i niskoj temperaturi srednje je otporan. Najbolje rezultate daje na plodnim. Cvet je hermafroditan. vrlo je prinosna sorta. propusnim i suvljim zemIjištima. Kod nas se gaji nešto manje u Makedoniji. razgranat. Najprikladnija je mešovita ili duga rezidba na povišim i razvijenijim oblicima ĉokota. rastresit i dosta rehuljav. manje-više jed-nake veliĉine. konusan. Najbolje uspeva na umereno plodnim. Pri nedovoljnom sazrevanju bobice su zatvorenocrvenkaste boje. U juţnim krajevima daje odliĉne rezultate na pergoli tendoni. SREDNJE-POZNE STONE SORTE Muskat hamburg Kod nas se gaji mnogo u Makedoniji. Bobice su velike. Pogodnija je mešovita ili duga rezidba na srednje visokom i visokom stablu. bez semena. Otpornost prema bolestima je vrlo dobra. Oplodnja je normalna i redovna. nalik na urmu. drvenasta. Srednje pozna sorta. jajaste. debela. a izuzetno i rehuljav. Pokoţica je debela. normalno je pokrivena pepeljkom i posuta sitnim rĊastim taĉkicama. elipsaste. Daje dobre prinose na srednje plodnim. Dugom i mešovitom rezidbom daje najbolje rezultate. jednake veliĉine. rastresit. Cvet je hermafroditan. rastresit. izriĉito muskatnog mirisa.

moţe dati veoma dobre prinose. ovi lastari se nazivaju ĉvorovima zamene (sl. zalivanje i proreĊivanje cvasti ili grozdova. Zbog toga joj najviše odgovara visoko stablo tipa kordunice. cvetovi. Površinske ţile ili brandusi razvijaju se na desetak santimetara ispod površine zemljišta. a iz njihovih okaca se razvijaju zeleni izdanci. Ako se pri orezivanju na lastaru ostave po 15 i više okaca. Pozna je sorta. koje su beznaĉajne za ishranu ĉokota. upija iz zemljišta vodu i u vodi rastvorene hranljive materije kojim se biljka hrani i sakuplja i ĉuva rezervne materije u obliku skroba. a ukoliko se na lastaru ostave samo 4—5 okca rezidba je kratka. razliĉita je i dubina do koje prodiru glavne ţile. zbijen ili rastresit. Površinske ţile nemaju znaĉaja za ishranu biljaka jer su suviše plitke i brzo se sasuše ĉim naiĊe period suše. Najprikladnija je duga rezidba. jer su niţa okca nerodna. Na tim rukavima nalaze se grane razliĉite starosti. zato i treba pospešivati njihov razvitak sasecajući površinske ţile. obiĉno sa dva krila. ako se ostave 8—12 okaca. U jesen ovi zeleni izdanci. već samo troše hranu i time ometaju razvitak dubinskih ţila. s retkim sitnim crnim taĉkicama. Na dubini od 20—25 cm razvijaju se boĉne. Najbolje odgovara visoki ĉokot sa dugom rezidbom. dobiju smeĊu boju i tada ih nazivamo lozom. Ponekad se loza orezuje na samo 2—3 okca. na nestrukturnim i zbijenim zemljištima glavne ţile se takoĊe ne razvijaju duboko. Na zelenim VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 46 / 80 . Koren Koren ĉokota uĉvršćuje biljku za tlo. veoma rana. masti itd. Prinos je neredovan. na stablu se nalazi zadebljali deo zvani osnova ili glava ĉokota na kojoj se dalje nalazi višegodišnja i druga loza u obliku takozvanih rukava. Glavnu ulogu u snabdevanju vinove loze vodom i hranljivim sastojcima imaju glavne ţile. dok se u juţnim toplim krajevima na kamenitim i suvim zemljištima pruţaju i do dubine 2 do 4. Pupak je izraţen. u severnim krajevima na zemljištima s plitkom podzemnom vodom glavne ţile se razvijaju na dubini od svega 40—60 cm. a ukoliko se proreĊuje cvasti i grozdovi. Boja bobica je ţutozelena. koju onda preuzimaju glavne ţile i sprovode u stablo i ostale organe vinove loze. Lastari su jednogodišnji izdanci i sastoje se od ĉlanaka i kolenaca. Daje dobre prinose samo dugom rezidbom. a ako se pojavi na staroj lozi. Vrlo je pogodno za decu. postaju srednje veliĉine. Grozd je srednje veliĉine ili veliki. Nadzemni delovi ĉokota Iznad površine zemljišta. Moţe se iskoristiti još i za sušenje ili za preradu u vino. Inaĉe. takvu rezidbu nazivamo dugaĉkom. Ako lastar izraste ispod glave ĉokota. da bi iduće godine od njih dobili jake lastare. belanĉevina. izduţen. zaperci. Korenov sistem se sastoji od glavnih ili skeletnih ţila starih više godina i mladih ţila i ţilica. Mlade ţile i ţilice usisavaju iz zemljišta vodu s rastvorenim hranljivim sastojcima. naziva se izdanak.Pokoţica je debela. na kojima se tokom rasta razvija lišće. Sok je bezbojan i bez izrazitog ukusa. rezidbu nazivamo srednjom. pa i više metara. razgranat. Nizak ĉokot nije prikladan. jer nema semenki. Srednje prinosna sorta. Grozd je veliki. U sredini kolenca postoji pregrada dijafragma. Rodna loza i ĉvor zamene nalaze se na istoj višegodišnjoj lozi i nazivaju se rodni ĉvor. zeleno-ţuta ili zeleno-ćilibarna. koji dostiţu porast od 5—10 m duţine. Bobice su sitne. Kada je zametanje bobica normalno. Vrlo dobro reaguje na Ċubrenje. rašljike. dobro podnosi prevoz. GroţĊe je vrlo prijatno za jelo. cilindriĉan ili neznatno konusno-cilindriĉan. Na najdubljem delu reznice razvijaju se glavne ili osnovne ţile. srednje ţile. Zametanje bobica je neredovno. Glavni delovi ĉokota su koren i stablo. Perlet Nova. odrvenjavaju. Sazreva 5—7 dana posle julskog muskata. okca i grozdovi. s porastom ĉokota — koso i naniţe. naziva se jalovak. besemena stona sorta iz Kalifornije. Na ovim granama rastu jednogodišnji izdanci. Zavisno od strukture zemljišta i dubine podzemne vode. Zile vinove loze se razvijaju u tri nivoa. ĈOKOT I NJEGOVI DELOVI Ĉokotom se naziva svaka posebna biljka vinove loze. 20). Za ishranu ĉokota nemaju veći znaĉaj ni srednje ţile jer i sloj zemljišta u kome se one pruţaju leti ĉesto ostaje bez vlage. koje u poĉetku rastu horizontalno a docnije. ili pergola tendona.

sluţe za proizvodnju prporaka. Tako. zato ove sorte. i dva za zamenu. Kako reznice domaće loze tako i one loznih podloga posle skidanja vezuju se u snopiće i utrapljuju da ih u toku zime mrazevi ne bi oštetili. Za reznice I klase odbacuju se delovi lastara ĉiji je preĉnik veći od 11 mm na debljoj strani i manji od 6 mm na tanjoj strani. Skelet cvasti sastoji se od centralne ose i boĉnih izdanaka prvog. direktno rodnih hibrida i loznih podloga. U okcu se nalazi pupoljak u kome je zaĉetak budućih izdanaka. Sastoji se od pet ĉašiĉnih i isto toliko kruniĉnih listića. Unutar okca nalaze se tri pupoljka: jedan centralni. bikone (šasla napoleon) i crveni drenak. Ovaj poslednji naĉin razmnoţavanja. reznice se prpore. U Jugoslaviji se prporci domaće loze proizvode u većim koliĉinama samo u cilju podizanja vinograda na ţivom pesku. Cvet. a za prporke samo radi podizanja vinograda na ţivom pesku. Reznice za lozne podloge se skidaju s matiĉnih ĉokota obiĉno u jesen. Cvet ima pet prašnika i tuĉak. Za podizanje vinograda na ţivom pesku reznice takoĊe moraju da budu zdrave. pa se odsecaju do osnove. u odreĊenim agro-ekološkim uslovima. koja se nalaze u pazuhu lista. Reznice predstavljaju osnovni materijal za razmnoţavanje vinove loze. Za bolje oprašivanje sorti sa sterilnim polenom potrebno je da se svaki drugi red ĉokota zasaĊuje sortama s normalno razvijenim cvetovima i plodnim polenom. tako da imamo pojavu od 2—3 izdanka (dvojna. Formiraju se u zimskim okcima. centralnog pupoljka (sl. ĉauš. semenom. Razvijena cvast ima oblik konusa. Ako pupoljci za zamenu nisu krenuli. Obrazuju se na kolencima lastara i sluţe za uĉvršćivanje vinove loze za naslone. Lastar se obiĉno razvija iz glavnog. Do pojave filoksere u Jugoslaviji. kao i u Evropi. Tuĉak se sastoji od plodnika i kratkog stubića sa ţigom. VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 47 / 80 . rašIjika i cvasti. Porle oploĊenja cvetova. Na ovom poslednjem izdanku nalazi se po jedan ili više cvetova. 21). drugog i trećeg reda. bobice koje se pojave brzo rastu i menjaju boju zavisno od sorte. moraju oploditi polenom neke druge sorte.izdancima iz okaca. Za proizvodnju vijoka uzimaju se delovi zdravih i dobro sazrelih lastara s razvijenim ĉlancima preĉnika 6 do 12 mm. što zavisi od sorte. Rašljike. oni zarašćuju. kruţnog oblika. Ponekad krenu lastari i iz pupoljakaza zamenu. U jesen okce se pokriva Ijuspama smeĊe boje natopljenim smolastom raaterijom. Od vinskih sorti funkcionalno ţenski tip cveta ima blatina i bagrina. PODIZANJE I NEGA VINOGRADA NA OKUĆNICI RAZMNOŢAVANJE VINOVE LOZE Vinova loza se razmnoţava vegetativnim putem — neoţiljenim i oţiljenim reznicama i kalemljenjem. za sortu crveni drenak u uslovima Makedonije kao oprašivaĉ pogodna je sorta zimsko belo. to su vinogradi poĉeli da se podiţu kalemljenjem domaće pitome loze na podloge otporne prema filokseri. kako je ova loza stradala od filoksere. koristi se samo u nauĉno-istraţivaĉkoj sluţbi radi stvaranja novih plemenitih sorta. Za oprašivanje navedenih sorti treba koristiti one vinske ili stone sorte ĉije se vreme cvetanja i oplodnje podudara sa sortom sa ţenskim tipom cveta. a reznice II klase. Cvetovi vinove loze su dvopolni. Za ovu svrhu se biraju zdravi. Duţina ovih reznica treba da je 40 cm. U osnovi zaperaka zameće se glavno okce. dobro razvijeni i zreli lastari. da bi zametnule plod. dobro razvijene i zrele. U proleće. Za ovu svrhu se zemljište u prporištu bagovremeno priprema. obiĉno u drugoj polovini marta. Ove reznice sluţe uglavnom za proizvodnju vijoka za kalemljenje na podloge otporne prema filokseri. pa se pretvaraju u spavajuće pupoljke. Ovi poslednji su meĊusobno srasli i zelene su boje. koje se dobijaju od delova zrelih i zdravih lastara tanjih od 6 mm. listova. vinogradi su se podizali od domaće pitome loze. Duţina ovih reznica treba da se kreće od 80 do 120 cm. duţine 50 cm. a od stonih sorti madlen anţevin. Reznice domaće loze se skidaju sa matiĉnih ĉokota takoĊe u jesen. Reznice I klase sluţe za kalemljenje. Zato se sada za podizanje vinograda u rasadnicima i matiĉnim vinogradima posebno gaje lozne podloge. trojna). Cvasti. a prporci loznih podloga u cilju podizanja matiĉnjaka i radi popune praznih mesta u vinogradima posle ĉega se kaleme na zeleno. gde ne postoji opasnost od filoksere. pa se nazivaju zaperkovi pupoljci. izbijaju lastari ili zaperci. na toj duţini lastar treba da ima najmanje 5—8 upotrebljivih okaca. a posebno domaće sorte pitome loze. na primer. i generativnim putem — semenom. a najĉešće i najviše radi proizvodnje kalemova kalemljenjem na zeleno. MeĊutim. ali neke sorte imaju funkcionalno ţenske cvetove sa besplodnim polenom.

Ţile ovako pripremljenih kalemova se potapaju u teĉnost-smeše od gline. Nije preporuĉljivo ostavljati kalemove ĉak ni na kratko vreme nepokrivene. Vinova loza moţe da uspeva i donosi rod i na peskovitim i šljunkovitim zemljištima. Za ovu svrhu nije dobro upotrebljavati sveţi stajnjak. Na siromašnim zemljištima (šljunkovito) ostavlja se manje rastojanje. a drugi namešta na nju kalem. Kod zasenjene vinove loze rod je mali. a donji na drugu. Zbog toga pri podizanju vinograda na strmim terenima redove treba postavljati uspravno na pravac nagiba. u obliku humke. Priprema zemljišta Pred samu sadnju loze zemljište se dobro poravna. SaĊenje vinograda Pred sadnju oţiljeni kalemovi se prvo stavljaju u vodu i tu drţe nekoliko ĉasova.PODIZANJE VINOGRADA Izbor mesta Vinova loza je biljka koja voli svetlost. kod sorti sa bujnim porastom —veće. kod sistema tunela sa Iuĉnim oblikora i kod poboljšanog sistema pergola rastojanje izmeĊu ĉokota u redu treba da je 2 — 2. kod špalira sa kosom pergolom 3 m. dok se natrule ili oštećene ţile potpuno uklanjaju. prilikom odgrtanja sadnice. kao i na zaslanjenim zemljištima.5 m. Prilikom kopanja jama gornji sloj zemlje treba odvajati na jednu stranu. Na ravnom zemIjištu redovi se usmeravaju od juga prema severu. zatim se vade i pregledaju. razreĊujući ţile u sve pravce. Na šljunkovitom zemljištu dubina jame povećava se i na 80 — 100 cm. jer bi inaĉe voda razarala redove (eroziranje) i ne bi omogućila postepeno i dovoljno natapanje zemljišta. Rastojanje meĊu redovima i izmeĊu ĉokota u redovima utvrĊuje se zavisno od sorti sadnog materijala. Posle pripreme zemljišta obavlja se razmeravanje. Dubinu saĊenja podesiti tako da ostavljena okca na orezanom lastaru kalema budu za 2—3 cm iznad površine zemljišta. Zatim se unose Ċubriva: 6—8 kg/m2 stajnjaka. Pravac redova pri podizanju vinograda mora biti takav da omogućuje dobro natapanje zemljišta pri zalivanju. u jame se stavlja po jedna kofa zgorelog stajnjaka. a ostali se uklanjaju (sl. a potom se nagrće zemlja iz niţih slojeva. Da do toga ne bi došlo kalemovi se do saĊenja pokrivaju tankim slojem zemlje ili vlaţnim krpama ili slamom.5—2 m. Ako kalem ima dva lastara njih orijentišemo u pravcu reda. Sve kalemove koji su nabrekli jer su upili mnogo vode (kao sunĊer) odbacuju se jer su natruli ili su potpuno truli ili suvi. pri dubini podzemnih voda od 1. naroĉito sitne. Prilikom zatrpavanja jame okolo kalema oprezno gazimo nogom. Na zdravim kalemovima se skraćuju ţile: slabije ţile se skraćuju manje. pa tek onda na nju ţile kalemova. zemljišnih uslova i sistema formiranja ĉokota. bobice su sitne i kisele. Radi boljeg primanja i brţeg porasta kalemova vinove loze pri saĊenju na siromašnom zemljištu. Zategne se kanap i pobijaju koĉići na mestima gde treba da se zasadi kalem. Ako kalem ima nekoliko lastara. male koliĉine zgorelog stajskog Ċubriva i vode. Kod jesenje sadnje posaĊene ĉokote vinove loze pokrivamo zemljom u sloju debljine 20—25 cm. a jaĉe — više. da ne bi neravnine smetale ravnomernom zalivanju. pa i na kamenjarima sa biskim podzemnim vodama. 22). Kod špalira s vertikalnom kordunicom rastojanje izmeĊu redova treba da je 2 m. Na ovako duboko rigolovanom zemljištu vinova loza ranije prorodi i bolje raĊa. Prilikom zasipanja jama prvo se stavlja gornji sloj zemlje tako da doĊe na same ţile. Osnovne ţile posle skraćivanja ne treba da budu kraće od 5 niti duţe od 12 cm. Vreme i naĉin saĊenja vinove loze Vinovu lozu moţemo saditi u jesen i u proleće. 200 g/m2 superfosfata i kalijeve soli. radi boljeg formiranja osnovnog oblika ĉokota i lakšeg rada. od njih se izdvajaju 2 najjaĉa i orezuju na 2 — 3 okca. Zbog toga redove treba postavljati po liniji najmanjeg pada. već dobrom i plodnom zemljom. Kada se 3/4 jame zatrpaju VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 48 / 80 . pored svake sadnice se pobije koĉić da bi u proleće. U ovom sluĉaju jama sa kalemom se ne zatrpava iskopanim šljunkom. bile vidnije. Sadnju obavljaju dva ĉoveka: jedan nasipa na dno jame malo trošne zemlje od gornjeg sloja zemljišta. Kopanje jama Jame za sadnju kopaju se u preĉniku od oko 50 cm i do 70 cm dubine. Ali najveći i najkvalitetniji rod daje na dubokim umereno vlaţnim i livadskim zemljištima. zbog ĉega se umanjuje procenat primanja. pošto se ţile brzo suše. U ovom sluĉaju. Zemljište se rigoluje na 25 do 30 cm a još bolje na dubinu 50—60 cm. a preko njega zemIja u sloju od 15 do 20 cm.

Na šljunkovitim terenima vinogradi se prve godine zalivaju po 16—18 puta. ali nadalje pri dobroj nezi — razvijaju se skoro kao i oţiljeni kalemovi.zemljom. Prve godine po saĊenju reznice donekle zaostaju u rašćenju. I u ovom sluĉaju se 2 okca ostavljaju iznad površine zemljišta. Nega posaĊenih reznica treba da je bolja i paţljivija. na odstojanju 50 cm od ĉokota naĉine brazde. posle ĉega se zemljište prerilja ili duboko prekopa. kao i kod oţiljenih kaleraova. Ako se ĉokoti vinove loze nalaze blizu nekih zgrada pa je nemoguće sprovesti vodu kanalima. Kod zalivanja treba paziti da se zemIjište natopi u sloju od 80—100 cm. dok se okca. zatim se u aprilu zaliva tri puta. U ovom sluĉaju u jamu se stavljaju po dve dobre reznice 50—70 cm duţine. NEGA MLADOG VINOGRADA Nega mladog vinograda u toku vegetacionog perioda sastoji se zalivanju. Svaki ĉokot se zaliva sa po 2—3 kofe vode i to u istim rokovima kao i pri navodnjavanju brazdama. a oko tek posaĊenih biljaka naprave mala polukruţna udubIjenja koja su spojena sa zalivnom brazdom. Samo pri pravilnom sprovoĊenju navedenih mera i u skladu sa formiranjem ĉokota moţemo oĉekivati da mladi vinograd brzo prorodi. VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 49 / 80 . Pred sadnju na 2—3 dana reznice se drţe u vodi. obradi zemljišta i Ċubrenju. Navodnjavanje se obavlja brazdama — natapanjem zemljišta. Na dno jame nasipa sa zemlja pomešana sa zgorelim stajnjakom.5 m duţine. 23). pa se 2/3 donjeg dela savijaju u obliku obruĉa i sade u jamu dimenzija 60x80 cm (sl. Đubriva se razbacuju okolo biljaka i zatrpavaju motikom. vlaţno i smoniĉavo onda 3— 5 cm iznad najvišljeg okca reznice. zalivanje se obavlja ruĉno. U jesen se po površini rastura stajnjak u koliĉini 3— 4 kg / m2. Reznice stavljati u jame jednu do druge na odstojanju 20—25 cm. ĉija visina zavisi od tipa zemljišta: ukoliko je zemljište lako ili peskovito. posle toga se zemljište izmeĊu redova prekopava na dubinu 18—20 cm. koje su skinute s donjeg dela lastara s komadićem dvogodišnjeg drveta. visina humke je 10—12 cm. julu i avgustu po dva puta i jedanput u septembru. Prvo zalivanje se obavlja odmah posle saĊenja. Posle nabijanja zemlje. I reznice se takoĊe sade tako da najmanje 1—2 okca ostanu iznad površine. u maju. nego kod kalemova. Bostan je najpogodnija kultura za ovu svrhu. Kod siromašnog zemljišta prve godine se u junu unosi po 10—12 gr amonijum nitrata na 1 m2. pošto se one slabije primaju.0— 1. zatim jamu popuniti zemljom i obilno zaliü. na vrh reznice iznad površine zemljišta se nagrće sitna zemlja u obliku omanje humke. Za ovakav naĉin navodnjavanja potrebno je da se odmah posle sadnje s jedne strane reda. predhodno otklanjaju. a ako je zemljište teško. Dva-tri dana posle zalivanja zemljište treba okopati da se ne bi stvorila pokorica i da se uništi korov. Prve godine po sadnji vinograd se zaliva 10—12 puta. Vinograd moţemo podizati i reznicama. U prvoj godini posle sadnje vinove loze izmeĊu redova se mogu sejati neke jednogodišnje kulture. junu. posle toga se jamić do vrha ispuni zemljom. koja će ostati ispod površine zemljišta. Pre pojave jaĉih mrazeva mladu lozu treba zagrnuti zemljom stvarajući humke visine 20—25 cm. Radi toga se uzimaju reznice 1. sipa se kofa vode. Prilikom saĊenja treba strogo paziti da se kalemovi sade taĉno po redovima. Sadnja se moţe obavljati dugaĉkim reznicama u obliku obruĉa.

štete od ptica i jako oteţana berba groţĊa. koje se sastoje od 2 štafle nameštene na koĉevima duţ ĉokota i popreĉnih letava. kada moţemo odrediti donekle i rodnost. ĉime se poboljšava cirkulacija vazduha i spreĉava da grozdovi dodiruju zemlju. Ċubri se sa 20—25 g amonijum nitrata po 1 m2. koji u ovom sluĉaju liĉe na leţeće lestvice. vinograd se Ċubri pojaĉanim dozama Ċubriva i povećava se broj zalivanja. Ako je vinograd posaĊen na siromašnom zemljištu i zakašnjava u porastu. a u trećoj godini na 6. kad opadne lišće. VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 50 / 80 .U jesen. Krakovi kordunica nalaze se na drvenim naslonima nalik na lestvice. onda je umesto mineralnih Ċubriva najbolje dati 3—4 kg/mr dobro zgorelog stajnjaka. mogu se popuniti prazna mesta u vinogradü oţiljenim kalemovima. na kojima leţi ceo ĉokot. Posle rezidbe. Kod ovog sistema vinova loza se sadi pored nekog drveta tako da se loza vije uz grane. nedozreli lastari i stari krakovi kordunica. jer omogućuje brţe punjenje dubokih jarkova velikim koliĉinama vode. Pergola — kosa i horizontalna Kod kose pergole stablo ĉokota je nisko ili ima visinu 50—70 cm. Da bi se mlada loza zaštitila od izmrzavanja. a u jesen 25—30 g/m2 superfosfata i 3—4 g/m2 kalijeve soli. što ubrzava nagomilavanje šećera.8 m. koji se pobijaju pored ĉokota suprotno jedan drugome namešta se motka i na nju priĉvršćuju matiĉni krakovi kordunice. Grozdovi kod ovog naĉina slobodno vise na dole. u novembru ili februaru obavlja se i tzv. U tom cilju. Kod ovog sistema gajenja vinove loze u jesen se obavlja predhodna rezidba kojom se uklanjaju slabi. Ĉokoti se formiraju na visokom stablu sa 5—6 krakova kordunice koja se rasprostire po zemljištu. Gajenje vinove loze na bankinama od zemlje Kod ovog sistema vinova loza se rasprostire po površini zemIjišta. Ovaj sistem omogućuje veliku rodnost. Definitivna rezidba se sprovodi u proleće. a oteţana je i borba s bolestima i štetoĉinama. ukoliko je jesen lepa i topla. U prvoj godini porasta ĉokota vinove loze najveću paţnju treba usmeriti na najbrţe formiranje osnovnih krakova kordunica. Poneki put se ispod krakova kordunica nameštaju podupiraĉi: na dva rakljasta koĉića. Pored toga cvetovi se slabije oprašuju i zbog toga su grozdovi rehuljavi. U trećoj godini u vinogradu se formiraju špaliri. Kod horizontale pergole stablo moţe biti i do 2 m visoko. gajiti bostan ili neko povrće. Preimućstvo ovog sistema je u tome što pojednostavljuje navodnjavanje vinograda. IzmeĊu redova se moţe i narednih godina. ĉesta pojava bolesti zbog nemogućnosti dobre zaštite. Gajenje vinove loze uz drvo. mladi vinograd se orezuje. treba je do treće godine zagrtati pre pojave jaĉih mrazeva. druge godine pored svakog ĉokota treba pobiti dva koĉića sa preĉkama u vidu lestvica za koje se privezuju zeleni lastari prilikom njihovog porasta. Posle odgrtanja ĉokota u proleće krajem marta zemljište se prekopava na dubinu 20—25 cm. U proleće se pristupa formiranju ĉokota. Pri zagrtanju treba zemIjom zatrpati najmanje 5—6 okaca. Nedostatci ovog sistema su: slab kvalitet groţĊa. Radi boljeg razvića ĉokota i radi toga da ne bi lastari smetali obradi zemljišta. kao i prve. dobijaju veću koliĉinu toplote. Ĉokoti se razmeštaju duţ bankina na odstojanju 2. Sem toga. a meĊu ĉokotima u redovima 2—3 m. SISTEMI GAJENJA VINOVE LOZE U svetu i kod nas u Jugoslaviji na okućnicama se primenjuju sledeći sistemi gajenja ĉokota vinove loze. Za njegovo drţanje postavljaju se stubovi rakljasti s gornje strane. Ĉokoti su na visokim zemljanim bankinama izmeĊu kojih su rovovi dubine 1 m. Ovo se ĉini da bi se loza malo odigla od tla. Širina bankina je 5—6 m. a ima izgleda da će i zima biti blaga. Ovaj sistem pruţa i bolje uslove za osvetIjavanje ĉokota: grozdovi se rasporeĊuju po površini zemljišta. zimsko zalivanje. Ponekad se nameštaju dva-tri ovakva naslona. Druge godine broj zalivanja smanjuje se na 8. a oni koji leţe na zemlji dobijaju neprijatan ukus. Kod mladih ĉokota pred zimu se skidaju lastari sa stelaţa i zazimljuju-pokrivaju zemljom. a širine 2 m. Stubovi su meĊusobno povezani popreĉno postavljenim letvama tako da imaju izgled rešetkaste stelaţe na kojima se nalaze kraci kordunica. Nedostaci sistema su u tome što prolećni mrazevi ĉesto oštećuju vinovu lozu. Ako ima stajnjaka. ako je porast ĉokota nedovoljno jak. Za zimu vinova loza se ne zagrće. Gajenje vinove loze u vidu tunela sa konstrukcijom lučnog oblika Kod kulture na tunelskom luĉnom naslonu ĉokoti se razmeštaju u pravilnim redovima na odstojanju izmeĊu redova 4 m. a kad lastari ojaĉaju i budu stariji ostavljaju se i preko zime na stelaţama. Kod takvog rastojanja na 100 m2 rasporeĊuje se šest-sedam ĉokota. na kojima će biti rasporeĊena rodna loza.

pa se kolje mora ili menjati ili skraćivati.5 m. Preimućstvo ovog sistema sastoji se u tome. Usled skraćivanja kolja tunelska drvena konstrukcija se sniţava pa je nakon 3—4 god. dok su grozdovi dobro zaštićeni od sunĉevih opekotina. Na krajnjim stubovima ţica se uvrne. jedna polovina krakova kordunica (dva ili tri) usmerava se na jednu stranu lukova. Vertikalni špalir Ovaj naĉin razmeštanja ĉokota vinove loze na podupiraĉima smatra se najboljim. Sa suprotne strane redova pobija se isto toliko kolja. profilisanog gvoţĊa i sl. Vrhovi ovih naspramnih stubova se onda povezuju popreĉnim motkama ili letvama preko kojih se zateţu ĉetiripet redova ţice. Visina stubova je 2. Lukovi se grade od fosni ili okrajaka preĉnika na debljem kraju 8—10 cm. sem toga. Za uĉvršćivanje stubova kopa se jama dubine 70 cm. treba zamenjivati novom. a gornji u zasek na stubu na visini 1 m. kod kojih je donji deo od gvoţĊa (šine u obliku I. naslon ima izgled galerije. svake godine nuţan je remont lukova i kolja. Raĉuna se da je za površinu od 100 cm2 pod tunelskom pergolom potrebno 25 motki za kolje i 40 motki za popreĉne redove. Njihov donji kraj upire se u kamen (zakopan u zemlju). VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 51 / 80 . Radi bolje stabilnosti krajnji stubovi se podupiru ili lengerišu. komadi cevi) ili od armiranog betona. Popreko lukovi se povezuju motkicama debljine 4—5 cm. tako da na 100 m2 moţemo posaditi 10 ĉokota. treba premazati smolom. ĉiji donji kraj (koji se nalazi u zemlji) brzo truli. ali moţe dobro posluţiti i drugo drvo. Stubovi kod špalira obiĉno su drveni. brţe prorodi i dobro raĊa. zatim se vrhovi kolja na jednakoj visini opreznosavijaju i povezuju. što je vrlo vaţno za bujne sorte. a kod kosog 3. tako da dobijemo 6—7 redova. kao što je to na slici 25 prikazano. Posle nameštanja stubova duţinom redova treba što jaĉe zategnuti ţicu pomoću specijalnog oruĊa ili klešta. a na središnjim stubovima uĉvršćuje klanfama ili ekserima u obliku luka. a gornji deo od drveta. armiranobetonski i kombinovani kod kojih je donji deo od gvoţĊa ili betona. Rastojanje izmeĊu redova iznosi 4 m. Tako dobijamo lukove 2 ili 3 metara visine.5 m. Za ovu svrhu se moţe upotrebiti i svrdlo. Naslon za vertikalni špalir sastoji se od stubova postavljenih u red i u nekoliko redova ţice zategnutih meĊu njima. Najboljim stubovima po kvalitetu smatraju se stubovi od bagrema. pa se jama zaliva betonom (5 delova šljunka i 1 deo cementa). a to omogućuje da se lišće bolje osvetljava suncem. Vinova loza na špaliru se dobro razvija. Jame za drvene stubove kopaju se do dubine 60—70 cm. Blagodareći svemu tome vinova loza gajena u vidu tunelske pergole daje visoke i kvalitetne prinose stonog groţĊa. Za ovu svrhu se mogu upotrebiti i stubovi od starih gvozdenih cevi. Kod ovog sistema po 3 kraka kordunica svakog ĉokota vinove loze razmestaju se na suprotne strane.5 m. ostali redovi motki su na podjednakom odstojanju jedan od drugog. Radi povećanja trajnosti stubova praktikuju se i kombinirani stubovi. Debeli kraj ovih motki se zaoštrava i pobija u zemIju na odstojanju 30—50 cm od ĉokota i 60—100 cm izmeĊu kolaca. kosi i špalir u obliku jasala. Pred postavljanje sa stubova se skida kora. Prvi popreĉni red motkica je na visini 50—70 cm od zemlje. a kraj ove ţice se izvodi na površinu i povezuje sa stubom. Najbolji je onaj špalir koji odgovara lokalnim ekološkim uslovima. Kod nameštanja drvenih stubova na krajevima reda postavljaju se direci preĉnika 10—12 cm.5 m. a u sredini na odstojanju 7—8 m postavljaju se direci preĉnika 6—8 cm. Popreĉne motke se vezuju za kolje prućem. Stubovi se u redovima rasporeĊuju na rastojanju 8 m. Lenger je okrugli kamen koji se unakrst povezuje debelom ţicom. a druga na suprotnu stranu. Postoji nekoliko oblika špalira: vertikalni. Tunelska pergola sa ravnim krovom Umesto lukova ovog sistema se sa obe strane redova na rastojanju 50 cm od ĉokota postavljaju stubovi na koje se zateţe ţica. gvozdeni. Za špalire se upotrebljava ţica 2—3 mm debljine. da ne bi brzo trulio. a deo stubova koji će biti u zemlji i 15 20 cm iznad površine zemljišta. tako da se stubovi jednog reda nalaze naspram stubova drugog reda. opaliti vatrom ili potopiti u karbolineum zagrejan do 95 °C. Za 100 m2 vinograda potrebno je 10 kg ţice. Nedostatak ovog sistema: neophodan je veliki broj popreĉnih i uzduţnih motki. Za podupiraĉe sa unutrašnje strane reda upotrebljavaju se drvene motke. Kad se pogleda. širine 30—40 cm i u nju se namešta stub duţine 3. Duţina ovih trajnih delova je 1. što ĉokoti imaju veliku površinu za svoje razmeštanje na lukovima.Ĉokoti vinove loze podvezuju se na lukovima koji podsećaju na galerije. Visina stubova kod vertikalnog špalira je 3 m. Ĉokoti vinove loze razmeštaju se izmeĊu dva luka.

Kod vertikalnih špalira stavlja se 4 reda ţice: prvi red na visini 40—50 cm od površine zemljišta; drugi na 40—50 cm iz-nad prvog reda; treći i ĉetvrti red takoĊe. Kod jakog porasta ĉokota stavlja se i peti red ţice. Za formiranje kosih pergola moţe se obiĉnoj vertikalnoj pergoli sa dva reda ţice dodati i kosi naslon u obliku nadstrešnice sa dva ili tri reda ţice. Stubovi se postavljaju u redovima jedan prema drugom. Stubovi i središnji kolĉevi jednog reda spojeni su sa naspramnim stubovima i kolĉevima drugog reda letvama deblji ne 6—8 cm. Umesto letava mogu se koristiti obiĉne motke. Letve za stubove priĉvršćuju se pod izvesnim nagibom. Preko letava se zateţu 2—3 reda ţice na odstojanju 40—50 cm. Zategnute ţice i same su kose pergole. Obiĉno se kosa pergola postavlja tek nakon 5—6 godina posle saĊenja vinove loze. Kod ovog sistema na vertikalnom delu špalira na rastojanju 60 cm zateţu se 3 reda ţice. Stubovi za špalire postavljaju se na odstojanju 25 cm od ĉokota, da bi se matiĉni krakovi usmeravali na gore ne pod pravim uglom, a donekle i nagnuto. Špalir u obliku jasli Spalirom ovakvog oblika povećava se skoro dva puta masa vinove loze na odreĊenoj površini i omogućuje bolje osvetljavanje, pa se zato povećava rodnost i poboljšava kvalitet groţĊa. U redu na odstojanju 8 m jedan od drugog nameštaju se stubovi visine 2,5—3 m. Krajnji stubovi se uĉvršćuju lengerima ili podupiraĉima. Odozgo se za stubove prikucavaju jake štafne duţine 2 m. Od krajeva štafni naniţe zateţu se dvostruko upletene ţice i uĉvršćuju za stub na 20 cm od površine zemljišta i tako stvara trougao. Preko dvostruko uvijenih ţica duţ redova stubova s jedne i druge strane trougla zateţe se 5 redova ţice na odstojanju 40 cm jedna od druge. Od ovih zategnutih ţica stvaraju se dve površine. Loza se rasporeĊuje unutar ţiĉanih površina i vezuje redom, ĉas na jednu, ĉas na drugu stranu. Kod takvog razmeštaja loze i odstojanjima meĊu ĉokotima od 1,25 m svaki ĉokot na špaliru zauzima prostranstvo od 2,5 m. U poslednje vreme uĉinjene su i neke izmene dvopovršinskog špalira. Na vrhu stuba prikucavaju se štafne duţine 1,5 m. Od krajeva štafni zateţu se ţice naniţe i priĉvršćuju za stubove na visini 100 cm od površine zemljišta. Na vertikalnom delu špalira zateţu se dva reda ţice, a preko dvostruko upletenih ţica duţ redova još 3 reda. Kod vezivanja zrele loze svi višegodišnji delovi ĉokota vezuju se za ţice na vertikalnom delu špalira, a zeleni lastari za ţice na kosim površinama. Takav naĉin razmeštanja vinove loze poboljšava svetlosni reţim unutar ĉokota, uprošćuje vezivanje, berbu i orezivanje. Sve skupa povećava opštu rodnost ĉokota. Popravljanje špalira Prolećni radovi u vinogradu poĉinju sa popravljanjem špalira: ispravljaju se nagnuti stubovi i zateţu olabavljene ţice. Kod sistema gajenja vinove loze na lukovima (tunelski luĉni oblik) natruleli delovi naslona zamenjuju se novim; kod pergolskog i špalirskog naĉina popravljaju se ili zamenjuju stubovi. Svi ovi radovi moraju biti završeni do odgrtanja vinograda, ne kasnije od 20 marta. Vezivanje ĉokota za naslone Po odgrtanju vinograda ĉokoti se povezuju za ţicu špalira ili za lukove. Pre vezivanja obavlja se prolećna rezidba ĉokota. Kod vezivanja jednogodišnjih lastara za ţicu ili za lukove naslona vezuju se krakovi kordunica ĉokota uz ravnomerno rasporeĊivanje, da ne bi bilo zgusnute loze na špaliru. Rodni lastari vezuju se horizontalno ili malo ukoso. Kad se lastari vezuju horizontalno zeleni lastari se razvijaju ravnomernije, a kad se vezuju vertikalno iz loze neravnomerno izbijaju zeleni lastari i dolazi do produţenja krakova kordunica. Kod vertikalnog špalira za donju ţicu vezuju se ostali rodni lastari, a za treću i ĉetvrtu ţicu zeleni lastari. Ako se koristi kosa pergola za prvu i drugu ţicu se vezuju matiĉni krakovi kordunica i plodni lastari. Pri gajenju vinove loze na pergolama tunelskog tipa osnovni krakovi se prvo postavljaju u horizontalnom poloţaju, zatim podiţu nagore i vezuju za prvu i drugu ţicu ili za popreĉne motke kod pergola u obliku luka. Lastari se vezuju rafijom, manilom, ili kanapom. Vezivanje se vrši u obliku osmice. Obrada zemljišta U jesen se u meĊuprostoru izmeĊu redova ĉokota zemljište obraĊuje na 25—30 cm dubine. Ako u redovima zbog zagrtanja zemljište nije bilo usitnjeno, duboka obrada se vrši u proleće i to posle odgrtanja ĉokota. U toku leta u redovima i meĊuredovima zemljište se dva-tri puta obraĊuje na dubinu 10—12 cm, što se obiĉno vrši posle zalivanja.

ZELENA REZIDBA
ProreĊivanje lastara U jesen za vreme rezidbe na ĉokotu se ostavlja više okaca, nego što treba zbog toga što se jedan deo okaca ne razvija u proleće. Ukoliko se razvije veliki broj lastara onda se suvišni lastari, kad dostignu duţinu 10—15 cm, laĉe, odnosno uklanjaju a ostavlja se samo onoliko lastara koliko odgovara snazi ĉokota. Pre svega uklanjaju se neplodni lastari. Drugo laĉenje obavlja se posle cvetanja. Tom prilikom se uklanja veliki deo nepotrebnih i nerodnih
VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 52 / 80

lastara. Sem toga, pri uklanjanju suvišnih lastara treba voditi raĉuna da ostavimo one lastare koji su potrebni za formiranje i odrţavanje osnovnog oblika ĉokota. Istovremeno se uklanjaju zeleni lastari izbili iz stare loze a koji nisu predviĊeni za zamenu. Jaki lastari sa kratkim ĉlancima ostavljaju se, jer oni nisu jalovaci. U sluĉaju da su iz jednog okca izbila dva-tri lastara ostavlja se po potrebi samo jedan najjaĉi. Zelena rezidba dopunjava redovnu rezidbu, podpomaţe ĉuvanje dobijenog oblika ĉokota vinove loze i stvara bolje uslove za razviće ostavljenih lastara. Pre no što poĉnemo s laĉenjem, potrebno je obratiti paţnju na opterećenost ĉokota lastarima. Ako na ĉokotu nema dovoljno zelenih lastara — laĉenje se ne sprovodi da se ne bi narušavao odnos izmeĊu korenovog sistema i nadzemne mase. Laĉenje završava rezidbu koja je obavljena u jesen i sprema ĉokot za novu rezidbu. Posle pravilno obavljene zelene rezidbe lako je izvršiti redovnu rezidbu ĉokota u jesen. Pravilnim laĉenjem pri gajenju vinove loze na pergolama, lukovima i špalirima postiţe se bolje osvetljavanje i osunĉavanje svih delova ĉokota. Vezivanje zelenih lastara Zeleni lastari se vezuju radi njihovog ravnomernog rasporeĊivanja na špaliru da ne bi došlo do meĊusobnog zasenjivanja, kao i radi obezbeĊenja mladih lastara od lomljenja vetrom i prilikom meĊuredne obrade. Lastari se vezuju za ţicu u vertikalnom poloţaju i to u prvoj polovini maja, kada dostiţu duţinu oko 35—40 cm. Posle cvetanja vinove loze zeleni lastari se ponovo vezuju. Rezidba lastara rano u leto Kod jesenje rezidbe sa ĉokota uklanja se izvestan broj bujnih ili jalovih lastara, zbog ĉega se snaga ĉokota ne iskorišćava u potpunosti. Celishodnije je da se na ovim lastarima ostave u proleće 3—4 zaperka i ovi prevedu u rodnu lozu. Pupoljci na ovakvim zapercima su zbog kasnijeg formiranja otporniji prema mrazu, a i rodniji su. Dobijanje rodne loze od zaperaka vrši se na sledeći naĉin: prilikom zelene rezidbe ostavlja se izvestan broj jalovih lastara na krakovima kordunica ili na rodnim ĉvorovima. Poĉetkom cvetanja ĉokota ostavljeni lastari se skraćuju na 5—8 ĉlanaka. Kroz dve nedelje se sa prekraćenih lastara uklanja višak zaperaka, a ostavljaju na svakom lastaru samo po 3—4 jaĉih zaperaka. U jesen se od zaperaka na prekraćenim jalovacima formira rodni ĉvor. Rezidbu u rano leto moţemo takoĊe iskoristiti za ubrzanje formiranja novih krakova kordunica radi podmlaĊivanja ĉokota. Zakidanje zaperaka Zaperci su izbojci drugog reda, koji se razvijaju na lastarima u pazuhu listova. Veliki broj zaperaka nepotrebno iznurava ĉokot, a pored toga ga i zasenjuje. Zaperci se ne uklanjaju u potpunosti, nego se prekraćuju ostavIjajući samo dva-tri donja lista radi bolje ishrane okaca, koji treba da se formiraju u pazuhu lista. Ovo povećava rodnost iduće godine. Skraćivanje lastara Skraćivanje zelenih lastara moţe se obaviti na dva naĉina: zakidanjem vrhova rodnih lastara i zalamanjem svih lastara na ĉokotu. Zakidanje vrhova rodnih lastara vrši se neposredno pred cvetanje vinove loze. Tom prilikom se zakidaju samo vrhovi onih rodnih lastara koji će se rezidbom na zrelo ukloniti, dok se lastari koji će se ostaviti za zamenu ne zakidaju. Prilikom zakidanja vrhova pazi se da iznad najviše cvasti na lastaru ostanu 8—10 listova. Ovom merom se poboljšava ishrana rodne loze, pa se samim tim povećava i rodnost. Zakidanje vrhova lastara od posebnog je znaĉaja za sorte koje naginju rehuljavosti, kod kojih se na ovaj naĉin moţe povećati rodnost i preko 20%. Zalamanje svih zelenih lastara na ĉokotu izvodi se po precvetavanju vinove loze ako se ţele krupnije bobice groţĊa, a pred cvetanje ako se ţeli veći broj bobica u groţĊu. Pozno zalamanjë moţe negativno uticati na rodnost. Ova mera se obiĉno primenjuje pri gajenju vinove loze uz kolac, i tada se lastari prekraćuju do visine kolca, tj. na duţinu 120—130 cm. Ukoliko se loza gaji na špalirskim naslonima onda se zeleni lastari zalamaju kad svojom duţinom prevaziĊu najvišu ţicu naslona. MeĊutim, kod špalirskog naĉina gajenja loze najĉešće se izbegava ova mera: kod visokih naslona lastari se puštaju da slobodno padaju, a kod niskih špalira lastari prerasli najvišu ţicu se povijaju po ovoj ţici. Zalamanje se obiĉno vrši rukom preko zglavka. Dobijanje roda na zapercima Ako je ĉokot oštećen mrazom rodnost moţemo dobiti i na zapercima. Radi ovog se ĉokoti pojaĉano zalivaju i prihranjuju, što stimuliše porast zaperaka. Pored toga se uklanjaju na vreme uginuli delovi ĉokota kao i svi nerodni i nepotrebni lastari, koji samo opterećuju ĉokote. Na 15—20 dana pre poĉetka cvetanja osnovni zeleni lastari se prekraćuju, za najmanje 5—10 cm. Kao rezultat toga poĉinje pojaĉana ishrana zaperkovih pupoljaka, a docnije i zaperaka u kojima se onda razvijaju cvasti. Pet do deset dana posle zakidanja lastara kontrolišu se zeleni izdanci da li su zametnuli rod.
VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 53 / 80

Rodnost se odreĊuje po rašljici. Kad se to utvrdi onda se svi nerodni i suvišrii lastari skraćuju ili uklanjaju, a ostavljaju rodni lastari. Kod kasnog zalamanja ne postiţemo nikakve kvalitetne promene kod pupoljaka, već samo izdanci pojaĉano rastu na raĉun rodnosti. Kad se kasni sa zakidanjem osnovnih lastara javljaju se lastari drugog reda. Kod ovih se ne uklanja samo vrh, nego i deo lastara od 5—10 cm, pri ĉemu se pazi da se ostave najmanje 4 ĉlanka. Da ne bi, pak, došlo do zagušivanja ĉokota, izlišni neplodni lastari se uklanjaju ili se samo skraćuju. ProreĊivanje listova Ova mera se primenjuje, uglavnom, kod stonih sorti radi boljeg pristupa vazduha i osvetljavanja grozdova. Listovi se proreĊuju onda, kada bobice poĉnu da omekšavaju. Ne preporuĉuje se uklanjanje velikog broja listova, već samo onih koji su ispod grozdova ili ih zasenjuju, kao i lišće na besplodnim lastarima. Üjedno sa lišćem uklanjaju se i slabo razvijeni lastari. Uklanjanje velikog broja listova moţe izazvati opekotine na bobicama. Letnje skraćivanje lastara Kod bujnih sorti lastari toliko pobujaju da zasenjuju ĉokote u vinogradu. Krajem jula i u prvoj polovini avgusta ovakvi lastari se zalamaju-skraćuju. Cilj ovoga je da se zaustavi dalji porast lastara i time poboljša njihovo sazrevanje, a istovremeno da se omogući bolje osvetljavanje i provetravanje groţĊa. Pri špalirskom gajenju vinove loze lastari se skraćuju na 25— 30 cm iznad najviše ţice.

DOPUNSKO OPRAŠIVANJE VINOVE LOZE
Radi boljeg zametanja ploda, poboljšanja kvaliteta i povećanja rodnosti vrši se dopunsko, veštaĉko oprašivanje vinove loze. Sve sorte vinove loze koje nisu samooprašivaĉi, obavezno se oprašuju drugim sortama. Sorte vinove loze sa dvopolnim cvetovima, koje su inaĉe priliĉno rodne i pri samooprašivanju, mnogo su rodnije kada se dopunski oprašuju polenom drugih sorta. Naroĉito dobre rezultate pri dopunskom oprašivanju daju sorte kišmiš crni i beli, rkaciteli, saperavi, muskat aleksandrijski i muskat otonel, ĉauš, bikane i crveni drenak. Dopunsko veštaĉko oprašivanje se moţe vršiti i pomoću vrlo jednostavnog zaprašivaĉa. To je dašĉica u vidu lopatice. Lopatica je debljine 1 cm, a veliĉine 12 x 8 cm. S jedne strane lopatice zateţe se zeĉje krzno pomoću ekserĉića. Predhodno treba skratiti dlaku na krznu do 1 —1,5 cm, pa zatim krzno oprati sapunom u mlakoj vodi radi uklanjanja masnoće. Dopunsko oprašivanje se moţe obaviti i pomoću raznih zaprašivaĉa, mehova i ĉetaka. Najbolji rezultati se postiţu dopunskim oprašivanjem smesom polena više sorta. Polen se prikuplja na taj naĉin što se preko cvasti sorta sa dvopolnim cvetovima ovlaš prevlaĉe lopaticom s krznom, poĉev od drške cvasti pa naviše, kao što je to prikazano na slici 26. Potpuno punjenje zaprašivaĉa će biti kada se sakupi cvetni prah sa 15—20 cvasti. Cvetni prah se moţe prikupljati i na taj naĉin što se cvasti u punom cvetanju stresaju nad papirnim vrećama. Prikupljeni prah se razastire u tankom sloju na nekom suvom i zasenjenom mestu radi sušenja. Pre oprašivanja prah valja prosejati kako bi ga oslobodili od delova cveta i ĉašiĉnih listića. Ranije opisani zaprašivaĉ — lopatica s krznom, kad se napuni cvetnim prahom moţe zaprašiti 20—25 cvasti, posle ĉega ga valja opet napuniti. Veštaĉko oprašivanje poĉinje onda kada pribliţno 50—60% pupoljaka na cvasti zbace cvetnu kapicu. Oprašivanje se obavlja po lepom vremenu od 10 do 11 ĉasova, ako je oblaĉno vreme preko ĉitavog dana, a u kišovitom danu u intervalima kada kiša ne pada i kada se zeleni delovi ĉokota potpuno osuše. Radi što boljeg oprašivanja i oploĊavanja preporuĉuje se da se dopunsko oprašivanje svakog ĉokota obavi u dva-tri navrata. Kada se zaprašivaĉi jako isprljaju treba ih zameniti ĉistim, a prljave oprati sapunom u mlakoj vodi pa zatim osušiti. Pošto sve sorte vinove loze ne cvetaju istovremeno, polen sorta koje ranije cvetaju moţemo prikupiti i saĉuvati da njime oprašimo sorte koje docnije cvetaju. Polen se do upotrebe ĉuva na prohladnom i suvom mestu u staklenoj tegli koja se zapuši vatom. Najbolje je da se polen ĉuva u eksikatorima smeštenim u friţideru. U tom sluĉaju se cvetni prah moţe ĉuvati mesec i više dana. Za dopunsko oprašivanje 1 ha vinograda potrebno je oko 500—900 grama cvetnog praha. Dopunsko oprašivanje se moţe obaviti i ako se vinograd zaprašuje sumporom protivu pepelnice dok je u punom cvetu. Vazdušna struja iz mehova ili zaprašivaĉa koja rasprašuje sumporni prah istovremeno rasprašuje i cvetni prah i tako se dva vaţna posla obavIjaju jednovremeno i o jednom trošku.

NAVODNJAVANJE VINOGRADA U RODU
VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 54 / 80

Broj zalivanja zavisi od karaktera zemljišta i klimatskih uslova. Vinogradi na zemljištu sa dubokim podzemnim vodama zalivaju se 4—6 puta za vreme vegetacionog perioda: u aprilu, maju, junu — po 1 zalivanje; u julu 2; u avgustu 1. Kad je proleće vlaţno zalivanje u aprilu se propušta. Za zalivanje se izmeĊu redova prave 2—3 zalivne brazde u koje se pušta voda u odmerenim koliĉinama, da bi je zemljište bolje upilo (infiltraciono zalivanje). U vinogradima na ravnim površinama i u onim s manjim nagibom zalivanje obavljaju zatvorenim brazdama dubokim 20—25 cm. Zalivanje se vrši bez prekidanja. U poĉetku zalivanja u brazde se pušta veća koliĉina vode i kada voda doĊe do kraja brazde koliĉina vode smanjuje se da bi je zemljište bolje upilo i natapalo meĊuredove. U vinogradima s većim nagibom zalivne brazde su duboke najviše 15—20 cm. Vinogradi na šljunkovitom terenu zalivaju se 10—12 puta, a oni sa visokim podzemnim vodama samo 1—2 puta ili se uopšte ne zalivaju. Da bi se vlaga bolje saĉuvala, posle svakog zalivanja zemIjište treba usitniti. Kad se vinograd ruĉno zaliva za jedno zalivanje potrebno je i po nekoliko kofa za svaki ĉokot. Veoma su korisna zimska zalivanja (u novembru-decembru neprekidnim zalivanjem meĊu redovima), jer povećavaju rezervu vlage u zemljištu i smanjuju potrebu za zalivanjem u toku vegetacionog perioda. U zimsko doba ne zaliva se samo zemljšte koje ima visoki nivo podzemne vode.

ĐUBRENJE
Đubrenjem vinograda se poboljšava kvalitet groţĊa. No, valja znati da Ċubrenje prevelikim koliĉinama azota produţava vegeta-ciju vinove loze i time pogoršava kvalitet groţĊa. Vinograd se Ċubri mineralnim Ċubrivima (azotnim, fosfornim i kalijumovim) i organskim (stajnjak, fekalije, osoka, ţivinsko Ċu-bre i dr.). Norme unošenja Ċubriva zavise od zemljišta (za manje plodna zemljišta potrebne su veće koliĉine), a isto tako i od rodnosti vinograda (za veću rodnost potrebne su veće koliĉine Ċubriva). Đubriva se unose u vinograd u jesen ili preko zime i u proleće pre kretanja loze ili u toku vegetacije kad se radi o prihranjivanju. U jesen ili u toku zime unose se stajsko i druga prirodna Ċubriva, a od mineralnih ona koja se sporo rastvaraju, kao što su fosforna i kalijumova Ċubriva. U proleće pre kretanja loze unose se Ċubriva koja brzo deluju i lako se ispiraju, kao što je sluĉaj sa azotnim Ċubrivima. Ista Ċubriva se koriste i za prihranjivanje loze u toku vegetacije (nitromonkal i druga azotna Ċubriva). Što se tiĉe koliĉina Ċubriva, one, kao što je već reĉeno, zavise od zemljišta, vrste Ċubriva i rodnosti vinograda. Kao orijentacija za osnovno Ċubrenje mogu da posluţe sledeće norme: nitromonkal 15—30 g / m2, amonijumova šalitra 20—35 g / m2, amonijum-sulfat 15—30 g / m2, kalijum-sulfat 15—40 g / m2, kalcijum-cijanomid 30—40 g / m2, tomasovo brašno 50—150 g / m2, kalcijum karbonat (kreĉ) na bezkreĉnim zemljištima do 1 kg / m2. Radi boljeg iskorišćavanja mineralnih Ċubriva dobro je njima dodavati organske materije (na jedan deo mineralnih dva dela organskih). U proleće i u leto obavljaju se dva prihranjivanja: prvo prihrahjivanje 15—20 dana precvetanja vinograda (10—15 g nitromonkala ili amonijaĉne šalitre i 3—4 g kalijum-sulfata na 1 m2). Kroz 15—20 dana posle cvetanja prihranjivanja se ponavljaju (20 g superfosfata i 3—4 g kalijum-sulfata na 1 m2). Tokom dve-tri godine unose se organska Ċubriva (stajnjak, kompost) po 3—5 kg na 1 m2. Đubrivo se razbacije u jesen po površini zemljišta i zaorava na dubinu jesenjeg oranja. Pod jesenje oranje mogu se unositi i nerazblaţene fekalije po 0,5 lit / m2. Kao dobro organsko Ċubrivo moţe posluţiti i komina koja zaostaje posle spravljanja vina. Na 100 kg komine dodaju se 25 kg stajnjaka i 10 kg superfosfata, pa se ta mešavina dobro izmeša, kvasi i slaţe bez sabijanja u jamu, koja se zatim zatrpava zemljom. Kroz 2—3 nedelje smeša se opet kvasi, prelopatava, zatim ponovo vraća u jamu i zatrpava zemljom. Kroz tri meseca ovako spravljen kompost moţemo iskoristiti kao Ċubrivo. Za prihranjivanje vinove loze moţemo koristiti i vodom razblaţenu osoku na 1 deo osoke 2—3 dela vode. Mokraću ţivotinja razblaţujemo u srazmeri jedan deo mokraće sa pet delova vode, fekalije sa ĉetiri dela vode, a ţivinski izmet sa deset do dvanaest delova vode. Ovako teĉna Ċubriva unose se putem kanala, koji su iskopani na odstojanju 1 m s jedne i druge strane ĉokota ili u jame iskopane na istom odstojanju od ĉokota, a duboke 50 cm. U kanal ili jamu sipa se po jedna kofa teĉnog Ċubriva, a kad ga zemlja upija vinograd se zaliva vodom. Valja znati da se navedena Ċubriva ne smeju koristiti za Ċubrenje nerazblaţena, jer će uništiti biljku zbog velike koncentracije hranljivih materija. Prihranjivanje vinove loze organskim Ċubrivima vrši se 10—15 dana pre cvetanja i 10—15 dana posle cvetanja. Od velikog je znaĉaja dubina unošenja organskih Ċubriva i superfosfata. U jesen se ova Ċubriva unose na dubini dubokog oranja ili rigolovanja. U proleće pre odgrtanja Ċubriva se razbacuju po dnu jarkova, koji su se stvorili prilikom zagrtanja ĉokota zemljom pred zimu. Posle toga se ĉokoti odgrću i Ċubrivo u jarkovima zatrpava odgrnutom zemljom. Iskusni vinogradar poznat u SSSR-u, heroj Socijalistiĉkog rada, Rizamat Musamuhamedov, preporuĉuje da se vinogradi na manje plodnim zemljištima Ċubre svake godine sa po 3—4 kofe zgorelog stajnjaka na ĉokot, i to u jesen pod duboko oranje. Sem toga da se prvo zalivanje obavlja naĉinom „Sarvata". Ako nema mineralnih Ċubriva i stajnjaka on preporuĉuje da se u jesen u preĉniku 2 m oko ĉokota
VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 55 / 80

Prihranjivanja prskanjem obavljaju se dvatri puta u vremenu od maja pa do avgusta. za sušenje ili za vino. Rastvor se priprema tako što se na svaki 1 g giberelina dodaje po 10—20 cm2 etilalkohola. a dno tih korpi pokriva zelenom travom. U jesen ĉetvrte godine pri orezivanju na svakorn od 4—6 krakova kordunica ostavljaju se po 3—4 VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 56 / 80 . U proleće druge godine prilikom orezivanja odaberu se 3 do 4 dobro sazrelih lastara i orezuju na 8— 12 okaca radi stvaranja krakova kordunica. Radi ekonomiĉnosti prskanje obavljaju dva ĉoveka: jedan razgrće lišće da bi se bolje videle cvasti. koji se skraćuju na dva do tri okca. Ovom merom povećavaju se samo one bobice na koje je pao rastvor. Giberelin se primenjuje u momentu masovnog cvetanja u koncentraciji 1 g na 10 lit vode. Što znaĉi da se s formiranjem oblika ĉokota poĉinje još u rasadniku. Pri prskanju vinove loze giberelinom na 3—5 dana posle cvetanja rodnost se povećava.1 sumporne permanganove kiseline. U proleće treće godine na ĉokotu se ostavljaju 4—6 lastara i orezuju na duţinu 100—200 cm ili na 15—20 okaca. Ovaj sistem dozvoljava bolje i lakše savijanje lastara ĉokota prema zemlji i zagrtanje pred zimu. Pri berbi groţĊa za ĉuvanje treba paziti Ċa se ne obriše voštana skrama sa bobica. On povećava prinos za 50—60% delujući na povećanje krupnoće bobica. Ċubrenje i obrada zemljišta). Dobro razvijeni zaperci se ostavljaju i od njih se formiraju rodni lastari. kad je isparavanje najmanje. GroţĊe.5—5 superfosfata. preporuĉuje se i prihranjivanje u obliku prskanja loze rastvorima mineralnih hraniva. zato se bere kad dobro sazri. 3. U leto prve i druge godine posle sadnje od veoma bujnih izdanaka formiraju se krakovi kordunica. Pri tome se uldanjaju nepotrebni. PRIMENA GIBERELINA Radi povećanja prinosa. Lastari koji su dostigli duţinu 1 m i više pinciraju se radi pojaĉanja porasta zaperaka. GroţĊe stonih sorta stavlja se u široke korpe. za razliku od drugih plodova ne treba pre upotrebe da odleţava. U sadašnje vreme uobiĉajeno je da se s formiranjem ovakvog oblika poĉne od kalemova ili oţiljenih reznica vinove loze. lepezasti oblik ĉokota vinove loze. sa ciljem dobijanja što razvijenijih ĉokota. Ĉokot ovakvog oblika. a suvišni i slabi zaperci se uklanjaju. Prve godine u toku celog leta u mladom vinogradu se primenjuje visoka agrotehnika (zalivanje. već se neposredno od nadzemnog dela stabla na nivou zemljišta raĉva na 4—6 savitljivih osnovnih krakova. Zato se grozd hvata za peteljku i odseca makazama. Isto tako povećava se i koliĉma šećera u groţĊu i do 2%.1 boraksa. u prporištu. Isto tako on preporuĉuje da se jaĉina Ċubrenja podešava u zavisnosti od rodnosti vinograda. a u sluĉaju da se dobar rod ne predviĊa zbog kasnih mrazeva ili nekih drugih razloga. osobito na ĉokotima stonog groţĊa. inaĉe njegovo delovanje na rodnost. preporuĉuje se upotreba giberelina. Za formiranje oblika ĉokota od velikog znaĉaja je zelena rezidba: prekraćivanje dobro razvijenih lastara za dobijanje razvijenih zaperaka i uklanjanje nepoţeljnih lastara. Sem ovakvog prihranjivanja. Koncentracija rastvora u % pojedinih Ċubriva izgleda ovako: 0.5 litara rastvora. GroţĊe vinskih sorta.3—0. Upotreba giberelina se moţe primeniti samo na vinograd gde je visoka agrotehnika. ali samo u bezsemenih sorta vinove loze.5—1 kalijum-hlorida 05—0.05—0. Pri podizanju vinograda oţiljene reznice moraju imati majmanje 2 dobro razvijena lastara. 0. rodni lastari i kondiri za zamenu. tj. a drugi prska.iskopa kruţni rov dubok 30 cm. podseku površinske ţile a rov ispuni muljem sa dna zalivnih jarkova. koje imaju neţnu pokoţicu bere se u drvene kaĉice. U toku leta neguju se lastari od kojih treba da se formiraju krakovi kordunica. Slabo razvijeni donji lastari orezuju se na dva okca radi dobijanja jakih lastara i formiranja donjih krakova kordunica u idućoj godini. dozu Ċubriva smanjiti da bi se izbeglo bujanje lastara i jalovaka. zbog toga prskanje treba sprovoditi tako da se sve bobice isprskaju. Ĉokoti se prskaju rano ujutru ili uveĉe. BERBA GROŢĐA Vreme berbe groţĊa zavisi od sorte i naĉina iskorišćavanja groţĊa: za potrošnju u sveţem stanju. FORMIRANJE ĈOKOTA VINOVE LOZE U Uzbekistanu uobiĉajen je višekraki. a pinciraju suviše bujni lastari. Vreme berbe stonog groţĊa odreĊuje se koliĉinom šećera po ĉokotu i promenom boje bobica. odraziće se tek iduće godine. Za ovu svrhu koristi se aparat s jednim rasprskivaĉem. ali se šećer u bobicama smanjuje. Ĉokot u jesen treće godine mora biti formiran. radi ĉuvanja. Ogledi su pokazali da se ovakvim prihranjivanjem povećava veliĉina bobica a samim tim i prinos groţĊa za 15—20%. Da bi se dobro oprskao jedan ĉokot potrebno je 0. lastari za plodonošenje i kondiri za zamenu. i to po tihom vremenu i rano izjutra. 05-0. Pri izgledu na dobar rod vinograd Ċubriti normalnim dozama Ċubriva. na kojima se nalaze više godišnji delovi. a zatim se dodaje voda.1 amonijaĉne šalitre.

Valja znati da plodonosni pupoljci slabo zameću rod kako na slabim lastarima tako i na bujnim jalovacima. ubrzava stupanje u plodonošenje mladih ĉokota i poboljšava kvalitet bobica. a isto tako i rezidba naizmenih rodnih lastara sa kondirima za zamenu.a" uklanjamo zajedno sa dvogodišnjim drvetom do kondira za zamenu „1". još niţi lastar na 8—10 okaca. . Proseĉan broj okaca ostavljenih na ĉokotu pri orezivanju naziva se „opterećenost ĉokota okcima". a radi povećanja porasta u narednoj godini. Zato se zbog slabog prošlogodišnjeg prirasta. u gornjem delu.b" biramo jedan izdanak i pretvaramo ga u kondir zamene. U trećoj godini bivši kondir i deo matiĉnog kraka kordunice treba saseći do izdanka . koji je izrastao na kondiru za zamenu. sledeći na 5—6 okaca i najzad najniţi — na 4—6 okaca. nego što je bilo prošle godine. Dobro razvijene zaperke isto tako moţemo iskoristiti kao rodne lastare i kondire zamene. treba mu stvarati zamenu. Kada od njih formiramo nove krakove kordunice. dok se dva-tri kondira zamene od njegove razvijenosti sa 200— 250 okaca. ĉokoti zaostaju u porastu: kao rezultat toga prvih godina na ĉokotu ne izraste dovoIjan broj lastara. koji je neophodan za regulisanje porasta i rodnosti. a ukupna vegetaciona masa će se smanjiti. U takvom sluĉaju lastari na ĉokotu u proleće druge godine reţu se ponovo na dva okca radi dobijanja jaĉih lastara od kojih se u jesen mogu formirati krakovi kordunica. Nije preporuĉljivo da se ĉokot jako podmladi. pak.. Ako ostavimo slabe i tanke lastare. bila poklonjena mala paţnja.. koji se formirao od ovog ĉvora. Veliko opterećenje ĉokota lastarima mora obavezno biti propraćeno dobrom ishranom ĉokota. Neophodno je voditi raĉuna da se krakovi kordunica formiraju samo na jakom ĉokotu od dobro razvijenih lastara. reridba. reţemo ih na 8— 10 okaca. a zatim postepeno opada. na kraku kordunice. lastar ispod njega — na 12—15 okaca. pošto se ne razvijaju sva okca posle prezimljavanja na lastaru već jedan deo njih odumire. OSNOVNA REZIDBA VINOVE LOZE Pravilna rezidba vinove loze obezbeĊuje normalno rašćenje lastara. iz kojih će se formirati plodonosni izdanci ili u neophodnom sluĉaju kondiri za zamenu. koji se pojavljuju iz korena. zbog ĉega se i kvalitet groţĊa umanjuje. Matiĉni krakovi se sa godinama razrastaju ne samo u duţinu.g".e".f". pa i oni koji izrastu su nedovoljno razvijeni. dok se srednji i donji deo reţe potpuno.. kad se smanjuje broj lastara nijhov porast će se povećavati. Uklanjanjem gornjeg izdanka svake godine odrţava se ĉokot kod vertikalnog špalira na visini 1 m. a kod kose pergole na visini 1. Isto tako postupamo sa izdancima . tada se više opterećuje... Kod dobre agrotehnike matiĉni krak kordunice povećava rodnost do deset godina. jer u protivnora će se dobiti negativni rezultati. Rokovi i tehnika orezivanja VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 57 / 80 .. . Za svaku sortu i rejon njihovog uspevanja utvrĊuje se optiraalna duţina lastara. nalazi se kondir zamene „5". duţi vek ĉokota. Kod orezivanja se ulkanja deo mladih i starih zdravnjenih i suvih delova ĉokota. koje se sastoje u formiranju novih krakova od izdanaka. I obrnuto.. ako je ĉokot imao jake lastare. Vodeći gornji lastar formiramo od gornjeg izdanka.d". pri rezidbi ostavlja manji broj okaca. U sluĉaju kada je vinograd podignut nekvalitetnim sadnim materijalom ili mu je. kako je to opisano upoglavlju „Formiranje vinove loze". ostavljajući više rodnih lastara i okaca na njima.5 m. koja se formira u toku 3 godine. . Pri formiranju i negovanju lepezastog ĉokota kod kose pergole i poboljšane tunelske pergole ostavljaju se 4—6 kraka kordunice. Iduće godine rezidbu osnovnog kraka kordunice po opisanoj šemi obavljamo na sledeći naĉin: lastar obeleţen u šemi sa . Lastare koje koristimo za plodonošenje reţemo na 15—20 okaca. Lastar na vrhu reţe se najduţe od svih na 17—20 okaca i zove se vodeći lastar. Nije takoĊe poţeljno ostavljati suviše dugaĉke rodne lastare pošto oni smanjuju broj listova na jedinici površine. lastar ispod vršnog reţe se na 15—16 okaca. Dole. iz kojeg se formira novi vodeći izdanak. Ovo upućuje na to da vršimo prinudno grubo podmlaĊivanje matiĉnih krakova. ali se ukupni prirast vegetacione mase povećava. a broj lastara ostavljenih na ĉokotu „opterećenje ĉokota lastarima". Svaki krak mora imati po 10 rodnih lastara i po 6 kondira zamene. jer se cvasti kod njih pojavljuju samo u srednjem delu. Duţina rodnih lastara zavisi od sorte i mesta gde se oni na kraku nalaze. Na lastaru . onda time nećemo osigurati dobar rod. Za pravilno izvoĊenje rezidbe potrebno je znati da se s povećanjem broja lastara na ĉokotu njihov porast smanjuje. . a njihova duţina dostiţe 2 m. Kod starih matiĉnih krakova kordunice orezuju se rodne grane. Zato kada matiĉni krak dostigne 7 godina starosti. Jalovake koristimo za plodonošenje samo onda ako je ĉokot slabo opterećen. Njih reţemo na 15—20 okaca. Opterećenje ĉokota okcima kod rezidbe ne odreĊuje koliĉinu lastara koji izbijaju u proleće. I obratno. vrši se po metodu heroja socijalistiĉkog rada Razamata Musamuhamedova: na krakovima kordunica u razmaku 20—30 cm razmeštaju se rodni lastari i kondiri za zamenu. Kada matiĉni krak kordunice zastari uklanja se voćnom testerom i zamenjuje mladim krakom kordunice.v". nego i u daljinu. MeĊu rodnim lastarima nalaze se kondiri za zamenu (vidi sliku 29). U uslovima Uzbekistana.v".rodnih lastara i orezuju na 8—9 pupoljaka. Rezidbom vinove loze ide se za tim da se na ĉokotu ostavi onoliki broj okaca.. Ostale izdanke orezati kako je to bilo pokazano na šemi.

Pri tome kondir zamene mora biti niţi od rodnog lastara. na kojima se dobijaju zeleni lastari i na njima formiraju lastari za plodonošenje iduće godine. muskat beli. kada proĊu kasni mrazevi i završavamo u momentu bubrenja pupoljaka. Pri takvom naĉinu formiranja ĉokota špalir se konstruiše do 4 m visine. Tehnika formiranja. predhodno se ostavlja više okaca u sluĉaju njegovih uginuća. daje 50—100 kg groţĊa. S. Pri orezivanju ioze široki deo makaza mora biti okrenut ka delu loze koji se ostavlja. U proleće druge godine treba ostaviti 4 izdanka: u jesen oni se orezuju na 5 pupoljaka. Pošto se obrazuju ĉokoti na poboljšanoj pergoli i u tunelskom luĉnom obliku. U proleće treće godine na svih 4 izdanka ostaviti 6 lastara za gajenje. a u proleće na popreĉnu štaflu treba razmeštati one lastare. Rezidba matiĉnih krakova kordunice poĉinje odozdo i postepeno prelazeći na gore. Pri orezivanju vinove loze gajene na kosoj pergoli treba ostaviti na bujnim ĉokotima 300—350 okaca. rezidba se obavlja u dva roka: u jesen pred zagrtanje. Da bi presek bio manjeg razmera. Pri orezivanju vinove loze stonih sorti. U jesen se reţu lastari koji su završili plodonošenje. Naĉin kultivisanja vinove loze po ovom sistemu sastoju se u sledećem: na vertikalnom špaliru razmešta se 10 zelenih lastara. a preseci se poravnjavaju voćarskim noţem. dok se nerodni izdanci uklanjaju. a loza se opterećuje dva puta više nego na kosoj pergoli. koji se razmeštaju levo i desno. Kod jesenje rezidbe u donjem delu ĉokota ostavljaju se kondiri zamene. na srednje bujnim 250—300 i na slabira 200—250 okaca. ako se pojave VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 58 / 80 . U daljem delu ĉokota od razvijenih zelenih izdanaka bira se 6—10 bujnih lastara i veţu se za ţicu da bi rasli u vis vertikalno. Rodni ĉvor se formira od 2 do 3 rodna lastara i jednog kondira zamene. Debele grane reţu se voćnom testerom. Rodne lastare i kondir zamene treba razmestiti na razne strane dvogodišnjeg lastara. ne raĉunajući okca koja su ostavljena na kondirima zamene. Prema tome. a otstojanje izmeĊu redova iznosi 3 m. Rezidba se vrši u cilju jaĉanja rodnih lastara i kondira zamene. Kada se reţu jednogodišnji lastari tada se zaperci ne ostavljaju. tajfi ruţiĉasti. od sredine septembra do sredine ili kraja oktobra. koju je konstruisao S. Na vertikalnom delu kose pergole zateţe se sedam redova ţice: prvi red na odstojanju 80 cm od površine zemIjišta. Kod gajenja loze na vertikalnom špaliru u zavisnosti od bujnosti rašćenja ĉokota ostavlja se 150— 200 okaca. U jesen treće godine 6 ostavljenih lastara reţu se na 25 okaca. FORMIRANJE OBLIKA VINOVE LOZE NA VISOKOJ KOSOJ PERGOLI Ova pergola. Na visini 2 m stavlja se kosa štafla. Jesenju rezidbu obavljamo posle berbe groţĊa. i u proleće posle odgrtanja ĉokota vinove loze. a sorta bajan širej i 200 kg sa jednog ĉokota. Prolećnu rezidbu ponekad obavljamo zajedno sa prvom rezidbom zelenih lastara. husajne ruţiĉasti i pobedu. Docnije. imajuĉi u vidu da se vertikalni deo špalira opterećuje manje. a ostali na po 50 cm jedan od drugog. da bi u toku leta dobili dva lastara.Ako se ĉokoti vinove loze pred zimu zagrću. bajan širej. Ribnikov gaji na ovaj naĉin kišmiš crni. Zeleni izdanci sa rodom izrasli iz pupoljaka reţu se iznad osmog do devetog lista. dok horizontalni više. a isto tako i povreĊeni krakovi. a zatim za kose štafle. — Prve godine po saĊenju sadnicu treba orezati na 2 okca. Ribnikov. Kod ovog sistema ĉokoti se sade na odstojanju 2 m jedan od drugog. U proleće ĉetvrte godine 6 ostavljenih lastara poveţu se prvo za vertikalne delove naslona. a ostali se reţu u glavu. Na koso nameštenoj štafli zateţu se još 3 reda ţice na odstojanju 40 cm jedna od druge. Rezovi na lozi treba da su glatki i da se nalaze po moguĉnosti na jednoj strani kraka. Ako se vinova loza ne zagrće rezidbu obavljamo u proleće. a stubovi u redu razmeštaju se na odstojanju 3 m. F. na ĉokotima srednje jaĉine 400 do 500 okaca. F. oni se celo vreme privezuju za ţicu vertikalno i dovode do sedmog reda ţice. a gore na kosoj štafli—lastari koji treba da daju rod. Kada doĊu do sedme ţice oni se tu preseku. rez na kraku pravi se upravno na njihovu osovinu. dok uţi kraj ka delu loze koji se uklanja. U jesen svaki lastar se reţe na 3 pupoljka. suvi ili izmrzli. na ovoj pergoli nalazi se 10 reda ţice. Na donjem delu vertikalnog špalira razmeštaju se 4—5 krakova.. kada se reţu ili skraćuju sluĉajno odlomljeni. tj. koji su se prilagodili u prošloj godini vertikalnim stubovima pergole. koje se gaje na tunelskom obliku ili sistemu pergola. formira se do 8 krakova. na bujnom ĉokotu ostavlja se oko 600 okaca.

Na izbilim lastarima javljaju se zaperci. Kod jakih mrazeva i otsustva sneţnog pokrova mogu biti delimiĉno povreĊene i ţile. Zbog toga se Ċubrenje smatra glavnom merom u dobijanju visokih prinosa. ĉokoti vinove loze ne samo što neće dati roda te godine. Radi toga. Zdravi pupoljci će posle nekoliko dana poĉeti da kreću. Stanje ĉokota posle prezimljavanja najbolje se pokazuje u proleće.zaperci oni se oprezno odseku da se ne bi povredili pupoljci koji se nalaze u pazuhu lista. Ĉokot se otkopava na 20—25 cm i na podzemnom stablu. da bi se dobili izdanci od spavajucih pupoljaka. Na izdancima od 25 pupoljaka obiĉno poraste 20 lastara od kojih je većina rodna. a kod zalivanja uklanjaju neplodni izdanci. U nekim sluĉajevima ugine samo centralni pupoljak. reţu se na 25 pupoljaka. Nadzemni deo u ovom sluĉaju se potpuno uklanja. onda se izdanci potpuno ukianjaju rezidbom. a iduće godine na popreĉnu štaflu razmešta se loza koja je izrasla na vertikalnom stubu prošle godine. Rodnost moţe biti saĉuvana u pupoljku zamene. Zdravi drveni deo ima belu boju sa ovlaš ţutom nijansom. koji se pinciraju na visini 1 m i sa razvijenim zapercima uspešno se formira ĉokot. drugi put posle cvetanja. Prilikom orezivanja loznih ĉokota. Stepen povreda ĉokota vinove loze moţe biti razliĉit. na mestu bivšeg kolenca. svake godine vrši se prihranjivanje fekalijama ili izmetom ţivine. Ako su potpuno povreĊeni izdanci i delimiĉno izmrzli delovi ĉokota. treći put u julu i ĉetvrti put u jesen u vidu zimskog zalivanja. koji nisu bili zaštićeni od zimskih temperatura. Zeleni lastari se pinciraju kad se na njima pojavi 8—9 listova. Iz spavlajućih pupoljaka pojavljuju se izdanci od kojih se formira novi ĉokot. IzmeĊu redova zemljište se usitnjava i kultivira da se ne bi zakorovilo. Sem toga.5 m i širine jedan ašov. U tom cilju na odstojanju 1 m od ĉokota pravi se jarak duţine 1 m. Na ĉokotima koji su bili zaštićeni od zime ostavljaju se sva okca. Jarci i jame zasipaju se potom suvom zemljom. reţe takve izdanke na 2—3 pupoljka. ali su ostali netaknuti mnogogodišnji delovi. U ovaj jarak ubacuje se stajnjak ili kompost i zatrpava slojem zemlje 10 cm debljine. Kada su povreĊeni centralni pupoljci zamene. a oštećeni neće. s jedne i druge strane ĉokota na odstojanju 1 m svrdlom ili ašovom naprave se jame dubine 50 cm i u svaku jamu ubaci po 1 kofa razblaţenih fekalija ili kokošijeg izmeta (na 4 kofe vode 1 kofa fekalija ili na 10—12 kofa vode 1 kofa kokošjeg izmeta). dubine 0. U ovom sluĉaju sprovodi se rezidba na „crnu glavu". Na pinciranim lastarima izbijaju zaperci. Rodnost će biti mala. ostavlja se više lastara i primenjuje duga rezidba da bi se dobila veća rodnost. deset ostavljenih lastara koji rastu vertikalno. ali do jeseni moţe se u potpunosti formirati oblik ĉokota na raĉun jako razvijenih izdanaka. izdanaka i lastara. Radi utvrĊivanja stepena povreda proverava se stanje pupoIjaka. kod proletnjeg orezivanja rodne lastare treba orezati na 2—3 okca. Kod ovog sistema galenja jedan put u tri godine u jesen unosi se organsko Ċubrivo. Lastari koji su doneli rod reţu se u jesen. U daljem postupku. OBNAVLJANJE VINOVE LOZE POVREĐENE NISKIM TEMPERATURAMA I KASNIM MRAZEVIMA SprovoĊenje takvih mera zavisi od stepena povreĊenja ĉokota. onda se broj lastara postepeno povećava do 15 i više. znak je da je oštećen mrazom. Na istim lastarima u donjem delu ĉokota izbija oko 10 izdanaka. Ali ako se tako radi. posle otvaranja pupoljaka i kretanja lastara. Ako su vrhovi zelenih izdanaka povreĊeni jesenjim mrazevima Rizamat Musamuhamedov. U sluĉaju izmrzavanja ĉokota u toku jeseni pre zagrtanja vinograda. najbolje je ĉokot ne orezivati dok populjci ne krenu. Da se to taĉno utvrdi potrebno je odseći izdanke i metnuti ih u vodu i drţati neko vreme u sobi. Posle pojave zelenih izdanaka vrši se zalamanje. U vezi povreda ĉokota od mraza neki vinogradari smatraju da se ne treba mnogo „udvarati" vinogradu. koji će dati rod iduće godine. pošto te godine roda neće niti. Crna boja tkiva koja se pokazuje na vrhu izdanka. a izjutra u jarkove i jame pušta se voda za zalivanje. dok zamena ostane ţiva. nego će rodnost biti umanjena još 2—3 naredne godine. Radi toga potrebno je u donjem delu praviti zasekeubode. a od izraslih izdanaka ostavlja se 4—6 najboljih. POPUNJAVANJE PRAZNIH MESTA POLAGANJEM LASTARA I POTAPANJEM ĈOKOTA VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 59 / 80 . Ovi lastari su rodni. ostavljajući izdanke sa cvastima i izdanke koji su potrebni za dalje formiranje loze. koji se rano pinciraju da bi dali rod. koje treba ukloniti. da u donjem delu ĉokota uvek imamo kondire za zamenu ili pak da se izdanci razviju iz spavajućih pupoljaka. Rastvor se sipa u jamu noću. Ako je ĉokot bujan. a izmrzli pupoljci mrku ili crnu boju. a sa ĉokota se odsecaju oštećeni delovi. prave ubodi ili zaseci na zdravom mestu drveta. što znaĉi da se ĉokot opterećuje sa 250 pupoljaka. dok mrka boja pokazuje povrede. Kod ovog naĉina potrebno je strogo paziti. Pri uzduţnom preseku pupoljka zdravi pupoljci imaju zelenu boju. Vinograd se zaliva 4 puta godišnje: jednom pre cvetanja. Za dobijanje takve rodnosti potrebno je obezbediti dovoljne koliĉine hranljivih materija. na primer. Đubriva se unose 2 puta godišnje (u maju i poĉetkom jula).

Na izdancima. U starim vinogradima polaţe se ĉitav ĉokot. Radi toga se u jesen ili rano u proleće iskopa rov u pravcu uginulog ĉokota dubine 50— 60 cm. da se linija kore granĉice i stabla podloge potpuno poklopi (kambijumi treba da se poklope). Moţemo koristiti poloţnice i od zelenih lastara. Da bi se to izbeglo ĉokoti se pred zimu zagrću. No. Iskopanu jamu treba zatrpati zemljom iznad kalemljenog ĉokota i napraviti humiĉ u obliku krtiĉnjaka s tim da gornja okca kalemova budu pokrivena zemljom 2—3 cm debljine. Pri polaganju lastara dno rova se duboko prekopa motikom i zaspe zemljom izmešanom sa Ċubrivom (3—4 kg zgorelog stajnjaka. pa je treba oprezno usitnjavati rukom da se ne bi oštetio pupoljak. Kalem granĉica ţeIjene sorte sa 3—5 okaca drţi se 24 ĉasa u vodi pred kalemIjenje. Radi kalemljenja oko ĉokota odbaci se zemlja za 30—35 cm dubine i podzemno stablo se voćnom testericom preseĉe nešto više od grananja ţila.Na okućnicama vinograd moţemo podizati polaganjem lastara i potapanjem ĉokota. Horizontalni rez testerice se uglaĉa oštrim noţem. sagiba podzemno stablo i smešta u rov. a ostavi se 3—4 pupoljka iznad površine zemlje. Riljanje se sprovodi krajem septembra i poĉetkom oktobra. Samo mesto rascepa omotava se kanapom i premaţe glinom. Pazi se posebno da u zemljištu bude dovoljno vlage i hranljivih materija. Obiĉno još prve godine posle polaganja ĉokot poĉinje da raste. a to je 20— 25 cm od nivoa zemljišta. PREKALEMLJIVANJE VINOVE LOZE Ĉokote slabo cenjenih sorata vinove loze moţemo zameniti kalemljenjem. Potpuno zreli lastari su mrke boje i pri savijanju pomalo pucketaju. gde je rastao materinski ĉokot.5 m. Za polaganje lastara na materinskoj biljci treba izabrati najrazvijeniji lastar koji raste u pravcu uginulog ĉokota. Na zatrpanora delu lastara lišće i pupoljke treba uklanjati. koji su stari 5—8 godina. Zatim se sa 3 strane ĉokota vinove loze podkopava. Izdanci koji su izvedeni na površinu zemlje povezuju se za kolac i reţu na 3—4 okca. VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 60 / 80 . tokom vremena dolazi do sabijanja zemlje i tada se rodnost loze smanjuje. Nepravilna agrotehnika. Ova humka ordţava se u rastresitom stanju. kada se zamenjuje jedna sorta drugom ili kada se ţeli povećati broj ĉokota u vinogradu itd. Obiĉno se ubacuju dve kalemgranĉice — po jedna sa strane rascepa (mogu se umetnuti i dveraznesorte). Ostale pupoljke na lastaru pre polaganja u rov treba ukloniti. Na taj naĉin na mestu uginulog dobijemo nov bujan ĉokot. U proleće iduće godine u pravcu praznog mesta iskopa se jarak 40—50 cm dubine i u njega poloţi odabrani lastar duţine 2—2. U julu izabere se zeleni lastar u donjem delu ĉokota i poloţi u rov. a kod dugotrajnih mrazeva od —20°C ošteĉuju se i višegodišnji delovi zdrvljene loze. od kojih se jedan smešta u rov a njegov vrh izvodi iz zemljišta na mestu uginulog ĉokota. Donji deo lastara moţemo smestiti u neku korpu ili sanduĉe i posle oţiljavanja odvojiti od materinskog dela i preneti na novo mesto. Odaberu se dva bujna izdanka. Ţile vinove loze se podsecaju i raĉvaju i tako vršimo podmlaĊivanje. klin se vadi rascep se spaja i ĉvrsto stiska umetnute reznice. ZAŠTITA VINOGRADA OD NISKIH TEMPERATURA I KASNIH MRAZEVA U uslovima Uzbekistana a i kod nas u Srbiji (Jugoslaviji) pri mrazevima od —15°C kod većine sorti pupoljci se oštećuju. ipak. Sve mladice koje izbiju iz podloge treba do osnove odseći. PODMLAĐIVANJE KORENA VINOVE LOZE Poznato je da se kod vinove loze postepeno povećava rodnost. Poloţeni lastar se dobro pokrije zemljom i nagazi. Zatim se specijalnim noţem ili dletom na preseku napravi procep (rascep) i utisne drveni klin da se rascep nebi spojio pre vremena. preterano Ċubrenje. Ĉokoti vinove loze bolje prezimljuju ako su im lastari dobro sazreli. a po potrebi i zalije. Polaganje ĉokota primenjuje se radi podmlaĊivanja starog vinograda. koji su smešteni u zemIjište skidamo sve pupoljke. Potom se kalemgranĉica priprema u obliku klina ili klina sa ramenima i ubacuje u rascep podloge tako. 200 g superfosfata i 50 g kalijcve soli). Ostali deo rascepa zatvara se malim otseĉenim delom reznice nameštajući ga horizontalno. Kalemljenje se moţe obaviti najbolje i najuspešnije rano u proleće na mladim ĉokotima. suvišna vlaţnost zemljišta u drugoj polovini leta. Vinovu lozu moţemo regenerisati ako na odstojanju 50 cm sa jedne strane ĉokota izriljamo zemljište na dubinu 60—70 cm i u širinu jednog ašova. Posle 1—2 godine poloţnica se oţili lastar se odvaja od materinskog ĉokota. drugi izdanak izvede se na mestu. tako da na površini zemlje ostane 3—4 pupoljka. Polaganje lastara preporuĉljivo je u tom sluĉaju kada u vinogradu postoje prazna mesta. dok su nezreli lastari zelene boje.

Na zagrnuti ĉokot još se nabace grudve zemlje. otkriva se ostatak pokrova. Posle odgrtanja vinograda ĉokoti se moraju postaviti na špalire. gde je ova slegla. Okca pre zasićenja vlaţnošću. pošto zemlja bolje zaštićuje lozu od mrazeva. pošto je dejstvo mraza na visini 1 m manje nego na samoj površini zemlje. U prvom roku skida se veći deo pokrova. sem zaštite ĉokota od mrazeva. Pokrivanje se vrši oprezno da se ne bi polomili mladi izdanci ili VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 61 / 80 . Pokrivanje grudvastom zemIjom ostavlja praznine meĊu grudvama. azotna Ċubriva unositi samo u prvoj polovini leta. No ipak ovo nije taĉno. Preimućstvo pokrivanja rogozom. ali se retko primenjuje zbog poteškoća u nabavci šaše. Za vreme surovih i bezsneţnih zima tanak sloj zemlje ne moţe zaštititi lozu od mrazeva i okca uginu. veliki broj jalovaka. slamom i sl. Pored zadimljavanja za zaštitu od mrazeva preporuĉuje se i zalivanje vinograda. Ovo dolazi zbog toga što u ovo vreme vinova loza veĉ je prošla kroz fazu kaljenja. rasporeĊeni su u jednom pravcu i povezuju se u obliku snopa: vrhovi se vezuju ka lukovima ili ka kocu i pokrivaju osušenim ševarom ili sliĉnom materijom debljine 2—3 cm. Vekovno iskustvo uzbekistanskih seljaka pokazalo je da se ovaj naĉin zaštite pokazao najboljim. Pri odgrtanju ĉokota treba uzeti prut za oba kraja i uspraviti ĉokot. a oni koji su krenuli sporo rastu. prisustvo bolesti i štetoĉina — usporavaju sazrevanje lastara. Pokrivanje ševarom Svi izdanci ĉokota vinove loze.dugotrajna suša. iako mrazevi tada dostiţu — 18° do —20°C. koje se potpaljuju u sluĉaju pojave mraza. poĉev od ranih sorta. Na jedan ĉokot potrebno je 1—3 snopa šaše. Za pokrivanje ĉokota loze moţe se koristiti i sneg. Zatim se oko ĉokota iskopa kanal i u njega smeštaju pojedinaĉni krakovi kordunice i izdanci. gustina ĉokota zbog velikog broja izdanaka. jer nagomilana zemlja iz godine u godinu zatrpava donji deo krakova kordunica pa se na njima stvaraju površinske ţile — sisalice. da šašu ne bi odneo vetar. loza će kasnije 5—6 dana poĉeti da razvija pupoljke i tako ĉokot vinove loze moţe izmaći od izmrzavanja u vreme prolećnih mrazeva. Posle prvih kiša neophodno je prokontrolisati pokrivane ĉokote i ako je potrebno nabaciti zemlju. rogoza i trske. Odgrtanje ĉokota u proleće Ĉokote ne treba suviše rano odgrtati. Zato se pod ĉokot naslaţe zemlja u vidu jastuka i na njega nasloni stablo sa krakovima i izdancima i opet nabaci zemlja. Ĉokote je potrebno paţljivo zagrtati. ostaju i debeli krakovi nepokriveni što dovodi do smrzavanja ĉokota i delova vinove loze. što obiĉno biva poĉetkom aprila. Sloj zemlje iznad ĉokota u juţnim rejonima mora biti najmanje 15—20 cm. Ševar treba slagati popreko ĉokotima. šašom i tskom sastoji se u tome što se u proleće takvi vinogradi mogii otkrivati kasnije. pošto on ĉuva lozu od izmrzavanja. na vreme suzbijati bolesti i štetoĉine. Ašovom se ne smeju dodirivati lastari da se ne bi povredili pupoljci. Najviše je otporna vinova loza u decembru i januaru. nedostatak svetlosti. Ako se sa odgrtanjem zakasni takoĊe moţe biti štetno pošto pupoljci krenu još pod zemljom i isteruju neţne bele izdanke koji se prilikom odgrtanja lako oĉepaju. Zemlju kojom je ĉokot bio pokriven posle odgrtanja treba razbacati izmeĊu redova. Pokrovni materijal se suši. a docnije. izlaze iz stanja dubokog organskog mirovanja i kod temperature ispod —7° do — 10° pokrova najĉešće izmrznu. a odozgo se nabaci nešto zemIje. novinama. šaša i trska. Ĉokoti vinove loze se zagrću zemljom pred zimu u prvim danima oktobra. Kod stare loze stablo ĉokota je debelo i teško ga je saviti. jer u sluĉaju prolećnih mrazeva moţe doći do izmrzavanja pupoljaka. Vinograde pokrivene šašom ili rogozom moţemo otkrivati nešto kasnije. za zagrtanje moţe uspešno posluţiti i rogoz. kada i slabi mrazevi od —6 do —7° mogu uništiti okca vinove loze. U sluĉaju pojave mrazeva pupoljke i lastare na špaliru moţemo zaštiti pokrivanjem ovih noću vrećama od hartije. Vinova loza naroĉito je osetljiva na jesenje mrazeve u oktobru i novembru. obavIjati zimska zalivanja vinograda. da loza ne bi uzdizala nagrnutu zemlju. a u proleće takvi ĉokoti kasnije kreću. Odgrtanje ĉokota treba izvoditi oprezno. Postoji mišljenje da ĉokoti vinove loze mogu dobro prezimiti i bez zagrtanja. Da bi se olakšalo odgrtanje ĉokota dobro je da se prilikom zagrtanja vinograda ispod povezanih lastara ubaci prut od loze takve duţine da njegovi krajevi vire sa obe strane ĉokota. Pokrivanje vinograda zemljom Za vreme bezsneţnih i jakih zima pravilno zagrtanje vinograda zemljom je celishodnije. ako dozvoljava proleće. sprovoditi redovne letnje zelene operacije. Pri odgrtanju vinograda ovakve ţile treba odrezati. Najbolje ih je otkrivati u dva roka. Pred zagrtanje vinograd se zaliva da bi zemlja postala sipkava i vlaţna. Sem zemlje. Posle odgrtanja vinograda dovozi se stajnjak i rasporeĊuje na gomile. pošto pod njima laganije prorastaju pupoljci. Ĉokote treba odgrtati kad proĊe opasnost od kasnih prolećnih mrazeva i ĉim se zemlj'ište u vinogradu dovoljno ocedi i prosuši od zimske vlage. U cilju boljeg prezimljavanja ĉokota potrebno je zalivanja prekinuti avgusta. kad proĊu kasni mrazevi. dok u severnim krajevima sloj zemlje je debeo 25—30 cm. Kod takvog zagrtanja. veţe u snopove i iznosi iz vinograda.

U ovom sluĉaju ĉokot vinove loze moţe više da se optereti okcima. a kod bujnih sorta po 6—8 lastara. što takoĊe obezbeĊuje povećanje rodnosti. Poznato je da je (u Uzbekistanu) u jakoj zimi 1968—1969. Nezagrnuta loza moţe da se odgaja za hladnjake. Što se tiĉe Srbije (Jugoslavije). Isto tako je štetna i suvišna vlaţnost zemljišta prouzrokovana kasnim zalivanjima zbog ĉega loza ne moţe dobro da sazri. Skidanje ovih vreća sa loze obavlja se izjutra nekoliko ĉasova po izlasku sunca. Kod vinskih sorta slaţu se donji lastari ili krakovi sa 3—4 lastara i zagrću zemljom. Kasno unošenje suvišnih koliĉina azotnih Ċubriva izaziva porast jalovaka i produţava vegetaciju VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 62 / 80 . Polupokrivanje vinograda Ovaj naĉin je oproban u uslovima proizvodnje Uzbekistana. a samim tim i nagomilavanje organskih materija u ĉokotu. surovim zimama mogu da izmrznu. u kojima postoji mogućnost gajenja vinove loze i bez zagrtanja u toku zime. Ovo se objašnjava time što se ĉokoti loze ovde nalaze pod zaštitom zgrada. potrebno je zagrtati vinovu lozu. naroĉito osetljive sorte. razume se. Za vreme toplih zima pri primeni zagrtanja vinograda mogućno je uginuće okaca. Nedostatak vlage u zemljištu onemogućuje pravilnu ishranu. Kod stonih sorti izaberemo u proleće lastare i oreţemo ih na kondir zamene. Slaganje lastara zavisi takoĊe i od osobina sorte vinove loze. Za gajenje nezagrnute vinove loze mora se primenjivati visoka agrotehnika. tako da samo u izuzetnim. a u novembru i decembru obavlja se zimsko zalivanje. godine poluzagrnuta loza — bez obzira na izmrzavanje gornjeg nepokrivenog dela ĉokota — dala isti rod kao i zagrnuta loza. jer je to uslov da vinograd lakše prezimi. Zato ih treba prorediti i podvezati u avgustu. dok se u istim uslovima kod nepokrivenih ĉokota dobijao povećani rod. Kod primene polupokrivene kulture potrebno je imati u vidu otpornost vinograda prema niskim temperaturama. U zimskim mesecima s naglim zahlaĊenjima ĉokoti jako oštećeni niskim temperaturama gubili su rod ne samo posle te surove zime. jer otpadaju radovi oko zagrtanja i odgrtanja ĉime se iskljuĉuje dosta teţak posao u vinogradu. U proleće. posebno u severnim predelima. prilikom rezidbe vinograda ĉokoti se istovremeno i razvezuju. U proleće ĉokoti slabobujnih sorti povezuju se za donju ţicu i to 4—6 lastara na jednu stranu i 4—6 lastara na drugu stranu. preimućstvo polupokrivene kulture vinograda je i u tome što nema mehaniĉkih povreda na izdancima ĉokota koji nisu bili pokriveni preko zime. pošto od toga zavisi otpornost loze prema niskim temperaturama. Nezagrtanje vinove loze je. NEZAGRTANJE VINOGRADA U krajevima s jako izraţenom kontinentalnom klimom. Tu se vinova loza gaji na visokim naslonima i stelaţama. da bi svake godine na vratu imali izdanke koje moţemo postaviti na donje ţice. Polupokrivanje ĉokota lepezastog oblika dozvoljava da se iskoristi preimućstvo nepokrivene kulture i jednovremeno iskljuĉi mogućnost potpunog izmrzavanja ĉokota. što omogućava i dobijanje većeg prinosa. Da do toga ne bi došlo zalivanje vinograda mora se prekinuti krajem avgusta ili poĉetkom septembra. UtvrĊeno je da je rodnost bila povećana na 25—30%. što je neophodno za prezimjlavanje. U ovom sluĉaju vrlo je vaţno da lastari budu na vreme i dobro sazreli. Jer. kod polupokrivene loze deo donjih izdanaka se pokriva zemljom. meobhodno je zagrtati vinograd pred zimu. u kontinentalnom delu zemlje. ekonomiĉnije. Kod ove kulture na visini 8—10 cm od površine zemljišta zateţe se jedan red ţice. Povezani lastari i sama glava ĉokota u jesen se zagrću slojem zemIje od 25—30 cm. Sem toga. kao što je sluĉaj u Uzbekistanu.nabubreli pupoljci. nego i iduće godine. Ova operacija sprovodi se u periodu juli-avgust. Bujni ĉokoti imaju veliki broj izdanaka i meĊusobno se zasenju zbog ĉega nema dobrog sazrevanja lastara. a ostala loza ostaje na špaliru. dosta je rodna i retko strada od mraza. Za sorte koje ne mogu podneti ĉak ni temperaturu od —12 do —14°C poluzagrtanje je veoma korisno. izuzev nekih rejona i mikrorejona (brdski rejoni). terase i aleje. U vrtovima po gradovima i većim naseljima najĉešće se zimi ĉokoti vinove loze ne pokrivaju.

Isto tako se bolje odrţavaju i grozdovi sa zdravom pokoţicom i oĉuvanim pepeljkorn. saperavi i dr. sovinjon. pod se poliva vodom. kao na primer: kišmiš beli i crni. To su marastelj. Slobodni prostor izmeĊu loze popunjava se strugotinom ili slamom i odozgo omotava hartijom i uvezuje kanapom. Pupoljci na zapercima su otporniji prema mrazu jer se zameću u kasnom periodu. plodovi se pokrivaju slamora. Plodovi se ĉuvaju u sanducima i na policama. pupoljak koji se nalazi pri osnovi zaperke bolje podnosi prolećne mrazeve. Poznato je da su i pupoljci koji su se zametnuli kasnije otporniji prema mrazu. Posle pinciranja kad se na zaperku ostave svega 2—3 lista. a ponekad se prostorije i zagrevaju. otvaranjem prozora. Za kulturu vinove loze koju nećemo zagrtati potrebno je da se sade sorte otpornije prema mrazu. smederevka. Višak vlage smanjuje se unošenjem u prostoriju negašenog kreća.5 m visine. Ne treba se bojati „plaĉa vinove loze". Posle tri do ĉetiri nedelje plodovi se prebiraju i pri tome se natruli. kada proĊe opasnost od prolećnih mrazeva. jer tako ostaju dugo sveţi i ne smeţuravaju se. Plodovi srednjé veliĉine bolje se odrţavaju nego sitni ili vrlo krupni plodovi.5 m. rizling talijanski. da ne bi nalegali jedan na drugi. a isto tako i nezreli plodovi odrţavaju se slabije. Radi bolje ventilacije izmeĊu sanduka ostavlja se rastojanje od 2—3 cm. U prostorijama gde se ĉuvaju plodovi preko noći se ostavljaju otvorena vrata i prozori. saperavi. Prostorije moraju biti suve i sa ventilacijom. GroţĊe pripremljeno za ĉuvanje donosi se pod nastrešnicu i slaţe na pod. a na samoj površini zemljišta —18°C. U vreme jakih mrazeva kad su vrlo niske temperature. Moraju se sprovoditi sve mere predostoroţnosti da bi se zaštitila vinova loza od mrazeva. tagobi i drugi. ĈUVANJE GROŢĐA U domaćinstvima groţĊe se obiĉno ĉuva u prostorijama koje se ne zagrevaju. U takvim prostorijama grozdovi se okaĉe o tavanicu. Postoje sorte koje daju rod iz spavajućich pupoljaka i pupoljaka zamene. TakoĊe treba birati sorte koje daju rod na zapercima u sluĉaju povreda osnovnih izdanaka. Oštećeni plodovi se ne ostavljaju za duţe ĉuvanje. Poznato je da temperatura vazduha nejednako opada u prizemnim slojevima. afuz-ali i druge. Na policama se smeštaju u štosovima (slojevima) 0. Najpovoljnija temperatura za ĉuvanje jabuka i krušaka je 0°— 0. Ova Ċubriva moraju se uneti u zemljište u propisanim rokovima i u odreĊenim koliĉinama. rkaciteli. Vinova loza moţe preko zime ostati nezagrnuta samo ako se podzemna voda nalazi na dubini ispod 1. ĈUVANJE VOĆA I GROŢĐA PREKO ZIME ĈUVANJE VOĆA Zimske sorte jabuke i kruške i neke sorte groţĊa moţemo ĉuvati skoro cele zime. vrata ili naroĉitim ureĊajima. Plodovi sa stabla što rastu na vlaţnom zemljištu. burgundac crni i druge. Ako vlaţnost u prostoriji nije dovoljna. Postoje sorte koje su otpornije prema mrazu i od ovih sorti. Nedostatak fosfora i kalijuma retko se jaĉe ispoljava u vinogradu. onemogućuju pravilno osvetljavanje ĉovota. pokvareni i smeţurani plodovi uklanjaju. ćebadima ili vrećama. jer iscrpljeni ĉokoti bolestima teško prezimljavaju. Tako je u januaru 1965. Na tavaniĉnim gredama prikucavaju se popreko letve na VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 63 / 80 . Azotna Ċubriva se obiĉno unose u prvoj polovini leta. U zimsko doba temperatura se reguliše ventilacijom. Plodovi predviĊeni za ĉuvanje se detaljno i paţljivo sortiraju i klasiraju. Grozdovi se zatim pojedinaĉno pregledaju i makazama odstranjuju bobice koje supoĉele da se kvare. U tom sluĉaju ĉokoti se veţu u obliku snopa. Orezivanje vinove loze treba obavljati što kasnije.5°C. a to umanjuje otpornost loze prema niskim temperaturama. zamotani u hartiju. kreĉe i provetravaju. Sabijenost ĉokota usled suvišnih izdanaka i mnogo jalovaka. Deset do petnaest dana pre smeštaja plodova na ĉuvanje prostorije se ĉiste. a samim tim spreĉavaju i dozrevanje izdanaka. U poslednje vreme na okućnicama se poĉelo s pokrivanjem ĉokota hartijom od iskorišćenih vreća. a to su: kaberne. zbog ĉega su ovi manje otporni prema mrazu. Zato se za dobijanje zaperaka na ĉokotirna orezuju izdanci rano u leto. Temperatura veća od ove sniţava se ventilacijom.biljke. godine temperatura vazduha na visini od 2 m iznosila —10°. kao što su: rizling talijanski rajnski. traminac crveni. Nezagrnutu lozu potrebno je gajiti na podupiraĉima. pošto se kasnije budi i tako izbegava kasne mrazeve. Najbolje je da se plodovi ĉuvaju u sanduĉićima. suvim i dobro provetrenim prostorijama bez neprijatnog mirisa (podrumi utopljene šupe i sliĉno). U domaćim uslovima plodove moţemo ĉuvati u ĉistim. game. merlo. Isto tako je neophodno ĉuvati vinovu lozu od bolesti i štetoĉina. Sanduke s plodovima treba postaviti u štosove ili horizontalno na letve. ali pre kretanja i porasta pupoljaka. kardinal.

Krivi noţ — kresač. pri padu pod sopstvenom teţinom. srednji i mali. pošto na rasprsle bobice dolaze sirćetne mušice koje prenose sirćetne bakterije i na zdrave bobice. Neophodne su za sitno rastresanje zemlje. Zato granu treba prvo testericom podseći odozdo. Otpaci — kućno i uliĉno smeće. Pri unošenju u zemljište predhodno se razblaţuje sa 10—12 delova vode. Dobivena masa se vodi i slaţe u gomile i pokriva zemljom. kao i drugi razni otpaci (ukoliko nisu štetni) takoĊe su dobri kao Ċubrivo. VOĆARSKI I VINOGRADARSKI ALAT PRIBOR. To je prevrelo stajsko Ċubre. I ovi noţevi mogu biti veliki. i smatra sedobrim Ċubrivom. tj. Mokraćevina (karbamid) sadrţi 46% azota i dobro se rastvara u vodi. Spravlja se na taj naĉin što se kaca zapremine od 10 kofa ispuni do 1/3 sveţom kravljom balegom. Drţi se u prostoriji i pokriva suvom zemljov da bi se saĉuvale hranljive materije. Nije dobro granu seći testericom odozgo. Fabrike proizvode makaze razliĉite veliĉine: velike. — Sadrţi 33—34% azota i brzo i dobro se rastvara u vodi.5 cm debljine. Noţevi za okuliranje. Skidač ili strugač. U prostoriji se redovno kontroliše temperatura. Voćna testera. Makazama ĉiji je jedan krak oštar a drugi tup mogu se seći grane do 1. krivi noţ i skidaĉ kore oštre se turpijom ili brusom. za kalemljenje oĉenjem. Testera. I VRSTE ĐUBRIVA ALAT I PRIBOR Tanje granĉice se seku makazama a deblje voĉarskom testericom. Sluţi za skidanje smrznute kore sa debla debljih grana voćaka i ĉokota loze. i navešaju grozdovi tako da se ne dodiruju meĊu sobom. tj. Ne preporuĉuje se za zaslanjena zemljišta.organska materija koja se u zemljištu nerazlaţe takobrzo. pa i ĉitavi grozdovi koji su poĉeli da se kvare. da ne bi bila niţa od 0°. Zgoreli stajnjak. Mineralna Ċubriva Za Ċubrenje voćnjaka najĉešće se upotrebljavaju sledeća Ċubriva: Amonijačna šalitra. Unosi se u jesen pod duboko oranje. U jame s fekalijama ubacuje se suva zemlja ili strugotina. jer će grana. visoku produktivnost i efikasnu VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 64 / 80 . Radi ubrzanja razlaganja dodaju se organske materije kao što su osoka. Svrdlo. Kravljoj balezi se dodaje 1—2% superfosfata da bi se podstakao razvoj mikroflore. Kompostiranje traje 2—3 godine. Sveţa goveđa balega. Natrijumova šalitra sadrţi 16% azota. Noţ za kalemljenje ili kalemarski noţ. VRSTE ĐUBRIVA Organska Ċubriva Strugotina. Temperatura se reguliše ventilacijom. Fekalije. Na njih na odstojanju od 30—30 cm privezuju se dugaĉki lastari.odstojanju od 60—80 cm. Zivinski izmet. a noţ za okuliranje iskljuĉivo finim brusom. Ispod grozdova razapinje se sargija ili folija da ne bi bobice padale na patos i prskale. Superfosfat u granulama sadrţi 2—3% azota fosfora 14—19. Sluţi za kalemljenje gran ĉicama. Ašov. Neophodan je za sitne radove u voćnjaku i rasadniku. Sluţi za pravljenje rupa okruglog oblika u zemljištu. Mogu biti razliĉitog oblika. Za Ċubrenje zemljišta moţerao upotrebiti kompostiranu strugotinu od drveta. Sluţi za riljanje zemljišta. Makaze za sečenje visokih grana. a tek onda seći odozgo. U gomilama masa se zagreva i oslobaĊa glista usled visoke temperature. fekalije i stajnjak. Povremeno se i ovde vrši pregled grozdova i tom prilikom se uklanjaju sve bobice. a ostatak dopuni vodom i izmeša. — Pre upotrebe makaze se nataknu na dugaĉku motku (2—3 m duţine). ali ih najpre treba kompostirati. Sluţi za odsecanje debljih grana. zacepiti. koru sa donje strane. Povlaĉenjem kanapa sklapa se seĉivo makaza i tako se seku granĉice.5%. Grabulje. SUZBIJANJE STETOĈINA I BOLESTI U ovom odeljku upoznaćemo se s najĉešćim i najopasnijim štetoĉinama i bolestima voćaka i vinove loze i metodama i sredstvima za njihovo uništavanje. ORGANIZACIONE MERE Organizacione mere sastoje se u stvaranju boljih uslova za razvoj. posebno za popravljanje i odrţavanje dobre strukture zemIjišta. ali se predhodno razredi vodom. Pri iskorišćavanju nekompostirane strugotine za mulĉovanje treba obavezno unositi u gornje slojeve zemljišta neko azotno Ċubrivo u koliĉini 30—45 g na 1 m2. Unosi se u zemljište neprevrelo. srednje i male. Sluţe za okuliranje.

Bolesti insekata koje izazivaju bakterije i virusi uništavaju štetoĉine u stadijumu gusenice ili larve. 32). Plodove opale pre vremena treba povremeno skupljati. AGROSANITARNE MERE Ove mere se svode na krĉenje i uklanjanje osušenih i oslabljenih stabala ili ĉokota. Jedni ţive na raĉun biljaka. pupavac i druge. krvave vaši. Tako. Da navedemo samo neke. korisnih protiv štetnih. Zatö je i potrebno u cilju suzbijanja bolesti i štetoĉina. naĉine upotrebe i norme. zatim povrede i delove kore oštećene od mraza ili sunca skinuti do ţivog tkiva i oprati sa 3% rastvorom plavog kamena. U prirodi ima raznih organizamainsekata. Najbolje je propustiti ih kroz rešeto. kao i stresanje gundelja i ţiška sa stabla voćaka i njihovo uništavanje. Gusenice jabuĉnog smotavca skupljaju se pomoću lepljivih pojaseva i potom uništavaju (sl. Veliki je broj vrsta u prirodi koje se ponašaju kao grabljivice i paraziti na raĉun štetnih vrsta. a takoĊe i grana voćaka i krakova kordunica vinove loze. koji je veoma opasna štetoĉina mnogih biljaka i voĉaka. osa jahaĉica uništava 60—80% crvene.zaštitu gajenih biljaka. od sorti koje se predlaţu za odreĊeno mesto. a zatim premazati masnom farbom. kao i pri skidanju izumrle kore sa stabla. lasta. tj. naĊubriti organskim Ċubrivima i duboko uzorati ili izriljati. a maĉke Iutalice navikle da se hrane pticama. krpelja. Pri tome se mora strogo paziti na odreĊene rokove. hemijsku borbu treba odmah obustaviti. One moraju biti zdrave i dobro razvijene. na primer. MEHANlĈKE MERE Mehaniĉke mere primenjuju se samo u izuzetnim sluĉajevima. Parcelu ograditi maklurom. a od domaĉih ţivina — ćurke i plovke. Ove mere svode se na sledeće poslove: Stare panjeve na terenu na kome će se podići voćnjak ili vinograd treba blagovremeno iskrĉiti i ukloniti. Krpelj-trips za 24 ĉasa pojede oko 50 jaja i larvi pauka. Bubamara oslobaĊa biljke lisnih vaši. uz put se skupljaju i uništavaju larve. a zdravi plodovi drţe se u vodi 24 ĉasa a zatim upotrebljavaju. tj. U smanjivanju štetnih vrsta imaju znatnu ulogu ptice i neke domaće ţivotinje. kajsije i dunje ne dolazi u obzir. treba VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 65 / 80 . i tu se odnose kao štetoĉine. gljivica. one se koriste samo u sluĉaju krajnje neophodnosti. S obzirom da hemijske materije koje primenjujemo u borbi protiv štetoĉina i bolesti ubijaju i korisne insekte. bakterija i virusa. Po prestanku vegetacije treba sakupiti opalo lišće i sve ostale otpatke i ubaciti u jame za spravljanje komposta ili sve to odmah spaliti. Jednoćeliĉni najprostiji organizmi uništayaju gusenice mnogih štetoĉina šuma i voćaka. Na primer. ligustrumom ili ţiĉanom mreţom. Voćne sadnice treba uzimati samo od rejoniranih sorti. Sa debla i grana treba sve delove mehaniĉki oštećene. dok drugi vode ţivot grabljivica ili parazita na raĉun drugih bića. Rano u proleće treba rasturiti Ċubrivo i duboko zaorati. u borbi sa pepelnicom ili plamenjaĉom i oidijumom vinove loze treba biljke prskati sredstvom koje potpomaţe razvoj onih organizama koji ţive na raĉun izazivaĉa ovih bolesti. pri kopanju jama za saĊenje ili pri prekopavanju parcele. Tvrdokrilac (sitan oblik bubamara) i grabljiva stenica pojedu po 100 jaja larvi biljnog krpelja i larvi zlatooka. Ograda od dţanarike. Ako postoje uslovi za aktivno delovanje korisnih insekata protiv lisnih vaši. I uništavanje viline kosice i drugih sliĉnih parazitnih biljaka spada u mehaniĉke mere. Neke vrste gljiva i bakterija uništavaju druge vrste mikroorganizama. trna. ĉvorak. a zemljište izravnati. BIOLOŠKA METODA Biološka metoda se sastoji u korišćenju jednih organizama u borbi protiv drugih. preduzimati i sve one mere koje ubrzavaju razmnoţavanje korisnih mikroorganizama. mikroorganizama. pastirka. jabuke. smolom ili voskom. divlje šljive. U toku zime treba celu površinu jedanput ili dvaput obilno zaliti. Posle toga zemljište dobro prekopati. Skidanje povreĊenih i crvljivih plodova kao i zaštita plodova papirnim omotom takoĊe spadaju u mehaniĉke mere. Organska Ċubriva unose se u zgorelom obliku. da bi se izbacile larve gundelja. Gnezda korisnih ptica treba ĉuvati od rušenja. Plodovi koji nisu za upotrebu zakopavaju se na mestu gde su pali. Od ptica se istiĉu buharska senica. Stabla se kreĉe dvaput godišnje: u jesen kad opadne lišće i rano u proleće pre poĉetka vegetacije. pored ostalog. Na primer.

Treba koristiti i biološku metodu borbe unošenjem i razmoţavanjem parazita osa kahaĉice. dok prva generacija izlazi u avgustu i u septembru. fozalon. izuzev trihlormetafosa-3. Posle berbe bilo kojeg roda i prilikom obrade zemljišta puštaju se kokoške da tamane štetoĉine. U poĉetku se hrani ţilama trave.5 cm. Kad završi razvoj. sevin. Da bi se plodovi jagoda saĉuvali od ptica. koja se raspadaju stvarajući rane sliĉne raku. Tako. zemljište i vazduh i mogu biti opasne po zdravlje Ijudi i stoke. Ima tri para dobro razvijenih nogu. Mere borbe. VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 66 / 80 . Iz ovih razloga hemijski naĉin borbe koristimo samo u krajnjem sluĉaju. HEMIJSKE MERE BORBE Pri upotrebi hemijskih sredstava treba voditi raĉuna da hemijska sredstva znatno smanjuju broj štetoĉina i biljaka uginulih od bolesti. Ljudstvo koje uĉestvuje u prskanju mora naroĉito paziti pri prskanju voćaka i vinove loze. a zatim korenjem voćaka i vinove loze. potkornjaci nagrizaju koru. zagaĊuju vodu. a ponekad pojedine grane se i suše. Larva provodi zimu ispod kore. praveĉi sitne rupe nalik na sitnu saĉmu. NAĈIN ŢIVOTA NAJVAŢNIJIH ŠTETOĈlNA I BORBA PROTIVU NJIH Gundelj Larva gundelja gloĊe koru ţila i stabla voćaka i vinove loze i kao posledica toga ove zaostaju u porastu. hlorofos. Larva je savijena u obliku luka. nikotin-sulfat. Na napadnutim mestima na korenu stvaraju se zadeblanja. jer njihovi plodovi sluţe kao namirnice. potpuno razvijeni insekt. beliĉastoţuta sa glavom smeĊe boje. Mere borbe. SaĊenje zdravih sadnica najsigurnije je sredstvo borbe. Ovo poslednje svojstvo preparata ograniĉava njihovu primenu. a samo delimiĉno u pukotinama stabla. U toku leta moţe dati i do 15 generacija. Prenosi se. Zatim se lutka pretvara u imago. Podkornjaci Podkornjaci nagrizaju koru letorasta u obliku polukrugova pri osnovi pupoljka i na mestu gde se razgranjavaju mlade grane. preparati jakog dejstva ne upotrebljavaju se pri tretiranju voćaka i vinove loze. a potom se razvija imago. galica. Mladim voćkama. pri ĉemu se lako zapaţa mesto njihove kolonije. Pri izlasku ispod kore. Takve materije se zadrţavaju na plodovima voća. Ako se sumnja na zarazu treba obilno poprskati stablo emulzijom 1%-naftinog ulja i 0. i to pošto smo dobro prouĉili vrstu bolesti ili štetoĉine i dejstvo hemijskog sredstva. one prave pod korom ĉitave mreţe hodnika i tako ometaju pravilno i normalno kretanje hranljivih materija. i to u proleće u gornjem. Navedeni preparati. Svi ovi preparati imaju odreĊeno dejstvo na štetoĉine i bolesti. što omogućuje razvoj štetnih vrsta koje nisu bile uništene hemijskim preparatima. Krvava vaš prezimljuje. sumpor u prahu. Zbog toga je u polovini leta ima najviše. Larve gundelja uvek se nalaze u zemlji. Mnogi preparati se upotrebljavaju samo pod nadzorom iskusnih agronoma. drţeći se uputstava. mogu upotrebljavati i sami vlasnici okućnica. Zaštitna sredstva koja su manje toksiĉna za domaće ţivotinje. U poslednjem stadijmu porasta larva dostiţe duţinu 5. Tu spadaju. heksahloran. treba puštati ţivinu na prekopano zemljište. Za zaštitu poljoprivrednih kultura od štetoĉina i bolesti hemijska industrija proizvodi razliĉite asortimane hemijskih preparata.4% trihlormetafosa. larva na istom mestu u zemljištu pravi od zemlje neku vrstu ĉaure i u njoj prelazi u lutku. U vreme prekopavanja zemljišta u proleće treba ruĉno skupiti i uništiti sve larve gundelja. plavi kamen. uglavnom. sadnim materijalom. pari se i polaţe jaja u gornji sloj zatravljenog zemljišta. treba u jagodnjak postaviti svetlosne izvore ili blistave predmete koji se od strujanja vazduha okreću i plaše ptice. Od Ċubriva dolazi u obzir samo kompost. U toku jedne godine podkornjaci se razmnoţavaju u dve generacije. kao što su preparat N°—30. a leti i zimi u dubljim slojevima. Letenje odraslih insekata druge generacije pada u periodu od maja do jula. Sem toga. Raspoznaje se po kolonijama prekrivenim belom pauĉinastom prevlakom. Kod koštiĉavih voćaka iz takvih rupa ĉesto curi smola. mogu se upotrebiti na okućnicama gde se gaji vinova loza i voćke samo pod kontrolom struĉnjaka za zaštitu bilja. anabazin-sulfat i mnogi drugi.uništavati. sadnicama i sejancima gundelj nagriza korenov sistem i izaziva njihovo sušenje. U proleće larva se pretvara u lutku. a isto tako i veću ili manju toksiĉnost za domaće ţivotinje i ĉoveka. Krvava vaš Ţivi na jabukama i to samo na korenovom sistemu. ĉokotu. Hraneći se korom. U sluĉaju poteškoća treba se obratiti za savet struĉnim licima — agronomima. Deo drveta koji se nalazi iznad takve povrede obiĉno izumire. na primer. na korenovom sistemu. Razvija se u toku tri godine. oraniĉnom sloju. ali isto tako izazivaju i negativne pojave ako su izraĊena na bazi nekih štetnih materija. ova sredstva smanjuju broj korisnih insekata. Najveću štetu nanose larve. uglavnom. Njen razvoj traje vrlo kratko. Sada gundelj tvrdokrilac izlazi iz zemlje. Osim toga.

zato se ne dozvoljava uzimanje kalemgranĉica sa zaraţenih stabala. Sa korena jednog ĉokota na koren drugog ĉokota prelaze kroz zemlju. gde se mogu lako zapaziti voštane beliĉaste skrame. Oštećena stabla napadom ove vaši potrebno je pred poĉetak vegetacije tretirati još jednom posle zimskog prskanja emulzijom koja sadrţi oko 8% petroleja ili 4% petroleja i 0. Larve koje se razviju iz jaja zauzimaju mesto na kori drveta gde i ostaju sisajući sokove do svoje prirodne smrti. Polaganje jaja poĉinje u aprilu i traje do sredine maja. Mere borbe. Uklanjanje iz zasada slabih sadnica i suvih grana ne sme se propustiti. Mere borbe protiv ţiška su iste kao i protiv potkornjaka. a kod muţjaka nešto izduţenijeg oblika. Mere borbe. Ove vaši napadaju i tanke i debele ţile. Širi se sadnim materijalom. Larva štitaste vaši brzo poĉinje da obrazuje štit na svom telu. mada nanosi izvesne štete i ameriĉkoj lozi i nekim hibridima. pa i korenov vrat i u stanju su da osuše ĉokot već za 3—4 godine. Odrasla stabla zaraţena štitastom vaši prskaju se emulzijom od 10% petrojela ili 9% dizelnog goriva. Kalifornijska štitasta vaš smatra se karantinskom štetoĉinom. Ljubiĉasta štitasta vaš Ova vaš ceo svoj ţivot provede na kori voćnih stabala. Kalifornijska štitasta vaš Ciklus razvoja ove štetoĉine umnogome je sliĉan razvoju Ijubiĉaste štitne vaši. oko 1 mm dugaĉke vaši ţućkasto-zelene ili ţućkasto-smeĊe boje. zatim se suše pojedine grane a onda i celo drvo. Štitasta vaš šljive Ciklus razvoja štitaste vaši šljive sliĉan je razvoju Ijubiĉaste štitaste vaši.Mera borbe. U sluĉaju da su ovom štetoĉinom bile napadnute reznice za okulaciju ili sadnice. ili 3 % petroleja ili dizelnog goriva s dodatkom 0. kako po sredstvima tako i po naĉinu njihove primene. Ljubiĉasta štitasta vaš daje dve generacije. Ziţak Larva ţiška nastanjuje se pod korom debla i pravi na drvetu velike vijugave hodnike ĉime ometa dospevanje hranljivih materija u pojedine delove stabla.5% trihlormetafosa-3. pa list izgleda kao da je pokriven prašinom. Stabla napadnuta Ijubiĉastom štitastom vaši zaostaju u razvoju.4% trihlormetafosa-3. treba izvršiti obilno prskanje preparatima 2% N°30 i 0. U letnje doba zaposeda ĉak i plodove. Mere borbe. usled ĉega stablo nekrotira i izumire. Suzbijanje kalifornijske štitaste vaši vrši se na sliĉan naĉin kao i suzbijanje Ijubiĉaste štitaste vaši. Mere borbe. Stepen zaraţenosti vidi se po crvenoljubiĉastim flekama na kori drveta i plodovima. koji je kod ţenki ovalnog.5% trihlormetafosa-3. Prilikom rezidbe prvo treba ukloniti letoraste i granĉice koje su zaostale u porastu zbog ove vaši. Osnovna mera borbe je sprovoĊenje normalne agrotehnike. a kod ameriĉke loze samo lišće. Filoksera vinove loze Ovo je opasna štetoĉina vinove loze. Karakteristiĉno je da filoksera kod evropske loze napada samo koren. posebno za evropsku pitomu lozu. Borba se sastoji u korišćenju preparata i obaveznim rokovima tretiranja. i to utoliko brţe ukoliko je zemIjište VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 67 / 80 . Na napadnutim delovima loze mogu se uoĉiti sitne. a nije dozvoljena ni proizvodnja celokupnog voćnog sadnog materijala blizu zaraţenih zasada. koje se stvaraju kao posledica oduzimanja hranIjivih materija drveta. Štetoĉina provodi zimu u stadijumu odrasle ţenke pod štitom. Najĉešće se pojavljuje na voćnim kalemoviraa i sadnicama. Na ţilama evropske loze filoksera stvara oštećenja u obliku zadebljanja i ĉvorića. a retko breskve. Leti su muţjaci na lišću. Pre svega treba uzimati za kalemljenje samo zdrave kalem-granĉice. Napada stabla šljive i badema. Prva mera je saĊenje zdravih sadnica koje se pre saĊenja poprskaju emulzijom koja se preporuĉuje i protiv krvave vaši (vidi ranije). višnje i kajsije.

Kreozan i ţuto ulje upotrebljavaju se za zimsko prskanje u koncentraciji 1. Jaja polaţu na tankim granĉicama u gomilice od 40—60. Zimu provode u stadijumu gusenice u pupoljcima drveća i na mestu raĉvanja grana. Stetno dejstvo smotavca se završava prelaskom gusenice u stadijum lutke. a preko leta preparatima parationa i fosfamida ili diazinona. U jesen ili rano u proleće. parationom i lindanom neposredno pre nego što se razviju larve. Protivu lisne filoksere koja napada lišće ameriĉke loze. Od hemijskih sredstava treba koristiti eliol. U leto kad larve nagrnu. Najefikasnije mere borbe protivu filoksere evropske loze je kalemljenje ove na otporne podloge ameriĉke loze i njenih hibrida. treba prskati stabla rastvorom parationa. U jesen treba izriljati zemljište oko voćaka i meĊu redovima. Osim toga. Stetoĉina se razvija veoma brzo. Posle mesec dana iz lutke izleću leptiri. Javljaju se u dve generacije: prva generacija nanosi štetu u maju. a u toku zime kreozan. Ne mogu da ţive samo u pesku. Mere borbe. Iz jaja se razvijaju gusenice koje do proleća ne napuštaju leglo. Mere borbe. duţine 16—18 mm. voćke treba oprskati sevinom. PovreĊeno lišće gubi normalnu boju i prevremeno opada. Lisna osa Ĉesto nanosi štetu višnji. a zatim se hrani lišćem opredajući oko njega pauĉinastu mreţu. Ako se ova štetoĉina pojavi u velikom broju. pa se na peskovitim zemljištima jedino i mogu podizati vinogradi od evropske loze bez opasnosti od filoksere. Uoĉi cvetanja bagrema treba oĉistiti deblo i deblje grane od izumrle kore i postaviti lepljive pojaseve za hvatanje i uništavanje gusenica. a zemljište oko voćaka i meĊu redovima se VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 68 / 80 . Zenke polaţu jaja ispod ëpiderma zelene cvetne loze. Mere borbe. kao što su: kreozan.5—2%. Naroĉito veliku štetu nanosi mladim biljkama. Lisni smotavac Gusenica rano u proleće napada unutarnje tkivo pupoljaka i mladog lišća. mrka voćna i crvena voćna gnnja. lišće treba skupiti i spaliti. jer generacije smenjuju jedna drugu.5%. a u toku zime sa DNOCpreparatima. trešnji i kruški. U plodovima ostaju 14— 22 dana. Mere borbe. jer isisava sokove iz lišća. Grinje napadaju lišće i hrane se njegovira sokovima. U toku vegetacije treba poprskati celo stablo akaricidima. skupi se i spali. U stadijumu lutke sraotavac provodi u pukotinama matiĉnih grana i stabla. Gusenica je tamnosiva. Rano u proleće gusenica se smešta na nabubrele pupoljke. što se poklapa sa poĉetkom cvetanja bagrema. U jesen. U toku zime treba prskati 2%-kreozanom. sevin ili diazinon i to u vreme vegetacije. naroĉito jabuke i višnje javlja se nekoliko vrsta grinja: pauĉinasta. u koje se ĉesto i zavlaĉi. sive boje. Razvoj grinja u toku vegetacije je dosta brz. Mere borbe. Kruškina lisna buva Buva se razvija samo na stablu kruške. Prezimljava u stadijumu gusenice na granĉicama voćke. Pošto sisa biljne sokove.rastresitije. šljivi. a druga u julu. treba prekopati zemljište oko voćki. Prezimljuju u stadijumu larve u zemlji ispod krune voćke. pak. ukljuĉujući tu i šumske i dekorativne vrste. Pauĉinasta grinja zimuje u stadijumu odrasle ţenke ispod opalog lišća. Mere borbe. a posledica toga je mali prirast lastara. Larve kruškine lisne buve sišu sokove iz pupoljaka i listova i luĉe lepljivu teĉnost zvanu „medna rosa". Pošto opadne. Ĉesto prezimljuje i na drveću drugih vrsta. koji polaţu jaja na gornjoj strani lista. ili ako nema insekata grabljivaca koji se hrane lisnim vašima. Ostale grinje zimuju u stadijumu jajeta na kruni voćaka. Jabuĉni moljac To je noĉni leptir sneţnobele boje. javlja se nekoliko generacija. malationa i dr. ţuto ulje. Hemijskim merama borbe treba se posluţiti samo u sluĉaju da vaši priĉinjavaju znatna oštećenja. ono poĉinje da rodi periodiĉno. Gusenice koje su se izlegle iz ovih jaja ne nanose tako velike štete kao gusenice prve generacije. Mere borbe. Izlegle larve prodiru u plodove ĉim iziĊu iz jajeta. Odrastao insekt pojavljuje se u proleće u vreme cvetanja voćaka. pri osnovi ĉašiĉnih listića. Lisna filoksera. u pukotinama i rupama drveća. ona usporava rast mladih izdanaka i izaziva uvrtanje listova. i dr. lišće pre vremena postaje mrko i opada. Jaĉe povreĊeni pupoljak se suši. Odrasla buva prezimljuje u raklama i pukotinama stabla i na opalom lišću. u koncentraciji 1. Grinje Na voćnim stablima. kao što je veĉ reĉeno. koriste se razna hemijska sredstva. kad lišće opadne. parazitira iskljuĉivo na lišću ameriĉke loze i njenih hibrida i moţe da nanese priliĉne štete matiĉnacima ameriĉke loze po loznim rasadnicima. U jesen kad lišće opadne treba ga skupiti i spaliti. Telo gusenice se uvek nalazi u ĉauri sliĉnoj cigari. a zatim odmile u zemlju i na dubini 10—15 cm obrazuju ĉaure u kojima provode sve do sledećeg proleća. U ovim gnezdima gusenice se uĉaure i leptiri izlaze sredinom juna. dok se iz slabije povreĊenog pupoljka razvija unakaţeno lišće. Kod takvih stabala smanjuje se otporsnost prema zimi a ako napadnu voće u većera broju. Lisna vaš Lisna vaš se javlja na mnogim voćnim vrstama i na ţbunovima nara i ribizle.

što znatno spreĉava primenu hemijskih sredstava u borbi protiv ove štetoĉine. a u vreme vegetacije preparatima parationa. Prvo izletanje leptira i polaganje jaja pada u vreme posle cvetanja jabuke sorte renete ili posle cvetanja sorte belog ruzmarina ili u vreme cvetanja bagrema. Leptiri ne preleću sa stabla na stablo VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 69 / 80 . Jabuĉna stenica Stenica provodi ţivot na naliĉju listova jabuke. U poĉetku vegetacionog perioda leptiri polaţu jaja na lišće. izleće preteţno u veĉernjim ili u ranim jutarnjim ĉasovima. dok u starijem dobu jedu obe strane lista pa ĉak nagrizaju i sam plod. malationa i diazinona. Sledeće izletanje leptira poĉinje 46 dana posle završetka cvetanja jabuke. Mere borbe. dunje i kajsije. zbog ĉega lišće postaje prozraĉno i umanjuje svoiu funkciju. Suzbija se insekticidima sa sistemaĉnim dejstvom. preteţno u gornjem delu krune. Pojavljuje se na biljkama neposredno pred zametanje plodova. Ovaj ciklus traje isto koliko i prvi. Surlaš se suzbija prskanjem preparatima lindana. U proleće odmah po odgrtanju ţbunja. koja ima prozraĉna krila. i traje po prilici do kraja jula. kruške. a nekada se produţava do septembra. Hrani se sisanjem sokova listova. Usled toga u voćnjaku se od kraja cvetanja do berbe plodova mogu istovremeno naći i leptiri koji se pare i polaţu jaja i gusenice u plodovima razliĉite starosti. U toku zime prskaju se voćke kreozanom. Jedna ţenka poloţi 15 do 50 jaja. U uslovima Uzbekistana ovaj smotavac ima tri. Jagodin surlaš Surlaš napada lišće jagode. kada se već mogu naći gusenice u ranim plodovima. Od hemijskih sredstava se u toku vegetacije кoristi lindan. julu i avgustu. Mere borbe. Jabuĉni smotavac Jabuĉni smotavac se smatra velikom štetoĉinom jabuke. Veća oštećenja listova od gusenica nastupaju kasnije — u junu. Polaganje jaja traje ceo mesec dana i vrlo ĉesto se završava krajem maja. Smokvin moljac daje tri generacije. i to pre i odtnah posle cvetanja. Treće izletanje leptira poĉinje oko 90 dana od završetka cvetanja. Rano u proleće debla i matiĉne grane se oĉiste od stare i odlubljene kore i zajedno sa suvim granama spale. a kasnije i na sve lišće i na plodove. diazinona ili parationa. Smokvin moljac Mlade gusenice smokvinog moljca hrane se mekim delom poleĊine lista. Od agrotehniĉkih mera ne sme se izostaviti duboka obrada zemljišta. a kod nas u Jugoslaviji dve generacije. Za uništavanje štetoĉine koriste se i specijalni mamci u vidu vroćica napravljenih od gaze. u raĉvama grana i u zemljištu pod ţbunora. Prvo izletanje leptira i polaganje jaja obavlja se poĉetkom maja. Mere borbe.izrilja. Njeno prisustvo zapaţa se po crnom izmetu na listovima. treba oĉistiti sve pukotine i naprsle delove na ţbunu smokve pomoću ţice sa zašiIjenom kukom i odmah sve to spaliti iz ovih pukotina. a isto tako moţe se videti i sama stenica. Smokvin moljac prezimljuje u stadijmu odrasle gusenice u pukotinama i naprslim delovima ţbuna. Leptir preko dana boravi na skrivenom mestu na stablu.

Larve nagrizaju košticu i uništavaju jezgro. gde se u prvo vreme hrane pupoljcima. Odrasli insekat hrani se mesom plodova i u njih polaţe jaja. Štetoĉina zimuje u stadijumu odrasle larve u zemlji gde pravi hodnik ispod krune voćke. a ako se na granu i stablo stavi pojas od sargije ili grube hartije. Posle toga na stabla i debele grane treba namestiti klopke (odnosno pojaseve od sargije ili kuĉine) pod koje će se gusenice uvući da bi se uĉaurile. a kasnije VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 70 / 80 . Rano u proleće. Crvljivi plodovi mnogo gube od svoje upotrebne vrednosti. Crvljive a neopale plodove treba ubrati i upotrebiti na isti naĉin kao da su opali. Posle završenog razvoja izlaze is koštice. Ako je zemljište kod korenovog vrata suvo i ugaţeno i ima pukotina. Svako od ovih sredstava koristi se po uputstvu fabrike koje je ispisano na ambalaţi. kada su plodovi još nerazvijeni. onda se pod pojasom moţe naći mnoštvo takvih lutki. stabla i korenov vrat drveta. U proleće gusenice se pretvaraju u lutke. a u hladnom oko 16 dana. Ovo se obavlja u zoru. diazinona i sevina. Zato kad pojede unutrašnojst jednog ploda. u blizini stabla voćke. sevina i parationa. Pepeljasti groţĊani moljac Ova štetoĉina napada ĉokot vinove loze. Najmnogobrojnija je druga generacija. Stabla treba prskati. U proleće s poĉetkom vegetacije na stabla treba postaviti lepljive pojaseve. najbliţi plod. u gornjem sloju zemljišta. Suzbijanje hemijskim sredstvina pokazalo se vrlo efikasno. U toku zime treba nekoliko puta zemljište dobro nakvasiti. U martu zemljište ispod stabla treba dobro prekopati uz okretanje plastica i usitnjavanje krupnih grudvi. Mere borbe. Od poĉetka zaĉaurivanja pa do izleta leptira potrebnoje u toplom periodu 10—12 dana. Jaja polaţu na košticu ploda. u broju generacija i u mestima zimovanja. U poĉetku sezone. Mere borbe. a zatim prodiru u semenu kućicu i hrane se voćnim semenom. silaze na zemlju i u površinskom sloju prezimuju. koju moţemo kupiti u radnjama za gitovanje stakla na prozorima. ĉim poĉne vegetacija. Plodovi koji su oštećeni od gusenica smotavca te usled toga opadaju mogu se preraĊivati i upotrebljavati u domće svrhe. Gusenice se hrane cvetnim pupoljcima. Stetoĉina prezimljuje u ĉauri na skrivenim mestima. ali samo na odstojanja do 100 m. zatim cvetovima i naposletku plodovima. poglavito protiv druge generacije štetoĉina sredstvima na bazi lindana. jedan plod je mali za potpuni razvoj gusenice. Oštećeni nedozreli plodovi ne mogu se nizašta upotrebiti. opale i crvljive plodove treba skupljati i zakopavati u zemlju. U tom cilju upotrebljavaju se preparati diazinona. Ovaj smotavac prezimljuje u stadijumu razvijene gusenice u ĉauri. Od hemijskih sredstava treba koristiti lindan. diazinon ili sevin.ako na svakom stablu ima dovoljno plodova. Kad završi razvoj. Osim toga. odrasle štetoĉine izlaze iz zemlje i prelaze na stablo. Višnjin rilaš Ova štetoĉina napada plodove višnje i trešnje. Razlika je samo u izboru vrste voćaka. na samom stablu. Pojaseve treba obnavljati. pošto su se nalazile u plodovima smeštenim na ĉuvanje. kad opadne lišće i rano u proleće. Sljivin savijaĉ daje dve generacije u toku vegetacije. višnje. Prvi letnji leptiri javljaju se od aprila do juna. Ţivot šljivinog savijaĉa sliĉan je ţivotu jabuĉnog savijaĉa. To su najĉešće pukotine i rupe na granama drveta. U jesen. U proleće. a drugi jula ili avgusta. ali ne kasnije od marta. zemljište treba prekopati uz prevrtanje plastica i usitnjavanje krupnih grudvi. gde se hrane mesom ploda. Za suzbijanje smotavca treba koristiti i pojaseve koji se postavIjaju na debla voćaka i deblje grane. pre poĉetka vegetacije. gde završavaju svoj razvoj u vreme sazrevanja plodova. o ĉemu smo već govorili. a isto tako i rupe i pukotine na stablu treba dobro oĉistiti i spaliti. Krajem maja ĉišćenje debla ponoviti i pukotine. naprsnuća i druge neravnine zamazati plastiĉnom masom. No mogu preletati i u susedne voćnjake. Larve koje iz jaja izlaze probijaju se u jezgro ploda. U isto vreme grane. gusenica prelazi na drugi. gusenica pravi u poslednjem plodu širok hodnik kroz koji izlazi traţeći mesto gde će se pretvoriti u lutku. onda se smotavac tu zaustavlja i pretvara u lutku. trešnje i kajsije. Izvestan broj gusenica pravi ĉaure na mestu gde se ĉuvaju plodovi. koja ĉesto prouzrokuje veliku štetu. Vreme prskanja se odreĊuje prema pojavi leptira. Ovi hodnici se nalaze u gornjem sloju zemljišta na dubini 2—4 cm. gusenice se zavlaĉe u unutrašnjost krune. Šljivin savijaĉ Gusenica šljivinog savijaĉa hrani se plodovima šljive. Po izlasku iz jajeta. zemljište ispod krune treba prekopati uz prevrtanje plastica i usitnjavanje krupnih grudvi. Mere borbe. a zatim u leptire. Bube se stresaju na sargiju prostrtu ispod drveta. Štetoĉina podnosi i vrlo niske zimske hladnoće. na korenovom vratu. Ĉim se izlegu gusenice se ubušuju u mlade plodove. Na taj jiaĉin ona moţe u toku svog razvoja da uništi do tri ploda. Okopavanje se ponavlja u drugoj polovini juna. dţanerike. dok se crvljivi zreli plodovi mogu koristiti za preradu.

ali bez plavljenja ĉokota. Izaziva je višak organske mase u zemljištu i nedostatak mikroelemenata. Bolest prvenstveno napada mlade izdanke. Mere borbe. vinova loza i jagodaste kulture. pri ĉemu izĉezava karakteristiĉna intenzivno zelena boja. Pepelnica Pepelnica najĉešće napada jabuku i breskvu. Mere borbe. treba ponovo prskati stabla kajsije sa 1% bordoskom ĉorbom. Posle završetka prvog poĉinje drugo izletanje leptira. a rano u proleće stabla breskve tretirati ortocidom. koja nanosi veliku štetu zrelom groţĊu. ĉorbe) ili benlejtom (po uputstvu na ambalaţi). ali ako u proleće ima velikih padavina. Postepeno sušenje voćaka Sušenje stabla dolazi iz više uzroka. sporama koje prouzrokuju bolest. U toku zime voćke treba prskati kreozanom. U poĉetku se na listovima javljaju okrugle mrke pege. velike vlaţnosti zemljišta. delimiĉno i na zemlji ispod opalog iišća. tada se bolest proširuje i na druge vrste voćaka. VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 71 / 80 . postaje debelo i talasasto. Izbegavanje suvišnog unošenja u zemljište organskih Ċubriva i mineralno-azotnih Ċubriva i otklanjanje suvišne vlage u zemljištu. u redovnom orezivanju i zimskom prskanju strabla 3%-bordoskom ĉorbom — ili 5% kreĉno-sumpornom ĉorbom. tj.5 % bordoske ĉorbe. povredama kore na stablu i korenovom vratu. U njih spada oprašivanje ili prskanje voćaka preparatima na bazi sumpora. Dobri rezuitati dobijeni su prskanjem voćaka pre cvetanja sumporno-kreĉnim rastvorom. vode) ili afuganom (100 g na 100 lit. Najbrojnija je poslednja generacija. Zaraza se širi po kruni drveta kapljicama kiše. treba ga kultivisati. U proleće posle odgrtanja ĉokota. jer se nalazi na takvom mestu gde su ovi faktori najaktivniji. Ovo poslednje moţe nastati zbog nedostatka aeracije. a uspešno se koristi i sevin i diazinon. Kada zaraza dopre do peteljke. Hloroza se poznaje po promeni boje lišća i mladih izdanaka. ili rastvora sumporne kiseline. podlubljenu koru treba skinuti. no najĉešće zbog slabe podloge. koje zatim odumiru i ispadaju iz lista. Osobine bolesti: na površini lista se prvo pojave slabo izraţene pepeljaste skrame. U toku vegetacije daje 3 generacije. Prskanje se moţe preduzimati i u vreme bubrenja pupoljaka. Na plodovima kajsije stvaraju se pege mrke boje sa izraštajima. Mere borbe. Od hemijskih sredstava upotrebljavaju se preparati na bazi parationa. Oštećeni pupoljci ne daju groţĊe. a isto tako i povećana vlaţnost. kada se bordoska ĉorba upotrebljava u koncentraciji 1%. Prvo izletanje leptira poĉinje u vreme pojave grozdova sa cvastima i traje 25—30 dana. Lozu zalivati samo po potrebi.bobicama groţĊa. Mere borbe. Hloroza Od hloroze oboljevaju mnoge vrste voćaka. odnosno zbog jake ugaţenosti zemIjišta. Naroĉito je vrat korena osetljiv prema navedenim uzrocima. Postoje i specijalni preparati kojiшa se mikroelementi unose prskanjem lišća. suvišnim koliĉinama mineralnih Ċubriva. Hloroza se suzbija unošenjem u zemljište modre galice. GroţĊani moljac prezimljava u stadijumu lutke ispod odlubljene kore. Razvoju groţĊanog moljca pogoduju gusti izdanci na ĉokotu. Sastoje se u punoj primeni agrotehnike. Kovrdţavost lista breskve Kovrdţavost lista breskve izaziva gljivica poznata kao Taphrina deformans. Ona se moţe pojaviti na vinovoj lozi i na jagodama i cveću. Ova bolest se odlikuje time što lišće povećava svoju normalnu veliĉinu. VAŢNIJE BOLESTI VOĆAKA I VINOVE LOZE Pegavost (rupiĉavost lišća) Ovo oboijenje koštiĉavih voćaka izaziva parazitna gljivica i neke bakterije. pupoljke. Tako dolazi do rupiĉavosti listova. a zatim treće. Kasnije takvo lišće dobija crvenkastu boju. Na ovu bolest naroĉito je osetljiva kajsija. Obolele delove grana odsecati i spaljivati. a oštećene bobice ili ostaju nedovoljno razvijene ili istrule. stabla šljeve sa 0. Bolest se razvija iz ţarišta koja se nalaze u starim delovima kore drveta. sunĉevim pregrejavanjem i jesenjim i zimskira mrazevima. Mere borbe. a zemljište ispod ĉokota prekopati uz okretanje plastica. Posle 10 dana prskanje treba ponoviti. Kada se zemljište prosuši. onda ceo list odumire i opada. od ĉega se ovi suše. a u toku vegetacije kosanom (300—400 g na 100 lit. Modru galicu treba rastvoriti u vodi i rastvor sipati u plitke jame oko korenovog vrata. oštećenja korenovog sistema. Treba gajiti lozu na podupiraĉima i spalirima i ne dozvoliti gusti porast izdanaka. a kasnije se obolelo lišće deformiše. Ako u periodu cvetanja ili odmah posle cvetanja padne kiša. u pukotinama i rupama podupiraĉa. sakupiti i na mestu spaliti. Ako je bolest razvijenija pege se spajaju u jednu fleku. lišće i plodove. duboke sadnje i truljenja korenovog sistema. delimiĉno dobije mrku boju i debeli sloj belog pokrova. a odozdo se pokriva belom skramom.75% i stabla breskve sa 0.

U martu prilikom prekopavanja zemljišta ispod krune voćaka zemljište kod korenovog vrata poravnati do normalnog nivoa. Krakove i mlade izdanke treba rasporediti na podupiraĉima. ne osunĉava se direktno zracima sunca. ne zbacujući poţutelo lišće. Pod takvim uslovima i moţe se desiti da će se najpre smrzavati kora na korenovom vratu. odgrnuti deo korenovog vrata dobro zagrnuti i napraviti humĉicu u obliku krtiĉnjaka iznad površine zemlje. peteljke grozda. Posle toga ovaj kreĉ treba prosejati i potom mešati sa sumporom. bobice i lišće. Da bi se izbeglo smrzavanje korenova vrata voćaka potrebno je odgrnuti zemlju oko stabla do prvih matiĉnih ţila. Pepelnica vinove loze (oidium) Pepelnica ili oidijum vinove loze je široko poznato gljiviĉno oboIjenje ĉokota vinove loze. Ali u to vreme gljiva je neprimetna za Ijudsko oko. pod uticajem vazduha i rose. Oštećenje kore mrazom ili sunĉevim zagrevanjem dovodi do potpunog ili delimiĉnog odumiranja stabla i njegovih delova. U ovom procesu sadejstvuju mnogi mikro-organizmi koji se razvijaju na raĉun polumrtve kore. Zalivati lozu samo po potrebi. dovodi do velikog pada temperature gornjeg sloja zemljišta i donjeg sloja vazduha za 2—3°C niţe od temperature vazduha na 50—70 cm iznad zemlje. Razvoj gljive ide zajedno sa porastom mladih lastara. kada se kreĉ brzo spere od kiše. Ovo zaprašivanje obavlja se deset dana posle trećeg zaprašivanja. Napada sve nadzemne vegetativne organe ĉokota — mlade lastare. Treba saditi samo standardne sadnice sa dobro razvijenim korenovim sistemom i nadzemnim delovima. a višak izdanaka uklanjati sa ĉokota još pre cvetanja. Razviće gljive potpomaţu: suvišna vlaga od padavina i jaĉeg zalivanja ĉokota. pa ni sva voćna stabla nisu podjednako osetljiva na temperaturne promene. Zaprašivanje loze izvodi se specijalnim aparatima-zaprašivaĉima. odnosno produktivnosti ĉokota i u narednim godinama. ruĉnim ili motornim. Odumiranje kore i sušenje voćaka ne teĉe jednovremeno. U toku 2—3 dana. Kreĉ se pretvara u prah drţanjem na vazduhu u tankom sloju. na primer. a zemljište se zagreva preko celog leta i umereno mu daje toplotu. a ĉetvrto zaprašivanje izvodi se samo u tom sluĉaju ako je krajem maja ili juna pala kiša ili ako su ĉokoti od jako bujnih sorta pa se meĊusobno zasenjuju. kada krune drveća još nisu velike i kada prave slabu senku oko stabla. U pojedinim sluĉajevima. što predstavlja kritiĉnu temperaturu za ţivot biljaka i biIjnih ćelija. To dovodi do smanjenja rodnosti. Ĉokote treba normalno opteretiti mladim izdancima i rodom. a posle zalivanja uništavati korov i kultivirati zemljište. koja se nalazi u gornjem sloju zemljišta. Kod nekih vrsta i sorta voćaka. pogotovu ako stablo ima veću rezervu hranljivih materija. što na kraju dovodi do mrke boje tamo gde je bila takva skrama. oslabljeni porast izdanaka. korenov vrat se opet nalazi u neravnomernim klimatskim uslovima. Bolest se manifestuje tek posle jakog razvoja gljive u obliku pepeljaste navlake na zelenim delovima ĉokota. Za suzbijanje oidiuma sve više se upotrebljava kvašljivi sumpor Pegava antraknoza VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 72 / 80 . Kod potpunog odumiranja drvo se suši momentalno u toku nekoliko dana. treći put u jeku cvetanja ili po završetku istog. Poneka stabla su vrlo otporna prema mrazevima i visokim temperaturama. a u novembru pred naglo zahlaĊenje. Organi gljive prezimljuju uglavnom u okcima odnosno pod niihovim Ijuspama. koje obzebeĊuju uspešno razviće u vegetaciji i blagovremeno zdrvenjavanje u jesen. U najtoplijem periodu. Sumporni cvet i kreĉ u prahu mešaju se u odnosu: dva dela sumpora i jedan deo kreĉa. U našim uslovima jesenje-zimsko naglo zahlaĊivanje temperature vazduha do ispod 8°C i to ĉesto bez sneţnog pokrivaĉa. pa na njihov raĉun moţe egzistirati nekoliko meseci. Kod postepenog izumiranja sušenje moţe trajati i nekoliko godina. Vaţi kao pravilo da se ĉokoti zaprašuju mešavinom mlevenog sumpora i kreĉa u prahu: prvi put kada se na izdancima obrazuje 6—8 listova. što se ĉesto dešava u Uzbekistanu. Prilikom saĊenja treba se strogo pridrţavati odreĊenih pravila. dok druga nemaju takve sposobnosti. kora na stablu se smrzava ĉak i iznad korenovog vrata. uzimajući u obzir provetravanje i osunĉavanje. Mere borbe. Tako. velika gustina lastara na ĉokotu. jer svaka voćka poseduje svoj individualni razvitak. tada se gornji sloj zemlišta oko korenovog vrata moţe zagrejati dö 65° i više. Protiv sunĉanog zagrevanja stabla voćaka treba prskati krećnim mlekom dva puta: prvi put rano u proleće (februar) a drugi put u jesen (novembar).Prilikom jesenjeg kaljenja stabla na niske temperature. kreĉenje treba ponoviti. Mere borbe. ali s dubokim natapanjem zemljišta. PosaĊene sadnice u toku celog ţivota moraju imati dobru negu i punu agrotehniku. drugi put u oĉi cvetanja. U periodu cvetanja upotrebljava se sumpor bez kreĉa. kao na primer kod sorte jabuke zlatna grana. Zbog toga korenov vrat postaje mnogo osetljiv prema mrazu. ako se vazduh zagrejao oko podne do 38 ili 40°. slabo provetravanje i nedovoljno obasjavanje izdanaka sunĉevim zracima. kreĉ prelazi u prah (vazdušno gašenje kreĉa). korenov vrat koji je prekriven gornjim slojem zemljišta. temperature vazduha koja ne prelaze 38°C. Treba naglasiti da sve vrste i sorte.

ponavljajući prskanjé dva-tri puta izmeĊu 8—10 dana. Sumpor u prahu Široko poznati preparat. zatim prskaju stabla. jer se vrlo ĉesto primenjuje u borbi sa štetnim insektima. Zelena galica To je prljavo-sivi prašak. Fozalon (Preparat pod ovim nazivom ne moţe se naći u Jugoslaviji) Preparat širokog spektra. Pre upotrebe zgrudvani sumpor treba osušiti i potom ga samleti i prosejati kroz ĉisto sito. a u disperznom stanju moţe se upaliti ĉak i od iskre. Njegova upotreba u tretiranju voćaka dozvoljava se najkasnije 30 dana pre poĉetka berbe plodova. ne ostavljajući nepoprskane delove. uništavajući uz put i ostale štetoĉine. koji se nalaze po niskim. ali je relativno kratkotrajno. Mere borbe. razume se. HEMIJSKI PREPARATI ZA SUZBIJANJE BILJNIH BOLESTI I ŠTETOĈINA Preparat N° —30 (Preparat pod ovim nazivom ne moţe se naći u Jugoslaviji) To je fabriĉki koncentrat naftine emulzije. a prilikom prskanja kvasiti obilnije celokupno stablo ili ĉokot. Napada lišće i mlade izdanke. Obolele bobice su nepravilnog oblika. Antraknoza napada ĉokote. Ovim preparatom spremaju se prašnjave smeše za zaprašivanje biljaka protiv bolesti i štetoĉina. s gornje strane nešto otvorene boje. Oba oblika primenjuju se razblaţeni vodom do potrebne koncentracije za prskanje biljaka. Cerkospora Cerkospora je infektivno gljiviĉno oboljenje ĉokota vinove loze. U emulgirovanom stanju sadrţi 80% nafünog ulja. Oba oblika rastvaraju se u vodi do koncentracije koja je propisana i njome se. Na izdancima se pojavljuju pege mrke boje.Ovo je gljiviĉno infektivno oboljenje ĉokota vinograda. Za ĉoveka i domaće ţivotinje srednje otrovan. Sivkaste je boje. Ĉesto se ove pege spajaju. okruglasti oblik. Cerkospora se ispoljava po zaposednutosti listova u obliku rasplinutih fleka. Plavi kamen Plavi kamen ima izgled tamno-plavih kristala. a isto tako i kreĉno-sumporne ĉorbe za prskanje voćaka i vinove loze protiv nekih bolesti. Hlorofos (Preparat pod ovim nazivom ne moţe se naći u Jugoslaviji) Poznat preparat. Mere borbe. a ĉesto i do prevremenog odumiranja lišća. posle prve polovine leta. na obolelim mestima. Sumpor moţe biti i zapaljiv. VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 73 / 80 . a isto tako i za leĉenje biljaka od hloroze. Umnoţavanje gijive je slabije. Napada sve nadzemne delove ĉokota. Za ĉoveka i domaće ţivotinje umereno otrovan. s pojavom oboljenja ĉokote treba prskati sa 1% bordoskeĉorbe. razblaţene vodom u odreĊenim odnosima. Sem toga. a po konzistenciji podseća na mileram. Njegovo dejstvo ispoljava se brzo. Prilikom prskanja neophodno je sredstvom nakvasiti naliĉje listova. onako kako je postupljeno kod pepelnice. Od ovog preparata spremaju se emulzije koje se primenjuju za prolećno prskanje protiv štitastih vaši. stvarajući na izdancima duboke rane. a sa donje tamno-mrke boje. vlaţnim mestima ili u vinogradima u kojima se ne primenjuje agrotehnika. Prskanje protiv plamenjaĉe spreĉava i pojavu bolesti. u proleće. Prouzrokovaĉ ove bolesti je gljiva koja prezimljuje na obolelim izdancima. koji se u vodi dobro rastvara i kao takav upotrebljava za prskanje ĉokota vinove loze protiv antraknoze. koji se lako rastvara u vodi. Na bobicama pege se javljaju nešto kasnije. koje se vremenom povećavaju. Nije otrovan za ĉoveka i domaće ţivotinje. Preparat izlazi iz fabrike u vidu tehniĉke paste sive boje ili praška. U dodiru s vlaţnim vazduhom kristali se vremenom raspadaju i pretvaraju u sivi prašak. dobijajući izduţeni. javljaju se kod gljiva organi za razmnoţavanje. koje se šire pomoću kapljice kiše i tu stvaraju nova ţarišta. zvani gljivine konidije. sa pukotinama kroz koje se vide semenke. Da bi sve bilo u zdravom stanju treba strogo primenjivati agrotehniĉke mere. Najveću primenu našao je u prskanju stabla protiv jabuĉnog smotavca. koji nema otrovnih svojstva za ĉoveka i ţivotinje i nezamenjiv je kao preparat za uništavanje mnogih štetoĉina i bolesti poljoprivrednih kultura. Za ĉoveka i domaće ţivotinje otrovan je ako dospe u unutrašnjost organizma. koja se upotrebljava za suzbijanje mnogih bolesti na voćkama i vinovoj lozi. u glavnom. Upotrebljava se u obliku 35% praška i 30% koncentrata teĉnosti. naroĉito u drugoj polovini leta. Pri korišćenju već razblaţene emulzije potrebno ju je ĉešće mućkati. Koristi se za spravljanje bordoske ĉorbe.

onda rastvorena glina u vodi treba da bude gusta kao pavlaka. nikotin. ulja. kada se stabla nalaze daleko od zgrada za stanovanje. Isto tako. a isto tako i protiv gusenica koje se tu uĉauravaju. što će odgovarati koncentraciji teĉnosti koja se upotrebljava za prskanje: i to u odnosu na preparat 0. jabuĉni smotavac. Teĉnost za prskanje spravlja se od 0. koji su namešteni na deblima. Ni emulzija ni suspenzija nisu postojane. postoji mogućnost da se okućnica sa.3 dela. uz stalno mešanje treba u ovaj rastvor sipati ulje i uneti ostalu koliĉinu vode. ako na njima postoje pukotine. U periodu vegetacije stabla ili ĉokoti prskaju se sitnim mlazom teĉnosti. Osim toga. sapuna u komadu 0.06%. kao što je na primer. Prskanje se obavlja prskalicama ĉiji mlazevi prodiru duboko u pukotine. pre upotrebe.5 kg trihlormetafosa i iste koliĉine preparata №З0 i 10 litara vode. Pravilno pripremljen koncentrat mora biti po boji i konzistenciji homogen i ne sme ulje plivati po VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 74 / 80 . onda se uzima 10 lit. Radi uprošćavanja postupka uzima se odnos koliĉine preparata i koliĉine vode kojom se preparat razblaţuje. Teĉnost koja se upotrebljava za prskanje. U njima se za vreme mirovanja ĉestice ulja ili praška taloţe ili plivaju po površini. Ako su izgledi za kišu prskanje treba odloţiti. anabazin i sapun. voćkama izoluje od kuće za stanovanje ţiĉanom ogradom. Kad se koristi glina onda 1 deo sapuna zamenjuje se sa 1. a u odnosu na aktivnu materiju 0. onda se primenjuje odnos 2:1000. Manje je otrovan za ĉoveka i domacé ţivotinje od tiofosa. usled ĉega teĉnosti nisu homogene. i pri obavIjanju prskanja moraju se ĉešće mućkati. Proizvodi se umesto tiofosa.5 delom suve gline. ako se priprema 20 litara koncentrata. naroĉito deo koji se nalazi u neposrednoj blizini debla voćke. pa je zato njihova upotreba dozvoljena samo pod nadzorom agronoma za zaštitu biljaka i pri korišćenju specijalnih mašina. Bordosku ĉorbu takoĊe treba s vremena na vreme mućkati. koji sadrţi 50% aktivne materije. Pri svemu tome upotreba trihlormetafosa-3 u znatnoj meri povećava efikasnost ranog prolećnog prskanja protiv štitaste vaši. Jako su otrovni za ĉoveka i domaće ţivotinje. Zbog otrovnog dejstva i neprijatnog mirisa u uslovima okućnica Trihlormetafos-3 moţe biti iskorišćen samo u izuzetnim sluĉajevima. Trihlormetafos —3 (Preparat pod ovim nazivom ne moţe se naći u Jugoslaviji) Trihlormetafos-3 je tamno-mrka gusta teĉnost s jako izraţenim neprijatnim mirisom. SPREMANJE I PRIMENA RAZBLAŢENIH SREDSTAVA ZA SUZBIJANJE BOLESTI I ŠTETOĈINA Hemijski preparati koji se primenjuju protiv štetoĉina i bolesti u obliku u kome dospevaju od fabrike gde se proizvodi ili mesta gde se pripremaju obiĉno su zasićeni visokim sadrţajem aktivne materije. jer delići kreĉa lako se taloţe posle izveznog mirovanja. Sapun ili glina spravljaju se u kazanu ili buretu. Koncentrat mineralno-uljane emulzije U vreme zimskog mirovanja i pred otvaranja pupoljaka. Sapun se sitno iseĉe noţem i rastvori u maloj koliĉini vode. U sve teĉnosti za upotrebu koje sadrţe nikotin ili anabazin. pri ĉemu nastojavati da budu dobro nakvašeni. Zbog toga. obavezno treba dodavati 30—40 g sapuna na 10 lit vode ili kreĉa 100 g na 10 lit. mlazom iz prskalice treba potpuno „okupati" sve delove voćke. 10 litara vode i 3 kg sapuna. tj. vode 1 deo. poput magle. a sadrţi u odreĊenoj koncentraciji naftino ulje naziva se emulzijom. Prskanje se obavlja kada je kora na drvetu suva. treba poprskati i strugotinu koja je zastrta oko voćaka radi mulĉovanja. a temperatura vazduha je najmanje 8°C. Visokokoncentrovani preparati mogu se u potpunosti zameniti niskokoncentrovanim preparatima koji se pripremaju na domaći naĉin ekstrahovanjem mahorke ili drugog jakog duvana. Rastvor je teĉnost kada se preparat potpuno rastvorio u vodi. ukljuĉujući tu i one sluĉajeve kada se oni spremaju od ekstrakta duvana ili mahorke. Prskanje se obavlja rano ujutru ili uveĉe. Krajem maja istom mešavinom prskaju se pojasevi za hvatanje gusenica. ukluĉujući i naliĉje listova.Anabazin — sulfat (neonikotin) i nikotin-sulfat Anabazin-sulfat i nikotin-sulfat su fabriĉki preparati visoke koncentracije. a teĉnost koja se priprema od praškova naziva se suspenzijom. Protiv gusenica koje prolaze kroz stadijum uĉauravanja jabuĉnog smotavca primenjuje se sledeći postupak.2%. Da bi se ovo izbeglo treba ih pripremati pred samu upotrebu. Zasićenost takvim materijama izraţava se u procentima. Pri prskanju naftanim uljem u emulziji sniţava se koliĉina 3—4 puta u poreĊenju sa koliĉinom koja se uzima za prskanje stabla pre otvaranja pupoljaka. ovi preparati moraju se razblaţiji vodom do odreĊene koncentracije. Ovom mešavinom u prvoj polovini aprila prskaju se korenovi vratovi plodonosnih stabala jabuke i osnove debelih grana. Ako se umesto sapuna iskorišćava glina. Zatim. vode. Na primer. Odnos materija u koncentratu treba da bude: ulje 1 deo. ako koncentrat nekog preparata sadrţi 30% aktivne materije. Tu spadaju kreĉno-sumporna teĉnost. Trihlormetafos-3 u emulziji upotrebljava se u koliĉini 50 g na 10 litara vode.

Ako listić ostane beo. Upotrebljava se u koncentraciji 0. neće doći do pojave fitotoksiĉnosti na tretiranim biljkama.). a sumpor se muti u vodi dok se ne stvori ţitka pasta. Zatim se bistri deo teĉnosti odlije a ostatak filtrira kroz platno.5 kg na 10 litara vode. U koncentraciji u kojoj se primenjuje. treba uzeti listić fenolftaleinske hartije i zamoĉiti je u dobro promešanu ĉorbu. treba prestati sa dolivanjem kreĉnog mleka. Ako je za spravljanje koncentrata bilo upotrebljeno ulje. Gotovu ĉorbu treba odmah koristiti za prskanje. Primena. kreĉ-super. plamenjaĉe krompira i paradajza. Pre nego što bude ulivena sva koliĉina kreĉnog mleka. u ĉorbu se dolije još onoliko ĉiste vode koliko nedostaje za 100 litara ĉorbe.površini. Kristali plave boje. Napomena. Kreĉ se prvo gasi u vodi. Pred upotrebu ekstrakt se razblaţi vodom u odnosu 1 deo ekstrakta i jedan deo vode. Za prva tretiranja vinove loze. U drugi sud sipa se 10 litara vode i u ovoj vodi razmuti zagašeni kreĉ koji se dobio od 0. Plavi kamen Sastav. a voda povećava na odreĊenu meru. B. Fitotoksičnost. Pre upotrebe ovu teĉnost razreĊujemo vodom do potrebne koncentracije za upotrebu. Kompatibilnost. pa se u 80 lit. onda se u emulziji za prskanje koliĉina razblaţujućih koncentrata smanjuje za 3—4 puta. kao i za suzbijanje drugih gljiviĉnih parazita. Na jedan deo kreĉa visokog kvaliteta uzima se dva dela sumpora i 17 delova vode: na 1 litar vode dolazi 60 g kreĉa t 120 g sumpora u prahu. Rastvor plavog kamena uz dodatak gašenog kreĉa sluţi za spravljanje „bordoske ĉorbe" koja se koristi za suzbijanje prouzrokovaĉa plamenjaĉe vinove loze. B. pa se bez ograniĉenja moţe koristiti do pred samu berbu. odnosno 1—2% za zimska prskanja. Gotova teĉnost mora biti višnjeve boje i providna. i na kraju tako pripremljenoj teĉnosti za prskanje obavezno se dodaje sapun ili kreĉ. Dobijeni ekstrakt ĉuva se u dobro zatvorenoj posudi i u prohladnom mestu. Dobivena smeša drţi se na suncu 2—3 dana i meša 2—3 puta dnevno. Zatim ovu smešu filtriramo kroz platno. a za kasnija tretiranja treba koristiti bordosku ĉorbu ili neki drugi fungicid na bazi bakra (B. Koristi se takoĊe i za dezinfekciju rana na voćkama posle grada. mešajući je neprekidno drvenom lopatom. Zatim se kesica od retkog platna u kojoj se nalazi 1 kg plavog kamena potopi u ovu vodu. Аko se emulziji za prskanje dodaje trihlormetafos. Za spremanje ovog ekstrakta uzima se duvan mahorka. Pred završetak kuvanja na 20 minuta isparenu teĉnost treba dopuniti vodom. Otrovnost. Areometrom odreĊujemo njenu gustinu i utvrĊujemo jaĉinu dobivenog rastvora. koncentrata. Ako površinu ove teĉnosti zalijemo tankim slojem petroleja onda se ona moţe ĉuvati duţe vreme. iseckanu kao rezance ili isitnjenu kao prašinu od istog duvana potapamo u vodu u odnosu 0. Naposletku. VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 75 / 80 . Spravljanje 1% bordoske čorbe U bure zapremine 100 litara sipa se 90 litara vode. Potom se kreĉno mleko polagano sipa u rastvor plavog kamena i neprestano meša. koncentrata i razblaţi sa 90—92 lit. pa ĉak i 1:3.kreĉ-25 i sl. Aktivna materija je CuSО4 x 5H20 sa 25% bakra. Nije otrovan ni za pĉele. onda se za dobijanje 4—5% teĉnosti za prskanje uzima 8—10 lit. Ova smeša kuva se na vatri 60—70 minuta. Koncentrat se razblaţi vodom da bi se dobila teĉnost za upotrebu. znak je da treba dolivati još kreĉnog mleka. Mahorku.5 kg negašenog kreĉa.kreĉ-50. Ili ako je ekstrakt spravljen od dobre mahorke onda odnos je 1:2. Kreĉno mleko i pasta od sumpora sipaju se u sud i tome se dodaje ostatak vode. Ako ovaj listić porumeni. plavi kamen je neotrovan. Pošto je kuvanje definitivno završeno teĉnost se ostavi da se ohladi i da se staloţi. Kreĉnosumporna ĉorba Prvo treba pripremiti ekstrakt. kako bi se plavi kamen potpuno rastvorio. vode. koristeći se pri tome tablicom broj 1. lisnom bubom kruške i larvom štitastih vaši. Еmulzija se priprema neposredno pred prskanje. dok je lišće nešto neţnije. do prvobitnog nivoa u kazanu. preporuĉuje se upotreba Cineba S-65. Ukoliko se bordoska ĉorba pripremi na naĉin ka-ko je to u uputstvu navedeno. vode sipa 20 lit.5—1% za letnja prskanja. U većini sluĉajeva bordoska ĉorba nije kompatibilna sa drugim pesticidima koji se koriste u zaštiti bilja te je mešanje bezpredmetno. Duvanski ekstrakt Duvanskim ekstraktom se zamenjuju raztvori nikotin-sulfata i anabazin-sulfata u borbi sa svim vrstama vaši. Za korišćenje dizel goriva i pelroleja potrebna je koncentracija od 10%.

VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 76 / 80 .

VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 77 / 80 .

obruĉa od ĉeliĉnog lima i rasprskivaĉa s gumenim crevom na kome se nalazi slavina i fino sito koje spreĉava VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 78 / 80 . Ovde ćemo govoriti samo o aparatima za okućnice i manje zasade koji se izraĊuju ili mogu nabaviti u Yugoslaviji. Sastoji se od plas-tiĉnog rezervoara za rastvor zaštitnog sredstva. Jer štetoĉine bolesti biće uništene samo lokalno. ili oprašivanje prahom poraoću kesice od gaze. koji se široko primenjuje u sanitarnim i molerskim poslovima. Univerzalna prskalica „Goran—S" Ima teţinu 0. gde nije potrebno uĉešće ve-likih prskalica i mašina. vazdušnog zvona (unutar same prskalice). diairagmovog tipa. ali je podesna i za prskanje drugih kultura koje se gaje na manjim površinama. Zaprašivaĉ MRZ-8 Duţina sa sprovodnom cevi iznosi 940 mm. moţe doći još i do mestimiĉnog oštećenja biljaka zbog nejednakog pokrivanja delova krune ili loze prašivima ili teĉ-nostima kojima.5 kg i zapreminu rezervoara 3 litra. poĉev od malih aparata za okućnice pa do velikih aparata za plantaţe od nekoliko stotina hektara. Od zaprašivaĉa najviše se sluţimo mehom „Tip-top" i voćarskim oprašivaĉera Gorkovske izrade. Za prašenje se primenjuju aparati koji rade na principu mehovog izduvavanja. a sastoii se od rezervoara. što ga ĉini lakim i pogodnim za rad. sprovodne cevi i kajiša izraĊeni su od aluminijumove legure. najĉešće insekticida za uništavanje štetoĉina. ili dašĉice ili rukom ne treba smatrati racionalnim metodom. Na osnovu svojih konstruktivnih karakteristika i radnih moguć-nosti ovaj zaprašivaĉ se moţe upotrebljavati i na manjim parcelama i u staklenicima. Za prskanje „Automaks" marke ORP. Vinogradska leĊna prskalica M-l Prvenstveno se upotrebljava za prskanje vinograda. Ovi aparati su ruĉne izrade. vršimo zaštitu od bolesti i štetoĉina. inaĉe. zatim kajiša za oka-ĉivanje oko ramena i ruĉnog šprica za prskanje. Namenjena je prven-stveno zaštiti mladih šumskih sadnica. Zato se pri upotrebi hemijskih sredstava sluţimo sledećim apara-tima.APARATI ZA PRIMENU HEMIJSKIH SREDSTAVA Prskanje voćaka ili vinove loze pomoću metle. Norma za osmoĉasovno radno vreme ovog zaprašivaĉa iznosi 2. Naposletku. ali ih sve više proizvodi industrija.5 do 6 ha. kao ranac. ruĉice za pumpanje koja se pokreće periodićno levom rukom. Osnovni delovi sem zupĉanika. cvećarske pa i ratarske kulture. ovim naĉinom zaprašivanja ili prskanja troše se velike koliĉine hemijskih materija. a ne po celokupnom biljnomhabitusu. širina 410 mm. Ova prskaiica prilagoĊena je za leĊa. vinogradarske. Osim toga. Ruĉni zaprašivaĉ MRZ-8 namenjen je zaštiti poljoprivrednih kul-tura primenom praškovitih hemijskih sredstava. Ovakim naĉinom nemoguće je postići ravnomerno i poĊednako pokrivanje biljnih delova hemijskim preparatom. povrtarske. „Tri-mas" marke ORD ili jedan od hidra-pultova. Pomoću prskalice „Goran—S" mogu se uspešno štititi sve voćarske. pumpe. visina 345 mm i zapremina rezervoara 3 dm3.

Njihova otrovnost moţe se odraziti ne samo na one koji rukuju aparatima i rade sa hemijskim materijama.zapreminu punjenja . izbacivanje plamena i razbacivanje granula Sl. Za prskanje vinove loze demontira se dugaĉka cev i zamenjuje se mlaznica. plastike. Najbolj'i su dihtunzi od masne koţe. za pĉele i za svilene bube. naroĉito kada otrov ima osobinu nagomilavanja u organizmu. što ĉini prskalicu lakom za manipulisanje u vinogradu. Kod pumpe veoma vaţnu ulogu igraju šmrkovi. 40. Hemijska sredstva ĉuvati u specijalnim sanduĉićima i to pod katancem i svaki preparat odvojeno VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 79 / 80 . koj'i se mogu lako podešavati i zamenjivati.teţinu sa rasprskivaĉem 6 atm.0 kg Automatska voćarska leđna prskalica M-3 Automatska voćarska leĊna prskalica M-3 jednostavna je za rukovanje i sigurna u radu. Za prskanje voćaka rasprskivaĉ je snabdeven dugaĉkom trodelnom cevi i regulativnom mlaznicom. što se postiţe njihovim rasklapanjem. ova prskalica podesna je za prskanje voća-ka.zaĉepljavanje.radni pritisak . Sito se moţe lako vaditi radi ĉišćenja i pranja. zamenom dotrajalih delova. Posledice trovanja ĉoveka otrovima mogu biti skrivene. na kome se nalaze slavina i fino sito. a posle prskanja svaki aparat sa svira njegovim delovima potrebno je dobro oprati ĉistom mlakom ili hladnom vodom i potom osušiti na suncu. što je praktiĉno i potpuno za prskanje voćaka. kroz dugogodišnje iskustvo doteran je do te mere da daje kvalitetan mlaz./cm2 18 litara 12 litara 9 kg 10 kg Osim navedenih postoji još ĉitav niz drugih sprava i aparata za prskanje i oprašivanje voćaka i vinove loze koje ćemo ovde navesti samo radi informisanja: 1) LeĊni oprašivaĉ AS-1 YU — sluţi za oprašivanje. već i posredstvom upotrebe plodova koji su prskani ili zaprašivani ovim sredstvima. Što se tiĉe samog rasprskivaĉa. Automatska voćarska leĊna prskalica M-3 ima sledeće odlike: . vinove loze i njivskih kultura. metalni delovi se kvare ako u aparatima ostane vode. pošto su dugotrajni. pregledom./cm2 zapremina rezervoara 12 litara visina 450 mm širina 320 mm debljina 180 mm teţina prskalice 7. a zatim sve delove namazati tankim slojem mašinskog ulja. Pri upotrebi hemijskih sredstava treba se drţati sledećih pravila: 1.teţinu bez rasprskivaĉa . zato onimorajubiti u potpuno ispravnom stanju. jer se ne pojavljuju odmah. koţe. a unutrašnji. Gubljenje teĉnosti ilivazduha u sastavnim delovima aparata uklanja se zamenom dihtunga. kada se za vreme zime moţe i smrznuti. Kombinovanjem odgovarajućih rasprskivaĉa. Voćarska leĊna prskalica M-3. pranjem i podmazivanjem.zapreminu prskalice . Za vreme ĉuvanja aparata treba znati da se gumeni delovi mogu brzo trošiti usled sunĉevih zraka. MERE OBEZBEĐENJA PRI KORIŠCENJU HEMIJSKIH SREDSTAVA Većina hemijskih sredstava koja se upotrebljavaju u suzbijanju štetoĉina i bolesti biljaka u onom ili ovom stepenu otrovna su za ĉoveka i domaće ţivotinje. Sastoji se od sledećih delova: 1) Rezervoara izraĊenog od mesinganog lima i sa ugraĊenim potrebnim delovima i 2) Rasprskivaĉa s gumenim crevom. zaprašivanje. Ovo ulje ĉuva metal od korozije i spreĉava zagušivanje rasprskivaĉa od produkata raspadnutog metala. Karakteristike prskalice: radni pritisak 3—4 atm. koje spreĉava svako zaĉepljavanje mlaznice. Da se aparat ne bi zagušivao preparat se mora pred punjenje obavezno filtrirati kroz gusto rešeto. Zato aparate u svakom sluĉaju treba ĉuvati u suvom stanju i u zatvorenim i suvim prostorijama. koji moţe biti od raznog materijala — gume. svaki aparat moţe dobro funkcionisati samo ako svi njegovi delovi budu ispravni. 2) Ruĉna prevozna prskalica M-60 3) Motorna prskalica M-100 4) Nošeni traktorski prikljuĉak tip MT-300 5) Nošena traktorska prskalica NTR-400 i 6) Atomizer AM-10/a Uslovi korišćenja aparata Bez obzira na konstrukciju.

Sva ova zaštitna sredstva treba provetravati na vazduhu i prati jakim rastvorom bikarbone sode ili drugim sliĉnim sredstvom. mreţu ili sito za Nltrovanje-ceĊenje teĉnosti. ruke i lice dobro oprati vodom. odnosno u kartonskim originalnim pakovanjima kada se radi o preparatima u prahu. Za pripremanje smeše potrebno je imati kofu. Ako se u voćnjaku ili njegovoj okolini nalaze pĉele. Ovu odeću treba ĉuvati odvojeno. Na svakom pakovanju treba da stoji natpis „Otrov". 4. gaze za zaštitu lica ili masku. Po obavIjenom prskanju mesta gde pĉele padaju prilikom dolaska sa paše (klupe na kojima su postavljene košnice) pojila za pĉele i drugi drveni i metalni predmeti dobro se operu sapunom i izbrišu suvom i ĉistom krpom. raštitnenaoĉare. koje rastu u meĊuredovima voćaka za vreme tretiranja voćaka treba predhodno pokriti papirom ili polietilenom. vagu. 6. a za vreme prskanja voćnjaka-košnice se zatvaraju i pokrivaju šperploĉom ili kartonom. Dok se radi sa otrovima ne sme se pušiti niti piti. Sluĉajno prosutu teĉnost treba zakopati u zemlju ili posuti kreĉom u prahu i ne dozvoliti da ova teĉnost dospe u vodu za piće. Radnici koji rukuju aparatima i hemijskim sredstvima za prskanje ili prašenje moraju imati specijalna odela: kombinezon ili panta-lone sa gornjim delom od specijalnog materijala. a moţe se imati i kotao od debelog lima. Po završetku rada odelo i druga zaštitna sredstva treba odmah skinuti. 2. Sav ovaj inventar treba ĉuvati pod katancem. gumene rukavice. onda tretiranje voćaka obavljati rano izjutra. radne cipele ili gumene ĉizme. ispod toga naziv preparata i godina proizvodnje. menzuru. KRAJ VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 80 / 80 .upakovan u staklenim ili Hrae-nim posudama. Povrće ili neke druge kulture. 3. tuširati celo telo toplom vodom. i treba za-štititi nepokrivene delove tela od kapljica preparata i jako paziti da se ne udiše para u organe za disanje. 5. nekoliko puta isprati usta bikarbonom sodom i vodom i ako postoji mogućnost. odnosno rok trajanja.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->