Filcu Ioana Veronica-Spr1A

Echilibru între carier

i via a personal

Existen a oamenilor, putem spune, c se împarte in dou dimensiune: via a personala i via a profesional , respectiv cariera. De-a lungul timpului, oamenii au încearcat s ating un echilibru perfect între cele doua, aceasta devenind una dintre cele mai importante probleme existen iale ale fiin ei umane. În primul rând, vom observa c se încearc o satisfacere a vie ii personale, deoare aceasta creeaz un confort psihic fiin ei uname. Astfel, oamenii se vor ocupa mai mult de intemeierea unei familii, de g sirea jum t ii i de conceperea copiilor, f r s î i doreasc în mod special dob ndirea unui loc de munc special, ei mul umindu-se cu un loc de munc unde primesc salariul minim. Unul dintre cele mai bune exemple îl constituie femeile care se dedic în totalitate cre terii copiilor lor. În cel mai întâlnit caz, ele au un loc de munc care nu necesit ore în plus peste program i sfâr itul s pt mânii libere, dar de cele mai multe ori ele sunt casnice petrecând fiecare moment libr împreun cu familia. În al doilea rând, se remarc persoanele care pun accent pe realizarea unui cariere profesionale, deoarece aceasta le creeaz un confort financiar pe care îl prefer mai mult decât confortul oferit de o familie. În acest caz se remarc cei care nu au deloc o familie, ei neavând timp s î i formeze una. De cele mai multe ori acestia r mân peste program la birou, dar i la sfâr itul s pt mânii. Ace tia sunt oamenii care nu s-au mul umit cu confortul spiritul, cu împlinirea pe care o ofer o familie, au nevoie de o împlinire material . În opinia mea, nu cred c exist un echilibru între cele doua dimensiuni ale vie ii, deoarece nu avem timp pentru amândou . Dac vom încerca s dobândim împlinirea în ambele planuri, nu vom reu i s fim împlini i în nici un plan, fie vom avea mul i bani financiar . În concluzie, dac via a personala i cariera nu pot fi satisf cute simultam, atunci omul i dobândirea trebuie s decid care dintre acestea îi ofer stabilitatea emo ional , dar cel mai important care dintre acestea îl ajut s împlineasc existen a unan , respectiv g sirea fericirii? i nu vom avea timp pentru familie, fie vom avea o familie, dar nu von avea o stabilitate

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful