P. 1
vocke_i_vinova_loza_na_okucnici

vocke_i_vinova_loza_na_okucnici

|Views: 5,219|Likes:
Published by lugarin1

More info:

Published by: lugarin1 on Mar 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2013

pdf

text

original

Sections

 • 31. Rezidba voćaka i formiranje rodnih stabala
 • 32. Rekonstrukcija krune voćaka
 • 85. Nezagrtanje vinograda
 • PRVA VARIJANTA
 • DRUGA VARIJANTA
 • IZBOR SORTI VOĆAKA, JAGODA I VINOVE LOZE
 • SORTE JABUKA
 • SORTE BRESAKA
 • SORTE MARELA
 • IZBOR SORTI
 • REZIDBA SADNICA POSLE SAĐENJA
 • REZIDBA VOĆAKA I FORMIRANJE RODNIH STABALA
 • REKONSTRUKCIJA KRUNE VOĆAKA
 • NEGA STABLA
 • PREKALEMLJIVANJE VOĆAKA
 • BERBA PLODOVA
 • SPREĈAVANJE NEREDOVNOG PLODONOŠENJA
 • VOĆKE NA PATULJASTIM PODLOGAMA
 • PODLOGE ZA PATULJASTE VOĆKE
 • FORMIRANJE OBLIKA KRUNE
 • POSTAVLJANJE NASLONA
 • ĐUBRENJE
 • NAR
 • SMOKVA
 • BADEM
 • DRENJINA (DREN)
 • DUD
 • JAGODA
 • MALINA
 • RIBIZLA
 • SORTE ZA VISOKOKVALITETNA CRNA VINA
 • SORTE GROŢĐA ZA DOBRA CRNA VINA
 • SORTE GROŢĐA ZA VISOKOKVALITETNA BELA VINA
 • NAJVAŢNIJE STONE SORTE
 • RANE STONE SORTE
 • POZNE STONE SORTE
 • BESEMENE SORTE
 • ĈOKOT I NJEGOVI DELOVI
 • PODIZANJE VINOGRADA
 • NEGA MLADOG VINOGRADA
 • SISTEMI GAJENJA VINOVE LOZE
 • ZELENA REZIDBA
 • DOPUNSKO OPRAŠIVANJE VINOVE LOZE
 • NAVODNJAVANJE VINOGRADA U RODU
 • PRIMENA GIBERELINA
 • FORMIRANJE ĈOKOTA VINOVE LOZE
 • OSNOVNA REZIDBA VINOVE LOZE
 • FORMIRANJE OBLIKA VINOVE LOZE NA VISOKOJ KOSOJ PERGOLI
 • POPUNJAVANJE PRAZNIH MESTA POLAGANJEM LASTARA I POTAPANJEM ĈOKOTA
 • PREKALEMLJIVANJE VINOVE LOZE
 • PODMLAĐIVANJE KORENA VINOVE LOZE
 • ZAŠTITA VINOGRADA OD NISKIH TEMPERATURA I KASNIH MRAZEVA
 • NEZAGRTANJE VINOGRADA
 • ORGANIZACIONE MERE
 • AGROSANITARNE MERE
 • HEMIJSKE MERE BORBE

G. D. Dilevskij, V. Z.

Pašĉenko

VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI
Preveo s ruskog Ivan Dolĉenko 1974

SADRŽAJ
Predgovor srpskom (jugoslovenskom) izdanju UVOD 1. Raspored voćaka, jagodastog voća i vinove loze na okućnici 2. Rastojanje izmeĊu voćaka 3. Ugledna šema iskorišćavanja okućnice 4. Prva varijanta 5. Druga varijanta 6. Izbor sorti voćaka, jagoda i vinove loze na okućnici I DEO GAJENJE VOĆAKA NA OKUĆNICI 7. Sorte voćaka 8. Sorte jabuka 9. Sorte krušaka 10. Sorte dunja 11. Sorte šljiva 12. Sorte bresaka 13. Sorte kajsija 14. Sorte trešanja 15. Sorte višanja 16. Sorte marela 17. Izbor sorti 18. VOĆNJAK 18. Organi voćaka 19. Razmnoţavanje voćaka 20. Podloge voćaka 21. Proizvodnja podloga semenom 22. Kalenljenje voćaka okuliranjem 23. Proizvodnja bresaka iz semena-koštica PODIZANJE I NEGA VOĆNJAKA 24. Izbor i priprema sadnog materijala 25. Priprema parcela za sadnju 26. Vreme saĊenja i saĊenje voćaka 27. Rezidba sadnica posle saĊenja 28. PresaĊivanje starijih voćaka NEGA VOĆAКA 29. Nega mladih voćaka
Odrţavanje meĊuredne površine Obrada zemljišta oko voćaka Đubrenje Zalivanje Formiranje krune Odrţavanje zemljišta u voćnjaku

35.

30.

Nega voćaka u rodu
-

-

Navodnjavanje voćaka u periodu plodonošenja Zimsko zalivanje Đubrenje voćaka Rezidba jabuka i krušaka Rezidba kajsija Rezidba bresaka Rezidba višanja Rezidba trešanja Rezidba šljiva Pretvaranje okrugle u pljosnatu krunu kod mladih voćaka Skraćivanje visine krune

31.

Rezidba voćaka i formiranje rodnih stabala
-

32.

Rekonstrukcija krune voćaka
-

33. 34.

Nega stabla Prekalemljivanje voćaka 35. Podupiranje voćaka (ĉatlovanje) 36. Zaštita voćaka od poznih mrazeva 37. Berba plodova 38. Spreĉavanje neredovnog plodonosenja 39. Voćke na patuljastim podlogama 40. Podloge za patuljaste voćke 41. Podizanje voćnjaka patuljastim podlogama 42. Formiranje oblika krune 43. Postavljanje naslona 44. Obrada zemljišta 45. Đubrenje 46. Osobenosti agrotehnike na zaslanjenim zemljištima i zemljištima s plitkim podzemnim vodama

AGROTEHNIKA SUBTROPSKIH KULTURA 47. Nar 48. Smokva 49. Unabi 50. Hurma 51. Badem 52. Drenjina (dren) 53. Dud JAGODASTO VOĆE 54. Jagoda 55. Malina 56. Ribizla II DEO GAJENJE VINOVE LOZE NA OKUĆNICI 57. Sorte groţĊa 58. Sorte za visokokvalitetna crna vina 59. Sorte groţĊa za dobra crna vina 60. Sorte groţĊa za visokokvalitetna bela vina 61. Najvaţnije stone sorte 62. Rane stone sorte 63. Srednje-pozne sorte 64. Pozne stone sorte 65. Besemene sorte 66. Ĉokot i njegovi delovi PODIZANJE I NEGA VINOGRADA NA OKUĆNICI 67. Razmnoţavanje vinove loze 68. Podizanje vinograda 69. Nega mladog vinograda 70. Sistemi gajenja vinove loze 71. Zelena rezidba
ProreĊivanje lastara Vezivanje zelenih lastara Rezidba lastara rano u leto Zakidanje zaperaka Skraćivanje lastara ProreĊivanje listova VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI

strana 2 / 80

-

Letnje skraćivanje lastara

72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84.

Dopunsko oprašivanje vinove loze Navodnjavanje vinograda u rodu Đubrenje Primena giberelina Berba groţĊa Formiranje ĉokota vinove loze Osnovna rezidba vinove loze Formiranje oblika vinove loze na visokoj kosoj tergoli Obnavljanje vinove loze povreĊene niskim temperaturama i kasnim mrazevima Popunjavanje praznih mesta polaganjem lastara i potapanjem ĉokota Prekalemljivanje vinove loze PodmlaĊivanje korena vinove loze Zaštita vinograda od niskih temperatura i kasnih mrazeva
Pokrivanje ševarom Pokrivanje vinograda zemljom Odgrtanje ĉokota u proleće Polupokrivanje vinograda

85. Nezagrtanje vinograda ĈUVANJE VOĆA I GROŢĐA PREKO ZIME 86. Ĉuvanje voća 87. Ĉuvanje groţĊa VOĆARSKI I VINOGRADARSKI ALAT I PRIBOR, I VRSTE ĐUBRIVA 88. Alat i pribor 89. Vrste Ċubriva
90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. Organska Ċubriva Mineralna Ċubriva Suzbijanje štetoĉina i bolesti Organizacione mere Agrosanitarne mere Mehaniĉke mere Biološka metoda Hemijske mere borbe Naĉin ţivota najvaţnijih štetoĉina i borba protivu njih Vaţnije bolesti voćaka i vinove loze Hemijski preparati za suzbijanje biljnih bolesti i štetoĉina Spremanje i primena razblaţenih sredstava za suzbijanje bolesti i štetoĉina Aparati za primenu hemijskih sredstava Mere obezbeĊenja pri korišćenju hemijskih sredstava

PREDGOVOR SRPSKOM IZDANJU
PrevoĊenjem ove knjige nismo ţeleli da naše ĉitaoce samo upoznamo kako se u dalekom Uzbekistanu s Ijubavlju i umešnošću gaje voćke i vinova loza na okućnici, već smo to uĉinili i radi praktiĉnih koristi koje se mogu izvući iz iskustava uzbekistanskih proizvoĊaĉa. Knjiga je prvenstveno namenjena našim voćarima i vinogradarima-amaterima, što ne znaĉi da od nje neće imati koristi i profesionalni proizvoĊaĉi, tim pre što je knjiga u velikoj meri prilagoĊena i našim uslovima, tako da je dobila karakter priruĉnika za praktiĉan rad i pod našim podnebljem. Da bismo to postigli morali smo da uĉinimo izvesne izmene u originalu, pre svega u pogledu sortimenta voćaka i vinove loze, koji se znatno razlikuju od sortimenta u našoj zemlji. Izvršene su izmene, ukoliko je to bilo nuţno, i u odeljku o zaštiti voćaka i vinove loze od raznih bolesti i štetoĉina, s obzirom na to što pojedine bolesti i štetoĉine ne ugroţavaju u istoj meri voćnjake i vinograde kod nas i Uzbekistanu, niti se kod nas koriste za zaštitu uvek ona sredstva koja se koriste tamo. Razume se, ovim izmenama i dopunama prevod ne samo da ništa nije izgubio već je, naprotiv, dobio, jer je time knjiga sada postala isto tako korisna za naše ĉitaoce kao i za one u Uzbekistanu, kojima je prvobitno bila i namenjena, — na zadovoljstvo i pisaca i svih onih koji su saraĊivali na ovom korisnom poslu. Beograd, maja 1974. godine Dr Mihajlo Krstić

UVOD RASPORED VOĆAKA, JAGODASTOG VOĆA I VINOVE LOZE NA OKUĆNICI
Pod okućnicom podrazumevamo površinu na kojoj se nalazi zgrada za stanovanje, sporedne zgrade i vrt sa voćkama, vinovom lozom, povrćem i cvećem. Kuća se obiĉno podiţe u sredini ili na jednom kraju okućnice. Pred kućom je cvetnjak s raznobojnim
VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 3 / 80

cvećem, zatim voćke niskog rasta, dţbunasto parkovsko drveće i ukrasno šiblje. Lepa ograda i ulaz u okućnicu, asfaltiran, poploĉan ili pošljunĉen i uvaljan putić pred kućom i ornamenti na kući — još više ulepšavaju izgled okućnice, pa i celog naselja. Ograde od naboja, kakve su se nekada gradile u nekim krajevima, a koje se na ţalost, tu i tamo još uvek mogu naći, ne samo da ne ulepšavaju okućnice i naselja, već nanose i štete, jer su leglo raznih biljnih bolesti i štetoĉina. Pored toga takve se ograde brzo raspadaju, pa su bogat izvor prašine, koju vetar raznosi i zagaĊuje vazduh naselja. Zato ovakve ograde više nigde ne treba podizati, a tamo gde ih još ima valja ih zameniti ogradama od pletene ţice, letava, gvozdenih šipki, ili ţivom ogradom od glediĉja, duda, ligistruma i drugog drveća i šiblja.

RASTOJANJE IZMEĐU VOĆAKA
Voćni zasadi mogu zauzimati odvojeni deo, ili se, pak, redovi voćaka mogu pruţati duţ cele okućnice. Prilikom podizanja voćnjaka veliku paţnju valja obratiti odreĊivanju rastojanja izmeĊu voćaka. Ako sadnice posadimo suviše gusto, kad se razviju, njihove grane će se preplitati i voćke će se meĊusobno gušiti, što će se negativno odraziti kako na duţinu njihovog veka, tako i na njihovu rodnost i kvalitet plodova. Kad se voćke sade na okućnici, najpovoljnije odstojanje meĊu njima je: za kajsije i jabuke 6x6 m; za kruške i trešnje 6x5 m; breskve 4х3m; šljive i badem 5x4 m, a za narove i smokve 4x3 m. U prvo vreme posle saĊenja jabuke, kruške i kajsije, voćke ne zasenjavaju celu površinu koja je njima namenjena, zato se preporuĉuje da se izmeĊu redova gaje voćke slabije bujnosti i kraćeg veka, koje poĉinju rano da donose plod. Posle druge, odnosno treće godine ovakve voćke su dva puta manje od jabuka ili kajsija, a već oko dvanaeste godine poĉinju da odumiru. Osim breskve, izmeĊu redova jabuka, krušaka i kajsija moţe se saditi i patuljasta jabuka na vegetativnoj podlozi M-tipa ili kruška na dunji. Na ovaj naĉin se još gaje i šljiva, nar, smokva, višnja i druge slabo bujne vrste i sorte. MeĊu kulture se obiĉno sade u redovima.

UGLEDNE ŠEME ISKORIŠĆAVANJA OKUĆNICE
Na okućnici se površina pod voćkama i sortni sastav utvrĊuju po sopstvenoj ţelji. Da bi ĉitaocima olakšali ureĊenje okućnice i razmeštaj vrsta voćaka u voćnjaku, dajemo i nekoliko varijanti uglednih šema.

PRVA VARIJANTA
Parcela ima oblik izduţenog pravougaonika (duţine 60, širine 22 m, a površine 1.320 m2. Po ovoj šemi, na zemljište pod zgrade za stanovanje, ekonomske zgrade i dvorište ostavlja se 330 m2, za vinograd 330 m2, a za voćnjak 660 m2. Razmer voćnjaka je 30x22 m, a vinograda 30x11 m. Voćnjak treba podizati po šemi 6x6. IzmeĊu visokostablašica (osnovna sadnja) sade se voćke niskog rasta, slabije bujnosti i kraćeg veka kao meĊukultura (sadnja izmeĊu redova). U osnovnoj sadnji od 16 stabala — visoko stablašica sade se: jabuke — 10, kruške — 2, kajsije — 2, trešnje — 2. Radi boljeg iskorišćavanja zemljišta mogu se posaditi i 12 srednjebujnih vrsta voćaka: 3 šljive, 3 višnje i 6 bresaka. Umesto šljiva, višanja i bresaka mogu se posaditi, kao što je već reĉeno, jabuke na Mpodlogama i kruške na dunji. IzmeĊu redova mogu se posaditi 9 sadnica breskve, a na preostalom slobodnom prostoru gajiti jagode i povrće. Na celoj parceli rasporeĊuje se 37 stabala. Prvo poĉinju donositi plod
VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 4 / 80

Letnje sorte sazrevaju od sredine juna. U meĊuredovima ovakvih voćnjaka prve godine moţe se gajiti i povrće. U osnovnoj sadnji ima 6 visokostablašica: tri jabuke. prirodni uslovi dozvoljavaju gajenje razliĉitih voćnih vrsta i sorti. mesto ovih u meĊuredovima se gaji povrće. IZBOR SORTI VOĆAKA. Prve godine povrće se moţe proizvoditi i izmeĊu voćaka.breskve. i pogodne su za upotrebu odraah posle berbe. I DEO GAJENJE VOĆAKA NA OKUĆNICI SORTE VOĆAKA1 Po rokovima sazrevanja i upotrebe plodova sorte jabuke i kruške se dele na letnje. Za gajenje stonih sorti po mišljenju mnogih iskusnih vinogradara bolji je sistem u obliku klasiĉnog ĉokota. U ovom sluĉaju greška koja se uĉini pri izboru sorte ispolji se tek kroz nekpliko godina. jedna trešnja i jedno stablo kajsije. I kod nas u Jugoslaviji. zatim višnje. U sredini okućnice nalazi se kuća za stanovanje veliĉine 8 x 8m. Za meĊurednu sadnju potrebno je osam slabo bujnih stabala: jedna dunja. a manji deo površine odreĊen je za povrtnjak. stane svega 47 ĉokota vinove loze. One već na stablu dobijaju odgovarajuću boju i ukus karakteristiĉne za sortu. Mogu se ĉuvati 7—15 dana. pri ovakvoj sadnji stonih sorti. Kroz nekoliko godina. Ispred kuće obiĉno se sade višnje. Duţ ograde sadi se malina ili ribizla. JAGODA I VINOVE LOZE Dugoveĉnost i rodnost voćaka i vinove loze zavise od sorte i zato prilikom podizanja voćnjaka i vinograda treba obratiti veliku paţnju na izbor sorti. a 2—2. dok se na ostaloj površini moţe po volji gajiti povrće ili neki drugi usev. već u zavisnosti od zemljišnih. Pri ovom naĉinu gajenja ĉokoti u redu mogu biti na rastojanju od 2 m. u sluĉaju pogrešnog izbora sorti lako ih je zameniti drugima. a sadnice nabavljati u rasadnicima. (Pгimedba гedakcije NOLIT) VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 5 / 80 . Mogu se upotrebljavati za jelo 15—30 dana posle berbe. Razume se. od meĊurednih voćaka prvo uništiti breskve. Na okućnici. po prvoj varijanti. pored ostalog valja paziti i na doba sazrevanja voća. U ovom sluĉaju na okućnici se rasporedi 66 ĉokota vinove loze. docnije kad voćke porastu toliko da poĉnu zasenjavati jagode. a kad voćke još više porastu i razgranaju se pa poĉnu onemogućavati i gajanje povrća prelazi se na setvu trava. jesenje i zimske. kao i u Uzbekistanu. breskve ili nar. terenskih i klimatskih uslova u pojedinim krajevima. i šljive. tako da na okućnici doĊe ukupno 14 stabala. 1 Sasvim je гazumljivo da je sortiment voćaka i viпove loze u Uzbekistaпu u mnogome drukĉiji od onog u Jugoslaviji i zato smo пama nepoznate ili malo poznate soгte zameпili soгtama koje se gaje kod nas i samim tim smo kпjigu uĉinili korisnijom i za naše ĉitaoce. posavetujete sa poljoprivrednim struĉnjacima ili iskusnim voćarima — praktiĉarima i odaberete za svoj zasad one vrste i sorte koje u vašem kraju najbolje uspevaju. Zato je najbolje da se prilikom odabiranja vrsta i sorata voćaka za podizanje voćnjaka na okućnici. prilikom odabiranja vrsta i sorata. Umesto bresaka u meĊuredovima moţemo gajiti jagode jer. kada one poĉnu da daju pun rod. Vinova loza se gaji u špaliru. U sluĉaju da se za jagode i povrće odreĊuju posebne površine. Najbolje je odabirati one sorte koje su odreĊene za pojedine rejone. pak. onda se one gaje u špaliru. Vinograd se moţe zasaditi stonim ili vinskim sortama. DRUGA VARIJANTA U ovom sluĉaju okućnica iznosi 400 m2 i ima oblik kvadrata sa stranama od 20 m. U ratarstvu i povrtarstvu pri gajenju jednogodišnjih kultura.5 m izmeĊu redova. dok je kod voćaka ovo veoma teško. dve višnje i ĉetiri breskve. u zavisnosti od razvijanja osnovnih sorata. Ako se. a druga polovina se koristi za gajenje jagoda i povrća. tada na voćnjak otpada pola okućnice. Neke sorte mogu se ĉuvati do januara. Na izdvojenoj parceli podignut je špalirni voćnjak. odnosno. Ĉokoti se sade na rastojanju 2 m u redu. a red od reda 3 m. tako da tokom cele sezone imamo sveţih plodova. jedna kruška. Voćke se sade na rastojanju 6 m u redu i izmeĊu redova. Jesenje sorte sazrevaju u avgustu. Sem opisanih varijanti. navodi se šema gde su za voćnjak i vinograd površine odreĊene. sade vinske sorte.

Pokoţica mu je tamna. Koks oranţ. Šarlamovski. Poreklom je iz Holandije. Jonatan. Veoma rasprostranjena sorta u plantaţnom gajenju. U nas se gaji od 1930. bledoţućkaste boje. a najbolje uspeva na plodnim zemljištima i u krajevima sa dosta vlage. Ĉuva se do 2 nedelje. najĉešće rĊaste boje. Rasprostranjena je u mnogim zemljama i unas. srednje je bujnosti. prekriven intenzivno crvenim prugama. U nas se gaji od 1930. Sazreva u prvoj polovini jula. bledo-ţute bojie Izvrsnog je kvaliteta. Zbog lošijeg kvaliteta slabo se gaji.Zimske sorte sazrevaju u septembru a pogodne su za upotrebu kroz mesec dana. svetlo-ţutu pokoţicu. Boskopka. Plodovi se ĉuvaju dve nedelje. i u nas. godine. riĉared i dr. Zlatni delišes. slatko. Berba je krajem septembra i poĉetkom oktobra. ţućkasto-belo. Pokoţica ploda je zlatnoţuta sa izraţenim sitnim sivkastim taĉkama. oskudno kiselinom. Lepog je izgleda. SORTE JABUKA Jabuka ima razvijenije stablo. Plod je srednje krupnoće. soĉno. rano i obilno raĊa. Dosta je rasprostranjena u svetu. koje umanjuje vrednost plodova. boje zlatnoţute i prekriven narandţasto-crvenkastim pramenovima. Poreklom je iz SAD. nakiselo. Jabuke visokostablašice pod ovakvira povoljnim uslovima mogu po stablu dati i preko 1500 kg jabuka. razliĉitog oblika — okruglastopljosnat ili asimetriĉan. Parmenka. a plodovi se mogu ĉuvati do aprila. Plod ima glatku. Poreklom je iz SAD. sa sunĉane strane bledo-rumena. Bere se u septembru i ĉuva do aprila. Sazreva polovinom avgusta. Plod je srednje krupan. nakiselo i beliĉaste boje. Dolazi u obzir za gajenje u vlaţnim podruĉjima. plodovi se ĉuvaju do maja. Rasprostranjena je u celom svetu. zelenkastoţućkasta. Poreklom je iz Engleske. U nas je naroĉito rasprostranjen u Sloveniji. slatko-kiselog ukusa. nedovoljno soĉno. Meso je ĉvrsto. naroĉito u Pomoravlju. Poreklom je iz Engleske. oblika izduţeno-kupastog sa izraţenim rebrima oko ĉašica. Plod je osrednje krupan (140—150 g). sa izraţenim mirisom na bananu. ali podnosi i loše zemljište. Ima polen koji dobro klija. Stablo je veoma bujno. Stablo je umereno bujno. Berba je u oktobru. zelenkasto ţute do bledo ţute boje. Meso je ruţiĉasto. suva. zlatno ţute boje. Ovaj delišes ima svoje mutante: starking. god. Duţim ĉuvanjem plodovi postaju brašnjavi. sa crvenim prugama na sunĉanoj strani. Stablo je bujno. Plodovi su srednje krupni do krupni (180—220 g). Dosta je rasprostranjena u našoj zemlji. redovno i dobro raĊa. Dobre rezultate daje kada se sadi u špalirima. Dobra je za proizvodnju sokova. Zbog slabije rodnosti potiskuju je rodnije sorte. ţućkaste je boje. sjajnu. ima ga u svim zemljama gde se gaje jabuke. Pokoţica ploda je debela. Bere se krajem septembra ili poĉetkom oktobra. odliĉnog kvaliteta. Stablo je srednje bujno. soćno i slatko s malo kiselosti. Vrlo je rana sorta. soĉno. ali postoje i patuljasti i polu-patuljasti oblici. Delišes redovno i obilno raĊa. Stablo je umerene bujnosti. Dobre rezultate daje na vegetativnim podlogama. Poreklom je iz Engleske. Budimka. Poreklom ja iz SSSR. Veoma je rodna sorta. soĉan. Meso joj je ĉvrsto. ĉvrsto i odliĉnog kvaliteta. u osnovi svetloţuta sa crvenim prelivom u vidu pramenova razliĉitih nijansi. ponekad mogu biti i nepravilnog oblika. Pokoţica ploda je debela. Ova sorta je osetljiva na pepelnicu i tokom ĉuvanja na plodovima se javlja oboljenje zvano „jonatanove pege". Meso. okruglasto-konusan. okruglasti. prekrivenu intenzivnom crvenom bojom. izuţeno-konusnog oblika. ĉesto nepravilnog. glatka. a moţe se ĉuvati do marta. Dţems griv. Plod je srednje krupnoće. Stablo je srednje bujno. Plod je sitan do srednje krupan (100— 120 g). Plodovi se mogu ĉuvati do marta. Poreklom je iz SAD. okruglasto-pljosnatog oblika. Ima dugu peteljku. To je naša domaća sorta jabuke. Po kvalitetu ploda ova jabuka spada u prvorazredne. rapava. soĉno. gde se ubraja u najvaţnije sorte. Plod je vrlo krupan (220—250 g). sa razgranatom krunom. soĉan. Meso je belo. Delišes crveni. u mladosti ĉak izrazito bujno. Jonatan je rodna sorta. Sazreva polovinom avgusta. u Jugoslaviji. ubraja se u najpoznatije sorte jabuke. Bere se u septembru i upotrebljava odmah posle berbe. slatkog osveţavajućeg ukusa. U nas se gaji u savremenim plantaţama Stablo ie umereno bujno. Meso je ĉvrsto. Ima je dosta u našoj zemlji. Poznata je u celom svetu i u nas. plodovi su sitni (80—100 g). Berba se obavlja od polovine septembra do sredine oktobra. Ova vrsta traţi vlaţnija podruĉja. Meso jé soĉno. Pojedine sorte mogu se ĉuvati do nove berbe. Poreklom je iz SAD. Ova sorta je osetljiva na jabuĉni smotavac. Plod je srednje krupnoće (110—130 g). Ova sorta je pokazala dobre rezultate na vegetativnim podlogama. Plod je srednje krupnoće (150-200 g). Spada po kvalitetu u grupu najboljih sorti koje kasno sazrevaju. meso je soĉno. ima ukus slatnog vina. Bledoţuti su sa crvenim pramenovima sa sunĉane strane. je ĉvrsto. Od kvalitetnih sorti za nas u Jugoslaviji od znaĉaja su sledeće sorte: Starkova najranija. Berba je u oktobru. slatko-kiselog ukusa. nakiselo. VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 6 / 80 . Jabuka je otporna prema mrazu. Ĉvrst je.

KaluĊerka. plodovi se ĉuvaju do maja. dilova. postoji još veliki broj sorti jabuka koje se gaje kod nas: lepocvetka. Boskova boĉica. Meso je belo sa ţutom nijansom. Bolje uspeva na sejancu. zbog obilnog roda i skromnih zahteva kaluĊerka je najraširenija zimska sorta krušaka. topi se u ustima. Viljamovka. Sem ovih. Berba je krajem oktobra. dosta rasprostranjena i poznata kao „dunja". Ubraja se u red dobrih sorti krušaka što leti sazrevaju. plod je krupan (200—300 g). Trevuška. Sazreva krajem avgusta. topi se u ustima. a moţe se ĉuvati do februara. soĉno. Do sada je ova sorta dala dobre rezultate. Meso je bledoţuto i soĉno. Pokoţica je svetloţuta. tetovka i druge. odliĉnog kvaliteta. Boskova boĉica spada u najbolje sorte. Plod je vrlo krupan (400—500 g). Berba se obavlja oktobra. Pokoţica ploda je tamnoţuta sa crvenim prelivom. prozeto zelenkastim konĉićima i kiselog je ukusa. Plod je srednje krupan ili krupan (150—250 g). Ima je i kod nas. Berba je poĉetkom oktobra. Stablo je bujno i vrlo rodno. Pokoţica ploda je svetloţuta sa karakteristiĉnom rĊastom trakom koja se pruţa od peteljke ka ĉašici. okruglastog oblika sa dugaĉkom peteljkom. Pokoţica ploda je zelenkasta i prekrivena rumenilom sa sunĉane strane. Sazrevaju u julu i u avgustu. prekrivena ĉaĊastom prevlakom. Plod je srednje krupnoće (150 — 180 g). Meso je neţno. Poreklom je iz Francuske i spada u najraširenije letnje sorte krušaka u svetu. Dosta je odomaćena u našoj zemlji. mada se smatra našom sortom. Poslednjih godina se nešto više proizvodi u našoj zemlji. Meso jebelo. prelivena rumenilom sa sunĉane strane. Odlikuje se srednje bujnim stablom. Ima je dosta u okolini Beograda. Inaĉe plod se moţe ĉuvati i u nepovoljnim uslovima vrlo dugo. Poreklom je iz Francuske. Stablo je umereno bujno i rodno. Ne gaji se mnogo zbog lošijeg kvaliteta. Gajenje viljamovke se naroĉito poslednjih godina naglo širi u plantaţama. Odlikuje se umerenom bujnošću. Stablo je slabo bujno. Plod je krupan i vrlo krupan (250 — 350 g). te se preporuĉuje za proizvodnju. slatko-kiselog je ukusa i prijatne arome. pošto sa dunjom nema dobar afinitet. moţe se ĉuvati u skladištima do januara meseca. Pokoţica ploda je svetlo-ţuta. VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 7 / 80 . ali obilnö rodi. Pokoţica ploda je debela. Meso je bele boje. Odlikuje se bujnim stablom i retkom krunom. Spada u red najboljih letnjih sorti krušaka. Pokoţica ploda je maljava. svetloţuta sa crvenim prelivom sa sunĉane strane. Bere se u oktobru. Poreklom je iz Francuske. sazreva poĉetkom jula. Spada u grupu najrasprostranjenijih letnjih sorti krušaka u nas i u svetu. topi se u ustima. te dolazi u obzir za proizvodnju.Kolaĉara. Nepoznatog je porekla. jajastog oblika. šumatovka. Rasprostranjena je naroĉito u Engleskoj i u Holandiji. Stablo je umerene bujnosti i rodnosti. Pokoţica je bledoţuta. Plod je srednje krupnoće (150 — 180 g). Pokoţica je zelene boje sa zatvoreno-crvenim prugama koje prekrivaju veći deo ploda. izduţenobokastog oblika. To je domaća sorta. cilindriĉno-kupastog oblika. Meso je ĉvrsto. Plod je srednje krupnoće (150 — 180 g). Stablo je srednje bujno. Poreklom je iz SAD. prijatne arome. Poreklom je iz Francuske. Meso je belo sa ţutom nijansom. Poreklom je iz Francuske. belo. Plodovi su srednje krupni (120—150 g). ĉak i vrlo krupan (200 — 300 g) izduţenokruškastog oblika. izduţeno-kruškastog oblika sa povijenim vrhom i peteljkom. Plod je krupan. Sazreva poĉetkom avgusta. SORTE KRUŠAKA Julska šarena. soĉno. Sazreva krajem septembra. kolaĉastog oblika. U nas se gaji oko Beograda. zimska dekonkinja i druge. Krasanka. Pored navedenih sorti krušaka gaje se još i sledeće: karamanka. Sa dunjom nema dobru kompatibilnost. Pokoţica ploda je sivozelena. a moţe se ĉuvati do januara. Meso je belo. soĉno. mirišIjava. neredovne plodnosti i teţeg oploĊavanja. kruškastog do pravilnog oblika sa izvesnim neravninama na površini. maslovka. Rasprostranjena je u svim jabuĉarskim predelima. Plod je srednje krupnoće (80 — 100 g) i zarubljeno-jajastog oblika. lako nema meso visokog kvaliteta. Poreklom je iz Engleske. dok na sejancu daje odliĉne rezultate. Klerţo. okruglastog ili malo izduţenog oblika. Klapovka. SORTE DUNJA Leskovaĉka. Preporuĉuje se za plantaţno gajenje zbog rodnosti i kvalitetnog ploda. a moţe biti i malo rumena na sunĉano] strani. Polen je slabo klijav. ţućkasto. a meso je belo. s rĊastim prelivom. Stablo je slabije ili umerene bujnosti. svetloţuta. Dosta je rasprostranjena u svetu. Poreklom je iz Francuske i dosta je rasprostranjen u svetu a i kod nas se sve više gaji posle rata. topi se u ustima i vrlo je kvalitetno. u našoj zemlji ima je najviše od svih sorti krušaka. bez izraţene arome. Meso je visokokvalitetno. ravan ili sa slabo izraţenim rebrima.

Diksired. Odlikuje se stablom umerene bujnosti koje redovno i obilno raĊa. Plodovi su srednje krupni (100—150 g) i okruglastog oblika Pokozica ploda je prekrivena crvenom prevlakom. altanova renkloda. topi se u ustima i slatko. Meso je ţuto. Plod je srednje krupan ili krupan (130—160 g). špringtajm. koje ĉine 90% od svih sorti dunja u našoj zemlji. Sazreva krajem jula. Samooplodna je. Pokoţica ploda je crvena do zatvoreno-crvena. Vrlo je kvalitetno i odvaja se od koštice. vrlo ukusno i odvaja se od koštice. ţutog mesa ova sorta se veoma ceni svuda pa i kod nas. Pokoţica je maljava. preradu i stonu upotrebu. ne odvaja se od koštice. trnovaĉa. okruglast ili izduţeno okruglast. Poreklom je iz SAD. ĉvrsto. puaje. Mana joj je što ima dosta sitne plodove i što je osetljiva prema šarki šljive. tako da se ubraja u najrodnije sorte bresaka. Veoma je zastupljena u našim novim plantaţama bresaka (oko 50 %). lako se odvaja od koštice. Pokoţica ploda je obojena tamnocrvenom nijansom sa kratkim prugama. Mezokarp je zlatno-ţute boje. portugalska. Stablo je bujno ili umereno bujno i dosta rodno. Pokoţica ploda je plava. poznata u narodu kao „dunjac". malo crveno oko koštice. odmah posle majskog cveta. Sazreva sredinom septembra. pokrivena rumenim taĉkicama sa sunĉane strane. Plod je srednje krupan (70— 80 g) i okruglastog oblika. soĉno. Odlikuje se umereno bujnim stablom i odliĉnom rodnošću. ukusno i odvaja se od koštice. Sazreva u drugoj polovini juna. belošljiva i druge. Poreklom je iz SAD. Pokoţica ploda je prekrivena rumenilom na sunĉanoj strani. Pokoţica ploda je zelenkasta. Plod je krupan (30—35 g). Stablo je umerene bujnostj i odliĉne rodnosti. sa crvenim taĉkicama i izraţenim pepeljkom.Sazreva krajem oktobra i moţe se ĉuvati do februara. Meso je bledoţuto. Pored navedenih sorti. kirke. Pokoţica ploda je tamnoplava sa izrazitim pepeljkom. pa se preporuĉuje za gajenje u blizini većih potrošaĉkih mesta. Meso je zlatnoţuto. poznate su još i sledeće: šampinjon. ĉvrsto. Sazreva u julu. VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 8 / 80 . Najviše se koristi za sušenje. plodovi su znatno sitniji. Za preradu vranjska dunja je manje podesna od leskovaĉke. Poreklom je iz SAD. metlaš. Dolazi u obzir za gajenje kao rana stona sorta. Meso je ţuto. Zbog ranog sazrevanja i kvalitetnog. dosta cvrsto. Redheven. Mezokarp je bele boje a ispod pokoţice ima crvenkastu nijansu. Nepoznatog je porekla. limunastoţute boje. SORTE ŠLJIVA Rut geršteter. drenovka. Poţegaĉa. Poreklom je iz SAD. ana špet. Nepoznatog je porekla. Odlikuje se stablom umerene bujnosti i dobre rodnosti. Stablo je umerene bujno i vrlo rodno. Poreklom je iz Nemaĉke. kiselastog ukusa i prijatne arome. Poţegaĉa je sorta koja je najviše zastupljena u Jugoslaviji. Poreklom je iz Italije. Postoji veliki broj formi poţegaĉe. Plod je srednje krupan ili krupan (150—200 g) i okruglastog oblika. Sazreva u drugoj polovini jula. U poslednje vreme uvode se još ranije sorte kao što su: madlen. jajastog oblika. Pokoţica ploda je tamnocrvena i maljava. Sazreva krajem juna. soĉan ĉvrst sladak i lako se odvaja od koštice. okruglastog oblika.Pokazuje dobre osobine stone sorte. Sazreva krajem oktobra. Plod je srednje krupan (25—30 g). japanska dunja i druge. soĉno. slatko. Zbog osobine da ĉesto prerodi. dok je meso bedoţute boje. Vranjska. Moretini. Sklona naizmeniĉnom raĊanju. Meso je ţuto. Mezokarp je bele boje i delimiĉno se odvaja od koštice. Odlikuje se stablom umereno bujnim i veoma rodnim. Stablo je umerene bujnosti i rodnosti. Krupna zelena renkloda. prijatnog ukusa i odvaja se od koštice. Stablo je umerene bujnosti i rodnosti. Od nje se dobija odliĉna rakija. Zbog obilne rodnosti i ranog sazrevanja dosta je rasprostranjena u našim voćnjacima. Azenka. soĉno i slatkog ukusa. ali se taj nedostatak lako otklanja poboljšanom agrotehnikom. Sazreva sredinom avgusta. Meso je zlatnoţute boje. prozraĉna. prekoĉisima moretini i druge. Plod je srednje krupnoće (80—100 g). soĉno. Domaća sorta. okruglastog oblika. Sazreva poĉetkom avgusta. Poreklom je iz SAD. Pokoţica ploda je plavo-crvenkasta. SORTE BRESAKA Majski cvet. znatno krupniji od leskovaĉke. kruškastog oblika sa izraţenim rebrima. Stablo je bujno i vrlo rodno. naro-ĉito ako se ne probiraju. Ima bujno stablo. Pored navedenih sorti. Plod je vrlo krupan (500—1000 g). Doskora majski cvet je bio najranija sorta bresaka u Jugoslaviji. proizvode se i sledeće: bilska rana italijanska šljiva. vrlo prijatnog ukusa i odvaja se od koštice. prezident i vrste za proizvodnju rakije: crvena ranka. Pokoţica je zatvorenoplava. Odliĉna je za sušenje. Plod je krupan (teţine 30—35 g). Poreklom je iz Francuske. Plodovi ove sorte su pogodni kako za sveţu upotrebu tako i za razne preraĊevine. Halenheven. moravka. Ubraja se u sorte koje su pogodne za transport i hlaĊenje. Kalifornijska plava. tanka. Plod je pogodan za transport. Leskovaĉka dunja je vrlo pogodna za industrijsku preradu. Meso je ţuto. Plod je srednje krupan (18—22 g) i jajastog oblika. Plod je krupan (25— 30 g). pošto plodovi imaju manji broj kamenih ćelija.

svetlocrveno i vrlo kvalitetno. Udeo koštice u ukupnoj teţini ploda je mali. te se zbog ranog sazrevanja najviše i ceni. Poreklom je iz Francuske. diksidţem. pljosnatog i nesimetriĉnog oblika. rio oso gem i dr. Plod je krupan (100—140 g). Stablo je bujno i rodno. izduţenog oblika. Pokoţica ploda je bledoţuta. Sazreva krajem avgusta i poĉetkom septembra. Poreklom je iz Francuske. Plod je vrlo krupan (200— 250 g). Plod je srednje krupan (45— 65 g) i okruglastog oblika. a sa sunĉane strane rumena. a u punoj zrelosti skoro potpuno crna. preradu i sušenje. Poreklom je iz Francuske. Pokoţica je svetloţuta a sa sunĉane strane rumena. Jezgra je takoĊe slatka. feirheven. svetloţuto. rana elberta. Ovo je jedna od najrasprostranjenijih sоrti kajsije u nas. Meso je ĉvrsto. Poreklom je iz Nemaĉke. Odlikuje se bujnim stablom ümerene rodnosti. Meso je narandţasto. a ispod pokoţice i oko koštice crvenkaste boje. nalaze dva izraţena zaliska. Meso je ĉvrsto. Ima slatku jezgru. Nepoznatog je porekla. zbog ranog cvetanja strada od mrazeva te je treba gajiti u toplim rejonima. Lijabo. Plod je krupan (60—80 g). Sazreva sredinom juna. Poreklom je iz MaĊarske. sautheven. Mana joj je što je osetljiva na mraz i što polen teţe klija. ĉvrsto. Meso je ţuto. bledocrveno.5— a g) i nepravilno srcastog oblika. okruglastog oblika. pavijot i dr. prijatnog ukusa. Stablo je slabo bujno i vrlo rodno. SORTE KAJSIJA Krupna rana. prijatnog ukusa i ĉvrsto. ĉesto asimetriĉan. Od novih sorti bresaka koje se uvode u proizvodnju istiĉu se svojim kvalitetima: dţersilend. srcastog oblika. ĉvrsto. Pokoţica je tanka. soĉno i aromatiĉno. a ponekad je i jajast. Sazreva krajem juna meseca. Odlikuje se dosta bujnim ali nedovoljno rodnim stablom. Plod je srednje krupan (40—50 g). Ima gorku jezgru. Plod je sitan do srednje krupan (2. Meso je zlatnoţute boje. Meso je meko i tamno-crvene boje. Zapaţeno je da neke forme ove sorte imaju morfološku besplodnost (defektne tuĉkove). Koštica je sitna i odvaja se od mesa. Lako se raspoznaje jer se na peteljci lista. elbert fej itd. Pokoţica ploda je intenzivno ţuta sa tamno-crvenom dopunskom bojom. Dobar kvalitet ploda i rano sazrevanje nadoknaĊuju slabiju rodnost. Plod je srednje krupan do krupan (50 — 70 g). Pokoţica ploda je bledoţuta. Haleova pozna. Stablo je bujno i umereno rodno. Plod ie krupan (180—200 g). Poreklom je iz SAD. u proizvodnji su dale dobre rezultate i sledeće: breda. Stablo je umerene bujnosti i rodnosti.5 g). Droganova ţuta. Ovo je jedna od najboljih ranih sorti kajsija u svetu. okruglasto-srcastog oblika. slatko. Vrlo je cenjena jer se podjednako dobro koristi za sveţu upotrebu. Plod je krupan i vrlo krupan (6— 6. soĉno. Sazreva u drugoj polovini jula. Hedefingenska. Odlikuje se ume-reno bujnim i vrlo rodnim stablom. pravilnih simetrija. Meso je slatko. Sazreva polovinom jula. Poreklom je iz SAD. Odvaja se od koštice. holubova. Zbog dobre rodnosti plodovi su ĉesto sitni. jajastog oblika. dok je sa sunĉane strane prekrivena rumenilom. Ima gorku jezgru. Pokoţica ploda je maljava. Postoji veći broj sorti bresaka sa imenom elberta: junska elberta julska elberta. triodţem. Odlikuje se srednje bujnim stablom i zadovoljavajućom rodnošću. Lijabö se naroĉito ceni jer rano sazreva i ima kombinovana svojstva ploda. Poreklom je iz Nemaĉke. redskin. a oko koštice crveno. Sve se meĊusobno razlikuju. Germersdorfska. Keĉkemetska ruţa. topi se u ustima. Na pokoţici se vrlo ĉesto zapaţaju mrke taĉke karakteristiĉne za ovu sortu. Vrlo je kvalitetna svetska sorta koja je i u našoj zemlji dosta zastupljena. Ima obojen sok. Sazreva sredinom juna. Ima vrlo bujno i dosta rodno stablo. Pokoţica ploda je narandţasto-crvenkasta prekrivena crvenom bojom sa prelivom u plavo. Poreklom je iz MaĊarske. Naroĉito se ceni zbog poznog sazrevanja. Plod je krupan do vrlo krupan (6— 6. Poreklom je iz Nemaĉke. Interesantna je zbog ranog sazrevanja. sjajna i svetlo-crvene boje. Oblika je okruglastog i simetriĉnog. Sazreva krajem juna ili poĉetkom jula. U nas je naroĉito raširena oko rejona Subotica-Horgoš. rojal.Elberta. sa sunĉane strane je narandţastoţute boje Meso je ţuto. Sazreva u prvoj polovini maja. Luizet se ubraja u najistaknutije sörte kajsije u svetu. Pokoţica ploda je zatvoreno-crvena. MaĊarska najbolja. Meso je bedo-ţuto. MeĊutim. ambrozija. što se smatra manom. Meso je narandţasto. Stablo je bujno i rodno. odvaja se od koštice. kod liske. ispod pokoţice rumeno. Pored navedenih sorti kajsija. odvaja se od koštice. jajastog oblika i spljošten sa strane. Jezgra je gorka.5 g). Luizet. Pokoţica ploda je svetlonarandţasta sa intenzivno crvenom bojom na sunĉanoj strani. Koštica se odvaja od mesa. Odlikuje se bujnim i veoma rodnim stablom. Pokoţica ploda je tamnocrvena i lepog izgleda. Sazreva u drugoj polovini jula. a ponekad dostiţe i do 800 g. Plod je krupan VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 9 / 80 . SORTE TREŠANJA Trţišna rana. Smatra se jednom od najboljih sorti bresaka u svetu. Ima svestranu upotrebu. glatka. kasnog cvetanja i pogodnosti za konzervnu industriju.

5—3. Od sorti krušaka u dobre oprašivaĉe spadaju: karamanka. Nepoznatog je porekla. debela i ĉvrsta. Plod je sitan ili srednje krupan (2. riĉmorensi. Plod je srednje krupan (4—5 g). baumanova reneta itd. agrumi. Stablo je bujno i dobre rodnosti. jer ima malo gorku nijansu u ukusu ploda. slatki badem. kako bi se obezbedilo meĊusobno uspešno oprašivanje. višanja i ribizla. Kereška. pozna marela. evropske kupine i neke sorte maslina. Pri izboru i rasporedu sorti samobesplodnih voćaka treba imati na umu da za meĊusobno. ruţiĉasto. Pokoţica ploda je crvena. lepocvetka. Plod je srednje krupan do krupan (4. Sazreva krajem juna. štreken. U vrlo kvalitetne sorte ubrajaju se: kraljevska marela. Za marele je karakteristiĉno uglavnom to štö im stablo podseća na trešnju. bing. klerţo. grafenštajnka. Verovatno je poreklom iz Španije. umerene rodnosti. Sok je ruţiĉaste boje. VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 10 / 80 . Stablo je umerene bujnosti i rodnosti. Interesantna je zbog ranog sazrevanja. trešnje. lukasova. hajmonov rubin i druge. okruglastog oblika. Plod je krupan (5—6 g). hajmanova konzerva. kongresovka. van. dok su osobine plodova sliĉnije višnji. starkig. Ova sorta višanja je dosta raširena u okolini Petrovaradina i u severnoj Baĉkoj. Imajući sve ovo u vidu. da bi se oplodile. Poreklom je iz MaĊarske. Španska. zlatni i crveni delišes. malo gorko. bobovec. viljamovka. Za stonu upotrebu nije pogodna. Pored navedenih sorti. Ovo zbog toga što se sorte nekih voćaka mogu oprašivati sopstvenim cvetnim prahom (samooplodne sorte). i dr. a u loše: kaluĊerka. Maraska. Stablo je srednje bujno do bujno. pa je zbog toga i berba neravnomerna. Neki struĉnjaci ih ubrajaju u višnje. lebrenova. na primer. budimka. Pri podizanju voćnjaka. Raširena je u Dalmaciji i van toga podruĉja nema veliku privrednu vrednost. soĉno i odvaja se od koštice. Sazreva krajem juna i poĉetkom jula. Sazreva krajem maja ili poĉetkom juna. dok ih drugi izdvajaju kao zasebnu voćnu vrstu. moraju oprašiti cvetnim prahom neke druge sorte (samobesplodne sorte). ananasova reneta. Pokoţica ploda je tamnocrvene boje. Smatra se da je poreklom iz Nemaĉke. Sazreva krajem juna. Pored navedenih u proizvodnji su dale dobre rezultate i sledeće sorte višanja: lotova. odabraćemo prvo po svom ukusu jednu. Do sada je dala dobre rezultate. rukovoditi i mogućnošću oprašivanja. Ovo je sorta prvenstveno dobra za tehnološku upotrebu zbog ţutog mesa. tetovka i dr. Meso je crvenkasto. Meso je bledoţuto. Meso je tamnocrveno. osenĉena marela i druge. tanka i za vreme kiše puca. a samim tim i obimna rodnost. dok se druge.5 g). zatim orasi. pri podizanju voĉnjaka u kome će se gajiti samobesplodne voćke. posebnu paţnju treba obratiti pravilnom izboru i rasporedu sorti samobesplodnih voćaka. amajliška i dr. IZBOR SORTI Pri izboru sorti za podizanje voćnjaka treba se. okruglastog oblika. kaselka. ĉvrsto. Rano prorodi. Pokoţica ploda je svetloţuta (sliĉna ćilibaru). ontarior crveni i beli astrahan. Gaji se prvenstveno za dobijanje prvoklasnih likera „maraskino". osthajmska. izduţeno-okruglastog oblika. odnosno oploĊavanja i zametanja plodova. a zatim ćemo odabrati oprašivaĉe koji najbolje odgovaraju glavnim sortama. SORTE MARELA Marele su hibridi trešnje i višnje. sue. pa i onih malih na okućnicama. ali ima manu da joj plodovi neravnomerno sazrevaju. Poslednjih godina naglo prodire u plantaţne voćnjake. a još sigurnije tri ili više sorti koje se meĊusobno dobro oprašuju i obezbeĊuju obilan i kvalitetan rod. šampanjka. U drugim podruĉjima naše zemlje ne daje liker takvog kvaliteta kao u Dalmaciji. soĉno. većina sorti šljiva. unakrsno oprašivanje nisu pogodne sve sorte s obzirom da su neke dobri a druge loši oprašivaĉi. Sazreva u drugoj polovini juna. Stablo je umereno bujno i rodno. pored ostalog. naroĉito kada su obezbeĊeni dobri oprašivaĉi. kraljica hortenzija. U loše oprašivaĉe se ubrajaju: kanatka. U samooplodne spadaju gotovo sve sorte kajsija i bresaka. londonski peping. dve ili više sorti. lambert. Pokoţica ploda je crvena do tamnocrvene. Pri izboru samobesplodnih sorti. Meso je meko. dilova. kruške. SORTE VIŠANJA Majurka (petrovaradinska).(5. soĉno. kod jabuke kao dobri oprašivaĉi smatraju se sledeće sorte: zlatna parmenka. gotovo sve sorte lešnika i većina sorti maslina. Meso tamno-crvene boje. Samobesplodne su jabuke. bigaro. već moramo odabrati najmanje dve. krasanka. boskopka.5—6 g) i okruglastog oblika. majska višnja. ne moţemo se ograniĉiti samo na jednu sortu. Tako. okruglastog oblika.5 g). malo spljošten sa strane. koje ćemo gajiti radi proizvodnje plodova.5—5. dobre su i sledeće novije sorte trešnje: emperor francis. klapova. gijatova itd. Pokoţica ploda je tamno crvena do crna. lepa od šatneja. Sok bledoţućkaste boje do bezbojan.

duţina debla itd. prstenaste bodlje. karakteristiĉni su za svaku vrstu posebno. Obiĉno se radi ovako: ako sorte koje se gaje kao glavne i same meĊusobno dobro oprašuju. na primer. Deo hrane koja će sluţiti kao rezerva zadrţava se i u samom deblu. onda se smenjuju sa po 4 ili najviše 6 redova. Grane koje izbijaju iz samog debla ili njegovog produţetka. Iz grana drugog reda izbijaju grane trećeg reda itd. a delom i za stvaranje rezervi hrane. Lišće je na njima u obliku rozete. Za razliku od kratkih mladara. kruške. Kod jabuĉastog voća. kao što su — podloga.Kao oprašivaĉe valja odabrati sorte s kvalitetnim polenom koji sazreva u doba kada cvetaju i glavne sorte i koji omogućuje dobru oplodnju. pa zato i dostiţu veću duţinu. odnosno u lišće voćke gde se ova hrana preraĊuje i tako preraĊena putem debla vraća se u koren. dok po celoj svojoj duţini imaju lisne i drvne pupoljke (sl. jer su im ĉlanci veoma kratki. višegodišnje. Deo ove preraĊene hrane koren koristi za sopstvenu ishranu. tako da mogu imati dve funkcije. kvalitetan i obilan rod. krune jabuke. 3). i rodni mladari. nazivaju se osnovne. nemaju debla. kao što se vidi već i po samom nazivu ograniĉenog rasta. rodni kolaĉi i sloţeno rodno drvo. Dok se kratki mladari nalaze u unutrašnjosti krune! drugi mladari se nalaze na njenoj periferiji gde su povoljniji uslovi za njihov porast. Svi ovi delovi korena zajedno ĉine korenov sistem. Rodno drvo ĉine: vite rodne granĉice. Za razliku od ovih poslednjih. kao što su maline. Mesto na kome koren prelazi u deblo naziva se korenov vrat. tako da ih skoro i nema. šljive i trešnje najĉešće naginju okruglastom obliku. koji sluţe za izgradnju skeleta voćke. Koren Koren je podzemni deo voćke i sastoji se od osnovnog korena. Deblo Deblo je središni uspravni deo voćke. uglavnom. ramene ili skeletne grane. u kruni voćke postoje dve vrste mladara: drvni. Veliĉina. kad su glavne sorte izrazito loši oprašivaĉi onda se sa dobrim oprašivaĉima smenjuju posle svaka dva reda. dugi mladari obiĉno nose lišće i drvne pupoljke. poloţaj. u svom prirodnom obliku. meĊutim. deblo i kruna. U izvesnoj meri na obim i oblik krune mogu da utiĉu i drugi ĉinioci. odnosno cvetnih pupoljaka. a ĉesto sluţi i za razmnoţavanje putem izdanaka i reznica. U drugoj godini ovi mladari se završavaju cvetnim pupoljcima. Iz ovih osnovnih grana izbijaju boĉne grane ili kako se još nazivaju — pomoćne ili grane drugog reda. ali uvek takav da omogućuje pravilno oprašivanje. Zadatak korenovog sistema je da uĉvršćuje i hrani voćku. drvni mladari nemaju rodnih. Glavna uloga debla je da sprovodi nepreraĊenu hranu koju korenove dlaĉice s vodom izvlaĉe iz zemljišta i sprovodi je u krunu. ogrozd i ribizle. V O ĆN JAK ORGANI VOĆAKA Organi voćki su: koren. a pupoljci su delom lisni. Tako. ţilica i korenovih dlaĉica. tlelom cvetni. kupine. dok kruna bresaka po obliku podseća na kišobran. voditeljice. Središni deo voćke koji predstavlja produţetak stabla naziva se voditeljica. a nešto duţe od prstenastih bodlji. Sam razmeštaj sorti u voćnjaku moţe biti razliĉit. da budu dobro prilagoĊene lokalnim uslovima. odnosno za upijanje vode iz zemljišta i u njoj rastvorenih hranljivih sastojaka sluţe korenove dlaĉice. ali se pogodnom rezidbom i ishranom mogu kao i lisni pupoljci pretvoriti u rodne. Krute rodne VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 11 / 80 . Rodno drvo je kod koštiĉavog voća jednogodišnje. MeĊutim. Kod koštiĉavog voća drvni mladari nose i drvne i rodne pupoljke. sem nekih sorta — piramidalnora obliku. a kod jabuĉastog. Kruna Kruna je nadzemni deo voćke i nasaĊena je na deblu. i nalazi se izmeĊu korena i krune. Kratki mladari su. oblik i struktura. a višnje na ţalosnu vrbu. Vite rodne granĉice su mladari dugi do 20 cm. krute rodne granĉice. zemljište. Voćke ţbunastog oblika. krute rodne granĉice nemaju pri osnovi prstenaste ostatke lišća. Pored toga sorte oprašivaĉa treba da imaju pribliţno isti vek kao i glavne sorte i. Za ishranu voćaka. što mu omogućuje dalji razvitak. Drugim reĉima. Pored ovih grana u kruni voćaka razlikujemo kratke i duge mladare. Delovi krune. što je vrlo znaĉajno. Krute rodne granĉice su nešto kraće od vite rodnih granĉica (5—15 cm). kajsije.

naredne godine se na ovim proširenira mestima gran-ĉica obrazuju cvetni pupoljci i stvara rodno drvo (sl. dok se drvni pupoIjci nalaze na vrhu granĉica. Ukoliko su uslovi povoljni. ovaj vrški pupoljak ostaje i nadalje cvetni (sl. Tokom vegetativnog perioda se iz drvnih pupoljaka vitih i krutih rodnih granĉica razvijaju mladari koji na vrhu takoĊe imaju cvetne pupoijke. 7). a nastaju prošire-njem dela granĉica na kome su ostali oţiljci od obranih plodova. Na nekim granĉicama su svi boĉni pupoljci cvetni a samo je vršni pupoljak lisni. odnosno sloţeno rodno drvo krivudavog oblika. prstenasta bodlja se nešto izduţuje i postaje nerodna granĉica. ima tri. S obzirom na ovakvu rezervu hrane. nema ovih delova. jedan je uvek drvni. pak. Ukoliko je ovaj vršni pupoljak dobro hranjen i osvetljen on se još tokom leta pretvara u cvetnik. 4). a srednji drvni. Rodne granĉice koštiĉavog voća imaju drugaĉiji raspored drvnih i rodnih pupoljaka u odnosu na jabuĉasto voće. Prstenaste bodlje i izraštaji su kratko rodno drvo dugaĉki svega 2—3 cm. Drvni i lisni pupoljci su narodnim granĉicama ĉesto grupisani po dva ili tri na istom kolencetu. kajsije. što je ĉest sluĉaj kod starijih voćaka (sl. a u suprotnom — u jednoj od narednih godina (sl. Na ovaj naĉin za nekoliko godina se rodne granĉice više puta razgranavaju stvarajući kratke rodne granĉice i rodne kolaĉe. Ove kitice su duge svega 2—4 cm i na vrhu imaju po 3—8 pupoljaka od kojih su srednji drvni a krajnji cvetni. Ukoliko ih. ukoliko. Do proširenja ovog dela granĉice dolazi zbog nagomilavanja hranljivih sastojaka koje plodovi nisu uspeli da iskoriste. 5). ovaj cvetni pupoljak se rascvetava još prve godine. VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 12 / 80 . nerodna prstenasta bodlja (sl. pak. U osnovi prstenaste bodlje nalazi se lisna rozeta. Kod koštiĉavog voća rodno drvo ĉini kratke i duţe rodne gran-ĉice i kitice. trešnje i višnje. Ako se na tom mestu nalaze zajedno dva pupoljka. 8). tzv. a na vrhu lisni pupoljak.granĉice izbijaju pod pravim uglom. Rodne kitice koštiĉavog voća karakteristiĉne su za šljive. Breskve imaju dve vrste rodnih granĉica: prave i laţne. Duţ ovih granĉica nalaze se po nekoliko drvnih i lisnih pupoljaka. U sluĉaju kad se zbog slabog osvetljenja i ishrane vršni pupoljak prstenaste bodlje ne moţe da pretvori u cvetni. 6). a na vrhu — cvetni pupoljak. a drugi cvetni. Na rodnim granĉicama koštiĉavog voća rodni pupoljci su boĉni. onda su krajnji pupoljci cvetni. Rodni kolaĉi javljaju se kod jabuke i kruške.

Za oţiljavanje se uzimaju obiĉno odrvenele reznice. kao što su petrovaĉa. kako oni na poljoprivrednim gazdinstvima tako i oni na okućnicama. koje se spremaju u jesen posle opadanja lista. V. pitome sorte. Pri razmnoţavanju poloţnicama.). docnije stupaju u rod. ali zato rano prorode. najĉešće podiţu na vegetivnim podlogama: jabuke na tzv. Oţiljenim letorastima razmnoţavaju se maline. D.Prave rodne granĉice po celoj svojoj duţini obiĉno imaju tri pupoljka. trešnje i drugih vrsta seje se seme divljih voćaka da bi se dobile divljake (podloga). kruške. a zbog manjeg rasta lakše se štite od bolesti i štetoĉine i lakše se beru. crnošljiva. smokva. poţegaĉa i crvena ranka. Njih nije potrebno kalemiti. Za dunje većeg rasta koriste se generativne podloge (beli i crveni glog). Laţne rodne granĉice. ribizla i vinova loza razmnoţavaju se reznicama. mogu da se gaje i u obliku špalira. I. Reznicama posaĊenim u zemlju potrebna je odreĊena vlaga i temperatura zemljišta da bi se omogućilo oţiljavanje. E. Za razmnoţavanje jabuke. U voćarskoj praksi se upotrebljavaju dve vrste podloga: podloge proizvedene iz semena (sejanci) i podloge koje su proizvedene vegetativnim putem: reznicama. kraći vek. Voćke na vegetativnim podlogama su slabe bujnosti. po celoj duţini imaju samo cvetne pupoljke. Zato se u savremenom voćarstvu voćke razmnoţavaju vegetativnim naĉinom. PODLOGE VOĆAKA Za razmnoţavanje voćnih vrsta upotrebljavaju se podloge. imaju plići korenov sistem. a i kupci. zahtevima prema zemljištu. Podlogom se zove deo voćke na kojem je nakalemljena plemenita sorta. Ali ovim naĉinom se sortna svojstva obiĉno ne prenose u celini na potomstvo. kada se obrazuju ţile. oţivljavanju. F. Najpogodnije su za ovu svrhu belošljiva. takav lastar se odvaja od materinskog stabla (korena) i presaĊuje. kalemima. a jedan lisni. G. Vegetativni naĉini razmnoţavanja mogu biti: reznicama. bilo da su razmnoţene semenom ili izdancima. dok iz nadzemnog dela izrastaju mlade granĉice s listovima koje liĉe na materinsku biljku. dugoveĉnost. od kojih su dva cvetna. crvena ranka i petrovaĉa. C. a za patuljaste oblike — vegetativne podloge VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 13 / 80 . bujnost. Miĉurin je govorio: „Podloga — to je temelj plemenite voćke". Sve pomenute vegetativne podloge se razlikuju prema bujnosti. Letorasti koji su izrasli iz korena biljke i oţilili se odvajaju se u proleće i presaĊuju. a od vegetativnih podloga najpogodnije su zasad neke domaće sorte koje se razmnoţavaju izdancima. Na taj naĉin posaĊena sadnica u voćnjaku sastoji se iz dva dela: iz podloge (divljaĉice) i na njoj nakalemljene kalem-granĉice ili samo jednog okca plemenite sorte. Kod nas u Jugoslaviji intenzivni zasadi jabuka i krušaka. za razüku od pravih. U sušnim krajevima i tamo gde se ne oskudeva u zemljištu. Sliĉno rodno drvo je i u kajsije. srašćivanju s vijokom. Podloga utiĉe na dubinu oţiljavanja. EM podlogama. višnje i dunje. korenjacima. Kao generativne podloge za kvalitetne sorte šljiva u Jugoslaviji se skoro iskljuĉivo koriste sejanci dţenarike. moraju da vode raĉuna. U toplim lejama mogu se kod nekih voćaka proizvoditi reznice iz zelenih listova (limun i dr. izdancima (vegatativne podloge). Nar. B. Voćke na ovakvim podlogama imaju dubok korenov sistem. višlje stablo i obimniju krunu. poloţnicama. višnje. RAZMNOŢAVANJE VOĆAKA Voćke se razmnoţavaju semenom. breskve. a kruške na podlozi vegetativno razmnoţene dunje. U jesen. daju kvalitetnije i veće prinose po jedinici površine. kojih ima raznih tipova: A. šljive. letorasti (zeleni ili odrveneli) ukopavaju se u zemlju tako da na površini ostane svega nekoliko pupoljaka. zato se izboru podloga kao i izboru sorata posvećuje velika paţnja. Kao podloge za breskve najĉešće sluţe generativne podloge. o ĉemu proizvoĊaĉi kalemova. pa se ovi poslovi obavljaju brţe i s manje radne snage. na koje se onda kaleme kulturne. a lisne samo na vrhu. rodnost i kvalitet plodova voćaka. ali raĊaju obilno po jednom stablu i dugoveĉne su. od kojih su do sada u Srbiji najbolji rezultati postignuti sa sejancima vinogradskih bresaka. vlazi i drugim uslovima i osobinama. Za trešnje i višnje uglavnom se kao podloge koriste sejanci divlje trešnje („vrapĉare"). izdancima i dr. Kao podloge za kajsiju kod nas su najbolje rezultate dale neke domaće sorte šljiva. obiĉno se za podloge koriste sejanci. manje su otporne prema negativnijim ĉiniocima.

dţanarika i mahaleb. zatim se odgovarajućim alatom napravi brazdica i u nju polaţe seme na 2 cm jedno od drugog. koja moţe da smeta pri nicanju divljaĉica. S vremena na vreme seme se kvasi i meša da bi do njega dopro vazduh odreĊene temperature. kajsiju i breskvu 90-100. jabuku i krušku 100-120 dana. Divljake se sade u redove na odstojanju 20—25 cm. već tek kroz godinu dana. uništavanju korova i zalivanju. Kod koštiĉavih voćaka. dok se prerasle (debele) divljake u proleće moraju kalemiti u procep kalem-granĉicom sa 2 — 3 pupoljka. breskva na vinogradarsku breskvu. dţenarike i višnje niĉe dobro i divljaĉice rastu brzo. za dţeneriku 150-200. za badem i orah 45—60 dana. najbrţi i najjevtiniji naĉin kalemIjenja. s razmakom 60—70 cm izmeĊu redova. mahalepske višnje u oktobru. MeĊuredno odstojanje iznosi 50—60 cm. višnju i trešnju 200-250. kruška na dunju. MeĊu redovima razmak treba da je 20—25 cm. Zatim se brazdica zatrpa sitnom zemljom i pospe kompostom ili strugotinom u debljini 2 cm. Redosled kalemljenja bi bio ovakav: kajsija i šljiva na sejance ili klonove domaće šljive. ranije se okuliraju vrste s koštiĉavim plodovima od onih s jabuĉastim plodovima. kruška na sejance kruške. Seme se razmešta u brazde na odstojanju 10—12 cm. Seme dozreva pri dovoljnoj vlazi. Seme za setvu mora posle berbe da proĊe kroz izvesno . za lesku — sejanci kvalitetnih sorti leske ili sejanci meĉije leske (za bujnije obike leske). Ovo se ĉini zato da bi se ţile razvijale u stranu. Za stratifikovanje se uzima 3—4 dela krupnozrnog peska. KALEMLJENJE VOĆAKA OKULIRANJEM U proizvodnji sadnica primenjuje se kalemljenje okuliranjem ili oĉenjem. Divljaĉice treba dobro Ċubriti i ĉesto zalivati. koji se ispere u ĉistoj vodi i dobro pomeša s jednim delom semena (kod krupnog semena — kajsije i breskve — uzima se 5—6 delova peska). moţe se seme na vreme pripremiti za setvu. Agrotehniku treba podesiti da divljake do jeseni odebljaju na 8 — 10 cm. Kod takvih divljaka dobro se primaju kalemljeni pupoljci.(dunja EM-A). jabuke i kruške u decembru. te se mogu kalemiti iste godine kada je izvršena setva. One se seju stratifikovanim semenom. jabuke. VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 14 / 80 . U toku leta zemljište u meĊuredovima i u redovima se okopava 5—6 puta da bi se uništio korov. breskve i kajsije u novembru. Nega se sastoji u okopavanju. trešnja. breskve. a zatim se one vade i sade na nova mesta i kaleme. PROIZVODNJA PODLOGA SEMENOM Dobro seme se dobija od zrelih i potpuno zdravih plodova voćaka. Setva se vrši u jesen ili u proleće. Ako se daju ovi rokovi. posle nicanja biljke se proreĊuju na odstojanju 15—20 cm. kruške i dunje seje se na dubinu 2—3 cm. kulturni badem kao podloga sluţi gorki badem. Ako divljaĉice gusto izniknu vrši se proreĊivanje i ostavlja razmak od 3—5 cm izmeĊu njih.dozrevanje" — da bi se u njemu odigrali neki sloţeni hemijski procesi. pošto ono taj period provede u zemlji. a u proleće se nestratifikovano seje. Agrotehnika i nega useva ista je kao i kod jabuĉastih voćaka. Stratifikaciju traţe višnja. ZasaĊene divljake oreţu se na visini 25 — 30 cm. jer je to najjednostavniji. Seme voćaka moţe se sejati u jesen i u proleće. breskve.. dunja na dunju i šljiva na dţenariku. dunje u januaru. šljive. Seme se suši u senci. Ovaj naĉin se zove stratifikacija ili peskovanje. Setva semena jabuĉastih voćaka Za dobijanje sadnica jabuke. gde se kaleme. Po pravilu. trešnja i višnja na sejance trešnje. Zaliva se 10 do 12 puta pomoću plitkih jarkova. Pred sadnju ţile divljaka se oreţu na duţinu 12—15 cm. koji se prave meĊu redovima. Zemljište okolo divljake dobro se nagazi. Ako se ĉuva u toku zime. onda ono u istoj godini ne niĉe. kruške i dunje prvo se odgaje divIjake. u promajnoj (provetrenoj) prostoriji i pri temperaturi od plus do minus 7°C. Setva se obavlja na zemljištu koje je uzorano ili izriljano na dubinu 20—25 cm. Pomešano seme moţe se staviti u sanduk i preko zime zakopati u zemlju na dubinu 30—35 cm. U pogledu vremena. Seme jabuke. gde će dozrevati bez ikakvog mešanja. Kod jesenje setve seme kajsije. Pri samoj sadnji kopaju se jamice i u njih vertikalno sade divljake do na 1—2 cm ispod korenovog vrata. krušкe i dunje prema zategnutom kanapu. Za orah se obiĉno kao podloga koriste sejanci crnog i domaćeg oraha. Dobro izmešano i pokvašeno seme stavi se u sanduĉiće i ĉuva u podrumu. Ovo se radi da se ne bi stvarala pokorica. Setva semena koštiĉavih voćaka Seme koštiĉavog voća — kajsije. jabuka na mladice i divljaĉice jabuke. okuliranje se moţe obaviti bilo u proleće na terajući pupoljak (maj-juni) ili u jesen na spavajući pupoljak (avgust-septembar). Na istoj parceli se sade divljake jabuke. U jesen divljake se vade i sade na druge parcele. Razlika je u tome što se krupno seme (kajsija i breskva) seje na dubinu 5—6 cm. Za razliĉito seme potrebno je i razliĉito vreme stratifikacije: za dunju 60-70 dana. a za slatki. Seme višnje i trešnje moţe se stratifikovati već poĉetkom avgusta dţenerike poĉetkom septembra. Duţ prekopanog zemljišta prvo se zategne kanap. kruške i dunje se ne stratifikuje.

i to sa stabala koja već daju rod. sve vrste i sorte ne poseduju ovu osobinu. ali kasnije stupaju na rod (3—4 godine). U toku porasta okulanta na njemu poĉinju da se razvijaju boĉne granĉice iz pupoljaka koji se nalaze u pazuhu lista. Njegovo preimućstvo se sastoji u tome što se moţe bolje priljubiti pupoljak. trešnja. Voćne vrste koje zahtevaju više svetlosti su kruška. kajsije. PROIZVODNJA BRESAKA IZ SEMENA . zatim se obmotava iznad njega i onda redom. da se mladar ne bi oštetio. Kod neprimljenih kalemova kora se smeţura. kod podloge se noţem uklanjaju granĉice sa stabla do visine 25 — 30 cm iznad površine zemlje. PODIZANJE I NEGA VOĆNJAKA IZBOR MESTA Mesto predviĊeno za voćnjak pre svega treba da je dobro osunĉano. Kada iz nakalemljenog pupoljka izraste letorast (8—10 cm). U jesen patrljak podloge treba odseći. Kalemljenje se obavlja u prohladno vreme i izvodi oštrim kalemarskim noţem. Patrljak se moţe odrezati i u proleće iznad samog pupoljka. lika ili gumice.5cm duţine. Breskve pripadaju vrstama koje ĉesto daju semensko potomstvo s pribliţnim osobinama materinske voćke. U svaku jamu stavljaju se dve koštice breskve. a slabije elberta i stark. naroĉito kod višnje. Ono se stavlja u jame duboke i široke po 40 cm. slabiju biljku treba ukloniti. Tupom stranom kalemarskog noţa oprezno se odvoji kora i uvlaĉi pupoljak tako da on sam sebi napravi leţište. Ovaj list sluţi za debljanje stabla okulanta. posle nicanja. Sa odseĉenih letorasta odmah se uklanjaju listovi i zalisci. zalivanju. Dalja nega se sastoji u okopavanju voćnjaka. a poĉinje neposredno ispod pupoljka. Na primljenim kalemovima vezivo treba olabaviti. a na sam dan kalemljenja stablo se obriše krpicom da bi se uklonila zemlja. Za kalem-granĉice uzimaju se zreli letorasti od 5 do 6 mm debIjine.Okuliranje oraha obiĉno se vrši krajem jula i poĉetkom avgusta. a pupoljak osuši. To je okuliranje bez drveta. Odseĉeni pupoljak uzima se za lisnu dršku prstima leve ruke. Posle dve nedelje vrši se kontrola kalemljenja. Seme bresaka seje se u rasadniku novembra. Za kalemljenje treba imati dobro naoštren noţ i operaciju obavIjati ĉistim rukama. Po ubacivanju pupoljka on se vezuje. U tom cilju treba vrhove okulanta skratiti na visinu 75—80 cm da bismo podstakli porast boĉnih granĉica. kajsija i breskva. Ako ne moţe odmah da se obavi kalemljenje. Pri kalemljenju kalem-granĉicu treba drţati u levoj ruci. U proleće. pri ĉemu treba voditi raĉuna da se gornji deo pupoljka priljubi uz popreĉni rez na podlozi. Ovako formirani kalemi imaju stablo visoko 40—50 cm sa krunom koja se sastoji od 5 do 6 boĉnih grana.5—3 cm duţine. pri ĉemu obavezno ostaviti list iz ĉijeg pazuha je izrasla granĉica. Vezivanje ne sme biti ni labavo ni ĉvrsto. Postoji i drugi naĉin okuliranja. Vezivo se omotava spiralno. dok nešto manje svetlosti. Pri dobroj nezi sadnice se mogu vaditi u jesen i saditi na stalno mesto u voćnjaku. treba uklanjati sve pupoljke koji se razvijaju na podlozi. Nega kalemova Sledeće godine rano u proleće 15—20 cm iznad kalemljenog pupoljka treba divljaku odseći. odnosno izvesno zasenjavanje VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 15 / 80 . pri odreĊivanju vremena za okuliranje valja koristiti i iskustva voćara iz tog kraja. Formiranje krune obavlja se od 25. formiranju krune i orezivanju mladih voćaka. a donje ukloniti. koje se formiraju po spratovima ili po razraĊenom spratnom sistemu. i pri tome se pazi da se ne dodiruje površina reza. Sa kalemgranĉice se kalemarskim noţem odseca pupoljak korom (s tankim slojem drveta) 2.KOŠTICA Neki voćari gaje breskvu na okućnici proizvedenu od koštice bez kalemljenja. bolje podnose niske temperature i plitke podzemne vode. a desnom rukom pomoću kalemarskog noţa odsecaü pupoljke s delom kore. Dve do tri nedelje pre kalemljenja. otpornije su prema gljiviĉnim bolestima. Agrotehnika u rasadniku se sastoji u obradi zemljišta. maja do 10. MeĊutim. treba ga privezati za patrljak divljake da bi se razvijao vertikalno. šljive. Dobro prenose svoje osobine sorte lola i obilnaja. Za vezivo sluţe rafija. pošto su oni najzreliji. Da bi se pupoljak nove sorte još brţe razvijao. a ostavlja samo lisna dršкa od 1 — 1. Zatim se kalemarskim noţem na divljaci (podlozi) napravi rez u vidu slova T. Pri dobroj nezi kalema jabuĉastih i koštiĉavih vrsta voćaka moţe se još prve godine pristupiti formiranju krune. Ċubrenju. Od razvijenih granĉica treba ostaviti 6—7 gornjih. Da bi se. pak saĉuvao od dodira vetra ili povreda na neki drugi naĉin uz letorast treba pobiti kolac i privezati ga za njega. jaĉe razvijenih. dok se vezivo nepodveţe ispod pupoljka tako da okce ostane slobodno. Takva podloga se ponovo kalemi sve dok se na podlozi ne podlubi kora. ruţe. Ali ovaj naĉin je sloţeniji i sporiji. Jame se popune zgorelim stajnjakom. uništavanju korova i zalivanju voćaka. Voćke odgajene iz semena bez kalemljenja imaju bujniji rast. No. limuna i drugih. Ruke treba da su ĉiste. ali to treba raditi oprezno. već tako da pupoljak bude dobro priljubljen uz podlogu. kalem-granĉice se ĉuvaju na prohladnom mestu u vlaţnom materijalu (krpe ili novine). Za kalemljenje se uzimaju pupoljci sa srednjeg dela letorasta. juna.

U zamenu za izbaĉeno zemljište u jamu unosimo zemlju iz meĊuredova i dodajerao 15— 20 kg zgorelog stajnjaka i po 200 g amonijumnitrata i superfosfata. Sadnice druge klase moraju imati korenov sistem 25—30 cm duţine. pod uglom od 45°. debljine i— 2. VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 16 / 80 . napravi škarpa i po to] škarpi razmeštaju sadnice jedna pored druge. ako je zemlja suva. IZBOR I PRIPREMA SADNOG MATERIJALA Starost voćnjih sadnica Sadnice jabuĉastih vrsta mogu biti i jednogodišnje i dvogodišnje. a ĉesto se i osuši.5 cm. dok su sadnice koštiĉavih vrsta najbolje kao jednogodišnje. Stablo ovih sadnica moţe biti samo malo iskrivljeno. Dasku naslanjamo centralnim usekom na koĉić. ţile se dobro zaliju i potom sadnice zatrpaju do jedne trećine duţine.podnose šljiva i jabuka. Ţile sadnica se zatim zatrpaju sitnom vlaţnom zemljom i popune sva prazna mesta izmeĊu njih. Zemljište na kome se podiţe voćnjak treba da bude plodno i obezbeĊeno vodom za zalivanje voćaka. Priprema sadnica za sadnju Pri vaĊenju sadnica iz trapa i njihovom transportu ţile nekih sadnica mogu se povrediti i pokidati. Pred riljanje unosi se 6—8 kg stajnjaka i 80—100 g superfosfata po 1 m2. manje plodan. Slabijeg su kvaliteta sadnice druge klase. treba ih izvesno vreme drţati u prohladnoj prostoriji. Pri kopanju jama sluţimo se daskom za sadnju dugaĉkom 1. pa na juţnoj strani kanala. a donji. Ako voćnjak zasnivamo na šljunkovitom zemljištu. U tom cilju duţ parcele treba zategnuti kanap i pomoću metra obeleţiti odstojanja koja su utvrĊena za sadnju odreĊenih vrsta voćaka. ali u nedostatku boljih mogu se i one koristiti za podizanje voćnjaka. U širokoj jami voćka bolje raste i brţe se razvija. Do sadnje u proleće sadnice se ĉuvaju utrapljene. Pri kopanju jama gornji sloj zemlje se izbacuje oko jame. Po izvršenom razmeravanju pravac redova kontroliše se pobodenim koĉićima. Taĉno je da ovako stara stabla. pošto se na krajevima obrazovao kalus i preseci napravljeni u jesen već su potpuno srasli. treba ih pre trapljenja drţati dva-tri dana u vodi. Ne treba saditi povreĊene. U ovu svrhu iskopa se kanal 50 cm dubine pravca istok-zapad.5—2 m. U svakom sluĉaju voćke ne treba saditi pored visokog. Ako su sadnice povreĊene od mraza. PRIPREMANJE PARCELE ZA SADNJU Površinu parcele pred sadnju sadnica treba izravnati da se ne bi pri zalivanju voda zadrţavala. U ţelji da dobiju što ranije plodove mnogi Ijubitelji-voćari sade ĉak i stara stabla od ĉetiri i više godina. Za obeleţavanje mesta sadnje pobija se koĉić koji pokazцje sredinu gde će se iskopati jama. da duţina boĉnih grancica iznosi 60 cm. Sadnice se trape odvojeno po vrstama i sortama i na svaku sortu stavi se etiketa. da im je stablo pravo i zdravo. razbacuje u meĊuredove. a širokom 12—15 cm. pokrivene tankim ţilama i korenovim dlaĉicama. Ako u putu sadnice sluĉajno više uvenu. Kvalitet voćnjih sadnica Potrebno je saditi samo sadnice dobrog kvaliteta: da imaju tri do ĉetiri glavne ţile. a duţina osnovnih granĉica treba da je 30—40 cm. Pred transportovanje ţile sadnica se stavljaju u razblaţenu glinu zatim zamotaju slamom i odozgo sargijom. koju treba ĉesto menjati. a zatim izriljati na dubinu 25—30 cm. ranije prorode. a u krajeve daske nameštamo male kontrolne koĉiće koji pri saĊenju sluţe kao centar jame Kopanje jama Iskopane jame treba da su široke 100—120 cm i duboke 60—70 cm. a dubina oko 70 cm. radi zaštite od vetra i povreda za vreme prevoza. a zatim utrapiti. Ako su sadnice bile izvaĊene u jesen. Takve ţile se skraćuju oštrim noţem ili makazama do zdravog mesta. da je letorast-voĊica prav i da je dug dvadesetak santimetara. da se kruna sastoji od 3—4 osnovnih grana nakon proreĊivanja po etaţnom sistemu. pošto ono svojom senkom zagušuju voćke. zakrţljale i slabe sadnice sa slabim korenovim sistemom i s polomljenim granama. Razmeravanje Posle osnovne obrade zemljišta parcelu treba razmeriti. Sadni materijal u rasadniku moţe se nabaviti u jesen. Starija stabla se najbolje primaju ako se vade i presaĊuju zajedno sa busenom zemlje koja se pripila uz ţile. Ţile treba skraćivati do zdravog mesta ako su na krajevima poĉele truliti. Jamu popunjavamo gornjim slojem meĊurednog zemljišta pomešanog sa kofom zgorelog stajnjaka.5 m. onda širina jame treba da je 1. ukoliko se prime. dekorativnog drveća. usled ĉega podleţu truljenju. onda krajeve ţila ni u kom sluĉaju ne treba seći i obnavljati rez. 100 g superfosfata i 100 g amonijum-sulfata. tako da posle presaĊeno stablo boluje. ne kraće od 35 cm. ali treba raĉunati i s tim da se prilikom presaĊivanja takvih stabala obiĉno veoma povreĊuju ţile. Naposletku se zemlja na sadnicama dobro nagazi. Koĉići se dobro pobiju da bi ostali na istom mestu i posle kopanja jame. Posle trapljenja.

Istim rastvorom stabla se kreĉe u jesen. a kamoli na suncu i vetru. tj. onda ga skraćujemo na 70—80 cm da bi izrasle boĉne grane krune. ĉim dozvoli vlaţnost zemljišta. pre poĉetka vegetacije. Jama u koju se voćka presaĊuje mora biti dobro naĊubrena stajnjakom. da je ne bi voda pri zalivanju upropastila. rezidba grana je neophodna i radi formiranja krune. Vreme sadnje treba da se odredi zavisno od toga da li je proleće kasno ili rano. Ako sadnica ima samo dobro razvijeno stablo bez boĉnih granĉica. Voćna sadnica se mora posaditi na istu dubinu na kojoj je rasla u rasadniku. u novembru. Kada je jama ispunjena zeraljom za 3/4 dubine. Obod ĉinije se izdiţe 8—10 cm iznad površine zemljišta. Za prolećnu sadnju jame treba iskopati u jesen. ţile se lako ogole pa sadnica moţe uginuti od isušivanja. tj. jer se tako zemlja ĉuva od naglog sušenja. Pri ravnomernoj raspodeli vode zemIjište u jami se ravnomerno sleţe. Skraćivanje grana je neophodno zato što je potrebno uspostaviti ravnoteţu izmeĊu ţila. bez obzira na vlaţnost zemljišta. Prilikom orezivanja treba paziti da rez bude iznad pupoljka. U jesen se sade posle opadanja lišća. Odmah po sadnji sadnice treba zaliti sa 2—3 kofe vode.VREME SAĐENJA I SAĐENJE VOĆAKA Vreme saĊenja Voćne sadnice se sade u jesen i u proleće. Posle orezivanja i sadnje deblo sadnice treba okreĉiti rastvorom gašenog kreĉa i gline (tri dela kreĉa i jedan deo gline razmućene u vodi do gustine milerama). oko sadnice se napravi ĉinija od 100 do 120 cm širine. Pri dubljoj sadnji korenov vrat se naĊe duboko u zemIji. zbog ĉega će stablo lagano rasti i kasno doneti plod. Rano u proleće. a centralnu granu — voĊicu skratiti manje. Pri tome ţile treba rasporediti tako da ih bude u svim pravcima i paziti da im vrhovi ne budu savijeni nagore. a zajedno s njim sleţu i ţile sadnice. Nije dozvoljeno ostavljati ih nepokrivene. jer će posle sleganja zemlje ostati na istom nivou sa njom. Sadnice donesene od mesta trapljenja treba odmah posaditi ili privremeno zatrpati zemljom. a kruna voćke orezana na VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 17 / 80 . Sadnica se stavlja na vrh konusne humke. oslabljenu presaĊivanjem. komposta ili lišća 8—10 cm debljine. Pošto se jama do vrha napuni zemljom.5 m koja se pripila uz ţile. SaĊenje se završava kada poĉne otvaranje pupoljaka. Zato pri popunjavanju jame zemljom prvo treba ubaciti plodni sloj zemlje pomešan sa zgorelim stajnjakom i tu smešu sloţiti na dno jame u obliku konusa — male humkice. Savetuje se da se ceo busen sa ţilama voćke opšije sargijom i tako prenese da zemlja ne bi spala sa ţila. pak. Prilikom sadnje korenov vrat treba da bude nešto malo ispod površine zemlje. Kanal se puni dobro nakvašenom zemljom. treba zajedno podseći sve ţile uokvirene kanalom. Pri prolećnjoj sadnji granĉice krune treba orezati odmah. onda zemlju oko jame dobro nagaziti. Pri slabom sabijanju u zemlji ostaju šupljine. Zemljište za saĊenje treba dobro pripremiti i snabdeti hranljivim materijama da bi mlade ţilice dospevajući u plodno zemljište brzo povratile snagu. tako za ţile neće biti u stanju da iz zemljišta izvlaĉe onoliko vode koliko je izgubljeno isparavanjem. razmutiti glinu vodom i dodati kofu balege ili zgorelog stajnjaka. dok pri jesenjoj sadnji to se ĉini u proleće. SaĊenje voćaka Pri sadnji voćaka ne treba dozvoliti zasušivanje ţila sadnica. Neposredno pre saĊenja ţile sadnica treba umoĉiti u kašu napravljenu od gline i balege ili zgorelog stajnjaka. potrebno je oko njega u avgustu ili septembru iskopati kanal širok 20—30 cm i dubok 60—70 cm. ostavljajući je duzor od boĉnih grana za 15—20 cm. od 20—25 marta u juţnim krajevima i do 1. Da bi se starije stablo pripremilo za presaĊivanje. Sem toga. pa će samim tim i isparavanie vode biti veće. ĉak ni pri oblaĉnom vremenu. Prolećnja sadnja obavlja se ranije. koje su oslabile prilikom presaĊivanja i nadzemnog dela sadnice. Na razmaku 50— 60 cm od jame treba iskopati kanaliĉ 18—20 cm dubok i spojiti ga sa kanalom koji prolazi sredinom izmeĊu redova radi zalivanja sadnica. Drugi radnik zatrpava jamu zemljom pomešanom sa zgorelim stajnjakom. Vodu treba raspodeliti ravnomerno poceloj jami i sipati je u 2—3 navrata. aprila u severnim krajevima. REZIDBA SADNICA POSLE SAĐENJA Posle sadnje treba granĉice krune skratiti na 1/2 iHJ/3 duţine. Ako se granĉice ne sкrate one ce imati mnogo listova. Pri plitkoj sadnji. Pri zatrpavanju zemljom sadnicu moramo nekoliko puta lako protresti drţeći je u ruci i povlaĉiti je naviše da bi se zemlja ravno-merno raspodelila izmeĊu ţila. što omogućava pojavu plesni na ţilama. U toku jeseni i zime u kanalu se na odseĉenim ţilama izrastu sitne ţilice. PRESAĐIVANJE STARIJIH VOĆAKA Stabla stara 5—10 godina presaĊuju se sa busenom zemlje širine 1—1. Na parcelama s teškim zemljištem pri sadnji u velike jame korenov vrat sadnice mora biti 4—6 cm iznad površine zemlje. a drugi zatrpava ţile. SaĊenje izvode dva ĉoveka — jedan drţi sadnicu. Ĉiniju oko sadnice treba pokriti slojem stajnjaka. Za ovu svrhu treba iskopati jamu. izvaditi stablo i preneti ga zajedno sa zemIjom na predviĊeno mesto. izloţene vazduhu.

onda pod ovaj materijal treba stavljati 35 g/m2 amonijum-nitrata. onda se u jesen daje 4—5 kg zgorelog stajnjaka i 100 g superfosfata po stablu. pod mlade voćke unosi se Ċubre zavisno od intenziteta porasta. kada se zemlja prosuši zalivne kanale treba prekopati. Rokovi kopanja zavise od padavina. Ako pri saĊenju Ċubrivo nije bilo uneseno. Ne treba VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 18 / 80 . Pri riljanju ašov treba drţati malo ukoso da bi se izbeglo veće presecanje ţila. NEGA VOĆAKA NEGA MLADIH VOĆAKA Odrţavanje meĊuredne površine Voćno stablo se dobro i brzo razvija i donosi plod samo pod uslovom ako se. Na šljunkovitim zemljištima broj zalivanja povećava se na 16—20. izmeĊu redova se ne sme sejati kukuruz. Posle saĊenja stablo treba uĉvrstiti pomoću zategnutog kanapa ili sliĉnog veziva. pošto oni iscrpljuju zemljište i štetno utiĉu na voćke. Pod malĉom se zemljište manje savija i bolje se ĉuva vlaga. posle opadanja lišća: kod jabuke i kruške na dubinu 20—25 cm. a u proleće se unosi još po 100 g amonijum-sulfata. Posle svakog navodnjavanja. a u proleće se daje amonijumsulfat. — kupus. Korov se uništava ĉestom obradom zemljišta i herbicidima. a koliĉina vode se smanjuje. Na okućnicama blizu grada mogu se meĊu redovima gajiti i jagode 4—5 godina. u toku 5—6 ĉasova. Voćke starije od 4 godine. 150— 200 g amonijumsulfata i 200—250 g superfosfata. crveni patlidţan i plavi patlidţan. Malĉ dat u jesen pretvara se u zgorelu organsku materiju i pri prekopavanju meša se sa zemljom. inaĉe oni ne sazrevaju i mogu izmrznuti u toku zime. a stajnjak svake druge ili svake treće godine po 1—2 kg na 1 m2. Stajnjak i super-fosfat se unose u jesen pod duboku obradu zemljišta. pošto njihovo kasnije zalivanje izaziva bujniji rast voćaka i zakašnjenje sazrevanja letorasta. pasulj i grašak. Sa starenjem voćaka obraĊena površina oko voćaka se svake godine povećava za pola metra. Kod dvogodišnjeg drveta ĉinija oko voćke treba da iznosi 2 m u preĉniku.polovinu duţine grana. krastavci i tikve. Zemljište oko voćaka prekopava se ujesen.5 m. da se ne bi povredile ţile. što ĉesto dovodi do njegovog izmrzavanja u toku zime. Površinu oko voćaka dobro pokrivati (malĉovati) sveţim stajnjakom i biljnim otpacima u sloju 12 do 15 cm. sledećih godina. a kod višnje i dunje. da se spreĉi razvijanje korova koji voćkama oduzima hrahljive materije. Obrada se prekida polovinom septembra da bi se zaustavio rast letorasta. suncokret i duvan. onda pod svako stablo treba uneti 4—6 kg zgorelog stajnjaka. zalivanja i pojave korova. s tim da se posle treće godine zaore. 15—20 g superfosfata i 5—6 g kalijeve soli po 1 mr. a u trećoj godini na 5—6 puta. Prvih godina izmeĊu redova mladih voćaka obiĉno se seje povrće. kod ĉetrogodišnjeg 3 m. cvekla. onda prve dve godine pri normalnom porastu stabla — kada letorasti dostignu 60—70 cm i više Ċubrenje se ne obavlja. Isto tako ne treba sejati ni pozne kulture. u julu i avgustu po tri puta i u septembru jedan put. U toku leta zemljište oko voćaka okopava se 3—4 puta na dubinu 10—12 cm. bostan i bob. treće godine mrkva. Grudve zemlje pri jesenjem riljanju ne treba usitnjavati.5m pa i više. i to oprezno. Na ĉiniji oko voćke ne treba ništa sejati. MeĊutira. kod trogodišnjeg 2. Ako je pri sadnji uneseno dovoljno Ċubriva u jamu. Mineralna Ċubriva treba davati svake godine. ţile rastu do l. Ako se zemIjište malĉira slamastim stajnjakom ili strugotinom. U drugoj godini broj zalivanja smanjuje se na 8—10 puta. Ako povećanje letorasta dostiţe 70—80 cm. ako se ţile nalaze blizu površine zemljišta. Na primer. do ĉetvorogodišnjeg uzrasta voćke uopšte ne treba Ċubriti. jer grudve bolje upijaju i zadrţavaju vlagu. koje su već poĉele da raĊaju. MeĊu redovima moţe se sejati i lucerka. druge godine krompir. Đubrenje Radi boljeg porasta voćaka neophodno je Ċubrenje. Na primer. dubina obrade je 18—20 cm. Korov koji se pojavi treba ĉupati ili uništavati herbicidima. Za rast voćaka neophodno je da zemljišteoko voćaka ima dovoljno hranjlivih materija i vlage. Navodnjavanje voćaka vrši se kanalima i voda se pušta u ĉinije polako. Stablo i osnovne grane treba omotati rogozom ili trskom i periodiĉno prskati. mrkvu i druge. pravilno neguje. kod petogodišnjeg 3.5 m itd. jer kasnija zalivanja produţavaju vegetaciju i zbog toga mogu voćke izmrznuti preko zime. ako je širina krune 1 m. Ċubre se sa 20—25 g amonijumsulfata. Zalivanje Prve godine po sadnji voćke se zalivaju 10—12 puta: po dva puta u aprilu. crni luk. katkad i lucerka. prve godine gaje se dinje lubenice. ako je priraštaj manji od 50 cm. Zalivanje voćaka treba da se prekine poĉetkom septembra. Docnije. Obrada zemljišta oko voćaka Prve dve-tri godine po saĊenju ţile voćaka rastu jedan i po put brţe nego grane krune. maju i junu.

odnosno grane drugogreda. Zalivanje mora biti obilno da bi zemljište dobilo vlagu do dubine od 100 do 120 cm. Pinciranje se obavlja onda kada letorasti dostignu 20 cm. U voćarskoj praksi postoje mnogi naĉini formiranja krune voćaka Za uzbekistanske uslove bolja je piramidalna kruna. stvarajući manje oštar ugao. Osnovne grane moraju biti usmerene na razne strane i ne treba da su u istoj ravni sa granama prvog reda. Prvo pinciranje izvodi se u maju. ona se skraćuje. i ne dolazi do korenovog sistema. Sem prolećne rezidbe. orezuju se za 1/4. Takvu granu treba orezivanjem oslabiti ili je sasvim ukloniti. tj. U ĉetvrtoj godini se formiranje krune uglavnom završava. Jednovremeno sa orezivanjem boĉnih grana skraćuje se i centralna vodeća grana voĊica. doliva se još nekoliko kofa. što kvari strukturu zemljišta. onda se voćke zalivaju ruĉno. U proleće druge godine. a pri porastu od 100 cm orezuje se 1/3. koje treba da se razvijaju (rastu u razne strane na odstojanju 50 cm jedna od druge). Prilikom orezivanja voĊicu treba skratiti manje nego boĉne grane. uklanja se 35—40 cm letorasta. Radi ubrzanja formiranja krune kod letnje rezidbe se uklanjaju grane koje su suvišne. a mogu se i pincirati u leto radi formiranja cvetnih pupoljaka. Rokovi ruĉnog zalivanja su isti kao i kod sistema za navodnjavanje pomoću kanala. pa se moţe zameniti konkurentskom granom. a manje razgranjavaju i kasno stupaju u plodonošenje.dozvoliti da se zemljište u kanalima presuši pa ga tek onda prekopavati jer se tada stvaraju velike grudve. Letorasti koji izrastu izmeĊu osnovnih grana orezuju se u jesen. Isto tako i višak vlage u zemljištu štetan je za voćke. i izdanka produţivanja. Kod neravnomernog razmeštaja grana rezidba je iznad boĉnog pupoljka. onda se boĉne grane više izduţuju. kod dobre nege na stablu se pojavljuju izdanci koji dostiţu duţinu 60—100 cm. pored toga se skraćuju vrhovi letorasta da bi se na njima formirali cvetni pupoljci. U jesen. Pri formiranju krune grane treba da se razviju od stabla pod uglom od 45°. Treće i ĉetvrte godine. Ali ako grane ne dostignu odgovarajuću duţinu kao u drugoj godini. NEGA VOĆAKA U RODU Odrţavanje voćaka u što duţem donošenju visokog (obilnog) prinosa moguće je samo ako svake VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 19 / 80 . skraćuju za 15—20 cm. pošto ona mora zauzimati poloţaj za formiranje drugog sprata grana. Pri takvom orezivanju na osnovnoj grani se pojavljuju boĉne grane. Granu sa oštrim iiglom saviti pomoću drvene rasponke. a ponekad i više. i u skladu s njegovim potrebama. rezidba se obavlja i u leto. Formiranje krune Kruna se formira da bi skelet (osnov) bio jak. U prvim godinama porasta treba formirati ne samo osnovne grane nego i grane drugog i trećeg reda. Posle formiranja poslednjih grana. Takvo zalivanje treba izbegavati. tj. Ovo se moţe videti i na fotografiji. posle sadnje. stabilan i dugoveĉan.centralnu voĊicu treba odseći. Ako se voćka ne obrezuje. Na voĊici se takoĊe pojavljuje izdanak produţenja. pa tek kad se voda upije. Za jedno dvogodišnje stablo za jedno zalivanje potrebno je 4—7 kofa vode. u proleće. treba orezivati kao u drugoj godini. Ona mora imati šest do osam grana. Ako ne postoji sistem kanala za zalivanje. jer suvišna voda istiskuje vazduh i uništava mikrofloru. Tu moţemo zapaziti da na orezivanoj voćki ima mnogo rodnih granĉica. a drugo u junu. Sledeće grane se rasporeĊuju reĊe po dve ili po jedna na odstojanju 40—50 cm. zato se u kanal lije 1—2 kofe. Ponekad se voćke zalivaju ĉesto. da bi se na njoj mogao odrţati veći rod. njih takoĊe rezati na 15—20 cm. odnosno dve grane. U novembru voćnjak se navodnjava 1—2 puta da bi se nagomilala vlaga u zemljištu (zimsko zalivanje). da bi se formirao sprat krune. Ako rastu pod oštrijim uglom treba ih razmaknuti od stabla. dok ih na neorezanoj ima vrlo malo. jer stvaraju gustu krunu. Pri rezidbi osnovnih grana strogo se pazi da se grane razvijaju ravnomerno. gde je potrebno usmeravati rašćenje. koja uporedno prikazuje dve ĉetvorogodišnje voćke. ali s malim koliĉinama vode. Osnovna grana treba da je stabilna. U tom cilju sve grane i voĊicu treba skratiti na pola. zavisno od starosti voćaka. jer se voda ne upija duboko i brzo se isparava. Pri formiranju krune treba imati u vidu da će prve godine posle sadnje biti slab porast letorasta — svega 30—40 cm. Ako neka grana preraste ostale. Kod ruĉnog zalivanja voda se ne upija odmah. Pri orezivanju grana treba paziti da se rez nalazi iznad spoljnog okca. U ovom sluĉaju. formiranju narednih grana pristupa se samo onda kada se razvije prvi sprat. Kod formiranja krune ponekad grana upravljena na gore (konkurent voĊice) raste bujno i ometa voĊicu. Ponekad voĊica raste slabo. Kod formiranja krune treba granĉice na stablu rasporediti ravnomerno na sve strane da ne bi smetale jedne drugima i da bi svakom delu krune bila pristupaĉna svetlost i vazduh. zatim se uklanjaju duple grane i one koje rastu unutar krune. Ako se izmeĊu redova voćaka nalazi neki usev on se zaliva posebno. Osnovne grane treba da se nalaze ravnomerno u raznim pravcima. Prvi sprat se ĉešće formira od tri suprotne grane. jednu koja je orezivana i drugu koja nije orezivana. kad boĉne grane izrastu 70 cm. Drugi spratsezasnivana visini 40—60 cm od prvog sprata od jedne. Pri izboru osnovnih grana treba birati one grane koje sa voĊicom ne prave oštar ugao.

Zato. ĉetvrti put u julu. treći put u poĉetku juna. a na glinovitim manji. U severnim rejonima s nešto više vlage u vreme vegetacije. Crveni patlidţan treba u toku leta zalivati 15—18 puta. Pri ovom naĉinu voćke se zalivaju lanĉano. U jesen zemljište u voćnjaku treba prekopati na dubinu 20—25 cm. Broj zalivanja i koliĉina vode zavise od mehaniĉkog sastava zemljišta (glinovito. Voćke se u takvom sluĉaju zalivaju kanalima sa obe strane reda. Takav prirast moţe se obezbediti pravilnom obradom zemljišta. preĉnilta 15—20 mm. plodovi ostaju sitni i gube soĉnost. Prvi put se zaliva voćnjak pred cvetanje voćaka ako je proleće bilo šüvo. Na šljunkovitim zemljištima broj zalivanja povećava se na 15 — 17 puta. kasni krompir i sl. Ĉesto se izmeĊu redova voćaka koje su u plodonošenju gaje i povrtarske kulture — crveni patlidţan. dok voĉke samo 5—6 puta. 5—6 puta. Kultiviranje se prekida krajem avgusta. Prolećna obrada se vrši do dubine 10—12 cm. koja daje u sezoni tri otkosa. Ovaj naĉin se preporuĉuje pri sadnji voćaka na terenima s većim nagibom i kada se ne raspolaţe dovoljnim koliĉinama vode. imati na umu da je višak vlage štetan. da bi se stablo što bolje spremilo za zimu. Navodnjavanje voćnjaka u periodu plodonošenja Kad nema dovoljno vlage u zemljištu. Na peskovitom zemljištu broj zalivanja mora biti veći. Infiltracioni naĉin smatra se najboljim. U proleće zemljište treba usitniti. u meĊuredovima se prave kanali duboki 15 — 20 cm na razmaku od 100 — 120 cm. okolo stabla pravi se udubljenje u obliku ĉaše u koje se pušta voda. ako nema dovoljno vlage voćke treba zalivati već od proleća. Obrada se izvodi ašovom ili dubokim oranjem. Neprekidan naĉin zalivanja se primenjuje i u zimsko doba. posle većeg opadanja zametnutih plodova. zalivanjem. voćke slabo rastu. Zato je bolje da se za povrtarske kulture izdvoji posebna parcela. ali ne prevrtati zemljište. Pri zalivanju po sistemu ĉaše. Infiltraciona zalivanja mogu se obavljati na ravnim površinama cele deonice. U tom cilju zagraĊuju se zalivne površine sa svih strana bedemom od 20— 25 ćm. Tok vode se reguliše ubacivanjem vode u brazde pomoću gumenih cevi dugih 100 — 110 cm. a na dubini najmanje 1 metar. starosti voĉaka i drugih uslova. Kod starih voćaka zemljište meĊu redovima je zasenjeno i mnoge poljoprivredne kulture ne mogu da uspevaju. u njihovim meĊuredovima moţemo gajiti razne poljoprivredne kulture. Odrţavanje zemljišta u voćnjaku Kod rodnih voćaka ţile se proširuju izvan projekcije krune. ali s nešto manjim koliĉinama vode. a u juţnim krajevima od 10 do 15 septembra. Neprekidno zalivanje se koristi onda kada su u meĊuredovima voćaka zasejane trave i kod zimskog navodnjavanja. pošto kvari vazdušni reţim zemljišta. na naĉin ĉaše i infiltracijom. dok se krune voćaka ne sastave. pošto je kod ovih vrsta korenov sistem dosta plitak. Zimsko zalivanje VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 20 / 80 . Obrada zemljišta oko voćaka u vreme proleća i leta izvodi se najmanje 3—4 puta. gde je manje vlage.). borba sa bolestima i štetoĉinama itd. Dva do tri dana posle svakog zalivanja razbija se pokorica. Na bugarski naĉin zalivaju se deonice s malim nagibom. Zalivanje voćnjaka u severnim krajevima prekida se krajem avgusta ili poĉetkom septembra.godine prirast letorasta nije manji od 30 do 40 cm. Zato se nega zemljišta mora sastojati u tome da se stvore povoljni uslovi za razvoj korenovog sistema i za maksimalno obezbeĊenje voćaka hranljivim materijama. onda se zemIjište oko voćaka obraĊuje 2—3 puta u toku leta. Kod jesenje kopnje treba grudve usitnjavati jer neusitnjene bolje nagomilavaju vlagu preko zime. Potrebno je. Ċubrenjeni i negom voćaka (orezivanje. dubina mora biti 4—5 cm manja. ali ne treba dozvolili da voda dospe oko samih voćaka. Ako se površina izmeĊu redova voćaka zatravi. Voćnjak u periodu rodnosti moţe se zalivati na više uaĉina: na bugarski naĉin. peskovito). dok u juţnim. Ako se primenjuje ovaj naĉin na teškom zemljištu. Zato u starijim voćnjacima zemljište svake godine treba odrţavati u crnom ugaru ili zatraviti. Svakim zalivanjem zasićuje se zemljište vodom u kome se nalazi veći deo korenovog sistema. Pri riljanju zemljišta oko šljiva. Od višegodišnjih trava najviše se koristi crvena detelina. a u meĊuredovima 1—2 puta. meĊutim. smanjuju rodnost. drugi put u aprilu u vreme cvetanja voćnjaka. Voda teĉe takvim kanalima 24 ĉasa. a na lakom zemljištu 60— 70 cm. voćnjak se zaliva 4 — 5 puta. Ali agrotehnika crvenog patlidţana se ne poklapa sa agrotehnikom voćaka. višanja i dunja. Ako se u voćnjaku nalazi neka meĊukultura. onda se zalivanje podešava prema zahtevima dotiĉne kulture. pritiskivanjem ovih cevi pomoću specijalnih štitova ili s jako zatravljenim i ţiliĉastim busenjem. peti put u poĉetku avgusta i šesti put krajem avgusta ili poĉetkom septembra. onda se povećava koliĉina opadnutog voća. Ako se poslednje zalivanje obavi kasnije od dve nedelje pred sazrevanje plodova. oko voćaka. Kao što je već reĉeno. zatim od podzemnih voda.

a ostatak se koristi za prihranjivanje voćaka. fosfor ili kalijum.Zimsko zalivanje obavlja se kasno u jesen do smrzavanja zemIjišta. VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 21 / 80 . Mineralna Ċubriva. stajnjak se slaţe i dobro sabijene gomile visoke 1—1. na primer. onda koliĉinu azota pomnoţimo sa 100 i podelimo sa procentnim sadrţajem azota u nitratu (34%). amonijum-nitrata na 1 ha. Kompost. Za Ċubrenje voćnjaka koriste se sledeća Ċubriva: Stajnjak. Duţina i širina gomile su proizvoljne. Ako gazdinstvo raspolaţe većim koliĉinama stajnjaka ili komposta. svake godine se unosi 35—40 grama amonijum-nitrata i superfosfata i po 8—10 g stajnjaka na 1 m2. Da bi se postigla veća rodnost povećaju se koliĉine mineralnih Ċubriva 2—6 puta. Na gomilu se slaţu razni otpaci. Za ovo se koristimo formulom: (120x100)/34=353 kg. i to po mogućstvu zajedno s mineralnim Ċubrivima. ono se moţe unositi u većim koliĉinama. 25% se unosi u jesen. Gomile stajnjaka dobro se pokriju zemljom.5 m. Veliki znaĉaj ima pravilno ĉuvanje stajnjaka. a u superfosfatu 16—20 kg fosfora (aktivne materije) itd. i visoka je 1—1. prašine sa puteva. a super-fosfata i kalijeve soli 250—300 grama. u natrijum-nitratu 16%. Stajanjak je najbolje unositi u zemljište svake druge godine. kada su potrebe biljaka za vlagom naroĉito velike. Radi brţeg raspadanja otpadaka gomilu treba povremeno prekopavati i prebacivati vilama i lopatama. Pri suvoj jeseni zalivane povećava otpornost voćke protiv smrzavanja u vreme jakih zimskih mrazeva. a još manje mikroelementa. Kompostnu gomilu treba povremeno zalivati vodom. i u karbamidu 46%. sadrţaj azota u amonijum-nitratu iznosi 34—45%. duboke obrade. Fekalije razblaţene vodora upotrebljavaju se za prihranjivanje. Stajnjaku se dodaje 1. pa se zato moţe delimiĉno unositi u zemljište i u toku jeseni. Ako je rod 120—150 kg po jednom stablu. Teţina jedne pivske ĉaše amonijum-nitrata iznosi 150 g. Đubriva se unose u zemljište u obliku osnovnih doza i pri prihranjivanju voćaka u toku vegetacije. Ţivinski izmet. Mesto za spravljanje komposta treba da bude u senci i blizu vode. Amonijum-sulfat je manje rastvorljiv u vodi i biljka ga postepeno iskorišćava. Doze Ċubriva zavise od rodnosti pojedinih sorta. kuhinjskim pomijama ili osokom. odnosno kompleksna Ċubriva. Ovo Ċubrivo bolje je unositi u zemljište u teĉnom obliku. koriste se samo lako rastvorljiva Ċubriva. U ovim sluĉajevima povećava se prinos i naglo se smanjuje periodiĉnost u plodonošenju jabuka i krušaka. i to u slojevima na svakih pola metra debljine. manje fosfora i kalijuma. kuhinjskih otpada. Na primer. i to u slojevima. Sadrţaj fosfora u superfosfatu iznosi 16—20%. Mineralna Ċubriva u ĉistom stanju se ne puštaju u promet. cime. utoliko se više unose Ċubriva. U suvom obliku koristi se u koliĉini od 150—200 gr / m2. inaĉe voda se neće upiti. Ukoliko je veća rodnost. Od kalijevih Ċubriva obiĉno se uzima kalijeva so koja sadrţi 40% kalijuma (aktivne materije). ili 35 gr / m2. Amonijum-nitrat se lako rastvara u vodi i brzo se ispira iz zemIjišta. a naroĉito u rejonima gde nema dovoljno vlage.5m. koji se unosi u zemljište prilikom osnovne. Koliĉina unošenja komposta u zemljište nešto je veća nego stajnjaka. Đubrenje voćnjaka Za normalan porast i rodnost voćke traţe kao dopunu zeraljišnim hranljivim materijama najviše azota. Potrebna koliĉina Ċubriva u mešanom stanju odreĊuje se na sledeći naĉin: ako je. Zimskim zalivanjem uništavaju se štetoĉine koje se nalaze u zemljištu. Ovo je najbolje Ċubrivo za voćke. nego se spravljaju mešana sa odreĊenim procentom aktivne i neke inertne materije. Kompost se spravlja od opalog lišća. U poslednje vreme industrija sve više proizvodi mešana. Sadrţina mineralnih materija iskazuje se u procentima. Veštaĉka ili mineralna Ċubriva sadrţe samo jednu ili više hranljivih materija: azot. Gomila se s vremena na vreme gazi. Komposna gomila stvara se postepeno. a koliĉina stajnjaka za 4—5 po 1 m2. Pri upotrebi većih koliĉina Ċubriva. u amonijum-sulfatu 16—20%. domaćeg smeća. Da ne bi gubio od kvaliteta. Posle nekoliko meseci ili kroz godinu kompostna gomila postaje jednoobrazno pregorela masa gotova za upotrebu. Zgoreli stajnjak i kompost treba pomešati sa strugotinom i u takvom obliku ih unositi u zemljište. zavisno od nagomilavanja otpadaka. potrebno pri Ċubrenju amonijum-nitratom uneti 120 kg azota po 1 ha. 50%) rano u proleće. U takvom sastavu stajnjak bolje deluje na voćke. Ovo znaĉi da se u 100 kg amonijum-nitrata nalazi 31 kg azota. Dejstvo stajnjaka traje 2—3 godine usled njegovog laganog razlaganja u zemljištu. Đubriva se razbacuju u projekciji krune i izmeĊu stabala u redovima i potom zatrpavaju u zemljište. u pepelu od drveta 6—20% itd.5—2% (u odnosu na teţinu stajnjaka) super-fosfata. strugotine drveta itd. Nagomilavanjem vlage u zemljištu stvaraju se rezerve za period ranog proleća. Od fosfornih Ċubriva najĉešće se upotrebljava granulirani super-fosfat.

Ova Ċubriva (nitragin i azotobakterin) spravljaju se u specijalnim laboratorijama. Zelenišna Ċubriva. Seju se poĉetkom movembra po krajevima pristablovog kruga. Mikroorganizmi usvajaju slobodni azot iz vazduha i prevode ga od neusvojive forme u usvojivu. Za prihranjivanje treba koristiti ne samo mineralna već i organska Ċubriva i mikroelemente. fosfornim i kalijumovim. Posle unošenja razblaţenih Ċubriva. Pri proreĊivanju krune uklanjaju se grane i granĉice koje zasenjuju jedna drugu i prepliću se meĊu sobora. ali samo ako su i organomineralna Ċubriva u dovoljnim koliĉinama unešena u zemljište. Zgoreli stajnjak i kompost mogu se dodavati i u proleće. Tablete sadrţe: bor. Posle rezidbe svetlost i vazduh slobodno prodiru unutar krune.Stajnjak. jer pospešuju kasnu vegetaciju. Na poĉetku zalivnog kanala u voćnjaku iskopa se jama duţine 1 m i dubine 50—60 cm. Mikroelementi ubrzavaju rašćenje. Za prihranjivanje se upotrebljava osoka. fekalije sa 3—4 puta više vode i ţivinski izmet sa 10—12 puta više vode. Unošenje Ċubriva u ĉistom obliku dovodi do sušenja voćaka. povećavaju prinos. druge brazdice kopaju se na odstojanju 75—100 cm i treće brazdice u širini krune. Skraćivanje vrhova letorasta i granĉica omogućuje stvaranje boĉnih grana. jod. U tom cilju se gvozdenim ili drvenim svrdlom izbuše rupe na dubini 50—60 cm i u svaku ubaci odreĊena koliĉina teĉnih Ċubriva. Ona zamenjuju stajnjak i kompost. koja rastvara i odnosi Ċubriva do voćaka. U takvu jamu ubaci se stajnjak ili fekalije. Obe ove operacije treba pravilno obaviti. Ova Ċubriva treba razrediti: osoku sa 2—3 puta većom koliĉinom vode. Veliki znaĉaj za povećanje prinosa ima duboko unošenje Ċubriva za prihranjivanje. spreĉavaju zaslanjivanje zemljišta itd. Jednu tabletu treba rastvoriti u kofi vode za svaki kvadratni metar zemljišta. pravilna obrada zemljišta. unošenje azotnih Ċubriva u rokovima: 1/4 u jesen u vidu amonijum-sulfata. ili 3. Prihranjivanje se obavlja dva puta: prvi put u proleće pred cvetanje i drugi put po završetku cvetanja. redovno uništavanje korova. unošenje u jesen fosfornih Ċubriva u granuliranom obliku u jamice duboke 40—50 cm. Đubrenje preko lista — folijarno Ċubrenje. Posle prihranjivanja voćke treba obilno zalivati. Razmak izmeĊu otvora iznosi I m. Industrija mineralnih Ċubriva proizvodi specijalne tablete mikroelemenata za prihranjivanje voćnih stabala. Ovim naĉinom Ċubrenja rodnost se povećava. nije dovoljno samo unositi Ċubrivo u zemljište. U pristablovim krugovima kopaju se brazdice duboke 15—18 cm na odstojanju 150—160 cm od stabla voćke. Za prihranjivanje se unosi po jedna kofa razblaţenog Ċubriva na 2—3 duţinska metra brazde. Prihranjivanje se sprovodi u maju i u junu. VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 22 / 80 . Glavni uslovi za efikasno delovanje Ċubrenja bili bi: unošenje mineralnih Ċubriva zajedno sa organskim Ċubrivima. Organske materije moraju biti ravnomerno rasporeĊene. cink. Prihranjivanjem se ne zamenjuje redovno Ċubrenje voćaka. koja se prilikom prekopavanja unosi u zemljište. molibden. Skraćivanje letorasta i proreĊivanje krune obavlja se jednovremeno. nego se samo dopunjuje ishrana. Voćke isto tako imaju veliku potrebu i za mikroelementima. normalno zalivanje biljaka. Docnija prihranjivanja nisu za preporuku. 1/2 u proleće pre cvetanja voćaka i 1/4 u vidu prihranjivanja od proleća do poĉetka jula. Duţ jame se pušta voda. godine. Kod prihranjivanja mogu se unositi organska Ċubriva narodnim naĉinom „šarvot". Stajnjak u jami treba stalno mešati da se ne bi nataloţio na dno jame.5% rastvorom amonijum-nitrata i 1—3% rastvorom superfosfata. Biljke za primeriu zelenišnih Ċubriva treba da su otporne prema zimskim mrazevima. Ako se u meĊuredovima gaje povrtarske kulture. REZIDBA VOĆAKA I FORMIRANJE RODNIH STABALA Postoje dva naĉina rezidbe voćaka skraćivanje grana i granĉica i proreĊivanje.5g na 1 m2. pa voćke mogu izmrznuti u toku zime. onda se one Ċubre nezavisno od Ċubrenja voćaka. kobalt i mangan. nego treba stvoriti potrebne uslove za njegovo puno dejstvo. reguliše rast grana i daje im potreban pravac. ţivinski izmet i dr. superfosfat i kalijeva Ċubriva unose se u jesen pod duboko oranje ili riljanje. srednju i dugaĉku. Fosforna Ċubriva se unose u obliku granula. Najbolje je ako se Ċubrivo unosi u kanale duboke 20—25 cm ili u iskopane rupe. Zato se voćke prskaju rastvorima mineralnih Ċubriva — azotnim. bakar. Hranljive materije mogu dospeti u voćke ne samo posredstvom korenovog sistema veĉ i kroz listove i grane voćaka. U toku vegetacionog perioda stabla se prskaju dva do ĉetiri puta sa 0. razblaţene fekalije. obavezno unošenje organskih Ċubriva svake 2. Da bi se postigao veći efekat. kao što su zimski grašak i ozima grahorica. Po veliĉini zahvata pri skraćivanju letorasta rezidba se deli na kratku. Granulirano fosforno Ċubrivo zemljište ne upija tako brzo i ono ostaje duţe pristupaĉno korenovom sistemu. Ova Ċubriva se sastoje od ĉistih kultura zemljišnih mikroorganizama koji poboljšavaju uslove ishrane biljaka. iako u sasvim malim koliĉinama. brazde se zatrpavaju i ravnaju. poboljšavaju kvalitet plodova i otpornost prema mrazevima. Azotobakterin i nitragin stavljaju se u pristablove krugove u koliĉini 1—1. Bakterijalna Ċubriva. Stajnjaka se dodaje 2—3 kg na 1 m2. U proleće grašak obrazuje veliku zelenu masu. Đubriva se mešaju sa zemljorn i unose pod voćke.

Jedan deo treba ukloniti da ne bi zasenjavali rodni deo krune. onda u proleće sledeće godine na njima će izrasti jedan do tri jaka nova izdanka. ostaje 1/4 godišnjeg prirasta. proreĊivanje krune i orezivanje grana vrši se posle svake 2—3 godine starosti da bi se pojaĉao porast. Rezidba kajsija Veći deo plodova kajsije zameće se na dugaĉkim letorastima. Veće skraćivanje primenjujemo samo kod veoma dugaĉkih letorasta (više od 1 m) da bismo pojaĉali razgranjavanje i izjednaĉavanje grana. broj zalivanja mora se povećati. Pri podmlaĊivanju sloţenih plodnih granĉica (rodnih kolaĉa) uklanja se njihov gornji deo da bi se pri osnovi stvorili novi rodni kolaĉi. onda nije potrebno ni podmlaĊivanje pošto već i jedna rezidba dosta oslabi voćke. Stablo treba da saĉuva sposobnost stvaranja novih grana i granĉica. tj. Veliko skraćivanje mladog stabla dovodi do daljeg teranja vegetativne mase i kao rezultat toga odlaţe se donošenje ploda za 1—2 godine. Prilikom podmlaĊivanja rodnih granĉica treba pojaĉati Ċubrenje i zalivanje voćaka. Prilikom podmlaĊivanja voćaka obavezno treba prekopati zemljište u meĊuredovima i dati po 50 g amonijum-nitrata i superfosfata i 1—2 kg slajnjaka na 1 m2. Pinciranje se vrši prvi put u maju a drugi put u junu. a još duţi ĉak na 1/2. Na rodnijim stablima jabuke i kruške izrastaju svake godine mnoge rodne granĉice. Ako nisu bile definitivno formirane grane 2. Takva stabla zalivaju se 6—7 puta u toku vegetacije. skraćivanju letorasta ako dostignu duţinu 60—70 cm. Stare rodne granĉice uklanjaju se sve do raĉve za 1/3— 1/2. stvarajući oštar ugao. Ponekad donje grane ugušuju centralnu voĊicu i grane koje se nalaze iznad nje. osnovnih grana. pa ih treba stalno razreĊivati. grane se ponekad mnogo saviju nadole i na njima se pojavljuju vodopije. Ova operacija se sastoji u otkidanju vrha letorasta tako da ostanu 2—3 listića. Ako je rodnost velika. redovnim Ċubrenjem. a ostavljaju 3/4 ili 2/3 letorasta. reda. Jaĉe orezivanje primenjuje se na stablima 8—10 godina starih. Ako se letorasti oreţu kratko. Posle ovakve operacije drvo daje plod tek nakon 4—5 godina. One se uklanjaju prstenovanjem ili se saseku do osnove. na kratkim rodnim granĉicama tipa buketa i na prstenastim granĉicama. Voćke koje su predviĊene za podmlaĊivanje Ċubre se godinu dana ranije sa 180— 200 kg stajnjaka. Takve grane orezujemo jaĉe i samim tim ujednaĉujemo krunu. Ovo je osobito vaţno kada rodnost voćke sa starošću poĉne da opada. Kod nekih sorti javlja se mnogo sitnih letorasta. Kod srednje rezidbe uklanja se polovina jednoletnjeg prirasta. potrebno je u toku leta obaviti pinciranje letorasta. zalivanjem voćaka i obradom zemljišta. posebno rodnih granĉica (rodni kolaĉi). tj. Stare granĉice slabo raĊaju. Ako ovo iz nekih razloga ne moţe da se obavi. Rezidba jabuka i krušaka Po formiranju osnovnih grana u toku prvih 4—5 godina posle sadnje smanjujemo rezidbu. Letorasti dugi 50—60 cm skraćuju se na 1/3. Ako je stablo mlado i još nije poĉelo da raĊa ne treba letoraste suviše skraĉivati. Ako letorasti dostignu duţinu 50 cm. Prilikom orezivanja treba obratiti paţnju na uravnanje grana. VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 23 / 80 . i 3. uklanjanju suvišnih grana koje rastu unutar krune. Kratku i srednju rezidbu primenjujemo kada je potrebno da se poveća vegetativni prirast. Kod voćaka koje su prorodile orezivanje se sastoji uglavnom u proreĊivanju krune. grane koje su rasporeĊene gore moraju biti slabije od niţe rasporeĊenih grana. Dejstvo srednje rezidbe skoro je sliĉno kratkom orezivanju. kada granĉice dostignu 20 cm. njih formiramo sledećih godina. i to jedanput u 3—4 godine. Ipak. Dobijanje novih izdanaka postiţe se pravilnom rezidbom. Ako je priraštaj letorasta manji od 30 cm. koje povećavaju rodnost i daju bolje i kvalitetnije plodove. 3 kg amonijum-nitrata i 3 kg superfosfata po stablu. Vrlo ĉesto gornje grane jaĉe rastu od donjih. Zato se kod kajsije skraćuju letorasti i primenjuje jako proreĊivanje krune.. Lako podmlaĊivanje obavlja se jedanput u toku 4—5 godina na stablima koja u godini rezidbe ne daju rod. a kod dugaĉke ili slabe rezidbe uklanja se 1/3 ili 1/4 duţine jednoletnjeg prirasta. U takvim sluĉajevima voćku podmlaĊujemo na taj naĉin što sve vrhove dvogodišnjih i trogodišnjih grana reţemo na 15— 30 cm. Nastupa momenat kada voćka prestaje normalno da prirasta (25— 30 cm). Rezidba kajsije ima za cilj dobijanje bujnih letorasta i formiranje rodnih granĉica. onda ih u proleće pri rezidbi treba skratiti na 1/3. treba reći da se pri lakom podmlaĊivanju ne pomaţe uvek porast stabla. Jedan od tih letorasta (slabiji) treba odseci do osnove. a dugaĉku rezidbu kada ţelimo da povećamo koliĉinu plodnih granĉica. kada voćke ostare i slabo rastu i imaju slabije prinose. Zato treba skratiti grane drugog reda izazivajući bolje razgranjavanje. Da bi se ubrzalo stvaranje rodnih granĉica i bolje razgranjavanje.Pri kratkoj ili jakoj rezidbi jednogodišnji prirast se skraćuje za 3/4 duţine. Isto tako. Pri takvom osnovu matiĉne grane moraju biti tanje od stabla na tom mestu. Na vrhovima grana ĉesto se pojavljuju letorasti u vidu vila koje rastu iz jednog mesta. Kod dugaĉkog orezivanja na izdanku će ostati mnogo pupoljaka iz kojih će se razviti nekoliko slabih boĉnih izdanaka. Zato se podmlaĊivanje primenjuje u krajnjem sluĉaju. ostane manji deo godišnjeg izdanka. Najbolji pokazatelj dobrog stanja stabla je godišnji porast letorasta od 30 do 50 cm.

U osmoj i devetoj godini voćke se podmlaĊuju. Starija stabla orezuju se jaĉe nego mlada. 9). Kod mladog stabla letoraste skraćujemo tako da ostanu 45—50 cm dugi. Pri formiranju ĉaše ostave se 3—4 grane. a od dva izdanka donji se reţe na dva do tri pupoljka. Isto tako skraćuje se i voĊica da bi bila 25—30 cm veća od skeletnih grana. Sledeće godine gornji izdanak se orezuje tako da ostane 10—12 pupoljaka. a gornji tako da rodi. Dok su stabla mlada. Kruna breskve se formira najĉešće u vidu ĉaše (kotlasta kruna). Kod bezjarusnog sistema na centralnom stablu rasporeĊuju se 4—5 osnovnih grana na odstojanju 15—20 cm. Kod bujnih stabala ostavljaju se duţi letorasti nego kod slabih stabala. na deblu se nalaze 8—9 debljih grana pojedinaĉno ili u 4 grupe. Kod bujnih sorti višnje deblo je formirano na visini 40—50 cm. tj. Na osnovnim granama. slaĊi su i ukusniji. Breskve imaju mnogo granĉica. na odstojanju 20—30 cm. i to na visini 35—40 cm.Rodni pupoljci kajsije slabo podnose mrazeve a kako rano cvetaju ĉesto ih pozni mrazevi oštete. Kada se smanji porast letorasta dolazi do ogoljavanja debelih skeletnih grana. Zato se preporuĉuje letnja rezidba kajsije posle skidanja plodova. tada krunu podmlaĊujemo. Centralna grana (voĊica) u rasadniku ili voĉnjaku skraćuje se u drugoj godini. letorasti se skraćuju za 1/4 ili za polovinu. Rodnost šljive zavisi od jednogodišnjih granĉica i majskih buketa. Ostavljenim mladarima poklanja se veća paţnja: uredno se zalivaju. odnosno u trećoj godini rezidbe. obavlja se podmlaĊivanje i jednovremeno VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 24 / 80 . i to 2—3 jaĉa i bliţa starom drvetu. Na dvogodišnjim letorastima. dok su letorasti jaki i dugaĉki. Na duţim letorastima cvetnih pupoljaka ima malo. podmlaĊivanje se vrši postupno u toku 2—3 godine. Ovo se vrši sasecanjem vrhova debelih grana ispod prvog razgranjavanja. Centralna voĊica izraţena je u ĉetvrtoj ili petoj godini. a na donjem samo 2—3 (sl. Rezidba višanja Ranije se smatralo da višnju ne treba orezivati zbog slabog zarašćivanja rana i pojave smolotoĉine. Grane drugog reda obrazuju se na odstojanju 40—50 cm jedna od druge u raznim pravcima. Rezidba bresaka Breskve rano poĉinju da donose plod i veoma se razgranavaju. Kod trešnje je obavezna letnja rezidba — pinciranje letorasta. Ako letorasta ima mnogo. Kada mladari poĉnu da donose plod. Kod takve rezidbe grane ne ostaju gole i daju vrlo dobar rod. Sa starošću drvo se proreĊuje i ogoljene grane skraćujemo. Ali kad voćka ima ovaj oblik ĉesto se odcepIjuju grane jer su slabije vezane. Pri rezidbi breskve moţe se ostaviti više letorasta. U trećoj godini rodnu granĉicu treba odrezati do osnove. ostave se 10—12 pupoIjaka. Na mladim stablima kajsije obavlja se pinciranje izdanaka. Pri orezivanju letorasti se skracuju na 1/3. Kod guste krune. Zato je potrebno orezati breskvu tako da svake godine budu prinovljeni letorasti. oni su uglavnom rodni. Plodovi su uglavnom na jednogodišnjim letorastima i buketnim granĉicama. s tom razlikom što kruna ima 5—8 dobro rasporeĊenih grana. a staro drvo se odstranjuje. Pri obnavljanju zasada višnje ostavljaju se mladari iz korena. da bi se mogao razvijati mladi izdanak. ostavi se jedan najbolji. Izdanci srednje duţine orezuju se radi zamene tako da ostanu 2—3 donja pupoljka. okopavaju i orezuju. praksa je pokazala da pri dobroj nezi višnje povoljno reaguju na orezivanje. U periodu uzgoja trešnja daje mnogo letorasta duţih od 50—60 cm. pošto se od njih oĉekuje jedino najsigurniji i najbolji prinos. kruna se proreĊuje radi boljeg osvetljavanja. Dţbunaste sorte donose rod na letorastima dugim 25—40 cm. ostavljaju se 2—3 granĉice drugog reda. kada nije bilo rezidbe u toku nekoliko godina. Ako su letorasti kraći od 25 cm. U ovom sluĉaju sve dvogodišnje i trogodišnje grane se reţu do osnove. na slabim i nerazvijenim. manje se skraćuje. Pri smanjenju porasta izdanka kod odraslog stabla obavlja se podmlaĊivanje krune. Ukoliko stablo stari letorasti se manje skraćuju. pa je pri rezidbi potrebno paţljivo razreĊivati krunu i uklanjati suve grane i grane koje su završile raĊanje. MeĊutim. Kod ĉašiĉnog oblika krune jako prodire svetlost i vazduh pa plodovi dobijaju lepu boju. Rezidba trešanja Trešnju orezujemo isto kao i bujne sorte višnje. a slabi letorasti se ne skraćuju. iz kojih će izrasti mladice. takozvani izdanci. Zavisno od razmeštaja rodnih pupoljaka. Kod mladih stabala. jake letoraste skraćujemo da bi bolje rasle boĉne granĉice. a isto tako i slabe granĉice. proreĊuju se na odstojanju 10—15 cm jedan od drugog da bi kruna bila rastresita. Rezidba šljiva Oblik šljive se formira isto kao i kod trešnje i bujnih sorti višnje.

U tom pravcu voćke se bolje granaju i kruna se ravnomernije osunĉava sa svih strana. obavlja se podmlaĊivanje. Ako se grana nije savila u dovoljnoj meri. što umanjuje i rodnost voćke. no tada je relativno manje produktivnog lišća.Ovo je posledica slabog prodora svetlosti unutar krune. Pri vezivanju grana. pri tome se otklanjaju grane koje rastu pod uglom od 60°. te je potrebno više vremena na transport hranljivih materija u drvo. koji rasrtu vertikalno i dostiţu visinu više od 1 metar skraćuju se ili potpuno uklanjaju. U današnje vreme preporuĉuje se rekonstrukcija okrugle forme krune u špalirnu krunu i sniţavanje njene visine. ĉoju. ako je veća kruna voćke onda je i veće odstojanje izmeĊu lišća i ţila. Da bi se izbeglo zgušnjavanje grana vrši se proreĊivanje krune. Nauĉnim istraţivanjem je dokazano da se kod voćaka s krunom većih razmera normalni proces fotosinteze odvija samo u perifernom delu krune u dubini 1. Pri savijanju grana voćaka na okuĉnici granama se daje pravac sever-jug. Narednih godina formira se pljosnati zid od rasporeĊenih grana. 11). Kada grane sklapaju oštar ugao.5—2 m. Zato su najbolje krune pljosnatog oblika (u jednoj ravni). Skraćivanje visine krune VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 25 / 80 . REKONSTRUKCIJA KRUNE VOĆAKA Visoka kruna voćaka zahteva više rada prilikom orezivanja. 10). VoĊica se pušta da raste 2. Izdanci. Treba se uvek rukovoditi time da se ograniĉi visina stabla i poboljša osvetIjavanje cëntra krune. one se savijaju da bi se izbeglo njihovo eventualno lomljenje.5—3 m visoko od zemlje. Kada porast grana i letorasta prestane i grane poĉnu da ogoljevaju. jer usled savijanja veoma slabe (sl. zatim se uĉvršćuju i vezuju za donje grane papirnim kanapom. jake su i teško se usmeravaju u pravcu redova. treba podmetnuti pod ţicu gumu. Ako su stabla veća. Savijene grane kroz godinu-dve se priĉvršćuju u istom pravcu i sa njih se moţe skinuti vezivo (ţica. da bi se izbeglo da ih ţica ne zaseĉe. Pretvaranje okrugle u pljosnatu krunu kod mladih voćaka Ako je meĊuredno odstojanje kod mladih voćaka malo grane su stisnute i zgusnute duţ reda. kanap i drugo). skeletne grane ako su kraće od 1. Lišće koje je dublje u kruni troši na disanje više produkata asimilacije nego što ih proizvodi procesom fotosinteze. Krunu voćki starih 5—6 godina ne treba rezidbom mnogo proreĊivati.5—2 m. pa se uklanjaju voćarskim testerama. Granama drugog reda daje se pravac duţ redova pod uglom 50—60° po vertikali. veća je i kruna. ponovo se zaseca (sl. Osim toga. širine 2—2. jer bi timé ojaĉali porast voćaka a umanjili plodnost. Povoljnom agrotehnikom voćke postiţu svake godine dobar prirast (u smislu povećanja grana). TakoĊe ne treba savijati debele. ili se podvlaĉe pod donje grane i daje im se horizontalan pravac. S donje strane grane se zasecaju voćarskom testerom na razmaku 3—4 cm s tim da ne bude više od 4—5 reza dubokih 1/4 debljine grane. Kod voćaka starih 8—9 godina savijanje se obavlja dvokratno: prve godine se uklanjaju grane prvog reda i savija voĊica.uklanjaju stare rodne grane. Zbog toga je prvorazredan zadatak voćara da poboljša osvetljavanje unutarnjih delova krune i time stvori više aktivnog lišća. berbe i oteţava prskanje a takoĊe iziskuje više hemijskih sredstava za zaštitu. dašĉice i dr. a druge godine se definitivno formira kruna i daje joj se pljosnati oblik.5 m. glomaznu aparaturu i visoke potpiraĉe. Rastu u meĊurednom prostoru. a ostali izdanci se rasporeĊuju i savijaju naniţe. Ostale grane usmeravaju se duţ redova pod uglom 50— 60° i uĉvršćuju ţicom za koĉićima pobijenim u redove.

Grane se savijaju u osnovi dok se ne ĉuje slabo pucketanje zbog delimiĉnog cepanja vlakana grane. Da bi svetlost i vazduh prodirali unutar krune. Na primer sorta reneta Simirenko ima elastiĉne grane a kod sorte zlatan zimski parmen grane se lako krše. Posle takve rezidbe. osobeno kod onih sorti u kojih grane rastu pod oštrim uglom (sl. VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 26 / 80 . Da bi one to postale. Iskustva poslednjih godina u skraćivanju krune pokazala su dobre rezultate. Ovo izaziva diferenciranje cvetnih pupoljaka na unutrašnjim delovima voćke. Lakše se savija 3 godišnja grana. Orezivanje se sprovodi u jesen posle opadanja lišća. Do ovog dolazi zbog nepravilnog orezivanja i formiranja krune u prvim godinama posle saĊenja. na kojima je vrlo malo granĉica drugog i trećeg reda. U proleće rezidbu treba završiti pre nego što krenu sokovi u biljci. Pri skraćivanju krune voĊicu treba odseći na visinu 3—3. Rane stvorene rezidbom moraju se obavezno premazati kalem-voskom. povećao prinos i smanjio rast voćaka. Grane pod oštrim uglom treba saseći do samog stabla. unutar krune će izbiti mnoštvo mladara. jer pri jesenjoj rezidbi mogu pupoljci stradati od zimskih mrazeva. Orezivanje bresaka. Najpogodnije vreme za savijanje grana je maj-juni. teţe dvogodišnja a još teţe jednogodišnja. uz povećane doze Ċubriva. ali treba paziti da se grana ne skrši. Grane se savijaju u osnovi letorasta gde nema razgranjavanja. od kojih će se docnije dobiti plodne granĉice. Ako se grana nije savila defornacija se pojaĉava. tj. Posle ovakve rezidbe i formiranja krune stvara se sklop mladara. Odstojanje izmeĊu ostavljenih izdanaka treba da iznosi 12—15 cm. Ove voćke su veoma visoke s rodom na vrhovima grana. Da bi se rodnost ovakvih voćaka povećala. Savijanje grana mnogo zavisi od sorte. da bi svetlost i vazduh dospeli do unutrašnjih delova krune. Sniţavanje krune odjednom vrši se onda kada su voćke 8—10 godina stare i kada su poĉele da donose obilnji rod. trešanja i jabuka obavlja se u proleće. uz dobru obradu voćnjaka i uredno suzbijanje bolesti i štetoĉina. treba krunu sniziti. ali se poboljšava osvetljavanje gornjeg dela i izbijanje izdanaka iz spavajućih pupoljaka. 12) Savijanje grana vrši se da bi se ubrzalo plodonošenje. Na okućnicama se vrlo ĉesto mogu sresti voćke s veoma dugaĉ-kim granama. izazivajući na taj naĉin boĉno razgranjavanje. Pet-godišnje grane isto se teško savijaju zato treba da se vezuju za motku (sl. Višak izdanaka koji izazivaju zasenjavanje treba odseći. treba ih postaviti u horizontalni poloţaj. treba sve grane skratiti na duţinu skraćene voĊice. Ograniĉavanje visine krune završava se savijanjem centralne voĊice horizontalno ili u obliku luka. Pri skraćivanju krune potrebno je imati u vidu sledeća opšta pravila. Postepeno skraćivanje krune vrši se na sledeći naĉin. Pravilno savijanje grana omogućuje da sunce dobro prodire u sredinu krune.S obzirom da visoke voćke imaju negativne strane treba da se preduzmu mere za ograni-ĉavanje njihove visine. Ovakvim naĉinom rezidbe postiţe se neznatno sniţavanje krune. Tankim granama koje rastu vertikalno treba dati horizontalni pravac savijanjem i uĉvršćivanjem za donje grane. VoĊica se moţe otseći tek kad stablo poĉinje da daje rod. Najbolje vreme za rezidbu je proleće. Ako je broj izdanaka veliki treba ih prorediti. U gornjim delovima krune stvaraju se cvetni pupoljci tek dve do tri godine posle rezidbe. Grane treba savijati pod uglom 50—60° od vertikale. Orezivanje u toku zime dozvoljeno je pri temperaturi ne niţoj od minus 3—4 °C. skratiti na dva naĉina: odjednom ili postepeno u toku nekoliko godina. U poĉetku orezujemo skeletne grane na gornjem delu krune. Ograniĉavanje treba poĉeti kod 4—5 godišnjih voćaka istovremeno sa savijanjem grana. 13). pa je potrebno periodiĉno proreĊivanje. Skraćivanje krune moţemo obavljati samo uz visoku agrotehniku. Krunu moţemo sniziti.5 m. Kod sorti sa razgranatom krunom savijaju se samo pojedine grane.

Oĉišćenu koru treba skupiti naprostrtu sargiju ispod stabla i spaliti. Zato izdanke treba otkopati i saseći tako da ne ostanu patrljci. Pri orezivanju debelih grana prvo se s donje strane napravi zarez. NEGA STABLA Na deblu i osnovnim granama stabla površinski slojevi kore pucaju. Posle ĉišćenja kore debla i osnovne ramene grane treba premazati kreĉnim mlekom pomešanim sa 20— 25% gline. treba ih dobro oĉistiti. Pri rezidbi grana kod kojih vrhovi vise dole ostavljaju se samo letorasti koji rastu sa gornje strane grana da bi na taj naĉin podigli krunu voćke. Zatim kalera-granĉice treba ĉvrsto obmotati rafijom i ceo presek sa procepom dobro namazati kalemvoskom. vadimo klin iz procepa. Kalem-granĉice se umeću u spoljne delove procepa da bi se kambijum kalem-granĉice i podloge poklopio. trule. Ĉesto iz korena oko debla izbijaju izdanci koji iznuravaju voćku. Orezivanje voćaka se vrši oštrim i ĉistim voćarskim makazama i voćarskom testericom. Pošto smo umetnuli kalem-granĉice. onda se umeću dve kalem-granĉice. Paranje se sastoji u tome što vrhom voćarskog noţa oprezno zasecamo koru debla odozdo naviše. a zatim se reţe odozgo. Pri rezidbi ne treba ostavljati patrljke koji docnije nekrotiraju. povreĊene i bolesne grane i granĉice. Presek se zatim rascepi na dva dela pa se u sredinu rascepa stavi mali drveni klin. Ovo se radi zato da se ne zacepi kora sa delom drveta. da se ne povredi ţivo tkivo drveta i ne naprave rane. a potom šupljinu popuniti cementom. sa 5% rastvorom plavog kamena. a zatim se uklanjaju grane koje su se meĊusobno isprepletale i taru se jedna o drugu. Takve voćke se prekalemljuju u samom voćnjaku odgovarajućom sortom. Kalemljenje u procep vrši se u proleće. Ovaj vosak moţe spraviti svaki voćar od jednakih koliĉina kalafonija. 14). Ovo se radi u jesen ili rano u proleće. polomljene. zatim dezintifikovati. Rane posle rezidbe treba premazati kalemarskim voskom. grane obešene nadole i grane koje rastu unutar krune. Ako su se na starim stablima pojavile duplje (šupljine). ne nanoseći povrede drvenom delu debla. pod koru i sliĉno. Kalemljenje pod koru izvodi se kad sokovi krenu i kad se kora dobro odvaja od drveta. Kora se uklanja oprezno. Ostavljaju se samo pravilno rasporeĊene jake grane. kad krenu sokovi. Boĉne grane treba rezati do kraja (na kolut). Ako mlado stablo nije dovoljno debelo onda se primenjuje uzduţno paranje kore na deblu i skeletnim granama. Na njima se mogu pojaviti štetoĉine kao što su krvava vaš i lisna vaš.Prvo se orezuju suve. jer bi iz njih izdanci izbijali još gušće i više. što kasnije moţe preći i na deblo. a potom se mešavina ohladi. Za ovu svrhu granu stabla treba odseći popreko i presek dobro zaravniti voćarskim noţem. izumiru i sluţe za utoĉište mnogira štetoĉinama. Takvu koru treba svake godine specijalnim noţevima skidati i spaliti. Da ptice ne bi sletale na kalemljene kalem-granĉice preporuĉuje se da se kalemljeni deo zaštiti platnom u vidu „kapu-Ijaĉe" ili da se napravi luk od vrbovog pruta. Posle toga se zaostali patrlj odseca do kraja (sl. Paranje se izvodi rano u proleće dok ne krenu sokovi. Ako je drvo debelo. Podloga se priprema VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 27 / 80 . koji se usled toga steţe i na taj naĉin umetnuta granĉica priĉvršćuje. loja i pĉelinjeg voska. Zatim se u rascep umeće kalem-granĉica nove sorte obraĊene u vidu klina. Tako se uništavaju mnoge štetoĉine i njihova jaja. Kalem-granĉice moraju imati tri pupoljka. Prvo se loj i vosak istope na topi na vatri oko pola ĉasa. PREKALEMLJIVANJE VOĆAKA Posle podizanja voĉnjaka sa izabranim sortama mogu se pojaviti i pojedinaĉna stabla sa sortom slabog kvaliteta. Postoji nekoliko naĉina prekalemljenja: u procep.

U tom sluĉaju se uz stablo pobije jedna debela motka za koju se zrakasto priĉvršćuju tanje motke kojima se podupiru rodom opterećene grane. Oĉenje se obavlja u avgustu ili u proleće kada se kora lako odvaja. Na kalem-granĉici se pravi kosi rez i kalem-granĉica stavlja pod koru. tako da na jedan podupiraĉ dolazi po desetak kilograma roda. Da se grane ne bi ozledile ţicom. Motke za podupiranje postavljaju se vertikalno kako bi podupirali drugu polovinu grane a ne osnovu (inaĉe bi se vrh grane odlomio). Zatim se sa strane duţ podloge zaseĉe kora i oprezno odvoji od drveta. U središtu krune uĉvršćuje se metalni obruĉ (prsten) od kojega zrakasto polaze ţice kojima se pridrţavaj'u гodom preopterećene grane. Ako je podloga debela stavljaju se dve kalem-granĉice. Za podupiranje u vidu kišobrana potrebno je manje motki nego na obiĉno. zavisno od rodnosti i sorte. Tehnika oĉenja opisana je ranije. inaĉe grane mogu da se slome pod teţinom plodova. jer se ispod nje skupljaju гazni insekti. VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 28 / 80 . Postoje i drugi naĉini podupiranja: u obliku kišobrana i pomoću ţice. Postupak kalemlenja i nega kalema navode se na strani. Neki put se rez pravi u vidu sedla i tada se kalem-granĉica bolje priIjubljuje. Metalni obruĉ ima 10—12 cm u preĉniku i za пjega se pгiĉvršću-ju ţice debljine 2. a u sluĉaju da je motka bez raĉve. 65 Pre postavljanja podupiгaĉa sa motki se skine kora. U toku rasta grana ţiĉana potpora se produţuje. PODUPIRANJE VOĆAKA (ĈATLOVANJE) Ako voćke obilno rode moraju se podupreti. Radi toga se uzimaju motke sa raĉvom. pa se preko toga vezuje ţica na oko 1/4 od kгaja grane (sl. Priljubljene kalemgranĉice pomoću eksera sigurnije se primaju. prvo se obmo-taju gumom ili nekom staгom tkaninom. po jedna sa obe strane podloge. Posle berbe motke se uklanjaju i smeštaju u kupe. koji docnije pгelaze i na voćke. Ţiĉani podupiraĉi. Mesto kalemljenja kalem-granĉicom moţe se kalemiti i pupoljkom. Za podizanje ţiĉanog podupiraĉa za jedno stablo se utroši 100—120 g ţice debljine 5—8 mm. potrebno je oko 12—20 podupiraĉa. Za ovo se odabira letorast i na njega kalemi izabrana sorta oĉenjem. Tanke kalem-granĉice od 10 mm debljine mogu se prikucati za podlogu ekserom. Ekser brzo urašćuje u drvo. da ne bi ptice prilikom sletanja slomile kalem. Kalemljeno mesto veţe se rafijom i premazuje kalem voskom. U avgustu se odabiraju po jedan-dva lastara sa obe strane stabla koji se kaleme.5 do 3 mm.na isti naĉin kao i za kalemljenje u procep. Ako se kalem nije primio tada se u jesen pojavljuju lastari iz uspavanih pupoljaka. 15). Kalem-granĉice se do kalemljenja ĉuvaju na prohladnom mestu da ne bi krenule. Za stablo jabuke stare 20—25 godina. Iznad kalema pravi se luk od vrbovog pruta. onda se grana vezuje za motku kanapom ili se na vrhu motke priĉvrsti komad gume širine 5—8 cm pomoću koje se uĉvršćuje grana.

Najprostiji naĉin zaštite voćaka od poznih mrazeva jeste zadimIjavanje voćnjaka. Dim se rasprostire po voćnjaku i smanjuje hlaĊenje voćnih stabala. Dimljenje treba da traje još 2 sata posle izlaska sunca. Polomljena peteljka je na prelomu oštra pa moţe da povredi dodirnute plodove u korpi. Plodovi se beru u korpe ili kofe. to im smanjuje rodnost narednih godina. Za ovu zaštitu se u voćnjaku ranije pripreme gomile sveţeg stajnjaka. Ovo se moţe postići prskanjem voćaka kreĉnim mlekom. koje poĉinje u junu. što znaĉi da će takvo drvo davati plodove svake godine. imaju bolji ukus i lepšu boju. Peteljka se mora odvajati od drveta na mestu gde je plod vezan. U borbi protiv mrazeva moţemo se koristiti i neprekidnim zalivanjem u vreme zamrzavanja.ZAŠTITA VOĆAKA OD POZNIH MRAZEVA U nekim krajevima su ĉesti kasni prolećni mrazevi koji mogu znatno da smanje prinose voćaka. Ako je izdanaka malo. BERBA PLODOVA Za berbu plodova koriste se lestvice. Plodovi iz korpe ili kofe paţljivo se vade da se ne oštete. SPREĈAVANJE NEREDOVNOG PLODONOŠENJA Jabuka i kruška posle obilnog roda sledeće godine u većini sluĉajeva ne daju rod. postepeno upijanje vode u ćelije i uspostavljanje njihove ţivotne sposobnosti. a pri temperaturi od minus 2 do minus 3 stradaju cvetovi. granĉice drveta. lišće i drugi materijal koji pri sagorevanju daje dosta dima. a u nerodnoj smanjiti. Ovo se moţe postići ako se naizmeniĉno uklanjaju cvetni pupoljci na rodnim kolaĉima i na kopljastim i rodnim granĉicama. MeĊutim. brzo prezrevaju i primetno smanjuju trajnost ĉuvanja. Zato se u proleće VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 29 / 80 . Obiĉno pred zoru. i ako je za pun rod plodova neophodno svega 10—15% tih cvetova. vodena para koja se isparava smanjuje gubljenje toplote drveta. posle nerodne godine voćke obilno cvetaju. Ova mera je neophodna da bi se pojaĉao vegetativni rast i na taj naĉin umanjilo formiranje cvetnih pupoljaka posle nerodne godine. Radi privlaĉenja grana sa plodovima beraĉ treba da ima kuku od tvrdog drveta dugu 1—1. Iste godine treba prorediti krunu i stare rodne grane skratiti za 10—25%. treba u rodnoj godini povećati zametanje cvetnih pupoljaka. Pri berbi ne treba kidati dršku ploda. a zatim oprezno pritiskuje kaţiprstom peteljku i odvaja plod od granĉice. okreće ga desno i levo. pri ĉemu treba voditi raĉuna da se ne povrede ni plodovi ni rodne granĉice. Azotna Ċubriva povećavaju zametanje cvetnih pupoljaka. zgnjeĉeni) preraĊuju se ili se odmah upotrebljavaju. podiţe plod lagano. Plodovi se sortiraju po kvalitetu i veliĉini (kalibriraju). površina krune se manje zagreva i stablo kasnije poĉinje vegetaciju. Pri reĊanju plodova u takve gomile uklanjaju se natruli i povreĊeni plodovi. U ovo doba plodovi su teţi. Vodeno ogledalo (led) na voćkama koje se stvara zalivanjem sluţi kao zaštita od prodiranja niskih temperatura u tkivo voćaka. Plodovi se beru prvo s donjih grana krune. raĉunajući na litar vode 80 g kreĉa. Pri izlasku sunca gusti dim omogućuje postepeno topljenje leda u meĊućeliskim prostorima grana. stavlja kaţiprst na peteljku.5 m. Plodovi letnjih sorti obavezno se moraju klasirati već u toku istog dana. visine 50—60 cm. 5 g sapuna i 30—50 g gline. Nije dobro da se penje na drvo i prelazi s grane na granu. Osim toga. Gomile su specijalnog oblika. Da bi omogućili da voćke svake godine donose rod. Rodne grane ţive 8—15 godina i ako se pri berbi plodova izlome. Zato je zadatak voćara u krajevima sa ĉestim prolećnim mrazevima da što duţe u voćaka zadrţi kretanje vegetacije i odugovlaĉi cvetanje voćaka. Plodovi zimskih i jesenjih sorti u ovakvim gomilama mogu ostati samo dan do dva dana. I obratno. Ubrane plodove treba paţljivo slagati u korpe ili kofe. Oštećeni plodovi (crvljivi. onda se grane skraćuju na dvogodišnje ili trogodišnje drvo. nove i produktivnije grane. pa ih za formiranje plodnih pupoljaka nema dovoljno. slama. ove gomile treba potpaliti. jer pri duţem stajanju u gomilama brzo prezrevaju i trule. kad temperatura padne izmeĊu plus 1 i 0 °C. Ovim naĉinora moţe se zadrţati razvoj pupoljaka tri do pet dana. kopljastim rodnim granĉicama i na rodnim kratkim granĉicama. Beraĉ uzima plod u šaku. Posle ovog prskanja. zatim smeštati ugajbice ili u gomile. Ovo se objašnjava time što se pri velikim prinosima hranljive materije troše na porast plodova. pošto se na plodu stvara rana i dolazi do truljenja celog ploda. Pri temperaturi minus 1 do minus 2 °C stradaju zameci plodova. Ako polovina zametnutih cvetnih pupoljaka donosi rod u jednoj godini. jer gube u teţini. za 85% cvetova stablo nepotrebno troši hranljive materije. Zato se u nerodnoj godini izdanci moraju skratiti na 2/3 njihove duţine. Za jedno stablo spremi se 1—2 gomile ovog materijala. Jabuka i kruška donose rod na rodnim kolaĉima. pošto se tako oštećuje kora i lome rodne grane. Bokovi takve gomile imaju nagib odozgo na dole da se plodovi ne bi kotrljali. Umesto starih porašće mlade. strugotina. druga polovina će roditi iduće godine. Korpe se okaĉe za grane u toku berbe pomoću kuki duţine 15—20 cm. Zimske sorte jabuka i krušaka beru se u septembru i poĉetkom oktobra.

Za kruške niskog oblika kao vegetativna podloga za kruške sluţi dunja. Kao najbolji pokazao se tip A. a na dusenu srednje bujne ili polupatuljaste. Najslabije bujnosti su tipovi VIII i IX. E. Oko dţbuna se zagrtanjem stvori humka visoka 25—30 cm. Voćnjak treba podizati na patuljastim podlogama. tj. preporuĉljivo je prskanje tri puta nadzemnih delova voćke azotom i fosforom od maja do avgusta. pa se zbog toga i jedne i druge zovu patuljcima. ХII i XVI.B. amonijum-nitrata З5—40 g i zgorelog stajnjaka 0. 25— 30 g superfosfata i sa 5—6 g kalijumove soli. borba protiv štetoĉina i berba plodova. Izdanci se seku i zabadaju u zemljište a ostavljaju 2—3 pupoljka iznad površine zemlje iz kojih će u toku leta izrasti nekoliko izdanaka. IV i VI i najbujniji — X. mada se od njih dobija manji rod po stablu. jer se na malim površinama moţe gajiti veliki broj stabala raznih vrsta i sorti. kada se postavlja pitanje. Đubrenje se obavlja u martu i u maju sa 40— 50 g amonijum-nitrata. ogrću do polovine sitnom zemljom. Ostali tipovi dunje (D. kao što je već reĉeno. Pri zagrtanju sitnu zemlju treba staviti u sredinu dţbuna i ravnomerno razmestiti izmeĊu izdanaka. zatim odreĊene postupke — osobito u špalirnim voćnjacima. Dţbunovi se zalivaju 9—10 puta (meseĉno 2 zalivanja). U godini sa obilnim rodom za stvaranje cvetnih pupoljaka treba uneti sledeće doze Ċubriva: amonijum-nitrata 70—80 g predcvetanje i u maju-junu 20—40 g/m2. neophodno je podvući osobinu voćke i odreĊeno navesti na kojoj je podlozi). Ü julu treba uneti organska i mineralna Ċubriva. Razmnoţavanje vegetativnih podloga Zemljište za saĊenje matiĉnih podloga treba da je što plodnije rilja se na dubinu 35—40 cm.5—1 kg. Voćke se zalivaju ĉetiri do šest puta a toku leta i jedan do dva puta u toku zime. ali zato patuljaste voćke zauzimaju i manju površinu. Kod obilnog cvetanja obavlja se proreĊivanje cvetova tretiranjem voćke sa DIOK.D. dusen i dunja. Sve ove podloge su za jabuku. koji se razlikuju po bujnosti. Za reznice treba uzimati jake letoraste i saditi ih na odstojanju 50—60 cm i u meĊurednom rastojanju od 120 cm. 2 Varijiteti. kada dostignu visinu od 10—15 cm. V i VII. da bi se uništilo 70—80% cvetova. U proleće sledeće godine izdanci se orezuju i na svakom se ostave po 2—3 pupoljka. a u manjoj meri i tip C. pa se zato i ne koristi.Ċubriva unose kasnije. najzad. Reznice treba da su duge 10—12 cm. bujnije — I. koji se. U toku leta zagrtanje treba ponoviti 2—3 puta. ali je manje bujnosti. a u jesen superfosfata 60 g. Da bi prinos u voćnjaku bio dobar i redovan treba primenjivati visoku agrotehniku. kalijeve soli 8—10 g i stajnjaka 2 kg po m2. U jesen se dodaje 5—6 kg zgorelog stajnjaka na 1 m2. VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 30 / 80 . (Ali. Najĉešće se patuljaste voćke gaje na podlogama paradisa i dusena. od kojesu za podlogu izdvojene 7 tipova: A. Preimućstvo patuljastih voćaka je u sledećem: patuljaste voćke donose prvi rod 2—3 godine ranije od drugih. dolaze u obzir paradis i dusen. već tipovi EM podloga numerisanih od I do XVI. a stabla nije potrebno podupirati. samo stablo brţe ulazi u punu plodnost. Uz naroĉitu negu (orezivanje. Tipu A sliĉan je tip B.E.C. kalijeve soli 6—8 g i stajnjaka 1—2 kg po 1 m2. odnosno tipovi dusena odlikuju se srednjom bujnošću. od njih se dobijaju krupniji i ukusniji plodovi. Patuljaste voćke i srednjebujne voćke su sliĉne. Na okućnicama treba gajiti prvenstveno patuljaste voćke. Njihov porast zavisi od podloge i osobina sorte. Zahvaljujući malom rastu na ovim voćkama se lakše obavlja rezidba. Pošto je izvršena vegetativna selekcija meĊu varijitetima dusena i paradisa više se u voćarskoj literaturi ne pominju njihova imena. IV i V i drugi. priliĉno je otporan prema mrazu i znatno je bujniji od tipa C. u jesen superfosiata 30 g. tako da daju veće prinose po jedinici površine. III. Sem toga. Pre riljanja nanosi se 7—8 kg stajnjaka i 150— 180 g superfosfata na 1 m2. PODLOGE ZA PATULJASTE VOĆKE Od podloga za patuljaste voćke.2 Postoje mnogi tipovi patuljastih podloga. dusen tipovi II. kod kojih je donošenje ploda stabilno. F i G) zbog slabog srašćivanja s vijokom — izbaĉeni su iz proizvodnje. sade se gušće. pa je zato za gajenje ovih voćaka potrebno veće struĉno znanje i iskustvo. Nedostatak potuljastih voćaka ješto one zahtevaju mnogo veću i savršeniju agrotehniku. Kulturne sorte kalemljene na paradisu obiĉno su patuljaste. Na pripremljenoj parceli sadi se paradis. Tip A najbolje srašćuje se vijokom kruške. Glavniji su: paradis tip VIII i IX. koji se dosta razlikuju jedan od drugog. Umesto mineralnih Ċubriva moţe se svake godine unositi s jeseni 6—8 kg po 1 m2 stajnjaka. Prilikom saĊenja voćaka treba odabirati sorte koje raĊaju svake godine. tj.F i G. VOĆKE NA PATULJASTIM PODLOGAMA Patuljaste voćke ranije poĉinju da donose rod od visokih voćaka. malo bujni—II. Na svakom orezanom izdanku izraste nekoliko mladih izbojaka. zalivanje) moţe se svake godine imati dobar rod. Ċubrenje. a varijiteti paradisa — vrlo slabom bujnošću.

0 m. U jesen se sa donjeg kraja izdanka odseca reznica duţine 20—25 cm.U novembru pre mraza humka se razgrne i sekaĉem skinu oţiIjeni izdanci. Ovo je povezano sa formiranjem razliĉitih oblika krune i pojedinim sortama odgovara ovaj ili onaj oblik. tj. Samo neke patuljastë podloge podnose malo zaslanjena zemljišta — dunja. Osobina veštaĉkih oblika je u tome što se intervencijom voćara kruni mogu dati vrlo raznovrsni. Slobodna kruna je sliĉna kruni na bujnim podlogama na paradisu i dunji formira se piramidalna. VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 31 / 80 . ali se opet ostave 3—4 pupoljka radi stvaranja izdanaka sledeće godine. Ţile na matiĉnom stablu ogolele prilikom odgrtanja treba ponovo zatrpati sitnom zemljom. Od krušaka: klapova. 17). Podzemne vodé ne smetaju srednje bujnim podlogama ako su na dubini 1. jonatan.2— 1. Narednih godina postupak je isti kao što je već opisano. neprirodni i zanimljivi oblici koji ĉesto imaju dekorativni znaĉaj (sl. što omogućava stabilnost voćke. Reznice seĉene u proleće sa srednjeg i gornjeg dela izdanka slabo se oţivljavaju.5 m. kada cela podloga ide u zemlju. parmenka zimska zlatna i dr. Izbor sorti Nisu sve sorte preporuĉljive da se gaje kao patuljaste voćke. a za paradis i dunju na dubini oko 1. PODIZANJE VOĆNJAKA PATULJASTIM VOĆKAMA Izbor mesta Imajući u vidu da patuljaste voćke imaju korenov površinski sistem. zato redove voćaka treba usmeravati u pravcu sever-jug. 18). Kod špalira se formira pljosnata kruna u vidu zida. paradis i dusen. zemljište treba da je bogato hraniljivim materijama. SaĊenje voćaka SaĊenje patuljastih voćaka neznatno se razlikuje od naĉina opisanog za voćke gajene na bujnim podlogama. Patuljaste voćke se sade toliko duboko da se mesto kalemljenja — a ne do korenovog vrata. U proleće ove reznice se sade u pripremljeno zemljište. Postoje oblici špalira sa podupiraĉima (talijanska palmeta) i bez podupiraĉa (ruzinska palmeta). Voćnjaci u obliku špalira zahtevaju ravnomerno osvetljavanje krune sa svih strana. U takvom sluĉaju posle dve-tri godine potrebno je izvršiti rezidbu ţila izbilih iz plemenke. Od jabuka za gajenje u patuljastom ili polupatuljastom obliku preporuĉljive su sledeće sorte: delišes. Vegetativne podloge mogu se proizvoditi i reznicama. stvaraju se ţile na podlozi. Potrebno je i da su parcele stalno snabdevene vodom. kao što je sluĉaj kod bujnih podloga — ravnja sa površinom zemljišta. kako bi bilo najmanje zasenjivanje. 16) Neki put kod preduboke sadnje (naroĉito kod krušaka) plemenka se i sama oţili i prelazi na sopstveni korenov sistem. FORMIRANJE OBLIKA KRUNE Postoji nekoliko oblika kruna na patuljastim podlogama: slobodna kruna i veštaĉki oblici (oblik špalira). Pri dubokoj sadnji. (sl. viljamovka i dr. a na dusenu poboljšana piramidalna kruna (sl. S jednog matiĉnog stabla mogu se oţiIjeni izdanci proizvoditi 10—12 godina.

na koji se uĉvršćuje letva. ili u obliku specijalnih naslona (drvenih ili od ţice). kao sto smo vec rekli u suštini nije ništa drugo nego patuljasta voćka s krunom plosnatog oblika u vidu zida ĉiji se razvoj i raĊanje regulišu i rezidbom i savijanjem grana i granĉica (sl. Razvijeni izdanci se vezuju za letve ilii ţicu i tako se dobija ţeljeni oblik. 19). koji rastu naviše. Prilikom sadnje razvijeni jednogodišnji letorasti skraćuju se na 1/3. Od ovih grana stvara se prvi sprat. Talijanska palmeta.5—3 m. Kod kose palmete sve letoraste koji rastu naviše treba saviti i vezati za donju ţicu ili za donje skeletne grane. Druga osobina ovih oblika je naĉin orezivanja. Na granama prvog reda formiraju se grane drugog reda u razmaku 30—35 cm od osnove grane. a na dusenu 60—70 cm.Slobodne forme Pri formiranju piramidalne krune visina stabla treba da je 35—40 cm. Kruna se formira na visini 35—40 cm dok se osnovne grane mogu rasporeĊivati jeclna naspram druge pa se moţe desiti da se par osnovnih grana rasporedi 10— 15 cm jedna od druge. Veštaĉki oblici Kao osnova za ovaj oblik sluţi naslon. Grane se svake godine orezuju i pinciraju Ne dozvoljava se znatnije udaljavanje granĉica od osnovnih grana (granĉica se moţe udaljiti najviše 20 cm). palmete. Treći sprat se stvara proizvoljno od 2 do 3 grane. VoĊica se skraćuje na visinu od 80—100 cm da bi se dobio drugi sprat palmete. o ĉemu smo ranije govorili. Tehnika formiranja poboljšane piramidalne krune ista je kao j za bujne voćke.5—4 m. Prl formiranju palmete naroĉita se paţnja poklanja stvaranju ĉvrstog i stabilnog kostura s pribliţno jednakim granama i nije dobro kada je gornja osnovna grana jaĉa od donje. već saĉekati da sadnica ojaĉa i dobije potrebnu visinu. rasporeĊenih na razmaku 35—40 cm od grana drugog sprata. a to je druge godine. U drugoj polovini jula letorasti koji rastu naviše savijaju se vrhom ka zemlji i vezuju papirnim kanapom. S formiranjem osnovnih grana drugog sprata ne treba ţuriti. skraćuju se na 10 cm. Drugi sprat formira se isto kao i prvi. koji se pravi ili u obliku ţiĉanog špalira. Ovde se većina plodova stvara na osnovnim granama. Pri formiranju krune grane treba ravnomerno razmestiti u prostoru. Pri izboru osnovnih grana potrebno je uzimati grane koje ne izbijaju iz stabla pod suviše oštrim uglom. Za vreme ranog prolećnjeg savijanja izvestan broj granĉica se odseca da ne bi došlo do VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 32 / 80 . Centralna grana-voĊica po završetku formiranja savija se ka ţici. jer na izdancima koji rastu naniţe formiraju se cvetni pupoljci. a na dusenu 3. a postoje i razni drugi dekorativni oblici. Savijaju se 3—4 granĉice rasporeĊene na 10—20 cm jedna od druge. Špalirski oblici. Špalir. Grane treba savijati dva puta godišnje: rano u proleće i u junu. vaze. bez nagomilavanja. Voćke koje su kalemljene na dusenu formiraju se u obliku poboljšane piramidalne krune s visinom stabla od 50—60 cm. Druge godine formira se drugi sprat od dve grane sa izdankom u produţenju. Visina špalirnih voćaka iznosi: na paradisu 2. Veštaĉke oblike moţemo uslovno deliti na sledeće grupe: kordunice. Ovaj sistem treba da ima ĉetiri do pet grana prvog reda. Ostali letorasti. Za sadnju se uzimaju sadnice sa dve granĉice suprotnog smera i sa produţnicom. Primenom visoke agrotehnike na osnovnim granama i odozgo i odozdo izrastaju zeleni letorasti. jer se takve grane prilikom savijanja lako lome. U toku dve-tri godine formira se treći i ĉetvrti sprat. Odstojanje meĊu spratovima osnovnih grana: na paradisu 30—40 cm.

5 m. onda se pobijaju koĉevi. Nije preporuĉljivo da se na paluljastim voćkama operacije sprovode po šablonu. Rastojanje meĊu središnjim stubovima je 15—18 m. Ako se rezidba vrši u leto. treba uzimati one koje se ne razgranjavaju. Novi letorasti se savijaju i vezuju u julu ili rano u proleće sledeće godine. Krajnji stubovi naslona manjih su razmera nego u vinogradu. obraĊuju i Ċubre. pošto se on ne urezuje u drvo. Ako se grane ne mogu ukrstiti. od njih se bira onaj koji je bolje rasporeĊen i od njega se formira osnovna grana. VoĊica koja raste uspravno savija se u vidu luka i vezuje za donju granu. Tako se isto postupa i sa boĉnim granĉicama koja su dugaĉke 20—30 cm.5 m. Na savijenom luku tokom leta izraste mnoštvo letorasta. Ako ima jalovaka i ako ih ne moţemo iskoristiti za savijanje zbog debljine ili velike gustine treba ih ukloniti. nastojeći da on bude na drugoj polovini povijene grane. Jabuke na paradisu i kruške na dunji sade se u redovima s rastojanjem 2—2. Dok su voćke mlade brzo napreduju i porastu po 120 i više santimetara tokom vegetacije. Izdanci za osnovne grane koji su dugi 70—80 cm ostavljaju se za narednu godinu. a za bujne 40—50 cm. Da bi se ubrzao porast grana prvog sprata. Kod voćaka u špaliru nije dozvoljeno prekoraĉenje rokova pojedinih operacija. Za zatezanje ţice neophodno je da se ona nalazi više od prvog sprata skeletnih grana. Njih vezujemo zimi i razvodimo grane na jednu i na drugu stranu. od kojih treba odseći one koje no moţemo koristiti za savijanje. Na savijenim granama stvaraju se novi mladi izdanci koji izrastaju sa osnovne grane. a ako se zagušuju treba ih u osnovi odseći. POSTAVLJANJE NASLONA Za voćke na patuljastim podlogama koje će se gajiti u obliku špalira neophodni su nasloni. Ako drugi sprat poĉne da pretiĉe prvi. Kad voćke završe svoj porast. onda se na deblu iznad mesta izbijanja ovih grana pravi zarez. Tehnika nameštanja stubova ista je kao i u vinogradu. Ukoliko su ostavljena dva letorasta. Na savijenim izdancima rastu cvetni pupoljci. U nedostatku iskustva prinuĊeni smo da prilazimo gajenju ovih voćaka s većom obazrivošću. Kod voćaka na patuljastim podlogama deo teţine prinosa oslanja se na skelet naslona. a takoĊe se seku do osnove i zadebljale grane. Kod ovog oblika krune nije potrebno praviti naslon kao kod obiĉnog špalira. Rastojanje meĊu osnovnim granama iznosi: za slabo bujne voćke 30—40 cm. debljina u gornjem kraju 8—10 cm u preĉniku a kod središnih stubova 5—6 cm. Vezivanje izdanaka najbolje je obaviti papirnim kanapom. inaĉe je potrebno mnogo vremena za orezivanje gustih granĉica. Stvoren rodni zid mora biti širok oko 1 m. Savijanje i vezivanje zelenih letorasta obavlja se u julu.zgušnjavanja. Prostije je i lakše dobiti patuljaste VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 33 / 80 . onda ga oslabljujemo povećavanjem ugla nagiba. Dobra sorta za ovu palmetu je zlatna parmenka. U daljem postupku orezivanjem se uklanjaju zgusnule grane. Ruzinska palmeta. već nam samo zgušnjavaju rid. za koje se grane privremeno vezuju. Na njima se formiraju cvetni pupoljci. Nije uvek lako naći oformljenu jednogodišnju sadnicu za špalir. Druge godine letoraste duţe od 40—70 cm treba savijati polukruţno i vezivati jedan za drugi i sa jedne i sa druge za grane susednih voćki. a na dusenu 3— 3. One treba da zavise od razvoja voćke. Pri izboru letorasta za osnovnu granu pazi se na mesto gde on raste. izrastaju vodopije. tako da se grane ukrštaju. Iduće godine rano u proleće sprovodi se drugo vezivanje. s unutrašnje strane krajnih stubova obavezno se postavIjaju kosi podupiraĉi ili se sa spoljne strane stuba zategne deblja ţica priĉvršćena za koso pobijeni kolac. Pri odabiranju sorti za ruzinsku palmetu. Voćke se gaje na podlogama: jabuka na paradisu i dusenu. one se podmlaĊuju jaĉim zimskim orezivanjem. Za sadnju se uzimaju sadnice ĉija su debla visoka 45—50 cm i imaju tri granĉice — dve boĉne koje su usmerene duţ reda u suprotnim pravcima i s jednom produţnicom (voĊicom). Od njih treba izabrati jedan do dva najjaĉa i najbolje rasporeĊena i pustiti da slobodno rastu. Na stubove se zateţe 3—4 reda ţice u razmaku od 50—60 cm.5 m. U toku leta voćkama se pruţa dobra nega — zalivaju se. Njih savijamo u zimskom periodu ili sledeće godine.1 do 2 m. U tom cilju treba što brţe popuniti slobodna mesta meĊu spratovima osnovnih grana. Ove grane se posle sadnje skraćuju na 1/3. Savijanje novo izraslih letorasta produţava se sve dok zid ne dostigne visinu od 1. Sa starenjem voćke smanjuje se i njen vegetativni porast. Da bi se ţica mogla jaĉe zategnuti. Formiranjem špalira teţi se stvaranju zida debljine 100—150 cm. a kruška na dunji. a koĉevi se uklanjaju. Duţina siubova je 3—3. nego treba pojedine radnje obavljati promišljeno. Sve ostale letoraste treba ili skratiti iznad ĉetvrtogpetog lista ili ako su duţi saviti i vezati. Kod takvog razmeštaja moţemo savijati osnovne grane na potreban ugao. Jako razvijene vodopije se savijaju. Pri orezivanju paţnja se obraća na gustinu granĉica. pošto se granĉice koje rastu duţ reda vezuju meĊu sobom stvarajući tako neprekidan zid.5 m. pa se one proreĊuju. Rastojanje meĊu redovima kod ruzinske palmete treba da je 3—3. a kad dovoljno porastu vezuju se za grane susedne voćke. Ukoliko je površina popunjenija više će biti roda.

a sadnice formiraju na ranije opisani naĉin. najbolje je ako se u novembru i decembru zemljište nakvasi do dubine 1. kao što je rani krompir. pri stiskanju u šaku. Prve dve godine mogu se izmeĊu redova gajiti povrtarske kulture. u brazde. Zato ne treba dozvoliti zasušivanje zemljišta u letnjem periodu. Da bi se vlaga saĉuvala. Zalivanje obavljati ĉešće i u malim dozama. kao što smo već napomenuli. pa je nuţno unositi Ċubriva već od druge godine posle sadnje. Voćnjake i vinograde na zaslanjenim zemljištiraa s plitkim podzemnim vodama treba Ċubriti s povećanim dozama mineralnih Ċubriva i stajnjaka. a ostatak poĉetkom jula. kalijumovih Ċubriva 20 g pred jesenje riljanje. Ako se zemlja sa dubine 15—20 cm. Zbog visokih letnjih teraperatura poţeljno je oko voćaka ili pantljika mulĉovati zemljište slamastim stajnjakom ili strugotinom u sloju 12—15 cm. jer ono svojim ispravanjem sniţava podzemne vode. jer su ţile kod patuljastih voćaka. Fekalije se moraju razblaţivati vodom. Pred zasnivanje voćnjaka parcela treba da je dobro nivelisana. Takvim naĉinom odgajivanja dobija se prednost od ĉitave godine. smokva. Zalivanje U agrotehnici gajenja voćaka zalivanje ima veliki znaĉaj. slabiji. posle zalivanja zemljište se kultivira. Ako se ovo tada ne uĉini. Od dva pupoljka treba ostaviti jaĉi. Sa starenjem voćaka brazde se prave izmeĊu redova na 1 m jedna od druge. a zemlja ostavi u grudvama. Ako se zemljište pod voćkama mulĉuje. a drugi. šljiva i jagode. Đubriva se daju po 1 m2 u sledećim koliĉinama: amonijum-nitrata 120 g u aprilu i poĉetkom jula. Bolje podnose zaslanjena zemljišta vinova loza. nar. a na dusenu 5—6. superfosfata 150 g u dva maha — pod jesenje riljanje 50%. zgorelog stajnjaka ili komposta 6—8 kg godišnje. a letnja se obrada ne obavlja. jer se time povećava nivo podzemnih voda. a preostali plodovi ostaće sitni. ne pret-vara u grudvu već se raspada. niti pak praviti stalne pregrade radi nagomilavanja vode za zalivanje. da se voda kojom se poliva ne bi spojila sa podzemnom vodom — u protivnom so će izaći na površinu zemljišta.5%. onda se u jesen zemljište rigoluje na 15— 18 cm. Površinski razvoj korenovog sistema dozvoljava da se efikasno iskoristi letnje prihranjivanje. Na uzvišicama stvaraju se zasoljene pege zbog velike koliĉine isparene vode. višnja. Okopavanje oko voćaka je obavezno. Posle tri godine zemljište treba duboko preorati. onda treba zalivanje obaviti u martu.5—2 m. Kalemljenje u avgustu vrši se sa dva pupoljka i ako se oni ne prime onda u proleće treba kalemiti kalem-granĉicom. Mogu se unositi i teĉna organska Ċubriva u vidu prihranjivanja: kokošiji izmet razblaţen sa 8—10 puta više vode u koliĉini 1—2 kofe na 1 m2. Pri crnom ugaru takoĊe je potrebno obavezno u toku godine Ċubriti voćnjak organskim materijama. a okolo stabla na 8—10 cm. Ü toku leta treba obaviti tri do ĉetiri prašenja na dubini 10—12 cm. koji će sluţiti za sniţavanje nivoa podzemne vode. MeĊu redovima dobro je sejati lucerku pošto ona smanjuje koliĉine soli u zemljištu. koje su napravljene sredinom meĊuredova i to 1 kofa na 3 m duţinska. Kod plitkih podzemnih voda zalivanje se smanjuje. znaĉi da je vlage u zemljištu malo. OBRADA ZEMLJIŠTA Zemljište oko voćaka ili u pantljikama (kod špalira) obraĊuje se u jesen ili u proleće. Dobro je duţ kanala saditi drveće (ako ono ne zaseni voćke. kajsija i jabuka.poloţnice. Naroĉito osteljive na zaslanjena mesta su sledeće vrste: orah. Zalivanje se obavlja ne po nekim utvrĊenim kalendarskim rokovima u zavisnosti od vlaţnosti zemljišta. Kad voćnjak poĉne da raĊa ne preporuĉuje se da se izmeĊu redova i dalje gaje povrtarske kulture. trešnja. ali u svakom sluĉaju voćke treba posebno Ċubriti. S obzirom na to patuIjasti voćnjaci rano poĉinju da raĊaju. Kod zalivnih kanala. OSOBENOSTI AGROTEHNIKE NA ZASLANJENIM ZEMLJIŠTIMA I NA ZEMLJIŠTIMA S PLITKIM PODZEMNIM VODAMA Voćke i vinova loza mogu uspevati i na zaslanjenim zemljištima ako opšta zasoljenost ne prelazi 0. Zalivanje se obavlja brazdama. Da bi se obezbedila dovoljna vlaţnost. koje se povlaĉe na 40—50 cm od stabla. breskva. koji se nalaze pored voćaka ne treba dozvoliti visok nivo vode. inaĉe će doći do opadanja plodova. Autor ove knjjge preporuĉuje da se na okućnicama u proleće sade patuljaste poloţnice po linijama budućeg špalira na odstojanju kao što je bilo prikazano za voćnjak. Najbolje je koliĉinu vlage odreĊivati laboratijski. Rano u proleće zemljište se obraĊuje na dubinu 12—15 cm. rasporeĊene površinski. Pred zasnivanje voćnjaka radi isušivanja zemljišta potrebno je iskopati kanal. fekalije se unose u jesen. U toku leta za voćke na paradisu potrebno je 7—8 zalivanja. Posle VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 34 / 80 . ĐUBRENJE Visoki prinosi od patuljastih voćaka mogu se dobiti samo pri obilnom Ċubrenju. 4 kofe vode na 1 kofu fekalija. U avgustu će se se ove poloţnice kalemiti na spavajući pupoljak ili u proleće na budni pupoljak i odgajiti jednogodišnje sadnice na odreĊenim mestima bez presaĊivanja. ukloniti oĉenjavanjem.

ali ona stoji visoko — na površini zemljišta. ima sok zatvorenocrven. Kod zasnivanja voćnjaka na livadsko-moĉvarnim zemljištima. daje se stajnjak u koliĉini 2 kg/m2. Kad se grm oslobodi zemlje. U proleće pod mladi nar treba uneti 250—300 g amonijumnitrata. pa se odozgo opet pokriva slojem trske. a u puno plodonošenje stupa u sedmoj ili osmoj godini. a ostali se odsecaju u trećoj godini. izuzev sledećeg: na takvim zemljištima smanjuje se broj zalivanja na jedno do dva ili se zalivanje uopšte ne obavlja. zato ga pred zimu obavezno treba pokriti zemljom. Kod rodnih grmova najproduktivniji je srednji deo grma. Zimska zalivanja se ne preporuĉuju. Kod nedostatka vode. pri ĉemu treba paziti da se ne ukloni veliki broj grana. Kazake. Poĉinje sa plodonošenjem u trećoj godini. koje se oreţu na 1/3. a ostale odsecaju u trećoj godini. podiţe i vezuje za kolac. Posle deset godina matiĉna stabla se zamenjuju izdancima iz korena. Na 1 m2 potrebno je: 50 g amonijum-nitrata. pred zimsko riljanje. Posle sadnje sadnice se orezuju na visinu 50—60 cm. Radi lakšeg i boljeg pokrivanja nar se neguje u obliku grma visine 2—5 m. Na osnovnim granama izbije 4—5 grana drugog. Radi boljeg zasenjavanja zemljišta koje smanjuje odlazak soli na površinu. Đubrenje se vrši i posle masovnog cvetanja radi dobijanja više plodova. ipak bolji prinos daje unakrsnim oprašivanjem. sultanina i dr. Grmovi nara se odgrnu krajem marta. Zatim se grm nara povija i polaţe na pripremljenu prostirku. za sadnju se odabiraju sorte više otporne prema mrazu. osobito u julu-septembru. saperovi. Agro-tehnika je ista koja je opisana ranije. mladice nara se u severnim krajevima pokrivaju krajem oktobra. ili poĉetkom aprila. Druge godine po formiranju na matiĉnim stablima ostavi se 4—5 izdanka drugog reda koji se oreţu na 1/3. Sve su sorte nara po ukusu. Stari grmovi se podmlaĊuju od dobro razvijenih boĉnih razgranjavanja. rizling. koji moţe dostići 450—600 g. Sadnice se sade na istu dubinu na kojoj su rasle u rastilu. Isto tako. muskat maĊarski. boji i veliĉini sliĉne. sem aĉikdana. — Ovo je jedna od najboljih uzbekistanskih sorti. Pri berbi plodova treba voćarskim noţem odseći dršku ploda da bi drška ostala na grani. Jednovremeno se uklanjaju suve i ukrštene grane. pošto one na ovakvom zemljištu rastu sporije. pošto oni veoma iznuravaju grm. 200—300 g superfosfata i 100 g kalijumove soli. koje se oreţu na 1/3 do 1/2 prirasta. Plodonosni nar zaliva se 10—12 puta u toku leta. Nar se najĉešće formira u obliku grma sa ĉetiri do pet stabala. bjan širei. Grm nara mora biti pokriven zemljom. lako je nar samooplodna biljka. ulfa. sniţava prinos pošto plodovi pucaju. gde voda nije zaslanjena. Nega nara ista je kao i ostalih voćaka. Prenose se veoma dobro. povećanja porasta grana i radi stvaranja plodnih pupoljaka za narednu godinu. 60—70 g superfosfata i 25 g kalijumove soli. Plodovi se mogu ĉuvati 7—8 meseci. Pri sadnji voćaka i vinograda na zaslanjenim zemljištima rastojanje meĊu pojedinim biljkama mora biti manje nego pri sadnji na obiĉnom zemljištu.svakog zalivanja obavlja se usitnjavanje zemljišta oko stabla i meĊu zalivnim trakama. Sok je crven i nakiseo. isto postoji mogućnost za podizanje voćnjaka i vinograda. ostavljajući tri do cetiri izdanka. a to su: kišmiš crni. AGROTEHNIKA SUBTROPSKIH KULTURA NAR Nar je plod toplih predela. trećeg i ĉetvrtog reda. kzil. pošto su one plodonosne. na nju slaţu sitne trske ili slama. otresa se. Grm se proreĊuje i da bi vazduh i svetlost prodirali u sredinu grma. vinova loza se obiĉno gaji na špaliru u obliku kose pergole. Nar se obiĉno Ċubri u jesen. trećeg i ĉetvrtog reda. Plodovi sazrevaju u oktobru i ĉuvaju se do februara. Zato treba voditi raĉuna o tome prilikom orezivanja. ispirno zalivanje. Izdanke koji izbiju iz korena u toku leta treba uklanjati nekoliko puta. Biljke ovde rastu jako bujno i odstojanje meĊu njima mora biti donekle veće. Ubrani plodovi suše se 2—3 dana u hladu. Plodovi su srednje veliĉine. U Uzbekistanu. tunelske pergole. kiselo-slatkog ukusa. Treba saditi sorte jabuka koje su kalemljene na podlogama otpornim prema zaslanjenom zemljištu. Rodnost nara je 30—50 kg po jednom grmu. VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 35 / 80 . a prestaje sa zalivanjem u avgustu. teţine 250— 300 g. Radi toga se pod grm nara naĉini humka zemlje. Za sadnju sadnica nara kopaju se jame dimenzija 40x75 cm. s obzirom na klimu. a u juţnim krajem novembra. U jesen. radi toga da bi se so isprala u dublje slojeve zemljišta. ako nisu potrebne za formiranje osnovnih grana. Zato ga valja saditi zajedno sa nekoliko sorti. a preko toga se nasipa sloj zemlje od 20 do 25 cm debljine. Sorte nara su: ĉikdana. U prvoj godini mladice se zalivaju 12—15 puta. jer bi se onda pojavio veliki broj letorasta koji ne daju rod. kazake. pri podizanju vinograda na ovakim zemljištima treba birati otporne sorte. Dalje se teţi da na grmu bude po mogućstvu što više srednje razvijenih grana. kao i vodopije izrasle iz korena. U voćnjacima na ovakvom zemljištu u jesen i u proleće obavezno je tzv. Pošto voćke kasno završavaju svoj ţivot. Na osnovnim granama izbije 4—5 grana drugog. Razmnoţava se jednogodišnjim reznicama. U ĉetvrtoj godini formiranje krune se završava. rkateli. a najmanje donji.

Raste koso i dostiţe 7—8 m visine. Sadi se na rastojanju 6x4 m. Za badem treba traţiti terene okrenute jugu.SMOKVA Agrotehnika smokve malo se ĉime razlikuje od agrotehnike nara. seku se svi izdanci iz korena. Rano u proleće poĉinje da cveta. a drugi put u avgustu. smirnski crni i krimski N° 9. Cveta krajem maja. BADEM Badem poĉinje da raĊa ĉetvrte godine. P i A. U Uzbekistanu unabi raste u divljem stanju. podnosi kratkotrajne mrazeve od —18 do —20°. Grm smokve se formira sa 3—4 osnovne grane. kolhozni. inaĉe letorasti ne sazrevaju. Unabi donosi plod u drugoj godini posle sadnje. Badem traţi unakrsno oprašivanje. HURMA (JAPANSKA JABUKA) Hurma je drvo koje brzo raste i dostiţe visinu 6—13 m. U zasenjenim mestima drvo slabo raĊa. peskovitim zemljištima. da ne bi iz plodova iscurio sok. Preporuĉuju se sorte sa ţenskim cvetom. kao i kod breskve i ukoliko je veći prirast. Plodovi se brzo kvare. manje podesna za sušenje. jalovaci. moţe uspevati na svakom terenu i na malo zaslanjenim zemljištima. ţeludaĉnih i srĉanih oboljenja. Zemlja se Ċubri svake godine stajnjakom u koliĉini 3—4 kg/m2. lišće i granĉice sorte unabi koriste se za leĉenje grudnih. ĉapla. Sazrevanje plodova poĉinje odozdo. smanjuje se kvalitet plodova i povećava osetljivost na niske temperature. Kruna unabija formira se u obliku ĉaše. utoliko je veća i rodnost. Kasno cveta. Plodovi se ostavljaju po mogućnosti što duţe na stablu da bi se osušili Odrasla stabla (15—20 godina) daju 50—60 kg plodova. Smokva poĉinje da rodi u 2—3. zato unabi treba saditi na mestima zaštićenim od vetra. Kod rodnog drveta vrši se umereno orezivanje. jaltinski. Potpuno sazreli plodovi imaju crvenosmeĊu boju. zbog ĉega mu cvetovi ĉesto izmrzavaju. RaĊa treće ili ĉetvrte godine. Badem se sadi na rastojanju 5 m izmeĊu redova s razmakom od 4 m u redu. Agrotehnika za ovu voćku je kao i za druge voćke. Preporuĉuju se sorte: prvenac. Sadrţe šećer. Plodovi hurme dobro dozrevaju u tamnim i dobro provetrenim prostorijama. UNABI (KINESKA URMA. kadota. skoro bez zalivanja. Prilikom izbora mesta treba voditi raĉuna da podzemne vode ne budu iznad 2 m dubine. pa je potrebno saditi dve-tri sorte zajedno. Zaliva se 4 puta leti i 1—2 puta zimi. amonijum-nitratom 50 g/m2. DRENJINA (DREN) VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 36 / 80 . Plodovi se zameću na letorastima. zato pri orezivanju treba uklanjati samo suve i izukrštane grane. Badem se kalemi na gorki badem. Podnosi mrazeve do —30°. traţi plodno zemljište i veći broj zalivanja. belanĉevine. pa se 4—5 ĉasova posle berbe moraju preraditi ili staviti na sunce da se suše. Smokvu uzimljujemo na isti naĉin kao i nar. Dvospolna je. a moţe i na dţanariku i šljivu. U Uzbekistanu se gaje sledeće sorte smokava: usbekska ţuta i crna. a ponekad i pre. godini dostiţe pun rod. Smokva ne bira zemljište. Dobro uspeva na lakim. gde je manje izloţen mrazevima. kalijevim solima od 15—20 g/m2. U toku vegetacije zahteva dosta svetlosti i toplote i pri nedostatku toplote plodovi sadrţe malo šećera i pre vremena opadaju. Stona sorta. Kruna je retka. Plodovi lako otpadaju. u obliku grma ili stablašica. masti. Rodnost grma smokve iznosi 15—20 kg. Plodovi. superfosfatom od 40—50 g/m2. godini. Smokva daje rod u dva roka: prvi put u julu. Sade se mešane sorte. Unabi ne zahteva naroĉito zemljište. U prvim godinama neophodno bi bilo da se dobije više boĉnih grana. jedino se zaliva 8—10 puta. Zahteva umerenu vlagu i toplotu. najĉešće u martu. Unabi je biljka koja voli unakrsno oprašivanje. ĈILONŢIJDA) Plodovi su ukusni i hranljivi. kiseline i vitamine C. Plodovi se reĊaju drškom na niţe. RaĊa svake godine. Plodovi sazrevaju u septembru ili poĉetkom oktobra. a punu rodnost dostiţe osme godine. pošto se one razvijaju bez oprašivanja. Plod joj je cilindriĉan. a u 10—12. suve grane i stare grane. Rodnost jednog stabla kreće se 20—40 kg. Cvetovi su sitni i veoma mirisni i izbijaju na letorastima. septembru i oktobru. Plodni pupoljci zameću se na letorastima. Sadi se na rastojanju 4x3 m. Za berbu plodova upotrebljava se voćarski noţ za odsecanje peteljki. Zaliva se tri do ĉetiri puta u toku leta i jednom u toku zime. Zahteva primenu agrotehnike kao i druge voćke. a pun rod daje posle 10—12 godina. pošto hurma zahteva unakrsno oprašivanje. Pri velikoj vlaţnosti vazduha i zemljišta produţava se rok sazrevanja izdanaka. crvene boje sa mesom ţućkaste boje. Uzbekska ţuta je rasprostranjena u svim rejonima.

Zivići se uništavaju u toku leta nekoliko puta. dugaĉkim vreţama. Na ţivićima se izdvaja i orezuje nekoliko novih mladih sadnica. Naredna zalivanja obavljaju se po potrebi u razmaku 5—7 dana. Ovi ţivići bolje se primaju i daju veće prinose nego ţivići koji su uzeti od starih biljaka. Prvi put se zalivaju 5—7 dana posle prve berbe. Iz popoljaka se stvaraju rozete listova a ispod njih ţilice. Tokom cele vegetacije zemljište izmeĊu redova se ĉisti od korova i odrţava u rastresitom stanju. odnosno neposredno pred samo zametanje cvetnih pupoljaka. Plodovi su mu soĉne koštunice crvene ili ţute boje. Nega jagode. ali su bolje one koje se nalaze bliţe matiĉnom bokoru. s obzirom na veći broj biljaka dobija se i veći prinos. koja veoma sniţava rodnost. meĊu dva zbliţena reda ostavlja se 25 cm. onda to iznurava bokore jagoda i umanjuje prinos u idućoj godini. Plodovi se koriste za spravljanje perkmeza i brašna. Dren je drvo ili grm visine 3 m. Meso je kiselo i oporo. Zemljište predviĊeno za sadnju jagode treba izravnati i drţati u ĉistom ugaru. Radi VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 37 / 80 . Postoje oblici koji se gaje radi plodova. a sada je sasvim zaboravljena. Ţile se u jamici ravnomerno razmeštaju i zemlja oko posaĊenog ţivića dobro pritisne. jagode napada siva truleţ. Na ţivićima postoje zadebljanja na kojima se nalaze pupoljci. bokori jadoga se sade u redovima (biljka od biljke) na rastojanju 25 cm i 60 cm meĊu redovima. svakog dana se zalivaju iz brazda umerenim koliĉinama vode. Posle saĊenja. koji daje soĉne kiselo-slatke crne plodove. a zatim zemljište kultivisati. SaĊena krajem avgusta. Osobito se ceni crni dud. Kroz 10—15 dana parcelu treba kontrolisati i na mestu uginulih biljaka posaditi nove. Kod ovog naĉina na 1 m rasporeĊuje se 8—10 biljaka. Za dvorednu sadnju brazdice treba da budu nešto dublje. Korov se uništava ĉim se pojavi. lako šumska jagoda voli vlagu. dok se jagode ne prime. šumska jagoda se prima. Druge godine jagode se Ċubre i sa 20—25 g/m2 superfosfata posle berbe. ţiviće treba priljubiti uz zemlju. Šumska jagoda se razmnoţava ţivićima. Ako je biljka gusto saĊena u meĊurednom prostoru voćaka ako je proleće vlaţno. Da bi biljka na ţivićima bila jaĉa. Ako koristimo ovaj rok sadnje. Neke sorte traţe oprašivanje i njih treba saditi u odvojenim redovima. inaĉe će biljka uginuti.Kultura drena je bila ranije rasprostranjena na okućnicama. ali se od njih spravlja i vrlo dobro slatko i sok. Najbolje vreme za sadnju je juli ili poĉetak avgusta. Posle zalivanja po ovlaţenoj liniji sadi se rasad-ţivići. Jagode se sade popodne. Sade se više sorti jagoda. Jednovremeno sa kultivisanjem u zemljište se unosi amonijum-nitrat 30—40 g/m2. U toku leta jagode se zalivaju 12—15 puta. Na rasadu se ostavlja samo jedan list a ostali se uklanjaju. a upotrebljavaju se i u sveţem stanju. kada se smanji vrućina. JAGODASTO VOĆE JAGODA Jagodu krupnih plodova i šumsku jagodu ćesto nazivaju baštenskim jagodama. a meĊu 2 pantljikama 60 cm. Na pripremljenoj parceli treba povući brazdice 20—25 cm duboke. ne podnosi visoko podzemne vode. Ceni se pre svega zato što ima tvrdo drvo. mada su to razliĉite vrste. da bi period sazrevanja bio duţi. U drvorednoj sadnji. iduće godine moţemo dobiti pun rod. Sumsku jagodu moţemo slobodno saditi izmeĊu redova voćaka. Ako se sadi jednoredno. Zemljište se u toku leta praši najmanje 4—5 puta. Ţivići za ukorenjavanje treba da imaju dobro razvijene ţile duţine 3—4 cm i 2—3 listića s razvijenim gornjim pupoljkom. ali roda u idućoj godini neće biti. izdancima. onda se na bokoru ostave najviše 2—3 rozete (dţbuna). Jagoda se sadi jednoredno ili dvoredno. Pre saĊenja površinu treba prekopati na dubinu 25—30 cm i uneti po 4—6 kg/m2 stajnjaka i 80—100 g/m2 superfosfata. Ako se dvoredno sadi (saĊenje u pantljike). Za vreme saĊenja na navlaţenoj zemlji prave se jamice sa dva prsta (kaţiprst i srednji) i u njih stavljaju ţile ţivića. U tom sluĉaju manje se razvijaju korovi. Lišće se upotrebljava za ishranu i odgoj svilene bube. Zemljište za šumsku jagodu mora biti ĉisto i plodno. u toku 5—6 dana. Ako jagodnjak posle berbe zaraste u korov i ako se javi suviše ţivića. Ako su ţivići potrebni za razmnoţavanje. Ukorenjeni ţivići odvajaju se od materinske biljke i sade odvojeno. a isto tako ni zaslanjena zemljišta. Sumsku jagodu moţemo saditi i u proleće. Pri saĊenju strogo se pazi da gornji pupoljak ne bude zasut zemljom. Rano u proleće redove s jagodama treba oĉistiti od osušenog lišća grabuljama i ukloniti ostale ţiviće. Prinos jagode umnogome zavisi od nege posle berbe. poĉev od ranih do kasnih. Plodovi se koriste u sveţem stanju. Za sadnicu se koriste ţivići sa 2—3 godine starih matiĉnih biljaka. DUD Dud je veoma rasprostranjeno drvo. U tom sluĉaju na 2 m2 razmešta se šest biljaka. a ostale uklanjaju.

pa su zato vrlo pogodne za gajenje na okućnici. Jagoderano cvetaju i prolećni mrazevi mogu da ih oštete. jagodnjak se zaliva još 5—6 puta. jagodnjak zaliti. gem elista i dr. postoje i tzv. Pored navedenih. Plod krupan. aromatiĉan. Raspon sazrevanja oko 25 dana. Lišće je najbolje uklanjati krajem juna i poĉetkom jula. Vrlo rodna sorta. Sorte jagoda su mnogobrojne. okruglastokoniĉan. remontantne ili stalno raĊajuĉe sorte tokom jedne vegetacije. Takav bokor prilikom jesenjeg riljanja ili kopanja treba malo zagrnuti. prijatnog ukusa. tamnocrven. ali se rodnost iduće godine povećava. — Zri sredinom maja. Gorela. Plod kupast. To su perspektivne sorte. najĉešće okruglast. a kasnije sitan. MALINA VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 38 / 80 . Plod krupan. Pogodan za transport. uneti Ċubre i zatim izriljati zemljište. — Zri krajem druge dekade maja. izduţeno-kupast. Raspon sazrevanja oko 25 dana. Vedensvil 7. noću. jer prve godine posle sadnje prinos je 50—60%. slatkokiselog ukusa. pogodan za transport. Plod vrlo krupan. mada se zasad gaje samo na okućnicama. Plod krupan. kao što su: erlibel (vrlo rana i s vrlo krupnim plodovima). izduţenokoniĉan. taškentska. — Zri krajem druge dekade maja. Prilikom berbe ne treba rukama dodirivati plodove. primetno se sniţava oštećenje bokora od krpelja i bolesti lišća — bele flekavosti. druge godine 100%. Raspon sazrevanja oko 30 dana. Raspon sazrevanja 15—20 dana. (teţine 75 g. Siprajz de hal — Rana sorta: zri 2—3 dana posle zenge prekosa. boje ruţiĉaste s aromom šumske jagode. Radi toga treba posle jesenje berbe s jagoda ukloniti lišće. ĉetvrte godine 80% i pete godine 60%. zenga friktano (srednje stasna) i dr. Sasecati treba oprezno. Posle toga unosi se Ċubre. Plod vrlo krupan (30—55 g). najprikladnije za gajenje u Uzbekistanu. jagode se poĉev od druge godine podmlaĊuju. intenzivno crven. parcelu treba zaliti. rohil. a potom zaliva i rilja zemljište. sonjana humi i frapendula. slatko. Pokahontas (srednje stasna). sa sunĉane strane svetlocrven a sa suprotne bledocrven. Madam mato. Jagode se beru rano ujutru ili uveĉe. za gajenje kod nas u Srbiji (Jugoslaviji) dolaze u obzir sledeće sorte: Maherauhova rana. dosta nepravilnog oblika. Plod vrlo krupan. — Zri krajem druge i poĉetkom treće dekade maja. Vrlo rodna sorta. izduţeno kupast. Lišće ponovo brzo izrasta. ukusan. Raspon sazrevanja oko 25 dana. Raspon sazrevanja oko 25 dana Plod krupan. odliĉnog kvaliteta. Kad je podmlaĊena šumska jagoda. koje spadaju u jednorodne. Pisac knjige preporuĉuje sledeće sorte jagoda. — Vrlo rana sorta jer zri već poĉetkom maja. boji i veliĉini vrlö atraktivan. Šumske jagode ne treba drţati više od 4 godine na jednom mestu. okruglasto koniĉan. — Zri poĉetkom treće dekade maja. Sanrajz. Plod krupan. pa i više). jarko crven. ĉvrst. zbog ĉega se i nazivaju dvorodne. crven. Sem toga. okruglastokoniĉan. vrlo dobrog kvaliteta. U ovu grupu spadaju sorle: humi bajmšen. tamno crven. srednjeg kvaliteta. zaliva se svaki drugi red. slatkonakiselog ukusa aromatiĉan. svetlocrven. srednje kiselog ukusa. odliĉnog kvaliteta. Kvalitet odliĉan. Ako se beru po toplom vremenu brzo se kvare. ukusan. ukusno. lepe crvene boje. nakiseo. Zenga prekosa. red pur. Plod joj je prve 2—3 berbe srednje krupan i ujednaĉen. prijatnog ukusa. — Zri krajem druge dekade maja. Postoje i sorte koje tokom vegetacije raĊaju jedan put u proleće a drugi put u jesen. Posle berbe pete godine ceo jagodnjak treba preriljati. Zenga prekosana. Ako se kasnije uklanjaju listovi (avgust). Poslednjih godina selekcionisane su u Nemaĉkoj i sorte jagoda s visokim stablom. koje su. dobrog kvaliteta. Meso aromatiĉno. do jeseni. Fin. Raspon sazrevanja oko 20 dana. Da bi se povećala rodnost. verovatno. Sorta 45/7. jagoda do jeseni neće biti. ukusan. Raspon sazrevanja oko 25 dana. Posle berbe lišće se seĉe do površine zemljišta. već prstima hvatati peteljke i tako ih odvajati od bokora. Posle završetka berbe. Plod krupan. sa sunĉane strane lepe crvene boje a sa suprotne bledocrven. a to su: rana šumska. MeĊutim. da se ne bi povredile ţile. pred pojavu mraza. zenga tigenga (rana sorta). ĉesto lepezastog oblika. Raspon sazrevanja oko 30 dana. RaĊa dobro i redovno. Red gauntlet. — Zri oko nedelju dana docnije od zenge prekose. Plod krupan i vrlo ukusan sa skramom divlje jagode. — Zri sredinom maja. pogodna za gajenje na okućnici. Plod zatupastokoniĉnog do srcastog oblika. soĉan. soĉan. perspektivne su i još neke sorte. — Vrlo rana sorta. lepe crvene boje. — Zri krajem druge dekade maja. izduţenokupast. odliĉnog kvaliteta. vrlo dobrog kvaliteta. Raspon sazrevanja oko 30 dana Plod srednje krupan do krupan.lakše berbe. Zenga giganta. Plod okruglasto koniĉan. svetlocrven. Da bi se jagode zaštitile od mrazeva potrebno je primenjivati dimljenje (vidi ranije). Raspon sazrevanja oko 25 dana. svetlocrven. Spada u srednje kasne sorte. Humi grande. Jagode se razrastaju stvarajući nove ţile i kao rezultat toga javIjaju se spratovi a i sam bokor raste u visinu. Vrlo rodna sorta. Raspon sazrevanja oko 30 dana. Zenga zengana. uzbekistanska i krimska. nepravilnog. Po obliku. Zri u prvoj polovini maja. Od ovih sorti najpoznatije su: san rivele. Ove sorte se gaje uz pritku ili u obliku špalira. U jesen se moţe dobiti i drugi rod jagoda. Sem dosad spomenutih sorti. — Zri sredinom treće dekade maja i spada u kasne sorte.

Do sada je u svetu stvoreno ili odabrano oko hiljadu razliĉitih sorti maline. Malina se razmnoţava korenovim reznicama. Korenov sistem maline se sastoji od mnogih ţila koje se nalaze na dubini 20—25 cm. Da bi se izbeglo smrzavanje u toku zime. a ni vrlo visoke temperature. Malboro. a na slabim 5—8. Vegetacija poĉinje rano. Dvogodišnji izdanci pošto donesu rod uklanjaju se. Malinu svake godine treba Ċubriti stajnjakom ili kompostom. rodna je. Zri vrlo rano i daje. Posle berbe maline bujne letoraste pinciraju da bi bolje sazreli i sledeće godine obrazovale rodne granĉice.5 m izmeĊu redova i 50—60 cm u redovima. Po boji se. a i svaka zemlja se opredeljuje za sorte koje joj najviše odgovaraju. purpurne sorte. i preko 10000 kg po hektaru. za vreme cvetanja dvaput. a posle tog vremena naglo joj opada rodnost. Spada u jednorodne sorte. Na jakim dţbunovima ostavlja se 12—15 jednogodišnjih izdanaka. a na njihovo mesto iz korena rastu novi letorasti. Zemljište za malinjak se obraĊuje na dubini 30 cm. a zatim tamnocrvene. jer ne podnosi ni suviše niske temperature. U tim krajevima malina je niska biljka i podnosi temperaturu i do — 35°C. na odstojaniu 40 cm zateţe se ţica i na nju postavljaju izdanci. plod donose i izdanci iz tekuće godine. najbolje rezultate postiţu. Plodovi su najpogodniji za upotrebu u sveţem stanju. ostale izdanke treba uništiti. purpurne boje i pogodni su za jelo u sveţem stanju i za preradu. Sazreva u junu. Plodovi su tamnocrvene. Plodovi su ukusni. aromatiĉni i pogodni za upotrebu u sveţem stanju i za preradu. Izdanke za ţicu nije potrebno privezivati. malinu treba saviti do zemlje i pokriti slamom. Bere se ujutro posle rose i pred veĉe. na primer. ali u naroĉito povoljnim godinama moţe u izvesnoj meri da donosi plodove i tokom cele VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 39 / 80 . Moling eksploit. vilamet i gradina. pošto su već dali rod. a rano u proleće odgrće se i dţbunovi ispravljaju. pri dobroj nezi. Iz pupoljaka ţila izbijaju izdanci. Malinu je potrebno 12—18 puta zaliti. i to sa 35 g amonijumnitrata i isto toliko superfosfata po 1 m2. Pre oranja unosi se 4—5 tona/ha zgorelog stajnjaka. Sortiment maline se vremenom menjao. Spada u srednje-stasne sorte. tamnocrvena bilardova i zlatna malina. uglavnom. Zlatna malina. do sazrevanja plodova dvaput a u periodu zrenja i posle berbe 10—12 puta. tamno-crvene (purpurne) i crne. a plodovi su najpogodniji za upotrebu u sveţem stanju. Vilamet. — Sazreva u junu. Posle sadnje izdanci maline se skrate na visinu 30—40 cm od zemlje. Ima vrlo ši-rok areal rasprostranjenja. Do cvetanja se zaliva jedanput. Ako se maline upotrebljavaju odmah one se beru bez peteljki a ako su za prevoz tada se beru sa peteljkama i ne sasvim zrele. ali joj najviše odgovaraju podruĉja s umerenom klimom. mogu podeliti na svetlo crvene (crvenoţute ili zlatne). Kod špalirskog oblika sa obe strane reda. Sorte maline su takoĊe. zato se izdanci odvajaju od matiĉnog dţbuna još u jesen i sade na odstojanju 1—1. Plod ove sorte je vrlo krupan (preko 5 g). Nega maline se sastoji u obradi zemljišta i uništavanju korova ĉim se on pojavi. Prilikom orezivanja sve uginule izdanke treba saseći. Prilikom jesenjeg prekopavanja stajnjak se razbacuje izmeĊu redova i zakopava do dubine 20—25 cm. maline promis. — Ovo je takoĊe znaĉajna i za gajenje u uslovima Srbije (Jugoslavije) ekonomski opravdana sorta svetlocrvene maline. Radi svojih kvaliteta i rodnosti dosta je raširena u malinarskim podruĉjima Jugoslavije. Cim se oberu plodovi se prenose na prohladno mestö (podrume ili nadstrešnice). Sazreva sredinom juna i daje dobre prinose (i preko 8000 kg po 1 ha). Plodovi su krupni. pa se i preporuĉuju sledeće sorte: malboro. s obzirom na drugaĉije klimatske i druge uslove. Plodovi su ukusni. Od sorti svetlo-crvene maline najznaĉajnije su maline eksploit. U Uzbekistanu.Malina ima jednogodišnje i dvogodišnje izdanke. ali bez sneţnog pokrivaĉa izdanci maline izmrzavaju i na temperaturi od —18°C do —26°C. Moling promis. — Odliĉna je po kvalitetu i vrlo je rodna sorta crvene maline i zato se sve više širi u malinarskim krajevima Srbije (Jugoslavije). ukusan i pogodan i za jelo u sveţem stanju i za preradu. dok sa crnim sortama nisu postignuti zadovoljavajući rezultati. U pogledu rodnosti sliĉna je maling promisu. Ako je jesen duga i lepa. Dţbunje se veoma širi usled izbijanja izdanaka. Na jednom mestu malina raĊa 8—12 godina. koji se koriste za proizvodnju sadnica. pa su ekonomski i najznaĉajnije svetlocrvene sorte maline. Kultivisanje se vrši 4—5 puta za vreme vegetacije. crveni i podednako su dobri za upotrebu u sveţem stanju i za preradu. Malina traţi plodno zemljište i pozitivno reaguje na organska Ċubriva. trskom ili zemljom. vrlo brojne. — Spada u srednje rane sorte. Malinjak se Ċubri i mineralnim Ċubrivima. OstavIjeni izdanci treba da su na izvesnom odstojanju jedan od drugog. Malinu moţemo gajiti dţbunasto i u špalirima. Jednorodna je. poglavito bez sneţnog pokrivaĉa. Plod je nešto sitniji (oko 4 g) od ploda maling eksploita. U Srbiji (Jugoslaviji). jer sazreva u drugoj polovini juna. Divlja evropska crvena malina i arktiĉka malina rastu i iza severnog polarnika. smatraju se kao najkvalitetnije. Tamnocrvena (stalnoraĊajuća. po 2—3 kg/m2. Plod maline je neţan i brzo se kvari. a takoĊe je pogodan i za ĉuvanje u hladnjaĉama. Kod dţbunastog oblika u središte dţbuna pobije se kolac i uz njega privezuju izdanci. — Rodna sorta. bilardova). koje se dele na odvojene izdanke. Daje priliĉno roda na vrhovima jednogodišnjih izdanaka i u oktobru.

ostavljajući u zamenu ne više od 4—6 jednogodišnjih izdanaka. koji se pojavljuju pri osnovi dţbuna. zamenjujemo amonijumsulfatom u duploj dozi. slatko. dţem. purpurne maline u Srbiji (Jugoslaviji) još nema dovoljno iskustva. To su vitalne. Gradina. Postoje mnoge sorte crnih ribizla. veliĉini bobica. Sem toga. — Sazreva krajem maja. Tokom vegetacionog perioda ribizlu treba zalivati 12—14 puta. Mesnata. Zato grane starije od ĉetiri godine valja ukloniti. Ribizla se sadi na rastojanju izmeĊu redova od 2 m. zlatne ribizle. Pri jesenjem Ċubrenju amonijaĉnu šalitru. za neke sorte neophodno je unakrsno oprašivanje. veliki deo naše zemlje otpada na brdskoplaninsko podruĉje s većom nadmorskom visinom i s dovoljno vodenog taloga — a to su upravo oni prirodni uslovi koji crnoj ribizli najviše pogoduju. izmeĊu drugih sorti. U Srbiji (Jugoslaviji) se najviše cene. koje se meĊusobno razlikuju po vremenu sazrevanja. ali slabo zameću plodove. ali su prilikom prvih ispitivanja dobiveni pozitivni rezultati sa sortama merion i klajd. Pošto se ţile ribizle nalaze na dubini od 50—60 cm. Pogodna je i za upotrebu u sveţem stanju i za preradu. a u toku leta se tri-ĉetiri puta praši radi uništavanja korova i razbijanja pokorice. Orezivanjem treba prorediti dţbunove. koja se lako rastvara i ispira. Na dţbunu treba da ima 12—20 granĉica razne starosti. Pri jakom porastu jednogodišnjih izdanaka krajem maja njihove vrhove skratiti pribliţno za 1/4. Prvo zalivanje se obavlja do cvetanja. Sem toga. U ove jame se stavija 8—10 kg zgorelog stajnjaka i 150—200 g superfosfata. po 50 g/m2. — Ima crne i krupne plodove.5 m. Rodnost do 10 kg po dţbunu. širenju crne ribizle mnogo doprinosi to što u Srbiji (Jugoslaviji) postoje izvanredni prirodni uslovi za uspevanje crne ribizle. Kvalitetna i ekonomska svojstva ove ribizle doprinela su da se brzo proširi i u drugim republikama SFRJ. RIBIZLA Ribizla moţe biti crna. crvena i bela. a u redovima meĊu dţbunjem 1—1. S obzirom na kvalitet i rodnost spada u ekonomski najznaĉajnije sorte crvenih malina. a i plod je manje aromatiĉan. što ona dobro raste na sunĉanim stranama njen list ne dobija oţegotine od sunca i daje prinos i do 10 kg po dţbunu. Za uslove u Uzbekistanu pisac ove knjige preporuĉuje prvenst-veno sledeće sorte ribizla: Uzbekistanska krupna ribizla. 7—8 g kalijeve soli i sa 8—10 kg zgorelog stajnjaka. Obe ove sorte su srednje rane sa srednje krupnim i ukusnim plodovima (oko 3 g).vegetacije. uzbekistanska krupna i slatka. Pored pomenutih svojstava. a i kod nas u Jugoslaviji se pokazala kao ekonomski opravdana pa se zato i postepeno širi. U kontinentalnom klimatu Uzbekistana najbolje od svih uspevaju tzv. Zemljište zasaĊeno ribizlama svake godine treba Ċubriti sa 50 g amonijaĉne šalitre i superfosfata. pojedine sorte groţĊa mogu se preko zime ĉuvati u specijalnim prostorijama još toliko VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 40 / 80 . poreklu itd. a plodovi su joj crni. a samim tim najviše i forsiraju — sorte crnih ribizla. Plodovi poĉinju sazrevati krajem raaja. Pri slaboj agrotehnici dţbunovi obilno cvetaju. Ribizla se razmnoţava poloţnicama i razdvajanjem dţbuna Prorodi posle dve godine i dobro raĊa 10-15 godina. Ribizla se orezuje u jesen ili rano u proleće pre kretanja sokova. nego plod crne ribizle. U proleće rano kreće. List nije mirišljav. a isto tako se koriste i pri leĉenju bolesti srca i krvnih sudova. od kojih su selekcionisane. S obzirom na sve te pozitivne osobine svrstavaju se ove sorte u perspektivne u pogledu širenja u Srbiji (Jugoslaviji). u Institutu Šredeka i sorte: mesnata. II DEO GAJENJE VINOVE LOZE NA OKUĆNICI SORTE GROŢĐA Pri izboru sorti za vinograd na okućnici teţi se da u vinogradu bude sveţeg groţĊa tokom tri-ĉetiri meseca. U SAD je vilaraet najcenjenija sorta maline. kompoti. Plodovi se mogu odrţati na dţbunu do kraja jula. U pogledu rodnosti sliĉna je maling eksploitu i pri pravilnoj nezi daje i po 10000 kg po hektaru. veliki znaĉaj ima zalivanje. Zahteva oprašivanje. drugo za vreme cvetanja. Preimućstvo zlatne ribizle je u tome. U nešto većoj meri crna ribizla uvedena je u proizvodnju tek pedesetih godina. Jedna polovina od ukupne koliĉine Ċubriva unosi se u jesen pred prekopavanje a druga polovina u proleće posle cvetanja ribizla. i to najpre u Sloveniji oko Kamnika i Bleda. bujne i rodne sorte. Najbolje je oprašuju sorte: mesnata i slatka. Radi ĉuvanja vlage dobro je da se zemljište okolo dţbuna mulĉira. Lišće nije mirišljavo. rodnosti. krupni ali bez mirisa svojstvenog crnim ribizlama. Uzbekistanska krupna je rodna sorta i daje 8—10 kg po jednom dţbunu. vino. „Zlatna ribizla" ima list nalik na ogrozd. Naime. —TakoĊe spada u srednje rodne sorte. sadrţe veliku koliĉinu vitamina C. Sadi se u jame dimenzija 60x60 cm. Sa sortama tamnocrvene. Od plodova ribizle pripremaju se sokovi. Zemljište okolo ţbunova prekopava se u jesen i u proleće. duţini grozdova.

a oselljiv je na oidium. Kaberne frank Potiĉe iz Francuske. veoma retko rehuljav. Ova sorta je pozna. SORTE ZA VISOKOKVALITETNA CRNA VINA Vranac Domaća sorta. Peteljka je dugaĉka. Rana sorta. okrugle. ĉvrste. Grozd je mali do srednji. Po svim osobinama sliĉna je vrancu. jugozapadni i jugoistoĉni poloţaj. Pupak je šiljast. prema oidiumu dobra. teleki 8b. Kaberne sovinjon Potiĉe iz Francuske. Grozd je srednje veliĉine ili veliki. na osrednje visokom i visokom stablu. daje dobre prinose. kratak. Na plamenjaĉu je srednje otporna. Najbolje rezultate daje ako se gaji špalirski sa dugom i mešovitom rezidbom. Vinograd poĉne da raĊa već u drugoj ili trećoj godini posle saĊenja. Grozd je mali. na kreĉnim i umereno suvim zemljištima. neznatno jajastog oblika. glatka. Po svim osobinama i karakteristikama ova sorta identiĉna je sorti kaberne sovinjon. Pokoţica je tanka. Vranac je osrednje otporan prema peronospori i niskim temperaturama. Pokoţica je srednje debljine. Najbolje uspeva na umereno vlaţnim i umereno kreĉnim i plodnim zemljištima. Valjkastog je oblika. Cvet je hermafroditan. Pozna sorta. Bobice su male. Bobice su sitne. Uz dobru negu daje 30 do 40 kg groţĊa po ĉokotu. sa izraţenim pepeljkom. bez taĉaka. Burgundac crni (burgunder) Potiĉe iz Francuske. Kišnih jeseni osetljiv je na sivu plesan. zbijen. Hrvatskoj i Srbiji. Najviše se gaji u Crnoj Gori. Najviše mu odgovara srednje kreĉno zemIjište i juţni. Dalmaciji i Makedoniji. Kod nas se gaji u Istri i Srbiji. sok bezbojan. Sok je bezbojan. tj. VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 41 / 80 . Sok je bezbojan. Najbolje rezultate daje na visokom stablu. crna. šasla х berlandijeri 41b. Kod nas se gaji mestimiĉno u Sloveniji. Oplodnja je normalna. Gaji se i nekalemljen. Na juţnim i jugozapadnim poloţajima daje izvrstan kvalitet. bez taĉaka. RaĊa redovno. a pojedini vinogradari dobijaju i po 100—120 kg pa i više groţĊa po ĉokotu. a pri dugoj i mešovitoj. teleki-8b i kober 5bb. Srednje je pozna sorta. Pokoţica je debela.vremena. Oplodnja je normalna i redovna. Otpornost na niske temperature mu je dobra. Pri kratkoj rezidbi daje male prinose. crne boje sa izraţenim pepeljkom. Peteljka je kratka i debela. Srednje je otporan na plamenjaĉu. sa kratkom i ĉvrstom peteljkom. Bobice su sitne. Kod nas se gaji u Istri. Vranac podnosi i dugu rezidbu i daje veći prinos i na osrednjem i na visokom stablu. najĉešće zbijen i valjkast. Rentabilan je samo uz dugu rezidbu. plaviĉasto-crna. na sopstvenom korenu. soĉne. Uz redovnu oplodnju i sa kratkom rezidbom postiţe se dobar prinos. Otpornost ove sorte prema plamenjaĉi i sivoj plesni je slaba. Oplodnja je redovna i potpuna. okrugle. kod zbijenog grozda jajaste. rodnost slaba. Hrvatskoj i Srbiji. Valjkastog je oblika i rastresit. Dobre podloge su kober 5bb. a kod nas se gaji u Sloveniji. Pokoţica je tanka ili srednje debljine. sa dosta pepeIjaka. a na oidium i sivu plesan slabije. Hrvatskoj i Srbiji. Cvet je hermafroditan. intenzivne boje. Najbolji kvalitet vina daje na kreĉnim i suvljim zemljištima i prisojnom poloţaju. Gaji se u Crnoj Gori. Dalmaciji i Makedoniji. dovoljno otporan na oidium i sivu plesan. Pogodne podloge su riparija х rupestris švarcman. Cvet je hermafroditan. bez taĉkica. Bobice su velike ili srednje veliĉine. a prinosi su visoki. Kratošija Domaća sorta. Game Poreklom je iz Francuske. Pupak je srednje izraţen. okruglaste. soĉne. Bolje sazreva na juţnim i jugozapadnim poloţajima. Dobre podloge su teleki 8b i kober 5bb. na srednje visokom i visokom stablu. Veoma je otporan na niske temperature: okca izmrzavaju tek na —22°C. Cvet je hermafroditan (dvopolan). a prema niskim temperaturama veoma dobra.

Sok pri muljanju dobija nešto boje. Peteljka je kratka i crvenkasta. Prinosna je sorta. Najbolje uspeva na plodnom zemljištu sa umerenom vlagom. zbijen. Grozd je srednje krupan. Otporan je prema srednje niskim temperaturama. Uspeva na umereno vlaţnim i slabo kreĉnim zemljištiraa. Vrlo je pozna sorta. Vrlo je pozna sorta. Cvet je hermafroditan. Zahteva dugaĉku rezidbu. Najbolje rezultate daje na umereno suvim i toplim zemljištima. Na gajnjaĉama se postiţu veoma dobri rezultati. što je karakteristiĉno za ovu sortu. Srednje je pozna sorta. U uslovima srednjeg Primorja okca u toku zime ne izmrzavaju. Sok je bezbojan. kao i u vinogradima Makedonije. Najbolje prinose daje ako se gaji u špaliru ili ako se formira kordunica. Prikladni su osojni poloţaji. na kojoj se primenjuje duga ili mešovita rezidba. Bobice su srednje veliĉine. plavocrne sa izraţenim pepeljkom. kupast. Peteljka i peteljĉica su zelene. sa puno tanina. soĉne. Daje odliĉne i redovne prinose i sa kratkom i sa dugom rezidbom. Srednje je otporan na sivu plesan i na plamenjaĉu. ima izraţen pupak. Meso je soĉno i ĉvrsto. Bobice su srednje veliĉine. Na crvenicama dobija osobito lepu boju. Game bojadiser Potiĉe iz Francuske. U Jugoslaviji se gaji na srednjem i juţnom Primorju. Dobro uspeva i na ravniĉarskim terenima. Pokoţica je debela. tamno plava sa izraţenim pepeljkom. meso dosta tvrdo. Grodz je srednje krupnoće. Sok je intenzivno crven. Odgovara mu ţupski naĉin rezidbe. Dobre su podloge koje podnose krševita zemljišta. a takoĊe ne podnosi ni sušu. a prinosi su vrlo dobri. Oplodnja je normalna i redovna. srednje je zbijen ili nešto rastresitiji. Vrlo je osetljiv na plamenjaĉu. Cvet je hermafroditan. a prinos redovan. otporan je na oidium. Dobro podnosi suši. srednje otporan na oidium. Pokoţica je tanka. a u priliĉnoj meri i na niske temperature. piramidalan ili piramidalno-valjkast sa jednim ili sa dva krilca. okrugle. Dobro raĊa i pri kratkoj rezidbi. malo pljosnate. jajaste. plavocrna sa mnogim taĉkicama i obilnim pepeljkom. Osetljiv na niske temperature: okca izmrzavaju na —16°C. Najviše se gaji u Srbiji i Makedoniji. oidium i sivu plesan dosta je otporan. Bobice su srednje veliĉine. Obiĉno se nalazi i po koja sitna zelenkasta bobica. Saperavi Bobice su mu tamnoplave. Ne trpi niska i vlaţna zemljišta. Donosi plod na zapercima. crna. a dosta otporan na niske temperature. sa izraţenim pepeljkom. okrugle. Pozna je sorta. Veoma je rodna sorta. Pokoţica je tvrda. Na plamenjaĉu je osrednje osetljiv. a otporan na sivu plesan. Cvet je hermafroditan. cilindriĉno-konusan. soĉne. a kod nas se gaji u Sloveniji. na nekim ostrvima. a u bivšoj Jugoslaviji se gaji u svim krajevima gde se gaje crne sorte. srednje veliĉine. bez taĉkica. Oplodnja mu je normalna. Daje visokokvalitetno crveno vino. Cvet je hermafroditan. Pogodna je za razne naĉine gajenja. srednje zbijen retko rehuljav.Merlo Potiĉe iz Francuske. debela. Hrvatskoj i Srbiji. ĉesto raĉvast. Otporniji je na oidium i sivu plesan od obiĉnog gamea. Oplodnja je normalna i redovna. Bobice su sitne do srednje veliĉine. Oplodnja mu je normalna i redovna. Najbolje rezultate daje ako se gaji u špaliru na visokom stablu sa mešovitom rezidbom. takoĊe se mora rezati kratko. srednje zbijen ili zbijen. Ako se formira kordunica. Pogoduje mu poloţaj okrenut jugu. Na plamenjaĉu. Plavac mali Predpostavlja se da je francuska sorta. okrugle. Na juţnim i jugozapadnim poloţajima daje bolji kvalitet. Grozd je cilindriĉan. Najpogodnije zemljište je gajnjaĉa i kreĉna smonica. Grozd je srednje veliĉine. SORTE GROŢĐA ZA DOBRA CRNA VINA Prokupac Domaća sorta. Peteljka je kratka i zelena. SORTE GROŢĐA ZA VISOKOKVALITETNA BELA VINA VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 42 / 80 . Dobre podloge su: kober 5bb i teleki 8b.

Juţni poloţaji mu više odgovaraju od ostalih. Bobice su srednje veliĉine ili velike. zbijen. brzo se širi i u juţnoj Srbiji. Ako se kratko orezuje daje manji prinos. VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 43 / 80 . peteljka je kratka. zatim na krševitim i suvim zemljištima. Pepeljak je obilan. Pogodan je skoro za sve naĉine gajenja. U Makedoniji daje dobre prinose na deluvijalnim zemljištima umerene vlaţnosti. sok bezbojan. Na niske temperature je srednje otporna. kod nas se najviše gaji u Sloveniji. pupak je slabo izraţen. Semijon Potiĉe iz Francuske. a u vrlo zbijenom grozdu jedva primetno izduţene. Polen autofertilan i interfertilan. a prinosi su visoki. teleki 8b i kober 5bb. Srednje pozna sorta. sa taĉkicama. Cvet je hermafroditan. Oplodnja je redovna i normalna. ali bolji kvalitet. Oplodnja je normalna i redovna. debela. prinosna sorta. Sok je bezbojan. prozraĉna. Najviše odgovaraju juţni poloţaji. Hrvats-koj. okrugle ili neznatno jajaste. Pokoţica je debela. Pokoţica je ţiliĉasta. Najviše se gaji u okolini Mostara. Pogodna je za gajenje na niskom. Ima pokušaja da se gaji i na uţem podruĉju Srbije.Ţilavka Domaća jugoslovenska sorta. Hrvatskoj i Srbiji. ponekad raĉvast. Najbolja su laka i srednje tešкa zemljišta. Voivodini a. Sa stanovišta proizvodnje najprikladnija je duga ili mešovita rezidba. Peteljka je kratka. Duga ili mešovita rezidba mu u potpunosti odgovara kao i srednje visoko ili visoko stablo u vidu kordunice. Na sušu je otporan. Redovno raĊa. umereno vlaţnim i umereno kreĉnim zemljišlima. Hrvatskoj i Srbiji (Vojvodina). sa umerenom koliĉinom kreĉa. duguljaste. zelenoţuta. plodna i ocedna. Plodna i srednje plodna kreĉna zemljišta sa umerenom vlaţnošću su najpogodnije za ovu sortu. Pokoţica je dosta debela. Najbolje rezultate daje na plodnim. a na sunĉanoj strani bledorumenkastog preliva. neujednaĉene i okrugle. Hrvatskoj i Srbiji. Sovinjon (Muskatni silvanac) Potiĉe iz Francuske a kod nas se gaji u Sloveniji. Oplodnja je redovna i normalna. kupast. protkana sitnim ţilicama. prozraĉna. a kod nas se gaji u Sloveniji. Bobice su male. Pupak veoma izraţen. Grozd je mali. a ima je nešto malo i u Srbiji. cilindriĉan i najĉešće s jednim krilcem. odrvenjena. ali podnosi i mešovitu rezidbu. a veoma otporan na niske temperature. Pozna je sorta. a prinosi srednji. srednje visokom ili visokom ĉokotu. Kod nas se gaji u Sloveniji. na suncu ţuto-smeĊa. Daje dobre prinose pri kratkoj rezidbi. a kod nas se najviše gaji u Hrvatskoj i Srbiji (u Vojvodini). Peteljka je kratka. Bobice su male. Osetljiva je na plamenjaĉu i oidium. Grozd je mali ili srednje veliĉine. Srednje je otporan na bolesti. crvenkasta. u poslednje vreme. zeleno-ţuta. Naroĉito negativno reaguje na sušu u periodu intezivnog porasta bobice i u poĉetnoj fazi šarka. Cvet je hermafroditan. nije razgranat. a prinos nizak. a zadovoljavajuće otporna na sivu plesan. Peteljka je duga i tanka. Po svojim osobinama sliĉan je semijonu. Poĉela se širiti po Makedoniji i na Kosovu. Srednje je pozna sorta. posuta pepeljkom. Pepeljak je osrednji sa rĊastim taĉkicama. zatim u manjem obimu u Dalmaciji na podruĉju Metkovića i Imotskog. Rizling italrjanski Potiĉe iz Francuske. Traminac crveni Potiĉe iz Tramina u juţnom Tirolu. a na suncu zlatno-ţuta. dosta zbijen. Oplodnja je normalna i redovna. dosta ili veoma zbijen. kratak i zbijen. Najpogodniji su juţni poloţaji. Cvet je hermafroditan. poluodrvenjena. pepeljak je obilan. cilindriĉan. Grozd je mali ili srednje veliĉine. a u zbijenog grozda neznatno jajaste. piramidalan ili cilindriĉan. Muskat otonel (Mirisavka) Potiĉe iz MaĊarske. Srednje je otporan na plamenjaĉu i sivu plesan. a otporan na niske temperature. Bobice su sitne. Vrlo je prikladan za razvijene oblike ĉokota. Vrlo dobro uspeva na srednje dubokim. Cvet je hermafroditan. prozirna. kao što su razne kordunice. Dobra podloga je berlandijeri х riparija. pupak je neizraţen. zelenoţuta. Dobre podloge su: berlanĊeri х riparija. Pokoţica je debela. Grozd je srednje veliĉine ili veliki. Mestimiĉno se moţe naći i u Makedoniji i drugim krajevima. okrugle.

Cvet je hermafroditan. propusnim i dovoljno toplim zemljištima. Bobice su srednje veliĉine. Pri hladnom i kišovitom vremenu slabo se oploĊava. Oplodnja je normalna i redovna. Oplodnja je normalna i redovna. a prinosi srednji. Pogodna je za razne naĉine gajenja. Srednje prinosna sorta. propusnim zemljištima. Najbolje su juţne i jugozapadne strane. Oblik mu je cilindriĉan ili cilindriĉno-konusan. Šasla crvena VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 44 / 80 . sa kratkom peteljkom. slabo prinosna sorta. odnosno razni oblici kordunica. Dosta dobro raĊa ako je kratko orezana. a sa sunĉane strane ima rĊaste taĉke i polja. cilindriĉan. Sok je izrazitog muskatnog mirisa. Više joj odgovara srednje visok i visok ĉokot. Grozd je srednje veliĉine. Oplodnja je normalna i redovna. Pogodna je mešovita i duga rezidba na srednje visokom i niskom stablu. Bobica je srednje veliĉine i okrugla. Cvet je hermafroditan. Sok je veoma sladak sa izraţenim muskatnim mirisom. Srednja teţina grozda je 200—250 g. Juţni poloţaj je najbolji. Rkaciteli Bobice su zelenkasto ţute. Na peskovitim zemljištima takoĊe daje dobre rezultate. Sazreva nekoliko dana pre šasle. duţi nego širi. Pokoţica je srednje debljine. Rodnost je neredovna. Srbiji i Hrvatskoj. Kardinal Poreklom je iz Kalifornije. propusnim i toplim zemljištima. boje je ţutozelene. Kod nas se najviše gaji u Hrvatskoj. Otporna je na mrazeve. sa dosta jakom pokoţicom. bez taĉkica. Na oidium je dosta otporna. Najbolje rezultate daje na umereno plodnim. Uspeva na raznim zemljištima. kratak. Ne podnosi veliku vlagu. Otpornost na bolesti je slaba. Grozd je mali ili srednje veliĉine. a vrlo dobro podnosi mešovitu rezidbu. Kod nas se odnedavno gaji u Makedoniji. a na niske temperature srednja. Makedoniji i u Hrvatskoj. Cvet je hermafroditan. protkana ţilicama. Bobica je vrlo velika. a mestimiĉno i u ostalim republikama. Peteljka mu je dosta duga i crvenkasta. Sok je bezbojan. okrugla. Srbiji i Sloveniji. Dobro reaguje na Ċubrenje. izduţen. Uspeva na raznim zemljištima. Grozd je velik ili veoma krupan. Kod nas se najviše gaji u Srbiji. Zadovoljavajući prinos daje samo sa dugom rezidbom. lakim. Rana je sorta. sa blagim mirisom muskata. Dosta dobro raĊa ako se kratko oreţe. konusan ili cilindriĉno-konusan. Sok je muskatnog mirisa. RANE STONE SORTE Bela šasla Potiĉe iz Francuske. Cvet je hermafroditan. gaji se u mnogim vinogorjima. sa obilnim pepeljkom. sa bobicama jednake veliĉine. Vrlo dobra vinska sorta. NAJVAŢNIJE STONE SORTE Carski biser (julski muskat) Potiĉe iz MaĊarske. daje dobar rod pri unošenju azotnih i fosfornih Ċubriva. ţuto-zelena (sa sunĉane strane zlatnoţuta) srednje prozraĉna. Najbolje rezultate daje na plodnim. Grozd je mali ili srednje veliĉine. srednje duţine. crvena ili crvenkasta. Kraljica vinograda Potiĉe iz MaĊarske. Srednje pozna sorta. nije zbijen. okrugle. voštano-ţuta. Veoma rana sorta. Bobice su srednje veliĉine ili male. Otpornost na niske temperature još je dosta slaba. pupak nije izraţen. Bobice su velike i jajolike. pokoţica je tanka. Prema bolestima i niskim temperaturama je srednje otporna. posuta pepeljkom. a ponekad neznatno deformisana. Pupak je slabo izraţen. bez taĉkica. posuta obilno pepeljkom. bez taĉkica. srednje zbijen. Juţna i jugozapadna strana joj više odgovara. okrugle. a podnosi mešovitu i dugu rezidbu. Na plamenjaĉu je slabo otporna. cilindriĉan. a na sivu plesan manje. Pokoţica je dosta ĉvrsta. ali najbolje rezultate daje na plodnim i propusnim zemljištima. ali bolje rezultate daje na plodnim. zelenkasta ili zelenkastoţuta. bez taĉkica. razgranat. veoma je rana sorta. Sazreva krajem jula. zbijen. Odgovara joj srednje visoko i visoko stablo oblika kordunice. a vrlo je osetljiva na plavi kamen u vreme prvog i drugog prskanja.Cvet je hermafroditan. Na bolesti i niske temperature je srednje otporna. Pokoţica je ĉvrsta. prozirna. Pupak je normalno izraţen.

Prema bolestima i niskoj temperaturi je srednje otporan. jajasta. Pokoţica je ĉvrsta. Oplodnja je normalna i redovna. manje-više jed-nake veliĉine. Otpornost prema bolestima je vrlo dobra. bez taĉkica i bez izraţenog pupka. Oplodnja je normalna i redovna. Pokoţica je debela. Dosta je otporna na sušu. Cvet je hermafroditan. u Srbiji (Jugoslaviji). gaji se u svim vinogorjima. ĉesto krilast. a izuzetno i rehuljav. POZNE STONE SORTE Italija Potiĉe iz Italije. Vrlo prinosna sorta. duguljasta. Vrlo prinosna sorta. Osetljiva je na perenosporu i oidium. srednje zbijen iii rastresit. a moţe se naći po neki ĉokot i u Srbiji i Hrvatskoj. U nas se najviše gaji u Makedoniji i Srbiji. Grozd je krupan. a sa sunĉane strane ćilibar-ţuta. izduţene. Oplodnja je normalna i redovna MeĊutim. sa sitnim rĊastim taĉkicama. Prema bolestima i niskoj temperaturi srednje je otporan. jednake veliĉine. Cvet je hermafroditan. zatim mestimiĉno u Dalmaciji. Bobice su velike. Vrio je prinosna sorta. Srbij'i i Hrvatskoj. debela. bolje se oploĊava polenom drugih rodnih sorti. Na niske temperature je srednje otporna. posuta je sitnim taĉkicama i pepeljkom. drvenasta. odnosno ćilibarţutu boju). Afuz-ali Potiĉe iz prednje Azije. Pri nedovoljnom sazrevanju bobice su zatvorenocrvenkaste boje. Dugom i mešovitom rezidbom daje najbolje rezultate. posuta je pepeljkom. U Jugoslaviju je uvezena posle drugog svetskog rata i pogodna je za toplije klimate. konusan. normalno je pokrivena pepeljkom i posuta sitnim rĊastim taĉkicama. Srednje je pozna sorta. Pošto kasno sazreva. Sok je bezbojan i bezmirisan. Prikladniji je za više i razvijenije oblike ĉokota. Najbolji prinos daje ako se mešovito ili dugo reţe. umereno vlaţnim. elipsaste. propusnira i toplijim zemljištima. zelenoţuta (na sunĉanoj strani dobija zlatnoţutu. Kod nas se gaji nešto manje u Makedoniji. jajaste. Srednje pozna sorta. Grozd je velik. Bobica je velika. Prinos je manje-više redovan. Pokoţica je srednje debljine. Najbolji oblik ĉokota u Makedoniji je odrina. najĉešće konusan. Daje dobre prinose na srednje plodnim. Najbolje rezultate daje na plodnim. Bobice su srednje veliĉine ili nešto krupnije. vrlo je prinosna sorta. Vrlo je pozna sorta. plavocrna. bez semena. Na ravnim terenima redove treba usmeriti u pravcu sever-jug kako bi osunĉavanje bilo maksimalno. Pokoţica je tanka. krilast. nalik na urmu. Cvet je morfološki hermafroditan. Bobice su velike. Pogodnija je mešovita ili duga rezidba na srednje visokom i visokom stablu. VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 45 / 80 . U juţnim krajevima daje odliĉne rezultate na pergoli tendoni. Sok je bezbojan. jajaste. Otpornost prema niskim temperaturama je slaba. BESEMENE SORTE Sultanija (kišmiš beli) Potiĉe iz prednje Azije. cilindriĉno-konusan. zelenoţuta. Peteljka je duga. juţna i jugozapadna strana joj najbolje odgovaraju. Cvet je hermafroditan. Mlado lišće je osetljivo na koncentrovanu bordovsku ĉorbu iznad 1%. Kod nas. Cvet je hermafroditan. Grozd je veliki. razgranat. Bolji kvalitet groţĊa se dobija na juţnoj i jugozapadnoj strani. a na sivu plesan je dosta otporna. Najprikladnija je mešovita ili duga rezidba na povišim i razvijenijim oblicima ĉokota. rastresit. rastresit i dosta rehuljav. prozraĉna. propusnim i suvljim zemIjištima. rastresit. Oplodnja je normalna i redovna. pogodnije su juţne i jugozapadne strane. Pošto je pozna sorta. Bobica je mala do srednje veliĉine. Mesti-miĉno se gaji i u podruĉjima drugih repubiika. Zimsko belo Gaji se ti Makedoniji. izriĉito muskatnog mirisa. Podnosi i zalivanje. ţutozelena. Grozd je srednje veliĉine ili velik. Najbolje uspeva na umereno plodnim.Potiĉe iz Francuske. SREDNJE-POZNE STONE SORTE Muskat hamburg Kod nas se gaji mnogo u Makedoniji. i to najĉešće zajedno s belom šasloma. sa obilnim pe-peljkom. Sok je bezbojan. Po svim svojim karakteristikama moţe se uporediti sa belom šaslom. muskatnog mirisa. Pozna je sorta. propusnim i toplijim zemljištima.

Glavnu ulogu u snabdevanju vinove loze vodom i hranljivim sastojcima imaju glavne ţile. Grozd je veliki. Lastari su jednogodišnji izdanci i sastoje se od ĉlanaka i kolenaca. razgranat. Korenov sistem se sastoji od glavnih ili skeletnih ţila starih više godina i mladih ţila i ţilica. Sok je bezbojan i bez izrazitog ukusa. Zile vinove loze se razvijaju u tri nivoa. rezidbu nazivamo srednjom. obiĉno sa dva krila. belanĉevina. Ponekad se loza orezuje na samo 2—3 okca. Ako se pri orezivanju na lastaru ostave po 15 i više okaca. Najprikladnija je duga rezidba. dok se u juţnim toplim krajevima na kamenitim i suvim zemljištima pruţaju i do dubine 2 do 4. U sredini kolenca postoji pregrada dijafragma. koju onda preuzimaju glavne ţile i sprovode u stablo i ostale organe vinove loze. moţe dati veoma dobre prinose. a ako se pojavi na staroj lozi. Glavni delovi ĉokota su koren i stablo. ili pergola tendona. zato i treba pospešivati njihov razvitak sasecajući površinske ţile. Pupak je izraţen. Bobice su sitne. Zbog toga joj najviše odgovara visoko stablo tipa kordunice. dobiju smeĊu boju i tada ih nazivamo lozom. GroţĊe je vrlo prijatno za jelo. ovi lastari se nazivaju ĉvorovima zamene (sl. Rodna loza i ĉvor zamene nalaze se na istoj višegodišnjoj lozi i nazivaju se rodni ĉvor. jer nema semenki. a ukoliko se na lastaru ostave samo 4—5 okca rezidba je kratka. na kojima se tokom rasta razvija lišće. Vrlo dobro reaguje na Ċubrenje. Srednje prinosna sorta. jer su niţa okca nerodna. Pozna je sorta. s porastom ĉokota — koso i naniţe. Na dubini od 20—25 cm razvijaju se boĉne. koje u poĉetku rastu horizontalno a docnije. Na zelenim VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 46 / 80 . koji dostiţu porast od 5—10 m duţine. zeleno-ţuta ili zeleno-ćilibarna. Najbolje odgovara visoki ĉokot sa dugom rezidbom. ako se ostave 8—12 okaca. Prinos je neredovan. cvetovi. pa i više metara. upija iz zemljišta vodu i u vodi rastvorene hranljive materije kojim se biljka hrani i sakuplja i ĉuva rezervne materije u obliku skroba. a iz njihovih okaca se razvijaju zeleni izdanci. Na ovim granama rastu jednogodišnji izdanci. veoma rana. takvu rezidbu nazivamo dugaĉkom. izduţen. Zavisno od strukture zemljišta i dubine podzemne vode. cilindriĉan ili neznatno konusno-cilindriĉan. zalivanje i proreĊivanje cvasti ili grozdova. Vrlo je pogodno za decu. Grozd je srednje veliĉine ili veliki. masti itd. već samo troše hranu i time ometaju razvitak dubinskih ţila. Mlade ţile i ţilice usisavaju iz zemljišta vodu s rastvorenim hranljivim sastojcima. Boja bobica je ţutozelena. Sazreva 5—7 dana posle julskog muskata. Zametanje bobica je neredovno. Nadzemni delovi ĉokota Iznad površine zemljišta. rašljike. Moţe se iskoristiti još i za sušenje ili za preradu u vino. na nestrukturnim i zbijenim zemljištima glavne ţile se takoĊe ne razvijaju duboko. naziva se jalovak.Pokoţica je debela. Na najdubljem delu reznice razvijaju se glavne ili osnovne ţile. a ukoliko se proreĊuje cvasti i grozdovi. Nizak ĉokot nije prikladan. ĈOKOT I NJEGOVI DELOVI Ĉokotom se naziva svaka posebna biljka vinove loze. Perlet Nova. na stablu se nalazi zadebljali deo zvani osnova ili glava ĉokota na kojoj se dalje nalazi višegodišnja i druga loza u obliku takozvanih rukava. U jesen ovi zeleni izdanci. Inaĉe. zaperci. Koren Koren ĉokota uĉvršćuje biljku za tlo. Na tim rukavima nalaze se grane razliĉite starosti. razliĉita je i dubina do koje prodiru glavne ţile. dobro podnosi prevoz. da bi iduće godine od njih dobili jake lastare. srednje ţile. okca i grozdovi. 20). s retkim sitnim crnim taĉkicama. Kada je zametanje bobica normalno. koje su beznaĉajne za ishranu ĉokota. odrvenjavaju. Površinske ţile ili brandusi razvijaju se na desetak santimetara ispod površine zemljišta. zbijen ili rastresit. besemena stona sorta iz Kalifornije. Za ishranu ĉokota nemaju veći znaĉaj ni srednje ţile jer i sloj zemljišta u kome se one pruţaju leti ĉesto ostaje bez vlage. naziva se izdanak. u severnim krajevima na zemljištima s plitkom podzemnom vodom glavne ţile se razvijaju na dubini od svega 40—60 cm. postaju srednje veliĉine. Daje dobre prinose samo dugom rezidbom. Ako lastar izraste ispod glave ĉokota. Površinske ţile nemaju znaĉaja za ishranu biljaka jer su suviše plitke i brzo se sasuše ĉim naiĊe period suše.

PODIZANJE I NEGA VINOGRADA NA OKUĆNICI RAZMNOŢAVANJE VINOVE LOZE Vinova loza se razmnoţava vegetativnim putem — neoţiljenim i oţiljenim reznicama i kalemljenjem. u odreĊenim agro-ekološkim uslovima. Za oprašivanje navedenih sorti treba koristiti one vinske ili stone sorte ĉije se vreme cvetanja i oplodnje podudara sa sortom sa ţenskim tipom cveta. U jesen okce se pokriva Ijuspama smeĊe boje natopljenim smolastom raaterijom. Duţina ovih reznica treba da je 40 cm. Za ovu svrhu se biraju zdravi. pa se nazivaju zaperkovi pupoljci. 21). Ako pupoljci za zamenu nisu krenuli. Cvet. Reznice domaće loze se skidaju sa matiĉnih ĉokota takoĊe u jesen. Za proizvodnju vijoka uzimaju se delovi zdravih i dobro sazrelih lastara s razvijenim ĉlancima preĉnika 6 do 12 mm. listova. U osnovi zaperaka zameće se glavno okce. Reznice za lozne podloge se skidaju s matiĉnih ĉokota obiĉno u jesen. Ove reznice sluţe uglavnom za proizvodnju vijoka za kalemljenje na podloge otporne prema filokseri. a od stonih sorti madlen anţevin. ali neke sorte imaju funkcionalno ţenske cvetove sa besplodnim polenom. kao i u Evropi. rašIjika i cvasti. pa se odsecaju do osnove. reznice se prpore. Formiraju se u zimskim okcima. da bi zametnule plod. pa se pretvaraju u spavajuće pupoljke. moraju oploditi polenom neke druge sorte. ĉauš. Rašljike. i dva za zamenu. VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 47 / 80 .izdancima iz okaca. bikone (šasla napoleon) i crveni drenak. Ovaj poslednji naĉin razmnoţavanja. izbijaju lastari ili zaperci. Razvijena cvast ima oblik konusa. Unutar okca nalaze se tri pupoljka: jedan centralni. Cvetovi vinove loze su dvopolni. Porle oploĊenja cvetova. a za prporke samo radi podizanja vinograda na ţivom pesku. koje se dobijaju od delova zrelih i zdravih lastara tanjih od 6 mm. i generativnim putem — semenom. tako da imamo pojavu od 2—3 izdanka (dvojna. Na ovom poslednjem izdanku nalazi se po jedan ili više cvetova. na primer. Zato se sada za podizanje vinograda u rasadnicima i matiĉnim vinogradima posebno gaje lozne podloge. Za podizanje vinograda na ţivom pesku reznice takoĊe moraju da budu zdrave. semenom. Cvasti. Reznice I klase sluţe za kalemljenje. duţine 50 cm. gde ne postoji opasnost od filoksere. dobro razvijene i zrele. Cvet ima pet prašnika i tuĉak. Obrazuju se na kolencima lastara i sluţe za uĉvršćivanje vinove loze za naslone. U Jugoslaviji se prporci domaće loze proizvode u većim koliĉinama samo u cilju podizanja vinograda na ţivom pesku. to su vinogradi poĉeli da se podiţu kalemljenjem domaće pitome loze na podloge otporne prema filokseri. sluţe za proizvodnju prporaka. Ovi poslednji su meĊusobno srasli i zelene su boje. Skelet cvasti sastoji se od centralne ose i boĉnih izdanaka prvog. a prporci loznih podloga u cilju podizanja matiĉnjaka i radi popune praznih mesta u vinogradima posle ĉega se kaleme na zeleno. MeĊutim. kako je ova loza stradala od filoksere. koristi se samo u nauĉno-istraţivaĉkoj sluţbi radi stvaranja novih plemenitih sorta. koja se nalaze u pazuhu lista. a najĉešće i najviše radi proizvodnje kalemova kalemljenjem na zeleno. Za reznice I klase odbacuju se delovi lastara ĉiji je preĉnik veći od 11 mm na debljoj strani i manji od 6 mm na tanjoj strani. centralnog pupoljka (sl. Sastoji se od pet ĉašiĉnih i isto toliko kruniĉnih listića. U proleće. trojna). direktno rodnih hibrida i loznih podloga. bobice koje se pojave brzo rastu i menjaju boju zavisno od sorte. vinogradi su se podizali od domaće pitome loze. Do pojave filoksere u Jugoslaviji. kruţnog oblika. Duţina ovih reznica treba da se kreće od 80 do 120 cm. Ponekad krenu lastari i iz pupoljakaza zamenu. a reznice II klase. što zavisi od sorte. Za ovu svrhu se zemljište u prporištu bagovremeno priprema. Tako. a posebno domaće sorte pitome loze. Reznice predstavljaju osnovni materijal za razmnoţavanje vinove loze. U okcu se nalazi pupoljak u kome je zaĉetak budućih izdanaka. na toj duţini lastar treba da ima najmanje 5—8 upotrebljivih okaca. Za bolje oprašivanje sorti sa sterilnim polenom potrebno je da se svaki drugi red ĉokota zasaĊuje sortama s normalno razvijenim cvetovima i plodnim polenom. oni zarašćuju. Od vinskih sorti funkcionalno ţenski tip cveta ima blatina i bagrina. Kako reznice domaće loze tako i one loznih podloga posle skidanja vezuju se u snopiće i utrapljuju da ih u toku zime mrazevi ne bi oštetili. za sortu crveni drenak u uslovima Makedonije kao oprašivaĉ pogodna je sorta zimsko belo. Lastar se obiĉno razvija iz glavnog. drugog i trećeg reda. zato ove sorte. dobro razvijeni i zreli lastari. Tuĉak se sastoji od plodnika i kratkog stubića sa ţigom. obiĉno u drugoj polovini marta.

male koliĉine zgorelog stajskog Ċubriva i vode. zbog ĉega se umanjuje procenat primanja. Kopanje jama Jame za sadnju kopaju se u preĉniku od oko 50 cm i do 70 cm dubine. kod sorti sa bujnim porastom —veće. Posle pripreme zemljišta obavlja se razmeravanje. pa tek onda na nju ţile kalemova. U ovom sluĉaju. Zatim se unose Ċubriva: 6—8 kg/m2 stajnjaka. U ovom sluĉaju jama sa kalemom se ne zatrpava iskopanim šljunkom. Kada se 3/4 jame zatrpaju VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 48 / 80 . 200 g/m2 superfosfata i kalijeve soli. a donji na drugu. pored svake sadnice se pobije koĉić da bi u proleće. Kod zasenjene vinove loze rod je mali. Vinova loza moţe da uspeva i donosi rod i na peskovitim i šljunkovitim zemljištima. Priprema zemljišta Pred samu sadnju loze zemljište se dobro poravna. Prilikom kopanja jama gornji sloj zemlje treba odvajati na jednu stranu.5—2 m. a preko njega zemIja u sloju od 15 do 20 cm. već dobrom i plodnom zemljom.PODIZANJE VINOGRADA Izbor mesta Vinova loza je biljka koja voli svetlost. da ne bi neravnine smetale ravnomernom zalivanju. zatim se vade i pregledaju. a jaĉe — više. Prilikom zatrpavanja jame okolo kalema oprezno gazimo nogom. Radi boljeg primanja i brţeg porasta kalemova vinove loze pri saĊenju na siromašnom zemljištu. pošto se ţile brzo suše. Ako kalem ima nekoliko lastara. od njih se izdvajaju 2 najjaĉa i orezuju na 2 — 3 okca. Rastojanje meĊu redovima i izmeĊu ĉokota u redovima utvrĊuje se zavisno od sorti sadnog materijala. a ostali se uklanjaju (sl. Na zdravim kalemovima se skraćuju ţile: slabije ţile se skraćuju manje. prilikom odgrtanja sadnice. a potom se nagrće zemlja iz niţih slojeva. u jame se stavlja po jedna kofa zgorelog stajnjaka. kao i na zaslanjenim zemljištima. a drugi namešta na nju kalem. Zbog toga pri podizanju vinograda na strmim terenima redove treba postavljati uspravno na pravac nagiba. Prilikom zasipanja jama prvo se stavlja gornji sloj zemlje tako da doĊe na same ţile. Zemljište se rigoluje na 25 do 30 cm a još bolje na dubinu 50—60 cm. zemljišnih uslova i sistema formiranja ĉokota. Zategne se kanap i pobijaju koĉići na mestima gde treba da se zasadi kalem. Na šljunkovitom zemljištu dubina jame povećava se i na 80 — 100 cm. bobice su sitne i kisele. jer bi inaĉe voda razarala redove (eroziranje) i ne bi omogućila postepeno i dovoljno natapanje zemljišta. Pravac redova pri podizanju vinograda mora biti takav da omogućuje dobro natapanje zemljišta pri zalivanju.5 m. SaĊenje vinograda Pred sadnju oţiljeni kalemovi se prvo stavljaju u vodu i tu drţe nekoliko ĉasova. Osnovne ţile posle skraćivanja ne treba da budu kraće od 5 niti duţe od 12 cm. dok se natrule ili oštećene ţile potpuno uklanjaju. Na ravnom zemIjištu redovi se usmeravaju od juga prema severu. Vreme i naĉin saĊenja vinove loze Vinovu lozu moţemo saditi u jesen i u proleće. pri dubini podzemnih voda od 1. Zbog toga redove treba postavljati po liniji najmanjeg pada. kod špalira sa kosom pergolom 3 m. Na ovako duboko rigolovanom zemljištu vinova loza ranije prorodi i bolje raĊa. naroĉito sitne. radi boljeg formiranja osnovnog oblika ĉokota i lakšeg rada. Nije preporuĉljivo ostavljati kalemove ĉak ni na kratko vreme nepokrivene. Kod jesenje sadnje posaĊene ĉokote vinove loze pokrivamo zemljom u sloju debljine 20—25 cm. Na siromašnim zemljištima (šljunkovito) ostavlja se manje rastojanje. Ţile ovako pripremljenih kalemova se potapaju u teĉnost-smeše od gline. Za ovu svrhu nije dobro upotrebljavati sveţi stajnjak. Ako kalem ima dva lastara njih orijentišemo u pravcu reda. Dubinu saĊenja podesiti tako da ostavljena okca na orezanom lastaru kalema budu za 2—3 cm iznad površine zemljišta. 22). Kod špalira s vertikalnom kordunicom rastojanje izmeĊu redova treba da je 2 m. u obliku humke. Sve kalemove koji su nabrekli jer su upili mnogo vode (kao sunĊer) odbacuju se jer su natruli ili su potpuno truli ili suvi. Da do toga ne bi došlo kalemovi se do saĊenja pokrivaju tankim slojem zemlje ili vlaţnim krpama ili slamom. razreĊujući ţile u sve pravce. kod sistema tunela sa Iuĉnim oblikora i kod poboljšanog sistema pergola rastojanje izmeĊu ĉokota u redu treba da je 2 — 2. bile vidnije. pa i na kamenjarima sa biskim podzemnim vodama. Sadnju obavljaju dva ĉoveka: jedan nasipa na dno jame malo trošne zemlje od gornjeg sloja zemljišta. Ali najveći i najkvalitetniji rod daje na dubokim umereno vlaţnim i livadskim zemljištima.

posle toga se zemljište izmeĊu redova prekopava na dubinu 18—20 cm. Prve godine po saĊenju reznice donekle zaostaju u rašćenju.5 m duţine. sipa se kofa vode. Kod zalivanja treba paziti da se zemIjište natopi u sloju od 80—100 cm. koje su skinute s donjeg dela lastara s komadićem dvogodišnjeg drveta. ĉija visina zavisi od tipa zemljišta: ukoliko je zemljište lako ili peskovito. Radi toga se uzimaju reznice 1. predhodno otklanjaju. pošto se one slabije primaju. U jesen se po površini rastura stajnjak u koliĉini 3— 4 kg / m2. Pred sadnju na 2—3 dana reznice se drţe u vodi. Pre pojave jaĉih mrazeva mladu lozu treba zagrnuti zemljom stvarajući humke visine 20—25 cm. Posle nabijanja zemlje. Za ovakav naĉin navodnjavanja potrebno je da se odmah posle sadnje s jedne strane reda. I reznice se takoĊe sade tako da najmanje 1—2 okca ostanu iznad površine. dok se okca. koja će ostati ispod površine zemljišta. obradi zemljišta i Ċubrenju.0— 1. NEGA MLADOG VINOGRADA Nega mladog vinograda u toku vegetacionog perioda sastoji se zalivanju. Vinograd moţemo podizati i reznicama. U prvoj godini posle sadnje vinove loze izmeĊu redova se mogu sejati neke jednogodišnje kulture. Prilikom saĊenja treba strogo paziti da se kalemovi sade taĉno po redovima. Sadnja se moţe obavljati dugaĉkim reznicama u obliku obruĉa. posle toga se jamić do vrha ispuni zemljom. a ako je zemljište teško. Samo pri pravilnom sprovoĊenju navedenih mera i u skladu sa formiranjem ĉokota moţemo oĉekivati da mladi vinograd brzo prorodi. U ovom sluĉaju u jamu se stavljaju po dve dobre reznice 50—70 cm duţine. zatim se u aprilu zaliva tri puta. Svaki ĉokot se zaliva sa po 2—3 kofe vode i to u istim rokovima kao i pri navodnjavanju brazdama. vlaţno i smoniĉavo onda 3— 5 cm iznad najvišljeg okca reznice. junu. na odstojanju 50 cm od ĉokota naĉine brazde. visina humke je 10—12 cm. u maju.zemljom. pa se 2/3 donjeg dela savijaju u obliku obruĉa i sade u jamu dimenzija 60x80 cm (sl. 23). posle ĉega se zemljište prerilja ili duboko prekopa. Na šljunkovitim terenima vinogradi se prve godine zalivaju po 16—18 puta. Prvo zalivanje se obavlja odmah posle saĊenja. Na dno jame nasipa sa zemlja pomešana sa zgorelim stajnjakom. Nega posaĊenih reznica treba da je bolja i paţljivija. zalivanje se obavlja ruĉno. nego kod kalemova. Kod siromašnog zemljišta prve godine se u junu unosi po 10—12 gr amonijum nitrata na 1 m2. I u ovom sluĉaju se 2 okca ostavljaju iznad površine zemljišta. na vrh reznice iznad površine zemljišta se nagrće sitna zemlja u obliku omanje humke. Đubriva se razbacuju okolo biljaka i zatrpavaju motikom. VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 49 / 80 . kao i kod oţiljenih kaleraova. zatim jamu popuniti zemljom i obilno zaliü. Navodnjavanje se obavlja brazdama — natapanjem zemljišta. Bostan je najpogodnija kultura za ovu svrhu. Dva-tri dana posle zalivanja zemljište treba okopati da se ne bi stvorila pokorica i da se uništi korov. julu i avgustu po dva puta i jedanput u septembru. Reznice stavljati u jame jednu do druge na odstojanju 20—25 cm. Prve godine po sadnji vinograd se zaliva 10—12 puta. ali nadalje pri dobroj nezi — razvijaju se skoro kao i oţiljeni kalemovi. Ako se ĉokoti vinove loze nalaze blizu nekih zgrada pa je nemoguće sprovesti vodu kanalima. a oko tek posaĊenih biljaka naprave mala polukruţna udubIjenja koja su spojena sa zalivnom brazdom.

U tom cilju. Pri zagrtanju treba zemIjom zatrpati najmanje 5—6 okaca. druge godine pored svakog ĉokota treba pobiti dva koĉića sa preĉkama u vidu lestvica za koje se privezuju zeleni lastari prilikom njihovog porasta.U jesen. na kojima će biti rasporeĊena rodna loza. u novembru ili februaru obavlja se i tzv. a oni koji leţe na zemlji dobijaju neprijatan ukus. Ako je vinograd posaĊen na siromašnom zemljištu i zakašnjava u porastu. a kad lastari ojaĉaju i budu stariji ostavljaju se i preko zime na stelaţama. Kod ovog sistema gajenja vinove loze u jesen se obavlja predhodna rezidba kojom se uklanjaju slabi. koje se sastoje od 2 štafle nameštene na koĉevima duţ ĉokota i popreĉnih letava. mogu se popuniti prazna mesta u vinogradü oţiljenim kalemovima. na kojima leţi ceo ĉokot. nedozreli lastari i stari krakovi kordunica. a oteţana je i borba s bolestima i štetoĉinama. Druge godine broj zalivanja smanjuje se na 8. što ubrzava nagomilavanje šećera. Za zimu vinova loza se ne zagrće. Ĉokoti se razmeštaju duţ bankina na odstojanju 2. koji u ovom sluĉaju liĉe na leţeće lestvice. Ovaj sistem omogućuje veliku rodnost. jer omogućuje brţe punjenje dubokih jarkova velikim koliĉinama vode. kada moţemo odrediti donekle i rodnost. Gajenje vinove loze u vidu tunela sa konstrukcijom lučnog oblika Kod kulture na tunelskom luĉnom naslonu ĉokoti se razmeštaju u pravilnim redovima na odstojanju izmeĊu redova 4 m. a meĊu ĉokotima u redovima 2—3 m.8 m. VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 50 / 80 . dobijaju veću koliĉinu toplote. kad opadne lišće. ĉesta pojava bolesti zbog nemogućnosti dobre zaštite. Posle odgrtanja ĉokota u proleće krajem marta zemljište se prekopava na dubinu 20—25 cm. Ako ima stajnjaka. Kod horizontale pergole stablo moţe biti i do 2 m visoko. Ċubri se sa 20—25 g amonijum nitrata po 1 m2. Širina bankina je 5—6 m. gajiti bostan ili neko povrće. treba je do treće godine zagrtati pre pojave jaĉih mrazeva. Posle rezidbe. Definitivna rezidba se sprovodi u proleće. Kod mladih ĉokota pred zimu se skidaju lastari sa stelaţa i zazimljuju-pokrivaju zemljom. SISTEMI GAJENJA VINOVE LOZE U svetu i kod nas u Jugoslaviji na okućnicama se primenjuju sledeći sistemi gajenja ĉokota vinove loze. Sem toga. Preimućstvo ovog sistema je u tome što pojednostavljuje navodnjavanje vinograda. Kod ovog sistema vinova loza se sadi pored nekog drveta tako da se loza vije uz grane. Stubovi su meĊusobno povezani popreĉno postavljenim letvama tako da imaju izgled rešetkaste stelaţe na kojima se nalaze kraci kordunica. ako je porast ĉokota nedovoljno jak. Nedostaci sistema su u tome što prolećni mrazevi ĉesto oštećuju vinovu lozu. Ĉokoti su na visokim zemljanim bankinama izmeĊu kojih su rovovi dubine 1 m. kao i prve. Da bi se mlada loza zaštitila od izmrzavanja. ukoliko je jesen lepa i topla. U proleće se pristupa formiranju ĉokota. Ponekad se nameštaju dva-tri ovakva naslona. Grozdovi kod ovog naĉina slobodno vise na dole. mladi vinograd se orezuje. Pergola — kosa i horizontalna Kod kose pergole stablo ĉokota je nisko ili ima visinu 50—70 cm. Poneki put se ispod krakova kordunica nameštaju podupiraĉi: na dva rakljasta koĉića. Za njegovo drţanje postavljaju se stubovi rakljasti s gornje strane. štete od ptica i jako oteţana berba groţĊa. Ovaj sistem pruţa i bolje uslove za osvetIjavanje ĉokota: grozdovi se rasporeĊuju po površini zemljišta. Ĉokoti se formiraju na visokom stablu sa 5—6 krakova kordunice koja se rasprostire po zemljištu. ĉime se poboljšava cirkulacija vazduha i spreĉava da grozdovi dodiruju zemlju. onda je umesto mineralnih Ċubriva najbolje dati 3—4 kg/mr dobro zgorelog stajnjaka. Radi boljeg razvića ĉokota i radi toga da ne bi lastari smetali obradi zemljišta. U trećoj godini u vinogradu se formiraju špaliri. Gajenje vinove loze uz drvo. a u trećoj godini na 6. U prvoj godini porasta ĉokota vinove loze najveću paţnju treba usmeriti na najbrţe formiranje osnovnih krakova kordunica. Pored toga cvetovi se slabije oprašuju i zbog toga su grozdovi rehuljavi. a ima izgleda da će i zima biti blaga. vinograd se Ċubri pojaĉanim dozama Ċubriva i povećava se broj zalivanja. Kod takvog rastojanja na 100 m2 rasporeĊuje se šest-sedam ĉokota. a širine 2 m. Ovo se ĉini da bi se loza malo odigla od tla. zimsko zalivanje. koji se pobijaju pored ĉokota suprotno jedan drugome namešta se motka i na nju priĉvršćuju matiĉni krakovi kordunice. IzmeĊu redova se moţe i narednih godina. Krakovi kordunica nalaze se na drvenim naslonima nalik na lestvice. Gajenje vinove loze na bankinama od zemlje Kod ovog sistema vinova loza se rasprostire po površini zemIjišta. a u jesen 25—30 g/m2 superfosfata i 3—4 g/m2 kalijeve soli. Nedostatci ovog sistema su: slab kvalitet groţĊa.

Jame za drvene stubove kopaju se do dubine 60—70 cm. treba zamenjivati novom. sem toga.5 m. Visina stubova je 2. kod kojih je donji deo od gvoţĊa (šine u obliku I. a u sredini na odstojanju 7—8 m postavljaju se direci preĉnika 6—8 cm. a gornji u zasek na stubu na visini 1 m. a na središnjim stubovima uĉvršćuje klanfama ili ekserima u obliku luka.5 m. opaliti vatrom ili potopiti u karbolineum zagrejan do 95 °C. Debeli kraj ovih motki se zaoštrava i pobija u zemIju na odstojanju 30—50 cm od ĉokota i 60—100 cm izmeĊu kolaca. širine 30—40 cm i u nju se namešta stub duţine 3. Ĉokoti vinove loze razmeštaju se izmeĊu dva luka. Tako dobijamo lukove 2 ili 3 metara visine. Tunelska pergola sa ravnim krovom Umesto lukova ovog sistema se sa obe strane redova na rastojanju 50 cm od ĉokota postavljaju stubovi na koje se zateţe ţica. ali moţe dobro posluţiti i drugo drvo. Visina stubova kod vertikalnog špalira je 3 m. pa se jama zaliva betonom (5 delova šljunka i 1 deo cementa). Radi povećanja trajnosti stubova praktikuju se i kombinirani stubovi. Sa suprotne strane redova pobija se isto toliko kolja. a kod kosog 3. treba premazati smolom. a deo stubova koji će biti u zemlji i 15 20 cm iznad površine zemljišta. a kraj ove ţice se izvodi na površinu i povezuje sa stubom. Kad se pogleda. Na krajnjim stubovima ţica se uvrne. armiranobetonski i kombinovani kod kojih je donji deo od gvoţĊa ili betona. Njihov donji kraj upire se u kamen (zakopan u zemlju). što ĉokoti imaju veliku površinu za svoje razmeštanje na lukovima. ostali redovi motki su na podjednakom odstojanju jedan od drugog. Popreĉne motke se vezuju za kolje prućem. Lenger je okrugli kamen koji se unakrst povezuje debelom ţicom. Vinova loza na špaliru se dobro razvija. Stubovi se u redovima rasporeĊuju na rastojanju 8 m. Raĉuna se da je za površinu od 100 cm2 pod tunelskom pergolom potrebno 25 motki za kolje i 40 motki za popreĉne redove. Najbolji je onaj špalir koji odgovara lokalnim ekološkim uslovima. a to omogućuje da se lišće bolje osvetljava suncem. brţe prorodi i dobro raĊa. Za ovu svrhu se mogu upotrebiti i stubovi od starih gvozdenih cevi. Za ovu svrhu se moţe upotrebiti i svrdlo. naslon ima izgled galerije. da ne bi brzo trulio. Vrhovi ovih naspramnih stubova se onda povezuju popreĉnim motkama ili letvama preko kojih se zateţu ĉetiripet redova ţice. tako da dobijemo 6—7 redova. Usled skraćivanja kolja tunelska drvena konstrukcija se sniţava pa je nakon 3—4 god. tako da se stubovi jednog reda nalaze naspram stubova drugog reda. kao što je to na slici 25 prikazano. tako da na 100 m2 moţemo posaditi 10 ĉokota. Nedostatak ovog sistema: neophodan je veliki broj popreĉnih i uzduţnih motki. kosi i špalir u obliku jasala. Kod nameštanja drvenih stubova na krajevima reda postavljaju se direci preĉnika 10—12 cm. što je vrlo vaţno za bujne sorte. Lukovi se grade od fosni ili okrajaka preĉnika na debljem kraju 8—10 cm. Za 100 m2 vinograda potrebno je 10 kg ţice. VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 51 / 80 . svake godine nuţan je remont lukova i kolja. dok su grozdovi dobro zaštićeni od sunĉevih opekotina. Za uĉvršćivanje stubova kopa se jama dubine 70 cm. Popreko lukovi se povezuju motkicama debljine 4—5 cm. jedna polovina krakova kordunica (dva ili tri) usmerava se na jednu stranu lukova.5 m. pa se kolje mora ili menjati ili skraćivati. Duţina ovih trajnih delova je 1. Najboljim stubovima po kvalitetu smatraju se stubovi od bagrema. komadi cevi) ili od armiranog betona. profilisanog gvoţĊa i sl. Za podupiraĉe sa unutrašnje strane reda upotrebljavaju se drvene motke. Rastojanje izmeĊu redova iznosi 4 m. Kod ovog sistema po 3 kraka kordunica svakog ĉokota vinove loze razmestaju se na suprotne strane. Radi bolje stabilnosti krajnji stubovi se podupiru ili lengerišu. Preimućstvo ovog sistema sastoji se u tome. Za špalire se upotrebljava ţica 2—3 mm debljine. Vertikalni špalir Ovaj naĉin razmeštanja ĉokota vinove loze na podupiraĉima smatra se najboljim.Ĉokoti vinove loze podvezuju se na lukovima koji podsećaju na galerije. Blagodareći svemu tome vinova loza gajena u vidu tunelske pergole daje visoke i kvalitetne prinose stonog groţĊa. Posle nameštanja stubova duţinom redova treba što jaĉe zategnuti ţicu pomoću specijalnog oruĊa ili klešta. a druga na suprotnu stranu. Stubovi kod špalira obiĉno su drveni. gvozdeni. zatim se vrhovi kolja na jednakoj visini opreznosavijaju i povezuju.5 m. Postoji nekoliko oblika špalira: vertikalni. Naslon za vertikalni špalir sastoji se od stubova postavljenih u red i u nekoliko redova ţice zategnutih meĊu njima. a gornji deo od drveta. ĉiji donji kraj (koji se nalazi u zemlji) brzo truli. Pred postavljanje sa stubova se skida kora. Prvi popreĉni red motkica je na visini 50—70 cm od zemlje.

Kod vertikalnih špalira stavlja se 4 reda ţice: prvi red na visini 40—50 cm od površine zemljišta; drugi na 40—50 cm iz-nad prvog reda; treći i ĉetvrti red takoĊe. Kod jakog porasta ĉokota stavlja se i peti red ţice. Za formiranje kosih pergola moţe se obiĉnoj vertikalnoj pergoli sa dva reda ţice dodati i kosi naslon u obliku nadstrešnice sa dva ili tri reda ţice. Stubovi se postavljaju u redovima jedan prema drugom. Stubovi i središnji kolĉevi jednog reda spojeni su sa naspramnim stubovima i kolĉevima drugog reda letvama deblji ne 6—8 cm. Umesto letava mogu se koristiti obiĉne motke. Letve za stubove priĉvršćuju se pod izvesnim nagibom. Preko letava se zateţu 2—3 reda ţice na odstojanju 40—50 cm. Zategnute ţice i same su kose pergole. Obiĉno se kosa pergola postavlja tek nakon 5—6 godina posle saĊenja vinove loze. Kod ovog sistema na vertikalnom delu špalira na rastojanju 60 cm zateţu se 3 reda ţice. Stubovi za špalire postavljaju se na odstojanju 25 cm od ĉokota, da bi se matiĉni krakovi usmeravali na gore ne pod pravim uglom, a donekle i nagnuto. Špalir u obliku jasli Spalirom ovakvog oblika povećava se skoro dva puta masa vinove loze na odreĊenoj površini i omogućuje bolje osvetljavanje, pa se zato povećava rodnost i poboljšava kvalitet groţĊa. U redu na odstojanju 8 m jedan od drugog nameštaju se stubovi visine 2,5—3 m. Krajnji stubovi se uĉvršćuju lengerima ili podupiraĉima. Odozgo se za stubove prikucavaju jake štafne duţine 2 m. Od krajeva štafni naniţe zateţu se dvostruko upletene ţice i uĉvršćuju za stub na 20 cm od površine zemljišta i tako stvara trougao. Preko dvostruko uvijenih ţica duţ redova stubova s jedne i druge strane trougla zateţe se 5 redova ţice na odstojanju 40 cm jedna od druge. Od ovih zategnutih ţica stvaraju se dve površine. Loza se rasporeĊuje unutar ţiĉanih površina i vezuje redom, ĉas na jednu, ĉas na drugu stranu. Kod takvog razmeštaja loze i odstojanjima meĊu ĉokotima od 1,25 m svaki ĉokot na špaliru zauzima prostranstvo od 2,5 m. U poslednje vreme uĉinjene su i neke izmene dvopovršinskog špalira. Na vrhu stuba prikucavaju se štafne duţine 1,5 m. Od krajeva štafni zateţu se ţice naniţe i priĉvršćuju za stubove na visini 100 cm od površine zemljišta. Na vertikalnom delu špalira zateţu se dva reda ţice, a preko dvostruko upletenih ţica duţ redova još 3 reda. Kod vezivanja zrele loze svi višegodišnji delovi ĉokota vezuju se za ţice na vertikalnom delu špalira, a zeleni lastari za ţice na kosim površinama. Takav naĉin razmeštanja vinove loze poboljšava svetlosni reţim unutar ĉokota, uprošćuje vezivanje, berbu i orezivanje. Sve skupa povećava opštu rodnost ĉokota. Popravljanje špalira Prolećni radovi u vinogradu poĉinju sa popravljanjem špalira: ispravljaju se nagnuti stubovi i zateţu olabavljene ţice. Kod sistema gajenja vinove loze na lukovima (tunelski luĉni oblik) natruleli delovi naslona zamenjuju se novim; kod pergolskog i špalirskog naĉina popravljaju se ili zamenjuju stubovi. Svi ovi radovi moraju biti završeni do odgrtanja vinograda, ne kasnije od 20 marta. Vezivanje ĉokota za naslone Po odgrtanju vinograda ĉokoti se povezuju za ţicu špalira ili za lukove. Pre vezivanja obavlja se prolećna rezidba ĉokota. Kod vezivanja jednogodišnjih lastara za ţicu ili za lukove naslona vezuju se krakovi kordunica ĉokota uz ravnomerno rasporeĊivanje, da ne bi bilo zgusnute loze na špaliru. Rodni lastari vezuju se horizontalno ili malo ukoso. Kad se lastari vezuju horizontalno zeleni lastari se razvijaju ravnomernije, a kad se vezuju vertikalno iz loze neravnomerno izbijaju zeleni lastari i dolazi do produţenja krakova kordunica. Kod vertikalnog špalira za donju ţicu vezuju se ostali rodni lastari, a za treću i ĉetvrtu ţicu zeleni lastari. Ako se koristi kosa pergola za prvu i drugu ţicu se vezuju matiĉni krakovi kordunica i plodni lastari. Pri gajenju vinove loze na pergolama tunelskog tipa osnovni krakovi se prvo postavljaju u horizontalnom poloţaju, zatim podiţu nagore i vezuju za prvu i drugu ţicu ili za popreĉne motke kod pergola u obliku luka. Lastari se vezuju rafijom, manilom, ili kanapom. Vezivanje se vrši u obliku osmice. Obrada zemljišta U jesen se u meĊuprostoru izmeĊu redova ĉokota zemljište obraĊuje na 25—30 cm dubine. Ako u redovima zbog zagrtanja zemljište nije bilo usitnjeno, duboka obrada se vrši u proleće i to posle odgrtanja ĉokota. U toku leta u redovima i meĊuredovima zemljište se dva-tri puta obraĊuje na dubinu 10—12 cm, što se obiĉno vrši posle zalivanja.

ZELENA REZIDBA
ProreĊivanje lastara U jesen za vreme rezidbe na ĉokotu se ostavlja više okaca, nego što treba zbog toga što se jedan deo okaca ne razvija u proleće. Ukoliko se razvije veliki broj lastara onda se suvišni lastari, kad dostignu duţinu 10—15 cm, laĉe, odnosno uklanjaju a ostavlja se samo onoliko lastara koliko odgovara snazi ĉokota. Pre svega uklanjaju se neplodni lastari. Drugo laĉenje obavlja se posle cvetanja. Tom prilikom se uklanja veliki deo nepotrebnih i nerodnih
VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 52 / 80

lastara. Sem toga, pri uklanjanju suvišnih lastara treba voditi raĉuna da ostavimo one lastare koji su potrebni za formiranje i odrţavanje osnovnog oblika ĉokota. Istovremeno se uklanjaju zeleni lastari izbili iz stare loze a koji nisu predviĊeni za zamenu. Jaki lastari sa kratkim ĉlancima ostavljaju se, jer oni nisu jalovaci. U sluĉaju da su iz jednog okca izbila dva-tri lastara ostavlja se po potrebi samo jedan najjaĉi. Zelena rezidba dopunjava redovnu rezidbu, podpomaţe ĉuvanje dobijenog oblika ĉokota vinove loze i stvara bolje uslove za razviće ostavljenih lastara. Pre no što poĉnemo s laĉenjem, potrebno je obratiti paţnju na opterećenost ĉokota lastarima. Ako na ĉokotu nema dovoljno zelenih lastara — laĉenje se ne sprovodi da se ne bi narušavao odnos izmeĊu korenovog sistema i nadzemne mase. Laĉenje završava rezidbu koja je obavljena u jesen i sprema ĉokot za novu rezidbu. Posle pravilno obavljene zelene rezidbe lako je izvršiti redovnu rezidbu ĉokota u jesen. Pravilnim laĉenjem pri gajenju vinove loze na pergolama, lukovima i špalirima postiţe se bolje osvetljavanje i osunĉavanje svih delova ĉokota. Vezivanje zelenih lastara Zeleni lastari se vezuju radi njihovog ravnomernog rasporeĊivanja na špaliru da ne bi došlo do meĊusobnog zasenjivanja, kao i radi obezbeĊenja mladih lastara od lomljenja vetrom i prilikom meĊuredne obrade. Lastari se vezuju za ţicu u vertikalnom poloţaju i to u prvoj polovini maja, kada dostiţu duţinu oko 35—40 cm. Posle cvetanja vinove loze zeleni lastari se ponovo vezuju. Rezidba lastara rano u leto Kod jesenje rezidbe sa ĉokota uklanja se izvestan broj bujnih ili jalovih lastara, zbog ĉega se snaga ĉokota ne iskorišćava u potpunosti. Celishodnije je da se na ovim lastarima ostave u proleće 3—4 zaperka i ovi prevedu u rodnu lozu. Pupoljci na ovakvim zapercima su zbog kasnijeg formiranja otporniji prema mrazu, a i rodniji su. Dobijanje rodne loze od zaperaka vrši se na sledeći naĉin: prilikom zelene rezidbe ostavlja se izvestan broj jalovih lastara na krakovima kordunica ili na rodnim ĉvorovima. Poĉetkom cvetanja ĉokota ostavljeni lastari se skraćuju na 5—8 ĉlanaka. Kroz dve nedelje se sa prekraćenih lastara uklanja višak zaperaka, a ostavljaju na svakom lastaru samo po 3—4 jaĉih zaperaka. U jesen se od zaperaka na prekraćenim jalovacima formira rodni ĉvor. Rezidbu u rano leto moţemo takoĊe iskoristiti za ubrzanje formiranja novih krakova kordunica radi podmlaĊivanja ĉokota. Zakidanje zaperaka Zaperci su izbojci drugog reda, koji se razvijaju na lastarima u pazuhu listova. Veliki broj zaperaka nepotrebno iznurava ĉokot, a pored toga ga i zasenjuje. Zaperci se ne uklanjaju u potpunosti, nego se prekraćuju ostavIjajući samo dva-tri donja lista radi bolje ishrane okaca, koji treba da se formiraju u pazuhu lista. Ovo povećava rodnost iduće godine. Skraćivanje lastara Skraćivanje zelenih lastara moţe se obaviti na dva naĉina: zakidanjem vrhova rodnih lastara i zalamanjem svih lastara na ĉokotu. Zakidanje vrhova rodnih lastara vrši se neposredno pred cvetanje vinove loze. Tom prilikom se zakidaju samo vrhovi onih rodnih lastara koji će se rezidbom na zrelo ukloniti, dok se lastari koji će se ostaviti za zamenu ne zakidaju. Prilikom zakidanja vrhova pazi se da iznad najviše cvasti na lastaru ostanu 8—10 listova. Ovom merom se poboljšava ishrana rodne loze, pa se samim tim povećava i rodnost. Zakidanje vrhova lastara od posebnog je znaĉaja za sorte koje naginju rehuljavosti, kod kojih se na ovaj naĉin moţe povećati rodnost i preko 20%. Zalamanje svih zelenih lastara na ĉokotu izvodi se po precvetavanju vinove loze ako se ţele krupnije bobice groţĊa, a pred cvetanje ako se ţeli veći broj bobica u groţĊu. Pozno zalamanjë moţe negativno uticati na rodnost. Ova mera se obiĉno primenjuje pri gajenju vinove loze uz kolac, i tada se lastari prekraćuju do visine kolca, tj. na duţinu 120—130 cm. Ukoliko se loza gaji na špalirskim naslonima onda se zeleni lastari zalamaju kad svojom duţinom prevaziĊu najvišu ţicu naslona. MeĊutim, kod špalirskog naĉina gajenja loze najĉešće se izbegava ova mera: kod visokih naslona lastari se puštaju da slobodno padaju, a kod niskih špalira lastari prerasli najvišu ţicu se povijaju po ovoj ţici. Zalamanje se obiĉno vrši rukom preko zglavka. Dobijanje roda na zapercima Ako je ĉokot oštećen mrazom rodnost moţemo dobiti i na zapercima. Radi ovog se ĉokoti pojaĉano zalivaju i prihranjuju, što stimuliše porast zaperaka. Pored toga se uklanjaju na vreme uginuli delovi ĉokota kao i svi nerodni i nepotrebni lastari, koji samo opterećuju ĉokote. Na 15—20 dana pre poĉetka cvetanja osnovni zeleni lastari se prekraćuju, za najmanje 5—10 cm. Kao rezultat toga poĉinje pojaĉana ishrana zaperkovih pupoljaka, a docnije i zaperaka u kojima se onda razvijaju cvasti. Pet do deset dana posle zakidanja lastara kontrolišu se zeleni izdanci da li su zametnuli rod.
VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 53 / 80

Rodnost se odreĊuje po rašljici. Kad se to utvrdi onda se svi nerodni i suvišrii lastari skraćuju ili uklanjaju, a ostavljaju rodni lastari. Kod kasnog zalamanja ne postiţemo nikakve kvalitetne promene kod pupoljaka, već samo izdanci pojaĉano rastu na raĉun rodnosti. Kad se kasni sa zakidanjem osnovnih lastara javljaju se lastari drugog reda. Kod ovih se ne uklanja samo vrh, nego i deo lastara od 5—10 cm, pri ĉemu se pazi da se ostave najmanje 4 ĉlanka. Da ne bi, pak, došlo do zagušivanja ĉokota, izlišni neplodni lastari se uklanjaju ili se samo skraćuju. ProreĊivanje listova Ova mera se primenjuje, uglavnom, kod stonih sorti radi boljeg pristupa vazduha i osvetljavanja grozdova. Listovi se proreĊuju onda, kada bobice poĉnu da omekšavaju. Ne preporuĉuje se uklanjanje velikog broja listova, već samo onih koji su ispod grozdova ili ih zasenjuju, kao i lišće na besplodnim lastarima. Üjedno sa lišćem uklanjaju se i slabo razvijeni lastari. Uklanjanje velikog broja listova moţe izazvati opekotine na bobicama. Letnje skraćivanje lastara Kod bujnih sorti lastari toliko pobujaju da zasenjuju ĉokote u vinogradu. Krajem jula i u prvoj polovini avgusta ovakvi lastari se zalamaju-skraćuju. Cilj ovoga je da se zaustavi dalji porast lastara i time poboljša njihovo sazrevanje, a istovremeno da se omogući bolje osvetljavanje i provetravanje groţĊa. Pri špalirskom gajenju vinove loze lastari se skraćuju na 25— 30 cm iznad najviše ţice.

DOPUNSKO OPRAŠIVANJE VINOVE LOZE
Radi boljeg zametanja ploda, poboljšanja kvaliteta i povećanja rodnosti vrši se dopunsko, veštaĉko oprašivanje vinove loze. Sve sorte vinove loze koje nisu samooprašivaĉi, obavezno se oprašuju drugim sortama. Sorte vinove loze sa dvopolnim cvetovima, koje su inaĉe priliĉno rodne i pri samooprašivanju, mnogo su rodnije kada se dopunski oprašuju polenom drugih sorta. Naroĉito dobre rezultate pri dopunskom oprašivanju daju sorte kišmiš crni i beli, rkaciteli, saperavi, muskat aleksandrijski i muskat otonel, ĉauš, bikane i crveni drenak. Dopunsko veštaĉko oprašivanje se moţe vršiti i pomoću vrlo jednostavnog zaprašivaĉa. To je dašĉica u vidu lopatice. Lopatica je debljine 1 cm, a veliĉine 12 x 8 cm. S jedne strane lopatice zateţe se zeĉje krzno pomoću ekserĉića. Predhodno treba skratiti dlaku na krznu do 1 —1,5 cm, pa zatim krzno oprati sapunom u mlakoj vodi radi uklanjanja masnoće. Dopunsko oprašivanje se moţe obaviti i pomoću raznih zaprašivaĉa, mehova i ĉetaka. Najbolji rezultati se postiţu dopunskim oprašivanjem smesom polena više sorta. Polen se prikuplja na taj naĉin što se preko cvasti sorta sa dvopolnim cvetovima ovlaš prevlaĉe lopaticom s krznom, poĉev od drške cvasti pa naviše, kao što je to prikazano na slici 26. Potpuno punjenje zaprašivaĉa će biti kada se sakupi cvetni prah sa 15—20 cvasti. Cvetni prah se moţe prikupljati i na taj naĉin što se cvasti u punom cvetanju stresaju nad papirnim vrećama. Prikupljeni prah se razastire u tankom sloju na nekom suvom i zasenjenom mestu radi sušenja. Pre oprašivanja prah valja prosejati kako bi ga oslobodili od delova cveta i ĉašiĉnih listića. Ranije opisani zaprašivaĉ — lopatica s krznom, kad se napuni cvetnim prahom moţe zaprašiti 20—25 cvasti, posle ĉega ga valja opet napuniti. Veštaĉko oprašivanje poĉinje onda kada pribliţno 50—60% pupoljaka na cvasti zbace cvetnu kapicu. Oprašivanje se obavlja po lepom vremenu od 10 do 11 ĉasova, ako je oblaĉno vreme preko ĉitavog dana, a u kišovitom danu u intervalima kada kiša ne pada i kada se zeleni delovi ĉokota potpuno osuše. Radi što boljeg oprašivanja i oploĊavanja preporuĉuje se da se dopunsko oprašivanje svakog ĉokota obavi u dva-tri navrata. Kada se zaprašivaĉi jako isprljaju treba ih zameniti ĉistim, a prljave oprati sapunom u mlakoj vodi pa zatim osušiti. Pošto sve sorte vinove loze ne cvetaju istovremeno, polen sorta koje ranije cvetaju moţemo prikupiti i saĉuvati da njime oprašimo sorte koje docnije cvetaju. Polen se do upotrebe ĉuva na prohladnom i suvom mestu u staklenoj tegli koja se zapuši vatom. Najbolje je da se polen ĉuva u eksikatorima smeštenim u friţideru. U tom sluĉaju se cvetni prah moţe ĉuvati mesec i više dana. Za dopunsko oprašivanje 1 ha vinograda potrebno je oko 500—900 grama cvetnog praha. Dopunsko oprašivanje se moţe obaviti i ako se vinograd zaprašuje sumporom protivu pepelnice dok je u punom cvetu. Vazdušna struja iz mehova ili zaprašivaĉa koja rasprašuje sumporni prah istovremeno rasprašuje i cvetni prah i tako se dva vaţna posla obavIjaju jednovremeno i o jednom trošku.

NAVODNJAVANJE VINOGRADA U RODU
VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 54 / 80

Broj zalivanja zavisi od karaktera zemljišta i klimatskih uslova. Vinogradi na zemljištu sa dubokim podzemnim vodama zalivaju se 4—6 puta za vreme vegetacionog perioda: u aprilu, maju, junu — po 1 zalivanje; u julu 2; u avgustu 1. Kad je proleće vlaţno zalivanje u aprilu se propušta. Za zalivanje se izmeĊu redova prave 2—3 zalivne brazde u koje se pušta voda u odmerenim koliĉinama, da bi je zemljište bolje upilo (infiltraciono zalivanje). U vinogradima na ravnim površinama i u onim s manjim nagibom zalivanje obavljaju zatvorenim brazdama dubokim 20—25 cm. Zalivanje se vrši bez prekidanja. U poĉetku zalivanja u brazde se pušta veća koliĉina vode i kada voda doĊe do kraja brazde koliĉina vode smanjuje se da bi je zemljište bolje upilo i natapalo meĊuredove. U vinogradima s većim nagibom zalivne brazde su duboke najviše 15—20 cm. Vinogradi na šljunkovitom terenu zalivaju se 10—12 puta, a oni sa visokim podzemnim vodama samo 1—2 puta ili se uopšte ne zalivaju. Da bi se vlaga bolje saĉuvala, posle svakog zalivanja zemIjište treba usitniti. Kad se vinograd ruĉno zaliva za jedno zalivanje potrebno je i po nekoliko kofa za svaki ĉokot. Veoma su korisna zimska zalivanja (u novembru-decembru neprekidnim zalivanjem meĊu redovima), jer povećavaju rezervu vlage u zemljištu i smanjuju potrebu za zalivanjem u toku vegetacionog perioda. U zimsko doba ne zaliva se samo zemljšte koje ima visoki nivo podzemne vode.

ĐUBRENJE
Đubrenjem vinograda se poboljšava kvalitet groţĊa. No, valja znati da Ċubrenje prevelikim koliĉinama azota produţava vegeta-ciju vinove loze i time pogoršava kvalitet groţĊa. Vinograd se Ċubri mineralnim Ċubrivima (azotnim, fosfornim i kalijumovim) i organskim (stajnjak, fekalije, osoka, ţivinsko Ċu-bre i dr.). Norme unošenja Ċubriva zavise od zemljišta (za manje plodna zemljišta potrebne su veće koliĉine), a isto tako i od rodnosti vinograda (za veću rodnost potrebne su veće koliĉine Ċubriva). Đubriva se unose u vinograd u jesen ili preko zime i u proleće pre kretanja loze ili u toku vegetacije kad se radi o prihranjivanju. U jesen ili u toku zime unose se stajsko i druga prirodna Ċubriva, a od mineralnih ona koja se sporo rastvaraju, kao što su fosforna i kalijumova Ċubriva. U proleće pre kretanja loze unose se Ċubriva koja brzo deluju i lako se ispiraju, kao što je sluĉaj sa azotnim Ċubrivima. Ista Ċubriva se koriste i za prihranjivanje loze u toku vegetacije (nitromonkal i druga azotna Ċubriva). Što se tiĉe koliĉina Ċubriva, one, kao što je već reĉeno, zavise od zemljišta, vrste Ċubriva i rodnosti vinograda. Kao orijentacija za osnovno Ċubrenje mogu da posluţe sledeće norme: nitromonkal 15—30 g / m2, amonijumova šalitra 20—35 g / m2, amonijum-sulfat 15—30 g / m2, kalijum-sulfat 15—40 g / m2, kalcijum-cijanomid 30—40 g / m2, tomasovo brašno 50—150 g / m2, kalcijum karbonat (kreĉ) na bezkreĉnim zemljištima do 1 kg / m2. Radi boljeg iskorišćavanja mineralnih Ċubriva dobro je njima dodavati organske materije (na jedan deo mineralnih dva dela organskih). U proleće i u leto obavljaju se dva prihranjivanja: prvo prihrahjivanje 15—20 dana precvetanja vinograda (10—15 g nitromonkala ili amonijaĉne šalitre i 3—4 g kalijum-sulfata na 1 m2). Kroz 15—20 dana posle cvetanja prihranjivanja se ponavljaju (20 g superfosfata i 3—4 g kalijum-sulfata na 1 m2). Tokom dve-tri godine unose se organska Ċubriva (stajnjak, kompost) po 3—5 kg na 1 m2. Đubrivo se razbacije u jesen po površini zemljišta i zaorava na dubinu jesenjeg oranja. Pod jesenje oranje mogu se unositi i nerazblaţene fekalije po 0,5 lit / m2. Kao dobro organsko Ċubrivo moţe posluţiti i komina koja zaostaje posle spravljanja vina. Na 100 kg komine dodaju se 25 kg stajnjaka i 10 kg superfosfata, pa se ta mešavina dobro izmeša, kvasi i slaţe bez sabijanja u jamu, koja se zatim zatrpava zemljom. Kroz 2—3 nedelje smeša se opet kvasi, prelopatava, zatim ponovo vraća u jamu i zatrpava zemljom. Kroz tri meseca ovako spravljen kompost moţemo iskoristiti kao Ċubrivo. Za prihranjivanje vinove loze moţemo koristiti i vodom razblaţenu osoku na 1 deo osoke 2—3 dela vode. Mokraću ţivotinja razblaţujemo u srazmeri jedan deo mokraće sa pet delova vode, fekalije sa ĉetiri dela vode, a ţivinski izmet sa deset do dvanaest delova vode. Ovako teĉna Ċubriva unose se putem kanala, koji su iskopani na odstojanju 1 m s jedne i druge strane ĉokota ili u jame iskopane na istom odstojanju od ĉokota, a duboke 50 cm. U kanal ili jamu sipa se po jedna kofa teĉnog Ċubriva, a kad ga zemlja upija vinograd se zaliva vodom. Valja znati da se navedena Ċubriva ne smeju koristiti za Ċubrenje nerazblaţena, jer će uništiti biljku zbog velike koncentracije hranljivih materija. Prihranjivanje vinove loze organskim Ċubrivima vrši se 10—15 dana pre cvetanja i 10—15 dana posle cvetanja. Od velikog je znaĉaja dubina unošenja organskih Ċubriva i superfosfata. U jesen se ova Ċubriva unose na dubini dubokog oranja ili rigolovanja. U proleće pre odgrtanja Ċubriva se razbacuju po dnu jarkova, koji su se stvorili prilikom zagrtanja ĉokota zemljom pred zimu. Posle toga se ĉokoti odgrću i Ċubrivo u jarkovima zatrpava odgrnutom zemljom. Iskusni vinogradar poznat u SSSR-u, heroj Socijalistiĉkog rada, Rizamat Musamuhamedov, preporuĉuje da se vinogradi na manje plodnim zemljištima Ċubre svake godine sa po 3—4 kofe zgorelog stajnjaka na ĉokot, i to u jesen pod duboko oranje. Sem toga da se prvo zalivanje obavlja naĉinom „Sarvata". Ako nema mineralnih Ċubriva i stajnjaka on preporuĉuje da se u jesen u preĉniku 2 m oko ĉokota
VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 55 / 80

osobito na ĉokotima stonog groţĊa. Pri tome se uldanjaju nepotrebni. Pri berbi groţĊa za ĉuvanje treba paziti Ċa se ne obriše voštana skrama sa bobica. već se neposredno od nadzemnog dela stabla na nivou zemljišta raĉva na 4—6 savitljivih osnovnih krakova. GroţĊe. zato se bere kad dobro sazri. Ovom merom povećavaju se samo one bobice na koje je pao rastvor. FORMIRANJE ĈOKOTA VINOVE LOZE U Uzbekistanu uobiĉajen je višekraki. u prporištu. On povećava prinos za 50—60% delujući na povećanje krupnoće bobica. BERBA GROŢĐA Vreme berbe groţĊa zavisi od sorte i naĉina iskorišćavanja groţĊa: za potrošnju u sveţem stanju. ali samo u bezsemenih sorta vinove loze. Zato se grozd hvata za peteljku i odseca makazama. podseku površinske ţile a rov ispuni muljem sa dna zalivnih jarkova. a zatim se dodaje voda. Prve godine u toku celog leta u mladom vinogradu se primenjuje visoka agrotehnika (zalivanje. a drugi prska. Isto tako on preporuĉuje da se jaĉina Ċubrenja podešava u zavisnosti od rodnosti vinograda. Pri podizanju vinograda oţiljene reznice moraju imati majmanje 2 dobro razvijena lastara.05—0. a dno tih korpi pokriva zelenom travom. Koncentracija rastvora u % pojedinih Ċubriva izgleda ovako: 0. tj. a u sluĉaju da se dobar rod ne predviĊa zbog kasnih mrazeva ili nekih drugih razloga. GroţĊe vinskih sorta.5—1 kalijum-hlorida 05—0. Da bi se dobro oprskao jedan ĉokot potrebno je 0. Radi ekonomiĉnosti prskanje obavljaju dva ĉoveka: jedan razgrće lišće da bi se bolje videle cvasti.iskopa kruţni rov dubok 30 cm. Dobro razvijeni zaperci se ostavljaju i od njih se formiraju rodni lastari. koji se skraćuju na dva do tri okca.1 sumporne permanganove kiseline. Pri izgledu na dobar rod vinograd Ċubriti normalnim dozama Ċubriva. Giberelin se primenjuje u momentu masovnog cvetanja u koncentraciji 1 g na 10 lit vode. Za ovu svrhu koristi se aparat s jednim rasprskivaĉem. sa ciljem dobijanja što razvijenijih ĉokota. lastari za plodonošenje i kondiri za zamenu. U jesen ĉetvrte godine pri orezivanju na svakorn od 4—6 krakova kordunica ostavljaju se po 3—4 VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 56 / 80 . Isto tako povećava se i koliĉma šećera u groţĊu i do 2%.5 litara rastvora. za sušenje ili za vino. Ĉokoti se prskaju rano ujutru ili uveĉe. Slabo razvijeni donji lastari orezuju se na dva okca radi dobijanja jakih lastara i formiranja donjih krakova kordunica u idućoj godini. preporuĉuje se i prihranjivanje u obliku prskanja loze rastvorima mineralnih hraniva. U proleće treće godine na ĉokotu se ostavljaju 4—6 lastara i orezuju na duţinu 100—200 cm ili na 15—20 okaca. 3.1 amonijaĉne šalitre. odraziće se tek iduće godine. a pinciraju suviše bujni lastari. Što znaĉi da se s formiranjem oblika ĉokota poĉinje još u rasadniku. Vreme berbe stonog groţĊa odreĊuje se koliĉinom šećera po ĉokotu i promenom boje bobica. radi ĉuvanja. Sem ovakvog prihranjivanja. lepezasti oblik ĉokota vinove loze. U leto prve i druge godine posle sadnje od veoma bujnih izdanaka formiraju se krakovi kordunica. inaĉe njegovo delovanje na rodnost. za razliku od drugih plodova ne treba pre upotrebe da odleţava. Rastvor se priprema tako što se na svaki 1 g giberelina dodaje po 10—20 cm2 etilalkohola. a suvišni i slabi zaperci se uklanjaju. U sadašnje vreme uobiĉajeno je da se s formiranjem ovakvog oblika poĉne od kalemova ili oţiljenih reznica vinove loze. i to po tihom vremenu i rano izjutra. Ogledi su pokazali da se ovakvim prihranjivanjem povećava veliĉina bobica a samim tim i prinos groţĊa za 15—20%. preporuĉuje se upotreba giberelina. 0. Ĉokot ovakvog oblika. Ovaj sistem dozvoljava bolje i lakše savijanje lastara ĉokota prema zemlji i zagrtanje pred zimu. GroţĊe stonih sorta stavlja se u široke korpe. U proleće druge godine prilikom orezivanja odaberu se 3 do 4 dobro sazrelih lastara i orezuju na 8— 12 okaca radi stvaranja krakova kordunica.1 boraksa. Prihranjivanja prskanjem obavljaju se dvatri puta u vremenu od maja pa do avgusta. Za formiranje oblika ĉokota od velikog znaĉaja je zelena rezidba: prekraćivanje dobro razvijenih lastara za dobijanje razvijenih zaperaka i uklanjanje nepoţeljnih lastara. Ċubrenje i obrada zemljišta).5—5 superfosfata. Ĉokot u jesen treće godine mora biti formiran. rodni lastari i kondiri za zamenu. Lastari koji su dostigli duţinu 1 m i više pinciraju se radi pojaĉanja porasta zaperaka. U toku leta neguju se lastari od kojih treba da se formiraju krakovi kordunica. na kojima se nalaze više godišnji delovi. zbog toga prskanje treba sprovoditi tako da se sve bobice isprskaju. koje imaju neţnu pokoţicu bere se u drvene kaĉice. Pri prskanju vinove loze giberelinom na 3—5 dana posle cvetanja rodnost se povećava. PRIMENA GIBERELINA Radi povećanja prinosa. Upotreba giberelina se moţe primeniti samo na vinograd gde je visoka agrotehnika. ali se šećer u bobicama smanjuje. dozu Ċubriva smanjiti da bi se izbeglo bujanje lastara i jalovaka. kad je isparavanje najmanje. 05-0.3—0.

ĉokoti zaostaju u porastu: kao rezultat toga prvih godina na ĉokotu ne izraste dovoIjan broj lastara. Valja znati da plodonosni pupoljci slabo zameću rod kako na slabim lastarima tako i na bujnim jalovacima. pak. Nije preporuĉljivo da se ĉokot jako podmladi.. . Uklanjanjem gornjeg izdanka svake godine odrţava se ĉokot kod vertikalnog špalira na visini 1 m. duţi vek ĉokota. Za svaku sortu i rejon njihovog uspevanja utvrĊuje se optiraalna duţina lastara. U sluĉaju kada je vinograd podignut nekvalitetnim sadnim materijalom ili mu je.5 m. u gornjem delu. a isto tako i rezidba naizmenih rodnih lastara sa kondirima za zamenu... jer se cvasti kod njih pojavljuju samo u srednjem delu. Ako ostavimo slabe i tanke lastare. Svaki krak mora imati po 10 rodnih lastara i po 6 kondira zamene. ubrzava stupanje u plodonošenje mladih ĉokota i poboljšava kvalitet bobica. reţemo ih na 8— 10 okaca.. Dobro razvijene zaperke isto tako moţemo iskoristiti kao rodne lastare i kondire zamene. nalazi se kondir zamene „5". Neophodno je voditi raĉuna da se krakovi kordunica formiraju samo na jakom ĉokotu od dobro razvijenih lastara. a kod kose pergole na visini 1. iz kojeg se formira novi vodeći izdanak.g". Kod starih matiĉnih krakova kordunice orezuju se rodne grane.d". Zato kada matiĉni krak dostigne 7 godina starosti. I obratno. pošto se ne razvijaju sva okca posle prezimljavanja na lastaru već jedan deo njih odumire. sledeći na 5—6 okaca i najzad najniţi — na 4—6 okaca. Njih reţemo na 15—20 okaca.v". Vodeći gornji lastar formiramo od gornjeg izdanka. . lastar ispod njega — na 12—15 okaca. a njihova duţina dostiţe 2 m. ali se ukupni prirast vegetacione mase povećava.. jer u protivnora će se dobiti negativni rezultati. I obrnuto. nego što je bilo prošle godine. Kod dobre agrotehnike matiĉni krak kordunice povećava rodnost do deset godina. Rokovi i tehnika orezivanja VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 57 / 80 . a radi povećanja porasta u narednoj godini. Isto tako postupamo sa izdancima . Nije takoĊe poţeljno ostavljati suviše dugaĉke rodne lastare pošto oni smanjuju broj listova na jedinici površine. Ovo upućuje na to da vršimo prinudno grubo podmlaĊivanje matiĉnih krakova. koja se formira u toku 3 godine. pri rezidbi ostavlja manji broj okaca. a zatim postepeno opada. ako je ĉokot imao jake lastare. Kod orezivanja se ulkanja deo mladih i starih zdravnjenih i suvih delova ĉokota. bila poklonjena mala paţnja. Kada matiĉni krak kordunice zastari uklanja se voćnom testerom i zamenjuje mladim krakom kordunice. kako je to opisano upoglavlju „Formiranje vinove loze". lastar ispod vršnog reţe se na 15—16 okaca. dok se srednji i donji deo reţe potpuno.a" uklanjamo zajedno sa dvogodišnjim drvetom do kondira za zamenu „1". Jalovake koristimo za plodonošenje samo onda ako je ĉokot slabo opterećen. Na lastaru . koji se pojavljuju iz korena. koji je izrastao na kondiru za zamenu. dok se dva-tri kondira zamene od njegove razvijenosti sa 200— 250 okaca. onda time nećemo osigurati dobar rod.. . Rezidbom vinove loze ide se za tim da se na ĉokotu ostavi onoliki broj okaca. koje se sastoje u formiranju novih krakova od izdanaka. Kada od njih formiramo nove krakove kordunice. Lastar na vrhu reţe se najduţe od svih na 17—20 okaca i zove se vodeći lastar. Matiĉni krakovi se sa godinama razrastaju ne samo u duţinu. koji se formirao od ovog ĉvora. Ostale izdanke orezati kako je to bilo pokazano na šemi.e".f". Iduće godine rezidbu osnovnog kraka kordunice po opisanoj šemi obavljamo na sledeći naĉin: lastar obeleţen u šemi sa .v". Veliko opterećenje ĉokota lastarima mora obavezno biti propraćeno dobrom ishranom ĉokota. . koji je neophodan za regulisanje porasta i rodnosti. Duţina rodnih lastara zavisi od sorte i mesta gde se oni na kraku nalaze. OSNOVNA REZIDBA VINOVE LOZE Pravilna rezidba vinove loze obezbeĊuje normalno rašćenje lastara. a ukupna vegetaciona masa će se smanjiti. ostavljajući više rodnih lastara i okaca na njima.. tada se više opterećuje.b" biramo jedan izdanak i pretvaramo ga u kondir zamene. Za pravilno izvoĊenje rezidbe potrebno je znati da se s povećanjem broja lastara na ĉokotu njihov porast smanjuje.. U trećoj godini bivši kondir i deo matiĉnog kraka kordunice treba saseći do izdanka . Dole. na kraku kordunice. a broj lastara ostavljenih na ĉokotu „opterećenje ĉokota lastarima". Lastare koje koristimo za plodonošenje reţemo na 15—20 okaca. pa i oni koji izrastu su nedovoljno razvijeni. vrši se po metodu heroja socijalistiĉkog rada Razamata Musamuhamedova: na krakovima kordunica u razmaku 20—30 cm razmeštaju se rodni lastari i kondiri za zamenu. Opterećenje ĉokota okcima kod rezidbe ne odreĊuje koliĉinu lastara koji izbijaju u proleće. Zato se zbog slabog prošlogodišnjeg prirasta. U uslovima Uzbekistana. kad se smanjuje broj lastara nijhov porast će se povećavati. MeĊu rodnim lastarima nalaze se kondiri za zamenu (vidi sliku 29). još niţi lastar na 8—10 okaca. Proseĉan broj okaca ostavljenih na ĉokotu pri orezivanju naziva se „opterećenost ĉokota okcima".rodnih lastara i orezuju na 8—9 pupoljaka. nego i u daljinu. iz kojih će se formirati plodonosni izdanci ili u neophodnom sluĉaju kondiri za zamenu. Pri formiranju i negovanju lepezastog ĉokota kod kose pergole i poboljšane tunelske pergole ostavljaju se 4—6 kraka kordunice. reridba. zbog ĉega se i kvalitet groţĊa umanjuje. treba mu stvarati zamenu. U takvom sluĉaju lastari na ĉokotu u proleće druge godine reţu se ponovo na dva okca radi dobijanja jaĉih lastara od kojih se u jesen mogu formirati krakovi kordunica.

F. Prema tome. daje 50—100 kg groţĊa. a zatim za kose štafle. bajan širej. Rezidba se vrši u cilju jaĉanja rodnih lastara i kondira zamene. a isto tako i povreĊeni krakovi. a u proleće na popreĉnu štaflu treba razmeštati one lastare. Na vertikalnom delu kose pergole zateţe se sedam redova ţice: prvi red na odstojanju 80 cm od površine zemIjišta. F. Na donjem delu vertikalnog špalira razmeštaju se 4—5 krakova. U jesen treće godine 6 ostavljenih lastara reţu se na 25 okaca. i u proleće posle odgrtanja ĉokota vinove loze. a preseci se poravnjavaju voćarskim noţem. suvi ili izmrzli. U jesen se reţu lastari koji su završili plodonošenje. Debele grane reţu se voćnom testerom. formira se do 8 krakova. na bujnom ĉokotu ostavlja se oko 600 okaca. muskat beli. Kod ovog sistema ĉokoti se sade na odstojanju 2 m jedan od drugog. a ostali na po 50 cm jedan od drugog. Pri orezivanju ioze široki deo makaza mora biti okrenut ka delu loze koji se ostavlja. Pri orezivanju vinove loze gajene na kosoj pergoli treba ostaviti na bujnim ĉokotima 300—350 okaca. Pri takvom naĉinu formiranja ĉokota špalir se konstruiše do 4 m visine. ako se pojave VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 58 / 80 . U proleće ĉetvrte godine 6 ostavljenih lastara poveţu se prvo za vertikalne delove naslona. Rezovi na lozi treba da su glatki i da se nalaze po moguĉnosti na jednoj strani kraka. — Prve godine po saĊenju sadnicu treba orezati na 2 okca. Ribnikov gaji na ovaj naĉin kišmiš crni. dok uţi kraj ka delu loze koji se uklanja. da bi u toku leta dobili dva lastara. Kod jesenje rezidbe u donjem delu ĉokota ostavljaju se kondiri zamene. rezidba se obavlja u dva roka: u jesen pred zagrtanje. FORMIRANJE OBLIKA VINOVE LOZE NA VISOKOJ KOSOJ PERGOLI Ova pergola. husajne ruţiĉasti i pobedu. Pri orezivanju vinove loze stonih sorti. Prolećnu rezidbu ponekad obavljamo zajedno sa prvom rezidbom zelenih lastara. tajfi ruţiĉasti. a gore na kosoj štafli—lastari koji treba da daju rod. koju je konstruisao S. Zeleni izdanci sa rodom izrasli iz pupoljaka reţu se iznad osmog do devetog lista. U daljem delu ĉokota od razvijenih zelenih izdanaka bira se 6—10 bujnih lastara i veţu se za ţicu da bi rasli u vis vertikalno. Kada se reţu jednogodišnji lastari tada se zaperci ne ostavljaju. Na visini 2 m stavlja se kosa štafla. Na koso nameštenoj štafli zateţu se još 3 reda ţice na odstojanju 40 cm jedna od druge. a otstojanje izmeĊu redova iznosi 3 m.Ako se ĉokoti vinove loze pred zimu zagrću. koji se razmeštaju levo i desno. U jesen svaki lastar se reţe na 3 pupoljka. kada proĊu kasni mrazevi i završavamo u momentu bubrenja pupoljaka. Pošto se obrazuju ĉokoti na poboljšanoj pergoli i u tunelskom luĉnom obliku. Pri tome kondir zamene mora biti niţi od rodnog lastara. koje se gaje na tunelskom obliku ili sistemu pergola. rez na kraku pravi se upravno na njihovu osovinu. ne raĉunajući okca koja su ostavljena na kondirima zamene. S. a sorta bajan širej i 200 kg sa jednog ĉokota. kada se reţu ili skraćuju sluĉajno odlomljeni. Da bi presek bio manjeg razmera. Rezidba matiĉnih krakova kordunice poĉinje odozdo i postepeno prelazeći na gore. Ako se vinova loza ne zagrće rezidbu obavljamo u proleće. Rodne lastare i kondir zamene treba razmestiti na razne strane dvogodišnjeg lastara. a ostali se reţu u glavu.. predhodno se ostavlja više okaca u sluĉaju njegovih uginuća. na ĉokotima srednje jaĉine 400 do 500 okaca. Jesenju rezidbu obavljamo posle berbe groţĊa. Ribnikov. a stubovi u redu razmeštaju se na odstojanju 3 m. koji su se prilagodili u prošloj godini vertikalnim stubovima pergole. dok se nerodni izdanci uklanjaju. tj. Kada doĊu do sedme ţice oni se tu preseku. U proleće treće godine na svih 4 izdanka ostaviti 6 lastara za gajenje. na ovoj pergoli nalazi se 10 reda ţice. Tehnika formiranja. od sredine septembra do sredine ili kraja oktobra. Rodni ĉvor se formira od 2 do 3 rodna lastara i jednog kondira zamene. Naĉin kultivisanja vinove loze po ovom sistemu sastoju se u sledećem: na vertikalnom špaliru razmešta se 10 zelenih lastara. Docnije. na kojima se dobijaju zeleni lastari i na njima formiraju lastari za plodonošenje iduće godine. imajuĉi u vidu da se vertikalni deo špalira opterećuje manje. Kod gajenja loze na vertikalnom špaliru u zavisnosti od bujnosti rašćenja ĉokota ostavlja se 150— 200 okaca. oni se celo vreme privezuju za ţicu vertikalno i dovode do sedmog reda ţice. na srednje bujnim 250—300 i na slabira 200—250 okaca. dok horizontalni više. U proleće druge godine treba ostaviti 4 izdanka: u jesen oni se orezuju na 5 pupoljaka. a loza se opterećuje dva puta više nego na kosoj pergoli.

a oštećeni neće. ali do jeseni moţe se u potpunosti formirati oblik ĉokota na raĉun jako razvijenih izdanaka. ĉokoti vinove loze ne samo što neće dati roda te godine. ostavljajući izdanke sa cvastima i izdanke koji su potrebni za dalje formiranje loze. Radi toga potrebno je u donjem delu praviti zasekeubode. koji će dati rod iduće godine. ostavlja se više lastara i primenjuje duga rezidba da bi se dobila veća rodnost. Stepen povreda ĉokota vinove loze moţe biti razliĉit. koji se rano pinciraju da bi dali rod. Ako je ĉokot bujan. IzmeĊu redova zemljište se usitnjava i kultivira da se ne bi zakorovilo. Crna boja tkiva koja se pokazuje na vrhu izdanka. Pri uzduţnom preseku pupoljka zdravi pupoljci imaju zelenu boju. Zbog toga se Ċubrenje smatra glavnom merom u dobijanju visokih prinosa. U nekim sluĉajevima ugine samo centralni pupoljak. koje treba ukloniti. a izmrzli pupoljci mrku ili crnu boju. na mestu bivšeg kolenca. Rodnost moţe biti saĉuvana u pupoljku zamene. znak je da je oštećen mrazom. Da se to taĉno utvrdi potrebno je odseći izdanke i metnuti ih u vodu i drţati neko vreme u sobi. Radi toga. Đubriva se unose 2 puta godišnje (u maju i poĉetkom jula). svake godine vrši se prihranjivanje fekalijama ili izmetom ţivine. Prilikom orezivanja loznih ĉokota. treći put u julu i ĉetvrti put u jesen u vidu zimskog zalivanja. da u donjem delu ĉokota uvek imamo kondire za zamenu ili pak da se izdanci razviju iz spavajućih pupoljaka. Ovi lastari su rodni. Zdravi drveni deo ima belu boju sa ovlaš ţutom nijansom. Na ĉokotima koji su bili zaštićeni od zime ostavljaju se sva okca. Kada su povreĊeni centralni pupoljci zamene. U ovom sluĉaju sprovodi se rezidba na „crnu glavu". U daljem postupku. dok mrka boja pokazuje povrede. pošto te godine roda neće niti. Jarci i jame zasipaju se potom suvom zemljom. Sem toga. Ali ako se tako radi. Zeleni lastari se pinciraju kad se na njima pojavi 8—9 listova. Radi utvrĊivanja stepena povreda proverava se stanje pupoIjaka. onda se broj lastara postepeno povećava do 15 i više. U ovaj jarak ubacuje se stajnjak ili kompost i zatrpava slojem zemlje 10 cm debljine. Nadzemni deo u ovom sluĉaju se potpuno uklanja.zaperci oni se oprezno odseku da se ne bi povredili pupoljci koji se nalaze u pazuhu lista. drugi put posle cvetanja. izdanaka i lastara. Iz spavlajućih pupoljaka pojavljuju se izdanci od kojih se formira novi ĉokot. reţu se na 25 pupoljaka. Kod jakih mrazeva i otsustva sneţnog pokrova mogu biti delimiĉno povreĊene i ţile. dok zamena ostane ţiva. Na izdancima od 25 pupoljaka obiĉno poraste 20 lastara od kojih je većina rodna. Stanje ĉokota posle prezimljavanja najbolje se pokazuje u proleće. ali su ostali netaknuti mnogogodišnji delovi. U vezi povreda ĉokota od mraza neki vinogradari smatraju da se ne treba mnogo „udvarati" vinogradu. Posle pojave zelenih izdanaka vrši se zalamanje. Za dobijanje takve rodnosti potrebno je obezbediti dovoljne koliĉine hranljivih materija. Ako su vrhovi zelenih izdanaka povreĊeni jesenjim mrazevima Rizamat Musamuhamedov. a od izraslih izdanaka ostavlja se 4—6 najboljih. Kod ovog sistema galenja jedan put u tri godine u jesen unosi se organsko Ċubrivo. Na izbilim lastarima javljaju se zaperci. najbolje je ĉokot ne orezivati dok populjci ne krenu. na primer. a sa ĉokota se odsecaju oštećeni delovi. U sluĉaju izmrzavanja ĉokota u toku jeseni pre zagrtanja vinograda. a izjutra u jarkove i jame pušta se voda za zalivanje. reţe takve izdanke na 2—3 pupoljka. što znaĉi da se ĉokot opterećuje sa 250 pupoljaka. dubine 0. Zdravi pupoljci će posle nekoliko dana poĉeti da kreću. koji nisu bili zaštićeni od zimskih temperatura. deset ostavljenih lastara koji rastu vertikalno. Ako su potpuno povreĊeni izdanci i delimiĉno izmrzli delovi ĉokota. a iduće godine na popreĉnu štaflu razmešta se loza koja je izrasla na vertikalnom stubu prošle godine. Na istim lastarima u donjem delu ĉokota izbija oko 10 izdanaka. koji se pinciraju na visini 1 m i sa razvijenim zapercima uspešno se formira ĉokot. nego će rodnost biti umanjena još 2—3 naredne godine. prave ubodi ili zaseci na zdravom mestu drveta. Rodnost će biti mala. onda se izdanci potpuno ukianjaju rezidbom. posle otvaranja pupoljaka i kretanja lastara. kod proletnjeg orezivanja rodne lastare treba orezati na 2—3 okca. da bi se dobili izdanci od spavajucih pupoljaka. U tom cilju na odstojanju 1 m od ĉokota pravi se jarak duţine 1 m. s jedne i druge strane ĉokota na odstojanju 1 m svrdlom ili ašovom naprave se jame dubine 50 cm i u svaku jamu ubaci po 1 kofa razblaţenih fekalija ili kokošijeg izmeta (na 4 kofe vode 1 kofa fekalija ili na 10—12 kofa vode 1 kofa kokošjeg izmeta). Vinograd se zaliva 4 puta godišnje: jednom pre cvetanja. a kod zalivanja uklanjaju neplodni izdanci.5 m i širine jedan ašov. OBNAVLJANJE VINOVE LOZE POVREĐENE NISKIM TEMPERATURAMA I KASNIM MRAZEVIMA SprovoĊenje takvih mera zavisi od stepena povreĊenja ĉokota. Na pinciranim lastarima izbijaju zaperci. Ĉokot se otkopava na 20—25 cm i na podzemnom stablu. Lastari koji su doneli rod reţu se u jesen. POPUNJAVANJE PRAZNIH MESTA POLAGANJEM LASTARA I POTAPANJEM ĈOKOTA VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 59 / 80 . Rastvor se sipa u jamu noću. Kod ovog naĉina potrebno je strogo paziti.

ZAŠTITA VINOGRADA OD NISKIH TEMPERATURA I KASNIH MRAZEVA U uslovima Uzbekistana a i kod nas u Srbiji (Jugoslaviji) pri mrazevima od —15°C kod većine sorti pupoljci se oštećuju. Obiĉno još prve godine posle polaganja ĉokot poĉinje da raste. kada se zamenjuje jedna sorta drugom ili kada se ţeli povećati broj ĉokota u vinogradu itd. pa je treba oprezno usitnjavati rukom da se ne bi oštetio pupoljak. Na taj naĉin na mestu uginulog dobijemo nov bujan ĉokot. PODMLAĐIVANJE KORENA VINOVE LOZE Poznato je da se kod vinove loze postepeno povećava rodnost.5 m. Radi kalemljenja oko ĉokota odbaci se zemlja za 30—35 cm dubine i podzemno stablo se voćnom testericom preseĉe nešto više od grananja ţila. Riljanje se sprovodi krajem septembra i poĉetkom oktobra. Ĉokoti vinove loze bolje prezimljuju ako su im lastari dobro sazreli. Pazi se posebno da u zemljištu bude dovoljno vlage i hranljivih materija. 200 g superfosfata i 50 g kalijcve soli). Zatim se specijalnim noţem ili dletom na preseku napravi procep (rascep) i utisne drveni klin da se rascep nebi spojio pre vremena. Polaganje ĉokota primenjuje se radi podmlaĊivanja starog vinograda. Radi toga se u jesen ili rano u proleće iskopa rov u pravcu uginulog ĉokota dubine 50— 60 cm. Moţemo koristiti poloţnice i od zelenih lastara. Samo mesto rascepa omotava se kanapom i premaţe glinom. Horizontalni rez testerice se uglaĉa oštrim noţem. a ostavi se 3—4 pupoljka iznad površine zemlje. U starim vinogradima polaţe se ĉitav ĉokot. Odaberu se dva bujna izdanka. koji su stari 5—8 godina. od kojih se jedan smešta u rov a njegov vrh izvodi iz zemljišta na mestu uginulog ĉokota. Potom se kalemgranĉica priprema u obliku klina ili klina sa ramenima i ubacuje u rascep podloge tako. dok su nezreli lastari zelene boje. PREKALEMLJIVANJE VINOVE LOZE Ĉokote slabo cenjenih sorata vinove loze moţemo zameniti kalemljenjem. a po potrebi i zalije. Ostale pupoljke na lastaru pre polaganja u rov treba ukloniti. tokom vremena dolazi do sabijanja zemlje i tada se rodnost loze smanjuje. ipak. Sve mladice koje izbiju iz podloge treba do osnove odseći. Za polaganje lastara na materinskoj biljci treba izabrati najrazvijeniji lastar koji raste u pravcu uginulog ĉokota.Na okućnicama vinograd moţemo podizati polaganjem lastara i potapanjem ĉokota. koji su smešteni u zemIjište skidamo sve pupoljke. U julu izabere se zeleni lastar u donjem delu ĉokota i poloţi u rov. gde je rastao materinski ĉokot. Na izdancima. U proleće iduće godine u pravcu praznog mesta iskopa se jarak 40—50 cm dubine i u njega poloţi odabrani lastar duţine 2—2. VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 60 / 80 . Poloţeni lastar se dobro pokrije zemljom i nagazi. klin se vadi rascep se spaja i ĉvrsto stiska umetnute reznice. a kod dugotrajnih mrazeva od —20°C ošteĉuju se i višegodišnji delovi zdrvljene loze. Ostali deo rascepa zatvara se malim otseĉenim delom reznice nameštajući ga horizontalno. tako da na površini zemlje ostane 3—4 pupoljka. Da bi se to izbeglo ĉokoti se pred zimu zagrću. Na zatrpanora delu lastara lišće i pupoljke treba uklanjati. Nepravilna agrotehnika. da se linija kore granĉice i stabla podloge potpuno poklopi (kambijumi treba da se poklope). No. Iskopanu jamu treba zatrpati zemljom iznad kalemljenog ĉokota i napraviti humiĉ u obliku krtiĉnjaka s tim da gornja okca kalemova budu pokrivena zemljom 2—3 cm debljine. drugi izdanak izvede se na mestu. sagiba podzemno stablo i smešta u rov. Ova humka ordţava se u rastresitom stanju. a to je 20— 25 cm od nivoa zemljišta. Kalem granĉica ţeIjene sorte sa 3—5 okaca drţi se 24 ĉasa u vodi pred kalemIjenje. Obiĉno se ubacuju dve kalemgranĉice — po jedna sa strane rascepa (mogu se umetnuti i dveraznesorte). Vinovu lozu moţemo regenerisati ako na odstojanju 50 cm sa jedne strane ĉokota izriljamo zemljište na dubinu 60—70 cm i u širinu jednog ašova. Zatim se sa 3 strane ĉokota vinove loze podkopava. Kalemljenje se moţe obaviti najbolje i najuspešnije rano u proleće na mladim ĉokotima. Pri polaganju lastara dno rova se duboko prekopa motikom i zaspe zemljom izmešanom sa Ċubrivom (3—4 kg zgorelog stajnjaka. preterano Ċubrenje. Potpuno zreli lastari su mrke boje i pri savijanju pomalo pucketaju. Polaganje lastara preporuĉljivo je u tom sluĉaju kada u vinogradu postoje prazna mesta. suvišna vlaţnost zemljišta u drugoj polovini leta. Ţile vinove loze se podsecaju i raĉvaju i tako vršimo podmlaĊivanje. Izdanci koji su izvedeni na površinu zemlje povezuju se za kolac i reţu na 3—4 okca. Posle 1—2 godine poloţnica se oţili lastar se odvaja od materinskog ĉokota. Donji deo lastara moţemo smestiti u neku korpu ili sanduĉe i posle oţiljavanja odvojiti od materinskog dela i preneti na novo mesto.

Pokrivanje grudvastom zemIjom ostavlja praznine meĊu grudvama. jer u sluĉaju prolećnih mrazeva moţe doći do izmrzavanja pupoljaka. nedostatak svetlosti. dok u severnim krajevima sloj zemlje je debeo 25—30 cm. poĉev od ranih sorta. izlaze iz stanja dubokog organskog mirovanja i kod temperature ispod —7° do — 10° pokrova najĉešće izmrznu. Ovo dolazi zbog toga što u ovo vreme vinova loza veĉ je prošla kroz fazu kaljenja. Ako se sa odgrtanjem zakasni takoĊe moţe biti štetno pošto pupoljci krenu još pod zemljom i isteruju neţne bele izdanke koji se prilikom odgrtanja lako oĉepaju. sem zaštite ĉokota od mrazeva. gustina ĉokota zbog velikog broja izdanaka. Posle odgrtanja vinograda ĉokoti se moraju postaviti na špalire. Pokrivanje vinograda zemljom Za vreme bezsneţnih i jakih zima pravilno zagrtanje vinograda zemljom je celishodnije. Ševar treba slagati popreko ĉokotima. Pri odgrtanju vinograda ovakve ţile treba odrezati. gde je ova slegla. koje se potpaljuju u sluĉaju pojave mraza. Pri odgrtanju ĉokota treba uzeti prut za oba kraja i uspraviti ĉokot. Posle odgrtanja vinograda dovozi se stajnjak i rasporeĊuje na gomile. Odgrtanje ĉokota u proleće Ĉokote ne treba suviše rano odgrtati. Ĉokote je potrebno paţljivo zagrtati. da loza ne bi uzdizala nagrnutu zemlju. Sem zemlje. Pokrovni materijal se suši. da šašu ne bi odneo vetar. Za pokrivanje ĉokota loze moţe se koristiti i sneg. Za vreme surovih i bezsneţnih zima tanak sloj zemlje ne moţe zaštititi lozu od mrazeva i okca uginu. Preimućstvo pokrivanja rogozom. prisustvo bolesti i štetoĉina — usporavaju sazrevanje lastara. Odgrtanje ĉokota treba izvoditi oprezno. Sloj zemlje iznad ĉokota u juţnim rejonima mora biti najmanje 15—20 cm. ali se retko primenjuje zbog poteškoća u nabavci šaše. Ĉokote treba odgrtati kad proĊe opasnost od kasnih prolećnih mrazeva i ĉim se zemlj'ište u vinogradu dovoljno ocedi i prosuši od zimske vlage. U sluĉaju pojave mrazeva pupoljke i lastare na špaliru moţemo zaštiti pokrivanjem ovih noću vrećama od hartije. Okca pre zasićenja vlaţnošću. U cilju boljeg prezimljavanja ĉokota potrebno je zalivanja prekinuti avgusta. U prvom roku skida se veći deo pokrova. Najviše je otporna vinova loza u decembru i januaru. rasporeĊeni su u jednom pravcu i povezuju se u obliku snopa: vrhovi se vezuju ka lukovima ili ka kocu i pokrivaju osušenim ševarom ili sliĉnom materijom debljine 2—3 cm. Ašovom se ne smeju dodirivati lastari da se ne bi povredili pupoljci. novinama. na vreme suzbijati bolesti i štetoĉine. veţe u snopove i iznosi iz vinograda. Pred zagrtanje vinograd se zaliva da bi zemlja postala sipkava i vlaţna. Pokrivanje se vrši oprezno da se ne bi polomili mladi izdanci ili VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 61 / 80 . Ĉokoti vinove loze se zagrću zemljom pred zimu u prvim danima oktobra. a oni koji su krenuli sporo rastu. Najbolje ih je otkrivati u dva roka. Pored zadimljavanja za zaštitu od mrazeva preporuĉuje se i zalivanje vinograda. šaša i trska. rogoza i trske. kada i slabi mrazevi od —6 do —7° mogu uništiti okca vinove loze. za zagrtanje moţe uspešno posluţiti i rogoz. Na jedan ĉokot potrebno je 1—3 snopa šaše. loza će kasnije 5—6 dana poĉeti da razvija pupoljke i tako ĉokot vinove loze moţe izmaći od izmrzavanja u vreme prolećnih mrazeva. pošto zemlja bolje zaštićuje lozu od mrazeva. pošto on ĉuva lozu od izmrzavanja. pošto je dejstvo mraza na visini 1 m manje nego na samoj površini zemlje. a odozgo se nabaci nešto zemIje. a docnije. Vinograde pokrivene šašom ili rogozom moţemo otkrivati nešto kasnije. šašom i tskom sastoji se u tome što se u proleće takvi vinogradi mogii otkrivati kasnije. slamom i sl. Vekovno iskustvo uzbekistanskih seljaka pokazalo je da se ovaj naĉin zaštite pokazao najboljim. iako mrazevi tada dostiţu — 18° do —20°C. Postoji mišljenje da ĉokoti vinove loze mogu dobro prezimiti i bez zagrtanja. obavIjati zimska zalivanja vinograda. što obiĉno biva poĉetkom aprila. Da bi se olakšalo odgrtanje ĉokota dobro je da se prilikom zagrtanja vinograda ispod povezanih lastara ubaci prut od loze takve duţine da njegovi krajevi vire sa obe strane ĉokota. sprovoditi redovne letnje zelene operacije. kad proĊu kasni mrazevi. Zatim se oko ĉokota iskopa kanal i u njega smeštaju pojedinaĉni krakovi kordunice i izdanci. Posle prvih kiša neophodno je prokontrolisati pokrivane ĉokote i ako je potrebno nabaciti zemlju. Na zagrnuti ĉokot još se nabace grudve zemlje.dugotrajna suša. No ipak ovo nije taĉno. Zato se pod ĉokot naslaţe zemlja u vidu jastuka i na njega nasloni stablo sa krakovima i izdancima i opet nabaci zemlja. veliki broj jalovaka. otkriva se ostatak pokrova. jer nagomilana zemlja iz godine u godinu zatrpava donji deo krakova kordunica pa se na njima stvaraju površinske ţile — sisalice. ako dozvoljava proleće. pošto pod njima laganije prorastaju pupoljci. Zemlju kojom je ĉokot bio pokriven posle odgrtanja treba razbacati izmeĊu redova. Kod takvog zagrtanja. azotna Ċubriva unositi samo u prvoj polovini leta. Pokrivanje ševarom Svi izdanci ĉokota vinove loze. Vinova loza naroĉito je osetljiva na jesenje mrazeve u oktobru i novembru. a u proleće takvi ĉokoti kasnije kreću. ostaju i debeli krakovi nepokriveni što dovodi do smrzavanja ĉokota i delova vinove loze. Kod stare loze stablo ĉokota je debelo i teško ga je saviti.

U ovom sluĉaju ĉokot vinove loze moţe više da se optereti okcima. jer otpadaju radovi oko zagrtanja i odgrtanja ĉime se iskljuĉuje dosta teţak posao u vinogradu. UtvrĊeno je da je rodnost bila povećana na 25—30%. pošto od toga zavisi otpornost loze prema niskim temperaturama. U zimskim mesecima s naglim zahlaĊenjima ĉokoti jako oštećeni niskim temperaturama gubili su rod ne samo posle te surove zime. Za sorte koje ne mogu podneti ĉak ni temperaturu od —12 do —14°C poluzagrtanje je veoma korisno. nego i iduće godine. kod polupokrivene loze deo donjih izdanaka se pokriva zemljom. dok se u istim uslovima kod nepokrivenih ĉokota dobijao povećani rod. U ovom sluĉaju vrlo je vaţno da lastari budu na vreme i dobro sazreli. izuzev nekih rejona i mikrorejona (brdski rejoni). meobhodno je zagrtati vinograd pred zimu. U vrtovima po gradovima i većim naseljima najĉešće se zimi ĉokoti vinove loze ne pokrivaju. prilikom rezidbe vinograda ĉokoti se istovremeno i razvezuju. što omogućava i dobijanje većeg prinosa. naroĉito osetljive sorte. Bujni ĉokoti imaju veliki broj izdanaka i meĊusobno se zasenju zbog ĉega nema dobrog sazrevanja lastara. Nezagrnuta loza moţe da se odgaja za hladnjake. godine poluzagrnuta loza — bez obzira na izmrzavanje gornjeg nepokrivenog dela ĉokota — dala isti rod kao i zagrnuta loza. Polupokrivanje ĉokota lepezastog oblika dozvoljava da se iskoristi preimućstvo nepokrivene kulture i jednovremeno iskljuĉi mogućnost potpunog izmrzavanja ĉokota. NEZAGRTANJE VINOGRADA U krajevima s jako izraţenom kontinentalnom klimom. u kontinentalnom delu zemlje. Da do toga ne bi došlo zalivanje vinograda mora se prekinuti krajem avgusta ili poĉetkom septembra. u kojima postoji mogućnost gajenja vinove loze i bez zagrtanja u toku zime. što takoĊe obezbeĊuje povećanje rodnosti. Tu se vinova loza gaji na visokim naslonima i stelaţama. Povezani lastari i sama glava ĉokota u jesen se zagrću slojem zemIje od 25—30 cm. Kod primene polupokrivene kulture potrebno je imati u vidu otpornost vinograda prema niskim temperaturama. Isto tako je štetna i suvišna vlaţnost zemljišta prouzrokovana kasnim zalivanjima zbog ĉega loza ne moţe dobro da sazri. Polupokrivanje vinograda Ovaj naĉin je oproban u uslovima proizvodnje Uzbekistana. Jer. Zato ih treba prorediti i podvezati u avgustu. Za gajenje nezagrnute vinove loze mora se primenjivati visoka agrotehnika. dosta je rodna i retko strada od mraza. terase i aleje. kao što je sluĉaj u Uzbekistanu. a samim tim i nagomilavanje organskih materija u ĉokotu.nabubreli pupoljci. Nedostatak vlage u zemljištu onemogućuje pravilnu ishranu. posebno u severnim predelima. jer je to uslov da vinograd lakše prezimi. Ova operacija sprovodi se u periodu juli-avgust. Sem toga. Za vreme toplih zima pri primeni zagrtanja vinograda mogućno je uginuće okaca. da bi svake godine na vratu imali izdanke koje moţemo postaviti na donje ţice. što je neophodno za prezimjlavanje. a u novembru i decembru obavlja se zimsko zalivanje. a kod bujnih sorta po 6—8 lastara. Slaganje lastara zavisi takoĊe i od osobina sorte vinove loze. Ovo se objašnjava time što se ĉokoti loze ovde nalaze pod zaštitom zgrada. razume se. U proleće. Poznato je da je (u Uzbekistanu) u jakoj zimi 1968—1969. Kasno unošenje suvišnih koliĉina azotnih Ċubriva izaziva porast jalovaka i produţava vegetaciju VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 62 / 80 . Kod vinskih sorta slaţu se donji lastari ili krakovi sa 3—4 lastara i zagrću zemljom. Skidanje ovih vreća sa loze obavlja se izjutra nekoliko ĉasova po izlasku sunca. potrebno je zagrtati vinovu lozu. Što se tiĉe Srbije (Jugoslavije). preimućstvo polupokrivene kulture vinograda je i u tome što nema mehaniĉkih povreda na izdancima ĉokota koji nisu bili pokriveni preko zime. Nezagrtanje vinove loze je. Kod stonih sorti izaberemo u proleće lastare i oreţemo ih na kondir zamene. U proleće ĉokoti slabobujnih sorti povezuju se za donju ţicu i to 4—6 lastara na jednu stranu i 4—6 lastara na drugu stranu. tako da samo u izuzetnim. a ostala loza ostaje na špaliru. surovim zimama mogu da izmrznu. Kod ove kulture na visini 8—10 cm od površine zemljišta zateţe se jedan red ţice. ekonomiĉnije.

5°C. U poslednje vreme na okućnicama se poĉelo s pokrivanjem ĉokota hartijom od iskorišćenih vreća. Nezagrnutu lozu potrebno je gajiti na podupiraĉima. Posle pinciranja kad se na zaperku ostave svega 2—3 lista. merlo. Orezivanje vinove loze treba obavljati što kasnije. Prostorije moraju biti suve i sa ventilacijom. Ako vlaţnost u prostoriji nije dovoljna. zbog ĉega su ovi manje otporni prema mrazu. Na tavaniĉnim gredama prikucavaju se popreko letve na VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 63 / 80 . pokvareni i smeţurani plodovi uklanjaju. tagobi i drugi. Isto tako se bolje odrţavaju i grozdovi sa zdravom pokoţicom i oĉuvanim pepeljkorn. Moraju se sprovoditi sve mere predostoroţnosti da bi se zaštitila vinova loza od mrazeva. game. Vinova loza moţe preko zime ostati nezagrnuta samo ako se podzemna voda nalazi na dubini ispod 1. saperavi i dr. kreĉe i provetravaju. pod se poliva vodom. Najpovoljnija temperatura za ĉuvanje jabuka i krušaka je 0°— 0. kardinal. traminac crveni. ćebadima ili vrećama. Ova Ċubriva moraju se uneti u zemljište u propisanim rokovima i u odreĊenim koliĉinama. Pupoljci na zapercima su otporniji prema mrazu jer se zameću u kasnom periodu. Slobodni prostor izmeĊu loze popunjava se strugotinom ili slamom i odozgo omotava hartijom i uvezuje kanapom. Višak vlage smanjuje se unošenjem u prostoriju negašenog kreća. a isto tako i nezreli plodovi odrţavaju se slabije. ĈUVANJE VOĆA I GROŢĐA PREKO ZIME ĈUVANJE VOĆA Zimske sorte jabuke i kruške i neke sorte groţĊa moţemo ĉuvati skoro cele zime. Sabijenost ĉokota usled suvišnih izdanaka i mnogo jalovaka. Tako je u januaru 1965. burgundac crni i druge. Postoje sorte koje su otpornije prema mrazu i od ovih sorti. pošto se kasnije budi i tako izbegava kasne mrazeve. Azotna Ċubriva se obiĉno unose u prvoj polovini leta. Postoje sorte koje daju rod iz spavajućich pupoljaka i pupoljaka zamene. rizling talijanski. kao što su: rizling talijanski rajnski. a to su: kaberne. kada proĊe opasnost od prolećnih mrazeva. Nedostatak fosfora i kalijuma retko se jaĉe ispoljava u vinogradu. Temperatura veća od ove sniţava se ventilacijom. Najbolje je da se plodovi ĉuvaju u sanduĉićima. Oštećeni plodovi se ne ostavljaju za duţe ĉuvanje. sovinjon. Plodovi srednjé veliĉine bolje se odrţavaju nego sitni ili vrlo krupni plodovi. Deset do petnaest dana pre smeštaja plodova na ĉuvanje prostorije se ĉiste. Sanduke s plodovima treba postaviti u štosove ili horizontalno na letve. U vreme jakih mrazeva kad su vrlo niske temperature. Za kulturu vinove loze koju nećemo zagrtati potrebno je da se sade sorte otpornije prema mrazu.5 m. a na samoj površini zemljišta —18°C. jer tako ostaju dugo sveţi i ne smeţuravaju se. rkaciteli. TakoĊe treba birati sorte koje daju rod na zapercima u sluĉaju povreda osnovnih izdanaka. a ponekad se prostorije i zagrevaju. U takvim prostorijama grozdovi se okaĉe o tavanicu. jer iscrpljeni ĉokoti bolestima teško prezimljavaju. zamotani u hartiju. godine temperatura vazduha na visini od 2 m iznosila —10°. da ne bi nalegali jedan na drugi. Poznato je da temperatura vazduha nejednako opada u prizemnim slojevima. U tom sluĉaju ĉokoti se veţu u obliku snopa. otvaranjem prozora. Plodovi predviĊeni za ĉuvanje se detaljno i paţljivo sortiraju i klasiraju. Ne treba se bojati „plaĉa vinove loze". Radi bolje ventilacije izmeĊu sanduka ostavlja se rastojanje od 2—3 cm. a samim tim spreĉavaju i dozrevanje izdanaka.biljke. ĈUVANJE GROŢĐA U domaćinstvima groţĊe se obiĉno ĉuva u prostorijama koje se ne zagrevaju. smederevka. U zimsko doba temperatura se reguliše ventilacijom. GroţĊe pripremljeno za ĉuvanje donosi se pod nastrešnicu i slaţe na pod.5 m visine. afuz-ali i druge. ali pre kretanja i porasta pupoljaka. Poznato je da su i pupoljci koji su se zametnuli kasnije otporniji prema mrazu. Plodovi se ĉuvaju u sanducima i na policama. pupoljak koji se nalazi pri osnovi zaperke bolje podnosi prolećne mrazeve. Zato se za dobijanje zaperaka na ĉokotirna orezuju izdanci rano u leto. saperavi. U domaćim uslovima plodove moţemo ĉuvati u ĉistim. a to umanjuje otpornost loze prema niskim temperaturama. Posle tri do ĉetiri nedelje plodovi se prebiraju i pri tome se natruli. Grozdovi se zatim pojedinaĉno pregledaju i makazama odstranjuju bobice koje supoĉele da se kvare. onemogućuju pravilno osvetljavanje ĉovota. plodovi se pokrivaju slamora. Isto tako je neophodno ĉuvati vinovu lozu od bolesti i štetoĉina. Na policama se smeštaju u štosovima (slojevima) 0. Plodovi sa stabla što rastu na vlaţnom zemljištu. U prostorijama gde se ĉuvaju plodovi preko noći se ostavljaju otvorena vrata i prozori. kao na primer: kišmiš beli i crni. suvim i dobro provetrenim prostorijama bez neprijatnog mirisa (podrumi utopljene šupe i sliĉno). vrata ili naroĉitim ureĊajima. To su marastelj.

Ispod grozdova razapinje se sargija ili folija da ne bi bobice padale na patos i prskale. Kravljoj balezi se dodaje 1—2% superfosfata da bi se podstakao razvoj mikroflore. kao i drugi razni otpaci (ukoliko nisu štetni) takoĊe su dobri kao Ċubrivo. Zato granu treba prvo testericom podseći odozdo. pošto na rasprsle bobice dolaze sirćetne mušice koje prenose sirćetne bakterije i na zdrave bobice. da ne bi bila niţa od 0°. Sluţi za skidanje smrznute kore sa debla debljih grana voćaka i ĉokota loze. Povlaĉenjem kanapa sklapa se seĉivo makaza i tako se seku granĉice. — Pre upotrebe makaze se nataknu na dugaĉku motku (2—3 m duţine). a tek onda seći odozgo. Pri iskorišćavanju nekompostirane strugotine za mulĉovanje treba obavezno unositi u gornje slojeve zemljišta neko azotno Ċubrivo u koliĉini 30—45 g na 1 m2. Sluţi za kalemljenje gran ĉicama. Fekalije. Noţevi za okuliranje. za kalemljenje oĉenjem. To je prevrelo stajsko Ċubre. Svrdlo. fekalije i stajnjak. Zivinski izmet. Natrijumova šalitra sadrţi 16% azota. U gomilama masa se zagreva i oslobaĊa glista usled visoke temperature. Sluţi za riljanje zemljišta.odstojanju od 60—80 cm. tj. ali se predhodno razredi vodom. Radi ubrzanja razlaganja dodaju se organske materije kao što su osoka. Zgoreli stajnjak. Povremeno se i ovde vrši pregled grozdova i tom prilikom se uklanjaju sve bobice. Za Ċubrenje zemljišta moţerao upotrebiti kompostiranu strugotinu od drveta. Drţi se u prostoriji i pokriva suvom zemljov da bi se saĉuvale hranljive materije. koru sa donje strane. Mogu biti razliĉitog oblika. a noţ za okuliranje iskljuĉivo finim brusom. Mokraćevina (karbamid) sadrţi 46% azota i dobro se rastvara u vodi. U prostoriji se redovno kontroliše temperatura. Unosi se u zemljište neprevrelo. i navešaju grozdovi tako da se ne dodiruju meĊu sobom. Na njih na odstojanju od 30—30 cm privezuju se dugaĉki lastari. Neophodan je za sitne radove u voćnjaku i rasadniku.5 cm debljine. Skidač ili strugač. jer će grana. VRSTE ĐUBRIVA Organska Ċubriva Strugotina. Fabrike proizvode makaze razliĉite veliĉine: velike. Sluţe za okuliranje. Kompostiranje traje 2—3 godine. srednje i male. ORGANIZACIONE MERE Organizacione mere sastoje se u stvaranju boljih uslova za razvoj. Sluţi za odsecanje debljih grana. Mineralna Ċubriva Za Ċubrenje voćnjaka najĉešće se upotrebljavaju sledeća Ċubriva: Amonijačna šalitra. visoku produktivnost i efikasnu VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 64 / 80 . Nije dobro granu seći testericom odozgo. pa i ĉitavi grozdovi koji su poĉeli da se kvare. zacepiti. Ašov. Dobivena masa se vodi i slaţe u gomile i pokriva zemljom. Voćna testera. Neophodne su za sitno rastresanje zemlje. Sluţi za pravljenje rupa okruglog oblika u zemljištu. I VRSTE ĐUBRIVA ALAT I PRIBOR Tanje granĉice se seku makazama a deblje voĉarskom testericom.organska materija koja se u zemljištu nerazlaţe takobrzo. Makaze za sečenje visokih grana. posebno za popravljanje i odrţavanje dobre strukture zemIjišta. tj. Ne preporuĉuje se za zaslanjena zemljišta. VOĆARSKI I VINOGRADARSKI ALAT PRIBOR. Grabulje. ali ih najpre treba kompostirati. SUZBIJANJE STETOĈINA I BOLESTI U ovom odeljku upoznaćemo se s najĉešćim i najopasnijim štetoĉinama i bolestima voćaka i vinove loze i metodama i sredstvima za njihovo uništavanje. Testera. Otpaci — kućno i uliĉno smeće. krivi noţ i skidaĉ kore oštre se turpijom ili brusom. — Sadrţi 33—34% azota i brzo i dobro se rastvara u vodi.5%. i smatra sedobrim Ċubrivom. Sveţa goveđa balega. U jame s fekalijama ubacuje se suva zemlja ili strugotina. a ostatak dopuni vodom i izmeša. Noţ za kalemljenje ili kalemarski noţ. Krivi noţ — kresač. srednji i mali. pri padu pod sopstvenom teţinom. I ovi noţevi mogu biti veliki. Temperatura se reguliše ventilacijom. Superfosfat u granulama sadrţi 2—3% azota fosfora 14—19. Unosi se u jesen pod duboko oranje. Pri unošenju u zemljište predhodno se razblaţuje sa 10—12 delova vode. Spravlja se na taj naĉin što se kaca zapremine od 10 kofa ispuni do 1/3 sveţom kravljom balegom. Makazama ĉiji je jedan krak oštar a drugi tup mogu se seći grane do 1.

kao i pri skidanju izumrle kore sa stabla. gljivica. Plodove opale pre vremena treba povremeno skupljati. Ograda od dţanarike. Plodovi koji nisu za upotrebu zakopavaju se na mestu gde su pali. Skidanje povreĊenih i crvljivih plodova kao i zaštita plodova papirnim omotom takoĊe spadaju u mehaniĉke mere. Neke vrste gljiva i bakterija uništavaju druge vrste mikroorganizama. kajsije i dunje ne dolazi u obzir. ligustrumom ili ţiĉanom mreţom. Bolesti insekata koje izazivaju bakterije i virusi uništavaju štetoĉine u stadijumu gusenice ili larve. dok drugi vode ţivot grabljivica ili parazita na raĉun drugih bića. BIOLOŠKA METODA Biološka metoda se sastoji u korišćenju jednih organizama u borbi protiv drugih. U toku zime treba celu površinu jedanput ili dvaput obilno zaliti. Najbolje je propustiti ih kroz rešeto. Voćne sadnice treba uzimati samo od rejoniranih sorti. preduzimati i sve one mere koje ubrzavaju razmnoţavanje korisnih mikroorganizama. ĉvorak. AGROSANITARNE MERE Ove mere se svode na krĉenje i uklanjanje osušenih i oslabljenih stabala ili ĉokota. naĉine upotrebe i norme. Veliki je broj vrsta u prirodi koje se ponašaju kao grabljivice i paraziti na raĉun štetnih vrsta. Tako. One moraju biti zdrave i dobro razvijene. Da navedemo samo neke. u borbi sa pepelnicom ili plamenjaĉom i oidijumom vinove loze treba biljke prskati sredstvom koje potpomaţe razvoj onih organizama koji ţive na raĉun izazivaĉa ovih bolesti. Pri tome se mora strogo paziti na odreĊene rokove. mikroorganizama. treba VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 65 / 80 . hemijsku borbu treba odmah obustaviti. tj. da bi se izbacile larve gundelja. Jedni ţive na raĉun biljaka. Gnezda korisnih ptica treba ĉuvati od rušenja. a zatim premazati masnom farbom. jabuke. Na primer. U smanjivanju štetnih vrsta imaju znatnu ulogu ptice i neke domaće ţivotinje. Jednoćeliĉni najprostiji organizmi uništayaju gusenice mnogih štetoĉina šuma i voćaka. Tvrdokrilac (sitan oblik bubamara) i grabljiva stenica pojedu po 100 jaja larvi biljnog krpelja i larvi zlatooka. a takoĊe i grana voćaka i krakova kordunica vinove loze. U prirodi ima raznih organizamainsekata. Krpelj-trips za 24 ĉasa pojede oko 50 jaja i larvi pauka. zatim povrede i delove kore oštećene od mraza ili sunca skinuti do ţivog tkiva i oprati sa 3% rastvorom plavog kamena. tj. a maĉke Iutalice navikle da se hrane pticama. MEHANlĈKE MERE Mehaniĉke mere primenjuju se samo u izuzetnim sluĉajevima. bakterija i virusa. 32). od sorti koje se predlaţu za odreĊeno mesto. Gusenice jabuĉnog smotavca skupljaju se pomoću lepljivih pojaseva i potom uništavaju (sl. lasta. a zemljište izravnati. naĊubriti organskim Ċubrivima i duboko uzorati ili izriljati. osa jahaĉica uništava 60—80% crvene. a zdravi plodovi drţe se u vodi 24 ĉasa a zatim upotrebljavaju.zaštitu gajenih biljaka. Stabla se kreĉe dvaput godišnje: u jesen kad opadne lišće i rano u proleće pre poĉetka vegetacije. korisnih protiv štetnih. Na primer. Po prestanku vegetacije treba sakupiti opalo lišće i sve ostale otpatke i ubaciti u jame za spravljanje komposta ili sve to odmah spaliti. a od domaĉih ţivina — ćurke i plovke. uz put se skupljaju i uništavaju larve. kao i stresanje gundelja i ţiška sa stabla voćaka i njihovo uništavanje. one se koriste samo u sluĉaju krajnje neophodnosti. krpelja. Parcelu ograditi maklurom. Ako postoje uslovi za aktivno delovanje korisnih insekata protiv lisnih vaši. krvave vaši. Rano u proleće treba rasturiti Ċubrivo i duboko zaorati. na primer. smolom ili voskom. Bubamara oslobaĊa biljke lisnih vaši. Zatö je i potrebno u cilju suzbijanja bolesti i štetoĉina. pupavac i druge. pastirka. divlje šljive. Sa debla i grana treba sve delove mehaniĉki oštećene. I uništavanje viline kosice i drugih sliĉnih parazitnih biljaka spada u mehaniĉke mere. trna. Od ptica se istiĉu buharska senica. koji je veoma opasna štetoĉina mnogih biljaka i voĉaka. pri kopanju jama za saĊenje ili pri prekopavanju parcele. i tu se odnose kao štetoĉine. S obzirom da hemijske materije koje primenjujemo u borbi protiv štetoĉina i bolesti ubijaju i korisne insekte. Organska Ċubriva unose se u zgorelom obliku. Ove mere svode se na sledeće poslove: Stare panjeve na terenu na kome će se podići voćnjak ili vinograd treba blagovremeno iskrĉiti i ukloniti. pored ostalog. Posle toga zemljište dobro prekopati.

Krvava vaš Ţivi na jabukama i to samo na korenovom sistemu. Sada gundelj tvrdokrilac izlazi iz zemlje. U sluĉaju poteškoća treba se obratiti za savet struĉnim licima — agronomima. Larva je savijena u obliku luka. Svi ovi preparati imaju odreĊeno dejstvo na štetoĉine i bolesti. heksahloran. Navedeni preparati. hlorofos. kao što su preparat N°—30. Zaštitna sredstva koja su manje toksiĉna za domaće ţivotinje. oraniĉnom sloju. Ima tri para dobro razvijenih nogu. koja se raspadaju stvarajući rane sliĉne raku. Osim toga. Deo drveta koji se nalazi iznad takve povrede obiĉno izumire. anabazin-sulfat i mnogi drugi. jer njihovi plodovi sluţe kao namirnice. zagaĊuju vodu. Prenosi se. U toku jedne godine podkornjaci se razmnoţavaju u dve generacije. pri ĉemu se lako zapaţa mesto njihove kolonije. Ljudstvo koje uĉestvuje u prskanju mora naroĉito paziti pri prskanju voćaka i vinove loze. a samo delimiĉno u pukotinama stabla. U poĉetku se hrani ţilama trave. nikotin-sulfat. beliĉastoţuta sa glavom smeĊe boje. a isto tako i veću ili manju toksiĉnost za domaće ţivotinje i ĉoveka. VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 66 / 80 . Na napadnutim mestima na korenu stvaraju se zadeblanja. Za zaštitu poljoprivrednih kultura od štetoĉina i bolesti hemijska industrija proizvodi razliĉite asortimane hemijskih preparata. Da bi se plodovi jagoda saĉuvali od ptica. mogu upotrebljavati i sami vlasnici okućnica. Razvija se u toku tri godine. Takve materije se zadrţavaju na plodovima voća. sumpor u prahu. Najveću štetu nanose larve. a ponekad pojedine grane se i suše. praveĉi sitne rupe nalik na sitnu saĉmu. plavi kamen. one prave pod korom ĉitave mreţe hodnika i tako ometaju pravilno i normalno kretanje hranljivih materija. zemljište i vazduh i mogu biti opasne po zdravlje Ijudi i stoke. Posle berbe bilo kojeg roda i prilikom obrade zemljišta puštaju se kokoške da tamane štetoĉine. ali isto tako izazivaju i negativne pojave ako su izraĊena na bazi nekih štetnih materija. sevin. a leti i zimi u dubljim slojevima. Od Ċubriva dolazi u obzir samo kompost. mogu se upotrebiti na okućnicama gde se gaji vinova loza i voćke samo pod kontrolom struĉnjaka za zaštitu bilja. Zatim se lutka pretvara u imago. larva na istom mestu u zemljištu pravi od zemlje neku vrstu ĉaure i u njoj prelazi u lutku. U proleće larva se pretvara u lutku. galica. sadnicama i sejancima gundelj nagriza korenov sistem i izaziva njihovo sušenje. potpuno razvijeni insekt. na korenovom sistemu. a potom se razvija imago. izuzev trihlormetafosa-3. Ako se sumnja na zarazu treba obilno poprskati stablo emulzijom 1%-naftinog ulja i 0. uglavnom. preparati jakog dejstva ne upotrebljavaju se pri tretiranju voćaka i vinove loze. Letenje odraslih insekata druge generacije pada u periodu od maja do jula. Sem toga. Mere borbe. U poslednjem stadijmu porasta larva dostiţe duţinu 5. Njen razvoj traje vrlo kratko. pari se i polaţe jaja u gornji sloj zatravljenog zemljišta. Krvava vaš prezimljuje. dok prva generacija izlazi u avgustu i u septembru. Iz ovih razloga hemijski naĉin borbe koristimo samo u krajnjem sluĉaju. na primer. treba puštati ţivinu na prekopano zemljište. ĉokotu. Tako. Mladim voćkama. Kod koštiĉavih voćaka iz takvih rupa ĉesto curi smola. Raspoznaje se po kolonijama prekrivenim belom pauĉinastom prevlakom. Tu spadaju. Treba koristiti i biološku metodu borbe unošenjem i razmoţavanjem parazita osa kahaĉice.5 cm. Mnogi preparati se upotrebljavaju samo pod nadzorom iskusnih agronoma. NAĈIN ŢIVOTA NAJVAŢNIJIH ŠTETOĈlNA I BORBA PROTIVU NJIH Gundelj Larva gundelja gloĊe koru ţila i stabla voćaka i vinove loze i kao posledica toga ove zaostaju u porastu. fozalon. HEMIJSKE MERE BORBE Pri upotrebi hemijskih sredstava treba voditi raĉuna da hemijska sredstva znatno smanjuju broj štetoĉina i biljaka uginulih od bolesti. sadnim materijalom. U toku leta moţe dati i do 15 generacija. Larve gundelja uvek se nalaze u zemlji.uništavati. treba u jagodnjak postaviti svetlosne izvore ili blistave predmete koji se od strujanja vazduha okreću i plaše ptice. i to u proleće u gornjem. drţeći se uputstava. Ovo poslednje svojstvo preparata ograniĉava njihovu primenu. U vreme prekopavanja zemljišta u proleće treba ruĉno skupiti i uništiti sve larve gundelja. a zatim korenjem voćaka i vinove loze. što omogućuje razvoj štetnih vrsta koje nisu bile uništene hemijskim preparatima. Zbog toga je u polovini leta ima najviše. Hraneći se korom. ova sredstva smanjuju broj korisnih insekata. Mere borbe.4% trihlormetafosa. i to pošto smo dobro prouĉili vrstu bolesti ili štetoĉine i dejstvo hemijskog sredstva. Kad završi razvoj. Larva provodi zimu ispod kore. SaĊenje zdravih sadnica najsigurnije je sredstvo borbe. Pri izlasku ispod kore. Podkornjaci Podkornjaci nagrizaju koru letorasta u obliku polukrugova pri osnovi pupoljka i na mestu gde se razgranjavaju mlade grane. uglavnom. potkornjaci nagrizaju koru.

Ove vaši napadaju i tanke i debele ţile. Borba se sastoji u korišćenju preparata i obaveznim rokovima tretiranja. Na napadnutim delovima loze mogu se uoĉiti sitne. U letnje doba zaposeda ĉak i plodove. Mere borbe. usled ĉega stablo nekrotira i izumire. pa list izgleda kao da je pokriven prašinom. Mere borbe. a kod muţjaka nešto izduţenijeg oblika. Larva štitaste vaši brzo poĉinje da obrazuje štit na svom telu. Karakteristiĉno je da filoksera kod evropske loze napada samo koren.4% trihlormetafosa-3. Najĉešće se pojavljuje na voćnim kalemoviraa i sadnicama. Ziţak Larva ţiška nastanjuje se pod korom debla i pravi na drvetu velike vijugave hodnike ĉime ometa dospevanje hranljivih materija u pojedine delove stabla. U sluĉaju da su ovom štetoĉinom bile napadnute reznice za okulaciju ili sadnice. Stepen zaraţenosti vidi se po crvenoljubiĉastim flekama na kori drveta i plodovima. Mere borbe protiv ţiška su iste kao i protiv potkornjaka. Kalifornijska štitasta vaš Ciklus razvoja ove štetoĉine umnogome je sliĉan razvoju Ijubiĉaste štitne vaši. Napada stabla šljive i badema.5% trihlormetafosa-3. Leti su muţjaci na lišću. Mere borbe. Mere borbe. Štetoĉina provodi zimu u stadijumu odrasle ţenke pod štitom. Sa korena jednog ĉokota na koren drugog ĉokota prelaze kroz zemlju.5% trihlormetafosa-3. koje se stvaraju kao posledica oduzimanja hranIjivih materija drveta. zato se ne dozvoljava uzimanje kalemgranĉica sa zaraţenih stabala. pa i korenov vrat i u stanju su da osuše ĉokot već za 3—4 godine. ili 3 % petroleja ili dizelnog goriva s dodatkom 0. Suzbijanje kalifornijske štitaste vaši vrši se na sliĉan naĉin kao i suzbijanje Ijubiĉaste štitaste vaši. višnje i kajsije. mada nanosi izvesne štete i ameriĉkoj lozi i nekim hibridima. a nije dozvoljena ni proizvodnja celokupnog voćnog sadnog materijala blizu zaraţenih zasada. oko 1 mm dugaĉke vaši ţućkasto-zelene ili ţućkasto-smeĊe boje. Prva mera je saĊenje zdravih sadnica koje se pre saĊenja poprskaju emulzijom koja se preporuĉuje i protiv krvave vaši (vidi ranije). Odrasla stabla zaraţena štitastom vaši prskaju se emulzijom od 10% petrojela ili 9% dizelnog goriva. gde se mogu lako zapaziti voštane beliĉaste skrame. Kalifornijska štitasta vaš smatra se karantinskom štetoĉinom. Osnovna mera borbe je sprovoĊenje normalne agrotehnike. Stabla napadnuta Ijubiĉastom štitastom vaši zaostaju u razvoju. zatim se suše pojedine grane a onda i celo drvo. koji je kod ţenki ovalnog. a kod ameriĉke loze samo lišće. Filoksera vinove loze Ovo je opasna štetoĉina vinove loze. kako po sredstvima tako i po naĉinu njihove primene. Pre svega treba uzimati za kalemljenje samo zdrave kalem-granĉice. i to utoliko brţe ukoliko je zemIjište VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 67 / 80 . Larve koje se razviju iz jaja zauzimaju mesto na kori drveta gde i ostaju sisajući sokove do svoje prirodne smrti. Oštećena stabla napadom ove vaši potrebno je pred poĉetak vegetacije tretirati još jednom posle zimskog prskanja emulzijom koja sadrţi oko 8% petroleja ili 4% petroleja i 0. Ljubiĉasta štitasta vaš Ova vaš ceo svoj ţivot provede na kori voćnih stabala. Širi se sadnim materijalom. Štitasta vaš šljive Ciklus razvoja štitaste vaši šljive sliĉan je razvoju Ijubiĉaste štitaste vaši. a retko breskve. posebno za evropsku pitomu lozu. Polaganje jaja poĉinje u aprilu i traje do sredine maja.Mera borbe. Ljubiĉasta štitasta vaš daje dve generacije. Na ţilama evropske loze filoksera stvara oštećenja u obliku zadebljanja i ĉvorića. Prilikom rezidbe prvo treba ukloniti letoraste i granĉice koje su zaostale u porastu zbog ove vaši. Uklanjanje iz zasada slabih sadnica i suvih grana ne sme se propustiti. treba izvršiti obilno prskanje preparatima 2% N°30 i 0.

a preko leta preparatima parationa i fosfamida ili diazinona. treba prskati stabla rastvorom parationa. U toku zime treba prskati 2%-kreozanom. dok se iz slabije povreĊenog pupoljka razvija unakaţeno lišće. Javljaju se u dve generacije: prva generacija nanosi štetu u maju. a u toku zime sa DNOCpreparatima. jer generacije smenjuju jedna drugu. ono poĉinje da rodi periodiĉno. mrka voćna i crvena voćna gnnja.5—2%. Stetno dejstvo smotavca se završava prelaskom gusenice u stadijum lutke. Lisni smotavac Gusenica rano u proleće napada unutarnje tkivo pupoljaka i mladog lišća. koji polaţu jaja na gornjoj strani lista. voćke treba oprskati sevinom. a zatim odmile u zemlju i na dubini 10—15 cm obrazuju ĉaure u kojima provode sve do sledećeg proleća. Pošto sisa biljne sokove. parazitira iskljuĉivo na lišću ameriĉke loze i njenih hibrida i moţe da nanese priliĉne štete matiĉnacima ameriĉke loze po loznim rasadnicima. a zemljište oko voćaka i meĊu redovima se VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 68 / 80 . sevin ili diazinon i to u vreme vegetacije. U toku vegetacije treba poprskati celo stablo akaricidima.5%. javlja se nekoliko generacija. što se poklapa sa poĉetkom cvetanja bagrema. u koje se ĉesto i zavlaĉi. Mere borbe. Prezimljava u stadijumu gusenice na granĉicama voćke.rastresitije. Jaja polaţu na tankim granĉicama u gomilice od 40—60. naroĉito jabuke i višnje javlja se nekoliko vrsta grinja: pauĉinasta. a posledica toga je mali prirast lastara. skupi se i spali. Mere borbe. Odrasla buva prezimljuje u raklama i pukotinama stabla i na opalom lišću. ukljuĉujući tu i šumske i dekorativne vrste. sive boje. Lisna filoksera. koriste se razna hemijska sredstva. Izlegle larve prodiru u plodove ĉim iziĊu iz jajeta. Kreozan i ţuto ulje upotrebljavaju se za zimsko prskanje u koncentraciji 1. Larve kruškine lisne buve sišu sokove iz pupoljaka i listova i luĉe lepljivu teĉnost zvanu „medna rosa". U jesen ili rano u proleće. a u toku zime kreozan. i dr. Grinje Na voćnim stablima. Gusenice koje su se izlegle iz ovih jaja ne nanose tako velike štete kao gusenice prve generacije. parationom i lindanom neposredno pre nego što se razviju larve. Kod takvih stabala smanjuje se otporsnost prema zimi a ako napadnu voće u većera broju. Posle mesec dana iz lutke izleću leptiri. Lisna osa Ĉesto nanosi štetu višnji. Mere borbe. Ĉesto prezimljuje i na drveću drugih vrsta. PovreĊeno lišće gubi normalnu boju i prevremeno opada. U stadijumu lutke sraotavac provodi u pukotinama matiĉnih grana i stabla. ona usporava rast mladih izdanaka i izaziva uvrtanje listova. U plodovima ostaju 14— 22 dana. lišće treba skupiti i spaliti. Gusenica je tamnosiva. Razvoj grinja u toku vegetacije je dosta brz. Ako se ova štetoĉina pojavi u velikom broju. Prezimljuju u stadijumu larve u zemlji ispod krune voćke. Grinje napadaju lišće i hrane se njegovira sokovima. pak. Osim toga. Rano u proleće gusenica se smešta na nabubrele pupoljke. U jesen. jer isisava sokove iz lišća. Ostale grinje zimuju u stadijumu jajeta na kruni voćaka. šljivi. pa se na peskovitim zemljištima jedino i mogu podizati vinogradi od evropske loze bez opasnosti od filoksere. a zatim se hrani lišćem opredajući oko njega pauĉinastu mreţu. Zimu provode u stadijumu gusenice u pupoljcima drveća i na mestu raĉvanja grana. Zenke polaţu jaja ispod ëpiderma zelene cvetne loze. kao što je veĉ reĉeno. Jabuĉni moljac To je noĉni leptir sneţnobele boje. Jaĉe povreĊeni pupoljak se suši. lišće pre vremena postaje mrko i opada. Protivu lisne filoksere koja napada lišće ameriĉke loze. Ne mogu da ţive samo u pesku. a druga u julu. Hemijskim merama borbe treba se posluţiti samo u sluĉaju da vaši priĉinjavaju znatna oštećenja. Stetoĉina se razvija veoma brzo. Uoĉi cvetanja bagrema treba oĉistiti deblo i deblje grane od izumrle kore i postaviti lepljive pojaseve za hvatanje i uništavanje gusenica. Mere borbe. kao što su: kreozan. Mere borbe. Mere borbe. treba prekopati zemljište oko voćki. Telo gusenice se uvek nalazi u ĉauri sliĉnoj cigari. Lisna vaš Lisna vaš se javlja na mnogim voćnim vrstama i na ţbunovima nara i ribizle. U ovim gnezdima gusenice se uĉaure i leptiri izlaze sredinom juna. Najefikasnije mere borbe protivu filoksere evropske loze je kalemljenje ove na otporne podloge ameriĉke loze i njenih hibrida. kad lišće opadne. Kruškina lisna buva Buva se razvija samo na stablu kruške. Odrastao insekt pojavljuje se u proleće u vreme cvetanja voćaka. ţuto ulje. pri osnovi ĉašiĉnih listića. malationa i dr. Mere borbe. trešnji i kruški. ili ako nema insekata grabljivaca koji se hrane lisnim vašima. Pošto opadne. Naroĉito veliku štetu nanosi mladim biljkama. U jesen treba izriljati zemljište oko voćaka i meĊu redovima. Od hemijskih sredstava treba koristiti eliol. Pauĉinasta grinja zimuje u stadijumu odrasle ţenke ispod opalog lišća. U jesen kad lišće opadne treba ga skupiti i spaliti. u pukotinama i rupama drveća. duţine 16—18 mm. U leto kad larve nagrnu. u koncentraciji 1. Iz jaja se razvijaju gusenice koje do proleća ne napuštaju leglo.

Leptir preko dana boravi na skrivenom mestu na stablu. i traje po prilici do kraja jula.izrilja. malationa i diazinona. Smokvin moljac Mlade gusenice smokvinog moljca hrane se mekim delom poleĊine lista. U proleće odmah po odgrtanju ţbunja. Usled toga u voćnjaku se od kraja cvetanja do berbe plodova mogu istovremeno naći i leptiri koji se pare i polaţu jaja i gusenice u plodovima razliĉite starosti. Pojavljuje se na biljkama neposredno pred zametanje plodova. Rano u proleće debla i matiĉne grane se oĉiste od stare i odlubljene kore i zajedno sa suvim granama spale. dok u starijem dobu jedu obe strane lista pa ĉak nagrizaju i sam plod. a nekada se produţava do septembra. Treće izletanje leptira poĉinje oko 90 dana od završetka cvetanja. Prvo izletanje leptira i polaganje jaja pada u vreme posle cvetanja jabuke sorte renete ili posle cvetanja sorte belog ruzmarina ili u vreme cvetanja bagrema. U toku zime prskaju se voćke kreozanom. koja ima prozraĉna krila. Od agrotehniĉkih mera ne sme se izostaviti duboka obrada zemljišta. a kasnije i na sve lišće i na plodove. U uslovima Uzbekistana ovaj smotavac ima tri. diazinona ili parationa. Od hemijskih sredstava se u toku vegetacije кoristi lindan. dunje i kajsije. što znatno spreĉava primenu hemijskih sredstava u borbi protiv ove štetoĉine. Za uništavanje štetoĉine koriste se i specijalni mamci u vidu vroćica napravljenih od gaze. u raĉvama grana i u zemljištu pod ţbunora. Mere borbe. Mere borbe. Jabuĉna stenica Stenica provodi ţivot na naliĉju listova jabuke. Veća oštećenja listova od gusenica nastupaju kasnije — u junu. Sledeće izletanje leptira poĉinje 46 dana posle završetka cvetanja jabuke. U poĉetku vegetacionog perioda leptiri polaţu jaja na lišće. Surlaš se suzbija prskanjem preparatima lindana. a kod nas u Jugoslaviji dve generacije. Hrani se sisanjem sokova listova. Jedna ţenka poloţi 15 do 50 jaja. Smokvin moljac prezimljuje u stadijmu odrasle gusenice u pukotinama i naprslim delovima ţbuna. preteţno u gornjem delu krune. kada se već mogu naći gusenice u ranim plodovima. treba oĉistiti sve pukotine i naprsle delove na ţbunu smokve pomoću ţice sa zašiIjenom kukom i odmah sve to spaliti iz ovih pukotina. Njeno prisustvo zapaţa se po crnom izmetu na listovima. julu i avgustu. Smokvin moljac daje tri generacije. i to pre i odtnah posle cvetanja. Mere borbe. a isto tako moţe se videti i sama stenica. Jagodin surlaš Surlaš napada lišće jagode. Ovaj ciklus traje isto koliko i prvi. kruške. Suzbija se insekticidima sa sistemaĉnim dejstvom. a u vreme vegetacije preparatima parationa. Jabuĉni smotavac Jabuĉni smotavac se smatra velikom štetoĉinom jabuke. Prvo izletanje leptira i polaganje jaja obavlja se poĉetkom maja. izleće preteţno u veĉernjim ili u ranim jutarnjim ĉasovima. zbog ĉega lišće postaje prozraĉno i umanjuje svoiu funkciju. Polaganje jaja traje ceo mesec dana i vrlo ĉesto se završava krajem maja. Leptiri ne preleću sa stabla na stablo VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 69 / 80 .

U tom cilju upotrebljavaju se preparati diazinona. Mere borbe. zemljište treba prekopati uz prevrtanje plastica i usitnjavanje krupnih grudvi. dţanerike. ali ne kasnije od marta. Crvljive a neopale plodove treba ubrati i upotrebiti na isti naĉin kao da su opali. dok se crvljivi zreli plodovi mogu koristiti za preradu. stabla i korenov vrat drveta. Vreme prskanja se odreĊuje prema pojavi leptira. Mere borbe. Ţivot šljivinog savijaĉa sliĉan je ţivotu jabuĉnog savijaĉa. U toku zime treba nekoliko puta zemljište dobro nakvasiti. Posle završenog razvoja izlaze is koštice. Od poĉetka zaĉaurivanja pa do izleta leptira potrebnoje u toplom periodu 10—12 dana. pre poĉetka vegetacije. naprsnuća i druge neravnine zamazati plastiĉnom masom. opale i crvljive plodove treba skupljati i zakopavati u zemlju. Po izlasku iz jajeta. Zato kad pojede unutrašnojst jednog ploda. gusenica prelazi na drugi. Gusenice se hrane cvetnim pupoljcima. o ĉemu smo već govorili. Štetoĉina zimuje u stadijumu odrasle larve u zemlji gde pravi hodnik ispod krune voćke. Razlika je samo u izboru vrste voćaka. Krajem maja ĉišćenje debla ponoviti i pukotine. a isto tako i rupe i pukotine na stablu treba dobro oĉistiti i spaliti. pošto su se nalazile u plodovima smeštenim na ĉuvanje. diazinona i sevina. Ovi hodnici se nalaze u gornjem sloju zemljišta na dubini 2—4 cm. Pojaseve treba obnavljati.ako na svakom stablu ima dovoljno plodova. Ĉim se izlegu gusenice se ubušuju u mlade plodove. a zatim prodiru u semenu kućicu i hrane se voćnim semenom. Okopavanje se ponavlja u drugoj polovini juna. Stetoĉina prezimljuje u ĉauri na skrivenim mestima. Oštećeni nedozreli plodovi ne mogu se nizašta upotrebiti. Larve nagrizaju košticu i uništavaju jezgro. Štetoĉina podnosi i vrlo niske zimske hladnoće. Ovaj smotavac prezimljuje u stadijumu razvijene gusenice u ĉauri. poglavito protiv druge generacije štetoĉina sredstvima na bazi lindana. odrasle štetoĉine izlaze iz zemlje i prelaze na stablo. višnje. U proleće gusenice se pretvaraju u lutke. Ovo se obavlja u zoru. koju moţemo kupiti u radnjama za gitovanje stakla na prozorima. Prvi letnji leptiri javljaju se od aprila do juna. Najmnogobrojnija je druga generacija. u blizini stabla voćke. trešnje i kajsije. U poĉetku sezone. Šljivin savijaĉ Gusenica šljivinog savijaĉa hrani se plodovima šljive. zatim cvetovima i naposletku plodovima. na samom stablu. kad opadne lišće i rano u proleće. kada su plodovi još nerazvijeni. Posle toga na stabla i debele grane treba namestiti klopke (odnosno pojaseve od sargije ili kuĉine) pod koje će se gusenice uvući da bi se uĉaurile. Sljivin savijaĉ daje dve generacije u toku vegetacije. a kasnije VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 70 / 80 . a u hladnom oko 16 dana. To su najĉešće pukotine i rupe na granama drveta. zemljište ispod krune treba prekopati uz prevrtanje plastica i usitnjavanje krupnih grudvi. ali samo na odstojanja do 100 m. sevina i parationa. gde završavaju svoj razvoj u vreme sazrevanja plodova. Stabla treba prskati. Na taj jiaĉin ona moţe u toku svog razvoja da uništi do tri ploda. Osim toga. No mogu preletati i u susedne voćnjake. Svako od ovih sredstava koristi se po uputstvu fabrike koje je ispisano na ambalaţi. gde se hrane mesom ploda. U jesen. gde se u prvo vreme hrane pupoljcima. Jaja polaţu na košticu ploda. Plodovi koji su oštećeni od gusenica smotavca te usled toga opadaju mogu se preraĊivati i upotrebljavati u domće svrhe. U proleće. a drugi jula ili avgusta. silaze na zemlju i u površinskom sloju prezimuju. u broju generacija i u mestima zimovanja. Odrasli insekat hrani se mesom plodova i u njih polaţe jaja. onda se pod pojasom moţe naći mnoštvo takvih lutki. Rano u proleće. Za suzbijanje smotavca treba koristiti i pojaseve koji se postavIjaju na debla voćaka i deblje grane. Crvljivi plodovi mnogo gube od svoje upotrebne vrednosti. U isto vreme grane. gusenice se zavlaĉe u unutrašnjost krune. ĉim poĉne vegetacija. koja ĉesto prouzrokuje veliku štetu. Višnjin rilaš Ova štetoĉina napada plodove višnje i trešnje. Izvestan broj gusenica pravi ĉaure na mestu gde se ĉuvaju plodovi. jedan plod je mali za potpuni razvoj gusenice. najbliţi plod. Ako je zemljište kod korenovog vrata suvo i ugaţeno i ima pukotina. onda se smotavac tu zaustavlja i pretvara u lutku. Od hemijskih sredstava treba koristiti lindan. Kad završi razvoj. na korenovom vratu. Mere borbe. U martu zemljište ispod stabla treba dobro prekopati uz okretanje plastica i usitnjavanje krupnih grudvi. a ako se na granu i stablo stavi pojas od sargije ili grube hartije. u gornjem sloju zemljišta. U proleće s poĉetkom vegetacije na stabla treba postaviti lepljive pojaseve. a zatim u leptire. Larve koje iz jaja izlaze probijaju se u jezgro ploda. diazinon ili sevin. Bube se stresaju na sargiju prostrtu ispod drveta. Pepeljasti groţĊani moljac Ova štetoĉina napada ĉokot vinove loze. Suzbijanje hemijskim sredstvina pokazalo se vrlo efikasno. gusenica pravi u poslednjem plodu širok hodnik kroz koji izlazi traţeći mesto gde će se pretvoriti u lutku.

U toku vegetacije daje 3 generacije. delimiĉno i na zemlji ispod opalog iišća. Hloroza se suzbija unošenjem u zemljište modre galice. sakupiti i na mestu spaliti. Mere borbe. ili rastvora sumporne kiseline. U njih spada oprašivanje ili prskanje voćaka preparatima na bazi sumpora. Kada zaraza dopre do peteljke. a oštećene bobice ili ostaju nedovoljno razvijene ili istrule. Prskanje se moţe preduzimati i u vreme bubrenja pupoljaka. koja nanosi veliku štetu zrelom groţĊu. U toku zime voćke treba prskati kreozanom. Zaraza se širi po kruni drveta kapljicama kiše. Hloroza se poznaje po promeni boje lišća i mladih izdanaka. a zemljište ispod ĉokota prekopati uz okretanje plastica. Hloroza Od hloroze oboljevaju mnoge vrste voćaka. treba ponovo prskati stabla kajsije sa 1% bordoskom ĉorbom. jer se nalazi na takvom mestu gde su ovi faktori najaktivniji. Na ovu bolest naroĉito je osetljiva kajsija. u redovnom orezivanju i zimskom prskanju strabla 3%-bordoskom ĉorbom — ili 5% kreĉno-sumpornom ĉorbom. GroţĊani moljac prezimljava u stadijumu lutke ispod odlubljene kore. Ona se moţe pojaviti na vinovoj lozi i na jagodama i cveću.75% i stabla breskve sa 0. Bolest prvenstveno napada mlade izdanke. Najbrojnija je poslednja generacija. Sastoje se u punoj primeni agrotehnike. vinova loza i jagodaste kulture. tj. VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 71 / 80 . Izbegavanje suvišnog unošenja u zemljište organskih Ċubriva i mineralno-azotnih Ċubriva i otklanjanje suvišne vlage u zemljištu. pri ĉemu izĉezava karakteristiĉna intenzivno zelena boja. Oštećeni pupoljci ne daju groţĊe. Ako u periodu cvetanja ili odmah posle cvetanja padne kiša. Razvoju groţĊanog moljca pogoduju gusti izdanci na ĉokotu. od ĉega se ovi suše. U poĉetku se na listovima javljaju okrugle mrke pege. Modru galicu treba rastvoriti u vodi i rastvor sipati u plitke jame oko korenovog vrata. postaje debelo i talasasto.5 % bordoske ĉorbe. Mere borbe. U proleće posle odgrtanja ĉokota. a kasnije se obolelo lišće deformiše. koje zatim odumiru i ispadaju iz lista. ali ako u proleće ima velikih padavina. Bolest se razvija iz ţarišta koja se nalaze u starim delovima kore drveta. Osobine bolesti: na površini lista se prvo pojave slabo izraţene pepeljaste skrame. Mere borbe. a rano u proleće stabla breskve tretirati ortocidom. a zatim treće. suvišnim koliĉinama mineralnih Ċubriva. sunĉevim pregrejavanjem i jesenjim i zimskira mrazevima. treba ga kultivisati. VAŢNIJE BOLESTI VOĆAKA I VINOVE LOZE Pegavost (rupiĉavost lišća) Ovo oboijenje koštiĉavih voćaka izaziva parazitna gljivica i neke bakterije. Ako je bolest razvijenija pege se spajaju u jednu fleku. Prvo izletanje leptira poĉinje u vreme pojave grozdova sa cvastima i traje 25—30 dana. Ova bolest se odlikuje time što lišće povećava svoju normalnu veliĉinu. tada se bolest proširuje i na druge vrste voćaka. onda ceo list odumire i opada. Mere borbe. Pepelnica Pepelnica najĉešće napada jabuku i breskvu. a u toku vegetacije kosanom (300—400 g na 100 lit. delimiĉno dobije mrku boju i debeli sloj belog pokrova. ali bez plavljenja ĉokota. Obolele delove grana odsecati i spaljivati. Kada se zemljište prosuši. sporama koje prouzrokuju bolest. vode) ili afuganom (100 g na 100 lit. a uspešno se koristi i sevin i diazinon. Postoje i specijalni preparati kojiшa se mikroelementi unose prskanjem lišća. Postepeno sušenje voćaka Sušenje stabla dolazi iz više uzroka. Ovo poslednje moţe nastati zbog nedostatka aeracije. kada se bordoska ĉorba upotrebljava u koncentraciji 1%. Kasnije takvo lišće dobija crvenkastu boju. Na plodovima kajsije stvaraju se pege mrke boje sa izraštajima. u pukotinama i rupama podupiraĉa. pupoljke. duboke sadnje i truljenja korenovog sistema.bobicama groţĊa. Naroĉito je vrat korena osetljiv prema navedenim uzrocima. stabla šljeve sa 0. no najĉešće zbog slabe podloge. a odozdo se pokriva belom skramom. Tako dolazi do rupiĉavosti listova. ĉorbe) ili benlejtom (po uputstvu na ambalaţi). velike vlaţnosti zemljišta. Od hemijskih sredstava upotrebljavaju se preparati na bazi parationa. Izaziva je višak organske mase u zemljištu i nedostatak mikroelemenata. Posle završetka prvog poĉinje drugo izletanje leptira. Posle 10 dana prskanje treba ponoviti. oštećenja korenovog sistema. lišće i plodove. podlubljenu koru treba skinuti. Mere borbe. Kovrdţavost lista breskve Kovrdţavost lista breskve izaziva gljivica poznata kao Taphrina deformans. Dobri rezuitati dobijeni su prskanjem voćaka pre cvetanja sumporno-kreĉnim rastvorom. a isto tako i povećana vlaţnost. Treba gajiti lozu na podupiraĉima i spalirima i ne dozvoliti gusti porast izdanaka. odnosno zbog jake ugaţenosti zemIjišta. povredama kore na stablu i korenovom vratu. Lozu zalivati samo po potrebi.

Poneka stabla su vrlo otporna prema mrazevima i visokim temperaturama. Razvoj gljive ide zajedno sa porastom mladih lastara. Zbog toga korenov vrat postaje mnogo osetljiv prema mrazu. odnosno produktivnosti ĉokota i u narednim godinama. tada se gornji sloj zemlišta oko korenovog vrata moţe zagrejati dö 65° i više. To dovodi do smanjenja rodnosti. na primer. Posle toga ovaj kreĉ treba prosejati i potom mešati sa sumporom. Ali u to vreme gljiva je neprimetna za Ijudsko oko. Oštećenje kore mrazom ili sunĉevim zagrevanjem dovodi do potpunog ili delimiĉnog odumiranja stabla i njegovih delova. Prilikom saĊenja treba se strogo pridrţavati odreĊenih pravila. kora na stablu se smrzava ĉak i iznad korenovog vrata. U periodu cvetanja upotrebljava se sumpor bez kreĉa. Ovo zaprašivanje obavlja se deset dana posle trećeg zaprašivanja. Mere borbe. korenov vrat se opet nalazi u neravnomernim klimatskim uslovima. kada krune drveća još nisu velike i kada prave slabu senku oko stabla. Za suzbijanje oidiuma sve više se upotrebljava kvašljivi sumpor Pegava antraknoza VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 72 / 80 . Treba naglasiti da sve vrste i sorte. bobice i lišće. Tako. Zaprašivanje loze izvodi se specijalnim aparatima-zaprašivaĉima. što predstavlja kritiĉnu temperaturu za ţivot biljaka i biIjnih ćelija.Prilikom jesenjeg kaljenja stabla na niske temperature. dovodi do velikog pada temperature gornjeg sloja zemljišta i donjeg sloja vazduha za 2—3°C niţe od temperature vazduha na 50—70 cm iznad zemlje. Ĉokote treba normalno opteretiti mladim izdancima i rodom. Sumporni cvet i kreĉ u prahu mešaju se u odnosu: dva dela sumpora i jedan deo kreĉa. pa na njihov raĉun moţe egzistirati nekoliko meseci. Krakove i mlade izdanke treba rasporediti na podupiraĉima. odgrnuti deo korenovog vrata dobro zagrnuti i napraviti humĉicu u obliku krtiĉnjaka iznad površine zemlje. U pojedinim sluĉajevima. Treba saditi samo standardne sadnice sa dobro razvijenim korenovim sistemom i nadzemnim delovima. koje obzebeĊuju uspešno razviće u vegetaciji i blagovremeno zdrvenjavanje u jesen. kreĉenje treba ponoviti. kao na primer kod sorte jabuke zlatna grana. pogotovu ako stablo ima veću rezervu hranljivih materija. Pepelnica vinove loze (oidium) Pepelnica ili oidijum vinove loze je široko poznato gljiviĉno oboIjenje ĉokota vinove loze. Kod postepenog izumiranja sušenje moţe trajati i nekoliko godina. Protiv sunĉanog zagrevanja stabla voćaka treba prskati krećnim mlekom dva puta: prvi put rano u proleće (februar) a drugi put u jesen (novembar). dok druga nemaju takve sposobnosti. Kod nekih vrsta i sorta voćaka. što na kraju dovodi do mrke boje tamo gde je bila takva skrama. Napada sve nadzemne vegetativne organe ĉokota — mlade lastare. korenov vrat koji je prekriven gornjim slojem zemljišta. koja se nalazi u gornjem sloju zemljišta. Odumiranje kore i sušenje voćaka ne teĉe jednovremeno. jer svaka voćka poseduje svoj individualni razvitak. velika gustina lastara na ĉokotu. Pod takvim uslovima i moţe se desiti da će se najpre smrzavati kora na korenovom vratu. a posle zalivanja uništavati korov i kultivirati zemljište. treći put u jeku cvetanja ili po završetku istog. Zalivati lozu samo po potrebi. pod uticajem vazduha i rose. U toku 2—3 dana. a višak izdanaka uklanjati sa ĉokota još pre cvetanja. ne zbacujući poţutelo lišće. U našim uslovima jesenje-zimsko naglo zahlaĊivanje temperature vazduha do ispod 8°C i to ĉesto bez sneţnog pokrivaĉa. a zemljište se zagreva preko celog leta i umereno mu daje toplotu. a ĉetvrto zaprašivanje izvodi se samo u tom sluĉaju ako je krajem maja ili juna pala kiša ili ako su ĉokoti od jako bujnih sorta pa se meĊusobno zasenjuju. Kod potpunog odumiranja drvo se suši momentalno u toku nekoliko dana. uzimajući u obzir provetravanje i osunĉavanje. što se ĉesto dešava u Uzbekistanu. Bolest se manifestuje tek posle jakog razvoja gljive u obliku pepeljaste navlake na zelenim delovima ĉokota. drugi put u oĉi cvetanja. ako se vazduh zagrejao oko podne do 38 ili 40°. ne osunĉava se direktno zracima sunca. ruĉnim ili motornim. PosaĊene sadnice u toku celog ţivota moraju imati dobru negu i punu agrotehniku. U ovom procesu sadejstvuju mnogi mikro-organizmi koji se razvijaju na raĉun polumrtve kore. kada se kreĉ brzo spere od kiše. kreĉ prelazi u prah (vazdušno gašenje kreĉa). Razviće gljive potpomaţu: suvišna vlaga od padavina i jaĉeg zalivanja ĉokota. pa ni sva voćna stabla nisu podjednako osetljiva na temperaturne promene. a u novembru pred naglo zahlaĊenje. Da bi se izbeglo smrzavanje korenova vrata voćaka potrebno je odgrnuti zemlju oko stabla do prvih matiĉnih ţila. ali s dubokim natapanjem zemljišta. Vaţi kao pravilo da se ĉokoti zaprašuju mešavinom mlevenog sumpora i kreĉa u prahu: prvi put kada se na izdancima obrazuje 6—8 listova. U martu prilikom prekopavanja zemljišta ispod krune voćaka zemljište kod korenovog vrata poravnati do normalnog nivoa. slabo provetravanje i nedovoljno obasjavanje izdanaka sunĉevim zracima. U najtoplijem periodu. temperature vazduha koja ne prelaze 38°C. oslabljeni porast izdanaka. Organi gljive prezimljuju uglavnom u okcima odnosno pod niihovim Ijuspama. peteljke grozda. Mere borbe. Kreĉ se pretvara u prah drţanjem na vazduhu u tankom sloju.

Umnoţavanje gijive je slabije. ponavljajući prskanjé dva-tri puta izmeĊu 8—10 dana. uništavajući uz put i ostale štetoĉine. jer se vrlo ĉesto primenjuje u borbi sa štetnim insektima. Koristi se za spravljanje bordoske ĉorbe. Za ĉoveka i domaće ţivotinje umereno otrovan. Na bobicama pege se javljaju nešto kasnije. koje se vremenom povećavaju. ne ostavljajući nepoprskane delove. okruglasti oblik. Sumpor moţe biti i zapaljiv. dobijajući izduţeni. na obolelim mestima. Za ĉoveka i domaće ţivotinje otrovan je ako dospe u unutrašnjost organizma. Oba oblika rastvaraju se u vodi do koncentracije koja je propisana i njome se. koja se upotrebljava za suzbijanje mnogih bolesti na voćkama i vinovoj lozi. u proleće. Cerkospora se ispoljava po zaposednutosti listova u obliku rasplinutih fleka. razblaţene vodom u odreĊenim odnosima. Njegova upotreba u tretiranju voćaka dozvoljava se najkasnije 30 dana pre poĉetka berbe plodova. s gornje strane nešto otvorene boje. zatim prskaju stabla. Cerkospora Cerkospora je infektivno gljiviĉno oboljenje ĉokota vinove loze. a prilikom prskanja kvasiti obilnije celokupno stablo ili ĉokot. U dodiru s vlaţnim vazduhom kristali se vremenom raspadaju i pretvaraju u sivi prašak. javljaju se kod gljiva organi za razmnoţavanje. razume se. Fozalon (Preparat pod ovim nazivom ne moţe se naći u Jugoslaviji) Preparat širokog spektra. U emulgirovanom stanju sadrţi 80% nafünog ulja. Na izdancima se pojavljuju pege mrke boje. Za ĉoveka i domaće ţivotinje srednje otrovan. a po konzistenciji podseća na mileram. VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 73 / 80 . Da bi sve bilo u zdravom stanju treba strogo primenjivati agrotehniĉke mere. koji nema otrovnih svojstva za ĉoveka i ţivotinje i nezamenjiv je kao preparat za uništavanje mnogih štetoĉina i bolesti poljoprivrednih kultura. koji se lako rastvara u vodi. Antraknoza napada ĉokote. Pre upotrebe zgrudvani sumpor treba osušiti i potom ga samleti i prosejati kroz ĉisto sito. koji se u vodi dobro rastvara i kao takav upotrebljava za prskanje ĉokota vinove loze protiv antraknoze. a ĉesto i do prevremenog odumiranja lišća. onako kako je postupljeno kod pepelnice. sa pukotinama kroz koje se vide semenke. koji se nalaze po niskim. naroĉito u drugoj polovini leta. ali je relativno kratkotrajno. stvarajući na izdancima duboke rane. Sivkaste je boje. posle prve polovine leta. Pri korišćenju već razblaţene emulzije potrebno ju je ĉešće mućkati. Prilikom prskanja neophodno je sredstvom nakvasiti naliĉje listova. Prskanje protiv plamenjaĉe spreĉava i pojavu bolesti. Od ovog preparata spremaju se emulzije koje se primenjuju za prolećno prskanje protiv štitastih vaši. Sumpor u prahu Široko poznati preparat. Obolele bobice su nepravilnog oblika. a isto tako i za leĉenje biljaka od hloroze. Ĉesto se ove pege spajaju. Plavi kamen Plavi kamen ima izgled tamno-plavih kristala. Ovim preparatom spremaju se prašnjave smeše za zaprašivanje biljaka protiv bolesti i štetoĉina. zvani gljivine konidije. Najveću primenu našao je u prskanju stabla protiv jabuĉnog smotavca. Oba oblika primenjuju se razblaţeni vodom do potrebne koncentracije za prskanje biljaka. Sem toga. a u disperznom stanju moţe se upaliti ĉak i od iskre. Hlorofos (Preparat pod ovim nazivom ne moţe se naći u Jugoslaviji) Poznat preparat. koje se šire pomoću kapljice kiše i tu stvaraju nova ţarišta. Mere borbe. Njegovo dejstvo ispoljava se brzo. vlaţnim mestima ili u vinogradima u kojima se ne primenjuje agrotehnika.Ovo je gljiviĉno infektivno oboljenje ĉokota vinograda. Preparat izlazi iz fabrike u vidu tehniĉke paste sive boje ili praška. Napada sve nadzemne delove ĉokota. Prouzrokovaĉ ove bolesti je gljiva koja prezimljuje na obolelim izdancima. a sa donje tamno-mrke boje. Upotrebljava se u obliku 35% praška i 30% koncentrata teĉnosti. a isto tako i kreĉno-sumporne ĉorbe za prskanje voćaka i vinove loze protiv nekih bolesti. Mere borbe. Napada lišće i mlade izdanke. u glavnom. s pojavom oboljenja ĉokote treba prskati sa 1% bordoskeĉorbe. Nije otrovan za ĉoveka i domaće ţivotinje. Zelena galica To je prljavo-sivi prašak. HEMIJSKI PREPARATI ZA SUZBIJANJE BILJNIH BOLESTI I ŠTETOĈINA Preparat N° —30 (Preparat pod ovim nazivom ne moţe se naći u Jugoslaviji) To je fabriĉki koncentrat naftine emulzije.

voćkama izoluje od kuće za stanovanje ţiĉanom ogradom. U periodu vegetacije stabla ili ĉokoti prskaju se sitnim mlazom teĉnosti. ako na njima postoje pukotine.Anabazin — sulfat (neonikotin) i nikotin-sulfat Anabazin-sulfat i nikotin-sulfat su fabriĉki preparati visoke koncentracije. anabazin i sapun. Da bi se ovo izbeglo treba ih pripremati pred samu upotrebu. U njima se za vreme mirovanja ĉestice ulja ili praška taloţe ili plivaju po površini. onda rastvorena glina u vodi treba da bude gusta kao pavlaka. Pri prskanju naftanim uljem u emulziji sniţava se koliĉina 3—4 puta u poreĊenju sa koliĉinom koja se uzima za prskanje stabla pre otvaranja pupoljaka. Jako su otrovni za ĉoveka i domaće ţivotinje. Odnos materija u koncentratu treba da bude: ulje 1 deo. usled ĉega teĉnosti nisu homogene. ovi preparati moraju se razblaţiji vodom do odreĊene koncentracije. Ovom mešavinom u prvoj polovini aprila prskaju se korenovi vratovi plodonosnih stabala jabuke i osnove debelih grana. i pri obavIjanju prskanja moraju se ĉešće mućkati. Osim toga. Manje je otrovan za ĉoveka i domacé ţivotinje od tiofosa. Protiv gusenica koje prolaze kroz stadijum uĉauravanja jabuĉnog smotavca primenjuje se sledeći postupak. Bordosku ĉorbu takoĊe treba s vremena na vreme mućkati.3 dela. vode 1 deo. SPREMANJE I PRIMENA RAZBLAŢENIH SREDSTAVA ZA SUZBIJANJE BOLESTI I ŠTETOĈINA Hemijski preparati koji se primenjuju protiv štetoĉina i bolesti u obliku u kome dospevaju od fabrike gde se proizvodi ili mesta gde se pripremaju obiĉno su zasićeni visokim sadrţajem aktivne materije. ako koncentrat nekog preparata sadrţi 30% aktivne materije. pre upotrebe.2%. Ako se umesto sapuna iskorišćava glina. sapuna u komadu 0. ako se priprema 20 litara koncentrata. Pri svemu tome upotreba trihlormetafosa-3 u znatnoj meri povećava efikasnost ranog prolećnog prskanja protiv štitaste vaši. Isto tako. Teĉnost za prskanje spravlja se od 0. Ni emulzija ni suspenzija nisu postojane. vode. tj.5 kg trihlormetafosa i iste koliĉine preparata №З0 i 10 litara vode. 10 litara vode i 3 kg sapuna. koji su namešteni na deblima. Prskanje se obavlja kada je kora na drvetu suva. onda se uzima 10 lit. Zatim. Zbog otrovnog dejstva i neprijatnog mirisa u uslovima okućnica Trihlormetafos-3 moţe biti iskorišćen samo u izuzetnim sluĉajevima. U sve teĉnosti za upotrebu koje sadrţe nikotin ili anabazin. Visokokoncentrovani preparati mogu se u potpunosti zameniti niskokoncentrovanim preparatima koji se pripremaju na domaći naĉin ekstrahovanjem mahorke ili drugog jakog duvana. a teĉnost koja se priprema od praškova naziva se suspenzijom. Sapun se sitno iseĉe noţem i rastvori u maloj koliĉini vode. Prskanje se obavlja prskalicama ĉiji mlazevi prodiru duboko u pukotine. Zbog toga. Trihlormetafos —3 (Preparat pod ovim nazivom ne moţe se naći u Jugoslaviji) Trihlormetafos-3 je tamno-mrka gusta teĉnost s jako izraţenim neprijatnim mirisom. naroĉito deo koji se nalazi u neposrednoj blizini debla voćke. Teĉnost koja se upotrebljava za prskanje. Pravilno pripremljen koncentrat mora biti po boji i konzistenciji homogen i ne sme ulje plivati po VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 74 / 80 . a isto tako i protiv gusenica koje se tu uĉauravaju. Radi uprošćavanja postupka uzima se odnos koliĉine preparata i koliĉine vode kojom se preparat razblaţuje. ukluĉujući i naliĉje listova. jabuĉni smotavac. nikotin. Kad se koristi glina onda 1 deo sapuna zamenjuje se sa 1. ukljuĉujući tu i one sluĉajeve kada se oni spremaju od ekstrakta duvana ili mahorke. pri ĉemu nastojavati da budu dobro nakvašeni. onda se primenjuje odnos 2:1000. Ako su izgledi za kišu prskanje treba odloţiti. jer delići kreĉa lako se taloţe posle izveznog mirovanja. Koncentrat mineralno-uljane emulzije U vreme zimskog mirovanja i pred otvaranja pupoljaka. Rastvor je teĉnost kada se preparat potpuno rastvorio u vodi. Prskanje se obavlja rano ujutru ili uveĉe. Tu spadaju kreĉno-sumporna teĉnost. Zasićenost takvim materijama izraţava se u procentima. Trihlormetafos-3 u emulziji upotrebljava se u koliĉini 50 g na 10 litara vode. a temperatura vazduha je najmanje 8°C. kada se stabla nalaze daleko od zgrada za stanovanje. obavezno treba dodavati 30—40 g sapuna na 10 lit vode ili kreĉa 100 g na 10 lit.06%. uz stalno mešanje treba u ovaj rastvor sipati ulje i uneti ostalu koliĉinu vode. treba poprskati i strugotinu koja je zastrta oko voćaka radi mulĉovanja. što će odgovarati koncentraciji teĉnosti koja se upotrebljava za prskanje: i to u odnosu na preparat 0. ulja. poput magle. Na primer.5 delom suve gline. Proizvodi se umesto tiofosa. Krajem maja istom mešavinom prskaju se pojasevi za hvatanje gusenica. mlazom iz prskalice treba potpuno „okupati" sve delove voćke. postoji mogućnost da se okućnica sa. a sadrţi u odreĊenoj koncentraciji naftino ulje naziva se emulzijom. pa je zato njihova upotreba dozvoljena samo pod nadzorom agronoma za zaštitu biljaka i pri korišćenju specijalnih mašina. a u odnosu na aktivnu materiju 0. koji sadrţi 50% aktivne materije. Sapun ili glina spravljaju se u kazanu ili buretu. kao što je na primer.

Pre upotrebe ovu teĉnost razreĊujemo vodom do potrebne koncentracije za upotrebu. VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 75 / 80 . B.5 kg na 10 litara vode. plamenjaĉe krompira i paradajza. Fitotoksičnost. Za prva tretiranja vinove loze. vode sipa 20 lit. onda se za dobijanje 4—5% teĉnosti za prskanje uzima 8—10 lit. pa se u 80 lit. kako bi se plavi kamen potpuno rastvorio. i na kraju tako pripremljenoj teĉnosti za prskanje obavezno se dodaje sapun ili kreĉ. Pred završetak kuvanja na 20 minuta isparenu teĉnost treba dopuniti vodom. a voda povećava na odreĊenu meru. Nije otrovan ni za pĉele. Potom se kreĉno mleko polagano sipa u rastvor plavog kamena i neprestano meša. Ako površinu ove teĉnosti zalijemo tankim slojem petroleja onda se ona moţe ĉuvati duţe vreme. do prvobitnog nivoa u kazanu.kreĉ-50. Mahorku. Kompatibilnost. Ili ako je ekstrakt spravljen od dobre mahorke onda odnos je 1:2. pa se bez ograniĉenja moţe koristiti do pred samu berbu. B. treba prestati sa dolivanjem kreĉnog mleka. Аko se emulziji za prskanje dodaje trihlormetafos. Rastvor plavog kamena uz dodatak gašenog kreĉa sluţi za spravljanje „bordoske ĉorbe" koja se koristi za suzbijanje prouzrokovaĉa plamenjaĉe vinove loze. Pošto je kuvanje definitivno završeno teĉnost se ostavi da se ohladi i da se staloţi.).površini. Areometrom odreĊujemo njenu gustinu i utvrĊujemo jaĉinu dobivenog rastvora. vode. Upotrebljava se u koncentraciji 0. Dobijeni ekstrakt ĉuva se u dobro zatvorenoj posudi i u prohladnom mestu. Primena. Kreĉ se prvo gasi u vodi. Koristi se takoĊe i za dezinfekciju rana na voćkama posle grada. Napomena. Dobivena smeša drţi se na suncu 2—3 dana i meša 2—3 puta dnevno. Za spremanje ovog ekstrakta uzima se duvan mahorka. a sumpor se muti u vodi dok se ne stvori ţitka pasta. U koncentraciji u kojoj se primenjuje. Spravljanje 1% bordoske čorbe U bure zapremine 100 litara sipa se 90 litara vode. U drugi sud sipa se 10 litara vode i u ovoj vodi razmuti zagašeni kreĉ koji se dobio od 0. koristeći se pri tome tablicom broj 1. Za korišćenje dizel goriva i pelroleja potrebna je koncentracija od 10%. iseckanu kao rezance ili isitnjenu kao prašinu od istog duvana potapamo u vodu u odnosu 0. Ako listić ostane beo. plavi kamen je neotrovan. a za kasnija tretiranja treba koristiti bordosku ĉorbu ili neki drugi fungicid na bazi bakra (B. lisnom bubom kruške i larvom štitastih vaši. Otrovnost. koncentrata i razblaţi sa 90—92 lit. kreĉ-super. Gotova teĉnost mora biti višnjeve boje i providna. mešajući je neprekidno drvenom lopatom. Kreĉnosumporna ĉorba Prvo treba pripremiti ekstrakt. Kristali plave boje. onda se u emulziji za prskanje koliĉina razblaţujućih koncentrata smanjuje za 3—4 puta. Duvanski ekstrakt Duvanskim ekstraktom se zamenjuju raztvori nikotin-sulfata i anabazin-sulfata u borbi sa svim vrstama vaši. dok je lišće nešto neţnije. kao i za suzbijanje drugih gljiviĉnih parazita. Ako je za spravljanje koncentrata bilo upotrebljeno ulje. Zatim se bistri deo teĉnosti odlije a ostatak filtrira kroz platno. odnosno 1—2% za zimska prskanja. Aktivna materija je CuSО4 x 5H20 sa 25% bakra.5 kg negašenog kreĉa. neće doći do pojave fitotoksiĉnosti na tretiranim biljkama. znak je da treba dolivati još kreĉnog mleka. Еmulzija se priprema neposredno pred prskanje. Koncentrat se razblaţi vodom da bi se dobila teĉnost za upotrebu. treba uzeti listić fenolftaleinske hartije i zamoĉiti je u dobro promešanu ĉorbu. Ova smeša kuva se na vatri 60—70 minuta. Ako ovaj listić porumeni. Zatim se kesica od retkog platna u kojoj se nalazi 1 kg plavog kamena potopi u ovu vodu. Pred upotrebu ekstrakt se razblaţi vodom u odnosu 1 deo ekstrakta i jedan deo vode. Ukoliko se bordoska ĉorba pripremi na naĉin ka-ko je to u uputstvu navedeno. Na jedan deo kreĉa visokog kvaliteta uzima se dva dela sumpora i 17 delova vode: na 1 litar vode dolazi 60 g kreĉa t 120 g sumpora u prahu. Pre nego što bude ulivena sva koliĉina kreĉnog mleka. koncentrata. u ĉorbu se dolije još onoliko ĉiste vode koliko nedostaje za 100 litara ĉorbe. Plavi kamen Sastav. Naposletku.5—1% za letnja prskanja. Zatim ovu smešu filtriramo kroz platno. U većini sluĉajeva bordoska ĉorba nije kompatibilna sa drugim pesticidima koji se koriste u zaštiti bilja te je mešanje bezpredmetno.kreĉ-25 i sl. preporuĉuje se upotreba Cineba S-65. Kreĉno mleko i pasta od sumpora sipaju se u sud i tome se dodaje ostatak vode. Gotovu ĉorbu treba odmah koristiti za prskanje. pa ĉak i 1:3.

VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 76 / 80 .

VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 77 / 80 .

vinogradarske. Za prašenje se primenjuju aparati koji rade na principu mehovog izduvavanja. Ovakim naĉinom nemoguće je postići ravnomerno i poĊednako pokrivanje biljnih delova hemijskim preparatom. Naposletku. zatim kajiša za oka-ĉivanje oko ramena i ruĉnog šprica za prskanje. Namenjena je prven-stveno zaštiti mladih šumskih sadnica. a sastoii se od rezervoara. cvećarske pa i ratarske kulture. Zato se pri upotrebi hemijskih sredstava sluţimo sledećim apara-tima. inaĉe. Zaprašivaĉ MRZ-8 Duţina sa sprovodnom cevi iznosi 940 mm. Za prskanje „Automaks" marke ORP. Osim toga. Vinogradska leĊna prskalica M-l Prvenstveno se upotrebljava za prskanje vinograda. visina 345 mm i zapremina rezervoara 3 dm3. vršimo zaštitu od bolesti i štetoĉina. što ga ĉini lakim i pogodnim za rad. Ruĉni zaprašivaĉ MRZ-8 namenjen je zaštiti poljoprivrednih kul-tura primenom praškovitih hemijskih sredstava. ruĉice za pumpanje koja se pokreće periodićno levom rukom. obruĉa od ĉeliĉnog lima i rasprskivaĉa s gumenim crevom na kome se nalazi slavina i fino sito koje spreĉava VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 78 / 80 . Univerzalna prskalica „Goran—S" Ima teţinu 0. Norma za osmoĉasovno radno vreme ovog zaprašivaĉa iznosi 2. Sastoji se od plas-tiĉnog rezervoara za rastvor zaštitnog sredstva. gde nije potrebno uĉešće ve-likih prskalica i mašina. Ovde ćemo govoriti samo o aparatima za okućnice i manje zasade koji se izraĊuju ili mogu nabaviti u Yugoslaviji. Ovi aparati su ruĉne izrade. ili oprašivanje prahom poraoću kesice od gaze.APARATI ZA PRIMENU HEMIJSKIH SREDSTAVA Prskanje voćaka ili vinove loze pomoću metle. Jer štetoĉine bolesti biće uništene samo lokalno. ovim naĉinom zaprašivanja ili prskanja troše se velike koliĉine hemijskih materija. diairagmovog tipa. koji se široko primenjuje u sanitarnim i molerskim poslovima. ali je podesna i za prskanje drugih kultura koje se gaje na manjim površinama.5 do 6 ha.5 kg i zapreminu rezervoara 3 litra. Ova prskaiica prilagoĊena je za leĊa. pumpe. kao ranac. sprovodne cevi i kajiša izraĊeni su od aluminijumove legure. Osnovni delovi sem zupĉanika. ali ih sve više proizvodi industrija. vazdušnog zvona (unutar same prskalice). Na osnovu svojih konstruktivnih karakteristika i radnih moguć-nosti ovaj zaprašivaĉ se moţe upotrebljavati i na manjim parcelama i u staklenicima. Od zaprašivaĉa najviše se sluţimo mehom „Tip-top" i voćarskim oprašivaĉera Gorkovske izrade. povrtarske. a ne po celokupnom biljnomhabitusu. širina 410 mm. „Tri-mas" marke ORD ili jedan od hidra-pultova. najĉešće insekticida za uništavanje štetoĉina. Pomoću prskalice „Goran—S" mogu se uspešno štititi sve voćarske. moţe doći još i do mestimiĉnog oštećenja biljaka zbog nejednakog pokrivanja delova krune ili loze prašivima ili teĉ-nostima kojima. ili dašĉice ili rukom ne treba smatrati racionalnim metodom. poĉev od malih aparata za okućnice pa do velikih aparata za plantaţe od nekoliko stotina hektara.

svaki aparat moţe dobro funkcionisati samo ako svi njegovi delovi budu ispravni. što ĉini prskalicu lakom za manipulisanje u vinogradu. koţe. Gubljenje teĉnosti ilivazduha u sastavnim delovima aparata uklanja se zamenom dihtunga. Kod pumpe veoma vaţnu ulogu igraju šmrkovi. Pri upotrebi hemijskih sredstava treba se drţati sledećih pravila: 1. vinove loze i njivskih kultura. a unutrašnji. jer se ne pojavljuju odmah. Voćarska leĊna prskalica M-3. koj'i se mogu lako podešavati i zamenjivati. Da se aparat ne bi zagušivao preparat se mora pred punjenje obavezno filtrirati kroz gusto rešeto. Najbolj'i su dihtunzi od masne koţe. što se postiţe njihovim rasklapanjem. metalni delovi se kvare ako u aparatima ostane vode.zapreminu punjenja . što je praktiĉno i potpuno za prskanje voćaka. Za prskanje voćaka rasprskivaĉ je snabdeven dugaĉkom trodelnom cevi i regulativnom mlaznicom.teţinu sa rasprskivaĉem 6 atm. Sastoji se od sledećih delova: 1) Rezervoara izraĊenog od mesinganog lima i sa ugraĊenim potrebnim delovima i 2) Rasprskivaĉa s gumenim crevom. Kombinovanjem odgovarajućih rasprskivaĉa. Karakteristike prskalice: radni pritisak 3—4 atm. Automatska voćarska leĊna prskalica M-3 ima sledeće odlike: . kroz dugogodišnje iskustvo doteran je do te mere da daje kvalitetan mlaz. Posledice trovanja ĉoveka otrovima mogu biti skrivene. pregledom.0 kg Automatska voćarska leđna prskalica M-3 Automatska voćarska leĊna prskalica M-3 jednostavna je za rukovanje i sigurna u radu. plastike. Njihova otrovnost moţe se odraziti ne samo na one koji rukuju aparatima i rade sa hemijskim materijama.zapreminu prskalice . Ovo ulje ĉuva metal od korozije i spreĉava zagušivanje rasprskivaĉa od produkata raspadnutog metala. 2) Ruĉna prevozna prskalica M-60 3) Motorna prskalica M-100 4) Nošeni traktorski prikljuĉak tip MT-300 5) Nošena traktorska prskalica NTR-400 i 6) Atomizer AM-10/a Uslovi korišćenja aparata Bez obzira na konstrukciju.radni pritisak . 40. a posle prskanja svaki aparat sa svira njegovim delovima potrebno je dobro oprati ĉistom mlakom ili hladnom vodom i potom osušiti na suncu. zamenom dotrajalih delova. MERE OBEZBEĐENJA PRI KORIŠCENJU HEMIJSKIH SREDSTAVA Većina hemijskih sredstava koja se upotrebljavaju u suzbijanju štetoĉina i bolesti biljaka u onom ili ovom stepenu otrovna su za ĉoveka i domaće ţivotinje. Sito se moţe lako vaditi radi ĉišćenja i pranja. Zato aparate u svakom sluĉaju treba ĉuvati u suvom stanju i u zatvorenim i suvim prostorijama. Hemijska sredstva ĉuvati u specijalnim sanduĉićima i to pod katancem i svaki preparat odvojeno VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 79 / 80 ./cm2 18 litara 12 litara 9 kg 10 kg Osim navedenih postoji još ĉitav niz drugih sprava i aparata za prskanje i oprašivanje voćaka i vinove loze koje ćemo ovde navesti samo radi informisanja: 1) LeĊni oprašivaĉ AS-1 YU — sluţi za oprašivanje. za pĉele i za svilene bube.teţinu bez rasprskivaĉa . Što se tiĉe samog rasprskivaĉa. kada se za vreme zime moţe i smrznuti. pranjem i podmazivanjem. izbacivanje plamena i razbacivanje granula Sl. koje spreĉava svako zaĉepljavanje mlaznice. već i posredstvom upotrebe plodova koji su prskani ili zaprašivani ovim sredstvima. naroĉito kada otrov ima osobinu nagomilavanja u organizmu. zaprašivanje. Za prskanje vinove loze demontira se dugaĉka cev i zamenjuje se mlaznica.zaĉepljavanje. a zatim sve delove namazati tankim slojem mašinskog ulja. pošto su dugotrajni. Za vreme ĉuvanja aparata treba znati da se gumeni delovi mogu brzo trošiti usled sunĉevih zraka. koji moţe biti od raznog materijala — gume. ova prskalica podesna je za prskanje voća-ka./cm2 zapremina rezervoara 12 litara visina 450 mm širina 320 mm debljina 180 mm teţina prskalice 7. na kome se nalaze slavina i fino sito. zato onimorajubiti u potpuno ispravnom stanju.

a za vreme prskanja voćnjaka-košnice se zatvaraju i pokrivaju šperploĉom ili kartonom. gumene rukavice. nekoliko puta isprati usta bikarbonom sodom i vodom i ako postoji mogućnost. Ovu odeću treba ĉuvati odvojeno. ispod toga naziv preparata i godina proizvodnje. 2. i treba za-štititi nepokrivene delove tela od kapljica preparata i jako paziti da se ne udiše para u organe za disanje. Za pripremanje smeše potrebno je imati kofu. Dok se radi sa otrovima ne sme se pušiti niti piti. 4. ruke i lice dobro oprati vodom. Povrće ili neke druge kulture. 3. odnosno rok trajanja. Sluĉajno prosutu teĉnost treba zakopati u zemlju ili posuti kreĉom u prahu i ne dozvoliti da ova teĉnost dospe u vodu za piće. KRAJ VOĆKE I VINOVA LOZA NA OKUĆNICI strana 80 / 80 . Ako se u voćnjaku ili njegovoj okolini nalaze pĉele. menzuru. Na svakom pakovanju treba da stoji natpis „Otrov". Radnici koji rukuju aparatima i hemijskim sredstvima za prskanje ili prašenje moraju imati specijalna odela: kombinezon ili panta-lone sa gornjim delom od specijalnog materijala. Po obavIjenom prskanju mesta gde pĉele padaju prilikom dolaska sa paše (klupe na kojima su postavljene košnice) pojila za pĉele i drugi drveni i metalni predmeti dobro se operu sapunom i izbrišu suvom i ĉistom krpom. onda tretiranje voćaka obavljati rano izjutra. radne cipele ili gumene ĉizme. 5. Po završetku rada odelo i druga zaštitna sredstva treba odmah skinuti. gaze za zaštitu lica ili masku. 6. raštitnenaoĉare. koje rastu u meĊuredovima voćaka za vreme tretiranja voćaka treba predhodno pokriti papirom ili polietilenom. mreţu ili sito za Nltrovanje-ceĊenje teĉnosti. odnosno u kartonskim originalnim pakovanjima kada se radi o preparatima u prahu. Sav ovaj inventar treba ĉuvati pod katancem.upakovan u staklenim ili Hrae-nim posudama. vagu. tuširati celo telo toplom vodom. Sva ova zaštitna sredstva treba provetravati na vazduhu i prati jakim rastvorom bikarbone sode ili drugim sliĉnim sredstvom. a moţe se imati i kotao od debelog lima.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->