CAP.II. DESCRIEREA, PROIECTAREA ŞI ANALIZA POSTURILOR DE MUNCĂ 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.1.

Descrierea posturilor de muncă Proiectarea posturilor de muncă Analiza posturilor de muncă Fişa postului de muncă Descrierea posturilor de muncă POSTUL DE MUNCĂ
ANSAMBLU DE SARCINI, OBLIGAŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI RELATIV OMOGENE (SIMILARE) PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINESCĂ OCUPANTUL ACESTUIA

Termenul se confundă cu: Funcţie Serviciu Slujbă Îndatorire Loc de muncă În definirea postului se recurge la obiective, sarcini, autoritate, responsabilitate.

Obiectivele postului, respectiv obiectivele individuale pe care ocupantul acelui post trebuie sã le realizeze sunt derivate din obiectivele compartimentului, departamentului etc. şi respectiv, din obiectivele generale ale firmei. Îndeplinirea obiectivelor presupune realizarea sarcinilor, adică a unor procese de muncã mai simple sau mai complexe, corelate cu sarcini ale altor persoane, ocupante ale unor posturi din acelaşi departament, atelier, secţie etc. Mijloacele care pot fi folosite de ocupantul unui post pentru îndeplinirea sarcinilor care-i revin constituie competenţa sau autoritatea formală asociată postului. Atingerea obiectivelor individuale implicã un anumit nivel de competenţã (autoritate) care trebuie sã fie corelat cu responsabilitatea. Responsabilitatea este obligaţia ce revine ocupantului unui anumit post pentru realizarea sarcinilor şi îndeplinirea obiectivelor, dar şi răspunderea pentru felul în care îşi exercitã autoritatea (competenţa), pentru urmările pe care le are activitatea desfăşurată. Responsabilitatea stă la baza unui anumit nivel şi tip de recompense şi sancţiuni. În literatura de specialitate corelarea şi corespondenţa dintre sarcini, autoritate, responsabilitate şi obiective sunt cunoscute sub denumirea de triunghiul de aur al managementului (Figura 1).

Figura 1. Lazăr. adică la o distanţã diferitã de conducerea superioarã a firmei. pag..autoritate funcţională .a. 178) Gruparea posturilor de muncă cu activităţi de acelaşi fel (munci omogene) se face în cadrul compartimentelor În cadrul compartimentelor se stabilesc relaţii de autoritate ierarhică. funcţională. persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul acestora. Ansamblul tuturor compartimentelor. de conducere.delegarea autorităţii asupra activităţilor ce se desfăşoară în compartimente de la acelaşi nivel ierarhic Compartimentele se situează pe diferite nivele ierarhice în funcţie de importanţa pe care o au în cadrul activităţii generale. precum şi relaţiile stabilite dintre ele pe diferite niveluri ierarhice formează structura organizatorică. de control . Maria Mortan ş. . 2004. Triunghiul de aur al managementului (după I.autoritate ierarhică – delegarea autorităţii asupra persoanelor de la niveluri ierarhice inferioare .

În România există nomenclatorul autohton de profesii: „Clasificarea ocupaţiilor din România” (1995.Posturile de muncã se caracterizează prin: dinamicitate îşi schimbă continuu conţinutul apar sarcini noi implicaţiile psihologice se restructurează şi ele Pentru fiecare post sunt necesare: • documentare existente • alte fişe proiectate pentru posturi similare din alte companii etc. 2005). tehnică utilizând documentaţiile . 2003. • dicţionare care prezintă succinte descrieri ale profesiunilor existente şi care pot ajuta la redactarea fişelor de post.

DESCRIEREA POSTULUI este operaţia de formulare. dar face o prezentare mai succintă. Descrierea postului se materializează în fişa postului. Conţinutul descrierii postului are în vedere două aspecte: Descrierea propriu-zisă care se denumeşte identificarea postului. Descrierea este foarte diferită: poate fi câteva fraze sau multe pagini. Fişa postului este personalizată ea diferă de la o întreprindere la alta. specialitatea postului. calificarea şi o serie de trăsături personale. vechimea. de precizare în scris a locului postului în ansamblul organizaţiei. Cerinţele postului faţă de ocupantul său. Specificaţia este mai restrânsă. fiind „construită” pentru întreprinderea în cauzã şi reflectă percepţia respectivei întreprinderi legată de postul respectiv de muncă . obiectivele. Trebuie să aibă în vedere o seamă de calităţi privind pregătirea profesională. sarcinile precum şi a obiectivelor necesare ocupării acestuia. care se denumeşte specificarea postului.

competenţelor şi responsabilităţilor fiecărei persoane ce urmează să lucreze pentru atingerea obiectivelor firmei.2. Poate avea în vedere două sensuri: o lărgire a postului pe orizontală sau pe verticală. condiţiile de lucru şi politica firmei . defineşte cerinţele specifice muncii desfăşurate de un grup sau la nivel individual trebuie sã răspundă întrebărilor: „Cum poate deveni performant un post?” „Cine poate obţine performanţă pe postul respectiv şi în ce mod?” necesită o analiză a muncii corespunzătoare fiecărui post de muncă în parte Reproiectarea postului se produce când postul deja există. Cerinţe în proiectarea postului de muncă: a) Marketingul postului adecvarea optimă a persoanei la post. astfel încât ele să fie stimulative şi apoi să ajute la îndeplinirea lor nivelul salariilor.2. Proiectarea posturilor de muncă presupune precizarea sarcinilor. nu doar dacă locurile pot fi ocupate posturile trebuie privite ca un întreg pentru a ne verifica dacă ele constituie o mulţime rezonabilă de sarcini sau nu b) Caracterul motivator al postului stabilirea sarcinilor. pe cât posibil.

2. Normarea muncii este o activitate de cercetare a proceselor de muncă.O problemã deosebit de importantã este optimizarea corelaţiei angajatsolicitare (efort) de muncã. competenţe.sunt supraîncărcate cu sarcini. posturile sunt „largi” . caz în care angajatul nu reuşeşte să le ducă în totalitate la îndeplinire pe durata programului de lucru şi apare stresul profesional cauzat de prelungirea programului de lucru sau ca urmare a intensificării ritmului de muncă peste ceea ce este normal. caz în care durata programului de lucru nu este bine acoperită (apar timpi „morţi”). cu metode şi procedee specifice în scopul stabilirii cantităţii de muncă necesară efectuării unei lucrări sau îndeplinirii unei sarcini ori funcţii.extreme – se poate angaja o persoană care este prea bună pentru post – la fel cum este posibil să se aleagă o persoană care nu are pregătirea necesară c) Structura postului . Rezultatele acestei activităţi se concretizează în elaborarea normelor de muncă. Aceste probleme pot fi depăşite printr-o corectã activitate de normare a muncii. astfel încât individul îşi realizează propriile nevoi motivaţionale.nu sunt suficient încărcate cu sarcini. atunci când îndeplineşte cerinţele patronatului .salariatul şi postul sunt reciproc adecvaţi. posturile sunt „înguste” . pot apărea două situaţii nefavorabile: 1. . În acest context.

Observarea – metodă directă de culegere a informaţiilor. metoda incidentelor critice. a. Se face pe baza unui interviu structurat sau nestructurat. 2.La baza normării muncii stă măsurarea şi studierea timpului de muncă. o sarcină se poate şi trebuie să fie executată în condiţiile create la locul de muncã. Metoda incidentelor critice – se iau în studiu evenimentele produse în segmentul activităţilor pe parcursul activităţii (momente critice). . chestionarul. sarcinilor. Sursele de informare sunt: persoana care ocupă postul respectiv. o lucrare. Fotografierea timpului de lucru. d.3. Interviul – conversaţia operatorului cu persoana care ocupă postul. persoana ierarhic superioară. Are avantajul de a asigura omogenitatea concluziilor dar consumă mult timp. Observarea instantanee. interviul. Cronometrarea timpului de lucru. 2. Metode: 1. este mai operativ. a cunoştinţelor şi a abilităţilor necesare ocupantului său are menirea de a culege informaţii necesare. documente din regulamentul organizaţiei Metode de analiză a postului: observarea. 3. Analiza posturilor de muncă are o anumită importanţă în planificarea resurselor umane în pregătirea şi dezvoltarea personalului în evaluarea performanţelor salariaţilor. Chestionarul – procedură scrisă. b. Măsurarea şi studierea consumului timpului de muncã serveşte la stabilirea timpului în care o operaţie. salarizare este procesul de identificare a obiectivelor. c.

4. Condiţii ale postului 6. Integrarea în structura organizatorică 3. acestea conţinând o serie de informaţii privind limitele de responsabilitate. Principalele atribuţii 4. atribuţiile. CONŢINUTUL FIŞEI POSTULUI 1. condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cel care ocupă postul respectiv. serveşte ca punct de pornire în întocmirea anunţurilor de recrutare. Identificarea şi definirea postului 2. Responsabilităţi 5. fişa postului poate fi folosită ca probă. Fişa postului Existenţa unei fişe a postului are o triplã importanţã: a) pentru ca raporturile de muncã sã se desfãşoare în condiţii bune. Cerinţele postului 7.2. Resursele „puse” la dispoziţia deţinătorului postului . c) pentru construirea cu profesionalism a grilelor de salarizare (este un instrument de evaluare a performanţelor angajaţilor). Aptitudini necesare postului 8. interacţiunea cu alte posturi. b) în cazul unui conflict de muncă ajuns în instanţã.

512302 Ospătar). Identificarea şi definirea postului Identificarea şi definirea postului de muncã se face conform COR (Clasificarea Ocupaţiilor din România) Poziţia postului apare sub forma unui număr de identificare. directorul departamentului de resurse umane şi directorul organizaţiei . fiind o facilitate care optimizează sistemul de comunicare pe linie profesională la nivel naţional (De exemplu: 312201 Operator calculator electronic şi reţele.De exemplu.1. . Obiectivele principale ale postului de muncã .343102) obiectul activităţii constă în: evidenţa pe calculator a agendei de activităţi a directorului.se trec doar câteva obiective majore care caracterizează postul de muncă respectiv. programarea clienţilor. distribuirea mesajelor directorului către departamentele organizaţiei. OBSERVAŢIE: fişa postului de muncã nu include numele deţinătorilor acestuia oricâte persoane ar fi angajate pe postul respectiv de muncă. pentru postul de secretar asistent director (COR. fişa de muncă va fi unică pentru toţi angajaţii pe postul respectiv ea va fi semnată însă de fiecare angajat în parte. fără prea multe detalieri.

atribuţiile ce vor fi înregistrate reprezintă un grup de activităţi şi acţiuni ce se cer efectuate de către angajat pentru a răspunde obiectivului postului de muncã respectiv. distanţa faţă de posturile superioare pe cale ierarhică. Aceastã informaţie este utilă în vederea stabilirii unui plan de promovare. 3. funcţionale şi de reprezentare. o Este importantă menţionarea tipurilor de relaţii ierarhice. relaţiile cu posturile învecinate şi cu cele din subordine. . Integrarea în structura organizatorică o Este vorba de poziţia postului de muncă în structura ierarhică a organizaţiei. o Sunt definite poziţiile de subordonare. Principalele atribuţii Se prezintă sintetic atribuţiile necesare atingerii scopului postului (care sunt principalele activităţi realizate de persoana care ocupă postul astfel încât să fie atins scopul pentru care există postul).2.

Elaborează .Recomandă . îndatoririle care revin deţinătorului postului de muncã şi pe care acesta trebuie să „se achite” sunt prezentate responsabilităţile deţinătorului postului de muncă faţă de oameni. Specialist într-un post superior . bani.Implementează .Propune .Interpretează .Analizează .Înaintează . materiale.Planifică .Efectuează . este util să se menţioneze şi rezultatele îndeplinirii responsabilităţilor şi activităţilor respective De exemplu: cantitatea minimă de produse de realizat.Decide .Analizează 4. Responsabilităţi conţine lista de obligaţii. 1997) Manager .Verifică .Asigură .Furnizează .Verbe specifice diverselor categorii de posturi (Cole.Pune la dispoziţie . echipamente etc.Prezintă Funcţionar .Stabileşte . standardele de calitate.Menţine .Realizează .Apreciază .Consiliază . unelte.Dirijează . utilizarea eficientă a resurselor etc.Ţine evidenţa .

experienţă. se va specifica natura acestor relaţii se menţionează programul de muncă (orar fix. de 4 ore etc. angajat înainte de a începe efectiv sã muncească sau pe care trebuie să le parcurgă în vederea promovării • Poate fi prezentată şi o schemă de promovare . cerinţele educaţionale sunt trecute în anunţul de Aici pot fi trecute şi cursurile pe care trebuie să le urmeze un pentru angajare recrutare.). adesea fiind o condiţie inclusă în activitatea de preselecţie.5. flexibil. 6. cunoştinţele pe care trebuie să le aibă ocupantul postului Pregătirea necesarã postului de muncã este o precondiţie De obicei. Cerinţele postului • • • • studii. de 8 ore. posibilităţile de lucru peste program. Condiţii ale postului condiţiile de mediu şi condiţiile fizice ale muncii care pot influenţa sănătatea şi starea de confort a angajaţilor relaţiile interpersonale din cadrul organizaţiei Dacã angajatorul trebuie să lucreze în echipă sau are de-a face cu diferite alte persoane.

calităţi personale. Resurse „puse” la dispoziţia deţinătorului postului Sunt precizate condiţiile materiale ale muncii – unelte şi materiale cu care se lucrează. motivare şi stil de gândire. acces la aparatură. mijloace de deplasare etc. aspect fizic agreabil etc. să aibă capacitate de sinteză. o .7. deprinderi. să aibă foarte bune abilităţi de comunicare. Aptitudini necesare postului o Cunoştinţe. Spre exemplu: pentru postul de secretar să ştie să lucreze cu un anumit soft. să vorbească o limbă străină. 8. personalitate. aptitudini.

În redactarea unei fişe de post cel mai dificil de descris corect şi concis sunt secţiunile referitoare la: a) scopul general b) principalele obligaţii Dificultăţile apar mai întâi din cauza faptului cã: .nu este niciodată simplu sã traduci evenimente şi concepte în fraze simple şi clase.fiindcă analistul în cauză trebuie să distingă sarcinile esenţiale dintr-o varietate mare de informaţii mai puţin relevante. obţinute prin interviuri sau chestionare. . .

Director General Colaborare – Departamentul Financiar. Productie. Utilizeaza cu responsabilitate aparatura din dotare • In raport cu produsele muncii: 1.MODELE DE FIŞE ALE POSTULUI FISA POSTULUI Secretar Asistent Director I. Titlul postului – Secretar Asistent director 2. Onestitate si confidentialitate vis-a-vis de angajatii firmei. Integrare in structura organizatiei Relatii de : Subordonare – Director Administrativ. precum si de clienti si furnizori. Identificarea postului: 1. Respecta normele stipulate in R. subordonatii 1.I. Coordoneaza bunul mers al acestor proiecte 3. Raspunde confrom legii pentru secretul si securitatea documentelor pe care le pastreaza si manipuleaza. Respecta normele de protectia muncii 2.O. subordonati) dar si persoane externe: 1. Calitate. dupa caz. Pastreaza un manual al procedurilor pentru a se asigura ca actiunile sunt conforme • Comunicarea: . Raspunde disciplinar. Resurse Umane III. contraventional sau penal. Responsabilitati si sarcini • Stabilirea prioritatilor: 1. dar si cu Regulamentul de Ordine Interioara 1. pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a sarcinilor de serviciu 3. Pozitia in COR – 343102 II. Responsabilitati generale: • In raport cu alte persoane ( angajati. Contractul Colectiv de Munca • In relatiile cu colegii de munca.. Stabileste in mod eficient prioritatile proiectelor manageriale 2. Mentine relatii colegiale si colaboreaza cu colegii b. Titlul sefului direct – Director Administrativ 4. Departament . Mentine proiectele in programarile stabilite 5. Actualizeaza si urmareste sarcinile delegate pentru a asigura atingerea termenelor de executie 4. 2. Constiinciozitate vis-à-vis de sarcinile pe care le are de indeplinit • In raport cu securitatea in munca. • In raport cu aparatura pe care o utilizeaza: 1.Administrativ 3. Responsabilitati si sarcini: a.

Intocmeste rapoarte precum si alte documente 3. disemina sau explica informatia si pentru a prelua comenzi si adresa plangeri 7. Stabileste prioritatile pe baza emailurilor primite si comunica actiunile superiorului sau 3. Preia toate apelurile telefonice . Efectueaza diverse investigatii telefonice pentru a obtine raspunsurile necesare Stabilirea intalnirilor: 1. de suport pentru a putea efectua telefoanele ulterioare 4. Fixeaza intalniri astfel incat sa utilizeze eficient timpul superiorului sau. cum ar fi dosare sau rapoarte 6. Comunica cu clientii. conferinte 2. engleza-romana 4. listele de email. inregistreaza si verifica date si alte informatii.Pregateste agenda dinainte . Pentru intalniri: . Compileaza. dosarele. Redacteaza corespondenta si o expediaza 2. sorteaza. Ofera raspunsuri pe baza informatiilor din parte superiorului sau a notitelor proprii 5.Ia notite in timpul intalnirlor Managementul datelor si al documentelor: 1. Reprogrameaza apeluri in functie de programul sefului direct 3. alti angajati. Tine calendarul intanirilor si stabileste ce evenimente necesita prezenta superiorului sau 3. Verifica deadline-urile privind solicitari anterioare si se asigura ca actiunile sunt indeplinite 4. Raspunde la corespondenta si pregateste emailurile Comunicarea prin telefon: 1. Revizuieste dosarele si alte documente pentru a obtine informatiile necesare ca sa raspunda la solicitari .Actualizeaza lista de telefoane 7. ofera scheme sau sumare pentru diverse rapoarte 6. Calculeaza. Cerceteaza. Mentine si actualizeaza inventarele. manual sau folosind computerul . Ofera materiale secundare. de tranzactiile efectuate si de alte activitati 5. directioneaza apeluri si preia mesaje 2. Alcatuieste rapoarte solicitate de manager 2. Organizeaza sedinte. pentru a raspunde la intrebari. sistemele de baze de date.• • • 1. se asigura ca ofera si timp necesar pentru a primi aprobare( luarea deciziei) 4. copiaza si indosariaza documentele ce tin de activitatea adiminstrativa. Asigura traducerea diferitelor documente ce ii sunt incredintate spre traducere: romana-engleza.Se ocupa de locatia unde va avea loc intalnirea .Raspunde la telefon.

e-mail. dar un minim de 6 luni. Ofera suport managerilor de departament si colegilor. face rezervari pentru calatorii .Primeste facturi sau ordine de plata 4. planificare si organizare.30-17.nivel mediu-avansat Operare avansata pe calculator (pachetul Microsoft Office. fluxul documentelor Educatie: De baza: studii superioare Cursuri speciale: comunicare. Pastreaza confidentialitatea privind documentatia interna si procedurile companiei • Alte activitati administrative si de protocol: 1. editare pe calculator. acces la copiator V. Se ocupa de probleme administrative la solicitarile managerului 5.30 pauza de masa: 12. baze de date. fax) munca de birou munca foarte structurata responsabilitate ridicata pentru rezultate norma intreaga: 40 de ore de lucru pe saptamana program de lucru zilnic: 8.Se ocupa de platile necesare. Contextul muncii: munca ce presupune comunicare foarte extinsa in mai multe directii si modalitati ( in persoana. Exigentele postului Cunostinte Limba engleza. de itinerariu . face programari si aranjeaza intalniri.8. Intampina oaspetii si asigua protocolul 2. telefon fix.Se ocupa de programarea calatoriilor prin agentii externe . prin telefon. Se ocupa de probleme administrative zilnice IV.00 logistica: birou personal.00-13.etc Experienta: Experienta in munca nu este obligatorie. Studiaza si revizuieste procedurile companiei sau ale departamentului 9. Face comenzi constant privind rezervele de birotica si protocol ale departamentului 3. etc) Administrarea biroului Managementul timpului Cunostinte despre procedurile companiei privind comunicarea. laptop. acces la imprimanta.1 an pe pozitii administrative constituie un avantaj Deprinderi: Management al timpului Management al stresului .

profil etic) Deschidere si flexibilitate (open-minded) VI. Cluj-Napoca Data: Salariat: Angajator: . Transferul pe o pozitie ierarhica superioara sau intr-un alt domeniu de activitate se face in functie de nevoile organizationale.Evaluare si luare de decizii Selectarea rapida a informatiei relevante Monitorizare Fluenta verbala si scrisa Utiizare a programelor de calculator (Microsoft Office si baze de date) Abilitati de a utiliza corect limbile romana si engleza Aptitudini: Excelente abilitati interpersonale Abilitati de a munci in echipa Comunicare Abilitatea de a-I convinge pe ceilalti Gandire critica Ascultare creativa Claritatea discursului Intelegere si exprimare orala si scrisa Capacitate de analiza si sinteza Aptitudini de invatare Planificare si organizare a operatiilor si activitatilor Atentia concentrata si distributiva Rezistenta la efort intelectual prelungit Abilitat foarte bune de luare a deciziilor Calitati personale: Loialitate Responsabilitate Prudenta Tenacitate Rigoare Adaptabilitate Eficienta Inteligenta Atentie sporita la detalii Cooperare Autocontrol Activa Integritate profesionala ( atitudine profesionala impartiala. dar si de acumularea de noi deprinderi si capacitati specifice. Remunerare conform politicii companiei 2. Salariul si conditiile de promovare: 1.

2. Ierarhice: Director executiv. De reprezentare: în relaţia cu Tecnoinform.4. Postul imediat inferior: nu este cazul. 1.2.1. Denumirea departamentului: nu este cazul.3. Director general. Funcţionale.FIŞA POSTULUI: PSIHOLOG I.1.1. Psihologi. Identificarea şi definirea postului: Definirea oficialã a postului: PSIHOLOG 1.1.2.1. Relaţii: 2.1. Asistent director 2.2.2.1. 2. Înlocuieşte pe: alt psiholog. 2. colaboreazã cu: Consultanţi.1.2. Integrarea în structura organizaţionalã: 2. II. Este înlocuit de: un alt psiholog. 2.2. . Codul COR: 244501 Obiective specifice (conform COR): Suport informativ şi practic în realizarea la cele mai înalte standarde profesionale a serviciilor de consultanţã resurse umane. 2.3.2. Postul imediat superior: Director executiv. Poziţia postului în cadrul structurii: 2.

9. nivelul ierarhic) conform procedurii aferente. Căutarea informaţiilor necesare pentru realizarea unor cursuri de instruire (căutare pe Internet. Realizarea profilelor psihologice conform procedurii aferente. Menţinerea relaţiei cu Tecnoinform. 10. creativitate. managementul timpului. 8. 7. realizarea (susţinerea) acestor cursuri. mai ales: sudarea echipei. alte surse de informaţii). Atribuţii: 1. cărţi. 3. Menţinerea legăturilor telefonice sau pe fax. . 2.III. Aplicarea bateriilor de teste psihologice conform procedurii aferente. Contactarea şi menţinerea relaţiei cu clienţi italieni. Participarea ca observator la susţinerea unor seminarii de instruire profesionalã ( la cererea explicitã a colegelor sau superiorilor) conform procedurii aferente. 5. Participarea la realizarea fişelor de post pentru firmele client. În colaborare cu consultanţii şi ceilalţi psihologi. 6. stabilirea modalităţilor cele mai eficiente de realizare a analizei muncii (în funcţie de specificul postului şi organizaţiei) conform procedurii aferente. Participarea la realizarea cursurilor de instruire profesionalã. Cotarea testelor psihologice conform procedurii aferente. realizarea broşurilor şi a materialelor suport dacã este cazul conform procedurii aferente. 4. stabilirea testelor (bateriei) în funcţie de informaţiile primite (de exemplu: tipul de muncã. în acest sens: Menţinerea legăturilor prin e-mail. cerinţele postului. tehnici de negociere şi altele în conformitate cu cerinţele firmelor client şi competenţelor personale.

cât şi firmei client) conform procedurii aferente. 12. preluarea CV-urilor şi traducerea lor în limba italianã şi transmiterea informaţiilor către Tecnoinform. oferirea de informaţii privind profilul profesional căutat. interviul cu aceştia. . IV. 2. Utilizarea cu responsabilitate a aparaturii din dotare. aceasta presupune: Identificarea candidaţilor. 11. În raport cu alte persoane: Cooperarea cu colegii. 13. Realizarea selecţiilor pentru Tecnoinform. fără abuzuri. de asemenea participarea la interviurile de selecţie. 14. Participarea la procesul de diagnozã organizaţionalã conform procedurii aferente. Onestitate şi confidenţă vizavi de persoanele din interior şi exterior cu care este în contact. Responsabilităţi: 1. Participarea la procesul de realizare a sistemelor de evaluare a performanţelor profesionale conform procedurii aferente. Participarea la interviurile cu angajatorii conform procedurii aferente. În raport cu aparatura pe care o utilizează: Menţinerea la standarde unei bune funcţionãri a aparaturii din dotare.Traducerea documentelor din/în italiană. Participarea la prezentarea candidaţilor pentru selecţie (prezentarea şi discutarea profilelor psihologice atât candidatului.

Păstrarea spiritului ştiinţific în executarea sarcinilor de serviciu. 7. Utilizarea cu aprobare a serviciului telefonic internaţional. Este politicos în relaţiile cu clienţii. 6. În raport cu metode şi programe: Preocupare continuă de autoperfecţionare prin studiu individual şi participare la cursuri. 3. În raport cu produsele muncii: Conştiinciozitate vizavi de sarcinile pe care le are de îndeplinit. Menţine relaţiile colegiale şi cooperează cu colegii. Respectă Regulamentul Interior de Funcţionare. dând dovadã de maniere şi o amabilitate echilibratã. Respectă secretul de serviciu. Păstrarea confidenţialităţii informaţiilor la care are acces. Privind relaţiile cu alţii/comunicarea: Este prompt în răspunsurile pe care trebuie sã le dea clienţilor. Menţine relaţii corecte cu firmele cu care lucrează. În raport cu securitatea muncii: Respectã normele de securitate a muncii. 5. în scris sau oral. Transmite la timp solicitările şi rapoartele cerute. . Privind precizia şi confidenţialitatea: Respectã programul de lucru impus de firmã.Anunţarea oricărei defecţiuni administratorului. 4.

VII. capacitate de sinteză. 5. evaluarea personalităţii. empatie. flexibilitate. Aptitudini intelectuale generale: este de dorit şi necesar un nivel de dezvoltare intelectuală generală peste medie. Experienţă: preferabil. psihologia muncii şi organizaţională.1. Cerinţe ale postului: 6. Programul de muncã: în fiecare zi: 9-13.3. SPSS. Cunoştinţe: De specialitate: selecţie de personal. gândire practică. Condiţii ale postului: 5. 6. Aptitudini speciale: uşurinţă în exprimarea scrisă şi orală. 6 luni. managementul resurselor umane. Internet. de cele mai multe ori în echipă. 5. Tipul de muncă: individual şi în echipă. VI.3. sociabilitate. Aptitudini necesare postului: 7. creativitate. Studii: Superioare.1.1. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale . 7. Educaţiei.V.2. diagnozã organizaţională.2.2. capacitatea de redactare în scris a rapoartelor. 6.Deplasări: la solicitarea colegelor sau a şefilor. Operare PC: Microsoft Office.

Titularul postului: (nume. Fax.VIII.prenume) ______________ Director Resurse Umane: (nume. Condiţii materiale ale muncii: 8.prenume) ____________________ .1. Imprimantă. Acces la aparatură: Telefon fix. prenume) _______________ Director General: (nume. PC. Copiator.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful